You are on page 1of 12

DANH SCH 100 KHCH HNG MUA CN H H

STT
sai gon
kll
e gi li sau
kn
sss
kll
ban
koo
koo
koo
koo
kn
13
kll
okie
kooo
goi ngoai gio
okie: ch quan tm
kooo
ang king
gls
kll
kn
kll
chi i bin- tun mi nh
okie::::::
ban
kn
kn
kooo
kooo
kll
kn
nham
goi li sau
koooo
ko ung

H TN
Dng Hng Phng
Bch Ngc
Nguyn Vn Thy
Phm Th Minh Tn
Nguyn Th Thnh
Thanh Huyn
L Mnh Cng
H Thu Trang
Nguyn Thim
L Th Tm
Nguyn Th Dip
Nguyn Thu Hng
H Th Hn
Nguyn c Chung
Nguyn Vn Minh
Nguyn Mnh Thng
Nguyn Mnh Hng
Trnh Nh Hoa
Trnh Phan Tun
inh Vn Bo
Trn Thanh Tng
Nguyn Hng Nguyn
Dng Vn Chnh
H Quc Du
Nguyn T Thy
Trnh T Thoa
Lm Hong Tin
Nguyn T Minh Hu
Nguyn Vn Quang
inh c Ngn
V Mnh Hng
V Thanh Tr
Bi Th Lan
Phm Thu Giang
Hong Hi Vit
L Quc n
Phm Ngc Sn

hop
gls
ko
okie
a ang bn
koo
ban
ban
kqt
kll
kqt
mb
ko
ko
kn
ko
king ru bia
sss
kooo
kn
mb
kll
a ch ung cui tun thi - tsau gi
kooo
ko
ko
gls
gls
kn
co baan
kn
kll
phamlam5568@gmail.com

kll
kn
mai bn kn
kn
hop
ma ng
Okie
koooo

Nguyn Vn Thp
ng Thy Ha
Ng Bch Ho
Phm c Tin
Phan Trng Cng
L Hng Nga
Phm Quc Bo
V c Tun Anh
L Thanh H
Vn Tin
Nguyn Cng Hng
V Th Tuyt Mai
Nguyn Vit c
ng Vn Chung
Li Th Hoi Thu
Dng H Phng
Nguyn Vn Chnh
Nguyn Vn Mn
Li Th Loan
Bi Mnh Cng
Nguyn Th Thu Hng
L Th Thy
Nguyn V Hng
Lm Trng Ngha
Vinh Quang
Phm nh Nguyn
Hong Hi Vit
inh Tin Vnh
L Th Hng Nga
Nguyn Th Nga
Nguyn Vn Mch
Nguyn Vn Nin
Ng Th Tuyn
Nguyn Hng Nguyn
Bnh
Phm Th ng
Nguyn Th Thu Hng
Trn Vn Lm
L Vn Thnh
Nguyn Th Hoi An
Hoa

koooo
ko
83
kooo
kn
kn
kooo

Thuyt
Nguyn Huy Trung
V Th Thu Thy
o Xun Chin
Nng Tun Linh
L Phng Dung
Lng Vn Sng

HNG MUA CN H H GM PLAZA TI H NI


DI NG
0988 516 688
0982 002 812
0904 158 082
0902 056 126
0968 388 688
0904 469 141
0936 668 669
0988 287 285
0912 110 899
0902 208 268
0912 073 518
0983 204 244
01238 688 522
0903 213 310
0913 592 779
0986 517 881
0903 427 237
0938 038 837
0912 263 336
0913 113 939
01688 288 828
0914 365 568
0912 524 008
0904 994 559
0986 394 623
0984 221 515
0913 556 564
0906 062 882
0979 786 928
0988 068 890
0989 192 188
0913 570 815
0989 160 187
0913 585 812
0986 512 222
0903 918 999
0988 201 188

0983 078 545


0904 298 386
0986 298 463
0904 126 893
0913 556 698
0986 599 989
0913 501 840
0912 365 030
0914 345 256
0913 588 915
0902 100 004
0983 551 878
0936 637 763
0985 707 999
0903 110 487
0988 516 688
0904 150 482
0989 776 676
0989 325 758
0908 262 822
0902 207 209
0903 423 856
0942 502 129
0913 024 401
1673 494 242
0904 049 688
0986 512 222
0913 568 585
0986 599 989
1665 405 357
0913 592 779
0989 776 676
0912 227 274
0914 365 568
0903 413 966
0902 119 744
0902 207 209
0913 073 968
0912 094 125
0934 270 655
0915 464 696

0913 202 020


0909 152 333
0936 172 757
0983 140 376
0979 041 087
0987 244 246
0988 097 407

H GM PLAZA TI H NI
GHI CH
mua th A1811, mun xem xt thm 88.8m2
mun i cn 76 sang 88.8 m2
mua cn A2006
mua cn B2705
mua cn 8015
mua 9001
mua cn 1402
mua d n
mua d n
mua 905
mua d n
mua B2004
mua 1210
A1510
A805
t cc A712
mua 1803
mua, tham kho i cn khc
mun i sang cn s 1 thp B. mua B1005
mua 103.6 tng 9
mua A1309
mua A1901
mua A811, mun i sang 141m2
mua B1505
mua 1105
mua tng 17
mua tng 17 - 18
mua tng 16 thp B
mua tng 18
mua HGP
mua A12A12
mua cn B1103
mua cn 76
mua A1008
mua A1808 sn ngoi Sn Bu in
mua B1701
mua cn h A1514

mua A2414
mua A1808 sn ngoi
mua cn h 808
mua cn A902
mua A1802 ca Sn Bu in
mua th cn 141m2 sn bn ngoi, tng gi 3t2, n gi 22.6tr/m2)
mua cn h 88.8m2, n xem iu kin bn giao
mua th cn B1804 vi gi 20tr/m2 sn Bu in. n tham kho cn nhc ly thm ni tht
mua B905
mua cn A908
Bn anh Kng mua cn A1412
mua HGP, dn ngi nh ln xem cn h
mua cn h B906
mua cn h A909
mua cn h A12A05, A1202
mua cn 126m2 sn ngoi
mua cn h ti d n
mua A2102
mua cn h A1205
mua cn h A1205
mua B902
mua thnh cng cn B2505
mua cn h HGP ri
mua cn h tng 10, ang c nhu cu i sang cn ln
mua nh ri, dn v n xem nh mu
mua B1801, n xem tham kho
mua cn h A1808 Sn Bu in, dn bn n tham quan
mua cn h A908 th, gi 18tr/m2, n xem Nh mu
mua cn 141m2 tng 21, n xem li nh i sang cn khc
mua cn h A711 t 2 nm trc, ng c 55%, mua nh cho con gi. Hin ang c nhu cu mua th
mua B805, mun i sang 103.6m2
mua A2102, mun bn i sang cn nh hn
mua A910, n xem nh tht
mua B1901, n xem tin cng trnh
mua sut ngoi giao t nm 2009, n tham kho gi hin ti
mua nh HGP, c nhu cu thu trung tm thng mai lm shop qun o
mua B902 n xem li nh
mua A12A03 n xem nh
t cc cn h A2310
mua B1202 n hi thng tin cn h ang bn
mua tng 8

mua, mun mua thm nh mi


B1201
Quan tm cn h nh, mun mua . C nhu cu vay vn Ngn hng
mua H Gm plaza ri
mua 76m H Gm ri
mua H Gm 76m
mua westa h ng

ly thm ni tht

n ang c nhu cu mua thm nh cho con t, cn h nh 2 phng ng