Вы находитесь на странице: 1из 47

1

exc
GKvWgx
Kwe bRij wekwe`vjq
fwZi GKgv c~bv KvwPs

kvj mvRkvb
evsjv, BsiwR,
mv.MwYZ, mv.vb
msMn Ges gy`Y

gv.b~ij Bmjvg(bvCg)
jKPvivi
mvavib
cwZvZv cwiPvjK |

vb

Ges

exc GKvWgx
15/G wm.K.Nvl ivW (ij wmsGi cvk) gqgbwmsn
gvevBj-01914-071958, 01712354235
msw mvRk t

evsjv
1)

evsjv

1. cqviv kwU Kvb fvlv _K AvMZ?


K. wnw`
L. D`y
M. wMK
N.
cZzwMR
2. wkKK mKjB mvb Ki GwU
Kvb evPi D`vniY?
K. KZevP
L. KgevP
M. fveevP
N. KgKZevP
3. wbcvZb wm mw KvbwU?
K. Z`&+Kvj = ZrKvj
L. mg+Zvb= m
vb
M. Mv+c` = Mv` N. At+avb= A
avb
evLvt eKiYi mvaviY ev wekl Kvbv
wbqgvbymvi hLb Kvbv Kg evLv Kiv
hvq bv ZLb ZvK wbcvZb wm mw ej|
hgb : Avh, lvok, mxgv, Mv`,
ebwZ, Ai, gbxlv BZw` wbcvZb wm
mwi D`vniY|
4. cg_ Payix Kvb mvwnZi Av`k
DxweZ?

(kvj-

K. ac`x
L. gahyMxq
M.
eZgvb
N. dviwm
evLvt evsjv mvwnZ PwjZ MxwZi
ceZK cg_ Payix ac` Av`k
DxweZ|
5. bxj AvKvki bxP Avwg ivv PjwQ
GKv -ivv kwUi KviK I wefw
KvbwU?
K. KiY b L. Kg b M. Ac`vb b
N.
mc`vb b
6. gwngv ki mwVK cKZ cZq
KvbwU?
K. gwn+gv
L. gnv+Bgv
M. gnv + Bgb N. gnr+Bgb
7. cwZ eMi wZxq I PZz_ eMi
DPviYKvj G`i cvY ev kvm evqy
ewk ei nq ej GjvK ejv nqK. bvwmK eY
L. AcvY eY
M. N eY
N. gnvcvY eY
evLvt AcvY gnvcvY eY, ANvleY,
LvleY I bvwmKv eY Pbvi mnR Dcvqt

3
ANvl eY
Nvl eY
A cvY
gnvcvY
A cvY
gnvcvY bvwmK eY
K eY
K L
M
N
O
Zvje eY
P
Q
R
S T
g~jb eY
U
V
W
X Y
` eY
Z
_
`
a b
I eY c
d
e
f
g
8. mvx Mvcvj Gi A_K. mwq `kK
L. KZewegyL
M. Ajm ew
N.
wbwq
`kK
9. P` ki mgv_K k bq KvbwU?
K. B`y
L. Kjvfr
M. mvg
N.
wefvKi
evLvt B`y, Kjvfyr, mvg, Kjvai, myavs,
weay, wbkvKv gMv BZvw` P`i
mgv_K k|
10.
di hw` Avwm, Ze wmaKvwU
m KwiqvB Avwme GwU Kvi Dw?
K. ngxi L. Acyi
M. ebgvjx eveyi
N. MwiksKii
evLvt Kwei iex`bv_ VvKzii ng
x M AvjvP DwwU ngxi evev
MwiksKii|
11.
mZviv
njvj
GLbv
DVwb
RM-D jvBbwUZ wK fve e Kiv
nqQ?
K. Avkv L. D`g M. Drmvn N. Dxcbv
evLvt cvwi KweZvwU diiL Avng` Gi
gvve Q` iwPZ GKwU KweZv| AvjvP
DwwUi gvag cKvk cqQ Avkv|
12.
KvRx bRij Bmjvgi Rxeb e`bv
KweZvwU
Kvb
KveM
_K
msKwjZ nqQ?
K. mv L. AwMexYv
M. QvqvbU
N.
`yw`bi hvx
evLvt
Rxebe`bv
KweZvwU
evsjv
mvwnZi we`vnx Kwe KvRx bRij Bmjvg Gi
mv
bvgK
KveMi
AMZ|
Rxebe`bv KweZvwU gvve iwPZ|
13.
mw kwUi mw weQ` Kij
neK. mb+wa L. mg+wa M. mg&+wa N.
mg+wa
14.
KvbwU kirP` Pcvaqi Dcbvm
bq?
K. cjx mgvR
L. `bvcvIbv
M.
bKvWywe
N. Mn`vn
evLvt kirP` Pvcvaqi Dcbvmjv
njvt `e`vm, cjxmgvR, Pwinxb, kxKv,
Mn`vn, `bvcvIbv|
15.
cvwi KweZvwU Kvb Q`
iwPZ?
K. gvve Q`
L. M` Q`

M. Aie Q`
N. gyK Aie Q`
evLvt wbPi KkjwU gb ivLvi Rb
KvhKixt iex`-bRij AvVvi eQi eqm
cvwiK Kei w`j gvve Q`| Gi A_
iex`bv_ I bRij Gi iwPZ KweZvjv gvvei
Avi AvVvi eQi eqm, cvwi Ges Kei
KweZvwU gvve iwPZ|
16.
GKwU Zzjmx MvQi Kvwnbx
iPbvwU mq` IqvjxDjvni Kvb iPbvi A
MZ?
K. `yB Zxi I Abvb M
L. Zef
M. Puv`i Avgvemv
N.
Kuv`v
b`x Kuv`v
evLvt mq` IqvjxDjvni GKwU Zzjmx
MvQi Kvwnbx MwU 1965 wLv
cKvwkZ Zuvi `yw Zxi I Abvb M bvgK
MM _K msKwjZ|
17.
efvlv KweZvq Kzjjx ejZ
KvK evSvbv nqQ?
K. ejx
L. fvlv`ex
M. ^i^Zx
N. `ex
evLvt gvZfvlvq KweZv iPbvi `ex
ciYvK Kwe gvZfvlvi Awavx `ex
wnmve Kbv KiQb|
18.
GKwU dUvMvd h KveM
_K nqQ Zvi bvgK. e`x wkwei _K
L. wea bxwjgv
M. `ymgqi gyLvgywL
N.
GK
duvUv Kvgb Abj
evLvt kvgmyi ingvbi GKwU dUvMvd
KweZvwU bIqv nqQ Zuvi GK dvUv
Kvgb Abj KveM _K| KweZvwU Aie
Q` iwPZ|
19.
KvbwU mwVK evbvb?
K. cbtcywbK
L.
cbtcwbK
M.cbtcwYK
N. cybcywbK
20.
AwZKvq nx jvc cvBqvQ wK
ZjvcvKv wUwKqv AvQ- DwwU
Kvb jLKi?
K. iex`bv_ VvKzi
L. `xcbP` mb
M. cg_ Payix
N.
kirP`
Pvcvaq
evLvt kirP` Pvcvaq iwPZ wejvmx
M wn`y mgvRi ixwZ-bxwZi BwZ Ki GB
DwwU Kiv nqQ|
21.
FwZK kwUi cwZkK. elf
L. Gjvbv M. FRy
N. nvgK
22.
gvZ`qi ccvwZZK bB- G
evKwU Kvb ce/Mi Ask?
K. m`vwgbx gvjv
L.
Aavx
M. kKzjv
N. ngx
evLvt eMg ivKqv mvLvIqvZ nvmb
iwPZ Aavx ce`i AMZ|
23.
keix K_vwUi A_-

4
K. ivZ L. wkKvix M. Puv`
N. AvjvK
ewZKv
evLvt wbwk wbkv, iRbx, keix, gvwjbx,
b`v wefveix, whvgv, ivZi mgv_K k|
24.
iRb fw Ki -iRb Kvb
KviK?
K. KZ KviK
L. KiY KviK
M. Kg KviK
N. mc`vb KviK
25.
nv-fvZGi
mwVK
evmevK
KvbwU?
K. nv I fvZ
L. fvZi Afve
M. nvZ fvZ
N. hB nv mB fvZ
evLvt nv-fvZ emevKwU Aj~K Zrcyil
mgvmi AMZ|
[

1.

evsjv (kvj-2)

wec` KLbI GKv Avm bv|evKwUi BsiwR ic KvbwU?


K. Misfortunes never alone comes
L. Misfortunes comes never alone
M. Misfortunes never alone come
N. Misfortune does not come alone
2.
nvqi Avgov, Kej AvuwU Avi
Pvgov| G cev`wUi A_K. Amvik~b Aev
L. GKi Rb
Abi `yw
M. enr welq z` wPv
N. A kvK
KvZi
3.
Pz ki A_K. VuvU
L. PvL
M. Kvb
N. bvK
4.
KvbwU KiY KviK mgx wefwi
D`vniY?
K. Zviv ej Lj
L. wkKvwi weovj
Muvd Pbv hvq
M. eb evN AvQ
N. mvcK jvwV gvi
evLvt wkKvwi weovj Muvd Pbv hvq|
KviY GLvb G ev mgx wefw iqQ Muvd
kwUZ|
5.
wkKvq Zvjv evMavivwUi A_K. g~jZwe ivLv
L. mebvk
Kiv
M. weMo `Iqv N. Mvcb Kiv
6.
nv DcmMwU Kvb A_ eeZ
nq?
K. Kg A_ L. wbK A_
M. Af A_
N. Afve A_
7.
AcwieZbxq kK wK ej?
K. AbyQ wqvc`
L. wekl c`
M. Aeq c`
N. cMZ
evLvt h ki cwieZb nq bv, A_vr hv
AcwieZbxq k ZvB Aeq| Aeq ki mv_
Kvb wefwwP hy nq bv|
8.
c~e awbi cfve cieZx awbi
cwieZb NUZ ZvK wK ej?
K. civMZ L. Abvb M. ^ijvc N. cMZ

evLvt c~e awbi cfve cieZx awbi


cwieZb NUj cMZ ej| hgb- P>PK&K,
c> cK&K BZvw`|
9.
fvlvi g~j DcKiY wK?
K. evK L. k M. awb N. Ai
evLvt fvlvi g~j DcKiY evK Ges evKj
gwjK Dcv`vb k|
10.
Kee
KweZvwU
c_g
Kvb
cwKvq cKvwkZ nq?
K. AvOyi L. meyRc M. mvwnZ c N.
Kjvj
evLvt Kee KweZvwU c_g Kjvj cwKvq
cKvwkZ
nq,
ZLb
wZwb
KwjKvZv
wekwe`vjqi we.G. Kvmi Qv|
11.
cvwjjvg AvvmyL; cvBjvg Kvj|
K cqwQjb?
K. iex`bv_ VvKzi
L. ebRxj Avng`
M. Mvwe` P` `vm N.
gvBKj
gaym~`b `
12.
kK `gb Ki h, ZvK GK K_vq wK
ejv nq?
K. kN
L. k nv M. Avieix
N. Awi`g
13.
QjwU A KuvPv- G evK
A Kvb KviK?
K. AwaKiY
L. KiY
M. mc`vb
N.
Ac`vb
14.
mb` -Gi cwZkt
K. wbevm
L. keix M. m`i N. biK
15.
Kvb mvj Kwe KvRx bRij BmjvgK
evsjv`ki bvMwiKZ `qv nq?
K. 1972 L. 1971 M. 1976
N. 1974
evLvt 1976 mvj bRij BmjvgK evsjv`ki
bvMwiKZ c`vb Kiv nq|
16.
KveRMZ hvi bvg Avb`, ZviB
bvg e`bv-G AskUzKz Kvb ce
_K bqv nqQ?
K. mvwnZ Ljv L. ngx M. hebi
Mvb N. GKzki M
evLvt D AskUzKz mvwnZ Ljv _K
bIqv nqQ hwU cg_ Payix KZK
wjwLZ|
17.
Lv`vi `Iqv GB cw_exj bqvgZ
nBZ h wbRK ewZ ivwLj, m hZ
gvbvRvZB KiK, Lv`v Zvnv Keyj
Kwieb bv| G AskUzKz Kvi iPbv _K
D?
K. mq` IqvjxIjvn
L.
mq`
Avjx
Avnmvb
M. KvRx bRij Bmjvg N. RmxgDxb
evLvt GwU bRij Bmjvg-Gi hebi Mvb
_K bIqv| 1932 wLt wmiRMi gymwjg hye
mgvRi mvabvi Di Zv`i Dk KvRx
bRij Bmjvg h fvlY w`qwQjb hebi Mvb
iPbvwU ZviB cwigvwRZ ic|

5
18.
mg-Gi
wecixZv_K
k
KvbwU?
K. kv L. mykxj M. DM N. DZ
19.
evKiY kwU MwVZ nqQK. we+Av+K(Ki)+Ab L. ex+Av+K
(Ki)+Ab
M. we+Av+K+Ab
N. we+Av+Kxi+Ab
evLvt evKiY= we+Av+K+Ab kwUi
eyrcwMZ A_ weklfve weklY|
20.
`ki beB Rb bibvixB H cjx
MvgiB gvbyl Ges mB RbB wKQy
GKUv Avgv`i Kiv PvB-B| DwwU Kvb
jLKi?
K. KvRx gvZvnvi nvmb L. iex`bv_
VvKzi
M. kirP` Pvcvaq
N. KvRx
bRij Bmjvg
evLvt DwwU kirP` Pvcvaqi wejvmx
_K bIqv| GwU c_g fviZx cwKvq 1325
evi (1918 wLt) ekvL msLvq cKvwkZ nq|
21.
cvYfq Kvb mgvm?
K.
L. eexwn
M. Aeqxfve N.
Kgaviq
evLvt cvYfq - Gi evmevK njv- cvY
hvIqvi fq| GwU gajvcx Kgaviq|
22.
ceZt ki mgv_K k bq
KvbwU?
K. Aw` L. bM M. weay
N. kj
evLvt ceZ-Gi mgv_K k njv- APj, Aw`,
wMwi, cvnvo, kj, f~ai|
23.
eagvb ki wecixZ kK. ewaz
L. Pjgvb
M. wi
N.
xqgvb
24.
GKwU Zzjmx MvQi Kvwnbx M
emyiv nvigvwbqvg GbwQj K?
K. Kv`i L. nvweeyjvn M. AvgRv` N.
e`iwb
25.
AvVviv eQi eqm KweZvwUi
eKmsLv KqwU?
K. 6
L. 8 M. 10 N. 12
evLvt AvVviv eQi eqm KweZvwU
gvve Q` iwPZ| 6 gvvi gvve Q`| Gi
eK msLv 8|
1.

evsjv (kvj-3)

evsjv`k KweZvq Kvb cvYxwUi


K_v DjL Kiv nqQ?
K. evN
L. wmsn
M. DjyK N. fvjyK
evLvt evsjv`k KweZvq DjyK cvYxwUi
K_v DjL Kiv nqQ| Awgq PeZx Zuvi
evsjv`k KweZvq DjyK cvYx viv cvwK
vwb nvbv`vi evwnbxiK eywSqQb| KweZvwU
gywhyi cvU iwPZ| G KweZvi cavb ewk
nj- GwU 18 gvvi cevngvb Aie Q` iwPZ Ges

cwZ PiY `ywU ce -8+10| AviI GKwU ewk


GwU Pvi eK wef| Awbtkl M _K
evsjv`k KweZv msKwjZ nqQ| Zuvi DjLhvM
M GKgyVv, gvwUi `qvj, cvivcvi I cvjve`j
Kvei cUf~wg Pvi gnv`k cwiev|
2.
KwggwK lvjB wWm^i Kv_vq `Lv
wMqwQj?
K. ivvq L. muvKvZ M. wmbgvq N. Pv
j
evLvt KwjgwK lvjB wWm^i Pv j `Lv
wMqwQj Ges Zvi mxiv mevB gywhvv wQj|
Kwjgw `dv`vi AveyRvdi kvgmywxbi gywhy
wfwK M| wZwb XvKv Rjvi KvwjM 1919
wLv RbMnY Kib Ges gZzeiY Kib 1988
wLv fvIqvj Moi Dc_vb wjL| wZwb evsjv`k
mvwnZ Ab wekl AvjvwPZ nb fvIqvj Moi
Dc_vb wjL| Zuvi DjLhvM M- cv-gNbvhgybv, cc, `qvj, kl ivwi Zviv, BZvw`|
3.
KvgvU&Kv Kvb gvQi `k bvg
cwiwPZ?
K. Bwjk
L. fUwK M. mvgb N. Uzbv
evLvt KvgvU&Kv mvgb gvQi Rb weLvZ|
KvgvUKvi cKZ DPviY KvgPvUKv| GwU
ivwkqvi AMZ mveBewiqvi Di-c~e
AewZ GKwU Dcxc| `wY-cwg ILUK I Dicye ewis mvMi| cveZ G DcxcwUZ AbK
D cmeY I mZiwU Rxe AvMqwMwi AvQ|
GLvb cPzi mvgb gvQ cvIqv hvq ej mvgb
gvQi `k bvg xcwU cwiwPZ| KvgvUKvi
ivRavbx cvcvfjvmK| kirP` Pvcvavq Zuvi
wejvmx M KvgvUKvi K_v DjL KiQb| MwU
fviZx cwKvq 1324 evi ekvL msLvq c_g
cKvwkZ nq|
4.
eIqvwik Kvb mgvmi D`vniY?
K.
L. Kgaviq
M. Zrcyil
N.
eexwn
evLvt eIqvwik mgvmwU eexwn| Gi
evmevK ne- e (bvB) Iqvwik hvi|
5.
niY Gi wecixZ k?
K. MnY L. `vb
M. PiY N. eiY
evLvt niY Gi wecixZ k c~iY| GQvov ck DjwLZ kjvi wecixZ kt
MnY - eRb,
PiY
- wePiY
eiY
- eRb,
`vb
- cwZ`vb
6.
KvbwU wfbv_K k?
K. MR L. ZziM
M. wi` N. Kix
evLvt ckwUZ wfbv_K k ZziM|
ZziM kwUi A_ Nvov Ges Ab mejv ki
A_ nvZx| ZziM ki AviI wKQy mgv_K kNvov, Ak, NvUK, Zzi, evRx, Zzig, nq BZvw`|
nvZx Gi mgv_K k- nx, wc, eviY, Kzi, `
x BZvw`|
7.
k~bvb c~iYi ck jy RvqMvq
emK. Kgv
L. Kvjb M. `uvwo N. Wvk

6
8.

Kvi g~jevb mgq wgwbU wgwbU


UvKv cme Ki?
K. dwiqvw`i
L. wWcywUi
M. dwiqvw`i DwKji
N. KgjvKvi
evLvt ewgP`i KgjvKvi Revbew`
ce Mi Pzwi gvgjvi dwiqvw` DwKji wgwbU
wgwbU UvKv cme Ki| cewUZ jLK GK
Avwdg Lvi gvZvji Pwii gvag ZrKvjxb mgvRi
Av`vjZi wePvi Kvhi AmwZc~Y w`K dzwUq
ZzjQb| KgjvKvi Revbew` cewUi
c~ebvg KgjvKvi Rvevbew` Ges GwU
KgjvKvi `i Gi mekl iPbv| ewgP`
evsjv Dcbvmi RbK| Zuvi c_g Dcbvm
`yMkbw`bx (1856) | GwUB evsjv mvwnZi
c_g mv_K Dcbvm| ewg P`i DjLhvM
M Kcvj Kzj, KKvi DBj, wel e,
ivR wmsn, mvg BZvw`|
9.
DQy ki A_?
K. DQb L. Drme M. DQLj N. DrmM
10.
mgvPwiZ khyMj bqK. wUKv-UxKv
L. Ak-Ak
M. Avwk-Avkx
N. Avcb-AvcY
11.
evsjv ZwZ cZqhvM MwVZ kK. Aiwe` L. Zc^x M. `vcU N. cvPK
12.
KvbwU evbvb?
K. cwicK L. AvKvLv M. jb N. w`xZ
evLvt DjwLZ ck evbvb cwicK| Ab
kjvi evbvbAvKvLv
- AvKvv, jb
- jY
w`xZ - `xwZ, jvbv
- jvbv
13.
KvwUZ KvwUZ avb Gj eilv GLvb
KvwUZ KvwUZ Kvb A_ eeZ?
K. wbiiZv
L. wej^ M. mgvw N. m
vebv
evLvt KvwUZ KvwUZ avb Gj eilv GLvb
KvwUZ KvwUZ wbiiZv cKvk KiZ eeZ
nqQ| evK BZ > Z wefw hy AmgvwcKv
wqvi wZ cqvM nqQ|
14.
KvbwU wnw` k?
K. Avey L. Kjg M. cvwb
N. gmyg
15.
gac`jvcx Kgaviqi D`vniYK. Mvwoeviv`v
L. cuvPnvwZ
M. `keQyi
N. cR
16.
KvbwUZ
Dc
DcmM
wfb
`vZbvq chy?
K. Dcb`x L. DcKj M. Dcfvlv N. Dcwewa
17.
nvbv`vi evwnbx cywoq `Iqvi dj b
evwoUv Luv Luv KiQ| Luv Luv
evKiwYK AwfavK. abvZK avZz
L. bvZK eY
M. abvZK Aeq
N. abvMg
18.
KvbwU GKvi k?
K. gvgv L. w`w` M. Rj N. Avv
19.
Agora ki A_-

K. gyw`Lvbv
L. cYvMvi
M. cY
N.
gyvj
20.
`y-Kzgov m^ evMavivwU cvIqv
hvq Kvb iPbvq?
K. mvwnZ Ljv
L. wejvmx
M. GKzki M
N.
GKwU
Zzjmx
MvQi Kvwnbx
21.
Kvx Kx?
K. eskjwZKv
L. RbcwKv
M. KvVv
N. evwa
evLvt Kvx A_ RbcwKv ev Rxebi fvf
wbiwcZ _vK Ggb c| Kvx kwUi eenvi cvIqv
hvq iex`bv_ingx M|
22.
The fire is our evKwUi evsjv Abyev`K. Avb Qwoq coQ L. Avb wbf MQ
M. Av GLb evBi N. evBi Avb
23.
Acivi MwUi iZ KZ mgq AvMi
K_v ejv nqQ?
K. GK gvm L. Qq gvm M. GK eQi N. cvq GK
hyM
evLvt gvqyb Avng` Gi Acivi MwUi iZ
cvq GK hyM AvMi K_v (1994) ejv nqQ|
mgmvgwqK mvwnZRMZ gvqyb Avng` GK
Rv`yKix bvg| Acivi MwU HIV ivMwUK 1981
mvj hyivi wbDBqK Ges KvvwjdvwbqvZ
mgKvgx`i ga aiv co| 1983 mvj divwm MelK
jyK gbUiMwbqvi GeO 1983 mvj AvgwiKvi ievU
Mvjv HIV Iqvb Avwevi Kib ci cwg AvwdKvi
gvbyli ga HIV Uz cvIqv hvq| mvnviv gif~wgi
Pvicvk cvq AvUPwjkwU `ki gZzi cavb KviY
GBWm| cwZw`b cw_exZ 14 nvRvi gvbyl GBWm
Avv nQ Ges 82 Rb gviv hvQ|
24.
f~wq ki A_K. f~wgRvZ
L. f~wgjM M. fyqv
N.
cPzi

evsjv (kvj-4)
1.

mevB myLx nZ Pvq| GwU Kvb


RvZxq evK?
K. wb`kvZK
L. bwZevPK
M. Aw
evPK
N. ckevPK
evLvt MVbMZ w`K nZ evK wZb cKvit
(mij evK, hwMK evK I RwUj evK) Ges
A_vbymvi evK mvZ cKvit (eYbvg~jK
ev wb`kvZK, ckevaK, AbyvevPK,
BQv ev cv_bvm~PK, KvhKvibvZK,
mskqm~PK, Ges AveM m~PK evK)| evKwU
viv eYbv cKvk cvq m Rb evKwU
eYbvg~jK/wb`kvZK evK ne|
2.
evqm ki A_ wK?
K. KvwKj L. KvK
M. KeyZi
N.
KvKvZzqv
evLvt evqm ki A_-KvK| evqmi AviI
wKQy cwZk-cifr, K, KvbyK, eK, ewjfyK
BZvw`|

7
3.

