You are on page 1of 41

Adimena

garatzeko
fitxak
4. maila
369868 _ 0165-0206.indd 165

21/05/12 10:43

Adimena garatzeko fitxak 4. maila Zubia Editoriala, S. L.ren eta


Santillana Educacin, S. L.ren Hezkuntza Argitalpenetarako Sailean
Joseba Santxo Uriarteren eta Antonio Brandi Fernndezen
zuzendaritzapean sortu, diseinatu eta gauzaturiko talde-lana da.
Egilea: Jos Luis Riva Amella.
Edizioa: Ainhoa Basterretxea Llona eta Jos Antonio Almodvar Herriz.
Irudiak: Domnec Blad i Pinyol.
Konposaketa eta muntaketa: Maitane Barrena eta Pedro Valencia.
Hizkuntza-egokitzapena: Ramon Iriarte eta Maider Labaka.
Proiektuaren zuzendaritza: Domingo Snchez Figueroa.
Lehen Hezkuntzako 2. zikloko zuzendaritza eta edizio-koordinazioa:
Joseba Santxo Uriarte eta Maite Lpez-Sez Rodrguez-Piero.

2012 by Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.


Legizamon poligonoa
Gipuzkoa kalea, 31
48450 Etxebarri (Bizkaia)
Inprimatzailea:

PK: 369868
Lege-gordailua:

Lan hau egile-eskubideei buruzko legeek babestuta dago eta Zubia-Santillanari


dagokio haren jabetza intelektuala. Legezko erabiltzaileei ikasgelan erabiltzeko
fotokopiak egitea bakarrik zaie zilegi. Debekatuta dago baimendutakoez bestera
erabiltzea, batez ere merkataritza-helburuekin erabiltzen bada.

369868 _ 0165-0206.indd 166

21/05/12 10:43

Aurkezpena

Lehen Hezkuntzako bigarren zikloko haurra eragiketa konkretuen aldian dago. Aldi horretan,
haurraren logika sendotzen ari da, eta beharrezkoa da haren buru-gaitasuna garatzea, etorkizunari eroso aurre egiteko aukera emango dioten zenbait jarduera eginez. Horretarako, adimena osatzen duten trebetasunak erabili, finkatu eta perfekzionatu behar ditu. Ikasle guztiak
ondo gaituta egon daitezen esparru honetan, hainbat fitxa aurkezten dizkizuegu, trebetasun
hauek lantzeko:
Pertzepzioa-Arreta. Trebetasun honek aukera ematen du gogoa eginkizun batean jartzeko
eta arretari eusteko, bai eta kasuan kasuko informazioaz behar bezala jabetzeko ere. Haurrak trebetasun honetaz balia daitezen eta arretari behar adina denboran euts diezaioten,
beharrezkoa da lasai-lasai egotea (nekerik eta logurarik eduki gabe) eta giroa egokia izatea.
Kontzentratzeko ohitura hartzea, gainera, lagungarria da ikasketa-estrategia onak garatzeko.
Oroimena. Trebetasun honek datuak epe laburrean, ertainean eta luzean gogoratzeko
aukera ematen du. Funtsezko elementua da pertsonen adimenean, baina beharrezkoa da
buru-trebetasun guztien artean txertatzea, gainerakoen osagarria baita. Askotan, oroimena
mekanikoki erabiltzen da, ulertzen ez den informazioa buruan gordetzeko. Horrelakoetan,
ordea, tranpa bihur daiteke oroimena; izan ere, gerta daiteke erabilera horrek epe laburrean
emaitza onak ematea, baina gerora, ezingo ditu arrazoiketa eta ulermena ordezkatu.
Matematikarako trebetasuna. Trebetasun honek berekin dakar buru-eragiketak garatzea
eta barneratzea. Eragiketa horiek errazagoak dira, dena den, kalkuluak automatikoki egiteko gai izan eta pentsamendu logikoa erabiltzen bada. Beharrezkoa da trebetasuna sistematikoki lantzea, eguneroko egoerak ebazteko aukera emango baitie haurrei.
Arrazoibide logikoa.Trebetasun honi esker, lotura koherenteak ezartzen dira zenbait elementuren artean (sailkapenak, segidak eta ordenazioak egiten dira, lotura zentzugabeak
edo desegokiak bereizten dira...).
Hitzezko arrazoibidea. Trebetasun honen garapenak aukera ematen dio haurrari hitzen
esanahia ulertzeko (ulermena), haiek erabiliz hitz egiteko (jarioa) eta logikoki arrazoitzeko.
Ulermenak agerian uzten du haurrak bere egin duela hitzez transmititutako informazioa.
Adierazle guztiek baieztatzen dutenez, trebetasun hau, ondo garatzen bada, ikaslearen
ikasketa-arrakastaren iragarle bikaina da.
Espazioa ulertzea. Trebetasun honetaz baliatuta, objektuen adierazpen grafikoak interpreta
daitezke, bai eta zenbait posiziotan bereizi ere. Horrez gain, egitura bat irudikatzeko aukera
ematen du, diseinu batean oinarrituta.

