You are on page 1of 10

Pravidla pro hru Evoluce

Poet hr:
3 - 5
Strun pehled
Hri sout za druhy dinosaur, kdo bude bhem evoluce nejspnj. Druhy
dinosaur se sna bhem hry vylepovat svoje geny, aby tak zvili svoje ance
na peit. spnost druhu se hodnot podle potu peivch dinosaur na
hernm plnu. Hru ukon dopad meteoritu, kter vechny dinosaury vyhub.
Obsah:
1 hern pln, obsahujc:

pln dinosau zem

stupnici potadla bod

Hern pln se skld ze 2 sti. Ob sti jsou potitny hernm plnem s obou
stran. Tmto zpsobem lze sestavit 4 varianty plnu o rzn velikosti.
1 draebn tabule
1 informan tabule obsahujc:

stupnici pznivho podneb

stupnici pohybu meteoru (potadla kol)

stupnici poad hr v kole


50 kamen dinosaur po 10 v 5 barvch.
5 figurek po 1 v 5 barvch pro zaznamenvn vtznch bod.
5 figurek po 1 v 5 barvch pro zaznamenvn poad hr v kole a draebnch
nabdek.
5 desek dinosauch druh po 1 v 5 barvch.
26 aknch karet.
62 kartiek dinosauch gen.
1 figurka pro zaznamenvn pohybu meteoru.
1 hrac kostka.
1 pytlk na losovn kartiek gen.
Zahjen:
Podle toho, jestli hraje 3, 4, nebo 5 hr, umst se na pslunm zpsobem
oznaen pole na potadle kol figurka pohybujcho se meteoru.
Pro 3 hre pout pln B a D
Pro 4 hre pout pln A a D nebo B a C
Pro 5 hre pout pln A a C
Figurka urujc pzniv podneb se postav na pou (lut pole).
Sestav se hrac pln, pro 3 hre se sestav nejmen varianta, pro 4 jedna ze
dvou prostednch a pro 5 nejvt varianta hernho plnu.
Hri zamchaj akn karty. Kadmu hri se rozdaj 3 akn karty, ze zbytku
se utvo balek zakrytch karet.
Kad hr si vybere druh dinosaura (jednu barvu), za kterho bude hrt. Na
zklad toho si vezme k sob desku druhu dinosaura, kameny dinosaura a 2 figurky
sv barvy. Figurku pro zaznamenvn bod rovnou umst na potadlo bod na
pole 10.
Kad hr si do dinosau zem nasad jednoho dinosaura, a to na 4 hvzdikou
oznaen okrajov pole plnu.
1

Prbh kola:
Kad kolo se skld z nkolika fz:

Iniciativa (uren poad hre v kole)

Podneb (Nastaven pznivho podneb)

Pohyb a boj (pesun a bran kamen dinosaur na hernm plnu)

Rozmnoovn (nasazovn kamen dinosaur na hern pln)

Pevn a vyhodnocen (odstrann kamen dinosaur nachzejcch se


na polch s nepznivm podnebm z hernho plnu a bodov vyhodnocen kola)

Meteor a evoluce (posun figurky meteoru a draba kartiek gen)

Kad fze kola se vdy provede vemi hri, a pot se teprve pejde do dal
fze kola.

Hri provd kadou fzi kola v poad, kter bylo dno ve fzi urovn poad
hr v kole a kter je zaznamenno na stupnici poad hr v kole.

Bhem jednotlivch fz kola mohou hri hrt sv akn karty.Kad akn karta
m urenu fzi kola, kdy se sm zahrt - viz Akn karty.

To, zda nastal konec hry, se uruje ve fzi posunu figurky meteoru.
Iniciativa - uren poad hr v kole:
Prvnm kriteriem pro uren poad hr v kole je to, kdo m druh dinosaura s
delm ocskem, tzn. m vce kartiek dinosauch gen s ocskem, ten hraje
dv.

V ppad stejn dlky ocsku je druhm kriteriem men poet nasazench


dinosaur na hernm plnu, tzn. kdo jich m mn, hraje dv.

V ppad shody u obou kriteri si hri hod kostkou (pop. i opakovan). Kter
hr hod vy slo, hraje dv.

