Вы находитесь на странице: 1из 27

1

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

SADRAJ
1.

UVOD................................................................................................................ 2

2.

PEDICIJA......................................................................................................... 4

3.

UGOVOR O PEDICIJI......................................................................................... 6
3.1 Forma ugovora o pediciji............................................................................. 7
3.2.Obaveza peditera........................................................................................ 7
3.3. Prava peditera............................................................................................ 9
3.4.Obaveze komitenta (nalogodavca)................................................................9
3.5. Posebne vrste ugovora o pediciji..............................................................10
3.6.Prestanak ugovora o pediciji......................................................................11

4.VRSTE PEDICIJE................................................................................................. 11
4.1. Pojam klasine, meunarodne klasine i logistike pedicije.....................11
5. TRANSFORMACIJA KLASINE PEDICIJE U LOGISTIKU PEDICIJU.......................14
6. PEDITERSKA PREDUZEA.................................................................................. 16
6.1.Velika pediterska preduzea......................................................................16
6.2. Srednja pediterska preduzea..................................................................17
6.3. Mala pediterska preduzea.......................................................................17
7. RAZVOJ I POBOLJANJE PEDICIJE......................................................................18
8. OSNOVNA NAELA KVALITETA PEDITERSKIH USLUGA.......................................21
9. ZAKLJUCAK....................................................................................................... 24
10. LITERATURA..................................................................................................... 26

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

1. UVOD
Sam naziv teme Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju postavlja pitanja
ta je to pedicija, koje vrste postoje, te koja je njena svrha, a razumijevanje ovih pojmova
dovodi do shvatanja transformacije jedne vrste pedicije u drugu.
U ovom seminarskom radu u objasniti sve nejasnoe vezane za pojam pedicije, od njenog
postanka, transformacija, te upotrebe danas.
Sami poeci pedicije susreu se u 13. stoljeu. U to vrijeme Venecija je bila apsolutna
gospodarica glavnih prometnih puteva na moru, pa je stoga igrala najvaniju ulogu u trgovini
sa susjednim dravama. U trgovini s alpskim i prekoalpskim dravama trgovci su redovito
provjeravali otpremu i dopremu robe posebnim posrednicima koji su se brinuli za siguran
prevoz. Ti su posrednici, na odreditima, predavali robu primateljima (kupcima) uz potpis
napisane isprave (neka vrsta potvrde o primitku robe, priznanica), koja se smatra prvom
prevoznom ispravom.

U 16. stoljeu posrednici (vozari) su poeli organizirati otpremu i dopremu tue robe za svoj
raun: naplaivali su vozarinu i izdavali prevozne isprave.
Krajem 18. stoljea trgovina s udaljenim podrujima poprimila je iroke razmjere, pa su se
trgovci sve vie obraali posebnim, specijalnim posrednicima pediterima koji su odabirali
prevozne puteve, unajmljivali prevozna sredstva i davali strune savjete za prevoz robe.1

U 19. stoljeu kada se pojavila eljeznica , 1825.g. i kada su se modernizirala druga prevozna
sredstva, a meunarodna trgovina poela razvijati na irokoj osnovi, poloaj peditera se
znatno afirmirao i uvrstio. Ekonomske funkcije pedicije poeli su tek u XIX stoljeu pratiti i
odgovarajui propisi. Kapitalistike drave poinju, u okviru trgovakih zakonika i zakona,

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

donositi posebna pravna pravila o pediciji kao posebnom obliku trgovake djelatnosti i time
davati pediterskoj djelatnosti potrebnu pravnu podlogu.

Ubrzani razvoj proizvodnih snaga, proizvodnih i drutvenih odnosa, posebno u XX stoljeu,


implicirao je nagli razvoj meunarodne robne razmjene, savremenih tehnologija transporta,
tokova kapitala, znanja, radne snage, a to je imalo za posljedicu multipliciranje sloenosti
pravnoekonomskih odnosa izmeu sudionika u nacionalnim i regionalnim gospodarskim
sustavima, ali i njihovim podsustavima: vanjskotrgovinskim, prometnim, pediterskim,
carinskim, bankarskim itd. Takvi su se odnosi poeli ubrzano odreivati brojnim nacionalnim,
bilateralnim i multilateralnim prisilnim i autonomnim pravnim izvorima. Poznavanje i
koritenje pravnih pravila koja primjereno reguliraju odnose (obveze, prava i odgovornosti)
izmeu sudionika u odreenoj djelatnosi, predstavljaju tajnu uspjeha poslovnih partnera.2

Nakon historijskog razvoja pedicije, objasnit u sam pojam i svrhu, te obim poslova koji
obuhvata pedicija. Takoer neke od vrsta pedicije, kao to su klasina pedicija,
meunarodna pedicija i logistika pedicija. to se tie glavne teme, to jeste transformacije,
govorit u o transformacijamau tri vrste poduzea : velika pediterska poduzea, srednja
pediterska poduzea i mala pediterska poduzea.

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

O prometnim znanostima detaljnije cf.: ZELENIKA, R.: et al.: Prometne i logistike znanosti u kaleidoskopu
kompatiblinosti i komplementarnosti, op.cit., p.57-71
2
Logistika u saobraaju i komunikacijama Skripta predavanja Prof. dr. sc. Abidin Deljanin Univerzitet u
Sarajevu Fakultet za saobraaj i komunikacije

2. PEDICIJA

pedicija (latinski expedire, otpremiti) je gospodarska djelatnost koja se bavi organizacijom


otpreme i dopreme robe te provozom robe kroz neku zemlju i ostalim poslovima koji su s tim
u vezi.3
pediter se jo moe definisati i kao gospodarstvenik, pravna ili fizika osoba koja se
iskljuivo i u obliku stalnog zanimanja bavi organizacijom otpreme, dopreme i provoza robe
svojih nalogodavatelja pomou prijevoznika, te drugim poslovima koji su u vezi s otpremom,
dopremom i provozom robe.

