You are on page 1of 248

XX

, 26. 2016. e

/Broj

63

Godina XX
Petak, 26. augusta/kolovoza 2016. godine
ISSN 1512-7508 -
ISSN 1512-7486 -
ISSN 1512-7494 -


948

16. (3)

2016. ("
", 101/15), 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 2.000,00
"
", , " . 2016".
2.
( )


,

" ",
.

3.
( )
," ", ,

.
4.
( )

" ".
03-02-2-629-83/16

05. 2016.

, . .
Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija
Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 2.000,00 KM Udruenju za ouvanje kulturne i
historijske batine "Don Juraj Gospodneti", Bosansko Grahovo,
za organiziranje kulturno-vjerske manifestacije "Dani sv. Ilije
2016".

63 - 2

lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo finansija
i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju
institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti na iro raun
Udruenja za ouvanje kulturne i historijske batine "Don Juraj
Gospodneti", Bosansko Grahovo.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Udruenje za ouvanje kulturne i historijske
batine "Don Juraj Gospodneti", Bosansko Grahovo, da dostavi
izvjetaj o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-83/16
5. augusta 2016. godine
Sarajevo

lan Predsjednitva BiH


Dr. Dragan ovi, s. r.

Na temelju lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu


institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 2.000,00 KM Udruzi za ouvanje kulturne i povijesne
batine "Don Juraj Gospodneti", Bosansko Grahovo, za
organiziranje kulturno-vjerske manifestacije "Dani sv. Ilije 2016".
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti na
iro raun Udruge za ouvanje kulturne i povijesne batine "Don
Juraj Gospodneti", Bosansko Grahovo.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Udruga za ouvanje kulturne i povijesne batine
"Don Juraj Gospodneti", Bosansko Grahovo, da dostavi izvjee
o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-83/16
5. kolovoza 2016. godine
Sarajevo

lan Predsjednitva BiH


Dr. Dragan ovi, v. r.

, 26. 8. 2016.
949

12. (1)
("
", . 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09,
59/09, 103/09, 87/12 6/13), 61.
(" ", . 32/02 102/09), 21. 23.

(" ", . 23/99, 21/03 33/03),
, 4.
, 23.05.2016. ,
VII
1.
( )


VII
( : ),
, ,
,
.
2.
( )
(1)

VII
( : VII -)
:
) (
: ),
) ,
) ( : ).
(2)

3. (2) .
(3) ,
,

, ,
.
(4)
.
3.
( )
(1) :
a)
( : ),


VII -
.
)

.
(2)

VII - :

, 26. 8. 2016.
a)


,
)

.
(3)


,
.
4.
(

)
(1)
,.
(2) :
a) ;
) ;
) ;
)
.
(3)
:
) /
;
) /
;
)

;
) ;
) /
)
;
) ;
) .
(4) (1)


.

.
(5)
,

, ,
, ,
.
(6)
,

.
(7) ,


( )

.
(8) ,

63 - 3.
5.
(

)
(1)
:
) ;
) ;
) (,
, ).
(2).
(3) :
a) ;
) ;
) ;
)

.
(4)

:
) (
);
)
;
) (
);
) .
(5) (2)


.

.
(6)
,

, ,
, ,
.
(7) ,

.
(8) ,

(
)
.
(9) ,


.

63 - 4

(1)

(2)

(3)

6.
( )


,
.


VII -
.
.

, 26. 8. 2016.


, .
7.
( )

" ".
-5-41-1-1589-11/16

1. 2016.

, . .

, 26. 8. 2016.

63 - 5

63 - 6

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 7

63 - 8

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 9

63 - 10

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 11

63 - 12

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 13

63 - 14

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 15

63 - 16

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 17

63 - 18

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 19

63 - 20

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 21

63 - 22

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

Na osnovu lana 12. stav (1) Zakona o ministarstvima i


drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik
BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09,
103/09, 87/12 i 6/13), lana 61. Zakona o upravi ("Slubeni
glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), lana 21. i 23. Zakona o
izbjeglicama iz BiH i raseljenim licima u BiH ("Slubeni glasnik
BiH", br. 23/99, 21/03 i 33/03), Komisija za izbjeglice i raseljena
lica BiH na osnovu zakljuaka sa 4. sjednice, koja je odrana
23.5.2016. godine, donosi

ODLUKU

O NAINU I PROCEDURAMA ODOBRAVANJA


SREDSTAVA UDRUENIH U FOND ZA POVRATAK BiH
NAMIJENJENIH ZA REALIZACIJU PRAVA IZ ANEKSA
VII. DEJTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odlukom o nainu i procedurama odobravanja sredstava
udruenih u Fond za povratak BiH namijenjenih za realizaciju
prava iz Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma (u
daljnjem tekstu: Odluka) definiraju se uesnici u provoenju
procedura, njihove uloge i odgovornosti, namjena sredstava, kao i
nain i postupak identifikacije prioriteta i odobravanja pomoi.
lan 2.
(Uesnici i uloge uesnika u provoenju procedura)
(1) U provoenju procedura odobravanja sredstava udruenih u
Fond za povratak BiH namijenjenih za realizaciju prava iz
Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma (u daljnjem
tekstu: Aneks VII. DMS-a) uestvuju:
a) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH (u
daljnjem tekstu: Ministarstvo),
b) Komisija za izbjeglice i raseljena lica,
c) Fond za povratak BiH (u daljnjem tekstu: Fond).
(2) Ministarstvo provodi javni poziv za prijavljivanje u svrhu
odabira projektnih prijedloga prema namjenama iz lana 3.
stav (2) ove odluke.
(3) Komisija za izbjeglice i raseljena lica u smislu njenih
zakonskih nadlenosti razmatra prijedlog Ministarstva i
donosi odluku o odobravanju i rasporedu sredstava, vodei
rauna o entitetskoj, regionalnoj i nacionalnoj
zastupljenosti.
(4) Fond je nadlean za finansijsku realizaciju projekata koje
odobri Komisija za izbjeglice i raseljena lica.
lan 3.
(Namjena sredstava)
(1) Ukupna sredstava udruena u Fond sastoje se od:
a) udruenih sredstava iz budeta institucija Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH), entiteta i Brko
Distrikta BiH u skladu sa sporazumima o udruivanju
sredstava za realizaciju Revidirane strategije za
provoenje Aneksa VII. DMS-a zakljuenim u
tekuoj i prethodnim godinama.
b) preostalih sredstava po osnovu uteda pri realizaciji
zajednikih projekata u prethodnom periodu.
(2) Sredstva udruena u Fond odobrena za realizaciju prava iz
Revidirane strategije za provoenje Aneksa VII. DMS-a
rasporeuju se u svrhu finansiranja:
a) projekata elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih
lica i povratnika,
b) projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne
infrastrukture na prostorima gdje ive raseljena lica i
povratnici.
(3) Tokom budetske godine Komisija za izbjeglice i raseljena
lica moe donijeti odluku o promjeni namjena ili

63 - 23

prestrukturiranja visine sredstava po pojedinim namjenama,


a u zavisnosti od stvarnih potreba u odreenom periodu ili
projektu.
lan 4.
(Procedura za odabir projektnih prijedloga za elektrifikaciju
stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika)
(1) S ciljem identifikacije potreba i prikupljanja projektnih
prijedloga za potrebe elektrifikacije, Ministarstvo izrauje i
oglaava javni poziv opinama i gradovima u BiH za
dostavu projektnih prijedloga u svrhu elektrifikacije
stambenih jednica povratnika i raseljenih lica.
(2) Javnim pozivom iz stava (1) ovog lana definiraju se:
a) pravo na prijavu;
b) izrada i nain dostavljanja prijave;
c) rok za dostavljanje prijave;
d) kriteriji za izbor prioritetnih projektnih prijedloga za
elektrifikaciju.
(3) Kriteriji za izbor prioritetnih projektnih prijedloga za
elektrifikaciju su:
a) ukupan broj objekata povratnika/raseljenih lica za
svaki kandidirani mikrolokalitet;
b) ukupan broj povratnika/raseljenih lica za svaki
kandidirani mikrolokalitet;
c) prosjena duina kontinuiranog stanovanja povratnika
raunajui od dana povratka do podnoenja prijave na
javni poziv;
d) iznos traenih sredstava po objektu;
e) iznos sredstava po povratniku/raseljenom licu;
f)
ukupan iznos traenih sredstava po svakom
kandidiranom mikrolokalitetu;
g) sufinansiranje projektnog prijedloga;
h) neminiranost podruja elektrifikacije.
(4) Sastavni dio ove odluke i javnog poziva iz stava (1) ovog
lana je aplikacioni formular kojim se propisuje vrsta i
nain prezentacije podataka relevantnih za dodjelu pomoi.
Korektno popunjen i dostavljen aplikacioni formular smatra
se projektnim prijedlogom.
(5) Na osnovu podataka prezentiranih projektnim prijedlogom,
Ministarstvo e putem svojih regionalnih centara, po
potrebi, provoditi terensku kontrolu navedenih podataka, te
ih evidentirati, sistematizirati i analizirati.
(6) S ciljem izrade prijedloga liste prioritetnih projektnih
prijedloga, Ministarstvo imenuje lanove Komisije za
odabir prioritetnih projektnih prijedloga elektrifikacije.
(7) Na osnovu kriterija iz ove odluke i javnog poziva, Komisija
za odabir prioritetnih projektnih prijedloga elektrifikacije
izradit e evaluacijsku skalu (bodovna lista kriterija) i u
skladu s njom vrednovati projektne prijedloge.
(8) Nakon vrednovanja projektnih prijedloga, Komisija za
odabir prioritetnih projektnih prijedloga elektrifikacije
izrauje prijedlog liste prioritetnih projektnih prijedloga i
dostavlja Komisiji za izbjeglice i raseljena lica u svrhu
donoenja odluke o izboru i finansiranju projektnih
prijedloga elektrifikacije.
lan 5.
(Procedura za odabir projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju
komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje ive
raseljena lica i povratnici)
(1) Projektni prijedlozi za obnovu i izgradnju komunalne i
socijalne infrastrukture naroito se odnose na:
a) saniranje putne infrastrukture;
b) vodosnabdijevanje i kanalizaciju;
c) saniranje socijalne infrastrukture (ambulante, kole,
domovi kulture i vjerski objekti).

63 - 24
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Ministarstvo izrauje i objavljuje javni poziv opinama i


gradovima za dostavljanje projektnih prijedloga u obnovi i
izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima
gdje ive raseljena lica i povratnici.
Javnim pozivom iz stava (2) ovog lana definiraju se:
a) pravo na prijavu;
b) izrada i nain dostavljanja prijave;
c) rok za dostavljanje prijave;
d) kriteriji za izbor prioritetnih projektnih prijedloga za
obnovu i izgradnju komunalne i socijalne
infrastrukture;
Kriteriji za izbor prioritetnih projektnih prijedloga za
obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture su:
a) broj direktnih korisnika (porodice povratnika i
raseljenih lica);
b) iznos traenih sredstava po projektnom prijedlogu;
c) finansijska vrijednost po korisniku projekta (po
porodici povratnika ili raseljenih lica);
d) sufinansiranje projektnog prijedloga.
Sastavni dio ove odluke i javnog poziva iz stava (2) ovog
lana je aplikacioni formular kojim se propisuje vrsta i
nain prezentacije podataka relevantnih za dodjelu pomoi.
Korektno popunjen i dostavljen aplikacioni formular smatra
se projektnim prijedlogom.
Na
osnovu
podataka
prezentovanih
projektnim
prijedlogom, Ministarstvo e putem svojih regionalnih
centara, po potrebi, provoditi terensku kontrolu navedenih
podataka, te ih evidentirati, sistematizirati i analizirati.
S ciljem izrade prijedloga liste prioritetnih projektnih
prijedloga, Ministarstvo imenuje Komisiju za odabir
prioritetnih projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju
komunalne i socijalne infrastrukture.
Na osnovu kriterija iz ove odluke i javnog poziva, Komisija
za odabir prioritetnih projektnih prijedloga za obnovu i

, 26. 8. 2016.

izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture izradit e


evaluacijsku skalu (bodovna lista kriterija) i u skladu s njom
vrednovati projektne prijedloge.
(9) Nakon vrednovanja projektnih prijedloga, Komisija za
odabir prioritetnih projektnih prijedloga za obnovu i
izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture izrauje
prijedlog liste prioritetnih projektnih prijedloga i dostavlja
Komisiji za izbjeglice i raseljena lica u svrhu donoenja
odluke o izboru i finansiranju projektnih prijedloga obnove
i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture.
lan 6.
(Monitoring i izvjetavanje)
(1) S realizatorima odabranih projekata bit e sainjeni
sporazumi o saradnji kojim se utvruju prava i obaveze
uesnika, ukljuujui periodino i zavrno izvjetavanje.
(2) Ministarstvo putem nadlenih regionalnih centara provodi
monitoring nad svim odobrenim projektima za realizaciju
prava iz Aneksa VII. DMS-a koji se finansiraju iz Fonda.
Izvjetaje o monitoringu Ministarstvo dostavlja Komisiji.
(3) Fond putem Ministarstva dostavlja Komisiji za izbjeglice i
raseljena lica finansijske izvjetaje o realizaciji sredstava za
finansiranje odobrenih projekata, koja kontrolira utroak
sredstava.
lan 7.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Slubenom glasniku BiH".
Broj K-5-41-1-1589-11/16
Predsjednik Komisije
1. augusta 2016. godine
Mato Jozi, s. r.
Sarajevo

, 26. 8. 2016.

63 - 25

63 - 26

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 27

63 - 28

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 29

63 - 30

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 31

63 - 32

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 33

63 - 34

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 35

63 - 36

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 37

63 - 38

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 39

63 - 40

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 41

63 - 42

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 43

63 - 44

Na temelju lanka 12. stavka (1) Zakona o ministarstvima i


drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik
BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09,
103/09, 87/12 i 6/13), lanka 61. Zakona o upravi ("Slubeni
glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), te l. 21. i 23. Zakona o
izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH ("Slubeni
glasnik BiH", br. 23/99, 21/03 i 33/03), Povjerenstvo za
izbjeglice i raseljene osobe BiH na temelju zakljuaka s 4.
sjednice, odrane 23.5.2016. godine, donosi

ODLUKU

O NAINU I PROCEDURAMA ODOBRAVANJA


SREDSTAVA UDRUENIH U FOND ZA POVRATAK BiH
NAMIJENJENIH ZA REALIZACIJU PRAVA IZ ANEKSA
VII. DAYTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odlukom o nainu i procedurama odobravanja sredstava
udruenih u Fond za povratak BiH namijenjenih za realizaciju
prava iz Aneksa VII. Daytonskog mirovnog sporazuma (u
daljnjem tekstu: Odluka) utvruju se sudionici u provoenju
procedura, njihove uloge i odgovornosti, namjena sredstava, kao i
nain i postupak identificiranja prioriteta i odobravanja pomoi.
lanak 2.
(Sudionici i uloge sudionika u provoenju procedura)
(1) U provoenju procedura odobravanja sredstava udruenih u
Fond za povratak BiH namijenjenih za realizaciju prava iz
Aneksa VII. Daytonskog mirovnog sporazuma (u daljnjem
tekstu: Aneks VII. DMS-a) sudjeluju:
a) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH (u
daljnjem tekstu: Ministarstvo),
b) Povjerenstvo za izbjeglice i raseljene osobe,
c) Fond za povratak BiH (u daljnjem tekstu: Fond).
(2) Ministarstvo objavljuje javni poziv za prijavu u svrhu
odabira projektnih prijedloga prema namjenama iz lanka 3.
stavka (2) ove Odluke.
(3) Povjerenstvo za izbjeglice i raseljene osobe, u smislu
njegovih zakonskih nadlenosti, razmatra prijedlog
Ministarstva i donosi odluku o odobravanju i rasporedu
sredstava, vodei rauna o entitetskoj, regionalnoj i
nacionalnoj zastupljenosti.
(4) Fond je nadlean za financijsku realizaciju projekata koje
odobri Povjerenstvo za izbjeglice i raseljene osobe.
lanak 3.
(Namjena sredstava)
(1) Ukupna sredstava udruena u Fondu sastoje se od:
a) udruenih sredstava iz prorauna institucija Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH), entiteta i Brko
Distrikta BiH, sukladno sporazumima o udruivanju
sredstava za realizaciju Revidirane strategije za
provedbu Aneksa VII. DMS-a zakljuenih u tekuoj i
prethodnim godinama,
b) preostalih sredstava po osnovi uteda u provedbi
zajednikih projekata u proteklome razdoblju.
(2) Sredstva udruena u Fond odobrena za ostvarivanje prava iz
Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII. DMS-a
rasporeuju se u svrhu financiranja:
a) projekata elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih
osoba i povratnika,
b) projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne
infrastrukture na prostorima u kojima ive raseljene
osobe i povratnici.
(3) Tijekom proraunske godine Povjerenstvo za izbjeglice i
raseljene osobe moe donijeti odluku o promjeni namjene

, 26. 8. 2016.

ili prestrukturiranju visine sredstava po pojedinim


namjenama, ovisno o stvarnim potrebama u odreenom
razdoblju ili projektu.
lanak 4.
(Procedura odabira projektnih prijedloga za elektrifikaciju
stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika)
(1) U cilju identificiranja potreba i prikupljanja projektnih
prijedloga za potrebe elektrifikacije, Ministarstvo izrauje i
objavljuje javni poziv opinama i gradovima u BiH za
dostavu projektnih prijedloga u svrhu elektrifikacije
stambenih jednica povratnika i raseljenih osoba.
(2) Javnim pozivom iz stavka (1) ovoga lanka odreuju se:
a) pravo na prijavu;
b) izrada i nain dostave prijave;
c) rok za dostavu prijave;
d) kriteriji za odabir prioritetnih projektnih prijedloga za
elektrifikaciju.
(3) Kriteriji za odabir prioritetnih projektnih prijedloga za
elektrifikaciju su:
a) ukupan broj objekata povratnika/raseljenih osoba za
svaku kandidiranu mikrolokaciju;
b) ukupan broj povratnika/raseljenih osoba za svaku
kandidirani mikrolokaciju;
c) prosjena
duina
kontinuiranog
stanovanja
povratnika, raunajui od dana povratka do
podnoenja prijave na javni poziv;
d) iznos traenih sredstava po objektu;
e) iznos sredstava po povratniku/raseljenoj osobi;
f)
ukupan iznos traenih sredstava po svakoj
kandidiranoj mikrolokaciji;
g) sufinanciranje projektnog prijedloga;
h) neminirano podruje elektrifikacije.
(4) Sastavni dio ove Odluke i javnog poziva iz stavka (1) ovoga
lanka je prijavni obrazac kojim se propisuju vrsta i nain
predoavanja podataka bitnih za dodjelu pomoi. Pravilno
popunjen i dostavljen prijavni obrazac smatra se projektnim
prijedlogom.
(5) Na temelju podataka predoenih u projektnom prijedlogu,
Ministarstvo e putem svojih regionalnih centara, po
potrebi, obavljati terensku kontrolu navedenih podataka te
ih evidentirati, sistematizirati i analizirati.
(6) U cilju izrade prijedloga liste prioritetnih projektnih
prijedloga, Ministarstvo imenuje lanove Povjerenstva za
odabir prioritetnih projektnih prijedloga elektrifikacije.
(7) Na temelju kriterija iz ove Odluke i javnog poziva,
Povjerenstvo za odabir prioritetnih projektnih prijedloga
elektrifikacije izradit e evaluacijsku ljestvicu (bodovna
lista kriterija) i prema spomenutoj ljestvici vrednovati
projektne prijedloge.
(8) Nakon to vrednuje projektne prijedloge, Povjerenstvo za
odabir prioritetnih projektnih prijedloga elektrifikacije
izrauje prijedlog liste prioritetnih projektnih prijedloga i
dostavlja ga Povjerenstvu za izbjeglice i raseljene osobe u
svrhu donoenja odluke o odabiru i financiranju projektnih
prijedloga elektrifikacije.
lanak 5.
(Procedura odabira projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju
komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima u kojima ive
raseljene osobe i povratnici)
(1) Projektni prijedlozi za obnovu i izgradnju komunalne i
socijalne infrastrukture naroito se odnose na:
a) saniranje putne infrastrukture;
b) vodoopskrbu i kanalizaciju;
c) saniranje socijalne infrastrukture (ambulante, kole,
domovi kulture i vjerski objekti).

, 26. 8. 2016.
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Ministarstvo izrauje i objavljuje javni poziv opinama i


gradovima za dostavu projektnih prijedloga u obnovi i
izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima
u kojima ive raseljene osobe i povratnici.
Javnim pozivom iz stavka (1) ovoga lanka odreuju se:
a) pravo na prijavu;
b) izrada i nain dostave prijave;
c) rok za dostavu prijave;
d) kriteriji za odabir prioritetnih projektnih prijedloga za
obnovu i izgradnju komunalne i socijalne
infrastrukture.
Kriteriji za odabir prioritetnih projektnih prijedloga za
obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture su:
a) broj izravnih korisnika (obitelji povratnika i raseljenih
osoba);
b) iznos traenih sredstava po projektnom prijedlogu;
c) financijska vrijednost po korisniku projekta (po
obitelji povratnika ili raseljenih osoba);
d) sufinanciranje projektnog prijedloga.
Sastavni dio ove Odluke i javnog poziva iz stavka (2) ovoga
lanka je prijavni obrazac kojim se propisuju vrsta i nain
predoavanja podataka bitnih za dodjelu pomoi. Pravilno
popunjen i dostavljen projavni obrazac smatra se
projektnim prijedlogom.
Na temelju podataka predoenih u projektnom prijedlogu,
Ministarstvo e putem svojih regionalnih centara, po
potrebi, obavljati terensku kontrolu navedenih podataka te
ih evidentirati, sistematizirati i analizirati.
U cilju izrade prijedloga liste prioritetnih projektnih
prijedloga, Ministarstvo imenuje lanove Povjerenstva za
odabir prioritetnih projektnih prijedloga za obnovu i
izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture.
Na temelju kriterija iz ove Odluke i javnog poziva,
Povjerenstvo za odabir prioritetnih projektnih prijedloga za

63 - 45

obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture


izradit e evaluacijsku ljestvicu (bodovna lista kriterija) i
prema spomenutoj ljestvici vrednovati projektne prijedloge.
(9) Nakon to vrednuje projektne prijedloge, Povjerenstvo za
odabir prioritetnih projektnih prijedloga za obnovu i
izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture izrauje
prijedlog liste prioritetnih projektnih prijedloga i dostavlja
ga Povjerenstvu za izbjeglice i raseljene osobe u svrhu
donoenja odluke o odabiru i financiranju projektnih
prijedloga obnove i izgradnje komunalne i socijalne
infrastrukture.
lanak 6.
(Nadzor i izvjeivanje)
(1) S realizatorima odabranih projekata sastavit e se
sporazumi o suradnji kojima se utvruju prava i obveze
sudionika, ukljuujui periodino i zavrno izvjeivanje.
(2) Ministarstvo putem nadlenih regionalnih centara nadzire
sve odobrene projekte za realizaciju prava iz Aneksa VII.
DMS-a koji se financiraju iz Fonda. Ministarstvo dostavlja
izvjea o nadzoru Povjerenstvu.
(3) Fond putem Ministarstva dostavlja financijska izvjea o
realizaciji sredstava za financiranje odobrenih projekata
Povjerenstvu za izbjeglice i raseljene osobe, koje obavlja
kontrolu utroka sredstava.
lanak 7.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
"Slubenom glasniku BiH".
Broj K-5-41-1-1589-11/16
1. kolovoza 2016. godine
Predsjednik Povjerenstva
Sarajevo
Mato Jozi, v. r.

63 - 46

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 47

63 - 48

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 49

63 - 50

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 51

63 - 52

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 53

63 - 54

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 55

63 - 56

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 57

63 - 58

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 59

63 - 60

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 61

63 - 62

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 63

63 - 64

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.


-
950


, 05-28-2-318-16/15 14.
2015. ,

.

(" ",
87/12)
(" ", 98/15),
.


( )
I -
1.
()
(1)
-,
,
,

.
(2) ,
, ,
,
.
(3)

.
2.
()

,
- :
"" ,

(" ", . 7/02, 13/03,
76/09 1/11),
" "

(" ", . 35/04
76/09),
" -"

(" ",
35/04),
" "
- ,
""
,
""
,
""
,
""

,
""

,
,

63 - 65

""

,
""
,

,
,
"" /
,
""
,
" " ,

, ,
" ", ,
, ,
,
,
" "
-,
, ,
,
""

,
" "
4.
,
""
,
" "

,
""
,
""
,
" " ,,
" "

.
3.
()
(1) -


,
,
,

,

,

.

63 - 66
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
-
-, .

-

.


-


.


. ,,
.


.

,
-.
4.
( )
:
a) ,
b)
,
c) .
(1) ,

, :
a)
,
b) ,
c)
1 MW,
d)
1 MW.
5.
( )
,
40 .

.
,
,
,
, , :
a) 25 ,
b)
,
c)
,
d)
,
e) 25
, 30 ,

f)

, 26. 8. 2016.

25
, 30 ,
g)
.
(4)
-

,
,
.
(5) ()

,
,
,
.
(6)

.
(7) (6)
.
II -

6.
( )
:
a) "

"
,,
b)
- "
"
,


,
c) -

,

,
d)
-


,
e)
-
" " ...
,
f)

-
.
7.
( )
(1) ,
-.
(2)
-.
(3) ,
,

, 26. 8. 2016.

,
.

-.

.
(4)

-.
(5)
,

- .
(6)

. (3) (4) .
(7)
,
.
(8)


,
.
8.
( )
(1) 30

.
(2) ,

.
(3) , ,
(2) ,

.
(4)
(3) ,
.
(5)
-.
9.
( )
(1)
,
,
, , ,


, .
(2) -
(1)
.
III -
10.
( )
(1) ,

,
.
(2)
,

.

(3)

63 - 67


.
(4)

.
11.
( )
(1)

.
,
.
(2) (1) ,
,

-.
(3)


.
12.
( )

- -
,
.
13.
( )
(1)
8. ,
,
.
(2) (1)

, -
.
(3)
.
(4)
.
(5)
.
14.
( )
(1)

-.
(2) ,
.
15.
( )

.
16.
( )
(1) ,
.
(2)

.
, ,

.

63 - 68
(3)

,

.
(4)
-.
(5)
,
.
(6) (5) , ,
.

56. .
17.
( )
(1)

-.
(2)
.
(3) ,
(5) 5. ,
,
.

,
.
IV -
18.
( )
(1)
-,
:
a) ,
b) ,
c) ,
d) ,
e)


,
f)
,
g)
,
h)

,
i)


,
j),

,
k)

(


),
l)

,
m)
,

n)

, 26. 8. 2016.


-
-,
,
o) ,
,
.
(2)
,
60 .
19.
(
)

, 18.
, :
a),
b)
,,
c) -
,
d)
/
,
e)


,
f)

,
g)

,
h)

,
i)

,
j)

,

,
k)

,
l)

,
m)


.

, 26. 8. 2016.

20.
(
)

,
18. ,
:
a)
,
b)


,
c)

,
d)

,
e)


,
f)


,
g) a


,
h)
,
i).
21.
(
)

,
18. ,
:
a) ,
-, -
-,


,
b) ,
c)
/
5%,
d)


(
),
e)
,
f)

63 - 69

(
).
22.
(

)

,
18. ,
:
a)
,
b)
,
c) / .
23.
(
)

,
18. ,
:
a)
,
b) ,
c)
,
d)
,
e)

,
f)

,
g)
,
h)


.
24.
(
)

,
18. ,
:
a)
,
b) ,
c)
,
d)
,
e) ,
,
,
,
.
25.
( )
(1)

63 - 70

,
.
(2) ,

, .
(3)

.
(4)
,

,
.
(5)
.
V -
26.
( )
(1)
, ,
:
a) ,
,
b) ,
c) ,
d) ,
e) ,
f)
,
g)
, ,
,
h)
.
(2) (1) ,

:
a)
,

,
b)

,


,
c) , ,


,


,
d)
,
e)
, ,
,
f)
/

,
g)

h)

, 26. 8. 2016.,
i)


,
j),
k) ,
l)

,
m)

,

,
n)

,
o)
.
27.
( )

26. ,

.
28.
(
)

:
a)


,
b)
,
c)
/
,
,
.
29.
(
).
30.
(
)

:
a)


,
b)
,
c)
e ,
d)
,

, 26. 8. 2016.
e)- -

-.
31.
(
)


:
a)


,
b)
,
c)
,
d)
.
32.
(
)

:
a)

,
b)
,
c)
,
d)

,
e)

,
f)


.
33.
(
)

:
a)

,
b)
,
c)
,
d)
,
e)

.
34.
( )

:
a) ,

,

b)

63 - 71


,
c)
,
d)


,
e)
,

,
f),
,
g)


,
h)

,
i)

, ,
j)


- ,
k)
.
VI -
35.
( )
(1)
-.
(2)
.
36.
( )
:
a) ,
b) ,
c) ,
d) ,
e) ,
f)
.
37.
( )
,
:
a)


,
b)
,

-

,
c)

63 - 72
d),
e) ,
f)

,
g) ,
h)

,
i)
o
,
j)

-,
k) -,
,
l)

-,
m)

,
n) -

,
o) ,
p)
,
-.
38.
(
)
-.
39.
( )
. 37. 38. ,
,
:
a)


,
b) o ,
c) o ,
,
d)

( )
,
e) o
,


,
f)

,
g)
,
,

h)

, 26. 8. 2016.

,
i),
j)
,
,
,


, -,
,
k)

,
l)


,
,
,

,
m)
, (
)
, ,
,
n)
,
o) ,


,

,
p) o
-
,
r)

,
s)


-.
40.
(
)
. 37. 38. ,

,
:
a)


,
b) o ,
c) o ,
,
d)

( )
,
e)
,

, 26. 8. 2016.


,
f)

,
g) ,
,
,

-,
h)
,
i)

,
j)
,
k)
,
l)

,
m)
,
n)

,
o)

,
p).
41.
(
)
37. ,
,
:
a)

,
b)
o

,
,
c)
-
,
,
,
d)

,
e) ,
f)

.
42.
(
)
37. ,

,
:
a)
,
b)
,

63 - 73

-,
,
c)
,
d)

,
e)
.
43.
(
)
37. ,

, :
a)
,
b)

,
c)

,
d)
,
e)
,
f)

,
g)

,
h)


,
i),
j)
o
, ,
-
,
k)

-,
l)

,


.
44.
(
)
37. ,

, :
a)

,
b)
,

63 - 74
c)

,
d)


,

e)
, ,
f)


,
g)

,
,
h)
/

,
.
VII -

45.
( )


-,
:
a)
,
b) ,
c) ,
d)/

,
e)


,
,
f)

,
g) ,
o
,
h)

,
i)
,

,
j)

, /

,

k)
l)

, 26. 8. 2016.

,
,
,
m) /


,
n) /
,
,
o) .
46.
( )
(1)

-.
(2)
:
a) ,


,
b) ,


,
c)

,
d)

,
e)
,
,

f)

,
g)

,
h)

,
i)
,

,
j).
47.
( )

, :
a)
46.
,
b)

,
c)
,

, 26. 8. 2016.
d)
,
e)
,
f)

/
,
g) ,
,
)
,
h) -
,

-,
i)

,

,

,
j)

,
k)

, ,
,
l)


,
,
m)
-.
VIII -
48.
( )
(1)
,
120 .

.
(2)

. ,

-
,
.
-.
(3) (1)


30
.

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

63 - 75


,
,
,
,
.
49.
(a )

,

..
,

,
.
- .

.
(1)
, :
a) ,
b)
,
c) ,
,
,
d)
,
e) ,
f)


(, , ),
g)
,
h)

,
i)

,
j)
-,
k) .

,


.
e ee ee e e ,
ee e
e -
,
.


,
- 31.
.
50.
( )

63 - 76

(2)

(3)
(4)
(5)

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)


-.
.
-

-.

.,
.
51.
( )

,
:
a) ,
b) ,
-,
:
1)
,
2)
-, -,


,
3)
-, -,


,
4)
,

,

,
5) ,


-,
6)

-..

.

,
.

,

,
-
,

, 26. 8. 2016.


.
(6)
-
.
(7)

(1)
) 6) .
(8) (1) ) (7)
.
(9)

12 .
(10)
.
52.
( )

,
,
,

, ,
.
53.
( )
(1) , ,
,
,
,
-. ,

-
- .
(2) ,


.
(3)
-
.
(4)
.

.
(5) , ,
.
IX -
54.
( )
(1) .
(2)
.
(3) :
a) ,
b) ,
c) ,
d) ,
e) ,
f)
,
g) ,
,
h) ,
i)
(7) 49. ,

, 26. 8. 2016.
j)


52. .
(4) ,
:
a) ,
b) ,
c) ,
d) ,
e) ,
f)
,
g) , ,
, .
(5) (4)
-.
(6)
- :
a)
-,
b) ,
c) .
55.
( )
(1)
, ,
,
.
-

.
(2)
-.
56.
( )
(1)
" ",
"
".
(2) (1)
-.
X -

57.
( )
(, , )
.
58.
( )
(1)

-,

-
.
(2)
:
a) ,
b) ,

63 - 77

c) ,
d) ,
e) .
(3)

-.
59.
()


-.
XI -
60.
( )
(1)

.
(2) -
-
.
(3)


.
(4)
,
-.
(5)

,
.
(6)

.
61.
()
(1)
, ,
.
(2)

,
.
(3) ,
,

.
(4)
51. , .
.
XII -
62.
( )
(1) - ,
, ,
, ,
.
(2) (1)

60 .
(3) , -
.

63 - 78

XIII -
63.
( )
,
(" ",
38/05),

("
", 5/11)


(" ", . 75/06
101/08).
64.
(a a)
(1)

.
(2)

31. 2016.
."
65.
( -)
(1) .
(2)
,
.
66.
( )

" ".
05-02-2-236-1/16

12. 2016.

, . .
Na osnovu Zakljuka Dravne regulatorne komisije za
elektrinu energiju, broj 05-28-2-318-16/15 od 14. decembra
2015. godine, Sekretar u Dravnoj regulatornoj komisiji za
elektrinu energiju utvrdio je Preieni tekst Pravilnika o
licencama.
Preieni tekst Pravilnika o licencama obuhvata Pravilnik
o licencama ("Slubeni glasnik BiH", broj 87/12) i Pravilnik o
izmjenama i dopunama Pravilnika o licencama ("Slubeni
glasnik BiH", broj 98/15), a u kojima je naznaen dan njihovog
stupanja na snagu.

PRAVILNIK

O LICENCAMA
(Preieni tekst)
I. OPE ODREDBE
(1)

(2)

lan 1.
(Predmet)
Ovim pravilnikom se definiraju postupak i kriteriji za
izdavanje licenci od strane DERK-a, ukljuujui postupak
podnoenja zahtjeva, pregleda zahtjeva i izdavanja licenci,
kao i sutinske kriterije za odobravanje ili odbijanje
zahtjeva za dodjelu licence i sadraj i uvjete licence.
Pravilnikom se definira i nain izmjene, suspenzije i
ukidanja licence, kao i postupci kod prodaje, dodjeljivanja,
iznajmljivanja ili prijenosa licence na neki drugi nain.

(3)

, 26. 8. 2016.

Postupak izdavanja licence je javan i vodi se u skladu sa


objektivnim i javnosti poznatim kriterijima na
nediskriminirajui i transparentan nain.
lan 2.
(Definicije)
Definicije i skraenice koje se koriste u ovom pravilniku,
ukljuujui i one iz Zakona i Poslovnika o radu DERK-a su
sljedee:
"Zakon" oznaava Zakon o prijenosu, regulatoru i
operatoru sistema elektrine energije u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11),
"Zakon o osnivanju Elektroprijenosa" oznaava Zakon o
osnivanju Kompanije za prijenos elektrine energije u Bosni i
Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", br. 35/04 i 76/09),
"Zakon o osnivanju NOS-a" oznaava Zakon o osnivanju
Nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i
Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj 35/04),
"Pravilnik o javnim raspravama" oznaava pravilnik
DERK-a po komu se vode javne rasprave,
"DERK" oznaava Dravnu regulatornu komisiju za
elektrinu energiju,
"FERK" oznaava Regulatornu komisiju za energiju u
Federaciji Bosne i Hercegovine,
"RERS" oznaava Regulatornu komisiju za energetiku
Republike Srpske,
"NOS" oznaava Nezavisnog operatora sistema za
upravljanje radom prijenosnog sistema u Bosni i Hercegovini,
"Prijenos" oznaava transport elektrine energije preko
visokonaponskog povezanog sistema za isporuku krajnjim
korisnicima, distribucijama i susjednim elektroenergetskim
sistemima,
"Distribucija" oznaava prenoenje elektrine energije
kroz distributivne sisteme srednjeg i niskog napona s ciljem njene
isporuke kupcima,
"Proizvodnja" oznaava proizvodnju elektrine energije u
hidroelektranama, termoelektranama i drugim elektranama koje
su prikljuene na prijenosnu ili distributivnu mreu, kao i
proizvodnju za vlastite potrebe,
"Snabdijevanje" oznaava isporuku i/ili prodaju elektrine
energije kupcima,
"Trgovina" oznaava kupovinu i prodaju elektrine
energije,
"Meunarodna trgovina" oznaava kupovinu, prodaju ili
isporuku elektrine energije gdje je jedno od mjesta kupovine,
prodaje ili isporuke van Bosne i Hercegovine,
"Obaveza javne usluge" oznaava obavezu energetskih
subjekata da odreene energetske djelatnosti obavljaju kao javnu
uslugu dostupnu svim kupcima na odreenom podruju uz
ispunjavanje odreenih standarda koji se mogu odnositi na
sigurnost, kontinuitet i kvalitet snabdijevanja, cijene isporuke,
zatitu okoline, ukljuujui energetsku efikasnost, proizvodnju iz
obnovljivih izvora i klimatske promjene,
"Javna rasprava" oznaava bilo koju raspravu
organiziranu od DERK-a, otvorenu za prisustvo javnosti, a koja
moe biti opa, formalna ili tehnika rasprava,
"Licenca" oznaava dokument izdat od DERK-a koji licu
kome je izdata daje ovlatenje da obavlja djelatnost navedenu u
licenci pod uvjetima propisanim uvjetima za koritenje licence,
"Vlasnik licence" oznaava lice koje posjeduje najmanje
jednu od licenci definiranih u lanu 4. ovog pravilnika,
"Lice" oznaava fiziko ili pravno lice bilo kojeg oblika
svojine i organiziranja,
"Podnosilac zahtjeva" oznaava lice koje podnosi zahtjev
za izdavanje licence u skladu sa ovim pravilnikom i Zakonom,
"Trgovac" oznaava pravno lice koje se bavi trgovinom
elektrine energije,

, 26. 8. 2016.

"Snabdjeva" oznaava pravno lice koje se bavi


snabdijevanjem,
"Dozvola za izgradnju" oznaava akt koji izdaje DERK, a
kojim se pravnom ili fizikom licu dozvoljava izgradnja novog
elektroenergetskog objekta ili znaajna rekonstrukcija postojeeg
elektroenergetskog objekta za proizvodnju elektrine energije na
podruju Brko Distrikta BiH, i
"Znaajna rekonstrukcija" oznaava rekonstrukciju
elektroenergetskog objekta za proizvodnju elektrine energije
kojom se mijenja snaga tog objekta.
lan 3.
(Licenciranje)
(1) Odgovarajuu licencu izdatu od DERK-a u skladu sa
zakonom i ovim Pravilnikom mora posjedovati pravno ili
fiziko lice koje obavlja djelatnost prijenosa elektrine
energije, nezavisnog operatora sistema, meunarodne
trgovine elektrinom energijom, kao i pravno ili fiziko lice
sa sjeditem u Brko Distriktu BiH za obavljanje djelatnosti
distribucije, javnog snabdjevanja kupaca elektrinom
energijom i trgovine i snabdijevanja elektrinom energijom
na teritoriji BiH, te pravno ili fiziko lice koje ima
proizvodni kapacitet u Brko Distriktu BiH za djelatnost
proizvodnje elektrine energije.
(2) Na podruju Brko Distrikta BiH djelatnosti trgovine i
snabdijevanja elektrinom energijom moe obavljati i
pravno ili fiziko lice koje posjeduje odgovarajuu licencu
izdatu od RERS-a ili FERK-a, u skladu sa njihovim
nadlenostima.
(3) Licenca za trgovinu i snabdijevanje elektrinom energijom
na teritoriji BiH izdata od DERK-a licu sa sjeditem u
Brko Distriktu BiH vai na teritoriji BiH.
(4) Pravno ili fiziko lice duno je da pribavi dozvolu za
izgradnju elektroenergetskog objekta od DERK-a prije
rekonstrukcije
poetka
izgradnje
ili
znaajne
elektroenergetskog objekta za proizvodnju elektrine
energije na podruju Brko Distrikta BiH.
(5) DERK e razmotriti zahtjev za izdavanje licence u skladu
sa kriterijima navedenim u Zakonu i ovom pravilniku. U
tumaenju ovih kriterija, DERK e djelovati u pravcu
stvaranja uvjeta za neogranienu i slobodnu trgovinu i
kontinuirano snabdijevanje elektrinom energijom po
definiranom standardu kvaliteta za dobrobit graana BiH, i
kreiranja trita elektrine energije.
(6) Podnosilac zahtjeva za izdavanje licence ima obavezu da
dokae da ispunjava sve kriterije za izdavanje licence i da
potuje sve uvjete licence.
(7) DERK e u licencu ukljuiti sve uvjete koji su neophodni
za osiguranje ciljeva Zakona, ovog pravilnika i drugih
dokumenata DERK-a.
lan 4.
(Vrste licenci)
(1) DERK iz svoje nadlenosti izdaje sljedee licence:
a) Licenca za prijenos elektrine energije,
b) Licenca za aktivnosti nezavisnog operatora sistema, i
c) Licenca za meunarodnu trgovinu.
(2) Pored licenci iz stava (1) ovog lana, u skladu sa svojim
nadlenostima u pogledu Brko Distrikta BiH DERK izdaje
i sljedee licence, odnosno dozvole:
a) Licenca za trgovinu i snabdijevanje elektrinom
energijom na teritoriji BiH,
b) Licenca za distribuciju elektrine energije,
c) Licenca za proizvodnju elektrine energije za objekte
instalirane snage preko 1 MW, i
d) Dozvola za izgradnju elektroenergetskog objekta
instalirane snage preko 1 MW.

63 - 79

lan 5.
(Period vaenja licenci)
(1) Licenca se izdaje na odreeni vremenski period, ne krai od
pet i ne dui od 40 godina.
(2) Podnosilac zahtjeva u svom zahtjevu moe da navede za
koji vremenski period trai licencu.
(3) O periodu na koji se licenca izdaje odluuje DERK, a
prilikom odluivanja o vremenu trajanja licence, pored
izraene elje podnosioca zahtjeva, koristit e se i
sljedeim, ali ne i obavezujuim, normama:
a) licenca za prijenos elektrine energije 25 godina,
b) licenca za aktivnosti nezavisnog operatora sistema
sedam godina,
c) licenca za meunarodnu trgovinu elektrinom
energijom pet godina,
d) licenca za trgovinu i snabdijevanje elektrinom
energijom na teritoriji BiH pet godina,
e) licenca za distribuciju elektrine energije 25 godina,
ali ne due od 30 godina,
f)
licenca za proizvodnju elektrine energije 25 godina,
ali ne due od 30 godina, i
g) dozvola za izgradnju elektroenergetskog objekta est
godina.
(4) Prilikom odluivanja o zahtjevu za izdavanje licence koji je
prvi put podnesen DERK-u ili prilikom izdavanja licence za
proizvodnju dok se proizvodni objekat nalazi u probnom
radu, kao i u drugim opravdanim sluajevima, DERK moe
izdati privremenu licencu na period do dvije godine.
(5) DERK moe u uvjete licence (dozvole) ukljuiti i uvjete
koji mu omoguavaju da produi period vaenja licence i
da naloi vlasniku licence da, uprkos isticanju licence,
nastavi pruati kompenzirane usluge na privremenom
osnovu, ako se za to pojavi potreba.
(6) Dozvola za izgradnju elektroenergetskog objekta prestaje
da vai ukoliko graenje ili radovi nisu zapoeti u roku
odreenom u dozvoli.
(7) Rok iz stava (6) ovog lana ne moe biti krai od est
mjeseci niti dui od dvije godine.
II. POSTUPAK PODNOENJA ZAHTJEVA ZA
IZDAVANJE LICENCE
lan 6.
(Podnosilac zahtjeva)
Podnosilac zahtjeva za izdavanje licence moe biti:
a) za licencu za prijenos elektrine energije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" uspostavljen
na osnovu Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru
sistema elektrine energije u Bosni i Hercegovini i
Zakona o osnivanju Kompanije za prijenos elektrine
energije u Bosni i Hercegovini,
b) za licencu za aktivnosti nezavisnog operatora sistema
- "Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini"
uspostavljen na osnovu Zakona o prijenosu,
regulatoru i operatoru sistema elektrine energije u
Bosni i Hercegovini i Zakona o osnivanju Nezavisnog
operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i
Hercegovini,
c) za licencu za meunarodnu trgovinu - sva lica
registrirana za obavljanje poslova trgovine
elektrinom energijom, ako ispunjavaju uvjete za
bavljenje meunarodnom trgovinom predviene
zakonom i ovim pravilnikom,
d) za licencu za trgovinu i snabdijevanje elektrinom
energijom na teritoriji BiH - lica sa sjeditem u Brko
Distriktu BiH koja se bave proizvodnjom elektrine
energije ili koja se bave trgovinom elektrine energije,

63 - 80
e)

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(1)

(2)

za licencu za distribuciju elektrine energije - Javno


preduzee za komunalne djelatnosti "Komunalno
Brko" d.o.o. Brko Distrikt BiH, i
f)
za licencu za proizvodnju elektrine energije - lice iji
se proizvodni objekat nalazi na podruju Brko
Distrikta BiH.
lan 7.
(Podnoenje zahtjeva)
Podnosilac zahtjeva dostavlja zahtjev na nain, u formi i na
obrascima definiranim od DERK-a.
Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti sa internet stranice ili u
sjeditu DERK-a.
Zahtjev sa prilozima se podnosi u pisanoj formi, ovjeren i
potpisan od podnosioca zahtjeva, a dostavlja se potom,
linom dostavom ili na drugi adekvatan nain. Svi
dokumenti iz zahtjeva se dostavljaju i u elektronskoj formi
propisanoj od DERK-a. Uz zahtjev je potrebno priloiti i
izjavu da dokumenti dostavljeni u elektronskoj formi u
potpunosti odgovaraju dostavljenim originalima.
Podnosilac uz zahtjev prilae dokaz o uplati naknade za
podnoenje zahtjeva definirane posebnom odlukom DERKa.
Podnosilac je obavezan potpisati izjavu o prihvatanju
obaveza plaanja regulatorne naknade, kao i izjavu datu pod
punom materijalnom i krivinom odgovornou da su svi
podaci dostavljeni DERK-u istiniti i tani.
DERK razmatra zahtjev za licencu samo ukoliko je zahtjev
kompletan i ukoliko sadri dokaze navedene u st. (3) i (4)
ovog lana.
Ako podnosilac zahtjeva namjerava da obavlja vie
djelatnosti za koje je potrebna licenca, duan je za svaku
djelatnost podnijeti poseban zahtjev.
Ukoliko podnosilac zahtjeva istovremeno podnese zahtjeve
za izdavanje licence za trgovinu i snabdijevanje na teritoriji
BiH i licence za meunarodnu trgovinu elektrinom
energijom, DERK moe voditi jedinstven postupak.
lan 8.
(Kompletnost zahtjeva)
DERK e najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema
zahtjeva utvrditi da li je zahtjev kompletan i podnesen u
skladu sa odredbama ovog pravilnika.
Nakon pregleda zahtjeva, DERK dostavlja podnosiocu
pisanu obavijest o tome da li je zahtjev kompletan ili je
potrebna njegova dopuna.
U sluaju da zahtjev nije kompletan, DERK e, u obavijesti
iz stava (2) ovog lana, navesti njegove nedostatke i
odrediti rok u kojem je podnosilac zahtjeva duan iste
otkloniti.
Ukoliko podnosilac zahtjeva ne dopuni zahtjev u roku iz
stava (3) ovog lana, DERK moe zakljukom odbaciti
njegov zahtjev kao nepotpun.
Kompletnost zahtjeva utvruje se zakljukom na internom
sastanku DERK-a.
lan 9.
(Zahtjevi za dodatnim informacijama)
U postupku utvrivanja injenica o ispunjavanju uvjeta
propisanih za izdavanje licence, DERK ima pravo provjeriti
sve podatke, te po potrebi izvriti pregled objekata,
postrojenja i opreme, dokumentacije, kao i traiti dodatne
informacije u bilo kojem trenutku od podnoenja zahtjeva
do donoenja konane odluke o zahtjevu, kao i u periodu
vaenja licence.
Podnosilac zahtjeva je duan saraivati sa DERK-om i
dostavljati podatke i informacije iz stava (1) ovog lana u
rokovima koje odredi DERK.

, 26. 8. 2016.

III. OBRADA ZAHTJEVA I DONOENJE ODLUKE


lan 10.
(Objava zahtjeva)
(1) Po utvrivanju kompletnosti zahtjeva, DERK objavljuje
kratku obavijest za javnost u pisanim medijima i na svojoj
internet stranici, sumirajui zahtjev za licencu.
(2) Obavijest sadri i nain na koji zainteresirana lica mogu
dobiti informacije, kao i upute zainteresiranim licima da
mogu podnijeti pisane komentare na zahtjev za izdavanje
licence.
(3) Rok za podnoenje pisanih komentara je osam dana od dana
objave obavijesti za javnost.
(4) Obavijest za javnost sadri i kriterije za stjecanje statusa
umjeaa i informaciju kad i kako se mogu podnijeti
zahtjevi za stjecanje umjeaa.
lan 11.
(Uloga i odgovornost umjeaa)
(1) DERK moe dodijeliti status umjeaa licu koje dokae da
je njegov interes u postupku izdavanja licence drugaiji od
opeg javnog interesa. U odreenim sluajevima, DERK
moe ograniiti obim uea umjeaa.
(2) U sluaju iz stava (1) ovog lana, umjeau se dozvoljava
da uestvuje u postupku, izvodi dokaze i zahtijeva
informacije od podnosioca zahtjeva putem DERK-a.
(3) Pisane ili usmene izjave umjeaa na raspravama za
izdavanje licenci daju se pod punom krivinom i
materijalnom odgovornou za tanost i ispravnost datih
podataka.
lan 12.
(Saradnja sa drugim regulatornim komisijama)
DERK e razmjenjivati potrebne informacije sa FERK-om i
RERS-om o podnesenim zahtjevima za licence i odlukama o
istim, kao i pitanjima regulatornog nadzora i ispunjavanju uvjeta
za koritenje licenci.
lan 13.
(Priprema nacrta licence)
(1) Nakon postupka provjere kompletnosti zahtjeva iz lana 8.
ovog pravilnika, provjerava se tanost podataka,
dokumenata ili informacija priloenih uz zahtjev.
(2) Na osnovu obrade zahtjeva iz stava (1) ovog lana i nakon
ocjene komentara javnosti na saetak zahtjeva za licencu,
na internom sastanku DERK-a utvruje se nacrt odluke o
izdavanju licence.
(3) Za koritenje licence za meunarodnu trgovinu DERK
propisuje Standardne uvjete.
(4) Pored Standardnih uvjeta DERK moe propisati i dodatne
uvjete.
(5) Nacrt odluke o izdavanju licence upuuje se u javnu
raspravu.
lan 14.
(Javna rasprava)
(1) DERK u svakoj fazi postupka izdavanja licence moe voditi
javnu raspravu u skladu sa Poslovnikom o radu i
Pravilnikom o javnim raspravama DERK-a.
(2) Javnu raspravu vodi voditelj postupka, a u njegovom
odsustvu lice koje odredi DERK.
lan 15.
(Formalna rasprava)
Formalna rasprava se odrava samo kad je potrebno rijeiti
sporna pitanja u postupku izdavanja licence.
lan 16.
(Donoenje odluka)
(1) Nakon okonanja javne rasprave, voditelj postupka
priprema novi nacrt odluke o izdavanju licence.

, 26. 8. 2016.
(2)

Podnosilac zahtjeva i umjea mogu dati svoj komentar na


novi nacrt odluke u roku od osam dana od dana prijema. Na
javnoj raspravi na kojoj nije bilo komentara, u cilju
ekonominosti postupka, podnosilac zahtjeva moe se
odrei prava na dostavljanje komentara.
(3) Po isteku roka za prijem komentara, DERK na internom
sastanku utvruje prijedlog odluke o izdavanju licence.
(4) Odluka o izdavanju licence donosi se na redovnoj sjednici
DERK-a.
(5) Rok za donoenje konane odluke o izdavanju licence
zavisi od sloenosti zahtjeva, pri emu e DERK voditi
rauna o naelu efikasnosti.
(6) Odluka iz stava (5) ovog pravilnika, u pravilu, stupa na
snagu danom donoenja. Odluka se dostavlja podnosiocu
zahtjeva i umjeau i objavljuje u skladu sa lanom 56.
ovog pravilnika.
lan 17.
(Regulatorna naknada)
(1) Iznos regulatorne naknade i naknade za podnoenje
zahtjeva po vrstama licenci utvruje se posebnom odlukom
DERK-a.
(2) Naknada za podnoenje zahtjeva se uplauje prije
podnoenja zahtjeva za izdavanje licence.
(3) Tokom trajanja licence, kao i u sluaju produenja licence
iz stava (5) lana 5. ovog pravilnika, vlasnik licence plaa
regulatornu naknadu kvartalno, unaprijed.
U sluaju neblagovremenog izmirenja obaveze plaanja
regulatorne naknade, DERK moe od vlasnika licence zahtijevati
dostavljanje bankarske garancije.
IV.SADRAJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE LICENCE
lan 18.
(Osnovni dokumenti)
(1) Zahtjev za izdavanje licence se podnosi na obrascu
propisanim od DERK-a, a uz zahtjev se obavezno prilau
sljedei dokumenti:
a) Izvod iz nadlenog registra pravnih lica,
b) Potvrda ili uvjerenje o poreznoj registraciji,
c) Statut ili osnivaki akt,
d) Organizacijska struktura i broj zaposlenih,
e) Revidirani finansijski izvjetaji o zavrnom raunu za
prethodne tri godine za postojee firme ili poetni
bilans stanja za novoformirane firme,
f)
Poslovni plan za naredne tri godine,
g) Popis stalnih sredstava po amortizacijskim grupama i
zadnji godinji obraun amortizacije,
h) Uvjerenje nadlenog suda da nije pokrenut steajni ili
likvidacijski postupak nad podnosiocem zahtjeva,
i)
Uvjerenje nadlenog suda da protiv podnosioca
zahtjeva i njegovog zastupnika nije pokrenut krivini
postupak,
j)
Uvjerenje nadlenog organa da podnosiocu zahtjeva i
njegovom zakonskom zastupniku ne traje izreena
mjera sigurnosti ili zatitna mjera zabrane obavljanja
poziva, djelatnosti ili dunosti za koju se zahtijeva ili
je u vezi sa izdavanjem licence,
k) Izjava o svim otvorenim transakcijskim raunima kod
komercijalnih banaka i bankarska potvrda njihovog
statusa (bankarska potvrda statusa podrazumijeva
obim prometa na raunu u zadnjih mjesec dana kao i
pokazatelje o eventualnim blokadama na raunima),
l)
Izjava o statusu usklaenosti sa svim propisima u vezi
sa zatitom okoline i provoenju istih,
m) Izjava da e se podnosilac zahtjeva pridravati trinih
pravila,

n)

63 - 81

Izjava o postojeim izdatim licencama ili zahtjevima


za licence podnesenim FERK-u ili RERS-u, kao i bilo
kojem drugom regulatornom organu van BiH, i
o) Bilo koja druga informacija koju DERK smatra, u bilo
kojem stepenu postupka, potrebnom za donoenje
odluke.
(2) Svi dokazi se prilau u originalu ili u ovjerenoj kopiji, s tim
da potvrde i izjave ne smiju biti starije od 60 dana.
lan 19.
(Dodatni dokumenti uz zahtjev za izdavanje licence za prijenos
elektrine energije)
Uz zahtjev za izdavanje licence za prijenos elektrine
energije, pored dokumenata navedenih u lanu 18. ovog
pravilnika, obavezno se prilau sljedei dokumenti:
a) Tehniki podaci o mrei i postrojenjima u vlasnitvu
podnosioca zahtjeva koji se koriste u svrhu obavljanja
djelatnosti prijenosa elektrine energije sa podacima o
upotrebnim dozvolama za iste,
b) Tehniki podaci o mrei i postrojenjima koja nisu u
vlasnitvu podnosioca zahtjeva, a koriste se u svrhu
obavljanja djelatnosti prijenosa elektrine energije sa
detaljima o vlasnitvu nad pomenutim sredstvima i
pravnom osnovu koritenja,
c) Situacijska karta i blok-funkcionalna ema prijenosne
elektroenergetske mree,
d) Specifikacija i tehnike karakteristike mjernih ureaja
na mjestima preuzimanja/isporuke elektrine energije,
e) Lista komunikacijskih sredstava koja slue za
obavljanje osnovne djelatnosti podnosioca zahtjeva sa
naznaenim vlasnitvom nad tim sredstvima,
f)
Plan izgradnje novih i znaajnije rekonstrukcije
postojeih objekata za naredne tri godine,
g) Izvod ili skraena verzija Plana odravanja
elektroenergetskih objekata za naredne tri godine,
h) Pregled kupaca direktno prikljuenih na prijenosnu
mreu sa potronjom u prethodne tri godine,
i)
Pregled odravanja objekata u prethodne tri godine,
j)
Pregled naina nadzora pripadajue prijenosne mree
i
pregled
naina
upravljanja
odreenih
visokonaponskih prijenosnih ureaja od kojih se ne
zahtijeva omoguavanje slobodnog protoka elektrine
energije iz znaajnih energetskih izvora preko
meusobno povezane prijenosne mree, a koje je
NOS eventualno dodijelio podnosiocu zahtjeva na
upravljanje,
k) Spisak i opis funkcija softvera neophodnog za
obavljanje osnovne djelatnosti kojim raspolae
podnosilac zahtjeva,
l)
Izjava o sposobnosti i spremnosti zadovoljavanja
obaveza koje se odnose na javnu uslugu, i
m) Certifikat nezavisne kue za akreditiranje o sistemu
obezbjeenja kvaliteta ili plan i vremenski raspored
aktivnosti na uvoenju takvog sistema.
lan 20.
(Dodatni dokumenti uz zahtjev za izdavanje licence za aktivnosti
nezavisnog operatora sistema)
Uz zahtjev za izdavanje licence za aktivnosti nezavisnog
operatora sistema, pored dokumenata navedenih u lanu 18. ovog
pravilnika, obavezno se prilau sljedei dokumenti:
a) Metodologija i kriteriji upravljanja mreom sa
funkcionalnom emom aktivnosti,
b) Lista komunikacijskih sredstava koja slue za
obavljanje osnovne djelatnosti podnosioca zahtjeva sa
naznaenim vlasnitvom nad tim sredstvima,

63 - 82
c)

Spisak i opis funkcija softvera neophodnog za


obavljanje osnovne djelatnosti kojim raspolae
podnosilac zahtjeva,
d) Pregled i vremenski plan donoenja tehnikih i
komercijalnih pravila potrebnih za obavljanje
djelatnosti nezavisnog operatora sistema,
e) Pregled i vremenski plan potpisivanja ugovora sa
drugim subjektima u BiH ili inostranstvu neophodnih
za obavljanje djelatnosti nezavisnog operatora
sistema,
f)
Pregled i kratak prikaz meunarodnih organizacija u
kojima podnosilac zahtjeva eli ili ima obavezu da
participira,
g) Dokument o eventualno datim ovlatenjima
odgovarajuim stranama koje su ukljuene u
aktivnosti prijenosa za upravljanje radom odreenih
visokonaponskih prijenosnih ureaja od kojih se ne
zahtijeva omoguavanje slobodnog protoka elektrine
energije iz znaajnih energetskih izvora preko
meusobno povezane prijenosne mree,
h) Izjava o sposobnosti i spremnosti zadovoljavanja
obaveza koje se odnose na javnu uslugu, i
i)
Certifikat nezavisne kue za akreditiranje o sistemu
obezbjeenja kvaliteta ili plan i vremenski raspored
aktivnosti na uvoenju takvog sistema.
lan 21.
(Dodatni dokumenti uz zahtjev za izdavanje licence za
meunarodnu trgovinu)
Uz zahtjev za izdavanje licence za meunarodnu trgovinu
elektrinom energijom, pored dokumenta navedenih u lanu 18.
ovog pravilnika, obavezno se prilau sljedei dokumenti:
a) Postojea licenca za trgovinu, proizvodnju ili
snabdijevanje izdata od FERK-a, RERS-a ili DERKa, ako je podnosilac zahtjeva ve uesnik na domaem
tritu elektrine energije ili dokaz da je podnosilac
zahtjeva zatraio izdavanje takve licence,
b) Dokaz o solventnosti podnosioca zahtjeva,
c) Dokaz o vlasnikom kapitalu podnosioca zahtjeva sa
pregledom vlasnika ili akcionara/dioniara sa ueem
veim od 5%,
d) Izjava poslovne banke ili druge organizacije o
spremnosti da izda finansijsku garanciju ili garanciju
o izvrenju na iznos planirane ili ugovorene
transakcije (podobnost garanta i kvalitet garancije
ocjenjuje DERK),
e) Izjava
podnosioca
zahtjeva
da
prihvata
standardizirane uvjete za koritenje licence, i
f)
Informacija podnosioca zahtjeva o tritima elektrine
energije van BiH na kojima posluje (ukoliko
podnosilac zahtjeva obavlja i djelatnosti u
inostranstvu).
lan 22.
(Dodatni dokumenti uz zahtjev za izdavanje licence za trgovinu i
snabdijevanje elektrinom energijom na teritoriji BiH)
Uz zahtjev za izdavanje licence za trgovinu i snabdijevanje
elektrinom energijom na teritoriji BiH, pored dokumenata
navedenih u lanu 18. ovog pravilnika, obavezno se prilau
sljedei dokumenti:
a) Dokaz o pravnom osnovu za koritenje poslovnog
prostora,
b) Opis neophodne raunarske opreme za obavljanje
djelatnosti, i
c) Namjeravani godinji obim snabdijevanja/trgovine
elektrinom energijom.

