Вы находитесь на странице: 1из 100

IK308/1:sazba 9/9/08 8:48 AM Stránka 1

OBSAH I СОДЕРЖАНИЕ

Pravé slovo I Истинное слово 4


ÚVODNÍ SLOVO METROPOLIT Y KRYŠTOFA
I В С Т У П И Т Е Л Ь Н О Е С Л О В О М И Т Р О П О Л И ТА Х Р И С Т О Ф О РА 2

Duchovní život I Духовная жизнь


A L E X I J I I . , P AT R I A R C H A M O S K E V S K Ý A C E L É R U S I
I А Л Е К С И Й I I . , П АТ Р И А Р Х М О С К О В С К И Й И В С Е Я Р УС И ! 4
Rozhovor s nejsvětějším patriarchou Alexijem II. I Интервью Святейшего Патриарха Алексия II. 1 2
5 0 . V Ý RO Č Í K N Ě Ž S K É H O S V Ě C E N Í A R C I B I S K U PA S I M E O N A
I 50-Я ГОДОВЩИНА ХИРОТОНИИ АРХИЕПИСКОПA СИМЕОНA 22
P A D E S ÁT N I C E – S VATÁ T R O J I C E I П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц А – С В Я ТА Я Т Р О И Ц А 26
34
PROGRAM METROPOLIT Y KRYŠTOFA
I П Р О Г РА М М А М И Т Р О П О Л И ТА Х Р И С Т О Ф О РА 31
S T R U Č N É P R AV O S L AV N É K A L E N D Á R I U M
I К РАТ К И Й П РА В О С Л А В Н Ы Й К А Л Е Н Д А Р Ь 32
P O U Ť D O M I K U L Č I C I П А Л О М Н И Ч Е С Т В О В М И К УЛ Ч И Ц Е 34

Slovensko I Словакия
JÁN, ARCIBISKUP PREŠOVSKÝ A SLOVENSKA
I ЯН, АРХИЕПИСКОП ПРЕШОВСКИЙ И СЛОВАКИИ 40

Pozvánky I Приглашения 43
40
Aktuality I Новости
ČESKO, SLOVENSKO, ZAHRANIČÍ I ЧЕХИЯ, СЛОВАКИЯ, ЗА РУБЕЖОМ 44

Na cestách I В пути
M O D R O O K É B Ě L O R U S K O I С И Н Е ГЛ А З А Я Б Е Л А Р УС Ь 50

Téma I Тема
V E L K O M O R AV S K Á Ř Í Š E I В Е Л И К О М О РА В С К А Я И М П Е Р И Я 68
Historie I История
O B L A Ž E N É M Z B O Ž N É M K N Í Ž E T I R O S T I S L AV O V I 50
I О БЛАЖЕННОМ БЛАГОЧЕСТИВОМ КНЯЗЕ РОСТИСЛАВЕ 74

Ikony I Иконы
ARCHANDĚL MICHAIL A PROMĚNĚNÍ
I А Р Х А Н Г Е Л М И Х А И Л С Д Е Я Н И Я М И И П Р Е О Б РА Ж Е Н И Е 80

Ze zahraničí I Из-за рубежа


P R AV O S L AV N É VÁ N O C E N A A L J A Š C E
I П РА В О С Л А В Н О Е Р О Ж Д Е С Т В О Н А А Л Я С К Е 82

Pravoslavná místa I Православные места 68


P R E Š O V , K AT E D R Á L N Y C H R Á M S VÄT É H O K N I E Ž AŤA A L E X A N D R A N E V S K É H O
I П Р Е Ш О В , К АФ Е Д РА Л Ь Н Ы Й С О Б О Р С В Я Т О Г О К Н Я З Я А Л Е К С А Н Д РА Н Е В С К О Г О 90

Pobavte se I Развлечитесь
K Ř Í Ž O V K A , O S M I S M Ě R K A , S U D O K U I К Р О С С В О РД , Г О Л О В О Л О М К А , С УД О К У 94

Recepty I Рецепты
G R U Z I E , L I T VA , R U S K O , F I N S K O I Г Р У З И Я , Л И Т В А , Р О С С И Я , Ф И Н Л Я Н Д И Я 96

Z redakční pošty I Из редакционной почты


SLUNEČNÍ RY TÍŘ I СОЛНЕЧНЫЙ РЫЦАР 98
90
Fotoreportáže I Фоторепортажи
SIMEON, ARCIBISKUP OLOMOUCKO-BRNĚNSKÝ
I СИМЕОН, АРХИЕПИСКОП ОЛОМОУЦКО – БРНЕНСКИЙ 24
S L AV N O S T N Í B O Ž S K Á L I T U R G I E V M I K U L Č I C Í C H
I Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н А Я Б О Ж Е С Т В Е Н Н А Я Л И Т У Р Г И Я В М И К УЛ Ь Ч И Ц А Х 36
B O Ž S K Á L I T U R G I E N A VÁ C L AV S K É M N Á M Ě S T Í
I БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТ УРГИЯ НА ВАЦЛАВСКОЙ ПЛОЩАДИ 60
2. VÝROČÍ INTRONIZACE J. BL. METROPOLIT Y KRYŠTOFA
I I I . Г О Д О В Щ И Н Ы И Н Т Р О Н И З А Ц И И Е . Б . М И Т Р О П О Л И ТА Х Р И С Т О Ф О РА 88

ikona
3 /2008 1
IK308/1:sazba 9/9/08 8:48 AM Stránka 2

PRAVÉ SLOVO I ИСТИННОЕ СЛОВО

Foto: Jadran Šetlík I Фото: Ядран Шетлик

P П
ravoslavná církev v ãesk˘ch zemích a na Sloven- равославная Церковь Чешских земель и Словакии
sku je autentickou dûdiãkou a pokraãovatelkou является настоящей наследницей и продолжа-
cyrilometodûjského kfiesÈanství ve stfiední Evropû. тельницей кирилло-мефодиевского христианства
Její kanonické teritorium tvofií hranice âeské re- в Центральной Европе. Ее каноническая террито-
publiky a Slovenské republiky. Jejími ãleny jsou nejenom рия ограничена границей Чешской и Словацкой Республики.
âe‰i, Rusíni a Slováci, ale také v‰ichni ostatní pravoslavní: Ее члены не только чехи, русины и словаки, но и все осталь-
Bulhafii, Rusové, Rumuni, ¤ekové, Srbové, Ukrajinci ные православные: болгары, русские, румыны, греки, сербы,
a dal‰í. украинцы и другие.
Její cyrilometodûjsk˘ charakter spoãívá jak v zachování Ее кирилло-мефодиевский характер заключается в сохранении
víry, tak i v bohosluÏebních projevech a liturgickém ja- веры, в богослужебном выражении и в литургическом языке.
zyku. Pravoslavní vûfií tak jak vûfiila církev apo‰tolská od Православные веруют так же, как верила апостольская церковь
svého zaloÏení v Jeruzalémû a obsah své víry vyjádfiila ve с момента своего основания в Иерусалиме, и содержание
vyznání víry sepsaném v Niceji roku 325 a Konstantinopoli своей веры формулировала в символе веры, составленном в Ни-
roku 381. Nic z obsahu víry prvních kfiesÈanÛ pravoslavní кее в 325 г. и в Константинополе в 381 г. Православные ниче-
neubírají ãi nezkracují, ale ani nic nepfiidávají, jako napfií- го из содержания веры первых христиан не отнимают и не
klad dogma o neomylnosti fiímského papeÏe. сокращают, но и не добавляют к ней ничего, как, например,
Nejv˘raznûji se cyrilometodûjské dûdictví projevuje v litur- в случае догмы о непогрешимости папы римского.
gickém Ïivotû Pravoslavné církve v ãesk˘ch zemích a na Самым выразительным способом проявляется кирилло-мефо-
Slovensku. BohosluÏby se konají stejnû jako pfied tisíci диевское наследие в литургической жизни Православной
léty v staroslovenském jazyce, i kdyÏ se uÏívají téÏ více neÏ Церкви Чешских земель и Словакии. Богослужения проходят
sto let ãeské liturgické pfieklady a vznikají v poslední dobû так же, как тысячу лет назад, на старославянском языке. Хотя
podobné pfieklady do sloven‰tiny. Podle potfieby se konají уже больше ста лет используются чешские литургические пе-
bohosluÏby konají také rumunsky, fiecky, bulharsky ãi srb- реводы, и в последнее время появляются похожие переводы
sky. и на словацком языке. В зависимости от потребностей, богос-

ikona
2 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:48 AM Stránka 3

PRAVÉ SLOVO I ИСТИННОЕ СЛОВО

Cyrilometodûjské dûdictví duchovnû sjednocuje v‰echny лужения проходят и на румынском, греческом, болгарском
pravoslavné v âeské republice i republice Slovenské. Vy- и сербском языках.
tváfií podmínky pro jejich integraci ve v‰ech úrovních Ïi- Кирилло-мефодиевское наследие духовно объединяет всех пра-
vota spoleãnosti. вославных в Чешской и в Словацкой Республике. Оно созда-
Duchovní jednota pravoslavn˘ch kfiesÈanÛ pro‰la velkou ет условия для их интеграции на всех уровнях жизни общества.
zkou‰kou v devadesát˘ch letech minulého století, kdy za- Духовное единство православных христиан прошло через
nikla âeskoslovenská republika a na jejím místû vznikly большое испытание в 90-х годах прошлого столетия, когда пре-
dva nové státy. Ani toto politické dûlení nedokázalo v‰ak кратила свое существование Чехословацкая Республика и на
rozdûlit pravoslavné vûfiící. Autokefální církev – Pravo- ее месте образовались два новых государства. Но даже это по-
slavná církev v âeskoslovensku zÛstala jednotná. Pouze pfii- литическое расщепление не смогло разделить православных
jala novou ústavu, kterou registrovaly oba novû ustano- верующих. Автокефальная церковь — Православная Церковь
vené demokratické státy v Praze i Bratislavû. Чехословакии — осталась объединенной. Она лишь приняла
Podle této ústavy je pravoslavná církev v obou státech du- новый устав, который регистрировали оба демократически ос-
chovnû vedená posvátn˘m synodem, sloÏen˘m ze v‰ech нованных государства в Праге и в Братиславе.
biskupÛ. Jejím pfiedsedou mÛÏe b˘t buì arcibiskup praÏsk˘ Согласно данному уставу, Православной Церковью в обоих го-
nebo arcibiskup pre‰ovsk˘ jako metropolita ãesk˘ch zemí сударствах духовно руководит священный синод, состоящий
a Slovenska. Volí jej snûm, kter˘ tvofií delegáti a jejich zá- из всех епископов. Его председателем может стать Пражский
stupci z celé církve dvoutfietinovou vût‰inou nebo losová- архиепископ или Прешовский архиепископ, в качестве Митро-
ním. Tento snûm volí téÏ ãleny metropolitní rady, která pÛ- полита Чешских земель и Словакии. Он избирается Собором
sobí samostatnû v obou státech, jako metropolitní rada из делегатов и их заместителей всей церкви большинством
v âesk˘ch zemí a metropolitní rada Slovenska. Metropolitní в две трети голосов или жребием. Данный Собор также изби-
rada je v˘konn˘m orgánem snûmu na ‰estileté období do рает членов Митрополичьего совета, действующего само-
dal‰ího snûmu. стоятельно в обоих государствах, как Митрополичий совет
Znamená to pfiednû ústavní potvrzení jednoty Pravoslavné в Чешских землях и Митрополичий совет в Словакии. Митро-
církve v ãesk˘ch zemích a na Slovensku v jejím kanonic- поличий совет — это исполнительный орган Собора, назначен-
kém území. Ústava v‰ak zároveÀ umoÏÀuje samostatné roz- ный на шестилетний период, после истечения которого он пе-
hodování ve vûcech administrativních jak v âeské repub- реизбирается Собором.
lice, tak i v republice Slovenské. Прежде всего, это означает уставное подтверждение единства
Toto uspofiádání Ïivota pravoslavn˘ch v obou státech za- Православной Церкви в Чешских землях и в Словакии на ее
chovalo kanonick˘ fiád církve, ale zároveÀ dalo a dává канонической территории. Но устав заодно позволяет прини-
moÏnost samostatnû rozvíjet duchovní Ïivot jejích ãlenÛ мать самостоятельные решения, касающиеся административ-
a stále více potfiebnou misii v sekularizované spoleãnosti. ных дел в Чешской Республике и в Словакии.
Pravoslavná církev bdí nad zachováním identity jak du- Данное устройство жизни православных в обоих государствах
chovní, tak i národní. Vytváfií podmínky pro utváfiení cír- позволило сохранить каноническую организацию Церкви,
kevních obcí s národním charakterem. Napfiíklad v Praze но, одновременно, позволило и позволяет самостоятельно
jsou církevní obce ãeská, rumunská, rusínská, ruská, srbská, развивать духовную жизнь ее членов и развивать миссию в мир-
které si zachovávají svÛj národní charakter, ale zároveÀ re- ском обществе, которая становиться все нужнее.
prezentují jednotnou víru a kanonické uspofiádání pravo- Православная Церковь печется о сохранении духовной и на-
slavn˘ch kfiesÈanÛ v jednom mûstû. Jsou svého druhu „ro- циональной определенности. Она создает условия для форми-
dem kfiesÈanÛ pravoslavn˘ch“ putujících po cestû spasení рования церковных приходов с национальным характером.
do BoÏího království. Например, в Праге находятся чешский, румынский, русинский,
Pravoslavná církev v ãesk˘ch zemích a na Slovensku po- русский, сербский церковные приходы, сохраняющие свой на-
máhá sv˘m ãlenÛm najít si místo ve spoleãnosti, a pfiitom циональный характер, но, одновременно, представляющие
neztrácet víru a vzájemnû se obohacovat duchovními zku- единую веру и каноническую организацию православных
‰enostmi, které pfiiná‰í spoleãná modlitba a spoleãné litur- христиан в одном городе. Они являются своего рода «родом пра-
gické dûdictví. Proto jí náleÏí nezastupitelné místo v rodinû вославных христиан», странствующих по пути спасения в Цар-
samostatn˘ch (autokefálních) pravoslavn˘ch církví. ствие Божие.
Православная Церковь в Чешских землях и в Словакии помо-
Kry‰tof гает своим членам обрести свое место в обществе и при этом
arcibiskup praÏsk˘ не терять веру и взаимно обогащаться духовным опытом, при-
metropolita ãesk˘ch zemí a Slovenska обретаемым посредством общей молитвы и общего литурги-
ческого наследия. Поэтому ей принадлежит незаменимое ме-
сто в семье самостоятельных (автокефальных) Православных
Церквей.

Христофор
архиепископ Пражский
митрополит Чешских земель и Словакии

ikona
3 /2008 3
IK308/1:sazba 9/9/08 8:48 AM Stránka 4

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ


ALEXIJ II.
Patriarcha moskevský a celé Rusi

АЛЕКСИЙ II.
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
ikona
4 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:48 AM Stránka 5

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE durãilo duchovní cestu budoucího patri- val Duchovní akademii s vyznamenáním
archy. Od raného dûtství Alexej Ridiger a získal titul kandidáta teologie.
Jeho Svatost Nejsvûtûj‰í Patriarcha mos- pomáhal v chrámu pod vedením svého Dne 15. ãervence 1957 byl otec Alexij jme-
kevsk˘ a celé Rusi Alexij Druh˘ je patnác- duchovního otce protojereje Jana Bohoja- nován pfiedstavitelem katedrály Zesnutí
t˘m pfiedstavitelem Ruské pravoslavné vlenského, poté pod vedením biskupa ve mûstû Tartu a hlavním knûzem Tartus-
církve od zavedení hodnosti patriarchy tallinského a estonského Isidora († 1949); kého okruhu. Dne 17. srpna 1958 se stal
na Rusi (1589). Patriarcha Alexij (obãan- od r. 1944 do r. 1947 byl star‰ím hypodi- protojerejem. Dne 30. bfiezna 1959 byl jme-
sk˘m jménem Alexej Michajloviã Ridiger) ákonem u arcibiskupa tallinského a es- nován hlavním knûzem tartusko-viljan-
se narodil 23. února roku 1929 ve mûstû tonského Pavla (Dmitrovského; † 1946) diské skupiny chrámÛ v Tallinské epar-
Tallin (Estonsko) v hluboce vûfiící rodinû. a poté i u biskupa Isidora. Nav‰tûvoval chii. Dne 3. srpna 1961 byl postfiiÏen na
Otec patriarchy Alexije, Michail Alexand- ruskou stfiední ‰kolu v Tallinu. V roce mnicha v katedrále sv. Trojice Trojicko-
roviã Ridiger (†1962), narozen˘ v Petro- 1945 mûl hypodiákon na starosti pfií- Sergijevské Lavry. Dne 14. srpna 1961 byl
hradu, chodil do právní ‰koly, gymnázium pravu k otevfiení katedrálního chrámu
dostudoval v emigraci v Estonsku, v roce Alexandra Nûvského ve mûstû Tallin, aby
1940 vystudoval Bohoslovecké tfiíleté se v nûm opût mohly konat bohosluÏby
kurzy v Tallinu a byl rukopoloÏen na diá- (katedrála byla bûhem války a okupace
kona a pozdûji na jereje; ‰estnáct let pÛso- zavfiená). Od kvûtna 1945 do fiíjna 1946
bil jako pfiedstaven˘ tallinského chrámu byl oltáfiníkem a správcem fiíznice v chrá-
Narození KazaÀské Bohorodiãky, byl ãle- mu. Od r. 1946 byl Ïalmistou v chrámu
nem a pozdûji i pfiedsedou eparchiální sv. Simeona a od r. 1947 v KazaÀském
rady. Matka Nejsvûtûj‰ího patriarchy se chrámu v Tallinu.
jmenovala Jelena Iosifovna Pisareva V r. 1947 zaãal studovat v Petrohradském
(† 1959), narodila se v Revelu (Tallin). (tehdy je‰tû – Leningradském) duchovním
Rodiãe kaÏdoroãnû konali pouÈ do pjuch- semináfii, kter˘ vystudoval s vyznamená-
tického Svato-Uspenského Ïenského a do ním v roce 1949. V prvním roãníku Petro-
pskovsko-peãerského Svato-Uspenského hradské duchovní akademie byl Alexej
muÏského klá‰tera a brali s sebou syna. Ridiger rukopoloÏen na diákona dne 15.
Na konci 30. let podnikli rodiãe spolu se dubna 1950 a 17. dubna 1950 se stal knû-
synem dvû poutní cesty do valaamského zem a byl jmenován pfiedstavitelem chrá-
Svato-PreobraÏenského klá‰tera na La- mu Zjevení Pánû ve mûstû Johvi tallinské
doÏském jezefie, coÏ do velké míry pfie- eparchie. Roku 1953 otec Alexij vystudo-

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА паломнические поездки в Свято-Преоб-


раженский Валаамский монастырь на
Его Святейшество Святейший Патриарх Ладожском озере, что во многом опреде-
Московский и всея Руси Алексий Второй лило духовный жизненный путь будуще-
– пятнадцатый Предстоятель Русской го Патриарха. С раннего детства Алексей
Православной Церкви с введения Патри- Ридигер прислуживал в церкви под ру-
аршества на Руси (1589). Патриарх Алек- ководством своего духовного отца
сий (в миру – Алексей Михайлович Ри- протоиерея Иоанна Богоявленского, 15 апреля 1950 года был рукоположен
дигер) родился 23 февраля 1929 года в го- впоследствии – епископа Таллинского в сан диакона, а 17 апреля 1950 года –
роде Таллине (Эстония) в глубоко верую- и Эстонского Исидора (+1949); с 1944 по в сан священника и назначен настоятелем
щей семье. Отец Патриарха Алексия, 1947 год был старшим иподиаконом у ар- Богоявленской церкви города Йыхви
Михаил Александрович Ридигер (+1962), хиепископа Таллинского и Эстонского (Johvi) Таллинской епархии. В 1953 году
уроженец Санкт-Петербурга, обучался Павла (Дмитровского; +1946), а затем отец Алексий окончил Духовную акаде-
в училище правоведения, гимназию окон- и у епископа Исидора. Обучался в рус- мию по первому разряду и был удостоен
чил в эмиграции в Эстонии, в 1940 году ской средней школе в Таллине. В 1945 степени кандидата богословия.
окончил Богословские трехгодичные году иподиакону Алексию было поруче- 15 июля 1957 года отец Алексий назначен
курсы в Таллине и был рукоположен во но подготовить к открытию Алексан- настоятелем Успенского собора города
диакона, а затем во иерея; в течение 16 лет дро-Невский собор города Таллина для Тарту и благочинным Тартуского окру-
был настоятелем Таллинской Рожде- возобновления в нем богослужений (со- га. 17 августа 1958 года возведен в сан
ства Богородицы Казанской церкви, со- бор в военное оккупационное время был протоиерея. 30 марта 1959 года назначен
стоял членом, а позже и председателем закрыт). С мая 1945 по октябрь 1946 года благочинным объединенного Тарту-
епархиального совета. Мать Святейшего он был алтарником и ризничим собора. Вильяндиского благочиния Таллинской
Патриарха – Елена Иосифовна Писаре- С 1946 года служил псаломщиком в Си- епархии. 3 марта 1961 года в Троицком
ва (+1959), уроженка Ревеля (Талли- меоновской, а с 1947 года – в Казанской соборе Троице-Сергиевой Лавры по-
на). церкви города Таллина. стрижен в монашество. 14 августа 1961
Ежегодно совершая паломничество В 1947 году поступил в Санкт-Петербург- года иеромонаху Алексию определено
в Пюхтицкий Свято-Успенский жен- скую (в то время – Ленинградскую) Ду- быть епископом Таллинским и Эстон-
ский и Псково-Печерский Свято-Ус- ховную семинарию, которую окончил ским с поручением ему временного
пенский мужской монастыри, родители по первому разряду в 1949 году. Будучи управления Рижской епархией. 21 авгу-
брали с собой сына. В конце 30-х годов на первом курсе Санкт-Петербургской ста 1961 года иеромонах Алексий возве-
родители вместе с сыном совершили две Духовной академии, Алексей Ридигер ден в сан архимандрита. 3 сентября 1961

ikona
3 /2008 5
IK308/1:sazba 9/9/08 8:48 AM Stránka 6

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Alexije, kter˘ se stal biskupem tallinsk˘m skytnuto právo nosit druhou panagii. Me-
a estonsk˘m. tropolita Alexij plnil zodpovûdné úkoly
Dne 14. listopadu 1961 byl biskup Alexij jako ãlen Komise pro pfiípravy a realizaci
jmenován námûstkem pfiedsedy Oddûlení oslav 50. v˘roãí (1968) a 60.v˘roãí (1978)
vnûj‰ích církevních vztahÛ Moskevského obnovení Patriarchie v Ruské pravoslavné
patriarchátu. Dne 23. ãervna 1964 byl bis- církvi; byl ãlenem Komise Svatého sy-
kup Alexij ustanoven arcibiskupem. Od nodu pro pfiípravy realizace Místního
22. prosince 1964 pÛsobil arcibiskup Ale- snûmu Ruské pravoslavné církve v roce
xij ve funkci vedoucího správy Moskevské 1971, a také byl pfiedsedou procedurálnû-
patriarchie a stává se stál˘m ãlenem Sva- organizaãní skupiny, pfiedsedou sekretari-
tého synodu. Ve funkci vedoucího správy átu Místní církve. Od 23. února 1980 byl
setrval do 20. ãervence roku 1986. Dne zástupcem pfiedsedy Komise pro pfiípravy
7. kvûtna 1965 byl arcibiskup Alexij a realizaci oslav 1000. v˘roãí pokfitûní
jmenován pfiedsedou ·kolského vyboru. Rusi a pfiedsedou organizaãního v˘boru
Z této funkce byl uvolnûn na vlastní Ïá- této komise, od záfií roku 1986 byl pfiedse-
dost dne 16. fiíjna 1986. Od 17. fiíjna 1963
do roku 1979 byl arcibiskup Alexij ãlenem
komise Svatého synodu Ruské Pravoslav-
né církve zab˘vající se otázkami kfiesÈan-
ské jednoty a vztahÛ mezi církvemi.
Dne 25. února 1968 byl arcibiskup Alexej
ustanoven metropolitou. Od 10. bfiezna
1970 do 1. záfií 1986 fiídil ãinnost Penzij-
jeromonach (mnich s knûÏsk˘m svûcením) ního v˘boru, jehoÏ úkolem bylo dÛcho-
Alexij jmenován biskupem tallinsk˘m dové zabezpeãení duchovních a dal‰ích
a estonsk˘m a byla mu svûfiena doãasná osob, které pracovaly v církevních organi-
správa RiÏské eparchie. Dne 21. srpna zacích, a také jejich vdov a sirotkÛ. Dne
1961 byl jeromonach Alexij ustanoven 18. ãervna 1971, díky své usilovné práci
archimandritou. Dne 3. záfií 1961 se v tal- bûhem organizace a konání Místního
linské katedrále Alexandra Nûvského ko- snûmu Ruské pravoslavné církve v roce
nala biskupská chirotonie archimandrity 1971, bylo metropolitovi Alexejovi po-

года в Таллинском Александро-Невском вляющим делами Московской Патри-


кафедральном соборе совершена хирото- архии и становится постоянным членом
ния архимандрита Алексия во епископа Священного синода. На посту управляю-
Таллинского и Эстонского. щего делами он пробыл до 20 июля
14 ноября 1961 года епископ Алексий на- 1986года. 7 мая 1965 года архиепископ
значен заместителем председателя Отде- Алексий назначается председателем
ла внешних церковных сношений Мо- Учебного комитета. Освобожден от этой восстановления Патриаршества в Рус-
сковского Патриархата. 23 июня 1964 должности, согласно личной просьбе, ской Православной Церкви; члена Ко-
года епископ Алексий возведен в сан 16 октября 1986 года. С 17 октября 1963 миссии Священного Синода по подготов-
архиепископа. С 22 декабря 1964 года ар- года по 1979 год архиепископ Алексий – ке Поместного Собора Русской Правос-
хиепископ Алексий назначается упра- член Комиссии Священного Синода Рус- лавной Церкви 1971 года, а также пред-
ской Православной Церкви по вопросам седателя процедурно-организационной
христианского единства и межцерковных группы, председателя секретариата По-
сношений. местного Собора; с 23 декабря 1980 года
25 февраля 1968 года архиепископ Алек- он – заместитель председателя Комиссии
сий возведен в сан митрополита. С 10 мар- по подготовке и проведению празднова-
та 1970 года по 1 сентября 1986 года осу- ния 1000-летия Крещения Руси и пред-
ществлял общее руководство Пенсион- седатель организационной группы этой
ным комитетом, задачей которого было комиссии, а с сентября 1986 года – бого-
пенсионное обеспечение духовенства словской группы. 25 мая 1983 года назна-
и других лиц, работавших в церковных чен председателем Ответственной ко-
организациях, а также их вдов и сирот. миссии для разработки мероприятий по
18 июня 1971 года во внимание к усерд- приему зданий ансамбля Данилова мона-
ным трудам по проведению Поместного стыря, организации и проведению всех
Собора Русской Православной Церкви реставрационных и строительных работ
1971 года митрополит Алексий удостоен по созданию на его территории Духовно-
права ношения второй панагии. Митро- административного центра Русской Пра-
полит Алексий выполнял ответствен- вославной Церкви. На этой должности
ные функции в качестве члена Комиссии пробыл до назначения на Санкт-Петер-
по подготовке и проведению празднова- бургскую (в то время – Ленинградскую)
ния 50-летия (1968) и 60-летия (1978) кафедру. 29 июня 1986 года назначен ми-

ikona
6 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:48 AM Stránka 7

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

dou teologické skupiny. Dne 25. kvûtna


1983 byl jmenován pfiedsedou Komise od-
povûdné za organizaci akcí t˘kajících se
pfievzetí budov komplexu Danilova klá‰-
tera, za organizaci a uskuteãnûní v‰ech
restaurátorsk˘ch a stavebních prací za
úãelem vybudování na pozemku klá‰tera
Duchovního a správního stfiediska Ruské
pravoslavné církve. Tuto funkci zastával
do svého jmenování na Petrohradskou
(tehdy – Leningradskou) katedru. Dne
29. ãervna 1986 byl ustanoven metropoli-
tou leningradsk˘m a novgorodsk˘m a byl
povûfien správou talinské eparchie.
Dne 7. ãervna 1990 byl na Místním snûmu
Ruské pravoslavné církve zvolen patriar-
chou moskevsk˘m. Jeho intronizace se ko-
nala dne 10. ãervna roku 1990.
âinnost metropolity Alexije na meziná-
rodní scénû: jako ãlen delegace Ruské
pravoslavné církve se úãastnil práce na
III. Valném shromáÏdûní Svûtové rady
církví (SRC) v New Delhi (1961); byl zvo-
len ãlenem Ústfiedního v˘boru SRC (1961-
1968); byl pfiedsedou Svûtové konference shein II“ (NSR, 1962), teologick˘ch debat Alexij svou práci ãinnosti Konference ev-
„Církev a spoleãnost“ (Îeneva, ·v˘car- s delegací Svazu evangelick˘ch církví ropsk˘ch církví (KEC). Od roku 1964 byl
sko, 1966); byl ãlenem komise „Víra v NDR „Zagorsk V“ (Tricko-Sergijeva metropolita Alexij jedním z pfiedsedÛ
a uspofiádání“ SRC (1964 –1968). Jako Lavra, 1984), teologick˘ch debat s finskou (ãlenÛ pfiedsednictva) KEC; na dal‰ích val-
hlava delegace Ruské pravoslavné církve Evangelicko-luteránskou církví v Lenin- n˘ch shromáÏdûních byl opakovanû volen
se úãastnil teologick˘ch debat s delegací gradu a v Pjuchtickém klá‰tefie (1989). pfiedsedou. Od roku 1971 byl metropolita
Evangelické církve v Nûmecku „Arnold- Více neÏ ãtvrt století zasvûtil metropolita Alexij vicepfiedsedou Pfiedsednictva a Po-

трополитом Ленинградским и Новго- деятельности Конференции Европей- ком на тему "В силе Святого Духа –
родским с поручением управлять Таллин- ских Церквей (КЕЦ). С 1964 года митро- служить миру". С 1972 года митрополит
ской епархией. полит Алексий – один из президентов Алексий – член Совместного комитета
7 июня 1990 года на Поместном Соборе (членов президиума) КЕЦ; на после- КЕЦ и Совета Епископских Конферен-
Русской Православной Церкви избран на дующих генеральных ассамблеях переиз- ций Европы (СЕКЕ) Римско-Католи-
Московский Патриарший Престол. Ин- бирался президентом. С 1971 года митро- ческой Церкви. 15-21 мая 1989 года в Ба-
тронизация состоялась 10июня 1990 года полит Алексий – вице-председатель Пре- зеле, Швейцария, митрополит Алексий
Деятельность митрополита Алексия на зидиума и Совещательного комитета был сопредседателем I Европейской эку-
международном поприще: в составе деле- КЕЦ. 26 марта 1987 года избран предсе- менической ассамблеи на тему "Мир
гации Русской Православной Церкви дателем Президиума и Совещательного и справедливость", организованной КЕЦ
участвовал в работе III Ассамблеи Все- комитета КЕЦ. На VIII Генеральной ас- и СЕКЕ. В сентябре 1992 года, на Х Ге-
мирного Совета Церквей (ВСЦ) в Нью- самблее КЕЦ на Крите в 1979 году митро- неральной ассамблее КЕЦ, истек срок
Дели (1961); избирался членом Цен- полит Алексий был основным докладчи- полномочий Патриарха Алексия II в ка-
трального комитета ВСЦ (1961-1968); честве председателя КЕЦ. Его Святейше-
был президентом Всемирной конферен- ство выступил на II Европейской экуме-
ции "Церковь и общество" (Женева, нической ассамблее в Граце (Австрия)
Швейцария, 1966); членом комиссии в 1997 году. Митрополит Алексий был
"Вера и устройство" ВСЦ (1964 – 1968). инициатором и председателем четырех
В качестве главы делегации Русской семинаров Церквей Советского Союза –
Православной Церкви участвовал в бо- членов КЕЦ и Церквей, поддерживаю-
гословских собеседованиях с делегацией щих сотрудничество с этой региональной
Евангелической Церкви в Германии "Ар- христианской организацией. Семинары
нольдсхайн-II" (ФРГ, 1962), в богослов- проходили в Успенском Пюхтицком
ских собеседованиях с делегацией Сою- женском монастыре в 1982, 1984, 1986
за Евангелических Церквей в ГДР "За- и 1989 годах. Митрополит Алексий при-
горск-V" (Троице-Сергиева Лавра, 1984), нимал активное участие в работе между-
в богословских собеседованиях с Еванге- народных и отечественных миротворче-
лическо-Лютеранской Церковью Фин- ских общественных организаций. С 1963
ляндии в Ленинграде и Пюхтицком мо- года – член правления Советского фон-
настыре (1989). Более четверти века ми- да мира, участник учредительного собра-
трополит Алексий посвящал свои труды ния общества "Родина", на котором из-

ikona
3 /2008 7
IK308/1:sazba 9/9/08 8:48 AM Stránka 8

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

radního v˘boru KEC. Dne 26. bfiezna 1987 fondu, úãastnil se ustavující schÛze spo-
byl zvolen pfiedsedou Pfiedsednictva a Po- leãnosti „Rodina“ („Vlast“), na které byl
radního v˘boru KEC. Na VIII. Valném shro- zvolen ãlenem rady spoleãnosti dne
máÏdûní KEC na Krétû v r. 1979 byl metro- 15. prosince 1975; byl znovu zvolen dne
polita Alexij hlavním pfiedná‰ejícím na 27. kvûtna 1981 a 10. prosince 1987. Dne
téma „Posílení Svat˘m Duchem – slouÏit 24. fiíjna 1980 na V. V‰esvazové konferenci
míru“. Od roku 1972 byl metropolita Ale- Spoleãnosti sovûtsko-indického pfiátelství
xij ãlenem Spoleãného v˘boru KEC a Rady byl zvolen viceprezidentem této spoleã-
biskupsk˘ch konferencí Evropy (RBKE) nosti. Dne 11. bfiezna 1989 byl zvolen ãle-
¤ímsko-katolické církve. Ve dnech 15.– nem rady Fondu slovanského písemnictví
21. kvûtna 1989 v Bazileji, ve ·v˘carsku, a slovansk˘ch kultur. Byl delegátem Svû-
byl metropolita Alexij spolupfiedsedou tové kfiesÈanské konference „Îivot a mír“
I. Evropského ekumenického shromáÏdûní (20.–24.dubna 1983, Upsala, ·védsko). Na
s tématem „Mír a spravedlnost“, které zor- této konferenci byl zvolen jedním z pfied-
ganizovaly KEC a RBKE. V záfií 1992, na X. sedÛ. Od 24. ledna 1990 je ãlenem správní
Valném shromáÏdûní KEC, vypr‰ela lhÛta rady Sovûtského fondu milosrdenství
zmocnûní patriarchy Alexije II. pro funkci a zdraví; od 8. února 1990 je ãlenem pfied-
pfiedsedy KEC. Jeho Svatost vystoupil na sednictva Leningradského kulturního
II. Evropském ekumenickém shromáÏdûní fondu. Díky jmenování Fondu milosrden-
ve ·t˘rském Hradci (Rakousko) v roce ství a zdraví byl metropolita v roce 1989
1997. Metropolita Alexij byl iniciátorem zvolen lidov˘m poslancem SSSR.
a pfiedsedou ãtyfi semináfiÛ Církví Sovût- Ve funkci spolupfiedsedy byl souãástí Rus-
ského Svazu – ãlenÛ KEC a Církví spolu- kého organizaãního v˘boru pro pfiípravy
pracujících s touto regionální kfiesÈanskou k uvítání tfietího tisíciletí a oslavû dvou
organizací. Semináfie se konaly v pjuchtin- tisíciletí kfiesÈanství (1998–2000). Na po-
ském Uspenském Ïenském klá‰tefie v le- pud a za úãasti Nejsvûtûj‰ího patriarchy
tech 1982, 1984, 1986 a 1989. Metropolita Alexije II. se konala konference rÛzn˘ch
Alexij se aktivnû podílel na práci meziná- vyznání „KfiesÈanská víra a lidské nepfiá-
rodních a vnitrostátních usmifiovacích ve- telství“ (Moskva, 1994). Nejsvûtûj‰í patri-
fiejn˘ch organizací. Od roku 1963 byl ãle- archa pfiedsedal konferenci KfiesÈanského
nem správní rady Sovûtského mírového konzultaãního v˘boru rÛzn˘ch vyznání

бран членом совета общества 15 декабря тивного комитета ''Иисус Христос вчера ной академии (1984); доктор богословия
1975 года; переизбирался 27 мая 1981 и сегодня и вовеки Тот же (Евр. 13:8). honoris causa Богословской академии
и 10 декабря 1987 года. 24 октября 1980 "Христианство на пороге третьего тыся- в Дебрецене Реформатской Церкви Вен-
года на V Всесоюзной конференции Об- челетия" (1999); Межрелигиозном миро- грии и Богословского факультета Яна Ко-
щества советско-индийской дружбы из- творческом форуме (Москва, 2000). менского в Праге; доктор богословия ho-
бран вице-президентом этого Общества. Святейший Патриарх Алексий – почет- noris causa Генеральной семинарии Епи-
11 марта 1989 года избран членом сове- ный член Санкт-Петербургской и Мо- скопальной Церкви в США (1991); док-
та Фонда славянской письменности сковской Духовных академий, Критской тор богословия honoris causa Свято-Вла-
и славянских культур. Делегат Всемир- православной академии (Греция); доктор димирской Духовной семинарии (ака-
ной христианской конференции "Жизнь богословия Санкт-Петербургской духов- демии) в США (1991); доктор богословия
и мир" (20-24 апреля 1983 года, Упсала,
Швеция). Избран на этой конференции
одним из ее президентов. С 24 января
1990 года – член правления Советского
фонда милосердия и здоровья; с 8 февра-
ля 1990 года – член президиума Ленин-
градского фонда культуры. От Фонда ми-
лосердия и здоровья в 1989 году был из-
бран народным депутатом СССР.
В качестве сопредседателя вошел в Рос-
сийский организационный комитет по
подготовке к встрече третьего тысячеле-
тия и празднованию двухтысячелетия
христианства (1998-2000). По инициати-
ве и при участии Святейшего Патриар-
ха Алексия II состоялась межконфессио-
нальная конференция "Христианская
вера и человеческая вражда" (Москва,
1994). Святейший Патриарх председа-
тельствовал на конференции Христиан-
ского межконфессионального консульта-

ikona
8 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:48 AM Stránka 9

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

„JeÏí‰ Kristus vãera, dnes a navûky stejn˘ sluhy v oblasti kultury a vzdûlání. V roce ben 1996). Je drÏitelem zlaté medaile Ko-
(Îd. 13:8)“. „KfiesÈanství na prahu nového 1993 mu byl udûlen ãestn˘ titul profesora ‰ické univerzity, Pravoslavné bohoslo-
tisíciletí“ (1999); Usmifiovací fórum mezi na Moskevské státní univerzitû za v˘- vecké fakulty (Slovensko, kvûten 1996);
náboÏenstvími (Moskva, 2000). znamné zásluhy t˘kající se duchovní ob- je ãestn˘m ãlenem Mezinárodního fondu
Nejsvûtûj‰í patriarcha Alexij je ãestn˘m novy Ruska. V roce 1994 obdrÏel ãestn˘ milosrdenství a zdraví; je pfiedsedou Ve-
ãlenem Petrohradské a Moskevské du- doktorát filologick˘ch vûd na Petrohrad- fiejné dozorãí rady pro obnovu Chrámu
chovní akademie, Krétské pravoslavné ské univerzitû (24. ledna); ãestn˘ doktorát Krista Spasitele. Byl vyznamenán nejvy‰-
akademie (¤ecko); doktor teologie Petro- teologie na Bohoslovecké fakultû Srbské ‰ím vyznamenáním Ruské federace –
hradské duchovní akademie (1984); dok- pravoslavné církve v Bûlehradu (15. kvût- fiádem Svatého apo‰tola Ondfieje prvnû
tor teologie honoris causa Bohoslovecké na). ObdrÏel ãestn˘ doktorát teologie na povolaného, fiádem „Za zásluhy o vlast“,
akademie v Debrecínû Reformované církve Tbiliské duchovní akademii (Gruzie, du- mnoh˘mi fiády místních pravoslavn˘ch
v Maìarsku a Bohoslovecké fakulty Jana
Komenského v Praze; doktorem teologie
honoris causa Generálního semináfie Epi-
skopální církve v USA (1991); doktorem
teologie honoris causa Svatovladimir-
ského duchovního semináfie (akademie)
v USA (1991); doktorem teologie honoris
causa Svatotichonovského duchovního se-
mináfie v USA (1991). Roku 1992 byl zvo-
len ãlenem fiádn˘m ãlenem Ruské aka-
demie vzdûlání. Titul doktora teologie ho-
noris causa obdrÏel na Univerzitû „Alja‰-
ka Pacifik“ ve mûstû Anchorage, Alja‰ka,
USA (1993). Je také drÏitelem státního vy-
znamenání Republiky Sacha (Jakutsko)
A. E. Kulakovského „Za vynikající obûta-
vou práci na konsolidaci národÛ Ruské
federace“ (1993). V témÏ roce Omská
státní univerzita udûlila Jeho Svatosti
ãestn˘ titul profesora za v˘znamné zá-

honoris causa Свято-Тихоновской Духов- лосердия и здоровья; председатель Обще- 24 мая 2004 года Святейшему Патриарху
ной семинарии в США (1991). В 1992 году ственного наблюдательного совета по Алексию за выдающиеся заслуги в укреп-
избран действительным членом Россий- воссозданию Храма Христа Спасителя. лении мира, дружбы и взаимопонимания
ской академии образования. Доктор бого- Награжден высшей наградой Россий- между народами была вручена награда
словия honoris causa Университета "Аля- ской Федерации – орденом святого апо- ООН "Поборник справедливости", а так-
ска Пасифик" в городе Анкоридже, Аля- стола Андрея Первозванного, орденом же орден Петра Великого (I степени) за
ска, США (1993). Лауреат Государствен- "За заслуги перед Отечеством", многими номером 001.
ной премии Республики Саха (Якутия) орденами Поместных Православных 31 марта 2005 года Святейшему Патри-
имени А.Е.Кулаковского "За выдающую- Церквей и государственными орденами арху Московскому и всея Руси Алексию
ся подвижническую деятельность по кон- разных стран, а также наградами общест- II была вручена общественная награда –
солидации народов Российской Феде- венных организаций. В 2000 году Святей- орден "Золотая звезда за верность Рос-
рации" (1993). В том же году Его Святей- ший Патриарх избран почетным гражда- сии".
шеству присвоено звание почетного про- нином Москвы, он также является почет- 18 июля 2005 года Святейшему Патри-
фессора Омского государственного уни- ным гражданином Санкт-Петербурга, арху Алексию был вручен юбилейный
верситета за выдающиеся заслуги в обла- Великого Новгорода, Республики Мордо- гражданский орден – Серебряная звез-
сти культуры и образования. В 1993 году вии, Республики Калмыкии, Сергиева да "Общественное признание" номер
присвоено звание почетного профессора Посада, Дмитрова. один "за многотрудную и подвижниче-
Московского государственного универси- Его Святейшество удостоен националь- скую деятельность по оказанию социаль-
тета за выдающиеся заслуги в деле духов- ных премий "Человек года", "Выдаю- ной и духовной поддержки ветеранам
ного возрождения России. 1994 год: почет- щиеся люди десятилетия (1990-2000), и участникам Великой Отечественной
ный доктор филологических наук Санкт- способствовавшие процветанию и про- войны и в связи с 60-летием Великой По-
Петербургского университета (24 января); славлению России", "Российский нацио- беды".
почетный доктор богословия Богослов- нальный олимп" и почетного обществен- Святейший Патриарх Алексий является
ского факуль-тета Сербской Православ- ного титула "Человек-эпоха". Кроме того, председателем Патриаршей Синодальной
ной Церкви в Белграде (15 мая). Почет- Святейший Патриарх является лауреа- Библейской комиссии, главным редакто-
ный доктор богословия Тбилисской Ду- том международной премии "Совершен- ром "Православной энциклопедии" и пред-
ховной академии (Грузия, апрель 1996); ство. Благо. Слава", присуждаемой Рос- седателем Наблюдательного и Церковно-
обладатель золотой медали Кошицкого сийским биографическим институтом научного советов по изданию "Православ-
университета по факультету православ- (2001 год), а также Главной премии ной энциклопедии", председателем По-
ного богословия (Словакия, май 1996); по- "Лицо года", присуждаемой холдингом печительского совета Российского благо-
четный член Международного фонда ми- "Совершенно секретно" (2002). творительного фонда примирения и сог-

ikona
3 /2008 9
IK308/1:sazba 9/9/08 8:48 AM Stránka 10

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

církví a obdrÏel státní vyznamenání rÛz- Mordovia, Republiky Kalmikye, Segijeva a u pfiíleÏitosti 60. v˘roãí Velkého Vítûz-
n˘ch zemí, a také vyznamenání od vefiej- Posadu, Dmitrova. ství“.
n˘ch organizací. V roce 2000 se Nejsvû- Jeho Svatosti byly udûleny státní ceny Nejsvûtûj‰í patriarcha je pfiedsedou Patri-
tûj‰í patriarcha stal ãestn˘m obãanem „âlovûk roku“, „V˘znamní lidé desetiletí ar‰í synodální biblické komise, hlavním
Moskvy, je také ãestn˘m obãanem Petro- (1990–2000), ktefií pfiispûli k rozkvûtu redaktorem Pravoslavné encyklopedie
hradu, Velikého Novgorodu, Republiky a proslavení Ruska“, „Rusk˘ národní a pfiedsedou Dozorãí a Církevnû-vûdecké
olymp“, a ãestn˘ spoleãensk˘ titul „âlo- rady pro vydávání Pravoslavné encyklope-
vûk – epocha“. Kromû toho je Nejsvûtûj‰í die, pfiedsedou Poruãnické rady Ruského
patriarcha nositelem mezinárodního oce- dobroãinného fondu smífiení a porozu-
nûní „Dokonalost. Blaho. Sláva.“, které mûní, je v ãele Poruãnické rady Národ-
udûluje Rusk˘ biografick˘ ústav (rok ního vojenského fondu.
2001), a také hlavního ocenûní „Tváfi Bûhem let svého archijerejského pÛsobení
roku“, které udûluje holding „Sover‰enno nav‰tívil metropolita Alexij mnohé epar-
sekretno“ („Pfiísnû tajné“) (2002). chie Ruské pravoslavné církve a rÛzné
Dne 24. kvûtna 2004 byla Nejsvûtûj‰ímu zemû, úãastnil se mnoha církevních udá-
patriarchovi pfiedána cena OSN „Obránce lostí. V církevním a svûtském tisku
spravedlnosti“ za v˘znamné zásluhy v Rusku i v zahraniãí bylo uvefiejnûno nû-
o upevnûní míru, pfiátelství a vzájemnému kolik set jeho ãlánkÛ, projevÛ a prací na
porozumûní mezi národy, a také fiád Petra bohoslovecké, církevnû-historické, smifio-
Velikého (prvního stupnû) s ãíslem 001. vací a jiné téma.
Dne 31. bfiezna 2005 byla Nejsvûtûj‰ímu Nejsvûtûj‰í patriarcha Alexij stanul v ãele
Patriarchovi moskevskému a celé Rusi archijerejského snûmu v letech 1992,
Alexejovi II. pfiedáno státní vyznamenání 1994, 1997, 2000 a 2004, je stál˘m pfiedse-
– fiád „Zlatá hvûzda za vûrnost Rusku“. dou na zasedáních Svatého synodu. Jako
Dne 18. ãervence 2005 obdrÏel Nejsvûtûj‰í patriarcha celého Ruska nav‰tívil 81 epar-
patriarcha Alexij jubilejní civilní vyzna- chií, mnohé z nich nûkolikrát, cílem jeho
menání – Stfiíbrnou hvûzdu „Spoleãenské náv‰tûv byla pfiedev‰ím past˘fiská péãe
uznání“ ãíslo jedna „za velmi namáhavou o vzdálené obce, upevnûní církevní jed-
a obûtavou ãinnost v oblasti poskytování noty a úlohy církve ve spoleãnosti.
sociální a duchovní podpory veteránÛm Bûhem svého archijerejského pÛsobení
a úãastníkÛm Velké vlastenecké války Nejsvûtûj‰í patriarcha Alexij vysvûtil

даленных общинах, укрепление церков- ние дела друг друга. В то же время он счи-
ного единства и свидетельства Церкви тает, что душеспасительное служение
в обществе. Церкви и служение государства обществу
За время архиерейского служения Свя- требуют обоюдно свободного взаимо-
тейший Патриарх Алексий возглавил действия между церковными, государст-
84 архиерейских хиротонии (из них 71 венными и общественными институтами.
после избрания на Всероссийскую кафе- После многолетних гонений и ограниче-
дру), рукоположил в священный сан бо- ний Церкви была возвращена возмож-
лее 400 иереев и почти столько же диако- ность проводить не только катехизатор-
нов. скую, религиозно-образовательную
ласия, возглавляет Попечительский со- Большое внимание Святейший Патриарх и воспитательную деятельность в обще-
вет Национального военного фонда. Алексий уделяет подготовке кадров свя- стве, но и осуществлять благотворитель-
За годы своего архиерейского служения щеннослужителей для Русской Правос- ность по отношению к малоимущим
митрополит Алексий посетил многие лавной Церкви, религиозному образова- и служение милосердия в больницах,
епархии Русской Православной Церкви нию мирян и духовно-нравственному домах престарелых и местах заключения.
и страны мира, был участником множе- воспитанию юного поколения. С этой Пастырский подход Святейшего Патри-
ства церковных событий. В церковной целью по благословению Его Святейше- арха Алексия снимает напряженность
и светской печати в России и за рубежом ства открываются Духовные семинарии, между учреждениями государственной
опубликовано несколько сотен его статей, духовные училища, церковноприход- системы сохранения памятников культу-
выступлений и работ на богословские, ские школы; создаются структуры для ры и Церковью, что вызывается нео-
церковно-исторические, миротворческие развития религиозного образования правданными опасениями, узко корпора-
и другие темы. и катехизации. В 1995 году устроение тивными или личными интересами. Его
Святейший Патриарх Алексий возгла- церковной жизни позволило подойти Святейшество подписал ряд совмест-
влял Арихиерейские Соборы 1992, 1994, к воссозданию миссионерской структу- ных документов с Министерством куль-
1997, 2000 и 2004 годов, неизменно пред- ры. Его Святейшество уделяет большое туры Российской Федерации и руко-
седательствует на заседаниях Священно- внимание установлению в России новых водством отдельных музейных комплек-
го Синода. Как Патриарх Всероссий- взаимоотношений между государством сов, находящихся на территории цер-
ский он посетил 81 епархию, многие по и Церковью. При этом он убежденно ковно-исторически и духовно значимых
несколько раз – всего более 120 поездок придерживается принципа разделения монастырей, которые разрешают назван-
в епархии, целями которых прежде все- между миссией Церкви и функциями ные проблемы и дают монастырям новую
го являлись пастырское попечение об от- государства, невмешательства во внутрен- жизнь. Святейший Патриарх Алексий

ikona
10 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:48 AM Stránka 11

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

84 archijerejÛ (71 z nich po dosednutí v nemocnicích, domovech dÛchodcÛ konání umûl˘ch bariér mezi svûtskou
na celorusk˘ stolec), rukopoloÏil více neÏ a v nápravn˘ch zafiízeních. a náboÏenskou kulturou, svûtskou vûdou
400 jerejÛ a skoro stejn˘ poãet diákonÛ. Past˘fisk˘ pfiístup Nejsvûtûj‰ího patriar- a náboÏenstvím. ¤ada dokumentÛ, pode-
Velkou pozornost vûnuje Nejsvûtûj‰í pa- chy Alexije sniÏuje napûtí mezi státními psan˘ch Jeho Svatostí, poloÏila základy
triarcha Alexij pfiípravû duchovních pro úfiady zab˘vajícími se zachování kultur- pro rozvoj spolupráce Církve se systémy
Ruskou pravoslavnou církev, náboÏen- ních památek a Církví, které vzniká z dÛ- zdravotnictví a sociální péãe, ozbrojen˘mi
skému vzdûlání laikÛ a duchovní a mo- vodÛ nepodloÏen˘ch obav z úzce korpo- silami, pofiádkov˘mi silami, justiãními or-
rální v˘chovû mladého pokolení. Za tímto rativního ãi osobního zájmu. Jeho Svatost gány, kulturními úfiady a dal‰ími státními
úãelem a s poÏehnáním Jeho Svatosti podepsal fiadu spoleãn˘ch dokumentÛ subjekty. S poÏehnáním Nejsvûtûj‰ího pat-
vznikají duchovní semináfie, duchovní s Ministerstvem kultury Ruské federace riarchy Alexije II. byl vytvofien fungující
‰koly, církevní ‰koly; vznikají struktury a vedením rÛzn˘ch muzejních komplexÛ, církevní systém duchovní péãe pro vo-
pro rozvoj církevního vzdûlání a katechi- které se nachází na území církevnû-histo- jáky a pfiíslu‰níky pofiádkov˘ch sil. Bû-
zace. V roce 1995 uspofiádání církevního rick˘ch a duchovnû v˘znamn˘ch klá‰terÛ. hem politick˘ch, sociálních a hospodáfi-
Ïivota umoÏnilo vytvofiení misionáfiské Podepsané dokumenty fie‰í mnohé pro- sk˘ch reforem Nejsvûtûj‰í patriarcha
struktury. Jeho Svatost vûnuje velkou po- blémy a umoÏÀují klá‰terÛm obnovit svÛj Alexij II. neustále pfiipomíná priority mo-
zornost vzniku nov˘ch vzájemn˘ch Ïivot. Nejsvûtûj‰í patriarcha Alexij vyz˘vá rálních cílÛ pfied v‰emi ostatními, o v˘ho-
vztahÛ mezi státem a Církví v Rusku. Pfii- k úzké spolupráci mezi pfiedstaviteli v‰ech dách pÛsobení pro blaho spoleãnosti
ãemÏ je zastáncem zásadního principu sfér svûtské a církevní kultury. Patriarcha a konkrétních lidí v politické a ekono-
oddûlení poslání Církve od funkce státu neustále pfiipomíná nutnost mravního ob- mické sféfie. V období spoleãenské a poli-
a nevmû‰ování se do vnitfiních záleÏitostí rození a obrození duchovní kultury, pfie- tické krize v Rusku, na podzim roku 1993,
druhé strany. Ale zároveÀ si myslí, Ïe
spasitelná úloha Církve a úloha státu vy-
Ïadují oboustrannou dobrovolnou sou-
ãinnost mezi církevními, státními a vefiej-
n˘mi subjekty.
Po dlouholetém pronásledování a omezo-
vání byla Církvi navrácena moÏnost pro-
vádût nejen katechizaãní, náboÏensko-
-vzdûlávací a osvûtovou ãinnost ve spoleã-
nosti, ale Církev se mÛÏe vûnovat i dobro-
ãinnosti pro potfiebné, milosrdné sluÏbû

