You are on page 1of 16

Third Grading Exam

English IV
S.Y. 2016 2017
Name: _____________________________________________________________ Date: _________________
Grade & Section : ______________
Score: ________________
Directions: Read the short selections carefully then answer the questions that follows. Write only the letter of your
answer on the blank provided.
It was a cold morning by the beach. Totoy and some of his friends were walking along the shore. Their small
feet dug small holes in the sand as they walked. Totoy noticed something moving in one of the holes. Looking
closely, it was a tiny crab trembling in the cold. Sorry, little crab. Go, get yourself warmer deep into your haven,
said Totoy.

_____1. Who are walking along the beach?


a. Totoy and his father
b. Totoy and his friends
c. Totoy and his cousins
_____2. What did Totoy see in one of the hole?
a. a shrimp b. a shell
c. a crab
_____3. Which adjective best to describe the crab? a. tiny
b. huge
c. brave
_____4. Why was the crab trembling?
a. because it was disturbed b. because it was very cold
c. because it was dancing
_____5. Looking closely, Totoy noticed a tiny crab trembling in the cold. What is the synonym of tiny ?
a. deep
b. little
c. shore
_____6. Which of the following sentences does not refer to Totoy?
a. He is a small boy.
b. He understands the crab.
c. He is dislikes crabs.
The Wind and the Sun
(Aesops Fable)
The wind and the sun argued one day over which one was the stronger. Spotting a man traveling on the road, they
sported a challenge to see which one could remove the coat from the mans back the quickest.
The wind began. He blew strong gusts of air, so strong that the man could barely walk against them.
But the man clutched his coat tight against him. Then, the wind blew harder and longer. The harder the wind
blew, the tighter the man held his coat against him. The wind blew until he was tired, but he could not remove
the coat from the mans back. It was now the suns turn. He gently sent his beams upon the traveller. The
sun did very little, but quietly shone upon his head and back until the man became so warm that he took off his
coat and headed for the nearest shady tree.

_____7. Which event happened first? a. The wind and the sun saw a traveler.
b. The wind and the sun argued which of them was stronger.
c. The wind and the sun challenged each other.
_____8. Which event happened last? a. The wind and the sun argued which of them was stronger.
b. The wind blew so hard and ended in despair.
c. The traveler took off his coat and looked for a tree.
_____9. Then, the wind blew harder and longer. Which of the underlined words is a time connector?
a. Then
b. harder
c. longer
_____10. The sun gently sent his beams upon the traveler. What kind of adverb is the word gently?
a. manner
b. time
c. place
_____11. Which of the following sentences states a fantasy?
a. The traveller held his coat tighter when the wind was strong.
b. The man took off his coat when he felt very warm.
c. The wind and the sun argued about who was stronger.
_____12. Which of the following statements expresses a reality?
a. The man took off his coat when he felt very warm.
b. The wind and the sun argued who between them was stronger.
c. The sun whispered to the traveler.
_____13. What could be a possible effect of the incident?
a. The wind will agree that the sun is stronger.
b. The wind will boast about his success.
c. The wind will laugh at the sun.

Study the thesaurus entry and answer the questions that follows. Write your answer on the space provided.
Main Entry:heroic
Part of Speech: adjective
Definition: having the characteristics of a hero, very brave
Synonyms: noble, courageous, valiant, bold, fearless, daring
undaunted, gallant, chivalrous
Antonyms: afraid, cowardly, faint-hearted, fearful, frightened

14. What is the main entry on this page of the thesaurus? _____________________
15. What part of speech is the word heroic? ________________________________
16. What is the definition of the word heroic?
___________________________________________________
17. Give at least two synonyms of heroic. ________________________________________
18. Give at least two antonyms of heroic. _________________________________________
Choose the meaning of the underlined words from the given choices. Encircle the letter of the correct answer.

19. I love to watch the blue color of water in the ocean.


a. body of water
b. land form
c. heavenly body)
20. The tourist was attracted to the beauty of the place so he planned to visit it again soon.
a. visitor
b. photographer
c. painter
21. The kid proved his bravery by entering the very dark room alone.
a. strength
b. courage
c. intelligence
22. The butterfly garden is a landmark that tells us we have reached the town.
a.newscaster
b. Sign
c. building
Find a synonyms for the underlined word. Choose your answer from the words in the box.
A. brave B. impressed
C. nose
D. destroyed
E.courageous

____23.The fearless soldiers are ready to defend their country against the enemies.
____24. The lions snout is similar to that of the dogs.
____25. The strong typhoon wrecked some houses. The men were busy repairing their houses after the
typhoon.
____26. When the clown moved his stick, a rabbit appeared. The kids were awed by the clowns magic trick.
____27. Our ancient heroes were bold enough to fight for our freedom.
Complete the table by giving the degrees of comparison.
Positive

Comparative

Large
Delicious
30.

Larger
29.
smaller

Superlative
28.
Most delicious
smallest

Arrange the series of adjectives in the correct order. Write your answer on the space provided.

31. Black two expensive cars


32. Little yellow ten ducklings
33. Orange four big balls
Write A If the underlined word is adverb of manner, B If adverb of time and C If adverb of place.
_____34. There are many people at the park.
_____35. The children walk to school early in the morning.
_____36. Nilda cheerfully approached the principal.
_____37.They enjoyed making sand castles on the seashore.
V. Analogy. Choose from the box. Write the word that completes each sentence in a blank provided.
Heart

New Year

Church

Christmas

lantern is to Christmas as fireworks is to _____________________.


39. Christmas is to Santa Claus as Valentines Day is to a ____________.
40. Muslims is to mosque as Christians is to _________________.