, 26. 8. 2016.

lan 23.
(Dodatni dokumenti uz zahtjev za izdavanje licence za
distribuciju elektrine energije)
Uz zahtjev za izdavanje licence za distribuciju elektrine
energije, pored dokumenata navedenih u lanu 18. ovog
pravilnika, obavezno se prilau sljedei dokumenti:
a) Lista elektroenergetskih objekata sa osnovnim
tehnikim parametrima,
b) Mapa elektroenergetske mree,
c) Broj i struktura korisnika distributivne mree po
naponskim nivoima i kategorijama potronje,
d) Zapisnici i rjeenja nadlenih inspekcija u prethodne
tri godine,
e) Take preuzimanja elektrine energije sa prijenosne
mree ili razmjene sa susjednim distributivnim
podrujima,
f)
Historijski pregled potronje distributivnog podruja
sa projekcijom za naredni period,
g) Karakteristian dijagram optereenja u takama
preuzimanja elektrine energije, i
h) Certifikat nezavisne kue za akreditiranje o sistemu
obezbjeenja kvaliteta ili plan i vremenski raspored
aktivnosti na uvoenju takvog sistema.
lan 24.
(Dodatni dokumenti uz zahtjev za izdavanje licence za
proizvodnju elektrine energije)
Uz zahtjev za izdavanje licence za proizvodnju elektrine
energije, pored dokumenata navedenih u lanu 18. ovog
pravilnika, obavezno se prilau sljedei dokumenti:
a) Mapa sa prikazom lokacije postrojenja koja se koriste
za proizvodnju elektrine energije,
b) Ekoloka dozvola,
c) Ugovor o koncesiji ako se objekat gradi po tom
principu,
d) Ugovor o prikljuenju na distributivnu ili prijenosnu
mreu, i
e) Tehniki podaci o proizvodnim jedinicama, objektu i
postrojenju, kao i pravni osnov njihovog koritenja,
ukljuujui i odobrenje za upotrebu proizvodnog
objekta, odnosno odobrenje za probni rad
proizvodnog objekta.
lan 25.
(Povjerljive informacije)
(1) Strane ukljuene u postupak izdavanja licence uvaju
povjerljivost svih traenih podataka i informacija za koje je
utvreno da se smatraju poslovnom tajnom ili povjerljivom
informacijom, osim u mjeri u kojoj zakon predvia da se
takvi podaci objave.
(2) DERK odreuje da li povjerljive informacije, podnesene od
podnosioca zahtjeva kao dio zahtjeva, trebaju biti dostupne
drugim stranama.
(3) Podaci dobijeni prilikom podnoenja zahtjeva za licencu
mogu se koristiti samo u svrhu izdavanja i praenja licence.
(4) Svaka strana koja dobije pristup podacima ili
informacijama za koje zna da su povjerljive prirode, ima
obavezu da titi povjerljivost tih podataka ili informacija,
osim u sluajevima kada se prema zakonu zahtijeva dostava
tih podataka ili informacija.
(5) DERK propisuje posebnim pravilnikom pravila o
postupanju sa povjerljivim informacijama.
V. KRITERIJI ZA IZDAVANJE LICENCE
lan 26.
(Opi kriteriji)
(1) Opi kriteriji za donoenje odluke o izdavanju licence, u
skladu Zakonom, izmeu ostalog su bazirani na:

, 26. 8. 2016.
a)

sigurnosti elektroprijenosne mree, instalacija i


pripadajue opreme,
b) zatiti javnog zdravstva i sigurnosti,
c) zatiti okoline,
d) koritenju zemljita i lokacija,
e) koritenju javne imovine,
f)
energetskoj efikasnosti,
g) kriterijima koji se posebno odnose na podnosioca
zahtjeva, kao to su tehnike, ekonomske i finansijske
sposobnosti, i
h) sposobnosti i spremnosti da se zadovolje sve obaveze
koje se odnose na javnu uslugu.
(2) DERK smatra da su kriteriji iz stava (1) ovog lana, kao i
drugi kriteriji ispunjeni ako podnosilac zahtjeva dokae:
a) da ispunjava uvjete sigurnosti tako to predoi da svi
njegovi objekti, postrojenja i aktivnosti imaju
potrebne dozvole i zadovoljavaju sve primjenljive
standarde,
b) da je priloio izjavu o usklaenosti normativnih akata
sa svim propisima u vezi sa zatitom okoline i
provoenju istih, kao i da ispunjava sve uspostavljene
kriterije za zatitu okoline i vri stalnu kontrolu nad
utjecajem na okolinu,
c) da se javna imovina, ukljuujui i zemljite, koristi sa
dunom panjom i u obimu u kojem je izdato
ovlatenje za koritenje takve imovine i zemljita, kao
i da je podnosilac zahtjeva dokazao da posjeduje
odgovarajua prava i ovlatenja za koritenje privatne
imovine ukljuene u izgradnju,
d) da je svoje aktivnosti prilagodio svim propisima u
vezi sa energetskom efikasnosti,
e) da ispunjava sve primjenljive tehnike kriterije za
objekte, postrojenja, ureaje i opremu za obavljanje
djelatnosti,
f)
da je dokazao finansijsku sposobnost i/ili osigurao
odgovarajue finansijske garancije za ispunjenje svih
uvjeta za koritenje licence,
g) da ima dovoljno zaposlenih sa odgovarajuom
strunom kvalifikacijom za obavljanje djelatnosti,
h) da njegova organizacijska struktura osigurava
kvalitetno izvrenje licencirane djelatnosti,
i)
da je priloio izjavu o sposobnosti i spremnosti
zadovoljavanja svih obaveza koje se odnose na javnu
uslugu,
j)
da mu nije oduzeta licenca iste vrste u posljednjih pet
godina prije podnoenja zahtjeva za izdavanje licence
od bilo koje regulatorne komisije,
k) da protiv njega nije pokrenut steajni postupak,
l)
da protiv njega i njegovog zakonskog zastupnika nije
pokrenut krivini postupak,
m) da njemu i njegovom zastupniku ne traje izreena
mjera sigurnosti ili zatitna mjera zabrane obavljanja
poziva, djelatnosti ili dunosti za ili u vezi sa
djelatnou za koju se zahtijeva izdavanje dozvole,
n) da je sposoban da osigura raunovodstvene izvjetaje
u formi i sa detaljima koje zatrai DERK, i
o) da je spreman da se pridrava svih predloenih uvjeta
licence koji e biti ukljueni u licencu.
lan 27.
(Posebni kriteriji)
Pored opih kriterija za izdavanje licence iz lana 26. ovog
pravilnika, podnosilac zahtjeva za odreenu vrstu licence treba da
zadovolji i posebne kriterije vezane za licencu za koju podnosi
zahtjev.

63 - 83

lan 28.
(Posebni kriteriji za izdavanje licence za prijenos elektrine
energije)
Posebni kriteriji za izdavanje licence za prijenos elektrine
energije su:
a) koritenje elektroenergetske mree odgovarajuih
karakteristika za siguran i pouzdan prijenos elektrine
energije,
b) posjedovanje i provoenje plana redovnog odravanja
svojih objekata, i
c) da je dokazana finansijska i tehnika sposobnost za
demontau i/ili uklanjanje svih objekata u skladu sa
tehnikim zahtjevima okoline, nakon isteka roka
vaenja licence, a u sluajevima navedenim u licenci.
lan 29.
(Posebni kriteriji za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti
nezavisnog operatora sistema)
Poseban kriterij za izdavanje licence za aktivnosti
nezavisnog operatora sistema je mogunost adekvatnog vrenja
funkcije nezavisnog operatora sistema u skladu sa zakonom.
lan 30.
(Posebni kriteriji za izdavanje licence za meunarodnu trgovinu
elektrinom energijom)
Posebni kriteriji za izdavanje licence za meunarodnu
trgovinu su:
a) da je dokazana mogunost pribavljanja odgovarajuih
finansijskih garancija i garancija za izvrenje svoje
poslovne djelatnosti,
b) da je podnosilac zahtjeva dao izjavu da e se
pridravati trinih pravila,
c) da je podnosilac zahtjeva dao izjavu da prihvata
standardizirane uvjete za koritenje licence,
d) da je upisan i uplaen osnovni kapital u iznosu od
najmanje jedan milion KM, i
e) da je podnosilac zahtjeva dokazao da su ostvarene
pretpostavke za izdavanje odgovarajue licence od
FERK-a ili RERS-a prije poetka obavljanja
djelatnosti meunarodne trgovine na osnovu licence
DERK-a.
lan 31.
(Posebni kriteriji za izdavanje licence za trgovinu i snabdijevanje
elektrinom energijom na teritoriji BiH)
Posebni kriteriji za izdavanje licence za trgovinu i
snabdijevanje elektrinom energijom na teritoriji BiH su:
a) da je dokazana mogunost pribavljanja odgovarajuih
finansijskih garancija i garancija za izvrenje svoje
poslovne djelatnosti,
b) da je podnosilac zahtjeva dao izjavu da e se
pridravati trinih pravila,
c) da je upisan i uplaen osnovni kapital u iznosu od
najmanje jedan milion KM, i
d) da djelatnost podnosioca zahtjeva nije vezana za
djelatnost distribucije elektrine energije.
lan 32.
(Posebni kriteriji za izdavanje licence za distribuciju elektrine
energije)
Posebni kriteriji za izdavanje licence za distribuciju
elektrine energije su:
a) da je podnosilac zahtjeva vlasnik ili savjestan
posjednik distributivne mree na podruju na kojem
obavlja djelatnost,
b) da ispunjava uvjete za siguran rad distributivnih
objekata i postrojenja,
c) da se pridrava svih pravila u vezi sa zatitom ivotne
sredine,

63 - 84

d)

da je vlasnik ili savjestan posjednik mjernih ureaja


na svim mjestima preuzimanja i isporuke elektrine
energije,
e) da posjeduje adekvatne ljudske i materijalne resurse
za odravanje distributivne mree koju koristi, i
f)
da je uspostavio efikasnu i pouzdanu proceduru
oitanja mjernih ureaja i prosljeivanja podataka o
potronji snabdijevau.
lan 33.
(Posebni kriteriji za izdavanje licence za proizvodnju elektrine
energije)
Posebni kriteriji za izdavanje licence za proizvodnju
elektrine energije su:
a) da je podnosilac zahtjeva vlasnik ili savjestan
posjednik elektrane ili postrojenja za proizvodnju
elektrine energije,
b) da ispunjava uvjete za siguran rad elektrane i
postrojenja,
c) da posjeduje neophodne dozvole zahtijevane ovim
pravilnikom i zakonom,
d) da je zakljuio ugovor o prikljuenju na distributivnu
ili prijenosnu mreu, i
e) da posjeduje odobrenje za upotrebu proizvodnog
objekta ili odobrenje za probni rad proizvodnog
objekta.
lan 34.
(Razlozi za odbacivanje ili odbijanje zahtjeva za licencu)
DERK e odbaciti ili odbiti zahtjev za izdavanje licence u
sljedeim sluajevima:
a) ukoliko je zahtjev nepotpun, a zahtijevani podaci nisu
dostavljeni ni nakon isteka roka za dostavljanje
kompletiranog zahtjeva,
b) ukoliko je zahtjev podnesen od neovlatenog lica,
c) ukoliko podnosilac zahtjeva ne uspije da dokae da
ispunjava kriterije za izdavanje licence,
d) ukoliko dostavljeni podaci o finansijskim i tehnikim
kapacitetima ne predstavljaju dovoljnu garanciju da e
podnosilac zahtjeva na odgovarajui nain obavljati
traenu djelatnost,
e) ukoliko je podnosilac zahtjeva kanjavan za prijevaru,
finansijsku neodgovornost u krivinom postupku ili
znaajno krenje uvjeta licenci na tritima elektrine
energije u i van BiH,
f)
ukoliko je podnosiocu zahtjeva ili bilo kom od
lanova uprave podnosioca zahtjeva izreena mjera
sigurnosti ili zatitna mjera zabrane obavljanja poziva,
djelatnosti ili dunosti u skladu sa zakonom,
g) ukoliko podnosilac zahtjeva ne dokae da ispunjava
sve licencne kriterije i uvjete za koje DERK smatra da
su neophodni za provoenje ciljeva Zakona,
h) ukoliko prethodna evidencija o licencama podnosioca
zahtjeva ne opravdava obnavljanje licence,
i)
ukoliko podnosilac zahtjeva nije dostavio DERK-u
traene podatke koji se odnose na prethodno izdatu
licencu, u sluaju produenja licence,
j)
ukoliko podnosilac zahtjeva nije platio naknadu za
podnoenje zahtjeva ili regulatornu naknadu DERK-a
za prethodno izdatu licencu, i
k) ukoliko je nad podnosiocem zahtjeva pokrenut
postupak steaja ili likvidacije.
VI. FORMA I SADRAJ LICENCE
lan 35.
(Forma licence)
(1) Licenca se izdaje u formi definiranoj od DERK-a.
(2) Sastavni dio licence su uvjeti za koritenje licence.

na:

, 26. 8. 2016.

lan 36.
(Sadraj licence)
Licenca obavezno sadri sljedee informacije:
a) djelatnost za koju se licenca izdaje,
b) registracijski broj licence,
c) datum izdavanja licence,
d) naziv i adresa sjedita vlasnika licence,
e) porezni broj vlasnika licence, i
f)
vremenski period za koji se licenca izdaje.
lan 37.
(Sadraj uvjeta za koritenje licence)
Uvjeti za koritenje licence sadre, ali se ne ograniavaju
a)

zahtjev da vlasnik licence permanentno radi na


ispunjavanju uvjeta predvienih opim i posebnim
kriterijima za izdavanje licence definiranih ovim
pravilnikom,
b) mogunost otvaranja procesa redefiniranja licence
tokom perioda njenog vaenja, na zahtjev vlasnika
licence ili na osnovu vlastite inicijative DERK-a kako
bi se promijenili uvjeti licence zbog znaajnijih
promjena u zakonu ili injeninim okolnostima,
c) obavezu stalnog dokazivanja finansijske sposobnosti i
stabilnosti,
d) odredbe o obavezi potivanja propisa iz oblasti
meunarodne
trgovine,
praenja
promjena
meunarodnih tehnikih zahtjeva vezanih za trgovinu
elektrinom energijom i usklaivanja poslovanja sa
tim promjenama,
e) odredbe o kvalitetu usluga,
f)
zahtjev za uspostavljanje kodeksa ponaanja i
obavezu pridravanja tog kodeksa,
g) obaveze vezane za raunovodstvene standarde,
h) obavezu zatite potroaa kojom se osigurava
pravian i ravnopravan tretman, visokokvalitetne
usluge,
konkurencija
i
sprjeavanje
antikonkurencijskih aktivnosti,
i)
obavezu potivanja mrenog kodeksa i trinih
pravila,
j)
principe kontrole i nadzora obavljanja licencirane
djelatnosti od DERK-a,
k) obavezu redovnog dostavljanja podataka DERK-u, na
nain i u formi koju propie DERK,
l)
obavezu dostavljanja podataka po posebnom zahtjevu
DERK-a,
m) obavezu pruanja javne usluge kako bi se osiguralo
kontinuirano snabdijevanje elektrinom energijom
kupaca,
n) obavezu izvjetavanja DERK-a o sporovima koji se
vode pred nadlenim sudovima u vezi s licenciranom
djelatnou,
o) nain rjeavanja sporova, i
p) bilo koji drugi uvjet ili zahtjev koji DERK smatra
vanim, kako bi se ispunili ciljevi zakona i propisa
DERK-a.
lan 38.
(Sadraj uvjeta za koritenje licence specifian za pojedine
licence)
Licenca za prijenos elektrine energije i licenca za
aktivnosti nezavisnog operatora sistema sadre uvjete koji
omoguavaju konkurentnim snabdjevaima elektrinom
energijom pristup prijenosnom sistemu i osiguravaju ispunjavanje
uvjeta iz zakona i propisa DERK-a.

, 26. 8. 2016.

lan 39.
(Posebni uvjeti za licencu za prijenos elektrine energije)
Pored sadraja iz l. 37. i 38. ovog pravilnika, uvjeti za
licencu za prijenos elektrine energije sadre, ali se ne
ograniavaju na sljedee:
a) odredbe koje omoguavaju ravnopravan pristup
elektroprijenosnoj mrei za sve snabdijevae
elektrinom energijom koji imaju fiziki pristup
sistemu,
b) obavezu potivanja vaeih tarifa,
c) obavezu potivanja odredbi tehnikih standarda,
komercijalnog i mrenog kodeksa,
d) obavezu planiranja proirenja sistema (ukljuujui i
interkonekcijske vodove) da bi se zadovoljile potrebe
potroaa,
e) obavezu
potivanja
standarda
kvaliteta
za
snabdijevanje elektrinom energijom, regulaciju
napona i poboljanje karakteristinih parametara
kvaliteta usluga koje vlasnik licence prua
korisnicima sistema,
f)
tabelarni prikaz objekata vlasnika licence pomou
kojih obavlja licenciranu djelatnost,
g) tabelarni prikaz objekata koji nisu u vlasnitvu
vlasnika licence, a koje koristi za obavljanje
licencirane djelatnosti,
h) ovlatenje za obavljanje djelatnosti prijenosa
elektrine energije i djelatnosti u vezi sa prijenosom
elektrine energije na teritoriji BiH koritenjem
objekata iz prethodnih tabelarnih prikaza,
i)
kriterije pod kojima vlasnik licence moe obavljati
djelatnosti prijenosa i djelatnosti u vezi sa prijenosom
elektrine energije u susjednim elektroenergetskim
mreama,
j)
zabranu obavljanja djelatnosti proizvodnje, isporuke,
trgovine ili distribucije elektrine energije, ili bilo
koje djelatnosti koje su van djelokruga prijenosa ili
van djelokruga djelatnosti u vezi sa prijenosom
elektrine energije, bez izriitog odobrenja DERK-a,
u skladu sa Zakonom o osnivanju Elektroprijenosa,
k) obavezu da vlasnik licence vodi posebne raune za
djelatnost prijenosa od drugih djelatnosti na nain i u
obimu specificiranim u uvjetima,
l)
obavezu da vlasnik licence vri izmjene u mrei
vodei rauna da te izmjene ne utjeu na
kompatibilnost
mree
sa
proizvoaima,
distributivnim i susjednim mreama, kao i
postrojenjima u vlasnitvu treih lica, na nain da
ugroava opu sigurnost i sigurnost snabdijevanja,
m) obavezu vlasnika licence da u skladu sa mrenim
kodeksom rukovodi, odrava (ukljuujui popravke i
zamjene ako je potrebno) i titi svoju mreu kako bi
osigurao adekvatan, ekonomian, pouzdan i siguran
prijenos elektrine energije,
n) obavezu da usklauje planiranje razvoja svoje mree
sa drugim mreama i susjednim sistemima,
o) obavezu da se postrojenja i vodovi projektiraju, grade
i koriste tako da efekat njihovog koritenja nee
ugroziti zdravlje stanovnitva odnosnog podruja, i
koji e u najmanjoj moguoj mjeri promijeniti
prirodno okruenje i vrijednost pejzaa,
p) obavezu potivanja pravila ili standarda odobrenih od
DERK-a koji se odnose na zonu sigurnosti,
r)
obavezu da vodi odgovarajue knjigovodstvo u skladu
sa specificiranim principima, i

s)

63 - 85

odredbe koje zabranjuju naputanje ili izmjenu


licencirane aktivnosti ili bilo kojeg prijenosnog
sredstva bez prethodnog odobrenja DERK-a.
lan 40.
(Posebni uvjeti za licencu za aktivnosti nezavisnog operatora
sistema)
Pored sadraja iz l. 37. i 38. ovog pravilnika, posebni
uvjeti za licencu za aktivnosti nezavisnog operatora sistema
sadre, ali se ne ograniavaju na sljedee uvjete:
a) odredbe koje omoguavaju ravnopravan pristup
elektroprijenosnoj mrei za sve snabdijevae
elektrinom energijom koji imaju mogunost pristupa
sistemu,
b) obavezu potivanja vaeih tarifa,
c) obavezu potivanja odredbi tehnikih standarda,
komercijalnog i mrenog kodeksa,
d) obavezu planiranja proirenja sistema (ukljuujui i
interkonekcijske vodove) da bi se zadovoljile potrebe
potroaa,
e) standarde kvaliteta za snabdijevanje elektrinom
energijom, odravanje frekvencije i regulaciju napona
i poboljanje karakteristinih parametara kvaliteta
usluga koje vlasnik licence prua korisnicima sistema,
f)
ovlatenje za obavljanje djelatnosti nezavisnog
operatora sistema za prijenosni sistem u BiH,
g) zabranu
obavljanja
djelatnosti
proizvodnje,
snabdijevanja, trgovine ili distribucije elektrine
energije, ili bilo koje druge aktivnosti koja nije
odobrena Zakonom o osnivanju NOS-a,
h) nain obavljanja aktivnosti upravljanja sistemom
prijenosa u svrhu osiguranja pouzdanosti,
i)
nain upravljanja sredstvima i ureajima u glavnom
kontrolnom centru,
j)
nain upravljanja balansnim tritem,
k) nain pruanja sistemskih usluga i osiguranja
pomonih usluga,
l)
obavezu razvoja i primjene standarda pouzdanosti,
m) obavezu razvoja i upravljanja pravilima koja
reguliraju koritenje prijenosnog sistema,
n) obavezu razvoja i provoenja trinih pravila koja
rukovode odredbama u vezi sa sistemskim i
pomonim uslugama nad prijenosnim sistemom,
o) obavezu da svoju djelatnost obavlja u najboljem
interesu svih strana u elektroenergetskom sistemu, i
p) obavezu da se konzultira sa svim licenciranim
proizvoaima i mrenim operatorima kada
uspostavlja ili mijenja operativne protokole i nain
dispeiranja ili odredbe o sigurnosti sistema.
lan 41.
(Posebni uvjeti za licencu za meunarodnu trgovinu elektrinom
energijom)
Pored sadraja iz lana 37. ovog pravilnika, posebni uvjeti
za licencu za meunarodnu trgovinu sadre, ali se ne
ograniavaju na sljedee uvjete:
a) ovlatenje za obavljanje meunarodne trgovine
elektrinom energijom sa opisom transakcija koje je
dozvoljeno vriti,
b) obavezu potivanja trinih pravila, komercijalnog i
mrenog kodeksa,
c) odredbe koje definiraju odnose i obaveze prema NOSu i Kompaniji za prijenos elektrine energije
ukljuujui, ali ne ograniavajui se na dostavljanje
podataka, dokumenata i drugih informacija,

63 - 86
d)

odredbe koje zahtijevaju periodino nadgledanje ili


druge informacije po pitanju djelatnosti vlasnika
licence u drugim jurisdikcijama,
e) odredbe o zabrani zloupotrebe trine moi, i
f)
nain osiguranja garancija za sve transakcije koje
obavlja.
lan 42.
(Posebni uvjeti za licencu za trgovinu i snabdijevanje elektrinom
energijom na teritoriji BiH)
Pored sadraja iz lana 37. ovog pravilnika, posebni uvjeti
za licencu za trgovinu i snabdijevanje elektrinom energijom na
teritoriji BiH sadre, ali se ne ograniavaju na sljedee uvjete:
a) uvjete kreirane za omoguavanje finansijskog
integriteta i stabilnosti vlasnika licence,
b) uvjete koji definiraju potrebu rezervnog snabdjevaa
kao i mogunost da vlasnik licence, u skladu sa
odlukama DERK-a, postane rezervni opskrbljiva,
c) uvjete kojima se definira nain prestanka
snabdijevanja,
d) uvjete koji osiguravaju da su usluge fakturiranja
potronje elektrine energije kupcima pruene na
nediskriminirajui i transparentan nain, i
e) uvjete kreirane kako bi se omoguila usaglaenost sa
trinim pravilima.
lan 43.
(Posebni uvjeti za licencu za distribuciju elektrine energije)
Pored sadraja iz lana 37. ovog pravilnika, posebni uvjeti
za licencu za distribuciju elektrine energije sadre, ali se ne
ograniavaju na sljedee uvjete:
a) uvjete kojima se definira teritorija na kojoj se obavlja
licencirana djelatnost,
b) uvjete kreirane kako bi se osigurala finansijska
sposobnost i stabilnost vlasnika licence,
c) uvjete kreirane za osiguranje transparentne i
odgovarajue raunovodstvene metode kako bi se
omoguila efikasna regulacija tarifa,
d) uvjete koji propisuju obavezu pruanja javne usluge,
e) uvjete kojima se osigurava transparentnost
informacija o koritenju distributivne mree,
f)
uvjete kojima se osigurava nediskriminirajui pristup
tree strane distributivnoj mrei,
g) uvjete kojima se definiraju nain i propisi neophodni
za prikljuenje na distributivnu mreu,
h) uvjete kojima se osigurava jasno i transparentno
obavjetavanje kupaca o trokovima prikljuenja na
distributivnu mreu,
i)
uvjete kojima se definira posjedovanje odgovarajuih
mjernih ureaja za praenje potronje i kvaliteta
isporuke elektrine energije,
j)
uvjete kojima se zahtijeva puno potivanje svih drugih
zakona i pravila, ukljuujui, ali ne ograniavajui se
na tarifne zahtjeve DERK-a i drugih nadlenih tijela,
k) uvjete koji zabranjuju naputanje ili izmjenu
licencirane djelatnosti ili bilo kojeg distributivnog
sredstva bez prethodnog odobrenja DERK-a, i
l)
uvjet da je vlasnik licence obavezan ostvariti pravo
vlasnitva ili drugi pravni osnov za koritenje
elektroenergetskih postrojenja, objekata i zemljita
putem koga i na komu se obavlja distributivna
djelatnost sa zadatim vremenskim rokom.
lan 44.
(Posebni uvjeti za licencu za proizvodnju elektrine energije)
Pored sadraja iz lana 37. ovog pravilnika, posebni uvjeti
za licencu za proizvodnju elektrine energije sadre, ali se ne
ograniavaju na sljedee uvjete:

a)

, 26. 8. 2016.

uvjete odreene za osiguranje finansijske sposobnosti


i stabilnosti vlasnika licence za proizvodnju,
b) uvjete kojima se definira obim eventualnog pruanja
javne usluge,
c) uvjete koji od vlasnika licence zahtijevaju pruanje
pomonih usluga u skladu sa raspoloivim tehnikim
mogunostima i tehnikim i komercijalnim pravilima
na tritu elektrine energije,
d) uvjete da posjeduje mjerne ureaje koji omoguavaju
upravljanje proizvodnjom i mjerenje koliine i
kvaliteta elektrine energije koja se predaje u sistem,
e) uvjete da vlasnik licence osigurava registriranje i
zadovoljavajue analiziranje sigurnosti i strukturalnog
integriteta parametara visokih brana i ostalih
graevinskih objekata, ukljuujui i seizmike pojave,
f)
uvjete da vlasnik licence osigurava neophodna
mjerenja o utjecaju na okolinu u skladu sa zakonima o
zatiti okoline,
g) uvjete koji zahtijevaju od vlasnika licence obavljanje
periodine detaljne procjene statusa sigurnosti i
pouzdanosti postrojenja, kao i zatite okoline, i
h) uvjete koji obavezuju vlasnika licence na zatvaranje
i/ili uklanjanje svih objekata i postrojenja i vraanje
zemljita u prvobitno stanje, ukoliko licenca nije
obnovljena ili prenesena.
VII. DOZVOLA ZA IZGRADNJU OBJEKATA ZA
PROIZVODNJU ELEKTRINE ENERGIJE
lan 45.
(Potrebni dokumenti)
Zahtjev
za
izdavanje
dozvole
za
izgradnju
elektroenergetskog objekta se podnosi na obrascu propisanim od
DERK-a, a uz zahtjev se obavezno prilae sljedee:
a) rjeenje o upisu u sudski ili drugi odgovarajui
registar,
b) potvrda ili uvjerenje o poreznoj registraciji,
c) statut ili osnivaki akt,
d) izjava podnosioca zahtjeva o strukturi izvora
finansiranja koja je usklaena sa studijom
izvodljivosti ili potvrde poslovnih banaka da
podnosilac zahtjeva raspolae dovoljnim vlastitim
sredstvima i/ili da ima pristup kreditnim sredstvima
neophodnim za izgradnju objekta,
e) uvjerenje nadlenog organa da podnosiocu zahtjeva ili
njegovom zakonskom zastupniku ne traje izreena
mjera sigurnosti ili zatitna mjera zabrane obavljanja
poziva, djelatnosti ili dunosti,
f)
studija izvodljivosti izgradnje objekta i idejni ili
glavni projekat ukoliko je izraen,
g) odobrena studija o utjecaju na ivotnu sredinu, kako je
to propisano zakonom i drugim propisima,
h) ekoloka dozvola kako je zakonom ili drugim
propisom predviena za vrstu objekta za koji se
podnosi zahtjev za izdavanje dozvole,
i)
vodopravne akte, kako je zakonom ili drugim
propisom predvieno za vrstu objekta za koji se
podnosi zahtjev za izdavanje dozvole,
j)
elektroenergetska saglasnost za prikljuenje na
distributivnu mreu, i/ili elaborat tehnikog rjeenja
prikljuka i uvjete za prikljuak na prijenosnu mreu,
k) lokacijski uvjeti,
l)
ugovor ili drugi dokaz o dodjeli koncesije, ako se
objekat gradi i po ovom principu,
m) izjava/potvrda podnosioca zahtjeva o prethodno
izgraenim
ili
rekonstruiranim
slinim

, 26. 8. 2016.

elektroenergetskim objektima za proizvodnju


elektrine energije,
n) izjava/potvrda podnosioca zahtjeva o podnesenim
zahtjevima, te dobijenim dozvolama od drugih
regulatornih komisija, i
o) dokaz o uplati naknade za podnoenje zahtjeva.
lan 46.
(Kriteriji za izdavanje dozvole za izgradnju)
(1) Pravno ili fiziko lice koje namjerava zapoeti izgradnju
novog proizvodnog elektroenergetskog objekta ili znaajnu
rekonstrukciju postojeeg proizvodnog elektroenergetskog
objekta na teritoriji Brko Distrikta BiH ne moe zapoeti
izgradnju ili znaajnu rekonstrukciju bez prethodno
pribavljene dozvole za izgradnju izdate od DERK-a.
(2) Dozvola za izgradnju izdaje se podnosiocu zahtjeva koji
dokae:
a) da je elektroenergetski objekat planiran, odnosno
projektiran na nain koji ne ugroava sigurnost
funkcioniranja elektroenergetskog sistema na koji se
prikljuuje,
b) da je elektroenergetski objekat planiran, odnosno
projektiran na nain koji ne ugroava opu sigurnost i
sigurnost funkcioniranja pripadajuih instalacija i
opreme,
c) da za elektroenergetski objekat posjeduje vodopravne
akte ako su isti potrebni prema propisima koji
reguliraju ovu oblast,
d) da za elektroenergetski objekat posjeduje ekoloku
dozvolu u skladu sa propisima koji reguliraju ovu
oblast,
e) da za izgradnju elektroenergetskog objekta posjeduje
ugovor o koncesiji, ukoliko se objekat gradi po
osnovu koncesije,
f)
da ispunjava uvjete sigurnosti rada elektroenergetskog
objekta po zdravlje ljudi,
g) da nema ogranienja u pogledu koritenja primarnog
izvora energije za proizvodnju elektrine energije,
h) da nema ogranienja u pogledu odreivanja lokacije i
koritenja zemljita za izgradnju elektroenergetskog
objekta,
i)
da je elektroenergetski objekat planiran, odnosno
projektiran na nain koji osigurava zadovoljavajui
nivo energetske efikasnosti, i
j)
da se na osnovu priloenih dokumenata moe ocijeniti
da posjeduje finansijsku stabilnost za poslovanje
kojom se osigurava ispunjavanje uvjeta dozvole.
lan 47.
(Uvjeti dozvole za izgradnju)
Uvjeti dozvole za izgradnju elektroenergetskog objekta
mogu sadravati, ali se nee ograniiti na uvjete:
a) kojima se zahtijeva permanentno ispunjavanje
kriterija predvienih lanom 52. ovog pravilnika,
b) u vezi sa transparentnim voenjem raunovodstvenih
evidencija,
c) kojima se zahtijeva puno potovanje svih zakona i
propisa,
d) koji se odnose na obavezu korisnika dozvole da se
prilikom
izgradnje
ili
rekonstrukcije
elektroenergetskih
objekata
pridrava
plana
iskljuenja elektrine energije pri emu nee biti
znaajnije umanjena redovnost snabdijevanja
elektrinom energijom,
e) u vezi sa reguliranjem imovinskopravnih odnosa u
pogledu izgradnje elektroenergetskog objekta,

f)

63 - 87

u pogledu osiguranja garancije na iznos potreban za


demontiranje i/ili uklanjanje svih objekata i otpada
koji je nastao pri gradnji i ureenje zemljita u skladu
sa zakonom u sluaju eventualnog prekida radova i
odustajanja od izgradnje ili ukoliko se izgraeni
objekat koristi za druge namjene,
g) pod kojima se korisnik dozvole, u interesu Brko
Distrikta BiH, moe osloboditi obaveze demontae i
uklanjanja objekta iz take f) ovog lana,
h) kojima se uvodi obaveza dostavljanja DERK-u
finansijskih, tehnikih i drugih podataka o izgradnji
elektroenergetskog objekta u skladu sa zahtjevima
DERK-a,
i)
kojima se korisnik dozvole obavezuje da se pridrava
zakona, vaeih tehnikih propisa i standarda za
izgradnju i rekonstrukciju elektroenergetskih objekata,
kao i trenutne regulative na podruju izgradnje ili
rekonstrukcije objekata,
j)
kojima se korisnik dozvole obavezuje da se tokom
izgradnje objekta pridrava principa zatite ivotne
sredine definiranih uvjetima ekoloke dozvole i
drugim propisima,
k) kojima se korisnik dozvole obavezuje da ostvari
energetsku efikasnost koritenja primarnih izvora
energije, kako je definirano planskom, odnosno
projektnom dokumentacijom,
l)
kojima se osigurava tajnost podataka koji su oznaeni
kao povjerljivi od subjekta koji ih je dostavio, kao i
drugih podataka ija je obaveza uvanja utvrena
posebnim propisima, i
m) bilo koji drugi uvjet koji je potreban kako bi se
ispunili ciljevi zakona ili propisa DERK-a.
VIII. PROMJENE STATUSA LICENCE
lan 48.
(Obnova licence)
(1) Ukoliko namjerava da nastavi obavljati licenciranu
djelatnost, vlasnik licence podnosi zahtjev za obnovu
licence najkasnije 120 dana prije isteka licence.
Obnavljanje licence se vri na isti nain kao i dodjeljivanje
licence.
(2) Zahtjev za obnovu licence treba da sadri sve dokumente
propisane ovim pravilnikom za dodjelu licence. Izuzetno,
za dokumente koji nisu mijenjani tokom vaenja licence ili
za dokumente koji su izmijenjeni i dostavljeni DERK-u
tokom vaenja licence, moe se podnijeti izjava da nije bilo
promjene dokumenta. Izjava treba da sadri datum dostave
dokumenta DERK-u.
(3) Ukoliko je ispunjen uvjet iz stava (1) ovog lana DERK
donosi odluku o obnovi licence u skladu sa odredbama
ovog pravilnika i dostavlja je podnosiocu zahtjeva
najkasnije 30 dana prije isteka prethodno izdate licence.
(4) DERK moe naloiti vlasniku licence za obavljanje
djelatnosti prijenosa elektrine energije, nezavisnog
operatora sistema ili distribucije da, uprkos isticanju roka
vanosti licence, nastavi pruati usluge na privremenom
osnovu, ako se za to pojavi potreba.
lan 49.
(Izmjena licence)
(1) DERK moe otvoriti proces izmjene licence po zahtjevu
vlasnika licence ili na svoju inicijativu, zbog potreba
uzrokovanih jasnom i nepredvidivom promjenom okolnosti.
(2) Vlasnik licence podnosi pisani zahtjev za izmjenu licence
uz navoenje dijela licence koji eli da mijenja i novog
predloenog teksta sa obrazloenjem i potkrepljujui svoj
zahtjev dokazima.

63 - 88
(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(1)

U sluaju da DERK inicira izmjenu licence, vlasnik licence


se obavjetava pisanim putem o promjeni okolnosti,
razlozima za iniciranje izmjena i samim izmjenama licence.
U obavijesti se navodi i pregled aktivnosti DERK-a u
procesu izmjene licence.
Postupak za izmjenu licence vodi se na isti nain kao i
postupak za izdavanje licence.
Jasna i nepredvidiva promjena okolnosti iz stava (1) ovog
lana ukljuuje, ali se ne ograniava na sljedee:
a) prestrukturiranje elektroenergetskog sektora,
b) promjena pozicije i uloge vlasnika licence u
regionalnim i meunarodnim okvirima,
c) velike promjene u pravnom okviru, sudskim
odlukama, dogaajima ili ugovorima koje bitno utjeu
na licencirane djelatnosti,
d) promjene uvjeta koje imaju veliki utjecaj na
obavljanje licencirane djelatnosti,
e) finansijska nesolventnost ili steaj,
f)
statusne promjene vlasnika licence ili promjene bitnih
podataka u odgovarajuem registru (spajanje,
razdvajanje, privatizacija),
g) promjene koje utjeu da ispunjavanje uvjeta iz licence
postane nemogue,
h) viestruka neusklaenost sa postojeim uvjetima
licence,
i)
viestruke albe korisnika usluga vlasnika licence,
j)
izmjena propisa DERK-a, i
k) zatita javnog interesa.
U sluaju da su izmjene licence takvog obima da se bitno
mijenja sadraj licence, DERK obavjetava korisnika
licence da je potrebno da u postupku otvaranja procesa
izmjene licence podnese novi zahtjev za dodjelu licence.
Promjenom licence nee se smatrati promjena naziva,
sjedita ili adrese vlasnika licence u kojem sluaju e se
odlukom DERK-a vlasniku licence omoguiti da nastavi
koritenje licence pod novim nazivom, odnosno u novom
sjeditu ili adresi.
Promjenom licence nee se smatrati ni promjene broja i
strukture objekata koje vlasnik licence koristi u funkciji
obavljanja licencirane djelatnosti, a koje se zakljukom
DERK-a o stanju na dan 31. decembra svake godine samo
konstatiruju.
lan 50.
(Promjena dozvole za izgradnju)
Promjena uvjeta dozvole za izgradnju elektroenergetskog
objekta moe se odobriti na osnovu zahtjeva korisnika
dozvole ili na inicijativu DERK-a.
Zahtjev korisnika za promjenu uvjeta dozvole za izgradnju
podnosi se u skladu sa ovim pravilnikom po istoj proceduri
po kojoj se podnosi i zahtjev za izdavanje dozvole za
izgradnju elektroenergetskih objekata.
Inicijativa DERK-a za promjenu uvjeta dozvole donosi se u
formi zakljuka o pokretanju inicijative na redovnoj
sjednici DERK-a.
Promjena uvjeta dozvole moe se odobriti samo u
posebnim sluajevima u cilju opeg interesa.
Kod donoenja konane odluke o promjeni uvjeta dozvole
za izgradnju uzima se u obzir troak koji se moe pojaviti
za korisnika dozvole zbog promjene uvjeta, kao i ope
koristi i tete koje su rezultat te promjene.
lan 51.
(Suspenzija i ukidanje licence)
DERK moe izvriti suspenziju licence na odreen
vremenski period, ili trajno ukinuti licencu u sljedeim
sluajevima:

a)
b)

, 26. 8. 2016.

ako vlasnik licence to zatrai, ili


ako se nakon rasprave, koja se odvija u skladu sa
ovim pravilnikom i Poslovnikom o radu DERK-a,
utvrdi:
1) da se vlasnik licence ne pridrava uvjeta iz
licence,
2) da vlasnik licence ne dostavlja podatke i
informacije traene od DERK-a, NOS-a,
Kompanije za prijenos elektrine energije ili
Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa BiH tokom trajanja licence,
3) da vlasnik licence namjerno dostavlja netane
podatke i informacije DERK-u, NOS-u,
Kompaniji za prijenos elektrine energije ili
Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa BiH,
4) da vlasnik licence ne omoguava direktan
pristup opremi, dokumentima ili drugim
objektima koji su u vlasnitvu ili su kontrolirani
od vlasnika licence, ili se vlasnik licence ne
pridrava uvjeta nadgledanja,
5) da je vlasnik licence neovlateno prodao,
dodijelio ili prenio pravo obavljanja licencirane
djelatnosti treoj strani bez prethodne
saglasnosti DERK-a, i
6) da vlasnik licence ne plaa regulatornu naknadu
ili ne dostavi zatraenu bankarsku garanciju u
roku odreenom od DERK-a.
(2) DERK inicira postupak suspenzije licence dostavljanjem
obavijesti vlasniku licence o pokretanju postupka sa
pisanim obrazloenjem o razlozima pokretanja postupka.
(3) Postupak za suspenziju licence vodi se na isti nain kao i
postupak za dodjeljivanje licence.
(4) Ukoliko tokom postupka vlasnik licence ispuni zahtijevane
uvjete, DERK moe obustaviti postupak suspenzije.
(5) Ukoliko DERK suspendira licencu na odreeni vremenski
period, pa vlasnik licence ispuni zahtijevane uvjete tokom
trajanja suspenzije DERK moe ukinuti suspenziju, a ako
vlasnik licence ne ispotuje zahtjeve DERK-a zbog kojih je
izreena suspenzija, DERK moe ukinuti licencu u roku od
est mjeseci od dana donoenja odluke o suspenziji licence.
(6) Ukidanjem licence vlasnik licence gubi pravo da ponovo
DERK-u podnese zahtjev za dodjelu bilo koje vrste licence
u narednih pet godina.
(7) DERK moe izvriti i suspenziju licence u sluaju naroitih
krenja odredbi uvjeta za koritenje licence ukljuujui i
krenja odredbi iz stava (1) taka b) alineja 6) ovog lana.
(8) Suspenziju u sluaju iz stava (1) taka a) i stava (7) ovog
lana DERK vri bez obavljanja javne rasprave.
(9) Suspenziju po zahtjevu vlasnika moe se izvriti samo
jednom u toku vaenja licence i to na period od est do 12
mjeseci.
(10) Za vrijeme dok je licenca suspendirana vlasnik licence
nema obavezu plaanja regulatorne naknade.
lan 52.
(Prijenos ovlatenja)
Nakon suspenzije ili ukidanja licence za prijenos elektrine
energije, djelatnost nezavisnog operatora sistema, distribuciju ili
snabdijevanje u okviru javne usluge, DERK moe ovlastiti
drugog vlasnika licence da obavlja djelatnost definiranu
suspendiranom ili ukinutom licencom, uz koritenje objekata,
instalacija i mree prethodnog vlasnika licence.

, 26. 8. 2016.

lan 53.
(Prijenos licence)
(1) Ako vlasnik licence eli prodati, dodijeliti, prenijeti,
iznajmiti ili na drugi nain izvriti prijenos svoje licence,
djelatnosti koje su predmet licence ili sredstva iz licence,
mora za takav prijenos dobiti odobrenje DERK-a.
Neovlatena prodaja, dodjela ili transfer licencirane
djelatnosti treoj strani bez prethodnog odobrenja DERK-a
e biti razlog DERK-u za suspenziju postojee licence.
(2) Ukoliko je postupak prijenosa licence odobren, vlasnik
licence je duan da nastavi sa izvravanjem svojih obaveza
u skladu sa uvjetima licence dok se postupak prijenosa ne
okona.
(3) Novi vlasnik licence mora da ima odobrenje za prijenos
licence izdato od DERK-a prije poetka obavljanja
licencirane djelatnosti.
(4) Postupak prijenosa licence se vodi na isti nain kao i
postupak izdavanja licence. DERK e odluiti da li je lice
kome se licenca prenosi sposobno da zadovolji uvjete
licence.
(5) Period vaenja, kao i sadraj uvjeta licence, e ostati
nepromijenjeni.
IX. REGISTAR LICENCI
lan 54.
(Registar licenci)
(1) DERK ima obavezu da vodi registar licenci.
(2) U registar se unose sva dokumenta u vezi dodjele licence.
(3) Dokumenti koji se moraju registrirati su:
a) zahtjev za izdavanje licence,
b) prilozi uz zahtjev,
c) zakljuak o utvrivanju kompletnosti zahtjeva,
d) dokumenti koji se odnose na javne rasprave,
e) odluka o izdavanju ili odbijanju licence,
f)
licenca sa uvjetima za koritenje,
g) odluka o izmjenama i dopunama, suspenziji ili
ukidanju licence,
h) odluka o prijenosu licence na drugo lice,
i)
odluka iz stava (7) lana 49. ovog pravilnika, i
j)
odluka o pruanju usluga na privremenoj osnovi iz
lana 46. ovog pravilnika.
(4) DERK vodi i saetak registra u elektronskoj formi, koji se
sastoji od sljedeih podataka:
a) registracijski broj licence,
b) datum zavoenja u registar licenci,
c) naziv vlasnika licence,
d) mjesto i adresa vlasnika licence,
e) datum izdavanja licence,
f)
datum isteka licence, i
g) datum donoenja odluke o izmjenama, dopunama,
suspenziji, ukidanju ili prijenosu licence.
(5) Saetak registra u elektronskoj formi iz stava (4) ovog lana
se objavljuje na internet stranici DERK-a.
(6) Registracijski broj se dodjeljuje svakoj licenci izdatoj od
DERK-a i sastoji se od:
a) rednog broja pod kojim je zavedena u knjigu
protokola DERK-a,
b) broja dokumenta prema klasifikaciji, i
c) godine.
lan 55.
(Registar podnesenih zahtjeva)
(1) DERK sainjava listu registar svih podnesenih zahtjeva za
dodjelu licence, koji su u postupku, a po kojima nije
odlueno, sa procjenom potrebnog perioda za odluivanje
po svakom pojedinanom zahtjevu. Lista omoguava

63 - 89

DERK-u efikasniji postupak izdavanja licence i prua


informaciju zainteresiranim licima.
(2) Lista podnesenih zahtjeva se objavljuje na internet stranici
DERK-a.
lan 56.
(Sadraj objave u slubenim glasilima)
(1) Dispozitiv odluke iz domena ovog pravilnika objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH", slubenim glasilima entiteta i
u "Slubenom glasniku Brko Distrikta BiH".
(2) Integralni tekst odluke iz stava (1) ovog lana objavljuje se
na internet stranici DERK-a.
X. REGISTAR TRGOVACA ELEKTRINOM
ENERGIJOM
lan 57.
(Svrha registra trgovaca elektrinom energijom)
U cilju praenja jedinstvenog trita elektrine energije na
podruju Bosne i Hercegovine DERK vodi registar svih
licenciranih trgovaca elektrinom energijom sa licencom izdatom
od regulatornih organa u BiH (DERK, RERS, FERK) kojima se
omoguuje trgovina elektrinom energijom.
lan 58.
(Sadraj registra trgovaca elektrinom energijom)
(1) Registar trgovaca elektrinom energijom vodi se na osnovu
podataka o izdatim licencama za trgovinu DERK-a, te
dostavljenih podataka o izdatim licencama za obavljanje
djelatnosti trgovine i snabdijevanja elektrinom energijom
izdatim od RERS-a ili dozvola za snabdijevanje drugog
reda izdatih od FERK-a.
(2) U registru trgovaca elektrinom energijom vode se sljedei
podaci:
a) naziv vlasnika licence,
b) adresa,
c) datum i period vaenja licence,
d) registracijski broj licence, i
e) nadleni regulator koji je izdao licencu.
(3) Registar trgovaca elektrinom energijom vodi se u
elektronskoj formi i objavljuje se na internet stranici
DERK-a.
lan 59.
(Izvjetavanje)
Registrirani trgovci dostavljaju mjesene izvjetaje o
realizaciji trgovine elektrinom energijom u formi propisanoj od
DERK-a.
XI. REGULATORNI NADZOR
lan 60.
(Uvjeti regulatornog nadzora)
(1) DERK vri regulatorni nadzor obavljanja licencirane
djelatnosti.
(2) Vlasnik licence mora dostavljati DERK-u izvjetaje
navedene u uvjetima licence ili po zahtjevu DERK-a tokom
perioda vaenja licence.
(3) DERK vri najavljene i nenajavljene posjete vlasnicima
licenci u funkciji regulatornog nadzora i vri regulatorni
pregled objekata i dokumenata vezanih za licenciranu
djelatnost.
(4) DERK nadgleda sve aspekte usklaenosti vlasnika licence
sa uvjetima licence, kao i svim odredbama relevantnih
zakona i propisa DERK-a.
(5) DERK moe pokrenuti hitni postupak u cilju reagiranja na
sumnju o povrjedi obaveza iz licence koju je izdao, na
vlastitu inicijativu ili kao odgovor na zahtjev bilo kojeg lica.
(6) DERK obavjetava RERS i FERK o svim uoenim
nepravilnostima i problemima u vezi sa djelatnou
trgovaca kojima su dozvole izdali RERS i FERK.

63 - 90

lan 61.
(Sankcije)
(1) Ukoliko se vlasnik licence ne pridrava uvjeta iz licence,
dozvole ili Zakona, primjenjuju se kaznene odredbe
predviene zakonom.
(2) DERK moe vlasniku licence dostaviti obavijest o povrjedi
i pozvati ga na administrativno poravnanje zbog povrjede
dozvole od vlasnika iste, prije nego to se primijene
kaznene odredbe.
(3) Prije primjene ove mjere, u sluajevima kada to okolnosti
dozvoljavaju, DERK u pisanoj formi opominje vlasnika
licence i odreuje rokove za otklanjanje nedostataka.
(4) DERK prilikom sankcioniranja moe primijeniti i odredbe
lana 51. ovog pravilnika, tj. suspendirati ili ukinuti licencu.
XII. PRAVNI LIJEK
lan 62.
(Pravni lijek)
(1) Odluke DERK-a o izdavanju licence, odbacivanju ili
odbijanju zahtjeva za izdavanje licence, obnovi, izmjeni,
prijenosu, suspenziji ili ukidanju licence su konane
administrativne odluke.
(2) Protiv odluka iz stava (1) ovog lana mogue je podnijeti
tubu Sudu Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od dana
dostave odluke.
(3) Prethodne preliminarne proceduralne odluke DERK-a,
voditelja postupka ili DERK-ovog osoblja se ne smatraju
konanim odlukama.
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE
lan 63.
(Prestanak vaenja ranijih pravila)
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaju da vae
Pravilnik o licencama ("Slubeni glasnik BiH", broj 38/05),
Pravilnik o izdavanju privremenih licenci za obavljanje
djelatnosti distribucije i snabdijevanja elektrinom energijom u
Brko Distriktu BiH ("Slubeni glasnik BiH", broj 5/11) i Odluka
o uspostavi pojednostavljene procedure izdavanja licence za
meunarodnu trgovinu za podnosioca zahtjeva u statusu
kvalificiranog kupca ("Slubeni glasnik BiH", br. 75/06 i
101/08).
lan 64.
(Prijelazna odredba)
(1) Postupak izdavanja licence po zahtjevima koji su
zaprimljeni prije stupanja na snagu ovog pravilnika okonat
e se u skladu sa ranije vaeim pravilima.
(2) Licence za meunarodnu trgovinu elektrinom energijom
za vlastite potrebe izdate u skladu sa ranije vaeim
pravilima vae do 31. decembra 2016. godine."
lan 65.
(Tumaenje i drugi akti DERK-a)
(1) Tumaenje odredbi ovog pravilnika daje DERK.
(2) Ukoliko neko pitanje nije sadrano u ovom pravilniku,
DERK e odluiti o njegovom rjeavanju u svakom
konkretnom sluaju.
lan 66.
(Objavljivanje Pravilnika)
Preieni tekst ovog pravilnika objavit e se u "Slubenom
glasniku BiH".
Broj 05-02-2-236-1/16
12. augusta 2016. godine
Tuzla

Sekretar
Slobodanka Milainovi, s. r.

, 26. 8. 2016.

Na temelju Zakljuka Dravne regulatorne komisije za


elektrinu energiju, broj 05-28-2-318-16/15 od 14. prosinca 2015.
godine, Tajnik u Dravnoj regulatornoj komisiji za elektrinu
energiju utvrdio je Proieni tekst Pravilnika o licencama.
Proieni tekst Pravilnika o licencama obuhvaa Pravilnik
o licencama ("Slubeni glasnik BiH", broj 87/12) i Pravilnik o
izmjenama i dopunama Pravilnika o licencama ("Slubeni
glasnik BiH", broj 98/15), a u kojima je naznaen dan njihovog
stupanja na snagu.

PRAVILNIK

O LICENCAMA
(Proieni tekst)
I. OPE ODREDBE
lanak 1.
(Predmet)
(1) Ovim pravilnikom se definiraju postupak i kriteriji za
izdavanje licenci od strane DERK-a, ukljuujui postupak
podnoenja zahtjeva, pregleda zahtjeva i izdavanja licenci,
kao i sutinske kriterije za odobravanje ili odbijanje
zahtjeva za dodjelu licence i sadraj i uvjete licence.
(2) Pravilnikom se definira i nain izmjene, suspenzije i
ukidanja licence, kao i postupci kod prodaje, dodjeljivanja,
iznajmljivanja ili prijenosa licence na neki drugi nain.
(3) Postupak izdavanja licence je javan i vodi se u skladu s
objektivnim i javnosti poznatim kriterijima na
nediskriminirajui i transparentan nain.
lanak 2.
(Definicije)
Definicije i skraenice koje se koriste u ovom pravilniku,
ukljuujui i one iz Zakona i Poslovnika o radu DERK-a su
sljedee:
"Zakon" oznaava Zakon o prijenosu, regulatoru i
operatoru sustava elektrine energije u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11),
"Zakon o utemeljenju Elektroprijenosa" oznaava
Zakon o utemeljenju Kompanije za prijenos elektrine energije u
Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", br. 35/04 i 76/09),
"Zakon o utemeljenju NOS-a" oznaava Zakon o
utemeljenju Neovisnog operatora sustava za prijenosni sustav u
Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj 35/04),
"Pravilnik o javnim raspravama" oznaava pravilnik
DERK-a po komu se vode javne rasprave,
"DERK" oznaava Dravnu regulatornu komisiju za
elektrinu energiju,
"FERK" oznaava Regulatornu komisiju za energiju u
Federaciji Bosne i Hercegovine,
"RERS" oznaava Regulatornu komisiju za energetiku
Republike Srpske,
"NOS" oznaava Neovisnog operatora sustava za
upravljanje radom prijenosnog sustava u Bosni i Hercegovini,
"Prijenos" oznaava transport elektrine energije preko
visokonaponskog povezanog sustava za isporuku krajnjim
korisnicima, distribucijama i susjednim elektroenergetskim
sustavima,
"Distribucija" oznaava prenoenje elektrine energije
kroz distributivne sustave srednjeg i niskog napona s ciljem njene
isporuke kupcima,
"Proizvodnja" oznaava proizvodnju elektrine energije u
hidroelektranama, termoelektranama i drugim elektranama koje
su prikljuene na prijenosnu ili distributivnu mreu, kao i
proizvodnju za vlastite potrebe,
"Opskrba" oznaava isporuku i/ili prodaju elektrine
energije kupcima,

, 26. 8. 2016.