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

Nadalje, podpediter je drugi pediter na kojega je glavni pediter prenio u cijelini


izvravanje pediterskog posla, dok je meupediter drugi pediter na kojega je glavni
pediter prenio realizaciju dijela pediterskog posla.
pediciju kao aktivnost moemo opisati kao skup specifinih funkcija, poslova, operacija,
vjetina i pravila koja djelotvorno omoguuju otpremu, dopremu i provoz materijalnih dobara
svim prijevoznim sredstvima, svim prijevoznim putovima, u konvencionalnom,
kombiniranom i multimodalnom transportu.
Poslove koje pediter obavlja u sklopu svoje djelatnosti dijele se u dvije skupine.
Prva skupina su osnovni pediterski poslovi, a oni su:
1.

struni savjeti i sudjelovanje u pregovorima radi sklapanja ugovora o meunarodnoj


kupoprodaji;

2.

instradacija;

3.

doziv robe;

4.

sklapanje ugovora o prijevozu robe na klasian nain - uporaba prijevoznog sredstva jedne
prometne grane;

5.

sklapanje ugovora o multimodalnom transportu robe i organiziranje transporta "od vrata


do vrata"

http://hr.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pedicija

6.

prihvat robe radi otpreme;

7.

otprema, doprema i provoz robe u uem smislu;

8.

sklapanje ugovora o ukrcaju, iskrcaju i prekrcaju robe;

9.

sklapanje ugovora o transportnom osiguranju;

10.

sklapanje ugovora o skladitenju i skladitenje robe;

11.

ispostavljanje i pribavljanje prijevoznih i drugih dokumenata;

12.

obavljanje poslova u vezi sa carinjenjem robe;

13.

kontrola ispravnosti dokumenata i obrauna vozarine, carine i drugih pristojbi i trokova;

14.

informiranje nalogodavatelja.

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

Druga skupina su specijalni poslovi, koje pediter obavlja povremeno, odnosno samo u
posebnim prilikama kada pomou njih kompletira paket svojih usluga:
1.

sklapanje ugovora o pakiranju i signiranju, te obavljanje tih poslova;

2.

sklapanje ugovora o vaganju i sortiranju, te obavljanje tih poslova;

3.

izdavanje jamevnih pisama;

4.

izdavanje pediterskih potvrda i drugih FIATA dokumenata;

5.

uzorkovanje robe;

6.

zastupanje nalogodavatelja u regresnom postupku prema treim osobama;

7.

zastupanje nalogodavatelja u sluaju zajednike havarije;

8.

ugovrna kontrola kvalitete i kvantitete robe u meunarodnom prometu;

9.

hranjenje i pojenje ivih ivotinja;

10.

doleivanje robe;

11.

sajamski poslovi;

12.

leasing poslovi;

13.

meunarodni pomorski prometno-agencijski poslovi;

14.

kreditiranje nalogodavatelja;

15.

otprema, doprema i provoz zbirnog prometa;

16.

drugi propisani ili uobiajeni poslovi u vezi s otpremom, dopremom i provozom robe.

3. UGOVOR O PEDICIJI

Ugovor o pediciji je ugovor na osnovu koga se jedna strana (otpremnik, pediter) obavezuje
da u svoje ime a za raun druge strane (komitenta, nalogodavca domaeg ili stranog) otprema
ili doprema robu, kao i da izvri sve potrebne radnje, carinske i druge formalnosti u vezi
prevoza robe, dok se komitent obavezuje da pediteru plati odreenu naknadu (proviziju).
pediterska (otpremnika) preduzea u svoje ime a po nalogu i za raun komitenta sa ciljem
sticanja dobiti organizuju otpremu, odnosno dopremu robe i obavljaju poslove i radnje u vezi

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

sa organizacijom otpreme ili dopreme robe pri emu su najnaajniji poslovi vezani za prevoz
robe. pediter nije vozar, on organizuje prevoz robe, ali je sam ne prevozi. 4
Prevoz robe vri vozar, a pediter blagovremeno obavlja sve potrebne radnje u vezi sa
prevozom robe i angauje prevozioca robe (vozara). Meutim, pediter moe da obavlja i
prevoz robe i u tom sluaju pediter se pojavljuje i kao prevoznik.
pediter, na osnovu naloga komitenta preuzima obavezu da organizuje otpremu i dopremu
robe (preuzimanje robe, pakovanje, ambalaa, obeleavanje koleta, pribavljanje dokumenata,
obezbeivanje prevoznog sredstva, ugovaranje prevoza do odredita, osiguranje i dr.).
pediter obavlja i niz radnji na koje obavezuju carinski propisi (carinjenje robe i sl.).
Carinskim zakonom je utvreno da ako lice o ijim pravima i obavezama se odluuje odredi
zastupnika za preduzimanje tih radnji, odnosno u sluaju ako zastupnik istupa u svoje ime a
za raun drugog lica (posredni zastupnik) zastupnik mora biti pravno lice registrovano za
poslove meunarodne pedicije i upisano u poseban registar.

Slika 1. Funkcije pedicije

3.1 Forma ugovora o pediciji

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

Posebna forma za zakljuenje ugovora o pediciji nije propisana, pa se na zakljuivanje


ugovora o pediciji primenjuju opta pravila o zakljuenju ugovora o robnom prometu, to
znai da ugovor o pediciji spada u neformalne ugovore.
Meutim, zbog lakeg dokazivanja i sloenosti samog ugovora sigurnije je da se ugovor o
pediciji zakljui u pismenoj formi. Kod ugovora o pediciji ugovorne strane su pediter
(otpremnik) i komitent (nalogodavac). U ulozi komitenta moe da se pojavi bilo koje pravno
ili fiziko lice.

3.2. Obaveza peditera


Osnovna obaveza peditera je da postupa savesno i u skladu sa nalogom komitenta, titei u
svemu interese komitenta. pediter je duan da se pridrava uputstava komitenta, a ako ne
moe u svemu da postupi po njegovim uputstvima duan je da komitenta o tome obavesti i od
njega zatrai nova uputstva.
Ako nema vremena, zbog okolnosti sluaja, da pribavi nova uputstva od komitenta, pediter je
duan da postupi u skladu sa interesima komitenta. Pored navedenog, osnovne obaveze
peditera su da:

primi robu od komitenta (ili treeg lica) radi otpreme ili dopreme

robu uva

zakljuuje potrebne ugovore

postupa po nalogu komitenta

obavetava komitenta

izvri obraun sa komitentom


pediter ima obavezu utvrivanja kvaliteta robe i uzimanja uzoraka samo kada je to
ugovoreno. Posle prijema robe, a pre njene predaje prevozniku, pediter je duan da robu uva
s panjom dobrog privrednika. pediter ima obavezu da osigura uskladitenu robu samo ako
za to dobije nalog od komitenta (sa obimom i vrstom osiguranja).

