You are on page 1of 8

Deset zapovijedi

Zapovije
d1
1. zapovijed
Izlazak

Biblijski tekst
Izl 20,2

Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz


kue ropstva. 3Nemoj imati drugih bogova uz mene.
20 22Ovako reci Izraelcima, progovori Jahve Mojsiju. Sami ste vidjeli
da sam s vama govorio s neba. 23Ne pravite uza me kumira od srebra niti
sebi pravite kumira od zlata. 24Naini mi rtvenik od zemlje i na njemu mi
prinosi svoje rtve paljenice i rtve priesnice, svoju sitnu i svoju krupnu
stoku. Na svakome mjestu koje odredim da se moje ime spominje ja u
doi k tebi da te blagoslovim. 25Ako mi bude gradio kameni rtvenik,
nemoj ga graditi od klesanoga kamena, jer im na nj spusti svoje dlijeto,
oskvrnit e ga. 26Ne uzlazi na moj rtvenik po stepenicama, da se ne
pokae na njemu golotinja tvoja.
22 17Ne doputaj da vraarica ivi!
28
Ne oklijevaj s prinosima od svoga obilja s gumna i od svoga mladog
vina! Meni daj prvoroenca od svojih sinova. 29Isto uini sa svojim
govedima i sitnom stokom: sedam dana neka ostane sa svojom majkom, a
osmoga dana da si ga meni dao!
30
Budite narod meni posveen! Zato nemojte jesti mesa od ivotinje koju
je rastrgala zvjerad, nego je bacite paadi!
23 13Pripazite na sve to sam vam rekao. Ne spominjite imena drugih
bogova. Neka se to i ne uje iz tvojih usta. 25Iskazujte tovanje Jahvi,
Bogu svome, pa u blagoslivljati tvoj kruh i tvoju vodu i uklanjati od tebe
bolest. 26U tvojoj zemlji nee biti pometkinje; ja u uiniti punim broj
tvojih dana.

Izlazak

Izl 20 4Ne pravi sebi lika ni oblija bilo ega to je gore na nebu, ili dolje
na zemlji, ili u vodama pod zemljom. 5Ne klanjaj im se niti im slui. Jer
ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kanjavam grijeh otaca
onih koji me mrze na djeci do treeg i etvrtog koljena, 6a iskazujem
milosre tisuama koji me ljube i vre moje zapovijedi.
22 19Tko bi prinosio rtve kojemu kumiru osim Jahvi jedinom neka
bude izruen prokletstvu, potpuno uniten.
23 24Nemoj se klanjati njihovim kumirima niti im iskazuj tovanje; ne
postupaj kako oni rade, nego njihove kumire porui i stupove im
porazbijaj.
34 17 Ne pravi sebi livenih bogova!

1 Izlazak 34,28: Tada je na ploe ispisao rijei Saveza Deset zapovijedi.

Levitski z.
19 4 Ne obraajte se na nitavila! Ne pravite sebi lijevanih kumira! Ja sam
Jahve, Bog va!
26

Nita s krvlju nemojte jesti! Ne gatajte! Ne arajte!


Ne zaokruujte kose na svojim sljepoonicama; ne iajte okrajka svoje
brade. 28Ne urezujte zareza na svome tijelu za pokojnika; niti na sebi
usijecajte kakvih biljega. Ja sam Jahve!
27