призывает к тесному сотрудничеству


между представителями всех областей
светской и церковной культуры. Он по-
стоянно напоминает о необходимости
возрождения нравственности и духовной
культуры, преодоления искусственных
преград между светской и религиозной
культурой, светской наукой и религией.
Ряд подписанных Его Святейшеством
совместных документов заложил основы
для развития сотрудничества Церкви с
системами здравоохранения и социаль-
ного обеспечения, Вооруженными Сила-
ми, правоохранительными учреждения-
ми, органами юстиции, учреждениями
культуры и другими государственными
структурами. По благословению Свя- осенью 1993 года, чреватого угрозой За время Патриаршего служения ныне-
тейшего Патриарха Алексия II создана гражданской войны, Святейший Патри- шнего Предстоятеля Русской Православ-
стройная церковная система окормления арх Московский и всея Руси Алексий II ной Церкви было образовано большое
военнослужащих и сотрудников право- принял на себя миссию умирения поли- число новых епархий. Таким образом
охранительных органов. В ходе полити- тических страстей, пригласив к перегово- возникло множество центров духовного
ческих, социальных и экономических рам находящиеся в конфликте стороны и церковно-административного руко-
реформ Святейший Патриарх Алексий II и посредничая на этих переговорах. Па- водства, расположенных ближе к прихо-
постоянно напоминает о приоритете триарх выступал со многими миротвор- дам и содействующих оживлению цер-
нравственных целей перед всеми иными, ческими инициативами в связи с кон- ковной жизни в отдаленных регионах. Бу-
о преимуществе служения благу общества фликтами на Балканах, армяно-азербай- дучи правящим епископом города Мо-
и конкретного человека в политической джанским противостоянием, боевыми сквы, Святейший Патриарх Алексий II
и экономической деятельности. Продо- действиями в Молдавии, событиями на уделяет очень много внимания возрож-
лжая традицию христианского миро- Северном Кавказе, ситуацией на Ближ- дению и развитию внутриепархиальной
творческого служения, в период обще- нем Востоке, военной операцией против и приходской жизни. Эти труды во мно-
ственно-политического кризиса в России Ирака и так далее. гом стали моделью для устроения епар-

ikona
3 /2008 11
IK308/1:sazba 9/9/08 8:48 AM Stránka 12

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

kdy hrozilo vypuknutí obãanské války, do nûj aktivnûji a zodpovûdnûji spoleãnû patriarcha Alexij za svoji kfiesÈanskou po-
pokraãoval Nejsvûtûj‰í patriarcha moskev- zapojili v‰ichni ãlenové Církve, ale kromû vinnost a zpÛsob, jak splnit Kristovo pfii-
sk˘ a celé Rusi Alexij II. v tradici kfiesÈan- toho vûnuje velkou pozornost i vzájem- kázání o jednotû. Pro mír a shodu ve spo-
ského mírotvÛrãího pÛsobení a ujal se n˘m vztahÛm mezi v‰emi Pravoslavn˘mi leãnosti, ke kter˘m neustále vyz˘vá
úkolu uklidnit politické vá‰nû, kdyÏ po- církvemi, aby tak spoleãnû mohly hlásat patriarcha Alexij, je nezbytnû nutné do-
zval na jednání konfliktující strany a pÛ- Pravdu Kristovu svûtu. Spolupráci s rÛz- sáhnout laskavého vzájemného porozu-
sobil jako prostfiedník bûhem tohoto vy- n˘mi kfiesÈansk˘mi vyznáními pro blaho mûní a spolupráce mezi stoupenci rÛz-
jednávání. Patriarcha vystoupil s mnoha souãasného svûta povaÏuje Nejsvûtûj‰í n˘ch náboÏenství a Ïivotních postojÛ.
mírov˘mi iniciativami t˘kajícími se kon-
fliktÛ na Balkánû, arménsko-ázerbajdÏán-
sk˘ch neshod, váleãn˘ch aktivit v Mol- Rozhovor
davsku, událostí v Severním Kavkazu,
situace na BliÏním V˘chodû, vojenské
operace proti Iráku atd.
s Nejsvětějším patriarchou Alexijem
Bûhem pÛsobení patriarchy, souãasného Vaše Svatosti, podělte se s námi o své vzpomínky sk˘mi mnichy – lidmi Ïivé víry, ktefií Ïijí
pfiedstavitele Ruské pravoslavné církve, na dětské poutní cesty do Valaamského kláštera asketick˘m zpÛsobem Ïivota, uchováva-
vzniklo mnoho nov˘ch eparchií. Díky na Ladožském jezeře. Co pro Vás znamenaly? jíce tradice ruského mni‰ství. Jsem vdûãen
tomu bylo tedy vytvofieno mnoho stfiedi- Nepodělíte se s námi o některé užitečné vzpomín- Bohu za tato setkání, vzpomínky na nûÏ
sek duchovního a církevnû-správního ve- ky ze svého mládí? Jaké máte vzpomínky na hfiejí mé srdce cel˘ mÛj Ïivot.
dení, která se nacházejí blíÏe k farním ob- svého duchovního otce Jana Bohojavlenského, Velice Ïivé jsou vzpomínky z dûtství na
cím a napomáhají k oÏivení církevního který se později stal tallinským biskupem? chvíle, kdy jsem zaãal s církevní sluÏbou.
Ïivota ve vzdálen˘ch regionech. Nejsvû- Na konci 30. let jsem se se sv˘mi rodiãi Nikdy nezapomenu na svoji první povin-
tûj‰í patriarch Alexij II. je souãasn˘m mos- dvakrát vydal do Svato-PreobraÏenského nost v chrámu, kdy jsem vûfiícím rozléval
kevsk˘m biskupem, a proto vûnuje vel- valaamského klá‰tera na LadoÏském je- svûcenou vodu o svátku Kfitu Pánû. Tehdy
kou pozornost obnovû a rozvoji vnitfiního zefie, coÏ do znaãné míry pfiedurãilo mou mi bylo ‰est. Stále si pamatuji církevní
eparchiálního a farního Ïivota. Toto úsilí duchovní cestu. Tyto cesty, stejnû jako ná- procesí o Velikonocích, kdy jsem je‰tû dût-
se stalo modelem pro vytvofiení eparchiál- v‰tûva pjuchtického Uspenského Ïenské- sk˘m hlasem zpíval s chrámov˘mi zpû-
ního a farního Ïivota i jinde. ho klá‰tera a pskovsko-peãerského Uspen- váky: „Vzkfií‰ení tvé, Kriste Spasiteli…“.
Pfiedstaven˘ Ruské pravoslavné církve se ského muÏského klá‰tera na mû velice Své mládí jsem strávil pfiípravami na BoÏí
zab˘vá soustavnou organizací vnitfiního zapÛsobily. Nesmazatelnou stopu v mé sluÏbu jako duchovní. Toto pfiání vzniklo
Ïivota Církve a neustále vyz˘vá, aby se dûtské du‰i zanechala setkání s valaam- jiÏ v dûtství. Pfied sebou jsem mûl mnohé

хиальной и приходской жизни в других вой миру. Сотрудничество между различ- Яркими воспоминаниями детства стали
местах. ными христианскими конфессиями ради моменты, связанные с началом моего
Наряду с неустанным внутрицерковным нужд современного мира Святейший церковного служения. Мне не забыть, как
устройством, в котором он постоянно Патриарх Алексий считает христиан- первым моим послушанием в храме ста-
призывает более активно и ответственно ским долгом и путем к исполнению Хри- ла раздача прихожанам святой воды
участвовать всех без исключения членов стовой заповеди о единстве. Мир и сог- в праздник Крещения Господня. Тогда
Церкви на подлинно соборных началах, ласие в обществе, к которым неустанно мне было шесть лет. До сих пор я помню
Предстоятель Русской Православной призывает Патриарх Алексий, обяза- крестный ход на Пасху, когда еще совсем
Церкви уделяет большое внимание во- тельно включают в себя благожелатель- детским голосом вторил певчим: «Воскре-
просам братского взаимодействия всех ное взаимопонимание и сотрудничество сение Твое Христе Спасе...».
Православных Церквей для совместно- между приверженцами различных ре- Моя юность прошла в подготовке к слу-
го свидетельствования Истины Христо- лигий и мировоззрений. жению Богу в священном сане. Это же-
лание появилось у меня уже в детстве.

Интервью Имея перед собой многочисленные образ-


цы самоотверженного служения Богу

Святейшего Патриарха Алексия и Церкви валаамских иноков, родителей,


моего духовника, я твердо решил после-
довать их примеру. На избранном пути
Ваше Святейшество, поделитесь Вашими вос- путь. Эти поездки, равно как и посещение меня укрепил мой духовный отец про-
поминаниями о детских паломнических поезд- Пюхтицкого Успенского женского мона- тоиерей Иоанн Богоявленский, впослед-
ках в Валаамский монастырь на Ладожском озе- стыря и Псково-Печерского Успенского ствии — первый ректор возрожденной
ре. Чем они были для Вас? Не поделились бы мужского монастыря, произвели на меня Ленинградской духовной академии.
Вы с нами некоторыми полезными воспомина- огромное впечатление. Неизгладимый Я с благодарностью вспоминаю его рев-
ниями Вашей юности? Что Вы помните о Вашем след в моей детской душе оставили встре- ностное пастырское служение. Именно
духовном отце Иоанне Богоявленском, который чи с валаамскими иноками — людьми жи- огонь его горячей веры в Господа воспла-
впоследствии стал епископом Таллинским? вой веры, носителями аскетического об- менил мою душу. С протоиереем Иоан-
В конце 30-х годов вместе со своими ро- раза, хранившими традиции русского ном нас многое связывало. В русской
дителями я дважды побывал в Свято- монашества. Я благодарен Богу за эти школе, где я учился, он преподавал Закон
Преображенском Валаамском монасты- встречи, воспоминания о которых со- Божий. Отец Иоанн был настоятелем
ре на Ладожском озере, что во многом гревают мое сердце на протяжении всей Александро-Невского собора в Таллине,
определило мой духовный жизненный жизни. и именно вокруг этого собора объедини-

ikona
12 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:48 AM Stránka 13

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

pfiíklady obûtavé sluÏby Bohu a církvi va- bránit úplnému odklonu od Církve na- jeho vzniku, jelikoÏ základem tohoto re-
laamsk˘ch mnichÛ, rodiãÛ, svého zpovûd- ‰eho lidu a definitivnímu zániku Církve. Ïimu bylo vytvofiení „ráje“ na zemi proti
níka a pevnû jsem se rozhodl následovat Sovûtské období pro nás znamenalo boj BoÏí vÛli.
jejich pfiíkladu. V tom, abych pokraãoval o pfieÏití. Samozfiejmû, SSSR nebyl Ïádnou Já jsem se stal patriarchou v sovûtském
ve zvolené cestû, mû utvrzoval mÛj du- „fií‰í zla“. Díky obûtavé práci sv˘ch ob- období v dobû perestrojky a chápal jsem,
chovní otec, protojerej Jan Bohojavlensk˘, ãanÛ dosáhl Sovûtsk˘ Svaz pfiesvûdãiv˘ch Ïe budoucnost na‰eho lidu je nepfiedstavi-
pozdûji to byl první rektor obnovené Le- úspûchÛ v nûkter˘ch oblastech národního telná bez Pravoslaví, které nebude umûle
ningradské duchovní akademie. S vdûã- hospodáfiství a vefiejné v˘stavby. Kromû oddûleno církevní ohradou nebo zdmi
ností vzpomínám na jeho pfiíkladnou toho na‰e zemû hrála dÛleÏitou úlohu ve muzeí, ale které bude urãovat Ïivot ãlo-
past˘fiskou sluÏbu. Právû oheÀ jeho ho- svûtové politice. Ale nevyhnutelnost kra- vûka, národa a státu. Bûhem minulého re-
roucí víry v Boha zaÏehl plamen v mé chu tohoto reÏimu byla jasná od poãátku Ïimu to nebylo moÏné uskuteãnit. Proto
du‰i. Mnoho vûcí nás spojovalo s protoje-
rejem Janem. V ruské ‰kole, kterou jsem
nav‰tûvoval, vyuãoval BoÏí Zákon. Otec
Jan byl pfiedstaven˘m katedrálního chrá-
mu Alexandra Nûvského v Tallinu a právû
kolem tohoto chrámu se soustfiedila ruská
komunita. Pod vedením otce Jana jsem
pomáhal v chrámu a po jeho biskupské
chirotonii jsem byl jeho star‰ím hypodiá-
konem. Dodnes s láskou vzpomínám na
tohoto v˘jimeãného ãlovûka, kterému BÛh
nadûlil past˘fisk˘ dar.

V roce 1990, kdy jste se stal patriarchou, bylo


stále ještě možné najít v atlasu světa SSSR. Dnes
už SSSR neexistuje. Jak jste vnímal Rusko a Cír-
kev tehdy a jak je vidíte dnes?
Se zánikem Sovûtského Svazu byla zahá-
jena nová éra v Ïivotû Církve. Pfied tím du-
chovní a laici pfiem˘‰leli nad tím, jak za-

лась русская община. Под руководством


отца Иоанна я прислуживал в храме, а по-
сле его епископской хиротонии был
у него старшим иподиаконом. До сих пор
храню добрую память об этом замечатель-
ном человеке, наделенном Богом даром
пастырства.

В 1990 году, когда Вы стали Патриархом, Став Патриархом в советское время, ния. Увеличилась число храмов, монасты-
СССР еще находился на карте мира. Сегодня его в эпоху перестройки, я понимал, что бу- рей, церковных учебных заведений. Это
больше нет. Какими Россия и Церковь виделись дущее нашего народа невозможно без положительно сказывается на всех аспек-
Вам тогда, и какими Вы видите их сегодня? Православия, которое не искусственно тах жизни людей. Возвращение к ду-
Исчезновение Советского Союза откры- ограничено церковной оградой или сте- ховной культуре предков показало эфе-
ло новую эру в жизни Церкви. До этого нами музеев, а которое определяет жизнь мерность и беспочвенность богоборче-
иерархи и миряне задумывались преиму- личности, народа и государства. При су- ской идеологии в нашей стране.
щественно о том, как избежать оконча- ществовавшем строе это было невоз- С другой стороны, мы подчас сталкива-
тельного расцерковления нашего народа можно. Поэтому мы выступали за рефор- емся с попытками поставить искусствен-
и полного уничтожения Церкви. Совет- мы, которые привели бы к естественно- ные препоны на пути сотрудничества
ское время для нас — это период борьбы му отказу от господства пагубной в своей Церкви и государства. Под флагом секу-
за выживание. Конечно, СССР не был не- основе идеологии. Но антисоветский ра- ляризма некоторые политические силы
коей «империей зла». Жертвенным тру- дикализм, не разбирающий плохое и хо- пытаются лишить религию общественно-
дом своих граждан Советский Союз до- рошее, спровоцировал бездумное разру- го измерения. Думаю, что этот подход до-
стиг убедительных успехов в некоторых шение государства. Это привело к напрас- лжен навсегда остаться достоянием эпо-
сферах народного хозяйства и обще- ным страданиям нашего народа. хи воинствующего безбожия.
ственном строительстве. Кроме того, В наши дни мое мнение не изменилось.
наша страна играла заметную роль в ми- Я так же уверен, что без Православия не- Хорошо известны Ваши усилия по построению
ровой политике. Однако неизбежность мыслимо благопроцветание нашего наро- отношений взаимного сотрудничества между
коллапса этого режима была ясна с само- да и его поступательное развитие. За Церковью и государством, при сохранении их
го момента его возникновения, ибо в его постсоветское время церковная жизнь отделения друг от друга. Какие формы может
основе лежало желание построения «рая» в России преобразилась, мы стали свиде- принять в России евангельский принцип: «Богу-
на земле вопреки воле Бога. телями истинного духовного возрожде- Богово, кесарю-кесарево»? Продолжается ли се-

ikona
3 /2008 13
IK308/1:sazba 9/9/08 8:49 AM Stránka 14

jsme byli pro reformy, které by zpÛsobily


pfiirozené zavrÏení ideologie, zhoubné ve
svém základû. Ale antisovûtsk˘ radkalis-
mus, kter˘ nerozli‰oval mezi ‰patn˘m
a dobr˘m, vyprovokoval nepromy‰len˘
rozpad státu. To zpÛsobilo zbyteãné utr-
pení na‰eho národa.
V souãasné dobû se mÛj názor nezmûnil.
Jsem stejnû pfiesvûdãen˘, Ïe bez Pravo-
slaví není moÏné dosáhnout rozkvûtu na-
‰eho národa a jeho postupného rozvoje.
Bûhem postsovûtského období se církevní
Ïivot v Rusku zmûnil, stali jsme se svûdky
opravdové duchovní renesance. Zv˘‰il se
poãet chrámÛ, klá‰terÛ, církevních ‰kol-
sk˘ch zafiízení. To se pozitivnû projevilo
na v‰ech aspektech Ïivota lidí. Návrat
k duchovní kultufie pfiedkÛ nám ukázal
pomíjivost a nepodloÏenost ideologie sta-
vûjící se proti Bohu v na‰í zemi.
Na druhou stranu, obãas se setkáme s po-
kusy o vytvofiení umûl˘ch pfiekáÏek pro
spolupráci Církve se státem. Pod heslem
sekularizmu se nûkteré politické síly snaÏí
pfiipravit náboÏenství o jeho spoleãensk˘
rozmûr. Myslím, Ïe takov˘ pfiístup by mûl
navÏdy patfiit do minulosti, do epochy mi-
litantního ateizmu.

Jsou dobře známy Vaše snahy o vytvoření vztahů


založených na vzájemné spolupráci mezi Církví

годня позитивная деятельность по восстанов- ниц, тюрем, воинских частей. Активизи- Православная Церковь не предлагает
лению Русской Православной Церкви? Вы еже- ровалась миссионерская и просветитель- конкретных методик перераспределения
годно по разным поводам встречались с Пре- ская деятельность приходов и монасты- избыточных материальных ресурсов. Ка-
зидентом России В.В. Путиным. Как с ним ра- рей Русской Православной Церкви. В но- кую долю плодов труда следует напра-
боталось? вых исторических условиях между Цер- влять на развитие производства и выпла-
Современная модель отношений между ковью и государством стала выстраи- ту заработной платы, а какую отдавать
Церковью и Российским государством, ваться система отношений, в основе ко- нуждающимся согражданам и на обще-
с одной стороны, формировалась с уче- торой лежит укорененный в церковной ственно значимые программы — дело
том опыта существования Русской Церк- традиции принцип симфонии церков- совести каждого человека и вопрос обще-
ви в условиях советского атеистическо- ной и светской властей. ственного регулирования. Однако сло-
го государства, а с другой, под влиянием На сегодняшний день между нашей Цер- жившееся положение в социальной сфе-
изменений, произошедших в России в на- ковью и государством налажены отноше- ре нельзя признать нормальным, даже, не-
чале 90-х годов. В советский период, ни ния конструктивного сотрудничества смотря на те позитивные подвижки, ко-
о каких конструктивных отношениях и социального партнерства, при взаимном торые наметились в последнее время,
между церковной и государственной уважении и невмешательстве во внутрен- благодаря деятельности Президента Рос-
властью не было и речи. Государство ние дела друг друга. Важный вклад в про- сии В.В. Путина.
подчинило Церковь своему диктату, а ве- цесс становления и развития этих отно- Стагнация социальной сферы, которую
рующему человеку отвело место на обо- шений внес лично Президент России мы все еще наблюдаем сейчас, чревата
чине общественной жизни. Смягчение по- В.В. Путин. Его внимание к современным серьезными негативными последствия-
зиции государства в отношении Церкви нуждам Церкви и задачам ее миссии в об- ми как для структуры общества, так и для
наметилось с празднованием Тысячеле- ществе, свидетельствует о стремлении политической стабильности. Огромный
тия крещения Руси. После падения бого- главы Российского государства к укреп- разрыв в уровне доходов между богаты-
борческой власти наша Церковь получи- лению в общественной жизни тради- ми и бедными является прямым след-
ла возможность свободно исполнять ционных культурных и духовных ценно- ствием доминирования в экономической
свою миссию в обществе. Немногочис- стей. Надеюсь, что наши добрые отноше- системе сырьевого сектора и несправед-
ленные в то время храмы наполнились ния с действующим Президентом сохра- ливого распределения доходов, полу-
людьми, жаждавшими общения с Бо- нятся и в последующее время. ченных от продажи природных ресурсов.
гом. Священнослужителей стали пригла- Нужно отдавать себе отчет в том, что
шать для участия в радио и телепереда- Какова социальная обстановка, в которой сегод- между богатыми и бедными в России за
чах. Для Церкви распахнулись двери ня живет Русская Православная Церковь, несу- последние пятнадцать лет возникла
школ, высших учебных заведений, боль- щая милость нуждающимся? огромная пропасть, а средний класс

ikona
14 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:49 AM Stránka 15

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

a státem, přičemž by měla být zachována jejich obnovena misionáfiská a vzdûlávací ãin- a v˘platu mezd, a kolik je tfieba vûnovat
oddělená existence. Jak může v Rusku vypadat nost církevních farností a klá‰terÛ Ruské potfiebn˘m spoluobãanÛm a na spoleãen-
evangelický princip „co je císařovo, císaři, a co je pravoslavné církve. Za tûchto nov˘ch his- sky dÛleÏité programy – to je vûc svû-
Božího, Bohu“? Pokračuje i dnes pozitivní činnost torick˘ch podmínek zaãal mezi Církví domí kaÏdého ãlovûka a otázka spole-
zaměřená na obnovu Ruské pravoslavné církve? a státem vznikat systém vztahÛ, zaloÏe- ãensk˘ch norem. Ale stávající situace
Každý rok jste se setkával z různých důvodů n˘ch na principu shody mezi církevní v sociální oblasti není normální, i kdyÏ se
s ruským prezidentem V. V. Putinem? Jak se a svûtskou mocí, coÏ je zakofienûno i v cír- v poslední dobû objevily nûkteré kladné
s ním spolupracovalo? kevní tradici. zmûny, díky ãinnosti prezidenta Ruska
Souãasn˘ model vztahÛ mezi Církví K dne‰nímu dni jsou mezi na‰í Církví V. V. Putina.
a Ruskem se, na jednu stranu, utváfiel a státem uspofiádány vztahy, zaloÏené na Souãasná stagnace v sociální oblasti mÛÏe
s pfiihlédnutím ke zku‰enostem s existencí konstruktivní spolupráci a sociálním part- zanechat skuteãnû negativní následky na
Ruské církve v podmínkách sovûtského nerství, pfiiãemÏ se respektuje vzájemná strukturu spoleãnosti, ale i na politickou
ateistického státu, na druhou stranu, tento úcta a nevmû‰ování se do vnitfiních zále- stabilitu. Obrovská propast mezi hladi-
model byl ovlivnûn zmûnami, uskuteãnû- Ïitostí druhé strany. V˘znamn˘m zpÛso- nou pfiíjmÛ bohat˘ch a chud˘ch je pfiím˘
n˘mi v Rusku na poãátku 90. let. V prÛ- bem osobnû pfiispûl k procesu ustanovení dÛsledek toho, Ïe v hospodáfiském systé-
bûhu sovûtského období neexistovala a rozvoje tûchto vztahÛ prezident Ruska mu dominuje surovinové odvûtví a pfiíj-
Ïádná moÏnost konstruktivních vztahÛ V. V. Putin. Jeho pozornost, vûnovaná sou- my získané prodejem nerostn˘ch surovin
mezi církevní a svûtskou mocí. Stát pod- ãasn˘m potfiebám Církve a cílÛm jejího jsou rozdûleny nespravedlivû. Musíme si
fiídil Církev svému diktátu, vûfiící ãlovûk poslání ve spoleãnosti, svûdãí o snaze uvûdomit to, Ïe mezi chud˘mi a boha-
byl odstrãen na okraj spoleãenského Ïi- hlavy Ruska upevnit tradiãní kulturní t˘mi v Rusku bûhem posledních patnácti
vota. Smífilivûj‰í postoj zaujal stát vÛãi a duchovní hodnoty v Ïivotû spoleãnosti. let vznikla obrovská propast a stfiední tfiída
Církvi v souvislosti s oslavami Tisíciletí Doufám, Ïe na‰e dobré vztahy se stávají- se je‰tû z rÛzn˘ch dÛvodÛ dostateãnû ne-
pokfitûní Rusi. Po pádu vlády, stavûjící se cím prezidentem vydrÏí i v budoucnu. vyvinula. Taková spoleãnost není schopna
proti Bohu, dostala na‰e Církev moÏnost dlouho zachovávat svoji stabilitu.
svobodnû plnit svoje poslání ve spoleã- Jaké je sociální prostředí, ve kterém dnes žije Samozfiejmû je nutné, aby se stát a podni-
nosti. Nepoãetné chrámy byly tehdy zapl- Ruská pravoslavná církev, která přináší milosr- katelé chovali zodpovûdnû k tûm vrstvám
nûny lidmi, ktefií touÏili po styku s Bohem. denství potřebným? obyvatel, které se kvÛli svému vûku nebo
Duchovní zaãali b˘t zváni do rozhlaso- Pravoslavná církev neposkytuje konkrétní sociálnímu postavení nemohou zapojit do
v˘ch a televizních pofiadÛ. Pro Církev se návod pro pfierozdûlení nadbyteãn˘ch obchodní ãinnosti. Není ale dostaãující
otevfiely dvefie ‰kol, vysok˘ch ‰kol, ne- materiálních zdrojÛ. Jak velk˘ díl ziskÛ pouze samotná dobroãinnost ze strany
mocnic, vûznic a vojensk˘ch útvarÛ. Byla z práce je tfieba pouÏít na rozvoj v˘roby podnikatelÛ k tomu, aby vyfie‰ili problém

значение для страны. Необходим про-


мышленный подъем, новые рабочие ме-
ста. Решив эту проблему, мы дадим лю-
дям возможность творчески работать по
специальности и обеспечить для себя
и своих близких достойную жизнь.

Как Вы относитесь к недавнему высказыванию


Папы Бенедикта XVI о роли латинского языка
в литургии? Сталкивается ли сегодня Ваша Цер-
ковь с деликатными литургическими вопроса-
ми? Довелось ли Вам читать недавнее письмо
Папы китайским католикам? В Вашем поздрав-
лении к 80-летию Папы Вы, в частности, отме-
тили: «...что делает Вашу позицию особенно
убедительной, это то, что как теолог Вы являе-
тесь не просто теоретически мыслящим бого-
словом, но прежде всего являетесь искренним
и глубоко верующим христианином, который го-
ворит от избытка своего сердца...» В чем Вам
наиболее близок кажется Папа Бенедикт сегод-
ня?
Думаю, что вопрос о богослужебном
в силу разных причин еще во многом не тельность. Однако одной только благо- языке и взаимоотношениях между раз-
сложился. Стабильным такое общество творительности со стороны предприни- личными частями Римско-Католической
долго оставаться не может. мателей для решения проблемы бедности Церкви является ее внутренним делом.
Конечно, необходимо ответственное от- недостаточно. Срочно необходимо струк- Но нам как Церкви, где понятие тради-
ношение государства и бизнеса к тем турно перестраивать экономику на осно- ции имеет большое значение, понятно
категориям населения, которые в силу ве современных технологий, поддержать и близко стремление найти эффективные
своего возраста или социального положе- на государственном уровне приоритетные формы сочетания многовекового опыта
ния не вовлечены в коммерческую дея- направления, имеющие стратегическое с объективными реалиями и требова-

ikona
3 /2008 15
IK308/1:sazba 9/9/08 8:49 AM Stránka 16

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

chudoby. Je nezbytnû nutné urychlenû jektivní situací a s poÏadavky souãasnosti. jeme v‰e, co se na Západû fiíkalo a fiíká
strukturnû pfieorientovat hospodáfiství na Domnívám se, Ïe toto je jedna z nejsilnûj- o Rusku, o to více, kdy se jedná o kfiesÈan-
základû vyspûl˘ch technologií, podpofiit ‰ích stránek pÛsobení souãasného fiím- skou víru. Av‰ak pfii tom je nutné pozna-
na státní úrovní prioritní smûry, které mají ského papeÏe Benedikta XVI. menat, Ïe mnohé reálie duchovního Ïi-
strategick˘ v˘znam pro stát. Je zapotfiebí vota západních kfiesÈanÛ tvofií souãást
dosáhnout prÛmyslového rozvoje, vytvo- Papež Benedikt jednou řekl, že považuje za jeden pouze jejich zku‰enosti, a ty se urãit˘m
fiit nová pracovní místa. KdyÏ vyfie‰íme ze svých cílů práci nad nedokončeným uskuteč- zpÛsobem li‰í od pravoslavné tradice. My
tento problém, dáme lidem moÏnost kre- něním rozhodnutí Druhého vatikánského koncilu: si váÏíme uctívání zjevení ve Fátimû Kato-
ativnû pracovat ve svém oboru a zajistit neřídit se logikou roskolu, ale logikou posloup- lickou církví, ale sami nemÛÏeme vyjádfiit
sobû a sv˘m nejbliωím dÛstojn˘ Ïivot. nosti. Jaký názor má na toto tvrzení Moskva? nûjak˘ konkrétní názor na tuto záleÏitost.
Bezpochyby vítáme jakoukoliv snahu za- To je duchovní zku‰enost Katolické
Co si myslíte o nedávných výrocích papeže mûfienou na maximální pfiekonání roz- církve.
Benedikta XVI. o významu latinského jazyka kolu. Av‰ak jiná otázka je, jakou má po-
v liturgii? Setkává se dnes Vaše Církev s citlivými vahu ten kter˘ rozkol. KaÏd˘ pfiípad si V Rusku se nedávno konaly další prezidentské
liturgickými záležitostmi? Měl jste příležitost si zaslouÏí podrobné prozkoumání. Pocho- volby. Jakou roli má ruská Církev v politickém
přečíst nedávný dopis papeže čínským katolí- pení pfiíãin nám pomáhá nalézt fie‰ení. životě země?
kům? Ve svém blahopřání k osmdesátinám pape- I kdyÏ velmi ctím a respektuji rozdíly, bu- Rusk˘ lid zvolil nového prezidenta. To je
že jste uvedl, konkrétně, „…že činí Vaše postavení deme-li hledat to, co nás spojuje, a ne to, dÛleÏitá událost v Ïivotû zemû, jelikoÏ na
zvlášť přesvědčivé je to, že jako teolog nejste co nás rozdûluje, budeme mít ve vût‰inû hlavû státu velice závisí to, jaká bude po-
pouze teoreticky myslící bohoslovec, ale přede- pfiípadÛ úspûch. Nechci b˘t pfiíli‰ velk˘m litická orientace zemû, jak bude vypadat
vším jste upřímně a hluboce věřící křesťan, který optimistou, ale chtûl bych fiíci, Ïe v tom vi- spolupráce mezi státní mocí a spoleãností,
vyjadřuje přemíru citů ve svém srdci…“. Čím je dím zvlá‰tní perspektivu pro vztahy mezi státem a náboÏensk˘mi organizacemi,
Vám papež Benedikt nejvíce blízký dnes? pravoslavn˘mi a katolíky. vãetnû ruské Pravoslavné církve.
Myslím si, Ïe otázka jazyka bohosluÏeb Církev jako celek nepreferuje ty ãi jiné
a vzájemn˘ch vztahÛ mezi jednotliv˘mi Vaše Svatosti, nedávno bylo v Itálii vydáno něko- kandidáty nebo strany, nepodporuje je
ãástmi fiímskokatolické církve je vnitfiní lik knih, které se znovu vracejí k zázraku Panny v boji o moc. V tomto smyslu stojí Církev
záleÏitostí této církve. Ale my jsme Církev, Marie ve Fátimě. Jelikož se část tohoto zázračné- mimo politiku. Ale není lhostejná k Ïi-
pro kterou pojem tradice má velk˘ v˘- ho proroctví týká Ruska, jaký máte vztah k tomu- votu zemû, k osudu národa. NemÛÏeme se
znam, a proto je pro nás pochopitelná to zázračnému fenoménu? neznepokojovat nad tím, pomocí jak˘ch
a nám blízká snaha nalézt efektivní zpÛ- Chci fiíci ihned, Ïe je pro mû tûÏké vyjad- prostfiedkÛ byl veden politick˘ zápas, na
sob, jak skloubit staleté zku‰enosti s ob- fiovat se k tomuto jevu. My pozornû sledu- jak˘ch hodnotách je vystavûna politika.

ниями современности. Вижу в этом одну


из сильных сторон деятельности ныне-
шнего Папы Римского Бенедикта XVI.

Папа Бенедикт как-то сказал, что считает одной


из своих задач работать над незавершенным
исполнением решения Второго Ватиканского
собора: следовать не логике раскола, а логике
преемственности. Как такое заявление видит-
ся из Москвы?
Мы, несомненно, приветствуем любое
стремление, направленное на максималь-
ное преодоление разделений. Другой во-
прос, в чем состоит природа того или ино-
го разделения. Каждый случай заслужи-
вает отдельного тщательного рассмотре-
ния. Понимание причин помогает нахо-
дить решения. При всем уважении и сох-
ранении различий, поиск того, что объе-
диняет, а не разделяет, в большинстве слу-
чаев оказывается действенным. Не впадая
в излишний оптимизм, хочу сказать, что
вижу в этом особую перспективу для от-
ношений православных и католиков. Сразу скажу, что мне сложно судить об щего определенные отличия от правос-
этом явлении. Мы со вниманием отно- лавной традиции. Мы уважаем почитание
Ваше Святейшество, недавно в Италии были симся ко всему, что на Западе говорилось Католической Церковью явления в Фа-
опубликованы несколько книг, снова возвра- и говорится о России, тем более в контек- тиме, но сами затрудняемся высказать ка-
щающих к теме чуда Фатимской Божией Мате- сте христианской веры. Но при этом не- кое-либо определенное мнение на данный
ри. Поскольку часть этого чудесного пророче- обходимо отметить, что многие реалии счет. Это духовный опыт Католической
ства имеет отношение к России, каково Ваше об- духовной жизни западных христиан Церкви.
щее отношение к этому чудесному явлению? являются частью только их опыта, имею-

ikona
16 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:49 AM Stránka 17

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Z politiky se nesmí stát „‰pinavá záleÏi- jeho pÛsobení staly vztahy dobrého dia-
tost“, nesmí vzbuzovat pohor‰ení a ne- logu a zlep‰ujícího se partnerství. V listo-
voli u obyãejn˘ch lidí. Církev dnes není padu, bûhem dnÛ oslav obnovení patriar-
omezována kontrolou nebo nátlakem svût- chátu, se prezident nenucenû bavil s hie-
ské moci a má tak dnes moÏnost postavit rarchy a s duchovními. Upfiímnû a srdeãnû
se na obranu pravdy a spravedlnosti. Na‰i mluvil o tom, Ïe je pfiipraven vyfie‰it nû-
hierarchové, past˘fii i laici se na tom ak- které sloÏité problémy, které pfied ním
tivnû podílejí z rÛzn˘ch spoleãensk˘ch stojí. St˘ká se i s prost˘mi vûfiícími bûhem
platforem, ve sdûlovacích prostfiedcích, sv˘ch náv‰tûv chrámÛ na venkovû. Jsem
bûhem kaÏdodenního styku s lidmi. pfiesvûdãen o tom, Ïe v budoucnu si s Vla-
Autorita Církve ve spoleãnosti se utváfiela dimírem Vladimíroviãem zachováme
v prÛbûhu tisíce let. Nehledû na pokusy dobré vztahy a Ïe je‰tû spolu nejednou
sovûtské vlády zniãit víru v du‰i lidí, nበudûláme nûco pro blaho vlasti a lidu.
národ si uchoval zvlá‰tní vztah k Církvi,
k jejímu hlasu, kter˘ káÏe duchovní a mo- Jakou sociální úlohu může mít Církev dnes v sou-
rální hodnoty, jeÏ tvofií souãást tradice na- časné společnosti? Měla by se zabývat výchovou
‰eho národa. dětí, osudem starých lidí, invalidů, nemocných,
chudých? Nebo by se Církev měla zabývat pouze
Stýkal jste se s odcházejícím prezidentem, a jistě duchovní stránkou života?
nejen na oficiální úrovni. Jako pravoslavný věřící Stoupenci Krista nemohou b˘t lhostejní
naslouchal radám a doporučením ruské Církve? vÛãi utrpení bliÏního. V‰e, co se t˘ká lid-
Bûhem té doby, kdy byl Vladimír Vladimí- ského Ïivota, v‰e, co lidi znepokojuje,
roviã Putin hlavou státu, jsme se mnoho- nutnû také znepokojuje i Církev, která se
krát setkali a rozebírali jsme záleÏitosti, dle sv˘ch moÏností zab˘vá sluÏbou mi-
které jsou velice dÛleÏité pro spoleãnost losrdenství. Ale celkov˘ stav ãlovûka je
a pro Církev. Jsem si jist, Ïe prezident, spojen s jeho duchovním svûtem. âlovûk
kter˘ opou‰tí tento úfiad, je ãlovûk, kter˘ mÛÏe b˘t velice bohat˘, ale pfiitom velice
se o svou zemi upfiímnû stará, stará se ne‰Èastn˘. VÏdyÈ, dle slov Spasitele, „Ïivot
o lidi, chápe, jak je pro národ dÛleÏit˘ ãlovûka nespoãívá v hojnosti jeho ma-
morální a duchovní aspekt jeho Ïivota. jetku.“ (L 12:15). Církev dosvûdãuje pfied-
Vztahy mezi státem a Církví se v dobû nost nebeského pfied pozemsk˘m, duchov-

В России недавно прошли очередные президен- Авторитет Церкви в обществе складывал- простые вопросы, которые перед ним
тские выборы. Какова роль Русской Церкви ся в течение тысячи лет. Несмотря на по- поставили. Общается он и с простыми ве-
в политической жизни страны? пытки советской власти уничтожить рующими, посещая храмы в глубинке.
Российский народ избрал нового прези- веру в душах людей, наш народ сохранил Убежден, что в будущем мы сохраним с
дента. Это важное событие в жизни стра- особое отношение к Церкви, к ее голосу, Владимиром Владимировичем добрые
ны, поскольку от первого лица государ- который проповедует традиционные для отношения и еще не раз вместе послужим
ства во многом зависят политический нашего народа духовные и нравственные благу Отечества и народа.
курс, экономическое развитие, сотрудни- ценности.
чество между властью и обществом, го- Какую социальную роль может играть Церковь
сударством и религиозными организа- Вы общались с уходящим президентом, и на- в современном обществе? Должна ли она об-
циями, в том числе Русской Православ- верняка не только на официальном уровне. ращать внимание на воспитание детей, участь
ной Церковью. Будучи православным верующим, прислушивал- стариков, калек, больных, малоимущих? Или
В своей Полноте Церковь не отдает пред- ся ли он к советам или рекомендациям Русской Церковь должна заниматься сугубо духовны-
почтения тем или иным кандидатам Церкви? ми аспектами жизни?
и партиям, не поддерживает их в борьбе За то время, что Владимир Владимиро- Последователи Христовы не могут рав-
за власть. В этом смысле Церковь — вне вич Путин руководил страной, мы мно- нодушно относиться к страданиям ближ-
политики. Но она вовсе не безразлична гократно встречались, обсуждая важ- них. Все, что касается человеческой жиз-
к жизни страны, к судьбе народа. Нас не нейшие для общества и для Церкви во- ни, все, что волнует людей, не может не
может не волновать, какими средствами просы. Я уверен, что завершающий свой волновать Церковь, которая принимает
ведется политическая борьба, на каких срок президент — это человек, искренне посильное участие в служении мило-
ценностях строится политика. Она не болеющий за страну, заботящийся о лю- сердия. Но общее состояние личности
должна превращаться в «грязное дело», дях, понимающий, как важна для народа связано с ее духовным миром. Человек
вызывать неодобрение и возмущение нравственная и духовная сторона его может быть очень богат и при этом глу-
простых людей. Не стесняемая контролем жизни. Отношения Церкви и государства боко несчастлив, ведь, по словам Спаси-
или давлением светской власти, сегодня стали при нем отношениями доброго теля, «жизнь человека не зависит от изо-
Церковь имеет возможность выступать диалога и расширяющегося партнерства. билия его имения» (Лк. 12:15). Церковь
в защиту правды и справедливости. Наши В ноябре, в дни празднования восстанов- свидетельствует о приоритете небесного
иерархи, пастыри, миряне активно делают ления Патриаршества, президент непри- над земным, духовного над плотским.
это на различных общественных пло- нужденно общался с иерархами и духо- «Ищите же прежде Царства Божия и
щадках, в средствах массовой информа- венством. Искренне, по-сердечному он Правды Его» (Мф. 6:33), — заповедует
ции, в повседневном общении с людьми. сказал о готовности разрешить многие не- нам Господь. Но достигнуть Царства

ikona
3 /2008 17
IK308/1:sazba 9/9/08 8:49 AM Stránka 18

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

ního pfied tûlesn˘m. „Hledejte nejprve


BoÏí království a jeho spravedlnost“ (Mt
6:33), – to nám pfiikazuje BÛh. Ale mÛ-
Ïeme dosáhnout Nebeského království,
pouze pokud budeme respektovat pfiiká-
zání o lásce k Bohu a k bliÏnímu (Mk
12:30-31).

V předrevolučním Rusku existovaly nemocnice,


chudobince, o které se staraly jeptišky, milosrdné
sestry a laici blízcí k Církvi. Může být taková tradi-
ce v Rusku obnovena a pokud ano, jak?
Tato tradice se jiÏ obnovuje, toto probíhá
jiÏ nûkolik let. MoÏná v‰e jde pomaleji,
neÏ bychom si pfiáli. Ale objevují se u nás
církevní starobince a chudobince, dobro-
ãinné jídelny a skupiny dobrovolné po-
moci, sluÏba pomoci drogovû závisl˘m
a závisl˘m na alkoholu, právní poradny,
stfiediska, ve kter˘ch se rozdává obleãení,
a dal‰í zpÛsoby pomoci bliÏnímu. Sociální
zafiízení a skupiny dobrovolníkÛ pÛsobí
pfii klá‰terech a chrámech na‰í Církve.
Mezi lidmi, ktefií nejsou lhostejní k ci-
zímu ne‰tûstí, je i mnoho mlad˘ch lidí.
Co je zapotfiebí k tomu, aby se rozvíjela
tato sluÏba bliÏnímu? Je potfieba pracovat,
pracovat také na sobû. âlovûk se musí na-
uãit soucítit s tûmi, ktefií potfiebují na‰i
pomoc a na‰i podporu. Pamatujme na va-
rování apo‰tola: „Kdyby bratr nebo sestra

Небесного можно только через исполне-


ние заповеди о любви к Богу и ближне-
му (Мк. 12:30-31).

В дореволюционной России существовали гос-


питали, богадельни, приюты которыми занима-
лись монашки, сестры милосердия, близкие к
Церкви миряне. Может ли подобная традиция
возродиться в России и, если может, то как?
Эта традиция уже возрождается, причем
не первый год. Может быть, медленнее,
чем хотелось бы. Но у нас появляются
церковные богадельни и приюты, благо-
творительные столовые и группы мило-
сердия, службы помощи страдающим
наркоманией и алкоголизмом, юридиче-
ские консультации, пункты выдачи одеж-
ды и другие формы служения ближним. жет им: идите с миром, грейтесь и питай- ять на идеологию избирающихся политиков
Социальные учреждения и группы доб- тесь, но не даст им потребного для дела, и даже на их судьбу…
ровольцев действуют при монастырях и что пользы? Так и вера, если не имеет дел, Агрессивное неприятие веры встреча-
храмах нашей Церкви. Среди людей, не- мертва сама по себе (Иак. 2:15-17). ется во многих странах. Россия — не ис-
равнодушных к чужим бедам, немало ключение. И не только католики, а вооб-
молодежи. В современном западном обществе радикаль- ще представители традиционных религий
Что нужно, чтобы служение милосердия ная тенденция к секуляризации все чаще встре- этим обеспокоены. Особенно в тех случа-
развивалось? Необходимо работать, в чается с противостоянием со стороны верующих ях, когда подвергаются сомнению не
том числе и над собой. Надо учиться со- христиан. Католическая Церковь призывает только роль религии в жизни общества,
страдать тем, кто нуждается в нашей по- своих чад к сопротивлению по таким вопросам, а и самые основы нравственности.
мощи, в нашей поддержке. Будем пом- как аборт, однополые бракосочетания, эвтана- Как соотносятся свобода и мораль, пра-
нить предостережение апостола: «Если зия и пр. Каково отношение Русской Православ- ва человека и его ответственность перед
брат или сестра наги и не имеют дневно- ной Церкви к подобного рода оппозиции? Ведь ближними? Наша Церковь много об
го пропитания, а кто-нибудь из вас ска- христиане голосуют, а значит, могут и повли- этом рассуждает — как внутри себя, так

ikona
18 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:49 AM Stránka 19

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

byli nazí a postrádali by denní pokrm se o nich i na Svûtovém summitu nábo- stat pohlíÏet na to mravní jako na nûco, co
a nûkdo z vás by jim fiekl: „Jdûte v pokoji, Ïensk˘ch pfiedstavitelÛ v Moskvû v ãer- je nám vnucováno, jako na pfieÏitek a na
zahfiejte se a nasyÈte!“, ale nedali byste venci roku 2006. A hovofiil jsem o tûchto nûco nepotfiebného. Mravnost – to je sta-
jim, co potfiebují pro své tûlo, co je to problémech i v fiíjnu loÀského roku na letá moudrost. Není tfieba také pfiíli‰ trvat
platné? Tak také víra, nemá-li skutky, je zasedání parlamentního shromáÏdûní na tom, Ïe náboÏenství musí b˘t uzavfieno
sama o sobû mrtvá.“ (Jk 2:15-17). Rady Evropy. Doufám, Ïe mÛj hlas byl mezi chrámové stûny. Vûfiící lidé mají pfii-
sly‰et. nejmen‰ím stejné právo jako agnostici
V současné západní společnosti se radikální ten- A vÛbec není náhoda, Ïe dnes Rada Ev- nebo ateisté ovlivÀovat spoleãnost a jeho
dence sekularizace stále častěji dostává do stře- ropy stále více naslouchá názorÛm rÛz- osud. Doufám, Ïe dialog mezi lidmi rÛz-
tu s věřícími křesťany. Katolická Církev vyzývá n˘ch náboÏensk˘ch obcí. KaÏdopádnû n˘ch vyznání a mezi nevûfiícími napo-
svoje ovečky, aby se bránily v takových záležitos- udivuje, Ïe ve své snaze vypudit nábo- mÛÏe k tomu, aby Ïivot národÛ byl mrav-
tech jako je potrat, eutanázie apod. Jaký zaujímá Ïenské a mravní hodnoty ze Ïivota lidí nûj‰í, dÛstojnûj‰í a svobodnûj‰í, Ïe se
postoj ruská Pravoslavná církev k takové opozici? pfiekonala uÏ sekulární ideologie sovût- osvobodí i od kli‰é bezboÏn˘ch ideologií.
Vždyť křesťané chodí k volbám, což znamená, že sk˘ reÏim, kter˘ sice byl silnû ateistick˘,
mohou ovlivnit ideologii politiků, které volí, a do- ale pfiesto bojoval za upevnûní morálky. Kasovní úspěch filmu Ostrov o mnohém vypovídá.
konce i svůj osud… Zku‰enosti na‰í Církve, která ve 20. století Stala se ruská společnost věřící? Jak lze vyjádřit
S agresivním odmítáním víry se lze setkat zaÏila nemilosrdné pronásledování, jasnû vztah průměrného Rusa k Bohu a k pravoslavné
v mnoha zemích. Rusko není v˘jimka. potvrzují, Ïe spoleãnost, ve které není víře?
A nejen katolíci jsou tím znepokojeni, ale Boha ani víry, nemá budoucnost. Nemo- Stále více lidí se uchyluje k náboÏenství.
obecnû – pfiedstavitelé tradiãních nábo- rálnost a bezcílnost Ïivota ji nahlodávají O tom svûdãí v˘sledky anket a vlastní
Ïenství. Zvlá‰tû v tûch pfiípadech, kdy se zevnitfi. A kdyÏ se nyní snaÏí ospravedlnit zku‰enosti. KaÏd˘ má svÛj zpÛsob, jak do-
zpochybÀuje nejen úloha náboÏenství a stanovit jako normu manÏelskou nevûru, jít k Bohu. Nûkdo se k nûmu uchyluje
v Ïivotû spoleãnosti, ale i samotné mravní mimomanÏelské vztahy, propagaci násilí, kvÛli beznadûji, kvÛli hloubce utrpení,
principy. drogy, potraty, „svazky osob stejného po- nûkdo poté, co pochopil, Ïe bohatství,
Jak jde dohromady svoboda a morálka, hlaví“, eutanázii, Církev varuje, Ïe tato sláva a moc ‰tûstí nepfiiná‰í…
lidská práva a jeho odpovûdnost k bliÏ- cesta nikam nevede, Ïe je to cesta k ne- Je ruská spoleãnost vûfiící? Myslím, Ïe ano.
ním? Na‰e Církev nad tím mnoho pfie- ‰tûstí. Víte, sly‰el jsem, Ïe nûkolika lidem byla
m˘‰lí, nejen uvnitfi, ale i bûhem dialogu Mimochodem, myslím si, Ïe jedna z hlav- poloÏena otázka: „Kolik penûz potfiebu-
s lidmi rÛzn˘ch vyznání a Ïivotních po- ních pfiíãin demografické krize, ve které se jete, abyste uspokojil své potfieby?“ Lidé
stojÛ. Tûmto otázkám se vûnovalo X. Svû- ocitla Evropa, spoãívá v mravním úpadku. neuvádûli Ïádné zase tak velké ãástky ve
tové ruské národní shromáÏdûní; hovofiilo Existuje jediné v˘chodisko – musíme pfie- své odpovûdi. Nûkdo chtûl rekonstruovat

и в диалоге с людьми других вер и взгля- Между прочим, именно в нравственном Думаю, да. Знаете, я слышал, что несколь-
дов. Этому кругу вопросов был посвящен оскудении я вижу одну из главных при- ким людям задали вопрос: сколько денег
Х Всемирный русский народный собор; чин демографического кризиса, в котором вам нужно, для удовлетворения ваших
поднимались они и на Всемирном самми- оказалась Европа. Выход из всего этого потребностей? В ответ были названы не
те религиозных лидеров в Москве в июле один: нужно перестать относиться такие уж большие суммы. Кто-то хотел
2006 года. Наконец, об этих же проблемах к нравственности, как чему-то навязан- сделать ремонт в квартире, кто-то — по-
я говорил в октябре прошлого года на сес- ному, отжившему, ненужному. Нрав- мочь родственникам. Ни один не поже-
сии Парламентской ассамблеи Совета Ев- ственность — это мудрость веков. Не лал возвести дворец или приобрести
ропы. Надеюсь, что мой голос был услы- стоит так уж настаивать и на том, что ре- участок земли за рубежом. Значит, глав-
шан. лигия должна быть заключена в стены ное для людей — все-таки не земные
И далеко не случайно, что сегодня Совет храмов. Верующие люди не меньше, чем блага и не стремление положить всю
Европы все сильнее прислушивается агностики или атеисты, имеют право жизнь на погоню за ними. Евангельские
к мнению религиозных общин. Впро- влиять на общество, на его судьбу. Наде- ценности, вопреки усилиям безбожников,
чем, не может не удивлять, что, пытаясь юсь, что диалог между людьми разных ре- сохранялись в нашем народе и в совет-
вытеснить религиозные и нравственные лигий и неверующими поможет сделать ские годы. Присутствуют они в России
ценности из жизни общества, секулярная жизнь народов более нравственной, бо- и сегодня, несмотря на все соблазны.
идеология уже превзошла советский ре- лее достойной и более свободной — в том Большинство жителей страны крещены
жим, который при всем своем атеизме вы- числе от клише безбожных идеологий. Православной Церковью, многие мил-
ступал за укрепление морали. Опыт на- — Кассовый успех кинофильма «Остров» лионы участвуют в православной жизни.
шей Церкви, прошедшей в ХХ веке через говорит о многом. Стало ли русское об- Искренне верю, что наше общество может
горнило гонений, ясно свидетельствует: щество религиозным? Как можно оце- возродиться, подавая всем добрый при-
общество, где нет места Богу и вере, не нить отношение среднего россиянина мер благородного стремления к миру
имеет будущего. Безнравственность к Богу и православной вере? без ненависти, к истине без предубежде-
и бесцельность жизни разъедают его из- — Люди продолжают приходить к вере. ния, к состраданию без лукавства. Про-
нутри. И когда сейчас пытаются оправ- Об этом свидетельствуют результаты изойдет ли это — зависит от каждого из
дывать, возводить в норму супружескую опросов, опыт общения. Путь к Богу у нас, кому дороги Православие и Рос-
неверность, внебрачные связи, пропа- каждого свой. Кто-то обращается к Нему сия.
ганду насилия, наркоманию, аборты, «од- от безвыходности, из пучины страда-
нополые союзы», эвтаназию, — Церковь ний, кто-то — осознав, что богатство, Ваше Святейшество, Вы неоднократно указы-
предупреждает, что это путь в никуда, слава и власть не приносят счастья… вали на трудное положение сербского и друго-
путь к несчастью. Религиозно ли российское общество? го неалбанского населения Косово. Тем не ме-

ikona
3 /2008 19
IK308/1:sazba 9/9/08 8:49 AM Stránka 20

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

byt, dal‰í zase pomoci pfiíbuzn˘m. Îádn˘ Evangelické hodnoty, nehledû na snahu onÛ lidí se úãastní pravoslavného Ïivota.
z nich netouÏil postavit si palác nebo si bezboÏníkÛ, se v na‰em národû uchovaly Já upfiímnû vûfiím, Ïe na‰e spoleãnost se
koupit pozemek v zahraniãí. To znamená, i bûhem sovûtského období. A jsou pfií- mÛÏe obrodit a b˘t pro v‰echny dobr˘m
Ïe tím nejdÛleÏitûj‰ím pro lidi pfieci jen tomny v Rusku i dnes, nehledû na v‰echna pfiíkladem u‰lechtilé snahy o vytvofiení
není pozemské bohatství nebo snaha obû- poku‰ení. Vût‰ina obyvatel státu byla po- svûta bez nenávisti, pravdy bez pfiedsudkÛ
tovat cel˘ svÛj Ïivot pro jeho získání. kfitûna Pravoslavnou církví, mnoho mili- a soucitu bez potmû‰ilosti. Zda se tak
stane, to závisí na kaÏdém z nás, komu zá-
leÏí na Pravoslaví a na Rusku.