Avwg GZ ii Z mvZ mvZi--Avi Zzwg wKbv Nywgq coj?cswwU Kvi Dw, Kvb Kve?
K. Acyi, ngx M
L.
wejvmxi,
wejvmx M
M. egbvjx eveyi, ngx M N. Rvnivi,
iv cvi bvUK
evLvt D cOwwU gybxi Payix KZK
iwPZ iv cvi bvUKi Ask wekl| bvUKi
DcRxe welq nj cvwbc_i ZZxq hy| G hy
msNwUZ nq fviZxq Dcgnv`ki gymjgvb I
gvivVv`i ga| bvUKi bvqK gvivVv mbvcwZ
Bevnxg Kvw`| hy Bevwng Kvw`
gymjgvb`i nvZ AvnZ Aevq aiv coj Zvi
wcqZgv x I bvUKi K`xq Pwi Rvniv
ev`kvi KvQ _K Zvi ^vgxi gywi digvb wbq
KvivMvi QyU Gm hLb Kvw`K gZevq
cvq ZLb D cswi AeZviYv nq| cvwb c_i
c_g hy
-1526 wL.
wZxq hy- 1552 wL., ZZxq hy- 1761
wL.
4.

Ggb Dbbv Zzwg? Kv_v Zey


cy mvR? G wRvmv AvQ Kvb
KweZvq?
K. ZvniB co gb L. efvlv M. mvbvi Zix
N. Rxeb e`bv
evLvt ZvnviB co gb KweZvwU
evsjv`ki AbZg AvaywbK gwnjv Kwe eMg
mywdqv Kvgvj KZK iwPZ| KweZvwUZ
Kwe ewRxebi `ytLgq NUbvi QvqvcvZ
NwUqQb| Zuvi mvwnZ mvabvi cavb
Drmvn`vZv ^vgx mq` bnvj nvmbi
AvKwK gZzZ (1932) Kwei ewRxeb I
Kvemvabvi bg Avm `ytln welbZv|
KweZvwUi ewZg w`K nQ Gi ewk
bvUKxqZv
Ges
MVbixwZi
w`K
nZ
msjvcwbfi| DjwLZ KweZvi KweMY njbefvlv
- gvBKj gaym~`b `,
Kei
- Rmxg Dxb
mvbi Zix- iex`bv_ VvKzi,
Rxebe`bvKvRx bRij Bmjvg
5.
Avcb fvj mevB Pvq evKwUZ
fvj wK c`?
K. weklY L. mebvg
M. Aeq
N.
wekl
evLvt evK fvj kwU wekl wnme
eeZ nqQ| wK eenvi f` weklYI nq|
hgb: fvj evwo cvIqv KwVb| GLvb fvj
kwU weklY|
6.
md` kwU Kvb `wk?
K. dviwm L. ZzwK M. Aviwe N. `wk
evLvt md` ki A_ mv`v ev | evsjv
GKvWgxi Awfavb md` kwU dviwm
wK W. mwg kLii evsjv fvlv I mvwnZ

wRvmv M md` kwU divwm wnme


`Lvbv nqQ|
7.
evsjv`k
KweZvwU
Awgq
PeZxi Kvb Kve _K bqv?
K. gvwUi `qvj L. cvivcvi
M. Awbtkl
N. Ni divi w`b
8.
KgjvKvK MiPzwi gvKvgvi
^vx
Kivq
cmb
Mvqvwjbxi
gbvfvei h cwiPq cvIqv hvq Zv njvt
K. eywnxbZv
L. `vwqZnxbZv
M.
AZv N. g~LZv
9.
wbPi KvbwU evbvb?
K. wKYv
L. wKYvsK
M. wKbv
N. wKbvsK
evLvt DjwLZ kjvi ga (K) b^i mwVK
Di| wKbv kwUi hy eY- O+K
10.
elvKvj
mvci
fq|-GLvb
mvci kwU Kvb KviK Kvb
wefw?
K. Ac`vb lx L. KiY lx
M. mc`vb lx
N. AwaKiY lx
evLvt KviKwU wbqgvbymvi Ac`vb KviK|
Ac`vb KviK Pbvi Dcvq- Kvb wKQy _K
wePzZ, MnxZ, RvZ, weiZ, Avi, `~ixf~Z I
ixZ nq Ges hv `L KD fxZ nq| GQvov
wqvi m Kv_v nZ/wK nZ/wKmi nZ
hvM Ki ck Kij h Di cvIqv hvq ZvK
Ac`vb KviK ej|
11.
Ii evQv, gvZKvl iZbi ivwR|
-evKwUZ evQv kwUK. Zrmg k
L. Aa-Zrmg k
M. Ze k
N. `wk k
12.
wbPi KvbwU mwRvZ k?
K. msLv L. kxZj M. AwaKvi N. Zvgvi
evLvt msLv Qvov Ab kjvi mw nq bv|
msLv= mg&+Lv|
13.
evKweZv
Kvb
mgvmi
D`vniY?
K. lx Zrcyyil
L. ^
M. eexwn
N. ZZxq Zrcyil
evLvt evKweZv ki evmevK- evK viv
weZv|
14.
mucv ki eyrcw KvbwU?
K. mc
L. mvc
M. mg_
N.
mgcY
15.
gvixi AZv So nvb Amnvq
bibvix| evKwU Kvb KveM _K
bqv?
K. cvix L. evsjv`k
M. mv
N.
Awbtkl
evLvt
Awgq
PeZxi
evsjv`k
KweZvwU
gywhyi
cvcU
iwPZ|
KweZvwU PviwU eK wef| c_g eKi
fveeZ dzU DVQ Avengvb evsjvi fvlv,
mswZ, icgq, cKwZ, Amc`vwqK

8
mvswZK HwZn I RbRxeb| wZxq eK
cavb
nq
DVQ
nvbv`vi
evwnbxi
AwMmshvM, jyb, nZvKv, wbhvZb
BZvw`i gvag RbRxebK ZQbQ Kivi Qwe|
ZZxq Ask nvbv`vi evwnbxi nZvKvi
cwZwqv dzU DVQ| Ges PZz_ eK
me wKQy Qvwcq Ab Aq evsjv`ki Qwe
cvwjZ|
16.
efvlv KweZvi Kvb PiYwU Pib
cvKxq XO `Lv hvq?
K. kl PviwU
L. c_g PviwU
M. cg _K Ag N. beg _K v`k
evLvt BZvwji weLvZ Kwe cvK mbUi
RbK| GQvov AviI wZbRb cavb mbU iPwqZv
njb- kwcqvi, vi I wgb| Ze evsjv
mvwnZ mbUi ceZb NUvb gvBKj
gaym~`b `| efvlv mbUwU evsjv
mvwnZi
c_g
mbU|
gaym~`b
`
cvKxq; wgbxq I kcxqixq mbU AbymiY
KiQb| efvlv mbUwU gaym~`b `
cvKxq, kcxqixq I wbR^ixwZi X iPbv
KiQb| efv&lv KweZvi c_g Pvi PiY I kl
`yB PiY kcxqixq I wbR^ ewk Zzj
aiQb| mbU PwU csw _vK Ges AK I
K `ywU Ask wef| Gi gvSvgvwS duvKv
AskK ejv nq AveZb mw|
17.
wbPi Kvb kwU cZzwMR?
K. KuvVvj L. niZKx M. Rvgij N. Avbim
18.
evaK ZvnvB-hvnv cyivZbK,
wg_vK, gZzK AvKwoqv cwoqv
_vK|-DwwU h cei Ask Zvi jLKt
K. KvRx bRij Bmjvg L. cg_ Payix
M. gvqyb Avng`
N. Rwni ivqnvb
evLvt KvRx bRij Bmjvg 1932 mvj
wmivRM gymxjg hye mgvRi Awfb`bi Di
Zv`i Dk h cvYvPj fvlY w`qwQjb|
hebi Mvb cewU ZviB cwigvwRZ
wjwLZ ic| GB AwffvlY Kwe `yi `yevi
hebi ckvw DPviY KiQb|
19.
efvlv KweZvwU gvBKj c_g
wK bvg wjLwQjb?
K. Kwe fvlv
L. evsjv fvlv
M. Kwe gvZfvlv
N. ei fvlv
evLvt gvBKj gaym~`b ` 1860 wLv
ez ivRvbvivqY emyK jLv GKwU wPwVZ
Rvbvb wZwb evsjv fvlvq mbU jLv ki KiQb
Ges BZvga Kwe gvZfvlv bvg GKwU
mbU wjLQb| mbUwU cieZxZ efvlv
bvg PZz`kc`x KweZvejx M msKwjZ
nq|
20.
Kvbgvjv MwU Kvi iPbv?
K. mi`vi RqbDwb L. Aveyj dRj
M. AvjvDwb Avj AvRv`
N. kvgmywb
Aveyj Kvjvg
evLvt kvgmyxb Aveyj Kvjvg evsjv
mvwnZ eve wP Aej^b Dcbvm

iPbv Ki LvwZ ARb Kib| Kvbgvjv I


Kvkebi Kbv Zuvi weLvZ Dcbvm| GQvov
Abvb Dcbvmjv nj- Avjg bMii Dcbvm,
`yB gnj, RvqRj, bevb, mgy`
evmi BZvw`|
21.
wekRbi wnZKvi- GK K_vq wK
ej?
K. meRbxb L. wekRbxb
M.
meRvbxb N. ewkK
evLvt wekRbi wnZKi -GK K_vq cKvk
nj- wekRbxb| DjwLZ kjvi A_ meRbxbmKji Rb AbywZ, meRbxb kwU A,
ewkK-wekvqb Ges meRbxb- mKvji
hvM|
22.
hviv `ki WvK mvov w`Z cvi,
ZvivB Zv mwZKvii cyil- GLvb
cyil Kvb c`?
K. mebvg L. wekl
M. weklY N.
wqv
evLvt cyil kwU g~jZ RvwZ evPK wekl|
wK GB evKwUZ weklY wnme eeZ
nqQ|
23.
wjvi nq bv, Ggb k KvbwU?
K. eqvB L. mvne M. KweivR N. mx
evLvt ck KweivR ki wjvi nq
bv| wjvi nq bv Ggb AviI wKQy kivcwZ, hvv, KZ`vm, AKZ`vi, XvKx,
mbvcwZ, `jcwZ, wePvicwZ BZw` Ges
Abjvi wjvi- eqvB - eqvBb, mvnewewe, mx mxbx, Wvvi- gwnjv Wvvi|
24.
bxi I bxo k hyMji A_
KvbwU?
K. cvwLi evmv I Avevm
L. Avevm I cvwb
M. cvwb I cvwLi evmv N. cvwb I Avevm
evLvt bxi A_- cvwb Ges bxo A_ - cvwKi
evmv, evmvb, evmv, Avevm BZvw`| Ze
bxo kwU cvwLi evmv A_ eeZ nq|
m DiwU cvwb I cvwLievmv `Iqvq
evYxq|
25.
gni Kvwnbx Avgv`i AbK
AvQ|- evKwU Kvb Mi?
K. ngx
L.
hebi
Mvb
M. GKwU Zzjmx MvQi Kvwnbx
N.
wejvmx
evLvt wejvmx MwU kirP`i GK Abe`
mw| M ewYZ nqQ `ywU ewZgagx
gvbe-gbex Pwii AmvaviY cgi gwngv hv
Qvwcq DVQ RvwZMZ wef`i msKxY
mxgvK| wgwi eski Qj gZzq mvcyo
Kbv wejvmx KbvK weq Ki Zvi nvZ fvZ
Lq m mgvRi KvQ Ab-cvci gZ GK
gnvcvc KiQ| ZvB jLK M ZrKvjxb wn`y
mgvR A Kzmsvi K we`c Ki D jvBbi
AeZvibv KiQb|

msw mvRk t
PREPOSITION

BsiwR

Important Preposition:

He was entrusted __ the care of his


uncle. (to)
I attend __ office punctually. (to)
The disgruntled man grumbled __ his
fate. (at)
The nurse attended __ patient. (on)
You should attend __ your lesson. (to)
I count __ your help. (on/upon)
You are not amenable __ reason. (to)
Your conducts __ no excuse. (of)
You should not blush __ shame at your
own mistake. (with)
Do not brood so much __ your
misfortunate. (on)
He broke the jug __ a hundred pieces.
(into)
I shall do it __ pleasure. (at)
Anger may be compare __ fire. (to)
Rabindranath
is
compared
__
Shakespeare. (with)
Feed the baby __ milk. (on)
He is afflicted __ govt. (with)
He died __ his country. (for)
I cannot ut faith __ him. (in)
He is not __ home today. (at)
I approved __ his action. (of)
Rizvi requested Rini __ telephone to
attend the meeting. (over)
Many prefer donating money __
distributing clothes. (to)
Julia has been ill __ three months. (for)
There is no alternative __ training. (to)
When they had their first child, they
put __ large sum for his education. (aside)
I am good __ translation. (at)
He divided the money __ the two
children. (between)
The man died __ over eating. (from)
He parted __his friends in tears. (from)
He has paid the penalty __ his crimes
__ five years in prison. (to, with)
Are you doing anything special __ the
weekend? (at)

We have recently entered __ an


agreement with the Inland Co-operative
Society. (into)

Appropriate prepositions:

Accompany by (a person), with (a thing)mx nIqv Add/Attach/Join/Affix/Annex (to)hvM Kiv| Adhere/Stick (to)- jM _vKv|
Agree/conform with (a peron), on (a point), to
(a proposal)- ivRx nIqv| Angry with (a
person), for (doing one thing), at (a point)
Answer (reply/respond)-to Answer (account)
for (explain-evLv `Iqv/Kwdqr `Iqv)
Apple/ask-to (a person), for (a thing) BurstdU cov into (tears), out (laughing)
Commit to- gyL Kiv Thirst for/Hanker
after- AvKvLv Kiv Jeer (laugh/mock) atwe`c Kiv Admit (permit) of Play at (a
game), on (an instrument), with (a person)
Prefer (one) to (another) Provide against
(the evil day), for (a person, with (a thing).

Group Verbs

Aviv KwZcq Group Verbs:

Bear out (mg_b Kiv) Bear with (mn Kiv)


Bear up (gbi Rvi eRvq ivLv) Break away
(f ei nj) Break down (f coj) Bear in
(Rvic~eK XyKj) Break off (nVvr e Kij ev
_g Mj) Break out (cv`yfve NUQ)
Break up (f nj) Break with (mKQ`
KiQ) Break through (Rvi Ki XvKv)
Break with (SMov Kiv) Burst into (nVvr
AveM cKvk Kiv) Burst out (dvwUqv cov)
Call at (A mgqi Rb gY Kiv) Call for
(PvBjvg) Call in (WK Avbv) Call on (visit
a person) Call up (iY Kiv) Call off
(DVvBqv jIqv) Carry out (cvjb Kiv) Catch at
(myhvM MnY Kiv) Catch up (bvMvj aiv)
Catch down (Kg MQ) Come out (cKvk
cj) Come round (AvivM jvf Kij) Come up
with (bvMvj cjvg) Cry up (evwoq ejv) Do
away with (DwVq w`qQ) Draw away
(Abw`K bqv) Get at (nvZi bvMvj cvIqv)
Get through (mvdj jvf Kiv) Give away
(`vb KiQb) Give off (Qovq) Give up (n

10
vi Kiv) Go off (mb nIqv) Go on
(Pvwjq hvIqv) Go over (cixv Kiv) Go up
(ew cqQ) Make after (cQb QzUj)
Make of (wbwgZ) Make up (c~Y Kiv)
Make up (wgwUq djjvg) Pass through
(ga w`q AwZg Kij) Put down (jLv) Put
out (wbwfq `vI) Put up with (mn Kiv)
Run away with (wbq cvjvj) Run on (PwjZ
_vKv) Take after (wdwiq bqv) Take off
(Lyj dj) Take over (MnY Kieb) Take up
(MnY Kiv)|

Identification of parts of speech

weMZ cixvq Identification of Parts of


speech:

wbPi KvbwU Conjunctiona. very b. out c. or d. for

Abstract Noun Gi D`vniY njva. Child


b. Boy
c. Family
d. Childhood

Mr. Kabir is on the committee.


GLvb on kwU njv- Preposition.

The elephant has great strength


GLvb elephant nQ -Common noun.
Gme D`vniY _K eySv hvq h, ck
Kx aibi nZ cvi| G AvjvK wbPi
`qv wUcm Abykxjb Kib|

Wisdom is better than strength.


GKevK strength njv- Abstract
noun.

Farida is a good girl. GLvb girl


kwU Common noun.

He sleeps a sound sleep GLvb


sound kwU Adjective.

The police dispersed the crowd


GLvb crowd kwU njv-Collective
noun.

Drive the nail into the table- G


evK nail njv-Common noun.

Still waer, run deep G evK still


nQ Adjective wK Akbar still works
in that office G evK still njv
Adverb.
AviI KwZcq Identification of parts of
speech:

Common noun: Bank, pupils, man,


girl, boy, cow, king, town, country.

Abstract noun: Strength, height,


honesty, goodness, wisdom, happiness,
brightness, bravery, laughter, theft,
hatred, judgement, youth, sleep, slavery,
povery.

Meterial noun: Wood, paper, gold,


water, milk.
Collective noun: Team, committee,
class, crowd, mole, flock, cattle, clam,
library, fleet, army, cowrd, jury.
Kvb wbw` ew, e, vb
wKsev Ab wKQzi bvg eySvj Zv
Proper noun.
h word Kvb kYxevPK ev
RvwZevPK mvaviY bvgK eySvq Zv
Common noun.
h k GK RvZxq ew ev ei
mgwK eySvq Zv Collective noun.
h k Noun ev Pronoun Gi `vl, Y,
Aev, msLv, cwigvc eySvq Zv
Adjective.
h k Noun ev Pronoun Qvov verb,
adjective
wKsev
adverb
K
weklvwqZ Ki Zv njv Adverb.

Changes of parts of speech

AviI KwZcq
speech:

Changes

of

parts

of

Noun of the word poor is poverty.


Verb of the word new is renew.
Verb of the word false is falsify.
Adjective of the word contempt is
contemptible.
Passion-Gi adjective passionate.
Rely-Gi noun njv reliance.
Remove-Gi noun njv removal.
Full-Gi verb fill.
Beggar- Gi abstract njv Beggary.
Deny ki noun njv Denial.

English Literature

Previous questions research:

Who did write first English dictionary?


Samuel Johnson.
If winter comes, can spring be far
behind? written by Shelley.
Who wroe Beauty is truth, truth is
beauty?
- Keats.
Caesar and Cleoptatrais - a play by G.B. Shaw.
Justice delayed is justice denied was
stated by- Gladstone.
Who is the author of Genesis?
- Caedman
Who is held to be the first known poet
of English literature? Caedman.

11

Who is the author of India Wins


Freedom? Abul Kalam Azad.
Who is the author of The Origin of
Species Charles Darwin.
What was the real name of the great
American short writer, O Henry?- William
Sydney Porter.
Who is considered to be fater on
English Novel? Henry Fielding.
Who is considered to be the Rebel
poet in English Literature? Lord Byron.
Who is the author of The Rime of the
Ancient Mariner? S.T. Coleridge.
Poet of sensuousness John Keats.
A person who writes about his own life
writes an autobiography.
O Henry is famous for Short story.
Goethe is the greatest poet of
Germany.
Paradise Lost attempted to Justify
the ways of God to man (John Milton).
Browning was the composer of
Andrea Del Sarto.
Who is he author of The Taming of the
Shrew? Shakespeare.
Spanish Tragedy was written by
Thomas Kyde.
Calliban is a character in Tempest.
Francis Bacon is a famous essayist.
Francis Bacon is a famous essayist.
Good face is the best letter of
recommendation was stated by Queen
Elizabeth.
Pamela was written by Richardson.
The God of Small Things who is the
author of Arundhati Roy.
King Lear bvUKi iPwqZv K? William Shakespeare.
Cowards die many times before their
death. said by Julius Caesar.
History of the World War II is Written
by Winston.
Gullivers Travels was written by
Jonathan Swift.

Mvgvi I evKiY welqK


iZc~Y MCQ
1.

When they had their first child, they


put __ a large sum for his education.
a. aside
b. beside c. outside d.
under

2.
3.

4.

5.

6.

There is no alternative __ training.


a. to b. for c. than
d. of
The word electorate meansa. election office
b. a body of
voters
c. many elections
d. candidates
The ver of the word short is __
a. onshort
b. shorten
c. shorted
d. shorting
To get along with meansa. to adjust
b. to accompany
c. to interest
d. to walk
He had written the book befor hea. retired
b.
had
retired

c. has retired
d. will be retired
Choose the correct alternative and
mark its letter on your answer sheet:
The rich should not look down __ the poor.
a. at
b. for
c. towards d. upon
8.
Every driver must be held __ his own
actions.
a. responsible for
b. responsible to
7.

c. liable to
d. blamed for
Through thick and thin means
a. under all conditions b. to make thick
and thin
c. not lcear in understanding d. of great
density
10.
prior to means
a. after
b. before
c. immediately d. during the period of
11.
Nobody knocked him down; it was
an__
a. incident
b.
occurrence
9.

c. accident
d. event
12.
Give the correct passive form of __
My teacher embodies all the good
qualities.
a. All the good qualities are embodied by
my teacher
b. All the good qualities are embodied in
my teacher
c. All the good qualities are embodied to
my teacher
d. All the good qualities are embodied on
my teacher
13.
Choose the correct indirect speech __
She asked me, Are you happy in your
new job?
a. She asked me if I was happy in my
new job

12
b. She asked me if I have been happy in
my new job
c. She asked me whether I am happy in
my new job
d. She asked me if I had been happy in
my new job
14.
The meaning of the word obese is__
a. very fat
b. ugly
c. tardy
d. obnoxious
15.
What will be the correct preposition
to complete the sentence?
I am not good __ translation.
a. in b. about c. with
d. at
16.
Fill in the blank with appropriate
preposition: Hurry up! we have to go __
five minutes
a. in b. on
c. by d. for
17.
Select the correct sentence.
a. The man was tall who stole my bag
b. The man stole my bag who was tall
c. The man who stole my bag was tall
d. The man was tall who is stealing tall
my bag
18.
Complete the sentence with the
correct very from: Neela __ her hand
when she was cooking dinner.
a. is burring
b. burnt
c. will burn
d. was burning
19.
Identify the correct passive form of
He is going to open a shop.
a. He is being gone to open a shop
b. A shop is being gone opened by him
c. A shop will be opened by him
d. A shop is going to be opened by him
20.
Choose the right word to fill the
blank:
It will be your task to make sure the __ of
traffic is maintained without interruption.
a. circulation
b. flow
c. current
d. procession
21.
The parents became extremely __
when their son had not returned by
eleven. oclock.
a. angry
b. annoyed
c. disturbed
sd. anxious
22.
I decieded to go __ with my friend as I
needed some exercise.
a. to a walk
b. for a walk
c. for a walking d. walk
23.
Maiden speech means__
a. Late speech b. Early speech
c. Final speech d. First speech
24.
Choose the correct sentence.

a. Everybody have gone there


b. Everybody are gone there
c. Everybody has gone there
d. Everybody has went there
25.
The word dilly __ dally meansa. to dilute
b. wait impatiently
c. repeat
d. waste time
Choose the correct sentence.
a. The train is running in time
b. The train is running on time
c. The train is running with time
d. The train is running to time
27.
INFRINGE (synonyms)
a. Transgress b. Purloin
c. Invade
d. Intrude
28.
BROCUHURE (synonyms)
a. Opening
b. Pamphlet
c. Bureau
d. Censor
29.
Government has been entrusted __
elected politicians.
a. with b. for
c. to
d. at
30.
Ruminant
a. Gud-chewing animal
b. Soup
c. Gossip
d. Noise-maker
31.
Parcel
a. Quarrel
b. Piece of land
c. Postage
d.
Unobstructed
view
32.
The path __ paved, so we were able
to walk through the path.
a. was b. had been c. has been d.
being
33.
The synonym of effacea. Improve
b. Exhaust
c. Rub out
d. Cut out
34.
The best passive from of the
sentence: We dont like idle peoplea. We are not liked by idle people
b. Idle people are not like us
c. Idle people are not liked by us
d. Idle people are not of our liking
35.
The
sentence
with
correct
punctuationsa. Maria, my student, is on leave today
b. Maria my student, is on leave today
26.

c. Maria my student is on leave today


d. Maria my student is, on leave today
36.
The synonym of Franchisea. Privilege
b. Utility
c. French
d. Frankness
37.
The correct spelling is a. Humorous
b. Humourious
c. Humorous
d. Humorious

13
Equivocation meansa. A true statement
b. Equal opprotunity to get a job
c. Free expression of opinions
d. Two contrary things in the same statement
39.
A seventeen year old is not --- to vote
in an election.
a. old enough b. as old enough
c. enough old d. enough old as
40.
Which of the following sentences is
correct?
a. One of my friends are a lawyer
b. One of my friends is a lawyer
c. One of my friend is a lawyer
d. One of my friends are lawyers
41.
The word ecological is related toa. atmosphere b. pollusion
c. environment
d. demography
42.
The
correct
sentence
of
the
followingsa. The Nile is longest river in Africa
b. The Nile is longest river in the Africa
38.

c. Nile is longest river in Africa


d. The Nile is the longest river in Africa
43.
The synonym of genesis is a. introduction b. preface
c. begining
d. foreword
44.
What kind of man is quite the
opposite type of supercilious?
a. Affable
b. Haughty
c. Disdainful
d. Wicked
45.
To meed trouble half-way meansa. To be puzzled
b. To get
nervous
c. To be disappointed d. To bear up
46.
A speech full of too many words is a. A big speech b. Maiden speech
c. An unimportant speech
d. A verbose speech
47.
I have never seen such a slow couch
like you, this small work has taken you
three full months. _ what does the idiom
a slow couch mean?
a. an irresponsible person
b. a careless person
c. an unthonghtful person
d. a very lazy person
48.
What is the meaning of word
intrepid?
a. Arrogant
b.
belligerent
c. questioning
49.

d. fearless

Boot leg means to -

a. distribute
b. export
c. import
d. smuggle
50.
What is the synonym of incredible?
a. Unbelievable
b.
Unthinkable
c. Unlikely
d. Unthinking
What is the antonym of famous?
a. Opaque
b. Illiterate
c. Obscure
d. Immature
52.
Choose the correct sentencea. The matter was informed to the police
b. The matter has been informed of the
police
c. The police was informed of the
matter
d. The police were informed of the matter
53.
Fill in the blanks- Give my __ to
him.
a. Warm compliment b. Compliments
c. Best compliment
d. Heartiest compliment
54.
Today he is in high spirits __ in high
spirit idiom Kar A_ wK?
a. Joyful
b.
Angry
51.

c. Intoxicated
d. Emotional
KvbwU Collective Noun?
a. Books
b. Girl
c. Library
d. Soldiers
56.
Select the correct aswer
a. He admitted to the City College
b. He had admitted to the City College
55.

c. He was admitted to the City College


d. He was get admitted to the City
College
57.
Perfunctory kwUi mwVK cwZk
KvbwU?
a. Thorough
b. Lively
c. Impossible
d. Listless
58.
In a nutshell meansa. In details
b.
Elaborately
c. Large description
d. Briefly
Which one is the singular>
a. Public b. Crowd
c. Knife
d.
Mice
60.
Ill give you my answer tomorrow
withouta. miss b. loss c. lack d. fail
61.
What is the correct spelling>
a. Shakespear b. Shakespeare
c. Shakespear d. Shakespiar
59.