3
369868 _ 0165-0206.indd 167

21/05/12 10:43

Fitxa hauek taldean edo banan-banan lant daitezke, eta komeni da jolas moduan aurkeztea,
eta ez ikasketa-jarduera moduan. Garrantzitsua da fitxak denbora-tarte laburretan egitea,
hobe baita haurrak fitxak egiten jarraitzeko gogoz gelditzea, haiek egiten nekatzea baino.
Jarduera hauek egiteko, urrats hauei jarraitzea komeni da:
1. Beharrezko azalpenak ematea, haurrek zehazki jakin dezaten zer egin behar duten.
Funtsezkoa da haurrek proposatzen zaiena egiteko gai direla sentitzea; horregatik, garrantzitsua da ongi egin ditzaketen jarduerak proposatzea lehendabizi, eta gerorako uztea zailtasun handiagokoak.
2. Jardueretako bakoitza nola egin behar duten azaltzea, eta horretarako behar duten material guztia ematea (koloreak, borragoma eta abar). Problema bat ebaztea bezain garrantzi
tsua da horretarako estrategiak zein diren jakitea. Horregatik, ona da proposamen berriak
jada gaindituta dituzten beste batzuekin erlazionatzea, erabilitako prozeduren arteko loturak ezartzea, eta une bakoitzean zein erabiltzea komeni zaien erabakitzen ikastea.
3. Ikasgai berriak aurrez landutako beste jarduera batzuekin erlazionatzea eta elementu komunak ikusaraztea. Beste egoera batzuetan egindakoa aztertzeak lagundu egiten dio haurrari egoera bakoitzerako estrategia espezifikoak zehazten, bai eta problemak ebazteko
trebetasuna garatzen ere.
4. Haurrak bultzatzea egindakoa hitzez adieraztera. Proposatzen diren jardueretako askok
ikusizko edukia badute ere, komeni da haurrek beren hitzez azaltzea nola ebatzi dituzten
jarduerak, dela irudiei buruzko xehetasunak emanez, dela emaitza bat, eta ez beste bat,
zergatik aukeratu duten arrazoituz.
5. Haurrekin batera erantzun bakoitza aztertzea eta lortutako datuak proposatutako problemaren emaitza direla egiaztatzea.
Egilea

4
369868 _ 0165-0206.indd 168

21/05/12 10:43

4. mailako aurkibidea
Adimenaren garapena
Pertzepzioa eta arreta

Hitzezko arrazoibidea

1. fitxa

Olagarroak korapilatuta .......................... 6

22. fitxa. Oporrak gogoan .................................... 27

2. fitxa

Desberdintasun bakarra .......................... 7

23. fitxa Familia-erretratuak ................................ 28

3. fitxa

Armaduren museoa ................................ 8

24. fitxa Bi familiatako neba-arrebak ................. 29

4. fitxa

Ezkurrak urtxintxentzat ............................ 9

25. fitxa Lan-mahaiak .......................................... 30

5. fitxa

Animalia-nahaskia ................................. 10

26. fitxa Animalien hizkuntza ............................... 31

6. fitxa

Elefante-ikusmena.................................... 11

27. fitxa Hitz zatituak ............................................ 32

7. fitxa

Marrazki ezkutuak .................................. 12

28. fitxa Mota guztietako ibilgailuak . ................. 33

Oroimena

Espazioa ulertzea

8. fitxa

Zer objektu falta dira? ............................ 13

29. fitxa. Jaieguna ................................................. 34

9. fitxa

Orkestra berezia ..................................... 14

30. fitxa Jolasen gela ........................................... 35

Matematikarako trebetasuna
10. fitxa Nork du pisu handiena? . ....................... 15
11. fitxa Marrazki misteriotsua . ........................... 16
12. fitxa Jolasak zenbakiekin................................. 17