"Trgovina" oznaava kupovinu i prodaju elektrine


energije,
"Meunarodna trgovina" oznaava kupovinu, prodaju ili
isporuku elektrine energije gdje je jedno od mjesta kupovine,
prodaje ili isporuke izvan Bosne i Hercegovine,
"Obveza javne usluge" oznaava obvezu energetskih
subjekata da odreene energetske djelatnosti obavljaju kao javnu
uslugu dostupnu svim kupcima na odreenom podruju uz
ispunjavanje odreenih standarda koji se mogu odnositi na
sigurnost, kontinuitet i kvalitetu snabdijevanja, cijene isporuke,
zatitu okoline, ukljuujui energetsku uinkovitost, proizvodnju
iz obnovljivih izvora i klimatske promjene,
"Javna rasprava" oznaava bilo koju raspravu
organiziranu od DERK-a, otvorenu za prisustvo javnosti, a koja
moe biti opa, formalna ili tehnika rasprava,
"Licenca" oznaava dokument izdan od DERK-a koji
osobi kojoj je izdana daje ovlast obavljati djelatnost navedenu u
licenci pod uvjetima propisanim uvjetima za koritenje licence,
"Vlasnik licence" oznaava osobu koja posjeduje
najmanje jednu od licenci definiranih u lanku 4. ovog pravilnika,
"Osoba" oznaava fiziku ili pravnu osobu bilo kojeg
oblika svojine i organiziranja,
"Podnositelj zahtjeva" oznaava osobu koja podnosi
zahtjev za izdavanje licence u skladu s ovim pravilnikom i
Zakonom,
"Trgovac" oznaava pravnu osobu koja se bavi trgovinom
elektrine energije,
"Opskrbljiva" oznaava pravnu osobu koja se bavi
opskrbom,
"Dozvola za izgradnju" oznaava akt koji izdaje DERK, a
kojim se pravnoj ili fizikoj osobi dozvoljava izgradnja novog
elektroenergetskog objekta ili znaajna rekonstrukcija postojeeg
elektroenergetskog objekta za proizvodnju elektrine energije na
podruju Brko Distrikta BiH, i
"Znaajna rekonstrukcija" oznaava rekonstrukciju
elektroenergetskog objekta za proizvodnju elektrine energije
kojom se mijenja snaga tog objekta.
lanak 3.
(Licenciranje)
(1) Odgovarajuu licencu izdanu od DERK-a u skladu s
zakonom i ovim Pravilnikom mora posjedovati pravna ili
fizika osoba koja obavlja djelatnost prijenosa elektrine
energije, neovisnog operatora sustava, meunarodne
trgovine elektrinom energijom, kao i pravna ili fizika
osoba sa sjeditem u Brko Distriktu BiH za obavljanje
djelatnosti distribucije, javne opskrbe kupaca elektrinom
energijom i trgovine i opskrbe elektrinom energijom na
teritoriju BiH, te pravnu ili fiziku osobu koja ima
proizvodni kapacitet u Brko Distriktu BiH za djelatnost
proizvodnje elektrine energije.
(2) Na podruju Brko Distrikta BiH djelatnosti trgovine i
opskrbe elektrinom energijom moe obavljati i pravna ili
fizika osoba koja posjeduje odgovarajuu licencu izdanu
od RERS-a ili FERK-a, u skladu s njihovim nadlenostima.
(3) Licenca za trgovinu i opskrbu elektrinom energijom na
teritoriju BiH izdana od DERK-a osobi sa sjeditem u
Brko Distriktu BiH vai na teritoriju BiH.
(4) Pravna ili fizika osoba duna je pribaviti dozvolu za
izgradnju elektroenergetskog objekta od DERK-a prije
poetka
izgradnje
ili
znaajne
rekonstrukcije
elektroenergetskog objekta za proizvodnju elektrine
energije na podruju Brko Distrikta BiH.
(5) DERK e razmotriti zahtjev za izdavanje licence u skladu s
kriterijima navedenim u Zakonu i ovom pravilniku. U
tumaenju ovih kriterija, DERK e djelovati u pravcu
stvaranja uvjeta za neogranienu i slobodnu trgovinu i

(6)
(7)

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

63 - 91

kontinuiranu opskrbu elektrinom energijom po


definiranom standardu kvalitete za dobrobit graana BiH, i
kreiranja trita elektrine energije.
Podnositelj zahtjeva za izdavanje licence ima obvezu
dokazati da ispunjava sve kriterije za izdavanje licence i da
potuje sve uvjete licence.
DERK e u licencu ukljuiti sve uvjete koji su neophodni
za osiguranje ciljeva Zakona, ovog pravilnika i drugih
dokumenata DERK-a.
lanak 4.
(Vrste licenci)
DERK iz svoje nadlenosti izdaje sljedee licence:
a) Licenca za prijenos elektrine energije,
b) Licenca za aktivnosti neovisnog operatora sustava, i
c) Licenca za meunarodnu trgovinu.
Pored licenci iz stavka (1) ovog lanka, u skladu s svojim
nadlenostima u pogledu Brko Distrikta BiH DERK izdaje
i sljedee licence, odnosno dozvole:
a) Licenca za trgovinu i opskrbu elektrinom energijom
na teritoriju BiH,
b) Licenca za distribuciju elektrine energije,
c) Licenca za proizvodnju elektrine energije za objekte
instalirane snage preko 1 MW, i
d) Dozvola za izgradnju elektroenergetskog objekta
instalirane snage preko 1 MW.
lanak 5.
(Razdoblje vaenja licenci)
Licenca se izdaje na odreeno vremensko razdoblje, ne
krae od pet i ne dulje od 40 godina.
Podnositelj zahtjeva u svom zahtjevu moe navesti za koje
vremensko razdoblje trai licencu.
O razdoblju na koje se licenca izdaje odluuje DERK, a
prilikom odluivanja o vremenu trajanja licence, pored
izraene elje podnositelja zahtjeva, koristit e se i
sljedeim, ali ne i obvezujuim, normama:
a) licenca za prijenos elektrine energije 25 godina,
b) licenca za aktivnosti neovisnog operatora sustava
sedam godina,
c) licenca za meunarodnu trgovinu elektrinom
energijom pet godina,
d) licenca za trgovinu i opskrbu elektrinom energijom
na teritoriju BiH pet godina,
e) licenca za distribuciju elektrine energije 25 godina,
ali ne dulje od 30 godina,
f)
licenca za proizvodnju elektrine energije 25 godina,
ali ne dulje od 30 godina, i
g) dozvola za izgradnju elektroenergetskog objekta est
godina.
Prilikom odluivanja o zahtjevu za izdavanje licence koji je
prvi put podnesen DERK-u ili prilikom izdavanja licence za
proizvodnju dok se proizvodni objekt nalazi u probnom
radu, kao i u drugim opravdanim sluajevima, DERK moe
izdati privremenu licencu na razdoblje do dvije godine.
DERK moe u uvjete licence (dozvole) ukljuiti i uvjete
koji mu omoguavaju da produlji razdoblje vaenja licence
i naloiti vlasniku licence da, unato isticanju licence,
nastavi pruati kompenzirane usluge na privremenoj
osnovi, ako se za to pojavi potreba.
Dozvola za izgradnju elektroenergetskog objekta prestaje
vaiti ukoliko gradnja ili radovi nisu zapoeti u roku
odreenom u dozvoli.
Rok iz stavka (6) ovog lanka ne moe biti krai od est
mjeseci niti dulji od dvije godine.

63 - 92

II. POSTUPAK PODNOENJA ZAHTJEVA ZA


IZDAVANJE LICENCE
lanak 6.
(Podnositelj zahtjeva)
Podnositelj zahtjeva za izdavanje licence moe biti:
a) za licencu za prijenos elektrine energije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" uspostavljen
na osnovu Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru
sustava elektrine energije u Bosni i Hercegovini i
Zakona o utemeljenju Kompanije za prijenos
elektrine energije u Bosni i Hercegovini,
b) za licencu za aktivnosti neovisnog operatora sustava "Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini"
uspostavljen na osnovu Zakona o prijenosu,
regulatoru i operatoru sustava elektrine energije u
Bosni i Hercegovini i Zakona o utemeljenju
Neovisnog operatora sustava za prijenosni sustav u
Bosni i Hercegovini,
c) za licencu za meunarodnu trgovinu - sve osobe
registrirane za obavljanje poslova trgovine
elektrinom energijom, ako ispunjavaju uvjete za
bavljenje meunarodnom trgovinom predviene
zakonom i ovim pravilnikom,
d) za licencu za trgovinu i opskrbu elektrinom
energijom na teritoriju BiH - osobe sa sjeditem u
Brko Distriktu BiH koje se bave proizvodnjom
elektrine energije ili koje se bave trgovinom
elektrine energije,
e) za licencu za distribuciju elektrine energije - Javno
poduzee za komunalne djelatnosti "Komunalno
Brko" d.o.o. Brko Distrikt BiH, i
f)
za licencu za proizvodnju elektrine energije - osoba
iji se proizvodni objekt nalazi na podruju Brko
Distrikta BiH.
lanak 7.
(Podnoenje zahtjeva)
(1) Podnositelj zahtjeva dostavlja zahtjev na nain, u obliku i
na obrascima definiranim od DERK-a.
(2) Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti sa internet stranice ili u
sjeditu DERK-a.
(3) Zahtjev sa prilozima se podnosi u pisanom obliku, ovjeren i
potpisan od podnositelja zahtjeva, a dostavlja se potom,
osobnom dostavom ili na drugi adekvatan nain. Svi
dokumenti iz zahtjeva se dostavljaju i u elektronikom
obliku propisanim od DERK-a. Uz zahtjev je potrebno
priloiti i izjavu da dokumenti dostavljeni u elektronikom
obliku u potpunosti odgovaraju dostavljenim originalima.
(4) Podnositelj uz zahtjev prilae dokaz o uplati naknade za
podnoenje zahtjeva definirane posebnom odlukom DERKa.
(5) Podnositelj je obvezan potpisati izjavu o prihvatanju obveza
plaanja regulatorne naknade, kao i izjavu danu pod punom
materijalnom i kaznenom odgovornou da su svi podaci
dostavljeni DERK-u istiniti i toni.
(6) DERK razmatra zahtjev za licencu samo ukoliko je zahtjev
kompletan i ukoliko sadri dokaze navedene u st. (3) i (4)
ovog lanka.
(7) Ako podnositelj zahtjeva namjerava obavljati vie
djelatnosti za koje je potrebna licenca, duan je za svaku
djelatnost podnijeti poseban zahtjev.
(8) Ukoliko podnositelj zahtjeva istodobno podnese zahtjeve za
izdavanje licence za trgovinu i opskrbu na teritoriju BiH i
licence za meunarodnu trgovinu elektrinom energijom,
DERK moe voditi jedinstven postupak.

, 26. 8. 2016.

lanak 8.
(Kompletnost zahtjeva)
(1) DERK e najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka
zahtjeva utvrditi da li je zahtjev kompletan i podnesen u
skladu s odredbama ovog pravilnika.
(2) Nakon pregleda zahtjeva, DERK dostavlja podnositelju
pisanu obavijest o tome da li je zahtjev kompletan ili je
potrebna njegova dopuna.
(3) U sluaju da zahtjev nije kompletan, DERK e, u obavijesti
iz stavka (2) ovog lanka, navesti njegove nedostatke i
odrediti rok u kojem je podnositelj zahtjeva duan iste
otkloniti.
(4) Ukoliko podnositelj zahtjeva ne dopuni zahtjev u roku iz
stavka (3) ovog lanka, DERK moe zakljukom odbaciti
njegov zahtjev kao nepotpun.
(5) Kompletnost zahtjeva utvruje se zakljukom na internom
sastanku DERK-a.
lanak 9.
(Zahtjevi za dodatnim informacijama)
(1) U postupku utvrivanja injenica o ispunjavanju uvjeta
propisanih za izdavanje licence, DERK ima pravo provjeriti
sve podatke, te po potrebi izvriti pregled objekata,
postrojenja i opreme, dokumentacije, kao i traiti dodatne
informacije u bilo kojem trenutku od podnoenja zahtjeva
do donoenja konane odluke o zahtjevu, kao i u razdoblju
vaenja licence.
(2) Podnositelj zahtjeva duan je suraivati sa DERK-om i
dostavljati podatke i informacije iz stavka (1) ovog lanka u
rokovima koje odredi DERK.
III. OBRADA ZAHTJEVA I DONOENJE ODLUKE
lanak 10.
(Objava zahtjeva)
(1) Po utvrivanju kompletnosti zahtjeva, DERK objavljuje
kratku obavijest za javnost u pisanim medijima i na svojoj
internet stranici, sumirajui zahtjev za licencu.
(2) Obavijest sadri i nain na koji zainteresirane osobe mogu
dobiti informacije, kao i upute zainteresiranim osobama da
mogu podnijeti pisane komentare na zahtjev za izdavanje
licence.
(3) Rok za podnoenje pisanih komentara je osam dana od dana
objave obavijesti za javnost.
(4) Obavijest za javnost sadri i kriterije za stjecanje statusa
umjeaa i informaciju kad i kako se mogu podnijeti
zahtjevi za stjecanje statusa umjeaa.
lanak 11.
(Uloga i odgovornost umjeaa)
(1) DERK moe dodijeliti status umjeaa osobi koja dokae
da je njen interes u postupku izdavanja licence drugaiji od
opeg javnog interesa. U odreenim sluajevima, DERK
moe ograniiti opseg sudjelovanja umjeaa.
(2) U sluaju iz stavka (1) ovog lanka, umjeau se dozvoljava
da sudjeluje u postupku, izvodi dokaze i zahtijeva
informacije od podnositelja zahtjeva putem DERK-a.
(3) Pisane ili usmene izjave umjeaa na raspravama za
izdavanje licenci daju se pod punom kaznenom i
materijalnom odgovornou za tonost i ispravnost danih
podataka.
lanak 12.
(Suradnja sa drugim regulatornim komisijama)
DERK e razmjenjivati potrebne informacije sa FERK-om i
RERS-om o podnesenim zahtjevima za licence i odlukama o
istim, kao i pitanjima regulatornog nadzora i ispunjavanju uvjeta
za koritenje licenci.

, 26. 8. 2016.

lanak 13.
(Priprema nacrta licence)
(1) Nakon postupka provjere kompletnosti zahtjeva iz lanka 8.
ovog pravilnika, provjerava se tonost podataka,
dokumenata ili informacija priloenih uz zahtjev.
(2) Na osnovu obrade zahtjeva iz stavka (1) ovog lanka i
nakon ocjene komentara javnosti na saetak zahtjeva za
licencu, na internom sastanku DERK-a utvruje se nacrt
odluke o izdavanju licence.
(3) Za koritenje licence za meunarodnu trgovinu DERK
propisuje Standardne uvjete.
(4) Pored Standardnih uvjeta DERK moe propisati i dodatne
uvjete.
(5) Nacrt odluke o izdavanju licence upuuje se u javnu
raspravu.
lanak 14.
(Javna rasprava)
(1) DERK u svakoj fazi postupka izdavanja licence moe voditi
javnu raspravu u skladu s Poslovnikom o radu i
Pravilnikom o javnim raspravama DERK-a.
(2) Javnu raspravu vodi voditelj postupka, a u njegovom
odsustvu osoba koju odredi DERK.
lanak 15.
(Formalna rasprava)
Formalna rasprava se odrava samo kad je potrebno rijeiti
sporna pitanja u postupku izdavanja licence.
lanak 16.
(Donoenje odluka)
(1) Nakon okonanja javne rasprave, voditelj postupka
priprema novi nacrt odluke o izdavanju licence.
(2) Podnositelj zahtjeva i umjea mogu dati svoj komentar na
novi nacrt odluke u roku od osam dana od dana primitka.
Na javnoj raspravi na kojoj nije bilo komentara, u cilju
ekonominosti postupka, podnositelj zahtjeva moe se
odrei prava na dostavljanje komentara.
(3) Po isteku roka za prijem komentara, DERK na internom
sastanku utvruje prijedlog odluke o izdavanju licence.
(4) Odluka o izdavanju licence donosi se na redovitoj sjednici
DERK-a.
(5) Rok za donoenje konane odluke po zahtjevu za izdavanje
licence ovisi od sloenosti zahtjeva, pri emu e DERK
voditi rauna o naelu uinkovitosti.
(6) Odluka iz stavka (5) ovog pravilnika, u pravilu, stupa na
snagu danom donoenja. Odluka se dostavlja podnositelju
zahtjeva i umjeau i objavljuje u skladu sa lankom 56.
ovog pravilnika.
lanak 17.
(Regulatorna naknada)
(1) Iznos regulatorne naknade i naknade za podnoenje
zahtjeva po vrstama licenci utvruje se posebnom odlukom
DERK-a.
(2) Naknada za podnoenje zahtjeva se uplauje prije
podnoenja zahtjeva za izdavanje licence.
(3) Tijekom trajanja licence, kao i u sluaju produljenja licence
iz stavka (5) lanka 5. ovog pravilnika, vlasnik licence
plaa regulatornu naknadu kvartalno, unaprijed.
U sluaju neblagovremenog izmirenja obveze plaanja
regulatorne naknade, DERK moe od vlasnika licence
zahtijevati dostavljanje bankarskog jamstva.

63 - 93

IV. SADRAJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE LICENCE


lanak 18.
(Osnovni dokumenti)
(1) Zahtjev za izdavanje licence se podnosi na obrascu
propisanim od DERK-a, a uz zahtjev se obvezno prilau
sljedei dokumenti:
a) Izvadak iz nadlenog registra pravnih osoba,
b) Potvrda ili uvjerenje o poreznoj registraciji,
c) Statut ili osnivaki akt,
d) Organizacijsko ustrojstvo i broj uposlenih,
e) Revidirana financijska izvjea o zavrnom raunu za
prethodne tri godine za postojee tvrtke ili poetnu
bilancu stanja za novoformirane tvrtke,
f)
Poslovni plan za naredne tri godine,
g) Popis stalnih sredstava po amortizacijskim skupinama
i zadnji godinji obraun amortizacije,
h) Uvjerenje nadlenog suda da nije pokrenut steajni ili
likvidacijski postupak nad podnositeljem zahtjeva,
i)
Uvjerenje nadlenog suda da protiv podnositelja
zahtjeva i njegovog zastupnika nije pokrenut kazneni
postupak,
j)
Uvjerenje nadlenog tijela da podnositelju zahtjeva i
njegovom zakonskom zastupniku ne traje izreena
mjera sigurnosti ili zatitna mjera zabrane obavljanja
poziva, djelatnosti ili dunosti za koju se zahtijeva ili
je u vezi sa izdavanjem licence,
k) Izjava o svim otvorenim transakcijskim raunima kod
komercijalnih banaka i bankovna potvrda njihovog
statusa (bankovna potvrda statusa podrazumijeva
opseg prometa na raunu u zadnjih mjesec dana kao i
pokazatelje o eventualnim blokadama na raunima),
l)
Izjava o statusu usklaenosti sa svim propisima u vezi
sa zatitom okoline i provedbi istih,
m) Izjava da e se podnositelj zahtjeva pridravati
trinih pravila,
n) Izjava o postojeim izdanim licencama ili zahtjevima
za licence podnesenim FERK-u ili RERS-u, kao i bilo
kojem drugom regulatornom tijelu izvan BiH, i
o) Bilo koja druga informacija koju DERK smatra, u bilo
kojem stupnju postupka, potrebnom za donoenje
odluke.
(2) Svi dokazi se prilau u originalu ili u ovjerenoj kopiji, s tim
da potvrde i izjave ne smiju biti starije od 60 dana.
lanak 19.
(Dodatni dokumenti uz zahtjev za izdavanje licence za prijenos
elektrine energije)
Uz zahtjev za izdavanje licence za prijenos elektrine
energije, pored dokumenata navedenih u lanku 18. ovog
pravilnika, obvezno se prilau sljedei dokumenti:
a) Tehniki podaci o mrei i postrojenjima u vlasnitvu
podnositelja zahtjeva koji se koriste u svrhu
obavljanja djelatnosti prijenosa elektrine energije sa
podacima o upotrebnim dozvolama za iste,
b) Tehniki podaci o mrei i postrojenjima koja nisu u
vlasnitvu podnositelja zahtjeva, a koriste se u svrhu
obavljanja djelatnosti prijenosa elektrine energije sa
detaljima o vlasnitvu nad pomenutim sredstvima i
pravnom osnovu koritenja,
c) Situacijska karta i blok-funkcionalna shema
prijenosne elektroenergetske mree,
d) Specifikacija i tehnike karakteristike mjernih ureaja
na mjestima preuzimanja/isporuke elektrine energije,
e) Lista komunikacijskih sredstava koja slue za
obavljanje osnovne djelatnosti podnositelja zahtjeva
sa naznaenim vlasnitvom nad tim sredstvima,

63 - 94
f)

Plan izgradnje novih i znaajnije rekonstrukcije


postojeih objekata za naredne tri godine,
g) Izvadak ili skraena verzija Plana odravanja
elektroenergetskih objekata za naredne tri godine,
h) Pregled kupaca izravno prikljuenih na prijenosnu
mreu sa potronjom u prethodne tri godine,
i)
Pregled odravanja objekata u prethodne tri godine,
j)
Pregled naina nadzora pripadajue prijenosne mree
i
pregled
naina
upravljanja
odreenih
visokonaponskih prijenosnih ureaja od kojih se ne
zahtijeva omoguavanje slobodnog protoka elektrine
energije iz znaajnih energetskih izvora preko
uzajamno povezane prijenosne mree, a koje je NOS
eventualno dodijelio podnositelju zahtjeva na
upravljanje,
k) Spisak i opis funkcija softvera neophodnog za
obavljanje osnovne djelatnosti kojim raspolae
podnositelj zahtjeva,
l)
Izjava o sposobnosti i spremnosti zadovoljavanja
obveza koje se odnose na javnu uslugu, i
m) Cerifikat neovisne kue za akreditiranje o sustavu
osiguranja kvalitete ili plan i vremenski raspored
aktivnosti na uvoenju takvog sustava.
lanak 20.
(Dodatni dokumenti uz zahtjev za izdavanje licence za aktivnosti
neovisnog operatora sustava)
Uz zahtjev za izdavanje licence za aktivnosti neovisnog
operatora sustava, pored dokumenata navedenih u lanku 18.
ovog pravilnika, obvezno se prilau sljedei dokumenti:
a) Metodologija i kriteriji upravljanja mreom sa
funkcionalnom shemom aktivnosti,
b) Lista komunikacijskih sredstava koja slue za
obavljanje osnovne djelatnosti podnositelja zahtjeva
sa naznaenim vlasnitvom nad tim sredstvima,
c) Spisak i opis funkcija softvera neophodnog za
obavljanje osnovne djelatnosti kojim raspolae
podnositelj zahtjeva,
d) Pregled i vremenski plan donoenja tehnikih i
komercijalnih pravila potrebnih za obavljanje
djelatnosti neovisnog operatora sustava,
e) Pregled i vremenski plan potpisivanja ugovora sa
drugim subjektima u BiH ili inozemstvu neophodnih
za obavljanje djelatnosti neovisnog operatora sustava,
f)
Pregled i kratak prikaz meunarodnih organizacija u
kojima podnositelj zahtjeva eli ili ima obvezu
participirati,
g) Dokument
o
eventualno
danim
ovlastima
odgovarajuim stranama koje su ukljuene u
aktivnosti prijenosa za upravljanje radom odreenih
visokonaponskih prijenosnih ureaja od kojih se ne
zahtijeva omoguavanje slobodnog protoka elektrine
energije iz znaajnih energetskih izvora preko
uzajamno povezane prijenosne mree,
h) Izjava o sposobnosti i spremnosti zadovoljavanja
obveza koje se odnose na javnu uslugu, i
i)
Cerifikat neovisne kue za akreditiranje o sustavu
osiguranja kvalitete ili plan i vremenski raspored
aktivnosti na uvoenju takvog sustava.
lanak 21.
(Dodatni dokumenti uz zahtjev za izdavanje licence za
meunarodnu trgovinu)
Uz zahtjev za izdavanje licence za meunarodnu trgovinu
elektrinom energijom, pored dokumenta navedenih u lanku 18.
ovog pravilnika, obvezno se prilau sljedei dokumenti:

a)

, 26. 8. 2016.

Postojea licenca za trgovinu, proizvodnju ili opskrbu


izdana od FERK-a, RERS-a ili DERK-a, ako je
podnositelj zahtjeva ve sudionik na domaem tritu
elektrine energije ili dokaz da je podnositelj zahtjeva
zatraio izdavanje takve licence,
b) Dokaz o solventnosti podnositelja zahtjeva,
c) Dokaz o vlasnikom kapitalu podnositelja zahtjeva sa
pregledom vlasnika ili akcionara/dioniara sa
sudjelovanjem veim od 5%,
d) Izjava poslovne banke ili druge organizacije o
spremnosti da izda financijsko jamstvo ili jamstvo o
izvrenju na iznos planirane ili ugovorene transakcije
(podobnost jamca i kvalitetu jamstva ocjenjuje
DERK),
e) Izjava
podnositelja
zahtjeva
da
prihvata
standardizirane uvjete za koritenje licence, i
f)
Informacija podnositelja zahtjeva o tritima
elektrine energije izvan BiH na kojima posluje
(ukoliko podnositelj zahtjeva obavlja i djelatnosti u
inozemstvu).
lanak 22.
(Dodatni dokumenti uz zahtjev za izdavanje licence za trgovinu i
opskrbu elektrinom energijom na teritoriju BiH)
Uz zahtjev za izdavanje licence za trgovinu i opskrbu
elektrinom energijom na teritoriju BiH, pored dokumenata
navedenih u lanku 18. ovog pravilnika, obvezno se prilau
sljedei dokumenti:
a) Dokaz o pravnom osnovu za koritenje poslovnog
prostora,
b) Opis neophodne raunalne opreme za obavljanje
djelatnosti, i
c) Namjeravani godinji opseg opskrbe/trgovine
elektrinom energijom.
lanak 23.
(Dodatni dokumenti uz zahtjev za izdavanje licence za
distribuciju elektrine energije)
Uz zahtjev za izdavanje licence za distribuciju elektrine
energije, pored dokumenata navedenih u lanku 18. ovog
pravilnika, obvezno se prilau sljedei dokumenti:
a) Lista elektroenergetskih objekata sa osnovnim
tehnikim parametrima,
b) Mapa elektroenergetske mree,
c) Broj i struktura korisnika distributivne mree po
naponskim razinama i kategorijama potronje,
d) Zapisnici i rjeenja nadlenih inspekcija u prethodne
tri godine,
e) Toke preuzimanja elektrine energije sa prijenosne
mree ili razmjene sa susjednim distributivnim
podrujima,
f)
Historijski pregled potronje distributivnog podruja
sa projekcijom za naredno razdoblje,
g) Karakteristian dijagram optereenja u tokama
preuzimanja elektrine energije, i
h) Certifikat neovisne kue za akreditiranje o sustavu
osiguranja kvalitete ili plan i vremenski raspored
aktivnosti na uvoenju takvog sustava.
lanak 24.
(Dodatni dokumenti uz zahtjev za izdavanje licence za
proizvodnju elektrine energije)
Uz zahtjev za izdavanje licence za proizvodnju elektrine
energije, pored dokumenata navedenih u lanku 18. ovog
pravilnika, obvezno se prilau sljedei dokumenti:
a) Mapa sa prikazom lokacije postrojenja koja se koriste
za proizvodnju elektrine energije,
b) Okolinska dozvola,

, 26. 8. 2016.
c)

Ugovor o koncesiji ako se objekt gradi po tom


principu,
d) Ugovor o prikljuenju na distributivnu ili prijenosnu
mreu, i
e) Tehniki podaci o proizvodnim jedinicama, objektu i
postrojenju, kao i pravni osnov njihovog koritenja,
ukljuujui i odobrenje za upotrebu proizvodnog
objekta, odnosno odobrenje za probni rad
proizvodnog objekta.
lanak 25.
(Povjerljive informacije)
(1) Strane ukljuene u postupak izdavanja licence uvaju
povjerljivost svih traenih podataka i informacija za koje je
utvreno da se smatraju poslovnom tajnom ili povjerljivom
informacijom, osim u mjeri u kojoj zakon predvia da se
takvi podaci objave.
(2) DERK odreuje da li povjerljive informacije, podnesene od
podnositelja zahtjeva kao dio zahtjeva, trebaju biti dostupne
drugim stranama.
(3) Podaci dobiveni prilikom podnoenja zahtjeva za licencu
mogu se koristiti samo u svrhu izdavanja i praenja licence.
(4) Svaka strana koja dobije pristup podacima ili
informacijama za koje zna da su povjerljive naravi, ima
obvezu tititi povjerljivost tih podataka ili informacija, osim
u sluajevima kad se prema zakonu zahtijeva dostava tih
podataka ili informacija.
(5) DERK propisuje posebnim pravilnikom pravila o
postupanju sa povjerljivim informacijama.
V. KRITERIJI ZA IZDAVANJE LICENCE
lanak 26.
(Opi kriteriji)
(1) Opi kriteriji za donoenje odluke o izdavanju licence, u
skladu Zakonom, izmeu ostalog su temeljeni na:
a) sigurnosti elektroprijenosne mree, instalacija i
pripadajue opreme,
b) zatiti javnog zdravstva i sigurnosti,
c) zatiti okoline,
d) koritenju zemljita i lokacija,
e) koritenju javne imovine,
f)
energetskoj uinkovitosti,
g) kriterijima koji se posebno odnose na podnositelja
zahtjeva, kao to su tehnike, ekonomske i financijske
sposobnosti, i
h) sposobnosti i spremnosti da se zadovolje sve obveze
koje se odnose na javnu uslugu.
(2) DERK smatra da su kriteriji iz stavka (1) ovog lanka, kao i
drugi kriteriji ispunjeni ako podnositelj zahtjeva dokae:
a) da ispunjava uvjete sigurnosti tako to predoi da svi
njegovi objekti, postrojenja i aktivnosti imaju
potrebne dozvole i zadovoljavaju sve primjenljive
standarde,
b) da je priloio izjavu o usklaenosti normativnih akata
sa svim propisima u vezi sa zatitom okoline i
provedbi istih, kao i da ispunjava sve uspostavljene
kriterije za zatitu okoline i vri stalnu kontrolu nad
utjecajem na okolinu,
c) da se javna imovina, ukljuujui i zemljite, koristi sa
dunom pozornou i u opsegu u kojem je izdana
ovlast za koritenje takve imovine i zemljita, kao i da
je podnositelj zahtjeva dokazao da posjeduje
odgovarajua prava i ovlasti za koritenje privatne
imovine ukljuene u izgradnju,
d) da je svoje aktivnosti prilagodio svim propisima u
vezi sa energetskom uinkovitosti,

e)

63 - 95

da ispunjava sve primjenljive tehnike kriterije za


objekte, postrojenja, ureaje i opremu za obavljanje
djelatnosti,
f)
da je dokazao financijsku sposobnost i/ili osigurao
odgovarajua financijska jamstva za ispunjenje svih
uvjeta za koritenje licence,
g) da ima dostatno uposlenih sa odgovarajuom
strunom kvalifikacijom za obavljanje djelatnosti,
h) da njegovo organizacijsko ustrojstvo osigurava
kvalitetno izvrenje licencirane djelatnosti,
i)
da je priloio izjavu o sposobnosti i spremnosti
zadovoljavanja svih obveza koje se odnose na javnu
uslugu,
j)
da mu nije oduzeta licenca iste vrste u posljednjih pet
godina prije podnoenja zahtjeva za izdavanje licence
od bilo koje regulatorne komisije,
k) da protiv njega nije pokrenut steajni postupak,
l)
da protiv njega i njegovog zakonskog zastupnika nije
pokrenut kazneni postupak,
m) da njemu i njegovom zastupniku ne traje izreena
mjera sigurnosti ili zatitna mjera zabrane obavljanja
poziva, djelatnosti ili dunosti za ili u vezi sa
djelatnou za koju se zahtijeva izdavanje dozvole,
n) da je sposoban osigurati raunovodstvena izvjea u
obliku i sa detaljima koje zatrai DERK, i
o) da je spreman pridravati se svih predloenih uvjeta
licence koji e biti ukljueni u licencu.
lanak 27.
(Posebni kriteriji)
Pored opih kriterija za izdavanje licence iz lanka 26. ovog
pravilnika, podnositelj zahtjeva za odreenu vrstu licence treba
zadovoljiti i posebne kriterije u vezi sa licencom za koju podnosi
zahtjev.
lanak 28.
(Posebni kriteriji za izdavanje licence za prijenos elektrine
energije)
Posebni kriteriji za izdavanje licence za prijenos elektrine
energije su:
a) koritenje elektroenergetske mree odgovarajuih
karakteristika za siguran i pouzdan prijenos elektrine
energije,
b) posjedovanje i provedba plana redovitog odravanja
svojih objekata, i
c) da je dokazana financijska i tehnika sposobnost za
demontau i/ili uklanjanje svih objekata u skladu s
tehnikim zahtjevima okoline, nakon isteka roka
vaenja licence, a u sluajevima navedenim u licenci.
lanak 29.
(Posebni kriteriji za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti
neovisnog operatora sustava)
Poseban kriterij za izdavanje licence za aktivnosti
neovisnog operatora sustava je mogunost adekvatnog vrenja
funkcije neovisnog operatora sustava u skladu s zakonom.
lanak 30.
(Posebni kriteriji za izdavanje licence za meunarodnu trgovinu
elektrinom energijom)
Posebni kriteriji za izdavanje licence za meunarodnu
trgovinu su:
a) da je dokazana mogunost pribavljanja odgovarajuih
financijskih jamstava i jamstava za izvrenje svoje
poslovne djelatnosti,
b) da je podnositelj zahtjeva dao izjavu da e se
pridravati trinih pravila,
c) da je podnositelj zahtjeva dao izjavu da prihvata
standardizirane uvjete za koritenje licence,

63 - 96
d)

da je upisan i uplaen osnovni kapital u iznosu od


najmanje jedan milijun KM, i
e) da je podnositelj zahtjeva dokazao da su ostvarene
pretpostavke za izdavanje odgovarajue licence od
FERK-a ili RERS-a prije poetka obavljanja
djelatnosti meunarodne trgovine na osnovu licence
DERK-a.
lanak 31.
(Posebni kriteriji za izdavanje licence za trgovinu i opskrbu
elektrinom energijom na teritoriju BiH)
Posebni kriteriji za izdavanje licence za trgovinu i opskrbu
elektrinom energijom na teritoriju BiH su:
a) da je dokazana mogunost pribavljanja odgovarajuih
financijskih jamstava i jamstava za izvrenje svoje
poslovne djelatnosti,
b) da je podnositelj zahtjeva dao izjavu da e se
pridravati trinih pravila,
c) da je upisan i uplaen osnovni kapital u iznosu od
najmanje jedan milijun KM, i
d) da djelatnost podnositelja zahtjeva nije u vezi sa
djelatnou distribucije elektrine energije.
lanak 32.
(Posebni kriteriji za izdavanje licence za distribuciju elektrine
energije)
Posebni kriteriji za izdavanje licence za distribuciju
elektrine energije su:
a) da je podnositelj zahtjeva vlasnik ili savjestan
posjednik distributivne mree na podruju na kojem
obavlja djelatnost,
b) da ispunjava uvjete za siguran rad distributivnih
objekata i postrojenja,
c) da se pridrava svih pravila u vezi sa zatitom ivotne
sredine,
d) da je vlasnik ili savjestan posjednik mjernih ureaja
na svim mjestima preuzimanja i isporuke elektrine
energije,
e) da posjeduje adekvatne ljudske i materijalne resurse
za odravanje distributivne mree koju koristi, i
f)
da je uspostavio uinkovitu i pouzdanu proceduru
oitanja mjernih ureaja i prosljeivanja podataka o
potronji opskrbljivau.
lanak 33.
(Posebni kriteriji za izdavanje licence za proizvodnju elektrine
energije)
Posebni kriteriji za izdavanje licence za proizvodnju
elektrine energije su:
a) da je podnositelj zahtjeva vlasnik ili savjestan
posjednik elektrane ili postrojenja za proizvodnju
elektrine energije,
b) da ispunjava uvjete za siguran rad elektrane i
postrojenja,
c) da posjeduje neophodne dozvole zahtijevane ovim
pravilnikom i zakonom,
d) da je sklopio ugovor o prikljuenju na distributivnu ili
prijenosnu mreu, i
e) da posjeduje odobrenje za upotrebu proizvodnog
objekta ili odobrenje za probni rad proizvodnog
objekta.
lanak 34.
(Razlozi za odbacivanje ili odbijanje zahtjeva za licencu)
DERK e odbaciti ili odbiti zahtjev za izdavanje licence u
sljedeim sluajevima:
a) ukoliko je zahtjev nepotpun, a zahtijevani podaci nisu
dostavljeni ni nakon isteka roka za dostavljanje
kompletiranog zahtjeva,

b)
c)

, 26. 8. 2016.

ukoliko je zahtjev podnesen od neovlatene osobe,


ukoliko podnositelj zahtjeva ne uspije dokazati da
ispunjava kriterije za izdavanje licence,
d) ukoliko dostavljeni podaci o financijskim i tehnikim
kapacitetima ne predstavljaju dostatno jamstvo da e
podnositelj zahtjeva na odgovarajui nain obavljati
traenu djelatnost,
e) ukoliko je podnositelj zahtjeva kanjavan za prijevaru,
financijsku neodgovornost u kaznenom postupku ili
znaajno krenje uvjeta licenci na tritima elektrine
energije u i izvan BiH,
f)
ukoliko je podnositelju zahtjeva ili bilo kom od
lanova uprave podnositelja zahtjeva izreena mjera
sigurnosti ili zatitna mjera zabrane obavljanja poziva,
djelatnosti ili dunosti u skladu s zakonom,
g) ukoliko podnositelj zahtjeva ne dokae da ispunjava
sve licencne kriterije i uvjete za koje DERK smatra da
su neophodni za provedbu ciljeva Zakona,
h) ukoliko prethodna evidencija o licencama podnositelja
zahtjeva ne opravdava obnavljanje licence,
i)
ukoliko podnositelj zahtjeva nije dostavio DERK-u
traene podatke koji se odnose na prethodno izdanu
licencu, u sluaju produljenja licence,
j)
ukoliko podnositelj zahtjeva nije platio naknadu za
podnoenje zahtjeva ili regulatornu naknadu DERK-a
za prethodno izdanu licencu, i
k) ukoliko je nad podnositeljem zahtjeva pokrenut
postupak steaja ili likvidacije.
VI. OBLIK I SADRAJ LICENCE
lanak 35.
(Oblik licence)
(1) Licenca se izdaje u obliku definiranim od DERK-a.
(2) Sastavni dio licence su uvjeti za koritenje licence.
lanak 36.
(Sadraj licence)
Licenca obvezno sadri sljedee informacije:
a) djelatnost za koju se licenca izdaje,
b) registracijski broj licence,
c) datum izdavanja licence,
d) naziv i adresa sjedita vlasnika licence,
e) porezni broj vlasnika licence, i
f)
vremensko razdoblje za koje se licenca izdaje.
lanak 37.
(Sadraj uvjeta za koritenje licence)
Uvjeti za koritenje licence sadre, ali se ne ograniavaju
na:
a) zahtjev da vlasnik licence permanentno radi na
ispunjavanju uvjeta predvienih opim i posebnim
kriterijima za izdavanje licence definiranih ovim
pravilnikom,
b) mogunost otvaranja procesa redefiniranja licence
tijekom razdoblja njenog vaenja, na zahtjev vlasnika
licence ili na osnovu vlastite inicijative DERK-a kako
bi se promijenili uvjeti licence zbog znaajnijih
promjena u zakonu ili injeninim okolnostima,
c) obvezu stalnog dokazivanja financijske sposobnosti i
stabilnosti,
d) odredbe o obvezi potivanja propisa iz podruja
meunarodne
trgovine,
praenja
promjena
meunarodnih tehnikih zahtjeva u vezi sa trgovinom
elektrinom energijom i usklaivanjem poslovanja sa
tim promjenama,
e) odredbe o kvaliteti usluga,
f)
zahtjev za uspostavljanje kodeksa ponaanja i obvezu
pridravanja tog kodeksa,

, 26. 8. 2016.
g)
h)

obveze u vezi sa raunovodstvenim standardima,


obvezu zatite potroaa kojom se osigurava pravian
i jednakopravan tretman, visokokvalitetne usluge,
konkurencija i sprjeavanje antikonkurencijskih
aktivnosti,
i)
obvezu potivanja mrenog kodeksa i trinih pravila,
j)
principe kontrole i nadzora obavljanja licencirane
djelatnosti od DERK-a,
k) obvezu redovitog dostavljanja podataka DERK-u, na
nain i u obliku koji propie DERK,
l)
obvezu dostavljanja podataka po posebnom zahtjevu
DERK-a,
m) obvezu pruanja javne usluge kako bi se osigurala
kontinuirana opskrba elektrinom energijom kupaca,
n) obvezu izvjetavanja DERK-a o sporovima koji se
vode pred nadlenim sudovima u vezi s licenciranom
djelatnou,
o) nain rjeavanja sporova, i
p) bilo koji drugi uvjet ili zahtjev koji DERK smatra
vanim, kako bi se ispunili ciljevi zakona i propisa
DERK-a.
lanak 38.
(Sadraj uvjeta za koritenje licence specifian za pojedine
licence)
Licenca za prijenos elektrine energije i licenca za
aktivnosti neovisnog operatora sustava sadre uvjete koji
omoguavaju konkurentnim opskrbljivaima elektrinom
energijom pristup prijenosnom sustavu i osiguravaju ispunjavanje
uvjeta iz zakona i propisa DERK-a.
lanak 39.
(Posebni uvjeti za licencu za prijenos elektrine energije)
Pored sadraja iz l. 37. i 38. ovog pravilnika, uvjeti za
licencu za prijenos elektrine energije sadre, ali se ne
ograniavaju na sljedee:
a) odredbe koje omoguavaju jednakopravan pristup
elektroprijenosnoj mrei za sve opskrbljivae
elektrinom energijom koji imaju fiziki pristup
sustavu,
b) obvezu potivanja vaeih tarifa,
c) obvezu potivanja odredbi tehnikih standarda,
komercijalnog i mrenog kodeksa,
d) obvezu planiranja proirenja sustava (ukljuujui i
interkonekcijske vodove) da bi se zadovoljile potrebe
potroaa,
e) obvezu potivanja standarda kvalitete za opskrbu
elektrinom energijom, regulaciju napona i
poboljanje karakteristinih parametara kvalitete
usluga koje vlasnik licence prua korisnicima sustava,
f)
tabelarni prikaz objekata vlasnika licence pomou
kojih obavlja licenciranu djelatnost,
g) tabelarni prikaz objekata koji nisu u vlasnitvu
vlasnika licence, a koje koristi za obavljanje
licencirane djelatnosti,
h) ovlast za obavljanje djelatnosti prijenosa elektrine
energije i djelatnosti u vezi sa prijenosom elektrine
energije na teritoriju BiH koritenjem objekata iz
prethodnih tabelarnih prikaza,
i)
kriterije pod kojima vlasnik licence moe obavljati
djelatnosti prijenosa i djelatnosti u vezi sa prijenosom
elektrine energije u susjednim elektroenergetskim
mreama,
j)
zabranu obavljanja djelatnosti proizvodnje, isporuke,
trgovine ili distribucije elektrine energije, ili bilo
koje djelatnosti koje su izvan djelokruga prijenosa ili
izvan djelokruga djelatnosti u vezi sa prijenosom

63 - 97

elektrine energije, bez izriitog odobrenja DERK-a,


u skladu s Zakonom o utemeljenju Elektroprijenosa,
k) obvezu da vlasnik licence vodi posebne raune za
djelatnost prijenosa od drugih djelatnosti na nain i u
opsegu specificiranim u uvjetima,
l)
obvezu da vlasnik licence vri izmjene u mrei vodei
rauna da te izmjene ne utjeu na kompatibilnost
mree sa proizvoaima, distributivnim i susjednim
mreama, kao i postrojenjima u vlasnitvu treih
osoba, na nain da ugroava opu sigurnost i sigurnost
opskrbe,
m) obvezu vlasnika licence da u skladu s mrenim
kodeksom rukovodi, odrava (ukljuujui popravke i
zamjene ako je potrebno) i titi svoju mreu kako bi
osigurao adekvatan, ekonomian, pouzdan i siguran
prijenos elektrine energije,
n) obvezu da usklauje planiranje razvoja svoje mree sa
drugim mreama i susjednim sustavima,
o) obvezu da se postrojenja i vodovi projektiraju, grade i
koriste tako da uinak njihovog koritenja nee
ugroziti zdravlje stanovnitva odnosnog podruja, i
koji e u najmanjoj moguoj mjeri promijeniti
prirodno okruenje i vrijednost pejzaa,
p) obvezu potivanja pravila ili standarda odobrenih od
DERK-a koji se odnose na zonu sigurnosti,
r)
obvezu voditi odgovarajue knjigovodstvo u skladu s
specificiranim principima, i
s) odredbe koje zabranjuju naputanje ili izmjenu
licencirane aktivnosti ili bilo kojeg prijenosnog
sredstva bez prethodnog odobrenja DERK-a.
lanak 40.
(Posebni uvjeti za licencu za aktivnosti neovisnog operatora
sustava)
Pored sadraja iz l. 37. i 38. ovog pravilnika, posebni
uvjeti za licencu za aktivnosti neovisnog operatora sustava
sadre, ali se ne ograniavaju na sljedee uvjete:
a) odredbe koje omoguavaju jednakopravan pristup
elektroprijenosnoj mrei za sve opskrbljivae
elektrinom energijom koji imaju mogunost pristupa
sustavu,
b) obvezu potivanja vaeih tarifa,
c) obvezu potivanja odredbi tehnikih standarda,
komercijalnog i mrenog kodeksa,
d) obvezu planiranja proirenja sustava (ukljuujui i
interkonekcijske vodove) da bi se zadovoljile potrebe
potroaa,
e) standarde kvalitete za opskrbu elektrinom energijom,
odravanje frekvencije i regulaciju napona i
poboljanje karakteristinih parametara kvalitete
usluga koje vlasnik licence prua korisnicima sustava,
f)
ovlast za obavljanje djelatnosti neovisnog operatora
sustava za prijenosni sustav u BiH,
g) zabranu obavljanja djelatnosti proizvodnje, opskrbe,
trgovine ili distribucije elektrine energije, ili bilo
koje druge aktivnosti koja nije odobrena Zakonom o
utemeljenju NOS-a,
h) nain obavljanja aktivnosti upravljanja sustavom
prijenosa u svrhu osiguranja pouzdanosti,
i)
nain upravljanja sredstvima i ureajima u glavnom
kontrolnom sreditu,
j)
nain upravljanja balansnim tritem,
k) nain pruanja sustavnih usluga i osiguranja
pomonih usluga,
l)
obvezu razvoja i primjene standarda pouzdanosti,
m) obvezu razvoja i upravljanja pravilima koja reguliraju
koritenje prijenosnog sustava,

63 - 98
n)

obvezu razvoja i provedbe trinih pravila koja


rukovode odredbama u vezi sa sustavnim i pomonim
uslugama nad prijenosnim sustavom,
o) obvezu obavljati svoju djelatnost u najboljem interesu
svih strana u elektroenergetskom sustavu, i
p) obvezu konzultirati se sa svim licenciranim
proizvoaima i mrenim operatorima kada
uspostavlja ili mijenja operativne protokole i nain
dispeiranja ili odredbe o sigurnosti sustava.
lanak 41.
(Posebni uvjeti za licencu za meunarodnu trgovinu elektrinom
energijom)
Pored sadraja iz lanka 37. ovog pravilnika, posebni uvjeti
za licencu za meunarodnu trgovinu sadre, ali se ne
ograniavaju na sljedee uvjete:
a) ovlast za obavljanje meunarodne trgovine
elektrinom energijom sa opisom transakcija koje je
dozvoljeno vriti,
b) obvezu potivanja trinih pravila, komercijalnog i
mrenog kodeksa,
c) odredbe koje definiraju odnose i obveze prema NOSu i Kompaniji za prijenos elektrine energije
ukljuujui, ali ne ograniavajui se na dostavljanje
podataka, dokumenata i drugih informacija,
d) odredbe koje zahtijevaju periodino nadgledanje ili
druge informacije po pitanju djelatnosti vlasnika
licence u drugim jurisdikcijama,
e) odredbe o zabrani zloupotrebe trine moi, i
f)
nain osiguranja jamstava za sve transakcije koje
obavlja.
lanak 42.
(Posebni uvjeti za licencu za trgovinu i opskrbu elektrinom
energijom na teritoriju BiH)
Pored sadraja iz lanka 37. ovog pravilnika, posebni uvjeti
za licencu za trgovinu i opskrbu elektrinom energijom na
teritoriju BiH sadre, ali se ne ograniavaju na sljedee uvjete:
a) uvjete kreirane za omoguavanje financijskog
integriteta i stabilnosti vlasnika licence,
b) uvjete koji definiraju potrebu priuvnog opskrbljivaa
kao i mogunost da vlasnik licence, u skladu s
odlukama DERK-a, postane priuvni opskrbljiva,
c) uvjete kojima se definira nain prestanka opskrbe,
d) uvjete koji osiguravaju da su usluge fakturiranja
potronje elektrine energije kupcima pruene na
nediskriminirajui i transparentan nain, i
e) uvjete kreirane kako bi se omoguila usuglaenost sa
trinim pravilima.
lanak 43.
(Posebni uvjeti za licencu za distribuciju elektrine energije)
Pored sadraja iz lanka 37. ovog pravilnika, posebni uvjeti
za licencu za distribuciju elektrine energije sadre, ali se ne
ograniavaju na sljedee uvjete:
a) uvjete kojima se definira teritorij na kojoj se obavlja
licencirana djelatnost,
b) uvjete kreirane kako bi se osigurala financijska
sposobnost i stabilnost vlasnika licence,
c) uvjete kreirane za osiguranje transparentne i
odgovarajue raunovodstvene metode kako bi se
omoguila uinkovita regulacija tarifa,
d) uvjete koji propisuju obvezu pruanja javne usluge,
e) uvjete kojima se osigurava transparentnost
informacija o koritenju distributivne mree,
f)
uvjete kojima se osigurava nediskriminirajui pristup
tree strane distributivnoj mrei,

g)

, 26. 8. 2016.

uvjete kojima se definiraju nain i propisi neophodni


za prikljuenje na distributivnu mreu,
h) uvjete kojima se osigurava jasno i transparentno
izvjetavanje kupaca o trokovima prikljuenja na
distributivnu mreu,
i)
uvjete kojima se definira posjedovanje odgovarajuih
mjernih ureaja za praenje potronje i kvalitete
isporuke elektrine energije,
j)
uvjete kojima se zahtijeva puno potivanje svih drugih
zakona i pravila, ukljuujui, ali ne ograniavajui se
na tarifne zahtjeve DERK-a i drugih nadlenih tijela,
k) uvjete koji zabranjuju naputanje ili izmjenu
licencirane djelatnosti ili bilo kojeg distributivnog
sredstva bez prethodnog odobrenja DERK-a, i
l)
uvjet da je vlasnik licence obvezan ostvariti pravo
vlasnitva ili drugi pravni osnov za koritenje
elektroenergetskih postrojenja, objekata i zemljita
putem koga i na komu se obavlja distributivna
djelatnost sa zadanim vremenskim rokom.
lanak 44.
(Posebni uvjeti za licencu za proizvodnju elektrine energije)
Pored sadraja iz lanka 37. ovog pravilnika, posebni uvjeti
za licencu za proizvodnju elektrine energije sadre, ali se ne
ograniavaju na sljedee uvjete:
a) uvjete odreene za osiguranje financijske sposobnosti
i stabilnosti vlasnika licence za proizvodnju,
b) uvjete kojima se definira opseg eventualnog pruanja
javne usluge,
c) uvjete koji od vlasnika licence zahtijevaju pruanje
pomonih usluga u skladu s raspoloivim tehnikim
mogunostima i tehnikim i komercijalnim pravilima
na tritu elektrine energije,
d) uvjete da posjeduje mjerne ureaje koji omoguavaju
upravljanje proizvodnjom i mjerenje koliine i
kvalitete elektrine energije koja se predaje u sustav,
e) uvjete da vlasnik licence osigurava registriranje i
zadovoljavajue analiziranje sigurnosti i strukturalnog
integriteta parametara visokih brana i ostalih
graevinskih objekata, ukljuujui i seizmike pojave,
f)
uvjete da vlasnik licence osigurava neophodna
mjerenja o utjecaju na okolinu u skladu s zakonima o
zatiti okoline,
g) uvjete koji zahtijevaju od vlasnika licence obavljanje
periodine detaljne procjene statusa sigurnosti i
pouzdanosti postrojenja, kao i zatite okoline, i
h) uvjete koji obvezuju vlasnika licence na zatvaranje
i/ili uklanjanje svih objekata i postrojenja i vraanje
zemljita u prvotno stanje, ukoliko licenca nije
obnovljena ili prenesena.
VII. DOZVOLA ZA IZGRADNJU OBJEKATA ZA
PROIZVODNJU ELEKTRINE ENERGIJE
lanak 45.
(Potrebni dokumenti)
Zahtjev
za
izdavanje
dozvole
za
izgradnju
elektroenergetskog objekta se podnosi na obrascu propisanim od
DERK-a, a uz zahtjev se obvezno prilae sljedee:
a) rjeenje o upisu u sudski ili drugi odgovarajui
registar,
b) potvrda ili uvjerenje o poreznoj registraciji,
c) statut ili osnivaki akt,
d) izjava podnositelja zahtjeva o strukturi izvora
financiranja koja je usklaena sa studijom
izvodljivosti ili potvrde poslovnih banaka da
podnositelj zahtjeva raspolae dostatnim vlastitim

, 26. 8. 2016.

(1)

(2)

sredstvima i/ili da ima pristup kreditnim sredstvima


neophodnim za izgradnju objekta,
e) uvjerenje nadlenog tijela da podnositelju zahtjeva ili
njegovom zakonskom zastupniku ne traje izreena
mjera sigurnosti ili zatitna mjera zabrane obavljanja
poziva, djelatnosti ili dunosti,
f)
studija izvodljivosti izgradnje objekta i idejni ili
glavni projekt ukoliko je izraen,
g) odobrena studija o utjecaju na ivotnu sredinu, kako je
to propisano zakonom i drugim propisima,
h) okolinska dozvola kako je zakonom ili drugim
propisom predviena za vrstu objekta za koji se
podnosi zahtjev za izdavanje dozvole,
i)
vodopravne akte, kako je zakonom ili drugim
propisom predvieno za vrstu objekta za koji se
podnosi zahtjev za izdavanje dozvole,
j)
elektroenergetska suglasnost za prikljuenje na
distributivnu mreu, i/ili elaborat tehnikog rjeenja
prikljuka i uvjete za prikljuak na prijenosnu mreu,
k) lokacijski uvjeti,
l)
ugovor ili drugi dokaz o dodjeli koncesije, ako se
objekt gradi i po ovom principu,
m) izjava/potvrda podnositelja zahtjeva o prethodno
izgraenim
ili
rekonstruiranim
slinim
elektroenergetskim objektima za proizvodnju
elektrine energije,
n) izjava/potvrda podnositelja zahtjeva o podnesenim
zahtjevima, te dobivenim dozvolama od drugih
regulatornih komisija, i
o) dokaz o uplati naknade za podnoenje zahtjeva.
lanak 46.
(Kriteriji za izdavanje dozvole za izgradnju)
Pravna ili fizika osoba koja namjerava zapoeti izgradnju
novog proizvodnog elektroenergetskog objekta ili znaajnu
rekonstrukciju postojeeg proizvodnog elektroenergetskog
objekta na teritoriju Brko Distrikta BiH ne moe zapoeti
izgradnju ili znaajnu rekonstrukciju bez prethodno
pribavljene dozvole za izgradnju izdane od DERK-a.
Dozvola za izgradnju izdaje se podnositelju zahtjeva koji
dokae:
a) da je elektroenergetski objekt planiran, odnosno
projektiran na nain koji ne ugroava sigurnost
funkcioniranja elektroenergetskog sustava na koji se
prikljuuje,
b) da je elektroenergetski objekt planiran, odnosno
projektiran na nain koji ne ugroava opu sigurnost i
sigurnost funkcioniranja pripadajuih instalacija i
opreme,
c) da za elektroenergetski objekt posjeduje vodopravne
akte ako su isti potrebni prema propisima koji
reguliraju ovo podruje,
d) da za elektroenergetski objekt posjeduje okolinsku
dozvolu u skladu s propisima koji reguliraju ovo
podruje,
e) da za izgradnju elektroenergetskog objekta posjeduje
ugovor o koncesiji, ukoliko se objekt gradi po osnovu
koncesije,
f)
da ispunjava uvjete sigurnosti rada elektroenergetskog
objekta po zdravlje ljudi,
g) da nema ogranienja u pogledu koritenja primarnog
izvora energije za proizvodnju elektrine energije,
h) da nema ogranienja u pogledu odreivanja lokacije i
koritenja zemljita za izgradnju elektroenergetskog
objekta,

i)

63 - 99

da je elektroenergetski objekt planiran, odnosno


projektiran na nain koji osigurava zadovoljavajuu
razinu energetske uinkovitosti, i
j)
da se na osnovu priloenih dokumenata moe ocijeniti
da posjeduje financijsku stabilnost za poslovanje
kojom se osigurava ispunjavanje uvjeta dozvole.
lanak 47.
(Uvjeti dozvole za izgradnju)
Uvjeti dozvole za izgradnju elektroenergetskog objekta
mogu sadravati, ali se nee ograniiti na uvjete:
a) kojima se zahtijeva permanentno ispunjavanje
kriterija predvienih lankom 46. ovog pravilnika,
b) u vezi sa transparentnim voenjem raunovodstvenih
evidencija,
c) kojima se zahtijeva puno potivanje svih zakona i
propisa,
d) koji se odnose na obvezu korisnika dozvole da se
prilikom
izgradnje
ili
rekonstrukcije
elektroenergetskih
objekata
pridrava
plana
iskljuenja elektrine energije pri emu nee biti
znaajnije umanjena redovitost opskrbe elektrinom
energijom,
e) u vezi sa reguliranjem imovinskopravnih odnosa u
pogledu izgradnje elektroenergetskog objekta,
f)
u pogledu osiguranja jamstva na iznos potreban za
demontiranje i/ili uklanjanje svih objekata i otpada
koji je nastao pri gradnji i ureenje zemljita u skladu
s zakonom u sluaju eventualnog prekida radova i
odustajanja od izgradnje ili ukoliko se izgraeni
objekt koristi za druge namjene,
g) pod kojima se korisnik dozvole, u interesu Brko
Distrikta BiH, moe osloboditi obveze demontae i
uklanjanja objekta iz toke f) ovog lanka,
h) kojima se uvodi obveza dostavljanja DERK-u
financijskih, tehnikih i drugih podataka o izgradnji
elektroenergetskog objekta u skladu s zahtjevima
DERK-a,
i)
kojima se korisnik dozvole obvezuje pridravati
zakona, vaeih tehnikih propisa i standarda za
izgradnju i rekonstrukciju elektroenergetskih objekata,
kao i trenutne regulative na podruju izgradnje ili
rekonstrukcije objekata,
j)
kojima se korisnik dozvole obvezuje tijekom
izgradnje objekta pridravati principa zatite ivotne
sredine definiranih uvjetima okolinske dozvole i
drugim propisima,
k) kojima se korisnik dozvole obvezuje ostvariti
energetsku uinkovitost koritenja primarnih izvora
energije, kako je definirano planskom, odnosno
projektnom dokumentacijom,
l)
kojima se osigurava tajnost podataka koji su oznaeni
kao povjerljivi od subjekta koji ih je dostavio, kao i
drugih podataka ija je obveza uvanja utvrena
posebnim propisima, i
m) bilo koji drugi uvjet koji je potreban kako bi se
ispunili ciljevi zakona ili propisa DERK-a.
VIII. PROMJENE STATUSA LICENCE
lanak 48.
(Obnova licence)
(1) Ukoliko namjerava nastaviti obavljati licenciranu
djelatnost, vlasnik licence podnosi zahtjev za obnovu
licence najkasnije 120 dana prije isteka licence.
Obnavljanje licence se vri na isti nain kao i dodjeljivanje
licence.

63 - 100
(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

Zahtjev za obnovu licence treba da sadri sve dokumente


propisane ovim pravilnikom za dodjelu licence. Iznimno, za
dokumente koji nisu mijenjani tijekom vaenja licence ili za
dokumente koji su izmijenjeni i dostavljeni DERK-u
tijekom vaenja licence, moe se podnijeti izjava da nije
bilo promjene dokumenta. Izjava treba da sadri datum
dostave dokumenta DERK-u.
Ukoliko je ispunjen uvjet iz stavka (1) ovog lanka DERK
donosi odluku o obnovi licence u skladu s odredbama ovog
pravilnika i dostavlja je podnositelju zahtjeva najkasnije 30
dana prije isteka prethodno izdane licence.
DERK moe naloiti vlasniku licence za obavljanje
djelatnosti prijenosa elektrine energije, neovisnog
operatora sustava ili distribucije da, unato isticanju roka
vanosti licence, nastavi pruati usluge na privremenoj
osnovi, ako se za to pojavi potreba.
lanak 49.
(Izmjena licence)
DERK moe otvoriti proces izmjene licence po zahtjevu
vlasnika licence ili na svoju inicijativu, zbog potreba
uzrokovanih jasnom i nepredvidivom promjenom okolnosti.
Vlasnik licence podnosi pisani zahtjev za izmjenu licence
uz navoenje dijela licence koji eli mijenjati i novog
predloenog teksta sa obrazloenjem i potkrepljujui svoj
zahtjev dokazima.
U sluaju da DERK inicira izmjenu licence, vlasnik licence
se izvjetava pisanim putem o promjeni okolnosti,
razlozima za iniciranje izmjena i samim izmjenama licence.
U obavijesti se navodi i pregled aktivnosti DERK-a u
procesu izmjene licence.
Postupak za izmjenu licence vodi se na isti nain kao i
postupak za izdavanje licence.
Jasna i nepredvidiva promjena okolnosti iz stavka (1) ovog
lanka ukljuuje, ali se ne ograniava na sljedee:
a) prestrukturiranje elektroenergetskog sektora,
b) promjena pozicije i uloge vlasnika licence u
regionalnim i meunarodnim okvirima,
c) velike promjene u pravnom okviru, sudskim
odlukama, dogaajima ili ugovorima koje bitno utjeu
na licencirane djelatnosti,
d) promjene uvjeta koje imaju veliki utjecaj na
obavljanje licencirane djelatnosti,
e) financijska nesolventnost ili steaj,
f)
statusne promjene vlasnika licence ili promjene bitnih
podataka u odgovarajuem registru (spajanje,
razdvajanje, privatizacija),
g) promjene koje utjeu da ispunjavanje uvjeta iz licence
postane nemogue,
h) viestruka neusklaenost sa postojeim uvjetima
licence,
i)
viestruke albe korisnika usluga vlasnika licence,
j)
izmjena propisa DERK-a, i
k) zatita javnog interesa.
U sluaju da su izmjene licence takvog opsega da se bitno
mijenja sadraj licence, DERK izvjetava korisnika licence
da je potrebno da u postupku otvaranja procesa izmjene
licence podnese novi zahtjev za dodjelu licence.
Promjenom licence nee se smatrati promjena naziva,
sjedita ili adrese vlasnika licence u kojem e se sluaju
odlukom DERK-a vlasniku licence omoguiti da nastavi
koritenje licence pod novim nazivom, odnosno u novom
sjeditu ili adresi.
Promjenom licence nee se smatrati ni promjene broja i
strukture objekata koje vlasnik licence koristi u funkciji
obavljanja licencirane djelatnosti, a koje se zakljukom

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

, 26. 8. 2016.

