You are on page 1of 144

Godina XX

Petak, 12. kolovoza/augusta 2016. godine

Broj/

59

XX
, 12. 2016. e
ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 srpski jezik
ISSN 1512-7486 - bosanski jezik

USTAVNI SUD
BOSNE I HERCEGOVINE
937

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Velikom vijeu, u


predmetu broj AP 3592/13, rjeavajui apelaciju "Cetisa"
grafine i dokumentacijske storitve d.d. Celje, Republika
Slovenija, na temelju lanka VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, lanka 57. stavak (2) toka b), lanka 59. st. (1),
(2) i (3) i lanka 74. Pravila Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine - preieni tekst ("Slubeni glasnik Bosne i
Hercegovine" broj 94/14), u sastavu:
Mirsad eman, predsjednik
Mato Tadi, dopredsjednik
Zlatko M. Kneevi, dopredsjednik
Valerija Gali, sutkinja
Miodrag Simovi, sudac
Seada Palavri, sutkinja
na sjednici odranoj 20. lipnja 2016. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

Djelomino se usvaja apelacija "Cetisa" grafine i


dokumentacijske storitve d.d. Celje, Republika Slovenija.
Utvruje se povreda prava na pravino suenje iz lanka
II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 6. stavak 1.
Europske konvencije za zatitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda u odnosu na donoenje odluke u razumnom roku u
postupku koji je okonan Presudom Vrhovnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine broj 65 0 Ps 067791 13 Rev od 4. lipnja
2013. godine.
Nalae se Kantonu Sarajevo da, u skladu sa lankom 74.
Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, apelantu "Cetis"
grafine i dokumentacijske storitve d.d. Celje, Republika
Slovenija, u roku od tri mjeseca od dana dostave ove odluke
isplati iznos od 1.800,00 KM na ime naknade nematerijalne
tete zbog krenja prava na donoenje odluke u razumnom

roku, uz obvezu da nakon isteka tog roka plati apelantu "Cetis"


grafine i dokumentacijske storitve d.d. Celje, Republika
Slovenija, zakonsku zateznu kamatu na eventualno neisplaeni
iznos ili dio iznosa naknade odreene ovom odlukom.
Nalae se Kantonu Sarajevo da, u skladu sa lankom 72.
stavak (5) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u roku
od tri mjeseca od dana dostave ove odluke obavijesti Ustavni
sud Bosne i Hercegovine o poduzetim mjerama s ciljem
izvrenja ove odluke.
Odbija se kao neutemeljena apelacija "Cetisa" grafine i
dokumentacijske storitve d.d. Celje, Republika Slovenija,
podnesena protiv Presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i
Hercegovine broj 65 0 Ps 067791 13 Rev od 4. lipnja 2013.
godine u odnosu na ostale aspekte prava na pravino suenje iz
lanka II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 6. stavak 1.
Europske konvencije za zatitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda i pravo na imovinu iz lanka II/3.k) Ustava Bosne i
Hercegovine i lanka 1. Protokola broj 1 uz Europsku
konvenciju za zatitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.
Odluku objaviti u "Slubenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Slubenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i u
"Slubenom glasniku Brko distrikta Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOENJE
I. Uvod
1. "Cetis" grafine i dokumentacijske storitve d.d. Celje,
Republika Slovenija (u daljnjem tekstu: apelant), koga zastupa
Semir Puzi, odvjetnik iz Sarajeva, podnio je 16. kolovoza
2013. godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv Presude Vrhovnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vrhovni
sud) broj 65 0 Ps 067791 13 Rev od 4. lipnja 2013. godine.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
2. Na temelju lanka 23. Pravila Ustavnog suda, od
Vrhovnog suda, Kantonalnog suda u Sarajevu (u daljnjem

Broj 59 - Stranica 2

SLUBENI GLASNIK BiH

tekstu: Kantonalni sud) i Opinskog suda u Sarajevu (u


daljnjem tekstu: Opinski sud), te tuenih Bosne i Hercegovine,
koju u postupku zastupa Pravobraniteljstvo BiH i Federacije
Bosne i Hercegovine, koju u postupku zastupa Federalno
pravobraniteljstvo (u daljnjem tekstu: prvotuena i drugotuena
ili tuene) zatraeno je 23. studenog 2015. godine da dostave
odgovor na apelaciju.
3. Vrhovni sud, Opinski sud i tuene dostavili su
odgovor na apelaciju 27. studenog, 9. i 11. prosinca 2015.
godine i 29. sijenja 2016. godine.
III. injenino stanje
4. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih
navoda i dokumenata predoenih Ustavnom sudu mogu se
sumirati na sljedei nain.
5. Presudom Opinskog suda broj 65 0 Ps 067791 97 Ps
od 29. travnja 2011. godine tuene su obvezane apelantu
solidarno isplatiti novani iznos u eurima koji odgovara iznosu
od 1.033.686,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom poev
od 27. studenog 1992. godine do isplate, kao i da apelantu
solidarno naknade trokove parninog postupka u iznosu od
106.044,67 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom
izvrenja.
6. Iz obrazloenja prvostupanjske presude proizlazi da je
apelant tubu u predmetnom sporu podnio 14. studenog 1997.
godine protiv: 1. Narodne banke BiH (protiv koje je apelant u
kasnijem tijeku postupka povukao tubu), 2. drave Bosne i
Hercegovine i 3. Federacije BiH. Presudom Opinskog suda
broj Ps-225/97 od 26. rujna 2000. godine treetuena
(Federacija BiH) je obvezana na plaanje glavnog duga od
1.037.886,00 DEM sa zateznim kamatama na pojedine iznose
precizno oznaene u prvostupanjskoj presudi i trokove
parninog postupka u iznosu od 49.700,00 KM. U odnosu na
prvotuenu (Narodnu Banku RBiH) i drugotuenu (BiH)
apelantov tubeni zahtjev je odbijen. Presudom Kantonalnog
suda broj P-21/02 od 15. veljae 2002. godine apelantov priziv
je odbijen, a priziv treetuene (FBiH) uvaen i u tom dijelu
predmet je vraen na ponovno odluivanje. Vrhovni sud je,
odluujui o reviziji protiv drugostupanjske presude, Presudom
broj Rev-381/02 od 19. veljae 2004. godine apelantovu
reviziju djelomino uvaio, prvostupanjsku presudu preinaio u
dijelu u kojem je odbijen tubeni zahtjev u odnosu na
drugotuenu (BiH), te obvezao drugotuenu (BiH) da apelantu
isplati dug u iznosu od 1.037.886,00 DEM sa zakonskim
zateznim kamatama i trokovima postupka. Revizija
treetuene (FBiH) je uvaena i niestupanjske presude
preinaene na nain da je tubeni zahtjev u odnosu na nju
odbijen.
7. Dalje je navedeno da je Odlukom Ustavnog suda broj
AP 473/04 od 18. oujka 2005. godine usvojena apelacija
drugotuene (BiH), utvrena povreda prava na pravino
suenje iz lanka II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ukinuta
Presuda Vrhovnog suda broj Rev-381/02 od 19. veljae 2004.
godine, Presuda Kantonalnog suda broj P-21/02 od 15. veljae
2002. godine i Presuda Opinskog suda broj Ps-255/97 od 26.
rujna 2000. godine. Predmet je vraen Opinskom sudu kojem
je naloeno da provede postupak u skladu sa lankom II/3.e)
Ustava Bosne i Hercegovine. Ukazano je da je povreda prava
na pravino suenje utvrena iz razloga to drugotuena (BiH)
do zakljuenja glavne rasprave nije osnovala instituciju koja bi
je zastupala pred sudom, zbog ega na vrijeme nije mogla
istaknuti prigovor zastare potraivanja koji je istican tek u
postupku po pravnim lijekovima.
8. U ponovnom postupku apelant je povukao tubu prema
Narodnoj banci RBiH tako da je postupak nastavljen protiv

Petak, 12. 8. 2016.

drave Bosne i Hercegovine (prvotuene) i Federacije BiH


(drugotuene).
9. Nadalje iz obrazloenja prvostupanjske presude
proizlazi da je predmet spora apelantov zahtjev za ispunjenje
ugovorene obveze koja je nastala sredinom 1992. godine na
temelju ponude koju je dao apelantov prednik za radnju tiskanja
vrijednosnih papira (BH dinar), a koji je prihvatila Vlada RBiH.
Na taj nain je u smislu lanka 39. st. 1. i 2. u svezi sa lankom
26. stavak 1. Zakona o obligacijskim odnosima (u daljnjem
tekstu: ZOO) nastao ugovorni odnos izmeu stranaka. Imajui
u vidu sadraj ugovora utvreno je da se radi o ugovoru o djelu
iz lanka 600. ZOO-a, iz kojeg odnosa je nastao sporni dug koji
je predmet ovog postupka.
10. Iz injeninog utvrenja prvostupanjskog suda
proizlazi da je apelantov prednik 5. svibnja 1992. godine
dostavio ponudu Vladi RBiH za izradu i tiskanje vrijednosnih
papira po cijeni od 45 DEM/1000 kom pod odreenim uvjetima
plaanja. Vlada RBiH je 14. svibnja 1992. godine prihvatila
apelantovu ponudu. Apelant je kao izvritelj radova preuzeo
obvezu izvriti tiskanje 74.152.000 komada novanica kao
vrijednosnih papira, a RBiH-Vlada RBiH je bila naruitelj tog
posla. Utvreno je da je apelant isporuio ukupno 65.820.000
komada u vrijednosti od 2.303.700,00 DEM, a naruitelj posla
je platio dio ugovorene cijene u dva navrata (10.000,00 i
1.335.306,00 DEM). Preostali neisplaeni dug iznosi
1.037.884,00 DEM, ija visina nije osporavana, i predmet je
postupka. Iz djelominog izvoda iz sudskog registra
gospodarskih subjekata Okrunog suda u Celju, Republika
Slovenija, utvreno je da je apelant isti pravni subjekt koji je
postojao 1992. godine u vrijeme nastanka spornog obligacijskopravnog odnosa. Takoer je utvreno da je u razdoblju od 9.
lipnja 1992. godine bio prekinut prijem svih poiljki iz Bosne i
Hercegovine sve do 11. prosinca 1995. godine, kada se
uspostavlja promet samo obinih pismenih poiljki, a potpuni
potanski promet se otvara 26. veljae 1997. godine.
11. Fakture u koje je prvostupanjski sud izvrio uvid u
dokaznom postupku i koje su proitane na glavnoj raspravi, kao
i knjina odobrenja apelant je dostavio RBiH putem Narodne
banke BiH, a to proizlazi i iz Izvjea Vlade RBiH o izvrenim
poslovima tiskanja i distribucije novca BH dinara od 18.
studenog 1992. godine. U navedenom izvjeu na stranici 2.
pod tokom 4. je navedeno da "raun za isplatu trokova
tiskanja novca "Cetis" je dostavio Narodnoj banci BiH, koja se
brine da izvri isplatu rauna".
12. Dalje je utvreno da je ministar za promet i veze
Tomislav Krstievi po punomoi predsjednika Vlade RBiH
sainio zapisnik o tijeku tiskanja, postupku dorade, te
primopredaje vrijednosnih bonova tipa "BH dinar" od 27.
studenog 1992. godine.
13. U odnosu na prigovor prvotuene o tome da apelant
nije aktivno legitimiran u predmetnoj pravnoj stvari, po
miljenju prvostupanjskog suda navedeni prigovor je
neutemeljen jer je apelant tijekom postupka priloio dokazizvod iz sudskog registra Okrunog suda u Celju od 21. svibnja
2009. godine sa ovjerenim prijevodom kojim je dokazao da je
izvrio promjenu u nazivu, te da se radi o istoj pravnoj osobi
koja je postojala 1992. godine u vrijeme nastanka spornog
obligacijsko-pravnog odnosa, sa registriranom djelatnou
tiskanja, izrade i distribucije vrijednosnih novanica.
14. Nadalje je utvreno da je prigovor pasivne
legitimacije prvotuene neutemeljen iz razloga sadranih u
lanku 1. Ustava Bosne i Hercegovine koji glasi: "Kontinuitet Republika Bosna i Hercegovina, iji je oficijelni naslov od sada
'Bosna i Hercegovina', nastavlja svoje pravno postojanje po
meunarodnom pravu kao drava, sa svojim unutarnjim
ustrojem izmijenjenim kako je to predvieno ovim Ustavom, sa

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

svojim meunarodno priznatim granicama " Takoer je


ocijenjeno da je neutemeljen i prigovor nedostatka pasivne
legitimacije koji je istaknula drugotuena iz razloga to su
Sporazumom o oivotvorenju, koji je zakljuen u Daytonu 9.
studenog 1995. godine, a koji je prihvaen Odlukom
Ustavotvorne skuptine Federacije BiH, paragrafima 6. i 7.
utvrene i razgraniene odgovornosti Vlade FBiH i Vlade BiH,
ali tim razgranienjima nije definiran resor odgovornosti koji bi
obuhvatio konkretni pravni odnos iz kojeg je proisteklo
predmetno potraivanje, pa su Bosna i Hercegovina i njezini
entiteti Federacija BiH i Republika Srpska istodobno pravni
nasljednici RBiH i oni shodno navedenom sporazumu za takve
obveze odgovaraju solidarno. Opinski sud je naveo da je
nesporno da su vrijednosne novanice distribuirane samo na
podruju FBiH, a to je tijekom postupka izriito priznato u
apelaciji kada je prvotuena izriito priznala nastanak spornog
duga prema apelantu, ali smatra da je taj dug obveza
drugotuene, tj. FBiH zbog ega je prvostupanjski sud zakljuio
da je drugotuena pasivno legitimirana u predmetnom sporu.
15. Nadalje je navedeno da je drugotuena istaknula i
prigovor presuene stvari, to proizlazi iz Odluke Ustavnog
suda AP 473/04 od 18. oujka 2005. godine. Po miljenju
prvostupanjskog suda navedeni prigovor je neutemeljen jer je
navedenom odlukom Ustavni sud ukinuo sve niestupanjske
odluke i predmet vratio na ponovno suenje.
16. Takoer je utvreno da nije utemeljen prigovor zastare
koji su istaknule tuene. Po miljenju prvostupanjskog suda ne
radi se o sporu u kojem su apelant i tuene bili na podruju iste
drave, ve je apelant kao strana pravna osoba bio onemoguen
i nije imao pristup sudovima na podruju RBiH, sada BiH, kako
nadlenom sudu tako i nenadlenim sudovima na njezinu
podruju zbog ratnih okolnosti. Stoga, ak i da je apelant
eventualno predao tubu nenadlenom sudu u Sloveniji ona ne
bi proizvela postupanje po toj tubi. Stoga je, po ocjeni
Opinskog suda, u konkretnoj situaciji dolo do zastoja
zastarijevanja iz lanka 383. ZOO-a. Zbog toga je za apelanta
zastarni rok poeo tei po lanku 384. st. 1. i 2. ZOO-a, te je taj
rok je poeo tei od prestanka ratnog stanja i nije istekao prije
podnoenja tube.
17. U odnosu na prigovor drugotuene o apsolutnoj zastari
potraivanja jer je apelant 8. rujna 1998. godine izvrio
subjektivno preinaenje tube u odnosu na Federaciju BiH,
prvostupanjski sud je naveo da se ne radi o subjektivnom
preinaenju tube, ve o preciziranju naziva tuene. Ukazano je
da je tuba podnesena 14. studenog 1997. godine, a 8. rujna
1998. godine preciziran je naziv tuene. Dalje, RBiH je kao
pravni prednik tuenih pala u docnju 27. studenog 1992. godine
kada su ugovorne strane zapisniki ustanovile da je zavren
posao oko tiskanja i isporuke novanica i da je od tada apelant
mogao traiti ispunjenje obveze, zbog ega je tuba podnesena
u roku od pet godina. Po miljenju suda, kako je prednik
tuenih bio u ratu to su bile okolnosti koje su dovele do zastoja
zastarijevanja u smislu odredbe lanka 383. ZOO-a.
18. Nadalje je navedeno da je apelant dokazao da je
uredno ispunio svoje obveze iz predmetnog ugovora, a prema
instrukcijama Vlade RBiH i Narodne banke BiH, te isporuio
tiskane novanice u koliini od 65.820.000 komada. Ukazano je
da je navedeno dokazano na glavnoj raspravi otpremnicama u
koje je sud izvrio uvid i koje su pobrojane u dokaznom
postupku, kao i nizom drugih dokaza koje je prvostupanjski sud
proveo u postupku.
19. Pri ocjeni valjanosti ugovora, tj. ponude i prihvaanja
ponude iz 1992. godine sud je imao u vidu da je tijekom
postupka prvotuena u apelaciji priznala da nije sporno da je
dug nastao prema apelantu, s tim da je osporavala da je to
obveza prvotuene. Postojanje duga takoer je, po miljenju

Broj 59 - Stranica 3

prvostupanjskog suda, nesporno uinjeno dopisom Narodne


banke od 28. srpnja 1997. godine u kojem se navodi da
potraivanje Cetisa nije sporno.
20. Protiv prvostupanjske presude tuene su podnijele
priziv koji je Kantonalni sud Presudom broj 65 0 Ps 067791 11
P od 29. lipnja 2012. godine odbio i prvostupanjsku presudu
potvrdio u dijelu odluke o glavnoj stvari i trokovima postupka.
Prizivi su uvaeni i prvostupanjska presuda preinaena u
odnosu na odluku o kamatama tako da se tuene obvezuju
apelantu isplatiti zatezne kamate od 27. studenog 1992. godine
do 1. listopada 1996. godine u visini kamatne stope koja se
plaa na tedne uloge po vienju na DEM, i to u iznosu koji
isplauju komercijalne banke u sjeditu apelanta, a od 1.
listopada 1996. godine pa do 7. srpnja 1998. godine po
kamatnoj stopi od 28%, dok od 7. srpnja 1998. godine pa do
isplate po stopi odreenoj Zakonom o visini stope zatezne
kamate FBiH.
21. U obrazloenju presude Kantonalni sud je naveo da
neutemeljeno u prizivu drugotuena ponavlja da je u odnosu na
nju presuena stvar jer je Presudom Vrhovnog suda broj Rev381/02 od 19. veljae 2004. godine odbijen apelantov tubeni
zahtjev. Navedeno iz razloga to je Odlukom Ustavnog suda
broj AP 473/04 od 18. oujka 2005. godine ukinuta navedena
presuda Vrhovnog suda, kao i niestupanjske presude i predmet
vraen prvostupanjskom sudu na ponovni postupak.
22. Takoer, po miljenju drugostupanjskog suda
Opinski sud je pravilno odbio i prigovor nedostatka aktivne i
pasivne legitimacije, za to je dao iscrpne i potpune razloge.
Nadalje, po ocjeni Kantonalnog suda prvostupanjski sud je
pravilno odbio i prigovor zastarjelosti potraivanja. U svezi s
tim prvostupanjski sud je pravilno primijenio odredbe l. 383. i
384. ZOO-a, te pravilno odredio od kada moe tei zastarjelost.
Nadalje, po miljenju Kantonalnog suda neutemeljen je
prigovor tuenih u odnosu na navode i nalaz vjetaka, kao i
prigovore u odnosu na svjedoenje svjedoka Tomislava
Krstievia. Meutim, po miljenju Kantonalnog suda
utemeljen je prigovor u svezi sa zateznim kamatama.
23. Protiv drugostupanjske presude tuene su podnijele
reviziju koju je Vrhovni sud Presudom broj 65 0 Ps 067791 13
Rev od 4. lipnja 2013. godine uvaio i niestupanjske presude
preinaio tako to je apelantov tubeni zahtjev odbio u cijelosti.
Odbijen je apelantov zahtjev za naknadu trokova parninog
postupka.
24. U obrazloenju revizijske presude se navodi da je
utemeljen prigovor revizije prvotuene koji se odnosi na
pogrenu primjenu materijalnog prava prilikom odluivanja o
zastari potraivanja. Vrhovni sud je ukazao da je
drugostupanjski sud odbio prigovor zastare potraivanja jer je
naao da je ratno stanje u RBiH nesavladiva prepreka, a i
potanski promet sa Republikom Slovenijom za obine poiljke
je bio u prekidu od 9. lipnja 1992. godine do 11. prosinca 1995.
godine.
25. U svezi s tim je istaknuto da ako se prihvati utvrena
injenica da je naruitelj radova izvrio pregled izvrenih
radova od strane izvritelja radova-apelanta najkasnije danom
potpisivanja zapisnika, tj. 27. studenog 1992. godine (kada je
sainjen konaan zapisnik o tijeku tiskanja, postupku dorade, te
primopredaje vrijednosnih bonova tipa "BH dinar") po lanku
623. stavak 3. ZOO-a proizlazi da od tog dana najkasnije
dospijeva obveza naruioca radova na plaanje duga, ali i pravo
izvoaa radova, tj. apelanta da potrauje naplatu duga po
predmetnom ugovoru.
26. Ukazano je da kako su apelantov prednik, a i
prvotuena u vrijeme nastanka ugovorene obveze bili
drutveno-pravne osobe, a predmet potraivanja je potraivanje
iz osnove ugovora o djelu koji ima elemente prometa robe, to je

Broj 59 - Stranica 4

SLUBENI GLASNIK BiH

po lanku 374. stavak 1. ZOO-a propisani rok zastarijevanja


ovog potraivanja tri godine. Stoga, kako je dospijee obveze
nastalo 27. studenog 1992. godine to je krajnji rok za
potraivanja isplate duga sudskim putem bio 27. studenog
1995. godine. Ukazano je da je tuba podnesena 14. studenog
1997. godine, iz ega proizlazi utemeljenost prigovora
prvotuene da je apelantovo potraivanje u vrijeme podnoenja
tube ve zastarjelo.
27. Po miljenju Vrhovnog suda nije pravilan zakljuak
niestupanjskih sudova da je ratno stanje i prekid potanskog
saobraaja nesavladiva prepreka iz lanka 383. ZOO-a. Prema
navedenoj odredbi zastarijevanje ne tee za sve vrijeme za koje
povjeriocu nije bilo mogue zbog nesavladivih prepreka
sudskim putem ostvariti svoje pravo. To znai da samo
okolnost kada povjerilac zbog nekih okolnosti koje su
nesavladive ili kada sud ne radi mogu biti osnova za zastoj
zastarijevanja po navedenoj normi. Osim toga, po miljenju
Vrhovnog suda, apelant je ugovorni odnos zasnovao u vrijeme
kada je znao da je na podruju RBiH proglaena neposredna
ratna opasnost, a zatim i ratno stanje, te mu je takoer bilo
poznato da je potanski promet zbog tih okolnosti u prekidu, pa
je ipak zakljuio predmetni ugovor sa prvotuenom. Slijedei
naelo savjesnosti i potenja u ugovornim odnosima, koje je
propisano kao naelo obligacijskog prava iz lanka 12. ZOO-a
ne moe se, po miljenju Vrhovnog suda, apelant pozivati na
okolnosti koje je znao u momentu zakljuivanja ugovora kao
nesavladive prepreke. Nadalje, taj apelantov prigovor ne stoji iz
razloga jer je okolnost rata prestala krajem 1995. godine
(Odluka o ukidanju ratnog stanja je donesena 28. prosinca
1995. godine), a uspostava potanskog prometa obine poiljke
zaivjela 11. prosinca 1995. godine, pa je apelant mogao po
prestanku takvih okolnosti podnijeti tubu sudu. Navedeno, po
miljenju Vrhovnog suda, potvruje da okolnosti ratnog stanja
ili prekida potanskog prometa nisu ni za apelanta bile
okolnosti koje su ga sprjeavale da ostvaruje svoje potraivanje
sudskim putem.
28. Istaknuto je da je Osnovni sud u Sarajevu kao stvarno
i mjesno nadlean sud za predmetno potraivanje radio cijelo
razdoblje rata (osim u kratkim prekidima) iako je bio u ratnom
okruenju, ali i u takvim okolnostima Uredbom sa zakonskom
snagom o dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o primjeni
Zakona o redovitim sudovima za vrijeme neposredne ratne
opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja po lanku 20. bilo je
mogue da u najbliem stvarno nadlenom sudu apelant
pokrene postupak. Prema tome i u okolnostima kada sud nije u
odreenim razdobljima vrio svoju funkciju apelant je mogao
podnijeti tubu najbliem stvarno nadlenom sudu sve dok su
ratni propisi bili na snazi, tj. do 23. prosinca 1996. godine
(Odluka o prestanku primjene Odluke o proglaavanju
neposredne ratne opasnosti na teritoriju FBiH). Prema tome, po
miljenju Vrhovnog suda, apelant nije iskoristio tu mogunost,
pa prigovori nesavladivih prepreka ne stoje. Takoer, po ocjeni
Vrhovnog suda ni injenica da je apelant strana pravna osoba
nije nesavladiva prepreka koja bi sprijeila apelanta da sudskim
putem ostvari potraivanje jer je apelant u skladu sa pravilima
procesnog prava tubu, osim neposredno, mogao podnijeti i
putem punomonika. Kako ni tu mogunost nije iskoristio to,
po miljenju Vrhovnog suda, ni ta okolnost nije razlog
nesavladivih prepreka iz lanka 383. ZOO-a.
29. Zbog navedenog Vrhovni sud je zakljuio da apelant
nije dokazao postojanje nesavladivih prepreka da bi nastupio
zastoj zastarijevanja zbog ega je utemeljen prigovor
prvotuene da je apelantovo potraivanje zastarjelo po lanku
374. ZOO-a. Stoga, kako je drugostupanjski sud pogreno
primijenio materijalno pravo prilikom odluivanja Vrhovni sud
je primjenom lanka 250. stavak 1. Zakona o parninom

Petak, 12. 8. 2016.

postupku (u daljnjem tekstu: ZPP) uvaio reviziju prvotuene i


odluio kao u izreci presude.
IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
30. Apelant smatra da mu je osporenom presudom
povrijeeno pravo na pravino suenje iz lanka II/3.e) Ustava
Bosne i Hercegovine i lanka 6. stavak 1. Europske konvencije
za zatitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu:
Europska konvencija) i pravo na imovinu iz lanka II/3.k)
Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 1. Protokola broj 1 uz
Europsku konvenciju. Ukazuje na povredu naela donoenja
odluke u razumnom roku. Smatra da je Vrhovni sud protivno
procesnim odredbama utvrivao injenino stanje, proizvoljno
primijenio materijalno pravo, kao i da nije dao jasne i
razumljive razloge vezane za primjenu materijalnog prava. Po
apelantovu miljenju Vrhovni sud je netono i proizvoljno
naveo da su niestupanjski sudovi samo na temelju fakta
postojanja ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti kao i
prekida potanskog prometa zakljuili da je ratno stanje i prekid
potanskog prometa nesavladiva prepreka iz lanka 383. ZOOa, pri emu navedene okolnosti nisu vezali za povjerioca i rad
suda. Smatra da je proizvoljan zakljuak Vrhovnog suda da na
strani apelanta nisu postojale nesavladive prepreke i da je
mogao pravodobno podnijeti tubu. Apelant postavlja zahtjev
za dodjelu nematerijalne tete u iznosu od 1.800,00 KM zbog
povrede naela "razumnog roka".
b) Odgovor na apelaciju
31. U odgovoru na apelaciju Vrhovni sud je naveo da
suprotno navodima apelacije osporenom presudom nije dolo
do krenja apelantovih ustavnih prava.
32. U odgovoru na apelaciju Opinski sud je naveo
kronologiju predmeta, te da odlukom tog suda nisu povrijeena
apelantova ustavna prava.
33. U odgovoru na apelaciju prvotuena smatra da
osporenom presudom nije dolo do krenja apelantovih
ustavnih prava. Ukazano je da je Vrhovni sud na jasan i logian
nain ukazao na okolnosti zbog kojih u konkretnom sluaju
nisu postojale nesavladive prepreke da apelant podnese tubu i
ostvari svoje potraivanje.
34. U odgovoru na apelaciju drugotuena je navela da
osporenom presudom nije dolo do krenja apelantovih
ustavnih prava. Istaknuto je da nisu toni apelantovi navodi da
je Vrhovni sud proizvoljno i nezakonito utvrdio injenino
stanje i proizvoljno primijenio materijalno pravo.
V. Relevantni propisi
35. Zakon o obligacionim odnosima ("Slubeni list
SFRJ" br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, "Slubeni list RBiH" br.
2/92, 13/93 i 13/94, te "Slubene novine Federacije BiH" broj
29/03) u relevantnom dijelu glasi:
Naelo savjesnosti i potenja
lan 12.
U zasnivanju obligacionih odnosa i ostvarivanju prava i
obaveza iz tih odnosa uesnici su duni da se pridravaju
naela savjesnosti i potenja.
Meusobna potraivanja
iz ugovora o prometu robe i usluga
lan 374.
(1) Meusobna potraivanja drutvenih pravnih lica iz
ugovora u prometu robe i usluga, kao i potraivanja naknade
za izdatke uinjene u vezi s tim ugovorima, zastarijevaju za tri
godine.
(2) Zastarijevanje tee odvojeno za svaku isporuku robe,
izvreni rad ili uslugu.

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Nesavladive prepreke
lan 383.
Zastarijevanje ne tee za sve vrijeme za koje povjeriocu
nije bilo mogue zbog nesavladivih prepreka da sudskim putem
zahtijeva ispunjenje obaveze.
36. Zakon o parninom postupku FBiH ("Slubene
novine FBiH" br. 53/03, 73/05 i 19/06), tekst koji je vaio u
vrijeme voenja postupka, u relevantnom dijelu glasi:
lanak 240. st. 1. alineja 2) i 2.
(1) Revizija se moe izjaviti:
2) zbog pogrene primjene materijalnog prava;
(2) Revizija se ne moe izjaviti zbog pogreno ili
nepotpuno utvrenog injeninog stanja.
lanak 250. stavak 1.
(1) Ako revizijski sud ustanovi da je materijalno pravo
pogreno primijenjeno, presudom e prihvatiti reviziju i
preinaiti pobijanu presudu.
VI. Dopustivost
37. U skladu sa lankom VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, Ustavni sud, takoer, ima apelacijsku nadlenost
u pitanjima koja su sadrana u ovom ustavu kada ona postanu
predmetom spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i
Hercegovini.
38. U skladu sa lankom 18. stavak (1) Pravila Ustavnog
suda, Ustavni sud moe razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svi
uinkoviti pravni lijekovi mogui prema zakonu i ako se
podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj
apelacije primio odluku o posljednjem uinkovitom pravnom
lijeku koji je koristio.
39. U konkretnom sluaju predmet osporavanja
apelacijom je Presuda Vrhovnog suda broj 65 0 Ps 067791 13
Rev od 4. lipnja 2013. godine protiv koje nema drugih
uinkovitih pravnih lijekova moguih prema zakonu. Potom,
osporenu presudu apelant je primio 24. lipnja 2013. godine, a
apelacija je podnesena 16. kolovoza 2013. godine, tj. u roku od
60 dana, kako je propisano lankom 18. stavak (1) Pravila
Ustavnog suda. Konano, apelacija ispunjava i uvjete iz lanka
18. st. (3) i (4) Pravila Ustavnog suda jer ne postoji neki
formalni razlog zbog kojeg apelacija nije dopustiva, niti je
oigledno (prima facie) neutemeljena.
40. Imajui u vidu odredbe lanka VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, lanka 18. st. (1), (3) i (4) Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete
glede dopustivosti.
VII. Meritum
41. Apelant smatra da je u predmetnom postupku dolo do
povrede njegova prava na pravino suenje iz lanka II/3.e)
Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 6. stavak 1. Europske
konvencije i prava na imovinu iz lanka II/3.k) Ustava Bosne i
Hercegovine i lanka 1. Protokola broj 1 uz Europsku
konvenciju.
Pravo na pravino suenje
42. lanak II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u
relevantnom dijelu glasi:
Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine uivaju
ljudska prava i temeljne slobode iz ovog lanka, stavak 2 to
ukljuuje:
e) Pravo na pravino sasluanje u graanskim i krivinim
stvarima, i druga prava vezana za krivine postupke.
lanak 6. stavak 1. Europske konvencije u relevantnom
dijelu glasi:

Broj 59 - Stranica 5

1. Prilikom utvrivanja njegovih graanskih prava i


obveza ili kaznene optube protiv njega, svatko ima pravo na
pravinu i javnu raspravu u razumnom roku pred neovisnim i
nepristranim sudom ustanovljenim zakonom [].
43. Ustavni sud prije svega zapaa da se predmetni
postupak koji je apelant vodio pred redovitim sudovima
odnosio na isplatu duga, dakle na predmet graansko-pravne
prirode, iz ega slijedi da apelant u predmetnom postupku
okonanim osporenom presudom uiva garancije prava na
pravino suenje iz lanka II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i
lanka 6. stavak 1. Europske konvencije. Apelant u apelaciji
ukazuje na proizvoljnu primjenu materijalnog i procesnog
prava i povredu naela "razumnog roka".
A) U odnosu na apelantove navode o proizvoljnoj primjeni
materijalnog i procesnog prava.
44. Apelant smatra da mu je pravo na pravino suenje
povrijeeno zbog proizvoljne primjene materijalnog i
procesnog prava.
45. U svezi s navedenim Ustavni sud, prije svega,
naglaava svoje stajalite da, openito, nije nadlean vriti
provjeru utvrenih injenica i naina na koji su redoviti sudovi
protumaili pozitivno-pravne propise, osim ukoliko odluke tih
sudova kre ustavna prava. To e biti sluaj kada odluka
redovitog suda kri ustavna prava, tj. ukoliko je redoviti sud
pogreno protumaio ili primijenio neko ustavno pravo, ili je
zanemario to pravo, ako je primjena zakona bila proizvoljna ili
diskriminacijska, ukoliko je dolo do povrede procesnih prava
(pravino suenje, pristup sudu, uinkoviti pravni lijekovi i u
drugim sluajevima), ili ukoliko utvreno injenino stanje
ukazuje na povredu Ustava Bosne i Hercegovine (vidi Ustavni
sud, Odluke broj U 39/01 od 5. travnja 2002. godine, objavljena
u "Slubenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 25/02 i broj
U 29/02 od 27. lipnja 2003. godine, objavljena u "Slubenom
glasniku Bosne i Hercegovine" broj 31/03).
46. Ustavni sud e se, dakle, iznimno upustiti u ispitivanje
naina na koji su nadleni sudovi utvrivali injenice i na tako
utvrene injenice primijenili pozitivno-pravne propise kada je
oigledno da je u odreenom postupku dolo do proizvoljnog
postupanja redovitog suda kako u postupku utvrivanja
injenica tako i primjene relevantnih pozitivno-pravnih propisa
(vidi Ustavni sud, Odluka broj AP 311/04 od 22. travnja 2005.
godine, stavak 26.). U kontekstu navedenog Ustavni sud
podsjea i da je u vie svojih odluka ukazao da oigledna
proizvoljnost u primjeni relevantnih propisa nikada ne moe
voditi ka jednom pravinom postupku (vidi Ustavni sud,
Odluka broj AP 1293/05 od 12. rujna 2006. godine, toka 25. i
dalje). Imajui u vidu navedeno, Ustavni sud e u konkretnom
sluaju, imajui u vidu navode apelacije, ispitati jesu li
osporene odluke zasnovane na pogreno utvrenom
injeninom stanju i pogrenoj primjeni materijalnog prava.
47. Dovodei navedena stajalita u svezu sa konkretnim
predmetom Ustavni sud zapaa da je rjeavajui po reviziji
Vrhovni sud uvaio revizije tuenih i preinaio niestupanjske
presude na nain da je apelant u cijelosti odbijen sa tubenim
zahtjevom. Pri tome je Vrhovni sud u smislu odredbe lanka
250. stavak 1. ZPP-a naao da su niestupanjski sudovi u
predmetnom postupku pogreno primijenili materijalno pravo
zbog ega je upravo na temelju ovlatenja sadranog u toj
odredbi presudom usvojio reviziju i preinaio niestupanjske
presude tako to je apelantov tubeni zahtjev odbio u cijelosti.
Naime, po miljenju Vrhovnog suda apelant u predmetnom
postupku nije dokazao postojanje nesavladivih prepreka iz
lanka 383. ZOO-a zbog kojih je apelantu bilo onemogueno
traiti zatitu svojih prava sudskim putem u roku iz lanka 374.
ZOO-a. Stoga, kako je utvreno da su apelantov prednik i

Broj 59 - Stranica 6

SLUBENI GLASNIK BiH

prvotuena u vrijeme nastanka spornog ugovornog odnosa bili


drutveno-pravne osobe, da su apelantova potraivanja dospjela
na naplatu 27. studenog 1992. godine, a apelant tubu podnio
14. studenog 1997. godine, po miljenju Vrhovnog suda,
apelantovo potraivanje je zastarjelo u smislu lanka 374.
ZOO-a. Pri tome je Vrhovni sud uzeo u obzir injenicu da je
apelant sporni obligacijsko-pravni odnos zasnovao u vrijeme
kada je na podruju RBiH proglaena neposredna ratna
opasnost, a zatim i ratno stanje, kao i da je apelantu bilo
poznato da se zbog tih okolnosti potanski promet nalazi u
zastoju, ali da je i pored toga apelant ipak zakljuio predmetni
ugovor sa prvotuenom. U svezi s tim Vrhovni sud je, imajui u
vidu odredbu lanka 12. ZOO-a (naelo savjesnosti i potenja),
ukazao da se apelant na te okolnosti, za koje je znao da postoje
u momentu zakljuenja ugovora, ne moe pozivati kao na
nesavladive prepreke u smislu lanka 383. ZOO-a koje dovode
do zastoja zastarjelosti. Takoer, Vrhovni sud je ukazao i na
injenicu da je apelant svoju tubu mogao podnijeti i
nenadlenom sudu budui da Osnovni sud u Sarajevu, kao
stvarno nadlean, nije radio tijekom rata u kratkim vremenskim
razdobljima, a to apelant nije uinio. Pored navedenog,
Vrhovni sud je ukazao da nije nesavladiva prepreka i to to je
apelant strana pravna osoba jer je apelant tubu za zatitu svojih
prava mogao podnijeti ne samo neposredno ve i putem
punomonika.
48. Ustavni sud u ovakvom obrazloenju Vrhovnog suda
u osporenoj odluci, suprotno navodima apelacije, ne vidi bilo
kakvu proizvoljnost u primjeni materijalnog i procesnog prava.
Naime, imajui u vidu sve okolnosti konkretnog sluaja,
Ustavni sud u razlozima osporene odluke ne moe nai
elemente koji bi ukazivali na nepravilnost ili arbitrarnosti u
donoenju osporene odluke i primjeni relevantnih zakonskih
propisa (ZOO i ZPP) na tetu apelanta. Po miljenju Ustavnog
suda Vrhovni sud je za svoju odluku dao jasno i precizno
obrazloenje svojih zakljuaka vezanih za neutemeljenost
postavljenog tubenog zahtjeva apelanta, primjenjujui pri
tome relevantne zakonske odredbe. Do ovakvog zakljuka
Ustavni sud je doao analizirajui osporene odluke i propise na
kojima su zasnovane, te dovodei navedeno u svezu sa
zahtjevima iz lanka 6. stavak 1. Europske konvencije. Pri tome
Ustavni sud zapaa da dano obrazloenje Vrhovnog suda u
cijelosti korespondira stajalitima Europskog suda u
predmetima koji su sa ovog aspekta (podnoenja tube
nadlenom sudu tijekom rata) pokretali slina pravna pitanja
(mutatis mutandis, presuda Europskog suda Lonar protiv
Bosne i Hercegovine od 25. veljae 2014. godine, to. od 39. do
45.).
49. Imajui u vidu navedeno, Ustavni sud zakljuuje da su
apelantovi navodi u odnosu na navode o povredi ostalih
aspekata prava na pravino suenje (proizvoljna primjena
materijalnog i procesnog prava) iz lanka II/3.e) Ustava Bosne i
Hercegovine i lanka 6. stavak 1. Europske konvencije
neutemeljeni.
B) Suenje u razumnom roku
a) Relevantna naela
50. Prema konzistentnoj praksi Europskog i Ustavnog
suda, razumnost duljine trajanja postupka mora se ocjenjivati u
okviru okolnosti pojedinog predmeta, vodei rauna o
kriterijima uspostavljenim praksom Europskog suda, a naroito
o sloenosti predmeta, ponaanju strana u postupku i nadlenog
suda ili drugih javnih vlasti, te o znaaju koji konkretna pravna
stvar ima za apelanta (vidi Europski sud za ljudska prava,
Mikuli protiv Hrvatske, aplikacija broj 53176/99 od 7. veljae
2002. godine, Izvjee broj 2002-I, stavak 38.).

Petak, 12. 8. 2016.

b) Razdoblje koje se uzima u obzir


51. Ustavni sud konstatira da je apelant u predmetnom
postupku podnio tubu 14. studenog 1997. godine, te da je
postupak okonan Presudom Vrhovnog suda broj 65 0 Ps
067791 13 Rev od 4. lipnja 2013. godine. Dakle, cjelokupan
predmetni postupak je trajao ukupno 15 godina i est mjeseci.
c) Analiza razumnosti trajanja postupka
52. Uzimajui u obzir injenina i pravna pitanja koja su
raspravljana u predmetnom postupku Ustavni sud smatra da je
predmetni postupak bio sloene prirode. Nadalje, Ustavni sud
ne moe zakljuiti da je apelant svojim radnjama na bilo koji
nain odugovlaio predmetni postupak. U odnosu na doprinos
redovitih sudova duljini predmetnog postupka Ustavni sud
zapaa da su redoviti sudovi svoje odluke u predmetnom
postupku donosili u dva navrata. Naime, Ustavni sud zapaa da
je prvobitni postupak u ovom predmetu trajao u razdoblju od
est godina i devet mjeseci na tri sudske instance. Meutim,
Odlukom Ustavnog suda broj AP 473/04 od 18. oujka 2005.
godine presude redovitih sudova donesene u tom prvobitnom
postupku su ukinute i predmet je vraen Opinskom sudu na
ponovno odluivanje. U ponovnom postupku Ustavni sud
zapaa da je Opinski sud svoju odluku donio 29. travnja 2011.
godine, dakle nakon to je proteklo razdoblje od est godina,
raunajui od momenta donoenja odluke Ustavnog suda.
Navedeno razdoblje, po miljenju Ustavnog suda, ne
zadovoljava garancije prava na pravino suenje u razumnom
roku u smislu lanka 6. stavak 1. Europske konvencije. U
daljem tijeku postupka Kantonalni i Vrhovni sud su svoje
odluke donosili u relativno kratkom vremenskom razdoblju koji
nije u suprotnosti s garancijama prava na pravino suenje iz
lanka 6. stavak 1. Europske konvencije. Stoga, kako se
predmetni postupak najdulje nalazio na rjeavanju pred
prvostupanjskim sudom (u ponovnom postupku), a to je imalo
znaajnog utjecaja na ukupnu duljinu postupka, Ustavni sud
smatra da u konkretnom sluaju postoji odgovornost Opinskog
suda za ovako dugo trajanje predmetnog postupka. Pri tome,
Ustavni sud zapaa da Opinski sud nije ponudio razloge koji
bi se mogli smatrati razumnim i objektivnim opravdanjem za
ovu duljinu predmetnog postupka. U svezi s tim Ustavni sud
podsjea na praksu Europskog suda i vlastitu jurisprudenciju
prema kojima je dunost drave organizirati svoj pravni sustav
tako da omogui sudovima i javnim vlastima da se povinuju
zahtjevima i uvjetima iz Europske konvencije (vidi Europski
sud, Zanghi protiv Italije, presuda od 19. veljae 1991. godine,
Serija A, broj 194, stavak 21. i Ustavni sud, Odluka broj AP
1070/05 od 9. veljae 2006. godine, stavak 34.).
53. Imajui u vidu navedeno, Ustavni sud zakljuuje da je
u konkretnom sluaju dolo do krenja apelantova prava na
pravino suenje u razumnom roku iz lanka II/3.e) Ustava
Bosne i Hercegovine i lanka 6. stavak 1. Europske konvencije.
C) Pitanje naknade nematerijalne tete
54. Ustavni sud podsjea da prema lanku 74. Pravila
Ustavnog suda u odluci kojom usvaja apelaciju Ustavni sud
moe odrediti naknadu na ime nematerijalne tete.
55. Ustavni sud upuuje na ranije utvreno naelo
odreivanja visine naknade tete u ovakvim sluajevima (vidi
Odluku Ustavnog suda broj AP 938/04, objavljenu u
"Slubenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/06, st. 4851). Prema utvrenom naelu, apelantima bi za svaku godinu
odgaanja da se donese odluka trebalo isplatiti iznos od
priblino 150 KM, a ukoliko se radi o urnom postupku iznos
od 300 KM. U konkretnom sluaju Ustavni sud smatra da bi
apelantu na ime naknade nematerijalne tete zbog nedonoenja

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

odluke u razumnom roku po usvojenim kriterijima trebalo


isplatiti iznos od 2.250,00 KM.
56. Meutim, apelant potrauje naknadu nematerijalne
tete u iznosu od 1.800,00 KM zbog duljine trajanja
predmetnog postupka. Stoga, Ustavni sud, podravajui vlastitu
praksu u predmetima koji su s ovog aspekta pokretali slina
pitanja (vidi Ustavni sud, Odluka o dopustivosti i meritumu br.
AP 3326/08 od 9. oujka 2011. godine, stavak 61. i AP 828/13
od 17. srpnja 2014. godine, stavak 33., dostupne na internetskoj
stranici Ustavnog suda www.ustavnisud.ba) smatra da apelantu,
s obzirom na sadraj njegova zahtjeva za naknadu
nematerijalne tete kojim je Ustavni sud vezan u smislu lanka
31. Pravila, te usvojene kriterije Ustavnog suda pripada
naknada nematerijalne tete u iznosu od 1.800,00 KM, koliko je
apelant apelacijom i traio. Ovaj iznos apelantu je duan
isplatiti Kanton Sarajevo s obzirom na sjedite Opinskog suda
koji je odgovoran zbog nedonoenja odluke u razumnom roku u
roku od tri mjeseca od dana dostave ove odluke. Ova odluka
Ustavnog suda u dijelu koji se odnosi na naknadu nematerijalne
tete predstavlja izvrnu ispravu.
Pravo na imovinu
57. Apelant smatra da mu je osporenim odlukama
povrijeeno i pravo na imovinu iz lanka II/3.k) Ustava Bosne i
Hercegovine i lanka 1. Protokola broj 1 uz Europsku
konvenciju. U svezi s tim, Ustavni sud zapaa da se apelantovi
navodi o krenju ovog prava, takoer, zasnivaju na proizvoljnoj
primjeni materijalnog prava, a to je Ustavni sud ve obrazloio
u prethodnim tokama ove odluke. S obzirom na to, Ustavni
sud smatra da su apelantovi navodi o krenju prava na imovinu
iz lanka II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 1.
Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju, takoer,
neutemeljeni.
VIII. Zakljuak
58. Ustavni sud zakljuuje da postoji povreda apelantova
prava na pravian postupak u odnosu na donoenje odluke u
razumnom roku iz lanka II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i
lanka 6. stavak 1. Europske konvencije kada je predmetni
postupak ukupno trajao vie od 15 godina, od ega se u
najduljem razdoblju nalazio pred prvostupanjskim sudom (u
ponovnom postupku), zbog ega je i utvreno da je odluujui
utjecaj na ukupnu duljinu postupka imao Opinski sud koji za
tako dugo trajanje postupka pred tim sudom nije ponudio
razloge koji bi se mogli smatrati razumnim i objektivnim
opravdanjem.
59. Suprotno navedenom, Ustavni sud zakljuuje da ne
postoji povreda prava u odnosu na ostale aspekte prava na
pravino suenje iz lanka II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i
lanka 6. stavak 1. Europske konvencije kada u obrazloenju
osporene odluke nema niega to ukazuje na proizvoljnu
primjenu relevantnih propisa na tetu apelanta, te kada je
redoviti sud za svoju odluku dao jasne razloge.
60. Takoer, Ustavni sud zakljuuje da nema povrede ni
prava na imovinu iz lanka II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine
i lanka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju kada
apelant krenje tog prava vezuje za proizvoljnu primjenu
relevantnih popisa, a Ustavni sud je zakljuio da nije bilo
proizvoljnosti u tom pogledu.
61. Na temelju lanka 59. st. (1), (2) i (3) i lanka 74.
Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odluio kao u dispozitivu
ove odluke.

Broj 59 - Stranica 7

62. Prema lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine,


odluke Ustavnog suda su konane i obvezujue.
Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mirsad eman, v. r.
,
3592/13, "Cetisa"
grafine i dokumentacijske storitve .. ,
, VI/3)
, 57 (2) ), 59 . (1), (2)
(3) 74
- ("
" 94/14), :
,
,
. ,
,
,
,
20. 2016.

"Cetisa" grafine i
dokumentacijske
storitve
..
,

.

II/3) 6 165 0 067791 13
4. 2013. .
, 74
,
"Cetis" grafine i dokumentacijske storitve .. ,
,
1.800,00 KM

,
"Cetis" grafine i
dokumentacijske
storitve
..
,

,

.
, 72
(5) ,


.
"Cetisa" grafine
i dokumentacijske storitve .. ,
,
65 0 067791 13
4. 2013.
II/3)
6 1

II/3)
1 1
.

Broj 59 - Stranica 8

SLUBENI GLASNIK BiH

"
", "
", " "
"
".

I.
1. "Cetis" grafine i dokumentacijske storitve .. ,
( : ),
, , 16.
2013.
( : )
(
: ) 65 0 067791 13
4. 2013. .
II.
2. 23 ,
, (
: ) (
: ),
,
,
( :
) 23.
2015. .
3. ,
27. , 9. 11.
2015. 29. 2016. .
III.
4.

.
5. 65 0 067791 97
29. 2011.

1.033.686,00 KM
27. 1992. ,

106.044,67 KM, 30
.
6.
14.
1997. : 1. (
), 2.
3. .
-225/97 26.
2000. ( )
1.037.886,00 DEM


49.700,00 KM. (
) ()
. 21/02 15. 2002.
, ()
.
, ,
-381/02 19. 2004.
,

(),
()
1.037.886,00 DEM
. ()

Petak, 12. 8. 2016.


.
7.
473/04 18. 2005.
(),
II/3)
-381/02 19.
2004. , 21/02 15. 2002.
-255/97 26. 2000. .

II/3)
.
()

,

.
8.

()
().
9.

1992.

( ),
. 39
. 1 2 26 1
( : )
.
600 ,
.
10.
5. 1992.

45 DEM/1000
. 14. 1992.
.

74.152.000 ,
- .
65.820.000
2.303.700,00 DEM,
(10.000,00
1.335.306,00 DEM).
1.037.884,00 DEM, ,
.
,
,
1992.
- .
9. 1992.
11.
1995. ,
,
26. 1997. .
11.

,
,

18. 1992.
. 2
4 "

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

"Cetis" ,
".
12.

,
, "
" 27. 1992. .
13.

,

-
21. 2009.
,
1992.
- ,
,
.
14.

1 :
" - ,
' ',
,

"


,
9. 1995. ,

, 6. 7.
,


,.

,

,
, .

.
15.
,
473/04 18. 2005. ..
16.
.

,

, ,

. ,

. ,
,
383 -.

Broj 59 - Stranica 9

384 . 1 2 -,

.
17.
8.
1998.
,
,
.
14. 1997. , 8. 1998.
. ,
27. 1992.


,
.
,

383 -.
18.
,
,
65.820.000
.

,
.
19. , .
1992.

,
.
, ,
28. 1997.
Cetis .
20.
65 0
067791 11 29. 2012.

.


27. 1992. 1. 1996.

DEM,
, 1. 1996.
7. 1998. 28%, 7.
1998.
.
21.


-381/02 19. 2004.
.
473/04 18. 2005.
,

.
22. ,

,
. ,

.
. 383. 384. -,
. ,

Broj 59 - Stranica 10

SLUBENI GLASNIK BiH


,

. ,
.
23.
65 0 067791
13 4. 2013.

.
.
24.


.


,

9. 1992. 11. 1995.
.
25.

, . 27.
1992. (
, ,
" ") 623 3
-
,
, .
.
26. ,

- ,

, 374 1 -
. ,
27. 1992.

27. 1995. .
14. 1997. ,


.
27.

383
-.


.


. , ,

,
,
,
.

,
12 - ,
,
.
,

Petak, 12. 8. 2016.

1995. (
28. 1995.
),
11. 1995. ,

. , ,.
28.

( )
,20
., . 23. 1996.
(
).
, ,
,
. ,, ,
.
, ,
383 -.
29.374 -. ,

250 1
( : )

.
IV.
)
30.
II/3)
6 1

( : )
II/3)
1 1 .
.

,
,
.

383 -,

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

.


.
1.800,00
KM " ".
)
31.

.
32.
,
.
33.

.


.
34.

.


.
V.
35. ("
" . 29/78, 39/85, 45/89 57/89, "
" . 2/92, 13/93 13/94, "
" 29/03) :

12.


.

a
374.
(1)
,

, .
(2)
, .

383.


.
36. ("
" . 53/03, 73/05 19/06),
, :
240. . 1. 2) 2.
(1) :
2) ;
(2)
.
250. 1.
(1)
,
.

Broj 59 - Stranica 11

VI.
37. VI/3)
, , ,


.
38. 18 (1)
,
, ,

60

.
39.
65 0 067791
13 4. 2013.
.
, 24. 2013.
, 16. 2013. ,
. 60 , 18 (1)
. ,
18 . (3) (4)

, (prima facie) .
40. VI/3)
, 18 . (1), (3) (4)
,
.
VII.
41.

II/3) 6 1
II/3)
1 1
.

42. II/3
:

2 ,
:
)

.
6 1
:
1.
,


[].
43.

, ,

II/3)
6 1 .


" ".

Broj 59 - Stranica 12

SLUBENI GLASNIK BiH

)
.
44.

.
45. , ,
, ,

- ,
.
, .

, ,

,
( , ,
),

( , 39/01 5.
2002. , "
" 25/02 29/02 27.
2003. , "
" 31/03).
46. , ,


-


- (
, 311/04 22. 2005.
, 26).


(
, 1293/05 12. 2006. ,
25 ). ,
, ,


.
47..
250 1 -

. ,

383 -

374 -. ,

- ,
27.
1992. , 14.
1997. , ,
374
-.
-

Petak, 12. 8. 2016.

, ,

,
.
, 12 ( ),
,
,
383 -
. ,

,
,
, .
,


.
48.
, ,

. ,
,


(
) .


,
.

,
6 1
.


( )
(mutatis mutandis,
25.
2014. , . 39 45).
49. ,

(
) II/3)
6 1
.
)
)
50.
,
,

, ,

,
( ,
, 53176/99 7.
2002. , 2002-I, 38).
)
51.
14. 1997. ,
65 0
067791 13 4. 2013. . ,

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

15
.
)
52.

.
,

.


. ,

. ,
473/04 18. 2005.


.
29.
2011. ,
,
. , ,

6 1
.


6 1
. ,
(
),
,

. ,


.
( ,
Zanghi , 19. 1991.
, , 194, 21 ,
1070/05 9. 2006. , 34).
53. ,

II/3)
6 1
.
)
54. 74

.
55.

( 938/04,
" " 20/06, .
48-51). ,

150 KM,
300 KM.

Broj 59 - Stranica 13


2.250,00 KM.
56.
,

1.800,00 KM
. , ,

( ,
. 3326/08 9.
2011. , 61 828/13 17. 2014.
, 33, -
www.ustavnisud.ba) ,

31 ,

1.800,00 KM,
..

.

57.
II/3)
1 1
. ,
, ,
,

. ,

II/3) 1
1 , , .
VIII.
58.

II/3)
6 1
15
,
( ),.
59. ,

II/3)
6 1


,
.
60. ,
II/3)
1 1

,
.
61. 59 . (1), (2) (3) 74
,
.

Broj 59 - Stranica 14

SLUBENI GLASNIK BiH

62. VI/5 ,
.


, . .
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Velikom vijeu, u
predmetu broj AP 3592/13, rjeavajui apelaciju "Cetisa"
grafine i dokumentacijske storitve d.d. Celje, Republika
Slovenija, na osnovu lana VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, lana 57. stav (2) taka b), lana 59. st. (1), (2) i
(3) i lana 74. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine preieni tekst ("Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj
94/14), u sastavu:
Mirsad eman, predsjednik
Mato Tadi, potpredsjednik
Zlatko M. Kneevi, potpredsjednik
Valerija Gali, sutkinja
Miodrag Simovi, sudija
Seada Palavri, sutkinja
na sjednici odranoj 20. juna 2016. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

Djelimino se usvaja apelacija "Cetisa" grafine i


dokumentacijske storitve d.d. Celje, Republika Slovenija.
Utvruje se povreda prava na pravino suenje iz lana
II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 6. stav 1. Evropske
konvencije za zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u
odnosu na donoenje odluke u razumnom roku u postupku koji
je okonan Presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i
Hercegovine broj 65 0 Ps 067791 13 Rev od 4. juna 2013.
godine.
Nalae se Kantonu Sarajevo da, u skladu sa lanom 74.
Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, apelantu "Cetis"
grafine i dokumentacijske storitve d.d. Celje, Republika
Slovenija, u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove
odluke isplati iznos od 1.800,00 KM na ime naknade
nematerijalne tete zbog krenja prava na donoenje odluke u
razumnom roku, uz obavezu da nakon isteka tog roka plati
apelantu "Cetis" grafine i dokumentacijske storitve d.d.
Celje, Republika Slovenija, zakonsku zateznu kamatu na
eventualno neisplaeni iznos ili dio iznosa naknade odreene
ovom odlukom.
Nalae se Kantonu Sarajevo da, u skladu sa lanom 72.
stav (5) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u roku od
tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke obavijesti Ustavni
sud Bosne i Hercegovine o preduzetim mjerama s ciljem
izvrenja ove odluke.
Odbija se kao neosnovana apelacija "Cetisa" grafine i
dokumentacijske storitve d.d. Celje, Republika Slovenija,
podnesena protiv Presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i
Hercegovine broj 65 0 Ps 067791 13 Rev od 4. juna 2013.
godine u odnosu na ostale aspekte prava na pravino suenje iz
lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 6. stav 1.
Evropske konvencije za zatitu ljudskih prava i osnovnih
sloboda i pravo na imovinu iz lana II/3.k) Ustava Bosne i
Hercegovine i lana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku
konvenciju za zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Odluku objaviti u "Slubenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Slubenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i u
"Slubenom glasniku Brko distrikta Bosne i Hercegovine".

Petak, 12. 8. 2016.

OBRAZLOENJE
I. Uvod
1. "Cetis" grafine i dokumentacijske storitve d.d. Celje,
Republika Slovenija (u daljnjem tekstu: apelant), koga zastupa
Semir Puzi, advokat iz Sarajeva, podnio je 16. augusta 2013.
godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv Presude Vrhovnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vrhovni
sud) broj 65 0 Ps 067791 13 Rev od 4. juna 2013. godine.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
2. Na osnovu lana 23. Pravila Ustavnog suda, od
Vrhovnog suda, Kantonalnog suda u Sarajevu (u daljnjem
tekstu: Kantonalni sud) i Opinskog suda u Sarajevu (u
daljnjem tekstu: Opinski sud), te tuenih Bosne i Hercegovine,
koju u postupku zastupa Pravobranilatvo BiH i Federacije
Bosne i Hercegovine, koju u postupku zastupa Federalno
pravobranilatvo (u daljnjem tekstu: prvotuena i drugotuena
ili tuene) zatraeno je 23. novembra 2015. godine da dostave
odgovor na apelaciju.
3. Vrhovni sud, Opinski sud i tuene dostavili su
odgovor na apelaciju 27. novembra, 9. i 11. decembra 2015.
godine i 29. januara 2016. godine.
III. injenino stanje
4. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih
navoda i dokumenata predoenih Ustavnom sudu mogu se
sumirati na sljedei nain.
5. Presudom Opinskog suda broj 65 0 Ps 067791 97 Ps
od 29. aprila 2011. godine tuene su obavezane da apelantu
solidarno isplate novani iznos u eurima koji odgovara iznosu
od 1.033.686,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom poev
od 27. novembra 1992. godine do isplate, kao i da apelantu
solidarno naknade trokove parninog postupka u iznosu od
106.044,67 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom
izvrenja.
6. Iz obrazloenja prvostepene presude proizlazi da je
apelant tubu u predmetnom sporu podnio 14. novembra 1997.
godine protiv: 1. Narodne banke BiH (protiv koje je apelant u
kasnijem toku postupka povukao tubu), 2. drave Bosne i
Hercegovine i 3. Federacije BiH. Presudom Opinskog suda
broj Ps-225/97 od 26. septembra 2000. godine treetuena
(Federacija BiH) je obavezana na plaanje glavnog duga od
1.037.886,00 DEM sa zateznim kamatama na pojedine iznose
precizno oznaene u prvostepenoj presudi i trokove parninog
postupka u iznosu od 49.700,00 KM. U odnosu na prvotuenu
(Narodnu Banku RBiH) i drugotuenu (BiH) apelantov tubeni
zahtjev je odbijen. Presudom Kantonalnog suda broj P-21/02
od 15. februara 2002. godine apelantova alba je odbijena, a
alba treetuene (FBiH) uvaena i u tom dijelu predmet je
vraen na ponovno odluivanje. Vrhovni sud je, odluujui o
reviziji protiv drugostepene presude, Presudom broj Rev381/02 od 19. februara 2004. godine apelantovu reviziju
djelimino uvaio, prvostepenu presudu preinaio u dijelu u
kojem je odbijen tubeni zahtjev u odnosu na drugotuenu
(BiH), te obavezao drugotuenu (BiH) da apelantu isplati dug u
iznosu od 1.037.886,00 DEM sa zakonskim zateznim
kamatama i trokovima postupka. Revizija treetuene (FBiH)
je uvaena i niestepene presude preinaene na nain da je
tubeni zahtjev u odnosu na nju odbijen.
7. Dalje je navedeno da je Odlukom Ustavnog suda broj
AP 473/04 od 18. marta 2005. godine usvojena apelacija
drugotuene (BiH), utvrena povreda prava na pravino
suenje iz lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ukinuta
Presuda Vrhovnog suda broj Rev-381/02 od 19. februara 2004.
godine, Presuda Kantonalnog suda broj P-21/02 od 15.