38. A

Ikatlong Markahang Pagsusulit


Araling Panlipunan IV
S.Y. 2016 2017
Pangalan: _________________________________________________________ Petsa:_________________
Baitang: ______________
Iskor: ________________
I. Bilugan ang titik ng may tamang sagot.
1. Ito ang nangangasiwa sa mga usapin at programa hinggil sa agrikultura ng bansa.
a. DENR
b. DA
c. DepEd
d. DOTC
2. Ito ang nangangasiwa at nagpapatupad ng mga programa sa edukasyon sa bansa maging publiko man o
pribadong paaralan.
a. DOJ
b. DBM
c. DAR
d. DepEd
3.Tungkulin ng kagawarang ito na pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa sa loob o labas man ng
bansa. Gayundin ang pagpapatupad ng mga batas sa paggawa.
a. DOLE
b. DILG
c. DPWH
d. DENR
4.Ang pangangasiwa sa mga programang impraestruktura tulad ng mga gusali, daan, at tulay ay nasa ilalim ng
kagawarang ito.
a. DOJ
b. DOT
c. DPWH
d.DSWD
5.Ang ahensiyang ito ang nangunguna sa pangangalaga sa kapakanang pangkalusugan ng mga mamamayan ng
bansa.
a. DTI
b. DOH
c. DA
d. DND
6. Ang mga usapin hinggil sa pagpapaunlad ng kalakalan at industriya ng bansa ay pinamumunuan ng
ahensiyang ito maging ang pagtiyak sa tamang presyo ng mga bilihin ay pinangangasiwaan nito.
a. DTI
b. DOTC
c. DAR
d. DOF
7. Ang ahensiyang ito ang nangangasiwa at nagkakaloob ng ibat ibang serbisyong panlipunan lalo na sa mga
kapuspalad na mamamayan at nasalanta ng anumang kalamidad.
a. DOTC
b. DOE
c. DSWD
d. DPWH
8. Ipinatutupad ng ahensiyang ito ang mga programa ng pamahalaan tungkol sa mga repormang pang-agraryo.
a. DOLE
b. DAR
c. DTI
d. DOH
9.Ang pamamahala sa tamang paggastos ng pamahalaan sa kaban nito ang pangunahing gawain ng ahensiyang
ito.
a. DBM
b. DENR
c. DOF
d. DAR
10. Pinagtutuunan ng ahensiyang ito ang pagpapaunlad ng sistema ng transportasyon at komunikasyon sa bansa.
a. DOTC
b. DOT
c. DPWH
d. DND
11. Ang ahensiyang ito ang namamahala sa mga usaping may kinalaman sa mga lokal na pamahalaan.
a. DTI
b. DILG
c. DOLE
d. DepEd
12. Kagawaran na nangangasiwa sa tiyak na pagkakaroon ng sapat na tustos ng koryente at langis sa bansa.
a. DOE
b. DBM
c. DOH
d. DENR
13. Naatasang manguna sa pangangasiwa at pangangalaga sa seguridad ng bansa.
a. DOTC
b. DND
c. DOJ
d. DOT
14. Nangangasiwa sa mga usaping may kinalaman sa pangangalaga ng mga likas na yaman ng bansa.
a. DPWH
b. DENR
c. DOF
d. DOH
15. Ito ang nangangasiwa sa mga usaping may kaugnayan sa hustisya gaya ng pagkakaloob ng payong legal.
a. DPWH
b. DOJ
c. DOF
d. DTI
16. Sangay ng pamahalaan na gumagawa ng batas para sa ating bansa. Binubuo ito ng mga senado at kongreso.
a. Sangay ng Tagapagbatas b. Sangay ng Tagapaghukom c. Sangay ng Tagapagpaganap
17. Sangay na nagbibigay-kahulugan sa mga batas ng bansa. Kabilang ang mga mambabatas dito.
a. Sangay ng Tagapagbatas b. Sangay ng Tagapaghukom c. Sangay ng Tagapagpaganap
18. Samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng
kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan.
a. Bayan
b. Politiko
c. Pamahalaan
d. Pamayanan
19. Sangay ng pamahalaan na nagpapatupad ng batas. Pinangungunahan ito ng Pangulo at Pangalawang
pangulo.
a. Sangay ng Tagapagbatas b. Sangay ng Tagapaghukom c. Sangay ng Tagapagpaganap
20. Anong kaso ang isinasampa ng senado sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan upang mapaalis sa puwesto.
a. Veto power
b. Impeachment
c. Habeas corpus d. Power separation
Hanapin sa hanay B ang inilarawan sa hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang.
Hanay A

Hanay B

____21. May sukat na 2, 000 kilometrong kwadrado.


a. Civil Service
____22. Pinuno ng isang bayan o lungsod.
b. Kapitan
____23. Perang kita ng Lungsod sa loob ng isang taon.
c. Alkalde
____24. Pinuno ng isang barangay
d. 20 milyon
____25. Nangangasiwa sa mga pamantayan ng posisyon sa pamahalaan. e. Lalawigan
f. 5,milyon
Ibigay ang ibig sabihin ng mga simbolo sa mga selyong ipinakita.
26. Sumisimbolo ng tatlong malalaking pulo. ___________________________
Ang Luzon, Visayas at Mindanao
27. Sumisimbolo ng pananakop ng mga
Amerikano sa bansa.

___________________________

28. Sumisimbolo sa hangarin ng bansa


___________________________
na maging malaya at may kasarinlan.
29. Sinasagisag nito ang kapangyarihan sa
pagbibigay ng hustisya.

____________________________

30. Sinasagisag nito na walang sinuman


____________________________
ang higit na mataas kaysa sa batas,
lahat ay pantay pantay sa batas.

Pumili ng wastong sagot sa loob ng kahon at isulat ito sa patlang.


