Вы находитесь на странице: 1из 37

2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

NI DUNG
Gii thiu tng quan phn mm
SME.NET 2017

Mt s tin ch c bit

2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

GII THIU PHN MM K TON


MISA SME.NET 2017

2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

Thng t 200 /2014/TT-BTC

2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

GII QUYT CC NGHIP V

2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

QUN L QU

p ng y cc nghip v thu, chi tin, kim k qu


Thu tin ca nhiu khch hng, nhiu ha n cng lc
Cho php xem nhanh tn qu bt k thi im no theo tng loi tin
Lp bin bn kim k v x l chnh lch tha, thiu sau kim k
D bo dng tin thu, chi gip DN ti u vng quay vn
2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

TH QU

Cho php th qu tip nhn phiu thu/ chi t k ton kim tra v ghi vo s
qu, gip tit kim hn 90% thi gian cng vic cho th qu
T ng i sot gia s chi tit tin mt ca K ton v s qu ca Th qu
Lu tr bin bn kim k theo di, i chiu vi k ton khi cn.
2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

QUN L TIN GI NGN HNG

p ng y cc nghip v thu/ chi tin gi, i chiu ngn hng, chuyn tin ni b
T ng i chiu chng t Thu, Chi vi S ph ngn hng pht hin chnh lch.
D bo dng tin thu, chi gip DN ti u vng quay vn
Khi tnh t gi xut qu ca ti khon tin gi tnh c theo tng ti khon ngn hng
2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

QUN L MUA HNG

p ng y cc nghip v: Lp n mua hng, hp ng, mua hng


ho qua kho/ khng qua kho, mua dch v, mua hng ho trong nc, nhp
khu, tr li/ gim gi hng mua
2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

IM U VIT CA MUA HNG


Mt chng t chi ph mua hng c th phn b c nhiu ln
cho nhng chng t mua hng khc nhau

Trn mt chng t mua hng, phn mm cho php chn cng


lc nhiu chng t chi ph mua hng phn b

T ng phn b chi ph mua hng, chi ph trc hi quan cho


tng mt hng: Phn b theo s lng, phn b theo gi tr

T ng tnh thu GTGT u vo lp Bng k ho n,


chng t hng ho, dch v mua vo

p ng nghip v mua hng nhp khu


2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

10

QUN L BN HNG

p ng y cc nghip v: Lp bo gi, lp n t hng, bn hng trong nc, bn


hng xut khu, bn hng i l ng gi, bn hng u thc xut khu, tr li hng bn,
gim gi hng bn, bn hng thu tin ngay, bn hng cha thu tin.
2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

11

IM U VIT CA BN HNG
p ng nghip v xut ho n trc, lp chng t bn
hng sau
Qun l tt c chng t chung mt danh sch, d dng
bit c chng t no xut ho n
T ng xc nhn thu GTGT u ra lp Bng k ho
n hng ho, dch v bn ra
Cho php hch ton c thu xut khu trn chng t
bn hng
Cho php thit lp chnh sch gi theo tng khch hng,
nhm khch hng, tng sn phm v tng n v tnh
Tng hp doanh s theo nhn vin, b phn, theo khch
hng, th trng,
2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

12

QUN L HO N

Tun th TT 119/2014/TT-BTC, TT 39/2014/TT-BTC v qun l v s dng ha n


p ng tt c 3 hnh thc ha n: T in, t in, in t
Cho php doanh nghip t thit k, to mu ha n
Cho php doanh nghip qun l nhiu quyt nh ng k s dng v thng bo pht
hnh ha n. Kim sot cht ch vic in trng s ha n, in li ha n, hy ha n
2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

13

QUN L CNG N

2015 MISA JSC. All rights reserved.

Qun l cng n
theo ha n,
theo khch hng,
nhn vin, hn
mc n theo
tng khch hng

Cho php b tr
cng n phi
thu, phi tr theo
tng ha n

Cho php i tr
cng n ca
nhiu
khch
hng cng lc

T ng x l
chnh lch t gi
ngay trn chng
t i tr khi
thc hin i tr
chng t cng
n ngoi t

http://www.misa.com.vn

14

QUN L CNG N

Cho php NSD t thit lp cc khong n ti hn, n qu hn theo di trn cc bo


co theo nhu cu ca tng n v
Cho php lp cc t thu n qun l thu n v nh gi c hiu qu ca tng t
thu n
2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