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

februara 2002. godine i Presuda Opinskog suda broj Ps-255/97


od 26. septembra 2000. godine. Predmet je vraen Opinskom
sudu kojem je naloeno da provede postupak u skladu sa
lanom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine. Ukazano je da je
povreda prava na pravino suenje utvrena iz razloga to
drugotuena (BiH) do zakljuenja glavne rasprave nije
osnovala instituciju koja bi je zastupala pred sudom, zbog ega
na vrijeme nije mogla istai prigovor zastare potraivanja koji
je istican tek u postupku po pravnim lijekovima.
8. U ponovnom postupku apelant je povukao tubu prema
Narodnoj banci RBiH tako da je postupak nastavljen protiv
drave Bosne i Hercegovine (prvotuene) i Federacije BiH
(drugotuene).
9. Nadalje iz obrazloenja prvostepene presude proizlazi
da je predmet spora apelantov zahtjev za ispunjenje ugovorene
obaveze koja je nastala sredinom 1992. godine na osnovu
ponude koju je dao apelantov prednik za radnju tampanja
vrijednosnih papira (BH dinar), a koji je prihvatila Vlada RBiH.
Na taj nain je u smislu lana 39. st. 1. i 2. u vezi sa lanom 26.
stav 1. Zakona o obligacionim odnosima (u daljnjem tekstu:
ZOO) nastao ugovorni odnos izmeu stranaka. Imajui u vidu
sadrinu ugovora utvreno je da se radi o ugovoru o djelu iz
lana 600. ZOO-a, iz kojeg odnosa je nastao sporni dug koji je
predmet ovog postupka.
10. Iz injeninog utvrenja prvostepenog suda proizlazi
da je apelantov prednik 5. maja 1992. godine dostavio ponudu
Vladi RBiH za izradu i tampanje vrijednosnih papira po cijeni
od 45 DEM/1000 kom pod odreenim uvjetima plaanja. Vlada
RBiH je 14. maja 1992. godine prihvatila apelantovu ponudu.
Apelant je kao izvrilac radova preuzeo obavezu da izvri
tampanje 74.152.000 komada novanica kao vrijednosnih
papira, a RBiH-Vlada RBiH je bila naruilac tog posla.
Utvreno je da je apelant isporuio ukupno 65.820.000 komada
u vrijednosti od 2.303.700,00 DEM, a naruilac posla je platio
dio ugovorene cijene u dva navrata (10.000,00 i 1.335.306,00
DEM). Preostali neisplaeni dug iznosi 1.037.884,00 DEM, ija
visina nije osporavana, i predmet je postupka. Iz djeliminog
izvoda iz sudskog registra privrednih subjekata Okrunog suda
u Celju, Republika Slovenija, utvreno je da je apelant isti
pravni subjekt koji je postojao 1992. godine u vrijeme nastanka
spornog obligaciono-pravnog odnosa. Takoer je utvreno da je
u periodu od 9. juna 1992. godine bio prekinut prijem svih
poiljki iz Bosne i Hercegovine sve do 11. decembra 1995.
godine, kada se uspostavlja promet samo obinih pismenih
poiljki, a potpuni potanski saobraaj se otvara 26. februara
1997. godine.
11. Fakture u koje je prvostepeni sud izvrio uvid u
dokaznom postupku i koje su proitane na glavnoj raspravi, kao
i knjina odobrenja apelant je dostavio RBiH putem Narodne
banke BiH, a to proizlazi i iz Izvjetaja Vlade RBiH o
izvrenim poslovima tampanja i distribucije novca BH dinara
od 18. novembra 1992. godine. U navedenom izvjetaju na
stranici 2. pod takom 4. je navedeno da "raun za isplatu
trokova tiskanja novca "Cetis" je dostavio Narodnoj banci
BiH, koja se brine da izvri isplatu rauna".
12. Dalje je utvreno da je ministar za saobraaj i veze
Tomislav Krstievi po punomoi predsjednika Vlade RBiH
sainio zapisnik o toku tampanja, postupku dorade, te
primopredaje vrijednosnih bonova tipa "BH dinar" od 27.
novembra 1992. godine.
13. U odnosu na prigovor prvotuene o tome da apelant
nije aktivno legitimiran u predmetnoj pravnoj stvari, po
miljenju prvostepenog suda navedeni prigovor je neosnovan
jer je apelant u toku postupka priloio dokaz-izvod iz sudskog
registra Okrunog suda u Celju od 21. maja 2009. godine sa
ovjerenim prevodom kojim je dokazao da je izvrio promjenu u

Broj 59 - Stranica 15

nazivu, te da se radi o istoj pravnoj osobi koja je postojala


1992. godine u vrijeme nastanka spornog obligaciono-pravnog
odnosa, sa registriranom djelatnou tampanja, izrade i
distribucije vrijednosnih novanica.
14. Nadalje je utvreno da je prigovor pasivne
legitimacije prvotuene neosnovan iz razloga sadranih u lanu
1. Ustava Bosne i Hercegovine koji glasi: "Kontinuitet Republika Bosna i Hercegovina, ije je zvanino ime od sada
'Bosna i Hercegovina', nastavlja svoje pravno postojanje po
meunarodnom pravu kao drava, sa unutranjom strukturom
modificiranom ovim Ustavom, i sa postojeim meunarodno
priznatim granicama " Takoer je ocijenjeno da je neosnovan
i prigovor nedostatka pasivne legitimacije koji je istakla
drugotuena iz razloga to su Sporazumom o oivotvorenju,
koji je zakljuen u Daytonu 9. novembra 1995. godine, a koji je
prihvaen Odlukom Ustavotvorne skuptine Federacije BiH,
paragrafima 6. i 7. utvrene i razgraniene odgovornosti Vlade
FBiH i Vlade BiH, ali tim razgranienjima nije definiran resor
odgovornosti koji bi obuhvatio konkretni pravni odnos iz kojeg
je proisteklo predmetno potraivanje, pa su Bosna i
Hercegovina i njezini entiteti Federacija BiH i Republika
Srpska istovremeno pravni nasljednici RBiH i oni shodno
navedenom sporazumu za takve obaveze odgovaraju solidarno.
Opinski sud je naveo da je nesporno da su vrijednosne
novanice distribuirane samo na podruju FBiH, a to je u toku
postupka izriito priznato u apelaciji kada je prvotuena izriito
priznala nastanak spornog duga prema apelantu, ali smatra da je
taj dug obaveza drugotuene, tj. FBiH zbog ega je prvostepeni
sud zakljuio da je drugotuena pasivno legitimirana u
predmetnom sporu.
15. Nadalje je navedeno da je drugotuena istakla i
prigovor presuene stvari, to proizlazi iz Odluke Ustavnog
suda AP 473/04 od 18. marta 2005. godine. Po miljenju
prvostepenog suda navedeni prigovor je neosnovan jer je
navedenom odlukom Ustavni sud ukinuo sve niestepene
odluke i predmet vratio na ponovno suenje.
16. Takoer je utvreno da nije osnovan prigovor zastare
koji su istakle tuene. Po miljenju prvostepenog suda ne radi
se o sporu u kojem su apelant i tuene bili na podruju iste
drave, ve je apelant kao strana pravna osoba bio onemoguen
i nije imao pristup sudovima na podruju RBiH, sada BiH, kako
nadlenom sudu tako i nenadlenim sudovima na njezinom
podruju zbog ratnih okolnosti. Stoga, ak i da je apelant
eventualno predao tubu nenadlenom sudu u Sloveniji ona ne
bi proizvela postupanje po toj tubi. Stoga je, po ocjeni
Opinskog suda, u konkretnoj situaciji dolo do zastoja
zastarijevanja iz lana 383. ZOO-a. Zbog toga je za apelanta
zastarni rok poeo tei po lanu 384. st. 1. i 2. ZOO-a, te je taj
rok je poeo tei od prestanka ratnog stanja i nije istekao prije
podnoenja tube.
17. U odnosu na prigovor drugotuene o apsolutnoj zastari
potraivanja budui da je apelant 8. septembra 1998. godine
izvrio subjektivno preinaenje tube u odnosu na Federaciju
BiH, prvostepeni sud je naveo da se ne radi o subjektivnom
preinaenju tube, ve o preciziranju naziva tuene. Ukazano je
da je tuba podnesena 14. novembra 1997. godine, a 8.
septembra 1998. godine preciziran je naziv tuene. Dalje, RBiH
je kao pravni prednik tuenih pala u docnju 27. novembra 1992.
godine kada su ugovorne strane zapisniki ustanovile da je
zavren posao oko tampanja i isporuke novanica i da je od
tada apelant mogao da trai ispunjenje obaveze, zbog ega je
tuba podnesena u roku od pet godina. Po miljenju suda, kako
je prednik tuenih bio u ratu to su bile okolnosti koje su dovele
do zastoja zastarijevanja u smislu odredbe lana 383. ZOO-a.
18. Nadalje je navedeno da je apelant dokazao da je
uredno ispunio svoje obaveze iz predmetnog ugovora, a prema

Broj 59 - Stranica 16

SLUBENI GLASNIK BiH

instrukcijama Vlade RBiH i Narodne banke BiH, te isporuio


tampane novanice u koliini od 65.820.000 komada. Ukazano
je da je navedeno dokazano na glavnoj raspravi otpremnicama
u koje je sud izvrio uvid i koje su pobrojane u dokaznom
postupku, kao i nizom drugih dokaza koje je prvostepeni sud
proveo u postupku.
19. Pri ocjeni valjanosti ugovora, tj. ponude i prihvaanja
ponude iz 1992. godine sud je imao u vidu da je u toku
postupka prvotuena u apelaciji priznala da nije sporno da je
dug nastao prema apelantu, s tim da je osporavala da je to
obaveza prvotuene. Postojanje duga takoer je, po miljenju
prvostepenog suda, nesporno uinjeno dopisom Narodne banke
od 28. jula 1997. godine u kojem se navodi da potraivanje
Cetisa nije sporno.
20. Protiv prvostepene presude tuene su podnijele albu
koju je Kantonalni sud Presudom broj 65 0 Ps 067791 11 P od
29. juna 2012. godine odbio i prvostepenu presudu potvrdio u
dijelu odluke o glavnoj stvari i trokovima postupka. albe su
uvaene i prvostepena presuda preinaena u odnosu na odluku
o kamatama tako da se tuene obavezuju da apelantu isplate
zatezne kamate od 27. novembra 1992. godine do 1. oktobra
1996. godine u visini kamatne stope koja se plaa na tedne
uloge po vienju na DEM, i to u iznosu koji isplauju
komercijalne banke u sjeditu apelanta, a od 1. oktobra 1996.
godine pa do 7. jula 1998. godine po kamatnoj stopi od 28%,
dok od 7. jula 1998. godine pa do isplate po stopi odreenoj
Zakonom o visini stope zatezne kamate FBiH.
21. U obrazloenju presude Kantonalni sud je naveo da
neosnovano u albi drugotuena ponavlja da je u odnosu na nju
presuena stvar jer je Presudom Vrhovnog suda broj Rev381/02 od 19. februara 2004. godine odbijen apelantov tubeni
zahtjev. Navedeno iz razloga to je Odlukom Ustavnog suda
broj AP 473/04 od 18. marta 2005. godine ukinuta navedena
presuda Vrhovnog suda, kao i niestepene presude i predmet
vraen prvostepenom sudu na ponovni postupak.
22. Takoer, po miljenju drugostepenog suda Opinski
sud je pravilno odbio i prigovor nedostatka aktivne i pasivne
legitimacije, za ta je dao iscrpne i potpune razloge. Nadalje, po
ocjeni Kantonalnog suda prvostepeni sud je pravilno odbio i
prigovor zastarjelosti potraivanja. S tim u vezi prvostepeni sud
je pravilno primijenio odredbe l. 383. i 384. ZOO-a, te
pravilno odredio od kada moe tei zastarjelost. Nadalje, po
miljenju Kantonalnog suda neosnovan je prigovor tuenih u
odnosu na navode i nalaz vjetaka, kao i prigovore u odnosu na
svjedoenje svjedoka Tomislava Krstievia. Meutim, po
miljenju Kantonalnog suda osnovan je prigovor u vezi sa
zateznim kamatama.
23. Protiv drugostepene presude tuene su podnijele
reviziju koju je Vrhovni sud Presudom broj 65 0 Ps 067791 13
Rev od 4. juna 2013. godine uvaio i niestepene presude
preinaio tako to je apelantov tubeni zahtjev odbio u cijelosti.
Odbijen je apelantov zahtjev za naknadu trokova parninog
postupka.
24. U obrazloenju revizione presude se navodi da je
osnovan prigovor revizije prvotuene koji se odnosi na
pogrenu primjenu materijalnog prava prilikom odluivanja o
zastari potraivanja. Vrhovni sud je ukazao da je drugostepeni
sud odbio prigovor zastare potraivanja jer je naao da je ratno
stanje u RBiH nesavladiva prepreka, a i potanski saobraaj sa
Republikom Slovenijom za obine poiljke je bio u prekidu od
9. juna 1992. godine do 11. decembra 1995. godine.
25. S tim u vezi je istaknuto da ako se prihvati utvrena
injenica da je naruilac radova izvrio pregled izvrenih
radova od strane izvrioca radova-apelanta najkasnije danom
potpisivanja zapisnika, tj. 27. novembra 1992. godine (kada je
sainjen konaan zapisnik o toku tampanja, postupku dorade,

Petak, 12. 8. 2016.

te primopredaje vrijednosnih bonova tipa "BH dinar") po lanu


623. stav 3. ZOO-a proizlazi da od tog dana najkasnije
dospijeva obaveza naruioca radova na plaanje duga, ali i
pravo izvoaa radova, tj. apelanta da potrauje naplatu duga
po predmetnom ugovoru.
26. Ukazano je da kako su apelantov prednik, a i
prvotuena u vrijeme nastanka ugovorene obaveze bili
drutveno-pravne osobe, a predmet potraivanja je potraivanje
iz osnova ugovora o djelu koji ima elemente prometa robe, to je
po lanu 374. stav 1. ZOO-a propisani rok zastarijevanja ovog
potraivanja tri godine. Stoga, kako je dospijee obaveze
nastalo 27. novembra 1992. godine to je krajnji rok za
potraivanja isplate duga sudskim putem bio 27. novembar
1995. godine. Ukazano je da je tuba podnesena 14. novembra
1997. godine, iz ega proizlazi osnovanost prigovora
prvotuene da je apelantovo potraivanje u vrijeme podnoenja
tube ve zastarjelo.
27. Po miljenju Vrhovnog suda nije pravilan zakljuak
niestepenih sudova da je ratno stanje i prekid potanskog
saobraaja nesavladiva prepreka iz lana 383. ZOO-a. Prema
navedenoj odredbi zastarijevanje ne tee za sve vrijeme za koje
povjeriocu nije bilo mogue zbog nesavladivih prepreka da
sudskim putem ostvari svoje pravo. To znai da samo okolnost
kada povjerilac zbog nekih okolnosti koje su nesavladive ili
kada sud ne radi mogu biti osnov za zastoj zastarijevanja po
navedenoj normi. Osim toga, po miljenju Vrhovnog suda,
apelant je ugovorni odnos zasnovao u vrijeme kada je znao da
je na podruju RBiH proglaena neposredna ratna opasnost, a
zatim i ratno stanje, te mu je takoer bilo poznato da je
potanski saobraaj zbog tih okolnosti u prekidu, pa je ipak
zakljuio predmetni ugovor sa prvotuenom. Slijedei naelo
savjesnosti i potenja u ugovornim odnosima, koje je propisano
kao naelo obligacionog prava iz lana 12. ZOO-a ne moe se,
po miljenju Vrhovnog suda, apelant pozivati na okolnosti koje
je znao u momentu zakljuivanja ugovora kao nesavladive
prepreke. Nadalje, taj apelantov prigovor ne stoji iz razloga jer
je okolnost rata prestala krajem 1995. godine (Odluka o
ukidanju ratnog stanja je donesena 28. decembra 1995. godine),
a uspostavljanje potanskog saobraaja obine poiljke
zaivjelo 11. decembra 1995. godine, pa je apelant mogao po
prestanku takvih okolnosti podnijeti tubu sudu. Navedeno, po
miljenju Vrhovnog suda, potvruje da okolnosti ratnog stanja
ili prekida potanskog saobraaja nisu ni za apelanta bile
okolnosti koje su ga spreavale da ostvaruje svoje potraivanje
sudskim putem.
28. Istaknuto je da je Osnovni sud u Sarajevu kao stvarno
i mjesno nadlean sud za predmetno potraivanje radio cijeli
period rata (osim u kratkim prekidima) iako je bio u ratnom
okruenju, ali i u takvim okolnostima Uredbom sa zakonskom
snagom o dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o primjeni
Zakona o redovnim sudovima za vrijeme neposredne ratne
opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja po lanu 20. bilo je
mogue da u najbliem stvarno nadlenom sudu apelant
pokrene postupak. Prema tome i u okolnostima kada sud nije u
odreenim periodima vrio svoju funkciju apelant je mogao
podnijeti tubu najbliem stvarno nadlenom sudu sve dok su
ratni propisi bili na snazi, tj. do 23. decembra 1996. godine
(Odluka o prestanku primjene Odluke o proglaavanju
neposredne ratne opasnosti na teritoriji FBiH). Prema tome, po
miljenju Vrhovnog suda, apelant nije iskoristio tu mogunost,
pa prigovori nesavladivih prepreka ne stoje. Takoer, po ocjeni
Vrhovnog suda ni injenica da je apelant strana pravna osoba
nije nesavladiva prepreka koja bi sprijeila apelanta da sudskim
putem ostvari potraivanje jer je apelant u skladu sa pravilima
procesnog prava tubu, osim neposredno, mogao podnijeti i
putem punomonika. Kako ni tu mogunost nije iskoristio to,

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

po miljenju Vrhovnog suda, ni ta okolnost nije razlog


nesavladivih prepreka iz lana 383. ZOO-a.
29. Zbog navedenog Vrhovni sud je zakljuio da apelant
nije dokazao postojanje nesavladivih prepreka da bi nastupio
zastoj zastarijevanja zbog ega je osnovan prigovor prvotuene
da je apelantovo potraivanje zastarjelo po lanu 374. ZOO-a.
Stoga, kako je drugostepeni sud pogreno primijenio
materijalno pravo prilikom odluivanja Vrhovni sud je
primjenom lana 250. stav 1. Zakona o parninom postupku (u
daljnjem tekstu: ZPP) uvaio reviziju prvotuene i odluio kao
u izreci presude.
IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
30. Apelant smatra da mu je osporenom presudom
povrijeeno pravo na pravino suenje iz lana II/3.e) Ustava
Bosne i Hercegovine i lana 6. stav 1. Evropske konvencije za
zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljnjem tekstu:
Evropska konvencija) i pravo na imovinu iz lana II/3.k)
Ustava Bosne i Hercegovine i lana 1. Protokola broj 1 uz
Evropsku konvenciju. Ukazuje na povredu naela donoenja
odluke u razumnom roku. Smatra da je Vrhovni sud protivno
procesnim odredbama utvrivao injenino stanje, proizvoljno
primijenio materijalno pravo, kao i da nije dao jasne i
razumljive razloge vezane za primjenu materijalnog prava. Po
apelantovom miljenju Vrhovni sud je netano i proizvoljno
naveo da su niestepeni sudovi samo na osnovu fakta
postojanja ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti kao i
prekida potanskog saobraaja zakljuili da je ratno stanje i
prekid potanskog saobraaja nesavladiva prepreka iz lana
383. ZOO-a, pri emu navedene okolnosti nisu vezali za
povjerioca i rad suda. Smatra da je proizvoljan zakljuak
Vrhovnog suda da na strani apelanta nisu postojale nesavladive
prepreke i da je mogao blagovremeno podnijeti tubu. Apelant
postavlja zahtjev za dodjelu nematerijalne tete u iznosu od
1.800,00 KM zbog povrede naela "razumnog roka".
b) Odgovor na apelaciju
31. U odgovoru na apelaciju Vrhovni sud je naveo da
suprotno navodima apelacije osporenom presudom nije dolo
do krenja apelantovih ustavnih prava.
32. U odgovoru na apelaciju Opinski sud je naveo
hronologiju predmeta, te da odlukom tog suda nisu povrijeena
apelantova ustavna prava.
33. U odgovoru na apelaciju prvotuena smatra da
osporenom presudom nije dolo do krenja apelantovih
ustavnih prava. Ukazano je da je Vrhovni sud na jasan i logian
nain ukazao na okolnosti zbog kojih u konkretnom sluaju
nisu postojale nesavladive prepreke da apelant podnese tubu i
ostvari svoje potraivanje.
34. U odgovoru na apelaciju drugotuena je navela da
osporenom presudom nije dolo do krenja apelantovih
ustavnih prava. Istaknuto je da nisu tani apelantovi navodi da
je Vrhovni sud proizvoljno i nezakonito utvrdio injenino
stanje i proizvoljno primijenio materijalno pravo.
V. Relevantni propisi
35. Zakon o obligacionim odnosima ("Slubeni list
SFRJ" br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, "Slubeni list RBiH" br.
2/92, 13/93 i 13/94, te "Slubene novine Federacije BiH" broj
29/03) u relevantnom dijelu glasi:
Naelo savjesnosti i potenja
lan 12.
U zasnivanju obligacionih odnosa i ostvarivanju prava i
obaveza iz tih odnosa uesnici su duni da se pridravaju
naela savjesnosti i potenja.

Broj 59 - Stranica 17

Meusobna potraivanja
iz ugovora o prometu robe i usluga
lan 374.
(1) Meusobna potraivanja drutvenih pravnih lica iz
ugovora u prometu robe i usluga, kao i potraivanja naknade
za izdatke uinjene u vezi s tim ugovorima, zastarijevaju za tri
godine.
(2) Zastarijevanje tee odvojeno za svaku isporuku robe,
izvreni rad ili uslugu.
Nesavladive prepreke
lan 383.
Zastarijevanje ne tee za sve vrijeme za koje povjeriocu
nije bilo mogue zbog nesavladivih prepreka da sudskim putem
zahtijeva ispunjenje obaveze.
36. Zakon o parninom postupku FBiH ("Slubene
novine FBiH" br. 53/03, 73/05 i 19/06), tekst koji je vaio u
vrijeme voenja postupka, u relevantnom dijelu glasi:
lan 240. st. 1. alineja 2) i 2.
(1) Revizija se moe izjaviti:
2) zbog pogrene primjene materijalnog prava;
(2) Revizija se ne moe izjaviti zbog pogreno ili
nepotpuno utvrenog injeninog stanja.
lan 250. stav 1.
(1) Ako revizijski sud utvrdi da je materijalno pravo
pogreno primijenjeno, presudom e usvojiti reviziju i
preinaiti pobijanu presudu.
VI. Dopustivost
37. U skladu sa lanom VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, Ustavni sud, takoer, ima apelacionu nadlenost
u pitanjima koja su sadrana u ovom ustavu kada ona postanu
predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i
Hercegovini.
38. U skladu sa lanom 18. stav (1) Pravila Ustavnog
suda, Ustavni sud moe razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njom pobija, iscrpljeni svi
djelotvorni pravni lijekovi mogui prema zakonu i ako se
podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacije
primio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji
je koristio.
39. U konkretnom sluaju predmet osporavanja
apelacijom je Presuda Vrhovnog suda broj 65 0 Ps 067791 13
Rev od 4. juna 2013. godine protiv koje nema drugih
djelotvornih pravnih lijekova moguih prema zakonu. Zatim,
osporenu presudu apelant je primio 24. juna 2013. godine, a
apelacija je podnesena 16. augusta 2013. godine, tj. u roku od
60 dana, kako je propisano lanom 18. stav (1) Pravila
Ustavnog suda. Konano, apelacija ispunjava i uvjete iz lana
18. st. (3) i (4) Pravila Ustavnog suda jer ne postoji neki
formalni razlog zbog kojeg apelacija nije dopustiva, niti je
oigledno (prima facie) neosnovana.
40. Imajui u vidu odredbe lana VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, lana 18. st. (1), (3) i (4) Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete
u pogledu dopustivosti.
VII. Meritum
41. Apelant smatra da je u predmetnom postupku dolo do
povrede njegovog prava na pravino suenje iz lana II/3.e)
Ustava Bosne i Hercegovine i lana 6. stav 1. Evropske
konvencije i prava na imovinu iz lana II/3.k) Ustava Bosne i
Hercegovine i lana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku
konvenciju.

Broj 59 - Stranica 18

SLUBENI GLASNIK BiH

Pravo na pravino suenje


42. lan II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom
dijelu glasi:
Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uivaju ljudska
prava i slobode iz stava 2. ovog lana, to ukljuuje:
e) Pravo na pravino sasluanje u graanskim i krivinim
stvarima i druga prava u vezi sa krivinim postupkom.
lan 6. stav 1. Evropske konvencije u relevantnom dijelu
glasi:
1. Prilikom utvrivanja njegovih graanskih prava i
obaveza ili krivine optube protiv njega, svako ima pravo na
pravinu i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i
nepristrasnim sudom ustanovljenim zakonom [].
43. Ustavni sud prije svega zapaa da se predmetni
postupak koji je apelant vodio pred redovnim sudovima
odnosio na isplatu duga, dakle na predmet graansko-pravne
prirode, iz ega slijedi da apelant u predmetnom postupku
okonanim osporenom presudom uiva garancije prava na
pravino suenje iz lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i
lana 6. stav 1. Evropske konvencije. Apelant u apelaciji
ukazuje na proizvoljnu primjenu materijalnog i procesnog
prava i povredu naela "razumnog roka".
A) U odnosu na apelantove navode o proizvoljnoj primjeni
materijalnog i procesnog prava.
44. Apelant smatra da mu je pravo na pravino suenje
povrijeeno zbog proizvoljne primjene materijalnog i
procesnog prava.
45. U vezi s navedenim Ustavni sud, prije svega,
naglaava svoj stav da, openito, nije nadlean vriti provjeru
utvrenih injenica i naina na koji su redovni sudovi
protumaili pozitivno-pravne propise, osim ukoliko odluke tih
sudova kre ustavna prava. To e biti sluaj kada odluka
redovnog suda kri ustavna prava, tj. ukoliko je redovni sud
pogreno protumaio ili primijenio neko ustavno pravo, ili je
zanemario to pravo, ako je primjena zakona bila proizvoljna ili
diskriminaciona, ukoliko je dolo do povrede procesnih prava
(pravino suenje, pristup sudu, djelotvorni pravni lijekovi i u
drugim sluajevima), ili ukoliko utvreno injenino stanje
ukazuje na povredu Ustava Bosne i Hercegovine (vidi Ustavni
sud, Odluke broj U 39/01 od 5. aprila 2002. godine, objavljena
u "Slubenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 25/02 i broj
U 29/02 od 27. juna 2003. godine, objavljena u "Slubenom
glasniku Bosne i Hercegovine" broj 31/03).
46. Ustavni sud e se, dakle, izuzetno upustiti u ispitivanje
naina na koji su nadleni sudovi utvrivali injenice i na tako
utvrene injenice primijenili pozitivno-pravne propise kada je
oigledno da je u odreenom postupku dolo do proizvoljnog
postupanja redovnog suda kako u postupku utvrivanja
injenica tako i primjene relevantnih pozitivno-pravnih propisa
(vidi Ustavni sud, Odluka broj AP 311/04 od 22. aprila 2005.
godine, stav 26). U kontekstu navedenog Ustavni sud podsjea i
da je u vie svojih odluka ukazao da oigledna proizvoljnost u
primjeni relevantnih propisa nikada ne moe voditi ka jednom
pravinom postupku (vidi Ustavni sud, Odluka broj AP 1293/05
od 12. septembra 2006. godine, taka 25. i dalje). Imajui u
vidu navedeno, Ustavni sud e u konkretnom sluaju, imajui u
vidu navode apelacije, ispitati da li su osporene odluke
zasnovane na pogreno utvrenom injeninom stanju i
pogrenoj primjeni materijalnog prava.
47. Dovodei navedene stavove u vezu sa konkretnim
predmetom Ustavni sud zapaa da je rjeavajui po reviziji
Vrhovni sud uvaio revizije tuenih i preinaio niestepene
presude na nain da je apelant u cijelosti odbijen sa tubenim
zahtjevom. Pri tome je Vrhovni sud u smislu odredbe lana
250. stav 1. ZPP-a naao da su niestepeni sudovi u

Petak, 12. 8. 2016.

predmetnom postupku pogreno primijenili materijalno pravo


zbog ega je upravo na osnovu ovlatenja sadranog u toj
odredbi presudom usvojio reviziju i preinaio niestepene
presude tako to je apelantov tubeni zahtjev odbio u cijelosti.
Naime, po miljenju Vrhovnog suda apelant u predmetnom
postupku nije dokazao postojanje nesavladivih prepreka iz
lana 383. ZOO-a zbog kojih je apelantu bilo onemogueno da
trai zatitu svojih prava sudskim putem u roku iz lana 374.
ZOO-a. Stoga, kako je utvreno da su apelantov prednik i
prvotuena u vrijeme nastanka spornog ugovornog odnosa bili
drutveno-pravne osobe, da su apelantova potraivanja dospjela
na naplatu 27. novembra 1992. godine, a apelant tubu podnio
14. novembra 1997. godine, po miljenju Vrhovnog suda,
apelantovo potraivanje je zastarjelo u smislu lana 374. ZOOa. Pri tome je Vrhovni sud uzeo u obzir injenicu da je apelant
sporni obligaciono-pravni odnos zasnovao u vrijeme kada je na
podruju RBiH proglaena neposredna ratna opasnost, a zatim i
ratno stanje, kao i da je apelantu bilo poznato da se zbog tih
okolnosti potanski saobraaj nalazi u zastoju, ali da je i pored
toga apelant ipak zakljuio predmetni ugovor sa prvotuenom.
S tim u vezi Vrhovni sud je, imajui u vidu odredbu lana 12.
ZOO-a (naelo savjesnosti i potenja), ukazao da se apelant na
te okolnosti, za koje je znao da postoje u momentu zakljuenja
ugovora, ne moe pozivati kao na nesavladive prepreke u
smislu lana 383. ZOO-a koje dovode do zastoja zastarjelosti.
Takoer, Vrhovni sud je ukazao i na injenicu da je apelant
svoju tubu mogao podnijeti i nenadlenom sudu budui da
Osnovni sud u Sarajevu, kao stvarno nadlean, nije radio u toku
rata u kratkim vremenskim periodima, a to apelant nije uinio.
Pored navedenog, Vrhovni sud je ukazao da nije nesavladiva
prepreka i to to je apelant strana pravna osoba budui da je
apelant tubu za zatitu svojih prava mogao da podnese ne
samo neposredno ve i putem punomonika.
48. Ustavni sud u ovakvom obrazloenju Vrhovnog suda
u osporenoj odluci, suprotno navodima apelacije, ne vidi bilo
kakvu proizvoljnost u primjeni materijalnog i procesnog prava.
Naime, imajui u vidu sve okolnosti konkretnog sluaja,
Ustavni sud u razlozima osporene odluke ne moe nai
elemente koji bi ukazivali na nepravilnost ili arbitrarnosti u
donoenju osporene odluke i primjeni relevantnih zakonskih
propisa (ZOO i ZPP) na tetu apelanta. Po miljenju Ustavnog
suda Vrhovni sud je za svoju odluku dao jasno i precizno
obrazloenje svojih zakljuaka vezanih za neosnovanost
postavljenog tubenog zahtjeva apelanta, primjenjujui pri
tome relevantne zakonske odredbe. Do ovakvog zakljuka
Ustavni sud je doao analizirajui osporene odluke i propise na
kojima su zasnovane, te dovodei navedeno u vezu sa
zahtjevima iz lana 6. stav 1. Evropske konvencije. Pri tome
Ustavni sud zapaa da dato obrazloenje Vrhovnog suda u
cijelosti korespondira stavovima Evropskog suda u predmetima
koji su sa ovog aspekta (podnoenja tube nadlenom sudu u
toku rata) pokretali slina pravna pitanja (mutatis mutandis,
presuda Evropskog suda Lonar protiv Bosne i Hercegovine od
25. februara 2014. godine, ta. od 39. do 45).
49. Imajui u vidu navedeno, Ustavni sud zakljuuje da su
apelantovi navodi u odnosu na navode o povredi ostalih
aspekata prava na pravino suenje (proizvoljna primjena
materijalnog i procesnog prava) iz lana II/3.e) Ustava Bosne i
Hercegovine i lana 6. stav 1. Evropske konvencije neosnovani.
B) Suenje u razumnom roku
a) Relevantna naela
50. Prema konzistentnoj praksi Evropskog i Ustavnog
suda, razumnost duine trajanja postupka mora se ocjenjivati u
okviru okolnosti pojedinog predmeta, vodei rauna o
kriterijima uspostavljenim praksom Evropskog suda, a naroito

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

o sloenosti predmeta, ponaanju strana u postupku i nadlenog


suda ili drugih javnih vlasti, te o znaaju koji konkretna pravna
stvar ima za apelanta (vidi Evropski sud za ljudska prava,
Mikuli protiv Hrvatske, aplikacija broj 53176/99 od 7. februara
2002. godine, Izvjetaj broj 2002-I, stav 38).
b) Period koji se uzima u obzir
51. Ustavni sud konstatira da je apelant u predmetnom
postupku podnio tubu 14. novembra 1997. godine, te da je
postupak okonan Presudom Vrhovnog suda broj 65 0 Ps
067791 13 Rev od 4. juna 2013. godine. Dakle, cjelokupan
predmetni postupak je trajao ukupno 15 godina i est mjeseci.
c) Analiza razumnosti trajanja postupka
52. Uzimajui u obzir injenina i pravna pitanja koja su
raspravljana u predmetnom postupku Ustavni sud smatra da je
predmetni postupak bio sloene prirode. Nadalje, Ustavni sud
ne moe zakljuiti da je apelant svojim radnjama na bilo koji
nain odugovlaio predmetni postupak. U odnosu na doprinos
redovnih sudova duini predmetnog postupka Ustavni sud
zapaa da su redovni sudovi svoje odluke u predmetnom
postupku donosili u dva navrata. Naime, Ustavni sud zapaa da
je prvobitni postupak u ovom predmetu trajao u periodu od est
godina i devet mjeseci na tri sudske instance. Meutim,
Odlukom Ustavnog suda broj AP 473/04 od 18. marta 2005.
godine presude redovnih sudova donesene u tom prvobitnom
postupku su ukinute i predmet je vraen Opinskom sudu na
ponovno odluivanje. U ponovnom postupku Ustavni sud
zapaa da je Opinski sud svoju odluku donio 29. aprila 2011.
godine, dakle nakon to je protekao period od est godina,
raunajui od momenta donoenja odluke Ustavnog suda.
Navedeni period, po miljenju Ustavnog suda, ne zadovoljava
garancije prava na pravino suenje u razumnom roku u smislu
lana 6. stav 1. Evropske konvencije. U daljem toku postupka
Kantonalni i Vrhovni sud su svoje odluke donosili u relativno
kratkom vremenskom periodu koji nije u suprotnosti s
garancijama prava na pravino suenje iz lana 6. stav 1.
Evropske konvencije. Stoga, kako se predmetni postupak
najdue nalazio na rjeavanju pred prvostepenim sudom (u
ponovnom postupku), a to je imalo znaajnog utjecaja na
ukupnu duinu postupka, Ustavni sud smatra da u konkretnom
sluaju postoji odgovornost Opinskog suda za ovako dugo
trajanje predmetnog postupka. Pri tome, Ustavni sud zapaa da
Opinski sud nije ponudio razloge koji bi se mogli smatrati
razumnim i objektivnim opravdanjem za ovu duinu
predmetnog postupka. S tim u vezi Ustavni sud podsjea na
praksu Evropskog suda i vlastitu jurisprudenciju prema kojima
je dunost drave da organizira svoj pravni sistem tako da
omogui sudovima i javnim vlastima da se povinuju zahtjevima
i uvjetima iz Evropske konvencije (vidi Evropski sud, Zanghi
protiv Italije, presuda od 19. februara 1991. godine, Serija A,
broj 194, stav 21. i Ustavni sud, Odluka broj AP 1070/05 od 9.
februara 2006. godine, stav 34).
53. Imajui u vidu navedeno, Ustavni sud zakljuuje da je
u konkretnom sluaju dolo do krenja apelantovog prava na
pravino suenje u razumnom roku iz lana II/3.e) Ustava
Bosne i Hercegovine i lana 6. stav 1. Evropske konvencije.
C) Pitanje naknade nematerijalne tete
54. Ustavni sud podsjea da prema lanu 74. Pravila
Ustavnog suda u odluci kojom usvaja apelaciju Ustavni sud
moe odrediti naknadu na ime nematerijalne tete.
55. Ustavni sud upuuje na ranije utvreno naelo
odreivanja visine naknade tete u ovakvim sluajevima (vidi
Odluku Ustavnog suda broj AP 938/04, objavljenu u
"Slubenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/06, st. 4851). Prema utvrenom naelu, apelantima bi za svaku godinu

Broj 59 - Stranica 19

odgaanja da se donese odluka trebalo isplatiti iznos od


priblino 150 KM, a ukoliko se radi o hitnom postupku iznos
od 300 KM. U konkretnom sluaju Ustavni sud smatra da bi
apelantu na ime naknade nematerijalne tete zbog nedonoenja
odluke u razumnom roku po usvojenim kriterijima trebalo
isplatiti iznos od 2.250,00 KM.
56. Meutim, apelant potrauje naknadu nematerijalne
tete u iznosu od 1.800,00 KM zbog duine trajanja
predmetnog postupka. Stoga, Ustavni sud, podravajui vlastitu
praksu u predmetima koji su s ovog aspekta pokretali slina
pitanja (vidi Ustavni sud, Odluka o dopustivosti i meritumu br.
AP 3326/08 od 9. marta 2011. godine, stav 61. i AP 828/13 od
17. jula 2014. godine, stav 33, dostupne na internetskoj stranici
Ustavnog suda www.ustavnisud.ba) smatra da apelantu, s
obzirom na sadraj njegovog zahtjeva za naknadu nematerijalne
tete kojim je Ustavni sud vezan u smislu lana 31. Pravila, te
usvojene kriterije Ustavnog suda pripada naknada nematerijalne
tete u iznosu od 1.800,00 KM, koliko je apelant apelacijom i
traio. Ovaj iznos apelantu je duan isplatiti Kanton Sarajevo s
obzirom na sjedite Opinskog suda koji je odgovoran zbog
nedonoenja odluke u razumnom roku u roku od tri mjeseca od
dana dostavljanja ove odluke. Ova odluka Ustavnog suda u
dijelu koji se odnosi na naknadu nematerijalne tete predstavlja
izvrnu ispravu.
Pravo na imovinu
57. Apelant smatra da mu je osporenim odlukama
povrijeeno i pravo na imovinu iz lana II/3.k) Ustava Bosne i
Hercegovine i lana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku
konvenciju. U vezi s tim, Ustavni sud zapaa da se apelantovi
navodi o krenju ovog prava, takoer, zasnivaju na proizvoljnoj
primjeni materijalnog prava, a to je Ustavni sud ve obrazloio
u prethodnim takama ove odluke. S obzirom na to, Ustavni
sud smatra da su apelantovi navodi o krenju prava na imovinu
iz lana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 1. Protokola
broj 1 uz Evropsku konvenciju, takoer, neosnovani.
VIII. Zakljuak
58. Ustavni sud zakljuuje da postoji povreda apelantovog
prava na pravian postupak u odnosu na donoenje odluke u
razumnom roku iz lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i
lana 6. stav 1. Evropske konvencije kada je predmetni
postupak ukupno trajao vie od 15 godina, od ega se u
najduem periodu nalazio pred prvostepenim sudom (u
ponovnom postupku), zbog ega je i utvreno da je odluujui
utjecaj na ukupnu duinu postupka imao Opinski sud koji za
tako dugo trajanje postupka pred tim sudom nije ponudio
razloge koji bi se mogli smatrati razumnim i objektivnim
opravdanjem.
59. Suprotno navedenom, Ustavni sud zakljuuje da ne
postoji povreda prava u odnosu na ostale aspekte prava na
pravino suenje iz lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i
lana 6. stav 1. Evropske konvencije kada u obrazloenju
osporene odluke nema niega to ukazuje na proizvoljnu
primjenu relevantnih propisa na tetu apelanta, te kada je
redovni sud za svoju odluku dao jasne razloge.
60. Takoer, Ustavni sud zakljuuje da nema povrede ni
prava na imovinu iz lana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i
lana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju kada apelant
krenje tog prava vezuje za proizvoljnu primjenu relevantnih
popisa, a Ustavni sud je zakljuio da nije bilo proizvoljnosti u
tom pogledu.
61. Na osnovu lana 59. st. (1), (2) i (3) i lana 74. Pravila
Ustavnog suda, Ustavni sud je odluio kao u dispozitivu ove
odluke.

Broj 59 - Stranica 20

SLUBENI GLASNIK BiH

62. Prema lanu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine,


odluke Ustavnog suda su konane i obavezujue.
Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mirsad eman, s. r.

938

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Velikom vijeu, u


predmetu broj AP 1529/15, rjeavajui apelaciju Marinka
Planinia, na temelju lanka VI/3.(b) Ustava Bosne i
Hercegovine, lanka 57. stavak (2) toka b), lanka 59. st. (1) i
(2) i lanka 62. stavak (1) Pravila Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine-preieni tekst ("Slubeni glasnik Bosne i
Hercegovine" broj 94/14), u sastavu:
Mirsad eman, predsjednik
Mato Tadi, dopredsjednik
Zlatko M. Kneevi, dopredsjednik
Valerija Gali, sutkinja
Miodrag Simovi, sudac
Seada Palavri, sutkinja
na sjednici odranoj 7. srpnja 2016. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

Usvaja se apelacija Marinka Planinia.


Utvruje se povreda prava na pravino suenje iz lanka
II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 6. stavak 1.
Europske konvencije za zatitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda.
Ukida se Presuda Suda Bosne i Hercegovine broj S1 2 K
005972 13 K 2 od 31. listopada 2014. godine.
Predmet se vraa Sudu Bosne i Hercegovine, koji je duan
po urnom postupku donijeti novu odluku, sukladno lanku
II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i lanku 6. stavak 1.
Europske konvencije za zatitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda.
Nalae se Sudu Bosne i Hercegovine da, sukladno lanku
72. stavak (5) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u
roku od 90 dana od dana dostave ove odluke obavijesti Ustavni
sud Bosne i Hercegovine o poduzetim mjerama s ciljem
izvrenja ove odluke.
Odluku objaviti u "Slubenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Slubenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i u
"Slubenom glasniku Brko distrikta Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOENJE
I. Uvod
1. Marinko Planini (u daljnjem tekstu: apelant) iz
itluka, kojeg zastupaju Vasvija Vidovi, odvjetnica iz
Sarajeva, i Zdravko Raji, odvjetnik iz Mostara, podnio je 2.
travnja 2015. godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv presuda
Suda Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sud BiH ili
Apelacijsko vijee Suda BiH) broj S1 2 K 005972 13 K 2 od
31. listopada 2014. godine i broj S1 2 K 005972 13 K od 4.
travnja 2014. godine.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
2. Na temelju lanka 23. Pravila Ustavnog suda, od Suda
BiH i Tuiteljstva Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Tuiteljstvo) zatraeno je 14. travnja 2015. godine i 25. oujka
2016. godine da dostave odgovore na apelaciju.
3. Sud BiH dostavio je odgovor na apelaciju 20. travnja
2015. godine, a Tuiteljstvo 5. travnja 2016. godine.

Petak, 12. 8. 2016.

III. injenino stanje


4. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih
navoda i dokumenata predoenih Ustavnom sudu mogu se
sumirati na sljedei nain:
5. Sud BiH je donio Presudu broj S1 2 K 005972 13 K od
4. travnja 2014. godine kojom je apelant proglaen krivim, zato
to je "u vremenskom periodu od 14. aprila 2000. godine do 31.
jula 2001. godine kao odgovorna osoba direktor u pravnoj
osobi 'Croherc AG' d.o.o. za trgovinu Mostar, s namjerom
pribavljanja imovinske koristi za pravnu osobu 'Croherc AG'
d.o.o. Mostar svjesnim izbjegavanjem plaanja poreza na
promet robe i usluga i drugih fiskalnih obaveza otetio budet
Federacije Bosne i Hercegovine za iznos od 18.661.024,00 KM
na taj nain da je nezakonito poslovanje obavljao tako to se
nabavka naftnih derivata za pravno lice 'Croherc AG' d.o.o.
Mostar u kojem je bio odgovorna osoba-direktor vrila iz
uvoza, i to od strane firme 'OMV Istrabenz' d.d. Koper,
Republika Slovenija, a transport vren putem kamiona u veini
sluajeva do poznatih kupaca u Bosni i Hercegovini, a manji
dio se skladitio u naftno skladite Dretelj, pri emu je prodaju
naftnih derivata 'Croherc AG' d.o.o. Mostar vrio na cijeloj
teritoriji Bosne i Hercegovine bez obraunavanja i plaanja
poreza na promet i ostalih dabina, koje je pravna osoba
'Croherc AG' d.o.o. Mostar bila obavezna izmiriti, uz
dostavljanje fiktivnih narudbenica i izjava od strane kupaca da
robu kupuju radi preprodaje kojim se oslobaa plaanje istih, te
je tako kao odgovorno lice u pravnom licu 'Croherc AG' d.o.o.
Mostar lano prikazivao prodaju naftnih derivata na veliko radi
preprodaje fiktivnim firmama i time izbjegao plaanje poreza
na promet i ostale dabine, dok je roba zavravala na 'crnom
tritu' pri emu se plaanje vrilo tako to stvarni kupac polae
gotov novac na raun fiktivng pravnog lica kojem je 'Croherc
AG' d.o.o. Mostar navodno prodao robu, i isti dan se novac
prebacuje na raun 'Croherca AG', sve fiktivne firme kao i sam
'Croherc AG' d.o.o. Mostar imale su otvorene raune u
Hercegovakoj banci, a na svim ispostavljanim fakturama stoji
da porez na promet nije obraunat na osnovu izjave kupca da se
promet sa ovim pravnim licima ne moe vriti bez obraunatog
poreza na promet budui da nisu ispunjeni svi predvieni uslovi
propisani u lanu 7. i 8. Zakona o porezu na promet proizvoda i
usluga, Zakona o posebnom porezu na naftne derivate,
Pravilnika o obraunavanju i plaanju posebnog poreza na
naftne derivate i Odluke o visini naknade za puteve u
maloprodajnoj cijeni benzina i dizel-goriva, te se porezna
obaveza trebala zaraunati prodavcu, tj. 'Croherc AG' d.o.o.
Mostar, pa je tako u navedenom periodu 'Croherc AG' d.o.o.
Mostar u svoju evidenciju unio navodnu prodaju u iznosu od
41.435.591,00 litara naftnih derivata (...) ukupne vrijednosti
34.499.916,34 KM sljedeim fiktivnim pravnim licima: 'Alba'
d.o.o. Posuje, 'Lenex' d.o.o. Posuje, 'Linda' d.o.o. iroki
Brijeg, 'Toneti' d.o.o. Posuje, 'Drang' d.o.o. Posuje, 'EditaProm' d.o.o. Novi Travnik, 'Laki Trade' d.j.l. Teanj, 'IC' d.j.l.
Gornji Vakuf, 'Marijanovi Export-import' d.o.o. Novi Travnik,
'Stankov Trade' d.o.o. Sarajevo, 'Poliprom' d.o.o. Doboj,
'Jugoauto' p.j. amac, 'Impex Barbara' d.o.o. Balatun-Bijeljina,
'PP EU Stil and U' d.o.o. Pale, 'Dunav Alpe Adria' d.o.o.
Bijeljina i 'Vlaed' d.o.o. Pale da bi se, nakon provjere koju je
izvrilo Tuilatvo, ustanovilo da se navedene firme ne mogu
pronai na prijavljenim adresama, niti ima tragova koji ukazuju
na postojanje poslovnih aktivnosti tih firmi, a navedene firme
nalaze se u registru nedostupnih firmi Federacije Bosne i
Hercegovine i registru fiktivnih firmi Republike Srpske, te se
nijedna od navedenih firmi nije ranije pojavljivala kao
klijent,Croherca AG prije stupanja na snagu izmjena Zakona o
porezu na promet robe i usluga Federacije Bosne i
Hercegovine, gdje je momenat naplate poreza na promet

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

visokocarinjene robe, u ta se ubrajaju naftne preraevine,


promijenjen sa momenta poetne prodaje u Federaciji Bosne i
Hercegovine na momenat prodaje za krajnju potronju s tim da
Zakon propisuje da se svaka prodaja smatra prodajom za
krajnju potronju, osim ako nisu ispunjeni posebni uslovi za
izuzee: da doe do prodaje i da je prodaja izvrena pravnom
licu radi preprodaje, to u poslovanju sa navedenim fiktivnim
firmama nije sluaj, da bi inspektori Porezne uprave FBiH
uvidom u dokumentaciju pravnog lica 'Croherc AG' d.o.o.
Mostar ustanovili da je voeno duplo knjigovodstvo, da su
novane transakcije za stvarno obavljeni promet i realiziranu
robu-naftne derivate vrene putem Zavoda za platni promet, a
fiktivni promet je knjien i realiziran putem Hercegovake
banke, te, s obzirom na velike sume koje je 'Croherc AG'
primao sa rauna fiktivnih pravnih lica, pri emu je nemogue
bilo da je plan izbjegavanja plaanja poreza bio izraen i da je
funkcionirao bez znanja osumnjienog Marinka Planinia, gdje
je tako fiktivnim poslovanjem sa navedenim firmama uskratio
plaanje sredstava iz poreznih i drugih fiskalnih obaveza u
Federaciji BiH utvrenih zakonom u iznosu od 18.661.024,00
KM, ime je apelant, kao odgovorno lice u pravnom licu
'Croherc AG' d.o.o. Mostar, zloupotrijebio ovlatenja u privredi
na nain da je sa namjerom da pribavi protivpravnu imovinsku
korist za pravno lice u kojem je bio zaposlen uskratio plaanje
sredstava iz poreznih i drugih fiskalnih obaveza u Federaciji
Bosne i Hercegovine utvrenih zakonom u iznosu od
18.661.024,00KM, ime je otetio budet Federacije Bosne i
Hercegovine za navedeni iznos, te ime je poinio krivino
djelo zloupotreba ovlatenja u privredi iz lana 259. stav 2. u
vezi sa stavom 1. taka 3. Krivinog zakona Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: KZFBiH), pa ga je Sud BiH
primjenom odredaba lana 259. stav 2. u vezi sa stavom 1.
taka 3. KZFBiH i l. 39, 40. i 48. Krivinog zakona Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: KZBiH) osudio na kaznu
zatvora u trajanju od etiri godine i est mjeseci, kao glavnu
kaznu, i novanu kaznu u iznosu od 20.000,00 KM, kao
sporednu kaznu. Na osnovu l. 110. i 111. KZBiH, od apelanta
se oduzima protivpravna imovinska korist pribavljena
krivinim djelom u iznosu od 18.661.024,00KM na nain to e
apelant uplatiti novani iznos srazmjeran pribavljenoj
imovinskoj koristi".
6. U obrazloenju presude Sud BiH je naveo da je
Tuiteljstvo podiglo optunicu protiv apelanta 26. travnja 2013.
godine kojom je apelant optuen da je poinio kazneno djelo
zlouporaba ovlasti u gospodarstvu, te je Tuiteljstvo predloilo
dokaze kako bi dokazalo svoje tvrdnje. Takoer, u zavrnoj
rijei pred Sudom BiH Tuiteljstvo je trailo da se apelant
proglasi krivim za navedeno kazneno djelo, kazni i da mu se
oduzme imovinska korist. Apelant je negirao bilo kakvu
odgovornost, te je istaknuo da mu nedlena porezna tijela koja
su vrila kontrole nikada nisu signalizirala bilo kakvu
nepravilnost u poslovanju, nepostojanje umiljaja, te je istaknuo
nedostatke u optunici, pokrenuo pitanje zakonitosti dokaza i
predloio donoenje oslobaajue presude.
7. Sud BiH je obrazloio zato je nadlean, te je naveo,
pozivajui se na lanak 7. Zakona o Sudu BiH, da tetne
posljedice u konkretnom sluaju prelaze teritorij jednoga
entiteta, kao i da protek roka (10 godina) i razlozi
ekonominosti i efikasnosti opravdavaju stvarnu nadlenost
Suda BiH. Osim toga, Sud BiH se pozvao na odredbe Zakona o
Upravi za neizravno oporezivanje i Zakona o sustavu
neizravnog oporezivanja u BiH, te je zakljuio da je oteena
Bosna i Hercegovina. Osim toga, razloge za nadlenost Sud
BiH je naao u enormno visokom novanom iznosu utajenog
poreza, mjestu izvrenja kaznenog djela-na teritoriju oba
entiteta i jedinstvu oteene.

Broj 59 - Stranica 21

8. Sud BiH je naveo da djelo koje se apelantu stavlja na


teret predvia posebne sluajeve nezakonitog poslovanja
odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno predvieni su
posebni sluajevi zlouporabe ovlasti motivirani pribavljanjem
protupravne imovinske koristi za pravnu osobu. Sud BiH je,
takoer, istaknuo da se djelo sastoji od vie sadrajno razliitih
djela, tj. od sljedeih alternativno odreenih radnji izvrenja: a)
stvaranju ili dranju nedoputenih fondova u zemlji ili
inozemstvu, b) neistinitom prikazivanju stanja i kretanja
sredstava i rezultata poslovanja sastavljanjem isprava
neistinitog sadraja, lanim bilancama, procjenama i
inventurom ili drugim lanim prikazivanjem ili prikrivanjem
injenica i na taj nain dovoenja u zabludu uprave pravne
osobe pri donoenju odluka o poslovima upravljanja, c)
uskraivanju plaanja poreznih i drugih fiskalnih obveza
utvrenih zakonom, d) koritenju raspoloivih sredstava
protivno njihovoj namjeni i e) u grubom povreivanju ovlasti
na drugi nain, glede koritenja ili upravljanja imovinom
pravne osobe. Takoer, Sud BiH je istaknuo da poinitelj
kaznenog djela moe biti samo odgovorna osoba u pravnoj
osobi, a djelo se moe izvriti samo s namjerom iji je sadraj
ovisan o pojedinim oblicima radnje izvrenja. Pored toga,
potrebno je, kako je ve istaknuto, postupanje s ciljem da se
pribavi protupravna imovinska korist za pravnu osobu u kojoj
je poinitelj uposlen.
9. Sud BiH je, dalje, istaknuo nepobitne injenice u
predmetu, a to je da je pravna osoba "Croherc AG" registrirana
u Mostaru, a da su joj djelatnost uvoz, skladitenje i distribucija
i trgovina na veliko naftnih proizvoda, da je poslovala, da je
ravnatelj apelant koji je raspolagao sredstvima na raunu
otvorenom kod Hercegovake banke zajedno sa Zdenkom
Painom i Antom Peharom. Takoer, nepobitno je da je pravna
osoba vrila uvoz i prodaju nafte i naftnih derivata na podruju
cijele BiH. Dalje, Sud BiH je utvrdio da je pravna osoba
nabavljala naftu i naftne derivate od "OMV Istra Benz" Koper,
da nisu imali svoja sredstva za prijevoz, pa su angairali
eljeznicu BiH i prijevoznike kue, da su prodavali naftu
poznatim kupcima u BiH, koji su pobrojani, te je utvren nain
formiranja cijene. Osim toga, utvreno je da se platni promet
odvijao putem Zavoda za platni promet, ali i putem
komercijalnih banaka, meu kojima je i Hercegovaka banka
d.d. Mostar.
10. Imajui u vidu kazneno djelo za koje se apelant
teretio, odnosno bitna obiljeja bia kaznenog djela, te
injenini opis optunice, Sud BiH je naveo da je bio obvezan
utvrditi sljedee odlune injenice: lano prikazivanje prodaje
nafte i naftnih derivata na veliko radi preprodaje fiktivnim
tvrtkama, postojanje, odnosno nepostojanje fiktivnih tvrtki,
postojanje, odnosno nepostojanje stvarnog prometa sa njima, te,
u konanici, svjesno izbjegavanje plaanja poreza na promet
robe i usluga i drugih fiskalnih obveza. Sud BiH je, najprije,
utvrdio nain na koji je pravna osoba "Croherc AG" d.o.o.
Mostar prodavala naftu i naftne derivate drugim kupcima, a na
koje okolnosti su svjedoili svjedoci Anto Pehar i Zdenko
Pain, te svjedoci obrane apelant, Vinko Jeli i Zdenko Pain,
svi uposleni u pravnoj osobi u navedenom razdoblju.
11. Svjedoci su, uglavnom, opisivali nain poslovanja,
kupoprodaje, nain slanja narudbenica, faktura, plaanja
raznih obveza prema dravi i ostalo to je navedeno na gotovo
tri stranice obrazloenja presude. Pri tome je svjedok Zdenko
Pain naveo da je pravna osoba "Croherc AG", kao uvoznik na
tritu BiH, morala ispunjavati odreenu proceduru. Prvo,
morali su imati registriranu tvrtku, uvoznu dozvolu da bi se
mogli baviti uvozom robe na tritu BiH, a da bi to dobili,
morali su imati ovlasti nadlenih resornih ministarstava
Federacije Bosne i Hercegovine, prvenstveno Ministarstva

Broj 59 - Stranica 22

SLUBENI GLASNIK BiH

financija, Ministarstva trgovine, Ministarstva energetike i


rudarstva i industrije. Te uvozne dozvole su izdavane
"Crohercu AG" na razdoblje od tri mjeseca, a nakon tri mjeseca
su produljavane, na temelju uvjerenja Ministarstva financija o
svim izmirenim poreznim obvezama i davanjima u proteklom
razdoblju. Tek nakon svih potrebnih prikupljenih podataka
izdavalo se uvjerenje o produljenju dozvole za jo tri mjeseca.
Navedeni svjedok je, takoer, pojasnio to sve narudbenica
treba imati, kao i da on nikada nije vidio stvarnu isporuku robe,
kao i samo ukrcavanje nafte iako je bio u Kopru. Dalje,
objanjavajui to je svaka narudbenica trebala imati, svjedok
je naveo da je ona sadravala propisane elemente, i to: naziv
kupca, vrstu robe koja se poruuje, podatke o robi, podatke o
vozilu koj e vriti transport robe. Narudbenicu je morao
potpisati i ovjeriti kupac i posljednji dio je bio da na
narudbenici postoji niz podataka kojim kupac izjavljuje za to
slui roba - za krajnju potronju ili za daljnju prodaju. Svjedok
je objasnio sam postupak prodaje nafte "Croherca AG", te
naveo, da bi se netko pojavio kao kupac, morao je imati
registriranu tvrtku, iroraun otvoren kod poslovnih banaka
koje su u to vrijeme egzistirale, morao je dostaviti rjeenje o
registraciji tvrtke u kojem se u spisku djelatnosti moralo vidjeti
ispunjava li kupac zakonske uvjete za promet nafte i naftnih
derivata na veliko i malo. Svjedok je kazao da se, uglavnom,
vrila avansna uplata, ali da je bilo i odgoenog plaanja, dok
su uplate, prema navodima svjedoka, vrene iskljuivo iralno s
tim da se, koliko se svjedok sjea, plaanje vrilo putem
Zavoda za platni promet, kao i putem poslovnih banaka.
Navedeni svjedok je posebice objasnio proceduru po primitku
predrauna, te naveo da su u narudbenici morali biti podaci o
vrsti i koliini goriva, te podaci o autocisterni i vozau. Pored
toga, kupac je bio taj koji je zaokruivao za to mu slui roba,
da li za daljnju prodaju ili krajnju potronju. Dalje, svjedok je
pojasnio postupak prelaska carine, te je naveo da "Croherc AG"
nije bio duan fakturisati i platiti porez na promet robe i usluga,
jer na temelju te izjave, kada kupac kae za to mu roba slui,
ako je roba za daljnju prodaju, porez nije naplaivao i
obraunavao "Croherc AG", ve je prenesen na kupca. Svjedok
je pojasnio nain izdavanja otpremnice kada se radi o isporuci
iz Kopra i Dretelja. Sud BiH je naveo i iskaz samog apelanta
koji je, takoer, objanjavao proceduru prometa, te proceduru
kada kupac ode u Koper. Dalje, na upit Suda apelant je
odgovorio da na otpremnicama pie "Mostar" kao mjesto
izdavanja otpremnice, a ne mjesto gdje pediter stvarno izdaje
otpremnicu, te je apelant naveo da je to tako zato to je sjedite
tvrtke u Mostaru, obzirom na to da je roba u tranzitu, te je
naveo da se na otpremnicu potpisuju kupac, ponekad i voza,
suvlasnik ili uposlenik tvrtke. Takoer, apelant je pojasnio
proceduru izdavanja robe u Dretelju. Na okolnosti izdavanja
goriva svjedoio je svjedok Vinko Jeli, skladitar u Dretelju,
koji je opisao nain dolaska cisterne, vaganja i uzimanja uzorka
goriva, te da se nakon vaganja prelazilo na obraun.
12. Sud BiH je naveo da nije upitno da su sve navedene
pravne osobe, kao kupci predmetne robe od "Croherc AG",
bile upisane u registar pravnih subjekata, jer svatko ima rjeenje
nadlenog suda o upisu. Sud BiH je iz zapisnika o kontroli
Porezne uprave FBiH, u odnosu na fiktivne tvrtke- pravne
osobe, istaknuo da se u izvjeu navodi da one nisu pronaene
na prijavljenoj adresi sjedita drutva, niti je pronaena
odgovorna osoba u pravnoj osobi na adresi sjedita drutva. U
prilog navedenom idu i dodatni dokazi Tuiteljstva, zapisnici o
inspekcijskom nadzoru, gdje su postupajui inspektori naveli da
kontrolirani porezni obveznici nisu pronaeni na prijavljenoj
adresi sjedita iz kojeg razloga nije ni mogao biti izvren
nadzor. Na navedene okolnosti svjedoili su i inspektori koji su
i sainili predmetni zapisnik, i to Amir atara i Sedina Hubi,

Petak, 12. 8. 2016.

koji su naveli da je inspekcijski nadzor pravnih osoba nedostupnih kupaca izvren u registriranim sjeditima pri emu
je utvreno da niti jedan od kontroliranih kupaca ne obavlja
djelatnost na navedenim adresama sjedita, niti postoji istaknut
naziv pravne osobe. Uvidom u podatke o prijavljenim pravnim
osobama nadlene porezne ispostave utvreno je da
kontrolirane pravne osobe nisu prijavljene kod nadlene
porezne ispostave. U tijeku nadzora izvrena je provjera
identiteta odgovornih osoba i osnivaa kontroliranih tvrtki u
nadlenom MUP-u, ali prema registriranom mjestu prebivalita,
te je za veinu utvreno da nikada nisu ivjeli na prijavljenoj
adresi, odnosno da se radi nepostojeoj adresi, kao i to da su
te osobe nepoznate stanovnicima mjesta.
13. Sud BiH nije mogao prihvatiti iskaz svjedoka obrane
Ivana Raspudia, kantonalnog poreznog inspektora koji je vrio
kontrolu - inspekcijski nadzor tvrtke "Croherc AG", u dijelu u
kojem svjedok tvrdi da nisu uoene nikakve nepravilnosti, kao i
da nitko u to vrijeme nije spominjao fiktivne tvrtke obzirom na
to da su sve bile upisane u sudski registar.
14. Osim toga, Sud BiH je naveo da je izvrena
identifikacija prevoznikih tvrtki i vozaa sa podruja FBiH
koji su vrili prijevoz nafte i naftnih derivata za "Croherc AG"
na adresu nedostupnih tvrtki, te su uzete izjave i sainjeni
tabelarni pregled i izvjee koje je poslano Poreznoj upravi.
Sud BiH je naveo da iz zapisnika o kontroli proizlazi da se
izjave vozaa u obavljenim intervjuima svode, uglavnom, na
isto - da im nije poznat naziv tvrtke za koju su, prema
dokumentaciji, vrili prijevoz nafte i naftnih derivata, da nikada
nisu vrili prijevoz, odnosno isporuku za nju. Sud BiH se
pozvao na izjave svjedoka. Pri tomu Sud BiH je pojedinano
naveo izjave svjedoka vozaa od kojih su neki istaknuli da na
otpremnicama nisu njihovi potpisi, neki su istaknuli da se ne
mogu precizno izjasniti o tomu, dok su drugi naveli da nikada
nisu vozili robu za "Croherc AG", ali da su dali svoje kamione.
Takoer, odreeni svjedoci su se izjasnili da su vozili za
"Croherc AG", te je tako jedan od svjedoka (Sinia Kovaevi)
naveo da je bio uposlen u "Naftatransu" kao voza cisterne, da
mu je ef dao nalog da tovari preko "Croherca", te je svjedok
opisao proceduru utovara, carine do dovoenja robe do brae
uki u Banjaluku. Sud BiH je istaknuo da je svjedoku
predoena otpremnica od 23. lipnja 2000. godine, gdje je vren
prijevoz u Gornji Vakuf, te je svjedok naveo da potpis nije
njegov, ali da jeste registarski broj njegovog vozila.
15. Sud BiH je utvrdio da se radi o fiktivnim tvrtkama i na
temelju injenice da je, konkretno, za pravnu osobu "Stankov
trade" na nekim mjestima navedeno da se radi o pravnoj osobi
iz Sarajeva, a na drugim iz irokog Brijega, te da su na kartici
kupca knjiene uplate u iznosu od 2.866,466,10 KM, koje nisu
knjiene na raun drutva "Croherc AG" Mostar. Takoer, u
odnosu na sve nedostupne tvrtke, nema izdanih naloga za
plaanje. Osim toga, Sud je imao u vidu i odreene
nepravilnosti koje je naveo vjetak Tuiteljstva, koje su,
takoer, ukazivale da se radi o fiktivnim/nepostojeim
tvrtkama. Naime, iz dokumentacije "Croherca AG", koju je
detaljno analizirao vjetak financijske struke Mirsada eho,
proizlazi i to da je lo-ulje po otpremnici broj 19943
otpremljeno za kupca "Drang" Posuje, a prema CMR-u, na
mjestu primitka robe nema potpisa, odnosno nema primatelja
robe, to ukazuje na to da je po dokumentaciji prikazana
isporuka robe pravnoj osobi "Drang" Posuje, a lo-ulje je
stvarno isporueno nepoznatom kupcu, jer da je bilo isporueno
"Drangu", u carinskom dokumentu bi stajalo tko je primatelj te
poiljke.
16. Vjetak Tuiteljstva je naveo da se odreene uplate
odnose na cesije, ali da u uloenim ugovorima o cesiji nema niti
jednog nadnevka kada je potpisan osim to na jednom ima

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

nadnevak 25. rujan, ali se ne navodi godina. Osim toga, Sud


BiH je naveo da u prilog navedenom govori i injenica da na
razliitim dokumentima (izvacima, raunima) stoje drugaije,
odnosno razliita sjedita pravnih osoba. Tako, primjerice,
Hercegovaka banka je izdala izvatke na kojima je knjiila
plaanje avansa, kako stoji u izvatku drutva, "Edita Prom"
Posuje, a ne Travnik, kako pie na fakturama. Identina je
situacija i sa pravnom osobom "Marijanovi Export-import",
gdje na izvacima pie da je sjedite pravne osobe Posuje, a na
fakturama Novi Travnik, kao i za pravnu osobu "Stankov
Trade" - na izvacima pie iroki Brijeg, a na fakturama
Sarajevo. S tim u svezi, izjanjavajui se na pitanje zato na
otpremnicama kao mjesto njihovog izdavanja pie,,u Mostaru",
svjedok (apelant) je naveo da je to zato to je sjedite tvrtke u
Mostaru. Meutim, Sud BiH je ustanovio opreno u izvedenim
dokazima, konkretno u odnosu na pravnu osobu "Dunav Alpe
Adria" Bijeljina, jer u otpremnicama (broj T05-20/95 od 2.
veljae 2001. godine) pie Dretelj, to se, dakle, ne odnosi na
sjedite tvrtke. Dalje, prigodom isporuke kupcu "Laki Trade" iz
Tenja vjetak je uvidom u CMR broj 6561 od dobavljaa
OMV "Istra Benz" utvrdio da je isporueno lo-ulje (25.720,00
litara) primio "Croherc AG" Mostar 12. rujna 2000. godine kao
kupac. Meutim, u CMR koji je posjedovala pravna osoba
"Croherc AG", koja nosi isti broj kao od dobavljaa i koji je
dostavljen putem Federalnog MUP-a, po privremenom
carinskom obraunu 65343, prikazano je da je lo-ulje
otpremljeno po otpremnici broj 1489/1008 od 8. rujna 2000.
godine kupcu "Laki Trade" Teanj. Dakle, roba je istovarena u
skladitu "Croherca" Mostar, a prikazano je da je izravno
isporuena kupcu "Laki Trade" Teanj autocisternom.
17. Sud BiH se referirao na navod i dokaz obrane da ne
postoji registar za nepostojee tvrtke u Republici Srpskoj,
odnosno da Porezna uprava nije ovlatena voditi evidenciju o
fiktivnim tvrtkama i da ne raspolae tim podatkom, ali je
prvostupanjski sud naveo da zakljuak o fiktivnim tvrtkama
vjetak Tuiteljstva nije ni izveo samo na temelju ovog
podataka nego na temelju svih drugih izvedenih dokaza, koje je
ocijenio pojedinano i u njihovoj meusobnoj povezanosti.
18. Sud BiH je, takoer, naveo da je, slijedom navedenog,
uvidom u dokumentaciju pravne osobe "Croherc AG" d.o.o.
Mostar utvreno da je ona vodila duplo knjigovodstvo.
Novane transakcije za stvarno obavljeni promet i realiziranu
robu - naftne derivate su vrene putem Zavoda za platni promet,
a prodaja robe za gotovinu je prikazana kao prodaja
nedostupnim tvrtkama, tj. fiktivni promet je knjien i prikazano
je da su transakcije izvrene putem Hercegovake banke, to je
mogue, jer su "vlasniko i interesno povezani". Potvrdu
navedenog Sud BiH je naao, izmeu ostalog, i u dokazima
Tuiteljstva iz kojih je vidljivo da su transakcije fiktivnim
osobama vrene iskljuivo putem Hercegovake banke.
19. Obzirom na to da na svim fakturama stoji klauzula da
promet nije obraunat na temelju izjave kupca, kao i klauzula
da je roba plaena po predraunu, Sud BiH je ustanovio da je
potrebno utvrditi moe li se promet sa ovim osobama tretirati
kao dalja prodaja bez obraunavanja poreza na promet od
"Croherca AG" d.o.o. Mostar.
20. S tim u svezi, Sud BiH se pozvao na odredbe Zakona
o porezu na promet proizvoda i usluga, kojim je definiran
predmet oporezivanja proizvoda na promet, te je u lanku 5.
navedeno da se porez na promet proizvoda plaa na promet
proizvoda koji slui za krajnju potronju, a u lanku 6. stavak 1.
da se prometom proizvoda koji slui krajnjoj potronji smatra
prodaja proizvoda ako ovim zakonom nije drugaije propisano.
U razdoblju od 1. sijenja 1996. godine do 14. travnja 2000.
godine prodaja nafte i naftnih derivata se smatrala prometom
proizvoda koji slui krajnjoj potronji, a porezni obveznik je

Broj 59 - Stranica 23

uvoznik (definiran lankom 14. navedenog zakona) koji plaa


porez na promet pri prvoj prodaji kupcu. Izmjenama Zakona o
porezu na promet proizvoda i usluga ("Slubene novine
Federacije BiH " broj 13/00) i odredbama lanka 7. promet
nafte i naftnih derivata ne smatra se prometom proizvoda koji
slui krajnjoj potronji, te je porezni obveznik poreza na promet
pravna osoba koja je prodala proizvode krajnjem potroau.
Dalje, Sud BiH je naveo da su odredbom lanka 8. stavak 1.
Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga definirani uvjeti
pod kojim proizvode iz lanka 7. st. 1, 2. i 5. kupcima iz tog
lanka moe prodati pravna osoba koja se bavi proizvodnjom,
pravna osoba koja se bavi trgovinom, koja je registrirana za
obavljanje prometa na veliko, te poduzee koje je registrirano
za uvoz, te je naveo predmetne stavke.
21. Nakon toga, Sud BiH se pozvao na stajalite
Federalnog ministarstva financija o primjeni Zakona o porezu
na promet proizvoda i usluga u kontekstu nedostupnih tvrtki,
kojim se promet nedostupnim tvrtkama smatra prometom
proizvoda koji slui krajnjoj potronji i koji podlijee
oporezivanju na promet proizvoda od 9. sijenja 2003. godine,
kojim se zamjenjuje stajalite Federalnog ministarstva financija
od 1. studenog 2002. godine i koje je citirano, kao i na
zakljuak iz navedenog stajalita u kojem je navedeno da su
iznimke od osnovnog pravila sadrane u lanku 7. u kojem su
presudne rijei "prodaja" i "pravna osoba", a objektivni uvjeti
za izuzee su da pravna osoba kupac stvarno postoji i da je
prodaja (za daljnju prodaju) izvrena, te ako jedan ili oba uvjeta
nisu ispunjena, nema temelja za primjenu izuzea propisanih
lankom 7. to. 1. i 2. Takoer, Zakon o gospodarskim
drutvima je postavio formalne uvjete za osnivanje pravne
osobe, a to je da pravna osoba ne postoji i nema zakonsku
snagu sve dok se ne upie u sudski registar. Stoga, ako se
prodaja proizvoda ne izvri sa "pravnom osobom", prema
tumaenju zakona koji se odnosi na tu materiju, ukljuujui
Zakon o gospodarskim drutvima, nikakvo "porezno
oslobaanje" unutar Zakona o porezu na promet proizvoda i
usluga se ne primjenjuje u prometu sa "kupcima" koji u vrijeme
ugovora o prodaji nisu propisano upisani u sudski registar.
Sukladno navedenom, uvjeti iz lanka 7. Zakona o porezu na
promet proizvoda i usluga nisu ispunjeni, te se predmetni
promet smatra krajnjom potronjom i kao takav je oporeziv, a
injenica da roba nije zateena na zalihi predstavlja dokaz da je
promet obavljen.
22. Sud BiH, dalje, navodi da je "zakljuak ovog
stajalita" da se u svim sluajevima pri prodaji kupcima koji ne
ispunjavaju zakonske uvjete predviene za postojanje "pravne
osobe" porez na promet za te transakcije zaraunava prodavcu.
Sud BiH, dalje, navodi da se moe smatrati "da je prodaja za
dalju prodaju izvrena ako nisu poduzeti svi potrebni koraci
koji ine dalju prodaju", navodei da je prvi korak da je kupac
morao izdati narudbu i dostaviti je prodavcu. Ovaj nalog mora
ispunjavati sve zakonske uvjete prema zakonima koji se odnose
na ovu materiju. Jedan od zakonskih uvjeta jeste da, prije
isporuke robe kupcu, prodavac dobije pismenu izjavu o
razlozima za oslobaanje od poreza na promet koju je potpisala
"ovlatena osoba" koja zastupa kupca. Sud BiH navodi:
"Smatra se da transakcija oslobaanja od poreza prema Zakonu
o porezu na promet proizvoda i usluga, ukljuujui lanak 8.
stavak 1. toka 3, nije izvrena ako prodavac moe dokazati da
je pismena izjava potpisana od osobe koja je ovlatena da
zastupa kupca u smislu Zakona o gospodarskim drutvima. U
tom sluaju dunost prodavca je platiti porezne obveze."
Primjeri sluajeva koji se mogu pravno razmatrati na ovaj nain
jesu kada je tvrtka registrirana kod suda na temelju
krivotvorene dokumentacije glede identiteta osnivaa i
odgovornog ili odgovornih osoba. U konkretnom sluaju

Broj 59 - Stranica 24

SLUBENI GLASNIK BiH

ovlatena osoba nije potpisala pismenu izjavu i narudbu, te,


stoga, nisu ispunjeni uvjeti iz lanka 8. stavak 1. to. 2. i 3.
Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, te se predmetni
sluaj smatra krajnjom potronjom i kao takav je oporeziv.
Prodavac je duan platiti poreznu obvezu.
23. Dalje, u presudi Suda BiH je navedeno da, kada
sudsko registriranje tvrtke obavlja neka "isturena" osoba (osoba
koja je ovlatena zastupati pravnu osobu) koja nije ukljuena,
odnosno nita ne zna o poslovanju registrirane tvrtke, "prema
navodima stajalita", ne moe se smatrati da je bilo koja
ovlatena odgovorna osoba preuzela bilo kakva prava i obveze
u ime pravne osobe koja vri kupovinu. Da bi se prihvatilo
oslobaanje od obrauna poreza na promet, nije dostatno da se
utvrdi da je prodajna tvtka izvrila prodaju za dalju prodaju
pravnoj osobi registriranoj kod suda na nain propisan zakonom
i da je prodaja za dalju prodaju zasnovana na narudbi koju je
izdala osoba zakonski ovlatena zastupati pravnu osobu.
Potrebno je utvrditi je li isporuka odista izvrena onako kako je
to predvieno u narudbi i fakturama, jer je pravna definicija
prodaje za dalju prodaju razmjena robe uz (obino novanu)
naknadu.
24. Otpremnice i dokaze o ugovornim odnosima izmeu
prodavca i pruatelja usluge prijevoza (ugovori o pruanju
usluga prijevoza, narudbe u svezi sa pojedinanim poiljkama,
putni nalozi vozaima uposlenim kod prodavca itd.) podnosi
prodavac na zahtjev poreznih slubenika za kontrolu.
25. Ako se tijekom kontrole utvrdi da je pravna osoba kupac fiktivna (to je u konkretnom sluaju utvreno), odnosno
da se kupac ne moe pronai, ili da nema tragova koji ukazuju
na postojanje poslovnih aktivnosti na registriranim adresama,
onda je evidentno da nije bilo stvarnog prometa izmeu
prodavca i, navodno, nedostupnog kupca. Ovakav promet se,
dakle, u konkretnom sluaju ne moe vriti bez obrauna
poreza na promet, jer nisu ispunjeni uvjeti propisani u l. 7. i 8.
Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, a porezna
obveza se zaraunava prodavcu.
26. Na temelju svega navedenog, za predmetne pravne
osobe - njih 16, vjetak Tuiteljstva je izvrio obraun poreza
na promet nafte i naftnih derivata, poseban porez na naftne
derivate i cestarinu sukladno odredbama vaeih propisa
(koncentrirajui se u tom smislu na inkriminirano razdoblje
navedeno u optunici), te je utvrdio da sve tri izbjegnute obveze
pravne osobe "Croherc AG" iznose 18.661.024,00 KM, od ega
porez na promet proizvoda iznosi 7.301.684,00 KM, poseban
porez iznosi 8.885.701,00 KM, te cestarina iznosi 2.473.641,00
KM, a to je sadrano u njegovom nalazu i miljenju.
27. Sud BiH je naveo da je imao u vidu i prigovor obrane
koji se odnosio na to da, u odnosu na izuzetu dokumentaciju,
nema lanca primopredaje, te je u tom smislu i njihov izvedeni
dokaz, obavijest Agencije za bankarstvo da nemaju saznanja je
li sainjen primopredajni zapisnik prilikom vraanja poslovnofinancijske dokumentacije tvrtke "Croherc AG", ali je takav
prigovor ocijenjen kao irelevantan. Naime, analizirajui svu
uloenu materijalnu dokumentaciju, na temelju koje je vjetak
Tuiteljstva sainio svoj nalaz, Sud BiH je utvrdio da se radi o
"originalno izuzetoj dokumentaciji od pravne osobe 'Croherc
AG'" za to postoji i potvrda, koja je i uloena kao dokaz
Tuiteljstva (potvrda Dravne agencije za istrage i zatitu - RU
Mostar od 21. veljae 2012. godine o privremenom oduzimanju
predmeta od rednog broja 1 do rednog broja 46 po naredbi Suda
od 23. prosinca 2011. godine).
28. Dalje, Sud BiH se pozvao na zapisnik o kontroli
Porezne uprave FBiH Sredinji ured Sarajevo od 20. lipnja
2003. godine kojim je, u odnosu na fiktivne tvrtke - pravne
osobe navedeno da ukupne obraunate obveze, detaljno
navedene u zapisniku, naknade za ceste i pripadajue zatezne

Petak, 12. 8. 2016.

kamate u razdoblju od 14. travnja 2000. godine do 31. prosinca


2002. godine iznose 16.652.822,09 KM, kao i na rjeenje
nadlenog tijela o dodatno utvrenim poreznim obvezama
kojim je utvrena ukupna dodatna obveza od 21.548.631,35, a
protiv kojeg je pravna osoba "Croherc AG" izjavila priziv, koji
je odbijen kao neutemeljen i pokrenut je postupak prinudne
naplate, ali je u meuvremenu donesena odluka o njegovoj
nelikvidnosti, kojom je porezni obveznik "Croherc AG"
proglaen nelikvidnim, a ukupan dug od 31.374.118,11 KM
nenaplativim. Na ove okolnosti su svjedoili inspektori Porezne
uprave, koji su potvrdili da je u pravnoj osobi "Croherc AG"
vrena kontrola, a to je, prema navodima Suda BiH, potvreno i
izvjeem o nalazu inspekcijskog nadzora pravne osobe
"Croherc AG" Mostar, Porezne uprave Federacije BiH
Sredinji ured Sarajevo iz kojeg, takoer, proizlazi da je u
tijeku inspekcijskog nadzora pravne osobe utvreno da je
pravna osoba vrila prodaju nafte i naftnih derivata bez
obrauna poreza kupcima za koje je utvreno, "u postupku
utvrivanja materijalne istine", da su nedostupni na
registriranim sjeditima.
29. Sud BiH je naveo da je imao u vidu i nalaz vjetaka
obrane, koji je naveo da pravne osobe nisu fiktivne, da su
upisane u sudski registar i da su poslovale, da "Croherc AG"
nema neizmirenih poreznih obveza, te obavijest Federalnog
ministarstva financija da je takva dokumentacija unitena, ali je
ustanovio da navedeni dokazi nisu relevantni u konkretnom
sluaju i da kao takvi nisu mogli doprinijeti drugaijoj odluci.
30. Dakle, Sud BiH je zakljuio na temelju svih utvrenih
injenica da je apelant svojim radnjama ostvario obiljeje bia
kaznenog djela zlouporaba ovlasti u gospodarstvu iz lanka
259. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. toka 3. ranije vaeeg
KZFBiH. Sud BiH je prihvatio da je apelant u vrijeme izvrenja
kaznenog djela bio sposoban za rasuivanje i u mogunosti
shvatiti i razumjeti znaaj svojih radnji, kao i da je potpuno
sposoban donijeti odluke i shvatiti njihov znaaj. Na temelju
prethodno utvrenih injenica Sud BiH je ustanovio da je
optueni postupao sa izravnim umiljajem. Optueni je bio
svjestan da poslovanjem sa fiktivnim tvrtkama, te pravljenjem
lane dokumentacije uskrauje plaanje poreznih i drugih
obveza, to je uinio sa namjerom da pribavi protupravnu
imovinsku korist za pravnu osobu u kojoj je bio uposlen kao
ravnatelj.
31. Dalje, Sud BiH je dao obrazloenje za odluku o kazni
koju je odmjerio sukladno lanku 48. KZBiH, te je izrekao
kaznu zatvora od etiri godine i est mjeseci, dok je primjenom
odredaba lanka 110. stavak 1. i lanka 111. KZBiH, sukladno
pravilu da nitko ne moe zadrati imovinsku korist pribavljenu
kaznenim djelom, kao i pravilu da e se takva korist oduzeti,
oduzeo apelantu protupravno steenu imovinsku korist. Sud
BiH je, takoer, istaknuo da je odredbom lanka 111. stavak 1.
KZBiH odreeno da e se od uinitelja oduzeti novac, predmeti
od vrijednosti i svaka druga imovinska korist koja je
pribavljena kaznenim djelom, a ako oduzimanje nije mogue,
uinitelj e se obvezati da isplati novani iznos razmjerno
pribavljenoj imovinskoj koristi. Imovinska korist pribavljena
kaznenim djelom moe se oduzeti od osobe na koju je
prenesena bez naknade ili uz naknadu koja ne odgovara
stvarnoj vrijednosti, ako je ona znala ili mogla znati da je
imovinska korist pribavljena kaznenim djelom. Primjenjujui
sve navedene kriterije promatrane u meusobnoj povezanosti,
prema miljenju Suda BiH, proizlazi da su u konkretnom
sluaju ispunjeni uvjeti za oduzimanje imovinske koristi, jer je
na temelju svih provedenih dokaza, promatranih pojedinano i
u njihovoj meusobnoj povezanosti, utvreno da je izvreno
kazneno djelo zlouporaba ovlasti u gospodarstvu iz lanka 259.