DERK-a o stanju na dan 31. prosinca svake godine samo


konstatiraju.
lanak 50.
(Promjena dozvole za izgradnju)
Promjena uvjeta dozvole za izgradnju elektroenergetskog
objekta moe se odobriti na osnovu zahtjeva korisnika
dozvole ili na inicijativu DERK-a.
Zahtjev korisnika za promjenu uvjeta dozvole za izgradnju
podnosi se u skladu s ovim pravilnikom po istoj proceduri
po kojoj se podnosi i zahtjev za izdavanje dozvole za
izgradnju elektroenergetskih objekata.
Inicijativa DERK-a za promjenu uvjeta dozvole donosi se u
obliku zakljuka o pokretanju inicijative na redovitoj
sjednici DERK-a.
Promjena uvjeta dozvole moe se odobriti samo u
posebnim sluajevima u cilju opeg interesa.
Kod donoenja konane odluke o promjeni uvjeta dozvole
za izgradnju uzima se u obzir troak koji se moe pojaviti
za korisnika dozvole zbog promjene uvjeta, kao i ope
koristi i tete koje su rezultat te promjene.
lanak 51.
(Suspenzija i ukidanje licence)
DERK moe izvriti suspenziju licence na odreeno
vremensko razdoblje, ili trajno ukinuti licencu u sljedeim
sluajevima:
a) ako vlasnik licence to zatrai, ili
b) ako se nakon rasprave, koja se odvija u skladu s ovim
pravilnikom i Poslovnikom o radu DERK-a, utvrdi:
1) da se vlasnik licence ne pridrava uvjeta iz
licence,
2) da vlasnik licence ne dostavlja podatke i
informacije traene od DERK-a, NOS-a,
Kompanije za prijenos elektrine energije ili
Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa BiH tijekom trajanja licence,
3) da vlasnik licence namjerno dostavlja netone
podatke i informacije DERK-u, NOS-u,
Kompaniji za prijenos elektrine energije ili
Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa BiH,
4) da vlasnik licence ne omoguava izravan pristup
opremi, dokumentima ili drugim objektima koji
su u vlasnitvu ili su kontrolirani od vlasnika
licence, ili se vlasnik licence ne pridrava uvjeta
nadgledanja,
5) da je vlasnik licence neovlateno prodao,
dodijelio ili prenio pravo obavljanja licencirane
djelatnosti treoj strani bez prethodne
suglasnosti DERK-a, i
6) da vlasnik licence ne plaa regulatornu naknadu
ili ne dostavi zatraeno bankarsko jamstvo u
roku odreenom od DERK-a.
DERK inicira postupak suspenzije licence dostavljanjem
obavijesti vlasniku licence o pokretanju postupka sa
pisanim obrazloenjem o razlozima pokretanja postupka.
Postupak za suspenziju licence vodi se na isti nain kao i
postupak za dodjeljivanje licence.
Ukoliko tijekom postupka vlasnik licence ispuni
zahtijevane uvjete, DERK moe obustaviti postupak
suspenzije.
Ukoliko DERK suspendira licencu na odreeni vremenski
period, pa vlasnik licence ispuni zahtijevane uvjete tijekom
trajanja suspenzije DERK moe ukinuti suspenziju, a ako
vlasnik licence ne ispotuje zahtjeve DERK-a zbog kojih je

, 26. 8. 2016.

izreena suspenzija, DERK moe ukinuti licencu u roku od


est mjeseci od dana donoenja odluke o suspenziji licence.
(6) Ukidanjem licence vlasnik licence gubi pravo da ponovo
DERK-u podnese zahtjev za dodjelu bilo koje vrste licence
u sljedeih pet godina.
(7) DERK moe izvriti i suspenziju licence u sluaju naroitih
krenja odredbi uvjeta za koritenje licence ukljuujui i
krenja odredbi iz stavka (1) toka b) alineja 6) ovog
lanka.
(8) Suspenziju u sluaju iz stavka (1) toka a) i stavka (7) ovog
lanka DERK vri bez obavljanja javne rasprave.
(9) Suspenziju po zahtjevu vlasnika moe se izvriti samo
jednom u tijeku vaenja licence i to na razdoblje od est do
12 mjeseci.
(10) Za vrijeme dok je licenca suspendirana vlasnik licence
nema obvezu plaanja regulatorne naknade.
lanak 52.
(Prijenos ovlasti)
Nakon suspenzije ili ukidanja licence za prijenos elektrine
energije, djelatnost neovisnog operatora sustava, distribuciju ili
opskrbu u okviru javne usluge, DERK moe ovlastiti drugog
vlasnika licence da obavlja djelatnost definiranu suspendiranom
ili ukinutom licencom, uz koritenje objekata, instalacija i mree
prethodnog vlasnika licence.
lanak 53.
(Prijenos licence)
(1) Ako vlasnik licence eli prodati, dodijeliti, prenijeti,
iznajmiti ili na drugi nain izvriti prijenos svoje licence,
djelatnosti koje su predmet licence ili sredstva iz licence,
mora za takav prijenos dobiti odobrenje DERK-a.
Neovlatena prodaja, dodjela ili transfer licencirane
djelatnosti treoj strani bez prethodnog odobrenja DERK-a
bit e razlog DERK-u za suspenziju postojee licence.
(2) Ukoliko je postupak prijenosa licence odobren, vlasnik
licence duan je nastaviti sa izvravanjem svojih obveza u
skladu s uvjetima licence dok se postupak prijenosa ne
okona.
(3) Novi vlasnik licence mora imati odobrenje za prijenos
licence izdano od DERK-a prije poetka obavljanja
licencirane djelatnosti.
(4) Postupak prijenosa licence se vodi na isti nain kao i
postupak izdavanja licence. DERK e odluiti da li je osoba
kojoj se licenca prenosi sposobna zadovoljiti uvjete licence.
(5) Razdoblje vaenja, kao i sadraj uvjeta licence, ostat e
nepromijenjeni.
IX. REGISTAR LICENCI
lanak 54.
(Registar licenci)
(1) DERK ima obvezu voditi registar licenci.
(2) U registar se unose sva dokumenta u vezi dodjele licence.
(3) Dokumenti koji se moraju registrirati su:
a) zahtjev za izdavanje licence,
b) prilozi uz zahtjev,
c) zakljuak o utvrivanju kompletnosti zahtjeva,
d) dokumenti koji se odnose na javne rasprave,
e) odluka o izdavanju ili odbijanju licence,
f)
licenca sa uvjetima za koritenje,
g) odluka o izmjenama i dopunama, suspenziji ili
ukidanju licence,
h) odluka o prijenosu licence na drugu osobu,
i)
odluka iz stavka (7) lanka 49. ovog pravilnika, i
j)
odluka o pruanju usluga na privremenoj osnovi iz
lanka 52. ovog pravilnika.

(4)

63 - 101

DERK vodi i saetak registra u elektronikom obliku, koji


se sastoji od sljedeih podataka:
a) registracijski broj licence,
b) datum zavoenja u registar licenci,
c) naziv vlasnika licence,
d) mjesto i adresa vlasnika licence,
e) datum izdavanja licence,
f)
datum isteka licence, i
g) datum donoenja odluke o izmjenama, dopunama,
suspenziji, ukidanju ili prijenosu licence.
(5) Saetak registra u elektronikom obliku iz stavka (4) ovog
lanka se objavljuje na internet stranici DERK-a.
(6) Registracijski broj se dodjeljuje svakoj licenci izdanoj od
DERK-a i sastoji se od:
a) rednog broja pod kojim je zavedena u knjigu
protokola DERK-a,
b) broja dokumenta prema klasifikaciji, i
c) godine.
lanak 55.
(Registar podnesenih zahtjeva)
(1) DERK sainjava listu registar svih podnesenih zahtjeva za
dodjelu licence, koji su u postupku, a po kojima nije
odlueno, sa procjenom potrebnog razdoblja za odluivanje
po svakom pojedinanom zahtjevu. Lista omoguava
DERK-u uinkovitiji postupak izdavanja licence i prua
informaciju zainteresiranim osobama.
(2) Lista podnesenih zahtjeva se objavljuje na internet stranici
DERK-a.
lanak 56.
(Sadraj objave u slubenim glasilima)
(1) Izreka odluke iz domene ovog pravilnika objavljuje se u
"Slubenom glasniku BiH", slubenim glasilima entiteta i u
"Slubenom glasniku Brko Distrikta BiH".
(2) Integralni tekst odluke iz stavka (1) ovog lanka objavljuje
se na internet stranici DERK-a.
X. REGISTAR TRGOVACA ELEKTRINOM
ENERGIJOM
lanak 57.
(Svrha registra trgovaca elektrinom energijom)
U cilju praenja jedinstvenog trita elektrine energije na
podruju Bosne i Hercegovine DERK vodi registar svih
licenciranih trgovaca elektrinom energijom sa licencom
izdanom od regulatornih tijela u BiH (DERK, RERS, FERK)
kojima se omoguuje trgovina elektrinom energijom.
lanak 58.
(Sadraj registra trgovaca elektrinom energijom)
(1) Registar trgovaca elektrinom energijom vodi se na osnovu
podataka o izdanim licencama za trgovinu DERK-a, te
dostavljenih podataka o izdanim licencama za obavljanje
djelatnosti trgovine i opskrbe elektrinom energijom
izdanim od RERS-a ili dozvola za opskrbu drugog reda
izdanih od FERK-a.
(2) U registru trgovaca elektrinom energijom vode se sljedei
podaci:
a) naziv vlasnika licence,
b) adresa,
c) datum i razdoblje vaenja licence,
d) registracijski broj licence, i
e) nadleni regulator koji je izdao licencu.
(3) Registar trgovaca elektrinom energijom vodi se u
elektronikom obliku i objavljuje se na internet stranici
DERK-a.

63 - 102

lanak 59.
(Izvjetavanje)
Registrirani trgovci dostavljaju mjesena izvjea o
realizaciji trgovine elektrinom energijom u obliku propisanim
od DERK-a.
XI. REGULATORNI NADZOR
lanak 60.
(Uvjeti regulatornog nadzora)
(1) DERK vri regulatorni nadzor obavljanja licencirane
djelatnosti.
(2) Vlasnik licence mora dostavljati DERK-u izvjea
navedena u uvjetima licence ili po zahtjevu DERK-a
tijekom razdoblja vaenja licence.
(3) DERK vri najavljen i nenajavljen posjet vlasnicima licenci
u funkciji regulatornog nadzora i vri regulatorni pregled
objekata i dokumenata u vezi sa licenciranom djelatnosti.
(4) DERK nadgleda sve aspekte usklaenosti vlasnika licence
sa uvjetima licence, kao i svim odredbama relevantnih
zakona i propisa DERK-a.
(5) DERK moe pokrenuti urni postupak u cilju reagiranja na
dvojbu o povrjedi obveza iz licence koju je izdao, na
vlastitu inicijativu ili kao odgovor na zahtjev bilo koje
osobe.
(6) DERK izvjetava RERS i FERK o svim uoenim
nepravilnostima i problemima u vezi sa djelatnou
trgovaca kojima su dozvole izdali RERS i FERK.
lanak 61.
(Sankcije)
(1) Ukoliko se vlasnik licence ne pridrava uvjeta iz licence,
dozvole ili Zakona, primjenjuju se kaznene odredbe
predviene zakonom.
(2) DERK moe vlasniku licence dostaviti obavijest o povrjedi
i pozvati ga na administrativno poravnanje zbog povrjede
dozvole od vlasnika iste, prije nego to se primijene
kaznene odredbe.
(3) Prije primjene ove mjere, u sluajevima kada to okolnosti
dozvoljavaju, DERK u pisanom obliku opominje vlasnika
licence i odreuje rokove za otklanjanje nedostataka.
(4) DERK prilikom sankcioniranja moe primijeniti i odredbe
lanka 51. ovog pravilnika, tj. suspendirati ili ukinuti
licencu.
XII. PRAVNI LIJEK
lanak 62.
(Pravni lijek)
(1) Odluke DERK-a o izdavanju licence, odbacivanju ili
odbijanju zahtjeva za izdavanje licence, obnovi, izmjeni,
prijenosu, suspenziji ili ukidanju licence su konane
administrativne odluke.
(2) Protiv odluka iz stavka (1) ovog lanka mogue je podnijeti
tubu Sudu Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od dana
dostave odluke.
(3) Prethodne preliminarne proceduralne odluke DERK-a,
voditelja postupka ili DERK-ovog osoblja se ne smatraju
konanim odlukama.


IUPAC-

Metil 2-(4Metsulfuron-metil metoksi-6-metilCAS br. 74223-64-6 1,3,5-triazin-2CIPAC br. 441.201 ilkarbamoilsulfa


moil)benzoat

967 g/kg

1. 2016.

, 26. 8. 2016.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE


lanak 63.
(Prestanak vaenja ranijih pravila)
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaju vaiti
Pravilnik o licencama ("Slubeni glasnik BiH", broj 38/05),
Pravilnik o izdavanju privremenih licenci za obavljanje
djelatnosti distribucije i opskrbe elektrinom energijom u Brko
Distriktu BiH ("Slubeni glasnik BiH", broj 5/11) i Odluka o
uspostavi pojednostavljene procedure izdavanja licence za
meunarodnu trgovinu za podnositelja zahtjeva u statusu
kvalificiranog kupca ("Slubeni glasnik BiH", br. 75/06 i
101/08).
lanak 64.
(Prijelazna odredba)
(1) Postupak izdavanja licence po zahtjevima koji su
zaprimljeni prije stupanja na snagu ovog pravilnika okonat
e se u skladu sa ranije vaeim pravilima.
(2) Licence za meunarodnu trgovinu elektrinom energijom
za vlastite potrebe izdate u skladu sa ranije vaeim
pravilima vae do 31. prosinca 2016. godine."
lanak 65.
(Tumaenje i drugi akti DERK-a)
(1) Tumaenje odredbi ovog pravilnika daje DERK.
(2) Ukoliko neko pitanje nije sadrano u ovom pravilniku,
DERK e odluiti o njegovom rjeavanju u svakom
konkretnom sluaju.
lanak 66.
(Objavljivanje Pravilnika)
Proieni tekst ovog pravilnika objavit e se u "Slubenom
glasniku BiH".
Broj 05-02-2-236-1/16
12. kolovoza 2016. godine
Tajnik
Tuzla
Slobodanka Milainovi, v. r.951

29.
(" ",
49/04),

1.

2.
A

(" ", 06/16), (
e ), 7.
-.
:


,

31. 2023.

:
, ,

(1)

, 26. 8. 2016.

63 - 103

.
,
. 30. 2016.

- (-4098)

.

3.

e 12
:

4.

5.
6.

lambda-cihalotrin
CAS br. 91465-08-6
CIPAC br. 463

IUPAC-

1:1:
(R)--cijano-3-fenoksibenzil (1S,3S)-3[(Z)-2-kloro-3,3,3-trifluoropropenil]2,2-dimetilciklopropankarboks-ilata i
(S)--cijano-3-fenoksibenzil (1R,3R)3-[(Z)-2-kloro-3,3,3-trifluoropropenil]2,2-dimetilciklopropankarboks-ilata ili 900 g/kg
(R)--cijano-3-fenoksibenzil (1S)-cis3-[(Z)-2-kloro-3,3,3-trifluoropropenil]2,2-dimetilciklopropankarboks-ilata i
(S)--cijano-3-fenoksibenzil (1R)-cis3-[(Z)-2-kloro-3,3,3-trifluoropropenil]2,2-dimetilciklopropankarboksilata

1. 2016.,.
:
(a) ,
;
(b)
;
(c)


31. 2023.


:
1.

-
,
(. EFSA GD on Systematic Review
methodology, 2010.);
2.

V (PBA) i XXIII
(PBA(OH)).

01. 2018.

30
:

96

Iprovalikarb
CAS br. 140923-17-7
CIPAC br. 620

IUPAC-

isopropyl [(1S)-2-methyl-1-{[(1RS)-1-ptolylethyl]carbamoyl}propyl]carbamate,


:


950 g/kg
PMPA-e (2)
Neistoe:
1. 2016. 31. 2031.


Toluen:

najvie 3 g/kg
,
;.
,
,
.
30.
2016.

63 - 104

, 26. 8. 2016.


PMPA-e.

(2) p-metil-fenetilamin."

7.

24 ;
:

8.

Piraflufen-etil
CAS br.: 129630-19-9
CIPAC br.: 605.202

95

IUPAC-

etil [2-kloro-5-(4-kloro-5difluorometoksi-1-metilpirazol-3-il)4-fluorofenoksi]acetat

956 g/kg

1. 2016.,31. 2031.
:
,

-

.

9.

20 -
10.

Acibenzolar-s-metil
CAS br. 135158-54-2
CIPAC br. 597

98

IUPAC-

S-metil benzo[1,2,3]tiadiazol-7karbotioat

970 g/kg
Toluen:
1. 2016.
najvie 5 g/kg

11. :
a). , , 11.,
"30. 2016."
"30. 2017."
b). , , 15.,
, "30. 2016."
"30. 2017."
). , , 17.,
, "30. 2016."
"30. 2017."
).

, , 19.,
DPX KE 459 (-), "30.
2016." "30. 2017.".

e).
).
).
).
).,

(a) ;
(b) ;
(c) .

.
31. 2031.
01.
2017.--

.(. EFSA GD on Systematic Review
methodology, 2010.).

, , 23.,
, "30. 2016."
"30. 2017."
, , 26.,
-, "30. 2016."
"30. 2017"
, , 31.,
, "30. 2016."
"30. 2017."
, , 34.,
, "30. 2016."
"30. 2017."
, , 35.,
, "30. 2016."
"30. 2017."

, 26. 8. 2016.
j).

, , 37.,
- M, "30. 2016."
"30. 2017."
k). , , 38.,
, "30. 2016."
"30. 2017."
). , , 39.,
, "30. 2016."
"30. 2017."
12.
, 25., , "30. 2016."
"6

31.
2017., ".
13. A

:
). , , 29.,
, "31. 2016."
"31. 2017."
). , , 40.,
, "31. 2016."
"31. 2017."
). , , 41.,
, "31. 2016."
"31. 2017."
). , , 42.,
, "31. 2016."
"31. 2017."
). , , 44.,
, "31. 2016."
"31. 2017."
). , , 46.,
, "31. 2016."
"31. 2017."
). , , 47.,
2,4-DB, "31. 2016."
"31. 2017."
). , , 48.,
-, "31. 2016."
"31. 2017."
). , , 50.,
, "31. 2016."
"31. 2017."
). , , 51.,
, "31. 2016."
"31. 2017."
). , , 52.,
, "31. 2016."
"31. 2017."
). , , 53.,
, "31. 2016."
"31. 2017."

).

63 - 105

, , 59.,
, "31. 2016."
"31. 2017."
). , , 60.,
, "31. 2016."
"31. 2017."
). , , 61.,
, "31. 2016."
"31. 2017."
). , , 62.,
, "31. 2016."
"31. 2017."
). , , 63.,
, "31. 2016."
"31. 2017."
). , , 64.,
, "31. 2016."
"31. 2017."
). , , 65.,
, "31. 2016."
"31. 2017."
). , , 66.,
, "31. 2016."
"31. 2017."
). , , 67.,
-, "31. 2016."
"31. 2017."
). , , 68.,
, "31. 2016."
"31. 2017."
). , , 69.,
, "31. 2016."
"31. 2017."
). , , 70.,
, "31. 2016."
"31. 2017."
). , , 71.,
Coniothyrium minitans soj CON/M/91-08 (DSM
9660), "31. 2016."
"31. 2017."


" "
.
o

.
01-1-02-2-566-17/16
11. 2016.

, . .

63 - 106

, 26. 8. 2016.

Na osnovu lana 29. Zakona o fitofarmaceutskim


sredstvima Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj
49/04), Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja
objavljuje

IZMJENE SPISKA

AKTIVNIH MATERIJA DOZVOLJENIH ZA UPOTREBU


U FITOFARMACEUTSKIM SREDSTVIMA U BOSNI I
HERCEGOVINI
1. U dijelu A Spiska aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu
u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", broj 06/16) (u daljem tekstu:
Spisak), brie se unos 7. za metsulfuron-metil.
2. U dijelu E Spiska dodaje se sljedei unos:

Uobiajeni naziv,
identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema


IUPAC- u

Metsulfuron-metil CAS Metil 2-(4-metoksi-6-metilbr. 74223-64-6 CIPAC


1,3,5- triazin-2-ilkarbr. 441.201
bamoilsulfamoil)benzoat

istoa (1)

967 g/kg

Datum
odobrenja

Prestanak
odobrenja

Posebne odredbe

Za provedbu jedinstvenih naela iz propisa o


jedinstvenim naelima za ocjenjivanje FFS, pri donoenju
odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zakljuci
postupka razmatranja aktivne materije od strane
relevantnih tijela Europske unije.U ovoj cjelovitoj ocjeni
potrebno je obratiti pozornost na: zatitu potroaa,
zatitu podzemnih voda, zatitu kopnenog bilja koje ne
1. travnja 2016. 31. oujka 2023.
pripada ciljnoj skupini.
Prema potrebi, uslovi upotrebe ukljuuju mjere za
smanjenje rizika. Podnositelj zahtjeva mora do 30. rujna
2016. dostaviti dokazne informacije u pogledu
genotoksinog potencijala metabolita triazin- amina (INA4098) kao potvrdu da taj metabolit nije genotoksian i
da nije relevantan za procjenu rizika.

Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne materije dostupni su u izvjeu o pregledu.

, 26. 8. 2016.
3.
4.

U dijelu A Spiska brie se unos 12. za lambda-cihalotrin.


U dijelu E Spiska dodaje se sljedei unos:
Uobiajeni naziv,
Kemijski naziv prema IUPAC-u
identifikacijski brojevi

istoa

Datum
odobrenja

Prestanak
odobrenja

(2)

Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne materije dostupni su u izvjeu o pregledu.

5.
6.

U dijelu A Spiska brie se unos 30 za iprovalikarb;


U dijelu B Spiska dodaje se sljedei unos:
Uobiajeni naziv,
Kemijski naziv prema lUPACidentifikacijski brojevi
u

isopropyl [(1 S)-2-methyl-1 Iprovalikarb CASbr.


{[(1RS)-1 - P140923-17-7 CIPAC br.
tolylethyl]carbamoyl}propyl]car
620
bamate

p-metil-fenetilamin."

900 g/kg

istoa

Posebne odredbe

Za provedbu jedinstvenih naela iz propisa o


jedinstvenim naelima za ocjenjivanje FFS, pri donoenju
odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zakljuci
postupka razmatranja aktivne materije od strane
relevantnih tijela Europske unije.U ovoj cjelovitoj ocjeni
potrebno je obratiti pozornost na:
(a) zatitu subjekata, djelatnika i prolaznika;
(b) metabolite koji su se moda stvorili u preraenim
proizvodima;
(c) rizik za vodene organizme, sisavce i lankonoce koji
ne pripadaju ciljanoj skupini.
Uslovi upotrebe prema potrebi moraju ukljuivati mjere
1. travnja 2016. 31. oujka 2023.
za smanjenje rizika.
Podnositelji zahtjeva moraju dostaviti potvrdne
informacije o sljedeem:
1. sustavnom pregledu radi ocjene dostupnih dokaza o
moguem uinku koji izlaganje lambda-cihalotrinu moe
imati na spermu, na temelju dostupnih smjernica (npr.
EFSA GD on Systematic Review methodology, 2010.);
2. toksikolokim podacima koji su potrebni za ocjenu
toksikolokog profila metabolita V (PBA) i XXIII
(PBA(OH)).
Podnositelji zahtjeva moraju obezbjediti navedene
formacije do 01. travnja 2018.

Smjesa u omjeru 1:1:


(R)-a-cijano-3-fenoksibenzil (1
S,3S)- 3-[(Z)-2-kloro-3,3,3trifluoropropenil]-2,2dimetilciklopropankarboksilata i
(S)- a-cijano-3-fenoksibenzil
(IR,3R)-3- [(Z)-2-kloro-3,3,3trifluoropropenil]lambda-cihalotrin CAS 2.2br. 91465-08-6 CIPAC dimetilciklopropankarboksilata
br. 463
ili (R)-a-cijano-3 -fenoksibenzi
1(1 S)-cis-3-[(Z)-2-kloro-3,3,3trifluoropropenil]-2,2dimetilciklopropankarboksilata i
(S)- a-cijano-3-fenoksibenzil (1
R)-cis-3- [(Z)-2-kloro-3,3,3trifluoropropenil]2.2dimetilciklopropankarboksilata

96

63 - 107

Datum
odobrenja

950 g/kg
Neistoe:
1. travnja 2016.
Toluen:
najvie 3 g/kg

Prestanak
odobrenja

Posebne odredbe

Za provedbu jedinstvenih naela iz propisa o


jedinstvenim naelima za ocjenjivanje FFS, pri donoenju
odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zakljuci
postupka razmatranja aktivne materije od strane
relevantnih tijela Europske unije.U ovoj cjelovitoj ocjeni
potrebno je obratiti pozornost na:
zatitu podzemnih voda od relevantnog metabolita u tlu
PMPA-e (1) kad se aktivna tvar upotrebljava na
31. oujka 2031. podrujima s vrstama tla s malim sadrajem gline,
sigurnost korisnika sredstva i radnika;
zatitu vodenih organizama kad je rije o formuliranim
proizvodima koji sadravaju druge aktivne materije.
Uslovi upotrebe trebaju ukljuivati, prema potrebi, mjere
za smanjenje rizika.
Podnositelj zahtjeva duan je 30. rujna 2016. dostaviti
potvrdne informacije u pogledu genotoksinog
potencijala metabolita u tlu PMPA-e.

63 - 108
7.
8.

(5)

, 26. 8. 2016.

u dijelu A Spiska brie se unos 24 za piraflufen-etil;


u dijelu B Spiska dodaje se sljedei unos:
Uobiajeni naziv,
identifikacijski
brojevi

95

Kemijski naziv prema


IUPAC-u

Piraflufen-etil
etil [2-kloro-5-(4-kloro-5CASbr.: 129630-19difluorometoksi -1 9 CIPAC br.:
metilpirazol-3 -i1)-4605.202
fluorofenoksi]acetat

istoa (5)

956 g/kg

Datum
odobrenja

1. travnja 2016.

Prestanak
odobrenja

Posebne odredbe

31. oujka 2031.

Za provedbu jedinstvenih naela iz propisa o


jedinstvenim naelima za ocjenjivanje FFS, pri
donoenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zakljuci postupka razmatranja aktivne
materije od strane relevantnih tijela Europske
unije.U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je
obratiti pozornost na: zatitu vodenih
organizama, zatitu kopnenog bilja koje ne
pripada ciljnoj skupini.
Uslovi upotrebe prema potrebi obuhvaaju
mjere za smanjenje rizika.

Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne materije dostupni su u izvjeu o pregledu.

9. U dijelu A Spiska brie se unos 20 za acibenzolar-s-metil.


10. U dijelu B Spiska dodaje se sljedei unos:
Uobiajeni naziv,
identifikacijski
brojevi

Acibenzolar-s-metil
CASbr. 135158-5498
2
CIPAC br. 597

(6)

Kemijski naziv prema


IUPAC-u

S-metil
benzo[l,2,3]tiadiazol-7karbotioat

istoa (6)

970 g/kg
Toluen:
najvie 5
g/kg

Datum
odobrenja

1. travnja 2016.

Prestanak
odobrenja

Posebne odredbe

31. oujka 2031.

Za provedbu jedinstvenih naela iz propisa o


jedinstvenim naelima za ocjenjivanje FFS, pri
donoenju odluke o registraciji uzimaiu se u
obzir i zakljuci postupka razmatranja aktivne
materije od strane relevantnih tijela Europske
unije.U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je
obratiti pozornost na:
(a) rizik za potroae unosom hrane;
(b) zatitu korisnika sredstava i radnika;
(c) rizik za vodene organizme.
Uslovi upotrebe prema potrebi obuhvaaju
mjere za smanjenje rizika.
Podnositelj zahtjeva duan je do 01. lipnja
2017. dostaviti potvrdne informacije o vanosti
i ponovljivosti morfometrijskih promjena
uoenih na malom mozgu fetusa povezanih s
izlaganjem acibenzolar-s-metilu te o tome
mogu li se te promjene uzrokovati endokrinim
nainom djelovanja. Informacije koje je
potrebno dostaviti ukljuuju sustavni pregled
dostupnih dokaza na temelju dostupnih
smjernica (npr. EFSA GD on Systematic
Review methodology, 2010.).

Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne materije dostupni su u izvjeu o pregledu.

11. Dio A Spiska mijenja se kako slijedi:


a) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 11.,
bentazon, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
b) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 15.,
dikvat, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
c) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 17.,
tiabendazol, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
d) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 19.,
DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), datum "30. lipnja
2016." zamjenjuje se datumom 30. lipnja 2017."
e) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 23.,
pimetrozin, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
f)
U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 26.,
tifensulfuron-metil, datum "30. lipnja 2016."
zamjenjuje se datumom "30. lipnja 2017."

g)

U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 31.,


prosulfuron, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
h) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 34.,
cihalofop butil, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje
se datumom "30. lipnja 2017."
i)
U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 35.,
famoksadon, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
j)
U estom stupcu, prestanak od odobrenja, u retku 37.,
metalaksil-M, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom."30. lipnja 2017."
k) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 38.,
pikolinafen, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
l)
U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 39.,
flumioksazin, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
12. U dijelu A Spiska u estom stupcu prestanak odobrenja, u
retku 25., glifosat, rijei "30. lipnja 2016." zamjenjuju se
rijeima "6 mjeseci od datuma na koji Komisija primi

, 26. 8. 2016.

miljenje Odbora za procjenu rizika Europske agencije za


kemikalije ili 31. prosinca 2017., ovisno o tome to nastupi
ranije".
13. U dijelu A Spiska aktivnih materije dozvoljenih za upotrebu
u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini
mijenja se kako slijedi:
a) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 29.,
etofumesat, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
b) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 40.,
deltametrin, datum "31.listopada 2016."zamjenjuje se
datumom"31. listopada 2017."
c) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 41.,
imazamoks, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
d) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 42.,
oksasulfuron, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
e) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 44.,
foramsulfuron, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
f)
U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 46.,
ciazofamid, datum "31.srpnja 2016."zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
g) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 47.,
2,4-DB, datum "31.listopada 2016." zamjenjuje se
datumom "31. listopada 2017."
h) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 48.,
beta-ciflutrin,datum "31.listopada 2016." zamjenjuje
se datumom "31.listopada 2017."
i)
U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 50.,
iprodion, datum "31.listopada 2016." zamjenjuje se
datumom "31. listopada 2017."
j)
U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 51.,
linuron, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
k) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 52.,
malein hidrazid, datum "31. listopada 2016."
zamjenjuje se datumom "31. listopada 2017."
1) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 53.,
pendimetalin, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
m) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 59.,
trifloksistrobin, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje
se datumom "31. srpnja 2017."
n) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 60.,
karfentrazon etil, datum "31.srpnja 2016." Zamjenjuje
se datumom "31. srpnja 2017."
o) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 61.,
mezotrion, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
p) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 62.,
fenamidon, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
Uobiajeni naziv,
identifikacijski
brojevi

Kemijski naziv prema


IUPAC-u

Metsulfuron-metil
Metil 2-(4-metoksi-6-metilCAS br. 74223-64-6
1,3,5-triazin-2CIPAC br. 441.201 ilkarbamoilsulfamoil)benzoat

istoa1

967 g/kg

63 - 109

r)

U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 63.,


izoksaflutol, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
s)
U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 64.,
flurtamon, datum "31.listopada 2016." zamjenjuje se
datumom "31. listopada 2017"
t)
U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 65.,
flufenacet, datum "31.listopada 2016." zamjenjuje se
datumom "31. listopada 2017."
u) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 66.,
jodosulfuron, datum "31.listopada 2016." zamjenjuje
se datumom "31. listopada 2017."
v) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 67.,
dimetenamid-P, datum "31. listopada 2016."
zamjenjuje se datumom "31. listopada 2017."'
z) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 68.,
pikoksistrobin, datum "31. listopada 2016."
zamjenjuje se datumom "31. listopada 2017."
) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 69.,
fostiazat, datum "31.listopada 2016." zamjenjuje se
datumom"31.listopada 2017."
aa) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 70.,
siltiofam, datum "31.listopada 2016." zamjenjuje se
datumom "31. listopada 2017."
bb) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 71.,
Coniothyrium minitans soj CON/M/91-08 (DSM
9660), datum se zamjenjuje datumom "31. listopada
2017."
Izmjene Spiska aktivnih materije dozvoljenih za upotrebu u
fitofarmaceutskim sredstvima objavljuju se u "Slubenom
glasniku BiH" u skladu sa izmjenama Spiska u Europskoj uniji.
Izmjene Spiska aktivnih materije dozvoljenih za upotrebu u
fitofarmaceutskim sredstvima stupaju na snagu narednog dana od
dana donoenja.
Broj 01-1-02-2-566-17/16
11. augusta 2016. godine
Direktor
Sarajevo
Radenko Radovi, s. r.
Na osnovu lanka 29. Zakona o fitofarmaceutskim
sredstvima Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj
49/04), Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja
objavljuje

IZMJENE POPISA

AKTIVNIH TVARI DOZVOLJENIH ZA UPORABU U


FITOFARMACEUTSKIM SREDSTVIMA U BOSNI I
HERCEGOVINI
1. U dijelu A Popisa aktivnih tvari dozvoljenih za uporabu u
fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", broj 06/16) (u daljem tekstu:
Popis) brie se unos 7. za metsulfuron-metil
2. U dijelu E Popisa dodaje se sljedei unos:

Datum
odobrenja

1. travnja 2016.

Prestanak
odobrenja

Posebne odredbe

Za provedbu jedinstvenih naela iz propisa o jedinstvenim


naelima za ocjenjivanje FFS, pri donoenju odluke o
registraciji uzimaju se u obzir i zakljuci postupka
razmatranja aktivne tvari od strane relevantnih tijela
31. oujka 2023.
Europske unije.U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je obratiti
pozornost na: zatitu potroaa, zatitu podzemnih voda,
zatitu kopnenog bilja koje ne pripada ciljnoj skupini.
Prema potrebi, uvjeti uporabe ukljuuju mjere za smanjenje

Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvjeu o pregledu

63 - 110

, 26. 8. 2016.

rizika.
Podnositelj zahtjeva mora do 30. rujna 2016. dostaviti
dokazne informacije u pogledu genotoksinog potencijala
metabolita triazin-amina (IN-A4098) kao potvrdu da taj
metabolit nije genotoksian i da nije relevantan za procjenu
rizika.

3.
4.

U dijelu A Popisa brie se unos 12. za lambda-cihalotrin


U dijelu E Popisa dodaje se sljedei unos:
Uobiajeni naziv,
identifikacijski
brojevi

Kemijski naziv prema


IUPAC-u

Smjesa u omjeru 1:1:


(R)--cijano-3-fenoksibenzil
(1S,3S)-3-[(Z)-2-kloro-3,3,3trifluoropropenil]-2,2dimetilciklopropankarboksilat
a i (S)--cijano-3fenoksibenzil (1R,3R)-3-[(Z)2-kloro-3,3,3trifluoropropenil]-2,2lambda-cihalotrin dimetilciklopropankarboksilat
CAS br. 91465-08-6 a ili (R)--cijano-3CIPAC br. 463
fenoksibenzil (1S)-cis-3-[(Z)2-kloro-3,3,3trifluoropropenil]-2,2dimetilciklopropankarboksilat
a i (S)--cijano-3fenoksibenzil (1R)-cis-3-[(Z)2-kloro-3,3,3trifluoropropenil]-2,2dimetilciklopropankarboksilata

istoa

900 g/kg

Datum
odobrenja

1. travnja 2016.

Prestanak
odobrenja

Za provedbu jedinstvenih naela iz propisa o jedinstvenim


naelima za ocjenjivanje FFS, pri donoenju odluke o
registraciji uzimaju se u obzir i zakljuci postupka
razmatranja aktivne tvari od strane relevantnih tijela
Europske unije.U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je obratiti
pozornost na:
(a) zatitu subjekata, djelatnika i prolaznika;
(b) metabolite koji su se moda stvorili u preraenim
proizvodima
(c) rizik za vodene organizme, sisavce i lankonoe koji ne
pripadaju ciljanoj skupini
Uvjeti uporabe prema potrebi moraju ukljuivati mjere za
31. oujka 2023. smanjenje rizika.
Podnositelji zahtjeva moraju dostaviti potvrdne informacije
o sljedeem:
1. sustavnom pregledu radi ocjene dostupnih dokaza o
moguem uinku koji izlaganje lambda-cihalotrinu moe
imati na spermu, na temelju dostupnih smjernica
(npr. EFSA GD on Systematic Review methodology,
2010.);
2. toksikolokim podacima koji su potrebni za ocjenu
toksikolokog profila metabolita V (PBA) i XXIII
(PBA(OH)).
Podnositelji zahtjeva moraju obezbjediti navedene
formacije do 01. travnja 2018.

(2)

Dodatni podaci o identifikaciji i speciifkaciji aktivne tvari dostupni su u izvjeu o pregledu

5.
6.

U dijelu A Popisa brie se unos 30 za iprovalikarb;


U dijelu B Popisa dodaje se sljedei unos:
Uobiajeni naziv,
identifikacijski
brojevi

96

Kemijski naziv prema


IUPAC-u

istoa

Datum
odobrenja

Iprovalikarb
isopropyl [(1S)-2-methyl-1 950 g/kg
CAS br. 140923-17{[(1RS)-1-pNeistoe:
1. travnja 2016.
7
tolylethyl]carbamoyl}propyl]ca
Toluen:
CIPAC br. 620
rbamate
najvie 3 g/kg

p-metil-fenetilamin"

Posebne odredbe

Prestanak
odobrenja

Posebne odredbe

Za provedbu jedinstvenih naela iz propisa o jedinstvenim


naelima za ocjenjivanje FFS, pri donoenju odluke o
registraciji uzimaju se u obzir i zakljuci postupka
razmatranja aktivne tvari od strane relevantnih tijela
Europske unije.U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je obratiti
pozornost na:
zatitu podzemnih voda od relevantnog metabolita u tlu
PMPA-e1 kad se aktivna tvar upotrebljava na podrujima s
31. oujka 2031. vrstama tla s malim sadrajem gline
sigurnost korisnika sredstva i radnika
zatitu vodenih organizama kad je rije o formuliranim
proizvodima koji sadravaju druge aktivne tvari
Uvjeti uporabe trebaju ukljuivati, prema potrebi, mjere za
smanjenje rizika.
Podnositelj zahtjeva duan je 30. rujna 2016. dostaviti
potvrdne informacije u pogledu genotoksinog potencijala
metabolita u tlu PMPA-e.

, 26. 8. 2016.
7.
8.

u dijelu A Popisa brie se unos 24 za piraflufen-etil;


u dijelu B Popisa dodaje se sljedei unos:
Uobiajeni naziv,
identifikacijski
brojevi

Kemijski naziv
prema IUPAC-u

etil [2-kloro-5-(4Piraflufen-etil
kloro-5CAS br.: 129630difluorometoksi-195
19-9
metilpirazol-3-il)-4CIPAC br.: 605.202
fluorofenoksi]acetat

(5)

63 - 111

istoa(5)

956 g/kg

Datum
odobrenja

Prestanak
odobrenja

Posebne odredbe

Za provedbu jedinstvenih naela iz propisa o jedinstvenim naelima za


ocjenjivanje FFS, pri donoenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zakljuci postupka razmatranja aktivne tvari od strane
1. travnja 2016. 31. oujka 2031. relevantnih tijela Europske unije.U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je
obratiti pozornost na: zatitu vodenih organizama, zatitu kopnenog
bilja koje ne pripada ciljnoj skupini.
Uvjeti uporabe prema potrebi obuhvaaju mjere za smanjenje rizika.

Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvjeu o pregledu

9. U dijelu A Popis brie se unos 20 za acibenzolar-s-metil.


10. U dijelu B Popis dodaje se slijedei unos:
Uobiajeni naziv,
Kemijski naziv prema
identifikacijski
IUPAC-u
brojevi
98

(6)

istoa(6)

Datum
odobrenja

Prestanak
odobrenja

Posebne odredbe

Za provedbu jedinstvenih naela iz propisa o jedinstvenim naelima za


ocjenjivanje FFS, pri donoenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zakljuci postupka razmatranja aktivne tvari od strane
relevantnih tijela Europske unije.U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je
obratiti pozornost na:
(a) rizik za potroae unosom hrane;
Acibenzolar-s(b) zatitu korisnika sredtava ir adnika;
metil
S-metil
970 g/kg
(c) rizik za vodene organizme
CAS br. 135158- benzo[1,2,3]tiadiazol-7Toluen:
1. travnja 2016. 31. oujka 2031.
Uvjeti uporabe prema potrebi obuhvaaju mjere za smanjenje rizika.
54-2
karbotioat
najvie 5 g/kg
Podnositelj zahtjeva duan je do 01. lipnja 2017. dostaviti potvrdne
CIPAC br. 597
informacije o vanosti i ponovljivosti morfometrijskih promjena
uoenih na malom mozgu fetusa povezanih s izlaganjem acibenzolars-metilu te o tome mogu li se te promjene uzrokovati endokrinim
nainom djelovanja. Informacije koje je potrebno dostaviti ukljuuju
sustavni pregled dostupnih dokaza na temelju dostupnih smjernica
(npr. EFSA GD on Systematic Review methodology, 2010.).

Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvjeu o pregledu

11. Dio A Popisa mijenja se kako slijedi:


a). U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 11.,
bentazon, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
b). U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 15.,
dikvat, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
c). U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 17.,
tiabendazol, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
d). U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 19.,
DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), datum "30. lipnja
2016." zamjenjuje se datumom "30. lipnja 2017."
e). U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 23.,
pimetrozin, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
f). U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 26.,
tifensulfuron-metil, datum "30. lipnja 2016."
zamjenjuje se datumom "30. lipnja 2017."
g). U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 31.,
prosulfuron, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
h). U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 34.,
cihalofop butil, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje
se datumom "30. lipnja 2017."
i). U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 35.,
famoksadon, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
j). U estom stupcu, prestanak od odobrenja, u retku 37.,
metalaksil-M, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."

k).

U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 38.,


pikolinafen, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
l). U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 39.,
flumioksazin, datum "30. lipnja 2016." zamjenjuje se
datumom "30. lipnja 2017."
12. U dijelu A Popisa u estom stupcu prestanak odobrenja, u
retku 25., glifosat, rijei "30. lipnja 2016." zamjenjuju se
rijeima "6 mjeseci od datuma na koji Komisija primi
miljenje Odbora za procjenu rizika Europske agencije za
kemikalije ili 31. prosinca 2017., ovisno o tome to nastupi
ranije".
13. U dijelu A Popisa aktivnih materije dozvoljenih za upotrebu u
fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH" broj 06/16) mijenja se kako slijedi:
a) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 29.,
etofumesat, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
b) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 40.,
deltametrin, datum "31.listopada 2016."zamjenjuje se
datumom"31. listopada 2017."
c) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 41.,
imazamoks, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
d) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 42.,
oksasulfuron, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
e) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 44.,
foramsulfuron, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."

63 - 112
f)

U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 46.,


ciazofamid, datum "31.srpnja 2016."zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
g) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 47.,
2,4-DB, datum "31.listopada 2016." zamjenjuje se
datumom "31. listopada 2017."
h) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 48.,
beta-ciflutrin,datum "31.listopada 2016." zamjenjuje
se datumom "31.listopada 2017."
i)
U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 50.,
iprodion, datum "31.listopada 2016." zamjenjuje se
datumom "31. listopada 2017."
j)
U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 51.,
linuron, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
k) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 52.,
malein hidrazid, datum "31.listopada 2016."
zamjenjuje se datumom "31. listopada 2017."
l)
U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 53.,
pendimetalin, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
m) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 59.,
trifloksistrobin, datum "31.srpnja 2016." zamjenjuje
se datumom "31. srpnja 2017."
n) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 60.,
karfentrazon etil, datum "31.srpnja 2016." Zamjenjuje
se datumom "31. srpnja 2017."
o) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 61.,
mezotrion, datum "31. srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
p) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 62.,
fenamidon, datum "31. srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
r)
U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 63.,
izoksaflutol, datum "31. srpnja 2016." zamjenjuje se
datumom "31. srpnja 2017."
s)
U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 64.,
flurtamon, datum "31. listopada 2016." zamjenjuje se
datumom "31. listopada 2017."
t)
U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 65.,
flufenacet, datum "31. listopada 2016." zamjenjuje se
datumom "31. listopada 2017."
u) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 66.,
jodosulfuron, datum "31. listopada 2016." zamjenjuje
se datumom "31. listopada 2017."
v) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 67.,
dimetenamid-P, datum "31. listopada 2016."
zamjenjuje se datumom "31. listopada 2017."
z) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 68.,
pikoksistrobin, datum "31. listopada 2016."
zamjenjuje se datumom "31. listopada 2017."
) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 69.,
fostiazat, datum "31. listopada 2016." zamjenjuje se
datumom "31. listopad 2017."
aa) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 70.,
siltiofam, datum "31. listopada 2016." zamjenjuje se
datumom "31. listopada 2017."
bb) U estom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 71.,
Coniothyrium minitans soj CON/M/91-08 (DSM
9660), datum se zamjenjuje datumom "31. listopada
2017."
Izmjene Popisa aktivnih tvari dozvoljenih za uporabu u
fitofarmaceutskim sredstvima objavljuju se u "Slubenom
glasniku BiH" sukladno izmjenama popisa u Europskoj uniji.

, 26. 8. 2016.

Izmjene Popisa aktivnih tvari dozvoljenih za uporabu u


fitofarmaceutskim sredstvima stupaju na snagu narednog dana
od dana donoenja.
Broj 01-1-02-2-566-17/16
Direktor
11. kolovoza 2016. godine
Radenko Radovi, v. r.
Sarajevo952

26. (1)
("
", . 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07,
43/09, 8/10 40/12), 99. . (1) (2)
(" ", . 32/02 102/09), 26.
(1)
(" ", . 96/07, 43/10 103/12),
18. (1) ,
,

(" ",
. 27/08, 56/09, 54/10 70/12) 11. (6)

,

(" ", . 62/10 30/14),

,


-
I.
1.
( )
(1)

( : ),
( : ),
,
,,

,
,
,

,
,
.
(2)
(1)
, ,

.
2.
( )
(1)

, 26. 8. 2016.


.
(2)
,
,
,


,
,

,
.
(3)

.
(4)
.
3.
( )
(1)
,
.
(2)
,

.
II.
4.
( )
(1) ,

, ,

, ,

.
(2) ("
", . 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13
53/16) , ,
,
.
(3)


.
5.
( )
(1)
(" ", . 26/04, 7/05,
48/05, 60/10 32/13)
.
(2)

,
,
,

.
6.
( )
(1)
, ,
("

63 - 113

", 74/14)

(" ", . 30/15, 7/16
52/16) : ,
,
.
(2) (1)
,
.
III. ,
7.
( )
(1)
,
.
(2)

( , CD .).
8.
( )
(1)
,
,
.
(2) ,
, ,


.
(3)
.
9.
( )
(1) : , ,
,
,
, ,
,
,
,
(
),
(

),

, ,
,
( ,
), ,
,
/


.
(2)
.
(3)
.
(4)

.
(5)
,
,

63 - 114

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
(11)
(12)
(13)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

.
, ,

, ,
.

, ,
.


,
, , .

, ,


(
).

,

( , .)
.


.

,
.

( ).

.
10.
( )

,
, ,
.

,
.

, ,
,
.
(
21. )
: www.ads.gov.ba,
21 ,


.
(
19. (4) 32. )

(www.ads.gov.ba)
,
,
,

, 26. 8. 2016.


.
11.
( )
(1) ,
,
21. ,

.
(2)
.
(3)

.
(4)
.
-
I.
12.
( )
(1)

:
a) - ;
b) ;
c) .
(2) , (),

.
(3)

,
,
,

.
(4)
22. .
(5)
,

,

.
(6)


,
(
).
.
(7) ,

() .
(8)
,
.
13.
( )
(1)

,
.
,
.
(2) ,
(

, 26. 8. 2016.

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

),
.


,
,
, .

,

,
-
.

, ,


22. (1)
(. ), ), ) )),
,
16. (1) ,
.

.
14.
( )

22. (1) ) ,


VII
, ,

.

.
,

,
,
,
.
(3)

-
, , ,
,

.

,
,
54.
(" ", .
59/07 59/09).
,

,


, .

,
06.4.1992. ,
/
,

63 - 115

("
", . 23/04).
(8) /

,

.
(9)
,
, ,
.
(10)


,

,

() .
(11) ,
,

( ),


,
,

.
15.
( )
(1)
,
22. (1) . ) ) ,
e

e .
(2)
,


.
16.
( )
(1) ( , ,
) :
a)

,
,

-
,
/ ,
,

;
b)

,
,


,
;

63 - 116

c)

,

**** (1) ) .
17.
( )
(1)

,


,
:
a)


;
b) () ,

,


,

;
c) ,;
d)

, ,


;
e) ,

( ),
.
(2) (1)
,

.
(3) ,
,
,


.
18.
(
)
(1)

:
a)
,

;
b) ( ,

) (

(2)
(3)

(1)

(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

, 26. 8. 2016.

- )
,
;
c)

(. ,
, .);
d).
(1)
.
, (1)
,


,

.
19.
( ),
,
,
(
-),
,

.
18. . (2) (3) ,
,
.
20.
( )

,
.

.
21.
( )

..
22.
( )

.
,
.

,
.

,
.
, ,

, 26. 8. 2016.

,

24. .
23.
( )
(1) .
(2)
,
.
(3)
.
(4) ,


.


.
II.

24.
( )
(1) ,
24.
17. . 1-5. .
(2)
25.
17. . 6-8. .
25.
(
)
(1) ,
, ,

. 24, 25. 27. a

,
,
24. (1) .
(2)
,
,
()

,
,

,
, .
26.
(
)
(1) :
a) ,

;
b) , ,
;

c)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

63 - 117


, ,

.

(1) , :
a)
;
b)
;
c)
;
d) a , ,
/ ;
e) ,
, , , ,
,

,
;
f)
,
, ,

, ,
a
;
g)
,
,

.

(1)

(2) ,
.
a
(3) ,
- ,
,
.

.


(1)

(2)
.
(5)
,

.
33. (2) ,


33.
(1) ) ,
:
a) ;
b)
,

63 - 118

,
, ,
.
27.
(
)
(1) ,
. ,


.
(2)

:
) a
,
, ,
;
) ,

(, USB .);
)

;
) ;
) ,
;
) a ,
,
;
)


,
,
;
)
;
)
.
(3)
(1) ,

(2) a ,
,
,
, .
(4)

, ,
, ,
.
(5)
,
, ,
.
(6) .
100. 101.
,
.
III.
28.
( )
(1) a
24. . (2) (3) 16. . (3) (4)
,
,

, 26. 8. 2016., 11. . (3) (4)

,
.
(2) ,
(
, ,
, .),
,
,
3,
.
(3)

.
(4) , :
a) (
) (
; , ,
; ; ;
),
,

3
,
;
b)

( ,
, ,
),
,

3 ,

.
(5)
, ,
:
a) ;
b)
;
c)
;
d) /
;
e)
;
f)

;
g)
;
h)
;
i)
.
29.
( )

:
, ,
, ,
a ,
, a
, , , ,

, 26. 8. 2016.

, , ,
, ,
,
.
30.
( )
(1)

.
(2) ,

,

.
31.
( )
(1)

, ,
,

,
a 2. (1) .
(2)
,

.
32.
( )
(1)

.
(2)
,
(
: ), :
a) ,
,
, , ,
, ,
;
b) ,

,
, 3
(: 1.0, 2.0, 3.0 5.0).
(3)


:
a) ,
,
, , ,
, ,
;
b) ,
;
c) ,
, ,
;
d) ,
-

63 - 119


,

3 (: 1.0, 2.0, 3.0, 5.0,
8.0 9.0).
(4)


.
(5)


, ,

.
(6)
, ,
,
(5)
.
(7)
3
.
33.
( )
(1)

.
, 1 2,

.
(2)

a .
(3)
,
.
34.
( - )
0
10, :
a) ,

- 9 10 ;
b)
,
- 7 8
;
c)
- 5 6
;
d)
- 3
4 ;
e)
0 2 .
35.
(

- )
(1)

0 10, :

63 - 120
a)

, ,
- 9 10
;
b) ,
,
- 7 8 ;
c) , ,
- 5 6
;
d) , ,
- 3
4 ;
e)
,
- 0 2
.
36.
(


- )0 5, :
a) , ,
- 5 ;
b) ,
,
- 4 ;
c) , ,
- 3 ;
d) , ,
- 2
;
e)
,
: 0-1 .
37.
( )
(1)

34.

. 35. 36. ,
, ,
0 30
.
(2)

, 26.
. (2) (4)
.
38.
( )
(1)
1,
,
2,

,
1 2 .
(2)

.

(3)

, 26. 8. 2016.


, a
. 1. 2. .
-
39.
( )
(1) . 1. 27.

.
(2) . 28. 38.


.
(3) (2)


(2)
, ,
,
, .
(4) . (2) (3) ,

.
(5)
1.4.2017.
.
40.
( )
(1)
:
a)

, 03-32-210/06, 30.3.2005.
;
b)

, 03-02-241/08,
11.3.2008. ;
c)

, 03-34872/05, 26.12.2005. .
(2) ,
,
,
03-34-74-1/05, 14.2.2005. ,
14. (11)
.
(3)


, 03-34-2-779-1/11, 15.5.2012.
,
.
41.
( )

" ".
01-02-698/16

17. 2016.
, . .

, 26. 8. 2016.

63 - 121

63 - 122

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 123

63 - 124

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 125

63 - 126

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 127

63 - 128

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 129

63 - 130

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 131

63 - 132

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 133

63 - 134

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 135

63 - 136


(4)

Na osnovu lana 26. stav (1) Zakona o dravnoj slubi u


institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i
40/12), lana 99. stav (1) i (2) Zakona o upravi ("Slubeni glasnik
BiH", br. 32/02 i 102/09), lana 26. stav (1) Odluke o nainu
polaganja javnog i strunog ispita ("Slubeni glasnik BiH", br.
96/07, 43/10 i 103/12), lana 18. stav (1) Pravilnika o postupcima
oglaavanja, izbora kandidata, premjetaja i postavljenja dravnih
slubenika u sluaju prijenosa ili preuzimanja nadlenosti od
institucija Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
27/08, 56/09, 54/10 i 70/12), i lana 11. stav (6) Pravilnika o
uvjetima i nainu obavljanja internih konkursa, internih i
eksternih premjetaja dravnih slubenika u institucijama Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 62/10 i 30/14),
Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK

O KARAKTERU I SADRAJU JAVNOG KONKURSA,


NAINU PROVOENJA INTERVJUA I OBRASCIMA ZA
PROVOENJE INTERVJUA
DIO PRVI - UVODNE NAPOMENE
I. OPE ODREDBE
lan 1.
(Predmet pravilnika)
(1) Ovim pravilnikom razrauju se odredbe Zakona o dravnoj
slubi u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: Zakon), Odluke o nainu polaganja javnog i
strunog ispita (u daljnjem tekstu: Odluka), Pravilnika o
postupcima oglaavanja, izbora kandidata, premjetaja i
postavljenja dravnih slubenika u sluaju prijenosa ili
preuzimanja nadlenosti od institucija Bosne i Hercegovine
i Pravilnika o uvjetima i nainu obavljanja internih
konkursa, internih i eksternih premjetaja dravnih
slubenika u institucijama Bosne i Hercegovine, radi
osiguranja odgovarajue primjene Zakona i ostalih
navedenih propisa, a u vezi s utvrivanjem karaktera i
sadraja javnog konkursa, te se reguliraju pitanja koja su
Zakonom i Odlukom samo naelno rijeena, a odnose se na
raspisivanje oglasa i postupak provoenja konkursa,
odnosno izbora kandidata.
(2) Ovim pravilnikom razrauju se i odredbe propisa iz stava
(1) ovog lana koje se odnose na provoenje intervjua,
odnosno ocjenjivanje intervjua i propisuje se obrazac za
ocjenu intervjua za radna mjesta dravnih slubenika.
lan 2.
(Obim primjene u odnosu na objekte)
(1) Odredbe ovog pravilnika odnose se na sve oglase koje u
okviru zakonskih ovlatenja raspisuje Agencija i na
procedure javnih konkursa za popunu radnih mjesta
dravnih slubenika po javnim oglasima koje je raspisala
Agencija.
(2) Odredbe ovog pravilnika odnose se na sve intervjue koji se
provode u skladu s odredbama Odluke, Pravilnika o
postupcima oglaavanja, izbora kandidata, premjetaja i
postavljenja dravnih slubenika u sluaju prijenosa ili
preuzimanja nadlenosti od institucija Bosne i Hercegovine,
te u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i nainu
obavljanja internih konkursa, internih i eksternih
premjetaja dravnih slubenika u institucijama Bosne i
Hercegovine, bez obzira na vrstu oglasa odnosno konkursa.
(3) Institucija moe odluiti da se odredbe ovog pravilnika na
odgovarajui nain primijene i na druge javne oglase koji
nisu obuhvaeni Zakonom.

, 26. 8. 2016.

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na postupak po albi.


lan 3.
(Obim primjene u odnosu na subjekte)
(1) Odredbe ovog pravilnika odnose se na sve institucije koje
su obuhvaene Zakonom, odnosno u koje se zapoljavaju
dravni slubenici.
(2) Ukoliko su posebnim zakonom Bosne i Hercegovine
odreeni izuzeci u odnosu na pojedine odredbe Zakona,
odredbe ovog pravilnika primjenjivat e se uz zakonom
propisane izuzetke.
II. PRIMJENA ZAKONA I DRUGIH PROPISA
lan 4.
(Primjena pravila upravnog postupka)
(1) Postupak provoenja konkursa, osim postupka imenovanja i
postavljenja nakon dostavljanja liste uspjenih kandidata
nije upravni postupak, jer se u njemu ne rjeava
neposrednom primjenom propisa o pravima, obavezama i
pravnim interesima graana, pravnih osoba ili drugih
stranaka u upravnim stvarima.
(2) Odredbe Zakona o upravnom postupku ("Slubeni glasnik
BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16)
primjenjuju se na odgovarajui nain na postupak konkursa
samo ukoliko Zakonom, Odlukom ili ovim pravilnikom nije
drugaije propisano.
(3) U postupcima konkursa ne primjenjuju se odredbe
upravnog postupka ukoliko njihova primjena nije mogua
ili opravdana s obzirom na prirodu stvari postupka
konkursa.
lan 5.
(Primjena Zakona o radu)
(1) Odredbe Zakona o radu u institucijama Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05,
48/05, 60/10 i 32/13) ne primjenjuju se na postupke
propisane ovim pravilnikom.
(2) Odredbe ovog pravilnika mogu se na odgovarajui nain
primjenjivati i na zapoljavanje pripravnika i angairanje
volontera u institucijama, ukoliko Zakonom o radu u
institucijama Bosne i Hercegovine, propisom Vijea
ministara Bosne i Hercegovine, odnosno pravilnikom o
unutranjoj organizaciji institucije nije drugaije propisano.
lan 6.
(Primjena propisa o kancelarijskom poslovanju)
(1) Odredbe
Odluke
o
kancelarijskom
poslovanju
ministarstava, slubi, institucija i drugih tijela Vijea
ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
broj 74/14), i Uputstva o nainu vrenja kancelarijskog
poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 30/15, 7/16 i 52/16) ne primjenjuju se na:
dostavu prijava na oglas, prijem dostavljenih prijava, rad
komisija za izbor i voenje evidencije o prijavama.
(2) Na ostale faze konkursa propisi iz stava (1) ovog lana
primjenjuju se na odgovarajui nain, u skladu s odredbama
ovog pravilnika.
III. SADRAJ, OBJAVA I PONITENJE OGLASA
lan 7.
(Dostavljanje zahtjeva)
(1) Kada postoji potreba za popunom upranjenog radnog
mjesta, institucija dostavlja Agenciji pismeni zahtjev za
raspisivanje odgovarajueg oglasa.
(2) Uz pismeni zahtjev dostavlja se izvod iz pravilnika o
unutranjoj organizaciji institucije u tampanoj i
elektronskoj formi (elektronska pota, CD i sl.).