31

3
Izlazak
Levitski z.

Izlazak

Ne obraajte se na zazivae duhova i vraare; ne pitajte ih za savjet. Oni


bi vas opoganili. Ja sam Jahve, Bog va!
7Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprata
onome koji uzalud izgovara ime njegovo.
22 27Ne huli Boga i ne psuj glavara svoga naroda!
19 12Nemojte se krivo kleti mojim imenom i tako oskvrnjivati ime svoga
Boga. Ja sam Jahve!
14
Nemoj psovati gluhoga niti pred slijepca stavljaj zapreku. Svoga se Boga
boj! Ja sam Jahve!
8Sjeti se da svetkuje dan subotnji. 9est dana radi i obavljaj sav svoj
posao. 10A sedmoga je dana subota, poinak posveen Jahvi, Bogu
tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni ki tvoja,
ni sluga tvoj, ni slukinja tvoja, ni ivina tvoja, niti doljak koji se nae
unutar tvojih vrata. 11Ta i Jahve je est dana stvarao nebo, zemlju i
more i sve to je u njima, a sedmoga je dana poinuo. Stoga je Jahve
blagoslovio i posvetio dan subotnji.
23 est godina zasijavaj svoju zemlju i njezine plodove pobiri, 11a sedme
je godine pusti da poiva neobraena. Neka se s nje hrani sirotinja tvoga
naroda, a to njoj ostane, neka pojede poljska ivina. Radi tako i sa svojim
vinogradom i svojim maslinikom.
12
est dana obavljaj svoj posao, ali sedmoga dana od posala odustani, da ti
otpoine vol i magarac i da odahne sin tvoje slukinje i pridolica.
31 12 Jahve opet ree Mojsiju: 13Reci Izraelcima: Subote moje morate
odravati, jer subota je znak izmeu mene i vas od narataja do narataja,
da budete svjesni da vas ja, Jahve, posveujem. 14Drite, dakle, subotu, jer
je ona za vas sveta. Tko je oskvrne neka se pogubi; tko bude u njoj radio
ikakav posao neka se odstrani iz svoga naroda. 15est dana neka se vre
poslovi, ali sedmi dan neka bude dan posvemanjeg odmora, Jahvi
posveen. Tko bi u dan subotnji obavljao kakav posao neka se
pogubi. 16Stoga neka Izraelci dre subotu svetkujui je od narataja do
narataja kao vjeni savez. 17Neka je ona znak, zauvijek, izmeu mene i
Izraelaca. Ta Jahve je za est dana sazdao nebo i zemlju, a sedmoga je
dana prestao raditi i odahnuo.
34 21 est dana radi, a sedmoga od poslova odustani, sve ako je u doba

oranja ili u vrijeme etve.


35 1 Mojsije sazva svu zajednicu sinova Izraelovih pa im ree: Ovo vam
je Jahve naloio da inite: 2Neka se posao obavlja est dana. Sedmi dan
neka vam bude sveti dan, dan potpunog poinka u ast Jahvi. Tko bi radio
u taj dan neka se kazni smru. 3Na subotnji dan ni vatre ne loite po
svojim stanovima.
Levitski z.

19 3 Subote moje drite! Ja sam Jahve, Bog va!


30

Izlazak

Drite moje subote; tujte moje svetite. Ja sam Jahve!


12Potuj oca svoga i majku svoju da imadne dug ivot na zemlji koju ti
d Jahve, Bog tvoj.
21 17Tko prokune svoga oca ili svoju majku, neka se kazni smru.

Levitski z.

19 3 Svoje se majke i svoga oca svaki bojte!

32

6
Izlazak

Ustani pred sijedom glavom; potuj lice starca; boj se svoga Boga. Ja
sam Jahve!
13Ne ubij!
21 12Tko god udari ovjeka pa ga usmrti, neka se smru kazni. 13Ali ako
to ne uini hotimino, nego Bog pripusti da padne u njegovu aku, odredit
u ti mjesto kamo moe pobjei. 14Tko hotimino navali na svoga
blinjega te ga podmuklo ubije, odvuci ga i s moga rtvenika da se
pogubi. 15Tko udari svoga oca ili svoju majku, neka se kazni smru. 16Tko
otme ovjeka bilo da ga proda, bilo da ga u svojoj vlasti zadri neka se
kazni smru.
18