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

stavak 2. u svezi sa stavkom 1. toka 3) KZFBiH, te je,osim


toga, utvreno da je apelant kriv za predmetno kazneno djelo.
32. Rjeavajui povodom apelantova priziva, kao i
Tuiteljstva, Apelacijsko vijee Suda BiH donijelo je Presudu
broj S1 2 K 005972 13 K 2 od 31. listopada 2014. godine
kojom je odbijen priziv Tuiteljstva BiH, a apelantov priziv je
djelomino uvaen, te prvostupanjska presuda preinaena glede
primjene kaznenog zakona i u izricanju kaznenih sankcija, kao i
u odluci o oduzimanju imovinske koristi na nain da se apelant,
na temelju lanka 259. stavak 2. u svezi sa stavkom 1.
KZFBiH, osuuje na kaznu zatvora u trajanju od etiri godine i
est mjeseci, kao glavnu kaznu, i novanu kaznu u iznosu od
20.000 KM, kao sporednu kaznu koju je duan platiti u roku od
tri mjeseca od dana pravomonosti presude. Na temelju lanka
113. KZFBiH, od pravne osobe "Croherc AG" d.o.o. Mostar
oduzima se pribavljena imovinska korist u iznosu od
18.661.024,00 KM, a u preostalom dijelu presuda ostaje
neizmijenjena.
33. Apelacijsko vijee Suda BiH u obrazloenju presude
navelo je da je apelantova obrana priziv protiv prvostupanjske
presude izjavila zbog bitne povrede odredaba kaznenog
postupka, povrede odredaba kaznenog zakona, pogreno i
nepotpuno utvrenog injeninog stanja, odluke o
kaznenopravnoj sankciji, oduzimanju imovinske koristi i
trokovima postupka.
34. Apelacijsko vijee Suda BiH je najprije ispitalo
navode o (ne) nadleenosti Suda BiH, te je zakljuilo da je
zakljuak prvostupanjskog suda pravilan i da se nanoenje tete
entitetskom proraunu u enormnom iznosu, svakako, odrazilo
na gospodarstvo BiH ak i kada nije postojao jedinstven
fiskalni sustav na razini BiH. Ovako velik iznos utajenog
poreza, prema miljenju Apelacijskog vijea Suda BiH, prelazi
tetne posljedice za gospodarstvo BiH i ugroava cjelokupan
ekomonski prostor, a time i socijalnu i ekonomsku sigurnost
graana BiH. U svezi sa navedenim, Apelacijsko vijee Suda
BiH se pozvalo na neke odluke Ustavnog suda. Stoga je
opravdan temelj za uspostavu nadlenosti Suda BiH sukladno
lanku 7. stavak 2. Zakona o Sudu BiH.
35. Apelacijsko vijee Suda BiH se oitovalo na navod
apelantove obrane da se presuda temelji na dokazu na kojem se
ne moe zasnivati presuda, prema odredbama zakona, kako je
navedeno u lanku 297. stavak 1. toka i) ZKPBiH. S tim u
svezi, odbrana je isticala da nisu dokazane autentinost i
vjerodostojnost dokumentacije koju je Tuiteljstvo uvelo kao
dokaz, navodno oduzete iz drutva Hercegovaka banka d.d.
Mostar, imajui u vidu da je postupak oduzimanja bio protivan
odredbama ZKPBiH, kao ni da obrani ni Sudu nisu prezentirani
dokazi na temelju kojih bi se utvrdio "lanac posjedovanja",
odnosno kontrola posjedovanja navedenih dokumenata. U svezi
sa navedenim, obrana je isticala, izmeu ostalog, da su svjedoci
naveli da je 2001. godine oduzimana dokumentacija u svezi sa
poslovanjem drutva "Croherc AG", i to EUFOR nasilnim
ulaskom u prostorije Hercegovake banke d.d. Mostar, pri
emu nije sainjen nikakav pisani trag, a potom je
dokumentacija koja je nezakonito oduzeta smjetena u zranu
luku Butmir, a kasnije u podrum Hercegovake banke d.d.
Mostar, bez izvrenog popisa ili zapisnika o primopredaji. Osim
toga, prema navodima obrane, Sud BiH pogreno navodi da se
radi o dokumentaciji pravne osobe "Croherc AG" d.o.o. Mostar,
jer se iz priloenih potvrda vidi da se radi o dokumentaciji
Hercegovake banke d.d. Mostar. Obrana je isticala da je u
razdoblju od deset godina dokumentacija uzimana bez ikakvih
zapisnika i drana na vie lokaliteta bez bilo kakve kontrole.
36. Apelacijsko vijee Suda BiH je ocijenilo ove navode
neutemeljenim, navodei da iz sadraja pobijane presude
proizlazi da je materijalna dokumentacija na temelju koje je

Broj 59 - Stranica 25

izvreno vjetaenje izvorna dokumentacija oduzeta od pravne


osobe "Croherca AG", koja je bila smjetena i pronaena u
prostorijama Hercegovake banke, u Ulici biskupa ule b.b., a
to proizlazi iz sadraja potvrde o oduzetim predmetima koja je
uloena kao dokaz Tuiteljstva (potvrda Dravne agencije za
istrage i zatitu - RU Mostar od 21. prosinca 2012. godine o
privremenom oduzimanju predmeta po naredbi Suda BiH od
23. prosinca 2011. godine). Prema miljenju Apelacijskog
vijea Suda BiH, imajui u vidu materijalnu dokumentaciju i
navedeni dokaz Tuiteljstva, prizivnim prigovorima se ne
dovodi u pitanje autentinost oduzete dokumentacije, te
nepostojanje jasnog lanca dranja dokumenata u proteklom
razdoblju ne dovodi u pitanje injenicu da je ona oduzeta iz
prostorija Hercegovake banke, koja je rjeenjem od 23.
prosinca 2000. godine pristupila kao novi lan drutvu "Croherc
AG" d.o.o. a na koju je prenesen udio i izmijenjeni adresa
sjedita drutva i naziv osnivaa -Hercegovaka banka d.d.
Mostar.
37. S tim u svezi, Apelacijsko vijee Suda BiH navodi da
je materijalna dokumentacija koja je pronaena i oduzeta u
prostorijama Hercegovake banke oduzeta od osnivaa pravne
osobe "Croherca AG" Hercegovake banke d.d. Mostar, te su
navodi da ona faktiki nije oduzeta od pravne osobe "Croherca
AG" i da nije dokazan lanac posjedovanja predmetne
dokumentacije neutemeljeni. Apelacijsko vijee Suda BiH je
zakljuilo da je materijalna dokumentacija koja je pronaena i
oduzeta sukladno lanku 65. ZKPBiH, i prema ocjeni
Apelacijskog vijea, izvorna dokumentacija ija vjerodostojnost
nije dovedena u pitanje paualnim navodima obrane. Osim
toga, iz sadraja potvrde o privremenom oduzimanju predmeta
proizlazi da je ona oduzeta sukladno odredbama l. 65, 68. i 69,
te da su predmeti oduzeti od Nikole Fabijania sa poukom o
pravu na priziv i da se oni pohranjuju u Sud BiH.
38. U odnosu na otvaranje privremeno oduzete
dokumentacije od Tuiteljstva, obrana je isticala da to nije
uraeno sukladno lanku 71. ZKP. Meutim, prema ocjeni
Apelacijskog vijea Suda BiH, odredba lanka 71. ZKPBiH, na
koju se poziva u prizivu, nije primjenjiva na svaki sluaj
privremenog oduzimanja predmeta i dokumentacije. Sud BiH je
naveo da se istaknuta odredba nalazi u odjeljku koji propisuje
procesne procedure u sluajevima privremenog oduzimanja
predmeta i imovine. Predmeti se, na temelju odredaba iz ovog
odjeljka, oduzimaju na osnovi naredbe koju izdaje sud, a na
prijedlog tuitelja ili na prijedlog ovlatene slubene osobe koja
je dobila odobrenje od tuitelja, ili ukoliko postoji opasnost od
odlaganja, i bez naredbe suda ukoliko se radi o predmetima koji
se prema odredbama KZBiH imaju oduzeti, ili koji mogu
posluiti kao dokaz u kaznenom postupku. Dalje, u odredbi
lanka 68. stavak 1. ZKPBiH propisano je da e se popisati
privremeno oduzeti predmeti i dokumentacija i o tome izdati
potvrda, a stavkom 2. propisano je da, ako popis predmeta i
dokumentacije nije mogu, predmeti i dokumentacija e se
staviti u omot i zapeatiti. Imajui u vidu iznesene odredbe,
Apelacijsko vijee Suda BiH je ustanovilo da se na sluajeve
kada se privremeno oduzimaju predmeti i dokumentacija, iji
popis nije mogu, te koji se stavljaju u zapeaene omote,
primjenjuje odredba lanka 68. stavak 2. ZKPBiH, jer popis
nije bio mogu, tako da predmete i dokumentaciju nisu
identificirale ovlatene slubene osobe. U takvim sluajevima,
prema ocjeni ovog vijea, otvaranje i pregled oduzetih
predmeta i dokumentacije vri tuitelj, koji e predmete iz
zapeaenog omota identificirati upravo zbog toga to popis
takvih predmeta i dokumentacije nije bio mogu.
39. Uvidom u spis Apelacisko vijee Suda BiH je
konstatiralo da su slubene osobe u konkretnom sluaju, nakon
privremenog oduzimanja dokumentacije pronaene u

Broj 59 - Stranica 26

SLUBENI GLASNIK BiH

prostorijama Hercegovake banke d.d. Mostar, u Ulici biskupa


ule b.b., dokumentaciju popisale u potvrdi o privremenom
oduzimanju predmeta (lista dokumenata sa tono naznaenom
specifikacijom i opisom svakog oduzetog dokumenta), koju je
potpisao Nikola Fabijani, i izdale mu potvrdu o tomu, koju je
bez primjedaba potpisala osoba od koje je oduzeta
dokumentacija, ime se dokumentacija koja je oduzeta
identificirala i osigurala se njezina istovjetnost. Zbog toga,
prema ocjeni ovog vijea, u konkretnom sluaju nije postojala
obveza da takve predmete otvara i tuitelj u smislu odredbe
lanka 71. ZKPBiH na koju se poziva apelantova obrana.
Apelacijsko vijee Suda BiH je zakljuilo da je, prema njegovoj
ocjeni, cilj sporne odredbe da se izvri identifikacija predmeta i
dokumentacije, iji popis nije bio mogu prigodom
privremenog oduzimanja predmeta. Oduzeta dokumentacija u
ovom konkretnom predmetu je (kako je i navedeno u potvrdi o
privremenom oduzimanju predmeta) dostavljena sudu koji je i
izdao naredbu za oduzimanje predmeta sukladno odredbi
lanka 65. ZKPBiH. Ukoliko bi postojala obveza da se svaki
predmet, nakon privremenog oduzimanja, dostavlja na
otvaranje tuiteljstvu, odreenja i obveze koji proizlaze iz
odredaba lanka 65. stavak 8. postali bi bespredmetni, te
odredaba lanka 68. ZKPBiH, koje propisuju da je pri
oduzimanju predmeta potrebno tono naznaiti gdje su
predmeti pronaeni i opisati predmete a, po potrebi, i na drugi
nain osigurati utvrivanje njihove istovjetnosti, te o tomu
konano i izdati potvrdu sa tono naznaenim i opisanim
privremeno oduzetim predmetima.
40. Imajui u vidu navedeno, Apelacijsko vijee Suda
BiH je ustanovilo da je u svakom konkretnom sluaju potrebno
utvrditi je li popis predmeta i dokumenata bio mogu, ili su oni
stavljeni u omot i zapeaeni, jer nije bilo mogue njihovo
identificiranje i utvrivanje njihove istovjetnosti. U situacijama
kao to je ova, gdje su provedene radnje privremenog
oduzimanja dokumentacije sukladno relevantnim odredbama
procesnog zakona, te gdje su tono taksativno pobrojani izuzeti
dokumenti u potvrdi, a koju je bez primjedaba potpisala osoba
od koje je dokumentacija oduzeta, potpuno neutemeljeno se
ukazuje na navodno nezakonito provedene radnje koje dovode
u pitanje identifikaciju oduzetih predmeta. Prema ocjeni ovog
vijea, a imajui u vidu sadraj potvrde o privremeno oduzetim
predmetima, oduzeti dokumenti su identificirani i u dovoljnoj
mjeri opisani, ime se utvrdila njihova istovjetnost, pa prizivni
prigovori nisu doveli u pitanje njihovu ispravnost niti
zakonitost, ukazujui na nepotivanje odredbe lanka 71.
ZKPBiH.
41. Apelacijsko vijee Suda BiH se oitovalo i na navod
iz priziva apelantove obrane o koritenju izjava svjedoka vozaa koji su u istrazi ispitani kao osumnjieni, odnosno da su
njihovi iskazi na glavnom pretresu "plodovi otrovne voke", jer
su im tijekom glavnog pretresa predoavani njihovi raniji iskazi
koje su dali dok su imali status osumnjienih. S tim u svezi,
Apelacijsko vijee Suda BiH je navelo da se presuda temelji na
iskazima ovih svjedoka koji su dani na glavnom pretresu.
Apelacijsko vijee Suda BiH je, dalje, navelo da, ukoliko bi se
ocijenili i njihovi iskazi iz istrage u svezi sa iskazima danim na
glavnom pretresu, u tom sluaju bi takva ocjena
prvostupanjskog suda mogla biti okarakterizirana kao
nezakonita obzirom na to da bi ona bila rezultat ocjene
nezakonitog dokaza iz istrage. Poto su se u konkretnom
sluaju ocijenili iskazi svjedoka koji su dani neposredno na
glavnom pretresu, bez dovoenja u svezu sa iskazima danim u
istrazi, prizivni prigovori kojima se ukazuje da je njihovim
prihvaanjem sud nezakonito postupio ine se neutemeljenim.
42. U svezi sa apelantovim prizivnim prigovorima da se u
obrazloenju prvostupanjske presude poziva na stajalite

Petak, 12. 8. 2016.

Federalnog ministarstva financija o primjeni Zakona o porezu


na promet proizvoda i usluga u kontekstu nedostupnih tvrtki od
9. sijenja 2003. godine, kojim se zamjenjuje stajalite
Federalnog ministarstva financija od 1. studenog 2002. godine,
koje je, dakle, primijenjeno retroaktivno, Apelacijsko vijee
Suda BiH je zakljuilo da ono nije obvezujue, u smislu da se
na njemu moe ili ne moe zasnivati odluka, pa kao takvo nije
ni navedeno u obrazloenju presude. Apelacijsko vijee Suda
BiH je, dalje, pojasnilo da se, zapravo, radi o izraenom
stajalitu koje problematizira pojavu nedostupnih tvrtki i
primjenu Zakona o porezu na promet proizvoda i koje se shvaa
kao komentar relevantnih odredaba spomenutog zakona, a koji
je vaio u vrijeme apelantovih inkriminiranih radnji. Dakle, ono
je komentar l. 7. i 8. Zakona o porezu na promet proizvoda i
usluga, koje je kao blanketni propis upotpunio bie kaznenog
djela koje se apelantu stavlja na teret.
43. Dalje, u svezi sa navodima iz apelantova priziva da je
presuda nerazumljiva i proturjena sama sebi i danim
razlozima, te da u njoj nisu navedeni razlozi o odlunim
injenicama (apelantov umiljaj, "crno trite", opisan nain
plaanja), Apelacijsko vijee Suda BiH je, ocjenjujui ove
navode, istaknulo da je prvostupanjska presuda dovoljno jasna i
razumljiva, te da dani razlozi iz obrazloenja nisu proturjeni,
odnosno da su forma i sadraj presude sukladni odredbama
procesnog zakona, te ni u tom pravcu nije bilo krenja zakona.
Prema ocjeni Apelacijskog vijea Suda BiH, u pobijanoj
presudi su dani razlozi o odlunim injenicama relevantnim za
presuenje uz detaljnu analizu svih dokaza pojedinano i u
meusobnoj povezanosti. Prema miljenju Apelacijskog vijea
Suda BiH, prvostupanjski sud je dao detaljno obrazloenje
injeninog supstrata iz izreke presude u odnosu na apelanta na
nain da je iznio svoje stajalite glede razloga koji su
opredijelili sud za donoenje odluke. Prema miljenju
Apelacijskog vijea Suda BiH, pobijana presuda sadri razloge
o odlunim injenicama, protivno prizivnim prigovorima, te
ukazuje na dokaze koji su predstavljali temelj za odluku da se
apelant proglasi krivim za kazneno djelo zlouporaba ovlasti u
gospodarstvu. Apelacijsko vijee Suda BiH je ustanovilo da je
injenini opis kaznenog djela koje se optuenom stavlja na
teret iz izreke pobijane presude jasan, odreen i potpun, te da
sadri injenice i okolnosti koje predstavljaju bitne elemente
bia kaznenog djela zlouporaba ovlasti u gospodarstvu iz
lanka 259. KZFBiH uz precizan opis pojedinanih radnji
izvrenja oznaenih u izreci presude. One su, prema miljenju
Apelacijskog vijea Suda BiH, dovoljno i jasno obrazloene u
pobijanoj presudi kao radnje koje se odnose na uskraivanje
plaanja sredstava iz poreznih i drugih fiskalnih obveza u
Federaciji BiH, to predstavlja bitan element kaznenog djela
zlouporaba ovlasti u gospodarstvu, a ne porezne utaje, kao to
je apelantova obrana navodila. Stoga je Apelacijsko vijee Suda
BiH zakljuilo da ovi prigovori nisu utemeljeni, kao i da ostali
prigovori iz ovog razloga, ustvari, upuuju na pogreno i
nepotpuno utvreno injenino stanje.
44. Analizirajui prigovore obrane da pobijana presuda
nije dala obrazloenja pojedinih dokaza obrane, te da je izostala
njihova ocjena, uslijed ega je i injenino stanje u predmetu
nepotpuno i pogreno utvreno, Apelacijsko vijee Suda BiH se
pozvalo na praksu Europskog suda i Ustavnog suda, kao i
lanak 6. stavak 1. Europske konvencije koji obvezuje sudove,
izmeu ostalog, da obrazloe svoje presude, ali da ta obveza ne
moe biti shvaena kao obveza da se u presudi iznesu svi detalji
i daju odgovori na sva postavljena pitanja i iznesene argumente.
Stoga, prizivni prigovori obrane da pobijana presuda nije dala
obrazloenja i odgovore na sva postavljena pitanja i iznesene
argumente ne dovode u pitanje njezinu ispravnost i zakonitost,
budui da iz nje proizlazi da je prvostupanjski sud, na temelju

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

provedenih dokaza, na pouzdan nain utvrdio sve relevantne i


odlune injenice na temelju kojih je doao do zakljuka da se
u apelantovim radnjama stjeu sva zakonska obiljeja kaznenog
djela zlouporaba ovlasti u gospodarstvu iz lanka 259. stavak 2.
u svezi sa stavkom 1. toka 3. KZFBiH.
45. S tim u svezi, Apelacijsko vijee Suda BiH je
istaknulo da je prvostupanjski sud najprije utvrdio nain na koji
je pravna osoba "Croherc AG" prodavala naftu i naftne derivate
drugim kupcima, a na koje okolnosti su svjedoili svjedoci
Anto Pehar, Zdenko Pain, te svjedoci obrane apelant i Vinko
Jeli. Svi oni su bili uposlenici pravne osobe u navedenom
razdoblju. Na temelju ocjene iskaza navedenih svjedoka i
predoene materijalne dokumentacije, prvostupanjski sud je
ustanovio da nije sporno da je drutvo "Croherc AG" izvrilo
nabavku predmetnih naftnih derivata putem uvoza iz Kopra,
Republika Slovenija, od samo jednog dobavljaa "OMV Istra
Benz" Koper, Republika Slovenija, kako su to i opisali svi
navedeni svjedoci, koje je iskaze, obzirom na to da su u
potpunoj suglasnosti, sud ocijenio kao istinite i vjerodostojne.
Svrha nabavke je bila dalja prodaja u veleprodaji, a u stvarnosti
roba je najveim dijelom ila krajnjim kupcima, gdje je kupac
robu preuzimao odmah pri utovaru, dok je manji dio iao na
istakanje u skladite tenih goriva u Dretelj u apljini. Ako se
ima ovo u vidu, odnosno injenica da stvarnog prometa, kako je
prikazan, nije ni bilo (tzv. fiktivni promet), to ovo vijee smatra
da je prvostupanjski sud dao odgovarajue, odnosno valjano
obrazloenje da je poslovanje pravne osobe "Croherc AG" bilo
opreno vaeim propisima i kao takvo nezakonito. Prema
miljenju Apelacijskog vijea Suda BiH, nakon to je nepobitno
utvreno da je pravna osoba "Croherc AG" poslovala sa 16
navedenih pravnih osoba, bilo je potrebno utvrditi status
navedenih pravnih osoba. Utvreno je da su sve pravne osobe,
tvrtke, kao kupci predmetne robe od dobavljaa drutva
"Croherc AG", upisane u registar pravnih subjekata, budui da
ta injenica proizlazi iz materijalne dokumentacije, tonije,
svatko od njih ima rjeenje nadlenog suda. Dalje, iz sadraja
pobijane presude proizlazi da je prvostupanjski sud ocijenio i
zapisnike o kontroli Porezne uprave FBiH Sredinji ured
Sarajevo od 20. lipnja 2003. godine u odnosu na fiktivne tvrtke
pravne osobe, gdje je navedeno da one nisu pronaene na
prijavljenoj adresi sjedita drutva, niti je pronaena odgovorna
osoba u pravnoj osobi na njegovoj adresi sjedita, nisu
pronaene zalihe robe koje je pravna osoba "Croherc AG"
prodala navedenim kupcima, niti je roba pronaena na stanju
zaliha kod kontrolirane pravne osobe. U prilog navedenom
ocijenjeni su i dodatni dokazi Tuiteljstva, zapisnici o
inspekcijskom nadzoru, gdje su postupajui inspektori u njima
naveli da kontrolirani porezni obveznici nisu pronaeni na
prijavljenoj adresi sjedita zbog kojeg razloga nije ni mogao
biti izvren nadzor. Apelacijsko vijee Suda BiH je navelo da
prizivni prigovori obrane da je zapisnik iz 2003. godine
sainjen skoro godinu dana nakon inkriminiranog razdoblja
nemaju osnovu, budui da je nedvojbeno utvreno da sporne
pravne osobe nisu nikada egzistirale na prijavljenim sjeditima,
te da upisane odgovorne osobe nisu nikada prijavljene na
registriranom mjestu prebivalita. Navedeno je potvreno i
iskazima svjedoka inspektora koji su i sainili predmetne
zapisnike, svjedoka Amira atare i Sedina Hubia, koji su
naveli da je inspekcijski nadzor pravnih osoba - nedostupnih
kupaca izvren u registriranim sjeditima pri emu je utvreno
da nijedan od kontroliranih kupaca na navedenim adresama
sjedita ne obavlja djelatnost, niti postoji istaknut naziv pravne
osobe. Uvidom u podatke o prijavljenim pravnim osobama
nadlene porezne ispostave utvreno je da kontrolirane pravne
osobe nisu prijavljene kod nadlene porezne ispostave, kao i da
je izvrena provjera identiteta odgovornih osoba i osnivaa

Broj 59 - Stranica 27

kontroliranih tvrtki u nadlenom MUP-u, prema registriranom


mjestu prebivalita, te da je za veinu utvreno da nikada nisu
ivjele na prijavljenoj adresi, odnosno da se radi o nepostojeoj
adresi, kao i to da su bile nepoznate stanovnicima tog mjesta.
Izvodei zakljuak o tomu je li se, zapravo, radilo o fiktivnim
tvrtkama ili ne, prvostupanjski sud je ocijenio i izvrenu
identifikaciju prijevoznikih tvrtki i vozaa sa podruja FBiH
koji su vrili prijevoz nafte i naftnih derivata za pravnu osobu
"Croherc AG" d.o.o. Mostar na adresu nedostupnih tvrtki.
Uprava policije - Sektor kriminalistike policije je od njih uzela
izjave u svezi sa njihovim poslovnim kontaktom sa
kontroliranom pravnom osobom iz kojih intervjua proizlaze
izjave vozaa da im je nepoznat naziv tvrtke za koju su po
dokumentaciji vrili prijevoz nafte i naftnih derivata i da nikad
nisu vrili prijevoz, odnosno isporuku za nju. Sve to su potvrdili
i svjedoci-vozai Jovica Spasojevi, Nedeljko Kuzmanovi,
Dragan Radi, Ljubia Zari, Sinia Kovaevi i Zoran Plavi.
Apelacijsko vijee Suda BiH je navelo da je prvostupanjski sud
utvrdio da se radi o fiktivnim tvrtkama i na temelju injenice da
je, konkretno, za pravnu osobu "Stankov Trade" na nekim
mjestima navedeno da se radilo o pravnoj osobi iz Sarajeva, a
na drugim iz irokog Brijega, te da su na kartici kupca knjiene
uplate u iznosu od 2.866,466,10 KM, kojih nema uknjienih na
raunu drutva "Croherc AG" Mostar.
46. Ocjenjujui obrazloenje i iznesenu argumentaciju
prvostupanjskog suda u granicama prizivnih prigovora koji su
se odnosili na osporavanje ocjene statusa spornih tvrtki,
odnosno utvrenja da se radilo o fiktivnim tvrtkama,
Apelacijsko vijee Suda BiH je ustanovilo da oni nisu doveli u
pitanje ispravne i valjane zakljuke iznesene upravo u tom
pravcu, posebice imajui u vidu da se taj zakljuak nije
iskljuivo temeljio na nalazu i miljenju vjetaka Tuiteljstva,
te na temelju izjave da se pojedine tvrtke nalaze u registru
nedostupnih tvrtki poreznih uprava FBiH i RS, to je posebice
potencirano u prizivu ukazujui pri tomu da su takvi registri
nepostojei. Naime, odlunu injenicu da se radilo o fiktivnim
tvrtkama, prema ocjeni ovog vijea, prvostupanjski sud nije
utvrdio na temelju nepostojeih registara, ve na temelju svih
izvedenih dokaza, koje je ispravno i valjano ocijenio kako
pojedinano, tako i u meusobnoj svezi, te na temelju takve
ocjene izveo zakljuak da predmetne tvrtke, odnosno pravne
osobe nisu postojale, te da su registrirane kako bi se na temelju
njih nezakonito poslovalo, a to je prihvatilo i Apelacijsko
vijee Suda BiH.
47. Nezakonito poslovanje tvrtke iji je ravnatelj kao
odgovorna osoba bio apelant, opreno prizivnim prigovorima,
prvostupanjski sud je obrazloio na nain da je iznio valjanu
ocjenu izvedenih dokaza, te doveo ih u svezu sa relevantnim
zakonskim procedurama, smatrajui da poslovanje tvrtke
"Croherc AG" nije bilo sukladno odredbama Zakona o porezu
na promet proizvoda i usluga na koji nain je apelant, kao
ravnatelj i jedina odgovorna osoba pravne osobe "Croherc AG",
uskratio plaanje sredstava iz poreznih i drugih fiskalnih
obveza u Federaciji BiH u iznosu od 18.661.024,00 KM.
Apelacijsko vijee Suda BiH je navelo da iz sadraja pobijane
presude proizlazi da je prvostupanjski sud jasno i precizno
citirao odredbe relevantnih propisa, te u tom pravcu iznio
stajalite i miljenje u kontekstu poslovanja sa fiktivnim
tvrtkama sa kojim se u cijelosti sloilo i Apelacijsko vijee. U
tom smislu Apelacijsko vijee Suda BiH je ustanovilo da su
prizivni prigovori prema kojima nije dokazano da stvarnog
prometa nije bilo, odnosno da je poslovanje tvrtke "Croherc
AG" bilo zakonito, neutemeljeni. Apelacijsko vijee Suda BiH
je navelo da pobijana presuda iznosi nalaz i miljenje vjetaka
Tuiteljstva za predmetne pravne osobe - njih 16, kojim je
izvren obraun poreza na promet nafte i naftnih derivata,

Broj 59 - Stranica 28

SLUBENI GLASNIK BiH

poseban porez na naftne derivate i cestarinu sukladno


odredbama vaeih propisa (koncentrirajui se u tom smislu na
inkriminirano razdoblje navedeno u optunici), a kojim je
utvreno da su za inkriminirano razdoblje izbjegnute sve tri
navedene obveze pravne osobe "Croherc AG". Opreno
prizivnim prigovorima, Apelacijsko vijee Suda BiH je
ustanovilo da je prvostupanjski sud na temelju izvedenih
dokaza ispravno zakljuio da se prikazani promet sa spornim
tvrtkama ne moe tretirati kao daljnja prodaja bez
obraunavanja poreza na promet, a budui da nisu ispunjeni
uvjeti propisani u l. 7. i 8. Zakona o porezu na promet
proizvoda i usluga, kao i da se porezna obveza zaraunava
prodavcu "Crohercu AG", jer je izvrena krajnja potronja na
koju se obraunavaju porezne dabine, a ne daljna prodaja, koja
je uvjetno osloboena poreznih dabina i one se prebacuju na
naredne kupce, to je bio krajnji cilj "Croherca AG" d.o.o.
Mostar, kako bi se izbjegle porezne obveze i pristojbe. Istaknuti
zakljuak nije doveden u pitanje niti nalazom i miljenjem
vjetaka obrane Abida Hodia, koje je prvostupanjski sud
ispravno ocijenio, smatrajui da, pored svih iznesenih dokaza,
tvrdnje vjetaka koje su se najveim dijelom odnosile na to da
predmetne pravne osobe nisu fiktivne, jer nisu brisane iz
registra, te da ta injenica ukazuje da su one i poslovale, da
pravna osoba "Croherc AG" nije obveznik plaanja poreza na
promet proizvoda, niti naknade za ceste - cestarine, te da, u
konanici, i nemaju nikakvih poreznih obveza. Apelacijsko
vijee Suda BiH je iznijelo stajalite da je pravilan zakljuak iz
pobijane presude da su navedene tvrdnje oprene svim drugim
izvedenim dokazima koje je ocijenio prvostupanjski sud, te su,
stoga, prizivni navodi da pobijana presuda nije dala valjano
obrazloenje, zbog ega smatra neprihvatljivim vjetaenje
obrane, neutemeljeni i kao takvi se odbijaju. Dalje, Apelacijsko
vijee Suda BiH je istaknulo da je apelant u inkriminirano
vrijeme bio odgovorna osoba, ravnatelj u pravnoj osobi
"Croherc AG", te je u svojstvu ravnatelja i odgovorne osobe bio
odgovoran za zakonito poslovanje ove pravne osobe,
ukljuujui i plaanje svih poreznih obveza na nain kako je to
propisano Zakonom o porezu na promet proizvoda i usluga.
Imajui u vidu da je na temelju izvedenih dokaza nedvojbeno
utvreno da je apelant, postupajui u tom svojstvu, tj. kao
odgovorna osoba koja postupa u ime i za raun pravne osobe
"Croherc AG", svjesno i voljno poduzetim radnjama, opreno
odredbama iz l. 7. i 8. Zakona o porezu na promet proizvoda i
usluga, uskratio plaanje sredstava iz poreznih i drugih
fiskalnih obveza u FBiH, Apelacijsko vijee Suda BiH je
ustanovilo da je prvostupanjski sud pravilno zakljuio da se u
inkriminiranim radnjama stjeu sva objektivna i subjektivna
obiljeja kaznenog djela zlouporaba ovlasti u gospodarstvu iz
lanka 259. KZFBiH.
48. Apelacijsko vijee Suda BiH je ponovilo da je
prvostupanjski sud nedvojbeno utvrdio da stvarnog prometa
navedenom robom u veleprodaji (sa osobama koje su oznaene
kao fiktivne) nije bilo, nego da je financijska dokumentacija
sluila kao pokrie prometa novca koji nije pratio promet
robom, a sve s ciljem da se izbjegne nastala obveza plaanja
poreza. Takav nain postupanja jasno ukazuje da je subjektivnu
stranu takvog postupanja inio izravni umiljaj, tj. postojanje
svijesti i volje optuenog upravljene na izbjegavanje obveze
plaanja poreznih davanja, iz ega nedvojbeno proizlazi i
namjera optuenog da pribavi protupravnu imovinsku korist.
Prema tome, iz same naravi i karaktera poduzetih
inkriminiranih radnji i naina njihovog poduzimanja (lana
dokumentacija, nepostojanje stvarnog prometa, poslovanje sa
fiktivnim i nepostojeim tvrtkama itd.) prvostupanjski sud je
izveo nedvojben zakljuak da je apelant bio svjestan njihovog
znaaja i nedoputenosti, dakle, da ih je inio uz postojanje

Petak, 12. 8. 2016.

volje i svijesti, te namjere upravljene da se pribavi protupravna


imovinska korist koja je ostvarena u utvrenom iznosu od
18.661.024.00 KM. Takav apelantov subjektivni odnos prema
inkriminiranim radnjama, i prema ocjeni Apelacijskog vijea
Suda BiH, nije sporan ako se imaju u vidu radnje koje su
poduzimane radi izbjegavanja plaanja navedenih obveza, a to
nedvojbeno proizlazi iz manjkavosti i nedostataka koji su
utvreni u financijskoj dokumentaciji, dakle, nepravilnosti koje
su postojale u poslovanju pravne osobe iji je ravnatelj i
odgovorna osoba bio optueni. To nedvojbeno potvruje da su
posve neutemeljeni prizivni prigovori obrane kojim se osporava
umiljaj, odnosno krivnja optuenog za navedene radnje. Pri
takvom stanju stvari, Apelacijsko vijee Suda BiH je ustanovilo
da nije relevantna okolnost tko je neposredno sainjavao lanu
dokumentaciju, odnosno potpisivao lano sainjene otpremnice
i fakture, a to apelant i njegova obrana u prizivima posebice
istiu kao okolnost koja bi optuenog oslobodila odgovornosti.
Stoga je Apelacijsko vijee Suda BiH navelo da je
prvostupanjski sud izveo pravilan zakljuak da se u
apelantovim poduzetim radnjama stjeu sva objektivna i
subjektivna obiljeja zakonskog bia kaznenog djela
zlouporaba ovlasti u gospodarstvu iz lanka 259. stavak 2.
KZFBiH, ukljuujui i apelantovu namjeru upravljenu na
pribavljanje protupravne imovinske koristi za, kako je
ustanovio prvostupanjski sud, pravnu osobu "Croherc AG" u
kojoj je optueni obnaao funkciju ravnatelja.
49. Apelacijsko vijee Suda BiH se oitovalo i na
apelantove navode u svezi sa pogrenom primjenom procesnog
prava, koje je apelant osporavao navodei da je sud propustio
primijeniti relevantne odredbe ZKPBiH i KZ, kao i da je
propustio navesti koje je odredbe primijenio pri izricanju
glavne i sporedne kazne, kao i koji je kazneni zakon
primijenjen, a to je Apelacijsko vijee Suda BiH analiziralo i
navelo da je prvostupanjski sud ispunio svoju zakonsku obvezu
na nain da je ispitivao i utvrivao injenice koje se odnose na
zakonska obiljeja kaznenog djela, krivnju optuenog, kao i
utvrivanje odgovarajuih injenica za izricanje adekvatne
kaznenopravne sankcije. Meutim, prema miljenju
Apelacijskog vijea Suda BiH, radi se o nepravilnostima u
svezi sa primjenom materijalnog zakona, to se u prizivima
obrane pravilno primjeuje, te ih je Apelacijsko vijee Suda
BiH razmatralo u dijelu koji se odnosi na pogrenu primjenu
kaznenog zakona u kojem pravcu je i preinaena pobijana
presuda. Dakle, prizivni prigovori koji su isticani u kontekstu
povrede kaznenog postupka iz lanka 297. stavak 2. ZKP imaju
karakter prigovora povrede kaznenog zakona, te su razmatrani
u dijelu navoda koji se bave prizivnom osnovom iz lanka 298.
ZKPBiH.
50. Apelacijsko vijee Suda BiH je, dakle, u okviru
ispitivanja priziva u odnosu na lanak 298. ZKPBiH a u svezi
sa povredom kaznenog zakona utvrdilo da je prvostupanjski sud
primijenio kombinaciju kaznenih zakona (KZFBiH i KZBiH),
to je opreno naelu da se moe primijeniti samo jedan
materijalni zakon na konkretan sluaj, te je utvreno da se
prizivom utemeljeno ukazuje na primjenu materijalnog
kaznenog zakona u izricanju kaznenih sankcija, odnosno
primjeni mjere obveznog oduzimanja imovinske koristi.
Apelacijsko vijee Suda BiH je pri tomu navelo da je
prvostupanjski sud primijenio zakon koji je stroi za apelanta
kao optuenog obzirom na to da KZFBiH koji je vaio u
vrijeme poinjenja djela na posve drugaiji i povoljniji nain za
optuenog regulira ovu mjeru i njezinu primjenu. Naime, i
pored odredbe iz lanka 113. KZFBiH u kojoj je jasno
odreeno da se imovinska korist pribavljena kaznenim djelom
poinitelja za poduzee ili drugu pravnu osobu oduzima od tog
poduzea ili druge pravne osobe, prvostupanjski sud navedenu

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

mjeru je izrekao na temelju lanka 111. KZBiH i imovinsku


korist oduzima od apelanta iako se u izreci pobijane presude
kae da je korist pribavljena za pravnu osobu u kojoj je bio
uposlen. Imajui u vidu nain na koji je prvostupanjski sud u
pobijanoj presudi na predmetni sluaj primijenio kazneni
zakon, Apelacijsko vijee Suda BiH je utvrdilo da je time
prvostupanjski sud kaznenopravnu kvalifikaciju uinjenog djela
zasnovao na odredbi iz lanka 259. stavak 2. KZFBiH iz 1998.
godine (kazneno djelo zlouporaba ovlasti u gospodarstvu, koje
kao takvo i ne postoji u KZBiH), dok je kaznene sankcije,
odnosno mjeru oduzimanja imovinske koristi odmjerio i
izrekao pozivajui se kako na navedenu odredbu iz KZFBiH,
tako i na odredbe iz l. 39, 40, 42. i 48, odnosno l. 110. i 111.
KZBiH, pri emu je izostavio (zaboravio) odredbu iz lanka 46.
KZBiH, pa nije jasno na temelju kojeg zakona je izrekao
novanu kaznu, to je u prizivima pravilno primijeeno. To je,
prema miljenju Apelacijskog vijea Suda BiH, jo jedan od
razloga koji ukazuje na utemeljenost prizivnih prigovora da je u
predmetnom sluaju trebalo primijeniti u cijelosti samo
KZFBiH iz 1998. godine, jer je taj kazneni zakon vaio u
vrijeme poduzimanja inkriminiranih radnji i povoljniji je za
apelanta. Poto je prvostupanjski sud nepravilno primijenio
kazneni zakon, to je Apelacijsko vijee Suda BiH primjenom
odredbe lanka 314. stavak 1. ZKPBiH preinailo
prvostupanjsku presudu na nain kako je i navedeno u izreci
presude.
Apelacija
a) Navodi iz apelacije
51. Apelant smatra da mu je osporenim odlukama
povrijeeno pravo iz lanka II/3.(e) Ustava Bosne i
Hercegovine i pravo iz lanka 6. st. 1. i 2. Europske konvencije
za zatitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu:
Europska konvencija), istiui da su navedene presude
utemeljene na proizvoljnoj primjeni materijalnog i procesnog
prava (odredbe KZFBiH i ZKPBiH), proizvoljno utvrenom
injeninom stanju, povredi prava na obrazloenu sudsku
odluku, to apelantu nije sudio stvarno nadlean sud, te povredi
prava na presumpciju nevinosti. Glede arbitrarne primjene
odredaba KZFBiH na temelju kojih je proglaen krivim da je
poinio kazneno djelo zlouporaba ovlasti u gospodarstvu iz
lanka 259. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. toka 3. citiranog
zakona, tvrdi da osporene presude, ustvari, sadre sve elemente
kaznenog djela porezna utaja iz lanka 272. citiranog zakona, a
ne kaznenog djela za koje je osuen. U tom pravcu apelant
istie da konstrukcije koje su koritene u izreci i obrazloenju
jasno upuuju na to da je u pitanju kazneno djelo utaja poreza
za koje je nastupila zastara (31. srpnja 2011. godine). Povredu
prava na pravino suenje zbog proizvoljne primjene procesnog
prava ZKPBiH apelant vidi u injenici da sudovi osporenim
presudama nisu utvrdili autentinost i vjerodostojnost
dokumentacije na temelju koje je osuen za kazneno djelo
zlouporaba ovlasti u gospodarstvu. Naime, kao dokaz u
predmetu protiv apelanta Tuiteljstvo je uvelo dokaz DT3
(potvrda o privremenom oduzimanju predmeta od 21. veljae
2012. godine) za koju dokumentaciju apelant navodi da njezina
autentinost i vjerodostojnost nikada nisu dokazane, da Sudu
BiH, kao i apelantovoj obrani nisu prezentirani dokazi, odnosno
"lanac posjedovanja", odnosno kontrola posjedovanja ovih
dokumenata, pri emu se apelant poziva na izjave svjedoka koje
su dane u tijeku postupka, te koji su navodili nezakonito
oduzimanje dokumentacije EUFOR-a u tijeku 2001. godine,
bez zapisnika, to sve ini nezakonitim provedene radnje prema
ranije vaeem ZKP Federacije BiH, kao i sada vaeem
ZKPBiH (l. 10, 65, 66. i 68. ZKPBiH). U tom pravcu apelant
ukazuje da, osim to je dokumentacija nezakonito oduzeta,

Broj 59 - Stranica 29

Tuiteljstvo nije postupilo sukladno lanku 71. ZKPBiH,


odnosno da je dano proizvoljno i iroko tumaenje na
apelantovu tetu, to nije dozvoljeno, kao i da je svjedok na ije
se svjedoenje sud poziva (Nikola Fabijani) dao izjavu da nije
bilo zapisnika o preuzimanju dokumentacije, kao i da ovaj
svjedok nema nita sa apelantom i pravnom osobom "Croherc
AG" Mostar, posebice u inkriminiranom razdoblju. Apelant se
u tom pravcu pozvao na praksu Ustavnog suda u predmetima
br. AP 291/08 i AP 3364/10. Takoer, apelant navodi da se i
nalaz vjetaka bazira na nezakonitom dokazu, materijalnoj
dokumentaciji, to je sve dovelo do povrede apelantovog prava
na pravino suenje. Dalje, apelant ukazuje da Sud BiH nije
tono naveo koji uvjeti iz l. 7. i 8. Zakona o porezu na promet
nisu ispunjeni, odnosno koji lanci drugih propisa nisu
ispotovani kako bi se utvrdilo postojanje kaznenog djela, te se
apelant u tom pravcu poziva na komentar ZKPBiH, koji
upuuje da, kada su u pitanju kaznena djela sa blanketnom
dispozicijom, uvijek mora postojati povezanost sa
materijalnopravnim propisima na koje se odnose te dispozicije.
Takoer, apelant smatra da osporenim odlukama nije
obrazloeno da kazneno djelo za koje je osuen moe biti
poinjeno iskljuivo izravnim umiljajem, te je zakljuak o
postojanju apelantovog umiljaja Sud BiH morao
argumentirano obrazloiti. Umjesto toga, prema apelantovim
navodima, Sud BiH je parafrazirao umiljaj, jer nije obrazloio
apelantovu svijest glede zakljuka da je znao, htio i svjesno
sudjelovao u bilo kojem obliku organiziranja ili poslovanja
fiktivnih tvrtki, da nije obrazloen ni zakljuak da je apelant bio
svjestan lane dokumentacije, da se ne obrazlae umiljaj glede
koritenja lane dokumentacije, niti apelantova namjera da
pribavi imovinsku korist pravnoj osobi, kao ni njegov motiv
obzirom na to da nije vlasnik pravne osobe. Dalje, apelant
ukazuje na nedostatke u obrazloenju osporenih presuda, kao i
dokaza o odlunim injenicama, odnosno o "duplom
knjigovodstvu", "da je roba zavravala na 'crnom tritu'" i
uplatama "gotovog novca od stvarnih kupaca na raun fiktivnih
tvrtki i prebacivanje na raun 'Croherca' AG", a to apelant
dovodi u svezu sa pogreno utvrenim injeninim stanjem.
Povredu prava na presumpciju nevinosti apelant, takoer,
dovodi u svezu sa proizvoljno utvrenim injeninim stanjem
na temelju kojeg se, kako on smatra, temelje osporene presude,
smatrajui pogrenim njihov zakljuak da sporna pravna osoba
nije uredno izmirivala svoje obveze za koje tvrdi da su u
svakom pojedinanom sluaju uredno izmirene. Takoer,
smatra pogrenim stajalite Suda BiH da je sporna pravna
osoba poslovala sa tzv. fiktivnim pravnim osobama i da je
izdavala fiktivne narudbenice, koje termine vjetak
Tuiteljstva pogreno koristi, odnosno paualno konstatira u
svom nalazu, odnosno da "daje sebi za pravo da donosi
zakljuak je li neka tvrtka fiktivna ili nije", te, s tim u svezi,
istie da "sve dok su gospodarska drutva upisana u sudski
registar i dok se u njemu ne izvre promjene, ne moe se
smatrati da su ta gospodarska drutva nepostojea ili fiktivna".
Dalje napominje da je nepobitno da je poslovao sa navedenih
16 tvrtki koje su sudovi osporenim presudama okarakterizirali
kao "fiktivne tvrtke", da je promet sa njima ostvarivao putem
rauna otvorenog u Hercegovakoj banci, sve sukladno odredbi
lanka 4. stavak 1. Zakona o unutarnjem platnom prometu. Na
koncu, istie da je trenutano hospitaliziran na Klinici za
psihijatriju u Mostaru, da ivi u zajednikom kuanstvu sa
suprugom, sinom i majkom, te da bi stupanjem na izdravanje
kazne zatvora bilo ugroeno izdravanje cijele njegove obitelji.
b) Odgovor na apelaciju
52. Sud BiH u odgovoru na apelaciju, prije svega, ukazao
je na to da apelant u apelaciji nije naveo nove argumente i
dokaze koje ve nije isticao u prizivu izjavljenom protiv

Broj 59 - Stranica 30

SLUBENI GLASNIK BiH

prvostupanjske presude na koje je Apelacijsko vijee dalo


valjano i argumentirano obrazloenje, zbog ega smatra da
osporenim odlukama nisu povrijeena apelantova prava na koja
je ukazao u apelaciji, zbog ega predlae da se predmetna
apelacija odbije kao neutemeljena.
53. Tuiteljstvo je u odgovoru na apelaciju navelo da su
navodi paualni i neutemeljeni, kao i da su isticani pred
redovitim sudom, te da apelaciju treba odbiti kao neutemeljenu.
IV. Relevantni propisi
54. U Kaznenom zakonu Federacije Bosne i
Hercegovine ("Slubene novine FBiH" br. 43/98, 2/99, 15/99,
29/00, 59/02 i 19/03) relevantne odredbe glase:
lanak 113.
Ako je kaznenim djelom uinitelja pribavljena imovinska
korist za poduzee ili drugu pravnu osobu, ta e se korist
oduzeti od tog poduzea ili druge pravne osobe.
Zloupotreba ovlasti u gospodarstvu
lanak 259.
(1) Odgovorna osoba u pravnoj osobi koja obavlja
gospodarstvenu djelatnost i koja u namjeri pribavljanja
protupravne imovinske koristi za pravnu osobu u kojoj je
zaposlena:
1) stvara ili dri nedoputene fondove u zemlji ili
inozemstvu;
2) sastavljanjem isprava neistinitog sadraja, lanim
bilansima, procjenama ili inventariranjem ili drugim lanim
prikazivanjem ili prikrivanjem injenica neistinito prikazuje
stanje i kretanje sredstava i rezultata poslovanja pa na taj
nain dovede u zabludu organe upravljanja u pravnoj osobi
prilikom donoenja odluka o poslovima upravljanja;
3) uskrati plaanje sredstava iz poreznih i drugih fiskalnih
obveza u Federaciji utvrenih zakonom;
4) sredstva kojima raspolae koristi protivno njihovoj
namjeni;
5) na drugi nain grubo povrijedi ovlasti u pogledu
raspolaganja, koritenja ili upravljanja imovinom pravne
osobe, kaznit e se zatvorom od est mjeseci do pet godina.
(2) Ako je djelom iz stavka 1. ovog lanka pribavljena
imovinska korist u iznosu koji prelazi 200.000 KM, kaznit e se
zatvorom od jedne do osam godina.
55. Zakon o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH" br. 3/03,32/03, 6/03, 26/04, 63/04,
13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08,
58/08, 12/09, 16/09, 93/09) u relevantnom dijelu glasi:
lanak 68.
Popis privremeno oduzetih predmeta i isprava
(1) Nakon privremenog oduzimanja predmeta i isprava, u
zapisniku e se popisati privremeno oduzeti predmeti i isprave i
o tome izdati potvrda.
(2) Ako popis predmeta i isprava nije mogu, predmeti i
dokumentacija e se staviti u omot i zapeatiti.
(3) Predmet koji je oduzet fizikoj, odnosno pravnoj osobi
ne moe se prodati, pokloniti ili na drugi nain njime
raspolagati.
lanak 70.
uvanje privremeno oduzetih predmeta i isprava
Privremeno oduzeti predmeti i isprave pohranjuju se u
Sudu ili Sud na drugi nain osigurava njihovo uvanje.
lanak 71.
Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i isprava
(1) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i
isprava obavlja Tuitelj.

Petak, 12. 8. 2016.

(2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i isprava


Tuitelj je duan obavijestiti osobu ili poduzee kojem su
predmeti oduzeti, suca za prethodni postupak i branitelja.
(3) Pri otvaranju i pregledu oduzetih predmeta i isprava
mora se voditi rauna da njihov sadraj ne saznaju neovlatene
osobe.
lanak 285.
Presuda kojom se optuenik proglaava krivim
(1) U presudi kojom se optuenik proglaava krivim, Sud
e izrei:
a) za koje se kazneno djelo optuenik proglaava krivim,
uz navoenje injenica i
okolnosti koje ine obiljeja kaznenog djela, kao i onih od
kojih ovisi primjena
odreene odredbe Kaznenog zakona,
b) zakonski naziv kaznenog djela i koje su odredbe
Kaznenog zakona primijenjene,
(...)
lanak 290.
Sadraj presude
(...)
(4) Ako je optuenik proglaen krivim, izreka presude
mora obuhvatiti potrebne podatke
iz lanka 285. ovog Zakona, a ako je osloboen optube
ili je optuba odbijena,
izreka presude mora obuhvatiti opis djela za koje je
optuen (...)
(...)
(7) Sud e odreeno i potpuno iznijeti (...) kojim razlozima
se rukovodio pri rjeavanju pravnih pitanja, a naroito pri
utvrivanju postoji li kazneno djelo i kaznena odgovornost
optuenika i pri primjenjivanju odreenih odredaba Kaznenog
zakona na optuenika i njegovo djelo.
lanak 297.
Bitne povrede odredaba kaznenog postupka
(1) Bitna povreda odredaba kaznenog postupka postoji:
g) ako je Sud donio presudu a nije bio stvarno nadlean ili
ako je nepravilno odbio optubu zbog stvarne nenadlenosti,
i) ako se presuda temelji na dokazu na kome se po
odredbama ovog zakona ne moe temeljiti presuda,
k) ako je izreka presude nerazumljiva, proturjena sama
sebi ili razlozima presude ili ako presuda uope ne sadri
razloge ili u njoj nisu navedeni razlozi o odlunim injenicama.
(2) Bitna povreda odredaba kaznenog postupka postoji i
ako Sud za vrijeme pripremanja glavnog pretresa ili u tijeku
glavnog pretresa ili prilikom donoenja presude nije primijenio
ili je nepravilno primijenio koju odredbu ovog zakona, a to je
bilo ili je moglo biti od utjecaja na zakonito i pravilno
donoenje presude.
lanak 299.
Pogreno ili nepotpuno utvreno injenino stanje
(1) Presuda se moe pobijati zbog pogreno ili nepotpuno
utvrenog injeninog stanja kad je Sud neku odlunu injenicu
pogreno utvrdio ili je nije utvrdio.
(2) Nepotpuno utvreno injenino stanje postoji i kad na
to ukazuju nove injenice ili novi dokazi.
56. U Zakonu o Sudu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH" br. 49/09 - preieni tekst, 74/09 i 97/09) u
relevantnom dijelu glasi:
lanak 7.
(Kaznena nadlenost)
(2) Sud je dalje nadlean za kaznenadjela utvrena
zakonima Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i
Brko Distrikta Bosne i Hercegovine kada ta kaznena djela:

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

b) mogu imati ozbiljne reperkusije ili tetne posljedice na


gospodarstvo Bosne i Hercegovine, ili mogu izazvati druge
tetne posljedice za Bosnu i Hercegovinu ili mogu izazvati
ozbiljnu ekonomsku tetu ili druge tetne posljedice izvan
teritorija datog entiteta ili Brko Distrikta Bosne i
Hercegovine.
57. U Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga
Federacije Bosne i Hercegovine -preieni tekst (preieni
tekst Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga obuhvaa:
Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga, koji je objavljen
u "Slubenim novinama Federacije BiH" broj 6/95, Zakon o
izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i
usluga, objavljen u "Slubenim novinama Federacije BiH" br.
25/97, 13/00, 36/00, Ispravku Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, objavljenu u
"Slubenim novinama Federacije BiH" broj 54/00, i Zakon o
izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i
usluga, objavljen u "Slubenim novinama Federacije BiH" broj
22/01, koji je stupio na snagu 1. lipnja 2001. godine) relevantne
odredbe glase:
lanak 5.
Porez na promet proizvoda plaa se na promet proizvoda
koji slue krajnjoj potronji.
lanak 6.
Prometom proizvoda koji slue krajnjoj potronji smatra
se svaka prodaja proizvoda, ako ovim zakonom nije drukije
propisano.
Prometom proizvoda koji slue krajnjoj potronji, u
smislu ovog zakona smatra se i:
[]
lanak 7.
Ne smatra se prometom proizvoda koji slue krajnoj
potronji:
1. prodaja proizvoda, pravnoj osobi koja se bavi
trgovinom, a koja je te proizvode nabavila radi daljnje prodaje;
2. prodaja proizvoda, pravnoj osobi koja se bavi
ugostiteljskom djelatnou, drugoj pravnoj osobi koja je
registrirana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a koja te
proizvode nabavlja radi prerade, odnosno daljnje prodaje;
3. prodaja rabljenih stvari neposredno izmeu graana i
putem komisione prodaje, osim prodaje ili davanja bez naknade
rabljenih putnikih automobila, ostalih motornih vozila i
plovnih objekata, kao i prodaja poljoprivrednih proizvoda koja
se obavlja meu graanima na pijacama i sajmovima;
4. uvoz proizvoda, radi daljnje prodaje;
5. prodaja proizvoda pravnoj osobi koja se bavi
remontom, popravkom i servisiranjem proizvoda radi ugradnje
u proizvode koji se popravljaju i servisiraju.
lanak 8.
Proizvode iz lanka 7. stavak 1. to. 1., 2. i 5. ovog zakona
kupcima iz tog lanka moe prodati pravna osoba koja se bavi
proizvodnjom, pravna osoba koja se bavi trgovinom koja je
registrirana za obavljanje prometa na veliko, te poduzee koje
je registrirano za uvoz pod slijedeim uvjetima:
1. da se proizvodi prodaju sa skladita ili drugih
prodajnih mjesta, koja se za te proizvode zaduuju po prodajnoj
cijeni, a u koju nije ukljuen (ukalkuliran) porez na promet
proizvoda ili tranzitno (promet na veliko).
Izuzetno, od odredbe ove toke prodaja proizvoda moe se
vriti i iz prodavnica koje se sa proizvodima zaduuju po
prodajnim cijenama sa ukljuenim porezom na promet uz uvjet
da porezni obveznik vodi evidenciju o proizvodima koji su
prodati sa porezom na promet odnosno bez poreza na promet.
2. da se proizvodi prodaju na temelju pismene
narudbenice kupca za svaku pojedinanu nabavku uz obvezno

Broj 59 - Stranica 31

izdavanje fakture i uz bezgotovinsko plaanje (virmanom sa


iro-rauna kupca na iro-raun prodavca, kompenzacijom,
cesijom i sl.);
3. da je kupac, prije preuzimanja proizvoda, odnosno
prije ispostavljanja fakture, dao prodavcu pismenu izjavu,
odnosno specifikaciju materijala koja mora biti numerirana,
datirana i potpisana od ovlaene osobe, da e kupljene
proizvode koristiti iskljuivo za svrhe iz lanka 7. stavak 1. to.
1., 2, i 5. ovog zakona;
4. da je u fakturi o prodaji proizvoda prodavac unio
napomenu da su proizvodi prodati bez obraunavanja poreza
na promet proizvoda, te na temelju pismene izjave odnosno
specifikacije materijala;
5. da prodavac primljenu izjavu kupca, odnosno
specifikaciju materijala prikljui kopiji fakture o prodatim
proizvodima.
Pored osoba iz stavka 1. ovog lanka, pravne osobe i
graani mogu prodavati, pod uvjetom da se plaanje obavlja sa
iro-rauna kupca na iro-raun prodavca:
1. vlastite i druge proizvode pravnim osobama koje te
proizvode nabavljaju radi daljnje prodaje, prerade ili kao
opremu;
2. poljoprivredne proizvode pravnoj osobi ili radnji koje
se bave proizvodnjom, ugostiteljstvom odnosno trgovinom, koje
te proizvode nabavljaju radi daljnje prodaje, reprodukcije ili
prerade;
3. industrijske i druge otpatke (krpe i druge tekstilne
otpatke, staro eljezo, staklo, otpadni ili rabljeni papir, karton,
ljepenku i dr.) pravnoj osobi ili radnji koji se bave
proizvodnjom ili trgovinom.
Federalni ministar finansija - Federalni ministar financija
(u daljem tekstu: ministar) propisat e u kojim sluajevima se
plaanje nee obaviti preko iro-rauna.
V. Dopustivost
58. Sukladno lanku VI/3.(b) Ustava Bosne i
Hercegovine, Ustavni sud, takoer, ima apelacijsku nadlenost
u pitanjima koja su sadrana u ovom ustavu kada ona postanu
predmetom spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i
Hercegovini.
59. Sukladno lanku 18. stavak (1) Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud moe razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svi
uinkoviti pravni lijekovi mogui prema zakonu i ako se
podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj
apelacije primio odluku o posljednjem uinkovitom pravnom
lijeku koji je koristio.
60. U konkretnom sluaju predmet osporavanja
apelacijom je Presuda Suda BiH broj S1 2 K 005972 13 K 2
od 31. listopada 2014. godine protiv koje nema drugih
uinkovitih pravnih lijekova moguih prema zakonu. Potom,
osporenu presudu apelant je primio 11. veljae 2015. godine, a
apelacija je podnesena 2. travnja 2015. godine, dakle, u roku od
60 dana, kako je propisano lankom 18. stavak 1. Pravila
Ustavnog suda. Konano, apelacija ispunjava i uvjete iz lanka
18. st. 3. i 4. Pravila Ustavnog suda, jer ne postoji neki formalni
razlog zbog kojeg apelacija nije dopustiva, niti je oigledno
(prima facie) neutemeljena.
61. Imajui u vidu odredbe lanka VI/3.(b) Ustava Bosne i
Hercegovine, te lanka 18. st. (1), (3) i (4) Pravila Ustavnog
suda, Ustavni sud je utvrdio da apelacija ispunjava uvjete glede
dopustivosti.
VI. Meritum
62. Apelant ukazuje da mu je osporenim presudama
povrijeeno pravo iz lanka II/3.(e) Ustava Bosne i
Hercegovine i lanka 6. st. 1. i 2. Europske konvencije.