Vaše Svatosti, mnohokrát jste poukazoval na slo-


žité postavení srbských a dalších nealbánských
obyvatel Kosova. Avšak Priština, nehledě na
všechny snahy o jednání a nehledě na různé ná-
vrhy z Bělehradu, tvrdí, že se chystá vyhlásit nezá-
vislost. V čem může být takový vývoj událostí
nebezpečný?
K mé velké lítosti se problém Kosova snaÏí
vyfie‰it bez ohledu na pfiání národÛ, které
tam Ïily odedávna. Postoje, které zaují-
mají nûkteré politické síly uvnitfi této ob-
lasti i mimo ni, jsou ãasto neopodstat-
nûné. K tomu se k nám dostávají zprávy
o utrpení uprchlíkÛ, o znesvûcení svatyní,
to nikoho nemohlo zanechat lhostejn˘m.
Málo kdo bere ohled na to, Ïe kosovské
svatynû jsou posvátné pro srbsk˘ národ
a nemohou b˘t pfiedmûtem obchodu bû-
hem politického smlouvání. To se musí
zohlednit bûhem dal‰ích vyjednávání. Po-
kraãování ve vyjednávání je jedin˘ zpÛ-
sob, jak˘m se lze vyhnout nov˘m tragé-

ность и власть», был принят на заседании


Смешанной международной комиссии по
богословскому диалогу между Римско-
Католической и Православными Церква-
ми, в котором представители нашей
Церкви не принимали участия. Эта встре-
ча была отмечена инцидентом, в резуль-
тате которого делегация Русской Правос-
лавной Церкви была вынуждена поки-
нуть заседание комиссии. По непонятной
причине в Равенну приехали представи-
тели так называемой Эстонской Апо-
стольской Православной Церкви, создан-
ной в 1996 году Константинопольским
Патриархатом на канонической террито-
нее, Приштина, невзирая на все переговорные щенны для сербского народа и не могут рии Московского Патриархата. Их при-
усилия и разнообразные предложения из Бел- быть разменной монетой в политиче- сутствие на встрече сделало невозмож-
града, сообщает, что собирается провозгласить ском торге. Это должно учитываться ным наше участие в ней. В результате по-
независимость. Чем опасно такое развитие при последующих переговорах, продо- лучается, что «нашумевшим» является не
событий? лжение которых является единствен- столько документ, принятый на заседа-
К большому сожалению, проблему Косо- ным способом избежать новых траге- нии в Равенне, сколько данный неприят-
ва пытаются решить без учета чаяний из- дий, новой несправедливости. Любое од- ный случай.
давна проживающих там народов. Пози- ностороннее решение может поколебать Тем не менее, содержание документа
ции, занимаемые некоторыми политиче- и без того шаткий мир. также вызывает серьезные нарекания
скими силами как внутри региона, так и с нашей стороны. В частности, в его 39-
вне его, часто носят необоснованный ха- Может ли Ваше Святейшество прокомментиро- м параграфе говорится о том, что после
рактер. При этом до нас доходят сведения вать много нашумевший документ из Равенны? разрыва между Востоком и Западом
о страданиях беженцев, об осквернении Как известно, этот документ, озаглавлен- в 1054 году, «сделавшего невозможным
святынь. Это никого не может оставлять ный «Экклезиологические и канониче- созыв Вселенских Соборов в строгом
безучастным. Мало кто принимает во ские последствия сакраментальной при- смысле слова», обе Церкви продолжали
внимание, что косовские святыни свя- роды Церкви. Церковное общение, собор- созывать соборы в кризисных ситуациях.

ikona
20 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:49 AM Stránka 21

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

diím a nové nespravedlnosti. Jakékoliv chátu. Jejich pfiítomnost na zasedání zne- vnou církev se zdaleka nepodobal v˘-
jednostranné rozhodnutí mÛÏe naru‰it moÏnila na‰i úãast na nûm. V˘sledkem je, znamu ¤ímské stolice pro katolíky.
i beztak kfiehk˘ mír. Ïe to, co zpÛsobilo „takov˘ rozruch“, není Vzniká dojem, Ïe dokument zde nabízí
sám dokument, schválen˘ na zasedání zásadnû nov˘ model církevního uspofiá-
Mohla by Vaše Svatost okomentovat dokument v Ravennû, ale spí‰e tento nemil˘ inci- dání, se kter˘m na‰e Církev nemÛÏe sou-
z Ravenny, který způsobil takový rozruch? dent. hlasit. Proto je jasné, Ïe v nepfiítomnosti
Jak je známo, tento dokument, pojmeno- KaÏdopádnû obsah dokumentu také vy- delegace ruské Pravoslavné církve na set-
van˘ Ekleziologické a kanonické dÛ- volává na‰e váÏné námitky. Konkrétnû, ve kání v Ravennû bylo mnohem snaz‰í zahr-
sledky svátostné povahy Církve. Církevní 39. ãlánku se pí‰e o tom, Ïe po rozkolu nout v˘‰e zmínûná ustanovení do doku-
spoleãenství, konciliarita a autorita, byl mezi V˘chodem a Západem v roce 1054, mentu. Navíc máme pocit, Ïe incident
schválen na zasedání Mezinárodní smí- „po kterém bylo nemoÏné svolávat V‰eo- s pozváním zástupcÛ „Estonské apo‰tol-
‰ené komise pro teologick˘ dialog mezi becn˘ církevní snûm v úzkém smyslu to- ské pravoslavné církve“ byl specielnû vy-
Pra-voslavnou církví a ¤ímskokatolickou hoto slova“, obû Církve pokraãovaly ve provokován, aby tak Moskevsk˘ patriar-
církví, kterého se zástupci na‰í Církve ne- svolávání snûmÛ v krizov˘ch situacích. chát byl doãasnû vylouãen z dialogu.
úãastnili. Toto setkání bylo poznamenané „Na tûchto snûmech byli pfiítomni bisku- TakÏe, a z dÛvodÛ v˘‰e uveden˘ch – ne-
incidentem, v jehoÏ dÛsledku delegace pové Místních církví, ktefií patfiili k ¤ímu, úãast na‰í delegace na setkání v Ravennû
ruské Pravoslavné církve byla nucena a i kdyÏ to bylo chápáno jinak, ktefií patfiili a více neÏ diskutabilní obsah schváleného
opustit zasedání komise. Z nepochopitel- ke Konstantinopoli“. V tomto bodû se tam dokumentu – si ruská Pravoslavná
n˘ch dÛvodÛ do Ravenny pfiijeli i pfied- zjevnû objevuje my‰lenka toho, Ïe v kfies- církev vyhrazuje právo nepovaÏovat tento
stavitelé takzvané Estonské apo‰tolské Èanském svûtû existují dvû stejnû v˘- dokument za nûco, co vyjadfiuje postoje
pravoslavné církve, kterou zaloÏil v roce znamná centra – ¤ím a Konstantinopol. a názory celého Pravoslaví v dialogu s Ka-
1996 Konstantinopolsk˘ patriarchát na Av‰ak my dobfie víme, Ïe v˘znam Kon- tolickou církví.
kanonickém území Moskevského patriar- stantinopolského biskupství pro Pravosla-
Nejsvûtûj‰í patriarcha moskevsk˘ a celé
Rusi Alexij II. odpovídal na otázky novi-
náfie z italského ãasopisu 30 Giorni (30
dnÛ), novin Ruská mysl a bûlehradsk˘ch
novin Blic.

Interfax-religija/ Patriarchia.ru
Pfiipravil Roman Wimmer

наша Церковь не может согласиться.


Поэтому становится ясным, что в от-
сутствие делегации Русской Православ-
ной Церкви на встрече в Равенне было го-
раздо легче внести упомянутые поло-
жения в документ. Более того, у нас воз-
никает подозрение, что инцидент с при-
глашением представителей «Эстонской
Апостольской Православной Церкви»
был специально спровоцирован, чтобы на
время исключить Московский Патриар-
хат из диалога.
Таким образом, в силу вышеприведенных
аргументов — неучастия нашей делегации
во встрече в Равенне и более чем спорно-
го содержания принятого там документа
— Русская Православная Церковь оста-
вляет за собой право не признавать его
в качестве выражения позиции мнения
всей полноты Православия в диалоге
с Католической Церковью.

Святейший Патриарх Московский


«На этих соборах присутствовали еписко- поля, но мы хорошо знаем, что значение и всея Руси Алексий II ответил на вопро-
пы Поместных Церквей в общении Константинопольской кафедры для Пра- сы корреспондента итальянского журна-
с Римским престолом и, хотя это и пони- вославной Церкви далеко не идентично ла 30 Giorni («30 дней»), газеты «Русская
малось по-другому, в общении с Констан- тому, чем Римский престол является мысль», белградской газеты «Блиц»
тинопольским престолом». В этом пара- для католиков.
графе явно проводится мысль о существо- Складывается впечатление, что доку- «Интерфакс-религия»/Патриархия.ru
вании в христианском мире двух равноз- мент предлагает принципиально новую Roman Wimmer
начных центров — Рима и Константино- модель церковного устройства, с которой

ikona
3 /2008 21
IK308/1:sazba 9/9/08 8:49 AM Stránka 22

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

50. výročí
Arcibiskup Simeon, obãansk˘m jménem
ThDr. Radivoj Jakovleviã, se narodil v Pra-
ze 12. února 1926 ve smí‰ené srbsko-ãeské
pravoslavné rodinû.
kněžského svěcení arcibiskupa Simeona V Praze vystudoval reálné gymnázium
a zahájil v roce 1945 studium teologie na
Karlovû univerzitû. Osmileté teologické
studium zakonãil na Pravoslavné duchov-
ní akademii v Leningradu roku 1953.
·est let pak vyuãoval, vût‰inou Star˘ zá-
kon, na Pravoslavné bohoslovecké fakultû
v Pre‰ovû. KdyÏ mu dal‰í pedagogickou
ãinnost tehdej‰í totalitní reÏim znemoÏnil,
pfiestûhoval se do Mariánsk˘ch Lázní, kde
pÛsobil 40 let jako pravoslavn˘ faráfi.
Je‰tû v roce 1958 se oÏenil a pfiijal knûÏské
svûcení. V roce 1963 vystudoval dálkovû
pfiekladatelskou fakultu Vysoké ‰koly rus-
kého jazyka a literatury a od roku 1969 byl
ãlenem starozákonní ekumenické pfiekla-
datelské komise, ve které pod vedením
profesora Milo‰e Biãe pracoval na pfie-
kladu a v˘kladu Starého zákona do mo-
derní ãe‰tiny, jeÏ postupnû vy‰el ve ãtr-
nácti svazcích.
V roce 1982 obhájil svou doktorskou diser-
taci Izajá‰Ûv EBED JAHVE a smysl jeho
utrpení. ZúãastÀoval se potom pravidelnû
kongresÛ Mezinárodní organizace pro stu-
dium Starého zákona IOSOT, v roce 1983
v Salamance, v roce 1986 v Jeruzalémû,

Архиепископ Симеон, в миру доктор


теологии Радивой Яковлевич, родился
12.02.1926 в Праге, в смешанной сербо-
чешской православной семье.
В Праге он окончил реальную гимназию,
и в 1945 г. начал изучать богословие
в Карловом университете. Восьмилетнее
обучение теологии он завершил в Правос-
лавной духовной академии в Ленингра-
де в 1953 г.
Потом он шесть лет преподавал, главным
образом, Ветхий Завет, на Православном
богословском факультете в Прешове.
Когда тоталитарный режим лишил его
возможности продолжить педагогиче-
скую деятельность, он переселился
в Марианске-Лазне. Там он служил 40 лет
в качестве православного священника.
Еще в 1958 году он вступил в брак и был
рукоположен во священники. В 1963 г.
окончил заочную учебу на переводческом
отделении Высшей школы русского язы-
ка и литературы, с 1969 г. был членом вет-
хозаветной экуменической переводче-

50-я годовщина хиротонии


ской комиссии, в которой он под руковод-
ством профессора Милоша Бича работал
над переводом Ветхого Завета на совре-

архиепископaСимеонa
менный чешский язык и его толковани-
ем, этот труд издавался постепенно
в четырнадцати томах.
В 1982 году он защитил докторскую дис-

ikona
22 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:49 AM Stránka 23

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

kde mûl pfiedná‰ku, v roce 1989 v Lovani,


v roce 1992 v PafiíÏi, v roce 1995 v Cam-
bridgi a 2001 v Bazileji.
V roce 1996 ovdovûl. V monast˘ru svatého
muãedníka Gorazda v Hrubé Vrbce pfiijal
postfiih a fieholní jméno Simeon (v ãest
prvního srbského kníÏete Stevana Ne-
manji – Simeona Myroronícího +1200).
Dne 21. ãervna 1998 byl v praÏské kated-
rále vysvûcen na biskupa. V roce 2000 byl
jmenován biskupem olomoucko-brnûn-
sk˘m a v roce 2006 byl vyznamenán v hod-
nost arcibiskupa a v této funkci setrvává
dodnes.
Cel˘ Ïivot pfiispíval do církevního tisku Na tablu z roku 1953 spolužáci J. V. Simeon a J. S. patriarcha moskevský a celé Rusi Alexij II. (ve čtvrté řadě
exegetick˘mi ãlánky, úvahami, básnûmi druhý zleva J. V. Simeon a druhý zprava J. S. Alexij II.) I Фотография выпускников 1953 года, среди
i povídkami. V roce 1958 vydal skripta выпускников Е. В. владыка Симеон и Е. С. патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. (в четвeртом ряду
k celé Bibli kromû knih MojÏí‰ov˘ch. второй с лева Е. В. Симеон и второй с права Е. С. Алексий II.)
V roce 1990 pfiipravil k vydání knihu ar- V roce 2000 vydal kníÏku vlastních vánoã- 2005 úpravu své doktorské práce Tajem-
chimandrity Sávvy Nerudy Îivot na‰eho ních povídek Doteky odjinud. V roce 2003 ství starozákonního proroctví.
Pána JeÏí‰e Krista. biblická zamy‰lení JeÏí‰Ûv pfiíchod a v roce

в Грубе-Врбке он принял монашеский по- ния, стихи и рассказы. Еще в 1958 году он
стриг с именем Симеон (в честь первого издал курс лекций по всей Библии, кро-
сербского князя Стефана Неманя – ме книг Моисея. В 1990 г. подготовил
Симеона Мироточивого +1200). к изданию книгу Саввы Неруды «Жизнь
21.06.1998 в пражском кафедральном нашего Господа Иисуса Христа».
соборе состоялась его хиротония во епи- В 2000 г. он издал книгу собственных
скопа. В 2000 г. он был назначен еписко- рождественских рассказов «Прикоснове-
пом Оломоуцко-Брненским, и в 2006 ния из иного мира». В 2003 г. опублико-
году был возведен в сан архиепископа, вал библейские размышления «Приход
коим он является до сих пор. Иисуса», в 2005 г. — обработку своей док-
Всю свою жизнь он писал для церковной торской диссертации «Таинства ветхоза-
печати экзегетические статьи, размышле- ветного пророчества».

сертацию на тему: «EBED JAHVE в Кни-


ге Пророка Исаии и смысл Его страда-
ний». После он регулярно принимал
участие в конгрессах Международной
организации по изучению Ветхого Заве-
та IOSOT, в 1983 г. в Саламанке, в 1986
г. в Иерусалиме, где выступил с лекцией,
в 1989 г. в Лювене, в 1992 г. в Париже,
в 1995 г. в Кембридже, и в 2001 г. в Ба-
зеле.
В 1996 году отец Радивой овдовел. В мо-
настыре священномученика Горазда

ikona
3 /2008 23
IK308/1:sazba 9/9/08 8:49 AM Stránka 24

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Jeho Vysokopřeosvícenost
Simeon,
arcibiskup
olomoucko-brněnský

Его Высокопреосвященство
Симеон,
Архиепископ
оломоуцко – брненский

ThDr. Simeon s osobním hypodiakonem Mgr. Alexandrem Belyou, osobním tajemníkem arcibiskupa Perlou Jarečnou a matkou Alexií, představenou monastýru
Zesnutí Přesvaté Bohorodice ve Vilémově I Симеон с личным иподиаконом магистром Александром Белиа, личным секретарем Перлой Яречной
и матушкой Алексией – настоятельницей монастыря Успения Пресвятой Богородицы в Вилемове

ikona
24 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:49 AM Stránka 25

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Archimandrita Sergij, ses. Taťana Střelcová a prot. Alexij Juščenko předávají dárek I Aрхимандрит Сергий, сес. Татьяна Стржельцова и прот. Алексий
Ющенко вручают подарок

ikona
3 /2008 25
IK308/1:sazba 9/9/08 8:49 AM Stránka 26

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Padesátnice – Svatá Trojice


Seslání nastal hukot z nebe, jakoby od silného
vichru, a naplnil cel˘ dÛm. Objevily se
ohnivé jazyky a spoãinuly na kaÏdém
jménu JeÏí‰e Krista, aby vám byly odpu‰-
tûny hfiíchy, pak i vy dostanete dar Sva-
tého Ducha.“

Svatého z apo‰tolÛ a ti byli naplnûni Duchem Sva-


t˘m a zaãali hovofiit nebesk˘m jazykem,
Apo‰toly Duch Svat˘ uschopnil hlásat
BoÏí Království a mnoho lidí díky tomu

Ducha kter˘ dfiíve neznali. Tak Svat˘ Duch se-


stoupil na apo‰toly, jak jim zaslíbil Pán Je-
Ïí‰ dfiíve. Podobu ohnû mûl proto, aby to
uvûfiilo a dalo se pokfitít. Ten den to bylo
asi tfii tisíce lidí. Jedinû sestoupením Du-
cha Svatého lze odÛvodnit, jak je moÏné,

na bylo znamením, Ïe Duch Svat˘ mÛÏe spa-


lovat hfiíchy a oãi‰Èovat, osvûcovat a zahfií-
Ïe se ti prostí galilej‰tí rybáfii stali zaklada-
teli svûtového náboÏenství a jejich kázání

apoštoly vat lidské du‰e.


Tak tedy vznikla z apo‰tolÛ Církev BoÏí,
jeÏ bude naplnûna Duchem Svat˘m aÏ do
je dodnes tou nejvût‰í moudrostí, kterou
lidstvo ve sv˘ch dûjinách poznalo (vyzna-
vaãi ostatních náboÏenství prominou).
Padesát˘ den po Vzkfií‰ení Kristovû byly druhého pfiíchodu Pánû. „Duch Svat˘ je JeÏí‰ si nevybral ani univerzitní vzdûlance
Ïidovské svátky letnic – na památku daro- v Církvi jako du‰e v tûle,“ praví tradice. (zákoníky ãi filosofy) ani z lidského hle-
vání Desatera na Sinaji. ZároveÀ to byla Ïi- Dává Církvi Ïivot, vlastnû ãiní Církev diska moudré náboÏenské vÛdce (velek-
dovská slavnost Ïní – právû sklizeÀ obilí Církví. BlahodaÈ Ducha pfieb˘vá dnes nûze, farizeje) ani politicky a vojensky
v zaslíbené zemi byla totiÏ dÛkazem spl- v Církvi neviditelnû a udûluje se vûfiícím mocné (Piláta & co.). Pán posbíral hrstku
nûní slibu, kter˘ Hospodin dal svému lidu pfiedev‰ím ve svat˘ch Tajinách (pfii kfitu, lidí, ktefií byli nevzdûlaní, bezv˘znamní,
na Sinaji, Ïe uvede Izraelity do této zemû myropomazání, eucharistii, zpovûdi atd.). chudí, bezmocní a jim dal skrze Ducha
(Levit 23,10-17; Num 28,6). V‰ichni apo‰- Od doby Padesátnice se zaãaly konat svaté Svatého moudrost, postavení a moc i ví-
tolové, spolu s Matkou BoÏí a dal‰ími Tajiny a jimi byla úãast na daru Ducha tûzství, takÏe jsou to po JeÏí‰i Kristu nej-
uãedníky, se tenkrát jednomyslnû modlili Svatého udûlována znovu a opût dal‰ím slavnûj‰í lidé na‰ich dûjin. Kristus Pán si
v horní síni jednoho domu v Jerusalémû. a dal‰ím vûfiícím. Proto Petr odpovídal vybral prosté a bezv˘znamné, aby jednou
O tfietí hodinû dne (tj. podle na‰eho poãí- lidem, ktefií se pfii kázání apo‰tolÛ tázali, pro vÏdy ukázal, Ïe Církev je BoÏí dílo
tání je to devátá hodina dopolední) náhle co mají dûlat: „Kajte se a dejte se pokfitít ve a nikoliv lidské. Známe jména fiady

Пятидесятница
в дарах Духа Святого снова и снова.
Поэтому Петр отвечал людям, спраши-
вавшим во время проповеди апостолов,

Святая Троица
что им делать: «Покайтесь и креститесь
во имя Иисуса Христа для прощения гре-
хов; тогда и вы получите дар Святого

Сошествие Святого Духа на апостолов Духа».


Святой Дух дал апостолам способности
проповедовать Божье Царство, благода-
ря этому множество людей уверовало
В пятидесятый день после Воскресения знали. Так Дух Святой, по обетованию и приняло крещение. Таких оказалось
Христова проходил еврейский праздник Спасителя, сошел на апостолов в виде ог- в этот день около трех тысяч человек.
Шавуот, во время которого отмечалось ненных языков. Сошел же в виде огня Только сошествием Святого Духа мож-
дарование евреям Торы на горе Синай. в знак того, что Дух Святой имеет силу но обосновать то, что эти простые гали-
Заодно это был еврейский праздник опалять грехи и очищать, освящать и со- лейские рыбаки стали основоположника-
уборки хлеба — как раз уборка хлеба гревать человеческие души. ми мировой религии, и их проповеди до
в Земле Обетованной было доказатель- Таким образом образовалась от апосто- сих пор являются самой большой мудро-
ством выполненного обещания Господа лов Церковь Божия, которая будет напол- стью, которую человечество познало на
своему народу на Синае, что он приведет нена Духом Святым до Второго прише- протяжении своего существования (по-
израильтян на эту землю (Левит 23,10-17; ствия Господа. «Дух Святой присутству- клонники других религий простят).
Числа 28,6). Все апостолы, вместе с Бо- ет в Церкви как душа в теле», — говорит Иисус не избрал ни людей с университет-
жией Матерью и с другими учениками, традиция. Он дает Церкви жизнь, он ским образованием (законников или фи-
единодушно молились в одной горнице собственно делает Церковь Церковью. лософов), ни, с точки зрения людей, му-
в Иерусалиме. Был третий час дня, то есть Благодать Духа находится сегодня дрых религиозных предводителей (пер-
по-нашему — девятый час утра. Вдруг сде- в Церкви незримым образом и сходит на восвященников, фарисеев), ни могучих
лался шум с неба, как бы от несущегося верующих, прежде всего, во время Свя- с политической или военной точки зре-
сильного ветра, и наполнил весь дом. тых Таинств (крещение, миропомаза- ния (Пилат и др.). Господь собрал кучку
И явились огненные языки, и почили по ние, евхаристия, исповедь и т.д.). Со людей — необразованных, незначитель-
одному на каждом из них. Все исполни- времен Пятидесятницы начали суще- ных, бедных, беззащитных, и посред-
лись Духа Святого и стали разговаривать ствовать Святые Таинства, посредством ством Святого Духа он даровал им му-
на небесном языке, которого прежде не которых верующие могли участвовать дрость, положение, власть и победу. Та-

ikona
26 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:49 AM Stránka 27

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

uãencÛ, víme o nich z jejich dûl, na které


sedá prach univerzitních knihoven; jména
vladafiÛ a vojevÛdcÛ známe ze Ïloutnou-
cích stránek podobnû zaprá‰en˘ch svazkÛ
dûjezpytu, o které se málokdo zajímá. Jak
vzdáleny jsou nám tyto historicky a kdysi
slavné osobnosti! Komu dnes vstupují do
Ïivota? Naproti tomu svatí apo‰tolové jsou
i po dvou tisíciletích hybnou souãástí na-
‰ich ÏivotÛ, jejich slova utváfiejí na‰i víru
a formují názory i kulturu, hovofiíme
s nimi v modlitbû a vnímáme jejich Ïi-
voucí pfiítomnost v Církvi. Právû na tomto
kontrastu mÛÏeme sledovat jednu ze strá-
nek díla Svatého Ducha.
Co není posvûceno sestoupením Svatého
Ducha zaniká, mizí, rozpl˘vá se, ztrácí
v˘znam. Jen to, co je uchopeno blahodatí
Ducha pfietrvá, stává se nezávisl˘m na
ãase, získává prav˘ v˘znam a pÛvodní pr-
vopoãáteãní dÛstojnost. Pohané od dávna
bolestnû vnímali hrÛzu pomíjivosti, v níÏ
je ohnisko ve‰keré tragiky padlé lidské
existence, leã Ïádn˘ ãlovûk nebyl schopen
tu stra‰livou kletbu pfiekonat. Faraoni zá-
pasili s dûsem, Ïe i pfies svoje „boÏství“
upadnou do zapomnûní, stavbou pyramid,
jiní mocnáfii stavûli pamûtní sloupy, te-
sali zápisy o sv˘ch skutcích do kamene –
jen, aby alespoÀ prodlouÏili svou pa-
mátku, a tím tfieba jen pomyslnû pfiekonali

ким образом, они стали, сразу после Ии-


суса Христа, самыми знаменитыми людь-
ми нашей истории. Господь Христос из-
брал простых и незначительных, чтобы
показать раз и навсегда, что Церковь —
это творение Божье, а не человеческое.
Мы знаем имена ряда ученых, мы их зна-
ем на основании их произведений, пыля-
щихся в университетских библиотеках;
имена правителей мы прочли на пожел-
тевших страницах так же запыленных то-
мов истории, которые почти никому не
интересны. Насколько чужды для нас эти
исторические и когда-то известные лич-
ности! На чью жизнь они сегодня влия- Язычники издавна болезненно восприни- ствования давних поколений и их «испо-
ют? По сравнению с ними, святые апосто- мали ужас бренности, в котором сосредо- линов». Такие же недействующие и лиш-
лы две тысячи лет спустя являются дви- точена вся трагичность павшего челове- ние, как пирамиды на Ниле, были пустые
жущей силой нашей жизни, их слова ческого существования, но никто из лю- языческие культы и секретные обряды,
укрепляют нашу веру, формируют наши дей никогда не смог преодолеть это ужас- с помощью которых люди старались
мнения и культуру, мы с ними разгова- ное проклятие. Фараоны боролись обеспечить себе бессмертие или что-ни-
риваем во время молитвы и ощущаем их с кошмаром, что, несмотря на свою «бо- будь наподобие. Господь над смертью хо-
живое присутствие в Церкви. Как раз на жественность», они упадут в забвение, по- хочет над ними.
основании этого контраста мы можем средством строительства пирамид. Дру- Сегодня получают дар Святого Духа все,
увидеть одно из проявлений творения гие властелины строили мемориальные кто уверуют и примут крещение, во вре-
Святого Духа. То, что не освящено соше- столбы, высекали на камне записи мя святого Таинства миропомазания,
ствием Святого Духа, пропадает, исчеза- о своих подвигах, чтобы хотя бы продлить которое в Православной Церкви совер-
ет, расплывается, теряет свой смысл. память о себе, этим имагинарно побороть шается сразу же после Крещения. При со-
Лишь то, что охвачено благодатью Духа, свою смерть и преодолеть общечеловече- вершении таинства священник святым
сохранится, становится независимым от ское проклятие. Напрасные старания. Миром крестообразно помазует верую-
времени, приобретает настоящий смысл Тысячелетия проходят по лику Земли и, щему следующие части тела: лоб, глаза,
и естественное первозданное достоинство. как ледник, стирают все следы суще- ноздри, уши, рот, грудь, руки и ноги —

ikona
3 /2008 27
IK308/1:sazba 9/9/08 8:49 AM Stránka 28

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

ikona
28 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:49 AM Stránka 29

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

svou smrt a vymanili se z v‰elidské kletby. patriarchové. Co se t˘ãe materiální stránky vala téÏ „slavností skliznû“ (Exod 23,16).
Marné snahy. Tisíciletí se sunou po tváfii vûci, je pfiíprava myra nároãnou záleÏi- A dále se svátky vzájemnû podobaly his-
Zemû a jako ledovec zahlazují v‰echny tostí. Do olivového oleje se postupnû zava- torick˘m obsahem: pfii letnicích se vzpo-
stopy po existenci dávn˘ch pokolení a je- fiují pfiedepsané vzácné vonné esence. Tím mínalo, Ïe padesát˘ den po v˘chodu Izra-
jich „velikánÛ“. Stejnû neúãinné a zby- hlavním v‰ak je archijerejské posvûcení elitÛ z Egypta dostali Sinajskou smlouvu
teãné jako pyramidy u Nilu byly prázdné pfiipraveného myra pfii liturgii sv. Basila (tj. Star˘ zákon), a podobnû pfii slavnosti
pohanské kulty a tajná mystéria, jimiÏ se na Velk˘ ãtvrtek.) Svûcením se myro stává stánkÛ se vzpomínalo na putování vyvole-
lidé snaÏili zajistit si nesmrtelnost ãi nûco „nositelem“ biskupské blahodati, tedy pl- ného národa po pou‰ti.
podobného. Vládce smrti se jim chechtá. nosti daru Svatého Ducha, kter˘ apo‰to- Obyãej sváteãního zdobení pfiíbytkÛ zele-
Dnes dostává dar Ducha Svatého kaÏd˘, lové udûlovali pokfitûn˘m bratfiím vzklá- n˘mi ratolestmi stromÛ je tedy starobyl˘
kdo uvûfií a dá se pokfitít, pfii svaté Tajinû dáním rukou, jak o tom svûdãí Písmo a pfiedkfiesÈansk˘. Není vylouãeno (a nû-
myropomazání, která se v pravoslavné (Skutky 8,17; 19,6; 2Timot 1,6). Je-li kfitû- které tradice to tvrdí), Ïe byla takto upra-
církvi koná ihned po kfitu. Knûz pfii konání nec pomazán svat˘m myrem, dostává se vena i horní síÀ na Sionu, kde Svat˘ Duch
Tajiny myropomazání ãiní svat˘m myrem mu tím vloÏení rukou samotn˘ch svat˘ch právû v tento svátek sestoupil na apo‰-
znamení kfiíÏe na ãele, oãích, chfiípích, apo‰tolÛ, resp. udûlení duchovního daru, toly. KaÏdopádnû, od apo‰tolské doby
ústech, u‰ích, hrudi, dlaních a chodidlech kter˘ tím byl dáván a kter˘ doputoval od kfiesÈané krá‰lí chrámy a pfiíbytky zelení,
a fiíká pokaÏdé: »PeãeÈ daru Ducha Sva- apo‰tolÛ skrze nepfieru‰enou apo‰tolskou ratolestmi a kvûty. Mimo jiné pfiipomínají
tého.« Proã na tûchto místech? Duchovnû posloupnost pfies kanonické pravoslavné takto ozdobené chrámy onu posvátnou
zapeãetûno (tj. chránûno pfied zlem a na- biskupy, aÏ do dne‰ní doby. doubravu, kde pfiijal patriarcha Abraham
vráceno Bohu) je pomazáním blahodatí Od dfievních ãasÛ se zachovává obyãej trojjediného Boha v podobû tfií poutníkÛ,
my‰lení ãlovûka, brány smyslÛ, srdce zdobit na svátek Padesátnice chrámy i pfií- jak se to dodnes zobrazuje na pravoslav-
a ve‰keré konání. Myropomazání je pro bytky zelen˘mi haluzemi. Tento sváteãní n˘ch ikonách Trojice (nejznámûj‰í je od sv.
nového vûfiícího jeho osobní Padesátnicí. zvyk byl o letnicích moÏná zachováván uÏ Andreje Rubleva). Proto se (zvlá‰tû v fiec-
Tajinu myropomazání (západní terminolo- ve starozákonní církvi. Pfie‰el sem zfiejmû kém svûtû) nejradûji pouÏívají ratolesti
gií bychom tomu fiíkali bifimování) vyko- ze svátku slavnosti stánkÛ, kter˘ slavili dubu. Jinde v‰ak kromû olistûn˘ch vûtví
nává v pravoslavné církvi kaÏd˘ knûz, leã Ïidé na podzim; obsahovû byl ãásteãnû pouÏívají i kvûtiny, byliny, a nûkdy se roz-
svaté myro sám knûz nikdy nesvûtí. To podobn˘ letnicím. Jednak tím, Ïe pfii obou prostfie na podlahu chrámovou ãerstvû po-
mÛÏe uãinit jen biskup, od nûhoÏ knûÏ- svátcích se Bohu dûkovalo za úrodu: pfii seãená tráva. KvÛli tomu zelená barva
stvo svaté myro dostává. (V souãasné pra- letnicích za polní úrodu (slavnost Ïnû – zaãala symbolizovat Svatého Ducha a sva-
voslavné praxi se myro vafií ve Velkém prvních snopkÛ), pfii slavnosti stánkÛ za todu‰ním svátkÛm se nûkdy fiíká „zelené
t˘dnu a na Velk˘ ãtvrtek je posvûcují jen ovoce a víno, které sklidili, proto se naz˘- svátky“.

с произнесением слов: «печать дара Духа ния 8,17; 19,6; 2Тимофей 1,6). Если ново- Так что обычай праздничного украшения
Святаго». Почему именно эти части? крещенный помазан святым Миром, апо- жилья зелеными ветками деревьев ста-
Благодаря миропомазанию благодатью столы самолично возлагают руки на его ринный и дохристианский. Не исключе-
духовно запечатано (т.е. защищено от зла главу, или же ему достается духовный но (и некоторые традиции это утверж-
и возвращено Богу) человеческое мыш- дар, который перешел от апостолов, бла- дают), что так была украшена и Сионская
ление, вход к нашим чувствам, сердце годаря непрерывной апостольской после- горница в тот благословенный день, ког-
и все деяния. Миропомазание — это лич- довательности через канонических пра- да Святой Дух сошел на апостолов. В лю-
ная Пятидесятница для верующего. вославных епископов до современности. бом случае, с апостольских времен
Таинство миропомазания (в западной С древних времен сохранился обычай у христиан принято украшать храмы
терминологии оно называется конфирма- украшать храмы и дома ветками деревьев. и дома ветками деревьев, травой и цвета-
ция) совершают в Православной Церкви Этот праздничный обычай соблюдался в ми. На этот обычай могло иметь влияние
все священники, но святое Миро сами этот день, возможно, еще в Ветхозаветные и явление Бога в виде трех странников
священники никогда не освящают. Это времена. Он возник, наверное, на основа- праотцу Аврааму у дуба. Эта сцена изо-
могут сделать лишь епископы, от которых нии праздника шавуот, который евреи бражается до сих пор на православных
духовные лица святое Миро получают. праздновали осенью. Содержанием своим иконах Троицы (самая известная — от св.
(В современной православной практике этот праздник был похож на Троицын Андрея Рублева). Поэтому (в основном,
Миро готовится в течение Страстной день. Во время обоих праздников люди в греческой среде) больше всего исполь-
недели, в Великий четверг его освящают благодарили Бога за урожай: в Троицын зуются ветки дуба. В других местах, кро-
только патриархи. Что касается матери- день — за урожай на полях (праздник жа- ме веток с листьями, используются
альной стороны, приготовление Мира твы — первых вязанок), в праздник шаву- и цветы, травы, иногда пол храма покры-
очень сложное, в оливковое масло посте- от — за собранные фрукты и виноград, — вается свежескошенной травой. Из-за
пенно добавляются редкие благовония. поэтому праздник также называли «празд- этого зеленый цвет стал символом Свя-
Но самое важное — это архиерейское ник собирания плодов» (Исход 23,16). того Духа, и Троицын день мы иногда на-
освящение приготовленного Мира во Праздники также были похожи своим зываем «зеленым праздником».
время литургии св. Василия в Великий историческим содержанием: в Троицын Что является самым важным даром Свя-
Четверг.) После освящения Миро стано- день вспоминали то, что на пятидесятый того Духа? Это познание Бога. Это цель,
вится «носителем» епископской благода- день после Исходa израильтян из Егип- к которой направлен смысл существова-
ти, полноты дара Святого Духа, который та получили Синайский договор (то есть ния Церкви. Познать Бога — в достиже-
апостолы предоставляли через возло- Ветхий Завет), и в праздник шавуот вспо- нии Богопознания заключается спасение
жение рук над каждым новокрещенным, миналось странствие избранного народа человека. Это объясняет Господь Ии-
о чем свидетельствует Писание (Дея- по пустыне. сус, во время своей молитвы к Отцу за

ikona
3 /2008 29
IK308/1:sazba 9/9/08 8:49 AM Stránka 30

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Co je nejdÛleÏitûj‰ím darem Svatého Du- poznání je láska k Bohu. Není totiÏ moÏné lovství. V ústrety nám na tuto cestu dob-
cha? Je to poznání Boha. To je cíl, k nûmuÏ poznat Boha a nezamilovat si ho. Jen ten, rotiv˘ BÛh sesílá dar nejvzácnûj‰í, blaho-
mífií smysl existence Církve. Poznat Boha kdo Boha nezná, ho nemiluje. KaÏd˘, kdo daÈ Ducha Svatého.
– v dosaÏení Bohopoznání tkví spása ãlo- opravdu miluje Boha, a miluje ho tak, Ïe Svátek Padesátnice, Sestoupení Svatého
vûka. Vysvûtluje to Pán JeÏí‰, kdyÏ se za Nûho dává svÛj Ïivot, musel Boha nej- Ducha, jsou vlastnû takové „narozeniny
modlí k Otci za spásu lidí: „Îivot vûãn˘ je dfiíve poznat ve svém srdci. Církve“, fiíkáme s úsmûvem. V den pade-
v tom, kdyÏ poznají tebe, jediného pra- ¤etûzec po sobû následujících stupÀÛ, po sát˘ totiÏ vznikla Církev. Pfied sestoupením
vého Boha, a toho, kterého jsi poslal, nichÏ nás pfiivádûjí svaté Tajiny k Bohu, Svatého Ducha tu byl sbor svat˘ch apo‰-
JeÏí‰e Krista“ (Jan 17,3). tedy je: oãi‰tûní od hfiíchu, poznání Boha, tolÛ a uãedníkÛ Kristov˘ch. Sestoupením
Poznat (v nejvnitfinûj‰ím smyslu toho láska k Bohu. Odpovídají základním stup- Svatého Ducha na nû se z nich stala Církev.
slova), znamená sjednotit se. A sjedno- ÀÛm duchovního Ïivota: oãi‰tûní, osví- Duch Svat˘ sestoupil, aby uÏ neode‰el.
cení s Bohem – to je theosis – zboωtûní. cení, zboωtûní. Pfieb˘vá v Církvi neustále (je sice pfiíto-
K tomu nás svaté Tajiny duchovnû oãi‰Èují KvÛli tomu jsme v Církvi, kvÛli tomu pfii- men v‰ude a ve v‰em, vane, kam chce, ale
od hfiíchu, aby zrcadlo na‰í du‰e bylo cházíme do chrámu, kvÛli tomu pfiijí- v Církvi je pfiítomen zvlá‰tním zpÛsobem,
otfieno od prachu a my v nûm zahlédli máme svaté Tajiny, abychom touto úzkou kter˘m jinde není, protoÏe jenom na li-
Boha. Nevyhnuteln˘m dÛsledkem Boho- stezkou vystupovali do Nebeského krá- dech oãi‰tûn˘ch kfitem mÛÏe v plnosti ko-
nat své dílo). To on koná v‰e posvátné, co
se v Církvi dûje. PromûÀuje chléb a víno na
Tûlo a Krev Kristovy. V jeho síle udûluje
knûz poÏehnání, jeho mocí koná v‰echny
svaté Tajiny (kfiest, myropomazání, rozhfie-
‰ení hfiíchÛ, sÀatek, svûcení oleje...) V Du-
chu Svatém se v Církvi udrÏuje apo‰tolská
posloupnost knûÏská. Skrze Ducha Sva-
tého jsme jedno Tûlo s Kristem. Duch Svat˘
koná v Církvi to, co se jinde dít nemÛÏe, –
promûnu ãlovûka, rodí v nás nového ãlo-
vûka, kter˘ bude Ïít vûãnû.

jerej Jan P. Baudi‰


pouÏito: Miklík – Biblická archeologie

«день рождения» Церкви, как говорим мы


с улыбкой. В пятидесятый день возникла
Церковь. Перед Сошествием Святого
Духа здесь был собор святых апостолов
и учеников Христа. После Сошествия
Святого Духа на них они превратились в
Церковь. Дух Святой сошел уже навсег-
да. Он постоянно находится в Церкви
(хотя он присутствует везде и во всем,
веет, куда захочет, но в Церкви он присут-
ствует особым способом, которого боль-
ше нигде нет, поскольку лишь на людях,
очищенных крещением, может полно-
стью вершить свое творение). Это он
спасение человечества: «Сия же есть ны были сначала познать Бога в своем создает все священное, что в Церкви су-
жизнь вечная, да знают Тебя, единого сердце. ществует. Он превращает хлеб и вино
истинного Бога, и посланного Тобою Последовательность ступеней, которые в Тело и Кровь Христа. В силе Его свя-
Иисуса Христа». (Иоанн 17,3) мы преодолеваем с помощью святых щенник благословляет, его могущество
Познать (в самом внутреннем смысле Таинств по пути к Богу: очищение от гре- присутствует во всех святых Таинствах
данного слова) значит объединиться. ха, познание Бога, любовь к Богу. Они (крещение, миропомазание, отпущение
И соединение с Богом — это феосис — соответствуют основным ступеням духов- грехов, венчание, освящение масла...).
обожение. Для этого нас святые Таинства ной жизни: очищению, просвещению, Через Святого Духа в Церкви соблюда-
духовно очищают от греха, чтобы зерка- обожению. Ради этого мы в Церкви, ради ется священническая последователь-
ло нашей души было протерто от пыли, этого мы приходим в храм, ради этого ность. Через Святого Духа мы единое
и мы могли в нем увидеть Бога. Неизбеж- принимаем святые Таинства, чтобы мы по Тело с Христом. Святой Дух создает
ное последствие Богопознания — лю- этой узкой тропинке вошли в Царство в Церкви то, чего не может быть в другом
бовь к Богу. Потому что невозможно Небесное. Навстречу нам на эту тро- месте, — превращение человека, он рож-
познать Бога и не полюбить Его. Только пинку милостивый Бог посылает самый дает в нас нового человека, который бу-
тот, кто Его не знает, Его не любит. Все, ценный дар — благодать Святого Духа. дет жить вечно.
кто на самом деле любят Бога, и любят Праздник Пятидесятницы, Сошествие иерей Ян П. Баудиш, использовано:
Его так, что жертвуют свою жизнь, долж- Святого Духа — это такой своеобразный Миклик — Библейская археология

ikona
30 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:49 AM Stránka 31

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Program Jeho Blaženosti metropolity Kryštofa


Vladyka s pomocí Boží hodlá v měsíci září 2008: neděle 28. září v 9.30 hod. sloužit archijerejskou sv. liturgii v chrámu sv. Cyrila
a Metoděje v Resslově 9a v Praze 2
pátek 12. září v 9:00 hod. sloužit sv. archijerejskou liturgii v den svátku v 16:00 hod. číst akathist ke sv. mučednici kněžně Ludmile v basilice sv. Jiří
ct. Kryštofa Římana jehož jméno nosí v chrámu Zesnutí přesvaté na Pražském hradě a poklonit se u jejích ostatků
Bohorodice na Olšanech v Praze 3 pondělí 29. září v 11:00 hod. sloužit sv. archijerejskou sv. liturgii na Tetíně, na
ve 12:00 hod. sloužit krátký moleben ke všem svatým země České v domovní místě, kde byla sv. Ludmila umučena
kapli v Jámě 6, Praha 1
sobota 13. září v 11:00 hod. sloužit díkůvzdání ke 650. výročí založení lázeň-
ského města Karlovy Vary v místním pravoslavném chrámu sv. Petra Vladyka s pomocí Boží hodlá v měsíci říjnu 2008:
a Pavla
neděle 14. září v 10:00 hod. sloužit sv. archijerejskou liturgii v chrámu sv. Petra neděle 5. října v 9:00 hod. sloužit sv. archijerejskou liturgii v Michalovcích
a Pavla v Karlových Varech v chrámu sv. Cyrila a Metoděje a pozdravit místního biskupa Juraje u pří-
neděle 21. září v 10:00 hod. sloužit sv. archijerejskou liturgii v chrámu Zesnutí ležitosti jeho prvého výročí biskupského svěcení
přesvaté Bohorodice na Olšanech v Praze 3 9. až 17. října účastnit se setkání nejvyšších představitelů místních pravoslav-
v 15:00 hod. tamtéž v modlitebně zahájit duchovní koncert pořádaný radnicí ných církví patriarchů, metropolitů a arcibiskupů ve Faneru (Konstanti-
Prahy 3 nopoli) u příležitosti výročí sv. apoštola Pavla
sobota 27. září v 10.30 hod. sloužit sv. archijerejskou liturgii v chrámu Svaté sobota 18. října v 10:00 hod. vysvětit památný chrám sv. Michala v Kinských
Trojice v Rokycanech sadech v Praze po jeho opravě
neděle 19. října sloužit sv. archijerejskou liturgii v chrámu Zesnutí přesvaté
Bohorodice na Olšanech v Praze 3

Программа Его Блаженства Митрополита ХРИСТОФОРА

Владыка с Божьей помощью намеревается в сентябре 2008 года: суббота 27 сентября в 10:30 совершить Святую архиерейскую литур-
гию в храме св. Троицы в Рокицанах
с 30 августа по 11 сентября по приглашению представителей Гре- в 15:00 участвовать в духовной встрече на территории гостиницы
ческой Православной церкви служить богослужения в Даскалии, «Краконош» в Марианских Лазнях
в Лавриотике, Коринфе и других местах воскресенье 28 сентября в 9:30 совершить Святую архиерейскую
пятница 12 сентября в 9:00 служить Святую архиерейскую литургию литургию в храме свв. Кирилла и Мефодия, ул. Ресслова 9а,
совместно с владыкой Петром и другими членами делегации США в Праге 2
в день памяти св. Христофора Римлянина, имя которого носит, в 16:00 прочитать акафист св. мученице княгине Людмиле в базилике
в храме Успения Пресвятой Богородицы На Ольшанах в Праге 3 св. Георгия в Пражском Граде и поклониться ее мощам
в 12:00 служить короткий молебен всем святым Чешской земли понедельник 29 сентября в 11:00 служить Святую архиерейскую ли-
в домовой часовне В Яме 6, Прага 1 тургию на Тетине, на месте, где была замучена св. Людмила
суббота 13 сентября в 11:00 по случаю 650-летия основания курор- вторник 30 сентября в 10:00 провести Святую архиерейскую литур-
тного города Карловы Вары служить благодарственную службу гию в храме Успения Пресвятой Богородицы На Ольшанах в Праге
в местной православной церкви свв. Петра и Павла 3 в день памяти мучениц св. Софии и ее трех дочерей: Веры,
воскресенье 14 сентября в 11:00 служить Святую архиерейскую ли- Надежды и Любови
тургию в храме свв. Петра и Павла в Карловых Варах
в 13:30 освятить новое местное православное кладбище с часовней
понедельник 15 по 17 сентября участвовать в эксгумации и перенесе- Владыка с Божьей помощью намеревается в октябре 2008 года:
нии остатков известного представителя кубанского казачества
Штербины из крипты храма Успения Пресвятой Богородицы На воскресенье 5 октября в 9:00 служить Святую архиерейскую литур-
Ольшанах в Праге 3 в Краснодар гию в Михаловцах в храме свв. Кирилла и Мефодия, поздравить
воскресенье 21 сентября в 10:00 провести Святую архиерейскую местного епископа Юрая по случаю первой годовщины его возве-
литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы На Ольшанах дения в сан епископа
в Праге 3 с 9 по 17 октября участвовать в собрании верховных представителей
в 15:00 на этом же месте в молельне открыть духовный концерт, поместных православных церквей – патриархов, митрополитов
организованный мэрией Праги 3 и архиепископов по случаю годовщины св. апостола Павла в Фа-
вторник 23 сентября в 7:00 служить Святую архиерейскую литургию нере (Константинополь)
в часовне семинарии в Прешове Православного богословского суббота 18 октября в 10:00 освятить знаменательный храм св. Ми-
факультета Прешовского университета и положить молитвенное хаила в Кинском саду в Праге после его ремонта
начало академического года 2008 / 2009 воскресенье 19 октября провести Святую архиерейскую литургию
в храме Успения Пресвятой Богородицы На Ольшанах в Праге 3

ikona
3 /2008 31
IK308/1:sazba 9/9/08 8:49 AM Stránka 32

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Stručné pravoslavné kalendárium


Краткий православный календарь září–listopad
июнь–август
ZÁŘÍ 13. Sobota před Povýšením sv. Kříže, předvečer 27. Kallistratos muč.; Filemon (Milan), ep. muč.
1. Začátek církevního roku, Egidij (Jiljí), ct. sv. Povýšení; Obnovení chrámu Vzkříšení 28. 15. NEDĚLE PO PADESÁTNICi
2. Mamas, muč. a jeho rodiče Theodot a Rufina; v Jeruzalémě, Kornelius, setník muč.; Seleuk, VÁCLAV, kníže český, muč. Alexandr, Alfej a
Eleazar, sv. Makrovij, Gordián, Theodot, Stratonik, muč. Zosim, muč.
3. Anthimos, muč., ep. nikomedský; Theofil, 14. 13. NEDĚLE PO PADESÁTNICI 29. Petronie, muč.
diákon, Dorotej, Mardonij, muč. POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE, postní den Placila, vyzn. 30. Jaroslav, kníže ruský, vyzn.; Řehoř, muč, ep.
4. SV. NOVOMUČ. GORAZD, biskup český 15. Nikita, vmuč.; Porfyrij a Maxim, muč. a posvětitel velké Arménie; Michal Kyjevský,
a moravskoslezský; Mojžíš, prorok; Marccel, 16. LUDMILA, muč. kněžna česká, Prokop první metrop. kyjevský a celé Rusi
muč.; Hermiona, vyzn. Sázavský, ct.; Eufemie (Dobroslava), muč. ŘÍJEN
5. Zachariáš, prorok, a Alžběta; Audij, Thifail, 17. sestry Věra, Naděžda a Ljubov a matka jejich 1. Záštita přesv. Bohorodice; Ananiáš, ap.
Raisa, Sarvila, muč. Sofie, muč. 2. Cyprian a Justina, muč.
6. Evdoxij (Blahoslav), Romulus, muč.; Makarij 18. Ariadna, muč.; Arkadij, arciep. novgorodský 3. Dionýsos Aeropagita, muč.; Dionysij, ct.
(Blažen), muč. 19. Trofim, Savvatij a Dorymedon, muč. 4. Jerotheos, muč.; Virinea (Jarmila), muč..
7. 12. NEDĚLE PO PADESÁTNICI, 20. Sobota po Povýšení sv. Kříže, Kodratus, ap. 5. 16. NEDĚLE PO PADESÁTNICI
PŘED POVÝŠENÍM SV. KŘÍŽE, předvečer sv, Michail, kníže černigovský a jeho lékař Thodor, Charitina (Miluše, Milada) muč.
Narození přesv. Bohorodice; Sozont, muč.; muč.; Oleg, ct. 6. Tomáš, ap..
Jan, archiep. novgorodský 21. 14. NEDĚLE PO PADESÁTNICI, 7. Sergej a Bakchus, muč.; Polychromij, svěc. muč.;
8. NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE PO POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE, oddání sv. Povýšení; Pelagie, muč.
9. Jáchym a Anna, spr. rodiče přesv. Bohorodice; Zeno, muč. 8. Trifon, archimandr.; Dositej, igumen, ct.
všeob. sněm v Efezu 22. Foka, ep. synopský, muč.,; Jonáš, prorok 9. Jakub Alfeův, ap.; Abraham, praotec; Lot, spr.
10. Pulcherie, císařovna, vyzn.; Petr a Pavel 23. Početí sv. Jana Křtitele; Xantippa a Polyxenie. 10. Eulampios a Eulampie, muč.; Theofil, vyzn.;
11. Theodora Alexandrijská; Dimitrij a jeho žena 24. Tekla, prvomuč., ap. rovná; Štěpán, vyzn.; Bohumil Bulharský, vyzn.
Evantija, muč.; Sergej a Herman lalaamští, ct. Vladislav a David, králové srbští 11. Filip, ap. diákon; Zinajda a Filonida, příb. ap.
12. oddání sv. Narození přesv. Bohorodice; Julián 25. Sergej, igumen radoněžský, ct. divotvůrce Pavla, muč.
Galatský a jeho druzi, muč. 26. Jan Teolog, ap. a evangel.

