You are on page 1of 608

Godina XX

Petak, 9. septembra/rujna 2016. godine

Broj/

67

XX
, 9. 2016. e
ISSN 1512-7486 - bosanski jezik
ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 srpski jezik

PREDSJEDNITVO
BOSNE I HERCEGOVINE
1001

Na osnovu lana 16. stav (3) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 4. stav (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 10.000,00 KM prof. Devadu Jahiu kao podrka i
pomo za izradu 8. toma Rjenika bosanskog jezika.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realizovanje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se prof. Devad Jahi da dostavi izvjetaj o
namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.

lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja, i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 02-02-2-629-85/16
lan Predsjednitva BiH
9. augusta 2016. godine
Bakir Izetbegovi, s. r.
Sarajevo
Na temelju lanka 16. stavka (3) Zakona o Proraunu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 4. stavka (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 10.000,00 KM, prof. Devadu Jahiu kao potpora i
pomo za izradu 8. toma Rjenika bosanskog jezika.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine, sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine.

Broj 67 - Strana 2

SLUBENI GLASNIK BiH

lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se prof. Devad Jahi da dostavi izvjee o
namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja, i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 02-02-2-629-85/16
lan Predsjednitva BiH
9. kolovoza 2016. godine
Bakir Izetbegovi, v. r.
Sarajevo
16. (3)

2016. ("
", 101/15) 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 10.000,00 , .
8.
.
2.
( )

,
.
3.
( )
.
.
4.
( )
,
" ".
02-02-2-629-85/16
09. 2016.

, . .

1002

Na osnovu lana 16. stav (3) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 4. stav (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

Petak, 9. 9. 2016.

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 10.000,00 KM, Udruenju rtava i svjedoka genocida
na ime pomoi za realiziranje Projekta II Meunarodne
konferencije na temu "Preporuke u procesuiranju ratnih zloina".
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realizovanje ove odluke zadueno je Ministarstvo
fmansija i trezora Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Udruenja rtava i svjedoka genocida.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Udruenje rtava i svjedoka genocida da
dostavi izvjetaj o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja, i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 02-02-2-629-86/16
12. augusta 2016. godine
lan Predsjednitva BiH
Sarajevo
Bakir Izetbegovi, s. r.
Na temelju lanka 16. stavka (3) Zakona o Proraunu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 4. stavka (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 10.000,00 KM, Udruzi rtava i svjedoka genocida na
ime pomoi za realiziranje Projekta II Meunarodne konferencije
na temu "Preporuke u procesuiranju ratnih zloina".
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine, sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Udruge rtava i svjedoka genocida.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Udruga rtava i svjedokada genocida da
dostavi izvjee o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja, i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 02-02-2-629-86/16
12. kolovoza 2016. godine
lan Predsjednitva BiH
Sarajevo
Bakir Izetbegovi, v. r.
16. (3)

2016. ("
", 101/15) 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 10.000,00 ,

II "
".
2.
( )

,
,

.
3.
( )


.
4.
( )
,
" ".
02-02-2-629-86/16

12. 2016.
, . .

1003

Na osnovu lana 16. stav (3) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 4. stav (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i

Broj 67 - Strana 3

meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u


iznosu od 2.000,00 KM, Teniskom savezu Bosne i Hercegovine.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realizovanje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Teniskog saveza Bosne i Hercegovine.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Teniski savez Bosne i Hercegovine da dostavi
izvjetaj o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja, i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 02-02-2-629-87/16
25. augusta 2016. godine
lan Predsjednitva BiH
Sarajevo
Bakir Izetbegovi, s. r.
Na temelju lanka 16. stavka (3) Zakona o Proraunu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 4. stavka (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 2.000,00 KM, Teniskom savezu Bosne i Hercegovine.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine, sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Teniskog saveza Bosne i Hercegovine.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Teniski savez Bosne i Hercegovine da dostavi
izvjee o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja, i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 02-02-2-629-87/16
lan Predsjednitva BiH
25. kolovoza 2016. godine
Bakir Izetbegovi, v. r.
Sarajevo
16. (3)

2016. ("
", 101/15) 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,

Broj 67 - Strana 4

SLUBENI GLASNIK BiH1.
( )2016. , 2.000,00 ,
.
2.
( )

,
,

.
3.
( )


.
4.
( )
,
" ".
02-02-2-629-87/16
25. 2016.

, . .

(1)

(2)
(3)

(1)

VIJEE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
1004

Na osnovu lana 10. stav (2) Zakona o budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 63. sjednici odranoj 07.07. 2016. godine, donijelo je

(2)

ODLUKU

O KRITERIJIMA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA


ZA PODRKU IZGRADNJI PARTNERSTVA IZMEU
NEVLADINIH ORGANIZACIJA I NADLENIH
INSTITUCIJA ZA PROVOENJE KONVENCIJE O
PREVENCIJI I BORBI PROTIV NASILJA NAD ENAMA
I NASILJA U PORODICI U BOSNI I HERCEGOVINI
ZA 2016. GODINU
lan 1.
(Predmet odluke)
Ovom odlukom utvruju se kriteriji, postupak i nain
dodjele grant sredstava za 2016. godinu namijenjenih za podrku
izgradnji partnerstva izmeu nevladinih organizacija i nadlenih
institucija za provoenje Konvencije o prevenciji i borbi protiv
nasilja nad enama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini.
lan 2.
(Sredstva)
Sredstva u iznosu od 50.000,00 KM osigurana su tekuim
grantom u okviru budeta Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo),
koja su namijenjena za izgradnju partnerstva izmeu nevladinih
organizacija i nadlenih institucija u prevenciji i borbi protiv
nasilja nad enama i nasilja u porodici, rasporeuju se prema
utvrenoj namjeni.

(1)

(2)
(3)

(1)
(2)

Petak, 9. 9. 2016.

lan 3.
(Pravo na podnoenje projektnih prijedloga)
Uee u Javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane nevladine organizacije u
skladu sa vaeim zakonskim propisima u Bosni i
Hercegovini.
Podnosioci projektnih prijedloga moraju biti pravno lice neprofitabilnog karaktera registrirano u BiH u skladu sa vaeim zakonskim propisima (udruenje/udruga ili fondacija).
Podnosioci projektnih prijedloga mogu aplicirati sa vie
projekata, ali sredstva mogu biti dodijeljena samo za jedan
projekat.
lan 4.
(Namjena sredstava)
Sredstva odobrena nevladinim organizacijama (u daljem
tekstu: korisnici sredstava) koristit e se za aktivnosti koje
e doprinijeti ciljevima Okvirne strategije za provedbu
Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad enama i
nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za period 2015.2018. godine, a odnose se na:.
a.
Podrku enama rtvama nasilja na osnovu spola,
ukljuujui i nasilje u porodici (unaprjeenje kapaciteta i koordinacije svih subjekata zatite kroz multisektorski pristup pruanju usluga rtvama, ukljuujui
i usluge sigurnih kua; psihosocijalna podrka
rtvama; rad sa poiniocima nasilja);
b. Prevencija nasilja nad enama i nasilja u porodici,
kroz promotivno i edukativno djelovanje (edukacija u
osnovnim i srednjim kolama, promotivne akcije i
kampanje podizanja svijesti o uzrocima i posljedicama nasilnikog ponaanja, ukljuivanje mukaraca
u borbu protiv nasilja);
c.
Ekonomsko osnaivanje ena rtava nasilja na
osnovu spola i nasilja u porodici sa posebnim
naglaskom na pripadnice ranjivih grupa (kursevi,
prekvalifikacija, dokvalifikacija, osposobljavanje za
pokretanje biznisa, start-up podrka, plasman i
prodaja proizvoda)
Krajnji korisnici projekata su osobe koje su rtve bilo kojeg
oblika nasilja na osnovu spola, ukljuujui i nasilje u
porodici.
lan 5.
(Raspodjela sredstava)
Sredstva se nevladinim organizacijama dodjeljuju putem
Javnog poziva za nevladine organizacije (u daljem tekstu:
Javni poziv) i u skladu s kriterijima definisanim ovom
Odlukom.
Iznos koji se odobrava iz raspoloivih budetskih sredstava
moe biti od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM po projektnom prijedlogu.
Korisnici sredstava prilikom podnoenja projektnog
prijedloga mogu:
a) uestvovati sa vlastitim sredstvima
b) vlastita sredstva udruiti s partnerima i ista moraju biti
prikazana u projektnom prijedlogu.
lan 6.
(Trokovi projekta)
Ukupna vrijednost administrativnih trokova projekta ne
moe prelaziti 10% od ukupnog traenog iznosa za projekt,
a u zavisnosti od namjene grant sredstava.
U budetu projekta (Obrazac III), koji je sastavni dio ove
Odluke mora biti jasno naznaeno za koje aktivnosti se trai
finansiranje od strane Ministarstva, a koje aktivnosti e biti
finansirane vlastitim sredstvima ili sredstvima iz drugih
izvora.

Petak, 9. 9. 2016.

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(1)

SLUBENI GLASNIK BiH

lan 7.
(Postupak i nain dodjele sredstava)
Ministarstvo e po stupanju na snagu ove Odluke, na svojoj
internet stranici www.mhrr.gov.ba putem Javnog poziva
objaviti postupak i nain dodjele sredstava za nevladine
organizacije za 2016. godinu.
Obavijest o objavi Javnog poziva objaviti e se u tri dnevna
lista u Bosni i Hercegovini.
Postupak i nain dodjele grant sredstava e se vriti u
skladu sa ovom Odlukom.
Nositelj ukupne realizacije i koordinator Projekta u
Ministarstvu je Agencija za ravnopravnost spolova BiH.
lan 8.
(Nain podnoenja projektnih prijedloga)
Projekti se dostavljaju putem pote na adresu Ministarstva
za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH 1, 71000
Sarajevo u zatvorenim kovertama, sa naznakom za Javni
poziv za nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini,
ISKLJUIVO NA OBRASCU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA koji se moe preuzeti u prostorijama Ministarstva za
ljudska prava i izbjeglice BiH i dostupan je na stranici
www.mhrr.gov.ba
Rok za podnoenje prijava je maksimalno 21 dan od dana
objavljivanja Javnog poziva na web stranici Ministarstva.
lan 9.
(Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga)
Prilikom razmatranja projektnih prijedloga vrednovati e se
sljedee:

a) Relevantnost projekta
1) Da li su ciljevi, aktivnosti i oekivani rezultati usklaeni sa
zahtjevom Javnog poziva
2) Da li su jasno definisane ciljne grupe, krajnji korisnici i njihove
potrebe
3) Da li e aktivnosti predviene projektom imati konkretan uticaj
na ciljne grupe
4) Da li je identificiran broj krajnjih korisnika
5) Da li projekat rezultira direktnom podrkom rtvama nasilja na
osnovi spola i nasila u porodici
6) Da li projekat rezultira uspostavljenim modelom saradnje
izmeu nevladinih organizacija i institucija u prevenciji i suzbijanju
nasilja nad enama i nasilja u porodici
b) Kvalitet i logika projekta
1) Da li je projekat logian i da li su jasno definisani ciljevi i
oekivani rezultati projekta
2) Da li su predloene aktivnosti izvodljive i dosljedne ciljevima i
oekivanim rezultatima
3) Da li projekt sadri objektivno mjerljive indikatore rezultata
aktivnosti
c) Budet projekta
1) Da li je predloeni budet realan i zadovoljavajui u odnosu na
oekivane rezultate
2) Da li su procijenjeni trokovi jasno prate nevedene aktivnosti i
da li su neophodni za implementaciju projekta
d) Administrativni i finansijski kapaciteti podnosioca prijave
1) Administrativni kapaciteti podnosioca prijave (odgovarajua
organizaciona struktura koja omoguava kvalitetno i efikasno
upravljanje projektom, ekspertiza, prethodno iskustvo u
upravljanju projektima)
2) Finansijski kapaciteti podnosioca prijave (ukupni izvori
finansiranja na osnovu kojih se usklauje rezultat poslovanja vei
od traenog iznosa za realizaciju projekta)
e) Dodatni kriteriji
1) Da li je projekat povezan sa lokalnim politikama/planovima za
ravnopravnost spolova
2) Uee u sufinansiranju ili sufinansiranje od strane partnerskih
institucija
f) Odrivost projekta
1) Da li su oekivani rezultati projekta odrivi i nakon zavretka
projekta

do 5 bodova

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

do 5 bodova

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

(2)

do 5 bodova

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

do 5 bodova

(3)
(4)

do 5 bodova

(5)
do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

(6)

Broj 67 - Strana 5

Maksimalan broj bodova nakon izvrenog vrednovanja


projektnog prijedloga moe iznositi 80 bodova.
lan 10.
(Sadraj projektne dokumentacije)
Podnosilac projektnog prijedloga za dodjelu grant sredstava
obavezan je dostaviti sljedeu obaveznu dokumentaciju i
obrasce koji su sastavni dio ove Odluke:
a) Obrazac projektnog prijedloga - Obrazac I Smjernica;
b) Plan aktivnosti - Obrazac II Smjernica;
c) Budet projekta -Obrazac III Smjernica;
d) Logiki okvir -Obrazac IV Smjernica;
e) Podaci o podnosiocu projektnog prijedloga -Obrazac
V Smjernica;
f)
Uvjerenje o poreskoj registraciji i ID broj (ovjerene
kopije);
g) Ugovor s bankom o otvaranju transakcionog rauna
(ovjerena kopija);
h) Statut (ovjerena kopija).
Pored navedenog, potrebno je da nevladine organizacije i
udruenja dostave i sljedeu obaveznu dokumentaciju:
a) Rjeenje o registraciji (ovjerena kopija);
b) Bilans stanja za prethodnu godinu (ovjerena kopija);
c) Bilans uspjeha za prethodnu godinu (ovjerena kopija);
U budetu projekta mora biti jasno naznaeno za koje
aktivnosti se trae sredstva od strane Ministarstva, a za koje
aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora, ukoliko
postoje.
Svi Obrasci moraju biti popunjeni, potpisani i ovjereni od
strane odgovorne osobe podnosioca projektnog prijedloga.
lan 11.
(Komisija za odabir korisnika grant sredstava)
Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog
Ministarstva, ovom Odlukom potvruje izbor lanova
Komisije za odabir projekata utroka grant sredstava za
izgradnju partnerstva izmeu nevladinih organizacija i
nadlenih institucija za provoenje Konvencije o prevenciji
i borbi protiv nasilja nad enama i nasilja u porodici (u
daljem tekstu: Komisija).
Komisija kao privremeno tijelo se sastoji od (pet) lanova i
sekretara Komisije bez prava odluivanja i to:
a) Samra Filipovi-Hadiabdi, direktorica Agencije za
ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska
prava i izbjeglice BiH, predsjedavajua Komisije,
b) Sanja kuleti Malagi, savjetnica ministrice, lanica
Komisije,
c) Milanko Toi, savjetnik zamjenika ministrice, lan
Komisije,
d) Dalida Meedovi, pomonica ministrice, lanica
Komisije,
e) Kika Babi-Svetlin, struna savjetnica, lanica
Komisije
Za sekretara Komisije imenuje se Sanja Daki, struna
saradnica u Agenciji za ravnopravnost spolova BiH,
Ministarstva.
Osnovni zadatak Komisije je da izvri evaluaciju i
vrednovanje pristiglih projektnih prijedloga, te saini rang
listu projektnih prijedloga/korisnika sa prijedlogom odluke
o dodjeli grant sredstava.
Ostali zadaci, nain rada i odluivanja, prava i obaveze
lanova Komisije e se regulisati Poslovnikom o radu
Komisije.
Konaan izvjetaj o radu Komisija e dostaviti Ministrici za
ljudska prava i izbjeglice BiH nakon donoenja Odluke
Vijea ministara BiH o dodjeli grant sredstava.

Broj 67 - Strana 6

SLUBENI GLASNIK BiH

lan 12.
(Odluka o rasporedu i dodjeli grant sredstava)
Odluku o rasporedu i dodjeli grant sredstava na prijedlog
Ministarstva donosi Vijee ministara Bosne i Hercegovine i ista
e biti objavljena na web stranici Ministarstva.
lan 13.
(Ugovor o saradnji)
(1) Na osnovu Odluke iz lana 12. Ministarstvo zakljuuje
Ugovor o saradnji sa svakim korisnikom granta, kojim e se
definisati uslovi, svrha, nain koritenja sredstava,
izvjetavanje, odgovornosti ugovorenih strana i druga
pitanja vana za implementaciju projekata.
(2) Prije potpisivanja ugovora, odabrani korisnici grant
sredstava su duni Ministarstvu dostaviti popunjenu i
ovjerenu bjanko mjenicu bez protesta na iznos granta sa
mjeninom izjavom, kao instrument osiguranja izvrenja
ugovora.
(3) Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uslove propisane
ugovorom iz stava (1) i (2) ovog lana, gubi pravo na
koritenje grant sredstava i ista e biti dodijeljena narednom
podnosiocu projektnog prijedloga na rang listi.
lan 14.
(Obavijest o rezultatima)
Obavijest o rezultatima odabira projektnih prijedloga kao i
obavijesti o eventualnom odbacivanju ili odbijanju projektnih
prijedloga e se dostaviti svim podnosiocima prijava.
lan 15.
(Nain utroka dodijeljenih sredstava)
Nevladine organizacije kojima su dodijeljena sredstva
putem Javnog poziva odgovaraju za namjensko troenje
sredstava.
lan 16.
(Izvjetavanje)
(1) Korisnik sredstava duan je voditi izdvojenu dokumentaciju
o realizaciji projekta koji se finansira, a u sluaju potrebe,
istu uini dostupnom za razmatranje i kontrolu od strane
Ministarstva.
(2) Korisnik sredstava duan je Ministarstvu dostaviti izvjetaj
o namjenskom utroku sredstava, u obrascu za izvjetavanje

Petak, 9. 9. 2016.

koji je sastavni dio ove Odluke (ObrazacVII) najkasnije do


31.01.2017. godine.
(3) Izvjetaj e osigurati informacije o projektnim aktivnostima, postignuima i rezultatima, kao i o trokovima i rlvntnim plnjim nastalim u toku provedbe, koji e biti
potkrijepleni dgvrum finansijskom dokumentacijom.
(4) Ministarstvo e nakon dostavljanja izvjetaja i pratee
dokumentacije izvriti kontrolu relizacije i finansijski
monitoring za svaki odobreni projekat iz granta.
(5) Ukoliko korisnik grant sredstava u propisanom roku ne
dostavi izvjetaj, Ministarstvo e pokrenuti postupak za
povrat uplaenih finansijskih sredstava.
lan 17.
(Preostala sredstva)
(1) Ukoliko korisnik grant sredstava nije utroio cjelokupna
dodijeljena sredstva za realizaciju odobrenog projekta moe
ih naknadno utroiti u skladu sa projektnim prijedlogom uz
prethodno odobrenje Ministarstva, u protivnom je obavezan
u roku od 10 dana od dana saznanja izvijestiti Ministarstvo
o iznosu neutroenih grant sredstava, kako bi dobio upute o
nainu na koji e izvriti povrat dijela grant sredstava.
(2) Korisnik grant sredstava je duan u roku od 10 dana uplatiti
preostala neutroena grant sredstva prema uputama
Ministarstva.
lan 18.
(Odgovornost za realizaciju Odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine.
lan 19.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 177/16
Predsjedavajui
07. jula 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 7

Broj 67 - Strana 8

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 9

Broj 67 - Strana 10

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 11

Broj 67 - Strana 12

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 13

Broj 67 - Strana 14

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 15

Broj 67 - Strana 16

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 17

Broj 67 - Strana 18

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 19

Broj 67 - Strana 20

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 21

Broj 67 - Strana 22

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 23

Broj 67 - Strana 24

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Na temelju lanka 10. stavak (2) Zakona o proraunu


institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 63. sjednici odranoj 07.07.2016. godine,
donijelo je

(2)

ODLUKU

O KRITERIJIMA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA


ZA PODRKU IZGRADNJI PARTNERSTVA IZMEU
NEVLADINIH ORGANIZACIJA I NADLENIH
INSTITUCIJA ZA PROVEDBU KONVENCIJE O
PREVENCIJI I BORBI PROTIV NASILJA NAD ENAMA
I NASILJA U OBITELJI U BOSNI I HERCEGOVINI ZA
2016. GODINU
lanak 1.
(Predmet odluke)
Ovom odlukom utvruju se kriteriji, postupak i nain
dodjele grant sredstava za 2016. godinu namijenjenih za podrku
izgradnji partnerstva izmeu nevladinih organizacija i nadlenih
institucija za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv
nasilja nad enama i nasilja u obitelji u Bosni i Hercegovini.
lanak 2.
(Sredstva)
Sredstva u iznosu od 50.000,00 KM osigurana su tekuim
grantom u okviru prorauna Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo),
koja su namijenjena za izgradnju partnerstva izmeu nevladinih
organizacija i nadlenih institucija u prevenciji i borbi protiv
nasilja nad enama i nasilja u obitelji, rasporeuju se prema
utvrenoj namjeni.
lanak 3.
(Pravo na podnoenje projektnih prijedloga)
(1) Uee u Javnom natjeaju je otvoreno, na jednakim temeljima, za sve formalno registrirane nevladine organizacije u
skladu sa vaeim zakonskim propisima u Bosni i
Hercegovini.
(2) Podnositelji projektnih prijedloga moraju biti pravno lice
neprofitabilnog karaktera registrirano u BiH u skladu sa
vaeim zakonskim propisima (udruenje/udruga ili
fondacija).
(3) Podnositelji projektnih prijedloga mogu aplicirati sa vie
projekata, ali sredstva mogu biti dodijeljena samo za jedan
projekt.
lanak 4.
(Namjena sredstava)
(1) Sredstva odobrena nevladinim organizacijama (u daljem
tekstu: korisnici sredstava) koristit e se za aktivnosti koje
e doprinijeti ciljevima Okvirne strategije za provedbu
Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad enama i
nasilja u obitelji u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2015.2018. godine, a odnose se na:
a.
Podrku enama rtvama nasilja na temelju spola,
ukljuujui i nasilje u obitelji (unaprjeenje kapaciteta
i koordinacije svih subjekata zatite kroz
multisektorski pristup pruanju usluga rtvama,
ukljuujui i usluge sigurnih kua; psihosocijalna
podrka rtvama; rad sa poiniocima nasilja);
b. Prevencija nasilja nad enama i nasilja u obitelji,
kroz promotivno i edukativno djelovanje (edukacija u
osnovnim i srednjim kolama, promotivne akcije i
kampanje podizanja svijesti o uzrocima i

(1)

(2)
(3)

(1)
(2)

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(1)

Broj 67 - Strana 25

posljedicama nasilnikog ponaanja, ukljuivanje


mukaraca u borbu protiv nasilja);
c.
Ekonomsko osnaivanje ena rtava nasilja na
temelju spola i nasilja u obitelji sa posebnim
naglaskom na pripadnice ranjivih skupina (teajevi,
prekvalifikacija, dokvalifikacija, osposobljavanje za
pokretanje biznisa, start-up podrka, plasman i
prodaja proizvoda)
Krajnji korisnici projekata su osobe koje su rtve bilo kojeg
oblika nasilja na temelju spola, ukljuujui i nasilje u
obitelji.
lanak 5.
(Raspodjela sredstava)
Sredstva se nevladinim organizacijama dodjeljuju putem
Javnog natjeaja za nevladine organizacije (u daljem tekstu:
Javni natjeaj) i u skladu s kriterijima definiranim ovom
Odlukom.
Iznos koji se odobrava iz raspoloivih proraunskih sredstava moe biti od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM po
projektnom prijedlogu.
Korisnici sredstava prilikom podnoenja projektnog
prijedloga mogu:
a) uestvovati sa vlastitim sredstvima
b) vlastita sredstva udruiti s partnerima i ista moraju biti
prikazana u projektnom prijedlogu.
lanak 6.
(Trokovi projekta)
Ukupna vrijednost administrativnih trokova projekta ne
moe prelaziti 10% od ukupnog traenog iznosa za projekt,
a u zavisnosti od namjene grant sredstava.
U proraunu projekta (Obrazac III), koji je sastavni dio ove
Odluke mora biti jasno naznaeno za koje aktivnosti se trai
financiranje od strane Ministarstva, a koje aktivnosti e biti
financirane vlastitim sredstvima ili sredstvima iz drugih
izvora.
lanak 7.
(Postupak i nain dodjele sredstava)
Ministarstvo e po stupanju na snagu ove Odluke, na svojoj
internet stranici www.mhrr.gov.ba putem Javnog poziva
objaviti postupak i nain dodjele sredstava za nevladine
organizacije za 2016. godinu.
Obavijest o objavi Javnog natjeaja objaviti e se u tri
dnevna lista u Bosni i Hercegovini.
Postupak i nain dodjele grant sredstava e se vriti u
skladu sa ovom Odlukom.
Nositelj ukupne realizacije i koordinator Projekta u
Ministarstvu je Agencija za ravnopravnost spolova BiH.
lanak 8.
(Nain podnoenja projektnih prijedloga)
Projekti se dostavljaju putem pote na adresu Ministarstva
za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH 1, 71000
Sarajevo u zatvorenim kovertama, sa naznakom za Javni
natjeaj za nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini,
ISKLJUIVO
NA
OBRASCU
PROJEKTNOG
PRIJEDLOGA koji se moe preuzeti u prostorijama
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i dostupan je
na stranici www.mhrr.gov.ba
Rok za podnoenje prijava je maksimalno 21 dan od dana
objavljivanja Javnog natjeaja na web stranici Ministarstva.
lanak 9.
(Kriteriji za ocjenjivanje projektnih prijedloga)
Prilikom razmatranja projektnih prijedloga ocjenjivat e se
sljedee:

Broj 67 - Strana 26
a) Relevantnost projekta
1) Da li su ciljevi, aktivnosti i oekivani rezultati usklaeni
sa zahtjevom Javnog poziva
2) Da li su jasno definirane ciljne skupine, krajnji korisnici
i njihove potrebe
3) Da li e aktivnosti predviene projektom imati
konkretan uticaj na ciljne skupine
4) Da li je identificiran broj krajnjih korisnika
5) Da li projekat rezultira direktnom podrkom rtvama
nasilja na temelju spola i nasila u obitelji
6) Da li projekat rezultira uspostavljenim modelom
suradnje izmeu nevladinih organizacija i institucija u
prevenciji i suzbijanju nasilja nad enama i nasilja u
porodici
b) Kvalitet i logika projekta
1) Da li je projekat logian i da li su jasno definirani ciljevi
i oekivani rezultati projekta
2) Da li su predloene aktivnosti izvedive i dosljedne
ciljevima i oekivanim rezultatima
3) Da li projekt sadri objektivno mjerljive indikatore
rezultata aktivnosti
c) Proraun projekta
1) Da li je predloeni proraun realan i zadovoljavajui u
odnosu na oekivane rezultate
2) Da li procijenjeni trokovi oito prate nevedene
aktivnosti i da li su neophodni za provedbu projekta
d) Administrativni i financijski kapaciteti podnositelja
prijave
1) Administrativni kapaciteti podnositelja prijave
(odgovarajua organizaciona struktura koja
omoguava kvalitetno i efikasno upravljanje projektom,
ekspertiza, prethodno iskustvo u upravljanju
projektima)
2) Financijski kapaciteti podnositelja prijave (ukupni izvori
financiranja na temelju kojih se usklauje rezultat
poslovanja vei od traenog iznosa za realizaciju
projekta)
e) Dodatni kriteriji
1) Da li je projekat povezan sa lokalnim
politikama/planovima za ravnopravnost spolova
2) Uee u sufinanciranju ili sufinanciranje od strane
partnerskih institucija
f) Odrivost projekta
1) Da li su oekivani rezultati projekta odrivi i nakon
zavretka projekta

(2)

(1)

(2)

SLUBENI GLASNIK BiH


(3)

do 5 bodova
do 5 bodova

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

do 5 bodova
do 5 bodova

do 5 bodova

do 5 bodova

do 5 bodova
do 5 bodova

do 5 bodova

Maksimalan broj bodova nakon izvrenog ocjenjivanja


projektnog prijedloga moe iznositi 80 bodova.
lanak 10.
(Sadraj projektne dokumentacije)
Podnositelja projektnog prijedloga za dodjelu grant
sredstava obavezan je dostaviti sljedeu obaveznu
dokumentaciju i obrasce koji su sastavni dio ove Odluke:
a) Obrazac projektnog prijedloga - Obrazac I Smjernica;
b) Plan aktivnosti - Obrazac II Smjernica;
c) Proraun projekta -Obrazac III Smjernica;
d) Logiki okvir -Obrazac IV Smjernica;
e) Podaci o podnositelja projektnog prijedloga -Obrazac
V Smjernica;
f)
Uvjerenje o poreskoj registraciji i ID broj (ovjerene
kopije);
g) Ugovor s bankom o otvaranju transakcionog rauna
(ovjerena kopija);
h) Statut (ovjerena kopija).
Pored navedenog, potrebno je da nevladine organizacije i
udruge dostave i sljedeu obaveznu dokumentaciju:
a) Rjeenje o registraciji (ovjerena kopija);
b) Bilanca stanja za prethodnu godinu (ovjerena kopija);
c) Bilanca uspjeha za prethodnu godinu (ovjerena
kopija);

Petak, 9. 9. 2016.

U proraunu projekta mora biti oito naznaeno za koje


aktivnosti se trae sredstva od strane Ministarstva, a za koje
aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora, ukoliko
postoje.
(4) Svi Obrasci moraju biti popunjeni, potpisani i ovjereni od
strane odgovorne osobe podnositelja projektnog prijedloga.
lanak 11.
(Povjerenstvo za odabir korisnika grant sredstava)
(1) Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog
Ministarstva, ovom Odlukom potvruje izbor lanova
Povjerenstva za odabir projekata utroka grant sredstava za
izgradnju partnerstva izmeu nevladinih organizacija i
nadlenih institucija za provoenje Konvencije o prevenciji
i borbi protiv nasilja nad enama i nasilja u obitelji (u
daljem tekstu: Povjerenstvo).
(2) Povjerenstvo kao privremeno tijelo se sastoji od (pet)
lanova i sekretara Povjerenstva bez prava odluivanja i to:
a) Samra Filipovi-Hadiabdi, direktorica Agencije za
ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska
prava i izbjeglice BiH, predsjednica Povjerenstva,
b) Sanja kuleti Malagi, savjetnica ministrice, lanica
Povjerenstva,
c) Milanko Toi, savjetnik zamjenika ministrice, lan
Povjerenstva,
d) Dalida Meedovi, pomonica ministrice, lanica
Povjerenstva,
e) Kika Babi-Svetlin, struna savjetnica, lanica
Povjerenstva.
(3) Za sekretara Povjerenstva imenuje se Sanja Daki, struna
saradnica u Agenciji za ravnopravnost spolova BiH,
Ministarstva.
(4) Glavni zadatak Povjerenstva je da izvri evaluaciju i
ocjenjivanje pristiglih projektnih prijedloga, te sastavi rang
listu projektnih prijedloga/korisnika sa prijedlogom odluke
o dodjeli grant sredstava.
(5) Ostali zadaci, nain rada i odluivanja, prava i obaveze
lanova Povjerenstva e se regulisati Poslovnikom o radu
Povjerenstva.
(6) Konano izvjee o radu Povjerenstvo e dostaviti
Ministrici za ljudska prava i izbjeglice BiH nakon
donoenja Odluke Vijea ministara BiH o dodjeli grant
sredstava.
lanak 12.
(Odluka o rasporedu i dodjeli grant sredstava)
Odluku o rasporedu i dodjeli grant sredstava, na prijedlog
Ministarstva, donosi Vijee ministara Bosne i Hercegovine i ista
e biti objavljena na web stranici Ministarstva.
lanak 13.
(Ugovor o suradnji)
(1) Na temelju Odluke iz lanka 12. Ministarstvo zakljuuje
Ugovor o suradnji sa svakim korisnikom granta, kojim e se
definirati uslovi, svrha, nain koritenja sredstava,
izvjetavanje, odgovornosti ugovorenih strana i druga
pitanja vana za provedbu projekata.
(2) Prije potpisivanja ugovora, odabrani korisnici grant
sredstava su duni Ministarstvu dostaviti popunjenu i
ovjerenu bjanko mjenicu bez protesta na iznos granta sa
mjeninom izjavom, kao instrument osiguranja izvrenja
ugovora.
(3) Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uslove propisane
ugovorom iz stava (1) i (2) ovog lanka, gubi pravo na
koritenje grant sredstava i ista e biti dodijeljena narednom
podnositelju projektnog prijedloga na rang listi.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

lanak 14.
(Obavijest o rezultatima)
Obavijest o rezultatima odabira projektnih prijedloga kao i
obavijesti o eventualnom odbacivanju ili odbijanju projektnih
prijedloga e se dostaviti svim podnositeljima prijava.
lanak 15.
(Nain utroka dodijeljenih sredstava)
Nevladine organizacije kojima su dodijeljena sredstva
putem Javnog natjeaja odgovaraju za namjensko troenje
sredstava.
lanak 16.
(Izvjetavanje)
(1) Korisnik sredstava duan je voditi izdvojenu dokumentaciju
o realizaciji projekta koji se financira, a u sluaju potrebe,
istu uini dostupnom za razmatranje i kontrolu od strane
Ministarstva.
(2) Korisnik sredstava duan je Ministarstvu dostaviti izvjee
o namjenskom utroku sredstava, u obrascu za izvjetavanje
koji je sastavni dio ove Odluke (ObrazacVII) najkasnije do
31.01.2017. godine.
(3) Izvjee e osigurati informacije o projektnim aktivnostima,
postignuima i rezultatima, kao i o trokovima i
rlvntnim plnjim nastalim u toku provedbe, koji e
biti
potkrijepleni
dgvrum
financijskom
dokumentacijom.
(4) Ministarstvo e nakon dostavljanja izvjea i pratee
dokumentacije izvriti kontrolu relizacije i financijski
monitoring za svaki odobreni projekat iz granta.

(5)

Broj 67 - Strana 27

Ukoliko korisnik grant sredstava u propisanom roku ne


dostavi izvjee, Ministarstvo e pokrenuti postupak za
povrat uplaenih financijskih sredstava.
lanak 17.
(Preostala sredstva)
(1) Ukoliko korisnik grant sredstava nije utroio cjelokupna
dodijeljena sredstva za realizaciju odobrenog projekta moe
ih naknadno utroiti u skladu sa projektnim prijedlogom uz
prethodno odobrenje Ministarstva, u protivnom je obavezan
u roku od 10 dana od dana saznanja izvijestiti Ministarstvo
o iznosu neutroenih grant sredstava, kako bi dobio upute o
nainu na koji e izvriti povrat dijela grant sredstava.
(2) Korisnik grant sredstava je duan u roku od 10 dana uplatiti
preostala neutroena grant sredstva prema uputama
Ministarstva.
lanak 18.
(Odgovornost za realizaciju Odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine.
lanak 19.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 177/16
Vijea ministara BiH
07. srpnja 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo

Broj 67 - Strana 28

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 29

Broj 67 - Strana 30

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 31

Broj 67 - Strana 32

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 33

Broj 67 - Strana 34

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 35

Broj 67 - Strana 36

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 37

Broj 67 - Strana 38

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 39

Broj 67 - Strana 40

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 41

Broj 67 - Strana 42

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 43

Broj 67 - Strana 44

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 45

Broj 67 - Strana 46

SLUBENI GLASNIK BiH


, ( ,

,
);
.

(, , , , -
, )

,
.
5.
( )

(
: )
.

5.000,00 10.000,00
.

:
)
)
.
6.
( )

10%
,
.
( III),
,

.
7.
( )
,
www.mhrr.gov.ba

2016. .

.

.


.
8.
( )

,
1, 71000 ,
,

www.mhrr.gov.ba

.
10. (2)

2016. ("
", 101/15) 17.
(" ", . 30/03,
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
, 63. 07.07. 2016.
,
2016.
1.
( )
,
2016..
2.
()
50.000,00

( :
),


, .
3.
( )
(1) , ,
.
(2)

(/
).
(3)
,
.
4.
( )
(1) (
: )2015.-2018. ,
:.
a.
,
(


, ;
;
);

(2)

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

(2)

21
w
.
9.
( )
(1)

:
a)
1) ,

2) ,

3)

4)
5)

6)

)
1)

2)

3)

)
1)

2)

)

1)
(
,
,
)
2) (


)
)
1)
/
2)

)
1)

(2)

(1)

5
5

5
5
5
5

5
5
5

5
5

5
5


80 .
10.
( ):
) - I
;
) - II ;
) - III ;
) - IV ;
) V ;

Broj 67 - Strana 47


( );
)
( );
) ( ).
(2) , :
) ( );
) (
);
) (
);
(3)
,

, .
(4) ,

.
11.
( )
(1) ,
,


( : ).
(2) ()

:
) -, ,
,
,
) , ,
,
) , ,
,
) , ,
,
) -, ,

(3) ,
,
.
(4)
,
/
.
(5) , ,
.
(6)


.
12.
( )


w
.

Broj 67 - Strana 48

SLUBENI GLASNIK BiH

13.
( )
(1) 12.

, , , , ,
.
(2) ,


,
.
(3)
(1) (2) ,

.
14.
( )


.
15.
( )


.
16.
()
(1)

, ,
.
(2)
,

( VII) 31.01.2017. .

(3)

Petak, 9. 9. 2016.


, ,

,
.
(4)


.
(5)
,
.
17.
( )
(1)


, 10

,

.
(2) 10

.
18.
( )


.
19.
( )

" ".

177/16
07. 2016.

, . .

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 49

Broj 67 - Strana 50

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 51

Broj 67 - Strana 52

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 53

Broj 67 - Strana 54

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 55

Broj 67 - Strana 56

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 57

Broj 67 - Strana 58

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 59

Broj 67 - Strana 60

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 61

Broj 67 - Strana 62

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 63

Broj 67 - Strana 64

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 65

Broj 67 - Strana 66

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

1005

Na osnovu lana 17. stav 2. i lana 72. Zakona o hrani


("Slubeni glasnik BiH", broj 50/04) i lana 17. Zakona o Vijeu
ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee
ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za
sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji s nadlenim
organima entiteta i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine, na 68.
sjednici odranoj 18. augusta 2016. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O STAVLJANJU VAN SNAGE PRAVILNIKA O


OSVJEAVAJUIM BEZALKOHOLNIM PIIMA I
SLINIM PROIZVODIMA
lan 1.
Ovim pravilnikom stavlja se van snage Pravilnik o
osvjeavajuim bezalkoholnim piima i slinim proizvodima
("Slubeni glasnik BiH", br. 85/08, 54/11 i 62/14).
lan 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
VM broj 176/16
Vijea ministara BiH
18. augusta 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Sarajevo
Temeljem lanka 17. stavak 2. i lanka 72. Zakona o hrani
("Slubeni glasnik BiH", broj 50/04) i lanka 17. Zakona o
Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee
ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za
sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s nadlenim
tijelima entiteta i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine, na 68.
sjednici odranoj 18. kolovoza 2016. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O STAVLJANJU VAN SNAGE PRAVILNIKA O


OSVJEAVAJUIM BEZALKOHOLNIM PIIMA I
SLINIM PROIZVODIMA
lanak 1.
Ovim pravilnikom stavlja se van snage Pravilnik o
osvjeavajuim bezalkoholnim piima i slinim proizvodima
("Slubeni glasnik BiH", br. 85/08, 54/11 i 62/14).
lanak 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 176/16
Vijea ministara BiH
18. kolovoza 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo
17. 2. 72.
(" ", 50/04) 17.
("
", . 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
,
,

, 68. 18.
2016. ,

Broj 67 - Strana 67
1.


(" ", . 85/08, 54/11
62/14).
2.

" ".

176/16

18. 2016.
, . .

BOSNA I HERCEGOVINA
UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
1006

Na osnovu lana 15. Zakona o Upravi za indirektno


oporezivanje (''Slubeni glasnik BiH'', broj 89/05), lana 61. stav
2. Zakona o upravi (''Slubeni glasnik BiH'', br. 32/02 i 102/09) i
lana 431. stav 2. Odluke o provedbenim propisima Zakona o
carinskoj politici Bosne i Hercegovine (''Slubeni glasnik BiH'',
br. 63a/04, 60/06 i 57/08), direktor Uprave za indirektno
oporezivanje donosi

INSTRUKCIJU

O KORITENJU GOTOVINSKOG DEPOZITA, KAO


SREDSTVA OBEZBJEENJA CARINSKOG DUGA, U
CARINSKOM POSTUPKU STAVLJANJA ROBE U
SLOBODAN PROMET
GLAVA I. OPE ODREDBE
lan 1.
(Predmet)
Ovom Instrukcijom se propisuje postupak odobravanja
koritenja gotovinskog depozita, kao sredstva obezbjeenja
plaanja carinskog duga (u daljnjem tekstu: gotovinski depozit), u
situaciji kada se roba stavlja u slobodan promet po
preferencijalnoj/povlatenoj carinskoj stopi, a carinski organ
odlui priloeni dokaz o porijeklu poslati u postupak naknadne
provjere, vraanja depozita, te druga pitanja u vezi sa tim
sredstvom obezbjeenja plaanja.
lan 2.
(Pravni osnov)
Pravni osnov za koritenje gotovinskog depozita u
carinskom postupku putanja robe u slobodan promet je:
a) lan 182. 185., 186. i 188. Zakona o carinskoj politici
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11),
b) lan 431. i 432. Odluke o provedbenim propisima
Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH'', br. 63a/04, 60/06 i 57/08),
c) Uputstvo za koritenje bankarskih garancija u
carinskom postupku ("Slubeni glasnik BiH'', broj
89/13),
d) Uputstvo o polaganju i povratu gotovinskog depozita
radi osiguravanja plaanja carinskog duga, broj: 161926/05 od 11.02.2005. godine i broj: 16-1926-13/05
od 27.06.2005. godine.

Broj 67 - Strana 68

SLUBENI GLASNIK BiH

lan 3.
(Definicije)
U smislu ove Instrukcije sljedei pojmovi imaju znaenje:
a) "gotovinski depozit" je sredstvo obezbjeenja
plaanja carinskog duga u carinskom postupku,
b) "deklarant'' je lice koje podnosi carinsku prijavu u
svoje ime ili lice u ije se ime ona podnosi,
c) "carinski organ'' je carinska ispostava/carinski referat,
u zavisnosti od situacije gdje se roba prijavljuje za
carinski postupak stavljanja u slobodan promet,
d) "rjeenje'' je odluka carinskog organa donesena u
skraenom postupku.
GLAVA II. POSTUPAK KORITENJA GOTOVINSKOG
DEPOZITA
lan 4.
(Osnovana sumnja u autentinost dokaza o porijeklu)
(1) Odredbama meunarodnih ugovora o slobodnoj trovini
odnosno pripadajuih Protokola o porijeklu je propisano, da
carinski organ zemlje uvoznice, u sluaju osnovane sumnje
u autentinost dokaza o porijeklu, uvozniku moe ponuditi
preuzimanje robe uz sve mjere predostronosti koje se
ocjene potrebnim.
(2) Kada carinski organ odlui da suspenduje ili da odloi
primjenu povlatenog tretmana robi prijavljenoj za carinski
postupak stavljanja u slobodan promet i dokaz o porijeklu
poalje u postupak naknadne provjere, deklarantu se nudi
izuzimanje robe ispod carinskog nadzora, uz obezbjeenje
plaanja eventualnog carinskog duga.
lan 5.
(Nain obezbjeenja carinskog duga)
Obezbjeenje carinskog duga se osigurava polaganjem
garancije u obliku gotovinskog depozita ili pomou iranata
(bankarskom garancijom).
lan 6.
(Obraun carinskog duga)
(1) Ako deklarant odlui da osiguranje plaanja carinskog duga
vri polaganjem gotovinskog depozita, postupajui carinski
organ vri obraun carinskog duga.
(2) Obraun iznosa carinskog duga za koji se polae
obezbjeenje vri se na obrascu iz Priloga 1. ove
Instrukcije.
(3) Carinski organ jedan primjerak obrauna carinskog duga iz
stava (1) ovog lana uruuje deklarantu, a drugi primjerak
zadrava i odlae uz predmetnu carinsku prijavu.
lan 7.
(Zahtjev za polaganje gotovinskog depozita)
Zahtjev za polaganje gotovinskog depozita za obezbjeenje
plaanja carinskog duga, na obrascu iz Priloga 2. ove Instrukcije,
deklarant podnosi carinskom organu kod kojeg je roba prijavljena
za carinski postupak stavljanja u slobodan promet.
lan 8.
(Rjeenje o polaganju gotovinskog depozita)
(1) Carinski organ, u skraenom postupku, na obrascu iz
Priloga 3. ove Instrukcije donosi Rjeenje o polaganju
gotovinskog depozita.
(2) Rjeenje iz stava (1) ovog lana se donosi u etiri primjerka
od kojih se jedan primjerak dostavlja podnosiocu zahtjeva,
jedan odlae u slubenu evidenciju, a dva primjerka se
dostavljaju Odsjeku za poslovne usluge. Odsjek za
poslovne usluge, po prijemu rjeenja, jedan primjerak
dostavlja Sektoru za poslovne usluge - Odsjeku za
finansijsko upravljanje, a drugi primjerak zadrava u svojoj
slubenoj evidenciji.

(3)

Petak, 9. 9. 2016.

Radi efikasnosti i ekonominosti postupka, organizacione


jedinice iz stava (1) i (2) ovog lana, Rjeenje o polaganju
gotovinskog depozita meusobno dostavljaju elektronskim
putem ili putem faksa, a potom i putem redovne slubene
pote.
lan 9.
(Roba pod carinskim nadzorom)
Roba ostaje pod carinskim nadzorom sve dok Odsjek za
poslovne usluge carinskom organu, elektronskim putem ili putem
faksa, ne dostavi dokaz da je poloen gotovinski depozit
Informacija o poloenom gotovinskom depozitu iz Priloga 4. ove
Instrukcije, a potom i putem redovne slubene pote.
lan 10.
(Depozitni raun)
Polaganje gotovinskog depozita vri se na jedan od rauna
Uprave za indirektno oporezivanje iz Priloga 4. ove Instrukcije,
shodno odredbama Uputstva o polaganju i povratu gotovinskog
depozita radi osiguravanja plaanja carinskog duga, broj: 161926/05 od 11.02.2005. godine i broj: 16-1926-13/05 od
27.06.2005. godine.
lan 11.
(Izvjetavanje o poloenom depozitu)
(1) Sektor za poslovne usluge Odsjek za finansijsko
upravljanje svakodnevno, u pisanom i elektronskom obliku
dostavlja Izvod depozitnog rauna Odsjeku za poslovne
usluge regionalnog centra.
(2) Odsjek za poslovne usluge na osnovu Izvoda depozitnog
rauna sainjava Informaciju o poloenom gotovinskom
depozitu iz Priloga 5. ove Instrukcije, te isti, odmah, bez
odlaganja dostavlja elektronskim putem ili putem faksa
carinskom organu, a potom i putem redovne pote.
lan 12.
(Putanje robe ispod carinskog nadzora)
Carinski organ po prijemu Informacije o poloenom
gotovinskom depozitu iz lana 11. stav (2) ove Instrukcije, puta
robu ispod carinskog nadzora.
GLAVA III. POSTUPANJE PO DOBIVANJU
REZULTATA PROVJERE
lan 13.
(Povrat gotovinskog depozita)
(1) Ako zemlja izvoznica potvrdi autentinost dokaza o
porijeklu i stvarno porijeklo robe, po dobivanju odgovora
carinski organ, odmah, bez odlaganja na obrascu iz Priloga
6, ove Instrukcije donosi Rjeenje o povratu uplaenog
gotovinskog depozita.
(2) Rjeenje iz stava (1) ovog lana se donosi u etiri primjerka
od kojih se jedan primjerak dostavlja deklarantu, jedan se
odlae u slubenu evidenciju, a dva primjerka Odsjeku za
poslovne usluge. Odsjek za poslovne usluge, po prijemu
Rjeenja, jedan primjerak dostavlja Sektoru za poslovne
usluge - Odsjeku za finansijsko upravljanje, a drugi
primjerak zadrava u svojoj slubenoj evidenciji.
(3) Radi efikasnosti i ekonominosti postupka, organizacione
jedinice iz stava (1) i (2) ovog lana, rjeenje o povratu
gotovinskog depozita meusobno dostavljaju elektronskim
putem ili putem faksa, a i putem redovne slubene pote.
lan 14.
(Redovan upravni postupak)
Ako zemlja izvoznica ne dostavi odgovor u roku od deset
mjeseci od datuma zahtjeva za provjeru ili ako odgovor ne sadri
podatke dovoljne za utvrivanje autentinosti dokaza o porijeklu
ili stvarnog porijekla robe, provest e se redovan upravni
postupak, shodno odredbama Zakona o carinskoj politici BiH.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

lan 15.
(Sredstva na depozitnom raunu)
Sredstva poloena po osnovu gotovinskog depozita, ostaju
na depozitnom raunu Uprave za indirektno oporezivanje do
okonanja redovnog upravnog postupka.
GLAVA IV. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE
lan 16.
(Sastavni dio instrukcije)
Sastavni dio ove Instrukcije ine obrasci:
a) Prilog 1. Obraun iznosa carinskog duga za koji se
polae obezbjeenje,
b) Prilog 2. Zahtjev za polaganje gotovinskog depozita
za obezbjeenje plaanja carinskog duga

Broj 67 - Strana 69

c)

Prilog 3. Rjeenje o polaganju gotovinskog depozita


za obezbjeenje plaanja carinskog duga
d) Prilog 4. - Informacija o uplati na depozitni raun
e) Prilog 5. Informacija o poloenom gotovinskom
depozitu
f)
Prilog 6. - Rjeenje o povratu gotovinskog depozita.
lan 17.
(Stupanje na snagu)
Ova Instrukcija stupa na snagu danom donoenja, a objavit
e se u "Slubenom glasniku BiH'' i web stranici Uprave za
indirektno oporezivanje www.uino.gov.ba.
Broj 01-02-2-1516/16
Direktor
31. augusta 2016. godine
Dr. Miro Dakula, s. r.

Broj 67 - Strana 70

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 71

Broj 67 - Strana 72

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 73

Broj 67 - Strana 74

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH


(2)

Temeljem lanka 15. Zakona o Upravi za neizravno


oporezivanje (''Slubeni glasnik BiH'', broj 89/05), lanka 61.
stavak 2. Zakona o upravi (''Slubeni glasnik BiH'', br. 32/02 i
102/09) i lanka 431. stavak 2. Odluke o provedbenim propisima
Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (''Slubeni
glasnik BiH'', br. 63a/04, 60/06 i 57/08), ravnatelj Uprave za
neizravno oporezivanje donosi

INSTRUKCIJU

O KORITENJU GOTOVINSKOG DEPOZITA, KAO


SREDSTVA OSIGURANJA CARINSKOG DUGA, U
CARINSKOM POSTUPKU STAVLJANJA ROBE U
SLOBODAN PROMET
GLAVA I. OPE ODREDBE
lanak 1.
(Predmet)
Ovom Instrukcijom se propisuje postupak odobravanja
koritenja gotovinskog depozita, kao sredstva osiguranja plaanja
carinskog duga (u daljnjem tekstu: gotovinski depozit), u situaciji
kada
se
roba
stavlja
u
slobodan
promet
po
preferencijalnoj/povlatenoj carinskoj stopi, a carinski organ
odlui priloeni dokaz o podrijetlu poslati u postupak naknadne
provjere, vraanja depozita, te druga pitanja u svezi sa tim
sredstvom osiguranja plaanja.
lanak 2.
(Pravna osnova)
Pravna osnova za koritenje gotovinskog depozita u
carinskom postupku putanja robe u slobodan promet je:
a) lanak 182. 185., 186. i 188. Zakona o carinskoj
politici Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11),
b) lanak 431. i 432. Odluke o provedbenim propisima
Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH'', br. 63a/04, 60/06 i 57/08),
c) Uputa za koritenje bankarskih jamstava u carinskom
postupku ("Slubeni glasnik BiH'', broj 89/13),
d) Uputa o polaganju i povratu gotovinskog depozita
radi osiguravanja plaanja carinskog duga, broj: 161926/05 od 11.02.2005. godine i broj: 16-1926-13/05
od 27.06.2005. godine.
lanak 3.
(Definicije)
U smislu ove Instrukcije sljedei pojmovi imaju znaenje:
a) "gotovinski depozit" je sredstvo osiguranja plaanja
carinskog duga u carinskom postupku,
b) "deklarant'' je osoba koja podnosi carinsku prijavu u
svoje ime ili osoba u ije se ime ona podnosi,
c) "carinski organ'' je carinska ispostava/carinski referat,
ovisno od situacije gdje se roba prijavljuje za carinski
postupak stavljanja u slobodan promet,
d) "rjeenje'' je odluka carinskog organa donesena u
skraenom postupku.
GLAVA II. POSTUPAK KORITENJA GOTOVINSKOG
DEPOZITA
lanak 4.
(Osnovana sumnja u autentinost dokaza o podrijetlu)
(1) Odredbama meunarodnih ugovora o slobodnoj trovini
odnosno pripadajuih Protokola o podrijetlu je propisano,
da carinski organ zemlje uvoznice, u sluaju osnovane
sumnje u autentinost dokaza o podrijetlu, uvozniku moe
ponuditi preuzimanje robe uz sve mjere predostronosti
koje se ocjene potrebnim.

Broj 67 - Strana 75

Kada carinski organ odlui da suspenduje ili da odloi


primjenu povlatenog tretmana robi prijavljenoj za carinski
postupak stavljanja u slobodan promet i dokaz o podrijetlu
poalje u postupak naknadne provjere, deklarantu se nudi
izuzimanje robe ispod carinskog nadzora, uz osiguranje
plaanja eventualnog carinskog duga.
lanak 5.
(Nain osiguranja carinskog duga)
Osiguranje carinskog duga se osigurava polaganjem
jamstva u obliku gotovinskog depozita ili pomou iranata
(bankarskim jamstvom).
lanak 6.
(Obraun carinskog duga)
(1) Ako deklarant odlui da osiguranje plaanja carinskog duga
vri polaganjem gotovinskog depozita, postupajui carinski
organ vri obraun carinskog duga.
(2) Obraun iznosa carinskog duga za koji se polae osiguranje
vri se na obrascu iz Priloga 1. ove Instrukcije.
(3) Carinski organ jedan primjerak obrauna carinskog duga iz
stavka (1) ovoga lanka uruuje deklarantu, a drugi
primjerak zadrava i odlae uz predmetnu carinsku prijavu.
lanak 7.
(Zahtjev za polaganje gotovinskog depozita)
Zahtjev za polaganje gotovinskog depozita za osiguranje
plaanja carinskog duga, na obrascu iz Priloga 2. ove Instrukcije,
deklarant podnosi carinskom organu kod kojeg je roba prijavljena
za carinski postupak stavljanja u slobodan promet.
lanak 8.
(Rjeenje o polaganju gotovinskog depozita)
(1) Carinski organ, u skraenom postupku, na obrascu iz
Priloga 3. ove Instrukcije donosi Rjeenje o polaganju
gotovinskog depozita.
(2) Rjeenje iz stavka (1) ovoga lanka se donosi u etiri
primjerka od kojih se jedan primjerak dostavlja podnositelju
zahtjeva, jedan odlae u slubenu evidenciju, a dva
primjerka se dostavljaju Odsjeku za poslovne usluge.
Odsjek za poslovne usluge, po primitku rjeenja, jedan
primjerak dostavlja Sektoru za poslovne usluge - Odsjeku
za financijsko upravljanje, a drugi primjerak zadrava u
svojoj slubenoj evidenciji.
(3) Radi uinkovitosti i ekonominosti postupka, organizacijske jedinice iz stavka (1) i (2) ovoga lanka, Rjeenje o
polaganju gotovinskog depozita meusobno dostavljaju
elektronskim putem ili putem faksa, a potom i putem
redovite slubene pote.
lanak 9.
(Roba pod carinskim nadzorom)
Roba ostaje pod carinskim nadzorom sve dok Odsjek za
poslovne usluge carinskom organu, elektronskim putem ili putem
faksa, ne dostavi dokaz da je poloen gotovinski depozit
Informacija o poloenom gotovinskom depozitu iz Priloga 4. ove
Instrukcije, a potom i putem redovite slubene pote.
lanak 10.
(Depozitni raun)
Polaganje gotovinskog depozita vri se na jedan od rauna
Uprave za neizravno oporezivanje iz Priloga 4. ove Instrukcije,
sukladno odredbama Upute o polaganju i povratu gotovinskog
depozita radi osiguravanja plaanja carinskog duga, broj: 161926/05 od 11.02.2005. godine i broj: 16-1926-13/05 od
27.06.2005. godine.
lanak 11.
(Izvjetavanje o poloenom depozitu)
(1) Sektor za poslovne usluge Odsjek za financijsko
upravljanje svakodnevno, u pisanom i elektronskom obliku

Broj 67 - Strana 76

SLUBENI GLASNIK BiH

dostavlja Izvod depozitnog rauna Odsjeku za poslovne


usluge regionalnog centra.
(2) Odsjek za poslovne usluge na temelju Izvoda depozitnog
rauna sainjava Informaciju o poloenom gotovinskom
depozitu iz Priloga 5. ove Instrukcije, te isti, odmah, bez
odgaanja dostavlja elektronskim putem ili putem faksa
carinskom organu, a potom i putem redovite pote.
lanak12.
(Putanje robe ispod carinskog nadzora)
Carinski organ po primitku Informacije o poloenom
gotovinskom depozitu iz lanka 11. stavak (2) ove Instrukcije,
puta robu ispod carinskog nadzora.
GLAVA III. POSTUPANJE PO DOBIVANJU
REZULTATA PROVJERE
lanak 13.
(Povrat gotovinskog depozita)
(1) Ako zemlja izvoznica potvrdi autentinost dokaza o
podrijetlu i stvarno podrijetlo robe, po dobivanju odgovora
carinski organ, odmah, bez odgaanja na obrascu iz Priloga
6, ove Instrukcije donosi Rjeenje o povratu uplaenog
gotovinskog depozita.
(2) Rjeenje iz stavka (1) ovoga lanka se donosi u etiri
primjerka od kojih se jedan primjerak dostavlja deklarantu,
jedan se odlae u slubenu evidenciju, a dva primjerka
Odsjeku za poslovne usluge. Odsjek za poslovne usluge, po
primitku Rjeenja, jedan primjerak dostavlja Sektoru za
poslovne usluge - Odsjeku za financijsko upravljanje, a
drugi primjerak zadrava u svojoj slubenoj evidenciji.
(3) Radi
uinkovitosti
i
ekonominosti
postupka,
organizacijske jedinice iz stavka (1) i (2) ovoga lanka,
rjeenje o povratu gotovinskog depozita meusobno
dostavljaju elektronskim putem ili putem faksa, a i putem
redovite slubene pote.

Petak, 9. 9. 2016.

lanak 14.
(Redoviti upravni postupak)
Ako zemlja izvoznica ne dostavi odgovor u roku od deset
mjeseci od datuma zahtjeva za provjeru ili ako odgovor ne sadri
podatke dovoljne za utvrivanje autentinosti dokaza o podrijetlu
ili stvarnog podrijetla robe, provest e se redovit upravni
postupak, sukladno odredbama Zakona o carinskoj politici BiH.
lanak 15.
(Sredstva na depozitnom raunu)
Sredstva poloena po osnovi gotovinskog depozita, ostaju
na depozitnom raunu Uprave za neizravno oporezivanje do
okonanja redovitog upravnog postupka.
GLAVA IV. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE
lanak 16.
(Sastavni dio instrukcije)
Sastavni dio ove Instrukcije ine obrasci:
a) Prilog 1. Obraun iznosa carinskog duga za koji se
polae osiguranje,
b) Prilog 2. Zahtjev za polaganje gotovinskog depozita
za osiguranje plaanja carinskog duga
c) Prilog 3. Rjeenje o polaganju gotovinskog depozita
za osiguranje plaanja carinskog duga
d) Prilog 4. - Informacija o uplati na depozitni raun
e) Prilog 5. Informacija o poloenom gotovinskom
depozitu
f)
Prilog 6. - Rjeenje o povratu gotovinskog depozita.
lanak 17.
(Stupanje na snagu)
Ova Instrukcija stupa na snagu danom donoenja, a objavit
e se u "Slubenom glasniku BiH'' i web stranici Uprave za
neizravno oporezivanje www.uino.gov.ba.
Ravnatelj
Broj 01-02-2-1516/16
Dr. Miro Dakula, v. r.
31. kolovoza 2016. godine

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 77

Broj 67 - Strana 78

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 79

Broj 67 - Strana 80

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 81

Broj 67 - Strana 82

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

15.
('' '', 89/05),
61. 2. ('' '', .
32/02 102/09) 431. 2.

('' '', . 63/04, 60/06
57/08),

,
,


I.
1.
()

,
( :
),
/ ,
, ,
.
2.
( )

:
a) 182. 185., 186. 188.
("
", . 57/04, 51/06, 93/08, 54/10
76/11),
) 431. 432.
(" '', . 63/04, 60/06
57/08),
)
(" '',
89/13),
)

, : 16-1926/05 11.02.2005. :
16-1926-13/05 27.06.2005. .
3.
()

:
) " " je
,
) "''
,
) " '' /
,

,
) "''
.
II.

4.
( )
(1)

Broj 67 - Strana 83

, ,

,
.
(2)

, ,
.
5.
( )


( ).
6.
( )
(1)
,

.
(2)
1.
.
(3)
(1) ,

.
7.
( )

,
2. ,

.
8.
( )
(1) , ,
3.
.
(2) (1)
, ,

. , ,
,
.
(3) ,
(1) (2) ,

,
.
9.
( )

,
,

4. ,
.

Broj 67 - Strana 84

SLUBENI GLASNIK BiH

10.
( )

4.
,

, : 16-1926/05 11.02.2005.
: 16-1926-13/05 27.06.2005. .
11.
( )
(1)
,

.
(2)
5. , ,
,
,
.
12.
( )

11. (2) ,
.
III.

13.
( )
(1)
,
, ,
6,
.
(2) (1)

, ,
.
, ,
-
,
.

(3)

Petak, 9. 9. 2016.

, (1) (2) ,

,
.
14.
( ),
,
.
15.
( )
,

.
IV.
16.
( )
:
) 1.
,
) 2.

) 3.

) 4. -

) 5.
) 6. -
.
17.
( )
,
" '' web
www.uino.gov.ba.

01-02-2-1516/16
, . .
31. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 85

Broj 67 - Strana 86

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 87

Broj 67 - Strana 88

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 89

Broj 67 - Strana 90

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

KOMISIJA ZA OUVANJE NACIONALNIH


SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
1007

Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika, na osnovi


lana V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini i lana 39. stav 1 Poslovnika o radu
Komisije za ouvanje nacionalnih spomenika, na sjednici
odranoj od 1. do 3. februara 2016. godine, donijela je

ODLUKU
I
Pokretno dobro - Kunovski zapis, vlasnitvo
Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu
proglaava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zatite
utvrene Zakonom o provoenju odluka Komisije za zatitu
nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubene
novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04, 51/07).
II
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Vlada Federacije) duna je osigurati pravne, naune, tehnike,
administrativne i finansijske mjere za zatitu, konzervaciju i
prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem
tekstu: Komisija) utvrdit e tehnike uvjete i osigurati sredstva za
izradu i postavljanje informacijske table sa osnovnim podacima o
spomeniku i odluci o proglaenju dobra nacionalnim
spomenikom.
III
S ciljem trajne zatite nacionalnog spomenika, utvruju se
sljedee hitne mjere zatite:
neodlono angaovirati tim strunjaka za konzervaciju
pergamenta koji e odstraniti ljepljivu celuloznu traku
tipa sellotape kojom je zapis fiksiran na kartonsku
podlogu neodgovarajue ph-vrijednosti;
postaviti fragmente zapisa na beskiselinski i
bezligninski papir i pohraniti ih u fascikl tipa
mikrokomore - MicroChamber (koja je bez lignina,
bezsumporna, od alkalne mase s alkalnim rezervama i
tzv. molekularnim filtrima ili sitima);
upotrebom neinvazivnih i nedestruktivnih i
mikroinvazivnih i mikrodestruktivnih metoda, na
osnovi prethodno izraenog elaborata, baziranog na
mikroskopskim i vizuelnim protokolima, izvriti sve
potrebne analize vrste, osobina i stanja pergamenta i
mastila, te o nalazima sainiti izvjetaj;
na osnovi izvjetaja o identifikaciji i analizi nacionalnog spomenika, sainiti elaborat o hitnim mjerama
stabilizacije, konzervacije i, ukoliko se to pokae
neophodnim, minimalne i reverzibilne restauracije
nacionalnog spomenika;
prije pristupanja bilo kakvom zahvatu neophodno je
da struni tim, sastavljen od konzervatora za
pergament, tretman korozije mastila i srednjevjekovne
rukopise, izvri reviziju elaborata;
osigurati mikroklimat u sklopu Zemaljskog muzeja
Bosne i Hercegovine u kojem e izloenost
nacionalnog spomenika svjetlu i UV-zraenju biti
svedena na minimum, a temperatura i relativna
vlanost zraka odravani na nivou propisanom za
papir (16 do 22 C, 50 do 60 %).
Vlada Federacije osigurat e odgovarajue fizike i
tehnike uvjete za uvanje pokretnog naslijea, ukljuujui i

Broj 67 - Strana 91

opremanje mikroklimata za uvanje nacionalnog spomenika


opremom i ureajima za minimiziranje utjecaja svjetla i UVzraenja i za kontrolu temperature i relativne vlanosti zraka.
Eventualno izlaganje i ostali vidovi prezentacije nacionalnog spomenika izvan Zemaljskog muzeja na podruju Bosne i
Hercegovine vrit e se na osnovi uvjeta koje utvrdi federalno
ministarstvo nadleno za kulturu (u daljem tekstu: nadleno
ministarstvo), u skladu sa odredbama ove odluke.
Nadzor nad provoenjem mjera zatite utvrenih ovom
odlukom vri nadleno ministarstvo.
IV
Svako, a posebno nadleni organi Federacije Bosne i
Hercegovine, kantonalne, gradske i opinske slube suzdrat e
se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu otetiti
nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
V
Iznoenje nacionalnog spomenika iz Bosne i Hercegovine
nije dozvoljeno.
Izuzetno od odredbe stava 1 ove take, dozvoljeno je
privremeno iznoenje nacionalnog spomenika iz Bosne i
Hercegovine radi prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi
da konzervatorske radove nije mogue izvriti u Bosni i
Hercegovini, odnosno ako se procijeni da se konzervacija u
inozemstvu moe izvriti kvalitetnije, bre i jeftinije.
Odobrenje u smislu prethodnog stava daje Komisija,
ukoliko bude nesumnjivo utvreno da to nee ni na koji nain
ugroziti nacionalni spomenik. U odobrenju se utvruju svi uvjeti
pod kojima se dobro moe iznijeti iz Bosne i Hercegovine, rok za
vraanje dobra u zemlju, kao i zaduenja pojedinih organa i
institucija za osiguranje tih uvjeta, te o tome obavjetava Vladu
Federacije, nadlenu slubu osiguranja, carinsku slubu Bosne i
Hercegovine i javnost.
VI
Ova odluka dostavit e se Vladi Federacije, nadlenom
ministarstvu i nadlenoj slubi zatite naslijea na nivou
Federacije Bosne i Hercegovine, radi provoenja mjera utvrenih
u ta. II-V ove odluke.
VII
Sastavni dio ove odluke je obrazloenje sa prateom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u
prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).
VIII
Prema lanu V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su
konane.
IX
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 04.2-2.3-58/16-1
Predsjedavajua Komisije
1. februara 2016. godine
Ljiljana evo, s. r.
Sarajevo
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika, na
osnovu lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini i lanka 39. stavak 1. Poslovnika o
radu Povjerenstva za ouvanje nacionalnih spomenika, na
sjednici odranoj od 1. do 3. veljae 2016. godine, donijelo je

Broj 67 - Strana 92

SLUBENI GLASNIK BiH

ODLUKU
I.
Pokretno dobro - Kunovski zapis, vlasnitvo
Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu,
proglaava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zatite
utvrene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zatitu
nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubene
novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04, 51/07).
II.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Vlada Federacije) duna je osigurati pravne, znanstvene,
tehnike, administrativne i financijske mjere za zatitu,
konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit e tehnike uvjete i
osigurati sredstva za izradu i postavljanje informacijske ploe sa
osnovnim podatcima o spomeniku i odluci o proglaenju dobra
nacionalnim spomenikom.
III.
S ciljem trajne zatite nacionalnog spomenika, utvruju se
sljedee hitne mjere zatite:
neodlono angaovirati tim strunjaka za konzervaciju
pergamenta koji e odstraniti ljepljivu celuloznu traku
tipa sellotape kojom je zapis fiksiran na kartonsku
podlogu neodgovarajue ph-vrijednosti;
postaviti fragmente zapisa na beskiselinski i
bezligninski papir i pohraniti ih u fascikl tipa
mikrokomore - MicroChamber (koja je bez lignina,
bezsumporna, od alkalne mase s alkalnim rezervama i
tzv. molekularnim filtrima ili sitima);
uprabom
neinvazivnih
i
nedestruktivnih
i
mikroinvazivnih i mikrodestruktivnih metoda, na
osnovu prethodno izraenog elaborata, baziranog na
mikroskopskim i vizualnim protokolima, izvriti sve
potrebne analize vrste, osobina i stanja pergamenta i
mastila, te o nalazima sainiti izvjee;
na osnovu izvjea o identifikaciji i analizi
nacionalnog spomenika, sainiti elaborat o hitnim
mjerama stabilizacije, konzervacije i, ukoliko se to
pokae neophodnim, minimalne i reverzibilne
restauracije nacionalnog spomenika;
prije pristupanja bilo kakvom zahvatu neophodno je
da struni tim, sastavljen od konzervatora za
pergament, tretman korozije mastila i srednjevjekovne
rukopise, izvri reviziju elaborata;
osigurati mikroklimat u sklopu Zemaljskog muzeja
Bosne i Hercegovine u kojem e izloenost
nacionalnog spomenika svjetlu i UV-zraenju biti
svedena na minimum, a temperatura i relativna
vlanost zraka odravani na razini propisanoj za papir
(16 do 22 C, 50 do 60 %).
Vlada Federacije osigurat e odgovarajue fizike i
tehnike uvjete za uvanje pokretnog nasljea, ukljuujui i
opremanje mikroklimata za uvanje nacionalnog spomenika
opremom i ureajima za minimiziranje utjecaja svjetla i UVzraenja i za kontrolu temperature i relativne vlanosti zraka.
Eventualno izlaganje i ostali vidovi prezentacije nacionalnog spomenika izvan Zemaljskog muzeja na podruju Bosne i
Hercegovine vrit e se na osnovu uvjeta koje utvrdi federalno
ministarstvo mjerodavno za kulturu (u daljnjem tekstu:
mjerodavno ministarstvo), sukladno odredbama ove odluke.

Petak, 9. 9. 2016.

Nadzor nad provedbom mjera zatite utvrenih ovom


odlukom vri mjerodavno ministarstvo.
IV.
Svatko, a posebice mjerodavna tijela Federacije Bosne i
Hercegovine, kantonalne, gradske i opinske slube suzdrat e
se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu otetiti
nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
V.
Iznoenje nacionalnog spomenika iz Bosne i Hercegovine
nije doputeno.
Izuzetno od odredbe stavka 1. ove toke, doputeno je
privremeno iznoenje nacionalnog spomenika iz Bosne i
Hercegovine radi prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi
da konzervatorske radove nije mogue izvriti u Bosni i
Hercegovini, odnosno ako se procijeni da se konzervacija u
inozemstvu moe izvriti kvalitetnije, bre i jeftinije.
Odobrenje u smislu prethodnog stava daje Povjerenstvo,
ukoliko bude nesumnjivo utvreno da to nee ni na koji nain
ugroziti nacionalni spomenik. U odobrenju se utvruju svi uvjeti
pod kojima se dobro moe iznijeti iz Bosne i Hercegovine, rok za
vraanje dobra u zemlju, kao i zaduenja pojedinih tijela i
institucija za osiguranje tih uvjeta, te o tomu obavjetava Vladu
Federacije, mjerodavnu slubu osiguranja, carinsku slubu Bosne
i Hercegovine i javnost.
VI.
Ova odluka dostavit e se Vladi Federacije, mjerodavnom
ministarstvu i mjerodavnoj slubi zatite nasljea na razini
Federacije Bosne i Hercegovine, radi provedbe mjera utvrenih u
to. II. - V. ove odluke.
VII.
Sastavnim dijelom ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim
osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva
(http://www.kons.gov.ba).
VIII.
Prema lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su
konane.
IX.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 04.2-2.3-58/16-1
Predsjedateljica Povjerenstva
1. veljae 2016. godine
Ljiljana evo, v. r.
Sarajevo
,
V 4 8
39 1
,
1. 3. 2016. ,

I
- ,


( : ).

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

8

(" ", . 2/02, 27/02, 6/04,
51/07).
II
(
: ) ,
, ,
,
.
(
: )


.
III
,
:

sellotape

ph-;


- MicroChamber (
, ,
.
);

,
, , ,
,
;

,
, ,
,

;

,
, , ;


-
,

(16 22 C, 50 60 %).

,


.(
: ),
.

Broj 67 - Strana 93


.
IV
,
, ,


.
V

.
1 ,

,

,
,
.
,

.

, ,

, ,
,
.
VI
,

,
. II-V .
VII

,
w-
(http://www.kons.gov.b).
VIII
V 4 8
,
.
IX

" ".
:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, ,
.
04.2-2.3-58/16-1
1. 2016.

, . .

1008

Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika, na osnovi


lana V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini i lana 39. stav 1 Poslovnika o radu
Komisije za ouvanje nacionalnih spomenika, na sjednici
odranoj od 1. do 3. februara 2016. godine donijela je

ODLUKU
I
Historijska graevina - amdia kua u Puraiu,
opina Lukavac, proglaava se nacionalnim spomenikom Bosne
i Hercegovine (u daljnjem tekstu nacionalni spomenik).

Broj 67 - Strana 94

SLUBENI GLASNIK BiH

Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru oznaenom kao


k.. 532, k.o. Purai (novi premjer), to odgovara k.. 1873/1 i
1873/7, k.o. Purai (stari premjer), z.k. uloak br. 540, opina
Lukavac, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zatite
utvrene Zakonom o provoenju odluka Komisije za zatitu
nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubene
novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).
II
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Vlada Federacije) duna je osigurati pravne, naune, tehnike,
administrativne i finansijske mjere za zatitu, konzervaciju,
restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem
tekstu: Komisija) utvrdit e tehnike uvjete i osigurati finansijska
sredstva za izradu i postavljanje informacijske table s osnovnim
podacima o spomeniku i odluci o proglaenju dobra nacionalnim
spomenikom.
III
U svrhu trajne zatite nacionalnog spomenika, utvruju se
sljedee mjere zatite koje se odnose na prostor definiran u taki I
stav 2 ove odluke:
dozvoljeni su istraivaki i konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na sanaciji i prezentaciji
spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva
nadlenog za prostorno ureenje (u daljnjem tekstu:
nadleno ministarstvo) i struni nadzor nadlene
slube zatite naslijea na nivou Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadlena sluba
zatite);
potrebno je izvriti detaljno snimanje kue;
neophodno je restaurirati krov i vratiti izvorni krovni
pokriva;
prilikom radova na restauraciji objekta neophodno je
sauvati njegov izvorni izgled;
dozvoljena je adaptacija prostora u cilju njegovog
prilagoavanja savremenim potrebama (instalacije
grijanja i drugi radovi vezani za enterijer) pod
uvjetom da se sauvaju izvorne vrijednosti objekta, uz
odobrenje nadlenog ministarstva i struno nadziranje
nadlene slube zatite;
objekat se moe koristiti u stambene, obrazovne i
kulturne svrhe, odnosno na nain kojim e biti osigurano njegovo odrivo upravljanje; ouvanje njegove autentinosti, i prezentacija njegovih vrijednosti
koje su iskazane kroz formu, funkciju, duh i osjeanja.
IV
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni
prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti s
odredbama ove odluke.
V
Svako, a posebno nadlena tijela Federacije Bosne i
Hercegovine, kantona, gradske i opinske slube suzdrat e se
od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni
spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
VI
Ova odluka dostavit e se Vladi Federacije, nadlenom
ministarstvu, nadlenoj slubi zatite i opinskom organu uprave
nadlenom za poslove urbanizma i katastra, radi provoenja
mjera utvrenih u ta. II-V ove odluke, te nadlenom opinskom
sudu radi upisa u zemljine knjige.

Petak, 9. 9. 2016.

VII
Sastavni dio ove odluke je obrazloenje sa prateom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u
prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).
VIII
Prema lanu V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konane.
IX
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 07.3-2.3-58/16-2
1. februara 2016. godine
Predsjedavajua Komisije
Sarajevo
Ljiljana evo, s. r.
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika, na
osnovu lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini i lanka 39. stavak 1. Poslovnika o
radu Povjerenstva za ouvanje nacionalnih spomenika, na
sjednici odranoj od 1. do 3. veljae 2016. godine donijelo je

ODLUKU
I.
Povijesna graevina - amdia kua u Puraiu,
opina Lukavac, proglaava se nacionalnim spomenikom Bosne
i Hercegovine (u daljnjem tekstu nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru oznaenom kao
k.. 532, k.o. Purai (novi premjer), to odgovara k.. 1873/1 i
1873/7, k.o. Purai (stari premjer), z.k. uloak br. 540, opina
Lukavac, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zatite
utvrene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zatitu
nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubene
novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).
II.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Vlada Federacije) duna je osigurati pravne, znanstvene, tehnike, administrativne i financijske mjere za zatitu, konzervaciju,
restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit e tehnike uvjete i osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje informacijske
ploe s osnovnim podatcima o spomeniku i odluci o proglaenju
dobra nacionalnim spomenikom.
III.
U svrhu trajne zatite nacionalnog spomenika, utvruju se
sljedee mjere zatite koje se odnose na prostor definiran u toki
I. stavak 2. ove odluke:
doputeni su istraivaki i konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na sanaciji i prezentaciji spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva mjerodavnog za prostorno ureenje (u daljnjem tekstu: mjerodavno ministarstvo) i strukovni nadzor mjerodavne
slube zatite nasljea na razini Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: mjerodavna sluba
zatite);
potrebno je izvriti detaljno snimanje kue;
neophodno je restaurirati krov i vratiti izvorni krovni
pokriva;

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

prilikom radova na restauraciji objekta neophodno je


sauvati njegov izvorni izgled;
doputena je adaptacija prostora u cilju njegovog
prilagoavanja suvremenim potrebama (instalacije
grijanja i drugi radovi vezani za enterijer) pod
uvjetom da se sauvaju izvorne vrijednosti objekta, uz
odobrenje mjerodavnog ministarstva i strukovno
nadziranje mjerodavne slube zatite;
objekat se moe rabiti u stambene, naobrazne i
kulturne svrhe, odnosno na nain kojim e biti
osigurano njegovo odrivo upravljanje; ouvanje njegove autentinosti, i prezentacija njegovih vrijednosti
koje su iskazane kroz formu, funkciju, duh i osjeanja.
IV.
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni
prostorno-planski spisi u dijelu u kojemu su u suprotnosti s
odredbama ove odluke.
V.
Svatko, a posebice mjerodavna tijela Federacije Bosne i
Hercegovine, kantona, gradske i opinske slube suzdrat e se
od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni
spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
VI.
Ova odluka dostavit e se Vladi Federacije, mjerodavnom
ministarstvu, mjerodavnoj slubi zatite i opinskom tijelu uprave
mjerodavnom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe
mjera utvrenih u to. II. - V. ove odluke, te mjerodavnom
opinskom sudu radi upisa u zemljine knjige.
VII.
Sastavnim dijelom ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim
osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva
(http://www.kons.gov.ba).
VIII.
Prema lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su
konane.
IX.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 07.3-2.3-58/16-2
1. veljae 2016. godine
Predsjedateljica Povjerenstva
Sarajevo
Ljiljana evo, v. r.
,
V 4 8
39 1
,
1. 3. 2016.

I
- ,
, (
).

.. 532, .. ( ), ..
1873/1 1873/7, .. ( ), .. .

Broj 67 - Strana 95

540, , ,
.


8

(" ", . 2/02, 27/02, 6/04
51/07).
II
(
: ) ,
, ,
, ,
.
(
: )


.
III
,

I 2 :
,
,
(
: )

(
: );
;

;

;

(
)
,

;
,
,
;

,
, .
IV

-
.
V
,
, ,


.
VI
,
,
,

Broj 67 - Strana 96

SLUBENI GLASNIK BiH

. II-V ,
.
VII

,
w-
(http://www.kons.gov.b).
VIII
V 4 8
,
.
IX

" ".
:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, ,
.
07.3-2.3-58/16-2

1. 2016.
, . .

1009

Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika, na osnovi


lana V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini i lana 39. stav 1 Poslovnika o radu
Komisije za ouvanje nacionalnih spomenika, na sjednici
odranoj od 1. do 3. februara 2016. godine, donijela je

ODLUKU
I
Grobljanska cjelina - Jevrejsko groblje u Jajcu
proglaava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru oznaenom kao
k.. 185 (novi premjer), to odgovara k.. 855 (stari premjer), zk
uloak broj 156, k.o. SP_Mile, opina Jajce, Federacija Bosne i
Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zatite
utvrene Zakonom o provoenju odluka Komisije za zatitu
nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubene
novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).
II
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Vlada Federacije) duna je osigurati pravne, naune, tehnike,
administrativne i finansijske mjere za zatitu, konzervaciju i
prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem
tekstu: Komisija) utvrdit e tehnike uvjete i osigurati finansijska
sredstva za izradu i postavljanje informacione ploe s osnovnim
podacima o spomeniku i odluci o proglaenju dobra nacionalnim
spomenikom.
III
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika na prostoru
definiranom u taki I stav 2 ove odluke utvruju se sljedee mjere
zatite:
dozvoljeni su istraivaki i konzervatorskorestauratorski radovi, radovi na tekuem odravanju i
radovi iji je cilj prezentacija spomenika, uz
odobrenje federalnog ministarstva nadlenog za
prostorno ureenje (u daljnjem tekstu: nadleno
ministarstvo) i uz struni nadzor nadlene slube
zatite naslijea na nivou Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadlena sluba

Petak, 9. 9. 2016.

zatite), uz prethodno izraen projekat sanacije,


restauracije i konzervacije spomenika sa izradom
preliminarnog snimka postojeeg stanja;
potrebno je izvriti ienje nadgrobnika od liaja i
mahovine uz prethodno izraen elaborat i odobrenje
nadlenog ministarstva. Elaborat treba biti zasnovan
na biolokim, hemijskim, fizikim i drugim analizama
za koje konzervator utvrdi da su neophodne, te
sadravati odgovarajue konzervatorske mjere i
procjenu utjecaja naina ienja na kamen;
ograditi groblje na odgovarajui nain koji nee
naruiti vizure na groblje i osigurati pristup za
posjetitelje;
nije dozvoljena izgradnja objekata, niti postavljanje
privremenih ili stalnih struktura ija svrha nije
iskljuivo zatita i prezentacija nacionalnog
spomenika;
nisu dozvoljeni radovi koji bi mogli utjecati na
promjenu pejzaa;
nije dozvoljeno izmjetanje grobnih mjesta i
nadgrobnih spomenika;
nije dozvoljeno odlaganje otpada.
IV
Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostornoplanski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove
odluke.
V
Svako, a posebno nadleni organi Federacije Bosne i
Hercegovine, kantona, gradske i opinske slube, suzdrat e se
od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni
spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
VI
Ova odluka dostavit e se Vladi Federacije, nadlenom
ministarstvu, nadlenoj slubi zatite i opinskom organu uprave
nadlenom za poslove urbanizma i katastra, radi provoenja
mjera utvrenih u ta. II-V ove odluke, te nadlenom opinskom
sudu radi upisa u zemljine knjige.
VII
Sastavni dio ove odluke je obrazloenje sa prateom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u
prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).
VIII
Prema lanu V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konane.
IX
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 05.1-2.3-58/16-3
Predsjedavajua Komisije
2. februara 2016. godine
Ljiljana evo, s. r.
Sarajevo
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika, na
osnovu lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini i lanka 39. stavak 1. Poslovnika o
radu Povjerenstva za ouvanje nacionalnih spomenika, na
sjednici odranoj od 1. do 3. veljae 2016. godine, donijelo je

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

ODLUKU
I.

Grobljanska cjelina - Jevrejsko groblje u Jajcu


proglaava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru oznaenom kao
k.. 185 (novi premjer), to odgovara k.. 855 (stari premjer), zk
uloak broj 156, k.o. SP_Mile, opina Jajce, Federacija Bosne i
Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zatite
utvrene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zatitu
nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubene
novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).
II.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Vlada Federacije) duna je osigurati pravne, znanstvene,
tehnike, administrativne i financijske mjere za zatitu,
konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit e tehnike uvjete i
osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje
informacijske ploe s osnovnim podatcima o spomeniku i odluci
o proglaenju dobra nacionalnim spomenikom.
III.
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika na prostoru
definiranom u toki I. stavak 2. ove odluke utvruju se sljedee
mjere zatite:
doputeni su istraivaki i konzervatorskorestauratorski radovi, radovi na tekuem odravanju i
radovi iji je cilj prezentacija spomenika, uz
odobrenje federalnog ministarstva mjerodavnog za
prostorno ureenje (u daljnjem tekstu: mjerodavno
ministarstvo) i uz strukovni nadzor mjerodavne slube
zatite nasljea na razini Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: mjerodavna sluba
zatite), uz prethodno izraen projekat sanacije,
restauracije i konzervacije spomenika sa izradom
preliminarnog snimka postojeeg stanja;
potrebno je izvriti ienje nadgrobnika od liaja i
mahovine uz prethodno izraen elaborat i odobrenje
mjerodavnog ministarstva. Elaborat treba biti
zasnovan na biolokim, kemijskim, fizikim i drugim
analizama za koje konzervator utvrdi da su neophodne, te sadravati odgovarajue konzervatorske mjere i
procjenu utjecaja naina ienja na kamen;
ograditi groblje na odgovarajui nain koji nee
naruiti vizure na groblje i osigurati pristup za
posjetitelje;
nije doputena izgradnja objekata, niti postavljanje
privremenih ili stalnih struktura ija svrha nije
iskljuivo zatita i prezentacija nacionalnog
spomenika;
nisu doputeni radovi koji bi mogli utjecati na
promjenu pejzaa;
nije doputeno izmjetanje grobnih mjesta i
nadgrobnih spomenika;
nije doputeno odlaganje otpada.
IV.
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi u dijelu u kojemu su u suprotnosti sa
odredbama ove odluke.

Broj 67 - Strana 97

V.
Svatko, a posebice mjerodavna tijela Federacije Bosne i
Hercegovine, kantona, gradske i opinske slube, suzdrat e se
od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni
spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
VI.
Ova odluka dostavit e se Vladi Federacije, mjerodavnom
ministarstvu, mjerodavnoj slubi zatite i opinskom organu
uprave mjerodavnom za poslove urbanizma i katastra, radi
provedbe mjera utvrenih u to. II. - V. ove odluke, te
mjerodanom opinskom sudu radi upisa u zemljine knjige.
VII.
Sastavnim dijelom ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim
osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva
(http://www.kons.gov.ba).
VIII.
Prema lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su
konane.
IX.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 05.1-2.3-58/16-3
Predsjedateljica Povjerenstva
2. veljae 2016. godine
Ljiljana evo, v. r.
Sarajevo
,
V 4 8
39 1
,
1. 3. 2016. ,

I
-

( : ).

.. 185 ( ), .. 855 (
), 156, .. _, ,
, .


8

(" ", . 2/02, 27/02, 6/04
51/07).
II
(
: ) ,
, ,
,
.
(
: )


.

Broj 67 - Strana 98

SLUBENI GLASNIK BiH

III

I 2
:
,

,
(
: )

(
: ),
,
;


.
,
,
, e

;


;
,


;

;

;
.
IV

-
.
V
,
, , ,


.
VI
,
,
,
. II-V ,
.
VII

,
w-
(http://www.kons.gov.b).
VIII
V 4 8
,
.
IX

" ".

Petak, 9. 9. 2016.

:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, ,
.
05.1-2.3-58/16-3
2. 2016.

, . .

1010

Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika, na osnovi


lana V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini i lana 39. stav 1 Poslovnika o radu
Komisije za ouvanje nacionalnih spomenika, na sjednici
odranoj od 1. do 3. februara 2016. godine, donijela je

ODLUKU
I
Historijsko podruje - Nekropola sa stecima na
lokalitetu Han na Hrei, opina Istoni Stari Grad, proglaava
se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik ini nekropola sa 21 stekom.
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru oznaenom kao
dio k.. 296/1, posjedovni list broj 146, k.o. Hrea (novi premjer);
to odgovara k.. 1162/4, k.o. Hrea (stari premjer), zk uloak
broj 46, k.o. SP_Hrea, opina Istoni Stari Grad, Republika
Srpska, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zatite
utvrene Zakonom o provoenju odluka Komisije za zatitu
nacionalnih spomenika, ustanovljene u skladu sa Aneksom 8.
Opeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik Republike Srpske", br. 9/02, 70/06 i 64/08).
II
Vlada Republike Srpske duna je osigurati pravne, naune,
tehnike, administrativne i finansijske mjere za zatitu,
konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem
tekstu: Komisija) utvrdit e tehnike uvjete i osigurati finansijska
sredstva za izradu i postavljanje informacijske table sa osnovnim
podacima o spomeniku i odluci o proglaenju dobra nacionalnim
spomenikom.
III
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika, na prostoru
definiranom u taki I stav 3 ove odluke utvruje se zona zatite,
koju ini po novom premjeru dio k.. 296/1, k.o. Hrea. Obuhvat
zone zatite odreen je sljedeim koordinatama: Y=6540057
X=4859429; Y=6540066 X=4859431; Y=6540065 X=4859437;
Y=6540070 X=4859450; Y=6540085 X=4859455; Y=6540095
X=4859446; Y=6540086 X=4859414 I Y=6540061 X=4859407.
Povrina zone zatite je 1.136 m2. Na navedenom prostoru
utvruju se sljedee mjere zatite:
dozvoljeni su iskljuivo istraivaki i konzervatorskorestauratorski radovi i radovi na tekuem odravanju,
ukljuujui i radove koji imaju za cilj prezentaciju
spomenika, uz odobrenje ministarstva nadlenog za
prostorno ureenje u Republici Srpskoj (u daljnjem
tekstu: nadleno ministarstvo) i struni nadzor
nadlene slube zatite nasljea na nivou Republike
Srpske (u daljnjem tekstu: nadlena sluba zatite);
prostor spomenika bit e otvoren i dostupan javnosti,
a moe se koristiti u edukativne i kulturne svrhe;
dozvoljeno je obavljanje radova na infrastrukturi, uz
odobrenje nadlenog ministarstva i struno miljenje
nadlene slube zatite;

Petak, 9. 9. 2016.
-

SLUBENI GLASNIK BiH

radovi na ureenju nekropole i radovi na saniranju


oteenja dozvoljeni su iskljuivo uz prethodno
izraen plan sanacije, restauracije i konzervacije,
odobrenje nadlenog ministarstva i nadzor nadlene
slube zatite;
nije dozvoljeno vrenje novijih ukopa na udaljenosti
manjoj od 3 metra od steaka;
potrebno je izvriti ienje steaka od patine, liaja i
mahovine uz prethodno izraen elaborat i odobrenje
nadlenog ministarstva. Elaborat treba biti zasnovan
na biolokim, hemijskim, fizikim i drugim analizama
za koje konzervator utvrdi da su neophodne, te
sadravati odgovarajue konzervatorske mjere kojima
e biti sprijeeno uklanjanje patine, kao i procjenu
utjecaja naina ienja na kamen i na okoli;
podruje predstavlja arheoloki lokalitet, pa je
prilikom obavljanja istraivakih radova obavezno
osigurati prisustvo arheologa;
- zabranjeno je odlaganje svih vrsta otpada.
Vlada Republike Srpske duna je posebno osigurati
provoenje sljedeih mjera:
izradu geodetskog snimka postojeeg stanja;
izradu Projekta sanacije, restauracije i konzervacije
nacionalnog spomenika.
Projekat sanacije, restauracije i konzervacije nacionalnog
spomenika treba sadravati:
arheoloko
istraivanje
prostora
nacionalnog
spomenika;
ureenje nekropole sa uklanjanjem samonikle
vegetacije;
ureenje putne komunikacije, koji ukljuuju radove na
spreavanju sklizavanja steaka na cestu te
postavljanje klupa za sjedenje i korpi za otpatke;
redovno odravanje spomenika.
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika utvruje se
zatitni pojas koji obuhvata dio k.. 296/1 i k.. 295, 294/3, 296/2
i 296/8, k.o. Hrea. Obuhvat zatitnog pojasa poinje sa tromee
k.. 294/1, 294/2 i 294/3, k.o. Hrea, te ide prema jugu granicom
k.. 294/2 sa k.. 294/3 i 296/2 do tromee k.. 296/2, 294/2 i
296/1. Granina linija zatim ide pravolinijski do take na granici
k.. 296/1 i asfaltnog puta ije su koordinate Y= 6540133 X=
4859405 i nastavlja istom granicom do take ije su koordinate
Y= 6539982 X= 4859364. Sa ove take linija ide pravolinijski na
jugozapadni ugao parcele k.. 295 i ide granicom k.. 295 i 296/1
do sjeveroistonog ugla k.. 295 i nastavlja pravolijski do take
na k.. 296/1 ije su koordinate Y=6540073 X= 4859463. Linija
dalje ide pravolinijski na sjeverozapadni ugao k.. 296/8 te se
granicom k.. 296/1 sa k.. 296/8 i 294/3 vraa na polaznu taku
u tromei k.. 294/1, 294/2 i 294/3, k.o. Hrea i time je zatvoren
zatitni pojas. Povrina zatitnog pojasa je 8.376 m2. Na
navedenom prostoru utvruju se sljedee mjere zatite:
nije dozvoljena eksploatacija kamena, lociranje potencijalnih zagaivaa okoline utvrenih propisima,
izgradnja industrijskih objekata i magistralne infrastrukture i svih objekata koji u toku izgradnje ili u toku
eksploatacije mogu ugroziti nacionalni spomenik.
nije dozvoljeno izvoenje radova koji bi mogli
utjecati na izmjenu podruja i promjenu krajolika;
dozvoljeno je obavljanje radova na infrastrukturi, uz
odobrenje nadlenog ministarstva i struno miljenje
nadlene slube zatite;
nije dozvoljeno odlaganje otpada.
IV
Svi pokretni nalazi, koji u toku arheolokog istraivanja
budu naeni, bit e pohranjeni u najbliem muzeju koji ispunjava
kadrovske, materijalne i tehnike uvjete ili u Zemaljskom muzeju

Broj 67 - Strana 99

Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obraeni i prezentirani na


odgovarajui nain.
Sav pokretni i nepokretni arheoloki materijal koji bude
naen u toku arheolokih istraivanja neophodno je struno
obraditi.
Arheolog - voditelj arheolokih istraivanja duan je nakon
izvrenih arheolokih radova podnijeti izvjetaj Komisiji i
instituciji koja je obavila istraivanja.
Arheolog - voditelj arheolokih istraivanja mora imati na
raspolaganju sav pronaeni pokretni i nepokretni arheoloki
materijal dok traje istraivanje i dok ne zavri izvjetaj, a najdue
za period od tri godine.
Paralelno s izvoenjem arheolokih istraivanja, neophodna
je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i
konzervacija pokretnog arheolokog materijala i njegovo
pohranjivanje u odgovarajue prostore (depoe).
Nakon dostavljanja izvjetaja o provedenom istraivanju,
Komisija e utvrditi pokretne nalaze na koje e biti primjenjivane
mjere zatite koje Komisija utvruje.
Iznoenje pokretnih nalaza iz stava 1 ove take iz Bosne i
Hercegovine nije dozvoljeno.
Izuzetno od odredbe stava 7 ove take, ukoliko voditelj
istraivanja utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza van
zemlje, dokaze o tome prezentirat e Komisiji, koja moe
dopustiti privremeno iznoenje nalaza iz zemlje pod detaljno
utvrenim uvjetima njegovog iznoenja, postupanja s njim u toku
boravka izvan zemlje i njegovog povrata u Bosnu i Hercegovinu.
V
Stavljaju se izvan snage svi sprovedbeni i razvojni
prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa
odredbama ove odluke.
VI
Svako, a posebno nadleni organi Republike Srpske,
gradske i opinske slube suzdrat e se od poduzimanja bilo
kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni spomenik ili dovesti u
pitanje njegovu zatitu.
VII
Ova odluka dostavit e se Vladi Republike Srpske,
nadlenom ministarstvu, nadlenoj slubi zatite i opinskom
organu uprave nadlenom za poslove urbanizma i katastra, radi
provoenja mjera utvrenih u ta. II-VI ove odluke, te nadlenom
opinskom sudu radi upisa u zemljine knjige.
VIII
Sastavni dio ove odluke je obrazloenje sa prateom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u
prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).
IX
Prema lanu V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konane.
X
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 05.2-2.3-58/16-6
2. februara 2016. godine
Predsjedavajua Komisije
Sarajevo
Ljiljana evo, s. r.
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika, na
osnovu lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini i lanka 39. stavak 1. Poslovnika o

Broj 67 - Strana 100

SLUBENI GLASNIK BiH

radu Povjerenstva za ouvanje nacionalnih spomenika, na


sjednici odranoj od 1. do 3. veljae 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
I.
Povijesno podruje - Nekropola sa stecima na
lokalitetu Han na Hrei, opina Istoni Stari Grad, proglaava
se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik ini nekropola sa 21 stekom.
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru oznaenom kao
dio k.. 296/1, posjedovni list broj 146, k.o. Hrea (novi premjer);
to odgovara k.. 1162/4, k.o. Hrea (stari premjer), zk uloak
broj 46, k.o. SP_Hrea, opina Istoni Stari Grad, Republika
Srpska, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zatite
utvrene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zatitu
nacionalnih spomenika, ustanovljenog sukladno Aneksu 8.
Opeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik Republike Srpske", br. 9/02, 70/06 i 64/08).
II.
Vlada Republike Srpske duna je osigurati pravne,
znanstvene, tehnike, administrativne i financijske mjere za
zatitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit e tehnike uvjete i
osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje
informacijske table sa osnovnim podatcima o spomeniku i odluci
o proglaenju dobra nacionalnim spomenikom.
III.
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika, na prostoru
definiranom u toki I. stavak 3. ove odluke utvruje se zona
zatite, koju ini po novom premjeru dio k.. 296/1, k.o. Hrea.
Obuhvat zone zatite odreen je sljedeim koordinatama:
Y=6540057 X=4859429; Y=6540066 X=4859431; Y=6540065
X=4859437; Y=6540070 X=4859450; Y=6540085 X=4859455;
Y=6540095 X=4859446; Y=6540086 X=4859414 I Y=6540061
X=4859407. Povrina zone zatite je 1.136 m2. Na navedenom
prostoru utvruju se sljedee mjere zatite:
doputeni su iskljuivo istrani i konzervatorskorestauratorski radovi i radovi na tekuem odravanju,
ukljuujui i radove koji imaju za cilj prezentaciju
spomenika, uz odobrenje ministarstva mjerodavnog za
prostorno ureenje u Republici Srpskoj (u daljnjem
tekstu: mjerodavno ministarstvo) i strukovni nadzor
mjerodavne slube zatite nasljea na razini
Republike Srpske (u daljnjem tekstu: mjerodavna
sluba zatite);
prostor spomenika bit e otvoren i dostupan javnosti,
a moe se rabiti u edukativne i kulturne svrhe;
doputeno je obavljanje radova na infrastrukturi, uz
odobrenje mjerodavnog ministarstva i strukovno
miljenje mjerodavne slube zatite;
radovi na ureenju nekropole i radovi na saniranju
oteenja doputeni su iskljuivo uz prethodno
izraen plan sanacije, restauracije i konzervacije,
odobrenje mjerodavnog ministarstva i nadzor
mjerodavne slube zatite;
nije doputeno vrenje novijih ukopa na udaljenosti
manjoj od 3 metra od steaka;
potrebno je izvriti ienje steaka od patine, liaja i
mahovine uz prethodno izraen elaborat i odobrenje
mjeordavnog ministarstva. Elaborat treba biti
zasnovan na biolokim, kemijskim, fizikim i drugim
analizama za koje konzervator utvrdi da su

Petak, 9. 9. 2016.

neophodne,
te
sadravati
odgovarajue
konzervatorske mjere kojima e biti sprijeeno
uklanjanje patine, kao i procjenu utjecaja naina
ienja na kamen i na okoli;
podruje predstavlja arheoloki lokalitet, pa je
prilikom obavljanja istranih radova obvezno
osigurati prisustvo arheologa;
zabranjeno je odlaganje svih vrsta otpada.
Vlada Republike Srpske duna je posebice osigurati
provedbu sljedeih mjera:
izradu geodetskog snimka postojeeg stanja;
izradu Projekta sanacije, restauracije i konzervacije
nacionalnog spomenika.
Projekat sanacije, restauracije i konzervacije nacionalnog
spomenika treba sadravati:
arheoloku istragu prostora nacionalnog spomenika;
ureenje nekropole sa uklanjanjem samonikle
vegetacije;
ureenje putne komunikacije, koji ukljuuju radove na
spreavanju sklizavanja steaka na cestu te
postavljanje klupa za sjedenje i korpi za otpatke;
redovito odravanje spomenika.
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika utvruje se
zatitni pojas koji obuhvata dio k.. 296/1 i k.. 295, 294/3, 296/2
i 296/8, k.o. Hrea. Obuhvat zatitnog pojasa poinje sa tromee
k.. 294/1, 294/2 i 294/3, k.o. Hrea, te ide prema jugu granicom
k.. 294/2 sa k.. 294/3 i 296/2 do tromee k.. 296/2, 294/2 i
296/1. Granina linija zatim ide pravolinijski do toke na granici
k.. 296/1 i asfaltnog puta ije su koordinate Y= 6540133 X=
4859405 i nastavlja istom granicom do toke ije su koordinate
Y= 6539982 X= 4859364. Sa ove toke linija ide pravolinijski na
jugozapadni kut parcele k.. 295 i ide granicom k.. 295 i 296/1
do sjeveroistonog kuta k.. 295 i nastavlja pravolijski do toke
na k.. 296/1 ije su koordinate Y=6540073 X= 4859463. Linija
dalje ide pravolinijski na sjeverozapadni kut k.. 296/8 te se
granicom k.. 296/1 sa k.. 296/8 i 294/3 vraa na polaznu toku
u tromei k.. 294/1, 294/2 i 294/3, k.o. Hrea i time je zatvoren
zatitni pojas. Povrina zatitnog pojasa je 8.376 m2. Na
navedenom prostoru utvruju se sljedee mjere zatite:
nije doputena eksploatacija kamena, lociranje
potencijalnih zagaivaa okoline utvrenih propisima,
izgradnja industrijskih objekata i magistralne
infrastrukture i svih objekata koji tijekom izgradnje ili
tijekom eksploatacije mogu ugroziti nacionalni
spomenik.
nije doputeno izvoenje radova koji bi mogli utjecati
na izmjenu podruja i promjenu krajolika;
doputeno je obavljanje radova na infrastrukturi, uz
odobrenje mjerodavnog ministarstva i strukovno
miljenje mjerodavne slube zatite;
nije doputeno odlaganje otpada.
IV.
Svi pokretni nalazi, koji tijekom arheoloke istrage budu
naeni, bit e pohranjeni u najbliem muzeju koji ispunjava
kadrovske, materijalne i tehnike uvjete ili u Zemaljskom muzeju
Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obraeni i prezentirani na
odgovarajui nain.
Sav pokretni i nepokretni arheoloki materijal koji bude
naen tijekom arheolokih istraga neophodno je strukovno
obraditi.
Arheolog - voditelj arheolokih istraga duan je nakon
izvrenih arheolokih radova podnijeti izvjee Povjerenstvu i
instituciji koja je obavila istrage.
Arheolog - voditelj arheolokih istraga mora imati na
raspolaganju sav pronaeni pokretni i nepokretni arheoloki

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

materijal dok traje istraga i dok ne zavri izvjee, a najdue za


razdoblje od tri godine.
Paralelno s izvedbom arheolokih istraga, neophodna je
sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i
konzervacija pokretnog arheolokog materijala i njegovo
pohranjivanje u odgovarajue prostore (depoe).
Nakon dostavljanja izvjea o provedenoj istrazi,
Povjerenstvo e utvrditi pokretne nalaze na koje e biti
primjenjivane mjere zatite koje Povjerenstvo utvruje.
Iznoenje pokretnih nalaza iz stavka 1. ove toke iz Bosne i
Hercegovine nije doputeno.
Izuzetno od odredbe stavka 7. ove toke, ukoliko voditelj
istrage utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza van zemlje,
dokaze o tomu prezentirat e Povjerenstvu, koja moe dopustiti
privremeno iznoenje nalaza iz zemlje pod detaljno utvrenim
uvjetima njegovog iznoenja, postupanja s njime tijekom boravka
izvan zemlje i njegovog povrata u Bosnu i Hercegovinu.
V.
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni
prostorno-planski spisi u dijelu u kojemu su u suprotnosti sa
odredbama ove odluke.
VI.
Svatko, a posebice mjerodavna tijela Republike Srpske,
gradske i opinske slube suzdrat e se od poduzimanja bilo
kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni spomenik ili dovesti u
pitanje njegovu zatitu.
VII.
Ova odluka dostavit e se Vladi Republike Srpske, mjerodavnom ministarstvu, mjerodavnoj slubi zatite i opinskom
tijelu uprave mjerodavnom za poslove urbanizma i katastra, radi
provedbe mjera utvrenih u to. II. - VI. ove odluke, te
mjerodavnom opinskom sudu radi upisa u zemljine knjige.
VIII.
Sastavnim dijelom ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim
osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva
(http://www.kons.gov.ba).
IX.
Prema lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su
konane.
X.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Povjerenstvo je donijelao u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 05.2-2.3-58/16-6
Predsjedateljica Povjerenstva
2. veljae 2016. godine
Sarajevo
Ljiljana evo, v. r.
,
V 4 8
39 1
, 1. 3. 2016. ,

I
-
,

Broj 67 - Strana 101

,
( : ).
21 .