15

THU

p ng cc nghip v v Thu GTGT, TTB, TNDN, Nhp khu, Xut Khu, thu mi
trng,...
T ng lp T khai thu v cc ph lc nh km theo PP khu tr, v PP trc tip
T ng khu tr thu GTGT u vo, u ra
Xut khu bo co thu, bo co ti chnh ra nh dng XML
Np t khai thu qua mng trc tip cho c quan Thu qua MTAX.VN
2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

16

DCH V K KHAI THU QUA MNG MTAX.VN

Quy trnh k khai thu qua mng MTAX.VN


2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

17

QUN L KHO

p ng y cc nghip v: Nhp kho, xut kho, lp rp/ tho d,


chuyn kho, kim k kho.
2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

18

IM C BIT CA QUN L KHO

Tnh gi xut kho theo nhiu phng php: FIFO,


Bnh qun gia quyn, Thc t ch danh

Xut kho theo nh mc NVL sn xut theo


Lnh sn xut, lp rp, tho d
2015 MISA JSC. All rights reserved.

Qun l hng ha: Theo m vch, l, hn dng, theo


nhiu c tnh , chng loi, t quy i n v tnh,
cnh bo s lng tn kho ti thiu

Lp bin bn kim k, i chiu tn kho nh k


http://www.misa.com.vn

19

TH KHO

Cho php th kho tip nhn thng tin trn phiu nhp kho, phiu xut kho ca k ton
ghi nhn vo th kho gip tit kim 90% thi gian cng vic ca th kho
2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

20

QUN L TI SN C NH

p ng y cc nghip v: Ghi tng, ghi gim, iu chuyn, nh gi li ti sn,


tnh khu hao, kim k ti sn
Qun l ti sn c nh chi tit n b phn, phng ban s dng
T ng trch khu hao TSC hng thng, qu, nm
Cho php iu chnh gi tr v thi gian khu hao
T ng phn b chi ph khu hao cho tng i tng tp hp chi ph
Lp bin bn kim k, i chiu vi b phn qun l TS, t ng x l kt qu kim k
2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

21

QUN L CNG C DNG C

p ng cc nghip v: Ghi tng, ghi gim, iu chuyn, iu chnh, phn b, kim k


Qun l CCDC chi tit n tng b phn, phng ban
iu chuyn ni b, iu chnh s lng, gi tr khi pht hin h hng, mt mt
T ng phn b chi ph cho tng i tng tp hp chi ph tnh gi thnh
Kim k, i chiu vi b phn qun l CCDC, t ng x l chnh lch sau kim k
2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

22

QUN L TIN LNG

Chm cng, lp bng tng hp chm cng, v t ng tnh lng theo thi gian,
lng lm thm, lm m
T ng tnh thu TNCN, bo him v cc khon khu tr lng ca cn b
Theo di tm ng, v thanh ton lng cho tng nhn vin, h tr nhiu hnh thc tr
lng: 1 k/ 1 thng, hay 2 k/ 1 thng
2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

23

GI THNH

T ng tng hp chi ph sn xut trc tip theo tng i tng tp hp chi ph, n
hng, hp ng, cng trnh, sn phm sn xut lin tc,...
Phn b chi ph SXC theo: Nguyn vt liu trc tip, Nhn cng trc tip, chi ph trc
tip hoc nh mc
Tnh gi thnh theo nhiu phng php: Gin n, H s, T l, Phn bc lin tc
nh gi sn phm d dang theo nhiu phng php: Chi ph NVL trc tip, khi
lng sn phm hon thnh tng ng, chi ph sn xut nh mc.
2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

24

HP NG
Qun l tin trnh thc hin tng hp ng: T khi k kt hp ng, qu trnh giao
hng, nghim thu, thanh l, tnh hnh thanh ton, ...
Qun l doanh s hp ng theo tng NVKD, tng b phn, tng th trng
Theo di cc khon d kin chi, thc chi, tnh hnh thanh ton v t ng xc nh li l
theo tng hp ng, d n..

