Вы находитесь на странице: 1из 1

LESSON REVIEW

MSEP
Music
Favorite song
Genres
Composer/ lyricist/ music arrangement
Time signature
Grand staff
Solfeggio / Pitch names G/Cleff
Arts
Kwentong hindi tapos
Paglikha ng kakaibang larawan
Pagguhit mula sa karanasan
Pencil shading
PE
Habulan
Indoor games