Pulis,

Sundalo,

Health Center,

Phil Health,
Navy,

Education for All,


Doktor,

Tanod
Guro,

Air Force

____________________31. Programa ng ating pamahalaan na ang mga mamamayan ay makapagpagamot ng


libre at binibigyan din ng libreng gamot.
____________________32. Lugar na dito pinapupunta ang mga buntis at mga ina na may sanggol upang
mabigyan ng libreng pagbabakuna at pagpacheck-up.
____________________33. Naglalayon na mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bawat Pilipino at mabigyan
ng pagkakataon na ang lahat ng mga bata o matanda ay makapag-aral.
____________________34. Tungkulin nitong maipagtanggol ang teritoryo ng ating bansa laban sa mananakop
na dayuhan at mga kaaway ng pamahalaan.
____________________35. Sila ang mga sundalong bumabantay sa ating himpapawid o kalawakan na kung
sinong eroplanong dayuhan ang lilipad sa nasasakupan ay kailangan magpaalam.
____________________36. Sila naman ang nangunguna sa pagsugpo ng krimen at paghuli sa mga taong
lumalabag sa batas tulad ng mga magnanakaw, gumagamit ng droga at iba pa.
____________________37. Sila ang mga sundalong bumabantay sa ating mga dagat at karagatan. Nagprotekta
din sila sa teritoryong dagat na pagmamay-ari ng ating bansa.
____________________38. Sila ang bumabantay upang maging tahimik ang mga barangay o pamayanan.
____________________39. Pangunahing gawain nila ang manggamot sa mga may sakit at bigyan ng lunas ang
mga karamdaman ng ating mga kababayan.
____________________40. Tinatawag silang bayani dahil sila ang nagtuturo sa mga bata kung paano bumasa
sumulat, magkwenta at magturo ng mga mabubuting asal upang maging
kapakipakinabang na mamamayan balang araw.

Ikatlong Markahang Pagsusulit


Edukasyon sa Pagpapakatao IV
S.Y. 2016 2017
Pangalan: _________________________________________________________ Petsa:_________________
Baitang: ______________
Iskor: ________________
I. Bilugan ang titik ng may tamang sagot.

1. Pumunta si Abew na isang Teduray sa Amerika, siya ay naging mayaman at sumikat dahil sa kanyang
pagsisikap. Siya ba ay may dugong Teduray parin kahit na mayaman na siya?
a. Oo
b. Hindi
c. Hindi ko alam
2. Makapal ang labi at kulot ang buhok ng mga Agta sa Sierra Madre sa iyong palagay maging maganda pa sila?
a. Hindi na
b. Oo maging maganda pa silac. Hindi ko masabi
3. Lahat ba ng mga matangkad na tao ay kabilang sa mga pangkat-etniko?
a. Hindi
b. Hindi ko alam
c. Oo
4. Ang mga pangkat-etniko sa ibang lugar ay dapat nating makilala at makisalamuha, bakit?
a. Oo para malaman natin ang kanilang kultura
b. Hindi dahil sila ay maiitim at pangit
5. Tama bang walang naitutulong ang mga pangkat-etniko sa pag-unlad ng ating bansa?
a. Tama
b. Mali
c. Hindi ko alam
6. Kapag nakita mo ang isang batang Agta na tinutukso ng ibang mga bata; ano ang iyong gagawin?
a. Suntukin ang mga batang nanunukso. b. Sigawan din ang batang Agta c. pagsabihan ang mga bata
7. Tawag sa mga taong napanatili nila ang kanilang mga kultura at hindi naimpluwensyahan ng mga dayuhan?
a. a. Kultura
b. Indigenous People
c. Mangyan
8. Anong pangkat etniko ang naninirahan sa Palawan?
a. Taut bato
b. Mandaya
c. Tboli
9. Paano mo makilala ang isang tao na kayo ay magkatribo o iisang pangkat ang inyong kinabibilangan.
a. Sa mukha at ayos
b. Sa taas at kulay ng balat
c. Sa pananalita, kagawian at paniniwala
10. Ang pangkat ng mga Mangyan ay naninirahan sa _____________.
a. Sierra Madre
b. Mindoro
c. Palawan
11. Paano pinapahalagahan ang mga kultura ng ating lahi?
a. Hindi natin pinapansin b. Tinatangkilik ang kanilang gawa
c. Mamasyal sa ibang bansa
12. Ang mga ibat-ibang pangkat ay masasabi ba nating mga pilipino? Oo/hindi Bakit?
a. Dahil sila ay maiitim at iba ang mukha b. Dahil sila ay nasa Pilipinas nakatira c. Nasa bundok sila
13. Anong mga pangkat-etniko ang naninirahan sa South Cotabato?
a. Tboli
b. Mangyan
c. Lumad
14. Si Dikya ay nakatira sa bulubundukin ng Davao,sa kanyang pagsisikap nakatapos siya ng pag-aaral at
nakatrabaho. Sa iyong palagay kabilang parin ba siya sa mga pangkat-etniko?
a. Oo, kasi anak siya ng isang katutubo b. Hindi, dahil nakapag-aral na siya
c. Hindi kasi pangit
15. Ang tatay ko ay isang Teduray at ang nanay ay isang Ilongga, masasabi ko ba na ako ay kabilang sa
pangkat-etniko? a. Hindi
b. Oo
c. Hindi ko alam
Sagutan ang mga sumusunod na mga bugtong.
16. Baboy ko sa pulo, ang balahibo'y pako.

Sagot: ___________________________

17. Ako ay may kaibigan, kasama ko kahit saan.

Sagot: ___________________________

18. Sa araw ay bungbong, sa gabi ay dahon.

Sagot: ___________________________

19. Dumaan ang hari, nagkagatan ang mga pari.

Sagot: ___________________________

20. Baka ko sa palupandan, unga'y nakakarating kahit saan.

Sagot: ___________________________

Lagyan ng tamang sagot ang patlang upang mabuo ang mga salawikain.