31. fitxa Ikusmena eta trebetasuna . .................. 36


32. fitxa Izar hautsiak ........................................... 37
33. fitxa Ereduari jarraitzen . ................................ 38
34. fitxa Irudiak batzea ........................................ 39
35. fitxa Garaiera-kontua .................................... 40

13. fitxa Balantza erraldoiak ................................ 18


14. fitxa Zenbakiekin jolasean ............................. 19
15. fitxa Maskoten jolasa . ................................... 20

Arrazoibide logikoa
16. fitxa Lagunen etxeak . ..................................... 21
17. fitxa Poltsadun neskak . ................................. 22
18. fitxa Kode sekretua ........................................ 23
19. fitxa Nork hautsi du beira? ............................ 24
20. fitxa Lehoia eta errinozeroa .......................... 25
21. fitxa Lau marinelak . ....................................... 26

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

369868 _ 0165-0206.indd 169

5
21/05/12 10:43

FITXA

Olagarroak korapilatuta
Izena

Data

Lagundu olagarroei korapiloak askatzen.


 argotu gorriz eskuineko olagarroaren 8 garroei dagozkien zenbakiak.
M
Margotu
urdinez ezkerreko olagarroaren 8 garroei dagozkien zenbakiak.


6
369868 _ 0165-0206.indd 170

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

21/05/12 10:43

FITXA

Desberdintasun bakarra

Izena

Data

A
1

N
A

N
E

Abiatu 1 txakurtxotik eta aurkitu hartatik xehetasun bakar batean (orbanak edo posizioa)
desberdintzen den beste txakurtxoa, eta jarri 2 zenbakia azken horri. Gero, bilatu txakur
horretatik zein desberdintzen den xehetasun bakar batean, eta jarri 3 zenbakia. Eta jarraitu
horrela guztiak amaitu arte.
Errazagoa izan dadin, lehen hirurak eman ditugu.
Gero, jarri zenbakiei dagozkien letrak beheko laukietan eta asmatu esaldi ezkutua.

1
B

2
A

3
T

9 10

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

369868 _ 0165-0206.indd 171

11 12 13 14 15 16

17 18 19 20

7
21/05/12 10:43

FITXA

Armaduren museoa
Izena

Data

6
4

3
2

1
Museoko zuzendariak sei armadura berdin egiteko eskatu zion errementari bati. Amaituta
ikusi zituenean, ordea, desberdintasunen bat edo beste atzeman zuen haien artean.

 argotu gorriz berdin-berdinak diren hiru armadurak.


M
 argotu berdez elkarren berdinak izan arren, aurrekoen desberdinak diren bi armadurak.
M
 argotu urdinez gainerakoak ez bezalakoa den armadura.
M

8
369868 _ 0165-0206.indd 172

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

21/05/12 10:43

FITXA

Izena

Ezkurrak urtxintxentzat
Data

Bi urtxintxa hauetako zein iritsiko da lehenik artearen erdira eta jango ditu han dauden
ezkurrak? Inguratu.
Ondoren, behatu bi urtxintxei eta adierazi haien arteko bost desberdintasunak. Azkenik,
aurkitu bost animalia artearen hostoen artean eta margotu.

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

369868 _ 0165-0206.indd 173

9
21/05/12 10:43

fitxa

Animalia-nahaskia
Izena

Data

Zenbat animalia daude? Gainmarratu animalia bakoitzaren silueta kolore batez.


Ondoren, idatzi animalien izenak ordena alfabetikoan.

10
369868 _ 0165-0206.indd 174

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

21/05/12 10:43

FITXA

Elefante-ikusmena

Izena

Data

Aurkitu laukizuzen bakoitza marrazki handian, eta idatzi azpian zer zenbaki eta letra
dagozkion bakoitzari.
Laguntza: sei laukizuzenetatik lau soilik ageri dira marrazkian.