Broj 59 - Stranica 32

SLUBENI GLASNIK BiH

Pravo na pravino suenje


63. lanak II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine:
Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine uivaju
ljudska prava i temeljne slobode iz ovog lanka stavak 2., to
ukljuuje:
e)Pravo na pravino sasluanje u graanskim i krivinim
stvarima, i druga prava vezana za krivine postupke.
64. lanak 6. Europske konvencije u relevantnom dijelu
glasi:
1. Prilikom utvrivanja graanskih prava i obveza ili
osnovanosti bilo kakve krivine optube protiv njega, svako ima
pravo na pravinu i javnu raspravu u razumnom roku pred
neovisnim i nepristranim, zakonom ustanovljenim sudom. (...).
2. Svako tko je optuen za krivino djelo smatra se
nevinim dok se njegova krivica po zakonu ne dokae.
65. U konkretnom sluaju se radi o kaznenom postupku u
kojem je apelant proglaen krivim za kazneno djelo propisano
zakonom, zbog ega je osuen na kaznu zatvora kao glavnu
kaznu i novanu kaznu kao sporednu kaznu. Dakle, ishod
predmetnog postupka bio je od odluujueg znaaja za
utvrivanje utemeljenosti bilo kakve "kaznene optube" protiv
apelanta, pa je lanak 6. Europske konvencije u konkretnom
sluaju primjenjiv.
66. Ustavni sud zapaa da apelant povredu prava na
pravino suenje vidi u injenici da mu nije sudio stvarno
nadlean sud, da se osporene presude temelje na proizvoljnoj
primjeni materijalnog i procesnog prava, nezakonitim
dokazima, proizvoljno utvrenom injeninom stanju, povredi
prava na presumpciju nevinosti i povredi prava na obrazloenu
sudsku odluku. Osim toga, Ustavni sud primjeuje da su ovi
navodi meusobno isprepleteni, te da upuuju jedan na drugi,
sve u okviru navoda o povredi prava na pravino suenje.
Meutim, Ustavni sud ukazuje da se apelacijski navodi o
povredi prava na pravino suenje najveim dijelom odnose na
prigovore u svezi sa povredom pravila postupka ija je
posljedica koritenje nezakonitih dokaza na kojima je
utemeljena sudska odluka, te prigovore koji se odnose na
obrazloenja osporenih presuda u svezi sa pitanjima koja imaju
kljuni znaaj za odluenje, a koji proizlaze iz samog kaznenog
djela koje je apelantu stavljeno na teret i utvrenjima redovitih
sudova u svezi sa navedenim.
Nezakonitost dokaza na kojima se temelji presuda
67. Apelant smatra da su pobijane odluke Suda BiH
utemeljene na nezakonito pribavljenom dokazu, ija je
posljedica krenje njegovog prava na pravino suenje.
68. U svezi s tim, Ustavni sud podsjea na stajalite
Europskog suda za ljudska prava da njegova zadaa nije da
ocjenjuje prihvatljivost dokaza umjesto domaih sudova iako
moe ispitivati nain na koji se s tim dokazima postupalo kao
bitnim elementom pri odluivanju je li suenje bilo pravino, te
su, tako, pravila o dokazima, uglavnom, pitanje za domae
sudove. Osim toga, Ustavni sud ukazuje na praksu Europskog
suda iz koje slijedi da prihvaanje nezakonito dobivenih dokaza
ne predstavlja samo po sebi krenje lanka 6. Europske
konvencije, ali je Europski sud u predmetu Schenk protiv
vicarske utvrdio da to moe dovesti do nepravinosti, ovisno o
injenici konkretnog predmeta (vidi, Europski sud, Schenk
protiv vicarske, presuda od 12. srpnja 1988. godine, broj
predstavke 1086/84, Serija A-140, stavak 49). Naime, u toj
odluci Europski sud je izrazio stajalite da lanak 6. Europske
konvencije ne sadri niti jedno pravilo koje regulira pitanje
prihvatljivosti dokaza, nego da je to pitanje u iskljuivoj
nadlenosti domaeg zakonodavstva, te da, sukladno
navedenom, prihvaanje nezakonitih dokaza ne znai samo po
sebi povredu lanka 6. Europske konvencije, da Europski sud

Petak, 12. 8. 2016.

ispituje postupak kao cjelinu, odnosno jesu li sudovi


koritenjem tog nezakonitog dokaza osobu liili prava na
pravino suenje. Pri tomu posebice e se ocijeniti je li
nezakoniti dokaz bio jedini dokaz na kojem je odluka koja se
pobija utemeljena.
69. Ustavni sud zapaa da apelant, prije svega, ukazuje da
je nalaz vjetaka Tuiteljstva na kojem se, uglavnom, temelje
osporene presude izraen na osnovi oduzete dokumentacije
(Napomena: radi se o dokazu T-3, potvrdi Dravne agencije za
istrage i zatitu - RU Mostar broj 16-12/1-2-04-1-1/12 od
21.2.2012. godine o privremenom oduzimanju predmeta od
rednog broja 1 do rednog broja 46 po naredbi Suda BiH broj S1
2 K 005972 11 KRN od 23.12.2011. godine navedenom u
okviru liste materijalnih dokaza koji su provedeni tijekom
postupka vidi stranicu broj pet prvostupanjske presude) ija
autentinost i vjerodostojnost nisu dokazane, odnosno da se
osporene presude temelje na dokazu koji je pribavljen
povredama odredaba ZKP, jer u konkretnom sluaju ne postoji
lanac jasnog dranja oduzetih dokumenata, te da nije
postupljeno sukladno lanku 71. ZKPBiH.
70. Ustavni sud zapaa da je u drugostupanjskoj presudi
navedeno da je materijalna dokumentacija oduzeta i pronaena
u prostorijama Hercegovake banke, koja je bila osniva pravne
osobe "Croherc AG", zbog ega je neutemeljen navod da nije
oduzeta od "Croherca AG" i da ne postoji lanac posjedovanja.
Dokumentacija je, kako je Sud BiH naveo, oduzeta na temelju
lanka 65. ZKPBiH "i po ocjeni vijea je izvorna
dokumentacija", iju autentinost "paualnim navoenjem [...]
da se ista u proteklom razdoblju nalazila na vie lokacija"
apelant nije doveo u pitanje. Osim toga, Sud BiH se pozvao na
odredbe l. 65, 68. i 69. ZKP i naveo da je u potvrdi navedeno
da je ona oduzeta od Nikole Fabijania sa poukom o pravnom
lijeku i navodom da se pohranjuje u Sudu BiH, pa postupak
oduzimanja nije bio protivan odredbama ZKP. Dalje, u odnosu
na otvaranje privremeno oduzete dokumentacije, Sud BiH je
naveo da je to bilo nepotrebno u konkretnom predmetu, jer je
ona popisana i navedena, ime se dokumentacija identificirala i
osigurala njezina istovjetnost, pa nije postojala obveza iz lanka
71. ZKPBiH.
71. U svezi sa ovim navodima Suda BiH, Ustavni sud
ukazuje da je u Odluci broj AP 2079/13 od 20. travnja 2016.
godine zakljuio da nije dolo do povrede prava na pravino
suenje iz lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine, zato to
tuitelj nije izvrio otvaranje i pregled privremeno oduzetih
predmeta i dokumentacije. S tim u svezi, naglaeno je:
"...proizlazi da je pretresanje apelantova automobila, kojom
prigodom je naena droga, obavljeno na temelju naredbe
nadlenog tuitelja koja je kao dokaz provedena u
postupku...nadalje, u svezi sa pretresom oduzetom materijom,
izdat je zapisnik o pretresanju, te potvrda o oduzimanju u kojim
je oduzeti predmet individualiziran i jasno odreen, odnosno
izvren je popis u smislu lanka 132. stavak 1. ZKPRS u svezi
sa l. 62. i 63. istog zakona..." (vidi toku 51. citirane presude).
Meutim, u navedenom predmetu, za razliku od konkretnog
sluaja, predmeti su oduzeti izravno od apelanta, tj. od
osumnjiene osobe, te su u njezinoj nazonosti oni
identificirani i popisani, a ona je imala mogunost izjaviti
pravni lijek. U konkretnom sluaju prva dilema se vee za lanac
posjedovanja, jer predmetna dokumentacija je izuzeta iz
prostorija Hercegovake banke iz koje je jo 2002. godine
EUFOR vrio izuzimanja razne dokumentacije bez bilo kakve
sudske naredbe, kao i traga o izuzimanju i vraanju
dokumentacije (ne postoje zapisnici o izuzimanju i vraanju
dokumentacije, niti sud to obrazlae). Dalje, u konkretnom
sluaju predmetna dokumentacija nije oduzeta od apelanta (u
njegovoj nazonosti), kao to nije ni identificirana u

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

apelantovoj nazonosti, slijedom ega apelant nije ni imao


mogunost izjaviti prigovor, te pravne lijekove prigodom
oduzimanja, odnosno identifikacije dokumentacije. Ulogu
apelanta, odnosno osumnjiene a kasnije osuene osobe, u ovoj
fazi kaznenog postupka ne moe nadomjestiti steajni upravnik
Nikola Fabijani, koji po naravi stvari nije zainteresiran za
situaciju u kojoj se naao apelant, protiv kojega je predmetna
dokumentacija koritena kao glavni dokaz u ovom postupku.
Stoga se u konkretnom sluaju ne mogu prihvatiti navodi Suda
BiH da tuitelj nije trebao vriti otvaranje dokumentacije, a
slijedom toga se ne moe ni primijeniti praksa Ustavnog suda iz
predmeta broj AP 2079/13.
72. Prema miljenju Ustavnog suda, u konkretnom sluaju
se treba primijeniti praksa iz predmeta broj AP 460/12 od 15.
veljae 2015. godine u kojem je Ustavni sud utvrdio da postoji
povreda prava na pravino suenje iz lanka II/3.(e) Ustava
Bosne i Hercegovine i lanka 6. stavak 1. Europske konvencije,
jer je nain na koji su dokazi pribavljeni i upotrijebljeni u
postupku protiv apelanta utjecao na postupak u cjelini, zbog
ega u postupku nisu ispunjeni zahtjevi pravinog suenja. U
navedenoj odluci Ustavni sud je zakljuio: "Ustavni sud zapaa
da iz navedenih injenica proizlazi da su u konkretnom sluaju
oduzeti predmeti bili na uvanju u Tuiteljstvu BiH, ali da to
Tuiteljstvo nije provelo proceduru koju je propisao ZKPBiH u
odredbama lanka 71, koji je sadrajno identian lanku 135.
Zakona o kaznenom postupku Republike Srpske, iju je
primjenu ispitivao Ustavni sud u Odluci broj AP 291/08.
Naime, Ustavni sud ukazuje na to da je odredbom lanka 71.
ZKPBiH propisano da otvaranje i pregledanje privremeno
oduzetih predmeta i dokumentacije obavlja tuitelj, te da je
njegova dunost o tom postupku (otvaranju i pregledu)
obavijestiti fiziku ili pravnu osobu od koje je predmet oduzet,
suca za prethodni postupak i branitelja. U konkretnom sluaju
Ustavni sud zapaa, kako to jasno proizlazi iz injeninog
stanja predmeta, da tuitelj nije postupio prema imperativnoj
odredbi lanka 71. ZKPBiH, te nije obavio otvaranje i pregled
oduzetih predmeta od apelanta, mada navedena odredba ne
propisuje bilo kakve iznimke u kojim tuitelj nema obvezu
postupiti prema tim odredbama. Slijedom toga, Ustavni sud
smatra da se radi o nezakonitom dokazu u smislu odredaba
lanka 11. ZKPFBiH. Osim toga, Ustavni sud zapaa da su
oduzeti predmeti (droga) jedini izravni dokaz da je apelant
poinio kazneno djelo za koje je proglaen krivim, te da su svi
drugi dokazi koji su provedeni kao dokazi optube faktiki
posredni dokazi koji su u svezi s tim dokazom."
73. Dakle, opreno stajalitu Suda BiH, Ustavni sud u
Odluci broj AP 460/12 jasno zakljuuje da je odredba lanka
71. ZKPBiH obvezujua, te da se radi o imperativnoj normi,
koja u sluajevima kao to je ovaj ne predvia iznimke. Osim
toga, obzirom na to da je Sud BiH doveo u svezu "otvaranje" iz
lanka 71. ZKPBiH sa "peaenjem" iz lanka 68. stavak 2.
ZKPBiH, odnosno obvezom da se sve to je zapeaeno to se
ne moe popisati - otvori, Ustavni sud primjeuje da odredba
lanka 71. ZKP glasi: "otvaranje i pregled privremeno oduzetih
predmeta i dokumentacije", pri emu je Sud BiH oigledno
izostavio obveznost "pregleda" koji je jasan i nedvojben u
sluajevima kao to je ovaj, te je samim tim jasna i obveza
tuitelja u konkretnom sluaju.
74. Dalje, Ustavni sud smatra da Sud BiH nije na jasan i
nedvojben nain odgovorio na apelantove navode o lancu
posjedovanja dokumentacije. Naime, u postupku pred redovitim
sudom, kao i u postupku pred Ustavnim sudom apelant je iznio
vrlo konkretne navode, te dostavio odreene dokaze koji su se
odnosili na injenicu da je 2002. godine EUFOR oduzeo raznu
dokumentaciju iz Hercegovake banke bez bilo kakve sudske
naredbe, potom je ukazano na dranje dokumentacije u

Broj 59 - Stranica 33

razdoblju od deset godina na razliitim mjestima, te promjene


steajnih upravnika Hercegovake banke bez bilo kakvog
pisanog traga u prilog emu ide i dopis Agencije za bankarstvo
FBiH, kao i izjava steajnog upravnika Nikole Fabijania da
nikavi zapisnici o primopredaji dokumentacije koju je izuzimao
EUFOR nisu sainjavani, niti su sainjavani zapisnici o
primopredaji dokumentacije prigodom promjene steajnih
upravnika. Stoga, Ustavni sud smatra da su navodi Suda BiH da
nije dovedena u pitanje autentinost dokumentacije neuvjerljivi,
jer na ovako ozbiljno postavljene prigovore Sud BiH je trebao i
morao dati podrobniji odgovor pogotovu kada se ima u vidu
injenica da u ovom dijelu obrazloenja Sud BiH ne istie bilo
kakve nadnevke, te u jednoj reenici navodi svojstvo i funkciju
svjedoka Nikole Fabijania od kojeg je dokumentacija oduzeta,
uz paualno objanjenje da se radi o izvornoj dokumentaciji.
Stoga, prema miljenju Ustavnog suda, u situaciji kao to je ova
(ne postoji trag o kretanju dokumentacije, dokumentacija nije
oduzeta u apelantovoj nazonosti, niti identificirana u
apelantovoj nazonosti) najmanje to je tuitelj trebao uraditi i
to je bio duan uraditi jeste da postupi sukladno odredbama
lanka 71. ZKPBiH.
75. Imajui u vidu navedeno, Ustavni sud zakljuuje da je
nain na koji je, moe se rei, kljuni dokaz (obzirom na to da
je na temelju oduzete dokumentacije sainjen nalaz vjetaka
financijske struke po nalogu Tuiteljstva na kojem je u
pretenom dijelu donesena presuda na temelju koje je apelant
osuen na kaznu zatvora) pribavljen i upotrijebljen u postupku
protiv apelanta utjecao na postupak u cjelini, zbog ega u
postupku nisu ispunjeni zahtjevi pravinog suenja, te se ne
moe rei da je predmetni postupak bio pravian u cjelini. Zbog
navedenog, Ustavni sud smatra da je dolo do povrede lanka 6.
stavak 1. Europske konvencije.
76. Stoga, Ustavni sud smatra da je potrebno, s ciljem
zatite apelantovih ustavnih prava, ukinuti pobijanu odluku, te
predmet vratiti Sudu BiH kako bi donio novu odluku sukladno
garancijama iz lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i
lanka 6. stavak 1. Europske konvencije.
Ostali navodi
77. Imajui u vidu da je u prethodnom dijelu obrazloeno
zato se smatra da je nezakonit kljuni dokaz na kojem je u
pretenom dijelu utemeljeno obrazloenje osporenih presuda,
Ustavni sud smatra da ne treba ispitivati dalje navode na koje se
u apelaciji ukazuje, jer bi njih, prema miljenju Ustavnog suda,
bilo mogue ispitati tek nakon to se otkloni povreda na koju je
ukazano u ovoj odluci.
VII. Zakljuak
78. Ustavni sud zakljuuje da postoji povreda prava na
pravino suenje iz lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine
i lanka 6. stavak 1. Europske konvencije zbog naina na koji
su kljuni dokazi pribavljeni i upotrijebljeni u postupku protiv
apelanta. Naime, presude na temelju kojih je apelant osuen na
kaznu zatvora u pretenom dijelu zasnivaju se na vjetaenju
dokumentacije koja je oduzeta opreno odredbama lanka 71.
ZKPBiH, jer tuitelj prigodom otvaranja i pregleda oduzetih
predmeta (dokumentacije) nije obavijestio apelanta i njegovog
branitelja, a dokumentacija nije oduzeta u apelantovoj
nazonosti, niti je identificirana u njegovoj nazonosti, te je
tako izostala (i) mogunost da se izjave prigovori propisani
zakonom.
79. Na temelju lanka 59. st. (1) i (2) i lanka 62. stavak
(1) Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odluio kao u
dispozitivu ove odluke.
80. U smislu lanka 43. stavak (1) Pravila Ustavnog suda,
sutkinja Seada Palavri je dala izjavu o neslaganju sa odlukom
veine.

Broj 59 - Stranica 34

SLUBENI GLASNIK BiH

81. Prema lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine,


odluke Ustavnog suda su konane i obvezujue.
Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mirsad eman, v. r.
,
1529/15,
, VI/3)
, 57 (2) ), 59
. (1) (2) 62 (1)
- ("
" 94/14), :
,
,
. ,
,
,
,
7. 2016.

.

II/3) 6 1

.
1
2 005972 13 2 31. 2014. .
,
,
II/3) 6
1
.
,
72 (5)
, 90

.
"
", "
", " "
"
".

I.
1. ( : )
, ,
, , , 2.
2015.
( : )
( :
) 1 2 005972
13 2 31. 2014. 1 2 005972
13 4. 2014. .
II.
2. 23 ,
(
: ) 14. 2015.
25. 2016. .
3. 20.
2015. , 5. 2016. .

Petak, 12. 8. 2016.

III.
4.

:
5. 1 2 005972 13
4. 2014.
, " 14.
2000. 31. 2001.
'Croherc AG' ...
,
'Croherc AG' ...


18.661.024,00

'Croherc AG'
... -
, 'OMV Istrabenz' ..
, ,

,
,
'Croherc AG' ...

, 'Croherc
AG' ... ,

,
'Croherc AG'
...

,
' '

'Croherc AG' ...
,
'Croherc AG',
'Croherc AG' ...
,
7. 8.
,
,

-,
, .
'Crohercu AG' ... ,
'Croherc AG' ...
41.435.591,00
(...) 34.499.916,34
: '' ... , 'Lenex'
... , '' ... , '' ...
, '' ... , '-' ...
, 'Laki Trade' ... , 'IC' ... ,
'Marijanovi Export-import' ... , 'Stankov
Trade' ... , '' ... , '' ..
, 'Impex Barbara' ... -, 'PP EU Stil
and U' ... , 'Dunav Alpe Adria' ...
'' ... ,
,
,

,

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH


,

,Croherc AG'

,
,
,


,
:

,
,
'Croherca AG'
... ,

-
,
, ,
'Croherc AG'
,

,18.661.024,00 , ,
'Croherc G' ... ,

18.661.024,00 ,
,

259. 2. 1. 3.
( :
), 259.
2. 1. 3. . 39, 40.
48. (
: )
, ,
20.000,00 , .
. 110. 111. ,

18.661.024,00

".
6.
26.
2013.

,
. ,

,
.
,

, ,
,

.

Broj 59 - Stranica 35

7. ,
, 7 ,

, (10
)
. ,


, .
,
,
-
.
8.

,


. , ,
, .
: )

, )

, ,, )
,
)
)
,
. ,

,
.
, , ,

.
9. , ,
, "Croherc AG"
, ,

, ,


. ,

. ,
"OMV Istra Benz"
, ,
,
,
, .
,
, ,
.. .
10.
, ,
,
:

, ,
, ,
, , ,

Broj 59 - Stranica 36

SLUBENI GLASNIK BiH


. , ,
"Croherc AG" ...

,
, ,
,
.
11. , ,
, , ,
,

.
"Croherc AG", ,
. ,
,
,
,
,
,
,
. "Crohercu AG"
,
,

.

. , ,
,
,
. ,
,
,
: , ,
, .


-
.
"Croherc AG",
, ,
,
,. , ,
, , ,
,
, ,
, .

,
,
- . ,
,
. ,
, "Croherc AG"

, ,
, ,
"Croherc AG",
.
.
, ,
, .

Petak, 12. 8. 2016.

,
""
,
,
,
, ,
, . ,
.

, ,
, ,
.
12.
, "Croherc AG",
,
.
,
- ,

,
.
,
,


.
,
,
-


,
.


.

-,
,
,
,
.
13.
,
-
"Croherc AG",
,

.
14. ,


"Croherc AG" ,

.

, , -
, ,
,
, .
.

,
,
"Croherc AG",
. ,

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

"Croherc AG",
( )
"" ,
"Croherc AG",
,
.
23. 2000. ,
,
, .
15.
, ,
"Stankov Trade"
,
,
2.866,466,10 ,
"Croherc AG" . ,
, .
,
, , ,
/ . ,
"Croherc AG",
,
- 19943
"" , -,
, ,

"" , -
,
"",
.
16.
,

25. ,
. ,

(, ) ,
. , ,

, , " "
, , .
"Marijanovi
Export-import",
, ,
"Stankov Trade" -
, . ,

,, ",
()
. ,
,
"Dunav Alpe Adria" , (
05-20/95 2. 2001. ) ,
, , . ,
"Laki Trade"
6561 " "
- (25.720,00 )
"Croherc AG" 12. 2000.
. ,
"Croherc AG",
-,
65343, -
1489/1008 8.
2000. "Laki Trade" . ,
"Croherc AG" ,

Broj 59 - Stranica 37

"Laki Trade"
-.
17.

,

,


,
.
18. , , ,
, "Croherc
AG" ...
.
-
,
, .

,
, " ".
, ,


.
19.
,
,


"Croherc AG" ...
.
20. ,
,
, 5

, 6
1

. 1. 1996. 14.
2000.

, (
14 )
.
("
" 13/00) 7

,

. , 8
1
7 . 1, 2
5
, ,
,
,
.
21. ,


,

9.
2003. ,
1. 2002.

Broj 59 - Stranica 38

SLUBENI GLASNIK BiH

,

7 "" "
",
( )
, ,
7 . 1 2.
,
,

. ,
" ",
,
, " "

""
.
, 7
,

,
.
22. , , " "


" "
. , ,
"
",

.

. ,
,

" " .
: "

, 8. 1. 3,


.
.".

, , , 8 1
. 2 3 ,

.
.
23. , ,
""
( )
,
, " ",

.

,.

Petak, 12. 8. 2016.


,

( ) .
24.
(
,
,
.)
.
25. ( ),
,

,
, ,
. , ,
,
. 7 8
,
.
26. ,
- 16,
,

(
),

"Croherc AG" 18.661.024,00 ,
7.301.684,00 ,
8.885.701,00 , 2.473.641,00
, .
27.
,
, ,
,

"Croherc AG",
. ,
,
,
"
"Croherc AG"
,
( -
21. 2012.
1 46
23. 2011. ).
28. ,

20. 2003. ,
-
, ,
14. 2000.
31. 2002. 16.652.822,09
,

21.548.631,35,
"Croherc AG" ,
,

, "Croherc AG"
, 31.374.118,11
.
,

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

"Croherc AG" , ,
,
"Croherc AG" ,

, ,


, "
",
.
29.
,
,
, "Croherc AG"
,
,

.
30. ,


259 2
1 3 .


,
.

.
,

,

.
31. ,
48 ,
,
110 1 111
,
,
,
. ,
, 111 1
,

,
,
.


,

,
,
,
,
,

259 2 1 3)
, , ,
.
32. ,
,
1 2 005972 13 2 31. 2014.
,

Broj 59 - Stranica 39

,

,
,
259 2 1 ,

, ,
20.000 ,
.
113 , "Croherc AG"
...
18.661.024,00
.
33.


, ,
,
,
.
34.
() ,

, ,

.
,
,
,
.
,
.
7
2 .
35.

,
, 297 1 )
. ,

,
.. ,

,
" ",
.
, , ,
2001.
"Croherc
AG",
.. ,
,
,
.. ,
.
, ,
"Croherc AG"
... ,
.. .


.
36.
,

Broj 59 - Stranica 40

SLUBENI GLASNIK BiH

"Croherc AG",

, ..,

(
- 21.
2012.
23. 2011. ).
,
,

,


, 23.
2000. "Croherc
AG" ...
-
.. .
37. ,


"Croherca AG"
.. ,
"Croherca AG"
.


65 ,
,
.
,

. 65, 68 69,

.
38.
,
71 . ,
, 71
, ,

.

.
, ,
,

,
,
,
.
, 68 1

, 2
,
,
. ,


,
68 2 ,
,
.
, ,
,

Petak, 12. 8. 2016..
39.
,

.. ,
..,
(

), ,
,
,

. ,
,

71 .
,
,
,
.

(
)
65
.
, ,
,
65 8 ,
68 ,

, ,

,
.
40. ,


, ,

. ,


,

,


. ,
,

, ,

,
71 .
41.

-
,
" ",

. ,


. , , ,

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH


,


.

,
,

.
42.9. 2003. ,
1.
2002. , , ,
,
,
,
. ,
, , ,,
. , . 7 8
,

.
43. ,

,
( , " ",
), ,
,
,
,
,
.
,


.
,. ,
,
,


.

,
,

259

. ,
,


,
,

Broj 59 - Stranica 41

, .

,
, ,
.
44.
,
,

,
, 6 1
, ,
,


. ,


,
,
,259 2 1 3 .
45. ,

"Croherc AG"
,
, ,
.
.

,
"Croherc AG"
,
, "OMV Istra
Benz " , ,
, ,
,
.
,
,
,
. ,
, ,
(. ),
,
"Croherc AG"
.
,
"Croherc AG"
16 ,
.
, ,
"Croherc AG",
,
, ,
. ,


20. 2003.
,
,

,

Broj 59 - Stranica 42

SLUBENI GLASNIK BiH

"Croherc AG" ,

.
, ,.

2003.
,

,

.

,
,
-


,
.


,

-,
,
,
,
.
, , ,"Croherc AG" ... .
-
,
. -
, , ,
, .


, , "Stankov Trade"

, ,
2.866,466,10
, "Croherc
AG" .
46.,
,

,

,

,

Petak, 12. 8. 2016.

. ,
, ,

, ,
,
,
, ,

,
.
47.
,
,
,
,
"Croherc AG"

,
"Croherc AG",

18.661.024,00 .


,


.

,
"Croherc AG"
, .

- 16,

,

(
),

"Croherc AG".
,,
. 7 8
,
"Crohercu AG",
, ,

, "Croherc AG"
... , .

,
, ,
,

, ,
, "Croherc AG"
,
- , , ,
., , ,

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

,
. ,

, "Croherc AG",

,

.

,
, .
"Croherc AG",
, . 7 8
,

,259 .
48.

(
) ,

,
.

, .

,
.
,

( , ,
.)

, ,
,

18.661.024.00 .

, ,

,

, ,

.

,
.
,

,
,

.
259 2 ,

, ,

Broj 59 - Stranica 43

"Croherc AG"
.
49.

,

,
,
,, ,

. ,
,
,
,


. ,

297 2
,
298
.
50. , ,
298

(
),

,

,
.


, ,

. ,
113


,
111


.

,


259 2 1998.
( ,
), ,


, . 39, 40, 42 48,
. 110 111 , ()
46 ,
,
. ,
,

Broj 59 - Stranica 44

SLUBENI GLASNIK BiH

1998. ,

.
,
314 1

.

)
51.
II/3)
6 . 1 2

( : ),

(
), ,
,
,
.


259 2
1 3 , ,
,
272 ,
.


(31. 2011. ).
. ,

3 (
21. 2012. )

, ,
, " ",
,

,
- 2001. ,
,
,
(. 10, 65, 66 68 ).
,
,
71 ,
,
,
( )
,

"Croherc AG" , .

. 291/08 3364/10. ,

, ,
. ,

. 7 8 ,

Petak, 12. 8. 2016.

,
,
,
,

. ,


,
.
, ,
,
,

,
,

,
,
. ,
,
, "
", " "
"
'Croherca AG'",

.
, ,
,
, ,


. ,

.
,
,
, "
",
, , "

,
".
16
"
",
,
4 1 .
,
,
, ,

.
)
52. , ,
,

,
.
53.
,

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

,
.
IV.
54.
(" " . 43/98, 2/99,
15/99, 29/00, 59/02 19/03) :
113.

,

.

259.
(1)


:
1)
;
2) ,
,
;
3)
;
4)
;
5)
,
,
.
(2) 1.
200.000 ,
.
55.
(" " . 3/03,32/03,
6/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07,
53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09)
:
68.

(1)
,
,
.
(2) ,

.
(3) ,
,
.
70..
71.

(1)
.

Broj 59 - Stranica 45

(2)

,
.
(3)

.
285.

(1) ,
:
)
,
,

,
)
,
(...)
290.

(...)
(4) ,
285.
,
,
(...)
(...)
(7) (...)
,.
297.

(1)
:
)

,
)
,
) ,


.
(2),
.
299.

(1)

.
(2)
.
56.
(" " . 49/09 - ,
74/09 97/09) :

Broj 59 - Stranica 46

SLUBENI GLASNIK BiH

7.
( )
(2)
,

:
)
,.
57.
-
(
:
, "
" 6/95,
,
" " . 25/97, 13/00,
36/00,
,
" " 54/00,

, "
" 22/01, 1.
2001. ) :
5.

.
6.

,
.
,
:
[]
7.

:
1. ,
,
;
2. ,
,
,
,
;
3.
,

, ,

;
4. , ;
5.
,
.
8.
7. 1. . 1., 2. 5.

,

,
:

Petak, 12. 8. 2016.

1.
,
, ()
( ).
,,
.
2.


( - - ,
, .);
3. , ,
,
,
, ,

7. 1. . 1., 2, 5. ;
4.

,
;
5. ,

.
1. ,
,
- - :
1.
,
;
2.
,
,
, ;
3. (
, , ,
, , .)
.
-
( : )

-.
V.
58. VI/3)
, , ,


.
59. 18 (1)
,
, ,

60

.
60.
1 2 005972 13
2 31. 2014.
.
, 11.
2015. , 2. 2015.

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

, , 60 ,
18 1 . ,
18 . 3 4
,
, (prima facie)
.
61. VI/3)
, 18 . (1), (3) (4)
,
.
VI.
62.
II/3)
6 . 1 2 .

63. II/3) :

2 ,
:
)

.
64. 6
:
1.

,
,
. (...).
2.
.
65.

,

. ,

" " , 6
.
66.

,
,

,
.
,
, ,
.
,,
.

67.
,
.

Broj 59 - Stranica 47

68. ,
, , , ,
, . ,


6 ,
Schenk
,
(, ,
Schenk , 12. 1988.
, 1086/84, -140, 49).
,
6
,
,
, ,
6
,
,

.

.
69. , ,
,
,
(: -3,
-
16-12/1-2-04-1-1/12 21.2.2012.
1
46 1 2 005972
11 23.12.2011.

)
,

,
,
71 .
70.

,
"Croherc AG",
"Croherc AG"
. ,
, 65 "
",
" [...]
" .
, . 65, 68 69


,
. ,
,
,

,
71 .
71. ,
2079/13 20. 2016.

Broj 59 - Stranica 48

SLUBENI GLASNIK BiH

II/3)
,
.
, : "...
, ,

...,
, ,

,
132 1 . 62
63 ..." ( 51 ).
, ,
, , .
,

.
" ",

2002.
,
(
,
). ,
(
),
,
,

. ,
,
,

,

. ,

, ,

2079/13.
72. ,

460/12 15. 2015.

II/3) 6 1
,

,
.
: "


,
71,
135
,
291/08. ,
71

,
( )
,
.
,
,
71 ,

Petak, 12. 8. 2016.

,


. ,
11 .
,
()
,

."
73. , ,
460/12
71 ,
,
. ,
"" 71
"" 68 2 ,
, 71
: "
",
""
,
.
74. ,

. ,
,
,

2002.

,
,


,

,

.
,

,


,

,

. , ,
(
,
, )


71 .
75. ,
, , ()

,
,

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

.
,
6 1 .
76. , ,
,
,
II/3)
6 1 .

77.


,
,
, ,

.
VII.
78.
II/3)
6 1

. ,


71
,
()
,
,
, ()
.
79. 59 . (1) (2) 62 (1)
,
.
80. 43 (1) ,

.
81. VI/5 ,
.


, . .
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Velikom vijeu, u
predmetu broj AP 1529/15, rjeavajui apelaciju Marinka
Planinia, na osnovu lana VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, lana 57. stav (2) taka b), lana 59. st. (1) i (2) i
lana 62. stav (1) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovinepreieni tekst ("Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj
94/14), u sastavu:
Mirsad eman, predsjednik
Mato Tadi, potpredsjednik
Zlatko M. Kneevi, potpredsjednik
Valerija Gali, sutkinja
Miodrag Simovi, sudija
Seada Palavri, sutkinja
na sjednici odranoj 7. jula 2016. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

Usvaja se apelacija Marinka Planinia.


Utvruje se povreda prava na pravino suenje iz lana
II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 6. stav 1. Evropske
konvencije za zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Broj 59 - Stranica 49

Ukida se Presuda Suda Bosne i Hercegovine broj S1 2 K


005972 13 K 2 od 31.oktobra 2014. godine.
Predmet se vraa Sudu Bosne i Hercegovine, koji je duan
da po hitnom postupku donese novu odluku, u skladu sa lanom
II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lanom 6. stav 1.
Evropske konvencije za zatitu ljudskih prava i osnovnih
sloboda.
Nalae se Sudu Bosne i Hercegovine da, u skladu sa
lanom 72. stav (5) Pravila Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine, u roku od 90 dana od dana dostavljanja ove
odluke obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine o
preduzetim mjerama s ciljem izvrenja ove odluke.
Odluku objaviti u "Slubenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Slubenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i u
"Slubenom glasniku Brko distrikta Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOENJE
I. Uvod
1. Marinko Planini (u daljnjem tekstu: apelant) iz
itluka, kojeg zastupaju Vasvija Vidovi, advokat iz Sarajeva, i
Zdravko Raji, advokat iz Mostara, podnio je 2. aprila 2015.
godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv presuda Suda Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sud BiH ili Apelaciono vijee
Suda BiH) broj S1 2 K 005972 13 K 2 od 31. oktobra 2014.
godine i broj S1 2 K 005972 13 K od 4. aprila 2014. godine.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
2. Na osnovu lana 23. Pravila Ustavnog suda, od Suda
BiH i Tuilatva Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Tuilatvo) zatraeno je 14. aprila 2015. godine i 25. marta
2016. godine da dostave odgovore na apelaciju.
3. Sud BiH dostavio je odgovor na apelaciju 20. aprila
2015. godine, a Tuilatvo 5. aprila 2016. godine.
III. injenino stanje
4. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih
navoda i dokumenata predoenih Ustavnom sudu mogu se
sumirati na sljedei nain:
5. Sud BiH je donio Presudu broj S1 2 K 005972 13 K od
4. aprila 2014. godine kojom je apelant proglaen krivim, zato
to je "u vremenskom periodu od 14. aprila 2000. godine do 31.
jula 2001. godine kao odgovorna osoba direktor u pravnoj
osobi 'Croherc AG' d.o.o. za trgovinu Mostar, s namjerom
pribavljanja imovinske koristi za pravnu osobu 'Croherc AG'
d.o.o. Mostar svjesnim izbjegavanjem plaanja poreza na
promet robe i usluga i drugih fiskalnih obaveza otetio budet
Federacije Bosne i Hercegovine za iznos od 18.661.024,00 KM
na taj nain da je nezakonito poslovanje obavljao tako to se
nabavka naftnih derivata za pravno lice 'Croherc AG' d.o.o.
Mostar u kojem je bio odgovorno lice-direktor vrila iz uvoza, i
to od strane firme 'OMV Istrabenz' d.d. Koper, Republika
Slovenija, a transport vren putem kamiona u veini sluajeva
do poznatih kupaca u Bosni i Hercegovini, a manji dio se
skladitio u naftno skladite Dretelj, pri emu je prodaju naftnih
derivata 'Croherc AG' d.o.o. Mostar vrio na cijeloj teritoriji
Bosne i Hercegovine bez obraunavanja i plaanja poreza na
promet i ostalih dabina, koje je pravno lice 'Croherc AG' d.o.o.
Mostar bilo obavezno izmiriti, uz dostavljanje fiktivnih
narudbenica i izjava od strane kupaca da robu kupuju radi
preprodaje kojim se oslobaa plaanje istih, te je tako kao
odgovorno lice u pravnom licu 'Croherc AG' d.o.o. Mostar
lano prikazivao prodaju naftnih derivata na veliko radi
preprodaje fiktivnim firmama i time izbjegao plaanje poreza
na promet i ostale dabine, dok je roba zavravala na 'crnom
tritu' pri emu se plaanje vrilo tako to stvarni kupac polae

Broj 59 - Stranica 50

SLUBENI GLASNIK BiH

gotov novac na raun fiktivnog pravnog lica kojem je 'Croherc


AG' d.o.o. Mostar navodno prodao robu, i isti dan se novac
prebacuje na raun 'Croherca AG', sve fiktivne firme kao i sam
'Croherc AG' d.o.o. Mostar imale su otvorene raune u
Hercegovakoj banci, a na svim ispostavljanim fakturama stoji
da porez na promet nije obraunat temeljem izjave kupca da se
promet sa ovim pravnim licima ne moe vriti bez obraunatog
poreza na promet budui da nisu ispunjeni svi predvieni uslovi
propisani u lanu 7. i 8. Zakona o porezu na promet proizvoda i
usluga, Zakona o posebnom porezu na naftne derivate,
Pravilnika o obraunavanju i plaanju posebnog poreza na
naftne derivate i Odluke o visini naknade za puteve u
maloprodajnoj cijeni benzina i dizel-goriva, te se porezna
obaveza trebala zaraunati prodavcu, tj. 'Croherc AG' d.o.o.
Mostar, pa je tako u navedenom periodu 'Croherc AG' d.o.o.
Mostar u svoju evidenciju unio navodnu prodaju u iznosu od
41.435.591,00 litara naftnih derivata (...) ukupne vrijednosti
34.499.916,34 KM sljedeim fiktivnim pravnim licima: 'Alba'
d.o.o. Posuje, 'Lenex' d.o.o. Posuje, 'Linda' d.o.o. iroki
Brijeg, 'Toneti' d.o.o. Posuje, 'Drang' d.o.o. Posuje, 'EditaProm' d.o.o. Novi Travnik, 'Laki Trade' d.j.l. Teanj, 'IC' d.j.l.
Gornji Vakuf, 'Marijanovi Export-import' d.o.o. Novi Travnik,
'Stankov Trade' d.o.o. Sarajevo, 'Poliprom' d.o.o. Doboj,
'Jugoauto' p.j. amac, 'Impex Barbara' d.o.o. Balatun-Bijeljina,
'PP EU Stil and U' d.o.o. Pale, 'Dunav Alpe Adria' d.o.o.
Bijeljina i 'Vlaed' d.o.o. Pale da bi se, nakon provjere koju je
izvrilo Tuilatvo, ustanovilo da se navedene firme ne mogu
pronai na prijavljenim adresama, niti ima tragova koji ukazuju
na postojanje poslovnih aktivnosti tih firmi, a navedene firme
nalaze se u registru nedostupnih firmi Federacije Bosne i
Hercegovine i registru fiktivnih firmi Republike Srpske, te se
nijedna od navedenih firmi nije ranije pojavljivala kao
klijent,Croherca AG prije stupanja na snagu izmjena Zakona o
porezu na promet robe i usluga Federacije Bosne i
Hercegovine, gdje je moment naplate poreza na promet
visokocarinjene robe, u ta se ubrajaju naftne preraevine,
promijenjen sa momenta poetne prodaje u Federaciji Bosne i
Hercegovine na moment prodaje za krajnju potronju s tim da
Zakon propisuje da se svaka prodaja smatra prodajom za
krajnju potronju, osim ako nisu ispunjeni posebni uvjeti za
izuzee: da doe do prodaje i da je prodaja izvrena pravnom
licu radi preprodaje, to u poslovanju sa navedenim fiktivnim
firmama nije sluaj, da bi inspektori Porezne uprave FBiH
uvidom u dokumentaciju pravnog lica 'Croherc AG' d.o.o.
Mostar ustanovili da je voeno duplo knjigovodstvo, da su
novane transakcije za stvarno obavljeni promet i realiziranu
robu-naftne derivate vrene putem Zavoda za platni promet, a
fiktivni promet je knjien i realiziran putem Hercegovake
banke, te, s obzirom na velike sume koje je 'Croherc AG'
primao sa rauna fiktivnih pravnih lica, pri emu je nemogue
bilo da je plan izbjegavanja plaanja poreza bio izraen i da je
funkcionirao bez znanja osumnjienog Marinka Planinia, gdje
je tako fiktivnim poslovanjem sa navedenim firmama uskratio
plaanje sredstava iz poreznih i drugih fiskalnih obaveza u
Federaciji BiH utvrenih zakonom u iznosu od 18.661.024,00
KM, ime je apelant, kao odgovorno lice u pravnom licu
'Croherc AG' d.o.o. Mostar, zloupotrijebio ovlatenja u privredi
na nain da je sa namjerom da pribavi protivpravnu imovinsku
korist za pravno lice u kome je bio zaposlen uskratio plaanje
sredstava iz poreznih i drugih fiskalnih obaveza u Federaciji
Bosne i Hercegovine utvrenih zakonom u iznosu od
18.661.024,00 KM, ime je otetio budet Federacije Bosne i
Hercegovine za navedeni iznos, te ime je poinio krivino
djelo zloupotreba ovlatenja u privredi iz lana 259. stav 2. u
vezi sa stavom 1. taka 3. Krivinog zakona Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: KZFBiH), pa ga je Sud BiH

Petak, 12. 8. 2016.

primjenom odredaba lana 259. stav 2. u vezi sa stavom 1.


taka 3. KZFBiH i l. 39, 40. i 48. Krivinog zakona Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: KZBiH) osudio na kaznu
zatvora u trajanju od etiri godine i est mjeseci, kao glavnu
kaznu, i novanu kaznu u iznosu od 20.000,00 KM, kao
sporednu kaznu. Na osnovu l. 110. i 111. KZBiH, od apelanta
se oduzima protivpravna imovinska korist pribavljena
krivinim djelom u iznosu od 18.661.024,00KM na nain to e
apelant uplatiti novani iznos srazmjeran pribavljenoj
imovinskoj koristi".
6. U obrazloenju presude Sud BiH je naveo da je
Tuilatvo podiglo optunicu protiv apelanta 26. aprila 2013.
godine kojom je apelant optuen da je poinio krivino djelo
zloupotreba ovlaenja u privredi, te je Tuilatvo predloilo
dokaze kako bi dokazalo svoje tvrdnje. Takoer, u zavrnoj
rijei pred Sudom BiH Tuilatvo je trailo da se apelant
proglasi krivim za navedeno krivino djelo, kazni i da mu se
oduzme imovinska korist. Apelant je negirao bilo kakvu
odgovornost, te je istakao da mu nedleni porezni organi koji su
vrili kontrole nikada nisu signalizirali bilo kakvu nepravilnost
u poslovanju, nepostojanje umiljaja, te je istakao nedostatke u
optunici, pokrenuo pitanje zakonitosti dokaza i predloio
donoenje oslobaajue presude.
7. Sud BiH je obrazloio zato je nadlean, te je naveo,
pozivajui se na lan 7. Zakona o Sudu BiH, da tetne
posljedice u konkretnom sluaju prelaze teritoriju jednog
entiteta, kao i da protek roka (10 godina) i razlozi
ekonominosti i efikasnosti opravdavaju stvarnu nadlenost
Suda BiH. Osim toga, Sud BiH se pozvao na odredbe Zakona o
Upravi za indirektno oporezivanje i Zakona o sistemu
indirektnog oporezivanja u BiH, te je zakljuio da je oteena
Bosna i Hercegovina. Osim toga, razloge za nadlenost Sud
BiH je naao u enormno visokom novanom iznosu utajenog
poreza, mjestu izvrenja krivinog djela-na teritoriji oba entiteta
i jedinstvu oteene.
8. Sud BiH je naveo da djelo koje se apelantu stavlja na
teret predvia posebne sluajeve nezakonitog poslovanja
odgovornog lica u pravnom licu, odnosno predvieni su
posebni sluajevi zloupotrebe ovlaenja motivirani
pribavljanjem protivpravne imovinske koristi za pravno lice.
Sud BiH je, takoer, istakao da se djelo sastoji od vie
sadrajno razliitih djela, tj. od sljedeih alternativno odreenih
radnji izvrenja: a) stvaranju ili dranju nedoputenih fondova u
zemlji ili inozemstvu, b) neistinitom prikazivanju stanja i
kretanja sredstava i rezultata poslovanja sastavljanjem isprava
neistinitog sadraja, lanim bilansima, procjenama i inventurom
ili drugim lanim prikazivanjem ili prikrivanjem injenica i na
taj nain dovoenja u zabludu uprave pravnog lica pri
donoenju odluka o poslovima upravljanja, c) uskraivanju
plaanja poreznih i drugih fiskalnih obaveza utvrenih
zakonom, d) koritenju raspoloivih sredstava protivno njihovoj
namjeni i e) u grubom povreivanju ovlaenja na drugi nain,
u pogledu koritenja ili upravljanja imovinom pravnog lica.
Takoer, Sud BiH je istakao da poinilac krivinog djela moe
biti samo odgovorno lice u pravnom licu, a djelo se moe
izvriti samo s namjerom ija je sadrina ovisna o pojedinim
oblicima radnje izvrenja. Pored toga, potrebno je, kako je ve
istaknuto, postupanje s ciljem da se pribavi protivpravna
imovinska korist za pravno lice u kojem je poinitelj zaposlen.
9. Sud BiH je, dalje, istakao nesporne injenice u
predmetu, a to je da je pravno lice "Croherc AG" registrirano u
Mostaru, a da su mu djelatnost uvoz, skladitenje i distribucija i
trgovina na veliko naftnih proizvoda, da je poslovalo, da je
direktor apelant koji je raspolagao sredstvima na raunu
otvorenom kod Hercegovake banke zajedno sa Zdenkom
Painom i Antom Peharom. Takoer, nesporno je da je pravno

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

lice vrilo uvoz i prodaju nafte i naftnih derivata na podruju


cijele BiH. Dalje, Sud BiH je utvrdio da je pravno lice
nabavljalo naftu i naftne derivate od "OMV Istra Benz" Koper,
da nisu imali svoja sredstva za prijevoz, pa su angairali
eljeznicu BiH i prevoznike kue, da su prodavali naftu
poznatim kupcima u BiH, koji su pobrojani, te je utvren nain
formiranja cijene. Osim toga, utvreno je da se platni promet
odvijao putem Zavoda za platni promet, ali i putem
komercijalnih banaka, meu kojima je i Hercegovaka banka
d.d. Mostar.
10. Imajui u vidu krivino djelo za koje se apelant
teretio, odnosno bitna obiljeja bia krivinog djela, te
injenini opis optunice, Sud BiH je naveo da je bio obavezan
da utvrdi sljedee odlune injenice: lano prikazivanje prodaje
nafte i naftnih derivata na veliko radi preprodaje fiktivnim
firmama, postojanje, odnosno nepostojanje fiktivnih firmi,
postojanje, odnosno nepostojanje stvarnog prometa sa njima, te,
u konanici, svjesno izbjegavanje plaanja poreza na promet
robe i usluga i drugih fiskalnih obaveza. Sud BiH je, najprije,
utvrdio nain na koji je pravno lice "Croherc AG" d.o.o. Mostar
prodavalo naftu i naftne derivate drugim kupcima, a na koje
okolnosti su svjedoili svjedoci Anto Pehar i Zdenko Pain, te
svjedoci odbrane apelant, Vinko Jeli i Zdenko Pain, svi
zaposleni u pravnom licu u navedenom periodu.
11. Svjedoci su, uglavnom, opisivali nain poslovanja,
kupoprodaje, nain slanja narudbenica, faktura, plaanja
raznih obaveza prema dravi i ostalo to je navedeno na gotovo
tri stranice obrazloenja presude. Pri tome je svjedok Zdenko
Pain naveo da je pravno lice "Croherc AG", kao uvoznik na
tritu BiH, moralo ispunjavati odreenu proceduru. Prvo,
morali su imati registriranu firmu, uvoznu dozvolu da bi se
mogli baviti uvozom robe na tritu BiH, a da bi to dobili,
morali su imati ovlatenja nadlenih resornih ministarstava
Federacije Bosne i Hercegovine, prvenstveno Ministarstva
finansija, Ministarstva trgovine, Ministarstva energetike i
rudarstva i industrije. Te uvozne dozvole su izdavane
"Crohercu AG" na period od tri mjeseca, a nakon tri mjeseca su
produavane, na osnovu uvjerenja Ministarstva finansija o svim
izmirenim poreznim obavezama i davanjima u proteklom
periodu. Tek nakon svih potrebnih prikupljenih podataka
izdavalo se uvjerenje o produetku dozvole za jo tri mjeseca.
Navedeni svjedok je, takoer, pojasnio ta sve narudbenica
treba da ima, kao i da on nikada nije vidio stvarnu isporuku
robe, kao i samo ukrcavanje nafte iako je bio u Kopru. Dalje,
objanjavajui ta je svaka narudbenica trebalo da ima,
svjedok je naveo da je ona sadravala propisane elemente, i to:
naziv kupca, vrstu robe koja se poruuje, podatke o robi,
podatke o vozilu koj e vriti transport robe. Narudbenicu je
morao potpisati i ovjeriti kupac i posljednji dio je bio da na
narudbenici postoji niz podataka kojim kupac izjavljuje za ta
slui roba - za krajnju potronju ili za daljnju prodaju. Svjedok
je objasnio sam postupak prodaje nafte "Croherca AG", te
naveo, da bi se neko pojavio kao kupac, morao je imati
registriranu firmu, iroraun otvoren kod poslovnih banaka koje
su u to vrijeme egzistirale, morao je dostaviti rjeenje o
registraciji firme u kojem se u spisku djelatnosti moralo vidjeti
da li kupac ispunjava zakonske uvjete za promet nafte i naftnih
derivata na veliko i malo. Svjedok je kazao da se, uglavnom,
vrila avansna uplata, ali da je bilo i odgoenog plaanja, dok
su uplate, prema navodima svjedoka, vrene iskljuivo iralno s
tim da se, koliko se svjedok sjea, plaanje vrilo putem
Zavoda za platni promet, kao i putem poslovnih banaka.
Navedeni svjedok je posebno objasnio proceduru po prijemu
predrauna, te naveo da su u narudbenici morali biti podaci o
vrsti i koliini goriva, te podaci o autocisterni i vozau. Pored
toga, kupac je bio taj koji je zaokruivao za ta mu slui roba,

Broj 59 - Stranica 51

da li za daljnju prodaju ili krajnju potronju. Dalje, svjedok je


pojasnio postupak prelaska carine, te je naveo da "Croherc AG"
nije bio duan fakturisati i platiti porez na promet robe i usluga,
jer na osnovu te izjave, kada kupac kae za ta mu roba slui,
ako je roba za daljnju prodaju, porez nije naplaivao i
obraunavao "Croherc AG", ve je prenesen na kupca. Svjedok
je pojasnio nain izdavanja otpremnice kada se radi o isporuci
iz Kopra i Dretelja. Sud BiH je naveo i iskaz samog apelanta
koji je, takoer, objanjavao proceduru prometa, te proceduru
kada kupac ode u Koper. Dalje, na upit Suda apelant je
odgovorio da na otpremnicama pie "Mostar" kao mjesto
izdavanja otpremnice, a ne mjesto gdje pediter stvarno izdaje
otpremnicu, te je apelant naveo da je to tako zato to je sjedite
firme u Mostaru, s obzirom na to da je roba u tranzitu, te je
naveo da se na otpremnicu potpisuju kupac, ponekad i voza,
suvlasnik ili zaposlenik firme. Takoer, apelant je pojasnio
proceduru izdavanja robe u Dretelju. Na okolnosti izdavanja
goriva svjedoio je svjedok Vinko Jeli, skladitar u Dretelju,
koji je opisao nain dolaska cisterne, vaganja i uzimanja uzorka
goriva, te da se nakon vaganja prelazilo na obraun.
12. Sud BiH je naveo da nije sporno da su sva navedena
pravna lica, kao kupci predmetne robe od "Croherc AG", bila
upisana u registar pravnih subjekata, jer svako ima rjeenje
nadlenog suda o upisu. Sud BiH je iz zapisnika o kontroli
Porezne uprave FBiH, u odnosu na fiktivne firme - pravna lica,
istakao da se u izvjetaju navodi da ona nisu pronaena na
prijavljenoj adresi sjedita drutva, niti je pronaeno odgovorno
lice u pravnom licu na adresi sjedita drutva. U prilog
navedenom idu i dodatni dokazi Tuilatva, zapisnici o
inspekcijskom nadzoru, gdje su postupajui inspektori naveli da
kontrolirani porezni obveznici nisu pronaeni na prijavljenoj
adresi sjedita iz kog razloga nije ni mogao biti izvren nadzor.
Na navedene okolnosti svjedoili su i inspektori koji su i
sainili predmetni zapisnik, i to Amir atara i Sedina Hubi,
koji su naveli da je inspekcijski nadzor pravnih lica nedostupnih kupaca izvren u registriranim sjeditima pri emu
je utvreno da niti jedan od kontroliranih kupaca ne obavlja
djelatnost na navedenim adresama sjedita, niti postoji istaknut
naziv pravnog lica. Uvidom u podatke o prijavljenim pravnim
licima nadlene porezne ispostave utvreno je da kontrolirana
pravna lica nisu prijavljena kod nadlene porezne ispostave. U
toku nadzora izvrena je provjera identiteta odgovornih lica i
osnivaa kontroliranih firmi u nadlenom MUP-u, ali prema
registriranom mjestu prebivalita, te je za veinu utvreno da
nikada nisu ivjeli na prijavljenoj adresi, odnosno da se radi
nepostojeoj adresi, kao i to da su ta lica nepoznata
stanovnicima mjesta.
13. Sud BiH nije mogao prihvatiti iskaz svjedoka odbrane
Ivana Raspudia, kantonalnog poreznog inspektora koji je vrio
kontrolu - inspekcijski nadzor firme "Croherc AG", u dijelu u
kojem svjedok tvrdi da nisu uoene nikakve nepravilnosti, kao i
da niko u to vrijeme nije spominjao fiktivne firme s obzirom na
to da su sve bile upisane u sudski registar.
14. Osim toga, Sud BiH je naveo da je izvrena
identifikacija prevoznikih firmi i vozaa sa podruja FBiH koji
su vrili prijevoz nafte i naftnih derivata za "Croherc AG" na
adresu nedostupnih firmi, te su uzete izjave i sainjeni tabelarni
pregled i izvjetaj koji je poslan Poreznoj upravi. Sud BiH je
naveo da iz zapisnika o kontroli proizlazi da se izjave vozaa u
obavljenim intervjuima svode, uglavnom, na isto - da im nije
poznat naziv firme za koju su, prema dokumentaciji, vrili
prijevoz nafte i naftnih derivata, da nikada nisu vrili prijevoz,
odnosno isporuku za nju. Sud BiH se pozvao na izjave
svjedoka. Pri tome Sud BiH je pojedinano naveo izjave
svjedoka vozaa od kojih su neki istakli da na otpremnicama
nisu njihovi potpisi, neki su istakli da se ne mogu precizno

Broj 59 - Stranica 52

SLUBENI GLASNIK BiH

izjasniti o tome, dok su drugi naveli da nikada nisu vozili robu


za "Croherc AG", ali da su dali svoje kamione. Takoer,
odreeni svjedoci su se izjasnili da su vozili za "Croherc AG",
te je tako jedan od svjedoka (Sinia Kovaevi) naveo da je bio
zaposlen u "Naftatransu" kao voza cisterne, da mu je ef dao
nalog da tovari preko "Croherca", te je svjedok opisao
proceduru utovara, carine do dovoenja robe do brae uki u
Banju Luku. Sud BiH je istakao da je svjedoku predoena
otpremnica od 23. juna 2000. godine, gdje je vren prijevoz u
Gornji Vakuf, te je svjedok naveo da potpis nije njegov, ali da
jeste registarski broj njegovog vozila.
15. Sud BiH je utvrdio da se radi o fiktivnim firmama i na
osnovu injenice da je, konkretno, za pravno lice "Stankov
Trade" na nekim mjestima navedeno da se radi o pravnom licu
iz Sarajeva, a na drugim iz irokog Brijega, te da su na kartici
kupca knjiene uplate u iznosu od 2.866,466,10 KM, koje nisu
knjiene na raun drutva "Croherc AG" Mostar. Takoer, u
odnosu na sve nedostupne firme, nema izdatih naloga za
plaanje. Osim toga, Sud je imao u vidu i odreene
nepravilnosti koje je naveo vjetak Tuilatva, koje su, isto
tako, ukazivale da se radi o fiktivnim/nepostojeim firmama.
Naime, iz dokumentacije "Croherca AG", koju je detaljno
analizirao vjetak finansijske struke Mirsada eho, proizlazi i
to da je lo-ulje po otpremnici broj 19943 otpremljeno za kupca
"Drang" Posuje, a prema CMR-u, na mjestu prijema robe
nema potpisa, odnosno nema primaoca robe, to ukazuje na to
da je po dokumentaciji prikazana isporuka robe pravnom licu
"Drang" Posuje, a lo- ulje je stvarno isporueno nepoznatom
kupcu, jer da je bilo isporueno "Drangu", u carinskom
dokumentu bi stajalo ko je primalac te poiljke.
16. Vjetak Tuilatva je naveo da se odreene uplate
odnose na cesije, ali da u uloenim ugovorima o cesiji nema niti
jednog datuma kada je potpisan osim to na jednom ima datum
25. septembar, ali se ne navodi godina. Osim toga, Sud BiH je
naveo da u prilog navedenom govori i injenica da na razliitim
dokumentima (izvodima, raunima) pie drugaije, odnosno
razliita sjedita pravnih lica. Tako, naprimjer, Hercegovaka
banka je izdala izvode na kojima je knjiila plaanje avansa,
kako stoji u izvodu drutva, "Edita Prom" Posuje, a ne
Travnik, kako pie na fakturama. Identina je situacija i sa
pravnim licem "Marijanovi Export-import", gdje na izvodima
pie da je sjedite pravnog lica Posuje, a na fakturama Novi
Travnik, kao i za pravno lice "Stankov Trade" - na izvodima
pie iroki Brijeg, a na fakturama Sarajevo. S tim u vezi,
izjanjavajui se na pitanje zato na otpremnicama kao mjesto
njihovog izdavanja pie,,u Mostaru", svjedok (apelant) je naveo
da je to zato to je sjedite firme u Mostaru. Meutim, Sud BiH
je ustanovio suprotno u izvedenim dokazima, konkretno u
odnosu na pravno lice "Dunav Alpe Adria" Bijeljina, jer u
otpremnicama (broj T05-20/95 od 2. februara 2001. godine)
pie Dretelj, to se, dakle, ne odnosi na sjedite firme. Dalje,
prilikom isporuke kupcu "Laki Trade" iz Tenja vjetak je
uvidom u CMR broj 6561 od dobavljaa OMV "Istra Benz"
utvrdio da je isporueno lo-ulje (25.720,00 litara) primio
"Croherc AG" Mostar 12. septembra 2000. godine kao kupac.
Meutim, u CMR koji je posjedovalo pravno lice "Croherc
AG", koji nosi isti broj kao od dobavljaa i koji je dostavljen
putem Federalnog MUP-a, po privremenom carinskom
obraunu 65343, prikazano je da je lo-ulje otpremljeno po
otpremnici broj 1489/1008 od 8. septembra 2000. godine kupcu
"Laki Trade" Teanj. Dakle, roba je istovarena u skladitu
"Croherca" Mostar, a prikazano je da je direktno isporuena
kupcu "Laki Trade" Teanj autocisternom.
17. Sud BiH se referirao na navod i dokaz odbrane da ne
postoji registar za nepostojee firme u Republici Srpskoj,
odnosno da Porezna uprava nije ovlatena da vodi evidenciju o

Petak, 12. 8. 2016.

fiktivnim firmama i da ne raspolae tim podatkom, ali je


prvostepeni sud naveo da zakljuak o fiktivnim firmama vjetak
Tuilatva nije ni izveo samo na osnovu ovog podatka nego na
osnovu svih drugih izvedenih dokaza, koje je ocijenio
pojedinano i u njihovoj meusobnoj povezanosti.
18. Sud BiH je, takoer, naveo da je, slijedom navedenog,
uvidom u dokumentaciju pravnog lica "Croherc AG" d.o.o.
Mostar utvreno da je ono vodilo duplo knjigovodstvo.
Novane transakcije za stvarno obavljeni promet i realiziranu
robu - naftne derivate su vrene putem Zavoda za platni promet,
a prodaja robe za gotovinu je prikazana kao prodaja
nedostupnim firmama, tj. fiktivni promet je knjien i prikazano
je da su transakcije izvrene putem Hercegovake banke, to je
mogue, jer su "vlasniko i interesno povezani". Potvrdu
navedenog Sud BiH je naao, izmeu ostalog, i u dokazima
Tuilatva iz kojih je vidljivo da su transakcije fiktivnim licima
vrene iskljuivo putem Hercegovake banke.
19. S obzirom na to da na svim fakturama stoji klauzula
da promet nije obraunat na osnovu izjave kupca, kao i
klauzula da je roba plaena po predraunu, Sud BiH je
ustanovio da je potrebno utvrditi da li se promet sa ovim licima
moe tretirati kao dalja prodaja bez obraunavanja poreza na
promet od "Croherca AG" d.o.o. Mostar.
20. S tim u vezi, Sud BiH se pozvao na odredbe Zakona o
porezu na promet proizvoda i usluga, kojim je definiran
predmet oporezivanja proizvoda na promet, te je u lanu 5.
navedeno da se porez na promet proizvoda plaa na promet
proizvoda koji slui za krajnju potronju, a u lanu 6. stav 1. da
se prometom proizvoda koji slui krajnjoj potronji smatra
prodaja proizvoda ako ovim zakonom nije drugaije propisano.
U periodu od 1. januara 1996. godine do 14. aprila 2000.
godine prodaja nafte i naftnih derivata se smatrala prometom
proizvoda koji slui krajnjoj potronji, a porezni obveznik je
uvoznik (definiran lanom 14. navedenog zakona) koji plaa
porez na promet pri prvoj prodaji kupcu. Izmjenama Zakona o
porezu na promet proizvoda i usluga ("Slubene novine
Federacije BiH " broj 13/00) i odredbama lana 7. promet nafte
i naftnih derivata ne smatra se prometom proizvoda koji slui
krajnjoj potronji, te je porezni obveznik poreza na promet
pravno lice koje je prodalo proizvode krajnjem potroau.
Dalje, Sud BiH je naveo da su odredbom lana 8. stav 1.
Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga definirani uvjeti
pod kojim proizvode iz lana 7. st. 1, 2. i 5. kupcima iz tog
lana moe prodati pravno lice koje se bavi proizvodnjom,
pravno lice koje se bavi trgovinom, koje je registrirano za
obavljanje prometa na veliko, te preduzee koje je registrirano
za uvoz, te je naveo predmetne stavove.
21. Nakon toga, Sud BiH se pozvao na stav Federalnog
ministarstva finansija o primjeni Zakona o porezu na promet
proizvoda i usluga u kontekstu nedostupnih firmi, kojim se
promet nedostupnim firmama smatra prometom proizvoda koji
slui krajnjoj potronji i koji podlijee oporezivanju na promet
proizvoda od 9. januara 2003. godine, kojim se zamjenjuje stav
Federalnog ministarstva finansija od 1. novembra 2002. godine
i koji je citiran, kao i na zakljuak iz navedenog stava u kojem
je navedeno da su izuzeci od osnovnog pravila sadrani u lanu
7. u kojem su presudne rijei "prodaja" i "pravnom licu", a
objektivni uvjeti za izuzee su da pravno lice kupac stvarno
postoji i da je prodaja (za daljnju prodaju) izvrena, te ako
jedan ili oba uvjeta nisu ispunjena, nema osnova za primjenu
izuzea propisanih lanom 7. ta. 1. i 2. Takoer, Zakon o
privrednim drutvima je postavio formalne uvjete za osnivanje
pravnog lica, a to je da pravno lice ne postoji i nema zakonsku
snagu sve dok se ne upie u sudski registar. Stoga, ako se
prodaja proizvoda ne izvri sa "pravnim licem", prema
tumaenju zakona koji se odnosi na tu materiju, ukljuujui

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Zakon o privrednim drutvima, nikakvo "porezno oslobaanje"


unutar Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga se ne
primjenjuje u prometu sa "kupcima" koji u vrijeme ugovora o
prodaji nisu propisano upisani u sudski registar. U skladu sa
navedenim, uvjeti iz lana 7. Zakona o porezu na promet
proizvoda i usluga nisu ispunjeni, te se predmetni promet
smatra krajnjom potronjom i kao takav je oporeziv, a injenica
da roba nije zateena na zalihi predstavlja dokaz da je promet
obavljen.
22. Sud BiH, dalje, navodi da je "zakljuak ovog stava" da
se u svim sluajevima pri prodaji kupcima koji ne ispunjavaju
zakonske uvjete predviene za postojanje "pravnog lica" porez
na promet za te transakcije zaraunava prodavcu. Sud BiH,
dalje, navodi da se moe smatrati "da je prodaja za dalju
prodaju izvrena ako nisu poduzeti svi potrebni koraci koji ine
dalju prodaju", navodei da je prvi korak da je kupac morao
izdati narudbu i dostaviti je prodavcu. Ovaj nalog mora da
ispunjava sve zakonske uvjete prema zakonima koji se odnose
na ovu materiju. Jedan od zakonskih uvjeta jeste da, prije
isporuke robe kupcu, prodavac dobije pismenu izjavu o
razlozima za oslobaanje od poreza na promet koju je potpisala
"ovlatena osoba" koja zastupa kupca. Sud BiH navodi:
"Smatra se da transakcija oslobaanja od poreza prema Zakonu
o porezu na promet proizvoda i usluga, ukljuujui lan 8. stav
1. taka 3, nije izvrena ako prodavac moe da dokae da je
pismena izjava potpisana od osobe koja je ovlatena da zastupa
kupca u smislu Zakona o privrednim drutvima. U tom sluaju
dunost prodavca je da plati porezne obaveze." Primjeri
sluajeva koji se mogu pravno razmatrati na ovaj nain jesu
kada je firma registrirana kod suda na osnovu krivotvorene
dokumentacije u pogledu identiteta osnivaa i odgovornog ili
odgovornih lica. U konkretnom sluaju ovlateno lice nije
potpisalo pismenu izjavu i narudbu, te, stoga, nisu ispunjeni
uvjeti iz lana 8. stav 1. ta. 2. i 3. Zakona o porezu na promet
proizvoda i usluga, te se predmetni sluaj smatra krajnjom
potronjom i kao takav je oporeziv. Prodavac je duan platiti
poreznu obavezu.
23. Dalje, u presudi Suda BiH je navedeno da, kada
sudsko registriranje firme obavlja neko "istureno" lice (lice koje
je ovlateno da zastupa pravno lice) koje nije ukljueno,
odnosno nita ne zna o poslovanju registrirane firme, "prema
navodima stava", ne moe se smatrati da je bilo koje ovlateno
odgovorno lice preuzelo bilo kakva prava i obaveze u ime
pravnog lica koje vri kupovinu. Da bi se prihvatilo oslobaanje
od obrauna poreza na promet, nije dovoljno da se utvrdi da je
prodajna firma izvrila prodaju za dalju prodaju pravnom licu
registriranom kod suda na nain propisan zakonom i da je
prodaja za dalju prodaju zasnovana na narudbi koju je izdalo
lice zakonski ovlateno da zastupa pravno lice. Potrebno je
utvrditi da li je isporuka zaista izvrena onako kako je to
predvieno u narudbi i fakturama, jer je pravna definicija
prodaje za dalju prodaju razmjena robe uz (obino novanu)
naknadu.
24. Otpremnice i dokaze o ugovornim odnosima izmeu
prodavca i pruaoca usluge prijevoza (ugovori o pruanju
usluga prijevoza, narudbe u vezi sa pojedinanim poiljkama,
putni nalozi vozaima zaposlenim kod prodavca itd.) podnosi
prodavac na zahtjev poreznih slubenika za kontrolu.
25. Ako se u toku kontrole utvrdi da je pravno lice - kupac
fiktivan (to je u konkretnom sluaju utvreno), odnosno da se
kupac ne moe pronai, ili da nema tragova koji ukazuju na
postojanje poslovnih aktivnosti na registriranim adresama, onda
je evidentno da nije bilo stvarnog prometa izmeu prodavca i,
navodno, nedostupnog kupca. Ovakav promet se, dakle, u
konkretnom sluaju ne moe vriti bez obrauna poreza na
promet, jer nisu ispunjeni uvjeti propisani u l. 7. i 8. Zakona o

Broj 59 - Stranica 53

porezu na promet proizvoda i usluga, a porezna obaveza se


zaraunava prodavcu.
26. Na osnovu svega navedenog, za predmetna pravna lica
- njih 16, vjetak Tuilatva je izvrio obraun poreza na
promet nafte i naftnih derivata, poseban porez na naftne
derivate i putarinu u skladu sa odredbama vaeih propisa
(koncentrirajui se u tom smislu na inkriminirani period
naveden u optunici), te je utvrdio da sve tri izbjegnute obaveze
pravnog lica "Croherc AG" iznose 18.661.024,00 KM, od ega
porez na promet proizvoda iznosi 7.301.684,00 KM, poseban
porez iznosi 8.885.701,00 KM, te putarina iznosi 2.473.641,00
KM, a to je sadrano u njegovom nalazu i miljenju.
27. Sud BiH je naveo da je imao u vidu i prigovor odbrane
koji se odnosio na to da, u odnosu na izuzetu dokumentaciju,
nema lanca primopredaje, te je u tom smislu i njihov izvedeni
dokaz, obavijest Agencije za bankarstvo da nemaju saznanja da
li je sainjen primopredajni zapisnik prilikom vraanja
poslovno-finansijske dokumentacije firme "Croherc AG", ali je
takav prigovor ocijenjen kao irelevantan. Naime, analizirajui
svu uloenu materijalnu dokumentaciju, na osnovu koje je
vjetak Tuilatva sainio svoj nalaz, Sud BiH je utvrdio da se
radi o "originalno izuzetoj dokumentaciji od pravnog lica
'Croherc AG'" za ta postoji i potvrda, koja je i uloena kao
dokaz Tuilatva (potvrda Dravne agencije za istrage i zatitu
- RU Mostar od 21. februara 2012. godine o privremenom
oduzimanju predmeta od rednog broja 1 do rednog broja 46 po
naredbi Suda od 23. decembra 2011. godine).
28. Dalje, Sud BiH se pozvao na zapisnik o kontroli
Porezne uprave FBiH Centralni ured Sarajevo od 20. juna
2003. godine kojim je, u odnosu na fiktivne firme - pravna lica
navedeno da ukupne obraunate obaveze, detaljno navedene u
zapisniku, naknade za puteve i pripadajue zatezne kamate u
periodu od 14. aprila 2000. godine do 31. decembra 2002.
godine iznose 16.652.822,09 KM, kao i na rjeenje nadlenog
organa o dodatno utvrenim poreznim obavezama kojim je
utvrena ukupna dodatna obaveza od 21.548.631,35, a protiv
kojeg je pravno lice "Croherc AG" izjavilo albu, koja je
odbijena kao neosnovana i pokrenut je postupak prinudne
naplate, ali je u meuvremenu donesena odluka o njegovoj
nelikvidnosti, kojom je porezni obveznik "Croherc AG"
proglaen nelikvidnim, a ukupan dug od 31.374.118,11 KM
nenaplativim. Na ove okolnosti su svjedoili inspektori Porezne
uprave, koji su potvrdili da je u pravnom licu "Croherc AG"
vrena kontrola, a to je, prema navodima Suda BiH, potvreno i
izvjetajem o nalazu inspekcijskog nadzora pravnog lica
"Croherc AG" Mostar, Porezne uprave Federacije BiH
Centralni ured Sarajevo iz kojeg, takoer, proizlazi da je u toku
inspekcijskog nadzora pravnog lica utvreno da je pravno lice
vrilo prodaju nafte i naftnih derivata bez obrauna poreza
kupcima za koje je utvreno, "u postupku utvrivanja
materijalne istine", da su nedostupni na registriranim
sjeditima.
29. Sud BiH je naveo da je imao u vidu i nalaz vjetaka
odbrane, koji je naveo da pravna lica nisu fiktivna, da su
upisana u sudski registar i da su poslovala, da "Croherc AG"
nema neizmirenih poreznih obaveza, te obavijest Federalnog
ministarstva finansija da je takva dokumentacija unitena, ali je
ustanovio da navedeni dokazi nisu relevantni u konkretnom
sluaju i da kao takvi nisu mogli doprinijeti drugaijoj odluci.
30. Dakle, Sud BiH je zakljuio na osnovu svih utvrenih
injenica da je apelant svojim radnjama ostvario obiljeje bia
krivinog djela zloupotreba ovlatenja u privredi iz lana 259.
stav 2. u vezi sa stavom 1. taka 3. ranije vaeeg KZFBiH.
Sud BiH je prihvatio da je apelant u vrijeme izvrenja krivinog
djela bio sposoban za rasuivanje i u mogunosti da shvati i
razumije znaaj svojih radnji, kao i da je potpuno sposoban da

Broj 59 - Stranica 54

SLUBENI GLASNIK BiH

donese odluke i da shvati njihov znaaj. Na osnovu prethodno


utvrenih injenica Sud BiH je ustanovio da je optueni
postupao sa direktnim umiljajem. Optueni je bio svjestan da
poslovanjem sa fiktivnim firmama, te pravljenjem lane
dokumentacije uskrauje plaanje poreznih i drugih obaveza,
to je uinio sa namjerom da pribavi protivpravnu imovinsku
korist za pravno lice u kome je bio zaposlen kao direktor.
31. Dalje, Sud BiH je dao obrazloenje za odluku o kazni
koju je odmjerio u skladu sa lanom 48. KZBiH, te je izrekao
kaznu zatvora od etiri godine i est mjeseci, dok je primjenom
odredaba lana 110. stav 1. i lana 111. KZBiH, u skladu sa
pravilom da niko ne moe zadrati imovinsku korist pribavljenu
krivinim djelom, kao i pravilom da e se takva korist oduzeti,
oduzeo apelantu protivpravno steenu imovinsku korist. Sud
BiH je, takoer, istakao da je odredbom lana 111. stav 1.
KZBiH odreeno da e se od uinioca oduzeti novac, predmeti
od vrijednosti i svaka druga imovinska korist koja je
pribavljena krivinim djelom, a ako oduzimanje nije mogue,
uinilac e se obavezati da isplati novani iznos srazmjerno
pribavljenoj imovinskoj koristi. Imovinska korist pribavljena
krivinim djelom moe se oduzeti od lica na koje je prenesena
bez naknade ili uz naknadu koja ne odgovara stvarnoj
vrijednosti, ako je ono znalo ili moglo znati da je imovinska
korist pribavljena krivinim djelom. Primjenjujui sve
navedene kriterije posmatrane u meusobnoj povezanosti,
prema miljenju Suda BiH, proizlazi da su u konkretnom
sluaju ispunjeni uvjeti za oduzimanje imovinske koristi, jer je
na osnovu svih provedenih dokaza, posmatranih pojedinano i
u njihovoj meusobnoj povezanosti, utvreno da je izvreno
krivino djelo zloupotreba ovlatenja u privredi iz lana 259.
stav 2. u vezi sa stavom 1. taka 3) KZFBiH, te je, osim toga,
utvreno da je apelant kriv za predmetno krivino djelo.
32. Rjeavajui povodom apelantove albe, kao i
Tuilatva, Apelaciono vijee Suda BiH donijelo je Presudu
broj S1 2 K 005972 13 K 2 od 31. oktobra 2014. godine kojom
je odbijena alba Tuilatva BiH, a apelantova alba je
djelomino uvaena, te prvostepena presuda preinaena u
pogledu primjene krivinog zakona i u izricanju krivinih
sankcija, kao i u odluci o oduzimanju imovinske koristi na
nain da se apelant, na osnovu lana 259. stav 2. u vezi sa
stavom 1. KZFBiH, osuuje na kaznu zatvora u trajanju od
etiri godine i est mjeseci, kao glavnu kaznu, i novanu kaznu
u iznosu od 20.000 KM, kao sporednu kaznu koju je duan
platiti u roku od tri mjeseca od dana pravosnanosti presude.
Na osnovu lana 113. KZFBiH, od pravnog lica "Croherc AG"
d.o.o. Mostar oduzima se pribavljena imovinska korist u iznosu
od 18.661.024,00 KM a u preostalom dijelu presuda ostaje
neizmijenjena.
33. Apelaciono vijee Suda BiH u obrazloenju presude
navelo je da je apelantova odbrana albu protiv prvostepene
presude izjavila zbog bitne povrede odredaba krivinog
postupka, povrede odredaba krivinog zakona, pogreno i
nepotpuno utvrenog injeninog stanja, odluke o
krivinopravnoj sankciji, oduzimanju imovinske koristi i
trokovima postupka.
34. Apelaciono vijee Suda BiH je najprije ispitalo
navode o (ne) nadleenosti Suda BiH, te je zakljuilo da je
zakljuak prvostepenog suda pravilan i da se nanoenje tete
entitetskom budetu u enormnom iznosu, svakako, odrazilo na
privredu BiH ak i kada nije postojao jedinstven fiskalni sistem
na nivou BiH. Ovako velik iznos utajenog poreza, prema
miljenju Apelacionog vijea Suda BiH, prelazi tetne
posljedice za privredu BiH i ugroava cjelokupan ekomonski
prostor, a time i socijalnu i ekonomsku sigurnost graana BiH.
U vezi sa navedenim, Apelaciono vijee Suda BiH se pozvalo
na neke odluke Ustavnog suda. Stoga je opravdan osnov za

Petak, 12. 8. 2016.

uspostavu nadlenosti Suda BiH u skladu sa lanom 7. stav 2.


