You are on page 1of 1

Ein Keloheinu

Ladino and Hebrew Lyrics transliterated

Ein keloheinu,
Ein kadoneinu,
Ein kemalkenu,
Ein kemoshi`enu,

Non komo muestro Dyo,


Non komo muestro Senyor,
Non komo muestro Rey,
Non komo muestro Salvador.

Mi kheloheinu,
Mi khadoneinu,
Mi khemalkenu,
Mi khemoshi`enu,

Ken komo muestro Dyo,


Ken komo muestro Senyor,
Ken komo muestro Rey,
Ken komo muestro Salvador.

Nodeh leloheinu,
Nodeh ladoneinu,
Nodeh lemalkenu,
Nodeh lemoshi`enu,

Loaremos a muestro Dyo,


Loaremos a muestro Senyor,
Loaremos a muestro Rey,
Loaremos a muestro Salvador.

Barukh Eloheinu,
Barukh Adoneinu,
Barukh Malkenu,
Barukh Moshi`enu.

Bendicho muestro Dyo,


Bendicho muestro Senyor,
Bendicho muestro Rey,
Bendicho muestro Salvador.

Atah hu Eloheinu,
Atah hu Adoneinu,
Atah hu Malkenu,
Atah hu Moshi`enu.

Tu sos muestro Dyo,


Tu sos muestro Senyor.
Tu sos muestro Rey,
Tu sos muestro Salvador.

Atah hu shehiqtiru avoteinu,


lefanekha et qetoret hasamim.

Non komo muestro Dyo,


Non komo muestro Senyor,
Non komo muestro Rey,
Non komo muestro Salvador.