Komitent moe da zahteva od peditera da za robu koja se doprema iz inostranstva sprovede


potrebni carinski postupak i plati carinske dabine za raun komitenta. S obzirom da radi za

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

raun komitenta pediter mora tititi njegove interese, pa posebno mora da vodi rauna o
izboru lica sa kojima zakljuuje pojedine ugovore (prevozilac, osiguravajue drutvo,
skladite i dr.). Takoe, ima obavezu da obezbedi prava svog komitenta prema treim licima
(npr. da obezbedi verodostojne dokaze o oteenju robe, da istakne prigovore i reklamacije
prevoziocu i drugim licima, da preduzme potrebne mere i radnje da bi komitentu bili vraeni
iznosi koji su nepravilno naplaeni - prevozni trokovi, carinske dabine i sl.). pediter je
duan da komitenta obavetava o toku posla, o zakljuenju pojedinih ugovora, prijemu robe i
sl.). pediter je duan da po zavretku posla komitentu podnese obraun sa potrebnom
dokumentacijom.

3.3. Prava peditera


Osnovna prava peditera su:

pravo na proviziju

pravo na naknadu trokova

pravo na avans (predujam)

pravo zaloge

pravo samostalnog ispunjenja


Pravo na proviziju pediter ostvaruje prema ugovoru, a ako ona nije ugovorena visina
provizije se odreuje prema optim uslovima poslovanja, propisima ili trgovakim obiajima.
pediter ima pravo na naknadu trokova do kojih je dolo u vezi sa otpremom ili dopremom
robe. pediter ima pravo da od komitenta zahteva avans za izvravanje komitentovog naloga.
Ako je ugovoreno da e pediter naplatiti svoja potraivanja od primaoca stvari, pediter
zadrava pravo da trai isplatu naknade od nalogodavca ako primalac odbije da mu je isplati
Prema lanu 846. Zakona o obligacionim odnosima pediter, radi obezbeenja naplate svojih
potraivanja nastalih u vezi sa ugovorom o pediciji, ima pravo zaloge na stvarima predatim
radi otpremanja i u vezi sa otpremanjem sve dok moe raspolagati njima.

10

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

3.4.Obaveze komitenta (nalogodavca)


Komitent je duan da pediteru isplati naknadu prema ugovoru, a ako naknada nije ugovorena
onda naknadu odreenu tarifom ili nekim drugim optim aktom, a u nedostatku ovoga,
naknadu odreuje sud.
Komitent je duan da pediteru naknadi potrebne trokove uinjene radi izvrenja naloga o
otpremanju stvari, s tim to pediter naknadu trokova moe da trai odmah poto ih je uinio.
Komitent je duan da peditera obavesti o osobinama stvari kojima moe biti ugroena
sigurnost lica ili dobara ili nanesena teta, a kad se u poiljci nalaze dragocenosti, hartije od
vrednosti ili druge skupocene stvari da saopti njihovu vrednost u asu predaje radi
otpremanja.

3.5. Posebne vrste ugovora o pediciji


Zakonom o obligacionim odnosima, l. 844. i 845. kao posebni sluajevi pedicije utvreni su
otprema sa fiksnom naknadom i zbirna otprema.
Komitent i pediter mogu ugovoriti jednu ukupnu svotu (u fiksnom iznosu) za izvrenje
naloga o otpremanju robe. Ta naknada obuhvata naknadu po osnovu otpremanja, naknadu za
prevoz robe i naknadu svih drugih trokova. U ovom sluaju pediter odgovara i za rad
prevoznika i drugih lica koja uestvuju u otpremanju i dopremanju robe.
Zbirna pedicija postoji kada pediter organizuje otpremu robe vie komitenata - zbirna
otprema. pediter moe uvek da organizuje zbirnu otpremu osim ako je to ugovorom
iskljueno. U sluaju zbirne otpreme pediter odgovara za gubitak ili oteenje stvari nastalih
za vreme prevoza do kojih ne bi dolo da nije bilo zbirne otpreme. U sluaju organizovanja
zbirne otpreme razlika u vozarini pripada komitentu, a pediter ima pravo na posebnu dodatnu
naknadu.

11

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

Slika 2. pediterska saradnja

3.6.Prestanak ugovora o pediciji


Ugovor o pediciji moe prestati: ispunjenjem, nemogunou ispunjenja, prestankom ili
steajem ugovornih strana, opozivom naloga od strane komitenta ili otkazom naloga od strane
peditera. U sluaju da komitent po svojoj volji odustane od ugovora duan je da pediteru
naknadi sve trokove koje je do tada imao i isplati mu srazmerni deo provizije za dotadanji
rad. U sluaju da komitent odustane od ugovora da bi posao poverio drugom pediteru,
pediter pored naknade za trokove koje je imao do tada, ima pravo i na deo naknade i
izgubljene dobiti. U sluaju da pediter odustane od ugovora komitent ima pravo na naknadu
tete.

4.VRSTE PEDICIJE
4.1. Pojam klasine, meunarodne klasine i logistike pedicije

12

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

Potrebno je dati neke uvodne definicije i to: definicija meunarodne pedicije, definicija
meunarodne klasine pedicije kao aktivnosti, meunarodna klasina pedicija kao znanost,
klasina pedicija kao aktivnost, klasina pedicija kao znanost, logistika pedicija,
meunarodna logistika pedicija kao aktivnost, meunarodna logistika pedicija kao nauka.
U znanstvenoj i strunoj, stranoj i domaoj literaturi zapisano je da klasini meunarodni
pediteri obavljaju u sklopu pediterske djelatnosti oko tridesetak svojih temeljnih i
specijalnih poslova.4
Klasina pedicija kao znanost je skup interdisciplinarnih i multidisciplinarnih znanja koja
izuavaju i primjenjuju zakonitosti brojnih i sloenih aktivnosti koje djelotvorno
omoguavaju otpremu, dopremu i provoz materijalnih dobara (tj. stvari, ivih ivotinja,
tvari..) svim prevoznim sredstvima, svim prevoznim putevima, u konvencionalnom,
kombiniranom i multimodalnom transportu, odnosno prometu.