Zakona o Sudu BiH.
35. Apelaciono vijee Suda BiH se oitovalo na navod
apelantove odbrane da se presuda zasniva na dokazu na kojem
se ne moe zasnivati presuda, prema odredbama zakona, kako
je navedeno u lanu 297. stav 1. taka i) ZKPBiH. S tim u vezi,
odbrana je isticala da nisu dokazane autentinost i
vjerodostojnost dokumentacije koju je Tuilatvo uvelo kao
dokaz, navodno oduzete iz drutva Hercegovaka banka d.d.
Mostar, imajui u vidu da je postupak oduzimanja bio protivan
odredbama ZKPBiH, kao ni da odbrani ni Sudu nisu
prezentirani dokazi na osnovu kojih bi se utvrdio "lanac
posjedovanja", odnosno kontrola posjedovanja navedenih
dokumenata. U vezi sa navedenim, odbrana je isticala, izmeu
ostalog, da su svjedoci naveli da je 2001. godine oduzimana
dokumentacija u vezi sa poslovanjem drutva "Croherc AG", i
to EUFOR nasilnim ulaskom u prostorije Hercegovake banke
d.d. Mostar, pri emu nije sainjen nikakav pisani trag, a zatim
je dokumentacija koja je nezakonito oduzeta smjetena na
aerodrom Butmir, a kasnije u podrum Hercegovake banke d.d.
Mostar, bez izvrenog popisa ili zapisnika o primopredaji. Osim
toga, prema navodima odbrane, Sud BiH pogreno navodi da se
radi o dokumentaciji pravnog lica "Croherc AG" d.o.o. Mostar,
jer se iz priloenih potvrda vidi da se radi o dokumentaciji
Hercegovake banke d.d. Mostar. Odbrana je isticala da je u
periodu od deset godina dokumentacija uzimana bez ikakvih
zapisnika i drana na vie lokaliteta bez bilo kakve kontrole.
36. Apelaciono vijee Suda BiH je ocijenilo ove navode
neosnovanim, navodei da iz sadraja pobijane presude
proizlazi da je materijalna dokumentacija na osnovu koje je
izvreno vjetaenje originalna dokumentacija oduzeta od
pravnog lica "Croherc AG", koja je bila smjetena i pronaena
u prostorijama Hercegovake banke, u Ulici biskupa ule b.b.,
a to proizlazi iz sadraja potvrde o oduzetim predmetima koja
je uloena kao dokaz Tuilatva (potvrda Dravne agencije za
istrage i zatitu - RU Mostar od 21. decembra 2012. godine o
privremenom oduzimanju predmeta po naredbi Suda BiH od
23. decembra 2011. godine). Prema miljenju Apelacionog
vijea Suda BiH, imajui u vidu materijalnu dokumentaciju i
navedeni dokaz Tuilatva, albenim prigovorima se ne dovodi
u pitanje autentinost oduzete dokumentacije, te nepostojanje
jasnog lanca dranja dokumenata u proteklom periodu ne
dovodi u pitanje injenicu da je ona oduzeta iz prostorija
Hercegovake banke, koja je rjeenjem od 23. decembra 2000.
godine pristupila kao novi lan drutvu "Croherc AG" d.o.o. a
na koju je prenesen udio i izmijenjeni adresa sjedita drutva i
naziv osnivaa - Hercegovaka banka d.d. Mostar.
37. S tim u vezi, Apelaciono vijee Suda BiH navodi da je
materijalna dokumentacija koja je pronaena i oduzeta u
prostorijama Hercegovake banke oduzeta od osnivaa pravnog
lica "Croherca AG" Hercegovake banke d.d. Mostar, te su
navodi da ona faktiki nije oduzeta od pravnog lica "Croherca
AG" i da nije dokazan lanac posjedovanja predmetne
dokumentacije neosnovani. Apelaciono vijee Suda BiH je
zakljuilo da je materijalna dokumentacija koja je pronaena i
oduzeta u skladu sa lanom 65. ZKPBiH, i prema ocjeni
Apelacionog
vijea,
originalna
dokumentacija
ija
vjerodostojnost nije dovedena u pitanje paualnim navodima
odbrane. Osim toga, iz sadraja potvrde o privremenom
oduzimanju predmeta proizlazi da je ona oduzeta u skladu sa
odredbama l. 65, 68. i 69, te da su predmeti oduzeti od Nikole
Fabijania sa poukom o pravu na albu i da se oni pohranjuju u
Sud BiH.
38. U odnosu na otvaranje privremeno oduzete
dokumentacije od Tuilatva, odbrana je isticala da to nije
uraeno u skladu sa lanom 71. ZKP. Meutim, prema ocjeni

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Apelacionog vijea Suda BiH, odredba lana 71. ZKPBiH, na


koju se poziva u albi, nije primjenjiva na svaki sluaj
privremenog oduzimanja predmeta i dokumentacije. Sud BiH je
naveo da se istaknuta odredba nalazi u odjeljku koji propisuje
procesne procedure u sluajevima privremenog oduzimanja
predmeta i imovine. Predmeti se, na osnovu odredaba iz ovog
odjeljka, oduzimaju na osnovu naredbe koju izdaje sud, a na
prijedlog tuioca ili na prijedlog ovlatenog slubenog lica koje
je dobilo odobrenje od tuioca, ili ukoliko postoji opasnost od
odlaganja, i bez naredbe suda ukoliko se radi o predmetima koji
se prema odredbama KZBiH imaju oduzeti, ili koji mogu
posluiti kao dokaz u krivinom postupku. Dalje, u odredbi
lana 68. stav 1. ZKPBiH propisano je da e se popisati
privremeno oduzeti predmeti i dokumentacija i o tome izdati
potvrda, a stavom 2. propisano je da, ako popis predmeta i
dokumentacije nije mogu, predmeti i dokumentacija e se
staviti u omot i zapeatiti. Imajui u vidu iznesene odredbe,
Apelaciono vijee Suda BiH je ustanovilo da se na sluajeve
kada se privremeno oduzimaju predmeti i dokumentacija iji
popis nije mogu, te koji se stavljaju u zapeaene omote
primjenjuje odredba lana 68. stav 2. ZKPBiH, jer popis nije
bio mogu, tako da predmete i dokumentaciju nisu identificirala
ovlatena slubena lica. U takvim sluajevima, prema ocjeni
ovog vijea, otvaranje i pregled oduzetih predmeta i
dokumentacije vri tuilac, koji e predmete iz zapeaenog
omota identificirati upravo zbog toga to popis takvih predmeta
i dokumentacije nije bio mogu.
39. Uvidom u spis Apelaciono vijee Suda BiH je
konstatiralo da su slubena lica u konkretnom sluaju, nakon
privremenog oduzimanja dokumentacije pronaene u
prostorijama Hercegovake banke d.d. Mostar, u Ulici biskupa
ule b.b., dokumentaciju popisala u potvrdi o privremenom
oduzimanju predmeta (lista dokumenata sa tano naznaenom
specifikacijom i opisom svakog oduzetog dokumenta), koju je
potpisao Nikola Fabijani, i izdala mu potvrdu o tome, koju je
bez primjedaba potpisalo lice od kojeg je oduzeta
dokumentacija, ime se dokumentacija koja je oduzeta
identificirala i osigurala se njena istovjetnost. Zbog toga, prema
ocjeni ovog vijea, u konkretnom sluaju nije postojala obaveza
da takve predmete otvara i tuilac u smislu odredbe lana 71.
ZKPBiH na koju se poziva apelantova odbrana. Apelaciono
vijee Suda BiH je zakljuilo da je, prema njegovoj ocjeni, cilj
sporne odredbe da se izvri identifikacija predmeta i
dokumentacije, iji popis nije bio mogu prilikom privremenog
oduzimanja predmeta. Oduzeta dokumentacija u ovom
konkretnom predmetu je (kako je i navedeno u potvrdi o
privremenom oduzimanju predmeta) dostavljena sudu koji je i
izdao naredbu o oduzimanju predmeta u skladu sa odredbom
lana 65. ZKPBiH. Ukoliko bi postojala obaveza da se svaki
predmet, nakon privremenog oduzimanja, dostavlja na
otvaranje tuilatvu, odreenja i obaveze koji proizlaze iz
odredaba lana 65. stav 8. postali bi bespredmetni, te odredaba
lana 68. ZKPBiH, koje propisuju da je pri oduzimanju
predmeta potrebno tano naznaiti gdje su predmeti pronaeni i
opisati predmete a, po potrebi, i na drugi nain osigurati
utvrivanje njihove istovjetnosti, te o tome konano i izdati
potvrdu sa tano naznaenim i opisanim privremeno oduzetim
predmetima.
40. Imajui u vidu navedeno, Apelaciono vijee Suda BiH
je ustanovilo da je u svakom konkretnom sluaju potrebno
utvrditi da li je popis predmeta i dokumenata bio mogu, ili su
oni stavljeni u omot i zapeaeni, jer nije bilo mogue njihovo
identificiranje i utvrivanje njihove istovjetnosti. U situacijama
kao to je ova, gdje su provedene radnje privremenog
oduzimanja dokumentacije u skladu sa relevantnim odredbama
procesnog zakona, te gdje su tano taksativno pobrojani izuzeti

Broj 59 - Stranica 55

dokumenti u potvrdi a koju je bez primjedaba potpisalo lice od


kojeg je dokumentacija oduzeta, potpuno neosnovano se
ukazuje na navodno nezakonito provedene radnje koje dovode
u pitanje identifikaciju oduzetih predmeta. Prema ocjeni ovog
vijea, a imajui u vidu sadraj potvrde o privremeno oduzetim
predmetima, oduzeti dokumenti su identificirani i u dovoljnoj
mjeri opisani, ime se utvrdila njihova istovjetnost, pa albeni
prigovori nisu doveli u pitanje njihovu ispravnost niti
zakonitost, ukazujui na nepotivanje odredbe lana 71.
ZKPBiH.
41. Apelaciono vijee Suda BiH se oitovalo i na navod iz
albe apelantove odbrane o koritenju izjava svjedoka - vozaa
koji su u istrazi ispitani kao osumnjieni, odnosno da su njihovi
iskazi na glavnom pretresu "plodovi otrovne voke", jer su im
tokom glavnog pretresa predoavani njihovi raniji iskazi koje
su dali dok su imali status osumnjienih. S tim u vezi,
Apelaciono vijee Suda BiH je navelo da se presuda zasniva na
iskazima ovih svjedoka koji su dati na glavnom pretresu.
Apelaciono vijee Suda BiH je, dalje, navelo da, ukoliko bi se
ocijenili i njihovi iskazi iz istrage u vezi sa iskazima datim na
glavnom pretresu, u tom sluaju bi takva ocjena prvostepenog
suda mogla biti okarakterizirana kao nezakonita s obzirom na to
da bi ona bila rezultat ocjene nezakonitog dokaza iz istrage.
Poto su se u konkretnom sluaju ocijenili iskazi svjedoka koji
su dati neposredno na glavnom pretresu, bez dovoenja u vezu
sa iskazima datim u istrazi, albeni prigovori kojima se ukazuje
da je njihovim prihvatanjem sud nezakonito postupio ine se
neosnovanim.
42. U vezi sa apelantovim albenim prigovorima da se u
obrazloenju prvostepene presude poziva na stav Federalnog
ministarstva finansija o primjeni Zakona o porezu na promet
proizvoda i usluga u kontekstu nedostupnih firmi od 9. januara
2003. godine, kojim se zamjenjuje stav Federalnog ministarstva
finansija od 1. novembra 2002. godine, koji je, dakle,
primijenjen retroaktivno, Apelaciono vijee Suda BiH je
zakljuilo da on nije obavezujui, u smislu da se na njemu
moe ili ne moe zasnivati odluka, pa kao takav nije ni naveden
u obrazloenju presude. Apelaciono vijee Suda BiH je, dalje,
pojasnilo da se, zapravo, radi o izraenom stavu koji
problematizira pojavu nedostupnih firmi i primjenu Zakona o
porezu na promet proizvoda i koji se shvata kao komentar
relevantnih odredaba spomenutog zakona, a koji je vaio u
vrijeme apelantovih inkriminiranih radnji. Dakle, on je
komentar l. 7. i 8. Zakona o porezu na promet proizvoda i
usluga, koji je kao blanketni propis upotpunio bie krivinog
djela koje se apelantu stavlja na teret.
43. Dalje, u vezi sa navodima iz apelantove albe da je
presuda nerazumljiva i protivrjena sama sebi i datim
razlozima, te da u njoj nisu navedeni razlozi o odlunim
injenicama (apelantov umiljaj, "crno trite", opisan nain
plaanja), Apelaciono vijee Suda BiH je, ocjenjujui ove
navode, istaklo da je prvostepena presuda dovoljno jasna i
razumljiva, te da dati razlozi iz obrazloenja nisu protivrjeni,
odnosno da su forma i sadraj presude u skladu sa odredbama
procesnog zakona, te ni u tom pravcu nije bilo krenja zakona.
Prema ocjeni Apelacionog vijea Suda BiH, u pobijanoj presudi
su dati razlozi o odlunim injenicama relevantnim za
presuenje uz detaljnu analizu svih dokaza pojedinano i u
meusobnoj povezanosti. Prema miljenju Apelacionog vijea
Suda BiH, prvostepeni sud je dao detaljno obrazloenje
injeninog supstrata iz izreke presude u odnosu na apelanta na
nain da je iznio svoj stav u pogledu razloga koji su opredijelili
sud za donoenje odluke. Prema miljenju Apelacionog vijea
Suda BiH, pobijana presuda sadri razloge o odlunim
injenicama, suprotno albenim prigovorima, te ukazuje na
dokaze koji su predstavljali osnov za odluku da se apelant

Broj 59 - Stranica 56

SLUBENI GLASNIK BiH

proglasi krivim za krivino djelo zloupotreba ovlatenja u


privredi. Apelaciono vijee Suda BiH je ustanovilo da je
injenini opis krivinog djela koje se optuenom stavlja na
teret iz izreke pobijane presude jasan, odreen i potpun, te da
sadri injenice i okolnosti koje predstavljaju bitne elemente
bia krivinog djela zloupotreba ovlatenja u privredi iz lana
259. KZFBiH uz precizan opis pojedinanih radnji izvrenja
oznaenih u izreci presude. One su, prema miljenju
Apelacionog vijea Suda BiH, dovoljno i jasno obrazloene u
pobijanoj presudi kao radnje koje se odnose na uskraivanje
plaanja sredstava iz poreznih i drugih fiskalnih obaveza u
Federaciji BiH, to predstavlja bitan element krivinog djela
zloupotreba ovlatenja u privredi, a ne porezne utaje, kao to je
apelantova odbrana navodila. Stoga je Apelaciono vijee Suda
BiH zakljuilo da ovi prigovori nisu osnovani, kao i da ostali
prigovori iz ovog razloga, ustvari, upuuju na pogreno i
nepotpuno utvreno injenino stanje.
44. Analizirajui prigovore odbrane da pobijana presuda
nije dala obrazloenja pojedinih dokaza odbrane, te da je
izostala njihova ocjena, uslijed ega je i injenino stanje u
predmetu nepotpuno i pogreno utvreno, Apelaciono vijee
Suda BiH se pozvalo na praksu Evropskog suda i Ustavnog
suda, kao i lan 6. stav 1. Evropske konvencije koji obavezuje
sudove, izmeu ostalog, da obrazloe svoje presude, ali da ta
obaveza ne moe biti shvaena kao obaveza da se u presudi
iznesu svi detalji i daju odgovori na sva postavljena pitanja i
iznesene argumente. Stoga, albeni prigovori odbrane da
pobijana presuda nije dala obrazloenja i odgovore na sva
postavljena pitanja i iznesene argumente ne dovode u pitanje
njenu ispravnost i zakonitost, budui da iz nje proizlazi da je
prvostepeni sud, na osnovu provedenih dokaza, na pouzdan
nain utvrdio sve relevantne i odlune injenice na osnovu
kojih je doao do zakljuka da se u apelantovim radnjama
stjeu sva zakonska obiljeja krivinog djela zloupotreba
ovlatenja u privredi iz lana 259. stav 2. u vezi sa stavom 1.
taka 3. KZFBiH.
45. S tim u vezi, Apelaciono vijee Suda BiH je istaklo da
je prvostepeni sud najprije utvrdio nain na koji je pravno lice
"Croherc AG" prodavalo naftu i naftne derivate drugim
kupcima, a na koje okolnosti su svjedoili svjedoci Anto Pehar,
Zdenko Pain, te svjedoci odbrane apelant i Vinko Jeli. Svi
oni su bili zaposlenici pravnog lica u navedenom periodu. Na
osnovu ocjene iskaza navedenih svjedoka i predoene
materijalne dokumentacije, prvostepeni sud je ustanovio da nije
sporno da je drutvo "Croherc AG" izvrilo nabavku
predmetnih naftnih derivata putem uvoza iz Kopra, Republika
Slovenija, od samo jednog dobavljaa "OMV Istra Benz"
Koper, Republika Slovenija, kako su to i opisali svi navedeni
svjedoci, koje je iskaze, s obzirom na to da su u potpunoj
saglasnosti, sud ocijenio kao istinite i vjerodostojne. Svrha
nabavke je bila dalja prodaja u veleprodaji, a u stvarnosti roba
je najveim dijelom ila krajnjim kupcima, gdje je kupac robu
preuzimao odmah pri utovaru, dok je manji dio iao na
istakanje u skladite tenih goriva u Dretelj u apljini. Ako se
ima ovo u vidu, odnosno injenica da stvarnog prometa, kako je
prikazan, nije ni bilo (tzv. fiktivni promet), ovo vijee smatra
da je prvostepeni sud dao odgovarajue, odnosno valjano
obrazloenje da je poslovanje pravnog lica "Croherc AG" bilo
suprotno vaeim propisima i kao takvo nezakonito. Prema
miljenju Apelacionog vijea Suda BiH, nakon to je nesporno
utvreno da je pravno lice "Croherc AG" poslovalo sa 16
navedenih pravnih lica, bilo je potrebno utvrditi status
navedenih pravnih lica. Utvreno je da su sva pravna lica,
firme, kao kupci predmetne robe od dobavljaa drutva
"Croherc AG", upisana u registar pravnih subjekata, budui da
ta injenica proizlazi iz materijalne dokumentacije, tanije,

Petak, 12. 8. 2016.

svako od njih ima rjeenje nadlenog suda. Dalje, iz sadraja


pobijane presude proizlazi da je prvostepeni sud ocijenio i
zapisnike o kontroli Porezne uprave FBiH Centralni ured
Sarajevo od 20. juna 2003. godine u odnosu na fiktivne firme
pravna lica, gdje je navedeno da ona nisu pronaena na
prijavljenoj adresi sjedita drutva, niti je pronaeno odgovorno
lice u pravnom licu na njegovoj adresi sjedita, nisu pronaene
zalihe robe koje je pravno lice "Croherc AG" prodalo
navedenim kupcima, niti je roba pronaena na stanju zaliha kod
kontroliranog pravnog lica. U prilog navedenom ocijenjeni su i
dodatni dokazi Tuilatva, zapisnici o inspekcijskom nadzoru,
gdje su postupajui inspektori u njima naveli da kontrolirani
porezni obveznici nisu pronaeni na prijavljenoj adresi sjedita
zbog kog razloga nije ni mogao biti izvren nadzor. Apelaciono
vijee Suda BiH je navelo da albeni prigovori odbrane da je
zapisnik iz 2003. godine sainjen skoro godinu dana nakon
inkriminiranog perioda nemaju osnova, budui da je
nedvojbeno utvreno da sporna pravna lica nisu nikada
egzistirala na prijavljenim sjeditima, te da upisana odgovorna
lica nisu nikada prijavljena na registriranom mjestu
prebivalita. Navedeno je potvreno i iskazima svjedoka
inspektora koji su i sainili predmetne zapisnike, svjedoka
Amira atare i Sedina Hubia, koji su naveli da je inspekcijski
nadzor pravnih lica - nedostupnih kupaca izvren u
registriranim sjeditima pri emu je utvreno da nijedan od
kontroliranih kupaca na navedenim adresama sjedita ne
obavlja djelatnost, niti postoji istaknut naziv pravnog lica.
Uvidom u podatke o prijavljenim pravnim licima nadlene
porezne ispostave utvreno je da kontrolirana pravna lica nisu
prijavljena kod nadlene porezne ispostave, kao i da je izvrena
provjera identiteta odgovornih lica i osnivaa kontroliranih
firmi u nadlenom MUP-u, prema registriranom mjestu
prebivalita, te da je za veinu utvreno da nikada nisu ivjela
na prijavljenoj adresi, odnosno da se radi o nepostojeoj adresi,
kao i to da su bila nepoznata stanovnicima tog mjesta. Izvodei
zakljuak o tome da li se, zapravo, radilo o fiktivnim firmama
ili ne, prvostepeni sud je ocijenio i izvrenu identifikaciju
prijevoznikih firmi i vozaa sa podruja FBiH koji su vrili
prijevoz nafte i naftnih derivata za pravno lice "Croherc AG"
d.o.o. Mostar na adresu nedostupnih firmi. Uprava policije Sektor kriminalistike policije je od njih uzela izjave u vezi sa
njihovim poslovnim kontaktom sa kontroliranim pravnim licem
iz kojih intervjua proizlaze izjave vozaa da im je nepoznat
naziv firme za koju su po dokumentaciji vrili prijevoz nafte i
naftnih derivata i da nikad nisu vrili prijevoz, odnosno
isporuku za nju. Sve to su potvrdili i svjedoci-vozai Jovica
Spasojevi, Nedeljko Kuzmanovi, Dragan Radi, Ljubia
Zari, Sinia Kovaevi i Zoran Plavi. Apelaciono vijee
Suda BiH je navelo da je prvostepeni sud utvrdio da se radi o
fiktivnim firmama i na osnovu injenice da je, konkretno, za
pravno lice "Stankov Trade" na nekim mjestima navedeno da se
radilo o pravnom licu iz Sarajeva, a na drugim iz irokog
Brijega, te da su na kartici kupca knjiene uplate u iznosu od
2.866,466,10 KM, kojih nema uknjienih na raunu drutva
"Croherc AG" Mostar.
46. Ocjenjujui obrazloenje i iznesenu argumentaciju
prvostepenog suda u granicama albenih prigovora koji su se
odnosili na osporavanje ocjene statusa spornih firmi, odnosno
utvrenja da se radilo o fiktivnim firmama, Apelaciono vijee
Suda BiH je ustanovilo da oni nisu doveli u pitanje ispravne i
valjane zakljuke iznesene upravo u tom pravcu, posebno
imajui u vidu da se taj zakljuak nije iskljuivo temeljio na
nalazu i miljenju vjetaka Tuilatva, te na osnovu izjave da se
pojedine firme nalaze u registru nedostupnih firmi poreznih
uprava FBiH i RS, to je posebno potencirano u albi ukazujui
pri tome da su takvi registri nepostojei. Naime, odlunu

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

injenicu da se radilo o fiktivnim firmama, prema ocjeni ovog


vijea, prvostepeni sud nije utvrdio na osnovu nepostojeih
registara, ve na osnovu svih izvedenih dokaza, koje je
ispravno i valjano ocijenio kako pojedinano, tako i u
meusobnoj vezi, te na osnovu takve ocjene izveo zakljuak da
predmetne firme, odnosno pravna lica nisu postojala, te da su
registrirana kako bi se na osnovu njih nezakonito poslovalo, a
to je prihvatilo i Apelaciono vijee Suda BiH.
47. Nezakonito poslovanje firme iji je direktor kao
odgovorno lice bio apelant, suprotno albenim prigovorima,
prvostepeni sud je obrazloio na nain da je iznio valjanu
ocjenu izvedenih dokaza, te doveo ih u vezu sa relevantnim
zakonskim procedurama, smatrajui da poslovanje firme
"Croherc AG" nije bilo u skladu sa odredbama Zakona o porezu
na promet proizvoda i usluga na koji nain je apelant, kao
direktor i jedino odgovorno lice pravnog lica "Croherc AG",
uskratio plaanje sredstava iz poreznih i drugih fiskalnih
obaveza u Federaciji BiH u iznosu od 18.661.024,00 KM.
Apelaciono vijee Suda BiH je navelo da iz sadraja pobijane
presude proizlazi da je prvostepeni sud jasno i precizno citirao
odredbe relevantnih propisa, te u tom pravcu iznio stav i
miljenje u kontekstu poslovanja sa fiktivnim firmama sa kojim
se u cijelosti sloilo i Apelaciono vijee. U tom smislu
Apelaciono vijee Suda BiH je ustanovilo da su albeni
prigovori prema kojima nije dokazano da stvarnog prometa nije
bilo, odnosno da je poslovanje firme "Croherc AG" bilo
zakonito, neosnovani. Apelaciono vijee Suda BiH je navelo da
pobijana presuda iznosi nalaz i miljenje vjetaka Tuilatva za
predmetna pravna lica - njih 16, kojim je izvren obraun
poreza na promet nafte i naftnih derivata, poseban porez na
naftne derivate i putarinu u skladu sa odredbama vaeih
propisa (koncentrirajui se u tom smislu na inkriminirani period
naveden u optunici), a kojim je utvreno da su za
inkriminirani period izbjegnute sve tri navedene obaveze
pravnog lica "Croherc AG". Suprotno albenim prigovorima,
Apelaciono vijee Suda BiH je ustanovilo da je prvostepeni sud
na temelju izvedenih dokaza ispravno zakljuio da se prikazani
promet sa spornim firmama ne moe tretirati kao daljnja
prodaja bez obraunavanja poreza na promet, a budui da nisu
ispunjeni uvjeti propisani u l. 7. i 8. Zakona o porezu na
promet proizvoda i usluga, kao i da se porezna obaveza
zaraunava prodavcu "Crohercu AG", jer je izvrena krajnja
potronja na koju se obraunavaju porezne dabine, a ne daljna
prodaja, koja je uvjetno osloboena poreznih dabina i one se
prebacuju na naredne kupce, to je bio krajnji cilj "Croherca
AG" d.o.o. Mostar, kako bi se izbjegle porezne obaveze i takse.
Istaknuti zakljuak nije doveden u pitanje niti nalazom i
miljenjem vjetaka odbrane Abida Hodia, koj je
prvostepeni sud ispravno ocijenio, smatrajui da, pored svih
iznesenih dokaza, tvrdnje vjetaka koje su se najveim dijelom
odnosile na to da predmetna pravna lica nisu fiktivna, jer nisu
brisana iz registra, te da ta injenica ukazuje da su ona i
poslovala, da pravno lice "Croherc AG" nije obveznik plaanja
poreza na promet proizvoda, niti naknade za puteve - putarine,
te da, u konanici, i nemaju nikakvih poreznih obaveza.
Apelaciono vijee Suda BiH je iznijelo stav da je pravilan
zakljuak iz pobijane presude da su navedene tvrdnje suprotne
svim drugim izvedenim dokazima koje je ocijenio prvostepeni
sud, te su, stoga, albeni navodi da pobijana presuda nije dala
valjano obrazloenje, zbog ega smatra neprihvatljivim
vjetaenje odbrane, neutemeljeni i kao takvi se odbijaju. Dalje,
Apelaciono vijee Suda BiH je istaklo da je apelant u
inkriminirano vrijeme bio odgovorno lice, direktor u pravnom
licu "Croherc AG", te je u svojstvu direktora i odgovornog lica
bio odgovoran za zakonito poslovanje ovog pravnog lica,
ukljuujui i plaanje svih poreznih obaveza na nain kako je to

Broj 59 - Stranica 57

propisano Zakonom o porezu na promet proizvoda i usluga.


Imajui u vidu da je na osnovu izvedenih dokaza nesumnjivo
utvreno da je apelant, postupajui u tom svojstvu, tj. kao
odgovorno lice koje postupa u ime i za raun pravnog lica
"Croherc AG", svjesno i voljno preduzetim radnjama, suprotno
odredbama iz l. 7. i 8. Zakona o porezu na promet proizvoda i
usluga, uskratio plaanje sredstava iz poreznih i drugih
fiskalnih obaveza u FBiH, Apelaciono vijee Suda BiH je
ustanovilo da je prvostepeni sud pravilno zakljuio da se u
inkriminiranim radnjama stjeu sva objektivna i subjektivna
obiljeja krivinog djela zloupotreba ovlatenja u privredi iz
lana 259. KZFBiH.
48. Apelaciono vijee Suda BiH je ponovilo da je
prvostepeni sud nesumnjivo utvrdio da stvarnog prometa
navedenom robom u veleprodaji (sa licima koja su oznaena
kao fiktivna) nije bilo, nego da je finansijska dokumentacija
sluila kao pokrie prometa novca koji nije pratio promet
robom, a sve s ciljem da se izbjegne nastala obaveza plaanja
poreza. Takav nain postupanja jasno ukazuje da je subjektivnu
stranu takvog postupanja inio direktni umiljaj, tj. postojanje
svijesti i volje optuenog upravljene na izbjegavanje obaveze
plaanja poreznih davanja, iz ega nesumnjivo proizlazi i
namjera optuenog da pribavi protivpravnu imovinsku korist.
Prema tome, iz same prirode i karaktera preduzetih
inkriminiranih radnji i naina njihovog preduzimanja (lana
dokumentacija, nepostojanje stvarnog prometa, poslovanje sa
fiktivnim i nepostojeim firmama itd.) prvostepeni sud je izveo
nesumnjiv zakljuak da je apelant bio svjestan njihovog znaaja
i nedoputenosti, dakle, da ih je inio uz postojanje volje i
svijesti, te namjere upravljene da se pribavi protivpravna
imovinska korist koja je ostvarena u utvrenom iznosu od
18.661.024.00 KM. Takav apelantov subjektivni odnos prema
inkriminiranim radnjama, i prema ocjeni Apelacionog vijea
Suda BiH, nije sporan ako se imaju u vidu radnje koje su
preduzimane radi izbjegavanja plaanja navedenih obaveza, a
to nedvojbeno proizlazi iz manjkavosti i nedostataka koji su
utvreni u finansijskoj dokumentaciji, dakle, nepravilnosti koje
su postojale u poslovanju pravnog lica iji je direktor i
odgovorno lice bio optueni. To nedvojbeno potvruje da su
posve neosnovani albeni prigovori odbrane kojim se osporava
umiljaj, odnosno krivica optuenog za navedene radnje. Pri
takvom stanju stvari, Apelaciono vijee Suda BiH je ustanovilo
da nije relevantna okolnost ko je neposredno sainjavao lanu
dokumentaciju, odnosno potpisivao lano sainjene otpremnice
i fakture, a to apelant i njegova odbrana u albama posebno
istiu kao okolnost koja bi optuenog oslobodila odgovornosti.
Stoga je Apelaciono vijee Suda BiH navelo da je prvostepeni
sud izveo pravilan zakljuak da se u apelantovim preduzetim
radnjama stjeu sva objektivna i subjektivna obiljeja
zakonskog bia krivinog djela zloupotreba ovlaenja u
privredi iz lana 259. stav 2. KZFBiH, ukljuujui i apelantovu
namjeru upravljenu na pribavljanje protivpravne imovinske
koristi za, kako je ustanovio prvostepeni sud, pravno lice
"CrohercAG" u kojem je optueni obavljao funkciju direktora.
49. Apelaciono vijee Suda BiH se oitovalo i na
apelantove navode u vezi sa pogrenom primjenom procesnog
prava, koje je apelant osporavao navodei da je sud propustio
da primijeni relevantne odredbe ZKPBiH i KZ, kao i da je
propustio navesti koje je odredbe primijenio pri izricanju
glavne i sporedne kazne, kao i koji je krivini zakon
primijenjen, a to je Apelaciono vijee Suda BiH analiziralo i
navelo da je prvostepeni sud ispunio svoju zakonsku obavezu
na nain da je ispitivao i utvrivao injenice koje se odnose na
zakonska obiljeja krivinog djela, krivicu optuenog, kao i
utvrivanje odgovarajuih injenica za izricanje adekvatne
krivinopravne sankcije. Meutim, prema miljenju

Broj 59 - Stranica 58

SLUBENI GLASNIK BiH

Apelacionog vijea Suda BiH, radi se o nepravilnostima u vezi


sa primjenom materijalnog zakona, to se u albama odbrane
pravilno primjeuje, te ih je Apelaciono vijee Suda BiH
razmatralo u dijelu koji se odnosi na pogrenu primjenu
krivinog zakona u kom pravcu je i preinaena pobijana
presuda. Dakle, albeni prigovori koji su isticani u kontekstu
povrede krivinog postupka iz lana 297. stav 2. ZKP imaju
karakter prigovora povrede krivinog zakona, te su razmatrani
u dijelu navoda koji se bave albenim osnovom iz lana 298.
ZKPBiH.
50. Apelaciono vijee Suda BiH je, dakle, u okviru
ispitivanja albe u odnosu na lan 298. ZKPBiH u vezi sa
povredom krivinog zakona utvrdilo da je prvostepeni sud
primijenio kombinaciju krivinih zakona (KZFBiH i KZBiH),
to je suprotno principu da se moe primijeniti samo jedan
materijalni zakon na konkretan sluaj, te je utvreno da se
albom osnovano ukazuje na primjenu materijalnog krivinog
zakona u izricanju krivinih sankcija, odnosno primjeni mjere
obaveznog oduzimanja imovinske koristi. Apelaciono vijee
Suda BiH je pri tome navelo da je prvostepeni sud primijenio
zakon koji je stroiji za apelanta kao optuenog s obzirom na to
da KZFBiH, koji je vaio u vrijeme poinjenja djela, na posve
drugaiji i povoljniji nain za optuenog regulira ovu mjeru i
njenu primjenu. Naime, i pored odredbe iz lana 113. KZFBiH
u kojoj je jasno odreeno da se imovinska korist pribavljena
krivinim djelom uinitelja za preduzee ili drugo pravno lice
oduzima od tog preduzea ili drugog pravnog lica, prvostepeni
sud navedenu mjeru je izrekao na osnovu lana 111. KZBiH i
imovinsku korist oduzima od apelanta iako se u izreci pobijane
presude kae da je korist pribavljena za pravno lice u kojem je
bio zaposlen. Imajui u vidu nain na koji je prvostepeni sud u
pobijanoj presudi na predmetni sluaj primijenio krivini
zakon, Apelaciono vijee Suda BiH je utvrdilo da je time
prvostepeni sud krivinopravnu kvalifikaciju uinjenog djela
zasnovao na odredbi iz lana 259. stav 2. KZFBiH iz 1998.
godine (krivino djelo zloupotreba ovlatenja u privredi, koje
kao takvo i ne postoji u KZBiH), dok je krivine sankcije,
odnosno mjeru oduzimanja imovinske koristi odmjerio i
izrekao pozivajui se kako na navedenu odredbu iz KZFBiH,
tako i na odredbe iz l. 39, 40, 42. i 48, odnosno l. 110. i 111.
KZBiH, pri emu je izostavio (zaboravio) odredbu iz lana 46.
KZBiH, pa nije jasno na osnovu kojeg zakona je izrekao
novanu kaznu, to je u albama pravilno primijeeno. To je,
prema miljenju Apelacionog vijea Suda BiH, jo jedan od
razloga koji ukazuje na osnovanost albenih prigovora da je u
predmetnom sluaju trebalo primijeniti u cijelosti samo
KZFBiH iz 1998. godine, jer je taj krivini zakon vaio u
vrijeme preduzimanja inkriminiranih radnji i povoljniji je za
apelanta. Poto je prvostepeni sud nepravilno primijenio
krivini zakon, to je Apelaciono vijee Suda BiH primjenom
odredbe lana 314. stav 1. ZKPBiH preinailo prvostepenu
presudu na nain kako je i navedeno u izreci presude.
Apelacija
a) Navodi iz apelacije
51. Apelant smatra da mu je osporenim odlukama
povrijeeno pravo iz lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i
pravo iz lana 6. st. 1. i 2. Evropske konvencije za zatitu
ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljnjem tekstu: Evropska
konvencija), istiui da su navedene presude utemeljene na
proizvoljnoj primjeni materijalnog i procesnog prava (odredbe
KZFBiH i ZKPBiH), proizvoljno utvrenom injeninom
stanju, povredi prava na obrazloenu sudsku odluku, to
apelantu nije sudio stvarno nadlean sud, te povredi prava na
presumpciju nevinosti. U pogledu arbitrarne primjene odredaba
KZFBiH na temelju kojih je proglaen krivim da je poinio

Petak, 12. 8. 2016.

krivino djelo zloupotreba ovlatenja u privredi iz lana 259.


stav 2. u vezi sa stavom 1. taka 3. citiranog zakona, tvrdi da
osporene presude, ustvari, sadre sve elemente krivinog djela
porezna utaja iz lana 272. citiranog zakona, a ne krivinog
djela za koje je osuen. U tom pravcu apelant istie da
konstrukcije koje su koritene u izreci i obrazloenju jasno
upuuju na to da je u pitanju krivino djelo utaja poreza za koje
je nastupila zastara (31. jula 2011. godine). Povredu prava na
pravino suenje zbog proizvoljne primjene procesnog prava
ZKPBiH apelant vidi u injenici da sudovi osporenim
presudama nisu utvrdili autentinost i vjerodostojnost
dokumentacije na temelju koje je osuen za krivino djelo
zloupotreba ovlatenja u privredi. Naime, kao dokaz u
predmetu protiv apelanta Tuilatv je uvelo dokaz DT3
(potvrda o privremenom oduzimanju predmeta od 21. februara
2012. godine) za koju dokumentaciju apelant navodi da njena
autentinost i vjerodostojnost nikada nisu dokazane, da Sudu
BiH, kao i apelantovoj odbrani nisu prezentirani dokazi,
odnosno "lanac posjedovanja", odnosno kontrola posjedovanja
ovih dokumenata, pri emu se apelant poziva na izjave
svjedoka koje su date u toku postupka, te koji su navodili
nezakonito oduzimanje dokumentacije EUFOR-a u toku 2001.
godine, bez zapisnika, to sve ini nezakonitim provedene
radnje prema ranije vaeem ZKP Federacije BiH, kao i sada
vaeem ZKPBiH (l. 10, 65, 66. i 68. ZKPBiH). U tom pravcu
apelant ukazuje da, osim to je dokumentacija nezakonito
oduzeta, Tuilatvo nije postupilo u skladu sa lanom 71.
ZKPBiH, odnosno da je dato proizvoljno i iroko tumaenje na
apelantovu tetu, to nije dozvoljeno, kao i da je svjedok na ije
se svjedoenje sud poziva (Nikola Fabijani) dao izjavu da nije
bilo zapisnika o preuzimanju dokumentacije, kao i da ovaj
svjedok nema nita sa apelantom i pravnim licem "Croherc
AG" Mostar, posebno u inkriminiranom periodu. Apelant se u
tom pravcu pozvao na praksu Ustavnog suda u predmetima br.
AP 291/08 i AP 3364/10. Takoer, apelant navodi da se i nalaz
vjetaka bazira na nezakonitom dokazu, materijalnoj
dokumentaciji, to je sve dovelo do povrede apelantovog prava
na pravino suenje. Dalje, apelant ukazuje da Sud BiH nije
tano naveo koji uvjeti iz l. 7. i 8. Zakona o porezu na promet
nisu ispunjeni, odnosno koji lanovi drugih propisa nisu
ispotovani kako bi se utvrdilo postojanje krivinog djela, te se
apelant u tom pravcu poziva na komentar ZKPBiH, koji
upuuje da, kada su u pitanju krivina djela sa blanketnom
dispozicijom, uvijek mora postojati povezanost sa
materijalnopravnim propisima na koje se odnose te dispozicije.
Takoer, apelant smatra da osporenim odlukama nije
obrazloeno da krivino djelo za koje je osuen moe biti
poinjeno iskljuivo direktnim umiljajem, te je zakljuak o
postojanju apelantovog umiljaja Sud BiH morao
argumentirano obrazloiti. Umjesto toga, prema apelantovim
navodima, Sud BiH je parafrazirao umiljaj, jer nije obrazloio
apelantovu svijest u pogledu zakljuka da je znao, htio i svjesno
uestvovao u bilo kom obliku organiziranja ili poslovanja
fiktivnih firmi, da nije obrazloen ni zakljuak da je apelant bio
svjestan lane dokumentacije, da se ne obrazlae umiljaj u
pogledu koritenja lane dokumentacije, niti apelantova
namjera da pribavi imovinsku korist pravnom licu, kao ni
njegov motiv s obzirom na to da nije vlasnik pravnog lica.
Dalje, apelant ukazuje na nedostatke u obrazloenju osporenih
presuda, kao i dokaza o odlunim injenicama, odnosno o
"duplom knjigovodstvu", "da je roba zavravala na crnom
tritu" i uplatama "gotovog novca od stvarnih kupaca na raun
fiktivnih firmi i prebacivanje na raun 'Croherca' AG", a to
apelant dovodi u vezu sa pogreno utvrenim injeninim
stanjem. Povredu prava na presumpciju nevinosti apelant,
takoer, dovodi u vezu sa proizvoljno utvrenim injeninim

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

stanjem na osnovu kojeg se, kako on smatra, temelje osporene


presude, smatrajui pogrenim njihov zakljuak da sporno
pravno lice nije uredno izmirivalo svoje obaveze za koje tvrdi
da su u svakom pojedinanom sluaju uredno izmirene.
Takoer, smatra pogrenim stav Suda BiH da je sporno pravno
lice poslovalo sa tzv. fiktivnim pravnim licima i da je izdavalo
fiktivne narudbenice, koje termine vjetak Tuilatva pogreno
koristi, odnosno paualno konstatira u svom nalazu, odnosno da
"daje sebi za pravo da donosi zakljuak da li je neka firma
fiktivna ili nije", te, s tim u vezi, istie da "sve dok su privredna
drutva upisana u sudski registar i dok se u njemu ne izvre
promjene, ne moe se smatrati da su ta privredna drutva
nepostojea ili fiktivna". Dalje napominje da je nesporno da je
poslovao sa navedenih 16 firmi koje su sudovi osporenim
presudama okarakterizirali kao "fiktivne firme", da je promet sa
njima ostvarivao putem rauna otvorenog u Hercegovakoj
banci, sve u skladu sa odredbom lana 4. stav 1. Zakona o
unutranjem platnom prometu. Na kraju, istie da je trenutno
hospitaliziran na Klinici za psihijatriju u Mostaru, da ivi u
zajednikom domainstvu sa suprugom, sinom i majkom, te da
bi stupanjem na izdravanje kazne zatvora bilo ugroeno
izdravanje cijele njegove porodice.
b) Odgovor na apelaciju
52. Sud BiH u odgovoru na apelaciju, prije svega, ukazao
je na to da apelant u apelaciji nije naveo nove argumente i
dokaze koje ve nije isticao u albi izjavljenoj protiv
prvostepene presude na koje je Apelaciono vijee dalo valjano i
argumentirano obrazloenje, zbog ega smatra da osporenim
odlukama nisu povrijeena apelantova prava na koja je ukazao
u apelaciji, zbog ega predlae da se predmetna apelacija odbije
kao neosnovana.
53. Tuilatvo je u odgovoru na apelaciju navelo da su
navodi paualni i neosnovani, kao i da su isticani pred
redovnim sudom, te da apelaciju treba odbiti kao neosnovanu.
IV. Relevantni propisi
54. U Krivinom zakonu Federacije Bosne i
Hercegovine ("Slubene novine FBiH" br. 43/98, 2/99, 15/99,
29/00, 59/02 i 19/03) relevantne odredbe glase:
lan 113.
Ako je krivinim djelom uinitelja pribavljena imovinska
korist za preduzee ili drugo pravno lice, ta e se korist oduzeti
od tog preduzea ili drugog pravnog lica.
Zloupotreba ovlasti u privredi
lan 259.
(1) Odgovorna osoba u pravnoj osobi koja obavlja
privrednu djelatnost i koja u namjeri pribavljanja protivpravne
imovinske koristi za pravno lice u kome je zaposlena:
1) stvara ili dri nedoputene fondove u zemlji ili
inozemstvu;
2) sastavljanjem isprava neistinitog sadraja, lanim
bilansima, procjenama ili inventarisanjem ili drugim lanim
prikazivanjem ili prikrivanjem injenica neistinito prikazuje
stanje i kretanje sredstava i rezultata poslovanja pa na taj
nain dovede u zabludu organe upravljanja u pravnom licu
prilikom donoenja odluka o poslovima upravljanja;
3) uskrati plaanje sredstava iz poreznih i drugih fiskalnih
obaveza u Federaciji utvrenih zakonom;
4) sredstva kojima raspolae koristi protivno njihovoj
namjeni;
5) na drugi nain grubo povrijedi ovlasti u pogledu
raspolaganja, koritenja ili upravljanja imovinom pravnog lica,
kaznit e se zatvorom od est mjeseci do pet godina.

Broj 59 - Stranica 59

(2) Ako je djelom iz stava 1. ovog lana pribavljena


imovinska korist u iznosu koji prelazi 200.000 KM, kaznit e se
zatvorom od jedne do osam godina.
55. Zakon o krivinom postupku Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH" br. 3/03,32/03, 6/03, 26/04, 63/04,
13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08,
58/08, 12/09, 16/09, 93/09) u relevantnom dijelu glasi:
lan 68.
Popis privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije
(1) Nakon privremenog oduzimanja predmeta i
dokumentacije, u zapisniku e se popisati privremeno oduzeti
predmeti i dokumentacija, i o tome izdati potvrda.
(2) Ako popis predmeta i dokumentacije nije mogu,
predmeti i dokumentacija e se staviti u omot i zapeatiti.
(3) Predmet koji je oduzet od fizike, odnosno pravne
osobe ne moe se prodati, pokloniti ili na drugi nain njim
raspolagati.
lan 70.
uvanje privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije
Privremeno oduzeti predmeti i dokumentacija pohranjuju
se u Sudu ili Sud na drugi nain osigurava njihovo uvanje.
lan 71.
Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i
dokumentacije
(1) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i
dokumentacije vri Tuitelj.
(2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i
dokumentacije Tuitelj je duan obavijestiti osobu ili preduzee
od koje su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i
branitelja.
(3) Pri otvaranju i pregledu oduzetih predmeta i
dokumentacije mora se voditi rauna da njihov sadraj ne
saznaju neovlatene osobe.
lan 285.
Presuda kojom se optueni oglaava krivim
(1) U presudi kojom se optueni oglaava krivim, Sud e
izrei:
a) za koje se krivino djelo optueni oglaava krivim, uz
navoenje injenica i
okolnosti koje ine obiljeja krivinog djela, kao i onih od
kojih ovisi primjena
odreene odredbe Krivinog zakona,
b) zakonski naziv krivinog djela i koje su odredbe
Krivinog zakona primijenjene,
(...)
lan 290.
Sadraj presude
(...)
(4) Ako je optueni oglaen krivim, izreka presude mora
obuhvatiti potrebne podatke
iz lana 285. ovog zakona, a ako je osloboen od optube
ili je optuba odbijena,
izreka presude mora obuhvatiti opis djela za koje je
optuen (...)
(...)
(7) Sud e odreeno i potpuno iznijeti (...) kojim razlozima
se rukovodio pri rjeavanju pravnih pitanja, a naroito pri
utvrivanju da li postoji krivino djelo i krivina odgovornost
optuenog i pri primjenjivanju odreenih odredaba Krivinog
zakona na optuenog i njegovo djelo.
lan 297.
Bitne povrede odredaba krivinog postupka
(1) Bitna povreda odredaba krivinog postupka postoji:

Broj 59 - Stranica 60

SLUBENI GLASNIK BiH

g) ako je Sud donio presudu a nije bio stvarno nadlean ili


ako je nepravilno odbio optubu zbog stvarne nenadlenosti,
i) ako se presuda zasniva na dokazu na kome se po
odredbama ovog zakona ne moe zasnivati presuda,
k) ako je izreka presude nerazumljiva, protivrjena sama
sebi ili razlozima presude ili ako presuda uope ne sadri
razloge ili u njoj nisu navedeni razlozi o odlunim injenicama.
(2) Bitna povreda odredaba krivinog postupka postoji i
ako Sud za vrijeme pripremanja glavnog pretresa ili u toku
glavnog pretresa ili prilikom donoenja presude nije primijenio
ili je nepravilno primijenio koju odredbu ovog zakona, a to je
bilo ili je moglo biti od utjecaja na zakonito i pravilno
donoenje presude.
lan 299.
Pogreno ili nepotpuno utvreno injenino stanje
(1) Presuda se moe pobijati zbog pogreno ili nepotpuno
utvrenog injeninog stanja kad je Sud neku odlunu injenicu
pogreno utvrdio ili je nije utvrdio.
(2) Nepotpuno utvreno injenino stanje postoji i kad na
to ukazuju nove injenice ili novi dokazi.
56. U Zakonu o Sudu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH" br. 49/09 - preieni tekst, 74/09 i 97/09) u
relevantnom dijelu glasi:
lan 7.
(Krivina nadlenost)
(2) Sud je dalje nadlean za krivina djela utvrena
zakonima Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i
Brko Distrikta Bosne i Hercegovine kada ta krivina djela:
b) mogu imati ozbiljne reperkusije ili tetne posljedice na
privredu Bosne i Hercegovine, ili mogu izazvati druge tetne
posljedice za Bosnu i Hercegovinu ili mogu izazvati ozbiljnu
ekonomsku tetu ili druge tetne posljedice izvan teritorije
datog entiteta ili Brko Distrikta Bosne i Hercegovine.
57. U Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga
Federacije Bosne i Hercegovine -preieni tekst (preieni
tekst Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga obuhvata:
Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga, koji je objavljen
u "Slubenim novinama Federacije BiH" broj 6/95, Zakon o
izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i
usluga, objavljen u "Slubenim novinama Federacije BiH" br.
25/97, 13/00, 36/00, Ispravku Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, objavljenu u
"Slubenim novinama Federacije BiH" broj 54/00, i Zakon o
izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i
usluga, objavljen u "Slubenim novinama Federacije BiH" broj
22/01, koji je stupio na snagu 1. juna 2001. godine) relevantne
odredbe glase:
lan 5.
Porez na promet proizvoda plaa se na promet proizvoda
koji slue krajnjoj potronji.
lan 6.
Prometom proizvoda koji slue krajnjoj potronji smatra
se svaka prodaja proizvoda, ako ovim zakonom nije drukije
propisano.
Prometom proizvoda koji slue krajnjoj potronji, u
smislu ovog zakona smatra se i:
[]
lan 7.
Ne smatra se prometom proizvoda koji slue krajnoj
potronji:
1. prodaja proizvoda, pravnom licu koje se bavi
trgovinom, a koje je te proizvode nabavilo radi daljnje prodaje;
2. prodaja proizvoda, pravnom licu koje se bavi
ugostiteljskom djelatnou, drugom pravnom licu koje je

Petak, 12. 8. 2016.

registrirano za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a koje te


proizvode nabavlja radi prerade, odnosno daljnje prodaje;
3. prodaja upotrebljavanih stvari neposredno izmeu
graana i putem komisione prodaje, osim prodaje ili davanja
bez naknade upotrebljavanih putnikih automobila, ostalih
motornih vozila i plovnih objekata, kao i prodaja
poljoprivrednih proizvoda koja se obavlja meu graanima na
pijacama i sajmovima;
4. uvoz proizvoda, radi daljnje prodaje;
5. prodaja proizvoda pravnom licu koje se bavi
remontom, popravkom i servisiranjem proizvoda radi ugradnje
u proizvode koji se popravljaju i servisiraju.
lan 8.
Proizvode iz lana 7. stav 1. ta. 1., 2. i 5. ovog zakona
kupcima iz tog lana moe prodati pravno lice koje se bavi
proizvodnjom, pravno lice koje se bavi trgovinom koje je
registrirano za obavljanje prometa na veliko, te preduzee koje
je registrirano za uvoz pod slijedeim uvjetima:
1. da se proizvodi prodaju sa skladita ili drugih
prodajnih mjesta, koja se za te proizvode zaduuju po prodajnoj
cijeni, a u koju nije ukljuen (ukalkuliran) porez na promet
proizvoda ili tranzitno (promet na veliko).
Izuzetno, od odredbe ove take prodaja proizvoda moe se
vriti i iz prodavnica koje se sa proizvodima zaduuju po
prodajnim cijenama sa ukljuenim porezom na promet uz uvjet
da porezni obveznik vodi evidenciju o proizvodima koji su
prodati sa porezom na promet odnosno bez poreza na promet.
2. da se proizvodi prodaju na osnovu pismene
narudbenice kupca za svaku pojedinanu nabavku uz
obavezno izdavanje fakture i uz bezgotovinsko plaanje
(virmanom sa iro-rauna kupca na iro-raun prodavca,
kompenzacijom, cesijom i sl.);
3. da je kupac, prije preuzimanja proizvoda, odnosno
prije ispostavljanja fakture, dao prodavcu pismenu izjavu,
odnosno specifikaciju materijala koja mora biti numerirana,
datirana i potpisana od ovlaenog lica, da e kupljene
proizvode koristiti iskljuivo za svrhe iz lana 7. stav 1. ta. 1.,
2, i 5. ovog zakona;
4. da je u fakturi o prodaji proizvoda prodavac unio
napomenu da su proizvodi prodati bez obraunavanja poreza
na promet proizvoda, te na osnovu pismene izjave odnosno
specifikacije materijala;
5. da prodavac primljenu izjavu kupca, odnosno
specifikaciju materijala prikljui kopiji fakture o prodatim
proizvodima.
Pored lica iz stava 1. ovog lana, pravna lica i graani
mogu prodavati, pod uvjetom da se plaanje obavlja sa irorauna kupca na iro-raun prodavca:
1. vlastite i druge proizvode pravnim licima koji te
proizvode nabavljaju radi daljnje prodaje, prerade ili kao
opremu;
2. poljoprivredne proizvode pravnom licu ili radnji koje se
bave proizvodnjom, ugostiteljstvom odnosno trgovinom, koje te
proizvode nabavljaju radi daljnje prodaje, reprodukcije ili
prerade;
3. industrijske i druge otpatke (krpe i druge tekstilne
otpatke, staro eljezo, staklo, otpadni ili upotrebljavani papir,
karton, ljepenku i dr.) pravnom licu ili radnji koji se bave
proizvodnjom ili trgovinom.
Federalni ministar finansija - Federalni ministar financija
(u daljem tekstu: ministar) propisat e u kojim sluajevima se
plaanje nee obaviti preko iro-rauna.
V. Dopustivost
58. U skladu sa lanom VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, Ustavni sud, takoer, ima apelacionu nadlenost

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

u pitanjima koja su sadrana u ovom ustavu kada ona postanu


predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i
Hercegovini.
59. U skladu sa lanom 18. stav (1) Pravila Ustavnog
suda, Ustavni sud moe razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svi
djelotvorni pravni lijekovi mogui prema zakonu i ako se
podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacije
primio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji
je koristio.
60. U konkretnom sluaju predmet osporavanja
apelacijom je Presuda Suda BiH broj S1 2 K 005972 13 K 2
od 31. oktobra 2014. godine protiv koje nema drugih
djelotvornih pravnih lijekova moguih prema zakonu. Zatim,
osporenu presudu apelant je primio 11. februara 2015. godine, a
apelacija je podnesena 2. aprila 2015. godine, dakle, u roku od
60 dana, kako je propisano lanom 18. stav 1. Pravila Ustavnog
suda. Konano, apelacija ispunjava i uvjete iz lana 18. st. 3. i
4. Pravila Ustavnog suda, jer ne postoji neki formalni razlog
zbog kojeg apelacija nije dopustiva, niti je oigledno (prima
facie) neosnovana.
61. Imajui u vidu odredbe lana VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, te lana 18. st. (1), (3) i (4) Pravila Ustavnog
suda, Ustavni sud je utvrdio da apelacija ispunjava uvjete u
pogledu dopustivosti.
VI. Meritum
62. Apelant ukazuje da mu je osporenim presudama
povrijeeno pravo iz lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i
lana 6. st. 1. i 2. Evropske konvencije.
Pravo na pravino suenje
63. lan II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine:
Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uivaju ljudska
prava i slobode iz stava 2. ovog lana, to ukljuuje:
e) Pravo na pravino sasluanje u graanskim i krivinim
stvarima i druga prava u vezi sa krivinim postupkom.
64. lan 6. Evropske konvencije u relevantnom dijelu
glasi:
1. Prilikom utvrivanja graanskih prava i obaveza ili
osnovanosti bilo kakve krivine optube protiv njega, svako ima
pravo na pravino suenje i javnu raspravu u razumnom roku
pred nezavisnim i nepristrasnim, zakonom ustanovljenim
sudom. (...).
2. Svako ko je optuen za krivino djelo smatra se nevinim
dok se njegova krivica po zakonu ne dokae.
65. U konkretnom sluaju se radi o krivinom postupku u
kojem je apelant proglaen krivim za krivino djelo propisano
zakonom, zbog ega je osuen na kaznu zatvora kao glavnu
kaznu i novanu kaznu kao sporednu kaznu. Dakle, ishod
predmetnog postupka bio je od odluujueg znaaja za
utvrivanje osnovanosti bilo kakve "krivine optube" protiv
apelanta, pa je lan 6. Evropske konvencije u konkretnom
sluaju primjenjiv.
66. Ustavni sud zapaa da apelant povredu prava na
pravino suenje vidi u injenici da mu nije sudio stvarno
nadlean sud, da se osporene presude temelje na proizvoljnoj
primjeni materijalnog i procesnog prava, nezakonitim
dokazima, proizvoljno utvrenom injeninom stanju, povredi
prava na presumpciju nevinosti i povredi prava na obrazloenu
sudsku odluku. Osim toga, Ustavni sud primjeuje da su ovi
navodi meusobno isprepleteni, te da upuuju jedan na drugi,
sve u okviru navoda o povredi prava na pravino suenje.
Meutim, Ustavni sud ukazuje da se apelacioni navodi o
povredi prava na pravino suenje najveim dijelom odnose na
prigovore u vezi sa povredom pravila postupka ija je
posljedica koritenje nezakonitih dokaza na kojima je

Broj 59 - Stranica 61

zasnovana sudska odluka, te prigovore koji se odnose na


obrazloenja osporenih presuda u vezi sa pitanjima koja imaju
kljuni znaaj za odluenje a koji proizlaze iz samog krivinog
djela koje je apelantu stavljeno na teret i utvrenjima redovnih
sudova u vezi sa navedenim.
Nezakonitost dokaza na kojima se temelji presuda
67. Apelant smatra da su pobijane odluke Suda BiH
utemeljene na nezakonito pribavljenom dokazu, ija je
posljedica krenje njegovog prava na pravino suenje.
68. U vezi s tim, Ustavni sud podsjea na stav Evropskog
suda za ljudska prava da njegova zadaa nije da ocjenjuje
prihvatljivost dokaza umjesto domaih sudova iako moe
ispitivati nain na koji se s tim dokazima postupalo kao bitnim
elementom pri odluivanju da li je suenje bilo pravino, te su,
tako, pravila o dokazima, uglavnom, pitanje za domae sudove.
Osim toga, Ustavni sud ukazuje na praksu Evropskog suda iz
koje slijedi da prihvaanje nezakonito dobivenih dokaza ne
predstavlja samo po sebi krenje lana 6. Evropske konvencije,
ali je Evropski sud u predmetu Schenk protiv vajcarske
utvrdio da to moe dovesti do nepravinosti, zavisno od
injenica konkretnog predmeta (vidi, Evropski sud, Schenk
protiv vajcarske, presuda od 12. jula 1988. godine, broj
predstavke 1086/84, Serija A-140, stav 49). Naime, u toj odluci
Evropski sud je izrazio stav da lan 6. Evropske konvencije ne
sadri niti jedno pravilo koje regulira pitanje prihvatljivosti
dokaza, nego da je to pitanje u iskljuivoj nadlenosti domaeg
zakonodavstva, te da, u skladu sa navedenim, prihvatanje
nezakonitih dokaza ne znai samo po sebi povredu lana 6.
Evropske konvencije, da Evropski sud ispituje postupak kao
cjelinu, odnosno da li su sudovi koritenjem tog nezakonitog
dokaza lice liili prava na pravino suenje. Pri tome posebno
e se ocijeniti da li je nezakoniti dokaz bio jedini dokaz na
kojem je odluka koja se pobija utemeljena.
69. Ustavni sud zapaa da apelant, prije svega, ukazuje da
je nalaz vjetaka Tuilatva na kojem se, uglavnom, zasnivaju
osporene presude izraen na osnovu oduzete dokumentacije
(Napomena: radi se o dokazu T-3, potvrdi Dravne agencije za
istrage i zatitu - RU Mostar broj 16-12/1-2-04-1-1/12 od
21.2.2012. godine o privremenom oduzimanju predmeta od
rednog broja 1 do rednog broja 46 po naredbi Suda BiH broj S1
2 K 005972 11 KRN od 23.12.2011. godine navedenom u
okviru liste materijalnih dokaza koji su provedeni tokom
postupka vidi stranicu broj pet prvostepene presude) ija
autentinost i vjerodostojnost nisu dokazan, odnosno da se
osporene presude temelje na dokazu koji je pribavljen
povredama odredaba ZKP, jer u konkretnom sluaju ne postoji
lanac jasnog dranja oduzetih dokumenata, te da nije
postupljeno u skladu sa lanom 71. ZKPBiH.
70. Ustavni sud zapaa da je u drugostepenoj presudi
navedeno da je materijalna dokumentacija oduzeta i pronaena
u prostorijama Hercegovake banke, koja je bila osniva
pravnog lica "Croherc AG", zbog ega je neosnovan navod da
nije oduzeta od "Croherca AG" i da ne postoji lanac
posjedovanja. Dokumentacija je, kako je Sud BiH naveo,
oduzeta na osnovu lana 65. ZKPBiH "i po ocjeni vijea je
originalna dokumentacija", iju autentinost "paualnim
navoenjem [...] da se ista u proteklom periodu nalazila na vie
lokacija" apelant nije doveo u pitanje. Osim toga, Sud BiH se
pozvao na odredbe l. 65, 68. i 69. ZKP i naveo da je u potvrdi
navedeno da je ona oduzeta od Nikole Fabijania sa poukom o
pravnom lijeku i navodom da se pohranjuje u Sudu BiH, pa
postupak oduzimanja nije bio protivan odredbama ZKP. Dalje,
u odnosu na otvaranje privremeno oduzete dokumentacije, Sud
BiH je naveo da je to bilo nepotrebno u konkretnom predmetu,
jer je ona popisana i navedena, ime se dokumentacija