21. Ang taong nagigipit, sa patalim man ay _______________________. (humahawak,


kakabit)
22. Kung ano ang _____________________, siya rin ang aanihin.
23. Kung ano ang puno, siya rin ang ___________________.

(ikinuha, ibinigay, itinanim)

(ugat,

24. May tainga ang lupa, may _____________________ ang balita. (pakpak,
25. Kung may isinuksok, may ____________________.

kumakapit,

dahon, bunga)
kamay,

(makita, madudukot,

ulo)
masasabi)

Basahin ang kwento at sagutan ang mga sumusunod na mga tanong.

Ang Cavite ay nasa Rehiyong Timog Katagalugan. Ang mga tao rito ay kabilang sa pangkat
etniko ng mga Caviteno. Mayaman din sa kultura ang ating pangkat-etniko. Kilala tayo sa
katutubong kasuotan na Barong Tagalog sa kalalakihan at Barot Saya sa kababaihan. Ilan sa
kuwentong bayan na kilala rito ay ang Bernardo Carpio ng Rizal at Maria Makiling ng Laguna.
Ilan sa mga katutubong sayaw na dito rin nanggaling ay ang Subli ng Batangas at Maglalatik ng
Laguna. Sa mga awitin naman ay ilan sa mga itinuro sa paaralan ang Tayo na sa Antipolo at
Lutong Filipino mula sa Rizal. Kung pagkain naman ang pag-uusapan, sa Timog Katagalugan
matatagpuan ang kesong puti, puto, kalamay at iba pa. Sa mga larong pambata, bahagi na ng
kasaysayan ang mga laro tulad ng Taguan, Patintero at Luksong Tinik na nilalaro din ng ibang
pangkat etniko.
26. Sagutan ang mga sumusunod na tanong.

__________________________________________

27. Anong pangkat-etniko ang makikita sa Cavite?

__________________________________________

28. Nasa anong rehiyon ang Cavite?

__________________________________________

29. Ano ang katutubong kasuotan para sa mga kalalakihan?__________________________________________


30. Anong kwentong bayan ang kilala sa Laguna?

__________________________________________

31. Ano ang sikat na sayaw sa Batangas?

__________________________________________

32. Anong kwentong bayan ang kilala sa Rizal?

__________________________________________

33. Sa anong lugar naging sikat ang sayaw na Maglalatik?


__________________________________________
34. Magbigay ng tatlong halimbawa ng pagkain na niluluto sa Cavite. _________________________________
35. Anong mga laro ang kadalasang nilalaro ng mga Caviteno?
_______________________________________
Sagutan ang mga sumusunod na tanong.
36. Ano-ano ang tatlong uri ng basura?
__________________________________________________________
37. Kailangan ba nating sunugin ang basura. Bakit?
________________________________________________
38. Saan itapon ang mga basura kapag kayo ay malapit sa ilog?
______________________________________
39. Bakit kailangan nating itapon sa basurahan ang mga basura?
______________________________________

40. Anong sakit ang makukuha natin kapag may maraming basura sa paligid? ___________________________

Ikatlong Markahang Pagsusulit


Filipino IV
S.Y. 2016 2017

Pangalan: _________________________________________________________ Petsa:_________________


Baitang: ______________
Iskor: ________________
Basahin ang kwento at sagutan ang mga sumusunod na tanong sa ibaba.
Sa Puti, Sa Itim
Ang diskriminasyon sa pagitan ng mapuputi at maiitim na lahi ay tunay na laganap lalo na noong unang
panahon. Dati, ang mga itim ay hindi pinapayagang makisama sa mga Puti sapagkat silay itinuturing na
marurumi at mababang uri ng tao. Maging sa mga sasakyang pampubliko ay hindi maaaring makisabay ang
mga Itim sa mga Mapuputi. Mabuti na lamang at may mga taong malalawak ang pang-unawa tulad nina Nelson,
Mandela at Mahatma Gandhi upang labanan ang ganitong uri ng diskriminasyon. Para sa dalawang taong ito na
taga Africa at taga India ay kailangang magkaroon ng pantay na karapatan ang dalawang magkaibang kulay.
1. Ano ang dalawang uri ng lahi?
______________________________________________________________
2. Anong lahi ang hindi pinapayagang makisabay sa mga pampublikong sasakyan?
______________________
3. Sa iyong palagay, tama ba ang ganitong pang-aapi o diskriminasyon? Bakit?
__________________________
__________________________________________________________________________________________
4. Sino-sino ang mga taong nakipaglaban upang magkaroon ng pantay na karapatan ang dalawang
magkaibang lahi?
______________________________________________________________________________________
5. Ano ang dahilan kong bakit hindi pinapayagan ang mga itim na makisama sa mga mapuputi?
__________________________________________________________________________________________
Isulat kung Simili, Metapora, Personipikasyon at Pagmamalabis ang mga tayutay na ginamit sa pangungusap.
_______________________________6. Kumakaway ang mga dahon at sanga ng puno sa kalangitan.
_______________________________7. Babaha ng luha kung hindi titipirin at alagaan ang paggamit ng yamang likas.
_______________________________8. Parang mga kalabaw magtrabaho ang mga magsasaka sa bukid.
_______________________________9. Mga anghel ng kagubatan ang mga nangangalaga ng kalikasan.
_______________________________10. Ang mga magnanakaw at katulad ng mga asong gutom sa pamayanan.
Isulat ang KA kong ang pangungusap ay Karaniwang Ayos at DKA naman kong di-karaniwang ayos.
_______11. Nakikinig sa ina ang matalinong bata.
_______12. Ang bawat butil ng bigas ay biyaya ng langit.
_______13. Kumuha ka lamang ng pagkaing kaya mong ubusin.
_______14. Ang kulay berdeng palayan ay napakasarap pagmasdan.
_______15. Kung nahihinog na ang palay ay ginto ang katulad na kulay.
Tukuyin kung anong uri ng pangungusap ang mga sumusunod. Isulat ang PWS kong pawatas o pasalaysay, PTG
kong patanong, PKP kong pakiusap, PUS kong pautos at PDM naman sa padamdam.