14
Name the parts of speech of the
underlined word He went down the
road.
a. Noun
b. Verb
c. Preposition d. Adverb
63.
Find out the correct sentencea. Iqbal was a poet and philosopher
b. Iqbal was the poet and philosopher
c. Iqbal was both the poet and
philosopher
d. Iqbal was a poet and philosopher
64.
The father with his three sons left
the place.
a. have b. were c. has
d. will
65.
Which is the noun of the word
oblige?
a. obliged
b. obliging
c. obligatory
d. obligation
66.
Morbid meansa. Grim
b. Dead
c. A place to keep dead bodies
d.
Tranquilizer
67.
I have lost the watch, it will __ be
found. Fill in the blank.
a. Every b. Never
c. Any day
d.
Always
68.
He worked for an hour. The passive
form is a. A hour was worked for by him
b. He was in the work for an hour
c. An hour was passed by him in the work
d. An hour was spent by him in working
69.
We should be alive our problems.
The word in the blank space should be a. to b. by c. for d. on
70.
Fill in the blanks.
__ all his wealth he is unhappy
a. for b. at c. of
d. on
71.
Choose the incorrect sentencea. SHe is considering not going
b. I enjoyed talking to your father
c. I miss to watch the news when I am away
from home
d. I dont mind waiting
72.
Choose the correct word for the gap
in the sentence, My father insists
on__quality materials for the construction
of our new house.
a. use b. to use c. the use d. using
73.
Please bring me a cup of tea- What
kind of sentence is this?
a. assertive
b.
imperative
62.

c. interrogative d. optative

The word designate could be


replace bya. modify
b. specify
c. limit
d. increase
75.
Did you eat the mango? passive
from nea. The mango was eaten by your
b. Was the mango eaten by you?
c. By you was the mango eaten?
d. Was the mango by you eaten?
76.
Unable to write meansa. Uneducated b. Illiterate
c. Unschooled d. Ignorant
77.
The synonym of Remember isa. Forget
b. Recollect
c. Call up
d. Memory
78.
Adjective of circle is a. circular
b. circle like
c. encircle
d. circuler
79.
Emeritus kwUi mgv_K k nja. Retired
b. Dead
c. Dull
d. By mert
80.
Wax- Gi wecixZv_K mgv_K k
njva. Peace
b. Wane
c. Cruel
d. Agree
81.
wbPi k~bvb Kvb kwU eme?
He appointed me ---- this post
a. in b. to c. on
d. of
82.
wbPi Kvb evKwU ?
a. You Mistake hold this view
b. You mistake in hilding this view
c. You are mistaken in holding this view
d. You are mistaken to holding this view
83.
Put the verb in the correct forma. are covered b. is covered
c. had covered d. have covered
84.
Find out the correct sentencea. The watch is belonged to my friend
74.

b. This watch belongs to my friend


c. This watch is belonging to my friend
d. This watch has belonged to my friend
85.
I saw __ one-eyed man.
a. an
b. a
c. the d. None of these
86.
Which one of the following is
abstract?
a. Childhood b. Child
c. Boy
d. Family
87.
Which of the following sentences is
correct?
a. He despaired to pass
b. He desparied passing
c. He despaired of passing

15
88.

d. He despaired to passing
Which one is the correct sentence?
a. I read a quran every morning
b. I read a Quran every morning
c. I read the Quran every morning

d. I read the quran every morning


Choose the incorrectly spet word:
a. asssination b. assassination
c. assasination d. asaysination
90.
Choose the right preposition for the
sentence: Price are creeping __ again.
a. on b. off
c. upd. over
91.
Antonym for belittle a. Disobey
b. forget
c. Magnify
d. extol
92.
Hideously kwUi A_ wK?
a. Stealthily
b. Quietly
c. Horribly
d. Dangerously
93.
Shun kwUi cwZk KvbwU?
a. Pursue
b. Pure
c. Actual
d. Avoid
94.
Theres __ dust on these books. Fetch
me a duster.
a. a lot of
b. plenty of
c. a good deal of
d. lots of
95.
What is the correct meaning of the
phrase At daggers drawn?
a. In a state of violent enmity
b. Without any delay
c. Crack brain d. Very poor
96.
The antonym for Devoid a. latent
b. full of
c. evident
d. suspecting
97.
The
antonym
of
the
word
indigenous is a. Alien
b. International
c. Remote
d. Domestic
98.
Instead of Continue, we can saya. Carry on
b. Carry out
c. Carry off
d. Carry away
99.
Choose the correct preposition: My
brother has no appetite __ food.
a. at
b. for
c. to
d. in
100.
Fill in the blank with the right option.
I am looking forward __ you.
a. to seeing b. seeing
c. to see
d. to have seen
101.
I have great respect __ him.
a. of
b. in
c. for
d. to
102.
Which is wrong spelling?
a. Necessary
b. Prosparity
c. Influence
d. Happiness
103.
The rebels were put __ death.
a. in
b. to c. for
d. on
89.

Kith and kin means


a. good relation b. blood relation
c. bad relation d. Name of Persons
105.
Choose the correct sentence:
a. He raced quickly down the street
b. He raced down the street
c. He raced down quickly to the street
104.

d. He raced down fast to the street


Read-letter day meansa. day written in red letters
b. day on which red flags are hoisted

106.

c. day on which processions are organized


d. A day of rejoicing
107.
The quality of his painting has fallen
__ greatly.
a. off b. with
c. by d. on
108.
Give the synonym of the word
shame.
a. neglect
b. pardon
c. glory
d. ignominy
109.
Choose the correct spelling.
a. Inormus
b. Inermos
c. Enormous d. Enurmus
110.
Cats kill mice. Make it passive voice.
a. Mice are being killed by cats.
b. Mice are killed by cats.
c. Mice is killed by cats.
d. Mice have been killed by cats.
111.
What is the verb form of the word
friend?
a. friendly
b. befriend
c. friendship
d. friendliness
112.
Birds eye view meansa. see exhaustively b. a rough idea
c. eyes of birds
d. a view of the sky

16
1
4
x

x
1|

MwYZ welqK
iZc~Y
nj
Gi gvb KZ?
21| K.
L. 56
M. 64
N. 60
1
DPz GKwU LyuwU GgbfveMCQ 6 3 %
x3

1
x3

K. 76
3|
18 dzU
f Mj h fvv AskwU wewQb bv
nq f~wgi mv_ 30 KvY k Kijv|
LyuwUwU gvwU _K KZUzKz DuPzZ f
wMqwQj?
4| K. 12 dzU L. 9 dzU
M. 6 dzU N.
3 dzU
5|
Kvb mbvevwnbxZ hw` AviI 11 Rb
mb wbqvM Kiv hZ Ze Zv`iK 20, 30,
40, 50, I 60 mvwiZ `uvo Kivbv hZ| H
mbvevwnbxZ KZRb mb wQj?
6| K. 59 Rb L. 79 Rb M. 589 Rb N.
619 Rb
7|
0.50.0005 = KZ?
8| K. 0.025
L. 0.00025
9| M. .000025
N. 0.25
10|
(0.011)2= KZ?
11| K. .1
L. .01
M. .001
N. .
0001
2|

15 15 15
15 15 Gi 15

mij Kij Zvi gvb ne-

12|

1
225

13| K. 0 L. 1

1
17

14|

M. 225

N.

Gi ni I jei m Kvb msLvwU

3
5

hvM Kij fMvskwU


nq?
15| K. 7
L. 8
M. 6
N. 9
16|
`ywU msLvi AaKi hvMdj 51|
Zv`i cv_Ki GK PZz_vsk 13| msLv
`ywU KZ?
17| K. 52,70 L. 26,75 M. 25,66
N.
25,77
18|
50wU eji ga 35wUi Mvq jvj `vM,
20wUi Mvq bxj `vM Ges 12wUi Mvq jvj I
bxj Dfq `vM AvQ| KZwU eji ga jvj ev
bxj `vMB bB?
19| K. 5wU
L. 9wU
M. 4wU
N. 7wU
20|
K GKwU wRwbm L-Gi wbKU 20% jvf
wew Ki| L wRwbmwU M-Gi wbKU K-Gi
qg~j wew Ki| L-Gi kZKiv KZ wZ nq?

2
16 %
3

L.

2
6 %
3

M.

1
16 %
3

N.

GK ew Kvb `ei avhg~ji 8%


Kwgkb w`qI 15% jvf Ki| h `ei qg~j
280.00 UvKv, Zvi avhg~j KZ UvKv?
23| K. 325.00 L. 350.00 M. 400.00 N.
560.00
24|
0.0005-0.008 = ?
25| K. 0.00625 L. 0.0075
26| M. 0.6250
N. 6.250
27|
(a 5) (x + a) = a2 25 nj x Gi gvb
KZ?
28| K. 5
L. 25
M. -5
N. -25
29|
Kvb mijiLv x-A Ges y- AK Q`
Kivi dj h wfyR MwVZ nq Zvi bvg30| K. mgKvYx wfyR
L.
mgev
wfyR
31| M. mgwev wfyR
N. welgev
wfyR
32|
wbPi `kwgK msLvjvi eng msLv
viv z`Zg msLvK Y Kij Ydj KZ
ne? .1, 0009, 020, 00133| K. .00009
L. .0001
34| M. .0018
N. .00018
35|
ivji Avq Avmgvi Avq Acv 25% fvM
ewk| Avmgvi Avq ivji Avq Acv kZKiv
KZ Kg?
36| K. 10
L. 15
M. 20
N.
25
37|
k~bvbi msLvwU KZ? 52 ..........,
39, 34|
38| K. 50
L. 48
M. 45
N.
42
39|
GKwU PevPvi `N, c I eacZKwU 0.1 wgUvi| GZ KZ cvwb aie?
40| K. 0.1 N. wg.
L. 0.01 N. wg.
41| M. 0.001 N. wg. N. 0.001 N. wg.
42|
Kvb ew GKwU KvR mKvj mvqv
AvUUvq i Ki GK NUv weiwZmn 7 NUv
30 wgwbU kl Kijb? KZUvi mgq Zvi KvR
kl nj?
43| K. weKvj 3Uv 45 wg. L. weKvj 4Uv
45wg.
44| M. weKvj 3Uv 15 wg.
N. weKvj
4Uv
45|
4 wKwg/NUv eM Pjj Kvb vb
cuQvZ h mgq jvM, 5 wKwg NUv
22|

17
1
2

eM Pjj Zvi Pq
NUv Kg mgq jvM|
vbwUi `~iZ KZ?
46| K. 8 wKwg L. 10 wKwg M. 12
wKwg N. 11 wKwg
47|
kwdK gvwmK Avq I eqi AbycvZ
11:10 Ges Zvi gvwmK mq 1,000 UvKv
nj Zvi gvwmK Avq KZ UvKv?
48| K. 12,000 L. 11,000
49| M. 11,500
N. 12,200
50|
Kvb cixvq gvU cixv_x`i 40%
Qvx| cixvq Qvx`i cvki nvi 40% Ges
Qv`i cvki nvi 60% nj gvU cvki nvi
KZ?
51| K. 36%
L. 42%
M. 48%
N.
52%
52|
100 MR j^v GKwU moKi Dfq cvk
15 dzU Ai MvQ jvMvZ nj KZwU Pvivi
cqvRb?
53| K. 21
L. 32
M. 40
N.
42
54|
Rve` Zvi x Bqvmwgb nZ 7 eQii
eo| Bqvmwgbi eqm Zvi Kbvi eqmi 7 Y|
hw` Kbvi eqm 4 eQi ci 7 eQi nq, Ze
Rve`i eqm KZ?
55| K. 21
L. 24
M. 28
N.
35
56|
hw` gvevBj dvbi c~e g~j t
eZgvb g~j = 5 t 3 nq, Ze c~e g~ji
Zzjbvq gvevBj dvbi g~j kZKiv KZ
nvm cqQ?
57| K. 30%
L. 40%
M. 45%
N.
35%
58|
Kvb kYxZ 100 Rb cixv_x wQj|
evwlK cixvq 94 Rb evsjvq Ges 80 Rb
MwYZ cvm KiQ| 75 Rb Dfq welq cvm
Kij KZ Rb Dfq welq dj KiQ?
59| K. 5
L. 3
M. 1
N. 2
60|
32-Gi 2 wfwK jMvwi`g KZ?
61| K. 3
L. 4
M. 5
N. 6
62|
GK ew Zvi xi Pq 3 eQii eo Ges
Zvi xi eqm Zv`i Qji eqmi 4 Y| 4 eQi
ci Qji eqm 12 eQi nj jvKwUi eZgvb
eqm KZ?
63| K. 30 eQi
L. 25 eQi M. 35 eQi N.
38 eQi
64|
wi cvwbZ GKwU bKvi MwZeM
NUvq 7 wKwg| Hic bKvwUi mvZi
AbyKj 33 wKwg c_ hZ 3 NUv mgq
jMQ| wdi Avmvi mgq bKvwUi KZ
NUv mgq jvMe?
65| K. 13 NUv
L. 12 NUv M. 11
NUv N. 10 NUv

ABC-Gi B = 90, BC = 5 mwg, AC


= 13 mwg, ABC- Gi Aci ev AB- Gi
`N KZ?
67| K. 3 mwg L. 4 mwg M. 11 mwg
N. 12 mwg
68|
GKUv _wjqvq 1 UvKv, 50 cqmv, 25
cqmv I 10 cqmvi gy`v AvQ Ges
memgZ 55.50 UvKv AvQ| cZK
gy`vi msLv KZ?
69| K. 30
L. 25
M. 35
N. 40
70|
GKwU NbKi (Cube) mgKvYi gvU
msLv71| K. 4wU
L. 8wU
M. 18wU
N. 24wU
72|
11 Rb jvKi Mo IRb 70 KwR| 90
KwR IRbi GKRb jvK Pj Mj evwK`i Mo
IRb KZ?
73| K. 62 KwR
L. 68 KwR
74| M. 80 KwR
N. 72 KwR
75|
40 _K 100 ch eng I z`Zg
gwjK msLvi Ai KZ?
76| K. 59
L. 56
M. 60
N.
70
77|
`yBwU msLvi M.mv. I j.mv.. h_vg
2 I 360| GKwU msLv 10 nj AciwU KZ?
78| K. 24
L. 48
M. 60
N.
72
79|
wekl gvbyhvqx mvRvbv 13, 17,
25, 41, - msLvmg~ni cieZx msLv KZ
ne?
80| K. 45
L. 73
M. 52
N.
62
81|
wcZv I cyi eqmi mgw 63 Ges
Zv`i eqmi AbycvZ 7 t 2| 9 eQi c~e
Zv`i eqmi AbycvZ KZ wQj?
82| K. 9 t 1
L. 7 t 1
M. 6 t 1
N. 8 t 1
83|
GKwU wfyRi wZbwU evi `N 13,
14 I 15 wgUvi| wfyRwUi dj KZ?
84| K. 60 eM wgUvi
L. 84 eM
wgUvi
85| M. 90 eM wgUvi N. 108 eM wgUvi
86|
wbPi Kvb msLvwU gwjK msLv?
87| K. 143
L. 91
M. 47
N.
87
88|
ARvbv msLvwU KZ?
89| 4, 11, 8, 9, 12 ?
90| K. 25
L. 27
M. 20
N.
30
91|
3 Rb cyil ev 5 Rb evjK GKwU KvR 20
w`b KiZ cvi| Ze 4 Rb cyil I 10 Rb evjK
H KvRwU KZ w`b KiZ cvie?
92| K. 10 w`b
L. 9 w`b M. 8 w`b
N. 6 w`b
66|

18
UvKvq 4wU Ges UvKvq 6wU `i mgvb
msLK Avgov wKb GK ew UvKvq 5wU
`i weq Kij Zvi jvf ev wZi cwigvY KZ?
94| K. wZ 1%
L. jvf 1%
95| M. wZ 4%
N.
Kvb
jvf
jvKmvb bB
96|
GK mi mgvb KZ wKjvMvg?
97| K. 0.97 wKjvMvg (cvq)
98| L. 0.93 wKjvMvg (cvq)
99| M. 1.07 wKjvMvg (cvq)
100| N. 1.09 wKjvMvg (cvq)
101|
11, 16, 26, 40, , 94 msLv mvwii
k~bvbi msLvwU KZ?
102| K. 60
L. 62
M. 72
N.
82
103|
GKwU Nii `N 16 dzU I c 12
dzU| 4 dzU `xN I 3 dzU cwewk
KvcU w`q gyovZ KqwU KvcU
jvMe?
104| K. 10wU
L. 12wU
M. 14wU
N. 16wU
93|

1
3

1
2

GKwU euvki
Ask jvj,
Ask Kvjv
Ges Aewk Ask mv`v| mv`v AskwU KZ?

105|

106| K.

Ask

1
3

Ask L.

1
5

Ask M.

1
6

Ask N.

3
5

4
3

107|
Kvb msLvi
Ask 80-Gi mgvb?
108| K. 140
L. 160
M. 240

220

N.

GKwU msLvi AaK Zvi GK-Z


Zxqvski Pq 17 ewk| msLvwU KZ?
110| K. 52
L. 84
M. 102
N.
204
111|
wcZv Ges cyi eqmi mgw 74 ermi
Ges Zv`i eqmi AbycvZ 10 ermi c~e 7
t 2 wQjv| 10 ermi ci Zv`i eqmi AbycvZ
KZ ne?
112| K. 30 t 16
L. 31t 16
113| M. 32 t 15
N. 33 t 15
114|
1 + 2 + 3 + ..... + 50 = KZ?
115| K. 1200 L. 1225
M. 1250
N.
1275
116|
? wPwZ vb Kvb msLvwU eme?
117| 0 5 12 21 ? 45
118| K. 28
L. 30
M. 32
N.
33
119|
ABC-Gi f~xg msjM `ywU KvY
h_vg 40 I 45| Aci KvYwUi cwigvY KZ?
109|

120| K. 40

L. 45

M. 95

N.

120
4 UvKvq 5wU Ki wKb 5 UvKvq 4wU
Ki weq Kij kZKiv KZ jvf ne?
122| K. 45% L. 48.50% M. 52.75% N.
56.25%
123|
wcZv, gvZv I cyi eqmi Mo 37 ermi|
Avevi wcZv I cyi eqmi Mo 35 ermi|
gvZvi eqm KZ?
124| K. 38 eQi
L. 41 eQi
M. 45 eQi
N. 48 eQi
125|
hw` (x-y)2 = 14 Ges xy = 2 nq Ze x2
2
+ y = KZ?
126| K. 12
L. 14
M. 16
N.
18
127|
x + y = 8, x y = 6 nj x2 + y2 -Gi
gvb128| K. 40
L. 60
M. 50
N.
80
129|
x2 + y2 = 8 xy = 7 nj (x+y)2 Gi gvb
KZ?
130| K. 6
L. 9
M. 10
N.
12
131|
(2+x)+3 = 3(x+2) nj x Gi gvb KZ?
121|

1
2

1
2

1
3

2
3

132| K.
L.
M.
N. 0
133|
hw` GKwU 10,000 UvKvi weji Dci

GKKvjxb 40% KgwZ Ges ci ci 36% I 4%


KgwZi cv_K KZ UvKv?
134| K. k~b
L. 144
M. 256
N.
400
135|
y = 3x + 2, y = -3x + 2 Ges y = -2
viv MwVZ RvwgwZK wPwU wK?
136| K. GKwU mgev wfyR
L. GKwU
mgwev wfyR
137| M. GKwU welgev wfyR
N. GKwU
mgKvYx wfyR
138|
bKv I mvZi eM NUvq h_vg
10 I 5 wK.wg| b`x c_ 45 wK.wg. `xN c_
GKevi AwKg Ki wdi AvmZ KZ NUv mgq
jvMe?
139| K. 9 NUv L. 12 NUv M. 10 NUv
N. 18NUv
140|
5 t 18, 7 t 2 Ges 3 t 6-Gi wgk AbycvZ
KZ?
141| K. 72 t 105
L. 72 t 35
142| M. 35 t 72
N. 105 t 72
143|
cvkvcvwk `yBwU eMi cZK
ev 20 dzU| BC = 6 dzU, CF = 5 dzU, DE
= KZ?
144| K. 15 dzU
L. 12 dzU
M. 20 dzU
N. 18 dzU
145|
hw` a3 b3 = 513 Ges a b = 3 nq
Ze ab-Gi gvb KZ?