Poad hr v kole hri zaznamenaj svmi figurkami na stupnici poad hr v


kole.
Podneb - nastaven pznivho podneb

Hr hrajc v kole jako prvn hod kostkou. Padne-li 3a 6, posune figurku na


stupnici pznivho podneb o 1 pole po smru hodinovch ruiek (tj. ve smru
ipky 3,4,5,6), padne-li 2, figurka se nehbe, padne-li 1, figurka se posune o 1
pole proti smru hodinovch ruiek (tj. ve smru ipky 1).

Figurka na stupnici pznivho podneb uruje, kter typy pol na hernm plnu
maj pro peit dinosaur pzniv podneb. Existuj 4 typy pol:

pou (lut)

nina (zelen)

vrchovina (hnd)

hory (ed)

Je teba si uvdomit, e stupnice k, na kterm typu pol je pzniv podneb,


nikoliv jak je prv podneb (co by byl prv pesn opak).

Pklad 1: Jestlie je figurka oznaujc pzniv podneb na zelenm poli,


znamen to, e vechna zelen pole hernho plnu maj pzniv podneb, hnd
pole maj studen podneb, lut pole maj hork podneb a ed pole maj velmi
studen podneb, ve kterm ji nelze pet.

Pklad 2: Jestlie je figurka oznaujc pzniv podneb na edm poli,


znamen to, e vechna ed pole maj pzniv podneb, hnd pole maj hork
podneb, a zelen a lut pole maj velmi hork podneb, ve kterm ji nelze
pet.
Pohyb a boj - pesun dinosaur
Hri mohou pesunout tolik kamen dinosaur na sousedn pole, kolik m jejich
druh dinosaur noiek, tzn. o 1 vc, ne kolik m hr kartiek gen s
noikou. Jednm dinosaurem je mono thnout na sousedn pole v jedn fzi
pohybu i vcekrt .

V ppad, e hr pesune kmen dinosaura na pole, kter je u obsazeno jinm


dinosaurem, dojde k boji dinosaur, pi kterm pev pouze jeden z nich - viz
bran dinosaur.

Pesun dinosaur je nepovinn. Na pole obsazen vlastnm dinosaurem nen mono


thnout.
Pohyb a boj - bran dinosaur
Pesune-li hr dinosaura na ji obsazen pole dinosaurem soupee, dojde k boji.
Na vsledek boje m vliv poet roh druhu dinosaura, tzn. kolik m kter hr
kartiek gen s rohem.
3

toc hr hod kostkou.

M-li tonk i obrnce stejn roh, mus tonk hodit 1 nebo 2,


aby vyhrl, jinak vyhrv obrnce.

M-li obrnce o roh vc, mus tonk hodit 1, aby vyhrl, jinak
vyhrv obrnce.

M-li obrnce o 2 rohy vc, vyhrv vdy.

M-li tonk o 1 roh vc, mus hodit 1,2,3 nebo 4, aby vyhrl,
jinak vyhrv obrnce.

M-li tonk o 2 nebo vce roh vc, mus hodit 1,2,3,4 nebo 5,
aby vyhrl, jinak vyhrv obrnce.

Dinosaurus, kter prohrl, se odebere z plnu a hr si ho umst zpt k sob.


Rozmnoovn - nasazovn dinosaur
Hr mus nasadit tolik dinosaur do hernho plnu, kolik m jeho druh dinosaura
vajec, tzn. o 1 vc, ne m kartiek gen s vejcem.

Dinosaurus se sm nasadit pouze na pole, kter soused s polem, na kterm se


nachz vlastn dinosaurus. Na pole obsazen dinosaury nasazovat nov dinosaury
nejde.

Nasazovn je povinn, ledae by hr ji neml v zsob dn kmen nebo by


neml dn voln msto, kam by mohl dinosaury nasazovat.
Pevn a vyhodnocen - odstrann dinosaur
Dinosaui se mohou nachzet na polch 4 typ (v poad od s nejteplejm
podnebm po s nejchladnjm podnebm):

pou (lut)

nina (zelen)

vrchovina (hnd)

hory (ed)

Tmto typm odpovdaj pole na stupnici podneb.

Kadmu hri peij vichni dinosaui, kte se nachzej na poli, na kterm


je prv pzniv podneb.

Z dinosaur nachzejcch se na poli s o 1 teplejm podnebm, ne je podneb


pzniv, jich peije pouze tolik, kolik m druh dinosaur slunenk, tzn. o
jeden vc, ne kolik m hr kartiek s genem slunenku.
Z dinosaur nachzejcch se na poli s o 1 studenjm podnebm, ne je podneb
pzniv, jich peije pouze tolik, kolik m druh srsti, tzn. o jeden vc, ne
kolik m hr kartiek s genem srsti.
Z dinosaur nachzejcch se na polch s o 2 a vce studenjm nebo teplejm
podnebm, nepeije dn.