Ako se ljudi posvade, pa jedan od njih udari drugoga kamenom ili


akom, ali ovaj ne pogine, nego padne u postelju, 19ali poslije ustane i
mogne izlaziti, makar i sa tapom, onda onome koji ga je udario neka je
oproteno, samo neka mu plati njegov gubitak vremena i pribavi mu
posvemanje izljeenje.
20
Ako tko udari batinom svoga roba ili svoju ropkinju te umru pod
njegovom akom, mora snositi osvetu. 21Ali ako rob preivi dan-dva, neka
se osveta ne provodi, jer je rob njegovo vlasnitvo.
22
Ako se ljudi pobiju i udare trudnu enu te ona pobaci, ali druge tete ne
bude, onda onaj koji ju je udario neka plati odtetu koju zatrai njezin
mu. On neka plati kako suci odrede.23Bude li drugog zla, neka se d:
ivot za ivot, 24oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noga za
nogu, 25opeklina za opeklinu, rana za ranu, modrica za modricu.
26
Udari li tko svoga roba ili svoju ropkinju u oko i upropasti ga, neka ga
oslobodi zbog oka.27Ako izbije zub svome robu ili svojoj ropkinji neka
ga oslobodi zbog zuba.

28

Kad govee ubode ovjeka ili enu pa ih usmrti, neka se kamenjem


kamenuje. Njegovo se meso tada ne smije pojesti, a vlasniku njegovu neka
je oproteno. 29Ali ako je to govee i prije bolo, a njegov vlasnik, iako
opominjan, nije ga uvao, pa ono usmrti ovjeka ili enu, neka se to
govee kamenuje; a i njegov se vlasnik ima pogubiti. 30Ako se vlasniku
oznai otkupna cijena da svoj ivot iskupi, neka plati koliko mu se
odredi. 31Ubode li govee djeaka ili djevojicu, neka se prema njemu
postupi isto prema ovome pravilu. 32Ako ubode roba ili ropkinju, neka
vlasnik isplati njihovu gospodaru trideset srebrnih ekela, a govee neka
se kamenuje.
33
Kad tko ostavi bunar otvoren, ili tko iskopa bunar a ne pokrije ga, pa u nj
upadne govee ili magare, vlasnik bunara ima dati naknadu: 34neka isplati
vlasniku u novcu, a uginula ivotinja neka njemu pripadne. 35Kad neije
govee ubode govee drugome te ono ugine, onda neka prodaju ivo
govee, a dobiveni novac neka podijele; i uginulo govee neka meu sebe
podijele. 36Ali ako se zna da je to govee i prije bolo, a njegov ga
gospodar nije uvao, onda mora nadoknaditi govee za govee, dok e
uginulo ivine biti njegovo.

Levitski z.

7
Izlazak

22 1Ako se lopov zatee gdje probija zid, pa mu se zada smrtan udarac,


njegovu krv ne treba osveivati. 2No ako je ve izilo sunce, njegovu krv
treba osvetiti.
19 17Ne mrzi svoga brata u svom srcu! Dunost ti je koriti svoga
sunarodnjaka. Tako nee pasti u grijeh zbog njega. 18Ne osveuj se! Ne
gaji srdbe prema sinovima svoga naroda. Ljubi blinjega svoga kao
samoga sebe. Ja sam Jahve!
14Ne uini preljuba!
22 15Ako tko zavede djevojku koja nije zaruena i s njom legne, neka za
nju dadne enidbenu procjenu i uzme je za enu. 16Ako njezin otac odbije
da mu je dadne, zavodnik mora odmjeriti srebra u vrijednosti enidbene
procjene za djevojku.
18

Tko bi god sa ivinom legao, treba ga kazniti smru.

Levitski z.

18 1 Jahve ree Mojsiju: 2Govori Izraelcima i reci im: Ja sam Jahve, Bog
va. 3Nemojte raditi kako se radi u zemlji egipatskoj, gdje ste boravili; niti
radite kako se radi u zemlji kanaanskoj, kamo vas vodim; ne povodite se
za njihovim obiajima! 4Vrite moje naredbe; vrite moje zapovijedi;
prema njima hodite. Ja sam Jahve, Bog va.
5Zato drite moje zakone i moje naredbe; tko ih vri u njima e nai
ivot. Ja sam Jahve!
6Neka se nitko od vas ne pribliuje svojoj krvnoj rodbini da otkriva
njezinu golotinju. Ja sam Jahve!