Broj 59 - Stranica 62

SLUBENI GLASNIK BiH

identificirala i osigurala njena istovjetnost, pa nije postojala


obaveza iz lana 71. ZKPBiH.
71. U vezi sa ovim navodima Suda BiH, Ustavni sud
ukazuje da je u Odluci broj AP 2079/13 od 20. aprila 2016.
godine zakljuio da nije dolo do povrede prava na pravino
suenje iz lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine, zato to
tuilac nije izvrio otvaranje i pregled privremeno oduzetih
predmeta i dokumentacije. S tim u vezi, naglaeno je:
"...proizlazi da je pretresanje apelantovog automobila, kojom
prilikom je naena droga, obavljeno na temelju naredbe
nadlenog tuioca koja je kao dokaz provedena u
postupku...nadalje, u vezi sa pretresom oduzetom materijom,
izdat je zapisnik o pretresanju, te potvrda o oduzimanju u kojim
je oduzeti predmet individualiziran i jasno odreen, odnosno
izvren je popis u smislu lana 132. stav 1. ZKPRS u vezi sa l.
62. i 63. istog zakona..." (vidi taku 51. citirane presude).
Meutim, u navedenom predmetu, za razliku od konkretnog
sluaja, predmeti su oduzeti direktno od apelanta, tj. od
osumnjienog lica, te su u njegovom prisustvu oni identificirani
i popisani a on je imao mogunost da izjavi pravni lijek. U
konkretnom sluaju prva dilema se vee za "lanac
posjedovanja", jer predmetna dokumentacija je izuzeta iz
prostorija Hercegovake banke iz koje je jo 2002. godine
EUFOR vrio izuzimanja razne dokumentacije bez bilo kakve
sudske naredbe, kao i traga o izuzimanju i vraanju
dokumentacije (ne postoje zapisnici o izuzimanju i vraanju
dokumentacije, niti sud to obrazlae). Dalje, u konkretnom
sluaju predmetna dokumentacija nije oduzeta od apelanta (u
njegovom prisustvu), kao to nije ni identificirana u
apelantovom prisustvu, slijedom ega apelant nije ni imao
mogunost da izjavi prigovor, te pravne lijekove prilikom
oduzimanja, odnosno identifikacije dokumentacije. Ulogu
apelanta, odnosno osumnjienog a kasnije osuenog lica, u ovoj
fazi krivinog postupka ne moe nadomjestiti steajni upravnik
Nikola Fabijani, koji po prirodi stvari nije zainteresiran za
situaciju u kojoj se naao apelant, protiv koga je predmetna
dokumentacija koritena kao glavni dokaz u ovom postupku.
Stoga se u konkretnom sluaju ne mogu prihvatiti navodi Suda
BiH da tuilac nije trebalo da vri otvaranje dokumentacije, a
slijedom toga se ne moe ni primijeniti praksa Ustavnog suda iz
predmeta broj AP 2079/13.
72. Prema miljenju Ustavnog suda, u konkretnom sluaju
se treba primijeniti praksa iz predmeta broj AP 460/12 od 15.
februara 2015. godine u kojem je Ustavni sud utvrdio da postoji
povreda prava na pravino suenje iz lana II/3.e) Ustava
Bosne i Hercegovine i lana 6. stav 1. Evropske konvencije, jer
je nain na koji su dokazi pribavljeni i upotrijebljeni u postupku
protiv apelanta utjecao na postupak u cjelini, zbog ega u
postupku nisu ispunjeni zahtjevi pravinog suenja. U
navedenoj odluci Ustavni sud je zakljuio: "Ustavni sud zapaa
da iz navedenih injenica proizlazi da su u konkretnom sluaju
oduzeti predmeti bili na uvanju u Tuilatvu BiH, ali da to
Tuilatvo nije provelo proceduru koju je propisao ZKPBiH u
odredbama lana 71, koji je sadrajno identian lanu 135.
Zakona o krivinom postupku Republike Srpske, iju je
primjenu ispitivao Ustavni sud u Odluci broj AP 291/08.
Naime, Ustavni sud ukazuje na to da je odredbom lana 71.
ZKPBiH propisano da otvaranje i pregledanje privremeno
oduzetih predmeta i dokumentacije obavlja tuilac, te da je
njegova dunost o tom postupku (otvaranju i pregledu)
obavijestiti fiziko ili pravno lice od kojeg je predmet oduzet,
sudiju za prethodni postupak i branioca. U konkretnom sluaju
Ustavni sud zapaa, kako to jasno proizlazi iz injeninog
stanja predmeta, da tuilac nije postupio prema imperativnoj
odredbi lana 71. ZKPBiH, te nije obavio otvaranje i pregled
oduzetih predmeta od apelanta, mada navedena odredba ne

Petak, 12. 8. 2016.

propisuje bilo kakve izuzetke u kojim tuilac nema obavezu da


postupi prema tim odredbama. Slijedom toga, Ustavni sud
smatra da se radi o nezakonitom dokazu u smislu odredaba
lana 11. ZKPFBiH. Osim toga, Ustavni sud zapaa da su
oduzeti predmeti (droga) jedini direktni dokaz da je apelant
poinio krivino djelo za koje je proglaen krivim, te da su svi
drugi dokazi koji su provedeni kao dokazi optube faktiki
posredni dokazi koji su u vezi s tim dokazom."
73. Dakle, suprotno stavu Suda BiH, Ustavni sud u Odluci
broj AP 460/12 jasno zakljuuje da je odredba lana 71.
ZKPBiH obavezujua, te da se radi o imperativnoj normi, koja
u sluajevima kao to je ovaj ne predvia izuzetke. Osim toga, s
obzirom na to da je Sud BiH doveo u vezu "otvaranje" iz lana
71. ZKPBiH sa "peaenjem" iz lana 68. stav 2. ZKPBiH,
odnosno obavezom da se sve to je zapeaeno to se ne moe
popisati - otvori, Ustavni sud primjeuje da odredba lana 71.
ZKP glasi: "otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i
dokumentacije", pri emu je Sud BiH oigledno izostavio
obaveznost "pregleda" koji je jasan i nedvosmislen u
sluajevima kao to je ovaj, te je samim tim jasna i obaveza
tuioca u konkretnom sluaju.
74. Dalje, Ustavni sud smatra da Sud BiH nije na jasan i
nedvosmislen nain odgovorio na apelantove navode o lancu
posjedovanja dokumentacije. Naime, u postupku pred redovnim
sudom, kao i u postupku pred Ustavnim sudom apelant je iznio
vrlo konkretne navode, te dostavio odreene dokaze koji su se
odnosili na injenicu da je 2002. godine EUFOR oduzeo raznu
dokumentaciju iz Hercegovake banke bez bilo kakve sudske
naredbe, zatim je ukazano na dranje dokumentacije u periodu
od deset godina na razliitim mjestima, te promjene steajnih
upravnika Hercegovake banke bez bilo kakvog pisanog traga u
prilog emu ide i dopis Agencije za bankarstvo FBiH, kao i
izjava steajnog upravnika Nikole Fabijania da nikavi
zapisnici o primopredaji dokumentacije koju je izuzimao
EUFOR nisu sainjavani, niti su sainjavani zapisnici o
primopredaji dokumentacije prilikom promjene steajnih
upravnika. Stoga, Ustavni sud smatra da su navodi Suda BiH da
nije dovedena u pitanje autentinost dokumentacije neuvjerljivi,
jer na ovako ozbiljno postavljene prigovore Sud BiH je trebalo i
morao dati podrobniji odgovor pogotovo kada se ima u vidu
injenica da u ovom dijelu obrazloenja Sud BiH ne istie bilo
kakve datume, te u jednoj reenici navodi svojstvo i funkciju
svjedoka Nikole Fabijania od kojeg je dokumentacija oduzeta,
uz paualno objanjenje da se radi o originalnoj dokumentaciji.
Stoga, prema miljenju Ustavnog suda, u situaciji kao to je ova
(ne postoji trag o kretanju dokumentacije, dokumentacija nije
oduzeta u apelantovom prisustvu, niti identificirana u
apelantovom prisustvu) najmanje to je tuilac trebalo da uradi
i to je bio duan da uradi jeste da postupi u skladu sa
odredbama lana 71. ZKPBiH.
75. Imajui u vidu navedeno, Ustavni sud zakljuuje da je
nain na koji je, moe se rei, kljuni dokaz (s obzirom na to da
je na temelju oduzete dokumentacije sainjen nalaz vjetaka
finansijske struke po nalogu Tuilatva na kojem je u
pretenom dijelu donesena presuda na temelju koje je apelant
osuen na kaznu zatvora) pribavljen i upotrijebljen u postupku
protiv apelanta utjecao na postupak u cjelini, zbog ega u
postupku nisu ispunjeni zahtjevi pravinog suenja, te se ne
moe rei da je predmetni postupak bio pravian u cjelini. Zbog
navedenog, Ustavni sud smatra da je dolo do povrede lana 6.
stav 1. Evropske konvencije.
76. Stoga, Ustavni sud smatra da je potrebno, s ciljem
zatite apelantovih ustavnih prava, ukinuti pobijanu odluku, te
predmet vratiti Sudu BiH kako bi donio novu odluku u skladu
sa garancijama iz lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i
lana 6. stav 1. Evropske konvencije.

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Ostali navodi
77. Imajui u vidu da je u prethodnom dijelu obrazloeno
zato se smatra da je nezakonit kljuni dokaz na kojem je u
pretenom dijelu zasnovano obrazloenje osporenih presuda,
Ustavni sud smatra da ne treba ispitivati dalje navode na koje se
u apelaciji ukazuje, jer bi njih, prema miljenju Ustavnog suda,
bilo mogue ispitati tek nakon to se otkloni povreda na koju je
ukazano u ovoj odluci.
VII. Zakljuak
78. Ustavni sud zakljuuje da postoji povreda prava na
pravino suenje iz lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i
lana 6. stav 1. Evropske konvencije zbog naina na koji su
kljuni dokazi pribavljeni i upotrijebljeni u postupku protiv
apelanta. Naime, presude na temelju kojih je apelant osuen na
kaznu zatvora u pretenom dijelu zasnivaju se na vjetaenju
dokumentacije koja je oduzeta suprotno odredbama lana 71.
ZKPBiH, jer tuilac prilikom otvaranja i pregleda oduzetih
predmeta (dokumentacije) nije obavijestio apelanta i njegovog
branioca, a dokumentacija nije oduzeta u apelantovom
prisustvu, niti je identificirana u njegovom prisustvu, te je tako
izostala (i) mogunost da se izjave prigovori propisani
zakonom.
79. Na osnovu lana 59. st. (1) i (2) i lana 62. stav (1)
Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odluio kao u dispozitivu
ove odluke.
80. U smislu lana 43. stav (1) Pravila Ustavnog suda,
sutkinja Seada Palavri je dala izjavu o neslaganju sa odlukom
veine.
81. Prema lanu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine,
odluke Ustavnog suda su konane i obavezujue.
Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mirsad eman, s. r.

939

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Velikom vijeu, u


predmetu broj AP 921/16, rjeavajui apelaciju Milana
Radovanovia, na temelju lanka VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, lanka 57. stavak (2) toka b) i lanka 59. st. (1) i
(2) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine preieni
tekst ("Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 94/14), u
sastavu:
Mirsad eman, predsjednik
Mato Tadi, dopredsjednik
Zlatko M. Kneevi, dopredsjednik
Valerija Gali, sutkinja
Miodrag Simovi, sudac
Seada Palavri, sutkinja
na sjednici odranoj 20. lipnja 2016. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

Usvaja se apelacija Milana Radovanovia.


Utvruje se povreda lanka II/3.d) Ustava Bosne i
Hercegovine i lanka 5. stavak 3. Europske konvencije za
zatitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosu na Rjeenje
Suda Bosne i Hercegovine broj S 1 2 K 020454 16 K od 10.
oujka 2016. godine o odreivanju pritvora iz posebnog
pritvorskog razloga propisanog lankom 132. stavak 1. toka a)
Zakona o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine.
Odluku objaviti u "Slubenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Slubenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i
"Slubenom glasniku Distrikta Brko Bosne i Hercegovine".

Broj 59 - Stranica 63

OBRAZLOENJE
I. Uvod
1. Milan Radovanovi (u daljnjem tekstu: apelant) iz
Banje Luke, kojeg zastupa Senka Noica, odvjetnica iz
Sarajeva, podnio je 26. veljae 2016. godine apelaciju
Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Ustavni sud) protiv Rjeenja Suda Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Sud BiH) broj S 1 2 K 020454 16 K od 10.
oujka 2016. godine. Apelant je podnio i zahtjev Ustavnom
sudu da donese privremenu mjeru da se odmah pusti na
slobodu.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
2. Na temelju lanka 23. Pravila Ustavnog suda, od Suda
BiH i Tuiteljstva BiH (u daljnjem tekstu: Tuiteljstvo)
zatraeno je 7. oujka 2016. godine da dostave odgovore na
apelaciju.
3. Sud BiH je odgovor na apelaciju dostavio 4. veljae
2016. godine, a Tuiteljstvo 3. veljae 2016. godine.
4. Ustavni sud je dopisom od 23. svibnja 2016. godine
zatraio od Suda BiH podatke o trenutanom statusu apelanta
(da li je i dalje u pritvoru).
5. Sud BiH je dopisom od 31. svibnja 2016. godine
dostavio traene podatke Ustavnom sudu.
III. injenino stanje
6. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih
navoda i dokumenata predoenih Ustavnom sudu mogu se
sumirati na sljedei nain.
7. Rjeenjem Suda BiH broj S 1 2 K 020454 16 Krn 6 od
3. veljae 2016. godine apelantu je odreen pritvor do 29.
veljae 2016. godine iz razloga propisanih lankom 132. stavak
1. to. a) i b) Zakona o kaznenom postupku Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: ZKPBiH).
8. U prijedlogu od 2. veljae 2016. godine se navodi da
Tuiteljstvo sprovodi istragu protiv apelanta i drugih
osumnjienih zbog postojanja osnove sumnje da su apelant i
Sinia Straivuk u razdoblju od poetka mjeseca listopada
2015. godine do kraja mjeseca prosinca 2015. godine na
podruju BiH organizirali grupu za organizirani kriminal u
smislu lanka 1. stavak 20. KZBiH i to na nain da su
naruivali, organizirali prijevoz, carinjenje, skladitenje,
distribuciju i plasman baznog ulja koje je uvoeno iz
inozemstva u BiH.
9. Nakon to je razmotrio navode Tuiteljstva i obrane, te
nakon izvrenog uvida u dostavljene dokaze Tuiteljstva, Sud
BiH je utvrdio da je prijedlog Tuiteljstva utemeljen u dijelu
koji se odnosi na postojanje utemeljene sumnje o poinjenju
inkriminiranih radnji, kao temeljnom uvjetu za odreivanje
pritvora, kao i na posebne pritvorske razloge iz lanka 132.
stavak 1. to. a) i b) ZKPBiH. Iz dostavljenih dokaza, Sud BiH
je utvrdio postojanje utemeljene sumnje da su apelant i Sinia
Straivuk u razdoblju od poetka mjeseca listopada 2015.
godine do kraja mjeseca prosinca 2015. godine na podruju
BiH organizirali grupu za organizirani kriminal u smislu lanka
1. stavak 20. KZBiH i to na nain da su naruivali, organizirali
prijevoz, carinjenje, skladitenje, distribuciju i plasman baznog
ulja koje je uvoeno iz inozemstva u BiH. Na taj nain su
poinili kazneno djelo organizirani kriminal iz lanka 250. st. 2.
i 3. Kaznenog zakona BiH (KZBiH), u svezi s kaznenim
djelima porezna utaja ili prevara iz lanka 210. KZBiH,
zlouporaba ovlasti u gospodarstvu iz lanka 263. KZRS i
obmanjivanje kupaca iz lanka 282. KZRS, sve u svezi sa
lankom 54. KZBiH.

Broj 59 - Stranica 64

SLUBENI GLASNIK BiH

10. U pogledu posebnih pritvorskih uvjeta, Sud BiH je


utvrdio da u predmetnom sluaju postoje posebni pritvorski
uvjeti koji su utvreni u lanku 132. stavak 1. to. a) i b)
ZKPBiH. U konkretnom sluaju, Sud BiH je posebno imao u
vidu da apelant pored dravljanstva BiH posjeduje
dravljanstvo Republike Srbije. Sud BiH je cijenio da navedene
injenice same po sebi ne bi bile dovoljne za odreivanje
pritvora, ali u korelaciji s karakterom predmetnih kaznenih
djela koja se apelantu stavljaju na teret, prvenstveno njihov
meunarodni karakter, njihova teina i zaprijeena kazna za ta
djela, pogotovo sada kada je apelant svjestan njihove
ozbiljnosti, prema ocjeni Suda BiH, predstavljaju posebne
okolnosti koje ukazuju na realnu opasnost od bjekstva, tonije
motiva za njihovo bjekstvo. Nadalje, kada je u pitanju
postojanje posebnih pritvorskih razloga predvienih tokom b)
stavak 1. lanka 132. ZKPBiH, Sud BiH je utvrdio da postoji
bojazan da bi apelant boravkom na slobodi mogao ometati
kazneni postupak utjecajem na svjedoke i suuesnike, odnosno
da bi mogao unititi, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze i
tragove vane za kazneni postupak. U konkretnom sluaju, Sud
BiH nalazi da se, oigledno, radi o obimnoj i sloenoj istrazi,
koja obuhvata vie osumnjienih osoba koje se terete za
ozbiljna i teka kaznena djela, da se utemeljeno sumnja da se
radi o dobro organiziranoj grupi meunarodnog karaktera, te da
su istrane radnje jo uvijek u tijeku. Sud BiH smatra da bi
provoenje istranih radnji bilo oteano, ukoliko bi se
osumnjieni nali na slobodi, jer je opravdano oekivati da bi
osumnjieni u cilju izbjegavanja ili umanjenja svoje kaznene
odgovornosti mogli ometati kazneni postupak utjecajem na
svjedoke, suuesnike i prikrivae kao i da bi mogli unititi,
sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze i tragove vane za
kazneni postupak. Ovo tim prije to utvrivanje identiteta
drugih pripadnika navedene meunarodne organizirane
kriminalne grupe tek predstoji u suradnji sa istranim tijelima
Republike Srbije, Republike Hrvatske i Republike Italije. Sud
BiH je cijenio navode tuitelja da Tuiteljstvo BiH u narednom
razdoblju planira sasluati odreene osobe u svojstvu svjedoka
kako na teritoriji BiH tako i putem meunarodne pravne
pomoi, te bi osumnjieni putanjem na slobodu pokuali
utjecati na iste u smislu odvraanja od davanja iskaza. Sud BiH
je zakljuio da bi osumnjieni putanjem na slobodu mogli
izvriti i utjecaj na druge suosumnjiene koji su dali svoje
izjave u Tuiteljstvu BiH i dijelom priznali izvrenje kaznenih
djela za koja se terete, u cilju promjene njihovih iskaza.
11. Rjeenjem Suda BiH broj S 1 2 K 020454 16 KV od 8.
veljae 2016. godine odbijen je apelantov priziv protiv Rjeenja
Suda BiH broj S 1 2 K 020454 16 Krn 6 od 3. veljae 2016.
godine.
12. Vezano za postojanje utemeljene sumnje Vijee Suda
BiH je jo jednom razmotrilo dokaze u spisu, te nasuprot
apelantovim prigovorima utvrdilo da je pobijanim rjeenjem
pravilno ocijenjeno da postoji dovoljno dokaza koji upuuju na
utemeljenu sumnju da je apelant poinio kaznena djela koja mu
se stavljaju na teret, a koji razlozi su detaljno navedeni u
pobijanom rjeenju.
13. Prvostupanjsko rjeenje sadri razloge zbog kojih je
izveden takav zakljuak, a koji zakljuak u cijelosti prihvata i
ovo Vijee Suda BiH. Istie se da pojam utemeljene sumnje u
smislu lanka 5. stavak 1. toka c) Europske Konvencije za
zatitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska
konvencija), odnosno utemeljena sumnja u smislu lanka 132.
stavak 1. ZKPBiH predstavlja postojanje injenica ili
informacija koje bi zadovoljile objektivnog posmatraa da je
odreena osoba mogla poiniti kazneno djelo. U konkretnom
sluaju, postojanje utemeljene sumnje utvreno je na temelju
dokaza priloenih uz predmetni prijedlog za odreivanje

Petak, 12. 8. 2016.

pritvora. U pogledu posebnog pritvorskog razloga iz lanka


132. stavak 1. toka a), Vijee Suda BiH nalazi da je sudac za
prethodni postupak pravilno zakljuio da na apelantovoj strani
egzistiraju posebni pritvorski razlozi po navedenoj osnovi,
zasnivajui zakljuak na injenici da kod apelanta postoji
opasnost od bjekstva. Nadalje, Vijee Suda BiH je oalbene
razloge apelanta u pogledu postojanja pritvorske osnove iz
lanka 132. stavak 1. toka b) ZKPBiH odbilo, te se u tom
pravcu pridruuje navodima suca za prethodni postupak u
pobijanom rjeenju.
14. Rjeenjem Suda BiH broj S 1 2 K 020454 16 KV 2 od
26. veljae 2016. godine produen je pritvor apelantu koji po
ovom rjeenju moe trajati najdue jedan mjesec u odnosu na
apelanta tj. do 29. oujka 2016. godine, iz razloga propisanih
lankom 132. stavak 1. toka a) ZKPBiH. Kada je u pitanju
postojanje posebnih pritvorskih razloga predvienih tokom b)
stavka 1. lanka 132. ZKPBiH, Vijee Suda BiH je utvrdilo da
okolnosti istaknute u tom pravcu nemaju karakter naroitih
kako to zahtijeva zakonska odredba iz navedenog lanka
zakona odnosno postojanje ozbiljnog rizika da e doi do
zabranjenog utjecaja na postupak prikupljanja dokaza.
15. Nakon odranog roita po prijedlogu za produenje
mjere pritvora razmotrivi navode prijedloga i izjanjenja
obrane, te nakon izvrenog uvida u spis, Vijee Suda BiH je
utvrdilo da je prijedlog Tuiteljstva utemeljen u dijelu koji se
odnosi na postojanje utemeljene sumnje o poinjenju
inkriminiranih radnji i postojanju uvjeta u odnosu na poseban
pritvorski razlog iz lanka 132. stavak 1. toka a) ZKPBiH.
Postojanje utemeljene sumnje da je apelant poinio predmetna
kaznena djela, Vijee Suda BiH je nalo u dokazima koje je
Tuiteljstvo dostavilo uz prijedlog za odreivanje pritvora od 2.
veljae 2016. godine, kao i sadraju dokaza dostavljenih uz
prijedlog za produenje mjere pritvora od 24. veljae 2016.
godine. Iz istih, suprotno tvrdnjama obrane, Vijee Suda BiH je
utvrdilo postojanje utemeljene sumnje da su apelant i Sinia
Straivuk u razdoblju od poetka mjeseca listopada 2015.
godine, do kraja mjeseca prosinca 2015. godine, na podruju
Bosne i Hercegovine organizirali grupu za organizirani
kriminal u smislu lanka 1. stavak 20. KZBiH, na nain da su
naruivali, organizirali prijevoz, carinjenje, skladitenje,
distribuciju i plasman baznog ulja koje je uvoeno iz Republike
Srbije, Republike Hrvatske i Republike Italije u BiH, a potom
mijeano s dizel-gorivom koje je tako prodavano, a kojoj grupi
su, kako se to utemeljeno sumnja, pristupili i drugi osumnjieni
(Josip Skoko, Ljuban Stoljevi, Dragan Milovanovi, Maid
Oki i dr.).
16. U pogledu posebnog pritvorskog razloga iz lanka
132. stavak 1. toka a) ZKPBiH, Vijee Suda BiH nalazi da i
dalje na strani apelanta egzistiraju posebni pritvorski razlozi po
navedenoj osnovi, zasnivajui svoj zakljuak na injenici da
kod apelanta postoji opasnost od bjekstva, te osobna svojstva na
temelju kojih se moe izvesti zakljuak da e pobjei ili se kriti.
Analizirajui date okolnosti, na strani osumnjienih, Vijee
Suda BiH je naglasilo da postupa sukladno praksi Europskog
suda za ljudska prava, koja istie da se pri analiziranju
okolnosti koje ukazuju na postojanje opasnosti od bjekstva
mora imati u vidu karakter umijeane osobe, njezin moral,
njezina imovina, veze sa dravom u kojoj je osoba optuena
kao i njezini meunarodni kontakti, konkretni dokazi o planu za
bjekstvo, te raniji sluajevi bjekstva date osobe nakon optube
za odreeno kazneno djelo.
17. Tako je kod procjene navedenih faktora Vijee Suda
BiH cijenilo da je za postojanje opasnosti od bjekstva jedna od
odlunog, ali ne i presudnog znaaja, injenica da apelant pored
dravljanstva Bosne i Hercegovine posjeduje i dravljanstvo
Republike Srbije, koja ne izruuje svoje dravljane organima

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

gonjenja drugih drava. Osim toga, Vijee Suda BiH je u vidu


imalo i teinu inkriminacija koje se osumnjienima stavljaju na
teret te teinu zaprijeene kazne, koji su kako po praksi Suda
BiH tako i Ustavnog suda, relevantni faktori kod ocjene
postojanja opasnosti od bjekstva. U svjetlu prednjeg, Vijee
Suda BiH je imalo u vidu nain izvrenja kaznenih djela za koje
se utemeljeno sumnja da ih je apelant, zajedno sa osumnjienim
poinio, nalazei pri tom da je njihovo djelovanje po principu
podijeljenih uloga (nabavljanje, posredovanje, transport,
distribucija), kako proizlazi iz injeninih navoda o utemeljenoj
sumnji, povezano s aktivnostima i osobama drugih drava u
nabavci predmeta izvrenja djela (bazna ulja) od i preko
pravnih i fizikih osoba iz Republike Italije i Republike Srbije,
a to sve ukazuje da osumnjieni imaju razvijene veze i
kontakte u inostranstvu. Takoer, imajui u vidu preliminarne
nalaze i miljenja, utemeljeno se sumnja da su, bavei se
inkriminiranim aktivnostima, apelant i osumnjieni pribavili
znaajnu imovinsku korist, to bi im prema ocjeni Vijea Suda
BiH, omoguilo odlazak i boravak u inozemstvu i na taj nain
bi mogli postati nedostupni organima gonjenja.
18. Razmatrajui prednje okolnosti, Vijee Suda BiH je u
obzir uzelo i cijenilo argumente obrane, prema kojima su
apelant i osumnjieni obiteljski ljudi, oevi malodobne djece, te
da, osim dravljanstva druge drave, sa istima nemaju drugih
veza. Meutim, cijenei okolnosti koje govore o opasnosti od
bjekstva, Vijee Suda BiH nalazi da argumenti obrane kojima
se ista osporava, u ovoj fazi postupka nemaju snagu i znaaj
koji bi doveo u pitanje postojanje opasnosti od bjekstva koja se
u ovoj fazi postupka moe osigurati mjerom pritvora, budui da
je prisustvo apelanta apsolutno bitan preduvjet uspjenog
voenja kaznenog postupka i provoenja svih radnji u tom
postupku.
19. Rjeenjem Suda BiH broj S1 2 K 020454 16 K od 10.
oujka 2016. godine odbijen je kao neutemeljen priziv
apelantovog branitelja izjavljen protiv Rjeenja Suda BiH broj
S 1 2 K 020454 16 KV 2 od 26. veljae 2012. godine.
20. Nasuprot prizivnim prigovorima apelantovog
branitelja, Apelacijsko vijee Suda BiH nalazi da je
prvostupanjsko vijee u odnosu na apelanta pravilno utvrdilo da
i dalje postoji poseban pritvorski razlog iz odredbe lanka 132.
stavak 1. toka a) ZKPBiH, odnosno da postoje objektivne
okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva osumnjienih.
Prvenstveno, Apelacijsko vijee Suda BiH napominje da za
postojanje ove pritvorske osnove nije neophodno "nedvojbeno
zakljuiti da e osumnjieni/optueni pobjei", ve da je
potrebno utvrditi postojanje opasnosti od bjekstva, to je jasno
predvieno i odredbom lanka 132. stavak 1. toka a) ZKPBiH.
Ovom odredbom su navedeni uvjeti za odreivanje/produenje
pritvora po ovoj osnovi odnosno da je za postojanje ove
pritvorske osnove bilo dovoljno utvrditi da postoji konkretna i
realna opasnost od bjekstva apelanta, to je sukladno i praksi
Ustavnog Suda BiH. Kod donoenja zakljuka o postojanju
opasnosti od bjekstva apelanta, prvostupanjsko vijee je
pravilno utvrdilo sve bitne injenice na temelju kojih je
donijelo odluku o produenju pritvora po ovoj osnovi, a jedna
od njih je i injenica dvojnog dravljanstva, to jest da apelant
pored dravljanstva Bosne i Hercegovine ima i dravljanstvo
Republike Srbije.
21. Slijedom navedenog, Apelacijsko vijee Suda BiH
smatra da sve naprijed navedene injenice i okolnosti u
meusobnoj povezanosti jasno ukazuju da na strani apelanta,
suprotno navodima branitelja da opasnost od bjekstva ne postoji
jer se radi o obiteljskoj osobi koja je i svojim gospodarskim
aktivnostima vezana za BiH i koja osim dravljanstva druge
drave, sa istima nema nikakvih drugih veza, egzistira opasnost

Broj 59 - Stranica 65

od bjekstva kao razlog produenja pritvora po odredbi lanka


132. stavak 1. toka a) ZKPBiH.
22. Apelacijsko vijee Suda BiH je preispitalo i
mogunost zamjene mjere pritvora mjerama zabrane kao
blaim mjerama, a to se predlae prizivima, ali je jednako kao
i prvostupanjsko vijee, cijenei sve prethodno date razloge, i
dovodei ih u vezu s fazom u kojoj se istraga trenutno nalazi,
prirodom djela kao i brojem osoba koje su, kako se utemeljeno
sumnja, bile involvirane u izvrenje inkriminiranih radnji,
zakljuilo da je produenje mjere pritvora nuno, te da nijedna
druga blaa mjera ne moe ostvariti svrhu zbog koje je mjera
pritvora odreena.
23. U pogledu apelantovog statusa Sud BiH je Rjeenjem
broj S1 2 K 020454 16 Krn 8 od 16. oujka 2016. godine
ukinuo pritvor odreen Rjeenjem Suda BiH broj S1 2 K
020454 16 Krn 6 od 3. veljae 2016. godine.
24. Istim rjeenjem (od 16. oujka 2016. godine), Sud BiH
je usvojio prijedlog apelantovog branitelja, te je prihvaeno
ponueno jamstvo u iznosu od 100.000,00 KM (stotinu tisua
konvertibilnih maraka). Istodobno, prema apelantu, Sud BiH je
izrekao mjeru zabrane putovanja iz lanka 126. stavak 2.
ZKPBiH, uz privremeno oduzimanje svih vaeih putnih
isprava, putovnica, izdatih na ime apelanta i to putnih isprava,
putovnica BiH i Republike Srbije, te zabranu izdavanja novih
putovnica, kao i koritenje osobne iskaznice za prelazak
dravne granice.
IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
25. Apelant navodi da mu je osporenim rjeenjima
povrijeeno njegovo pravo na slobodu i sigurnost iz lanka
II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 5. stavak 1. toka
c) i stavak 3. Europske konvencije.
26. Apelant prvenstveno istie da je Sud BiH, u rjeenjima
koja se pobijaju ovim prizivom, propustio da individualizira i
konkretizira opasnost od bjekstva. Naime, iz obrazloenja
osporenog rjeenja proizlazi da je pritvorska osnova iz lanka
132. stavak 1. toka a) ZKPBiH ispunjena zbog injenice da su
za kaznena djela koja se apelantu stavljaju na teret zaprijeene
visoke kazne zatvora, te to dovodi u vezu s injenicom da
apelant posjeduje dvojno dravljanstvo, tonije Bosne i
Hercegovine i Republike Srbije. Meutim, shodno praksi
Europskog suda (vidi npr. Tomasi protiv Francuske, presuda od
27.8.1972. godine, aplikacija broj 12850/87, toka 98.) i
Ustavnog suda BiH, kako navodi apelant, za odreivanje
pritvora na temelju lanka 132. stavak 1. toka a) ZKPBiH nije
dovoljno da se osumnjienoj osobi stavljaju na teret teka
kaznena djela za koja su zaprijeene visoke zatvorske kazne.
Iako se, u rjeenju koje se pobija ovom apelacijom, navodi da
Sud BiH nije iskljuivo cijenio injenicu da apelant posjeduje
dvojno dravljanstvo, ve da je ta injenica dovedena u vezu sa
ostalim okolnostima. Meutim, apelant istie da je Sud BiH
propustio navesti koje su to konkretne okolnosti, a koje se
mogu dovesti u izravnu vezu s njim, s obzirom da je
obrazloenje osporenog rjeenja openito i paualno, zbog kojih
razloga apelant zakljuuje da mu je pritvor iz lanka 132.
stavak 1. toka a) odreen samo zbog injenice da posjeduje
dvojno dravljanstvo. Apelant istie da je u konkretnom sluaju
Sud BiH, pri odreivanju pritvora, na temelju posebnog
pritvorskog razloga iz lanka 132. stavak 1. toka a) ZKPBiH,
propustio da ponudi relevantne i dovoljne razloge u odnosu na
apelanta odnosno navede konkretno individualizirane okolnosti
koje ukazuju makar na vjerovatnou da apelant ima namjeru ili
sklonost ka bjeanju ili izigravanju pravde, koji bi nesporno
ukazivali da postoji rizik od bjekstva na strani apelanta i da je
pritvor neophodno odrediti na temelju lanka 132. stavak 1.

Broj 59 - Stranica 66

SLUBENI GLASNIK BiH

toka a) ZKPBiH. Stoga, s obzirom na sve navedeno, apelant


smatra da je osporenim rjeenjima o odreivanju pritvora
prekreno njegovo pravo na slobodu i sigurnost osobe iz lanka
II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 5. stavak 3.
Europske konvencije.
b) Odgovori na apelaciju
27. Sud BiH smatra, suprotno navodima apelanta, da su
osporenim rjeenjima navedeni jasni i argumentirani razlozi
kojim se rukovodilo prilikom odluivanja po apelantovom
prizivu na rjeenje o odreivanju mjere pritvora, te da u
konkretnom nije dolo do krenja domaih i meunarodnih
pravnih standarda na koje se apelant poziva. U pogledu svih
ostalih prigovora koji se odnose na postojanje pritvorske
osnove propisane u lanku 132. stavak 1. toka a) ZKPBiH i
navodne povrede u svezi s ovom pritvorskom osnovom, Sud
ostaje pri razlozima danim u apelacijom pobijanom rjeenju.
28. U pogledu navoda istaknutih u apelaciji, Tuiteljstvo
smatra da osporenim odlukama Suda BiH nije dolo do krenja
odredaba Ustava Bosne i Hercegovine i Europske konvencije,
pa predlae da se apelacija odbije kao neutemeljena.
V. Relevantni propisi
29. U Kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH" br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04,
30/05, 53/06, 55/06, 32/07 i 8/10) relevantne odredbe glase:
Porezna utaja ili prijevara
lanak 210.
(1) Tko izbjegne platiti davanja propisana poreznim
zakonodavstvom
Bosne
i
Hercegovine
nepruanjem
zahtijevanih podataka ili pruanjem lanih podataka o svojim
steenim oporezivim prihodima ili o drugim injenicama koje
su od utjecaja na utvrivanje iznosa obveza, a iznos poreza ije
se plaanje izbjegava prelazi iznos od 10.000 KM, kaznit e se
kaznom zatvora od est mjeseci do pet godina.
Organizirani kriminal
lanak 250. stavak 3.
[.] (2) Tko kao pripadnik grupe za organizirani
kriminal poini kazneno djelo propisano zakonom Bosne i
Hercegovine za koje se moe izrei kazna zatvora pet godina ili
tea kazna, ako za pojedino krivino djelo nije propisana tea
kazna, kaznit e se kaznom zatvora najmanje pet godina.
(3) Tko organizira ili bilo kako rukovodi grupom za
organizirani kriminal koja zajednikim djelovanjem poini ili
pokua kazneno djelo propisano zakonom Bosne i Hercegovine,
kaznit e se kaznom zatvora najmanje deset godina ili
dugotrajnim zatvorom. [.]
30. Zakon o kaznenom postupku BiH ("Slubeni
glasnik BiH" br. 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06,
76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08 i 12/09) u
relevantnom dijelu glasi:
lanak 131.
Odreivanje pritvora
(1)Pritvor se moe odrediti ili produljiti samo pod
uvjetima propisanim ovim zakonom i samo ako se ista svrha ne
moe ostvariti drugom mjerom.
(2)Pritvor odreuje ili produljuje rjeenjem Sud na
prijedlog tuitelja, a nakon to Sud prethodno saslua
osumnjienika, odnosno optuenika o okolnostima razloga zbog
kojih se pritvor predlae, osim u sluaju iz lanka 132. stavak
(1) toka a) ovog zakona.
(3)Tuitelj je duan podnijeti obrazloen prijedlog za
produljenje pritvora Sudu najkasnije pet dana prije isteka roka
iz rjeenja o pritvoru. Sud odmah dostavlja prijedlog
osumnjieniku, odnosno optueniku i njegovom branitelju.

Petak, 12. 8. 2016.

(4)Trajanje pritvora mora biti svedeno na najkrae nuno


vrijeme. Ako se osumnjienik ili optuenik nalazi u pritvoru,
dunost je svih tijela koja sudjeluju u kaznenom postupku i
tijela koja im pruaju pravnu pomo da postupaju s posebnom
urnou.[.]
lanak 132.
Razlozi za pritvor
(1) Ako postoji osnovana sumnja da je odreena osoba
poinila kazneno djelo, pritvor joj se moe odrediti:
a) ako se krije ili ako postoje druge okolnosti koje ukazuju
na opasnost od bijega,
b) ako postoji osnovana bojazan da e unititi, sakriti,
izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove vane za kazneni
postupak ili ako naroite okolnosti ukazuju da e ometati
kazneni postupak utjecajem na svjedoke, sudionike ili
prikrivae,
[.]
VI. Dopustivost
31. Sukladno lanku VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine,
Ustavni sud, takoer, ima apelacijsku nadlenost u pitanjima
koja su sadrana u ovom Ustavu, kada ona postanu predmet
spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.
32. Sukladno lanku 18. stavak (1) Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud moe razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svi
djelotvorni pravni lijekovi mogui prema zakonu i ako se
podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj
apelacije primio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom
lijeku koji je koristio.
33. U konkretnom sluaju predmet osporavanja
apelacijom je Rjeenje Suda BiH broj S 1 2 K 020454 16 Kv od
8. veljae 2016. godine protiv kojeg nema drugih djelotvornih
pravnih lijekova moguih prema zakonu. Zatim, osporeno
rjeenje apelant je primio 11. veljae 2016. godine, a apelacija
je podnesena 26. veljae 2016. godine, tj. u roku od 60 dana,
kako je propisano lankom 18. stavak (1) Pravila Ustavnog
suda. Konano, apelacija, kao i njene dopune ispunjavaju i
uvjete iz lanka 18. st. (3) i (4) Pravila Ustavnog suda, jer ne
postoji neki drugi formalni razlog zbog kojeg apelacija,
odnosno njena dopuna nisu dopustive, niti su oigledno (prima
facie) neutemeljene.
34. Imajui u vidu odredbe lanka VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, lanka 18. st. (1), (3) i (4) Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete
u pogledu dopustivosti u odnosu na navode o povredi prava
lanka II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 5. Europske
konvencije.
VII. Meritum
35. Apelant navodi da mu je osporenim rjeenjima
povrijeeno pravo na slobodu i sigurnost iz lanka II/3.d)
Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 5. stavak 1. toka c) i
stavak 3. Europske konvencije.
36. lanak II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u
relevantnom dijelu glasi:
Sva osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine uivaju
ljudska prava i temeljne slobode iz ovog lanka, stavak 2 to
ukljuuje:
d) Pravo na slobodu i sigurnost osobe.
lanak 5. Europske konvencije u relevantnom dijelu glasi:
1. Svatko ima pravo na slobodu i sigurnost linosti. Nitko
ne moe biti lien slobode osim u sljedeim sluajevima i
sukladno postupku propisanom zakonom:
[...]

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

c) u sluaju zakonitog uhienja ili pritvaranja osobe u


svrhu njezinog dovoenja pred nadlenu zakonitu vlast zbog
razumne sumnje da je poinila kazneno djelo, ili kad se to
razumno smatra potrebnim kako bi se sprijeilo poinjenje
kaznenog djela ili bjekstvo nakon poinjenja kaznenog djela;
[...]
3. Svatko tko je uhien ili pritvoren sukladno odredbama
iz stavka 1. toka c) ovog lanka izvodi se bez odgaanja pred
suca ili drugu slubenu osobu zakonom ovlatenu da vri
sudsku vlast, te ima pravo da mu se sudi u razumnom roku ili
da bude puten na slobodu do suenja. Putanje na slobodu
moe biti uvjetovano jamstvima da e se osoba pojaviti na
suenju.
37. U konkretnom sluaju, apelant je osoba koja je liena
slobode i u vrijeme podnoenja apelacije se nalazi u pritvoru na
temelju rjeenja Suda BiH o odreivanju pritvora. Apelacija se
poziva na krenje prava na slobodu i sigurnost osobe iz lanka
II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 5. Europske
konvencije. Ustavni sud prije svega podsjea na to da se pravo
na slobodu i sigurnost osobe ubraja u jedno od najznaajnijih
ljudskih prava, te da lanak 5. Europske konvencije garantira da
nitko ne smije biti proizvoljno lien slobode. Proizvoljnost
liavanja slobode ocjenjuje se u prvom redu u odnosu na
potivanje proceduralnih zahtjeva ZKPBiH (koji je primijenjen
u konkretnom sluaju), dakle nacionalnog prava koje mora biti
usklaeno sa standardima iz Europske konvencije.
38. Ustavni sud dalje podsjea da je postojanje utemeljene
sumnje da je uhapena osoba poinila neko kazneno djelo
conditio sine qua non za zakonitost produenja pritvora, ali da
nakon proteka odreenog vremena to vie nije dovoljno.
Odluka suda kojom se produuje pritvor trai vri temelj
kako bi se dokazalo ne samo da postoji istinska "utemeljena
sumnja" nego i da su postojali i drugi ozbiljni razlozi od javnog
interesa koji, bez obzira na pretpostavku nevinosti, preteu nad
pravom na slobodu (vidi izmeu ostalih izvora prava, predmet
A. v. Francuske, 23. rujan 1998., stavak 102., Reports 1998VII). Meutim, to nakon odreenog vremena nije dovoljno, ve
se mora procijeniti postoje li za pritvor relevantni i dovoljni
razlozi (vidi Europski sud, Trzaska protiv Poljske, presuda od
11. srpnja 2000. godine, aplikacija broj 25792/94, stavak 63.).
Prema daljnjem stavu Europskog suda, opravdanost pritvora
zavisi i od okolnosti konkretnog sluaja koje moraju biti takve
da upuuju na postojanje opeg (javnog) interesa koji je tako
vaan i znaajan da, usprkos presumpciji nevinosti, pretee nad
principom potivanja slobode pojedinca.
39. Takoer, Ustavni sud ukazuje na to da odredba lanka
5. stavak 3. Europske konvencije zahtijeva da osoba bude liena
slobode sukladno lanku 5. stavak 1. toka c) Europske
konvencije, tj. da je liavanje "zakonito" u smislu navedenog
lanka, a obuhvata podjednako i proceduralnu i materijalnu
zatitu takvih osoba. Europski sud je zakljuio da potivanje
lanka 5. stavak 3. Europske konvencije zahtijeva da sudska
vlast preispita sva pitanja u svezi s pritvorom, te da odluku o
pritvoru donese pozivajui se na objektivne kriterije predviene
zakonom.
40. Ustavni sud zapaa da u konkretnom sluaju iz
osporenog rjeenja, kojim je apelantu odreen pritvor, proizlazi
da je Sud BiH o odreivanju pritvora apelantu odluio nakon
odranog roita povodom razmatranja prijedloga Tuiteljstva
BiH za odreivanje pritvora. Nadalje, Ustavni sud zapaa da je
Sud BiH, suprotno apelacijskim navodima, ispitao postojanje
utemeljene sumnje kao opeg uvjeta za odreivanje pritvora
prilikom donoenja osporenih rjeenja, te je jasno prezentirao
dokaze koje je dostavilo Tuiteljstvo BiH uz prijedlog za
odreivanje pritvora na temelju kojih je Sud BiH utvrdio
postojanje utemeljene sumnje. Ustavni sud smatra, suprotno

Broj 59 - Stranica 67

apelacijskim navodima, da je u osporenim rjeenjima Sud BiH


dao jasno obrazloenje na temelju kojih dokaza je izveo
zakljuak o postojanju utemeljene sumnje da je apelant poinio
inkriminirane radnje koje su mu stavljene na teret kao opeg
uvjeta iz lanka 132. stavak 1. ZKPBiH za odreivanje pritvora,
a koje Ustavni sud ne smatra proizvoljnim. Stoga, Ustavni sud
smatra da rjeenja Suda BiH o odreivanju pritvora nisu u
suprotnosti s odredbama ZKPBiH i Europske konvencije i da
sadre razloge u pogledu postojanja opeg uvjeta za
odreivanje pritvora iz lanka 132. stavak 1. ZKPBiH.
41. Ustavni sud dalje podsjea da, sukladno zakonu (misli
se na ZKPBiH), mjera pritvora moe biti odreena samo kada
je, uz postojanje utemeljene sumnje da je kazneno djelo
poinjeno, ispunjen i jedan od posebnih razloga za odreivanje
pritvora propisan zakonom.
42. U svezi s odreivanjem pritvora po lanku 132. stavak
1. toka a) ZKPBiH, Ustavni sud, iz obrazloenja osporenog
rjeenja, zapaa da je Sud BiH utvrdio da su ispunjeni uvjeti
koje propisuje navedena zakonska odredba, odnosno da je
konkretizirana i argumentirana opasnost da postoje okolnosti
koje ukazuju na opasnost od bjekstva. Iako se Sud BiH poziva
na standarde Europskog suda koji su potrebni da bi se mogao
izvesti zakljuak da u konkretnom sluaju postoji opasnost od
bjekstva, osporeno rjeenje te standarde ne ispituje niti
primjenjuje. Iako se na nekoliko mjesta ponavlja da se apelantu
ne odreuje pritvor samo zato to posjeduje dvojno
dravljanstvo, ipak se obrazloenje osporenog rjeenja svodi na
to da se apelantu na teret stavljaju ozbiljne optube za kaznena
djela, za koja su propisane viegodinje zatvorske kazne, te da
apelant uz dravljanstvo BiH posjeduje i dravljanstvo
Republike Srbije. Meutim, to nije dovoljno da se odredi
pritvor po ovoj osnovi, u smislu standarda koje primjenjuje
Europski sud. Posebno se naglaava da osporeno rjeenje
jednostavno zanemaruje apelantove navode da osim
dravljanstva sa Republikom Srbijom nema nikakve druge
veze, te da je obiteljski ovjek, a da su njegove poslovne
aktivnosti iskljuivo fokusirane na BiH.
43. U svezi s navedenim, Ustavni sud zapaa da je
Europski sud u predmetu Stogmuller protiv Austrije u pogledu
odreivanja pritvora zbog opasnosti od bjekstva istaknuo
sljedee: "Kao drugo, trailo se opravdanje za nastavak pritvora
Stogmullera oslanjajui se na rizik od njegovog bjekstva. U tom
pogledu, navodi se da je Stogmuller mogao oekivati teu
kaznu naroito nakon produetka (...) preliminarne istrage u
pogledu drugih djela te da su mu njegova pilotska dozvola i
oev avion omoguavali da u inostranstvo ode bilo kada. Mora
se primijetiti, u tom pogledu, da do opasnosti od njegovog
bjekstva ne dolazi samo zato jer je mogue ili mu je lako prei
preko granice (u svakom sluaju, bilo bi dovoljno u tu svrhu da
se od njega trai da preda putovnicu); mora postojati itav niz
okolnosti, posebno, teka kazna koja se oekuje ili posebno
gnuanje optuenog na pritvor, ili nedostatak dobro
uspostavljenih veza u zemlji, koje bi mogli biti razlog da se
pretpostavi da bi posljedice i opasnosti leta bile manje zlo za
njega od samog nastavka izdravanja pritvora. Ali njegovo
ponaanje jasno pokazuje da to nije bila njegova situacija."
(vidi Europski sud, Stogmuller protiv Austrije, presuda od 10.
studenog 1969. godine, aplikacija broj 1601/62, toka 15.). U
predmetu Letellier protiv Francuske, Europski sud je u pogledu
opasnosti od bjekstva ocijenio da je podnositeljica predstavke
majka malodobne djece i direktorica kompanije koja
predstavlja njezin jedini izvor prihoda. U odluci je navedeno:
"Kako opasnost od bjekstva nije bila oigledna od samog
poetka, date odluke su sadravale neadekvatne navode o
razlozima utoliko to nisu spomenute okolnosti podobne za
utvrenje takve opasnosti." (vidi Europski sud, Letellier protiv

Broj 59 - Stranica 68

SLUBENI GLASNIK BiH

Francuske, presuda od 26. lipnja 1991. godine, aplikacija broj


12369/86, toka 41.).
44. Imajui u vidu navedeno, Ustavni sud zakljuuje da u
odnosu na citirani pritvorski razlog Sud BiH, u okolnostima
apelantovog sluaja, u obrazloenju osporenih rjeenja, osim
konstatacija da se radi o istrazi za teka kaznena djela, te
navoda o dvojnom dravljanstvu i okolnosti da se utemeljeno
sumnja da su osumnjieni pribavili znaajnu imovinsku korist
koja e im omoguiti boravak van drave, nije ponudio
konkretne i dovoljne razloge u odnosu na apelanta za zakljuak
da se zaista radi o riziku od bjekstva i da je pritvor neophodno
odrediti prema toj zakonskoj osnovi.
45. Stoga, Ustavni sud smatra da je u konkretnom sluaju
prekreno apelantovo pravo garantirano lankom II/3.d) Ustava
Bosne i Hercegovine i lankom 5. stavak 3. Europske
konvencije u odnosu na odreivanje pritvora iz pritvorskog
razloga propisanog odredbom lanka 132. stavak 1. toka a)
ZKPBiH.
46. Takoer, Ustavni sud smatra neophodnim da naglasi
da ova odluka ima deklaratorni karakter jer Ustavni sud ne
ukida osporeno rjeenje, s obzirom da to rjeenje ima
temporalni karakter, koje je vailo do 29. oujka 2016. godine,
te da vie oigledno nije na snazi, te imajui u vidu da je mjera
pritvora, u meuvremenu, zamijenjena drugom blaom mjerom,
ali da je, u cilju zatite apelantovih ustavnih prava, Ustavni sud
smatrao da je potrebno ukazati na krenje prava na slobodu i
sigurnost iz lanka II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka
5. stavak 3. Europske konvencije.
VIII. Zakljuak
47. Ustavni sud zakljuuje da postoji krenje lanka
II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 5. stavak 3.
Europske konvencije kada je Sud BiH propustio da navede
konkretne i dovoljne razloge za zakljuak da je opravdano
apelantu odrediti pritvor iz pritvorskog razloga propisanog
lankom 132. stavak 1. toka a) ZKPBiH (opasnost od
bjekstva).
48. Na temelju lanka 59. st. (1) i (2) Pravila Ustavnog
suda, Ustavni sud je odluio kao u dispozitivu ove odluke.
49. S obzirom na odluku Ustavnog suda u ovom
predmetu, nije neophodno posebno razmatrati prijedlog
apelanta za donoenje privremene mjere.
50. Prema lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine,
odluke Ustavnog suda su konane i obvezujue.
Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mirsad eman, v. r.
,
921/16,
, VI/3)
, 57 (2) ) 59 . (1)
(2)
("
" 94/14), :
,
,
. ,
,
,
,
20. 2016.

Petak, 12. 8. 2016.

.
II/3)
5 3

1 2 020454 16
10. 2016.
132
1 )
.
"
", "
", " "
"
".

I.
1. ( : )
, ,
, 26. 2016.
( :
) (
: ) 1 2 020454 16 10.
2016. .

.
II.
2. 23 ,
( : )
7. 2016.
.
3. 4.
2016. , 3. 2016.
.
4. 23. 2016.

( ).
5. 31. 2016.
.
III.
6.

.
7. 1 2 020454 16 6
3. 2016.
29. 2016.
132 1 . ) )
( : ).
8. 2. 2016.2015. 2015.

1 20
,

,
,

,
.
9.
,
,

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

,
,
132 1 . ) )
. ,

2015.
2015.

1 20
, , , ,

.
250 . 2 3
(),
210 ,
263
282 ,
54 .
10. ,

132 1 .
) ) . ,

.

,

, ,
,
,
,
,
. ,
) 1
132 ,

,
, ,
.
, , ,
,
,

,
.
,
,


,
, ,
.


,
.,

., .

Broj 59 - Stranica 69

11. 1 2 020454 16
8. 2016.
1 2 020454 16 6
3. 2016. .
12.
,,
.
13.
,
.
5 1 )

( ),
132 1


. ,

.
132 1 ),


,

. ,

132 1 )

.
14. 1 2 020454 16 2
26. 2016.

. 29. 2016. ,
132 1 ) .

) 1 132 ,

,
,

.
15.
,
,
,132 1 ) .
,

2.
2016. ,
24.
2016. . , ,


2015. ,
2015. ,

1 20 , ,

,
,
,

Broj 59 - Stranica 70

SLUBENI GLASNIK BiH


,
, -
, ,
, ( ,
, ,
).
16.
132 1 ) ,

,
,

.
, ,

,

,
, ,
,
,
.
17.

, ,

,

. ,

,
,
. ,


, ,

(, , , ),
,

( )

,
. ,
,
, ,

, ,

.
18. ,
,
,
, , ,
. ,
,
,


,


.
19. 1 2 020454 16
10. 2016.

Petak, 12. 8. 2016.


1 2 020454 16 2 26. 2012. .
20.
,


132 1 ) ,

. ,

"
/ ",
,
132 1 ) .

/


,
.
,

,
,

.
21. ,


,


,
,
132 1
) .
22.

, ,
,
,
, ,
,
,
,
.
23.
1 2 020454 16 8 16. 2016.

1 2 020454 16 6 3. 2016. .
24. ( 16. 2016. )
,
100.000,00
( ). ,
,
126 2 ,
, ,
,
, ,
.
IV.
)
25.

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

II/3) 5 1
) 3 .
26. ,
,
.
,
132 1 )


,
,
. ,
( . Tomasi ,
27.8.1972. , 12850/87,
98) , ,
132 1 )


. ,
,

,
. ,
,
,

,
132 1 )
.
, , ,
,
132 1 ) ,,


132 1 ) . ,
,

II/3)
5 3 .
)
27. , ,,

.

132 1 )
,
.
28. ,


,
.
V.
29.
(" " . 3/03, 32/03, 37/03, 54/04,
61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07 8/10)
:

Broj 59 - Stranica 71


210
(1)
,
10.000 ,
.

250 3
[.] (2)


,
,
.
(3)


,
. [.]
30. ("
" . 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06,
76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08 12/09)
:
131

(1)

.
(2)

,
,
132 (1) ) .
(3)

.
,
.
(4)
.
,

.[.]
132

(1)
, :
)
,
) ,
,


, ,
[.]
VI.
31. VI/3)
, , ,

Broj 59 - Stranica 72

SLUBENI GLASNIK BiH


.
32. 18 (1)
,
, ,

60

.
33.
1 2 020454 16
8. 2016.
.
, 11.
2016. , 26. 2016.
, . 60 , 18
(1) . , ,
18 . (3) (4)
,
,
, (prima facie)
.
34. VI/3)
, 18 . (1), (3) (4)
,

II/3)
5 .
VII.
35.
II/3)
5 1 )
3 .
36. II/3
:

2 ,
:
) .
5
:
1.
.

:
[...]
)

,


; [...]
3.
1 )

,
.

.
37. ,


.
II/3)
5

Petak, 12. 8. 2016.

.

, 5

.

(
),
.
38. , ,

conditio sine qua non
,
.

" "

, ,
(
, A. v. , 23. 1998,
102, Reports 1998-VII). ,
,
(
, Trzaska , 11. 2000.
, 25792/94, 63).
,

()
, ,
.
39. ,
5 3
5 1 )
, . ""
,
.
5 3

,

.
40.
, ,


.
, ,
,

,


. ,
,132 1
,
. ,132 1 .
41. ,
( ),

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

,
,
.
42. 132
1 ) , ,
,

,

.

,

.

,

,
,

. ,

.


, ,
.
43. ,
Stogmuller

: " ,
Stogmullera
. , Stogmuller

(...)

. ,
,

( ,
);
, ,
,
,


.
." ( , Stogmuller
, 10. 1969. ,
1601/62, 15). Letellier
,


. : "
,


." ( , Letellier
, 26. 1991. ,
12369/86, 41).
44. ,
,
,
,
,

Broj 59 - Stranica 73


,


.
45. ,

II/3) 5 3

132 1
) .
46. ,

,
, 29.
2016. , ,
, ,
, ,
,

II/3)
5 3 .
VIII.
47.
II/3) 5 3132 1 ) (
).
48. 59 . (1) (2)
, .
49.
,
.
50. VI/5 ,
.


, . .
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Velikom vijeu, u
predmetu broj AP 921/16, rjeavajui apelaciju Milana
Radovanovia, na osnovu lana VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, lana 57. stav (2) taka b) i lana 59. st. (1) i (2)
Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine preieni tekst
("Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 94/14), u sastavu:
Mirsad eman, predsjednik
Mato Tadi, potpredsjednik
Zlatko M. Kneevi, potpredsjednik
Valerija Gali, sutkinja
Miodrag Simovi, sudija
Seada Palavri, sutkinja
na sjednici odranoj 20. juna 2016. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

Usvaja se apelacija Milana Radovanovia.


Utvruje se povreda lana II/3.d) Ustava Bosne i
Hercegovine i lana 5. stav 3. Evropske konvencije za zatitu
ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na Rjeenje Suda
Bosne i Hercegovine broj S 1 2 K 020454 16 K od 10. marta
2016. godine o odreivanju pritvora iz posebnog pritvorskog
razloga propisanog lanom 132. stav 1. taka a) Zakona o
krivinom postupku Bosne i Hercegovine.

Broj 59 - Stranica 74

SLUBENI GLASNIK BiH

Odluku objaviti u "Slubenom glasniku Bosne i


Hercegovine", "Slubenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i
"Slubenom glasniku Distrikta Brko Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOENJE
I. Uvod
1. Milan Radovanovi (u daljnjem tekstu: apelant) iz
Banje Luke, kojeg zastupa Senka Noica, advokat iz Sarajeva,
podnio je 26. februara 2016. godine apelaciju Ustavnom sudu
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv
Rjeenja Suda Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sud
BiH) broj S 1 2 K 020454 16 K od 10. marta 2016. godine.
Apelant je podnio i zahtjev Ustavnom sudu da donese
privremenu mjeru da se odmah pusti na slobodu.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
2. Na osnovu lana 23. Pravila Ustavnog suda, od Suda
BiH i Tuilatva BiH (u daljnjem tekstu: Tuilatvo) zatraeno
je 7. marta 2016. godine da dostave odgovore na apelaciju.
3. Sud BiH je odgovor na apelaciju dostavio 4. februara
2016. godine, a Tuilatvo 3. februara 2016. godine.
4. Ustavni sud je dopisom od 23. maja 2016. godine
zatraio od Suda BiH podatke o trenutnom statusu apelanta (da
li je i dalje u pritvoru).
5. Sud BiH je dopisom od 31. maja 2016. godine dostavio
traene podatke Ustavnom sudu.
III. injenino stanje
6. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih
navoda i dokumenata predoenih Ustavnom sudu mogu se
sumirati na sljedei nain.
7. Rjeenjem Suda BiH broj S 1 2 K 020454 16 Krn 6 od
3. februara 2016. godine apelantu je odreen pritvor do 29.
februara 2016. godine iz razloga propisanih lanom 132. stav 1.
ta. a) i b) Zakona o krivinom postupku Bosne i Hercegovine
(u daljnjem tekstu: ZKPBiH).
8. U prijedlogu od 2. februara 2016. godine se navodi da
Tuilatvo sprovodi istragu protiv apelanta i drugih
osumnjienih zbog postojanja osnova sumnje da su apelant i
Sinia Straivuk u periodu od poetka mjeseca oktobra 2015.
godine do kraja mjeseca decembra 2015. godine na podruju
BiH organizirali grupu za organizirani kriminal u smislu lana
1. stav 20. KZBiH i to na nain da su naruivali, organizirali
prevoz, carinjenje, skladitenje, distribuciju i plasman baznog
ulja koje je uvoeno iz inostranstva u BiH.
9. Nakon to je razmotrio navode Tuilatva i odbrane, te
nakon izvrenog uvida u dostavljene dokaze Tuilatva, Sud
BiH je utvrdio da je prijedlog Tuilatva osnovan u dijelu koji
se odnosi na postojanje osnovane sumnje o poinjenju
inkriminiranih radnji, kao osnovnom uvjetu za odreivanje
pritvora, kao i na posebne pritvorske razloge iz lana 132. stav
1. ta. a) i b) ZKPBiH. Iz dostavljenih dokaza, Sud BiH je
utvrdio postojanje osnovane sumnje da su apelant i Sinia
Straivuk u periodu od poetka mjeseca oktobra 2015. godine
do kraja mjeseca decembra 2015. godine na podruju BiH
organizirali grupu za organizirani kriminal u smislu lana 1.
stav 20. KZBiH i to na nain da su naruivali, organizirali
prevoz, carinjenje, skladitenje, distribuciju i plasman baznog
ulja koje je uvoeno iz inostranstva u BiH. Na taj nain su
poinili krivino djelo organizirani kriminal iz lana 250. st. 2. i
3. Krivinog zakona BiH (KZBiH), u vezi s krivinim djelima
porezna utaja ili prevara iz lana 210. KZBiH, zloupotreba
ovlatenja u privredi iz lana 263. KZRS i obmanjivanje kupaca
iz lana 282. KZRS, sve u vezi sa lanom 54. KZBiH.
10. U pogledu posebnih pritvorskih uvjeta, Sud BiH je
utvrdio da u predmetnom sluaju postoje posebni pritvorski

Petak, 12. 8. 2016.

uvjeti koji su utvreni u lanu 132. stav 1. ta. a) i b) ZKPBiH.