Hr si uhynul dinosaury odstran z plnu a d k sob do zsoby. V ppad


dinosaur uhynulch na polch s podnebm o 1 teplejm nebo studenjm, si me
hr vybrat, kter dinosaury odstran.
Pevn a vyhodnocen - bodov vyhodnocen kola:
Kad hr si spote, kolik m na hernm plnu umstno dinosaur. Tolik zskal
vtznch bod za toto kolo.

Body si hri vyzna posunem sv figurky na bodovac stupnici.


Meteor a evoluce - posun figurky meteoru
Figurka meteoru se pesune na potadle kol na nsledujc pole.

V ppad, e tm vela na nkter z pol pdu meteoru (jsou na nich vyobrazeny


kostky), hod zanajc hr kostkou. Pokud mu padne nkter z sel
zobrazench na tomto poli, hra kon. Pokud se figurka meteoru dostala a na
pln posledn pole potadla kol, hra kon automaticky.
Meteor a evoluce - draba kartiek gen
Zanajc hr vylosuje s pytlku tolik kartiek gen, kolik hru hraje hr.
Kartiky umst na vyznaen msto na draebn tabuli (1.sloupec).

Existuj tyto typy gen:


gen s ocskem( poet:6) - kdo m vc ocsku, hraje dv v kole
gen s noikou(12) - kdo m vc noiek, me vc pesouvat dinosaury
gen s rohem(8) - kdo m vc roh, je spnj v boji
gen se slunenkem(8) - kdo m vc slunenk, je odolnj vi teplmu podneb
gen se

srst(8) - kdo m vc srst, je odolnj vi studenmu podneb

gen s vejcem(8) - kdo m vc vajec, me nasadit vc dinosaur


gen s mutantem(6) - kdo m vc mutant, m levnj drabu gen
gen s kartou(6) - kdo m vc gen kartou , lz si akn karty.
5

Kad hr me vydrait pouze jednu kartiku. Draba je povinn. Za vydraen


kartiky hr plat vtznmi body.

To, o co m zjem, vyznauje hr na draebn tabuli svoji figurkou. Figurku


umsuje na nkter slo na dku, kde se tento gen nachz. slo v dku
uruje, za kolik vtznch bod je hr ochoten tu kterou kartiku gen
vydrait.

Hr zahj drabu tak, e postav svoji figurku na nkter slo na draebn


tabuli. Pokud hr chce svou figurku umstit na dek, kde u je postaven
figurka soupee, tzn. oba hri maj zjem o stejn gen, mus tento hr soupee
svou nabdkou pebt, tzn. poloit svou figurku na vy slo ne to, na kterm
je figurka soupee. Pokud tak uin, mus druh hr vzt svou figurku zpt a
bezprostedn j poloit jinam. (Me ji poloit i do toho samho dku, ale
tak, aby jeho nabdka opt pebila soupeovu.)

Pot, co se draba ustlila tak, e kad hr m svou figurku umstnou v jinm


dku, hri si gen, kter takto vydraili, vezmou k sob a umst jej na desku
svho dinosauho druhu.
Hr, kter zskal gen s kartou, si msto toho lzne z balku svrchn akn
kartu, a pot kartiku genu odhod do krabice.

Za zskan kartiky gen mus hri zaplatit vtznmi body, tzn. posunem
figurky na bodovac stupnici zpt. Hr zaplat za vydraen gen tolik bod, za
jak slo jej vydrail, mnus poet zskanch kartiek gen s mutantem.
(Nepotaj se mutanti vydraen v aktulnm kole.) Minimln poet zaplacench
vtznch bod je 0. (Zpornm potem vtznch bod platit nelze.)

