Вы находитесь на странице: 1из 8

Biomateriales

7fb_YWY_ed[i
Z[bW9_[dY_W
Z[CWj[h_Wb[i
WbWC[Z_Y_dW

La Bioingeniera:
Una Ciencia Interdisciplinar
:aVjbZcidYZaVZheZgVcoVYZk^YV]VigVYdXdch^\djcVYZbVcYVXgZX^ZciZYZ
YZg^kVYdhhVc^iVg^dhnaVVeVg^X^cnYZhVggdaadYZcdkZYdhVhiZXcdad\VhbY^XVh#
IdYdZaad]VYVYdaj\VgVjcVY^hX^ea^cVYZZcdgbZ[jijgd!aV7^d^c\Zc^ZgV!fjZigViV
YZXdbeV\^cVgYZhVggdaadhbY^XdhXdcYZhVggdaadhYZcjZkdhbViZg^VaZhnY^hZdh
^c\Zc^Zg^aZh#
AV7^dbZX{c^XV!edgZ_Zbead!hZZcXVg\VYZZhijY^VgZaXdbedgiVb^ZcidbZX{c^Xd
YZaXjZged]jbVcd!^YZci^XVcYdZaXdbedgiVb^ZcidYZiZ_^Ydhng\Vcdh!VhXdbdaV
^ciZgVXX^cYZaXjZgedXdcY^hi^cidhi^edhYZegiZh^h!^beaVciZhnYZb{hZaZbZcidh
Vgi^X^VaZh#

Los Biomateriales
AdhW^dbViZg^VaZhXdchi^ijnZcjcdYZadhVkVcXZhb{h^bedgiVciZhZcaVbZY^X^cV
VXijVa/bZ_dgVcaVXVa^YVYYZk^YVYZadheVX^ZciZhngZYjXZcZai^ZbedYZXjgVX^cn
XdckVaZXZcX^VYZZc[ZgbZYVYZhnigVjbVi^hbdh#
EjZYZchZgjcbZiVa!jcVXZg{b^XVdjcedabZgd#AVc^XVXdcY^X^cfjZYZWZXjbea^g
ZhfjZhZVW^dXdbeVi^WaZ!ZhidZh!fjZcdegdYjoXVgZX]VodedgeVgiZYZah^hiZbV
^cbjc^iVg^d]jbVcd#EdgdigVeVgiZ!hjhegde^ZYVYZhbZX{c^XVhYZWZchZgXdbeVi^WaZh
XdcZag\VcdVafjZhZ^cXdgedgVc#6idYdZhid]VnfjZVVY^gfjZhZV[{X^aYZ
ZhiZg^a^oVg!bVc^ejaVgnXdadXVg#
HadjcdhedXdhbZiVaZh!VaZVX^dcZh!edabZgdhnXZg{b^XVhejZYZcVXijVgZc
XdciVXidY^gZXidXdch^hiZbVhW^da\^XdhYZaXjZged]jbVcdh^cXVjhVgegdWaZbVh#:a
XjZgedZhjcbZY^d]bZYdnZabViZg^VaXdadXVYdZchj^ciZg^dgcdejZYZXdggdZghZ
c^YZ\gVYVghZ#6YZb{h!ZhidhbViZg^VaZhYZWZcZhiVgY^hZVYdhYZiVabdYdfjZ
gZh^hiVc!h^cYZ[dgbVghZc^eZgYZgZXVX^V!aVhXVg\VhZ_ZgX^YVhedgZaXjZged#Edg
digVeVgiZhZZm^\ZhjW^dXdbeVi^W^a^YVY!ZhYZX^g!fjZadhiZ_^YdhkZX^cdhdY^hiVciZh
cdiZcadbZcdhedh^WaZaVegZhZcX^VYZZhiZbViZg^VaZmigVd#AdhW^dbViZg^VaZh
^cZgiZhhdcXdch^YZgVYdhedgZaXjZgedXdbdZciZhZmigVdhnhdcgZXjW^ZgidhedgjcV
XVeVWgdhV#AdhW^dbViZg^VaZhVXi^kdh^cXajhdWZcZX^VcVadhiZ_^Ydh!nVfjZ[dgbVc
ZcaVXZhXdcZaadhZhi^bjaVcYd!edgZ_Zbead!ZaXgZX^b^ZcidhZd#8jVcYdhZigViVYZ
W^dYZ\gVYVWaZhaaZ\VcVYZhVeVgZXZgjcVkZofjZcdhdccZXZhVg^dh#
6YZb{hYZhj^bedgiVcX^VX^ZciXV!ZhiVhVaZVX^dcZhedhZZccjbZgdhVhVea^XVX^dcZh!
fjZkVcYZaViZXcdad\VZheVX^VaVaVji^a^oVX^cZcBZY^X^cV!eVhVcYdedgidYdi^edYZ
Vea^XVX^dcZh^cYjhig^VaZh#

