Вы находитесь на странице: 1из 1

Zakon o Federalnom tuilatvu Federacije Bosne i Hercegovine davao je po

stupanju na snagu mogunost glavnom federalnom tuiocu da upotrijebi pravno


sredstvo protiv izvrne sudske odluke ili odluke donesene u upravnom ili drugom
postupku kada zakljui da zbog krenja federalnog zakona ili meunarodnog ugovora
za to postoje osnovani razlozi. U tom sluaju, glavni federalni tuilac mogao je
zahtijevati da se odloi, odnosno prekine izvrenje takve odluke, ako bi njenim
izvrenjem mogle nastupiti neotklonjive tetne posljedice. 1 Meutim, navedena
odredba Zakona derogirana je donoenjem Zakona o izvrnom postupku FBiH 2 koji
je stupio na snagu 16.09.2003. godine, a koji propisuje da se u izvrnom postupku ne
primjenjuju odredbe drugih zakona koje se odnose na zahtjev za odlaganje i prekid
izvrenja,3 ime je prestalo i pomenuto ovlatenje glavnog federalnog tuioca.

1 lan 18 Zakona o Federalnom tuilatvu FBiH.


2 Zakon o izvrnom postupku, Slubene novine FBiH broj: 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09 i 35/12.
3 lan 228 Zakona o izvrnom postupku.