Pklad: Hr vyhrl drabu genu s noikou s nabdkou 5 vtznch bod. Tento


hr ji vlastn 2 geny s mutantem, take zaplat 3 vtzn body. Pokud by tento
hr vyhrl drabu s nabdkou 1 vtzn bod, neplatil by dn vtzn bod.
Zvren hodnocen
Poad hr je dno poadm jeho figurky na bodovac stupnici.
Maj-li hri stejn bod, pomocnm kriteriem pro uren poad je vt poet
dinosaur na hernm plnu v moment ukonen hry.
Akn karty:
Na zatku hry kad hr obdr 3 akn karty. Bhem hry hr me zskat dal
akn karty pouze tak, e vydra gen s kartou.
Bhem prvnch 2 kol nelze akn kartu zahrt.
Kad karta m ureno, za kter situace se me zahrt. V jednom kole me jeden
hr zahrt i vce karet.
6

Ve fzi nastaven podneb se v jednom kole me zahrt pouze jedna karta. Pokud
by chtlo v tto fzi zahrt kartu vce hr, me ji zahrt ten z nich, kter
hraje dv v poad.
Na zatku kad fze prvn hr chvli pok nebo se pmo zept, zda-li nkdo
nechce zahrt svou akn kartu. Hri by se mli hlsit ve svm poad v kole.
Pihlka hre je platn a pot, co hr hrajc ped nm bu svou kartu
odehrl, nebo se nepihlsil.
Jakmile se karta jednou zahraje, odkld se do krabice.
Akn karty - pehled karet:

DELUGE (Flut, Potopa)


Hote kostkou za kadho dinosaura na hernm plnu, kter se nachz na
okrajovm poli (pozn. pekl. v angl. verzi vude ?) hernho plnu. Pipotte +1
k hodu za kad gen se slunenkem, kter v druh dinosaura m. Jestlie je
vsledek <= 4 (pozn. pekl. v nm. verzi <= 3 ?), potom dinosaurus zeme. Hraje
se ve fz nastaven podneb.

SMALL METEORITE (Katastrophe, Mal meteorit)


Msto toho, aby se nastaven podneb urilo hodem kostky, posute figurku
pznivho podneb o 2 pole ve smru hodinovch ruiek (tj. ve smru ipky
3,4,5,6). Hraje se na zatku fze nastaven podneb.

WEATHER GENE (Wettergen, Gen poas)


Msto toho, aby se nastaven podneb urilo hodem kostky, sami urete, zda se
figurka pznivho podneb posune o 1 pole na libovolnou stranu nebo zstane
tam, kde je. Hraje se na zatku fze nastaven podneb.

UNSEASONAL WEATHER (Wettermshwung, Netypick poas)


Je mono zahrt pouze, pokud figurka pznivho podneb je na zelenm nebo
hndm poli. Pesute figurku pznivho podneb na druh pole stejn barvy.
Pot se provede nastaven podneb hodem kostky. Hraje se na zatku fze
nastaven podneb.

ACCIDENT (Unfall, Nehoda)


Odstrate libovolnho jednoho dinosaura soupee. Je mono zahrt pouze proti
soupei, kter m nasazeno aspo 5 dinosaur. Hraje se v prbhu fze nastaven
podneb.

VEGETARIAN DIET (Friedfertige dinos,Vegeterinsk dieta)


7

V aktulnm kole nen mono zatoit na dnho dinosaura. Hraje se na zatku


fze pohyb a boj dinosaur.

TRUCE ( Verteidugunggas, Pm)


Vyhlaste pm s jednm hrem pro aktuln kolo. Ani jeden z vs nesm
zatoit na dinosaury toho druhho. Hraje se na zatku fze pohyb a boj
dinosaur.

BIG BROTHER (Grosser bruder, Velk bratr)


Vichni vai dinosaui maj v tomto kole 2 rohy navc. Tyto 2 rohy ale mohou
pout pouze pi obran, nikoliv pi toku. Hraje se na zatku fze pohyb a boj
dinosaur.

BULKING UP (Riesengen, Nhl zvten)


Vichni vai dinosaui maj v tomto kole 2 rohy navc. Tyto 2 rohy ale mohou
pout pouze pi toku, nikoliv pi obran. Hraje se na zatku fze pohyb a boj
dinosaur.

MOTIVATION (Urtrieb, Motivace)


Mte v tomto kole tolik pohyb, kolik mte momentln nasazench dinosaur (bez
ohledu na poet noiek). Hraje se na zatku fze pohyb a boj dinosaur.

EGG LAYING MUSCLES (Sportlicher nachwuchs, Svaly pro kladen vajek)


V aktulnm kole mete nasazovat dinosaury na hern pln na pole vzdlen 1 a
3 pole od vlastnho dinosaura. Hraje se v prbhu fze nasazovn dinosaur.

POPULATION CAP (Entwicklung verhtung, Populan zbrana)


Nelze nasazovat dn dinosaury v aktulnm kole. Hraje se na zatku fze
nasazovn dinosaur.