Un Ejemplo Multidisciplinar:
El desarrollo de Prtesis del Aparato Locomotor
:aZckZ_ZX^b^ZcidegdbZY^dYZaVedWaVX^cZceVhZhdXX^YZciVaZh!jc^YdVaVXgZX^ZciZ
iVhVYZVXX^YZciZhYZig{Xd!]VY^heVgVYdZacbZgdYZ^ciZgkZcX^dcZhedg[gVXijgV
fjZcZXZh^iVc!ZcbjX]dhXVhdh!YZegiZh^hdYZ_VX^dcZh#8dchZ\j^gadhbZ_dgZh
Y^hZdhYZegiZh^hZhidYdjcgZid!Va^\jVafjZZhijY^VgaV^cjZcX^VfjZiZcYg{cV
aVg\deaVodhdWgZadhiZ_^YdhX^gXjcYVciZh#:hidhZgZVa^oVbZY^VciZegd\gVbVhfjZ
h^bjaVcZaXdbedgiVb^ZcidYZaXdc_jcidegiZh^h"g\Vcd!adfjZeZgb^iZgZegdYjX^g
hjZkdajX^cVadaVg\dYZai^ZbedZ^cXajhdXdch^YZgVgedh^WaZhh^ijVX^dcZh[jijgVh/
VeVg^X^cYZegY^YVhhZVh!Vd_Vb^ZcidZcigZ^beaVciZn]jZhd![VaiVYZZhiVW^a^oVX^c
YZaV[gVXijgV###
:cZhiZhZci^Yd!aV\gVceVgZ_VYZaVhegiZh^hVgi^XjaVgZhZhZabZiVa"eda^Zi^aZcd!
YdcYZZabZiVaZhjci^edYZVXZgd^cdm^YVWaZdVaZVX^dcZhYZXdWVaid"Xgdbd"
bda^WYZcd#:aeda^Zi^aZcdi^ZcZaVkZciV_VYZfjZedhZZVaiVhegZhiVX^dcZhbZX{c^XVh/
gZh^hiZcX^VVaV[Vi^\V!WV_V[g^XX^c!iZcVX^YVYnVjidajWg^XVX^c#

:caVhegiZh^hZh]VW^ijVaZcXdcigVgXdc_jciVbZciZ
adhigZhi^edhYZW^dbViZg^VaZh/bZi{a^Xd!XZg{b^Xdneda^bg^Xd

El Proceso: Diseo y Simulacin


:aY^hZdYZjcVegiZh^hi^ZcZXdbdcVa^YVYhj[jcX^dcVb^ZcidYZaV[dgbVb{h
eVgZX^YVedh^WaZVaVe^ZoVcVijgVafjZkVVgZZbeaVoVg#
EVgVZaadZhcZXZhVg^dXdcdXZgbjnW^ZcZa[jcX^dcVb^ZcidbZX{c^XdYZaVegiZh^h!
eVgVadfjZhZji^a^oVaVh^bjaVX^cedgZaZbZcidhc^idh#HZigViVYZjcVediZciZ
]ZggVb^ZciV fjZ eZgb^iZ VcVa^oVg n XdbegZcYZg Za XdbeaZ_d XdbedgiVb^Zcid
bZX{c^Xd YZ adh Y^kZghdh W^dbViZg^VaZh! Vh Xdbd YZ adh Y^[ZgZciZh Y^hZdh
\Zdbig^Xdh YZ aV egiZh^h n fjZ hjhi^ijnZ V jcV \gVc XVci^YVY YZ ZchVndh n
ZmeZg^bZcidhXac^XdhYZY^[X^aZ_ZXjX^cnVaidXdhiZZXdcb^Xd#
8jVcYdZaY^hZd]VhjeZgVYdidYdhadhgZfj^h^idh!hZ[VWg^XVjcegdidi^ednhZaZ
hdbZiZ V ZchVnd Zc jc h^bjaVYdg# AV b^h^c YZ ZhiVh b{fj^cVh Zh ]VXZg fjZ aV
egiZh^h Z_ZXjiZ adh bdk^b^Zcidh gZaVi^kdh ZcigZ hjh XdbedcZciZh hdedgiVcYd
XVg\VhkVg^VWaZhVhdX^VYVhVXVYVbdk^b^ZcidZheZXXd!ZhYZX^g!hZigViVYZ^b^iVg
VaVgZVa^YVY#
Edg Z_Zbead! adh ZchVndh YZ aVh egiZh^h Vgi^XjaVgZh gZegdYjXZc aVh VXX^dcZh YZ
XVb^cVg!XdggZgdhjW^gZhXVaZgVhnhZgZVa^oVcYZcigdYZjcj^Ydh^da\^XdnVaV
iZbeZgVijgVYZaXjZged]jbVcd#
8VYV bdk^b^Zcid hZ gZe^iZ jc b^aac YZ kZXZh d b{h! YZ [dgbV ^c^ciZggjbe^YV
h^bjaVcYdZa[jcX^dcVb^ZcidegdbZY^dYZaVegiZh^hYjgVciZjcVd#
;^cVabZciZ!ZcZaXVhdYZadh^beaVciZh!aVhjeZgVX^cYZadhZchVndh^cK^igdZ^c
k^kdeZgb^iZedYZgXdbZgX^Va^oVgadh#