_______16. Naku! Nahulog ang bata sa puno ng mangga.


_______17. Naglabasan ang mga tao sa kanilang bahay ng nagkaroon ng lindol.
_______18. Pakidala mo nga ng aklat ko rito.
_______19. Saan ka ba nanggaling kahapon ng umaga.
_______20. Kumuha ka nga ng panggatong sa ilalim.

Piliin ang titik ng may tamang sagot. Tukuyin ang kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit sa
pangungusap.
21Ang nakasaksi ng labanan ay namangha.
a. Nakakita
b. Nakatulong
c. Nakahula
22.Nilapa ng baboy ramo ang kanyang tagiliran
a. Nasungkit
b. Nadaanan
c. Nakagat
23.Nangungutya ang mga batang pasaway.
a. Nanlalait
b. Nagsasabi
c. Nagsasaya
24.Tumangis ang bata dahil siya ay gutom na gutom.. a. Nahihilo
b. Umiyak
c. Tumawa
25. Mabuting bagay ang ikinintal ng ama sa anak. a. Ikinuha
b. Itinuro
c. Ikinuwento
Piliin ang titik ng may tamang sagot. Tukuyin ang kasalungat ng mga salitang may salungguhit sa pangungusap.
26. Masangsang na amoy ang nanggaling sa basurahan. a. Mabango
b. Masarap
c. Malayo
27. Umuwi lang siya kapag hapon na sa kanyang bahay. a. Umaga
b. Tanghali
c. Gabi
28. Pinatay niya ang kanyang kaaway dahil sa galit. a. Binuhay
b. Pinuri
c. Pinigilan
29. Nakalalakad raw ng mabilis ang mga aswang. a. Mahina
b. Mabagal
c. Matiyaga
30. Tumawa ng malakas ang bata sa kanyang nakita. a. Sumigaw
b. Umawit
c. Umiyak
Ang Alamat ng Pakwan
Sa isang liblib na baryo ay may naninirahang lalaki na laging tampulan ng biro ng mga tao. Siya si Mang Juan.
Pinagtatawanan siya dahil sa kaniyang anyo. Maitim siya at tadtad ng bulutong ang mukha bukod pa sa may kaitiman ang
kaniyang balat. Mabait siya at matulungin ngunit ang kapangitan ang laging nakikita sa kaniya. Minsan, siya ay pumunta
sa taniman upang mamitas ng bungangkahoy. Ipamimigay niya ang mga ito sa kapitbahay. Kasiyahan na ang gawaing ito
para sa kaniya. Ilang mahaharot na kabataan ang nakakita sa kaniya.
Nagsigawan ang mga ito. Si Juang pangit, hayan, batuhin natin! Dahil dito, siya ay nagbalik sa kaniyang
bahay at paiyak na nanalangin.Dakilang Ama, buti pa ay kunin na ninyo ako kaysa lagi na lamang akong inaalipusta at
pinagtatawanan ng aking kapuwa.
Pagkatapos niyang manalangin biglang kumulog nang malakas at umulan, sabay ang pagbagsak niya nang
walang buhay.
May kabataang nakakita sa bangkay niya sa bakuran. Siya ay nabigla at napatakbo sa takot.Napasigaw ang
mga ito ito ng pa-Juan! pa-Juan na ibig sabihin ay patay na si Juan.
Pagdating ng mga kapitbahay ay wala na ang bangkay nito sa bakuran. Nagtaka ang mga kapitbahay niya.
Pagkaraan ng ilang araw ay may tumubong malalagong halaman na gumagapang sa lugar na kinakitaan sa bangkay ni
Juan. Ito ay nagbunga ng malaking luntiang bunga. Binuksan nila ito. Mapula ngunit maraming buting maitim sa
loob.Nang kanila itong tikman ay matamis at masarap ang lasa. Itoy tinawag nilanng pa-Juan na nang lumaon ay naging
pakwan.
Sagutan ang mga sumusunod na tanong mula sa binasang kuwento.
31. Paano
mo
mailarawan
si
________________________________________________________________
32. Anong
mabuting
gawain
ang
ginagawa
__________________________________________________

Mang
ni

33. Ano
ang
dahilan
kung
bakit
namatay
____________________________________________________
34. Ano
ang
ibig
sabihin
ng
pa-Juan
________________________________________________

na

sinigaw

si
ng

Juan?
Mang

Juan?

Mang

Juan?

mga

bata?

35. Ilarawan ang lasa ng halamang pakwan.


______________________________________________________________
Lagyan ng bilang 1-5 ang patlang sa pagsunod sunod sa pangyayari mula sa kwentong binasa.
_________Ito ay nagbunga ng malaking luntiang bunga. Binuksan nila ito. Mapula ngunit maraming buting maitim sa
loob.Nang kanila itong tikman ay matamis at masarap ang lasa.
_________Sa isang liblib na baryo ay may naninirahang lalaki na laging tampulan ng biro ng mga tao. Siya si Mang Juan.
Pinagtatawanan siya dahil sa kaniyang anyo.