СЕНТЯБРЬ в Иерусалиме; мч. Корнилий, сотник; 28. НЕДЕЛЯ 15-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ


1. Начало церковного года, преп. Эгидий мчч. Селевк, Макровий, Гордиан, Феодот, Вячеслав, князь Чешский, мученик;
2. Мч. Мамант и родители его Феодота Стратоник Мчч. Александр, Алфей, Зосима
и Руфины; св. Елеазар 14. НЕДЕЛЯ 13-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 29. Мц. Петрония
3. Сщмч. Анфим, еп. Никомидийский; ВОЗДВИЖЕНИЕ СВ. КРЕСТА, постный день; 30. Блгв. Ярослав, князь Русский; мч. Григорий
мчч. Феофил диакон, Дорофей, Мардоний блгв. Плакилла епископ, просветитель Великой Армении;
4. Св. новомученик Горазд, епископ Богемский 15. Вмч. Никита; мчч. Порфирий и Максим Михаил Киевский, первый митрополит
и Мораво-Силезский; Пророк Моисей; 16. Мц. Людмила, княгиня Чешская; Киевский и всея Руси
мученик Маркелл; мц. Ермиония преп. Прокопий Сазавский; мц. Евфимия
5. Прор. Захария и прор. Елисавета; 17. Мцц. Вера, Надежда и Любовь и мать их ОКТЯБРЬ
мчч. Авдий, Фифаил, Раиса и Сарвила Софья 1. Покров Пресвятой Богородицы; апостол
6. Мчч. Евдоксий и Ромил; мч. Макарий 18. Мц. Ариадна; Аркадий, архиепископ Анания
7. НЕДЕЛЯ 12-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, Новгородский 2. Мчч. Киприан и Иустина
ПЕРЕД ВОЗДВИЖЕНИЕМ СВ. КРЕСТА, 19. Мчч. Трофим, Савватий и Доримедонт 3. Мч. Дионосий Ареопагит; Прп. Дионисий
предпразднество Рождества Пресвятой 20. Суббота после Воздвижения св. Креста; 4. Мч. Иерофей; мц. Виринея
Богородицы; мч. Созонт; Иоанн, архиепископ апостол Кодрат; испп. Михаил, князь 5. НЕДЕЛЯ 16-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Новгородский Черниговский, и боярин его Феодор; блгв. Мц. Харитина
8. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Олег 6. Апостол Фома
9. Праведные родители Пресвятой Богородицы 21. НЕДЕЛЯ 14-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 7. Мчч. Сергий и Вакх; свщнмч. Полихроний;
Иоаким и Анна; Вселенский Собор в Ефесе СУББОТА ПО ВОЗДВИЖЕНИИ, Отдание мц. Пелагия
10. Блгв. царица греческая Пульхерия; св. Петр праздника Воздвижения; мч. Зено 8. Архимандрит Трифон; прп. Досифей, игумен
и Павел 22. Мученик Фока, епископ Синопийский; 9. Апостол Иаков Алфеев; праотец Авраам;
11. Феодора Александрийская; мчч. Дмитрий пророк Иона блгв. Лот
и его жена Еванфия; Валаамские чудотворцы 23. Зачатие святого Крестителя Господня 10. Мчч. Евлампий и Евлампия; прп. Феофил;
Сергий и Герман Иоанна; жен Ксанфиппа и Поликсения прп. Богумил Болгарский
12. Отдание праздника Рождества Пресвятой 24. Первомц. равноап. Фекла; блгв. Стефан; 11. Апостол Филипп, диакон; мцц. Зинаида
Богородицы; мч. Иулиан Галатийский цари Сербские Владислав и Давид и Филонилла, родственницы апостола Павла
с единомышленниками 25. Прп. чудотворец Сергий, игумен 12. НЕДЕЛЯ 17-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
13. Суббота перед Воздвижением св. Креста, Радонежский ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦЕВ VII ВСЕЛЕНСКОГО
предпразднество св. Воздвижения; 26. Иоанн Богослов, апостол и евангелист СОБОРА; Косма; мц. Стефанида
обновление храма Воскресения Христова 27. Мч. Каллистрат; мч. Филимон, епископ 13. Мчч. Карп и Папила, Агафодор и Агафоника;
мц. Хриса

ikona
32 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:49 AM Stránka 33

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

12. 17. NEDĚLE PO PADESÁTNICI, SV. OTCŮ 7. 23. Jakub, bratr Páně, ap. 11. Mina, vmuč.; Viktor, Vikentij a Stefanida
VŠEOBEC. SNĚMU, Kosma; Stefanida, muč. 24. Aretha, Sisoj a Theofil, ct.; Valentýn, muč.. (Štěpánka) muč.; Štěpán Dečanský, král srbský,
13. Karpus a Papilas, Agathodor a Agathonika, 25. ZÁDUŠNÍ DIMITRIJEVSKÁ SOBOTA, Marcián vyzn.; Martin, papež římský
muč.; Chrysie (Zlata), muč. a Martyr, notáři konstant., muč.; Valerián, muč. 12. Jan Milostivý, patr. alexandrijský; Lev
14. Paraskeva Srbská, veled. matka 26. 19. NEDĚLE PO PADESÁTNICI Cařihradský, ep.
15. Euthymij Nový Soluňský, veled.’ Lukián, muč.; DIMITRIJ SOLUŇSKÝ, vmuč. 13. Jan Zlatoústý, archiep. konstantinopolský;
Servil a jeho sestra Vivea, muč. 27. Nestor Soluňský, muč.; Kapitolina a Erotiida, muč. Damaskin, muč.
16. Longin, setník, muč. 28. RASTISLAV VELKOMORAVSKÝ, kníže, muč.; 14. Filip, ap.; Řehoř Palama, archiep. soluňský
17. Ozeáš, prorok Arsenij Srbský, ep.; Terentij, Neonika a jejich 15. zač. vánočního postu; Gurios, Samon a Aviv, muč.
18. Lukáš, ap. a evangelista 7 dětí, muč.; Paraskeva, vmuč.; Eunika a další 16. 22. NEDĚLE PO PADESÁTNICI
19. 18. NEDĚLE PO PADESÁTNICI 29. Anastasie Římská, muč.; Melitina, muč. Matouš, ap. evangelista.
Joel, prorok; Jan Rilský; Kleopatra, vyzn. 30. Zenobius, ep. egejský a Zenobie, muč.; Milutin, 17. Řehoř divotvůrce, ep. neocesarijský, otec;
20. Artemij, vmuč. Dragutin, král. srbští, a Helena, vyzn. Nikon, igumen radoněžský
21. Hilarion Veliký, ct. otec 31. Stachus, Amplius, Urvanus, Narcis, Appelus 18. Platon Ankyrský, muč.; Roman, diákon; Varul,
22. Averkios, ap. rovný, divotvůrce; Heraklij, voják, a Aristobulos muč.
muč. LISTOPAD 19. Abdiáš, prorok; Varlaam, stařec, muč.; Josafat
1. Kosma a Damián asijští, muč. nezištníci a Avenit, indičtí muč.; Eufemie (Dobroslava) muč.
2. 20. NEDĚLE PO PADESÁTNICI 20. předvečer sv. Uvedení; Řehoř dekapolský, veled.
Marcián, veled. otec; Eustathij, Thespesij, Anatolij, muč..
3. Attika Agapij (Lubomír), Istukarij, Paktonij, muč. 21. UVEDENÍ PŘESV. BOHORODICE DO CHRÁMU
4. Šimon Ruský Jurjevickij, vyzn. 22. Filimon, Archip, Apfij, ap. ze 70; Cecilie, muč..
5. Jonáš, ep. novgorodský; Dorotej, muč. 23. 23. NEDĚLE PO PADESÁTNICI
6. Alexandra, Klaudie, Eufrosyna (Přemyslava) Alexandr Něvský, kníže ruský, vyzn.
a družky, muč. 24. Kateřina, vmuč.
7. Theodot a Antonín, muč. 25. oddání sv. Uvedení; Kliment, papež římský, muč.
8. Sbor arch. Michaela a arch. Gabriela, Rafaela 26. Inokentij Irkutský, ep.
Uriela a dalších 27. Jakub Perský, muč.; nalezení ostatků Vsevoloda
9. 21. NEDĚLE PO PADESÁTNICI 28. Irinarch (Miroslav) a s ním 7 žen, muč.
Matrona Cařihradská, veled. matka; Simeon 29. Nektarij Pečerský, ct.
Metafrast, ct.; Christofor (Kryštof), muč. 30. 24. NEDĚLE PO PADESÁTNICI
10. Erast, Olympos, Rodion, Sosipatros, Kvartos ONDŘEJ PRVOZVANÝ, ap.;
a Tertos, ap. Frumentij, ep. habešský

14. Параскева Сербская, преподобная мать НОЯБРЬ 17. Отец Григорий чудотворец, епископ
15. Прп. Евфимий Новый Солунский; 1. Мчч. бессребреники Косма и Дамиан Неокесарийский; Никон, игумен Радонежский
мч. Лукиан; мчч. Сервил и его сестра Вевея Азийские 18. Мч. Платон Анкирский; Роман, диакон;
16. Мч. Лонгин, сотник 2. НЕДЕЛЯ 20-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ мч. Варул
17. Пророк Осия Прп. Маркиан 19. Пророк Авдий; старец Варлаам, мученик;
18. Апостол и евангелист Лука 3. Мчч. Аттик, Агапий, Истукарий, Пактовий Иоасаф и Авенир, мученики Индийские;
19. НЕДЕЛЯ 18-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 4. Блж. Симон Русский Юрьевецкий мц. Евфемия
Пророк Иоиль; Иоанн Рыльский; 5. Иона, епископ Новгородский; мч. Дорофей 20. Предпразднество Введения во храм
блж. Клеопатра 6. Мцц. Александра, Клавдия, Евфросиния Пресвятой Богородицы; Прп. отец Григорий
20. Вмч. Артемий и другие девы Декаполит; Мчч. Евстафий, Феспесий
21. Прп. отец Иларион Великий 7. Мчч. Феодот и Антонин и Анатолий
22. Равноапостольный Аверкий, чудотворец; 8. Собор Архистратига Михаила и Архангелов 21. ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ
мч. Ираклий, воин Гавриила, Рафаила, Уриила и других БОГОРОДИЦЫ
23. Апостол Иаков, брат Господня 9. НЕДЕЛЯ 21-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 22. Апп. от 70-ти Филимон и Архипп и мц. Апфия;
24. Прпп. Арефа, Сисой и Феофил; мч. Валентин Прп. игуменья Матрона Константинопольская; мц. Кикилия
25. ДМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА, прп. Симеон Метафраст; мч. Христофор 23. НЕДЕЛЯ 23-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
мч. Маркиан и Мартирий, 10. Апостолы Ераст, Олимп, Родион, Сосипатр, Блгв. князь русский Александр Невский
Константинопольские нотарии; мч. Валериан Куарт и Тертий 24. Вмц. Екатерина
26. НЕДЕЛЯ 19-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 11. Вмч. Мина; мчч. Виктор, Викентий 25. Отдание праздника Введения во храм
Вмч. Димитрий Солунский и Стефанида; прп. Стефан Дечанский, Пресвятой Богородицы; мч. Климент, папа
27. Мч. Нестор Солунский; мцц. Капитолина король Сербский; Мартин, папа Римский Римский
и Еротиида 12. Иоанн Милостивый, патриарх 26. Иннокентий, епископ Иркутский
28. Мч. князь Ростислав Великоморавский; Александрийский; Лев Царьградский, 27. Мч. Иаков Персянин; обретение мощей
епископ Арсений Сербский; мчч. Терентий епископ Всеволода
и Неонилла и семь чад их; вмц. Параскева; 13. Иоанн Златоустый, архиепископ 28. Мч. Иринарх и святые семь жен
Евникия и другие Константинопольский; мч. Дамаскин 29. Прп. Нектарий Печерский
29. Мц. Анастасия Римляныня; мц. Мелитина 14. Апостол Филипп; Григорий Палама, 30. НЕДЕЛЯ 24-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
30. Мчч. Зиновий, епископ Егейский, и Зиновия; архиепископ Солунcкий Апостол Андрей Первозванный; Фрументий,
Милютин, Драгутин, короли Сербские, 15. Начало Рождественского поста; мчч. Гурий, еп. Ефиопский
и прп. Елена Самон и Авив
31. Стахий, Амплий, Урван, Наркисс, Апеллий 16. НЕДЕЛЯ 22-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
и Аристовул Апостол и евангелист Матфей

ikona
3 /2008 33
IK308/1:sazba 9/9/08 8:49 AM Stránka 34

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Pouť
do Mikulčic
Паломничество
в Микулчице
ikona
34 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:49 AM Stránka 35

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

V sobotu 24. května se konala již tradiční pouť k výročí příchodu svatých soluňských bratří Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu v areálu Velkomoravského muzea ve Valech u Mikulčic.
Valy u Mikulãic jsou v˘znamné místo Archijerejskou Liturgii za hojné úãasti nosné bohosluÏebné vybavení vãetnû krás-
v prvním státním útvaru star˘ch SlovanÛ poutníkÛ z âech, Slovenska a z Polska ného ikonostasu a analojÛ se svatynûmi.
na na‰em území – Velkomoravské fií‰i, slouÏil metropolita ãesk˘ch zemí a Slo- Po BoÏské Liturgii byl zahájen program
které mohlo b˘t podle nûkter˘ch odbor- venska vladyka Kry‰tof, kter˘ v minulosti bulharského národního dne, kter˘ slaví
níkÛ na ãas i hlavním mûstem, fieãen˘m stál u zrodu pouti, spolu s arcibiskupem v Mikulãicích ãe‰tí Bulhafii jiÏ mnoho let.
„Morava“. Z mikulãick˘ch ValÛ se díky olomoucko-brnûnsk˘m vladykou Simeo- Vût‰ina poutníkÛ pak pfiijala pozvánku
soustavnému v˘zkumu stalo nejrozsáh- nem a se v‰emi biskupy na‰í místní Cír- otce archimandrity Jáchyma do nedale-
lej‰í archeologické nalezi‰tû u nás. Od kve. Letos jsme mohli pfiivítat i vzácné kého Monast˘ru v Hrubé Vrbce, ve kterém
roku 1954 zde bylo odkryto pfies 2500 hosty z Bulharska: metropolitu Nikolaje, bratr Josef Létal se sestrami z hodonínské
hrobÛ, situovan˘ch v sousedství dvanácti velvyslance bulharské ambasády v âR farnosti pro v‰echny pfiipravili poho‰tûní
kamenn˘ch kostelÛ z 9. století. Objeveno Zdravkova Popova, pfiedsedu bulharského plnû v tradici moravského Slovácka. V krás-
bylo na tisíce rÛzn˘ch pfiedmûtÛ denní parlamentu Georgije Pirinského a ãetné né atmosféfie tak v‰ichni mohli u jednoho
potfieby, keramiky, ‰perkÛ a zbraní i dese- hosty ze zahraniãí. stolu strávit sváteãní odpoledne.
timetrové dubové ãluny, zázraãnû zacho- Svatá Liturgie byla slouÏena pfiímo na zá- Svou obûtavostí a snahou místní vûfiící
vané jedenáct století pod tfiímetrovou kladech starobylé trojlodní baziliky, která dûlají pouÈ kaÏd˘m rokem slavnostnûj‰í,
vrstvou stále vlhké zeminy. Nálezy zís- je svou délkou 35 metrÛ nejvût‰ím dosud pfiestoÏe hodonínská farnost byla s poÏe-
kané archeologick˘m v˘zkumem, dosvûd- odkryt˘m velkomoravsk˘m chrámem. Bo- hnáním vladyky Simeona zaloÏena teprve
ãující znaãnou kulturní vyspûlost zdej- hosluÏbu doprovázel krásn˘m zpûvem pû- pfied tfiemi lety, rozrÛstá se o stále nové ak-
‰ích obyvatel. Pfiedmûty hmotné kultury veck˘ sbor olomouckého katedrálního tivní ãleny. Díky dlouhodobému úsilí ho-
jsou dÛleÏit˘m zdrojem poznání fiady ob- chrámu spoleãnû se sborem katedrálního donínsk˘ch farníkÛ i podpofie poutníkÛ
lastí Ïivota na‰ich pfiedkÛ, neboÈ nás in- chrámu z Var‰avy. Díky bratru Milanu Voj- z âech i ze Slovenska se svátek v Mikulãi-
formují o zpÛsobu sociálního my‰lení, tovi z hodonínské farnosti letos poprvé cích stal jednou z nejv˘znamnûj‰ích poutí
ale také o náboÏensk˘ch pfiedstavách zaznûl i bohosluÏebn˘ zvon zavû‰en˘ na‰í místní Církve.
a o obecnû duchovním svûtû velkomorav- v blízkosti oltáfiní ãásti chrámu, otec Sera-
ského lidu. fím s hodonínsk˘mi farníky pfiipravili pfie- Redakce

В субботу 24 мая прошло уже традиционное паломничество, приуроченное к пришествию святых братьев из
Солуни, Кирилла и Мефодия, в Великую Моравию, на территории Великоморавского музея в Валах у Микулчиц.
Валы у Микулчиц — это важное место для Архиерейскую литургию служил митро- в том числе, красивый иконостас и ана-
первого государственного образования полит Чешских земель и Словакии вла- лои со святынями.
древних cлавян, Великоморавской импе- дыка Христофор при широком участии После Божественной литургии началась
рии. По мнению некоторых ученых, на паломников из Чехии, Словакии и Поль- программа Болгарского национального
этом месте временно находилась столица ши. Владыка Христофор в прошлом спо- дня, который чешские болгары в микул-
империи, именуемая «Морава». Посте- собствовал, вместе с архиепископом Оло- чицах отмечают уже много лет. Затем
пенно Валы у Микулчиц превратились, моуцко-Брненским Симеоном и со все- большинство паломников приняли при-
благодаря непрерывным исследователь- ми епископами нашей Поместной Церк- глашение отца архимандрита Яхима по-
ским работам, в самую обширную зону ар- ви, возникновению паломничества. сетить недалекий монастырь в Грубой
хеологических находок в нашей стране. В этом году мы могли поприветствовать Врбке, в котором брат Йозеф Летал вме-
С 1945 года здесь было раскрыто более дорогих гостей из Болгарии: митрополи- сте с сестрами из годонинского прихода
2,5 тысяч захоронений, находящихся та Николая, посла Болгарии в ЧР Здрав- приготовил для всех угощение, полно-
вблизи двенадцати каменных костелов кова Попова, председателя болгарского стью соблюдая традиции моравского
X века. Были найдены тысячи предметов парламента Георгия Пиринского и мно- Словацка. В приятной атмосфере все
повседневной жизни, керамики, украше- гих иностранных гостей. вместе за одним столом могли провести
ний и оружия, десятиметровые дубовые Святая литургия состоялась прямо на праздничный вечер.
лодки, чудом сохранившиеся одиннадцать фундаменте старинной трехнефной бази- Благодаря самоотверженности и стара-
веков под трехметровым слоем посто- лики, которая, благодаря своей длине — нию местных верующих, с каждым годом
янно влажной земли. Находки, приобре- 35 метров, является самым большим об- паломничество становится все более тор-
тенные благодаря археологическому ис- наруженным великоморавским храмом. жественным, хотя годонинский приход
следованию, свидетельствуют о высоком Богослужение сопровождалось пением был основан с благословения владыки
уровне развития местных жителей. Пред- хора оломоуцкого кафедрального храма Симеона всего три года назад. Но в при-
меты материальной культуры являются и хора кафедрального храма в Варшаве. ходе становится все больше активных ве-
важным источником познания ряда сфер Благодаря брату Милану Войте из годо- рующих. Благодаря продолжительному
жизни наших предков, поскольку они нинского прихода, в этом году впервые старанию годонинских прихожан и под-
нам помогают понять не только способ со- прозвучал богослужебный колокол, по- держке паломников их Чехии и Словакии
циального мышления, но и религиозные вешенный рядом с алтарной частью хра- праздник в Микулчицах стал одним из са-
воззрения и вообще духовный мир вели- ма. Отец Серафим вместе с годонински- мых знаменательных паломничеств на-
коморавского населения. ми прихожанами приготовили перенос- шей поместной Церкви.
ные богослужебные принадлежности, Редакция

ikona
3 /2008 35
IK308/1:sazba 9/9/08 8:49 AM Stránka 36

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Slavnostní Božská Liturgie


v Mikulčicích
u pozůstatků prvního
slovanského chrámu
na Moravě

Торжественная Божественная
Литургия
в Микульчицах
на месте первого славянского
храма на Мораве

Juraj, biskup michalovecký, Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský, Ján,


arcibiskup prešovský a Slovenska I Георгий, Епископ Михайловский,
Симеон, Архиепископ Оломоуцко-брненский, Иоанн, Архиепископ
Прешовский и Словакии

Slavnostní procese hierarchů naše místní pravoslavné církve s poutníky I Торжественное шествие иерархов нашей поместной православной церкви
с паломниками

ikona
36 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:50 AM Stránka 37

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Delegace Bulharska vedená panem Georgiem Pirinským, předsedou Národního shromáždění a J. E. panem Zdravkem Popovem, mimořádným a zplnomocněným
velvyslancem v ČR I Делегация Болгарской республики во главе с господином Георгием Пиринским, председателем Национального собрания
и Е. Э. Здравкем Поповым, чрезвычайным и полномочным послом в ЧР
Pravoslavné zástavy I Православные хоругви Ioakim, představený monastýru sv. Gorazda, prot. Jozef Fejsak, představený
farnosti v Brně, ses. Jana Kudrnová z Brna I Иоаким, настоятель
монастыря святого Горазда, прот. Иосиф Фейсак, настоятель прихода
в Брно, сес. Иоанна Кудрнова из Брна

Zpěv pravoslavného zboru při Božské Liturgie I Пение православного хора


во время Божественной Литургии

ikona
3 /2008 37
IK308/1:sazba 9/9/08 8:50 AM Stránka 38

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Kladení věnců k pamětní desce Cyrila a Metoděje, zakladatelů staroslovanské a starobulharské abecedy a písemnictví I Возложение венков к мемориальной
доске Кириллу и Мефодию, основоположникам старослaвянской и староболгарской азбуки и письменности

Účastnici poutě v Mikulčicích na Moravě I Участники паломничества в Микульчице на Моравии

ikona
38 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:50 AM Stránka 39

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Pamětní deska – Pan Georgi Pirinski – Bulharské tance I Мемориальная доска – Господин Георги Пирински – Болгарские танцы
Slavnostní procese hierarchů a duchovenstva s poutníky I Торжественное шествие иерархов и духовенства с паломниками

ikona
3 /2008 39
IK308/1:sazba 9/9/08 8:50 AM Stránka 40

SLOVENSKO I СЛОВАКИЯ

Jeho Vysokopreosvietenosť Ján,


arcibiskup prešovský a Slovenska
25 rokov biskupskej služby
DÀa 22. mája 2008 Jeho Vysokopreosviete- jem. Cirkvi kládla administratívne pre- Àatá. Veriaci ostali bez chrámov, farsk˘ch
nosÈ Ján, arcibiskup pre‰ovsk˘ a Sloven- káÏky, silné mantinely, s ktor˘mi sa bolo budov a cirkevn˘ch pozemkov, na kto-
ska sa doÏíva krásneho jubilea 25 rokov treba veºmi ÈaÏko boriÈ. r˘ch by sa mohli stretávaÈ a stavaÈ nové.
biskupskej sluÏby. ·tvrÈstoroãie aktívnej Pravoslávna cirkev v roku 1968 stratila V tom ãase vykonávaÈ biskupskú sluÏbu
sluÏby v Ïivote ãloveka je podstatou jeho moÏnosÈ vykonávaÈ svoje bohosluÏby na bolo nielen veºmi ÈaÏko, ale bez silnej vi-
pracovnej ãinnosti. ≈ou sa zapí‰e do vedo- väã‰ine farností. Vladyka Ján, ako biskup ery ani nemoÏné.
mia svojich súãasníkov a ak zastáva ve- michalovsk˘, prijímal delegácie, kde veri- No veriaci ãlovek vierou môÏe veºa, „lebo
rejnú funkciu, tak adekvátne aj dejín aci prosili kÀaza a moÏnosÈ úãasti na bo- Ïijeme vierou, a nie videním!“ (2 Kor 5, 7)
prostredia, v ktorom Ïije. Ak ide o bis- hosluÏbách, no bol bezmocn˘. Vtedaj‰ia Svät˘ apo‰tol Pavol ìalej hovorí, Ïe veriaci
kupskú sluÏbu, zloÏitosÈ podmienok v kto- politika ‰tátu nedovoºovala budovaÈ nové ãlovek dobrej mysle, volí sa rad‰ej vysÈaho-
rej je konaná, zapí‰e sa do dejín Cirkvi chrámy, nesmeli vznikaÈ Ïiadne misijné vaÈ z tela a preb˘vaÈ s Pánom (2 Kor 5, 8).
ako dielo povzbudzujúce k aktivite nielen centrá. V náväznosti na to tieÏ nebolo Tak aj pravoslávni veriaci so svojimi du-
súãasníkov, ale aj pokraãovateºov. âím sú moÏné dostaÈ potrebn˘ poãet ‰tátnych sú- chovn˘mi na ãele s biskupom dokázali
podmienky Èaωie a sluÏba je úspe‰ná, t˘m hlasov pre kÀazov, a tak pravoslávni veri- zostaÈ s Pánom, nachádzali si miesto na
aj pamäÈ v Cirkvi je hlb‰ia. PretoÏe je to aci si museli pomaliãky zvykaÈ bez pravo- stretávanie, i miesto na v˘stavbu chrámov
v˘sledok nielen úspe‰ného zhostenia sa slávnych bohosluÏieb a prispôsobovaÈ sa a ìal‰ích potrebn˘ch vecí pre Ïivot Cirkvi.
úloh, ale aj svedectvom obetavosti a pre- t˘m bohosluÏbám, ktoré boli konané v ich Biskup, ktor˘ stojí na ãele eparchie – kaÏ-
javu viery. Takéto ‰tvrÈstoroãie preÏil aj obci. dej cirkevnej obce a bohosluÏobného zhro-
Vysokopreosvieten˘ vladyka Ján. Tragédia pomalého ale istého odchodu maÏdenia, zo svojej sluÏby je centrom kaÏ-
Vladyka Ján nastúpil do biskupskej sluÏby mnoh˘ch veriacich z pravoslávnej cirkvi dého diania. A preto dnes pri tomto
v ãase ateistického reÏimu, keì mnoho sa znásobila e‰te t˘m, Ïe v roku 1990, aÏ jubileu s vìakou a láskou k Bohu veriaci
vecí pre Ïivot Cirkvi bolo nutné urobiÈ, no na malé v˘nimky, drvivá väã‰ina chrámov priná‰ajú osobné poìakovanie vladykovi
vtedaj‰ia ‰tátna správa mala opaãn˘ záu- a farsk˘ch budov bola pravoslávnym od- Jánovi za doposiaº vykonanú biskupskú

Его Высокопреосвященство Ян,


архиепископ Прешовский и Словакии

25-летие епископского служения


22 мая 2008 г. Его Высокопреосвященство жение во времена атеистического режи-
Ян, архиепископ Прешовский и Слова- ма, когда нужно было сделать многое для
кии, отмечает 25-летие епископского существования Церкви, но тогдашняя
служения. Четверть столетия активного государственная администрация имела
служения в жизни человека — это сущ- противоположный интерес. Она ставила
ность его трудовой деятельности. С ее по- Церкви административные препятствия
мощью он запечатлится в памяти своих и большие ограничения, с которыми
современников и, благодаря своей обще- было очень сложно бороться.
ственной должности, войдет и в историю Православная церковь в 1968 году лиши-
места, в котором живет. Что касается епи- лась возможности проводить свои богос-
скопского служения и сложных условий, лужения в большинстве приходов. Вла-
в которых оно проходит, оно останется дыка Ян, будучи михаловским еписко-
в истории Церкви как труд, воодуше- пом, принимал делегации, в которых ве-
вляющий не только современников, но рующие просили о священнике и о воз-
и продолжателей. Чем сложнее условия можности участвовать в богослужениях,
и чем лучше служение, тем глубже Цер- но владыка был бессилен. Государствен-
ковь хранит это в своей памяти. Потому ная политика тех времен не позволяла
что это не только результат успешно строить новые храмы, не могли образовы-
выполненного задания, но и свидетель- ваться новые центры миссии. В связи
ство самоотверженности и выражение с этим не было возможно получить доста-
веры. Такую четверть столетия прожил точное количество разрешений от госу-
и Высокопреосвященный владыка Ян. дарства для священников, так что правос-
Владыка Ян начал свое епископское слу- лавные верующие вынуждены были по-

ikona
40 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:50 AM Stránka 41

SLOVENSKO I СЛОВАКИЯ

sluÏbu. Láska k Cirkvi, vernosÈ Christovej keì posledné roky sa zdajú byÈ ºah‰ie, no s ním spolupracovaÈ. Lebo bez Neho ne-
pravde, dvetísicroãnej tradícii Cirkvi uká- zodpovednosÈ za sluÏbu, ktorú biskup vy- môÏme niã konaÈ (Jn 15, 5). V srdci ãlo-
zali veriacim cestu a spôsob ako vystavaÈ konáva je stále v˘zvou k Ïivotu alebo veka nikdy nevymizne pamäÈ na ÈaÏké,
nové chrámy, zabezpeãiÈ ich v‰etk˘m po- smrti. ale za to duchovne obohacujúce predchád-
trebn˘m pre dôstojn˘ v˘kon bohosluÏieb. Pevne veríme, Ïe na‰e duchovné skúse- zajúce roky. Spoloãne vykonaná práca
ZároveÀ hlb‰ie spoznali, Ïe cesty Hospo- nosti vÏdy budú pre nás v˘zvou k ostraÏi- vÏdy ºudí zjednocuje. Preto veríme, Ïe po
dinove, i keì niekedy vedú cez ÈaÏkosti, tosti v zodpovednej úlohe, ale aj k pamäti tieto dni si v svojich modlitbách na vla-
vedú ãloveka k správnemu cieºu, do du- preÏitého, aby sme dnes konali v súlade dyku Jána spomínajú veriaci a duchoven-
chovne bohat‰ieho Ïivota. Toto v‰etko pre- s BoÏou vôºou a nezabudli na nutnosÈ stvo oboch eparchií.
Ïil nበjubilant so svojimi duchovn˘mi
i veriacimi. Posledné dva roky vladyka
Ján svoju biskupskú sluÏbu vykonáva ako
arcibiskup pre‰ovsk˘ a Slovenska. Nová
eparchia a povinnosti predsedu Metropo-
litnej rady ho zamestnávajú svojimi ‰peci-
fick˘mi problémami. Stále je tu BoÏie po-
volanie k budovaniu zdrav˘ch cirkevn˘ch
obcí správnym pohotov˘m reakciám na
problémy, ktoré priná‰a doba.
V ãase skú‰ok pravoslávnej Cirkvi vla-
dyka Ján preÏíval zloÏitosÈ problémov, ão
malo dopad aj na jeho zdravie. Dnes doba
priná‰a tieÏ neºahké problémy. Veºká seku-
larizácia spoloãnosti, migrácia obyvate-
ºstva majú veºk˘ negatívny vplyv na Ïivot
Cirkvi. Biskup, ktor˘ si uvedomuje slová
Písma a morálnu zaviazanosÈ, Ïe je ustano-
ven˘ pásÈ Cirkev, ktorá je vydobitá Chri-
stovou krvou, má o to Èaωie o koºko vie, Ïe
sa bude zodpovedaÈ za duchovn˘ Ïivot
kaÏdého, ktorému ho Boh zveril, preto aj

степенно привыкать к существованию без ное собрание, по долгу своего служения и проблемы, и это отразилось и на его здо-
православных богослужений и приспо- является центром всего происходящего. ровье. Сейчас тоже возникает много нелег-
сабливаться к тем богослужениям, кото- И поэтому сегодня, по случаю такого ких задач. Сильная секуляризация обще-
рые проводились в их приходах. юбилея, верующие с благодарностью ства и миграция населения весьма отрица-
Трагедия медленного, но бесспорного, и с любовью к Богу приходят лично по- тельно влияют на жизнь Церкви. Для епи-
ухода многих верующих из Православной благодарить владыку Яна за его епи- скопа, осознающего слова Писания и мо-
Церкви усилилась еще из-за того, что скопское служение. Любовь к Церкви, ральную обязательность того, что он назна-
в 1990 году подавляющее большинство, преданность правде Христа и девятисот- чен пасти Церковь, завоеванную кровью
не считая некоторых исключений, храмов летней традиции Церкви показали верую- Христа, все намного сложнее, поскольку он
и приходских зданий было отнято у при- щим путь и способ, как построить новые знает, что отвечает за духовную жизнь каж-
хожан. Верующие остались без храмов, храмы, оборудовать их всем необходимым дого доверенного ему Богом. Хотя по-
приходских зданий и церковных земель- для достойного проведения богослуже- следние годы могут казаться более легки-
ных участков, где они могли бы собирать- ний. Заодно они лучше узнали, что пути ми, ответственность за служение, осу-
ся и соорудить новые храмы. В те време- Господни, которые иногда ведут через ществляемое епископом, постоянно явля-
на осуществлять епископское служение трудности, приводят человека к правиль- ется обращением к жизни или к смерти.
было не только тяжело, но и невозмож- ной цели — к духовно обогащенной жиз- Мы твердо уверенны в том, что наш ду-
но без сильной веры. ни. Через это все прошел наш юбиляр вме- ховный опыт будет для нас постоянно
Но верующий человек многое может сте со своим духовенством и с верующи- призывом к бдительности, касающейся
преодолеть, благодаря своей вере, «ибо мы ми. Последние два года владыка Ян осу- ответственного задания и памяти прожи-
ходим верою, а не видением» (2 Кор 5,7). ществляет свое епископское служение того, чтобы мы сегодня действовали в соо-
Святой апостол Павел далее говорил, в качестве архиепископа Прешовского тветствии с Божией волей и не забывали
что верующий благодушествующий чело- и Словакии. Новая епархия и обязанно- о необходимости с Ним сотрудничать.
век желает лучше выйти из тела и водво- сти председателя Митрополичьего сове- Ибо без Него не можем делать ничего
риться у Господа (2 Кор 5, 8). Так и пра- та загружают его своими специфичными (Иоанн 15, 5). Из сердца человека никог-
вославные верующие со своим духовен- проблемами. По-прежнему существует да не исчезнет память о тяжелых, но и ду-
ством во главе с епископом смогли остать- Божие призвание строить крепкие цер- ховно обогащающих, прошедших годах.
ся у Господа, находили места для встреч, ковные приходы — это правильная своев- Совместно проведенная работа всегда
места для строительства храмов и других ременная реакция на проблемы, кото- объединяет людей. Поэтому мы верим,
сооружений, нужных для жизни Церкви. рые приносит нам время. что в эти дни верующие и духовенство
Епископ, возглавляющий епархию — Во времена испытаний для Православной обеих епархий вспоминают владыку Яна
каждый церковный приход и богослужеб- Церкви владыка Ян переживал сложности в своих молитвах.

ikona
3 /2008 41
IK308/1:sazba 9/9/08 8:50 AM Stránka 42

SLOVENSKO I СЛОВАКИЯ

Te‰íme sa spoloãne z vykonanej práce cirkevn˘mi, ‰tátnymi a obãianskymi vy- lupráce, ìalej je drÏiteºom Ceny mesta Mi-
a prosíme milostivého Hospodina, aby nás znamenaniami domácimi i zahraniãn˘mi, chalovce a Ceny primátora mesta Micha-
viedol s vladykom Jánom po svojej pravej napr. Zastupiteºstvo Ko‰ického samos- lovce. V rámci okrúhleho stola sa usiloval
ceste, aby sme v‰etci vÏdy boli schopní vy- právneho kraja mu udelilo vyznamenanie a inicioval projekty cirkevn˘ch obcí.
daÈ poãet zo Ïivej viery. Vladyka Ján poãas za úsilie na obnove a rozvoji cirkevného Veríme, Ïe jeho ãinnosÈ bude oceÀovaná aj
svojej 25-roãnej biskupskej sluÏby vysvätil Ïivota v eparchií, upevÀovanie konfesio- v budúcnosti. Dnes mu Ïeláme predov-
31 kÀazov, pribliÏne 30 novopostaven˘ch nálnych vzÈahov, aktívnu úãasÈ v ekume- ‰etk˘m pevné zdravie, duchovnú a telesnú
chrámov a niekoºko farsk˘ch budov, zalo- nickom dialógu a usporiadanie majetko- silu pracovaÈ na vinici Hospodinovej, aby
Ïil Pravoslávnu akadémiu, Klub byzant- v˘ch vzÈahov medzi Pravoslávnou a Gréc- sme spolu s ním mohli vydávaÈ dobre sve-
skej kultúry, SOU sv. Cyrila a sv. Metóda kokatolíckou cirkvou, Pre‰ovská univer- dectvo svätého Pravoslávia.
v Michalovciach a M· sv. Rastislava tak- zita v Pre‰ove udelila Zlatú medailu za ce-
tieÏ v Michalovciach. ZaloÏil vydávanie loÏivotnú oddanú sluÏbu v Cirkvi, vedenie Na mnohaja lita Vladyko!
pravoslávneho mesaãníka michalovskej ºudí vo viere, prínos v ekumenickom spo-
eparchie s názvom PrameÀ. Vladyka Ján lunaÏívaní kresÈanov, hlásanie cirkevného Prot. Prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.
za svoju obetavú prácu bol vyznamenan˘ ‰kolstva a rozvíjanie medzinárodnej spo- tajomník Posvätnej synody

Мы радуемся совместно проведенной дарственными и гражданскими отечест- Награды города Михаловце и Награды
работе и просим милостивого Господа, венными и заграничными наградами, мэра города Михаловце. В рамках круг-
чтобы Он вел нас вместе с владыкой напр. представители Кошицкого автоном- лого стола он старался осуществить
Яном по Своему истинному пути, чтобы ного края наградили его за усилия, на- и инициировал проекты церковных при-
мы все смогли отчитаться о своей истин- правленные на возобновление и развитие ходов.
ной вере. Владыка Ян за время своего церковной жизни в епархии, укрепление Мы верим, что и в будущем будет призна-
епископского служения посвятил 31 свя- конфессиональных отношений, актив- на его деятельность. Сегодня мы ему
щенника, освятил 30 новых храмов ное участие в экуменическом диалоге желаем, прежде всего, крепкого здоровья,
и несколько приходских зданий, основал и упорядочение имущественных отноше- духовных и физических сил для работы
Православную академию, Клуб виза- ний между Православной и Греко-като- в винограднике Господа, чтобы мы вме-
нтийской культуры, Среднее профес- лической Церквами. Прешовский уни- сте с ним могли правильно свидетель-
сиональное училище свв. Кирилла и Ме- верситет наградил его золотой медалью ствовать святое Православие.
фодия в Михаловцах и детский сад св. Ра- за беззаветное служение Церкви на про-
стислава тоже в Михаловцах. Он основал тяжение всей его жизни, за руководство Многие лета тебе, владыка!
издание православного ежемесячного людьми по вопросам веры, вклад в эку-
журнала михаловской епархии под назва- меническое сосуществование христиан, Протоиерей профессор доктор теологии
нием «Прамень» («Источник»). Влады- распространение церковного просвеще- Милан Герка, кандидат наук
ка Ян был за свою самоотверженную ния и развитие международного сотруд- секретарь Священного Синода
работу награжден церковными, госу- ничества. Также он является обладателем

ikona
42 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:50 AM Stránka 43

POZVÁNKY I П Р И ГЛ А Ш Е Н И Я

Pouť na Kypr nické právo. Takto vybaven˘ student mÛÏe ními studii pfiedpokládá absolvování bakaláfi-
Jeho BlaÏenost metropolita Kry‰tof povede pÛsobit v pravoslavné církvi, ale díky jazy- ského studijního oboru Pravoslavná teologie
ve dnech 5. aÏ 11. fiíjna 2008 duchovní pouÈ kové v˘bavû a studijním návykÛm se absol- v kombinaci s psychosociálními studii. Cí-
na ostrov Kypr. V pûti dnech nav‰tívíme nej- vent pravoslavné teologie neztratí v Ïádné lem studijního oboru je poskytnout dÛkladné
známûj‰í místa spojená s poãátky kfiesÈan- oblasti. Pravoslavnou teologii lze tedy studo- vzdûlání v pravoslavné teologii i v psychoso-
ství, mimo jiné hrob sv. Lazara Vzkfií‰eného, vat jednooborovû, ale také v kombinaci s psy- ciálních studiích, aby byli absolventi dobfie
prvního biskupa na Kypru. chosociálními studii. pfiipraveni a vybaveni pro práci v souãasné
Pfiípadní zájemci se mohou jiÏ dnes hlásit Bakaláfisk˘ studijní obor Pravoslavná teolo- spoleãnosti, ve které se otevírají nové moÏ-
u mátu‰ky Heleny Novákové na Úfiadu me- gie v kombinaci s psychosociálními studii nosti, ale i problémy, napfi. v sociální oblasti.
tropolitní rady v Dûlostfielecké 7, Praha 6. poskytuje vzdûlání, které je zamûfieno pfiede- Nabyté vzdûlání je pfiipraví k pÛsobení v cír-
Tel. 224 315 015, fax 224 313 137, v‰ím jako pfiíprava pro studium v navazují- kevní sféfie, v oblasti nejrÛznûj‰ích forem so-
e-mail: christofor.cz@tiscali.cz. cím magisterském studijním oboru Pravo- ciální práce, ale i ve sdûlovacích prostfied-
slavná teologie v kombinaci s psychosoci- cích, ve zdravotnictví, v poradensk˘ch
álními studii. Studijní obor Pravoslavná te- institucích, v obãansk˘ch sdruÏeních i pfii ve-
Pravoslavná teologie na Husitské teologické ologie v kombinaci s psychosociálními stu- dení nejrÛznûj‰ích svépomocn˘ch skupin.
fakultě Univerzity Karlovy dii se ãlení do dvou samostatn˘ch stejnû Ústav v˘chodního kfiesÈanství je plnû inte-
Na Husitské teologické fakultû jiÏ nûkolik rozsáhl˘ch ãástí pravoslavné teologie a psy- grován do HTF UK a vyuãující Ústavu v˘-
let fiádnû funguje akreditovan˘ obor Pravo- chosociálních studií. Vzhledem k hloubce a chodního kfiesÈanství pfiedná‰ejí pfiedmûty,
slavná teologie, jehoÏ v˘uku zaji‰Èuje od aka- ‰ífii získaného vzdûlání v pravoslavné teolo- které nemají v âR a blízkém zahraniãí ob-
demického roku 2006/2007 Ústav v˘chod- gii, biblistice, církevních dûjinách, filozofii, dobu – napfi. Keltské kfiesÈanství, Byzant-
ního kfiesÈanství (dfiíve katedra pravoslavné psychologii, sociální práci, speciální pedago- skou filosofii ad. V‰ichni studenti HTF UK
teologie). gice, poradenské práce s rodinou, speciální mají skrze nabídky voliteln˘ch a povinnû
Bûhem studia se studenti dÛkladnû seznámí komunikaci a dal‰ích disciplínách je moÏné voliteln˘ch pfiedmûtÛ tyto zajímavé pfied-
s biblistikou a církevními dûjinami, které absolventa bakaláfiského studia tohoto oboru mûty absolvovat. Ústav v˘chodního kfiesÈan-
absolvují spoleãnû s ostatními studenty HTF povaÏovat za dostateãnû pfiipraveného pro ství se podílí na vydávání revue pro v˘-
UK, z pravoslavné oblasti se jim dostane vykonávání specifick˘ch funkcí jak v cír- chodní kfiesÈanství – Parrésia.
komplexního vzdûlání od pravoslavné dog- kevní sféfie, tak v nejrÛznûj‰ích formách so- Zájemce o studium nalezne informace
matiky, pfies dûjiny pravoslaví na na‰em ciální práce. www.htf.cuni.cz, nebo na tel. ãíslech tel.:
území, byzantskou teologii, patrologii, pra- Navazující magistersk˘ studijní obor Pravo- 241 733 131, 241 733 122; fax: 241 732 294
voslavnou liturgiku aÏ po pravoslavné kano- slavná teologie v kombinaci s psychosociál- (studijní oddûlení).

Паломничество на Кипр гут работать в православной церкви, но, бла- калаврскую программу «православная тео-
Его Блаженство митрополит Христофор годаря языковой подготовке, выпускники логия в комбинации с психолого-социаль-
с 5 по 11 октября возглавит духовное палом- православной теологии не пропадут ни в ка- ными дисциплинами». Целью учебной дис-
ничество на остров Кипр. За пять дней мы кой сфере. Православную теологию можно циплины является предоставление основа-
посетим самые известные места, связанные изучать отдельно или в комбинации с пси- тельного образования в православной тео-
с зарождением христианства, помимо про- холого-социальными дисциплинами. логии и в психолого-социальных дисцип-
чего, могилу святого Лазаря Воскресшего, Бакалаврская программа православная тео- линах, чтобы абитуриенты были хорошо
первого епископа на Кипре. логия в комбинации с психологическо-со- подготовлены для работы в современном
Желающие могут уже сегодня обратиться циальной дисциплиной предоставляет об- обществе, где появляются новые возможно-
к матушке Гелене Новаковой из Канцеля- разование, направленное прежде всего на сти, например, в социальной сфере. Полу-
рии Митрополичьего Совета по адресу подготовку для последующей магистер- ченное образование их подготовит для ра-
Делостржелецка 7, Прага 6. ской программы с учебной дисциплиной боты в церковной сфере, в области разных
Тел.: 224 315 015, факс 224 313 137, православная теология в комбинации социальных служб, а также для работы
e-mail christofor.cz@tiscali.cz. с психологическо-социальной дисципли- в средствах массовой информации, в здра-
ной. Учебная дисциплина «православная воохранении, в консультациях, в граждан-
теология в комбинации с психолого-соци- ских объединениях, в руководстве различ-
Православная теология на Гуситском теоло- альными дисциплинами» подразделяется на ных групп на общественных началах.
гическом факультете Карлова университета две равные по объему части — православ- Институт восточного христианства полно-
На Гуситском теологическом факультете ная теология и психолого-социальные дис- стью включен в ГТФ КУ, и преподаватели
уже несколько лет существует аккредито- циплины. Принимая во внимание глубину Института восточного христианства препо-
ванная специальность «православная тео- и обширность полученного образования дают предметы, у которых нет в ЧР и близ-
логия», обучение которой обеспечивает в сфере православной теологии, библи- ком зарубежье аналогов — например, кель-
с 2006/2007 академического года Институт стики, церковной истории, философии, тское христианство, византийскую филосо-
восточного христианства (раньше — Кафе- психологии, социальной работы, специ- фию и т.д. Все студенты ГТФ КУ изучают
дра православной теологии). альной педагогики, совещательной работы эти интересные предметы посредством фа-
Во время учебы студенты подробно ознако- с семьей, специальной коммуникации культативных и обязательных факультатив-
мятся с библистикой и церковной истори- и других дисциплин, выпускника бака- ных предметов. Институт восточного хри-
ей, которые они будут изучать вместе лаврской программы можно считать доста- стианства принимает участие в издании
с остальными студентами ГТФ КУ, что ка- точно подготовленным для исполнения журнала по теме восточного христианства
сается православия, они получат комплекс- обязанностей не только в церковной сфере, — «Парресиа».
ные знания православной догматики, исто- но и в разных видах социальной работы. Желающие получить более подробную ин-
рии православия на нашей территории, Для продолжения учебы в последующей ма- формацию об учебе могут посетить сайт
византийского богословия, патрологии, гистерской программе «православная тео- www.htf.cuni.cz, или звонить по телефону:
православной литургики и православного логия в комбинации с психолого-социаль- 241 733 131, 241733 122; факс: 241 732 294
канонического права. Студенты потом мо- ными дисциплинами», нужно закончить ба- (учебный отдел).

ikona
3 /2008 43
IK308/1:sazba 9/9/08 8:50 AM Stránka 44

AKTUALIT Y I НОВОСТИ

Návštěva přátel ze Srbska gací vymûnili informace ze Ïivota na‰ich pfiedná‰ející tento prostor v plnosti vyuÏili
Ve dnech 12. – 17. kvûtna pob˘vala v olo- církví, rozebrali souãasné souvislosti a si- a konference se tak stala „matkou“ mno-
moucko-brnûnské eparchii na‰í církve tuaci na Kosovu a Metochiji, porozprávûli h˘ch cenn˘ch závûrÛ.
delegace pravoslavné církve ze srbské ·u- o problémech, které jako vûfiící ve sv˘ch V prÛbûhu prvního dne vystoupilo se
madije (centrální Srbsko s metropolí Kra- eparchiích fie‰í. sv˘mi referáty, koreferáty, diskusními pfiís-
gujevac). V úter˘ 13. a ve stfiedu 14. kvûtna pûvky a proslovy více neÏ dvacet pfiedná-
pfiátelé pob˘vali v Olomouci a nav‰tívili Pravoslavná bohoslovecká fakulta Prešovské ‰ejících z rÛzn˘ch vûdeck˘ch oblastí. Kon-
nûkteré církevní obce v okolí Olomouce univerzity v Prešově hostila významnou ference tak splnila také svÛj sekundární
a monast˘r ve Vilémovû. V následujících konferenci s mezinárodní účastí cíl: stát se mezinárodním interdisciplinár-
dnech pak byli hosty obce ve Stfiílkách. Od ranních hodin dne 13. kvûtna 2008 ním a interkonfesionálním setkáním. Nej-
Byl dostatek ãasu, aby si hostitelé s dele- Pravoslavná bohoslovecká fakulta Pre‰ov- v˘znamnûj‰ím hostem byl profesor Dr.
ské univerzity v Pre‰ovû hostila ojedinûlé Pantelejmon E. Rodopoulos, emeritní pro-
setkání. Teologové, sociologové, historici a fesor Teologické fakulty Aristotelovi uni-
pedagogové z celého Slovenska a okolních verzity v Tessalonikách, metropolita Tyro-
zemí se se‰li pfiednést svoje referáty na loisk˘ a Seredijsk˘, igumen (pfiedstaven˘)
konferenci s mezinárodní úãastí, která se stavropygiálního (královského) monast˘ru
jmenovala „Svaté tajiny (svátosti) v souãas- Vlatadon, pfiedseda institutu patristick˘ch
ném spoleãenském kontextu“. Konference studií ekumenického patriarchátu. Na pod-
byla v˘stupem vûdecko-v˘zkumného pro- nût dûkana Pravoslavné bohoslovecké fa-
jektu „Svátostní Ïivot v Pravoslavné kulty Pre‰ovské univerzity prof. ThDr. Jána
církvi“ (GAPC 1/2006). Jejím prvofiad˘m Zozuºaka, PhD. a garanta konference ThDr.
cílem bylo poskytnout prostor, v souãas- ·tefana ·aka, PhD. byl prof. Dr. Pantelej-
nosti nesmírnû potfiebné, produktivní a na monovi E. Rodopoulosovi udûlen˘ ãestn˘

aktuality новости
téma zamûfiené diskusi. Je pochopitelné, Ïe doktorát Pre‰ovské univerzity „Dr.h.c.“ za

Посещение друзей из Сербии ном общественном контексте». Конфе- факультета Прешовского университета,
С 12 по 17 мая в оломоуцко-брненской ренция была организована на основе профессора, доктора богословия и фило-
епархии нашей Церкви гостила делегация научно-исследовательского проекта софии Яна Зозуляка, и гаранта конферен-
Православной Церкви из сербской Шу- «Святость жизни в Православной церк- ции доктора богословия и философии
мадии (Центральная Сербия с городом ви» (GAPC 1/2006). Ее первостепенной Штефана Шака, профессору доктору
Крагуевац). Во вторник 13-го и в среду задачей было предоставить простран- Пантелеймону Е. Родопулосу была при-
14-го мая друзья ездили в Оломоуц и по- ство для очень нужной, продуктивной своена почетная степень доктора Прешов-
сетили несколько приходов под Оло- и направленной на данную тему дискус-
моуцем и монастырь в Вилемове. В после- сии. Докладчики, конечно, этой возмож-
дующие дни они гостили в приходе ностью воспользовались, и конферен-
в Стржилках. Было достаточно времени ция стала «матерью» многих ценных за-
для того, чтобы хозяева с гостями обме- ключений.
нялись информацией о жизни наших В течение первого дня с докладом, содо-
Церквей, проанализировали современ- кладом, выступлением в дискуссии
ную взаимосвязь и ситуацию в Косово и и речью выступило более двадцати до-
Метохии, побеседовали о проблемах, ка- кладчиков из разных научных сфер. Та-
сающихся верующих в их епархиях. ким образом, конференция выполнила
свою второстепенную задачу: стать меж-
На Православном богословском дународной межотраслевой и межкон-
факультете Прешовского университета фессиональной встречей. Самым извест-
прошла знаменательная конференция ным гостем был профессор доктор Пан- ского университета «доктор гонорис кау-
с международным участием телеймон Е. Родопулос, заслуженный за» за научный труд всей его жизни. Это
С утренних часов 13 мая 2008 г. на Пра- профессор Богословского Факультета событие, произошедшее 14 мая 2008
вославном богословском факультете Аристотелевского университета в Фесса- в зале Евангельской коллегии, было
Прешовского университета состоялась лониках, митрополит Тиролейский кульминационным пунктом программы
исключительная встреча. Теологи, со- и Сирандионский, игумен (настоятель) всей конференции. На конференции
циологи, историки и педагоги со всей Ставропигиального (королевского) мо- было действительно сделано много за-
Словакии и соседних стран собрались, настыря Влатадон, председатель инсти- ключений. К самым ценным принадлежа-
чтобы выступить с докладами на конфе- тута патристических исследований эку- ло соглашение проводить и в дальнейшем
ренции с международным участием, ко- менического патриархата. По инициати- такие встречи как можно чаще. На осно-
торая называлась «Святость в современ- ве декана Православного богословского вании этого декан Православного бого-

ikona
44 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:50 AM Stránka 45

AKTUALIT Y I НОВОСТИ

jeho celoÏivotní vûdeckou práci. Touto Vladyka Nikolaj se narodil 23. února 1936 sv˘mi nejbliωími si dûti v tento radostn˘
událostí, která se uskuteãnila dne 14. kvût- rodiãÛm Anne (Totin) a Andrejovi Smis- den pfiály, aby milostiv˘ BÛh naplnil du-
na 2008 v dvoranû Evangelického kolegia, kov˘m. Jeho pfiedkové emigrovali do USA chovními dary jejich srdíãka po dobu je-
vyvrcholil program celé konference. Zá- z Podkarpatsk˘ch obcí Kalník a Ivanovce. jich Ïivota a na slávu Trojjediného Boha.
vûrÛ z konference bylo skuteãnû mnoho. Na knûze byl vysvûcen˘ 11. ledna v roce
Mezi nejcennûj‰í patfiila dohoda uskuteã- 1959. Jeho první farností byla farnost sva- V Bulharsku se mormoni pokusili přerušit
Àovat podobné setkání co moÏná nejãastûji. tého Petra a Pavla ve Windber, Pensylvá- svatou liturgii
V tomto duchu pfiislíbil dûkan PBF PU nii. Intronizovan˘ na biskupa byl 13. bfiez- Stalo se to na svátek Nanebevstoupení Pánû
v Pre‰ove prof. ThDr. Ján Zozuºak, PhD. na 1983. Posvátn˘m Synodem Ekumenic- v chrámu sv. Cyrila a Metodûje v Burgasu,
zrealizovat konferenci s pfiíbuznû nastave- kého patriarchátu byl dne 24. listopadu kde pfii‰li do chrámu v prÛbûhu sváteã-
n˘mi parametry uÏ v fiíjnu tohoto roku. 1997 zvolen˘ za metropolitu. ních bohosluÏeb a pokou‰eli se zde hlásat
své uãení. Tito ameriãtí obãané svou nábo-
Pozdravný dopis Jeho vysokopřeosvícenosti První svatá zpověď v Medzilaborcích Ïenskou agitací naru‰ovali bohosluÏbu
vladyky Jána metropolitovi Amissosu V pfiekrásnou sluneãní nedûli 18. kvûtna a vadili pfiítomn˘m pravoslavn˘m kfiesÈa-
z Americké Karpatoruské pravoslavné pfiistoupilo 17 dûtiãek v chrámû svatého nÛm pfii modlitbû. Pfiedstaven˘ chrámu to
eparchie v USA Nikolajovi Ducha v Medzilaborcích, poprvé k svaté ta- povaÏuje za akt náboÏenského nepfiátelství
Pfii pfiíleÏitosti 25. v˘roãí biskupské sluÏby jinû Pokání a svaté tajinû Eucharistie. Sva- a za poru‰ení náboÏensk˘ch práv a svobod
zaslal Jeho Vysokopfieosvícenosti vladyka tou liturgii slouÏili arcidûkan prot. Mgr. pravoslavn˘ch kfiesÈanÛ. Dodal také, Ïe to
Ján, arcibiskup pre‰ovsk˘ a Slovenska, po- Ján Novák a j. Mgr. Peter Kaãmár. Spolu se není poprvé, kdy si mormoni (tzv. „církev
zdravn˘ list Jeho Vysokopfieosvícenosti svat˘ch JeÏí‰e Krista posledních dnÛ“) po-
vladykovi Nikolajovi, metropolitovi Amis- ãínají tímto zpÛsobem: na Kvûtnou nedûli
sosu z Americké Karpatoruské pravo- jiní pfiedstavitelé sekty rozdávali své pub-
slavné eparchie v USA. likace pravoslavn˘m, ktefií ãekali ve frontû
Vladyka Ján vysoko vyzdvihl pomoc vla- na posvûcené ratolesti.
dyky Nikolaje pfii v˘stavbû chrámÛ na Slo-
vensku. VáÏí si, Ïe vladyka Nikolaj neza- Společná homilie Benedikta XVI.
pomíná na rodn˘ kraj sv˘ch rodiãÛ. a Bartoloměje I.
Vladyka Ján mûl nûkolikrát moÏnost jej Nejvy‰‰í pfiedstavitel fiímskokatolické
nav‰tívit v USA. Rád vzpomíná na vysvû- církve Benedikt XVI. a jeho Svatost eku-
cení dfievûného chrámu v mládeÏnickém menick˘ patriarcha Bartolomûj I. spoleãnû
centru Camp Nazareth. fiecky recitovali Nicejsko-Cafiihradské

словского факультета Прешовского уни- США. Владыка Ян превознес помощь достный день пожелали, чтобы мило-
верситета, профессор, доктор богословия владыки Николая в строительстве храмов стивый Бог умножил духовные дары
и философии Ян Зозуляк, пообещал ор- в Словакии. Он оценил то, что владыка и благодать, наполнившие их сердечки,
ганизовать конференцию с похожими Николай не забывает родные края своих на протяжение всей их жизни и во славу
параметрами уже в начале октября это- родителей. У владыки Яна несколько Триединого Бога.
го года. раз была возможность посетить его
в США. Он с удовольствием вспомина- В Болгарии мормоны пытались сорвать
Поздравительное письмо Его ет освящение деревянного храма в моло- божественную литургию
Высокопреосвященства владыки Яна дежном центре в Кэмп Назарете. Это произошло в день Вознесения Хри-
митрополиту Амиссосу Карпато-русской Владыка Николай родился 23 февраля стова в храме свв. Кирилла и Мефодия
православной епархии США Николаю 1936 г., его родители были Энн (Тотин) в Бургасе. Мормоны явились в храм во
По случаю 25 годовщины епископской и Андрей Смисковы. Его предки эмигри- время праздничного богослужения и пы-
службы Его Высокопреосвященство вла- ровали в США из подкарпатских сел
дыка Ян, архиепископ Прешовский Кальник и Ивановцы. Он был рукополо-
и Словакии, направил поздравительное жен во священника 11 января 1959 года.
письмо Его Высокопреосвященству вла- Его первым приходом был приход свято-
дыке Николаю, митрополиту Амиссосу го Петра и Павла в Виндбере, в Пенсиль-
Карпато-русской православной епархии вании. Он был возведен в сан епископа
13 марта 1983. Священный синод Экуме-
нического патриархата его 24 ноября
1997 г. назначил митрополитом.