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

369868 _ 0165-0206.indd 175

11
21/05/12 10:43

FITXA

Marrazki ezkutuak
Izena
1

Data
2

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

O
P
Q
R
S
Lotu adierazitako puntuak lerroak erabiliz eta asmatu zer dagoen ezkutuan.
Urdinez:
J7 F7 G6 E4 E3 D2 B4 B5 A6 A8 B9 B11 C12 D12 E11
E9 F8 J8 J7
Berdez:
S3 R2 P1 M1 L2 L4 K6 K8 L10 N11 P11 11 P10 S10 S9 R9 P8
P7 O6 S6 S5 R5 P4 4 O3 P3 O2 Q2 R3 S3
Gorriz:
S11 R12 12 M13 L14 K13 J13 K14 H14 I13 K12 M12 L11 K11 I12
H12 F13 D15 C14 C13 B14 B15 A15 A16 B16 B17 C18 C17 D16 F18
G18 J19 K19 M18 J18 H17 J16 K16 J17 K17 L16 M17 18 R18 S19
S17 Q17 16 M15 14 Q13 S13 S11

12
369868 _ 0165-0206.indd 176

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

21/05/12 10:43

FITXA

Zer objektu falta dira?

Izena

Data

Estali beheko irudia, orri bat erabiliz. Ondoren, bi minutuz, erreparatu goiko irudiko
marrazkiei arreta handiz.
Hori egin ondoren, estali goiko irudia eta utzi agerian behekoa. Zer objektu falta dira?
Idatzi haien izenak.
Beheko irudiko zer objektu ez dira ageri goikoan? Inguratu.

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

369868 _ 0165-0206.indd 177

13
21/05/12 10:43

FITXA

Orkestra berezia
Izena

Data

Tolestu orria lerro etenetik eta behatu arretaz marrazkiari bi minutuz.


Ondoren, eman buelta orriari eta osatu esaldiak.
musikarik eta zuzendariak osatzen dute.
O rkestra
O
rkestran,
musikari daude zutik, eta beste

H auek dira musikariak jotzen ari diren musika-tresnak:

O
 rkestrako emakume bakarra
T inbalak jotzen ari den musikaria nola dago, serio ala alai?
.
O
musikari daude.
 rkestrako zuzendariaren ezkerraldean,
Z
eskuan du batuta.
 uzendariak bere
B
 iolontxeloa jotzen ari den musikaria zer da, ezkerra ala eskuina?

14
369868 _ 0165-0206.indd 178

musikari eserita.
jotzen ari da.

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

21/05/12 10:43

FITXA

10

Nork du pisu handiena?

Izena

Data

Neska-mutilak kulunkan dabiltza. Lurra ukitzen dutenek pisu handiagoa dute airean
daudenek baino.
Ordenatu neska-mutilak pisuaren arabera, pisu handiena duenetik hasita.

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

369868 _ 0165-0206.indd 179

15
21/05/12 10:43

fitxa

11
Izena

Marrazki misteriotsua
Data

Zer dago ezkutuan orrialde honetan? Jarraitu argibideei eta jakingo duzu.
11 zenbakitik hasita, lotu aurreko zenbakiari 1 batuta lortzen diren puntu guztiak, harik eta
20ra iritsi arte.
20 zenbakitik hasita, lotu aurrekoari 2 batuta lortzen direnak, harik eta 40ra iritsi arte.
4 0 zenbakitik hasita, lotu aurrekoari 3 batuta lortzen direnak, harik eta 70era iritsi arte.
7 0 zenbakitik hasita, lotu aurrekoari 4 batuta lortzen direnak, harik eta 110era iritsi arte.
110 zenbakitik hasita, lotu aurrekoari 5 batuta lortzen direnak, harik eta 160ra iritsi arte.

16
369868 _ 0165-0206.indd 180

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

21/05/12 10:43

FITXA

12

Jolasak zenbakiekin

Izena

Data

Osatu laukiak, falta diren zenbakiak idatziz. Kontuan hartu zenbaki bakoitza bi
eragiketa egiteko erabili behar dela.

Osatu laukia, kontuan hartuta


batugaien arteko batuketaren
emaitzak 20 izan behar duela,
horizontalean zein bertikalean.

Idatzi piramidean falta diren zenbakiak. Harri


bakoitzak azpian dituen bi harrien baturak adina
balio du.

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

369868 _ 0165-0206.indd 181

17
21/05/12 10:43

FITXA

13

Balantza erraldoiak

Izena

Data

Zer pisu dute Maddik, Manexek eta haien txakur Kitzek? Behatu marrazkiei eta
kalkulatu bakoitzaren pisua.