.. 296/1, 146, ..
( ); .. 1162/4, .. (
), 46, .. _,
, ,
.


, 8

(" ", . 9/02, 70/06
64/08).
II

, , ,
,
.
(
: )


.
III
,
I 3
, .. 296/1,
.. .
:
Y=6540057
X=4859429;
Y=6540066
X=4859431; Y=6540065 X=4859437; Y=6540070 X=4859450;
Y=6540085 X=4859455; Y=6540095 X=4859446; Y=6540086
X=4859414 Y=6540061 X=4859407.
1.136 2.
:

-
,
,

( :
)

( :
);

,
;
,
;


,
,
;

3 ;
,

.
, ,

,

Broj 67 - Strana 102

SLUBENI GLASNIK BiH


,
;
,

;
.
:
;
,
.
,
:

;

;
,


;
.

.. 296/1
.. 295, 294/3, 296/2 296/8, .. .
.. 294/1, 294/2 294/3, ..
, .. 294/2 .. 294/3
296/2 .. 296/2, 294/2 296/1.
.. 296/1
Y= 6540133 X= 4859405
Y=
6539982 X= 4859364.
.. 295 .. 295
296/1 .. 295
.. 296/1
Y=6540073 X= 4859463.
.. 296/8 .. 296/1
.. 296/8 294/3 ..
294/1, 294/2 294/3, ..
. 8.376 2.
:
,

,


.

;
,
;
.
IV
,
,
,

, .


.
-
.

Petak, 9. 9. 2016.

-


, .
,().

,
.
1
.
7 ,

, ,

,

.
V

-
.
VI
, ,


.
VII
,
,

, . II-VI
,
.
VIII

,
w-
(http://www.kons.gov.b).
IX
V 4 8
,
.
X

" ".
:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, ,
.
05.2-2.3-58/16-6
2. 2016.

, . .

1011

Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika, na osnovi


lana V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini i lana 39. stav 1 Poslovnika o radu
Komisije za ouvanje nacionalnih spomenika, na sjednici
odranoj od 1. do 3. februara 2016. godine, donijela je

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

ODLUKU
I
Historijska graevina Katolika crkva sv. Petra i
Pavla u Tenju proglaava se nacionalnim spomenikom Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru oznaenom kao
k.. 319,k.o. Teanj II (novi premjer), to odgovara k.. 5/25, k.o.
SP_Teanj (stari premjer), opina Teanj, Federacija Bosne i
Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zatite
utvrene Zakonom o provoenju odluka Komisije za zatitu
nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubene
novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).
II
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Vlada Federacije) duna je osigurati pravne, naune, tehnike,
administrativne i finansijske mjere za zatitu i prezentaciju
nacionalnog spomenika.
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem
tekstu: Komisija) utvrdit e tehnike uvjete i osigurati sredstva za
izradu i postavljanje informacijske table sa osnovnim podacima o
spomeniku i odluci o proglaenju dobra nacionalnim
spomenikom.
III
S ciljem trajne zatite nacionalnog spomenika, utvruju se
sljedee mjere zatite, koje se odnose na prostor definiran u taki
I stav 2 ove odluke:
dozvoljeni su samo istraivaki radovi, radovi
konzervacije, sanacije i restauracije objekta crkve, uz
odobrenje federalnog ministarstva nadlenog za
prostorno ureenje (u daljnjem tekstu: nadleno
ministarstvo) i struni nadzor nadlene slube zatite
naslijea na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: nadlena sluba zatite);
pri konzervatorsko-restauratorskim i sanacionim
radovima koristiti izvorne materijale, primjenjivati
izvorne metode obrade materijala i veznih elemenata,
kao i njihove ugradnje, u najveoj moguoj mjeri;
nije dozvoljena izgradnja novih ili pomonih
objekata;
dozvoljeni su radovi sanacije potpornih zidova
sagraenih juno i zapadno od crkve, kao i eventualne
sanacije drenanog sistema sagraenog oko crkve, uz
odgovarajue odobrenje nadlenog ministarstva i
struni nadzor nadlene slube zatite.
IV
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni
prostorno-planski akti, u dijelu u kojem su suprotni odredbama
ove odluke.
V
Svako, a posebno mjerodavna tijela Federacije Bosne i
Hercegovine, gradske i opinske slube, suzdrat e se od
poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni
spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
VI
Ova odluka dostavit e se Vladi Federacije, nadlenom
ministarstvu, nadlenoj slubi zatite i opinskom tijelu uprave
nadlenom za poslove urbanizma i katastra, radi provoenja
mjera utvrenih u ta. IIV ove odluke, te nadlenom opinskom
sudu radi upisa u zemljine knjige.
VII
Sastavni dio ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima

Broj 67 - Strana 103

u
prostorijama
i
(http://www.kons.gov.ba).

na

web-stranici

Komisije

VIII
Prema lanu V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su
konane.
IX
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 06.1-2.3-58/16-4
Predsjedavajua Komisije
2. februara 2016. godine
Ljiljana evo, s. r.
Sarajevo
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika, na
osnovu lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini i lanka 39. stavak 1. Poslovnika o
radu Povjerenstva za ouvanje nacionalnih spomenika, na
sjednici odranoj od 1. do 3. veljae 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
I.
Povijesna graevina Katolika crkva sv. Petra i Pavla
u Tenju proglaava se nacionalnim spomenikom Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru oznaenom kao
k.. 319,k.o. Teanj II. (novi premjer), to odgovara k.. 5/25, k.o.
SP_Teanj (stari premjer), opina Teanj, Federacija Bosne i
Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zatite
utvrene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zatitu
nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubene
novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).
II.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Vlada Federacije) duna je osigurati pravne, znanstvene,
tehnike, administrativne i financijske mjere za zatitu i
prezentaciju nacionalnog spomenika.
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit e tehnike uvjete i
osigurati sredstva za izradu i postavljanje informacijske ploe sa
osnovnim podatcima o spomeniku i odluci o proglaenju dobra
nacionalnim spomenikom.
III.
S ciljem trajne zatite nacionalnog spomenika, utvruju se
sljedee mjere zatite, koje se odnose na prostor definiran u toki
I. stavak 2. ove odluke:
doputeni su samo istraivaki radovi, radovi
konzervacije, sanacije i restauracije objekta crkve, uz
odobrenje federalnog ministarstva mjerodavnog za
prostorno ureenje (u daljnjem tekstu: mjerodavno
ministarstvo) i strukovni nadzor mjerodavne slube
zatite nasljea na razini Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: mjerodavna sluba
zatite);
pri konzervatorsko-restauratorskim i sanacionim
radovima rabiti izvorne materijale, primjenjivati
izvorne metode obrade materijala i veznih elemenata,
kao i njihove ugradnje, u najveoj moguoj mjeri;
nije doputena izgradnja novih ili pomonih objekata;

Broj 67 - Strana 104

SLUBENI GLASNIK BiH

doputeni su radovi sanacije potpornih zidova


sagraenih juno i zapadno od crkve, kao i eventualne
sanacije drenanog sustava sagraenog oko crkve, uz
odgovarajue odobrenje mjerodavnog ministarstva i
strukovni nadzor mjerodavne slube zatite.
IV.
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni
prostorno-planski spisi, u dijelu u kojemu su suprotni odredbama
ove odluke.
V.
Svatko, a posebice mjerodavna tijela Federacije Bosne i
Hercegovine, gradske i opinske slube, suzdrat e se od
poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni
spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
VI.
Ova odluka dostavit e se Vladi Federacije, mjerodavnom
ministarstvu, mjerodavnoj slubi zatite i opinskom tijelu uprave
mjerodavnom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe
mjera utvrenih u to. II. - V. ove odluke, te mjerodavnom
opinskom sudu radi upisa u zemljine knjige.
VII.
Sastavnim dijelom ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim
osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva
(http://www.kons.gov.ba).
VIII.
Prema lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su
konane.
IX.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 06.1-2.3-58/16-4
Predsjedateljica Povjerenstva
2. veljae 2016. godine
Ljiljana evo, v. r.
Sarajevo
,
V 4 8
39 1
,
1. 3. 2016. ,

I
- .

( :
).

.. 319,.. II ( ), ..
5/25, .. _ ( ), ,
, .


8

(" ", . 2/02, 27/02, 6/04
51/07).

Petak, 9. 9. 2016.

II
(
: ) ,
, ,
.
(
: )


.
III
,
,
I 2 :
,
,
,
(
: )

(
: );
- ,

, ,
;

;

,
,

.
IV

- ,
.
V
,
, ,

.
VI
,
,
,
. II-V ,
.
VII

,
w-
(http://www.kons.gov.b).
VIII
V 4 8
,
.
IX

" ".

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, ,
.
06.1-2.3-58/16-4

2. 2016.

, . .

1012

Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika, na osnovi


lana V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini i lana 39. stav 1 Poslovnika o radu
Komisije za ouvanje nacionalnih spomenika, na sjednici
odranoj od 1. do 3. aprila 2014. godine, donijela je

ODLUKU
I
Historijsko podruje Nekropola sa stecima na
lokalitetu Lipa, Stupni Do, opina Vare, proglaava se
nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik ini nekropola sa 68 steaka.
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata
k.. 435, k.o. Mir (novi premjer), posjedovni list broj 163, to
odgovara k.. 164, k.o. Strijeevo (stari premjer), zk uloak broj
784 i k.. 436, k.o. Mir (novi premjer), posjedovni list broj 151,
to odgovara k.. 166/2, k.o. Strijeevo (stari premjer), zk uloak
broj 853, opina Vare, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i
Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zatite
utvrene Zakonom o provoenju odluka Komisije za zatitu
nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubene
novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).
II
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
Vlada Federacije) duna je osigurati pravne, naune, tehnike,
administrativne i finansijske mjere za zatitu, konzervaciju i
prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem
tekstu: Komisija) utvrdit e tehnike uvjete i osigurati finansijska
sredstva za izradu i postavljanje informacijske table s osnovnim
podacima o spomeniku i odluci o proglaenju dobra nacionalnim
spomenikom.
III
S ciljem trajne zatite nacionalnog spomenika, na prostoru
definiranom u taki I stav 3 ove odluke, utvruje se zona zatite
(povrine 1.260 m2),sa sljedeim mjerama zatite:
dozvoljeni su iskljuivo istraivaki i konzervatorskorestauratorski radovi, radovi na tekuem odravanju,
ukljuujui i one radove koji imaju za cilj prezentaciju
spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva
nadlenog za prostorno ureenje (u daljnjem tekstu:
nadleno ministarstvo) i struni nadzor nadlene
slube zatite naslijea na nivou Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadlena sluba
zatite);
dozvoljeno je obavljanje radova na infrastrukturi, uz
odobrenje nadlenog ministarstva i struno miljenje
nadlene slube zatite;
radovi na ureenju lokaliteta i radovi na saniranju
oteenja dozvoljeni su iskljuivo uz prethodno
izraen plan sanacije, restauracije i konzervacije;
dozvoljeno je poduzimanje mjera koje imaju za cilj
spreavanje daljnjeg propadanja steaka, uz prethodno

Broj 67 - Strana 105

pribavljeno miljenje strunjaka za konzervaciju


kamena;
nije dozvoljeno pomjeranje nadgrobnika s grobova na
bilo koju drugu lokaciju;
nije dozvoljeno ienje steaka od liaja i mahovine,
kao ni uklanjanje patine;
izuzetno od prethodne alineje, dozvoljeno je ienje
steaka u sluaju da je ono neophodno za istraivanje
epigrafskih ili dekorativnih elemenata spomenika, uz
prethodno izraen elaborat i odobrenje nadlenog
ministarstva. Elaborat treba biti zasnovan na
biolokim, hemijskim, fizikim i drugim analizama za
koje konzervator utvrdi da su neophodne, te
sadravati odgovarajue konzervatorske mjere kojima
e biti sprijeeno uklanjanje patine, kao i procjenu
utjecaja naina ienja na kamen i na okoli;
nije dozvoljena nikakva izgradnja, niti izvoenje
radova koji bi mogli utjecati na izmjenu podruja, kao
ni postavljanje privremenih objekata ili stalnih
struktura ija svrha nije iskljuivo zatita i
prezentacija nacionalnog spomenika;
podruje predstavlja arheoloki lokalitet, pa je
prilikom obavljanja arheolokih istraivakih radova
obavezno osigurati prisustvo arheologa;
prostor spomenika bit e otvoren i dostupan javnosti,
a moe se koristiti u edukativne i kulturne svrhe;
zabranjeno je vriti sahranjivanje na udaljenosti
manjoj od 5 metara od steaka;
zabranjeno je odlaganje otpada.
Vlada Federacije duna je posebno osigurati izradu
Projekta sanacije, restauracije i konzervacije
nekropole, koji treba sadravati:
arheoloko istraivanje;
ureenje nekropola sa uklanjanjem samonikle
vegetacije;
izradu i provoenje programa prezentacije
nacionalnog spomenika.
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika, utvruje se
zatitni pojas, kojeg ine dijelovi k.. 430, 434, 437/1 i 920/1,
k.o. Mir (novi premjer).
Obuhvat zatitnog pojasa poinje od tromee k.. 434, 431 i
430 i ide istono granicom k.. 430 i 434, te nastavlja sjevernom
granicom puta kroz k.. 430 preko toaka ije su koordinate
Y=6526549 X=4886401; Y=6526577 X=4886395 i Y=6526604
X=4886387. Granina linija zatim nastavlja granicom k.. 430 i
434 do tromee k.. 430, 434 i 920/1 i ide pravolinijski do
sjeverozapadnog ugla k.. 504/2. Sa ovog ugla linija ide dalje
granicom k.. 920/1 s k.. 504/2, 504/1 i 463 do take ije su
koordinate Y=6526598 X=4886344, nastavlja pravolinijski do
tromee k.. 437/1, 437/2 i 920/1 i ide granicom k.. 437/1 i
437/2 do sjeverozapadnog ugla k.. 437/2. Granina linija dalje
ide pravolinijski do take na granici k.. 437/1 i 438 ije su
koordinate Y=6526509 X=4886390 i ide istom granicom do
etveromee k.. 434, 436, 437/1, te se pravolinijski vraa na
polaznu taku na tromei k.. 434, 431 i 430, k.o. Mir, i time je
zatvoren zatitni pojas. Povrina zatitnog pojasa je 1.704 m2. Na
tom se prostoru utvruju sljedee mjere zatite:
nije dozvoljena eksploatacija kamena, lociranje
potencijalnih zagaivaa okoline utvrenih propisima,
izgradnja industrijskih objekata i magistralne
infrastrukture i svih objekata koji tokom izgradnje ili
tokom eksploatacije mogu ugroziti nacionalni
spomenik;
nije dozvoljeno izvoenje radova koji bi mogli
utjecati na izmjenu podruja i promjenu krajolika;

Broj 67 - Strana 106

SLUBENI GLASNIK BiH

nije dozvoljeno obavljanje radova na infrastrukturi


osim uz odobrenje nadlenog ministarstva i struno
miljenje nadlene slube zatite;
nije dozvoljeno odlaganje otpada.
IV
Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostornoplanski akti u dijelu u kojem su suprotni odredbama ove odluke.
V
Svako, a posebno nadleni organi Federacije Bosne i
Hercegovine, kantona, gradske i opinske slube suzdrat e se
od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni
spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
VI
Ova odluka dostavit e se Vladi Federacije, nadlenom
ministarstvu, nadlenoj slubi zatite i opinskom tijelu uprave
nadlenom za poslove urbanizma i katastra, radi provoenja
mjera utvrenih u ta. IIV ove odluke, te nadlenom opinskom
sudu radi upisa u zemljine knjige.
VII
Sastavni dio ove odluke je obrazloenje s prateom
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima
u prostorijama i na web-stranici Komisije (www.kons.gov.ba).
VIII
Shodno lanu V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su
konane.
IX
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 05.1-2.3-59/14-14
Predsjedavajua Komisije
1. aprila 2014. godine
Ljiljana evo, s. r.
Sarajevo
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika, na
osnovu lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini i lanka 39. stavak 1. Poslovnika o
radu Povjerenstva za ouvanje nacionalnih spomenika, na
sjednici odranoj od 1. do 3. travnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
I.
Povijesno podruje Nekropola sa stecima na
lokalitetu Lipa, Stupni Do, opina Vare, proglaava se
nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik ini nekropola sa 68 steaka.
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata
k.. 435, k.o. Mir (novi premjer), posjedovni list broj 163, to
odgovara k.. 164, k.o. Strijeevo (stari premjer), zk uloak broj
784 i k.. 436, k.o. Mir (novi premjer), posjedovni list broj 151,
to odgovara k.. 166/2, k.o. Strijeevo (stari premjer), zk uloak
broj 853, opina Vare, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i
Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zatite
utvrene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zatitu
nacionalnih spomenika, uspostavljenog prema Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubene
novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

Petak, 9. 9. 2016.

II.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
Vlada Federacije) duna je osigurati pravne, znanstvene,
tehnike, administrativne i financijske mjere za zatitu,
konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit e tehnike uvjete i
osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje
informacijske ploe s osnovnim podatcima o spomeniku i odluci
o proglaenju dobra nacionalnim spomenikom.
III.
S ciljem trajne zatite nacionalnog spomenika, na prostoru
definiranom u toki I. stavak 3. ove odluke, utvruje se zona
zatite (povrine 1.260 m2),sa sljedeim mjerama zatite:
doputeni su iskljuivo istraivaki i konzervatorskorestauratorski radovi, radovi na tekuem odravanju,
ukljuujui i one radove koji imaju za cilj prezentaciju
spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva
mjerodavnog za prostorno ureenje (u daljnjem
tekstu: mjerodavno ministarstvo) i strukovni nadzor
mjerodavne slube zatite nasljea na razini
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
mjerodavna sluba zatite);
doputeno je obavljanje radova na infrastrukturi, uz
odobrenje mjerodavnog ministarstva i strukovno
miljenje mjerodavne slube zatite;
radovi na ureenju lokaliteta i radovi na saniranju
oteenja doputeni su iskljuivo uz prethodno
izraen plan sanacije, restauracije i konzervacije;
doputeno je poduzimanje mjera koje imaju za cilj
sprjeavanje daljnjeg propadanja steaka, uz
prethodno pribavljeno miljenje strunjaka za
konzervaciju kamena;
nije doputeno pomjeranje nadgrobnika s grobova na
bilo koju drugu lokaciju;
nije doputeno ienje steaka od liaja i mahovine,
kao ni uklanjanje patine;
izuzetno od prethodne alineje, doputeno je ienje
steaka u sluaju da je ono neophodno za istragu
epigrafskih ili dekorativnih elemenata spomenika, uz
prethodno izraen elaborat i odobrenje mjerodavnog
ministarstva. Elaborat treba biti zasnovan na
biolokim, kemijskim, fizikim i drugim analizama za
koje konzervator utvrdi da su neophodne, te
sadravati odgovarajue konzervatorske mjere kojima
e biti sprijeeno uklanjanje patine, kao i procjenu
utjecaja naina ienja na kamen i na okoli;
nije doputena nikakva izgradnja, niti izvedba radova
koji bi mogli utjecati na izmjenu podruja, kao ni
postavljanje privremenih objekata ili stalnih struktura
ija svrha nije iskljuivo zatita i prezentacija
nacionalnog spomenika;
podruje predstavlja arheoloki lokalitet, pa je
prilikom obavljanja arheolokih istranih radova
obvezno osigurati prisustvo arheologa;
prostor spomenika bit e otvoren i dostupan javnosti,
a moe se rabiti u edukativne i kulturne svrhe;
zabranjeno je vriti sahranjivanje na udaljenosti
manjoj od 5 metara od steaka;
zabranjeno je odlaganje otpada.
Vlada Federacije duna je posebice osigurati izradu
Projekta sanacije, restauracije i konzervacije
nekropole, koji treba sadravati:
arheoloku istragu;
ureenje nekropola sa uklanjanjem samonikle
vegetacije;

Petak, 9. 9. 2016.
-

SLUBENI GLASNIK BiH

izradu i provedbu programa prezentacije nacionalnog


spomenika.
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika, utvruje se
zatitni pojas, kojega ine dijelovi k.. 430, 434, 437/1 i 920/1,
k.o. Mir (novi premjer).
Obuhvat zatitnog pojasa poinje od tromee k.. 434, 431 i
430 i ide istono granicom k.. 430 i 434, te nastavlja sjevernom
granicom puta kroz k.. 430 preko toaka ije su koordinate
Y=6526549 X=4886401; Y=6526577 X=4886395 i Y=6526604
X=4886387. Granina linija zatim nastavlja granicom k.. 430 i
434 do tromee k.. 430, 434 i 920/1 i ide pravolinijski do
sjeverozapadnog kuta k.. 504/2. Sa ovog kuta linija ide dalje
granicom k.. 920/1 s k.. 504/2, 504/1 i 463 do toke ije su
koordinate Y=6526598 X=4886344, nastavlja pravolinijski do
tromee k.. 437/1, 437/2 i 920/1 i ide granicom k.. 437/1 i
437/2 do sjeverozapadnog kuta k.. 437/2. Granina linija dalje
ide pravolinijski do toke na granici k.. 437/1 i 438 ije su
koordinate Y=6526509 X=4886390 i ide istom granicom do
etveromee k.. 434, 436, 437/1, te se pravolinijski vraa na
polaznu toku na tromei k.. 434, 431 i 430, k.o. Mir, i time je
zatvoren zatitni pojas. Povrina zatitnog pojasa je 1.704 m2. Na
tome se prostoru utvruju sljedee mjere zatite:
nije doputena eksploatacija kamena, lociranje
potencijalnih zagaivaa okoline utvrenih propisima,
izgradnja industrijskih objekata i magistralne
infrastrukture i svih objekata koji tijekom izgradnje ili
tijekom eksploatacije mogu ugroziti nacionalni
spomenik;
nije doputeno izvoenje radova koji bi mogli utjecati
na izmjenu podruja i promjenu krajolika;
nije doputeno obavljanje radova na infrastrukturi
osim uz odobrenje mjerodavnog ministarstva i
strukovno miljenje mjerodavne slube zatite;
nije doputeno odlaganje otpada.
IV.
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni
prostorno-planski spisi u dijelu u kojemu su suprotni odredbama
ove odluke.
V.
Svatko, a posebice mjerodavna tijela Federacije Bosne i
Hercegovine, kantona, gradske i opinske slube suzdrat e se
od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni
spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
VI.
Ova odluka dostavit e se Vladi Federacije, mjerodavnom
ministarstvu, mjerodavnoj slubi zatite i opinskom tijelu uprave
mjerodavnom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe
mjera utvrenih u to. II. V. ove odluke, te mjerodavnom
opinskom sudu radi upisa u zemljine knjige.
VII.
Sastavnim dijelom ove odluke je obrazloenje s prateom
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim
osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva
(www.kons.gov.ba).
VIII.
Shodno lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su
konane.
IX.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".

Broj 67 - Strana 107

Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedeem sastavu:


Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 05.1-2.3-59/14-14
Predsjedateljica Povjerenstva
1. travnja 2014. godine
Ljiljana evo, v. r.
Sarajevo
,
V 4 8
39 1
,
1. 3. 2014. ,

I
-
, , ,

( : ).
68 .

.. 435, .. ( ),
163, .. 164, .. (
), 784 .. 436, .. (
), 151, .. 166/2,
.. ( ), 853,
, ,
.


, 8

(" ", . 2/02, 27/02, 6/04
51/07).
II
(
: ) ,
, ,
,
.
(
: )


.
III
,
I 3 ,
( 1.260 2),
:

- ,
,
,

( :
)

( :
);

Broj 67 - Strana 108


-

SLUBENI GLASNIK BiH

,
;


,
;

,

;

;

, ;
,


,
.
,
,
,

,
;
,
,

;
,

;

,
;

5 ;
.

,
, :
;

;

.
,
, .. 430,
434, 437/1 920/1, .. ( ).
.. 434,
431 430 .. 430 434,
.. 430
Y=6526549 X=4886401; Y=6526577 X=4886395
Y=6526604 X=4886387.
.. 430 434 .. 430, 434 920/1
.. 504/2.
.. 920/1 .. 504/2,
504/1 463 Y=6526598
X=4886344, .. 437/1,
437/2 920/1 .. 437/1 437/2
.. 437/2.
.. 437/1 438
Y=6526509 X=4886390

Petak, 9. 9. 2016.

.. 434, 436, 437/1,


.. 434, 431 430, .. ,
.
1.704 2.
:
,

,


;

;;
.
IV

-
.
V
,
, ,


.
VI
,
,
,
. IIV ,
.
VII

,
w-
(www.kons.gov.b).
VIII
V 4 8
,
.
IX

" ".
:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, ,
.
05.1-2.3-59/14-14
1. 2014.

, . .

1013

Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika, na osnovi


lana V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini, lana 39. stav 1 i lana 40. stav (1) d)
Poslovnika o radu Komisije za ouvanje nacionalnih spomenika
("Slubeni glasnik BiH", broj 47/16), na sjednici odranoj 7. jula
2016. godine donijela je

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PROGLAENJU


ARHEOLOKOG PODRUJA OSTACI TALIHANA U
SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I
HERCEGOVINE
I
U Odluci o proglaenju Arheolokog podruja ostaci
Talihana u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 100/07 i 48/13) taka
III mijenja se i glasi:
"S ciljem trajne zatite nacionalnog spomenika, na prostoru
koji je definiran u taki I stav 3 ove odluke utvruju se sljedee
mjere zatite:
dozvoljeni su istraivaki radovi i konzervatorskorestauratorski radovi, ukljuujui i one koji imaju za
cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje federalnog
ministarstva nadlenog za prostorno ureenje (u
daljem tekstu: nadleno ministarstvo) i struno
nadziranje nadlene slube zatite naslijea na nivou
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
nadlena sluba zatite);
dozvoljena je interpolacija novih elemenata i sadraja
pod uvjetom da nemaju negativan utjecaj na
vrijednosti nacionalnog spomenika, odnosno njegovu
autentinost i intergralnost, uz odobrenje nadlenog
ministarstva i struno nadziranje nadlene slube
zatite;
prostor spomenika moe se koristiti u kulturne svrhe i
treba biti dostupan javnosti;
nije dozvoljeno odlaganje otpada.".
II
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedeem sastavu: prof.
dr. Amir Pai, Goran Milojevi i Radoje Vidovi.
Broj 06.3-02.5-127/16-3
Predsjedavajui Komisije
7. jula 2016. godine
Prof. dr. Amir Pai, s. r.
Sarajevo
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika, na
osnovu lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini, lanka 39. stavak 1. i lanka 40.
stavak (1.) d) Poslovnika o radu Povjerenstva za ouvanje
nacionalnih spomenika ("Slubeni glasnik BiH", broj 47/16), na
sjednici odranoj 7. srpnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PROGLAENJU


ARHEOLOKOG PODRUJA OSTATCI TALIHANA
U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I
HERCEGOVINE
I.
U Odluci o proglaenju Arheolokog podruja ostatci
Talihana u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 100/07 i 48/13) toka
III. mijenja se i glasi:
"S ciljem trajne zatite nacionalnog spomenika, na prostoru
koji je definiran u toki I. stavak 3. ove odluke utvruju se
sljedee mjere zatite:
doputeni su istraivaki radovi i konzervatorskorestauratorski radovi, ukljuujui i one koji imaju za
cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje federalnog
ministarstva mjerodavnog za prostorno ureenje (u
daljnjem tekstu: mjerodavno ministarstvo) i strukovno

Broj 67 - Strana 109

nadziranje mjerodavne slube zatite nasljea na


razini Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: mjerodavna sluba zatite);
doputena je interpolacija novih elemenata i sadraja
pod uvjetom da nemaju negativan utjecaj na
vrijednosti nacionalnog spomenika, odnosno njegovu
autentinost
i
intergralnost,
uz
odobrenje
mjerodavnog ministarstva i strukovno nadziranje
mjerodavne slube zatite;
prostor spomenika moe se rabiti u kulturne svrhe i
treba biti dostupan javnosti;
nije doputeno odlaganje otpada.".
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedeem sastavu:
prof. dr. Amir Pai, Goran Milojevi i Radoje Vidovi.
Broj 06.3-02.5-127/16-3
Predsjedatelj Povjerenstva
7. srpnja 2016. godine
Prof. dr. Amir Pai, v. r.
Sarajevo
,
V 4 8
, 39 1 40
(1) )
(" ",
47/16), 7. 2016.

I


(" ", . 100/07
48/13) III :
" ,
I 3
:
- ,
,

( :
)

( :
);


,
,
;

;
.".
II

" ".

Broj 67 - Strana 110

SLUBENI GLASNIK BiH

:
. , .
06.3-02.5-127/16-3
7. 2016.

. , . .

1.

AGENCIJA ZA DRAVNU SLUBU


BOSNE I HERCEGOVINE

2.

1014

Na osnovu lana 28. stav (5) Zakona o dravnoj slubi u


institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10 i
40/12) i lana 12. stav (3) Pravilinka o uslovima i nainu
obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premjetaja
dravnih slubenika u institucijama Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 62/10 i 30/14), Agencija za dravnu
slubu Bosne i Hercegovine, po slubenoj dunosti, objavljuje

PREGLED

POSTAVLJENIH DRAVNIH SLUBENIKA PO


INTERNIM OGLASIMA ZA AUGUST 2016. GODINE
1. Zuhra olo, postavlja se na radno mjesto struni savjetnik
za investiciono i tekue odravanje objekata u Odsjeku za
podrku pravosudnim institucijama BiH Sektora za
investiciono i tekue odravanje, Sluba za zajednike
poslove institucija BiH, poev od 01.08.2016. godine.
2. Dravni slubenik iz take 1. razrjeava se dunosti
dravnog slubenika na dosadanjem radnom mjestu.
3. Dravnom slubeniku iz take 1. pripada plata iz B3
platnog razreda dravnih slubenika.
1. Klelija Balta, postavlja se na radno mjesto voditelj
programa evropskih integracija-struni savjetnik u Kabinet
direktora i zamjenika direktora, Institut za akreditiranje
BiH, poev od 09.08.2016. godine.
2. Dravni slubenik iz take 1. razrjeava se dunosti
dravnog slubenika na dosadanjem radnom mjestu.
3. Dravnom slubeniku iz take 1. pripada plata iz B3
platnog razreda dravnih slubenika.
Broj 03-34-2-126-12/16
05. septembra 2016. godine
Direktor
Sarajevo
Neven Akamija, s. r.
Na temelju lanka 28. stavak (5) Zakona o dravnoj slubi
u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10 i
40/12) i lanka 12. stavak (3) Pravilinka o uslovima i nainu
obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premjetaja
dravnih slubenika u institucijama Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 62/10 i 30/14), Agencija za dravnu
slubu Bosne i Hercegovine, po slubenoj dunosti, objavljuje

PREGLED

POSTAVLJENIH DRAVNIH SLUBENIKA PO


INTERNIM NATJEAJIMA ZA KOLOVOZ 2016. GODINE
1. Zuhra olo, postavlja se na radno mjesto struni savjetnik
za investicijsko i tekue odravanje objekata u Odsjeku za
potporu pravosudnim institucijama BiH Sektora za
investicijsko i tekue odravanje, Sluba za zajednike
poslove institucija BiH, poev od 01.08.2016. godine.

2.
3.

3.

Petak, 9. 9. 2016.

Dravni slubenik iz toke 1. razrjeava se dunosti


dravnog slubenika na dosadanjem radnom mjestu.
Dravnom slubeniku iz toke 1. pripada plaa iz B3
platnog razreda dravnih slubenika.
Klelija Balta, postavlja se na radno mjesto voditelj
programa europskih integracija-struni savjetnik u Uredu
direktora i zamjenika direktora, Institut za akreditiranje
BiH, poev od 09.08.2016. godine.
Dravni slubenik iz toke 1. razrjeava se dunosti
dravnog slubenika na dosadanjem radnom mjestu.
Dravnom slubeniku iz toke 1. pripada plaa iz B3
platnog razreda dravnih slubenika.
Broj 03-34-2-126-12/16
Direktor
05. rujna 2016. godine
Neven Akamija, v. r.
Sarajevo

28. (5)
("
", . 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06,
43/09, 8/10 40/12) 12. (3)
,

("
", . 62/10 30/14),
, ,


2016.
1. ,


,
,
01.08.2016. .
2. 1.
.
3. 1. 3
.
1. ,
-
,
, 09.08.2016. .
2. 1.
.
3. 1. 3
.
03-34-2-126-12/16

05. 2016.
, . .

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 111

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA


BOSNE I HERCEGOVINE
1015

Na osnovu lana 122, a u skladu sa lanom 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slubeni glasnik BiH", broj
58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

SPISAK

MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDANE POTVRDE ZA UPIS I OBNOVU UPISA U REGISTAR


MEDICINSKIH SREDSTAVA
U periodu od 1. maja 2016. do 31. maja 2016. godine izdane su Potvrde za upis i obnovu upisa u Registar sljedeih medicinskih
sredstava:
Red.
br.

Naziv medicinskog sredstva


(generiko ime)

PERFECTO2 AW CONCENTRATORS
1. (IRC5PO2AW)
koncentrator kiseonika

DENTAL-HANDINSTRUMENT
primarni stomatoloki instrumenti
DENTALSPRITZE
stomotoloke price
DENTAL-FARBCODIERRING
stomotoloki prstenovi za obiljeavanje
ABDRUCKFORM, DENTAL
stomotoloke kaike za otiske
DENTAL-HANDINSTRUMENT,
ENDODONTISCH
stomotoloki instrumenti za endodonciju
DENTAL-HANDINSTRUMENT,
ORTHODONTISCH
2.
stomotoloki instrumenti za ortodonciju
DENTAL-HANDINSTRUMENT,
PERIODONTAL
periodontalni stomotoloki instrumenti
DENTAL-HANDINSTRUMENT,
CHIRURGISCH
stomotoloki instrumenti za hirurgiju
DENTAL-HANDINSTRUMENT,
SONSTIGE
pomoni instrumenti u stomotologiji
Napomena: Svi kataloki brojevi, veliine i
modeli medicinskih sredstava su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen sastavni dio.
BEGO OSS
biomaterijali-kost
3. Napomena: Svi modeli, veliine i kataloki
brojevi su navedeni u tabeli koja se nalazi u
prilogu ove potvrde i ini njen sastavni dio.
GYNEDIL
4.
hidraulini dilatator cervikalnog kanala

Klasa

Broj potvrde

Klasa IIa 06-07.4-1-5684-4/15

Rok
Datum potvrde trajanja
potvrde

03.05.2016

Mjesto prodaje

Proizvoa

Nosilac dozvole

INVACARE
REHABILITATION
ORTOPEDIJA
u bolnikim
EQUIPMENT
INTERNATIONAL
02.05.2021 apotekama/zdravstvenim (SUZHOU) Co. Ltd.
d.o.o.
ustanovama
No. 5, Weixi Road, SIP, Salke Lagumdije 12
Suzhou
Sarajevo
Jiangsu 21521, Kina

CARL MARTIN
GmbH
Neuenkamper Strasse
80-86
42657 Solingen,
Njemaka

KRAJINAGROUP
d.o.o.
Novakovii bb
Banja Luka

MEBIOS GMBH
Guterstrasse 2
Dieburg, Njemaka

MR DENTAL d.o.o.
Dr.Ifana Ljubijankia
150
Biha

Klasa I 06-07.4-1-7242-2/15

04.05.2016

03.05.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

Klasa III 06-07.4-1-6529-2/15

05.05.2016

04.05.2021

u zdravstvenim
ustanovama

06.05.2016

u bolnikim
05.05.2021 apotekama/zdravstvenim
ustanovama

06.05.2016

GIANT MEDICAL
EQUIPMENT
(Guangzhou) Co. Ltd.
u bolnikim
No.10. Juncheng Road,
05.05.2021 apotekama/zdravstvenim
eastern Area, Economic
ustanovama
Technological
Development District
Guangzhou, Kina

STEPMED d.o.o.
Branka Popovia 60
Banja Luka

11.05.2016

10.05.2021

u apotekama, bolnikim
ARTSANA S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1apotekama i
22070
specijalizovanim
Grandate (CO), Italija
prodavnicama

KEPROM d.o.o.
Vuka Karadia 194
Istono Sarajevo

Klasa Is 06-07.4-1-7246-2/15

CENTRAL VENOUS CATHETER KITS


centralni venski kateter setovi sa ravnom iglom
CENTRAL VENOUS CATHETER KITS
centralni venski kakater set sa Y iglom
HEMODIALYSIS CATHETER KITS
5. hemodijalizni kateter set sa ravnom iglom
Klasa III 06-07.4-1-2133-1/16
HEMODIALYSIS CATHETER KITS
hemodijalizni kateter set sa y iglom
Napomena: Svi modeli i kataloki brojevi
medicinskog sredstva su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni dio.
PLASTERS ON SPOOL IN CANVAS
CLASSIC FIX
flaster na kalemu
PLASTERS ON SPOOL TNT SOFT FIX
flaster na kalemu
Klasa I 06-07.4-1-7171-2/15
6. PLASTERS ON SPOOL IN SILK
SENSITIVE FIX
flaster na kalemu
Napomena: Svi kataloki brojevi su navedeni u
tabeli koja se nalazi u prilogu ove potvrde i
ini njen sastavni dio.

D.MED
SPEKTAR d.o.o.
HEALTHCARE BH
dr Dragie Miovia
d.o.o.
144/1
Vinjik 34B
aak, Republika Srbija
Sarajevo

Broj 67 - Strana 112

SLUBENI GLASNIK BiH

CATHETER SECUREMENT DEVICES


spoljni fiksator nevaskularnog katetera
MERIT ANGIOPLASTY PACKS (MAP)
GUIDE WIRE INSERTION TOOL
AND/OR TORQUE DEVICE
uvodnik za iani vodi/rotator za iani vodi
MERIT DRAINAGE DEPOTS
kesa za skupljanje otpada
PAL-PEN AND LABELS
flomasteri i naljepnice za obiljeavanje prica
Klasa Is 06-07.4-1-8062-2/15
7.
RAPID EXCHANGE FLUSHING
SYRINGE (RXP)
pric za pripremu balon katetera
INFLATION DEVICES
ureaj za indeflaciju
SYRINGES
angiografske price
Napomena: Svi modeli i kataloki brojevi
medicinskih sredstava su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni dio.
OMNIFIX 100 SOLO
(9161708V)
jednokratne trodijelne price za inzulin
Klasa IIa 06-07.4-1-1067-2/16
8.
OMNIFIX 100 DUO
(9161376V)
jednokratne trodijelne price za inzulin
ADULT DIAPER
pelene za odrasle
9. Napomena: Sve veliine medicinskog sredstva
su navedene u dodatku potvrde i ine njen
sastavni dio.

10.

11.

12.

13.

MERIT MEDICAL
EVROPA LIJEK
SYSTEMS Inc
u bolnikim
1600 West Merit
PHARMA d.o.o.
22.05.2021 apotekama/zdravstvenim
Parkway, South Jordan Rogaii b.b, Vlakovo
ustanovama
Sarajevo
Utah 84095, Sjedinjene
Amerike Drave

u zdravstvenim
ustanovama

B. BRAUN
MELSUNGEN AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen,
Njemaka

MEDICALLUX
d.o.o.
Ulica Pavla Goranina 7
Tuzla

MEDIFORM S.A.
HYGIENIC
DISPOSABLE
PRODUCTS
1st klm MarkopouloKalivia, Position
Samarthi
19 010 Kalivia, Grka

I C M d.o.o.
Vojvode Putnika 12
Bijeljina

23.05.2016

22.05.2021

23.05.2016

u zdravstvenim
ustanovama, apotekama,
specijalizovanim
22.05.2021
prodavnicama i ostalim
prodajnim mjestima

06-07.4-1-652-1/16

24.05.2016

23.05.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

WIDEX A/S
Nymoellevej 6
3540 Lynge, Danska

WIDEX SLUNI
APARATI d.o.o.
Gradaaka 29a
Sarajevo

06-07.4-2-5883-3/15

24.05.2016

07.02.2021

u zdravstvenim
ustanovama, apotekama
i specijalizovanim
prodavnicama

VAN OOSTVEEN
MEDICAL B.V.
Herenweg 269
CH Wilnis, Holandija

LATEX d.o.o.
Kliii bb
Cazin

06-07.4-1-8050-2/15

25.05.2016

MERIT MEDICAL
SYSTEMS Inc
EVROPA LIJEK
u bolnikim
1600 West Merit
PHARMA d.o.o.
24.05.2021 apotekama/zdravstvenim
Parkway, South Jordan Rogaii b.b, Vlakovo
ustanovama
Sarajevo
Utah 84095, Sjedinjene
Amerike Drave

06-07.4-1-464-2/16

25.05.2016

24.05.2021

Klasa I 06-07.4-1-1445-3/16

UNI-DEX
pomoni audio ureaj za sluni aparat/
telekomunikacije i multimediju
FM+DEX
pomoni audio ureaj za sluni aparat/
telekomunikacije i multimediju
M-DEX
Klasa I
pomoni audio ureaj za sluni aparat/
telekomunikacije i multimediju
TV-DEX
pomoni audio ureaj za sluni aparat/
telekomunikacije i multimediju
Napomena: Svi modeli i kataloki brojevi
medicinskog sredstva su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni dio.
ROMED HYPODERMIC SYRINGES
STERILE FOR SINGLE USE
price, trodjelne bez igle
Klasa Is
Napomena: Svi kataloki brojevi medicinskog
sredstva su navedeni u dodatku potvrde i ine
njen sastavni dio.
ONE-STEP CENTESIS CATHETERS
kateter za perkutanu drenau
ANGIOGRAPHIC NEEDLES
angiografske igle
VALVES MERIT ANGIOPLASTY
PACKS (MAP)
setovi za angioplastiku
DIAGNOSTIC GUIDE WIRES
iani vodi
STOPCOCKS
slavine za angiografiju
MANIFOLDS
slavine sa vie krakova za angiografiju
MANIFOLD WITH INTEGRATED
Klasa IIa
TRANSDUCER
slavine sa vie krakova za angiografiju sa
transdjuserom
FLOW SWITCH
slavina za angiografiju
HIGH PRESSURE TUBING
konekciona cjevica za visoki pritisak
PRESSURE MONITORING TUBING
konekciona cjevica za monitoring pritiska
SHEATH INTRODUCER/VESSEL
DILATOR
uvodnik/dilatator
Napomena: Svi modeli i kataloki brojevi
medicinskih sredstava su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni dio.
FT-PRO FLOW THROUGH SYSTEM
Lista D
sistem za protonu hibridizaciju

23.05.2016

Petak, 9. 9. 2016.

u bolnikim apotekama i
specijalizovanim

DIAGCOR
BIOSCIENCE

BIOMEDICA d.o.o.
Dr Silve

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

GENOFLOW DRUG RESISTANTMYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS


(DR-MTB) ARRAY TEST KIT
test za detekciju Micobacterium spp metodom
protone hibridizacije
GENOFLOW HPV (HUMAN
PAPILLOMAVIRUS) ARRAY TEST KIT
test za genotipizaciju Humanog papiloma
virusa metodom protone hibridizacije
GENOFLOW HPV-HR (HUMAN
PAPILLOMAVIRUS) SCREENING TEST
KIT
test za detekciju Humanog papiloma virusa
metodom protone hibridizacije
GENOSCREEN TB REAL TIME PCR
KIT
test za detekciju tuberkuloze Real Time
molekularnom metodom
GENOSCREEN KRAS/BRAF REAL
TIME PCR KIT
test za detekciju mutacija KRAS/BRAF Real
Time molekuranom metodom
GENOFLOW THROMBOPHILIA
ARRAY TEST KIT
test za detekciju trombofilije metodom
protone hibridiozacije
Napomena: Svi kataloki brojevi medicinskog
sredstva se nalaze u dodatku potvrde i ine
njen sastavni dio.
BIOFREEZE+GEL
gel za ublaavanje bolova sa mentolom
BIOFREEZE+ROLL-ON
rolon za ublaavanje bolova sa mentolom
Klasa I 06-07.4-1-1014-3/16
14. BIOFREEZE+SPRAY
sprej za ublaavanje bolova sa mentolom
Napomena: Svi modeli medicinskih sredstava
su navedeni u dodatku potvrde i ine njen
sastavni dio.
LARINGOFONO AMPLICORD
15. (D-1)
govorni aparat

Klasa I

06-07.4-1-568-2/16

BEFLEX BTE MODELS


sluni aparati
NEVARA 1 BTE MODELS
sluni aparati
NEVARA 1 ITE MODELS
sluni aparati
SAPHIRA 5 RITE
sluni aparati
SAPHIRA 3 RITE
sluni aparati
16. SAPHIRA 5 BTE
Klasa IIa 06-07.4-1-1107-2/16
sluni aparati
SAPHIRA 3 BTE
sluni aparati
SAPHIRA 5 ITE
sluni aparati
SAPHIRA 3 ITE
sluni aparati
Napomena: Svi modeli medicinskih sredstava
su navedeni u dodatku potvrde i ine njen
sastavni dio.
SHINE REV FAMILY OF BTE HEARIG
AIDS
sluni aparati
SHINE REV FAMILY OF ITE HEARIG
AIDS
sluni aparati
N MOXI FAMILY OF BTE HEARING
AIDS
sluni aparati
STRIDE P FAMILY OF BTE HEARING
AIDS
Klasa IIa 06-07.4-1-1106-2/16
17.
sluni aparati
STRIDE P DURA FAMILY OF BTE
HEARING AIDS
sluni aparati
STRIDE ITE FAMILY HEARING AIDS
sluni aparati
MAX BTE FAMILY
sluni aparati
Napomena: Svi modeli katalokih brojeva su
navedeni u dodatku potvrde i ine njen sastavni
dio.

prodavnicama

26.05.2016

Broj 67 - Strana 113


INCORPORATION
LIMITED
28/F Tower A, Billion
Centre,
Kowloon Bay, Hong
Kong

PERFORMANCE
u zdravstvenim
HEALTH LLC.
ustanovama, apotekama 1245 Home Avenue,
25.05.2021
i specijalizovanim
Akron
prodavnicama
44310 Ohio, Sjedinjene
Amerike Drave
AMPLICORD DI
SALVATORE
GABRIELLA
Via Val Sillara 10
00141 Roma, Italija

Rizvanbegovi bb,
Ilida
Sarajevo

I C M d.o.o.
Vojvode Putnika 12
Bijeljina

27.05.2016

26.05.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

27.05.2016

26.05.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

AUDIO-BM d.o.o.
BERNAFON AG
M. G. Nikolajevia 20
Morgenstrasse 131
c
3018 Bern, vajcarska
Gradika

26.05.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

UNITRON HEARING
AUDIO-BM d.o.o.
Ltd.
20 Beasley Drive, P.O. M. G. Nikolajevia 20
c
Box 9017 Kitchener
Gradika
Ontario N2G 4X1,
Kanada

27.05.2016

WIDEX SLUNI
APARATI d.o.o.
Gradaaka 29a
Sarajevo

Broj 67 - Strana 114

18.

19.

20.

21.

22.

23.

SLUBENI GLASNIK BiH

AVIZOR GP CONDITIONER
(120 ml)
tenost za odravanje polutvrdih kontaktnih
soiva
AVIZOR GP CLEANER
(30 ml)
tenost za odravanje polutvrdih kontaktnih
soiva
ALL CLEAN SOFT
(350 ml)
tenost za odravanje mekih kontaktnih soiva
Klasa IIb
AVIZOR SALINE
(350 ml)
tenost za odravanje svih vrsta kontaktnih
soiva
AVIZOR ENZYME
(10 tableta)
enzimske tablete za odravanje mekih i
polutvrdih kontaktnih soiva
AVIZOR MOISTURE DROPS
(15 ml)
kapi za vlaenje svih vrsta kontaknih soiva
KANAME COBALT-CHROMIUM
CORONARY STENT SYSTEM
koronarni arterijski stent
Klasa III
Napomena: Sve dimenzije i kataloki brojevi
medicinskog sredstva su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni dio.
LONG TERM ACCESS CATHETER
trajni kateter za hemodijalizu
Klasa III
Napomena: Svi modeli, veliine i kataloki
brojevi medicinskog sredstva su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen sastavni dio.
Z 216 M
mikrolitarska centrifuga za izdvajanje krvnih ili
urinskih komponenti
Z 446
centrifuga za izdvajanje krvnih ili urinskih
komponenti
Lista D
Z 446 K
centrifuga za izdvajanje krvnih ili urinskih
komponenti, sa hlaenjem
Z 336 K
centrifuga za izdvajanje krvnih ili urinskih
komponenti, sa hlaenjem
ALPHA STAR PRO
ALPHA STAR PRO operacioni sto
LEG SUPPORT SIDE RAIL
nastavak za noge na operacionom stolu
EXTENSION
Klasa I
ekstenzija za operacioni sto
Napomena: Svi modeli medicinskog sredstva i
kataloki brojevi su navedeni u tabeli koja se
nalazi u prilogu ove potvrde i ini njen sastavni
dio.
THORACIC AND POST-OPERATIVE
DRAINAGE SYSTEMS, BLOOD
RECOVERY AND AUTO-TRANSFUSION
SYSTEMS
torakalni i postoperativni drenani sistem,
sistem za krvni oporavak i autotransfuziju
CUSTOM PACK
nestandardni paket
Klasa IIa
PORTABLE VACUUM UNITS AND
RELATED ACCESSORIES
portabilna vakumska jedinica i pripadajua
oprema
Napomena: Svi modeli, veliine i kataloki
brojevi medicinskog sredstva navedeni su u
dodatku potvrde i ine njen sastavni dio.

Petak, 9. 9. 2016.

u zdravstvenim
AVIZOR S.A.
ustanovama, apotekama C/La Canada 17, 28850
Torrejon de Ardoz
i specijalizovanim
Madrid, panija
prodavnicama

OPTO CENTAR
d.o.o
Davida trbca 14
Banja Luka

06-07.4-2-7606-5/15

27.05.2016

09.01.2021

06-07.4-2-523-3/16

27.05.2016

10.04.2021 u bolnikim apotekama

30.05.2016

MEDCOMP Inc.
u bolnikim
1499 Delp Drive,
29.05.2021 apotekama/zdravstvenim
Harleysville
PA 19438, Sjedinjene
ustanovama
Amerike Drave

MEDIMPEX d.o.o.
Igmanska 38, 71320
Vogoa
Sarajevo

30.05.2016

u bolnikim
29.05.2021 apotekama/zdravstvenim
ustanovama

HERMLE
LABORTECHNIK
GmbH
Siemensstrasse 25
78564 Wehingen,
Njemaka

BROMA BEL d.o.o.


Branka Popovia 39
Banja Luka

MAQUET GmbH
Kehler Strasse 31 D76437
Rastatt, Njemaka

PAROCO-B
MEDICAL
EQUIPMENT d.o.o.
Rakovakih rudara 16
Banja Luka

REDAX S.p.A
Via Galileo Galilei 18
Poggio Rusco (MN),
Italija

RAUCHE
MEDICAL d.o.o.
Zagrebaka 4
Mostar

06-07.4-1-153-2/16

06-07.4-1-1400-1/16

06-07.4-1-1275-1/16

31.05.2016

30.05.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

06-07.4-2-1889/16

31.05.2016

29.05.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

TERUMO EUROPE
N.V.
Interleuvenlan 40, 3001
Leuven, Belgija

ECOTRADE SA
d.o.o.
Adema Bue br.178
Sarajevo

Ukupan broj medicinskih sredstava za koja je izvren upis i obnova upisa u Registar od 01. maja do 31. maja 2016. godine je 90.
Broj 10-02.3-4335/16
30. augusta 2016. godine
Banja Luka

po ovlatenju v.d. direktora


Naelnik Sektora za klinika ispitivanja
Mr ph. Tatjana Ponorac, s. r.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 115

Na temelju lanka 122, a sukladno lanku 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slubeni glasnik BiH", broj
58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

POPIS

MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDANE POTVRDE ZA UPIS I OBNOVU UPISA U REGISTAR


MEDICINSKIH SREDSTAVA
U razdoblju od 1. svibnja 2016. do 31. svibnja 2016. godine izdane su Potvrde za upis i obnovu upisa u Registar sljedeih
medicinskih sredstava:
Red.
br.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Naziv medicinskog sredstva


(generiko ime)
PERFECTO2 AW
CONCENTRATORS
(IRC5PO2AW)
koncentrator kiseonika

Klasa

Broj potvrde

Klasa IIa 06-07.4-1-5684-4/15

DENTAL-HANDINSTRUMENT
primarni stomatoloki instrumenti
DENTALSPRITZE
stomotoloke price
DENTAL-FARBCODIERRING
stomotoloki prstenovi za obiljeavanje
ABDRUCKFORM, DENTAL
stomotoloke kaike za otiske
DENTAL-HANDINSTRUMENT,
ENDODONTISCH
stomotoloki instrumenti za endodonciju
DENTAL-HANDINSTRUMENT,
ORTHODONTISCH
stomotoloki instrumenti za ortodonciju
Klasa I 06-07.4-1-7242-2/15
DENTAL-HANDINSTRUMENT,
PERIODONTAL
periodontalni stomotoloki instrumenti
DENTAL-HANDINSTRUMENT,
CHIRURGISCH
stomotoloki instrumenti za hirurgiju
DENTAL-HANDINSTRUMENT,
SONSTIGE
pomoni instrumenti u stomotologiji
Napomena: Svi kataloki brojevi, veliine
i modeli medicinskih sredstava su
navedeni u dodatku potvrde i ine njen
sastavni dio.
BEGO OSS
biomaterijali-kost
Napomena: Svi modeli, veliine i kataloki
Klasa III 06-07.4-1-6529-2/15
brojevi su navedeni u tablici koja se nalazi
u privitku ove potvrde i ini njen sastavni
dio.
GYNEDIL
hidraulini dilatator cervikalnog kanala

Klasa Is 06-07.4-1-7246-2/15

CENTRAL VENOUS CATHETER


KITS
centralni venski kateter setovi sa ravnom
iglom
CENTRAL VENOUS CATHETER
KITS
centralni venski kakater set sa Y iglom
Klasa III 06-07.4-1-2133-1/16
HEMODIALYSIS CATHETER KITS
hemodijalizni kateter set sa ravnom iglom
HEMODIALYSIS CATHETER KITS
hemodijalizni kateter set sa y iglom
Napomena: Svi modeli i kataloki brojevi
medicinskog sredstva su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen sastavni dio.
PLASTERS ON SPOOL IN CANVAS
CLASSIC FIX
flaster na kalemu
PLASTERS ON SPOOL TNT SOFT
FIX
flaster na kalemu
Klasa I 06-07.4-1-7171-2/15
PLASTERS ON SPOOL IN SILK
SENSITIVE FIX
flaster na kalemu
Napomena: Svi kataloki brojevi su
navedeni u tablici koja se nalazi u privitku
ove potvrde i ini njen sastavni dio.

Datum potvrde

03.05.2016

Rok trajanja
potvrde

Mjesto prodaje

Proizvoa

Nositelj dozvole

INVACARE
ORTOPEDIJA
REHABILITATION
u bolnikim
INTERNATIONAL
EQUIPMENT
02.05.2021 ljekarnama/zdravstvenim (SUZHOU) Co. Ltd.
d.o.o.
No. 5, Weixi Road, SIP, Salke Lagumdije 12
ustanovama
Sarajevo
Suzhou
Jiangsu 21521, Kina

CARL MARTIN
GmbH
Neuenkamper Strasse
80-86
42657 Solingen,
Njemaka

KRAJINAGROUP
d.o.o.
Novakovii bb
Banja Luka

MEBIOS GMBH
Guterstrasse 2
Dieburg, Njemaka

MR DENTAL d.o.o.
Dr.Ifana Ljubijankia
150
Biha

04.05.2016

03.05.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijaliziranim
prodavaonicama

05.05.2016

04.05.2021

u zdravstvenim
ustanovama

06.05.2016

D.MED
SPEKTAR d.o.o.
u bolnikim
HEALTHCARE BH
dr Dragie Miovia
05.05.2021 ljekarnama/zdravstvenim
d.o.o.
144/1
ustanovama
Vinjik 34B
aak, Republika Srbija
Sarajevo

06.05.2016

GIANT MEDICAL
EQUIPMENT
(Guangzhou) Co. Ltd.
u bolnikim
STEPMED d.o.o.
No.10. Juncheng Road,
05.05.2021 ljekarnama/zdravstvenim
Branka Popovia 60
eastern Area, Economic
ustanovama
Banja Luka
Technological
Development District
Guangzhou, Kina

11.05.2016

10.05.2021

u ljekarnama, bolnikim ARTSANA S.p.A.


KEPROM d.o.o.
Via Saldarini Catelli, 1ljekarnama i
Vuka Karadia 194
22070
specijaliziranim
Istono Sarajevo
Grandate (CO), Italija
prodavaonicama

Broj 67 - Strana 116

7.

8.

9.

SLUBENI GLASNIK BiH

CATHETER SECUREMENT
DEVICES
spoljni fiksator nevaskularnog katetera
MERIT ANGIOPLASTY PACKS
(MAP) GUIDE WIRE INSERTION
TOOL AND/OR TORQUE DEVICE
uvodnik za iani vodi/rotator za iani
vodi
MERIT DRAINAGE DEPOTS
kesa za skupljanje otpada
PAL-PEN AND LABELS
flomasteri i naljepnice za obiljeavanje
Klasa Is 06-07.4-1-8062-2/15
prica
RAPID EXCHANGE FLUSHING
SYRINGE (RXP)
pric za pripremu balon katetera
INFLATION DEVICES
ureaj za indeflaciju
SYRINGES
angiografske price
Napomena: Svi modeli i kataloki brojevi
medicinskih sredstava su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen sastavni dio.
OMNIFIX 100 SOLO
(9161708V)
jednokratne trodijelne price za inzulin
Klasa IIa 06-07.4-1-1067-2/16
OMNIFIX 100 DUO
(9161376V)
jednokratne trodijelne price za inzulin
ADULT DIAPER
pelene za odrasle
Napomena: Sve veliine medicinskog
sredstva su navedene u dodatku potvrde i
ine njen sastavni dio.

Klasa I

06-07.4-1-1445-3/16

UNI-DEX
pomoni audio ureaj za sluni aparat/
telekomunikacije i multimediju
FM+DEX
pomoni audio ureaj za sluni aparat/
telekomunikacije i multimediju
M-DEX
10. pomoni audio ureaj za sluni aparat/
Klasa I 06-07.4-1-652-1/16
telekomunikacije i multimediju
TV-DEX
pomoni audio ureaj za sluni aparat/
telekomunikacije i multimediju
Napomena: Svi modeli i kataloki brojevi
medicinskog sredstva su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen sastavni dio.
ROMED HYPODERMIC SYRINGES
STERILE FOR SINGLE USE
price, trodjelne bez igle
Klasa Is 06-07.4-2-5883-3/15
11.
Napomena: Svi kataloki brojevi
medicinskog sredstva su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen sastavni dio.
ONE-STEP CENTESIS CATHETERS
kateter za perkutanu drenau
ANGIOGRAPHIC NEEDLES
angiografske igle
VALVES MERIT ANGIOPLASTY
PACKS (MAP)
setovi za angioplastiku
DIAGNOSTIC GUIDE WIRES
iani vodi
STOPCOCKS
slavine za angiografiju
MANIFOLDS
slavine sa vie krakova za angiografiju
MANIFOLD WITH INTEGRATED
Klasa IIa 06-07.4-1-8050-2/15
12.
TRANSDUCER
slavine sa vie krakova za angiografiju sa
transdjuserom
FLOW SWITCH
slavina za angiografiju
HIGH PRESSURE TUBING
konekciona cjevica za visoki pritisak
PRESSURE MONITORING TUBING
konekciona cjevica za monitoring
pritiska
SHEATH INTRODUCER/VESSEL
DILATOR
uvodnik/dilatator

23.05.2016

Petak, 9. 9. 2016.

MERIT MEDICAL
EVROPA LIJEK
SYSTEMS Inc
u bolnikim
1600 West Merit
PHARMA d.o.o.
22.05.2021 ljekarnama/zdravstvenim
Parkway, South Jordan Rogaii b.b, Vlakovo
ustanovama
Utah 84095, Sjedinjene
Sarajevo
Amerike Drave

23.05.2016

22.05.2021

B. BRAUN
MELSUNGEN AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen,
Njemaka

MEDICALLUX
d.o.o.
Ulica Pavla Goranina
7
Tuzla

23.05.2016

MEDIFORM S.A.
u zdravstvenim
HYGIENIC
ustanovama, ljekarnama,
DISPOSABLE
specijaliziranim
PRODUCTS
22.05.2021
1st klm Markopouloprodavaonicama i
Kalivia, Position
ostalim prodajnim
Samarthi
mjestima
19 010 Kalivia, Grka

I C M d.o.o.
Vojvode Putnika 12
Bijeljina

24.05.2016

23.05.2021

24.05.2016

07.02.2021

25.05.2016

MERIT MEDICAL
EVROPA LIJEK
SYSTEMS Inc
u bolnikim
1600 West Merit
PHARMA d.o.o.
24.05.2021 ljekarnama/zdravstvenim
Parkway, South Jordan Rogaii b.b, Vlakovo
ustanovama
Utah 84095, Sjedinjene
Sarajevo
Amerike Drave

u zdravstvenim
ustanovama

u zdravstvenim
ustanovama i
specijaliziranim
prodavaonicama

WIDEX A/S
Nymoellevej 6
3540 Lynge, Danska

u zdravstvenim
VAN OOSTVEEN
ustanovama, ljekarnama
MEDICAL B.V.
Herenweg 269
i specijaliziranim
CH Wilnis, Holandija
prodavaonicama

WIDEX SLUNI
APARATI d.o.o.
Gradaaka 29a
Sarajevo

LATEX d.o.o.
Kliii bb
Cazin

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Napomena: Svi modeli i kataloki brojevi


medicinskih sredstava su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen sastavni dio.
FT-PRO FLOW THROUGH SYSTEM
sistem za protonu hibridizaciju
GENOFLOW DRUG RESISTANTMYCOBACTERIUM
TUBERCULOSIS (DR-MTB) ARRAY
TEST KIT
test za detekciju Micobacterium spp
metodom protone hibridizacije
GENOFLOW HPV (HUMAN
PAPILLOMAVIRUS) ARRAY TEST
KIT
test za genotipizaciju Humanog papiloma
virusa metodom protone hibridizacije
GENOFLOW HPV-HR (HUMAN
PAPILLOMAVIRUS) SCREENING
TEST KIT
Lista D 06-07.4-1-464-2/16
13. test za detekciju Humanog papiloma
virusa metodom protone hibridizacije
GENOSCREEN TB REAL TIME PCR
KIT
test za detekciju tuberkuloze Real Time
molekularnom metodom
GENOSCREEN KRAS/BRAF REAL
TIME PCR KIT
test za detekciju mutacija KRAS/BRAF
Real Time molekuranom metodom
GENOFLOW THROMBOPHILIA
ARRAY TEST KIT
test za detekciju trombofilije metodom
protone hibridiozacije
Napomena: Svi kataloki brojevi
medicinskog sredstva se nalaze u dodatku
potvrde i ine njen sastavni dio.
BIOFREEZE+GEL
gel za ublaavanje bolova sa mentolom
BIOFREEZE+ROLL-ON
rolon za ublaavanje bolova sa mentolom
Klasa I 06-07.4-1-1014-3/16
14. BIOFREEZE+SPRAY
sprej za ublaavanje bolova sa mentolom
Napomena: Svi modeli medicinskih
sredstava su navedeni u dodatku potvrde i
ine njen sastavni dio.

25.05.2016

DIAGCOR
BIOSCIENCE
BIOMEDICA d.o.o.
INCORPORATION
Dr Silve
u bolnikim ljekarnama i
LIMITED
Rizvanbegovi bb,
24.05.2021
specijaliziranim
28/F Tower A, Billion
Ilida
prodavaonicama
Centre,
Sarajevo
Kowloon Bay, Hong
Kong

26.05.2016

PERFORMANCE
u zdravstvenim
HEALTH LLC.
I C M d.o.o.
ustanovama, ljekarnama 1245 Home Avenue,
Vojvode Putnika 12
25.05.2021
Akron
i specijaliziranim
Bijeljina
44310 Ohio, Sjedinjene
prodavaonicama
Amerike Drave

06-07.4-1-568-2/16

27.05.2016

26.05.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijaliziranim
prodavaonicama

BEFLEX BTE MODELS


sluni aparati
NEVARA 1 BTE MODELS
sluni aparati
NEVARA 1 ITE MODELS
sluni aparati
SAPHIRA 5 RITE
sluni aparati
SAPHIRA 3 RITE
sluni aparati
16. SAPHIRA 5 BTE
Klasa IIa 06-07.4-1-1107-2/16
sluni aparati
SAPHIRA 3 BTE
sluni aparati
SAPHIRA 5 ITE
sluni aparati
SAPHIRA 3 ITE
sluni aparati
Napomena: Svi modeli medicinskih
sredstava su navedeni u dodatku potvrde i
ine njen sastavni dio.

27.05.2016

26.05.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijaliziranim
prodavaonicama

LARINGOFONO AMPLICORD
15. (D-1)
govorni aparat

Klasa I

Broj 67 - Strana 117

AMPLICORD DI
SALVATORE
GABRIELLA
Via Val Sillara 10
00141 Roma, Italija

WIDEX SLUNI
APARATI d.o.o.
Gradaaka 29a
Sarajevo

AUDIO-BM d.o.o.
BERNAFON AG
M. G. Nikolajevia 20
Morgenstrasse 131
c
3018 Bern, vajcarska
Gradika

Broj 67 - Strana 118

17.

18.

19.

20.

21.

22.

SHINE REV FAMILY OF BTE


HEARIG AIDS
sluni aparati
SHINE REV FAMILY OF ITE
HEARIG AIDS
sluni aparati
N MOXI FAMILY OF BTE
HEARING AIDS
sluni aparati
STRIDE P FAMILY OF BTE
HEARING AIDS
sluni aparati
STRIDE P DURA FAMILY OF BTE
HEARING AIDS
sluni aparati
STRIDE ITE FAMILY HEARING
AIDS
sluni aparati
MAX BTE FAMILY
sluni aparati
Napomena: Svi modeli katalokih brojeva
su navedeni u dodatku potvrde i ine njen
sastavni dio.
AVIZOR GP CONDITIONER
(120 ml)
tenost za odravanje polutvrdih
kontaktnih soiva
AVIZOR GP CLEANER
(30 ml)
tenost za odravanje polutvrdih
kontaktnih soiva
ALL CLEAN SOFT
(350 ml)
tenost za odravanje mekih kontaktnih
soiva
AVIZOR SALINE
(350 ml)
tenost za odravanje svih vrsta
kontaktnih soiva
AVIZOR ENZYME
(10 tableta)
enzimske tablete za odravanje mekih i
polutvrdih kontaktnih soiva
AVIZOR MOISTURE DROPS
(15 ml)
kapi za vlaenje svih vrsta kontaknih
soiva
KANAME COBALT-CHROMIUM
CORONARY STENT SYSTEM
koronarni arterijski stent
Napomena: Sve dimenzije i kataloki
brojevi medicinskog sredstva su navedeni
u dodatku potvrde i ine njen sastavni dio.
LONG TERM ACCESS CATHETER
trajni kateter za hemodijalizu
Napomena: Svi modeli, veliine i kataloki
brojevi medicinskog sredstva su navedeni
u dodatku potvrde i ine njen sastavni dio.
Z 216 M
mikrolitarska centrifuga za izdvajanje
krvnih ili urinskih komponenti
Z 446
centrifuga za izdvajanje krvnih ili urinskih
komponenti
Z 446 K
centrifuga za izdvajanje krvnih ili urinskih
komponenti, sa hlaenjem
Z 336 K
centrifuga za izdvajanje krvnih ili urinskih
komponenti, sa hlaenjem
ALPHA STAR PRO
ALPHA STAR PRO operacioni sto
LEG SUPPORT SIDE RAIL
nastavak za noge na operacionom stolu
EXTENSION
ekstenzija za operacioni sto
Napomena: Svi modeli medicinskog
sredstva i kataloki brojevi su navedeni u
tablici koja se nalazi u privitku ove
potvrde i ini njen sastavni dio.

SLUBENI GLASNIK BiH

u zdravstvenim
ustanovama i
specijaliziranim
prodavaonicama

Petak, 9. 9. 2016.

UNITRON
AUDIO-BM d.o.o.
HEARING Ltd.
20 Beasley Drive, P.O. M. G. Nikolajevia 20
c
Box 9017 Kitchener
Gradika
Ontario N2G 4X1,
Kanada

Klasa IIa 06-07.4-1-1106-2/16

27.05.2016

26.05.2021

Klasa IIb 06-07.4-2-7606-5/15

27.05.2016

09.01.2021

u zdravstvenim
AVIZOR S.A.
ustanovama, ljekarnama C/La Canada 17, 28850
Torrejon de Ardoz
i specijaliziranim
Madrid, panija
prodavaonicama

Klasa III 06-07.4-2-523-3/16

27.05.2016

10.04.2021

u bolnikim ljekarnama

30.05.2016

MEDCOMP Inc.
1499 Delp Drive,
u bolnikim
Harleysville
29.05.2021 ljekarnama/zdravstvenim
PA 19438, Sjedinjene
ustanovama
Amerike Drave

MEDIMPEX d.o.o.
Igmanska 38, 71320
Vogoa
Sarajevo

30.05.2016

u bolnikim
29.05.2021 ljekarnama/zdravstvenim
ustanovama

HERMLE
LABORTECHNIK
GmbH
Siemensstrasse 25
78564 Wehingen,
Njemaka

BROMA BEL d.o.o.


Branka Popovia 39
Banja Luka

MAQUET GmbH
Kehler Strasse 31 D76437
Rastatt, Njemaka

PAROCO-B
MEDICAL
EQUIPMENT d.o.o.
Rakovakih rudara 16
Banja Luka

Klasa III 06-07.4-1-153-2/16

Lista D 06-07.4-1-1400-1/16

Klasa I

06-07.4-1-1275-1/16

31.05.2016

30.05.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijaliziranim
prodavaonicama

OPTO CENTAR
d.o.o
Davida trbca 14
Banja Luka

TERUMO EUROPE ECOTRADE SA


d.o.o.
N.V.
Interleuvenlan 40, 3001 Adema Bue br.178
Sarajevo
Leuven, Belgija

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

THORACIC AND POSTOPERATIVE DRAINAGE SYSTEMS,


BLOOD RECOVERY AND AUTOTRANSFUSION SYSTEMS
torakalni i postoperativni drenani sistem,
sistem za krvni oporavak i autotransfuziju
CUSTOM PACK
23. nestandardni paket
Klasa IIa
PORTABLE VACUUM UNITS AND
RELATED ACCESSORIES
portabilna vakumska jedinica i
pripadajua oprema
Napomena: Svi modeli, veliine i kataloki
brojevi medicinskog sredstva navedeni su
u dodatku potvrde i ine njen sastavni dio.

je 90.

06-07.4-2-1889/16

31.05.2016

29.05.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijaliziranim
prodavaonicama

Broj 67 - Strana 119

REDAX S.p.A
Via Galileo Galilei 18
Poggio Rusco (MN),
Italija

RAUCHE
MEDICAL d.o.o.
Zagrebaka 4
Mostar

Ukupan broj medicinskih sredstava za koja je izvren upis i obnova upisa u Registar od 01. svibnja do 31. svibnja 2016. godine
Broj 10-02.3-4335/16
30. kolovoza 2016. godine
Banja Luka

po ovlatenju v.d. ravnatelja


Naelnik Sektora za klinika ispitivanja
Mr ph. Tatjana Ponorac, v. r.

122, 77. ("


", 58/08),1. 2016. 31. 2016.
:
.
.

1.

2.

3.

4.


( )

PERFECTO2 AW
CONCENTRATORS
(IRC5PO2AW)
koncentrator kiseonika

Klasa IIa 06-07.4-1-5684-4/15

DENTAL-HANDINSTRUMENT
primarni stomatoloki instrumenti
DENTALSPRITZE
stomotoloke price
DENTAL-FARBCODIERRING
stomotoloki prstenovi za obiljeavanje
ABDRUCKFORM, DENTAL
stomotoloke kaike za otiske
DENTAL-HANDINSTRUMENT,
ENDODONTISCH
stomotoloki instrumenti za endodonciju
DENTAL-HANDINSTRUMENT,
ORTHODONTISCH
stomotoloki instrumenti za ortodonciju
Klasa I 06-07.4-1-7242-2/15
DENTAL-HANDINSTRUMENT,
PERIODONTAL
periodontalni stomotoloki instrumenti
DENTAL-HANDINSTRUMENT,
CHIRURGISCH
stomotoloki instrumenti za hirurgiju
DENTAL-HANDINSTRUMENT,
SONSTIGE
pomoni instrumenti u stomotologiji
Napomena: Svi kataloki brojevi, veliine
i modeli medicinskih sredstava su
navedeni u dodatku potvrde i ine njen
sastavni dio.
BEGO OSS
biomaterijali-kost
Napomena: Svi modeli, veliine i
Klasa III 06-07.4-1-6529-2/15
kataloki brojevi su navedeni u tabeli koja
se nalazi u prilogu ove potvrde i ini njen
sastavni dio.

GYNEDIL
hidraulini dilatator cervikalnog kanala

Klasa Is 06-07.4-1-7246-2/15

03.05.2016

INVACARE
REHABILITATION
ORTOPEDIJA
u bolnikim
EQUIPMENT
INTERNATIONAL
02.05.2021 apotekama/zdravstvenim (SUZHOU) Co. Ltd.
d.o.o.
ustanovama
No. 5, Weixi Road, SIP, Salke Lagumdije 12
Suzhou
Sarajevo
Jiangsu 21521, Kina

04.05.2016

03.05.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

05.05.2016

04.05.2021

u zdravstvenim
ustanovama

06.05.2016

u bolnikim
05.05.2021 apotekama/zdravstvenim
ustanovama

CARL MARTIN
GmbH
Neuenkamper Strasse
80-86
42657 Solingen,
Njemaka

KRAJINAGROUP
d.o.o.
Novakovii bb
Banja Luka

MEBIOS GMBH
Guterstrasse 2
Dieburg, Njemaka

MR DENTAL d.o.o.
Dr.Ifana Ljubijankia
150
Biha

D.MED
SPEKTAR d.o.o.
HEALTHCARE BH
dr Dragie Miovia
d.o.o.
Vinjik 34B
144/1
Sarajevo
aak, Republika Srbija

Broj 67 - Strana 120

5.

6.

7.

8.

9.

CENTRAL VENOUS CATHETER


KITS
centralni venski kateter setovi sa ravnom
iglom
CENTRAL VENOUS CATHETER
KITS
centralni venski kakater set sa Y iglom
HEMODIALYSIS CATHETER KITS
hemodijalizni kateter set sa ravnom iglom
HEMODIALYSIS CATHETER KITS
hemodijalizni kateter set sa y iglom
Napomena: Svi modeli i kataloki brojevi
medicinskog sredstva su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen sastavni dio.
PLASTERS ON SPOOL IN CANVAS
CLASSIC FIX
flaster na kalemu
PLASTERS ON SPOOL TNT SOFT
FIX
flaster na kalemu
PLASTERS ON SPOOL IN SILK
SENSITIVE FIX
flaster na kalemu
Napomena: Svi kataloki brojevi su
navedeni u tabeli koja se nalazi u prilogu
ove potvrde i ini njen sastavni dio.
CATHETER SECUREMENT
DEVICES
spoljni fiksator nevaskularnog katetera
MERIT ANGIOPLASTY PACKS
(MAP) GUIDE WIRE INSERTION
TOOL AND/OR TORQUE DEVICE
uvodnik za iani vodi/rotator za iani
vodi
MERIT DRAINAGE DEPOTS
kesa za skupljanje otpada
PAL-PEN AND LABELS
flomasteri i naljepnice za obiljeavanje
prica
RAPID EXCHANGE FLUSHING
SYRINGE (RXP)
pric za pripremu balon katetera
INFLATION DEVICES
ureaj za indeflaciju
SYRINGES
angiografske price
Napomena: Svi modeli i kataloki brojevi
medicinskih sredstava su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen sastavni dio.
OMNIFIX 100 SOLO
(9161708V)
jednokratne trodijelne price za inzulin
OMNIFIX 100 DUO
(9161376V)
jednokratne trodijelne price za inzulin
ADULT DIAPER
pelene za odrasle
Napomena: Sve veliine medicinskog
sredstva su navedene u dodatku potvrde i
ine njen sastavni dio.

SLUBENI GLASNIK BiH

Klasa III 06-07.4-1-2133-1/16

Klasa I

06-07.4-1-7171-2/15

Klasa Is 06-07.4-1-8062-2/15

Klasa IIa 06-07.4-1-1067-2/16

Klasa I

06-07.4-1-1445-3/16

UNI-DEX
pomoni audio ureaj za sluni aparat/
telekomunikacije i multimediju
FM+DEX
pomoni audio ureaj za sluni aparat/
telekomunikacije i multimediju
M-DEX
Klasa I 06-07.4-1-652-1/16
10. pomoni audio ureaj za sluni aparat/
telekomunikacije i multimediju
TV-DEX
pomoni audio ureaj za sluni aparat/
telekomunikacije i multimediju
Napomena: Svi modeli i kataloki brojevi
medicinskog sredstva su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen sastavni dio.
ROMED HYPODERMIC SYRINGES
STERILE FOR SINGLE USE
price, trodjelne bez igle
Klasa Is 06-07.4-2-5883-3/15
11.
Napomena: Svi kataloki brojevi
medicinskog sredstva su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen sastavni dio.
ONE-STEP CENTESIS CATHETERS
12.
Klasa IIa 06-07.4-1-8050-2/15
kateter za perkutanu drenau

Petak, 9. 9. 2016.

06.05.2016

GIANT MEDICAL
EQUIPMENT
(Guangzhou) Co. Ltd.
u bolnikim
STEPMED d.o.o.
No.10. Juncheng Road,
Branka Popovia 60
05.05.2021 apotekama/zdravstvenim
eastern Area, Economic
Banja Luka
ustanovama
Technological
Development District
Guangzhou, Kina

11.05.2016

10.05.2021

23.05.2016

MERIT MEDICAL
EVROPA LIJEK
SYSTEMS Inc
u bolnikim
1600 West Merit
PHARMA d.o.o.
22.05.2021 apotekama/zdravstvenim
Parkway, South Jordan Rogaii b.b, Vlakovo
ustanovama
Sarajevo
Utah 84095, Sjedinjene
Amerike Drave

u apotekama, bolnikim
ARTSANA S.p.A.
KEPROM d.o.o.
apotekama i
Via Saldarini Catelli, 1Vuka Karadia 194
specijalizovanim
22070
Istono Sarajevo
prodavnicama
Grandate (CO), Italija

u zdravstvenim
ustanovama

B. BRAUN
MELSUNGEN AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen,
Njemaka

MEDICALLUX
d.o.o.
Ulica Pavla Goranina
7
Tuzla

MEDIFORM S.A.
HYGIENIC
DISPOSABLE
PRODUCTS
1st klm MarkopouloKalivia, Position
Samarthi
19 010 Kalivia, Grka

I C M d.o.o.
Vojvode Putnika 12
Bijeljina

WIDEX A/S
Nymoellevej 6
3540 Lynge, Danska

WIDEX SLUNI
APARATI d.o.o.
Gradaaka 29a
Sarajevo

23.05.2016

22.05.2021

23.05.2016

u zdravstvenim
ustanovama, apotekama,
specijalizovanim
22.05.2021
prodavnicama i ostalim
prodajnim mjestima

24.05.2016

23.05.2021

24.05.2016

07.02.2021

u zdravstvenim
VAN OOSTVEEN
ustanovama, apotekama i
MEDICAL B.V.
specijalizovanim
Herenweg 269
prodavnicama
CH Wilnis, Holandija

25.05.2016

24.05.2021

u bolnikim
apotekama/zdravstvenim

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

MERIT MEDICAL
SYSTEMS Inc

LATEX d.o.o.
Kliii bb
Cazin
EVROPA LIJEK
PHARMA d.o.o.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

ANGIOGRAPHIC NEEDLES
angiografske igle
VALVES MERIT ANGIOPLASTY
PACKS (MAP)
setovi za angioplastiku
DIAGNOSTIC GUIDE WIRES
iani vodi
STOPCOCKS
slavine za angiografiju
MANIFOLDS
slavine sa vie krakova za angiografiju
MANIFOLD WITH INTEGRATED
TRANSDUCER
slavine sa vie krakova za angiografiju sa
transdjuserom
FLOW SWITCH
slavina za angiografiju
HIGH PRESSURE TUBING
konekciona cjevica za visoki pritisak
PRESSURE MONITORING TUBING
konekciona cjevica za monitoring
pritiska
SHEATH INTRODUCER/VESSEL
DILATOR
uvodnik/dilatator
Napomena: Svi modeli i kataloki brojevi
medicinskih sredstava su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen sastavni dio.
FT-PRO FLOW THROUGH
SYSTEM
sistem za protonu hibridizaciju
GENOFLOW DRUG RESISTANTMYCOBACTERIUM
TUBERCULOSIS (DR-MTB) ARRAY
TEST KIT
test za detekciju Micobacterium spp
metodom protone hibridizacije
GENOFLOW HPV (HUMAN
PAPILLOMAVIRUS) ARRAY TEST
KIT
test za genotipizaciju Humanog papiloma
virusa metodom protone hibridizacije
GENOFLOW HPV-HR (HUMAN
PAPILLOMAVIRUS) SCREENING
TEST KIT
Lista D 06-07.4-1-464-2/16
13.
test za detekciju Humanog papiloma
virusa metodom protone hibridizacije
GENOSCREEN TB REAL TIME PCR
KIT
test za detekciju tuberkuloze Real Time
molekularnom metodom
GENOSCREEN KRAS/BRAF REAL
TIME PCR KIT
test za detekciju mutacija KRAS/BRAF
Real Time molekuranom metodom
GENOFLOW THROMBOPHILIA
ARRAY TEST KIT
test za detekciju trombofilije metodom
protone hibridiozacije
Napomena: Svi kataloki brojevi
medicinskog sredstva se nalaze u dodatku
potvrde i ine njen sastavni dio.
BIOFREEZE+GEL
gel za ublaavanje bolova sa mentolom
BIOFREEZE+ROLL-ON
rolon za ublaavanje bolova sa mentolom
14. BIOFREEZE+SPRAY
Klasa I 06-07.4-1-1014-3/16
sprej za ublaavanje bolova sa mentolom
Napomena: Svi modeli medicinskih
sredstava su navedeni u dodatku potvrde i
ine njen sastavni dio.
LARINGOFONO AMPLICORD
15. (D-1)
govorni aparat
BEFLEX BTE MODELS
sluni aparati
NEVARA 1 BTE MODELS
sluni aparati
NEVARA 1 ITE MODELS
16.
sluni aparati
SAPHIRA 5 RITE
sluni aparati
SAPHIRA 3 RITE
sluni aparati

ustanovama

Rogaii b.b, Vlakovo


1600 West Merit
Sarajevo
Parkway, South Jordan
Utah 84095, Sjedinjene
Amerike Drave

25.05.2016

DIAGCOR
BIOSCIENCE
BIOMEDICA d.o.o.
INCORPORATION
Dr Silve
u bolnikim apotekama i
LIMITED
Rizvanbegovi bb,
24.05.2021
specijalizovanim
28/F Tower A, Billion
Ilida
prodavnicama
Centre,
Sarajevo
Kowloon Bay, Hong
Kong

26.05.2016

PERFORMANCE
u zdravstvenim
HEALTH LLC.
I C M d.o.o.
ustanovama, apotekama i 1245 Home Avenue,
Vojvode Putnika 12
25.05.2021
Akron
specijalizovanim
Bijeljina
44310 Ohio, Sjedinjene
prodavnicama
Amerike Drave

06-07.4-1-568-2/16

27.05.2016

26.05.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

Klasa IIa 06-07.4-1-1107-2/16

27.05.2016

26.05.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

Klasa I

Broj 67 - Strana 121

AMPLICORD DI
SALVATORE
GABRIELLA
Via Val Sillara 10
00141 Roma, Italija

WIDEX SLUNI
APARATI d.o.o.
Gradaaka 29a
Sarajevo

AUDIO-BM d.o.o.
BERNAFON AG
M. G. Nikolajevia 20
Morgenstrasse 131
c
3018 Bern, vajcarska
Gradika

Broj 67 - Strana 122

17.

18.

19.

20.

21.

22.

SAPHIRA 5 BTE
sluni aparati
SAPHIRA 3 BTE
sluni aparati
SAPHIRA 5 ITE
sluni aparati
SAPHIRA 3 ITE
sluni aparati
Napomena: Svi modeli medicinskih
sredstava su navedeni u dodatku potvrde i
ine njen sastavni dio.
SHINE REV FAMILY OF BTE
HEARIG AIDS
sluni aparati
SHINE REV FAMILY OF ITE
HEARIG AIDS
sluni aparati
N MOXI FAMILY OF BTE
HEARING AIDS
sluni aparati
STRIDE P FAMILY OF BTE
HEARING AIDS
sluni aparati
STRIDE P DURA FAMILY OF BTE
HEARING AIDS
sluni aparati
STRIDE ITE FAMILY HEARING
AIDS
sluni aparati
MAX BTE FAMILY
sluni aparati
Napomena: Svi modeli katalokih brojeva
su navedeni u dodatku potvrde i ine njen
sastavni dio.
AVIZOR GP CONDITIONER
(120 ml)
tenost za odravanje polutvrdih
kontaktnih soiva
AVIZOR GP CLEANER
(30 ml)
tenost za odravanje polutvrdih
kontaktnih soiva
ALL CLEAN SOFT
(350 ml)
tenost za odravanje mekih kontaktnih
soiva
AVIZOR SALINE
(350 ml)
tenost za odravanje svih vrsta
kontaktnih soiva
AVIZOR ENZYME
(10 tableta)
enzimske tablete za odravanje mekih i
polutvrdih kontaktnih soiva
AVIZOR MOISTURE DROPS
(15 ml)
kapi za vlaenje svih vrsta kontaknih
soiva
KANAME COBALT-CHROMIUM
CORONARY STENT SYSTEM
koronarni arterijski stent
Napomena: Sve dimenzije i kataloki
brojevi medicinskog sredstva su navedeni
u dodatku potvrde i ine njen sastavni dio.
LONG TERM ACCESS CATHETER
trajni kateter za hemodijalizu
Napomena: Svi modeli, veliine i
kataloki brojevi medicinskog sredstva su
navedeni u dodatku potvrde i ine njen
sastavni dio.
Z 216 M
mikrolitarska centrifuga za izdvajanje
krvnih ili urinskih komponenti
Z 446
centrifuga za izdvajanje krvnih ili urinskih
komponenti
Z 446 K
centrifuga za izdvajanje krvnih ili urinskih
komponenti, sa hlaenjem
Z 336 K
centrifuga za izdvajanje krvnih ili urinskih
komponenti, sa hlaenjem
ALPHA STAR PRO
ALPHA STAR PRO operacioni sto
LEG SUPPORT SIDE RAIL
nastavak za noge na operacionom stolu

SLUBENI GLASNIK BiH

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

Petak, 9. 9. 2016.

UNITRON
AUDIO-BM d.o.o.
HEARING Ltd.
20 Beasley Drive, P.O. M. G. Nikolajevia 20
c
Box 9017 Kitchener
Gradika
Ontario N2G 4X1,
Kanada

Klasa IIa 06-07.4-1-1106-2/16

27.05.2016

26.05.2021

Klasa IIb 06-07.4-2-7606-5/15

27.05.2016

09.01.2021

Klasa III 06-07.4-2-523-3/16

27.05.2016

10.04.2021

30.05.2016

u bolnikim
29.05.2021 apotekama/zdravstvenim
ustanovama

MEDCOMP Inc.
1499 Delp Drive,
Harleysville
PA 19438, Sjedinjene
Amerike Drave

MEDIMPEX d.o.o.
Igmanska 38, 71320
Vogoa
Sarajevo

Lista D 06-07.4-1-1400-1/16

30.05.2016

u bolnikim
29.05.2021 apotekama/zdravstvenim
ustanovama

HERMLE
LABORTECHNIK
GmbH
Siemensstrasse 25
78564 Wehingen,
Njemaka

BROMA BEL d.o.o.


Branka Popovia 39
Banja Luka

Klasa I

31.05.2016

30.05.2021

MAQUET GmbH
Kehler Strasse 31 D76437
Rastatt, Njemaka

PAROCO-B
MEDICAL
EQUIPMENT d.o.o.
Rakovakih rudara 16

Klasa III 06-07.4-1-153-2/16

06-07.4-1-1275-1/16

u zdravstvenim
AVIZOR S.A.
ustanovama, apotekama i C/La Canada 17, 28850
Torrejon de Ardoz
specijalizovanim
Madrid, panija
prodavnicama

u bolnikim apotekama

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

OPTO CENTAR
d.o.o
Davida trbca 14
Banja Luka

TERUMO EUROPE ECOTRADE SA


N.V.
d.o.o.
Interleuvenlan 40, 3001 Adema Bue br.178
Leuven, Belgija
Sarajevo

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

EXTENSION
ekstenzija za operacioni sto
Napomena: Svi modeli medicinskog
sredstva i kataloki brojevi su navedeni u
tabeli koja se nalazi u prilogu ove potvrde
i ini njen sastavni dio.
THORACIC AND POSTOPERATIVE DRAINAGE SYSTEMS,
BLOOD RECOVERY AND AUTOTRANSFUSION SYSTEMS
torakalni i postoperativni drenani sistem,
sistem za krvni oporavak i autotransfuziju
CUSTOM PACK
nestandardni paket
Klasa IIa
23.
PORTABLE VACUUM UNITS AND
RELATED ACCESSORIES
portabilna vakumska jedinica i
pripadajua oprema
Napomena: Svi modeli, veliine i
kataloki brojevi medicinskog sredstva
navedeni su u dodatku potvrde i ine njen
sastavni dio.

Broj 67 - Strana 123


Banja Luka

06-07.4-2-1889/16

31.05.2016

29.05.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

REDAX S.p.A
Via Galileo Galilei 18
Poggio Rusco (MN),
Italija

RAUCHE
MEDICAL d.o.o.
Zagrebaka 4
Mostar

01. 31. 2016.


90.
10-02.3- 4335/16
..
30. 2016.


Mr ph. , spec.
e)

DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO


BOSNE I HERCEGOVINE
1016

Na osnovu lana 16. i lana 61. stav (2) Zakona o upravi


("Slubeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), te lana 14. stav (1)
Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik
BiH", br. 39/09), generalni direktor Direkcije za civilno
zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK

(1)

O LETAKOM OSOBLJU
lan 1.
(Predmet)
Ovim Pravilnikom se utvruju detalna pravila za:
a) razliita ovlatenja za dozvole pilota, uvjete za izdavanje, odravanje, mijenjanje, ograniavanje, suspendovanje ili oduzimanje dozvola, privilegija i
odgovornosti imatelja dozvola, uvjete za konverziju
postojeih nacionalnih dozvola pilota i nacionalnih
dozvola inenjera leta u dozvole pilota, kao i uvjete
pod kojim se prihvataju dozvole izdate u treim
zemlama;
b) certifikaciju osoba odgovornih za provoenje letakog
osposoblavanja ili osposoblavanja na ureajima koji
simuliraju let i za procjenjivanje vjetina pilota;
c) razliita uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za
pilote, uvjete za izdavanje, odravanje, mijenjanje,
ograniavanje, suspendovanje ili oduzimanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, privilegije i odgovornosti imatelja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti
kao i uvjete za konverziju nacionalnih uvjerenja o
zdravstvenoj sposobnosti u meusobno priznata
uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti;
d) certifikaciju zrakoplovno-medicinskih ispitivaa, kao i
uvjete pod kojim lekari opte prakse mogu djelovati
kao zrakoplovno-medicinski ispitivai;

(1)

periodinu zrakoplovno-medicinsku procjenu lanova


kabinske posade, kao i kvalifikacije osoba odgovornih
za tu procjenu;
f)
uvjeti za sticanje, odravanje, dopunjavanje, ograniavanje, suspendovanje ili ukidanje potvrda kabinske
posade, kao i privilegije i obaveze imatelja potvrda
kabinske posade;
g) uvjeti za sticanje, odravanje, dopunjavanje, ograniavanje, suspendovanje ili ukidanje certifikata organizacija za osposoblavanje pilota i zrakoplovno-medicinskih centara ukluenih u davanje ocjene i
zrakoplovno - medicinskih procjena lanova posade
zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu;
h) zahtjevi za certifikaciju ureaja za osposoblavanje
koji simuliraju let i organizacija koje rade na tim
ureajima i koriste ih.
lan 2.
(Definicije i pojmovi)
Definicije i pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku
imaju sledee znaenje:
a) Agencija: oznaava Evropsku agenciju za bezbjednost
zranog saobraaja (European Aviation Safety
Agency - EASA);
b) Drava lanica: drava zajednikog evropskog
zrakoplovnog podruja;
c) ECAA Sporazum: Multilateralni sporazum izmeu
Evropske zajednice i njenih drava lanica, Republike
Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske,
Republike Hrvatske, Bive Jugoslovenske Republike
Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore,
Kralevine Norveke, Rumunije, Republike Srbije i
Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na
Kosovu (u skladu sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN-a 1244. od 10. juna 1999.) o uspostavlanju
Zajednikog evropskog zrakoplovnog podruja);
d) Trea zemla: drava izvan zajednikog evropskog
zrakoplovnog podruja;
e) Zajednike zrakoplovne vlasti (Joint Aviation Authorities - JAA): oznaava pridrueni organ Evropske
konferencije civilnog zrakoplovstva (European Civil

Broj 67 - Strana 124

f)
g)

h)

i)

j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

t)

u)

SLUBENI GLASNIK BiH

Aviation Conference - ECAC) koji je sastavlen od


predstavnika civilnih zrakoplovnih vlasti drava
lanica;
JAR: oznaava zrakoplovne zahtjeve usvojene od
Zajednikih zrakoplovnih vlasti kako je primjenjivo
na dan 30. juna 2009;
JAR neusaglaena dozvola, lekarsko uvjerenje pilota
ili neusaglaeni certifikat ovlatenih lekara: oznaava
dozvolu pilota ili potvrdu ovlatenog lekara izdatu ili
prihvaenu od strane drave lanice u skladu sa
nacionalnim propisima, ali koja nije preporuena za
meusobno prihvatanje u odnosu na odgovarajui
JAR zahtjev;
JAR usaglaena dozvola, lekarsko uvjerenje pilota ili
usaglaeni certifikat ovlatenih lekara: oznaava
dozvolu pilota i pripadajua ovlatenja, certifikate,
autorizacije i/ili kvalifikacije, lekarsko uvjerenje ili
potvrdu ovlatenih lekara izdatu ili prihvaenu u
skladu sa nacionalnim propisima, koji su usklaeni sa
zahtjevima JAR-a i procedurama, od strane drave
lanice koja je primijenila relevantne zahtjeve JAR-a i
koja je preporuena za meusobno prihvatanje u
okviru sistema Zajednikih zrakoplovnih vlasti u
odnosu na JAR, odnosno Evropske agencije za
bezbjednost zranog saobraaja;
JAR usaglaen certifikat, uvjerenje ili organizacija:
oznaava certifikat, priznatu potvrdu ili organizaciju
koja je certifikovana, odobrena, registrovana ili
priznata, u skladu sa nacionalnim propisima usklaenim sa JAR zahtjevima i procedurama;
Nadleno tijelo (competent authority) - organ u ijoj
su nadlenosti upravni, struni i nadzorni poslovi iz
oblasti zranog transporta u Bosni i Hercegovini Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA);
Izvjetaj o konverziji: oznaava izvjetaj na osnovu
kojeg dozvola moe biti konvertovana u dio-FCL
dozvolu;
Priznavanje: znai priznavanje prethodnog iskustva ili
kvalifikacija;
Izvjetaj o priznavanju: oznaava izvjetaj na osnovu
kojeg se moe priznati prethodno iskustvo ili
kvalifikacije;
Kreditiranje: oznaava priznavanje prethodnog iskustva ili kvalifikacija;
Operater: oznaava svako pravno ili fiziko lice koje
koristi ili namjerava da koristi jedan ili vie
zrakoplova;
Dio-FCL dozvola: oznaava dozvolu letakog osobla
koja ispunjava zahtjeve iz Dio I Prilog I ovog
Pravilnika;
Dozvola pilota lakog zrakoplova (LAPL): znai
rekreacijska dozvola pilota;
Posada zrakoplova: oznaava letaku posadu i
kabinsku posadu;
lan kabinske posade: oznaava odgovarajue
kvalifikovanog lana posade, osim letake posade ili
tehnikog lana posade, kome je operater dodijelio
obavlanje dunosti vezanih za bezbjednost putnika i
leta;
Certifikat zrakoplovno medicinskog centra: oznaava
potvrdu o pravu ispitivanja zdravstvene sposobnosti u
smislu zakona kojim se ureuje zrani saobraaj na
teritoriji Bosne i Hercegovine;
Certifikat ispitivaa: oznaava ovlatenje ispitivaa u
smislu zakona kojim se ureuje zrani saobraaj na
teritoriji Bosne i Hercegovine;

v)

Petak, 9. 9. 2016.