, 26. 8. 2016.

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

lan 8.
(Rad po zahtjevu)
Prema dostavljenom urednom zahtjevu Agencija sainjava
prijedlog teksta javnog oglasa, koji dostavlja instituciji radi
davanja saglasnosti, odnosno miljenja.
Ukoliko dostavljeni zahtjev nije uredan tako da se po njemu
ne moe postupiti, odnosno raspisati oglas, Agencija e
pismeno zatraiti od institucije da zahtjev uredi kako bi se
procedura raspisivanja oglasa mogla nastaviti.
Agencija e odbiti objavljivanje oglasa ukoliko nisu
ispunjeni propisani uvjeti za njegovo raspisivanje.
lan 9.
(Sadraj oglasa)
Oglas sadri: preambulu, naslov, nazive radnih mjesta koja
se oglaavaju, opise poslova sa statusom odnosno nivoom
radnog mjesta, posebne uvjete za svako radno mjesto,
podatke o pripadajuoj osnovnoj plai, broj izvrilaca,
napomene koje se odnose na ope zakonske uvjete, dodatne
uvjete koji se mogu smatrati primjerenim, broj komisija sa
specifinostima naina dostavljanja prijava (ako je vie od
jedne komisije), potrebne dokumente i kada se koji od
potrebnih dokumenata dostavlja (datum do kada se
dostavlja prijava, odnosno naziv faze konkursa u kojoj se
dostavljaju odreeni drugi dokumenti), taan naziv propisa
na osnovu kojeg se provodi procedura konkursa, datum
krajnjeg roka za dostavljanje prijave, instituciju kojoj se
prijave dostavljaju (naziv i adresa), nain dostavljanja
prijave (po pravilu potom preporueno), naznaku da se
nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave, prijave
kandidata koji ne ispunjavaju uvjete oglasa i/ili sadre
kopije traene dokumentacije koje nisu ovjerene, nee
uzimati u razmatranje, kao i da se ispunjavanje uvjeta
utvrenih oglasom rauna danom predaje prijave.
Preambula oglasa sadri pravni osnov raspisivanja, kao i
naziv institucije u ije se ime oglas raspisuje.
Naslov sadri vrstu oglasa i naziv institucije u kojoj se
popunjavaju radna mjesta.
Nazivi radnih mjesta stavljaju se odmah iza naslova i
obuhvataju brojanu oznaku svakog radnog mjesta u okviru
oglasa i taan naziv radnog mjesta.
Opisi poslova se po pravilu preuzimaju iz akta o unutranjoj
organizaciji institucije, kao i posebni uvjeti u pogledu vrste
usmjerenja visokog obrazovanja, broja godina radnog
iskustva, vrste radnog iskustva, kao i drugih posebnih
uvjeta koje mora ispuniti kandidat prema propisu o
unutranjoj organizaciji institucije.
Agencija moe, shodno zakonskom ovlatenju, utvrditi
dodatne posebne uvjete koji se mogu smatrati primjerenim,
a koji se odnose na sva radna mjesta, ako su oni zasnovani
na zakonu ili proizlaze iz zakona. Dodatni posebni uvjeti
mogu se utvrivati i za pojedina radna mjesta, ali samo kao
poeljni, na zahtjev ili uz saglasnost institucije.
Napomene koje se odnose na ope zakonske uvjete sadre
lanove zakona kojim su opi uvjeti za dravne slubenike
propisani, a opi uvjeti mogu se, ali ne moraju, i nabrojati.
Ukoliko se po jednom javnom oglasu formira vie od jedne
komisije, u oglasu se navodi taan broj komisija, koja su
radna mjesta obuhvaena kojom komisijom, kao i
napomena da je za svaku komisiju potrebno dostaviti
odvojene komplete prijava (posebne prijavne obrasce s
popratnom dokumentacijom).
Spisak potrebnih dokumenata sadri taan naziv svakog
dokumenta, informaciju da li se dokument dostavlja uz
prijavu ili se dostavlja naknadno i do kada (do polaganja
javnog ispita, na intervjuu i sl.), kao i napomenu da kopije
dokumenata moraju biti ovjerene.

63 - 137

(10) Naziv propisa na osnovu kojeg se provodi procedura


konkursa sadri puni naziv propisa i broj slubenog
glasnika u kojem je objavljen.
(11) Datum krajnjeg roka za dostavljanje prijave predstavlja
datum ugraen u tekst oglasa do kojeg se treba dostaviti
prijava s prateom dokumentacijom.
(12) Naziv institucije kojoj se prijave dostavljaju sadri i njen
naziv i adresu (Agencije ili druge institucije).
(13) Nain dostavljanja prijave odreuje obavezan nain njenog
dostavljanja.
lan 10.
(Objavljivanje oglasa)
(1) Kada institucija dostavi akt kojim daje saglasnost na tekst
oglasa, Agencija utvruje konani sadraj oglasa, koji
dostavlja instituciji i oglas objavljuje na slubenoj internet
stranici.
(2) U konanom tekstu oglasa utvruje se krajnji rok za
dostavljanje prijava i to naznakom datuma do kojeg je
najkasnije potrebno dostaviti prijave na oglas.
(3) Agencija e utvrditi i objaviti oglas i bez saglasnosti
institucije, ukoliko primjedbe institucije na odreene
dijelove teksta prema ocjeni Agencije nisu osnovane ili na
propisima zasnovane.
(4) Javni oglas koji provodi (raspisan na osnovu lana 21.
Zakona) Agencija objavljuje na slubenoj internet stranici
www.ads.gov.ba, s rokom za prijave ne kraim od 21 dan,
dok institucija u kojoj se popunjava upranjeno radno
mjesto oglas objavljuje u tri domaa sredstva javnog
informiranja koja su dostupna na cijeloj teritoriji Bosne i
Hercegovine.
(5) Javni oglas koji provodi institucija (raspisan na osnovu
lana 19. stav (4) i lana 32a Zakona) Agencija objavljuje
na slubenoj internet stranici www.ads.gov.ba najmanje
osam dana prije krajnjeg roka za prijave, a institucija oglas
objavljuje jo i u najmanje jednom domaem sredstvu
javnog informiranja koje je dostupno na cijeloj teritoriji
Bosne i Hercegovine, s tim da umjesto objave javnog
oglasa u sredstvima javnog informiranja institucija moe
objaviti samo javni poziv, koji upuuje da je na slubenoj
internet stranici Agencije objavljen javni oglas.
lan 11.
(Ponitenje oglasa)
(1) Na zahtjev institucije Agencija moe ponititi objavljeni
oglas ukoliko su ispunjeni zakonom predvieni uvjeti u
skladu s lanom 21a. Zakona, pri emu se ista radna mjesta
ne mogu oglaavati u periodu od jedne godine od dana
objavljivanja oglasa.
(2) Agencija e odbiti zahtjev za ponitenje oglasa ukoliko nisu
ispunjeni zakonski uvjeti.
(3) Istim radnim mjestom nee se smatrati radno mjesto kojem
je u skladu sa zakonom promijenjen opis poslova ili
posebni uvjeti.
(4) Ponitenje oglasa objavljuje se na isti nain kao i
objavljivanje oglasa.
DIO DRUGI - JAVNI OGLAS
I. PRIJAVE NA JAVNI OGLAS
lan 12.
(Priprema prijave i potrebna dokumentacija)
(1) Sve zainteresirane osobe za uee u konkursnoj proceduri
trebaju obratiti posebnu panju na sljedee dijelove teksta
oglasa:
a) radno mjesto - kategoriju i opis;
b) ope i posebne uvjete;
c) potrebnu dokumentaciju.

63 - 138
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

Naziv radnog mjesta, kategorija (nivo), opis poslova i


radnih zadataka i posebni uvjeti definiraju radno mjesto.
Opis poslova i radnih zadataka prua opirnije informacije
o radnom mjestu, poslovima, nadlenostima, zaduenjima
te stepenu odgovornosti.
Opi uvjeti za postavljenje dravnog slubenika utvreni su
lanom 22. Zakona.
Posebni uvjeti za radno mjesto odreuju strunu spremu,
radno iskustvo te druge kvalifikacije potrebne za obavljanje
poslova konkretnog radnog mjesta, a to je utvreno
pravilnikom o unutranjoj organizaciji institucije u kojoj se
popunjava upranjeno radno mjesto.
Ope i posebne uvjete kandidat dokazuje dostavljanjem
taksativno nabrojane dokumentacije traene tekstom oglasa
ili druge neophodne dokumentacije, koja se dostavlja u
originalu ili ovjerenoj kopiji (neovjerene kopije nee se
uzeti u razmatranje). Uz traenu dokumentaciju kandidat
obavezno dostavlja i prijavni obrazac.
Ovjerena kopija dokumenta nema ogranien rok vaenja,
pod uvjetom da ni dokument ija je kopija ovjerena nema
naznaen (preciziran) rok vaenja.
Svi dokazi moraju biti na jednom od jezika u slubenoj
upotrebi u Bosni i Hercegovini, osim ako ovim pravilnikom
nije drugaije propisano.
lan 13.
(Prijavni obrazac)
Na slubenoj internet stranici Agencije uz svaki objavljeni
oglas nalazi se odgovarajui prijavni obrazac, na tri jezika
koji su u slubenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Osim na
slubenoj internet stranici Agencije, prijavni obrasci mogu
se preuzeti i u prostorijama Agencije.
Osim dijela o izjavama, prijavni obrazac ne dokazuje uvjete
iz teksta oglasa (koji se dokazuju traenom
dokumentacijom), ve on slui za dobijanje osnovnih
informacija o kandidatu.
Kandidat koji se eli prijaviti na vie radnih mjesta koja su
u nadlenosti jedne komisije za izbor dostavlja jednu
prijavu na kojoj oznaava pozicije na koje se eli prijaviti s
ostalom traenom dokumentacijom, kako je navedeno u
tekstu oglasa.
Ukoliko se kandidat eli prijaviti na vie radnih mjesta koja
su u nadlenosti razliitih komisija, onda dostavlja
odvojene prijave za radna mjesta po pojedinim komisijama,
a uz svaku prijavu dostavlja se ovjerena fotokopija traene
dokumentacije za svaku komisiju za izbor odvojeno.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti itko
popunjene uz obavezan svojeruni potpis kojim se
potvruju navodi iz izjava iji se sadraj ne dokazuje
posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela
opih uvjeta propisanih lanom 22. stav (1) Zakona (ta. e),
f), g) i h)), kao i navod iz izjave o nespojivosti s dunostima
dravnog slubenika, u smislu lana 16. stav (1) Zakona, te
navode iz ostalih izjava sadranih u prijavnom obrascu.
Svaka ispravka ili izmjena prijavnog obrasca kandidata
smatrat e se kao neuredna prijava.
lan 14.
(Univerzitetska diploma)
Univerzitetskom diplomom dokazuje se opi uvjet iz lana
22. stav (1) taka c) Zakona, odnosno da osoba koja se
prijavljuje na radno mjesto dravnog slubenika mora imati
univerzitetsku diplomu i druge obrazovne ili akademske
kvalifikacije najmanje VII stepena strune spreme, odnosno
visoko obrazovanje prvog, drugog ili treeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja.

(2)

, 26. 8. 2016.

Stepen strune spreme dokazuje se ovjerenom kopijom


univerzitetske diplome.
(3) Izuzetno od prethodnog stava ovog lana, ukoliko kandidat
iz odreenog razloga ne posjeduje univerzitetsku diplomu,
on moe dostaviti i ovjerenu kopiju uvjerenja o
diplomiranju koje ne moe biti starije od roka potrebnog za
izdavanje diplome, odnosno naelno ne moe biti starije od
jedne godine.
(4) U sluaju iz stava (3) ovog lana kandidati uz uvjerenje o
diplomiranju moraju dostaviti i potpisano kratko
obrazloenje - izjavu iz kojeg razloga dostavljaju uvjerenje,
a ne ovjerenu kopiju fakultetske diplome, te ukoliko
diploma nije izdata u predvienom roku, kandidati moraju
dostaviti potvrdu visokokolske ustanove da diploma nije
izdata.
(5) Za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po
Bolonjskom sistemu studiranja, uz diplomu se dostavlja i
dodatak diplomi, a u skladu s odredbama lana 54.
Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i
Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09).
(6) Iznimno, samo u sluaju da visokokolska ustanova
dodatak diplomi nije uope izdavala ni za jednog diplomca,
kandidat je duan uz ovjerenu kopiju univerzitetske
diplome dostaviti uvjerenje visokokolske ustanove da
dodatak diplomi nije uope izdat ni za jednog diplomca.
(7) Kandidati koji su fakultet zavrili izvan Bosne i
Hercegovine, odnosno koji su diplomu stekli u nekoj drugoj
dravi nakon 06.04.1992. godine, u obavezi su dostaviti
ovjerenu kopiju nostrificirane/priznate diplome, u skladu s
odredbama Zakona o vanosti javnih isprava u Bosni i
Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj 23/04).
(8) Ukoliko je postupak nostrifikacije/priznavanja zapoet
ranije ili je u toku u momentu prijavljivanja na oglas,
kandidat je duan uz prijavu dostaviti i dokaz o
podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju/priznavanje diplome
nadlenom organu.
(9) Ukoliko se posebnim uvjetima trai specificirano
usmjerenje, odnosno preciznije odreena vrsta kolske
spreme, relevantna je kvalifikacija osnovnog, odnosno
dodiplomskog studija.
(10) Kandidati ne trebaju dostavljati uvjerenje o diplomiranju
starije od godinu dana niti univerzitetske diplome
akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog
zvanja doktora ili ekvivalenta ili druge sline diplome
ukoliko nisu eventualno traene u posebnim uvjetima teksta
oglasa, budui da one ne mogu dokazati steeno zvanje
zavrenog dodiplomskog (osnovnog) studija.
(11) Agencija e za potrebe provoenja konkursnih procedura
posebnim aktom urediti razvrstavanje odreene
visokokolske ustanove grupaciji fakulteta (naunoj
oblasti), imajui u vidu vaee propise iz oblasti visokog
obrazovanja u Bosni i Hercegovini, kao i ovlasti nadlenih
institucija iz domena visokog obrazovanja, a to ukljuuje i
pitanja u vezi s kvalifikacijama steenim izvan Bosne i
Hercegovine, koje u Bosni i Hercegovini vae po osnovi
posebnih propisa.
lan 15.
(Uvjerenje o dravljanstvu)
(1) Kandidati su duni dostaviti ovjerenu kopiju vaeeg
uvjerenja o dravljanstvu, kojim se dokazuju opi uvjeti iz
lana 22. stav (1) ta. a) i b) Zakona, odnosno da je osoba
za postavljenje na mjesto dravnog slubenika dravljanin
Bosne i Hercegovine, te da je starija od 18 godina.
(2) Pod vaeim uvjerenjem o dravljanstvu podrazumijeva se
uvjerenje koje nije starije od est mjeseci, pri emu se
navedeni rok rauna od dana izdavanja uvjerenja od

, 26. 8. 2016.

(1)

(1)

(2)
(3)

nadlenog organa do dana predaje prijave na konkretan


konkurs.
lan 16.
(Dokaz o radnom iskustvu)
Kao dokaz o radnom iskustvu (u struci, zvanju,
relevantnom radnom iskustvu) mogu se dostaviti:
a) potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod
kojih je kandidat radio ili radi, koja moraju biti
precizna i detaljna, odnosno na kojima trebaju biti
podaci o tome na kojim je poslovima kandidat radio naziv radnog mjesta, jesu li to poslovi visoke strune
spreme/visokog obrazovanja, koliko dugo je obavljao
navedene poslove, opis poslova, navesti jasno
preciziran period radnog angairanja na radnim
zadacima;
b) uvjerenje o injenicama iz matine evidencije
nadlene institucije za penzijsko i invalidsko
osiguranje, uz obavezno dostavljanje potvrde koja
razjanjava ifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na
osnovu ovih dokumenata moe utvrditi da li je
kandidat radio na poslovima za koje se trai visoko
obrazovanje i koliko dugo, odnosno da posjeduje
traeno radno iskustvo;
c) pismo preporuke ili druga slina isprava ukoliko
sadri sve elemente potvrde ili uvjerenja iz stava (1)
taka a) ovog lana.
lan 17.
(Isti ili slini poslovi za potrebe provoenja konkursa)
Za potrebe provoenja konkursa za popunjavanje
upranjenih radnih mjesta dravnih slubenika u
institucijama Bosne i Hercegovine, a za koja je pravilnikom
o unutranjoj organizaciji institucije kao jedan od posebnih
uvjeta odreeno radno iskustvo na istim ili slinim
poslovima, moe se smatrati sljedee:
a) za radna mjesta rukovodeih dravnih slubenika i
efova organizacijskih jedinica pod istim ili slinim
poslovima smatraju se svi poslovi u dravnim
organima koji ukljuuju rukovoenje organizacijskom
jedinicom ili podrujem rada;
b) izuzetno od take a) ovog stava, a s ciljem
nesmetanog ostvarivanja sistema karijere dravnog
slubenika, za kandidate koji se prijavljuju za radno
mjesto efa organizacijske jedinice pod istim ili
slinim poslovima smatraju se i poslovi strunog
savjetnika odnosno poslovi koji odgovaraju
poslovima strunog savjetnika;
c) za radna mjesta strunih savjetnika, viih strunih
saradnika i strunih saradnika pod istim ili slinim
poslovima smatraju se svi poslovi dravnih slubenika
u dravnim organima;
d) pod dravnim organima podrazumijevaju se organi
uprave svih nivoa u skladu s propisima o upravi,
organi pravosua, sekretarijati i druge slube
zakonodavnih i izvrnih organa svih nivoa te organi
lokalne samouprave gradova i opina;
e) osim navedenih dravnih organa, ovaj akt se odnosi i
na radno iskustvo steeno u pravnim osobama kojima
su prenesena javna ovlatenja (institucije s javnim
ovlatenjima), u dijelu prenesenih poslova javnih
ovlatenja.
Odredbe stava (1) ovog lana shodno se primjenjuju i na
radno iskustvo svih vrsta imenovanih osoba, policijskih
slubenika i profesionalnih vojnih osoba.
Izvan dravnih organa, odnosno izvan poslova javnih
ovlatenja, isti ili slini poslovi smatrat e se samo iznimno,

63 - 139

ako se opisi ili karakter poslova na radnim mjestima u


potpunosti ili u pretenom dijelu podudaraju s opisima
poslova odnosno karakterom radnog mjesta koje se
popunjava.
lan 18.
(Isprave koje mogu posluiti kao dokaz poznavanja stranog
jezika)
(1) U postupcima provoenja konkursa u institucijama Bosne i
Hercegovine kao dokaz o poznavanju ili znanju jezika
mogu se koristiti sljedei dokazi:
a) uvjerenje kola ili drugih institucija koje se bave
obuavanjem znanja stranih jezika, bez obzira da li se
nalaze u Bosni i Hercegovini ili izvan nje;
b) uvjerenje fakulteta (o provjeri znanja jezika,
poloenom ispitu stranog jezika tokom kolovanja),
kao i druga isprava fakulteta (ovjerena kopija
upisnice/indeksa) koja potvruje poznavanje ili znanje
jezika, odnosno poloene ispite stranih jezika;
c) diploma ili druga isprava koja potvruje steeno
zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za
znanje stranog jezika (npr. profesora jezika, jezikog
prevodioca, asistenta prevodioca i sl.);
d) diploma zavrenog fakulteta ili steenog naunog
zvanja u Bosni i Hercegovini ili u inozemstvu na
osnovi koje se nedvosmisleno moe utvrditi da je isto
kolovanje u cjelini ili u pretenom dijelu zavreno na
stranom jeziku.
(2) Dokazi iz stava (1) ovog lana moraju biti na jezicima koji
su u slubenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.
(3) Iznimno, dokazi iz stava (1) ovog lana mogu biti na
jednom od diplomatskih ili drugih svjetskih jezika, i to na
onom jeziku koji se trai u konkretnom sluaju kao poseban
uvjet za navedeno radno mjesto za koje se podnosi prijava,
pod uvjetom da postoji alfabetska interoperabilnost s
jednim od jezika u slubenoj upotrebi u Bosni i
Hercegovini.
lan 19.
(Dokaz o poznavanju rada na raunaru)
(1) Kao dokaz o poznavanju rada na raunaru kandidati mogu
dostaviti uvjerenje kola ili drugih institucija koje se bave
obuavanjem znanja rada na raunaru, bez obzira da li se
nalaze u Bosni i Hercegovini ili izvan nje, uvjerenje
fakulteta o provjeri znanja rada na raunaru, poloenom
ispitu informatike, kao i drugu ispravu fakulteta (ovjerena
kopija upisnice/indeksa) koja potvruje poznavanje ili
znanje rada na raunaru, diplomu ili drugu ispravu koja
potvruje steeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno
vezano za rad na raunaru.
(2) Odredbe lana 18. st. (2) i (3) ovog pravilnika shodno se
primjenjuju i na dokaze o poznavanju rada na raunaru.
lan 20.
(Uvjerenje o nevoenju krivinog postupka)
(1) Uvjerenje o nevoenju krivinog postupka ne moe biti
starije od tri mjeseca, a ono se dostavlja u skladu s tekstom
oglasa.
(2) Uvjerenje o nevoenju krivinog postupka izdaje nadleni
sud.
lan 21.
(Rok i nain dostavljanja prijava)
(1) Rok za dostavljanje prijava preciziran je tekstom oglasa.
(2) Kandidati prijave dostavljaju putem pote preporueno na
adresu institucije naznaene u tekstu oglasa.

63 - 140

lan 22.
(Prijem i otvaranje prijava)
(1) Prijave dostavljene Agenciji otvara potkomisija Agencije
imenovana u skladu s posebnom odlukom.
(2) Nakon otvaranja prijava, one se ulau u registrator konkursa
i komisije za koju su predate.
(3) Ako se ne moe utvrditi koja je komisija nadlena u okviru
jednog konkursa, prijava se ulae u poseban registrator za
takve prijave.
(4) Ako se uope ne moe utvrditi za koji se oglas prijava
odnosi, ona se takoer ulae u poseban registrator.
(5) Odredbe ovog lana shodno e se primijeniti u sluaju kada
konkursnu proceduru provodi institucija, pri emu otvaranje
prijava umjesto potkomisije moe izvriti i komisija za
izbor iz lana 24. Zakona.
lan 23.
(Postupanje s prijavama)
(1) Prijave se uvaju na pogodnom i sigurnom mjestu.
(2) Sekretar komisije odreuje se planom provoenja konkursa
ili nalogom rukovodeeg dravnog slubenika ili efa
unutranje organizacijske jedinice, ako nije odreen
posebnim pismenim aktom.
(3) Sekretar komisije preuzima prijave prije konstituirajue
sjednice komisije radi pripreme prijava za rad komisije.
(4) Po okonanju procedure, institucija ili postavljeni dravni
slubenik preuzima dokumente dostavljene uz prijavu i
putem ovlatene osobe iz kadrovske slube ulae ih u
njegov personalni dosje. S prijavama ostalih kandidata se
nakon isteka propisanog roka uvanja prijava postupa u
skladu s propisima o arhivskom poslovanju.
II. KOMISIJA ZA IZBOR DRAVNIH SLUBENIKA I
PRAVILA PONAANJA
lan 24.
(Komisija za izbor dravnih slubenika)
(1) Sastav, imenovanje i nain rada komisije za izbor dravnih
slubenika vri se u skladu s lanom 24. Zakona i lanom
17. st. (1) - (5) Odluke.
(2) O ostavci i izuzeu lana Komisije za izbor dravnih
slubenika odluuje se u skladu s lanom 25. Zakona i
lanom 17. st. (6) - (8). Odluke.
lan 25.
(Prava i dunosti lanova komisije za izbor za vrijeme
provoenja strunog ispita)
(1) Neposredno prije poetka rada komisije za izbor sekretar
komisije zaduen za provoenje javnog konkursa duan je
lanove komisije upoznati o djelokrugu rada, pravima,
obavezama i odgovornostima komisije za izbor u
provoenju strunog ispita prema odredbama lanova 24.,
25. i 27. Zakona, kao i s odredbama Odluke i ovog
pravilnika, odnosno drugog relevantnog propisa,
naglaavajui da moraju biti nezavisni i nepristrani u
provoenju javnog konkursa, kako je propisano odredbama
lana 24. stav (1) Zakona.
(2) Za vrijeme utvrivanja pitanja za pismeni dio strunog
ispita po pravilu do poetka provoenja pismenog dijela
strunog ispita, kao i za vrijeme utvrivanja pitanja za
usmeni dio strunog ispita (intervju),lanovi komisije ne
mogu naputati prostoriju i koristiti tehnika sredstva
komunikacije, osim iz objektivnih razloga, uz konsultaciju
sa sekretarom komisije i uz pismenu konstataciju koja
sadri ime lana komisije koji je napustio prostoriju, razlog
naputanja prostorije, vrijeme odsustvovanja i dr.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

, 26. 8. 2016.

lan 26.
(Pravila ponaanja lanova komisije za izbor dravnih
slubenika)
lanovi komisije duni su se ponaati u skladu sa sljedeim
pravilima:
a) uredno dolaziti na sve sjednice komisija, a u sluaju
opravdane
nemogunosti
dolaska
o
tome
blagovremeno obavijestiti sekretara komisije;
b) ponaati se primjereno, korektno i profesionalno, kako
prema ostalim lanovima komisije tako i prema
sekretaru komisije i kandidatima;
c) aktivno uestvovati u radu komisija te blagovremeno,
profesionalno, nepristrano i nezavisno obavljati
poslove koji proizlaze iz lanstva u komisiji.
lanovi komisije ne smiju kriti pravila ponaanja utvrena
u stavu (1) ovog lana, posebno na nain da:
a) opstruiraju ili odugovlae rad komisije na bilo koji
nain;
b) odbijaju da potpiu pojedinane ili zbirne ocjene;
c) blagovremeno ne opravdaju nedolazak na sjednice
komisije;
d) daju neprimjerene komentare u vezi s institucijom,
Agencijom, dravnim slubenicima i zaposlenicima
institucije i/ili Agencije;
e) koriste u verbalnoj komunikaciji povien ton, psovke,
uvrede, klevete, nepristojne izraze, neprimjerene ale i
komentare, ili se na drugi nain neprimjereno
ponaaju prema ostalim lanovima komisije, sekretaru
ili kandidatima tokom trajanja ispita;
f)
piu podneske kojima se vrijeaju obiaji pristojnog i
uljudnog ponaanja prema instituciji, Agenciji,
njihovim dravnim slubenicima, zaposlenicima i
drugim lanovima komisije, kao i podneske koji su
insinuirajueg, uvredljivog, klevetnikog ili netanog
sadraja u vezi s njihovim lanstvom u komisiji;
g) njihovo ponaanje predstavlja krenje radne discipline
dravnih slubenika, prekraj protiv javnog reda i
mira, graanskopravni delikt ili drugi oblik ponaanja
koji bi mogao ugroziti kredibilitet lanova komisije.
lana komisije koji prekri jedno ili vie pravila ponaanja
propisanih stavom (1) ovog lana, odnosno koji uini neku
od povreda pravila ponaanja iz stava (2) ovog lana
Agencija razrjeava dunosti, odnosno smjenjuje iz
komisije.
Uporedo s donoenjem odluke o smjeni lana komisije iz
stava (3) ovog lana, ukoliko je smijenjeni lan dravni
slubenik predstavnik institucije, Agencija e traiti
imenovanje drugog lana, do kada komisija moe prekinuti
rad, a protiv takvog dravnog slubenika moe se pokrenuti
i disciplinski postupak.
Osobu za koju se naknadno utvrdi da je u svojstvu lana
komisije prekrila jedno ili vie pravila ponaanja
propisanih stavom (1) ovog lana, odnosno koja je uinila
neku od povreda pravila ponaanja iz stava (2) ovog lana
Agencija vie nee imenovati u komisije.
Ukoliko osoba iz stava (5) ovog lana bude predloena za
lana komisije od institucije, Agencija e odbiti imenovanje
takve osobe i od institucije zatraiti da predloi drugog
lana komisije.
U skladu s lanom 33. stav (2) Odluke, protiv lana
komisije koji uini neku od povreda pravila ponaanja iz
ovog lana moe se pokrenuti i prekrajni postupak za
prekraj propisan lanom 33. stav (1) taka c) iste odluke,
posebno ako je povreda uinjena na neki od sljedeih
naina:

, 26. 8. 2016.
a)
b)

tee naruavanje reda ili injenje nepristojnosti;


pisanje podnesaka kojima se vrijeaju obiaji
pristojnog i uljudnog ponaanja ukljuujui i
iznoenje neistina te otvorene ili prikrivene prijetnje
bilo koje vrste prema Agenciji, njenim dravnim
slubenicima, zaposlenicima, drugim lanovima
komisije ili kandidatima.
lan 27.
(Pravila ponaanja kandidata koji uestvuju u postupku konkursa)
(1) Kandidati su duni na ispit doi na vrijeme, u zakazanom
terminu. Na poziv sekretara komisije kandidati su duni ui
u prostoriju u kojoj se ispit odrava i identificirati se
dokumentom iz kojeg se jasno moe utvrditi identitet
kandidata.
(2) Za vrijeme polaganja javnog i strunog ispita kandidatima
koji polau navedene ispite naroito se zabranjuje sljedee:
a) glasan razgovor s drugim kandidatima i neprimjereni
komentari bilo koje vrste u odnosu na druge
kandidate, predstavnike Agencije, institucije, odnosno
lanove komisije;
b) koritenje elektronskih, tehnikih i drugih pomagala
pomou kojih se moe vriti prijenos informacija
(mobiteli, USB-stikovi i sl.);
c) koritenje elektronske pote, odnosno interneta;
d) igranje kompjuterskih igara;
e) koritenje drugih programa osim programa koji je
potreban za polaganje ispita;
f)
izlazak s ispita prije zavretka ispita bez odobrenja
predstavnika Agencije, institucije ili komisije;
g) naputanje slubenih prostorija nakon okonanog
ispita kada kandidat ne preda ili ne potpie rad,
nepotpisivanje identifikacijske liste, odnosno naznake
da kandidat nije predao rad ili da ga ne eli potpisati;
h) koritenje bilo kakve literature na javnom ispitu;
i)
koritenje nedozvoljene literature na strunom ispitu.
(3) Kandidati koji ne postupe ili odbiju da postupe po stavu (1)
ovog lana ne mogu pristupiti ispitu, a kandidati koji poine
neku od radnji obuhvaenih stavom (2) ovog lana udaljuju
se s ispita, o emu se sainjava slubena zabiljeka, koja se
saopava komisiji, na osnovu ega se rad takvog kandidata
ne ocjenjuje, o emu komisija donosi poseban zakljuak.
(4) Obavijeteni kandidat koji ne pristupi nekom od ispita gubi
pravo na njihovo polaganje i daljnje uee u konkursu
osim iznimno, ako Agencija u konkretnom sluaju cijenei
osnovanost razloga ne odredi drugaije.
(5) Na kandidate koji prilikom polaganja ispita povrijede
odredbe zakona, drugog propisa ili ovog pravilnika pored
mjera utvrenih ovim lanom mogu se primijeniti i druge
mjere odnosno propisane kazne.
(6) Mjere utvrene ovim lanom, kao i mjere propisane l. 100.
i 101. Zakona o upravnom postupku u odnosu na kandidate
primjenjuje Agencija, odnosno institucija, a ostale kazne
organi odreeni posebnim propisima.
III. INTERVJU
lan 28.
(Pitanja na intervjuu)
(1) Na intervjuu se postavljaju pitanja u skladu s lanom 24. st.
(2) i (3) Odluke, odnosno lanom 16. st. (3) i (4) Pravilnika
o postupcima oglaavanja, izbora kandidata, premjetaja i
postavljenja dravnih slubenika u sluaju prijenosa ili
preuzimanja nadlenosti od institucija Bosne i Hercegovine,
odnosno lanom 11. st. (3) i (4) Pravilnika o uvjetima i
nainu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih
premjetaja dravnih slubenika u institucijama Bosne i
Hercegovine.

(2)

63 - 141

Na intervjuu se, pored pitanja kojima se utvruje stepen


znanja kandidata (u smislu opisa poslova i zadataka radnog
mjesta, djelatnosti institucije, oblasti dravne uprave,
dravne slube itd.) postavljaju i pitanja koja su usmjerena
na provjeru sposobnosti odnosno kompetencija, iji su
primjeri dati u Okviru kompetencija u Prilogu 3, koji ini
sastavni dio ovog pravilnika.
(3) Kompetencije predstavljaju naine ponaanja koji su
potrebni kako bi se poslovi odreenog radnog mjesta
obavljali na djelotvoran nain.
(4) Okvir kompetencija sadri listu kompetencija i to:
a) pet osnovnih kompetencija za sve (rukovodee i
ostale) dravne slubenike (profesionalni razvoj i
integritet; inicijativa, promjene, rjeavanje problema;
timski rad; komunikacija; lina djelotvornost i
usmjerenost ka rezultatu), u okviru kojih se nalaze
dodatne kompetencije koje predstavljaju razradu
osnovnih kompetencija i koje su detaljnije razraene u
Prilogu 3 ovog pravilnika, u dijelu koji se odnosi na
sve dravne slubenike;
b) etiri osnovne kompetencije samo za rukovodee
dravne
slubenike
i
efove
unutranjih
organizacijskih jedinica (liderske vjetine; planiranje i
organiziranje;
razvoj
zaposlenih;
strateko
usmjeravanje), u okviru kojih se nalaze dodatne
kompetencije koje predstavljaju razradu osnovnih
kompetencija, i koje su detaljnije razraene u Prilogu
3 ovog pravilnika, u dijelu koji se odnosi na
rukovodee dravne slubenike i efove unutranjih
organizacijskih jedinica.
(5) Pored pitanja kojima se utvruje stepen znanja i
sposobnosti, odnosno kompetencija kandidata, na intervjuu
se mogu postaviti i sljedea pitanja:
a) pitanje kandidatu da kae neto o sebi;
b) glavne dunosti i odgovornosti trenutnog radnog
mjesta kandidata;
c) zbog ega kandidat eli raditi na radnom mjestu na
koje se prijavio;
d) zbog ega eli napustiti sadanji posao i/ili zbog ega
je napustio prethodni posao;
e) da li bi kandidat bio voljan promijeniti mjesto
stanovanja ili putovati zbog posla;
f)
ta je kandidat uinio za razvoj profesionalne karijere
tokom posljednje dvije godine;
g) pitanja koja su usmjerena na razjanjenje odgovora
datih na pismenom dijelu strunog ispita;
h) postoji li jo neto to bi komisija trebala znati o
kandidatu;
i)
da li kandidat ima pitanja za komisiju.
lan 29.
(Pitanja koja ne treba postavljati)
Na intervjuu nije poeljno i ne treba postavljati pitanja koja
se na bilo koji nain odnose na: etniku pripadnost, nacionalno ili
socijalno porijeklo, entitetsko dravljanstvo, religiju i religijska
uvjerenja, veze s nacionalnom manjinom, politika i druga lina
uvjerenja, kao i pitanja spolne odnosno seksualne orijentacije,
rase, boje koe, roenja, branog statusa, starosne dobi,
imovinskog stanja, hendikepiranosti, porodinih relacija,
drutvenog poloaja, lanstva u sindikatu ili drugom
dozvoljenom udruenju.
lan 30.
(Prethodno odreivanje pitanja)
(1) Komisija po pravilu odreuje pitanja za intervju kojima se
utvruje stepen znanja i kompetencija kandidata
neposredno prije odravanja intervjua.

63 - 142
(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Komisija postavlja po pravilu ista, unaprijed utvrena


pitanja svim kandidatima za odreeno radno mjesto, u
okviru kojih se mogu postavljati dodatna pitanja radi
razjanjenja prethodno iznesenih informacija ili tvrdnji.
lan 31.
(Pitanja kojima se utvruje stepen znanja)
Na intervjuu se utvruje stepen znanja kandidata u koju se
svrhu postavljaju pitanja iz opisa poslova i zadataka radnog
mjesta, djelatnosti institucije, oblasti dravne uprave,
dravne slube i drugih oblasti znanja i vjetina koje mogu
biti od znaaja za rad na radnom mjestu na koje se kandidat
prijavio, u skladu s lanom 2. stav (1) ovog pravilnika.
Ako je rije o izboru kandidata na javni oglas na kojem je
kandidat polagao pismeni dio strunog ispita, pitanja e se
po pravilu postavljati iz onih oblasti koje nisu testirane na
pismenom dijelu.
lan 32.
(Pitanja kojima se utvruju kompetencije)
Sastavni dio intervjua ini provjera i ocjena kompetencija
neophodnih za obavljanje poslova odreenog radnog
mjesta.
Za kandidate koji konkuriraju na radna mjesta ostalih
nerukovodeih dravnih slubenika, izuzev efova
unutranjih organizacijskih jedinica (u daljem tekstu:
nerukovodei dravni slubenici), provjeravaju se sljedee
kompetencije:
a) komunikacija, to podrazumijeva sposobnost
djelotvornog komuniciranja, usmenim i pisanim
putem, s rukovodiocima, kolegama, strankama i
graanima, kao i jasnog, tanog i blagovremenog
prenoenja informacija;
b) prioritetna kompetencija koja je primjerena opisu
poslova upranjenog radnog mjesta koje se
popunjava, koju bira komisija iz Okvira kompetencija
koji se nalazi u Prilogu 3 ovog pravilnika
(kompetencije: 1.0, 2.0, 3.0 i 5.0).
Za kandidate koji konkuriraju za radna mjesta rukovodeih
dravnih slubenika i efova unutranjih organizacijskih
jedinica provjeravaju se sljedee kompetencije:
a) komunikacija, to podrazumijeva sposobnost
djelotvornog komuniciranja usmenim i pisanim
putem, s rukovodiocima, kolegama, strankama i
graanima, kao i jasnog, tanog i blagovremenog
prenoenja informacija;
b) liderske vjetine, to podrazumijeva motiviranje
drugih da postiu visoke rezultate u radu na
ostvarivanju ciljeva tima i organizacije;
c) planiranje i organiziranje, to podrazumijeva
sposobnost planiranja, organiziranja, koordinacije i
praenja vlastitih radnih zadataka, kao i aktivnosti i
radnih zadataka lanova tima;
d) prioritetna kompetencija koja je primjerena opisu
poslova upranjenog radnog mjesta rukovodeeg
dravnog slubenika i efa unutranje organizacijske
jedinice koje se popunjava, a koju bira komisija iz
Okvira kompetencija u Prilogu 3 ovog pravilnika
(kompetencije: 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 8.0 i 9.0).
Provjera kompetencija vri se postavljanjem pitanja koja se
odnose na neko prethodno ponaanje kandidata u situaciji u
kojoj su bile ispoljene kompetencije kandidata koje se
provjeravaju.
Pitanja za provjeru kompetencija, po pravilu, postavljaju se
tako da se od kandidata trai da opie prethodnu konkretnu
situaciju u kojoj je traena kompetencija ispoljena, zadatak

, 26. 8. 2016.

koji je bio postavljen, aktivnost koju je kandidat poduzeo i


rezultat date aktivnosti.
(6) Komisija neposredno prije intervjua utvruje pitanja za
provjeru kompetencija koja su ista za sve kandidate, a zatim
u toku intervjua postavlja potpitanja kojima se razrauje
odgovor kandidata u skladu sa stavom (5) ovog lana.
(7) Radi provjere kompetencija komisija moe koristiti pitanja
koja su predstavljena u Prilogu 3 ovog pravilnika.
lan 33.
(Tok intervjua)
(1) Tokom provoenja intervjua svaki lan komisije moe u
vidu kraih zabiljeki izloiti svoja zapaanja o kandidatu.
Zapaanja se mogu upisati u rubriku propisanog obrasca,
koji se nalazi u prilozima 1 i 2, zavisno od nivoa radnog
mjesta dravnog slubenika za koje se kandidat intervjuira.
(2) Nakon odranog intervjua sa svakim kandidatom
pojedinano svaki lan komisije unosi ocjene u obrazac u
skladu s ovim pravilnikom.
(3) lanovi komisije mogu meusobno komentirati opi utisak
i iznositi koje e ocjene dati, ali samo ocjenjivanje obavlja
svaki lan ponaosob.
lan 34.
(Ocjene kojima se utvruje stepen znanja - bodovi)
Znanje kandidata ocjenjuje se bodovima u rasponu od 0 do
10 na sljedei nain:
a) kandidat ima izvrstan, odnosno natprosjean stepen znanja
iz oblasti od znaaja za rad na radnom mjestu - 9 ili 10
bodova;
b) kandidat ima veoma dobar stepen znanja iz oblasti od
znaaja za rad na radnom mjestu, koji je u gornjim
granicama prosjeka - 7 ili 8 bodova;
c) kandidat ima prosjean stepen znanja iz oblasti od znaaja
za rad na radnom mjestu - 5 ili 6 bodova;
d) kandidat ima zadovoljavajui stepen znanja iz oblasti od
znaaja za rad na radnom mjestu - 3 ili 4 boda;
e) kandidat ima nezadovoljavajui stepen znanja iz oblasti od
znaaja za rad na radnom mjestu - od 0 do 2 boda.
lan 35.
(Ocjenjivanje ili utvrivanje stepena kompetencija kandidata za
radna mjesta nerukovodeih dravnih slubenika - bodovi)
(1) Za kandidate za radna mjesta nerukovodeih dravnih
slubenika svaka kompetencija ocjenjuje se u rasponu od 0
do 10 bodova na sljedei nain:
a) kandidat izvrsno, odnosno natprosjeno iskazuje
posjedovanje traene kompetencije - 9 ili 10 bodova;
b) kandidat veoma dobro, odnosno u gornjim granicama
prosjeka iskazuje posjedovanje traene kompetencije 7 ili 8 bodova;
c) kandidat dobro, odnosno prosjeno iskazuje
posjedovanje traene kompetencije - 5 ili 6 bodova;
d) kandidat zadovoljavajue, odnosno minimalno
iskazuje posjedovanje traene kompetencije - 3 ili 4
boda;
e) kandidat ne iskazuje posjedovanje traene
kompetencije,
odnosno
nedovoljno
iskazuje
posjedovanje traene kompetencije - od 0 do 2 boda.
lan 36.
(Ocjenjivanje ili utvrivanje stepena kompetencija kandidata za
radna mjesta rukovodeih dravnih slubenika i efova
unutranjih organizacijskih jedinica - bodovi)
Za kandidate za radna mjesta rukovodeih dravnih
slubenika i efova unutranjih organizacijskih jedinica svaka
kompetencija ocjenjuje se u rasponu od 0 do 5 bodova, na
sljedei nain:

, 26. 8. 2016.
a)

kandidat izvrsno, odnosno natprosjeno iskazuje


posjedovanje traene kompetencije - 5 bodova;
b) kandidat veoma dobro, odnosno u gornjim granicama
prosjeka iskazuje posjedovanje traene kompetencije - 4
boda;
c) kandidat dobro, odnosno prosjeno iskazuje posjedovanje
traene kompetencije - 3 boda;
d) kandidat zadovoljavajue, odnosno minimalno iskazuje
posjedovanje traene kompetencije - 2 boda;
e) kandidat ne iskazuje posjedovanje traene kompetencije,
odnosno nedovoljno iskazuje posjedovanje traene
kompetencije 0 - 1 bod.
lan 37.
(Utvrivanje konanih bodova intervjua)
(1) Broj bodova koje je kandidat osvojio na intervjuu od jednog
lana komisije dobija se tako to se bodovi ostvareni
provjerom znanja iz lana 34. ovog pravilnika i bodovi
ostvareni provjerom kompetencija iz l. 35. ili 36. ovog
pravilnika, u zavisnosti od nivoa radnog mjesta, saberu, te
se ukupna ocjena intervjua tako utvruje u rasponu od 0 do
30 bodova.
(2) Ukupan broj bodova koji je kandidat osvojio na intervjuu
jeste zbir bodova datih od svakog prisutnog lana komisije,
koji se utvruje u skladu s lanom 26. st. (2) i (4) Odluke o
nainu polaganja javnog i strunog ispita.
lan 38.
(Rezultati intervjua)
(1) Nakon zavrenog intervjua lanovi komisije unose ocjene u
propisani Obrazac 1 za radna mjesta nerukovodeih
dravnih slubenika, odnosno propisani Obrazac 2 za radna
mjesta rukovodeih dravnih slubenika i efova
unutranjih organizacijskih jedinica, a koji se nalaze u
prilozima 1 i 2 ovog pravilnika.
(2) Nakon zavrenog ocjenjivanja lanovi komisije potpisuju
propisani obrazac i predaju ga osobi koja obavlja poslove
sekretara komisije.
(3) Ocjene iz obrasca lanova komisije unose se u zbirnu
tabelu, radi daljnjeg postupka u skladu s propisima iz l. 1. i
2. ovog pravilnika.
DIO TREI - PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE
lan 39.
(Prijelazne odredbe)
(1) Odredbe l. 1. 27. ovog pravilnika primjenjivat e se na
sve konkursne procedure koje se odravaju nakon njegovog
stupanja na snagu.
(2) Odredbe l. 28. 38. i obrasci propisani ovim pravilnikom
mogu se primjenjivati na sve konkursne procedure koje se

63 - 143

odravaju u roku od tri mjeseca nakon njegovog stupanja na


snagu.
(3) Komisija za izbor u sluaju iz stava (2) ovog lana odluuje
da se navedene odredbe ovog pravilnika i obrasci propisani
ovim pravilnikom primijene na intervjue koji se odravaju
nakon roka iz stava (2) ovog lana, pri emu e se takva
odluka, koja e se evidentirati u zapisniku, odnositi na sve
kandidate po istom oglasu koje ispituje ista komisija.
(4) U sluaju da se ne primjenjuju st. (2) i (3) ovog lana,
intervju e se odrati u skladu s dosadanjim nainom rada.
(5) Odredbe ovog pravilnika primjenjivat e se u cijelosti na
sve konkursne procedure zapoete nakon 1.4.2017. godine.
lan 40.
(Prestanak vaenja propisa)
(1) Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da vae:
a) Naredba o pravilima ponaanja kandidata koji
uestvuju u postupku konkursa za dravne slubenike
u institucijama Bosne i Hercegovine, broj 03-32210/06 od 30.3.2005. godine;
b) Uputstvo o kodeksu ponaanja lanova komisija za
izbor dravnih slubenika u institucijama Bosne i
Hercegovine, broj 03-02-241/08 od 11.3.2008.
godine;
c) Odluka o utvrivanju isprava koje mogu sluiti kao
dokaz o poznavanju ili znanju stranog jezika u
postupcima provoenja konkursa u institucijama
Bosne i Hercegovine, broj 03-34-872/05 od
26.12.2005. godine.
(2) Odluka o privremenom utvrivanju grupe fakulteta u koju
spadaju filozofski fakulteti za potrebe javnih konkursa u
institucijama Bosne i Hercegovine, broj 03-34-74-1/05 od
14.2.2005. godine, prestaje da vai danom stupanja na
snagu akta iz lana 14. stav (11) ovog pravilnika.
(3) Preporuka o istim ili slinim poslovima za potrebe izbornog
procesa po javnim oglasima za popunu radnih mjesta
dravnih slubenika u institucijama Bosne i Hercegovine,
broj 03-34-2-779-1/11 od 15.5.2012. godine nee se
primjenjivati nakon stupanja na snagu ovog pravilnika.
lan 41.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 01-02-689/16
Direktor
17. avgusta 2016. godine
Neven Akamija, s. r.
Sarajevo

63 - 144

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 145

63 - 146

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 147

63 - 148

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 149

63 - 150

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 151

63 - 152

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 153

63 - 154

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 155

63 - 156

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 157

63 - 158


(4)

Na temelju lanka 26. stavka (1) Zakona o dravnoj slubi


u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i
40/12), lanka 99. st. (1) i (2) Zakona o upravi ("Slubeni glasnik
BiH", br. 32/02 i 102/09), lanka 26. stavka (1) Odluke o nainu
polaganja javnog i strunog ispita ("Slubeni glasnik BiH", br.
96/07, 43/10 i 103/12), lanka 18. stavka (1) Pravilnika o
postupcima oglaavanja, izbora kandidata, premjetaja i
postavljanja dravnih slubenika u sluaju prijenosa ili
preuzimanja nadlenosti od strane institucija Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 27/08, 56/09, 54/10 i
70/12), i lanka 11. stavka (6) Pravilnika o uvjetima i nainu
obavljanja internih natjeaja, internih i eksternih premjetaja
dravnih slubenika u institucijama Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 62/10 i 30/14), Agencija za dravnu
slubu Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK

O KARAKTERU I SADRAJU JAVNOG NATJEAJA,


NAINU PROVEDBE INTERVJUA I OBRASCIMA ZA
PROVEDBU INTERVJUA
DIO PRVI - UVODNE NAPOMENE
I. OPE ODREDBE
lanak 1.
(Predmet pravilnika)
(1) Ovim pravilnikom razrauju se odredbe Zakona o dravnoj
slubi u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: Zakon), Odluke o nainu polaganja javnog i
strunog ispita (u daljnjem tekstu: Odluka), Pravilnika o
postupcima oglaavanja, izbora kandidata, premjetaja i
postavljanja dravnih slubenika u sluaju prijenosa ili
preuzimanja nadlenosti od strane institucija Bosne i
Hercegovine i Pravilnika o uvjetima i nainu obavljanja
internih natjeaja, internih i eksternih premjetaja dravnih
slubenika u institucijama Bosne i Hercegovine, radi
osiguravanja odgovarajue primjene Zakona i ostalih
navedenih propisa, a u svezi sa utvrivanjem karaktera i
sadraja javnoga natjeaja, te se reguliraju pitanja koja su
Zakonom i Odlukom samo naelno rijeena, a odnose se na
raspisivanje oglasa i postupak provedbe natjeaja, odnosno
izbora kandidata.
(2) Ovim pravilnikom, razrauju se i odredbe propisa iz stavka
(1) ovog lanka koje se odnose na provedbu intervjua,
odnosno ocjenjivanje intervjua i propisuje se obrazac za
ocjenu intervjua za djelatna mjesta dravnih slubenika.
lanak 2.
(Obujam primjene u odnosu na objekte)
(1) Odredbe ovoga pravilnika odnose se na sve oglase koje u
okviru zakonskih ovlatenja raspisuje Agencija, i na
procedure javnih natjeaja za popunu djelatnih mjesta
dravnih slubenika po javnim oglasima koje je raspisala
Agencija.
(2) Odredbe ovoga pravilnika odnose se na sve intervjue koji se
provode sukladno odredbama Odluke, Pravilnika o
postupcima oglaavanja, izbora kandidata, premjetaja i
postavljanja dravnih slubenika u sluaju prijenosa ili
preuzimanja nadlenosti od strane institucija Bosne i
Hercegovine, te sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima
i nainu obavljanja internih natjeaja, internih i eksternih
premjetaja dravnih slubenika u institucijama Bosne i
Hercegovine, bez obzira na vrstu oglasa odnosno natjeaja.
(3) Institucija moe odluiti da se odredbe ovoga pravilnika na
odgovarajui nain primijene i na druge javne oglase koji
nisu obuhvaeni Zakonom.

, 26. 8. 2016.

Odredbe ovoga pravilnika ne odnose se na postupak po


albi.
lanak 3.
(Obujam primjene u odnosu na subjekte)
(1) Odredbe ovoga pravilnika odnose se na sve institucije koje
su obuhvaene Zakonom, odnosno u koje se zapoljavaju
dravni slubenici.
(2) Ukoliko su posebnim zakonom Bosne i Hercegovine
odreene iznimke u odnosu na pojedine odredbe Zakona,
odredbe ovoga pravilnika primjenjivat e se uz zakonom
propisane iznimke.
II. PRIMJENA ZAKONA I DRUGIH PROPISA
lanak 4.
(Primjena pravila upravnog postupka)
(1) Postupak provedbe natjeaja, osim postupka imenovanja i
postavljanja nakon dostavljanja lista uspjenih kandidata,
nije upravni postupak, jer se u istom ne rjeava
neposrednom primjenom propisa o pravima, obvezama i
pravnim interesima graana, pravnih osoba ili drugih
stranaka u upravnim stvarima.
(2) Odredbe Zakona o upravnom postupku ("Slubeni glasnik
BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16),
primjenjuju se, na odgovarajui nain, na postupak
natjeaja samo ukoliko Zakonom, Odlukom ili ovim
pravilnikom nije drukije propisano.
(3) U postupcima natjeaja ne primjenjuju se odredbe upravnog
postupka ukoliko njihova primjena nije mogua ili
opravdana s obzirom na prirodu stvari postupka natjeaja.
lanak 5.
(Primjena Zakona o radu)
(1) Odredbe Zakona o radu u institucijama Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05,
48/05, 60/10 i 32/13), ne primjenjuju se na postupke
propisane ovim pravilnikom.
(2) Odredbe ovoga pravilnika mogu se na odgovarajui nain
primjenjivati i na zapoljavanje pripravnika i angairanje
volontera u institucijama, ukoliko Zakonom o radu u
institucijama Bosne i Hercegovine, propisom Vijea
ministara Bosne i Hercegovine, odnosno pravilnikom o
unutarnjoj organizaciji institucije nije drukije propisano.
lanak 6.
(Primjena propisa o uredskom poslovanju)
(1) Odredbe Odluke o uredskom poslovanju ministarstava,
slubi, institucija i drugih tijela Vijea ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 74/14), i
Naputka o nainu vrenja uredskog poslovanja u
institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
br. 30/15, 7/16 i 52/16), ne primjenjuju se na: dostavu
prijava na oglas, prijam dostavljenih prijava, rad
povjerenstava za izbor i voenje evidencije o prijavama.
(2) Na ostale faze natjeaja propisi iz stavka (1) ovog lanka
primjenjuju se na odgovarajui nain, sukladno odredbama
ovoga pravilnika.
III. SADRAJ, OBJAVA I PONITENJE OGLASA
lanak 7.
(Dostavljanje zahtjeva)
(1) Kada postoji potreba za popunom upranjenoga djelatnog
mjesta, institucija dostavlja Agenciji pismeni zahtjev za
raspisivanje odgovarajueg oglasa.
(2) Uz pismeni zahtjev dostavlja se izvod iz pravilnika o
unutarnjoj organizaciji institucije u tiskanom i
elektronikom obliku (elektronika pota, CD i sl.).

, 26. 8. 2016.

