You are on page 1of 2

Kertas 001 Bahasa Melayu : Ujian Lisan

No.
Ite
m
A

Aspek/Kemahiran

Bentuk

Jumlah
Item

Markah

Masa

Catatan

Ujian Pendengaran

Objektif

10

10

15 minit

Ujian Pertuturan

Subjekti
f
Jumlah

10

40

20

50
markah

15 minit
( seorang)
30 minit

Kelas
( mendengar
rakaman )
Individu

Nolina Sandipal

JADUAL PENENTUAN UJIAN


Mata Pelajaran:
No. Kod:

Bahasa Melayu: Ujian Lisan


BM 011

Tahun:
Masa:

Bil

Aspek/Kemahiran

Bahagian A: Objektif (10 markah)


Kognitif
Afektif
1

Jumlah

Bentuk Soalan

Tahun 6
15 minit + 15 minit

Catatan

10

Satu
rakaman
cerita lebih
kurang
100 patah
perkataan.

Pendengaran: Menjawab soalan


pemahaman berdasarkan bahan yang
diperdengarkan
A

1. 1.25 Menjawab soalan pemahaman


yang bertumpu dan bercapah

2. 1.26 Menjawab soalan tentang isi


sesuatu cerita
Bahagian B: Subjektif (15 markah)

Pertuturan
1.

2.1 Bercerita dengan mengunakan kata,


frasa, ayat serta sebutan dan intonasi
yang baik.
Aras 1.
ii. Menyatakan pendapat tentang
sesuatu kejadian yang didengar dengan
menggunakan bahasa yang betul.

2.

6.6 Membaca dan membuat ramalan


berdasarkan sesuatu cerita atau
maklumat yang diberikan.
Aras 2

i. Membuat ramalan berdasarkan idea


yang berkaitan dengan cerita dan isu
yang diberi dalam perenggan awal bahan
yang dibaca.
3.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi


dengan sebutan dan intonasi yang betul
dan lancar serta memahami perkara
yang dibaca.
Aras 1
ii. Menjawab soalan pemahaman
berdasarkan teks yang dibaca

Nama
1.
2.
3.
4.

Ahli Kumpulan.
En. John Tangkong ( Sk. Pandiwan )
Pn. Nolina Sandipal ( Sk. Penontomon )
Pn. Patricia Gait ( Sk. Lotong )
Pn. Rubica Ombou ( Sk. Kebu Baru )

Diberi 3
tajuk. Pilih
satu
sahaja.
PMM
senarai
semak.