Certifikat centra za osposoblavanje: potvrda o pravu


na obuavanje zrakoplovnog osobla u smislu zakona
kojim se ureuje zrani saobraaj na teritoriji Bosne i
Hercegovine;
w) JAR certifikat, odobrenje ili organizacija: oznaava
certifikat, priznatu potvrdu ili organizaciju koja je
certifikovana, odobrena, registrovana ili priznata, u
skladu sa nacionalnim propisima usklaenim sa JAR
zahtjevima i procedurama i koja je predloena za
meusobno priznavanje od strane sistema Zajednikih
zrakoplovnih vlasti u odnosu na taj JAR;
x) ikaka konvencija: Konvencija o meunarodnom
civilnom zrakoplovstvu predstavla meunarodni ugovor sastavlen u ikagu, 7. decembra 1944. godine
kojim se ureuju pravila o zranom prostoru, registraciji zrakoplova, zrakoplovnoj bezbjednosti, kao i
ostala detalna prava drava potpisnica u vezi zranog
saobraaja.
lan 3.
(Obaveza razmjene informacija)
Primjenom ovog Pravilnika, BHDCA duna je razmjenjivati informacije u skladu sa zahtjevima ovog Pravilnika saglasno
radnom aranmanu potpisanom sa Agencijom.
lan 4.
(Struktura Pravilnika)
(1) Blii uvjeti koji se odnose na letako osoble dati su u
prilozima od I do VII koji ine sastavni dio ovog Pravilnika,
a odnose se na:
a) Prilog I ovog Pravilnika definie uvjete koji se odnose
na sticanje, vaenje i naine obnavlanja dozvola,
ovlatenja i certifikata izdatih letakom osoblu u
svrhu regulisanja njihovih prava i obaveza kao lana
letake posade;
b) Prilog II ovog Pravilnika definie uvjete koji se
odnose na konverziju postojeih nacionalnih dozvola i
ovlatenja za avione i helikoptere sa svrhom izdavanja
dozvole i ovlatenja saglasno zahtjevima iz Priloga I
ovog Pravilnika;
c) Prilog III ovog Pravilnika definie uvjete koji se
odnose na prihvatanje dozvola izdatih od treih
zemala u svrhu validacije, konverzije (nostrifikacije)
ili prihvatanja ovlatenja za klasu ili tip zrakoplova;
d) Prilog IV ovog Pravilnika propisuje uvjete pod kojima
se ispituje zdravstvena sposobnost letakog osobla,
vrijeme na koje se ispituje zdravstvena sposobnost
letakog osobla, uvjeti pod kojima se izdaju certifikati zrakoplovno-medicinskim ispitivaima (AMEs),
lekarima opte/porodine medicine (GMPs) i
lekarima specijalistima medicine rada (ONMPs).
e) Prilog V ovog Pravilnika propisuje uvjete pod kojima
se vre kvalifikacije kabinske posade ukluene u
operacije komercijalnog zranog prijevoza;
f)
Prilogom VI ovog Pravilnika propisuju se uvjeti koje
treba da ispuni BHDCA u pogledu letakog osobla
pod kojima se mijenjaju, suspenduju ili stavlaju van
snage dozvole letakog osobla, uvjeti pod kojima se
suspenduju ili stavlaju van snage ovlatenja koja su
upisana u dozvolu letakog osobla, sadraj dozvola
letakog osobla, uvjeti pod kojima se mijenja, suspenduje ili stavla van snage certifikat organizacije za
osposoblavanje, vrijeme na koje se izdaje certifikat
organizacije za osposoblavanje i posebni uvjeti koji
se odnose na zrakoplovno-medicinske centre i izdavanje certifikata zrakoplovno medicinskom centru;

Petak, 9. 9. 2016.
g)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

SLUBENI GLASNIK BiH

Prilogom VII ovog Pravilnika propisuju se uvjeti koje


treba da ispuni organizacija za osposoblavanje, organizacije koje operiu ureajima za osposoblavanje
koji simuliraju let (FSTD), zahtjevi za kvalifikaciju
FSTD-a i zrakoplovno medicinskog centra.
Pomo u primjeni i dodatna pojanjenja uvjeta navedenih u
stavu (1) ovog lana definisani su kroz prihvatlive naine
udovolavanja zahtjevima (Acceptable means of compliance
- AMC), drugi naini udovolavanja (Alternative Means of
Compliance - AltMC) i upute o nainu udovolavanja
(Guidance Material - GM).
lan 5.
(Izdavanje letakih dozvola i uvjerenja o zdravstvenoj
sposobnosti letakog osobla)
Piloti zrakoplova, definisani lanom (4) stav (1) ta. b) i c) i
stav (5) Dodatka I Poglavla I Pravilnika o zajednikim
pravilima u oblasti civilnog zrakoplovstva i nadlenostima
Evropske agencije za bezbjednost zranog saobraaja, tokom provoenja letova zrakoplovom u kojima uestvuju
kao lanovi posade, moraju udovolavati tehnikim zahtjevima i administrativnim postupcima utvrenim u Prilogu I i
Prilogu IV ovog Pravilnika.
Nezavisno o privilegijama imatelja dozvola definisanim u
Prilogu I ovog Pravilnika, imatelji dozvola pilota izdatih u
skladu sa pod-dijelom B ili C Priloga I mogu obavlati
letove u skladu sa tehnikim zahtjevima i upravnim postupcima u vezi sa letakim operacijama. Time se ne dovodi u
pitanje usklaenost sa bilo kakvim dodatnim zahtjevima za
prijevoz putnika ni razvoj komercijalnih operacija
definisanih u poddijelu B ili C Priloga I ovog Pravilnika.
lan 6.
(Postojee nacionalne dozvole letakog osobla)
JAR usaglaena dozvola izdata ili prihvaena od BHDCA
prije stupanja na snagu ovog Pravilnika smatrae se
usklaenom sa ovim Pravilnikom i zamijenie se dozvolom
iji je format i sadraj propisan u dijelu ARA najkasnije u
roku od 5 godina od stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Dozvole koje nisu izdate u skladu sa JAR-om ukluujui
pripadajua ovlatenja, certifikate, autorizacije i/ili kvalifikacije izdate ili priznate od BHDCA prije primjene ovog
Pravilnika, konvertuju se u dozvolu iz dijela-FCL.
Dozvole koje nisu usklaene sa JAR-om konvertuju se u
dozvole iz dijela-FCL i pripadajua ovlatenja i certifikate u
skladu sa odredbama Priloga II ovog Pravilnika ili izvjetaj
o konverziji date dozvole.
Izvjetaj o konverziji izrauje BHDCA, i isti treba da sadri
sledee:
a) opis nacionalnih zahtjeva na osnovu kojih su izdate
pilotske dozvole;
b) opis obima prava koja su data pilotima;
c) naznaka za koje zahtjeve iz Priloga I ovog Pravilnika
se trai priznavanje;
d) naznaka svih ogranienja koje mora sadravati
dozvola izdata saglasno Prilogu I ovog Pravilnika
(dio-FCL) i svih zahtjeva koje pilot mora da ispuni u
svrhu ukidanja ovih ogranienja.
Izvjetaj o konverziji mora biti zasnovan na dokumentaciji
koja je potrebna za prikazivanje elemenata navedenih u ta.
a) do d) stava (4) ovog lana, ukluujui odgovarajue
nacionalne zahtjeve i procedure, uz nastojanje da se, koliko
god je to mogue, pilotima omogui da zadre trenutni
opseg aktivnosti.
Izvjetaj o konverziji se moe sainiti u uoptenom obliku,
te se kao takav moe koristiti pri procesu konverzije
dozvole saglasno stavu (3) ovog lana.

(7)

Broj 67 - Strana 125

Nezavisno od st. (1) i (3), imateljima certifikata instruktora


za ovlatenja za klasu ili certifikata ispitivaa koji imaju
privilegije za jednopilotni sloeni zrakoplov visokih
performansi, te privilegije se konvertuju u ovlatenje u
dozvoli ili certifikat instruktora za ovlatenje za tip odnosno
ovlatenje u dozvoli ili certifikat ispitivaa za jednopilotne
avione.
(8) BHDCA moe ovlastiti pilota uenika da koristi ograniene
privilegije bez nadzora prije nego to udovoli svim
zahtjevima potrebnim za izdavanje LAPL pod sledeim
uvjetima:
a) privilegije su ograniene na nacionalni zrani prostor
ili na njegove dijelove;
b) privilegije su ograniene na geografski prostor i na
jednomotorne klipne avione sa maksimalnom masom
polijetanja koja ne prelazi 2 000 kg, i koja nee
ukluivati prijevoz putnika;
c) izvrene individualne procjene rizika bezbjednosti
koji e izraditi instruktor slijedei koncept procjene
bezbjednosnih rizika;
d) BHDCA dostavla izvjetaje Agenciji) svake 3
godine.
(9) Prije nego pilot udovoli potrebnim uvjetima za izdavanje
ovlatenja za instrumentalno letenje propisanim ovim
Pravilnikom, BHDCA moe do 8. aprila 2019. godine izdati
odobrenje pilotu za uivanje posebnih ogranienih privilegija za upravlanje zrakoplovom u instrumentalnim uvjetima, pod sledeim uvjetima:
a) kada je to opravdano u odreenim uvjetima koji ne
mogu biti ispunjeni kroz ovlatenja utvrena ovim
Pravilnikom;
b) po izvrenoj procjeni rizika bezbjednosti koju obavla
BHDCA, uzimajui u obzir potrebni stepen
osposoblavanja nuan za postizanje potrebnog nivoa
pilotske vjetine;
c) privilegije takvog odobrenja ograniene su na zrani
prostor dravnog podruja BiH ili njegovih dijelova;
d) nakon to podnositelj zahtjeva zavri odgovarajue
osposoblavanje od strane kvalifikovanih instruktora i
dokau potrebne vjetine kvalifikovanom ispitivau,
kako je odredila BHDCA;
e) BHDCA obavjetava nadleno tijelo za bezbjednost
zranog saobraaja i druge drave lanice o posebnostima tog odobrenja, ukluujui i svoje obrazloenje i procjenu rizika bezbjednosti;
f)
BHDCA prati aktivnosti koje se odnose na odobrenje
da bi obezbijedila prihvatlivi nivo bezbjednosti i
preduzela odgovarajue mjere u sluaju utvrivanja
poveanog rizika ili bilo kakvih bezbjednosnih
pitanja;
g) BHDCA obavla preispitivanje bezbjednosnih pitanja
u pogledu provoenja odobrenja i podnosi izvjetaj
nadlenom tijelu za bezbjednost zranog saobraaja
najkasnije do 8. aprila 2017.
lan 7.
(Postojea nacionalna uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti pilota
i certifikati zrakoplovno-medicinskih ispitivaa)
(1) Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti pilota i certifikati
zrakoplovno-medicinskih ispitivaa koji su usklaeni sa
JAR-om, izdati ili priznati od BHDCA prije primjene ovog
Pravilnika, smatraju se izdatim u skladu sa ovim
Pravilnikom.
(2) BHDCA e najkasnije u roku od 5 godina od stupanja na
snagu ovog Pravilnika zamijeniti uvjerenja o zdravstvenoj
sposobnosti pilota i certifikate zrakoplovno-medicinskih

Broj 67 - Strana 126

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
(4)

SLUBENI GLASNIK BiH

ispitivaa sa certifikatima koji su u skladu sa formatom


utvrenim u dijelu-ARA.
Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti pilota i certifikati
zrakoplovno-medicinskih ispitivaa koji nisu usklaeni sa
JAR-om izdati od BHDCA prije primjene ovog Pravilnika
ostaju vaei do datuma njihovog sledeeg produenja a
najkasnije 5 godina od stupanja na snagu ovog Pravilnika.
U svrhu produenja uvjerenja iz st. (1) i (2) moraju se
ispuniti odredbe Priloga IV ovog Pravilnika.
lan 8.
(Konverzija kvalifikacija za testno letenje)
Piloti koji su prije primjene ovog Pravilnika provodili
testno letenje definisano l. 63, 64. i 79. Pravilnika o
strunoj spremi, ispitima i dozvolama za rad lanova
posade zrakoplova ("Slubeni list SFRJ", br. 2/80, 31/80,
53/80, 43/81, i 10/85) ili koji su provodili osposoblavanje
pilota za testno letenje, konvertovae svoje kvalifikacije za
testno letenje u ovlatenja za testno letenje u skladu sa
Prilogom I ovog Pravilnika i, kada je primjenjivo, BHDCA
e im izdati certifikat instruktora za testno letenje odnosno
upisati ovlatenje instruktora za testno letenje u dozvolu
BHDCA koja je izdala kvalifikacije za testno letenje.
Ova konverzija se mora provesti u skladu sa elementima
uspostavlenim u izvjetaju o konverziji koji ispunjava
zahtjeve iz lana 6. st. (4) i (5).
lan 9.
(Postojee nacionalne dozvole inenjera leta)
Kako bi se dozvole inenjera leta, izdate u skladu sa
Prilogom 1 ikake konvencije, konvertovale u dozvole iz
dijela-FCL, imatelji moraju da podnesu u BHDCA zahtjev
za konverziju dozvole.
Dozvole inenjera leta moraju biti konvertovane u dozvole
iz dijela-FCL u skladu sa elementima utvrenim u izvjetaju o konverziji koji ispunjava zahtjeve iz lana 6. st. (4) i
(5).
Kod podnoenja zahtjeva za izdavanje dozvole saobraajnog pilota (ATPL) za avione, moraju se ispuniti odredbe o
priznavanju u FCL.510.A(c)(2) Priloga I.
lan 10.
(Uvjeti za prihvatanje dozvola koje su izdale tree zemle)
BHDCA moe prihvatiti dozvole treih zemala i
pripadajue medicinske certifikate izdate od strane ili u ime
treih zemala, u skladu sa odredbama Priloga III ovog
Pravilnika, na bazi reciprociteta uspostavlenog sa treom
zemlom.
Podnositelji zahtjeva za dozvole iz dijela-FCL koji posjeduju najmanje jednaku dozvolu, ovlatenje ili certifikat
izdat u skladu sa Prilogom 1 ikake konvencije od strane
tree zemle moraju ispuniti sve zahtjeve Priloga I ovog
Pravilnika, sa tim to zahtjevi u vezi sa trajanjem kurseva,
brojem lekcija i specifinim satima osposoblavanja mogu
biti smanjeni.
Znanje i iskustvo podnositelja zahtjeva mora odrediti
BHDCA o emu podnositelj zahtjeva mora imati preporuku
od odobrene organizacije za osposoblavanje.
Imateljima ATPL dozvola izdatih od strane ili u ime treih
zemala u skladu sa Prilogom 1 ikake konvencije koji su
zadovolili zahtjeve za iskustvom za izdavanje ATPL za
relevantnu kategoriju zrakoplova kako je navedeno u
poddijelu F Priloga I ovog Pravilnika, moe se priznati
cjelovito osposoblavanje u svrhu ispunjavanja uvjeta za
pristupanje polaganju ispita teorijskog znanja i ispita praktine osposoblenosti, ako ta dozvola izdata od tree zemle
ima upisano vaee ovlatenje za tip zrakoplova koji e se

Petak, 9. 9. 2016.

koristiti na ispitu praktine osposoblenosti za sticanje


ATPL.
(5) Ovlatenje za letenje na tipu aviona ili helikoptera moe se
izdati imateljima dozvola iz dijela-FCL koji ispunjavaju
uvjete za izdavanje tih ovlatenja utvrenih od strane treih
zemala. Takva ovlatenja e biti ograniena na zrakoplove
registrovane u toj treoj zemli. Ovo ogranienje moe se
otkloniti nakon to pilot ispuni zahtjeve iz take C1 Priloga
III.
lan 11.
(Priznavanje osposoblavanja zapoetih prije primjene ovog
Pravilnika)
(1) Izdavanje dozvola iz dijela-FCL u skladu sa Prilogom I i
osposoblavanje zapoeto prije primjene ovog Pravilnika u
skladu sa zahtjevima i procedurama Zajednikih zrakoplovnih vlasti predloene za meusobno priznavanje unutar
sistema Zajednikih zrakoplovnih vlasti u odnosu na relevantni JAR, priznaje se u potpunosti ako se osposoblavanje i ispitivanje zavri u roku najkasnije do godine dana
od stupanja na snagu ovog Pravilnika pod zakonskim
nadzorom BHDCA.
(2) Osposoblavanje koje je zapoelo prije primjene ovog
Pravilnika u skladu sa Prilogom 1 ikake konvencije
priznaje se u svrhu sticanja dozvole iz dijela-FCL na
osnovu izvjetaja o priznavanju utvrenog od BHDCA u
savjetovanjima sa Agencijom.
(3) Izvjetaj o priznavanju opisuje opseg osposoblavanja,
naznauje za koje se zahtjeve dozvola iz dijela-FCL priznavanje daje i, ako je primjenjivo, koje zahtjeve podnositelji
zahtjeva moraju ispuniti da bi se izdale dozvole iz dijelaFCL. Izvjetaj ukluuje kopije svih dokumenata koji su
potrebni da bi se dokazao opseg osposoblavanja i nacionalno zakonodavstvo i postupke u skladu sa kojima je osposoblavanje zapoelo.
lan 12.
(Osposoblavanje za ovlatenje za tip i podaci o operativnoj
prikladnosti)
(1) Kada se u prilozima ovog Pravilnika upuuje na podatke o
operativnoj prikladnosti utvrene u skladu sa propisom koji
definie certifikaciju plovidbenosti i ekoloku certifikaciju
zrakoplova i sa njima povezanih proizvoda, dijelova, ureaja kao i certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija, a oni nisu dostupni za zrakoplov odgovarajueg tipa,
polaznik kursa osposoblavanja za ovlatenje za tip mora
zadovolavati samo odredbe Priloga I ovog Pravilnika.
(2) U kurseve osposoblavanja za ovlatenja za tip odobren
prije nego to je u podacima o operativnoj prikladnosti za
odgovarajui tip zrakoplova u skladu sa propisom koji
definie certifikaciju plovidbenosti i ekoloku certifikaciju
zrakoplova i sa njima povezanih proizvoda, dijelova,
ureaja kao i certifikaciju projektnih i proizvodnih
organizacija odobren minimalni nastavni plan za
osposoblavanje pilota za ovlatenje za tip, obavezni
elementi osposoblavanja moraju se uvrstiti najkasnije do
isteka 5 godina od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika
ili u roku od dvije godine od odobrenja podataka o
operativnoj prikladnosti.
lan 13.
(Priznavanje zvanja lana letake posade steene tokom vojne
slube)
(1) Dravlani BiH, imatelji zvanja lana letake posade
steene tokom vojne slube u Jugoslovenskoj narodnoj
armiji ili oruanim snagama BiH mogu podnijeti zahtjev
BHDCA za sticanje dozvole iz dijela-FCL.

Petak, 9. 9. 2016.
(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(1)

(2)
(3)

SLUBENI GLASNIK BiH

Znanje, iskustvo i vjetine steene u vojnoj slubi priznae


se u svrhu ispunjavanja relevantnih zahtjeva Priloga I u
skladu sa elementima izvjetaja o priznavanju utvrenog od
BHDCA u savjetovanjima sa Agencijom.
Izvjetaj o priznavanju:
a) opisuje nacionalne zahtjeve na osnovu kojih su
steena zvanja lana letake posade ili pripadajuih
ovlatenja;
b) opisuje opseg steenih privilegija;
c) naznaku za koje zahtjeve Priloga I se daje
priznavanje;
d) naznaku bilo kakvih ogranienja koja treba da budu
ukluena u dozvole iz dijela-FCL i naznauje bilo
koje zahtjeve koje piloti moraju ispuniti da bi se ta
ogranienja otklonila;
e) ukluuje kopije svih dokumenata koji su potrebni da
bi se dokazali gorenavedeni elementi, zajedno sa kopijama relevantnih nacionalnih zahtjeva i postupaka.
Uvjeti iz ovog lana bie propisani u posebnom propisu
koji donosi BHDCA.
lan 14.
(Organizacija za osposoblavanje pilota)
Organizacija za osposoblavanje pilota udovolava tehnikim zahtjevima i administrativnim postupcima kako je
odreeno prilozima VI i VII te mora biti certifikovana.
Smatra se da organizacije za osposoblavanje pilota koje
posjeduju certifikat u skladu sa JAR-om izdat ili priznat od
drave lanice prije primjene ovog Pravilnika, posjeduju
certifikat koji je izdat u skladu sa ovim Pravilnikom.
U tom sluaju privilegije tih organizacija ograniene su na
privilegije ukluene u odobrenju izdatom od drave
lanice.
Organizacije iz stava (2) ovog lana dune su prilagoditi
svoje sisteme, organizaciju, upravlanje, programe osposoblavanja, procedure i prirunike sa Prilogom VI najkasnije
u roku od 1 godine od stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Organizacije za osposoblavanje usklaene sa JAR-om
provode osposoblavanje za dozvole privatnog pilota (PPL)
iz dijela FCL za povezana ovlatenja ukluena u
registraciju te za dozvole pilota lakog zrakoplova (LAPL)
do 8. aprila 2018. bez obzira na odredbe iz priloga VI i VII,
pod uvjetom da su registrovane prije 8. aprila 2015. godine.
Drave lanice zamjenjuju certifikate iz stava (2) ovog
lana sa certifikatima koji su u skladu sa formatom
odreenim u Prilogu VI najkasnije u roku od 5 godina od
stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Certifikat iz stava (1) ovog lana izdaje se na osnovu dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost uvjeta za izdavanje
certifikata organizacijama za osposoblavanje pilota.
Dokumenti na osnovu kojih se izdaje certifikat iz
prethodnog stava, a koji su vezani za odreeni rok, moraju
biti vaei u vrijeme provoenja osposoblavanja.
lan 15.
(Ureaji za osposoblavanje koji simuliraju let)
Ureaji za osposoblavanje koji simuliraju let (FSTD-ovi)
koji se koriste za osposoblavanje, ispitivanje i provjeru
pilota, uz izuzetak razvojnih ureaja za osposoblavanje za
testno letenje, udovolavaju tehnikim zahtjevima i
administrativnim procedurama iz priloga VI i VII, te
moraju posjedovati kvalifikaciju.
Smatra se da su certifikati FSTD kvalifikacije koji su izdati
ili priznati u skladu sa JAR-om prije primjene ovog
Pravilnika izdati u skladu sa ovim Pravilnikom.
Drave lanice zamjenjuju certifikate iz stava (2) ovog
lana sa certifikatima kvalifikacija koje udovolavaju

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

(4)

Broj 67 - Strana 127

formatu odreenim u Prilogu VI najkasnije u roku od 5


godina od stupanja na snagu ovog Pravilnika.
lan 16.
(Zrakoplovno-medicinski centri)
Zrakoplovno-medicinski centri udovolavaju tehnikim
zahtjevima i administrativnim postupcima kako je odreeno
prilozima VI i VII, te se moraju certifikovati.
Smatra se da su JAR odobrenja zrakoplovno-medicinskih
centara koja su izdata ili priznata od drave lanice prije
primjene ovog Pravilnika izdata u skladu sa ovim
Pravilnikom.
Zrakoplovno-medicinski centri prilagoavaju svoj sistem
upravlanja, programe osposoblavanja, procedure i prirunike da bi se uskladili sa Prilogom VII najkasnije u roku od
1 godine od stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Drave lanice zamjenjuju odobrenja zrakoplovno-medicinskih centara iz stava (2) sa certifikatom koji udovolava
formatu odreenom u Prilogu VI najkasnije u roku od 5
godina od stupanja na snagu ovog Pravilnika.
lan 17.
(Zdravstvena sposobnost kabinske posade)
lanovi kabinske posade koji su uklueni u operacije
zrakoplova, saglasno lanu 4. stav (1) ta. b) i c) Pravilnika
o zajednikim pravilima u podruju civilnog zrakoplovstva
i nadlenostima Evropske agencije za bezbjednost zranog
saobraaja, pridravaju se tehnikih zahtjeva i administrativnih postupaka utvrenih u Prilogu IV ovog
Pravilnika.
Zdravstvene provjere ili procjene lanova kabinske posade
koji su jo uvijek vaei na datum primjene ovog Pravilnika
ostaju vaee prema ovom Pravilniku do kraja roka vaenja
koji je u njima naznaen.
lan 18.
(Kvalifikacije kabinske posade i pripadajue potvrde)
lanovi kabinske posade uklueni u komercijalne operacije
zrakoplova moraju biti kvalifikovani i posjedovati pripadajuu potvrdu u skladu sa tehnikim uvjetima i administrativnim postupcima utvrenim u prilozima V i VI ovog
Pravilnika.
Dozvole kabinskog osobla koje su izdate prije stupanja na
snagu ovog Pravilnika u kojima nije naznaen rok njihovog
vaenja, smatraju se izdatim u skladu sa ovim Pravilnikom.
Dozvole kabinskog osobla koje su izdate prije stupanja na
snagu ovog Pravilnika u kojima je naznaen rok vaenja
zamijenie se dozvolama iji je format i sadraj propisan
Prilogom VI ovog Pravilnika, najkasnije do isteka roka
vaenja koji je u tim dozvolama naznaen.
Imaocu dozvole kabinskog osobla koja je izdata na osnovu
propisa koji su vaili do stupanja na snagu ovog Pravilnika i
iji je rok vaenja istekao, izdaje se dozvola iji je format i
sadraj propisan Prilogom VI ovog Pravilnika, ako imalac
dozvole ispuni sledee uvjete:
a) u centru za obuku zavri osnovnu obuku iz predmeta
"Osnove zrakoplovstva i zrakoplovnih propisa", ako
je od isteka vaenja dozvole do podnoenja zahtjeva
za izdavanje nove dozvole proteklo manje od tri
godine;
b) u centru za obuku zavri osnovnu obuku iz predmeta
"Osnove zrakoplovstva i zrakoplovnih propisa" i
poloi ispit u skladu sa CC.TRA.220 (c), ako je od
isteka vaenja dozvole do podnoenja zahtjeva za
izdavanje novog obrasca dozvole proteklo vie od tri
godine a manje od pet godina;
c) u centru za obuku zavri osnovnu obuku i poloi ispit
u skladu sa CC.TRA.220, ako je od isteka vaenja

Broj 67 - Strana 128

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

SLUBENI GLASNIK BiH

dozvole do podnoenja zahtjeva za izdavanje novog


obrasca dozvole proteklo vie od pet godina.
Dozvole o osposoblavanju o bezbjednosti koje su izdate u
skladu sa EU-OPS-om zamjenjuju se potvrdama kabinske
posade koje su u skladu sa formatom utvrenim u Prilogu
VI najkasnije do isteka roka vaenja koji je u tim
dozvolama naznaen.
lanovi kabinske posade uklueni u komercijalne operacije
helikoptera na datum poetka primjene ovog Pravilnika:
a) smatra se da su u skladu sa zahtjevima za poetno
osposoblavanje iz Priloga V ako su usklaeni sa
primjenjivim osposoblavanjem, provjerama i zahtjevima za skoranjim iskustvom iz JAR-ova za komercijalni zrani prijevoz helikopterima; ili
b) ako nisu usklaeni sa primjenjivim osposoblavanjem,
provjerama i zahtjevima za skoranjim iskustvom iz
JAR-ova za komercijalni zrani prijevoz helikopterima, zahtijeva se zavravanje sveg potrebnog osposoblavanja i provjere potrebne za operacije helikopterima, osim poetnog osposoblavanja, prije nego
to se moe smatrati da su usklaeni sa ovim
Pravilnikom; ili
c) ako ne uestvuju u komercijalnim operacijama helikopterima vie od 5 godina, zahtijeva se zavravanje
poetnog osposoblavanja i polaganje odgovarajuih
ispita kao to je propisano u Prilogu V, prije nego to
se moe smatrati da su u skladu sa ovim Pravilnikom.
Dozvole kabinske posade koje zadovolavaju format
propisan Prilogom VI izdaju se svim lanovima kabinske
posade ukluenim u komercijalne operacije helikoptera
najkasnije do isteka roka vaenja koji je u tim dozvolama
naznaen.
lan 19.
(Sposobnosti nadzora)
BHDCA vri nadzor osoba i organizacija koje su definisane
Pravilnikom o zajednikim pravilima u podruju civilnog
zrakoplovstva i nadlenostima Evropske agencije za
bezbjednost zranog saobraaja saglasno odredbama
Pravilnika o nadzoru.
BHDCA obezbjeuje nadzor svih lica i organizacija
pokrivenih planom nadzora, ukluujui dovolno resursa da
bi se zadovolili zahtjevi ovog Pravilnika.
BHDCA obezbjeuje da se ne provodi nadzor kad postoje
dokazi da bi to moglo rezultirati, direktno ili indirektno,
sukobom interesa, pogotovo kad se radi o lanovima
porodice ili finansijskoj koristi.
Osoble autorizovano od nadlenog tijela za provoenje
certifikacije i/ili poslova nadzora ima ovlatenja da izvodi
najmanje sledee zadatke:
a) pregleda zapise, podatke, procedure i bilo koji drugi
relevantan materijal da bi moglo izvoditi certifikaciju
i/ili poslove nadzora;
b) uzima kopije ili dijelove tih zapisa, podataka,
procedura ili drugih materijala;
c) trai usmeno objanjenje na licu mjesta;
d) ulazi u relevantne prostorije, operativna mjesta ili
sredstva prijevoza;
e) provodi struni nadzor, istrage, procjene i inspekcije,
ukluujui inspekcije na stajanci i nenajavlene
inspekcije; i
f)
provodi ili inicira mjere prisile za obezbjeivanje
primjene propisa kako je odgovarajue.
Poslovi iz stava (5) ovog lana provode se u skladu sa
pravnim odredbama Bosne i Hercegovine.

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

(9)

Petak, 9. 9. 2016.

lan 20.
(Prelazne odredbe ili odlaganje primjene propisa)
BHDCA moe najdue do godinu dana od dana poetka
primjene ovog Pravilnika odloiti primjenu sledeih
odredbi Priloga I:
a) odredbe koje se odnose na dozvole pilota zrakoplova
sa pogonom i zranog broda;
b) odredbe iz take FCL.820;
c) u sluaju helikoptera, odredbe iz odjelka 8. poddijela
J;
d) odredbe iz odjelka 11. poddijela J;
e) priloge od V do VII;
f)
take ORA.GEN.200(a)(3) Priloga VII za imatelje
certifikata FSTD kvalifikacije koji nisu odobrena
organizacija za osposoblavanje i ne posjeduju AOC;
g) priloge VI i VII za organizacije za osposoblavanje i
zrakoplovno-medicinske centre koji nisu u skladu sa
JAR-om;
h) taku CC.GEN.030 Priloga V;
i)
Prilog V za lanove kabinske posade koji su uklueni
u komercijalne operacije helikoptera;
j)
priloge VI i VII za organizacije za osposoblavanje
samo za dozvole pilota lakog zrakoplova, dozvole
privatnih pilota, dozvole pilota balona ili dozvole
pilota jedrilice;
k) priloge VI i VII za organizacije za osposoblavanje
koje provode osposoblavanje za testno letenje u
skladu sa takama FCL.820 Priloga I.
BHDCA moe odluiti da nee primjenjivati sledee
odredbe Priloga I do 8. aprila 2018. godine:
a) odredbe koje se odnose na dozvole pilota jedrilica i
balona;
b) odredbe poddijela B;
c) odredbe iz taaka FCL.800, FCL.805 i FCL.815;
d) odredbe iz odjelka 10. poddijela J.
BHDCA moe odluiti da nee konvertovati dozvole pilota
aviona i helikoptera koje nisu usklaene sa JAR-om, a koje
su izdate do stupanja na snagu ovog Pravilnika.
BHDCA moe odluiti da nee primjenjivati odredbe
Pravilnika na pilote koji posjeduju dozvolu i uvjerenje o
zdravstvenoj sposobnosti izdate od strane tree zemle, a
koji su uklueni u nekomercijalne operacije zrakoplova
kako je definisano saglasno lanu 4. stav (1) ta. b) i c)
Pravilnika o zajednikim pravilima u oblasti civilnog
zrakoplovstva i nadlenostima Evropske agencije za
bezbjednost zranog saobraaja.
BHDCA moe da ne primjenjuje odredbe odjelka 3
poddijela B Priloga IV najdue do dvije godine od dana
stupanja na snagu ovog Pravilnika.
BHDCA moe da ne primjenjuje odredbe poddijela C
Priloga IV najdue dvije godine od stupanja na snagu ovog
Pravilnika.
Kada drava lanica odlui da primjenjuje odredbe st. (2)
do (7) ovog lana, ona o tome obavjetava nadleno tijelo
za bezbjednost zranog saobraaja i Agenciju. Ovo obavjetenje opisuje razloge za takvo odstupanje od primjene
kao i program za provoenje koji sadri predviene
aktivnosti i odgovarajue rokove.
U pogledu produenja ili obnove roka vaenja ovlatenja
koja su sadrana u JAR neusaglaenim dozvolama, kao i u
pogledu sticanja ovlatenja i letenja na zrakoplovima koji
nemaju EASA potvrdu o tipu, shodno se primenjuju
odredbe ovog Pravilnika.
Za sticanje ovlatenja i certifikata za zrakoplove koji imaju
EASA potvrdu o tipu, kandidat mora da posjeduje dozvolu

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

pilota u skladu sa uvjetima propisanim u Prilogu I


Pravilnika.
(10) Danom poetka primjene ovog Pravilnika odredbe kojima
se regulie vanost dozvole, ovlatenja i autorizacije zrakoplovnom osoblu koje obavla letake operacije obuhvaene
lanom 1. stavom (2) takom a) i Prilogom II Dodatka I
Pravilnika o zajednikim pravilima u civilnom zrakoplovstvu i nadlenostima Evropske agencije za bezbjednost
civilnog zrakoplovstva, u svrhu izdavanja, produenja ili
obnavlanja roka vanosti dozvole, ovlatenja i autorizacije
ispitivaa vre se primjenom zahtjeva JAR-FCL 1 kroz
Pravilnik o uvjetima i nainu sticanja, izdavanja, obnavlanja i produavanja dozvola i ovlatenja zrakoplovnom
osoblu - pilotima aviona ("Slubeni glasnik BiH", br.
51/04) i JAR-FCL 2 kroz Pravilnik o uvjetima i nainu
sticanja, izdavanja, obnavlanja i produavanja dozvola,
ovlatenja i autorizacija zrakoplovnom osoblu - pilotima
helikoptera ("Slubeni glasnik BiH", br. 95/08).
(11) BHDCA e kao prihvatliv nain udovolavanja zahtjevima
iz ovog Pravilnika, do donoenja procedura i uputstava o
prihvatlivom nainu udovolavanja zahtjevima iz ovog
Pravilnika, koristiti poslednje vaee izdanje Prihvatlivih
naina udovolavanja zahtjevima Pravilnika o letakom
osoblu (Acceptable Means of Compliance - AMC), Drugih
naina udovolavanja zahtjevima Pravilnika o letakom
osoblu (Alternative Means of Compliance - AltMC) i
Uputstva o nainu udovolavanja zahtjevima Pravilnika o
letakom osoblu (Guidance Material - GM) donesenim od
strane Agencije, a isti e biti publikovan na slubenoj
stranici BHDCA.
lan 21.
(Prestanak vaenja i stupanje na snagu)
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavlivanja u "Slubenom glasniku BiH'', a primjenjivae
se po isteku est mjeseci od dana stupanja na snagu.
(2) Danom poetka primjene ovog Pravilnika prestaje da vai:
a) Pravilnik o uvjetima i nainu utvrivanja zdravstvene
sposobnosti zrakoplovnog osobla i uvjetima koje
mora da ispunjava zdravstvena ustanova i ovlateni
lekar za obavlanje lekarskih pregleda zrakoplovnog
osobla ("Slubeni glasnik BiH", br. 56/10) osim u
dijelu koji se odnosi na izdavanje kategorije 3
zdravstvene sposobnosti osoblu koje obavla poslove
kontrole zranog saobraaja;
b) Pravilnik o uvjetima koje mora da ispunjava organizacija registrovana za obuku u letenju zrakoplovnog
ovlatenog osobla ("Slubeni glasnik BiH", br.
26/12);
c) Pravilnik o uvjetima i nainu sticanja, izdavanja, produavanja i obnavlanja dozvola i ovlatenja pilota
jedrilica, uvjetima i pravilima zranog jedrenja
("Slubeni glasnik BiH" br. 94/14) u dijelu koji se
odnosi na uvjete i nain sticanja, izdavanja,
produavanja i obnavlanja dozvola i ovlatenja pilota
jedrilica;
d) Uputstvo o nainu izdavanja, produavanja i oduzimanja dozvola, odobrenja i ovlatenja zrakoplovnom i
drugom strunom osoblu i izdavanju certifikata za
rad organizacijama koje vre osposoblavanje osobla
i zdravstvenim centrima. ("Slubeni glasnik BiH", br.
46/04).
Broj 1-3-02-2-559-1/16
22. jula 2016. godine
Generalni direktor
Banja Luka
ore Ratkovica, s. r.

Broj 67 - Strana 129

PRILOG I.
(DIO-FCL)
PODDIO A
Opi zahtjevi
FCL.001 Nadleno tijelo
Za potrebe ovog dijela nadleno tijelo je ono tijelo koje
odredi drava lanica kojoj osoba podnosi zahtjev za izdavanje
dozvola pilota ili pripadajuih ovlatenja ili certifikata.
FCL.005 Podruje primjene
Ovim se dijelom utvruju zahtjevi za izdavanje dozvola
pilota i pripadajuih ovlatenja i certifikata i uvjeta za njihovu
valjanost i koritenje.
FCL.010 Definicije
Za potrebe ovog dijela primjenjuju se sljedee definicije:
Akrobatski let znai namjerno izveden manevar zrakoplova
u letu koji ukljuuje naglu promjenu poloaja zrakoplova,
neuobiajen poloaj zrakoplova ili neuobiajenu promjenu brzine
leta, koja nije neophodna za normalan let ili za osposobljavanje u
svrhu stjecanja dozvola ili ovlatenja osim za ovlatenje za
akrobatsko letenje.
Avion znai zrakoplov tei od zraka, pokretan motorom,
koji uzgon u letu dobiva uglavnom zbog aerodinamikih reakcija
na povrinama krila.
Avion kojim se mora upravljati s kopilotom znai tip
aviona kojim se mora upravljati s kopilotom kako je odreeno u
priruniku letenja ili u AOC-u.
Zrakoplov znai bilo koja naprava tea od zraka koja se
moe odravati u zraku putem reakcije zraka, osim reakcije zraka
s povrinom zemlje.
Voenje zrakoplova znai dosljedna primjena dobre
procjene i znanja, vjetina i stavova za postizanje ciljeva leta.
Zrani brod znai zrakoplov laki od zraka pokretan
motorom, osim zranih brodova na vrui zrak, koji su, za potrebe
ovog dijela ukljueni u definiciju balona.
Balon znai zrakoplov laki od zraka, bez motora, koji se u
letu odrava upotrebom plina ili plamenikom. Za potrebe ovog
dijela, zrani brod na vrui zrak, iako pokretan motorom, smatra
se takoer balonom.
Ureaj za vjebanje osnovnih instrumentalnih procedura
(BITD) znai ureaj za vjebanje, koji se nalazi na zemlji, koji u
osnovi predstavlja klase aviona. Moe koristiti instrumente
postavljene na ekranu i kontrole na oprugu, predstavlja platformu
za osposobljavanje za barem proceduralne aspekte
instrumentalnog letenja.
Kategorija zrakoplova znai kategorizacija zrakoplova
prema definiranim osnovnim karakteristikama, npr. avion,
zrakoplov s pogonjenim uzgonom, helikopter, zrani brod,
jedrilica, slobodni balon.
Klasa aviona znai kategorizacija aviona kojima se mogu
izvoditi operacije s jednim pilotom i ne zahtijevaju ovlatenje za
tip.
Klasa balona znai kategorizacija balona prema nainu
odravanja uzgona koji se koristi za odravanje leta.
Komercijalni zrani prijevoz znai zrani prijevoz putnika,
robe i pote u zamjenu za novanu ili drugu vrstu naknade.
Sposobnost znai kombinacija vjetina, znanja i stavova
potrebnih da bi se zadatak izvrio u propisanom standardu.
Element sposobnosti znai radnju koja ini zadatak koji ima
svoj poetak i zavretak te kojom su jasno odreene njegove
granice i mjerljivi ishod.
Jedinica sposobnosti znai diskretna funkcija koja se sastoji
od broja elemenata sposobnosti.
Kopilot znai pilot koji nije voa zrakoplova, a koji
upravlja zrakoplovom za ije operacije je potrebno vie od

Broj 67 - Strana 130

SLUBENI GLASNIK BiH

jednog lana posade, iskljuujui pilota koji je u zrakoplovu u


svrhu osposobljavanja za stjecanje dozvole ili ovlatenja.
Rutno navigacijsko letenje znai let izmeu take polaska i
take dolaska prema ruti prije planiranoj koristei se standardnim
navigacijskim procedurama.
Kopilot u krstarenju znai pilot koji zamjenjuje kopilota u
fazi krstarenja aviona, u viepilotnim operacijama iznad FL 200.
Nalet s instruktorom znai nalet ili instrumentalni nalet na
zemlji tokom kojeg se osoba osposobljava od instruktora
autoriziranog u tu svrhu.
Pogreka znai radnja ili nedostatak iste kojom letaka
posada uzrokuje odstupanja od organizacijskih namjera ili
namjera ili oekivanja u letu.
Upravljanje pogrekom znai proces otkrivanja i reagiranja
na pogreku protumjerama koje smanjuju ili eliminiraju
posljedice greke, te smanjuju vjerovatnost pogreke ili
neeljenih stanja zrakoplova.
Simulator letenja znai potpuna kopija pilotske kabine
odreenog tipa i modela zrakoplova, ukljuujui kompletnu
opremu i kompjuterske programe potrebne za simulaciju
zemaljskih i letnih operacija zrakoplova, zajedno sa sistemom za
vizuelnu prezentaciju vanjskog svijeta kao pogled iz pilotske
kabine i pokretnu platformu.
Nalet:
za avione, motorne jedrilice, zrakoplov s pogonjenim
uzgonom znai ukupno vrijeme od trenutka kad se
zrakoplov pokrene u svrhu polijetanja, do trenutka
kada se avion zaustavi po zavretku leta;
za helikoptere znai ukupno vrijeme od poetka
rotacije rotora, do trenutka kad se helikopter zaustavi
po zavretku leta i prestane rotacija rotora;
za zrane brodove znai ukupno vrijeme od trenutka
odvajanja zranog broda od veznog mjesta, do
trenutka kada se zrani brod zaustavi po zavretku leta
i sigurno vee;
za jedrilice znai ukupno vrijeme od trenutka
zatravanja jedrilice na polijetanju, do trenutka kad se
jedrilica potpuno zaustavi nakon leta;
za balone znai ukupno vrijeme od trenutka kad se
koara odvoji od zemlje, do trenutka kad se potpuno
zaustavi nakon leta;
Nalet pod instrumentalnim pravilima (IFR) znai ukupno
vrijeme leta tokom kojeg zrakoplov leti prema pravilima
instrumentalnog letenja.
Ureaj za letako osposobljavanje (FTD) znai potpuna
kopija pilotskih instrumenata, opreme i komandi leta odreenog
tipa i modela zrakoplova, ukljuujui opremu i kompjuterske
programe potrebne za simulaciju odreenih radnji u pilotskoj
kabini u operacijama na zemlji i u zraku. Ne zahtjeva vizuelni
sistem ni pokretnu platformu, osim u sluaju helikoptera nivoa 2 i
3, kada su obavezni vizuelni sistemi.
Ureaj za osposobljavanje letakih i navigacijskih
procedura (FNPT) znai ureaj koji predstavlja pilotsku kabinu
odreenog tipa ili klase i modela zrakoplova ukljuujui opremu i
kompjuterske programe potrebne za simulaciju odreenih radnji
u pilotskoj kabini u operacijama na zemlji i u zraku.
Grupa balona znai kategorizacija balona prema veliini i
kapacitetu kupole.
Helikopter znai zrakoplov tei od zraka koji se u zraku
odrava uglavnom zbog reakcija zraka na jedan ili vie
pogonjenih rotora na priblino vertikalnim osima.
Instrumentalni nalet u letu znai nalet tokom kojeg pilot
upravlja zrakoplovom u letu iskljuivo koristei instrumente.
Instrumentalni nalet na zemlji znai vrijeme tokom kojeg se
pilot osposobljava za simulirano instrumentalno letenje, u ureaju
za osposobljavanje koji simulira let (FSTD).

Petak, 9. 9. 2016.

Instrumentalni nalet znai instrumentalni nalet u letu ili


instrumentalni nalet na zemlji.
Viepilotne operacije:
za avione, znai operaciju koja zahtijeva najmanje dva
pilota koji koriste saradnju vielane posade (MCC),
bilo na viepilotnim ili jednopilotnim avionima;
za helikoptere, znai operaciju koja zahtijeva
najmanje dva pilota koji koriste saradnju vielane
posade (MCC) na viepilotnim helikopterima;
Saradnja vielane posade (MCC) znai funkcioniranje
lanova letake posade kao tima pod vodstvom voe zrakoplova.
Viepilotni zrakoplovi:
za avione, znai avioni certificirani za izvoenje
operacija s posadom od najmanje dva pilota;
za helikoptere, zrane brodove i zrakoplove s
pogonjenim uzgonom, znai tip zrakoplova za koji se
zahtijeva izvoenje operacija s kopilotom kako je
specificirano u priruniku letenja ili potvrdi operatora
ili u drugom odgovarajuem dokumentu.
No znai period izmeu kraja veernjega civilnog sumraka
i poetka jutarnjega civilnog sumraka, ili drugi period izmeu
zalaska i izlaska sunca, kako propie nadleno tijelo drave
lanice.
Drugi ureaji za osposobljavanje znai pomagala za
osposobljavanje, osim simulatora letenja, ureaja za letako
osposobljavanje ili ureaja za osposobljavanje letakih i
navigacijskih procedura, koji omoguuju osposobljavanje kada
potpuno letako okruenje nije potrebno.
Kriterij izvedbe znai jednostavna izjava procjene traenog
ishoda elementa sposobnosti te opis kriterija koritenog da se
ocjeni da li je traeni nivo izvedbe postignut.
Voa zrakoplova (PIC) znai pilot koji je odreen za vou i
odgovoran za sigurno izvoenje leta.
Voa zrakoplova pod nadzorom (PICUS) znai kopilot koji
pod nadzorom voe zrakoplova obavlja dunosti i funkcije voe
zrakoplova.
Zrakoplov s pogonjenim uzgonom znai bilo koji zrakoplov
koji postie vertikalni uzgon i horizontalan let uz pomo razliite
geometrije rotora ili motorske sekcije koja je dio trupa ili krila
zrakoplova.
Jedrilica s pomonim motorom znai zrakoplov opremljen s
jednim ili vie motora, koja kad su motori ugaeni ima sve
karakteristike jedrilice.
Privatni pilot znai pilot koji posjeduje dozvolu koja
zabranjuje upravljanje zrakoplovom kojim se izvode operacije za
koje se daje naknada, osim u sluajevima uloge instruktora ili
ispitivaa kako je uspostavljeno u ovom dijelu.
Provjera strunosti znai prikaz strune osposobljenosti,
koja ukljuuje i usmeno ispitivanje, ako ispitiva to smatra
potrebnim, a u svrhu obnavljanja ili produenja valjanosti
ovlatenja.
Obnavljanje valjanosti znai administrativni postupak koji
se provodi nakon isteka valjanosti odobrenja ili ovlatenja, a u
svrhu obnavljanja odobrenja ili ovlatenja, za odreeni period,
koji slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta.
Produavanje valjanosti znai administrativni postupak koji
se provodi unutar valjanosti odobrenja ili ovlatenja, i doputa
imatelju odobrenja ili ovlatenja, daljnje provoenje poslova, za
odreeni period, koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta.
Rutni sektor znai let koji obuhvaa polijetanje, odlaznu
proceduru, let ne krai od 15 minuta, dolaznu proceduru, prilaz i
slijetanje.
Jedrilica znai zrakoplov tei od zraka koji se u zraku
odrava reakcijom zraka u odnosu na aerodinamiki profil krila zrakoplov iji let ne zavisi od motora.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Avion s jednim pilotom znai zrakoplov koji je certificiran


za izvoenje operacija s jednim pilotom.
Ispit praktine osposobljenosti znai ispit praktine
osposobljenosti u svrhu stjecanje dozvole ili ovlatenja
ukljuujui i usmeno ispitivanje ako ispitiva to smatra
potrebnim.
Samostalan nalet znai nalet tokom kojeg je uenik pilot
jedina osoba u zrakoplovu.
Uenik pilot u svojstvu voe zrakoplova (SPIC) znai
uenik pilot koji djeluje kao voa zrakoplova u letu s
instruktorom tokom kojeg instruktor ne utjee na odluke ili
upravljanje avionom, ve samo nadgleda radnje uenika koji
djeluje kao voa zrakoplova.
Ugroza znai dogaaji ili greke koji se javljaju izvan
utjecaja letake posade, poveavajui operativnu sloenost i za
koje moraju biti poduzete odreene radnje da bi se odrala
granica sigurnosti.
Upravljanje ugrozom znai proces otkrivanja i reagiranja na
prijetnje protumjerama koje smanjuju ili eliminiraju posljedice
prijetnje, te smanjuju vjerovatnost pogreke ili neeljenih stanja
zrakoplova.
Motorna jedrilica (TMG) znai specifina klasa jedrilice s
ugraenim motorom i elisom koji se ne mogu uvui. TMG mora
biti sposobna poletjeti i penjati se vlastitim pogonom, a u skladu
sa prirunikom letenja.
Tip zrakoplova znai kategorizacija zrakoplova koja
zahtjeva ovlatenje za tip kako je odreeno u podacima o
operativnoj prikladnosti (operational suitability data-OSD)
uspostavljenim u skladu sa dijelom 21, i koja ukljuuje sve
zrakoplove jednakog osnovnog dizajna, ukljuujui modifikacije,
osim modifikacija koje utjeu na nain upravljanja ili
karakteristike leta.
FCL.015 Zahtjev i stjecanje, produljenje i obnavljanje
dozvola, ovlatenja i certifikata
(a) Zahtjev za stjecanje, produavanje ili obnavljanje dozvola
pilota, pripadajuih ovlatenja i certifikata podnosi se
nadlenom tijelu u obliku i na nain koje uspostavi to
nadleno tijelo. Zahtjev mora sadravati dokaze temeljem
kojih podnositelj zahtijeva ispunjava sve uvjete za stjecanje,
produavanje ili obnavljanje dozvole ili certifikata kao i
pripadajuih ovlatenja ili upisa, kako je uspostavljeno u
ovom dijelu i dijelu Zdravstvena sposobnost (PartMedical).
(b) Bilo koje ogranienje ili proirenje privilegija koje daje
dozvola, ovlatenje ili certifikat mora biti upisano u dozvolu
ili certifikat koje je izdalo nadleno tijelo.
(c) Osoba ne smije posjedovati vie od jedne dozvole po
kategoriji zrakoplova koja je izdana u skladu sa ovim
dijelom.
(d) Zahtjevi za izdavanje dozvole za drugu kategoriju
zrakoplova, ili za izdavanje daljnjih ovlatenja ili
certifikata, kao i izmjena i dopuna, produavanja ili
obnavljanja tih dozvola, ovlatenja ili certifikata moraju biti
podneseni nadlenom tijelu koje je inicijalno izdalo dozvolu
pilota, osim u sluaju kada pilot zahtijeva promjenu
nadlenog tijela i prijenos zapisa vezanih za dozvolu i
zdravstvenu sposobnost drugom nadlenom tijelu.
FCL.020 Uenik pilot
(a) Uenik pilot ne smije letjeti samostalno osim ako je dobio
autorizaciju da to uini i ako je pod nadzorom instruktora
letenja
(b) Prije prvog samostalnog leta uenik pilot mora imati
najmanje:
(1) u sluaju aviona, helikoptera i zranih brodova: 16
godina starosti;

Broj 67 - Strana 131

(2) u sluaju jedrilica i balona: 14 godina starosti.


FCL.025 Provoenje teorijskog dijela ispita u svrhu stjecanja
dozvola i ovlatenja
(a) Odgovornosti podnositelja zahtjeva
(1) Podnositelji zahtjeva moraju pristupiti cjelokupnom
setu teorijskog dijela ispita za stjecanje odreene
dozvole ili ovlatenja u jednoj dravi lanici.
(2) Podnositelji zahtjeva smiju pristupiti teorijskom dijelu
ispita ako ih preporui odobrena organizacija za
osposobljavanje (ATO) odgovorna za njihovo osposobljavanje, i to nakon to su zavrili odgovarajue
elemente kursa teorijskog dijela osposobljavanja u
zadovoljavajuem standardu.
(3) Preporuka odobrene organizacije za osposobljavanje
vrijedi 12 mjeseci. Ako podnositelj zahtjeva nije
pristupio polaganju ispita barem jedanput u tom
periodu, potrebu za daljnjim osposobljavanjem mora
odrediti ATO, temeljem potreba podnositelja zahtjeva.
(b) Kriteriji za uspjeno poloen ispit
(1) Uspjean prolaz na pojedinom ispitu teorijskog znanja
podnositelj zahtjeva postie ako ima najmanje 75 %
bodova na tom ispitu. Nema kaznenih bodova.
(2) Ako nije drukije odreeno ovim dijelom, za
podnositelja zahtjeva e se smatrati da je uspjeno
poloio zahtijevani ispit iz teorijskog znanja za
odgovarajuu dozvolu pilota ili ovlatenje, nakon to
je uspjeno poloio sve pojedine ispite unutar
vremenskog perioda od 18 mjeseci, zapoeto s krajem
kalendarskog mjeseca kada je Podnositelj zahtjeva
prvi put pristupio polaganju ispita.
(3) Ako podnositelj zahtjeva nije uspio poloiti pojedini
ispit teorijskog znanja u etiri pokuaja, ili nije uspio
poloiti cjelokupni set ispita iz teorijskog znanja
tokom est ispitnih rokova ili u periodu iz stava 2.,
on/ona mora ponovno polagati cjelokupni set ispita
teorijskog dijela ispita.
Prije ponovnog polaganja cjelokupnog seta teorijskog
dijela ispita podnositelj zahtjeva mora obaviti dodatno
osposobljavanje u odobrenoj organizaciji za osposobljavanje. Podruje primjene i trajanje tog osposobljavanja
odreuje organizacija za osposobljavanje temeljem
potreba podnositelja zahtjeva
(c) Period valjanosti
(1) Uspjeno polaganje ispita iz teorijskog znanja
smatrati e se vaee:
i.
za stjecanje dozvole lakog zrakoplova, dozvole
privatnog pilota aviona, dozvole pilota
jedrilice, dozvole pilota balona u periodu od 24
mjeseca.
ii. za stjecanje dozvole profesionalnog pilota,
ovlatenja za instrumentalno letenje (IR) ili
ovlatenja za instrumentalno letenje na ruti
(EIR), u periodu od 36 mjeseci.
iii. periodi iz i. i ii. raunae se od dana uspjeno
poloenog kompletnog seta ispita iz teorijskog
znanja u skladu sa (b)(2).
(2) Uspjeh na teorijskim ispitima za ATPL(A) ostaje
vaei u svrhu stjecanja ATPL dozvole 7 godina od
zadnjeg datuma valjanosti:
i.
ovlatenja za instrumentalno letenje (IR)
upisanog u dozvoli; ili
ii. u sluaju helikoptera, ovlatenja za tip
helikoptera upisanog u dozvoli.

Broj 67 - Strana 132

SLUBENI GLASNIK BiH

FCL.030 Ispit praktine osposobljenosti


(a) Prije polaganja ispita praktine osposobljenosti u svrhu
stjecanja dozvole, ovlatenja ili certifikata, podnositelj
zahtjeva mora uspjeno poloiti ispit iz teorijskog znanja,
osim u sluaju kada podnositelji zahtjeva pohaaju
integrirano letako osposobljavanje.
U svakom sluaju, osposobljavanje za teorijsko znanje
mora biti uvijek zavreno prije polaganja ispita praktine
osposobljenosti.
(b) Osim za stjecanje ATPL dozvole, podnositelj zahtjeva za
ispit praktine osposobljenosti, nakon zavrenog osposobljavanja, mora imati preporuku odgovorne organizacije/
osobe za osposobljavanje. Zapisi o osposobljavanju
moraju biti dostupni ispitivau.
FCL.035 Priznavanje naleta i teorijskog znanja
(a) Priznavanje naleta
(1) Osim ako nije drukije odreeno ovim dijelom, nalet
koji se priznaje u svrhu stjecanja dozvole, ovlatenja
ili certifikata, mora biti na istoj kategoriji zrakoplova
za koju se dozvola, ovlatenje ili certifikat trai.
(2) PIC ili na osposobljavanju
i.
Podnositelju zahtjeva u svrhu stjecanja dozvole,
ovlatenja ili certifikata, priznaje se u potpunosti
samostalni nalet, dupli nalet i nalet u ulozi voe
zrakoplova u svrhu postizanja ukupnog naleta
zahtijevanog za dozvolu, ovlatenje ili certifikat.
ii. Podnositelju zahtjeva koji je zavrio ATP
integrirani kurs osposobljavanja, moe se
priznati do 50 sati SPIC instrumentalnog naleta
u svrhu postizanja naleta zahtijevanog u ulozi
voe zrakoplova, a u svrhu stjecanja dozvole
prometnog pilota, dozvole profesionalnog pilota
i ovlatenja za viemotorni tip ili ovlatenja za
klasu.
iii. Podnositelju zahtjeva koji je zavrio CPL/IR
integrirani kurs osposobljavanja, moe se
priznati do 50 sati SPIC instrumentalnog naleta
u svrhu postizanja naleta zahtijevanog u ulozi
voe zrakoplova, a u svrhu stjecanja dozvole
profesionalnog pilota i ovlatenja za viemotorni
tip ili ovlatenja za klasu.
(3) Nalet kao kopilot ili PICUS. Osim ako nije drukije
odreeno ovim dijelom, imatelju dozvole pilota kad
djeluje kao kopilot ili PICUS, priznaje se ukupan nalet
u ulozi kopilota u svrhu postizanja ukupnog naleta
potrebnog za dozvolu pilota vieg ranga.
(b) Priznavanje teorijskog znanja
(1) Podnositelju zahtjeva koji je poloio ispit teorijskog
znanja za dozvolu prometnog pilota, priznaje se
teorijsko znanje za stjecanje dozvole pilota lakog
zrakoplova, dozvole privatnog pilota, dozvole
profesionalnog pilota i, osim u sluaju helikoptera, za
IR i EIR u istoj kategoriji zrakoplova.
(2) Podnositelju zahtjeva koji je poloio ispit iz teorijskog
znanja za CPL dozvolu, priznaje se propisano
teorijsko znanje za LAPL ili PPL, u istoj kategoriji
zrakoplova.
(3) Imatelju IR-a ili podnositelju zahtjeva koji je poloio
ispit iz teorijskog znanja za IR, priznaje se propisano
teorijsko znanje za IR u drugoj kategoriji zrakoplova.
(4) Imatelju dozvole pilota priznaje se propisano
osposobljavanje iz teorijskog znanja i ispiti za
dozvolu u drugoj kategoriji zrakoplova u skladu sa
Dodatkom 1. ovom dijelu.

Petak, 9. 9. 2016.

Neovisno o taki (b) stavu 3., imatelju ovlatenja


IR(A) koji je zavrio modularni kurs osposobljavanja
za IR(A) ili imatelju ovlatenja za EIR navedeno se
teorijsko osposobljavanje i ispit za ovlatenje IR
priznaje u cijelosti za drugu kategoriju zrakoplova
samo ako je kandidat zavrio teorijsko osposobljavanje i poloio ispite za dio-IFR kursa u skladu sa
FCL.720.A. takom (b) stavom 2. podtakom i.
Ovo priznavanje odnosi se i na podnositelje zahtjeva za
dozvolu pilota koji su ve uspjeno poloili ispit iz teorijskog
znanja za stjecanje te dozvole u drugoj kategoriji zrakoplova, sve
dok traje period valjanosti specificiran u FCL.025(c).
FCL.040 Ostvarivanje privilegija dozvola
Ostvarivanje privilegija koje daje dozvola ovisi o valjanosti
ovlatenja koja su upisana u dozvolu ako je primjenjivo, i
vaenjem certifikata o zdravstvenoj sposobnosti.
FCL.045 Obaveza noenja i predoenja dokumenata
(a) Pilot uvijek mora nositi sa sobom vaeu dozvolu i vaei
certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kad ostvaruje
privilegije iz dozvole.
(b) Pilot mora uz dozvolu nositi dokument koji sadri
njegovu/njezinu fotografiju u svrhu identifikacije.
(c) Pilot ili uenik pilot, mora bez odlaganja dati na uvid
njegove/njezine zapise o naletu u svrhu inspekcije po
zahtjevu ovlatene osobe nadlenog tijela.
(d) Uenik pilot mora nositi na svim samostalnim letovima
dokaz o autorizaciji kako se zahtijeva u FCL.020(a).
FCL.050 Zapisi o naletu
Pilot mora imati pouzdane zapise o detaljima svih
obavljenih letova u obliku i nain kako je uspostavilo nadleno
tijelo.
FCL.055 Jezina sposobnost
(a) Openito. Piloti aviona, helikoptera, zrakoplova s pogonjenim uzgonom i zranih brodova, koji su obavezni
koristiti radiostanicu, ne smiju ostvarivati privilegije svojih
dozvola i ovlatenja ako u dozvoli nemaju upisanu jezinu
sposobnost na engleskom jeziku ili na jeziku koji se koristi
u radio komunikaciji u letu. Upisana jezina sposobnost
mora sadravati jezik, nivo jezine sposobnosti i datum
vaenja.
(b) Podnositelj zahtjeva za upis jezine sposobnosti mora
dokazati, u skladu sa Dodatkom 2. ovom dijelu, najmanje
operativni nivo jezine sposobnosti u koritenju i
frazeologije i obinog jezika. U tu svrhu podnositelj
zahtjeva mora dokazati sposobnost da:
(1) efikasno komunicira u samo glasovnim (telefon/
radiotelefon) i u licem-u-lice situacijama;
(2) precizno i razgovijetno komunicira o openitim
temama i temama vezanim za posao;
(3) koristi prikladne komunikacijske strategije za
izmjenjivanje poruka i prepoznaje i rjeava
nesporazume u opem ili poslovno vezanom
kontekstu;
(4) uspjeno svladava jezine izazove uzrokovane
komplikacijom ili nenadanim spletom dogaaja koji
se javljaju unutar konteksta rutinske poslovne situacije
ili komunikacijskih zadataka s kojima su ve
upoznati; i
(5) koristiti narjeje ili naglasak koji je razumljiv
zrakoplovnoj zajednici.
(c) Osim za pilote koji su dokazali jezinu sposobnost na
strunom nivou (nivo 6), u skladu sa Dodatkom 2. ovom
dijelu, upis jezine sposobnost mora se ponovno procijeniti
svakih:
(5)

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

(1) 4 godine za operativni nivo (nivo 4); ili


(2) 6 godina za napredni nivo (nivo 5).
(d) Specifini zahtjevi za imatelje ovlatenja za instrumentalno
letenje (IR) ili za instrumentalno letenje na ruti (EIR). Ne
dovodei u pitanje prethodne stavove, imatelji ovlatenja za
instrumentalno letenje (IR) ili ovlatenja za instrumentalno
letenje na ruti (EIR) dokazali su sposobnost koritenja
engleskog jezika na nivou koji im omoguuje da:
(1) razumiju sve informacije relevantne za izvrenje svih
faza leta, ukljuujui i pripremu za let;
(2) koriste radiotelefoniju u svim fazama leta, ukljuujui
izvanredne situacije;
(3) komuniciraju sa stalim lanovima posade tokom svih
faza leta, ukljuujui i pripremu za let.
(e) Dokazivanje jezine sposobnosti i koritenja engleskog
jezika za imatelje IR-a ili EIR-a provodi se metodom
procjene kako je uspostavilo nadleno tijelo.
FCL.060 Skoranje iskustvo
(a) Baloni. Pilot balona ne smije upravljati balonom u svrhu
komercijalnog zranog prijevoza ili prevoziti putnike ako u
zadnjih 180 dana nije napravio:
(1) najmanje 3 leta kao pilot balona, od kojih najmanje
jedan let mora biti u odgovarajuoj klasi i grupi
balona; ili
(2) 1 let u odgovarajuoj klasi i grupi balona pod
nadzorom instruktora kvalificiranog u skladu sa
poddijelom J.
(b) Avioni, helikopteri, zrakoplovi pogonjenim uzgonom,
zrani brodovi i jedrilice. Pilot ne smije upravljati
zrakoplovom u svrhu komercijalnog zranog prijevoza ili
prevoziti putnike:
(1) kao PIC ili kao kopilot ako nije u prethodnih 90 dana,
obavio najmanje 3 polijetanja, prilaza i slijetanja na
zrakoplovu istog tipa, klase ili FFS-u koji predstavlja
taj tip ili klasu. Navedena 3 polijetanja i slijetanja
mogu se obaviti ili u viepilotnim ili jednopilotnim
operacijama, ovisno o privilegijama koje posjeduje
pilot u dozvoli; i
(2) kao PIC nou ako on/ona:
i.
nije u prethodnih 90 dana obavio najmanje jedno
polijetanje, prilaz, i slijetanje nou kao pilot na
zrakoplovu istog tipa ili klase ili FFS-a koji
predstavlja taj tip ili klasu; ili
ii. ne posjeduje IR;
(3) kao kopilot za krstarenje osim ako je on/ona:
i.
ispunio zahtjeve iz take (b) stava 1. ili
ii. obavio u prethodnih 90 dana najmanje tri
sektora kao kopilot za krstarenje na istom tipu ili
klasi zrakoplova, ili
iii. obavio skoranje iskustvo i osposobljavanje za
osvjeenje znanja letakih vjetina u FFS-u u
intervalima koji nisu dulji od 90 dana. Navedeno
osposobljavanje za osvjeenje znanja moe biti
kombinirano s osposobljavanjem operatora za
osvjeenje znanja propisanim u dijelu ORO.
(4) Kada pilot ima privilegiju operirati vie od jednog tipa
aviona sa slinim upravljakim i operativnim
karakteristikama, ta 3 polijetanja, prilaza i slijetanja
zahtijevana u (1) smiju biti obavljena kako je
definirano u podacima o operativnoj prikladnosti
(OSD) uspostavljenim u skladu sa dijelom 21.
(5) Kada pilot ima privilegiju operirati vie od jednog tipa
helikoptera, a koji nisu sloeni helikopteri, sa slinim
upravljakim i operativnim karakteristikama kako je
definirano u podacima o operativnoj prikladnosti

Broj 67 - Strana 133

(OSD) uspostavljenim u skladu sa dijelom 21., ta 3


polijetanja, prilaza i slijetanja zahtijevana u (1) smiju
biti odraena na samo jednom od tipova, uz uvjet da
je pilot u proteklih 6 mjeseci odletio najmanje 2 sata
leta na svakom od tipova helikoptera.
(c) Specifini zahtjevi za komercijalni zrani prijevoz:
(1) U sluaju komercijalnog zranog prijevoza, period od
90 dana propisan u (b)(1) i (2) gore smije se produiti
do maksimalno 120 dana, ako pilot obavi linijsko
letenje pod nadzorom instruktora za tip ili ispitivaa.
(2) Kada pilot ne udovoljava zahtjevu iz (1), mora obaviti
let osposobljavanja na zrakoplovu ili FFS-u koji
predstavlja tip zrakoplova koji e se koristiti, to e
ukljuivati najmanje zahtjeve iz (b)(1) i (2), prije nego
moe ponovo koristiti svoje privilegije.
FCL.065 Ogranienje privilegija imateljima dozvola koji su
stari 60 godina ili vie u komercijalnom zranom prijevozu
(d) 60 - 64 godine. Avioni i helikopteri. Imatelj dozvole pilota
koji je navrio 60 godina ne smije letjeti kao pilot
zrakoplova u komercijalnom zranom prijevozu osim kao
lan vielane posade.
(e) 65 godina. Osim u sluaju imatelja dozvole balona ili
jedrilice, imatelj dozvole pilota koji je navrio 65 godina ne
smije letjeti kao pilot zrakoplova u komercijalnom zranom
prijevozu.
(f) 70 godina. Imatelj dozvole pilota balona ili jedrilice koji je
navrio 70 godina ne smije letjeti kao pilot balona ili
jedrilice u komercijalnom zranom prijevozu.
FCL.070 Ukidanje, suspenzija i ogranienje dozvola,
ovlatenja i certifikata
(a) Dozvole, ovlatenja i certifikati izdani u skladu sa ovim
dijelom mogu biti ogranieni, suspendirani ili ukinuti od
strane nadlenog tijela u sluajevima kada pilot ne
udovoljava zahtjevima iz ovog dijela, dijela - zdravstvena
sposobnost ili primjenjivim operativnim zahtjevima, u
skladu sa uvjetima i procedurama uspostavljenima u dijeluARA.
(b) Kada je pilotu dozvola suspendirana ili ukinuta, duan je
dozvolu ili certifikat odmah vratiti nadlenom tijelu.
PODDIO B
DOZVOLA PILOTA LAKOG ZRAKOPLOVA - LAPL
ODJELJAK 1.
Zajedniki zahtjevi
FCL.100 LAPL - Minimalna starosna dob
Podnositelj zahtjeva za LAPL mora imati:
(a) U sluaju aviona i helikoptera, najmanje 17 godina
starosti;
(b) U sluaju jedrilica i balona, najmanje 16 godina
starosti.
FCL.105 LAPL - Privilegije i uvjeti
(a) Openito. Privilegije imatelja LAPL omoguuje imatelju
dozvole da djeluje bez naknade kao PIC u nekomercijalnim
operacijama na odgovarajuoj kategoriji zrakoplova.
(b) Uvjeti. Podnositelj zahtjeva za LAPL mora ispuniti uvjete
za relevantnu kategoriju zrakoplova i, kada je primjenjivo,
za klasu ili tip zrakoplova koji e se koristiti za ispit
praktine osposobljenosti.
FCL.110 LAPL - Priznavanje za istu kategoriju zrakoplova
(a) Podnositelju zahtjeva za LAPL koji je posjedovao drugu
dozvolu u istoj kategoriji zrakoplova, u potpunosti e se
priznati da ispunjava uvjete za LAPL dozvolu za tu
kategoriju zrakoplova.

Broj 67 - Strana 134


(b)

SLUBENI GLASNIK BiH

Bez obzira na paragraf (a) ako je druga dozvola koju


podnositelj zahtjeva posjeduje istekla, podnositelj zahtjeva
mora uspjeno poloiti ispit praktine osposobljenosti u
skladu sa FCL.125 za stjecanje LAPL za odgovarajuu
kategoriju zrakoplova.
FCL.115 LAPL - Kurs osposobljavanja
Podnositelj zahtjeva za LAPL mora zavriti kurs
osposobljavanja u ATO-u. Kurs mora sadravati osposobljavanje
iz teorijskog znanja i letako osposobljavanje koje odgovara
privilegijama koje se daju.
FCL.120 LAPL - Ispit iz teorijskog znanja
Podnositelj zahtjeva za LAPL mora dokazati nivo
teorijskog znanja koje odgovara privilegijama koje se daju, kroz
sljedee ispite:
(a) Zajedniki predmeti:
Zrano pravo,
Ljudska izvedba,
Meteorologija, i
Komunikacija;
(b) Specifini predmeti koji se tiu razliitih kategorija
zrakoplova:
Naela letenja,
Operativni postupci,
Izvedba leta i planiranje leta,
Ope znanje o zrakoplovima, i
Navigacija.
FCL.125 LAPL - Ispit praktine osposobljenosti
(a) Podnositelj zahtjeva za LAPL mora dokazati kroz ispit
praktine osposobljenosti sposobnost da obavlja, kao PIC
na odgovarajuoj kategoriji zrakoplova, relevantne
procedure i manevre s odgovarajuom kompetencijom koje
odgovara privilegijama koje se daju.
(b) Podnositelj zahtjeva za ispit praktine osposobljenosti mora
biti osposobljen na istoj klasi ili tipu zrakoplova koji e se
koristiti za ispit praktine osposobljenosti. Privilegije e biti
ograniene na onu klasu ili tip zrakoplova koji je koriten za
ispit praktine osposobljenosti, sve dok daljnja proirenja
budu upisana u dozvolu u skladu sa ovim poddijelom.
(c) Prolazna ocjena
(1) Ispit praktine osposobljenosti mora biti podijeljen u
razliite sekcije, predstavljajui sve razliite faze leta
koje su odgovarajue kategoriji zrakoplova na kojoj se
leti.
(2) Ako podnositelj zahtjeva ne poloi bilo koju stavku
sekcije, smatra se da nije poloio cijeli odjeljak. Ako
podnositelj zahtjeva ne poloi samo jedan odjeljak
obavezan je ponoviti samo taj odjeljak. Ako
podnositelj zahtjeva ne poloi vie od jedne sekcije
obavezan je ponoviti cijeli ispit.
(3) Kada se ispit mora ponoviti u skladu sa (2), pad bilo
koje sekcije, ukljuujui one koje je poloio u
prethodnom pokuaju, e znaiti da podnositelj
zahtjeva nije poloio ispit.
(4) Ako podnositelj zahtjeva ne uspije poloiti sve sekcije
u dva pokuaja, obavezan je odraditi dodatno
praktino osposobljavanje.
ODJELJAK 2.
Specifini zahtjevi za LAPL za avion - LAPL(A)
FCL.105.A LAPL(A) - Privilegije i uvjeti
(a) Privilegije imatelja LAPL za avion omoguuju imatelju
dozvole da djeluje kao PIC jednomotornog aviona s
klipnim motorom ili TMG-a, maksimalne certificirane
teine pri polijetanju do 2 000 kg ili manje, s najvie tri

Petak, 9. 9. 2016.

putnika, tako da nikad nije ukrcano vie od 4 osobe na


zrakoplovu.
(b) Imatelj LAPL(A)-a smije prevoziti putnike nakon to,
nakon izdavanja dozvole naleti 10 sati kao PIC na avionima
ili TMG-u.
FCL.110.A LAPL(A) - Zahtjevi za iskustvom i priznavanje
(a) Kandidat za LAPL(A), mora obaviti najmanje 30 sati
letakog osposobljavanja na avionima ili TMG-u,
ukljuujui najmanje:
(1) 15 sati letakog osposobljavanja s instruktorom na
klasi na kojoj e se obaviti ispit praktine
osposobljenosti;
(2) 6 sati samostalnog letenja pod nadzorom, ukljuujui
najmanje 3 sata samostalnog letenja na ruti,
ukljuujui barem jedan let na ruti duine 150 km
(80NM), tokom kojeg se mora obaviti 1 slijetanje s
potpunim zaustavljanjem na aerodromu koji je razliit
od aerodroma polijetanja.
(b) Specifini zahtjevi za podnositelje zahtjeva koji posjeduju
LAPL(S) s TMG proirenjem. Podnositelji zahtjeva za
LAPL(A) koji posjeduju LAPL(S) s TMG proirenjem
moraju obaviti najmanje 21 sat na TMG-u nakon upisa
TMG proirenja i kada su ispunjeni zahtjevi iz
FCL.135.A(a) na avionima.
(c) Priznavanje. Podnositeljima zahtjeva s prethodnim
iskustvom kao PIC moe se priznati nalet u svrhu
ispunjavanja zahtjeva iz (a).
Koliinu priznatog naleta odrediti e ATO u kojem pilot
pohaa kurs osposobljavanja, a na temelju provjere u letu kod
prijema na osposobljavanje, ali se u svakom sluaju:
(1) nee priznati vie od ukupnog naleta kao PIC;
(2) nee priznati vie od 50 % naleta zahtijevanog u (a);
(3) nee priznati zahtjevi iz (a)(2).
FCL.135.A LAPL(A) - Proirenje privilegija na drugu klasu
ili varijantu aviona
(a) Privilegije LAPL(A) su ograniene na klasu i varijantu
aviona ili TMG na kojima je bio proveden ispit praktine
osposobljenosti. Ogranienje se moe ukloniti kada pilot na
drugoj klasi ispuni sljedee zahtjeve:
(1) 3 sata letakog osposobljavanja, ukljuujui:
i.
10 polijetanja i slijetanja s instruktorom; i
ii. 10 samostalnih polijetanja i slijetanja pod
nadzorom instruktora.
(2) Ispit praktine osposobljenosti kojim se dokazuje
prikladni nivo praktine osposobljenosti na novoj
klasi. Tokom ovog ispita podnositelj zahtjeva mora
ispitivau dokazati ispitivau prikladni nivo teorijskog
znanja za tu drugu klasu aviona iz sljedeih predmeta:
i.
Operativni postupci;
ii. Izvedba leta i planiranje leta;
iii. Ope znanje o zrakoplovima.
(b) Prije nego imatelj LAPL smije poeti koristiti privilegije
dozvole na drugoj varijanti aviona od one na kojoj je
obavljen ispit praktine osposobljenosti, pilot mora obaviti
osposobljavanje za razlike ili za upoznavanje nove
varijante. Osposobljavanje za razlike mora se upisati u
pilotsku knjiicu letenja ili drugi odgovarajui dokument i
mora biti potpisan od instruktora.
FCL.140.A LAPL(A) - Zahtjevi za skoranje iskustvo
(a) Imatelji LAPL(A) smiju koristiti privilegije iz dozvole
samo kada su zavrili, u prethodnih 24 mjeseca, kao piloti
aviona ili TMG-a:
(1) najmanje 12 sati naleta kao PIC, ukljuujui 12
polijetanja i slijetanja; i

Petak, 9. 9. 2016.
(2)

SLUBENI GLASNIK BiH

osposobljavanje za osvjeenje znanja u trajanju od


najmanje 1 sata s instruktorom.
(b) Imatelji LAPL(A) koji ne ispunjavaju zahtjeve iz (a)
moraju:
(1) Uspjeno poloiti provjeru strunosti s ispitivaem
prije nego ponovno ponu koristiti privilegije iz
dozvole; ili
(2) odraditi dodatni nalet ili polijetanja i slijetanja, s
instruktorom ili samostalno pod nadzorom instruktora,
u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz (a).
ODJELJAK 3.
Specifini zahtjevi za LAPL za helikopter - LAPL(H)
FCL.105.H LAPL(H) - Privilegije
Privilegije imatelja LAPL za helikopter omoguuju imatelju
dozvole da djeluje kao PIC na jednomotornim helikopterima,
maksimalne certificirane teine pri polijetanju do 2 000 kg ili
manje, s najvie tri putnika, tako da nikad nije ukrcano vie od 4
osobe na zrakoplovu.
FCL.110.H LAPL(H) - Zahtjevi za iskustvom i priznavanje
(a) Podnositelji zahtjeva za LAPL(H) moraju obaviti 40 sati
letakog osposobljavanja na helikopterima. Najmanje 35
sati mora biti na tipu helikoptera koji e se koristiti na ispitu
praktine osposobljenosti. Letako osposobljavanje mora
sadravati najmanje:
(1) 20 sati letakog osposobljavanja s instruktorom; i
(2) 10 sati samostalnog naleta pod nadzorom instruktora,
ukljuujui najmanje 5 sati samostalnog rutnog
letenja, ukljuujui najmanje jedan let na ruti duine
od najmanje 150 km (80NM), tokom kojeg
Podnositelj zahtjeva mora sletjeti sa zaustavljanjem na
jedan aerodrom koji nije aerodrom polijetanja.
(b) Priznavanje. Podnositeljima zahtjeva s prethodnim
iskustvom kao PIC moe se priznati nalet u svrhu
ispunjavanja zahtjeva iz (a).
Koliinu priznatog naleta odrediti e ATO u kojem pilot
pohaa kurs osposobljavanja, a na temelju provjere u letu
kod prijema na osposobljavanje, ali se u svakom sluaju:
(1) nee priznati vie od ukupnog naleta kao PIC;
(2) nee priznati vie od 50 % naleta zahtijevanog u (a);
(3) nee priznati zahtjevi iz (a)(2).
FCL.135.H LAPL(H) - Proirenje privilegija na drugi tip ili
varijantu helikoptera
(a) Privilegije LAPL(H) ograniene su na specifini tip i
varijantu helikoptera na kojem je bio proveden ispit
praktine osposobljenosti. Ogranienje se moe ukloniti
kada je pilot ispunio sljedee zahtjeve:
(1) 5 sati letakog osposobljavanja ukljuujui:
i.
15 polijetanja, prilaza i slijetanja s instruktorom;
ii. 15 samostalnih polijetanja, prilaza i slijetanja
pod nadzorom instruktora;
(2) Ispit praktine osposobljenosti kojom se dokazuje
prikladni nivo praktine osposobljenosti na novom
tipu. Tokom navedenog ispita podnositelj zahtjeva
mora ispitivau dokazati prikladni nivo teorijskog
znanja za drugi tip helikoptera iz sljedeih predmeta:
Operativni postupci,
Izvedba leta i planiranje leta,
Ope znanje o zrakoplovima.
(b) Prije nego imatelj LAPL(H) smije poeti koristiti privilegije
dozvole na drugoj varijanti helikoptera nego na onoj na
kojoj je bio proveden ispit praktine osposobljenosti, pilot
mora zavriti osposobljavanje za razlike ili za upoznavanje,
kako je odreeno u podacima o operativnoj prikladnosti
(OSD) uspostavljenim u skladu sa dijelom 21.

Broj 67 - Strana 135

Osposobljavanje za razlike mora se upisati u pilotsku


knjiicu letenja ili drugi odgovarajui dokument i mora biti
potpisan od strane instruktora.
FCL.140.H LAPL(H) - Zahtjevi za skoranje iskustvo
(a) Imatelji LAPL(H) smiju koristiti privilegije iz dozvole na
specifinom tipu samo kada su obavili na helikopterima
toga tipa u prethodnih 12 mjeseci:
(1) najmanje 6 sati naleta kao PIC, ukljuujui 6
polijetanja, prilaza i slijetanja; i
(2) osposobljavanje za osvjeenje znanja u trajanju od
najmanje 1 sata s instruktorom.
(b) Imatelji dozvole koji ne ispunjavaju zahtjeve iz (a) moraju:
(1) uspjeno poloiti provjeru strunosti s ispitivaem na
specifinom tipu helikoptera prije nego li ponovno
ponu koristiti privilegije iz dozvole; ili
(2) obaviti dodatno letenje ili polijetanja i slijetanja, s
instruktorom ili samostalno pod nadzorom instruktora,
u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz (a).
ODJELJAK 4.
Specifini zahtjevi za LAPL za jedrilice - LAPL(S)
FCL.105.S LAPL(S) - Privilegije i uvjeti
(a) Privilegije imatelja LAPL za jedrilice omoguuju imatelju
dozvole da djeluje kao PIC na jedrilicama i jedrilicama s
motorom. Kako bi mogao koristiti privilegije na TMG-u,
imatelj dozvole mora ispunjavati uvjete iz FCL.135.S.
(b) Imatelj LAPL(S) smije prevoziti putnike tek nakon to,
nakon izdavanja dozvole, naleti 10 sati kao PIC na
avionima ili obavi 30 startova kao PIC na jedrilicama ili
motornim jedrilicama.
FCL.110.S LAPL(S) - Zahtjevi za iskustvom i priznavanje
(a) Podnositelji zahtjeva za LAPL(S) moraju obaviti najmanje
15 sati letakog osposobljavanja na jedrilicama, ili
jedrilicama s motorom ukljuujui najmanje:
(1) 10 sati letakog osposobljavanja s instruktorom;
(2) 2 sata samostalnog letenja pod nadzorom instruktora;
(3) 45 startova i slijetanja;
(4) 1 samostalni rutni let od najmanje 50 km (27 NM) ili
1 rutni let s instruktorom od najmanje 100 km (55
NM).
(b) Od 15 sati naleta zahtijevanog u (a), najvie 7 sati moe se
obaviti na TMG-u.
(c) Priznavanje. Podnositelju zahtjeva s prethodnim iskustvom
kao PIC moe se priznati nalet u svrhu ispunjavanja
zahtjeva iz (a).
Nalet koji se priznaje odreuje ATO u kojoj pilot pohaa
kurs osposobljavanja, a na osnovu ispita u letu prilikom
prijema na osposobljavanje, ali se u svakom sluaju:
(1) nee priznati vie od ukupnog naleta kao PIC;
(2) nee priznati vie od 50 % naleta zahtijevanog u (a);
(3) nee priznati zahtjevi u (a)(2) do (a)(4).
FCL.130.S LAPL(S) - Vrsta starta
(a) Privilegije LAPL(S) ograniene su na vrstu starta koji je
koriten u ispitu praktine osposobljenosti. Navedeno
ogranienje se moe ukloniti kada je pilot ispunio sljedee
zahtjeve:
(1) u sluaju starta na vitlu ili uz pomo automobila,
minimalno 10 startova s instruktorom, i 5 samostalnih
startova pod nadzorom instruktora;
(2) u sluaju starta u aero zaprezi ili uz pomo motora na
jedrilici, minimalno 5 startova s instruktorom, i 5
samostalnih polijetanja pod nadzorom instruktora. U
sluaju starta uz pomo motora na jedrilici

Broj 67 - Strana 136

SLUBENI GLASNIK BiH

osposobljavanje s instruktorom moe se obaviti na


TMG-u.
(3) u sluaju starta uz pomo gume, minimalno 3 starta s
instruktorom ili samostalno pod nadzorom instruktora.
(b) Zavretak dodatnog osposobljavanja za vrstu starta mora
biti upisan u knjiicu letenja i potpisan od instruktora.
(c) U svrhu odravanja privilegija u bilo kojoj vrsti starta, piloti
moraju obaviti minimalno 5 startova u proteklih 24
mjeseca, osim u sluaju starta uz pomo gume, u kojem
sluaju su dovoljna samo 2 starta.
(d) Kad pilot ne udovoljava zahtjevima iz (c), mora obaviti
dodatni broj startova s instruktorom ili samostalno pod
nadzorom instruktora u svrhu obnavljanja privilegija.
FCL.135.S LAPL(S) - Proirenje privilegija na TMG
Privilegije LAPL(S) mogu se proiriti na TMG kad je pilot
zavrio u ATO-u, najmanje:
(a) 6 sati letakog osposobljavanja na TMG-u,
ukljuujui:
(1) 4 sata letakog osposobljavanja s instruktorom;
(2) 1 samostalni rutni let od najmanje 150 km (80
NM), tokom kojeg se mora sletjeti s potpunim
zaustavljanjem na aerodrom koji je razliit od
aerodrom polijetanja;
(b) Ispit praktine osposobljenosti kojom se dokazuje
prikladni nivo praktine osposobljenosti na TMG-u.
Tokom ovog ispita podnositelj zahtjeva mora
ispitivau dokazati prikladni nivo teorijskog znanja za
TMG iz sljedeih predmeta:
Naela letenja;
Operativni postupci;
Izvedba leta i planiranje leta;
Ope znanje o zrakoplovima;
Navigacija.
FCL.140.S LAPL(S) - Zahtjevi za skoranje iskustvo
(a) Jedrilice i motorne jedrilice. Imatelji LAPL(S) smiju
koristiti privilegije iz dozvole na jedrilicama i motornim
jedrilicama kada su obavili na jedrilicama i motornim
jedrilicama, iskljuujui TMG, u prethodnih 24 mjeseca:
(1) 5 sati letenja kao PIC, ukljuujui 15 startova;
(2) 2 trening leta s jednim instruktorom.
(b) TMG. Imatelji LAPL(S) smiju koristiti privilegije iz
dozvole na TMG-u kada su:
(1) u prethodna 24 mjeseca obavili na TMG-u:
i.
najmanje 12 sati naleta kao PIC, ukljuujui 12
polijetanja i slijetanja; i
ii. osposobljavanje za osvjeenje znanja u trajanju
od najmanje 1 sata naleta s instruktorom.
(2) Kad imatelj LAPL(S) ima i privilegije za letenje
aviona, zahtjev iz (1) moe se obaviti i na avionima.
(c) Imatelji LAPL(S) koji ne udovoljavaju zahtjevima iz (a) ili
(b), moraju prije nego to ponovno ponu koristiti svoje
privilegije:
(1) uspjeno poloiti provjeru strunosti s ispitivaem na
jedrilici ili TMG-u, kako je prikladno; ili
(2) obaviti dodatni nalet ili polijetanja i slijetanja, s
instruktorom ili samostalno pod nadzorom instruktora,
u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz (a) ili (b).
ODJELJAK 5.
Specifini zahtjevi za LAPL za balone - LAPL(B)
FCL.105.B LAPL(B) - Privilegije
Privilegije imatelja LAPL-a za balone omoguuju imatelju
dozvole da djeluje kao PIC na balonima na vrui zrak ili zranim
brodovima na vrui zrak maksimalnog kapaciteta kupole 3 400
m3 ili balona s plinom maksimalnog kapaciteta kupole 1 260 m3

Petak, 9. 9. 2016.

s najvie tri putnika, tako da nikad nisu ukrcane vie od etiri


osobe na balonu.
FCL.110.B LAPL(B) - Zahtjevi za iskustvo i priznavanje
(a) Podnositelji zahtjeva za LAPL(B) moraju obaviti na
balonima iste klase najmanje 16 sati letakog
osposobljavanja, ukljuujui najmanje:
(1) 12 sati letakog osposobljavanja s instruktorom;
(2) 10 napuhavanja i 20 polijetanja i slijetanja; i
(3) 1 samostalni let pod nadzorom instruktora u trajanju
od najmanje 30 minuta.
(b) Priznavanje. Podnositelju zahtjeva s prethodnim iskustvom
kao PIC na balonima moe se priznati nalet u svrhu
ispunjavanja zahtjeva iz (a).
Priznati nalet odreuje ATO u kojoj pilot pohaa kurs
osposobljavanja, a na osnovu ispita u letu kod prijema na
osposobljavanje, ali se u svakom sluaju:
(1) nee priznati vie od ukupnog naleta kao PIC na
balonima;
(2) nee priznati vie od 50 % naleta zahtijevanog u (a);
(3) nee priznati zahtjevi iz (a)(2) do (a)(3).
FCL.130.B LAPL(B) - Proirenje privilegija na letove balona
sa sponom
(a) Privilegije LAPL(B) ograniene su na letove balona bez
spone. Ovo ogranienje se moe ukloniti kada pilot obavi
najmanje 3 leta balona sa sponom na osposobljavanju.
(b) Zavretak dodatnog osposobljavanja mora biti upisan u
knjiicu letenja i potpisan od instruktora.
(c) Kako bi odrao ovu privilegiju, pilot mora u proteklih 24
mjeseca obaviti najmanje 2 leta balona sa sponom.
(d) Kad pilot ne udovoljava zahtjevima iz (c), mora obaviti
dodatan broj letova balonom sa sponom s instruktorom ili
samostalno pod nadzorom instruktora u svrhu obnavljanja
privilegija.
FCL.135.B LAPL(B) - Proirenje privilegija na drugu klasu
balona
Privilegije LAPL(B) ograniene su na klasu balona na
kojem se obavio ispit praktine osposobljenosti. Ogranienje se
moe ukloniti kada pilot obavi na drugoj klasi balona, u ATO-u,
najmanje:
(a) 5 letova osposobljavanja s instruktorom; ili
(b) u sluaju imatelja LAPL(B) za balone na vrui zrak,
imajui namjeru proiriti privilegije na zrane
brodove na vrui zrak, 5 sati letakog osposobljavanja
s instruktorom; i
(c) ispit praktine osposobljenosti, tokom koje e
ispitivau dokazati prikladni nivo teorijskog znanja za
drugu klasu iz sljedeih predmeta:
Naela letenja;
Operativni postupci;
Izvedba leta i planiranje leta; i
Ope znanje o zrakoplovima.
FCL.140.B LAPL(B) - Zahtjevi za skoranjim iskustvom
(a) Imatelji LAPL(B) smiju koristiti privilegije iz dozvole samo
kada su obavili, na jednoj klasi balona u prethodnih 24
mjeseca, najmanje:
(1) 6 sati naleta kao PIC, ukljuujui 10 polijetanja i
slijetanja; i
(2) 1 let osposobljavanja s instruktorom;
(3) dodatno ako je pilot kvalificiran za letenje s vie od
jedne klase balona, a da bi mogao koristiti privilegije
na tim drugim klasama balona, mora na svakoj klasi u
prethodnih 24 mjeseca obaviti 3 sata naleta
ukljuujui 3 polijetanja i slijetanja.

Petak, 9. 9. 2016.
(b)

SLUBENI GLASNIK BiH

Imatelji LAPL(B) dozvole koji ne udovoljavaju zahtjevima


u (a), moraju prije nego to ponovno ponu koristiti svoje
privilegije:
(1) Uspjeno poloiti provjeru strunosti s ispitivaem na
odgovarajuoj klasi; ili
(2) obaviti dodatni nalet ili polijetanja i slijetanja, s
instruktorom ili samostalno pod nadzorom instruktora,
u svrhu udovoljavanju zahtjeva iz (a).
PODDIO C
DOZVOLA PRIVATNOG PILOTA (PPL), DOZVOLA
PILOTA JEDRILICE (SPL) I DOZVOLA PILOTA
BALONA (BPL)
ODJELJAK 1.
Zajedniki zahtjevi
FCL.200 Minimalna starosna dob
(a) Podnositelj zahtjeva za PPL mora biti star najmanje 17
godina;
(b) Podnositelj zahtjeva za BPL ili SPL mora biti star najmanje
16 godina.
FCL.205 Uvjeti
Podnositelji zahtjeva za stjecanje PPL moraju ispuniti
zahtjeve za ovlatenje za klasu ili za tip zrakoplova koji se
koristio za ispit praktine osposobljenosti, kako je uspostavljeno
u poddijelu H.
FCL.210 Kurs osposobljavanja
Podnositelji zahtjeva za BPL, SPL, ili PPL moraju zavriti
kurs osposobljavanja u ATO-u. Kurs mora ukljuivati
osposobljavanje iz teorijskog znanja i letako osposobljavanje
koje odgovara privilegijama koje se daju.
FCL.215 Ispit iz teorijskog znanja
Podnositelji zahtjeva za BPL, SPL, ili PPL moraju dokazati
nivo teorijskog znanja koje odgovara privilegijama koje se daju,
iz sljedeih predmeta:
(a) Zajedniki predmeti:
Zrano pravo;
Ljudska izvedba;
Meteorologija; i
Komunikacija.
(b) Specifini predmeti vezani za razliite kategorije
zrakoplova:
Naela letenja;
Operativni postupci;
Izvedba leta i planiranje leta;
Ope znanje o zrakoplovima; i
Navigacija.
FCL.235 Ispit praktine osposobljenosti
(a) Podnositelji zahtjeva BPL, SPL, ili PPL moraju dokazati
kroz uspjeno poloen ispit iz praktine osposobljenosti
sposobnost da obavljaju, kao PIC na odgovarajuoj kategoriji zrakoplova, relevantne procedure i manevre s kompetencijom koja odgovara privilegijama koje se daju.
(b) Podnositelji zahtjeva za ispit praktine osposobljenosti
mora biti osposobljen na istoj klasi ili tipu zrakoplova, ili
grupi balona koja e se koristit za ispit praktine
osposobljenosti.
(c) Prolazna ocjena
(1) Ispit praktine osposobljenosti mora biti podijeljen u
razliite sekcije, predstavljajui sve razliite faze leta
koje su odgovarajue kategoriji zrakoplova na kojoj se
leti.
(2) Ako podnositelj zahtjeva ne poloi bilo koju stavku
sekcije, smatra se da nije poloio cijelu sekciju. Ako

Broj 67 - Strana 137

podnositelj zahtjeva ne poloi samo jednu sekciju,


obavezan je ponoviti samo tu sekciju. Ako podnositelj
zahtjeva ne poloi vie od 1 sekcije obavezan je
ponoviti cijeli ispit.
(3) Kada se ispit mora ponoviti u skladu sa (2), pad bilo
koje sekcije, ukljuujui one koje je poloio u
prethodnom pokuaju, e znaiti da podnositelj
zahtjeva nije poloio ispit.
(4) Ako podnositelj zahtjeva ne uspije poloiti sve sekcije
u dva pokuaja, obavezan je odraditi dodatno
praktino osposobljavanje.
ODJELJAK 2.
Specifini zahtjevi za PPL avione-PPL(A)
FCL.205.A PPL(A) - Privilegije
(a) Privilegije imatelja PPL(A) omoguuju imatelju dozvole da
djeluje kao PIC ili kao ili kopilot na avionima ili TMGovima u nekomercijalnim operacijama.
(b) Bez obzira na stav gore, imatelj PPL(A) s privilegijom
instruktora ili ispitivaa, moe primati naknadu za:
(1) provoenje letakog osposobljavanja za LAPL(A) ili
PPL(A);
(2) obavljanje ispita praktine osposobljenosti i provjeru
strunosti za te dozvole;
(3) osposobljavanje, testiranja i provjere za ovlatenja ili
certifikate povezane s tim dozvolama.
FCL.210.A PPL(A) - Zahtjevi za iskustvom i priznavanje
(a) Podnositelji zahtjeva za PPL(A) moraju obaviti najmanje
45 sati letakog osposobljavanja na avionima ili TMGovima, od ega 5 sati moe biti odraeno na FSTD-u,
ukljuujui najmanje:
(1) 25 sati letakog osposobljavanja s instruktorom; i
(2) 10 sati samostalnog letenja pod nadzorom, ukljuujui
najmanje 5 sati samostalnog rutnog letenja s najmanje
jednim rutnim letom od najmanje 270 km (150 NM),
tokom kojeg se mora obaviti slijetanje s potpunim
zaustavljanjem na 2 aerodroma koja su razliita od
aerodroma polijetanja.
(b) Specifini zahtjevi za podnositelje zahtjeva koji posjeduju
LAPL(A). Podnositelji zahtjeva za PPL(A) koji posjeduju
LAPL(A) moraju obaviti najmanje 15 sati naleta na
avionima nakon izdavanja LAPL(A), od ega najmanje 10
sati mora biti letako osposobljavanje zavreno kao kurs
osposobljavanja u ATO-u. Kurs osposobljavanja mora
sadravati najmanje 4 sata samostalnog letenja pod
nadzorom instruktora, ukljuujui najmanje 2 sata
samostalnog rutnog letenja s najmanje jednim rutnim letom
duim od 270 km (150 NM), tokom kojeg se mora obaviti
slijetanje s potpunim zaustavljanjem na 2 aerodroma koja
su razliita od aerodroma polijetanja.
(c) Specifini zahtjevi za podnositelje zahtjeva koji posjeduju
LAPL(S) s TMG proirenjem. Podnositelji zahtjeva za
PPL(A) koji posjeduju LAPL(S) s TMG proirenjem
moraju zavriti:
(1) najmanje 24 sata naleta na TMG nakon upisa TMG
proirenja; i
(2) 15 sati letakog osposobljavanja na avionima kao kurs
osposobljavanja u ATO-u, ukljuujui najmanje
zahtjeve iz (a)(2).
(d) Priznavanje. Podnositeljima zahtjeva koji posjeduju
dozvolu pilota za drugu kategoriju zrakoplova, osim balona,
priznae se 10 % ukupnog naleta kao PIC na tim
zrakoplovima do maksimalno 10 sati. Priznati nalet nee
ukljuivati zahtjeve iz (a)(2).

Broj 67 - Strana 138

SLUBENI GLASNIK BiH

ODJELJAK 3.
Specifini zahtjevi za PPL helikoptere - PPL(H)
FCL.205.H PPL(H) - Privilegije
(a) Privilegije imatelja PPL(H) omoguuju imatelju dozvole da
djeluje kao PIC ili kopilot na helikopterima u
nekomercijalnim operacijama.
(b) Bez obzira na stav gore, imatelj PPL(H) s privilegijama
instruktora ili ispitivaa, moe primati naknadu za:
(1) provoenje letakog osposobljavanja za LAPL(H) ili
PPL(H);
(2) obavljanje ispita praktine osposobljenosti i provjeru
strunosti za te dozvole;
(3) osposobljavanje, testiranje i provjere za ovlatenja ili
certifikate povezane s tim dozvolama.
FCL.210.H PPL(H) - Iskustvo i priznavanje
(a) Podnositelji zahtjeva za PPL(H) moraju obaviti najmanje
45 sati letakog osposobljavanja na helikopterima, od ega
najvie 5 sati moe biti obavljeno na FNPT-u ili FFS-u,
ukljuujui najmanje:
(1) 25 sati naleta s instruktorom; i
(2) 10 sati samostalnog letenja pod nadzorom instruktora,
ukljuujui najmanje 5 sati samostalnog rutnog letenja
s najmanje jednim letom duim od 185 km (100 NM),
tokom kojeg se mora obaviti slijetanje s potpunim
zaustavljanjem na 2 aerodroma koja su razliita od
aerodroma polijetanja.
(3) 35 od 45 sati letakog osposobljavanja mora biti
obavljeno na istom tipu helikoptera koji e se koristiti
za ispit praktine osposobljenosti.
(b) Specifini zahtjevi za podnositelje zahtjeva koji posjeduju
LAPL(H). Podnositelji zahtjeva za PPL(H) koji posjeduju
LAPL(H) moraju zavriti kurs osposobljavanja u ATO-u.
Kurs osposobljavanja mora sadravati najmanje 5 sati
letakog osposobljavanja s instruktorom, ukljuujui
najmanje jedan samostalni rutni let pod nadzorom
instruktora duim od 185 km (100 NM), tokom kojeg se
mora obaviti slijetanje s potpunim zaustavljanjem na dva
aerodroma koja su razliita od aerodroma polijetanja.
(c) Podnositeljima zahtjeva koji posjeduju dozvolu pilota za
drugu kategoriju zrakoplova, osim balona, priznae se 10 %
ukupnog naleta kao PIC na tim zrakoplovima do
maksimalno 6 sati. Priznati nalet nee ukljuivati zahtjeve
iz (a)(2).
ODJELJAK 4.
Specifini zahtjevi za PPL zrani brod - PPL(As)
FCL.205.As PPL(As) - Privilegije
(a) Privilegije imatelja PPL(As) omoguuju imatelju dozvole
da djeluje kao PIC ili kopilot zranih brodova u
nekomercijalnim operacijama.
(b) Bez obzira na stav gore, imatelj PPL(As) s privilegijama
instruktora ili ispitivaa, moe primati naknadu za:
(1) provoenje letakog osposobljavanja za PPL(As);
(2) obavljanje ispita praktine osposobljenosti i provjere
strunosti za tu dozvolu;
(3) osposobljavanje, testiranje i provjere za ovlatenja ili
certifikate povezane s tim dozvolama.
FCL.210.As PPL(As) - Zahtjevi za iskustvom i priznavanje
(a) Kandidat za PPL(As) moraju obaviti najmanje 35 sati
letakog osposobljavanja na zranim brodovima, od ega
najvie 5 sati moe biti obavljeno na FSTD-u, ukljuujui
najmanje:
(1) 25 sati letakog osposobljavanja s instruktorom,
ukljuujui:

i.

Petak, 9. 9. 2016.