ZELENIKA, R.: TEMELJI LOGISTIKE PEDICIJE, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka 2005, p.41

Klasina pedicija kao aktivnost je skup specifinih funkcija, poslova, operacija, pravila,
vjetina, koje djelotvorno omoguavaju dopremu, otpremu i provoz materijalnih dobara (tj.
stvari, tvari, ivih ivotinja) svim prevoznim sredstvima, svim prevoznim putevima, u
konvencionalnom, kombiniranom i multimodalnom transportu, odnosno prometu. 5

Meunarodna pedicija se odnosi na skup specifinih funkcija, poslova, operacija i pravila


koja djelotvorno omoguuju otpremu robe iz vlastite u strane drave, dopreme robe iz stranih
u vlastitu dravu i provoz robe izmeu stranih drava preko vlastite drave.
Meunarodna klasina pedicija kao znanost je skup interdisciplinarnih i multidisciplinarnih
znanja koja izuavaju i primjenjuju zakonitosti brojnih i sloenih vanjskotrgovinskih i
prometnih (transportnih) aktivnosti (tj. funkcija, poslova, operacija, pravila) koje djelotvorno

13

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

(tj. sigurno, brzo i racionalno) omoguavaju otpremu robe iz vlastite u strane drave (izvozna
pedicija), dopremu iz stranih u vlastitu dravu (uvozna pedicija) i provoz robe izmeu
stranih drava preko vlastite drave (provozna ili tranzitna pedicija).6

Meunarodna klasina pedicija kao aktivnost je skup specifinih funkcija, poslova, operacija,
pravila, koja djelotvorno (tj. sigurno, brzo i racionalno) omoguavaju otpremu robe iz vlastite
u strane drave (izvozna pedicija), dopremu iz stranih u vlastitu dravu (uvozna pedicija) i
provoz robe izmeu stranih drava preko vlastite drave (provozna ili tranzitna pedicija).7

ZELENIKA, R.: TEMELJI LOGISTIKE PEDICIJE, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka 2005, p.40
ZELENIKA, R.: TEMELJI LOGISTIKE PEDICIJE, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka 2005, p.42
7
ZELENIKA, R.: TEMELJI LOGISTIKE PEDICIJE, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka 2005, p.42
6

Pod poslovima meunarodne pedicije razumijevaju se gospodarske (privredne) usluge


vanjskotrgovinskog prometa, odnosno poslovi: otpreme robe iz vlastite u stranu dravu
(izvozna pedicija), dopreme robe iz stranih u vlastitu dravu (uvozna pedicija) i provoza
robe izmeu stranih preko vlastite drave (prevozna ili tranzitna pedicija) koje obavljaju
meunarodni pediteri te obavljanje drugih propisanih ili uobiajenih specijalnih (sporednih)
poslova i radnji u vezi s otpremom, dopremom ili provozom (tranzitom) robe.

Logistika pedicija je skup interdisciplinarnih i multidisciplinarnih znanja, logistikih


aktivnosti, logistikih naela, logistikih pravila, logistikih vjetina i informacija koje
djelotvorno omoguavaju jedinstvene logistike procese, tokove i protoke materijala, dobara,
tereta od sirovinske baze do potroaa, od tvornice do tvornice, od skladita do skladita, od
vrata do vrata, od logistikog centra do logistikog centra.8

14

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

Logistika pedicija kao znanost je skup interdisciplinarnih i multidisciplinarnih znanja,


spoznaja, zakona, zakonitosti, teorija, koji izuavaju i primjenjuju zakonitosti brojnih i
sloenih planiranih, koordiniranih, reguliranih i kontroliranih aktivnosti (tj. funkcija, procesa,
mjera, poslova, pravila, operacija, radnji) koje pomou aktivnosti partnera logistikih lanaca,
materijalnih resursa i drugih potencijala, funkcionalno i djelotvorno povezuju sve spoznaje
koje su izravno i/ili neizravno u funkciji savladavanja prostornih i vremenskih udaljenosti
brzih, sigurnih i racionalnih transformacija materijala, dobara, stvari, tvari, poluproizvoda,
repromaterijala u optimalne jedinstvene logistike procese, tokove i protoke materijala,
dobara, tereta od take isporuke (tj.od jednog mjesta, u pravilu, u jednoj dravi), preko taaka
razdiobe, odnosno taaka koncentracije do take primitka (tj. do drugoga mjesta, u pravilu, u
drugoj dravi ), ukljuujui i pripadajue tokove informacija, a da se pri tome maksimalno
zadovolje zahtjevi i potrebe aktivnih sudionika u logistikim lancima,
logistikodistribucijskim lancima, logistikoopskrbnim lancima i logistikim mreama.
Logistika pedicija kao znanost je viestruko sloenija, zahtjevnija, sofisticiranija nego to je
to klasina pedicija kao znanost. 9
8
9

ZELENIKA, R.: TEMELJI LOGISTIKE PEDICIJE, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka 2005, p.310
ZELENIKA, R.: TEMELJI LOGISTIKE PEDICIJE, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka 2005, p.311

Ako se imaju na umu bitne znaajke pojma meunarodne logistike pedicije kao znanosti,
mogue je definisati i pojam meunarodne logistike pedicije kao aktivnosti, ali i utvrditi da
nema logistike pedicije kao znanosti bez logistike pedicije kao aktivnosti jer samo
objedinjene mogu sinergijski proizvoditi kvalitetne, uspjene, uinkovite i profitabilne
logistike usluge u pediterskim, prometnim i vanjskotrgovinskim i gospodarskim sustavima.
Logistika pedicija kao aktivnost je skup planiranih, koordiniranih, reguliranih i
kontroliranih nematerijalnih aktivnosti (tj. funkcija, procesa, mjera, poslova, operacija, radnji)
kojima se u partnerskim odnosima s aktivnim sudionicima logistikih lanaca funkcionalno i
djelotvorno povezuju svi djelomini procesi savladavanja prostornih i vremenskih udaljenosti
brzih, sigurnih i racionalnih transformacija materijala, dobara, stvari, tvari, poluproizvoda,
repromaterijala, ivih ivotinja u optimalne jedinstvene logistike procese, tokove i protoke
materijala, dobara, tereta od take isporuke (tj.od jednog mjesta, u pravilu, u jednoj dravi),
preko taaka razdiobe, odnosno taaka koncentracije do take primitka (tj. do drugoga mjesta,
u pravilu, u drugoj dravi ), ukljuujui i pripadajue tokove informacija, a da se pri tome
maksimalno zadovolje zahtjevi i potrebe aktivnih sudionika u logistikim lancima,
logistikodistribucijskim lancima, logistikoopskrbnim lancima i logistikim mreama. 10