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

lanak 8.
(Rad po zahtjevu)
Prema dostavljenom urednom zahtjevu Agencija sainjava
prijedlog teksta javnoga oglasa, koji dostavlja instituciji radi
davanja suglasnosti, odnosno miljenja.
Ukoliko dostavljeni zahtjev nije uredan, tako da se po istom
ne moe postupiti, odnosno raspisati oglas, Agencija e
pismeno zatraiti od institucije da zahtjev uredi kako bi se
procedura raspisivanja oglasa mogla nastaviti.
Agencija e odbiti objavljivanje oglasa ukoliko nisu
ispunjeni propisani uvjeti za raspisivanje istog.
lanak 9.
(Sadraj oglasa)
Oglas sadri: preambulu, naslov, nazive djelatnih mjesta
koja se oglaavaju, opise poslova sa statusom odnosno
razinom djelatnoga mjesta, posebne uvjete za svako
djelatno mjesto, podatke o pripadajuoj osnovnoj plai, broj
izvritelja, napomene koje se odnose na ope zakonske
uvjete, dodatne uvjete koji se mogu smatrati prikladnima,
broj povjerenstava sa specifinostima naina dostavljanja
prijava (ako je vie od jednog povjerenstva), potrebne
dokumente i kada se koji od potrebnih dokumenata
dostavlja (datum do kada se dostavlja prijava, odnosno
naziv faze natjeaja u kojoj se dostavljaju odreeni drugi
dokumenti), toan naziv propisa na temelju kojeg se
provodi procedura natjeaja, datum krajnjeg roka za
dostavljanje prijave, instituciju kojoj se prijave dostavljaju
(naziv i adresa), nain dostavljanja prijave (po pravilu,
potom preporueno), naznaku da se nepravovremene,
nepotpune i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne
ispunjavaju uvjete oglasa i/ili sadre preslike traene
dokumentacije koje nisu ovjerene, nee uzimati u
razmatranje, kao i da se ispunjavanje uvjeta utvrenih
oglasom rauna s danom predaje prijave.
Preambula oglasa sadri pravni osnov raspisivanja, kao i
naziv institucije u ije ime se oglas raspisuje.
Naslov sadri vrstu oglasa i naziv institucije u kojoj se
popunjavaju djelatna mjesta.
Nazivi djelatnih mjesta stavljaju se odmah iza naslova i
obuhvaaju brojanu oznaku svakog djelatnog mjesta u
okviru oglasa i toan naziv djelatnog mjesta.
Opisi poslova se po pravilu preuzimaju iz akta o unutarnjoj
organizaciji institucije, kao i posebni uvjeti glede vrste
usmjerenja visokoga obrazovanja, broja godina djelatnoga
iskustva, vrste djelatnoga iskustva, kao i drugih posebnih
uvjeta koje mora ispuniti kandidat prema propisu o
unutarnjoj organizaciji institucije.
Agencija moe, shodno zakonskom ovlatenju, utvrditi
dodatne posebne uvjete koji se mogu smatrati prikladnima,
a koji se odnose na sva djelatna mjesta, ako su isti temeljeni
na zakonu ili proizlaze iz zakona. Dodatni posebni uvjeti
mogu se utvrivati i za pojedina djelatna mjesta ali samo
kao poeljni, na zahtjev ili uz suglasnost institucije.
Napomene koje se odnose na ope zakonske uvjete sadre
lanke zakona kojima su opi uvjeti za dravne slubenike
propisani, a opi uvjeti mogu se, ali ne moraju, i nabrojati.
Ukoliko se po jednom javnom oglasu osnuje vie od jednog
povjerenstva, u oglasu se navodi toan broj povjerenstava,
koja djelatna mjesta su obuhvaena kojim povjerenstvom,
kao i napomena da je za svako povjerenstvo potrebno
dostaviti odvojene potpune prijave (posebne prijavne
obrasce s popratnom dokumentacijom).
Lista potrebnih dokumenata sadri toan naziv svakoga
dokumenta, informaciju dostavlja li se dokument uz prijavu
ili se dostavlja naknadno i do kada (do polaganja javnoga

63 - 159

ispita, na intervju i sl.), kao i napomenu da preslike


dokumenata moraju biti ovjerene.
(10) Naziv propisa na temelju kojeg se provodi procedura
natjeaja sadri puni naziv propisa i broj slubenog glasnika
u kojemu je objavljen.
(11) Datum krajnjeg roka za dostavljanje prijave predstavlja
datum ugraen u tekst oglasa do kojeg se treba dostaviti
prijava s prateom dokumentacijom.
(12) Naziv institucije kojoj se prijave dostavljaju sadri naziv i
adresu iste (Agencije ili druge institucije).
(13) Nain dostavljanja prijave odreuje obvezan nain
dostavljanja iste.
lanak 10.
(Objavljivanje oglasa)
(1) Kada institucija dostavi akt kojim daje suglasnost na tekst
oglasa, Agencija utvruje konani sadraj oglasa, koji
dostavlja instituciji i oglas objavljuje na slubenoj internet
stranici.
(2) U konanom tekstu oglasa utvruje se krajnji rok za
dostavljanje prijava i to s naznakom datuma do kojega je
najkasnije potrebno dostaviti prijave na oglas.
(3) Agencija e utvrditi i objaviti oglas i bez suglasnosti
institucije, ukoliko primjedbe institucije na odreene
dijelove teksta prema ocjeni Agencije nisu utemeljene ili
zasnovane na propisima.
(4) Javni oglas koji provodi Agencija (raspisan na temelju
lanka 21. Zakona), Agencija objavljuje na slubenoj
internet stranici www.ads.gov.ba, s rokom za prijave ne
kraim od 21 dan, dok institucija u kojoj se popunjava
upranjeno djelatno mjesto oglas objavljuje u tri domaa
sredstva javnoga informiranja koja su dostupna na cijelom
teritoriju Bosne i Hercegovine.
(5) Javni oglas koji provodi institucija (raspisan na temelju
lanka 19. stavka (4) i lanka 32a. Zakona) Agencija
objavljuje na slubenoj internet stranici www.ads.gov.ba
najmanje osam dana prije krajnjeg roka za prijave, a
institucija oglas objavljuje jo i u najmanje jednom
domaem sredstvu javnog informiranja koje je dostupno na
cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, s tim da umjesto
objave javnoga oglasa, u sredstvima javnog informiranja
institucija moe objaviti samo javni poziv, koji upuuje da
je na slubenoj internet stranici Agencije objavljen javni
oglas.
lanak 11.
(Ponitenje oglasa)
(1) Na zahtjev institucije, Agencija moe ponititi objavljeni
oglas ukoliko su ispunjeni zakonom predvieni uvjeti
sukladni s lankom 21a. Zakona, pri emu se ista djelatna
mjesta ne mogu oglaavati u razdoblju od jedne godine od
dana objavljivanja oglasa.
(2) Agencija e odbiti zahtjev za ponitenje oglasa ukoliko nisu
ispunjeni zakonski uvjeti.
(3) Istim djelatnim mjestom nee se smatrati djelatno mjesto
kojemu je sukladno zakonu promijenjen opis poslova ili
posebni uvjeti.
(4) Ponitenje oglasa se objavljuje na isti nain kao i
objavljivanje oglasa.
DIO DRUGI - JAVNI OGLAS
I. PRIJAVE NA JAVNI OGLAS
lanak 12.
(Priprema prijave i potrebna dokumentacija)
(1) Sve zainteresirane osobe za sudjelovanje u natjeajnoj
proceduri trebaju obratiti posebnu pozornost na sljedee
dijelove teksta oglasa:

63 - 160

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

a) djelatno mjesto - kategorija i opis;


b) opi i posebni uvjeti;
c) potrebna dokumentacija.
Naziv djelatnoga mjesta, kategorija (razina), opis poslova i
radnih zadataka i posebni uvjeti definiraju djelatno mjesto.
Opis poslova i radnih zadataka prua opirnije informacije
o
djelatnom
mjestu,
poslovima,
nadlenostima,
zaduenjima te stupnju odgovornosti.
Opi uvjeti za postavljanje dravnog slubenika utvreni su
lankom 22. Zakona.
Posebni uvjeti za djelatno mjesto odreuju strunu spremu,
djelatno iskustvo, te druge kvalifikacije potrebne za
obavljanje poslova konkretnoga djelatnoga mjesta, a to je
utvreno pravilnikom o unutarnjoj organizaciji institucije u
kojoj se popunjava upranjeno djelatno mjesto.
Ope i posebne uvjete kandidat dokazuje dostavljanjem
taksativno nabrojane dokumentacije traene tekstom oglasa
ili druge nune dokumentacije, koja se dostavlja u originalu
ili ovjerenoj preslici (neovjerene preslike nee se uzeti u
razmatranje). Uz traenu dokumentaciju kandidat obvezno
dostavlja i prijavni obrazac.
Ovjerena preslika dokumenta nema ogranien rok vaenja,
pod uvjetom da ni dokument ija je preslika ovjerena nema
naznaen (preciziran) rok vaenja.
Svi dokazi moraju biti na jednom od jezika u slubenoj
uporabi u Bosni i Hercegovini, osim ako ovim pravilnikom
nije drukije propisano.
lanak 13.
(Prijavni obrazac)
Na slubenoj internet stranici Agencije uz svaki objavljeni
oglas nalazi se odgovarajui prijavni obrazac, na tri jezika
koji su u slubenoj uporabi u Bosni i Hercegovini. Osim na
slubenoj internet stranici Agencije, prijavni obrasci se
mogu preuzeti i u prostorijama Agencije.
Osim dijela o izjavama, prijavni obrazac ne dokazuje uvjete
iz teksta oglasa (koji se dokazuju traenom
dokumentacijom), ve isti slui za dobivanje osnovnih
informacija o kandidatu.
Kandidat koji se eli prijaviti na vie djelatnih mjesta koja
su u nadlenosti jednog povjerenstva za izbor dostavlja
jednu prijavu na kojoj oznaava pozicije na koje se eli
prijaviti, s ostalom traenom dokumentacijom, kako je
navedeno u tekstu oglasa.
Ukoliko se kandidat eli prijaviti na vie djelatnih mjesta
koja su u nadlenosti razliitih povjerenstava, onda
dostavlja odvojene prijave za djelatna mjesta po pojedinim
povjerenstvima, a uz svaku prijavu se dostavlja ovjerena
preslika traene dokumentacije za svako povjerenstvo za
izbor odvojeno.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti itko
popunjene uz obvezan svojeruni potpis kojim se potvruju
navodi iz izjava iji sadraj se ne dokazuje posebnim
dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opih
uvjeta propisanih lankom 22. stavka (1) Zakona to. e), f),
g) i h)), kao i navod iz izjave o nespojivosti s dunostima
dravnog slubenika, u smislu lanka 16. stavka (1)
Zakona, te navode iz ostalih izjava sadranih u prijavnom
obrascu.
Svaka ispravka ili izmjena prijavnog obrasca od strane
kandidata smatrat e se kao neuredna prijava.
lanak 14.
(Sveuilina diploma)
Sveuilinom diplomom se dokazuje opi uvjet iz lanka
22. stavka (1) toka c) Zakona, odnosno da osoba koja se
prijavljuje na djelatno mjesto dravnoga slubenika mora

, 26. 8. 2016.

imati sveuilinu diplomu i druge obrazovne ili akademske


kvalifikacije najmanje VII. stupnja strune spreme, odnosno
visoko obrazovanje prvog, drugog ili treeg ciklusa
bolonjskog sustava studiranja.
(2) Stupanj strune spreme se dokazuje ovjerenom preslikom
sveuiline diplome.
(3) Iznimno od prethodnog stavka ovoga lanka, ukoliko
kandidat iz odreenog razloga ne posjeduje sveuilinu
diplomu, on moe dostaviti i ovjerenu presliku uvjerenja o
diplomiranju koje ne moe biti starije od roka potrebnog za
izdavanje diplome, odnosno naelno ne moe biti starije od
jedne godine.
(4) U sluaju iz stavka (3) ovoga lanka kandidati uz uvjerenje
o diplomiranju moraju dostaviti i potpisano kratko
obrazloenje - izjavu iz kojeg razloga dostavljaju uvjerenje,
a ne ovjerenu presliku fakultetske diplome, te ukoliko
diploma nije izdana u predvienom roku, u tom sluaju
kandidati moraju dostaviti potvrdu visokokolske institucije
da diploma nije izdana.
(5) Za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po
bolonjskom sustavu studiranja, uz diplomu se dostavlja i
dodatak diplomi, a sukladni s odredbama lanka 54.
Okvirnoga zakona o visokom obrazovanju u Bosni i
Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09).
(6) Iznimno, samo u sluaju da visokokolska institucija
dodatak diplomi nije uope izdavala ni za jednog diplomca,
kandidat je duan uz ovjerenu presliku sveuiline diplome
dostaviti uvjerenje visokokolske institucije da dodatak
diplomi nije uope izdan, ni za jednog diplomca.
(7) Kandidati koji su fakultet zavrili izvan Bosne i
Hercegovine, odnosno koji su diplomu stekli u nekoj drugoj
dravi nakon 06. travnja 1992. godine, obvezni su dostaviti
ovjerenu presliku nostrificirane/priznate diplome, sukladno
odredbama Zakona o vanosti javnih isprava u Bosni i
Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj 23/04).
(8) Ukoliko je postupak nostrifikacije/priznavanja zapoet
ranije ili je isti u tijeku u trenutku prijavljivanja na oglas,
kandidat je duan uz prijavu dostaviti i dokaz o
podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju/priznavanje diplome
nadlenom tijelu.
(9) Ukoliko se posebnim uvjetima trai specificirano
usmjerenje, odnosno preciznije odreena vrsta kolske
spreme, bitna je kvalifikacija osnovnog, odnosno
preddiplomskog studija.
(10) Kandidati ne trebaju dostavljati uvjerenje o diplomiranju
starije od godinu dana niti sveuiline diplome akademskog
zvanja magistra ili istovrijednicu, akademskog zvanja
doktora ili istovrijednicu, ili druge sline diplome ukoliko
nisu moebitno traene u posebnim uvjetima teksta oglasa,
budui da iste ne mogu dokazati steeno zvanje zavrenog
preddiplomskog (osnovnog) studija.
(11) Agencija e, za potrebe provedbe natjeajnih procedura,
posebnim aktom urediti razvrstavanje odreene
visokokolske institucije grupaciji fakulteta (znanstvenoj
oblasti), imajui u vidu vaee propise iz oblasti visokoga
obrazovanja u Bosni i Hercegovini, kao i ovlasti nadlenih
institucija iz podruja visokog obrazovanja, a to ukljuuje i
pitanja u svezi s kvalifikacijama steenim izvan Bosne i
Hercegovine, koje u Bosni i Hercegovini vae na temelju
posebnih propisa.
lanak 15.
(Uvjerenje o dravljanstvu)
(1) Kandidati su duni dostaviti ovjerenu presliku vaeeg
uvjerenja o dravljanstvu, kojim se dokazuju opi uvjeti iz
lanka 22. stavka (1) to. a) i b) Zakona, odnosno da je
osoba za postavljanje na mjesto dravnoga slubenika

, 26. 8. 2016.

(2)

(1)

(1)

dravljanin Bosne i Hercegovine, te da je starija od 18


godina.
Pod vaeim uvjerenjem o dravljanstvu podrazumijeva se
uvjerenje koje nije starije od est mjeseci, pri emu se
navedeni rok rauna od dana izdavanja uvjerenja od strane
nadlenog tijela do dana predaje prijave na konkretan
natjeaj.
lanak 16.
(Dokaz o djelatnom iskustvu)
Kao dokaz o djelatnom iskustvu (u struci, zvanju, bitnom
djelatnom iskustvu) mogu se dostaviti:
a) potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod
kojih je kandidat radio ili radi, koja moraju biti
precizna i detaljna, odnosno na kojima trebaju stajati
podatci o tome na kojim poslovima je kandidat radio naziv djelatnoga mjesta, jesu li to poslovi visoke
strune spreme/visokoga obrazovanja, koliko dugo je
obavljao navedene poslove, opis poslova, navesti
jasno precizirano razdoblje djelatnog angairanja na
radnim zadatcima;
b) uvjerenje o injenicama iz matine evidencije
nadlene institucije za mirovinsko i invalidsko
osiguranje, uz obvezno dostavljanje potvrde koja
razjanjava ifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na
temelju ovih dokumenata moe utvrditi je li kandidat
radio na poslovima za koje se trai visoko
obrazovanje i koliko dugo, odnosno da posjeduje
traeno djelatno iskustvo;
c) pismo preporuke ili druga slina isprava ukoliko
sadri sve elemente potvrde ili uvjerenja iz stavka (1)
toka a) ovoga lanka.
lanak 17.
(Isti ili slini poslovi za potrebe provedbe natjeaja)
Za potrebe provedbe natjeaja za popunjavanje upranjenih
djelatnih mjesta dravnih slubenika u institucijama Bosne i
Hercegovine, a za koja je pravilnikom o unutarnjoj
organizaciji institucije kao jedan od posebnih uvjeta
odreeno djelatno iskustvo na istim ili slinim poslovima,
moe se smatrati sljedee:
a) za djelatna mjesta rukovodeih dravnih slubenika i
efova organizacijskih jedinica, pod istim ili slinim
poslovima smatraju se svi poslovi u dravnim tijelima
koji ukljuuju upravljanje organizacijskom jedinicom
ili podrujem rada;
b) iznimno od toke a) oveog stavka, a s ciljem
nesmetanog ostvarivanja sustava karijere dravnog
slubenika, za kandidate koji se prijavljuju za djelatno
mjesto efa organizacijske jedinice pod istim ili
slinim poslovima smatraju se i poslovi strunog
savjetnika odnosno poslovi koji odgovaraju
poslovima strunog savjetnika;
c) za djelatna mjesta strunih savjetnika, viih strunih
suradnika i strunih suradnika, pod istim ili slinim
poslovima smatraju se svi poslovi dravnih slubenika
u dravnim tijelima;
d) pod dravnim tijelima podrazumijevaju se tijela
uprave svih razina sukladno propisima o upravi,
tijelima pravosua, tajnitvu i drugim slubama
zakonodavnih i izvrnih tijela svih razina te tijelima
lokalne samouprave gradova i opina;
e) osim navedenih dravnih tijela, ovaj akt se odnosi i na
djelatno iskustvo steeno u pravnim osobama kojima
su prenesena javna ovlatenja (institucije s javnim
ovlatenjima), u dijelu prenesenih poslova javnih
ovlatenja.

(2)

63 - 161

Odredbe stavka (1) ovoga lanka shodno se primjenjuju i na


djelatno iskustvo svih vrsta imenovanih osoba, policijskih
slubenika i profesionalnih vojnih osoba.
(3) Izvan dravnih tijela, odnosno izvan poslova javnih
ovlatenja, isti ili slini poslovi smatrat e se samo iznimno,
ako se opisi ili vrsta poslova na djelatnim mjestima u
potpunosti ili u preteitom dijelu podudaraju s opisima
poslova odnosno vrstom djelatnoga mjesta koje se
popunjava.
lanak 18.
(Isprave koje mogu posluiti kao dokaz poznavanja stranoga
jezika)
(1) U postupcima provedbe natjeaja u institucijama Bosne i
Hercegovine kao dokaz o poznavanju ili znanju jezika
mogu se koristiti sljedei dokazi:
a) uvjerenje kola ili drugih institucija koje se bave
poduavanjem znanja stranih jezika, bez obzira nalaze
li se u Bosni i Hercegovini ili izvan nje;
b) uvjerenje fakulteta (o provjeri znanja jezika,
poloenom ispitu stranog jezika tijekom kolovanja),
kao i druga isprava fakulteta (ovjerena preslika
upisnice - indeksa), koja potvruje poznavanje ili
znanje jezika, odnosno poloene ispite stranih jezika;
c) diploma ili druga isprava koja potvruje steeno
zvanje ili zanimanje koje je izravno u svezi sa
znanjem stranoga jezika (npr. profesora jezika,
jezinog prevoditelja, asistenta prevoditelja i sl.);
d) diploma zavrenog fakulteta ili steenog znanstvenog
zvanja u Bosni i Hercegovini ili u inozemstvu na
temelju koje se nedvosmisleno moe utvrditi da je isto
kolovanje u cjelini ili u preteitom dijelu zavreno na
stranom jeziku.
(2) Dokazi iz stavka (1) ovoga lanka moraju biti na jezicima
koji su u slubenoj uporabi u Bosni i Hercegovini.
(3) Iznimno, dokazi iz stavka (1) ovoga lanka mogu biti na
jednom od diplomatskih ili drugih svjetskih jezika, i to na
onom jeziku koji se trai u konkretnom sluaju kao poseban
uvjet za navedeno djelatno mjesto za koje se podnosi
prijava, pod uvjetom da postoji abecedna interoperabilnost s
jednim od jezika u slubenoj uporabi u Bosni i Hercegovini.
lanak 19.
(Dokaz o poznavanju rada na raunalu)
(1) Kao dokaz o poznavanju rada na raunalu kandidati mogu
dostaviti uvjerenje kola ili drugih institucija koje se bave
poduavanjem znanja rada na raunalu, bez obzira nalaze li
se u Bosni i Hercegovini ili izvan nje, uvjerenje fakulteta o
provjeri znanja rada na raunalu, poloenom ispitu
raunalstva, kao i drugu ispravu fakulteta (ovjerena preslika
upisnice - indeksa), koja potvruje poznavanje ili znanje
rada na raunalu, diplomu ili drugu ispravu koja potvruje
steeno zvanje ili zanimanje koje je izravno u svezi sa
radom na raunalu.
(2) Odredbe lanka 18. st. (2) i (3) ovoga pravilnika shodno se
primjenjuju i na dokaze o poznavanju rada na raunalu.
lanak 20.
(Uvjerenje o nevoenju kaznenog postupka)
(1) Uvjerenje o nevoenju kaznenog postupka ne moe biti
starije od tri mjeseca, a isto se dostavlja sukladno tekstu
oglasa.
(2) Uvjerenje o nevoenju kaznenog postupka izdaje nadleni
sud.
lanak 21.
(Rok i nain dostavljanja prijava)
(1) Rok za dostavljanje prijava je preciziran tekstom oglasa.

63 - 162

(2)

Kandidati prijave dostavljaju putem pote preporueno na


adresu institucije naznaene u tekstu oglasa.
lanak 22.
(Prijam i otvaranje prijava)
(1) Prijave dostavljene Agenciji otvara potpovjerenstvo
Agencije imenovano sukladno posebnoj odluci.
(2) Nakon otvaranja prijava, iste se ulau u registrator natjeaja
i povjerenstva za koju su predane.
(3) Ako se ne moe utvrditi koje je povjerenstvo nadleno u
okviru jednog natjeaja, prijava se ulae u poseban
registrator za takve prijave.
(4) Ako se uope ne moe utvrditi na koji se oglas prijava
odnosi, iste se takoer ulau u poseban registrator.
(5) Odredbe ovoga lanka shodno e se primijeniti u sluaju
kada natjeajnu proceduru provodi institucija, pri emu
otvaranje prijava umjesto potpovjerenstva moe izvriti i
povjerenstvo za izbor iz lanka 24. Zakona.
lanak 23.
(Postupanje s prijavama)
(1) Prijave se uvaju na prikladnom i sigurnom mjestu.
(2) Tajnik povjerenstva odreuje se planom provedbe natjeaja
ili nalogom rukovodeeg dravnog slubenika ili efa
unutarnje organizacijske jedinice, ako nije odreen
posebnim pismenim aktom.
(3) Tajnik povjerenstva preuzima prijave prije konstituirajue
sjednice povjerenstva, radi pripreme prijava za rad
povjerenstva.
(4) Po okonanju procedure, institucija ili postavljeni dravni
slubenik preuzima dokumente dostavljene uz prijavu i
putem ovlatene osobe iz kadrovske slube ulae ih u
njegov osobni dosje. S prijavama ostalih kandidata se
nakon isteka propisanog roka uvanja prijava postupa
sukladno propisima o arhivskom poslovanju.
II. POVJERENSTVO ZA IZBOR DRAVNIH
SLUBENIKA I PRAVILA PONAANJA
lanak 24.
(Povjerenstvo za izbor dravnih slubenika)
(1) Sastav, imenovanje i nain rada povjerenstva za izbor
dravnih slubenika vri se sukladno lanku 24. Zakona i
lanku 17. st. (1) - (5) Odluke.
(2) O ostavci i izuzimanju lana Povjerenstva za izbor dravnih
slubenika odluuje se sukladno lanku 25. Zakona i lanku
17. st. (6) - (8) Odluke.
lanak 25.
(Prava i dunosti lanova povjerenstva za izbor za vrijeme
provedbe strunog ispita)
(1) Neposredno prije poetka rada povjerenstva za izbor, tajnik
povjerenstva zaduen za provedbu javnoga natjeaja duan
je lanove povjerenstva upoznati o djelokrugu rada,
pravima, obvezama i odgovornostima povjerenstva za izbor
u provedbi strunog ispita prema odredbama l. 24, 25. i 27.
Zakona, kao i s odredbama Odluke i ovoga pravilnika,
odnosno drugog relevantnog propisa, naglaavajui da
moraju biti neovisni i nepristrani u provedbi javnog
natjeaja kako je propisano odredbama lanka 24. stavka
(1) Zakona.
(2) Za vrijeme utvrivanja pitanja za pismeni dio strunoga
ispita, po pravilu do poetka provedbe pismenog dijela
strunoga ispita, kao i za vrijeme utvrivanja pitanja za
usmeni dio strunoga ispita (intervju), lanovi povjerenstva
ne mogu naputati prostoriju i koristiti tehnika sredstva
komunikacije, osim iz objektivnih razloga, uz konzultaciju s
tajnikom povjerenstva i uz pismenu konstataciju koja sadri

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

, 26. 8. 2016.

ime lana povjerenstva koji je napustio prostoriju, razlog


naputanja prostorije, vrijeme izbivanja i dr.
lanak 26.
(Pravila ponaanja lanova povjerenstva za izbor dravnih
slubenika)
lanovi povjerenstva duni su se ponaati sukladno
sljedeim pravilima:
a) uredno dolaziti na sve sjednice povjerenstava, a u
sluaju opravdane nemogunosti dolaska o tome
pravovremeno obavijestiti tajnika povjerenstva;
b) ponaati se primjereno, korektno i profesionalno, kako
prema ostalim lanovima povjerenstva tako i prema
tajniku povjerenstva i kandidatima;
c) aktivno sudjelovati u radu povjerenstava te
pravovremeno, profesionalno, nepristrano i neovisno
obavljati poslove koji proizlaze iz lanstva u
povjerenstvu.
lanovi povjerenstva ne smiju kriti pravila ponaanja
utvrena u stavku (1) ovoga lanka, osobito na nain da:
a) ometaju ili odugovlae rad povjerenstva na bilo koji
nain;
b) odbijaju potpisati pojedinane ili zbrojene ocjene;
c) pravovremeno ne opravdaju nedolazak na sjednice
povjerenstva;
d) daju neprimjerene komentare u svezi s institucijom,
Agencijom, dravnim slubenicima i zaposlenicima
institucije i/ili Agencije;
e) koriste u usmenoj komunikaciji povien ton, psovke,
uvrede, klevete, nepristojne izraze, neprimjerene ale i
komentare, ili se na drugi nain neprimjereno
ponaaju prema ostalim lanovima povjerenstva,
tajniku ili kandidatima tijekom trajanja ispita;
f)
piu podneske kojima se vrijeaju obiaji pristojnog i
uljudnog ponaanja prema instituciji, Agenciji,
njihovim dravnim slubenicima, zaposlenicima i
drugim lanovima povjerenstva, kao i podneske koji
su insinuirajueg, uvrjedljivog, klevetnikog ili
netonog sadraja u svezi s njihovim lanstvom u
povjerenstvu;
g) njihovo ponaanje predstavlja krenje radne discipline
dravnih slubenika, prekraj protiv javnoga reda i
mira, graanskopravni delikt ili drugi oblik ponaanja
koji bi mogao ugroziti vjerodostojnost lanova
povjerenstva.
lana povjerenstva koji prekri jedno ili vie pravila
ponaanja propisanih stavkom (1) ovoga lanka, odnosno
koji uini neku od povreda pravila ponaanja iz stavka (2)
ovoga lanka, Agencija razrjeuje dunosti, odnosno
smjenjuje iz povjerenstva.
Usporedo s donoenjem odluke o smjeni lana povjerenstva
iz stavka (3) ovoga lanka, ukoliko je smijenjeni lan
dravni slubenik - predstavnik institucije, Agencija e
traiti imenovanje drugog lana, do kada povjerenstvo
moe prekinuti rad, a protiv takvog dravnog slubenika
moe se pokrenuti i stegovni postupak.
Osoba za koju se naknadno utvrdi da je u svojstvu lana
povjerenstva prekrila jedno ili vie pravila ponaanja
propisanih stavkom (1) ovoga lanka, odnosno koja je
uinila neku od povreda pravila ponaanja iz stavka (2)
ovoga lanka, Agencija vie nee imenovati u povjerenstva.
Ukoliko osoba iz stavka (5) ovoga lanka bude predloena
za lana povjerenstva od strane institucije, Agencija e
odbiti imenovanje takve osobe i od institucije zatraiti da
predloi drugog lana povjerenstva.

, 26. 8. 2016.
(7)

Sukladno lanku 33. stavku (2) Odluke, protiv lana


povjerenstva koji uini neku od povreda pravila ponaanja
iz ovoga lanka moe se pokrenuti i prekrajni postupak za
prekraj propisan lankom 33. stavkom (1) toka c) iste
odluke, osobito ako je povreda uinjena na neki od
sljedeih naina:
a) tee naruavanje reda ili injenje nepristojnosti;
b) pisanje podnesaka kojima vrijea obiaje pristojnog i
uljudnog ponaanja ukljuujui i iznoenje neistina, te
otvorene ili prikrivene prijetnje bilo koje vrste prema
Agenciji,
njezinim
dravnim
slubenicima,
zaposlenicima, drugim lanovima povjerenstva ili
kandidatima.
lanak 27.
(Pravila ponaanja kandidata koji sudjeluju u postupku natjeaja)
(1) Kandidati su duni na ispit doi na vrijeme, u zakazanom
terminu. Na poziv tajnika povjerenstva, kandidati su duni
ui u prostoriju u kojoj se ispit odrava i identificirati se
dokumentom iz kojega se jasno moe utvrditi identitet
kandidata.
(2) Za vrijeme polaganja javnog i strunog ispita, kandidatima
koji polau navedene ispite naroito se zabranjuje sljedee:
a) glasan razgovor s drugim kandidatima i neprimjereni
komentari bilo koje vrste u odnosu na druge
kandidate, predstavnike Agencije, institucije, odnosno
lanove povjerenstva;
b) koritenje elektronikih, tehnikih i drugih pomagala
pomou kojih se moe vriti prijenos informacija
(mobiteli, USB stikovi i sl.);
c) koritenje elektronike pote, odnosno interneta;
d) igranje raunalnih igara;
e) koritenje drugih programa, osim programa koji je
potreban za polaganje ispita;
f)
izlazak s ispita prije zavretka ispita, bez odobrenja
predstavnika Agencije, institucije ili povjerenstva;
g) naputanje slubenih prostorija nakon okonanog
ispita kada kandidat ne preda ili ne potpie rad,
nepotpisivanje identifikacijske liste, odnosno naznake
da kandidat nije predao rad ili da isti ne eli potpisati;
h) koritenje bilo kakve literature na javnom ispitu;
i)
koritenje nedoputene literature na strunom ispitu.
(3) Kandidati koji ne postupe ili odbiju postupiti po stavku (1)
ovoga lanka ne mogu pristupiti ispitu, a kandidati koji
uine neku od radnji obuhvaenih stavkom (2) ovoga
lanka, udaljuju se s ispita, o emu se naini slubena
zabiljeka koja se priopi povjerenstvu, na temelju ega se
rad takvog kandidata ne ocjenjuje, o emu povjerenstvo
donosi poseban zakljuak.
(4) Obavijeteni kandidat koji ne pristupi nekom od ispita, gubi
pravo na polaganje istih i daljnje sudjelovanje u natjeaju
osim iznimno, ako Agencija u konkretnom sluaju cijenei
utemeljenost razloga, ne odredi drukije.
(5) Na kandidate koji prigodom polaganja ispita povrijede
odredbe zakona, drugog propisa ili ovog pravilnika, pored
mjera utvrenih ovim lankom, mogu se primijeniti i druge
mjere odnosno propisane kazne.
(6) Mjere utvrene ovim lankom, kao i mjere propisane l.
100. i 101. Zakona o upravnom postupku, u odnosu na
kandidate primjenjuje Agencija, odnosno institucija, a
ostale kazne tijela odreena posebnim propisima.
III. INTERVJU
lanak 28.
(Pitanja na intervjuu)
(1) Na intervjuu se postavljaju pitanja sukladno lanku 24. st.
(2) i (3) Odluke, odnosno lanku 16. st. (3) i (4) Pravilnika

63 - 163

o postupcima oglaavanja, izbora kandidata, premjetaja i


postavljanja dravnih slubenika u sluaju prijenosa ili
preuzimanja nadlenosti od strane institucija Bosne i
Hercegovine, odnosno lanku 11. st. (3) i (4) Pravilnika o
uvjetima i nainu obavljanja internih natjeaja, internih i
eksternih premjetaja dravnih slubenika u institucijama
Bosne i Hercegovine.
(2) Na intervjuu se, pored pitanja kojima se utvruje stupanj
znanja kandidata (u smislu opisa poslova i zadataka
djelatnoga mjesta, djelatnosti institucije, oblasti dravne
uprave, dravne slube, itd.), postavljaju i pitanja koja su
usmjerena na provjeru sposobnosti odnosno kompetencija,
iji su primjeri dani u Okviru kompetencija u Privitku 3,
koji ini sastavni dio ovoga pravilnika.
(3) Kompetencije predstavljaju naine ponaanja koji su
potrebni kako bi se poslovi odreenog djelatnog mjesta
obavljali na djelotvoran nain.
(4) Okvir kompetencija sadri listu kompetencija i to:
a) pet osnovnih kompetencija za sve (rukovodee i
ostale) dravne slubenike (profesionalni razvoj i
integritet; inicijativa, promjene, rjeavanje problema;
timski rad; komunikacija; osobna djelotvornost i
usmjerenost ka rezultatu), u okviru kojih se nalaze
dodatne kompetencije koje predstavljaju razradu
osnovnih kompetencija, i koje su detaljnije razraene
u Privitku 3 ovoga pravilnika, u dijelu koji se odnosi
na sve dravne slubenike;
b) etiri osnovne kompetencije samo za rukovodee
dravne slubenike i efove unutarnjih organizacijskih
jedinica (vjetine voenja; planiranje i organiziranje;
razvoj zaposlenih; strateko usmjeravanje), u okviru
kojih se nalaze dodatne kompetencije koje
predstavljaju razradu osnovnih kompetencija, i koje su
detaljnije razraene u Privitku 3 ovoga pravilnika, u
dijelu koji se odnosi na rukovodee dravne
slubenike i efove unutarnjih organizacijskih
jedinica.
(5) Pored pitanja kojima se utvruje stupanj znanja i
sposobnosti, odnosno kompetencija kandidata, na intervjuu
se mogu postaviti i sljedea pitanja:
a) pitanje kandidatu da kae neto o sebi;
b) glavne dunosti i odgovornosti trenutnog djelatnog
mjesta kandidata;
c) zato kandidat eli raditi na djelatnom mjestu na koje
se prijavio;
d) zato eli napustiti sadanji posao i/ili zbog ega je
napustio prethodni posao;
e) bi li kandidat bio voljan promijeniti mjesto stanovanja
ili putovati zbog posla;
f)
to je kandidat uinio za razvoj profesionalne karijere
tijekom posljednje dvije godine;
g) pitanja koja su usmjerena na razjanjenje odgovora
danih na pismenom dijelu strunoga ispita;
h) postoji li jo neto to bi povjerenstvo trebalo znati o
kandidatu;
i)
ima li kandidat pitanja za povjerenstvo.
lanak 29.
(Pitanja koja ne treba postavljati)
Na intervjuu nije poeljno i ne treba postavljati pitanja koja
se na bilo koji nain odnose na: etniku pripadnost, nacionalno ili
socijalno podrijetlo, entitetsko dravljanstvo, vjeru i vjerska
uvjerenja, veze s nacionalnom manjinom, politika i druga
osobna uvjerenja, kao i pitanja spolne odnosno seksualne
orijentacije, rase, boje koe, roenja, branog statusa, starosne
dobi, imovinskog stanja, hendikepiranosti, obiteljskih veza,

63 - 164

drutvenog poloaja, lanstva u sindikatu ili drugoj doputenoj


udruzi.
lanak 30.
(Prethodno odreivanje pitanja)
(1) Povjerenstvo po pravilu odreuje pitanja za intervju kojima
se utvruje stupanj znanja i kompetencija kandidata
neposredno prije odravanja intervjua.
(2) Povjerenstvo postavlja po pravilu ista, unaprijed utvrena
pitanja svim kandidatima za odreeno djelatno mjesto, u
okviru kojih se mogu postavljati dodatna pitanja radi
razjanjenja prethodno iznesenih informacija ili tvrdnji.
lanak 31.
(Pitanja kojima se utvruje stupanj znanja)
(1) Na intervjuu se utvruje stupanj znanja kandidata u koju
svrhu se postavljaju pitanja iz opisa poslova i zadataka
djelatnoga mjesta, djelatnosti institucije, oblasti dravne
uprave, dravne slube i drugih oblasti znanja i vjetina
koje mogu biti od znaaja za rad na djelatnom mjestu na
koje se kandidat prijavio, sukladno lanku 2. st. (1) ovoga
pravilnika.
(2) Ako je rije o izboru kandidata na javni oglas na kojemu je
kandidat polagao pismeni dio strunog ispita, pitanja e se
po pravilu postavljati iz onih oblasti koje nisu testirane na
pismenom dijelu.
lanak 32.
(Pitanja kojima se utvruju kompetencije)
(1) Sastavni dio intervjua ini provjera i ocjena kompetencija
nunih za obavljanje poslova odreenoga djelatnog mjesta.
(2) Za kandidate koji se natjeu za djelatna mjesta ostalih
nerukovodeih dravnih slubenika, osim efova unutarnjih
organizacijskih jedinica (u daljnjem tekstu: nerukovodei
dravni slubenici), provjeravaju se sljedee kompetencije:
a) komunikacija, to podrazumijeva sposobnost
djelotvornog komuniciranja, usmenim i pisanim
putem, s rukovoditeljima, kolegama, strankama i
graanima, kao i jasnog, tonog i pravovremenog
prenoenja informacija;
b) prioritetna kompetencija koja je primjerena opisu
poslova upranjenog djelatnog mjesta koje se
popunjava, koju bira povjerenstvo iz Okvira
kompetencija koji se nalazi u Privitku 3 ovoga
pravilnika (kompetencije: 1.0, 2.0, 3.0 i 5.0).
(3) Za kandidate koji se natjeu za djelatna mjesta rukovodeih
dravnih slubenika i efova unutarnjih organizacijskih
jedinica, provjeravaju se sljedee kompetencije:
a) komunikacija, to podrazumijeva sposobnost
djelotvornog komuniciranja, usmenim i pisanim
putem, s rukovoditeljima, kolegama, strankama i
graanima, kao i jasnog, tonog i pravovremenog
prenoenja informacija;
b) vjetine voenja, to podrazumijeva motiviranje
drugih kako bi postizali visoke rezultate u radu na
ostvarivanju ciljeva tima i organizacije;
c) planiranje i organiziranje, to podrazumijeva
sposobnost planiranja, organiziranja, koordinacije i
praenja vlastitih radnih zadataka, kao i aktivnosti i
radnih zadataka lanova tima;
d) prioritetna kompetencija koja je primjerena opisu
poslova upranjenoga djelatnog mjesta rukovodeeg
dravnog slubenika i efa unutarnje organizacijske
jedinice koje se popunjava, a koju bira povjerenstvo iz
Okvira kompetencija u Privitku 3 ovoga pravilnika
(kompetencije: 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 8.0 i 9.0).
(4) Provjera kompetencija vri se postavljanjem pitanja koja se
odnose na neko prethodno ponaanje kandidata u situaciji u

, 26. 8. 2016.

kojoj su bile ispoljene kompetencije kandidata koje se


provjeravaju.
(5) Pitanja za provjeru kompetencija, po pravilu, postavljaju se
tako da se od kandidata trai da opie prethodnu konkretnu
situaciju u kojoj je traena kompetencija ispoljena, zadatak
koji je bio postavljen, aktivnost koju je kandidat poduzeo i
rezultat dane aktivnosti.
(6) Povjerenstvo neposredno prije intervjua utvruje pitanja za
provjeru kompetencija koja su ista za sve kandidate, a zatim
tijekom intervjua postavlja podpitanja kojima se razrauje
odgovor kandidata sukladan sa stavkom (5) ovoga lanka.
(7) Radi provjere kompetencija povjerenstvo moe koristiti
pitanja koja su predstavljena u Privitku 3 ovoga pravilnika.
lanak 33.
(Tijek intervjua)
(1) Tijekom provedbe intervjua svaki lan povjerenstva moe u
vidu kraih zabiljeki izloiti svoja zapaanja o kandidatu.
Zapaanja se mogu upisati u rubriku propisanog obrasca,
koji se nalazi u privitcima 1 i 2, ovisno o razini djelatnoga
mjesta dravnog slubenika za koje se kandidat intervjuira.
(2) Nakon odranog intervjua sa svakim kandidatom
pojedinano, svaki lan povjerenstva unosi ocjene u
obrazac sukladno s ovim pravilnikom.
(3) lanovi povjerenstva mogu meusobno komentirati opi
dojam i iznositi koje ocjene e dati, ali samo ocjenjivanje
obavlja svaki lan ponaosob.
lanak 34.
(Ocjene kojima se utvruje stupanj znanja - bodovi)
Znanje kandidata ocjenjuje se bodovima u rasponu od 0 do
10 na sljedei nain:
a) kandidat ima izvrstan, odnosno natprosjean stupanj
znanja iz oblasti od znaaja za rad na djelatnom
mjestu - 9 ili 10 bodova;
b) kandidat ima veoma dobar stupanj znanja iz oblasti od
znaaja za rad na djelatnom mjestu, koji je u gornjim
granicama prosjeka - 7 ili 8 bodova;
c) kandidat ima prosjean stupanj znanja iz oblasti od
znaaja za rad na djelatnom mjestu - 5 ili 6 bodova;
d) kandidat ima zadovoljavajui stupanj znanja iz oblasti
od znaaja za rad na djelatnom mjestu - 3 ili 4 boda;
e) kandidat ima nezadovoljavajui stupanj znanja iz
oblasti od znaaja za rad na djelatnom mjestu - od 0
do 2 boda.
lanak 35.
(Ocjenjivanje ili utvrivanje stupnja kompetencija kandidata za
djelatna mjesta nerukovodeih dravnih slubenika - bodovi)
(1) Za kandidate za djelatna mjesta nerukovodeih dravnih
slubenika svaka kompetencija ocjenjuje se u rasponu od 0
do 10 bodova na sljedei nain:
a) kandidat izvrsno, odnosno natprosjeno iskazuje
posjedovanje traene kompetencije - 9 ili 10 bodova;
b) kandidat veoma dobro, odnosno u gornjim granicama
prosjeka iskazuje posjedovanje traene kompetencije 7 ili 8 bodova;
c) kandidat dobro, odnosno prosjeno iskazuje
posjedovanje traene kompetencije - 5 ili 6 bodova;
d) kandidat zadovoljavajue, odnosno minimalno
iskazuje posjedovanje traene kompetencije - 3 ili 4
boda;
e) kandidat ne iskazuje posjedovanje traene
kompetencije,
odnosno
nedovoljno
iskazuje
posjedovanje traene kompetencije - od 0 do 2 boda.

, 26. 8. 2016.

lanak 36.
(Ocjenjivanje ili utvrivanje stupnja kompetencija kandidata za
djelatna mjesta rukovodeih dravnih slubenika i efova
unutarnjih organizacijskih jedinica - bodovi)
Za kandidate za djelatna mjesta rukovodeih dravnih
slubenika i efova unutarnjih organizacijskih jedinica svaka
kompetencija ocjenjuje se u rasponu od 0 do 5 bodova, na
sljedei nain:
a) kandidat izvrsno, odnosno natprosjeno iskazuje
posjedovanje traene kompetencije - 5 bodova;
b) kandidat veoma dobro, odnosno u gornjim granicama
prosjeka iskazuje posjedovanje traene kompetencije 4 boda;
c) kandidat dobro, odnosno prosjeno iskazuje
posjedovanje traene kompetencije - 3 boda;
d) kandidat zadovoljavajue, odnosno minimalno
iskazuje posjedovanje traene kompetencije - 2 boda;
e) kandidat ne iskazuje posjedovanje traene
kompetencije,
odnosno
nedovoljno
iskazuje
posjedovanje traene kompetencije 0 - 1 bod.
lanak 37.
(Utvrivanje konanih bodova intervjua)
(1) Broj bodova koje je kandidat osvojio na intervjuu od strane
jednoga lana povjerenstva dobiva se tako to se bodovi
ostvareni provjerom znanja iz lanka 34. ovoga pravilnika i
bodovi ostvareni provjerom kompetencija iz l. 35. ili 36.
ovoga pravilnika, u ovisnosti o razini djelatnog mjesta,
zbroje, te se ukupna ocjena intervjua tako utvruje u
rasponu od 0 do 30 bodova.
(2) Ukupan broj bodova koji je kandidat osvojio na intervjuu
jeste zbroj bodova danih od strane svakog nazonog lana
povjerenstva, koji se utvruje sukladno s lankom 26. st. (2)
i (4) Odluke o nainu polaganja javnog i strunog ispita.
lanak 38.
(Rezultati intervjua)
(1) Nakon zavrenog intervjua, lanovi povjerenstva unose
ocjene u propisani obrazac 1 za djelatna mjesta
nerukovodeih dravnih slubenika, odnosno propisani
obrazac 2 za djelatna mjesta rukovodeih dravnih
slubenika i efova unutarnjih organizacijskih jedinica, a
koji se nalaze u privitcima 1 i 2 ovoga pravilnika.
(2) Nakon zavrenog ocjenjivanja, lanovi povjerenstva
potpisuju propisani obrazac i predaju ga osobi koja obavlja
poslove tajnika povjerenstva.
(3) Ocjene iz obrasca lanova povjerenstva unose se u zbrojnu
tabelu, radi daljnjeg postupka sukladnog s propisima iz l.
1. i 2. ovoga pravilnika.
DIO TREI - PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE
lanak 39.
(Prijelazne odredbe)
(1) Odredbe l. od 1. do 27. ovoga pravilnika primjenjivat e se
na sve natjeajne procedure koje se odravaju nakon
njegovog stupanja na snagu.

(2)

63 - 165

Odredbe l. od 28. do 38. i obrasci propisani ovim


pravilnikom mogu se primjenjivati na sve natjeajne
procedure koje se odravaju u roku od tri mjeseca nakon
njegovog stupanja na snagu.
(3) Povjerenstvo za izbor u sluaju iz stavka (2) ovoga lanka
odluuje da se navedene odredbe ovoga pravilnika i obrasci
propisani ovim pravilnikom primijenu na intervjue koji se
odravaju nakon roka iz stavka (2) ovoga lanka, pri emu
e se takva odluka, koja e se evidentirati u zapisniku,
odnositi na sve kandidate po istom oglasu, koje ispituje isto
povjerenstvo.
(4) U sluaju da se ne primjenjuju st. (2) i (3) ovoga lanka,
intervju e se odrati sukladno dosadanjem nainu rada.
(5) Odredbe ovoga pravilnika primjenjivat e se u cijelosti na
sve natjeajne procedure zapoete nakon 1.4.2017. godine.
lanak 40.
(Prestanak vaenja propisa)
(1) Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaju vaiti:
a) Naredba o pravilima ponaanja kandidata koji
sudjeluju u postupku natjeaja za dravne slubenike
u institucijama Bosne i Hercegovine, broj 03-32210/06 od 30.3.2005. godine;
b) Naputak o kodeksu ponaanja lanova povjerenstava
za izbor dravnih slubenika u institucijama Bosne i
Hercegovine, broj 03-02-241/08 od 11.3.2008.
godine;
c) Odluka o utvrivanju isprava koje mogu sluiti kao
dokaz o poznavanju ili znanju stranoga jezika u
postupcima provedbe natjeaja u institucijama Bosne i
Hercegovine, broj 03-34-872/05 od 26.12.2005.
godine;
(2) Odluka o privremenom utvrivanju skupine fakulteta u koju
spadaju filozofski fakulteti za potrebe javnih natjeaja u
institucijama Bosne i Hercegovine, broj 03-34-74-1/05 od
14.2.2005. godine, prestaje vaiti danom stupanja na snagu
akta iz lanka 14. stavka (11) ovoga pravilnika.
(3) Preporuka o istim ili slinim poslovima za potrebe izbornog
procesa po javnim oglasima za popunu djelatnih mjesta
dravnih slubenika u institucijama Bosne i Hercegovine,
broj 03-34-2-779-1/11 od 15.5.2012. godine, nee se
primjenjivati nakon stupanja na snagu ovoga pravilnika.
lanak 41.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 01-02-698/16
Direktor
17. kolovoza 2016. godine
Neven Akamija, v. r.
Sarajevo

63 - 166

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 167

63 - 168

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 169

63 - 170

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 171

63 - 172

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 173

63 - 174

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 175

63 - 176

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 177

63 - 178

, 26. 8. 2016.

, 26. 8. 2016.

63 - 179

63 - 180

, 26. 8. 2016.

953

29. (4)
(" ", .
96/07, 43/10 103/12), 28. (5)

(" ", . 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04,
26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10 40/12),
,
,

Na temelju lanka 29. stavak (4) Odluke o nainu polaganja


javnog i strunog ispita ("Slubeni glasnik BiH", br. 96/07, 43/10
i 103/12), a u svezi s lankom 28. stavak (5) Zakona o dravnoj
slubi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik
BiH", br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05,
2/06, 32/06, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za dravnu slubu
Bosne i Hercegovine, po slubenoj dunosti, objavljuje

POSTAVLJENIH DRAVNIH SLUBENIKA PO


JAVNIM NATJEAJIMA ZA SRPANJ 2016. GODINE
1. Indira Osmi, postavlja se na radno mjesto struni suradnik
- lektor za bosanski jezik - Generalno tajnitvo Vijea
ministara BiH, poev od 01.08.2016. godine.
2. Dravnom slubeniku iz take 1. pripada plaa iz B1
platnog razreda dravnih slubenika.


2016.
1. ,
- -
,
01.08.2016. .
2. 1. 1
.
1.

2.

,


, ,
- ,
01.08.2016. .
1. 1
.
03-34-2-125-12/16
18. 2016.

, . .

Na osnovu lana 29. stav (4) Odluke o nainu polaganja


javnog i strunog ispita ("Slubeni glasnik BiH", br. 96/07, 43/10
i 103/12), a u vezi sa lanom 28. stav (5) Zakona o dravnoj
slubi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik
BiH", br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06,
32/06, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za dravnu slubu Bosne i
Hercegovine, po slubenoj dunosti, objavljuje

PREGLED

1.
2.
1.

2.

POSTAVLJENIH DRAVNIH SLUBENIKA PO


JAVNIM OGLASIMA ZA JULI 2016. GODINE
Indira Osmi, postavlja se na radno mjesto struni saradnik
- lektor za bosanski jezik - Generalni sekretarijat Vijea
ministara BiH, poev od 01.08.2016. godine.
Dravnom slubeniku iz take 1. pripada plata iz B1
platnog razreda dravnih slubenika.
Minela Beirevi, postavlja se na radno mjesto struni
saradnik za kadrovske poslove i statusna pitanja u Odsjeku
za upravljanje ljudskim resursima i obukama Sektora za
ljudske resurse, pravne, finansijsko-materijalne poslove i
pisarnicu - Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH,
poev od 01.08.2016. godine.
Dravnom slubeniku iz take 1. pripada plata iz B1
platnog razreda dravnih slubenika.
Broj 03-34-2-125-12/16
18. augusta 2016. godine
Sarajevo

Direktor
Neven Akamija, s. r.

PREGLED

1.

Minela Beirevi, postavlja se na radno mjesto struni


suradnik za kadrovske poslove i statusna pitanja u Odsjeku
za upravljanje ljudskim resursima i obukama Sektora za
ljudske resurse, pravne, financijsko-materijalne poslove i
pisarnicu - Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH,
poev od 01.08.2016. godine.
Dravnom slubeniku iz toke 1. pripada plaa iz B1
platnog razreda dravnih slubenika.

2.

Broj 03-34-2-125-12/16
18. kolovoza 2016. godine
Sarajevo

Direktor
Neven Akamija, v. r.

954

28. (5)
("
", . 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05,
2/06, 32/06, 43/09, 8/10 40/12) 12. (3)

,

(" ", . 62/10 30/14),
,
,


2016.
1. ,
,

, - ,
, 15.07.2016. .
2. 1.
.
3. 1. 2
.
03-34-2-126-10/16
18. 2016.

, . .
Na osnovu lana 28. stav (5) Zakona o dravnoj slubi u
institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06,
43/09, 8/10 i 40/12) i lana 12. stav (3) Pravilnika o uslovima i
nainu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih
premjetaja dravnih slubenika u institucijama Bosne i

, 26. 8. 2016.

Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 62/10 i 30/14),


Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine, po slubenoj
dunosti, objavljuje

PREGLED

POSTAVLJENIH DRAVNIH SLUBENIKA PO


INTERNIM OGLASIMA ZA JULI 2016. GODINE
1. Ivana Zeljkovi, postavlja se na radno mjesto vii struni
saradnik za pravne, kadrovske i ope poslove u Odsjeku za
kadrovske i ope poslove Sektora za kadrovske, ope i
finansijsko-materijalne poslove, Ministarstvo pravde BiH,
poev od 15.07.2016. godine.
2. Dravni slubenik iz take 1. razrjeava se dunosti
dravnog slubenika na dosadanjem radnom mjestu.
3. Dravnom slubeniku iz take 1. pripada plata iz B2
platnog razreda dravnih slubenika.
Broj 03-34-2-126-10/16
Direktor
18. augusta 2016. godine
Neven Akamija, s. r.
Sarajevo"DALPROM" d.o.o. o, eoe , 75400
o, ,

1.

2.
3.

Na temelju lanka 28. stavak (5) Zakona o dravnoj slubi


u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06,
43/09, 8/10 i 40/12) i lanka 12. stavak (3) Pravilnika o uslovima
i nainu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih
premjetaja dravnih slubenika u institucijama Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 62/10 i 30/14),
Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine, po slubenoj
dunosti, objavljuje

PREGLED

POSTAVLJENIH DRAVNIH SLUBENIKA PO


INTERNIM NATJEAJIMA ZA SRPANJ 2016. GODINE
1. Ivana Zeljkovi, postavlja se na radno mjesto vii struni
suradnik za pravne, kadrovske i ope poslove u Odsjeku za
kadrovske i ope poslove Sektora za kadrovske, ope i
financijsko-materijalne poslove, Ministarstvo pravde BiH,
poev od 15.07.2016. godine.
2. Dravni slubenik iz toke 1. razrjeava se dunosti
dravnog slubenika na dosadanjem radnom mjestu.
3. Dravnom slubeniku iz toke 1. pripada plaa iz B2
platnog razreda dravnih slubenika.
Broj 03-34-2-126-10/16
Direktor
18. kolovoza 2016. godine
Neven Akamija, v. r.
Sarajevo955

56. ("
", 50/04), 61.
(" ", . 32/02 102/09), 193.
(1) ("
", . 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 41/13), 11.
("
", 23/09), 19.("
", . 78/12 62/15)
(: -1-50-4-16-3/16
05.05.2016. ),

63 - 181

4.

5.

"DALPROM" d.o.o. o,
eoe , o
MON432-6 ( "Real-time PCR" >95%),
.

/ 1.
.

1. ,
52.
(" ", 23/09)
(" ", . 78/12
62/15),
1. :
) : "

(MON-432-6)";
)
: "
(MON-432-6)"
,
().
51.
,
1.

52.
.
24.,

:
)

-,
" (MON432-6)"
,

,

;
)
, "
(MON-432-6)"

,

63 - 182

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

,

.
24. (2),

5.
,
, ,
,
/.
54.
,
,


;

/,
.

1.

51. (5)
.

1.


.

.
1.


.

, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7.
,
1.

.


22.,

..
"
".

, 26. 8. 2016.

"DALPROM" d.o.o. o,
eoe , 75400 o, ,

-1-50-4-16/16 31.03.2016. -1-50-416-2/16 12.04.2016. .
.

eeoj

17.(" ", . 78/12
62/15).

o o 30,00(" ", 61/14).
,

, 17.
.


"DALPROM" d.o.o. o, eoe ,
o, .
19.
, ,
,


,
.
16.

.
17.

, 26. 8. 2016.


.
24.

,


.
51, 52. 54.
,
,

.
,
.

400,00 ,

500,00
-
30,00 ,


(" ", 61/14),
.

,

30
.
-1-50-4-16-6/16

1. 2016.
sci. , . .
Na osnovu lana 56. Zakona o hrani ("Slubeni glasnik
BiH", broj 50/04), lana 61. Zakona o upravi ("Slubeni glasnik
BiH", br. 32/02 i 102/09), lana 193. stav (1) Zakona o upravnom
postupku ("Slubeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09
i 41/13), lana 11. Zakona o genetski modificiranim organizmima
("Slubeni glasnik BiH", broj 23/09), lana 19. Pravilnika o
uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za ivotinje prvi put na trite Bosne i
Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i
oznaavanje ("Slubeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15) i
Miljenja Vijea za genetski modificirane organizme (broj: UP-150-4-16-3/16 od 05.05.2016. godine), po zahtjevu za izdavanje
rjeenja o odobrenju za stavljanje na trite hrane za ivotinje
koja sadri genetski modificirane organizme koji je podnio
subjekat "DALPROM" d.o.o. Zvornik, elopek bb, 75400
Zvornik, Bosna i Hercegovina, Agencija za sigurnost hrane
Bosne i Hercegovine donosi
1.

2.
3.

4.

5.

6.

RJEENJE

Odobrava se subjektu "DALPROM" d.o.o. Zvornik,


elopek bb, Zvornik, stavljanje na trite Bosne i
Hercegovine genetski modificirane soje MON-432-6

7.

63 - 183

(kvantifikacija "Real-time PCR" >95%), koja e se


koristiti iskljuivo kao hrana za ivotinje.
Zabranjuje se namjerno unoenje u okoli/sjetva genetski
modificirane soje iz take 1. ovog rjeenja.
Prilikom stavljanja na trite hrane za ivotinje iz take 1.
ovog rjeenja, a u skladu s odredbama lana 52. Zakona o
genetski modificiranim organizmima ("Slubeni glasnik
BiH", broj 23/09) i odredbama Pravilnika o uslovima i
postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za ivotinje prvi put na trite
Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu
sljedivost i oznaavanje ("Slubeni glasnik BiH", br. 78/12 i
62/15), subjekat u poslovanju s hranom za ivotinje iz take
1. ovog rjeenja duan je osigurati da:
a) na zapakovanom proizvodu na oznaci pie: "Ovaj
proizvod sadri genetski modificiranu soju (MON432-6)";
b) se na nezapakiranom proizvodu ponuenom krajnjem
potroau oznaka: "Ovaj proizvod sadri genetski
modificiranu soju (MON-432-6)" stavi na
proizvod ili neposredno uz proizvod, kao i na prateoj
dokumentaciji (fakturi).
U skladu s odredbama lana 51. Zakona o genetski
modificiranim organizmima, subjekat u poslovanju s
hranom za ivotinje iz take 1. ovog rjeenja duan je u
daljnjoj distribuciji subjektu u poslovanju s hranom za
ivotinje koji prima proizvod dostaviti prateu
dokumentaciju s informacijama da proizvod sadri ili se
sastoji od genetski modificiranih organizama i upoznati ga s
obavezom oznaavanja ovog proizvoda u skladu s
odredbama lana 52. Zakona o genetski modificiranim
organizmima.
U skladu s odredbama lana 24. Pravilnika o uslovima i
postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za ivotinje prvi put na trite
Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu
sljedivost i oznaavanje, podnosilac zahtjeva duan je
osigurati sljedee oznake na pakiranju:
a) za genetski modificirane organizme koji se koriste kao
hrana za ivotinje i hranu za ivotinje koja sadri ili se
sastoji od GMO-a natpis "genetski modificirana soja
(MON-432-6)", bit e u zagradama neposredno
iza odreenog naziva hrane za ivotinje, a alternativno
te rijei mogu se navestiti u biljeci spiska hrane za
ivotinje, te slova moraju biti barem iste veliine kao i
u spisku hrane za ivotinje;
b) za hranu za ivotinje proizvedenu od genetski
modificiranih organizama natpis "proizveden od
genetski modificirane soje (MON-432-6)" bit e u
zagradama neposredno iza odreenog naziva hrane za
ivotinje, a alternativno te rijei mogu se navesti u
biljeci spiska hrane za ivotinje, te slova moraju biti
barem iste veliine kao i u spisku hrane za ivotinje.
U skladu s lanom 24. stav (2) Pravilnika o uslovima i
postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za ivotinje prvi put na trite
Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu
sljedivost i oznaavanje, zabranjeno je stavljati na trite
proizvode koji su predmet ovog rjeenja ako navedeni
podaci iz take 5. ovog rjeenja nisu prikazani jasno,
itljivo i na nain da se ne mogu brisati na propratnom
dokumentu, ili, ako je to primjenjivo, na pakovanju na
spremniku ili na njemu privrenoj naljepnici/deklaraciji.
U skladu s odredbama lana 54. Zakona o genetski
modificiranim organizmima, podnosilac zahtjeva duan je
prilikom rukovanja, prijevoza i pakiranja genetski

63 - 184

modificiranih organizama popratnom dokumentacijom


jasno obiljeiti genetski modificirani organizam koji je
namijenjen direktnom koritenju za hranu za ivotinje ili za
preradu; naznaiti da nisu namijenjeni namjernom unoenju
u okoli/sjetvu, te navesti mjesto za pribavljanje dodatnih
informacija.
8. Subjekat u poslovanju s hranom za ivotinje iz take 1.
ovog rjeenja obavezan je voditi bazu podataka za period
od pet godina od dana izvrenja svake transakcije u skladu s
odredbama lana 51. stav (5) Zakona o genetski
modificiranim organizmima.
9. Odobrava se stavljanje na trite hrane za ivotinje iz take
1. ovog rjeenja na osnovu dostavljenih dokumenata i
Miljenja Vijea za genetski modificirane organizme da
predmetna hrana za ivotinje odgovara odredbama
Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za
stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za ivotinje
prvi put na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se
odnose na njihovu sljedivost i oznaavanje.
10. Ovo rjeenje vai pet godina od dana njegovog donoenja.
11. Subjekat i hrana za ivotinje iz take 1. ovog rjeenja
upisuju se u Registar rjeenja subjekata u poslovanju s
hranom i genetski modificirane hrane za ivotinje Bosne i
Hercegovine.
12. Sve promjene koje nastanu u periodu vaenja ovog rjeenja,
a koje se odnose na take 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovog
rjeenja, subjekat u poslovanju s hranom za ivotinje iz
take 1. ovog rjeenja obavezan je dostaviti Agenciji za
sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
13. Za obnovu ovog rjeenja potrebno je Agenciji za sigurnost
hrane Bosne i Hercegovine podnijeti zahtjev u skladu s
lanom 22. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane
za ivotinje prvi put na trite Bosne i Hercegovine i
zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i
oznaavanje, najkasnije godinu dana prije prestanka
vaenja rjeenja o odobrenju.
14. Donoenje ovog rjeenja o odobrenju ne umanjuje opu
graansku i krivinu odgovornost subjekta u poslovanju s
hranom po pitanju hrane za ivotinje koja je predmet ovog
rjeenja.
15. Ovo rjeenje objavljuje se u "Slubenom glasniku BiH".
Obrazloenje
Podnosilac zahtjeva "DALPROM" d.o.o. Zvornik, elopek
bb, 75400 Zvornik, Bosna i Hercegovina, podnio je zahtjev za
odobrenje za stavljanje na trite Bosne i Hercegovine genetski
modificirane hrane za ivotinje koja sadri genetski modificirani
organizam odobren u skladu s vaeim propisima Evropske unije
Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine koji je
zaprimljen pod brojem UP-1-50-4-16/16 od 31.03.2016. godine i
UP-1-50-4-16-2/16 od 12.04.2016. godine.
Zahtjev je osnovan.
Vijee za genetski modificirane organizme je na devetoj
sjednici ostvarilo uvid i ocjenu dostavljene dokumentacije te je
razmatralo navedeni zahtjev u skladu s lanom 17a. Pravilnika o
uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za ivotinje prvi put na trite Bosne i
Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i
oznaavanje ("Slubeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15).
Podnosilac zahtjeva je uz zahtjev dostavio primjerak
uplatnice u iznosu od 30,00 KM o uplaenoj naknadi za
podnoenje zahtjeva u skladu s Odlukom o visini posebne
naknade za izdavanje rjeenja o odobrenju za stavljanje na trite
genetski modificirane hrane i hrane za ivotinje ("Slubeni
glasnik BiH", broj 61/14).

, 26. 8. 2016.

