Вы находитесь на странице: 1из 2

Predmet: OSNOVE HIDROLOGIJE I HIDRAULIKE ak. g. 2007/2008.

Studij: TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU


Graditeljski odjel
Student:

I. PROVJERA ZNANJA (Grupa B) ZADACI


Neitki odgovori 0 bodova!
Red.
broj

Pitanja

Odgovori

Bod
ovi

Intenzitet pale kie je 0,02


mm/s, a trajanje kie 1,5
sat.
Izraunajte
palu
koliinu kie.

Godinja koliina oborina


na slivu 150 km2 iznosi
1120
mm.
Mjereno
otjecanje sa sliva iznosi
2,25 m3/s. Izraunajte
koeficijent otjecanja.

Nacrtajte horizontalne i
vertikalne dijagrame tlaka
kapljevine na pregradu od
toke A do B prema skici.
Izraunajte veliine tlaka u
toki D.

a = 1,75 m

= 1000 kg/m3

Izraunajte ukupnu
veliinu i smjer
hidrostatske sile na
pregradu, irine B=3,5 m
u zadatku 3.

Na pokosu nasipa, prema


skici, nalazi se poklopac
pravokutnog oblika (axb).
Odredite veliinu
hidrostatske sile na
poklopac.

a = 2,75 m, b = 3,5 m

= 1000 kg/m3
h = 4,2 m

= 75o

Za spojene posude pod


tlakom, djelomino
ispunjene kapljevinom,
prema skici, treba odrediti
razliku nivoa voda za
zadane tlakove.
P1 = 22 kPa
P2 = 44 kPa

= 1000 kg/m3

Za spojene posude u
zadatku 6 treba
proraunati i nacrtati
dijagrame tlaka na
stranicu A - A - B - B i
odrediti veliinu sile.

a = 1,0 m
b = 3,5 m
B = 3,0 m.
8

Posuda djelomino
ispunjena vodom sa
slobodnom povrinom,
prema skici, rotira oko osi.
Treba nacrtati dijagrame
tlaka na stjenke posude
za uvjete kada uslijed
rotacije povrina vode
doe do ruba posude.
Proraunajte tlak u na dno
u toki osi rotacije.

h1 = 0,15 m
h2 = 0,6 m
D = 0,5 m

= 1000 kg/m3
9

Za primjer u toci 8
izraunajte brzinu rotacije
kod koje poinje
prelijevanje vode preko
ruba posude.

10

Uzduni otvor na dnu


vodospreme zatvara
trostrana prizma poloena
prema skici. Nacrtajte
vertikalne dijagrame tlaka
na trostranu prizmu.