Первая святая исповедь в Медзилаборцах


В прекрасное солнечное воскресенье
18 мая 17 детей впервые приняли в хра-
ме святого Духа в Медзилаборцах Таин-
ство Святого Покаяния и Таинство Свя-
той Евхаристии. Святую литургию слу-
жили архидиакон протоиерей магистр Ян
Новак и иерей магистр Петер Качмар.
Вместе со своими родными дети в этот ра-

ikona
3 /2008 45
IK308/1:sazba 9/9/08 8:50 AM Stránka 46

AKTUALIT Y I НОВОСТИ

krédo pfii eucharistické bohosluÏbû ve va- Hora Athos je povaÏovaná za zá‰titu pra- Po úderu blesku vzplanula knihovna
tikánské bazilice na slavnost sv. Petra voslavného kfiesÈanstva. Nachází se tu Kyjevsko-pečerské lavry
a Pavla. Iverská ikona Bohorodiãky, jejíÏ kopie jsou Ve ãtvrtek 12. ãervna okolo 17. hodiny
roz‰ífiené po celém Rusku a vûfiícími jsou v objektu Kyjevsko-peãerské lavry, kde je
Ženy poprvé po 1000 letech nezákonně pokládané za zázraãné. V roku 1060 pa- umístûná historická knihovna, vypuknul
vnikly do mnišské republiky novník Byzancie Konstantin Monomach poÏár. Po úderu blesku vzplanula stfiecha
âtyfii rodaãky z Moldavska poru‰ili zákaz vydal pfiíkaz, kter˘m zakázal Ïenám puto- kupole ukrajinské státní historické kni-
a vstoupili na fieck˘ poloostrov Athos, kde vat na Athos, aby ochránil pravoslavné hovny. OheÀ se roz‰ífiil po námûstí pfii-
se nachází 20 pravoslavn˘ch monast˘rÛ mnichy od poku‰ení. Svatá Hora se taktéÏ bliÏnû v rozloze 100 metrÛ ãtvereãních.
a kam od roku 1060 nevstoupila Ïenská naz˘vá „mni‰ská republika“. Pfii poÏáru byl vyhlá‰en druh˘ stupeÀ po-
noha. Nejen pfiítomnost osob Ïenského Pfiedstavení Svaté hory jiÏ dfiíve rozhodli hotovosti. Na místo nehody vycestovaly
pohlaví, ale i samiãek domácích zvífiat je o zpfiístupnûní monast˘ru Zigu – nejstar- hasiãské jednotky. PoÏár byl uha‰en
na Athosu pfiísnû zakázaná. Hovofií se, Ïe ‰ího athoského pfiíbytku v‰em zájemcÛm, v 17:40 místního ãasu a bylo zji‰tûno, Ïe
tu dokonce ani ptáci nestaví hnízda a ne- a také Ïenám. Tento pfiíbytek tvofií spí‰e v knihovnû se nic pfiím˘m ohnûm ani vo-
mají mláìata. v˘jimku ze v‰eobecného athoského pravi- dou nepo‰kodilo.
Moldavanky ve vûku od 27 do 32 let sdû- dla, protoÏe se nachází pfiibliÏnû 40 metrÛ Proslaven˘ monast˘r se rozkládá na vyso-
lily policii, Ïe pfiipluli z Turecka. Údajnû od oficiální hranice Athosu, kterou Ïeny kém kopci nad Dnûprem. Ukrajinská státní
zaplatili 6300 dolarÛ dvûma UkrajincÛm, mají zakázáno pfiekroãit. Monast˘r se roz- historická knihovna byla zaloÏená v roce
ktefií organizují nezákonnou pfiepravu prostírá pfiibliÏnû dva kilometry od mûsta 1939 a je umístûná na území Národní Ky-
emigrantÛ. O tom, Ïe pobyt Ïen v této ãásti Uranupolis, odkud zaãínají pouÈ na Athos jevsko-peãerské historické-kulturní rezer-
¤ecka je zakázan˘, pr˘ nevûdûli. „Policis- poutníci a je snadno dostupn˘ pro ná- vace. KniÏn˘ fond má v úschovû okolo
tÛm a mnichÛm fiekli, Ïe velmi litují, toho v‰tûvy. Pfied nûkolika lety fiecká vláda ne- 1 mil. jednotek – chrání se tu cenné knihy,
co se stalo, ale nemohli vûdût, Ïe vstoupili gativnû reagovala na rezoluci Europarla- unikátní literatura, vzorky tiskafiského
na zakázané území“ – oznámil agentufie mentu pfiijmout rozhodnutí o moÏnosti umûní. Mezi publikacemi, které se ucho-
Reuters dÛstojník policie. „Bylo jim od- Ïen nav‰tívit Athos, v rámci zachování vávají v této knihovnû je „OstroÏská bible“
pu‰tûno“, dodal. rovnosti mezi pohlavími. vydaná Ivanom Fedorom v roce 1581, ko-
Mni‰i z monast˘rÛ objevili neãekané lekce publikací Kyjevsko-peãerské lávry,
hosty na území Athosu 1. ãervna a ihned Synapsis – první historická pfiíruãka vy-
zavolali policii. Podle fieckého práva se daná v postupnû v letech 1674, 1678,
poru‰ení zákazu mÛÏe trestat odnûtím 1680.
svobody na období jednoho roka. Svatá

тались проповедовать свое учение. Эти на в минувшее воскресенье вечером. Мо-


граждане США своей религиозной аги- нахи вызвали полицию. По греческому
тацией нарушали богослужение и меша- законодательству, нарушение запрета
ли присутствующим молящимся пра- может караться лишением свободы сро-
вославным христианам. Настоятель хра- ком до одного года. Святая гора Афон
ма это считает актом религиозной враж- считается оплотом православного христи-
ды и нарушением религиозных прав анства. Здесь находится Иверская икона
и свобод православных христиан. Он Божией матери, копии которой распро-
также добавил, что это не первый случай, строве Афон, где находится 20 православ- странены по всей России и почитаются
когда мормоны (т.н. «Церковь Иисуса ных монастырей и где с 1060 года не сту- верующими как чудотворные. В 1060
Христа Святых последних дней») ведут пала нога женщины. Нахождение не году император Византии Константин
себя подобным образом: на Вербное вос- только лиц женского пола, но даже и са- Мономах издал указ, запрещающий жен-
кресенье другие представители этой сек- мок домашних животных на Афоне стро- щинам приезжать на Афон, дабы изба-
ты раздавали православным, выстроив- го запрещено. По преданию, даже птицы вить православных монахов от искуше-
шимся в очередь за освященной вербой, не вьют здесь гнезд и не выводят птенцов. ний. Святую гору иначе именуют еще
буклеты религиозного содержания. Молдаванки в возрасте от 27 до 32 лет «монашеской республикой».
рассказали полиции, что приплыли из Власти Святой горы уже раньше постано-
Совместная гомилия Бенедикта XVI Турции. По некоторым сведениям, они вили разрешить доступ в монастырь Зигу
и Варфоломея I заплатили 6300 долларов двум украин- — древнейшую афонскую обитель — всем
Глава Римско-католической церкви Бе- цам, которые организуют незаконные желающим, в том числе женщинам. Од-
недикт XVI и Вселенский Патриарх Его перевозки мигрантов. О том, что закон за- нако эта обитель — скорее исключение из
Святейшество Варфоломей I совместно прещает нахождение женщин в этой ча- общего афонского правила, поскольку
прочли Никео-Цареградский Символ сти Греции, они, по их словам, не знали. находится примерно в сорока метрах вне
Веры во время евхаристического богос- «Они сказали полицейским и монахам, официальной границы Афона, которую
лужения в ватиканской базилике в празд- что очень сожалеют о случившемся, но не запрещено переступать женщинам. Мона-
ник свв. Петра и Павла. могли знать, что ступили на запретную стырь расположен примерно в двух кило-
территорию», — сообщил агентству Reu- метрах от города Урануполиса, откуда на-
Женщины впервые за тысячу лет незаконно ters офицер полиции. «Их простили», — чинают путь на Афон паломники, и лег-
проникли в монашескую республику добавил он. ко доступен для посещения. Несколько
Четыре уроженки Молдавии нарушили Нежданных гостей насельники мона- лет назад греческие власти негативно
запрет и высадились на греческом полуо- стыря обнаружили на территории Афо- отреагировали на резолюцию Европарла-

ikona
46 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:50 AM Stránka 47

AKTUALIT Y I НОВОСТИ

vût‰ích svatin pro kfiesÈany celého svûta – v Moskvû krátce, stihl se nauãit nûkolik
fíkovník, kter˘ v souladu s biblickou tra- frází v ru‰tinû, pfiedev‰ím frázi „Rusko
dicí proklel JeÏí‰ Kristus. Jeden z pozemkÛ a Palestina – navÏdy pfiátelé“.
s rozlohou 18 tisíc metrÛ ãtvereãních se
rozprostírá v oblasti, kterou obyvatelé Je- Archijerejský sněm: pravoslavní mohou uctívat
richa naz˘vají „moskevská“. i jiné všekřesťanské svátosti, ale nemohou se
Stepa‰in vyjádfiil vdûãnost primátorovi Je- modlit s „raskolniky“ a „jinoslavnými“
richa a uvedl, Ïe dnes se Rusku odevzdává Vûfiící Ruské pravoslavné církve mohou
„jedno z nejsvatûj‰ích míst na svûtû“ a po- pokraãovat v uctívání v‰ekfiesÈansk˘ch
ukázal na to, Ïe bude hlavní úlohou státu svátostí, které jsou uchovávané v chrá-
vybudovat na tûchto pozemcích „centrum mech jin˘ch konfesí a náboÏenství, ale ne
ruské kultury, ruského jazyka a ruského v raskolnick˘ch, fiekl metropolita Smolen-
pravoslaví“. „Dnes se na‰i palestin‰tí bra- sk˘ a Kaliningradsk˘ Cyril z Úseku vnûj-
tfii snaÏí o to, aby se Rusko vrátilo na Sva- ‰ích církevních vztahÛ moskevského pat-
Pozemek s biblickým fíkovník ve Svaté zemi tou Zem“, zdÛraznil prezident Nejvy‰‰ího riarchátu. S ohledem na masové poutû
byl předaný Rusku kontrolního úfiadu. Pokud se jedná o Sale- pravoslavn˘ch vûfiících ke kfiesÈansk˘m
Primátor mûsta Jericho – Chassan Salech cha, ten vyhlásil, Ïe dne‰ní den je „velmi svatyním, které se nacházejí v chrámech
odevzdal v pondûlí pfiedsedovi Nejvy‰‰ího radostn˘ nejen pro nûho osobnû, ale i pro „jinoslavn˘ch“ a dokonce i na nekfiesÈan-
kontrolního úfiadu Ruské federace Sergeji celou Palestinu“, protoÏe tato událost vne- sk˘ch náboÏensk˘ch místech vznikla
Stûpa‰inovi list vlastnictví tfiech pozemkÛ sla „velmi slibn˘ pfiínos“ do dûjin rusko- otázka, ãi je takovéto uctívání svátostí
ve Svaté zemi, informuje „Interfaks“. Akt palestinsk˘ch vztahÛ, existujících uÏ a vykonávání motliteb povoleno. Podle
pfiedání listu vlastnictví se uskuteãnil mnoho století. slov metropolity Cyril v chrámu Krista
v pondûlí v místnosti Nejvy‰‰ího kontrol- „Pojìme spolu poodhalit nové dimenze Spasitele, mezi zasedáními Archijerej-
ního úfiadu v Moskvû. „Toto rozhodnutí ruské pfiítomnosti v Palestinû, protoÏe je to ského snûmu RPC, kter˘ probíhal ve
bylo vynesené pfiedsedou Palestinské sa- pfiání celého na‰eho lidu“, – podotkl pri- dnech 24. – 29. ãervna, taková modlitební
mosprávy, kter˘ rozhodl, aby v‰echny po- mátor Jericha poukazujíc na to, Ïe osobi- praxe existuje a zapojuje se do ní kaÏd˘
zemky, které mají vztah k Ruské pravo- tou úlohu v tomto procesu sehrává pravo- rok ãím dál víc lidí. Jako pfiíklad pfiedsta-
slavné církvi a Rusku, byly vrácené jejich slavná palestinská spoleãnost. "PfiestoÏe vitel moskevského patriarchátu odkázal
zákonn˘m majitelÛm“, uvedl Salech. stále zÛstáváme pod okupací, uÏ dávno na me‰itu v Chevronu, kde se nachází
Na jednom z pozemkÛ o rozloze 12 tisíc touÏíme po míru a svobodném rozvoji, ostatky proroka Abraháma a kam pravo-
metrÛ ãtvereãních se nachází jedna z nej- oznámil Salech. Dodal, Ïe pfiestoÏe je slavní pfiicházejí se sv˘mi motlitbami.

мента, призывавшую разрешить женщи- библиотеке, «Острожская библия», из- тров расположен в районе, который жи-
нам посещать Афон в рамках соблюдения данная Иваном Федоровым в 1581 году, тели Иерихона называют «Московией».
равенства между полами. коллекция изданий Киево-Печерской Степашин, выражая благодарность мэру
лавры, Синопсис — первое пособие по Иерихона, отметил, что сегодня России
От удара молнии вспыхнула библиотека истории, изданное последовательно передано «одно из самых святых мест
Киевско-Печерской лавры в 1674, 1678, 1680 годах. в мире», и отметил, что отныне главной
В четверг 12 июня около 17:00 произошел задачей государства будет создание на
пожар в корпусе Киево-Печерской лав- России передан участок земли на Святой этих землях «центров русской культуры,
ры, где расположена историческая биб- Земле с библейской смоковницей русского языка и российского правосла-
лиотека. Горела кровля купола Государ- Мэр города Иерихон Хассан Салех вия». «Сегодня наши палестинские
ственной исторической библиотеки 9 июня передал председателю Счетной братья заинтересованы в том, чтобы Рос-
Украины. Огонь распространился на палаты РФ Сергею Степашину свиде- сия вернулась на Святую Землю», — от-
площади приблизительно 100 квадратных тельство на владение тремя участками метил председатель Счетной палаты.
метров. Пожару был присвоен вторая земли на Святой земле, передает «Интер- В свою очередь, Салех заявил, что сегод-
категория сложности. На место происше- факс». Церемония передачи свидетельств няшний день является «очень счастли-
ствия выехали пожарные подразделе- о собственности состоялась в Счетной па- вым» не только для него лично, «но и для
ния. Пожар был потушен в 17:40 по мест- лате в Москве. «Это решение было выне- всей Палестины», поскольку это событие
ному времени. Было обнаружено, что сено председателем Палестинской на- внесло «очень солидный вклад» в исто-
в библиотеке практически ничего не по- циональной администрации, чтобы все
страдало ни от огня, ни от воды. участки, имеющие отношение к Русской
Знаменитая лавра расположена на высо- Православной Церкви и России, были бы
ком холме над Днепром. Государственная возвращены их законным владельцам»,
историческая библиотека Украины была — сказал Салех. Один из земельных
основана в 1939 году, размещена на тер- участков в 12 тысяч квадратных метров
ритории Национального Киево-Печерско- передан в собственном российскому пра-
го историко-культурного заповедника. вительству. На этом участке расположе-
Книжный фонд насчитывает около мил- на одна из самых больших святынь для
лиона единиц хранения — здесь сберега- христиан всего мира — смоковница, ко-
ется уникальная литература, ценные торую, согласно евангельскому преданию,
книги, образцы печатного искусства. проклял Иисус Христос. Один из участ-
Среди изданий, которые хранятся в этой ков площадью 18 тысяч квадратных ме-

ikona
3 /2008 47
IK308/1:sazba 9/9/08 8:50 AM Stránka 48

AKTUALIT Y I НОВОСТИ

V pfiípadû raskolnikÛ anebo UniatÛ, podle domnívá, Ïe v‰ichni ãlenové Archijerej- církve Jeho Svátost patriarcha Moskevsk˘
slov metropolity, pfii fie‰ení v˘‰e uvedené ského snûmu mají stejn˘ názor. a celé Rusi Alexij II. slouÏil svatou archi-
otázky vznikají „znaãné problémy“. „Pro- jerejskou liturgii v Chrámu Krista Spasi-
toÏe jsou Uniaté a raskolnici navenek od Slavnostní bohoslužba v den zakončení tele. Pfii této pfiíleÏitosti daroval rusk˘ pre-
pravoslaví nerozeznatelní, tak jsou spo- Archijerejského sněmu zident Dimitrij Medvûdûv Jeho Svatosti
leãné modlitby s fieckokatolíky a raskol- V sobotu 29. ãervna, v den zakonãení Ar- církevní svátost z depozitáfie Moskevského
niky, dokonce i v chrámech fieckokatolic- chijerejského snûmu Ruské pravoslavné Kremlu.
k˘ch a raskolnick˘ch velmi nebezpeãné

pro jednotu pravoslavné církve a mohou


u‰kodit jednotû Církve“, vysvûtlil pfied-
stavitel moskevského patriarchátu.
„Co se t˘ká spoleãn˘ch modliteb s „jino-
slavn˘mi“, tak k tomu existují kanóny,
které zakazují takovéto modlitby a Pravo-
slavná církev se tûchto kanónÛ drÏí“, fiekl
metropolita Cyril. „Úãast pravoslavn˘ch
na bohosluÏbách jinovûrcÛ nepfiipadá
v úvahu“, struãnû zakonãil. Metropolita se

рию русско-палестинских отношений, внешне униа и раскол неотличимы от


насчитывающую уже многие века. «Да- православия и молитвы вместе с униата-
вайте вместе откроем новую страницу ми и раскольниками, даже в храмах униа-
русского присутствия в Палестине. Это тов и раскольников, опасны для единства
желание всего нашего народа», — под- Православной Церкви, и могут нано-
черкнул мэр Иерихона, отметив, что осо- сить ущерб единству Церкви», — пояснил
бую роль в этом процессе призвано сы- представитель Московского патриарха-
грать Императорское православное пале- та.
стинское общество. «Хотя мы продо- «Что касается совместных молитв с ино-
лжаем находиться под оккупацией, но по- славными, то существуют каноны, кото-
прежнему жаждем мира и свободного раз- стианским святыням, которые находят- рые препятствуют таким молитвам,
вития», — заявил Салех. Он добавил, что, ся в инославных храмах и даже в нехри- и Православная Церковь придерживает-
хотя недолго находится в Москве, но стианских религиозных местах, возник ся этих канонов», — сказал митрополит
уже успел выучить несколько фраз по- вопрос, а возможно ли такое поклонение Кирилл. «Участие православных в ино-
русски, в частности, фразу «Россия и Па- и совершение молитв. По словам митро- славных богослужениях не является воз-
лестина — друзья навек». полита Кирилла в храме Христа Спаси- можным», — резюмировал он. Митропо-
теля на брифинге в перерыве между за- лит полагает, что все члены Архиерейско-
Архиерейский Собор: православные могут седаниями Архиерейского Собора РПЦ, го Собора разделяют эту позицию.
молиться перед общехристианскими который прошел 24—29 июня, такая
святынями, но молитвы православных практика молитв перед святынями суще- Торжественное богослужение в день завер-
с раскольниками и униатами недопустимы ствует, и в нее с каждым годом вовле- шения Архиерейского Собора
Верующие Русской Православной Церк- каются все больше и больше людей. В ка- В субботу 29 июня, в день завершения Ар-
ви могут и в дальнейшем молиться перед честве примера представитель Москов- хиерейского Собора Русской Правос-
общехристианскими святынями, храня- ского патриархата привел мечеть в Хев- лавной Церкви, Святейший Патриарх
щимися в храмах других конфессий и ре- роне, где находятся останки пророка Ав- Московский и всея Руси Алексий II со-
лигий, но не в раскольнических храмах, раама, и православные совершают свои вершил Божественную литургию в Хра-
заявил глава Отдела внешних церковных молитвы. ме Христа Спасителя. В связи с этим Пре-
связей Московского патриархата митро- В случае с раскольниками или униатами, зидент России Дмитрий Медведев пере-
полит Смоленский и Калининградский по словам митрополита, в решении вы- дал Святейшему Патриарху церковные
Кирилл. В связи с массовым паломниче- шеозначенного вопроса возникают «зна- святыни из запасников Московского
ством православных людей к общехри- чительные проблемы». «Потому что Кремля.

ikona
48 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:50 AM Stránka 49

02'(51Ì9ë52%(.352æ(/(=1,&($9/(ÿ.<
]DUXÿXMtFtSĝHVWDYRYiQtYëK\EHNEH]QXWQRVWLPD]iQtNOX]QëFKVWROLÿHN

VÝHODY ]FHODRGVWUDĖXMHQXWQRVWPD]iQtNOX]QêFKVWROLþHNXYãHFKW\SĤYêK\EHNDNROHMt
VQLåXMHSĜHVWDYQtNRYpRGSRU\RD]U\FKOXMHþDVSĜHVWDYČQtYêK\EN\R
VQLåXMHSUDFQRVW~GUåE\YêK\EHNSĜLRGVWUDĖRYiQtQDOHSHQêFKVSDGĤQDNOX]QpVWROLþN\
3ĜÌ126 ~VSRUDSUDFRYQtFKVLODPD]DFtFKSURVWĜHGNĤ
~VSRUDGUXKRWQêFKQiNODGĤQDGHNRQWDPLQDFLSRGV\SQêFKPDWHULiOĤ
]YêãHQtEH]SHþQRVWLSUiFHDVQtåHQtSRåiUQtKRQHEH]SHþt

5()(5(1&( 651â9é&$56.25$.286.20$Ć$56.26/29(16.2586.2785(&.2,7È/,(
â3$1ċ/6.2)5$1&,(32/6.2+2/$1'6.2%(/*,(ý(6.2580816.2

ǞǛǏǝǒǙǒǚǚǛǒǓǒǘǒǔǚǛǑǛǝǛǓǚǛǒǠǞǟǝǛǖǞǟǏǛ
ɩɜɠɬɪɠɲɣɝɛɠɭɜɩɦɠɠɨɛɟɻɡɨɩɠɪɠɫɠɥɦɹɲɠɨɣɠɡɟɬɭɫɠɦɩɥ
ɜɠɢɨɠɩɜɰɩɟɣɧɩɬɭɣɬɧɛɢɥɣɪɩɟɮɳɩɥFɭɫɠɦɩɲɨɶɰɜɛɳɧɛɥɩɝ

ɊɋɀɃɇɎɔɀɌɍȽȻ ɩɨɥɧɨɟɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟɫɦɚɡɤɢɩɨɞɭɲɟɤFɬɪɟɥɨɱɧɵɯɛɚɲɦɚɤɨɜ


 ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɭɫɢɥɢɹɢɬɨɤɚɩɟɪɟɜɨɞɚɫɬɪɟɥɤɢɧɚɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ
ɧɚɜɪɟɦɟɧɢɩɟɪɟɜɨɞɚɫɬɪɟɥɤɢ
 ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɢɫɬɢɪɚɧɢɹɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɩɨɞɭɲɟɤɛɚɲɦɚɤɨɜ
ɢɩɨɞɨɲɜɵɨɫɬɪɹɤɨɜ
ɘɅɉɈɉɇɃɒɀɌɅȻɚ ɷɤɨɧɨɦɢɹɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɫɦɚɡɨɱɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɷɤɨɧɨɦɢɹɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
ȽɖȾɉȿȻ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɡɚɬɪɚɬɧɚɥɢɤɜɢɞɚɰɢɸɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɝɨɳɟɛɧɹɢɝɪɭɧɬɚ
 ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɊɀɋɀɒɀɈɗ ȽȿɊɆȺɇɂəɒȼȿɃɐȺɊɂəȼȿɇȽɊɂəɋɅɈȼȺɄɂəɊɈɋɋɂəɌɍɊɄɂəɂɌȺɅɂə
ɎɊȺɇɐɂəɒȼȿɐɂəȽɈɅɅȺɇȾɂəɊɈɆȺɇɂəɑȿɒɋɄȺəɊȿɋɉɍȻɅɂɄȺ

.217$.7< (&2352'8&7,219Ĝ(629ÉVSROVUR
 7HO
ɌȽɚɂɗɌɈȻɇɃ 'YRĜiNRYD7êQ/RPQLFH )D[
6RNRORY 0RELO
ýHVNiUHSXEOLND ɒɀɓɌɅȻɚɋɀɌɊɎȼɆɃɅȻ HPDLOHNRVOLGH#HNRVOLGHF]

'%1241&7%6+108Ą'518žURQNUTQ

ɋɬɪɟɥɤɢɛɟɡɫɦɚɡɤɢɩɪɢɪɨɞɚɛɟɡɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ
IK308/1:sazba 9/9/08 8:50 AM Stránka 50

NA CESTÁCH I В ПУТИ

Pokud chcete strávit klidnou dovolenou, hledáte romantiku a odpočinek, pak je Bělorusko pro vás jako stvořené. Bělorusko je
bohaté na přírodní a historické památky. Bohatě si zde užijete nezničené přírody, malebných vesniček, průzračně čistých vod
jezer i řek, širokých lánů a hlubokých lesů plných zvěře, které se ztrácí v nedosažitelném horizontu. Již odedávna se Bělorusku
s více než desetitisíci jezery přezdívá modrooké Bělorusko. Při srovnání s naším uspěchaným životním stylem se vám bude
zdát, že se v Bělorusku zastavil čas – příroda zůstává přírodou, lidé jsou upřímní a hodnoty věčné. V Bělorusku žije 10 milio-
nů obyvatel. Oficiálními jazyky Běloruska jsou běloruština a ruština. Bělorusové jsou o České republice velmi dobře informo-
vaní. Mnoho Bělorusů cítí i jakousi citovou vazbu, která vychází z historických souvislostí. Například první Bible v běloruštině
– jeden ze symbolů národní kultury – byla vydána mezi lety 1517–1519 v Praze.

Modrooké
Bělorusko

СИНЕГЛАЗАЯ БЕЛАРУСЬ
Если вы хотите провести спокойный отпуск, ищете романтику и отдых, тогда Беларусь прямо создана для вас. Беларусь
богата своими историческими и природными памятниками. Вы здесь сможете насладиться нетронутой природой, живо-
писными деревушками, прозрачно чистой водой озер и рек, широкими полями и дремучими лесами, полными зверей
и теряющимися за недосягаемой линией горизонта. Уже с давних времен Беларусь, в которой более десяти тысяч озер,
называют синеглазой. По сравнению с нашим суетливым образом жизни, вам будет казаться, что в Беларуси время оста-
новилось – природа остается природой, люди искренни и ценности вечны. Беларусь населяет 10 миллионов человек.
Официальные языки в стране – белорусский и русский. Белорусы очень хорошо осведомлены о Чешской Республике.
Многие чувствуют и некоторую эмоциональную связь, исходящую из исторической общности. Например, первая Библия
на белорусском языке – один из символов национальной культуры – была издана в 1517 – 1519 гг. в Праге.
История но потом некоторая часть населения, веру как навязываемую им. В современ-
Территория Беларуси была населена прежде всего — знать, начала переходить ности в Беларуси исповедует правосла-
славянскими племенами — кривичами, к протестантским церквам и к католициз- вие более 80% населения.
радимичами и сиверцами, около 1000 г. му. В 1596 г. была заключена Брест-Ли- В результате трех разделов Речи Поспо-
эти племена вошли в состав Киевской товская уния, по настоянию греко-като- литой (1772, 1793, 1795), белорусские
Руси. Тогда образовались крепости лической церкви Православная Церковь земли отошли к Российской империи.
и торговые центры Минск и Полоцк. была объявлена вне закона. Грубые ста- В марте 1918 г. (в результате Брест-Ли-
С XIII века Беларусь составляла суще- рания установить единую греко-като- товского мирного договора) Беларусь
ственную часть Великого княжества Ли- лическую церковь привели к большому была оккупирована Германией. Этим
товского. Название «Белая Русь» было сопротивлению православного населения воспользовались белорусские национали-
впервые использовано в XIV веке, но до и большинства духовенства (напр., вос- сты и объявили о создании Белорусской
сих пор историки не смогли удовлетво- стание в Витебске), поэтому в 1635 г. пра- Республики, которой Германия сразу га-
рительно объяснить его значение. Вплоть вославие было снова официально разре- рантировала независимость. Но суще-
до XVI века абсолютное большинство жи- шено. Белорусы и младшая знать уже тог- ствование этой республики было недол-
телей Белой Руси было православными, да воспринимали греко-католическую гим. Уже 1 января 1919 г. в Смоленске

ikona
50 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:50 AM Stránka 51

NA CESTÁCH I В ПУТИ

Historie
Bûloruské území bylo osídleno slovan-
sk˘mi kmeny – Kriviãi, Radimiãi, Siverci
okolo roku 1000, kdy se tyto kmeny staly
souãástí Kyjevské Rusi. V této dobû
vznikly pevnosti a obchodní centra Minsk
a Polock. Od 13. století tvofiilo Bûlorusko
podstatnou ãást území Velikého kníÏectví
Litevského. Název Bílá Rus byl poprvé uÏit
ve 14. stol., ale jeho v˘znam v‰ak nebyl
historiky dodnes uspokojivû vysvûtlen. AÏ
do 16. století byla drtivá vût‰ina obyvatel-
stva Bílé Rusi pravoslavná, ale v této dobû
se zaãala pfiedev‰ím ‰lechta hlásit k protes-
tantsk˘m církvím a ke katolicismu. V roce
1596 byla vyhlá‰ena Brestlitevská unie
a na nátlak fieckokatolické církve byla pra-
voslavná církev postavena mimo zákon.
Hrubé snahy o v‰eobecné prosazení fiecko-
katolické církve vyvolaly ohromn˘ odpor Dudutky I Дудутки
pravoslavného obyvatelstva i vût‰iny du-
chovenstva (napfi. povstání ve Vitebsku), se (jako dÛsledek Brest-Litevského míru) Sovûtského svazu. V roce 1941 vtrhla do
a proto bylo v roce 1635 pravoslaví opût Bûlorusko dostalo pod správu Nûmecka. Bûloruska Hitlerova vojska a okamÏitû na-
oficiálnû povoleno. Bûlorusk˘ lid i niωí Toho vyuÏili Bûloru‰tí nacionalisté a vy- stolila velmi tvrd˘ reÏim. Nûmci za války
‰lechta jiÏ tehdy vnímali fiecké katolictví hlásili samostatnou Bûloruskou republiku, vypálili 9 000 bûlorusk˘ch vesnic a donu-
jako vnucovanou víru. V souãasnosti se které ihned Nûmecko garantovalo nezá- tili cca 400 000 lidí pracovat pro nûmec-
v Bûlorusku hlásí k pravoslaví více neÏ vislost. Trvání této republiky v‰ak bylo kou fií‰i. Díky tomu jiÏ od roku 1942 pro-
80% obyvatelstva. velmi krátké. JiÏ dne 1. ledna 1919 byla ve bíhala na bûloruském území partyzánská
V˘sledkem trojího dûlení Polska (1772, Smolensku vyhlá‰ena nová Bûloruská so- válka namífiená proti nûmecké okupaci.
1793 a 1795) byly bûloruské zemû pfiipo- vûtská socialistická republika. Bûlorusko V roce 1944 byla zemû osvobozena Ru-
jeny k Ruskému impériu. V bfieznu 1918 se v roce 1922 stalo zakládající republikou dou armádou. Intenzivní partyzánská válka

была провозглашена Белорусская Со- ко. С 1994 года продолжается процесс Европой, значительно более континен-
ветская Социалистическая Республика. экономического и политического сближе- тальные, с более холодной зимой. Стра-
В 1922 г. Беларусь стала одной из респуб- ния Беларуси с Россией. 12 апреля 1994 на засажена лесом выше среднего, около
лик-основательниц Советского Союза. г. был создан российско-белорусский третьей части территории покрыто лесом.
В 1941 в Беларусь вторглись гитлеров- валютный союз, 2 апреля 1996 года было На севере преобладает ель, сосна, пихта,
ские войска и немедленно ввели очень подписано соглашение о создании Сооб- береза, на юге — дуб, бук и вяз. Белорус-
жесткие порядки. Немцы во время вой- щества России и Белоруссии. 8 декабря ские леса располагают многочисленны-
ны сожгли девять тысяч белорусских 1999 г. было в Москве подписано согла- ми видами животных. Здесь обитает
сел и заставили около 400 тысяч людей шение о создании Союза России и Бело- лось, рысь, бурый медведь и волк.
работать на Германскую империю. Уже руссии. В польско-белорусском национальном
с 1942 года на территории Беларуси ве- заповеднике Беловежская пуща можно
лась партизанская война, направленная Природные красоты найти зубра. Белоруссия находится на
против немецкой оккупации. В 1944 г. Беларусь простирается на равнинной границе бассейна нескольких больших ев-
страну освободила Советская армия. Ин- территории в западной части Восточно- ропейских рек и одновременно в бассей-
тенсивная партизанская война и то, что Европейской равнины с небольшой раз- не Черного и Балтийского моря. Главные
через Беларусь дважды проходил фронт, ницей в высоте. Высшая точка страны — реки — Днепр, Березина, Неман, Припять,
повлекло за собой неизмеримый матери- гора Дзяржинская, 345 метров над уров- Двина. Озера являются наследием отсту-
альный ущерб и трагическую потерю нем моря. Климатические условия в Бе- павшего ледника в конце последнего
2,2 миллионов человеческих жизней. ларуси, по сравнению с Центральной ледникового периода. Крупнейшим
Чрезвычайная послевоенная помощь со-
ветского центра помогла возобновле- Hrodno I Гродно
нию экономики и сравнительного благо-
получия республики.
После войны начала интенсивно разви-
ваться промышленность, и Беларусь пре-
вратилась в одну из самых развитых рес-
публик СССР. В 1990 г. Беларусь провоз-
гласила свою независимость, в сентябре
1991 г. приняла название «Республика
Беларусь». В 1994 году президентом Бе-
ларуси был избран Александр Лукашен-

ikona
3 /2008 51
IK308/1:sazba 9/9/08 8:50 AM Stránka 52

NA CESTÁCH I В ПУТИ

a dvojí pfiechod fronty pfiinesl nesmír- mûrné zalesnûní, zhruba tfietinu území po- pjaÈ, Dvina. Jezera jsou pozÛstatkem po
né materiální ‰kody a tragickou ztrátu kr˘vají lesy. Na severu pfievaÏuje smrk, ustupujícím ledovci na konci poslední
2,2 miliónÛ lidsk˘ch ÏivotÛ. Mimofiádná borovice, jedle, bfiíza, na jihu pak dub, doby ledové. Nejvût‰ím a nejhlub‰ím jeze-
pováleãná hospodáfiská pomoc ze sovût- buk a jilm. Bûloruské lesy jsou mimofiádnû rem je Naraã s rozlohou 80 kilometrÛ ãtve-
ského ústfiedí pomohla obnovû ekonomiky bohaté na Ïivoãi‰né druhy. Vyskytuje se reãních a hloubkou 24,8 m. Charakteris-
a relativní prosperitû republiky. zde los, rys, medvûd hnûd˘ a vlk. V pol- tické jsou pro Bûlorusko ãetné mokfiiny
Po válce do‰lo k obrovskému rozvoji prÛ- sko-bûloruském národním parku BûlovûÏ- a baÏiny. Fauna se zde podstatû neli‰í od
myslu a Bûlorusko se stalo jednou z nej- sk˘ prales lze spatfiit zubry. Bûlorusko leÏí stfiedoevropské.
rozvinutûj‰ích zemí SSSR. V r. 1990 vyhlá- na hranici povodí nûkolika velk˘ch ev-
silo Bûlorusko nezávislost, v záfií 1991 ropsk˘ch fiek a souãasnû na rozvodí âer- BûlovûÏsk˘ prales
pfiijalo název Bûloruská republika. V roce ného a Baltského mofie. Nejv˘znamnûj‰í BûlovûÏsk˘ prales je zbytek pÛvodního
1994 se prezidentem stal Alexandr Luka- fieky jsou: Dnûpr, Berezina, Nûmen, Pri- panenského pralesa, kter˘ v minulosti po-
‰enko. Od roku 1994 pokraãuje proces
hospodáfiského a politického sbliÏování
Bûloruska s Ruskem. Dne 12.dubna 1994
vznikla rusko-bûloruská mûnová unie, dne
2.dubna1996 byla pfiijata dohoda o spole-
ãenství Bûloruska s Ruskem. Dne 8. pro-
since 1999 byla v Moskvû podepsána do-
hoda o vytvofiení Svazu Ruska a Bûlo-
ruska.

Přírodní krásy
Bûlorusko se rozkládá v níÏinné oblasti
v západní ãásti V˘chodoevropské roviny
s nevelk˘mi v˘‰kov˘mi rozdíly. Nejvy‰-
‰ím bodem zemû je vrch Dzyarzhynskaya
Hara se sv˘mi 345 m.n.m. Klimatické pod-
mínky v Bûlorusku mají oproti stfiední
Evropû v˘raznûji kontinentální charak-
ter s chladnûj‰í zimou. Zemû má nadprÛ-

и самым глубоким является озеро Нарочь


— площадь 80 квадратных километров
и глубина 24,8 метра. Для Беларуси ха-
рактерны многочисленные трясины
и болота. Фауна здесь, в принципе, не от-
личается от центральноевропейской.
дикий кабан, дикий конь, горностай, ку- ство зубра. В 1952 г. первые зубры были
Беловежская пуща ница, выдра и бобер. Самые известные выпущены на волю, в 1957 году на воле
Беловежская пуща — остаток реликтово- животные — это сотни европейских зуб- родился первый теленок зубра.
го первобытного равнинного леса, кото- ров. Это животное было почти истребле- Лесопокрытая площадь составляет более
рый в прошлом произрастал на террито- но в 20-х годах. 96% всей площади. Преобладает нату-
рии Европы с умеренным климатом. Во время Первой мировой войны Пуща ральный лиственный и смешанный лес.
Природный заповедник, включенный и ее обитатели понесли большие потери. Всего на сегодняшний день было иденти-
в Список Всемирного наследия челове- Немецкая армия оккупировала эту об- фицировано более тысячи видов сосуди-
чества ЮНЕСКО, расположен на рас- ласть в августе 1915 г. Сразу последова- стых растений, из них 660 видов можно
стоянии 40 километров в северном на- ли попытки быстрой индустриализации считать автохтонными. Благодаря клима-
правлении от города Брест и находится страны, и стада зубров беспощадно от- тическим условиям в первобытных лесах
с двух сторон польско-белорусской гра- стреливали. Последнего зубра застре- живет большое количество видов живот-
ницы между реками Наревка и Грозна, за- лил браконьер сразу же после конца вой- ных. До сих пор было описано более
нимает площадь 876 квадратных киломе- ны, где-то в январе 1919 г. Но в 1923 году 12 тысяч, но полагается, что настоящее
тров. Меньшая часть заповедника распо- выяснилось, что европейский зубр, жив- число будет в два раза больше. Самое
ложена на польской стороне и принадле- ший на свободе, был полностью истреб- большое количество видов касается, есте-
жит совместной польско-белорусской лен, и что в разных зоопарках содер- ственно, насекомых, пауков, червей
администрации. Граница между Польшей жится последних 54 экземпляра. Было и т.д., но в первобытном лесу обитает так-
и Беларусью проходит через пущу, она куплено четыре зубра и открыта племен- же 32 вида рыб, семь видов пресмыкаю-
полностью закрыта не только для тури- ная станция, в которой в 1939 году содер- щихся, 250 видов птиц и 58 разновидно-
стов, но и для любых крупных животных. жалось уже стадо в 16 голов. Герман Ге- стей млекопитающих.
Здесь обитает в естественных условиях ринг планировал превратить Пущу в са- Современным аттракционом стала в 2004
более пятидесяти видов животных, нахо- мые большие охотничьи угодья в мире. году резиденция белорусского Деда Мо-
дящихся под угрозой исчезновения, сре- В боях в конце войны обе воюющие сто- роза и Сказочная лужайка. Особенно
ди них, например, лось, олень, рысь, роны объявили смертную казнь за убий- зимой дети спешат к Деду Морозу со

ikona
52 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:51 AM Stránka 53

NA CESTÁCH I В ПУТИ

kr˘val klimaticky mírné pásmo evropské 54 exempláfiÛ. Byli zakoupeni 4 zubfii kovi dûti se sv˘mi pfiáními. Pfies léto drÏí
pevniny. Pfiírodní rezervace, která je zafia- a otevfiena chovná stanice, která mûla Dûda Mráz obvyklou hlídku, ale o samotû.
zená na Seznam svûtového dûdictví UNE- v roce 1939 stádo jiÏ o ‰estnácti kusech. Na území BûlovûÏského pralesa jsou ná-
SCO se nachází zhruba ãtyfiicet kilometrÛ Hermann Göring plánoval vytvofiit v pra- v‰tûvníkÛm k dispozici tfii hotely a dva
severnû od mûsta Brest a leÏí po obou stra- lese nejvût‰í loveck˘ revír na svûtû. V bo- ubytovací domky (celková kapacita pfies
nách hranice Polska a Bûloruska mezi fie- jích na konci války obû bojující strany vy- 200 míst), sauna, bar, restaurace, disko-
kami Narewka a Hwoêna na plo‰e 876 km. hlásily za zabití zubra trest smrti. V roce téka, parkovi‰tû a sportovní komplex.
Malá ãást rezervace leÏí na polské stranû 1952 jsou první zubfii vypu‰tûni do volné V umûleck˘ch dílnách je moÏné objednat
a patfií do spoleãné administrativní pfiírody a v roce 1957 se narodilo na svo- originální suven˘ry.
správy s Bûloruskem. Hranice mezi Pol- bodû první zubfií tele.
skem a Bûloruskem probíhá napfiíã prale- Lesy pokr˘vají více neÏ 96 % plochy celé Naraã
sem a je zcela uzavfiena nejen pro turisty, oblasti. Pfievládajícím typem lesa je pfiiro- Jezero Naraã leÏí asi 150 km severozá-
ale i pro jakoukoliv vût‰í zvûfi. V pfiiroze- zen˘ listnat˘ les, kter˘ pokr˘vá témûfi po- padnû od Minsku, tfii hodiny jízdy mar-
ném prostfiedí tady Ïije více neÏ padesát lovinu celkové plochy. Tfietinu tvofií jehliã- ‰rutkou (název pro sdílené taxi). Rozpros-
ohroÏen˘ch druhÛ ÏivoãichÛ, mezi nimi naté porosty a zbytek jsou smí‰ené lesy. tírá se v Naraãském národním parku, kter˘
napfiíklad los, jelen, rys, kanec, divok˘ Celkem bylo dosud v pralese identifiko- byl vyhlá‰en v roce 1999 na celkové plo‰e
kÛÀ, hranostaj, kuna, vydra a bobr. Nejzná- váno více neÏ 1000 druhÛ cévnat˘ch rost- 94 000 ha. Kromû jezera Naraã k nûmu
mûj‰í jsou stovky evropsk˘ch bizonÛ – lin, z nichÏ zhruba 660 lze povaÏovat za patfií dal‰ích 42 jezer napfi.: jezera Mjastro,
tedy druhu, kter˘ byl ve dvacát˘ch letech pÛvodní druhy. S ohledem na klimatické Batorino a Blednoje. Jezero Naraã má tvar
na pokraji vymfiení. podmínky Ïije v pralese obrovské mnoÏ- srdce na rozloze 79,8 km2 a délku bfiehu
V prÛbûhu 1. svûtové války utrpûl prales ství Ïivoãi‰n˘ch druhÛ. Doposud jich bylo 41 km. Bfieh je pfieváÏné písãit˘ nebo pís-
i jeho obyvatelé tûÏké ztráty. Nûmecká popsáno více neÏ 12 tisíc, ale odhaduje se, ãito-oblázkov˘, jenom na jihov˘chodû
armáda obsadila oblast v srpnu 1915. Oka- Ïe skuteãn˘ poãet bude pfiibliÏnû dvojná- místy slatinn˘ nebo moãálovit˘. Hladina
mÏitû následovaly snahy o rychlou indu- sobn˘. Pfiirozenû nejvy‰‰í poãet druhÛ se jezera pfies rok kolísá o 2 metry, nejvy‰‰í je
strializaci zemû a stáda zubrÛ byla bez t˘ká hmyzu, pavoukÛ, ãervÛ atd., ale v dubnu, nejniωí od fiíjna do prosince. Je-
milosti stfiílena. Poslední zubr byl zastfie- v pralese Ïije také na 32 druhÛ ryb, 7 dru- zero se vytvofiilo pfied nûkolika tisíci lety
len pytlákem tûsnû po skonãení války, pa- hÛ plazÛ, 250 druhÛ ptákÛ a 58 druhÛ pfii ústupu ledovce. Pfii postupu ledovce
trnû v lednu roku 1919. V roce 1923 v‰ak savcÛ. vznikl Svencjanskij val, voda z tajícího
zji‰tûno, Ïe zubr evropsk˘ byl ve volné Novodobou atrakcí se stala v roce 2004 re- ledu pokryla ohromnou plochu a po po-
pfiírodû zcela vyhuben a v rÛzn˘ch zoolo- zidence bûloruského Dûdy Mráze a Louka klesu hladiny vznikla jednotlivá jezera.
gick˘ch zahradách pfieÏívá posledních pohádek. Zvlá‰tû v zimû spûchají k Mrazí- Jezero Naraã a jeho okolí je nejoblíbenûj-

Bělověžský prales I Беловежская пуща своими желаниями. Летом Дед Мороз


стоит, как всегда, на страже, но в одино-
честве. На территории Беловежской
пущи посетители могут разместиться
в трех гостиницах, имеются два гостевых
домика (общая вместительность — более
200 мест), сауна, бар, ресторан, дискоте-
ка, парковка и спортивный комплекс.
В художественных мастерских можно
заказать оригинальные сувениры.

Нарочь
Озеро Нарочь находится приблизитель-
но 150 километрах в северо-западном
направлении от Минска, три часа езды на
маршрутке. Оно расположено в Нарочан-
ском национальном парке, созданном
в 1999 г. на общей территории 94000
гектаров. Кроме озера Нарочь на терри-
тории парка находится еще 42 других
озер, например, озера Мястро, Баторино
и Бледное. У озера Нарочь форма серд-
ца, площадь его зеркала — 79,8 квадрат-
ных километров, длина береговой линии
— 41 километра. Берег озера преимуще-
ственно песчаный или песчано-галеч-
ный, лишь на юго-востоке местами тор-
фяной или болотистый. Уровень воды
в озере в течение года колеблется, размах
колебания около двух метров, самый
высокий уровень в апреле, самый низкий

ikona
3 /2008 53
IK308/1:sazba 9/9/08 8:51 AM Stránka 54

NA CESTÁCH I В ПУТИ

po vodû, pû‰í túry, cyklistické a kombino-


vané v˘lety. Velmi oblíben˘ je u turistÛ
rybolov a sportovní lov.

