You are on page 1of 2

NG B HUYN CH S

NG U X IA PAL
*

NG CNG SN VIT NAM

BIN BN
Bn giao chc danh B th ng y v c s vt cht,
Trang thit b, phng lm vic B th ng y

Cn c Quyt nh s 24/Q-SNV, ngy 8/4/2016 ca Gim c S


Ni v tnh Gia lai v vic iu ng ng H Duy Trung, B th ng y x
Ia Pal, huyn Ch s n y ban Kim tra huyn Ch s.
Cn c quyt nh s 163/Q/HU ngy 8/4/2016 ca Ban Thng v
huyn y huyn Ch s v vic ch nh, b sung ng ch Phan Tt Phng
vo Ban chp hnh, Ban Thng v ng y, gi chc v B th ng y x
Iapal nhim k 2015-2020
Hm nay, vo lc 14 gi ngy 12 thng 4 nm 2016 ti ng y x Ia
Pal
Bn bn giao : ng H Duy Trung, Nguyn B th ng y, Ch tch
HND x Ia Pal
Bn nhn bn giao : ng Phan Tt Phng, B th ng y x Ia Pal
C s tham gia ca ng y, UBND x Ia Pal:
- ng: L Hu Thin, Ph B th ng y
- ng: Trn Quc Dng, Ch tch UBND x
Tin hnh bn giao cho ng ch B th mi vi cc ni dung sau:
1. H s, ti liu lm vic gm:
- 01 tp Ti liu (Cc qui nh, ch th ca ng)
- 01 tp ti liu ( Cc qui nh ca nh nc v cng tc cn b )
- 01 tp ti liu v xy dng nng thn mi
- 01 tp h s xy dng c bn cc cng trnh trn a bn x
- 01 tp h s v cuc bu c Quc hi, HND cc cp nhim k 20162021
- 01 ngn t cha cc loi sch tham kho, cc ngh quyt ca ng.
2. Phng lm vic :
- 01 b bn, gh lm vic s dng t nm 2010
- 01 in thoi bn
- 01 Phch nc in
- 02 qut tng ang hot ng
- 01 t ng h s bng g
3. Kinh ph hot ng khi ng, HND:

- Kinh ph hot ng ca ng : T u nm n nay chi l 24.000.000


ng, gm ( Chi hi ngh, t chc n nhn huy hiu ng, tip khch, mua mc
in vi tnh, vn phng phm cc loi, phch in, pho to, in n ti liu, chi nghip v
cng tc ng...)
- Kinh ph HND : chi 10.950.000 ng gm: Chi tng kt nhim k,
mua sm dng c lm vic, vn phng phm, tip khch
4. Cc ni dung khc:
- H s lu cng tc ng, cc vn bn (i, n, h s qun l ng vin)
ca cc cp, cc c quan, n v, cc ngnh ca x) do vn phng cp y, cn b t
chc ng y qun l (/c Thin ph trch)
- H s cng tc ng, cng tc chnh tr trong lc lng dn qun, h s
ca Chi b qun s (Do ban ch huy Qun s x qun l ti phng lm vic ca
ng ch x i trng)
- H s, ti liu HND : H s lu 11 k hp ang lu gi ti phng B th
ng y, cc loi vn bn, ngh quyt ca HND do Vn phng HND,UBND
lu ti b phn Vn th lu tr ca x.
Chng ti thng nht bn giao cc ni dung trn, v thng nht lp thnh 03
bn, bn giao, nhn mi bn gi 01 bn, mt bn lu ti Vn phng ng y./.
BN GIAO

BN NHN

XC NHN CA NG Y