K itzen pisua hau da: 20 1


 addiren pisua hau da:
M
 anexen pisua hau da:
M
18
369868 _ 0165-0206.indd 182

kg
kg
kg

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

21/05/12 10:43

FITXA

14
Izena

Zenbakiekin jolasean
Data

Zer bide egin behar du Arregi familiak bere etxera


iristeko?
Arregitarrek, beren etxera iristeko, 84 puntu batu behar
dituzte guztira, zenbait laukitatik igaroz.
Adierazi zer bideri jarraitu behar dioten, kontuan
hartuta 7 zuritik hasi eta 3 zurira iritsi behar dutela.

Ekik eta Junek landare magiko


bat dute, bikoiztu egiten baitu
egunean lore kopurua.
Lehen egunean lore bat eman
bazuen, 512 lore emango ditu
101egunen buruan.
2
Egiaztatu hala dela.
3
Orain erantzun azkar-azkar.
Zenbat egunen buruan
emango du landareak aurreko
lore kopurua, bi lore eman
baditu lehen egunean?

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

369868 _ 0165-0206.indd 183

19
21/05/12 10:43

FITXA

15

Maskoten jolasa

Izena

Data

14

14

21

23

25

21

12

Marrazkian ageri den animalia bakoitzak


1etik 9ra arteko zenbaki bat adierazten du.
Kalkulatu animalia bakoitzaren balioa, kontuan
hartuta adierazitako zenbakia lortu behar dugula
ilara eta zutabe bakoitzean, bertako animalien
balioak batuta.
Aholku bat: ariketa errazago egiteko, aukeratu
animalia mota bakarra duen ilara edo zutabe bat,
eta hasi kalkuluak egiten.

20
369868 _ 0165-0206.indd 184

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

21/05/12 10:43

FITXA

16
Izena

Lagunen etxeak
Data

Non bizi dira? Idatzi neska-mutil bakoitzaren izena dagokion etxearen azpian.

O ierren etxea Nahiarenaren eta Maialenenaren artean dago.


E txe altuenak Nahiarena eta Oierrena dira.
B eaten etxea Nahiarenaren eta Urtzirenaren artean dago.
Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

369868 _ 0165-0206.indd 185

21
21/05/12 10:43

FITXA

17
Izena

Poltsadun neskak
Data

Nola dute izena? Idatzi neska bakoitzaren izena dagokion laukian.

N orak, Elenek eta Mirenek ezkerreko eskuan daramate poltsa.


Junek eta Araitzek eskuineko eskuan daramate poltsa.
L iernik eta Mirenek ez dute inor beren ezkerraldean.
L ierni, Nora eta Araitz bizkarrez daude.
22
369868 _ 0165-0206.indd 186

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

21/05/12 10:43

FITXA

18

Kode sekretua

Izena

Data

Gako-hitzak


bihotz =
geldi =
kendu =
asto =
jatordu =

Zer esaten ari zaio Ekaitz bere lagunari? Behatu gako-hitzei eta ordezkatu ikur bakoitza
dagokion letraz. Kode sekretu horren bidez, Ekaitz lagunari zer esaten ari zaion jakingo
duzu.

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

369868 _ 0165-0206.indd 187

23
21/05/12 10:43

FITXA

19
Izena

Nork hautsi du beira?


Data

Iraiak, Asierrek eta Lukenek zuzendariaren bulegoko beiretako bat hautsi dute.
Hiruretako nork hautsi duen jakiteko, galdera bera egin die zuzendariak hirurei.
Hona hemen erantzunak:
Asier: Lukenek hautsi du beira.
Luken: Ez da Asier izan.
Iraia: Nik hautsi dut!
Gezurra badirudi ere, zuzendariak asmatu du erruduna nor izan den. Izan ere, jakin
badaki Lukenek egia esaten duela beti horrelako egoeretan, Iraiak gezurra esaten duela
beti, eta Asierrek batzuetan egia eta beste batzuetan gezurra esaten duela.
Ba al dakizu nork hautsi duen beira? Idatzi haren izena eta arrazoitu erantzuna.