Berezinská biosférická rezervace


Berezinská biosférická rezervace se roz-
kládá na 81.000 hektarech. Zdej‰í hotel
disponuje padesáti lÛÏky, konferenãním
sálem pro 200 lidí, restaurací, saunou, hlí-
dan˘m parkovi‰tûm, loveck˘mi chatami
a ekologicky zbudovan˘mi stezkami. Re-
zervace byla zaloÏena jiÏ v roce 1925
a leÏí asi 120 kilometrÛ od Minska. Rezer-
vace je domovem pro 52 druhÛ savcÛ
(bobr, los, rys, medvûd hnûd˘), 217 druhÛ
ptákÛ (tetfiev, ãern˘ ãáp…), 10 druhÛ oboj-
ÏivelníkÛ, 5 druhÛ plazÛ a 34 druhÛ ryb.
Pfii dÛkladném hledání mÛÏete vidût
v‰ech 780 dru-hÛ bylin. Kromû pfiekrásné
flóry tu mÛÏete najít i pozÛstatky osíd-
Minsk I Минск lení ze 14. století, hydrotechnické stavby
– kanály a propusti – vodní cesty z Baltu
‰ím turistick˘m místem v Bûlorusku. kolem mûsta Braslav poblíÏ hranice s Lit- k âernému mofii a podobné zajímavosti.
Okolo jezera stojí poãetné hotely, penzi- vou. Jezer je tu asi tfiicet, nejvût‰í z nich se
ony a sanatoria. V ãervenci a srpnu se je- jmenuje Drivjaty. Území národního parku Historické zajímavosti
zero prohfieje na 19 °C a období vhodné má témûfi finsk˘ charakter: jezera, slatiny
pro koupání trvá pfiibliÏnû sto dní. a lesy. Ustupující pevninsk˘ ledovec tu za- Minsk
nechal také velké mnoÏství bludn˘ch bal- Minsk je hlavním a nejvût‰ím mûstem
Braslavská jezera vanÛ, nûkteré z nich jsou pozoruhodn˘ch Bûloruska, které je zároveÀ jeho hospodáfi-
Braslavská jezera jsou dal‰í oblíbenou tu- rozmûrÛ. TuristÛm na Braslavsk˘ch jeze- sk˘m a kulturním centrem. V Minsku Ïije
ristickou oblastí. Národní park se rozkládá rech se nabízejí dvou aÏ ‰estidenní v˘lety 1 800 000 lidí na plo‰e 256 km2, kterou

— с октября по декабрь. Озеро Нарочь популярны среди туристов рыбалка ный центр страны. Население Минска со-
возникло несколько тысячелетий назад, и спортивная охота. ставляет 1,8 миллионов человек, которые
при отступлении ледника. На пути лед- проживают на площади 256 квадратных
ника к северу встала Свенцянская гряда. Березинский биосферный заповедник километров. В пределах города протекают
Вода от таявшего льда образовала огром- Березинский биосферный заповедник две реки: Свислочь и Нямига. На первый
ное водное пространство, из которого расположен на 81 тысяче гектаров. В взгляд, Минск выглядит как новый город,
впоследствии, с понижением уровня местной гостинице мы найдем пятьдесят но первое упоминание о нем относится
воды, выделились отдельные озера. Озе- мест, конференц-зал для 200 человек, к 1067 году. Его удобное географическое
ро Нарочь и его окрестности — самое из- ресторан, сауну, охраняемую парковку, местонахождение (он расположен на пе-
любленное туристическое место в Бела- охотничьи домики и экологические тро- ресечении путей из Европы в Россию
руси. Вокруг озера находится много го- пы. Заповедник был основан еще в 1925 и из Украины в Литву) способствовало
стиниц, пансионов и санаториев. В июле году, он находится на расстоянии 120 ки- не только развитию города, но и тому, что
и в августе озеро нагревается на 19о C, ку- лометров от Минска. В заповеднике оби- в городе часто шли жестокие бои. Минск
пальный сезон длится около ста дней. тает 32 вида млекопитающих (бобер, после каждого разрушающего нападе-
лось, рысь, бурый медведь), 217 видов ния снова восстанавливался, но многие
Браславские озера птиц (тетерев, черный аист...), 10 видов ценные архитектурные памятники были
Браславские озера — еще одно любимое амфибий, пять видов пресмыкающихся безвозвратно утрачены.
место отдыха для туристов. Националь- и 34 видов рыб. Если мы будем внима- Современный новый Минск — это чи-
ный парк находится под городом Браслав тельно искать, мы сможем обнаружить стая, уютная и, по сравнению с другими
близ границы с Литвой. Здесь около все 780 видов растений. Кроме прекрас- крупными городами, спокойная и нето-
тридцати озер, самое большое из них ной флоры, мы здесь можем найти ропливая столица. Вы можете здесь най-
называется Дривяты. У территории на- и остатки поселения XIV века, гидротех- ти интересные улочки, здания, сохра-
ционального парка почти финский харак- нические сооружения — каналы и прохо- нившие атмосферу прошлого, но, коне-
тер: озера, трясины и леса. При таянии ды — водяного пути от Балтики к Черно- чно, и типичные социалистические вы-
континентального ледника образовалось му морю, и еще много интересного. сотные жилые дома. Первое место Мин-
также множество ледниковых валунов са- ска, которое видят приезжие, — огромная
мых причудливых форм. Для туристов на Занимательная история Привокзальная площадь с двумя башня-
Браславских озерах организуются водные ми, символизирующими ворота в город.
поездки, с продолжительностью от двух Минск Позвоночником центра Минска являют-
до шести дней, пешие походы, велосипед- Минск — столица Республики Беларусь, ся два проспекта. Первый из них, про-
ные и комбинированные туры. Очень крупнейший экономический и культур- спект Независимости, длиной 11 киломе-

ikona
54 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:51 AM Stránka 55

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

protékají dvû fieky Svislaã a ≈amiha. Minsk moderní po‰tou poãínaje a pomníkem vo- vek v centru Minsku s atmosférou star˘ch
na první pohled pÛsobí jako mladé mûsto, jákÛ sovûtské armády konãe. Park Janka ãasÛ a Muzykalnyj pereulok je jednou
ale ve skuteãnosti je jedním z nejstar‰ích Kupaly je pfiíjemnou rozlehlou plochou z malebn˘ch uliãek, která si uchránila pÛ-
mûst Evropy. První zmínka pochází jiÏ zelenû ohraniãenou fiekou Svislaã, ve kte- vab starého mûsta – v této ulici se nachází
z roku 1067. V˘hodná poloha Minsku, rém nechybí památník tohoto národního velvyslanectví âR.
které leÏí na kfiiÏovatce cest mezi Evropou básníka a botanická zahrada. MÛÏete si V Minsku lze vidût kromû historick˘ch
a Ruskem a mezi Ukrajinou a Litvou – na zde pronajmout loìku nebo se zastavit památek i novodobé stavby. Nejgrandióz-
cestû od âerného k Baltskému mofii, pfii- u domu, ve kterém se v roce 1898 konal ile- nûj‰í stavbou posledních let je Palác re-
spûla nejenom k rozvoji mûsta, ale i k tomu, gální kongres Ruské komunistické strany. publiky. Celková plocha budovy je 13 hek-
Ïe o mûsto se ãasto a krutû bojovalo. Minsk Ulice ≈amiha je jedním z nejstar‰ích tarÛ. Zámûr na jeho v˘stavbu pochází
byl po kaÏdém niãivém útoku vÏdy znovu koutÛ hlavního mûsta, kde je dnes ru‰no, z roku 1981, samotná stavba zaãala aÏ
obnoven, ale cenné architektonické pa- protoÏe se tu rozmístily nejluxusnûj‰í ob- v roce 1985 a koncem roku 2001 byla ko-
mátky byly nenávratnû zniãeny. chody, restaurace a zábavná centra. Ve sta- laudována. Celková kapacita jeho ãtyfi sálÛ
Dne‰ní moderní Minsk je ãisté, útulné a ve rém mûstû, které leÏí západnû od tfiídy je 3500 náv‰tûvníkÛ. Pro sportovní úãely
srovnání s ostatními metropolemi po- Nezávislosti, uvidíme pravoslavnou Mari- byl postaven Ledov˘ Palác s kapacitou
klidné, neuspûchané hlavní mûsto. Na- inskou katedrálu ze 17. století, honosn˘ 1800 divákÛ, kter˘ otevfiel své dvefie
jdete zde zajímavé uliãky, budovy, které si Petropavlovsk˘ kostel nebo pevnost v roce 1999. V Minsku se nachází 16 mu-
uchovaly atmosféru minulosti, ov‰em také z 18. století. Na v˘chod od fieky Svislaã se zeí a 11 divadel. Nejvût‰ím a nejv˘znam-
typické socialistické v˘‰kové obytné bu- nachází ãtvrÈ okolo ulice Ma‰erova, která nûj‰ím je Národní muzeum historie a kul-
dovy. Prvním místem Minsku, které mo- byla pfiebudována ve stylu 17. století. Je to tury Bûloruska. Dal‰ím místem, které
hou cestovatelé vidût, je obrovské Pfiinád- kuriózní místo plné kaváren, barÛ, restau- nejednou sbíralo potlesk bûlorusk˘ch
raÏní námûstí se dvûma vûÏemi, které mají rací a obchÛdkÛ se suven˘ry. Rakovskoje a zahraniãních divákÛ je trvale otevfien˘
symbolizovat vstupní bránu do mûsta. Pá- pfiedmûstí je ãást mûsta, kde se za doby Státní cirkus. Svou ãinnost zahájil v roce
tefií centra Minsku jsou dvû tfiídy. Tou druhé svûtové války nacházelo Ïidovské 1959 – v té dobû to byl nejvût‰í a nejhezãí
první je 11 kilometrÛ dlouh˘ prospekt ghetto. Trojické pfiedmûstí je mal˘ ostrÛ- cirkus v tehdej‰ím SSSR.
Nezávislosti, obrovská a hektická prome-
náda, na které se nachází nûkolik námûstí Minsk I Минск
a za mûstem pfiechází v silnici smûfiující
do Moskvy. Druhou hlavní tfiídou je deví-
tikilometrov˘ prospekt Vítûzství. Tfiída
Nezávislosti je plná nejrÛznûj‰ích staveb,

тров — огромный и шумный бульвар, на


котором находится несколько площа-
дей и который за городом образует доро-
гу на Москву. Второй главный проспект
— девятикилометровый проспект Побе-
ды. Проспект Победы полон разных соо-
ружений, начиная от современной почты
и заканчивая памятником солдатам Со-
ветской армии. Парк Яна Купалы — это
приятное большое зеленое простран-
ство, ограниченное рекой Свислочь, в ко-
тором имеется и памятник этому нацио-
нальному поэту, и ботанический сад. Вы
можете здесь взять на прокат лодку или
остановиться возле дома, в котором
в 1898 году проходил подпольный съезд
Российской коммунистической партии.
Одна из самых старых улиц Минска —
весьма оживленная улица Немига, на
которой размещены самые роскошные
магазины, рестораны и развлекательные
центры. В старом городе, расположенном
на запад от проспекта Независимости, мы
увидим православный Мариинский ка-
федральный собор XVII века и крепость
XVIII века. В восточном направлении от
реки Свислочь находится район около
улицы Машерова, перестроенный в сти-
ле XVII века. Это любопытное место, пол-
ное кафе, баров, ресторанов и сувенирных
магазинчиков. Предместье Раковское

ikona
3 /2008 55
IK308/1:sazba 9/9/08 8:51 AM Stránka 56

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

NjasviÏ
PÛvod mûsta sahá do 13. století, ale nejvût-
‰ího rozkvûtu dosáhlo v polovinû 16. sto-
letí. V roce 2005 byl architektonick˘, sí-
delní a kulturní komplex vybudovan˘
Radziwillskou dynastií v NjasviÏi zafiazen
mezi památky UNESCO. Komplex je tvo-
fien mnoha budovami napfi.: Radziwillo-
v˘m palácem navrÏen˘m italsk˘m archi-
tektem Bernardonim v 16. století, naho-
dilou smûsí malovan˘ch dfievûn˘ch cha-
lup ze 16. století, Slutskou bránou, která
pro‰la v 18. století pfiestavbou v barok-
ním stylu, obrovsk˘m a pochmurn˘m pol-
sk˘m katolick˘ kostelem, kter˘ je rovnûÏ
postaven v barokním stylu.
Mirský zámek I Мирский замок
Mirsk˘ zámek
Nedaleko od NjasviÏe v Hrodenské oblasti cích stoletích byla pfiestavûna v renesanã- zmûn v regionu. Typické pro stavbu jsou
se nachází jeden z nejdochovalej‰ích pfií- ním a barokním slohu. V prÛbûhu napo- mohutné stûny a vûÏe z ãerven˘ch cihel,
kladÛ originální bûloruské architektury – leonsk˘ch válek utrpûla pevnost velké po- ‰piãaté stfiechy, okna-stfiílny. Zámek svojí
Mirsk˘ zámek, kter˘ se nachází na se- ‰kození a byla rekonstruována na konci polohou na bfiehu rybníka a ãervenou bar-
znamu UNESCO od roku 2000. Tato ne- 19.století. Mirsk˘ zámek je v˘jimeãn˘ vou má neuvûfiitelnû romantickou atmo-
velká pevnost byla postavena na konci v prolínání architektonick˘ch slohÛ sféru, která upomíná na jeho rytífiskou his-
15.století v gotickém slohu. V následují- v dlouhé historii politick˘ch a kulturních torii.

Njasviž I Нясвиж Brest


Pohraniãní mûsto Brest leÏí na frekvento-
vané silniãní a Ïelezniãní trase v˘chod-
ního koutu Evropy a mísí se v nûm bûlo-
rusk˘ Ïivot s polsk˘m. Zfiejmû nejslavnûj‰í

тором не раз раздавались аплодисменты


белорусских и иностранных зрителей, это
постоянно действующий Государствен-
ный цирк. Он открылся в 1959 году, это
был самый большой и красивый цирк
в тогдашнем СССР.

Нясвиж
Свою историю город начинает с XIII
века, но наибольшего расцвета он достиг
в середине XVI века. В 2005 году этот ар-
хитектурный, жилой и культурный ан-
самбль, сооруженный в Нясвиже дина-
стией Радзивиллов, включен ЮНЕСКО
в Список мирового наследия. Комплекс
состоит из множества сооружений, сре-
ди них мы найдем, например, Радзивил-
ловский дворец, спроектированный
является частью города, в которой во вре- республики. Общая площадь здания до- итальянским архитектором Бернардо-
мя Второй мировой войны находилось стигает 13 гектаров. Планировалось его ни в XVI веке, Слуцкие ворота, пере-
еврейское гетто. Троицкое предместье — строительства с 1981 года, но началось строенные в XVIII веке в стиле барокко,
маленький островок в центре Минска, лишь в 1985 году, а в конце 2001 года зда- огромный и мрачный польский католи-
сохранивший атмосферу былых времен, ние было полностью готово. Общая вме- ческий костел, так же построенный
а Музыкальный переулок — одна из жи- стительность его четырех залов — 3,5 ты- в барочном стиле.
вописных улочек, не утративших привле- сячи посетителей. Для спортивных целей
кательность старого города. На этой ули- был построен Ледовый Дворец с вмести- Мирский замок
це находится посольство ЧР. тельностью 1800 зрителей, открытый Недалеко от Нясвижа в Гродненской
В Минске, помимо исторических памят- в 1999 году. В Минске 16 музеев и 11 теа- области находится один из самых хоро-
ников, мы можем увидеть и современные тров. Самый известный и самый знаме- шо сохранившихся примеров белорус-
постройки. Самым грандиозным соору- нитый — Национальный музей истории ской архитектуры — Мирский замок,
жением за последние годы стал Дворец и культуры Беларуси. Другое место, в ко- включенный в 2000 году в список ЮНЕ-

ikona
56 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:51 AM Stránka 57

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

stavbou Brestu je mohutná pevnost, která


Hrodno I Гродно
v ãervnu 1941 vzdorovala nûmeck˘m voj-
skÛm déle neÏ mûsíc. Zatímco Brest se
py‰ní dlouhou historií, brestská pevnost je
podstatnû mlad‰í. KdyÏ se vojen‰tí hod-
nostáfii usnesli na tom, Ïe se v Brestu bude
stavût opevnûn˘ komplex, rozhodli také
o tom, Ïe se celé mûsto musí pfiemístit na
v˘chod, aby pro masivní pevnost vznikl
dostateãn˘ prostor. Dnes je brestská pev-
nost a její okolí velk˘m památníkem, pro-
toÏe vût‰ina ostatních budov byla v roce
1941 srovnána se zemí. Na západ od pev-
nosti se nacházejí zbytky Nikolajevského
kostela, nejstar‰ího ve mûstû. O historii
Brestu se mÛÏete dozvûdût pfii náv‰tûvû
v mûstském archeologickém muzeum.

Polack
Mûsto s bohatou historií, která se datuje aÏ
do 6. století. Mûstu se vyhnuly nájezdy ko- opût slouÏit v 18. století. Dnes se v kated- dobû tu vyrostla i obranná pevnost, jejíÏ
ãovn˘ch MongolÛ ve 13. století. Po∏ack je rále nachází muzeum. zachovalé zbytky tvofií nûkolik pÛvodních
ospalé mûsto, ale pfiesto stojí za náv‰tûvu. zdí. Pozdûji pfiibyl také impozantní palác
Za zmínku stojí katedrála sv. Sofie posta- Hrodno a nûkolik kostelÛ. Dnes je Hrodno prÛmy-
vená v 11. století, nejstar‰í stavba v zemi. Hrodno je asi nejmalebnûj‰í mûsteãko ce- slové a kulturní centrum s kosmopolitní
Pfiedlohou jí byla stejnojmenná katedrála lého Bûloruska. Díky tomu, Ïe pfieãkalo atmosférou. Mezi nejkrásnûj‰í chrámy
v Kyjevû. Polacká stavba se na‰tûstí za- válku bez úhony, mÛÏe se py‰nit desít- patfií nádherná barokní katedrála a rene-
chovala nepo‰kozená. To uÏ se ale bohu- kami zachoval˘ch historick˘ch staveb, je- sanãní Bernardinsk˘ kostel s klá‰terem.
Ïel nedá fiíci o jejím vybavení, které lehlo jichÏ základní stavební kameny byly polo- Staré ãasy pfiipomíná dfievûn˘ Kostel sv.
v 15. století popelem a navíc se v ní usíd- Ïeny jiÏ na konci 13. století, kdy bylo Borise a sv. Hliba z 12. století, kter˘ je
lili vojáci. Svému úãelu zaãala katedrála Hrodno pohlceno Litvou. Právû v této druhou nejstar‰í stavbou v zemi. Zdej‰í

СКО. Эта небольшая крепость была соо- моложе. Когда высокопоставленные воен- шей в городе. Об истории города вы
ружена в конце XV века в готическом сти- ные лица решили построить в Бресте сможете узнать больше, посетив город-
ле. В последующих столетиях она пере- фортификационный комплекс, они так- ской археологический музей.
страивалась в ренессансном и барочном же решили перенести город на восток,
стиле. Во время Наполеоновских войн чтобы образовалось обширное место для Полоцк
крепость была сильно повреждена и ре- крепости. Сегодня Брестская крепость и Город с богатой историей, начинающей-
конструирована в конце XIX века. Мир- ее окрестности — важный памятник, по- ся уже в VI веке. Он остался в стороне от
ский замок исключителен благодаря пе- скольку большинство остальных соору- наездов кочевых монголов в XIII веке.
реплетению архитектурных стилей на жений было в 1941 году сровнено с зем- Полоцк — полусонный город, но все же
протяжении долгой истории политиче- лей. На западе от крепости находятся стоит его посетить. Нужно упомянуть ка-
ских и культурных изменений в области. остатки Николаевской церкви, древней- федральный собор святой Софии, соору-
Типичны для этого сооружения мощ-
ные стены и башни из красного кирпича,
остроконечные крыши, окна-бойницы.
Этот замок, благодаря своему расположе-
нию на берегу пруда и красному цвету,
создает невероятно романтичную атмос-
феру, напоминающую о его рыцарской
истории.

Брест
Пограничный город Брест расположен на
оживленной автомобильной и железно-
дорожной магистрали Восточной Евро-
пы, в нем смешивается белорусская
жизнь с польской. Наверное, самая из-
вестная постройка в Бресте — могучая
крепость, дольше месяца противостояв-
шая в июне 1941 г. немецким войскам.
Хотя Брест может похвастаться долгой
Brest I Брест
историей, Брестская крепость намного

ikona
3 /2008 57
IK308/1:sazba 9/9/08 8:51 AM Stránka 58

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

muzeum nabízí zajímavou v˘stavu s expo-


náty mnohdy star‰ími neÏ deset staletí.
V tûsné blízkosti muzea se nachází Nov˘
Zámek z poloviny 18. století, pÛvodnû po-
staven˘ v rokokovém stylu. V souãasnosti
tu cestovatelé najdou muzeum, knihovnu
a sídlo ministerstva kultury.

Vicebsk
Mûsto se kdysi chlubilo více neÏ tfiicítkou
chrámÛ a bohatou kulturní scénou. Hodnû
ãasu ve mûstû strávil napfiíklad Vasilij
Kandinskij nebo Marc Chagall, kter˘ se
ve mûstû narodil. Krásná atmosféra kul-
turního centra v‰ak vzala za své bûhem
II. svûtové války, na‰tûstí v‰ak v nûkter˘ch
ãástech starého mûsta pfietrvala dodnes.
Vicebské umûlecké muzeum nabízí pfie-
chodné expozice, stejnû jako stálé ukázky
evropsk˘ch prací z 18. aÏ 20. století.

ChatyÀ
Tento memoriální komplex se nachází ho-
dinu cesty z Minsku smûrem na Vicebsk.
Dne 22. bfiezna1943 Hitlerova armáda spá-
lila malou vesnici ChatyÀ se v‰emi jejími
obyvateli – 149 lidí uhofielo zaÏiva, z toho
75 dûtí. BohuÏel se podobn˘ch pfiípadÛ
událo v Bûlorusku bûhem druhé svûtové
války celkem 186. Pietní místo „ChatyÀ“
Polack I Полоцк bylo postaveno jako vûãná památka obû-

женный в XI веке — самая древняя по- и костел бернардинцев с монастырем. например, Василий Кандинский или
стройка страны. Образцом для него по- О древних временах напоминает также Марк Шагалл, который здесь родился. Но
служил одноименный кафедральный со- деревянная церковь свв. Бориса и Глеба красивая атмосфера культурного центра
бор в Киеве. Но полоцкое сооружение, XII века — это второе самое древнее соо- исчезла во время Второй мировой войны,
к счастью, сохранилось неповрежден- ружение страны. Местный музей предла- сохранившись, к счастью, в некоторых ча-
ным. К сожалению, мы не можем утверж- гает интересную выставку с экспонатами, стях старого города. Витебский худо-
дать то же о его внутреннем убранстве, возраст которых часто превышает де- жественный музей предлагает временные
сожженном в XV столетии, кроме того, сять столетий. В непосредственной бли- выставки и постоянные образцы европей-
в нем разместились солдаты. Свою пер- зости от музея находится Новый Замок ских произведений с XVIII по XX век.
воначальную функцию кафедральный середины XVIII века, первоначально по-
собор начал снова выполнять в XVIII строенный в стиле рококо. Сегодня здесь Хатынь
веке. Сегодня в соборе находится музей. посетители смогут найти музей, библио- Этот мемориальный комплекс располо-
теку и помещения Министерства культу- жен в часе езды от Минска по направле-
Гродно ры. нию к Витебску. 22 марта 1943 г. гитле-
Гродно, наверное, самый живописный го- ровская армия сожгла маленькую де-
родок всей Беларуси. Благодаря тому, что Витебск ревню Хатынь вместе со всеми ее жите-
город не был поврежден во время войны, Город когда-то гордился более чем трид- лями — 149 человек сгорело живьем, из
он может похвастаться десятками сохра- цатью храмами и богатой культурной них 75 детей. К сожалению, подобных
нившихся исторических зданий, по- жизнью. Здесь провел длительное время, трагедий произошло в Беларуси во вре-
строенных еще в конце XIII века, когда мя Второй мировой войны 186. Мемори-
Гродно было поглощено Литвой. Как
Vicebsk I Витебск
раз в те времена здесь возникла оборон-
ная крепость. Ее сохранившиеся остатки
мы сможем увидеть в форме нескольких
подлинных стен. Позже был построен мо-
нументальный дворец и несколько церк-
вей. Сегодня Гродно представляет собой
промышленный и культурный центр
с космополитической атмосферой. К са-
мым красивым храмам относится пре-
красный барочный кафедральный собор

ikona
58 3 /2008
IK308/1:sazba 9/9/08 8:51 AM Stránka 59

a opevnûní – jedná se o první a nejstar‰í


obrann˘ systém v Bûlorusku, kter˘ vznikal
v 16. a 17.století. Spaso-PreobraÏensk˘
chrám pochází z 16.století a bûhem své
dlouhé historie se zmûnil z kalvínského na
katolick˘ kostel a dnes patfií pravoslavné
církvi. V Zaslavli najdeme také velkolep˘
památník barokní architektury – chrám
Panny Marie z 18.století. Za vidûní stojí
také historicko-kulturní rezervace s par-
ním ml˘nem z 19.století se starodávnou
stodolou a kovárnou.

Závěr
Bûlorusk˘ ostrÛvek klidu skr˘vá ohromn˘
Chatyň I Хатынь turistick˘ potenciál. Velká pozornost státu
je nyní vûnována rozvoji ekologické a ven-
tem druhé svûtové války, ve které zemfiel loruské vesnici a navíc si ho mÛÏete sami kovské turistiky, pro níÏ v Bûlorusku exi-
kaÏd˘ ãtvrt˘ Bûlorus. Vûãn˘ oheÀ, kter˘ vyzkou‰et napfi.: ve starodávné pekárnû si stují ideální podmínky – témûfi nedotãená
hofií uprostfied tfií stfiíbfiit˘ch bfiíz, symbo- mÛÏete upéct vlastní bochník chleba, na zákoutí pfiírody, malebná místa, svérázn˘
lizuje tuto nesmírnou ztrátu, a zvony, které hrnãífiském kruhu si mÛÏete vyzkou‰et venkovsk˘ kolorit, pohostinní a pfiívûtiví
bijí kaÏdou minutu, zanechávají v kaÏ- vyrobit keramiku nebo si osahat práci ko- lidé, bohat˘ folklór. Stát rozvíjí dal‰í pfií-
dém náv‰tûvníkovi vzpomínku „Pama- váfie nebo mlynáfie. Souãástí exkurze je leÏitosti a zvy‰uje tak zájem zahraniãních
tuj!“. Toto pietní místo, prodchnuté svou také ochutnávka tradiãních domácích bû- turistÛ o Bûlorusko. Nároãní turisté mo-
tragickou atmosférou, nenechá nikoho lorusk˘ch pochoutek a domácím zpÛso- hou pfiijet za lovem divoké zvûfie do stovek
lhostejn˘m. bem vypálené samohonky. honiteb, jiní za rybafiením nebo projíÏì-
kami na koních. Vûfiící poutníci se mo-
Dudutky Zaslavl hou pfiijet uklonit do mnoha pravoslav-
Regionální muzeum a skanzen Dudutky se Starobylé mûsteãko Zaslavl se svojí tisíci- n˘ch svatyÀ.
nachází 35 km od Minsku. Máte moÏnost letou historií se nachází asi 17 km od Min-
se podívat jak vypadal tradiãní Ïivot v bû- sku. Najdete zde dochované zbytky zámku Roman Wimmer

альный комплекс «Хатынь» был создан и укрепления — это первая и самая древ-
на вечную память жертвам Второй миро- няя оборонная система в Беларуси, соо- Dudutky I Дудутки
вой войны, во время которой погиб каж- руженная в XVI и XVII вв. Спасо-Преоб-
дый четвертый белорус. Вечный огонь, го- раженский храм относится к XVI столе-
рящий посреди трех серебристых берез, тию, на протяжении своей долгой исто-
символизирует эту безмерную потерю, а рии он из кальвинского костела превра-
колокола, отбивающие каждую минуту, тился в католический, сегодня он принад-
оставляют в каждом посетителе воспоми- лежит Православной Церкви. В Заславле
нание: «Помни!». Это мемориальное ме- также находится великолепный памятник
сто, преисполненное трагической атмос- барочной архитектуры — храм Девы
феры, никого не оставит равнодушным. Марии XVIII века. Стоит взглянуть и на
историко-культурный заповедник с па-
Дудутки ровой мельницей XIX века и со старин-
Региональный музей и Музей материаль- ным амбаром и кузницей.
ной культуры «Дудутки» находится в 35
километрах от Минска. Вы сможете уви- Заключение
деть традиционную жизнь в белорус- У белорусского островка спокойствия
ской деревне, кроме того, сами ее испы- большой туристический потенциал. Боль-
тать. Например, можете испечь собствен- шое внимание в современности уделяет
ный хлеб в старинной печи, на гончарном государство развитию экологического
круге изготовить керамические изделия и деревенского туризма, для которого
или попробовать работу кузнеца или в Беларуси существуют идеальные усло-
мельника. В экскурсию входит дегуста- вия — почти девственные природные
ция традиционных белорусских домаш- уголки, живописные места, своеобразный
них лакомств и домашней самогонки. деревенский колорит, хлебосольные в сотнях охотничьих угодий, рыбачить
и приветливые люди и богатый фольклор. или кататься на лошади. Верующие па-
Заславль Государство развивает новые возможно- ломники могут поклониться множеству
Древний городок Заславль с тысячелет- сти и, таким образом, повышает интерес православных святынь.
ней историей находится приблизитель- иностранных туристов к Беларуси. Тре-
но в 17 километрах от Минска. Вы здесь бовательные туристы могут сюда прие- Роман Виммер
найдете сохранившиеся остатки замка хать поохотиться на диких животных

ikona
3 /2008 59
IK308/2:sazba 9/9/08 8:20 AM Stránka 60

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Božská liturgie na Václavském


náměstí v Praze u příležitosti
160. výročí
Všeslovanského
sjezdu
v Praze

Божественная Литургия на
Вацлавской площади Праги
по случаю
160-летнего
юбилея
Славянского
съезда
в Праге
Václavské náměstí v Praze I Вацлавская площадь в Праге
Arcibiskup hajnovský Miron, J. B. Metropolita Kryštof, biskup Lukian, J. P. Tichon, biskup komarňanský a prot. Mgr. Jan Polanský I Архиепископ гайновский
Мирон, Е. Б. Митрополит Христофор, епископ Лукиан, Е. П. Тихон, епископ комарненский и прот. магистр Ян Поланскы

ikona
60 3 /2008
IK308/2:sazba 9/9/08 7:40 AM Stránka 61

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Božská liturgie na Václavském náměstí v Praze I Божественная Литургия на Вацлавской площади Праги

J. P. Tichona, biskup komárňanský a J. B. Metropolita Kryštof Hypodiakon Igor Efremuškin čte Apoštol při Božské liturgii I Иподиакон
I Е. П. Тихон, епископа комарненский и Е. Б. Митрополит Христофор Игорь Ефремушкин читает Апостол на Божественной Литургии

ikona
3 /2008 61
IK308/2:sazba 9/9/08 7:40 AM Stránka 62

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Božská liturgie na Václavském náměstí v Praze I Божественная Литургия на Вацлавской площади Праги

J. Bl. Metropolita Kryštof s duchovenstvem a poutníky na Božské liturgii I Его Блаженство Митрополит Христофор с духовенством и паломниками
во время Божественной Литургии

ikona
62 3 /2008
IK308/2:sazba 9/9/08 7:41 AM Stránka 63

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Jerej Seržán, srbský duchovní pražské pravoslavné eparchie u přestolu Božího


I Иерей Сержан, сербский священник Пражской Православной
Епархии у престола Божиего

Bratrský pozdrav od biskupa CČSH Štěpána Kláska I Братское приветствие от епископа Церкви чешско-словацкой гуситской Штепана Класека

ikona
3 /2008 63
IK308/2:sazba 9/9/08 7:41 AM Stránka 64

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

ikona
64 3 /2008
IK308/2:sazba 9/9/08 8:20 AM Stránka 65

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Pozdravné slovo vladyky Lukiana, biskupa Budapeštského Srbské pravoslavné církve I Приветственное слово владыки Лукиана, епископа
Будапештского Сербской православной церкви

Pozdrav od prot. Georgije Davidova, představitele Ruské Pravoslavné Církve Archimandrita Sergij, představený pravoslavné farnosti na Olšanech v Praze
v Německu I Приветственное слово от прот. Георгия Давидова, při Božské liturgii I Aрхимандрит Сергий, настоятель православного
представителя Русской Православной Церкви в Германии прихода на Ольшанах в Праге во время Божественной Литургии

ikona
3 /2008 65
IK308/2:sazba 9/9/08 7:41 AM Stránka 66

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Pravoslavní hierarchové a duchovenstvo I Православные иерархи и духовенство

Pravoslavní poutníci při Božské liturgie I Православные паломники во время Божественной Литургии

ikona
66 3 /2008
IK308/2:sazba 9/9/08 7:41 AM Stránka 67

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Jeho Blaženstvo Metropolita Kryštof a arcibiskup hajnovský Miron z Polska, generálmajor duchovní správy polské armády I Его Блаженство Митрополит
Христофор и Архиепископ гайновский Мирон из Польши, генералмайор духовного управления польской армии

Archimandrita Sergijpomazuje poutníky svatým mirom I Aрхимандрит Сергий помазывает паломников святым миром

ikona
3 /2008 67
IK308/2:sazba 9/9/08 7:41 AM Stránka 68

TÉMA I ТЕМА

Velkomoravská
říše Evropská velmoc v 9. století
Великоморавская империя
Европейская держава в IX веке

Славянское заселение ми — вплоть до острова Руяна, о чем сви- вители неустанно расширяли свои владе-
Составной частью великого переселе- детельствуют местные названия. Все эти ния на восток, пользуясь мечом и кре-
ния народов был приход славян в Цен- места обошел и плакал над ними словац- стом. Об этом даже пишут немецкие
тральную и Южную Европу. Одним из кий поэт Ян Коллар в своем известном историки, например, доктор А. Баум-
многих славянских племен были морава- стихотворении «Дочь славы». Все эти штарк в своем произведении «Основные
не, наряду с гломачами, ободритами, славянские племена были германизиро- противодеяния между восточным и за-
глинянами, полабскими сербами, велета- ваны, лишь за одним исключением (оста- падным христианством» на стр. 24—29.
ми, суслами, поморскими и альпийскими ток лужицких сербов в соседней Герма- «Хотят ли этого славяне или нет, они
славянами. Почти вся бывшая ФРГ была нии), поскольку их крестили западные ла- будут подчиняться нашему (то есть
когда-то заселена славянскими племена- тинские миссионеры. Франкские пра- немецкому) королевству». Это писали

ikona
68 3 /2008
IK308/2:sazba 9/9/08 7:41 AM Stránka 69

TÉMA I ТЕМА

Slovanské osídlení nûní barbafii (takto naz˘vali Frankové Slo- franck˘mi kolonisátory, mezi nimiÏ byli
Souãástí stûhování národÛ byl pfiíchod vany) museli pfiijmout kfiesÈanskou víru – na prvém místû Bavofiané. ·iroké lány
SlovanÛ do stfiední a jiÏní Evropy. Mora- aÈ jiÏ z pfiesvûdãení, nebo bez nûj. Zde zemû dostaly bavorské kostely a klá‰tery,
vané byli jedním z mnoha slovansk˘ch právû tak jako jinde si kfiíÏ získal domov- ostatní území pfiipadlo svûtsk˘m hod-
kmenÛ, ke kter˘m patfiili Glomaãi, Obod- ské právo, které mu pfied tím rychl˘m ná- nostáfiÛm, aÈ jiÏ jako skuteãn˘ dar, ãi jako
riti, GliÀané, polab‰tí Srbové, Veletové, porem vydobyl meã. Pfii rozdûlování doby- neoprávnûnû pfiivlastnûné. Lidé, ktefií na
Suslové, pomofi‰tí i alp‰tí Slované. Témûfi t˘ch území pfiidûlili pasovsk˘m biskupÛm tûchto územích bydleli, museli odvádût
celá b˘valá NDR byla kdysi ob˘vána slo- jako jejich diecési V˘chodní marku a horní nov˘m pánÛm dávky.“
vansk˘mi kmeny – aÏ po ostrov Rujanu, Panonii. Slovanské území bylo zaplaveno
o ãemÏ svûdãí místní názvy. V‰echna tato
místa obcházel a plakal nad nimi sloven-
sk˘ básník Ján Kollár ve své slavné básni
Slávy dcera. V‰echny tyto slovanské
kmeny byly ponûmãeny, aÏ na malou v˘-
jimku (zbytky LuÏick˘ch SrbÛ v souãas-
ném Nûmecku), neboÈ byly pokfitûny zá-
padními latinsk˘mi misionáfii. Fran‰tí
panovníci roz‰ifiovali neustále svá území
smûrem na v˘chod pomocí meãe a kfiíÏe.
Pí‰í o tom dokonce i nûmeãtí historikové,
jako napfi. Dr. A. Baumstark ve svém díle
„Základní protiklady v˘chodního a zá-
padního kfiesÈanství“ na str. 24–29. „AÈ jiÏ
Slované chtûjí nebo nechtûjí, budou na-
‰emu (tj. nûmeckému) království podro-
beni.“ Takto psávali do ¤íma fran‰tí bisku-
pové v r. 900. V podobném smyslu pí‰e
i nûmeck˘ historik Ernst Dümler ve svém
díle Dûjiny v˘chodofranské fií‰e, kde se
zmiÀuje o tom, jak si poãínali Frankové
pfii pokfiesÈan‰Èování SlovanÛ: „Podma-

в Рим франкские епископы в 900 г. В та-


ком же духе описывает события и немец-
кий историк Эрнст Дюмлер в своем про-
изведении «История Восточнофранкской Нитранское княжество во главе с Приби- когда трагически остановилось многообе-
империи», в котором он упоминает ной. История Великоморавии ограниче- щающее развитие из-за вторжения коче-
о том, каким образом вели себя франки на двумя датами. Первая — 833 год — это вых мадьяров. Странно то, что на протя-
во время христианизации славян: «Поко- дата, когда не слишком большое княже- жении прошлых десятилетий даже фран-
ренные варвары (так франки называли ство на территории южной Моравии ки считали моравские укрепленные горо-
славян) должны принять христианскую территориально разрослось, стало вдвое дища неприступными. Военное дело
веру — по убеждению или без него. Здесь, больше: частью Великой Моравии стало франков было еще более развитым, чем
как и в других местах, поселился крест, Нитранское княжество на востоке. Нит- военное дело мадьяров — конного угро-
которому помог своим быстрым натиском ранский правитель Прибина был свержен финского племени, неожиданно появив-
меч. Распределяя завоеванные земли, моравским правителем Моймиром I и был шегося в Европе после стремительного
пассауские епископы получили новоуч- вынужден эмигрировать на юг, в Панно- похода откуда-то с Урала.
режденную епархию — Восточную мар- нию. Он хотел там получить помощь Основной чертой истории Великой Мо-
ку и Верхнюю Паннонию. Славянскую и вернуться в Нитру; но это ему не уда- равии было постоянное соперничество
землю наводнили франкские колониза- лось — могущество Моймира, наоборот, с соседней Франкской империей, касаю-
торы, среди которых занимали первое ме- росло, и его власть укреплялась. Объеди- щееся независимости государства. Зарож-
сто баварцы. Баварские костелы и мона- нением княжеств Моймира и Прибины дение Великой Моравы связано с князем
стыри получили большие земельные образовалась в 833 г. Великая Моравия. Моймиром I. Мы знаем о нем крайне
участки, остальная земля досталась свет- Великоморавская империя была пер- мало. Но было точно установлено, что он
ским высокопоставленным лицам — они вым образованием на нашей террито- вел себя так по отношению к своему за-
получали их в подарок, но и незаконно их рии, которое мы можем назвать ранней падному соседу, к Восточнофранкской
себе присваивали. Люди, жившие на дан- формой государства. Оно постепенно империи, чтобы его не раздражать. Поэ-
ной территории, должны были платить расширилось из исходного южно-морав- тому он признавал формальное превос-
дань этим новым хозяевам». ского ядра и включило в себя следующие ходство восточнофранкского правителя
земли: Чехию, Моравию, Словакию, Пан- Людовика Немецкого, включая обязан-
История нонию, Галич, территорию верхней Вис- ность платить дань. Несмотря на это,
Около 800 г. на нашей территории обра- лы и Одры, территорию лужицких сер- Моймир I не сохранил расположение
зовались два княжества: Моравское кня- бов, земли между Карпатами и Дунаем. Людовика Немецкого. В 846 г. фран-
жество во главе с князем Моймиром I и Вторая дата — 906 год — считается датой, кский король напал на Моравию и поса-

ikona
3 /2008 69
IK308/2:sazba 9/9/08 7:41 AM Stránka 70

TÉMA I ТЕМА

Historie binova kníÏectví tedy roku 833 vznikla kmene, kter˘ se v Evropû náhle zjevil po
Kolem roku 800 vznikla na na‰em území Velká Morava. Velkomoravská fií‰e byla rychlém taÏení aÏ odkudsi od Uralu.
dvû kníÏectví. Moravské kníÏectví v ãele prvním útvarem na na‰em území, kter˘ je Základním pfiíbûhem dûjin Velké Moravy
s kníÏetem Mojmírem I. a Nitranské kní- moÏno oznaãit jako ranou formu státu. bylo trvalé soupefiení se sousední Franc-
Ïectví v ãele s Pribinou. Pfiíbûh Velké Mo- Z pÛvodního jihomoravského jádra se po- kou fií‰í o zachování nezávislosti státu.
ravy ohraniãují dva letopoãty. První 833 stupnû roz‰ífiila a zahrnula oblasti: âechy, Poãátky Velké Moravy jsou spojeny s kní-
oznaãuje chvíli, kdy nepfiíli‰ rozlehlé kní- Morava, Slovensko, Panonie, Haliã, území Ïetem Mojmírem I. Víme o nûm pramálo.
Ïectví na území jiÏní Moravy územnû u horní Visly a Odry, území LuÏick˘ch S jistotou v‰ak to, Ïe se vÛãi západnímu
vzrostlo, a to o prostor vût‰í, neÏ samo SrbÛ, území mezi Karpaty a Dunajem. sousedu, v˘chodofrancké fií‰i choval tak,
zaujímalo: získalo Nitransko ve svém v˘- Druh˘ letopoãet, rok 906, je povaÏován aby nedráÏdil. Uznával proto formální svr-
chodním sousedství. Nitransk˘ vládce Pri- za tragick˘ zánik tak slibného v˘voje, zpÛ- chovanost v˘chodofranckého panovníka
bina byl sesazen moravsk˘m vládcem soben˘ vpádem koãovn˘ch MaìarÛ. Ludvíka Nûmce vãetnû povinnosti po-
Mojmírem I. a byl nucen emigrovat na jih Zvlá‰tní je, Ïe v pfiedchozích desetiletích platkÛ. Pfiesto si v‰ak Mojmír I. pfiízeÀ
do Panonie. Chtûl tam získat pomoc a vrá- byla moravská opevnûná sídla povaÏo- Ludvíka Nûmce neudrÏel. Franck˘ král
tit se do Nitry; to se mu v‰ak nepodafiilo – vána za nedobytná i FrankÛm, jejichÏ vá- roku 846 vtrhl na Moravu a dosadil zde
naopak Mojmírova moc rostla a jeho vláda leãnictví bylo jistû vyspûlej‰í neÏ vojenství Mojmírova synovce Rostislava. Domníval
se upevÀovala. Spojením Mojmírova a Pri- MaìarÛ, tohoto jezdeckého ugrofinského se, Ïe bude pokraãovat v politické linii
svého pfiedchÛdce. Rostislav byl v‰ak jin˘:
projevil se jako siln˘ panovník, stateãn˘
váleãník a obratn˘ politik, jehoÏ zásluhou
Velká Morava dosáhla plné svrchovanosti.
Umûl maximálnû vyuÏít vnitfiních svárÛ
ve v˘chodofrancké fií‰i a nebál se vojen-
sk˘ch stfietnutí. Jeho vláda je proto vypl-
nûna boji, vesmûs vítûzn˘mi. Celá Rosti-
slavova vláda byla ve znamení snahy
o vymanûní se z franckého vlivu. K otev-
fiené roztrÏce mezi ním a Ludvíkem do‰lo,
kdyÏ roku 854 vtrhlo francké vojsko na
Moravu. Moravané se sice ubránili, ale
konflikt mezi obûma státy trval aÏ do

следующей битве франки потерпели же-


стокое поражение и вынуждены были
Моравию покинуть.
Период правления князя Святополка
(871-894) — это завершающий этап раз-
вития Великоморавского государства.
Сначала государство должно было про-
дил в кресло племянника Моймира — Ро- но воспользовался внутренними морав- тивостоять другим франкским нападени-
стислава. Франкский король полагал, скими распрями, вызванными племянни- ям, но в 874 году Святополк направил
что тот будет продолжать политическую ком Ростислава — Святополком. Тогда к франкам делегацию, которая предложи-
линию своего предшественника. Но Ро- в Моравию вторглось войско нового ла королю Людовику союз. С помощью
стислав был другим: он был сильным пра- франкского короля Карломана. В 870 этого предложения он хотел выиграть
вителем, смелым воином и ловким поли- году Святополк взял Ростислава в плен, время для дальнейшего расширения
тиком; благодаря ему Великая Моравия сдал его королю, а сам захватил власть в и укрепления своего государства, что
добилась полного суверенитета. Он умел свои руки. ему и удалось. Он присоединил к Мора-
правильно воспользоваться внутренни- Но двадцатилетний период правления вии и Чехию, и его могущество прости-
ми раздорами в Восточнофранкской им- Святополка начался не слишком счаст- ралось вплоть до Кракова и Венгерской
перии и не боялся военных столкновений. ливо. И Святополк попал в плен к Кар- равнины. Государство Святополка было
Поэтому период его правления был на- ломану, который старался полностью не только территориально весьма об-
полнен сплошь победными боями. Все завладеть Великой Моравией. Но мора- ширным образованием, но в нем было
время царствования Ростислава было ване воспротивились его стараниям. Кар- и большое население — по приблизитель-
отмечено старанием избавиться от фран- ломан тогда решил воспользоваться Свя- ным подсчетам, 1,5 миллиона человек.
кского влияния. Открытый разрыв меж- тополком, взятым в плен, для продвиже- Смерть правителя была в средневековье
ду ним и Людовиком произошел в 845 ния своих интересов. Карломан поставил всегда тяжелым испытанием для ста-
году, когда франкское войско вторглось молодого князя во главе своего войска бильности государства. Таким образом,
в Моравию. Мораване смогли дать отпор, и послал его в Моравию. Но скоро оказа- смерть Святополка в 894 году обознача-
но конфликт между двумя государства- лось, что это было плохой идеей для на- ла конец многообещающего увеличения
ми продолжал существовать до конца мерений короля. Когда франкское войско силы и могущества Великой Моравии.
правления Ростислава. В этой продо- добралось до цели — до одного из цен- Его преемник, Моймир II, был подвержен
лжительной борьбе был, наконец, более тральных моравских городищ — Свято- сразу двойному силовому давлению: со
удачлив франкский король — он искус- полк перешел на сторону мораван. В по- стороны Восточнофранкской империи

ikona
70 3 /2008
IK308/2:sazba 9/9/08 8:20 AM Stránka 71

TÉMA I ТЕМА

konce Rostislavovy vlády. V dlouhodo-


bém zápase byl nakonec úspû‰nûj‰í
franck˘ král – obratnû vyuÏil vnitfiních
moravsk˘ch rozbrojÛ, zpÛsoben˘ch Rosti-
slavov˘m synovcem Svatoplukem. Tehdy
na Moravu vtrhlo vojsko nového franc-
kého krále Karlomana. Byl to ale Svato-
pluk, kdo roku 870 Rostislava zajal, vydal
králi a sám se ujal vlády.
Svatoplukova dvacetiletá vláda v‰ak pfiíli‰
‰Èastnû nezaãala. I on se totiÏ záhy ocitl
v zajetí Karlomana, kter˘ se nad Velkou
Moravou snaÏil získat plnou vládu. Mora-
vané se v‰ak této jeho snaze vzepfieli.
A tak Karloman usoudil, Ïe by k prosazení
sv˘ch zámûrÛ mohl vyuÏít zajatého Svato-
pluka. Mladého kníÏete postavil do ãela
svého vojska a vyslal jej na Moravu. Jak se
ale záhy ukázalo, byla to pro královy zá-
mûry my‰lenka velmi ne‰Èastná. KdyÏ to-
tiÏ francké vojsko dorazilo ke svému cíli,
jímÏ bylo nûkteré z hlavních moravsk˘ch
hradisek, pfie‰el Svatopluk na stranu Mo-
ravanÛ. V následné bitvû pak Frankové
utrpûli zdrcující poráÏku a zemi museli
opustit.
Doba vlády kníÏete Svatopluka (871–894)
je vrcholnou fází v˘voje velkomoravského
státu. Zpoãátku musel samozfiejmû ãelit
dal‰ím franck˘m útokÛm, av‰ak roku 874
vyslal do Frank poselstvo, které nabízelo

и из-за мадьярских наездов. Мадьяры стианство в земле хазар в Южной России разрешил использование славянского
появились на моравской территории еще у Черного моря. Перед тем как направить- языка. Константин в Риме заболел, при-
во время правления Святополка, но они ся в Моравию, невероятно образованный нял схиму и имя Кирилл и вскоре там
были отражены. Однако их нападения все Константин составил славянскую азбу- скончался. Мефодия Папа посвятил
учащались и становились все интенсив- ку и перевел часть Писания и некоторые в епископа, и после долгих страданий тот
нее. Ослабевающая Великая Моравия богослужебные книги на славянский вернулся в Моравию. На обратном пути
уже не могла перед ними устоять: в 906 язык. Это письмо называется глаголицей. его взяли в плен баварские епископы и за-
году мадьяры ее уничтожили. (Позже возникла кириллица, славян- ключили в тюрьму на два с половиной
ское письмо, обработанное учениками года.
Христианство обоих братьев в Болгарии. Его исполь-
Князь Ростислав, в период правления ко- зуют русские, сербы и болгары). Язык, ко-
торого произошел расцвет Великомо- торым они пользовались, основанный
равской империи, осознал выгоды хри- на славянских наречиях Балканского
стианства, поскольку оно укрепляло полуострова, называется древнеславян-
могущество правителя и позволяло при- ским. Он стал языком церкви во всех сла-
числить себя к культурному обществу Ев- вянских странах, принявших христиан-
ропы тех времен. Заодно он старался ство из Царьграда. Древнеславянский
политически обезопасить свое государ- язык почти не отличался от языка, на ко-
ство в Византии. Поэтому Ростислав по- тором разговаривали в IX веке в Мора-
просил византийского императора, что- вии. Работа обоих братьев в Моравии
бы тот послал к нему епископа, который была успешной. Братья распространяли
бы проповедовал христианство на языке, христианскую веру и учили своих учени-
понятном для моравского народа. Импе- ков читать и писать. Рождались первые
ратор направил в 863 году в Великую Мо- памятники славянской письменности.
равию ученых братьев из важного торго- Но деятельность Константина и Мефо-
вого города Солуни во главе с маленькой дия не нравилась баварским епископам,
делегацией — Константина и Мефодия. которые обвинили братьев перед Папой
Они были греческого происхождения, но Римским в обучении ереси, к тому же на
они знали славянский язык, поскольку славянском языке, а не на латыни. Братья
в византийской империи жило много поехали в Рим, чтобы оправдаться, и по-
славян. Прежде они распространяли хри- сле долгих и тяжелых переговоров Папа

ikona
3 /2008 71
IK308/2:sazba 9/9/08 7:41 AM Stránka 72

TÉMA I ТЕМА

králi Ludvíkovi spojenectví. Nabídkou cedu a pfieloÏil ãást Písma i nûkteré boho-
chtûl získat ãas k dal‰ímu roz‰ífiení sluÏebné knihy do jazyka slovanského.
a upevnûní svého státu, které se mu zda- Tomuto písmu se fiíká hlaholské. (Pozdûji
fiilo. K Moravû pfiipojil i âechy a jeho moc vznikla cyrilice, slovanské písmo, upra-
sahala aÏ ke Krakovu a do maìarské ní- vené Ïáky obou bratfií v Bulharsku. Pí‰í
Ïiny. SvatoplukÛv stát tak byl nejenom jím Rusové, Srbové a Bulhafii.) Jazyk, kter˘
územnû velmi rozlehl˘m útvarem, ale mûl podle slovansk˘ch náfieãí z Balkánského
i mnoho obyvatel – odhaduje se, Ïe jich poloostrova pouÏívali, se naz˘vá staroslo-
mohlo b˘t aÏ 1,5 milionu. vûn‰tina. Stala se jazykem církve ve v‰ech
Panovníkova smrt byla ve stfiedovûku slovansk˘ch zemích, které pfiijaly kfiesÈan-
vÏdy zkou‰kou pro stabilitu státu. Smrt ství z Cafiihradu. Staroslovûn‰tina se pfií-
Svatopluka roku 894 tak znamenala konec li‰ neli‰ila od jazyka, jímÏ se mluvilo
slibného vzrÛstu síly a moci Velké Mo- v 9. století na Moravû. Práce obou bratrÛ
ravy. Jeho nástupce Mojmír II. byl vysta- se na Moravû dafiila. Bratfii ‰ífiili kfiesÈan-
ven hned dvojímu mocenskému tlaku: skou víru a uãili své Ïáky ãíst a psát. Vzni-
jednak ze strany v˘chodofrancké fií‰e, jed- kaly nejstar‰í památky slovanského píse-
nak útokÛm MaìarÛ. Ti se sice na morav- mnictví. PÛsobení Konstantina a Metodûje
ském území poprvé objevili je‰tû za Sva- své zemû v Byzanci. Proto Rostislav poÏá- se v‰ak nelíbilo bavorsk˘m biskupÛm,
toplukovy vlády, byli v‰ak je‰tû odraÏeni. dal byzantského císafie o vyslání biskupa, ktefií je u fiímského papeÏe obvinili, Ïe uãí
Jejich útoky se ale stále mnoÏily a byly kter˘ by ‰ífiil kfiesÈanství v jazyce srozumi- bludÛm, a to je‰tû slovansk˘m jazykem
ãím dál tím silnûj‰í. Jim pak uÏ slábnoucí telném moravskému lidu. Císafi vyslal a nikoli latinou. Bratfii odjeli do ¤íma, aby
Velká Morava nebyla schopna odolat – roku 863 na Velkou Moravu v ãele malého se obhájili a po svízelném a dlouhodo-
roku 906 ji Maìafii zniãili. poselstva uãené bratry z v˘znamného ob- bém jednání papeÏ uÏívání slovanského
chodního mûsta Solunû – Konstantina jazyka povolil. Konstantin v ¤ímû one-
Křesťanství a Metodûje. Byli pÛvodem ¤ekové, ale mocnûl, vstoupil do klá‰tera, kde pfiijal
KníÏe Rostislav, za nûhoÏ do‰lo k rozvoji znali slovansk˘ jazyk, neboÈ v byzantské jméno Cyril, a brzy tam zemfiel. Metodûj
Velkomoravské fií‰e, si uvûdomil v˘hod- fií‰i Ïilo mnoho SlovanÛ. Pfiedtím jiÏ pÛso- byl papeÏem vysvûcen na arcibiskupa
nost kfiesÈanství, neboÈ upevÀovalo panov- bili jako ‰ifiitelé víry v zemi ChazarÛ v jiÏ- a vrátil se po dlouh˘ch útrapách na Mo-
nickou moc a umoÏÀovalo vstup do kul- ním Rusku u âerného mofie. NeÏ se oba ravu. Byl totiÏ na zpáteãní cestû zajat ba-
turního spoleãenství tehdej‰í Evropy. bratfii vydali na Moravu, neobyãejnû vzdû- vorsk˘mi biskupy a dva a pÛl roku vûz-
ZároveÀ hledal i politické zabezpeãení lan˘ Konstantin sestavil slovanskou abe- nûn.

ikona
72 3 /2008
IK308/2:sazba 9/9/08 7:41 AM Stránka 73

TÉMA I ТЕМА

Shrnutí
Velkomoravská fií‰e byla ve své dobû vy-
spûl˘m evropsk˘m státem. Polnosti v údo-
lích, peãlivû obdûlávané rolníky, poskyto-
valy dobrou úrodu obilí, na pastvinách
podhorsk˘ch strání se pásla stáda poãet-
ného dobytka. ¤emeslníci vyrábûli nejen
nástroje a zbranû, ale i látky a postroje na
konû, zpracovávali dfievo, kÛÏi i kovy.
Mezi mnoha v˘robními odvûtvími vyni-
kala umûlecká fiemesla, zhotovující knof-
líky a spony k odûvÛm i ‰perky ze zlata
a stfiíbra.
Velkomoravská fií‰e byla v˘znamnou kfii-
Ïovatkou evropsk˘ch obchodních cest. Na
Velkou Moravu pfiicházeli obchodníci
s jantarem, kofiením, barvivy na látky, se
solí a s vonn˘mi oleji a mastmi a odváÏeli
odtud koÏe‰iny, kÛÏe, vosk a konû. O ãi-
lém obchodû svûdãí mnoÏství pfiedmûtÛ, Mnohé kulturní podnûty ze Západu se na
nalezen˘ch ve vykopávkách, které byly Velké Moravû obohacovaly o hodnoty,
zfiejmû vyrobeny v byzantské fií‰i nebo které se sem dostaly spolu s kfiesÈanstvím
v fií‰i v˘chodofrancké. Velkomoravská fií‰e z byzantské fií‰e. Velká Morava je tak prv-
byla i dobfie organizovan˘m státem, v je- ním dokladem o tom, Ïe se v âechách a na
hoÏ ãele stál kníÏe, a zemí, v níÏ bylo na Moravû setkávaly vlivy ze Západu a z V˘-
dobré úrovni také soudnictví. Archeolo- chodu a Ïe právû v tomto stfietávání se
gické nálezy na hradi‰tích svûdãí o vy- ãeské dûjiny vyvíjely.
spûlém stavitelství, pouÏívajícím jako Redakce
stavebního materiálu kromû dfieva i ka-
mene. Velkomoravská fií‰e byla rovno-
cenn˘m partnerem v˘chodofrancké fií‰i.