7Ne otkrivaj golotinje svoga oca ni golotinje svoje majke. Majka ti je, ne
otkrivaj njezine golotinje!
8Ne otkrivaj golotinje ene svoga oca! I to je golotinja tvoga oca!
9Ne otkrivaj golotinje svoje sestre keri svoga oca ili keri svoje majke
bila roena u kui ili izvan nje!
10Ne otkrivaj golotinje keri svoga sina niti golotinje keri svoje keri! Ta
njihova je golotinja tvoja vlastita golotinja.
11Ne otkrivaj golotinje keri ene svoga oca! Jer, roena od tvog oca, ona
ti je sestra.
12Ne otkrivaj golotinje sestre svoga oca! Ona je krv tvoga oca.
13Ne otkrivaj ni golotinje sestre svoje majke! Ta i ona je krv tvoje majke!
14Ne otkrivaj golotinje svoga strica! To jest, nemoj se pribliavati
njegovoj eni. Ta ona je tvoja strina.
15Ne otkrivaj golotinje svoje snahe! Ona je ena tvoga sina. Ne otkrivaj
golotinje njezine.
16Ne otkrivaj golotinje ene svoga brata! Ta to je golotinja tvoga brata.
17Ne otkrivaj golotinje koje ene i njezine keri! Nemoj se eniti kerju
njezina sina niti kerju njezine keri te im golotinju otkrivati. Oni su krvna
rodbina. To bi bila pokvarenost.
18Ne uzimaj sebi koju enu u isto vrijeme kad i njezinu sestru da je
ljubomorom alosti otkrivajui golotinju ovoj preko nje za njezina
ivota!
19Ne pribliuj se ni jednoj eni kad je u neistoi svoga mjesenog pranja
da joj otkriva golotinju!
20Ne lijegaj sa enom blinjega svoga; od nje bi postao neist.
21Ne smije doputati da koje tvoje dijete bude rtvovano Moleku; ne
smije tako obeaivati ime Boga svoga. Ja sam Jahve!
22Ne lijegaj s mukarcem kako se lijee sa enom! To bi bila grozota.
23Da nisi legao ni s jednom ivotinjom od nje bi postao neist. ena ne
smije stati pred ivotinju da se s njom pari. To bi bila krajnja opaina.
24Niim se od toga nemojte oneiavati! Ta svim su se tim oneiavali
narodi koje ja ispred vas tjeram. 25I zemlja je postala neista. Zato u
kazniti njezinu opainu, i zemlja e ispljuvati svoje stanovnike. 26Vi pak
drite moje zakone i moje naredbe: ni jedne od tih opaina nemojte
poinjati ni vi ni stranac koji meu vama boravi. 27Sve je te zloe
poinjao svijet koji je bio u toj zemlji prije vas te je zemlja postala
neista. 28Nee li, ako je uinite neistom, zemlja ispljuvati i vas kako je
ispljuvala narod koji je bio prije vas? 29Jest, svi koji bi poinili bilo koju
od tih zloa bit e odstranjeni iz svoga naroda. 30Zato drite moje
zapovijedi; nemojte se podavati ni jednome od onih odvratnih obiaja to
su se odravali prije vas; tako se njima neete oneistiti. Ja sam Jahve,
Bog va!
19 20Ako bi tko legao s ropkinjom koja je zaruena za drugoga, a ona ne

bude ni otkupljena ni osloboena, treba ga kazniti, ali ne smru, jer ona


nije slobodna. 21Neka on na ulazu u ator sastanka prinese Jahvi rtvu
naknadnicu, to jest jednoga ovna kao rtvu naknadnicu. 22Neka sveenik
tim ovnom rtve naknadnice izvri nad tim ovjekom obred pomirenja
pred Jahvom za poinjeni grijeh. I grijeh koji je poinio bit e mu
oproten.
29