15

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

5. TRANSFORMACIJA KLASINE PEDICIJE U


LOGISTIKU PEDICIJU
U znanstvenoj i strunoj, stranoj i domaoj literaturi zapisano je da klasini meunarodni
pediteri obavljaju u sklopu pediterske djelatnosti oko tridesetak svojih temeljnih i
specijalnih poslova. 11
Budui da je djelatnost meunarodne pedicije inznimno vaan dio vanjske trgovine i iznimno
vaan poseban oblik meunarodnog prometa (i transporta), te da je meunarodni pediter
specijalist za izvravanje brojnih, sloenih i veoma zahtjevnih poslova organizcije otpreme,
dopreme i provoza (tranzita) robe u meunarodnome prometu, odnosno da je pediter veoma
aktivan sudionik vanjske trgovine i meunarodnoga prometa (transporta) s pravom ga
nazivaju arhitekt transporta, kralj prometa, div u sjeni, odvjetnik izvoznika i uvoznika, i
prevoznika (vozara), operator multimodalnoga transporta.
10

ZELENIKA, R.: TEMELJI LOGISTIKE PEDICIJE, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka 2005, p.311

Neprijeporna je injenica da se vie od tri stotine godina uporedo s razvojem znanosti, tehnike
(posebno prometne tehnike), tehnologije (posebno prometne tehnologije), proizvodnih snaga,
proizvodnih i drutvenih znanosti, postupno i sustavno razvijala meunarodna pedicija kao
znanost. Poseban je uspon i afirmaciju zabiljeila od osnivanja i aktivnog djelovanja
Meunarodnoga saveza pediterskih udruenja FIATA e (osnovana je 31.05.1926.godine u
Beu). 12
Vanost meunarodne pedicije u vanjskotrgovinskom i prometnom (i transportnom) sustavu
determinira veliinu, sloenost i dinaminost sustava meunarodne pedicije kao znanosti.
pediterska znanost kao interdisciplinarna i multidisciplinarna znanstvena disciplina, na
savremenim logistikim naelima u veoj ili manjoj mjeri, obuhvata znanstvene spoznaje s
vie od tridesetak znanstvenih polja iz svih znanstvenih podruja, a to su primjerice:
matematika, fizika, hemija, mehanika, georafija (iz podruja prirodnih znanosti), metalurgija,
elektrotehnika, raunarske znanosti, elektronika i automatika, mainstvo, brodogradnja,
hemijsko inenjerstvo, tehnologija prometa (iz podruja tehnikih znanosti), medicina,
veterina, farmacija (iz podruja biomedicinskih znanosti), ratarstvo, voarstvo,
vinogradartsvo, umarstvo/hortikultura, stoarstvo, ribarstvo (iz podruja biotehnikih
znanosti), ekonomija, pravo, politologija, organizacijske znanosti, informacijske znanosti (iz

16

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

podruja drutvenih znanosti), filozofija, historijske znanosti, lingvistika i filologija,


psihologija (iz podruja humanistikih znanosti).
Kada bi se pojednostavljeno vrednovala struktura i kvaliteta pediterskih znanosti (Z), prometnih
znanosti (PZ)13 i logistikih znanosti (posebice znanosti trgovinske, prometne, skladine i
distribucijeske logistika) (LZ)14, dobio bi se realan odnos:

Z(30) + PZ(20) + LZ(50) = 100

ali pri emu treba ustvrditi da pediterska znanost bar 50% participira i u prometnim i logistikim
znanostima ( u vezi s izvozom, uvozom i tranzitom stvari, tvari, ivih ivotinja i meunarodnim
prometom, odnosno transportom stvari, tvari, predmeta prometovanja) klasini pediter obavlja svoje
temeljne i specijalne poslove.

6. PEDITERSKA PREDUZEA
6.1.Velika pediterska preduzea
Za veliko peditersko preduzee ili velikoga peditera, ili megapeditera kakakteristino je
slijedee: da ima godinji prosjek vie od 500 zaposlenika, da godinje kvalitetno obradi vie
od milion pozicija (tj.sklopi i izvri vie od milion ugovora o pediciji), da u strukturi
pediterskih poslova sudjeluju svi temeljni pediterski poslovi i brojni iz skupine specijalnih
pediterskih poslova, da se bavi svim vrstama pedicije: pomorskom (tj.lukom),
kontinentalnom i zrakoplovnom pedicijom, da godinje ostvaruje prihod vei od 50 mil KM,
da je vrijednost pediterske tvrtke ukljuujui i intelektualni kapital vea od 20 mil KM, da
godinje ostvaruje neto dobit veu od 5 mil KM, da se po mogunosti bavi i poslovima
prevoza, da znaajno sudjeluje u nacionalnom i meunarodnom pediterskom poslovanju
(npr.da je u vlastitoj zemlji najvei pediter ili da je meu nekoliko prvih, ili da se ubraja
meu prvih 100 evropskih peditera). Sve te uvjete nije jednostavno zadovoljiti. Stoga neke
manje i siromanije tranzicijske drave nemaju velikoga peditera, a one malo vee i bogatije
imaju bar po jednoga.
Veliki pediteri, ako raspolau s dovoljno obrazovanih, sposobnih i iskusnih pediterskih
eksperata i pediterskih kreativnih i operativnih menadera mogu obavljati i obavljaju sve
pediterske i najsloenije poslove. Nema opravdanog razloga da to ne ine veoma

17

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

profesionalno i veoma kvalitetno. Iz svega bi se moglo zakljuiti da velika pediterska


poduzea svojim aktivnostima i potencijalima stvarno participiraju u teorijski determiniranom
pediterskom sustavu oko 60%.