19
146| K. 54
L. 35
M. 45
N. 55
147|
wfyR ABC Gi BE = EF = CF| ABC-Gi

dj 48 eMdzU nj wfyR ABC-Gi dj


KZ eMdzU?
148| K. 72
L. 60
M. 48
N. 64
149|
1, 3, 6, 10, 15, 21, .... avivwUi `kg c`
150| K. 45
L. 55
M. 62
N.
65
151|
wcZv I gvZvi eqmi Mo 45 ermi| Avevi
wcZv, gvZv I GK cyi eqmi Mo 36 ermi|
cyi eqm152| K. 9 eQi
L. 14 eQi
153| M. 15 eQi
N. 18 eQi
154|
UvKvq 3wU Ki wKb UvKvq 2wU Ki
wew Kij kZKiv KZ jvf?
155| K. 50%
L. 30%
M. 33%
N.
31%
156|
j I mvZi MwZeM h_vg NUvq
18/ wKwg I 6 wKwg| b`xc_ 48 wKwg
AwZg Ki cybivq wdi AvmZ mgq jvMe157| K. 10 NUv L. 5NUv
M. 6 NUv
N. 8 NUv
158|
Kvb msLvi 1/2 Aski mv_ 6 hvM
Kij msLvwUi 2/3 Ask ne, msLvwU KZ?
159| K. 53
L. 63
M. 36
N.
35

1
3
a

a2

1
a2

160|
nj
Gi gvb161| K. 6
L. 4
M. 2
N. 1
162|
x2 y2 + 2y 1 Gi GKwU Drcv`K 163| K. x + y + 1
L. x - y
164| M. x- + y -2
N. x y + 1
165|
6 Rb xjvK A_ev 8 Rb evjK GKwU

KvR 12 w`b kl KiZ cvi| 3 Rb x jvK I


12 Rb evjK H KvRwU KZw`b kl KiZ
cvie?
166| K. 3 w`b
L. 4 w`b M. 6 w`b
N. 12 w`b
167|
wbPi Kvb msLvwU eng?

3
5

4
15

2
20

7
25

168| K.
L.
M.
N.
169|
a + b = 7 Ges ab = 10 nj (a - b) =

KZ?

170| K. 4
171|
wbPi

eng?

L. 3
M. 2
fMvskjvi ga

N. 8
KvbwU

172| K.

2
3

3
4

L.

7
12

M.

5
9

N.

4x2 20x Gi mv_ KZ hvM Kij


hvMdj c~YeM ne?
174| K. 4
L. 9
M. 16
N. 25

173|

1
4
x

175|
176| K. 10

18

x2
nj,
L. 14

1
x2

Gi gvb neM. 16
N.

177|
x2 y2 + 2x + 1Gi GKwU Drcv`K178| K. x + y + 1
L. x y
179| M. x + y 1N. x y 1
180|
K I L GK GKwU KvR 10 w`b kl KiZ

cvi| L GKv 14 w`b KvRwU kl KiZ cvij K


GKv KZw`b KvRwU kl KiZ cvie?
181| K. 25 w`b L. 30 w`b M. 35 w`b
N. 40 w`b
182|
GKwU mgevqy wfyRi GKwU ev 12
wgUvi| wfyRwUi dj KZ?
183| K. 36

2
eMwgUvi

eMwgUvi
184| M. 36 eMwgUvi
eMwgUvi

1
3
x

185|
186| K. 9

18

x3
nj,
L. 12

L. 18
N.

1
x3

18

Gi gvb neM. 15
N.

wcZv I gvZvi Mo eqm 40 eQi| wcZv,


gvZv I cyi Mo eqm 32 eQi nj, cyi eqm
KZ?
188| K. 14 eQi
L. 16 eQi
189| M. 18 eQi
N. 20 eQi
190|
1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, avivwUi
cieZx msLv KZ?
191| K. 30
L. 33
M. 36
N.
40
187|

1
4
a

192|
193| K. 48

60

a3
nj

1
a3

L. 52

Gi gvb KZ ne?
M. 56
N.

194|
x2 y2 2x + 1 Gi GKwU Drcv`K195| K. x + y + 2
L. x + y - 2
196| M. x y 1
N. x y 2
197|
a + b = 5, ab = 6 nj a3 + b3 = KZ?

20
198| K. 30

230

L. 35

M. 215

N.

7, 10, 16, 28, 52, .... avivwUi cieZx


msLv KZ?
200| K. 74
L. 100
M. 104
N.
105
201|
8, 11, 17, 29, 53, .....................
avivwUi cieZx msLv KZ?
202| K. 75
L. 101
M. 105
N.
150
199|

203|
204|
a + b = 5, a b = 3 nj, ab = KZ?
205| K. 2
L. 4
M. 5
N. 6
206|
2, 5, 11, 23, 47, .... avivwUi cieZx

msLv KZ?
207| K. 95
L. 70
M. 58
N. 93
3
3
208|
a b = 3 nj a b 9ab = KZ?
209| K. 23
L. 27
M. 30
N.
33
210|
GKwU mylg evfyRi evi msLv 8 nj
cZKwU At KvYi cwigvc KZ?
211| K. 45
L. 125
M. 135
N.
145

1
8
a

a2

1
a2

212|
nj,
Gi gvb KZ?
213| K. 14
L. 12
M. 16
N. 18
214|
GKwU mylk efyRi cZKwU At

KvYi cwigvc 162 nj efyRwUi evmsLv


KZ?
215| K. 16
L. 20
M. 24
N.
26
216|
16 Rb jvK GKwU KvR 6 w`b mb
Ki| KvRwU 4 w`b mb KiZ KZ Rb
jvMe?
217| K. 20 Rb
L. 28 Rb M. 24 Rb N.
32 Rb
218|
Kvb ei ewnt Kvb we`y _K
ei Dci KqwU kK AvuKv hZ cvi?
219| K. 2wU
L. 4wU
M. 3wU
N. 1wU
220|
wcZv I `yB mvbi eqmi Mo 27
eQi| `yB mvbi eqmi Mo 20 eQi nj
wcZvi eqm KZ?
221| K. 41 eQi
L. 35 eQi
222| M. 38 eQi
N. 47 eQi
223|
96 K 7 t 4 AbycvZ ewaZ Kij bZzb
msLvwU ne224| K. 166
L. 168
M. 170
N.
172

x x x 1

3 4
6

225|

mgxKiY x Gi gvb KZ?

1
2

226|
K. x = 1
L.
227|
M. x = -2
N. x = 2
228| 500 UvKvi 4 eQii my` Ges 600 UvKvi

5 eQii my` GK 500 UvKv nj, my`i nvi


KZ?
229|
K. 5%
L. 7%
M.
10%
N. 15%
230| wcZv I wZb cyi eqmi mgw 60 eQi
nj 5 eQi ci Zv`i eqmi mgw KZ ne?
231|
K. 70 eQi
L. 80 eQi
232|
M. 90 eQi
N. 100 eQi
233| a + b = - c nj c = KZ?
234|
K. a b
L. (a + b)
235|
M. (b - a)
N. a + b + c
236| 1 NUv 40 wgwbU 5 NUvi KZ Ask?

237|

3
4

K.

1
3

L.

2
3

M.

1
4

N.

mgxKiY x2 + y + 3 = 0 wbgi
KvbwU wb`k Ki?
239|
K. e
L.
cvivevjv
M. Dce
N. MvjK
240| x2 7x + 12 = wbgi KvbwU?
241|
K. (x 4)(x 3)
L. (x 4)
(x+3)
242|
M. (x 3)(x+4)
N. (x+4)(x
3)
243| GKwU AvqZi `N ci 3 Y|
AvqZwUi dj 300 eMwgUvi nj
Dnvi cwimxgv KZ?
244|
K. 70 wgUvi
L. 75 wgUvi
245|
M. 80 wgUvi
N. 90 wgUvi
246| Pvji `vg 25% eo hvIqvq GK ew
Pvji eenvi Ggbfve Kgvji hb Zuvi
mvsmvwiK eq AcwiewZZ _vK| wZwb
Pvji eenvi kZKiv KZ fvM Kgvjb?
247|
K. 20%
L. 16%
M. 18%
N. 15%
248| wUcyi evbi eqm wUcyi eqmi I Zuvi
evevi eqmi ga-mgvYycvZx| wUcyi eqm
12 ermi, evevi eqm 48 ermi nj evbi
eqm KZ?
249|
K. 16 ermi
L. 24 ermi
250|
M. 18 ermi N. 20 ermi
251| e PZzfyRi GKwU KvY 75 nj
wecixZ KvYwU ne252|
K. 15
L. 25
M. 90
N. 105
238|

21

253|

Kvb msLvi

2
7

2
7

273|
M. 50 KwR
274| evwlK 4.5% mij

Ask 64 Gi mgvb?

K. 18
L. 248
M. 217
N. 224
255| Kvb msLvi 75% = 90|
256|
K. 100
L. 110
M. 115
N. 120
257| wcZvi eqm cyi eqmi 4 Y| 5 eQi ci
Zv`i eqmi mgw 60 eQi nj wcZvi
eZgvb eqm KZ?
258|
K. 25 eQi
L. 30 eQi
259|
M. 35 eQi
N. 40 eQi
260| 2(a2+b2) =
261|
K. (a+b)2 (a b)2
L. (ab)2
2
(a + b)
262|
M. (a+b)2 + (a b)2
N.
2
(a+b) 4ab
254|

263|

Kvb fMvskwU

264|

13
27

K.

33
50

2
3

_K eo?

L.

8
11

M.

3
5

N.

6, 8, 10 Gi MvwYwZK Mo, 7, 9 Ges


Kvb msLvi MvwYwZK Mo mgvb?
266|
K. 5
L. 8
M. 6
N. 10
267| Kvb msLvwU eng?
265|

268|

N.

2
5

K. 0.3

L.

1
3

2y 2 x 2
xy

M. 0.3

x 2 - 2y 2
xy

K.

278|

L.

x 2y
xy
2

2x 2 2 y 2
xy

279|
M.
N.
280| x + y = 6 Ges xy = 8 nj (x y)2 Gi

gvb KZ?
281|

12

K. 4

L. 6

M. 8

N.

P-Gi gvb KZ nj 4x2 Px + 9 GKwU


c~Y eM ne?
283|
K. 10
L. 9
M. 16
N. 12
284| x + y = 7 Ges xy = 10 nj (x y)2 Gi
gvb KZ?
285|
K. 3
L. 6
M. 9
N. 12
286| 2x2+x 15 Gi Drcv`K KvbwU?
287|
K. (x+3)(2x 5) L. (x 3)(2x
5)
288|
M. (x 3)(2x+5)
N. (x+3)
(2x+5)
289| a : b = 4 : 7 Ges b : c = 5 : 6 nBj a :
b : c = KZ?
290|
K. 4 : 7 : 6
L. 20 : 35 :
24
291|
M. 20 : 35 : 42
N. 24 : 35 :
30
282|

`yB ex GK GKwU KvR 8 w`b KiZ


cvi| c_g ew GKvKx KvRwU 12 w`b
KiZ cvi| wZxq ew GKvKx KvRwU KZ
w`b KiZ cvie?
270|
K. 20 w`b L. 22 w`b M. 24
w`b N. 26 w`b
271| GK `vKvb`vi 110 UvKv KwR `vgi
wKQz Pvqi m 100 UvKv KwRi `vgi
wY cwigvY Pv wgwkZ Ki Zv 120 UvKv
KwR `vg wew Ki gvU 2,000 UvKv jvf
Kij| `vKvb`vi wZxq cKvii KZ KwR Pv
q KiwQj?
272|
K. 100 KwR
L. 80 KwR
269|

N. 60 KwR
my` KZ UvKv
wewbqvM Kij 4 eQi Zv 826 UvKv ne?
275|
K. 458 UvKv
L. 650 UvKv
276|
M. 700 UvKv
N. 725 UvKv
277| x- [x-{x-(x+1)}] Gi gvb KZ?

292|
293|

1
2
a

nj,
K. 0

a2

a2

KZ?
L. 1

M. 2
N. 4
294| 64 Kvb msLvi 50%?
295|
K. 32
L. 96
M. 128
N. 256
296| (0.01)2 = KZ?
297|
K. 0.1
L. 0.001 M. .01331
N. .001331
298| GK Gqi KvbwUi mgvb?
299|
K. 10 eMwgUvi
L.
100 eMwgUvi
300|
M. 1000 eMwgUvi
N.
10000 eMwgUvi
301| 3, 9 I 4 Gi PZz_ mgvbycvwZK
KvbwU?

22
302|

N. 18

L. 12

K. 9

4 5 1 3

5 8 3 5
303|

3
10

M. 15

KZ?

1
3

2
3

1
2

304|
K.
L.
M.
N.
305| K I L-Gi eZbi AbycvZ 7 t 5| K, L

Acv 400 UvKv ewk cj L-Gi eZb KZ?


306|
K. 900 UvKv
L.
1,000
UvKv
307|
M. 1,100 UvKv
N.
1,600
UvKv
308| 2% nvi my` 100 UvKvi 3 eQii my`
Acv 3% nvi my` H UvKvi 3 eQii my`
KZ ewk ne?
309|
K. 3 UvKv
L. 4 UvKv
M. 2
UvKv N. 1 UvKv
310| x2 2xy z2+2yz Gi GKwU Drcv`K (xz) nj AciwU311|
K. (x 2y+z)
L. (x 2y z)
312|
M. (x + 2y + z)
N. (x + 2y
z)
313| 2x2 x 3 Gi Drcv`K KvbwU?
314|
K. (2x + 3)(x 1)
L. (2x + 3)
(x 1)
315|
M. (2x + 3)(x + 1)
N. (2x 3)(x 1)
316| iLvq KqwU cvwe`y AvQ?
317|
K. `ywU
L. GKwU
318|
M. Kvb cvwe`y bB
N.
Dcii GKwUI bq
319| GKwU KvYi gvb 80 nj DnvK wK
KvY ej?
320|
K. yjKvY
L.
m~KvY
321|
M. mgKvY
N. mijKvY
322| `yB m~iK KvYi AbycvZ 23 : 13,
KvY `yBwU KZ?
323|
K. 115,65 L. 92,88 M. 138,42
N. 102,78
324| GKwU AvqZi dj 247 eMdzU|
`N 19 dzU nj c KZ?
325|
K. 12 dzU
L. 13 dzU M. 14
dzU N. 11 dzU
326| cvki msLvwji ga KvbwU z`Zg?

327|

N.

11
8

K.

4
7

L.

7
9

M. 56

kZKiv evwlK 5 UvKv nvi my` 400


UvKv nj 650 UvKvi 6 ermii my` KZ?
329|
K. 270 UvKv
L.
273
UvKv
330|
M. 272 UvKv N. 275 UvKv
331| GKwU KvYi mgvb 150 nj ZvK wK
KvY ej?
332|
K. m~ KvY
L.
yj
KvY
333|
M. mij KvY N. ce KvY
334| wfyRi
wZb
evi
`N
mwUwgUvi `qv njv| Kvb wfyR
Ab me?
335|
K. 2, 5 Ges 8
L. 3, 4 Ges
5
336|
M. 5, 4 Ges 9
N. 12, 5 Ges
6
328|

a
337|
338|

1
3
a

a4

nj,
K. 27

1
?
a4

L. 47
M. 57
N. 77
339| GKwU Nvov 1229.60 UvKvi weq Kij
6% jvf nq, NvovwUi q g~j KZ?
340|
K. 1050 UvKv
L.
1150
UvKv
341|
M. 1160 UvKv
N.
1300
UvKv

a3 1

342| KvbwU
Gi Drcv`K?
343|
K. (a + 1) (a + 1) (a + 1)
344|
L. (a + 1)(a2 + a + 1) M. (a 1)

(a2 a+1)
345|
N. (a + 1)(a2 a + 1)
346| GKwU Nwo 560 UvKvq weq Kivq
20% wZ nj NwUwUi qg~j KZ?
347|
K. 500 UvKv
L. 600 UvKv
348|
M. 700 UvKv
N. 800 UvKv

349|
350|
351| GKwU mylg e fyRi evi msLv 12

nj cZKwU ewnt KvYi cwigvY KZ?


352|
K. 15
L. 20
M. 25
N. 30
353| (4a2 + 9b2) ivwkwUi mv_ KvbwU
hvM Kij hvMdj c~YeM ne?
354|
K. 6ab L. 12ab
M. 18ab N.
24ab
355| GKwU wfyRi cwimxgv 45 mwg Ges
evjvi AbycvZ 3 t 5 t 7 nj z`Zg evi
`N ne356|
K. 6 mwg
L. 9 mwg M.
12mwg N. 15 mwg

23
1 a2 + 2ab b2 Gi Drcv`Kmg~n
KvbwU?
358|
K. (1+a b)(1 a + b)
359|
L. (1+a+b) (1 a + b)
360|
M. (1+a+b)(1 a b)
361|
N. (1 a + b)(1 a b)
362| 2x+3y Gi eMdj KZ?
363|
K. 2x2+6xy+6y2
L.
2
4x +12xy+9y2
364|
M. 4x2+6xy+6y2
N. 2x2 + 12xy +
2
6y
365| GKwU UvwcwRqvgi dj 12 mwg2|
mgvivj evqi `N 3 mwg| mgv
ivj evqi gaeZx `~iZ KZ?
366|
K. 2 mwg L. 3 mwg
M. 4
mwg N. 5 mwg
367| 2x2 9x 35 Gi GKwU Drcv`K368|
K. (2x 5)
L. (x 7)
369|
M. (2x 7) N. (x 5)
370| GKwU Uwjwfkbi qg~j 6,000 UvKv|
UwjwfkbwU KZ g~j weq Kij weZvi
60% jvf ne?
371|
K. 8,000
L. 9,000
372|
M. 9,600
N. 10,000
373| wfyRi h-Kvb `yBwU ewnt KvYi
mgw374|
K. `yB KvYi mgvb
L. `yB
mgKvYi QvU
375|
M. `yB mgKvYi eni N. GK
mgKvY
376| wcZvi 25 eQi eqm cyi Rb nq|
wcZvi KZ eQi eqm Zvi cyi wY ne?
377|
K. 40 eQi
L. 45 eQi
378|
M. 50 eQi N. 55 eQi
379| Kvb msLvwU eng?
357|

380|

N.

7
8

L. 0.90

K. 0.30

381|

M.

4
5

24

evsjv`k
34|Kvb Mvx _K evOvwj RvwZi cavb
Ask Mo DVQ?
N. wmjU
35|K. bwMUv L. fvUPxb
M. `vweo
welhK
N. AwK
^vaxbZv hy Ae`vbi Rb exicZxK
Dcvwa jvf Ki KZRb?
36|evsjv`k wPwb wki Uwbs BbwwUDU
iZc~Y
Kv_vq AewZ?
4| K. 7 Rb L. 68 Rb M. 175 Rb N. 426
Rb
K. w`bvRcyi L. iscyi
M. Cki`x N.
MCQ37|
hkvi
evsjv`ki
cvvj
GKvWwg
Kv_vq

1| Kvb Rjvq wc,wU, AvB BbwwUDU382|


bB?
2| K. XvKv
L. ivRkvnx
M. PMvg
3|

5|

AewZ?
6| K. ivRkvnx
N. Lyjbv

L. XvKv

383| 38|gvbevwaKvi w`em cvwjZ nq Ke?


M. PMvg
39|K. 26 Ryb
L. 1 AvM
M. 1 g

7|
8| evsjv`k

mec_g Kvb gwnjv U


wUDe wki gvb nb?
9| K. cvifxb dvZgv
L. wdivRv
eMg
10|M. iIkb Rvnvb
N.
KvwbR
dvZgv
11|^vaxbZv hy Ae`vb ivLvi Rb KZRb
gwnjvK exi cZxK DcvwaZ f~wlZ Kiv
nq?
12|K. 5 Rb
L. 7 Rb
M. 2 Rb
N.
6 Rb
13|
14|Kgmsvb

evsK cwZwZ nq Kvb


mb?
15|K. 1995
L. 1996
M. 1998 N.
2001
16|evsjv`k cigvYy kw Kwgkb MwVZ nq
Kvb mb?
17|K. 1972
L. 1973
M. 1975
N.
1997
18|XvKvq evsjvi ivRavbx vcbi mgq gvMj
mye`vi K wQjb?
19|K. Bmjvg Lvb
L. Bevnxg Lvb
20|M. kvqv Lvb
N. gxi Rygjv
21|m~h`xNj evox PjwPi cwiPvjK K?
22|K. kL wbqvgZ kvKi
L.
Rwni
ivqnvb
23|M. myfvl `
N. Lvb AvZv
24|evsjv`ki
mePq
QvU
BDwbqb
KvbwU?
25|K. mU gvwUb
L. jvjcyi
26|M. wnwj
N. jvjgvnb
27|RvZxq wZmai DPZv KZ?
28|K. 46.5 wg. L. 46 wg. M. 45.5wg.
N. 45wg.
29|HwZnvwmK 21-`dv `vwei c_g `vwewU
wK wQj?
30|K. evsjvK AbZg ivfvlv
31|L. cv`wkK ^vqkvmb
32|M. c~eevsjvi A_bwZK elg
`~ixKiY
33|N. webv wZc~iY Rwg`vix DQ`

N. 10 wWm^i
40|evsjv`ki meenr C`i RvgvZ mvaviYZ
Kv_vq nq _vK?
41|K. evqZzj gvKviig, XvKv
42|L. kvn gL`yg gmwR`, ivRkvnx
43|M. RvZxq C`Mvn, XvKv
44|N. kvjvwKqv, wKkviM
45|`wY Zvjcw xc Kvb b`xi gvnbvq
AewZ?
46|K. icmv
L. evjki M. nvwoqvfvv
N. fie
47|KvRxi gw`i Kvb Rjvq AewZ?
48|K. RqcyinvU
L. Kzwgjv
49|M. ivvgvwU
N.
w`bvRcyi
50|evsjv`ki mxgveZx Kvb Rjvi mv_
fviZi Kvb mshvM bB?
51|K. ev`ievb
L. PuvcvBbeveM
52|M. cMo
N. w`bvRcyi
53|evsjv`ki GKgv cvnvwo xc KvbwU?
54|K. mUgvwUb
L.
gnkLvjx
55|M. Qov xc
N. wbSzg xc
56|BivUg wK?
57|K. DbZ RvZi avb
L. DbZ RvZi
Bz
58|M. DbZ RvZi cvU
N. DbZ
RvZi Pv
59|emiKvwi wej KvK ej?
60|K. wKvi h wejK emiKvwi ej
NvlYv `b
61|L. msm` m`m`i DvwcZ wej
62|M. weivax `ji m`m`i DvwcZ wej
63|N. ivcwZ KZK NvwlZ Kvbv wej
64|evsjv`k Kwl ejvKv I `vqj
bvg `ywU wKmi?
65|K. `ywU Kwl hcvwZi bvg
L. `ywU
Kwl msvi bvg
66|M. DbZ RvZi Mg km
N. Kwl
Lvgvii bvg
67|AvRvwZK gvZfvlv w`em Kvb mvj
^xKZ nq?
68|K. 1998 L. 1999 M. 2000 N. 2001
69|cvPxb cyybMi Kv_vq AewZ?

25
70|K. gqbvgwZ
71|M. gnvvbMo

L. wegcyi
N. cvnvocyi
72|mvKfy Kvb `k Kvb wekwe`vjq
bB?
73|K. gvjxc
L. kxjsKv
74|M. bcvj
N. fyUvb
75|wbgi
Kvb
chUK
mvbviMuvI
GmwQjb?
76|K. dv-wnqb
L. Beb eZzZv
77|M. gvKv cjv
N. wnDqb mvs
78|evsjv`k Kvb mb CTBT Abygv`b Ki?
79|K. 1999
L. 2000
M. 2001
N.
2002
80|evsjv`k RvZxq msm` Kvivg nq KZ
m`mi DcwwZZ?
81|K. 57Rb L. 60 Rb M. 62 Rb N. 65
Rb
82|evvjx I hgybv b`xi mshvM Kv_vq?
83|K. ivRkvnx
L. cvebv M. eov N.
wmivRM
84|g~j mshvRb Ki evsjv`k KLb _K Pvjy
Kiv nq?
85|K. 1 RyjvB, 1991
L. 1 RyjvB, 1993
86|M. 1 RyjvB, 1995
N. 1 Rvbyqvwi,
1996
87|fviZi m evsjv`ki mxgv Rjv
KqwU?
88|K. 28
L. 30
M. 31
N. 35
89|evsjv`k Kvb mvj wek evwYR msvi
m`m nq?
90|K. 1991
L. 1994
M. 1992
N.
1995
91|SPARSO Kvb gYvjqi Aaxb?
92|K. wk gYvjq
L. wkv gYvjq
93|M. cwiek gYvjq N.
cwZiv
gYvjq
94|evsjv`k iwOb wUwf mcPvi Kvb mvj
i nq?
95|K. 1979
L. 1980
M. 1981
N.
1982
96|Kvb AvBb msvi Ki ive (Rapid
Action Battalion) MVb Kiv nq?
97|K. wWGgwc Av 1976
L. wWwe
cywjk Av 1983
98|M. ivwcW AvKkb evwUwjqb Av
2003
99|N. AvgW cywjk evwUwjqb Av
1979
100| evsjv`ki ^vaxbZv hy exiZc~Y
Ae`vbi Rb KZ RbK exi Dg DcvwaZ
f~wlZ Kiv nq?
101|
K. 257 Rb L. 163 Rb M. 44Rb
N. 68Rb
102| ^vaxbZvi c_g WvKwUKU Kvb
Qwe wQj?

