You are on page 1of 1

Catre:

Monsson Trading

Spre Stiinta:

0241.572.672

__________________________________

NOTIFICARE
Prinvind incetarea Contractului de furnizare a energiei electrice nr.. din data.
In conformitate cu prevederie art 7 din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrica de catre
clientul final prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr.
105/2014
Clientul final de energie eletrica
__________________________________ avand cod client ______________________ buletinul/cartea de
identitate seria__________ nr______________ eliberat/eiberata la data de __________________ de
catre________________________, cod numeric personal___________________________, domiciliat in
localitatea______________________
str.___________________________________________________
nr________, bl. ___________, sc. ______________, et. _____________, ap. __________, judetul
_________________, telefon ___________________
Notifica prin prezenta incetarea Contractului de furnizare a energiei electrice nr____________ din
data_____________, cu efect de la data de ______________, pentru locul de consum
_________________________________________________________________________

In vederea schimbarii furnizorului de energie electrica.

Valoarea totala a soldului la data prezentei notificari, emise in baza Contracului de furnizare a energiei electrice
nr_______________ din data de ___________ este de______________lei.

Indecsii contoarelor de decontare a data prezentei notificari sunt:


_____________pentru contorul
masurare____________

seria_____________________

Clienti final
______________

avand

codul

unic

al

punctului

de