11

ZELENIKA, R.: ISO-NORME KVALITETE imbenik uspjenosti poslovanja pediterskog poduzea,


Zbornik radova jubilejnog XX. posavetovanja Kakovost in logistini procesi v podjetju, Ekonomsko-poslovna
fakulteta i Institut za transport in logistiko, Maribor, 25.oktober 1995., p. 85-106
12
Ibidem, p. 89-108
13
O prometnim znanostima detaljnije cf.: ZELENIKA, R.: et al.: Prometne i logistike znanosti u
kaleidoskopu kompatiblinosti i komplementarnosti, op.cit., p.57-71
14
O logistikim znanostima opirnije cf.: Ibidem

6.2. Srednja pediterska preduzea


Za srednje peditersko preduzee ili srednjeg peditera relevantno je da ima: godinji prosjek
vie od 50 zaposlenika, da godinje kvalitetno obradi vie od 100.000 pozicija, da uglavnom
obavlja temeljne pediterske poslove, a povremeno i neke iz skupine specijalnih pediterskih
poslova, da se manje ili vie bavi svim vrstama pedicije, da godinje ostvaruje prihod vei od
10 mil KM, da je vrijednost pediterske tvrtke ukljuujui i intelektualni kapital vea od 2 mil
KM, da godinje ostvaruje neto dobit veu od 1 mil KM, da je po kvaliteti i opsegu obavljenih
usluga prepoznatljiv u zemlji i inozemstvu.
pediteri srednje veliine, ako raspolau s dovoljno obrazovanih, sposobnih i iskusnih
pediterskih eksperata i pediterskih kreativnih i operativnih menadera, mogu obavljati i
obavljaju veoma zahtjevne pediterske poslove. Na osnovu tih relevantnih referencija moglo
bi se zakljuiti da pediterska preduzea svojim aktivnostima i potencijalima stvarno
participiraju u teorijski determiniranom pediterskom sustavu oko 30%.15

6.3. Mala pediterska preduzea


Za malo peditersko preduzee ili nia peditera karakteristino je: da ima godinji prosjek
do 50 zaposlenika, da godinje kvalitetno obradi vie od 10.000 pozicija, da uglavnom obavlja
poslove carinskoga posrednitva i neke druge temeljne i specijalne pediterske poslove, da
godinje ostvaruje prihod vei od 10.000 KM, da je vrijednost pediterske tvrtke ukljuujui i
intelektualni kapital do 2 mil KM, da godinje ostvaruje neto dobit veu od 500.000 KM.

18

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

Premda se veina nia peditera bavi samo carinskim posredstvom, oni su zbog svoje
izrazite fleksibilnosti i konkurentnosti nali svoje mjesto u tranzicijskim gospodarstvima.
Meutim, takvim je pediterima u visokorazvijenim dravama,npr. dravama lanicama
Evropske unije, mnogo manje iz vie razloga, a od kojih je najvaniji maksimalno
pojednostavljenje carinskih formalnosti (ili ih uope nema). Ako u pediterskom sustavu
objektivno participiraju velika pediterska poduzea s oko 60%, srednja pediterska poduzea
s oko 30%, onda mala pediterska poduzea, odnosno nia pediteri sa svojim aktivnostima
i potencijalima participiraju u tome sustavu s oko 10%.

15

ZELENIKA, R: PROMETNI SUSTAVI, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka 2001, p.412

U skupini malih ili nia peditera obuhvaeni su i oni super mali, super nia, mini ili
patuljasti pediteri, u kojima radi samo direktor, tajnica. Procjenjuje se da je vie od 10%
takvih peditera u odnosu na ukupan broj velikih, srednjih i malih peditera u tranzicijskim
dravama. Oni su kao sitni meetari, u pravilu, nelojalnom konkurencijom i posebnim
aranmanima s nekim nalogodavateljima, koji su ponekada na marginama doputenoga,
poslovnoga, moralnoga poslovanja, obavljaju jedan dio pediterskog posla, od sluaja do
sluaja, i tako preivljavaju od danas do sutra. Takvi pediteri, u pravilu, nemaju svoju viziju,
bez perspektive su, nemaju posebno znaenje u pediterskom, prometnom, logistikom,
gospodarskom sustavu.

7. RAZVOJ I POBOLJANJE PEDICIJE


Kada bi se aproksimativno kvantificirala participacija klasinih peditera u ukupnim
logistikim uslugama moglo bi se utvrditi: da veliki pediteri participiraju (ili to po svojim
referencijama realno mogu) i do 70%, srednji pediteri do 20%, a nia do 10%.
Ako se imaju na umu sve znaajke klasine pedicije, koju uglavnom uspjeno obavljaju
veliki, srednji i nia pediteri, mogu se postaviti dva vana pitanja:
Kakva je perspektiva klasine pedicije, a posebno u visokorazvijenim dravama i
tranzicijskim?

19

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

ta bi klasini pediteri trebali poduzeti u transformaciji klasine pedicije u logistiku


peditersku logistiku djelatnost?
Na ova se pitanja pojednostavljeno, ali vizionarski odgovara: U visokorazvijenim dravama
klasina pedicija i klasini pediteri su samo historijski zanimljivi. Zato? Zato jer su ih
zamijenili: savremena pediterska logistika i savremeni logistiki operatori. To nije sluaj s
dravama u tranziciji i nerazvijenim dravama. Naime, u ovim pitanjima e jo egzistirati i
ivotariti odreeni modaliteti klasine pedicije i klasinih peditera. Njih e u drugi plan
postupno potiskivati inozemni pediterski logistiki operatori po naelima outsourcinga, i to
prije svega takvi mega operatori, a ponegdje i nia logistiki operatori.
To bi se moglo dogoditi u svim tranzicijskim i nerazvijenim dravama u kojima se nacionalni
klasini pediteri ne budu pravodobno transformirali u pediterske logistike operatore.
Klasini pediteri u tranzicijskim i nerazvijenim dravama, ako ele ostati i dominirati u
svome nacionalnom prometnom i gospodarskom sustavu, odnosno nacionalnom logistikom
tritu, ubrzano moraju poduzeti sve relevantne aktivnosti za efikasnu i afektivnu
transformaciju klasine pedicije u savremenu logistiku djelatnost. Prije nego to se ukratko
elaborira nekoliko takvih aktivnosti, definirali smo peditersku logistiku kao znanost i
peditersku logistiku kao aktivnost i peditersku logistiku kao aktivnost, u uvodu, jer iz
usporedbe tih definicija i definicija klasine pedicije kao znanosti i klasine pedicije kao
aktivnosti, koje smo takoe definirali u uvodu, proizai e konkretne aktivnosti koje bi trebali
poduzeti klasini pediteri (a ne samo oni) u transformaciju klasine pedicije u logistiku
pedicije.
Postavlja se pitanje sada: Koje sve aktivnosti obuhvaa pojam pediterske logistike? Evo i
pojednostavljenog odgovora!
Neprijeporno je da pojam pediterske logistike kao aktivnosti, osim aktivnosti klasine
pedicije i klasinoga peditera (a to su svi temeljni, odnosno osnovni i specijalni pediterski
poslovi), obuhvaa i odreene logistike aktivnosti, primjerice: specifine uslune djelatnosti
u proizvodnji, preradi, doradi, obradi, odravanju sredstava za rad, pakiranju, signiranju,
slaganju, vaganju, mjerenju tereta, ukrcaja (utovara), iskrcaja (istovara), prekrcaja (pretovara),
tramakanja, skladitenja predmeta prometovanja, paletiziranja robe (tj. formiranje paleta),
zatim punjenja i pranjenja kontejnera i prijevoznih sredstava, nadalje fumigaciju,