Резюме
Великоморавская империя была для логические находки в городищах свиде- Византийской империи. Великая Мо-
своего времени развитым европейским тельствуют о развитом строительстве, равия является первым доказательством
государством. Поля в долинах, стара- которое использовало не только дерево, того, что в Чехии и в Моравии встреча-
тельно возделываемые земледельцами, но и камень. Великоморавская империя лись влияния с Запада и с Востока и что
давали хороший урожай зерновых, на была равноценным партнером Восточ- чешская история развивалась как раз на
подгорных равнинных пастбищах пас- нофранкской империи. Многие западные этом пересечении.
лись многочисленные стада скота. Ремес- культурные импульсы в Великой Мора- Редакция
ленники изготовляли не только инстру- вии обогащались за счет ценностей, при-
менты и оружие, но и ткани, и конскую шедших сюда вместе с христианством из
упряжь, они перерабатывали дерево,
шкуры и металл. Среди многих отраслей
производства выделялся художественный
промысел: изготовление пуговиц, пряжек
для одежды, золотых и серебряных укра-
шений. Великоморавская империя была
важным перекрестком европейских тор-
говых путей. В Великую Моравию при-
ходили торговцы с янтарем, специями,
красителями для тканей, солью и с бла-
говонными маслами, оттуда они приво-
зили пушнину, шкуры, воск и лошадей.
Множество предметов, обнаруженных
во время раскопок, произведенных, веро-
ятно, в Византийской или в Восточноф-
ранкской империи, свидетельствует
о оживленной торговле. Великоморав-
ская империя была также хорошо орга-
низованным государством, во главе кото-
рого стоял князь, и государством с сфор-
мировавшейся судебной системой. Архео-

ikona
3 /2008 73
IK308/2:sazba 9/9/08 7:41 AM Stránka 74

HISTORIE I ИСТОРИЯ

O blaženém zbožném knížeti V roce 1994 se uskuteãnila oficiální kano-


nizace svatého kníÏete muãedníka Rosti-
slava a tím splatila Pravoslavná církev

Rostislavovi v âesk˘ch zemích a na Slovensku tisíci-


let˘ dluh památce osvíceného panovníka,
kter˘ stojí u poãátku na‰í kfiesÈanské du-
chovní kultury a na‰í národní nezávis-
losti.

VÏdy, kdyÏ se zam˘‰líme nad v˘chodní


misií svatého Cyrila a Metodûje na Velké
Moravû, nemûli bychom zapomínat na Du-
chem Svat˘m vedeného panovníka sva-
tého Rostislava, jenÏ spoleãnû se svat˘mi
bratry stojí u poãátku duchovního, kultur-
ního i politického Ïivota slovansk˘ch ná-
rodÛ. Právû osvícen˘ kníÏe Rostislav
pozval oba svaté bratry do zemû velkomo-
ravské. Sv˘m, na svou dobu nesmírnû
osvícen˘m zámûrem, kníÏe Rostislav inici-
oval vyslání vzdûlaného „filosofa“ svatého
Cyrila a schopného organisátora svatého
Metodûje byzantsk˘m císafiem Michalem
III. a uãen˘m cafiihradsk˘m patriarchou
svat˘m Fotiem na území na‰ich pfiedkÛ.
Svat˘ Rostislav se ujal vlády na Velké Mo-
ravû kolem roku 846 a brzy si uvûdomil, Ïe
má-li b˘t kfiesÈanství plnû pfiijato velmoÏi
i lidem, nemÛÏe b˘t do zemû uvádûno mi-
sionáfii, ktefií zneuÏívají vzne‰ené poslání
apo‰tolÛ pro politické cíle a káÏí v nesro-

Каждый раз, вспоминая о восточной вели-


коморавской миссии святых Кирилла и Ме-
фодия, нельзя не вспомнить и Духом Свя-
тым водимого святого князя Ростислава, ко-
торый вместе со святыми братьями стоит
у истоков духовной, культурной и полити-
ческой жизни славянских народов. Просве-
щенный святой князь Ростислав пригласил
обоих братьев на великоморавскую землю.
Благодаря своему, в те времена весьма
просвещенному, замыслу, князь Рости-
слав инициировал направление образо-
ванного «философа», святого Кирилла,
и способного организатора, святого Мефо-
дия, византийским императором Михаи-
лом III и ученым царьградским патриархом
святым Фотием на территорию наших
предков.
Святой Ростислав взошел на Моравский
престол в 846 году. Князь сразу понял,

О блаженном благочестивом князе что христианство может быть полностью


принято вельможами и народом только
в том случае, если миссионеры не будут

Ростиславе злоупотреблять благословенной апостоль-


ской миссией в политических целях и не бу-
дут обращаться к народу на непонятном ему
В 1994 г. был официально причислен к лику святых святой мученик князь Ростислав. языке. Таким образом князь Ростислав
Таким образом Православная Церковь в Чешских землях и Словакии оплатила свой старался предотвратить полное подчинение
тысячелетний долг по отношению к памяти просвещенного правителя, который спо- и германизацию славян. Он хорошо знал,
собствовал зарождению нашей христианской духовной культуры и нашей националь- что далеко на востоке существует большая
ной независимости. православная империя, Византия, «из ко-

ikona
74 3 /2008
IK308/2:sazba 9/9/08 7:41 AM Stránka 75

HISTORIE I ИСТОРИЯ

zumitelném jazyce. Tímto se kníÏe Rosti- nil i list, kter˘ s sebou svatí bratfii donesli, ti poslali toho, komu je zjevil, muÏe vzác-
slav snaÏil zabránit úplnému podrobení napsan˘ cafiihradsk˘m patriarchou sv. Fó- ného a pravoslavného, velmi uãeného,
a ponûmãení SlovanÛ. Dobfie vûdûl, Ïe da- tiem a Michalem III. podepsan˘. Nevysky- filosofa. Hle, pfiijmi tento dar vût‰í a hod-
leko na v˘chodû existuje velká pravo- tuje se v nûm Ïádná politika, pfievládá ná- notnûj‰í nad v‰echno zlato a stfiíbro
slavná fií‰e, Byzanc, „ze které na v‰echny boÏensk˘ obsah. S velikou radostí dnes a drahé kamení a ve‰keré pomíjivé bohat-
strany dobr˘ zákon vychází“. Vûdûl dobfie, kaÏd˘ pravoslavn˘ kfiesÈan ãte Fótiova ství. Usiluj spolu s ním smûle upevnit dílo
Ïe byzant‰tí misionáfii hlásají kfiesÈanskou slova v tomto pfiekrásném listu. Cafiihrad- a z celého srdce hledat Boha; ani spásu
víru jin˘m národÛm a Ïe pfii ‰ífiení kfies- sk˘ patriarcha sv. Fótios psal: pro celé spoleãenství nezavrhuj, ale
Èanství pouÏívají pouze kfiíÏ. Nakonec se „BÛh, kter˘ pfiikazuje kaÏdému národu v‰echny povzbuzuj, aby nelenili, ale na-
tento byzantsk˘ víceramenn˘ kfiíÏ dostane dospût k poznání pravdy a dosáhnout vy‰- stoupili cestu pravdy, abys i ty – pfiivede‰-
i do státního znaku Slovenské republiky. ‰ího postavení, shlédl na tvoji víru a úsilí; li je sv˘m úsilím k poznání Boha – pfiijal
Je pravdou, Ïe Rostislav nejprve Ïádal ¤ím uãinil to nyní v na‰ich letech a zjevil pís- za to svou odmûnu v tomto i budoucím Ïi-
o vyslání misionáfiÛ, ktefií ovládají jazyk mena pro vበjazyk, kter˘ch dfiíve nebylo, votû, za v‰echny du‰e, které vûfií v Krista,
SlovanÛ (aby pÛsobili jako protiváha proti ale teprve odnedávna jsou, abyste byli i vy Boha na‰eho od nyní aÏ na vûky, a zane-
politicky podbarvené misii nûmecké), ale pfiipoãteni k národÛm velik˘m, ktefií Boha chal svoji svûtlou památku pfií‰tím poko-
tehdej‰í papeÏ MikulበI. jakoÏto spojenec chválí sv˘m rodn˘m jazykem. A tak jsme lením podobnû jako velk˘ císafi Konstan-
nûmeckého krále Ludvíka Nûmce to od-
mítl. PapeÏ vûdûl, Ïe nûmeãtí misionáfii
‰ífií kfiesÈanství latinské a Ïe zároveÀ po-
nûmãují národy, které kfiesÈanství pfiijí-
mají. Je zfiejmé, Ïe papeÏi nezáleÏelo pfie-
dev‰ím na kfiesÈanství, ale ‰lo mu o dobré
vztahy s nûmeck˘mi panovníky a tak dá-
val tedy pfiednost politice pfied Bohem.
V roce 862 poÏádal svat˘ Rostislav o misi-
onáfie v Cafiihradu. Byzantsk˘ císafi Mi-
chal III. vyhovûl Ïádosti Rostislavovû
a poslal k nám svaté bratry Konstantina –
Cyrila a Metodûje. Potû‰il se kníÏe Rosti-
slav, Ïe jeho poslové tak dobfie splnili
úlohu, kterou jim svûfiil. Radostí ho napl-

торой во все стороны исходит правильный


закон». Он хорошо знал, что византий-
ские миссионеры проповедуют христиан-
скую веру другим народам и что во время
распространения христианства они поль-
зуются лишь крестом. Наконец, этот виза- рад, что его послы так хорошо выполнили всячески побуждай, дабы не ленились,
нтийский равнобокий крест очутится и на задание. Особой радостью его наполнила а вступили на путь правды, чтобы и ты,
государственном знаке Словацкой Рес- и грамота, которую принесли братья от если приведешь их своим старанием к по-
публики. царьградского патриарха Фотия, подписан- знанию Бога, принял награду и в этой,
Это правда, что Ростислав сначала обратил- ная Михаилом III. В грамоте речь вообще и в грядущей жизни за все души, которые
ся в Рим с просьбой прислать миссионеров, не идет о политике, в ней преобладает ре- верят во Христа Бога нашего отныне и до
которые бы знали славянский язык (и мог- лигиозное содержание. Царьградский па- века, и оставил по себе светлую память бу-
ли бы противостоять политически окрашен- триарх Фотий писал: дущим поколениям, подобно, как и вели-
ной немецкой миссии). Но находившийся «Бог, Который повелевает каждому наро- кий царь Константин». (Из «Жизни
тогда на Римском престоле папа Николай ду прийти к познанию правды и достигнуть св. Константина-Кирилла»)
I был союзником немецкого короля Людо- почести высшего звания, воззрел на твою Святые братья, направленные из Царьгра-
вика и потому не удовлетворил просьбу веру и усилие. Утроив это ныне в наших ле- да, были для своего времени чрезвычайно
князя. Папа знал, что немецкие миссионе- тах, Он явил и письмена на вашем языке, образованными людьми молитвы с богатым
ры проповедуют латинское христианство которых ранее не было, но теперь с недав- миссионерским опытом и несокрушимым
и что они заодно германизируют народы, них пор существуют, дабы и вы были при- характером, которые сразу поняли намере-
принимающие христианство. Очевидно, чтены к народам великим, которые Бога ния Ростислава. Они создали славянское
что для папы самым важным было не хри- хвалят на своем родном языке. А по сему письмо и перевели на язык славян Библию,
стианство, а сохранение хороших отноше- мы послали к тебе того, которому они и Литургии святого Иоанна Златоуста и свя-
ний с немецкими правителями, и таким об- были явлены, мужа драгоценного и про- того Василия Великого и другие важные бо-
разом он предпочел политику перед Богом. славленного, весьма ученого, философа. гослужения. Их миссионерский труд
В 862 г. святой Ростислав обратился с про- Вот, приими этот дар лучший и достойней- и пример святой жизни нашли поддержку
сьбой прислать миссионеров в Царьград. ший, нежели всякое золото, серебро и дра- и отклик правителя Моравии и славянско-
Византийский император Михаил прини- гоценные камни и все преходящее богат- го народа, который, наконец, смог услышать
мает просьбу Ростислава и направляет ство. Постарайся вместе с ним смело утвер- благую весть о Христе на родном языке
к нам святых братьев Константина-Ки- дить дело и всем сердцем взыскать Бога; и и окончательно отвергнуть языческие суе-
рилла и Мефодия. Князь Ростислав был не закрывай спасение для всего народа, но верия.

ikona
3 /2008 75
IK308/2:sazba 9/9/08 7:41 AM Stránka 76

HISTORIE I ИСТОРИЯ

tin“ (ze Îivota sv. Konstantina – Cyrila). Tato slibnû se rozvíjející práce pro Krista zemû“ (z listu papeÏe Mikulá‰e I. z r. 864).
Svatí bratfii poslaní z Cafiihradu byli na a Církev byla v‰ak brzy zkomplikována Latin‰tí misionáfii si brzy uvûdomili, Ïe
svoji dobu neobyãejnû vzdûlaní muÏové misionáfii z franské fií‰e. Proto jiÏ roku dílo svat˘ch Cyrila a Metodûje podporo-
modlitby s bohat˘mi misionáfisk˘mi zku- 864, to jest po roce pÛsobení sv. Cyrila vané zboÏn˘m kníÏetem Rostislavem
‰enostmi a nezlomn˘m charakterem, ktefií a Metodûje na Velké Moravû, vyslal nû- klade základy velkomoravské nezávislosti.
plnû pochopili Rostislavovy zámûry. Vy- meck˘ král Ludvík proti Rostislavovi vo- Latin‰tí a fran‰tí misionáfii fale‰nû obvinili
tvofiili slovanské písmo a pfieloÏili do ja- jenskou v˘pravu. Tuto v˘pravu poÏehnal svaté bratry z pouÏívání „neposvûceného“
zyka SlovanÛ Bibli, liturgii svatého Jana ve svém listû i papeÏ MikulበI., kdyÏ psal: jazyka a pokou‰eli se ‰ífiit novotáfiské
Zlatoústého i svatého Basila Velikého „KdyÏ oznamuje‰, Ïe vûrn˘ král pom˘‰lí uãení o Duchu Svatém. Svat˘ Konstantin
a dal‰í dÛleÏité bohosluÏby. Jejich misijní odjet do Tulmu, aby tam upevnil mír (pozdûji Cyril) zvítûzil sv˘mi argumenty
dílo a pfiíklad svatého Ïivota se setkal s ve- s bulharsk˘m králem a pfiinutil Rostislava nad „trojjazyãníky“ (tj. stoupenci názoru,
likou odezvou a podporou ze strany velko- chtû nechtû pokofiit se, prosíme v‰emo- Ïe jako liturgického jazyka lze uÏívat jen
moravského panovníka i slovanského houcího Boha, aby andûl, kter˘ byl s pat- fieãtiny, latiny a hebrej‰tiny), kdyÏ se
lidu, kter˘ mohl koneãnû porozumût ra- riarchou Jakubem, byl i s ním a se v‰emi s nimi setkal pfii otevfiené disputaci v Be-
dostné zvûsti Evangelia a definitivnû od- jeho lidmi, aby dobfie pfiipravil jeho cestu, nátkách, kde ãekal na loì, která ho mûla
vrhnout pohanské povûry. aby se v pokoji a radosti vrátil do své spolu se svat˘m Metodûjem a nejlep‰ími
Ïáky pfiepravit do Cafiihradu. V Cafiihradû
mûli b˘t tito Ïáci vysvûceni na biskupy
a knûze pro velkomoravskou církev. Situ-
ace se zkomplikovala pfievratem v Byzanci
a skuteãností, Ïe svatí bratfii dostali po-
zvání od papeÏe Mikulá‰e I. do ¤íma.
V ¤ímû vûrozvûsti opût obhájili svou mi-
sijní práci a slovansk˘ bohosluÏebn˘ ja-
zyk. Svat˘ Cyril v ¤ímû zemfiel dne 14. úno-
ra 869. Pfied smrtí sloÏil mni‰ské sliby
a prosil Metodûje, aby pokraãoval v misii
mezi Slovany. Metodûj byl jmenován arci-
biskupem v Panonii a Sirmii, biskupem
pro Slovany na v˘chod od Salzburgu.
Mezitím se situace na Velké Moravû

Но эта подающая надежды и развивающая-


ся деятельность во имя Христа и Церкви
была скоро усложнена из-за миссионеров
франкской империи. Поэтому уже в 864
году, то есть год спустя после прихода свя-
тых Кирилла и Мефодия в Великоморавию,
немецкий король Людовик начал войну
против Ростислава. Эту войну благословил
в своем письме и папа Николай I, который
написал: «Когда ты сообщаешь, что предан-
ный король собирается уехать в Тульм, что-
бы укрепить нам мир с болгарским королем
и заставить Ростислава волей-неволей под-
чиниться, мы просим всемогущего Бога,
чтобы ангел, который сопровождал Па-
триарха Макова, сопровождал и его и всех
его людей, чтобы он хорошо подготовил его
путь, и чтобы он спокойно и радостно вер-
нулся в свои земли» (из письма папы Ни-
колая I 864 г.).
Латинские миссионеры сразу же осознали,
что дело святых Кирилла и Мефодия, под-
держиваемое благочестивым князем Рости-
славом, закладывает основы независимости
Великоморавской державы. Поэтому латин-
ские и франкские миссионеры ложно обви-
нили святых братьев в том, что они употреб-
ляют в богослужении «неосвященный»
язык, а также пытаются распространять но-
воизмышленное учение о Святом Духе.
Святой Константин (позднее Кирилл) по-

ikona
76 3 /2008
IK308/2:sazba 9/9/08 7:41 AM Stránka 77

HISTORIE I ИСТОРИЯ

v mnoha ohledech zmûnila. Sv. kníÏe Ros- díky osvícen˘m plánÛm a pod-
tislav úspû‰nû bránil svou zemi pfied pofie sv. kníÏete Rostislava.
ozbrojen˘mi útoky FrankÛ. V roce 870 byl Av‰ak vliv fransk˘ch a latin-
v‰ak zrazen nitransk˘m kníÏetem Svato- sk˘ch duchovních, ktefií na
plukem, kter˘ ho uvûznil a vydal nepfiíteli. rozdíl od svatého Metodûje
KníÏe Rostislav byl odvleãen do ¤ezna nekárali SvatoplukÛv nefiádn˘
a za pfiítomnosti franského krále Ludvíka Ïivot, nadále jiÏ zÛstal na
souzen a muãen pro svoji lásku k lidu Velké Moravû siln˘.
a vûrnost apo‰tolskému uãení. Nakonec Blahovûrn˘ kníÏe Rostislav
byl Franky odsouzen k smrti, oslepen a uvr- pracoval spolu se svat˘m Cy-
Ïen do Ïaláfie. Zemfiel po hrozném utr- rilem, trpûl spolu se svat˘m
pení, podle v‰eho je‰tû koncem roku 870 Metodûjem a nakonec zemfiel
v nûkterém bavorském vûzení. pro svÛj lid a pravé uãení
Svat˘ Metodûj byl zajat na své zpáteãní Kristovo. Ti, ktefií pozdûji
cestû z ¤íma na Velkou Moravu. Byl vûz- ovládli velkomoravské území,
nûn a surovû bit fransk˘mi biskupy, aby se usilovali, aby RostislavÛv
vzdal titulu arcibiskupa. Velká Morava se svat˘ Ïivot a apo‰tolské dílo
i s pfiiãinûním Svatopluka dostala pod Rostislavem pozvan˘ch soluÀ-
franskou nadvládu, ale kníÏe Svatopluk sk˘ch bratfií bylo zde navÏdy
v krátké dobû Franky pfiestal podporovat zapomenuto. Îáci svatého
a zaãal usilovat o opûtnou samostatnost Metodûje byli po smrti svého
státu, kter˘ pfiedtím zradil. Z historick˘ch uãitele vyhnáni a prodáni do
pramenÛ se dovídáme, Ïe to byl panovník otroctví. BoÏí prozfietelnost
bez zásad politick˘ch i mravních. KdyÏ v‰ak zachránila jejich Ïivoty
bylo zfiejmé, Ïe Svatoplukova politika pro poÏehnanou apo‰tolskou
proti FrankÛm na ãas zvítûzila, fiímsk˘ pa- práci mezi jiÏními a v˘chod-
peÏ se rozpomnûl na uvûznûného svatého ními Slovany. Plány svatého
Metodûje a zasadil se o jeho propu‰tûní. kníÏete Rostislava umoÏnily
Svat˘ Metodûj se mohl vrátit ke svému ve stfiedovûku vznik vzkvétají-
slovanskému lidu a apo‰tolskému dílu, cích slovansk˘ch církví a kul-
které mohlo pfied léty vzniknout jedinû tur u BulharÛ, RusÛ a SrbÛ.

бедил своими доводами «трехъязычни- ствии франкского короля Людовика его су- тинских клириков, которые, в отличие от
ков» (сторонников суждения, что литурги- дили и пытали из-за его любви к народу святого Мефодия, не порицали непоря-
ческим языком может быть лишь еврей- и верности апостольскому учению. Нако- дочную жизнь Святополка, было и в даль-
ский, греческий и латинский). Он с ними нец, франки приговорили его к смертной нейшем сильным в Великоморавии.
вступил в открытую полемику в Венеции, казни, ослепили и заточили в темницу. Благоверный князь Ростислав трудился
где дожидался корабля, который должен В 870 году, претерпев страшные мучения, вместе со святым Кириллом, страдал вме-
был его, вместе со святым Мефодием и луч- он умер в одной из баварских тюрем. сте со святым Мефодием и, наконец, умер
шими учениками, переправить в Царьград. На своем обратном пути из Рима в Велико- за свой народ и правое учение Христово. Те,
В Царьграде эти ученики должны были моравию святой Мефодий был взят в плен. кто позднее захватил великоморавские
быть рукоположены в епископы и свя- Его держали в заключении и франкские земли, очень старались, чтобы святая жизнь
щенники для великоморавской церкви. епископы жестоко его избивали, чтобы за- Ростислава и апостольский труд пригла-
Ситуация осложнилась из-за переворота ставить отказаться от епископского сана. шенных им солунских братьев были навсег-
в Византии и из-за того, что братья полу- Также стараниями Святополка Велико- да забыты. Ученики святого Мефодия по-
чили приглашение от папы Николая I моравия попала под франкское господ- сле смерти своего учителя были изгнаны
приехать в Рим. В Риме апостолы снова от- ство. Но князь Святополк спустя короткое и проданы в рабство. Но Божиим Промыс-
стояли право проводить свою миссионер- время перестал поддерживать франков и на- лом их жизни были сохранены для будущей
скую работу и славянский литургический чал добиваться повторной самостоятельно- благословенной апостольской миссии сре-
язык. Святой Кирилл умер в Риме 14 фев- сти государства, которое он ранее предал. ди южных и восточных славян. Планы
раля 869 года. Перед смертью он принял мо- Из исторических источников мы узнаем, святого князя Ростислава позволили
нашеский постриг и просил Мефодия, что- что Святополк был правителем без поли- в средневековье создание процветающих
бы тот продолжал миссию среди славян. тических и моральных принципов. Когда славянских церквей и культур у болгар, рус-
Мефодий был рукоположен в сан архиепи- стало очевидно, что политика Святополка ских и сербов. Таким способом благочести-
скопа Паннонии и Сирмии и епископа для против франков временно победила, рим- вое желание его жизни, по крайней мере, от-
славян на восток от Зальцбурга. ский папа вспомнил о заключенном святом части, исполнилось.
Между тем ситуация в Великой Моравии Мефодии и ходатайствовал о его освобож- Благодаря святому князю Ростиславу, ки-
сильно изменилась. Св. князь Ростислав ус- дении. Святой Мефодий мог вернуться рилло-мефодиевцы для жителей Моравии
пешно защищал свою страну от вооружен- к своему славянскому народу и апостоль- перевели восточные богослужения со всем
ных нападений франков. Но в 870 г. его пре- скому труду, который мог начаться не- их богатством гимнов, молитв и поучитель-
дал нитранский князь Святополк, который сколько лет назад лишь благодаря про- ных текстов, которые до сих пор использу-
его захватил в плен и сдал врагу. Князь Ро- свещенным планам и поддержке св. князя ет Православная Церковь. Все это было свя-
стислав был увезен в Регенсбург, в присут- Ростислава. Но влияние франкских и ла- зано и с образованием основ музыки, или

ikona
3 /2008 77
IK308/2:sazba 9/9/08 7:41 AM Stránka 78

HISTORIE I ИСТОРИЯ

Tím bylo jeho zboÏné Ïivotní pfiání ales- nut slovanské státy – vãetnû velké Rusi, Pravoslavné modlitební vzývání sv. Rostislava
poÀ ãásteãnû naplnûno. nad kterou slunce opravdu (i duchovnû) (z posvátných hymnů):
Díky kníÏeti svatému Rostislavovi pofií- nikdy nezapadá. Tr o p a r :
dili cyrilometodûjci pro Moravany pfie- Jak zdÛraznil pfii kanonizaci v roce 1994 Prv˘ mezi kníÏaty národa svého,
klady v˘chodních bohosluÏeb s cel˘m bo- pfii závûreãné promluvû dojat˘ vladyka Bohem byv nabádán
hatstvím hymnÛ, modliteb a pouãn˘ch metropolita Dorotej o duchovním i národ- zatouÏil jsi zanechati slouÏení modlám
textÛ, které dodnes pouÏívá pravoslavná ním v˘znamu právû svatofieãeného velko- a v pravé vífie poznávati Boha Ïivého
církev. To souviselo s vytváfiením základÛ moravského kníÏete. Pfied mikrofony a te- prozfietelnû peãujícího o lid svÛj.
hudby, respektive liturgického zpûvu. levizními kamerami podtrhl skuteãnost, Moravsk˘ kníÏe Rostislave,
Svat˘ Rostislav jistû hmotnû podporoval Ïe neb˘t svatého kníÏete Rostislava a jeho poÏehnán jsi byl svûtci Cyrilem
i stavebnictví – vznikaly chrámy a kaple, duchovního díla, dávno jiÏ by nás spolkli a Metodûjem,
vyzdobené freskami a ikonami – to byl Nûmci. Jak˘ osud by nás b˘val byl ãekal je ktefií velikou lásku projevili k lidu
základ malífiského umûní. Pfii chrámech – moÏno vidût na osudu polabsk˘ch Slo- slovanskému,
je to doloÏeno archeologick˘mi nálezy – se vanÛ, ktefií byli uprostfied nûmeckého Ïivlu pros za nás v pfiíbytcích Otce nebeského,
pfiistavovaly prostory ‰kolní, v monast˘- úplnû ponûmãeni. KníÏe Rostislav daro- aby spasil du‰e na‰e.
rech vznikala skriptoria, v nichÏ se nejen val na‰im národÛm skrze své hosty –
pfiepisovala star‰í díla, ale rodila se zde sv. Cyrila a Metodûje – opravdovou vlastní Kondak:
i nová literární tvorba. Na Rostislavovu identitu zaloÏenou na pravoslavném v˘- Cel˘m srdcem sv˘m i du‰í Boha sis
Ïádost sestavili svatí Cyril s Metodûjem chodním kfiesÈanství, na vlastní slovanské zamiloval.
zákony svûtské i církevní. To byla du- kfiesÈanské kultufie, písemnictví a vzdûla- Hle, pozval jsi moudré uãitele
chovní klenotnice i duchovní v˘zbroj ná- nosti, na církevní samostatnosti v rámci z Konstantinova mûsta,
roda, kter˘ nestrpûl poniÏování a porobu. velké duchovní rodiny pravoslavn˘ch ktefií lid tvÛj zákonu BoÏímu
To byly hodnoty, které od nás rádi pfiejí- církví. To v‰e poloÏilo pevné základy na‰í a svat˘m PísmÛm nauãili s pomocí BoÏí.
maly i sousední národy. národní existence, které se nepodafiilo vy- Z jimi pfieloÏen˘ch knih pak i my vzdûláni
Za to v‰e patfií Rostislavovi na‰e díky, vrátit ani bûhem tisíc let trvajícího houÏev- jsouce,
chvála a téÏ muãednická koruna, kterou ji- natého snaÏení nepfiátel na‰ich národÛ… Bohu díky vzdáváme,
stû pfiijal od Boha, neboÈ se pfiipodobnil KníÏeti Rostislavovi vdûãíme tedy za sa- Ïe nezÛstali jsme v nevûdomosti,
svatému „velkému císafii Konstantinovi“. motnou na‰i národní existenci! ale pouãeni jsme,co je vÛle BoÏí
Díky mu vzdávají v‰ichni Slované za to, Ïe texty Mgr. P. Tkáãe a R. Jurigy a jak spasiti du‰e své
je sv˘m velk˘m jasnozfiiv˘m ãinem uchrá- upravila redakce a získati nekoneãn˘ Ïivot v nebesích
nil pfied ponûmãením, a tak mohly vznik- na pfiímluvy tvé, kníÏe Rostislave.

же литургического пения. Святой Рости- Растроганный владыка митрополит Доро- Молитвенное воззвание
слав, несомненно, материально содейство- фей во время заключительной речи во вре- к св. Ростиславу
вал и строительной деятельности — строи- мя канонизации в 1994 году подчеркнул ду- (из священных гимнов):
лись храмы и часовни, украшенные рос- ховное и национальное значение только что Тропарь:
писью и иконами — это была основа изобра- канонизированного великоморавского кня- Первый в князех народа твоего,
зительного искусства. При храмах — это до- зя. Перед микрофонами и телевизионными Богом вдохновенный,
казали археологические находки — строи- камерами он обратил внимание на то, что возжелал еси уклонитися от идолослужения,
лись помещения для учебы, в монастырях если бы не существовал святой князь Ро- в правой вере познати Бога живаго,
образовывались скриптории, в которых не стислав и его духовное деяние, нас бы уже Промышлающа о людех Своих.
только переписывались произведения по- давно поглотили немцы. Какая судьба нас Моравский княже Ростиславе,
благословен был еси святыми Кириллом
старше, но и рождались новые литератур- могла бы ожидать — это мы можем увидеть
и Мефодием,
ные творения. По просьбе Ростислава свя- на примере полабских славян, которые
иже великую любовь к народу славянскому
тые Кирилл и Мефодий составили светские были в окружении немецкой стихии полно- явиша,
и церковные законы. Это была духовная со- стью германизированы. Посредством своих ныне в обителех Отца Небеснаго молися о нас,
кровищница и духовное вооружение наро- гостей — свв. Кирилла и Мефодия — князь да спасет Господь души наша.
да, который не мог стерпеть унижение и по- Ростислав подарил нашим народам на- Кондак:
рабощение. Это были ценности, которые от стоящую собственную личность, основан- Всем своим сердцем и душею Бога возлюбив.
нас с удовольствием перенимали и сосед- ную на православном восточном христиан- И призвал еси мудрыя учители из
ние народы. стве, на славянской христианской культу- Константинова Града,
За это все мы благодарим святого Ростисла- ре, письменности и образовании, на церков- иже люди твоя закону Божию
ва. Ему принадлежит и наша хвала и муче- ной самостоятельности в рамках большой и святым писанием научиша, Богу
ническая корона, которую он, несомненно, духовной семьи Православных Церквей. содействующу.
получил от Бога, поскольку он уподобил- Это все стало основой нашего националь- Из эллинских словес на словенския
ся святому «великому императору Констан- ного существования, которое не удалось совершенно преложиша,
в них же и мы утвердившеся
тину». Ему воздают благодарность все сла- уничтожить даже тысячелетними старания-
Богу благодарение возносим,
вяне за то, что он своим великим провид- ми врагов наших народов... Следовательно,
яко не быти на в невежествии,
ческим поступком спас их от германизации, мы признательны князю Ростиславу за но разумети, яже Богу угодна суть,
и таким образом смогли возникнуть славян- само наше национальное существование! и како спасати души наша, жизнь
ские государства — в том числе, и великая бесконечную, яже на небесех,
Русь, над которой солнце действительно тексты магистра П. Ткача и Р. Юриги получити молитвами твоими, княже
(и духовно) не заходит. отредактированы редакцией Ростиславе.

ikona
78 3 /2008
IK308/2:sazba 9/9/08 8:20 AM Stránka 79

Поповнена Водафон
– карточка
Vodafone nabitá karta

Дзвоніть на Україну за супер-ціну


8,33 ч.к. за хвилину з нашою
найкращою передоплаченою
карточкою.
Поповнена Водафон – карточка тепер для Вас має
• одинакові вигідні ціни за дзвінки та СМС так, як і в тарифів
• одинакові ціни дзвінків в усі мережі в Чеській Республіці
на протязі цілого дня
• після першої прозвоненої хвилини відраховується по секундах
• телефони за супер ціну без зайвих договорів!

Водафоне Вам пропонує дзвонити на Україну дійсно


за казкову ціну: за хвилину 8,33 Кч!
Достатньо задати код України +380 та дзвонити.
Vodafon Nokia 6
e 527 300
Більше інформацій на 800 777 777,
www.vodafone.cz/eshop або в наших магазинах. 1 577,– 3 577,–

ORGANIZACE PROFESIONÁLŮ

je vedoucí silou uskupení specializovaných firem,
vystupujících pod označením REVITAL

společnost, která sjednotila profesionály

systém organizace a řízení společnosti je postaven na přesném
a přísném dodržování pravidel, vyjádřených v „Kodexu Revital Group“

SPRÁVA POHLEDÁVEK DALŠÍ SERVIS


Odkup pohledávek Mimosoudní vymáhání
Správa portfolia pohledávek – invoicing Informační servis
Přesun pohledávek – outsourcing Předcházení krizovým situacím
Audit pohledávek Revitalizace, řešení závazků
IK308/2:sazba 9/9/08 7:41 AM Stránka 80
IK308/2:sazba 9/9/08 7:42 AM Stránka 81
IK308/2:sazba 9/9/08 7:42 AM Stránka 82

NA CESTÁCH I В ПУТИ

Pravoslavné Vánoce
na Aljašce

Православное Рождество
на Аляске
На второй неделе после каждого нового года народ племени юпик из
эскимосской деревни Напаскиак на Аляске в США празднует Славик –
торжество, исходящее из традиций русского православного Рождества.
Эскимосы (инуиты) — это этнический сом (чаще всего, это тюлени или киты, в сообщества побольше, которые воз-
термин, обозначающий группу автох- застрявшие на мели, северные олени, главляли опытные охотники. Летом они
тонных жителей и их потомков, заселяю- мускусные быки), а также птичьими яй- жили в палатках из шкур, зимой соору-
щих северную часть Северной Америки цами. Одежду они шили из меха, ис- жали иглу.
и Азии. Предки эскимосов родом из Си- пользовали костяные и каменные ин- Эскимосское племя юпик произошло от
бири, точнее с азиатского полуострова струменты. Характерными чертами эски- первоначальных автохтонных жителей,
Чукотки. Приблизительно 12 тысяч лет мосов являются черные прямые волосы, населяющих западное побережье Аляски
назад они пересекли Аляску и вдоль ка- желтая или светлокоричневая кожа, мон- и российский Дальний Восток. Город
надского побережья дошли в Гренландию. голоидные черты и маленький рост. Напаскиак находится в области Бетел на
Они вели кочевой или полукочевой об- Большинство эскимосов живет на побе- Аляске. Согласно данным переписи на-
раз жизни, летом ставили палатки из режье, охота и рыболовство являются тра- селения от 2000 года в США, здесь жило
шкур, зимой сооружали иглу (домик из диционными способами добычи пропи- 390 жителей, всего 82 семей (70 из них
снежных блоков), или землянки. Для тания, из животных они держат только живет в городе). Общая площадь города
того чтобы выжить в арктических усло- собак. Их традиционная социальная еди- составляет 9,9 км2.
виях, они изобрели каяк, светильник, ница — большая семья. Летом семьи ко- Слово «славик» позаимствовано из рус-
иглу, анорак и парку. Питались они мя- чевали отдельно, а зимой они собирались ского языка. Исключительной и характер-

ikona
82 3 /2008
IK308/2:sazba 9/9/08 7:42 AM Stránka 83

ZE ZAHRANIČÍ I ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Během druhého týden každého nového roku lidé ném chrámu na bohosluÏbu. Pfii boho-
sluÏbû zpívají koledy v angliãtinû, ru‰tinû
kmene Yupik z eskymácké vesnice Napaskiak na a Yupik jazyce. Na závûr obfiadu knûz po-
Ïehná dvûma dfievûn˘m „toãícím se hvûz-
Aljašce v USA oslavují Slavik –slavnost vycházející dám“ ozdoben˘m stuhami. Po poÏehnání

z tradic ruských pravoslavných Vánoc. se procesí vydává na pouÈ po mûstû. Jedna


hvûzda je nesena muÏem ãi chlapcem na
v˘chodní stranu Napaskiaku a druhá na
Eskymáci (Inuité) je etnick˘ termín ozna- lov, chovají pouze psy. Tradiãní sociální západní stranu mûsteãka. Oba dva prÛ-
ãující skupinu domorod˘ch obyvatel a je- jednotkou je roz‰ífiená rodina. Pfies léto vody a hvûzdy se nakonec spoleãnû set-
jich potomkÛ, osídlujících severní ãást Se- rodiny koãovaly samostatnû, na zimu se kají. Pfii putování v‰ichni spoleãnû zpí-
verní Ameriky a Asie. Pfiedci InuitÛ sdruÏovaly do vût‰ích spoleãností vede- vají koledy. Pfii náv‰tûvû kaÏdého domu se
pocházejí ze Sibifie, pfiesnûji z asijského n˘ch uznávan˘m lovcem. V létû Ïili Inu- spoleãnû modlí a zpívají bûhem doby, kdy
poloostrova âukotka. PfiibliÏnû pfied 12 000 ité ve stanech z kÛÏe, na zimu stavûli iglú. se hvûzda toãí. Majitel domu pohostí celé
lety pfie‰li pfies Alja‰ku podél kanadského Inuitsk˘ kmen Yupik pochází z pÛvod- procesí, potom si spoleãnû povídají a dá-
pobfieÏí Severního ledového oceánu do ních domorod˘ch lidí, ktefií Ïijí podél vají si dárky. V prÛbûhu Vánoc projdou
Grónska. âásteãnû Ïili polokoãovn˘m západního pobfieÏí Alja‰ky a ruského dál- s hvûzdou v‰echny domy ve mûstû. Pamût-
typem Ïivota, v létû pod stany z kÛÏe ného v˘chodu. Napaskiak je mûsto v Bet- níci tvrdí, Ïe dne‰ní Slavik je jiÏ jin˘.
a v zimû v iglú, nebo v obydlích ze dfieva helské oblasti na Alja‰ce. Podle sãítání V minulosti bylo více disciplíny mezi
a drnÛ. K pfieÏití v arktick˘ch oblastech lidu z roku 2000 v USA zde Ïilo 390 oby- dûtmi a také musely vykonat více práce.
vynalezli kajak, olejovou lampu, iglú, ano- vatel, celkem 82 domácností, z nichÏ KdyÏ byla hvûzda v domû, tak dûti musely
rak a parku. Jejich pfiirozen˘m zdrojem 70 rodin Ïije ve mûstû. Mûsto má celkovou b˘t zticha a nebylo povoleno opustit dÛm,
potravy je maso (vût‰inou velryby ãi tu- rozlohu 9,9 km2. dokud hvûzda byla v domû.
leni, ktefií uvízli na mûlãinû, nebo sob ãi „Slavik“ je slovo vypÛjãené z ruského ja- Pro Inuity je tradiãní náboÏenství animis-
piÏmoÀ, dále tfieba ptaãí vejce). Odûv si zyka. Tradice „toãící se hvûzdy“ je charak- tické, ve velké mífie v‰ak pfiijali pravo-
vyrábûli z koÏe‰in, nástroje z kostí a ka- teristická a jedineãná pro oslavy pravo- slavné kfiesÈanství. Spoleãnû s mnoha dal-
mene. Charakteristick˘mi znaky InuitÛ slavn˘ch Vánoc kmene Yupik. Inspiraci ‰ími domorod˘mi obyvateli Alja‰ky pfiijali
jsou ãerné rovné vlasy, Ïlutá aÏ svûtle ãerpali od misionáfiÛ, ktefií jim vyprávûli pravoslavnou víru od rusk˘ch misionáfiÛ,
hnûdá pleÈ, mongoloidní rysy a mal˘ o mudrcích, ktefií putovali za Betlémskou ktefií sem pfii‰li v 18. století. Z konce
vzrÛst. Vût‰ina InuitÛ Ïije v blízkosti mofie, hvûzdou. Oslavy zaãínají tím, Ïe se obyva- 18. století se nám zachovalo svûdectví
tradiãním zpÛsobem obÏivy je lov a rybo- telé Napasiaku sejdou ráno v pravoslav- o ruské misii mezi alja‰sk˘mi indiány, kde

ikona
3 /2008 83
IK308/2:sazba 9/9/08 7:42 AM Stránka 84

ZE ZAHRANIČÍ I ИЗ-ЗА РУБЕЖА

se mÛÏeme doãíst, Ïe organizovaná misie mocníky do Ruska, aby zde podali osobní cích, které objíÏdûl po mofii na kajaku.
zde zaãala pÛsobit r. 1794, kdy velkokupec svûdectví o Baranovov˘ch násilnick˘ch Po smrti manÏelky byl postfiiÏen na mni-
·elichov, kter˘ prosazoval zfiízení stál˘ch akcích. Baranov reagoval tím, Ïe uvûznil cha a ustanoven biskupem kamãatsk˘m,
obchodních stanic na americkém území, zb˘vající mnichy do domácího vûzení kurilsk˘m a Aleutsk˘ch ostrovÛ. V hlav-
získal pro tuto oblast dobrovolníky z fiad a zakázal jim jakékoli kontakty s domo- ním mûstû ruské Alja‰ky – Sitce zaloÏil
mnichÛ klá‰tera Valaám (centra misie rodci. Bez ohledu na dal‰í nátlak ze strany ‰kolu pro v˘chovu domorod˘ch knûÏí,
mezi Karely na rusko-finské hranici) obchodní spoleãnosti se ov‰em alja‰‰tí do- námofiníkÛ, navigátorÛ, fyzikÛ, úãetních,
zfiejmû proto, aby u carského dvora dodal morodci dál shromaÏìovali, aby nav‰tûvo- kartografÛ a umûlcÛ s pÛsobností pro ce-
svému podniku serióznosti (Ïádal totiÏ vali pravoslavn˘ chrám. Své potíÏe s Ba- lou kolonii. Jeho pomocníkem a následo-
cara o monopol na následn˘ obchod s ko- ranovem mûl i svat˘ German, kter˘ opustil vníkem byl otec Jakov, kter˘ pracoval
Ïe‰inami). KdyÏ ‰est mnichÛ s nûkolika Kodiak, aby se vyhnul jisté smrti z rukou mezi Inuity kmene Yupik. Na pozvání in-
pomocníky dorazilo na Kodiak, byli ‰oko- Baranovov˘ch (formálnû jistû pravoslav- diánÛ z Atabasky sídlících proti proudu
váni podmínkami v nové kolonii, kon- n˘ch) muÏÛ a pfiesídlil na dne‰ní Spr‰ce Yukonu obrátil na víru a pokfitil r. 1852
krétnû násilím a kofiistnick˘mi zpÛsoby Island, kam pfienesl nové centrum misie. nûkolik stovek z nich, ãímÏ odvrátil na
jejich vlastních krajanÛ. Místním správ- Pomûry se stabilizovaly aÏ po Baranovovû poslední chvíli kmenovou válku – dfií-
cem ·elichovovy obchodní spoleãnosti smrti. vûj‰í nepfiátelé se se‰li v míru v jedné
i celé kolonie byl jak˘si Alexandr Baranov, V roce 1824 pfiijel nov˘ misionáfi, otec Církvi. Otec Jakov konal bez jak˘chkoli
ãlovûk nespravedliv˘ a bezohledn˘. Za Joan (s Ïenou, dûtmi a tch˘ní), kter˘ se technologick˘ch vymoÏeností, bez ochra-
nûkolik málo t˘dnÛ poslal vedoucí misie, rychle nauãil aleut‰tinû a s pomocí míst- ny a pomoci armády, stovky mil od nej-
archimandrita Joasaf, zprávu o pomûrech ního náãelníka do ní pfieloÏil Evangelium bliωí evropské základny. Zásluhou lidí,
v kolonii pfiímo ·elichiovovi a kdyÏ se podle Matou‰e a katechismus. Poté zvû- jako byl on a jeho pfiedchÛdci, byly polo-
nedoãkal odpovûdi, vrátil se s dvûma po- stoval evangelium v pobfieÏních vesni- Ïené tak pevné základy misie, Ïe kdyÏ se
po prodeji Alja‰ky Spojen˘m státÛm
r. 1867 vût‰ina RusÛ (vãetnû knûÏí), vra-
cela domÛ, opou‰tûli 12 000 kfiesÈanÛ
z fiad domorodého obyvatelstva, 9 pravo-
slavn˘ch farností, 35 kaplí, 17 ‰kol a tfii
sirotãince. PfiestoÏe sídlo biskupa bylo
pfieneseno ze Sitky do San Francisca
a alja‰ská misie pfiijímala dal‰ích sto let
jen velmi sporadickou pomoc ze zb˘vají-

ной для празднования православного


Рождества племенем юпик является тра-
диция «вращающейся звезды». Источни-
ком их инспирации были миссионеры,
рассказывавшие им про волхвов, стран-
ствующих за звездой. Праздник начина-
ется с того, что жители Напаскиака утром
собераются в православном храме на бо-
гослужении, во время которого они поют
коляды на английском, на русском и на
языке юпик. В конце службы священник
благословляет две деревянные «вращаю-
щиеся звезды», украшенные лентами.
После благословения процессия шеству-
ет по городу. Одну звезду несет мальчик
или мужчина в восточную часть города
Напаскиака, вторую — в западную часть
городка. Обе процессии и обе звезды, на-
конец, встречаются. Во время шествия все
вместе поют коляды. Посещая каждый
дом, они вместе молятся и поют, пока
звезда вращается. Хозяин дома угощает
всю процессию, потом они разговаривают
и дарят друг другу подарки. В течение
Рождества они со звездой обходят все
дома в городе. Говорят, что современный
Славик стал уже другим. В прошлом
дети были более дисциплинированы,
у них существовало также больше обязан-
ностей. Когда звезда находилась
в доме, дети должны были молчать, и до

ikona
84 3 /2008
IK308/2:sazba 9/9/08 7:42 AM Stránka 85

NA CESTÁCH I В ПУТИ

тех пор, пока звезда не покинула дом, кий Александр Баранов, человек неспра- Матфея и катехизис. Далее он возвещал
нельзя было выходить из него. ведливый и безжалостный. Несколько не- Евангелие в деревнях на побережье, в ко-
Традиционной религией для эскимосов дель спустя глава группы миссионеров, торые он приплывал по морю на каяке.
является анимизм, но многие из них архимандрит Иоасаф, отправил сообще- После смерти жены его постригли в мо-
приняли православное христианство. ние прямо Шелихову об обстановке в по- нахи и хиротонисали во епископа Кам-
Вместе с другими автохтонными жителя- селении. Ответа он не дождался, поэто- чатского, Курильского и Алеутского.
ми Аляски, они обратились в православ- му вернулся с двумя помощниками В столице русской Аляски, Ситке, он ос-
ную веру благодаря русским миссионе- в Россию, чтобы лично засвидетельство- новал школу для подготовки пастырей из
рам, которые пришли сюда в XVIII веке. вать насильственные методы Баранова. представителей местных народностей,
Сохранилось свидетельство о русской Баранов отреагировал следующим обра- а также будущих мореплавателей, нави-
миссии среди аляскинских индейцев с зом — он взял оставшихся монахов под гаторов, физиков, бухгалтеров, карто-
конца XVIII века, в котором мы можем домашний арест и запретил им любое об- графов и художников для всего поселе-
прочесть, что миссия здесь была образо- щение с аборигенами. Несмотря на дав- ния.
вана в 1794 году, когда по просьбе круп- ление со стороны торговой компании, Его помощником и преемником был
ного купца Шелихова, продвигавшего от- аляскинские аборигены продолжали со- отец Иаков, работавший среди эскимосов
крытие постоянных торговых станций на бираться для посещения православного племени юпик. По приглашению индей-
территории Америки, на Аляску отпра- храма. Проблемы с Барановым возника- цев атабасков, проживающих в районе
вились добровольцы — монахи из Вала- ли и у преподобного Германа, покинув- реки Юкон, он обратил в веру и окрестил
амского монастыря (центр миссии среди шего Кодьяк, чтобы избежать верной несколько сотен из них в 1852 году. Та-
карел на Русско-финской границе). Та- смерти, угрожавшей ему со стороны лю- ким образом, он предотвратил в послед-
ким образом, он, наверное, хотел выгля- дей Баранова (формально тоже правос- ний момент племенную войну — прежние
деть в глазах царя более респектабельно, лавных). Преподобный Герман поселил- враги мирно встретились в одной Церк-
поскольку пытался получить монопо- ся на острове Еловом (Spruce Island), на ви. Отец Иаков работал без какой-либо
лию на торговлю пушниной. Когда шесть который он перенес центр духовной мис- технологической базы, без защиты и по-
монахов с несколькими помощниками сии. Ситуация стабилизировалась лишь мощи со стороны армии, в сотнях миль от
приехали на остров Кадьяк, они при- после смерти Баранова. ближайшего европейского поселения.
шли в ужас от условий в новом поселе- В 1824 году на Аляску прибыл новый Благодаря таким как он и его предше-
нии, конкретно от насилия и эксплуата- миссионер — отец Иоанн (с женой, деть- ственники, у миссии был заложен креп-
торских методов их соотечественников. ми и тещей). Он быстро выучил алеут- кий фундамент.
Местным управляющим торговой компа- ский язык и, с помощью местного старей- Когда, после продажи Аляски Соеди-
нии Шелихова и всего поселения был не- шины, перевел на него Евангелие от ненным Штатам в 1897 году, большин-

ikona
3 /2008 85
IK308/2:sazba 9/9/08 7:42 AM Stránka 86

ZE ZAHRANIČÍ I ИЗ-ЗА РУБЕЖА

cích státÛ americké Unie, misie se dál pase nestáli pravoslavní Rusové proti po- Jen jediná stavba zÛstala celá – byl to
rozrÛstala díky úsilí domorodého vedení hansk˘m indiánÛm, n˘brÏ bezohlední (a v místní pravoslavn˘ chrám. KfiesÈané, je-
Církve. srdci bezboÏní) obchodníci proti pravo- jichÏ domovem byla nyní spí‰e hromada
Nemal˘ podíl na tom jistû mûl právû nená- slavn˘m RusÛm a indiánÛm. Co se t˘ãe trosek, ve‰li dovnitfi. Chrám byl zcela ne-
siln˘ misionáfisk˘ pfiístup, kter˘ pfiedsta- boje duchovního, zde na stranû kfiesÈanÛ dotãen˘, plamínky lampád ti‰e hofiely
voval pravoslavné kfiesÈanství ne jako zá- stála moc, která nepotfiebovala pu‰ky a pfied ikonami.
kaz starobylé aleutské náboÏenské tradice, zákazy. Dobfie to ilustruje pfiíbûh, kter˘ (v
n˘brÏ jako její naplnûní. Pfiesto, anebo televizním cestopisném pofiadu) vyprávûl Roman Wimmer,
moÏná právû proto, nesly‰íme nic o zá- inuitsk˘ pravoslavn˘ knûz v jedné rybáfi- foto: Katrina Baldwin
pasu misionáfiÛ s tajemnou mocí domoro- ské vesnici na ostrovû Kodiak: Jednou se
d˘ch boÏstev a jejich kouzeln˘ch bylin. k rybáfiské osadû pfiihnala obrovská vlna, Informace o misii ãerpány
Zápasilo se o koÏe‰iny a o moc nad úze- která smetla dfievûné domky - pfiíbytky ry- z http://drogporadna.popjan.cz/saman.htm
mím, to ano. Ale jak jsme ãetli, v tomto zá- báfiÛ.

ство русских (включая священников) гиозных традиций, а как их свершение. вославный священник из одной рыбац-
возвращались домой, они покидали 12 Несмотря на это, или, может быть, как раз кой деревни на острове Кодьяк: однажды
тысяч коренных жителей православного поэтому, мы не слышали историй о борь- на рыбацкий поселок налетела огромная
исповедания и девять православных при- бе миссионеров с таинственной силой волна, уничтожившая деревянные до-
ходов, 35 часовен, 17 школ и три детских местных богов и с их волшебными трава- мики — жилища рыбаков. Единое здание
приюта. С переводом кафедры из Ситки ми. Борьба шла лишь за пушнину и за уцелело — местный православный храм.
в Сан-Франциско Аляскинская миссия власть над территорией. Но в этой борь- Христиане, жилища которых преврати-
в течение последующих ста лет получа- бе противостояли не православные рус- лись в развалины, вошли в храм. Он
ла лишь спорадическую помощь от ские язычникам-индейцам, а безжалост- был абсолютно нетронутый, пламя
остальных штатов Северо-Американско- ные (и в сердце своем безбожные) купцы в лампадах мирно горело перед иконами.
го Союза, но, несмотря на это, миссия — православным русским и индейцам.
продолжала расти благодаря усилию Что касается духовной борьбы, в ней на Роман Виммер
местного руководства Церкви. стороне христиан обреталась сила, не фото: Катрина Балдвин
Немалую роль в этом сыграл ненасиль- нуждающаяся в ружьях и запретах. Информация о миссии почерпнута
ственный подход миссионеров, предста- Это хорошо иллюстрирует история, ко- на сайте
вляющих православное христианство не торую в телевизионной передаче о путе- http://drogporadna.popjan.cz/saman.htm
в виде запрета давних алеутских рели- шествиях рассказал эскимосский пра-

ikona
86 3 /2008
IK308/2:sazba 9/9/08 7:42 AM Stránka 87

REALITNÍ DUM
˚ - Vaše jistota v realitách

ƩƞƙƤơƫƦơ ƝƬƥ - ƛƹǑƹ ƼƹljƹdžNjǁǘ džƹ ljǔdžǃƾ


ljǁǖDŽNjLJljNJǃǁǎ njNJDŽnjƼ

• Nabízíme prodej, koupi: bytś, rodinných domś, • ƨljƾƽDŽƹƼƹƾDž LjLJǃnjLjǃnj, LjljLJƽƹƿnj: ǃƻƹljNjǁlj, ƽLJDžLJƻ,
pozemkś a komerĀních nemovitostí. ǀƾDžƾDŽǕdžǔǎ njǐƹNJNjǃLJƻ ǁ LjLJDžƾǒƾdžǁǂ ǃLJDžDžƾljǐƾNJǃLJƼLJ
džƹǀdžƹǐƾdžǁǘ.

• Veškerý poradenský, právní a hypoteĀní servis • ƨLJDŽdžǔǂ ƺƾNJLjDŽƹNjdžǔǂ NJLjƾǃNjlj njNJDŽnjƼ ƻ NJǍƾljƾ
vnímáme jako samozʼnejmost. džƾƽƻǁƿǁDžLJNJNjǁ: ǃLJdžNJnjDŽǕNjƹǏǁǁ, ǗljǁƽǁǐƾNJǃǁǂ
ǁ ǁLjLJNjƾǐdžǔǂ NJƾljƻǁNJ.