H^bjaVYdgeVgVaVbZY^YVYZaYZh\VhiZ
YZegiZh^hVgi^XjaVgZh

;:BXdYd/h^bjaVX^cedgZaZbZcidhc^idhYZaXdYd

Biomateriales con Memoria de Forma


Jc XVhd ZheZX^Va hdc adh W^dbViZg^VaZh Xdc bZbdg^V YZ [dgbV! XVeVXZh
YZgZXdgYVgjcV[dgbVegZk^VbZciZZhiVWaZX^YVXjVcYdhZaZhdbZiZVjc
VjbZcidYZiZbeZgVijgV#
:hiVegde^ZYVY!_jcidXdcaVhjeZgZaVhi^X^YVYaZhXdcZgZjcV\gVcji^a^YVY
eVgVaVhVea^XVX^dcZhZcbZY^X^cV#
<_bjhe fWhW bW l[dW YWlW eVgV
gZiZcZg adh edh^WaZh Xd{\jadh
YZ hVc\gZ# :hiZ ZaZbZcid hZ
^cigdYjXZ YZ[dgbVYd Zc Za
idggZciZ hVc\jcZd n Zc aV kZcV
gZXjeZgV hj [dgbV YZ eVgV\jVh
VW^Zgid#

H^bjaVX^cnHI:CIYZhVggdaaVYdhZcZa>8B6#

:cYdegiZh^heVgVVWg^gadhXdcYjXidhYZaXjZged]jbVcdVc^kZaW^a^Vg!
Zhd[{\^Xd!igVfjZVadkVhXjaVg#
HZ^cigdYjXZcYZ[dgbVYdhXdc
Y^{bZigdhgZYjX^Ydhnedg
ZaVhi^X^YVY gZXjeZgVc
hj iVbVd n VWgZc
aVdWhigjXX^c#

Dnde y cmo actan los Biomateriales


AVh egiZh^h idiVaZh YZ XVYZgV n gdY^aaV
hdc adh Z_Zbeadh b{h ]VW^ijVaZh YZ
hjhi^ijX^cVgi^XjaVg#JcdYZadhdW_Zi^kdh
Zh fjZ YjgZc Za b{m^bd i^Zbed edh^WaZ#
:caVVgi^XjaVX^ch^ZbegZZcigVcZc_jZ\d
kVg^Vh e^ZoVh fjZ YZWZc igVWV_Vg jcV
XdcigVaVdigV#EVgVZk^iVgfjZhZYZh\VhiZc
bjijVbZciZ! adh W^dbViZg^VaZh YZ Zhidh
XdbedcZciZhfjZZhi{cZcXdciVXidYZWZc
iZcZgjcWV_dXdZX^ZciZYZ[g^XX^c#

GVY^d\gV[VYZjcVegiZh^hYZXVYZgV
^beaVciVYV

:cdXVh^dcZh[VaiVbVhVhZV#AVcZXZh^YVYYZY^hedcZgYZ
jchjhi^iji^kdhZdeVgVZagZaaZcdYZYZ[ZXidh]VaaZkVYdVa
ZhijY^dYZhjhiVcX^VhfjZhZVhZbZ_ZcVaVeVgiZ^cdg\{c^XV
YZa ]jZhd# EVgV fjZ Za iZ_^Yd hZd XgZoXV Zc Za VcYVb^V_Z
ZbeaZVYd! Zh cZXZhVg^d fjZ hiZ Y^hedc\V YZ edgdh
^ciZgXdcZXiVYdhYZYZiZgb^cVYdiVbVd#

7^dXZg{b^XVeVgVaVgZ\ZcZgVX^chZV

HZ]Vcji^a^oVYdiVbW^cXZg{b^XVhW^dVXi^kVhZcigZaVhfjZhZZcXjZcigVcVa\jcdh
W^dkYgZdhnk^igdXZg{b^XVh#