20

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

deratizaciju, dezinsekciju, posredovanje (kao prometni i agenti druge vrste), osiguranje,


carinjenje, kupoprodaju, distribuciju, marketing, menadment, kalkulacije, financiranje,
kontroling, praenje izvravanja odreenih aktivnosti, pravnoekonomsko reguliranje odnosa
izmeu brojnih sudionika u logistikim procesima.
Tako sveobuhvatno definirana pediterska logistika participira svojim aktivnostima u brojnim
vrstama specijalistikih logistika, kao npr. proizvodnoj logistici, trgovinskoj logistici,
prometnoj logistici, skladinoj logistici, distribucijskoj logistici, osiguravateljskoj logistici,
menadment logistici, informacijskoj logistici.16

16

ZELENIKA, R: PROMETNI SUSTAVI, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka 2001, p. 413

To, zapravo, znai da aktivnosti pediterske logistike direktno i veoma intenzivno participiraju
u granskosektorskim logistikama: primarnoj, sekundarnoj, tercijarnoj, kvartarnoj i kvintarnoj
logistici. 17
Iz kvalitativne i kvantitativne analize aktivnosti klasine pedicije i aktivnosti pediterske
logistike, mogue je kao odgovor na pitanje: to bi klasini pediteri trebali poduzeti u
transformaciji klasine pedicije u logistiku pediciju? navesti nekoliko skupina relevantnih
aktivnosti koje bi trebalo pravovremeno poduzeti klasini pediteri:

Znatno proiriti i produbiti pediterske aktivnosti na podruju proizvodne logistike,


trgovinske logistike, transportne logistike, odnosno prometne logistike, skladine
logistike, osiguravateljske logistike, menadment logistike, marketing logistike,
kontroling logistike.
Znatno proiriti i produbiti znanja svojih zaposlenika, odnosno pediterskih i
logistikih eksperata, specijalista za savremenu logistiku logistiku,
pediterskologistikog menadera na sve tri razine: vioj, srednjoj i nioj razini. To ne
znai samo formalno obrazovanje i usavravanje nego, prije svega, njihovo
permanentno osposobljavanje putem specijalistikih poslovnih kola, teajeva, ali i
njihovo primjereno organiziranje, motiviranje.

21

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

Konzistentno definiranje logistike poslovne politike pediterskologistikoga


preduzea i njegovih osnovnih podpolitika: kadrovske, trine (marketinke),
proizvodne, financijske i razvojne politike.
Sva pediterskologistika preduzea trebaju izgraditi novi, partnerski odnos sa svim
vanijim sudionicima logistikih lanaca.
Velika megapediterskologistika preduzea svoje logistike usluge trebaju prodavati
na svjetskome tritu, odnosno na tritima tranzicijskih i nerazvijenih trita to ve
godinama uspjeno ine neki svjetski poznati pediteri, npr.: Schenker, Danzas, Kuhe
& Nagel.

17

ZELENIKA, R: PROMETNI SUSTAVI, Ekonomski faklutet u Rijeci, Rijeka 2001, p.414

Veoma su zanimljivi primjeri pediterskoga ukljuivanja u odreene segmente logistikoga


trita. Tako npr. u Njemakoj djeluje posebno peditersko preduzee DPD (Deutsche Paket
Dienst = Njemaka paketska sluba) koja manje poiljke distribuira u vremenu od 24 sata. I u
Hrvatskoj Intereuropa ima posebnu slubu tzv. brzi paketi ili IPD (Intereuropska paketska
distribucija) koja u roku od 24 sata od trenutka preuzimanja paketa prevezu i predaju pakete
primateljima na podruju Republike Hrvatske. I Intereuropa u Sloveniji ima posebnu slubu:
24 ure, koja za svaku preuzetu poiljku preveze i preda primatelju u roku od 24 sata na
podruju Slovenije. 18
Imajui na umu sve referencije koje posjeduju klasina pediterska poduzea , kao zahtjeve
koji se pred njih postavljaju u procesima transformacije klasine pedicije u logistiku
pediciju , moe se generalno ustvrditi da velika pediterska poduzea imaju manje zahtjeve i
trebaju uloiti manje napore u takvoj transformaciji, srednja pediterska poduzea imaju vee
zahtjeve , a mali, nia pediteri imaju najvee zahtjeve prilagoavanja logistikim
operatorima.

22

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

8. OSNOVNA NAELA KVALITETA PEDITERSKIH


USLUGA
Poslovni koncept Scansped grupe je peditersko naelo : Scansped grupa e razviti
transport, logistike i informativne usluge koje zadovoljavaju potrebe trita za kvalitetom,
efikasnou, jedinstvenou i brzinom odgovora (reagovanja) na promene na tritu. 19
Scansped grupa je trenutno u toku velikog procesa promjena, usmjerenih na poveanje
performansi na evropskom tritu. Promene treba da doprinesu efikasnijoj evropskoj
transportnoj mrei i iskoriavanju svih prednosti informacionog sistema sa kompletnom EDI
podrkom.