K. RvZxq wZma
L.
jvjevMi Kjv
104|
M. mvbv gmwR` N.
evsjv`ki gvc
105| evsjv`ki mec_g hv`yNi KvbwU?
106|
K. RvwZZvwK hv`yNi
L. RvZxq hv`yNi
107|
M. ei` MelYv hv`yNi
N.
XvKv bMi hv`yNi
108| AvBb-kLjv weNKvix Aciva (`Z
wePvi) AvBb RvZxq msm` cvm nq Kvb
mvji KZ ZvwiL?
109|
K. 17B Gwcj, 2002
L. 9B
Gwcj, 2002
110|
M. 18B gvP, 2002
N. 3iv
Gwcj, 2002
111| nvj`v fvwj Kv_vq AewZ?
112|
K. ivvgvwU
L.
LvMovQwo
113|
M. ev`ievb
N. mxc
114| eZgvb eni XvKv Rjv cvPxb Kvj
Kvb Rbc`i Afy wQj?
115|
K. mgZU L. cyy
M. e
N. nwiKj
103|

116|
117| evsjvq

gymwjg AvwacZ wevii


m~Pbv K Kib?
118|
K. Avjx g`vb LjRx
L.
ZzNwij Lvb
119|
M. mvgQzwb wdivR
120|
N. BLwZqvi Dwb gvnv`
eLwZqvi LjRx
121| BsiR B Bwqv Kvvbx KLb evsjv,
wenvi I Dwolvi `Iqvbx jvf Kib?
122|
K. 1690
L. 1765
M.
1793 N. 1829
123| evsjvq gymjgvb`i ga AvaywbK wkv
cPjbi Rb K AMYx f~wgKv cvjb Kib?
124|
K. mq` Avgxi Avjx L. bIqve
Ave`yj jwZd
125|
M. bIqve mvi mwjgyjvn N. mvi
mq` Avng` Lvb
126| cvwKvb
kvmbZvwK
cwil`i
(Constituent Assembly) aviv weeiYxZ
evsjv fvlv eenvii `vex K c_g
KiwQjb?
127|
K. Aveyj nvkg
L. kL
gywReyi ingvb
128|
M. Wt gyn` knx`yjvn
N. axi`bv_ `
129| evsjv`ki
cvPxbZg
bMi
K`
KvbwU?
130|
K. gqbvgwZ
L. cvnvocyi
131|
M. gnvvbMo
N.
mvbviMuv

26
132| evsjv`ki RvZxq w`em KvbwU?
133|
K. 16 wWm^i
L.

gvP

26

134|
M. 21 deqvwi
N. 7 gvP
135| evsjv`ki Kvb cwZ mePq ewk

AvRvwZK
cyivi
I
mvgbv
cqQb?
136|
K. nvwg`yi ingvb
L.
dRjyi ingvb Lvb
137|
M. bveiv Avng` N. RyjwdKvi
Avjx Lvb
138| wewe cwi K wQjb?
139|
K. AvIiRei Kbv
L. kvq
v Lvbi Kbv
140|
M. gywk`Kzwj Lvbi x
N.
AvwRgym&kvbi gvZv
141| cvnvocyii e wenvii wbgvZv K?
142|
K. ivgcvj
L. agcvj
143|
M. P`
N. Avw`k~i
144| evsjv`ki mePq ewk e`wkK gy`v
AwRZ nq Kvb LvZ nZ?
145|
K. Pv
L.
cvU
I
cvURvZ `e
146|
M. Zwi cvlvK
N. wPswo
gvQ
147| c_g mvd Mgm& Kv_vq AbywZ nq?
148|
K. XvKv
L. bqvw`jx
M.
Kj^v N. KvVgvy
149| wmjU Kvb b`xi Zxi AewZ?
150|
K. Avwoqvj Luv
L. myigv
151|
M. P`bv
N. icmv
152| evsjv`ki weLvZ gwbcyix bvP Kvb
Aji?
153|
K. ivvgvwU
L. iscyi
M.
Kzwgjv N. wmjU
154| cavbgxi wbqvMi evBi ivcwZ
cavbgxi civgk eZxZ Kvb KvR
GKKfve KiZ cvib?
155|
K. cavb wbevPb Kwgkbvi
wbqvM
156|
L. cavb wePvicwZ wbqvM
157|
M. AwWUi Rbvij wbqvM
158|
N. cvewjK mvwfm Kwgkbi
Pqvigvb wbqvM
159| RvZxq msm`feb KZ GKi Rwgi Dci
wbwgZ?
160|
K. 320 GKi L. 215 GKi
161|
M. 185 GKi
N. 122 GKi
162| fviZi m evsjv`ki cvwb Pzw
Kv_vq ^vwiZ nq?
163|
K. `vwRwjs
L. KjKvZv
164|
M. bqvw`jx
N. XvKv
165|
166| cv I hgybv Kv_vq wgwjZ nqQ?
167|
K. Puv`cyi
L. wmivRM

168|
M. Mvqvj`
N. fvjv
169| eZgvb evsjv`k enr mvnvhKvix

`k KvbwU?
170|
K. Rvcvb
L. Rvgvwb
171|
M. hyiv
N. hyivR
172| evsjv`k Kvb AwjwK Mgm c_g
AskMnY Ki?
173|
K. jm Gjm
L. AvUjvUv
174|
M. gv
N. gwKv
wmwU
175| evsjv`ki msm`xq eev msweavbi
Kvb mskvabxi gvag cybtcewZZ
nq?
176|
K. Ag
L. beg
M. GK`k
N. v`k
177| 1971 mvji 16 wWm^i cvwKvwb
evwnbx XvKvi Kv_vq AvZmgcY Ki?
178|
K. igbv cvK
L. cb
gq`vb
179|
M. ZrKvjxb imKvm gq`vb
N. XvKv KvUbgU
180| evsjv`ki
RvZxq msm` msiwZ
gwnjv Avmbi msLv KZ?
181|
K. 20
L. 25
M. 50
N. 40
182| evsjv`k
Kvb
mvj
KgbIqj_-Gi
m`mc` jvf Ki?
183|
K. 1972
L. 1973
M. 1974
N. 1975
184| wbgwjwLZ KvbwUi Dci evsjv`k
AewZ?
185|
K. UwcK Ae KwcKb
L.
UwcK Ae Kvbmvi
186|
M. BKzqUi
N.
AvKwUK mvKj
187| evsjv`k K`xq Mv-cRbb Lvgvi
Kv_vq AewZ?
188|
K. ivRkvnx
L. PMvg
189|
M. wmjU
N. mvfvi,
XvKv
190| Mevw` c RvZ Dbqb cvK fviZ
Dcgnv`k Kvb wewUk c_g AMYx
f~wgKv cvjb Kib?
191|
K. wgt R GBP we njb
L.
jW wjbwj_Mv
192|
M. jW KvBf
N.
Iqvib nwsm
193| evMinvU Lvb Rvnvb Avjxi cwZwZ
gmwR`wU KZ M^yR wewk?
194|
K. 80
L. 87
M. 60
N. 81
195| ivRkvnxi Divsk, eovi cwgvsk, iscyi I
w`bvRcyii wKQz Ask wbq MwVZ196|
K. cjjMwVZ mgf~wZ
L.
ei`f~wg

27
M. Die
N.
gnvvbMo
198| evsjv`ki b-evwnbxi cZxK wK?
199|
K. ejvKv
L. kvcjv
200|
M. bKv
N. KuvwP ewZ
bvi I Dci kvcjv
201| evsjv`ki mePq iZc~Y LwbR
m` KvbwU?
202|
K. Kqjv
L. Pzbvcv_i
M.
mv`vgvwU N. Mvm
203| evsjv`ki we`yr kwi Drm204|
K. LwbR Zj
L.
cvK
wZK Mvm
205|
M. cvnvox b`x
N.
Dcii
mejvB
206| ajkix b`xi kvLv b`x KvbwU?
207|
K. kxZjv
L.
eywoMv
208|
M. aijv
N. eskx
209| evsjv`ki gywhyi mgq XvKv kni
Kvb mii Aaxb wQj?
210|
K. wZb b^i mi
L.
`yB b^i mi
211|
M. Pvi b^i mi N. GK b^i
mi
212| Rbve Gd.Avi. Lvb evsjv`ki Rb Mie|
wZwb wK wQjb?
213|
K. cwZ
L.
Kvvi
wePviK
214|
M. AvYweK wevbx N. KwDUvi
wevbx
197|

215|
216| evsjv`ki mePq Di AewZ vbi

bvg-

217|
K. ZZzwjqv
L. cMo
218|
M. evsjvevv
N. bKkvjevox
219| wewUk ewYK`i wei GKRb PvKgv

Rywgqv
bZv
we`vni
cZvKv
DwoqwQjb, Zvi bvg220|
K. ivRv ww`e ivq
L.
ivRv wfyeb PvKgv
221|
M. Ryv Lvb
N. Rvb eLm
Luv
222| 1874 mvj XvKv kni cvwb mieivn Kivi
Rb c_g cvwb mieivn Kvhg vwcZ
nq223|
K. m`iNvU
L.
Puv`bxNvU
224|
M. cvvMvjvq N.
kvgevRvi
225| KevRvi Qvov evsjv`ki Avi GKwU
AvKlYxq I chUb-AbyKj mgy` mKZ226|
K. bqvLvjxi QvMjbvBqv
L.
PMvgi euvkLvwj

M. Lyjbvi gsjv
N.
cUzqvLvwji KzqvKvUv
228| jvjevM `yMi Afii mgvwaZ
mgvwnZ kvqv Lvbi GK Kbvi Avmj
bvg229|
K. cwiwewe
L.
Bivb&
`yL&Z
230|
M. Rvnvbviv
N. gwiqg
231| KD gvjv, KD Zmwe Mjvq, ZvBZv
RvZ wfb ejvq-GB cswwU wbPi
GKRbi jLv232|
K. jvjb kvn
L.
wmivR
muvB
233|
M. g`b evDj N. cvMjv KvbvB
234| evsjv`ki c_g Pvqi Pvl Avi nq235|
K. wmjUi gvjbxQovq
L.
wmjUi Zvgvwej
236|
M.
cveZ
PMvgi
LvMovQwoZ
237|
N. wmjUi Rvdbvq
238| cm& fvhwU wmDj AwjwKi
cvK vb cqwQj| Gi fvi Gi bvg239|
K. bfiv Avng`
L.
nvwg`yvgvb Lvb
240|
M. Ave`yjvn Lvj`
N.
myjZvbyj Bmjvg
241| Kvb bMixZ gvNj Avgj mye evsjvi
ivRavbx wQj?
242|
K. Mo
L. mvbviMuvI
M. XvKv N. Mjx
243| jvjevMi Kjv vcb Kib K?
244|
K. kvqv Lvb
L. kvn
myRv
245|
M. wUcy myjZvb
N.
Bmjvg
Lvb
246| Dcgnv`ki mekl Mfbi Rbvij K
wQjb?
247|
K. jW wgUv
L.
jW
KvRb
248|
M. jW gvDUevUb
N.
jW Iqvfj
249| AfixY KUBbvi wWcv Kv_vq
AewZ?
250|
K. PMvg
L. XvKv
M.
gsjv N. Lyjbv
251| Rxebvb` `vki Rbvb Kvb Rjvq?
252|
K. ewikvj Rjv
L. dwi`cyi
Rjv
253|
M. XvKv Rjv
N.
ivRkvnx
Rjv
254| 14 wWm^i 1993 ZvwiL knx`
eywRxex`i wZK iYxq Ki ivLvi Rb
XvKvi gvU KZwj moKi bvgKiY Kiv nq?
255|
K. 4wU
L. 5wU
M.
6wU
N. 7wU
227|

28
evsjv`k mviv eQi bve gY b`x c`i
`N KZ?
257|
K. 8,000 wK.wg.
L.
5,200
wK.wg.
258|
M. 11,000 wK.wg.
N. 8,500
wK.wg.
259| K
evsjvi
ivRavbx
XvKv
_K
gywk`vev` vbvwiZ Kib?
260|
K. beve wmivRDjv
L.
beve gywk`Kzwj Luv
261|
M. mye`vi Bmjvg Lvb
N. beve kvqv Lvb
262| evsjv`k wbg DjwLZ Kvb mgqi
Rb RvwZmsN wbivcv cwil` Avqx
m`m wbevwPZ nqwQj?
263|
K. 1978-79
L. 1979-80
264|
M. 1980-81
N. 1981-82
265| mUgvwUb xc-Gi Avi GKwU bvg
wK?
266|
K. wRbwRiv
L.
mvbvw`qv
267|
M. KzZzew`qv
N.
wbSzg xc
268| exi k nvwg`yi ingvbi c`ex wK wQj?
269|
K. wmcvnx
L. jv bvqK
270|
M. nvwej`vi
N. Kvb
271| 1952 mvji ZrKvjxb fvlv Av`vjb
wKmi Rb w`qwQj?
272|
K. GK ivRbwZK gZev`i
273|
L. GK mvswZK Av`vjbi
274|
M. GK bZzb RvZxq PZbvi
275|
N. GK bZzb mgvR eevi
276| c~ee Rwg`vwi `Lj I cRvZ AvBb
Ke cYxZ nq?
277|
K. 1950
L. 1948
M. 1947
N. 1954
278| ecy b` wngvjqi Kvb k _K
Drcb nqQ?
279|
K. eivBj
L. Kjvm
280|
M. KvbRNv
N.
MWDBb
Awb
281| evKjv euva Kvb b`xi Zxi AewZ?
282|
K. kxZjv
L.
eywoMv
283|
M. gNbv
N. ZzivM
284| dvivv euva evsjv`ki mxgv _K
KZ `~i AewZ?
285|
K. 24.7 wKjvwgUvi
L. 21.0
wKjvwgUvi
286|
M. 19.3 wKjvwgUvi
N.
16.5 wKjvwgUvi
287| fviZ-evsjv`ki
h_ b`x Kwgkbi
AbZg cavb j288|
K. `y `ki b`xjv bveZv
ew
256|

289|

AcmviY

L. `y `ki b`xjvi cwjgvwU

M. ebv wbqY `y `ki ga


mnhvwMZv
291|
N. `y `ki b-cwienb eevi
Dbqb
292| evsjv`ki PxbvgvwUi mvb cvIqv
wMqQ293|
K. ivYxM
L.
weRqcyi
294|
M. UKinvU
N.
evMvjxevRvi
295| GLvb hviv cvY w`qQ
296|
igbvi
DagyLx
KP~ovi
wbP
297|
mLvb
Avwg
Kuv`Z
Avwmwb-Gi iPwqZv298|
K. Rwni ivqnvb
L. Mvd&dvi
Payix
299|
M. kvgmyi ingvb
N.
gvneyeyj Avjg Payix
300| knii ivvq UvwdK jvBU h g Abymvi
Rj Zv njv301|
K. jvj-meyR-njy`-jvj-meyR
290|

302|
L. jvj-njy`-meyR-jvj-njy`
303|
M. jvj-njy`-meyR-njy`-jvj
304|
N. jvj-njy`-jvj-meyR-njy`
305| evsjv`ki eng b`x KvbwU?
306|
K. gNbv
L. cv M. ecy

N. hgybv

307| evmm GKwU308|


K. GKwU msev` msvi bvg

L. GKwU cm Kvei bvg


309|
M. GKwU Leii KvMRi bvg N.
GKwU we`kx Kvvwbi bvg
310| evsjv`ki Kvb ebf~wg kvjei Rb
weLvZ?
311|
K. wmjU ebf~wg
L. cveZ
PMvgi ebf~wg
312|
M. fvIqvj I gaycyii ebf~wg
313|
N. Lyjbv, ewikvj I cUzqvLvjxi
ebf~wg
314| nwicyi Zj Avwevi nq315|
K. 1987
L.1986
M. 1985
N. 1984
316| Jla bxwZi cavb Dk njv317|
K. AcqvRbxq Ges wZKi Jla
cZ e Kiv
318|
L. Jla wk `kxq KuvPvgvji
eenvi wbwZ Kiv
319|
M. Jla wk `kxq
wkcwZ`i
AMvwaKvi `qv
320|
N. we`kx wkcwZ`i `kxq
KuvPvgvj eenvi eva Kiv

29
321| weKGmwc njv322|
K. GKwU xov wkv msvi

bvg

323|
324|

bvg

L. GKwU msev` msvi bvg


M. GKwU wKkvi dzUej Uxgi

N. GKwU xov I msMxZ wkv


cwZvbi bvg
326| evsjvq wPivqx e`ve ceZb Kiv
nq Kvb mvj?
327|
K. 1700
L. 1762
M. 1765
N. 1793
328| 1988 mvji wmDj AwjwK evsjv`ki
Kvb fvii wkKg c`kbxZ vb
cvq?
329|
K. kvgxg wkK`vi
L. mq`
Avyjvn Lvj`
330|
M. nvwg`yvgvb Lvb
N.
Ave`yj myjZvb
331| cw_exi DPZg Rxe AvMqwMwi
KvbwU?
332|
K. gbvjvqv
L.
KvUvcvw
333|
M. mvsM
N.
KvUvKvwP
334| evsjv`ki
mekl
f~wg
msvi
AwWbv Kvb mvj Rvix Kiv nq?
335|
K. 1980 L. 1984
M. 1986
N. 1990
336| gaycyii ebK wK aibi eb ejv nq?
337|
K. wPinwir
L. cSiv
M.
wgwkZ N. iBb
338| wK KviY mvWjvi Kwgkb XvKvq GKwU
wekwe`vjq cwZvi mycvwik Kib?
339|
K. Qv`i Av`vjb
340|
L. GZ`vji RbMYi `vex
341|
M. XvKvq Kvb wekwe`vjq
bv _vKv
342|
N. KvjKvZv wekwe`vjq Qv I
KjR msLv ew
343| vbxq miKvi ejZ wK eySvq?
344|
K. `ki wewfb GjvKvK z`
z` GjvKvq wef Ki Ki Avivcmn
mxwgZ gZv AcY Ki vbxq KZc
MVb Kiv
345|
L. AwbevwPZ vbxq msv
346|
M.
K`xq
miKvii
vbxq
cwZwbwa
347|
N. vbxq miKvi Z`viKKvix
K`xq KgKZv
348| cvPxb P`xci eZgvb bvg wK?
349|
K. bvqvLvjx L. mxc
M.
ewikvj N. nvwZqv
350| evsjv`ki c_g Avqx miKvi MwVZ nq
Kvb ZvwiL?
325|

K. 10 Gwcj, 1971
L. 10
gvP 1972
352|
M. 16 wWm^i 1971
N. 10
g 1972
353| `wbK mePq ewk Mvm Zvjv nq
Kvb Mvm wd _K?
354|
K. dzM
L.
wZZvm
355|
M. nwicyi
N. evLivev`
356| evsjvq c_g KziAvb kixdi Abyev` K
Kib?
357|
K. wMwik P` mb
L. Kke
P` mb
358|
M. AvKivg Luv
N.
gvIjvbv b~ivgvb
359| 1973 mvj KZwU cv_wgK we`vjq
miKvwiKiY Kiv nq?
360|
K. 30,100wU
L. 1,050wU
361|
M. 4,000wU
N. 2,000wU
362| cv_wgK wkv evaZvg~jK NvlYv Kiv
nq KZ ZvwiL?
363|
K. 2iv Rvbyqvwi, 1990 L. 4Vv
Rvbyqvwi, 1993
364|
M. 1 Rvbyqvwi, 1992
N. 3iv Rvbyqvwi, 1993
365| cv_wgK zj wkK c`i kZKiv KZ fvM
gwnjv`iK wbqvM Kivi Kgm~wP
MnY Kiv nqQ?
366|
K. 80%
L. 50%
M.
60%
N. 70%
367| Kvb cvYx kxZKvj kxZwb`v hvcb
Ki?
368|
K. mvc
L. KuPv
M.
evO N. Avikvjv
369| evsjv`ki exiZ cyivii ga KvbwU
mePq eo?
370|
K. exi Dg
L. exi cZxK
371|
M. exi k N. exi weg
372| evsjv`ki GKgv LimvZv b`xi bvg
wK?
373|
K. mvy
L. gnvb`v
M.
KYdzjx N. nvj`v
374| evsjv`ki c_g Mv gvvi K?
375|
K. wRqvDi ingvb
L. widvZ web
mvvi
376|
M. wbqvR gvk`
N.
Avyjvn Avj ivwKe
377| evsjv`ki cavb wZbwU cvUwk K`
wK wK?
378|
K. bvivqYM, PMvg, Puv`cyi
351|

379|
380|
381|

L. bvivqYM, PMvg, Lyjbv


M. biwmsw`, Lyjbv, PMvg
N. bvivqYM, Lyjbv, fie

30
382| cv_wgK wkv Awa`ii Rjv cv_wgK

wkv Awdmvii GKavc Dci KgKZvi


c`ex wK?
383|
K. mnKvix cwiPvjK
L. wkv
Awdmvi
384|
M. Dc-cwiPvjK
N. cwiPvjK
385| mveRbxb cv_wgK wkv ejZ wK
evSvq?
386|
K. mKji Rb cv_wgK wkvi
eev
387|
L. evaZvg~jK cv_wgK wkv
388|
M. mgvRi Pvwn`v c~iYi
DchvMx cv_wgK wkv
389|
N. Icii me KqwU
390| Avgv`i cv_wgK wkvi cavb mgmv
KvbwU?
391|
K. wkv DcKiYi Afve
392|
L. we`vjq Avmeve ci Afve
393|
M. wkK ^Zv
N.
QvQvx`i Si cov
394| RbmsLvi w`K _K cw_exi `kjvi
ga evsjv`ki vb KZ?
395|
K. `kg
L. mg
M. beg
N. Ag
396| cv_wgK wkvi gvb Dbqb KvbwUi
f~wgKv mePq iZc~Y?
397|
K. DbZ KvwiKzjvg
L.
DbZgvbi cvVcyK
398|
M. wbqwgZ we`vjq cwi`kb
399|
N. Dchy cwkY cv wkK
400| WAPDA-Gi c~Yic KvbwU?
401|
K. Water, Agriculture and Power
Development Authority
402|
L.
Water,
and
Petroleum
Development Authority
403|
M.
Water
and
Power
Development Authority
404|
N.
Water
and
Power
Development Authority
405| E.P.I
Gi mvnvh `vbKvix msv
KvbwU?
406|
K. UNESCO
L. UNICEF
407|
M. UNHCR N. UNIFEM
408| evsjv`ki Rjv I DcRjvi msLv KZ?
409|
K. h_vg 52 I 500
L. h_vg
64 I 600
410|
M. h_vg 64 I 483 N. Dcii
KvbwU bq
411| evsjv`ki eZgvb RvZxq msm`i
m`m msLv KZ?
412|
K. 350
L. 300 M. 460
N.
KvbwUB bq
413| evsjv`k Kvb mvj wek AwjwK
Avmvwmqkbi m`mc` jvf Ki?