3 sata osposobljavanja za rutno letenja, ukljuujui 1 rutni let dui od 65 km (35NM);


ii. 3 sata osposobljavanja za instrumentalno letenje;
(2) 8 polijetanja i slijetanja na aerodromu ukljuujui
procedure za vezanje i odvezivanje;
(3) 8 sati samostalnog letenja pod nadzorom instruktora.
(b) Podnositeljima zahtjeva koji posjeduju BPL i kvalifikaciju
za upravljanje zranim brodovima na topli zrak priznae se
10 % ukupnog naleta kao PIC na tim zranim brodovima na
topli zrak do maksimalno 5 sati.
ODJELJAK 5.
Specifini zahtjevi za dozvolu pilota jedrilice (SPL)
FCL.205.S SPL - Privilegije i uvjeti
(a) Privilegije imatelja SPL omoguuju imatelju dozvole da
djeluje kao PIC na jedrilicama ili jedrilicama s motorom.
Kako bi mogao koristiti privilegije na TMG-u, imatelj
dozvole mora ispuniti uvjete iz FCL.135.S.
(b) Imatelj SPL dozvole e:
(1) prevoziti putnike samo kada je obavio, nakon
izdavanja dozvole, najmanje 10 sati naleta ili 30
startova kao PIC na jedrilicama ili jedrilicama s
motorom;
(2) biti ogranien da djeluje bez naknade u nekomercijalnim operacijama, sve dok ne:
i.
navri 18 godina starosti;
ii. obavi, nakon izdavanja dozvole, 75 sati naleta ili
200 startova kao PIC na jedrilicama ili
jedrilicama s motorom;
iii. uspjeno poloi provjeru strunosti s ispitivaem.
(c) Bez obzira na taku (b) stav 2., imatelj SPL-a s privilegijama instruktora ili ispitivaa smije primati naknadu za:
(1) provoenje letakog osposobljavanja za LAPL(S) ili
SPL;
(2) obavljanje ispita praktine osposobljenosti i provjeru
strunosti za te dozvole;
(3) obuku, polaganje ispita i provjere za ovlatenja ili
certifikate povezane s tim dozvolama
FCL.210.S SPL - Zahtjevi za iskustvom i priznavanje
(a) Podnositelji zahtjeva za SPL moraju obaviti najmanje 15
sati letakog osposobljavanja na jedrilicama ili jedrilicama s
motorom, ukljuujui najmanje zahtjeve odreene u
FCL.110S.
(b) Podnositeljima zahtjeva za SPL koji posjeduju LAPL(S)
priznae se u potpunosti uvjeti za stjecanje SPL.
Podnositeljima zahtjeva za SPL koji su posjedovali
LAPL(S) unutar perioda od 2 godine prije podnoenja zahtjeva
priznae se u potpunosti zahtjevi za teorijsko znanje i letako
osposobljavanje.
Priznavanje. Podnositeljima zahtjeva koji posjeduju
dozvolu pilota za drugu kategoriju zrakoplova, osim balona,
priznae se 10 % ukupnog naleta kao PIC na tim zrakoplovima
do maksimalno 7 sati. Priznati nalet nee ukljuivati zahtjeve iz
FCL.110S(a)(2) do (a)(4).
FCL.220.S SPL - Vrste starta
Privilegije SPL ograniene su na vrstu starta koji je koriten
u ispitu praktine osposobljenosti. Ogranienje se moe ukloniti i
nove privilegije koristiti ako pilot ispuni zahtjeve u FCL.130S.
FCL.230.S SPL - Zahtjevi za skoranjim iskustvom
Imatelji SPL smiju koristiti privilegije iz dozvole samo
kada udovoljavaju zahtjevima za skoranje iskustvo iz FCL.140S.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

ODJELJAK 6.
Specifini zahtjevi za dozvolu pilota balona (BPL)
FCL.205.B BPL - Privilegije i uvjeti
(a) Privilegije imatelja BPL-a omoguuju imatelju dozvole da
djeluje kao PIC na balonima.
(b) Imatelji BPL dozvole bie ogranieni da djeluju bez
naknade u nekomercijalnim operacijama, sve dok ne:
(1) navre18 godina starosti;
(2) obave 50 sati naleta i 50 polijetanja i slijetanja kao
PIC na balonima;
(3) uspjeno poloe provjeru strunosti s ispitivaem na
balonima specifine klase.
(c) Bez obzira na stav (b), imatelj BPL s privilegijama
instruktora ili ispitivaa smije primati naknadu za:
(1) provoenje letakog osposobljavanja za LAPL(B) ili
BPL;
(2) obavljanje ispita praktine osposobljenosti i provjeru
strunosti za te dozvole;
(3) osposobljavanje, testiranje i provjere za ovlatenja ili
certifikate povezane s tim dozvolama.
FCL.210.B BPL - Zahtjevi za iskustvom i priznavanje
(a) Podnositelji zahtjeva za BPL moraju obaviti na balonima u
istoj klasi i grupi najmanje 16 sati letakog osposobljavanja,
ukljuujui najmanje:
(1) 12 sati letakog osposobljavanja s instruktorom
(2) 10 napuhavanja i 20 polijetanja i slijetanja; i
(3) 1 samostalan let pod nadzorom instruktora u trajanju
od najmanje 30 minuta.
(b) Podnositeljima zahtjeva za BPL koji posjeduju LAPL(B)
priznae se u potpunosti uvjeti za stjecanje BPL.
Podnositeljima zahtjeva za BPL koji su posjedovali
LAPL(B) unutar perioda od 2 godine prije podnoenja zahtjeva,
priznae se uvjeti za teorijsko znanje i letako osposobljavanje.
FCL.220.B BPL - Proirenje privilegija na letove balona sa
sponom
Privilegije BPL ograniene su na letove bez spone.
Ogranienje se moe ukloniti kada pilot ispuni zahtjeve iz
FCL.130.B.
FCL.225.B BPL-Proirenje privilegija na drugu klasu ili
grupu balona
Privilegije BPL ograniene su na klasu i grupu balona koji
se koristio pri obavljanju ispita praktine osposobljenosti.
Ogranienje se moe ukloniti kada pilot:
(a) u sluaju proirenja na drugu klasu unutar iste grupe,
ispuni zahtjeve iz FCL.135.B;
(b) u sluaju proirenja na drugu grupu unutar iste klase
balona, obavi najmanje:
(1) 2 leta u svrhu osposobljavanja na balonu
relevantne grupe; i
(2) sljedei nalet kao PIC na balonima:
i.
za balone s kupolom kapaciteta izmeu 3
401 m3 i 6 000 m3, najmanje 100 sati;
ii. za balone s kupolom kapaciteta izmeu 6
001 m3 i 10 500 m3, najmanje 200 sati;
iii. za balone s kupolom kapaciteta veeg od
10 500 m3, najmanje 300 sati;
iv. za balone s plinom i kupolom kapaciteta
veeg od 1 260 m3, najmanje 50 sati.
FCL.230.B BPL - Zahtjevi za skoranje iskustvo
(a) Imatelji BPL smiju koristiti privilegije iz dozvole samo
kada su u jednoj klasi balona u prethodna 24 mjeseca
obavili najmanje:

(1)

Broj 67 - Strana 139

6 sati naleta kao PIC, ukljuujui 10 polijetanja i


slijetanja; i
(2) 1 let u svrhu osposobljavanja s instruktorom u balonu
odgovarajue klase;;
(3) dodatno, ako su piloti kvalificirani za upravljanje
balonima iz vie od jedne klase, a da bi mogli koristiti
privilegije na tim drugim klasama balona, moraju na
svakoj klasi u prethodna 24 mjeseca obaviti najmanje
3 sata naleta ukljuujui 3 polijetanja i slijetanja.
(b) Imatelji BPL smiju upravljati samo balonom iz iste skupine
iz koje je balon na kojem su obavili let u svrhu
osposobljavanja ili balonom iz skupine s manjom veliinom
kupole.
(c) Imatelji BPL koji ne udovoljavaju zahtjevima iz take (a)
moraju prije nego to ponovno ponu koristiti svoje
privilegije:
(1) uspjeno poloiti provjeru strunosti s ispitivaem u
balonu odgovarajue klase; ili
(2) obaviti dodatni nalet ili polijetanja i slijetanja, s
instruktorom ili samostalno pod nadzorom instruktora,
kako bi ispunili zahtjeve iz take (a).
(d) U sluaju iz take (c) podtake 1. imatelj BPL smije
upravljati samo balonom iz iste skupine iz koje je balon na
kojem je dovrena provjera strunosti ili balonom iz
skupine s manjom veliinom kupole.
PODDIO D
DOZVOLA PROFESIONALNOG PILOTA-CPL
ODJELJAK 1.
Zajedniki zahtjevi
FCL.300 CPL - Minimalna starosna dob
Podnositelj zahtjeva za dozvolu profesionalnog pilota CPL
mora imati najmanje 18 navrenih godina.
FCL.305 CPL - Privilegije i uvjeti
(a) Privilegije. Privilegije imatelja CPL, unutar odgovarajue
kategorije zrakoplova, su da:
(1) koristi privilegije imatelja LAPL i PPL;
(2) djeluje kao PIC ili kopilot na bilo kojem zrakoplovu u
operacijama, osim u komercijalnom zranom
prijevozu;
(3) djeluje kao PIC u komercijalnom zranom prijevozu
na bilo kojem jednopilotnom zrakoplovu, uz
ogranienje odreeno u FCL.060 i ovom Poddijelu;
(4) djeluje kao kopilot u komercijalnom zranom
prijevozu uz ogranienje odreeno u FCL.060.
(b) Uvjeti. Podnositelj zahtjeva za izdavanje CPL dozvole mora
ispuniti zahtjeve za ovlatenje za klasu ili tip zrakoplova
koji se koristi za ispit praktine osposobljenosti.
FCL.310 CPL - Ispiti iz teorijskog znanja
Podnositelj zahtjeva za CPL mora dokazati nivo znanja koji
odgovara privilegijama koje mu daje dozvola, iz sljedeih
predmeta:
Zrano pravo;
Ope znanje o zrakoplovima - Konstrukcija
zrakoplova/Sistemi/Pogonski sistem;
Ope znanje o zrakoplovima - Mjerni ureaji;
Masa i ravnotea;
Izvedba;
Planiranje i nadzor leta;
Ljudska izvedba;
Meteorologija;
Opa navigacija;
Radio navigacija;
Operativni postupci;
Naela letenja;

Broj 67 - Strana 140

SLUBENI GLASNIK BiH

Pravila vizuelnog letenja (VFR) Komunikacija.


FCL.315 CPL - Kurs osposobljavanja
Podnositelj zahtjeva za CPL mora zavriti osposobljavanje
iz teorijskog znanja i letako osposobljavanje u ATO-u, u skladu
sa Dodatkom 3. ovom dijelu.
FCL.320 CPL - Ispit praktine osposobljenosti
Podnositelj zahtjeva za CPL mora uspjeno poloiti ispit
praktine osposobljenosti u skladu sa Dodatkom 4. ovom dijelu, i
dokazati sposobnost djelovanja kao PIC za odgovarajuu
kategoriju zrakoplova, i relevantne postupke i manevre s
kompetencijom koja odgovara privilegijama koje se daju
dozvolom.
ODJELJAK 2.
Specifini zahtjevi za kategoriju avion - CPL(A)
FCL.315.A CPL(A) - Kurs osposobljavanja
Teorijsko znanje i letako osposobljavanje za izdavanje
CPL(A) ukljuuju osposobljavanje za izbjegavanje nepravilnog
poloaja i vaenje iz njega.
FCL.325.A CPL(A) - Specifini uvjeti za imatelje MPL
Prije nego pone koristiti privilegije CPL(A), imatelj MPL
mora obaviti na avionima:
(a) 70 sati naleta;
(1) kao PIC; ili
(2) najmanje 10 sati naleta kao PIC i dodatni naleta
kao PIC pod nadzorom (PICUS).
Od tih 70 sati, 20 sati mora biti rutno letenje u
vizuelnim uvjetima (VFR) kao PIC, ili 10 sati rutnog
letenja kao PIC i 10 sati kao PICUS. U ovaj nalet
mora biti ukljuen jedan rutni let u vizuelnim
uvjetima od najmanje 540 km (300 NM) tokom
kojeg se mora obaviti potpuno zaustavljanje na 2
razliita aerodroma kao PIC;
(b) elemente CPL modularnog kursa osposobljavanja
kako je specificirano u stavcima 10(a) i 11 Dodatka
3., E ovog dijela; i
(c) uspjeno poloiti ispit praktine osposobljenosti za
CPL(A), u skladu sa FCL.320.
PODDIO E
DOZVOLA PILOTA VIELANE POSADE - MPL
FCL.400.A MPL - Minimalna starosna dob
Podnositelj zahtjeva za MPL mora imati najmanje 18
navrenih godina.
FCL.405.A MPL - Privilegije
(a) Privilegije imatelja MPL su da djeluje kao kopilot na
avionu za koji se zahtijeva da se mora operirati s kopilotom.
(b) Imatelj MPL moe stei dodatne privilegije kao to su:
(1) privilegije imatelja PPL(A), pod uvjetom da su
zadovoljeni uvjeti za PPL(A) propisani u Pododjeljku
C;
(2) privilegije imatelja CPL(A) dozvole, pod uvjetom da
su zadovoljeni uvjeti propisani u FCL.325.A.
(c) Imatelj MPL dozvole imae privilegije IR(A) koje su
ograniene na avione za koje se zahtijeva da se moraju
operirati s kopilotom. Privilegije IR(A) se mogu proiriti na
jednopilotne operacije avionima, pod uvjetom da je imatelj
dozvole zavrio osposobljavanje kako bi djelovao kao PIC
u jednopilotnim operacijama koje se izvode iskljuivo uz
instrumentalno letenje i uspjeno poloio jedno-pilotni ispit
praktine osposobljenosti za IR(A).

Petak, 9. 9. 2016.

FCL.410.A MPL - Kurs osposobljavanja i ispiti iz teorijskog


znanja
(a) Kurs. Podnositelj zahtjeva za MPL mora zavriti kurs osposobljavanja za teorijsko znanje i letako osposobljavanje u
ATO-u u skladu sa Dodatkom 5. ovom dijelu. Teorijsko
znanje i letako osposobljavanje za izdavanje MPL
ukljuuju osposobljavanje za izbjegavanje nepravilnog
poloaja i vaenje iz njega.
(b) Ispiti. Podnositelj zahtjeva za MPL mora dokazati nivo
znanja koje je odgovarajue imatelju ATPL(A), u skladu sa
FCL.515, i ovlatenju za viepilotni tip.
FCL.415.A MPL - Praktini ispit
(a) Podnositelj zahtjeva za MPL mora dokazati kroz
kontinuiranu procjenu vjetina potrebnih za ispunjenje svih
jedinica kompetencije kako je odreeno u Dodatku 5. ovom
dijelu, da leti kao PF i PNF, u viemotornom, turbinskom,
viepilotnom avionu u vizuelnim i instrumentalnim
uvjetima.
(b) Po zavretku kursa osposobljavanja, podnositelj zahtjeva
mora uspjeno poloiti ispit praktine osposobljenosti u
skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu, i dokazati sposobnost
izvoenja relevantnih procedura i manevara s kompetencijom koja odgovara privilegijama koje daje dozvola. Ispit
praktine osposobljenosti mora se obaviti na tipu aviona
koritenog u naprednoj fazi integriranog kursa osposobljavanja za MPL ili na FFS-u koji predstavlja isti tip.
PODDIO F
DOZVOLA PROMETNOG PILOTA - ATPL
ODJELJAK 1.
Zajedniki zahtjevi
FCL.500 ATPL -Minimalna starosna dob
Podnositelj zahtjeva za ATPL mora imati najmanje 21
navrenu godinu.
FCL.505 ATPL - Privilegije
(a) Privilegije. Privilegije imatelja ATPL dozvole, unutar
odgovarajue kategorije zrakoplova, su da:
(1) koristi privilegije imatelja LAPL, PPL i CPL;
(2) djeluje kao PIC zrakoplova u komercijalnom zranom
prijevozu.
(b) Podnositelji zahtjeva za izdavanje ATPL moraju ispuniti
zahtjeve za ovlatenje za tip zrakoplova koji e se koristiti
za ispit praktine osposobljenosti.
FCL.515 ATPL - Kurs osposobljavanja i ispiti iz teorijskog
znanja
(a) Kurs. Podnositelji zahtjeva za ATPL moraju zavriti kurs
osposobljavanja u ATO-u. Kurs moe biti integrirani ili
modularni, u skladu sa Dodatkom 3. ovom dijelu.
(b) Ispit. Podnositelji zahtjeva za ATPL moraju dokazati nivo
znanja koje odgovara privilegijama koje dozvola daje iz
sljedeih predmeta:
Zrano pravo;
Ope znanje o zrakoplovima - Konstrukcija
zrakoplova/Sistemi/Pogonski sistem;
Ope znanje o zrakoplovima - Mjerni ureaji;
Masa i ravnotea;
Izvedba;
Planiranje i nadzor leta;
Ljudska izvedba;
Meteorologija;
Opa navigacija;
Radio navigacija;
Operativni postupci;
Naela letenja;

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

VFR komunikacija;
IFR komunikacija.
ODJELJAK 2.
Specifini zahtjevi za kategoriju avion - ATPL(A)
FCL.505.A ATPL(A) - Ogranienja privilegija za pilote koji
su prethodno posjedovali MPL
Ako je imatelj ATPL(A) prethodno posjedovao samo MPL,
privilegije koje daje dozvola moraju biti ograniene na
viepilotne operacije, osim kad je pilot ispunio zahtjeve iz
FCL.405.A(b)(2) i (c) za jednopilotne operacije.
FCL.510.A ATPL(A) - Preduvjeti, iskustvo i priznavanje
(a) Preduvjeti. Podnositelji zahtjeva za ATPL(A) moraju biti
imatelji:
(1) MPL; ili
(2) CPL(A) i IR za viemotorne avione. U ovom sluaju,
podnositelj zahtjeva mora imati zavreno MCC
osposobljavanje.
(b) Iskustvo. Podnositelji zahtjeva za ATPL(A) moraju imati
najmanje 1 500 sati naleta na avionima, ukljuujui
najmanje:
(1) 500 sati na avionima u viepilotnim operacijama,
(2)
i.
500 sati kao PIC pod nadzorom; ili
ii. 250 sati kao PIC; ili
iii. 250 sati, koji se sastoje od najmanje 70 sati kao
PIC i preostalo kao PIC pod nadzorom (PICUS);
(3) 200 sati rutnog letenja od kojih e najmanje 100 sati
biti kao PIC ili PIC pod nadzorom (PICUS);
(4) 75 sati instrumentalnog naleta od kojih ne vie od 30
sati moe biti instrumentalni nalet na zemlji; i
(5) 100 sati letenja nou kao PIC ili kopilot.
Od 1 500 sati naleta maksimalno 100 sati smije biti nalet
na FFS-u i FNPT-u. Od tih 100 sati maksimalno 25 sati
moe biti na FNPT-u.
(c) Priznavanje.
(1) Imateljima dozvole pilota za druge kategorije
zrakoplova priznae se nalet do maksimalno:
i.
u sluaju TMG ili jedrilica, 30 sati kao PIC;
ii. u sluaju helikoptera, 50 % svog ukupnog naleta
zahtijevanog u (b).
(2) Imateljima dozvole inenjera leta izdane u skladu sa
odgovarajuim nacionalnim propisima, priznae se 50
% naleta u ulozi inenjera leta do maksimalno 250
sati. Tih 250 sati moe se priznati za zahtijevanih 1
500 sati iz stava (b), i za zahtijevanih 500 sati u stavu
(b) podstavku 1., uz uvjet da ukupno priznati nalet po
bilo kojoj od ovih toaka ne premauje 250 sati.
(d) Iskustvo zahtijevano u (b) mora biti zavreno prije ispita
praktine osposobljenosti za ATPL(A).
FCL.520.A ATPL(A) - Ispit praktine osposobljenosti
Podnositelj zahtjeva za ATPL(A) mora uspjeno poloiti
ispit praktine osposobljenosti u skladu sa Dodatkom 9. ovom
dijelu i dokazati sposobnost da djeluje kao PIC viepilotnog
aviona u IFR uvjetima, i izvoenje relevantnih procedura i
manevara s kompetencijom koja odgovara privilegijama koje
daje dozvola.
Ispit praktine osposobljenosti mora se obaviti na avionu ili
na odgovarajue kvalificiranom FFS-u koji predstavlja isti tip
aviona.
ODJELJAK 3.
Specifini zahtjevi za kategoriju helikoptera - ATPL(H)

Broj 67 - Strana 141

FCL.510.H ATPL(H) - Preduvjeti, iskustvo i priznavanje


Podnositelji zahtjeva za ATPL(H) moraju:
(a) imati CPL(H) i ovlatenje za tip viepilotnog
helikoptera i moraju imati zavreno MCC
osposobljavanje;
(b) imati minimum 1000 sati naleta kao pilot helikoptera
od ega najmanje:
(1) 350 sati na viepilotnim helikopterima;
(2)
i.
250 sati kao PIC, ili
ii. 100 sati kao PIC i 150 kao PIC pod
nadzorom; ili
iii. 250 sati kao PIC pod nadzorom na
viepilotnim helikopterima. U ovom
sluaju, privilegije ATPL(H) e biti
ograniene na viepilotne operacije, sve
dok se ne naleti 100 sati kao PIC;
(3) 200 sati rutnog letenja od ega najmanje 100 sati
mora biti kao PIC ili PIC pod nadzorom;
(4) 30 sati instrumentalnog naleta od ega najvie
10 sati moe biti instrumentalni nalet na zemlji; i
(5) 100 sati nonog letenja kao PIC ili kopilot.
Od 1 000 sati naleta maksimalno 100 sati smije biti
zavreno u FSTD-u, od ega maksimalno 25 sati
smije biti na FNPT-u.
(c) Priznae se nalet na avionima do 50 % naleta
potrebnog u (b).
(d) Iskustvo zahtijevano u (b) mora biti odraeno prije
ispita praktine osposobljenosti za ATPL(H).
FCL.520.H ATPL(H) - Ispit praktine osposobljenosti
Podnositelji zahtjeva za ATPL(H) moraju uspjeno poloiti
ispit praktine osposobljenosti u skladu sa Dodatkom 9. ovom
dijelu i dokazati sposobnost obavljanja dunosti kao PIC
viepilotnog helikoptera, i izvoenja relevantnih procedura i
manevara s kompetencijom koja odgovara privilegijama koje
daje dozvola.
Ispit praktine osposobljenosti mora se obaviti na
helikopteru ili na odgovarajue kvalificiranom FFS-u koji
predstavlja isti tip helikoptera.
PODDIO G
OVLATENJE ZA INSTRUMENTALNO LETENJE - IR
ODJELJAK 1.
Zajedniki zahtjevi
FCL.600 IR - Openito
Osim kada je predvieno u FCL.825, operacije pod IFR
pravilima na avionu, helikopteru, zranom brodu ili zrakoplovu s
pogonjenim uzgonom provode samo imatelji dozvola PPL, CPL,
MPL i ATPL koji posjeduju IR za odgovarajuu kategoriju
zrakoplova ili kad su na ispitu praktine osposobljenosti ili na
osposobljavanju s instruktorom.
FCL.605 IR - Privilegije
(a) Privilegije imatelja IR ovlatenja je letenje zrakoplovom po
pravilima instrumentalnog letenja do minimalne visine od
200 ft (60 m).
(b) U sluaju imatelja IR za viemotorni avion, privilegija se
moe proiriti na minimalne visine manje od 200 ft (60 m)
kada podnositelj zahtjeva zavri specifino osposobljavanje
u ATO-u i uspjeno poloi odjeljak 6. ispita praktine
osposobljenosti propisane u Dodatku 9. ovom dijelu u
viepilotnom zrakoplovu.
(c) Imatelji IR smiju koristiti privilegije u skladu sa uvjetima
propisanim u Dodatku 8. ovom dijelu.

Broj 67 - Strana 142


(d)

SLUBENI GLASNIK BiH

Samo helikopteri. Kako bi koristio privilegije kao PIC pod


pravilima instrumentalnog letenja viepilotnih helikoptera,
imatelj IR(H) mora naletjeti najmanje 70 sati
instrumentalnog naleta od ega najvie 30 sati moe biti
instrumentalni nalet na zemlji.
FCL.610 IR - Preduvjeti i priznavanje
Podnositelji zahtjeva za IR moraju:
(a) Imati:
(1) najmanje PPL dozvolu za odgovarajuu
kategoriju zrakoplova; i
i.
privilegije letenja nou u skladu sa
FCL.810, ako se privilegije IR budu
koristile nou; ili
ii. ATPL dozvolu u drugoj kategoriji
zrakoplova; ili
(2) CPL dozvolu u odgovarajuoj kategoriji
zrakoplova;
(b) najmanje 50 sati rutnog letenja kao PIC u avionima,
TMG-ima, helikopterima ili zranim brodovima, od
ega najmanje 10 sati, ili u sluaju zranih brodova,
20 sati na relevantnoj kategoriji zrakoplova.
(c) Samo helikopteri. Podnositelji zahtjeva koji imaju
zavren ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR ili CPL(H)
integrirani kurs osposobljavanja bie osloboeni
zahtjeva iz (b).
FCL.615 IR - Teorijsko znanje i letako osposobljavanje
(a) Kurs. Podnositelj zahtjeva za IR mora zavriti kurs osposobljavanja za teorijsko znanje i letakog osposobljavanja u
ATO-u.
Kurs mora biti:
(1) integrirani kurs osposobljavanja koji ukljuuje
osposobljavanje za IR, u skladu sa Dodatkom 3. ovom
dijelu; ili
(2) modularni kurs u skladu sa Dodatkom 6. ovom dijelu.
(b) Ispit. Podnositelji zahtjeva dokazuju nivo teorijskog znanja
koje je u skladu sa dodijeljenim privilegijama iz sljedeih
predmeta:
Zrano pravo;
Ope znanje o zrakoplovima - mjerni ureaji;
Izvedba i nadzor leta;
Ljudska izvedba;
Meteorologija;
Radio navigacija;
IFR komunikacija;
FCL.620 IR - Ispit praktine osposobljenosti
(a) Podnositelji zahtjeva za IR moraju uspjeno poloiti ispit
praktine osposobljenosti u skladu sa Dodatkom 7. ovom
dijelu kako bi dokazali sposobnost izvoenja relevantnih
procedura i manevara s stupnjem kompetencije koja
odgovara danim privilegijama.
(b) Za viemotorni IR ispit praktine osposobljenosti mora biti
obavljen na viemotornom zrakoplovu. Za jednomotorni IR
ispit praktine osposobljenosti mora biti obavljen na
jednomotornom zrakoplovu. Viemotorni avion s
centralnim potiskom smatrae se jednomotornim avionom u
svrhu ovog stava.
FCL.625 IR - Valjanost, produavanje i obnavljanje
(a) Valjanost. Valjanost IR je 1 godina.
(b) Produavanje.
(1) Valjanost IR e biti produena unutar tri mjeseca koji
prethode datumu isteka ovlatenja.
(2) Podnositelji zahtjeva koji ne ostvare prolaz u
relevantnim sekcijama IR provjere strunosti prije

Petak, 9. 9. 2016.

isteka valjanosti IR nee koristiti IR privilegije sve


dok provjera strunosti nije poloena u potpunosti.
(c) Obnavljanje. Ako je valjanost IR ovlatenja istekla, kako bi
obnovio privilegije koje mu ovlatenje daje podnositelj
zahtjeva mora:
(1) obaviti osposobljavanje za osvjeenje znanja u ATO-u
da bi dosegnuo nivo strunosti koja je potrebna za
uspjean prolaz elemenata instrumentalnog letenja na
ispitu praktine osposobljenosti u skladu sa Dodatkom
9. ovom dijelu; i
(2) uspjeno poloiti provjeru strunosti u skladu sa
Dodatkom 9. ovom dijelu na relevantnoj kategoriji
zrakoplova.
(d) Ako IR nije produavano ili obnavljano u prethodnih 7
godina, od podnositelja zahtjeva e se zahtijevati da ponovo
uspjeno poloi ispit iz teorijskog znanja i ispit praktine
osposobljenosti.
ODJELJAK 2.
Specifini zahtjevi za kategoriju aviona
FCL.625.A IR(A) - Produavanje
(a) Produavanje. Podnositelji zahtjeva za produavanje IR(A):
(1) kada je kombinirano sa produavanjem ovlatenja za
klasu ili za tip, moraju uspjeno poloiti provjeru
strunosti u skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu;
(2) kada nije kombinirano s produavanjem ovlatenja za
klasu ili za tip, moraju:
i.
za jednopilotne avione, uspjeno poloiti
odjeljak 3b i one dijelove Sekcije 1 koje su
relevantne za namjeravani let na provjeri
strunosti u skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu;
i
ii. za viemotorne avione, odraditi odjeljak 6 na
provjeri strunosti za jednopilotne avione u
skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu iskljuivo
prema instrumentima.
(3) FNPT II ili FFS koji predstavlja relevantnu klasu ili
tip aviona moe se koristiti u sluaju stava (2), s tim
da svaka druga provjera strunosti za produavanje
valjanosti IR(A) u ovim okolnostima mora biti
obavljena na avionu.
(b) Priznavanje e biti u skladu sa Dodatkom 8. ovom dijelu.
ODJELJAK 3.
Specifini zahtjevi za kategoriju helikoptera
FCL.625.H IR(H)-Produavanje
(a) Podnositelji zahtjeva za produavanje IR(H):
(1) kada je kombinirano s produavanjem ovlatenja za
tip, mora uspjeno poloiti provjeru strunosti u
skladu sa Dodatkom 9 ovog dijela, za relevantnu
kategoriju helikoptera;
(2) kada nije kombinirano s produljenjem ovlatenja za
tip, moraju uspjeno poloiti samo odjeljak 5. i
relevantne dijelove odjeljka 1. na provjeri strunosti
kako je propisano u Dodatku 9. ovom dijelu za
relevantnu kategoriju helikoptera. U tom sluaju, FTD
2/3 ili FFS koji predstavlja relevantan tip helikoptera
moe se koristiti za provjeru, ali svaka druga provjera
strunosti za produljenje valjanosti IR(H) ovlatenja u
ovim okolnostima mora biti obavljena na helikopteru.
(b) Priznavanje e biti u skladu sa Dodatkom 8. ovom dijelu.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

FCL.630.H IR(H) - Proirenje privilegija s jednomotornih na


viemotorne helikoptere
Imatelji IR(H) za jednomotorne helikoptere koji ele
proiriti po prvi puta IR(H) na viemotorne helikoptere moraju
zavriti:
(a) kurs osposobljavanja u ATO-u koji obuhvaa
najmanje 5 sati instrumentalnog letenja s
instruktorom, od ega najvie 3 sata smije biti na FFSu ili FTD2/3 ili FNPT II/III; i
(b) odjeljak 5 ispita praktine osposobljenosti u skladu sa
Dodatkom 9. ovom dijelu na viemotornim
helikopterima.
ODJELJAK 4.
Specifini zahtjevi za kategoriju zranih brodova
FCL.625.As IR(As) - Produavanje
Podnositelji zahtjeva za produavanje IR(As):
(a) kada je kombinirano s produavanjem ovlatenja za
tip, moraju uspjeno poloiti provjeru strunosti u
skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu, za relevantnu
kategoriju zranog broda;
(b) kada nije kombinirano s produavanjem ovlatenja za
tip, moraju uspjeno poloiti odjeljak 5. i one dijelove
Sekcije 1. koje su relevantne za namjeravani let na
provjeri strunosti za zrani brod u skladu sa
Dodatkom 9. ovom dijelu. U ovom sluaju FTD 2/3
ili FFS koji predstavlja relevantan tip moe se koristiti
za provjeru, s tim da svaka druga provjera strunosti
za produavanje valjanosti IR(As) ovlatenja u ovim
okolnostima mora biti obavljena na zranom brodu.
PODDIO H
OVLATENJA ZA KLASU I TIP
ODJELJAK 1.
Zajedniki zahtjevi
FCL.700 Okolnosti u kojima je ovlatenje za klasu ili za tip
zrakoplova potrebno
(a) Osim u sluaju LAPL, SPL i BPL dozvola, imatelji dozvole
pilota ne smiju ni u kom sluaju djelovati kao piloti
zrakoplova ako nemaju vaee i odgovarajue ovlatenje za
klasu ili za tip, osim tokom ispita praktine osposobljenosti,
ili provjere strunosti za obnavljanje ovlatenja za klasu ili
za tip, ili tokom letakog osposobljavanja.
(b) Neovisno od (a), u sluaju letova koji se odnose na
uvoenje ili modifikaciju tipova zrakoplova, piloti mogu
imati poseban certifikat nadlenog tijela, kojim se autorizira
izvoenje takvih letova. Navedena autorizacija ima
ogranienu valjanost za specifine letove.
(c) Neovisno o (a) i (b), u sluaju letova koji se odnose na
uvoenje ili modifikaciju tipova zrakoplova, izvoenih od
strane organizacije za projektiranje ili proizvodnju
zrakoplova u okviru njihovih privilegija, kao i za letako
osposobljavanje za ovlatenje za testiranje leta, a kada nisu
u skladu sa ovim poddijelom, pilot moe imati ovlatenje za
testiranje leta u skladu sa FCL.820.
FCL.705 Privilegije imatelja ovlatenja za klasu ili za tip
Privilegije imatelja ovlatenja za klasu ili za tip su da
djeluju kao pilot na klasi ili na tipu zrakoplova koji je odreen u
ovlatenju.
FCL.710 Ovlatenje za klasu ili za tip - varijante
(a) Kako bi proirio svoje privilegije na drugu varijantu
zrakoplova unutar ovlatenja jedne klase ili tipa, pilot mora
proi osposobljavanje za razlike ili osposobljavanje za
upoznavanje klase ili tipa zrakoplova. U sluaju varijanti

Broj 67 - Strana 143

unutar ovlatenja za tip, osposobljavanje za razlike ili


osposobljavanje za upoznavanje tipa mora sadravati
relevantne elemente definirane u podacima operativne
prikladnosti (OSD) uspostavljenim u skladu sa dijelom 21.
(b) Ako imatelj dozvole nije letio varijantu zrakoplova u
periodu od 2 godine nakon osposobljavanja za razlike, mora
obaviti dodatno osposobljavanje za razlike ili uspjeno
poloiti provjeru strunosti na toj varijanti da bi zadrao
privilegije, osim u sluaju tipova ili varijanti unutar klase
jednomotornih klipnih aviona i ovlatenja za klasu TMG-a.
(c) Ovo osposobljavanje za razlike mora se upisati u pilotsku
knjiicu letenja ili drugi odgovarajui dokument i biti
potpisano od instruktora.
FCL.725 Zahtjevi za izdavanje ovlatenja za klasu i tip
zrakoplova
(a) Kurs osposobljavanja. Podnositelj zahtjeva za ovlatenje za
klasu ili za tip mora zavriti kurs osposobljavanja u ATO-u.
Kurs osposobljavanja za tip mora sadravati obavezne
elemente za relevantni tip kako je definirano u podacima o
operativnoj prikladnosti (OSD) uspostavljenim u skladu sa
dijelom 21.
(b) Ispit iz teorijskog znanja. Podnositelj zahtjeva za ovlatenje
za klasu ili za tip mora uspjeno poloiti teorijske ispite
organizirane od strane ATO-a kako bi dokazao nivo
teorijskog znanja potrebnog za sigurno izvoenje operacija
na odgovarajuoj klasi ili tipu zrakoplova.
(1) Za viepilotne zrakoplove, polaganje ispita iz
teorijskog znanja mora biti provedeno pisano i mora
sadravati najmanje 100 pitanja s viestrukim izborom
odgovora, rasporeenih jednoliko po predmetima iz
nastavnog plana.
(2) Za jednopilotne viemotorne zrakoplove, polaganje
ispita iz teorijskog znanja mora biti provedeno pisano
a broj pitanja s viestrukim izborom odgovora mora
ovisiti o sloenosti zrakoplova.
(3) Za jednomotorne zrakoplove, polaganje teorijskog
ispita mora biti provedeno usmeno od strane ispitivaa
za vrijeme ispita praktine osposobljenosti kako bi se
utvrdilo je li postignuta zadovoljavajui nivo znanja.
(4) Za jednopilotne avione koji su klasificirani kao avioni
visokih performansi, ispit teorijskog znanja polae se
pisanim putem i sadrava najmanje 100 pitanja s
viestrukim izborom odgovora, rasporeenih
jednoliko po predmetima iz nastavnog plana.
(c) Ispit praktine osposobljenosti. Podnositelj zahtjeva za
ovlatenje za klasu ili za tip mora uspjeno poloiti ispit
praktine osposobljenosti u skladu sa Dodatkom 9. ovom
dijelu kako bi dokazao posjedovanje potrebnih vjetina za
sigurno izvoenje operacija na odgovarajuoj klasi ili tipu
zrakoplova.
Podnositelj zahtjeva mora uspjeno poloiti ispit praktine
osposobljenosti u periodu od 6 mjeseci nakon to je
zapoeo kurs osposobljavanja za klasu ili za tip i unutar
perioda od 6 mjeseci koji prethode podnoenju zahtjeva za
izdavanje ovlatenja za klasu ili za tip.
(d) Podnositelju zahtjeva koji ve posjeduje ovlatenje za tip
zrakoplova, s privilegijom za jednopilotne ili viepilotne
operacije, e se priznati da ispunjava uvjete teorijskog
znanja, kad zahtjeva dodavanje privilegije za drugu vrstu
operacije na istom tipu zrakoplova.
(e) Neovisno o gore navedenim stavcima, piloti koji
posjeduju ovlatenje za testiranje letova izdanog u skladu
sa FCL.820 koji su bili ukljueni u razvoj, certifikaciju ili
proizvodnju testnih letova za tip zrakoplova, i imaju 50
sati ukupnog naleta ili 10 sati naleta kao PIC u testnim

Broj 67 - Strana 144

SLUBENI GLASNIK BiH

letovima na tom istom tipu, imaju pravo na izdavanje


ovlatenja za relevantni tip zrakoplova, pod uvjetom da
udovoljavaju zahtjevima za iskustvom i preduvjetima za
izdavanje ovlatenja za taj isti tip kako je propisano ovim
poddijelom za relevantnu kategoriju zrakoplova.
FCL.740 Valjanost i obnavljanje ovlatenja za klasu i tip
(a) Period valjanosti ovlatenja za klasu i tip je 1 godina, osim
u sluaju ovlatenja za jednopilotne jednomotorne klase
koje vai 2 godine, osim ako nije drukije definirano u
podacima o operativnoj prikladnosti (OSD), kako je
uspostavljeno u dijelu 21.
(b) Obnavljanje. Ako je ovlatenje za klasu ili tip isteklo,
podnositelj zahtjeva mora:
(1) zavriti osposobljavanje za osvjeenje znanja u ATOu, kada je to neophodno za dostizanje nivoa strunosti
koji je potreban za sigurno izvoenje operacije
relevantne klase ili tipa zrakoplova; i
(2) uspjeno poloiti provjeru strunosti u skladu sa
Dodatkom 9. ovom dijelu.
ODJELJAK 2.
Specifini zahtjevi za kategoriju aviona
FCL.720.A Zahtjevi za iskustvom i preduvjeti za izdavanje
ovlatenja za klasu ili tip - aviona
Osim ako nije drugaije definirano u podacima o
operativnoj prikladnosti (OSD) utvrenim u skladu sa dijelom
21., podnositelj zahtjeva za ovlatenje za klasu ili za tip mora
ispuniti sljedee zahtjeve za iskustvom i preduvjete za izdavanje
relevantnog ovlatenja:
(a) Jednopilotni viemotorni avioni. Podnositelj zahtjeva
za prvo ovlatenje za klasu ili za tip na jednopilotnom
viemotornom avionu mora obaviti najmanje 70 sati
kao PIC na avionima.
(b) Jednopilotni nesloeni avioni visokih performansi.
Prije poetka letakog osposobljavanja, podnositelj
zahtjeva za prvo ovlatenje za klasu ili za tip za
jednopilotni avion klasificiran kao avion visokih
performansi mora:
(1) imati najmanje 200 sati ukupnog letakog
iskustva, od ega 70 sati kao PIC na avionima; i
(2)
i.
i. imati certifikat o zadovoljavajue
zavrenom kursu za dodatno teorijskom
znanje u ATO-u; ili
ii. imati poloene ispite iz teorijskog znanja
za ATPL(A) u skladu sa ovim dijelom; ili
iii. imati, dodatno uz dozvolu izdanu u skladu
sa ovim dijelom, ATPL(A) ili CPL(A)/IR
s priznatim teorijskim znanjem za
ATPL(A), izdanim u skladu sa Prilogom 1.
ikakoj konvenciji;
(3) dodatno, piloti koji zahtijevaju privilegiju
izvoenja operacija aviona u viepilotnim
operacijama moraju zadovoljiti zahtjeve iz
(d)(4).
(c) Jednopilotni sloeni avioni visokih performansi.
Podnositelji zahtjeva za izdavanje prvog ovlatenja za tip
jednopilotnog sloenog aviona visokih performa-nsi
moraju dodatno uz zahtjeve iz (b) zadovoljiti zahtjeve za
IR(A) ovlatenje za viemotorni avion, kako je propisano
u poddijelu G.
(d) Viepilotni avioni. Podnositelj zahtjeva za prvi kurs
osposobljavanja za ovlatenje za tip vepilotnog aviona
mora biti uenik pilot koji pohaa kurs osposobljavanja za
MPL ili mora ispuniti sljedee zahtjeve:

(1)

Petak, 9. 9. 2016.

imati najmanje 70 sati letakog iskustva kao PIC na


avionima;
(2) imati IR(A) ovlatenje za viemotorni avion;
(3) poloiti ispit iz teorijskog znanja za ATPL(A) u
skladu sa ovim dijelom; i
(4) osim kad je kurs osposobljavanja za ovlatenje za tip
kombiniran s kursem osposobljavanja za MCC:
i.
imati certifikat o uspjeno zavrenom
osposobljavanju za MCC na avionu; ili
ii. imati
certifikat
o
zavrenom
kursu
osposobljavanja za MCC na helikopterima i
imati vie od 100 sati letakog iskustva kao pilot
viepilotnog helikoptera; ili
iii. imati najmanje 500 sati naleta kao pilot na
viepilotnim helikopterima, ili
iv. imati najmanje 500 sati kao pilot u viepilotnim
operacijama na jednopilotnim viemotornim
avionima u komercijalnom zranom prijevozu u
skladu sa primjenjivim zahtjevima letakih
operacija.
(e) Neovisno o taki (d), drava lanica moe izdati ovlatenje
za tip s ogranienim privilegijama za viepilotni avion koje
dozvoljava imatelju takvog ovlatenja da djeluje kao kopilot
u krstarenju iznad FL 200, uz uvjet da druga dva lana
posade imaju ovlatenje za tip izdano u skladu sa stavom
(d).
(f) Dodatna ovlatenja za tip viepilotnog i za tip jednopilotnog
sloenog aviona visokih performansi. Podnositelj zahtjeva
za izdavanje dodatnih ovlatenja za tip viepilotnog aviona i
tip jednopilotnog sloenog aviona visokih performansi
mora imati IR(A) ovlatenje za viemotorni avion.
(g) Kada je tako odreeno u podacima o operativnoj
prikladnosti (OSD) utvrenim u skladu sa dijelom 21,
koritenje privilegija koje daje ovlatenje za tip moe u
poetku biti ogranieno na letenje pod nadzorom
instruktora. Nalet pod nadzorom instruktora upisuje se u
knjiicu letenja ili drugi odgovarajui dokument i potpisuje
od instruktora. Ogranienje e se ukloniti kad pilot dokae
da je zahtijevan nalet pod nadzorom instruktora zavren u
skladu sa podacima o operativnoj prikladnosti (OSD).
FCL.725.A Teorijsko znanje i letako osposobljavanje za
izdavanje ovlatenja za klasu i za tip-avioni
Ako nije drugaije odreeno u podacima o operativnoj
prikladnosti utvrenim u skladu sa dijelom 21:
(a) Jednopilotni viemotorni avioni.
(1) Kurs osposobljavanja za teorijsko znanje za
ovlatenje za klasu jednopilotnog viemotornog
aviona mora sadravati najmanje 7 sati
teorijskog osposobljavanja o operacijama
viemotornih aviona.
(2) Kurs letako osposobljavanje za ovlatenje za
klasu ili za tip jednopilotnog viemotornog
aviona mora sadravati najmanje 2 sata i 30
minuta letakog osposobljavanja s instruktorom
u normalnim uvjetima i ne manje od 3 sata i 30
minuta letakog osposobljavanja s instruktorom
u uvjetima otkaza motora i tehnikama
asimetrinog leta.
(b) Jednopilotni hidroavion. Kurs osposobljavanja za
ovlatenje za jednopilotni hidroavion mora sadravati
osposobljavanje za teorijsko znanje i letako osposobljavanje. Letako osposobljavanje za ovlatenje za
klasu ili tip jednopilotnog hidroaviona mora sadravati najmanje 8 sati letakog osposobljavanja s
instruktorom ako je podnositelj zahtjeva imatelj

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

ovlatenja za relevantnu klasu ili tip na kopnu, ili 10


sati ako nema navedeno ovlatenje.
(c) Viepilotni avioni. Kurs osposobljavanja za izdavanje
ovlatenja za tip viepilotnog aviona ukljuuje
teorijsko znanje i letako osposobljavanje za
izbjegavanje nepravilnog poloaja i vaenje iz njega.
FCL.730.A Specifini zahtjevi za pilote koji pohaaju kurs
osposobljavanja za ovlatenje za tip-ZFTT - avioni
(a) Pilot koji pohaa kurs osposobljavanja za ovlatenje za tipZFTT mora imati, na viepilotnom turbomlaznom avionu
certificiranom po standardima CS-25 ili jednakovrijednom
standardu
plovidbenosti
ili
na
viepilotnom
turbopropelerskom avionu koji ima maksimalnu teinu pri
polijetanju ne manju od 10 tona ili je certificiran kao
putnika konfiguracija vea od 19 putnika, najmanje:
(1) 1500 sati naleta ili 250 rutnih sektora, ako se tokom
osposobljavanja koristi FFS kvalificiran do nivoa CG,
C ili privremeni C;
(2) 500 sati naleta ili 100 rutnih sektora, ako se tokom
osposobljavanja koristi FFS kvalificiran do nivoa DG
ili D.
(b) Kada pilot prelazi s turbopropelerskog na turbomlazni
avion ili obrnuto, obavezno je dodatno osposobljavanje na
simulatoru leta.
FCL.735.A Kurs osposobljavanja za saradnju vielane
posade (MCC) - avion
(a) MCC kurs osposobljavanja mora sadravati najmanje:
(1) 25 sati osposobljavanja za teorijsko znanje i vjebe; i
(2) 20 sati praktinog MCC osposobljavanja, ili 15 sati u
sluaju kad se radi o ueniku pilotu koji pohaa ATP
integrirani kurs.
Mora se koristiti FNPT II MCC ili FFS. Kada je MCC
osposobljavanje kombinirano s inicijalnim osposobljavanjem za ovlatenje za tip, praktino MCC osposobljavanje moe se smanjiti na ne manje od 10 sati ako se
koristi isti FFS za oba osposobljavanja.
(b) MCC kurs osposobljavanja mora biti zavren unutar 6
mjeseci u ATO-u.
(c) Podnositelj zahtjeva po zavretku osposobljavanja za
MCC mora dobiti certifikat o zavrenom osposobljavanju, osim kad je MCC kurs osposobljavanja nije
kombiniran s kursem osposobljavanja za ovlatenje za tip.
(d) Podnositelj zahtjeva koji je zavrio kurs osposoblja-vanja
za MCC za drugu kategoriju zrakoplova bie osloboen
zahtjeva iz (a)(1).
FCL.740.A Produavanje ovlatenja za klasu i za tip - avioni
(a) Produavanje ovlatenja za klasu i za tip viemotornog
aviona. Za produavanje ovlatenja za klasu i za tip
viemotornog aviona podnositelj zahtjeva mora:
(1) Uspjeno poloiti provjeru strunosti u skladu sa
Dodatkom 9. ovom dijelu na relevantnoj klasi ili tipu
aviona ili na FSTD-u koji predstavlja tu klasu ili tip
unutar 3 mjeseca koji prethode datumu isteka
ovlatenja; i
(2) obaviti u periodu vaenja ovlatenja, najmanje:
i.
10 rutnih sektora kao pilot na relevantnoj klasi
ili tipu aviona; ili
ii. 1 rutni sektor kao pilot na relevantnoj klasi ili
tipu aviona ili FFS-u, s ispitivaem. Ovaj rutni
sektor moe biti obavljen za vrijeme provjere
strunosti.
(3) Pilot koji radi za komercijalnog zranog prijevoznika
odobrenog u skladu sa primjenjivim zahtjevima za
zrane operacije i koji je proao provjeru strunosti

Broj 67 - Strana 145

kod operatora kombiniranu s provjerom strunosti za


produenje ovlatenja za klasu ili za tip bie izuzet od
zahtjeva u (2).
(4) Produljenje ovlatenja za instrumentalno letenje na
ruti (EIR) ili IR(A), ako ga posjeduje, moe se
kombinirati s provjerom strunosti za produljenje
ovlatenja za klasu ili za tip.
(b) Produavanje ovlatenja za klasu jednopilotnog
jednomotornog aviona:
(1) Ovlatenja za klasu jednomotornog klipnog aviona i
ovlatenja za TMG-ove. Za produavanje ovlatenja
za klasu jednomotornog klipnog aviona ili TMG-a
podnositelj zahtjeva mora:
i.
u roku od 3 mjeseca koji prethode datumu isteka
valjanosti ovlatenja poloiti provjeru strunosti
s ispitivaem u odgovarajuoj klasi u skladu sa
Dodatkom 9. ovom dijelu ili
ii. u roku od 12 mjeseci koji prethode datumu
isteka valjanosti ovlatenja naletjeti 12 sati na
relevantnoj klasi ukljuujui:
6 sati kao PIC,
12 polijetanja i 12 slijetanja, i
osposobljavanje za osvjeenje znanja u
trajanju od najmanje 1 sata ukupnog naleta
s instruktorom letenja (FI) ili s
instruktorom za ovlatenja za klasu (CRI).
Podnositelji zahtjeva mogu biti izuzeti od
ovog osposobljavanja ako su poloili
provjeru strunosti za klasu ili za tip, ispit
praktine osposobljenosti ili procjenu
strunosti na drugoj klasi ili tipu aviona.
(2) Kada podnositelji zahtjeva imaju oba ovlatenja: za
klasu jednomotornog klipnog aviona (kopno) i
ovlatenje za TMG, mogu ispuniti zahtjeve iz take
1. u bilo kojoj klasi ili u obje i stei produavanje
valjanosti za oba ovlatenja.
(3) Klasa jednopilotnih jednomotornih turboelisnih
aviona. Za produavanje ovlatenja za klasu
jednomotornih turboelisnih aviona, podnositelji
zahtjeva moraju u roku od tri mjeseca koji prethode
datumu isteka valjanosti ovlatenja poloiti provjeru
strunosti s ispitivaem na odgovarajuoj klasi
aviona u skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu.
(4) Kada podnositelji zahtjeva imaju oba ovlatenja: za
klasu jednomotornog klipnog aviona (kopno) i za
klasu jednomotornog klipnog hidroaviona, mogu
ispuniti zahtjeve iz take 1. podtake ii. u bilo kojoj
klasi ili u obje i stei produavanje valjanosti za oba
ovlatenja. Najmanje 1 sat traenog naleta u ulozi
voe zrakoplova te 6 od 12 traenih polijetanja i
slijetanja moraju biti obavljeni na svakoj klasi.
(c) Podnositelji zahtjeva koji ne poloe sve sekcije u provjeri
strunosti prije datuma isteka vaenja ovlatenja za tip ili
klasu ne mogu koristiti privilegije tog ovlatenja dok ne
poloe provjeru strunosti.
ODJELJAK 3.
Specifini zahtjevi za kategoriju helikoptera:
FCL.720.H Zahtjevi za iskustvom i preduvjeti za izdavanje
ovlatenja za tip - helikopteri
Osim ako nije drugaije definirano u podacima o
operativnoj prikladnosti uspostavljenim u skladu sa dijelom 21,
podnositelj zahtjeva za prvo ovlatenje za tip helikoptera mora
ispuniti sljedee zahtjeve za iskustvom i preduvjete za izdavanje
relevantnog ovlatenja:

Broj 67 - Strana 146


(a)

SLUBENI GLASNIK BiH

Viepilotni helikopter. Podnositelj zahtjeva za prvo


osposobljavanje za ovlatenje za tip viepilotnog
helikoptera mora:
(1) imati najmanje 70 sati kao PIC na
helikopterima;
(2) osim kad je osposobljavanje za tip kombinirano
s osposobljavanjem za MCC:
i.
Imati
certifikat
o
zavrenom
osposobljavanju za MCC kurs na
helikopterima; ili
ii. imati najmanje 500 sati kao pilot na
viepilotnim avionima, ili
iii. imati najmanje 500 sati kao pilot u
viepilotnnim
operacijama
na
viemotornim helikopterima;
(3) poloiti ispit teorijskog znanja za ATPL(H).
(b) Podnositelj zahtjeva za prvo osposobljavanje za
ovlatenje za tip viepilotnog helikoptera koji je
zavrio ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR ili CPL(H)
integrirani kurs i koji ne udovoljava zahtjevima iz
(a)(1) moe dobiti ovlatenje za tip s privilegijom
ogranienom na funkciju samo kao kopilot.
Ogranienje se moe ukloniti kada pilot:
(1) naleti 70 sati kao PIC ili PIC pod nadzorom
instruktora na helikopterima;
(2) poloi ispit praktine osposobljenosti kao PIC
na odgovarajuem viepilotnom helikopteru.
(c) Jednopilotni viemotorni helikopteri. Podnositelj
zahtjeva za izdavanje prvog ovlatenja za tip
jednopilotnog viemotornog helikoptera mora:
(1) prije zapoinjanja letakog osposobljavanja:
i.
poloiti ispit teorijskog znanja za
ATPL(H); ili
ii. imati certifikat o zavrenom predulaznom
kursu provedenom od ATO-a. Kurs mora
sadravati sljedee predmete iz kursa
osposobljavanja za teorijsko znanje za
ATPL(H):
Ope znanje o zrakoplovima: konstrukcija zrakoplova/sistemi/pogonski sistem, i
instrumenti/elektronika,
Izvedba i planiranje leta: masa i
ravnotea, izvedba;
(2) U sluaju podnositelja zahtjeva koji nije zavrio
ATP(H)/IR, ATP(H), ili CPL(H)/IR integrirani kurs
osposobljavanja, mora imati najmanje 70 sati kao
PIC na helikopterima.
FCL.735.H Kurs osposobljavanja za saradnju vielane
posade (MCC) - helikopter
(a) MCC kurs osposobljavanja mora sadravati najmanje:
(1) za MCC/IR:
i.
25 sati osposobljavanja za teorijsko znanje i
vjebe; i
ii. 20 sati praktinog osposobljavanja ili 15 sati, u
sluaju kad se radi o ueniku pilotu na
ATP(H)/IR integriranom kursu. Kada je MCC
osposobljavanje kombinirano s inicijalnim
osposobljavanjem za ovlatenje za tip
viepilotnog helikoptera, praktino MCC
osposobljavanje moe se smanjiti na ne manje
od 10 sati ako se koristi isti FSTD za oba
osposobljavanja.
(2) za MCC/VFR:
i.
25 sati osposobljavanja za teorijsko znanje i
vjebe; i

ii.

Petak, 9. 9. 2016.

15 sati praktinog osposobljavanja ili 10 sati u


sluaju kad se radi o ueniku pilotu na
ATP(H)/IR integriranom kursu. Kada je MCC
osposobljavanje kombinirano s inicijalnim
osposobljavanjem za ovlatenje za tip viepilotnog helikoptera, praktino MCC osposobljavanje moe se smanjiti na ne manje od 7
sati ako se koristi isti FSTD za oba osposobljavanja.
(b) MCC kurs osposobljavanja mora biti zavren unutar 6
mjeseci u ATO-u. Mora se koristiti FNPT II ili III
kvalificiran za MCC, FTD 2/3 ili FFS.
(c) Osim u sluaju kombiniranog osposobljavanja za MCC i
ovlatenja za viepilotni tip, podnositelj zahtjeva po
zavretku osposobljavanja za MCC mora dobiti certifikat o
zavrenom osposobljavanju.
(d) Podnositelj zahtjeva koji je zavrio kurs osposobljavanja za
MCC za drugu kategoriju zrakoplova bie osloboen
zahtjeva iz (a)(1)(i) ili (a)(2)(i), kako je primjenjivo.
(e) Podnositelj zahtjeva za kurs osposobljavanja za MCC/IR
koji ima zavren kurs osposobljavanja za MCC/VFR bie
osloboen zahtjeva iz (a)(1)(i), i mora obaviti 5 sati
praktinog osposobljavanja za MCC/IR.
FCL.740.H Produavanje ovlatenja za tip - helikopteri
(a) Produavanje. Za produavanje ovlatenja za tip
helikoptera, podnositelj zahtjeva mora:
(1) poloiti provjeru strunosti u skladu sa Dodatkom 9.
ovom dijelu na relevantnom tipu helikoptera ili na
FSTD koji predstavlja taj tip unutar 3 mjeseca koji
prethode datumu isteka ovlatenja; i
(2) obaviti najmanje 2 sata kao pilot relevantnog tipa
helikoptera u periodu vaenja ovlatenja. Vrijeme
naleta na provjeri strunosti moe se raunati u ta 2
sata.
(3) Kada podnositelji zahtjeva imaju vie od 1 ovlatenja
za tip jednomotornog klipnog helikoptera, mogu
ostvariti produavanje svih relevantnih ovlatenja za
tip ako prou provjeru strunosti na samo jednom
relevantnom tipu kojeg imaju, pod uvjetom da su kao
PIC helikoptera naletili najmanje 2 sata naleta na
svakom tipu helikoptera za vrijeme vaenja
ovlatenja.
Provjera strunosti mora svaki puta biti odraena na
drugom tipu helikoptera.
(4) Kada podnositelji zahtjeva imaju vie od 1
ovlatenja za tip jednomotornog turbinskog
helikoptera s maksimalnom certificiranom teinom
pri polijetanju do 3 175 kg, mogu ostvariti
produavanje svih relevantnih ovlatenja za tip ako
prou provjeru strunosti na samo jednom
relevantnom tipu kojeg imaju, pod uvjetom da su
izvrili:
i.
300 sati naleta kao PIC na helikopterima;
ii. 15 sati naleta na svakom tipu helikoptera za
kojeg ima vaee ovlatenje; i
iii. najmanje 2 sata naleta kao PIC helikoptera na
svakom tipu helikoptera za vrijeme vaenja
ovlatenja. Provjera strunosti mora svaki puta
biti odraena na drugom tipu helikoptera.
(5) Pilot koji uspjeno poloi ispit praktine osposobljenosti za izdavanje dodatnog ovlatenja za tip
moe ostvariti produavanje ovlatenja za relevantne
tipove u zajednikoj grupi, u skladu sa (3) i (4).

Petak, 9. 9. 2016.
(6)

SLUBENI GLASNIK BiH

Produavanje IR(H), ako ga se posjeduje, moe biti


kombinirano s provjerom strunosti za ovlatenje za
tip helikoptera.
(b) Podnositelj zahtjeva koji nije poloio sve sekcije u
provjeri strunosti prije datuma isteka valjanost ovlatenja
za tip ne moe koristiti privilegije tog ovlatenja dok
uspjeno ne poloi provjeru strunosti. U sluaju (a)(3) i
(4) podnositelj zahtjeva ne smije koristiti privilegije ni na
jednom tipu helikoptera.
ODJELJAK 4.
Specifini zahtjevi za kategoriju zrakoplova s pogonjenim
uzgonom
FCL.720.PL Zahtjevi za iskustvom i preduvjeti za izdavanje
ovlatenja za tip - zrakoplovi s pogonjenim uzgonom
Osim ako nije drugaije definirano u podacima o
operativnoj prikladnosti uspostavljenim u skladu sa dijelom 21,
podnositelj zahtjeva za prvo ovlatenje za tip zrakoplova s
pogonjenim uzgonom mora zadovoljiti sljedee zahtjeve za
iskustvom i preduvjete za izdavanje ovlatenja:
(a) u sluaju pilota aviona:
(1) imati CPL/IR(A) s poloenim ispitom teorijskog
znanja za ATPL(A) ili ATPL(A);
(2) imati certifikat o zavrenom osposobljavanju za
MCC;
(3) imati nalet vei od 100 sati kao pilot na
viepilotnim avionima;
(4) imati 40 sati letakog osposobljavanja na
helikopterima;
(b) u sluaju pilota helikoptera:
(1) imati CPL/IR(H) s poloenim ispitom teorijskog
znanja za ATPL ili ATPL/IR(H);
(2) imati certifikat o zavrenom osposobljavanju za
MCC;
(3) imati nalet vei od 100 sati kao pilot na
viepilotnim helikopterima;
(4) imati 40 sati letakog osposobljavanja na
avionima;
(c) u sluaju pilota koji su kvalificirani za letenje
avionom i helikopterom:
(1) imati najmanje CPL(H) dozvolu;
(2) imati IR ovlatenje i poloen ispit teorijskog
znanja za ATPL za avion ili helikopter;
(3) imati certifikat o zavrenom osposobljavanju za
MCC na avionu ili helikopteru;
(4) imati nalet od najmanje 100 sati kao pilot na
viepilotnim avionima ili helikopterima;
(5) imati 40 sati letakog osposobljavanja na
avionima ili helikopterima, kako je primjenjivo,
ako pilot nema iskustvo kao ATPL ili na
viepilotnom zrakoplovu.
FCL.725.PL Letako osposobljavanje za izdavanje ovlatenja
na tipu - zrakoplov s pogonjenim uzgonom
Letako osposobljavanje kao dio kursa osposobljavanja za
ovlatenje za tip zrakoplova s pogonjenim uzgonom mora biti
zavreno na zrakoplovu i FSTD koji predstavlja isti zrakoplov i
prikladno je kvalificiran za tu svrhu.
FCL.740.PL Produavanje ovlatenja za tip - zrakoplov s
pogonjenim uzgonom
(a) Produavanje. Za produavanje ovlatenja za tip zrakoplova
s pogonjenim uzgonom, podnositelj zahtjeva mora:
(1) poloiti provjeru strunosti u skladu sa Dodatkom 9.
ovom dijelu na relevantnom tipu zrakoplova s
pogonjenim uzgonom unutar 3 mjeseca koji prethode
datumu isteka ovlatenja;

(2)

Broj 67 - Strana 147

obaviti u periodu vaenja ovlatenja, najmanje:


i.
10 rutnih sektora kao pilot relevantnog tipa
zrakoplova s pogonjenim uzgonom; ili
ii. 1 rutni sektor kao pilot na relevantnom tipu
zrakoplova s pogonjenim uzgonom ili FFS-u s
ispitivaem. Ovaj rutni sektor moe biti obavljen
za vrijeme provjere strunosti.
(3) pilot koji radi za komercijalnog zranog prijevoznika
odobrenog u skladu sa zahtjevima za zrane operacije
i koji je proao provjeru strunosti kod operatera
kombiniranu s provjerom strunosti za produenje
ovlatenja za tip bie izuzet od zahtjeva u (2).
(b) Podnositelj zahtjeva koji nije uspjeno poloio sve sekcije u
provjeri strunosti prije datuma istjecanja ovlatenja za tip
ne moe koristiti privilegije tog ovlatenja dok uspjeno ne
poloi provjeru strunosti.
ODJELJAK 5.
Specifini zahtjevi za kategoriju zrani brodovi
FCL.720As Preduvjeti za izdavanje ovlatenja za tip - zrani
brodovi
Osim ako nije drugaije definirano u podacima o
operativnoj prikladnosti utvrenim u skladu sa dijelom 21,
podnositelj zahtjeva za prvo ovlatenje za tip zranog broda mora
zadovoljiti sljedee zahtjeve iskustva i preduvjete za izdavanje
ovlatenja:
(a) u sluaju viepilotnih zranih brodova:
(1) imati zavreno 70 sati naleta kao PIC zranih
brodova;
(2) imati certifikat o zavrenom osposobljavanju za
MCC na zranim brodovima.
(3) podnositelj zahtjeva koji ne udovoljava
zahtjevima iz (2) moe dobiti ovlatenje za tip s
privilegijom ogranienom na funkciju samo kao
kopilot. Ogranienje se moe ukloniti kada pilot
obavi 100 sati naleta kao PIC zranih brodova ili
kao PIC zranih brodova pod nadzorom
instruktora.
FCL.735.As Kurs osposobljavanja za saradnju vielane
posade (MCC) - zrani brodovi
(a) kurs osposobljavanja MCC sadrava najmanje:
(1) 12 sati osposobljavanja za teorijsko znanje i vjebe; i
(2) 5 sati praktinog MCC osposobljavanja;
Koristi se FNPT II ili III kvalificiran za MCC, FTD 2/3 ili
FFS.
(b) MCC kurs osposobljavanja mora biti zavren unutar 6
mjeseci u ATO-u.
(c) Osim u sluaju kombiniranog osposobljavanja za MCC i
ovlatenja za viepilotni tip, podnositelj zahtjeva po
zavretku osposobljavanja za MCC mora dobiti certifikat
o zavrenom osposobljavanju.
(d) Podnositelj zahtjeva koji je zavrio kurs osposobljavanja
za MCC u drugoj kategoriji zrakoplova bie osloboen
zahtjeva iz (a).
FCL.740.As Produavanje ovlatenja za tip - zrani brodovi
(a) Produavanje. Za produavanje ovlatenja za tip zranog
broda podnositelj zahtjeva mora:
(1) poloiti provjeru strunosti u skladu sa Dodatkom 9.
ovom dijelu na relevantnom tipu zranog broda unutar
3 mjeseca koji prethode datumu isteka ovlatenja; i
(2) obaviti najmanje 2 sata kao pilot relevantnog tipa
helikoptera u periodu vaenja ovlatenja. Vrijeme
naleta na provjeri strunosti moe se raunati u ta 2
sata.

Broj 67 - Strana 148


(3)

SLUBENI GLASNIK BiH

produavanje IR(A), ako ga se posjeduje, moe se


kombinirati s provjerom strunosti za produenje
ovlatenja za klasu ili tip.
(b) Podnositelj zahtjeva koji nije uspjeno poloio sve sekcije u
provjeri strunosti prije datuma isteka vaenja ovlatenja za
tip ne moe koristiti privilegije tog ovlatenja dok uspjeno
ne poloi provjeru strunosti.
PODDIO I
DODATNA OVLATENJA
FCL.800 Ovlatenje za akrobatsko letenje
(a) Imatelj dozvole pilota za avione, TMG ili jedrilice smije
izvoditi akrobatske letove samo ako ima odgovarajue
ovlatenje.
(b) Podnositelji zahtjeva za ovlatenje za akrobatsko letenje
moraju zavriti:
(1) najmanje 40 sati naleta ili, u sluaju jedrilica, 120
startova kao PIC na odgovarajuoj kategoriji
zrakoplova, nakon izdavanja dozvole;
(2) kurs osposobljavanja u ATO-u, ukljuujui:
i.
osposobljavanje za teorijsko znanje koje
odgovara ovlatenju;
ii. najmanje 5 sati ili 20 letova letakog
osposobljavanja u akrobatskom letenju na
odgovarajuoj kategoriji zrakoplova.
(c) Privilegije ovlatenja za akrobatsko letenje bie ograniene
na kategoriju zrakoplova na kojoj je zavreno letako
osposobljavanje. Privilegije se mogu proiriti na drugu
kategoriju zrakoplova samo ako pilot ima dozvolu za tu
drugu kategoriju zrakoplova i s uspjehom zavri najmanje 3
leta osposobljavanja s instruktorom, koji pokrivaju cijeli
akrobatski nastavni plan za tu kategoriju zrakoplova.
FCL.805 Ovlatenje za vuu jedrilica i vuu transparenata
(a) Imatelji dozvole pilota s privilegijama za letenje na
avionima ili TMG-ovima smiju vui jedrilice ili
transparente samo ako imaju odgovarajue ovlatenje za
vuu jedrilica ili vuu transparenata.
(b) Podnositelji zahtjeva za ovlatenje za vuu jedrilica moraju
zavriti:
(1) najmanje 30 sati naleta kao PIC i 60 polijetanja i
slijetanja na avionima, ako se vua provodi na
avionima, ili TMG-ovima, a ako se provodi na TMGovima, nakon izdavanja dozvole;
(2) kurs osposobljavanja u ATO-u ukljuujui:
i.
osposobljavanje za teorijsko znanje iz procedura
i operacija za vuu;
ii. najmanje 10 letova osposobljavanja u vui
jedrilica, ukljuujui najmanje 5 letova s
instruktorom; i
iii. osim za imatelje LAPL(S) ili SPL dozvole, 5
letova za upoznavanje u jedrilici koja je startala
uz pomo zrakoplova.
(c) Podnositelji zahtjeva za ovlatenje za vuu transparenata
moraju zavriti:
(1) najmanje 100 sati naleta i 200 polijetanja i slijetanja
kao PIC na avionima ili TMG-ovima, nakon
izdavanja dozvole. Najmanje 30 sati mora biti na
avionima, ako se vua provodi avionima, ili TMGovima, a ako se provodi TMG-ovima:
(2) kurs osposobljavanja u ATO-u ukljuujui:
i.
osposobljavanje za teorijsko znanje iz procedura
i operacija za vuu;
ii. najmanje 10 letova osposobljavanja u vui
transparenata, ukljuujui najmanje 5 letova s
instruktorom.

(d)

Petak, 9. 9. 2016.

Privilegije ovlatenja za vuu jedrilica i vuu transparenata


bie ograniene na avione ili TMG-ove, zavisno od vrste
zrakoplova na kojem je zavreno osposobljavanje.
Privilegije se mogu proiriti ako je pilot imatelj dozvole za
avione ili TMG i ako je s uspjehom zavrio najmanje 3 leta
osposobljavanja s instruktorom, koji pokrivaju cijeli
nastavni plan za vuu na bilo kojem zrakoplovu, kako je
primjenjivo.
(e) Kako bi mogao koristiti privilegije ovlatenja za vuu
jedrilica ili vuu transparenata imatelj ovlatenja mora
izvriti najmanje 5 vua u prethodnih 24 mjeseca.
(f) Kada pilot ne udovoljava zahtjevu iz (e), prije nego pone
koristiti privilegije ovlatenja za vuu, mora izvriti onaj
broj vua koji nedostaje s instruktorom ili pod nadzorom
instruktora.
FCL.810 Ovlatenje za nono letenje
(a) Avioni, TMG-ovi, zrani brodovi.
(1) Ako se privilegije LAPL, SPL ili PPL za avione,
TMG-ove ili zrane brodove budu koristile u uvjetima
vizuelnog letenja (VFR) nou, podnositelji zahtjeva
moraju zavriti kurs osposobljavanja u ATO-u. Kurs
sadrava:
i.
osposobljavanje za teorijsko znanje;
ii. najmanje 5 sati naleta u odgovarajuoj kategoriji
zrakoplova nou, ukljuujui najmanje 3 sata
osposobljavanja s instruktorom, ukljuujui
najmanje 1 sat rutnog navigacijskog letenja s
najmanje jednim letom s instruktorom od
najmanje 50 km (27 NM) i 5 samostalnih polijetanja i slijetanja s potpunim zaustavljanjem.
(2) Prije zavretka osposobljavanja nou, imatelji LAPL
moraju zavriti letako osposobljavanje za osnovno
instrumentalno letenje koje se zahtjeva za izdavanje
PPL.
(3) Kad podnositelji zahtjeva imaju oba ovlatenja za
klasu za jednomotorni klipni avion (kopno) i TMG,
mogu zavriti osposobljavanje iz (1) u bilo kojoj
klasi ili obje.
(b) Helikopteri. Ako e se privilegije iz PPL za helikoptere
koristiti u uvjetima vizuelnog letenja (VFR) nou,
podnositelj zahtjeva mora:
(1) zavriti najmanje 100 sati naleta kao pilot helikoptera nakon izdavanja dozvole, ukljuujui najmanje
60 sati kao PIC helikoptera i 20 sati rutnog letenja;
(2) zavriti kurs osposobljavanja u ATO-u. Kurs mora
biti zavren unutar perioda od 6 mjeseci i sadravati:
i.
5 sati osposobljavanja za teorijsko znanje;
ii. 10 sati osposobljavanja za instrumentalno
letenje s instruktorom na helikopteru; i
iii. 5 sati nonog letenja, ukljuujui najmanje 3
sata
osposobljavanja
s
instruktorom,
ukljuujui
najmanje
1
sat
rutnog
navigacijskog letenja i 5 samostalnih kolskih
krugova nou. Svaki kolski krug mora
sadravati polijetanje i slijetanje.
(3) Podnositelju zahtjeva koji posjeduje ili je
posjedovao IR za avion ili TMG, moe se priznati 5
sati u svrhu ispunjenja zahtjeva u (2)(ii) gore.
(c) Baloni. Ako e se privilegija iz LAPL za balone ili BPL
dozvole koristiti u uvjetima vizuelnog letenja (VFR) nou,
podnositelji zahtjeva moraju zavriti barem 2 leta
osposobljavanja s instruktorom nou u trajanju od
najmanje 1 sat svaki.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

FCL.815 Ovlatenje za letenje u planinskom podruju


(a) Privilegije. Privilegije imatelja ovlatenja za letenje u
planinskom podruju su izvoenje letova na avionima ili
TMG-ovima na i s povrina koje su odreene da zahtijevaju
takvo ovlatenje od odgovarajuih nadlenih tijela
odreenih od drava lanica.
Inicijalno ovlatenje za letenje u planinskom podruju
moe se ishoditi za:
(1) kotae, kad se daje privilegija za letenje sa i od
odreenih povrina kad nisu pokrivene snijegom; ili
(2) skije, kad se daje privilegija za letenje sa i od
odreenih povrina kada su pokrivene snijegom.
(3) Privilegije inicijalnog ovlatenja mogu se proiriti ili
na kotae ili skije kada pilot proe odgovarajui
dodatni kurs upoznavanja, ukljuujui osposobljavanje za teorijsko znanje i letako osposobljavanje, s
instruktorom za letenje u planinskom podruju.
(b) Kurs osposobljavanja. Podnositelji zahtjeva za ovlatenje
za letenje u planinskom podruju moraju zavriti unutar
perioda od 24 mjeseca, kurs osposobljavanja za teorijsko
znanje i letakog osposobljavanja u ATO-u. Sadraj kursa
mora odgovarati traenim privilegijama.
(c) Ispit praktine osposobljenosti. Nakon zavretka osposobljavanja podnositelj zahtjeva mora poloiti ispit
praktine osposobljenosti s ispitivaem (FE) kvalificiranim za ovu svrhu. Ispit praktine osposobljenosti mora
sadravati:
(1) usmeni ispit iz teorijskog znanja;
(2) 6 slijetanja na najmanje 2 razliite povrine koje su
odreene da je potrebno ovlatenje za letenje u
planinskom podruju, a koje nisu povrine polaska.
(d) Valjanost. Vaenje ovlatenja za letenje u planinskom
podruju je 24 mjeseca.
(e) Produavanje. Za produavanje ovlatenja za letenje u
planinskom podruju podnositelj zahtjeva mora:
(1) obaviti najmanje 6 slijetanja u planinskom podruju u
protekla 24 mjeseca; ili
(2) poloiti provjeru strunosti. Provjera strunosti mora
biti u skladu sa zahtjevima iz (c).
(f) Obnavljanje. Ako je ovlatenje isteklo, podnositelj
zahtjeva mora udovoljavati zahtjevima iz (e)(2).
FCL.820 Ovlatenje za testno letenje
(a) Imatelji dozvola za avione ili helikoptere smiju djelovati
kao PIC u kategoriji 1 ili 2 testnih letova, kako je definirano
dijelom 21, kada imaju ovlatenje za testno letenje.
(b) Obaveza posjedovanja ovlatenja za testno letenje kako je
propisano u (a) odnosi se iskljuivo na testne letove koji se
izvode na:
(1) helikopterima certificiranim ili koji e biti certificirani
u skladu sa standardima CS-27 ili CS-29 ili
jednakovrijednim standardima plovidbenosti; ili
(2) avionima certificiranim ili koji e biti certificirani u
skladu sa:
i.
standardima CS-25 ili jednakovrijednim
standardima plovidbenosti; ili
ii. standardima CS-23 ili jednakovrijednim
standardima plovidbenosti, osim za avione s
maksimalnom teinom pri polijetanju manjom
od 2 000 kg.
(c) Privilegije imatelja ovlatenja za testno letenje su da, unutar
relevantne kategorije zrakoplova:
(1) u sluaju kategorije 1 ovlatenja za testno letenje,
izvodi sve kategorije testnih letova, kako je definirano
dijelom 21, bilo kao PIC ili kopilot;
(2) u sluaju kategorije 2 ovlatenja za testno letenje:

i.

Broj 67 - Strana 149

izvodi kategoriju 1 testnih letova kako je


definirano dijelom 21:
kao kopilot, ili
kao PIC, u sluaju aviona navedenih u
(b)(2)(ii), osim onih u regionalnoj
kategoriji (commuter) ili koji imaju brzinu
poniranja veu od 0,6 Macha ili koji imaju
plafon leta vei od 25 000 ft;
ii. izvodi sve druge kategorije testnih letova, kako
je definirano dijelom 21, bilo kao PIC ili
kopilot;
(3) dodatno, za obje kategorije 1 i 2 ovlatenja za testne
letove, za izvoenje letova posebno vezanih na
aktivnosti
organizacija
za
projektiranje
i
proizvodnju, u djelokrugu njihovih privilegija, kada
ne mogu biti ispunjeni zahtjevi iz poddijela H.
(d) Podnositelji zahtjeva za prvo izdavanje ovlatenja za
testno letenje moraju:
(1) imati najmanje CPL i IR ovlatenje u odgovarajuoj
kategoriji zrakoplova;
(2) imati najmanje 1 000 sati naleta u odgovarajuoj
kategoriji zrakoplova, od ega najmanje 400 sati kao
PIC;
(3) imati zavren kurs osposobljavanja u ATO-u koji
odgovara namjeni zrakoplova i kategoriji letova.
Kurs mora sadravati najmanje sljedee predmete:
Izvedba,
Stabilnost i kontrola/Upravljanje,
Sistemi,
Upravljanje testiranjem,
Upravljanje rizikom/sigurnou.
(e) Privilegije imatelja ovlatenja za testne letove mogu biti
proirene na druge kategorije testnih letova i druge
kategorije zrakoplova kada su zavreni dodatni kursevi
osposobljavanja u ATO-u.
FCL.825 Ovlatenje za instrumentalno letenje na ruti (en
route instrument rating - EIR)
(a) Privilegije i uvjeti
(1) Privilegije imatelja ovlatenja za instrumentalno
letenje na ruti (EIR) jesu dnevno letenje prema
pravilima IFR u fazi leta na ruti, avionom za koji
kandidat posjeduje ovlatenje za klasu ili tip.
Privilegija se moe proiriti i na letenje nou prema
IFR pravilima u fazi leta na ruti ako pilot posjeduje
ovlatenje za nono letenje u skladu sa FCL.810.
(2) Imatelj ovlatenja za EIR zapoinje ili nastavlja let na
kojem namjerava koristiti privilegije svojeg ovlatenja
ako zadnje meteoroloke informacije ukazuju da:
i.
vremenski uvjeti na polasku omoguuju da se
segment leta od uzlijetanja do planiranog
prelaska s pravila VFR na pravila IFR provede u
skladu sa pravilima VFR i
ii. vremenski uvjeti u predvieno vrijeme slijetanja
u odredinu zranu luku omoguuju da se
segment leta od prelaska s pravila IFR na pravila
VFR do slijetanja provede u skladu sa pravilima
VFR.
(b) Uvjeti. Kandidati za ovlatenje za EIR moraju posjedovati
najmanje PPL(A) i najmanje 20 sati rutnog navigacijskog
letenja kao PIC na avionima.
(c) Kurs osposobljavanja. Kandidati za ovlatenje za EIR
moraju u roku od 36 mjeseci u ATO-u zavriti:
(1) najmanje 80 sati teorijskog osposobljavanja u skladu
sa FCL.615 i
(2) instrumentalno letako osposobljavanje, pri emu:

Broj 67 - Strana 150


i.

(d)

(e)

(f)

(g)

SLUBENI GLASNIK BiH

letako osposobljavanje za ovlatenje za EIR za


jednomotorne avione ukljuuje najmanje 15 sati
instrumentalnog naleta s instruktorom i
ii. letako osposobljavanje za ovlatenje za EIR za
viemotorne avione ukljuuje najmanje 16 sati
instrumentalnog naleta s instruktorom, od ega
najmanje 4 sata u viemotornim avionima.
Teorijsko znanje. Prije ispita praktine osposobljenosti
kandidat mora dokazati zadovoljavajui nivo teorijskog
znanja u skladu sa dodijeljenim privilegijama u predmetima
navedenima u FCL.615(b).
Ispit praktine osposobljenosti. Nakon zavrenog
osposobljavanja kandidat prolazi provjeru praktine
osposobljenosti u avionu s ispitivaem za ovlatenje za
instrumentalno letenje (IRE). Za ovlatenje za EIR za
viemotorne avione ispit praktine osposobljenosti obavlja
se u viemotornom avionu. Za ovlatenje za EIR za
jednomotorne avione ispit praktine osposobljenosti obavlja
se u jednomotornom avionu.
Odstupajui od toaka (c) i (d), imatelj ovlatenja za EIR za
jednomotorne avione koji posjeduje i ovlatenje za klasu ili
tip viemotornih aviona, a eli po prvi put stei ovlatenje
za EIR za viemotorne avione, mora zavriti kurs
osposobljavanja u ATO-u koji se sastoji od najmanje 2 sata
instrumentalnog naleta s instruktorom u fazi leta na ruti u
viemotornim avionima te mora uspjeno poloiti ispit
praktine osposobljenosti u skladu sa takom (e).
Valjanost, produljenje i obnavljanje valjanosti
(1) Ovlatenje za EIR vrijedi godinu dana.
(2) Kandidati za produljenje valjanosti ovlatenja za EIR:
i.
prolaze provjeru strunosti u avionu u roku od 3
mjeseca neposredno prije datuma isteka
ovlatenja ili
ii. u roku od 12 mjeseci prije datuma isteka
ovlatenja obavljaju 6 sati letenja kao PIC u
avionima po IFR pravilima te probni let u
trajanju od najmanje jednog sata s instruktorom
ovlatenim za osposobljavanje za IR(A) ili EIR.
(3) Za svako drugo sljedee produljenje, imatelj
ovlatenja za EIR mora uspjeno poloiti provjeru
strunosti u skladu sa prethodnom takom (g) stavom
2. podtakom i.
(4) Kada kandidatu istekne valjanost ovlatenja za EIR,
da bi obnovio privilegije:
i.
mora proi osposobljavanje za osvjeenje znanja
s instruktorom ovlatenim za osposobljavanje za
IR(A) ili EIR da bi dostigao zahtijevani nivo
strunosti
ii. mora uspjeno poloiti provjeru strunosti.
(5) Ako valjanost ovlatenja EIR nije produljena ili
obnovljena 7 godina od posljednjeg datuma
valjanosti, imatelj mora ponovno polagati ispite za
provjeru teorijskog znanja za EIR u skladu sa
FCL.615 takom (b).
(6) Za ovlatenje za EIR za viemotorne avione provjera
strunosti radi produenja ili obnavljanja valjanosti i
leta za osposobljavanje iz take (g) stava 2. podtake
ii. moraju se izvriti u viemotornom avionu. Ako
pilot ima ovlatenje i za EIR za jednomotorne
avione i uspjeno poloi navedenu provjeru
strunosti, ovlatenje za EIR se produuje ili
obnavlja i za jednomotorne avione. Letom za
osposobljavanje na viemotornom avionu ispunjuje
se i zahtjev letakog osposobljavanja za ovlatenje
za EIR za jednomotorne avione.

(h)

Petak, 9. 9. 2016.

U sluaju da je kandidat za ovlatenje za EIR obavio


instrumentalni nalet s instruktorom koji ima ovlatenje
IRI(A) ili FI(A) i privilegij za osposobljavanje za
ovlatenja IR ili EIR, ti se sati mogu priznati kao sati
zahtijevani u taki (c) stavu 2. podtakama i. i ii. najvie
do 5 ili 6 sati. etiri sata letakog instrumentalnog
osposobljavanja u viemotornim avionima iz take (c)
stava 2. podtake ii. izuzeta su od ovog priznavanja.
(1) Za utvrivanje broja sati za priznavanje te potreba za
osposobljavanjem, kandidat obavlja uvodnu
procjenu u ATO-u.
(2) Letako instrumentalno osposobljavanje s instruktorom IRI(A) ili FI(A) mora biti dokumentirano u
posebnoj evidenciji osposobljavanja uz potpis
instruktora.
i.
Kandidatima za ovlatenje za EIR koji imaju
PPL ili CPL dozvolu iz dijela FCL te valjano
ovlatenje IR(A) koje je u skladu sa odredbama
iz Priloga 1. ikakoj konvenciji izdala trea
zemlja, mogu se u cijelosti priznati zahtjevi
povezani s kursem osposobljavanja iz prethodne take (c). Kako bi mu se izdalo ovlatenje
za EIR, kandidat mora:
(1) uspjeno poloiti ispit praktine osposobljenosti za
stjecanje ovlatenja za EIR;
(2) odstupajui od prethodne take (d), prilikom ispita
praktine osposobljenosti dokazati ispitivau da
posjeduje odgovarajui nivo teorijskog znanja iz
zrakoplovnog prava, meteorologije te planiranja i
provedbe leta (IR);
(3) posjedovati minimalno iskustvo od najmanje 25 sati
naleta po pravilima IFR u svojstvu voe aviona.
FCL.830 Ovlatenje za letenje jedrilicom u uvjetima bez
vanjske vidljivosti
(a) Imatelji pilotske dozvole s privilegijom letenja jedrilicama
smiju jedrilicom ili motornom jedrilicom, iskljuujui TMG
ulaziti u oblak iskljuivo ako su za to ovlateni.
(b) Kandidati za ovlatenje za letenje jedrilicom u uvjetima bez
vanjske vidljivosti moraju ispuniti sljedee uvjete:
(1) obaviti 30 sati leta u jedrilicama ili motornim
jedrilicama u svojstvu voe nakon izdavanja dozvole;
(2) zavriti kurs osposobljavanja u organizaciji ATO-a
ukljuujui:
i.
teorijsko osposobljavanje i
ii. najmanje 2 sata naleta s instruktorom u
jedrilicama ili motornim jedrilicama upravljajui
jedrilicom iskljuivo uz pomo instrumenata, od
kojih najvie jedan sat moe biti na TMG-u; i
(3) ispit praktine osposobljenosti sa za to kvalificiranim
ispitivaem (FE).
(c) imateljima ovlatenja za EIR ili IR(A) priznaje se uvjet iz
prethodne take (b) stava 2. podtake i. odstupajui od
take (b) stava 2. podtake ii., kandidat mora obaviti
najmanje jedan sat naleta s instruktorom u jedrilici ili
motornoj jedrilici, iskljuujui TMG, upravljajui
jedrilicom iskljuivo uz pomo instrumenata.
(d) Imatelji ovlatenja za letenje jedrilicom u uvjetima bez
vanjske vidljivosti ostvaruju svoje privilegije samo ako su u
posljednja 24 mjeseca imali najmanje 1 sat naleta ili 5
letova u svojstvu voe zrakoplova koristei privilegiju
ovlatenja za letenje jedrilicom u uvjetima bez vanjske
vidljivosti, u jedrilicama ili motornim jedrilicama,
iskljuujui TMG-ove.

Petak, 9. 9. 2016.
(e)

SLUBENI GLASNIK BiH

Imatelji ovlatenja za letenje jedrilicom u uvjetima bez


vanjske vidljivosti koji ne ispunjuju uvjete iz take (d) prije
ponovnog prava na ostvarenje privilegija:
(1) moraju uspjeno poloiti ispit praktine osposobljenosti s kvalificiranim ispitivaem (FE); ili
(2) obaviti dodatan nalet ili letove u skladu sa takom (d)
s kvalificiranim instruktorom.
(f) Imateljima valjanog ovlatenja za EIR ili IR(A) u cijelosti
se priznaju zahtjevi iz take (d).
PODDIO J
INSTRUKTORI
ODJELJAK 1.
Zajedniki zahtjevi
FCL.900 Certifikati instruktora
(a) Openito. Osoba smije provodit samo:
(1) letako osposobljavanje na zrakoplovu kada ima:
i.
dozvolu pilota izdanu ili prihvaenu u skladu sa
ovim Pravilnikom;
ii. certifikat instruktora koji odgovara osposobljavanju koje se daje, izdano u skladu sa
ovim poddijelom;
(2) letako osposobljavanje na simulatoru letenja ili MCC
osposobljavanje kada posjeduje certifikat instruktora
koji odgovara osposobljavanju koje se daje, izdano u
skladu sa ovim poddijelom.
(b) Posebni uvjeti:
(1) U sluaju kada se uvode novi tipovi zrakoplova u
dravama lanicama ili u floti operatora, i kad ispunjavanje zahtjevima iz ovog poddijela nije mogue,
nadleno tijelo moe izdati specifini certifikat koji
daje privilegije za letako osposobljavanje. Takav
certifikat bie ogranien na letako osposobljavanje
potrebno za uvoenje novog tipa zrakoplova i njegovo
vaenje ne smije biti due od 1 godine.
(2) Imatelji certifikata izdanog u skladu sa (b)(1) koji ele
podnijeti zahtjev za stjecanje certifikata instruktora
moraju ispunjavati preduvjete i zahtjeve za produavanje uspostavljene za tu kategoriju instruktora.
Neovisno o FCL.905.TRI(b), certifikat instruktora
TRI izdan u skladu sa ovim (pod) stavom ukljuuje
privilegiju za osposobljavanje za izdavanje TRI ili SFI
certifikata za relevantni tip.
(c) Osposobljavanje izvan podruja drava lanica:
(1) Neovisno o stavu (a), u sluaju letakog osposobljavanja u ATO-u smjetenog izvan podruja drava
lanica, nadleno tijelo moe izdati certifikat instruktora podnositelju zahtjeva koji posjeduje dozvolu
pilota koja je izdana od tree zemlje u skladu sa
Prilogom 1. ikakoj konvenciji pod uvjetom da
podnositelj zahtjeva:
i.
ima najmanje jednakovrijednu dozvolu,
ovlatenje, ili certifikat kao za onu za koju je
autoriziran da provodi osposobljavanje i u
svakom sluaju najmanje CPL;
ii. udovoljava zahtjevima uspostavljenim u ovom
poddijelu za izdavanje relevantnog certifikata
instruktora;
iii. dokae nadlenom tijelu prikladni nivo znanja
zrakoplovnih propisa o sigurnosti kako bi
mogao koristiti privilegije certifikata instruktora
u skladu sa ovim dijelom.
(2) Certifikat se ograniava na provoenje letakog
osposobljavanja:
i.
u ATO-ima smjetenim izvan podruja drava
lanica;

ii.

Broj 67 - Strana 151

uenicima pilotima koji imaju dovoljno znanje


jezika na kojem se provodi letako
osposobljavanje.
FCL.915 Opi preduvjeti i zahtjevi za instruktore
(a) Openito. Podnositelj zahtjeva za certifikat instruktora mora
imati najmanje 18 navrenih godina.
(b) Dodatni zahtjevi za instruktore koji provode letako
osposobljavanje na zrakoplovu. Podnositelj zahtjeva za ili
imatelj certifikata instruktora s privilegijom za provoenje
letakog osposobljavanje na zrakoplovu mora:
(1) imati najmanje dozvolu i, gdje je relevantno,
ovlatenje za koje namjerava provoditi letako
osposobljavanje;
(2) osim u sluaju instruktora za testne letove, mora:
i.
obaviti najmanje 15 sati naleta kao pilot na klasi
ili tipu zrakoplova na kojem namjerava provoditi letako osposobljavanje, od ega maksimalno 7 sati moe biti na FSTD-u koji predstavlja klasu ili tip zrakoplova ako je primjenjivo; ili
ii. poloiti procjenu strunosti za relevantnu
kategoriju instruktora na toj klasi ili tipu
zrakoplova;
(3) biti ovlaten da djeluje kao PIC na zrakoplovu tokom
provoenja letakog osposobljavanja.
(c) Priznavanje za daljnja ovlatenja i za svrhu produavanja:
(1) Podnositeljima zahtjeva za daljnje certifikate
instruktora mogu se priznati osposobljenost za
pouavanje i uenje koje je dokazano za certifikat
instruktora koji ve posjeduju.
(2) Sati naleta kao ispitiva na ispitima praktine
osposobljenosti ili provjerama strunosti priznae se u
potpunosti u svrhu ispunjavanja uvjeta za produavanje svih certifikata instruktora koje posjeduje.
(d) Za priznavanje proirenja na druge tipove uzimaju se u
obzir relevantni elementi definirani u podacima o
operativnoj prikladnosti u skladu sa dijelom 21.
FCL.920 Kompetencije instruktora i procjene
Svi instruktori moraju biti osposobljeni za dostizanje
sljedeih kompetencija:
Pripremanje sredstava,
Stvaranje atmosfere pogodne za uenje,
Prikazivanje znanja,
Integriranje upravljanja prijetnjom i grekom, i CRM
Upravljanje vremenom kako bi se postigli ciljevi
osposobljavanja,
Olakavanje uenja,
Procjena uinka uenika,
Praenje i ocjenjivanje napretka,
Procjena sekcija osposobljavanja,
Izvjetavanje o rezultatima.
FCL.925 Dodatni zahtjevi za instruktore za MPL
(a) Instruktori koji provode osposobljavanje za MPL moraju:
(1) uspjeno zavriti kurs osposobljavanja za instruktora
za MPL u ATO-u; i
(2) dodatno, za osnovnu, srednju i naprednu fazu MPL
integriranog kursa osposobljavanja:
i.
imati iskustvo u viepilotnim operacijama; i
ii. imati zavren inicijalni kurs iz CRM-a kod
komercijalnog zranog prijevoznika odobrenog
u skladu sa primjenjivim zahtjevima letakih
operacija.
(b) Kurs osposobljavanja za MPL instruktora
(1) Kurs osposobljavanja za MPL instruktora mora
sadravati najmanje 14 sati osposobljavanja.

Broj 67 - Strana 152


(2)

SLUBENI GLASNIK BiH

Nakon zavrenog osposobljavanja, podnositelj


zahtjeva mora proi procjenu kompetencija instruktora i znanja o osposobljavanju kojem se pristupa na
temelju kompetencija.
(3) Procjena se mora sastojati od praktine demonstracije
letakog osposobljavanja u odgovarajuoj fazi kursa
osposobljavanja za MPL. Ova procjena mora biti
provedena od ispitivaa kvalificiranog u skladu sa
poddijelom K.
(4) Nakon uspjeno zavrenog kursa osposobljavanja za
instruktora za MPL, ATO mora podnositelju zahtjeva
izdati certifikat o zavrenom osposobljavanju.
(c) Kako bi odrao privilegije, instruktor mora, unutar
prethodnih 12 mjeseci, izvriti na kursu osposobljavanja za
MPL:
(1) 1 simulatorski odjeljak od najmanje 3 sata; ili
(2) 1 letaku vjebu od najmanje 1 sata, ukljuujui
najmanje 2 polijetanja i slijetanja.
(d) Ako instruktor nije ispunio zahtjeve iz (c), prije ponovnog
koritenja privilegija za osposobljavanje za MPL dozvolu
mora:
(1) obaviti osposobljavanje za osvjeenje znanja u ATOu, u svrhu dostizanja nivoa kompetencije koji je
potreban za polaganje procjene instruktorskih
kompetencija; i
(2) poloiti procjenu instruktorskih kompetencija kako je
odreeno u (b)(2).
FCL.930 Kurs osposobljavanja
Podnositelj zahtjeva za certifikat instruktora mora zavriti
kurs osposobljavanja za teorijsko znanje i letako
osposobljavanje u ATO-u. Dodatno uz specifine elemente
opisane u ovom dijelu za svaku kategoriju instruktora, kurs mora
sadravati elemente zahtijevane u FCL.920.
FCL.935 Procjena strunosti
(a) Osim za instruktore za saradnju vielane posade (MCCI),
instruktore na simulatoru letenja (STI), instruktore za
letenje u planinskom podruju (MI) i instruktore za testne
letove (FTI), podnositelj zahtjeva za certifikat instruktora
mora poloiti procjenu strunosti na odgovarajuoj
kategoriji zrakoplova i dokazati ispitivau kvalificiranom u
skladu sa poddijelom K sposobnost osposobljavanja
uenika pilota do nivoa potrebnog za izdavanje relevantne
dozvole, ovlatenja ili certifikata.
(b) Procjena mora sadravati:
(1) dokazivanje kompetencija opisanih u FCL.920, u
fazama prije leta, poslije leta i osposobljavanje za
teorijsko znanje;
(2) usmeno ispitivanje teorijskog znanja na zemlji, upute
prije leta i upute poslije leta i demonstraciju u letu na
odgovarajuoj klasi, tipu zrakoplova ili FSTD-u;
(3) odgovarajue vjebe za procjenu instruktorskih
kompetencija.
(c) Procjena mora biti provedena na istoj klasi ili tipu
zrakoplova ili FSTD-u koritenom za letako
osposobljavanje.
(d) Kad je procjena strunosti zahtijevana za produavanje
certifikata instruktora, podnositelj zahtjeva koji ne uspije
poloiti procjenu strunosti prije datuma isteka valjanosti
certifikata instruktora, ne smije provoditi privilegije
certifikata prije nego uspjeno poloi procjenu strunosti.
FCL.940 Valjanost certifikata instruktora
Uz iznimku MI, i neovisno o FCL.900(b)(1), svi certifikati
instruktora valjani su za period od 3 godine.

Petak, 9. 9. 2016.

FCL.945.Obaveze za instruktore
Po zavretku leta za osposobljavanje za produavanje
ovlatenja za klasu jednomotornih klipnih aviona ili TMG u
skladu sa FCL.740.A takom (b) stavom 1. i samo u sluaju
ispunjavanja svih drugih kriterija za produivanje propisanih u
FCL.740.A taki (b) stavu 1. instruktor upisuje novi datum isteka
valjanosti ovlatenja ili certifikata u dozvolu podnositelja
zahtjeva, ako ga je za to posebno ovlastilo nadleno tijelo
odgovorno za izdavanje dozvole podnositelju zahtjeva.
ODJELJAK 2.
Specifini zahtjevi za instruktora letenja - FI
FCL.905.FI FI - Privilegije i uvjeti
Privilegije FI su provoenje letakog osposobljavanja za
stjecanje, produavanje, ili obnavljanje za:
(a) PPL, SPL, BPL i LAPL u odgovarajuoj kategoriji
zrakoplova;
(b) osposobljavanje za klasu i tip jednopilotnih,
jednomotornih zrakoplova, osim za jednopilotne
sloene avione visokih performansi; za proirenja
klasa i grupa za balone i za proirenja klasa za
jedrilice;
(c) ovlatenja za jednopilotne ili viepilotne tipove
zranih brodova;
(d) CPL u odgovarajuoj kategoriji zrakoplova, pod
uvjetom da FI ima najmanje 500 sati naleta kao pilot
na toj kategoriji zrakoplova, ukljuujui najmanje 200
sati letakog osposobljavanja;
(e) ovlatenje za nono letenje, pod uvjetom da je FI:
(1) kvalificiran za nono letenje u odgovarajuoj
kategoriji zrakoplova;
(2) da je dokazao sposobnost osposobljavanja nou
instruktoru kvalificiranom u skladu sa i. u
nastavku, i
(3) udovoljava zahtjevima za iskustvom nou u
FCL.060(b)(2);
(f) ovlatenja za vuu, ili akrobatsko letenje ili, u sluaju
FI(S), ovlatenja za letenje jedrilicom u uvjetima bez
vanjske vidljivosti uz uvjet da posjeduje te privilegije
i da je dokazao sposobnost osposobljavanja za to
ovlatenje instruktoru leta kvalificiranom u skladu sa
podtakom i. u nastavku;
(g) ovlatenja za EIR ili IR u odgovarajuoj kategoriji
zrakoplova, uz uvjet da instruktor letenja ima:
(1) ima najmanje 200 sati naleta u instrumentalnim
uvjetima od ega najvie 50 sati moe biti na
FFS-u, FTD-u 2/3 ili FNPT-u II;
(2) zavren kurs osposobljavanja za instruktora za
IRI kao uenik pilot, i poloenu procjenu
strunosti za certifikat IRI; i
(3) dodatno:
i.
za viemotorne avione, da ispunjuje
zahtjeve za certifikat CRI za viemotorne
avione;
ii. za viemotorne helikoptere, da ispunjava
zahtjeve za certifikat TRI;
(h) ovlatenja za klasu ili tip jednopilotnih viemotornih
aviona, osim za jednopilotne sloene avione visokih
performansi, pod uvjetom da FI udovoljava:
(1) u sluaju aviona, preduvjete za kurs
osposobljavanja za CRI kako je odreeno u
FCL.915.CRI(a) i zahtjevima iz FCL.930.CRI i
FCL.935;
(2) u sluaju helikoptera, zahtjeve kako je odreeno u FCL.910.TRI(c)1. i u preduvjetima za

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

kurs osposobljavanja za TRI(H) kako je


odreeno u FCL.915.TRI(d)2.;
(i) FI, IRI, CRI, STI, ili MI certifikat,pod uvjetom da FI
ima:
(1) zavreno najmanje:
i.
u sluaju FI(S), najmanje 50 sati ili 150
startova letakog osposobljavanja na
jedrilicama;
ii. u sluaju FI(B), najmanje 50 sati ili 50
polijetanja letakog osposobljavanja na
balonima;
iii. u svim ostalim sluajevima 500 sati
letakog osposobljavanja u odgovarajuoj
kategoriji zrakoplova;
(2) poloio procjenu strunosti u skladu sa FCL.935
na odgovarajuoj kategoriji zrakoplova i
dokazati ispitivau instruktora letenja (FIE),
sposobnost osposobljavanja za FI certifikat;
(j) za MPL, pod uvjetom da FI:
(1) za poetnu fazu osposobljavanja, ima zavreno
najmanje 500 sati naleta kao pilot na avionima,
ukljuujui najmanje 200 sati letakog
osposobljavanja;
(2) za osnovnu fazu osposobljavanja:
i.
ima IR ovlatenje za viemotorni avion i
privilegiju osposobljavanja za IR ovlatenje; i
ii. Ima najmanje 1 500 sati naleta u
viepilotnim operacijama;
(3) u sluaju kad je FI ve kvalificiran za osposobljavanja na ATP(A) ili CPL(A)/IR integriranim
kursevima, zahtjev iz (2)(ii) moe se zamijeniti
zavrenim strukturiranim kursem osposobljavanja
koji se sastoji od:
i.
MCC kvalifikacije;
ii. obavljenih 5 sekcija letakog osposobljavanja u fazi 3 na kursu za MPL kao
promatra;
iii. obavljenih 5 sekcija letakog osposobljavanja u fazi 4 na kursu za MPL kao
promatra;
iv. obavljenih 5 sekcija operatorovog periodikog linijski orijentiranog letakog
osposobljavanja (LOFT), kao promatra;
v. sadraja kursa za osposobljavanje za
instruktora MCCI.
U ovom sluaju FI mora provesti svojih prvih 5 sekcija
osposobljavanja pod nadzorom TRI(A), MCCI(A) ili SFI(A)
kvalificiranog za provoenje osposobljavanja za MPL.
FCL.910.FI FI - Ogranienje privilegija
(a) Privilegije FI su ograniene na provoenje letakog
osposobljavanja pod nadzorom FI za istu kategoriju
zrakoplova nominiranog od ATO za tu svrhu, u sljedeim
sluajevima:
(1) za izdavanje PPL, SPL, BPL i LAPL;
(2) za sve integrirane kurseve na PPL nivou , u sluaju
aviona i helikoptera;
(3) za osposobljavanja za klasu i tip jednopilotnih
jednomotornih zrakoplova, osim za jednopilotne
kompleksne avione visokih performansi, proirenja za
klase i grupe u sluaju balona i proirenja klasa u
sluaju jedrilica;
(4) za ovlatenja za nono letenje, za vuu ili za
akrobatsko letenje.