U skladu s navedenim, Vijee za genetski modificirane


organizme je nakon razmatranja jednoglasno usvojilo Miljenje
da je navedeni zahtjev za odobrenje za stavljanje na trite Bosne
i Hercegovine genetski modificirane hrane za ivotinje koja
sadri genetski modificirani organizam u skladu s vaeim
propisima Evropske unije osnovan, te da je u skladu s lanom
17a. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za
stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za ivotinje prvi
put na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na
njihovu sljedivost i oznaavanje.
Vijee za genetski modificirane organizme je u Miljenju
predloilo Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
donoenje Rjeenja o odobravanju za stavljanje na trite Bosne i
Hercegovine genetski modificirane hrane za ivotinje koja sadri
genetski modificirani organizam odobren u skladu s vaeim
propisima Evropske unije, od subjekta "DALPROM" d.o.o.
Zvornik, elopek bb, Zvornik, Bosna i Hercegovina.
lanom 19. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za
ivotinje prvi put na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji
se odnose na njihovu sljedivost i oznaavanje odreeno je da
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnosiocu
zahtjeva, ako ispunjava uslove, donosi rjeenje o odobrenju za
stavljanje na trite genetski modificirane hrane za ivotinje
uzimajui u obzir Miljenje Vijea za genetski modificirane
organizme, na period od pet godina koje se moe obnoviti.
lanom 16. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za
ivotinje prvi put na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji
se odnose na njihovu sljedivost i oznaavanje odreeno je da se
za izdavanje rjeenja o odobrenju podnosi zahtjev u pisanoj formi
Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
lanom 17a. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za
ivotinje prvi put na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji
se odnose na njihovu sljedivost i oznaavanje odreena je
potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev ako je hrana
za ivotinje koja sadri genetski modificirani organizam
odobrena u skladu s vaeim propisima Evropske unije.
lanom 24. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za
ivotinje prvi put na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji
se odnose na njihovu sljedivost i oznaavanje odreena su pravila
za oznaavanje genetski modificiranih organizama koji se koriste
kao hrana za ivotinje, hranu za ivotinje koja sadri ili se sastoji
od genetski modificiranih organizama i hranu za ivotinje
proizvedenu od genetski modificiranih organizama.
lanom 51., 52. i 54. Zakona o genetski modificiranim
organizmima odreena je sljedivost, oznaavanje kao i
rukovanje, prijevoz i pakiranje genetiki modificiranih
organizama kao i proizvoda koji sadre ili se sastoje od genetski
modificiranih organizama.
U skladu s navedenim, rijeeno je kao u dispozitivu ovog
rjeenja.
Naknada za Miljenje Vijea za genetski modificirane
organizme uplaena u iznosu od 400,00 KM, naknada za
izdavanje Rjeenja za odobrenje za stavljanje na trite uplaena
je u iznosu od 500,00 KM i naknada za upis u jedinstveni
Registar GMO-a uplaena je u iznosu od 30,00 KM u skladu s
odredbama Odluke o visini posebne naknade za izdavanje
rjeenja o odobrenju za stavljanje na trite genetski modificirane
hrane i hrane za ivotinje ("Slubeni glasnik BiH", broj 61/14), u
korist budeta Bosne i Hercegovine.

, 26. 8. 2016.

Uputstvo o pravnom lijeku


Protiv ovog rjeenja ne moe se izjaviti alba, ve se moe
pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od
30 dana od dana dostavljanja ovog rjeenja.
Direktor
Broj UP-1-50-4-16-6/16
Mr. sci. Demil Hajri, s. r.
1. juna 2016. godine
Na temelju lanka 56. Zakona o hrani ("Slubeni glasnik
BiH", broj 50/04), lanka 61. Zakona o upravi ("Slubeni glasnik
BiH", br. 32/02 i 102/09), lanka 193. stavak (1) Zakona o
upravnom postupku ("Slubeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04,
88/07, 93/09 i 41/13), lanka 11. Zakona o genetski
modificiranim organizmima ("Slubeni glasnik BiH", broj
23/09), lanka 19. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za
ivotinje prvi puta na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima
koji se odnose na njihovu sljedivost i oznaavanje ("Slubeni
glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15) i Miljenja Vijea za genetski
modificirane organizme (broj: UP-1-50-4-16-3/16 od 05.05.2016.
godine), povodom zahtjeva za izdavanje rjeenja o odobrenju za
stavljanje na trite hrane za ivotinje koja sadri genetski
modificirane organizme koji je podnio subjekt subjekat
"DALPROM" d.o.o. Zvornik, elopek bb, 75400 Zvornik, Bosna
i Hercegovina, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
donosi

6.

RJEENJE

7.

1.

2.
3.

4.

5.

Odobrava se subjektu "DALPROM" d.o.o. Zvornik,


elopek bb, Zvornik, stavljanje na trite Bosne i
Hercegovine genetski modificirane soje MON-432-6
(kvantifikacija "Real-time PCR" >95%), koja e se
koristiti iskljuivo kao hrana za ivotinje.
Zabranjuje se namjerno unoenje u okoli/sjetva genetski
modificirane soje iz toke 1. ovoga Rjeenja.
Prilikom stavljanja na trite hrane za ivotinje iz toke 1.
ovoga Rjeenja, a u skladu s odredbama lanka 52. Zakona
o genetski modificiranim organizmima ("Slubeni glasnik
BiH", broj 23/09) i odredbama Pravilnika o uvjetima i
postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za ivotinje prvi puta na trite
Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu
sljedivost i oznaavanje ("Slubeni glasnik BiH", br. 78/12 i
62/15), subjekt u poslovanju s hranom za ivotinje iz toke
1. ovoga Rjeenja duan je osigurati da:
a) na oznaci na zapakiranom proizvodu pie: "Ovaj
proizvod sadri genetski modificiranu soju (MON432-6)";
b) se na nezapakirani proizvod ponuen krajnjem
potroau stavi oznaka: "Ovaj proizvod sadri
genetski modificiranu soju (MON-432-6)" na
proizvod ili neposredno uz proizvod, kao i na prateu
dokumentaciju (fakturu).
U skladu s odredbama lanka 51. Zakona o genetski
modificiranim organizmima, subjekt u poslovanju s hranom
za ivotinje iz toke 1. ovoga Rjeenja duan je u daljnjoj
distribuciji subjektu u poslovanju s hranom za ivotinje koji
prima proizvod dostaviti prateu dokumentaciju s
informacijama da proizvod sadri ili se sastoji od genetski
modificiranih organizama i upoznati ga s obvezom
oznaavanja ovog proizvoda u skladu s odredbama lanka
52. Zakona o genetski modificiranim organizmima.
U skladu s odredbama lanka 24. Pravilnika o uvjetima i
postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za ivotinje prvi puta na trite
Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu

8.

9.

10.
11.

12.

13.

63 - 185

sljedivost i oznaavanje, podnositelj zahtjeva duan je


osigurati sljedee oznake na pakiranju:
a) za genetski modificirane organizme koji se koriste kao
hrana za ivotinje i hranu za ivotinje koja sadri ili se
sastoji od GMO-a natpis: "genetski modificirana soja
(MON-432-6)" bit e u zagradama neposredno iza
odreenog naziva hrane za ivotinje, a alternativno se
te rijei mogu navesti u biljeci popisa hrane za
ivotinje, te slova moraju biti barem iste veliine kao i
u popisu hrane za ivotinje;
b) za hranu za ivotinje proizvedenu od genetski
modificiranih organizama natpis: "proizveden od
genetski modificirane soje (MON-432-6)" bit e u
zagradama neposredno iza odreenog naziva hrane za
ivotinje, a alternativno se te rijei mogu navesti u
biljeci popisa hrane za ivotinje, te slova moraju biti
barem iste veliine kao i u popisu hrane za ivotinje.
U skladu s lankom 24. stavak (2) Pravilnika o uvjetima i
postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za ivotinje prvi puta na trite
Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu
sljedivost i oznaavanje, zabranjeno je stavljati na trite
proizvode koji su predmetom ovoga Rjeenja ako navedeni
podatci iz toke 5. ovoga Rjeenja nisu prikazani jasno,
itljivo i tako da se ne mogu brisati na popratnom
dokumentu ili, ako je to primjenjivo, na pakiranju na
spremniku ili na njemu privrenoj naljepnici/deklaraciji.
U skladu s odredbama lanka 54. Zakona o genetski
modificiranim organizmima, podnositelj zahtjeva duan je,
prilikom rukovanja, prijevoza i pakiranja genetski
modificiranih organizama, u popratnoj dokumentaciji jasno
obiljeiti genetski modificirani organizam koji je
namijenjen neposrednom koritenju za hranu za ivotinje ili
za preradu, naznaiti da nisu namijenjeni namjernom
unoenju u okoli/sjetvu, te navesti mjesto za pribavljanje
dodatnih informacija.
Subjekt u poslovanju s hranom za ivotinje iz toke 1.
ovoga Rjeenja obvezan je voditi bazu podataka za
razdoblje od pet godina od dana izvrenja svake transakcije
u skladu s odredbama lanka 51. stavak (5) Zakona o
genetski modificiranim organizmima.
Odobrava se stavljanje na trite hrane za ivotinje iz toke
1. ovoga Rjeenja na temelju dostavljenih dokumenata i
Miljenja Vijea za genetski modificirane organizme da
predmetna hrana za ivotinje odgovara odredbama
Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za
stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za ivotinje
prvi puta na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se
odnose na njihovu sljedivost i oznaavanje.
Ovo Rjeenje vrijedi pet godina od dana njegovog
donoenja.
Subjekt i hrana za ivotinje iz toke 1. ovoga Rjeenja
upisuju se u Registar rjeenja subjekata u poslovanju s
hranom i genetski modificirane hrane za ivotinje Bosne i
Hercegovine.
Sve promjene koje nastanu u razdoblju vaenja ovoga
Rjeenja, a koje se odnose na toke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7.
ovoga Rjeenja, subjekt u poslovanju s hranom za ivotinje
iz toke 1. ovoga Rjeenja obvezan je dostaviti Agenciji za
sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
Za obnovu ovoga Rjeenja potrebno je podnijeti zahtjev
Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u skladu s
lankom 22. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane
za ivotinje prvi puta na trite Bosne i Hercegovine i
zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i

63 - 186

oznaavanje, najkasnije godinu dana prije prestanka


vaenja rjeenja o odobrenju.
14. Donoenje ovoga Rjeenja o odobrenju ne umanjuje opu
graansku i kaznenu odgovornost subjekta u poslovanju s
hranom po pitanju hrane za ivotinje koja je predmetom
ovoga Rjeenja.
15. Ovo Rjeenje objavljuje se u "Slubenom glasniku BiH".
Obrazloenje
Podnositelj zahtjeva "DALPROM" d.o.o. Zvornik, elopek
bb, 75400 Zvornik, Bosna i Hercegovina, podnio je zahtjev za
odobrenje za stavljanje na trite Bosne i Hercegovine genetski
modificirane hrane za ivotinje koja sadri genetski modificirani
organizam odobren u skladu s vaeim propisima Europske unije
Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji je
zaprimljen pod brojem UP-1-50-4-16/16 od 31.03.2016. godin i
UP-1-50-4-16-2/16 od 12.04.2016. godine
Zahtjev je osnovan.
Vijee za genetski modificirane organizme je na devetoj
sjednici ostvarilo uvid i ocjenu dostavljene dokumentacije, te je
razmatralo navedeni zahtjev u skladu s lankom 17a. Pravilnika o
uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za ivotinje prvi puta na trite Bosne
i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i
oznaavanje ("Slubeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15).
Podnositelj zahtjeva uz zahtjev je dostavio primjerak
uplatnice u iznosu od 30,00 KM o uplaenoj naknadi za
podnoenje zahtjeva, u skladu s Odlukom o visini posebne
naknade za izdavanje rjeenja o odobrenju za stavljanje na trite
genetski modificirane hrane i hrane za ivotinje ("Slubeni
glasnik BiH", broj 61/14).
U skladu s navedenim, Vijee za genetski modificirane
organizme je nakon razmatranja jednoglasno usvojilo Miljenje,
prema kojem je navedeni zahtjev za odobrenje za stavljanje na
trite Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za
ivotinje koja sadri genetski modificirani organizam, u skladu s
vaeim propisima Europske unije osnovan i sukladan s lankom
17a. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za
stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za ivotinje prvi
puta na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose
na njihovu sljedivost i oznaavanje.
Vijee za genetski modificirane organizme u Miljenju je
predloilo Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
donoenje Rjeenja o odobrenju za stavljanje na trite Bosne i
Hercegovine genetski modificirane hrane za ivotinje koja sadri
genetski modificirani organizam odobren u skladu s vaeim
propisima Europske unije subjektu "DALPROM" d.o.o. Zvornik,
elopek bb, Zvornik, Bosna i Hercegovina.
lankom 19. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za
ivotinje prvi puta na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima
koji se odnose na njihovu sljedivost i oznaavanje odreeno je da
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, ako
podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete, donosi rjeenje o odobrenju
za stavljanje na trite genetski modificirane hrane za ivotinje
uzimajui u obzir miljenje Vijea za genetski modificirane
organizme, i to na razdoblje od pet godina, koje se moe
obnoviti.
lankom 16. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za
ivotinje prvi puta na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima
koji se odnose na njihovu sljedivost i oznaavanje odreeno je da
se za izdavanje rjeenja o odobravanju podnosi zahtjev u pisanom
obliku Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
lankom 17a. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za

, 26. 8. 2016.

ivotinje prvi puta na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima


koji se odnose na njihovu sljedivost i oznaavanje odreena je
potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev ako je hrana
za ivotinje koja sadri genetski modificirani organizam
odobrena u skladu s vaeim propisima Europske unije.
lankom 24. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za
ivotinje prvi puta na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima
koji se odnose na njihovu sljedivost i oznaavanje odreena su
pravila oznaavanja genetski modificiranih organizama koji se
koriste kao hrana za ivotinje, hranu za ivotinje koja sadri ili se
sastoji od genetski modificiranih organizama i hranu za ivotinje
proizvedenu od genetski modificiranih organizama.
lancima 51., 52. i 54. Zakona o genetski modificiranim
organizmima odreeni su sljedivost, oznaavanje te rukovanje,
prijevoz i pakiranje genetski modificiranih organizama, kao i
proizvoda koji sadre ili se sastoje od genetski modificiranih
organizama.
U skladu s navedenim, rijeeno je kao u izreci ovoga
Rjeenja.
Naknada za miljenje Vijea za genetski modificirane
organizme uplaena u iznosu od 400,00 KM, naknada za
izdavanje rjeenja za odobrenje za stavljanje na trite uplaena
je u iznosu od 500,00 KM i naknada za upis u jedinstveni
Registar GMO-a uplaena je u iznosu od 30,00 KM, u skladu s
odredbama Odluke o visini posebne naknade za izdavanje
rjeenja o odobrenju za stavljanje na trite genetski modificirane
hrane i hrane za ivotinje ("Slubeni glasnik BiH", broj 61/14), u
korist prorauna Bosne i Hercegovine.
Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovog Rjeenja ne moe se uloiti alba, ve se moe
pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od
30 dana od dana dostave ovoga Rjeenja.
Ravnatelj
Broj UP-1-50-4-16-6/16
Mr. sc. Demil Hajri, v. r.
1. lipnja 2016. godine956

8. 2. )
(" ", 26/04
42/04),2016.
1.
2016.
1.299 .
10-43-7-1-999-1/16
15. 2016.


Na osnovu lana 8. stav 2. taka h) Zakona o statistici
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 26/04 i
42/04), Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavljuje

, 26. 8. 2016.

63 - 187

SAOPENJE

O PROSJENOJ MJESENOJ BRUTO PLAI


ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI
ZA JUNI 2016. GODINE
1. Prosjena mjesena bruto plaa po zaposlenom ostvarena u
Bosni i Hercegovini za juni 2016. godine iznosi 1.299 KM.
Broj 10-43-7-1-999-1/16
Direktor
15. augusta 2016. godine
Mr. sc. Velimir Juki
Sarajevo
Na temelju lanka 8. stavak 2. toka h) Zakona o statistici
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 26/04 i
42/04), Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavljuje

PRIOPENJE

O PROSJENOJ MJESENOJ BRUTO PLAI


ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI
ZA LIPANJ 2016. GODINE
1. Prosjena mjesena bruto plaa po zaposlenom ostvarena u
Bosni i Hercegovini za lipanj 2016. godine iznosi 1.299
KM.
Broj 10-43-7-1-999-1/16
15. kolovoza 2016. godine
Ravnatelj
Sarajevo
Mr. sc. Velimir Juki

Na osnovu lana 7. stav 2. Zakona o plaama i naknadama


u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
broj 50/08) i lana 8. stav 2. taka h) Zakona o statistici Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 26/04 i 42/04),
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavljuje

SAOPENJE

O PROSJENOJ ISPLAENOJ MJESENOJ NETO


PLAI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI
ZA JUNI 2016. GODINE
1. Prosjena isplaena mjesena neto plaa po zaposlenom
ostvarena u Bosni i Hercegovini za juni 2016. godine iznosi
837 KM.
Broj 10-43-7-1-999-2/16
15. augusta 2016. godine
Direktor
Sarajevo
Mr. sc. Velimir Juki
Na temelju lanka 7. stavak 2. Zakona o plaama i
naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", broj 50/08) i lanka 8. stavak 2. toka h) Zakona o
statistici Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj
26/04 i 42/04), Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
objavljuje

PRIOPENJE

957

7. 2.

(" ", 50/08) 8. 2.
)
(" ", 26/04 42/04),2016.
1.

2016. 837 .
10-43-7-1-999-2/16
15. 2016.

O PROSJENOJ ISPLAENOJ MJESENOJ NETO


PLAI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI
ZA LIPANJ 2016. GODINE
1. Prosjena isplaena mjesena neto plaa po zaposlenom
ostvarena u Bosni i Hercegovini za lipanj 2016. godine
iznosi 837 KM.
Broj 10-43-7-1-999-2/16
Ravnatelj
15. kolovoza 2016. godine
Mr. sc. Velimir Juki
Sarajevo


948
( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)

1
1
2949 a


VII (
)
2

63 - 188

Odluka o nainu i procedurama odobravanja


sredstava udruenih u Fond za povratak BiH
namijenjenih za realizaciju prava iz Aneksa VII.
Dejtonskog mirovnog sporazuma (bosanski jezik)
Odluka o nainu i procedurama odobravanja
sredstava udruenih u Fond za povratak BiH
namijenjenih za realizaciju prava iz Aneksa VII.
Daytonskog mirovnog sporazuma (hrvatski jezik)

-
950 ( )
( )
Pravilnik o licencama (Preieni tekst) (bosanski
jezik)
Pravilnik o licencama (Proieni tekst) (hrvatski
jezik)


951

( )
Izmjene Spiska aktivnih materija dozvoljenih za
upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i
Hercegovini (bosanski jezik)
Izmjene Popisa aktivnih tvari dozvoljenih za
uporabu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i
Hercegovini (hrvatski jezik)


952
,
(
)
Pravilnik o karakteru i sadraju javnog konkursa,
nainu provoenja intervjua i obrascima za
provoenje intervjua (bosanski jezik)
Pravilnik o karakteru i sadraju javnog natjeaja,
nainu provedbe intervjua i obrascima za provedbu
intervjua (hrvatski jezik)
953
2016. (
)

23

44

65
78
90

102
106
109

112
136

, 26. 8. 2016.

Pregled postavljenih dravnih slubenika po javnim


oglasima za juli 2016. godine (bosanski jezik)
Pregled postavljenih dravnih slubenika po javnim
natjeajima za srpanj 2016. godine (hrvatski jezik)
954
2016. (
)
Pregled postavljenih dravnih slubenika po
internim oglasima za juli 2016. godine (bosanski
jezik)
Pregled postavljenih dravnih slubenika po
internim natjeajima za srpanj 2016. godine
(hrvatski jezik)


955 -1-50-4-16-6/16 ( )
Rjeenje broj UP-1-50-4-16-6/16 (bosanski jezik)
Rjeenje broj UP-1-50-4-16-6/16 (hrvatski jezik)


956

2016. ( )
Saopenje o prosjenoj mjesenoj bruto plai
zaposlenih u Bosni i Hercegovini za juni 2016.
godine (bosanski jezik)
Priopenje o prosjenoj mjesenoj bruto plai
zaposlenih u Bosni i Hercegovini za lipanj 2016.
godine (hrvatski jezik)
957

2016. ( )
Saopenje o prosjenoj isplaenoj mjesenoj neto
plai zaposlenih u Bosni i Hercegovini za juni
2016. godine (bosanski jezik)
Priopenje o prosjenoj isplaenoj mjesenoj neto
plai zaposlenih u Bosni i Hercegovini za lipanj
2016. godine (hrvatski jezik)

180
180
180
180
181

181
183
185

186
186
187
187
187
187

158
180

: , 1, - :
- : , 39/III : - : : 722-030 - : 722-061 - : 722-054, : 722-071 - : 722-049, 722-050, :
722-074 - : 722-051 - : 722-044, 722-046 - : 722-042 - ,
: UNICREDIT BANK .. 338-320-22000052-11, .. 160-200-00005746-51,
HYPO-ALPE-ADRIA-BANK .. , 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK .. 161-000- 00071700-57 - :
"" . . - : - 20 .
" " 731. , /I 2168/97 10.07.1997. . - 4200226120002. - 01071019. - 200226120002.
. II 2016. " " " "
120,00 , " " 110,00 .
Wb : http://www.sluzbenilist.ba - 200,00

Godina XX/XII
Petak, 26. 8. 2016. godine

Broj/Broj

63

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5-1-1-197-3-60/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 13:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH
IDB/JIB: 4402964170008
Kontakt osoba: Daniela Vi{nji}
Telefon: (051) 456-040
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
2564,10
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Reagensi za odre|ivanje nefragmentiranog heparina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33696500-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:30:00


Adresa i mjesto: ul. Veljka Mla|enovi}a bb, Banja Luka
(S1-11225-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5-1-2-198-3-61/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 13:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH
IDB/JIB: 4402964170008
Kontakt osoba: Daniela Vi{nji}
Telefon: (051) 456-040
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da

Godina XX/XII
Petak, 26. 8. 2016. godine

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u


KM
8500,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Eksterna kvalifikacija intermedijarne opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 14:30:00
Adresa i mjesto: ul. Veljka Mla|enovi}a bb, Banja Luka
(S1-11226-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5-1-1-196-3-62/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 14:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH
IDB/JIB: 4402964170008
Kontakt osoba: Daniela Vi{nji}
Telefon: (051) 456-040
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
16000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Materijali za odr`avanje sistema za produkciju vode
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39800000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.9.2016.

Broj 63 - Strana 2

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 19.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: ul. Veljka Mladjenovica bb, Banja Luka
(S1-11227-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5-1-1-193-3-65/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 14:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH
IDB/JIB: 4402964170008
Kontakt osoba: Daniela Vi{nji}
Telefon: (051) 456-040
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
7264,95
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Hemikalije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24000000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

4.9.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:30:00


Adresa i mjesto: ul. Veljka Mladjenovica bb, Banja Luka
(S1-11228-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5-1-1-192-3-66/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 14:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH
IDB/JIB: 4402964170008
Kontakt osoba: Daniela Vi{nji}
Telefon: (051) 456-040
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
5000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Kolone
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33140000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 14:30:00
Adresa i mjesto: ul. Veljka Mladjenovica bb, Banja Luka
(S1-11229-16)

Petak, 26. 8. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
17-1-1-134-3-49/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 12:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200158020002
Kontakt osoba: Edina Leti}
Telefon: (033) 445-120
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Polietilenski fitinzi za gas
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39340000-7
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do ispunjenja svrhe ali ne du`e od 12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Trg Fadile Od`akovi} @ute 4, Sarajevo
(S1-11339-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
83-1-1-336-3-81/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 12:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD"
DOO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200316890001
Kontakt osoba: Ilvana Veli}
Telefon: (033) 658-038
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za teretna vozila HYUNDAI
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34330000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57
(S1-11269-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
87-1-1-114-3-83/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.8.2016. u 14:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB: 4400379180003
Kontakt osoba: Sonja Grgi}
Telefon: (055) 415-111

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka stomatolo{kih instrumenata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33130000-0
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci od zaklju~ivanja ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoqnija ponuda


IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku dokumentaciju

9.9.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 12.9.2016. 09:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda

Datum i vrijeme: 12.9.2016. 09:30:00


Adresa i mjesto: Dom zdravlja Bijeljina, Srpske vojske broj 53, Bijeljina.
(S1-11170-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
87-1-1-115-3-84/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.8.2016. u 14:15
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB: 4400379180003
Kontakt osoba: Sonja Grgi}
Telefon: (055) 415-111
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka stomatolo{kih aparata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33126000-9
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
40000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci od zaklju~ivanja ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku dokumentaciju

9.9.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 13.9.2016. 09:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda

Datum i vrijeme: 13.9.2016. 09:30:00


Adresa i mjesto: Dom zdravlja Bijeljina, Srpske vojske broj 53, Bijeljina.
(S1-11171-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
103-1-3-94-3-119/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 13:27
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Slobodan Mu}i}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,


Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove

Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
3 Mjesec(i)

Broj 63 - Strana 3

II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u


KM
215800,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sanacija klizi{ta nastalih uslijed elementarnih nepogoda na podru~ju
grada Doboja u 2016.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45112500-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br.1, sala br.28
(S1-11208-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
103-1-2-95-3-120/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 12:05
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Nada Katani}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora


Izrada izmjene dijela Regulacionog plana "Dowi grad" Doboj - revizija,
blok 3
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71240000-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
5000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
6 ({est) mjeseci od izbora nosioca Plana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br.1 sala br.28
(S1-11261-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
103-1-3-96-3-121/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 14:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Nada Katani}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instalirawe elektri~nih instalacija
i prikqu~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 63 - Strana 4

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na signalizaciji raskrsnice ulica Cara Du{ana i Jug Bogdana u
Doboju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233294-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
79038,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
25 (dvadesetpet) dana od dana uvo|ewa izvo|a~a u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku dokumentaciju

9.9.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 9.9.2016. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda

Datum i vrijeme: 9.9.2016. 12:15:00


Adresa i mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br.1, sala br.28
(S1-11276-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
140-1-1-188-3-46/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.8.2016. u 10:58
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA DERVENTA
IDB/JIB: 4400164060007
Kontakt osoba: Mile Strini}
Telefon: (053) 315-106
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka elektro-materijala za povratni~ka naseqa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31321000-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
59829,06
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
35 kalendarskih dana od dana zakqu~ewa ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 08:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Derventa, Trg oslobo|ewa broj 3, 74400
Derventa, kancelarija broj 9 ili 14
(S1-11136-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
147-1-1-17-3-11/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 13:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU "OP[TA BOLNICA" GRADI[KA
IDB/JIB: 4401060730007
Kontakt osoba: Nikola Stepanovi}, Goran Suboti}
Telefon: (051) 810-602
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Potro{ni medicinski materijal za aparat PC VIDAS
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33140000-3

Petak, 26. 8. 2016.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja


6 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Mladena Stojanovi}a broj 20, Gradi{ka
(S1-11092-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
170-1-3-110-3-51/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 20.8.2016. u 14:08
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA BROD
IDB/JIB: 4400135550003
Kontakt osoba: Nevenka Stanimir
Telefon: (053) 610-961
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
02-360-25/16 Izvo|ewe radova na izgradwi i rekonstrukciji ulice
Jovana Du~i}a u BroduVA NA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233222-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
384615,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30 kalendarskih dana od uvo|ewa izvo|a~a u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Brod, Svetog Save 17, Velika sala
(S1-11160-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
238-1-2-488-3-109/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 13:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP BH PO[TA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200682210005
Kontakt osoba: Strucni Tim
Telefon: (033) 252-661
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga implementacije sistema poslovne inteligencije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72212440-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
160000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Ugovor se zakljucuje na period od 12 mjeseci a usluge }e se pru`ati u
periodu od 90 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 10:10:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: Obala Kulina bana br.8, Sarajevo
(S1-11340-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
246-1-1-1063-3-129/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 9:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Stolice za {altere
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39112000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te ugovornog organa, upravna zgrada
(S1-11174-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
266-1-2-235-3-73/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 13:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227691540005
Kontakt osoba: Senada Lizde
Telefon: (036) 512-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
50000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge iz oblasti geodezije: Geodetska snimanja, iskol~avanja i izrada
elaborata eksproprijacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71355000-1

Broj 63 - Strana 5

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: operativni ured Sarajevo, Dubrova~ka 6; 71000 Sarajevo
(S1-11188-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
289-1-1-30-3-32/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 9:17
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: J.P. "VODOVOD" A.D. TREBINJE
IDB/JIB: 4401347270007
Kontakt osoba: Igor Srba
Telefon: (059) 220-711
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sitnog fitinga, vijaka, matica i ostalog vodovodnog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44115210-4
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
29000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Upravna zgrada J.P. "Vodovod" A.D. Trebiwe,
kancelarija br.19, Luke ]elovi}a Trebiwca br.2
(S1-11181-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
320-1-3-247-3-187/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.8.2016. u 14:33
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na izgradwi kanalizacije u ulici Hajduk Veqka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
32222,22
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
60 dana od dana uvo|ewa u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 63 - Strana 6

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 12:40:00
Adresa i mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 119
(S1-11161-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
320-1-2-248-3-190/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 9:52
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Prikupqawe i odvoz komunalnog otpada iz doma}instava i vr{ewe
naplate od korisnika sa podru~ja grada Bawaluka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90000000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10516612,30
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Dvije godine od dana zakqu~ewa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:40:00
Adresa i mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 119
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: City of Banjaluka
UIN: 4401012920007
Contact person: Biljana \uri}
Telephone: (051) 244-476
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Other services
II 1.a. Title of the object of the contract
Collection and disposal of public waste from households and collection the
payment from customers in the territory of the city of Banjaluka
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
90000000-7
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
10.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 10.10.2016. 12:00:00
Address and place: City Hall, Trg srpskih vladara 1, office no. 14
(S1-11246-16)
OBAVIJEST O NABAVI
356-1-3-55-3-32/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 19.8.2016. u 9:28
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA LIVNO
IDB/JIB: 4281070720004

Petak, 26. 8. 2016.

Kontakt osoba: Anto Knez, 034/206-223.


Telefon: (034) 206-238
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Podizanje krovnih pokrova i okvira
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na rekonstrukciji stambeno-poslovne zgrade na Trgu
kralja Tomislava u Livnu.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45211350-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
125000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
20 dana.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Livno, Trg Branitelja 1., 80101 Livno
(S1-11318-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
359-1-2-19-3-19/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 9:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200536150009
Kontakt osoba: Zlatko Bursa}
Telefon: (033) 226-736
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluge za "Nadogradnju infrastrukture i implementacija web
baziranog informacionog sistema za analizu i vizualizaciju prostornih
podataka u KS"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72210000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
45000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

21.9.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 26.9.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme: 26.9.2016. 13:00:00


Adresa i mjesto: Zavod za planiranje razvoja KS, ul. Branilaca Sarajeva br.
26, velika sala
(S1-11153-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
375-1-1-157-3-51/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 11:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TE[ANJ
IDB/JIB: 4218328550008
Kontakt osoba: Nerminka Handzic, Enes Bekri}
Telefon: (032) 650-022

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30190000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
34000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina dana od potpisivanja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 23.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Te{anj, Ulica i broj: Trg Alije Izetbegovi}a 1, Soba
broj: 49
(S1-11313-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
430-1-3-121-3-52/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 13:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA @IVINICE
IDB/JIB: 4209579210002
Kontakt osoba: Fahrudin Kuljaninovi}
Telefon: (035) 743-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje, rekonstrukcija i dogradnja javne rasvjete na podru~ju op}ine
@ivinice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34993000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Ulica Alije Izetbegovi}a br. 28 - @ivinice (Mala sala za
sastanke)
(S1-11123-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
439-1-1-314-3-63/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 15:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Zenica
IDB/JIB: 4218001040006
Kontakt osoba: Kemal Husakovi}
Telefon: (032) 209-334
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove

Broj 63 - Strana 7

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme i izvo|enje radova na monta`i opreme za fontanu na
lokaciji kod RK "Bosna"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42000000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
227636,40
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
40 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Bistua Nuova 17 - kancelarija 15, Zenica
(S1-11266-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
488-1-1-58-3-58/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 10:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA ZENI^KODOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4218294630007
Kontakt osoba: Elma Osmanovi}
Telefon: (032) 406-218
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka putni~kih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34100000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
354140,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do momenta isporuke
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: MUP Ze-Do kantona Sala kabineta na II spratu Trg BiH
broj 6 72000 Zenica
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Ministry of Internal Affairs od Zenica-Doboj Canton Zenica,
UIN: 4218294630007
Contact person: Elma Osmanovi}
Telephone: (032) 406-218
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Purchase of passenger vehicles
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
34100000-8
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure

Broj 63 - Strana 8

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

III 2. Conditions for obtaining tender documents


3.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 3.10.2016. 11:00:00
Address and place: Ministry of Internal Affairs od Zenica-Doboj Canton
Zenica, Street Trg BiH No.6, Zenica BiH
(S1-11311-16)
OBAVIJEST O NABAVI
492-1-1-26-3-15/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 23.8.2016. u 12:27
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNO PODUZE]E KOMUNALNO D.O.O. @EP^E
IDB/JIB: 4218213900005
Kontakt osoba: Ivica Kujadin
Telefon: (032) 880-127
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava i isporuka uglja lignita asortimana "sitni - energetski" za grijanje u
gradu @ep~u za grejnu sezonu 2016/2017.godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09112100-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
250000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od 01.10.2016.godine do 15.04.2017.godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: JP "KOMUNALNO" D.O.O. @EP^E, ul. @eljezni~ka broj
3, @ep~e
(S1-11278-16)
OBAVIJEST O NABAVI
509-1-1-143-3-157/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 19.8.2016. u 9:10
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BiH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava ra~unara i ra~unarske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
30200000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100800,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
od dana potpisa do momenta isporuke
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.9.2016.

Petak, 26. 8. 2016.

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje


Datum i vrijeme: 6.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 13:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko", R.D`. ^au{evi}a 1 (dom
zdravlja), dvorana za edukaciju, II kat
(S1-11168-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
509-1-1-144-3-158/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 9:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BiH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Medina Ibri}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka RTG kaseta tipa zeleni val za potrebe Slu`be za radiologiju JZU
ZC Br~ko
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33100000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
7760,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od dana potpisa ugovora do momenta isporuke robe
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 12:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko" R.D`.^au{evi}a 1
(Dvorana za edukaciju)
(S1-11166-16)
OBAVIJEST O NABAVI
509-1-1-149-3-160/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 23.8.2016. u 9:27
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BiH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava te~nih goriva za vozila za 2017. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
126000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
od dana potpisa do momenta isporuke
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Petak, 26. 8. 2016.

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje


Datum i vrijeme: 9.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 13:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko", R.D`. ^au{evi}a 1 (dom
zdravlja), dvorana za edukaciju, II kat
(S1-11289-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
509-1-1-150-3-161/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 9:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BiH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Medina Ibri}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka hematolo{kog broja~a za potrebe JZU ZC Br~ko
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
12000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od dana potpisa ugovora do momenta isporuke robe
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 12:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko" R.D`.^au{evi}a 1
(Dvorana za edukaciju)
(S1-11285-16)
OBAVIJEST O NABAVI
509-1-1-147-3-162/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 23.8.2016. u 9:35
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BiH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava lo` ulja za 2017. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
228800,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
od dana potpisa do momenta isporuke
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.9.2016.

Broj 63 - Strana 9

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje


Datum i vrijeme: 8.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 13:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko", R.D`. ^au{evi}a 1 (dom
zdravlja), dvorana za edukaciju, II kat
(S1-11290-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
509-1-1-145-3-163/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 12:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BiH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Medina Ibri}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
90000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka potro{nog materijala za potrebe tehni~kog odr`avanja za Tehni~ku
slu`bu JZU ZC Br~ko
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 12:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko" R.D`.^au{evi}a 1
(Dvorana za edukaciju)
(S1-11355-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
509-1-1-152-3-164/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 13:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BiH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Medina Ibri}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka potro{nog materijala za kuhinju JZU "Zdravstveni centar Br~ko"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39220000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
5800,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od dana potpisa ugovora do momenta isporuke robe
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.

Broj 63 - Strana 10

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko" R.D`.^au{evi}a 1
(Dvorana za edukaciju)
(S1-11354-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
522-1-1-138-3-11/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 12:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZA[TI]ENA
PRIRODNA PODRU^JA
IDB/JIB: 4201424050008
Kontakt osoba: AZRA FATI]
Telefon: (033) 201-112
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka voza na elektro-pogon
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34611000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
180000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Branilaca Sarajeva 28, 71 000 Sarajevo
(S1-11335-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
543-1-3-22-3-10/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 14:08
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA BERKOVI] I
IDB/JIB: 4401422740006
Kontakt osoba: Dobroslav Muratovi}
Telefon: (059) 860-111
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nastavak radova na saobra}ajnici broj:2 u stambenom nasequ Vidu{a
op{tina Berkovi}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
55555,57
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30 radnih dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku dokumentaciju

9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 12:00:00

Petak, 26. 8. 2016.

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda


Datum i vrijeme: 14.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Berkovi}i Poginulih boraca otaxbinskog
rata bb 88363 Berkovi}i
(S1-11368-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
594-1-3-108-3-45/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 9:41
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA GRADI[KA
IDB/JIB: 4401068470004
Kontakt osoba: Slavko Kalini}
Telefon: (051) 810-353
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka izvo|ewa radova na izgradwi dvije ku}e/ stambene jedinice za
romske porodice u op{tini Gradi{ka i sanacija tri ku}e / stambene
jedinice romskih porodica u op{tini Gradi{ka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45211300-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
84000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
90 dana od dana potpisivawa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Vidovdanska 1A, 78400 Gradi{ka, zgrada Op{tinske
uprave
(S1-11360-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
604-1-1-299-3-21/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 14:14
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRADSKA TOPLANA PREDUZE]E ZA PROIZVODNJU I
ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE A.D.
IDB/JIB: 4400023750000
Kontakt osoba: Ljubi{a Bo`i~kovi}
Telefon: (053) 241-536
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove

Da
II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora


Gorivo dizel i benzin
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoqnija ponuda


IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku dokumentaciju

11.9.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 12.9.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Srpskih sokolova br.1, Doboj

(S1-11215-16)

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
617-1-1-163-3-84/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 11:45
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Petar Mrakovi}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
58000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Potro{ni materijal za proizvodwu ortopedskih pomagala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33141700-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr
Miroslav Zotovi}", Slatinska 11, Bawa Luka - Multimedijalna sala
(S1-11349-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
630-1-1-7-3-6/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 10:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BREZA
IDB/JIB: 4218168090005
Kontakt osoba: Lepi} Sabina
Telefon: (032) 783-288
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sanitetskog vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34114121-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
64000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do realizacije ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: JU Dom zdravlja Breza [ehiodska 12 71370 Breza
prostorija uprave
(S1-11375-16)

Broj 63 - Strana 11

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1747-3-326/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 14:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) 035/287-501
Damir @uni} (za tehni~ka pitanja) 062/333-050 Faks: 00387 (0) 35 287-460
e-mail: husejnovic.lejla@kreka.ba, damir.zunic@kreka.ba
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za pomo}nu mehanizaciju (LOT 1 - LOT 6)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

4.10.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 4.10.2016. 11:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme: 4.10.2016. 12:00:00


Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje br.1 75 000 Tuzla
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data

Name: PE Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Dependent group coal mine


"Kreka"-Tuzla
UIN: 4209020780003
Contact person: Lejla Husejnovi} ( for commercial issues) 035/287-501
Damir @uni} (for technical questions) 062/333-050 Fax: 00387 (0) 35
287-460 e-mail: husejnovic.lejla@kreka.ba, damir.zunic@kreka.ba
Telephone: (035) 280-083
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Spare parts for auxiliary machinery (LOT1-LOT6)
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
43000000-3
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
4.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 4.10.2016. 11:30:00
Address and place: Mije Kero{evi}a Guje br.1 75 000 Tuzla
(S1-11365-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1748-3-327/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 14:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA


IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Lejla Husejnovi},
tel. 035/287-501 Kontakt osoba za tehni~ka pitanja: Selma Bijeli}, tel.
035/280-096
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora


Srestva i opema za za{titu nogu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18800000-7

Broj 63 - Strana 12

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM


68924,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do 12 (dvanaest) mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije
finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje br.1, 75000 Tuzla
(S1-11366-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
709-1-1-54-3-25/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 12:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA UNSKOSANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263093360007
Kontakt osoba: JASMINKA D@ANI]
Telefon: (037) 224-224
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka motornih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo unutra{njih poslova USK, 502.Vite{ke brigade br.2. Biha}
(S1-11263-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
719-1-3-49-3-38/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 12:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA LUKAVAC
IDB/JIB: 4209451920007
Kontakt osoba: Nermina Selimovi}
Telefon: (035) 554-025
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
PRO[IRENJE VRELOVODNE MRE@E U ZAPADNOM DIJELU
GRADA LUKAVCA U ULICI VASE PELAGI]A
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232140-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
285000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 kalendarskih dana ra~unaju}i od dana uvo|enja izvo|a~a u posao

Petak, 26. 8. 2016.

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Lukavac, Trg Slobode 1, Lukavac, sala za sastanke
soba 28/I
(S1-11220-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
748-1-1-46-3-34/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 12:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMUNALAC" D.O.O.
IDB/JIB: 4200332740001
Kontakt osoba: Almin ^ovi}
Telefon: (033) 420-346
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gra|evinska ma{ina (valjak)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43300000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: @unova~ka br.4
(S1-11257-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
748-1-1-47-3-35/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 10:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMUNALAC" D.O.O.
IDB/JIB: 4200332740001
Kontakt osoba: Almin ^ovi}
Telefon: (033) 420-346
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kameni agregati-separacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14210000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
400000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Jedna godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 22.9.2016. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme: 22.9.2016. 10:30:00


Adresa i mjesto: @unova~ka br.4

(S1-11255-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
761-1-3-100-3-54/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 15:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SREBRENIK
IDB/JIB: 4209464820001
Kontakt osoba: Beazeta Ke{etovi}
Telefon: (035) 369-162
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,


Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora


Izvo|enje radova na izgradnji javne uli~ne rasvjete u naselju Potpe},
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45316110-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
25382,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 radnih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

8.9.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 8.9.2016. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme: 8.9.2016. 10:30:00


Adresa i mjesto: Ul. VaroUl. Varo{kih polja bb Srebrenik, Slu`ba za
finansije i inspekcijski nadzor, Kancelarija broj: 25, I sprat
(S1-11162-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
765-1-1-358-3-149/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 11:43
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB: 4400802010004
Kontakt osoba: Mira Marjanovi}
Telefon: (051) 216-808
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka medicinskih sredstava za stomatologiju podjeljena u 10 lotova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoqnija ponuda


IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku dokumentaciju

13.9.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 13.9.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda

Datum i vrijeme: 13.9.2016. 13:00:00


Adresa i mjesto: JZU"Dom zdravlja" u Banjoj Luci, ulica Sime Matavulja
bb
(S1-11325-16)

Broj 63 - Strana 13

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJE[TENJE O


TRANSPARENTNOSTI
786-4-1-32-6-53/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 9:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH
LICA - DRIN
IDB/JIB: 4236181330005
Kontakt osoba: Emir Memija
Telefon: (030) 547-200
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lijekova koji djeluju na kozu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33631000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11189-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1103-3-275/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 19.8.2016. u 15:23
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivo Bevanda
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Obrasci za tiskanje ra~una i kuverte
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
22820000-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
123547,20
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP ELEKTROPRIVREDA HZHB d.d. Mostar, Mile
Budaka 106.a, 88000 Mostar
(S1-11202-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1104-3-280/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 24.8.2016. u 14:07
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivo Bevanda
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Broj 63 - Strana 14

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zamjena upravljanja krana 80 t u galeriji leptirastih zatvara~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
42414200-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
300000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP ELEKTROPRIVREDA HZHB d.d. Mostar, Mile
Budaka 106 a, 88000 Mostar
(S1-11347-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1105-3-281/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 24.8.2016. u 15:28
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Evelina ^ovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Uredski i potro{ni materijal za printere, fax i kopir aparate
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
22800000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
612582,32
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP EP HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A 88000
Mostar
(S1-11353-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
825-1-1-552-3-303/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.8.2016. u 13:08
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 26. 8. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. 106/16- Nabavka rezervnih dijelova za reparaciju
radnih kola ventilacionih mlinova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39290000-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
116000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
U roku od 30 dana od dana stupawa ugovora na snagu i dostavqawa naloga za
nabavku
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 2.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
(S1-11100-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
825-1-1-553-3-304/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 9:17
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. 96/16- Nabavka rezervnih dijelova i usluga za
pumpe DH 86-50 i nabavke rezervnih dijelova za pumpe AVZ 40-40
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42124290-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
67000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Do 31.12.2016.godine
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
(S1-11192-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
825-1-2-555-3-305/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 9:47
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. 104/16- Nabavka usluga i roba za rekonstrukciju i
remont pontona DH 86-50
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
66000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
U roku od 60 dana od dana dostavqawa pismenog Naloga za nabavku.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
(S1-11200-16)
OBAVIJEST O NABAVI
853-1-1-17-3-17/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 18.8.2016. u 14:01
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: GRAD [IROKI BRIJEG
IDB/JIB: 4272082230003
Kontakt osoba: Boro \olo
Telefon: (039) 702-801
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sukcesivna nabava lo` ulja za javne ustanove i osnovne {kole za sezonu
grijanja 2016/2017 godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09135000-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
180000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 10:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Grad [iroki Brijeg, Fra Didaka Bunti}a 11, I kat soba br. 17
(S1-11173-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
951-1-1-40-3-22/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.8.2016. u 14:14
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE A.D.
IDB/JIB: 4400912460005
Kontakt osoba: Borka Maksimovi|
Telefon: (051) 535-214
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o isporuci robe

Broj 63 - Strana 15

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


34960000-4
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
800000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Do ispuwewa ugovorenih obaveza
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Aerodromi RS a.d. Mahovqani bb, Lakta{i
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka
UIN: 4400912460005
Contact person: MILAN DRAGI]
Telephone: (051) 535-214
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
HIGHLOADER
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
34960000-4
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
28.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 28.9.2016. 12:00:00
Address and place: Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka,
Mahovljani bb, 78250 Lakta{i, Republic of Srpska, Bosnia and
Herzegovina
(S1-11087-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
952-1-1-289-3-114/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 12:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA"
D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218116700000
Kontakt osoba: Sedin Kaknjo
Telefon: (032) 242-861
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove

Ne
II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora


REZERVNI DIJELOVI ZA CENTRIFUGALNE PUMPE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42124200-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.

Broj 63 - Strana 16

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 7.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: U prostorijama ZD RMU "ZENICA" Zenica, Stjepana
Radi}a br.2 Zenica (potkrovlje direkcije).
(S1-11122-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
976-1-1-125-3-41/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 13:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA ILIJA[
IDB/JIB: 4200621930005
Kontakt osoba: ^ustovi} Senad tel:033 580 630 mob:061 225 307
Telefon: (033) 580-657
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka, isporuka i monta`a kancelarijskog namje{taja za potrebe Op}ine
Ilija{ (opremanje nadogra|enog sprata)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39130000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
45000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 kalendarskih dana od dana stupanja na snagu ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: 126.Ilija{ke brigade 6, Ilija{, zgrada Op}ine Ilija{, velika
sala u suterenu zgrade
(S1-11098-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-332-3-268/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 12:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Admir Ba{i}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
2000014825/16 Nabavka i ugradnja gumene transportne trake za
T5-VO[IP za potrebe Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42417310-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
450000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
4.2 Rok isporuke robe je: 120 dana od dana potpisa ugovora. Rok za
izvr{enje usluga je 40 kalendarskih dana od po~etka usluga.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.9.2016.

Petak, 26. 8. 2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, Sala 430/IV
(S1-11176-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-333-3-269/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 13:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Admir Ba{i}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
2000014841 Nabavka i zamjena komore hladnjaka H4 kotla 7 za potrebe
Podru`nice Termoelektrana Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42160000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
180000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
4.2 Rok za projektovanje izradu i isporuku opreme i dokumentacije je: 120
(stootinudvadeset) dana od dana potpisa ugovora. Planirani termin ugradnje
opreme je u terminu remonta bloka 7 koji je prema planu EP BiH od
01.5.2017.-31.5.2017. godine. Rok za monta`u opreme i funkcionalne
probe je 30 (trideset) dana od dana zvani~nog po~etka remonta.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, Sala 430/IV
(S1-11222-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
997-1-3-42-3-43/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 13:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova "Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona"
IDB/JIB: 4210123430009
Kontakt osoba: Zemira Be{irovi}
Telefon: (035) 281-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka radova na rekonstrukciji kolovoza regionalne ceste R469
@ivinice - Me|a{ od staciona`e 7+280 do staciona`e 7+980 km sa
rekonstrukcijom raskrsnice i adekvatnim rje{enjem saobra}ajnog priklju~ka
za Me|unarodni aerodrom Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45222000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
405982,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 kalendarskih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: JU Direkcija regionalnih cesta TK, Albina Herljevi}a 43,
Tuzla
(S1-11159-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1004-1-3-105-3-92/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 14:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD TUZLA
IDB/JIB: 4209382690002
Kontakt osoba: Ernad Halilovi}, Milenko Perki}
Telefon: (035) 307-360
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja ceste u Gornjoj Tuzli pored regulisanog korita rijeke Jale
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
definisano td
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Grad Tuzla, Slu`ba za komunalne poslove, izgradnju i
poslove mjesnih zajednica, ul.ZAVNOBIH-a 11, 75000 Tuzla
(S1-11121-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1067-1-1-230-3-59/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 13:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200671280001
Kontakt osoba: Ersudina Osmanagic,mag.oec.
Telefon: (033) 567-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka reagensa za back up aparat Architect I 1000 SR za skrining
dobrovoljnih davatelja krvi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33696200-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
68376,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
dO 12/dvanaest mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Broj 63 - Strana 17

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: ^ekalu{a 86,SARAJEVO/Sala konzilija I sprat
(S1-11277-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1068-1-3-30-3-11/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 12:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA DOBOJ ISTOK
IDB/JIB: 4209421340006
Kontakt osoba: Admir [i{i}
Telefon: (035) 720-028
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Regulacija potok "Babi}ka rijeka" MZ Klokotnica op}ina Doboj Istok
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45246000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
320000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Op}ina Doboj Istok Klokotnica 74207 b.b. zgrada op}ine
sala op}inskog vije}a
(S1-11260-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1081-1-1-117-3-94/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 12:49
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE
IDB/JIB: 4401354720000
Kontakt osoba: Toma{ Brwo{
Telefon: (059) 279-801
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabvka novih teretnih i radnih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34144750-0
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.

Broj 63 - Strana 18

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 13.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda

Datum i vrijeme: 13.9.2016. 13:00:00


Adresa i mjesto: Upravna zgrada, sala za sastanke.

(S1-11275-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1095-1-1-163-3-56/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 15:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE
IDB/JIB: 4200332400006
Kontakt osoba: Adnan Hrapovi}
Telefon: (033) 779-450
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora


Nabavka motornih vozile za potrebe Federalne uprave civilne za{tite
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

5.10.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:30:00


Adresa i mjesto: Vitomira Luki}a broj 10.Stup, Ilid`a, Sarajevo
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Federal administration of civil protection
UIN: 4200332400006
Contact person: Sulejman Aljovi}
Telephone: (033) 779-450
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Acquisition of motor vehicles
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
34000000-7
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

5.10.2016.

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time: 5.10.2016. 12:00:00


Address and place: Vitomira Lukica 10, Stup, Ilidza, Sarajevo
(S1-11288-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1101-1-3-81-3-118/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 22.8.2016. u 13:36
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [GD "HERCEGBOSANSKE [UME" D.O.O. KUPRES
IDB/JIB: 4281038670003
Kontakt osoba: Jakov [ari}
Telefon: (034) 274-801
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Podne i zidne obloge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Adaptacija potkrovlja upravne zgrade {umarije Bosansko Grahovo.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
81588,84

Petak, 26. 8. 2016.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja


60 kalendarskih dana od uvo|enja u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: [GD "HERCEGBOSANSKE [UME" d.o.o. Kupres,
Splitska bb.
(S1-11240-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1110-1-1-60-3-62/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 11:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA,
EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Motorna vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Banja Luka, Petra Ko~i}a 61.
(S1-11172-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1110-1-1-63-3-64/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 12:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA,
EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Toneri
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30125100-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
58888,89
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Banja Luka, Petra Ko~i}a 61.
(S1-11323-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1125-1-1-179-3-52/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 10:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA OP]A BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH
NAKA["
IDB/JIB: 4200288400001
Kontakt osoba: Amira Petrovi} BA op}eg prava
Telefon: (033) 285-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Medicinska oprema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38636100-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
135000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
dato u TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Javna ustanova Op}a bolnica "Prim. dr. Abdulah Naka{",
S. S. Kranj~evi}a broj 12, Sarajevo, Hirur{ka sala, I sprat nebodera
(stacionar)
(S1-11134-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-1-507-3-276/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.8.2016. u 14:57
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BiH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i sadnja sadnica za popunjavanje postoje}ih i formiranje novih
drvoreda u Br~ko distriktu BiH za 2016. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03451100-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8370,46
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 63 - Strana 19

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
13.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: Zgrada Vlade Br~ko distrikta BiH, sala broj 59.
(S1-11101-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1157-1-1-506-3-277/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 8:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BiH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Aida [erifovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka tonera za potrebe Policije Br~ko distrikta BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30100000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
38000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: sala 59, II sprat, zgrada Vlade Br~ko distrikt BiH, Bulevar
mira 1, Br~ko
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Government of Br~ko District of B&H
UIN: 4600082130006
Contact person: Aida [erifovi}
Telephone: (049) 212-708
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement of toners for the Police of Brcko District of B&H.
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
30100000-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
28.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 5.10.2016. 12:00:00
Address and place: As in Annex A
(S1-11137-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1157-1-1-509-3-278/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 12:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BiH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Aida [erifovi}
Telefon: (049) 212-708

Broj 63 - Strana 20

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Oprema za mikrobiologiju za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za
javno zdravstvo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: sala 59, II sprat, zgrada Vlade Br~ko distrikt BiH, Bulevar
mira 1, Br~ko
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Government of Brcko district BiH
UIN: 4600082130006
Contact person: Aida [erifovi}
Telephone: (049) 212-708
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Equipment for microbiology for the Department of Health, Division for
Public Health
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
33000000-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
28.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 6.10.2016. 12:00:00
Address and place: As in Annex A
(S1-11187-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-3-522-3-280/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 8:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BiH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Zoran [ibalija
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak
gradwe
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avawe zgrade veterinarske stanice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
6837,61
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
2016
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 26. 8. 2016.

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 21.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Zgrada Vlade Br~ko distrikta, sala 59, 2. sprat.
(S1-11306-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-3-523-3-282/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 9:39
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BiH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Zoran [ibalija
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova za uvo|ewe grijawa na elektri~nu energiju u ambulantu
MZ Ulice za potrebe Odjeqewa za zdravstvo i ostale usluge.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45331100-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10213,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
2016
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Zgrada Vlade Br~ko distrikta, sala 59, 2. sprat.
(S1-11314-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-199-3-426/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.8.2016. u 7:42
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Popovi} Zoran
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G "Bawa Luka" Bawa Luka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku dokumentaciju

3.9.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 5.9.2016. 08:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda

Datum i vrijeme: 5.9.2016. 09:00:00


Adresa i mjesto: [G Bawa Luka, Ive Andri}a 6, 78000 Bawa Luka
(S1-11115-16)

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-200-3-434/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 11:39
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Igor Andri},dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Vrbawa Kotor Varo{
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
84383,59
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu usluga
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G Vrbawa Kotor Varo{, Cara Du{ana 48, 78220
Kotor Varo{
(S1-11331-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-3-201-3-435/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 11:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Igor Andri},dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na odr`avawu {umskih kamionskih puteva u [G Vrbawa Kotor
Varo{
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
71500,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: [G Vrbawa Kotor Varo{, Cara Du{ana 48, 78220
Kotor Varo{
(S1-11334-16)

Broj 63 - Strana 21

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-202-3-436/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 8:54
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Nedeqko Ili}, dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Gradi{ka Gradi{ka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77200000-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
5725,39
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu usluga
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G Gradi{ka,Vojvode Mi{i}a 10 78400 Gradi{ka
(S1-11351-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1177-1-2-92-3-67/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 14:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP"SARAJEVO-[UME"D.O.O.
IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Maslan Ismet, dipl.ing.{um.
Telefon: (033) 219-173
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge rekonstrukcije poslovne zgrade [.U. Srednje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71315000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od dana zaklju~enja do 31.12.2016. godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mar{ala Tita 7/II, 71000 Sarajevo, Direkcija Preduze}a
(S1-11157-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1177-1-1-93-3-68/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 14:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP "SARAJEVO-[UME" D.O.O.

Broj 63 - Strana 22

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Maslan Ismet, dipl.ing.{um.
Telefon: (033) 219-173
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kombi - putar (polovan)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34137000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
72000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od dana zaklju~enja do 31.12.2016. godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mar{ala Tita 7/II, 71000 Sarajevo, Direkcija Preduze}a
(S1-11158-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1179-1-1-204-3-99/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 13:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP KOMUNALNO BR^KO DOO
IDB/JIB: 4600244130005
Kontakt osoba: Zaim Kurtovi}
Telefon: (049) 216-349
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
100000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka pneumatika i usluga popravke pneumatika
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 12:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Tina Ujevi}a 66 , Br~ko
(S1-11230-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1180-1-2-100-3-128/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 8:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Sanela Jungi}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki

Petak, 26. 8. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
24000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga popravke i odr`avanja centralnog grijanja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50720000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ulica Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Sala za otvaranje
tendera
(S1-11234-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1216-1-1-11-3-13/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 12:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMUNALAC" A.D.
IDB/JIB: 4401147930002
Kontakt osoba: Goran Baji}
Telefon: (051) 530-195
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka hidrauli~ne prese - balirke za recikla`ni otpad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42636100-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
2 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mire Cikote 4, Lakta{i
(S1-11097-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1236-1-1-13-3-14/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 15:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA/
PROMETA BIH
IDB/JIB: 4200862970008
Kontakt osoba: Davor Bilos
Telefon: (033) 707-624
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka slu`benih automobila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Trg Bosne i Hercegovine 3. kancelarija 404/IV, 71000
Sarajevo
(S1-11283-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1241-1-3-64-3-37/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.7.2016. u 14:52
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Branislavka Vejnovi}
Telefon: (052) 751-540
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zavr{ni radovi na gra|evinskim objektima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 16.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Op{tina Novi Grad, Petra Ko~i}a br. 2, Novi Grad,
sala broj 5
(S1-11118-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1250-1-2-62-3-34/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 14:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA PRU@ANJE USLUGA U ZRA^NOJ PLOVIDBI
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4227685650001
Kontakt osoba: Za tehni~ka pitanja: Emir Plo~o, Mladen Draganovi}; za
pravna pitanja: Adisa D`elilovi}, Selma Mujki}
Telefon: (036) 281-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga odr`avanja opreme operativne mre`e BIHAN
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32400000-7
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
dato u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 63 - Strana 23

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Ortije{ bb, 88000 Mostar (sjedi{te Agencije)
(S1-11221-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1255-1-2-541-3-152/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 13:52
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Marko Pani}
Telefon: (051) 342-806
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-6925-11/16 od 31.05.2016. godine radi anga`ovanja
vanjskog saradnika za primjenu kotla-parni kotao tip "OPTIMAL 600"
fabri~ki broj 070 u svrhu dobijanja upotrebne dozvole od strane
Republi~kog termo-energetskog inspektora za potrebe Univerzitetskog
klini~kog centra Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98390000-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
35000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Slu`ba za javne nabavke i istra`ivanje tr`i{ta
Univerzitetskog klini~kog centra Republike Srpske
(S1-11236-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1263-1-3-49-3-26/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 19.8.2016. u 10:46
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA GRUDE
IDB/JIB: 4272083040003
Kontakt osoba: Josip Tomi}
Telefon: (039) 660-911
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava radova izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mre`e na podru~ju
op}ine Grude
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 63 - Strana 24

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
30.8.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Prostorije op}ine Grude, Fra Gabre Grubi{i}a 4 88340
Grude
(S1-11135-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-1-545-3-266/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 14:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
531940,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 77/16 Nabavka HTZ opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada- sala
br. 3
(S1-11279-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-2-547-3-267/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 9:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
76000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 26/16/P Nabavka usluga tehni~kih pregleda vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71631200-2
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Petak, 26. 8. 2016.