18
19

ZELENIKA, R: TEMELJI LOGISTIKE PEDICIJE, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka 2005, p.44
SISTEM KVALITETA USLUGA LOGISTIKA I INFORMATIKA , Risto A. Perii , p.283

Krajni cilj promena je efikasno zadovoljavanje promjenjivog trita i tako poveanje


konkurentnosti i uvrivanje trine pozicije. Najosnovniji cilj peditera je zadovoljavanje
potreba klijenata, prevoznika i primaoca robe.
Kao opte naelo klijent zahtjeva da se njegova roba utovari i isporui sa odreenim nivoom
kvaliteta dogovorenim izmeu njega i kompanije i davaoca usluge. Pored ovog cilja, svrha
poslovanja je ostvarivanje profita. Profit zahtjevaju vlasnici, koji ele da im se uloeni kapital
vrati, i naravno ele da osiguraju dobrobit kompanije da bi ostvarili budue profite. I druge
grupe ele da ostvare profit, npr. Zaposleni koji ele da zadre svoj posao i poveaju plate,
klijenti kojima je potrebna transportna mrea i vlada koja istie znaaj dobrog funkcionisanja
transportnog sistema. 20
Kao dodatak ovome u Bilspedition grupi postoji elja to veeg usmjerenja ka okruenju.
Neizbena je injenica da transportn kompanije moraju da postoje danas i u budunosti, ili
barem toliko dugo koliko e struktura drutva izgledati kao danas, a ono to mota da se uradi

23

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

je da se zadovolje potrebe korisnika usluga koristei najmanju koliinu raspoloivih resursa.


Ovo je u skladu sa ostvarenjem dva najznaajnija cilja : zadovoljenje klijenata i profit. 21

20

SISTEM KVALITETA USLUGA LOGISTIKA I INFORMATIKA , Risto A. Perii , p.283

21

SISTEM KVALITETA USLUGA LOGISTIKA I INFORMATIKA , Risto A. Perii , p.284

24

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

Slika 3. Od proizvoaa do primaoca

25

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

9. ZAKLJUCAK
Logistika kao nauka, danas obuhvata itav spektar oblasti u kojima se primjenjuje. Kao to je
ve poznato, upotreba te rijei se veoma brzo rairila. Uoljivo je da je rije logistika prisutna
i kod pedicije. Danas pedicije predstavljaju savremene logistike provajdere koji su
sposobni da ponude i prue kompletnu logistiku uslugu. Stoga je veoma bitna transformacija
klasine pedicije u logistiku. Ukoliko klasini pediteri ele ostati i dominirati na svome
tritu trebaju poduzeti sve relevantne aktivnosti za efikasnu i afektivnu transformaciju
klasine pedicije u logistiku pediciju. Ukoliko to ne uine, znai, ne mogu konkurirati
drugim preduzeima, koja su ve transformisala svoje pedicije iz klasine u logistiku.

Danas je trend da pediterske kompanije kao specijalizovani nosioci logistikih usluga,


preuzimaju sve vie logistikih aktivnosti od korisnika. Takoer se razvija sve vre
logistiko partnerstvo izmelju pedicije i korisnika usluga.

Novi zahtjevi trita kao: globalizacija trita, otra konkurencija, promjene u meunarodnim
robnim tokovima, promjena strukture robe, manje pojedinane isporuke robe, zahtjevi za
kompletnom logistikom uslugom, kvalitet usluge isporuke robe, smanjenje trokova itd.
takoe uslovljavaju da se klasina pedicija transformie u logistiku. Treba istai i to da je
velikim pediterskim poduzeima mnogo lake da preu sa klasine pedicije na logistiku,
jer imaju mnogo veu finansijsku potporu. Manje klasine pedicije nemaju mogunost brzog
prelaska na logistiku pediciju, zbog nedostataka novaca, i stoga gube kako na
meunarodnom tritu, tako i na nacionalnom i regionalnom, jer ustvari one ne mogu
konkurisati velikim logistikim pedicijama.

26

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

Bez sistema meunarodne pedicije ne bi mogli optimalno funkcionirati sistemi meunarodne


razmjene i meunarodnog prometa, jer je meunarodna pedicija vrlo vana ekonomska
djelatnost u sistemu reprodukcije (proizvodnja-raspodjela-razmjena-potronja), koja se
inkorporirala i ekonomski uvrstila u sistemu razmjene dobara, kroz koju povezuje
proizvodnju i potronju, odnosno ponudu i potranju.

To znai da je njeno mjesto determinirano ciljevima proizvodnje, meunarodne razmjene,


meunarodnog prometa ( i transporta), ali sa zajednikim ciljem da sigurnom, brzom,
racionalnom i uinkovitom organizacijom otpreme, dopreme, i prevoza roba zadovolji potrebe
proizvodnje, a preko sistema razmjene i potrebe potronje. Klasini se pediteri i pedicija
afirmiraju gotovo pet stoljea, uspjeno opravdavajui svoju temeljnu funkciju organiziranja
sloenih procesa proizvodnje prometnih usluga. Danas, je ipak dolo vrijeme da se
transformiu u logistiku pediciju.

27

Transformacija klasine pedicije u logistiku pediciju

10. LITERATURA
Ratko Zelenika, Prometni sustavi, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka 2001 godine
Ratko Zelenika, Temelji logistike pedicije, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka 2005
godine
Risto A. Perii, Beograd ,SISTEM KVALITETA USLUGA LOGISTIKA I

INFORMATIKA 2002. Godine


O prometnim znanostima detaljnije cf.: ZELENIKA, R.: et al.: Prometne i logistike
znanosti u kaleidoskopu kompatiblinosti i komplementarnosti
ZELENIKA, R.: ISO-NORME KVALITETE imbenik uspjenosti poslovanja
pediterskog poduzea, Zbornik radova jubilejnog XX. posavetovanja Kakovost in
logistini procesi v podjetju, Ekonomsko-poslovna fakulteta i Institut za transport in
logistiko, Maribor, 25.oktober 1995
Internet :

https://docs.google.com/file/d/0BzGyZFcVVbTLVGh0b19obkRkV28/edit
http://hr.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pedicija
https://www.google.ba/search?q=
%C5%A1pedicija&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=i-U4VaIBMn9ywOJgoG4CQ&ved=0CEEQsAQ&biw=1024&bih=610
http://bs.scribd.com/doc/23634520/SKRIPTA-IZ-%C5%A0PEDICIJE#scribd