24
369868 _ 0165-0206.indd 188

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

21/05/12 10:43

FITXA

20

Lehoia eta errinozeroa

Izena

Data

Maitane galdu egin zen oihanera egindako ibilaldian, eta


nahasmen horretan, asteko zer egun zen ere ez zekiela gelditu zen.
Horixe galdetzen zien animaliei, eta honela erantzuten zioten batzuek:
Nik ez dakit. Galdetu lehoiari. Dena den, gogoan izan lehoiak
gezurrak esaten dituela astelehen, astearte eta asteazkenetan.
Beste batzuek, berriz, honela erantzuten zioten:
Ez dakigu, baina, nahi izanez gero, galdetu errinozeroari. Dena
den, jakin beharra daukazu errinozeroa gezurti hutsa dela
ostegunetan, ostiraletan eta larunbatetan.

Maitanek, lehoia ikusitakoan, galdetu zion:


Lehoi jauna, esango al zenidake asteko
zer egun den gaur?
Lehoiak honela erantzun zion:
Ez dakit. Baina esango dizut atzo
gezurretan ibiltzea
zegokidala.

Ondoren, errinozeroaren bila ibili zen eta


harekin topo egindakoan, galdera bera egin
zion.
Bitxia bada ere, errinozeroak lehoiak
emandako erantzun bera eman zion.

Pentsatu lehoiaren eta errinozeroaren


erantzunetan eta lagundu Maitaneri
asteko zer egun den asmatzen.

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

369868 _ 0165-0206.indd 189

25
21/05/12 10:43

FITXA

21

Lau marinelak

Izena

Data

Nola du izena marrazkiko marineletako bakoitzak? Idatzi marinel bakoitzaren izena


dagokion tokian.

P atxik Sabino du bere eskuinaldean.


B atista bizkarrez jarriko balitz, Erramun izango luke bere eskuinaldean.
P atxi Sabinoren eta Batistaren artean dago.

Osatu segidak. Gogoratu dominoko fitxek 0tik 6ra arteko puntuak izaten dituztela.

26
369868 _ 0165-0206.indd 190

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

21/05/12 10:43

FITXA

22

Oporrak gogoan

Izena

Data

Nongoak dira mutil hauek? Irakurri datuak eta idatzi zer herrialdetakoa den mutil bakoitza,
dagokion hutsunean.

A rgentinako, Peruko eta Euskal Herriko mutilen ile-kolorea ez da beltza.


K olonbiako mutilak ez du betaurrekorik erabiltzen.
B rasilgo eta Argentinako mutilak zutik daude.
P eruko mutilak ez du futbola gustuko.
B rasilgo mutilak ez du inor bere eskuinaldean.
1.

2.

3.

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

369868 _ 0165-0206.indd 191

4.

5.

27
21/05/12 10:43

FITXA

23

Familia-erretratuak

Izena

Data

Nor dira? Idatzi Galardi familiako kide bakoitzaren izena, dagokion erretratuaren azpian.

F elix eta Bittor oso pertsona nagusiak dira.


B i emakume gazteenen izenak Katrin eta Adele dira.
E makume nagusienak Errosale du izena.
A delek ez darama kapelarik.
P eruk eta Bittorrek bibotea dute.
A delek eta Katrinek txirikorda dute ilean.

28
369868 _ 0165-0206.indd 192

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

21/05/12 10:43

Fitxa

24

Bi familiatako neba-arrebak

Izena

Data

Nor dira neba-arrebak? Irakurri datuak eta margotu gorriz Larrarte familiako neskamutilen zenbakiak; eta berdez, Etxegoien familiako neska-mutilenak.

 arrazkiaren goiko aldean, Larrarte familiako kide gehiago daude beheko aldean baino.
M
E skuineko aldean, Etxegoien familiako kide gehiago daude ezkerreko aldean baino.
L arrarte familiako kideen artean, neska gehiago daude mutil baino.
E txegoien familiako kideen artean, mutil gehiago daude neska baino.
L arrarte ahizpek kolore bereko elastikoa daramate jantzita.

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

369868 _ 0165-0206.indd 193

29
21/05/12 10:43

FITXA

25

Lan-mahaiak

Izena

Guri lan-mahaiak gure


modura antolatzea
gustatzen zaigu; izan
ere, ordu asko ematen
ditugu bertan egunean.