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada, sala
broj 3
(S1-11280-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-1-548-3-268/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 9:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
934230,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 65/16 Nabavka ulja, maziva i permanta za RJ Rudnik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09211100-2
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik,Upravna zgrada, sala
broj 3
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Joint venture ,,Public Electric Company of the Republic of Srpska",
Dependent Company "Mine and Thermal-power plant Ugljevik"
Shareholding board Ugljevik
UIN: 4400449490005
Contact person: Department for public procurement
Telephone: (055) 771-519
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
T 65/16 Procurement of oil, lubricants and cooling liquid
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
09211100-2
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
2.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 12.10.2016. 11:00:00
Address and place: Dependent Company "Mine and Thermal-power plant
Ugljevik" Shareholding board Ugljevik
(S1-11281-16)

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-1-549-3-269/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 12:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
18 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
250600,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 54/16/P1 Nabavka potro{nog materijala i sredstava za odr`avanje higijene
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39830000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada, sala
broj 3
(S1-11282-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-2-550-3-270/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 13:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
200000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 71/16 Nabavka usluga remonta pojedinih komponenti na hidrauli~nim
sistemima rudarske mehanizacije za RJ Rudnik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Broj 63 - Strana 25

Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:00:00


Adresa i mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada, sala
broj 03
(S1-11303-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-1-551-3-271/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 14:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
T 76/16 Nabavka hidratnog kre~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24213000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
143000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada, sala
broj 03
(S1-11304-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-2-552-3-272/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 8:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
80000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 73/16 Servisiranje niskonaponskih elektro motora, potapaju}ih pumpi,
ru~nog elektri~nog alata i transformatora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 10:00:00

Broj 63 - Strana 26

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 20.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada, sala
broj 03
(S1-11305-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1321-1-2-6-3-2/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 12:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DR@AVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I
NUKLEARNU SIGURNOST
IDB/JIB: 4201357350000
Kontakt osoba: MAIDA ISOVI]
Telefon: (033) 726-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
OTVORENI ZAHTJEV ZA NABAVKU USLUGA MONITORINGA
RADIOAKTIVNOSTI @IVOTNE SREDINE ZA 2016. GODINU
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 15:00:00
Adresa i mjesto: HAMDIJE ^EMERLI]A BR 2, 71 000 SARAJEVO
(S1-11095-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-1-71-3-122/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 9:51
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: Zorica Stevanovi}
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka opreme za laboratorije" za potrebe Tehnolo{kog fakulteta
Zvornik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
2735,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Ugovor traje od dana potpisivawa ugovora pa do isporuke robe
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Tehnolo{ki fakultet Zvornik, Karakaj bb, 75 400
Zvornik
(S1-11258-16)

Petak, 26. 8. 2016.

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-1-72-3-123/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 10:23
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: Zorica Stevanovi}
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka rashladne opreme za laboratorije" za potrebe Tehnolo{kog
fakulteta Zvornik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1111,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Ugovor traje od dana potpisivawa pa do isporuke robe
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: -Tehnolo{ki fakultet Zvornik, Karakaj bb, 75 400
Zvornik
(S1-11259-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1328-1-3-29-3-34/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 14:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OP]INE KAKANJ
IDB/JIB: 4218520070001
Kontakt osoba: elma Dervovic
Telefon: (032) 552-012
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na pove}anju energetske efikasnosti mjesnog doma Haljini}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45200000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
49340,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 kalendarskih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za planiranje i izgradnju op}ine Kakanj, ulica
Branilaca b.b. 72 240 Kakanj
(S1-11350-16)

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1349-1-1-97-3-35/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.8.2016. u 12:50
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ZAVOD ZA UDZBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA A.D.
IDB/JIB: 4400540060005
Kontakt osoba: Sawa Topalovi}
Telefon: (057) 340-084
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
220000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka robe - Kancelarijski materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 7.9.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Nikole Tesle 58 71123 Isto~no sarajevo
(S1-11090-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1353-1-3-86-3-41/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 9:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VOGO[]A
IDB/JIB: 4200329360001
Kontakt osoba: Ismet Kora}
Telefon: (033) 586-413
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak za nabavku-za izvo|enje radova na zimskom odr`avanju
lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na podru~ju Op}ine Vogo{}a, u
sezoni 2016/2017. godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233141-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
150000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok izvo|enja 120 dana po potpisivanju ugovora sa najpovoljnijim
ponu|a~em
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Zgrada Op}ine Vogo{}a, mala sala, III sprat
(S1-11321-16)

Broj 63 - Strana 27

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1370-1-2-531-3-89/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 14:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: Sanja Romi}-Bajramovi}
Telefon: (033) 278-234
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
596000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge iznajmljivanja MS licenci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72261000-2
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mehmeda Spahe 3, 71000 Sarajevo
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Central bank of Bosnia and Herzegovina
UIN: 4200693920055
Contact person: Almira Mujacic
Telephone: (033) 278-234
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Computer and related services
II 1.a. Title of the object of the contract
purchase of software licenses through Microsoft Volume Licensing programs
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
72261000-2
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
28.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 29.9.2016. 12:00:00
Address and place: Mar{ala Tita 25, 71000 Sarajevo
(S1-11151-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1373-1-1-162-3-81/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 13:15
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci rezervnih dijelova za kompresor WBO za
lokomotivu serije 661-.

Broj 63 - Strana 28

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


42124330-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
350000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Rok trajawa ugovora: sukcesivno u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma
obostranog zakqu~ewa Ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku dokumentaciju

13.9.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum i vrijeme: 14.9.2016. 08:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda

Datum i vrijeme: 14.9.2016. 09:00:00


Adresa i mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000
Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
(S1-11209-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1373-1-1-164-3-83/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 9:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: }ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci za{titne odje}e i sredstava za za{titu
radnika.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18100000-0
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
400000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Rok trajawa ugovora: sukcesivno u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma
obostranog zakqu~ewa Ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000
Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
(S1-11247-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1373-1-1-163-3-86/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 9:00
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci slu`bene odje}e za izvr{no osobqe.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18222000-1

Petak, 26. 8. 2016.

II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM


200000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Rok trajawa ugovora: sukcesivno u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma
obostranog zakqu~ewa Ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 16.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000
Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
(S1-11379-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1390-1-3-32-3-20/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.8.2016. u 13:24
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA PALE
IDB/JIB: 4400583620004
Kontakt osoba: SR\AN ^EGAR
Telefon: (057) 226-592
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
IZGRADWA I ASFALTIRAWE PUTEVA NA PODRU^JU OP[TINE PALE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50384,61
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
20 DANA OD DANA UVO\EWA IZVO\A^A U POSAO
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: OP[TINA PALE, ROMANIJSKA 15. PALE
(S1-11094-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-1-214-3-275/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 15:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Adnan Osmovi}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za pumpna postrojenja bloka 4, 5 i 6
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42124290-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
197000,00

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja


Prema tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-11140-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1426-1-3-153-3-83/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 11:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRODU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: DENIS DEMIROVI]
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija zgrade slu`be za priklju~enje Tuzla, Podru`nica "Elektrodistribucija" Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
55000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Trajanje ugovora 6 mjeseci (rok za zavr{etak 2 mjeseca)
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Rudarska 38, 75000 Tuzla, sala za timski rad, I sprat
(S1-11369-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1429-1-3-233-3-76/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 9:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRODU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
9600,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Vodoinstalaterski radovi na odr`avanju poslovnih objekata za podru~je
ZDK i SBK Podru`nice "Elektrodistribucija" Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45332000-3

Broj 63 - Strana 29

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Prostorije ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica, S.bega Ba{agi}a br. 6,
Zenica
(S1-11099-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1429-1-2-234-3-77/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 10:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
29500,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge odr`avanja telekomunikacione opreme za potrebe Podru`nice
"Elektrodistribucija" Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50330000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Prostorije ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica, S.bega Ba{agi}a br. 6,
Zenica
(S1-11124-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1429-1-2-238-3-81/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 16:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
7300,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servisiranje i popravka vozila iz programa VW Golf, Caddy, Nissan Terano
(podru~je ZDK) za potrebe Podru`nice "Elektrodistribucija" Zenica

Broj 63 - Strana 30

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


50112000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Prostorije ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica, S.bega Ba{agi}a br. 6,
Zenica
(S1-11132-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1432-1-3-108-3-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 12:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRODU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA MOSTAR
IDB/JIB: 4200225151133
Kontakt osoba: Jasmina Tucovi}
Telefon: (036) 502-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
1300000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Radovi na odr`avanju, izradi priklju~aka i investicijama na EEO na
podru~ju ED Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Adema Bu}a 34, Mostar
(S1-11286-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
7563-1-1-10-3-4/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.8.2016. u 14:38
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Dom zdravlja "Sveti Pantelmejon"
IDB/JIB: 4401121380004
Kontakt osoba: Mirjana Glamo;ak
Telefon: (051) 784-501
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kardiolo{ki multifunkcionalni vi{enamjenski ultrazvu~ni sistem
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33112000-8
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
59829,06
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
do isteka garantnog perioda

Petak, 26. 8. 2016.

ODJEQAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 31.8.2016. 14:30:00
Adresa i mjesto: JU Dom zdravlja "Sveti Pantelejmon", Jovana Ra{kovi}a
bb, Kotor Varo{, zgrada uprave
(S1-11372-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
8117-1-1-2-3-2/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 11:18
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "SLOBODNA ZONA" D.O.O. [AMAC
IDB/JIB: 4400489010006
Kontakt osoba: @ivan Koji}
Telefon: (054) 612-504
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka vozila za opremawe komunalnog preduze}a, JP "SLOBODNA
ZONA" d.o.o. [amac"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 6.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Put srpskih dobrovoqaca bb, 76230 [amac Prostorije
sjedi{ta JP "SLOBODNA ZONA" d.o.o. [amac (sala za sastanke)
(S1-11242-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
22-1-3-46-5-60/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.8.2016. u 9:35
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD PRIJEDOR
IDB/JIB: 4400711050003
Kontakt osoba: Dragan Bursa}
Telefon: (052) 245-110
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na rekonstrukciji ul. Vuka Karaxi}a na podru~ju Grada
Prijedor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45454000-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11193-16)

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


38-1-1-93-5-43/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 14:47
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE VLADE REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4402752740009
Kontakt osoba: Olivera Dodik
Telefon: (051) 338-324
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka ekstra lakog lo` uqa za grijawe Poslovnog objekta Vlade
Republike Srpske i Narodne skup{tine Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09135100-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-11316-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
62-1-1-8-5-16/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 13:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MEDICINSKI FAKULTET U SARAJEVU
IDB/JIB: 4200109670000
Kontakt osoba: Remzija Pehlivanovi}
Telefon: (033) 443-874
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o
zakupu s opcijom kupovine)
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka/kupovina antitijela koja su registrobana kao medicinska sredstva
kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva i nabavka /kupovina
antitijela koja nisu registrovana kao medicinska sredstva kod Agencije za
lijekove i medicinska sredstva BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11211-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
83-1-1-207-5-82/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 13:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD"
DOO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200316890001
Kontakt osoba: Ilvana Veli}
Telefon: (033) 658-038
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za MAN 26.320 (Industrijski
remontovan mjenja~)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34900000-6

Broj 63 - Strana 31

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11270-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
83-1-1-206-5-83/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 13:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD"
DOO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200316890001
Kontakt osoba: Ilvana Veli}
Telefon: (033) 658-038
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma


Ugovor o odabiru najpovoljnijeg ponu|a~a za zamjenu velikog le`aja na
nadogradnji sme}ara tip ROTO PRESS
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34900000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

(S1-11271-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
87-1-3-96-5-82/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.8.2016. u 8:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB: 4400379180003
Kontakt osoba: Sonja Grgi}
Telefon: (055) 415-111
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo


II 2. Podjela na lotove

Ne
II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora


Rekonstrukcija, teku}e odr`avanje i sanacija postoje}eg objekta Doma
zdravlja Bijeljina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45215100-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11114-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
106-1-1-303-5-48/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 10:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TA BOLNICA "SVETI VRA^EVI" BIJELJINA
IDB/JIB: 4400425470003
Kontakt osoba: Jelen Leji}
Telefon: (055) 202-642
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
6
II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora


Implantacioni materija za potrebe odsjeka za ortopediju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0

Broj 63 - Strana 32

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Petak, 26. 8. 2016.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

(S1-11117-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
113-1-2-32-5-64/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 11:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200351290009
Kontakt osoba: Ergin Osmi}
Telefon: (033) 408-056
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ra~unovodstvene usluge, revizorske i knjigovodstvene usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Revizija RTV takse
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79212000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11268-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
140-1-3-152-5-44/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.8.2016. u 7:27
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA DERVENTA
IDB/JIB: 4400164060007
Kontakt osoba: Mile Strini}
Telefon: (053) 315-106
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukicija ulica i lokalnih puteva - 2. faza realizacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11126-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
238-1-1-335-5-106/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 13:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP BH PO[TA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200682210005
Kontakt osoba: Zlatko Lazovi}; 033 252 868; zlatko.lazovic@posta.ba
Telefon: (033) 252-661
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka servera, router-a i ethernet switch-eva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30200000-1

(S1-11093-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
245-1-3-2-5-14/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 8:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA RUDO
IDB/JIB: 4401463690005
Kontakt osoba: Branko Kastratovi}
Telefon: (058) 711-164
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instalirawe elektri~nih instalacija
i prikqu~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Elektrifikacija stambenih jedinica raseqenih osoba i povratnika u
op{tini Rudo, naseqe Ravno Setihovo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45231400-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11309-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-1-1-481-5-127/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 10:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Automatske barijere za kontrolu prolaza putnika
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44221310-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11133-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-1-1-566-5-131/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 8:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Detektor te~nih eksploziva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38546000-4

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11231-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-1-1-689-5-132/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 14:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Dejan Kadri}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
OPREMA ZA VATRODOJAVNI SISTEM I SISTEM ZA AKTIVNO
GA[ENJE PO^ETNOG PO@ARA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31625100-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11345-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-1-1-700-5-133/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 14:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Dejan Kadri}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
DEMONTA@A POSTOJE]IH KLIZNIH VRATA, NABAVKA I
MONTA@A ROLO VRATA OBJEKTA VATROGASNE BRIGADE NA
ME\UNARODNOM AERODROMU SARAJEVO
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44221240-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11346-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-1-1-571-5-134/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 11:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vozila za odle|ivanje zrakoplova

Broj 63 - Strana 33

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


34960000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11382-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
247-1-1-83-5-149/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 12:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi} dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
39/16- le`ajevi i semerinzi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44440000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11091-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
247-1-1-57-5-154/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 12:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
16/16 - Vodovodne armature za mre`e
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44160000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11217-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
247-1-1-77-5-155/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 10:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
35/16 - Rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvo|a~ VOGEL
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42122130-0

Broj 63 - Strana 34

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11243-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
253-1-1-25-5-14/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 16:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200950590002
Kontakt osoba: Sr|an Vukovi}
Telefon: (033) 281-268
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ra~unarske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11213-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
253-4-2-40-5-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 16:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200950590002
Kontakt osoba: Sr|an Vukovi}
Telefon: (033) 281-268
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje OWIS informacionog sistema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50324100-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11214-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
260-1-3-135-5-157/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 15:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Gordana Kvasina, dipl.ing.gra|. tel 033 563 467, fax 033
250387 e mail kgordana@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 26. 8. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugradnja automatskih brojila prometa na magistralnim cestama, sa
nabavkom brojila i prate}e opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233124-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11312-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
273-1-1-83-5-147/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 12:15
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Cviji}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka hidrofilne gaze
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-11330-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
320-1-2-164-5-183/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.8.2016. u 13:42
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: @eljka Mora~a
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada izmjene dijela Regulacionog plana Paprikovac - Petri}evac"zona B"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71000000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11119-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
320-1-2-163-5-184/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.8.2016. u 14:45
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada izmjene dijela Regulacionog plana "Jug 1"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71000000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11106-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
320-1-3-190-5-189/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 14:45
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa parkinga i pje{a~ke staze u Srpskoj ulici
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11219-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
329-1-1-44-5-31/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 19.8.2016. u 12:06
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: SVEU^ILI[NA KLINI^KA BOLNICA MOSTAR
IDB/JIB: 4227224680006
Kontakt osoba: ANITA PRSKALO
Telefon: (036) 336-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Reagensi za HLA tipizaciju za potrebe Transfuzijskog centra SKB Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11146-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
329-1-1-18-5-32/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 19.8.2016. u 12:33
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: SVEU^ILI[NA KLINI^KA BOLNICA MOSTAR
IDB/JIB: 4227224680006
Kontakt osoba: ANITA PRSKALO
Telefon: (036) 336-500

Broj 63 - Strana 35

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sredstva za odr`avanje higijene
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
39830000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11147-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
329-1-1-51-5-34/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 24.8.2016. u 9:22
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: SVEU^ILI[NA KLINI^KA BOLNICA MOSTAR
IDB/JIB: 4227224680006
Kontakt osoba: Karolina Brekalo,dipl.iur.
Telefon: (036) 336-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava june}eg mesa (milaneza) za godi{nje, sukcesivne potrebe
Sveu~ili{ne klini~ke bolnice Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
15110000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11315-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
334-1-2-1-5-4/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 7:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
OSNOVNA [KOLA "OMER MU[I]" BRE@ANI - KAKANJ
IDB/JIB: 4218214030004
Kontakt osoba: Envera Velispahi}
Telefon: (032) 777-058
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga prijevoza u~enika JU O[ "OMER MU[I]" Bre`ani Kakanj u {kolskoj 2016. - 2017.godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11356-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
348-1-2-66-5-97/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 8:44
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA REPUBLIKE
SRPSKE

Broj 63 - Strana 36

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IDB/JIB: 4401630930005
Kontakt osoba: Jasna Kova~evi}
Telefon: (051) 334-365
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga odr`avawa ure|aja za produkciju dokumenata i
iznajmqivawe ure|aja sa odr`avawem po principu print kopije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11373-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
356-1-3-25-5-30/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 5.8.2016. u 11:09
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA LIVNO
IDB/JIB: 4281070720004
Kontakt osoba: Anto Knez, telefon: 034/206-223
Telefon: (034) 206-238
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji pje{a~kog mosta preko rijeke Bistrice u
Livnu.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45221113-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11319-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
357-1-2-1-5-2/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 8:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OSNOVNA [KOLA "VARE[" U VARE[U
IDB/JIB: 4218237590007
Kontakt osoba: Sabina Libri}
Telefon: (032) 849-250
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz u~enika Javne ustanove Osnovna {kola"Vare{" u Vare{u u
nastavnoj 2016/2017.g.(I i II polugodi{te)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11308-16)

Petak, 26. 8. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


422-1-3-165-5-136/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 14:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na nu`nim opravkama na zajedni~kim dijelovima zgrada
kolektivnog stanovanja , krovova i fasada
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45211340-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11287-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
488-1-1-23-5-57/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 9:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA ZENI^KODOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4218294630007
Kontakt osoba: Elma Osmanovi}
Telefon: (032) 406-218
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
LOT 1: Nabavka ra~unara i druge ra~unarske opreme; LOT 2: Nabavka
laserskih {tampa~a; LOT 3: Nabavka matri~nih {tampa~a; LOT 4: Nabavka
digitalnih fotoaparata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11310-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
502-1-3-35-5-29/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 9:48
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA MODRI^A
IDB/JIB: 4400188080009
Kontakt osoba: Nada Milojevi}
Telefon: (053) 810-511
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na ~i{}enju i sanaciji rije~nih korita i kanala, radovi na izgradnji
vodnih objekata i nabavka i isporuka gra|evinskog materijala za izgradnju
vodnih objekata u op{tini Modri~a

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11264-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
502-1-2-24-5-30/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 12:17
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA MODRI^A
IDB/JIB: 4400188080009
Kontakt osoba: Nada Milojevi}
Telefon: (053) 810-511
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Redovno godi{nje odr`avanje objekata zajedni~ke komunalne potro{nje
op{tine Modri~a 2016.-2017. godina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11302-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
503-4-1-544-5-55/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 13:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU BOLNICA TRAVNIK
IDB/JIB: 4236012220004
Kontakt osoba: Marina Toroman
Telefon: (030) 519-176
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dio sa ugradnjom u aparat PQS Picker - PHILIPS
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33111400-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11150-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
503-1-1-365-5-56/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 13:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU BOLNICA TRAVNIK
IDB/JIB: 4236012220004
Kontakt osoba: Marina Toroman
Telefon: (030) 519-176
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4

Broj 63 - Strana 37

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Infuzione otopine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11149-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
503-1-1-364-5-57/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 8:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU BOLNICA TRAVNIK
IDB/JIB: 4236012220004
Kontakt osoba: Marina Toroman
Telefon: (030) 519-176
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi koji djeluju na nervni sistem
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11273-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
503-1-1-366-5-59/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 9:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU BOLNICA TRAVNIK
IDB/JIB: 4236012220004
Kontakt osoba: Marina Toroman
Telefon: (030) 519-176
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
8
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanitetski materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11317-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
527-4-1-13-5-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 10:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "ME\UNARODNI AERODROM TUZLA" D.O.O.
IDB/JIB: 4209372030004
Kontakt osoba: Edisa Zuli}
Telefon: (035) 745-610
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 63 - Strana 38

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rabljenog vatrogasnog vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34144210-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11254-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
594-1-3-75-5-47/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 13:25
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA GRADI[KA
IDB/JIB: 4401068470004
Kontakt osoba: Slavko Kalini}
Telefon: (051) 810-353
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na izgradwi vezne saobra}ajnice magistralnog puta
M16 Bawaluka-Gradi{ka I M14.1 Kozarska Dubica-Gradi{ka (II dionica
"^atrwa-Brestov~ina" - III etapa)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233122-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-11361-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
643-1-3-77-5-57/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 13:47
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA TESLI]
IDB/JIB: 4401285900009
Kontakt osoba: Deana Dewiz
Telefon: (053) 411-524
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija vodozahvata i nekategorisanog puta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11358-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
647-1-3-28-5-14/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 13:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209206450003
Kontakt osoba: Ahmetovi} Berisa
Telefon: (035) 228-563

Petak, 26. 8. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na adaptaciji objekta ili objekata JU Slu`be za zapo{ljavanje TKREKONSTRUKCIJA PROSTORA ARHIVE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11341-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
647-1-3-27-5-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 8:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209206450003
Kontakt osoba: Ahmetovic Berisa
Telefon: (035) 228-563
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na adaptaciji i/ili rekonstrukciji objekta Op}inskog biroa Banovi}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11342-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-94-5-98/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 11:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka robe Osteosintetski materijal za astabilizaciju ki~me
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33141770-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11199-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
683-1-2-1-5-2/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 12:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU O[ENVER ^OLAKOVI]
IDB/JIB: 4218004900006
Kontakt osoba: Adis Avdovi}
Telefon: (032) 789-350

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge prijevoza u~enika JU O[Enver ^olakovi} Breza u nastavnoj
2016/2017. (I i II polugodi{te)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11142-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
685-1-1-60-5-67/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 8:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO - ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK UGLJA "GRA^ANICA" D.O.O.
IDB/JIB: 4236108330005
Kontakt osoba: Saudin Bekti}
Telefon: (030) 252-495
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka teretnih motornih vozila sa otvorenim teretnim prostorom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34100000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11233-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
687-1-2-116-5-67/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 12:51
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA PRNJAVOR
IDB/JIB: 4401227610009
Kontakt osoba: Marijana Preradovi}
Telefon: (051) 663-286
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge kreditnog zadu`ewa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66113000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11332-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
704-1-1-144-5-45/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 14:45
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB: 4400044160008

Broj 63 - Strana 39

Kontakt osoba: Branko Mi{i}


Telefon: (053) 241-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
12
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Otvoreni postupak javne nabavke roba - prehrambeni artikli za rad
Servisa za ishranu u JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-11300-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
726-1-3-11-5-19/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 8:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INSKI NA^ELNIK BREZA
IDB/JIB: 4218189250002
Kontakt osoba: Jasmina Do{li}
Telefon: (032) 786-060
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Rekonstrukcija i dogradnja lokalne ceste 016-011, R444-Haldija i odvojka
prema greblju "Lije{}e"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11376-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
730-1-2-17-5-34/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 19.8.2016. u 14:22
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
IDB/JIB: 4200308360001
Kontakt osoba: Jelena [ekara
Telefon: (033) 703-108
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge aviotransporta putnika i tereta, osim prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge posredovanja u prodaji avionskih karata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
63000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11250-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-1-2-155-5-103/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 9:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH

Broj 63 - Strana 40

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vr{enje usluge za razvoj i uvo|enje novog poreskog softvera u poreski
podsistem IS UIO, izrada projektnog dokumenta za modernizaciju glavne
knjige Jedinstvenog ra~una i fizi~ka migracija sistema iz Ministarstva
finansija i trezora BIH u Glavnu kancelariju Uprave za indirektno
oporezivanje BIH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11111-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
756-1-1-106-5-7/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 14:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA POLICIJSKU PODR[KU
IDB/JIB: 4201442540004
Kontakt osoba: Eldin Suba{a
Telefon: (033) 727-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka baterijskih lampi i univerzalnog d`epnog alata (set no`eva)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35200000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11343-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
786-1-1-20-5-54/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 9:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH
LICA - DRIN
IDB/JIB: 4236181330005
Kontakt osoba: Emir Memija
Telefon: (030) 547-200
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
GRA\EVINSKA STOLARIJA (ALUMINIJ)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44221000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11190-16)

Petak, 26. 8. 2016.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA


799-1-1-873-5-267/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 18.8.2016. u 12:51
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ervin Leko
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava elektri~ne energije za potrebe Aluminija d.d. Mostar LOT 1 - 60
MW band LOT 2 - 20 MW band LOT 3 - 45 MW band LOT 4 - 20 MW band
LOT 5 - 10 MW band
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11105-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-873-5-268/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 18.8.2016. u 13:06
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ervin Leko
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava elektri~ne energije za potrebe Aluminija d.d. Mostar LOT 1 - 60
MW band LOT 2 - 20 MW band LOT 3 - 45 MW band LOT 4 - 20 MW band
LOT 5 - 10 MW band
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11104-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-873-5-269/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 18.8.2016. u 13:17
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ervin Leko
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Nabava elektri~ne energije za potrebe Aluminija d.d. Mostar LOT 1 - 60


MW band LOT 2 - 20 MW band LOT 3 - 45 MW band LOT 4 - 20 MW band
LOT 5 - 10 MW band
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11103-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-873-5-270/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 18.8.2016. u 13:26
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ervin Leko
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava elektri~ne energije za potrebe Aluminija d.d. Mostar LOT 1 - 60
MW band LOT 2 - 20 MW band LOT 3 - 45 MW band LOT 4 - 20 MW band
LOT 5 - 10 MW band
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11102-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-873-5-271/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 18.8.2016. u 13:32
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ervin Leko
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava elektri~ne energije za potrebe Aluminija d.d. Mostar LOT 1 - 60
MW band LOT 2 - 20 MW band LOT 3 - 45 MW band LOT 4 - 20 MW band
LOT 5 - 10 MW band
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11110-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-3-880-5-276/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 22.8.2016. u 11:46
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007

Broj 63 - Strana 41

Kontakt osoba: Ivo Marinovi}


Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja i pu{tanje u rad opti~ke mre`e izme|u objekata HE Sliv Vrbas Opti~ki pravac 3
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
32412000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11198-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-2-746-5-277/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 22.8.2016. u 12:12
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Valentina Bevanda
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kapitalni remont agregata broj 1 u HE Jajce II
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45453000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11204-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-3-897-5-279/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 24.8.2016. u 13:01
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Jasna Raspudi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja prostora za smje{taj transformatora HE Jajce II
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45251120-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11338-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
825-1-2-490-5-306/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 9:51
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.

Broj 63 - Strana 42

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Otvoreni postupak br. 90/16- Popravka i servisirawe terenskih,kombi
i teretnih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50112000-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11191-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
877-1-1-125-5-40/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 9:29
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv:
JAVNA
USTANOVA
VETERINARSKI
INSTITUT
REPUBLIKE SRPSKE "DR VASO BUTOZAN" BANJALUKA
IDB/JIB: 4400809290002
Kontakt osoba: Slavi{a Matarugi}
Telefon: (051) 229-210
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Hemikalije 2
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24000000-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-11344-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
920-1-1-5-5-20/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 11:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200662450000
Kontakt osoba: Velid Imamovi}, Elzira Arifhod`i} i Osman Smajlovi}
Telefon: (033) 562-012
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka, transport i isporuka gra|evinskog materijala za pripadnike
bora~ke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44100000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11329-16)

Petak, 26. 8. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


952-1-1-208-5-113/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 11:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA"
D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218116700000
Kontakt osoba: Ahmet Begi}
Telefon: (032) 242-861
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ventilacionih cijevi za potrebe JP EP BiH d.d. sarajevo ZD RMU
Zenica i ZD RMU Abid Loli} Bila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44163100-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11085-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
966-1-3-295-5-59/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.8.2016. u 8:53
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VODOVOD A.D.
IDB/JIB: 4401006950000
Kontakt osoba: Goran Bla`i}
Telefon: (051) 233-010
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak
gradwe
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na zavr{etku gra|evinskih i instalaterskih radova na
poslovnom objektu Op{ta laboratorija u Desnoj Novoseliji u Bawa Luci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45400000-1
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11165-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
967-1-2-418-5-114/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 13:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB: 4218055050007
Kontakt osoba: Edin Kasper
Telefon: (032) 552-530
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge istrage i osiguranja, osim usluga oklopnih vozila
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Anga`ovanje za{titarske agencije za obavljanje poslova fizi~ke za{tite
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79713000-5

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11167-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
986-1-2-200-5-270/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 8:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Ahmet Begi}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Istra`iva~ke i razvojne usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
usluge izrade Elaborata "Analiza trenutnog stanja povr{inskih kopova u
odnosu na usvojena i odobrena projektna rje{enja za ZD RU Kreka i ZD
RMU Kakanj"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71241000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11256-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
986-1-1-247-5-272/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 10:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Nidzara Ziga
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka osigura~a, postolja osigura~a i limitatora za potrebe distributivnih
preduze}a JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo - LOT 40
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31211300-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11328-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
997-4-3-41-5-42/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 8:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova "Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona"
IDB/JIB: 4210123430009
Kontakt osoba: Zemira Be{irovi}
Telefon: (035) 281-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 63 - Strana 43

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka radova - dodatnih radova na rekonstrukciji regionalne ceste
R-469 @ivinice- Kalesija (Me|a{) st. 3+000 do st. 3+900 (pru`ni prelaz)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45222000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11120-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1002-1-1-248-5-274/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 23.8.2016. u 8:03
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" / [UMSKO GOSPODARSKO DRU[TVO "[UME SREDI[NJE
BOSNE" / [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" D.O.O. DONJI VAKUF
IDB/JIB: 4236311640001
Kontakt osoba: Lejla Muji}-Hod`i}
Telefon: (030) 270-735
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava i ugradnja stolarije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
44221000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11251-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1023-1-2-168-5-25/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 14:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO
OSIGURANJE
IDB/JIB: 4227137790008
Kontakt osoba: Ivana Buhovac; Angelina Babi}
Telefon: (033) 723-116
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kreditnih sredstava za potrebe Federalnog zavoda za
mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66151000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11163-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1036-1-1-54-5-38/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 7:06
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA STUDENTSKI CENTAR PALE
IDB/JIB: 4400594310007
Kontakt osoba: Igor Markovi}
Telefon: (057) 223-891

Broj 63 - Strana 44

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka hqeba i peciva za potrebe J.U. Studentski centar Pale
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11367-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1046-1-1-1-5-2/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 10:35
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "TOPLANE-INS" A.D.
IDB/JIB: 4400536460007
Kontakt osoba: Tawa Palangeti}
Telefon: (057) 340-610
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka mazuta sredwe "S" (do 1% sumpora)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09100000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-11245-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1050-1-1-97-5-38/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 14:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E @ELJEZNICE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200450270001
Kontakt osoba: Mahir Demir
Telefon: (033) 657-313
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ko~na oprema za vu~na i vu~ena vozila, tip "Oerlikon" i pneumatska
instalacija
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34322000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11169-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1050-1-1-124-5-39/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 8:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E @ELJEZNICE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200450270001
Kontakt osoba: Alen D`ano, dipl.ecc
Telefon: (033) 657-313

Petak, 26. 8. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
BOJE, LAKOVI, PRATE]I MATERIJALI, POMO]NI PRIBOR I
ALATI ZA ANTIKOROZIVNU ZA[TITU (AKZ)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24000000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11127-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1081-1-1-91-5-92/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 7:53
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE
IDB/JIB: 4401354720000
Kontakt osoba: Toma{ Brwo{
Telefon: (059) 279-801
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka mjerno prikqu~nih ormara za izmje{tawe mjernih mjesta i
ku}ne prikqu~ke
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31213000-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11195-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1081-1-1-74-5-93/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 7:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE
IDB/JIB: 4401354720000
Kontakt osoba: Toma{ Brwo{
Telefon: (059) 279-801
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka rezervnih dijelova za putni~ka i teretna vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-11201-16)

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


1086-1-2-72-5-64/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.8.2016. u 12:33
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE"
IDB/JIB: 4403534960001
Kontakt osoba: Ozren \uri}
Telefon: (055) 201-784
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada Glavnog projekta navodwavawa poqoprivrednih povr{ina u
Trebiwskom poqu sa pumpne stanice Geqev most
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71242000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11086-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1086-1-1-65-5-66/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.8.2016. u 15:07
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE"
IDB/JIB: 4403534960001
Kontakt osoba: Sini{a Mirkovi}
Telefon: (055) 201-784
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka goriva za potrebe Javne ustanove"Vode Ssrpske"
Bijeqina-ponovqeni postupak
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09100000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11108-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1086-1-2-76-5-67/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.8.2016. u 14:36
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE"
IDB/JIB: 4403534960001
Kontakt osoba: Ozren \uri}
Telefon: (055) 201-784
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada Studije "Analiza stawa i prijedlog mjera za sanaciju brane,
uspostavqawe sistema monitoringa i upravqawe branom i akumulacijom
Drenova"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71320000-7

ODJEQAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 63 - Strana 45

(S1-11156-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1086-1-3-69-5-68/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 12:17
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE"
IDB/JIB: 4403534960001
Kontakt osoba: Branko ^oli}
Telefon: (055) 201-784
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Regulacija dijela vodotoka rijeke Vrbe na ^emernu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45246000-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11333-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1086-1-3-58-5-69/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 12:31
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE"
IDB/JIB: 4403534960001
Kontakt osoba: Branko ^oli}
Telefon: (055) 201-784
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Teku}e odr`avawe kanala u Trebiwskom, Popovom i Qubinskom poqu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45246410-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11336-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1146-4-3-3-5-4/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 23.8.2016. u 13:04
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: UPRAVA ZA CESTE HERCEGBOSANSKE @UPANIJE
IDB/JIB: 4281208850001
Kontakt osoba: Ivan Maduni}
Telefon: (034) 206-197
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija upanijske ceste R419a, dionica Lipa-Blidinje (od P69 do
P237)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233120-6

Broj 63 - Strana 46

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11272-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1157-1-3-776-5-275/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 12:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija odjeljenja anestezije, intezivne njege i operacionog bloka
Op}e bolnice Br~ko
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45215140-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11089-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-131-5-403/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 3.8.2016. u 7:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Dragan Vidojevi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
7
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Romanija" Sokolac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11206-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-1-93-5-427/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.8.2016. u 14:08
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Tomislav Jovanovi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka za{titne opreme za potrebe Javnog preduze}a

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


18000000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 26. 8. 2016.

(S1-11154-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-164-5-429/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 9:09
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Dragan Vidojevi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Romanija" Sokolac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11182-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-155-5-430/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 9:17
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Novica Vidakovi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma [G"Panos"Vi{egrad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11183-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-153-5-431/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 9:20
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Milan Radovi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Zelengora" Kalinovik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11184-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-152-5-432/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 9:23
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Vlado Mi~i}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Bira~" Vlasenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11185-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-167-5-433/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 9:25
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Tawa Nikoli}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma [G"Bira~" Vlasenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11186-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1177-1-2-71-5-70/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 11:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP "SARAJEVO-[UME" D.O.O.
IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Maslan ismet, dipl.ing.{um.
Telefon: (033) 219-173
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 63 - Strana 47

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge prevoza tampona, frakcije i kamena za rekonstrukciju puteva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11377-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1177-1-1-70-5-71/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 11:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP"SARAJEVO-[UME"D.O.O.
IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Maslan Ismet, dipl.ing.{um.
Telefon: (033) 219-173
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nasipni materijal i kameni agregat
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14212310-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena

(S1-11378-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1180-1-3-44-5-129/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 8:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA


IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Sanela Jungi}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje


II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora


Sanacija objekta po{te 71428 Mokro
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45453100-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena

(S1-11295-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1241-1-1-54-5-50/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 8:06
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Aleksandar Jankovi}
Telefon: (052) 751-540
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka terenskog vatrogasnog vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34144210-3

Broj 63 - Strana 48

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJEQAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 26. 8. 2016.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11362-16)

(S1-11265-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


1241-1-1-55-5-51/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 8:11
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Aleksandar Jankovi}
Telefon: (052) 751-540
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka visokotla~nog kompresora za puwewe boca za rowewe
komprimiranim vazduhom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42123400-1
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11363-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


1255-1-1-396-5-150/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 12:28
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Dragana Ninkovi}
Telefon: (051) 342-806
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-6091-1/16 od 13.05.2016. godine za nabavku posteljine za
potrebe Univerzitetskog klini~kog centra Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39518000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11242-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


1241-1-1-56-5-52/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 8:16
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Aleksandar Jankovi}
Telefon: (052) 751-540
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka aparata za za{titu disajnih organa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35111100-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11364-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


1323-1-1-56-5-124/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 10:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: DRAGAN VUKOVI]
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka proizvoda za ~i{}enje i poliranje, pomo}nog pribora i proizvoda
za li~nu njegu" za potrebe Medicinskog fakulteta Fo~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39800000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11374-16)

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA


1252-1-1-16-5-8/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 23.8.2016. u 12:09
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: DRU[TVO ZA JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ PUTNIKA
"MOSTAR BUS" D.O.O.
IDB/JIB: 4227176690002
Kontakt osoba: @ELJKO BEVANDA
Telefon: (036) 580-210
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
kombi-bus
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
34120000-4

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1343-1-1-25-5-23/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 8:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200090470004
Kontakt osoba: Asmir Salihagic
Telefon: (033) 464-663
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nafta i naftni derivati
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11292-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1343-1-1-22-5-26/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 9:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200090470004
Kontakt osoba: Marinko Jozi}
Telefon: (033) 464-663
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Kanelarijski materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11293-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1350-1-1-41-5-32/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.8.2016. u 9:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA
IDB/JIB: 4218074270000
Kontakt osoba: Lejla Grci}-Zuki}; Amra [ahinovi}-[i{i}
Telefon: (032) 248-823
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ultrazvu~nih aparata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11252-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1350-1-1-41-5-33/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 10:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA
IDB/JIB: 4218074270000
Kontakt osoba: Lejla Grci}-Zuki}; Amra [ahinovi}-[i{i}
Telefon: (032) 248-823
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ultrazvu~nih aparata

Broj 63 - Strana 49

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11253-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1373-1-3-106-5-80/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 8:39
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak
gradwe
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o nabavci radova sanacije krova i oluka na robnom magacinu u
stanici Bawa Luka (Sekcija za STD Bawa Luka).
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45213000-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11180-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1373-1-1-94-5-84/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 8:27
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci gumeno-armiranih crijeva za lokomotive,
putni~ke i teretne vagone.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34631000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-11324-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1374-1-3-24-5-36/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 11:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA ZAVIDOVI]I
IDB/JIB: 4218234570005
Kontakt osoba: NED@AD NALI]
Telefon: (032) 878-327
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
ODR@AVANJE LOKALNIH PUTEVA

Broj 63 - Strana 50

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


45233141-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11296-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1374-1-3-48-5-37/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 14:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA ZAVIDOVI]I
IDB/JIB: 4218234570005
Kontakt osoba: NED@AD NALI]
Telefon: (032) 878-327
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
IZGRADNJA ULICE MEHMED PA[E SOKOLOVI]
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11297-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1374-1-3-28-5-38/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 11:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA ZAVIDOVI]I
IDB/JIB: 4218234570005
Kontakt osoba: NED@AD NALI]
Telefon: (032) 878-327
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
ODR@AVANJE NEKATEGORISANIH PUTEVA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233141-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11298-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1374-1-3-31-5-39/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 13:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA ZAVIDOVI]I
IDB/JIB: 4218234570005
Kontakt osoba: NALI] NED@AD
Telefon: (032) 878-327
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
7

Petak, 26. 8. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
SANACIJA KLIZI[TA NA PODRU^JU OP]INE ZAVIDOVI]I U
OKVIRU REALIZACIJE PROJEKTA PROVO\ENJA PREVENTIVNIH MJERA ZA[TITE I SPA[AVANJA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11299-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1387-1-1-246-5-126/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 12:04
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI" AD TREBIWE
IDB/JIB: 4401355020001
Kontakt osoba: Veselin Kruni} dipl. ma{. in`., telefon: 059/278-330,
E-mail: nabavke@het.ba, faks: 059/225-021
Telefon: (059) 260-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gorivo za vozni park i centralno grijawe
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11205-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1393-1-3-6-5-10/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 25.8.2016. u 8:12
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: VODOVOD, DRU[TVO ZA VODOVOD I KANALIZACIJU
D.O.O.
IDB/JIB: 4227094700000
Kontakt osoba: Jadranka Bago
Telefon: (036) 334-900
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
nabava gra|evinskih radova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45231300-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11352-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1405-1-2-177-5-276/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 8:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora


Izrada Studije procjene uticaja na okoli{ za zatvaranje deponije Plane i
Divkovi}i I i II na okolinski prihvatljiv na~in i izrada Plana rehabilitacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71241000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena

(S1-11139-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1405-1-2-142-5-278/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 14:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Jasminka Peranovic
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge


II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora


Kalibracija i verifikacija radnih etalona za du`inu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50433000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena

(S1-11267-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1405-1-2-170-5-281/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 8:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Jasminka Peranovic
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta sanacije i geolo{ko geomehani~kog elaborata o
ispitivanju tla i terena na lokaciji klizi{ta uz prilazni put ka odlagali{tu {ljake
Jezero - TE "Tuzla" u Tuzli.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71242000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11327-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1415-1-1-32-5-45/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 8:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: POREZNA UPRAVA FEDERACIJE SREDI[NJI URED
SARAJEVO

Broj 63 - Strana 51

IDB/JIB: 4200575050089
Kontakt osoba: Senadin Avduki}
Telefon: (033) 289-819
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka informati~ke opreme za potrebe Porezne uprave
Federacije BiH (ra~unari i laptopi)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11141-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
2742-1-2-188-5-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 11:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "TRA" d.o.o-Agencija za razvoj op}ine Te{anj
IDB/JIB: 4218684770004
Kontakt osoba: Senad Leki}
Telefon: (032) 650-608
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluge brendiranja proizvoda odabranih firmi u okviru projekta
COBEAR
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79342000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11138-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
2967-1-2-6-5-4/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 12:07
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [UMSKO GAZDINSTVO "ZELENGORA" KALINOVIK
IDB/JIB: 4400632340420
Kontakt osoba: Dragan @drale
Telefon: (057) 623-453
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11239-16)

Broj 63 - Strana 52

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


5715-1-1-3-5-5/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 14:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog
kantona
IDB/JIB: 4263251610008
Kontakt osoba: Nezira Sadikovi}
Telefon: (037) 316-091
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ud`benika za u~enike prvih razreda devetogodi{njeg osnovnog
obrazovanja sa podru~ja Unsko-sanskog kantona
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11224-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
106-1-1-303-4-47/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 10:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TA BOLNICA "SVETI VRA^EVI" BIJELJINA
IDB/JIB: 4400425470003
Kontakt osoba: Jelen Leji}
Telefon: (055) 202-642
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
7, 8
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Implantacioni materija za potrebe odsjeka za ortopediju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11116-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
247-1-1-96-4-150/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 10:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
53/16 - Dodatni rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvo|a~ KSB 2016
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42122130-0

Petak, 26. 8. 2016.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11128-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
247-1-1-105-4-151/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 10:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
56/16 - Jedno`ilni i vi{e`ilni gumeni kabl za upotrebu u pitkoj vodi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42122130-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11129-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
247-1-1-113-4-152/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 10:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
60/16 - Repromaterijal za remont pumpi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42122130-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11130-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
247-1-1-97-4-153/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 9:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
54/16 - Dodatni rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvo|a~
PLEUGER - 2016
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42122130-0

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11175-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
253-1-1-32-4-13/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.8.2016. u 15:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200950590002
Kontakt osoba: Sr|an Vukovi}
Telefon: (033) 281-268
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja itisona i staza
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11131-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
266-1-1-124-4-71/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 11:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227691540005
Kontakt osoba: Lejla Hod`i}
Telefon: (036) 512-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ure|aja za inspekciju kanalizacionog sistema i prikupljanje
podataka za izradu digitalnog katastra
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38424000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11196-16)
OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE
329-1-1-28-4-33/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 19.8.2016. u 12:47
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: SVEU^ILI[NA KLINI^KA BOLNICA MOSTAR
IDB/JIB: 4227224680006
Kontakt osoba: ANITA PRSKALO
Telefon: (036) 336-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Uredski materijal

Broj 63 - Strana 53

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)


30192000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11148-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
350-1-1-323-4-180/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 14:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Ahmet Begic
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za bager P&H za potrebe ZD RMU \ur|evik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11348-16)
OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE
492-1-1-21-4-14/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 9.8.2016. u 8:47
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNO PODUZE]E KOMUNALNO D.O.O. @EP^E
IDB/JIB: 4218213900005
Kontakt osoba: Ivica Kujadin
Telefon: (032) 880-127
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava i isporuka uglja lignita za grijanje u gradu @ep~u za grejnu sezonu
2016/2017.godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09112100-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11164-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
503-1-1-364-4-58/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 8:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU BOLNICA TRAVNIK
IDB/JIB: 4236012220004
Kontakt osoba: Marina Toroman
Telefon: (030) 519-176
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
4
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1

Broj 63 - Strana 54

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi koji djeluju na nervni sistem
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11274-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
509-1-1-102-4-159/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 9:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Medina Ibri}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
13
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka raznog potro{nog medicinskog materijala za potrebe JZU
"Zdravstveni centar Br~ko"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11284-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
565-1-1-315-4-285/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 8:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
NABAVKA EKSPLOZIVA I EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA SA
UBRIZGAVANJEM EMULZIONOG EKSPLOZIVA I USIPANJEM
ANFO EKSPLOZIVA U MINSKU BU[OTINU
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24612000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11291-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
618-1-3-48-4-98/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 8:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Jasmina Kulenovi}
Telefon: (033) 284-524

Petak, 26. 8. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na zamjeni niskonaponskog postrojenja(trafostanice)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45315600-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11144-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
618-1-1-62-4-99/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 8:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Jasmina Kulenovi}
Telefon: (033) 284-524
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka agregatskog postrojenja u Zgradi Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31100000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11145-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
643-1-3-77-4-58/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 13:48
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA TESLI
IDB/JIB: 4401285900009
Kontakt osoba: Deana Dewiz
Telefon: (053) 411-524
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra evine ili wenih dijelova, gra evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija vodozahvata i nekategorisanog puta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11357-16)

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


663-1-2-1438-4-318/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 8:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Sanela Muli}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Umjeravanje elektroni~kih kartica kombajna EDW-150-2L "Eickof" za
potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30237131-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11194-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
663-1-1-1340-4-324/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 7:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Filteri
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42913000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11238-16)
OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE
853-1-3-13-4-18/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 24.8.2016. u 9:17
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: GRAD [IROKI BRIJEG
IDB/JIB: 4272082230003
Kontakt osoba: Boro \olo
Telefon: (039) 702-801
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Priprema gradili{ta, Ru{enje zgrada, odvoz zemlje, demonta`a
objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2,3
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvr{enje rje{enja urbanisti~ko gra|evinskog inspektora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7

Broj 63 - Strana 55

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11337-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-94-4-65/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 8:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI
KLINI^KI CENTAR TUZLA
IDB/JIB: 4209390440007
Kontakt osoba: Adnan Ali}
Telefon: (035) 303-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka roba- rezervni dijelovi za ra~unarsku i telekomunikacionu opremu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30237000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11380-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-2-95-4-66/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 8:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI
KLINI^KI CENTAR TUZLA
IDB/JIB: 4209390440007
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Telefon: (035) 303-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga - servisranje dijaliznih aparata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11381-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
894-1-3-23-4-52/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 10:03
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova : 1.NASTAVAK IZGRADNJE DOMA KULTURE U
M.Z. PROKOS i 2.NASTAVAK IZGRADNJE LOVA^KOG DOMA U
UGLJEVIKU

Broj 63 - Strana 56
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45210000-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

(S1-11320-16)
OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE
1035-1-1-14-4-12/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 22.8.2016. u 12:14
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: J.P. "KOMUNALNO" D.O.O. LIVNO
IDB/JIB: 4281005660002
Kontakt osoba: Marija Novokmet
Telefon: (034) 201-778
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
44115210-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11207-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1151-1-3-33-4-28/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 14:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BOSANSKI PETROVAC
IDB/JIB: 4263145770004
Kontakt osoba: Alma Mehmedbegovi}-Kartal
Telefon: (037) 883-610
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na izgradnji sistema vodosnabdijevanja u MZ Smoljana i
MZ Kapljuh- ku}ni priklju~ci sa primarnim i sekundarnim cjevovodima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45332200-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11218-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
1172-1-1-93-4-428/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.8.2016. u 14:10
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Tomislav Jovanovi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
3,5
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2

Petak, 26. 8. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka za{titne opreme za potrebe Javnog preduze}a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

(S1-11155-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
1172-1-2-192-4-437/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 9:23
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Radmila Gaji} dipl.in`.{umarstva
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2,3,4
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Ribnik"Ribnik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11359-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1255-1-2-410-4-151/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 13:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Danijela Luki}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 01-7374-1/16 od 08.06.2016. godine radi nabavke usluga za
dovo|enje u potpuno funkcionalno stanje KT aparata GE Healthcare
LightSpeed VCT 64.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98390000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11210-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1343-1-1-22-4-27/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 9:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200090470004
Kontakt osoba: Marinko Jozi}
Telefon: (033) 464-663
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 2. Podjela na lotove

Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma


Kanelarijski materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-11294-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
1349-1-1-82-4-36/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 11:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ZAVOD ZA UDZBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA A.D.
IDB/JIB: 4400540060005
Kontakt osoba: Sawa Topalovi}
Telefon: (057) 340-084
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma


Nabavka robe - uxbenici za osnovnu i sredwu {kolu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22110000-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najni`a cijena

(S1-11262-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1370-1-2-328-4-87/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 16.8.2016. u 15:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: Sanja Romi}-Bajramovi}
Telefon: (033) 278-234
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge odr`avanja i popravki


II 2. Podjela na lotove

Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2,3,4,5
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
5
II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma


odr`avanje i servisiranje kontrolnih sistema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena

(S1-11125-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
1373-1-1-116-4-82/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 8:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: }ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI
Telefon: (053) 242-082

Broj 63 - Strana 57

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci dijelova i komponenti za vawske stani~ne
SS ure|aje.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34632200-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-11244-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
1390-1-3-30-4-21/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 11:24
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA PALE
IDB/JIB: 4400583620004
Kontakt osoba: SR\AN ^EGAR
Telefon: (057) 226-592
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2,5,6
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa i sanacija kanalizacione mre`e na podru~ju op{tine Pale
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11326-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1424-1-1-181-4-303/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 9:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Amila Veispahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja rolo vrata na kotlovnici bloka 7 u Podru`nici
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42140000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11370-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1424-1-1-159-4-306/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 13:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064

Broj 63 - Strana 58

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Kontakt osoba: Naser Sikira


Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja opreme za ventilaciju postrojenja SF6 bloka 7 u
Podru`nici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39717000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11371-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1426-1-3-102-4-81/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 10:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRODU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: Minela Selamovi}
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Priprema gradili{ta, Bu{enje i burgijanje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gra|evinski radovi - iskopi i zatrpavanje za podru~je Gra~anice, za potrebe
Podru`nice "Elektrodistribucija" Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45112000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11248-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1426-1-3-100-4-82/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 10:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRODU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: Minela Selamovi}
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Priprema gradili{ta, Bu{enje i burgijanje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gra|evinski radovi - iskopi i zatrpavanje za podru~je Banovi}a i Kladnja, za
potrebe Podru`nice "Elektrodistribucija" Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45112000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11249-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
5715-1-1-3-4-4/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 13:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo obrazovanja,nauke,kulture i sporta Unsko-sanskog
kantona
IDB/JIB: 4263251610008

Petak, 26. 8. 2016.

Kontakt osoba: Nezira Sadikovi}


Telefon: (037) 316-091
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
3
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ud`benika za u~enike prvih razreda devetogodi{njeg osnovnog
obrazovanja sa podru~ja Unsko-sanskog kantona
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11223-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-202-8-145/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.8.2016. u 12:46
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: \or\e Cviji}
Telefon: (051) 249-100
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 273-1-1-202-3-137/16
Datum objave obavje{tewa: 5.8.2016.
(S2-11143-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-174-8-146/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 13:49
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Ivana Dardi}
Telefon: (051) 249-100
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 273-1-1-174-3-114/16
Datum objave obavje{tewa: 27.6.2016.
(S2-11212-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
350-1-1-413-8-177/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.8.2016. u 13:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Alija trumi}
Telefon: (035) 774-970
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 350-1-1-413-3-162/16
Datum objave obavje{tenja: 4.8.2016.
(S2-11096-16)
ISPRAVKA ZA OBAVIJEST O NABAVI
495-1-1-50-8-54/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 22.8.2016. u 9:25
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA
IDB/JIB: 4227175700004
Kontakt osoba: Anita Musa
Telefon: (036) 355-265
I 2. Obavijest koja se ispravlja
Broj obavje{tenja: 495-1-1-50-3-50/16
Datum objave obavje{tenja: 28.7.2016.
(S2-11178-16)

Petak, 26. 8. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ISPRAVKA ZA OBAVIJEST O NABAVI


495-1-1-49-8-55/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 22.8.2016. u 9:27
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA
IDB/JIB: 4227175700004
Kontakt osoba: Anita Musa
Telefon: (036) 355-265
I 2. Obavijest koja se ispravlja
Broj obavje{tenja: 495-1-1-49-3-49/16
Datum objave obavje{tenja: 28.7.2016.
(S2-11179-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-2-458-8-284/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 12:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi} i Avdija Mumi}
Telefon: (035) 870-600
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 565-1-2-458-3-178/16
Datum objave obavje{tenja: 11.5.2016.
(S2-11197-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
611-1-1-49-8-44/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 12:13
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna zdravstvena ustanova Bolnica "Dr. Mladen Stojanovi}"
Prijedor
IDB/JIB: 4401532680009
Kontakt osoba: Tanja Babi}
Telefon: (052) 238-415
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 611-1-1-49-3-37/16
Datum objave obavje{tewa: 25.7.2016.
(S2-11203-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
668-1-3-46-8-45/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.8.2016. u 7:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I
IZBJEGLICA
IDB/JIB: 4200750400004
Kontakt osoba: Melih Krpi}, Alen Fazli}
Telefon: (033) 214-865
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 668-1-3-46-3-44/16
Datum objave obavje{tenja: 17.8.2016.
(S2-11232-16)
ISPRAVKA ZA OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-603-8-266/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 18.8.2016. u 9:51
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Gordana Ivi}
Telefon: (036) 335-703
I 2. Obavijest koja se ispravlja
Broj obavje{tenja: 799-1-1-603-3-107/16
Datum objave obavje{tenja: 30.3.2016.
(S2-11088-16)
ISPRAVKA ZA OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-873-8-272/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 18.8.2016. u 13:41
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007

Broj 63 - Strana 59

Kontakt osoba: Ervin Leko


Telefon: (036) 335-703
I 2. Obavijest koja se ispravlja
Broj obavje{tenja: 799-1-1-873-5-268/16
Datum objave obavje{tenja: 18.8.2016.
(S2-11112-16)
ISPRAVKA ZA OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-873-8-273/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 18.8.2016. u 13:46
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ervin Leko
Telefon: (036) 335-703
I 2. Obavijest koja se ispravlja
Broj obavje{tenja: 799-1-1-873-5-269/16
Datum objave obavje{tenja: 18.8.2016.
(S2-11113-16)
ISPRAVKA ZA OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-873-8-274/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 18.8.2016. u 13:50
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ervin Leko
Telefon: (036) 335-703
I 2. Obavijest koja se ispravlja
Broj obavje{tenja: 799-1-1-873-5-270/16
Datum objave obavje{tenja: 18.8.2016.
(S2-11109-16)
ISPRAVKA ZA OBAVIJEST O NABAVI
799-1-2-1028-8-278/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 22.8.2016. u 14:44
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Jasna Raspudi}
Telefon: (036) 335-703
I 2. Obavijest koja se ispravlja
Broj obavje{tenja: 799-1-2-1028-3-229/16
Datum objave obavje{tenja: 11.7.2016.
(S2-11216-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
894-1-3-27-8-51/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 7:55
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Gordana Vujevi}
Telefon: (055) 773-771
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 894-1-3-27-3-25/16
Datum objave obavje{tewa: 3.6.2016.
(S2-11237-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-320-8-267/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 9:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Emina Turkovi}
Telefon: (033) 751-000
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 986-1-1-320-3-259/16
Datum objave obavje{tenja: 12.8.2016.
(S2-11177-16)

Broj 63 - Strana 60

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Petak, 26. 8. 2016.

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI


1086-1-2-59-8-65/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.8.2016. u 14:46
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE"
IDB/JIB: 4403534960001
Kontakt osoba: Neboj{a Nikoli}
Telefon: (055) 201-784
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 1086-1-2-59-3-38/16
Datum objave obavje{tewa: 21.6.2016.
(S2-11107-16)

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


1177-1-1-85-8-69/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 7:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP"SARAJEVO-[UME"D.O.O.
IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Midhat Tukelija, saob. tehni~ar
Telefon: (033) 219-173
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1177-1-1-85-3-61/16
Datum objave obavje{tenja: 27.7.2016.
(S2-11301-16)

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


1111-1-1-29-8-35/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.8.2016. u 11:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209515160001
Kontakt osoba: Admir Jukan
Telefon: (035) 250-672
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1111-1-1-29-3-31/16
Datum objave obavje{tenja: 21.7.2016.
(S2-11152-16)

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI


1345-1-2-57-8-35/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.8.2016. u 15:16
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" D.O.O. BANJA
LUKA
IDB/JIB: 4402955260002
Kontakt osoba: Tamara [obota i Sergej \uki}
Telefon: (051) 233-680
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 1345-1-2-57-3-31/16
Datum objave obavje{tewa: 22.7.2016.
(S2-11235-16)

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI


1157-1-3-522-8-281/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 24.8.2016. u 8:23
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Zoran [ibalija
Telefon: (049) 212-708
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 1157-1-3-522-3-280/16
Datum objave obavje{tewa: 24.8.2016.
(S2-11307-16)

IISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI


10772-1-1-1-8-2/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.8.2016. u 14:36
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Vatrogasno dru{tvo "Vlasenica"
IDB/JIB: 4401845890004
Kontakt osoba: Pero Tomi}
Telefon: (056) 734-860
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 10772-1-1-1-3-1/16
Datum objave obavje{tewa: 4.7.2016.
(S2-11322-16)

Cijena oglasa javne nabavke, koji se objavquju u "Slu`benom glasniku BiH - Oglasnik javne nabavke", je: sa`etak obavje{tewa 98,00 KM sa PDV sa`etak ispravke obavje{tewa 52,00 KM sa PDV. Cjenovnik se primjewuje od 27. 11. 2014. godine. Pla}awe se vr{i po izdatom ra~unu u roku od 8 dana.
Uplate se vr{e u KM. Uplate se vr{e u korist ra~yna: UNICREDIT BANK dd Sarajevo 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA dd Sarajevo
160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK AD Bawa Luka, filijala Br~ko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK dd BiH Sarajevo
161-000-00071700-57, ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Xemala Bijedi}a broj 39/III. Prijem oglasa: JP NIO
Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Xemala Bijedi}a broj 39/III; Telefon: +387 (33) 722-049, 722-050; Faks: +387 (33) 722-074; E-mail:
javne.nabavke@sllist.ba