• Staļte se i Vy naším spokojeným klientem. • CNjƹdžǕNjƾ ǁ ƛǔ LJƽdžǁDž ǁǀ džƹǑǁǎ ƽLJƻLJDŽǕdžǔǎ ǃDŽǁƾdžNjLJƻ.

www.realitnidum.cz Konėvova 2660/141, Praha 3 - Žižkov

Volejte: ƠƻLJdžǁNjƾ:

Rusky mluvící asistentka: ƩnjNJcǃLJǘǀǔǐdžƹǘ ƹNJNJǁNJNjƾdžNjǃƹ:


Alena Bogdanova + 420 739 247 441 ƙDŽƾdžƹ ƚLJƼƽƹdžLJƻƹ + 420 739 247 441
e-mail a.bogdanova@realitnidum.cz e-DžaǁDŽ a.bogdanova@realitnidum.cz

Exekutorský úřad Praha 10

JUDr. Igor Ivanko


Zajištění exekuční činnosti, exekuce pohledávek v právní moci v rámci České republiky.
Nabídka úschovy věcí, cenných papírů a peněžních prostředků.

Обеспечение деятельности судебных исполнителей, взыскание задолженностей в рамках


законов Чешской Республики, хранение вещей, ценных бумаг и денежных средств.

Dejvická 2/181
160 00 Praha-Dejvice
Telefon: +420 224 319 204
Fax: +420 233 322 472
E-mail: igor.ivanko@seznam.cz
IK308/2:sazba 9/9/08 7:42 AM Stránka 88

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

2. výročí intronizace
Jeho Blaženosti
Metropolity
Kryštofa

II. годовщины интронизации


Его
Блаженства
Митрополита
Христофора

Pamětní ikona Přesvaté Bohorodice v Kapli všech svatých země České v budově
hotelu The Icon v Praze I Памятная икона Пресвятой Богородицы
в часовне всех святых земель чешских в гостинице The Icon в Праге

J. V. arcibiskup Ján, J. B. metropolita Kryštof, J. B. plovdivský metropolita Nikolaj, J. P. biskup Juraj , s duchovenstvem v Katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje
I E. B. Архиепископ Иоанн, Е. Б. Митрополит Христофор, Е. Б. Пловдивский Митрополит Николай, E. П. Епископ Георгий с духовенством
в Кафедральном храме св. Кирилла и Мефодия

ikona
88 3 /2008
IK308/2:sazba 9/9/08 7:42 AM Stránka 89

FOTOREPORTÁŽ I Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

J. Bl. Metropolita Kryštof podává sv. přijímaní I Его Блаженство Митрополит Христофор причащает

J. Bl. Metropolita Kryštof líbá ikony I Его Блаженство Митрополит Br. Igor Střelec, J. Bl. Metropolita Kryštof, ses. Taťana Střelcová I Бр. Игорь
Христофор прикладывается к иконам Стржелец, Митрополит Христофор, сес. Татьяна Стржельцова

Prot. Alexij Juščenko, prot. Vladislav Dolgušín, archimandrita Sergij,


J. Bl. Metropolita Kryštof, ses. Alexandra Střelcová, br. Igor Střelec
I Прот. Алексий, прот. Владислав, архимандрит Сергий, Митрополит
Христофор, сес. Александра Стржелцова, бр. Игорь Стржелец

ikona
3 /2008 89
IK308/2:sazba 9/9/08 7:42 AM Stránka 90

DUCHOVNÍ ŽIVOT I ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ


PREŠOV
Katedrálny chrám svätého kniežaťa História
Alexandra Nevského Pravoslávna cirkev zaãala v Pre‰ove úãin-
kovaÈ aÏ v 20. storoãí, hoci pravoslávnych
veriacich zachytávajú archívne pramene
uÏ v predchádzajúcich storoãiach. Jej prí-
slu‰níkmi boli väã‰inou Rusíni, Ukrajinci,
Gréci, Bulhari, Srbi, ktorí z rôznych dôvo-
dov pri‰li do mesta a Ïili tu, zriedkavej‰ie
Poliaci, Maìari i Slováci. V 18. a 19. sto-
roãí bol ich poãet veºmi nízky, nedosaho-
vali ani jedno percento pre‰ovského mest-
ského obyvateºstva. To bolo iste dôvodom,
preão v Pre‰ove dlho nemali svoju cir-
kevnú organizáciu a farnosÈ. Situácia sa
zmenila aÏ po vzniku âeskoslovenska
v roku 1918, keì vznikla mukaãevsko –
pre‰ovská pravoslávna eparchia (diecéza).
Na jej ãele stál biskup Damaskin. V med-
zivojnovom období mierne vzrástol poãet
pravoslávnych veriacich. V roku 1930
uvádzajú ‰tatistiky 90 pravoslávnych veri-
acich.
V Pre‰ove sa zaãalo so stavbou chrámu
pre pravoslávnych veriacich aÏ po 2. sve-
tovej vojne. V rokoch 1946-1950 bol zo
zbierok veriacich postaven˘ chrám sväté-
ho Alexandra Nevského, bojovníka za pra-
voslávnu vieru na svätej Rusi. S poÏehna-
ním praÏského metropolitu Jelevferija
chrám posvätil 11. 2. 1950 otec archiman-
drita Andrej (Kolomackij).

сооружение, которое учитывало основное


идейное направление Православной
церкви на русское православие. Что ка-
сается стиля, здание подражает русским

ПРЕШОВ квадратным храмам с луковичными глав-


ками башен. В 1969—1970 гг. по проекту
профессора инженера Э. Т. Павловского
Кафедральный собор святого князя с западной стороны была пристроена

Александра Невского
пирамидальная колокольня, соединенная
с основным зданием храма. Фундамент
обоих зданий храма — храма и коло-
История епископ Дамаскин. В период между дву- кольни — создан в форме правильного
Православная церковь начала действовать мя войнами количество православных квадрата. На восточной стороне одноап-
в Прешове лишь в XX веке, хотя, по ар- верующих слегка увеличилось. В 1930 сидного храма выступает полукруглая ал-
хивным источникам, православные ве- году в Прешове было, согласно статисти- тарная часть. Куб храма увенчан пятью
рующие здесь были уже в предыдущих ке, 90 православных верующих. куполами. Храм был построен из кирпи-
столетиях. В большинстве своем, ее чле- Строительство православного храма на- ча и оштукатурен. Внешняя лестница
нами были русины, украинцы, греки, чалось в Прешове только после оконча- с парапетами доходит до порталов боко-
болгары, сербы, пришедшие в город по ния Второй мировой войны. В 1946—1950 вых входов. Над двухстворчатыми дверь-
разным причинам и поселившиеся в нем, гг. на пожертвования верующих был по- ми находятся полукруглые вентиляцион-
реже встречались поляки, венгры и сло- строен храм святого Александра Невско- ные окна. Окна храма продолговатые, за-
ваки. В XVIII и XIX веках количество их го, защитника православной веры на конченные полукругом. Фасад храма
было очень малое, оно не достигало одно- святой Руси. По благословению пражско- расчленен пилястрами и рядом козырь-
го процента городского населения. Это, го митрополита Елевферия храм освятил ков, храм завершают т.н. кокошники.
очевидно,и послужило причиной того, отец архимандрит Андрей (Коломац- Центральный тамбур — световой — стоит
что в Прешове долго не существовало ни кий) 11.02.1950 г. на восьмиметровой подставке. На осно-
церковной организации, ни прихода. Си- вании тамбура находятся щитки. В углах
туация изменилась лишь после возникно- Архитектурное развитие и художественные квадрата храма расположены четыре за-
вения Чехословакии в 1918 году, когда об- памятники крытых, гладких тамбура, подставка ко-
разовалась Мукачевско-прешовская пра- Проект строительства храма был разра- торых украшена полукруглым орнамен-
вославная епархия. Во главе ее стоял ботан Андреем Коломацким. Это новое том. Луковичные главы, возвышающие-

ikona
90 3 /2008
IK308/2:sazba 9/9/08 7:42 AM Stránka 91

PRAVOSLAVNÁ MÍSTA I П РА В О С Л А В Н Ы Е М Е С ТА

Architektonický vývin a umelecké pamiatky plynule prechádzajú do kuÏeºa s jednodu- Práve v ikonografii sa nám tu predstavuje
Projekt stavby chrámu vypracoval Andrej ch˘m „jablkom“ a zavr‰ujú sa osemramen- jeden z najstar‰ích typov maliarstva. Tec-
Kolomackij. Ide o novostavbu, ktorá re‰- n˘mi kríÏmi. nika písania ikony má svoj poãiatok
pektovala základnú ideovú orientáciu pra- v egyptskej enkaustike. KresÈanské ikono-
voslávnej cirkvi na ruské pravoslávie. Slo- Zvonica má trojstupňové členenie grafické umenie sa zaãalo rozvíjaÈ v ãase,
hovo je stavby napodobnením rusk˘ch Základ tvorí po okná kvadrát, povy‰e okien keì bola v Ríme kresÈanská cirkev zaká-
‰tvorhrann˘ch chrámov s cibuºovito za- – skosené rohy. Portál západného vchodu zaná a prví kresÈania sa stretávali v kata-
konãen˘mi veÏiãkami. V rokoch 1969–1970 je prost˘, ploch˘, s polocirkulárnym za- kombách. Ikonopisecké kresÈanské ume-
bola zo západnej strany chrámu postavená konãením, nad archovoltou ktorého sa na- nie nadobúdalo svoje vrcholy v Byzancii
ihlanová zvonica podºa projektu prof. Ing. chádza ikona svätého Alexandra Nevské- a od 12. storoãia v Rusku. Tu pôsobiaci
E. T. Pavlovského, ktorú spojili so základ- ho. Dvere sú dvojkrídlové, s poloblúko- grécki maliari poloÏili v polovici 13. sto-
nou stavbou chrámu. Obe budovy chrámu v˘mi vetracími oknami. Jednoduché okná roãia základy svetoznámej kyjevskej ‰koly.
– chrám i zvonica majú v pôdoryse pravi- zvonice (tretí rad) sú zakryté Ïalúziami, Ikonopisecké umenie sa spájalo s pravo-
delné ‰tvorce. Z v˘chodnej strany jednoap- ktor˘ch vrchnú ãasÈ lemuje profilová slávnou cirkvou a v jej rámci sa rozvíjalo
sidového chrámu vystupuje polkruhová rímsa. Vyvy‰ujúc sa nad k˘lov˘mi ozdo- do súãasnej podoby.
oltárna ãasÈ. Kubus chrámu je korunovan˘ bami, tiahnu sa v prudkom pohybe steny Chrám bol nanovo vymaºovan˘ v r. 1981
piatimi kupolami. Chrám je postaven˘ z te- kovovej strechy zvonice s cibuºovitou hla- aÏ 1982 maliarom Jozefom Wagnerom
hál a omietnut˘. Vonkaj‰ie schody s para- vou. Na hlave je postaven˘ hrot, koruno- (1907-1982). Oltárna ãasÈ chrámu je prek-
petmi siahajú k portálom boãn˘ch vcho- van˘ "jablkom" s osemramenn˘m kríÏom. rytá konchou (klenba v tvare ‰tvrÈgule)
dov. Dvojkrídlové dvere sú zakonãené a oddelená je od hlavnej ãasti chrámu
polkruhov˘mi vetracími oknami. Okná na Interiér dvojradov˘m dreven˘m ikonostasom,
chráme sú podlhovasté, zakonãené pol- katedrálneho chrámu je skromn˘, zdoben˘ ktor˘ je dominantou chrámu.
kruhom. Fasády chrámu ãlenia pilastre, niekoºk˘mi ikonami.
rad ‰títkov, tzv. "koko‰niky" zakonãuje
vrchnú ãasÈ ‰tvorca. Centrálny tambur –
sveteln˘ – stojí na osemmetrovom pod-
stavci. V základe tambura sú ‰títky. Na ro-
hoch ‰tvorca chrámu sú umiestnené ‰tyri
plné, hladké tambury, v základe ktor˘ch sa
nachádzajú polocirkulárne ozdoby. Cibuºo-
vité hlavy vyvy‰ujúce sa nad tamburom

ся над тамбуром, постепенно переходят


в конусы с простым яблоком, и заверше-
ны осьмиконечными крестами.
Трехступенчатое членение колокольни
Основа колокольни квадратная до уров-
ня окон, над окнами — скошенные углы.
Портал западного входа простой, пло-
ский, с полукруглым завершением, над
его архивольтом находится икона свято-
го Александра Невского. Двери двух-
створчатые, с полукруглыми вентиля-
ционными окнами. Простые окна коло-
кольни (третий ряд) закрывают жалюзи,
в верхней части которых профильный
карниз. Стены металлической крыши
колокольни с луковичной главой тянут-
ся в резком движении и возвышаются над
килевидными украшениями. На главе
находится шпиль, увенчанный осьми-
конечным крестом.

Интерьер
Внутреннее убранство храма скромное,
украшенное несколькими иконами. Как
раз в иконографии здесь представлен
один из самых старинных видов изобра-
зительного искусства. Техника иконопи-
си относится к египетской энкаустике.
Христианское иконографическое искус-
ство начало развиваться, когда в Риме
была запрещена христианская церковь

ikona
3 /2008 91
IK308/2:sazba 9/9/08 7:42 AM Stránka 92

PRAVOSLAVNÁ MÍSTA I П РА В О С Л А В Н Ы Е М Е С ТА

Ikonostas zhotoven˘ z dreva a má ‰tvoruholníkov˘ manskej záhrade. Na Ïertveniku sa vyko-


V prvom rade ikonostasu sú umiestnené tvar. Z v˘chodnej strany za prestolom je náva tzv. proskomídia, ãiÏe príprava
ikony Spasiteºa a Matky BoÏej s dieÈaÈom umiestnen˘ prenosn˘ (misijn˘) kríÏ, chleba a vína k prineseniu nekrvavej obety
JeÏi‰om. V druhom rade sú ‰tyri ikony sedemramenn˘ svietnik a dve ripidy (ve- na svätej liturgii. Za prestolom z v˘chod-
svät˘ch vsadené v medailónoch. Zo se- járe). Z oboch strán oltárnej ãasti sa na- nej strany sa nachádza horné miesto, kde
vernej strany svät˘ Sergij RadoneÏsk˘ chádzajú miestnosti na úschovu cirkevn˘ch sú umiestnené stolce, v strede pre biskupa
a svät˘ Nestor Letopisec a z juÏnej strany kníh, ale aj nádob a predmetov potrebn˘ch a po stranách pre kÀazov, na ktor˘ch sedia
svät˘ Ján Ryºsk˘ a svät˘ Kliment Ochrid- k bohosluÏbám. Prestol je pokryt˘ jedno- poãas ãítania z Apo‰tola v ãase svätej litur-
sk˘. Navrchu je ikonostas lemovan˘ zla- duchou bielou pokr˘vkou zvanou kata- gie. Steny chrámovej lode sú ozdobené
t˘mi ornamentami a zdoben˘ ‰tylizova- sárka, cez À je preloÏená ìal‰ia pokr˘vka ikonami. Na severnej strane je Stretnutie
nou zlatou vínnou révou. Uprostred zvaná endytion. Na prestole je poloÏen˘ Pána (Sritenije Hospoda) a na juÏnej strane
ikonostasu sú cárske dvere, na ktor˘ch sú antimins, zavinut˘ do ilitonu. Má zvyãajne Narodenie Presvätej Bohorodiãky (RoÏde-
pripevnené ikony Zvestovania Presvätej obdæÏnikov˘ tvar a je zhotoven˘ z hod- stvo Presvjatyja Bohorodicy). Podobné
Bohorodiãky a ‰tyroch evanjelistov – Ma- vábu alebo plátna s vyobrazením kladenia umiestnenie ikon na stenách je aj v pred-
tú‰a, Marka, Luká‰a a Jána. Nad dverami JeÏi‰a Krista do hrobu. V osobitnom vrec- sieni chrámu. Na severnej strane je to
ikonostasu je v okrúhlom medailóne zo- ú‰ku je za‰itá ãastica ostatkov svät˘ch mu- ikona Pokrstenia Pánovho (Kre‰ãenie Hos-
brazen˘ Kristus (Christos) na zlatom po- ãeníkov. Je na Àom aj podpis biskupa, poda) a na juÏnej strane ikona UkriÏovania
zadí. Na boãn˘ch, tzv. diakonsk˘ch dve- ktor˘ ho posvätil. Na antiminse je polo- JeÏi‰a Krista (Raspjatije Isusa Christa).
rách sú umiestnené ikony anjelov. Na Ïená kniha svätého Evanjelia, z ktorej sa V chrámovej lodi sú po oboch stranách la-
pilieroch chrámu povedºa ikonostasu sa ãíta poãas bohosluÏieb. Okrem toho sa na vice. Na nich sú zasadené koruhvy (cir-
nachádza zo severnej strany ikona svätého prestole nachádzajú dva svietniky a pre- kevné zástavy) s vyobrazením svät˘ch. Po
Mikulá‰a (Nikolaja), arcibiskupa Mirlikij- stoln˘ ruãn˘ kríÏ. V tzv. kivote (bo- stenách sú v rámoch umiestnené ikony
ského a z juÏnej strany ikona svätého Ale- hostánku) sa na prestole uschovávajú sv. 12 veºk˘ch sviatkov na poãesÈ JeÏi‰a Krista
xandra Nevského. V centre v˘chodnej dary pre prijímanie pre nemocn˘ch. a Bohorodiãky. Pod kupolou chrámu sú v
strany oltárnej steny je Isus Christos Pan- Na severnej strane prestola je proskomidij- rohoch situované ikony evanjelistov – Ma-
tokrator (JeÏi‰ Kristus V‰emohúci), na ku- nik (Ïertvenik), na ktorom sú poloÏené tú‰a, Marka, Luká‰a a Jána a tesne nad
pole oltárnej ãasti nástenné maºby Matky sväté nádoby na slúÏenie Eucharistie – nimi ikony anjelov – serafínov. Zo sever-
BoÏej s JeÏi‰om, uprostred tzv. Oranta ãa‰a, diskos, kopija, pokr˘vadlá, nádoby nej strany chrámovej lode moÏno po scho-
alebo Panagija a hore na prieãelí ikona na víno a vodu, ale aj svät˘ kríÏ a svietnik. doch vystúpiÈ na emporu (choru‰) – mi-
Nanebovstúpenia JeÏi‰a Krista. Z v˘chodnej strany proskomidijníka je esto, ktoré je vydelené prevaÏne ãlenom
Uprostred oltárnej ãasti je prestol (oltár) umiestnená ikona JeÏi‰a Krista v Getse- cirkevného speváckeho zboru.

и первые христиане встречались в ката- ские врата, на которых иконы Благовеще- верхний покров — индитий. На престо-
комбах. Христианское искусство ико- ния Пресвятой Богородицы и четырех ле лежит антиминс, завернутый в илитон.
нописи достигло своих вершин в Виза- Евангелистов — Матфея, Марка, Луки, У него особая прямоугольная форма, он
нтии, и с XII века в России. В России и Иоанна. Над дверьми иконостаса изготовлен из шелка или полотна, на
работающие греческие художники в се- в овальном медальоне изображен Христос котором изображено положение во гроб
редине XIII положили начало всемирно на золотом фоне. Над боковыми дверьми, Господа Иисуса Христа. В особый ма-
известной киевской школы. Искусство называемыми диаконскими, помещены ленький карман в материю вшиты части-
иконописи соединялось с Православной иконы ангелов. На столбах храма рядом цы мощей святых мучеников. На нем под-
Церковью и в ее рамках развивается с иконостасом находится, с северной пись епископа, который его освятил. На
в современности. стороны, икона святого Николая, архие- антиминсе положена книга святого Еван-
Храм был заново расписан в 1981—1982 пископа Мирликийского, а с южной сто- гелия, из которой читают во время богос-
гг. художником Йозефом Вагнером роны — икона святого Александра Нев- лужений. Кроме того, на престоле нахо-
(1907-1982). Алтарная часть храма пере- ского. В центре восточной стороны алтар- дятся два подсвечника и престольный
крыта конхой (свод в виде четверти ной стены Иисус Христос Пантократор крест ручной работы. В т.н. кивоте (ков-
шара) и отделена от основной части хра- (Господь Вседержитель), на куполе алтар- чеге завета) хранятся на престоле Святые
ма двухрядным деревянным иконостасом, ной части настенная живопись, изобра- Дары для причащения больных.
который является доминантой храма. жающая Матерь Божию с Иисусом, по- На северной стороне престола находится
средине, т.н. Оранту или Панагию, и за- жертвенник, на который кладутся святые
Иконостас вершается иконостас иконой Вознесения сосуды для совершения Евхаристии —
В первом ряду иконостаса помещены Иисуса Христа. чаша, дискос, копие, покровцы, сосуды для
иконы Спасителя и Богоматери с младен- В центре алтарной части храма нахо- вина и воды, а также святой крест и под-
цем Иисусом. Во втором ряду расположе- дится деревянный престол (алтарь) свечник. С восточной стороны жертвен-
ны четыре иконы святых, вставленные в виде равностороннего прямоугольника. ника расположена икона Иисуса Христа
в медальоны. С северной стороны нахо- С восточной стороны за престолом нахо- в Гефсиманском саду. На жертвеннике со-
дится святой Сергий Радонежский дится переносный (миссийный) крест, се- вершается т.н. проскомидия — приго-
и святой Нестор Летописец, с южной сто- мисвечник и две рипиды (опахала). товление хлеба и вина для принесения
роны — святой Иоанн Рыльский и святой С обеих сторон алтарной части располо- бескровной жертвы во время святой ли-
Климент Охридский. Наверху иконо- жены помещения для хранения церков- тургии. За престолом, с восточной сторо-
стас обрамлен золотыми орнаментами ных книг и богослужебной посуды ны, расположено горнее место, на котором
и украшен стилизованной золотой вино- и утвари. Престол накрыт простым белым устроены кафедры; в центре — для еписко-
градной лозой. В центре иконостаса Цар- покрывалом — катасаркой, на ней еще па, по бокам — для священников, на ко-

ikona
92 3 /2008
IK308/2:sazba 9/9/08 7:42 AM Stránka 93

PRAVOSLAVNÁ MÍSTA I П РА В О С Л А В Н Ы Е М Е С ТА

Rekonštrukcia a prístavba ãili a v podzemn˘ch priestoroch pod oltár- Katedrálny chrám svätého Alexandra Ne-
V roku 2001 sa zaãala jeho rekon‰trukcia nou ãasÈou vznikla krypta na pochováva- vského v Pre‰ove je v súãasnosti stredobo-
a prístavba, ktorú skonãila v roce 2004. nie biskupov cirkvi. Splnili aj poÏiadavku dom duchovného Ïivota nielen pre‰ovskej
Cirkev rekon‰truovala chrám z vlastn˘ch stavebného úradu a v objekte zriadili soci- eparchie, ale aj celého Slovenska. Tu sa
prostriedkov, z príspevkov veriacich a ºudí álne zariadenie. Okrem toho je v chráme slávnostn˘m spôsobom oslavujú v˘znamné
z in˘ch cirkví, ktorí prejavili dobrú vôºu nová dlaÏba, nové kúrenie, rozvody elek- udalosti v Ïivote Pravoslávnych cirkvi
pomôcÈ tejto veci. Videli, Ïe je to ústredn˘ triny. V areáli katedrálneho chrámu zo- v ãesk˘ch krajinách a na Slovensku. V tomto
problém pravoslávnej cirkvi, ktorá mela stáva aj provizórny bohosluÏobn˘ stánok, chráme bola 29. 10. 1994 vykonaná kanoni-
ústredie pre medzinárodné vzÈahy v Pre- ktor˘ bol miestom intronizácie arcibis- zácia svätého Rastislava, knieÏaÈa morav-
‰ove aj vzhºadom na to, Ïe Jeho BlaÏenosÈ kupa Nikolaja za metropolitu a aj mie- ského. Aj mnohí hierarchovia bratsk˘ch
Nikolaj, metropolita ãesk˘ch krajín a Slo- stom spoloãn˘ch modlitieb so vzácnymi pravoslávnych cirkvi i pútnici, ktorí nav‰tí-
venska, tu mal sídlo. Keì sa v roku 2000 hosÈami Alexijom II. z Moskvy, Bartolome- vili Pre‰ov, vÏdy si pri‰li prezrieÈ túto
uvaÏovalo o prístavbe, rozpoãet sa pohy- jom I. a alexandrijsk˘m patriarchom Pet- svätyÀu pravoslávia na Slovensku.
boval na úrovni 24 miliónov korún. Via- rom VII. redakce
ceré práce v‰ak boli vykonané svojpo-
mocne a tak sa náklady zníÏili takmer na
polovicu.
Návrh rekon‰trukcie a roz‰írenia po-
chádza z dielne architektov manÏelov An-
drey a Miroslava Macejkovcov z Pre‰ova.
AÏ ‰iesty návrh akceptovali v‰etky zúãast-
nené strany na stavebnom konaní.
V katedrále vznikla úplne nová oltárna
ãasÈ a dve boãné lode s tzv. chorusmi. Do
pôdorysu stavby sa dostal grécky kríÏ. K
‰iestim pôvodn˘m pribudlo 13 nov˘ch
kupol a trojramenné kríÏe, ozdobené
troma lipov˘mi listami symbolizujúcimi
slovanskú vzájomnosÈ. Úplne nová je krs-
titeºnica, jediná na Slovensku s urãením
na krstenie dospel˘ch. Chrám podpivni-

торых они сидят во время чтения Апосто-


ла на святой литургии. Стены храмового
нефа украшены иконами. На северной ли, что это основная проблема православ- сти была образована крипта для захоро-
стороне икона Сретения Господня, на ной церкви, центр международных отно- нения епископов церкви. Были также соб-
южной стороне Рождество Пресвятой шений которой находился в Прешове, по- людены требования строительного отде-
Богородицы. Иконы также присутствуют скольку здесь, кроме прочего, находился ла, и в храме было сооружено санитарное
на стенах в притворе храма. На северной Митрополит Чешских земель и Слова- оборудование. Кроме того, в храме поя-
стороне находится икона Крещения Гос- кии, Его Блаженство Николай. В 2000 вился новый пол, отопление, распределе-
подня, на южной стороне икона Распятия году рассматривалась пристройка, бюд- ние электроэнергии. На территории ка-
Иисуса Христа. жет был около 24 миллионов крон. Но федрального храма все еще находится
В храмовом нефе с двух сторон стоят лав- много работ было сделано собственными временное богослужебное сооружение,
ки. На них крепятся хоругви (церковные силами, и таким образом удалось умень- которое являлось местом интронизации
знамена) с изображением святых. На шить расходы почти на половину. митрополита архиепископа Николая
стенах висят в рамах иконы, изображаю- Проект реконструкции и расширения и местом совместных молитв с уважаемы-
щие 12 больших праздников в честь Ии- храма был разработан в мастерской архи- ми гостями — Алексием II из Москвы,
суса Христа и Богородицы. В углах под текторов, супругов Андреи и Мирослава Варфоломеем I и александрийским па-
куполом храма расположены иконы Мацейковых их Прешова. Только шестой триархом Петром VII.
Евангелистов — Матфея, Марка, Луки по счету проект одобрили все стороны, Кафедральный храм святого Александра
и Иоанна, а сразу над ними — иконы ан- заинтересованные в строительстве. Невского в Прешове является сегодня
гелов-серафимов. Из северной части хра- В кафедральном храме образовалась сов- центром духовной жизни не только Пре-
ма можно по лестнице взойти на эмпору сем новая алтарная часть и два боковых шовской епархии, но и всей Словакии.
— место для членов церковного хора. нефа с эмпорами. Планировка храма об- Здесь торжественным образом отме-
рела форму греческого креста. К шести чаются важные события в жизни Правос-
Реконструкция и пристройка первоначальным добавилось еще 13 но- лавной церкви в Чешских землях и в Сло-
В 2001 году началась реконструкция вых куполов и трехплечий крест, укра- вакии. В этом храме 29.10.1994 произо-
храма и строительство пристройки, за- шенный тремя липовыми листьями, сим- шла канонизация святого Ростислава,
кончившиеся в 2004 году. Церковь рекон- волизирующими славянскую взаимность. моравского князя. И многие иерархи
струировала храм на собственные сред- Совершенно новая здесь купель, един- братских Православных Церквей и па-
ства, на пожертвования верующих и лю- ственная в Словакии, предназначенная ломники, посетившие Прешов, пришли
дей из других церквей, проявивших доб- для крещения взрослых. Под храмом посмотреть на эту святыню Православия
рую волю помочь в этом деле. Они виде- был построен подвал, в подземной его ча- в Словакии.

ikona
3 /2008 93
IK308/2:sazba 9/9/08 7:42 AM Stránka 94

POBAV TE SE I РА З В Л Е Ч И Т Е С Ь
V tajence najdete přísloví

ikona
94 3 /2008
IK308/2:sazba 9/9/08 7:42 AM Stránka 95

POBAV TE SE I РА З В Л Е Ч И Т Е С Ь

Ruské přísloví: Úslužný hlupák je nebezpečnější (tajenka)

BÍLKOVINA – BOREC – BŘEVNO


– CENTRUM – GARDEROBA –
HMOTA – IRONIE – JEHLICE –
JÍDELNÍČEK – KANAPE –
KÁNOE – KAPOTA – KOKOS –
KOLMICE – KOLONKA –
KORZET – KOSTKA – KROCAN
– KROUPA – LÁKADLO – LIDO-
JED – MAGNET – MELOUN –
MISKA – MLADÍK –
NÁHRADNÍK – NÁRAZNÍK –
NÁSTROJ – NEPOSEDA –
NITRO – OBELISK – OBLEČEK –
OVEČKA – PAUZA – PECEN –
PENALTA – PETLICE – POKUTA
– POPULACE – PRAVĚK –
PŘEKLEP – PŘÍPLATEK –
PYTEL – REALITA – SMETANA
– SMETÍ – SVETR – TEMNOTA
– TEPNA – TERASA – UZÁVĚR
– VČELA – ZÁBAL – ZÁKOP –
ŽEZLO
Lehké sudoku Těžší sudoku Nejtěžší sudoku
    
     
     
     
    
     
     
     
     

Řešení:
ŽEZLO
– UZÁVĚR – VČELA – ZÁBAL – ZÁKOP –
– SVETR – TEMNOTA – TEPNA – TERASA
– PYTEL – REALITA – SMETANA – SMETÍ
LACE – PRAVĚK – PŘEKLEP – PŘÍPLATEK
PENALTA – PETLICE – POKUTA – POPU-
OBLEČEK – OVEČKA – PAUZA – PECEN –
NEPOSEDA – NITRO – OBELISK –
NÁHRADNÍK – NÁRAZNÍK – NÁSTROJ –
NET – MELOUN – MISKA – MLADÍK –
– KROUPA – LÁKADLO – LIDOJED – MAG-
KOLONKA – KORZET – KOSTKA – KROCAN
KÁNOE – KAPOTA – KOKOS – KOLMICE –
– JEHLICE – JÍDELNÍČEK – KANAPE –
TRUM – GARDEROBA – HMOTA – IRONIE
BÍLKOVINA – BOREC – BŘEVNO – CEN-

ikona
3 /2008 95
IK308/2:sazba 9/9/08 7:42 AM Stránka 96

RECEPT Y I РЕЦЕПТЫ

Gruzie
Šašlik
maso 800 g, cibule 150 g, citróny 150 g
ocet 3% 50 ml, ãervené víno 50 ml
sÛl, cel˘ ãern˘ pepfi, bobkov˘ list

Hovûzí, vepfiové nebo skopové maso nakrájejte na kostiãky po


30–40 g. Cibuli nakrájejte na koleãka. Maso osolte a polijte octem
a ãerven˘m vínem. Promíchejte s kuliãkami pepfie, bobkov˘m lis-
tem a proloÏte koleãky cibule. Nechte v chladnu marinovat
4–6 hodin. Maso napichujte stfiídavû s cibulí na ‰ampury (libo-
vûj‰í kousky prokládejte tuãnûj‰ími nebo plátky slaniny). Peãte
na ro‰tu. Podávejte se zelenou cibulovou natí, petrÏelkou, zele-
ninov˘m salátem a keãupem.

Грузия
Шашлык
800 г мяса, 150 г лука, 150 г лимона
50 мл трехпроцентного уксуса, 50 мл красного вина
соль, целый черный перец, лавровый лист Litva
Говядину, свинину или баранину порежьте кубиками по 30–40 г. Studená polévka – Šaltibarščiai
Лук порежьте кольцами. Мясо посолите и полейте уксусом и
красным вином. Перемешайте с шариками перца, лавровым ли- 1 l kefíru
стом и кольцами лука. Оставьте мясо мариноваться в течение 1 ãervená fiepa – pfiedem uvafiená
четырех—шести часов в холодном месте. Мясо нанизывайте на 1 salátová okurka
шампура, чередуя его с луком (нежирное мясо чередуйте с жир- 2 natvrdo uvafiená vejce
ным или с ломтиками сала). Пожарьте его на гриле. Подавай- mladá cibulka
те на стол вместе с репчатым луком, петрушкой, овощным са- ãerstv˘ kopr, sÛl
латом и кетчупом
Okurku nakrájíme na kostiãky a vmícháme do kefíru. Pfiidáme na-
strouhanou ãervenou fiepu, cibulku a kopr. Osolíme a necháme
vychladit. Na talífii zdobíme natvrdo uvafien˘m vejcem

Литва
Холодный суп – Шалтибарщиаи
1 л кефира
одна вареная свекла
один огурец
два сваренных вкрутую яйца
зеленый лук
свежий укроп, соль

Огурец нарежьте кубиками и смешайте с кефиром. Добавьте


натертую свеклу, лук и укроп. Посолите и оставьте в холодном
месте. В тарелке украсьте сваренным вкрутую яйцом

ikona
96 3 /2008
IK308/2:sazba 9/9/08 7:42 AM Stránka 97

RECEPT Y I РЕЦЕПТЫ

Rusko
Kaviárový salát
300 g du‰ené ‰tiky
100 g ãerveného kaviáru
50 ml citrónové ‰Èávy
50 g sterilovaného hrá‰ku
50 g olivového oleje
pÛlka men‰í cibule
sÛl
cukr

Du‰ené ‰tiãí maso zbavíme kÛÏe a kostí a nakrájíme. Pfiidáme ãer-


ven˘ kaviár, hrá‰ek, citrónovou ‰Èávu, cukr a olej a dobfie promí-
cháme. Kaviárov˘ salát na míse ozdobíme koleãky cibule a oso-
líme.

Россия Finsko
Салат из икры Maksalaatikko
300 г тушеной щуки
100 г красной икры 300 g mlet˘ch jater
50 мл сока из лимона 2 dl krátké r˘Ïe
50 г консервированного горошка 5 dl vody, 7 dl mléka
50 г оливкового масла 2 vejce, 1– 2 cibule
половина небольшой луковицы ½ dl hnûd˘ sirup
соль 1 dl bezsemenn˘ch rozinek
сахар sÛl, bíl˘ pepfi
trochu majoránky
Мясо тушеной щуки очистите от кожи и костей и порежьте. До-
бавьте красную икру, горошек, сок из лимона, сахар и тщатель- Vafite r˘Ïi v osolené vodû, dokud se v‰echna voda neabsorbuje.
но перемешайте. Блюдо с салатом из икры украсьте кольцами Pfiidejte mléko a zvolna vafite pÛl hodiny. Nakrájejte cibuli. Pfii-
лука и посолите. dejte cibuli, sirup, rozinky, mleté játra a kofiení do vafiené r˘Ïe.
Uvafienou smûs dejte do promazaného pekáãe. Potfiete povrch
máslem. Peãte na 180 stupÀÛ Celsia po dobu 60 minut. Játra po-
dáváme spolu s brusinkov˘m dÏemem.

Финляндия
Максалаатикко
300 г фарша из печени
200 мл короткого риса
500 мл воды, 700 мл молока
два яйца, одна—две луковицы
50 мл коричневого сиропа
100 мл изюма без косточек
соль, белый перец
немного майорана

Отварите рис в подсоленной воде, пока вода не впитается. До-


бавьте молоко и медленно варите полчаса. Порежьте лук. До-
бавьте лук, сироп, изюм, фарш из печени и специи в отварен-
ный рис. Готовую смесь выложите на смазанный противень.
Сверху помажьте сливочным маслом. Запекайте 60 минут при
180ЉC. Печень подавайте с брусничным джемом.

ikona
3 /2008 97
IK308/2:sazba 9/9/08 7:42 AM Stránka 98

Z REDAKČNÍ POŠT Y I ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

DVACET LET ARCHIJEREJSKÉ SLUŽBY církevní obec. Otevfieno od v˘chodu slun-


ce do jeho západu.
Vût‰inou je to mnohem déle. Mona‰ky

VLADYKY METROPOLITY CHRISTOFORA pfied pÛlnocí málokdy chodí spát.


Nepfiestávám dennû dûkovat Hospodinu
za to, Ïe mne zavedl do stfiediska plného
4. 5. 2008 se konala slavnostní archijerejská svatá liturgie, kterou sloužili v Olomouci tři vlady- lásky a pochopení, které se mi stalo témûfi
pfied rokem nov˘m domovem. Na‰la jsem
kové: vladyka metropolita Christofor, vladyka arcibiskup Simeon a vladyka Tichon spolu
zde rodinu: blízkou, nejbliωí.
s organizátorem slavnostního setkání otcem RNDr. Petrem Novákem a dalším duchovenstvem Ostatnû nejsem sama, na koho pÛsobí
z Moravy i Čech. Dovolte mi, vážení čtenáři, abych se skromně připojila k blahopřáním, která „promodlené“ prostfiedí vilémovského
zazněla v Olomouci, vzpomínkou z doby, kdy byl vladyka CHRISTOFOR olomoucko-brněnským monast˘ru podobn˘m sugestivním neza-
biskupem. pomenuteln˘m dojmem. âetní poutníci
Nechť je mu tato vzpomínka důkazem, že Morava na něj dodnes vroucně a vděčně vzpomíná. se sem nûkolikrát roãnû pravidelnû vracejí
V monastýru, který založil a o němž se v článku zmiňuji, se za něj upřímně modlíme a přejeme a zde se setkávají.
mu: DLOUHÝ A POKOJNÝ ŽIVOT, ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ NA MNOHÁ A BLAHÁ LÉTA. Mladé mona‰ky mají neustále plné ruce
práce, aby mohly nasytit hladové a potû-
‰it v‰echny, kdoÏ potfiebují dobré slovo,
SLUNEČNÍ RYTÍŘ modlitbu a porozumûní. VÏdyÈ cokoli udû-
lají pro nejmen‰ího z nás, jako by uãinily
Unavena dlouh˘m cestováním pfiijíÏdím pro samotného Pána JeÏí‰e Krista.
pfied pÛlnocí koneãnû „domÛ". Pravideln˘mi a dlouhodob˘mi hosty b˘-
Byla to sice pouze jednodenní sluÏební vají mentálnû postiÏené dûti z Dûtského
cesta, ale pfiesto netrpûlivû vyhlíÏím z okna centra majícího sídlo v Topolanech u Olo-
autobusu známou kostelní vûÏ s pravo- mouce. Jsou zde spokojené, bezprostfiední,
slavn˘m kfiíÏem. Vilémov. A uÏ mne vítá vnímavé a ze v‰ech stran obklopené lás-
osvûtlená tabulka s obrázkem Bohorodice kou, které mají tolik zapotfiebí. Rasofora
a s nápisem: Andrea vyuÏívá sv˘ch schopností a zku‰e-
Cyrilometodûjské Gorazdovo stfiedisko du- ností. V loÀském roce dokonãila pedago-
chovních setkání, monast˘r Zesnutí pfie- gickou fakultu. Je stále obklopena dûtmi,
svaté Bohorodice, Pravoslavná akademie, kter˘m se citlivû vûnuje a ony souznívají

Четвертого мая 2008 г. состоялась торжественная Святая архиерейская литургия,


которую в Оломоуце служили три владыки: владыка митрополит Христофор, влады-
ка архиепископ Симеон и владыка Тихон, совместно с организатором торжественной
встречи, отцом Петром Новаком, доктором естественных наук, и другими духовны-
ми лицами из Моравии и Чехии. Позвольте и мне, уважаемые читатели, скромно при-
соединиться к поздравлениям, прозвучавшим в Оломоуце, своими воспоминания-
ми о тех временах, когда владыка Христофор был епископом Оломоуцко-Брненским.
Пусть эти воспоминания послужат для него доказательством того, что Моравия о нем
до сих пор горячо и с благодарностью вспоминает. В монастыре, который он осно-
вал и о котором я в своей статье упоминаю, мы за него искренне молимся и жела-
ем ему: долгой и мирной жизни, счастья и здоровья на протяжении многих и бла-
гих лет.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ АРХИЕРЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ


ВЛАДЫКИ МИТРОПОЛИТА ХРИСТОФОРА
СОЛНЕЧНЫЙ РЫЦАРЬ щенная табличка с изображением Бого- Я не перестаю каждый день благодарить
родицы и с надписью: «Кирилло-Мефо- Господа за то, что он меня привел в этот
Уставшая после длительного путеше- диевский центр Горазда для духовных центр, полный любви и понимания, ко-
ствия, я, наконец, приезжаю перед полу- встреч, монастырь Успения Пресвятой торый год назад превратился в мой вто-
ночью «домой». Богородицы, Православная академия, рой дом. Я здесь нашла семью, близкую
Хотя это была однодневная команди- приход. Открыто от восхода до заката и самую родную.
ровка, тем не менее, я нетерпеливо высма- солнца». Но я не одна, на кого подобным образом
триваю из окна автобуса знакомую цер- В большинстве случаев, открыто намно- действует «промоленная» атмосфера
ковную башню с православным крестом. го дольше. Монахини редко ложатся вилемовского монастыря. Многие па-
Вилемов. И вот меня встречает освя- спать до полуночи. ломники возвращаются сюда регуляр-

ikona
98 3 /2008
IK308/2:sazba 9/9/08 7:42 AM Stránka 99

Z REDAKČNÍ POŠT Y I ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

s její nûÏnou du‰í plnou pokory a splácejí chopí zámûry reÏíséra a jakÏ takÏ mu vy- A „rytífi Kry‰tof“, sluneãní rytífi pln˘ po-
lásku láskou. hoví. S mentálnû postiÏen˘mi dûtmi si hody, lásky a dobroty byl právû tak
Sama jsem dlouhá léta uãila, proto vím, co tento nácvik vÛbec nedovedu pfiedstavit. skromn˘ a pokorn˘ ve svém rytífiském
práce dá, neÏ se ztvární k obrazu BoÏímu A pfiece jsem vidûla v˘sledek. Byl pfiekva- plá‰ti jako je v kamilávce...
du‰e zdravého dítûte. S tûmi, kter˘m leÏí piv˘, ohromující. Dûti se vrátily domÛ plny dojmÛ a radosti.
na du‰i nûjaká tíÏe, je to je‰tû sloÏitûj‰í. Nakonec rytífiská druÏina pasovala do Do Vilémova se v‰ak budou vracet tak,
A obûtaví vychovatelé spolu se sestrou svého stfiedu toho nejmilej‰ího. Toho, jenÏ jako se vraceli jejich pfiedchÛdci a budou
Andreou dokáÏou rozeznít nemocné dût- rozumí dûtsk˘m du‰ím jako málokdo jin˘. dal‰í generace. NeboÈ: „AÈ se dûje cokoliv,
ské du‰e radostn˘mi tóny a pfiivést je „blíÏ Toho, jehoÏ tyto bezprostfiední velké dûti láska vydrÏí, láska vûfií, láska má nadûji,
k tobû, BoÏe mÛj...“. objímají v chrámu ãi na chodbách jako láska vytrvá...“ (z Hymny lásky sv. apo‰-
Na pravoslavné v˘vûsce v obci Vilémov, tátu nebo bratra – pfieosvíceného vladyku tola Pavla).
kterou nám uvolnil laskavû pan starosta, Kry‰tofa. Bylo to slavné pasování, se v‰ím,
se objevily v˘tvarné práce dûtí. Hovofií co k nûmu historicky patfií. sestra Jana
o v‰em moÏném: jeden z mlad˘ch v˘tvar-
níkÛ zpodobnil prestol s kfiíÏem, jin˘
chrám se svéráznou kopulí.
Nûktefií na‰li inspiraci v pfiírodû, kam cho-
dili nejen na houby, ale i za malebnou
krásou podzimních lesÛ.
Vyvrcholením záÏitkÛ dûtí i dospûl˘ch
bylo kulturní odpoledne pfied odjezdem.
Dramatick˘ krouÏek nás diváky zavedl do
stfiedovûku hrou, kterou nacviãila paní
K. Kalinová. Choreografie i hudební mixáÏ
byla dokonalá.
Nespoãetnûkrát jsem nacviãovala sborové
recitace, taneãní i pûvecké krouÏky. Jed-
nou jsem dovedla k pomûrnû úspû‰nému
závûru Tylova Strakonického dudáka.
Vím, co to dá námahy, ba víc neÏ námahy,
tvrdé kantorské dfiiny, neÏ zdravé dûti po-

но несколько раз в год и здесь встре- ся добиться того, что больные детские нят. С умственно отсталыми детьми я во-
чаются. души отзываются радостными тонами, и обще не могу себе представить эти репе-
Молодые монахини работают не покла- приходят «Ближе, мой Бог, к Тебе». тиции. Но я видела результат. Он был
дая рук, для того чтобы накормить голод- На православном стенде в городке Виле- удивительный, ошеломляющий.
ных и порадовать всех, кто нуждается мов, который нам любезно предоставил Под конец рыцарская дружина посвяти-
в добром слове, молитве или понимании. господин староста, появились рисунки де- ла в рыцари нового члена, самого люби-
Ведь все, что они сделают для самого ма- тей. На них изображены разные сюжеты: мого. Того, кто понимает детскую душу,
лого из нас, они делают как будто для са- один из юных художников нарисовал как никто другой. Того, кого эти непо-
мого Господа Иисуса Христа. престол с крестом, другой — храм со средственные большие дети обнимают
Частые гости, проводящие здесь дли- своеобразным куполом. в храме или в коридорах, как отца или
тельное время — это умственно отсталые Некоторых вдохновила природа, куда брата — Преосвященного владыку Хри-
дети из Детского центра в Тополанах близ они ходили не только за грибами, но и по- стофора. Это было торжественное посвя-
Оломоуца. Они здесь довольны, непо- любоваться живописной красотой осен- щение в рыцари, проведенное по всем
средственны, чувствительны; со всех сто- него пейзажа. историческим правилам.
рон их окружает любовь, которая им так Кульминация впечатлений детей и взрос- И «рыцарь Христофор», солнечный ры-
необходима. лых — культурная программа перед отъ- царь, излучающий хорошее настроение,
Рясофорная послушница Андреа приме- ездом. С помощью драматического круж- любовь и доброту, был таким же скром-
няет свои способности и свой опыт. ка мы, зрители, очутились в средневе- ным и смиренным в своем рыцарском
В прошлом году она закончила педагоги- ковье, благодаря пьесе, поставленной плаще, как и в камилавке...
ческий факультет. Она постоянно окру- госпожой К. Калиновой. Хореография и Дети отправились домой, полные впечат-
жена детьми, с которыми заботливо зани- музыкальное сопровождение были непо- лений и радости. Но в Вилемов они бу-
мается, они в созвучии с ее нежной ду- вторимы. дут возвращаться, также как возвраща-
шой, полной смирения, и платят лю- Мы очень часто репетировали хоровую лись сюда их предшественники и как бу-
бовью за любовь. декламацию, я организовала кружки тан- дут возвращаться и следующие поколе-
Я сама долго преподавала, поэтому ца и пения. Один раз я довела до доволь- ния.
я знаю, сколько нужно работать, чтобы но успешного финала пьесу «Волынщик Ибо что бы ни случилось, «любовь ... все
преобразить по образу Божьему душу из Стракониц» Тыла. Я знаю, сколько покрывает, всему верит, всего надеется,
здорового ребенка. С теми, у которых на надо применить усилий, даже больше, чем все переносит» (из Гимна любви св. апо-
душе какая-то тяжесть, работать еще усилий — тяжелой преподавательской ра- стола Павла).
труднее. Но самоотверженным воспи- боты, пока здоровые дети поймут замы-
тателям вместе в сестрой Андреой удает- сел режиссера и более-менее его выпол- сестра Яна

ikona
3 /2008 99
IK308/2:sazba 9/9/08 7:42 AM Stránka 100

Objednejte si časopis IKONA Закажите наш журнал ИКОНА


přímo do vaší schránky прямо в ваш почтовый ящик Vydává Český národní fond kultury a.s.,
pod záštitou Kryštofa,
VáÏení ãtenáfii, vydavatel pro vás zajistil ve spolu- Уважаемые читатели, издатель совместно с распре- arcibiskupa pražského a metropolity
práci s distribuãní firmou AMIS Servis s.r.o. doruão- делительной фирмой АМИС Сервис ООО обеспе- Českých zemi a Slovenska.
vání ãasopisu pfiímo do pohodlí Va‰eho domova. чил доставку журналов прямо к вам домой. Запла-
Zaplatíte pouze manipulaãní poplatek spojen˘ s di- тите только расходы, связанные с доставкой и оп-
Číslo 3 / 2008 / ročník II.
stribucí a po‰tovn˘m âeské po‰ty. Pro rok 2008 латой на Чешской почте. В 2008 году Чешсская по-
zdraÏila âeská po‰ta své sluÏby. Navíc je rozsah чта удорожала свои услуги. Более того, содержание Šéfredaktor:
a hmotnost dvoujazyãné verze ãasopisu v˘raznû и масса двухязычной версии журнала значительно Roman Wimmer
vy‰‰í neÏ v roce 2007 a ãasopis IKONA je pro Vás больше чем в 2007 г. журнал ИКОНА всё для вас бес- e-mail: sefredaktor@ikonapress.info
stále zdarma, museli jsme zmûnit systém placení платный, мы должны поменять систему манипуля- Redakce:
manipulaãních poplatkÛ. Nyní mÛÏete objednávat ционной оплаты. На сегодняшний день вы сможе- e-mail: redakce@ikonapress.info
ãasopis po jednotliv˘ch ãíslech. Manipulaãní popla- те журнал заказывать по отдельным номерам. Glazunovova 885, 140 00 Praha 4
tek za jeden v˘tisk je 28,- Kã. Pfiíklad: MÛÏete si Манипуляционная оплата за один номер соста- Tel.:+420 244 912 158
objednat 4 následující ãísla = zaplatíte 4 x 28,- Kã. вляет 28,- Кч. Пример, можете заказать 4 следующих
Grafika:
номера – оплатите 4 x 28 Кч. Milan Sládek
Pokud si objednáte zasílání časopisu, e-mail: grafik@ikonapress.info
získáte tyto výhody: Если закажите журналы по почте,
получите следующие выгоды: Jazyková korektura:
Martina Košanová
100% jistota obdrÏení ãasopisu. e-mail: korektury@ikonapress.info
JelikoÏ je ãasopis roz‰ifiován zdarma, mohlo by se 100% уверенность в получении журнала:
Vám stát, Ïe náklad v˘tiskÛ bude rozebrán jin˘mi т. к. распространение журнала бесплатное, может Obchodní oddělení:
ãtenáfii. оказаться, что журналы будут все разобраны други- Ing. Igor Střelec
e-mail: vydavatel@ikonapress.info
ми читателями
Ihned po obdrÏení Va‰í objednávky Vám bude zaslá- Inzerce:
na sloÏenka (popfi. faktura) k úhradû s uvedením После получения вашего заказа вам пришлют талон e-mail: inzerce@ikonapress.info
Va‰eho „registraãního ãísla abonenta“, které budete (в случае необходимости и счёт-фактуру) на опла- Tel.:+420 603 555 603
uvádût pfii platbû jako variabilní symbol a dále pfii ту, на котором будет указан «ваш регистрационный
Distribuce a předplatné:
komunikaci s distributorem v pfiípadû poÏadavku номер», который будете указывать при оплате как AMISSERVIS s.r.o.
zmûn v odbûru ãasopisu (zmûna adresy, poãtu ode- «variabilni symbol» и в случае следующих заказов или Na Nivách 18
bíran˘ch v˘tiskÛ apod.). каких-либо изменений (адресы, количество журна- 141 00 Praha 4
лов и т.д.) Tel. +420 241 484 521
Fax.: + 420 241 489 306
GSM: 603 21 55 68
e-mail: amisservis@centrum.cz
OBJEDNACÍ LÍSTEK ПОДПИСНОЙ ТАЛОН: www.amisservis.cz

Adresa plátce: Doruãovací adresa: Адрес плательщика: Арес доставки: Tisk:


Jméno a pfiíjmení/firma: Jméno a pfiíjmení/firma: Имя и Фамилия/фирма: Princo International s.r.o.
Имя и Фамилия/фирма:
Panuškova 1299/2
Praha 4
Ulice: Ulice: Улица: Улица: Tel.: 296 11 49 30
Mûsto: Mûsto: Город: Город: Fax: 296 11 49 15
PSâ: PSâ: Индекс: Индекс: Internet: www.princo.cz
Telefon: Телефон:
E-mail: e-mail: Webové stránky:
IâO: ICO: www.ikonapress.info
DIâ: DIC: admin@ikonapress.info
Poãet ãísel: Количество журналов:
Vydavatel:
Poãet v˘tiskÛ:
Český národní fond kultury a.s.
Glazunovova 885, 140 00 Praha
IČ: 60197455
Objednací lístek za‰lete po‰tou na: Подписной талон пришлите по почте: Tel.: +420 244 912 158
AMISSERVIS s.r.o., Na Nivách 18, 141 00 Praha 4 AMISSERVIS s.r.o., Na Nivách 18, 141 00 Praha 4 Fax: +420 244 912 158
Faxem: 241 489 306 Faxem: 241 489 306 office@ikonapress.info
E-mailem: amisservis@centrum.cz E-mailem: amisservis@centrum.cz Registrace
MK ČR E 17681 ze dne 9. 7. 2007

Bankovní spojení pro dobrovolné dárce časopisu IKONA: Банковские координаты пожертвований для Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie
a kresby se nevracejí. Redakce neručí
журнала ИКОНА: za obsah inzerce, otištěné materiály
Úãet Pravoslavné církve v ãesk˘ch zemích: Щёт православной церлви в чешских землях: nelze rozšiřovat bez souhlasu redakce.
Raiffeisen Bank a.s. – ã.ú. 5031106679/5500 Raiffeisen Bank a.s. – ã.ú. 5031106679/5500

Úãet vydavatele: âesk˘ národní fond kultury, a.s.: Щёт издателя: Чешский национальный фонд www.ikonapress.info
âSOB a.s. – 581520273/0300 культуры, а.с.:
âSOB a.s. – 581520273/0300
+420 603 555 603
© ČNFK a.s.

ikona
100 3 /2008