Data

Irati eta Oihane oso


gozozaleak dira eta
izugarri gustuko dituzte
piruletak. Haiek gabe,
ez dira ezertxo ere
egiteko gai!

Sarak eta Oihanek


betaurrekoak erabiltzen
dituzte irakurtzeko.
Iratik eta nik,
berriz, eguzkitarako
betaurrekoak erabiltzen
ditugu udan.

Juneri ez zaizkio
piruletak gustatzen.
Hortzetarako
kaltegarriak direla
esaten du.

Zein da neskatila bakoitzaren mahaia? Idatzi neska bakoitzaren izena dagokion


txartelean.

30
369868 _ 0165-0206.indd 194

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

21/05/12 10:43

FITXA

26

Animalien hizkuntza

Izena

Data

K
O
R
R
O
K
A
L
L
U
A
O

C
I
N

M
A
G
I
U
G
H
R

R
Z
O
P
R
K
L
A
A
L
F
R

R
T
C
Z
Q
A
T
M
I
F
R
O

I
N
A
A
O
R
N
A
M
A
L
A

G
I
Z
D
R
A
K
C
R
D
R
H

U
R
T
R
L
N
I
T
A
B
I
A

R
R
N
C
I
H
A
X
U
E

G
I
A
R

L
R
I
E
E
U
N

N
D
R
O
Y
G
L
O
L
A
R
U

L
U
R
A
O
R
C
A
G
A
G
A

K
A
A
M
A
R
R
U
U
B
E
Z

Letra-zopan, inguratu nola egiten duen marrazkiko animalia bakoitzak; hau da, zer
hots dagokion bakoitzari. Izenak edozein noranzkotan idatzita ager daitezke: eskuinetik
ezkerrera, diagonalean, goitik behera
Ondoren, idatzi azpian nola egiten duen animalia bakoitzak.

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

369868 _ 0165-0206.indd 195

31
21/05/12 10:43

fitxa

27

Hitz zatituak

Izena

Data

kro

le

la

sa

te

lo

la

no

ka

tze

bu

ri

te

gaz

ju

za

au

la

fo

da

fut me

ba

le

el

ko

bis

he

to

gi

na

mar

bo

ki

lo

er

le

di

ta

Marrazkietako pertsonen, animalien eta gauzen izenak silabatan daude banatuta. Lehen
zutabean, marrazki bakoitzaren lehen silaba ageri da; bigarrenean, berriz, bigarren
silaba; eta horrela, ondoz ondo.
Margotu kolore beraz marrazki bakoitza eta haren izena osatzen duten silabak.

32
369868 _ 0165-0206.indd 196

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

21/05/12 10:43

fitxa

28

Mota guztietako ibilgailuak

Izena

Data

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Irakurri definizioak eta osatu garraiobideei buruzko hitz gurutzatuak.


Hitz gurutzatuak osatutakoan, bi gurpileko ibilgailu baten izena irakurriko duzu
adierazitako zutabean.
1. Errepideetan ibiltzen da eta lau gurpil ditu. 6. Gurpilak ditu eta kablea darama goiko
aldean.
2. Salgaiak eta pertsonak garraiatzen ditu
7. Nekazariek erabiltzen dute.
itsasoz.
3. Pertsonak garraiatzen ditu, eta geldialdiak 8. Hankak erabiltzen dira motor gisa.
egiten ditu.
9. Salgaiak eta pertsonak garraiatzen ditu
errailez.
4. Salgaiak garraiatzen ditu errepidez.
10. Lur azpian ibiltzen da.
5. Gurpilak ditu eta hegan egiten du.
11. Azkarra da, baina busti egin zaitezke.


Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

369868 _ 0165-0206.indd 197

33
21/05/12 10:44

FITXA

29
Izena

Jaieguna
Data

Margotu gorriz puxika eskuineko eskuan daramaten neska-mutilen puxikak.

34
369868 _ 0165-0206.indd 198

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

21/05/12 10:44

FITXA

30

Jolasen gela

Izena

Data

Gela honetan jolas ugari daude. Nahi baduzu, bi hauetan har dezakezu parte.

B eheko aldean dagoen puzzleari fitxa bat falta zaio. Inguruan dituen piezetatik zein

gelditzen da ondo puzzlean? Aurkitu eta margotu.


G
 elan, zenbait dado daude. Ezabatu errepikatutako letrak dituztenak eta osatu emakumeizen bat, gelditzen direnekin.