(b)

Broj 67 - Strana 153

Kad provodi osposobljavanje pod nadzorom, u skladu sa


(a), FI nee imati privilegiju odobravati ueniku pilotu prve
samostalne letove i prve samostalne rutne letove.
(c) ogranienje iz (a) i (b) e se ukinuti iz certifikata FI kada FI
zavri najmanje:
(1) za FI(A), 100 sati letakog osposobljavanja na
avionima ili TMG-ovima i, dodatno nadgleda
najmanje 25 samostalnih letova uenika pilota;
(2) za FI(H), 100 sati letakog osposobljavanja na
helikopterima i, dodatno nadgleda najmanje 25
samostalnih letova i vjebi u zraku uenika pilota;
(3) za FI(As), FI(S) i FI(B), 15 sati ili 50 polijetanja
letakog osposobljavanja koje pokriva cijeli nastavni
plan za izdavanje PPL(As), SPL ili BPL u
odgovarajuoj kategoriji zrakoplova.
FCL.915.FI FI - Preduvjeti
Podnositelj zahtjeva za FI certifikat mora:
(a) u sluaju FI(A) i FI(H):
(1) imati najmanje 10 sati letakog osposobljavanja
za instrumentalno letenje na odgovarajuoj
kategoriji zrakoplova, od ega ne vie od 5 sati
smije biti na FSTD-u;
(2) zavriti 20 sati vizuelnog rutnog letenja na
odgovarajuoj kategoriji zrakoplova kao PIC; i
(b) dodatno, za FI(A):
(1) imati najmanje CPL(A); ili
(2) imati najmanje PPL(A) i imati:
i.
ispunjene zahtjeve za teorijskim znanjem
za CPL, osim za FI(A) koji provodi
osposobljavanje samo za LAPL; i
ii. imati najmanje 200 sati naleta na avionima
ili TMG-ovima, od ega 150 kao PIC;
(3) zavriti najmanje 30 sati na jednomotornim
klipnim avionima od ega najmanje 5 sati mora
biti odraeno unutar 6 mjeseci prije prijemnog
leta na osposobljavanje kako je odreeno u
FCL.930.FI(a);
(4) zavriti vizuelni rutni let kao PIC, ukljuujui
let od najmanje 540 km (300NM) i sletjeti s
potpunim zaustavljanjem na dva razliita
aerodroma;
(c) dodatno, za FI(H), zavriti 250 sati ukupnog naleta
kao pilot helikoptera od ega:
(1) najmanje 100 sati mora biti kao PIC, ako
podnositelj zahtjeva ima najmanje CPL(H); ili
(2) najmanje 200 sati kao PIC, ako podnositelj
zahtjeva ima najmanje PPL(H) i ispunjava
zahtjeve za teorijskim znanjem za CPL
dozvolu;
(d) za FI(As), imati 500 sati naleta na zranim
brodovima kao PIC, od ega 400 sati mora biti kao
PIC imatelj CPL(As);
(e) za instruktora FI(S), imati 100 sati naleta i 200
startova kao PIC na jedrilicama. Dodatno, ako
podnositelj eli provoditi osposobljavanje na TMGovima, on/ona mora imati 30 sati naleta kao PIC na
TMG-ovima i obavljenu dodatnu procjenu strunosti
na TMG-u u skladu sa FCL.935 s FI kvalificiranim u
skladu sa FCL.905.FI(i);
(f) za FI(B), imati 75 sati leta na balonu kao PIC, od
ega najmanje 15 sati mora biti u klasi za koju se
namjerava osposobljavati.
FCL.930.FI FI - Kurs osposobljavanja
(a) Podnositelji zahtjeva za FI certifikat moraju poloiti
specifini prijemni ispit u letu s kvalificiranim FI u skladu

Broj 67 - Strana 154

SLUBENI GLASNIK BiH

sa FCL.905.FI(i) unutar 6 mjeseci prije poetka


osposobljavanja radi procjene sposobnosti da pohaaju
kurs. Ovaj prijemni ispit u letu moe se bazirati na provjeri
strunosti za ovlatenje za klasu i tip kako je odreeno u
Dodatku 9. ovom dijelu.
(b) Kurs osposobljavanja za FI mora sadravati:
(1) 25 sati osposobljavanja za pouavanje i uenje;
(2)
i.
u sluaju FI(A), FI(H), FI(As), najmanje 100
sati osposobljavanja za teorijsko znanje
ukljuujui testove napretka;
ii. u sluaju FI(B) ili FI(S), najmanje 30 sati
osposobljavanja za teorijsko znanje, ukljuujui
testove napretka;
(3)
i.
u sluaju FI(A) i FI(H), najmanje 30 sati
letakog osposobljavanja, od ega 25 sati mora
biti letenje s instruktorom, od ega 5 sati moe
biti na FFS-u, FNPT-u I ili II ili FTD-u 2/3;
ii. u sluaju FI(As), najmanje 20 sati letakog
osposobljavanja, od ega 15 sati mora biti
letenje s instruktorom;
iii. u sluaju instruktora FI(S), najmanje 6 sati ili
20 polijetanja letakog osposobljavanja;
iv. u sluaju instruktora FI(S), koji eli provoditi
osposobljavanje za TMG, najmanje 6 sati
letenja s instruktorom na TMG-u;
v. u sluaju FI(B), najmanje 3 sata letakog
osposobljavanja, ukljuujui tri polijetanja.
(4) Kada podnose zahtjev za certifikat FI u drugoj
kategoriji zrakoplova, pilotima koji posjeduju ili su
posjedovali FI(A), (H) ili (As) priznaje se 55 sati iz
zahtjeva u taki (b) stavu 2. podtaki i. ili 18 sati iz
zahtjeva u taki(b) stavu 2. podtaki ii.
FCL.940 FI, FI - Produavanje i obnavljanje
(a) Za produavanje FI certifikata, imatelj mora ispuniti 2 od
sljedea 3 zahtjeva:
(1) zavriti:
i.
u sluaju FI(A) i FI(H), najmanje 50 sati
letakog osposobljavanja na odgovarajuoj
kategoriji zrakoplova za vrijeme vaenja
certifikata, kao FI, TRI, CRI, IRI, MI ili
ispitiva. Ako se produava privilegija za
osposobljavanje za IR ovlatenje, 10 od ovih 50
sati mora biti osposobljavanje za IR ovlatenje i
mora biti odraeno unutar 12 mjeseci prije
isteka valjanosti FI certifikata;
ii. u sluaju instruktora FI(As), najmanje 20 sati
letakog osposobljavanja na zranim brodovima
kao FI, IRI ili ispitiva za vrijeme vaenja
certifikata. Ako se produava privilegija za
osposobljavanje za IR ovlatenje, 10 od ovih 20
sati mora biti osposobljavanje za IR ovlatenje i
mora biti odraeno unutar 12 mjeseci prije
isteka valjanosti odobrenja instruktora;
iii. u sluaju FI(S), najmanje 30 sati ili 60
polijetanja letakog osposobljavanja na
jedrilicama, jedrilicama s pomonim motorom
ili TMG-ovima kao, FI ili ispitiva za vrijeme
vaenja certifikata;
iv. u sluaju FI(B), najmanje 6 sati letakog
osposobljavanja na balonima kao, FI ili ispitiva
za vrijeme vaenja certifikata;
(2) prisustvovati seminaru za osvjeenje instruktorskog
znanja za vrijeme vaenja certifikata FI;

(3)

Petak, 9. 9. 2016.

poloiti procjenu strunosti u skladu sa FCL.935


unutar 12 mjeseci koji prethode datumu isteka
valjanosti FI certifikata;
(b) Za svako drugo produavanje u sluaju FI(A) ili FI(H), ili
za svako tree produavanje, u sluaju FI(As), FI(S) i
FI(B), imatelj mora poloiti procjenu strunosti u skladu sa
FCL.935.
(c) Obnavljanje. Ako je FI certifikat istekao, podnositelj
zahtjeva mora, unutar perioda od 12 mjeseci prije
obnavljanja:
(1) prisustvovati seminaru za osvjeenje instruktorskog
znanja;
(2) poloiti procjenu strunosti u skladu sa FCL.935.
ODJELJAK 4.
Specifini zahtjevi za ovlatenje instruktora na tipu - TRI
FCL.905.TRI TRI - Privilegije i uvjeti
Privilegije TRI su provoenje osposobljavanja za:
(a) produljenje i obnavljanje EIR ili IR, uz uvjet da TRI
ima vaei IR;
(b) stjecanje TRI ili SFI certifikata, pod uvjetom da
imatelj posjeduje 3 godine iskustva kao TRI; i
(c) u sluaju TRI za jednopilotne avione:
(1) stjecanje, produavanje i obnavljanje ovlatenja
za tip za jednopilotne sloene avione visokih
performansi, kada podnositelj zahtjeva eli
izvoditi jednopilotne operacije.
Privilegije TRI(SPA) mogu se proiriti na letako
osposobljavanje za ovlatenje za jednopilotne sloene
avione visokih performansi na izvoenje viepilotnih
operacija, pod uvjetom da TRI:
i.
posjeduje MCCI certifikat; ili
ii. posjeduje ili je posjedovao TRI certifikat za
viepilotne avione;
(2) za kurs za MPL u osnovnoj fazi, pod uvjetom
da su mu privilegije proirene na izvoenje
viepilotnih operacija i posjeduje ili je
posjedovao FI(A) ili IRI(A) certifikat;
(d) u sluaju TRI za viepilotne avione:
(1) stjecanje,
produavanje
i
obnavljanje
ovlatenja za tip za:
i.
viepilotne avione;
ii. jednopilotne sloene avione visokih
performansi kada podnositelj zahtjeva
eli izvoditi viepilotne operacije;
(2) osposobljavanje za MCC;
(3) za kurs za MPL u osnovnoj, proirenoj i
naprednoj fazi, pod uvjetom da za osnovnu
fazu posjeduje ili je posjedovao FI(A) ili
IRI(A) certifikat;
(e) u sluaju TRI za helikoptere:
(1) stjecanje,
produavanje
i
obnavljanje
ovlatenja za tip helikoptera;
(2) osposobljavanje za MCC, pod uvjetom da ima
ovlatenje za tip viepilotnog helikoptera;
(3) proirenje privilegije s jednomotornog IR(H)
na viemotorni IR(H);
(f) u sluaju TRI za zrakoplove s pogonjenim uzgonom:
(1) stjecanje, produavanje i obnavljanje ovlatenja za tip zrakoplova s pogonjenim uzgonom;
(2) osposobljavanje za MCC.
FCL.910.TRI TRI - Ogranienje privilegija
(a) Openito. Ako je osposobljavanje za TRI obavljeno samo
na FFS-u, privilegije TRI-a bie ograniene na provoenje
osposobljavanja samo na FFS-u.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

U tom sluaju TRI moe provoditi linijsko


osposobljavanje pod nadzorom, pod uvjetom da je kurs
osposobljavanja
za
TRI
sadravao
dodatno
osposobljavanje za tu svrhu.
(b) TRI za avione i zrakoplove s pogonjenim uzgonom TRI(A) i TRI(PL). Privilegije imatelja TRI ograniene su
na tip aviona ili zrakoplova s pogonjenim uzgonom na
kojem je provedeno osposobljavanje i procjena strunosti.
Osim ako je drukije odreeno u podacima o operativnoj
prikladnosti utvrenima u skladu sa dijelom 21., privilegije
koje ima TRI proiruju se na druge tipove ako je TRI:
(1) tokom 12 mjeseci prije predaje zahtjeva, naletio
najmanje 15 rutnih sektora, ukljuujui polijetanja i
slijetanja na odgovarajuem tipu zrakoplova, od ega
7 sektora smije biti na FFS-u;
(2) zavrio tehniko osposobljavanje i dijelove letakog
osposobljavanja relevantnog TRI kursa;
(3) poloio relevantne dijelove procjene strunosti u
skladu sa FCL.935 u svrhu dokazivanja FIE-u ili
TRE-u kvalificiranom u skladu sa poddijelom K
sposobnosti provoenja osposobljavanja pilota do
nivoa koji je potreban za izdavanje ovlatenja za tip,
ukljuujui predpoletno i poslijeletno osposobljavanje
te osposobljavanje za teorijsko znanje.
(c) TRI za helikoptere - TRI(H).
(1) Privilegije imatelja TRI(H) ograniene su na tip
helikoptera na kojem je obavljen ispit praktine
osposobljenosti za stjecanje TRI. Osim ako je drukije
odreeno u podacima o operativnoj prikladnosti
utvrenima u skladu sa dijelom 21., privilegije
imatelja TRI proiruju se na druge tipove ako je TRI:
i.
zavrio
tehniko
osposobljavanje
za
odgovarajui tip kao dio kursa osposobljavanja
za TRI na odgovarajuem tipu helikoptera ili
FSTD-u koji predstavlja taj tip;
ii. obavio najmanje 2 sata letakog osposobljavanja
na odgovarajuem tipu, pod nadzorom prikladno
kvalificiranog TRI(H); i
iii. poloio relevantne dijelove procjene strunosti u
skladu sa FCL.935 u svrhu dokazivanja FIE-u ili
TRE-u kvalificiranom u skladu sa poddijelom K
sposobnosti provoenja osposobljavanja pilota
do nivoa koji je potreban za stjecanje ovlatenja
za tip, ukljuujui predpoletno i poslijeletno
osposobljavanje te osposobljavanje za teorijsko
znanje.
(1) Prije nego se privilegije TRI(H) proire s jednopilotnih na viepilotne privilegije na istom tipu
helikoptera, imatelj mora mati najmanje 100 sati u
viepilotnim operacijama na tom tipu.
(d) Neovisno o stavcima iznad, imatelji TRI certifikata kojima
je izdano ovlatenje za tip u skladu sa FCL.725(e) imati e
pravo svoje TRI privilegije proiriti na novi tip zrakoplova.
FCL.915.TRI TRI - Preduvjeti
Podnositelj zahtjeva za TRI certifikat mora:
(a) imati CPL, MPL ili ATPL dozvolu pilota na
primjenjivoj kategoriji zrakoplova;
(b) za TRI(MPA) certifikat mora imati:
(1) 1 500 sati naleta kao pilot na viepilotnim
avionima; i
(2) obavljeno unutar 12 mjeseci prije podnoenja
zahtjeva, 30 rutnih sektora, ukljuujui polijetanja i slijetanja, kao PIC ili kopilot na primjenjivom tipu aviona, od ega 15 sektora smije biti
na FFS-u koji predstavlja taj tip;

(c)

Broj 67 - Strana 155

za TRI(SPA) certifikat mora imati:


(1) obavljeno unutar 12 mjeseci prije podnoenja
zahtjeva, 30 rutnih sektora, ukljuujui polijetanja i slijetanja kao voa na primjenjivom tipu
aviona, od ega 15 sektora smije biti na
simulatoru leta FFS koji predstavlja taj tip;
(2)
i.
najmanje 500 sati naleta kao pilot na
avionima, ukljuujui 30 sati kao PIC na
primjenjivom tipu aviona; ili
ii. imati ili je imao FI certifikat za viemotorne avione s IR(A) privilegijama;
(d) za TRI(H) mora imati:
(1) za TRI(H) certifikat za jednopilotne
jednomotorne helikoptere, 250 sati kao pilot na
helikopterima;
(2) za TRI(H) certifikat za jednopilotne viemotorne helikoptere, 500 sati kao pilot na
helikopterima, ukljuujui 100 sati kao PIC na
jednopilotnim viemotornim helikopterima;
(3) za TRI(H) certifikat za viepilotne helikoptere,
1 000 sati naleta kao pilot na helikopterima,
ukljuujui:
i.
350 sati kao pilot na viepilotnim
helikopterima; ili
ii. za podnositelje zahtjeva koji ve imaju
TRI(H) certifikat za jednopilotne viemotorne helikoptere, 100 sati kao pilot na
tom tipu u viepilotnim operacijama.
(4) Imateljima certifikata FI(H) priznaje se udovoljavanje zahtjeva iz (1) i (2) na relevantnom
jednopilotnom helikopteru;
(e) za TRI(PL) mora imati:
(1) 1500 sati naleta kao pilot na viepilotnim avionima, zrakoplovima s pogonjenim uzgonom, ili
na viepilotnim helikopterima; i
(2) obavljeno unutar 12 mjeseci prije podnoenja
zahtjeva, 30 rutnih sektora, ukljuujui polijetanja i slijetanja, kao PIC ili kopilot na primjenjivom tipu zrakoplovima s pogonjenim uzgonom, od ega 15 sektora smije biti na FFS-u
koji predstavlja taj tip.
FCL.930.TRI TRI - Kurs osposobljavanja
(a) Kurs osposobljavanja za TRI mora sadravati, najmanje:
(2) 25 sati osposobljavanja za pouavanje i uenje;
(3) 10 sati tehnikog osposobljavanja, ukljuujui
obnavljanje tehnikog znanja, pripremu nastavnih
planova i razvoj vjetina osposobljavanja u
uionici/simulatoru.
(4) 5 sati letakog osposobljavanja na odgovarajuem
zrakoplovu ili simulatoru koji predstavlja taj zrakoplov za jednopilotne zrakoplove i 10 sati letakog
osposobljavanja na odgovarajuem zrakoplovu ili
simulatoru koji predstavlja taj zrakoplov.
(b) Podnositeljima zahtjeva koji posjeduju ili su posjedovali
certifikat instruktora priznaje se da udovoljavaju zahtjevima
u (a)(1).
(c) Podnositelju zahtjeva za TRI certifikat koji posjeduje SFI
certifikat za relevantni tip priznaje se da udovoljava
zahtjevima ovog stava za stjecanje TRI certifikata koji je
ogranien na provoenje letakog osposobljavanja na
simulatorima.

Broj 67 - Strana 156

SLUBENI GLASNIK BiH

FCL.935.TRI TRI - Procjena strunosti


Ako je procjena strunosti TRI-a izvedena na FSS-u, TRI
certifikat e biti ogranien na provoenje letakog
osposobljavanja samo na FFS-u.
Ogranienje e se ukloniti kad TRI poloi procjenu
strunosti na zrakoplovu.
FCL.940.TRI TRI - Produavanje i obnavljanje
(a) Produavanje
(1) Avioni. Za produavanje TRI(A) certifikata,
podnositelj zahtjeva mora, unutar 12 mjeseci koji
prethode datumu isteka valjanosti certifikata ispuniti 1
od sljedea 3 zahtjeva:
i.
izvriti jedan od sljedeih dijelova cjelovitog
kursa osposobljavanja za ovlatenje za tip: jedan
simulatorski odjeljak u trajanju od najmanje 3
sata ili jednu letaku vjebu u trajanju od
najmanje jednog sata ukljuujui najmanje dva
polijetanja i slijetanja;
ii. izvriti osposobljavanje za osvjeenje instruktorskog znanja u ulozi TRI u ATO-u;
iii. poloiti procjenu strunosti u skladu sa
FCL.935.
(2) Helikopteri i zrakoplovi s pogonjenim uzgonom. Za
produavanje TRI(H) ili TRI(PL) certifikata, podnositelj zahtjeva mora, unutar 12 mjeseci koji prethode
datumu isteka valjanosti certifikata ispuniti 2 od
sljedea 3 zahtjeva:
i.
obaviti 50 sati letakog osposobljavanja na
svakom tipu zrakoplova za koje ima privilegije
osposobljavanja ili na FSTD-u koji predstavlja
te tipove, od ega najmanje 15 sati mora biti
unutar 12 mjeseci koji prethode datumu isteka
valjanosti TRI certifikata.
U sluaju TRI(PL), navedeni sati letakog osposobljavanja mogu se naletiti kao TRI ili TRE, ili SFI ili SFE. U
sluaju TRI(H), nalet kao FI, IRI, STI ili kao ispitiva
takoer je relevantno za ovu svrhu;
ii. zavriti
osposobljavanje
za
osvjeenje
instruktorskog znanja u ulozi TRI u ATO-u;
iii. poloiti procjenu strunosti u skladu sa
FCL.935.
(3) Za svako drugo produavanje TRI certifikata,
imatelj mora poloiti procjenu strunosti u skladu sa
FCL.935.
(4) Ako osoba posjeduje TRI certifikat za vie od
jednog tipa zrakoplova unutar iste kategorije,
procjena strunosti na jednom od tipova priznaje se
za produavanje TRI certifikata i na drugim
tipovima unutar iste kategorije zrakoplova.
(5) Specifini zahtjevi za produenje TRI(H). TRI(H)
koji posjeduje FI(H) certifikat na relevantnom tipu
priznae se udovoljavanje zahtjevima u (a) iznad. U
tom sluaju, TRI(H) certifikat je valjan do isteka
FI(H) certifikata.
(b) Obnavljanje
(1) Avioni. Ako je TRI(A) certifikat istekao podnositelj
zahtjeva mora:
i.
obaviti unutar 12 mjeseci prije podnoenja
zahtjeva, 30 rutnih sektora, ukljuujui
polijetanja i slijetanja na primjenjivom tipu
aviona, od ega 15 sektora smije biti na FFS-u.
ii. zavriti relevantne dijelove kursa osposobljavanja za TRI u ATO-u;
iii. provesti
u
sklopu
cjelovitog
kursa
osposobljavanja za ovlatenje za tip, najmanje 3

Petak, 9. 9. 2016.

sata letakog osposobljavanja na primjenjivom


tipu aviona, pod nadzorom TRI(A).
(2) Helikopteri i zrakoplovi s pogonjenim uzgonom.
Ako je TRI(H) ili TRI(PL) certifikat istekao, podnositelj zahtjeva mora, unutar perioda od 12 mjeseci
prije obnavljanja:
i.
zavriti osposobljavanje za osvjeenje instruktorskog znanja u ATO-u, koje mora sadravati
relevantne elemente kursa osposobljavanja za
TRI; i
ii. poloiti procjenu strunosti u skladu sa
FCL.935 na svakom tipu zrakoplova za koji se
trai obnavljanje privilegija osposobljavanja.
ODJELJAK 5.
Specifini zahtjevi za instruktora za ovlatenje za klasu CRI
FCL.905.CRI CRI - Privilegije i uvjeti
(a) Privilegije CRI su provoenje osposobljavanje za:
(1) stjecanje, produljenje ili obnavljanje ovlatenja za
klasu ili za tip za jednopilotne avione, osim za
jednopilotne kompleksne avione visokih performansi,
kada podnositelj zahtjeva trai privilegije za letenje u
jednopilotnim operacijama;
(2) ovlatenje za vuu ili za akrobatsko letenje za
kategoriju zrakoplova, pod uvjetom da CRI ima
relevantno ovlatenje i da je dokazao sposobnost
provoenja osposobljavanja za to ovlatenje FI-u
kvalificiranom u skladu sa FCL.905.FI(i).
(3) proirenje privilegija imatelja LAPL(A) na drugu
klasu ili varijantu aviona.
(b) Privilegije CRI su ograniene za klasu ili za tip aviona na
kojem je provedena procjena strunosti instruktora.
Privilegije CRI e biti proirene za druge klase ili za tipove
kad CRI zavri, unutar proteklih 12 mjeseci:
(1) 15 sati naleta kao PIC na avionima primjenjive klase
ili tipa aviona;
(2) jedan let osposobljavanja s desnog sjedita pod
nadzorom drugog CRI ili FI kvalificiranog za tu klasu
ili tip koji je na drugom pilotskom sjeditu.
(c) Podnositelji zahtjeva za CRI za viemotorne zrakoplove
koji su imatelji CRI certifikata za jednomotorne zrakoplove
moraju ispuniti uvjete za CRI odreene zahtjevima
FCL.915.CRI takom (a) i zahtjevima FCL.930.CRI
takom (a) stavom 3. i FCL.935.
FCL.915.CRI CRI-Preduvjeti
Podnositelj zahtjeva za CRI certifikat mora zavriti
najmanje:
(a) za viemotorne avione:
(1) 500 sati naleta kao pilot na avionima;
(2) 30 sati kao PIC na primjenjivoj klasi ili tipu
aviona;
(b) za jednomotorne avione:
(1) 300 sati naleta kao pilot na avionima;
(2) 30 sati kao PIC na primjenjivoj klasi ili tipu
aviona.
FCL.930.CRI CRI - Kurs osposobljavanja
(a) Kurs osposobljavanja za CRI mora ukljuivati, najmanje:
(1) 25 sati osposobljavanja za pouavanje i uenje;
(2) 10 sati tehnikog osposobljavanja, ukljuujui obnavljanje tehnikog znanja, pripremu nastavnih planova
i razvoj vjetina osposobljavanja u uionici/
simulatoru;
(3) 5 sati letakog osposobljavanja na viemotornim avionima, ili 3 sata letakog osposobljavanja na jedno-

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

motornim avionima od FI(A) kvalificiranog u skladu


sa FCL.905.FI(i).
(b) Podnositeljima zahtjeva koji posjeduju ili su posjedovali
certifikat instruktora u potpunosti se priznaje da
udovoljavaju zahtjevima iz (a)(1).
FCL.940.CRI CRI - Produavanje i obnavljanje
(a) za produavanje CRI certifikata, podnositelj zahtjeva mora
unutar 12 mjeseci koji prethode isteku valjanosti CRI
certifikata:
(1) obaviti barem 10 sati letakog osposobljavanja u ulozi
instruktora CRI. Ako podnositelj zahtjeva ima CRI
privilegije na jednomotornim i viemotornim
avionima, 10 sati letakog osposobljavanja mora biti
jednako podijeljeno izmeu jednomotornih i
viemotornih aviona; ili
(2) zavriti osposobljavanje za osvjeenje znanja u ulozi
CRI u ATO-u; ili
(3) poloiti procjenu strunosti u skladu sa FCL.935 na
viemotornom ili jednomotornom avionu, kako je
relevantno.
(b) Za svako drugo produavanje CRI certifikata, imatelj mora
udovoljiti zahtjevu (a)(3).
(c) Obnavljanje. Ako je CRI certifikat istekao, podnositelj
zahtjeva mora unutar perioda od 12 mjeseci prije
obnavljanja:
(1) zavriti osposobljavanje za osvjeenje znanja kao CRI
u ATO-u;
(2) uspjeno poloiti procjenu strunosti kao to je
definirano u FCL.935.
ODJELJAK 6.
Specifini zahtjevi za instruktora za instrumentalno letenje
IRI
FCL.905.IRI IRI - Privilegije i uvjeti
(a) Privilegije IRI-a su provoenje osposobljavanja za
izdavanje, produljenje i obnavljanje IR-a na odgovarajuoj
kategoriji zrakoplova.
(b) Specifini zahtjevi za MPL kurs. Da bi provodio
osposobljavanje za osnovnu fazu osposobljavanja na MPL
kursu, IRI mora:
(1) imati IR za viemotorne avione; i
(2) imati najmanje 1 500 sati naleta na zrakoplovu u
vielanim operacijama.
(3) U sluaju da je IRI ve kvalificiran za provoenje
osposobljavanja za integrirane ATP(A) ili CPL(A)/IR
kurseve, zahtjevi (b)(2) mogu biti zamijenjeni sa
zavrenim kursem danim u stavu FCL.905.FI(j)(3).
FCL.915.IRI IRI -Preduvjeti
Podnositelj zahtjeva za IRI certifikat mora:
(a) za IRI(A):
(1) imati najmanje 800 sati naleta IFR, od ega
najmanje 400 sati mora biti u avionima; i
(2) u sluaju podnositelja zahtjeva za stjecanje
IRI(A) za viemotorne avione, ispuniti zahtjeve
iz stavova FCL.915.CRI take (a), FCL.930.CRI
i FCL.935;
(b) za IRI(H):
(1) imati najmanje 500 sati naleta IFR, od ega
najmanje 250 sati mora biti instrumentalni
nalet na helikopterima; i
(2) u sluaju podnositelja zahtjeva za IRI(H) za
viepilotne helikoptere, udovoljiti zahtjevima u
FCL.905.FI(g)(3)(ii);

(c)

Broj 67 - Strana 157

za IRI(As), imati najmanje 300 sati IFR, od ega


najmanje 100 sati mora biti instrumentalni nalet na
zranim brodovima.
FCL.930.IRI IRI - Kurs osposobljavanja
(a) Kurs osposobljavanja za IRI mora ukljuivati, najmanje:
(1) 25 sati osposobljavanja za pouavanje i uenje;
(2) 10 sati tehnikog osposobljavanja, ukljuujui
ponavljanje teorijskog znanja iz instrumenata,
pripremu nastavnih planova i razvoj vjetina
osposobljavanja u uionici;
(3)
i.
za IRI(A), najmanje 10 sati letakog
osposobljavanja na avionu, FFS-u, FTD-u 2/3 ili
FPNT-u II. U sluaju da podnositelji zahtjeva
imaju FI(A) certifikat, navedeni sati smanjuju se
na 5;
ii. za IRI(H), najmanje 10 sati letakog
osposobljavanja na helikopteru, FFS-u, FTD-u
2/3 ili FPNT-u II/III;
iii. za IRI(As), najmanje 10 sati letakog
osposobljavanja na zranom brodu, FFS-u,
FTD-u 2/3 ili FNPT-u II.
(b) Letako osposobljavanje mora izvriti FI kvalificiran u
skladu sa FCL.905.FI(i).
(c) Za podnositelje zahtjeva koji imaju ili su imali certifikat
instruktora smatrae se da u potpunosti udovoljavaju
zahtjevu (a)(1).
FCL.940.IRI IRI -Produavanje i obnavljanje
Za produavanje i obnavljanje IRI certifikata, imatelj e
udovoljiti zahtjevima za produavanje i obnavljanje FI
certifikata, u skladu sa FCL.940.FI.
ODJELJAK 7.
Specifini zahtjevi za instruktora na simulatoru letenja - SFI
FCL.905.SFI SFI - Privilegije i uvjeti
Privilegije SFI-a su provoenje osposobljavanja na
simulatoru letenja, unutar relevantne kategorije zrakoplova, za:
(a) izdavanje, produavanje i obnavljanje IR-a, ako
on/ona ima ili je imao IR u relevantnoj kategoriji
zrakoplova i ima zavren IRI kurs osposobljavanja; i
(b) sluaj SFI za jednopilotne avione:
(1) izdavanje, produavanje i obnavljanje ovlatenja
za tip za jednopilotne sloene avione visokih
performansi, kada podnositelj zahtjeva trai
privilegije za izvoenje jednopilotnih operacija.
Privilegije SFI(SPA) mogu biti proirene na letako
osposobljavanje za ovlatenja za tip za jednopilotne
sloene avione visokih performansi u viepilotnim
operacijama, ako on/ona:
i.
ima MCCI certifikat; ili
ii. ima ili je imao TRI certifikat za
viepilotni avion; i
(2) ako su privilegije SFI(SPA) proirene na
viepilotne operacije u skladu sa (1):
i.
MCC;
ii. MPL kurs za osnovnu fazu osposobljavanja;
(c) sluaj SFI za viepilotne avione:
(1) izdavanje, produljenje i obnavljanje ovlatenja
za tip za:
i.
viepilotne avione;
ii. jednopilotne sloene avione visokih performansi kada Podnositelj zahtjeva trai
privilegije za izvoenje viepilotnih
operacija;

Broj 67 - Strana 158


(2)
(3)

SLUBENI GLASNIK BiH

MCC;
MPL kurs za osnovnu fazu, prijelaznu i
naprednu faze, ako za osnovnu fazu on/ona ima
ili je imao FI(A) ili IRI(A) certifikat;
(d) za sluaj SFI za helikoptere:
(1) stjecanje,
produavanje
i
obnavljanje
ovlatenja za tip helikoptera;
(2) MCC osposobljavanje kada SFI ima privilegije
da provodi osposobljavanje za viepilotne
helikoptere.
FCL.910.SFI SFI -Ograniene privilegije
Privilegije SFI-a ograniene su na FTD 2/3 ili FFS za tip
zrakoplova na kojem je SFI kurs osposobljavanja zavren.
Privilegije mogu biti proirene na druge FSTD-ove koji
predstavljaju daljnje tipove iste kategorije zrakoplova kada je
imatelj:
(a) zadovoljavajue
zavrio
simulatorski
sadraj
relevantnog kursa za osposobljavanje za ovlatenje za
tip; i
(b) proveo na kompletnom kursu za osposobljavanje za
ovlatenje za tip najmanje 3 sata letakog
osposobljavanja povezanog s dunostima SFI-a na
odgovarajuem tipu pod nadzorom TRE-a i dobio
pozitivnu ocjenu kvalificiranog TRE-a za tu svrhu.
FCL.915.SFI SFI - Preduvjeti
Podnositelj zahtjeva za SFI certifikat mora:
(a) imati ili je imao CPL, MPL ili ATPL u odgovarajuoj
kategoriji zrakoplova;
(b) poloiti provjeru strunosti za izdavanje specifinog
ovlatenja za tip zrakoplova na FFS-u koji predstavlja
odgovarajui tip, unutar 12 mjeseci koji prethode
zahtjevu, i
(c) dodatno, za SFI(A) za viepilotne avione ili SFI(PL),
imati:
(1) najmanje 1 500 sati naleta kao pilot na
viepilotnim avionima ili zrakoplovima s
pogonjenim uzgonom, kako je primjenjivo;
(2) zavreno kao pilot ili kao promatra, unutar 12
mjeseci koji prethode zahtjevu, najmanje:
i.
3 rutna sektora u pilotskoj kabini
odgovarajueg tipa zrakoplova; ili
ii. 2 LOFT bazne simulatorske sekcije
provedene od strane kvalificirane letake
posade u pilotskoj kabini odgovarajueg
tipa. Navedene simulatorske sekcije moraju ukljuivati 2 leta, svaki od najmanje 2
sata, izmeu 2 razliita aerodroma, i povezano prijeletno planiranje i poslijeletne
upute (de-briefing);
(d) dodatno, za SFI(A) za jednopilotne sloene avione
visokih performansi:
(1) imati najmanje 500 sati naleta kao PIC na
jednopilotnim avionima;
(2) imati ili je imao IR(A) ovlatenje za
viemotorne avione; i
(3) udovoljiti zahtjevima iz (c)(2);
(e) dodatno, za SFI(H), imati:
(1) obavljen, najmanje 1 sat naleta u pilotskoj
kabini odgovarajueg tipa, kao pilot ili kao
promatra unutar 12 mjeseci koji prethode
zahtjevu; i
(2) za sluaj viepilotnih helikoptera, najmanje 1
000 sati letakog iskustva kao pilot na
helikopterima, ukljuujui najmanje 350 sati
kao pilot viepilotnih helikoptera;

(3)

Petak, 9. 9. 2016.

za sluaj jednopilotnih viemotornih helikoptera, 500 sati kao pilot na helikopterima,


ukljuujui 100 sati kao PIC na jednopilotnim
viemotornim helikopterima;
(4) za sluaj jednopilotnih jednomotornih helikoptera, 250 sati kao pilot na helikopterima.
FCL.930.SFI SFI - Kurs osposobljavanja
(a) Kurs osposobljavanja za SFI mora ukljuivati:
(1) FSTD sadraj odgovarajueg kursa za ovlatenje za
tip;
(2) sadraj TRI kursa osposobljavanja.
(b) Podnositelju zahtjeva za SFI certifikat koji ima TRI
certifikat za relevantni tip, smatrati e se da potpuno
udovoljava zahtjevima ovog stava.
FCL.940.SFI SFI -Produavanje i obnavljanje
(a) Produavanje. Za produavanje SFI certifikata podnositelj
zahtjeva mora, unutar perioda valjanosti SFI certifikata,
ispuniti 2 od sljedea 3 zahtjeva:
(1) imati 50 sati kao instruktor ili ispitiva na FSTD-u, od
ega najmanje 15 sati mora biti unutar 12 mjeseci koji
prethode datumu isteka valjanosti SFI certifikata;
(2) zavriti osposobljavanje za osvjeenje znanja za
instruktore kao SFI u ATO-u;
(3) uspjeno poloiti relevantne sekcije procjene
strunosti u skladu sa FCL.935.
(b) Dodatno, podnositelj zahtjeva mora poloiti, na FFS-u,
provjeru strunosti za stjecanje specifinog ovlatenja za tip
zrakoplova koji predstavlja tipove za koji se posjeduju
privilegije.
(c) Za svako drugo produavanje SFI certifikata, imatelj mora
udovoljiti zahtjevu iz (a)(3).
(d) Obnavljanje. Ako je SFI certifikat istekao, imatelj mora,
unutar 12 mjeseci koji prethode zahtjevu:
(1) zavriti
simulatorski
sadraj
SFI
kursa
osposobljavanja;
(2) ispuniti zahtjeve navedene u (a)(2) i (3).
ODJELJAK 8.
Specifini zahtjevi za instruktora za saradnju vielane
posade-MCCI
FCL.905.MCCI MCCI -Privilegije i uvjeti
(a) Privilegije MCCI-a su provoenje letakog osposobljavanja
tokom:
(1) praktinog dijela MCC kurseva kada nije kombiniran
s kursem za osposobljavanje za ovlatenje za tip; i
(2) za sluaj MCCI(A), osnovne faze integriranog MPL
kursa osposobljavanja, ako on/ona posjeduje ili je
posjedovao FI(A) ili IRI(A) certifikat.
FCL.910.MCCI MCCI - Ograniene privilegije
Privilegije imatelja MCCI certifikata moraju biti ograniene
na FNPT II/III MCC, FTD 2/3 ili FFS na kojem je MCCI kurs
osposobljavanja zavren.
Privilegije mogu biti proirene na druge FSTD-ove koji
predstavljaju daljne tipove zrakoplova kada je imatelj zavrio
praktini dio MCCI kursa osposobljavanja na tom tipu FNPT-a
II/III MCC, FTD-a 2/3 ili FFS-a.
FCL.915.MCCI MCCI - Preduvjeti
Podnositelj zahtjeva za MCCI certifikat mora:
(a) imati ili je imao CPL; MPL ili ATPL u odgovarajuoj
kategoriji zrakoplova;
(b) imati najmanje:

Petak, 9. 9. 2016.
(1)

SLUBENI GLASNIK BiH

u sluaju aviona, zranih brodova i zrakoplova s


pogonjenim uzgonom, 1 500 sati letakog
iskustva kao pilot u vielanim operacijama;
(2) za sluaj helikoptera, 1 000 sati letakog
iskustva kao pilot u vielanim operacijama, od
ega je najmanje 350 sati na viepilotnim
helikopterima.
FCL.930.MCCI MCCI - Kurs osposobljavanja
(a) MCCI kurs osposobljavanja mora ukljuivati, najmanje:
(1) 25 sati osposobljavanja za pouavanje i uenje;
(2) tehniko osposobljavanje povezano s vrstom FSTD-a
na kojem podnositelj zahtjeva eli provoditi
osposobljavanje;
(3) 3 sata praktinog osposobljavanja, koje moe biti
letako osposobljavanje ili MCC osposobljavanje na
relevantnom FNPT-u II/III MCC, FTD-u 2/3 ili FFSu, pod nadzorom TRI-a, SFI-a ili MCCI-a
imenovanog od ATO-a za tu svrhu. Navedeni sati
letakog osposobljavanja pod nadzorom moraju
ukljuivati procjenu strunosti podnositelja zahtjeva
kao to je opisano u FCL.920.
(b) Za podnositelje zahtjeva koji posjeduju ili su posjedovali
FI, TRI, CRI, IRI ili SFI certifikat, smatrae se da u
potpunosti udovoljavaju zahtjevu iz (a)(1).
FCL.940.MCCI MCCI - Produavanje i obnavljanje
(a) Za produavanje MCCI certifikata, podnositelj zahtjeva
mora ispuniti zahtjeve FCL.930.MCCI(a)(3) na
relevantnom tipu FNPT-a II/III, FTD-a 2/3 ili FFS-a, unutar
zadnjih 12 mjeseci perioda valjanosti MCCI certifikata.
(b) Obnavljanje. Ako je MCCI certifikat istekao, podnositelj
zahtjeva mora ispuniti zahtjeve FCL.930.MCCI(a)(2) i (3)
na relevantnom tipu FNPT-a II/III MCC, FTD-a 2/3 ili
FFS-a.
ODJELJAK 9.
Specifini zahtjevi za instruktora na sintetikim ureajima STI
FCL.905.STI STI - Privilegije i uvjeti
(a) Privilegije STI-a su provoenje osposobljavanja na
simulatoru letenja u odgovarajuoj kategoriji zrakoplova za:
(1) za stjecanje dozvole;
(2) stjecanje, produavanje ili obnavljanje IR-a i klase ili
ovlatenja za tip za jednopilotne zrakoplove, osim za
jednopilotne sloene avione visokih performansi.
(b) Dodatne privilegije za STI(A). Privilegije STI(A) ukljuuju
osposobljavanje na simulatoru letenja tokom faze temeljne
letake vjetine za integrirani MPL kurs osposobljavanja.
FCL.910.STI STI - Ograniene privilegije
Privilegije STI-a moraju biti ograniene na FNPT II/III,
FTD 2/3 ili FFS na kojem je kurs osposobljavanja za STI
zavren.
Privilegije mogu biti proirene na druge FSTD-ove koji
predstavljaju daljnje tipove zrakoplova kada imatelj ima:
(a) zavren FFS sadraj TRI kursa osposobljavanja na
odgovarajuem tipu;
(b) uspjeno poloenu provjeru strunosti za specifino
ovlatenje za tip zrakoplova na FFS-u odgovarajueg
tipa, unutar 12 mjeseci koji prethode zahtjevu;
(c) obavljen, na kursu osposobljavanja za ovlatenje za
tip, najmanje jedan FSTD odjeljak povezan s
dunostima STI-a s minimalnim trajanjem od 3 sata
na odgovarajuem tipu zrakoplova, pod nadzorom
ispitivaa instruktora letenja (FIE).

Broj 67 - Strana 159

FCL.915.STI STI - Preduvjeti


Podnositelj zahtjeva za STI certifikat mora:
(a) imati, ili je imao unutar 3 godine prije podnoenja
zahtjeva, pilotsku dozvolu i privilegije instruktora
koje odgovaraju kursevima za koje se osposobljavanje
namjerava provoditi;
(b) imati zavrenu na FNPT-u relevantnu provjeru
strunosti za ovlatenje za klasu ili za tip, unutar
perioda od 12 mjeseci koji prethode zahtjevu.
Podnositelj zahtjeva za STI(A) koji eli provoditi
osposobljavanje samo na BITD-u, mora zavriti samo one vjebe
koje su prikladne za ispit praktine osposobljenosti za stjecanje
PPL(A);
(c) dodatno, za STI(H), mora zavriti najmanje 1 sat
naleta kao promatra u pilotskoj kabini odgovarajueg
tipa helikoptera, unutar 12 mjeseci koji prethode
zahtjevu.
FCL.930.STI STI - Kurs osposobljavanja
(a) Kurs osposobljavanja za STI mora sadravati najmanje 3
sata letakog osposobljavanja povezanog s dunostima STIa na FFS-u, FTD-u 2/3 ili FNPT-u II/III, pod nadzorom
FIE-a. Navedeni sati letakog osposobljavanja pod
nadzorom moraju ukljuivati procjenu strunosti
podnositelja zahtjeva kao to je opisano u FCL.920.
Podnositelji zahtjeva za STI(A) koji ele provoditi
osposobljavanje samo na BITD-u, moraju zavriti letako
osposobljavanje na BITD-u.
(b) Za podnositelje zahtjeva za STI(H), kurs e takoer
ukljuivati FFS sadraj odgovarajueg TRI kursa.
FCL.940.STI Produavanje i obnavljanje STI certifikata
(a) Produavanje. Za produavanje STI certifikata podnositelj
zahtjeva mora, unutar zadnjih 12 mjeseci perioda valjanosti
STI certifikata:
(1) obaviti najmanje 3 sata letakog osposobljavanja na
FFS-u ili FNPT-u II/III ili BITD-u, kao dio
kompletnog osposobljavanja za CPL, IR, PPL ili
kursa za ovlatenje za klasu ili za tip; i
(2) uspjeno poloiti na FFS-u, FTD-u 2/3 ili
FNPT-u II/III na kojem je letako osposobljavanje rutinski obavljeno, odgovarajue
sekcije provjere strunosti u skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu za odreenu klasu ili tip
zrakoplova.
Za STI(A) koji osposobljava samo na BITD-u, provjera
strunosti mora sadravati samo vjebe koje odgovaraju
ispitu praktine osposobljenosti za stjecanje PPL(A).
(b) Obnavljanje. Ako je STI certifikat istekao,
podnositelj zahtjeva mora:
(1) zavriti osposobljavanje za osvjeenje znanja
kao STI u ATO-u;
(2) uspjeno poloiti na FFS-u, FTD-u 2/3 ili
FNPT-u II/III na kojem je letako osposobljavanje rutinski obavljeno, odgovarajue
sekcije provjere strunosti u skladu sa Dodatkom 9. ovom dijelu za odgovarajuu klasu ili tip
zrakoplova.
Za STI(A) koji osposobljava samo na BITD-u, provjera
strunosti mora sadravati samo vjebe koje odgovaraju
ispitu praktine osposobljenosti za stjecanje PPL(A).
(3) obaviti na kompletnom kursu osposobljavanja
za CPL, IR, PPL ili kursu za ovlatenje za
klasu ili za tip: najmanje 3 sata letakog
osposobljavanja pod nadzorom FI, CRI(A), IRI
ili TRI(H) imenovanog od ATO-a u tu svrhu.

Broj 67 - Strana 160

SLUBENI GLASNIK BiH

Najmanje 1 sat letakog osposobljavanja mora


biti pod nadzorom FIE(A).
ODJELJAK 10.
Instruktor za ovlatenje za letenje u planinskom podrujuMI
FCL.905.MI MI - Privilegije i uvjeti
Privilegije MI-a su provoenje letakog osposobljavanja za
stjecanje ovlatenja za letenje u planinskom podruju.
FCL.915.MI MI - Preduvjeti
Podnositelj zahtjeva za MI certifikat mora:
(a) imati, FI, CRI, ili TRI certifikat, s privilegijama za
jednopilotne avione;
(b) imati ovlatenje za planinsko letenje.
FCL.930.MI MI - Kurs osposobljavanja
(a) Kurs osposobljavanja za MI mora ukljuivati procjenu
strunosti podnositelja zahtjeva kao to je opisano u
FCL.920.
(b) Prije poetka kursa, podnositelji zahtjeva moraju uspjeno
poloiti prijemni ispit u letu s MI-om koji ima FI certifikat
kako bi se procijenilo njihovo iskustvo i sposobnost za
pohaanje kursa osposobljavanja.
FCL.940.MI Valjanost MI certifikata
MI certifikat valjan je sve dok su valjani certifikati FI, TRI
ili CRI.
ODJELJAK 11.
Specifini zahtjevi za instruktora za testno letenje-FTI
FCL.905.FTI FTI - Privilegije i uvjeti
(a) Privilegije instruktora za testno letenja (FTI) su provoenje
osposobljavanja,
unutar
odgovarajue
kategorije
zrakoplova, za:
(1) stjecanje kategorije 1 ili 2 ovlatenja za testno letenje,
ako on/ona posjeduje relevantnu kategoriju ovlatenja
za testno letenje;
(2) stjecanje FTI certifikata, unutar relevantne kategorije
ovlatenja za testno letenje, ako instruktor ima
najmanje 2 godine iskustva u osposobljavanju za
stjecanje ovlatenja za testno letenje.
(b) Privilegije FTI-a koji ima kategoriju 1 ovlatenja za testno
letenje ukljuuju mogunost letakog osposobljavanja
vezanog i za kategoriju 2 ovlatenja za testno letenje.
FCL.915.FTI FTI - Preduvjeti
Podnositelj zahtjeva za FTI certifikat mora:
(a) imati ovlatenje za testno letenje izdano u skladu sa
FCL.820;
(b) imati najmanje 200 sati kategorije 1 ili 2 testnog
letenja.
FCL.930.FTI FTI - Kurs osposobljavanja
(a) Kurs osposobljavanja za FTI mora ukljuivati, najmanje:
(1) 25 sati osposobljavanja za pouavanje i uenje;
(2) 10 sati tehnikog osposobljavanja, ukljuujui
ponavljanje tehnikog znanja, pripremu nastavnih
planova i razvoj vjetina osposobljavanja u
uionici/simulatoru.
(3) 5 sati praktinog letakog osposobljavanja pod
nadzorom FTI-a kvalificiranog u skladu sa
FCL.905.FTI(b).
Navedeni
sati
letakog
osposobljavanja moraju ukljuiti procjenu strunosti
podnositelja zahtjeva kao to je opisano u FCL.920.
(b) Priznavanje:

(1)

Petak, 9. 9. 2016.

Za podnositelje zahtjeva koji imaju ili su imali


certifikat instruktora, smatrae se da u potpunosti
udovoljavaju zahtjevu iz (a)(1).
(2) Dodatno, za podnositelje zahtjeva koji imaju ili su
imali FI ili TRI certifikat u relevantnoj kategoriji
zrakoplova, smatrae se da u potpunosti udovoljavaju
zahtjevu (a)(2).
FCL.940.FTI FTI - Produavanje i obnavljanje
(a) Produavanje. Za produavanje FTI certifikata, podnositelj
zahtjeva mora, unutar perioda valjanosti FTI certifikata,
ispuniti jedan od sljedeih zahtjeva:
(1) imati najmanje:
i.
50 sati testnog letenja, od ega e najmanje 15
sati biti u periodu od 12 mjeseci koji prethode
datumu isteka FTI certifikata; i
ii. 5 sati letakog osposobljavanja testnog letenja
unutar 12 mjeseci koji prethode datumu isteka
FTI certifikata; ili
(2) zavriti osposobljavanje osvjeenja znanja kao FTI u
ATO-u. Osposobljavanje osvjeenja znanja mora se
temeljiti
na
elementu
praktinog
letakog
osposobljavanja FTI kursa osposobljavanja, u skladu
sa FCL.930.FTI(a)(3), i ukljuuje najmanje 1 let
osposobljavanja pod nadzorom FTI-a kvalificiranog u
skladu sa FCL.905.FTI(b).
(b) Obnavljanje. Ako je FTI certifikat istekao, podnositelj
zahtjeva mora zavriti osposobljavanje za osvjeenje znanja
kao FTI u ATO-u. Osposobljavanje za osvjeenje znanja e
biti usklaeno najmanje s zahtjevima iz FCL.930.FTI(a)(3).
PODDIO K
ISPITIVAI
ODJELJAK 1.
Zajedniki zahtjevi
FCL.1000 Certifikati ispitivaa
(a) Openito. Imatelji certifikata ispitivaa moraju:
(1) imati dozvolu, ovlatenje ili certifikat jednak onima za
koje su ovlateni provoditi ispite praktine
osposobljenosti, provjere strunosti ili procjene
strunosti i imati privilegije osposobljavanja za njih.
(2) biti kvalificirani za obnaanje dunosti PIC-a na
zrakoplovu tokom ispita praktine osposobljenosti,
provjere strunosti ili procjene strunosti kada se
provode na zrakoplovu.
(b) Posebni uvjeti:
(1) U sluaju uvoenja novog zrakoplova u dravama
lanicama ili u flotu operatora, kada usklaenost s
zahtjevima u ovom poddijelu nije mogua, nadleno
tijelo moe izdati poseban certifikat kojim se daju
privilegije za provoenje ispita praktine osposobljenosti i provjera strunosti. Takav certifikat mora biti
ogranien na ispite praktine osposobljenosti i
provjere strunosti koje su potrebne za uvoenje
novog tipa zrakoplova i njegova valjanost nee, u
svakom sluaju, biti dulja od 1 godine.
(2) Imatelji certifikata koji su stekli certifikat u skladu sa
(b)(1) i koji ele podnijeti zahtjev za certifikat
ispitivaa moraju ispuniti preduvjete i zahtjeve za
produavanje za tu kategoriju ispitivaa.
(c) Ispitivanje izvan podruja drava lanica:
(3) Bez obzira stav (a), u sluaju ispita praktine
osposobljenosti i provjera strunosti koje se provode u
ATO-u izvan podruja drava lanica, nadleno tijelo
drave lanice moe izdati certifikat ispitivaa koji
ima pilotsku dozvolu izdanu od tree zemlje u skladu

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

sa Prilogom 1. ikakoj konvenciji, ako podnositelj


zahtjeva:
i.
ima najmanje jednaku dozvolu, ovlatenje, ili
certifikat onima za koje je ovlaten provoditi
ispite praktine osposobljenosti, provjere strunosti ili procjene strunosti, i u svakom sluaju
najmanje CPL;
ii. ispunjava zahtjeve uspostavljene u ovom
poddijelu za stjecanje relevantnog certifikata
ispitivaa; i
iii. dokae nadlenom tijelu prikladni nivo znanja
pravila iz oblasti sigurnosti zrakoplovstva kako
bi bio sposoban izvravati privilegije ispitivaa u
skladu sa ovim dijelom.
(4) Certifikat na koji se odnosi stav (1) mora biti
ogranien na provoenje ispita praktine osposobljenosti i provjera strunosti:
i.
izvan podruja drava lanica; i
ii. na pilote koji imaju dovoljno znanja iz jezika u
kojem se provjera provodi.
FCL.1005 Ogranienje privilegija u sluaju postojeih
interesa
Ispitivai ne smiju provoditi:
(a) ispite praktine osposobljenosti ili procjene strunosti
podnositeljima zahtjeva za stjecanje dozvole,
ovlatenja ili certifikata:
(1) kojima su provodili vie od 25 % traenog
letakog osposobljavanja za dozvolu, ovlatenje
ili certifikat za koje se provodi ispit praktine
osposobljenosti ili procjene strunosti; ili
(2) kada su bili odgovorni za preporuku za ispit
praktine osposobljenosti, u skladu sa
FCL.030(b);
(b) ispite praktine osposobljenosti, provjere strunosti ili
procjene strunosti kad god osjeaju da bi njihova
objektivnost mogla biti upitna.
FCL.1010 Preduvjeti za ispitivae
Podnositelji zahtjeva za certifikat ispitivaa moraju
dokazati:
(a) relevantno znanje, prijanje radno iskustvo i
odgovarajue iskustvo vezano za privilegije
ispitivaa;
(b) da nisu bili podloni nikakvim sankcijama, ukljuujui privremeno oduzimanje, ogranienje ili oduzimanje neke od njihovih dozvola, ovlatenja ili certifikata izdanih u skladu sa ovim dijelom, zbog neusklaenosti s vaeim zakonskim odredbama i pripadajuim podzakonskim aktima tokom zadnje 3 godine.
FCL.1015 Standardizacija ispitivaa
(a) Podnositelji zahtjeva za certifikat ispitivaa moraju proi
standardizacijski kurs predvien od tog nadlenog tijela ili
od ATO-a i odobrenog od tog nadlenog tijela.
(b) Standardizacijski kurs mora se sastojati od teorijskog i
praktinog osposobljavanja i mora ukljuivati, najmanje:
(1) provoenje 2 ispita praktine osposobljenosti,
provjere strunosti ili procjene strunosti za dozvole,
ovlatenja ili certifikate za koje podnositelj zahtjeva
trai privilegije za provoenje ispita i provjera;
(2) osposobljavanje o primjenjivim zahtjevima u ovom
dijelu i o primjenjivim zahtjevima letakih operacija,
provoenje ispita praktine osposobljenosti, provjera
strunosti ili procjena strunosti, i njihovu
dokumentaciju i izvjetavanje;

(3)

Broj 67 - Strana 161

uputu (briefing) o nacionalnim administrativnim


procedurama, o zahtjevima za zatitu osobnih
podataka, o odgovornosti, o osiguranju od nesrea i o
naknadama.
(4) uputu o potrebi preispitivanja i primjene elemenata iz
stava 3. pri provoenju ispita praktine
osposobljenosti, provjere strunosti ili procjene
strunosti podnositelja zahtjeva kada nadleno tijelo
nije tijelo koje je izdalo certifikat ispitivau i
(5) uputu kako prema potrebi ostvariti pristup tim
nacionalnim procedurama i zahtjevima ostalih
nadlenih tijela;
(c) Imatelji certifikata ispitivaa ne smiju provoditi ispite
praktine osposobljenosti, provjere strunosti ili procjene
strunosti s podnositeljima zahtjeva za koje nadleno tijelo
nije isto kao ono koje je izdalo certifikat ispitivaa, osim
kada se upoznaju s najnovijim dostupnim podacima o
odgovarajuim nacionalnim procedurama tijela nadlenog
za izdavanje dozvole podnositelja zahtjeva
(1) kad su obavijestili nadleno tijelo podnositelja
zahtjeva o njihovoj namjeri provoenja ispita
praktine osposobljenosti, provjere strunosti ili
procjene strunosti i o njihovom opsegu privilegija
kao ispitivaa;
(2) kad su primili uputu (briefing) od nadlenog tijela
podnositelja zahtjeva o spomenutim elementima u
(b)(3).
FCL.1020 Provjera strunosti ispitivaa
Podnositelji zahtjeva za certifikat ispitivaa moraju dokazati
svoju strunost inspektoru nadlenog tijela ili starijem ispitivau
posebno ovlatenom u tu svrhu od nadlenog tijela odgovornog
za izdavanje certifikata ispitivaa preko provoenja ispita
praktine osposobljenosti, provjere strunosti ili procjene
strunosti u ulozi ispitivaa za koje se privilegije trae,
ukljuujui predpoletnu uputu (briefing), provoenje ispita,
provjere ili procjene, i procjene osobe kojoj se ispit, provjera ili
procjena daje, poslijeletnu uputu (debriefing) i unos zapisa u
dokumentaciju.
FCL.1025 Valjanost, produavanje i obnavljanje certifikata
ispitivaa
(a) Valjanost. Certifikat ispitivaa e biti valjan 3 godine.
(b) Produavanje. Certifikat ispitivaa e se produljiti kada
imatelj, tokom perioda valjanosti certifikata:
(1) provede najmanje 2 ispita praktine osposobljenosti,
provjere strunosti ili procjene strunosti svake
godine;
(2) prisustvuje seminaru za osvjeenje znanja ispitivaa
pripremljen od nadlenog tijela ili od ATO-a i
odobrenog od nadlenog tijela, tokom perioda zadnje
godine valjanosti;
(3) Jedan od ispita praktine osposobljenosti ili provjere
strunosti obavljene tokom zadnje godine valjanosti
perioda u skladu sa (1) mora biti procijenjen od
inspektora nadlenog tijela ili od starijeg ispitivaa
posebno ovlatenog u tu svrhu od nadlenog tijela
odgovornog za izdavanje certifikata ispitivaa;
(4) Kada podnositelj zahtjeva za produavanje ima
privilegije za vie od jedne kategorije ispitivaa,
kombinirano produavanje svih privilegija ispitivaa
moe se postii kada podnositelj zahtjeva ispunjava
zahtjeve u (b)(1) i (2) i FCL.1020 za jednu od
kategorija certifikata ispitivaa koju ima, u dogovoru s
nadlenim tijelom.

Broj 67 - Strana 162


(c)

SLUBENI GLASNIK BiH

Obnavljanje. Ako je certifikat istekao, podnositelji zahtjeva


moraju ispuniti zahtjeve iz (b)(2) i FCL.1020 prije nego to
nastave s koritenjem privilegija.
(d) Certifikat ispitivaa e biti produljen ili obnovljen samo ako
podnositelj zahtjeva dokae kontinuiranu usklaenost s
zahtjevima u FCL.1010 i FCL.1030.
FCL.1030 Provoenje ispita praktine osposobljenosti,
provjera strunosti i procjena strunosti
(a) Tokom provoenja ispita praktine osposobljenosti,
provjera strunosti i procjena strunosti, ispitivai moraju:
(1) osigurati da komunikacija s podnositeljem zahtjeva
moe biti uspostavljena bez jezinih prepreka;
(2) potvrditi da podnositelj zahtjeva ispunjava sve
kvalifikacije, zahtjeve osposobljavanja i iskustva u
ovom dijelu za stjecanje, produavanje ili obnavljanje
dozvole, ovlatenja ili certifikata za koji se ispit
praktine osposobljenosti, provjera strunosti ili
procjena strunosti provodi;
(3) upoznati podnositelja zahtjeva o posljedicama
dostavljanja nepotpunih, netonih ili neistinitih
informacija vezano za njihovo osposobljavanje i
letako iskustvo.
(b) Nakon zavretka ispita praktine osposobljenosti ili
provjere strunosti, ispitiva mora:
(1) obavijestiti podnositelja zahtjeva o rezultatu testa. U
sluaju djelominog prolaska ili pada, ispitiva mora
obavijestiti podnositelja zahtjeva da on/ona ne moe
koristiti privilegije ovlatenja dok ne postigne potpun
prolaz. Ispitiva mora potanko obrazloiti bilo kakve
dodatne zahtjeve za osposobljavanjem i objasniti
podnositelju zahtjeva pravo albe;
(2) u sluaju uspjeno poloenog ispita strunosti ili
procjene strunosti za produavanje ili obnavljanje,
izvriti unos u dozvolu ili certifikat podnositelja
zahtjeva s novim datumom isteka valjanosti ovlatenja
ili certifikata ako je posebno ovlaten u tu svrhu od
strane nadlenog tijela odgovornog za dozvolu
podnositelja zahtjeva;
(3) dati podnositelju zahtjeva potpisan izvjetaj s ispita
praktine osposobljenosti ili provjere strunosti i
podnijeti bez kanjenja kopije izvjetaja nadlenom
tijelu odgovornom za dozvolu podnositelja zahtjeva, i
nadlenom tijelu koje je izdalo certifikat ispitivaa.
Izvjetaj mora ukljuivati:
i.
izjavu da je ispitiva primio sve informacije od
podnositelja zahtjeva vezano za njegovo
iskustvo i osposobljavanje, i potvrdio da su
iskustvo i osposobljavanje u skladu sa
primjenjivim zahtjevima u ovom dijelu;
ii. potvrdu da su svi zahtijevani manevri i vjebe
provedeni, kao i informaciju o usmenom
ispitivanju teorijskog znanja, kada je
primjenjivo. Ako podnositelj zahtjeva nije
uspjeno poloio neki dio sekcije, ispitiva mora
zapisati razloge za takvu procjenu;
iii. rezultat ispita, provjere ili procjene strunosti;
iv. izjava da je ispitiva pregledao i primijenio
nacionalne procedure tijela nadlenog za
izdavanje dozvole podnositelja zahtjeva ako
tijelo nadleno za certifikat podnositelja
zahtjeva nije isto ono koje je izdalo certifikat
ispitivau;
v. kopiju certifikata ispitivaa s podrujem
primjene njegovih/njezinih privilegija u svojstvu
ispitivaa u pogledu provoenja ispita praktine

Petak, 9. 9. 2016.

osposobljenosti, provjere strunosti ili procjene


strunosti podnositelja zahtjeva kada tijelo
nadleno za izdavanje dozvole podnositelja
zahtjeva nije isto ono koje je dodijelilo certifikat
ispitivau.
(c) Ispitivai moraju uvati zapise 5 godina s svim detaljima
ispita praktine osposobljenosti, provjere strunosti i
procjene strunosti koje su proveli i njihove rezultate.
(d) Na zahtjev nadlenog tijela koje je odgovorno za izdavanje
certifikata ispitivaa, ili nadlenog tijela odgovornog za
izdavanje dozvole podnositelja zahtjeva, ispitiva mora
predati sve zapise i izvjetaje, i bilo koje druge informacije,
kako se zahtijeva u svrhu nadzora.
ODJELJAK 2.
Specifini zahtjevi za ispitivae u letu - FE
FCL.1005.FE FE - Privilegije i uvjeti
(a) FE(A). Privilegije FE-a za avione su provoenje:
(1) ispita praktine osposobljenosti za stjecanje PPL(A) i
ispita praktine osposobljenosti i provjera strunosti
za povezana jednopilotna ovlatenja za klasu i za tip,
osim za jednopilotne kompleksne avione visokih
performansi, ako ispitiva ima najmanje 1 000 sati
naleta kao pilot na avionima ili TMG-ovima,
ukljuujui najmanje 250 sati u svrhu letakog
osposobljavanja;
(2) ispita praktine osposobljenosti za stjecanje CPL(A) i
ispita praktine osposobljenosti i provjera strunosti
za povezana jednopilotna ovlatenja za klasu i za tip,
osim za jednopilotne kompleksne avione visokih
performansi, ako ispitiva ima najmanje 2 000 sati
naleta kao pilot na avionima ili TMG-ovima,
ukljuujui najmanje 250 sati u svrhu letakog
osposobljavanja;
(3) ispita praktine osposobljenosti i provjera strunosti
za LAPL(A), ako ispitiva ima najmanje 500 sati
naleta kao pilot na avionima ili TMG-ovima,
ukljuujui najmanje 100 sati u svrhu letakog
osposobljavanja;
(4) ispita praktine osposobljenosti za stjecanje ovlatenja
za planinsko letenje, ako ispitiva ima najmanje 500
sati naleta kao pilot na avionima ili TMG-ovima,
ukljuujui najmanje 500 polijetanja i slijetanja u
svrhu letakog osposobljavanja za ovlatenje za
planinsko letenje;
(5) provjera strunosti za produljenje ili obnavljanje
ovlatenja za EIR, uz uvjet da FE ima najmanje 1 500
sati iskustva kao pilot u avionima i ispunjuje uvjete iz
FCL.1010.IRE take (a) stava 2.
(b) FE(H). Privilegije FE-a za helikoptere su provoenje:
(1) ispita praktine osposobljenosti za stjecanje PPL(H) i
ispita praktine osposobljenosti i provjera strunosti
za jednopilotna jednomotorna ovlatenja za tip
helikoptera unesena u PPL(H), ako ispitiva ima
najmanje 1 000 sati naleta kao pilot na helikopterima,
ukljuujui najmanje 250 sati u svrhu letakog
osposobljavanja;
(2) ispita praktine osposobljenosti za stjecanje CPL(H) i
ispita praktine osposobljenosti i provjera strunosti
za jednopilotna jednomotorna ovlatenja za tip
helikoptera unesena u CPL(H), ako ispitiva ima
najmanje 2 000 sati naleta kao pilot na helikopterima,
ukljuujui najmanje 250 sati u svrhu letakog
osposobljavanja;
(3) ispita praktine osposobljenosti i provjera strunosti
za jednopilotna viemotorna ovlatenja za tip

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

helikoptera unesena u PPL(H) ili CPL(H), ako


ispitiva ima ispunjene zahtjeve iz (1) ili (2), kako je
primjenjivo, i ima CPL(H) ili ATPL(H) i, kada je
primjenjivo, IR(H);
(4) ispita praktine osposobljenosti i provjera strunosti
za LAPL(H), ako ispitiva ima najmanje 500 sati
naleta kao pilot na helikopterima, ukljuujui
najmanje 150 sati u svrhu letakog osposobljavanja;
(c) FE(As). Privilegije FE-a za zrane brodove su provoenje
ispita praktine osposobljenosti za stjecanje PPL(As) i
CPL(As) i ispita praktine osposobljenosti i provjera
strunosti za povezana ovlatenja za tip zranog broda, ako
ispitiva ima 500 sati naleta kao pilot na zranim
brodovima, ukljuujui 100 sati u svrhu letakog
osposobljavanja.
(d) FE(S). Privilegije FE-a za jedrilice su provoenje:
(1) ispita praktine osposobljenosti i provjera strunosti
za SPL i LAPL(S), ako ispitiva ima 300 sati naleta
kao pilot na jedrilicama ili jedrilicama s pomonim
motorom, ukljuujui 150 sati ili 300 startova u svrhu
letakog osposobljavanja;
(2) provjera strunosti za proirenje SPL privilegija na
komercijalne operacije, ako ispitiva ima 300 sati
naleta kao pilot na jedrilicama ili jedrilicama s
pomonim motorom, ukljuujui 90 sati u svrhu
letakog osposobljavanja;
(3) ispita praktine osposobljenosti za proirenje
privilegija imatelja SPL ili LAPL(S) na TMG, ako
ispitiva ima 300 sati naleta kao pilot na jedrilicama
ili jedrilicama s pomonim motorom, ukljuujui 50
sati letakog osposobljavanja na TMG-u;
(4) ispita praktine osposobljenosti i strunosti za
ovlatenje za letenje jedrilicom u uvjetima bez
vanjske vidljivosti, pod uvjetom da ispitiva ima
najmanje 200 sati naleta kao pilot na jedrilicama ili
motornim jedrilicama, ukljuujui najmanje 5 sati ili
25 letova letakog osposobljavanja za ovlatenje za
letenje jedrilicom u uvjetima bez vanjske vidljivosti ili
najmanje 10 sati letakog osposobljavanja za
ovlatenje za EIR ili IR(A).
(e) FE(B). Privilegije FE-a za balone su provoenje:
(1) ispita praktine osposobljenosti za stjecanje BPL i
LAPL(B) i ispita praktine osposobljenosti i provjera
strunosti za proirenje privilegija na balon druge
klase ili grupe, ako ispitiva ima 250 sati naleta kao
pilot na balonima, ukljuujui 50 sati u svrhu letakog
osposobljavanja;
(2) provjera strunosti za proirenje BPL privilegija na
komercijalne operacije, ako ispitiva ima 300 sati
naleta kao pilot na balonima, od ega je 50 sati unutar
iste grupe balona za koju se proirenje trai. 300 sati
naleta mora ukljuivati 50 sati u svrhu letakog
osposobljavanja.
FCL.1010.FE FE - Preduvjeti
Podnositelj zahtjeva za FE certifikat mora imati: FI
certifikat u odgovarajuoj kategoriji zrakoplova.
ODJELJAK 3.
Specifini zahtjevi za ispitivaa za ovlatenje za tip
FCL.1005.TRE TRE - Privilegije i uvjeti
(a) TRE(A) i TRE(PL). Privilegije TRE-a za avione ili
zrakoplove s pogonjenim uzgonom su provoenje:
(1) ispita praktine osposobljenosti za prvo stjecanje
ovlatenja za tip za avione ili zrakoplove s
pogonjenim uzgonom, kako je primjenjivo;

(2)

Broj 67 - Strana 163

provjera strunosti za produljenje ili obnavljanje


ovlatenja za tip, ovlatenja EIR i IR;
(3) ispita praktine osposobljenosti za stjecanje
ATPL(A);
(4) ispita praktine osposobljenosti za stjecanje MPL; ako
ispitiva ispunjava zahtjeve u FCL.925;
(5) procjena strunosti za stjecanje, produavanje ili
obnavljanje TRI ili SFI certifikata u odgovarajuoj
kategoriji zrakoplova ako je tri godine ispitiva
proveo u ulozi TRE-a.
(b) TRE(H). Privilegije TRE(H) su provoenje:
(1) ispita praktine osposobljenosti i provjera strunosti
za stjecanje, produavanje ili obnavljanje ovlatenja
za tip helikoptera;
(2) provjera strunosti za produavanje ili obnavljanje IR,
ili proirenje IR(H) s jednomotornog helikoptera na
viemotorni helikopter, ako TRE(H) ima valjani
IR(H);
(3) ispita praktine osposobljenosti za stjecanje
ATPL(H);
(4) procjena strunosti za stjecanje, produavanje ili
obnavljanje TRI(H) ili SFI(H) certifikata ako je
ispitiva tri godine proveo u ulozi TRE-a.
FCL.1010.TRE TRE - Preduvjeti
(a) TRE(A) i TRE(PL). Podnositelji zahtjeva za TRE certifikat
za avione i zrakoplove s pogonjenim uzgonom moraju:
(1) za sluaj viepilotnih aviona ili zrakoplova s
pogonjenim uzgonom, imati 1 500 sati naleta kao
piloti viepilotnih aviona ili zrakoplova s pogonjenim
uzgonom, kako je primjenjivo, od ega najmanje 500
sati mora biti kao PIC;
(2) za sluaj jednopilotnih kompleksnih aviona visokih
performansi, imati 500 sati naleta kao pilot
jednopilotnih aviona, od ega najmanje 200 sati mora
biti kao PIC;
(3) imati CPL ili ATPL i TRI certifikat za odgovarajui
tip;
(4) za prvo stjecanje TRE certifikata, moraju imati
najmanje 50 sati letakog osposobljavanja kao TRI, FI
ili SFI na odgovarajuem tipu ili FSTD-u koji
predstavlja taj tip.
(b) TRE(H). Podnositelji zahtjeva za TRE(H) certifikat za
helikoptere moraju:
(1) imati TRI(H) certifikat ili, u sluaju jednopilotnih
jednomotornih helikoptera, valjani FI(H) certifikat, za
odgovarajui tip;
(2) za prvo stjecanje TRE certifikata, moraju imati 50 sati
letakog osposobljavanja kao TRI, FI ili SFI na
odgovarajuem tipu ili FSTD-u koji predstavlja taj tip;
(3) za sluaj viepilotnih helikoptera, moraju imati
CPL(H) ili ATPL(H) i 1 500 sati naleta kao pilot na
viepilotnim helikopterima, od ega najmanje 500 sati
mora biti kao PIC;
(4) za sluaj jednopilotnih viemotornih helikoptera:
i.
moraju imati 1 000 sati naleta kao pilot na
helikopterima, od ega najmanje 500 sati mora
biti kao PIC;
ii. moraju imati CPL(H) ili ATPL(H) i, kada je
primjenjivo, valjani IR(H);
(5) za sluaj jednopilotnih jednomotornih helikoptera;
i.
moraju imati 750 sati naleta kao piloti na
helikopterima, od ega najmanje 500 sati mora
biti kao PIC;
ii. imati CPL(H) ili ATPL(H).

Broj 67 - Strana 164


(6)

SLUBENI GLASNIK BiH

Prije proirenja privilegija TRE(H) s jednopilotnih


viemotornih na viepilotne viemotorne privilegije
na istom tipu helikoptera, imatelj mora imati
najmanje 100 sati u viepilotnim operacijama na tom
tipu.
(7) Za sluaj podnositelja zahtjeva za prvi viepilotni
viemotorni TRE certifikat, 1 500 sati letakog
iskustva na viepilotnim helikopterima kako je
traeno u (b)(3) moe se smatrati zadovoljavajue
ako imaju 500 sati naleta kao PIC na viepilotnom
helikopteru istog tipa.
ODJELJAK 4.
Specifini zahtjevi za ispitivaa za klasu - CRE
FCL.1005.CRE CRE - Privilegije
Privilegije CRE-a su provoenje, za jednopilotne avione,
osim jednopilotnih kompleksnih aviona visokih performansi:
(a) ispita praktine osposobljenosti za stjecanje ovlatena
za klasu i za tip;
(b) provjera strunosti za:
(1) produavanje ili obnavljanje ovlatenja za klasu
i za tip;
(2) produavanje i obnavljanje IR-a, ako CRE
ispunjava zahtjeve u FCL.1010.IRE(a);
(3) produljenje ili obnavljanje ovlatenja za EIR, uz
uvjet da CRE ima najmanje 1500 sati iskustva
kao pilot u avionima i ispunjuje uvjete iz
FCL.1010.IRE take (a) stava 2.
(c) ispita praktine osposobljenosti za proirenje
privilegija imatelja LAPL(A) na drugu klasu ili
varijantu aviona.
FCL.1010.CRE CRE - Preduvjeti
Podnositelji zahtjeva za CRE certifikat moraju:
(a) imati CPL(A), MPL(A) ili ATPL(A) s jednopilotnim
privilegijama ili su je imali i imaju PPL(A);
(b) imaju CRI certifikat za odgovarajuu klasu ili tip;
(c) imaju 500 sati naleta kao piloti na avionima.
ODJELJAK 5.
Specifini zahtjevi za ispitivaa za ovlatenje za
instrumentalno letenje
FCL.1005.IRE IRE - Privilegije
Privilegije imatelja IRE certifikata su provoenje ispita
praktine osposobljenosti za izdavanje, te provjera strunosti za
produljenje ili obnavljanje ovlatenja za EIR ili IR.
FCL.1010.IRE IRE - Preduvjeti
(a) IRE(A). Podnositelji zahtjeva za IRE certifikat za avione
moraju imati IRI(A) i moraju imati:
(1) 2 000 sati naleta kao piloti aviona; i
(2) 450 sati naleta u IFR uvjetima, od ega 250 sati mora
biti u ulozi instruktora.
(b) IRE(H). Podnositelji zahtjeva za IRE certifikat za
helikoptere moraju imati IRI(H) i imati:
(1) 2 000 sati naleta kao piloti helikoptera; i
(2) 300 sati instrumentalnog letenja na helikopterima, od
ega 200 sati mora biti u ulozi instruktora.
(c) IRE(As). Podnositelji zahtjeva za IRE certifikat za zrane
brodove moraju imati IRI(As) i imati:
(1) 500 sati naleta kao piloti zranih brodova; i
(2) 100 sati instrumentalnog letenja na zranim
brodovima, od ega 50 sati mora biti u ulozi
instruktora.
ODJELJAK 6.
Specifini zahtjevi za ispitivaa na simulatoru - SFE

Petak, 9. 9. 2016.

FCL.1005.SFE SFE - Privilegije i uvjeti


(a) SFE(A) i SFE(PL). Privilegije SFE-a na avionima ili
zrakoplovima s pogonjenim uzgonom su provoenje na
FFS-u:
(1) ispita praktine osposobljenosti i provjera strunosti
za stjecanje, produavanje ili obnavljanje ovlatenja
za tip za viepilotne avione ili zrakoplove s
pogonjenim uzgonom, kako je primjenjivo;
(2) provjera strunosti za produavanje ili obnavljanje IR
ako SFE ispunjava zahtjeve u FCL.1010.IRE za
odgovarajuu kategoriju zrakoplova;
(3) ispita praktine osposobljenosti za stjecanje
ATPL(A);
(4) ispita praktine osposobljenosti za stjecanje MPL(A);
ako ispitiva ispunjava zahtjeve u FCL.925;
(5) procjena strunosti za stjecanje, produavanje ili
obnavljanje SFI certifikata u odgovarajuoj kategoriji
zrakoplova ako je ispitiva proveo najmanje 3 godine
u ulozi SFE-a.
(b) SFE(H). Privilegije SFE-a za helikoptere su provoenje na
FFS-u:
(1) ispita praktine osposobljenosti za stjecanje,
produavanje ili obnavljanje ovlatenja za tip; i
(2) provjera strunosti za produavanje i obnavljanje IR
ovlatenja, ako SFE udovoljava zahtjevima u
FCL.1010.IRE(b);
(3) ispita praktine osposobljenosti za stjecanje
ATPL(H);
(4) ispita praktine osposobljenosti i provjera strunosti
za stjecanje, produavanje ili obnavljanje SFI(H)
certifikata ako je ispitiva proveo najmanje 3 godine u
ulozi SFE-a.
FCL.1010.SFE SFE - Preduvjeti
(a) SFE(A). Podnositelji zahtjeva za SFE certifikat za avione
moraju:
(1) imati ili su imali ATPL(A), ovlatenje za klasu ili za
tip i SFI(A) certifikat za odgovarajui tip aviona;
(2) imati najmanje 1 500 sati naleta kao piloti u
viepilotnim avionima;
(3) za prvo stjecanje SFE certifikata, imati najmanje 50
sati osposobljavanja na simulatoru kao SFI(A) na
odgovarajuem tipu.
(b) SFE(H). Podnositelji zahtjeva za SFE certifikat za
helikoptere moraju:
(1) imati ili su imali ATPL(H), ovlatenje za tip i SFI(H)
certifikat za odgovarajui tip helikoptera;
(2) imati najmanje 1 000 sati naleta kao piloti u
viepilotnim helikopterima;
(3) za prvo stjecanje SFE certifikata, moraju imati
najmanje 50 sati osposobljavanja na simulatoru
letenja kao SFI(H) na odgovarajuem tipu.
ODJELJAK 7.
Specifini zahtjevi za ispitivaa instruktora leta- FIE
FCL.1005.FIE FIE - Privilegije i uvjeti
(a) FIE(A). Privilegije FIE-a na avionima su provoenje
procjena strunosti za stjecanje, produavanje ili
obnavljanje certifikata za FI(A), CRI(A), IRI(A) i TRI(A)
na jednopilotnim avionima, ako imaju odgovarajui
certifikat instruktora.
(b) FIE(H). Privilegije FIE-a na helikopterima su provoenje
procjene strunosti za stjecanje, produavanje ili
obnavljanje certifikata za FI(H), IRI(H) i TRI(H) na
jednopilotnim helikopterima, ako imaju odgovarajui
certifikat instruktora.

Petak, 9. 9. 2016.
(c)

SLUBENI GLASNIK BiH

FIE(As), (S), (B). Privilegije FIE-a na jedrilicama,


jedrilicama s pomonim motorom, balonima i zranim
brodovima su provoenje procjene strunosti za stjecanje,
produavanje ili obnavljanje certifikata instruktora za
odgovarajuu
kategoriju zrakoplova, ako
imaju
odgovarajui certifikat instruktora.
FCL.1010.FIE FIE - Preduvjeti
(a) FIE(A). Podnositelji zahtjeva za FIE certifikat za avione
moraju:
za sluaj podnositelja zahtjeva koji ele provoditi procjene
strunosti:
(1) imati odgovarajui certifikat instruktora, kako je
primjenjivo;
(2) imati 2 000 sati naleta kao piloti na avionima ili
TMG-ovima; i
(3) imati najmanje 100 sati naleta u svrhu
osposobljavanja podnositelja zahtjeva za stjecanje
certifikata instruktora.
(b) FIE(H). Podnositelji zahtjeva za FIE certifikat za
helikoptere moraju:
(1) imati odgovarajui certifikat instruktora, kako je
primjenjivo;
(2) imati 2 000 sati naleta kao pilot na helikopterima;
(3) imati najmanje 100 sati naleta u svrhu
osposobljavanja podnositelja zahtjeva za stjecanje
certifikata instruktora.
(c) FIE(As). Podnositelji zahtjeva za FIE certifikat za zrane
brodove moraju:
(1) imati 500 sati naleta kao piloti na zranim brodovima;
(2) imati najmanje 20 sati naleta u svrhu osposobljavanja
podnositelja zahtjeva za stjecanje FI(As) certifikata;
(3) imati odgovarajui certifikat instruktora.
(d) FIE(S). Podnositelji zahtjeva za FIE certifikat za jedrilice
moraju:
(1) imati odgovarajui certifikat instruktora;
(2) imati 500 sati naleta kao pilot na jedrilicama ili na
jedrilicama s pomonim motorom;
(3) imati:
i.
za podnositelje zahtjeva koji ele provoditi
procjene strunosti na TMG-ovima, 10 sati ili 30
polijetanja u svrhu osposobljavanja podnositelja
zahtjeva za stjecanje certifikata instruktora na
TMG-ovima;
ii. u svim ostalim sluajevima, 10 sati ili 30
startova u svrhu osposobljavanja za stjecanje
certifikata instruktora.
(e) FIE(B). Podnositelji zahtjeva za FIE certifikat za balone
moraju imati:
(1) odgovarajui certifikat instruktora;
(2) 350 sati naleta kao piloti na balonima;
(3) 10 sati naleta u svrhu osposobljavanja podnositelja
zahtjeva za stjecanje certifikata instruktora.
Dodatak 1.
Priznavanje teorijskog znanja
A. PRIZNAVANJE TEORIJSKOG ZNANJA ZA
STJECANJE DOZVOLE PILOTA - PRIJELAZNO
OSPOSOBLJAVANJE I ZAHTJEVI ISPITIVANJA
1. LAPL, PPL, BPL i SPL
1.1. Za stjecanje LAPL-a, imatelju LAPL-a u drugoj kategoriji
zrakoplova bie u potpunosti priznato teorijsko znanje iz
zajednikih predmeta kako je definirano u FCL.120(a).
Naela letenja;
Ope znanje o zrakoplovima; Navigacija;
Izvedba i planiranje leta;

Broj 67 - Strana 165

Operativni postupci.
1.2. Ne dovodei u pitanje prethodno navedeni stavak, za
stjecanje LAPL, PPL, BPL ili SPL, imatelj dozvole u
drugoj kategoriji zrakoplova mora zavriti osposobljavanje
za teorijsko znanje i uspjeno poloiti ispite iz teorijskog
znanja do odgovarajueg nivoa iz sljedeih predmeta:
Naela letenja,
Operativni postupci,
Izvedba i planiranje leta,
Ope znanje o zrakoplovima,
Navigacija
1.3. Za stjecanje PPL, BPL ili SPL, imateljima LAPL-a u istoj
kategoriji zrakoplova bie u potpunosti priznato
osposobljavanje za teorijsko znanje i zahtjevi vezani za ispit
iz teorijskog znanja.
1.4. Neovisno o stavu 1.2., za stjecanje LAPL(A) imatelj
LAPL(S) s proirenjem na TMG mora dokazati
odgovarajui nivo teorijskog znanja za klasu jednomotornih
klipnih aviona (kopno) u skladu sa FCL.135. A takom (a)
stavom 2.
2. CPL
2.1. Podnositelj zahtjeva za CPL koji posjeduje CPL u drugoj
kategoriji zrakoplova zavriti e odobreni kurs prijelaznog
osposobljavanja za teorijsko znanje u skladu sa utvrenim
razlikama izmeu CPL programa za razliite kategorije
zrakoplova.
2.2. Podnositelj zahtjeva mora uspjeno poloiti ispite iz
teorijskog znanja kako je opisano u ovom dijelu za sljedee
predmete u odgovarajuoj kategoriji zrakoplova:
021 - Ope znanje o zrakoplovima: Konstrukcija i sistemi
zrakoplova, Struja, Pogonski sistem, Oprema za
spaavanje,
022 - Ope znanje o zrakoplovima: Mjerni ureaji,
032/034 - Izvedba avioni ili helikopteri, kao to je
primjenjivo,
070 - Operativni postupci, i
080 - Naela letenja.
2.3. Podnositelju zahtjeva za CPL koji je uspjeno poloio
odgovarajue ispite iz teorijskog znanja za IR u istoj
kategoriji zrakoplova bie priznati zahtjevi teorijskog
znanja iz sljedeih predmeta:
Ljudska izvedba;
Meteorologija.
3. ATPL
3.1. Podnositelj zahtjeva za ATPL koji ima ATPL u drugoj
kategoriji zrakoplova mora zavriti odobreni kurs
prijelaznog osposobljavanja za teorijsko znanje u ATO-u u
skladu sa utvrenim razlikama izmeu ATPL programa za
razliite kategorije zrakoplova.
3.2. Podnositelj zahtjeva mora uspjeno poloiti sljedee
teorijske ispite kako je definirano u ovom dijelu iz sljedeih
predmeta za odgovarajuu kategoriju zrakoplova:
021 - Ope znanje o zrakoplovima: Konstrukcija i sistemi
zrakoplova; Struja; Pogonski sistem; Oprema za
spaavanje,
022 - Ope znanje o zrakoplovima: Instrumenti;
032/034 - Izvedba avioni ili helikopteri, kako je
primjenjivo;
070 - Operativni postupci; i
080 - Naela letenja.
3.3. Podnositelju zahtjeva za ATPL(A) koji je uspjeno
poloio relevantne ispite iz teorijskog znanja za CPL(A)
bie priznati zahtjevi za teorijsko znanje iz predmeta VFR
komunikacija.

Broj 67 - Strana 166

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

3.4. Podnositelju zahtjeva za ATPL(H), koji je uspjeno


4.1. Podnositelju zahtjeva za IR ili EIR koji je uspjeno poloio
poloio ispite iz teorijskog znanja za CPL(H) bie priznati
odgovarajue ispite iz teorijskog znanja za stjecanje CPL-a
zahtjevi teorijskog znanja iz sljedeih predmeta:
u istoj kategoriji zrakoplova priznae se zahtjevi teorijskog
Zrano pravo;
znanja iz sljedeih predmeta:
Naela letenja (Helikopter);
Ljudska izvedba;
VFR komunikacija.
Meteorologija.
3.5. Podnositelju zahtjeva za ATPL(A) koji je uspjeno
4.2. Podnositelj zahtjeva za IR(H) koji je uspjeno poloio
poloio ispite iz teorijskog znanja za IR(A) bie priznati
odgovarajue ispite iz teorijskog znanja za ATPL(H) VFR
zahtjevi za teorijsko znanje iz predmeta IFR
mora uspjeno poloiti ispite iz teorijskog znanja za
komunikacija.
sljedee predmete:
3.6. Podnositelju zahtjeva za ATPL(H), koji je uspjeno
Zrano pravo;
poloio ispite iz teorijskog znanja za CPL(H) bie priznati
Planiranje leta i nadzor leta;
zahtjevi za teorijsko znanje iz sljedeih predmeta:
Radio navigacija;
Naela letenja (Helikopter);
IFR komunikacija.
VFR komunikacija.
4. IR
Dodatak 2
Nivoi ovlatenja iz znanja jezika - Struni, napredni i operativni nivo
Nivo
Izgovor
Struna (Nivo 6) Izgovor, naglasak,
ritam i intonacija su
pod utjecajem
materinskog jezika
ili regionalne
varijante, gotovo
nikad ne utjeu na
razumijevanje.
Napredna (Nivo Izgovor, naglasak,
5)
ritam i intonacija su
pod utjecajem
materinskog jezika
ili regionalne
varijante, rijetko
utjeu na
razumijevanje.

Operativna
(Nivo 4)

Izgovor, naglasak,
ritam i intonacija
pod utjecajem su
materinskog jezika
ili regionalne
varijante, no to
samo ponekad
utjee na
razumijevanje.

Jezina struktura
Jednostavne i sloene
gramatike i reenine
strukture rabi
dosljedno i njima
dobro vlada.

Vokabular
Lakoa izraavanja
Raspon i tonost
Due vrijeme moe
vokabulara su
govoriti prirodno, teno
dovoljni za uspjeno bez napora. Mijenja
komuniciranje o
tenost govora kako bi
irokom rasponu
postigao stilski efekt,
poznatih i nepoznatih npr. naglasio poantu.
tema. Vokabular je
Koristi spontano
svojstven nekom
odgovarajue
narjeju, nijansiran i diskurzivne oznake i
osjetljiv na izraz.
konektore.
Due vrijeme moe
Jednostavne
Raspon i tonost
govoriti relativno lako o
gramatike i reenine vokabulara su
strukture rabi
dovoljni za uspjeno poznatim temama, ali ne
moe stilski promijeniti
dosljedno i njima
komuniciranje o
dobro vlada. Koristi
opim i konkretnim tenost govora. Moe
koristiti odgovarajue
sloene strukture, ali s temama te o
grekama koje
specifinim temama diskurzivne oznake ili
konektore.
ponekad mijenjaju
vezanim uz radni
znaenje.
kontekst. Govornik
dosljedno i uspjeno
parafrazira. Vokabular
je ponekad svojstven
nekom narjeju.
Izvjesno vrijeme moe
Jednostavne
Raspon i tonost
gramatike i reenine vokabulara uglavnom govoriti odgovarajuim
tempom.
strukture rabi kreativno su dovoljni za
Ponekad moe doi do
i uglavnom njima
uspjeno
gubitka tenosti na
dobro vlada. Greke se komuniciranje o
mogu pojaviti, posebno opim i konkretnim prijelazu od uvjebana
ili formulaina govora u
u neuobiajenim ili
temama te o
neoekivanim
specifinim temama spontanu interakciju, no
to ne sprjeava
okolnostima, no to
vezanim uz radni
djelotvorno
rijetko mijenja
kontekst.
komuniciranje. U
znaenje.
Govornik esto
uspjeno parafrazira odreenoj se mjeri slui
diskurzivnim oznakama
kad mu nedostaje
i konektorima.
vokabular zbog
Potapalice koje rabi ne
neuobiajenih ili
odvlae pozornost.
neoekivanih
okolnosti.

Napomena: Prvotni tekst iz Dodatka 2. prebaen je u AMC, vidjeti takoer pojanjenje

Razumijevanje
Razumijevanje je dosljedno
tono u gotovo svim
kontekstima i ukljuuje
razumijevanje jezinih i
kulturnih istananosti.

Govorna interakcija
Reagira s lakoom u
gotovo svim situacijama.
Osjetljiv je na govorne i
negovorne znakove, i
odgovara na njih
prikladno.

Razumijevanje je potpuno kad


je rije o opim, konkretnim
temama i o specifinim temama
vezanim uz radni kontekst te
uglavnom toan kada je
govornik suoen s jezinom ili
situacijskom potekoom ili
neoekivanim obratom
dogaaja.
Sposoban je razumjeti iroki
izbor stilskog govora (dijalekt
i/ili naglasak) ili izraze.

Reakcije su trenutane,
prikladne i informativne.
Uspijeva voditi vezu
govornik/sluatelj.

Razumijevanje je uglavnom
Reakcije su uglavnom
potpuno kad je rije o opim ili trenutane, prikladne i
konkretnim temama te o
informativne.
specifinim temama vezanim uz Zapoinje i vodi razgovor
radni kontekst, kad je naglasak ak i kada doe do
ili varijanta kojom govori
neoekivanog obrata
dovoljno razumljiva
dogaaja. Primjereno
meunarodnoj zajednici.
rjeava mogue
Kada se govornik suoi s
nesporazume
postavljanjem pitanja,
jezinom ili situacijskom
potekoom ili neoekivanim potvrivanjem ili
objanjavanjem
obratom dogaaja,
razumijevanje moe biti
usporeno ili zahtijeva
objanjenje.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Dodatak 3.
Kursevi osposobljavanja za stjecanje CPL-a i ATPL-a
1. Ovaj Dodatak opisuje zahtjeve za razliite vrste kurseva
osposobljavanja za stjecanje CPL-a i ATPL-a, sa i bez IR-a.
2. Podnositelj zahtjeva koji eli prijei u drugi ATO tokom
kursa osposobljavanja mora podnijeti zahtjev nadlenom
tijelu za formalnu procjenu potrebnih daljnjih sati
osposobljavanja.
A. Integrirani ATP kurs osposobljavanja - avioni
OPENITO
1. Cilj integriranog ATP(A) kursa osposobljavanja je
osposobiti pilote do nivoa strunosti koji im je potreban
kako bi mogli obavljati poslove kopilota u viepilotnim
viemotornim avionima u komercijalnom zranom
prijevozu i stjecanje CPL(A)/IR.
2. Podnositelj zahtjeva koji eli pohaati integrirani ATP(A)
kurs osposobljavanja mora zavriti sve faze osposobljavanja u jednom kontinuiranom kursu osposobljavanja
kako je organizirao ATO.
3. Podnositelju zahtjeva se moe dopustiti da zapone
osposobljavanje, ili kao poetnik, ili kao imatelj PPL(A)
ili PPL(H) izdanog u skladu sa Prilogom 1. ikakoj
konvenciji. Podnositelju zahtjeva koji je imatelj PPL(A)
ili PPL(H), priznati e se 50 % sati koje je naletio prije
poetka osposobljavanja, i to do maksimalno 40 sati
letakog iskustva ili 45 sati ako podnositelj zahtjeva ima
ovlatenje za nono letenje za avion, od ega najvie do
20 sati moe biti nalet osposobljavanja s instruktorom.
4. Kurs mora sadravati:
(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do nivoa znanja
potrebnog za ATPL(A);
(b) osposobljavanje za vizuelno i instrumentalno letenje;
i
(c) osposobljavanje za MCC za rad na viepilotnim
avionima.
5. Podnositelj zahtjeva koji nije zadovoljio ili nije u
mogunosti zavriti cjelokupni ATP(A) kurs moe
zatraiti od nadlenog tijela polaganje ispita iz teorijskog
znanja i ispita praktine osposobljenosti za dozvolu niih
privilegija i IR ako je ispunio primjenjive zahtjeve.
TEORIJSKO ZNANJE
6. Kurs ATP(A) osposobljavanja za teorijsko znanje mora
sadravati najmanje 750 sati osposobljavanja.
7. MCC kurs mora sadravati najmanje 25 sati
osposobljavanja za teorijsko znanje i vjebi.
POLAGANJE ISPITA IZ TEORIJSKOG ZNANJA
8. Podnositelj zahtjeva mora dokazati odgovarajui nivo
znanja koji odgovara privilegijama to mu ih ATPL(A)
daje.
LETAKO OSPOSOBLJAVANJE
kurs
9. Letako
osposobljavanje,
ne
ukljuujui
osposobljavanja za ovlatenje za tip, mora sadravati
ukupno najmanje 195 sati, koji ukljuuju sve testove
napretka, od ega najvie do 55 sati za cjelokupni kurs
moe biti instrumentalni nalet na ureaju. Unutar ukupnih
195 sati, podnositelj zahtjeva mora imati najmanje:
(a) 95 sati osposobljavanja s instruktorom, od ega
najvie do 55 sati za cjelokupni kurs moe biti
instrumentalni nalet na ureaju;
(b) 70 sati kao PIC, ukljuujui VFR nalet i instrumentalni nalet u avionu kao uenik PIC (SPIC).
Instrumentalni nalet u avionu kao SPIC smatrae se
kao PIC nalet, do maksimalno 20 sati.

(c)

Broj 67 - Strana 167

50 sati rutnog letenja kao PIC, ukljuujui VFR rutno


navigacijski let od najmanje 540 km (300 NM),
tokom kojeg se moraju obaviti slijetanja s
zaustavljanjem na dva aerodroma razliita od
aerodroma polijetanja;
(d) 5 sati naleta mora se obaviti po noi, sadravajui 3
sata osposobljavanja s instruktorom, koje e ukljuivati najmanje 1 sat rutnog letenja i 5 samostalnih
polijetanja i 5 samostalnih slijetanja sa
zaustavljanjem; i
(e) 115 sati instrumentalnog naleta koji sadri, najmanje:
1. 20 sati kao SPIC;
2. 15 sati MCC, koji se mogu izvesti na FFS-u ili
FNTP-u II;
3. 50 sati letakog osposobljavanja za instrumentalno letenje, od ega najvie:
i.
25 sati moe biti instrumentalnog naleta
na ureaju na FNPT I, ili
ii. 40 sati moe biti instrumentalnog naleta
na ureaju na FNPT-u II, FTD-u 2 ili
FFS-u, od ega najvie do 10 sati moe
biti izvedeno na FNPT-u I.
Podnositelju zahtjeva koji ima certifikat o zavrenom
osposobljavanju za osnovni instrumentalni letaki modul,
priznae se najvie do 10 sati naleta osposobljavanja za
instrumentalno letenje. Sati koji su izvedeni na BITD-u se
ne priznaju;
(f) 5 sati izvedenih u avionu certificiranom za prijevoz
najmanje 4 osobe koji ima elisu promjenjivog
koraka i uvlaei stajni trap.
ISPIT PRAKTINE OSPOSOBLJENOSTI
10. Po zavretku odgovarajueg letakog osposobljavanja,
podnositelj zahtjeva mora pristupiti CPL(A) ispitu praktine
osposobljenosti ili na jednomotornom ili na viemotornom
avionu i pristupiti IR ispitu praktine osposobljenosti na
viemotornom avionu.
B. Modularni ATP kurs osposobljavanja - Avioni
1. Podnositelji zahtjeva za ATPL(A) koji zavre
osposobljavanje za teorijsko znanje na modularnom kursu
moraju:
(a) imati najmanje PPL(A) izdan u skladu sa Prilogom 1.
ikakoj konvenciji.; i zavriti najmanje sljedei broj
sati osposobljavanja za teorijsko znanje:
1. za podnositelje zahtjeva koji imaju PPL(A):
650 sati;
2. za podnositelje zahtjeva koji imaju CPL(A):
400 sati;
3. za podnositelje zahtjeva koji imaju IR(A): 500
sati;
4. za podnositelje zahtjeva koji imaju CPL(A) i
IR(A): 250 sati.
Osposobljavanje za teorijsko znanje mora se zavriti prije
pristupanja ispitu praktinog osposobljavanja za ATPL(A).
C. Integrirani CPL/IR kurs osposobljavanja - Avioni
OPENITO
1. Cilj integriranog CPL(A) i IR(A) kursa osposobljavanja je
osposobiti pilote do nivoa strunosti koji im je potreban
kako bi mogli obavljati poslove na jednopilotnim
jednomotornim ili viemotornim avionima u komercijalnom
zranom prijevozu i stjecanje CPL(A)/IR.
2. Podnositelj zahtjeva koji eli pohaati integrirani
CPL(A)/IR kurs osposobljavanja mora zavriti sve faze
osposobljavanja u jednom kontinuiranom kursu
osposobljavanja kako je organizirao ATO.

Broj 67 - Strana 168


3.

SLUBENI GLASNIK BiH

Podnositelju zahtjeva se moe dopustiti da zapone


osposobljavanje ili kao poetnik, ili kao imatelj PPL(A) ili
PPL(H) izdanog u skladu sa Prilogom 1. ikakoj
konvenciji. U sluaju da je podnositelj zahtjeva imatelj
PPL(A) ili PPL(H), priznati e mu se 50 % sati koje je
naletio prije poetka osposobljavanja, i to do maksimalno
40 sati letakog iskustva ili 45 sati ako podnositelj zahtjeva
ima ovlatenje za nono letenje za avion, od ega najvie do
20 sati moe biti nalet osposobljavanja s instruktorom.
4. Kurs mora sadravati:
(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do nivoa znanja
potrebnog za CPL(A) i do nivoa znanja potrebnog za
IR; i
(b) osposobljavanje za vizuelno i instrumentalno letenje.
5. Podnositelj zahtjeva koji nije zadovoljio ili nije u
mogunosti zavriti cjelokupni CPL/IR(A) kurs moe
zatraiti od nadlenog tijela polaganje ispita iz teorijskog
znanja i ispita praktine osposobljenosti za dozvolu niih
privilegija i IR ako je ispunio primjenjive zahtjeve.
TEORIJSKO ZNANJE
6. CPL(A)/IR teorijski kurs osposobljavanja mora sadravati
najmanje 500 sati osposobljavanja.
POLAGANJE ISPITA IZ TEORIJSKOG ZNANJA
7. Podnositelj zahtjeva mora dokazati nivo znanja koji
odgovara privilegijama to mu ih CPL(A) i IR daju.
LETAKO OSPOSOBLJAVANJE
8. Letako osposobljavanje, ne ukljuujui kurs osposobljavanja za ovlatenje za tip, mora sadravati ukupno najmanje
180 sati, koji ukljuuju sve testove napretka, od ega
najvie do 40 sati za cjelokupni kurs moe biti
instrumentalni nalet na ureaju. Unutar ukupnih 180 sati,
podnositelji zahtjeva moraju imati najmanje:
(a) 80 sati osposobljavanja s instruktorom, od ega
najvie do 40 sati moe biti instrumentalni nalet na
ureaju;
(b) 70 sati kao PIC, ukljuujui VFR nalet i instrumentalni nalet u avionu koji moe biti odraen kao
SPIC. Instrumentalni nalet u avionu kao SPIC
smatrae se kao PIC nalet, do maksimalno 20 sati.
(c) 50 sati rutnog letenja kao PIC, ukljuujui VFR rutnonavigacijski let od najmanje 540 km (300 NM),
tokom kojeg se moraju obaviti slijetanja s zaustavljanjem na dva aerodroma razliita od aerodroma
polijetanja;
(d) 5 sati naleta mora se obaviti po noi, sadravajui 3
sata osposobljavanja s instruktorom, koje e
ukljuivati najmanje 1 sat rutnog letenja i 5
samostalnih polijetanja i 5 samostalnih slijetanja s
zaustavljanjem; i
(e) 100 sati instrumentalnog letenja koji sadre najmanje:
1. 20 sati kao SPIC; i
2. 50 sati letakog osposobljavanja za instrumentalno letenje, od ega najvie:
i.
25 sati moe biti instrumentalni nalet na
ureaju na FNPT I; ili
ii. 40 sati moe biti instrumentalni nalet na
ureaju na FNPT-u II, FTD-u 2 ili FFS-u,
od ega najvie do 10 sati moe biti
izvedeno na FNPT-u I.
Podnositelju zahtjeva koji ima certifikat o zavrenom
osposobljavanju za osnovni instrumentalni letaki modul,
priznae se najvie do 10 sati naleta osposobljavanja za
instrumentalno letenje. Sati koji su izvedeni na BITD-u se
ne priznaju;

(f)

Petak, 9. 9. 2016.