U konkretnom sluaju, Sud BiH je posebno imao u vidu da
apelant pored dravljanstva BiH posjeduje dravljanstvo
Republike Srbije. Sud BiH je cijenio da navedene injenice
same po sebi ne bi bile dovoljne za odreivanje pritvora, ali u
korelaciji s karakterom predmetnih krivinih djela koja se
apelantu stavljaju na teret, prvenstveno njihov meunarodni
karakter, njihova teina i zaprijeena kazna za ta djela,
pogotovo sada kad je apelant svjestan njihove ozbiljnosti,
prema ocjeni Suda BiH, predstavljaju posebne okolnosti koje
ukazuju na realnu opasnost od bjekstva, tanije motiva za
njihovo bjekstvo. Nadalje, kada je u pitanju postojanje posebnih
pritvorskih razloga predvienih takom b) stav 1. lana 132.
ZKPBiH, Sud BiH je utvrdio da postoji bojazan da bi apelant
boravkom na slobodi mogao ometati krivini postupak
utjecajem na svjedoke i sauesnike, odnosno da bi mogao
unititi, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze i tragove vane
za krivini postupak. U konkretnom sluaju, Sud BiH nalazi da
se, oigledno, radi o obimnoj i sloenoj istrazi, koja obuhvata
vie osumnjienih lica koja se terete za ozbiljna i teka krivina
djela, da se osnovano sumnja da se radi o dobro organiziranoj
grupi meunarodnog karaktera, te da su istrane radnje jo
uvijek u toku. Sud BiH smatra da bi provoenje istranih radnji
bilo oteano, ukoliko bi se osumnjieni nali na slobodi, jer je
opravdano oekivati da bi osumnjieni u cilju izbjegavanja ili
umanjenja svoje krivine odgovornosti mogli ometati krivini
postupak utjecajem na svjedoke, sauesnike i prikrivae kao i
da bi mogli unititi, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze i
tragove vane za krivini postupak. Ovo tim prije to
utvrivanje identiteta drugih pripadnika navedene meunarodne
organizirane kriminalne grupe tek predstoji u saradnji sa
istranim organima Republike Srbije, Republike Hrvatske i
Republike Italije. Sud BiH je cijenio navode tuioca da
Tuilatvo BiH u narednom periodu planira sasluati odreena
lica u svojstvu svjedoka kako na teritoriji BiH tako i putem
meunarodne pravne pomoi, te bi osumnjieni putanjem na
slobodu pokuali utjecati na ista u smislu odvraanja od
davanja iskaza. Sud BiH je zakljuio da bi osumnjieni
putanjem na slobodu mogli izvriti i utjecaj na druge
saosumnjiene koji su dali svoje izjave u Tuilatvu BiH i
dijelom priznali izvrenje krivinih djela za koja se terete, u
cilju promjene njihovih iskaza.
11. Rjeenjem Suda BiH broj S 1 2 K 020454 16 KV od 8.
februara 2016. godine odbijena je apelantova alba protiv
Rjeenja Suda BiH broj S 1 2 K 020454 16 Krn 6 od 3. februara
2016. godine.
12. Vezano za postojanje osnovane sumnje Vijee Suda
BiH je jo jednom razmotrilo dokaze u spisu, te nasuprot
apelantovim prigovorima utvrdilo da je pobijanim rjeenjem
pravilno ocijenjeno da postoji dovoljno dokaza koji upuuju na
osnovanu sumnju da je apelant poinio krivina djela koja mu
se stavljaju na teret, a koji razlozi su detaljno navedeni u
pobijanom rjeenju.
13. Prvostepeno rjeenje sadri razloge zbog kojih je
izveden takav zakljuak, a koji zakljuak u cijelosti prihvata i
ovo Vijee Suda BiH. Istie se da pojam osnovane sumnje u
smislu lana 5. stav 1. taka c) Evropske Konvencije za zatitu
ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija),
odnosno osnovana sumnja u smislu lana 132. stav 1. ZKPBiH
predstavlja postojanje injenica ili informacija koje bi
zadovoljile objektivnog posmatraa da je odreeno lice moglo
poiniti krivino djelo. U konkretnom sluaju, postojanje
osnovane sumnje utvreno je na osnovu dokaza priloenih uz
predmetni prijedlog za odreivanje pritvora. U pogledu
posebnog pritvorskog razloga iz lana 132. stav 1. taka a),
Vijee Suda BiH nalazi da je sudija za prethodni postupak

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

pravilno zakljuio da na apelantovoj strani egzistiraju posebni


pritvorski razlozi po navedenom osnovu, zasnivajui zakljuak
na injenici da kod apelanta postoji opasnost od bjekstva.
Nadalje, Vijee Suda BiH je oalbene razloge apelanta u
pogledu postojanja pritvorskog osnova iz lana 132. stav 1.
taka b) ZKPBiH odbilo, te se u tom pravcu pridruuje
navodima sudije za prethodni postupak u pobijanom rjeenju.
14. Rjeenjem Suda BiH broj S 1 2 K 020454 16 KV 2 od
26. februara 2016. godine produen je pritvor apelantu koji po
ovom rjeenju moe trajati najdue jedan mjesec u odnosu na
apelanta tj. do 29. marta 2016. godine, iz razloga propisanih
lanom 132. stav 1. taka a) ZKPBiH. Kada je u pitanju
postojanje posebnih pritvorskih razloga predvienih takom b)
stava 1. lana 132. ZKPBiH, Vijee Suda BiH je utvrdilo da
okolnosti istaknute u tom pravcu nemaju karakter naroitih,
kako to zahtijeva zakonska odredba iz navedenog lana zakona,
odnosno postojanje ozbiljnog rizika da e doi do zabranjenog
utjecaja na postupak prikupljanja dokaza.
15. Nakon odranog roita po prijedlogu za produenje
mjere pritvora razmotrivi navode prijedloga i izjanjenja
odbrane, te nakon izvrenog uvida u spis, Vijee Suda BiH je
utvrdilo da je prijedlog Tuilatva osnovan u dijelu koji se
odnosi na postojanje osnovane sumnje o poinjenju
inkriminiranih radnji i postojanju uvjeta u odnosu na poseban
pritvorski razlog iz lana 132. stav 1. taka a) ZKPBiH.
Postojanje osnovane sumnje da je apelant poinio predmetna
krivina djela, Vijee Suda BiH je nalo u dokazima koje je
Tuilatvo dostavilo uz prijedlog za odreivanje pritvora od 2.
februara 2016. godine, kao i sadraju dokaza dostavljenih uz
prijedlog za produenje mjere pritvora od 24. februara 2016.
godine. Iz istih, suprotno tvrdnjama odbrane, Vijee Suda BiH
je utvrdilo postojanje osnovane sumnje da su apelant i Sinia
Straivuk u periodu od poetka mjeseca oktobra 2015. godine,
do kraja mjeseca decembra 2015. godine, na podruju Bosne i
Hercegovine organizirali grupu za organizirani kriminal u
smislu lana 1. stav 20. KZBiH, na nain da su naruivali,
organizirali prevoz, carinjenje, skladitenje, distribuciju i
plasman baznog ulja koje je uvoeno iz Republike Srbije,
Republike Hrvatske i Republike Italije u BiH, a potom
mijeano s dizel-gorivom koje je tako prodavano, a kojoj grupi
su, kako se to osnovano sumnja, pristupili i drugi osumnjieni
(Josip Skoko, Ljuban Stoljevi, Dragan Milovanovi, Maid
Oki i dr).
16. U pogledu posebnog pritvorskog razloga iz lana 132.
stav 1. taka a) ZKPBiH, Vijee Suda BiH nalazi da i dalje na
strani apelanta egzistiraju posebni pritvorski razlozi po
navedenom osnovu, zasnivajui svoj zakljuak na injenici da
kod apelanta postoji opasnost od bjekstva, te lina svojstva na
osnovu kojih se moe izvesti zakljuak da e pobjei ili se kriti.
Analizirajui date okolnosti, na strani osumnjienih, Vijee
Suda BiH je naglasilo da postupa u skladu s praksom
Evropskog suda za ljudska prava, koja istie da se pri
analiziranju okolnosti koje ukazuju na postojanje opasnosti od
bjekstva mora imati u vidu karakter umijeane osobe, njen
moral, njena imovina, veze sa dravom u kojoj je osoba
optuena kao i njeni meunarodni kontakti, konkretni dokazi o
planu za bjekstvo, te raniji sluajevi bjekstva date osobe nakon
optube za odreeno krivino djelo.
17. Tako je kod procjene navedenih faktora Vijee Suda
BiH cijenilo da je za postojanje opasnosti od bjekstva jedna od
odlunog, ali ne i presudnog znaaja, injenica da apelant pored
dravljanstva Bosne i Hercegovine posjeduje i dravljanstvo
Republike Srbije, koja ne izruuje svoje dravljane organima
gonjenja drugih drava. Osim toga, Vijee Suda BiH je u vidu
imalo i teinu inkriminacija koje se osumnjienima stavljaju na
teret te teinu zaprijeene kazne, koji su kako po praksi Suda

Broj 59 - Stranica 75

BiH tako i Ustavnog suda, relevantni faktori kod ocjene


postojanja opasnosti od bjekstva. U svjetlu prednjeg, Vijee
Suda BiH je imalo u vidu nain izvrenja krivinih djela za koje
se osnovano sumnja da ih je apelant, zajedno sa osumnjienim
poinio, nalazei pri tom da je njihovo djelovanje po principu
podijeljenih uloga (nabavljanje, posredovanje, transport,
distribucija), kako proizlazi iz injeninih navoda o osnovanoj
sumnji, povezano s aktivnostima i licima drugih drava u
nabavci predmeta izvrenja djela (bazna ulja) od i preko
pravnih i fizikih lica iz Republike Italije i Republike Srbije, a
to sve ukazuje da osumnjieni imaju razvijene veze i kontakte
u inostranstvu. Takoer, imajui u vidu preliminarne nalaze i
miljenja, osnovano se sumnja da su, bavei se inkriminiranim
aktivnostima, apelant i osumnjieni pribavili znaajnu
imovinsku korist, to bi im prema ocjeni Vijea Suda BiH,
omoguilo odlazak i boravak u inostranstvu i na taj nain bi
mogli postati nedostupni organima gonjenja.
18. Razmatrajui prednje okolnosti, Vijee Suda BiH je u
obzir uzelo i cijenilo argumente odbrane, prema kojima su
apelant i osumnjieni porodini ljudi, oevi maloljetne djece, te
da, osim dravljanstva druge drave, sa istima nemaju drugih
veza. Meutim, cijenei okolnosti koje govore o opasnosti od
bjekstva, Vijee Suda BiH nalazi da argumenti odbrane kojima
se ista osporava, u ovoj fazi postupka nemaju snagu i znaaj
koji bi doveo u pitanje postojanje opasnosti od bjekstva koja se
u ovoj fazi postupka moe osigurati mjerom pritvora, budui da
je prisustvo apelanta apsolutno bitan preduvjet uspjenog
voenja krivinog postupka i provoenja svih radnji u tom
postupku.
19. Rjeenjem Suda BiH broj S1 2 K 020454 16 K od 10.
marta 2016. godine odbijena je kao neosnovana alba
apelantovog branioca izjavljena protiv Rjeenja Suda BiH broj
S 1 2 K 020454 16 KV 2 od 26. februara 2012. godine.
20. Nasuprot albenim prigovorima apelantovog branioca,
Apelaciono vijee Suda BiH nalazi da je prvostepeno vijee u
odnosu na apelanta pravilno utvrdilo da i dalje postoji poseban
pritvorski razlog iz odredbe lana 132. stav 1. taka a)
ZKPBiH, odnosno da postoje objektivne okolnosti koje ukazuju
na opasnost od bjekstva osumnjienih. Prvenstveno,
Apelaciono vijee Suda BiH napominje da za postojanje ovog
pritvorskog osnova nije neophodno "nedvojbeno zakljuiti da
e osumnjieni/optueni pobjei", ve da je potrebno utvrditi
postojanje opasnosti od bjekstva, to je jasno predvieno i
odredbom lana 132. stav 1. taka a) ZKPBiH. Ovom
odredbom su navedeni uvjeti za odreivanje/produenje
pritvora po ovom osnovu odnosno da je za postojanje ovog
pritvorskog osnova bilo dovoljno utvrditi da postoji konkretna i
realna opasnost od bjekstva apelanta, to je u skladu i sa
praksom Ustavnog Suda BiH. Kod donoenja zakljuka o
postojanju opasnosti od bjekstva apelanta, prvostepeno vijee je
pravilno utvrdilo sve bitne injenice na osnovu kojih je donijelo
odluku o produenju pritvora po ovom osnovu, a jedna od njih
je i injenica dvojnog dravljanstva, to jest da apelant pored
dravljanstva Bosne i Hercegovine ima i dravljanstvo
Republike Srbije.
21. Slijedom navedenog, Apelaciono vijee Suda BiH
smatra da sve naprijed navedene injenice i okolnosti u
meusobnoj povezanosti jasno ukazuju da na strani apelanta,
suprotno navodima branioca da opasnost od bjekstva ne postoji
jer se radi o porodinoj osobi koja je i svojim privrednim
aktivnostima vezana za BiH i koja osim dravljanstva druge
drave, sa istima nema nikakvih drugih veza, egzistira opasnost
od bjekstva kao razlog produenja pritvora po odredbi lana
132. stav 1. taka a) ZKPBiH.
22. Apelaciono vijee Suda BiH je preispitalo i
mogunost zamjene mjere pritvora mjerama zabrane kao

Broj 59 - Stranica 76

SLUBENI GLASNIK BiH

blaim mjerama, a to se predlae albama, ali je jednako kao i


prvostepeno vijee, cijenei sve prethodno date razloge, i
dovodei ih u vezu s fazom u kojoj se istraga trenutno nalazi,
prirodom djela kao i brojem lica koja su, kako se osnovano
sumnja, bila involvirana u izvrenje inkriminiranih radnji,
zakljuilo da je produenje mjere pritvora nuno, te da nijedna
druga blaa mjera ne moe ostvariti svrhu zbog koje je mjera
pritvora odreena.
23. U pogledu apelantovog statusa Sud BiH je Rjeenjem
broj S1 2 K 020454 16 Krn 8 od 16. marta 2016. godine ukinuo
pritvor odreen Rjeenjem Suda BiH broj S1 2 K 020454 16
Krn 6 od 3. februara 2016. godine.
24. Istim rjeenjem (od 16. marta 2016. godine), Sud BiH
je usvojio prijedlog apelantovog branioca, te je prihvaeno
ponueno jamstvo u iznosu od 100.000,00 KM (stotinu hiljada
konvertibilnih maraka). Istovremeno, prema apelantu, Sud BiH
je izrekao mjeru zabrane putovanja iz lana 126. stav 2.
ZKPBiH, uz privremeno oduzimanje svih vaeih putnih
isprava, pasoa, izdatih na ime apelanta i to putnih isprava,
pasoa BiH i Republike Srbije, te zabranu izdavanja novih
pasoa, kao i koritenje line karte za prelazak dravne granice.
IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
25. Apelant navodi da mu je osporenim rjeenjima
povrijeeno njegovo pravo na slobodu i sigurnost iz lana
II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 5. stav 1. taka c) i
stav 3. Evropske konvencije.
26. Apelant prvenstveno istie da je Sud BiH, u rjeenjima
koja se pobijaju ovom albom, propustio da individualizira i
konkretizira opasnost od bjekstva. Naime, iz obrazloenja
osporenog rjeenja proizlazi da je pritvorski osnov iz lana 132.
stav 1. taka a) ZKPBiH ispunjen zbog injenice da su za
krivina djela koja se apelantu stavljaju na teret zaprijeene
visoke kazne zatvora, te to dovodi u vezu s injenicom da
apelant posjeduje dvojno dravljanstvo, tanije Bosne i
Hercegovine i Republike Srbije. Meutim, shodno praksi
Evropskog suda (vidi npr. Tomasi protiv Francuske, presuda od
27.8.1972. godine, aplikacija broj 12850/87, taka 98) i
Ustavnog suda BiH, kako navodi apelant, za odreivanje
pritvora na osnovu lana 132. stav 1. taka a) ZKPBiH nije
dovoljno da se osumnjienom licu stavljaju na teret teka
krivina djela za koja su zaprijeene visoke zatvorske kazne.
Iako se, u rjeenju koje se pobija ovom apelacijom, navodi da
Sud BiH nije iskljuivo cijenio injenicu da apelant posjeduje
dvojno dravljanstvo, ve da je ta injenica dovedena u vezu sa
ostalim okolnostima. Meutim, apelant istie da je Sud BiH
propustio da navede koje su to konkretne okolnosti, a koje se
mogu dovesti u direktnu vezu s njim, s obzirom da je
obrazloenje osporenog rjeenja openito i paualno, zbog kojih
razloga apelant zakljuuje da mu je pritvor iz lana 132. stav 1.
taka a) odreen samo zbog injenice da posjeduje dvojno
dravljanstvo. Apelant istie da je u konkretnom sluaju Sud
BiH, pri odreivanju pritvora, na osnovu posebnog pritvorskog
razloga iz lana 132. stav 1. taka a) ZKPBiH, propustio da
ponudi relevantne i dovoljne razloge u odnosu na apelanta
odnosno navede konkretno individualizirane okolnosti koje
ukazuju makar na vjerovatnou da apelant ima namjeru ili
sklonost ka bjeanju ili izigravanju pravde, koji bi nesporno
ukazivali da postoji rizik od bjekstva na strani apelanta i da je
pritvor neophodno odrediti na osnovu lana 132. stav 1. taka
a) ZKPBiH. Stoga, s obzirom na sve navedeno, apelant smatra
da je osporenim rjeenjima o odreivanju pritvora prekreno
njegovo pravo na linu slobodu i sigurnost iz lana II/3.d)
Ustava Bosne i Hercegovine i lana 5. stav 3. Evropske
konvencije.

Petak, 12. 8. 2016.

b) Odgovori na apelaciju
27. Sud BiH smatra, suprotno navodima apelanta, da su
osporenim rjeenjima navedeni jasni i argumentirani razlozi
kojim se rukovodilo prilikom odluivanja po apelantovoj albi
na rjeenje o odreivanju mjere pritvora, te da u konkretnom
nije dolo do krenja domaih i meunarodnih pravnih
standarda na koje se apelant poziva. U pogledu svih ostalih
prigovora koji se odnose na postojanje pritvorskog osnova
propisanog u lanu 132. stav 1. taka a) ZKPBiH i navodne
povrede u vezi s ovim pritvorskim osnovom, Sud ostaje pri
razlozima datim u apelacijom pobijanom rjeenju.
28. U pogledu navoda istaknutih u apelaciji, Tuilatvo
smatra da osporenim odlukama Suda BiH nije dolo do krenja
odredaba Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije,
pa predlae da se apelacija odbije kao neosnovana.
V. Relevantni propisi
29. U Krivinom zakonu Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH" br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04,
30/05, 53/06, 55/06, 32/07 i 8/10) relevantne odredbe glase:
Porezna utaja ili prevara
lan 210.
(1) Ko izbjegne da plati davanja propisana poreznim
zakonodavstvom
Bosne
i
Hercegovine
nepruanjem
zahtijevanih podataka ili pruanjem lanih podataka o svojim
steenim oporezivim prihodima ili o drugim injenicama koje
su od uticaja na utvrivanje iznosa obaveza, a iznos poreza ije
se plaanje izbjegava prelazi iznos od 10.000 KM, kaznit e se
kaznom zatvora od est mjeseci do pet godina.
Organizirani kriminal
lan 250. stav 3.
[.] (2) Ko kao pripadnik grupe za organizirani kriminal
uini krivino djelo propisano zakonom Bosne i Hercegovine za
koje se moe izrei kazna zatvora pet godina ili tea kazna, ako
za pojedino krivino djelo nije propisana tea kazna, kaznit e
se kaznom zatvora najmanje pet godina.
(3) Ko organizira ili bilo kako rukovodi grupom za
organizirani kriminal koja zajednikim djelovanjem uini ili
pokua krivino djelo propisano zakonom Bosne i Hercegovine,
kaznit e se kaznom zatvora najmanje deset godina ili
dugotrajnim zatvorom. [.]
30. Zakon o krivinom postupku BiH ("Slubeni
glasnik BiH" br. 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06,
76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08 i 12/09) u
relevantnom dijelu glasi:
lan 131.
Odreivanje pritvora
(1)Pritvor se moe odrediti ili produiti samo pod
uslovima propisanim u ovom zakonu i samo ako se isti cilj ne
moe ostvariti drugom mjerom.
(2)Pritvor odreuje ili produava rjeenjem Sud na
prijedlog tuioca a nakon to Sud prethodno saslua
osumnjienog, odnosno optuenog na okolnosti razloga zbog
kojih se pritvor predlae, osim u sluaju iz lana 132. stav (1)
taka a) ovog zakona.
(3)Tuilac je duan podnijeti obrazloen prijedlog za
produenje pritvora Sudu najkasnije pet dana prije isteka roka
iz rjeenja o pritvoru. Sud odmah dostavlja prijedlog
osumnjienom, odnosno optuenom i njegovom braniocu.
(4)Trajanje pritvora mora biti svedeno na najkrae nuno
vrijeme. Ako se osumnjieni ili optueni nalazi u pritvoru,
dunost je svih organa koji uestvuju u krivinom postupku i
organa koji im pruaju pravnu pomo da postupaju s posebnom
hitnou.[.]

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

lan 132.
Razlozi za pritvor
(1) Ako postoji osnovana sumnja da je odreeno lice
uinilo krivino djelo pritvor mu se moe odrediti:
a) ako se krije ili ako postoje druge okolnosti koje ukazuju
na opasnost od bjekstva,
b) ako postoji osnovana bojazan da e unititi, sakriti,
izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove vane za krivini
postupak ili ako naroite okolnosti ukazuju da e ometati
krivini postupak utjecajem na svjedoke, sauesnike ili
prikrivae,
[.]
VI. Dopustivost
31. U skladu sa lanom VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, Ustavni sud, takoer, ima apelacionu nadlenost
u pitanjima koja su sadrana u ovom Ustavu kada ona postanu
predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i
Hercegovini.
32. U skladu sa lanom 18. stav (1) Pravila Ustavnog
suda, Ustavni sud moe razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svi
djelotvorni pravni lijekovi mogui prema zakonu i ako se
podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacije
primio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji
je koristio.
33. U konkretnom sluaju predmet osporavanja
apelacijom je Rjeenje Suda BiH broj S 1 2 K 020454 16 Kv od
8. februara 2016. godine protiv kojeg nema drugih djelotvornih
pravnih lijekova moguih prema zakonu. Zatim, osporeno
rjeenje apelant je primio 11. februara 2016. godine, a apelacija
je podnesena 26. februara 2016. godine, tj. u roku od 60 dana,
kako je propisano lanom 18. stav (1) Pravila Ustavnog suda.
Konano, apelacija, kao i njene dopune ispunjavaju i uvjete iz
lana 18. st. (3) i (4) Pravila Ustavnog suda, jer ne postoji neki
drugi formalni razlog zbog kojeg apelacija, odnosno njena
dopuna nisu dopustive, niti su oigledno (prima facie)
neosnovane.
34. Imajui u vidu odredbe lana VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, lana 18. st. (1), (3) i (4) Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete
u pogledu dopustivosti u odnosu na navode o povredi prava
lana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 5. Evropske
konvencije.
VII. Meritum
35. Apelant navodi da mu je osporenim rjeenjima
povrijeeno pravo na slobodu i sigurnost iz lana II/3.d) Ustava
Bosne i Hercegovine i lana 5. stav 1. taka c) i stav 3.
Evropske konvencije.
36. lan II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom
dijelu glasi:
Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uivaju ljudska
prava i slobode iz stava 2. ovog lana, to ukljuuje:
d) Pravo na linu slobodu i sigurnost.
lan 5. Evropske konvencije u relevantnom dijelu glasi:
1. Svako ima pravo na slobodu i sigurnost linosti. Niko
ne moe biti lien slobode osim u sljedeim sluajevima i u
skladu sa zakonom propisanim postupkom:
[...]
c) u sluaju zakonitog hapenja ili pritvaranja osobe u
svrhu njezinog dovoenja pred nadlenu zakonitu vlast zbog
razumne sumnje da je poinila krivino djelo, ili kad se to
razumno smatra potrebnim kako bi se sprijeilo poinjenje
krivinog djela ili bjekstvo nakon poinjenja krivinog djela;
[...]

Broj 59 - Stranica 77

3. Svako ko je uhapen ili pritvoren u skladu sa


odredbama iz stava 1. taka c) ovog lana izvodi se bez
odgaanja pred sudiju ili drugu slubenu osobu ovlatenu
zakonom da vri sudsku vlast, te ima pravo da mu se sudi u
razumnom roku ili da bude puten na slobodu do suenja.
Putanje na slobodu moe biti uvjetovano jamstvima da e se
osoba pojaviti na suenju.
37. U konkretnom sluaju, apelant je osoba koja je liena
slobode i u vrijeme podnoenja apelacije se nalazi u pritvoru na
osnovu rjeenja Suda BiH o odreivanju pritvora. Apelacija se
poziva na krenje prava na slobodu i sigurnost linosti iz lana
II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 5. Evropske
konvencije. Ustavni sud prije svega podsjea na to da se pravo
na linu slobodu i sigurnost ubraja u jedno od najznaajnijih
ljudskih prava, te da lan 5. Evropske konvencije garantira da
niko ne smije biti proizvoljno lien slobode. Proizvoljnost
liavanja slobode ocjenjuje se u prvom redu u odnosu na
potivanje proceduralnih zahtjeva ZKPBiH (koji je primijenjen
u konkretnom sluaju), dakle, nacionalnog prava koje mora biti
usklaeno sa standardima iz Evropske konvencije.
38. Ustavni sud dalje podsjea da je postojanje osnovane
sumnje da je uhapena osoba poinila neko krivino djelo
conditio sine qua non za zakonitost produenja pritvora, ali da
nakon proteka odreenog vremena to vie nije dovoljno.
Odluka suda kojom se produuje pritvor trai vru osnovu
kako bi se dokazalo ne samo da postoji istinska "osnovana
sumnja" nego i da su postojali i drugi ozbiljni razlozi od javnog
interesa koji, bez obzira na pretpostavku nevinosti, preteu nad
pravom na slobodu (vidi izmeu ostalih izvora prava, predmet
A. v. Francuske, 23. septembar 1998, stav 102, Reports 1998VII). Meutim, to nakon odreenog vremena nije dovoljno, ve
se mora procijeniti postoje li za pritvor relevantni i dovoljni
razlozi (vidi Evropski sud, Trzaska protiv Poljske, presuda od
11. jula 2000. godine, aplikacija broj 25792/94, stav 63). Prema
daljnjem stavu Evropskog suda, opravdanost pritvora zavisi i
od okolnosti konkretnog sluaja koje moraju biti takve da
upuuju na postojanje opeg (javnog) interesa koji je tako
vaan i znaajan da, uprkos presumpciji nevinosti, pretee nad
principom potivanja slobode pojedinca.
39. Takoer, Ustavni sud ukazuje na to da odredba lana
5. stav 3. Evropske konvencije zahtijeva da osoba bude liena
slobode u skladu sa lanom 5. stav 1. taka c) Evropske
konvencije, tj. da je liavanje "zakonito" u smislu navedenog
lana, a obuhvata podjednako i proceduralnu i materijalnu
zatitu takvih osoba. Evropski sud je zakljuio da potivanje
lana 5. stav 3. Evropske konvencije zahtijeva da sudska vlast
preispita sva pitanja u vezi s pritvorom, te da odluku o pritvoru
donese pozivajui se na objektivne kriterije predviene
zakonom.
40. Ustavni sud zapaa da u konkretnom sluaju iz
osporenog rjeenja, kojim je apelantu odreen pritvor, proizlazi
da je Sud BiH o odreivanju pritvora apelantu odluio nakon
odranog roita povodom razmatranja prijedloga Tuilatva
BiH za odreivanje pritvora. Nadalje, Ustavni sud zapaa da je
Sud BiH, suprotno apelacionim navodima, ispitao postojanje
osnovane sumnje kao opeg uvjeta za odreivanje pritvora
prilikom donoenja osporenih rjeenja, te je jasno prezentirao
dokaze koje je dostavilo Tuilatvo BiH uz prijedlog za
odreivanje pritvora na osnovu kojih je Sud BiH utvrdio
postojanje osnovane sumnje. Ustavni sud smatra, suprotno
apelacionim navodima, da je u osporenim rjeenjima Sud BiH
dao jasno obrazloenje na osnovu kojih dokaza je izveo
zakljuak o postojanju osnovane sumnje da je apelant poinio
inkriminirane radnje koje su mu stavljene na teret, kao opeg
uvjeta iz lana 132. stav 1. ZKPBiH za odreivanje pritvora, a
koje Ustavni sud ne smatra proizvoljnim. Stoga, Ustavni sud

Broj 59 - Stranica 78

SLUBENI GLASNIK BiH

smatra da rjeenja Suda BiH o odreivanju pritvora nisu u


suprotnosti s odredbama ZKPBiH i Evropske konvencije i da
sadre razloge u pogledu postojanja opeg uvjeta za
odreivanje pritvora iz lana 132. stav 1. ZKPBiH.
41. Ustavni sud dalje podsjea da, u skladu sa zakonom
(misli se na ZKPBiH), mjera pritvora moe biti odreena samo
kada je, uz postojanje osnovane sumnje da je krivino djelo
poinjeno, ispunjen i jedan od posebnih razloga za odreivanje
pritvora propisan zakonom.
42. U vezi s odreivanjem pritvora po lanu 132. stav 1.
taka a) ZKPBiH, Ustavni sud, iz obrazloenja osporenog
rjeenja, zapaa da je Sud BiH utvrdio da su ispunjeni uvjeti
koje propisuje navedena zakonska odredba, odnosno da je
konkretizirana i argumentirana opasnost da postoje okolnosti
koje ukazuju na opasnost od bjekstva. Iako se Sud BiH poziva
na standarde Evropskog suda koji su potrebni da bi se mogao
izvesti zakljuak da u konkretnom sluaju postoji opasnost od
bjekstva, osporeno rjeenje te standarde ne ispituje niti
primjenjuje. Iako se na nekoliko mjesta ponavlja da se apelantu
ne odreuje pritvor samo zato to posjeduje dvojno
dravljanstvo, ipak se obrazloenje osporenog rjeenja svodi na
to da se apelantu na teret stavljaju ozbiljne optube za krivina
djela, za koja su propisane viegodinje zatvorske kazne, te da
apelant uz dravljanstvo BiH posjeduje i dravljanstvo
Republike Srbije. Meutim, to nije dovoljno da se odredi
pritvor po ovom osnovu u smislu standarda koje primjenjuje
Evropski sud. Posebno se naglaava da osporeno rjeenje
jednostavno zanemaruje apelantove navode da osim
dravljanstva sa Republikom Srbijom nema nikakve druge
veze, te da je porodian ovjek, a da su njegove poslovne
aktivnosti iskljuivo fokusirane na BiH.
43. U vezi s navedenim, Ustavni sud zapaa da je
Evropski sud u predmetu Stogmuller protiv Austrije u pogledu
odreivanja pritvora zbog opasnosti od bjekstva istakao
sljedee: "Kao drugo, trailo se opravdanje za nastavak pritvora
Stogmullera oslanjajui se na rizik od njegovog bjekstva. U tom
pogledu, navodi se da je Stogmuller mogao oekivati teu
kaznu naroito nakon produetka (...) preliminarne istrage u
pogledu drugih djela te da su mu njegova pilotska dozvola i
oev avion omoguavali da u inostranstvo ode bilo kada. Mora
se primijetiti, u tom pogledu, da do opasnosti od njegovog
bjekstva ne dolazi samo zato jer je mogue ili mu je lako prei
preko granice (u svakom sluaju, bilo bi dovoljno u tu svrhu da
se od njega trai da preda paso); mora postojati itav niz
okolnosti, posebno, teka kazna koja se oekuje ili posebno
gnuanje optuenog na pritvor, ili nedostatak dobro
uspostavljenih veza u zemlji, koje bi mogli biti razlog da se
pretpostavi da bi posljedice i opasnosti leta bile manje zlo za
njega od samog nastavka izdravanja pritvora. Ali njegovo
ponaanje jasno pokazuje da to nije bila njegova situacija."
(vidi Evropski sud, Stogmuller protiv Austrije, presuda od 10.
novembra 1969. godine, aplikacija broj 1601/62, taka 15). U
predmetu Letellier protiv Francuske, Evropski sud je u pogledu

Petak, 12. 8. 2016.

opasnosti od bjekstva ocijenio da je podnosilac predstavke


majka maloljetne djece i direktorica kompanije koja predstavlja
njen jedini izvor prihoda. U odluci je navedeno: "Kako
opasnost od bjekstva nije bila oigledna od samog poetka, date
odluke su sadravale neadekvatne navode o razlozima utoliko
to nisu spomenute okolnosti podobne za utvrenje takve
opasnosti." (vidi Evropski sud, Letellier protiv Francuske,
presuda od 26. juna 1991. godine, aplikacija broj 12369/86,
taka 41).
44. Imajui u vidu navedeno, Ustavni sud zakljuuje da u
odnosu na citirani pritvorski razlog Sud BiH, u okolnostima
apelantovog sluaja, u obrazloenju osporenih rjeenja, osim
konstatacija da se radi o istrazi za teka krivina djela, te
navoda o dvojnom dravljanstvu i okolnosti da se osnovano
sumnja da su osumnjieni pribavili znaajnu imovinsku korist
koja e im omoguiti boravak van drave, nije ponudio
konkretne i dovoljne razloge u odnosu na apelanta za zakljuak
da se zaista radi o riziku od bjekstva i da je pritvor neophodno
odrediti prema toj zakonskoj osnovi.
45. Stoga, Ustavni sud smatra da je u konkretnom sluaju
prekreno apelantovo pravo garantirano lanom II/3.d) Ustava
Bosne i Hercegovine i lanom 5. stav 3. Evropske konvencije u
odnosu na odreivanje pritvora iz pritvorskog razloga
propisanog odredbom lana 132. stav 1. taka a) ZKPBiH.
46. Takoer, Ustavni sud smatra neophodnim da naglasi
da ova odluka ima deklaratorni karakter jer Ustavni sud ne
ukida osporeno rjeenje, s obzirom da to rjeenje ima
temporalni karakter, koje je vailo do 29. marta 2016. godine,
te da vie oigledno nije na snazi, te imajui u vidu da je mjera
pritvora, u meuvremenu, zamijenjena drugom blaom mjerom,
ali da je, u cilju zatite apelantovih ustavnih prava, Ustavni sud
smatrao da je potrebno ukazati na krenje prava na slobodu i
sigurnost iz lana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 5.
stav 3. Evropske konvencije.
VIII. Zakljuak
47. Ustavni sud zakljuuje da postoji krenje lana II/3.d)
Ustava Bosne i Hercegovine i lana 5. stav 3. Evropske
konvencije kada je Sud BiH propustio da navede konkretne i
dovoljne razloge za zakljuak da je opravdano apelantu odrediti
pritvor iz pritvorskog razloga propisanog lanom 132. stav 1.
taka a) ZKPBiH (opasnost od bjekstva).
48. Na osnovu lana 59. st. (1) i (2) Pravila Ustavnog
suda, Ustavni sud je odluio kao u dispozitivu ove odluke.
49. S obzirom na odluku Ustavnog suda u ovom
predmetu, nije neophodno posebno razmatrati apelantov
prijedlog za donoenje privremene mjere.
50. Prema lanu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine,
odluke Ustavnog suda su konane i obavezujue.
Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mirsad eman, s. r.

Petak, 12. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 59 - Stranica 79

KAZALO

USTAVNI SUD
BOSNE I HERCEGOVINE
937 Odluka broj AP 3592/13 (hrvatski jezik)
3592/13 ( )
Odluka broj AP 3592/13 (bosanski jezik)
938 Odluka broj AP 1529/15 (hrvatski jezik)

1
7
14
20

939

1529/15 ( )
Odluka broj AP 1529/15 (bosanski jezik)
Odluka broj AP 921/16 (hrvatski jezik)
921/16 ( )
Odluka broj AP 921/16 (bosanski jezik)

34
49
63
68
73

Broj 59 - Stranica 80

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 12. 8. 2016.

Nakladnik: Ovlatena sluba Doma naroda Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: tajnik Doma naroda Parlamentarne
skuptine Bosne i Hercegovine Bojan Ninkovi - Priprema i distribucija: JP NIO Slubeni list BiH Sarajevo, Demala Bijedia 39/III - Ravnatelj: Dragan Prusina Telefoni: Centrala: 722-030 - Ravnatelj: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050 faks: 722-074 - Sluba za pravne i ope poslove:
722-051 - Raunovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvruje polugodinje, a uplata se vri UNAPRIJED u korist rauna: UNICREDIT
BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brko 552-00000000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Tisak: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za tiskaru: Mevludin Hamzi - Reklamacije za
neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slubeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obvezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Pretplata za II polugodite 2016. za "Slubeni glasnik BiH" i "Meunarodne ugovore" 120,00 KM, "Slubene novine Federacije BiH" 110,00 KM.
Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godinja pretplata 200,00 KM

Godina XX/XII
Petak, 12. 8. 2016. godine

Broj/Broj

59

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
29-1-1-38-3-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 14:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200174570004
Kontakt osoba: Melisa Krni}
Telefon: (033) 292-607
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Materijal za odr`avanje higijene
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39830000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
111000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1-godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Sarajevo, Vrazova 11, sala za sastanke IV sprat
(S1-10741-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
39-1-2-73-3-33/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.8.2016. u 12:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMO] KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200014530006
Kontakt osoba: Advija Efendi}
Telefon: (033) 722-340
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da

Godina XX/XII
Petak, 12. 8. 2016. godine

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Osiguranje imovine, zaposlenika i voznog parka Zavoda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Kolodvorska 14, 71000 Sarajevo
(S1-10487-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
39-1-1-74-3-34/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 14:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMO] KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200014530006
Kontakt osoba: Advija Efendi}
Telefon: (033) 722-340
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Auto dijelovi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Kolodvorska 14, 71000 Sarajevo
(S1-10596-16)

Broj 59 - Stranica 2

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVIJEST O NABAVI
57-1-3-25-3-29/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 5.8.2016. u 13:59
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA KISELJAK-OP]INSKI NA^ELNIK
IDB/JIB: 4236178540007
Kontakt osoba: Gabrijela Luki}
Telefon: (030) 877-800
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja putne infrastrukture u poduzetni~koj zoni "Dugo polje"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233140-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
205128,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
2 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.8.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Op}ina Kiseljak, Bana Josipa Jela~i}a 41, Vije}nica
(S1-10714-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
102-1-3-8-3-19/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 12:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA I ZA[TITE
OKOLICE TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4209420370009
Kontakt osoba: Emir Softi}
Telefon: (035) 369-428
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Vrata i prozori (stolarija)
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka roba i radova rekonstrukcije objekata javnih ustanova iz oblasti
obrazovanja; JU O[ D`akule Gra~anica; O[ Hamdija Kre{evljakovi}
Grada~ac; i Srednja Ekonomska - trgovinska {kola Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK,
Rudarska 65, 75000 Tuzla
(S1-10594-16)

Petak, 12. 8. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
103-1-3-85-3-109/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 11:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Dragan Pavli}
Telefon: (053) 242-002
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji potpornog zida u MZ Kr~evine (ulica
\ur|evdanska) u Doboju.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233142-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
18400,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
20 (dvadeset) dana od od dana uvo|enja izvo|a~a u posao.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br.1, sala br.28.
(S1-10586-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
103-1-3-86-3-110/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.8.2016. u 12:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Dragan Pavli}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Podne i zidne obloge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na izradi epoksidnog poda u Domu kulture u Kotorskom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45212300-9
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
14600,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
20 (dvadeset) radnih dana od dana uvo|ewa u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 24.8.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br.1, sala br.28
(S1-10601-16)

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
103-1-3-87-3-111/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 10.8.2016. u 8:44
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Nada Katani}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na rekonstrukciji lijevog i desnog trotoara u ulici
Stefana Prvoven~anog u Doboju (biv{a ulica Kraqa Aleksandra)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233161-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
97660,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30 8trideset) dana od dana uvo|ewa izvo|a~a u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Grad Doboj, hilandarska br.1, sala br.28
(S1-10694-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
103-1-3-88-3-112/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 10.8.2016. u 11:32
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Nada Katani}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na rekonstrukciji ulice Nemawina u Doboju sa
pripadaju}im parking povr{inama (l=370,07m)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
173490,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30 (trideset) dana od dana uvo|ewa izvo|a~a u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 12:55:00
Adresa i mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br.1, sala br.28
(S1-10710-16)

Broj 59 - Stranica 3

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
160-1-1-155-3-67/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 14:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O.
IDB/JIB: 4200353740001
Kontakt osoba: [emsa Ademovi}
Telefon: (033) 450-030
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka opreme za sistem daljinskog nadzora i upravljanja ( SCADA
sistem ) - JNR 17/2016
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Topal Osman pa{e br.22a, Sarajevo
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo
UIN: 4200353740001
Contact person: Asmir Salihovi}
Telephone: (033) 450-030
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement of the equipment for the supervision, control and data acquisition system ( SCADA system )
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
32000000-3
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
20.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 21.9.2016. 13:00:00
Address and place: Semira Fra{te 22
(S1-10583-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
164-1-1-127-3-24/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.8.2016. u 14:58
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE
IDB/JIB: 4400999640004
Kontakt osoba: Jadranka Kukrika
Telefon: (051) 338-000
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
400000,00

Broj 59 - Stranica 4

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka pogonskog goriva za slu`bena vozila Uprave
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09100000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 23.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Trg Republike Srpske br. 8 Bawa Luka
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Republic administration for geodetic and property affairs
UIN: 4400999640004
Contact person: Jadranka Kukrika
Telephone: (051) 338-000
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement of fuel for vehicles of RUGIPP
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
09100000-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
22.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 23.9.2016. 12:00:00
Address and place: Trg Republike Srpske br. 8 78000 Banja Luka
(S1-10626-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
170-1-2-106-3-48/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 10.8.2016. u 14:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA BROD
IDB/JIB: 4400135550003
Kontakt osoba: Nevenka Stanimir
Telefon: (053) 610-961
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
02-363-3/16 Usluge izrade topografske podloge za potrebe izrade
Prostornog plana op{tine Brod
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71410000-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
51282,05
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
15 kalendarskih dana od stupawa ugovora na snagu
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 11:30:00

Petak, 12. 8. 2016.

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda


Datum i vrijeme: 30.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Brod,Svetog Save 17, Brod - Velika sala
(S1-10745-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
208-1-1-35-3-42/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 14:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU DOM ZDRAVLJA CAZIN
IDB/JIB: 4263129140009
Kontakt osoba: Merima Ekme~i}
Telefon: (037) 515-441
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
150000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servisiranje i odr`avanjem motornih vozila (uklju~uju}i nabavku i ugradnju
rezervnih dijelova)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50112000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: ZU Dom zdravlja Cazin, Ul.Indire Pjani} 28.
(S1-10771-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
221-1-2-20-3-26/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.8.2016. u 10:29
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB: 4401565850007
Kontakt osoba: Dragica Vuji}
Telefon: (051) 332-341
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga odr`avawa vozila u Sjedi{tu i Podru~nom centru Bawa
Luka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Jedna godina
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Trg Republike Srpske br.8, Bawa Luka
(S1-10615-16)

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
260-1-3-165-3-141/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.8.2016. u 13:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Anis Ba{i}, dipl. ing. gra|., tel 033 563 490,
fax 033 250 381, e mail: anisb@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji raskrsnice cesta M18 i R469 u @ivinicama,
M18_007, km 0+000
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233129-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
222222,22
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 kalendarskih dana od po~etka radova ili od dana uvo|enja izvo|a~a u
posao,
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 23.8.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: JP Ceste FBiH. Terezije 54 , Sarajevo
(S1-10539-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
260-1-3-167-3-143/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 14:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Anis Ba{i}, dipl.ing.gra|., tel 033 563 490 , fax 033 250 381,
e mail : anisb@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija raskrsnice ceste M14.1 i saobra}ajnice za Industrijsku zonu
u op}ini Grada~ac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233129-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
341800,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 kalendarskih dana od po~etka radova ili od dana uvo|enja izvo|a~a u
posao,
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 12:00:00

Broj 59 - Stranica 5

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 25.8.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: JP Ceste FBiH. Terezije 54 , Sarajevo
(S1-10672-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
261-1-3-67-3-36/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.8.2016. u 10:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA MRKONJI] GRAD
IDB/JIB: 4401198330000
Kontakt osoba: @IVKO JAGODI]
Telefon: (050) 220-928
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Asvaltirawe lokalnih nekategorisanih puteva.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44113620-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
356000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30 dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 08:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Mrkowi} Grad,Trg Kraqa Petra-1,Sala za
sastanke.
(S1-10585-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
261-1-3-68-3-37/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.8.2016. u 8:23
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA MRKONJI] GRAD
IDB/JIB: 4401198330000
Kontakt osoba: @IVKO JAGODI]
Telefon: (050) 220-928
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Asvaltirawe gradskih ulica.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44113620-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
179000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30 dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.8.2016.

Broj 59 - Stranica 6

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 30.8.2016. 08:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Mrkowi} Grad,Trg Kraqa Petra 1. Sala za
sastanke.
(S1-10633-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-206-3-136/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.8.2016. u 13:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Daria Pajdakovi}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
27106,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka kancelarijskog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: Adresa Ugovornog organa (sala za sastanke u prizemqu)
(S1-10571-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-202-3-137/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.8.2016. u 14:22
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: \or|e Cviji}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
1735141,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Kinearni i ko`ni stapleri i instrumenti za endoskopsku hirurgiju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.

Petak, 12. 8. 2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Fond zdravstvenog osigurawa (sala za sastanke u
prizemqu)
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Health Insurance Fund of the Republic of Srpska
UIN: 4400965150008
Contact person: \or|e Cviji}
Telephone: (051) 249-100
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Linear and skin staplers and instruments for endoscopic surgery
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
33000000-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
19.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 19.9.2016. 12:00:00
Address and place: As in I. 1
(S1-10570-16)
OBAVIJEST O NABAVI
286-1-2-234-3-38/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 5.8.2016. u 9:08
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: HRVATSKA PO[TA D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227270280004
Kontakt osoba: Boris Kamsigovski
Telefon: (036) 445-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
351300,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava usluga fizi~ke i tehni~ke za{tite novca i vrijednosti u prijenosu i
prijevozu, fizi~kog osiguranja objekata, nadzor i alarmno povezivanje PU
na dojavni centar za{titarske agencije za potrebe HP d.o.o. Mostar.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
79710000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 10:05:00
Adresa i mjesto: HP d.o.o. Mostar, Tvrtka Milo{a bb
(S1-10521-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
299-1-3-55-3-19/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 16:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VELIKA KLADU[A
IDB/JIB: 4263205420008
Kontakt osoba: Selim Kajtezovi}
Telefon: (037) 770-030

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Asfaltiranje puteva Velika Kladu{a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Op}ina Velika Kladu{a, Hamdije Pozderca 3, Velika
Kladu{a, (Op}inska vije}nica)
(S1-10621-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
302-1-3-27-3-6/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.8.2016. u 12:07
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA ISTO^NA ILID@A
IDB/JIB: 4400519290009
Kontakt osoba: Adriana Maunaga i Mileta Vukovi}
Telefon: (057) 317-870
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak
gradwe
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulica na podru~ju
op{tine Isto~na Ilixa.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233140-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
240000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Trajawe ugovora: godinu dana od dana potpisivawa ugovora. Rok izvo|ewa
radova: 45 (~etrdesetpet) dana od dana uvo|ewa u posao.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 10:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: op{tina Isto~na Ilixa, Ul. vojvode Radomira Putnika
2, soba broj 13
(S1-10563-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
312-1-2-145-3-30/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 10.8.2016. u 14:51
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RS
IDB/JIB: 4400411170007
Kontakt osoba: Maja Pavlovi}
Telefon: (055) 211-660
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Telekomunikacijske usluge

Broj 59 - Stranica 7

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
270000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga fiksne telefonije (IP i analogna) i pristupa internetu
za potrebe Fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
64200000-8
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike
Srpske u Bijeqina, ul. Wego{eva 28 A, I sprat, kancelarija broj 29
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Pension and Disability Insurance Fund of Republika Srpska
UIN: 4400411170007
Contact person: Maja Pavlovi}
Telephone: (055) 211-660
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Telecommunications services
II 1.a. Title of the object of the contract
Public procurement of telecommunication and internet services
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
64200000-8
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
13.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 20.9.2016. 12:00:00
Address and place: Pension and Disability Insurance Fund of Republika
Srpska, Njegoseva 28a, 76 300 Bijeljina
(S1-10739-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
350-1-1-413-3-162/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 13:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Alija trumi}
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Valjci za trakaste transportere
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43600000-9
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 59 - Stranica 8

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Petak, 12. 8. 2016.

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
15.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ZD Rudnik
mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik, Direkcija dru{tva
(S1-10502-16)

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te
15, 71000 Sarajevo, sala 430, IV sprat
(S1-10686-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
350-1-1-412-3-163/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 13:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Alija Trumi}
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Lanci jamskih grabuljara
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43600000-9
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Navedeno u Tenderskoj dokumentaicji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ZD Rudnik
mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik, Direkcija dru{tva
(S1-10503-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
360-1-3-55-3-81/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 11:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP [PD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVI]I
IDB/JIB: 4218431050005
Kontakt osoba: Halid [ibonji}
Telefon: (032) 877-834
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanitarna sje~a i izrada {ds, lifranje, primicanje animalom, izvoz traktorom,
izgradnja i ~i{}enje traktorskih vlaka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Alije Izetbegovi}a br.25,Zavidovi}i
(S1-10648-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
350-1-1-422-3-166/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 14:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Irma Dajd`i}
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rovokopa~a zapremine ka{ike min 1 m3 za potrebe Zavisnog
dru{tva RMU \ur|evik d.o.o. \ur|evik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43262000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
300000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
6 ({est) mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
390-1-2-508-3-24/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.8.2016. u 11:08
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB: 4400963610001
Kontakt osoba: Zora Bili}
Telefon: (051) 491-600
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servisirawe motornih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: JZU Institut za javno zdravstvo, Jovana Du~i}a 1
(S1-10537-16)

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
390-1-2-509-3-25/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.8.2016. u 11:53
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB: 4400963610001
Kontakt osoba: Zora Bili}
Telefon: (051) 491-600
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga etalonirawa i kalibracije mjerne opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: JZU Institut za javno zdravstvo, Jovana Du~i}a 1, Bawa
Luka
(S1-10614-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
392-1-3-22-3-11/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 10.8.2016. u 12:54
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: HIDROELEKTRANA DABAR D.O.O. TREBINJE
IDB/JIB: 4403306660006
Kontakt osoba: Slobodan Ratkovi}, dipl.in`.gra|.,
e-mail: sratkovic@het.ba
Telefon: (059) 261-571
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa vodovoda od Zovog dola do Vojina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45231100-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
650000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
120 radnih dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Obala Luke Vukalovi}a 2, 89101 Trebiwe, mali
amfiteatar HET-a
(S1-10725-16)

Broj 59 - Stranica 9

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
470-1-1-6-3-8/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 3.8.2016. u 17:46
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KOMUNALNO PREDUZE]E "BUDU]NOST" A.D. LAKTA[I
IDB/JIB: 4401147850009
Kontakt osoba: [olak Aleksandar
Telefon: (051) 532-072
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
125000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka vodomaterijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44163100-1
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 24.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Poslovne prostorije ugovornog organa na adresi
Kara|or|eva br. 63, Lakta{i
(S1-10567-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
475-1-1-19-3-36/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 12:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA KANTON
SREDI[NJA BOSNA-SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
IDB/JIB: 4236135650003
Kontakt osoba: Amir [kandro
Telefon: (030) 518-091
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ogrijevnog drveta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03413000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
146000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Stani~na 43. Travnik (zgrada Vlade)
(S1-10609-16)

Broj 59 - Stranica 10

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
475-1-1-20-3-37/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 13:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA KANTON
SREDI[NJA BOSNA-SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
IDB/JIB: 4236135650003
Kontakt osoba: Amir [kandro
Telefon: (030) 518-091
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka uglja lignita
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09112100-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
166000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: Stani~na 43. Travnik (zgrada Vlade)
(S1-10610-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
475-1-1-21-3-38/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 13:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA KANTON
SREDI[NJA BOSNA-SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
IDB/JIB: 4236135650003
Kontakt osoba: Amir [kandro
Telefon: (030) 518-091
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka mrkog uglja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09111210-5
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Stani~na 43. Travnik (zgrada Vlade)
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Cental Bosnia Canton
UIN: 4236135650003
Contact person: Amir [kandro
Telephone: (030) 518-091

Petak, 12. 8. 2016.

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Hard coal
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
09111210-5
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
20.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 20.9.2016. 12:00:00
Address and place: Stani~na 43. Travnik
(S1-10611-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
475-1-1-22-3-39/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 14:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA KANTON
SREDI[NJA BOSNA-SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
IDB/JIB: 4236135650003
Kontakt osoba: Amir [kandro
Telefon: (030) 518-091
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva, nafte i naftnih derivata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: Stani~na 43. Travnik
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Central Bosnia Canton
UIN: 4236135650003
Contact person: Amir [kandro
Telephone: (030) 518-091
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Acgusition of fuel
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
09000000-3
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
20.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 20.9.2016. 12:00:00
Address and place: Stanicna 43. Travnik
(S1-10684-16)

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
475-1-1-23-3-40/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 14:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA KANTON
SREDI[NJA BOSNA-SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
IDB/JIB: 4236135650003
Kontakt osoba: Amir [kandro
Telefon: (030) 518-091
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lo` ulja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09135100-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
133600,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: Stani~na 43. Travnik
(S1-10685-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
488-1-2-50-3-52/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 9:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4218294630007
Kontakt osoba: Elma Osmanovi}
Telefon: (032) 406-218
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga stru~nog nadzora nad izvo|enjem radova na izgradnji
gra|evine - Poslovnog objekta Centra za edukaciju policijskih slu`benika i
smje{taj i rad SPJ i Centralne arhive za potrebe lokacije za izdavanje li~nih
dokumenata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71520000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
61530,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do okon~anja, a najkasnije do 31.12.2017.godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Kabineta na II spratu MUP-a u sjedi{tu
(S1-10726-16)

Broj 59 - Stranica 11

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
488-1-2-51-3-54/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 11:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4218294630007
Kontakt osoba: Elma Osmanovi}
Telefon: (032) 406-218
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
140000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna nabavka usluga popravke vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala kabineta na II spratu MUP-a u sjedi{tu
(S1-10748-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
503-1-1-510-3-53/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 12:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU BOLNICA TRAVNIK
IDB/JIB: 4236012220004
Kontakt osoba: Marina Toroman
Telefon: (030) 519-176
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Video stub kolonoskop i gastroskop
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33100000-1
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
kao u TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 12:10:00
Adresa i mjesto: JU Bolnica Travnik, Kalibunar bb
(S1-10556-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
523-1-1-154-3-66/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 15:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.
IDB/JIB: 4200496180007

Broj 59 - Stranica 12

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Kontakt osoba: Nihad Fo~o


Telefon: (033) 568-605
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Hardver i softver za potrebe Lutrije BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Mehmeda Spahe 11, Sarajevo
(S1-10582-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-1-755-3-263/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 1.8.2016. u 14:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
DIJELOVI KO^IONOG SISTEMA BULDOZERA KOMATSU
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43600000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
98400,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Dato u TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Armije BiH 52, sala 34, Direkcija rudnika
(S1-10760-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-1-763-3-272/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 13:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 12. 8. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA HIDRAULI^NOG
BAGERA SA ^EONOM KA[IKOM
3
ZAPREMINE 18 m SA ELEKTRO POGONOM
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43262000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8500000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana du`e od isteka garancija datih u ugovoru
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Armije BiH 52, sala 34 Direkcije Rudnika
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Coal mines Banovi}i
UIN: 4209329530001
Contact person: Mirela Zejnilovi}
Telephone: (035) 870-600
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
3
purchase of a hydraulic excavator with a frontal shovel volume 18m with
electric drive
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
43262000-7
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
26.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 26.9.2016. 10:00:00
Address and place: Armije BiH 52, banovi}i
(S1-10761-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
585-1-3-65-3-33/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.8.2016. u 10:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB: 4209012500000
Kontakt osoba: Mirnes Halil~evi}
Telefon: (035) 321-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Aktivnosti izolacionih radova
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pjeskarenje magistralnog vrelovoda (sanacija cjevovoda) i nova AKZ
za{tita na sistemu daljinskog grijanja (SDG) grada Tuzle
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45453100-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
125000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do kona~ne realizacije, a rok izvr{enja radova je najdu`e 21 kalendarski dan
od momenta uvo|enja u posao..
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Broj 59 - Stranica 13

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
25.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Kre~anska 1, 75000 Tuzla, BiH, kancelarija broj 19
(S1-10568-16)

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
30.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Mala konferencijska sala u zgradi SO-e Tesli}
(S1-10734-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
604-1-2-285-3-19/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 10.8.2016. u 11:37
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRADSKA TOPLANA PREDUZE]E ZA PROIZVODNJU I
ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE A.D.
IDB/JIB: 4400023750000
Kontakt osoba: Ljubi{a Bo`i~kovi}
Telefon: (053) 241-536
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga kreditirawa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
49000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Srpskih sokolova br.1
(S1-10727-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
660-1-2-9-3-13/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.8.2016. u 11:10
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TA BOLNICA ZVORNIK
IDB/JIB: 4401544420002
Kontakt osoba: dalibor ivanovic
Telefon: (056) 211-110
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odlagawa otpada, kanalizacione usluge i druge sanitarne
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zbriwavawe medicinskog otpada
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 12:05:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-10652-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
643-1-3-97-3-54/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 10.8.2016. u 12:03
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA TESLI]
IDB/JIB: 4401285900009
Kontakt osoba: Deana Dewiz
Telefon: (053) 411-524
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zavr{etak izgradwe rezervoara u MZ Pribini}
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
75000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
45 radnih dana od dana uvo|ewa u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1552-3-295/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 8:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Lejla Husejnovi} (035/287-501) i Sead ^i~ku{i
(061/721-324)
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Niskonaponski kontakteri
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31214000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
53289,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do 3 (tri) mjeseca od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije finansijske
vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi.a
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 12:45:00

Broj 59 - Stranica 14

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 26.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje broj 1, 75000 Tuzla
(S1-10668-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1553-3-296/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 12:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
^eli~ni profili
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44212520-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
84133,64
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do 12 (dvanaest) mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije
finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla (Direkcija Dru{tva)
(S1-10723-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1554-3-297/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 13:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
^eli~ne cijevi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44163100-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
78022,90
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do 12 (dvanaest) mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije
finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 12:30:00

Petak, 12. 8. 2016.

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 25.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla (Direkcija Dru{tva)
(S1-10724-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
668-1-3-44-3-42/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 15:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I
IZBJEGLICA
IDB/JIB: 4200750400004
Kontakt osoba: Meliha Krpi}, Alen Fazli}
Telefon: (033) 214-865
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
REGIONALNI STAMBENI PROGRAM-Nabavka radova za izgradnju 3
vi{estambena objekta u op}inama: Bosanski Petrovac (20 stanova); Fo~a u
FBiH/Ustikolina (9 stanova) i Pale FBiH/Pra~a (6 stanova) u okviru
Regionalnog stambenog projekta.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: ul.Vilsonovo {etali{te br.10, Sarajevo
(S1-10744-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
669-1-1-109-3-87/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.7.2016. u 11:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka mlijeka i mlije~nih proizvoda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03333000-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
141000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JU Kantonalna bolnica Zenica
(S1-10746-16)

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
679-1-2-19-3-11/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 11:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200736830004
Kontakt osoba: Dario [egrt
Telefon: (033) 703-973
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge aviotransporta putnika i tereta, osim prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
58119,66
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka avionskih karata - pru`anje usluga posredovanja u prodaji
avionskih karata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
63000000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH 3,
Sarajevo. Ured 116, prvi sprat.
(S1-10608-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
723-3-2-158-3-171/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.8.2016. u 15:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: Sulejman Abazovi}
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Pravne usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Generalni remont helikoptera Mi-8MTV1 i Mi-8T
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50211300-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
6393162,39
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
18 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak sa objavljivanjem obavje{tenja o nabavci
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 11:00:00
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Ministry of Defence
UIN: 4200745400004

Broj 59 - Stranica 15

Contact person: Podaci o osobi zadu`enoj za kontakt:


a) Za postupak javne nabavke:
Kontakt osoba: g-din Borislav Jezera{ki}
Telefon: 00 387 (0)33/286-530
Faks:
E-mail: borislav.jezeraskic@mod.gov.ba
b) Za Zakon o javnim nabavkama:
Kontakt osoba: g-din Sulejman Abazovi}
Telefon: 00 387 (0)33/286-545
Faks: 00 387 (0)33/286-697
E-mail: nabavka_prodaja@mod.gov.ba
c) Za tehni~ke karakteristike:
Kontakt osoba: g-din Amir Odoba{i} i por. Milovan Kova~evi}
Telefon: 00387 (0)33/286-559, 00 387 (0)51/332-942
Faks:
E-mail: amir.odobasic@mod.gov.ba
Telephone: (033) 286-574
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Legal services
II 1.a. Title of the object of the contract
General overhaul of Mi-8 MTV 1 and Mi-8T
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
50211300-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Negotiated procedure with publication of procurement notice
III 2. Conditions for obtaining tender documents
2.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 12.9.2016. 11:00:00
Address and place: Hamdije Kre{evljakovi} 98, 71000 Sarajevo, BiH
(S1-10605-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
743-1-1-103-3-96/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.8.2016. u 9:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka elektronske opreme -multifunkcijskih ure|aja.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4273,50
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
KAO U TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 23.8.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: UIO BIH SREDI[NJI URED, Banja Lazarevi}a bb,78000
Banja Luka
(S1-10520-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
746-1-1-14-3-11/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.8.2016. u 15:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I
INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILA^KOG RATA

Broj 59 - Stranica 16

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IDB/JIB: 4200687870003
Kontakt osoba: D`enan Ro`ajac
Telefon: (033) 216-678
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka potro{nog materijala za printere, fax aparate i kopir aparate
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30125100-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
56410,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
kao u TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.8.2016. 15:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.8.2016. 16:00:00
Adresa i mjesto: Alipa{ina 41, Sarajevo
(S1-10196-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
792-1-3-35-3-14/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 10:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA KAKANJ
IDB/JIB: 4218305690007
Kontakt osoba: Meliha Neimarlija
Telefon: (032) 771-812
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na sanaciji klizi{ta na podru~ju op}ine Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Kakanj, Ulica branilaca bb
(S1-10735-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
804-1-1-36-3-38/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 15:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200642000008
Kontakt osoba: Amina Pa{ukanovi}
Telefon: (033) 728-700
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da

Petak, 12. 8. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi/citostatici u bolni~koj zdravstvenoj za{titi koji se mogu koristiti na
teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Trg Heroja 14, 71 000 sarajevo
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Health insurance and reinsurance fund of Federation of Bosnia and
Herzegovina
UIN: 4200642000008
Contact person: Amina Pa{ukanovi}
Telephone: (033) 728-700
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Cytostatics and Cytostatics with special perscription regime
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
33000000-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
21.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 29.9.2016. 10:00:00
Address and place: Trg Heroja 14, 71 000 Sarajevo
(S1-10566-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
825-1-3-539-3-292/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.8.2016. u 13:52
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak
gradwe
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
OP br. 98/16 Nabavku radova za izradu armirano-betonskih platoa
ispred radionice odr`avawa i radionice servisa mehanizacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45223500-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
250000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30 dana od potpisivawa Ugovora i uvo|ewa Izvo|a~a u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.8.2016. 10:30:00

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda


Datum i vrijeme: 23.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
(S1-10619-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
825-1-1-541-3-294/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 10.8.2016. u 10:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. 97/16 Nabavka potro{nog materijala za izradu i
remont vaqaka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42141200-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
95000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
U roku od 20 dana od dana dostavqawa pismenog Naloga za nabavku.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
(S1-10711-16)
OBAVIJEST O NABAVI
841-1-3-20-3-13/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 8.8.2016. u 9:21
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA NEUM
IDB/JIB: 4227086860006
Kontakt osoba: IVAN MUSTAPI]
Telefon: (036) 880-214
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na rekonstrukciji gradskih ulica u Neumu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233222-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
56715,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
dva mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.8.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 14:30:00

Broj 59 - Stranica 17

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 6.9.2016. 15:00:00
Adresa i mjesto: Kralja Tomislava 1, 88390 Neum, Sala za sastanke
(S1-10579-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
848-1-1-33-3-35/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 12:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA CENTAR SARAJEVO
IDB/JIB: 4200650440009
Kontakt osoba: Almir Pu{ina
Telefon: (033) 562-394
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
40000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna isporuka kancelarijskog i potro{nog materijala u 2017. godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22800000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Centar Sarajevo, ul. Mis Irbina br.1, sala 201/II
(S1-10773-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
848-1-1-34-3-37/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 9:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA CENTAR SARAJEVO
IDB/JIB: 4200650440009
Kontakt osoba: Destan Hod`i}
Telefon: (033) 562-394
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
30000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka papira za potrebe Op}ine Centar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30197643-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Mis Irbina 1, 71 000 Sarajevo
(S1-10772-16)

Broj 59 - Stranica 18

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Petak, 12. 8. 2016.

OBAVIJEST O NABAVI
853-1-3-15-3-16/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 5.8.2016. u 12:10
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: GRAD [IROKI BRIJEG
IDB/JIB: 4272082230003
Kontakt osoba: Boro \olo
Telefon: (039) 702-801
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja vodovodne mre`e Privalj - dovodni cjevovod
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
44161200-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.8.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 10:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Grad [iroki Brijeg, Fra Didaka Bunti}a 11, I kat soba br.
17
(S1-10552-16)

OBAVIJEST O NABAVI
890-1-3-98-3-28/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 8.8.2016. u 14:29
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA STOLAC
IDB/JIB: 4227208720006
Kontakt osoba: Janja Aleksi}
Telefon: (036) 853-101
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja komunalne infrastrukture u Gospodarsko-poslovnoj zoni Hodovo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
170000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
40 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.8.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Salon op}ine Stolac
(S1-10627-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
870-1-3-72-3-56/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 13:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VISOKO
IDB/JIB: 4218275170003
Kontakt osoba: Alma Frljak, Nahida Fejzi}
Telefon: (032) 732-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja rezervoara Kula Banjer - I faza
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
289000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 dana od dana uvo|enja izvo|a~a radova u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Mala sala Op}ine Visoko, ulica Alije Izetbegovi}a 12 A,
71300 Visoko
(S1-10634-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
893-1-2-194-3-87/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.7.2016. u 12:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Lejla Mahmutovi}
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge kontrole i servisa protupo`arnih aparata i hidranata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
88000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
2 godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Bolni~ka 10, Sala Slu`be za javne nabavke (biv{a O~na
klinika, biv{i GAK)
(S1-10525-16)

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Broj 59 - Stranica 19

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
893-1-1-196-3-92/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 1.8.2016. u 12:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Amina [uko
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
135500,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Klipovi za automatsku {pricu za potrebe O.J. Klinika za radiologiju
KCUS-a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
(S1-10700-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
893-1-1-203-3-95/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.8.2016. u 15:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Amina [uko
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
170000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Elektrostimulator srca za djecu za potrebe O.J. Klinika za kardiohirurgiju
KCUS-a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
(S1-10702-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
893-1-2-201-3-93/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 2.8.2016. u 9:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Lejla Mahmutovi}
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
60000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge odr`avanja i pre~i{}avanja kanalizacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.9.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Bolni~ka 10, Sala Slu`be za javne nabavke (biv{a O~na
klinika, biv{i GAK)
(S1-10701-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
893-1-1-204-3-96/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.8.2016. u 15:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Amina [uko
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
50000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Cementne endoproteze kuka za potrebe O.J. Klinika za ortopediju i
traumatologiju KCUS-a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
(S1-10703-16)

Broj 59 - Stranica 20

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
893-1-1-206-3-98/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 10:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Amina [uko
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
130000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Dijagnosti~ki materijal za neonatalni screeaning uz ustupanje aparata na
kori{tenje za potrebe O.J. Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju
KCUS-a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33124130-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
(S1-10704-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
893-1-2-207-3-99/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 12:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Lejla Mahmutovi}
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
60000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge odr`avanja i popravke ra~unara, monitora i printera
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 12:30:00

Petak, 12. 8. 2016.

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 2.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Bolni~ka 10, Sala Slu`be za javne nabavke (biv{a O~na
klinika, biv{i GAK)
(S1-10705-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
893-1-1-217-3-101/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 13:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Alen Had`ihuseinovi}
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
8000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka platna uniformi i HTZ opreme (uniforme za radnice na odr`avanju
higijene)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18130000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Slu`ba za javne nabavke KCUS-a, ul. Bolni~ka br. 10
(S1-10785-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
920-1-1-18-3-18/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 15:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200662450000
Kontakt osoba: Velid Imamovi} i Elzira Arifhod`i}
Telefon: (033) 562-012
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka plastenika, sistema za navodnjavanje malina i sadnica malina
u svrhu samozapo{ljavanja pripadnika bora~ke populacije Kantona
Sarajevo u 2016. godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03000000-1
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.9.2016. 11:00:00

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 1.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Reisa D`emaludina ^au{evi}a broj 1, zgrada Kantona
Sarajevo
(S1-10690-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
952-1-2-279-3-102/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 13:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA"
D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218116700000
Kontakt osoba: Sedin Kaknjo
Telefon: (032) 242-861
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga servisa i remonta elektromotora za jamsku eksploataciju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: U prostorijama ZD RMU "ZENICA" Zenica, Stjepana
Radi}a br.2 Zenica (potkrovlje direkcije).
(S1-10543-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
967-1-1-634-3-104/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 13:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB: 4218055050007
Kontakt osoba: Irma Dajd`i}
Telefon: (032) 552-530
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka elektrohidrauli~kog bagera ka{ikara zapremine ka{ike 12-15 m3
za potrebe Zavisnog dru{tva RMU Kakanj d.o.o. Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43260000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
5700000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
11 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te
15, 71000 Sarajevo, sala 430, IV sprat

Broj 59 - Stranica 21

INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: JP EP BiH ZD RMU Kakanj
UIN: 4218055050007
Contact person: Irma Dajd`i}
Telephone: (032) 552-530
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement of hidraulic mining excavators, standard bucket capacity
12-15 m3 for the needs of the dependent company RMU Kakanj
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
43260000-3
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
23.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 30.9.2016. 12:00:00
Address and place: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo
{etali{te 15, 71000 Sarajevo, protocol
(S1-10679-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
967-1-1-637-3-107/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 15:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB: 4218055050007
Kontakt osoba: Irma Dajd`i}
Telefon: (032) 552-530
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dampera nosivosti 130-140 t za potrebe Zavisnog dru{tva RMU
Kakanj d.o.o. Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34142300-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
11000000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
6 ({est) mjeseci od dana stupanja Ugovora na snagu.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te
15,71000 Sarajevo, sala 430, IV sprat.
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: JP Elektroprivreda ZD RMU Kakanj
UIN: 4218055050007
Contact person: Irma Dajd`i}
Telephone: (032) 552-530
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement of damper capacity 130-140 t for the needs dependent company RMU Kakanj
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
34142300-7

Broj 59 - Stranica 22

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
26.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 3.10.2016. 12:00:00
Address and place: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo
{etali{te 15, 71000 Sarajevo, protocol
(S1-10687-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
967-1-1-638-3-108/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 10:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB: 4218055050007
Kontakt osoba: Edin Kasper
Telefon: (032) 552-530
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka zaptivnog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34312500-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Ugovor se zaklju~uje na period od dvanaest mjeseci dana od dana
potpisivanja ugovora.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Rudarska bb, 72240 Kakanj
(S1-10733-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
978-1-1-2-3-10/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 8:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORA@DE
IDB/JIB: 4245022440001
Kontakt osoba: Merko Karahmetovi}
Telefon: (038) 221-212
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Leasing
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka 7 /sedam/ motornih vozila putem finansijskog leasinga
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66114000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
300000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
3 /tri/ godine od dana zaklju~enja ugovora.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 12. 8. 2016.

