You are on page 1of 2

Kaunseling Kelompok Untuk Perokok

Selasa, 10 Februari 2004 00:02 |

Admin

Pengenalan
Artikel
Bahaya merokok pada kesihatan telah banyak didokumentasikan. Pemberhentian amalan ini merupakan salah
satu kaedah pencegahan terhadap risiko pelbagai penyakit kardiovaskular dan pernafasan yang berkesan.
Pembangunan sosial bukan telah membawa kepada banyak kemajuan hidup manusia, tetapi juga telah banyak
menyumbang kepada perkembangan pola baru penyakit moden seperti kanser, penyakit jantung, kemalangan
jalan raya, penagihan dan sebagainya. Merokok telah dilapor sebagai satu epidemik terutamanya bagi negara
Penilaian Keberkesanan Kaunseling
mundur dan negara membangun termasuk Malaysia, sedangkan di negara maju kadarnya terus menurun.
Walaupun sesi kaunseling dilakukan secara kelompok, penilaian keberkesanan dilakukan terhadap matlamat yang
Kempen projosi yang agresif oleh syarikat rokok secara disedari atau sebaliknya telah banyak mempengaruhi
telah dipersetujui bersama. Status merokok divalidasi melalui ujian Karbon Monoksida dan Ujian Kotinin dalam
ke arah kecenderungan dependen ekonomi dan budaya sesuatu masyarakat pada industri rokok dan yang
urin. Petunjuk-petunjuk lain seperti perubahan sikap dan amalan diukur melalui soalselidik ringkas. Penilaian ini
berkaitan.
dilakukan pada akhir sesi kelima, akhir bulan pertama, akhir bulan ketiga, akhir bulan ke enam dan selepas bulan ke
Pelbagai kaedah telah dicuba, dikaji dan diguna bagi membendung dan modifikasi amalan ini. Ini
dua belas.
termasuklah, modifikasi tingkahlaku, kaunseling, pendidikan kesihatan, hipnosis, penggunaan ubatan dan
Kelebihan dan Keberkesanan Kaunseling Perokok
nikotin gantian, merokok tubi, akupuntur, homeopati dan sebagainya. Perokok baru dan perokok ringan
Proses kaunseling kelompok dibina atas teori mengenai manusia dan perhubungan antara mereka. Melalui
dilaporkan telah berhenti merokok dengan kadar 2-7% walaupun tanpa apa-apa bantuan profesional.
kaunseling kelompok, ahli dapat meluahkan tanggapan, kepercayaan dan masalah mereka. Kelompok juga
Penggunaan kaedah secara kombinasi telah dapat meningkatkan keberkesanan intervensi secara umum ke
menyediakan penggerak, sokongan dan pemantauan di kalangan ahli dalam proses pengambilan keputusan serta
tahap 20-25% kekal tanpa rokok selepas setahun berhenti. Kaunseling kelompok, sebagai kaedah alternatif,
tindakan perubahan tingkahlaku yang dirancang.
walaupun secara relatif ianya baru, ia telah semakin popular kerana kesesuaiannya pada kelompok perokok
Pengalaman melakukan kaunseling kelompk di kalangan pelbagai betuk kelompok perokok di Tanjung Karang
yang sukar untuk berhenti dan keberkesanannya yang lebih menggalakkan. Rencana ini akan membincang
(Hasbari, Khalid Halim Othman 1994) telah menunjukkan sebagai satu contoh keberkesanan yang menggalakkan.
penggunaan kauseling kelompok untuk modifikasi amalan merokok di kaalangan warga penjara.
Sehingga akhir Mei 1993, seramai 74 perokok mewakili 9 kelompok masyarakat yang terdiri dari kelompok
masyarakat petani, kakitangan hospital daerah, kakitangan polis, bomba, guru, murid sekolah menengah, pelajar
universiti, pekerja kilang dan kakitangan Jabatan Saliran dan Pengairan telah dilibatkan.
Pendekatan Kaunseling
Penilaian di akhir sesi kelima, didapati lebih 90% peserta menganggap kaedah ini sangat berfaedah dan membantu
Motivasi merupakan faktor utama dalam modifikasi amalan merokok dan penagihan lainnya. Taksiran dan
untuk modifikasi tingkahlaku merokok. Seramai 24 klien (32.4%) menetapkan matlamat untuk berhenti terus, 38
pengukuhan tahap motivasi merupakan elemen teras dalam program ini. Prochanska dan DiClemente telah
klien (51.4%) ingin berhenti secara beransur-ansur dan 12 klien (16.2%) ingin setakat mengurangkan jumlah rokok
mencadangkan model tahap perubahan motivasi di mana seseorang perokok dapat diklasifikasikan kepada
sahaja. Purata paras kotinin urin telah menurun dari 6.56 mg/ml kepada 3.72 mg/ml di mana di akhir sesi, seramai