_________Pagkatapos niyang manalangin biglang kumulog nang malakas at umulan, sabay ang pagbagsak niya nang
walang buhay.
_________Nagsigawan ang mga ito. Si Juang pangit, hayan, batuhin natin! Dahil dito, siya ay nagbalik sa kaniyang
bahay at paiyak na nanalangin.Dakilang Ama, buti pa ay kunin na ninyo ako kaysa lagi na lamang akong inaalipusta at
pinagtatawanan ng aking kapuwa.
_________Pagdating ng mga kapitbahay ay wala na ang bangkay nito sa bakuran. Nagtaka ang mga kapitbahay niya.
Pagkaraan ng ilang araw ay may tumubong malalagong halaman na gumagapang sa lugar na kinakitaan sa bangkay ni
Juan.

Ikatlong Markahang Pagsusulit


EPP IV
S.Y. 2016 2017

Pangalan: _________________________________________________________ Petsa:_________________


Baitang: ______________
Iskor: ________________
Piliin ang titik ng may tamang sagot.
1. Ginagamit sa pagsusukat sa malalaki at malalapad na gilid ng isang bagay.
a. Meter stick
b. Pull-push rule c. Protraktor
d. Tape measure
2. Pinakasimpleng uri ng letra at ginagamit sa mga ordinaryong disenyo. D
a. Gothic
b. Roman
c. Text
d. Script
3. Ang letrang may pinakamaraming palamuti at mahirap gawin. A
a. Script
b. Text
c. Gothic
d. Roman
4. Tinatawag rin na Old English ang uri ng letrang ito. B
a. Script
b. Text
c. Gothic
d. Roman
5. Kahawig sa sulating Europeo at may pinakamakapal na bahagi ng letra. A
a. Script
b. Text
c. Gothic
d. Roman
6. Uri ng negosyo na tumatanggap ng mga pagawa ng portrait at painting.
a. Furniture and Sash shop
b. Portrait ang Painting shop
c. Building construction and design
d. Animation and cartooning
7. Uri ng negosyo na tumatanggap ng mga contrata tungkol sa paggawa ng plano at pagdisenyo ng mga gusali at
iba pang estraktura.
a. Furniture and Sash shop
b. Portrait and Painting shop
c. Building construction and design
d. Animation and cartooning
8. Uri ng negosyo na gumagawa ng ibat ibang kasuotang pambabae at panlalaki.
b. Printing Press
b. Tailoring and Dressmaking Shop
c. Building construction and design
d. Animation and cartooning
9. Negosyo na gumagawa ng ibat-ibang uri ng mga kagamitan na yari sa kahoy.
a. Furniture and Sash shop
b. Tailoring and Dressmaking Shop
c. Building construction and design
d. Animation and cartooning
10. Uri ng negosyo na tumatanggap ng mga kontrata sa paggawa ng mga animation at cartooning.
a. Animation and cartooning
b. Furniture and sash shop
c. Shoes and bag company
d. Printing press
Ibigay ang katumbas na sukat ng sumusunod.
11. Kung ang 1 piye ay may katumbas na 12 pulgada. Ilang pulgada naman ang katumbas ng 3 piye?
a. 46 pulgada
b. 30 pulgada
c. 36 pulgada
d. 48 pulgada
12. Kung ang 1 kilometro ay may katumbas na 100 na metro. Ilang metro naman ang 8 kilometro?
a. 600 metro
b. 8 metro
c. 800 metro
d. 500 metro
13. Sa isang yarda ay may katumbas na 3 piye. Kapag may 15 piye, ilan naman ang katumbas nito sa yarda?
a. 7 yarda
b. 5 yarda
c. 3 yarda
d. 9 yarda
14. Sa 1 sentimetro ay may katumbas na 10 millimetro, ilang mellimetro sa 5 sentimetro?
a. 80 mellimetro b. 9 mellimetro c. 50 mellimetro d. 66 mellimetro
15. Kung sa 10 desimetro ay may katumbas na 1 metro, Ilang metro ang may 120 desimetro?

a. 11 metro
b. 12 metro
c. 14 metro
d. 3 metro
16. 12 pulgada ay may katumbas na 1 piye, ilang piye ang katumbas ng 48 pulgada?
a. 4 piye
b. 5 piye
c. 6 piye
d. 8 piye
17. Kung sa 3 piye ay may katumbas na 1 yarda, ilang yarda ang may 24 na piye?
a. 4 yarda
b. 8 yarda
c. 9 yarda
d. 10 yarda
18. Kung ang 1 kilometro ay may katumbas na 100 na metro. Ilang metro naman ang 5 kilometro?
a. 600 metro
b. 8 metro
c. 800 metro
d. 500 metro
19. Sa 1 sentimetro ay may katumbas na 10 millimetro, ilang mellimetro sa 8 sentimetro?
a. 80 mellimetro b. 9 mellimetro c. 50 mellimetro d. 66 mellimetro
20. Kung sa 10 desimetro ay katumbas na 1 metro, Ilang desimetro ang 8 metro?
a. 11 desimetro b. 12 desimetro c. 14 desimetro d. 80 desimetro
Hanapin sa hanay B ang inilarawan sa hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang.
Hanay A
Hanay B
(A) Tape Measure (medida)

____21. Yari sa kahoy na ginagamit ng mananahi para


sukatin ang tela..
____22. Ginagamit ng mananahi sa pagsukat ng
katawan.

(B) Meter stick

____23. Yari sa metal na may 25 pulgada ang haba.

(C) Zigzag rule

____24. Yari sa kahoy na ginagamit sa pagsukat ng


haba at lapad ng bintana at upuan.

(D) Pull-Push rule

____25. Ginagamit sa pagabay sa pagguhit ng linya.

(E) Protractor

____26. Ginagamit sa pagkuha ng digri kapag gagawa


ka ng anggulo.