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 09:05:00
Adresa i mjesto: 1.slavne vi{egradske brigade 2A, 73000 Gora`de,
skup{tinska sala na 1.spratu zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona
Gora`de
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Government of Bosnian-Podrinje Canton Gorazde
UIN: 4245022440001
Contact person: Merko Karahmetovi}
Telephone: (038) 221-212
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Lease
II 1.a. Title of the object of the contract
Purchase of 7 /seven/ vehicles through financial leasing
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
66114000-2
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
16.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 22.9.2016. 09:00:00
Address and place: 1.slavne vi{egradske brigade 2A
(S1-10591-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
997-1-3-38-3-39/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 12:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova "Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona"
IDB/JIB: 4210123430009
Kontakt osoba: Zemira Be{irovi}
Telefon: (035) 281-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-456 Priboj Sapna, dionica Sapna -Godu{ st. km. 2+341 do st. km. 3+044
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45454000-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
512820,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 kalendarskih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 23.8.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: JU Direkcija regionalnih cesta TK, Albina Herljevi}a 43,
Tuzla
(S1-10604-16)

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVIJEST O NABAVI
1025-1-3-105-3-52/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 8.8.2016. u 13:08
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA PROZOR-RAMA
IDB/JIB: 4227048340007
Kontakt osoba: Kristina Kuraja
Telefon: (036) 771-910
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Asfaltiranje lokalnih cesta: Gra~ac, Ustirama, Kr~a, Rumboci i Ora{ac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233223-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
480000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.8.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Prozor-Rama, ul. Kralja Tomislava bb, 88440
Prozor/Rama, ured Na~elnika
(S1-10607-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1050-1-1-218-3-35/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 2.8.2016. u 14:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E @ELJEZNICE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200450270001
Kontakt osoba: Amela Mehi} dipl.ecc tel: 033/223-381
e-mail: amela_mehic@zfbh.com
Telefon: (033) 657-313
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi, ugljeno grafitne ~etkice i grafitne letve za teku}e
odr`avanje {inskih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34631000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
277000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do kona~ne realizacije a najdu`e jednu (1) godinu
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.8.2016. 11:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP @eljeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, ulica Musala
broj 2, sala za otvranje ponuda
(S1-10592-16)

Broj 59 - Stranica 23

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1067-1-1-212-3-58/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 9:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200671280001
Kontakt osoba: Majda Pamukovi}
Telefon: (033) 567-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Repromaterijal i reagensi za imunohematolo{ko testiranje DDK i pacijenata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33696200-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
142000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
6 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-10620-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1079-1-3-7-3-6/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.8.2016. u 10:04
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA KOSTAJNICA
IDB/JIB: 4400773160000
Kontakt osoba: Tanja Devetak
Telefon: (052) 663-113
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
gra|evinsko zanatski radovi na izgradwi individualnih stambenih
objekata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45211100-0
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
130000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
60 dana od dana uvo|ewa izvo|a~a radova u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: zgrade op{tine Kostajnica, Svetosavska 11,Kostajnica
(S1-10777-16)

Broj 59 - Stranica 24

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1119-1-3-40-3-33/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 13:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BU@IM
IDB/JIB: 4263287560007
Kontakt osoba: Husein Duranovi}
Telefon: (037) 419-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na rekonstrukciji i modernizaciji puteva i ulica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.8.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.8.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-10617-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1134-1-1-25-3-10/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 12:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
IDB/JIB: 4200785450004
Kontakt osoba: Sanjin Karavdic
Telefon: (033) 213-151
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
36 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
751000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna nabavka sredstava za higijenu u kantini za potrebe kazneno popravnih zavoda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33700000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 14:30:00
Adresa i mjesto: Kao u tenderskoj dokumentaciji
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Federal Ministry of Justice
UIN: 4200785450004
Contact person: Sanjin Karavdic
Telephone: (033) 213-151

Petak, 12. 8. 2016.

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
as in the tender documentation
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
33700000-7
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
16.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 27.9.2016. 09:00:00
Address and place: as in the tender documentation
(S1-10560-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1134-1-1-26-3-11/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 13:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
IDB/JIB: 4200785450004
Kontakt osoba: Sanjin Karavdic
Telefon: (033) 213-151
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
2790100,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna nabavka prehrambenih proizvoda u kantini za potrebe kazneno popravnih zavoda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: kao u tenderskoj dokumentaciji
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Federal Ministry of Justice
UIN: 4200785450004
Contact person: Sanjin Karavdic
Telephone: (033) 213-151
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
as in the tender documentation
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
15000000-8
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
16.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 27.9.2016. 09:00:00
Address and place: as in the tender documentation
(S1-10561-16)

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1157-1-1-486-3-262/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 15:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Aida [erifovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vakcina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: sala 59, II sprat, zgrada Vlade Br~ko distrikt BiH, Bulevar
mira 1, Br~ko
(S1-10572-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-2-487-3-266/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 10.8.2016. u 9:07
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV
6410256,41
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga prevoza putnika (gra|ana i u~enika) u javnom linijskom
prevozuu Br~ko distriktu BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60100000-9
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: Zgrada Vlade, sala 59, 2. sprat
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Government of Brcko district BiH
UIN: 4600082130006
Contact person: Miroslav Ristanovi}
Telephone: (049) 212-708

Broj 59 - Stranica 25

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract
Services, Other services
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement of tTransportation services for passengers (citizens and pupils)
in the Brcko district of B&H
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
60100000-9
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
20.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 27.9.2016. 13:00:00
Address and place: Government of BD of BiH, Bulevar Mira 1
(S1-10697-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1161-6-2-375-3-45/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 1.8.2016. u 13:37
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU
IDB/JIB: 4403462520001
Kontakt osoba: Olga Mi~i}
Telefon: (057) 326-375
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv idejnog rje{eqa
Nabavka usluga izrade idejnog rje{ewa za izgradwu Baze za smje{taj i
obuku Jedinice za specijalnu podr{ku Dr`avne agencije za istrage i
za{titu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71220000-6
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Konkurs za izradu idejnog rje{ewa
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00
(S1-10488-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1163-1-1-16-3-17/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 10.8.2016. u 12:30
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA ^APLJINA
IDB/JIB: 4227113340001
Kontakt osoba: IVANA POPOVI]
Telefon: (036) 805-052
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2017 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
142307,55
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava i sukcesivna isporuka lo`-ulja za potrebe op}ine ^apljina,Osnovnih
{kola i Ustanova ~iji je osnova~ op}ina ^apljina tijekom sezone grijanja u
2016/2017. godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09135000-4

Broj 59 - Stranica 26

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.8.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina ^apljina-salon za sastanke
(S1-10749-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-192-3-415/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.8.2016. u 8:22
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Radmila Gaji} dipl.in`.{umarstva
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Ribnik"Ribnik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.8.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 22.8.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G"Ribnik"Ribnik
(S1-10530-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-193-3-416/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.8.2016. u 9:43
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Milan Vukovi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Magli} Fo~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
47341,60
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
iskazano u TD
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.8.2016.

Petak, 12. 8. 2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 23.8.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 23.8.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G"Magli}"Fo~a"
(S1-10531-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-3-194-3-417/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.8.2016. u 8:07
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Marko Tomovi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji [KP u [G"Sjeme}" Rogatica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G"Sjeme}" Rogatica
(S1-10659-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-3-195-3-418/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.8.2016. u 11:28
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Bro}eta Goran
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi u {umarstvu u [G"Klekova~a -Potoci"Isto~ni Dravar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G"Klekova~a -Potoci" Isto~ni Drvar
(S1-10660-16)

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-196-3-419/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.8.2016. u 12:06
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Rom~evi} Dragana
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"O{treq -Drini}"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.8.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 24.8.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G"O{treq -Drini}" Drini}
(S1-10661-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-3-197-3-420/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.8.2016. u 8:52
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Slavi{a Kova~evi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na pripremi kamenog materijala u [G"Vu~evica" ^ajni~e
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
120000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
iskazano u TD
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G"Vu~evica"^ajni~e
(S1-10753-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1179-1-2-189-3-96/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 9:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP KOMUNALNO BR^KO DOO
IDB/JIB: 4600244130005
Kontakt osoba: Jelena Stevi}
Telefon: (049) 216-349

Broj 59 - Stranica 27

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
25000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga tehni~kog pregleda vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71631200-2
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: JP "Komunalno Br~ko" d.o.o., Tina Ujevi}a br.66 76100
Br~ko
(S1-10699-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1180-1-1-89-3-117/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 13:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Sanela Jungi}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ogrevnog drveta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03000000-1
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ulica Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Sala za otvaranje
tendera
(S1-10493-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1180-1-1-90-3-118/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 8:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Dragana [evo
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da

Broj 59 - Stranica 28

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u


KM
165250,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka potro{nog materijala za ra~unarsku opremu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: ul Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, sala za otvaranje
tendera
(S1-10535-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1180-1-1-81-3-119/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 9:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Sonja Plav{i}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
100100,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka uglja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Banjaluka (sala za
tendere II sprat)
(S1-10532-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1180-1-2-91-3-120/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 10:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Dragana [evo
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje sigurnosnih modula za po{tono{e
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50610000-4

Petak, 12. 8. 2016.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM


130000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do ispunjenja ugovornih obaveza
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: ul Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, sala za otvaranje
tendera
(S1-10536-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1180-1-1-94-3-122/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 9:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Biljana Popari} Stojanovi}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
80000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i ugradnja aluminijske bravarije i PVC prozora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45421100-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: u prostorijama Ugovornog organa, Kralja Petra I
Kara|or|evi}a br.93 (sala za otvaranje tendera)
(S1-10646-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1180-1-2-95-3-123/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 13:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Sanela Jungi}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
65000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje i tehni~ka podr{ka slu`bi mre`a

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


50332000-1
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ulica Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Sala za otvaranje
tendera
(S1-10675-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1180-1-2-97-3-124/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 10:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Biljana Popari} Stojanovi}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Telekomunikacijske usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
50000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje RBB sistema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50332000-1
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: u prostorijama Ugovornog organa, Kralja Petra I
Kara|or|evi}a br.93 (sala za otvaranje tendera)
(S1-10766-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1241-1-1-72-3-42/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.8.2016. u 13:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Aleksandar Jankovi}
Telefon: (052) 751-540
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka putni~kog automobila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34111200-0
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
19070,94
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30 dana od dana potpisivawa ugovora

Broj 59 - Stranica 29

ODJEQAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Op{tina Novi Grad, Petra Ko~i}a 2, sala br. 5.
(S1-10637-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1241-1-3-73-3-43/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.8.2016. u 14:16
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Aleksandar Jankovi}
Telefon: (052) 751-540
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa distributivne vodovodne mre`e u dijelu naseqa Dobrqin
(Unski put), op{tina Novi Grad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232150-8
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
17274,63
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
45 dana od dana uvo|ewa u posao.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Op{tina Novi Grad, Patera Ko~i}a 2, sala br. 5.
(S1-10638-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1241-1-3-74-3-44/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.8.2016. u 11:46
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Aleksandar Jankovi}
Telefon: (052) 751-540
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak
gradwe
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zavr{ni radovi na objektu FK "Slaven" Dobrqin
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45400000-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
9222,57
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30 dana od dana uvo|ewa u posao.

Broj 59 - Stranica 30

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJEQAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Op{tina Novi Grad, Petra Ko~i}a 2, sala br. 5.
(S1-10664-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1245-1-1-43-3-43/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.8.2016. u 10:41
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE", MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE, ZAVISNO
ELEKTRODISTRIBUTIVNO PREDUZE]E "ELEKTRO-BIJELJINA",
A.D. BIJELJINA
IDB/JIB: 4400358420004
Kontakt osoba: @eqko Maglaj~evi}, teh. dio, Tawa Mihajlovi}, op{ti i
ekonomski dio
Telefon: (055) 226-700
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala i opreme za redovno odr`avawe EE objekata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: ZEDP "ElektroBijeqina" a.d., Majevika 97. Sala za
sastanke - prvi sprat
(S1-10647-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1247-1-1-114-3-8/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 7:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4209080250003
Kontakt osoba: Tanja Kadi}
Telefon: (035) 307-700
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
7264,95
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka antirabi~ne vakcine i seruma antiviperinuma
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 12. 8. 2016.

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
22.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona,
Tuzlanskog odreda br. 6, 75 000 Tuzla
(S1-10693-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-1-69-3-117/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.8.2016. u 10:23
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: Kamenka Vujnovi} Ristani}
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
11112,40
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
"Nabavka kancelarijskog materijala" za potrebe Ekonomskog fakulteta
Br~ko
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30190000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Ekonomski fakultet Br~ko, Studentska br. 11, 76 100
Br~ko
(S1-10587-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-2-70-3-118/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.8.2016. u 10:54
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: Kamenka Vujnovi} Ristani}
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge izdava{tva i {tampawa na bazi tarife ili ugovora
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
14531,60
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
"Nabavka usluga {tampawa" za potrebe Ekonomskog fakulteta Br~ko
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79800000-2
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Broj 59 - Stranica 31

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Ekonomski fakultet Br~ko, Studentska br. 11, 76 100
Br~ko
(S1-10588-16)

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
26.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zgrada Op}ine Donji Vakuf, ul.14.septembar br.22 70220
Donji Vakuf (mala sala)
(S1-10780-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1344-1-1-16-3-14/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 8:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA DONJI VAKUF
IDB/JIB: 4236222970006
Kontakt osoba: ADIS HABIB
Telefon: (030) 509-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i monta`a sportske opreme u objektu Gradske sportske dvorane u
Donjem Vakufu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
37450000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
80000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Donji Vakuf, ul. 14.septembar br.22 (mala sala)
(S1-10778-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1370-1-2-492-3-83/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 10:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: Sanja Romi}-Bajramovi}
Telefon: (033) 278-234
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
31110,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
servisiranje vozila Centralne banke Bosne i Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mehmeda Spahe 3, 71000 Sarajevo
(S1-10577-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1344-1-3-17-3-16/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 11:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA DONJI VAKUF
IDB/JIB: 4236222970006
Kontakt osoba: ADIS HABIB
Telefon: (030) 509-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Podne i zidne obloge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja sportskog poda - parketa u objektu Gradske sportske
dvorane u Donjem Vakufu (ponovni postupak)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45432113-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
180000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1370-1-2-495-3-85/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 11:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: Sanja Romi}-Bajramovi}
Telefon: (033) 278-234
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
86930,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
odr`avanje i servisiranje sistema tehni~ke za{tite
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.8.2016. 12:00:00

Broj 59 - Stranica 32

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 23.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mehmeda Spahe 3, 71000 Sarajevo
(S1-10578-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1389-1-1-205-3-45/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 11:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]A BOLNICA TE[ANJ
IDB/JIB: 4218211790008
Kontakt osoba: MIRELA SALKI]-[KILJO
Telefon: (032) 656-310
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka roba
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Dato u tenderskoj dokumentaciji
(S1-10631-16)

Petak, 12. 8. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Utopljavanje dijela gradskog stadiona Banja Ilid`a u Grada~cu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45236119-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
11000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
15 dana od dana uvo|enja u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: ul. H. K. Grada{~evi}a , Grada~ac, sala za sjednice
(S1-10554-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1389-1-1-206-3-46/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 13:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]A BOLNICA TE[ANJ
IDB/JIB: 4218211790008
Kontakt osoba: MIRELA SALKI]-[KILJO
Telefon: (032) 656-310
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka roba
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Dato u tenderskoj dokumentaciji
(S1-10632-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1400-1-2-100-3-71/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 11:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA GRADA^AC
IDB/JIB: 4209156840000
Kontakt osoba: Azijada Haselji}
Telefon: (035) 369-750
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izmjene Urbanisti~kog plana Grada~ac 2020. godine u dijelu koji se odnosi
na obuhvat Regulacionog plana "Centar"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71242000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
15000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: ul. H.K.Grada{~evi}a , Grada~ac, sala za sjednice
(S1-10555-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1400-1-3-94-3-68/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 12:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA GRADA^AC
IDB/JIB: 4209156840000
Kontakt osoba: Azijada Haselji}
Telefon: (035) 369-750

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1400-1-3-101-3-72/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 9:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA GRADA^AC
IDB/JIB: 4209156840000
Kontakt osoba: Azijada Haselji}
Telefon: (035) 369-750

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja javne rasvjete u 4 mjesne zajednice, op}ina Grada~ac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45316000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
17000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: ul. H.K.Grada{~evi}a , Grada~ac, sala za sjednice
(S1-10695-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-2-205-3-260/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 11:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija transformatora rezervnog napajanja TR2
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50532200-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
80000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Naveden u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-10507-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-1-206-3-262/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 7:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Broj 59 - Stranica 33

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Isporuka gumenih transportnih traka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42417310-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
212062,50
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Navedeno u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-10644-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-1-207-3-263/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 7:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Potro{ni materijal i rezervni dijelovi za redovno odr`avanje elektri~nih
pogona i postrojenja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31680000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
81000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Navedeno u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-10645-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-2-209-3-266/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 14:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

Broj 59 - Stranica 34

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u


KM
30000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Specijalisti~ko odr`avanje sa zamjenom rezervnih dijelova dvoosovinskih
vagona za ugalj i lokomotiva u krugu TE "Tuzla",
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50221000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-10729-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1409-1-3-105-3-65/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.8.2016. u 11:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB: 4200225150072
Kontakt osoba: Amir Had`iomerovi}
Telefon: (036) 758-145
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Podne i zidne obloge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
10202-090/16: Sanacija stepeni{ta na ulazu u tunel strojare pogona HE
Jablanica Podru`nice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45400000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
61000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kako je dato u TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica,
Jaroslava ^ernija br. 1, 88240 Jablanica, sala za sastanke
(S1-10512-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1412-3-1-117-3-39/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 11:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
IDB/JIB: 4200742210034
Kontakt osoba: Sabina Muhovi}
Telefon: (033) 280-020
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka balisti~kih pancira

Petak, 12. 8. 2016.

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


35815100-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
36000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do okon~anja jednokratne isporuke
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak sa objavljivanjem obavje{tenja o nabavci
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.8.2016. 12:00:00
(S1-10549-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1417-1-3-12-3-9/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 11:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE
IDB/JIB: 4218342030025
Kontakt osoba: Refik Zekovi}
Telefon: (032) 460-712
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija klizi{ta na regionalnim cestama R467 i R466, sa rekonstrukcijom
cesta u zonama klizi{ta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Ku~ukovi}i broj 2, Zenica
(S1-10597-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1429-1-2-222-3-72/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 15:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
10900,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servisiranje i popravka vozila iz programa Lada Niva za potrebe Podru`nice
"Elektrodistribucija" Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50112000-3

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Broj 59 - Stranica 35

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.8.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Prostorije ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica, S.bega Ba{agi}a br. 6,
Zenica
(S1-10603-16)

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Prostorije ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica, S.bega Ba{agi}a br. 6,
Zenica
(S1-10707-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1429-1-1-224-3-74/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 11:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRODU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Isporuka sitnog alata za potrebe Podru`nice "Elektrodistribucija" Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44510000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
83000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Prostorije ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica, S.bega Ba{agi}a br. 6,
Zenica
(S1-10683-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5690-1-1-10-3-8/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 15:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar
IDB/JIB: 4227855240008
Kontakt osoba: D`evad Ba{i}
Telefon: (036) 281-290
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
293000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Farmaceutski proizvodi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar, Osmana \iki}a 6
(S1-10755-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1429-1-2-225-3-75/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 12:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
10900,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servisiranje i popravka vozila iz programa Toyota (Hilux, Yaris) za potrebe
Podru`nice "Elektrodistribucija" Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50112000-3

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
6687-1-3-8-3-11/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 14:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo za pravosu|e i upravu
IDB/JIB: 4218364600003
Kontakt osoba: Azra He}o
Telefon: (032) 460-740
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Demonta`a, nabavka i monta`a prozora na zgradi Op}inskog suda u Zenici,
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45216112-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
85000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do okon~anja radova
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 59 - Stranica 36

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ku~ukovi}i broj 2 Zenica - Zgrada RMK I sprat, kancelarija
broj 108
(S1-10783-16)
OBAVIJEST O NABAVI
7993-1-2-2-3-2/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 11.8.2016. u 10:35
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OSNOVNA [KOLA "13. RUJAN" JAJCE
IDB/JIB: 4236186130004
Kontakt osoba: IVAN RAJI]
Telefon: (030) 654-030
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabava usluge prijevoza u~enika JU Osnovna {kola "13. RUJAN"
Jajce za nastavnu 2016./2017. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.8.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Volijak b.b.
(S1-10767-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
2-1-2-18-5-9/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.8.2016. u 12:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632420008
Kontakt osoba: BOJANA ABAZOVI]
Telefon: (057) 448-712
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje javne rasvjete 2016/17
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50232000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10489-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
2-1-1-17-5-10/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.8.2016. u 13:10
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA SOKOLAC

IDB/JIB: 4400632420008
Kontakt osoba: BOJANA ABAZOVI]
Telefon: (057) 448-712
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva 2016/17
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09100000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 12. 8. 2016.

(S1-10490-16)

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA


57-1-1-19-5-27/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 4.8.2016. u 10:21
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA KISELJAK-OP]INSKI NA^ELNIK
IDB/JIB: 4236178540007
Kontakt osoba: Gabrijela Luki}
Telefon: (030) 877-800
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava armatura, fazonskih komada i cijevnog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
44163000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10712-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
57-1-1-20-5-28/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 4.8.2016. u 13:09
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA KISELJAK-OP]INSKI NA^ELNIK
IDB/JIB: 4236178540007
Kontakt osoba: Gabrijela Luki}
Telefon: (030) 877-800
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava asfalta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
44113620-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10713-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
106-4-2-452-5-40/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 11:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TA BOLNICA "SVETI VRA^EVI" BIJELJINA
IDB/JIB: 4400425470003
Kontakt osoba: Sla|ana Lazarevi}
Telefon: (055) 202-642

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga servisiranja CT aparata Brilliance 64 proizvo|a~a "Philips"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50421000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10613-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
106-4-2-451-5-42/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 11:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TA BOLNICA "SVETI VRA^EVI" BIJELJINA
IDB/JIB: 4400425470003
Kontakt osoba: Sla|ana Lazarevi}
Telefon: (055) 202-642
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge odr`avanja opreme proizvo|a~a "Philips"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10612-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
113-1-1-46-5-63/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 11:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200351290009
Kontakt osoba: Dino [ehi}; dino.sehic@bhrt.ba
Telefon: (033) 408-056
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka kopir papira
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30197643-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10625-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
136-1-1-81-5-49/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.8.2016. u 16:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200416170006
Kontakt osoba: Dejan Viloti}
Telefon: (033) 755-239

Broj 59 - Stranica 37

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka sredstava za odr`avanje higijene i ~i{}enja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39000000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10511-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
142-1-3-7-5-7/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 5.8.2016. u 10:09
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA USTANOVA CESTE @UPANIJE ZAPADNOHERCEGOVA^KE
IDB/JIB: 4272350260000
Kontakt osoba: Jerko Boban
Telefon: (039) 685-536
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi izrade i ugradnje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na
regionalnim cestama u @upaniji Zapadnohercegova~koj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10558-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
142-1-3-6-5-8/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 5.8.2016. u 11:49
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA USTANOVA CESTE @UPANIJE ZAPADNOHERCEGOVA^KE
IDB/JIB: 4272350260000
Kontakt osoba: Jerko Boban
Telefon: (039) 685-536
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi izvanrednog odr`avanja regionalnih cesta u @upaniji
Zapadnohercegova~koj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10557-16)

Broj 59 - Stranica 38

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Petak, 12. 8. 2016.

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


153-1-1-15-5-14/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.8.2016. u 11:49
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PREDSJEDNIK REPUBLIKE
IDB/JIB: 4401625340003
Kontakt osoba: Branislav Baji}
Telefon: (051) 248-144
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka pogonskog motornog goriva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09100000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10616-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


268-1-1-25-5-12/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.8.2016. u 12:23
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200824880003
Kontakt osoba: Bojan Mali{
Telefon: (033) 492-431
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka specijalizovanog terenskog motornog vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34113200-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10750-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


246-1-1-547-5-121/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 9:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
X-ray ure|aj za pregled odvojenog prtljaga
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33111000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10581-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


272-1-1-3-5-8/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 10:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo
IDB/JIB: 4200065950000
Kontakt osoba: Dubravko Vani~ek
Telefon: (033) 219-738
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka skrining testova za narkotike i alkohol
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33694000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10717-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


246-1-1-567-5-122/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 12:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kolica za prtljag
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34960000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10722-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


285-1-3-22-5-52/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 14:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200141480000
Kontakt osoba: Amra Brcic
Telefon: (033) 254-941
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na sanaciji klizi{ta na lokalitetu Vi{njik ( ome|eno ul.
Zaima [arca, Bolni~ka i Vi{njik), Op}ina Centar Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45112000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10689-16)

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


287-4-3-45-5-26/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.8.2016. u 14:57
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA ISTO^NO NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4400546420003
Kontakt osoba: Aleksandra Milovi}
Telefon: (057) 342-336
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak
gradwe
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dodatni radovi na izgradwi lova~kog doma
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45200000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10696-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
320-1-3-161-5-167/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.8.2016. u 13:49
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: @eljka Mora~a
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na izgradwi parkinga za potrebe Zavoda za ortopediju,
fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotovi}" u Bawoj
Luci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10508-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
320-1-3-171-5-170/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.8.2016. u 8:30
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
LOT 1-sanacija krova na stambenom objektu u nasequ Rami}i broj 3,
Kuqani i LOT 2-sanacija krova na stambenom objektu u nasequ Rami}i
broj 4, Kuqani

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 59 - Stranica 39

(S1-10747-16)

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA


329-4-2-65-5-30/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 5.8.2016. u 13:36
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: SVEU^ILI[NA KLINI^KA BOLNICA MOSTAR
IDB/JIB: 4227224680006
Kontakt osoba: MIHAELA BARA]
Telefon: (036) 336-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabava dodatne radiolo{ke licence sa neophodnim 3D alatima za rad
radiologa u postoje}em sustavu Agfa Impax 6.5. za Radiolo{ki
informacijski sustav (PACS) za potrebe Klini~kog zavoda za radiologiju
Sveu~ili{ne klini~ke bolnice Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
72000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10562-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
350-1-1-290-5-158/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 7:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Alija Trumi}
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lot 1 - Vij~ana roba, Lot 2 - Bronza i mesing
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14000000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10504-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
350-4-1-394-5-160/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 9:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Merisa Rahmanovi}
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Broj 59 - Stranica 40

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dizel gorivo i Benzin
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09130000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10505-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
350-1-1-228-5-161/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 10:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Adnan Softi}
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Motorni za{titni sklopnici
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42124100-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10506-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
415-1-1-4-5-6/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 10:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "RADIO TELEVIZIJA UNSKOSANSKOG KANTONA" D.O.O. BIHA]
IDB/JIB: 4263246960009
Kontakt osoba: Elvira Voji}
Telefon: (037) 222-701
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka komunikacijske, televizijske, komunikacijske i srodne
opreme sa ugradnjom (instalacijom)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10662-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
422-4-3-241-5-127/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.8.2016. u 12:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje

Petak, 12. 8. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje dodatnih i nepredvi|enih radova na opremanju portirnice i
restorana u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" po
osnovnom ugovru
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45450000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10544-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
422-4-3-242-5-129/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 9:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje dodatnih i nepredvi|enih radova na izgradnji dijela ograde u
Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" po osnovnom ugovoru
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45450000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10546-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
422-1-3-140-5-130/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 12:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji i sanaciji pje{a~kih staza i trotoara, stepeni{ta i
rukohvata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233262-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10547-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
422-4-3-243-5-131/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 8:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje dodatnih i nepredvi|enih radova na polaganju energetskih
kablova i kablova za javnu rasvjetu po osnovnom ugovoru
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45314310-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10548-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
422-1-3-167-5-133/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 11:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Priprema gradili{ta, Ru{enje zgrada, odvoz zemlje, demonta`a
objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
izvo|enje radova na ~i{}enju rijeke Bosne od u{}a Miljacke do Partizanskog
mosta -Op}ina Novi Grad Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45246000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10743-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
479-1-1-12-5-12/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.8.2016. u 13:30
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4402889020003
Kontakt osoba: Jelena Arnautovi}
Telefon: (051) 233-855
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kancelarijski materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10559-16)

Broj 59 - Stranica 41

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA


495-1-2-41-5-52/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 10.8.2016. u 7:38
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA
IDB/JIB: 4227175700004
Kontakt osoba: Anita Musa
Telefon: (036) 355-265
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava usluga produljenog lije~enja medicinskom rehabilitacijom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
85312500-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10698-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
551-1-1-36-5-17/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.8.2016. u 13:00
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KP "VODOVOD" AD
IDB/JIB: 4401799330007
Kontakt osoba: Danijela Mili}
Telefon: (051) 655-468
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka opreme za vodovodnu i kanalizacionu mre`u
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-10680-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
551-1-1-36-5-18/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.8.2016. u 14:05
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KP "VODOVOD" AD
IDB/JIB: 4401799330007
Kontakt osoba: Danijela Mili}
Telefon: (051) 655-468
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka opreme za vodovodnu i kanalizacionu mre`u
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-10681-16)

Broj 59 - Stranica 42

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


563-1-3-619-5-26/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 10.8.2016. u 11:58
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ERS" MP A.D. TREBINJE
ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" A.D. PALE
IDB/JIB: 4400570050004
Kontakt osoba: Radmila Savi}
Telefon: (057) 224-832
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacione mjere na klizi{tu kod brane HE Bogati}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45247000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10716-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
565-1-1-536-5-273/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 10:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
EURO DIZEL EN-590 I BENZIN BMB-95
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09134200-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10759-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
565-1-2-460-5-274/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 8:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
ANGA@OVANJE KAMIONA ZA PREVOZ TALOGA IZ TALO@NIH
BAZENA NA RELACIJI SEPARACIJA (Je`evac) - PK ^UBRI]
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60181000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10757-16)

Petak, 12. 8. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


565-1-1-538-5-275/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 8:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI DAMPER KAMIONA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10758-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
585-1-1-30-5-31/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 10:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB: 4209012500000
Kontakt osoba: Mirnes Halil~evi}
Telefon: (035) 321-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA CIRKULACIONIH PUMPI
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42122000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10541-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
585-1-1-41-5-32/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 11:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB: 4209012500000
Kontakt osoba: Mirnes Halil~evi}
Telefon: (035) 321-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka ma{inski potro{nih materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44115220-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10540-16)

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


585-4-2-59-5-34/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 11:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB: 4209012500000
Kontakt osoba: Mirnes Halil~evi}
Telefon: (035) 321-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje software-a infoERP i infoDMS
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72267100-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10589-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
604-1-2-204-5-18/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.8.2016. u 14:29
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRADSKA TOPLANA PREDUZE]E ZA PROIZVODNJU I
ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE A.D.
IDB/JIB: 4400023750000
Kontakt osoba: Ljubi{a Bo`i~kovi}
Telefon: (053) 241-536
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge Kreditirawa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10706-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
611-1-2-27-5-41/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.8.2016. u 9:41
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna zdravstvena ustanova Bolnica "Dr. Mladen Stojanovi}"
Prijedor
IDB/JIB: 4401532680009
Kontakt osoba: DRA[KO RENDI]
Telefon: (052) 238-415
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Redovan godi{nji servis aparata i ure|aja u biohemijskoj laboratoriji
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10768-16)

Broj 59 - Stranica 43

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


617-1-1-67-5-78/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 3.8.2016. u 8:29
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
" DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Neda Ignjati}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
17
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Laboratorijski reagensi i prate}i materijal.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10494-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
617-1-1-82-5-79/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.8.2016. u 11:21
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
" DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Neda Ignjati}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sanitetski i potro{ni materijal.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10495-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
638-1-1-66-5-25/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 10:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA " ZAVIDOVI]I
IDB/JIB: 4218122690008
Kontakt osoba: Amra Smaji}
Telefon: (032) 878-877
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanitetsko vozilo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34114121-3

Broj 59 - Stranica 44

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10651-16)

Petak, 12. 8. 2016.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10667-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


651-1-3-7-5-4/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.8.2016. u 9:30
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA KALINOVIK
IDB/JIB: 4400529680000
Kontakt osoba: Milidrag Neboj{a
Telefon: (057) 623-619
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija zgrade sprata doma zdravlja u JU za smje{taj starih i
iznemoglih lica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45215200-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10584-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


663-1-2-1240-5-298/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 11:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge istrage i osiguranja, osim usluga oklopnih vozila
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Anga`ovanje za{titarske agencije za za{titu imovine i lica na Rudniku
"Dubrave" i Rudniku "[ikulje"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79710000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10731-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


663-1-2-1107-5-290/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 8:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Bu{enje istra`nih bu{otina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71351913-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10565-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


669-4-1-114-5-96/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 14:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ID kartica za potrebe Transfuzijskog centra
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10676-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


663-1-1-1154-5-293/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 12:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog
sporazuma
3
Jamsko drvo - li{}ari (3.275 m)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03419200-2

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


669-4-2-116-5-97/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 10:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga odr`avanja BIS MODUL Hemodijaliza
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72267000-4

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Broj 59 - Stranica 45

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10742-16)

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10198-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


674-1-1-2-5-3/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 2.8.2016. u 13:55
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB: 4401633440009
Kontakt osoba: TIHOMIR MILA[INOVI]
Telefon: (051) 339-535
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dizel goriva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09134200-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-10542-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


685-1-1-50-5-64/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 14:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO - ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK UGLJA "GRA^ANICA" D.O.O.
IDB/JIB: 4236108330005
Kontakt osoba: Mustajbegovi} Eldin
Telefon: (030) 252-495
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
nabavka rezervnih dijelova za dampere Terex TA 30
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10499-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


685-1-2-48-5-62/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 8:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO - ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK UGLJA "GRA^ANICA" D.O.O.
IDB/JIB: 4236108330005
Kontakt osoba: Saudin Bekti}
Telefon: (030) 252-495
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga osiguranja bagera i ma{ine za dubinsko istra`ivanje od
po`ara i kasko osiguranje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66510000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10197-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
685-4-1-70-5-63/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 8:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO - ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK UGLJA "GRA^ANICA" D.O.O.
IDB/JIB: 4236108330005
Kontakt osoba: Bekti} Saudin
Telefon: (030) 252-495
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabaka Eurodizela EN 590 bez putarine u koli~ini od 90000 litara
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09130000-9

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


685-1-1-51-5-65/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 14:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO - ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK UGLJA "GRA^ANICA" D.O.O.
IDB/JIB: 4236108330005
Kontakt osoba: Mustajbegovi} Eldin
Telefon: (030) 252-495
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
nabavka rezervnih dijelova za bager terex RH 30 F
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10500-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
704-1-1-68-5-43/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.8.2016. u 7:18
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB: 4400044160008
Kontakt osoba: Branko Mi{i}
Telefon: (053) 241-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak javne nabavke roba - so~iva i potro{ni materijal za
potrebe Slu`be za oftalmologiju u JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj.

Broj 59 - Stranica 46
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

(S1-10595-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


704-1-1-170-5-44/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.8.2016. u 9:58
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB: 4400044160008
Kontakt osoba: Branko Mi{i}
Telefon: (053) 241-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak javne nabavke roba - gorivo i mazivo za potrebe JZU
"Bolnica Sveti apostol Luka" Doboj.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10774-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
707-1-3-56-5-21/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 8:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP ZOI 84 OCS D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200347000004
Kontakt osoba: Ermina Kulovac
Telefon: (033) 276-142
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Projektovanje i izgradnja vertiklanog transporta sa sistemom osnje`avanja
na Bjela{nici
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45234200-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10763-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
736-1-1-214-5-23/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 10:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VETERINARSKI FAKULTET SARAJEVO
IDB/JIB: 4200228330004
Kontakt osoba: Izmir Kov~i}, Nada \apo
Telefon: (033) 729-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 12. 8. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ra~unari, rezervni dijelovi i licence
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30230000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10533-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
741-1-2-30-5-103/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 3.8.2016. u 13:57
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Ivana Pu{ac
Telefon: (051) 246-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz wih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Iznajmqivawe i potpuno odr`avawe MF ure|aja A4 i A3 formata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30232100-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-10492-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
741-1-1-25-5-104/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.8.2016. u 11:38
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Ivana Pu{ac
Telefon: (051) 246-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
HTZ oprema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-10491-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-1-1-76-5-97/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 14:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka elektronske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10782-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-1-2-155-5-99/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 11:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vr{enje usluge za razvoj i uvo|enje novog poreskog softvera u poreski
podsistem IS UIO, izrada projektnog dokumenta za modernizaciju glavne
knjige Jedinstvenog ra~una i fizi~ka migracija sistema iz Ministarstva
finansija i trezora BIH u Glavnu kancelariju Uprave za indirektno
oporezivanje BIH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10775-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
785-1-1-24-5-10/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 9:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "DOM PENZIONERA" TUZLA
IDB/JIB: 4209015600005
Kontakt osoba: JASMINA ^AMD@I]
Telefon: (035) 270-002
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka roba- Lot 1 - Pelene i Lot 2 - ostali proizvodi za li~nu higijenu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10765-16)

Broj 59 - Stranica 47

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


804-1-1-10-5-37/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 15:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200642000008
Kontakt osoba: Adnan Sara~evi}
Telefon: (033) 728-700
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
13
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka potro{nog materijala za dijalizu- dijalizatori
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10519-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
825-1-2-435-5-293/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.8.2016. u 8:28
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tender br. 93/16 - Nabavka usluga odr`avawa SUS motora marke
"CUMMINS" u 2016. godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50800000-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10640-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
835-1-1-118-5-35/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 4.8.2016. u 9:36
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH
OSOBA BAKOVI]I
IDB/JIB: 4236135900000
Kontakt osoba: Jedinko Katava
Telefon: (030) 803-198
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Proizvodi za unutarnje opremanje-ponovljeni postupak
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
39000000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak sa objavljivanjem obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10550-16)

Broj 59 - Stranica 48

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


848-1-3-6-5-36/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 7:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA CENTAR SARAJEVO
IDB/JIB: 4200650440009
Kontakt osoba: Almir Pu{ina
Telefon: (033) 562-394
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na rekonstrukciji trotoara dijela ulice Mar{ala Tita - potez
od ulice Musala do ulice Reisa D`emaludina ^au{evi}a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45200000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10776-16)

Petak, 12. 8. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


886-1-1-26-5-22/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 8:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TRNOVO
IDB/JIB: 4200308790006
Kontakt osoba: Hamza Kadrispahi}
Telefon: (033) 586-700
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka gra|evinskog materijala za obnovu stambenih objekata
na podru~ju op}ine Trnovo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44110000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10650-16)

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA


853-1-3-7-5-15/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 5.8.2016. u 9:01
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: GRAD [IROKI BRIJEG
IDB/JIB: 4272082230003
Kontakt osoba: Boro \olo
Telefon: (039) 702-801
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija lokalne ceste [iroki Brijeg - Crna~
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233220-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10551-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


893-1-1-112-5-102/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 9:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Alen Had`ihuseinovi}
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
8
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka filtera za klima/ventilacione sisteme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10787-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


877-1-1-102-5-39/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.8.2016. u 9:36
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA VETERINARSKI INSTITUT
REPUBLIKE SRPSKE "DR VASO BUTOZAN" BANJALUKA
IDB/JIB: 4400809290002
Kontakt osoba: Slavi{a Matarugi}
Telefon: (051) 229-210
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
8
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Plastika 2
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
19000000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10485-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


894-1-2-51-5-48/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.8.2016. u 12:25
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Zimsko odr`avawe mre`e puteva i ulica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10641-16)

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Broj 59 - Stranica 49

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


935-1-3-101-5-110/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 16:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200558710008
Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]
Telefon: (033) 492-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka mobilijara i sprava za razgibavanje za javne povr{ine na podru~ju
Op}ine Novo Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34928400-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10516-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


935-1-1-120-5-114/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 8:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200558710008
Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]
Telefon: (033) 492-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kompjutera i kompjuterske opreme za potrebe Op}ine Novo
Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30200000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10751-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


935-1-3-69-5-112/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 14:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200558710008
Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]
Telefon: (033) 492-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija objekta Bo{ko Buha -III faza
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10569-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


935-1-1-70-5-115/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 8:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200558710008
Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]
Telefon: (033) 492-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka tonera i ketrid`a za potrebe Op}ine Novo Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30125110-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10752-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


935-1-1-119-5-113/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 15:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200558710008
Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]
Telefon: (033) 492-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka mre`ne opreme za potrebe Op}ine Novo Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32420000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10756-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


969-1-1-20-5-11/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.8.2016. u 14:27
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400924980004
Kontakt osoba: Tamara Damjanovi}
Telefon: (051) 366-600
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Materijal za odr`avawe higijene
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39800000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-10501-16)

Broj 59 - Stranica 50

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


986-4-2-315-5-253/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 9:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Nidzara Ziga
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga odr`avanja aplikativnog softvera SOEE i SONN za potrebe
Direkcije JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72267100-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10553-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1002-1-1-236-5-268/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 3.8.2016. u 9:51
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" / [UMSKOGOSPODARSKO DRU[TVO "[UME SREDI[NJE
BOSNE" / [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" D.O.O. DONJI VAKUF
IDB/JIB: 4236311640001
Kontakt osoba: Lejla Muji}-Hod`i}
Telefon: (030) 270-735
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava 2 (dva) putni~ka terenska vozila i 4 (~etiri) teretna terenska vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
34113200-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10517-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1002-1-3-244-5-269/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 4.8.2016. u 8:45
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" / [UMSKOGOSPODARSKO DRU[TVO "[UME SREDI[NJE
BOSNE"/ [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO"SREDNJOBOSANSKE
[UME" D.O.O. DONJI VAKUF
IDB/JIB: 4236311640001
Kontakt osoba: Lejla Muji}-Hod`i}
Telefon: (030) 270-735
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvo|enje radova na izgradnja traktorskih puteva; [umarija Travnik G.J.
"Gole{ Radalje" odjel 89
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233140-2

Petak, 12. 8. 2016.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10518-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1086-1-3-48-5-62/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.8.2016. u 12:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE"
IDB/JIB: 4403534960001
Kontakt osoba: Ozren \uri}
Telefon: (055) 201-784
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na regulaciji dijela rijeke Sapne i regulaciji dijela
rijeke Ho~e- op{tina Zvornik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10606-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1111-1-1-13-5-32/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 11:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209515160001
Kontakt osoba: Admir Jukan
Telefon: (035) 250-672
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radio opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32522000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10715-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1143-1-1-22-5-10/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 13:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200556770003
Kontakt osoba: Elvir Radelja{
Telefon: (033) 776-808
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka audio vizuelne opreme

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


32321200-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 59 - Stranica 51

(S1-10624-16)

(S1-10528-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


1157-1-1-243-5-263/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.8.2016. u 7:57
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Zoran [ibalija
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka policijskih uniformi za potrebe Policije Br~ko distrikta
BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35811200-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10691-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


1172-1-3-116-5-414/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.8.2016. u 7:53
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Radmila Gaji}, dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na izgradwi {umskog kamionskog puta u [G Ribnik Ribnik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10529-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


1157-1-2-288-5-267/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.8.2016. u 10:21
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Zoran [ibalija
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge izrade glavnog projekta za izgradwu objekta MZ "Plazoqe"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71242000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10762-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1220-4-3-138-5-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.8.2016. u 8:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BANOVI]I
IDB/JIB: 4209362820007
Kontakt osoba: Matilda Smajic
Telefon: (035) 743-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje dodatnih radova na regulaciji rijeke Litve
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45262600-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10526-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


1172-1-2-141-5-413/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.8.2016. u 10:58
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Milan Vukovi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Magli}" Fo~a

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1247-1-1-101-5-7/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 11:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4209080250003
Kontakt osoba: Tanja Kadi}
Telefon: (035) 307-700
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka antirabi~ne vakcine, antirabi~nog seruma i serum antiviperinum

Broj 59 - Stranica 52

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10600-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1255-4-1-504-5-139/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 9:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Valentina Gordi}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-8217-1/16 radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi
nabavke linearnih staplera za otvorenu hirurgiju bez no`a za potrebe Slu`be
op. sala sa sterilizacijom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10527-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1255-1-1-332-5-140/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.8.2016. u 10:43
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Jovana Kosti}
Telefon: (051) 342-806
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj:01 5657 1/16 radi nabavke kohezivnog viskoelastika za potrebe
Klinike za o~ne bolesti
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33731110-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-10643-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-1-261-5-256/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 8:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2

Petak, 12. 8. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 10/16 Nabavka proizvoda crne metalurgije za remont
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14000000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10514-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1328-1-3-13-5-31/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 13:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OP]INE KAKANJ
IDB/JIB: 4218520070001
Kontakt osoba: Elma Dervovi}, Mubera Omeragi}
Telefon: (032) 552-012
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na rekonstrukciji gradskih saobra}ajnica u 2016. godini-II
faza
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10682-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1344-1-3-14-5-13/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 9:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA DONJI VAKUF
IDB/JIB: 4236222970006
Kontakt osoba: ADIS HABIB
Telefon: (030) 509-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova po Programu izgradnje objekata komunalne infrastrukture za 2016. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10534-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1349-1-1-60-5-31/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.8.2016. u 12:20
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ZAVOD ZA UDZBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA A.D.
IDB/JIB: 4400540060005
Kontakt osoba: Sawa Topalovi}
Telefon: (057) 340-084

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka robe: Uxbenici pravoslavne vjeronauke od 2. do 9. razreda
osnovne {kole
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22100000-1
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-10666-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1349-4-2-90-5-32/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.8.2016. u 12:52
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ZAVOD ZA UD@BENIKE I NASTAVNA SREDSTVA A.D.
IDB/JIB: 4400540060005
Kontakt osoba: Sawa Topalovi}
Telefon: (057) 340-084
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dodatne usluge {tampe uxbenika za 2, 3, 4. i 5. razred osnovne
{kole
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79800000-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10669-16)

Broj 59 - Stranica 53

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka firewall ure|aja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30200000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10598-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1364-1-1-26-5-83/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 9:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MUP KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200220350006
Kontakt osoba: Halid Matoruga
Telefon: (033) 286-732
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka dijelova ra~unarske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30237000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10718-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


1349-4-2-91-5-33/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.8.2016. u 13:06
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ZAVOD ZA UDZBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA A.D.
IDB/JIB: 4400540060005
Kontakt osoba: Sawa Topalovi}
Telefon: (057) 340-084
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dodatnih usluga {tampe uxbenika za 6, 7, 8. i 9. razred osnovne
{kole
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79800000-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10667-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1364-1-1-54-5-84/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 11:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MUP KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200220350006
Kontakt osoba: Vla~i} Sabina
Telefon: (033) 286-732
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dijelova takti~ke uniforme i takti~kih ~izama
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10719-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1355-4-1-321-5-43/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 15:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD ZENICA
IDB/JIB: 4218237080009
Kontakt osoba: Emira Daji}
Telefon: (032) 208-014

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1370-1-2-221-5-81/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 9:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: Sanja Romi}-Bajramovi}
Telefon: (033) 278-234

Broj 59 - Stranica 54

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
iznajmljivanje/odr`avanje softverskih licenci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10576-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1370-4-2-499-5-86/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 14:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: Sanja Romi}-Bajramovi}
Telefon: (033) 278-234
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Telekomunikacijske usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
usluge zakupa telekomunikacijskih MPLS veza
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
64200000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10649-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1373-1-1-35-5-76/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.8.2016. u 9:18
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci rezervnih dijelova za brzinomjerni ure|aj
"HASLER".
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34631000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-10590-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1373-1-1-53-5-77/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.8.2016. u 7:17
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082

Petak, 12. 8. 2016.

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci izolovanih lijepqenih sastava, sustamid
vezica sa svim potrebnim djelovima i sustamid umetci.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34946210-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-10639-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1405-1-3-130-5-267/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 8:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Murat Asoli
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
II faza izmje{tanja kablovske trase izvan zone cjevovoda DN 700 i DN 800 u
TE "Tuzla", Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45231000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10728-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1409-4-2-104-5-64/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.8.2016. u 9:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB: 4200225150072
Kontakt osoba: Amir Had`iomerovi}
Telefon: (036) 758-145
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
10202-069/16:Vatrogasno obezbje|enje objekata Podru`nice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica na podru~ju Op}ine Jablanica i Grada Mostara
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10513-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1417-1-3-9-5-10/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 12:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE
IDB/JIB: 4218342030025

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Kontakt osoba: Refik Zekovi}


Telefon: (032) 460-712
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija regionalne ceste R 445 dionica Bilje{evo-Kakanj, kroz
naseljeno mjesto Karaulsko Polje, op}ina Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10736-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1417-1-3-5-5-11/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 13:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE
IDB/JIB: 4218342030025
Kontakt osoba: Refik Zekovi}
Telefon: (032) 460-712
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Radovi redovnog i zimskog odr`avanja dionica regionalnih cesta R474,
R465, R466, R443 i R445 na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10737-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1426-1-1-84-5-75/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 8:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRODU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: Emir Had`iosmanovi}
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka opreme za opremanje nove }elije i sanaciju AC/DC
razvoda u TS 35/10 kV TE Banovi}i, za potrebe Podru`nice "Elektrodistribucija" Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45311200-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10629-16)

Broj 59 - Stranica 55

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1437-1-2-80-5-78/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 14:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150030
Kontakt osoba: Sa|ida Boji}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Usluge odr`avanja printera (Click Charge)"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50323000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10654-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1437-1-2-76-5-79/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 14:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150030
Kontakt osoba: Sa|ida Boji}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje i servisiranje teretnih vozila ukupne mase 3,5 tone
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50112000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10655-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1437-1-1-85-5-80/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 14:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150030
Kontakt osoba: Sa|ida Boji}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ~eli~nih cijevi, profila, limova, vijaka, plo~ica i raznog gra|evinskog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44170000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10656-16)

Broj 59 - Stranica 56

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1437-1-1-86-5-81/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 14:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150030
Kontakt osoba: Sa|ida Boji}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za postrojenja i sklopne aparate
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31160000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10657-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1437-1-1-45-5-82/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 14:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150030
Kontakt osoba: Sa|ida Boji}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka elektroizolacionog trafo ulja za potrebe Podru`nice "Elektrodistribucija" Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09211640-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10658-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
59-1-2-1-4-2/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 2.8.2016. u 9:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OSNOVNA [KOLA "ABDULVEHAB ILHAMIJA" @ELJEZNO
POLJE
IDB/JIB: 4218340170008
Kontakt osoba: Suvad Had`i}
Telefon: (032) 590-076
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2,3,4,5,6
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Prevoz u~enika u {kolskoj 2016/2017. godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8

Petak, 12. 8. 2016.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10574-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
106-4-2-451-4-41/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 11:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TA BOLNICA "SVETI VRA^EVI" BIJELJINA
IDB/JIB: 4400425470003
Kontakt osoba: Sla|ana Lazarevi}
Telefon: (055) 202-642
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
3
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge odr`avanja opreme proizvo|a~a "Philips"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10622-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
180-4-1-209-4-19/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 13:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "LUKA BR^KO"D.O.O.BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600087870008
Kontakt osoba: Mirza ^izmo
Telefon: (049) 216-597
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odluka o poni{tenju postupka javne nabavke broj 1353/16
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42419100-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10732-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
195-1-1-48-4-18/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 12:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP NIO SLU@BENI LIST BIH
IDB/JIB: 4200226120002
Kontakt osoba: Lana Cokoja
Telefon: (033) 722-043
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ra~unarske opreme

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


30230000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Broj 59 - Stranica 57

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10709-16)
(S1-10663-16)

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


247-1-1-76-4-135/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 8:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
34/16 - Rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvo|a~ GRUNDFOS
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42122130-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10636-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
247-1-1-78-4-136/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 8:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
36/16 - Rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvo|a~ SVANEHOJ
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42122130-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10635-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
247-1-3-109-4-137/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 9:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
59/16- Rekonstrukcija /izgradnja vodovodne mre`e u ulicama: Generala
Izeta Nani}a, 6 April, Izeta Mu{i}a, [ehitluci, Zije Krajine i Begluk
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


247-1-3-95-4-138/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 14:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Najam opreme, Najam opreme za gradnju ili ru{enje sa radnikom
koji upravlja opremom
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
46/16 - Iznajmljivanje rovokopa~a za opravku kvarova na vodovodnoj i
kanalizacionoj mre`i, otkrivanje i isklju~ivanje nelegalnih potro{a~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
63000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10738-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
253-1-3-29-4-12/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 14:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200950590002
Kontakt osoba: Sr|an Vukovi}
Telefon: (033) 281-268
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
II faza klimatizacije dijela objekta MVP BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45331000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10770-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
422-1-3-168-4-128/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.8.2016. u 13:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 59 - Stranica 58

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvo|enje radova sanacije objekta u Centru za edukaciju , sport i rekreaciju
"Safet Zajko" u cilju prilago|avanja istog za namjenu edukacionoizlo`benog prostora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45212300-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10545-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
422-1-1-221-4-132/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 10:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme za potrebe opremanja dogra|enog dijela postoje}eg
objekta O[ "Dobro{evi}i" u naselju Dobro{evi}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39160000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10678-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
611-1-2-27-4-42/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.8.2016. u 9:43
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna zdravstvena ustanova Bolnica "Dr. Mladen Stojanovi}"
Prijedor
IDB/JIB: 4401532680009
Kontakt osoba: DRA[KO RENDI]
Telefon: (052) 238-415
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
5
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Redovan godi{nji servis aparata i ure|aja u biohemijskoj laboratoriji
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10769-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
743-1-1-76-4-98/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 14:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100

Petak, 12. 8. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
4
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka elektronske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10781-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
765-1-2-282-4-144/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 5.8.2016. u 7:49
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB: 4400802010004
Kontakt osoba: Mira Marjanovi}
Telefon: (051) 216-808
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluga servisirawa i odr`avawa, te pripreme za verifikaciju i
verifikacije vaga za mjerewe mase
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50400000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10509-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
814-1-1-16-4-9/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 12:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200178560003
Kontakt osoba: Edina [ahovi}
Telefon: (033) 725-200
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka "Ra~unara, komunikacijskih i storid` komponenti"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10740-16)

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE


825-1-1-424-4-291/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.8.2016. u 9:36
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
OP br. 89/16 Nabavka mazuta za termoelektranu za period
01.09.2016.-31.12.2018. god
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09135100-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10486-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
893-1-1-183-4-100/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 11:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Amina [uko
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2,3,4,5
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lijekovi VI iz razli~itih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika
KCUS-a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10784-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
893-1-1-112-4-103/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 9:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Alen Had`ihuseinovi}
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
9,10,11
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka filtera za klima/ventilacione sisteme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42000000-6

Broj 59 - Stranica 59

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10786-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
935-1-3-128-4-111/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 8:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200558710008
Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]
Telefon: (033) 492-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Hortikulturno ure|enje prostora Park {ume Hum
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45112711-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10515-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
986-1-1-235-4-254/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 12:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Almira Logo
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 2000017013-LOT 15 - Nabavka u`adi za nadzemne vodove za
potrebe elektrodistributivnih Podru`nica JP Elektroprivreda BiH
d.d.-Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31321100-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10618-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
986-1-1-154-4-255/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 12:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Dika ^olakovi}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme za rekonstrukciju blok transformatora br. 1 i 2 HE
Grabovica

Broj 59 - Stranica 60

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


50532200-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10708-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1151-1-3-31-4-25/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 14:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BOSANSKI PETROVAC
IDB/JIB: 4263145770004
Kontakt osoba: Alma Mehmedbegovi}-Kartal/Huse Juki}
Telefon: (037) 883-610
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na rekonstrukciji i izgradnji gradske vodovodne mre`evodovod Bi{}ani u op}ini Bosanski Petrovac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232151-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10623-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
1157-1-3-287-4-264/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.8.2016. u 11:55
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Zoran [ibalija
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova za uvo|ewe grijawa na elektri~nu energiju u ambulantu
MZ Ulice za potrebe Odjeqewa za zdravstvo i ostale usluge.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45331100-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10692-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1247-1-1-101-4-6/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 11:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4209080250003
Kontakt osoba: Tanja Kadi}
Telefon: (035) 307-700
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,3
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2

Petak, 12. 8. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka antirabi~ne vakcine, antirabi~nog seruma i serum antiviperinum
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10599-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1255-1-2-420-4-142/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 8:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Ru`a Zec
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-7121-1/16 od 03.06.2016. godine radi nabavke usluga za
dovo|enje u potpuno funkcionalno stanje MR sistema Siemens Magnetom
Avanto 1.5 T
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98390000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10754-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1344-1-3-13-4-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.8.2016. u 11:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA DONJI VAKUF
IDB/JIB: 4236222970006
Kontakt osoba: ADIS HABIB
Telefon: (030) 509-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Podne i zidne obloge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja sportskog poda - parketa u objektu Gradske sportske
dvorane u Donjem Vakufu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45432113-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10779-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1364-2-1-22-4-85/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 15:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MUP KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200220350006
Kontakt osoba: Vla~i} Sabina
Telefon: (033) 286-732
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pro{irenje stacioniranog radarskog sistema i sistema video nadzora na
podru~ju Kantona Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34970000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Ograni~eni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-10720-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1370-1-2-221-4-82/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 9:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: Sanja Romi}-Bajramovi}
Telefon: (033) 278-234
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,5
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
iznajmljivanje/odr`avanje softverskih licenci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10575-16)

Broj 59 - Stranica 61

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Specijalisti~ko odr`avanje sa zamjenom rezervnih dijelova dvoosovinskih
vagona za ugalj i lokomotiva u krugu TE "Tuzla", Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50221000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10677-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1405-1-1-148-4-268/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 8:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Adnan Osmovi}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za pumpna postrojenja bloka 4, 5 i 6
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42124290-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10730-16)

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


1405-1-1-166-4-261/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 7:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Potro{ni materijal i rezervni dijelovi za redovno odr`avanje elektri~nih
pogona i postrojenja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31680000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10580-16)

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


1426-1-3-96-4-74/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 15:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: ENISA HAMZI]
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija zgrade Slu`be za priklju~enja Tuzla, za potrebe Podru`nice
"Elektrodistribucija" Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45213100-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-10628-16)

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


1405-1-2-187-4-265/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.8.2016. u 8:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


136-1-1-235-8-48/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.8.2016. u 9:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200416170006
Kontakt osoba: Dejan Viloti}
Telefon: (033) 755-239

Broj 59 - Stranica 62

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja


Broj obavje{tenja: 136-1-1-235-3-39/16
Datum objave obavje{tenja: 27.6.2016.
(S2-10510-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
260-1-3-152-8-142/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 4.8.2016. u 11:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Anis Ba{i}, dipl.ing.gra|., tel 033 563 490 , fax 033 250 381,
e mail : anisb@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 260-1-3-152-3-131/16
Datum objave obavje{tenja: 18.7.2016.
(S2-10671-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-2-664-8-261/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.7.2016. u 12:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 565-1-2-664-3-250/16
Datum objave obavje{tenja: 20.7.2016.
(S2-10673-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-2-588-8-270/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 14:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 565-1-2-588-3-215/16
Datum objave obavje{tenja: 14.6.2016.
(S2-10674-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
668-1-3-33-8-41/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 16:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I
IZBJEGLICA
IDB/JIB: 4200750400004
Kontakt osoba: Meliha Krpi}, Alen Fazli}
Telefon: (033) 214-865
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 668-1-3-33-3-34/16
Datum objave obavje{tenja: 20.7.2016.
(S2-10642-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
750-1-1-36-8-30/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 4.8.2016. u 13:38
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE"
DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401723780003
Kontakt osoba: Sa{a Jasni}
Telefon: (051) 334-500
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 750-1-1-36-3-19/16
Datum objave obavje{tewa: 14.7.2016.
(S2-10688-16)

Petak, 12. 8. 2016.

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


867-1-1-90-8-62/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 12:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI
KLINI^KI CENTAR TUZLA
IDB/JIB: 4209390440007
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Telefon: (035) 303-300
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 867-1-1-90-3-50/16
Datum objave obavje{tenja: 1.7.2016.
(S2-10564-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
893-1-1-956-8-88/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.7.2016. u 12:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Lejla Hasibovi}
Telefon: (033) 298-520
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 893-1-1-956-3-352/15
Datum objave obavje{tenja: 16.11.2015.
(S2-10524-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
893-1-1-957-8-89/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.7.2016. u 12:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Lejla Hasibovi}
Telefon: (033) 298-520
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 893-1-1-957-3-353/15
Datum objave obavje{tenja: 16.11.2015.
(S2-10523-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
893-1-1-967-8-90/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.7.2016. u 12:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Lejla Hasibovi}
Telefon: (033) 298-520
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 893-1-1-967-3-365/15
Datum objave obavje{tenja: 24.11.2015.
(S2-10522-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1050-1-1-218-8-36/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 3.8.2016. u 11:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E @ELJEZNICE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200450270001
Kontakt osoba: Amela Mehi} dipl.ecc tel: 033/223-381, fax: 033-650-030
e-mail: amela.mehic@zfbh.ba
Telefon: (033) 657-313
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1050-1-1-218-3-35/16
Datum objave obavje{tenja: 2.8.2016.
(S2-10593-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1057-1-1-52-8-16/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 14:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE ORGANA I TIJELA
FBIH
IDB/JIB: 4200231120002

Petak, 12. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Kontakt osoba: Samir Murti}


Telefon: (033) 663-424
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1057-1-1-52-3-15/16
Datum objave obavje{tenja: 22.7.2016.
(S2-10630-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1241-1-3-73-8-45/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.8.2016. u 11:52
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Aleksandar Jankovi}
Telefon: (052) 751-540
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 1241-1-3-73-3-43/16
Datum objave obavje{tewa: 8.8.2016.
(S2-10665-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1242-1-1-2-8-5/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 12:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO SAOBRA]AJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200663690004
Kontakt osoba: Naida Kazagi}
Telefon: (033) 562-058
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1242-1-1-2-3-2/16
Datum objave obavje{tenja: 27.6.2016.
(S2-10653-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1345-1-2-52-8-34/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 11.8.2016. u 8:50
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" D.O.O. BANJA
LUKA
IDB/JIB: 4402955260002
Kontakt osoba: Tamara [obota i Ne|eqko Gaji}
Telefon: (051) 233-680
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 1345-1-2-52-3-29/16
Datum objave obavje{tewa: 8.7.2016.
(S2-10764-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1364-1-1-63-8-87/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.8.2016. u 16:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MUP KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200220350006
Kontakt osoba: Vla~i} Sabina
Telefon: (033) 286-732
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1364-1-1-63-3-61/16
Datum objave obavje{tenja: 10.6.2016.
(S2-10721-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1370-1-1-429-8-84/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 10:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: slobodanka draskovic
Telefon: (033) 278-234
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1370-1-1-429-3-74/16
Datum objave obavje{tenja: 13.7.2016.
(S2-10538-16)

Broj 59 - Stranica 63

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


1429-1-1-204-8-70/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.8.2016. u 14:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRODU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1429-1-1-204-3-59/16
Datum objave obavje{tenja: 21.7.2016.
(S2-10602-16)
JU "VODE SRPSKE" BIJELJINA
INVITATION FOR BIDDERS
Construction of Flood Protection Measures in Teslic and Kostajnica
JU Vode Srpske
The Bosnia and Herzegovina represented by the Ministry of Finance and
Treasury and Republika Srpska represented by the Ministry of Finance of
Republika Srpska (both hereinafter referred to as "the Borrower") has received a loan from the European Investment Bank - EIB (hereinafter referred to as "the Bank") - for financing the costs of the Project "Emergency
Flood Relief and Prevention - A" (hereinafter referred to as "Project"). This
Invitation for Bidders relates to the Contract "Construction of Flood Protection Measures in Tesli} and Kostajnica"which shall be signed and implemented by JU Vode Srpske (hereinafter referred to as "the Employer") and
refers to the Project Measure:
- PM949 - River bank revetment on Usora River, Teslic
- PM920 - Upgrading of major collector channel, Kostajnica
Description of the Contract:
The Employer invites firms to bid for the Contract to be funded from the proceeds of the EIB loan. The scope of the Contract shall be the procurement of
the works for the urgent measures 949 and 920.
Comoonentl: PM949 - River bank revetment on Usora River. Teslic
The aim of this component is to carry out rehabilitation/regulation works for
the Velika Ukrina River in Teslic, in order to provide effective protection
from flooding.
Usora River flows through the city centre of Teslic. Due to torrential flow
ofthe river, riverbanks are damaged and some houses are endangered. In addition, water intake for Destilerija factory was damaged. During the last
flood, 2014, river damaged larger section of riverbank in the length of 500 m
and flooded downstream part of the town. Therefore, rehabilitation and stabilization of the main riverbed should be implemented. Project covers regulation of Usora River on the three locations: i
- Location 1: River regulation downstream from the reconstructed
bridge on the road to i Banja Vru}ica, 95 m long.
- Location 2 and 3: Downstream from the bridge on the regional
route Tesli} - Te{anj:
- Riverbank protection of right bank. Erosion of the riverbank is
threatening the houses on the right side of the river. Length of
this riverbank protection is 210 m, including protection wall o

Riverbank protection of left bank 550 m long.

Reconstruction of the cascade (pipe for Water intake for


"Destilerija" is under this cascade).
The River have trapezoid shape. Work to be done shall have the following
main dimensions:
- Slope of the banks: 1:2
- Slope of the riverbed = 0.2%
- Longitudinal reinforced concrete retention wall for both sides of
the riverbed with dimensions of 0.4*1 m.
- Transversal beams connecting two retention walls at the bottom of
riverbed, with dimensions of 1.2/1.4*1.0*22.0 m.
- Sloping sides of the riverbed will be by a two layers, made of
geotextile and stone, dmin =25 cm.
Component 2 - PM920 - Upgrading of major collector channel,
Kostajnica
The aim of this Component is to river regulation of Tavija Brook in
Kostajnica.
The major collector channel in Kostajnica (the Tavija Brook) needs rehabilitation in order to protect approximately 100 houses and several commercial
buildings nearby from flooding.
The Tavija Brook will be regulated for the total length of 799 m starting from
downstream bridge (app 180 m downstream of this bridge) up to the upstream bridge in Tavija Settlement.
Regulation of riverbed is planned inreinforced concrete rectangular section.
There are four types of these sections with follovving dimensions:

Broj 59 - Stranica 64
-

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabave

Type 1: Open channel: Rectangular reinforced concrete channel


dimension 4.0*2.7m, from the chainage 0 + 200.00 + 0 + 227.00,
and 0+287.00 do 0+799.00; L = 539 m.
- Type 2: Open channel: Rectangular reinforced concrete channel
dimension 3.5*2.7m, from the chainage 0 + 247.00 + 0 + 282.00; L
= 35 m.
- Between PR12 and PR13 as well as PR15 and PR14_1 is planned
Type 1 to Type 2, i total length L=25m.
- Type 3: Closed channel: Rectangular reinforced concrete closed
channel from the station, dimension 4.0*2.7m (Chainage
0+085.18 to 0+200.00); L=114.82 m.
- Type 4: Open channel: Rectangular reinforced concrete channel
dimension 4.0*3.0 m (Chainage 0+000.00 to 0+085.18); L=85.18
m.
Slope ofthe riverbed = 0.85%
Period of implementation of contract:
It is anticipated that the Contract will start in November 2016 with a maximum duration of 12 months and Defects Notification Period shall be 12
months.
Selection criteria:
The following selection criteria must be satisfied by bidders to be qualified
for the award of Contract.
- Successful experience as main contractor in at least 1 project of a
nature and complexity similar to the proposed contract over the last
five (5)years, with a value of at least EUR 1,000,000 that have been
successfully and substantially completed
- Average annual turnover as main contractor (defined as billing for
work in progress and completed) over the last three(3) years of
minimum EUR 2,000,000.
- The Biddershall demonstrate that it has access to, or has available,
liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and/or other
financial means sufficient to meet the construction for a period of
three (3) months estimated at not less than EUR 650,000 equivalent taking into account the applicant's commitments to other contracts.
Award criteria:
The Contract will be awarded to the technically responsive and compliant
bid with the lowest evaluated price.

Petak, 12. 8. 2016.

Other information:
All firms are invited to participate in the bid.
Interested Biddersmay obtain further information from, and inspect the Bidding Documents at:
JU "VODE SRPSKE"
Bijeljina, Milo{a Obili}a 51, 76300 Bijeljina, Bosnia and Hercegovina
ph:+387 55 201 784; phx: +387 55 211 517, email: bijeljina@voders.org
Contact person: Milan Kiki}.
A complete set of Bidding Documents may be purchased on the submission
of an application to the above address, and upon payment of a non-refundable fee of BAM 200 to
Sberbank a.d. Banja Luka,
Branch Office Bijeljina, Majora Dragutina Gavrilovi}a 12 G, 76300
Bijeljina,
Bosnia and Hercegovina,
Number of bank account: 567-343-83000002-67
bearing the name of the project.
On request, against a faxed copy of the evidence of the remittance, the Bidding Documents may be sent by courier service if the transport is previously
ordered by the Bidderin his country. The Employerbears no responsibility
for the delivery in such a case.
A Bid Security for EUR 36,000 (or equivalent in BAM) fulfilling the conditions indicated in the Bidding Documents must accompany ali bids.
All bids must be delivered in closed envelopes bearing the mention "Bid for
Construction of Flood Protection Measures in Tesli} and Kostajnica" not
later than 14:00 on 4 October 2016 at the following addresses:
- JU "VODE SRPSKE" Bijeljina, Milo{a Obili}a 51, 76300
Bijeljina, Republika (Srpska, Bosnia and Herzegovina.
- Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management, Trg
Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosnia
and Herzegovina
Bids will be opened immediately in the presence of Bidders representatives who choose to attend.
(OSTALO-10573-16)

Cijena oglasa javne nabave, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH - Oglasnik javne nabave", je: sa`etak obavijesti 98,00 KM sa PDV - sa`etak
ispravke obavijesti 52,00 KM sa PDV. Cjenovnik se primjenjuje od 27. 11. 2014. godine. Pla}anje se vr{i po izdanom ra~unu u roku od 8 dana. Uplate se
vr{e u KM. Uplate se vr{e u korist ra~una: UNICREDIT BANK dd Sarajevo 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA dd Sarajevo
160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK AD Banja Luka, filijala Br~ko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK dd BiH Sarajevo
161-000-00071700-57, ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III. Prijem oglasa: JP NIO Slu`beni
list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III; Telefon: +387 (33) 722-049, 722-050; Faks: +387 (33) 722-074; E-mail: javne.nabavke@sllist.ba