K. 1980
L. 1982
M. 1984
N. 1985
415| 140. K AvBb cYqb Kib?
416|
K. cavbgx
L.
wePvi
wefvM
417|
M. AvBbmfv
N.
kvmb
wefvM
418| evsjv`k AvRvwZK wKU c_g
Ask bq Ke?
419|
K. 1973
L. 1974
M.
1977 N. 1978
420| Kvb gyNj mgvU evsjvi bvg `b
RvbvZev`?
421|
K. kvnRvnvb
L. gvqyb
422|
M. AvIiRe N. Rvnvxi
423| gywhyKvj evsjv`kK KqwU mi
fvM Kiv nq?
424|
K. 10
L. 11
M. 12
N. 13
425| my`iebi cwg Kvb b`x AewZ?
426|
K. ivqgj
L. ejki
427|
M. gvZvgyix
N. ci
428| evsjv`k
xov
wkv
cwZvb
(weKGmwc) Ke cwZwZ nq?
429|
K. 14 Gwcj, 1986
L. 14
Gwcj, 1987
430|
M. 14 Gwcj, 1988
N. 14
Gwcj, 1989
431| g~j mshvRb Ki KZ mvj Pvjy Kiv nq?
432|
K. 1991-92
L. 1992-93
433|
M. 1993-94 N. 1994-95
434| XvKvi
gvnv`cyi AewZ mvZ
M^yR gmwR` M^yRi msLv KZ?
435|
K. 2wU
L. 3wU
M. 4wU
N. 7wU
436| wekKvc wKU evsjv`ki AwflK nq
Kvb mvj?
437|
K. 1999 L. 2000 M. 2001 N.
2002
438| c~e evsjvi hydU gwmfvi c_g
gyLgxi bvg Kx?
439|
K. Bv`vi gxRv
L. gynv` Avjx
440|
M. G. K. dRjyj nK N. Payix
LvjKzvgvb
441| evsjv`k Kvb mvj U wKUi
ghv`v jvf Ki?
442|
K. 1992 L. 1996
M. 1998
N. 2000
443| iscyi Rjvi ivYxcyKzi I cxiM Kvb
LwbR AvweZ nqQ?
444|
K. Pzbvcv_i
L. Kqjv
M.
wPbvgvwU N. Zvgv
445| wbSzg xc Kvb b`xi gvnbvq
AewZ?
414|

31
K. cv
L. gNbv
M. bvd
N. KYdzjx
447| Lvwmqv DcRvwZ Kvb Rjvq AwaK
evm Ki?
448|
K. wmjU L. Gqgwbmsn
M.
PMvg
N. KevRvi
449| `nMvg wQUgnj Kvb Rjvq AewZ?
450|
K. KzwoMvg
L.
jvjgwbinvU
451|
M. bxjdvgvix N. cMo
452| ZveavqK miKvii wbqY mec_g
KLb wbevPb AbywZ nq?
453|
K. 1986 L. 1991
M. 1996
N. 2001
454|
[Note:
mvsweavwbKfve
ZveavqK
miKvii
Aaxb
c_g
wbevPb AbywZ nq 1996]
455| K`xq knx` wgbvi-Gi cwZ K?
456|
K. nvwg`yi ingvb
L.
nvwg`yvgvb
457|
M. Zvbfxi Kwei
N.
iwdKzbex
458| wmGbwR (CNG)-Gi A_459|
K. bZzb aibi Uvw Kve
L.
mxmvhy cUvj
460|
M. Kgcm Kiv cvKwZK
Mvm N. KvbwUB bq
461| Kvb cvYxi wZbwU `wc?
462|
K. KvUk wdk
L. wmj gvm
M. KQc N. nvi
463| weLvZ jvnvi cve 1940 mvj
K Dcvcb Kib?
464|
K. nvmb knx` mvnivIqv`x
446|

465|
466|

fvmvbx

L. gvnv` Avjx wRbvn


M. G K dRjyj nK N. gvIjvbv

467| ei`f~wg ejv nq468|


K. gqbvgwZ I jvBgvB cvnvoK
469|
470|

AjK

L. kvjeb wenviK
M. ivRkvnx wefvMi Di-cwg

471|
N. gaycyi I fvIqvji MoK
472| evsjv`k evaZvg~jK cv_wgK wkv

KLb _K Pvjy Kiv nq?


473|
K. 1 Rvbyqvwi, 1990
L. 1
Rvbyqvwi, 1991
474|
M. 1 Rvbyqvwi, 1992 N. 1
Rvbyqvwi, 1993
475| [Note: AvBb cvk nq 1990 mvj|
cv_wgK 68 DcRjvq i nq 1992 mvj|
`kevcx i nq 1993 mvj|]
476| wbevPb
Kwgkbvi
I
Abvb
Kwgkbvi`iK wbqvM Kib-

K. cavbgx
L. ivcwZ
M. cavb wePvicwZ
N.
ciivgx
479| KuvKUvm Gi cwZ K?
480|
K. nvwg`yvgvb Lvb
L. gv.
gBbyj
481|
M. gYvj nK
N. ivkv
482| hgybv mZzi `N KZ?
483|
K. 4.5 wKjvwgUvi
L. 4.6
wKjvwgUvi
484|
M. 4.8 wKjvwgUvi
N. 4.10
wKjvwgUvi
485| evsjv`ki msweavb Ke _K KvhKi
nq?
486|
K. 12 Avei, 1972 L. 4 bf^i,
1972
487|
M. 16 wWm^i, 1972 N. 1
Rvbyqvwi, 1972
488| RvZxq hv`yNii cwZ K?
489|
K. nvwg`yvgvb
L.
gvdv Kvgvj
490|
M. gCbyj nvmb
N. dRjyi
ingvb Lvb
491| Mviv DcRvwZ Kv_vq evm Ki?
492|
K. ivvgvwU Rjvq
L.
gqgbwmsn Rjvq
493|
M. gqgbwmsn I UvvBj Rjvq
494|
N. wmjU Rjvq
495| evsjvi kl ^vaxb beve K wQjb?
496|
K. beve Avjxe`x Luv
L.
beve wmivR D-`jv
497|
M. gynv` web ZzNjK
N.
wmjU Rjvq
498| evsjv`k ikg wUi Pvl mePq Kv_vq
ewk nq?
499|
K. PuvcvBbeveM
L.
gqgbwmsn
500|
M.bIMuvq
N.
w`bvRcyi
501| cv_wgK wkvi eqmmxgv502|
K. 5 _K 11 eQi
L. 6
_K 11 eQi
503|
M. 4 _K 12 eQi
N.
6
_K 15 eQi
504| Kvb bZv divqRx Av`vjbi bZ
Z `b?
505|
K. wZZzgxi
L.
mq`
Avng` eijwf
506|
M. `y`y wgTv
N.
nvRx
kwiqZzjvn
507| KcvZv, wkekv I ci Kvb b`xi
kvLvb`x?
508|
K. gaygwZ L. fie
M. MovB
N. Kzgvi
477|
478|

32
509| evsjvq BDivcxq ewYK`i ga Kviv

c_g GmwQj?
510|
K. BsiRiv
L. divwmiv
511|
M. cZzMxRiv
N. Ij`vRiv
512| evsjv`ki
GKgv
cywjk
cwkY
GKvWgx Kv_vq AewZ?
513|
K. XvKv Rjvi mvfvi
L. ivRkvnx Rjvi mvi`vq
514|
M. PMvg Rjvi fvwUqvixZ
N. Kzwgjv Rjvi gqbvgwZZ
515| Avh
wkv
eevq
mgvRi
Awaevmx`i cavbZ KqwU i wef Kiv
nZv?
516|
K. `ywU
L. wZbwU
M.
PviwU
N. cuvPwU
517| evsjv`ki c_g wkv Kwgkb KvbwU?
518|
K. mvgmyj `v Kwgkb L. gwR`
Kwgkb
519|
M. Kz`iZ-B-Ly`v wkv Kwgkb
520|
N. AvKivg Lvb wkv Kwgkb
521| wekvBj wK?
522|
K. GKwU DbZ gvbi avbi
bvg
523|
L. GKwU b`xi bvg
524|
M. GK aibi Mgi bvg
525|
N. GKwU DbZ gvbi cvU
526| evsjv`k ewk ikg Drcb nq Kvb
vb?
527|
K. ivRkvnxZ
L. iscyi
528|
M. VvKziMuvIq
N.
ivOvgvwUZ
529| Kvb `k evsjv`kK ^vaxb wnmve
c_g ^xKwZ `q?
530|
K. fyUvb
L. BivK
M. fviZ
N. bcvj
531| mIMvZ cwKvi mv`K K wQjb?
532|
K. Aveyj Kvjvg kvgmywb
533|
L. gvnv` bvwmiwb
534|
M. KvRx bRij Bmjvg
N. Lvb
gynv` gCbywb
535| National
Academy
for
Primary
Education (NAPE) Kv_vq AewZ?
536|
K. cv_wgK wkv Awa`i L.
gqgbwmsn kni
537|
M. MvRxcyi
N. XvKv kni
538| wbPi KvbwU wki mvgvwRKxKiYi
GKwU gvag?
539|
K. wki cwievi
L.
wkv
cwZvb
540|
M. mswZ
N. DwjwLZ
me KqwU
541| XvKvq wbwgZ c_g evsjv QvqvQwe
KvbwU?
542|
K. gyL I gyLvk L. Avbvqviv

M. Rvqvi Gjv
N. Avqbv I
Aewk
544| evsjv`ki
evwlK Mo ewcvZi
cwigvY (cvq) KZ?
545|
K. 160 m.wg.
L.
180
m.wg.
546|
M. 203 m.wg.
N. 220
m.wg.
547| evsjvi kl wn`y ivRv K wQjb?
548|
K. jY mb
L. weRq mb
549|
M. ng mb
N. ejvj mb
550| cv_wgK
mnKvix
wkKi
wbqvMKZv K?
551|
K. _vbv wkv KgKZv
L.
Rjv wkv KgKZv
552|
M. cv_wgK wkv Awa`i N.
wkv gYvjq
553| fMwjKfve iZc~Y Kvb KvwbK
iLvwU evsjv`ki Dci w`q MQ?
554|
K. KKU vw iLv
L.
gKivw iLv
555|
M. g~j gaiLv
N. Av
RvwZK ZvwiL iLv
556| Kxb exR Kvb b`xi Ici Ges Kv_vq
AewZ?
557|
K. gNbv, fie evRvi
L.
myigv, wmjU
558|
M. cv, cvKkx
N. ecy,
gqgbwmsn
559| fviZ-evsjv`k cvwb Pzw KLb ^vwiZ
nq?
560|
K. 16 AvM, 1996
L. 12
wWm^i, 1996
561|
M. 2 Rvbyqvwi, 1997
N. 15
deqvwi, 1997
562| G `k c_g Kvb wkv Kwgkb
cv_wgK
wkvK
AeZwbK,
mveRbxb I evaZvg~jK Kivi Rb
mycvwik Ki?
563|
K. mvWjvi Kwgkb, 1997
564|
L. mvRU Kwgkb, 1944
565|
M. kixd Kwgkb, 1959
566|
N. Kz`ivZ-B-Ly`v Kwgkb, 1974
567| wkvi Rb Lv` Kgm~wPi AvIZvq
GKRb Qv/Qvxi AwffveKK gvm KZUzKz
Mg `Iqv nq?
568|
K. 10 KwR L. 15 KwR
569|
M. 20 KwR N. 25 KwR
570| cv_wgK I MYwkv wefvM KZ mvj
mw Kiv nq?
571|
K. 1974
L. 1990
M. 1992
N. 1994
572| cv_wgK Awa`i Kvb mvj vwcZ nq?
573|
K. 1980
L. 1981
M. 1982
N. 1983
543|

33
574| wkvi Rb Lv` Kgm~wPi AvIZvq Mg

mvnvh cZ nj Qv/Qvx`i cwZ gvm


zj Kgw`emi kZKiv KZw`b DcwZ
_vKZ nq?
575|
K. 65 w`b
L. 75 w`b
M. 85
w`b N. 90 w`b
576| miKvwi cv_wgK we`vjq Kvb kYx
_K BsiRx fvlv kLvb nq?
577|
K. c_g kYx
L.
wZxq
kYx
578|
M. ZZxq kYx
N.
PZz_
kYx
579| Kvb
evsK
evsjv`ki
`wi`
RbMvxK FY w`q `k I we`k
mybvg KzwoqQ?
580|
K. mgevq evsK
L. wk evsK
581|
M. Kwl evsK
N. MvgxY
evsK
582| nvwW exR Kvb b`xi Dci Ges
Kv_vq AewZ?
583|
K. ecy, gqgbwmsn
L.
gNbv, fie evRvi
584|
M. cv, cvKkx
N.
KYdzjx, PMvg
585| jvjgvB cvnvo Kvb Rjvq AewZ?
586|
K. wmjU
L.
cveZ
PMvg
587|
M. PMvg
N. Kzwgjv
588| evsjv`ki RvZxq dj KvbwU?
589|
K. KuvVvj
L. Avg
M.
Avbvim N. wjPz
590| evsjv`ki c_g cavbgx K?
591|
K. kL gywReyi ingvb
592|
L. L`Kvi gvvK Avng`
593|
M. Ave`ym mvgv` N.
ZvRDwb Avng`
594| 6 `dv Kgm~Px Kvb mvj NvlYv Kiv
nq?
595|
K. 1967 mvj
L. 1964
mvj
596|
M. 1966 mvj
N. 1963 mvj
597| Qj gq Dfqi Rb AeZwbK wkv
eev Pvjy AvQ598|
K. 5g kYx ch
L. 6
kYx ch
599|
M. 7g kYx ch
N. 8g
kYx ch
600| evRvi Pvjy Kvb Kvb bvU A_
mwPei ^vi AvQ601|
K. 1 UvKv I 5 UvKvi bvU
602|
L. 1 UvKv I 2 UvKvi bvU
603|
M. 1 UvKv I 10 UvKvi bvU
604|
N. 5 UvKv I 10 UvKvi bvU
605| evsjv`ki RvZxq mxZi iPwqZv K?

K. Kwe bRij Bmjvg


L. Kwe
RmxgDwb
607|
M. Kwe kvgmyi ingvb
N.
Kwe iex`bv_ VvKzi
608| evsjv`k MYcwil`i c_g Awaekb KZ
ZvwiL i nq?
609|
K. 7 Gwcj, 1972
L. 10
Gwcj, 1972
610|
M. 7 Gwcj, 1973
N. 10
Gwcj, 1973
606|

611|
612| Avgv`i `k cv cvKwZK Mvm

wg_bi cwigvY KZ?


613|
K. cvq 65%-69%
L. cvq
75%-79%
614|
M. cvq 85%-89% N. cvq
95%-99%
615| `ywfi Dci Qwe GK mybvg ARb
Kib evsjv`ki Kvb wkx?
616|
K. Kvgij nvmvb L. wkvPvh
Rqbyj Ave`xb
617|
M. gZzRv ekxi
N.
Gm,Gg,
myjZvb
618| eez kL gywReyi ingvb Kvb ZvwiL
^`k cZveZb Kib?
619|
K. 1 Rvbyqvix, 1972
L. 10
Rvbyqvix, 1972
620|
M. 23 gvP, 1972
N. 17
Gwcj, 1972
621|
622| evsjv`k cv_wgK wkv AvBb Rvwi nq

Ke?

K. 1973 L. 19747
M. 1975
N. 1976
624| gywhyi BwZnvm- Z_ I `wjj K
mv`bv KiQb?
625|
K. W. Avwbmyvgvb
L. W.
Avbvqvi nvmb
626|
M. nvmvb nvwdRyi ingvb N.
W. gybZvwmi gvgyb
627| evsjv`k miKvwi wc,wU,AvB gvU
KqwU AvQ?
628|
K. 52
L. 53
M. 54
N. 55
629| evsjv`ki
msweavbi
KZ
aviv
gvZveK ivcwZ, gx I cwZgxi
wbhyw `b?
630|
K. 25(1) aviv
L. 50
aviv
631|
M. 50(1) aviv
N. 56(1)
aviv
632| c~evkv xci Aci bvg wK?
633|
K. mU gvwUb
L.
wbSzg xc
623|

34
M. `wY Zvjcw
N.
KzZzew`qv
635| mZx`vn c_v iwnZKiY Kvb mgvR
msviKi f~wgKv DjLhvM?
636|
K. MvcvjK MvLj L. ivRv
ivggvnb ivq
637|
M. mivwRbx bvBWy
N.
`v`vfvB bIivRx
638| Wt gyn` knx`yjvni gZ fvwUqvjx I
gvidZx Mvb GLb fvlvi Mvb ej weewPZ
nIqvi KviY wK?
639|
K. ki Mvbi cfve
L.
iex` mxZi cfve
640|
M. bRij mxZi cfve
N.
we`kx Mvbi cfve
641| Iv` AvjvDxb Luvi Rbvb KvbwU?
642|
K. evYevoxqv
L.
cvebv
643|
M. KjKvZv
N. wmjU
644| Iiv GMviRb PjwPi gyL DcRxe I
cUf~wg njv645|
K. wmcvnx we`vn
L.
52-Gi fvlv Av`vjb
646|
M. evsjv`ki gywhy
647|
N. 1965 mvji cvK fviZ hy
648| evsjv`ki
msweavbi Kvb Ask
gwjK AwaKvi `qv AvQ?
649|
K. wZxq fvM
L. PZz_
fvM
650|
M. ZZxq fvM
N. beg
fvM
651| evsjv`ki msweavb AvBbi evLv
`qv AvQ Kvb AbyQ`?
652|
K. 142
L. 122
M.
152
N. 112
653| evsjv`ki cZK bvMwiK mw
ARb, aviY, nvi ev Abfve wewjeev Kivi AwaKvi _vKe ej ejv nqQ
evsjv`k msweavbi654|
K. 42 bs AbyQ`
L. 25 bs
AbyQ`
655|
M. 30 bs AbyQ` N. 27 bs
AbyQ`
656| evsjv`k RjnZv msNwZ nq657|
K. 1975 mvji 15 AvM
L.
1975 mvji 3 bf^i
658|
M. 1975 mvji 25 gvP
N.
1975 mvji 9 wWm^i
659| KvbwU gvMj Avgji vcZ KxwZ?
660|
K. Avw`bv gmwR`
L. jvjevM
kvnx gmwR`
661|
M. mvbv gmwR` N. KvRb nj
662| Kvi
ivRZKvj Beb eZzZv fviZ
GmwQjb?
634|

K. gyn` web Kvmg


L.
gyn` web ZzNjK
664|
M. mgvU gvqyb
N. mgvU
AvKei
665| evsjv`k
ivBdjm-Gi
mecZg
MVbKvjxb bvg wK wQj?
666|
K. ej dwUqvim dvm
L.
Avmvg ej dwUqvim dvm
667|
M. B cvwKvb ivBdjm&
N. ivgMo jvKvj evUwjqb
668| evsjvi c_g ^vaxb myjZvb K wQjb?
669|
K. wmivRjv
L.
Avjxew` Lvb
670|
M. AvjvDwb nvmb kvn
N. Ckv Lvb
671| evsjv`ki Kvb Aj mePq ewk kvj
MvQ AvQ?
672|
K. wmjU
L. cveZ
PMvg
673|
M. fvIqvj N. my`ieb
674| evsjv`ki Kvb& ^v`xb myjZvb RMr
f~lY I bcwZ wZjK DcvwaZ f~wlZ
nb?
675|
K. wMqvmDxb AvRg kvn
L.
AvjvDxb nvmb kvn
676|
M. Bwjqvm kvn
N.
bymiZ kvn
677| ^vaxb
evsjv`ki
c_g
cavb
wePvicwZ K?
678|
K. G.Gm.Gg. mvqg
L.
wePvicwZ Bw`m
679|
M. kvn& Ave`yj nvwg`
N.
Gg.GBP. L`Kvi
680| h gwnjvi bvg XvKv wekwe`vjq
c_g Qvx wbevm vwcZ nq681|
K. kvgmyb bvnvi gvngy` L.
eMg dqRyb bmv
682|
M. eMg ivKqv
N. KD bb
683| Lyjbvi
wbDRwcU wgj KuvPvgvj
wnme eenvi Ki684|
K. mb KvV
L. my`ix
KvV
685|
M. MIqv KvV
N. euvk
686| Kvb gymjgvb kvmK c_g evsjvi
^vaxbZv NvlYv Kib?
687|
K. wdivR kvn ZzNjK L. kvn
myRv
688|
M. kvqv Luv
N. dKiwb
gveviK kvn
689| evsjv`k KgbIqj_i m`m c` jvf Ki690|
K. 17 Gwcj, 1971
L. 18
Gwcj, 1972
691|
M. 19 Gwcj, 1973
N. 20
Gwcj, 1974
663|

35
692| evsjv`k

msweavbi Kvb AbyQ`


wbevnx wefvM nZ wePvi wefvMi
c_KxKiY-Gi K_v ejv nqQ?
693|
K. AbyQ` 22
L. AbyQ`
23
694|
M. AbyQ` 27
N. AbyQ`
28
695| ZrKvjxb cvwKvb evsjv fvlv ivfvlv
wnme ^xKwZ jvf Ki696|
K. 1954 L. 1952
M. 1956
N. 1966
697| GKvii weRq Muv_v Kvi jLv?
698|
K. Gvbx gvmKvibnvm L.
Ave`yj Mvddvi Payix
699|
M. iveqv LvZzb
N. gRi
iwdKzj Bmjvg
700| wmjU Rjvi c~e bvg wK wQjv?
701|
K. bvwmivev`
L.
Rvjvjvev`
702|
M. myeYMvg
N.
ei`f~wg
703| evsjv`ki Kv_vq MKi mvb cvIqv
MQ?
704|
K. nvwZqv L. KzZzew`qv M.
gnkLvjx N. mxc
705| evsjv`ki
mvbvw`qv
xc
Kb
weLvZ?
706|
K. xcwUZ NbNb Soi cKvc
`Lv `q
707|
L. cPzi wPswo gvQ Drcvw`Z nq
708|
M. mvgyw`K gvQ aiv co
cPzi cwigvY
709|
N. Aweivg ewcvZ nq
710| GB Dcgnv`k c_g evswKs eev
Pvjy nq Kvb Avgj?
711|
K. gvNj Avgj
L. kvqv
Luvi Avgj
712|
M. ivRcyZ Avgj
N. cvwK
vb Avgj
713| XvKv gvcwjUb GjvKvi AvqZb cvq714|
K. 100 eMgvBj
L. 90
eMgvBj
715|
M. 353 eMgvBj N. 80
eMgvBj

716| evsjv`k

wWwRUvj
GP
c_g
cwZwZ nq Kv_vq?
717|
K. iscyii wgVvcyKzi
L. XvKv
718|
M. PMvg
N.
w`bvRcyi
719| fie b`xi Zxi Kvb kni AewZ?
720|
K. fie evRvi
L. AvM
721|
M. gyxM
N. Lyjbv
722| evsjv`ki DZg vb KvbwU?
723|
K. bvUvii jvjcyi L. cvebvi
Cki`x
724|
M. ivRkvnx m`i
N. hkvni
kni
725| evsjv`k ^vaxbZv jvf Ki 1971 mvj|
1972 mvj Gi RvwZmsNi m`m c` jvf
Kivi K_v wQj, wK Zv me nqwb|
`kwU RvwZmsNi m`m c` jvf Ki 1974
mvj| Gi m`m c` jvf Kivi wcQb G
wej^i KviY wK wQj?
726|
K. gvwKb hyivi fUv L.
dvi fUv
727|
M. Pxbi fUv
N.
cvwKvbi weivwaZv
728| evsjv`ki mvsweavwbK bvg njv729|
K. MYcRvZx evsjv`k
L. evsjv`k
730|
M. evsjv`k cRvZ N.
evsjv`k Bmjvgx cRvZ
731| emiKvix
LvZ GKK eng mvi
KviLvbvwUi bvg wK?
732|
K. KYdzjx mvi Kvt wjt L.
hgybv mvi KviLvbv
733|
M. cjvk mvi KviLvbv
N.
Nvovkvj mvi KviLvbv
734| gyNj eski cwZvZv735|
K. AvKei L. gvqyb M.
kvnRvnvb N. evei
736| evsjv`ki c_g RvZxq msm`i c_g
wKvi K wQjb?
737|
K. gvnv` Djvn
738|
L. gvIjvbv Ave`yi ikx`
ZKevMxk
739|
M. mq` bRij Bmjvg N.
GGBPGg Kvgivgvb

740|

741| Av
RvwZK welqK
iZc~Y MCQ
742|
743|

36
Advg (oxfam) Gi m`i `i Kv_vq?
K. wbDBqK L. Kvgwb
M.
jb
N. nM
3|
Amnesty International KZ mvj bvej
kvw cyivi cqwQj?
4| K. 1977
L. 1978 M. 1979
N.
1981
5|
Avwkqvb wiwRIbvj dvivg (ARF) Gi
m`m msLv KZ?
6| K. 21
L. 22
M. 23
N.
27
7|
BivKi eZgvb cwmWU Rvjvj
Zvjvevwb Kvb mc`vqi?
8| K. mywb
L. wkqv
M.
Kzw`
N. wLvb
9|
cw_exZ mePq ewk jvK evm Ki10| K. fviZ
L. AvgwiKvq M. Pxb
N. ivwkqvq
11|
bvmvD Kvb `ki ivRavbx?
12| K. wbKvei xccy
L.
gv`vMvvi xccy
13| M. evnvgv xccy
N. wdwR
xccy
14|
AvUjvwUK
mb`
hyiv
Ges
weUbi c ^vi Kib K K?
15| K.ivbv wiMvb I gvMviU _vPvi
L.RR WweD eyk I Uwb eqvi
16| M. wRwg KvUvi I ivbx wZxq
GwjRve_
17| N. dvwjb iRf I DBbvb
PvwPj
18|
Mxbwcm (Green Peace) Kvb `ki
cwiekev`x Mc?
19| K. njv
L. cvjv
20| M. wdbjv
N.
wbDwRjv
21|
gwKv I hyiv wefKvix mxgviLv
KvbwU?
22| K. mbviv jvBb
L.
gvKbvgviv jvBb
23| M. Wyiv jvBb
N. wnUvievM
jvBb
24|
wbgi
Kvb
wKUvi
Bsjvi
bvMwiK?
25| K. bvmi nvmb
L. Gjvb eWvi
26| M. wiPvW nWjx N. Mix Kvb
1|

2|

27|
28|

emwbqvq
hyweiwZ
^vii
gaZvKvix K?
30| K. wej wKbUb
L. wRwg KvUvi
31| M. wbb
N. wiMvb
32|
NASA-Gi m`i `dZi Kv_vq?
33| K. dvwiWv
L. wnDb
34| M. IqvwmsUb wWwm N. UKmvm
29|

`wY-c~e Gwkqvi `k bq KvbwU?