(F) Ruler at triangle

____27. Ginagamit sa pagsukat ng linya sa drowing.

(G) T-Square

() A, B, C, D, E

____28. Letrang may maraming palamuti.

A, B, C, D, E

____29. Letrang pinakasimple sa lahat.

A, B, C, D, E

____30. Letrang may pinakamakapal na bahagi.

A, B, C, D, E

____31. Tinatawag na Old English na Letra

(L)___________________________
____32. Border line
(M)----------------------------------------____33. Reference line
(N)____ ____ ____ ____ ____ ____
____34. Center line
(O)
____35. Section line
___________________________
(P)
____36. Dimension line
(Q)
____37. Visible line

(R)_____________ ___ _____________


____38. Invisible line
(S)
____39. Extension line
(T)
____40. Reference lin

THIRD PERIODICAL TEST


Science IV
S.Y. 2016 2017
Name: _____________________________________________________________ Date: _________________
Grade & Section : ______________
Score: ________________
I. Encircle the letter of the correct answer.
1. The push or pull of an object.
a. Force
b. energy
c. Motion
d. Magnets
2. The ability or the capability to do work.
a. motion
b. energy
c. Magnets
d. Force
3. What is the main source of energy?
a. Rice
b. water
c. Sun
d. Air
4. Energy in motion. Like biking and walking.
a. Potential energy b. Kinetic energy c. Force energy
d. Water energy
5. If we are going to push the car. What force we must to apply?
a. Greater force
b. Lesser force
c. With out force d. True force
6. Energy at rest. Like sleeping.
a. Air force
b. Kinetic energy c. With out energy d. Potential energy
7. How is heat transferred in solid material?
a. Through convection b. Through radiation c. Through conduction d. Through vacuum
8. What is the direction of heat transfer?
a. From hot to cold b. From bottom to top c. From cold to hot
d. From side to side.
9. What do you call the transfer of heat through air?
a. Convection
b. Radiation
c. Conduction
d. Heater
10. How is heat transferred in liquid material?
a. Radiation
b. Conduction
c. Heat
d. Convection
11. It has invisible magnetic field which are attracted to a certain metals.
a. Force
b. Magnet
c. Energy
d. Heat
12. If we place the mirror under the light of the sun, what will happened to the light of the sun?
a. The light go back to the sun.
b. The light will make a fire
c. The light will reflect to the other side.
d. The light will transfer to the animals
13. How does the light travels?
a. In a straight path b. Like a wave
c. Like a bicycle d. Like a running water
14. Which of the following is good to use to protect our ears from the noise in the environment?
a. Ear muffs
b. Cotton buds
c. Earrings
d. Sunglasses
15.
a. 8 colors

The picture shows that the light passed through the spectrum will create a ____ colors.
b. 9 colors
c. 7 colors
d. 6 colors

Write T if the statement is true and F if the statement is falls.


_____16. Light travels on a straight light.
_____17. Light travels taster in water than in air.
_____18. The light passed through in the opaque materials.
_____19. Echo is the term used for the sound that is reflected back to its source.
_____20. Only animals have the ability to use echolocation.
_____21. In the transparent material the light will not allowed to passed by.
_____22. The light of the sun does not reflected in the mirror.
_____23. Sounds cannot travel through the air.
_____24. Heat transfer through liquid is called radiation.
_____25. Light always travel in a straight line.

_____26. There are 9 colors in the rainbow.


_____27. The man walking in the mountain will exert less effort.
_____28. If the floor is wet meaning there is more friction.
_____29. The man need more effort to push his car.
_____30. If we apply floor wax or any lubricant things in our floor meaning it has less friction.

Write ATTRACT if the materials are attracted by the Magnet and CAN NOT- ATTRACT if it is not.
31

_________________________________________
32.
_________________________________________
33.

_________________________________________
34.

_________________________________________
35.
_________________________________________
36.

_________________________________________
37.

_________________________________________
38.

_________________________________________
39.

_________________________________________

40.

_________________________________________

Ikatlong Markahang Pagsusulit


MAPEH IV
S.Y. 2016 2017

Pangalan: _________________________________________________________ Petsa:_________________


Baitang: ______________
Iskor: ________________
Bilugan ang titik ng may tamang sagot.
MUSIC
1. Anong instrumento ang hinihipan upang magkaroon ng tunog?
a. Tambol
b. Xylophone
c. Gong
d. Torotot
2. Pangunahing instrumento ng mga katutubong Teduray na tinutugtog kapag may okasyon.
a. Tambol
b. Gong
c. Torotot
d. Kulintang
3. Ito ay pangkaraniwang instrumentong pangmusika na may string at kinukuskos tuwing may uma-awit.
a. Xylophone
b. Torotot
c. Gitara
d. Violin
4. Instrumentong pangmusika ng mga Muslim na pinapalo ng dalawang patpat.
a. Kulintang
b. Gong
c. Violin
d. Gitara
5. Instrumentong pangmusika na pinapalo o hinahampas ng dalawa o isang patpat.
a. Violin
b. Gitara
c. Tambol
d. Torotot
6. Anong mga bagay ang maaari nating gamitin upang makagawa tayo ng instrumentong pangmusika na hinihipan.
a. Lupa
b. Bato
c. Kawayan
d. Papel
7. Bakit sinasamahan ng instrumentong pangmusika ang isang awitin?
a. Upang di-mahalata na pangit ang boses ng umaawit.
b. Upang makasayaw ang isang mang-aawit.
c. Upang lalo pang mabigyan ng buhay ang mga awitin d. Upang makalukso sa tuwa ang taong umaawit.
8. Si Levi Celerio ay naging sikat dahil sa paggamit nya ng isang dahon bilang isang instrumento sa musika. Ano ang
ibig sabihin nito? a. Ang Pilipino ay nagpapasikat
b. Ang mga Pilipino ay matipid
c. Ang mga Pilipino ay maparaan at matiyaga.
d. Ang mga Pilipino ay masipag minsan tamad.
9.
Ang senyas kamay o Kodaly hand sign na ito ay _______
a. Do
b. Re
c. Mi
d. Fa
10.