8
Izlazak

Ne obeauj svoje keri dajui je za javnu bludnicu. Tako se zemlja


nee podati bludnosti niti e se napuniti pokvarenou.
15 Ne ukradi!
21 1Ovo su propisi koje treba da im izloi: 2Kad za roba kupi jednoga
Hebreja, neka slui est godina. Sedme godine neka ode, bez otkupnine,
slobodan. 3Ako doe sam, neka sam i ode; ako li je oenjen, neka s njim
ide i njegova ena. 4Ako mu gospodar nabavi enu, pa mu ona rodi bilo
sinova bilo keri, i ena i njezina djeca neka pripadnu njezinu gospodaru,
a on neka ide sam. 5Ali ako rob otvoreno izjavi: Volim svoga gospodara,
svoju enu i svoju djecu, neu da budem slobodan, 6neka ga onda njegov
gospodar dovede k Bogu. Kad ga dovede k vratima ili dovratku, neka mu
gospodar ilom probui uho i neka mu trajno ostane u slubi. 7Kad ovjek
proda svoju ker za ropkinju, neka se ona ne oslobaa kao i muki
robovi. 8Ako se ne svidi svome gospodaru, koji ju je sebi bio odredio,
neka joj dopusti da se otkupi. Nema prava prodati je strancima kad joj nije
bio vjeran. 9A ako je odredi svome sinu, neka s njome postupa kao i s
keri. 10Ako se oeni drugom, ne smije prvoj uskraivati hrane, odjee ili
njezinih branih prava. 11Ne bude li joj inio ovo troje, neka je slobodna
da ode bez otkupnine.
37

Tko ukrade govee ili marvine od sitne stoke, pa bilo da ga zakolje,


bilo da ga proda, onda za jedno govee neka se vrati petero goveda, a za
malo marvine etvero marvinadi.
22 1 Lopov mora tetu nadoknaditi. Ako nema nita, njega za njegovu
krau treba prodati. 3Nae li se ukradeno ivine ivo u njegovu
vlasnitvu govee, magare ili koja glava sitne stoke treba da ga plati
dvostruko.
4
Tko opustoi njivu ili vinograd pustivi svoju stoku da obrsti tue, neka
nadoknadi onim to najbolje nae na svojoj njivi i u svome vinogradu.
5
Tko zapali vatru pa ona zahvati dra te izgori ito u snopu, u klasu ili na
njivi, onaj tko je vatru zapalio mora tetu nadoknaditi.
6
Kad tko poloi kod znanca novac ili stvari na uvanje, pa budu pokradene
iz njegove kue, ako se lopov pronae, mora dvostruko platiti. 7Ako se
lopov ne pronae, vlasnik kue neka se primakne k Bogu, da se dokae
kako on nije spustio svoje ruke na dobra svoga blinjega.
8
Za svaki prekraj pronevjere radilo se o goveetu, magaretu, sitnoj

stoci, odjei ili bilo kojoj izgubljenoj stvari za koju se ustvrdi: to je ono!
treba spor iznijeti pred Boga. Onaj koga Bog proglasi krivim neka plati
dvostruko drugome.
9
Kad tko povjeri svome susjedu magare, govee, glavu sitne stoke ili bilo
kakvo ivine, pa ono ugine, osakati se ili ga tko odvede a da ne bude
svjedoka, 10zakletva pred Jahvom neka odlui meu obojicom je li uvar
posegao za dobrom svoga blinjega ili nije. Neka je vlasniku to dovoljno,
a uvar nije duan da nadoknauje. 11Nae li se da je on ukrao, mora tetu
nadoknaditi. 12Ako ga zvijer razdere, neka ga donese za dokaz, tako da za
razderano ne daje odtete. 13Kad tko posudi ivinu od svoga susjeda, pa se
ona osakati ili ugine dok joj vlasnik nije bio s njom, neka plati
odtetu. 14Je li vlasnik bio s njom, odtete mu ne daje; ali ako je bila
unajmljena, neka doe po svoju nadnicu.
20
Ne tlai pridolicu niti mu nanosi nepravde, jer ste i sami bili pridolice
u zemlji egipatskoj.21Ne cvilite udovice i siroeta! 22Ako ih ucvili i oni
zavape k meni, sigurno u njihove vapaje usliati. 23Moj e se gnjev
raspaliti i maem u vas pogubiti. Tako e vam ene ostati udovice a djeca
siroad.
24
Ako uzajmi novca kome od moga naroda, siromahu koji je kod tebe, ne
postupaj prema njemu kao lihvar! Ne namei mu kamata!
25
Uzme li svome susjedu ogrta u zalog, mora mu ga vratiti prije zalaza
sunca. 26Ta to mu je jedini pokriva kojim omata svoje tijelo i u kojem
moe lei. Ako k meni zavapi, usliat u ga jer sam ja milostiv!