L. Rvcvb
N. gvjxc
38|
gymjgvb cavb bv nqI Kvb `kwU
Bmjvgx mjb msvi m`m?
39| K. bvBRwiqv
L. jevbb
40| M. bvBRvibygv N. DMvv
41|
wKDevq
cYv
mUi
mgq
hyivi cwmWU K wQjb?
42| K. wiPvW Gg wbb
L. Rb
Gd KbWx
43| M. wjb eBbm Rbmb
N. nvwi Gm
Uygvb
44|
fviZxq jvKmfvq wbevwPZ m`m
msLv KZ?
45| K. 543
L. 545
M. 415
N.
540
46|
Chemical Weapons Convention Kvb
mvj ^vwiZ nq?
47| K. 1990
L. 1993
M. 1996 N.
1999
48|
mnmv
Dbqb
jmg~ni
mgqmxgv wbaviY Kiv nqQ Kvb mvj
ch?
49| K. 2010
L. 2015
M. 2020 N.
2025
50|
Avey mvqd Mwijv Mvx Kvb `k
Zrci?
51| K. BivK
L. wdwjcvBb
52| M. B`vbwkqv N. _vBjv
53|
gv`vi Zimv Kvb `k RbMnY
Kib?
54| K. Avjewbqv
L.
gmWvwbqv
55| M. mvweqv
N. BZvwj
56|
myqR Lvj Kvb `ywU mvMiK
mshvwRZ Ki?
57| K. jvwnZ mvMi I f~ga mvMi
35|

36| K. wfqZbvg
37| M. Kvwiqv

58| L. f~ga mvMi I Avie mvMi


59| M. jvwnZ mvMi I Avie mvMi
60| N. f~ga mvMi I Kvwqvb mvMi

wdwjwbi cwmWU Bqvwmi


AvivdvZ-Gi AvbyvwbK Awwqv
Abyvb hvM`vbi Rb weki wewfb
`ki ivcavb/miKvi cavbMY Kv_vq
wgwjZ nb?
62| K. ivgvjv L. cvwim M. Kvqiv N.
RiRvjg
63|
hyiv cwmWU wbevwPZ nZ
nj b~bZg KZ Bjvivj fvUi cqvRb?
64| K. 272
L. 271
M. 270
N.
60
65|
BUvicvji m`i `dZi Kv_vq AewZ?
61|

37
L. wjuq
M. ivg
N.
cvwim
67|
Kwd Avbvb AvwdKv gnv`k _K
wbqvMKZ RvwZmsNi KZZg gnvmwPe?
68| K. c_g
L. ZZxq
M. wZxq
N. PZz_
69|
Awfb BDivc MVbi j gvmwUPU
Pzw Abygv`bi Rb Kvb `k `yevi
MYfvUi AvqvRb KiwQj?
70| K. jygeyM
L. Avqvijv
71| M. wMm
N. WbgvK
72|
hyiv BDwbqb Kvb U mekl
hvM `q?
73| K. nvIqvB
L. AvwiRvbv
74| M. Uvm
N. dvwiWv
75|
Diq ivDi msjvc KZ eQi ai
PjwQj?
76| K. 2 eQi
L. 8 eQi
77| M. 5 eQi
N. 6 eQi
78|
Adult cel Kvb Ki h fovi Rb
nqQ Zvi bvg `Iqv nqQ79| K. kjx
L. Wwj
M. gwj
N.
bjx
80|
cvbvgv Lvj Kvb Kvb gnvmvMiK hy
KiQ?
81| K. AvUjvwUK I ckv gnvmvMi
66| K. jb

82| L. AvUjvwUK I f~gamvMi


83| M. fviZ I ckv gnvmvMi

N. ckv
I f~gamvMi
84|
wWR Avwgs BivK MwUi
iPwqZv K?
85| K. mvjgvb ik`x
L. Kzj`xc
bvqvi
86| M. nv we
N. wnjvix wKbUb
87|
bcvji eZgvb cavbgxi bvg wK?
88| K. wgt KBivjv
L. wgt _vcv
89| M. wgt ivbv
N. eveyivg fivB
90|
AviejxMi cwZvZv m`m `k bq91| K. mshy Avie AvgxivZ L. wgki
92| M. jevbb
N. Bqgb
93|
Kvb `kwU jvwUb AvgwiKvi A
f~ bq?
94| K. evwRj L. AvRwUbv M. ci
N. cvbvgv
95|
gacvP KLb c_g ZjA eenvi
Kiv nqwQj?
96| K. 1973
L. 1981
M. 1991 N.
2003
97|
ev`ys kniwU Kvb `k AewZ?
98| K. Pxb
L. B`vbwkqv
99| M. hyMvvwfqv N. gvjqwkqv
100|
KvUvMbv cUvKj nQ101|K. RvwZmsNi Re wbivcv welqK
Pzw

102|L. BivK cybMVb Pzw M. hyiv-

gwKv ea Pzw
103|N. wk AwaKvi Pzw
104|
hy I mk msNl msv AvBb
cYqb
welq
1949
mbi
Rbfv
Kbfbkbmg~n AwfwnZ105|K. `ywU iWm Kbfbkb bvg
106|L. wZbwU iWm Kbfbkb bvg
107|M. PviwU iWm Kbfbkb bvg
108|N. cuvPwU iWm Kbfbkb bvg
109|
vqx
mvwjwm
Av`vjZ
Kv_vq

AewZ?
110|K. Rbfvq L. jb
M. cvwim
N. nM
111|
WUb kvw Pzw ^vwiZ nq112|K. 1990
L. 1991
M. 1992 N.
1995
113|
weLvZ jvgvK UvIqvi AewZ114|K. wbDBqK
L.
wkKvMvZ
115|M. UvwKIZ
N. jb
116|
weki mePq cvPxb mfZv Kv_vq
Mo DVwQj?
117|K. Mxm
L.
mmvcUwgqvq
118|M. ivg
N. fviZ
119|
wbKvivqvi KUv we`vnxiv Kvb
`ki mg_bcy wQj?
120|K. hyivR L. hyiv M. Kvwiqv
N. wKDev
121|
122|
BmivBj-cvjvBb

ivWgvc
Kgm~wPi Dk wK?
123|K. mwnsmZv e Ki 2005 mvji
ga ^vaxb cvjvBb iv cwZv Kiv
124|L. `ywU ivi ga moK hvMvhvM
eev vcb
125|M. `ywU ivi ga Aeva evwYR
vcb
126|N. `ywU ivi ga mxgvbv
wPwZKiY
127|
wU Ui BwZnvm KwbZg
evUmgvb mzix KiQb128|K. fviZi kPxb UyjKvi
129|L. Awjqvi Wb evWgvb
130|M. Bsjvi jb nvUb
131|N. evsjv`ki gvt Avkivdzj
132|
P`c c_g AeZiYKvix gvbyli bvg I
`k133|K. h~ix MvMwib, ivwkqv
L. Rb
Mb, hyiv
134|M. wiPvW GjwWb, hyiv N. bj
Avgs, hyiv

38
evK KvU Kvb `ki Kgvv
evwnbx?
136|K. bcvj
L. fviZ M. gvqvbgvi N.
Bivb
137|
RvwZmsN mb` ^vi mjb DcwZ
bv _KI Kvb iv cwZvZv m`m
wnme cwiMwYZ nq?
138|K. nvix L. Rvgvbx M.
cvjv N. weUb
139|
bvMvbv-KvivevL Kvb `ywU
`ki KwiWvi?
140|K. AvRvievBRvb-Avgwbqv
141|L. Avgwbqv-jvUwfqv
M.
KvRvLvb-AvRvievBRvb
142|N. ivwkqv-Avgwbqv
143|
myBRvijv
AvbyvwbKfve
KLb
RvwZmsNi m`m nq?
144|K. 30 AvM 2002
L. 7 m^i
2002
145|M. 10 m^i 2002 N. 15
m^i 2002
146|
AvdMvwbvbi cavb fvlv KvbwU?
147|K. AvdMvbx L. dvmx
M. ckZz
N. ZzKx
148|
BDivci BDwbqbi m`i `i Kv_vq?
149|K. KvcbnMb
L. jb
150|M. ivg
N. evmjm
135|

151|
152|
Food and Agricultural Organisation-Gi

m`i `i Kv_vq?
153|K. ivg
L. Rbfv M. evsKK
N. cvwim
154|
No-fly-zone Kvb `ki wkx?
155|K. BivK
L. KzqZ M. AvdMvwb
vb N. BmivBj
156|
gvBKj Gjv Kvb `ki wkx?
157|K. Awqv L. Mxm M. myBWb
N. BZvjx
158|
KvbwU wbkx_ m~hi `k bvg
cwiwPZ?
159|K. ngvidL. KzBeK
160|M. wZeZ
N. KvbwUB bq
161|
dbvMvd K Avwevi Kib?
162|K. iURb
L. dvivW M. gvKbx
N. GwWmb
163|
KvbwU wPi kvwi kni bvg
cwiwPZ?
164|K. ivg
L. fwbm
M. G_ N.
Imjv
165|
evej gv`e wK k?
166|K. dvimx
L. D`y M. Aviex N.
BsiRx
167|
RvwZmsNi mvaviY cwil`i Awaekb
cwZwU m`m iv mevP KZ Rb
cwZwbwa cvVvZ cvi?

L. PviRb M. cuvPRb
N. QqRb
169|
bzgv Kvb `ki cwmWU wQjb?
170|K. bvBRwiqv
L. KsMv
171|M. Avwewmwbqv N. Nvbv
172|
myBWbi gy`vi bvg wK?
173|K. cvD
L. Wjvi
M. vbv N.
wcmv
174|
NAM-Gi eZgvb m`m msLv KZ?
175|K. 100
L. 110
M. 116
N.
120
176|
KgbIqj_ mUvwiqU h AvwjKvq
AewZ Zvi bvg177|K. gvjeviv nvDR
L. nvqvBU
nvDR
178|M. evwKsnvg cvmv`
N. w`
PKvm
179|
mvK Kvb mvj Kv_vq cwZwZ
nq?
180|K. 1985 mvj XvKvq
L. 1983 mvj
w`jxZ
181|M. 1984 mvj Kj^vZ N. 1986
mvj gvjZ
182|
bjmb gvjvi ivRbwZK `ji bvg
wK?
183|K. Bb&Kv_v wdWg cvwU L.
bvkbvwj cvwU
184|M. AvwdKvb mvmvwj cvwU
185|N. AvwdKvb bvkbvj KsMm
186|
Kvb PzwZ cvigvYweK cixv e
nIqvi K_v ejv nqQ?
187|K. bvUv (NATO) L. wmwUwewU
(CTBT)
188|M. GbwcwU (NPT) N. m (SALT)
189|
Mc 77 Kvb aibi `k wbq MwVZ?
190|K. DbZ L. Dbqbkxj M.
JcwbewkK N. AbybZ
191|
1995 mvj ewRs-G AbywZ 4_
wek bvix mjbi vMvb wK wQj?
192|K. bvixi `wZ wekK `L
193|L. weki bvixiv GK nI
194|M. bvixi AwaKvi gvbevwaKvi
195|N. bvix wbhvZb e Ki
196|
gvKvI Pxb mvMi AewZ GKwU
xc hv wKbv GKwU BDivcxq `ki
Kjvbx| H BDivcxq `kwU wK?
197|K. b`vijv
L. b
198|M. cZzMvj
N. BD.K
199|
Gwkqvi `xNZg b`x KvbwU?
200|K. nvqvsnv
L.
BqvswmwKqvs
201|M. MsMv
N. wmz
202|
BDivwcqvb BDwbqb (EU)-Gi GKK
gy`v Ke _K Pvjy nq?
168|K. wZbRb

39
203|K. Rvbyqvwi, 1999

L. 1 RyjvB,
1999
204|M. 1 gvP, 2000 N. 1 RyjvB, 2000
205|
ivwkqvi c~evji meenr kni
KvbwU?
206|K. mvBewiqv
L. fvw`fK
207|M. LvBevif
N. evLiv
208|
hyiv xZ`vm c_v wejvcKvix
cwmWUi bvg wK?
209|K. RR IqvwksUb L. Avevnvg
wjsKb
210|M. iRf
N. KbWx
211|
RbmsLvi wfwZ weki mePq eo
gymwjg `k KvbwU?
212|K. evsjv`k
L. cvwKvb
213|M. mw` Avie
N. B`vbwkqv
214|
bvej cyivii ceZK AvjdW
bvej abx nqwQjb215|K. Zji Lwbi gvwjK wnme
216|L. RvnvRi eemv Ki
217|M. DbZ aibi weviK Avwevi
Ki
218|N. BvZ KviLvbvi gvwjK wnme
219|
GKRb ivRbxwZwe` wKy mvwnZ
bvej cyivi cqQb220|K. PvwPj
L. wKwmvi M. `
Mj N. iRf
221|
ga Gwkqvq AewZ AvqZb meenr
cRvZi bvg222|K. ZvwRwKvb
L. KvRvK
vb
223|M. DRewKvb N. wKiwMRvb
224|
gvwKb
hyivK
vPz
Ae
wjevwU Dcnvi `q h iv225|K. hyivR L. dv M. Rvcvb N.
Rvgvb
226|
AvaywbK AwjwKi ceZK ev RbK227|K. eWb cvIqj
L. eiY wcqvi `
KzevZv
228|M. cviR ` KzBjvi
N. Ryqvb
GUwbI mgviv
229|
ebjv (Benelux) ejZ h `kjvK
evSvq230|K. myBWb, biIq, wdbjv
231|L. PK cRvZ, cvjv, Rvgvwb
232|M. ejwRqvg, b`vijv&W,
jygeyM
233|N. Bsjv, AvBwik cRvZ, dv
234|
Kibvi
vb
Ae
wcm
GB
wZmawU mcwZ vwcZ nqQ235|K. gvKvI
L. nvBwZ
236|M. IwKbvIqv
N. wfqZbvg
237|
h hyi cvcU mvaviY cwil`
Uniting for peace resolution MnxZ
nqwQj-

238|K. myqR hy
L. Kvixq hy
239|M. cvK-fviZ hy-1965 N. dKjv hy
240|
ivwkqvi h knii nvmcvZvj AvgY Kivi

ci eva nq ivwkqv PPwbqvi mv_ kvw


eVK emZ ivwR nqQ Zvi bvg241|K. Budennovsk L. Keldavisk
242|M. Dasanova
N. Gariev
243|
cvwbZ k Zi aivi h244|K. nvBWvdvb L. dbvMvd
245|M. mKvMvd N. BbwWKUi
246|
iqvvi cvwUqvwUK dU miKvi Ke
kc_ MnY Kib?
247|K. 8 RyjB 1994
L. 19 RyjvB 1994
248|M. 24 RyjvB 1994 N. 27 RyjvB 1994
249|
250|
251|
wcGjI

Pqvigvb Bqvwmi AvivdvZ


wZDwbwmqvq wbevwmZ Rxeb Qo
vqxfve emevmi Dk MvRv f~-L
Avmb252|K. 11 RyjvB 1994 L. 12 RyjvB 1994
253|M. 13 RyjvB 1994 N. 1 RyjvB 1994
254|
we-52 wK?
255|K. GK aibi hvxevnx wegvb
256|L. GK aibi wekl nwjKvi
257|M. GK aibi evgvi wegvb
258|N. f~wg nZ k~b wbcYhvM GK
aibi cYv
259|
Rotary International Ke cwZwZ
nq?
260|K. 1903 L. 1905 M. 1909
N.
1912
261|
vwRiv Kvb `ki gy`vi bvg?
262|K. jygevM
L. evwRj
263|M. K^vwWqv
N. gvwjqv
264|
Mv-ecy-gNbvi mwwjZ b`x
AeevwnKvi KZ kZvsk evsjv`k Afy?
265|K. 4
L. 14
M. 7
N. 33
266|
AvwdKv gnv`ki gvbwP Horns of
Africa Z Kvb `kwU AewZ?
267|K. Bw_Iwcqv
L. bvBRwiqv
268|M. Kwbqv
N. my`vb
269|
Club of Viena wK?
270|K. Awqvi GKwU weLvZ cvkvjv
271|L. cwg BDivci cavb evwYwRK
evsKjvi evrmwiK mfv
272|M. GKwU wek Dbqb msv
MelYv cwZvb
273|N. cwg BDivci wPwkx`i GKwU
msMVb
274|
wbgi Kvb `kwU Group of Eight
(G-8) Gi m`m bq?
275|K. KvbvWv L. BZvjx M. myBWb
N. Rvcvb

40
The United Nations University Kvb
kni AewZ?
277|K. jb L. evmj&m M. wbDBqK
N. UvwKI
278|
Gwkqvi hyivi ciivbxwZi g~j
wfw wK?
279|K. RvcvbK mvnvh Kiv L.
wfqZbvgK `gb Kiv
280|M. Avwmqvb RvUK mg_b Kiv
276|

281|N. `wY KvwiqvK iv Kiv


282|
KgbIqj_i Kvb `kwU hyivi ivRv I

ivYxK Zv`i ivcavb wnme ^xKvi


Ki?
283|K. Awjqv
L. KvbvWv
284|M. mvBcvm
N. gwikvm
285|
Rvgvwb ewZiK Kvb `ki cvq
mKj bvMwiK Rvgvb fvlvq K_v ej?
286|K. myBRvijv
L. cvjv
287|M. Awqv
N. WbgvK
288|
ivwRe MvxK nZvi Rb evgv
enbKvix AvZNvZx gwnjvi bvg wK?
289|K. bwjbx L. bv_y M. avby
N.
Avby
290| Mvmb-Gi A_ wK?
291|
K. mgvRZi msMVb
292|
L. mgvRZ I MYZi ga
mvgm weavb
293|
M. Lvjvgjv AvjvPbv
294|
N. mgvRZi cwieZ
MYZ cwZv
295| KvbwU wekevsKi A cwZvb
bq?
296|
K. IBRD
L. IDA M. IMF
N. IFC
297|
298| KvbwU IAvBwm -Gi A mv bq?
299|
K. AvRvwZK Bmjvgx Av`vjZ
300|
301|
302|

L. mvaviY mwPevjq
M. Bmjvgx Dbqb evsK
N. Bmjvgx evwYR Dbqb

K`
303| cwc Drcv`b Kvb `kwjK
Mvb Uvj ejv nq?
304|
K. gvqvbgvi, _vBjv I Pxb
L. gvqvbgvi, _vBjv I jvIm
M. gvqvbgvi, _vBjv I
K^vwWqv
307|
N. Bivb, AvdMvwbvb I cvwK
vb
308| KvbwU `wY Gwkqvi ivRbwZK
mePPq Kg mswk welq?
305|
306|

K. ag
L. RvwZ
M.
mswZ N. fvlv
310| AvwjK wfwZ Rxeb cZvkv (Life
expectancy) mePq ewk311|
K. BDivc
L.
Di AvgwiKvq
312|
M. Awjqv I wbDwRjv N.
ga Gwkqvq
313| BDwbWv
(UNIDO) Gi cavb
Kvhvjq Kv_vq AewZ?
314|
K. UvwKI
L. cvwim M.
wbDBqK N. wfqbv
315| wc. Gj, I-Gi bvkbvj KvDwj KZK
AvRvwZK kvw mjb Abyvb
cve mK 1988 mb RvwZmsN
Kv_vq wiRjykb MnY Ki?
316|
K. wbDBqK
L. cvwim
317|
M. Rbfv
N. wfqbv
318| RvwZmsNi
KvwiMix
mnvqZv
Kvhg mswk wewfb Znwej I msvi
ga mg^qi `vwqZ cvjbKvix wefvMi
bvg Kx?
319|
K. UNDP L. DTCD
320|
M. UNFPA
N. UNEP
321| mw`
Avii
AvgwiKvb
mb
gvZvqbi Dk322|
K. BivKi AvgY nZ mw`
AvieK iv Kiv
323|
L. BivKi KzqZ `Lj Aemvb Kiv
324|
M. ^ g~j Rvjvbx Zji
mieivn wbwZ Kiv
325|
N. Dcii meKwU
326| evwj `yMi cZb NUwQj327|
K. 14B RyjvB 1789 L. 7B Ryb
1788
328|
M. 5B Avei 1788
N. 26 k
AvM 1788
329| Rvqvi-Gi eZgvb bvg330|
K. wjIcvwfjL. wR^veyq
331|
M. wReywZ
N. KsMv
cRvZ
332| RvwZmsN w`em cvwjZ nq333|
K. 24 Avei
L. 24 AvM
334|
M. 24 wWm^i
N. 24 bf^i
335| Bmjvgx Dbqb evsK FY c`vb Ki336|
K. ^vfvweK my` L. webv
my`
337|
M. A my`
N. AwZ
mvgvb my`
338| Gd&Uv (EFTA) ejZ evSvq339|
K. GKwU evwYwRK Mvx
309|

L. c~e AvwdKvb GKwU


msev` msv
340|

41
M. GKwU wegvb msv N.
GKwU mvgwiK Pzw
342| AvRvwZK
ivUvix
msvi
cwZvZv343|
K. W.Wilson
L. Paul
Harris
344|
M. Badel Powel
N. H. Wilson
341|

345|
346| mvaviY cwil`i wbqwgZ Awaekb i

nq-

347|

K. m^i gvmi ZZxq

348|
349|

L. m^i gvmi c_g mvgevi


M. m^i gvmi wZxq

gjevi
eyaevi

350|
N. m^i gvmi PZz_ gjevi
351| wZxq
gnvhy
Rvgvbx

AvZmgcY Ki352|
K. 1942 mvji bf^i gvm

353|
L. 1943 mvji deqvwi gvm
354|
M. 1945 mvji g gvm
355|
N. 1945 mvji m^i gvm
356| evwejbi Szj D`vb Kvb `k

AewZ?