5 sati izvedenih u avionu certificiranom za prijevoz


najmanje 4 osobe koji ima elisu promjenjivog
koraka i uvlaei stajni trap.
ISPITI PRAKTINE OSPOSOBLJENOSTI
9. Po zavretku odgovarajueg letakog osposobljavanja,
podnositelj zahtjeva mora pristupiti CPL(A) ispitu praktine
osposobljenosti i IR ispitu praktine osposobljenosti ili na
viemotornom avionu ili na jednomotornom avionu.
D. Integrirani CPL kurs osposobljavanja - Avioni
OPENITO
1. Cilj integriranog CPL(A) kursa osposobljavanja je
osposobiti pilote do nivoa strunosti koji im je potreban za
stjecanje CPL(A).
2. Podnositelj zahtjeva koji eli pohaati integrirani CPL(A)
kurs osposobljavanja mora zavriti sve faze osposobljavanja
u jednom kontinuiranom kursu osposobljavanja kako je
organizirao ATO.
3. Podnositelju zahtjeva se moe dopustiti da zapone
osposobljavanje, ili kao poetnik, ili kao imatelj PPL(A) ili
PPL(H) izdanog u skladu sa Prilogom 1. ikakoj
konvenciji. Podnositelju zahtjeva koji je imatelj PPL(A) ili
PPL(H), priznati e se 50 % sati koje je naletio prije
poetka osposobljavanja, i to do maksimalno 40 sati
letakog iskustva, ili 45 sati ako podnositelj zahtjeva ima
ovlatenje za nono letenje za avion, od ega najvie do 20
sati moe biti nalet osposobljavanja s instruktorom.
4. Kurs mora sadravati:
(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do nivoa znanja
potrebnog za CPL(A); i
(b) osposobljavanje za vizuelno i instrumentalno letenje.
5. Podnositelj zahtjeva koji nije zadovoljio ili nije u
mogunosti zavriti cjelokupni CPL(A) kurs moe zatraiti
od nadlenog tijela polaganje ispita iz teorijskog znanja i
ispita praktine osposobljenosti za dozvolu niih privilegija
ako je ispunio primjenjive zahtjeve.
TEORIJSKO ZNANJE
6. CPL(A) kurs osposobljavanja za teorijsko znanje mora
sadravati najmanje 350 sati osposobljavanja.
POLAGANJE ISPITA IZ TEORIJSKOG ZNANJA
7. Podnositelj zahtjeva mora dokazati nivo znanja koji
odgovara privilegijama to mu ih CPL(A) daje.
LETAKO OSPOSOBLJAVANJE
8. Letako
osposobljavanje,
ne
ukljuujui
kurs
osposobljavanja za ovlatenje za tip, mora sadravati
ukupno najmanje 150 sati, koji ukljuuju sve testove
napretka, od ega najvie do 5 sati za cjelokupni kurs moe
biti instrumentalni nalet na ureaju. Unutar ukupnih 150
sati, podnositelji zahtjeva moraju imati najmanje:
(a) 80 sati osposobljavanja s instruktorom, od ega
najvie do 5 sati moe biti instrumentalni nalet na
ureaju;
(b) 70 sati kao PIC;
(c) 20 sati rutnog letenja kao PIC, ukljuujui VFR rutno
navigacijski let od najmanje 540 km (300 NM),
tokom kojeg se moraju obaviti slijetanja s
zaustavljanjem na dva aerodroma razliita od
aerodroma polijetanja;
(d) 5 sati naleta mora se obaviti po noi, sadravajui 3
sata osposobljavanja s instruktorom, koje e
ukljuivati najmanje 1 sat rutnog letenja i 5
samostalnih polijetanja i 5 samostalnih slijetanja s
zaustavljanjem; i

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

(e)

10 sati letakog osposobljavanja za instrumentalno


letenje, od ega 5 sati moe biti instrumentalni nalet
na ureaju na FNPT-u I, FTD-u 2 ili FFS-u. Za
podnositelja zahtjeva koji ima certifikat o zavrenom
osposobljavanju za osnovni instrumentalni letaki
modul, smatrae se da ima najvie do 10 sati naleta
osposobljavanja za instrumentalno letenje. Sati koji su
izvedeni na BITD-u se ne priznaju;
(f) 5 sati izvedenih u avionu certificiranom za prijevoz
najmanje 4 osobe koji ima elisu promjenjivog koraka i
uvlaei stajni trap.
ISPIT PRAKTINE OSPOSOBLJENOSTI
9. Po zavretku letakog osposobljavanja, podnositelj zahtjeva
mora pristupiti CPL(A) ispitu praktine osposobljenosti na
jednomotornom avionu ili viemotornom avionu.
E. Modularni CPL kurs osposobljavanja - Avioni
OPENITO
1. Cilj modularnog CPL(A) kursa osposobljavanja je
osposobiti imatelje PPL(A) do nivoa strunosti koji
im je potreban za stjecanje CPL(A).
2. Prije pohaanja modularnog CPL(A) kursa
osposobljavanja, podnositelj zahtjeva mora biti
imatelj PPL(A) izdanog u skladu sa Prilogom 1.
ikakoj konvenciji.
3. Prije poetka letakog osposobljavanja podnositelj
zahtjeva mora:
(a) imati 150 sati naleta na avionu;
(b) udovoljiti preduvjetima za stjecanje ovlatenja
za klasu ili tip za viemotorne avione u skladu sa
poddijelom H, ako e se viemotorni avion
koristiti za ispit praktine osposobljenosti.
4. Podnositelj zahtjeva koji eli pohaati modularni
CPL(A) kurs osposobljavanja mora zavriti sve faze
osposobljavanja u jednom kontinuiranom kursu
osposobljavanja kako je organizirao ATO.
Osposobljavanju za teorijsko znanje moe se pristupiti
u ATO-u koji provodi samo osposobljavanje za
teorijsko znanje.
5. Kurs mora sadravati:
(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do nivoa
znanja potrebnog za CPL(A); i
(b) osposobljavanje za vizuelno i instrumentalno
letenje.
TEORIJSKO ZNANJE
6. Odobreni CPL(A) teorijski kurs osposobljavanja mora
sadravati najmanje 250 sati osposobljavanja.
POLAGANJE ISPITA IZ TEORIJSKOG ZNANJA
7. Podnositelj zahtjeva mora dokazati nivo znanja koji
odgovara privilegijama to mu ih CPL(A) daje.
LETAKO OSPOSOBLJAVANJE
8. Podnositelji zahtjeva bez IR-a moraju obaviti najmanje 25
sati letakog osposobljavanja s instruktorom, ukljuujui 10
sati osposobljavanja za instrumentalno letenje od ega
najvie do 5 sati moe biti instrumentalno letenje na ureaju
na BITD-u, FNPT-u I ili II, na FTD-u 2 ili na FFS-u.
9. Podnositeljima zahtjeva koji imaju valjano IR(A)
ovlatenje, priznae se u potpunosti nalet osposobljavanja
za instrumentalno letenje s instruktorom. Podnositeljima
zahtjeva koji imaju valjano IR(H) ovlatenje, priznae se
najvie do 5 sati naleta osposobljavanja za instrumentalno
letenje, od ega e najmanje 5 sati naleta osposobljavanja
za instrumentalno letenje biti provedeno na avionu. Za
podnositelja zahtjeva koji ima certifikat o zavrenom

10.

Broj 67 - Strana 169

osposobljavanju za osnovni instrumentalni letaki modul,


smatrae se da ima najvie do 10 sati naleta osposobljavanja
za instrumentalno letenje.
(a)

Podnositelji zahtjeva koji imaju valjani IR moraju


imati 15 sati letakog osposobljavanja za vizuelno
letenje s instruktorom.
(b) Podnositelji zahtjeva koji nemaju ovlatenje za nono
letenje za avion moraju dodatno imati najmanje 5 sati
naleta letakog osposobljavanja za nono letenje,
sadravajui 3 sata osposobljavanja s instruktorom,
koje e ukljuivati najmanje 1 sat rutnog letenja i 5
samostalnih polijetanja i 5 samostalnih slijetanja s
zaustavljanjem.
11. Najmanje 5 sati letakog osposobljavanja mora se izvesti na
avionu certificiranom za prijevoz najmanje 4 osobe koji ima
elisu promjenjivog koraka i uvlaei stajni trap.
ISKUSTVO
12. Podnositelj zahtjeva za stjecanje CPL(A) mora imati
najmanje 200 sati naleta na avionu, ukljuujui najmanje:
(a) 100 sati kao PIC, od ega 20 sati rutnog letenja kao
PIC, ukljuujui VFR rutni navigacijski let od
najmanje 540 km (300 NM), tokom kojeg se moraju
obaviti slijetanja s zaustavljanjem na dva aerodroma
razliita od aerodroma polijetanja;
(b) 5 sati naleta na avionu mora se obaviti po noi,
sadravajui 3 sata osposobljavanja s instruktorom,
koje e ukljuivati najmanje 1 sat rutnog letenja i 5
samostalnih polijetanja i 5 samostalnih slijetanja s
zaustavljanjem; i
(c) 10 sati letakog osposobljavanja za instrumentalno
letenje, od ega najvie do 5 sati moe biti
instrumentalno letenje na ureaju na FNPT-u I, ili
FNPT-u II ili FFS-u. Podnositelju zahtjeva koji ima
certifikat o zavrenom osposobljavanju za osnovni
instrumentalni letaki modul, priznae se najvie do
10 sati naleta osposobljavanja za instrumentalno
letenje. Sati koji su izvedeni na BITD-u se ne
priznaju;
(d) 6 sati naleta mora se obaviti na viemotornom avionu,
ako se viemotorni avion koristi u ispitu praktine
osposobljenosti.
(e) PIC sati za druge kategorije zrakoplova mogu se
uraunati u 200 sati naleta, u sljedeim sluajevima:
i.
30 sati na helikopteru, ako podnositelj zahtjeva
ima PPL(H); ili
ii. 100 sati na helikopterima, ako podnositelj
zahtjeva ima CPL(H); ili
iii. 30 sati na TMG-ovima ili jedrilicama; ili
iv. 30 sati na zranim brodovima, ako podnositelj
zahtjeva ima PPL(As); ili
v. 60 sati na zranim brodovima, ako podnositelj
zahtjeva ima CPL(As).
ISPIT PRAKTINE OSPOSOBLJENOSTI
13. Po zavretku letakog osposobljavanja i zahtjeva
relevantnog iskustva podnositelj zahtjeva mora pristupiti
CPL(A) ispitu praktine osposobljenosti ili na
jednomotornom ili na viemotornom avionu.
F. Integrirani ATP/IR kurs osposobljavanja - Helikopteri
OPENITO
1. Cilj integriranog ATP(H)/IR kursa osposobljavanja je
osposobiti pilote do nivoa strunosti koji im je potreban
kako bi mogli obavljati poslove kopilota u viepilotnim

Broj 67 - Strana 170

SLUBENI GLASNIK BiH

viemotornim helikopterima u komercijalnom zranom


prijevozu i stjecanje CPL(H)/IR.
2. Podnositelj zahtjeva koji eli pohaati integrirani
ATP(H)/IR kurs osposobljavanja mora zavriti sve faze
osposobljavanja u jednom kontinuiranom kursu
osposobljavanja kako je organizirao ATO.
3. Podnositelju zahtjeva se moe dopustiti da zapone
osposobljavanje, ili kao poetnik, ili kao imatelj PPL(H)
izdanog u skladu sa Prilogom 1. ikakoj konvenciji.
Podnositelju zahtjeva koji je imatelj PPL(H), priznati e se
50 % sati odreenog iskustva, i to do maksimalno:
(a) 40 sati, od ega najvie do 20 sati moe biti
osposobljavanje s instruktorom; ili
(b) 50 sati, od ega najvie do 25 sati moe biti
osposobljavanje s instruktorom, ako ima ovlatenje za
nono letenje za helikopter.
4. Kurs mora sadravati:
(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do nivoa znanja
potrebnog za ATPL(H) i do nivoa znanja za IR;
(b) osposobljavanje za vizuelno i instrumentalno letenje; i
(c) osposobljavanje za MCC za rad na viepilotnim
helikopterima.
5. Podnositelj zahtjeva koji nije uspjeno zadovoljio ili nije u
mogunosti zavriti cjelokupni ATP(H)/IR kurs moe
zatraiti od nadlenog tijela polaganje ispita iz teorijskog
znanja i ispita praktine osposobljenosti za dozvolu niih
privilegija i IR ako je ispunio primjenjive zahtjeve.
TEORIJSKO ZNANJE
6. Kurs ATP(H)/IR osposobljavanja za teorijsko znanje mora
sadravati najmanje 750 sati osposobljavanja.
7. MCC kurs mora sadravati najmanje 25 sati
osposobljavanja za teorijsko znanje i vjebi.
POLAGANJE ISPITA IZ TEORIJSKOG ZNANJA
8. Podnositelj zahtjeva mora dokazati nivo znanja koji
odgovara privilegijama to mu ih ATPL(H) i IR daju.
LETAKO OSPOSOBLJAVANJE
9. Letako osposobljavanje mora sadravati ukupno najmanje
195 sati, koji ukljuuju sve testove napretka. Unutar
ukupnih 195 sati, podnositelji zahtjeva moraju imati
najmanje:
(a) 140 sati osposobljavanja s instruktorom, od ega:
1. 75 sati osposobljavanja za vizuelno letenje
moe ukljuivati:
i.
30 sati na helikopteru FFS, nivoi C/D; ili
ii. 25 sati na FTD-u 2, 3; ili
iii. 20 sati na helikopteru FNPT-u II/III; ili
iv. 20 sati na avionu ili TMG-u;
2. 50 sati osposobljavanja za instrumentalno
letenje moe ukljuivati:
i.
najvie do 20 sati na helikopteru FFS-u ili
FTD-u 2,3 ili FNPT-u II/III; ili
ii. 10 sati najmanje na helikopteru FNPT-u 1
ili na avionu;
3. 15 sati MCC-a, koji se mogu izvesti na
helikopteru FFS-u ili helikopteru FTD-u 2,
3(MCC) ili FNPT-u II/III(MCC).
Ako je helikopter koji se koristio za letako
osposobljavanje razliitog tipa od FFS-a helikoptera
koji se koristio za osposobljavanje za vizuelno
letenje, maksimalno priznavanje e biti ogranieno
vremenom odreenim za FNPT II/III helikoptera.
(b) 55 sati kao PIC, od ega 40 sati moe biti kao SPIC.
Mora se obaviti najmanje 14 samostalnih sati letenja
danju i 1 samostalni sat letenja nou;

(c)

Petak, 9. 9. 2016.

50 sati rutnog letenja, ukljuujui najmanje 10 sati


rutnog letenja kao SPIC ukljuujui VFR rutno
navigacijski let od najmanje 185 km (100NM)
tokom kojeg se moraju obaviti slijetanja na dva
aerodroma razliita od aerodroma polijetanja;
(d) 5 sati naleta na helikopterima mora se obaviti nou
sadravajui 3 sata osposobljavanja s instruktorom
ukljuujui najmanje 1 sat rutnog letenja i 5
samostalnih kolskih krugova nou. Svaki kolski
krug mora ukljuivati polijetanje i slijetanje;
(e) 50 sati instrumentalnog naleta s instruktorom
sadravajui:
i.
10 sati naleta osposobljavanja za osnovno
instrumentalno letenje; i
ii. 40 sati IR osposobljavanja, koji ukljuuje
najmanje 10 sati na viemotornom IFR
certificiranom helikopteru.
ISPITI PRAKTINE OSPOSOBLJENOSTI
10. Po zavretku odgovarajueg letakog osposobljavanja,
podnositelj zahtjeva mora pristupiti CPL(H) ispitu praktine
osposobljenosti na viemotornom helikopteru i IR ispitu
praktine osposobljenosti na IFR certificiranom
viemotornom helikopteru i ispuniti zahtjeve za MCC
osposobljavanje.
G. Integrirani ATP kurs osposobljavanja - Helikopteri
OPENITO
1. Cilj integriranog ATP(H) kursa osposobljavanja je
osposobiti pilote do nivoa strunosti koji im je potreban
kako bi mogli obavljati poslove kopilota u viepilotnim
viemotornim helikopterima s ogranienjem na VFR
privilegije u komercijalnom zranom prijevozu i stjecanje
CPL(H).
2. Podnositelj zahtjeva koji eli pohaati integrirani ATP(H)
kurs osposobljavanja mora zavriti sve faze osposobljavanja
u jednom kontinuiranom kursu osposobljavanja kako je
organizirao ATO.
3. Podnositelju zahtjeva se moe dopustiti da zapone
osposobljavanje ili kao poetnik, ili kao imatelj PPL(H)
izdanog u skladu sa Prilogom 1. ikakoj konvenciji.
Podnositelju zahtjeva koji je imatelj PPL(H), priznati e se
50 % sati odreenog iskustva, i to do maksimalno:
(a) 40 sati, od ega najvie do 20 sati moe biti
osposobljavanje s instruktorom; ili
(b) 50 sati, od ega najvie do 25 sati moe biti
osposobljavanje s instruktorom, ako ima ovlatenje za
nono letenje za helikopter.
4. Kurs mora sadravati:
(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do nivoa znanja
potrebnog za ATPL(H);
(b) osposobljavanje za vizuelno i osnovno instrumentalno
letenje; i
(c) osposobljavanje za MCC za rad na viepilotnim
helikopterima.
5. Podnositelj zahtjeva koji nije uspjeno zadovoljio ili nije u
mogunosti zavriti cjelokupni ATP(H) kurs moe zatraiti
od nadlenog tijela polaganje ispita iz teorijskog znanja i
ispita praktine osposobljenosti za dozvolu niih privilegija
ako je ispunio primjenjive zahtjeve.
TEORIJSKO ZNANJE
6. Kurs ATP(H) osposobljavanja za teorijsko znanje mora
sadravati najmanje 650 sati osposobljavanja.
7. MCC kurs mora sadravati najmanje 20 sati vjebi za
osposobljavanje za teorijsko znanje.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

POLAGANJE ISPITA IZ TEORIJSKOG ZNANJA


8. Podnositelj zahtjeva mora dokazati nivo znanja koji
odgovara privilegijama to mu ih ATPL(H) daje.
LETAKO OSPOSOBLJAVANJE
9. Letako osposobljavanje mora sadravati ukupno najmanje
150 sati, ukljuujui sve testove napretka. Unutar ukupnih
150 sati, podnositelji zahtjeva moraju zavriti najmanje:
(a) 95 sati osposobljavanja s instruktorom, od ega:
i.
75 sati osposobljavanja za vizuelno letenje moe
ukljuivati:
1. 30 sati na helikopteru FFS nivoi C/D; ili
2. 25 sati na helikopteru FTD 2, 3; ili
3. 20 sati na helikopteru FNPT II/III; ili
4. 20 sati na avionu ili TMG-u;
ii. 10 sati osnovnog osposobljavanja za
instrumentalno letenje moe ukljuivati 5 sati
na najmanje helikopteru FNPT I ili na avionu;
iii. 10 sati MCC-a, koji se mogu izvesti na
helikopteru: helikopteru FFS-u ili FTD-u 2,
3(MCC) ili FNPT-u II/III(MCC).
Ako je helikopter koji se koristio za letako
osposobljavanje razliitog tipa od FFS-a helikoptera koji
se koristio za osposobljavanje za vizuelno letenje,
maksimalno priznavanje e biti ogranieno vremenom
odreenim za FNPT II/III helikoptera.
(b) 55 sati kao PIC, od ega 40 sati moe biti kao SPIC.
Mora se obaviti najmanje 14 samostalnih sati letenja
danju i 1 samostalni sat letenja nou;
(c) 50 sati rutnog letenja, ukljuujui najmanje 10 sati
rutnog letenja kao SPIC, ukljuujui VFR rutno
navigacijski let od najmanje 185 km (100 NM) tokom
kojeg se moraju obaviti slijetanja na dva aerodroma
razliita od aerodroma polijetanja;
(d) 5 sati naleta na helikopterima mora se obaviti nou
sadravajui 3 sata osposobljavanja s instruktorom
ukljuujui najmanje 1 sat rutnog letenja i 5
samostalnih kolskih krugova nou. Svaki kolski
krug mora ukljuivati polijetanje i slijetanje.
ISPITI PRAKTINE OSPOSOBLJENOSTI
10. Po zavretku odgovarajueg letakog osposobljavanja,
podnositelj zahtjeva mora pristupiti CPL(H) ispitu praktine
osposobljenosti na viemotornom helikopteru i ispuniti
MCC zahtjeve.
H. Modularni ATP kurs osposobljavanja - Helikopteri
1. Podnositelji zahtjeva za ATPL(H) koji zavre
osposobljavanje za teorijsko znanje na modularnom kursu
moraju imati najmanje PPL(H) i zavriti najmanje sljedei
broj sati osposobljavanja unutar perioda od 18 mjeseci:
(a) za podnositelje zahtjeva koji imaju PPL(H) izdanu u
skladu sa Prilogom 1. ikakoj konvenciji: 550 sati;
(b) podnositelji zahtjeva koji imaju CPL(H): 300 sati.
2. Podnositelji zahtjeva za ATPL(H)/IR koji zavre
osposobljavanje za teorijsko znanje na modularnom kursu
moraju imati najmanje PPL(H) i imati zavren najmanje
sljedei broj sati osposobljavanja:
(a) za podnositelje zahtjeva koji imaju PPL(H): 650 sati;
(b) za podnositelje zahtjeva koji imaju CPL(H): 400 sati;
(c) za podnositelje zahtjeva koji imaju IR(H): 500 sati;
(d) za podnositelje zahtjeva koji imaju CPL(H) i IR(H):
250 sati.

Broj 67 - Strana 171

I. Integrirani CPL/IR kurs osposobljavanja - Helikopteri


II. OPENITO
1. Cilj integriranog CPL(H)/IR kursa osposobljavanja je
osposobiti pilote do nivoa strunosti koji im je potreban
kako bi mogli obavljati poslove na jednopilotnim
viemotornim helikopterima i stjecanje CPL(H)/IR na
viemotornim helikopterima.
2. Podnositelj zahtjeva koji eli pohaati integrirani
CPL(H)/IR kurs osposobljavanja mora zavriti sve faze
osposobljavanja u jednom kontinuiranom kursu
osposobljavanja kako je organizirao ATO.
3. Podnositelju zahtjeva se moe dopustiti da zapone
osposobljavanje ili kao poetnik, ili kao imatelj PPL(H)
izdanog u skladu sa Prilogom 1. ikakoj konvenciji.
Podnositelju zahtjeva koji je imatelj PPL(H), priznati e se
50 % sati odreenog iskustva, i to do maksimalno:
(a) 40 sati, od ega najvie do 20 sati moe biti
osposobljavanje s instruktorom; ili
(b) 50 sati, od ega najvie do 25 sati moe biti
osposobljavanje s instruktorom, ako ima ovlatenje za
nono letenje za helikopter.
4. Kurs mora sadravati:
(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do nivoa znanja
potrebnog za CPL(H) i do nivoa znanja za IR, i prvo
stjecanje ovlatenja za tip viemotornog helikoptera; i
(b) osposobljavanje za vizuelno i instrumentalno letenje.
5. Podnositelj zahtjeva koji nije uspjeno zadovoljio ili nije u
mogunosti zavriti cjelokupni CPL(H)/IR kurs moe
zatraiti od nadlenog tijela polaganje ispita iz teorijskog
znanja i ispita praktine osposobljenosti za dozvolu niih
privilegija i IR ako je ispunio primjenjive zahtjeve.
TEORIJSKO ZNANJE
6. Kurs CPL(H)/IR osposobljavanja za teorijsko znanje mora
sadravati najmanje 500 sati osposobljavanja.
POLAGANJE ISPITA IZ TEORIJSKOG ZNANJA
7. Podnositelj zahtjeva mora dokazati nivo znanja koji
odgovara privilegijama to mu ih CPL(H) i IR daju.
LETAKO OSPOSOBLJAVANJE
8. Letako osposobljavanje mora sadravati ukupno najmanje
180 sati ukljuujui sve testove napretka. Unutar 180 sati,
podnositelji zahtjeva moraju zavriti najmanje:
(a) 125 sati osposobljavanja s instruktorom, od ega:
i.
75 sati osposobljavanja za vizuelno letenje, koji
mogu ukljuivati:
1. 30 sati na helikopter FFS-u nivoi C/D; ili
2. 25 sati na helikopter FTD-u 2,3; ili
3. 20 sati na helikopter FNPT-u II/III; ili
4. 20 sati na avionu ili TMG-u;
ii. 50 sati osposobljavanja za instrumentalno
letenje koji mogu ukljuivati:
1. do 20 sati na helikopter FFS-u ili FTD-u
2,3, ili FNPT-u II, III; ili
2. 10 sati na najmanje helikopter FNPT-u I
ili na avionu.
Ako je helikopter koji se koristio za letako
osposobljavanje razliitog tipa od FFS-a helikoptera koji
se koristio za osposobljavanje za vizuelno letenje,
maksimalno priznavanje e biti ogranieno vremenom
odreenim za FNPT II/III helikoptera.
(b) 55 sati kao PIC, od ega 40 sati moe biti kao SPIC.
Mora se obaviti najmanje 14 samostalnih sati letenja
danju i 1 samostalni sat letenja nou;
(c) 10 sati rutnog letenja s instruktorom;

Broj 67 - Strana 172


(d)

SLUBENI GLASNIK BiH

10 sati rutnog letenja kao PIC, ukljuujui VFR


rutno navigacijski let od najmanje 185 km (100 NM)
tokom kojeg se moraju obaviti slijetanja s
zaustavljanjem na dva aerodroma razliita od
aerodroma polijetanja;
(e) 5 sati naleta na helikopterima mora se obaviti nou
sadravajui 3 sata osposobljavanja s instruktorom
ukljuujui najmanje 1 sat rutnog letenja i 5
samostalnih kolskih krugova nou. Svaki kolski
krug mora ukljuivati polijetanje i slijetanje;
(f) 50 sati osposobljavanja za instrumentalno letenje s
instruktorom sadravajui:
i.
10 sati osposobljavanja za osnovno
instrumentalno letenje; i
ii. 40 sati IR osposobljavanja, koji ukljuuje
najmanje 10 sati na viemotornom IFR
certificiranom helikopteru.
ISPIT PRAKTINE OSPOSOBLJENOSTI
9. Po zavretku odgovarajueg letakog osposobljavanja,
podnositelj zahtjeva mora pristupiti CPL(H) ispitu praktine
osposobljenosti ili na viemotornom ili na jednomotornom
helikopteru i IR provjeri praktine osposobljenosti na IFR
certificiranom viemotornom helikopteru.
J. Integrirani CPL kurs osposobljavanja - Helikopteri
OPENITO
1. Cilj integriranog CPL(H) kursa osposobljavanja je
osposobiti pilote do nivoa strunosti koji im je potreban za
stjecanje CPL(H).
2. Podnositelj zahtjeva koji eli pohaati integrirani CPL(H)
kurs osposobljavanja mora zavriti sve faze osposobljavanja
u jednom kontinuiranom kursu osposobljavanja kako je
organizirao ATO.
3. Podnositelju zahtjeva se moe dopustiti da zapone
osposobljavanje ili kao poetnik, ili kao imatelj PPL(H)
izdanog u skladu sa Prilogom 1. ikakoj konvenciji.
Podnositelju zahtjeva koji je imatelj PPL(H), priznati e se
50 % sati odreenog iskustva, i to do maksimalno:
(a) 40 sati, od ega najvie do 20 sati moe biti
osposobljavanje s instruktorom; ili
(b) 50 sati, od ega najvie do 25 sati moe biti
osposobljavanje s instruktorom ako ima ovlatenje za
nono letenje za helikopter.
4. Kurs mora sadravati:
(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do nivoa znanja
potrebnog za CPL(H); i
(b) osposobljavanje za vizuelno i instrumentalno letenje.
5. Podnositelj zahtjeva koji nije uspjeno zadovoljio ili nije u
mogunosti zavriti cjelokupni CPL(H) kurs moe zatraiti
od nadlenog tijela polaganje ispita iz teorijskog znanja i
ispita praktine osposobljenosti za dozvolu niih privilegija
ako je ispunio primjenjive zahtjeve.
TEORIJSKO ZNANJE
6. Odobreni CPL(A) kurs osposobljavanja za teorijsko znanje
mora sadravati najmanje 350 sati osposobljavanja ili 200
sati ako je podnositelj zahtjeva imatelj PPL.
POLAGANJE ISPITA IZ TEORIJSKOG ZNANJA
7. Podnositelj zahtjeva mora dokazati nivo znanja koji
odgovara privilegijama to mu ih CPL(H) daje.
LETAKO OSPOSOBLJAVANJE
8. Letako osposobljavanje mora sadravati ukupno najmanje
135 sati, ukljuujui sve testove napretka, od ega najvie
do 5 sati moe biti instrumentalni nalet na ureaju. Unutar

Petak, 9. 9. 2016.

135 sati ukupno, podnositelji zahtjeva moraju zavriti


najmanje:
(a) 85 sati osposobljavanja s instruktorom, od ega:
i.
do 75 sati moe biti osposobljavanje za vizuelno
letenje, i moe ukljuivati:
1. 30 sati na helikopteru FFS nivoi C/D; ili
2. 25 sati na helikopter FTD-u 2,3; ili
3. 20 sati na helikopter FNPT-u II/III; ili
4. 20 sati na avionu ili TMG-u;
ii. do 10 sati moe biti osposobljavanje za
instrumentalno letenje, i moe ukljuivati 5 sati
na najmanje FNPT-u I helikoptera ili na
avionu.
Ako je helikopter koji se koristio za letako
osposobljavanje razliitog tipa od FFS-a helikoptera koji
se koristio za osposobljavanje za vizuelno letenje,
maksimalno priznavanje e biti ogranieno vremenom
odreenim za FNPT II/III helikoptera.
(b) 50 sati kao PIC, od ega 35 sati moe biti kao SPIC.
Mora se obaviti najmanje 14 samostalnih sati letenja
danju i 1 samostalni sat letenja nou;
(c) 10 sati rutnog letenja s instruktorom;
(d) 10 sati rutnog letenja kao PIC, ukljuujui VFR
rutno navigacijski let od najmanje 185 km (100 NM)
tokom kojeg se moraju obaviti slijetanja s
zaustavljanjem na dva aerodroma razliita od
aerodroma polijetanja;
(e) 5 sati naleta na helikopterima mora se obaviti nou
sadravajui 3 sata osposobljavanja s instruktorom
ukljuujui najmanje 1 sat rutnog letenja i 5
samostalnih kolskih krugova nou. Svaki kolski
krug mora ukljuivati polijetanje i slijetanje;
(f) 10 sati naleta osposobljavanja za instrumentalno
letenje s instruktorom, ukljuujui najmanje 5 sati na
helikopteru.
ISPIT PRAKTINE OSPOSOBLJENOSTI
9. Po zavretku odreenog letakog osposobljavanja,
podnositelj zahtjeva mora pristupiti CPL(H) ispitu praktine
osposobljenosti.
K. Modularni CPL kurs osposobljavanja - Helikopteri
OPENITO
1. Cilj modularnog CPL(H) kursa osposobljavanja je
osposobiti imatelje PPL(H) do nivoa strunosti koji im je
potreban za stjecanje CPL(H).
2. Prije pohaanja modularnog CPL(H) kursa osposobljavanja, kandidat mora biti imatelj PPL(H) izdanog u skladu
sa Prilogom 1. ikakoj konvenciji.
3. Prije poetka letakog osposobljavanja podnositelj zahtjeva
mora:
(a) odletjeti 155 sati naleta, ukljuujui 50 sati kao PIC na
helikopterima od ega je 10 sati rutno navigacijsko
letenje. Sati kao PIC na drugim kategorijama
zrakoplova mogu se ubrojiti u 155 sati naleta kako je
odreeno u stavu 11. odjeljka K;
(b) udovoljavati zahtjevima FCL.725 i FCL.720.H ako e
se viemotorni helikopter koristiti za ispit praktine
osposobljenosti.
4. Podnositelj zahtjeva koji eli pohaati modularni CPL(H)
kurs osposobljavanja mora zavriti sve faze osposobljavanja
u jednom kontinuiranom kursu osposobljavanja kako je
organizirao ATO. Osposobljavanju za teorijsko znanje
moe se pristupiti u ATO-u koji provodi samo
osposobljavanje za teorijsko znanje.
5. Kurs mora sadravati:

Petak, 9. 9. 2016.
(c)

SLUBENI GLASNIK BiH

osposobljavanje za teorijsko znanje do nivoa znanja


potrebnog za CPL(H); i
(d) osposobljavanje za vizuelno i instrumentalno letenje.
TEORIJSKO ZNANJE
6. Odobreni CPL(H) teorijski kurs osposobljavanja mora
sadravati najmanje 250 sati osposobljavanja.
POLAGANJE ISPITA IZ TEORIJSKOG ZNANJA
7. Podnositelj zahtjeva mora dokazati nivo znanja koji
odgovara privilegijama to mu ih CPL(H) daje.
LETAKO OSPOSOBLJAVANJE
8. Podnositelji zahtjeva bez IR-a moraju obaviti najmanje 30
sati letakog osposobljavanja s instruktorom, od ega:
(e) 20 sati osposobljavanja za vizuelno letenje, koji mogu
ukljuivati 5 sati na helikopter FFS-u ili FTD-u 2, 3 ili
FNPT-u II, III; i
(f) 10 sati osposobljavanja za instrumentalno letenje, koji
mogu ukljuivati 5 sati na najmanje helikopter FTD-u
1 ili FNPT-u I ili avionu.
9. Podnositeljima zahtjeva koji imaju valjano IR(H)
ovlatenje, u potpunosti e se priznati nalet koji su stekli u
svrhu osposobljavanja za instrumentalno letenje s
instruktorom. Podnositelji zahtjeva koji imaju valjano
IR(A) ovlatenje, moraju zavriti najmanje 5 sati naleta
osposobljavanja za instrumentalno letenje na helikopteru.
10. Podnositelji zahtjeva koji nemaju ovlatenje za nono
letenje za helikopter moraju dodatno zavriti najmanje 5
sati naleta letakog osposobljavanja za nono letenje koje
sadri 3 sata osposobljavanja s instruktorom, ukljuujui
najmanje 1 sat rutnog letenja i 5 samostalnih kolskih
krugova po noi. Svaki kolski krug mora ukljuivati
polijetanje i slijetanje.
ISKUSTVO
11. Podnositelj zahtjeva za CPL(H) mora zavriti najmanje 185
sati naleta, ukljuujui 50 sati kao PIC, od ega 10 sati
rutnog letenja kao PIC, ukljuujui VFR rutno navigacijski
let od najmanje 185 km (100 NM), tokom kojeg se moraju
obaviti slijetanja s zaustavljanjem na dva aerodroma
razliita od aerodroma polijetanja.
PIC sati za druge kategorije zrakoplova mogu se uraunati
u 185 sati naleta, u sljedeim sluajevima:
(g) 20 sati na avionima ako je podnositelj zahtjeva
imatelj PPL(A); ili
(h) 50 sati na avionima ako je podnositelj zahtjeva
imatelj CPL(A); ili
(i) 10 sati na TMG-ovima ili jedrilicama; ili
(j) 20 sati na zranim brodovima ako je podnositelj
zahtjeva imatelj PPL(As); ili
(k) 50 sati na zranim brodovima ako je podnositelj
zahtjeva imatelj CPL(As).
ISPIT PRAKTINE OSPOSOBLJENOSTI
12. Po zavretku odreenog letakog osposobljavanja i
odreenog iskustva, podnositelj zahtjeva e pristupiti
CPL(H) ispitu praktine osposobljenosti.
L. Integrirani CPL/IR kurs osposobljavanja - Zrani brodovi
OPENITO
1. Cilj integriranog CPL(As)/IR(A) kursa osposobljavanja je
osposobiti pilote do nivoa strunosti koji im je potreban
kako bi mogli obavljati poslove na zranim brodovima i
stjecanje CPL(As)/IR.
2. Podnositelj zahtjeva koji eli pohaati integrirani
CPL(As)/IR kurs osposobljavanja mora zavriti sve faze

Broj 67 - Strana 173

osposobljavanja u jednom kontinuiranom kursu


osposobljavanja kako je organizirao ATO.
3. Podnositelju zahtjeva se moe dopustiti da zapone
osposobljavanje ili kao poetnik, ili kao imatelj PPL(As),
PPL(A) ili PPL(H) izdanog u skladu sa Prilogom 1.
ikakoj konvenciji. U sluaju da je podnositelj zahtjeva
imatelj PPL(As), PPL(A) ili PPL(H) priznati e mu se
najvie do:
(a) 10 sati, od ega do 5 sati moe biti osposobljavanje s
instruktorom; ili
(b) 15 sati, od ega najvie do 7 sati moe biti
osposobljavanje s instruktorom ako je podnositelj
zahtjeva imatelj ovlatenja za nono letenje za zrani
brod.
4. Kurs mora sadravati:
(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do nivoa znanja
potrebnog za CPL(As) i do nivoa znanja potrebnog za
IR; i prvo ovlatenje za tip za zrani brod; i
(b) osposobljavanje za vizuelno i instrumentalno letenje.
5. Podnositelj zahtjeva koji nije uspjeno zadovoljio ili nije u
mogunosti zavriti cjelokupni CPL/IR(As) kurs moe
zatraiti od nadlenog tijela polaganje ispita iz teorijskog
znanja i ispita praktine osposobljenosti za dozvolu niih
privilegija ako je ispunio primjenjive zahtjeve.
TEORIJSKO ZNANJE
6. CPL(As)/IR teorijski kurs osposobljavanja mora sadravati
najmanje 500 sati osposobljavanja.
POLAGANJE ISPITA IZ TEORIJSKOG ZNANJA
7. Podnositelj zahtjeva mora dokazati nivo znanja koji
odgovara privilegijama to mu ih CPL(As) i IR daju.
LETAKO OSPOSOBLJAVANJE
8. Letako osposobljavanje mora sadravati ukupno najmanje
80 sati ukljuujui sve testove napretka. Unutar 80 sati,
podnositelji zahtjeva moraju zavriti najmanje:
(a) 60 sati osposobljavanje s instruktorom, od ega:
i.
30 sati osposobljavanje za vizuelno letenje, koji
mogu ukljuivati:
1. 12 sati na FFS-u zranog broda; ili
2. 10 sati na FTD-u zranog broda; ili
3. 8 sati na FNPT-u II/III zranog broda; ili
4. 8 sati na avionu, helikopteru ili TMG-u;
ii. 30 sati osposobljavanja za instrumentalno
letenje koji mogu ukljuivati:
1. do 12 sati na FFS-u ili FTD-u ili FNPT-u
II, III zranog broda; ili
2. 6 sati na najmanje FTD-u 1 ili FNPT-u I
zranog broda ili na avionu.
Ako je zrani brod koji se koristio za letako
osposobljavanje razliitog tipa od FFS-a koji se koristio
za osposobljavanje za vizuelno letenje, maksimalno
priznavanje e biti ogranieno na 8 sati.
(b) 20 sati kao PIC, od ega 5 sati moe biti kao SPIC.
Mora se obaviti najmanje 14 samostalnih sati letenja
danju i 1 samostalni sat letenja nou;
(c) 5 sati rutnog letenja kao PIC, ukljuujui VFR rutni
navigacijski let od najmanje 90 km (50 NM) tokom
kojeg se moraju obaviti 2 slijetanja s zaustavljanjem
na odredinom aerodromu;
(d) 5 sati naleta na zranim brodovima mora se obaviti
nou sadravajui 3 sata osposobljavanja s
instruktorom ukljuujui najmanje 1 sat rutnog
letenja i 5 samostalnih kolskih krugova nou. Svaki
kolski krug mora ukljuivati polijetanje i slijetanje;

Broj 67 - Strana 174


(e)

SLUBENI GLASNIK BiH

30 sati instrumentalnog naleta s instruktorom


sadravajui:
i.
10 sati naleta osposobljavanja za osnovno
instrumentalno letenje; i
ii. 20 sati IR osposobljavanja, koje mora
ukljuivati najmanje 10 sati na viemotornom
IFR certificiranom zranom brodu.
ISPIT PRAKTINE OSPOSOBLJENOSTI
9. Po zavretku odreenog letakog osposobljavanja,
podnositelj zahtjeva mora pristupiti CPL(As) ispitu
praktine osposobljenosti ili na viemotornom ili na
jednomotornom zranom brodu i IR ispitu praktine
osposobljenosti na IFR certificiranom viemotornom
zranom brodu.
M. Integrirani CPL kurs osposobljavanja - Zrani brodovi
OPENITO
1. Cilj integriranog CPL(As) kursa osposobljavanja je
osposobiti pilote do nivoa strunosti koji im je potreban za
stjecanje CPL(As).
2. Podnositelj zahtjeva koji eli pohaati integrirani CPL(As)
kurs osposobljavanja mora zavriti sve faze osposobljavanja
u jednom kontinuiranom kursu osposobljavanja kako je
organizirao ATO.
3. Podnositelju zahtjeva se moe dopustiti da zapone
osposobljavanje ili kao poetnik, ili kao imatelj PPL(As),
PPL(A) ili PPL(H) izdanog u skladu sa Prilogom 1.
ikakoj konvenciji. U sluaju da je podnositelj zahtjeva
imatelj PPL(As), PPL(A) ili PPL(H) priznati e mu se
najvie do:
(a) 10 sati, od ega do 5 sati moe biti osposobljavanje s
instruktorom; ili
(b) 15 sati, od ega najvie do 7 sati moe biti
osposobljavanje s instruktorom ako je podnositelj
zahtjeva imatelj ovlatenja za nono letenje za zrani
brod.
4. Kurs mora sadravati:
(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do nivoa znanja
potrebnog za CPL(As); i
(b) osposobljavanje za vizuelno i instrumentalno letenje.
5. Podnositelj zahtjeva koji nije uspjeno zadovoljio ili nije u
mogunosti zavriti cjelokupni CPL (As) kurs moe
zatraiti od nadlenog tijela polaganje ispita iz teorijskog
znanja i ispita praktine osposobljenosti za dozvolu niih
privilegija ako je ispunio primjenjive zahtjeve.
TEORIJSKO ZNANJE
6. Odobreni CPL(As) teorijski kurs osposobljavanja mora
sadravati najmanje 350 sati osposobljavanja ili 200 sati
ako je podnositelj zahtjeva imatelj PPL.
POLAGANJE ISPITA IZ TEORIJSKOG ZNANJA
7. Podnositelj zahtjeva mora dokazati nivo znanja koji
odgovara privilegijama to mu ih CPL(As) daje.
LETAKO OSPOSOBLJAVANJE
8. Letako osposobljavanje mora sadravati ukupno najmanje
50 sati, ukljuujui sve testove napretka, od ega najvie do
5 sati moe biti instrumentalni nalet na ureaju. Unutar
ukupnih 50 sati, podnositelji zahtjeva moraju zavriti
najmanje:
(a) 30 sati osposobljavanja s instruktorom, od ega
najvie do 5 sati moe biti instrumentalni nalet na
ureaju;
(b) 20 sati kao PIC;
(c) 5 sati rutnog letenja s instruktorom;

(d)

Petak, 9. 9. 2016.

5 sati rutnog letenja kao PIC, ukljuujui VFR rutni


navigacijski let od najmanje 90 km (50 NM) tokom
kojeg se moraju obaviti 2 slijetanja s zaustavljanjem
na odredinom aerodromu;
(e) 5 sati naleta na zranim brodovima mora se obaviti
nou sadravajui 3 sata osposobljavanja s
instruktorom ukljuujui najmanje 1 sat rutnog letenja
i 5 samostalnih krugova nou. Svaki krug mora
ukljuivati polijetanje i slijetanje;
(f) 10 sati naleta osposobljavanja za instrumentalno
letenje s instruktorom, ukljuujui najmanje 5 sati na
zranom brodu.
ISPIT PRAKTINE OSPOSOBLJENOSTI
9. Po zavretku odreenog letakog osposobljavanja, podnositelj zahtjeva mora pristupiti CPL(As) ispitu praktine
osposobljenosti.
N. Modularni CPL kurs osposobljavanja - Zrani brodovi
OPENITO
1. Cilj modularnog CPL(As) kursa osposobljavanja je
osposobiti imatelje PPL(As) do nivoa strunosti koji im je
potreban za stjecanje CPL(As).
2. Prije pohaanja modularnog CPL(As) kursa osposobljavanja, podnositelj zahtjeva mora:
(a) biti imatelj PPL(As) izdanog u skladu sa Prilogom 1.
ikakoj konvenciji;
(b) imati zavrenih 200 sati naleta kao pilot zranih
brodova, ukljuujui 100 sati kao PIC, od ega 50 sati
mora biti rutno navigacijsko letenje.
3. Podnositelj zahtjeva koji eli pohaati modularni CPL(As)
kurs osposobljavanja mora zavriti sve faze osposobljavanja
u jednom kontinuiranom kursu osposobljavanja kako je
organizirao ATO. Osposobljavanju za teorijsko znanje
moe se pristupiti u ATO-u koji provodi samo
osposobljavanje za teorijsko znanje.
4. Kurs mora sadravati:
(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do nivoa znanja
potrebnog za CPL(As); i
(b) osposobljavanje za vizuelno i instrumentalno letenje.
TEORIJSKO ZNANJE
5. Odobreni CPL(As) teorijski kurs osposobljavanja mora
sadravati najmanje 250 sati osposobljavanja.
POLAGANJE ISPITA IZ TEORIJSKOG ZNANJA
6. Podnositelj zahtjeva mora dokazati nivo znanja koji
odgovara privilegijama to mu ih CPL(As) daje.
LETAKO OSPOSOBLJAVANJE
7. Podnositelji zahtjeva bez IR-a moraju zavriti najmanje 20
sati letakog osposobljavanja s instruktorom, od ega:
i.
10 sati osposobljavanja za vizuelno letenje, koji mogu
ukljuivati 5 sati na FFS-u ili FTD-u 2,3 ili FNPT II,
III zranog broda; i
ii. 10 sati osposobljavanja za instrumentalno letenje, koji
mogu ukljuivati 5 sati na najmanje FTD-u 1 ili
FNPT-u I zranog broda ili na avionu.
8. Podnositeljima zahtjeva koji imaju valjano IR(As)
ovlatenje, priznae se u potpunosti nalet osposobljavanja
za instrumentalno letenje s instruktorom. Podnositelji
zahtjeva koji imaju valjano IR ovlatenje u drugim
kategorijama zrakoplova moraju zavriti najmanje 5 sati
naleta osposobljavanja za instrumentalno letenje na
zranom brodu.
9. Podnositelji zahtjeva koji nemaju ovlatenje za nono
letenje za zrani brod moraju dodatno zavriti najmanje 5
sati naleta letakog osposobljavanja za nono letenje koje

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

sadri 3 sata osposobljavanja s instruktorom, ukljuujui


najmanje 1 sat rutnog letenja i 5 samostalnih kolskih
krugova po noi. Svaki kolski krug mora ukljuivati
polijetanje i slijetanje.
ISKUSTVO
10. Podnositelji zahtjeva za CPL(As) moraju imati zavrenih
najmanje 250 sati naleta na zranim brodovima, ukljuujui
125 sati kao PIC, od ega 50 sati rutnog letenja kao PIC,
ukljuujui VFR rutno navigacijski let od najmanje 90 km
(50 NM), tokom kojeg se mora obaviti slijetanje s
zaustavljanjem na odredinom aerodromu.
PIC sati za druge kategorije zrakoplova mogu se uraunati
u 185 sati naleta, u sljedeim sluajevima:
(a) 30 sati na avionima ili helikopterima, ako
podnositelj zahtjeva ima PPL(A) ili PPL(H); ili
(b) 60 sati na avionima ili helikopterima, ako
podnositelj zahtjeva ima CPL(A) ili CPL(H); ili
(c) 10 sati na TMG-ovima ili jedrilicama; ili
(d) 10 sati na balonima.
ISPIT PRAKTINE OSPOSOBLJENOSTI
11. Po zavretku odreenog letakog osposobljavanja i
odreenog iskustva, podnositelj zahtjeva e pristupiti
CPL(As) ispitu praktine osposobljenosti.

Dodatak 4.

Ispit praktine osposobljenosti za stjecanje CPL-a


A. Openito
1. Podnositelj zahtjeva za ispit praktine osposobljenosti za
CPL mora zavriti osposobljavanje na istoj klasi ili tipu
zrakoplova koji e se koristiti na ispitu.
2. Podnositelj zahtjeva mora uspjeno poloiti sve
odgovarajue sekcije ispita praktine osposobljenosti. Ako
bilo koji dio sekcije nije uspjeno poloen, smatrati e se da
ta sekcija nije uspjeno poloena. Neuspjeh u vie od jedne
sekcije zahtijevae da podnositelj zahtjeva mora ponoviti
cijelu provjeru. Podnositelj zahtjeva koji nije uspjeno
poloio samo jedan odjeljak mora ponoviti samo
neuspjeno poloeni odjeljak. Neuspjeh u bilo kojoj sekciji
tokom ponovljene provjere, ukljuujui one sekcije koje su
uspjeno poloene u prethodnom pokuaju, zahtijevae da
podnositelj zahtjeva mora ponoviti cijelu provjeru. Sve
odgovarajue sekcije provjere praktine osposobljenosti
moraju se zavriti unutar 6 mjeseci. Neuspjeh da se
postigne uspjean prolaz u svim odgovarajuim sekcijama
provjere u dva pokuaja zahtijevae dodatno
osposobljavanje.
3. Dodatno osposobljavanje moe se zahtijevati nakon bilo
kojeg neuspjeno poloeng ispita praktine osposobljenosti.
PROVOENJE ISPITA
4. Ako podnositelj zahtjeva izabere da se ispit praktine
osposobljenosti prekine zbog razloga koje ispitiva u letu
(FE) smatra neopravdanim, podnositelj zahtjeva mora
ponoviti cijeli ispit. Ako je provjera prekinuta zbog razloga
koje FE smatra opravdanim, na dodatnom letu moraju se
provesti/ispitati samo one sekcije koje nisu zavrene.
5. Na diskreciju FE-a, podnositelj zahtjeva moe ponoviti
jednom bilo koji manevar ili proceduru provjere. FE moe
prekinuti provjeru u bilo kojoj fazi ako smatra da pokazane
letake
vjetine/sposobnosti
podnositelja
zahtjeva
zahtijevaju ponavljanje cijele provjere.

6.

Broj 67 - Strana 175

Od podnositelja zahtjeva se mora zahtijevati da leti


zrakoplovom s pozicije s koje je mogue obaviti PIC
dunosti i da obavi provjeru kao da drugi lan posade nije
prisutan. Odgovornost za let se preuzima u skladu sa
nacionalnim propisima.
7. Podnositelj zahtjeva mora ukazati FE-u koje je provjere i
dunosti obavio, ukljuujui identifikaciju radio
navigacijskih sredstava. Provjere moraju biti zavrene u
skladu sa listom provjere zrakoplova na kojem se ispit
odrava. Tokom prijeletne pripreme za ispit, podnositelj
zahtjeva je obavezan odrediti postavke snage i brzine.
Performanse za polijetanje, prilaz i slijetanje moraju biti
izraunate od strane podnositelja zahtjeva u skladu sa
operativnim prirunikom ili prirunikom za letenje
zrakoplova koji se koristi.
8. FE nee sudjelovati u upravljanju zrakoplovom osim kada
je potrebna intervencija u svrhu sigurnosti ili da se izbjegne
neprihvatljivo zadravanje/kanjenje ostalog prometa.
B. Sadraj ispita praktine osposobljenosti za stjecanje CPLa - Avioni
1. Avion koji se koristi za ispit praktine osposobljenosti mora
udovoljavati zahtjevima za avione koji se koriste u svrhu
osposobljavanja, i mora biti certificiran za prijevoz
najmanje 4 osobe, imati elisu promjenjivog koraka i
uvlaei stajni trap.
2. Ruta koja e se odletjeti mora biti izabrana od FE-a i
odredite mora biti kontrolirani aerodrom. Podnositelj
zahtjeva je odgovoran za planiranje leta i mora osigurati da
je sva oprema i dokumentacija za izvrenje leta u avionu.
Trajanje leta mora biti najmanje 90 minuta.
3. Podnositelj zahtjeva mora dokazati sposobnosti:
(a) upravljanja avionom unutar njegovih ogranienja;
(b) izvoenja svih manevara s mirnoom i preciznou;
(c) ispravno donoenje odluka i voenje zrakoplova;
(d) primjenjivanja zrakoplovnog znanja; i
(e) odravanja kontrole zrakoplova u svakom trenutku na
takav nain da uspjean ishod procedure ili manevra
nikad nije ozbiljno doveden u pitanje.
ODSTUPANJA TOKOM ISPITA U LETU
4. Moraju se primjenjivati sljedea ogranienja, uz doputena
odstupanja radi turbulentne atmosfere, kvalitete upravljanja
i performansi aviona koji se koristi za ispit.
Visina
normalan let
100 stopa (ft)
pri simuliranom otkazu motora 150 stopa (ft)
Putanja leta po radio sredstvu
5
Smjer leta
normalan let
10
pri simuliranom otkazu motora
15
Brzina
polijetanje i prilaz
5 vorova
svi ostali reimi leta
10 vorova
SADRAJ ISPITA
5. Dijelovi sekcije 2(c) i (e)(iv), i cjelokupne sekcije 5 i 6
mogu biti izvedene na FNPT-u II ili na FFS-u.
Koritenje lista provjera aviona, voenje zrakoplova,
upravljanje avionom koritenjem vanjskih vizuelnih referenci,
procedura spreavanja zaleivanja odnosno procedura odleivanja i upravljanja grekama primjenjuju se u svim sekcijama.

Broj 67 - Strana 176

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

ODJELJAK 1. PREDPOLETNE OPERACIJE (POSTUPCI) I ODLET


a
Predpoletne operacije; ukljuujui:
Planiranje leta, Dokumentacija, Proraun mase i ravnotee aviona, Meteoroloki izvjetaj, NOTAM-i
b
Prijeletni pregled aviona i odravanje
c
Vonja po tlu i polijetanje
d
Provjere performansi nakon polijetanja i podeavanje (trim)
e
Operacije u zoni aerodroma i u kolskom krugu
f
Procedura odleta, podeavanje visinomjera i spreavanje sudara (promatranje)
g
Odravanje radio veze (komunikacije) i postupanja prema uputama ATC-a, R/T postupci
ODJELJAK 2. OPI ZRAKOPLOVNI POSTUPCI
a
Upravljanje avionom prema vanjskim vizuelnim orijentirima, ukljuujui pravolinijski, horizontalni, penjui i sputajui let te promatranje okoline
b
Let na kritino malim brzinama ukljuujui prepoznavanje i vaenje iz poetne faze i faze potpunog sloma uzgona
c
Zaokreti, ukljuujui zaokrete u konfiguraciji za slijetanje. Otri okreti nagiba 45
d
Let na kritino velikim brzinama, ukljuujui i prepoznavanje i izvlaenje iz spiralnog poniranja
Let iskljuivo po instrumentima, ukljuujui:
e
i. Horizontalni let, konfiguracija za horizontalni let, kontrola smjera, visine i brzine leta
ii. Penjui i sputajui zaokreti 10- 30 nagiba
iii. Ispravljanje aviona iz neuobiajenih poloaja
iv. Upotreba ogranienog broja instrumenata
f
Odravanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a, R/T postupci
ODJELJAK 3. POSTUPCI NA RUTI
a
Upravljanje avionom prema vanjskim vizuelnim orijentirima, ukljuujui postavke zrakoplova u krstarenju za dolet/izdrljivost
b
Orijentacija, itanje karte
c
Visina, brzina, kontrola smjera aviona, promatranje
d
Podeavanje visinomjera, odravanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a, R/T postupci
e
Nadgledanje tijeka leta, dnevnik letenja, potronja goriva, procjena odstupanja od zadane linije puta i ispravljanje
f
Promatranje meteorolokih uvjeta, procjena razvoja meteoroloke situacije, planiranje promjene plana leta
g
Let po zadanoj liniji puta, odreivanje poloaja (NDB,VOR), identifikacija sredstava (letenje po instrumentima), primjena promijenjenog plana leta na
alternativni aerodrom (vizuelno letenje)
ODJELJAK 4. PRILAZ I SLIJETANJE
a
Postupci prilaza, postavljanje visinomjera, provjere, promatranje
b
Odravanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a, R/T postupci
c
Produavanje s male visine
d
Normalno slijetanje, slijetanje s bonim vjetrom (u pogodnim uvjetima)
e
Slijetanje na kratku stazu
f
Prilaz i slijetanje bez snage (jednomotorni avioni samo)
g
Slijetanje bez upotrebe zakrilaca
h
Radnje poslije leta
ODJELJAK 5. IZVANREDNI POSTUPCI I POSTUPCI U SLUAJU OPASNOSTI
Ovaj odjeljak se moe kombinirati s odjeljcima 1. do 4.
a
Simulirani otkaz motora poslije polijetanja (na sigurnoj visini), vjeba za sluaj poara
b
Otkazi opreme ukljuujui izvlaenje stajnog trapa zamjenskim nainom, otkazi konica i elektroopreme
c
Prisilno slijetanje (simulirano)
d
Odravanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a, R/T postupci
e
Usmeno ispitivanje
ODJELJAK 6. SIMULIRANI ASIMETRINI LET I RELEVANTNE STAVKE ZA KLASU ILI TIP
Ovaj odjeljak se moe kombinirati s odjeljcima 1. do 5.
a
Simulirani otkaz motora za vrijeme polijetanja (na sigurnoj visini ako se ne izvodi na FFS)
b
Asimetrini prilaz s produavanjem (go-around)
c
Asimetrini prilaz s slijetanjem s potpunim zaustavljanjem
d
Gaenje motora i ponovno pokretanje (engine shutdown)
e
Odravanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a, R/T postupci, voenje zrakoplova
Kako je odredio FE, bilo koja bitna stavka ispita praktine osposobljenosti za klasu/tip aviona ako je primjenjivo:
i. Sistemi aviona ukljuujui upotrebu auto-pilota
f
ii. Sistem za odravanje pritiska (pressurisation system)
iii. Upotreba sistema za odleivanje i protiv zaleivanja
g

Usmeno ispitivanje

C. Sadraj ispita praktine osposobljenosti za stjecanje CPLa - Helikopteri


1. Helikopter koji se koristi za ispit praktine osposobljenosti
mora udovoljavati zahtjevima za helikoptere koji se koriste
u svrhu osposobljavanja.
2. Podruje i ruta koja e se odletjeti mora biti izabrana od FEa i sve operacije na malim visinama i lebdenje mora biti na
odobrenim aerodromima/lokacijama. Rute koje se koriste
za odjeljak 3 mogu zavriti na aerodromu polaska ili na
drugom aerodromu, a jedno odredite mora biti kontrolirani
aerodrom. Ispit praktine osposobljenosti moe se provesti
u 2 leta. Ukupno trajanje leta/-ova mora biti najmanje 90
minuta.

3.

Podnositelj zahtjeva mora dokazati sposobnost:


(a) upravljanja helikopterom unutar njegovih ogranienja;
(b) izvoenja svih manevara s mirnoom i preciznou;
(c) ispravno donoenje odluka i voenje zrakoplova;
(d) primjenjivanja zrakoplovnog znanja; i
(e) odravanja kontrole helikoptera u svakom trenutku na
takav nain da uspjean ishod procedure ili manevra
nikad nije ozbiljno doveden u pitanje.
ODSTUPANJA TOKOM ISPITA U LETU
4. Moraju se primjenjivati sljedea ogranienja, uz doputena
odstupanja radi turbulentne atmosfere, kvalitete upravljanja
i performansi helikoptera koji se koristi za provjeru.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Visina
normalan let 100 stopa (ft)
pri simuliranom otkazu motora 150 stopa (ft)
Putanja leta po radio sredstvu
10
Smjer leta
normalan let 10
pri simuliranom otkazu motora 15
Brzina
polijetanje i prilaz
+ 5 vorova
svi ostali reimi leta
10 vorova
Zanoenje (Ground drift)

Broj 67 - Strana 177

T.O. lebdenje I.G.E.


3 stope (ft)
Slijetanje bez zanoenja bono ili unatrag
SADRAJ ISPITA
5. Dijelovi sekcije 4 mogu biti izvedeni na FNPT-u
helikoptera ili na FFS-u helikoptera. Koritenje lista
provjera helikoptera, voenje zrakoplova, upravljanje
helikopterom koritenjem vanjskih vizuelnih referenci,
procedure spreavanja zaleivanja i upravljanja grekama
primjenjuju se u svim sekcijama.

ODJELJAK 1. PRIJELETNE/POSLIJELETNE PROVJERE I PROCEDURE


a
Znanje o helikopterima (npr. tehnika knjiga, gorivo, masa i ravnotea, performanse), planiranje leta, dokumentacija, NOTAM-i, meteorologija
b
Prijeletni pregled/postupci, poloaj i svrha dijelova
c
Pregled pilotske kabine, procedure pokretanja motora
d
Provjera komunikacijske i navigacijske opreme, izbor i postavljanje frekvencija
e
Prijeletne procedure, R/T postupci, odravanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a
f
Parkiranje, gaenje motora i poslijeletne procedure
ODJELJAK 2. MANEVRI LEBDENJA, NAPREDNO UPRAVLJANJE UKLJUUJUI OGRANIENO PODRUJE
a
Polijetanje i slijetanje (uzdizanje i slijetanje)
b
Vonja po tlu (taksiranje), taksiranje u lebdenju
c
Stacionarno lebdenje s eonim/bonim/lenim vjetrom
d
Zaokreti u stacionarnom lebdenju za 360 lijevi i desni (zaokreti u mjestu)
e
Manevri lebdenja prema naprijed, bono i nazad
f
Simulirani otkaz motora u lebdenju
g
Brzo zaustavljanje u vjetar i niz vjetar
h
Slijetanje i polijetanje s nepripremljenih/kosih terena
i
Polijetanje (razliiti profili)
j
Polijetanje s bonim vjetrom i niz vjetar (ako je primjenjivo)
k
Polijetanje s maksimalnom masom polijetanja (stvarno ili simulirano)
l
Prilazi (razliiti profili)
m
Polijetanje i slijetanje s ogranienom snagom
n
Autorotacije (FE e izabrati dvije od sljedeih predloenih stavki za izvoenje autorotacija - osnovna autorotacija, autorotacija brzinom najveeg doleta,
autorotacija na minimalnoj brzini, autorotacija sa zaokretom za 360)
o
Slijetanje iz autorotacije
p
Izvoenje prinudnog slijetanja s povratom (dodavanjem) snage
q
Provjera snage, tehnika nadzora, tehnika prilaza i odleta
ODJELJAK 3. NAVIGACIJA - PROCEDURE NA RUTI
a
Navigacija i orijentacija na razliitim visinama, itanje karata
b
Odravanje visine, brzine i smjera leta, opaanje prostora letenja, podeavanje visinomjera
c
Praenje leta, navigacijski plan leta, kontrola potronje goriva, dolet s preostalom koliinom goriva, ETA, procjena odstupanja od zadane linije puta i
ispravljanje, praenje instrumenata
d
Promatranje meteorolokih uvjeta, procjena razvoja meteoroloke situacije, planiranje promjene plana leta
e
Let po zadanoj liniji puta, odreivanje poloaja (NDB,VOR), identifikacija sredstava
f
Odravanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a i pridravanje pravila itd.
ODJELJAK 4. PROCEDURE U LETU I MANEVRI SAMO PO INSTRUMENTIMA
a
Horizontalni let, kontrola pravca, visine, brzine
b
Standardni horizontalni zaokreti s nagibom do 30 u zadane smjerove, lijevi i desni za 180 do 360
c
Penjui i sputajui zaokreti, ukljuujui standardne zaokrete u zadane smjerove
d
Povratak iz nepravilnih poloaja
e
Zaokreti s nagibom od 30, sa skretanjem za 90 lijevo i desno
ODJELJAK 5. NEREDOVNI I POSTUPCI U OPASNOSTI (SIMULIRANO GDJE JE MOGUE)
Primjedba (1) Kada se ispit provodi na viemotornom helikopteru vjeba simuliranog otkaza motora, ukljuujui prilaz i slijetanje s jednim motorom, moraju biti ukljueni u
provjeru.
Primjedba (2) FE e odabrati etiri stavke od sljedeih:
a
Kvarovi motora, ukljuujui kvarove ureaja za automatsko doziranje goriva (governor), zaleivanje rasplinjaa i motora, uljnih sistema ako je primjenjivo
b
Kvarovi sistema goriva
c
Kvarovi elektrinog sistema
d
Kvarovi hidraulinog sistema, ukljuujui prilaz i slijetanje bez hidraulike ako je primjenjivo
e
Kvar glavnog rotora i/ili repnog rotora (samo na FFS-u ili kroz diskusiju)
f
Vjebe za sluaj poara, ukljuujui kontrolu i otklanjanje dima ako je primjenjivo
Druge nestandardne i procedure u opasnosti, kao to su opisane u odgovarajuem letakom priruniku, ukljuujui za viemotorne helikoptere:
Simulirani otkaz motora u polijetanju:
Prekinuto polijetanje na ili prije TDP ili sigurno prinudno slijetanje na ili prije DPATO, ubrzo nakon TDP ili DPATO
g
Slijetanje sa simuliranim otkazom motora:
Slijetanje ili produavanje nakon otkaza motora prije LDP ili DPBL, nakon LDP ili sigurno prinudno slijetanje nakon DPBL

Broj 67 - Strana 178

SLUBENI GLASNIK BiH

D. Sadraj ispita praktine osposobljenosti za stjecanje CPL Zrani brodovi


1. Zrani brod koji se koristi za ispit praktine osposobljenosti
mora udovoljavati zahtjevima za zrane brodove koji se
koriste u svrhu osposobljavanja.
2. Podruje i ruta koja e se odletjeti mora biti izabrana od FEa. Rute koje se koriste za odjeljak 3 mogu zavriti na
aerodromu polaska ili na drugom aerodromu i jedno
odredite mora biti kontrolirani aerodrom. Ispit praktine
osposobljenosti moe se provesti u 2 leta. Ukupno trajanje
leta/-ova mora biti najmanje 60 minuta.
3. Podnositelj zahtjeva mora dokazati sposobnost:
(a) upravljanja zranim brodom unutar njegovih
ogranienja;
(b) izvoenja svih manevara s mirnoom i preciznou;
(c) ispravno donoenje odluka i voenje zrakoplova;
(d) primjene zrakoplovnog znanja; i
(e) odravanja kontrole zranog broda u svakom trenutku
na takav nain da uspjean ishod procedure ili
manevra nikad nije ozbiljno doveden u pitanje.

Petak, 9. 9. 2016.

ODSTUPANJA TOKOM ISPITA U LETU


4. Moraju se primjenjivati sljedea ogranienja, uz doputena
odstupanja radi turbulentne atmosfere, kvalitete upravljanja,
i performansi zranog broda koji se koristi za ispit.
Visina
normalan let
100 stopa (ft)
pri simuliranom otkazu motora 150 stopa (ft)
Putanja leta po radio sredstvu 10
Smjer leta
normalan let
10
pri simuliranom otkazu motora 15
SADRAJ ISPITA
5. Dijelovi sekcije 5 i 6 mogu biti izvedeni na FNPT-u
zranog broda ili na FFS-u zranog broda. Koritenje lista
provjera, voenje zrakoplova, upravljanje zranim brodom
koritenjem vanjskih vizuelnih referenci, procedure
spreavanja zaleivanja i upravljanja grekama primjenjuju
se u svim sekcijama.

ODJELJAK 1. PREDPOLETNE OPERACIJE (POSTUPCI) I ODLET


a
Predpoletne operacije; ukljuujui:
Planiranje leta, Dokumentacija, Proraun mase i ravnotee, Meteoroloki izvjetaj, NOTAM-i
b
Prijeletni pregled zranog broda i odravanje
c
Procedura odveza zranog broda, upravljanje na zemlji i polijetanje
d
Provjere performansi nakon polijetanja i podeavanje (trim)
e
Operacije u zoni aerodroma i u kolskom krugu
f
Procedura odleta, podeavanje visinomjera i spreavanje sudara (promatranje)
g
Odravanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a, R/T postupci
ODJELJAK 2. OPI ZRAKOPLOVNI POSTUPCI
a
Upravljanje zranim brodom prema vanjskim vizuelnim orijentirima, ukljuujui pravolinijski, horizontalni, penjui i sputajui let te promatranje okoline
b
Let na visini pritiska
c
Zaokreti
d
Strma sniavanja i penjanja
Let iskljuivo po instrumentima, ukljuujui:
i. Horizontalni let, kontrola smjera, visine i brzine leta
e
ii. Penjui i sputajui zaokreti
iii. Ispravljanje iz neuobiajenih poloaja
iv. Upotreba ogranienog broja instrumenata
f
Odravanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a, R/T postupci
ODJELJAK 3. POSTUPCI NA RUTI
a
Upravljanje zranim brodom prema vanjskim vizuelnim orijentirima, uzimajui u obzir dolet/izdrljivost
b
Orijentacija, itanje karte
c
Visina, brzina, kontrola smjera aviona, promatranje
d
Podeavanje visinomjera, odravanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a, R/T postupci
e
Nadgledanje tijeka leta, dnevnik letenja, potronja goriva, procjena odstupanja od zadane linije puta i ispravljanje
f
Promatranje meteorolokih uvjeta, procjena razvoja meteoroloke situacije, planiranje promjene plana leta
g
Let po zadanoj liniji puta, odreivanje poloaja (NDB,VOR), identifikacija sredstava (letenje po instrumentima), primjena promijenjenog plana leta na
alternativni aerodrom (vizuelno letenje)
ODJELJAK 4. PRILAZ I SLIJETANJE
a
Postupci prilaza, postavljanje visinomjera, provjere, promatranje
b
Odravanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a, R/T postupci
c
Produavanje s male visine
d
Normalno slijetanje, slijetanje s bonim vjetrom (u pogodnim uvjetima)
e
Slijetanje na kratku stazu
f
Prilaz i slijetanje bez snage (jednomotorni avioni samo)
g
Slijetanje bez upotrebe zakrilaca
h
Radnje poslije leta
ODJELJAK 5. IZVANREDNI POSTUPCI I POSTUPCI U SLUAJU OPASNOSTI
Ovaj odjeljak se moe kombinirati s odjeljcima 1. do 4.
a

Simulirani otkaz motora poslije polijetanja (na sigurnoj visini), vjeba za sluaj poara

Otkazi opreme

Prisilno slijetanje (simulirano)

Odravanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a, R/T postupci

Usmeno ispitivanje

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 179

ODJELJAK 6. BITNE STAVKE ZA POJEDINU KLASU/TIP


Ovaj odjeljak se moe kombinirati s odjeljcima 1. do 5.
a
Simulirani otkaz motora za vrijeme polijetanja (na sigurnoj visini ako se ne izvodi na FFS)
b
Prilaz i produavanje (go around) s otkazanim motorom(ima)
c
Prilaz i slijetanje sa zaustavljanjem s otkazanim motorom(ima)
d
Nepravilnosti u radu/otkazi u sistemu odravanja pritiska
e
Odravanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a, R/T postupci, voenje zrakoplova
Kako je odredio FE, bilo koja bitna stavka ispita praktine osposobljenosti za klasu/tip ako je primjenjivo:
f
i. sistemi zranog broda
ii. upravljane sistemom za odravanje pritiska
g
Usmeno ispitivanje

Dodatak 5.
Integrirani MPL kurs osposobljavanja
OPENITO
1. Cilj integriranog MPL kursa osposobljavanja je osposobiti
pilote do nivoa strunosti koji im je potreban kako bi mogli
obavljati poslove kopilota na viemotornim viepilotnim
mlaznim avionima u komercijalnom zranom prijevozu u
VFR i IFR uvjetima i stjecanje MPL.
2. Kurs osposobljavanja za MPL odobrava se samo ATO-u
koji je dio operatora komercijalnog zranog prijevoza koji
je ishodio odobrenje u skladu sa dijelom ORO ili koji ima
poseban sporazum s takvim operatorom. Dozvola/
odobrenje ogranieno je na tog posebnog operatora sve do
zavretka operaterova kursa osposobljavanja za prijelaz.
3. Podnositelj zahtjeva koji eli pohaati integrirani MPL kurs
osposobljavanja mora zavriti sve faze osposobljavanja u
jednom kontinuiranom kursu osposobljavanja u ATO-u.
Osposobljavanje e biti temeljeno na kompentenciji i
provee se u operativnom okruenju sa vielanom
posadom.
4. Osposobljavanje se moe dopustiti samo podnositeljima
zahtjeva koji su poetnici.
5. Kurs mora sadravati:
(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do nivoa znanja
potrebnog za ATPL(A);
(b) osposobljavanje za vizuelno i instrumentalno letenje;
(c) osposobljavanje za MCC za rad na viepilotnim
avionima; i
(d) osposobljavanje za ovlatenje za tip.
6. Podnositelj zahtjeva koji nije uspjeno poloio ili nije u
mogunosti zavriti cjelokupni MPL kurs moe zatraiti od
nadlenog tijela polaganje ispita iz teorijskog znanja i ispita
praktine osposobljenosti za dozvolu niih privilegija i IR
ako je ispunio primjenjive zahtjeve.
TEORIJSKO ZNANJE
7. Odobreni MPL kurs osposobljavanja za teorijsko znanje
mora sadravati najmanje 750 sati osposobljavanja do nivoa
teorijskog znanja za ATPL(A), kao i broj sati koji su
potrebni za teorijsko osposobljavanje za relevantno
ovlatenje za tip, u skladu sa poddijelom H.
LETAKO OSPOSOBLJAVANJE
8. Letako osposobljavanje mora sadravati ukupno najmanje
240 sati, komponiranih kao sati PF i PNF, u stvarnom i
simuliranom letu, i mora pokrivati sljedee 4 faze
osposobljavanja:
(a) Faza 1 - Temeljne letake vjetine
Posebno osnovno osposobljavanje za jednopilotni avion.
(b) Faza 2 - Osnovna
Uvoenje vielanih operacija i instrumentalnog leta.
(c) Faza 3 - Prijelazna

Primjena vielanih operacija na viemotorne mlazne


avione koji su certificirani kao avioni visokih performansi
u skladu sa dijelom 21.
(d) Faza 4 - Napredna
Osposobljavanje za ovlatenje za tip u kompanijskom
okruenju.
Letako iskustvo u stvarnom letu mora ukljuivati sve
zahtjeve iskustva poddijela H, osposobljavanje za vaenje
iz nepravilnih poloaja (upset recovery), letenje nou,
letenje samo iskljuivo prema instrumentima i iskustvo
potrebno za postizanje relevantnog voenja zrakoplova.
MCC zahtjevi moraju biti uklopljeni u relevantne faze
iznad.
Osposobljavanje u asimetrinom letu mora se obaviti na
avionu ili na FFS-u.
9. Svaka faza osposobljavanja u programu letakog
osposobljavanja mora biti sastavljena i od utvrivanja
znanja i od segmenata praktinog osposobljavanja.
10. Kurs osposobljavanja mora ukljuivati proces kontinuirane
procjene programa osposobljavanja i kontinuiranu procjenu
uenika koji slijede spomenuti program. Procjena mora
osigurati:
(a) da su kompetencije i povezana procjena relevantni
poslu kopilota u vielanim operacijama aviona; i
(b) da uenici steknu potrebne kompetencije progresivno
i na zadovoljavajui nain.
11. Kurs osposobljavanja mora ukljuivati najmanje 12
polijetanja i slijetanja kako bi se osigurala sposobnost.
Navedena polijetanja i slijetanja moraju se obaviti pod
nadzorom instruktora u avionu za koji se stjee ovlatenje
za tip.
NIVO PROCJENE
12. Podnositelj zahtjeva za MPL mora dokazati uspjenost u
svih 9 jedinica sposobnosti kako je naznaeno u stavu 13
ispod, na naprednoj nivou sposobnosti koji je potreban za
obavljanje poslova i interakciju/meudjelovanje kao kopilot
u mlazno pogonjenom viepilotnom avionu, u vizuelnim i
instrumentalnim uvjetima. Procjena mora potvrditi da je
kontrola nad avionom ili situacijom odrana svo vrijeme,
kako bi se osigurao uspjean ishod procedure ili manevra.
Podnositelj zahtjeva mora dosljedno dokazati znanje,
sposobnosti i stavove koji su potrebni za sigurno izvoenje
operacija na primjenjivom tipu aviona, u skladu sa MPL
kriterijima uspjenosti.
JEDINICE SPOSOBNOSTI
13. Podnositelj zahtjeva mora dokazati sposobnost u sljedeih
9 jedinica sposobnosti:
1. primjenjivanje elemenata ljudskih mogunosti,
ukljuujui elemente upravljanja grekama;
2. izvoenje operacija na avionu dok je avion na
zemlji;
3. izvoenje polijetanja;
4. izvoenje penjanja;

Broj 67 - Strana 180


5.
6.
7.
8.
9.

SLUBENI GLASNIK BiH

izvoenje krstarenja;
izvoenje sniavanja;
izvoenje prilaza;
izvoenje slijetanja; i
izvoenje poslova nakon slijetanja i nakon leta
aviona.
SIMULIRANI LET
14. Minimalni zahtjevi za FSTD-ove:
(a) Faza 1 - Temeljne letake vjetine
E-osposobljavanje i ureaji za provoenje dijela zadataka
odobreni od nadlenog tijela koji imaju sljedee
karakteristike:
ukljuuju dodatnu opremu koja nije uobiajeno
vezana sa stolnim raunalima, poput funkcionalnih
replika komanda potiska (throttle quadrant), palica
za upravljanje (side-stick controller); ili FMS
tipkovnica, i
ukljuujui
psihomotorne
aktivnosti
s
odgovarajuom primjenom sile i vremenom
mjerenja reakcije.
(b) Faza 2 - Osnovna
FNPT II MCC koji predstavlja generiki viemotorni
mlazno pogonjen avion.
(c) Faza 3 - Prijelazna
FSTD koji predstavlja viemotorni mlazno pogonjen
avion za ije upravljanje je potreban i kopilot i koji je
kvalificiran za standard adekvatan nivou B, koji dodatno
ukljuuje:
vizuelni sistem kokpita za dan/sumrak/no s
minimalnim usporednim vidnim poljem koje prua
svakom pilotu 180 stupnjeva vodoravne i 40
stupnjeva okomite vidljivosti; i
simulaciju ATC okruenja.
(d) Faza 4 - Napredna
FFS koji je potpuno ekvivalentan nivou D ili nivou C s
poboljanim vizuelnim sistemom za dan, ukljuujui
simulaciju ATC okruenja.
Dodatak 6.
Modularni kursevi osposobljavanja za IR
A. Modularni IR(A) - kurs osposobljavanja
OPENITO
1. Cilj modularnog IR(A) kursa osposobljavanja je osposobiti
pilote do nivoa strunosti potrebnog za upravljanje avionom
u IFR-u i u IMC uvjetima. Kurs se sastoji od dva modula,
koji se mogu pohaati svaki zasebno ili kombinirano:
(a) Modul osnovnog instrumentalnog letenja
Ovaj modul se sastoji od 10 sati instrumentalnog naleta s
instruktorom, od ega do 5 sati moe biti instrumentalni
nalet na ureaju na BITD-u, FNPT I-u ili II, ili na FFS-u.
Nakon zavretka modula osnovnog instrumentalnog
letenja, podnositelju zahtjeva se mora izdati certifikat o
zavretku osposobljavanja.
(b) Modul proceduralnog instrumentalnog letenja
Ovaj modul sastoji se od preostalog dijela programa
osposobljavanja za IR(A), 40 sati instrumentalnog naleta s
instruktorom na jednomotornom avionu ili 45 sati
instrumentalnog naleta s instruktorom na viemotornom
avionu, i kurs teorijskog znanja za IR(A).
2. Kandidat koji eli pohaati modularni kurs za stjecanje
ovlatenja IR(A) mora posjedovati PPL(A) ili CPL(A)
dozvolu. Podnositelj zahtjeva za modul proceduralnog
instrumentalnog letenja, koji nije imatelj CPL(A), mora
posjedovati certifikat o zavrenom osposobljavanju za
modul osnovnog instrumentalnog letenja.

Petak, 9. 9. 2016.

ATO osigurava da je podnositelj zahtjeva za kurs


viemotornog IR(A), koji nema ovlatenje za klasu ili tip
za viemotorni avion, zavrio osposobljavanje za
viemotorni avion kako je navedeno u poddijelu H prije
zapoinjanja letakog osposobljavanja za IR(A).
3. Podnositelj zahtjeva koji eli pohaati modul proceduralnog instrumentalnog letenja modularnog IR(A) kursa
osposobljavanja mora zavriti sve faze osposobljavanja u
jednom kontinuiranom odobrenom kursu osposobljavanja.
Prije zapoinjanja osposobljavanja za modul proceduralnog instrumentalnog letenja, ATO mora osigurati
sposobnost podnositelja zahtjeva u osnovnim instrumentalnim letakim vjetinama. Ako je potrebno, mora se
pristupiti osposobljavanju za osvjeenje znanja.
4. Kurs osposobljavanja za teorijsko znanje mora se zavriti
unutar 18 mjeseci. Modul proceduralnog instrumentalnog
letenja i ispit praktine osposobljenosti mora se zavriti
unutar perioda valjanosti uspjeno poloenih ispita iz
teorijskog znanja.
5. Kurs mora sadravati:
(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do IR nivoa
znanja;
(b) osposobljavanje za instrumentalno letenje.
TEORIJSKO ZNANJE
6. Odobreni modularni IR(A) kurs osposobljavanja mora
sadravati najmanje 150 sati osposobljavanja za teorijsko
znanje.
LETAKO OSPOSOBLJAVANJE
7. Jednomotorni IR(A) kurs osposobljavanja mora sadravati
najmanje 50 sati instrumentalnog naleta s instruktorom od
ega najvie do 20 sati moe biti instrumentalni nalet na
ureaju na FNPT-u I, ili najvie do 35 sati na FFS-u ili
FNPT-u II. Najvie 10 sati od instrumentalnog naleta na
ureaju na FNPT-u II ili FFS-u moe biti izvedeno na
FNPT-u I.
8. Viemotorni IR(A) kurs osposobljavanja mora sadravati
najmanje 55 sati instrumentalnog naleta s instruktorom, od
ega najvie do 25 sati moe biti instrumentalni nalet na
ureaju na FNPT-u I, ili najvie do 40 sati na FFS- u ili
FNPT-u II. Najvie 10 sati od instrumentalnog naleta na
ureaju na FNPT-u II ili FFS-u moe biti izvedeno na
FNPT-u I. Preostali dio osposobljavanja za instrumentalno
letenje mora ukljuivati najmanje 15 sati na viemotornim
avionima.
9. Imatelj jednomotornog IR(A), koji je isto imatelj
viemotornog ovlatenja za klasu ili tip, a koji eli stei
vie-motorni IR(A) po prvi puta, mora zavriti kurs u ATOu koji sadrava najmanje 5 sati osposobljavanja za
instrumentalno letenje na viemotornim avionima, od ega
3 sata mogu biti na FFS-u ili FNPT-u II.
10.1. Imatelju CPL(A) ili imatelju certifikata o zavrenom
osposobljavanju za modul osnovnog instrumentalnog
letenja moe se umanjiti ukupan broj sati osposobljavanja
zahtjevan u stavu 7 ili 8 gore za 10 sati.
10.2. Imatelju IR(H) moe se smanjiti ukupan zahtijevani broj
sati osposobljavanja naveden u prethodnim stavcima 7. ili
8. na 10 sati.
10.3. Ukupno osposobljavanje za instrumentalno letenje u avionu
mora biti usklaeno s stavom 7 ili 8, kako odgovara.
11. Do ispita praktine osposobljenosti za IR(A), letako
osposobljavanje mora sadravati:
(a) Modul osnovnog instrumentalnog letenja: Procedure i
manevri za osnovni instrumentalni let koje pokrivaju
najmanje:

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

osnovni instrumentalni let bez vanjskih vizuelnih


pomagala:
horizontalni let
penjanje
sputanje
okreti u ravnom letu, penjanju, sputanju;
instrumentalni uzorak;
otri zaokret;
radionavigacija;
vaenje iz neuobiajenih poloaja; upotreba
ogranienog broja instrumenata;
prepoznavanje i vaenje iz poetne faze i faze
potpunog sloma uzgona;
(b) Modul proceduralnog instrumentalnog letenja:
i.
prijeletne postupke za IFR letenje, ukljuujui
koritenje prirunika za letenje i odgovarajuih
dokumenata potrebnih za pripremu IFR plana leta;
ii. postupke i manevre za IFR operacije pod normalnim,
izvanrednim i prinudnim uvjetima leta, a najmanje za:
prijelaz iz vizuelnog na instrumentalni let tokom
polijetanja,
standardne instrumentalne odlaske i prilaze,
IFR postupke na ruti,
postupke za krug ekanja,
instrumentalne prilaze do odreenih minimuma,
postupke prekinutog prilaza,
slijetanja poslije instrumentalnog prilaza,
ukljuujui niski krug;
iii. manevre u letu i odreene karakteristike leta;
iv. ako je potrebno, upravljanje viemotornim avionom
u navedenim vjebama, ukljuujui letove iskljuivo
po instrumentima sa simulacijom otkaza jednog
motora te gaenjem motora i ponovnim pokretanjem
(navedene vjebe trebaju se izvoditi na sigurnoj
visini osim ako se izvode na FFS-u ili FNPT-u II).
Aa. IR(A) - Modularni kurs letakog osposobljavanja na
temelju stjecanja vjetina
OPENITO
1. Svrha je modularnog kursa letakog osposobljavanja na
temelju stjecanja vjetina osposobiti imatelje dozvole PPL
ili CPL za stjecanje ovlatenja za instrumentalno letenje,
uzimajui u obzir prethodna iskustva i osposobljavanja za
instrumentalno letenje. Kurs je osmiljen tako da
kandidatima omogui stjecanje potrebnog nivoa strunosti
za upravljanje avionima u skladu sa pravilima IFR i u
uvjetima IMC. Kurs se provodi u organizaciji za
osposobljavanje ili je kombinacija osposobljavanja za
instrumentalno letenje s instruktorom IRI(A) ili s
instruktorom FI(A) ovlatenim za osposobljavanje za IR i
letakog osposobljavanja u organizaciji za osposobljavanje.
2. Kandidat koji eli pohaati takav modularni kurs temeljen
na stjecanju vjetina za ovlatenje IR(A) mora posjedovati
PPL(A) ili CPL(A) dozvolu.
3. Teorijsko osposobljavanje mora se zavriti u roku od 18
mjeseci. Osposobljavanje za instrumentalno letenje i ispit
praktine osposobljenosti moraju se obaviti u periodu
valjanosti poloenih teorijskih ispita.
4. Kurs obuhvaa:
(a) teorijsko osposobljavanje do nivoa znanja potrebnog
za stjecanje ovlatenja IR(A);
(b) instrumentalno letako osposobljavanje
TEORIJSKO ZNANJE
5. Odobreno modularno osposobljavanje za IR(A) na temelju
stjecanja vjetina iznosi najmanje 80 sati teorijskog
osposobljavanja. Kurs teorijskog osposobljavanja moe

Broj 67 - Strana 181

obuhvaati rad na raunalu i elemente e-uenja. U skladu sa


ORA.ATO.305, treba osigurati minimalno trajanje poduke
u uionici.
LETAKO OSPOSOBLJAVANJE
6. Metoda stjecanja ovlatenja IR(A) u okviru ovog
modularnog kursa zasniva se na stjecanju vjetina.
Meutim, kandidat mora ispunjivati minimalne uvjete
navedene u nastavku. Za stjecanje potrebnih vjetina moe
biti potrebno dodatno osposobljavanje.
(a) Modularni kurs osposobljavanja za ovlatenje IR(A)
zasnovan na stjecanju vjetina za jednomotorni avion
sastoji se od najmanje 40 sati instrumentalnog letenja
s instruktorom, od kojih je do 10 sati instrumentalnog
naleta na zemlji u FNPT I ili do 25 sati u FFS-u ili
FNPT II. Najvie 5 sati instrumentalnog naleta na
zemlji u FNPT II ili FFS-u moe biti odraeno na
FNPT I.
i.
Ako je kandidat:
(A) zavrio instrumentalno letako osposobljavanje s instruktorom IRI(A) ili FI(A)
ovlatenim za osposobljavanje za IR, ili
(B) ve ima iskustvo instrumentalnog naleta
u letu kao PIC na avionima, u skladu sa
ovlatenjem za privilegiju letenja prema
IFR pravilima i u IMC uvjetima,
ti se sati mogu priznati u okviru prethodnih 40 sati
do najvie 30 sati,
ii. Ako je kandidat ve odradio instrumentalni
nalet s instruktorom, izuzev onih navedenih u
prethodnoj taki (a) podtaki i., ti se sati mogu
priznati u okviru potrebnih 40 sati do najvie
15 sati.
iii. Letako osposobljavanje u svakom sluaju
ukljuuje najmanje 10 sati instrumentalnog
naleta s instruktorom u avionu u ATO-u.
iv. ukupno trajanje instrumentalnog osposobljavanja s instruktorom ne smije iznositi manje od
25 sati.
(b) Modularni kurs osposobljavanja za ovlatenje IR(A)
zasnovan na stjecanju vjetina za viemotorni avion
sastoji se od najmanje 45 sati instrumentalnog
letenja s instruktorom, od kojih do 10 sati
instrumentalnog naleta na zemlji u FNPT I, ili do 30
sati u FFS-u ili FNPT II. Najvie 5 sati instrumentalnog naleta na zemlji u FNPT II ili FFS moe
biti odraeno na FNPT I.
i.
Ako je kandidat:
(A) zavrio
instrumentalno
letako
osposobljavanje s instruktorom IRI(A) ili
FI(A) ovlatenim za osposobljavanje za
IR ili
(B) ve ima iskustvo instrumentalnog naleta
u letu kao PIC na avionima, u skladu sa
ovlatenjem za privilegiju letenja prema
IFR pravilima i u IMC uvjetima,
ti se sati mogu priznati u okviru prethodnih 45 sati
do najvie 35 sati.
ii. Ako je kandidat ve odradio instrumentalni
nalet s instruktorom, izuzev onih navedenih u
gornjoj taki (a) podtaki i., ti se sati mogu
priznati u okviru potrebnih 45 sati do najvie
15 sati.
iii. Letako osposobljavanje u svakom sluaju
mora iznositi najmanje 10 sati instrumentalnog

Broj 67 - Strana 182

7.

8.

SLUBENI GLASNIK BiH

naleta s instruktorom u viemotornom avionu u


ATO-u.
iv. Ukupno
trajanje
instrumentalnog
osposobljavanja s instruktorom ne smije biti
manje od 25 sati, od kojih najmanje 15 sati
mora biti odraeno u viemotornom avionu.
(c) Za utvrivanje broja sati za priznavanje te potreba za
osposobljavanjem kandidat mora obaviti procjenu s
provjerom u letu kod prijema na osposobljavanje u
ATO-u.
(d) Letako instrumentalno osposobljavanje s instruktorom IRI(A) ili FI(A), u skladu sa prethodnom
takom (a) podtakom i. ili (b) podtakom i., dokumentirano je u posebnoj evidenciji osposobljavanja
uz potpis instruktora.
Letako osposobljavanje za modularno stjecanje vjetina za
ovlatenje IR(A) ukljuuje:
(a) procedure i manevre za osnovni instrumentalni let koji
obuhvaaju najmanje:
i.
osnovni instrumentalni let bez vanjskih
vizuelnih pomagala;
ii. horizontalni let;
iii. penjanje;
iv. sputanje;
v. okrete u ravnom letu, penjanje i sputanje;
vi. instrumentalni uzorak;
vii. otri zaokret;
viii. radionavigaciju;
ix. povratak s neuobiajenih visina;
x. ogranieni panel i
xi. prepoznavanje i povratak s djelominog i punog
prevlaenja;
(b) prijeletne postupke za IFR, ukljuujui koritenje
letakog prirunika i odgovarajuih dokumenata
potrebnih za pripremu IFR plana leta;
(c) postupke i manevre za operacije IFR u normalnim,
izvanrednim i prinudnim uvjetima leta, a najmanje
za:
i.
prijelaz s vizuelnog na instrumentalni let
tokom polijetanja;
ii. standardne instrumentalne odlaske i prilaze;
iii. postupke IFR na ruti;
iv. postupke za krug ekanja;
v. instrumentalne
prilaze
do
odreenih
minimuma;
vi. postupke prekinutog prilaza i
vii. slijetanja poslije instrumentalnog prilaza,
ukljuujui niski krug;
(d) manevre u letu i odreene karakteristike leta;
(e) ako je potrebno, upravljanje viemotornim avionom
u navedenom osposobljavanju, ukljuujui;
i.
letove iskljuivo s pomou instrumenata sa
simulacijom otkazivanja jednog motora;
ii. gaenjem motora i ponovnim pokretanjem
(navedene vjebe trebaju se izvoditi na
sigurnoj visini osim ako se izvode u simulatoru
letenja ili FNPT II).
Kandidatima za stjecanje vjetina u sklopu modularnog
osposobljavanja za ovlatenje IR(A) koji imaju dozvolu
PPL ili CPL iz dijela FCL te valjano ovlatenje IR(A)
koje je, u skladu sa odredbama iz Priloga 1. ikakoj
konvenciji, izdala trea zemlja, mogu se u cijelosti
priznati zahtjevi vezani uz kurs osposobljavanja iz stava 4.
kako bi mu se izdalo ovlatenje IR(A), kandidat:

(a)

Petak, 9. 9. 2016.

mora
uspjeno
poloiti
ispit
praktine
osposobljenosti za ovlatenje IR(A) u skladu sa
Dodatkom 7.;
(b) tokom ispita praktine osposobljenosti dokazati
ispitivau da posjeduje odgovarajui nivo teorijskog
znanja iz zrakoplovnog prava, meteorologije te
planiranja i provedbe leta (IR) i
(c) mora posjedovati minimalno iskustvo od najmanje
50 sati naleta po IFR pravilima, kao PIC aviona.
PROCJENA PROVJERE U LETU KOD PRIJEMA NA
OSPOSOBLJAVANJE
9. Sadraj i trajanje procjene s provjere u letu kod prijema na
osposobljavanje utvruje ATO na temelju prethodnog
instrumentalnog letakog iskustva kandidata.
VIEMOTORNI AVIONI
10. Imatelj ovlatenja IR(A) za jednomotorne avione koji
posjeduje i ovlatenje za klasu ili tip viemotornih aviona, a
eli po prvi put stei ovlatenje IR(A) za viemotorne
avione, mora zavriti kurs u ATO-u koji obuhvaa najmanje
5 sati instrumentalnog naleta s instruktorom u
viemotornim avionima, od kojih 3 sata moe biti u FFS-u
ili FNPT II, te mora poloiti ispit praktine osposobljenosti.
B. Modularni IR(H) kurs osposobljavanja
1. Cilj modularnog IR(H) kursa osposobljavanja je osposobiti
pilote do nivoa strunosti potrebnog za upravljanje
helikopterom u IFR-u i u IMC uvjetima.
2. Podnositelj zahtjeva za modularni kurs za IR(H) mora
posjedovati PPL(H) ili CPL(H) ili ATPL(H). Prije
zapoinjanja faze IR(H) kursa osposobljavanja na
zrakoplovu, podnositelj zahtjeva mora posjedovati
ovlatenje za tip helikoptera koji e se koristiti za ispit
praktine osposobljenosti za IR(H) ili zavreno odobreno
osposobljavanje za ovlatenje za tip na tom tipu. Podnositelj
zahtjeva mora posjedovati certifikat o uspjeno zavrenom
MCC-u ako se ispit praktine osposobljenosti bude
provodio u viepilotnim uvjetima.
3. Podnositelj zahtjeva koji eli pohaati modularni IR(H)
kurs osposobljavanja mora zavriti sve faze osposobljavanja
u
jednom
kontinuiranom
odobrenom
kursu
osposobljavanja.
4. Kurs osposobljavanja za teorijsko znanje mora se zavriti
unutar 18 mjeseci. Letako osposobljavanje i ispit praktine
osposobljenosti mora se zavriti unutar perioda valjanosti
uspjeno poloenih ispita iz teorijskog znanja.
5. Kurs mora sadravati:
(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do IR nivoa
znanja;
(b) osposobljavanje za instrumentalno letenje.
TEORIJSKO ZNANJE
6. Odobreni modularni IR(H) kurs osposobljavanja mora
sadravati najmanje 150 sati osposobljavanja.
LETAKO OSPOSOBLJAVANJE
7. Jednomotorni IR(H) kurs mora sadravati najmanje 50 sati
instrumentalnog naleta s instruktorom, od ega:
(a) do 20 sati moe biti instrumentalni nalet na ureaju na
FNPT-u I(H) ili (A). Navedenih 20 sati naleta
osposobljavanja na FNPT-u I(H) ili (A) moe se
zamijeniti s 20 sati naleta osposobljavanja za IR(H) na
avionu, koji je odobren za ovaj kurs; ili
(b) do 35 sati moe biti instrumentalni nalet na ureaju na
FTD-u 2/3, FNPT-u II/III ili FFS-u helikoptera.
Osposobljavanje za instrumentalno letenje mora

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

ukljuivati najmanje 10 sati na IFR certificiranom


helikopteru.
8. Viemotorni IR(H) kurs mora sadravati najmanje 55 sati
instrumentalnog naleta s instruktorom od ega;
(a) do 20 sati moe biti instrumentalni nalet na ureaju na
FNPT-u I (H) ili (A). Navedenih 20 sati naleta
osposobljavanja na FNPT-u I (H) ili (A) moe se
zamijeniti s 20 sati naleta osposobljavanja za IR(H) na
avionu, koji je odobren za ovaj kurs; ili
(b) do 40 sati moe biti instrumentalni nalet na ureaju
FTD-u 2/3, FNPT-u II/III ili FFS-u helikoptera.
Osposobljavanje za instrumentalno letenje mora
ukljuivati najmanje 10 sati na IFR certificiranom
viemotornom helikopteru.
9.1. Imateljima ATPL(H) e se umanjiti teorijsko
osposobljavanje za 50 sati.
9.2. Imatelju IR(A) moe se smanjiti ukupan broj sati
osposobljavanja na 10 sati.
9.3. Imatelju PPL(H)-a s ovlatenjem za nono letenje za
helikopter ili imatelju CPL(H) ukupan iznos potrebnog
instrumentalnog naleta u okviru obuke moe biti umanjen
za 5 sati.
10. Do ispita praktine osposobljenosti za IR(A), letako
osposobljavanje mora sadravati:
(a) prijeletne postupke za IFR letove, ukljuujui
koritenje prirunika za letenje i odgovarajuih
dokumenata potrebnih za pripremu IFR plana leta;
(b) postupke i manevre za IFR operacije pod normalnim,
izvanrednim i prinudnim uvjetima leta, pokrivajui
najmanje:
prijelaz iz vizuelnog na instrumentalni let tokom
polijetanja,
standardne instrumentalne odlaske i prilaze,
rutne IFR postupke,
postupke za krug ekanja,
instrumentalne prilaze do odreenih minimuma,
postupke prekinutog prilaza,
slijetanja poslije instrumentalnog prilaza, ukljuujui
niski krug;
(c) manevre u letu i odreene karakteristike leta;
(d) ako je potrebno, upravljanje viemotornim helikopterom u gore navedenim vjebama, ukljuujui
letove iskljuivo po instrumentima sa simulacijom
otkaza jednog motora te gaenjem motora i
ponovnim pokretanjem (navedene vjebe trebaju se
izvoditi na FFS-u ili FNPT-u II ili FTD-u 2/3).
C. Modularni IR(As) kurs osposobljavanja
OPENITO
1. Cilj modularnog IR(As) kursa osposobljavanja je osposobiti
pilote do nivoa strunosti potrebnog za upravljanje zranim
brodovima u IFR-u i u IMC uvjetima. Kurs se sastoji od
dva modula, koji se mogu pohaati svaki zasebno ili
kombinirano:
(a) Modul osnovnog instrumentalnog letenja
Ovaj modul se sastoji od 10 sati instrumentalnog naleta s
instruktorom, od ega do 5 sati moe biti instrumentalni
nalet na ureaju na BITD-u, FNPT I-u ili II, ili na FFS-u.
Nakon zavretka modula osnovnog instrumentalnog
letenja, podnositelju zahtjeva se mora izdati certifikat o
zavretku osposobljavanja.
(b) Modul proceduralnog instrumentalnog letenja
Ovaj modul sastoji se od preostalog dijela programa
osposobljavanja za IR(As), 25 sati instrumentalnog naleta
s instruktorom, i kursa teorijskog znanja za IR(As).

2.

Broj 67 - Strana 183

Podnositelj zahtjeva za modularni IR(As) kurs


osposobljavanja mora biti imatelj PPL(As) s ovlatenjem za
nono letenje ili CPL(As). Podnositelj zahtjeva za modul
proceduralnog instrumentalnog letenja, a koji nije imatelj
CPL(As), mora biti imatelj certifikata o zavrenom
osposobljavanju za modul osnovnog instrumentalnog
letenja.
3. Podnositelj zahtjeva koji eli pohaati modul proceduralnog
instrumentalnog letenja modularnog IR(As) kursa
osposobljavanja mora zavriti sve faze osposobljavanja u
jednom kontinuiranom odobrenom kursu osposobljavanja.
Prije zapoinjanja osposobljavanja za modul proceduralnog
instrumentalnog letenja, ATO mora osigurati sposobnost
podnositelja zahtjeva u osnovnim instrumentalnim letakim
vjetinama. Ako je potrebno, mora se pristupiti
osposobljavanju za osvjeenje znanja.
4. Kurs osposobljavanja za teorijsko znanje mora se zavriti
unutar 18 mjeseci. Modul proceduralnog instrumentalnog
letenja i ispit praktine osposobljenosti mora se zavriti
unutar perioda valjanosti uspjeno poloenih ispita iz
teorijskog znanja.
5. Kurs mora sadravati:
(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do IR nivoa
znanja;
(b) osposobljavanje za instrumentalno letenje.
TEORIJSKO ZNANJE
6. Odobreni modularni IR(As) kurs osposobljavanja mora
sadravati najmanje 150 sati osposobljavanja za teorijsko
znanje.
LETAKO OSPOSOBLJAVANJE
7. Modularni IR(As) kurs osposobljavanja mora sadravati
najmanje 35 sati instrumentalnog naleta s instruktorom od
ega do 15 sati moe biti instrumentalni nalet na ureaju na
FNPT-u I, ili do 20 sati na FFS-u ili FNPT II-u. Najvie do
5 sati instrumentalnog naleta na ureaju moe se izvoditi na
FNPT-u I.
8. Imatelj CPL(As) ili imatelj certifikata o zavrenom kursu za
osnovni instrumentalni letaki modul moe imati ukupan
broj sati osposobljavanja zahtijevanog u stavu 7 umanjen za
10 sati. Ukupno letako osposobljavanje za instrumentalno
letenje mora biti usklaeno sa stavom 7.
9. Ako je podnositelj zahtjeva imatelj IR u drugoj kategoriji
zrakoplova ukupan zahtijevani broj sati letakog
osposobljavanja moe se umanjiti za 10 sati na zranim
brodovima.
10. Do ispita praktine osposobljenosti za IR(A), letako
osposobljavanje mora sadravati:
(a) Modul osnovnog instrumentalnog letenja:
Procedure i manevri za osnovni instrumentalni let koji
pokrivaju najmanje:
osnovno instrumentalno letenje bez vanjskih vizuelnih
pomagala:
horizontalni let,
penjanje,
sputanje,
okreti u ravnom letu, penjanju, sputanju;
instrumentalni uzorak;
radionavigacija;
ispravak neuobiajenih poloaja;
upotreba ogranienog broja instrumenata;
(b) Modul proceduralnog instrumentalnog letenja:
i.
prijeletne postupke za IFR letenje, ukljuujui
koritenje prirunika za letenje i odgovarajuih
dokumenata potrebnih za pripremu IFR plana
leta;

Broj 67 - Strana 184


ii.

iii.
iv.

SLUBENI GLASNIK BiH

postupke i manevre za IFR operacije pod


normalnim, izvanrednim i prinudnim uvjetima
leta, koje pokrivaju najmanje:
prijelaz iz vizuelnog na instrumentalni let
tokom polijetanja,
standardne instrumentalne odlaske i
prilaze,
IFR postupke na ruti,
postupke za krug ekanja,
instrumentalne prilaze do odreenih
minimuma,
postupke prekinutog prilaza,
slijetanja poslije instrumentalnog prilaza,
ukljuujui niski krug;
manevre u letu i odreene karakteristike leta;
ako je potrebno, upravljanje zranim brodom u
navedenim vjebama, ukljuujui letove iskljuivo po instrumentima sa simulacijom otkaza
jednog motora te gaenjem motora i ponovnim
pokretanjem (navedene vjebe trebaju se
izvoditi na sigurnoj visini osim ako se izvode
na FFS-u ili FNPT-u II).