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

369868 _ 0165-0206.indd 199

35
21/05/12 10:44

fitxa

31

Ikusmena eta trebetasuna

Izena

Data

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Kopiatu goiko laukiko marrazkiak behekoan. Marraztu goian dauden leku berean.

36
369868 _ 0165-0206.indd 200

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

21/05/12 10:44

FITXA

32

Izar hautsiak

Izena

Data

3
7

10

11

14
12

15
13
16

Goiko laukian zortzi izar daude, bakoitza bi zatitan banatuta. Aurkitu izar bakoitzaren bi
zatiak eta margotu kolore beraz.

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

369868 _ 0165-0206.indd 201

37
21/05/12 10:44

fitxa

33
Izena

Ereduari jarraitzen
Data

Hona hemen lau zerrenda apaingarri. Erreparatu lerro bakoitzaren noranzkoari eta
luzerari, eta osatu.

38
369868 _ 0165-0206.indd 202

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

21/05/12 10:44

FITXA

34

Irudiak batzea

Izena

Data

1
2
3
4

5
6
7
8
9
Ilara bakoitzeko lehen irudia osatzeko, eskuinaldeko laukietako hiru erabili dira.
Erreparatu lehen bi adibideei eta margotu kasu bakoitzean behar diren piezak.

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

369868 _ 0165-0206.indd 203

39
21/05/12 10:44

FITXA

35

Garaiera-kontua

Izena

Data

Kaixo, Lore naiz.


Enaitzen etxea
Aiorarena
baino altuagoa da.

Kaixo, Enaitz naiz.


Aioraren etxea
Lorerena eta Ekainena
baino baxuagoa da.

Aiora naiz.
Loreren etxea Ekainena
baino altuagoa eta
Enaitzena baino
baxuagoa da.

Irakurri zer dioen haur bakoitzak eta idatzi bakoitzaren izena dagokion etxearen azpian.
Erreparatu etxeei. Oso desberdinak badirudite ere itxura batera, bada laurek duten
xehetasun bat. Zein da? Inguratu.

40
369868 _ 0165-0206.indd 204

Fotokopiatzeko materiala 2012 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S L.

21/05/12 10:44

Baliabide gehiago Matematika 2. zikloa Zubia Editoriala, S. L.ren eta


Santillana Educacin, S. L.ren Hezkuntza Argitalpenetarako Sailean
Joseba Santxo Uriarteren eta Antonio Brandi Fernndezen
zuzendaritzapean sortu, diseinatu eta gauzaturiko talde-lana da.
Arte-zuzendaritza: Jos Crespo Gonzlez.
Proiektu grafikoa: Estudio Pep Carri.
Proiektu-burua: Rosa Marn Gonzlez.
Proiektuaren garapenerako arduraduna: Javier Tejeda de la Calle.
Garapen grafikoa: Ral de Andrs Gonzlez, Rosa Barriga Gaitn eta Jorge Gmez Tobar.
Irudien koordinazioa: Carlos Aguilera Sevillano.
Zuzendaritza teknikoa: ngel Garca Encinar.
Koordinazio teknikoa: Maitane Barrena Telleria, Jess Muela eta Alejandro Retana Montero.
Konposaketa eta muntaketa: Miren Pellejero Etxezarreta, Pedro Valencia Meja eta
Antonio Daz Costafreda.
Hizkuntza-egokitzapena: Ramon Iriarte eta Maider Labaka.
Argazkien aukeraketa: Nieves Marinas Mateos.
Argazkiak: Algar; J. Lucas; STOCKBYTE; SERIDEC PHOTOIMAGENES CD; SANTILLANAREN
ARTXIBOA.
Edizioa: Ainhoa Basterretxea Llona eta Jos Antonio Almodvar Herriz.
Proiektuaren zuzendaritza: Domingo Snchez Figueroa.
Lehen Hezkuntzako 2. zikloko zuzendaritza eta edizio-koordinazioa:
Joseba Santxo Uriarte eta Maite Lpez-Sez Rodrguez-Piero.

2012 by Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.


Legizamon poligonoa
Gipuzkoa kalea, 31
48450 Etxebarri (Bizkaia)
Inprimatzailea:

PK: 369868
Lege-gordailua:

369868 _ 0165-0206.indd 205

21/05/12 10:44