You are on page 1of 5

BIANTARA

Nama

: JUPRI PRINGADI

No Undian

: 04

Alamat

: Rt/Rw 02/01 Desa Sindanghayu Kec.Beber

Kab.Cirebon
Sekolah

: SMA Negeri 1 Cilimus Kec.Cilimus

Kab.Kuningan

BUDAYA SUNDA LOBA NU TEU KAPIARA


Asalamualaikum wr.wb
Langkung tipayun hayu urang sanggakeun puji sinareng
syukur ka gusti nu maha suci, nu tos masihan mangpirang
pirang kanikmatan sangkan urang sadaya tiasa patepung
lawung pa amprok jonghok dina ieu acara, mugia ieu acara teh
lungsur langsar kalayan kahontal sagala anu di pimaksad, amin
amin ya rabal alamin.
Teu hilap shalawat

sareng salam mugia salawasna

ngocor ngagolontor ka junjungan urang sadaya nabi muhamad


saw, ka kulawargina, kaparasahabatna, sampe kaurang sadaya
nu mugi mugi taat tur patuh kana ajaranana,,.amin ya rabal
alaamin

Girang pangajen anu di pikahormat,,rencang sadaya anu


dipikacinta
Hatur uninga kasanggakeun, kangge sadaya anu aya di
ieu rohangan, dina danget ieu simkuring
biantara anu uninga BUDAYA SUNDA

baris ngaguar
LOBA NU TEU

KAPIARA
Nu dimaksad budaya sunda teh sanes mung saukur
kasenian sunda, basa sunda, atanapi sastra sunda wungkul,
tapi raket oge patali jeung ekonomi, atikan, lingkungan jeung
sajabina.
Tapi ningali kaayaan di masyarakat,yen budaya sunda teh
mung

di

hartikeun

ku

saukur

kasenian

sunda,

atanapi

kabiasaan ngagunakeun basa sunda wungkul sedengkeun harti


nu sanesna atanapi budaya sunda nu sanesna loba anu teu
kapiara.
Girang pangajen anu dipikahormat,,rencang sadaya anu
dipikadedeuh
Budaya sunda ayeuna tos loba nu hente aruninga,
contona dina widang kasenian aya jaipong, aya wayang golek,
aya pupuh, jeung sajabana cobi abdi naros tiasa pupuh? tiasa
jaipongan?hmmm
Jawabana sae pisan..rencang sadaya mun sanes urang
salaku panerus bangsa,saha deui anu bade miara budaya
khususna budaya di tatar sunda,bisa bisa ieu budaya sunda
leungit

kapupus

ku

meerajalela,,timana

jaman.bisa
timana

bisa

timana

lagu

ayu

jaipong,teh

tingting
asalna

timana,timana timana timana pupuh teh asalna timanaatanapi


tembang

anak

jalanantimana

timana

atuh

timana

aaa,,angklung teh timana atuh asalna,,,duh gusti paparin abdi


pituduh yen timana kasenian angklung teh asalna
Malah aya anggapan kasenian sunda mah katingaleun
jaman,,mun cak basa nonoman mah Teu gaul,,kurang trendy,ga
mecing man.padahal mah bangsa dengeun oge seueur nu
kataji ku kasenian sunda,malah teu sakedik nu ngulik diajar bari
mondok moek di lembur urang,lantaran hoyong tiasa kasenian
sunda,,piraku si bule tiasa jaipong urang salaku nu boga
kasenian jaipongna teu tiasa jaipongmah,,teng teingeun.
Saterasna
sunda,di

dina

palemburan

ngabiasakeun
tos

seueur

ngagunakeun

sepuh

sepuh

anu

basa
teu

ngawanohkeun basa sunda kapala putrana,tapi di gentos ku


basa indonesia atanapi melayu.salian ti eta para nonoman
seeur nu ngaraos gengsi upami nyarios ku basa sunda.kacida
waktos di SMA abdi aya nu naros, narosna teh ngangge basa
indonesia ai ku abdi di waleran ku basa sunda ,,eh wartosna
kieui ganteng ganteng ngomongna sundaaduh eta kacida
teuing dahar jeung boled +lauk asin wae teh sok kota
nemen..hahaha
Padahalmah budaya sunda teh

tiasa ngaronjatkeun

budaya kasopanan.sabab nyarios ku basa sunda mah kedah


leres undak usuk basana kudu di tingali saha nu diajak nyarios.
Upami urang nitenan budaya sunda kiwari tos seur pisan
nu kirang kapiara,ti dinya peryogi pisan ayana usaha pikeun
ngamumule sarta ngamekarkeun basa sunda. Naon wae atuh

usahana?usaha

anu

tiasa

dilaksanakeun

pikeun

ngamajengkeunana diantawisna: kahiji,ngayakeun acara anu


ngenaan kabudayaan sunda di televisi jawa barat,boh kanggo
ngamajengkeun seni tembangna atanapi unsur-unsur budaya
sanesna.kadua,ngayakeun

korespondensi

dina

internet,ayeunamah atos loba situs-situs anu ngagunakeun


basa sunda.katilu,ngabiasakeun nyarita ku basa sunda di
kantor-

kantor,disakola-sakola,dina

waktos

no

tos

di

tangtoskeun.usaha penting sanesna anu tiasa di upayakeun


nyaeta ngadegkeun perpustakaan sunda,anu eusina ngeunaan
buku buku basa sunda jeung budaya sunda,tijaman baheula
dugika ayeuna.supados masyarakat langkung wanoh kana basa
jeung budaya bangsana sorangan.
Budaya sunda tangtosna bakal leuwih kiat upami

di

rojong ku SDM anu unggul.ku kituna,peryogi ayana program


anu pas tur saluyu sareng lingkungan masyarakatna. Sok komo
mun diayakeun program beasiswa,boh keur siswa boh keur
mahasiswa anu engkena bakal bisa ngamajengkeun budaya
sunda.
Tah ayeunamah hayu urang sami-sami ngusahakeun
kumaha carana budaya sunda tiasa ningkat sareng mekar,
supados budaya sunda teu leungit kitu bae,hayu urang piara
hayu urang mumule sakamampuh urang.supados budaya
sunda tetep jadi pibangga teu eleh ku budaya dengeun.
Sakitu anu tiasa kapihatur,kirang langkungna simkuring
neda di hapunten .atuh bilih aya kecap kecap anu kirang
merenah abdi sakali deui neda di hapunten.

amit mudur amit mundur amit ka jalmi nurea sapunyere


pegat simpai paturay patepang deui .
Bilahitaufiq walhidayah
Wassalamualaikum wr.wb.