Levitski z.

23 4Kad nabasa na zalutalo govee ili magare svoga neprijatelja, mora


mu ga natrag dovesti. 5Ako opazi magarca onoga koji te mrzi kako je pao
pod svojim tovarom, nemoj ga ostaviti: zajedno s njegovim gospodarom
mora mu pomoi da se digne.
19 9Kad etvu anjete po svojoj zemlji, ne anjite dokraja svoje njive; niti
pabirite ostatke poslije svoje etve. 10Ne paljetkuj svoga vinograda; ne
kupi po svom vinogradu palih boba, nego ih ostavljaj sirotinji i strancu! Ja
sam Jahve, Bog va. 11Nemojte krasti; nemojte lagati i varati svoga
blinjega.
13

Ne iskoriuj svoga blinjega niti ga pljakaj! Radnikova zarada neka ne


ostane pri tebi do jutra.
33

Ako se stranac nastani u vaoj zemlji, nemojte ga ugnjetavati. 34Stranac


koji s vama boravi neka vam bude kao sunarodnjak; ljubi ga kao sebe
samoga. Ta i vi ste bili stranci u egipatskoj zemlji. Ja sam Jahve, Bog va!
35
Ne poinjajte nepravde u osudama, u mjerama za duljinu, teinu i
obujam. 36Neka su vam mjerila tona; utezi jednaki; efa prava; prav hin. Ja
sam Jahve, Bog va, koji sam vas izveo iz zemlje egipatske.

37

9
Izlazak

Levitski z.

10

Drite sve moje zakone i sve moje naredbe; vrite ih. Ja sam Jahve!
16Ne svjedoi lano na blinjega svoga!
23 1 Nemojte davati lane izjave! Ne pomai zlikovcu svjedoei
krivo! 2Ne povodi se za mnotvom da ini zlo niti svjedoi u parnici
stajui na stranu veine protiv pravde. 3Ne smije biti pristran prema
siromahu u njegovoj parnici. 6Ne krnji prava svome siromahu u
njegovoj parnici. 7Stoj daleko od lane optube; ne ubijaj neduna i
pravedna, jer ja zlikovcu ne pratam. 8Ne primaj mita, jer mito zasljepljuje
i one koji najjasnije gledaju i upropauje pravo pravednika.
9
Ne ugnjetavaj pridolicu! Ta znate kako je pridolici; i sami ste bili
pridolice u zemlji egipatskoj.
19 11Nemojte krasti; nemojte lagati i varati svoga blinjega.
15
Ne poinjajte nepravde u osudama! Ne budi pristran prema neznatnome
niti poputaj pred velikima; po pravdi sudi svome blinjemu! 16Ne raznosi
klevete meu svojim narodom; ne izvrgavaj pogibli krv svoga blinjega.
Ja sam Jahve!
17Ne poeli kue blinjega svoga! Ne poeli ene blinjega svoga; ni
sluge njegova, ni slukinje njegove, ni vola njegova, ni magarca
njegova, niti ita to je blinjega tvoga!