AV^c\Zc^ZgVYZiZ_^Ydh]Vh^YdYZhXg^iVXdbd
aV X^ZcX^V n Za Y^hZd n [VWg^XVX^c YZ cjZkdh
iZ_^Ydh eVgV Za gZhiVWaZX^b^Zcid [jcX^dcVa YZ
g\Vcdh VaiZgVYdh n ZhigjXijgVh YVVYVh edg
igVjbVi^hbdhdZc[ZgbZYVYZh#
AV gZ\ZcZgVX^c YZ iZ_^Ydh hZ Xdch^\jZ Xdc Za
VedgiZYZXajaVhYZiZ_^YdYZaegde^deVX^ZciZ
Xjai^kVYVhdXajaVhbVYgZ!egdiZcVhfjZVXiVc
Xdbd [VXidgZh YZ XgZX^b^Zcid n W^dbViZg^VaZh
fjZ gZVa^oVc aV [jcX^c YZ hjhigVid YdcYZ hZ
VcXaVcnXgZXZcaVhXajaVh#
8jai^kdh YZ ]jZhd! XVgiaV\d! a^\VbZcidh n
iZcYdcZh hdc Va\jcVh YZ aVh Vea^XVX^dcZh
Xac^XVh Zc aVh fjZ hZ ]Vc ji^a^oVYd bVig^XZh
YZ  edabZgdh W^dYZ\gVYVWaZh Xdbd aZX]d
YZ Xjai^kd! Xdbd dXjggZ Xdc Za ^beaVciZ YZ
XdcYgdX^idh eVgV aV gZeVgVX^c YZ YZ[ZXidh YZ
XVgiaV\d#

8VgiaV\dYZgdY^aaVYZXdcZ_dVa
b^XgdhXde^dYdcYZhZkZcadhXdcYgdX^idh

Qu hacemos en el ICMA?
IVbW^c ^ckZhi^\Vbdh Zc Za bdYZaVYd YZa bViZg^Va bZY^VciZ ZXjVX^dcZh
Xdchi^iji^kVhfjZYZcXjZciVYZadh[ZcbZcdhiZgbdbZX{c^Xdh!Xdbdeg^bZg
eVhdZcZaY^hZdYZY^hedh^i^kdh#AVhVea^XVX^dcZhZcaVhfjZhZigVWV_Vhdc
hiZciheVgVXdadc![ZgjaV_ZheVgVVgi^XjaVX^dcZhnVcXaV_ZhhZdh#
:hijY^Vbdh Xbd bZ_dgVg adh bViZg^VaZh eda^bg^Xdh YZ egiZh^h
Vgi^XjaVgZh#
:aeda^Zi^aZcdYZjaigVeZhdbdaZXjaVgE:J6EBZhZabViZg^VaYW^aYZaeVg
bZiVa"edabZgd d XZg{b^XV"edabZgd Zc aVh VXijVaZh egiZh^h YZ XVYZgV n
gdY^aaV#CjZhigV^ckZhi^\VX^chZY^g^\ZVYZhVggdaaVgbidYdhfjZeZgb^iVc
Y^hb^cj^gZaYZh\VhiZYZabViZg^VanVaVg\VgaVk^YV^ck^kdYZaVhegiZh^h#
:c cjZhigdh aVWdgVidg^dh ^ciZciVbdh ZhijY^Vg
adh bZXVc^hbdh YZ ZckZ_ZX^b^Zcid fjZ hZ Zhi{c
egdYjX^ZcYd Zc ZhiZ bViZg^Va# :hiV ^ckZhi^\VX^c
hZ YZhVggdaaV Zc XdaVWdgVX^c Xdc \gjedh YZ
^ckZhi^\VX^cYZa=dhe^iVaB^\jZaHZgkZi#
6cXaV_ZhZdZc[dgbVYZjkZY^hZVYdedgZaZbZcidhc^idh

;bWXehWZefeh0
?dij_jkjeZ[9_[dY_WZ[CWj[h_Wb[iZ[7hW]d?9C7
9edi[`eikf[h_ehZ[?dl[ij_]WY_ed[i9_[djYWi9I?9
I[Z[9WcfkiFbWpWIWd<hWdY_iYe

I[Z[9WcfkiHe;Xhe

;VXjaiVYYZ8^ZcX^Vh
EZYgd8ZgWjcV&'
*%%%.OVgV\doV

:Y^X^dIdggZhFjZkZYd
BVgVYZAjcV(
*%%&-OVgV\doV

IZa[dcd.,+,+&'(&
;Vm/.,+,+')*(
]iie/$$lll#jc^oVg#Zh$^XbV$

:aVWdgVYdedg/

:cXdaVWdgVX^cXdc/

;^cVcX^VYdedg/