Dodatak 7.
IR ispit praktine osposobljenosti
1. Podnositelj zahtjeva za IR mora biti provjeren na istom tipu
ili klasi aviona na kojem je bio osposobljavan.
2. Podnositelj zahtjeva mora uspjeno poloiti sve relevantne
sekcije provjere. Ako ne zadovolji bilo koju stavku u
sekciji, smatra se da tu sekciju nije zadovoljio. Ako
podnositelj zahtjeva ne poloi vie od jedne sekcije,
podnositelj zahtjeva e morati ponovno pristupiti polaganju
cijele provjere. Podnositelj zahtjeva koji je pao samo jednu
sekciju, polagae ponovno samo tu sekciju. Ako kod
ponovnog polaganja podnositelj zahtjeva nije poloio bilo
koju sekciju, ukljuujui i onu koju je pao na prethodnom
polaganju, podnositelj zahtjeva e morati ponovno polagati
cijelu provjeru ponovno. Sve relevantne sekcije provjere
praktine osposobljenosti podnositelj zahtjeva mora poloiti
u periodu od 6 mjeseci. Ako ne poloi sve relevantne
sekcije provjere u dva pokuaja, podnositelj zahtjeva e biti
poslan na dodatno osposobljavanje.
3. Dodatno osposobljavanje moe biti potrebno ako provjera
nije uspjeno poloena. Broj polaganja provjere praktine
osposobljenosti nije ogranien.
PROVOENJE PROVJERE
4. Provjerom se simulira stvaran let. Rutu kojom e se letjeti
e odabrati ispitiva na provjeri. Vaan element je
sposobnost podnositelja zahtjeva da isplanira i provede let
koristei dobiveni brifing materijal. Podnositelj zahtjeva
mora obaviti pripremu leta i osigurati da su sva potrebna
oprema i dokumentacija za izvrenje leta u avionu. Let
mora trajati najmanje 1 sat.
5. Ako podnositelj zahtjeva odlui prekinuti ispit praktine
osposobljenosti iz razloga koje ispitiva smatra
neopravdanim, podnositelj zahtjeva e ponoviti cijeli ispit
praktine osposobljenosti. Ako je let prekinut iz razloga

Petak, 9. 9. 2016.

koje ispitiva smatra opravdanim, provjerie se samo one


sekcije koje nisu obavljene.
6. Prema nahoenju ispitivaa, bilo koji manevar ili procedura
ispita se moe jednom ponoviti. Ispitiva moe prekinuti
ispit u bilo kojoj fazi ispita ako ustanovi da je potrebno
ponoviti cijeli ispit.
7. Podnositelj zahtjeva mora upravljati zrakoplovom s pozicije
gdje moe obavljati sve zadae voe zrakoplova, te e
izvoditi ispit kao da nema drugih lanova posade. Ispitiva
nee sudjelovati niti u jednom dijelu operiranja
zrakoplovom, osim ako je potrebno da intervenira u
interesu sigurnosti, ili kako bi se izbjegao nepotrebni zastoj
ostalog prometa. Odgovornost za let se mora uskladiti s
nacionalnim propisima.
8. Visinu odluke, minimalnu visinu poniranja i taku
neuspjelog prilaza e odrediti podnositelj zahtjeva i
usuglasiti s ispitivaem.
9. Podnositelj zahtjeva za IR e ukazivati ispitivau provjere i
zadae
koje
izvodi,
ukljuujui
identifikaciju
radionavigacijskih sredstava. Provjere se moraju obaviti u
skladu sa odobrenim ek-listama za zrakoplov na kojem se
provodi ispit. Tokom predpoletne provjere za ispit,
podnositelj zahtjeva mora obaviti podeavanje snage i
brzine. Podatke o performansama za polijetanje, prilaz i
slijetanje podnositelj zahtjeva mora izraunati u skladu sa
operativnimm prirunikom ili letakom priruniku
zrakoplova kojim se koristi.
ODSTUPANJA TOKOM LETAKOG ISPITA
10. Podnositelj zahtjeva mora dokazati sposobnost da:
upravlja zrakoplovom unutar njegovih ogranienja;
izvodi sve manevre glatko i precizno;
pokazuje dobru prosudbu i voenje zrakoplova; primjenjuje
aeronautika znanja; i
odrava kontrolu zrakoplova cijelo vrijeme u takvoj mjeri
da siguran ishod procedure ili manevra ni u jednom trenutku ne
dolazi u pitanje.
11. Primjenjuju se sljedea ogranienja, ispravljena kako bi se
dopustilo odstupanje radi turbulencije i kvalitete upravljanja
i performanse zrakoplova koji se koristi.
Visina
Openito
100 stopa
Poetak prekinutog
prilaza na visini odluke
+50 stopa/-0 stopa
Minimalna visina
poniranja/MAP/visine
+50 stopa/-0 stopa
Putanja
Po radio sredstvu
5
Precizni prilaz
pola otklona, azimut i
ravnina poniranja
Smjer leta
Sa svim ispravnim motorima
5 pri simuliranom
otkazu motora 10
Brzina
Sa svim ispravnim motorima
5 vorova
Pri simuliranom otkazu motora +10 vorova/-5 vorova

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 185

SADRAJ ISPITA
Avioni
ODJELJAK 1. - PREDPOLETNE OPERACIJE I ODLET
Koritenje ek-liste, letake vjetine, postupci protiv zaleivanja i za odleivanje itd. primjenjivi u svim odjeljcima
a
Koritenje letakog prirunika (ili slino) posebno za izraunavanje performansi, mase i ravnotee
b
Koritenje dokumenata servisa zranog prometa, meteorolokih dokumenata
c
Priprema ATC plana leta, IFR plan leta/log
d
Prepoletni pregled
e
Meteoroloki minimumi
f
Taksiranje
g
Pretpoletni brifing, polijetanje
h (0)
Prijelaz na instrumentalni let
i (0)
Postupci instrumentalnog odleta, podeavanje visinomjera
j (0)
Saradnja s ATC - usklaenost, R/T procedure
ODJELJAK 2. - OPE UPRAVLJANJE (0)
a
Upravljanje avionom koristei iskljuivo instrumente, ukljuujui: horizontalni let pri razliitim brzinama, trim
b
Penjui i ponirui zaokreti s odravanjem standardnog (Rate 1) zaokreta
c
Vraanje iz neuobiajenih poloaja, ukljuujui zaokrete od 45 stupnjeva i otre ponirue zaokrete
d (*)
Povratak iz prevlaenja u horizontalni let, penjui/ponirui zaokreti u konfiguraciju za slijetanje
e
Ogranieni panel: stabilizirajue penjanje ili poniranje, horizontalni standardni zaokreti (Rate 1 ) u dani smjer leta, vraanje iz neuobiajenih poloaja primjenjivo samo za avion
ODJELJAK 3. - IFR POSTUPCI NA RUTI (0)
a
Praenje, ukljuujui presretanje signala, npr. NDB, VOR, RNAV
b
Koritenje radionavigacijskih ureaja
c
Horizontalni let, kontrola smjera letenja, visina i brzina, postavke snage, tehnike trimanja
d
Postavke visinomjera
e
Mjerenje vremena i revizija predvienog vremena dolaska (ETA) (ekanje na ruti ako je potrebno)
f
Nadzor napretka leta, zapisi s leta, potronja goriva, upravljanje sistemima
g
Procedure zatite od zaleivanja ako je potrebno simulirati
h
Saradnja s ATC - usklaenost, R/T procedure
ODJELJAK 4. - PROCEDURE PRECIZNOG PRILAZA (0)
a
Podeavanje i provjera navigacijskih sredstava, identifikacija sredstava
b
Postupci dolaska, provjere visinomjera
c
Brifing za slijetanje i polijetanje, ukljuujui provjere poniranja/prilaza/slijetanja
d (+)
Procedure kruga ekanja
e
Usklaenost s objavljenim procedurama prilaza
f
Tempiranje prilaza
g
Visina, brzina, kontrola brzine i smjera (stabilizirani prilaz)
h (+)
Prekinuti prilaz
i (+)
Procedura prekinutog prilaza/slijetanje
j
Saradnja s ATC - usklaenost, R/T procedure
ODJELJAK 5. - PROCEDURE NEPRECIZNOG PRILAZA (0)
a
Podeavanje i provjera navigacijskih sredstava, identifikacija sredstava
b
Postupci dolaska, provjere visinomjera
c
Brifing za slijetanje i polijetanje, ukljuujui provjere poniranja/prilaza/slijetanja
d (+)
Procedure kruga ekanja
e
Usklaenost s objavljenim procedurama prilaza
f
Tempiranje prilaza
g
Brzina, kontrola brzine i smjera (stabilizirani prilaz)
h (+)
Prekinuti prilaz
i (+)
Procedura prekinutog prilaza/slijetanje
j
Saradnja s ATC - usklaenost, R/T procedure
ODJELJAK 6. - LET S NEOPERATIVNIM MOTOROM (samo viemotorni avioni) (0)
a
Simulirani otkaz motora poslije polijetanja i tokom prekinutog prilaza
b
Prilaz, prekinuti prilaz i proceduralni prekinuti prilaz s jednim neoperativnim motorom
c
Prilaz i slijetanje s jednim neoperativnim motorom
d
Saradnja s ATC - usklaenost, R/T procedure
(*) Moe biti obavljeno u FFS, FTD 2/3 ili FNPT II
(+) Moe biti obavljeno ili u odjeljku 4. ili odjeljku 5.
() Mora biti obavljeno samo koristei instrumente

Helikopteri
ODJELJAK 1. - PREDPOLETNE OPERACIJE I ODLET
Koritenje ek-liste, letake vjetine, postupci protiv zaleivanja i odleivanje itd. primjenjivi u svim sekcijama
a
Koritenje letakog prirunika (ili slino) posebno za izraunavanje performanse, mase i ravnotee
b
Koritenje dokumenata servisa zranog prometa, meteorolokih dokumenata
c
Priprema ATC plana leta, IFR plan leta/log
d
Pretpoletni pregled
e
Meteoroloki minimumi
f
Taksiranje/Zrano taksiranje u skladu sa ATC ili instrukcijama instruktora
g
Pretpoletni brifing. Procedure i provjere
h
Prijelaz na instrumentalni let
i
Postupci instrumentalnog odleta

Broj 67 - Strana 186

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

ODJELJAK 2. - OPE UPRAVLJANJE


a
Upravljanje avionom koristei iskljuivo instrumente, ukljuujui:
b
Penjui i ponirui zaokreti s odravanjem Rate 1 zaokreta
c
Vraanje iz neuobiajenih poloaja, ukljuujui zaokreti od 30 stupnjeva i otri ponirui zaokreti
ODJELJAK 3. - IFR POSTUPCI NA RUTI
a
Praenje, ukljuujui presretanje signala, npr. NDB, VOR, RNAV
b
Koritenje radionavigacijskih ureaja
c
Horizontalni let, kontrola smjera letenja, visina i brzina, postavke snage
d
Postavke visinomjera
e
Mjerenje vremena i revizija ETA
f
Nadziranje napretka leta, zapisi s leta, potronja goriva, upravljanje sistemima
g
Procedure zatite od zaleivanja ako je potrebno simulirati
h
Saradnja s ATC - usklaenost, R/T procedure
ODJELJAK 4. - PROCEDURE PRECIZNOG PRILAZA
a
Podeavanje i provjera navigacijskih sredstava, identifikacija sredstava
b
Postupci dolaska, provjere visinomjera
c
Brifing za slijetanje i polijetanje, ukljuujui provjere poniranja/prilaza/slijetanja
d (*)
Procedure kruga ekanja
e
Usklaenost s objavljenim procedurama prilaza
f
Tempiranje prilaza
g
Visina, brzina, kontrola brzine i smjera (stabilizirani prilaz)
h (*)
Prekinuti prilaz
i (*)
Procedura prekinutog prilaza/slijetanje
j
Saradnja s ATC - usklaenost, R/T procedure
ODJELJAK 5. - PROCEDURE NEPRECIZNOG PRILAZA
a
Podeavanje i provjera navigacijskih sredstava, identifikacija sredstava
b
Postupci dolaska, provjere visinomjera
c
Brifing za slijetanje i polijetanje, ukljuujui provjere poniranja/prilaza/slijetanja
d (*)
Procedure kruga ekanja
e
Usklaenost s objavljenim procedurama prilaza
f
Tempiranje prilaza
g
Brzina, kontrola brzine i smjera (stabilizirani prilaz)
h (*)
Prekinuti prilaz
i (*)
Procedura prekinutog prilaza/slijetanje (*)
j
Saradnja s ATC - usklaenost, R/T procedure
ODJELJAK 6. - ABNORMALNE PROCEDURE I PROCEDURE HITNOSTI
Ovaj odjeljak se moe kombinirati s odjeljcima 1. do 5. Ispit se mora odnositi na kontroliranje helikoptera, identificiranje motora koji je otkazao, neposredne akcije (drilovi
dodira), akcije nakon otkaza i provjere i preciznost letenja, u sljedeim situacijama:
a
Simulirani otkaz motora nakon polijetanja i na/tokom prilaza (**) (na sigurnoj visini osim ako se provodi u FFS ili FNPT II/III, FTD 2,3)
b
Otkaz sistema za stabilnost leta/hidraulinog sistema
c
Ogranieni panel
d
Autorotacija i povratak na prethodno utvrenu brzinu
e
Precizni prilaz runo bez komandnog navigacionog ureaja (flight director) (***)
Precizni prilaz runo sa komandnim navigacionim ureajem (flight director)(***)
(*) Provee se u odjeljku 4. ili 5.
(**) Samo na viemotornim helikopterima
(***) Samo jedna stavka se provjerava

Zrani brodovi
ODJELJAK 1. - PREDPOLETNE OPERACIJE I ODLET
Koritenje ek-liste, letake vjetine, postupci protiv odleivanja i odleivanja itd. primenjivi u svim sekcijama
a
Koritenje letakog prirunika (ili slino) posebno za izraunavanje performanse, mase i ravnotee
b
Koritenje dokumenata servisa zranog prometa, meteorolokih dokumenata
c
Priprema ATC plana leta, IFR plan leta/log
d
Pretpoletni pregled
e
Meteoroloki minimumi
f
Pretpoletni brifing, postupak oslobaanja veza (off-mast), manevriranje na zemlji
g
Polijetanje
h
Prijelaz na instrumentalni let
i
Postupci instrumentalnog odleta, podeavanje visinomjera
j
Saradnja s ATC - usklaenost, R/T procedure
ODJELJAK 2. - OPE UPRAVLJANJE
a
Upravljanje zranim brodom koristei iskljuivo instrumente
b
Penjui i ponirui zaokreti s odranom kutnom brzinom skretanja
c
Vraanje iz neuobiajenih poloaja
e
Ogranieni panel
ODJELJAK 3. - IFR POSTUPCI NA RUTI
a
Praenje, ukljuujui presretanje signala, npr. NDB, VOR, RNAV
b
Koritenje radionavigacijskih ureaja
c
Horizontalni let, kontrola smjera letenja, visine i brzine, postavke snage, tehnike trimanja
d
Postavke visinomjera
e
Mjerenje vremena i revizija ETA
f
Nadziranje napretka leta, zapisi s leta, potronja goriva, upravljanje sistemima
g
Saradnja s ATC - usklaenost, R/T procedure

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 187

ODJELJAK 4. - PROCEDURE PRECIZNOG PRILAZA


a
Podeavanje i provjera navigacijskih sredstava, identifikacija sredstava
b
Postupci dolaska, provjere visinomjera
c
Brifing za slijetanje i polijetanje, ukljuujui provjere poniranja/prilaza/slijetanja
d (+)
Procedure kruga ekanja
e
Usklaenost s objavljenim procedurama prilaza
f
Tempiranje prilaza
g
Stabilizirani prilaz (visina, brzina i kontrola smjera)
h (+)
Prekinuti prilaz
i (+)
Procedura prekinutog prilaza/slijetanje
j
Saradnja s ATC - usklaenost, R/T procedure
ODJELJAK 5. - PROCEDURE NEPRECIZNOG PRILAZA ()
a
Podeavanje i provjera navigacijskih sredstava, identifikacija sredstava
b
Postupci dolaska, provjere visinomjera
c
Brifing za slijetanje i polijetanje, ukljuujui provjere poniranja/prilaza/slijetanja
d (+)
Procedure kruga ekanja
e
Usklaenost s objavljenim procedurama prilaza
f
Tempiranje prilaza
g
Stabilizirani prilaz (visina, brzina i kontrola smjera)
h (+)
Prekinuti prilaz
i (+)
Procedura prekinutog prilaza/slijetanje
j
Saradnja s ATC - usklaenost, R/T procedure
ODJELJAK 6. - LET S NEOPERATIVNIM MOTOROM
Ovaj se odjeljak moe kombinirati s odjeljcima 1. do 5. Testiranje se odnosi na vladanje zranim brodom, identifikaciju neoperativnog motora, hitne mjera, mjere koje slijede
te provjere i tonost leta u sljedeim situacijama.
a
Simulirani otkaz motora poslije polijetanja i tokom prekinutog prilaza
b
Prilaz, prekinuti prilaz i proceduralni prekinuti prilaz s jednim neoperativnim motorom
c
Prilaz i slijetanje s jednim neoperativnim motorom
d
Saradnja s ATC - usklaenost, R/T procedure
(+) Moe biti obavljeno ili u odjeljku 4. ili odjeljku 5.

Dodatak 8.
Priznavanje IR dijela provjere praktine osposobljenosti na klasi ili tipu
A. Avioni
Priznavae se samo kada imatelj dozvole produava IR privilegije za jednomotorni ili jednopilotni viemotorni avion, kako
odgovara.
Kada je provedena provjera strunosti ukljuujui IR, i imatelj ima
valjan:
MP ovlatenje za tip:
Ovlatenje za tip za sloene zrakoplove visokih performansi

SE ME ovlatenje za tip sloenog zrakoplova koji nema visoke


performanse, kojim se izvode jednopilotne operacije
SP ME ovlatenje za tip sloenog zrakoplova koji nema visoke
performanse, ogranien na viepilotne operacije
SP ME ovlatenje za klasu, kojim se izvode jednopilotne operacije
SP ME ovlatenje za klasu, ogranien na viepilotne operacije
SP SE ovlatenje za klasu
SP SE ovlatenje za tip

Priznavanje se priznaje za IR dio u provjeri strunosti za:


SE klasu (*) i
SE ovlatenje za tip (*) i
SP ME klasu, i SP ME ovlatenje za tip sloenog zrakoplova koji nema visoke performanse, samo se
priznaje sekcija 3B ispita praktine osposobljenosti za jednopilotni sloeni avion koji nema visoke
performanse (*)
SE ME klasu (*) i
SP ME ovlatenje za tip sloenog zrakoplova koji nema visoke performanse, i
SE ovlatenje za klasu i tip (*)
(a) SP ME klasu (*) i
(b) SP ME ovlatenje za tip sloenog zrakoplova koji nema visoke performanse (*), i
(c) SE ovlatenje za klasu i tip (*)
SE ovlatenje za klasu i tip, i SP ME klasu, i
SP ME ovlatenje za tip sloenog zrakoplova koji nema visoke performanse (*)
SE ovlatenje za klasu i tip (*), i SP ME klasu (*), i
SP ME ovlatenje za tip sloenog zrakoplova koji nema visoke performanse (*)
SE ovlatenje za klasu i tip
SE ovlatenje za klasu i tip

(*) Ako je unutar posljednjih 12 mjeseci podnositelj zahtjeva odletio barem tri IFR odleta i prilaza na SP klasi ili tipu aviona u
jednopilotnim operacijama, ili, za viemotorne sloene avione koji nemaju visoke performanse, podnositelj zahtjeva mora poloiti
odjeljak 6 ispita praktine osposobljenosti za jednopilotni avion koji nije sloen i nema visoke performanse letei i iskljuivo koristei
instrumente u jednopilotnim operacijama
B. Helikopteri
Priznavae se samo kada imatelj dozvole produava IR privilegije za jednomotorni ili jednopilotni viemotorni avion, kako
odgovara.
Kada je provedena provjera strunosti ukljuujui IR, i imatelj ima
valjan:
MPH ovlatenje za tip
SP ME ovlatenje za tip, kojim se izvode jednopilotne operacije
SP ME ovlatenje za tip, ogranien na viepilotne operacije

Priznavanje se priznaje za IR dio u provjeri strunosti za:


SE ovlatenje za tip (*), i SP ME ovlatenje za tip (*).
SE ovlatenje za tip,
SP ME ovlatenje za tip
SE ovlatenje za tip (*),
SP ME ovlatenje za tip (*)

(*) Ako su unutar zadnjih posljednjih 12 mjeseci obavljena najmanje 3 IFR odleta i prilaza na SP tipu helikoptera u SP
operacijama

Broj 67 - Strana 188

SLUBENI GLASNIK BiH

Dodatak 9.
Osposobljavanje, ispit praktine osposobljenosti i provjera
strunosti za MPL, ATPL, ovlatenje za tip i klasu, i provjera
strunosti za IR
A. Openito
1. Podnositelj zahtjeva za ispit praktine osposobljenosti mora
biti osposobljavan na istoj klasi ili tipu zrakoplova koji e
se koristiti na ispitu.
2. Ako se ne poloe sve sekcije ispita u dva pokuaja,
zahtjevae se dodatno osposobljavanje.
3. Ne postoji ogranienje koliko se puta moe pristupiti ispitu
praktine osposobljenosti.
SADRAJ OSPOSOBLJAVANJA, ISPITA PRAKTINE
OSPOSOBLJENOSTI/PROVJERE STRUNOSTI
4. Ako nije drugaije odreeno u podacima o operativnoj
prikladnosti ustanovljenima u skladu sa dijelom 21., silabus
letakog osposobljavanja, ispit praktine osposobljenosti i
provjera strunosti moraju biti u skladu sa ovim Dodatkom.
Silabus, ispit praktine osposobljenosti i provjera strunosti
mogu biti smanjeni kad se priznaje prethodno iskustvo na
slinom tipu zrakoplova, kako je odreeno u podacima o
operativnoj prikladnosti ustanovljenima u skladu sa dijelom
21.
5. Osim u sluaju ispita praktine osposobljenosti za stjecanje
ATPL, kada je to odreeno u podacima o operativnoj
prikladnosti ustanovljenima u skladu sa dijelom 21. za
odreeni zrakoplov, mogu se priznati stavke ispita praktine
osposobljenosti specifine za druge tipove i varijante ako je
pilot za njih kvalificiran.
PROVOENJE ISPITA/PROVJERE
6. Ispitiva moe izabrati za ispit praktine osposobljenosti ili
provjeru strunosti izmeu razliitih scenarija relevantnih
operacija razvijenih i odobrenih od strane nadlenog tijela.
Simulator letenja ili drugi ureaji za vjebanje, kada su
raspoloivi, e se koristiti, kako je definirano u ovom dijelu.
7. Tokom provjera strunosti, ispitiva e provjeriti da imatelj
ovlatenja za klasu ili tip posjeduje adekvatni nivo
teorijskog znanja.
8. Ako podnositelj zahtjeva odlui prekinuti ispit praktine
osposobljenosti iz bilo kojeg razloga koji ispitiva smatra
neopravdanim, podnositelj zahtjeva e morati ponovno
polagati cijeli ispit. Ako je ispit prekinut iz bilo kojeg
razloga koji ispitiva smatra opravdanim, u naknadnom letu
e se ispitati samo one sekcije koje nisu provjerene.
9. Svaki manevar ili procedura ispita moe se ponoviti, na
diskreciju ispitivaa. Ispitiva moe prekinuti ispit u bilo
kojoj fazi ako smatra kako podnositeljova demonstracija
letakih sposobnosti zahtijeva ponavljanje cijelog ispita.
10. Od podnositelja zahtjeva e se zahtijevati da upravlja
zrakoplovom s mjesta, gdje moe demonstrirati sve
relevantne funkcije PIC-a ili kopilota i izvesti ispit kao da
ne postoji drugi lan posade, ako se ispit/provjera izvodi u
jednopilotnom okruenju.
11. Tokom prijeletne pripreme za ispit od podnositelj zahtjeva
e se traiti da odredi postavke snaga i brzina. Podnositelj
zahtjeva e ispitivau ukazivati na sve provjere i zadae
koje izvodi, ukljuujui identifikaciju radionavigacijskih
sredstava. Provjere se moraju obaviti u skladu sa odobrenim
ek-listama za zrakoplov na kojem se provodi ispit, te ako
je primjenjivo, u provjeru e se ukljuiti MCC koncept.
Podatke o performansama za polijetanje, prilaz i slijetanje
podnositelj zahtjeva mora izraunati u skladu sa
operativnimm prirunikom ili letakim prirunikom

Petak, 9. 9. 2016.

zrakoplova kojim se koristi. Visine odluke, minimalne


visine poniranja i taka prekinutog prilaza e se odrediti uz
suglasnost ispitivaa.
12. Ispitiva nee ni na koji nain sudjelovati u operaciji
zrakoplova, osim ako je potrebna njegova intervencija u
interesu sigurnosti ili da izbjegnu neprihvatljiva kanjenja
drugog prometa.
SPECIFINI ZAHTJEVI ZA ISPIT PRAKTINE
OSPOSOBLJENOSTI/PROVJERE STRUNOSTI ZA
OVLATENJE ZA TIP ZA VIEPILOTNI ZRAKOPLOV,
ZA OVLATENJE ZA TIP ZA JEDNOPILOTNI
ZRAKOPLOV, KADA SE OPERIRA U VIEPILOTNIM
OPERACIJAMA, ZA MPL I ATPL
13. Ispit praktine osposobljenosti za viepilotni zrakoplov ili
za jednopilotni avion kojim se operira u viepilotnom
operacijama e se izvoditi u viepilotnom okruenju. Drugi
podnositelj zahtjeva ili drugi kvalificirani pilot za taj tip
moe imati funkciju drugog pilota. Ako se koristi
zrakoplov, drugi pilot e biti ispitiva ili instruktor.
14. Podnositelj zahtjeva e operirati kao PF tokom izvoenja
svih sekcija ispita praktine osposobljenosti, osim tokom
nenormalnih ili procedura hitnosti, koje moe izvoditi kao
PF ili kao PNF u skladu sa MCC procedurama. Podnositelj
zahtjeva za inicijalno stjecanje ovlatenja za tip
viepilotnog zrakoplova ili za ATPL e takoer
demonstrirati sposobnost da bude u ulozi kao PNF.
Podnositelj zahtjeva moe izabrati da li e ispit praktine
osposobljenosti provoditi u lijevom ili desnom sjedalu, ako
e se svi dijelovi ispita provoditi s izabranog sjedala.
15. Sljedee dijelove e ispitiva specifino provjeriti za
podnositelje zahtjeva za ATPL ili ovlatenje za tip
viepilotnog zrakoplova ili za viepilotne operacije u
jednopilotnom avionu proirujui dunosti podnositelja
zahtjeva na PIC, bez obzira da li je podnositelj zahtjeva u
ulozi PF ili PNF:
a) upravljanje koordinacijom osoblja
b) odravanje openitog nadziranja operacija zrakoplova
koristei prikladan nadzor, i
c) postavljanje prioriteta i donoenje odluka u skladu sa
aspekta sigurnosti i relevantnih pravila i regulative
prikladne za operativnu situaciju, ukljuujui
sluajeve hitnosti.
16. Ispit/provjera bi trebala biti pod IFR ako je ukljueno
ovlatenje za IR, te koliko god je mogue treba se simulirati
okruenje komercijalnog zranog prometa. Sutinski
elementi koji se moraju provjeriti su sposobnost planiranja i
izvoenje leta koristei rutinski materijal za brifing.
17. Kada je u kursu za ovlatenje za tip ukljueno manje od dva
sata letenja na zrakoplovu, ispit praktine osposobljenosti se
moe obaviti u FFS i moe se odraditi prije letakog
osposobljavanja na zrakoplovu. U tom sluaju, certifikat o
zavrenom kursu za ovlatenje za tip ukljuujui letako
osposobljavanje na zrakoplovu e se proslijediti nadlenom
tijelu prije nego se ovlatenje za tip upie u dozvolu
podnositelja zahtjeva.
B. Specifini zahtjevi za kategorije aviona
PROLAZNE OCJENE
1. U sluaju jednopilotnih aviona, uz iznimku sloenih aviona
visokih performansi, podnositelj zahtjeva mora poloiti sve
sekcije ispita praktine osposobljenosti ili provjere
strunosti. Ako se ne poloi neki dio sekcije, smatra se da ta
sekcija nije poloena. Ako se ne poloi vie od jedne
sekcije, podnositelj zahtjeva mora polagati cijeli ispit ili
provjeru ponovno u cijelosti. Podnositelj zahtjeva koji ne

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

poloi samo jedan odjeljak e polagati odjeljak koju nije


poloio. Pad bilo koje sekcije ponovnog polaganja ispita ili
provjere, ukljuujui sekcije koje je podnositelj zahtjeva na
prethodnom ispitu/provjeri poloio, znai da podnositelj
zahtjeva mora u cijelosti ponoviti cijeli ispit ili provjeru. Za
jednopilotne viemotorne avione, sekcija 6. relevantnog
ispita ili provjere, koja se odnosi na asimetrini let, mora se
poloiti.
2. U sluaju viepilotnih i jednopilotnih sloenih aviona
visokih performansi, podnositelj zahtjeva mora poloiti sve
sekcije ispita praktine osposobljenosti ili provjere
strunosti. Pad u vie od pet dijelova znai da podnositelj
zahtjeva mora ponovno polagati cijeli ispit ili provjeru.
Svaki podnositelj zahtjeva koji padne pet ili manje dijelova
e polagati dijelove koje je pao ponovno. Pad bilo kojeg
dijela ispita u ponovljenom ispitu ili provjeri, ukljuujui
one dijelove koje je podnositelj zahtjeva na prethodnom
ispitu/provjeri poloio, znai da podnositelj zahtjeva mora u
cijelosti ponoviti cijeli ispit ili provjeru. Sekcija 6 nije dio
ispita praktine osposobljenosti za ATPL ili MPL. Ako
podnositelj zahtjeva padne ili ne pristupi polaganju sekcije
6., ovlatenje za tip e se upisati bez privilegije za CAT II
ili CAT III. Kako bi proirio privilegije na CAT II ili CAT
III, podnositelj zahtjeva mora poloiti odjeljak 6. na
odgovarajuem tipu zrakoplova.
ODSTUPANJA TOKOM LETAKOG ISPITA
3. Podnositelj zahtjeva mora dokazati sposobnost da:
(a) upravlja zrakoplovom unutar njegovih ogranienja;
(b) izvodi sve manevre glatko i precizno;
(c) pokazuje dobru prosudbu i voenje zrakoplova;
(d) primjenjuje aeronautika znanja; i
(e) odrava kontrolu zrakoplova cijelo vrijeme u takvoj
mjeri da siguran ishod procedure ili manevra ni u
jednom trenutku ne dolazi u pitanje
(f) razumije i primjenjuje procedure za koordinaciju
posade i za onesposobljenost lana letake posade, i
(g) komunicira efikasno s ostalim lanovima posade ako
je primjenjivo
4. Primjenjuju se sljedea ogranienja, ispravljena kako bi se
dopustilo odstupanje radi turbulencije i kvalitete upravljanja
i performanse zrakoplova koji se koristi:
Visina
Openito

100 stopa
Poetak prekinutog prilaza
na visini odluke
+ 50 stopa/- 0 stopa
Minimalna visina
poniranja/MAP/visine
+ 50 stopa/- 0 stopa
Putanja
Po radio sredstvu
5
Precizni prilaz
pola otklona, azimut i ravnina poniranja
Smjer leta
Sa svim ispravnim motorima
5
Pri simuliranom otkazu motora
10
Brzina
Sa svim ispravnim motorima
5 vorova
Pri simuliranom otkazu motora
+ 10 vorova/
-5 vorova

Broj 67 - Strana 189

SADRAJ OSPOSOBLJAVANJA/ISPITA PRAKTINE


OSPOSOBLJENOSTI/PROVJERE STRUNOSTI
5. Jednopilotni avioni, osim kod sloenih aviona visokih
performansi:
(a) Sljedei simboli znae:
P = Osposobljen kao PIC ili kopilot i kao Pilot flying (PF)
i Pilot not Flying (PNF)
X = Koriste se simulatori letenja za ovu vjebu, ako su
raspoloivi, u sluaju da nisu avion se moe koristiti za
manevre i procedure
P# = Osposobljavanje e biti dopunjeno nadzornom
inspekcijom aviona
(b) Praktino osposobljavanje e se izvoditi na nivou
opreme za osposobljavanje prikazano kao (P), ili se
moe izvoditi na veem nivou opreme prikazanom
kao strelica (-->)
Sljedee skraenice se koriste za oznaavanje opreme za
osposobljavanje
A = Avion
FFS = Simulator letenja
FTD = Ureaj za letako osposobljavanje (ukljuujui
FNPT II za ME ovlatenje za klasu)
(c) Dijelovi oznaeni zvjezdicom (*) sekcije 3B i, za
viemotorne, sekcija 6, e se letjeti samo koristei
instrumente ako je produavanje/obnavljanje
ukljueno u ispit praktine osposobljenosti ili
provjeru strunosti. Ako se dio oznaen zvjezdicom
(*) ne leti samo koristei instrumente tokom ispita
praktine osposobljenosti ili provjere strunosti, i
kada nema priznavanja privilegija za IR, ovlatenje
za klasu ili tip e biti ogranieno na VFR.
(d) Sekcija 3A mora biti odraena za produavanje tipa
ili viemotorne klase, samo VFR, kada zahtijevano
iskustvo od 10 rutnih sektora nije odraeno unutar
zadnjih 12 mjeseci. Sekciju 3A nije potrebno
odraditi ako je odraena sekcija 3B.
(e) Gdje se pojavljuje slovo M u ispitu praktine
osposobljenosti ili provjeri strunosti, oznauje
obaveznu vjebu ili izbor gdje se pojavljuje vie od
jedne vjebe.
(f) FFS ili FNPT II e se koristiti za praktino
osposobljavanje za tip ili klasu viemotornih aviona
ako su dio odobrenog kursa za ovlatenje za klasu ili
tip. Sljedee e biti primjenjivo za odobrenje takvog
kursa.:
i.
kvalifikacija FFS ili FNPT II kako je utvrena
u odgovarajuim zahtjevima dijela ARA i
dijela ORA;
ii. kvalificiranost instruktora;
iii. koliina osposobljavanja na FFS ili FNPT II
tokom kursa;
iv. kvalifikacije i prethodno iskustvo na slinim
tipovima pilota koji se osposobljava.
(g) Kada se ispit praktine osposobljenosti ili provjera
strunosti provodi u viepilotnim operacijama,
ovlatenje za tipe biti ogranieno na viepilotne
operacije.

Broj 67 - Strana 190

SLUBENI GLASNIK BiH

JEDNOPILOTNI AVIONI, OSIM SLOENIH


AVIONA VISOKIH PERFORMANSI
Manevri/Procedure
ODJELJAK 1
1 Odlet
1.1 Priprema za let ukljuuje:
Dokumentacija
Masa i ravnotea Meteoroloki izvjetaj
NOTAM
1.2 Provjera prije pokretanja motora
1.2.1 Vanjska
1.2.2 Unutarnja
1.3 Pokretanje motora: Normalno
Tehnike neispravnosti
1.4 Taksiranje
1.5 Prijeletne provjere:
Provjera motora (ako je primjenjivo)
1.6 Procedure polijetanja:
Normalna s namjetanjem zakrilaca po letakom
priruniku
Boni vjetar (ako postoje uvjeti)
1.7 Penjanje:
Vx/Vy
Zaokreti u zadani smjer
Izravnavanje
1.8 ATC saradnja - pridravanje, R/T procedure
ODJELJAK 2.
2 Rad iz zraka
2.1 Ravan i horizontalan let na razliitim brzinama
ukljuujui let na kritino malim brzinama s i bez
zakrilaca (ukljuujui dolazak na VMCA kada je
prihvatljivo)
2.2 Otri zaokret (360 lijevo i desno 45 nagiba)
2.3 Prevlaenje i oporavak:
i. isto prevlaenje
ii. Prevlaenje u sputajuem zaokretu s prilaznom
konfiguracijom i snagom
iii. Prevlaenje s prilaznom konfiguracijom i
snagom
iv. Prevlaenje, penjui zaokret sa zakrilcima za
polijetanje i snagom za penjanje (samo
jednomotorni)
2.4 Upravljanje koristei autopilota i komandni
navigacioni ureaj (flight director) (moe biti
izvedeno u sekciji 3) ako je prihvatljivo
2.5 ATC saradnja - razumijevanje, R/T procedure
ODJELJAK 3.A
3A Rutne VFR procedure
(vidjeti B.5(c) i (d))
3A.1 Plan leta, raunska navigacija i
itanje karte
3A.2 Odravanje visine, smjera i brzine
3A.3 Orijentacija, vremenska tonost i ispravljanje
ETA-e
3A.4 Upotreba radio-navigacijskih sredstava (ako je
primjenjivo)
3A.5 Upravljanje letom (zapisnik tijeka leta,
rutinske provjere ukljuujui gorivo, sisteme i
zaleivanje)
3A.6 ATC saradnja - pridravanje, R/T procedure
ODJELJAK 3. B
3B Instrumentalno letenje
3B.1* IFR odlet
3B.2* Rutno IFR
3B.3* Procedure kruga ekanja
3B.4* ILS do DH/A na 200 (60 m) ili do procedura
minimuma (autopilot se moe koristiti za
presretanje prilazne putanje zrakoplova po visini)
3B.5* Neprecizni prilaz do MDH/A i
MAP

PRAKTINO OSPOSOBLJAVANJE
FTD

FFS

P#
P-->
P-->

Inicijali
instruktora nakon
zavrenog
osposobljavanja

Petak, 9. 9. 2016.
ISPIT PRAKTINE OSPOSOBLJENOSTI ILI
PROVJERA STRUNOSTI
Provjera
Inicijali ispitivaa nakon
FFS
zavrenog ispita
A

P
P

-->

-->

P-->

-->

-->

-->

P-->

-->

P-->

-->

P-->

-->

P-->

-->

P-->

-->

P-->

-->

P-->

-->

P-->

-->

P-->

-->

P-->

-->

P-->

-->

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

JEDNOPILOTNI AVIONI, OSIM SLOENIH


AVIONA VISOKIH PERFORMANSI
Manevri/Procedure
3B.6* Vjebe letenja ukljuujui simulirani otkaz
kompasa i prikaznika poloaja:
Standardni (Rate 1) zaokreti
Vaenje iz neuobiajenih poloaja
B.7* Otkaz prikaznika prilazne putanje zrakoplova
po visini ili po smjeru
3B.8* ATC saradnja - pridravanje, R/T procedure
Namjerno ostavljeno prazno
ODJELJAK 4.
4 Dolazak i slijetanja
4.1 Aerodromska dolazna procedura
4.2 Normalno slijetanje
4.3 Slijetanje bez zakrilaca
4.4 Slijetanje s bonim vjetrom (ako su
odgovarajui uvjeti)
4.5 Prilaz i slijetanje s oduzetom snagom od 2 000
iznad slijetne staze (samo jednomotorni
zrakoplovi)
4.6 Produavanje s minimalne visine
4.7 Nono produavanje i slijetanje (ako je
prihvatljivo)
4.8 ATC saradnja - pridravanje, R/T procedure
ODJELJAK 5.
5 Abnormalne procedure i postupci hitnosti
(Ovaj odjeljak se se moe kombinovati s odjeljcima
1. do 4.)
5.1 Prekinuto polijetanje na razumnoj
brzini
5.2 Simulirani otkaz motora nakon polijetanja
(samo jednomotorni zrakoplovi)
5.3 Simulirano prisilno slijetanje bez snage (samo
jednomotorni zrakoplovi)
5.4 Simulirani postupci hitnosti:
i. Vatra ili dim u letu
ii. Primjerene tehnike neispravnosti sistema (ako
je primjenjivo)
5.5 Gaenje i pokretanje motora (samo ME
provjera vjetine) (na sigurnoj visini ako se
provodi u avionu)
5.6 ATC saradnja - pridravanje, R/T procedure
ODJELJAK 6.
6 Simulirani asimetrini let
6.1* (Ovaj odjeljak se moe kombinirati s
odjeljcima 1. do 5.)
Simulirani otkaz motora za vrijeme polijetanja (na
sigurnosnoj visini, osim ako se izvodi na FFS ili
FNPT II)
6.2* Asimetrini prilaz i prekinuti prilaz
6.3* Asimetrini prilaz i slijetanje sa zaustavljanjem
6.4 ATC saradnja - pridravanje, R/T procedure

6.

PRAKTINO OSPOSOBLJAVANJE
FTD

FFS

Inicijali
instruktora nakon
zavrenog
osposobljavanja

Broj 67 - Strana 191


ISPIT PRAKTINE OSPOSOBLJENOSTI ILI
PROVJERA STRUNOSTI
Provjera
Inicijali ispitivaa nakon
FFS
zavrenog ispita
A

P-->

P-->

-->

P-->

-->

-->

P-->

-->

P-->
P-->

-->
-->

M
M

P-->

-->

P-->

-->

P-->

P-->

-->

-->

-->

P-->

-->

P-->

-->

-->

P-->

-->

-->

P-->

-->

-->X

P-->
P-->

-->
-->

-->
-->

M
M

Viepilotni avioni i jednopilotni sloeni avioni visokih


performansi:
(a) Sljedei simboli znae:
P = Osposobljen kao PIC ili kopilot i kao pilot koji
pilotira (PF) i pilot koji (trenutno) ne pilotira (PNF) za
izdavanje ovlatenja za tip kako je primjenjivo.
X = Koriste se simulatori za ovu vjebu ako su
raspoloivi, u sluaju da nisu, avion se moe koristiti za
manevre i procedure.
P# = Osposobljavanje e biti dopunjeno nadzornom
inspekcijom aviona.
(b) Praktino osposobljavanje e se izvoditi na nivou
opreme za osposobljavanje prikazano kao (P), ili se
moe izvoditi na veem nivou opreme prikazanom
strelicom (-->)
Sljedee skraenice se koriste za oznaavanje opreme za
osposobljavanje

A = Avion
FFS = Simulator letenja
FTD = ureaj za letako osposobljavanje (ukljuujui
FNPT II za ME ovlatenje za klasu)
OTD = Drugi ureaji za vjebanje
(c) Dijelovi oznaeni zvjezdicom (*) e se letjeti
iskljuivo koristei instrumente. Ako se ovaj uvjet
ne zadovolji tokom ispita praktine osposobljenosti
ili provjere strunosti, ovlatenje za tip e biti
ogranieno samo na VFR.
(d) Gdje se pojavljuje slovo M u ispitu praktine
osposobljenosti ili provjeri strunosti, oznauje
obaveznu vjebu.
(e) FFS e se koristiti za praktino osposobljavanje i
ispitivanje za ovlatenje za tip ako je FFS dio
odobrenog kursa osposobljavanja za ovlatenje za

Broj 67 - Strana 192

(f)

(g)

SLUBENI GLASNIK BiH

tip. Sljedee e biti primjenjivo za odobrenje takvog


kursa.:
i.
kvalifikacija FFS ili FNPT II, kako je
naznaeno u dijelu-OR;
ii. kvalificiranost instruktora;
iii. koliina osposobljavanja na FFS ili FNPT II
tokom kursa;
iv. kvalifikacije i prethodno iskustvo na slinim
tipovima pilota koji se osposobljava.
Manevri i procedure e ukljuivati i MCC za pilote
viemotornih aviona i za jednopilotne sloene
avione visokih performansi u viepilotnim
operacijama.
Manevri i procedure e se izvravati u jednopilotnoj
ulozi za privilegije za jednopilotne operacije za
jednopilotne sloene avione visokih performansi.

VIEPILOTNI AVION I JEDNOPILOTNI


SLOENI AVION VISOKIH PERFORMANSI
OTD

FTD

(i)

ATPL/MPL/OVLATENJE ZA TIP
ISPIT PRAKTINE
OSPOSOBLJENOSTI ILI
PROVJERA STRUNOSTI
Provjera
Inicijali instruktora
Inicijali ispitivaa
nakon zavrenog
nakon zavrenog
FFS
osposobljavanja
ispita
A

FFS

P
P#

P-->

P
P-->

-->

-->

-->

-->

-->

P-->

-->

-->

-->

P-->

-->

P-->

-->

P-->

-->

P-->

-->

P-->

-->

M
Samo FFS

P-->

-->X

P-->

2.5.2* izmeu V1 i V2
2.6 Prekinuto polijetanje na razumnoj brzini
prije dostizanja V1
ODJELJAK 3.
3 Manevri leta i procedure
3.1 Zaokreti sa i bez spojlera

P-->

3.2 Podrhtavanje prije i nakon kritinog


Machovog broja, i ostale specifine karakteristike
leta aviona, (npr. "holandski korak Dutch roll)

3.3 Normalan rad sistema i kontrola inenjerskog


panela

U sluaju jednopilotnih sloenih aviona visokih


performansi, kada se ispit praktine osposobljenosti i
provjera strunosti obavlja u viepilotnim
operacijama, ovlatenje za tip e biti ogranieno na
viepilotne operacije. Ako podnositelj zahtjeva trai
privilegije
za
jednopilotne
operacije,
manevri/procedure u 2.5, 3.9.3.4, 4.3, 5.5 i barem
jedan manevar/procedura iz sekcije 3.4 mora biti
dodatno odraen u jednopilotnim operacijama.
U sluaju kada je izdano ovlatenje za tip s
restrikcijom, a u skladu sa FCL 720.A(e),
podnositelji zahtjeva e morati ispuniti jednake
zahtjeve za ovlatenje za tip kao i drugi podnositelji
zahtjeva osim praktinih vjebi koje se odnose na
faze polijetanja i slijetanja.

PRAKTINO OSPOSOBLJAVANJE

Manevri/Procedure
ODJELJAK 1
1 Priprema leta
1.1 Izraun sposobnosti
1.2 Vizuelni vanjski pregled aviona; lokacija svake
stavke i svrha inspekcije
1.3 Provjera kokpita
1.4 Koritenje ek-liste prije startanja motora,
procedura startanja, provjera radio navigacijske
opreme, provjera opreme, odabir i postavljanje
navigacijske i komunikacijske opreme
1.5 Taksiranje u skladu sa instrukcijama kontrole
leta ili instruktora letenja
1.6 Pretpoletna provjera
ODJELJAK 2.
2 Polijetanja
2.1 Normalno polijetanje s razliitim koritenjem
zakrilaca, ukljuujui ubrzano polijetanje
2.2* Instrumentalno polijetanje: prelazak na
instrumentalno letenje prilikom rotacije ili
neposredno nakon uzleta
2.3 Polijetanje s bonim vjetrom
2.4 Polijetanje s maksimalnom masom polijetanja
(pravo ili simulirano polijetanje s maksimalnom
masom polijetanja)
2.5 Polijetanje sa simulacijom otkaza motora
2.5.1* ubrzo nakon V2
(u avionima koji nisu odobreni kao transportna ili
kao kategorija za kratke linije (commuter), otkaz
motora nee se simulirati dok se ne dosegne
minimalna visina od 500 ft iznad kraja staze. U
avionima koji imaju iste performanse kao
transportna kategorija bez obzira na masu aviona
pri polijetanju i visine po gustini, instruktor moe
simulirati otkaz motora ubrzo nakon V2)

(h)

Petak, 9. 9. 2016.

P-->

P-->

-->

-->

-->
-->X
Zrakoplov
se ne
moe
koristiti za
ovu
vjebu
-->

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

VIEPILOTNI AVION I JEDNOPILOTNI


SLOENI AVION VISOKIH PERFORMANSI
Manevri/Procedure

OTD

FTD

FFS

3.4.0 Motor (ako je potrebno propeler)


3.4.1 Preurizacija i klimatizacija
3.4.2 Pitot/statiki sistem
3.4.3 Sistem goriva
3.4.4 Elektrini sistem
3.4.5 Hidraulini sistem
3.4.6 Sistem trimera i upravljakih povrina
3.4.7 Sistem za zatitu od zaleivanja i
razleivanje, grijanje vjetrobrana

P-->
P-->
P-->
P-->
P-->
P-->
P-->

-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->

-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->

-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->

P-->

-->

-->

-->

3.4.8 Autopilot/Flight director

P-->

-->

-->

-->

P-->

-->

-->

-->

P-->

-->

-->

-->

-->

-->

P-->
P-->

-->

-->

-->

P-->
P-->

-->
-->

-->
-->

-->
-->

3.6 Abnormalne procedure i procedure hitnosti

3.7 Otri zaokret s 45 nagiba, za 180 do 360


lijevi i desni
3.8 Rano prepoznavanje i mjere protiv prevlaenja
aviona. Do aktiviranja sistema za upozorenje
pribliavanja kutu gubitka uzgona u konfiguraciji
za polijetanje (zakrilca u poziciji polijetanja), u
konfiguraciji krstarenja za slijetanje (zakrilca u
konfiguraciji za slijetanje, izvueni stajni trap);
3.8.1 Izlazak iz potpunog prevlaenja aviona ili
poslije aktivacije upozorenja za pribliavanje
kritinom napadnom kutu u reimu penjanja,
krstarenja i konfiguraciji za slijetanje.
3.9 Procedure instrumentalnog letenja
3.9.1* Pridravanje odlaznih i dolaznih ruta i
instrukcije ATC
3.9.2* Procedure kruga ekanja
3.9.3* Precizni prilaz do visine odluke (DH) ne
nie od 60 m (200 ft)

M
(samo
jednopilotni)

3.6.1 Vjebe u sluaju poara npr. motora, APU,


kabine, odjeljka za teret, pilotske kabine, krila i
elektrine mree, ukljuujui evakuaciju
3.6.2 Kontrola i uklanjanje
dima
3.6.3 Otkaz motora, gaenje i ponovno startanje na
sigurnoj visini
3.6.4 Izbacivanje goriva (simulacija)
3.6.5 Boni udar vjetra u fazi polijetanja/slijetanja
3.6.6 Simulacija pada tlaka u kabini
aviona/izvanredno sniavanje
3.6.7 Nesposobnost jednog
od lanova letake posade
3.6.8 Ostale procedure izvanrednih situacija kako
je istaknuto u odgovarajuem Letakom
priruniku
3.6.9 ACAS dogaaj

ATPL/MPL/OVLATENJE ZA TIP
ISPIT PRAKTINE
OSPOSOBLJENOSTI ILI
PROVJERA STRUNOSTI
Provjera
Inicijali instruktora
Inicijali ispitivaa
nakon zavrenog
nakon zavrenog
FFS
osposobljavanja
ispita
A
Moraju biti odabrane
najmanje tri stavke
M
(od 3.4.0 do 3.4.14
ukljuujui)

PRAKTINO OSPOSOBLJAVANJE

Normalne i izvanredne operacije sljedeih sistema:

3.4.9 Ureaj za indikaciju gubitka uzgona ili


ureaj za izbjegavanje gubitka uzgona i ureaj za
poveanje stabilnosti
3.4.10 Ureaj za upozorenje blizine zemlje
meteoroloki radar, radiovisinomjer, transponder
3.4.11 Radio, navigacijska
oprema, instrumenti, sistem upravljanja letom
3.4.12 Sistem stajnog trapa i
konica
3.4.13 Sistem slatova i zakrilaca
3.4.14 Pomona pogonska grupa
Namjerno ostavljeno prazno

Broj 67 - Strana 193

P-->

P-->

-->

-->

P-->

-->

-->

P-->

-->

-->

P-->

-->
P

-->
X

P-->

-->

P-->

-->

-->

P-->

-->

-->

-->

-->

Ne moe
se koristiti
zrakoplov

P-->

-->

-->

P-->
P

-->
X

P-->

-->

-->

P-->

-->

-->

Samo FFS

Samo FFS

Moraju biti odabrane


najmanje tri stavke od
3.6.1
do 3.6.9

Broj 67 - Strana 194

SLUBENI GLASNIK BiH

VIEPILOTNI AVION I JEDNOPILOTNI


SLOENI AVION VISOKIH PERFORMANSI
Manevri/Procedure
3.9.3.1* Runo upravljanje, bez ureaja za
upravljanje letom (flight director)
3.9.3.2* Runo upravljanje, s flight directorom
3.9.3.3* S autopilotom
3.9.3.4* Runo, simulacijom otkaza jednog
motora; simulacija otkaza jednog motora mora
zapoeti za vrijeme zavrnog prilaza prije prelaska
vanjskog markera (OM) pa sve do slijetanja ili
tokom cijeloga prekinutog prilaza
U avionu koji nije odobren kao transportna
kategorija aviona (JAR/FAR 25) ili kao ili kao
kategorija aviona za kratke linije (commuter)
(SFAR 23), prilaz sa simuliranim otkazom motora i
procedurom prekinutog prilaza se mora zapoeti u
skladu sa NDB ili VOR prilazom opisanim u 3.9.4.
Procedura prekinutog prilaza mora se zapoeti
prilikom dolaska na dozvoljenu visinu u odnosu na
prepreku (obstacle clearence height) (OCH/A). no
ne kasnije od dolaska na minimalnu visinu
sniavanja (MDH/A) od 500 ft iznad nadmorske
visine poetka staze. U avionu koji ima jednake
karakteristike kao transportna kategorija aviona
koja se odnosi na masu polijetanja i visinu po
gustoi, instruktor moe simulirati otkaz motora u
skladu sa 3.9.3.4
3.9.4* Neprecizni prilaz do MDH/A
3.9.5 Krug prilaenja pod sljedeim uvjetima:
(a)* prilaz do minimalne doputene visine za krug
prilaenja na dotinom aerodromu u skladu sa
lokalnim instrumentalnim prilaznim sredstvima u
simuliranim instrumentalnim uvjetima leta;
nakon kojeg slijedi:
(b) krug prilaenja na drugu stazu za slijetanje
najmanje 900 od sredinje crte zavrnog prilaza
koji se koristi u taki (a), na minimalnoj
doputenoj visini kruga prilaenja
Primjedba: ako (a) i (b) nije mogue izvesti iz
razloga ATC, moe se izvesti simulirani niski
vizuelni krug prilaenja.
ODJELJAK 4.
4 Procedura prekinutog prilaza
4.1 Procedura prekinutog prilaza sa svim
motorima operativnim* poslije ILS prilaza a
prilikom dostizanja visine odluke
4.2 Ostale procedure prekinutog prilaza
4.3* Runa procedura prekinutog prilaza sa
simuliranim otkazom kritinog motora poslije
instrumentalnog prilaza do dostizanja DH, MDH
ili MAPt
4.4 Prekinuto slijetanje na 15 m (50 ft) iznad
poetka staze i procedura prekinutog prilaza
ODJELJAK 5.
5 Slijetanja
5.1 Normalna slijetanja* takoer poslije ILS prilaza
s prelaskom na vizuelni prilaz prilikom dostizanja
DH
5.2 Slijetanje sa simulacijom zaglavljenja
horizontalnog stabilizatora u bilo kojem
poloaju koji nije onaj na koji je podeen
5.3 Slijetanje s bonim vjetrom (avion ako je
prikladno)
5.4 kolski krug i slijetanje bez izvuenih ili
djelomino izvuenih zakrilaca i pretkrilaca
5.5 Slijetanje sa simulacijom kritinog otkaza
motora
5.6 Slijetanje sa simulacijom otkaza dvaju
motora:

Petak, 9. 9. 2016.

ATPL/MPL/OVLATENJE ZA TIP
ISPIT PRAKTINE
OSPOSOBLJENOSTI ILI
PROVJERA STRUNOSTI
Provjera
Inicijali instruktora
Inicijali ispitivaa
nakon zavrenog
nakon zavrenog
FFS
osposobljavanja
ispita
A
M
(samo ispit
praktine
osposobljenosti)

PRAKTINO OSPOSOBLJAVANJE

OTD

FTD

FFS

-->

-->

P-->
P-->

-->
-->

P-->

-->

P*->

-->

P-->

-->

P*->

-->

P*->

-->

P*-->

-->

P*-->

-->

P-->

Ne moe
se koristiti
zrakoplov
za ovu
vjebu

P-->

-->

P-->

-->

P-->

-->

M
M
samo FFS
(samo

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

VIEPILOTNI AVION I JEDNOPILOTNI


SLOENI AVION VISOKIH PERFORMANSI
Manevri/Procedure

Broj 67 - Strana 195

ATPL/MPL/OVLATENJE ZA TIP
ISPIT PRAKTINE
OSPOSOBLJENOSTI ILI
PROVJERA STRUNOSTI
Provjera
Inicijali instruktora
Inicijali ispitivaa
nakon zavrenog
nakon zavrenog
FFS
osposobljavanja
ispita
A
praktini ispit)

PRAKTINO OSPOSOBLJAVANJE

OTD

FTD

FFS

- avion s tri motora: centralni i jedan vanjski motor


koliko je to mogue u skladu sa podacima iz AFM
- avion s etiri motora: dva motora na jednoj
strani
Opa napomena: Specijalni zahtjevi za proirenje ovlatenja za tip za instrumentalne prilaze do visine odluke manje od 200 stopa (60 m), npr. CAT II/III operacije.
ODJELJAK 6.
Ovlatenje za tip za instrumentalne prilaze na
visinu manju od 60 m (200ft)(CATII/III).
Sljedei manevri i procedure su minimalni uvjeti za
osposobljavanje za odobrenje instrumentalnog
prilaza na DH manju od 60 m (200 ft) Tokom
sljedeih instrumentalnih prilaza i procedura
prekinutog slijetanja koristie se sva oprema aviona
potrebna za izdavanje potvrde tipa za
instrumentalni prilaz na DH manju od 60 m (200 ft)
-->X
Zrakoplov
se ne
6.1* Prekinuto polijetanje na minimalno
P*->
moe
M*
doputenom RVR
koristiti za
ovu
vjebu
6.2* ILS Prilaz: U simuliranim instrumentalnim
uvjetima leta do primjenjive DH, koristei se
sistemom za navoenje.
P-->
-->
M
Standardne procedure za koordinaciju posade
(SOP) e se kontrolirati
6.3* Prekinuti prilaz: Poslije prilaza kako je
prikazano u 6.2 prilikom dostizanja DH.
Osposobljavanje e ukljuivati i proceduru
prekinutog prilaza zbog (simuliranog)
nedovoljnog RVR, smicanja vjetra, skretanja
P-->
-->
M*
zrakoplova izvan granica prilaza za uspjean
prilaz, otkaz zemaljske/avionske opreme prije
dostizanja DH i procedura prekinutog prilaza sa
simuliranim otkazom opreme u avionu.
6.4* Slijetanje(a) S vizuelnom referencom
uspostavljenom na DH koja slijedi nakon
instrumentalnog prilaza. Ovisei o specifinom
P-->
-->
M
sistemu navoenja, obavljae se automatsko
slijetanje.
Primjedba: CAT II/III operacije se trebaju provesti u skladu sa odgovarajuim zahtjevima zranog prometa

7. Ovlatenje za klasu - voda.


Sekcija 6 e se izvoditi za produavanje ovlatenja za viemotornu klasu za vodu, samo VFR, kada nije udovoljeno zahtjevu iskustva
od 10 rutnih sektora u zadnjih 12 mjeseca.
OVLATENJE ZA KLASU VODA
Manevri/Procedure
ODJELJAK 1.
1 Odlet
1.1 Priprema za let ukljuuje: Dokumentacija
Masa i ravnotea Meteoroloki izvjetaj
NOTAM
1.2 Provjera prije pokretanja motora
Vanjska/Unutarnja
1.3 Pokretanje motora i gaenje: Normalne tehnike
neispravnosti
1.4 Taksiranje
1.5 Step taksiranje
1.6 Pristajanje: Plaa
Mol
Plovak

PRAKTINO OSPOSOBLJAVANJE
Inicijali instruktora nakon
zavrenog osposobljavanja

Inicijali ispitivaa nakon zavrenog


ispita

Broj 67 - Strana 196

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

1.7 Jedrenje s ugaenim motorima


1.8 Prijeletne provjere: Paljenje
motora (ako je primjenjivo)
1.9 Procedura polijetanja
Normalno s postavljanjem pretkrilaca po Letakom priruniku
(ako uvjeti dozvoljavaju
1.10 Penjanje
Zaokreti u zadani smjer Izravnavanje
1.11 ATC saradnja - pridravanje, R/T procedure
ODJELJAK 2.
2 Rad iz zraka (VFR)
2.1 Ravan i horizontalan let na razliitim brzinama
ukljuujui let na kritino malim brzinama sa i bez zakrilaca
(ukljuujui dolazak na VMCA kada je prihvatljivo)

OVLATENJE ZA KLASU VODA


Manevri/Procedure

PRAKTINO OSPOSOBLJAVANJE
Inicijali instruktora nakon
zavrenog osposobljavanja

Inicijali ispitivaa nakon


zavrenog ispita

2.2 Otri zaokret (360 lijevo i desno 45 nagiba)


2.3 Prevlaenje i oporavak:
i. isto prevlaenje
ii. Prevlaenje u sputajuem zaokretu s prilaznom
konfiguracijom i snagom
iii. Prevlaenje s prilaznom konfiguracijom i
snagom
iv. Prevlaenje, penjui zaokret sa zakrilcima za polijetanje i
snagom za penjanje (samo jednomotorni)
2.4 ATC saradnja - razumijevanje, R/T procedure
ODJELJAK 3.
3 Rutne procedure VFR
3.1 Plan leta, raunska navigacija i itanje karte
3.2 Odravanje visine, smjera i brzine
3.3 Orijentacija, vremenska tonost i ispravljanje ETA-e
3.4 Upotreba radio-navigacijskih sredstava (ako je primjenjivo)
3.5 Upravljanje letom (zapisnik tijeka leta, rutinske provjere
ukljuujui gorivo, sisteme i zaleivanje)
3.6 ATC saradnja - pridravanje, R/T procedure
ODJELJAK 4.
4 Dolasci slijetanja
4.1 Aerodromska dolazna procedura
4.2 Normalno slijetanje
4.3 Slijetanje bez zakrilaca
4.4 Slijetanje s bonim vjetrom (ako su odgovarajui uvjeti)
4.5 Prilaz i slijetanje s oduzetom snagom od 2 000 iznad slijetne
staze (samo jednomotorni zrakoplovi)

OVLATENJE ZA KLASU VODA


Manevri/Procedure
4.6 Produavanje s minimalne visine
4.7 Slijetanje na staklastu vodu Tvrdo slijetanje
na vodu
4.8 ATC saradnja - pridravanje, R/T procedure

PRAKTINO OSPOSOBLJAVANJE
Inicijali instruktora nakon
zavrenog osposobljavanja

Inicijali ispitivaa nakon zavrenog


ispita

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 197

ODJELJAK 5.
5 Abnormalne procedure i postupci hitnosti
(Ovaj odjeljak se moe kombinirati s odjeljcima 1. do 4.)
5.1 Prekinuto polijetanje na razumnoj brzini
5.2 Simulirani otkaz motora nakon polijetanja (samo
jednomotorni zrakoplovi)
5.3 Simulirano prisilno slijetanje bez snage (samo
jednomotorni zrakoplovi)
5.4 Simulirani postupci hitnosti:
i. Vatra ili dim u letu
ii. Primjerene tehnike neispravnosti sistema (ako je
primjenjivo)
5.5 ATC saradnja - pridravanje, R/T procedure
ODJELJAK 6.
6 Simulirani asimetrini let
(Ovaj odjeljak se moe kombinirati s odjeljcima 1. do 5.)
6.1 Simulirani otkaz motora za vrijeme polijetanja (na
sigurnosnoj visini, osim ako se izvodi na FFS ili FNPT II)
6.2 Gaenje i ponovno paljenje motora (samo ME ispit
praktine osposobljenosti)
6.3 Asimetrini prilaz i prekinuti prilaz
6.4 Asimetrini prilaz i slijetanje sa zaustavljanjem
6.5 ATC saradnja - pridravanje, R/T procedure

C. Specifini zahtjevi za kategorije helikoptera


1. U sluaju ispita praktine osposobljenosti ili provjere
strunosti za ovlatenje za tip ili ATPL podnositelj zahtjeva
mora poloiti sekcije 1 do 4 i 6 (ako je primjenjivo) ispita
praktine osposobljenosti ili provjere strunosti. Pad u vie
od pet dijelova znai da podnositelj zahtjeva mora ponovno
polagati cijeli ispit ili provjeru. Svaki podnositelj zahtjeva
koji padne pet ili manje dijelova e polagati dijelove koje je
pao ponovno. Pad bilo kojeg dijela ispita u ponovljenom
ispitu ili provjeri, ukljuujui one dijelove koje je
podnositelj zahtjeva na prethodnom ispitu/provjeri poloio,
znai da podnositelj zahtjeva mora u cijelosti ponoviti cijeli
ispit ili provjeru. Sve sekcije ispita praktine
osposobljenosti ili provjere strunosti moraju biti odraene
u roku od 6 mjeseci.
2. U sluaju provjere strunosti za IR podnositelj zahtjeva
mora poloiti odjeljak 5 provjere strunosti. Pad u vie od
tri dijela sekcije znai da podnositelj zahtjeva mora
ponovno polagati cijelu odjeljak 5. Svaki podnositelj
zahtjeva koji padne manje od tri dijela sekcije e polagati
dijelove koje je pao ponovno. Pad bilo kojeg dijela provjere
u ponovljenoj provjeri, ili pad bilo kojeg dijela sekcije 5
koji je podnositelj zahtjeva na prethodnoj provjeri poloio,
znai da podnositelj zahtjeva mora u cijelosti ponoviti cijeli
ispit ili provjeru.
ODSTUPANJA TOKOM LETAKOG ISPITA
3. Podnositelj zahtjeva mora dokazati sposobnost da:
(a) upravlja helikopterom unutar njegovih ogranienja;
(b) izvodi sve manevre glatko i precizno;
(c) pokazuje dobru prosudbu i voenje zrakoplova;
(d) primjenjuje aeronautika znanja;
(e) odrava kontrolu zrakoplova cijelo vrijeme u takvoj
mjeri da siguran ishod procedure ili manevra ni u
jednom trenutku ne dolazi u pitanje;

(f)

razumije i primjenjuje procedure koordinacije posade


i onesposobljenost lana letake posade; i
(g) komunicira efikasno s ostalim lanovima posade ako
je primjenjivo.
4. Primjenjuju se sljedea ogranienja, uz doputena
odstupanja radi turbulentne atmosfere, kvalitete upravljanja
i performansi helikoptera koji se koristi za provjeru:
(a) IFR ogranienja u letu
Visina
Openito
100 stopa
Poetak prekinutog prilaza
na visini odluke
+ 50 stopa/- 0 stopa
Minimalna visina
poniranja/MAP/visine
+ 50 stopa/- 0 stopa
Putanja
Po radio sredstvu
5
Precizni prilaz
pola otklona, azimut i
ravnina poniranja
Smjer leta
Normalne operacije
5
Abnormalne operacije/
postupci hitnosti
10
Brzina
Ope
5 vorova
Pri simuliranom otkazu motora
+ 10 vorova/
5 vorova
(b) VFR ogranienja u letu
Visina:
Openito
100 stopa
Smjer leta:
Normalne operacije
5
Abnormalne operacije/
postupci hitnosti
10
Brzina:
Ope
10 vorova

Broj 67 - Strana 198


Pri simuliranom
otkazu motora
Zanoenje na tlu (ground drift):
T.O. lebdjenje I.G.E.
Slijetanje

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

8.

+ 10 vorova/5 vorova

3 stope
2 stope (0 stopa let
unazad ili lateralno)
SADRAJ OSPOSOBLJAVANJA/ISPITA PRAKTINE
OSPOSOBLJENOSTI/PROVJERE STRUNOSTI
OPENITO
5. Sljedei simboli znae:
P = Osposobljen kao PIC ili kopilot za izdavanje
ovlatenja za tip za SPH ili osposobljen kao PIC ili
kopilot i kao PF i PNF za izdavanje ovlatenja za tip za
MPH.
6. Praktino osposobljavanje e se izvoditi na nivou opreme
za osposobljavanje prikazano kao (P), ili se moe izvoditi
na veem nivou opreme prikazanom strelicom (-->)
Sljedee kratice se koriste za oznaavanje opreme:
FFS = Simulator letenja
FTD = Ureaj za letako osposobljavanje
H = Helikopter
7. Dijelovi oznaeni zvjezdicom (*) e se letjeti u stvarnim ili
simuliranim IMC uvjetima, samo za podnositelje zahtjeva
koji ele produljiti ili obnoviti IR(H), ili proiriti privilegije
tog ovlatenja na drugi tip.

Instrumentalne procedure (sekcija 5) e izvoditi samo


podnositelji zahtjeva koji ele produljiti ili obnoviti IR(H),
ili proiriti privilegije tog ovlatenja na drugi tip. FFS ili
FTD 2/3 se mogu koristiti u tu svrhu.
9. Gdje se pojavljuje slovo M u ispitu praktine
osposobljenosti ili provjeri strunosti, to e znaiti da je
vjeba obavezna.
10. FSTD e se koristiti za praktino osposobljavanje i
ispitivanje ako je FSTD dio kursa za ovlatenje za tip.
Sljedee e biti primjenjivo na takav kurs:
i.
kvalifikacija FSTD kako je utvrena u odgovarajuim
zahtjevima dijela ARA i dijela ORA;
ii. kvalificiranost instruktora i ispitivaa;
iii. koliina osposobljavanja na FSTD-u tokom kursa;
iv. kvalifikacije i prethodno iskustvo na slinim tipovima
pilota koji se osposobljava; i
v. koliina letakog iskustva pod nadzorom nakon
izdavanja novog ovlatenja za tip.
VIEPILOTNI HELIKOPTERI
11. Podnositelji zahtjeva za ispit praktine osposobljenosti za
stjecanje ovlatenja za tip za viepilotni helikopter i
ATPL(H) e polagati samo sekcije od 1 do 4, i ako je
primjenjivo, odjeljak 6.
12. Podnositelji zahtjeva za provjeru strunosti za produavanje
i obnavljanje ovlatenja za tip viepilotnog helikoptera e
polagati samo sekcije 1 do 4, i ako je primjenjivo, odjeljak
6.

PRAKTINO OSPOSOBLJAVANJE
JEDNOPILOTNI/VIEPILOTNI
HELIKOPTER

ISPIT PRAKTINE
OSPOSOBLJENOSTI ILI PROVJERA
STRUNOSTI

Inicijali
instruktora nakon
zavrenog
osposobljavanja

Manevri/Procedure

FTD

FFS

Provjera

FFS
H

ODJELJAK 1. - Prijeletne pripreme i provjere


1.1 Vizuelni vanjski pregled
helikoptera; lokacija svake stavke i
svrha inspekcije

M (ako je
obavljena u
helikopteru)

-->

-->

-->

-->

-->

-->

2.1 Polijetanja (razliiti profili)

-->

2.2 Polijetanja i slijetanja na neravan teren


ili s bonim vjetrom

-->

-->

-->

-->

1.2 Provjera kokpita


1.3 Procedura startanja, provjera radio
navigacijske opreme, odabir i postavljanje
navigacijske i komunikacijske opreme
1.4 Taksiranje/zrano taksiranje u skladu
sa instrukcijama kontrole leta ili
instruktora letenja
1.5 Prijeletne procedure i provjere

ODJELJAK 2. - Manevri i procedure u letu

2.3 Polijetanje s maksimalnom masom


polijetanja (prava ili simulirana
maksimalna masa polijetanja)
2.4 Polijetanje sa simulacijom otkaza
motora ubrzo prije TDP ili DPATO

Inicijali
ispitivaa
nakon
zavrenog
ispita

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH


PRAKTINO OSPOSOBLJAVANJE

JEDNOPILOTNI/VIEPILOTNI
HELIKOPTER

Broj 67 - Strana 199


ISPIT PRAKTINE
OSPOSOBLJENOSTI ILI PROVJERA
STRUNOSTI

Inicijali
instruktora nakon
zavrenog
osposobljavanja

Manevri/Procedure

2.4.1 Polijetanje sa simulacijom otkaza


motora ubrzo poslije TDP ili DPATO

Provjera

-->

2.5 Penjanje i poniranje u zadanom pravcu


leta

-->

-->

2.5.1 Zaokreti s 30 nagiba, 180 do 360,


lijevi i desni prema instrumentima

-->

-->

2.6 Poniranje u autorotaciji

-->

-->

-->

2.6.1 Slijetanje u autorotaciji (samo


SEH) ili ponovno paljenje motora
2.7 Slijetanja (razliiti profili)

-->

2.7.1 Slijetanje sljedei simulirani otkaz


motora prije LDP ili DPBL

-->

2.7.2 Slijetanje sljedei simulirani


otkaz motora poslije LDP ili DPBL

-->

Inicijali
ispitivaa
nakon
zavrenog
ispita

ODJELJAK 3. - Normalne i nenormalne operacije sljedeih sistema i procedura


3 Normalne i nenormalne operacije
sljedeih sistema i procedura

3.1 Motor

-->

-->

3.2 Klimatizacija (grijanje,


ventilacija)

-->

-->

3.3 Pitostatiki sistem

-->

-->

3.4 Sistem goriva

-->

-->

3.5 Elektrini sistem

-->

-->

3.6 Hidrauliki sistem

-->

-->

3.7 Sistem komandi leta i trimanja

-->

-->

3.8 Zatita protiv zaleivanja

-->

-->

3.9 Autopilot, flight direktor

-->

-->

3.10 Ureaji za stabilnost leta

-->

-->

3.11 Meteo radar, radiovisinomjer,


transponder

-->

-->

3.12 Navigacijski sistem

-->

-->

3.13 Sistemi stajnog trapa

-->

-->

3.14 Pomoni izvor snage

-->

-->

3.15 Radio, navigacijska oprema, sistem


instrumentalnog letenja

-->

Obavezno
3 stavke moraju biti
odabrane iz ove sekcije

Broj 67 - Strana 200

SLUBENI GLASNIK BiH


PRAKTINO OSPOSOBLJAVANJE

JEDNOPILOTNI/VIEPILOTNI
HELIKOPTER

Petak, 9. 9. 2016.
ISPIT PRAKTINE
OSPOSOBLJENOSTI ILI PROVJERA
STRUNOSTI

Inicijali
instruktora nakon
zavrenog
osposobljavanja

Manevri/Procedure

Provjera

Inicijali
ispitivaa
nakon
zavrenog
ispita

-->
ODJELJAK 4. - Nenormalne i procedure u nudi
4 Nenormalne i procedure u nudi
M
4.1 Vjebe u sluaju poara (ukljuujui
evakuaciju ako je primjenjivo)

-->

-->

4.2 Kontrola i uklanjanje dima

-->

-->

4.3 Otkaz motora, gaenje i ponovno


startanje na sigurnoj visini

-->

-->

4.4 Izbacivanje goriva (simulacija)

-->

-->

4.5 Kontrola greke repnog rotora (ako je


primjenjivo)

-->

-->

4.5.1 Otkaz repnog rotora (ako je


primjenjivo)

-->

H ne moe biti
upotrijebljen za
ovu vjebu

4.6 Nesposobnost jednog od


lanova posade-MPH

-->

-->

4.7 Kvar transmisije

-->

-->

4.8 Ostale procedure izvanrednih


situacija kako je istaknuto u
P
-->
-->
odgovarajuem Letakom priruniku
ODJELJAK 5. - Procedure instrumentalnog letenja (izvreni u IMC ili simuliranim IMC uvjetima)
5.1 Instrumentalno polijetanje - prijelaz na
instrumentalni let to je prije mogue
P*
-->*
-->*
nakon polijetanja
5.1.1 Simulirani otkaz motora
tokom polijetanja
P*
-->*
-->*
5.2 Pridravanje odlaznih dolaznih ruta i
instrukcije ATC
P*
-->*
-->*
5.3 Procedure kruga ekanja
5.4 ILS prilaz do visine odluke CAT
I
5.4.1 Runo upravljanje, bez ureaja za
upravljanje letom (flight director)
5.4.2 Precizni prilaz runo, sa ili bez
ureaja za upravljanje letom (flight
director)
5.4.3 Automatski s autopilotom
5.4.4 Runo, simulacijom otkaza
jednog motora (simulacija otkaza
jednog motora mora zapoeti za
vrijeme zavrnog prilaza prije prelaska
vanjskog markera (OM) pa sve do
slijetanja ili tokom cijeloga prekinutog
prilaza)
5.5 Neprecizni prilaz do minimalne visine
poniranja DA/DH ili MDA/MDH
5.6 Procedura prekinutog prilaza sa svim
motorima operativnim prilikom dostizanja
DA/DH ili MDA/MDH
5.6.1 Ostale procedure prekinutog
prilaza
5.6.2 Procedura prekinutog prilaza sa
simuliranim otkazom jednog motora

M*
M*

P*

-->*

-->*

P*

-->*

-->*

P*

-->*

-->*

M*

P*

-->*

-->*

M*

P*

-->*

-->*

P*

-->*

-->*

M*

P*

-->*

-->*

M*

P*

-->*

-->*

P*

-->*

-->*

P*

M*

Obavezno 3 stavke
moraju biti odabrane iz
ove sekcije

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH


PRAKTINO OSPOSOBLJAVANJE

JEDNOPILOTNI/VIEPILOTNI
HELIKOPTER

5.8 Izlazak iz nepravilnih poloaja

ISPIT PRAKTINE
OSPOSOBLJENOSTI ILI PROVJERA
STRUNOSTI

Inicijali
instruktora nakon
zavrenog
osposobljavanja

Manevri/Procedure

prilikom dostizanja DA/DH ili


MDA/MDH
5.7 IMC autorotacija s ponovnim
postizanjem pune snage

Broj 67 - Strana 201

Provjera

P*

-->*

-->*

M*

P*

-->*

-->*

M*

-->

-->

Inicijali
ispitivaa
nakon
zavrenog
ispita

ODJELJAK 6. - Upotreba dodatne opreme


6 Upotreba dodatne opreme

D. Specifini zahtjevi za kategorije zrakoplova s pogonjenim


uzgonom (powered-lift)
1. U sluaju ispita praktine osposobljenosti ili provjere
strunosti za ovlatenje za tip zrakoplova s pogonjenim
uzgonom, podnositelj zahtjeva mora poloiti sekcije 1 do 5
i 6 (kako je primjenjivo). Pad u vie od pet dijelova sekcije
znai da podnositelj zahtjeva mora polagati cijeli ispit ili
provjeru ponovno. Podnositelj zahtjeva koji padne u manje
od 5 dijelova sekcije e ponovno polagati samo dijelove
sekcije koje je pao. Pad bilo kojeg dijela ispita u
ponovljenom ispitu ili provjeri, ukljuujui one dijelove
koje je podnositelj zahtjeva na prethodnom ispitu/provjeri
poloio, znai da podnositelj zahtjeva mora u cijelosti
ponoviti cijeli ispit ili provjeru. Sve sekcije ispita praktine
osposobljenosti ili provjere strunosti moraju biti odraene
u roku od 6 mjeseci.
ODSTUPANJA TOKOM LETAKOG ISPITA
2. Podnositelj zahtjeva mora dokazati sposobnost da:
(a) upravlja zrakoplovom s pogonjenim uzgonom unutar
njegovih ogranienja;
(b) izvodi sve manevre glatko i precizno;
(c) pokazuje dobru prosudbu i voenje zrakoplova;
(d) primjenjuje aeronautika znanja;
(e) odrava kontrolu zrakoplova s pogonjenim uzgonom
cijelo vrijeme u takvoj mjeri da siguran ishod
procedure ili manevra ni u jednom trenutku ne dolazi
u pitanje;
(f) razumije i primjenjuje procedure koordinacije posade
i onesposobljenost lana letake posade,
(g) komunicira efikasno s ostalim lanovima posade.
3. Primjenjuju se sljedea ogranienja, ispravljena kako bi se
dopustilo odstupanje radi turbulencije i kvalitete upravljanja
i performanse zrakoplova s pogonjenim uzgonom koji se
koristi:
(a) IFR ogranienja u letu
Visina
Openito
100 stopa
Poetak prekinutog
prilaza na visini odluke
+ 50 stopa/- 0 stopa
Minimalna visina
poniranja/visine
+ 50 stopa/- 0 stopa
Putanja
Po radio sredstvu
5
Precizni prilaz
pola otklona, azimut i
ravnina poniranja
Smjer leta
Normalne operacije
5

Abnormalne operacije/postupci hitnosti


Brzina
Ope
Pri simuliranom otkazu motora
(b) VFR ogranienja u letu
Visina:
Openito
Smjer leta:
Normalne operacije
Abnormalne operacije/
postupci hitnosti
Brzina:
Ope
Pri simuliranom otkazu motora
Ground drift:
T.O. lebdjenje I.G.E.
Slijetanje

10
10 vorova
+ 10 vorova/
5 vorova
100 stopa
5
10
10 vorova
+ 10 vorova/5 vorova

3 stope
2 stope (0 stopa let
unazad ili lateralno)
SADRAJ OSPOSOBLJAVANJA/ISPITA PRAKTINE
OSPOSOBLJENOSTI/PROVJERE STRUNOSTI
4. Sljedei simboli znae:
P = Osposobljen kao PIC ili kopilot i kao Pilot Flying
(PF) i Pilot Not Flying (PNF) za izdavanje ovlatenja za
tip
5. Praktino osposobljavanje e se izvoditi na nivou opreme
za osposobljavanje prikazano kao (P), ili se moe izvoditi
na veem nivou opreme prikazanom strelicom (-->)
6. Sljedee kratice se koriste za oznaavanje opreme:
FFS = Simulator letenja
FTD = Ureaj za letako osposobljavanje (ukljuujui
FNPT II za ME ovlatenje za klasu)
OTD = Drugi ureaji za vjebanje
PL = Zrakoplov s pogonjenim uzgonom
(a) Podnositelji zahtjeva za ispit praktine osposobljenosti za zrakoplov s pogonjenim uzgonom moraju
polagati sekcije 1 do 5, i ako je primjenjivo, odjeljak 6
(b) Podnositelji zahtjeva za provjeru strunosti za
produavanje i obnavljanje ovlatenja za tip
zrakoplova s pogonjenim uzgonom moraju polagati
sekcije 1 do 5, i ako je primjenjivo, odjeljak 6 i/ili 7.
(c) Dijelovi sekcije oznaene zvjezdicom (*) letjeti samo
koristei instrumente. Ako ti uvjeti nisu zadovoljeni
na ispitu praktine osposobljenosti ili provjeri
strunosti, ovlatenje za tip e biti ogranieno samo na
VFR.

Broj 67 - Strana 202


7.
8.

SLUBENI GLASNIK BiH


(a)

Gdje se pojavljuje slovo M u ispitu praktine


osposobljenosti ili provjeri strunosti, to e znaiti da je
vjeba obavezna.
FSTD e se koristiti za praktino osposobljavanje i
ispitivanje ako je dio kursa za ovlatenje za tip. Sljedee
e biti primjenjivo odobrenje takvog kursa:
ZRAKOPLOV S POGONJENIM
UZGONOM (POWERED-LIFT)

(b)

kvalifikacija simulatora letenja i ureaja za letako


osposobljavanje kako je utvrena u odgovarajuim
zahtjevima dijela ARA i dijela ORA;
Kvalificiranost instruktora.

PRAKTINO OSPOSOBLJAVANJE

Manevri/Procedure
OTD

FTD

FFS

PL

Petak, 9. 9. 2016.

Inicijali
instruktora nakon
zavrenog
osposobljavanja

ISPIT PRAKTINE
OSPOSOBLJENOSTI ILI PROVJERA
STRUNOSTI
Provjera
FFS
PL

ODJELJAK 1. - Prijeletne pripreme i provjere


1.1 Vizuelni vanjski pregled
zrakoplova s pogonjenim uzgonom;
lokacija svake stavke i svrha
inspekcije
1.2 Provjera kokpita
1.3 Procedura startanja, provjera
radio navigacijske opreme, odabir i
postavljanje navigacijske i
komunikacijske opreme
1.4 Taksiranje u skladu sa
instrukcijama kontrole leta ili
instruktora letenja
1.5 Prijeletne procedure i
provjere

-->

-->

-->

-->

-->

-->

-->

-->

-->

-->

-->

-->

-->

-->

-->

-->

-->

-->

M
Samo FFS

-->

M
Samo FFS

-->

ODJELJAK 2. - Manevri i procedure u letu


2.1 Normalni VFR profili
polijetanja
Operacije na pisti za slijetanje
(STOL i VTOL) ukljuujui vjetar sa
strane
2.2 Polijetanje s
maksimalnom masom polijetanja
(prava ili simulirana maksimalna masa
polijetanja)
2.3.1 Prekinuto polijetanje:
Tokom operacija na pisti
Tokom operacija na uzdignutom
heliodromu
Tokom operacija na nivou zemlje
2.3.2 Polijetanje sa simulacijom
otkaza motora nakon prelaenja take
odluke:
Tokom operacija na pisti
Tokom operacija na uzdignutom
heliodromu
Tokom operacija na nivou zemlje
2.4 Poniranje s autorotacijom u
helikopterskom modu do nivoa zemlje
(zrakoplov se nee koristiti za ovu
vjebu)
2.4.1 Poniranje vjetrenjaa u
avionskom modu (zrakoplov se nee
koristiti za ovu vjebu)
2.5 Normalni VFR profili
slijetanja:
Operacija na pisti (STOL ili VTOL)
Operacija na uzdignutom heliodromu
Operacija na nivou zemlje
2.5.1 Slijetanje sa simuliranjem otkaza
motora nakon dostizanja take odluke:
Tokom operacija na pisti

-->

Inicijali ispitivaa
nakon zavrenog
ispita

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

ZRAKOPLOV S POGONJENIM
UZGONOM (POWERED-LIFT)

PRAKTINO OSPOSOBLJAVANJE

Manevri/Procedure
OTD

FTD

FFS

PL

Inicijali
instruktora nakon
zavrenog
osposobljavanja

Broj 67 - Strana 203


ISPIT PRAKTINE
OSPOSOBLJENOSTI ILI PROVJERA
STRUNOSTI
Provjera
FFS
PL

Inicijali ispitivaa
nakon zavrenog
ispita

Tokom operacija na uzdignutom


heliodromu
Tokom operacija na nivou zemlje
2.6 Prekinuti prilaz ili slijetanje
sljedei simulirani otkaz motora
prije take odluke

P
-->

ODJELJAK 3. - Normalne i nenormalne operacije sljedeih sistema i procedura


3 Normalne i nenormalne operacije
sljedeih sistema i procedura (moe se
obaviti i u FFS ako je kvalificiran za
vjebu):

3.1 Motor

-->

-->

3.2 Klimatizacija (grijanje,


ventilacija)

-->

-->

3.3 Pitostatiki sistem

-->

-->

3.4 Sistem goriva

-->

-->

3.5 Elektrini sistem

-->

-->

3.6 Hidrauliki sistem

-->

-->

3.7 Sistem komandi leta i


trimanja

-->

-->

-->

3.9 Autopilot, flight direktor

-->

-->

3.10 Ureaj za upozoravanje od


prevlaenja, ureaji za izbjegavanje
prevlaenja, ureaji za stabilnost leta

-->

-->

3.11 Meteo radar,


radiovisinomjer, transponder

-->

-->

3.12 Sistemi stajnog trapa

-->

-->

3.13 Pomoni izvor snage

-->

-->

3.14 Radio, navigacijska oprema,


sistem instrumentalnog letenja

-->

-->

3.15 Sistemi flapsa

-->

-->

3.8 Zatita protiv zaleivanja (ako je


prikladno)

Obavezno
3 stavke moraju biti
odabrane iz ove
sekcije

-->

ODJELJAK 4. - Nenormalne i procedure u nudi


M

4. Nenormalne i procedure u nudi

4.1 Vjebe u sluaju poara, APU,


pretinac skladita, cockpit i elektrini
poar ukljuujui evakuaciju ako je
primjenjivo

-->

-->

Obavezno
3 stavke moraju biti
odabrane iz ove
sekcije

Broj 67 - Strana 204

SLUBENI GLASNIK BiH

ZRAKOPLOV S POGONJENIM
UZGONOM (POWERED-LIFT)

PRAKTINO OSPOSOBLJAVANJE

Manevri/Procedure
OTD
4.2 Kontrola i uklanjanje dima
4.3 Otkaz motora, gaenje i
ponovno startanje na sigurnoj visini
(zrakoplov se ne moe koristiti u ovoj
vjebi) ukljuujui OEI konverziju s
helikopterskog u avionski mode i
obrnuto
4.4 Ispustiti gorivo
(simulirano, ako odgovara)

FTD

-->

-->

-->

-->

-->

-->

PL

ISPIT PRAKTINE
OSPOSOBLJENOSTI ILI PROVJERA
STRUNOSTI
Provjera
FFS
PL

Samo FFS

-->

-->

Samo FFS

-->

-->

Samo FFS

4.8 Nesposobnost jednog od


lanova posade

-->

-->

4.9 Kvar transmisije

-->

-->

4.10 Izvlaenje iz punog prevlaenja


(snaga ukljuena i iskljuena) ili
nakon aktiviranja ureaja za
upozoravanje od prevlaenja prilikom
penjanja, krstarenja ili prilazne
konfiguracije (zrakoplov se ne moe
koristiti u ovoj vjebi)

-->

-->

-->

-->

4.11 Ostale procedure izvanrednih


situacija kako je istaknuto u
odgovarajuem letakom priruniku

Inicijali ispitivaa
nakon zavrenog
ispita

Samo FFS

4.5 Smicanje vjetra prilikom


polijetanja i slijetanja (zrakoplov se
ne moe koristiti u ovoj vjebi)
4.6 Simulacija pada tlaka u
kabini/prinudno slijetanje (zrakoplov
se ne moe koristiti u ovoj vjebi)
4.7 ACAS dogaaj
(zrakoplov se ne moe koristiti u ovoj
vjebi)

FFS

Inicijali
instruktora nakon
zavrenog
osposobljavanja

Petak, 9. 9. 2016.

Samo FFS

Samo FFS

ODJELJAK 5. - Procedure instrumentalnog letenja (izvreni u IMC ili simuliranim IMC uvjetima)
5.1 Instrumentalno polijetanje
- prijelaz na instrumentalni let to je
prije mogue nakon polijetanja

P*

-->*

-->*

5.1.1 Simulirani otkaz motora tokom


polijetanja

P*

-->*

-->*

ZRAKOPLOV S POGONJENIM
UZGONOM (POWERED-LIFT)

M*

PRAKTINO OSPOSOBLJAVANJE

Manevri/Procedure

OTD

FTD

FFS

5.2 Pridravanje odlaznih i dolaznih ruta


i instrukcije ATC

P*

-->*

-->*

5.3 Procedure kruga ekanja

P*

-->*

-->*

5.4 Precizni prilaz do visine odluke, ne


manje od 60 m (200 ft)

P*

-->*

-->*

5.4.1 Runo upravljanje, bez ureaja za


upravljanje letom (flight director)

P*

-->*

-->*

PL

ISPIT PRAKTINE
OSPOSOBLJENOSTI ILI PROVJERA
STRUNOSTI

Inicijali
instruktora nakon
zavrenog
osposobljavanja

Provjera
FFS PL

M*

M*(samo ispit praktine


osposobljenosti)

Inicijali
ispitivaa
nakon
zavrenog
ispita

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 205

5.4.2 Runo upravljanje, s ureajem za


upravljanje letom (flight director)

P*

-->*

-->*

5.4.3 Koristei autopilot

P*

-->*

-->*

P*

-->*

-->*

M*

5.5 Neprecizni prilaz do


minimalne visine poniranja
MDA/H

P*

-->*

-->*

M*

5.6 Procedura prekinutog prilaza sa svim


motorima operativnim prilikom
dostizanja DA/DH ili MDA/MDH

P*

-->*

-->*

5.6.1 Ostale procedure prekinutog prilaza

P*

-->*

-->*

5.4.4 Runo, simulacijom otkaza jednog


motora (simulacija otkaza jednog
motora mora zapoeti za vrijeme
zavrnog prilaza prije prelaska vanjskog
markera (OM) pa sve do slijetanja ili
tokom cijeloga prekinutog prilaza)

5.6.2 Procedura prekinutog prilaza sa


simuliranim otkazom jednog motora
prilikom dostizanja DA/DH ili
MDA/MDH
5.7 IMC autorotacija s ponovnim
postizanjem pune snage za slijetanje
na pistu u helikopterskom modeu
(zrakoplov se nee koristiti za ovu
vjebu)
5.8 Izlazak iz nepravilnih poloaja (ova
vjeba ovisi o kvaliteti FFS)

P*

M*

P*

-->*

-->*

M*
Samo FFS

P*

-->*

-->*

M*

ODJELJAK 6. - Dodatno ovlatenje za ovlatenje za tip za instrumentalno prilaenje do take odluke ne manje od 60 m (CAT II/III)
6. Ovlatenje za tip za instrumentalne
prilaze na visinu manju od 60 m
(200ft)(CATII/III).
Sljedei manevri i procedure su
minimalni uvjeti za osposobljavanje za
dobrenje instrumentalnog prilaza na DH
manju od 60 m (200 ft)
Tokom sljedeih instrumentalnih prilaza
i procedura prekinutog slijetanja
koristie se sva oprema zrakoplova s
pogonjenim uzgonom potrebna za
izdavanje potvrde tipa za instrumentalni
prilaz na DH manju od 60 m (200 ft)
6.1 Prekinuto polijetanje na minimalno
doputenom RVR
6.2 ILS Prilaz U
simuliranim
instrumentalnim uvjetima leta do
primjenjive DH, koristei se sistemom za
navoenje. Standardne procedure za
koordinaciju posade (SOPa) e se
kontrolirati
6.3 Prekinuti prilaz
Poslije prilaza kako je prikazano u 6.2
prilikom dostizanja DH.
Osposobljavanje e ukljuivati i
proceduru prekinutog prilaza zbog
(simuliranog) nedovoljnog RVR,
smicanja vjetra, skretanja zrakoplova
izvan granica prilaza za uspjean prilaz,
otkaz zemaljske/zrakoplovne opreme
prije dostizanja DH i procedura
prekinutog prilaza sa simuliranim
otkazom opreme u avionu.

-->

M*

-->

-->

M*

-->

-->

M*

Broj 67 - Strana 206


6.4 Slijetanje(a) S vizuelnom
referencom uspostavljenom na DH
koja sljedi nakon instrumentalnog
prilaza. Ovisei o specifinom sistemu
navoenja, obavljati e se automatsko
slijetanje.

SLUBENI GLASNIK BiH

-->

-->

Petak, 9. 9. 2016.

M*

ODJELJAK 7. - Upotreba dodatne opreme


7. Upotreba dodatne opreme

E. Specifini zahtjevi za kategorije zranog broda

1.

U sluaju ispita praktine osposobljenosti ili provjere


strunosti za ovlatenje za tip zranog broda, podnositelj
zahtjeva mora poloiti sekcije 1 do 5 i 6 (kako je
primjenjivo). Pad u vie od pet dijelova sekcije znai da
podnositelj zahtjeva mora polagati cijeli ispit ili provjeru
ponovno. Podnositelj zahtjeva koji padne u manje od 5
dijelova sekcije e ponovno polagati samo dijelove sekcije
koje je pao. Pad bilo kojeg dijela ispita u ponovljenom
ispitu ili provjeri, ukljuujui one dijelove koje je
podnositelj zahtjeva na prethodnom ispitu/provjeri poloio,
znai da podnositelj zahtjeva mora u cijelosti ponoviti cijeli
ispit ili provjeru. Sve sekcije ispita praktine
osposobljenosti ili provjere strunosti moraju biti odraene
u roku od 6 mjeseci.
ODSTUPANJA TOKOM LETAKOG ISPITA
2. Podnositelj zahtjeva mora dokazati sposobnost da:
i.
upravlja zranim brodom unutar njegovih
ogranienja;
ii. izvodi sve manevre glatko i precizno;
iii. pokazuje dobru prosudbu i voenje zrakoplova;
iv. primjenjuje aeronautika znanja;
v. odrava kontrolu zranog broda cijelo vrijeme u
takvoj mjeri da siguran ishod procedure ili manevra ni
u jednom trenutku ne dolazi u pitanje;
vi. razumije i primjenjuje procedure koordinacije posade
i onesposobljenost lana letake posade;
vii. komunicira efikasno s ostalim lanovima posade.
3. Primjenjuju se sljedea ogranienja, ispravljena kako bi se
dopustilo odstupanje radi turbulencije i kvalitete upravljanja
i performanse zranog broda koji se koristi:
(a) IFR ogranienja u letu
Visina
Openito
100 stopa
Poetak prekinutog
prilaza na visini odluke
+ 50 stopa/- 0 stopa
Minimalna visina
poniranja/visine
+ 50 stopa/- 0 stopa
Putanja
Po radio sredstvu
5
Precizni prilaz
pola otklona, azimut i
ravnina poniranja
Smjer leta
Normalne operacije
5

-->

Abnormalne situacije/
postupci hitnosti
10
(b) VFR ogranienja u letu
Visina:
100 stopa
Openito
Smjer leta:
Normalne operacije
5
Abnormalne situacije/
postupci hitnosti
10
SADRAJ OSPOSOBLJAVANJA/ISPITA PRAKTINE
OSPOSOBLJENOSTI/PROVJERE STRUNOSTI
4. Sljedei simboli znae:
P = Osposobljen kao PIC ili kopilot i kao PF i PNF za
izdavanje ovlatenja za tip
5. Praktino osposobljavanje e se izvoditi na nivou opreme
za osposobljavanje prikazano kao (P), ili se moe izvoditi
na veem nivou opreme prikazanom strelicom (-->)
6. Sljedee kratice se koriste za oznaavanje opreme:
FFS = Simulator letenja
FTD = Ureaj za letako osposobljavanje (ukljuujui
FNPT II za ME ovlatenje za klasu)
OTD = Drugi ureaji za vjebanje
A = Zrani brod
(a) Podnositelji
zahtjeva
za
ispit
praktine
osposobljenosti za zrakoplov s pogonjenim uzgonom
moraju polagati sekcije 1 do 5, i ako je primjenjivo,
odjeljak 6
(b) Podnositelji zahtjeva za provjeru strunosti za
produavanje i obnavljanje ovlatenja za tip
zrakoplova s pogonjenim uzgonom moraju polagati
sekcije 1 do 5, i ako je primjenjivo, odjeljak 6.
(c) Dijelove sekcije oznaene zvjezdicom (*) letjeti
samo koristei instrumente. Ako ti uvjeti nisu
zadovoljeni na ispitu praktine osposobljenosti ili
provjeri strunosti, ovlatenje za tip e biti
ogranieno samo na VFR.
7. Gdje se pojavljuje slovo M u ispitu praktine
osposobljenosti ili provjeri strunosti, to e znaiti da je
vjeba obavezna.
8. Ureaji za letako osposobljavanje koriste se za praktino
osposobljavanje i ispitivanje ako su dio kursa za ovlatenje
za tip. Sljedei se uvjeti primjenjuju na kurs:
(a) kvalifikacija simulatora letenja i ureaja za letako
osposobljavanje kako je utvrena u odgovarajuem
dijelu ARA i dijelu ORA;
(b) Kvalificiranost instruktora.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

PRAKTINO OSPOSOBLJAVANJE

ZRANI BROD

Manevri/Procedure

OTD

FTD

FFS

As

Broj 67 - Strana 207


ISPIT PRAKTINE
OSPOSOBLJENOSTI ILI PROVJERA
STRUNOSTI

Inicijali
instruktora nakon
zavrenog
osposobljavanja

Provjera
FFS
As

Inicijali
ispitivaa
nakon
zavrenog
ispita

ODJELJAK 1. - Prijeletne pripreme i provjere


1.1 Pretpoletni pregled

1.2 Provjera kokpita

P
P

-->

-->

-->

-->

-->

-->

-->

-->

2.1 Normalni VFR profili


polijetanja

-->

2.2 Polijetanje sa simulacijom otkaza


motora

-->

2.3 Polijetanje s teinom > 0 (Teki


T/O)

-->

2.4 Polijetanje s teinom < 0 (Lagani


T/O)

-->

2.5 Normalne procedure


penjanja

-->

-->

-->

-->

-->

-->

-->

-->

1.3 Procedura startanja, provjera


radio navigacijske opreme, odabir i
postavljanje navigacijske i
komunikacijske opreme
1.4 Postupak oslobaanja veza
(off-mast), i kretanje po tlu
1.5 Prijeletne procedure i provjere

-->

ODJELJAK 2. - Manevri i procedure u letu

2.6 Penjanje do visine tlaka


2.7 Prepoznavanje visine tlaka
2.8 Let na ili blizu visine tlaka
2.9 Normalno poniranje i prilaz
2.10 Normalni VFR profil slijetanja
2.11 Slijetanje s teinom > 0 (Teki T/O)
2.12 Slijetanje s teinom < 0 (Lagani
T/O)

Namjerno ostavljeno prazno


ODJELJAK 3. - Normalne i nenormalne operacije sljedeih sistema i procedura
3. Normalne i nenormalne operacije
sljedeih sistema i procedura (moe se
obaviti i u FFS ako je kvalificiran za
vjebu):

3.1 Motor

-->

-->

-->

3.2 Preurizacija

-->

-->

-->

Obavezno 3
stavke moraju
biti odabrane iz
ove sekcije

Broj 67 - Strana 208

SLUBENI GLASNIK BiH


PRAKTINO OSPOSOBLJAVANJE

ZRANI BROD

Manevri/Procedure

OTD

FTD

FFS

As

3.3 Pitostatiki sistem

-->

-->

-->

3.4 Sistem goriva

-->

-->

-->

3.5 Elektrini sistem

-->

-->

-->

3.6 Hidrauliki sistem

-->

-->

-->

3.7 Sistem komandi leta i trimanja

-->

-->

-->

3.8 Balonet (ballonet) sistem

-->

-->

-->

3.9 Autopilot, flight direktor

-->

-->

-->

3.10 Ureaji za stabilnost leta

-->

-->

-->

3.11 Meteo radar,


radiovisinomjer, transponder

-->

-->

-->

3.12 Sistemi stajnog trapa

-->

-->

-->

3.13 Pomoni izvor snage

-->

-->

-->

3.14 Radio, navigacijska oprema,


sistem instrumentalnog letenja

-->

-->

-->

Petak, 9. 9. 2016.
ISPIT PRAKTINE
OSPOSOBLJENOSTI ILI PROVJERA
STRUNOSTI

Inicijali
instruktora nakon
zavrenog
osposobljavanja

Provjera
FFS
As

Inicijali
ispitivaa
nakon
zavrenog
ispita

Namjerno ostavljeno prazno


ODJELJAK 4. - Nenormalne i procedure u nudi
4. Nenormalne i procedure u nudi
(mogu biti obavljene u FSTD ako je
kvalificiran za vjebe)
4.1 Vjebe u sluaju poara, APU,
pretinac skladita, cockpit i elektrini
poar ukljuujui evakuaciju ako je
primjenjivo

-->

-->

-->

-->

-->

-->

-->

-->

-->

-->

-->

-->

4.5 Kvar transmisije/mjenja

-->

-->

-->

4.6 Ostale procedure izvanrednih


situacija kako je istaknuto u
odgovarajuem Letakom priruniku

-->

-->

-->

4.2 Kontrola i uklanjanje dima


4.3 Otkaz motora, gaenje i ponovno
startanje na sigurnoj visini
U odreenim fazama leta, ukljuujui
otkaz vie motora
4.4 Isputanje goriva u sluaju nude
(fuel dumping) (simulirano, ako je
prikladno)

ODJELJAK 5. - Procedure instrumentalnog letenja (izvreni u IMC ili simuliranim IMC uvjetima)
5.1 Instrumentalno
polijetanje - prijelaz na instrumentalni let
P*
-->*
-->*
-->*
to je prije mogue nakon polijetanja

Samo FFS

Obavezno 3
stavke moraju
biti odabrane iz
ove sekcije

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH


PRAKTINO OSPOSOBLJAVANJE

ZRANI BROD

Manevri/Procedure

5.1.1 Simulirani otkaz motora tokom


polijetanja
5.2 Pridravanje odlaznih i dolaznih
ruta i instrukcije ATC
5.3 Procedure kruga ekanja
5.4 Precizni prilaz do visine odluke,
ne manje od 60 m (200 ft)
5.4.1 Runo upravljanje, bez ureaja za
upravljanje letom (flight director)
5.4.2 Runo upravljanje, s ureajem za
upravljanje letom (flight director)
5.4.3 Koristei autopilot
5.4.4 Runo, simulacijom otkaza
jednog motora (simulacija otkaza
jednog motora mora zapoeti za
vrijeme zavrnog prilaza prije prelaska
vanjskog markera (OM) pa sve do
slijetanja ili tokom cijeloga prekinutog
prilaza)
5.5 Neprecizni prilaz do
minimalne visine poniranja
MDA/H
5.6 Procedura prekinutog prilaza sa
svim motorima operativnim prilikom
dostizanja DA/DH ili MDA/MDH
5.6.1 Ostale procedure prekinutog
prilaza
5.6.2 Procedura prekinutog prilaza sa
simuliranim otkazom jednog motora
prilikom dostizanja DA/DH ili
MDA/MDH

OTD

FTD

FFS

As

Broj 67 - Strana 209


ISPIT PRAKTINE
OSPOSOBLJENOSTI ILI PROVJERA
STRUNOSTI

Inicijali
instruktora nakon
zavrenog
osposobljavanja

Provjera
FFS
As

P*

-->*

-->*

-->*

M*

P*

-->*

-->*

-->*

M*

P*

-->*

-->*

-->*

P*

-->*

-->*

-->*
M*
(samo ispit praktine
osposobljenosti)

P*

-->*

-->*

-->*

P*

-->*

-->*

-->*

P*

-->*

-->*

-->*

P*

-->*

-->*

-->*

M*

P*

-->*

-->*

-->*

M*

P*

-->*

-->*

-->*

P*

-->*

-->*

-->*

P*

M*

5.7 Izlazak iz nepravilnih poloaja


(ova vjeba ovisi o kvaliteti FFS)

P*
-->*
-->*
-->*
M*
ODJELJAK 6. - Dodatno ovlatenje za ovlatenje za tip za instrumentalno prilaenje do take odluke ne manje od 60 m (CAT II/III)
6. Ovlatenje za tip za instrumentalne
prilaze na visinu manju od 60 m
(200ft) (CATII/III).
Sljedei manevri i procedure su
minimalni uvjeti za osposobljavanje za
odobrenje instrumentalnog prilaza na
DH manju od 60 m (200 ft)
Tokom sljedeih instrumentalnih
prilaza i procedura prekinutog
slijetanja koristie se sva oprema
zranog broda potrebna za izdavanje
potvrde tipa za instrumentalni prilaz na
DH manju od 60 m (200 ft)
6.1 Prekinuto polijetanje na
minimalno doputenom RVR
6.2 ILS prilaz u
simuliranim
instrumentalnim uvjetima leta do
primjenjive DH, koristei se sistemom
za navoenje. Standardne procedure za
koordinaciju posade (SOPa) e se
kontrolirati
6.3 Prekinuti prilaz
Poslije prilaza kako je prikazano u 6.2
prilikom dostizanja DH.
Osposobljavanje e ukljuivati i
proceduru prekinutog prilaza zbog

-->

M*

-->

M*

Inicijali
ispitivaa
nakon
zavrenog
ispita

Broj 67 - Strana 210

SLUBENI GLASNIK BiH


PRAKTINO OSPOSOBLJAVANJE

ZRANI BROD

Manevri/Procedure

OTD

(simuliranog) nedovoljnog RVR,


smicanja vjetra, skretanja zrakoplova
izvan granica
prilaza za uspjean prilaz, otkaz
zemaljske/zrakoplovne opreme prije
dostizanja DH i procedura prekinutog
prilaza sa simuliranim otkazom opreme
u zrakoplovu.
6.4 Slijetanje(a) s
vizuelnom referencom
uspostavljenom na DH koja sljedi
nakon instrumentalnog prilaza.
Ovisei o specifinom sistemu
navoenja, obavljati e se automatsko
slijetanje.
ODJELJAK 7. - Upotreba dodatne opreme
7. Upotreba dodatne opreme

FTD

FFS

(1)
ATPL(A)

Inicijali
instruktora nakon
zavrenog
osposobljavanja

Provjera

M*

-->

M*

-->

FCL pod uvjetom da podnositelj zahtjeva ispuni sljedee


zahtjeve:
(a) za ATPL(A) i CPL(A), poloi, kroz provjeru strunosti,
zahtjeve za produavanje ovlatenja iz dijela-FCL za
tip/klasu i ovlatenje za instrumentalno letenje, relevantno
za privilegije dozvole koju posjeduje;
(b) pokazati poznavanje odgovarajuih dijelova operativnih
zahtjeva i dijela FCL;
(c) dokae nivo jezine sposobnosti u skladu sa FCL.055;
(d) ispuni zahtjeve utvrene u tablici u nastavku:

Dodatni zahtjevi

(2)

Inicijali
ispitivaa
nakon
zavrenog
ispita

FFS
As

-->

Ukupan nalet

> 1 500 kao PIC na viepilotnim


avionima
> 1 500 na viepilotnim avionima

As

ISPIT PRAKTINE
OSPOSOBLJENOSTI ILI PROVJERA
STRUNOSTI

PRILOG II.
UVJETI ZA KONVERZIJU POSTOJEIH
NACIONALNIH DOZVOLA I OVLATENJA ZA AVIONE
I HELIKOPTERE
A. AVIONI
1. Dozvole pilota
Dozvola pilota izdana od drave lanice u skladu sa
nacionalnim zahtjevima e biti konvertirana u dozvolu iz dijela-

Nacionalna
dozvola koju
posjeduje

Petak, 9. 9. 2016.