empat tahap iaitu tahap Pra Kontemplasi, Kontemplasi, Tindakan dan Maintenan.
29 klien (42.6%) mempunyai paras kotini yang normal berbanding hanya 13 klien (5.4%) sahaja di awal sesi
Berhenti merokok merupakan satu keputusan yang penting dan besar; terutama bagi mereka yang telah lama
pertama.
dan banyak merokok. Pengambilan keputusan ini mempunyai kesan positif dan negatif pada aspek mental,
Di akhir sesi kelima, sermai 34 klien (49.5%) telah berhenti merokok dan bakinya telah berjaya mengurangkan
fizikal dan sosial diri perokok secara jangka pendek dan jangka panjang. Banyak prosedur yang telah
jumlah rokok ke paras yang dirancang. Penilaian keberkesanan jangka panjang belum lagi dilakukan. Bagaimanapun
dicadangkan.
hasil awal ini setaraf dengan hasil awal di mana intervensi seumpama ini telah lama dan bertapak kukuh dilakukan
Bergland, Krumboltz, Mitchell dan Gelatt telah mencadangkan langkah-langkah untuk mengambil keputusan.
terutama di Amerika dan Australia. Keberkesanan berhenti merokok 50-70% di akhir sesi dan 25-35% masih kekal
Walaupun ia dicadangkan untuk kaunseling berjaya, langkah-langkah ini sesuai diaplikasikan dalam
tanpa rokok selepas setahun merupakan hasil intervensi yang biasa dan telah dijangka.
kaunseling modifikasi tingkahlaku merokok. Dalam kaunseling kelompok yang dijalankan, kaunselor
Walaupun hasil yang saya dapati dari petunjuk berhenti merokok adalah relatif lebih rendah, perbezaan dari segi
membantu klien dalam mengenalpasti merokok sebagai satu masalah, mengumpul maklumat, menimbulkan
objektif kaunseling, perbezaan budaya dan penggunaan kaedah yang dianggap masih di tahap awal mungkin
pilihan lain selain merokok, meningkatkan pengetahuan dan maklumat mengenai masalah dan keburukan
menjadi faktor penyebabnya.
merokok, merancang dan memilih matlamat dan akhir sekali melaksana dan melakukan penilaian ke atasnya.
Pada lazimnya, intervensi seperti ini menekankan pada matlamat untuk berhenti merokok; tetapi sebagaimana
yang dicadangkan oleh Carl Rogers, tumpuan pada keperluan klien adalah lebih penting. Dalam kaunseling
Sokongan
yang dijalankan, matlamatnya ditentukan oleh klien dan pilihan yang ada meliputi berhenti terus dari
Suasana dinamik kelompok banyak mempengaruhi proses dan keberkesanan kaunseling. Matlamat individu boleh
merokok, berhenti secara beransur-ansur dalam jangka masa yang ditetapkan, mengurangkan jumlah rokok,
berubah dengan adanya pengaruh pemimpin kelompok. Adanya pendapat majoriti terhadap sesuatu isu boleh
merokok pada kadar yang sama tetapi dengan cara yang kurang membahayakan dan akhir sekali perubahan
menjejaskan mesej yang ingin disampaikan. Rasa kompetitif dalam kelompok jika tidak terkawal, boleh
sikap terhadap amalan merokok.
menyebabkan keciciran klien dari mengikuti sesi kaunseling dengan lengkap. Masa yang relatif lama diguna bagi
setiap sesi mungkin menjadi halangan bagi profesional perubatan yang sibuk, tetapi ini menjelaskan pula
Pemilihan dan Penapisan Ahli Kelompok
peningkatan keperluan kaunselor terlatih dalam suasana kemudahan pencegahan merokok di kalangan warga
Ahli kelompok dipilih berdasarkan kepada persamaan dalam kehidupan harian. Penekanan diberi kepada
penjara.
kelompok kawan terdekat, kelompok kerja, kelab, permainan, pendidikan dan seumpamanya. Setelah
kelompok dikenalpasti, mereka ditapis dari aspke motivasi mereka dan pada umumnya sesi kaunseling
dilakukan pada tahap motivasi yang hampir sama.
Kesimpulan

Aktiviti Kaunseling Kelompok


Pakej yang dijalankan terdiri dari lima sesi di mana setiap sesi berlangsung selama satu hingga dua jam. Jika
keadaan memerlukan, beberapa sesi boleh dicantumkan. Pada asasnya sesi pertama dan kedua merupakan

Kaunseling kelompok jika dilakukan dengan teliti berpotensi besar untuk menjadi kaedah alternatif yang praktikal
dan berkesan dalam modifikasi tingkahlaku merokok di kalangan warga penjara dan juga banduan.