You are on page 1of 3

KRIVINI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE

CLAN 35
Prava i obaveze
1) Osnovno pravo i osnovna dunost Tuitelja je otkrivanje i gonjenje
uinitelja krivinih djela koja su u nadlenosti Suda.
(2) Tuitelj ima pravo i duan je da:
a) odmah po saznanju da postoje osnovi sumnje da je poinjeno krivino
djelo preduzme potrebne mjere u cilju njegovog otkrivanja i sprovoenja
istrage, pronalaenja osumnjienog, rukovoenja i nadzora nad
istragom, kao i radi upravljanja aktivnostima ovlatenih slubenih osoba
vezanim za pronalaenje osumnjienog i prikupljanje izjava i dokaza,
b) sprovede istragu u skladu s ovim zakonom,
c) daje imunitet u skladu s lanom 84. ovog zakona
d) zahtijeva dostavljanje informacija od strane dravnih organa,
preduzea, pravnih i fizikih osoba u Bosni i Hercegovini,
e) izdaje pozive i naredbe i predlae izdavanje poziva i naredbi u skladu
s ovim zakonom,
f) naredi ovlatenoj slubenoj osobi da izvri naredbu izdatu od strane
Suda u skladu s ovim zakonom,
g) utvruje injenice potrebne za odluivanje o imovinskopravnom
zahtjevu u skladu s lanom 197. ovog zakona i o oduzimanju imovinske
koristi pribavljene krivinim djelom u skladu s lanom 392. ovog zakona
h) predlae izdavanje kaznenog naloga u skladu s lanom 334. ovog
zakona,
i) podie i zastupa optunicu pred Sudom,
j) podnosi pravne lijekove,
k) obavlja i druge poslove odreene zakonom.
(3) U skladu sa stavom 1. i 2. ovog lana, svi organi koji uestvuju u
istrazi duni su da o svakoj poduzetoj radnji obavijeste Tuitelja i da
postupe po svakom njegovom zahtjevu.
LAN 216
Naredba o sprovoenju istrage

(1) Tuitelj nareuje sprovoenje istrage ako postoje osnovi sumnje da je


izvreno krivino djelo.
(2) O sprovoenju istrage donosi se naredba, koja sadri: podatke o
uinitelju krivinog djela ukoliko su poznati, opis djela iz kojeg proizilaze
zakonska obiljeja krivinog djela, zakonski naziv krivinog djela,
okolnosti koje potvruju osnove sumnje za sprovoenje istrage i
postojee dokaze. U naredbi Tuitelj e navesti koje okolnosti treba
istraiti i koje istrane radnje treba poduzeti.
(3) Tuitelj donosi naredbu da se istraga nee provoditi ako je iz prijave i
prateih spisa oigledno da prijavljeno djelo nije krivino djelo, ako ne
postoje osnovi sumnje da je prijavljena osoba uinila krivino djelo, ako
je nastupila zastarjelost ili je djelo obuhvaeno amnestijom ili
pomilovanjem ili ako postoje druge okolnosti koje iskljuuju krivino
gonjenje.
(4) O nesprovoenju istrage, kao i o razlozima za to, Tuitelj e
obavijestiti oteenog i podnositelja prijave u rok. u od tri dana. Oteeni
i podnositelj prijave imaju pravo podnijeti pritubu u roku od osam dana
uredu Tuitelja

LAN 217
Sprovoenje istrage
1) U toku sprovoenja istrage Tuitelj moe poduzeti sve istrane radnje,
ukljuujui ispitivanje osumnjienog i sasluanje oteenog i svjedoka,
vrenje uviaja i rekonstrukcije dogaaja, preduzimanje posebnih mjera
koje obezbjeuju sigurnost svjedoka i informacija i nareivanje potrebnih
vjestaenja.
(2) O poduzetim istranim radnjama sastavlja se zapisnik u skladu s
ovim zakonom.
(3) Ako se osumnjieni nalazi u pritvoru, naredbu za dovoenje radi
ispitivanja izdaje tuilac i o tome obavjetava sudiju za prethodni
postupak

lan 218.
Nadzor Tuitelja nad radom ovlatenih slubenih osoba
(1) Ako postoje osnovi sumnje da je izvreno krivino djelo s propisanom
kaznom zatvora preko pet godina, ovlatena slubena osoba je duna
odmah obavijestiti Tuitelja i pod njegovim nadzorom poduzeti potrebne
mjere da se pronae uinitelj krivinog djela, da se sprijei skrivanje ili
bjekstvo osumnjienog ili sauesnika, da se otkriju i sauvaju tragovi

krivinog djela i predmeti koji mogu posluiti kao dokazi, te da se prikupe


sve informacije koje mogu biti korisne u krivinom postupku.
(2) Ako postoje osnovi sumnje da je izvreno krivino djelo iz stava 1.
ovog lana, ovlatena slubena osoba duna je u sluaju opasnosti od
odlaganja poduzeti neophodne radnje radi izvrenja zadataka iz stava 1.
ovog lana. Prilikom preduzimanja ovih radnji, ovlatena slubena osoba
duna je postupati po ovom zakonu. O svemu to je preduzeto ovlatena
slubena osoba duna je odmah obavijestititi Tuitelja i dostaviti
prikupljene predmete koji mogu posluiti kao dokaz.
(3) Ako postoje osnovi sumnje da je izvreno krivino djelo za koje je
zakonom propisana kazna zatvora do pet godina, ovlatena slubena
osoba je duna obavijestiti Tuitelja o svim raspoloivim informacijama,
radnjama i mjerama koje je preduzela najkasnije sedam dana od dana
saznanja o postojanju osnova sumnje da je krivino djelo poinjeno.

lan 18.
Posljedice pokretanja postupka
Kad je propisano da pokretanje krivinog postupka ima za posljedicu
ogranienje odreenih prava, ove posljedice, ako 4
ovim zakonom nije drugaije odreeno, nastupaju potvrivanjem
optunice. Ako se radi o krivinim djelima s propisanom kaznom zatvora
do pet godina ili novanom kaznom kao glavnom kaznom, ove posljedice
nastupaju od dana kad je donesena osuujua presuda, bez obzira je li
postala pravomona.
i) Istraga obuhvata aktivnosti poduzete od strane Tuitelja ili ovlatene
slubene osobe u skladu s ovim zakonom, ukljuujui prikupljanje i
uvanje izjava i dokaza,