2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

25

QUN L NGN SCH

Lp d ton v kim sot nh mc chi tiu theo Phng ban, Vn phng, Chi nhnh
trong qu trnh hot ng
Gip k ton d dng kim sot b phn no chi qu vt nh mc, khon mc chi
no chi ng nh mc, hay vt qu nh mc
2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

26

TNG HP

Thc hin cc nghip v khc: Hch ton chi ph tin lng, thanh ton tm ng, x l
chnh lch t gi, nh gi ngoi t cui k
Cho php t ng phn b chi ph tr trc cho tng i tng tp hp chi ph
Phn b chi ph bn hng, chi ph qun l cho tng b phn, tng n hng, hp ng
T ng kt chuyn doanh thu, chi ph xc nh kt qu kinh doanh
T ng lp Bng cn i ti khon, Bo co ti chnh
2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

27

XC NH LI L KINH DOANH CHO TNG


B PHN KINH DOANH
T ng tng
hp chi ph

Phn b chi ph
chung cho tng
b phn.
Phng ban

T ng tng
hp doanh thu

Kt chuyn
li, l

Xc nh
li l theo
tng b
phn/
phng ban
2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

28

S SCH BO CO
1

2
y cc bo
co, s sch k
ton theo quy
nh

Cung cp nhiu
biu , bo co
qun tr v tnh
hnh doanh thu,
chi
ph,
li
nhun, cng n
ca
doanh
nghip

2015 MISA JSC. All rights reserved.

3
Cho php ngi
dng ch ng
thit lp bo co
theo nhu cu
qun tr, lu li
s dng cho
nhng ln sau

http://www.misa.com.vn

4
Cho php in,
xut khu bo
co ti chnh c
m vch np
cho c quan
thu

29

MT S TiN CH C BIT
MISA SME.NET 2017

2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

30

MT S TIN CH C BIT
Cho php nhp khu danh sch, s d, chng t t file excel
vo phn mm
Cho php t thit k mu chng t theo c th ca n v
a vo phn mm s dng
Cho php xut khu chng t, bo co theo nhiu nh
dng excel, word, pdf
Cho php tham chiu chng t d dng kim tra
Cho php phn quyn theo tng vai tr c quyn truy cp d
liu tng ng vi tng vai tr

2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

31

MT S TIN CH C BIT

Lu tr li thao tc sa, xo trong nht k truy


cp khi cn d dng truy vt ngc li

Cho php lp hai b s ti chnh v s


qun tr trn cng mt d liu
T ng sao lu d liu hng ngy, d
dng phc hi d liu, m bo d liu
lun c an ton

T ng cp nht tnh nng mi qua internet

2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

32

MISA SME.NET 2017 GIP G CHO K TON VIN


Tit kim trn 50% thi gian, cng sc trong vic hch ton, ghi s,
lp bo co,... cho k ton
Gip k ton lun hch ton ng cc nghip v pht sinh, gim
thiu sai xt trong qu trnh lp bo co
Lun s dng ng biu mu bo co thu mi nht, t ng lp
bo co thu kp thi v chnh xc, k khai thu qua mng nhanh
chng, thun tin

2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

33

MISA SME.NET 2017 GIP G


CHO K TON TRNG
Tit kim trn 75% thi gian,
cng sc trong vic kim tra
chng t, i chiu s sch
v tng hp bo co
Bt c lc no cng c sn
s liu k ton, phn tch ti
chnh chnh xc bo co
cho gim c
Phn cng cng vic ca k
ton vin hp l, khng b
chng cho, lun kim sot
c cng vic ca tng k
ton vin

2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

34

MISA SME.NET 2017 GIP G CHO LNH O

D dng nm bt s liu
doanh thu chi ph li
nhun ca tng chi nhnh
Nng cao hiu qu qun l
ti chnh k ton, tit kim
nhn lc v chi ph, gip
doanh nghip tun th cht
ch cc quy nh nh
nc.
Nm c tnh hnh sc
khe doanh nghip mi lc,
mi ni kp thi a ra
quyt nh
m bo an ninh, an ton
cho d liu k ton ca
doanh nghip.

2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

35

2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

36

2015 MISA JSC. All rights reserved.

http://www.misa.com.vn

37