TOUGH BABIES (Robuste jugend, Nekompromisn dt)


V aktulnm kole mete nasazovat dinosaury i na pole obsazen dinosaury
soupe. V bezprostedn nsledujcm boji maj vai dinosaui 1 roh navc.
Hraje se v prbhu fze nasazovn dinosaur.

YOU'RE NOT MY HUSBAND! (Mein man kommt, Vy nejste mj manel)


8

Vyberte si nkterho nov nasazenho dinosaura soupee a nahrate ho vlastnm


dinosaurem ze zsoby. Je mono zahrt pouze proti soupeovi, kter m nasazeno
na plnu aspo 5 dinosaur. Hraje se v prbhu fze nasazovn dinosaur.

STRONG SUN (Nichts anbrennen gassen, Prudk slunce)


Vichni druhy dinosaur maj v aktulnm kole o slunenk mn. Hraje se na
zatku fze (pozn pekl. nzor pekl.) Pevn a vyhodnocen.

IT'S FREEZING! (Eiskalt, Mrz)


Vechny druhy dinosaur maj v aktulnm kole o jednu koeinu mn. Hraje se na
zatku (pozn pekl. nzor pekl.) fze Pevn a vyhodnocen.

PTHERMOLDACTYL (Neopren, Ptermodaktyl)


Vichni vai dinosaui peij v aktulnm kole i na polch s podnebm, kter je
o jedna studenj ne pzniv (v podnebm o 2 studenjm, ale nepeije
dn). Hraje se v prbhu fze Pevn a vyhodnocen.

ADAPTABLE SKIN (Zusatzlicher sonnenschutz, Pizpsobiv ke)


Vichni vai dinosaui peij v aktulnm kole i na polch, kter maj o 1
teplej podneb ne je pzniv. (Je-li o 2 teplej, tak ale ji uhynou.)
Hraje se v prbhu fze Pevn a vyhodnocen.

SURVIVALIST GENE (berlebensgen ende, Gen pevajcch)


Na konci tto fze si vichni vai soupei (pozn. pekl.: v nm. verzi pouze 1
soupe) odetou 1 vtzn bod za kadho dinosaura, kter jim uhynul v dsledku
nepznivho podneb. Hraje se na zatku vyhodnocen ve fzi Pevn a
vyhodnocen.

MISSING LINK (Missratene entwicklung, Chybjc lnek)


V aktulnm kole vythnte z pytlku o 1 gen mn ne je hr. Hrm je
povoleno v aktulnm kole bhem draby i pasovat. Kdo prvn pasuje, nezskv
dn gen. Hraje na zatku fze Pohyb meteoru a draba gen.

EVOLUTIONARY NICHE (Genteilung, Evolun nika)


Kdo chce dt bhem draby vy nabdku ne jste dali vy, mus dt vy nabdku
aspo o 3 vtzn body. Hraje se ve fzi draby gen v moment, kdy dvte svou
nabdku.

GENETIC HEAD START (Genetischer berflieger, Potek genetiky)


Pi placen za vydraen geny mete v aktulnm kole zaplatit a o 3 vtzn
body mn (minimln 0). Hraje se ve fzi Pohyb meteoru a draba gen, v
moment, kdy za vydraen geny platte.

UNEXPECTED GENE (Unerwartetes gen, Neoekvan gen)


Pipotte si navc 2 vtzn body. Hraje se pi zvrenm vyhodnocen na konci
hry.

QUIET EON (Schlafgen, Klidn epocha)


dn dal karta se nesm a do konce kola zahrt. Me se hrt kdykoliv.

ME FIRST (Ich zuerst, J prvn)


Od teka hrajete prvn ve vech zbylch fzch tohoto kola. (Pesute si va
figurku na stupnici poad hr na prvn msto.) Hraje se na zatku jakkoliv
fze kola.

AGAIN! (Verdopplung, Znova)


Vezmte si posledn zahranou kartu. Sebran karta sm bt ale zahrna a v
ptm kole. Hraje se bezprostedn pot, co byla zahrna njak akn karta.
Varianta

Na zatku draby gen se vylosuje o kartiku genu mn. Pi drab je dovoleno


pasovat, kdo pasuje prvn, nezskv dnou kartiku. Na zatku se figurka
meteoru se posune o 2 pole dozadu, aby se hrlo o 2 kola dle.

10