Ang ganitong senyas kamay ay may anong so-fa-syllable?


a. Do
b. Re
c. Mi
d. Fa
11. Ang Atin Cu Pung Singsing ay may kahalintulad na tunog ng anong awitin?
a. Bahay Kubo
b. Bahay na bato c. Ako ay may lobo
d. Sitsiritsit
12. Ang awiting Sa Ugoy ng Duyan ay inaawit kapag ________________.
a. Sumisimba
b. Nagpapatulog ng matanda
c. Nagpapatulog ng bata
d. May kasal
13. Bayan kong Minamahal, isang awiting pang- ___________.
a. Bata
b. Matanda
c. Kasal
d. Bayan/makabayan
14.
Ang ibig sabihin ng senyas kamay na ito ay ___________.
a. Mi
b. Fa
c. So
d. La
15. Ang awiting PAMULINAWEN ay katutubong awitin ng mga ________________.
a. Ilonggo b. Ifugao c. Ilocano
d. Igorot
Art. Sagutan ng tama o mali.
__________1. Ang linya ay isang uri ng guhit.
__________2. Hindi nagpapaganda ng guhit ang mga kulay.
__________3. Kailangan nating maging maingat sa pagkulay ng ating mga gawain.
__________4. Ang mga desenyo ay kailangan ng may iisang kulay lamang.
__________5. Ang pagguhit ng maayo sa mga bagay na iyong nakikita ay iyong kaalaman o kayamanan.
__________6. Ang gunting ay hindi na kailangan gamitin sa paggawa ng bag?
__________7. Kapag maayos ang pagkagawa mo ng mga bag na yari sa papel ay maari mo itong ibinta.
__________8. Makagagawa ka rin ng bag gamit ang nito at pandan.

__________9. Ang mga teduray ay hindi marunong gumawa ng bag.


__________10. Ang pagkakaroon ng maraming kulay sa damit ay nagpapakita ito ng iyong sariling kultura sa sining.
__________11. Ang mga dahon ng mga halaman ay pwedi gawing pangkulay sa drawing.
__________12. Lapis at krayola lamang ang importanteng bagay sa pag drawing.
__________13. Ang putik at dugo ay maaring gawing pangkulay sa iyong mga iginuhit.
__________14. Maging malinis lamang ang iyong iginuhit kapag ang kulay na gagamitin mo ay puti.
__________15. Ang ikinulay ng bata sa iginuhit niyang dagat ay asul.

P.E.
Isulat ang MD kung ang gawaing ito ay nangangailangan ng lakas at DMD kung di gaanong nangangailangan ng lakas..
_________1. Pagsisibak ng kahoy.
_________2. Pagtingin ng TV.
_________3. Pagsasaing ng kanin.
_________4. Pag-araro sa bukid.
_________5. Maglaro sa computer
_________6. Mag-igib ng dalawang galong tubig.
_________7. Magsakay ng jeep.
_________8. Maglaro ng tumbang preso.
_________9. Gumawa ng bahay.
_________10. Maglaba
Ibigay kung anong uri ng interpretasyon ang mga sumusunod na mga halimbawa. Isulat ang K kapag naglalarawan sa
kalikasan, L kung likhang isip lamang, H kapag tumutukoy sa hahapbuhay ng tao S naman kung sa mga sasakyan.
_______11. Aswang
_______12. Araw
_______13. Bombero
_______14. Mga puno
_______15. Barko

_______16. Sundalo
_______17. eroplano
_______18. Bundok at dagat
_______19. Drayber
_______20. Superman at Batman

HEALTH
Bilugan ang titik ng may tamang sagot.
1. Anong gamot ang kailangan ng reseta ng doktor.
a. Prescription drug
b. Over the counter
2. Gamot na maaaring bilhin kahit na wala ang reseta ng doktor.
a. Over the counter
b. Prescription drug
3. Anong gamot ang gagamitin upang malunasan ang sakit ng ulo.
a. Antihistamine
b. Antibiotic
4. Gamot na panlunas ng mga allergy.
a. Antibiotic
b. Antihistamine
5. Pangontra sa asim at kaasiman ng asido
a. Antibiotic
b. Antacid
6. Gamot para sa mga impeksyon dala ng bacteria/
a. Antibiotic
b. Antacid
Sagutan ng tama o mali ang mga sumusunod.
____________7. Kahit na wala tayong sakit kailangan parin nating uminom ng gamot.
____________8. Hindi na kailangan ng tingnan kung anong uri ng gamot ag iinumin.
____________9. Uminom ng gamot sa tamang oras at panahon.
____________10. Huwag uminom ng gamot na lagpas na sa Expiration date
____________11. Kailangan mo munang kumain bago uminom ng gamot.
____________12. Uminom ng gamot na sobra sobra upang madaling gumaling ang sakit na nararamdaman.
____________13. Ang alak at gamot ay maaring pagsabayin sa pag-inom.
____________14. Ang pagkahilo at pagkakaroon ng pamumula ng balat ay isang sintomas ng pagkalason.
____________15. Ang gamot ay may mabuti at di-mabuting epikto sa ating katawan.
Lagyan ng check (/) kung ang mga sumusund na bagay ay kinakailangan sa pag-inom ng gamot at ekis(x) naman kung
hindi.
16. _____

17. _____

18._____

19. ______

20. ______