K. Bivb
L. BivK M. wgki
N. ivwkqv
358| KvbwUi Rb gixwPKv mw nq?
359|
K. Avjvi cwZdjb L. Avjvi
weQyiY
360|
M. Avjvi c~Y AfixY
cwZdjb
361|
N. Avjvi cvjvivqb
362| cw_exi Kvb mvMi gvbyl Abvqvm
Mv fvwmq _vKZ cvi?
363|
K. evwK L. jvwnZ M. gZ
N. AwWqvwUK
364| Kvb `k mec_g KwdK cvbxq
wnme eenvi Ki?
365|
K. wgki L. Bqvgb M.
Kwbqv N. hyivR
366| Bsjvi Kvb ivRv gvMbvKvUvq
^vi Kib?
367|
K. Rb
L. Rgm
M.
GWIqvWK N. RR
368| cw_exi MfxiZg n` KvbwU?
369|
K. Kvwqvb L. eKvj M.
wfvwiqv N. Avivj
370| weki c_g gnvk~b gYKvixi bvg
wK?
371|
K. bxj Avgs
L. BDwi
MvMwib
372|
M. gvBKj Kwj
N.
fvjwUbv Zivfv
357|

eZgvb hyiv cw_exi Kvb `ywU


`kK wbivcv cwil`i m`mfy Kivi wP
vfvebv KiQ?
374|
K. BUvwj I Rvcvb
L.
Rvgvwb I BUvwj
375|
M. Rvcvb I gvjqwkqv N.
Rcvb I Rvgvwb
376| wnUjvii `ji bvg wK?
377|
K. RvZxq mgvRZvwK `j
L. mgvRZvwK `j
378|
M. bvrmx
N.
Rvgvb dvmxev`x
379| cw_exi mec_g Kwd nvDm
Kvb kni KZ mvj cwZwZ nq?
380|
K. ivg 1020 mvj L. KzqZ
1511 mvj
381|
M. jb 1415 mvj
N.
mvsnvBq 1650 mvj
382| Beb eZzZv Kvb `ki Awaevmx?
383|
K. AvjwRwiqv L. wmwiqv M.
giv N. Bivb
384| ewMZ mwK Pzwi wnme
AwfwnZ KiwQjb K?
385|
K. gvKm L. ikv M.
cav N. fjZqvi
386| wKIcUv Kvb& `ki ivYx wQjb?
387|
K. wgmi
L. ivg M.
jevbb N. wMm
388| cw_exZ KqwU gnvmvMi AvQ?
389|
K. 3wU
L. 4wU
M.
5wU
N. 6wU
390| myeY Rqx KZ eQi c~wZZ
cvwjZ nq?
391|
K. 25 eQi L. 50 eQi M. 60 eQi
N. 75 eQi
392| wWqvMv gvivWvbv K?
393|
K. GKRb wP bvqK
L. GKRb
eemvqx
394|
M. GKRb dzUej Ljvqvi N.
GKRb mvwnwZK
395| BDdwUm b`xi Ab bvg wK?
396|
K. dvivZ L. bxj b` M. `Rjv
N. UvBwMm
373|

397|
398| mgvb Zvcgvv w`jI `ya cvwb Acv

AvM dzU Kb?


399|
K. cvwbi ZvcMvwnZv ewk ej

L. `yai ZvcMvnxZv ewk ej


M. `ya cvwbi Pq Nb ej
N. cvwb eYnxb `ya mv`v ej
wegvb ki Pq ewk `Z
MwZZ Pj?
404|
K. evwqs 707
L.
mycvimwbK wegvb

400|
401|
402|
403| Kvb

42
405|
M. RU wegvb
N. wgiR
406| KvbwU mw` Aviei ivRavbx?
407|
K. wiqv`
L. Rv M. gv

N. gw`bv

408| K jvnvi cve Dvcb Kib?


409|
K. gynv` Avjx wRbvn L. G

K dRjyj nK
410|
M. Lvbv RvwRgDxb
N.
knx` mvniIqv`x
411| GKw`bi wKU c_g nvwUK Kib
K?
412|
K. fviZi Kwcj `e L. kxjsKvi
gyivwjaib
413|
M. cvwKvbi Rvjvj Dwb
414|
N. Awjqvi kb Iqvb
415| nvwi
cUvi wmwiRi mekl
cKvwkZ eBwU KZ b^i eB?
416|
K. cg
L. l
M. mg N.
Ag
417| RvwZmsN wbivcv cwil`i m`m
msLv KZ?
418|
K. 10 Rb
L. 12 Rb M. 14
Rb N. 15 Rb
419| fviZ kxjsKvK c_K KiQ Kvb
cYvjx?
420|
K. cK cYvjx
L. Wvfvi
cYvjx
421|
M. ewis cYvjx
N. gvjvv
cYvjx
422| vwbwfqvb `k bq KvbwU?
423|
K. biIq
L. DMvv
424|
M. wdbjv
N. WbgvK
425| KZ mvj U wKU i nq?
426|
K. 1875
L. 1876 M.
1877 N. 1878
427| hyivR Kvb kvmb eev Pvjy
AvQ?
428|
K. MYZ
L. cRvZ
429|
M. GKbvqKZ
N.
wbqgZvwK ivRZ
430| fviZel Nvovi WvKi cPjb Kib K?
431|
K. AkvK
L. AvKei
M. kikvn N. gyn` web ZzNjK
432| Dj^jWb Kvb Ljvi Rb cwiwPZ?
433|
K. wKU
L. Uwbm M.
dzUej N. `vev
434| AvBdj UvIqvi Kv_vq AewZ?
435|
K. jb L. cvwim
M. gv
N. wgDwbL
436| 2010 mvj wekKvc dzUej Kvb `k
Pvwqb nq?
437|
K. Rvgvwb L. dv M. b
N. AvRwUbv
438| 2011 mvj wekKvc wKU Kvb `k
Pvwqb nq?

K. cvwKvb L. fviZ M.
Awjqv N. kxjsKv
440| `yBwU vbi `vwNgvi cv_K KZ nj
vb `yBwUi gaKvi mgqi cv_K 1
NUv ne?
441|
K. 10 L. 15
M. 20
N.
25
442| gZz DcZKv Kvb `k AewZ?
443|
K. wR^veyq
L. evwRj
444|
M. AvgwiKv
N. KvbvWv
445| RvwZmsN AvZcKvk Ki Ke?
446|
K. 20 Avei 1945 L. 24
Avei 1945
447|
M. 26 Avei 1945
N. 30
Avei 1945
439|

448|
449| bvej (NOBEL) cyivi Ke _K Pvjy

nq?

K. 1900
L. 1901 mvj M.
1902 N. 1903
451| wZxq wekhy KLb i nq?
452|
K. 1 m^i 1939 L. 2
m^i 1939
453|
M. 3 m^i 1939
N. 4
m^i 1939
454| wek mv`vQwo w`em Ke cvwjZ
nq?
455|
K. 11 Avei
L. 12 Avei
456|
M. 14 Avei
N. 15
Avei
457| wek gvbevwaKvi w`em Ke cvwjZ
nq?
458|
K. 10 wWm^i
L. 11
wWm^i
459|
M. 12 wWm^i
N. 13
wWm^i
460| I.M.F.-Gi c~Yic KvbwU?
461|
K. International Muslim
Federation
462|
L. International Monetary
Fund
463|
M. Internationa Monetary
Foundation
464|
N. Islamic Monetray Fund
465| f~-c mePq ewk KvbwU cvIqv
hvq?
466|
K. Zvgv
L. `v M. cvi`
N. Avjywgwbqvg
467| AIDS ivM gvbyli468|
K. ivM cwZiva gZv b nq
hvq
469|
L. ik~bZv nq
M. gw
b nq
470|
N. dzmdzm b nq
450|

43
G Dcgnv`ki mekl Mfbi Rbvij
K wQjb?
472|
K. jW wgUv
L. jW
Iqvfj
473|
M. jW gvDUevUb N. jW
KvRb
474| gvqvbgvii gy`vi bvg wK?
475|
K. iwc
L. icvBqv M.
UvKv N. wKqvU
476| wKDev KvbwUi Rb weLvZ?
477|
K. ckg I e wki Rb L.
wPwb wki Rb
478|
M. KvMR wki Rb
N. jn I
BvZi Rb
479| hyB Rxeb, hyB meRbxb-GwU
Kvi Dw?
480|
K. wnUjvi L. mvjRvi
481|
M. gymvwjbx
N.
dvv
482| mveK gvwKb hyivi eZgvb
cwmWU RR WweD eyk Kvb
AivRi MfYi wQjb?
483|
K. dvwiWv
L. Uvm
484|
M. AvivKvbmvm
N.
Kvwjdvwbqv
485| Kvbv `ki cwiek fvimvg ivi Rb
ebvj _vKv cqvRb gvU f~wgi KZ
kZvsk?
486|
K. 10%
L. 15%
M. 20%
N. 25%
487| weki c_g gwnjv cavbgx K
wQjb?
488|
K. BmivBji wgmm Mvvgqvi
471|

489|
490|

_vPvi

L. kxjsKvi wgmm e`ibvqK


M. eUbi wgmm gvMviU

491|
N. fviZi wgmm Bw`iv Mvx
492| wevb `yBevi bvej cyivi K

ARb KiwQjb?
493|
K. gv`vgKzix
L.
wbDUb
494|
M. AvjevU AvBbvBb
N.
wjbvm cwjs
495| KvbwU vbxq evqy?
496|
K. UvBdzb L. nvwiKb M.
mvBgyg N. UbWv
497| RvwZmsNi
c_g
gnvmwPe
K
wQjb?
498|
K. `vM nvgvikv L.
wUMfjx
499|
M. D-_vU
N. KzU
IqvnvBg
500| Kvb Lwjdvi Avgj wnRwi mvj MYbv
Avi nq?

K. nhiZ Avey eKi wmwK (iv).


L. nhiZ Igi (iv)
M. nhiZ Avjx (iv)
N. Lwjdv nvib-Ai-iwk`
502| Avie jxMi m`i `i Kv_vq AewZ?
503|
K. wZDwbm
L. wiqv`
504|
M. ivevZ
N.
KvqivZ
505| wbP wjwLZ gy`vjvi ga KvbwUi
g~jgvb mePq ewk?
506|
K. cvD vwjs
L. iej
507|
M. Bqb
N. gvwKb
Wjvi
508| wKvi MvUb cwZi ceZK K?
509|
K. dvqej
L. gUmix
510|
M. wWDB
N. c
vjrmx
511| RwZmsN wbivcv cwil`i vqx m`m
msLv KZ?
512|
K. 5
L. 6
M. 7
N.
8
513| CD cyiv wjLj wK nq?
514|
K. Control Disc
L.
Colour Disc
515|
M. Compact Disc N.
Computer Disc
516| AvRvwZK bvix w`em cvjb Kiv nq
Kvb ZvwiL?
517|
K. 1 gvP L. 3 gvP
M. 6
gvP N. 8 gvP
518| 2000 mvji KZ ZvwiL cuvP Mni
mshvM NU?
519|
K. 5 gvP L. 5 Gwcj
M.
5 g N. 5 Ryb
520| iWmi cwZvZv njb521|
K. evWb cvIqj
L. cj wc
nvwim
522|
M. nbix WybvU N. AvjdW
bvej
523| wekevcx wechq mwKvix CIH
fvBivm KZ ZvwiL KwDUvi AvgY Ki?
524|
K. 26 Gwcj 98
L. 26 g 98
525|
M. 26 Gwcj 99 N. 26 g 99
526| UNESCO cyiv wjLj nq527|
K. United Nations Emergency
Social and Cultural Organisation
528|
L. United Nations Essential
Scientific and Community Organisation
529|
M. United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organisation
530|
N. United Nations Establishment
for Scientific and Commercial
Organisation
531| bxj Avgs I AjwWb Puv`
c`vcY Kib KZ mvj?
501|

44
K. 1968 L. 1969 M. 1970
N. 1971
533| wPivqx e`ve K ceZb
Kib?
534|
K. jW wicb
L. jW
Wvjnmx
535|
M. jW KYIqvwjm
N.
jW KvRb
536| c_g mvd Mgm& KZ mvj AbywZ
nq?
537|
K. 1984
L. 1985
M. 1986
N. 1987
538| BDwbmd-Gi cavb Kvhvjq Kv_vq?
539|
K. cvwim L. wbDBqK M.
ivg N. Rbfv
540| Bsjv
KZ
mvj
evaZvg~jK
cv_wgK wkv AvBb Rvix Kiv nq?
541|
K. 1760
L. 1857 M. 1870
N. 1890
542| RvwZmsNi m`i `dZi Kv_vq AewZ?
543|
K. IqvwksUb
L. Rbfv
544|
M. wbDBqK
N. jb
532|

545|
546| BDbvi (UNESCO) m`i `dZi Kv_vq

AewZ?

K. cvwim L. Rbfv
M.
ivg N. wfqbv
548| c_g mvd Mgm Kv_vq AbywZ nq?
549|
K. XvKv
L. KvVgvy M.
bqvw`jx N. Kj^v
550| kwcqvi mePq LvZ551|
K. Kwe wnme
L. bvUKvi
wnme
552|
M. AwfbZv wnme
N.
`vkwbK wnme
553| ILO-Gi m`i`i Kv_vq?
554|
K. ivg L. Rbfv M.
wbDBqK N. jygevM
555| evsjv`k ADB Gi m`m c` jvf Ki556|
K. 1972
L. 1973 M. 1974
N. 1975
557| weki cavb Pv ivwbKviK `k558|
K. Pxb L. fviZ M. kxjv
N. evsjv`k
559| Dcxci mv_ gnv`ki hic mK,
mic mK560|
K. gnv`ki mv_ gnvmvMii
561|
L. DcmvMii mv_ gnvmvMii
562|
M. n`i mv_ gnvmvMii
563|
N. Aixci mv_ gnvmvMii
564| wZxq wekhyi mgqKvj wQj565|
K. 1944 _K 1949 L. 1924 _K
1929
566|
M. 1939 _K 1945 N. 1920
_K 1930
547|

567| KvbwU mePq enr Mn?


568|
K. cw_ex L. kwb M. gj

N. enwZ
Bmjvgx mjb msvi mwPevjq
Kv_vq AewZ?
570|
K. wiqv` L. Zvqd
M. gv
N. Rv
571| RvwZmsNi gnvmwPe evb wK gyb
Kvb `ki bvMwiK?
572|
K. jevbb
L. `wY Kvwiqv
573|
M. Rvw^qv
N.
Zvvwbqv
574| jvevWvi wK?
575|
K. ceZgvjv L. gvjf~wg M. A
ixc N. mvZ
576| Kyw``i evm h `k577|
K. Bivb L. BivK M. Zzi
N. mejv
578| wek evsK cwZwZ nq579|
K. 1942 L. 1944 M. 1945
mvj N. 1948
580| c_g wekhy i nq581|
K. 1904 L. 1914 M. 1913
N. 1915
582| jvK msLvbymvi cw_exi mePq eo
kni KvbwU?
583|
K. eBwRs
L. wbDBqK M.
jb N. UvwKI
584| mvd Mgm AbywZ nq585|
K. 2 ermi ci
L. 3 ermi ci
586|
M. 4 ermi ci N. cwZeQi
587| bxjb` Kvb mvMi cwZZ nqQ?
588|
K. jvwnZ mvMi
L. f~gamvMi
589|
M. GWbmvMi
N.
AviemvMi
590| cw_ex cKZc GKwU591|
K. cwic~Y MvjK L. mgZj
592|
M. AwfMZ MvjK N. Aae
593| MYZi
mevcv
iZc~Y
Dcv`vb KvbwU?
594|
K. wbevPb
L. AvBbi
kvmb
595|
M. e`jxq eev
N. miKvii
Revew`wnZv
596| KjKvZv bMixi cwZvZv K?
597|
K. KvBf
L. Wvjnwm
598|
M. Iqjmwj N. Re PvbK
599| jiv Kvwejv Kvb `ki cwmWU
wQjb?
600|
K. `wY AvwdKv
L.
Nvbv
601|
M. Kv
N. my`vb
602| Kvb gymjgvb ckvmK c_g `wY
fviZ Rq Kib?
569|

45
603|

kvn&

K. AvjvDwb wLjRx

L. ki

M. AvKei
N.
AvIiRe
605| cvPxb Kvb mf `ki Awaevmx`i
mv_ wmz DcZKvi Avwaevmx`i
mv`k j Kiv hvq?
606|
K. evwejb L. xU M. wgki N.
Pxb
607| cwUqU cYv wK KvR eenvi nq?
608|
K. kwegvb asm Kivi Rb
604|

L. `~i mbv QvDwbZ AvNvZ


nvbvi Rb
610|
M. k UvsK asm Kivi Rb
611|
N. AvgYKvix cYv asm
Kivi Rb
612| mU evbvW wMwic_ Kv_vq?
613|
K. KjvivWv
L.
AwjqAb Avjc
614|
M. AvdMvwbvb N. myBm
Avjc
615| HwZnvwmK wmgjv PzwZ ^vi
Kib616|
K. jvjevnv`yi kvx I AvBqye Lvb
617|
L. ivRxe Mvx I ebwRi fyv
618|
M. AUj wenvix evRcwq I Rbvij
cvifR gvkviid
619|
N. Bw`iv Mvx I RyjwdKvi
Avjx fyv
620| ^vaxbZvKvgx
wewQbZvev`x
PPwbqvi wei ivwkqv mvgwiK Awfhvb
i Ki621|
K. 1997
L. 1995 M. 1991
N. 1994
622| B,BD-i cZvKvq KqwU Zviv iqQ?
623|
K. 13wU L. 9wU
M. 12wU
N. 10wU
624| cw_exi cvPxbZg gvbwP cvIqv hvq625|
K. Pxbi cvPxii KvQ
626|
L. `wY AvwdKvi wfvwiqv
c`k
627|
M. evwejbi Di Mv_yi knii
asmvekl
628|
N. Bivbi wmivR knii
asmvekl
629| hyivi Kvb cwmWUi mgq b
hy cvMvg i nq?
630|
K. wiPvW wbb
L. wR.wg.
KvUvi
631|
M. ivbv iMvb N. RR eyk
632| wKDev Kvb mgy` AewZ?
633|
K. ckv gnvmvMi
L.
AvUjvwUK gnvmvMi
609|

M. f~ga mMvi
N. Di
mvMi
635| weLvZ
mvwdqv
gmwR`wU
AewZ636|
K. BivK L. fviZ M. Zzi
N. mgiL`
637| jwW DB_ ` jv njb638|
K. gv`vi Zimv
L. Bw`iv
Mvx
639|
M. wcm Wvqbv N. dvi
bvBwUj
640| BqvswK wWqvg h Ljvi Rb
weLvZ641|
K. ews L. ivMwe M. wKU
N. muvZvi
642| gvjxci gy`vi bvg wK?
643|
K. cvD
L. Wjvi
M. icx
N. icvBqv
644| Madam Mary Tuso-i gvgi hv`yNi
Kv_vq?
645|
K. wjfvicyj
L. wbDBqK
646|
M. wmvcyi
N. jb
647| hyivi Kvb cwmWU AwfbZv
wQjb?
648|
K. Riv dvW
L. RR eyk
649|
M. ivbv iMvb N. KbWx
650| cvjvi ^vaxb UW BDwbqb
cwZvZv K?
651|
K. wjmfvjvwWwms
L.
jm Iqvjmv
652|
M. jyB MvU
N.
nbwiK nvUwR
653| cvjvBb Kvb mfZv Mo DVwQj?
654|
K. wdwbwmI mfZv L. cvwiwmI
mfZv
655|
M. wne mfZv N.
evewjwbI mfZv
656| wmwjKb fvjx Kvb `k AewZ?
657|
K. hyiv
L. hyivR
658|
M. Rvgvbx
N. Rvcvb
659| gvwKb hyivi Kvb cwmWU
c_g AvZZvqxi wjZ wbnZ nb?
660|
K. Rb Gd KbWx L.
Avevnvg wjsKb
661|
M. DWv DBjmb N. Ugvm
Rdvimb
662| weki mePq eo jvBeix KvbwU?
663|
K. wewUk wgDwRqvg jvBeix
634|

L. jwbb U jvBeix
M. bvkbvj Wxb jvBeix
N. BDbvBUW Um jvBeix
Ae KsMm
667| cvU eqvi wK?
664|
665|
666|

46
668|

K. cvcyqv wbDwMwbi GKwU e`i

669|
670|

L. Awjqvi GKwU xc
M. Av`vgvb-wbKvei xccyi

ivRavbx

671|
N. c~e-AvwdKvi GKwU e`i
672| nvwji a~gKZz mekl Kvb eQi

`Lv hvq?
673|
K. 1956 L. 1966 M. 1976
N. 1986
674| AvwdKvK b nZ c_K KiQ675|
K. wRevvi cYvjx
L.
mv`v cYvjx
676|
M. dvwiWv cYvjx
N.
cK cYvjx
677| evsjv mvwnZi BwZnvm I BsiwR
mvwnZi
BwZnvm-G
`ywUi
ga
KvbwU ewk cyivZb?
678|
K. evsjv mvwnZi BwZnvm L.
`ywUB mgmvgwqK
679|
M. BsiwR mvwnZi BwZnvm
680|
N. welqwU weZwKZ Ges
AgxgvswmZ
681| weki mevP RjccvZ Avj
dj&m& Kv_vq AewZ?
682|
K. fwbRyqjv
L. Mvqvbv
683|
M. cvivq N. Kvwjdvwbqv
684| Rvcvbi RvZxq cZxK wK?
685|
K. kZc
L. Mvjvc
686|
M. wmbw_qvg
N.
kvcjv
687| wek WvqewUm w`em Ke cvwjZ
nq?
688|
K. 7 Gwcj
L. 17 g
689|
M. 14 bf^i
N. 27
m^i
690| gvnvw_i
gvnv`
Kvb
mb
gvjqwkqvi cavbgx nb?
691|
K. 1979
L. 1980 M. 1981
N. 1982
692| Asia Pacific Economic Co-operation
(APEC) Ke MwVZ nq?
693|
K. 1979 L. 1989 M. 1990
N. 1991
694| Avng` ebejv Kvb `ki ^vaxbZv
msMvgi bZZ w`qwQjb?
695|
K. giv
L. wdwjwb
696|
M. wgmi
N.
733|
AvjRwiqv
697| `yB Kvwiqvi wefw m~PK mxgviLvi
bvg698|
K. 24Zg AiLv
L. 38Zg
AiLv
699|
M. 17Zg AiLv
N. 49Zg
AiLv

cw_exi Kv_vq c_g wjwLZ AvBbi


cPjb nq?
701|
K. b
L. evwejb M.
Mxm N. Znivb
702| Kvb `kwU UNESCO _K wbRK
cZvnvi Ki bq?
703|
K. BmivBj
L. Rvgvbx M.
dv N. hyiv
704| mvwnZ bvej cyivi cZvLvb
KiwQjb705|
K. cvj Gm evK
L. Ruv cj
mv
706|
M. mj ejv N. DBbb PvwPj
707| Rvcbv xc Kv_vq AewZ?
708|
K. Rvcvb
L. kxjsKv
709|
M. gvjxc
N.
B`vbwkqv
710| CNN Kvb `ki msev` msv?
711|
K. hyiv L. Rvcvb
712|
M. hyivR
N. Rvgvwb
713| wZqbAvbgb qvi Kv_vq AewZ?
714|
K. cvwKvb
L.
eBwRs M. gvwbjv N. wmvcyi
715| Bsjvi ivbx h cvmv` evm Kib
Zvi bvg716|
K. nvqvBU nvDR
L. KzB
cvjm
717|
M. evwgsnvg cvjm N.
evwKsnvg cvjm
718| BDiv gy`vi RbK K?
719|
K. ievU AvjevU
L.
ievU gyj
720|
M. ievU jyKvm
N. KD bb
721| ivg kni Kvb b`xi Zxi AewZ?
722|
K. UvBevi
L. Ugm&
723|
M. Wvwjs
N. `vwbqye
724| gbv Kvb `ki msev` msv?
725|
K. mw` Avie
L. KzqZ
726|
M. wgki
N. BivK
727| Rvcvbi cyivZb bvg728|
K. wKqvUv
L. bvMvqv
729|
M. wbb
N.
nvvBWv
730| Dcgnv`ki c_g QvcvLvbv Kvb mvj
vwcZ nq?
731|
K. 1298 Lxt
L. 1398 Lxt
732|
M. 1498 Lxt
N. 1598 Lxt
UzcvK Avgvi wK?
734|K. GK dji bvg
735|L. cii evgcx Mwijv msMVb
736|M. GKRb weLvZ cwZ
N. GKwU
`kbxq vb
700|

737|

47

738| ...................................
.......................
739|

740| mvRkvbwU fvjfve


cob Ges cwZ wbb |
741| Avkv Kwi GLvb _K
Kgb coe |

742|

743|
bvCg fvB |
744|
745|
746|