Zamjena dozvole iz dijela


FCL i uvjeti (gdje je
primjenjivo)

(3)

(4)

Uklanjanje uvjeta

(5)

Nema

ATPL(A)

Nije primjenjivo

Nema

kao u 4.(c)

kao u 5.(c)

Dokazati znanje iz planiranja i


izvedbe leta u skladu sa
FCL.515

ATPL(A), s ovlatenjem za
tip ogranienim na kopilota

Dokazati
mogunost letenja u
svojstvu PIC kako
je propisano u
Dodatku 9. dijelu
FCL

dokazati nadlenom tijelu


znanje planiranja i izvedbe
leta u skladu sa FCL.310 i
FCL.615 takom (b)

CPL/IR(A) uz priznavanje
teorije ATPL

Nije primjenjivo

ATPL(A)

(b)
> 500 na viepilotnim avionima

ATPL(A)

CPL/IR(A) i
poloeni ispit
teorije ICAO
ATPL u dravi
lanici u kojoj je
dozvola izdana

(a)

ispuniti preostale zahtjeve iz


FCL.720.A

(c)

(d)

Petak, 9. 9. 2016.
Nacionalna
dozvola koju
posjeduje

SLUBENI GLASNIK BiH


Ukupan nalet

Zamjena dozvole iz dijela


FCL i uvjeti (gdje je
primjenjivo)

Dodatni zahtjevi

(2)

(1)

(3)

(4)

> 500 na viepilotnim avionima, ili


viepilotnim operacijama na
jednopilotnim avionima kategorije za
regionalni prijevoz CS-23 ili
jednakovrijedne u skladu sa relevantnim
zahtjevima iz dijela CAT i dijela ORO za
komercijalni zrani prijevoz
> 500 kao PIC na jednopilotnim
avionima

proi ispit teorije ATPL(A) u


dravi lanici u kojoj je
dozvola izdana(*)

CPL(A)

< 500 kao PIC na jednopilotnim


avionima
> 500 kao PIC na jednopilotnim
avionima

Dokazati znanje planiranja i


izvedbe leta za nivo CPL/IR
Nono ovlatenje ako je
primjenjivo

CPL(A)

< 500 kao PIC na jednopilotnim


avionima

i. nono ovlatenje ako je


primjenjivo;

CPL/IR(A)

CPL/IR(A)
CPL/IR(A)

Broj 67 - Strana 211


Uklanjanje uvjeta

(5)

CPL/IR(A) uz priznavanje
teorije ATPL

Nije primjenjivo

CPL/IR(A), s ovlatenjem
za tip/klasu ogranienim na
jednopilotne avione

Stei ovlatenje za
viepilotni tip u
skladu sa dijelom
FCL
kao u 5.(f)

(e)

ispuniti preostale zahtjeve iz


FCL.720.A
Nema

kao u 4.(f)

(f)

(g)
CPL(A), s ovlatenjem za
tip/klasu ogranienim na
jednopilotne avione
kao u 4.(h)

(h)

(i)

ii. dokazati znanje izvedbe i


planiranja leta kako je
propisano u FCL.310
75 u skladu sa IFR

PPL/IR(A) (IR ogranien


samo na PPL)

PPL/IR(A)

70 na avionima

Dokazati znanje koritenja


radionavigacijskih ureaja

PPL(A)

Dokazati znanje
izvedbe i planiranja
leta kako je
propisano u
FCL.615 taki (b)

(j)

PPL(A)
(k)

(*) Imatelji CPL-a koji ve posjeduju ovlatenje za tip viepilotnog aviona ne trebaju imati poloen ispit iz teorije ATPL(A) sve
dok lete na istom tipu aviona, ali im nee biti priznata teorija ATPL(A) za dozvolu iz dijela FCL. Ako trae ovlatenje za drugi tip
viepilotnog aviona, trebaju udovoljiti uvjetima iz stupca 3., reda (e) podtake i. prethodne tablice.
2. Certifikati instruktora
Certifikat instruktora izdan od strane drave lanice u skladu sa nacionalnim zahtjevima e se konvertirati u dozvoli iz dijela-FCL
pod uvjetom da podnositelj zahtjeva zadovolji sljedee zahtjeve:
Nacionalno ovlatenje ili
privilegije koje posjeduje
(1)
FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/ CRI(A)

Iskustvo

Dodatni zahtjevi

(2)
kako je propisano u dijeluFCL za relevantni certifikat

Zamjena dozvole iz dijela-FCL

(3)
N/A

(4)
FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/ CRI(A)

3. SFI certifikat
Certifikat SFI izdan od drave lanice u skladu sa nacionalnim zahtjevima e se konvertirati u dozvole iz dijela-FCL pod uvjetom da
podnositelj zahtjeva zadovolji sljedee zahtjeve:
Nacionalno ovlatenje ili
privilegije koje posjeduje
(1)
SFI(A)

SFI(A)

Iskustvo
(2)
> 1 500 sati kao pilot u MPA

Tri godine skoranjeg iskustva


kao SFI

Dodatni zahtjevi
(3)
i. ima ili je imao CPL/MPL ili ATPL za avion
izdanu od drave lanice;
ii. uspjeno zavrio osposobljavanje na
simulatoru za odreeni tip aviona ukljuujui
MCC
Uspjeno zavreno osposobljavanje na simulatoru za
tip aviona ukljuujui MCC

Zamjena dozvole iz dijela-FCL


(4)
SFI(A)

SFI(A)

Konverzija e biti valjana za periodu od najvie 3 godine. Produavanje e se obaviti na nain da se udovolji relevantnim zahtjevima iz
dijela-FCL.

Broj 67 - Strana 212

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

4. SFI certifikat
Certifikat STI izdan od drave lanice u skladu sa nacionalnim zahtjevima moe se zamijeniti u dozvoli iz dijela-FCL pod uvjetom da
podnositelj zahtjeva zadovolji sljedee zahtjeve:
Nacionalno
certifikat koji
posjeduje
(1)
STI(A)

STI(A)

Iskustvo

Dodatni zahtjevi

(2)
> 500 sati na SPA

3 godine skoranjeg iskustva


kao STI

(3)
i. ima ili je imao dozvolu pilota izdanu od drave
lanice
ii. poloio provjeru strunosti u skladu sa Prilogom
9. dijela-FCL na FSTD-u primjenjivom za
osposobljavanje koje namjerava provoditi
obavio provjeru strunosti u skladu sa Prilogom 9.
dijela-FCL na FSTD-u primjenjivom za
osposobljavanje koje namjerava provoditi

Zamjena certifikata
(4)
STI(A)

STI(A)

Produavanje certifikata e se obaviti na nain da se udovolji relevantnim uvjetima iz dijela-FCL.


B. HELIKOPTERI
1. Dozvole pilota
Dozvola pilota izdana od drave lanice u skladu sa nacionalnim zahtjevima e biti zamijenjena u dozvolu iz dijela-FCL pod
uvjetom da podnositelj zahtjeva ispuni sljedee uvjete:
(a) poloi, kroz provjeru strunosti, zahtjeve za produavanje ovlatenja iz dijela-FCL za tip/klasu i ovlatenje za instrumentalno
letenje, relevantno za privilegije dozvole koju posjeduje;
(b) pokazati poznavanje odgovarajuih dijelova operativnih zahtjeva i dijela FCL;
(c) demonstrira nivo jezine sposobnosti u skladu sa FCL.055;
(d) udovolji zahtjevima iz tablice ispod:
Nacionalna
dozvola koju
posjeduje
(1)
ATPL(H)
Vaei IR(H)
ATPL(H)
bez IR(H)
privilegija
ATPL(H)
Vaei IR(H)

ATPL(H)
bez IR(H)
privilegija
ATPL(H)
Vaei IR(H)
ATPL(H)
bez IR(H)
privilegija
CPL/IR(H) i
poloio teorijski
test ICAO
ATPL(H) u
dravi lanici
koja je izdala
dozvolu

Ukupan nalet

Dodatni zahtjevi

(2)

Zamjena dozvole iz dijela FCL i


uvjeti (gdje je primjenjivo)

(3)

Uklanjanje uvjeta

(4)

(5)

> 1 000 kao PIC na viepilotnim


helikopterima

nema

ATPL(H)
Vaei IR

> 1 000 kao PIC na viepilotnim


helikopterima

nema

ATPL(H)

> 1 000 na viepilotnim


helikopterima

Nema

ATPL(H), i IR
s ovlatenjem za tip ogranien na
kopilota

Demonstrirati sposobnost da
djeluje u svojstvu PIC-a
kako je propisano u Dodatku
9. dijelu FCL

ATPL(H) i
ovlatenje za tip ogranien na
kopilota

Demonstrirati sposobnost da
djeluje u svojstvu PIC-a
kako je propisano u Dodatku
9. dijelu FCL
kao 5.(c)

> 1 000 na viepilotnim


helikopterima
> 500 na viepilotnim
helikopterima
> 500 na viepilotnim
helikopterima

Nema

dokazati znanje predmeta


Planiranje i performanse
zrakoplova u skladu sa FCL.515 i
FCL.615 takom (b)
kao 3.(e)

kao 4.(c)

Nije primjenjivo

(a)
(b)

(c)

(d)

(e)
kao 4.(d)

kao 5.(d)
(f)

i. demonstrirati poznavanje
planiranja leta i performansi
prema zahtjevima FCL.310 i
FCL.615 take (b);
ii. postii ostale zahtjeve iz
FCL.720.H take (b)

CPL/IR(H) s
priznatom teorijom JAR- FCL
ATPL(H),
uz uvjet da se ispitna teorija
ICAO ATPL(H)
procjenjuje kao nivo dijela FCL
ATPL

Nije primjenjivo
(g)

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

> 500 sati na viepilotnim


helikopterima

CPL/IR(H)

CPL/IR(H)

> 500 kao PIC na jednopilotnim


helikopterima

CPL/IR(H)

< 500 kao PIC na jednopilotnim


helikopterima

CPL(H)

> 500 kao PIC na jednopilotnim


helikopterima

CPL(H)

< 500 kao PIC na jednopilotnim


helikopterima

> 500 kao PIC na jednopilotnim


CPL(H) Bez
nonog ovlatenja helikopterima
< 500 kao PIC na jednopilotnim
CPL(H) Bez
helikopterima
nonog
ovlatenja
PPL/IR(H)

75 u skladu sa IFR

PPL(H)

75 na helikopterima

i. poloiti ispitivanje za teoriju


JARFCL ATPL(H) u dravi
lanici koja je dozvolu izdala
(*)
ii. zadovoljiti preostale
zahtjeve FCL.720.H take
(b)
Nema
Demonstrirati znanje planiranja
leta i performansi kako je
propisano u FCL.310 i FCL.615
taki (b)
nono letenje
nono letenje demonstrirati
znanje planiranja leta i
performansi kako je propisano u
FCL.310

Dokazati znanje predmeta


Planiranje i performanse
zrakoplova u skladu sa FCL.310

Nije primjenjivo

CPL/IR(H) s
priznatom JAR-FCL ATPL(H)
teorijom

(h)

CPL/IR(H) s
ovlatenjima za tip ogranien za
jednopilotne helikoptere
kao 4.(i)

Stjecanje viepilotnog
ovlatenja za tip kako je
propisano dijelom FCL

Kao 4.(k) i ogranieno na VFR


operacije danju
Kao 4.(k) i ogranieno na VFR
operacije danju

(i)

(j)

CPL(H) s
ovlatenjima za tip ogranien za
jednopilotne helikoptere
kao 4.(k)

PPL/IR(H) (IR
ogranien samo na PPL)
Dokazati znanje koritenja
radionavigacijskih sredstava

Broj 67 - Strana 213

(k)
(l)

Stjecanje viepilotnog
ovlatenja za tip kako je
propisano u dijelu FCL

(m)
(n)

Dokazati znanje predmeta


Planiranja leta i Performansi
zrakoplova kako je propisano
u FCL.615 taki (b)

PPL(H)

(o)

(p)

(*) Imatelji CPL-a koji ve posjeduje ovlatenje za tip viepilotnog aviona, ne trebaju imati poloen ispit teorije ATPL(H) sve
dok lete na istom tipu helikoptera, ali im nee biti priznata teorija ATPL(H) za dozvolu iz dijela FCL. Ako trae ovlatenje za drugi tip
viepilotnog helikoptera, trebaju udovoljiti uvjetima u stupcu 3. redu (h) podtaki i. tablice.
2. Certifikati instruktora
Certifikat instruktora izdan od drave lanice u skladu sa nacionalnim zahtjevima e se zamijeniti u dozvoli iz dijela- FCL pod uvjetom
da podnositelj zahtjeva zadovolji sljedee zahtjeve:
Nacionalno ovlatenje ili
privilegije koje posjeduje

Iskustvo

(1)

(2)

FI(H)/IRI(H)/TRI(H)

Zamjena dozvole iz dijela-FCL

Dodatni zahtjevi
(3)

kako je propisano u dijeluFCL za relevantni certifikat

(4)

FI(H)/IRI(H)/TRI(H)

Produavanje certifikata e se obaviti na nain da se udovolji relevantnim uvjetima iz dijela-FCL.


3. SFI certifikat
Certifikat SFI izdan od drave lanice u skladu sa nacionalnim zahtjevima e se zamijeniti u dozvoli iz dijela-FCL pod uvjetom da
podnositelj zahtjeva zadovolji sljedee zahtjeve:
Nacionalno ovlatenje ili
privilegije koje posjeduje

Iskustvo

(1)

(2)

SFI(H)

> 1 000 sati kao pilot u MPH

SFI(H)

Tri godine skoranjeg iskustva


kao SFI

Zamjena dozvole iz dijela-FCL

Dodatni zahtjevi

(4)

(3)
i. ima ili je imao CPL, MPL ili ATPL za izdanu
od drave lanice;
ii. uspjeno zavrio osposobljavanje na
simulatoru za odreeni tip ukljuujui MCC
Uspjeno zavreno osposobljavanje na simulatoru za
tip ukljuujui MCC

Produavanje certifikata e se obaviti na nain da se udovolji relevantnim uvjetima iz dijela-FCL.

SFI(H)

SFI(H)

Broj 67 - Strana 214

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

4. STI certifikat
Certifikat STI izdan od drave lanice u skladu sa nacionalnim zahtjevima moe se zamijeniti u dozvoli iz dijela-FCL pod uvjetom da
podnositelj zahtjeva zadovolji sljedee zahtjeve iz tablice ispod:
Nacionalni certifikat
koji posjeduje
(1)

Iskustvo

(2)

STI(H)

> 500 sati na SPH

STI(H)

3 godine skoranjeg iskustva


kao STI

Dodatni zahtjevi

Zamjena certifikata

(3)
i. ima ili je imao dozvolu pilota izdanu od drave
lanice
ii. obavio provjeru strunosti u skladu sa
Prilogom 9. dijela-FCL na FSTD-u primjenjivom
za osposobljavanje koje namjerava provoditi
obavio provjeru strunosti u skladu sa Prilogom 9.
dijela-FCL na FSTD-u primjenjivom za
osposobljavanje koje namjerava provoditi

(4)
SFI(H)

STI(H)

Produavanje certifikata e se obaviti na nain da se udovolji relevantnim uvjetima iz dijela-FCL.


dijelom-FCL. Ovo produavanje e pokriti period
PRILOG III.
potreban
da bi se izdala dozvola u skladu sa dijelom-FCL.
UVJETI ZA PRIHVAANJE DOZVOLA IZDANIH OD
Imatelji dozvole prihvaene od drave lanice e koristiti
TREIH ZEMALJA
svoje privilegije u skladu sa zahtjevima iz dijela-FCL.
A. VALIDACIJA DOZVOLA
Dozvole pilota za komercijalni zrani prijevoz i ostale
Openito
komercijalne aktivnosti
1. Dozvolu pilota aviona izdanu u skladu sa zahtjevima
3. U sluaju dozvole pilota za komercijalni zrani prijevoz i
Priloga 1. ikakoj konvenciji u treoj zemlji moe
druge komercijalne aktivnosti, imatelji dozvola moraju
validirati nadleno tijelo drave lanice.
udovoljiti sljedeim zahtjevima:
Piloti moraju podnijeti zahtjev nadlenom tijelu drave
(a) poloiti, kroz ispit praktine osposobljenosti,
lanice gdje prebivaju ili borave. Ako ne borave na
relevantne zahtjeve dijela-FCL za produavanje
podruju drave lanice piloti podnose zahtjev nadlenom
valjanosti ovlatenja za tip ili klasu u skladu sa
tijelu drave lanice u kojoj operator za kojega rade ili
privilegijama dozvole koju posjeduju;
namjeravaju raditi ima glavno mjesto poslovanja ili gdje
(b) pokazati
poznavanje
odgovarajuih
dijelova
je registriran zrakoplov kojim upravljaju ili planiraju
operativnih zahtjeva i dijela FCL;
upravljati.
(c) dokazati nivo jezine sposobnosti u skladu sa
2. Period validacije ne smije trajati vie od jedne godine, pod
FCL.055;
uvjetom da je dozvola koja se validira valjana.
(d) moraju posjedovati certifikat o zdravstvenoj
Ovaj period se moe produiti samo jednom od nadlenog
sposobnosti kategorije 1 u skladu sa dijelom tijela koje je izdalo validaciju, kada je, tokom perioda
zdravstvena sposobnosti (Part-Medical);
trajanja validacije, pilot podnio zahtjev, ili pohaa
(e) u sluaju aviona, ispuniti zahtjeve u pogledu iskustva
osposobljavanje, za izdavanje dozvole u skladu sa
utvrene u tablici u nastavku:

Petak, 9. 9. 2016.
Dozvola koju posjeduje
(1)

SLUBENI GLASNIK BiH


Ukupan nalet

Broj 67 - Strana 215


Privilegije
(3)

(2)

ATPL(A)

> 1 500 kao PIC na avionima s vielanom letakom


posadom

Komercijalni zrani prijevoz na viepilotnim


avionima kao PIC

(a)

ATPL(A) ili CPL(A)/IR (*)

> 1 500 sati kao PIC ili kopilot na viepilotnim avionima,


u skladu sa operativnim zahtjevima

Komercijalni zrani prijevoz na viepilotnim


avionima kao kopilot

(b)

CPL(A)/IR

> 1 000 sati kao PIC u komercijalnom zranom prijevozu


od stjecanja IR ovlatenja

Komercijalni zrani prijevoz na jednopilotnim


avionima kao PIC

(c)

> 1 000 sati kao PIC ili kopilot na jednopilotnim


avionima u skladu sa operativnim zahtjevima

Komercijalni zrani prijevoz na jednopilotnim


avionima kao kopilot u skladu sa operativnim
zahtjevima
Letenje na avionima u operacijama razliitim od onih
za komercijalni zrani prijevoz

(e)

Komercijalni zrani prijevoz na jednopilotnim


avionima kao PIC

(f)

CPL(A)/IR
ATPL(A), CPL (A)/IR, CPL(A)
CPL(A)

> 700 sati na avionima osim TMG-a, ukljuujui 200 sati


u aktivnost za koju se trai prihvaanje i 50 sati u tom
svojstvu u zadnjih 12 mjeseci
> 1 500 sati kao PIC u komercijalnom zranom prijevozu
ukljuujui 500 sati na operacijama u vodi

(d)

(*) Imatelji CPL(A)/IR na viepilotnim avionima dokazali su nivo znanja za ICAO ATPL(A) prije prihvaanja.
(f) U sluaju helikoptera, udovoljiti uvjetima za iskustvo, kako je navedeno u sljedeoj tablici:
Dozvola koju posjeduje
(1)
ATPL(H) vaei IR > 1 000 sati kao PIC na
viepilotnim helikopterima Komercijalni
zrani prijevoz na viepilotnim helikopterima
kao PIC u VFR i IFR operacijama
TPL(H) bez IR privilegija > 1 000 sati kao
PIC na viepilotnim helikopterima
Komercijalni zrani prijevoz na viepilotnim
helikopterima kao PIC u VFR operacijama
ATPL(H) vaei IR > 1 000 sati kao pilot na
viepilotnim helikopterima Komercijalni
zrani prijevoz na viepilotnim helikopterima
kao kopilot u VFR i IFR operacijama
ATPL(H) bez IR privilegija > 1 000 sati kao
pilot na viepilotnim helikopterima
Komercijalni zrani prijevoz na viepilotnim
helikopterima kao kopilot u VFR
operacijama
CPL(H)/IR(*) > 1 000 sati kao pilot na
viepilotnim helikopterima Komercijalni
zrani prijevoz na viepilotnim helikopterima
kao kopilot
CPL(H)/IR > 1 000 sati kao PIC u
komercijalnom zranom prijevozu od
stjecanja IR ovlatenja Komercijalni zrani
prijevoz na jednopilotnim helikopterima kao
PIC
ATPL(H) sa ili bez IR privilegija,
CPL(H)/IR, CPL (H) > 700 sati na
helikopterima razliitima od onih
certificiranih u skladu sa CS

Ukupan nalet

Privilegije

(2)

(3)

ATPL(H) vaei IR > 1 000 sati kao PIC na


viepilotnim helikopterima Komercijalni zrani
prijevoz na viepilotnim helikopterima kao PIC u
VFR i IFR operacijama
TPL(H) bez IR privilegija > 1 000 sati kao PIC na
viepilotnim helikopterima Komercijalni zrani
prijevoz na viepilotnim helikopterima kao PIC u
VFR operacijama
ATPL(H) vaei IR > 1 000 sati kao pilot na
viepilotnim helikopterima Komercijalni zrani
prijevoz na viepilotnim helikopterima kao kopilot u
VFR i IFR operacijama
ATPL(H) bez IR privilegija > 1 000 sati kao pilot na
viepilotnim helikopterima Komercijalni zrani
prijevoz na viepilotnim helikopterima kao kopilot u
VFR operacijama

ATPL(H) vaei IR > 1 000 sati kao PIC na


viepilotnim helikopterima Komercijalni zrani
prijevoz na viepilotnim helikopterima kao PIC u VFR
i IFR operacijama
TPL(H) bez IR privilegija > 1 000 sati kao PIC na
viepilotnim helikopterima Komercijalni zrani
prijevoz na viepilotnim helikopterima kao PIC u VFR
operacijama
ATPL(H) vaei IR > 1 000 sati kao pilot na
viepilotnim helikopterima Komercijalni zrani
prijevoz na viepilotnim helikopterima kao kopilot u
VFR i IFR operacijama
ATPL(H) bez IR privilegija > 1 000 sati kao pilot na
viepilotnim helikopterima Komercijalni zrani
prijevoz na viepilotnim helikopterima kao kopilot u
VFR operacijama

(a)

CPL(H)/IR(*) > 1 000 sati kao pilot na viepilotnim


helikopterima Komercijalni zrani prijevoz na
viepilotnim helikopterima kao kopilot

CPL(H)/IR(*) > 1 000 sati kao pilot na viepilotnim


helikopterima Komercijalni zrani prijevoz na
viepilotnim helikopterima kao kopilot

(e)

CPL(H)/IR > 1 000 sati kao PIC u komercijalnom


zranom prijevozu od stjecanja IR ovlatenja
Komercijalni zrani prijevoz na jednopilotnim
helikopterima kao PIC

CPL(H)/IR > 1 000 sati kao PIC u komercijalnom


zranom prijevozu od stjecanja IR ovlatenja
Komercijalni zrani prijevoz na jednopilotnim
helikopterima kao PIC

(f)

27/29 ili jednakovrijednima, ukljuujui 200 sati u


ulozi za koju se trai prihvaanje i 50 sati u toj ulozi u
zadnjih 12 mjeseci Letenje na helikopterima u
operacijama razliitima od onih za komercijalni zrani
prijevoz.

ATPL(H) sa ili bez IR privilegija, CPL(H)/IR, CPL (H)


> 700 sati na helikopterima razliitima od onih
certificiranih u skladu sa CS

(g)

(b)

(c)

(d)

(*) Imatelji CPL(H)/IR na viepilotnim helikopterima dokazali su nivo znanja za ICAO ATPL(H) prije prihvaanja.
Dozvole pilota za nekomercijalne aktivnosti s ovlatenjem
za instrumentalno letenje
4. U sluaju dozvole privatnog pilota s instrumentalnim
ovlatenjem, ili CPL ili ATPL dozvola s ovlatenjem za
instrumentalno letenje gdje pilot namjerava koristiti samo
privilegije privatnog pilota, imatelj mora ispuniti sljedee
zahtjeve:
(a) poloiti ispit praktine osposobljenosti za ovlatenje
za instrumentalno letenje i za ovlatenja za tip ili klasu
relevantnima za privilegije dozvole koju posjeduje, u
skladu sa Dodatkom 7. i Dodatkom 9. dijela-FCL;
(b) dokazati da posjeduje znanje iz predmeta zrano
pravo, aeronautike oznake vremena, planiranje leta i
izvedba leta(IR) i ljudska izvedba;

(c)

5.

dokazati nivo jezine sposobnosti u skladu sa


FCL.055;
(d) mora posjedovati certifikat o zdravstvenoj sposobnosti
kategorije 2 izdane u skladu sa Prilogom 1. ikakoj
konvenciji;
(e) posjedovati minimalno iskustvo od najmanje 100 sati
naleta kao PIC u odgovarajuoj kategoriji zrakoplova.
Dozvole pilota za nekomercijalne aktivnosti bez
ovlatenja za instrumentalno letenje
U sluaju dozvola privatnog pilota, ili CPL ili ATPL
dozvole bez ovlatenja za instrumentalno letenje gdje pilot
namjerava koristiti samo privilegije privatnog pilota, imatelj
mora ispuniti sljedee uvjete:

Broj 67 - Strana 216


(a)

6.

7.

8.

SLUBENI GLASNIK BiH

demonstrirati znanje iz predmeta zrano pravo i


ljudska izvedba;
(b) poloiti PPL ispit praktine osposobljenosti u skladu
sa dijelom-FCL;
(c) udovoljiti relevantnim zahtjevima dijela-FCL za
izdavanje ovlatenja za klasu ili za tip relevantnih za
privilegije dozvole koju posjeduje;
(d) mora posjedovati certifikat o zdravstvenoj sposobnosti
kategorije 2 izdane u skladu sa Prilogom 1. ikakoj
konvenciji;
(e) dokazati nivo jezine sposobnosti u skladu sa
FCL.055;
(f) posjedovati iskustvo od najmanje 100 sati kao pilot na
relevantnoj kategoriji zrakoplova.
Validacija dozvola pilota za specifine zadatke
ogranienog trajanja
Neovisno o odredbama stavova gore, u sluaju letova
proizvoaa zrakoplova, drava lanica moe prihvatiti
dozvolu izdanu u skladu sa Prilogom 1. ikakoj konvenciji
od tree zemlje na maksimalan rok valjanosti od 12 mjeseci
za specifine zadatke ogranienog trajanja, kao to su letovi
osposobljavanja prilikom inicijalnog ulaska nekog
zrakoplova u slubu, demonstracijskih, preleta (ferry) ili
testnih letova, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva
udovoljava sljedeim zahtjevima:
(a) posjeduje prikladnu dozvolu i certifikat o
zdravstvenoj sposobnosti i pripadajua ovlatenja ili
kvalifikacije izdane u skladu sa Prilogom 1. ikakoj
konvenciji;
(b) poslodavac mu je, izravno ili neizravno, proizvoa
aviona ili zrakoplovno tijelo.
U ovom sluaju, privilegije imatelja e biti ograniene na
izvoenje letakog osposobljavanja i testiranja za
inicijalno stjecanje ovlatenja za tip, nadziranje inicijalnog
linijskog letenja pilota operatora, dostavne ili preletne
(ferry) letove, inicijalno letenje na liniji, letake
demonstracije ili testne letove.
Neovisno o odredbama iz prethodnih stavova, drave
lanice mogu, za letaka natjecanja ili zrakoplovne
priredbe ogranienog trajanja, prihvatiti dozvolu koju je
izdala trea zemlja te imatelju dozvole omoguiti
koritenje privilegija PPL, SPL ili BPL pod uvjetom da:
(a) prije dogaanja, organizator natjecanja ili
zrakoplovne priredbe nadlenom tijelu predoi
odgovarajue dokaze o nainu na koji e osigurati da
je pilot upoznat s relevantnim sigurnosnim
informacijama te upravljati rizikom povezanim s
letovima; i
(b) podnositelj zahtjeva posjeduje odgovarajuu
dozvolu i certifikat o zdravstvenoj sposobnosti te
pripadajua ovlatenja ili kvalifikacije izdane u
skladu sa Prilogom 1. ikakoj konvenciji.
Neovisno o odredbama iz prethodnih stavova, drave
lanice mogu prihvatiti PPL, SPL ili BPL koje je u skladu
sa zahtjevima iz Priloga 1. ikakoj konvenciji izdala trea
zemlja za najvie 28 dana po kalendarskoj godini za
posebne nekomercijalne zadatke pod uvjetom da
podnositelj zahtjeva:
(a) posjeduje odgovarajuu dozvolu i certifikat o
zdravstvenoj sposobnosti te pripadajua ovlatenja ili
kvalifikacije izdane u skladu sa Prilogom 1. ikakoj
konvenciji; i
(b) napravio je najmanje jedan aklimatizacijski let s
kvalificiranim instruktorom prije izvoenja posebnih
zadataka ogranienog trajanja.

Petak, 9. 9. 2016.

B. KONVERZIJA DOZVOLA
1. Dozvole PPL/BPL/SPL, CPL ili ATPL izdane u skladu sa
zahtjevima Priloga 1. ikakoj konvenciji od tree zemlje
mogu se konvertirati u dio-FCL PPL/BPL/SPL s
ovlatenjem za jednopilotnu klasu ili tip od strane
nadlenog tijela drave lanice.
Pilot e podnijeti zahtjev nadlenom tijelu drave lanice
gdje prebiva ili boravi.
2. Imatelj dozvole e udovoljiti sljedeim minimalnim
zahtjevima, za relevantnu kategoriju zrakoplova:
(a) poloiti pismeni test iz zranog prava i ljudske
izvedbe;
(b) poloiti ispit praktine osposobljenosti za
PPL/BPL/SPL, kako je relevantno, u skladu sa Dio FCL;
(c) zadovoljiti uvjete za izdavanje relevantnog
ovlatenja za klasu ili tip, u skladu sa poddijelom H;
(d) mora posjedovati certifikat o zdravstvenoj
sposobnosti kategorije 2 izdane u skladu sa dijelom zdravstvena sposobnost (Part-Medical);
(e) demonstrirati nivo jezine sposobnosti u skladu sa
FCL.055;
(f) posjedovati iskustvo od najmanje 100 sati kao pilot.
C. PRIHVAANJE OVLATENJA ZA KLASU ILI ZA TIP
1. Valjano ovlatenje za klasu ili za tip sadrano u dozvoli
izdanoj u treoj zemlji moe se upisati u dozvolu iz dijelaFCL pod uvjetom da podnositelj zahtjeva:
(a) zadovolji sve zahtjeve za iskustvom i sve preduvjete
za izdavanje primjenjivog ovlatenja za klasu ili za tip
u skladu sa dijelom-FCL;
(b) poloi relevantni ispit praktine osposobljenosti za
izdavanje primjenjivog ovlatenja za tip ili za klasu u
skladu sa dijelom-FCL;
(c) da aktivno leti;
(d) nema manje od:
i.
za ovlatenja za klasu aviona, 100 sati letakog
iskustva kao pilot na toj klasi;
ii. za ovlatenja za tip, 500 sati letakog iskustva
kao pilot na tom tipu;
iii. za jednomotorne helikoptere s maksimalnom
certificiranom masom pri polijetanju do 3 175
kg, 100 sati letakog iskustva na tom tipu;
iv. za sve ostale helikoptere, 350 sati letakog
iskustva kao pilot na tom tipu.
PRILOG IV.
DIO-MED
PODDIO A
OPI ZAHTJEVI
ODJELJAK 1.
Openito
MED.A.001 Nadleno tijelo
Za potrebe ovog dijela nadleno tijelo jeste:
(a) za zrakoplovno-medicinske centre (AeMC):
1. tijelo odreeno od drave lanice gdje AeMC
ima glavno mjesto poslovanja;
2. kada je AeMC smjeten u treoj zemlji,
Agencija;
(b) za zrakoplovno-medicinske ispitivae (AME):
1. tijelo odreeno od drave lanice gdje AME ima
glavno mjesto obavljanja prakse;
2. ako je glavno mjesto obavljanja prakse u treoj
zemlji, tijelo odreeno od drave lanice kojoj
AME podnosi zahtjev za izdavanje AME
certifikata;

Petak, 9. 9. 2016.
(c)

SLUBENI GLASNIK BiH

za lijenike specijaliste ope/obiteljske medicine


(GMP), tijelo odreeno od drave lanice koju je
GMP obavijestio o svojoj aktivnosti;
(d) za lijenike specijaliste medicine rada (OHMP) koji
obavljaju procjenu zdravstvene sposobnosti kabinskog
osoblja, tijelo odreeno od drave lanice koju je
OHMP obavijestio o svojoj aktivnosti.
MED.A.005 Podruje primjene
Ovaj dio utvruje zahtjeve za:
(a) stjecanje, valjanost, produavanje i obnavljanje
certifikata o zdravstvenoj sposobnosti za koritenje
privilegija dozvole pilota ili uenika pilota;
(b) zdravstvenu sposobnost kabinske posade;
(c) certifikaciju AME-a; i
(d) kvalifikaciju GMP-ova i lijenika specijalista
medicine rada (OHMP).
MED.A.010 Definicije
Za potrebe ovog dijela primjenjuju se sljedee definicije:
Akreditirani medicinski zakljuak znai zakljuak
jednog ili vie medicinskih strunjaka nadlenom
tijelu za izdavanje dozvola, donesen na temelju
objektivnih i nediskriminirajuih kriterija, za potrebe
razmatranog sluaja, u savjetovanju s letakim
operacijama ili drugim strunjacima prema potrebi;
Procjena znai zakljuak o zdravstvenoj
sposobnosti osobe na temelju evaluacije osobne
medicinske povijesti i/ili zrakoplovno-medicinskih
pregleda kako se trai u ovome dijelu kao i daljnjim
pregledima ako je potrebno, i/ili medicinskim
pretragama kao to su, ali ne ograniavajui se na,
EKG, mjerenje krvnog tlaka, nalaz krvi, rendgensko
snimanje;
Siguran u boje znai sposobnost podnositelja
zahtjeva da lako razlikuje boje koritene u
zrakoplovnoj navigaciji i tono identificira
zrakoplovna svjetla u boji;
Specijalist za vid znai oftalmolog ili specijalist za
vid kvalificiran u optometriji i osposobljen da
prepoznaje patoloka stanja;
Pregled znai inspekcija, palpacija, perkusija,
auskultacija ili drugi nain istraivanja posebno za
dijagnosticiranje bolesti;
Istraivanje znai procjenu sumnjivog patolokog
stanja podnositelja zahtjeva putem pregleda i pretraga
u svrhu potvrivanja prisutnosti ili odsutnosti
medicinskog stanja;
Nadleno tijelo za dozvole znai nadleno tijelo
drave lanice za izdavanje dozvole, ili kojem osoba
podnosi zahtjev za izdavanje dozvole, ili, kada osoba
jo nije podnijela zahtjev za izdavanje dozvole,
nadleno tijelo u skladu sa ovim dijelom;
Ogranienje znai uvjet stavljen u certifikat o
zdravstvenoj sposobnosti, dozvolu ili medicinski
izvjetaj za kabinsku posadu, koji mora biti ispunjen
dok se koriste privilegije dozvole, ili potvrde kabinske
posade (cabin crew attestation);
Greka refrakcije znai odstupanje od emetropije
mjereno u dioptrijama u meridijanu s najveom
ametropijom, izmjereno standardnim metodama.
MED.A.015 Medicinska povjerljivost
Sve osobe ukljuene u lijenike preglede, procjenu i
certifikaciju moraju osigurati potivanje medicinske povjerljivosti
u svakom trenutku.

Broj 67 - Strana 217

MED.A.020 Smanjenje zdravstvene sposobnosti


(a) Imatelji dozvola ne smiju koristiti privilegije svoje dozvole
i pripadajuih ovlatenja ili certifikata kada:
1. su svjesni smanjenja zdravstvene sposobnosti koje bi
moglo imati utjecaj na sigurno koritenje tih
privilegija;
2. uzimaju ili koriste lijek koji se izdaje na lijeniki
recept ili lijek koji se izdaje bez lijenikog recepta
koji bi mogao imati utjecaj na sigurno koritenje
privilegija primjenjive dozvole;
3. su podvrgnuti medicinskom, kirurkom ili drugom
postupku koji bi mogao imati utjecaj na sigurnost
letenja.
(b) Dodatno, imatelji dozvola moraju, bez pretjeranog
odgaanja, zatraiti zrakoplovno-medicinski savjet ako su:
1. bili na kirurkoj operaciji ili invazivnom postupku;
2. propisana im je redovna upotreba bilo kakvih
lijekova;
3. pretrpjeli su bilo kakvu osobnu ozljedu koja ukljuuje
nesposobnost funkcioniranja kao lana letake
posade;
4. bolovali su od bilo kakve bolesti koja ukljuuje
nesposobnost funkcioniranja kao lana letake
posade;
5. su trudni;
6. su primljeni u bolnicu ili kliniku;
7. prvi zahtjev za noenje korekcijskih lea.
(c) U ovim sluajevima:
1. imatelji kategorije 1 i kategorije 2 certifikata o
zdravstvenoj sposobnosti moraju potraiti savjet u
AeMC-u ili od AME-a. AeMC ili AME mora
procijeniti zdravstvenu sposobnost imatelja dozvole i
odluiti da li je sposoban za nastavak koritenja svojih
privilegija;
2. imatelji LAPL certifikata o zdravstvenoj sposobnosti
moraju zatraiti savjet AeMC-a ili AME-a, ili GMP-a
koji je potpisao certifikat o zdravstvenoj sposobnosti.
AeMC, AME ili GMP mora procijeniti zdravstvenu
sposobnost imatelja dozvole i odluiti da li su
sposobni za nastavak koritenja svojih privilegija.
(d) lanovi kabinske posade ne smiju obavljati dunosti na
zrakoplovu i, gdje je to primjenjivo, ne smiju koristiti
privilegije svojih potvrda za kabinsku posadu, onda kada su
svjesni smanjenja zdravstvene sposobnosti, do te mjere da
bi to stanje moglo imati utjecaj da ih onemogui u sigurnom
obavljanju njihovih dunosti i odgovornosti.
(e) Dodatno, ako su u medicinskim stanjima navedenim u
(b)(1) do (b)(5), lanovi kabinske posade moraju, bez
odgaanja, potraiti savjet AME-a, AeMC-a ili OHMP-a
ako je primjenjivo. AeMC, AME ili OHMP mora
procijeniti zdravstvenu sposobnost lanova kabinske posade
i odluiti da li su sposobni za nastavak svojih sigurnih
dunosti.
MED.A.020 Obaveze AeMC-a, AME-a, GMP-a i OHMP-a
(a) Kada obavljaju lijenike preglede i/ili procjene AeMc,
AME, GMP i OHMP moraju:
1. osigurati da se s osobom moe uspostaviti
komunikacija bez jezinih barijera;
2. uiniti osobu svjesnom posljedica davanja nepotpune,
netone ili lane izjave o njezinoj medicinskoj
povijesti.
(b) Nakon zavretka zrakoplovno-medicinskog pregleda i/ili
procjene, AeMc, AME, GMP i OHMP mora:

Broj 67 - Strana 218


1.

SLUBENI GLASNIK BiH

priopiti osobi da li je sposobna, nesposobna ili ju


uputiti u tijelo nadleno za dozvole, AeMc ili AME
kako je primjenjivo;
2. obavijestiti osobu o bilo kojem ogranienju koje bi
moglo ograniiti letako osposobljavanje ili
privilegije dozvole, ili potvrde za kabinsku posadu
kako je primjenjivo;
3. ako je osoba ocijenjena kao nesposobna, uputiti ju o
njezinom/njegovom pravu na drugostupanjski
postupak; i
4. u sluaju podnositelja zahtjeva za medicinsko
uvjerenje, dostaviti, bez odgaanja, tijelu nadlenom
za dozvole, potpisani ili elektronski autentian
izvjetaj, koji ukljuuje rezultat procjene i kopiju
medicinskog uvjerenja.
(c) AeMc-ovi, AME-i, GMP-ovi i OHMP-ovi moraju uvati
zapise s detaljima lijenikih pregleda i procjena obavljenih
u skladu sa ovim dijelom, kao i njihove rezultate, u skladu
sa nacionalnim zakonodavstvom.
(d) Kada se zahtijeva za medicinsku certifikaciju i/ili nadzorne
funkcije, AeMC-ovi, AME-i, GMP-ovi i OHMP-ovi
moraju medicinskom procjenitelju nadlenog tijela na
zahtjev dostaviti sve zrakoplovno-medicinske zapise i
izvjetaje, kao i bilo koju drugu relevantnu informaciju.
ODJELJAK 2.
Zahtjevi za certifikate o zdravstvenoj sposobnosti
MED.A.030 Certifikati o zdravstvenoj sposobnosti
(a) Uenik pilot ne smije samostalno letjeti osim ako posjeduje
certifikat o zdravstvenoj sposobnosti, kako se trai za
relevantnu dozvolu.
(b) Podnositelji zahtjeva za ili imatelji dozvole pilota lakog
zrakoplova moraju imati barem LAPL certifikat o
zdravstvenoj sposobnosti.
(c) Podnositelji zahtjeva za ili imatelji dozvole privatnog pilota
(PPL), dozvole pilota jedrilice (SPL) ili dozvole pilota
slobodnog balona (BPL) moraju imati barem certifikat o
zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2.
(d) Podnositelji zahtjeva za ili imatelji SPL ili BPL ukljueni u
komercijalni letove jedrilicom ili balonom moraju imati
barem certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2.
(e) Ako se na PPL ili LAPL dodaje ovlatenje za nono letenje,
imatelj dozvole mora biti siguran u boje.
(f) Podnositelji zahtjeva za ili imatelji profesionalne dozvole
pilota (CPL), dozvole pilota za vielanu posadu (MPL) ili
prometne dozvole pilota moraju imati certifikat o
zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1.
(g) Ako se na PPL dodaje instrumentalno ovlatenje, imatelj
dozvole mora napraviti istu tonalnu audiometriju u skladu
sa periodinosti i standardima zahtijevanim za imatelje
certifikata o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1.
(h) Imatelj dozvole ne smije u bilo koje vrijeme imati vie od
jednog certifikata o zdravstvenoj sposobnosti izdanog u
skladu sa ovim dijelom.
MED.A.035 Zahtjev za certifikat o zdravstvenoj sposobnosti
(a) Zahtjevi za certifikat o zdravstvenoj sposobnosti e se
podnositi u formatu kako odredi nadleno tijelo.
(b) Podnositelji zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobnosti moraju AeMC-u, AME-u ili GMP-u kako je
primjenjivo, dati:
1. dokaz o identitetu;
2. potpisanu izjavu:
i.
o medicinskim injenicama u vezi s
medicinskom povijesti;

ii.

Petak, 9. 9. 2016.

da li su prethodno bili na pregledu za


medicinsko uvjerenje i, ako da, kod koga i s
kojim rezultatom;
iii. da li su ikada bili ocijenjeni kao nesposobni ili
su imali suspendiranu ili opozvanu medicinsko
uvjerenje.
(c) Kada podnose zahtjev za produavanje ili obnavljanje
certifikata o zdravstvenoj sposobnosti, podnositelji zahtjeva
moraju u AeMC, AME ili GMP pokazati certifikat o
zdravstvenoj sposobnosti prije relevantnog pregleda.
MED.A.040 Izdavanje, produavanje i obnavljanje
certifikata o zdravstvenoj sposobnosti
(a) Certifikat o zdravstvenoj sposobnosti e se izdati, produiti
ili obnoviti samo kad se zavre traeni lijeniki pregledi
i/ili procjene i kada je donesena procjena zdravstvene
sposobnosti.
(b) Inicijalno izdavanje:
1. Certifikati o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1
moraju se izdati u AeMC-u.
2. Certifikati o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2
moraju se izdati u AeMC-u ili od AME-a.
3. LAPL certifikati o zdravstvenoj sposobnosti moraju
se izdati u AeMC-u ili od AME-a ili ako je to
doputeno nacionalnim zakonom drave lanice koja
je izdala dozvolu, od GMP-a.
(c) Produenja i obnavljanje:
1. Certifikati o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1 i 2
moraju se produiti ili obnoviti u AeMC-u ili od
AME-a.
2. LAPL certifikati o zdravstvenoj sposobnosti moraju
se produiti ili obnoviti u AeMC-u ili od AME-a ili
ako je to doputeno nacionalnim zakonom drave
lanice koja je izdala dozvolu, od GMP-a.
(d) AeMC, AME ili GMP e izdati, produiti ili obnoviti
certifikat o zdravstvenoj sposobnosti samo ako:
1. im je podnositelj zahtjeva dao potpunu medicinsku
povijest i ako je zatraeno od AeMC-a, AME-a ili
GMP-a, nalaze lijenikih pregleda i pretraga
obavljenih od lijenika podnositelja zahtjeva ili bilo
kojeg drugog lijenika specijalista; i
2. su AeMC, AME ili GMP obavili zrakoplovnomedicinsku procjenu temeljem lijenikih pregleda i
pretraga kako je traeno za relevantni certifikat o
zdravstvenoj sposobnosti kako bi potvrdili da
podnositelj zahtjeva udovoljava svim relevantnim
zahtjevima ovoga dijela.
(e) AeMC, AME ili nadleno tijelo za dozvole, u sluaju
upuivanja istom, prije nego izda, produi ili obnovi
certifikat o zdravstvenoj sposobnosti, moe zatraiti od
podnositelja zahtjeva da obavi dodatne lijenike preglede i
pretrage kada je kliniki indicirano.
(f) nadleno tijelo za dozvole moe izdati ili ponovno izdati
certifikat o zdravstvenoj sposobnosti, kako je primjenjivo,
ako:
1. sluaj je upuen;
2. ustanovljeno je da su neophodne ispravke informacija
na certifikatu.
MED.A.045 Valjanost, produavanje i obnavljanje certifikata
o zdravstvenoj sposobnosti
(a) Valjanost
(1) Certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1 bie
valjan za period od 12 mjeseci.
(2) Period valjanosti certifikata o zdravstvenoj
sposobnosti kategorije 1 bie smanjen na 6 mjeseci za
imatelje dozvola koji:

Petak, 9. 9. 2016.
i.

SLUBENI GLASNIK BiH

su ukljueni u jednopilotne operacije


komercijalnog zranog prijevoza prevozei
putnike i koji su preli 40 godina starosti;
ii. su preli 60 godina starosti.
(3) Certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2 bie
valjan za period od:
i.
60 mjeseci prije nego imatelj dozvole napuni 40
godina starosti. Certifikat o zdravstvenoj
sposobnosti izdan prije navrenih 40 godine
starosti prestae biti valjan kada imatelj dozvole
napuni 42 godine starosti;
ii. 24 mjeseca izmeu 40 i 50 godina starosti.
Certifikat o zdravstvenoj sposobnosti izdan prije
navrenih 50 godine starosti prestae biti valjan
kada imatelj dozvole napuni 51 godinu starosti; i
iii. 12 mjeseci poslije 50 godina starosti.
(4) LAPL certifikat o zdravstvenoj sposobnosti bie valjan za
period od:
i.
60 mjeseci prije nego imatelj dozvole napuni 40
godina starosti. Certifikat o zdravstvenoj sposobnosti
izdan prije navrenih 40 godine starosti prestae biti
valjan kada imatelj dozvole napuni 42 godine starosti;
ii. 24 mjeseci poslije 40 godina starosti.
(5) Period valjanosti certifikata o zdravstvenoj sposobnosti,
ukljuujui bilo kojeg pridruenog pregleda ili specijalne
pretrage, biti e:
i.
odreen starosti podnositelja zahtjeva na dan kada je
obavljen lijeniki pregled; i
ii. raunat od datuma lijenikog pregleda u sluaju
inicijalnog izdavanja i obnavljanja, i od datuma isteka
prijanjeg certifikata o zdravstvenoj sposobnosti u
sluaju produavanja.
(b) Produavanje
Pregledi i/ili procjene za produavanje valjanosti certifikata
o zdravstvenoj sposobnosti mogu biti obavljeni u roku 45 dana
prije datuma isteka certifikata o zdravstvenoj sposobnosti.
(c) Obnavljanje
(1) Ako imatelj certifikata o zdravstvenoj sposobnosti
nije udovoljio pod (b), zahtijevati e se pregled i/ili
procjena kao za obnavljanje.
(2) U sluaju certifikata o zdravstvenoj sposobnosti
kategorije 1 i 2:
i.
ako je certifikat o zdravstvenoj sposobnosti
istekao vie od 2 godine, AeMC ili AME mora
samo obaviti pregled za obnavljanje nakon
procjene
zrakoplovno-medicinskih
zapisa
podnositelja zahtjeva;
ii. ako je certifikat o zdravstvenoj sposobnosti
istekao vie od 5 godina, moraju se ispuniti
zahtjevi pregleda za inicijalno izdavanje i
procjena e biti temeljena na zahtjevima
produljenja.
(3) U sluaju LAPL certifikata o zdravstvenoj
sposobnosti, AeMC, AME ili GMP mora procijeniti
medicinsku povijest podnositelja zahtjeva i obaviti
zrakoplovno-medicinski pregled i/ili procjenu u
skladu sa MED.B.095.
MED.A.050 Upuivanje
(a) Kada je podnositelj zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobnosti kategorije 1 ili 2 upuen u nadleno tijelo za
dozvole u skladu sa MED.B.001, AeMc ili AME mora
prenijeti relevantnu medicinsku dokumentaciju nadlenom
tijelu za dozvole.
(b) Kada je podnositelj zahtjeva za LAPL certifikat o
zdravstvenoj sposobnosti upuen u AME ili AeMC u

Broj 67 - Strana 219

skladu sa MED.B.001, GMP mora prenijeti relevantnu


medicinsku dokumentaciju nadlenom tijelu za dozvole.
PODDIO B
ZAHTJEVI ZA CERTIFIKATE O ZDRAVSTVENOJ
SPOSOBNOSTI PILOTA
ODJELJAK 1.
Openito
MED.B.001 Ogranienja na certifikatima o zdravstvenoj
sposobnosti
(a) Ogranienja na certifikatima o zdravstvenoj sposobnosti
kategorije 1 i 2
(1) Ako podnositelj zahtjeva u potpunosti ne udovoljava
zahtjevima za certifikat o zdravstvenoj sposobnosti
relevantne kategorije ali se smatra da to nije
vjerovatno ugroavanje sigurnosti leta, AeMC ili
AME mora:
i.
u sluaju podnositelja zahtjeva za certifikat o
zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1, odluku o
sposobnosti podnositelja zahtjeva prepustiti
nadlenom tijelu za dozvole kako je naznaeno
u ovome poddijelu;
ii. u sluaju gdje upuivanje nadlenom tijelu za
dozvole nije naznaeno u ovome poddijelu,
ocijeniti da li je podnositelj zahtjeva sposoban
obavljati dunosti sigurno ako udovoljava s
jednim ili vie ogranienja dodanih u certifikatu
o zdravstvenoj sposobnosti, i izdati certifikat o
zdravstvenoj sposobnosti s ogranienjem/ima
ako je potrebno;
iii. u sluaju podnositelja zahtjeva za certifikat o
zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2, ocijeniti
da li je podnositelj zahtjeva sposoban obavljati
dunosti sigurno ako udovoljava sa jednim ili
vie ogranienja dodanih u certifikatu o
zdravstvenoj sposobnosti, i izdati certifikat o
zdravstvenoj sposobnosti sa ogranienjem/ima)
ako je potrebno, u dogovoru s nadlenim tijelom
za dozvole;
iv. AeMC ili AME mogu produiti ili obnoviti
certifikat o zdravstvenoj sposobnosti s istim
ogranienjem bez upuivanja podnositelja
zahtjeva nadlenom tijelu za dozvole.
(b) Ogranienja na LAPL medicinskom uvjerenju
(1) Ako
GMP,
nakon
odreenog
razmatranja
podnositeljevog zahtjeva medicinske povijesti
zakljui da podnositelj zahtjeva ne udovoljava
zahtjeve zdravstvene sposobnosti, GMP mora uputiti
podnositelja zahtjeva u AeMC ili kod AME-a, osim
onih koji zahtijevaju ogranienje koje se odnosi samo
na koritenje korektivnih lea.
(2) Ako je podnositelj zahtjeva za LAPL certifikat o
zdravstvenoj sposobnosti upuen, AeMC ili AME e
razmotriti MED.B.095, ocijeniti da li je podnositelj
zahtjeva sposoban obavljati dunosti sigurno ako
udovoljava s jednim ili vie ogranienja dodanih u
certifikatu o zdravstvenoj sposobnosti, i izdati
certifikat o zdravstvenoj sposobnosti s ogranienjem/ima) ako je potrebno. AeMC ili AME uvijek
mora razmotriti potrebu ogranienja pilota da prevozi
putnike (Operational Passenger Limitation, OPL).
(3) GMP moe produiti ili obnoviti LAPL certifikat o
zdravstvenoj sposobnosti sa istim ogranienjem bez
upuivanja podnositelja zahtjeva u AeMc ili AME.
(c) Kada se procjenjuje da li je neophodno ogranienje, osobito
bi trebalo uzeti u obzir sljedee:

Broj 67 - Strana 220


1.

SLUBENI GLASNIK BiH

da li akreditirani medicinski zakljuak nagovjetava


da je u specijalnim okolnostima, podnositelj zahtjeva
u nemogunosti udovoljavanja bilo kojem zahtjevu,
da li numerikom ili drugom, takva da koritenje
privilegija dozvole za koju aplicira nee vjerovatno
ugroavati sigurnost leta;
2. Sposobnost podnositelja zahtjeva, vjetinu i iskustvo
relevantno operaciji koja e se izvoditi.
(d) Oznake operativnih ogranienja
(1) Operativno ogranienje za vielanu posadu (OML) samo kategorija 1)
i.
Kada imatelj CPL, ATPL ili MPL u potpunosti
ne udovoljava zahtjevima za certifikat o
zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1 i kada je
upuen u nadleno tijelo za dozvole, mora se
procijeniti da li se certifikat o zdravstvenoj
sposobnosti moe izdati s OML vrijedi samo
kao ili s kvalificiranim kopilotom. Ova
procjena bie provedena od nadlenog tijela za
dozvole.
ii. Imatelj certifikata o zdravstvenoj sposobnosti s
OML moe upravljati zrakoplovom samo u
viepilotnim operacijama kada je drugi pilot
potpuno kvalificiran na relevantnom tipu
zrakoplova, nije OML ogranien i nije napunio
60 godina starosti.
iii. OML za certifikat o zdravstvenoj sposobnosti
kategorije 1 moe biti postavljen i maknut samo
od nadlenog tijela za dozvole.
(2) Operativna ogranienja pilota u odnosu na sigurnost
(OSL - kategorija 2 i LAPL privilegije)
i.
Imatelj certifikata o zdravstvenoj sposobnosti s
OSL
ogranienjem
moe
upravljati
zrakoplovom samo ako je drugi pilot potpuno
kvalificiran za ulogu voe na relevantnoj klasi
ili tipu zrakoplova, zrakoplov mora biti
opremljen duplim komandama i drugi pilot
zauzima mjesto za kontrolama.
ii. OSL za certifikate o zdravstvenoj sposobnosti
kategorije 2 moe biti postavljen i maknut od
AeMC-a ili AME-a u dogovoru s nadlenim
tijelom za dozvole.
(3) Operativno ogranienje pilota da prevozi putnike
(OPL - kategorija 2 i LAPL privilegije)
i.
Imatelj certifikata o zdravstvenoj sposobnosti s
OPL
ogranienjem
smije
upravljati
zrakoplovom bez putnika.
ii. OPL za kategoriju 2 certifikata o zdravstvenoj
sposobnosti moe biti postavljen i maknut od
AeMC-a ili AME- a u dogovoru s nadlenim
tijelom za dozvole.
iii. OPL za LAPL certifikate o zdravstvenoj
sposobnosti moe biti postavljen AeMC-a ili
AME-a.
(e) Imatelju certifikata o zdravstvenoj sposobnosti moe biti
postavljeno bilo koje drugo ogranienje ako je to potrebno
kako bi se osigurala sigurnost leta.
(f) Bilo koje postavljeno ogranienje imatelju certifikata o
zdravstvenoj sposobnosti bie i upisano.
ODJELJAK 2.
Medicinski zahtjevi za certifikate o zdravstvenoj
sposobnosti kategorije 1 i 2
MED.B.005 Openito
(a) Podnositelji zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobnosti moraju biti slobodni od bilo koje:

1.
2.
3.
4.

Petak, 9. 9. 2016.

abnormalnosti, uroene ili steene;


aktivne, latentne, akutne ili kronine nesposobnosti;
rane, ozljede ili postoperativne tegobe;
posljedice ili nuspojave ako uzimaju bilo koji
propisani lijek ili lijek koji se uzima bez recepta u
terapijske, dijagnostike ili preventivne svrhe,
a koje bi prouzroile odreeni stupanj funkcionalne
nesposobnosti, koja bi dovela do iznenadne nesposobnosti za
sigurno koritenje privilegija dozvole.
(b) U sluajevima kada je odluka o zdravstvenoj sposobnosti
podnositelja zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobnosti kategorije 1 upuena nadlenom tijelu za
dozvole, to tijelo moe delegirati tu odluku AeMC-u, osim
u sluajevima gdje je potreban OML.
(c) U sluajevima kada je odluka o zdravstvenoj sposobnosti
podnositelja zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobnosti kategorije 2 upuena nadlenom tijelu za
dozvole, to tijelo moe delegirati tu odluku AeMC-u ili
AME, osim u sluajevima gdje je potreban OSL ili OPL.
MED.B.010 Srano-ilni sistem
(a) Pregled
(1) Standardni 12-kanalni elektrokardiogram u mirovanju
(EKG) i izvjetaj moraju se napraviti na kliniku
indikaciju, i:
i.
za certifikat o zdravstvenoj sposobnosti
kategorije 1, na pregledu za prvo izdavanje
medicinskog uvjerenja, zatim svakih 5 godina
do 30 godine starosti, zatim svake 2 godine do
40 godine, jednom godinje do 50 godina, i na
svakom pregledu za produavanje ili
obnavljanje iza toga;
ii. za certifikat o zdravstvenoj sposobnosti
kategorije 2, na pregledu za prvo izdavanje
medicinskog uvjerenja nakon 40 godine, zatim
svake 2 godine iza 50 godine starosti.
(2) Proirena kardiovaskularna procjena e biti potrebna
kada postoji klinika indikacija.
(3) Za medicinsko uvjerenje kategorije 1, proirena
kardiovaskularna procjena mora se obaviti na prvom
pregledu za produavanje certifikata o zdravstvenoj
sposobnosti ili obnavljanje iza 65 godine starosti i
zatim svake 4 godine.
(4) Za certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1,
laboratorijske pretrage lipida seruma/plazme,
ukljuujui kolesterol, e biti potrebne na pregledu za
prvo izdavanje certifikata o zdravstvenoj sposobnosti,
i na prvom pregledu nakon to se napuni 40 godina
starosti.
(b) Srano-ilni sistem - Openito
(1) Podnositelji zahtjeva ne smiju imati nikakvu
abnormalnost srano-ilnog sistema koja bi mogla
utjecati na sigurno koritenje privilegija primjenjive
dozvole/a.
(2) Podnositelji zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobnosti kategorije 1 s bilo kojim od sljedeih
stanja moraju biti ocijenjeni kao nesposobni:
i.
aneurizma prsne ili trbune (supra-renal) aorte,
prije ili poslije operacije;
ii. znaajna funkcionalna abnormalnost bilo kojeg
od sranih zalistaka;
iii. transplantacija srca ili srca/plua.
(3) Podnositelji zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobnosti kategorije 1 s utvrenom povijesti
bolesti ili dijagnozom bilo kojeg od sljedeih stanja
moraju biti upueni u nadleno tijelo za dozvole:

Petak, 9. 9. 2016.
i.

(c)

(d)

SLUBENI GLASNIK BiH

periferna arterijska bolest, prije ili poslije


operacije;
ii. aneurizma trbune aorte, prije ili poslije
operacije;
iii. funkcionalno beznaajne abnornalnosti sranih
zalistaka;
iv. nakon operacije sranih zalistaka;
v. abnormalnosti
perikarda,
miokarda
ili
endokarda;
vi. uroene abnormalnosti srca, prije ili poslije
korektivne operacije;
vii. ponavljajue vazovagalne sinkope;
viii. arterijska ili venska tromboza;
ix. pluna embolija;
x. srano-ilno stanje koje zahtijeva sistemsku
antikoagulantnu terapiju
(4) Podnositelji zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobnosti kategorije 2 s utvrenom dijagnozom
jednog od stanja navedenog u (2) do (3) gore moraju
biti procijenjeni od kardiologa prije nego se moe
razmatrati ocjena sposobnosti u dogovoru s tijelom
nadlenim za dozvole.
Krvni tlak
(1) Krvni tlak mora se mjeriti na svakom pregledu.
(2) Krvni tlak podnositelja zahtjeva mora biti u
normalnim granicama.
(3) Podnositelji zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobnosti kategorije 1:
i.
sa simptomatskom hipotenzijom; ili
ii. iji krvni tlak na pregledu konstantno prelazi
160 mmHg sistoliki i/ili 95 mmHG dijastoliki,
sa ili bez terapije;
moraju biti ocijenjeni nesposobnim.
(4) Poetak uzimanja terapije za kontrolu krvnog tlaka
zahtijeva period privremene suspenzije certifikata o
zdravstvenoj sposobnosti kako bi se uspostavila
odsutnost znaajnih popratnih nus-pojava.
Koronarna arterijska bolest
(1) Podnositelji zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobnosti kategorije 1 sa:
i.
sumnjom na miokardijalnu ishemiju;
ii. asimptomatskom manjom bolesti koronarne
arterije koja ne zahtijeva anti-anginalni tretman;
moraju se uputiti u nadleno tijelo za dozvole i proi
kardioloku obradu da se iskljui miokardijalna ishemija
prije nego se moe razmatrati procjena sposobnosti.
(2) Podnositelji zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobnosti kategorije 2 s bilo kojim stanjem
spomenutim u (1) moraju proi kardioloku obradu
prije nego se moe razmatrati procjena sposobnosti.
(3) Podnositelji zahtjeva s bilo kojim od sljedeih stanja
moraju biti ocijenjeni kao nesposobni:
i.
miokardijalna ishemija;
ii. simptomatska bolest koronarne arterije;
iii. simptomatska bolest koronarne arterije
kontrolirana lijekovima.
(4) Podnositelji zahtjeva za inicijalno izdavanje certifikata o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1 s povijesti bolesti ili dijagnozom bilo kojeg od sljedeih
stanja moraju biti ocijenjeni kao nesposobni:
i.
miokardijalna ishemija;
ii. miokardijalni infarkt;
iii. revaskularizacija za bolest koronarne arterije.
(5) Podnositelji zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobnosti kategorije 2 koji su nakon miokardijalnog infarkta ili kirurke obrade bolesti koronarne

Broj 67 - Strana 221

arterije asimptomatski moraju obaviti zadovoljavajuu kardioloku obradu prije nego se moe
razmatrati procjena sposobnosti u dogovoru s
nadlenim tijelom za dozvole. Podnositelji zahtjeva
za produavanje certifikata o zdravstvenoj
sposobnosti kategorije 1 moraju biti upueni u
nadleno tijelo za dozvole.
(e) Poremeaji ritma/provoenja
(1) Podnositelji zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobnosti kategorije 1 moraju biti upueni u
nadleno tijelo za dozvole kada imaju znaajne
poremeaje kardijalne kondukcije ili ritma,
ukljuujui bilo to od sljedeeg:
i.
poremeaji
supraventrikularnog
ritma,
ukljuujui povremenu ili uspostavljenu
sinoatrijalnu disfunkciju, atrijalnu fibrilaciju i/ili
treperenje i asimptomatske sinus pauze;
ii. kompletni blok lijeve grane;
iii. atrioventrikularni blok lijeve grane;
iv. iroki i/ili uski kompleks tahikardija;
v. ventrikularna preekscitacija;
vi. asimptomatska QT prolongacija;
vii. Brugada uzorak na elektrokardiografiji.
(2) Podnositelji zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobnosti kategorije 2 s bilo kojim stanjem
navedenim u (1) moraju obaviti zadovoljavajuu
kardioloku obradu prije nego se moe razmatrati
procjena sposobnosti u dogovoru s nadlenim
tijelom za dozvole.
(3) Podnositelji zahtjeva s bilo im od sljedeeg:
i.
nekompletni blok lijeve grane;
ii. kompletni blok desne grane;
iii. stabilna devijacija lijeve osi;
iv. asimptomatska sinus bradikardija;
v. asimptomatska sinus tahikardija;
vi. asimptomatski izolirani uniformni supraventrikularni ili ventrikularni ektopini
kompleks;
vii. atrioventrikularni blok prvog stupnja;
viii. atrioventrikularni blok Mobitz tipa 1;
mogu biti procijenjeni sposobnima u odsutnosti bilo koje
druge abnormalnosti i predmet su zadovoljavajue
kardioloke obrade.
(4) Podnositelji zahtjeva koji u povijesti bolesti imaju:
i.
terapiju ablacijom;
ii. implantaciju pejsmejkera;
moraju obaviti zadovoljavajuu kardioloku obradu prije
nego se moe razmatrati procjena sposobnosti.
Podnositelji zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobonosti kategorije 1 moraju se uputiti nadlenom
tijelu za dozvole. Podnositelji zahtjeva za certifikat o
zdravstvenoj sposobonosti kategorije 2 moraju se
procijeniti u dogovoru s nadlenim tijelom za dozvole.
(5) Podnositelji zahtjeva s bilo kojim od sljedeih stanja
moraju biti ocijenjeni kao nesposobni:
i.
simtomatska sinoastrijalna bolest;
ii. kompletni atrioventrikularni blok;
iii. simptomatska prolongacija QT-a;
iv. automatski implantirani defibrilacijski sistem;
v. pacemaker za ventrikularnu anti-tahikardiju.
MED.B.015 Dini sistem
(a) Podnositelji zahtjeva sa znaajnim umanjenjem plune
funkcije moraju se ocijeniti kao nesposobni. Procjena
sposobnosti moe se razmatrati kada je pluna funkcija
opravljena i ako je zadovoljavajua.

Broj 67 - Strana 222


(b)

SLUBENI GLASNIK BiH

Za certifikat o zdravstvenoj sposobonosti kategorije 1,


podnositelji zahtjeva su obavezni obaviti test plune
funkcije na inicijalnom pregledu i na kliniku indikaciju.
(c) Za certifikat o zdravstvenoj sposobonosti kategorije 2,
podnositelji zahtjeva su obavezni obaviti test plune
funkcije na kliniku indikaciju.
(d) Podnositelji zahtjeva koji imaju povijest bolesti ili utvrenu
dijagnozu:
1. astme koja zahtijeva lijekove;
2. aktivnu upalnu bolest dinog sistema;
3. aktivnu sarkoidozu;
4. pneumotoraks;
5. sindroma apnoje u snu;
6. opsenu operaciju u prsnom kou;
7. pneumonektomija;
moraju obaviti obradu dinog sistema sa zadovoljavajuim rezultatom prije nego se razmatra ocjena sposobnosti. Podnositelji zahtjevi s utvrenom dijagnozom stanja
navedenih u (3) do (5) gore moraju obaviti zadovoljavajuu kardioloku obradu prije nego se razmatra ocjena
sposobnosti.
(e) Zrakoplovno-medicinska procjena:
1. Podnositelji zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobonosti s bilo kojim stanjem navedenim u (d)
gore moraju biti upueni u nadleno tijelo za dozvole;
2. Podnositelji zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobonosti kategorije 2 s bilo kojim stanjem
navedenim u (d) gore moraju biti procijenjeni u
dogovoru s nadlenim tijelom za dozvole.
(f) Podnositelji zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobonosti kategorije 1 koji su napravili potpunu
pneumonektomiju moraju biti ocijenjeni nesposobnima.
MED.B.020 Probavni sistem
(a) Podnositelji zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobonosti ne smiju imati nikakvu funkcionalnu ili
strukturalnu bolest probavnog sistema ili pripadajuih
adneksa koja bi mogla imati utjecaj na sigurno koritenje
privilegija primjenjive dozvole/a.
(b) Podnositelji zahtjeva s bilo kakvom posljedicom bolesti ili
kirurke intervencije u bilo kojem dijelu probavnog trakta
ili pripadajuih adneksa koji bi mogli uzrokovati
nesposobnost u letu, naroito opstrukcije uslijed striktura ili
kompresije, moraju biti ocijenjeni kao nesposobni.
(c) Podnositelji zahtjeva moraju biti slobodni od hernije koja bi
mogla dovesti do simptoma nesposobnosti.
(d) Podnositelji zahtjeva s poremeajima probavnog sistema
ukljuujui:
1. ponavljajui dispeptiki poremeaj koji zahtijeva
lijekove;
2. pankreatitis;
3. simptomatski uni kamenci;
4. utvrena dijagnoza ili povijest bolesti kronine upalne
bolesti crijeva;
5. nakon kirurke operacije na probavnom traktu ili
njegovim adneksima, uz ostalo i kirurgiju koja
ukljuuje potpuno ili djelomino odstranjenje ili
diverziju bilo kojeg od tih organa;
moraju biti ocijenjeni kao nesposobni. Procjena
sposobnosti moe se razmatrati nakon uspjeno zavrenog
lijeenja ili potpunog oporavka nakon operacije i predmet
je zadovoljavajue gastroenteroloke obrade.
(e) Zrakoplovno-medicinska procjena:
1. Podnositelji zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobonosti kategorije 1 s dijagnozom stanja

Petak, 9. 9. 2016.

navedenih u (2), (4) i (5) moraju biti upueni u


nadleno tijelo za dozvole.
2. sposobnost podnositelja zahtjeva za kategoriju 2 s
pankreatitisom mora biti procijenjena u dogovoru s
nadlenim tijelom za dozvole.
MED.B.025 Metaboliki i endokrini sistem
(a) Podnositelji zahtjeva ne smiju posjedovati bilo kakav
funkcionalni ili strukturalni poremeaj vezan za
metabolizam, prehranu i endokrine lijezde koji bi mogao
utjecati na sigurno koritenje privilegija primjenjive
dozvole/a.
(b) Podnositelji zahtjeva s metabolikom, nutritivnom ili
endokrinom disfunkcijom mogu biti ocijenjeni sposobnima
ako se dokae stabilnost stanja i uz zadovoljavajuu
zrakoplovno-medicinsku obradu.
(c) Dijabetes melitus
(1) Podnositelji zahtjevi s dijabetesom melitusom koji
zahtijeva inzulin moraju se ocijeniti nesposobnim.
(2) Podnositelji zahtjeva s diabetesom mellitusom koji ne
zahtijeva inzulin moraju se ocijeniti nesposobnim
osim ako se moe dokazati da je postignuta regulacija
eera u krvi.
(d) Zrakoplovno-medicinska procjena:
1. Podnositelji zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobonosti kategorije 1 koji ne uzimaju inzulin
nego druge lijekove za regulaciju eera u krvi moraju
biti upueni u tijelo nadleno za dozvole;
2. sposobnost podnositelja zahtjeva za kategoriju 2 koji
ne uzimaju inzulin nego druge lijekove za regulaciju
eera u krvi mora se procijeniti u dogovoru s
nadlenim tijelom za dozvole.
MED.B.030 Hematologija
(a) Podnositelji zahtjeva ne smiju posjedovati bilo kakvu
hematoloku bolest koja bi mogla utjecati na sigurno
koritenje privilegija primjenjive dozvole/a.
(b) Za certifikat o zdravstvenoj sposobonosti kategorije 1,
hemoglobin mora biti testiran na svakom pregledu za
izdavanje certifikata o zdravstvenoj sposobonosti.
(c) Podnositelji zahtjeva s hematolokim stanjem, kao:
1. koagulacijski, hemoragini ili trombotini poremeaj;
2. kronina leukemija;
mogu
biti
procijenjeni
sposobnim
ovisno
o
zadovoljavajuoj zrakoplovno-medicinskoj obradi.
(d) Zrakoplovno-medicinska procjena:
1. Podnositelji zahtjevi za certifikat o zdravstvenoj
sposobonosti s jednim od stanja navedenih u (c) gore
moraju biti upueni u nadleno tijelo za dozvole;
2. sposobnost podnositelja zahtjeva za kategoriju 2 s
jednim od stanja navedenih u (c) gore mora biti
procijenjena u dogovoru s nadlenim tijelom za
dozvole.
(e) Podnositelji zahtjeva za kategoriju 1 s jednim od
hematolokih stanja navedenih ispod moraju biti upueni
u nadleno tijelo za dozvole:
1. abormalni hemoglobin, ukljuujui, ali ne
ogranieno
na,
anemiju,
policitemiju
ili
hemoglobinopatiju;
2. znaajno poveanje limfnih vorova;
3. uveanje slezene.
MED.B.035 Spolno-mokrani sistem
(a) Podnositelji zahtjeva ne smiju posjedovati bilo kakvu
funkcionalnu ili strukturalnu bolest bubrega ili spolnomokranog sistema ili pripadajuih adneksa koja bi mogla

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

imati utjecaja na sigurno koritenje privilegija primjenjive


dozvole/a.
(b) Analiza urina mora biti dio svakog zrakoplovnomedicinskog pregleda. Urin ne smije sadravati abnormalni
element koji bi se smatrao patoloki znaajnim.
(c) Podnositelji zahtjeva s bilo kakvom posljedicom bolesti ili
kirurke intervencije na bubrezima ili urinarnom traktu koji
bi mogli uzrokovati nesposobnost u letu, naroito
opstrukcije uslijed striktura ili kompresije, moraju biti
ocijenjeni kao nesposobni.
(d) Podnositelji zahtjeva s poremeajem spolno-mokranog
sistema, kao:
1. bolest bubrega;
2. jedan ili vie mokranih kamenaca, ili povijest
bubrenih kolika;
mogu biti procijenjeni sposobnima ovisno o
zadovoljavajuoj renalno/urolokoj obradi.
(e) Podnositelji zahtjeva koji su napravili opsenu kirurku
operaciju mokranog aparata ukljuujui potpuno ili
djelomino odstranjenje ili diverziju bilo kojeg od tih
organa moraju biti ocijenjeni nesposobnima i ponovno
procijenjeni nakon potpunog oporavka prije nego e se
razmatrati ocjena sposobnosti. Podnositelji zahtjeva za
certifikat o zdravstvenoj sposobonosti kategorije 1 moraju
biti upueni nadlenom tijelu za dozvole na ponovnu
procjenu.
MED.B.040 Infektivne bolesti
(a) Podnositelji zahtjeva ne smiju imati ustanovljenu povijest
bolesti ili kliniku dijagnozu bilo kakve infektivne bolesti
koja bi mogla utjecati na sigurno koritenje privilegija
primjenjive dozvole koju posjeduje.
(b) Podnositelji zahtjeva koji su HIV pozitivni mogu biti
ocijenjeni sposobnim ovisno o zadovoljavajuoj
zrakoplovno-medicinskoj obradi. Podnositelji zahtjeva za
certifikat o zdravstvenoj sposobonosti kategorije 1 moraju
biti upueni u nadleno tijelo za dozvole.
MED.B.045 Opstetricija i ginekologija
(a) Podnositelji zahtjeva ne smiju posjedovati bilo kakvu
funkcionalno ili strukturalno opstetricijsko ili ginekoloko
stanje koje bi moglo imati utjecaja na sigurno koritenje
privilegija primjenjive dozvole/a.
(b) Podnositelji zahtjeva koji su napravili opsenu ginekoloku
operaciju moraju biti ocijenjeni nesposobnima do potpunog
oporavka.
(c) Trudnoa
(1) U sluaju trudnoe, ako AeMC ili AME smatra da je
imatelj dozvole sposoban koristiti privilegije, on/ona
e ograniiti period valjanosti certifikata o
zdravstvenoj sposobonosti do kraja 26 gestacijskog
tjedna. Nakon tog termina certifikat e se suspendirati.
Suspenzija e prestati nakon potpunog oporavka
slijedom zavretka trudnoe.
(2) Imatelji certifikata o zdravstvenoj sposobonosti
kategorije 1 smiju koristiti privilegije dozvole do 26
gestacijskog tjedna uz ogranienje OML. Bez obzira
na MED.B.001 u ovom sluaju, OML ogranienje
moe biti upisano i maknuto od strane AeMC-a ili
AME-a.
MED.B.050 Miino-kotani sistem
(a) Podnositelji zahtjeva ne smiju posjedovati bilo kakvu
abnormalnost kostiju, zglobova, miia ili tetiva, uroene ili
steene koje bi mogle utjecati na sigurno koritenje
privilegija primjenjive dozvole/a.

(b)

Broj 67 - Strana 223

Podnositelj zahtjeva mora imati dovoljnu visinu za sjedenje,


duinu ruku i nogu kao i miinu snagu za sigurno
koritenje privilegija primjenjive dozvole/a.
(c) Podnositelj zahtjeva mora imati zadovoljavajue
funkcionalno koritenje miino-kotanog sistema koje
omoguava sigurno koritenje privilegija primjenjive
dozvole/a. Sposobnost podnositelja zahtjeva mora se
procijeniti u dogovoru s nadlenim tijelom za dozvole.
MED.B.055 Psihijatrija
(a) Podnositelji zahtjeva ne smiju imati ustanovljenu povijest
bolesti ili kliniku dijagnozu bilo kakve psihijatrijske
bolesti ili invalidnost, stanje ili poremeaj, akutno ili
kronino, uroeno ili steeno, koje bi moglo utjecati na
sigurno koritenje privilegija primjenjive dozvole/a.
(b) Podnositelji zahtjeva s mentalnim ili poremeajem
ponaanja uslijed upotrebe ili zloupotrebe alkohola ili
drugih psihotropnih supstanci ocjenjuje se kao nesposoban
sve do tijeka oporavka i neuzimanja supstanci i uz
zadovoljavajuu psihijatrijsku obradu nakon uspjenog
lijeenja. Podnositelji zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobonosti kategorije 1 moraju biti upueni u nadleno
tijelo za dozvole. Sposobnost podnositelja zahtjeva za
kategoriju 2 mora biti procijenjena u dogovoru s nadlenim
tijelom za dozvole.
(c) Podnositelji zahtjeva s psihijatrijskim stanjem kao:
1. poremeaj raspoloenja;
2. neurotini poremeaj;
3. poremeaj osobnosti;
4. mentalni poremeaj ili poremeaj ponaanja;
moraju napraviti zadovoljavajuu psihijatrijsku obradu
prije nego se moe napraviti ocjena sposobnosti.
(d) Podnositelji zahtjeva s povijesti jednokratnog ili
ponavljajueg ina namjernog samoozljeivanja moraju
biti ocijenjeni kao nesposobni. Podnositelji zahtjeva
moraju proi zadovoljavajuu psihijatrijsku obradu prije
nego se moe razmatrati ocjena sposobnosti.
(e) Zrakoplovno-medicinska procjena:
1. Podnositelj zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobonosti kategorije 1 s jednim od stanja
navedenih u (b), (c) ili (d) gore mora biti upuen
nadlenom tijelu za dozvole;
2. sposobnost podnositelja zahtjeva za kategoriju 2 s
jednim od stanja navedenih u b), (c) ili (d) gore mora
biti procijenjena u dogovoru s nadlenim tijelom za
dozvole
(f) Podnositelji zahtjeva s ustanovljenom povijesti ili
klinikom dijagnozom shizofrenije, shizoidnog ili
sumanutog poremeaja moraju biti ocijenjeni kao
nesposobni.
MED.B.060 Psihologija
(a) Podnositelj zahtjeva ne smije imati utvrene psiholoke
nedostatke koji bi mogli utjecati na sigurno koritenje
privilegija primjenjive dozvole/a.
(b) Psihologijska obrada moe biti potrebna kao dio, ili kao
dopuna, psihijatrijskog ili neurolokog pregleda.
MED.B.065 Neurologija
(a) Podnositelji zahtjeva ne smiju imati ustanovljenu povijest
bolesti ili kliniku dijagnozu bilo kakvog neurolokog
stanja koje bi moglo utjecati na sigurno koritenje
privilegija primjenjive dozvole/a.
(b) Podnositelji zahtjeva s ustanovljenom povijesti ili
klinikom dijagnozom:
1. epilepsije;

Broj 67 - Strana 224


2.

SLUBENI GLASNIK BiH

ponavljajuih epizoda poremeaja svijesti nepoznatog


uzroka;
moraju biti ocijenjeni kao nesposobni.
(c) Podnositelji zahtjeva s ustanovljenom povijesti ili
klinikom dijagnozom:
1. epilepsije bez recidiva nakon 5 godine;
2. epilepsije bez recidiva i bez svih tretmana vie od 10
godina;
3. epileptiformnim abnormalnostima EEG-a i aritem
sporih valova;
4. progresivnim ili neprogresivnim bolestima ivanog
sistema;
5. jednokratni poremeaj svijesti nepoznatog uzroka;
6. gubitak svijesti nakon ozljede glave;
7. penetrirajue ozljede mozga;
8. ozljede spinalnih ili perifernih ivaca;
moraju napraviti daljnju obradu prije nego se moe
razmatrati procjena sposobnosti. Podnositelji zahtjeva za
certifikat o zdravstvenoj sposobonosti kategorije 1 moraju
biti upueni u nadleno tijelo za dozvole. Sposobnost
podnositelja zahtjeva za kategoriju 2 mora biti
procijenjena u dogovoru s nadlenim tijelom za dozvole.
MED.B.070 Sistem vida
(a) Podnositelji zahtjeva ne smiju posjedovati bilo kakvu
abnormalnost funkcije oka ili pripadajuih adneksa ili bilo
kakvo aktivno patoloko stanje, uroeno ili steeno, akutno
ili kronino, ili bilo kakvu posljedicu kirurgije ili traume
oka, koja bi mogla utjecati na sigurno koritenje privilegija
primjenjive dozvole/a.
(b) Pregled
(1) Za certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1:
i.
sveobuhvatan pregled oka mora biti dio
inicijalnog pregleda i treba ga napraviti
periodiki ovisno o refrakciji i funkcionalnoj
performansi oka; i
ii. rutinski pregled oka mora biti dio svih pregleda
za produavanje i obnavljanje.
(2) Za certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2:
i.
rutinski pregled oka mora biti dio inicijalnog i
svih pregleda za produavanje i obnavljanje; i
ii. sveobuhvatan pregled oka mora se napraviti
kada postoji klinika indikacija.
(c) Otrina vida na daljinu, s ili bez korekcije, mora biti:
1. u sluaju certifikata o zdravstvenoj sposobnosti
kategorije 1 6/9 (0,7) ili bolja na svakom oku
odvojeno te otrina vida na oba oka mora biti 6/6 (1,0)
ili bolja;
2. u sluaju certifikata o zdravstvenoj sposobnosti
kategorije 2 6/12 (0,5) ili bolja na svakom oku
odvojeno te otrina vida na oba oka mora biti 6/9 (0,7)
ili bolja. Podnositelj zahtjeva s vidom ispod standarda
u jednom oku moe biti procijenjen sposobnim u
dogovoru s nadlenim tijelom za dozvole ovisno o
zadovoljavajuoj oftalmolokoj procjeni;
3. Podnositelji zahtjeva za inicijalno izdavanje
certifikata o zdravstvenoj sposobnosti 1 s vidom ispod
standarda u jednom oku bie ocijenjeni
nesposobnima. Kod produljenja, podnositelji zahtjeva
sa steenim vidom ispod standarda u jednom oku
moraju biti upueni u tijelo nadleno za dozvole i
moe biti procijenjen sposobnim ako nije vjerovatan
utjecaj na sigurno koritenje privilegija dozvole koju
posjeduje.
(d) Podnositelj zahtjeva mora biti sposoban itati tablicu N5 (ili
ekvivalentnu) na udaljenosti 30-50 cm i tablicu N14 (ili

Petak, 9. 9. 2016.

ekvivalentnu) na udaljenosti 100 cm, s korekcijom ako je


propisana.
(e) Podnositelji zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobnosti kategorije 1 moraju imati normalna vidna polja
i normalnu binokularnu funkciju.
(f) Podnositelji zahtjeva koji su obavili kirurgiju oka mogu biti
procijenjeni sposobnim ovisno o zadovoljavajuoj
oftalmolokoj obradi.
(g) Podnositelji zahtjeva s klinikom dijagnozom keratokonusa
mogu
biti
procijenjeni
sposobnima
ovisno
o
zadovoljavajuem lijenikom pregledu oftalmologa.
Podnositelji zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobnosti kategorije 1 moraju biti upueni u nadleno
tijelo za dozvole.
(h) Podnositelji zahtjeva s:
1. astigmatizmom;
2. anizometropijom;
mogu
biti
procijenjeni
sposobnim
ovisno
o
zadovoljavajuoj oftalmolokoj obradi.
(i) Podnositelji zahtjeva s diplopijom bie ocijenjeni
nesposobnima.
(j) Naoale i kontaktne lee. Ako je funkcija vida postignuta
tek upotrebom korekcije:
1.
i.
za vid na daljinu, naoale ili kontaktne lee
moraju se nositi dok se koriste privilegije
primjenjive dozvole/a;
ii. za vid na blizinu, par naoala mora biti na
raspolaganju dok se koriste privilegije
primjenjive dozvole;
2. rezervni set slinih korektivnih naoala mora biti
odmah dostupan za izravnu upotrebu tokom
koritenja privilegija primjenjive dozvole/a;
3. korekcija mora osigurati optimalnu vidnu funkciju,
dobro se podnositi i biti prikladna za zrakoplovne
svrhe;
4. ako se nose kontaktne lee, one moraju biti za vid na
daljinu, monofokalne, nebojane i dobro podnoene;
5. Podnositelji zahtjeva s velikom refraktivnom
grekom moraju koristiti kontaktne lee ili naoale s
leama visokog indeksa;
6. za udovoljavanje zahtjevima vida ne smije se
koristiti vie od jednog para naoala;
7. ne smiju se koristiti ortokeratoloke lee.
MED.B.075 Raspoznavanje boja
(a) Od podnositelja zahtjeva e biti zatraeno da demonstriraju
sposobnost da lako opaaju boje koje su neophodne za
sigurno obavljanje dunosti.
(b) Pregled
(1) Podnositelji zahtjeva moraju proi Ishihara test za
inicijalno izdavanje certifikata o zdravstvenoj
sposobnosti.
(2) Podnositelji zahtjeva koji ne zadovolje na Ishihara
testu moraju napraviti daljnje testiranje percepcije
boja kako bi se utvrdilo da li su sigurni u boje.
(c) U sluaju certifikata o zdravstvenoj sposobnosti kategorije
1, podnositelji zahtjeva moraju imati normalnu percepciju
boja ili biti sigurni u boje. Podnositelji zahtjeva koji ne
zadovolje daljnje testiranje percepcije boja bie ocijenjeni
nesposobnima. Podnositelji zahtjeva za kategoriju 1 moraju
biti upueni u nadleno tijelo za dozvole.
(d) U sluaju certifikata o zdravstvenoj sposobnosti kategorije
2, kada podnositelj zahtjeva nema zadovoljavajuu
percepciju boja, njezine/njegove letake privilegije
ograniiti e se na dnevno letenje.

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

MED.B.080 Otorinolaringologija
(a) Podnositelji zahtjeva ne smiju imati nikakvu abnormalnost
funkcije uiju, nosa, sinusa ili grla, ukljuujui usnu
upljinu, zube i larinks, ili bilo kakvo aktivno patoloko
stanje, priroeno ili steeno, akutno ili kronino, ili bilo
kakvu posljedicu operacije ili ozljedu koja bi mogla utjecati
na sigurno koritenje privilegija primjenjive dozvole/a.
(b) Sluh mora biti zadovoljavajui za sigurno koritenje
privilegija primjenjive dozvole/a.
(c) Pregled
(1) Sluh mora biti testiran na svim pregledima.
i.
U sluaju certifikata o zdravstvenoj sposobnosti
kategorije 1 i kategorije 2, kada se na dozvolu
dodaje ovlatenje za instrumentalno letenje, sluh
mora
biti
testiran
istom
tonalnom
audiometrijom na inicijalnom lijenikom
pregledu te sljedei na pregledu za produavanje
i obnavljanje certifikata svakih 5 godina do 40.
godine starosti i svakih 2 godine nakon toga.
ii. Na inicijalnom lijenikom pregledu gubitak
sluha na oba uha, na svakom uhu posebno, ne
smije biti vei od 35 dB na bilo kojoj od
frekvencija 500, 1 000 i 2 000 Hz, ili od 50 dB
na 3 000 Hz. Podnositelji zahtjeva za
produavanje ili obnavljanje, s veim gubitkom
sluha moraju demonstrirati zadovoljavajue
funkcionalne sposobnosti sluha.
iii. Podnositelji zahtjeva s hipoakuzijom moraju
dokazati
zadovoljavajue
funkcionalne
sposobnosti sluha.
(2) Sveobuhvatni pregled uha, nosa i grla mora se
napraviti za inicijalno izdavanje certifikata o
zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1 i periodiki
dalje kada je kliniki indicirano.
(d) Podnositelji zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobnosti kategorije 1 sa slijedeim:
1. aktivni patoloki proces, akutni ili kronini,
unutarnjeg ili srednjeg uha;
2. neizlijeena perforacija ili disfunkcija membrane
bubnjia;
3. smetnje vestibularne funkcije;
4. znaajno suenje kanala nosnica;
5. disfunkcija sinusa;
6. znaajno izoblienje ili uznapredovala akutna ili
kronina infekcija usne upljine ili gornjeg dinog
sistema;
7. znaajne smetnje u govoru ili glasu;
moraju napraviti daljnji lijeniki pregled i procjenu kako
bi se utvrdilo da to stanje ne utjee na sigurno koritenje
privilegija dozvole koju posjeduje.
(e) Zrakoplovno-medicinska procjena:
1. Podnositelji zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobnosti kategorije 1 s poremeajem vestibularne
funkcije moraju biti upueni u nadleno tijelo za
dozvole;
2. sposobnost podnositelja zahtjeva za kategoriju 2 s
poremeajem vestibularne funkcije bie procijenjena
u dogovoru s nadlenim tijelom za dozvole.
MED.B.085 Dermatologija
Podnositelji zahtjeva ne smiju imati utvrena dermatoloka
stanja koja bi mogla utjecati na sigurno koritenje privilegija
primjenjive dozvole/a.

Broj 67 - Strana 225

MED.B.090 Onkologija
(a) Podnositelji zahtjeva ne smiju imati utvrenu primarno ili
sekundarno zloudnu bolest, koja bi mogla utjecati na
sigurno koritenje privilegija primjenjive dozvole/a.
(b) Nakon lijeenja maligne bolesti, podnositelji zahtjeva
moraju napraviti zadovoljavajuu onkoloku obradu prije
nego se moe procijeniti sposobnost. Podnositelji zahtjeva
za kategoriju 1 bie upueni u nadleno tijelo za dozvole.
Sposobnost podnositelja zahtjeva kategorije 2 bie
procijenjena u dogovoru s nadlenim tijelom za dozvole.
(c) Podnositelji zahtjeva s ustanovljenom povijesti ili
klinikom dijagnozom intracerebralnog malignog tumora
moraju biti ocijenjeni nesposobnima.
ODJELJAK 3.
Specifini zahtjevi za LAPL certifikate o zdravstvenoj
sposobnosti
MED.B.095 - Lijeniki pregled i/ili procjena podnositelja
zahtjeva za LAPL certifikat o zdravstvenoj sposobnosti
(a) Podnositelj zahtjeva za LAPL certifikat o zdravstvenoj
sposobnosti mora biti procijenjen temeljem zrakoplovnomedicinske najbolje prakse.
(b) Posebna pozornost bie na kompletnoj medicinskoj
povijesti podnositelja zahtjeva.
(c) Inicijalna procjena, sve sljedee ponovne procjene nakon 50
godine i procjene u sluaju kada medicinska povijest
podnositelja zahtjeva nije dostupna ispitivau moraju
sadravati najmanje sljedee:
1. kliniki pregled;
2. krvni tlak;
3. test urina;
4. vid;
5. sposobnost sluha.
(d) Nakon inicijalne procjene, sve sljedee ponovne procjene
nakon 50 godine moraju ukljuiti:
1. procjenu medicinske povijesti LAPL imatelja; i
2. stavke pod takom (c) ako se smatra obaveznim od
AeMC-a, AME-a ili GMP-a u skladu sa zrakoplovnomedicinskom najboljom praksom.
PODDIO C
ZAHTJEVI ZA ZDRAVSTVENU SPOSOBNOST
KABINSKE POSADE
ODJELJAK 1.
Opi zahtjevi
MED.C.001 Openito
lanovi kabinske posade e obavljati dunosti i
odgovornosti zahtijevane zrakoplovnim sigurnosnim pravilima na
zrakoplovu samo ako je u skladu sa primjenjivim zahtjevima
ovoga dijela.
MED.C.005 Zrakoplovno-medicinska procjena
(a) lanovi kabinske posade moraju prolaziti zrakoplovnomedicinske procjene kako bi se potvrdilo da su slobodni od
bilo kakve fizike ili mentalne bolesti koja bi mogla dovesti
do nesposobnosti ili nemogunosti obavljanja njima
dodijeljenih sigurnosnih dunosti i odgovornosti.
(b) Svaki lan kabinske posade mora proi zrakoplovnomedicinsku procjenu prije prve dunosti na zrakoplovu, i
dalje u intervalima od najvie 60 mjeseci.
(c) Zrakoplovno-medicinska procjena mora biti provedena od
strane AME-a, AeMC-a, ili OHMP-a ako su ispunjeni
zahtjevi MED.D.040.

Broj 67 - Strana 226

SLUBENI GLASNIK BiH

ODJELJAK 2.
Zahtjevi za zrakoplovno-medicinsku procjenu kabinske
posade
MED.C.020 Openito
lanovi kabinske posade moraju biti slobodni od:
(a) abnormalnosti, nasljedne ili steene;
(b) aktivne, latentne, akutne ili kronine bolesti ili
nesposobnost;
(c) rane, ozljede ili posljedice operacije; i
(d) pojava ili nus-pojava bilo kojeg terapijskog,
dijagnostikog ili preventivnog lijeka koji se izdaje na
lijeniki recept ili lijeka koji se izdaje bez lijenikog
recepta, koji moe imati za posljedicu stupanj
funkcionalne nesposobnosti koja bi mogla dovesti do
nesposobnosti ili nemogunosti obavljanja njihovih
sigurnosnih dunosti i odgovornosti.
MED.C.025 Sadraj zrakoplovno-medicinskih procjena
(a) Inicijalna zrakoplovno-medicinska procjena mora ukljuiti
najmanje:
1. procjenu medicinske povijesti podnositelja zahtjeva za
lana kabinske posade; i
2. kliniki pregled sljedeeg:
i.
srano-ilni sistem;
ii. dini sistem;
iii. miino-kotani sistem;
iv. otorinolaringologija;
v. sistem vida; i
vi. raspoznavanje boja.
(b) Svaka sljedea zrakoplovno-medicinska procjena mora
ukljuiti:
1. procjenu medicinske povijesti lana kabinske posade;
i
2. kliniki pregled ako se smatra obaveznim u skladu sa
zrakoplovno-medicinskom najboljom praksom.
(c) Za potrebe (a) i (b), u sluaju bilo kakve sumnje ili ako je
kliniki indicirano, zrakoplovno-medicinska procjena lana
kabinske posade mora ukljuiti bilo koji dodatni lijeniki
pregled, testiranje ili istraivanje, koji se smatraju
potrebnim od strane AME-a, AeMC-a ili OHMP-a.
ODJELJAK 3.
Dodatni zahtjevi za podnositelje zahtjeva za, ili imatelje
potvrde kabinske posade
MED.C.030 Medicinski izvjetaj kabinske posade
(a) Nakon svake obavljene zrakoplovno-medicinske procjene
podnositelji zahtjeva ili imatelji potvrde kabinske posade:
1. moraju od AME-a, AeMC-a ili OHMP-a dobiti
medicinski izvjetaj kabinske posade; i
2. e operatoru kod kojeg su zaposleni dostaviti
odgovarajue informacije, ili kopiju medicinskog
izvjetaja kabinske posade.
(b) Medicinski izvjetaj kabinske posade
Medicinski izvjetaj kabinske posade e sadravati datum
zrakoplovno-medicinske procjene, da li je lan kabinske posade
ocijenjen kao sposoban ili nesposoban, datum sljedee
zahtijevane zrakoplovno-medicinske procjene i ako je
primjenjivo, ogranienje (a). Drugi elementi su predmet
medicinske povjerljivosti u skladu sa MED.A.015.
MED.C.035 Ogranienja
(a) Ako imatelji potvrde kabinske posade u potpunosti ne
udovoljavaju medicinskim zahtjevima navedenim u
odjeljku 2, AME, AeMC ili OHMP mora razmotriti da li e
biti u mogunosti sigurno obavljati dunosti ako
udovoljavaju s jednim ili vie ogranienja.

(b)

Petak, 9. 9. 2016.

Bilo koje ogranienje na koritenje privilegija dodijeljeno


potvrdi kabinske posade mora biti navedeno na
medicinskom izvjetaju kabinske posade i smije se ukloniti
od AME-a, AeMC-a ili OHMP-a u dogovoru s AME-om.
PODDIO D
ZRAKOPLOVNO-MEDICINSKI ISPITIVAI (AME),
LIJENICI SPECIJALISTI OPE/OBITELJSKE
MEDICINE (GMP), LIJENICI SPECIJALISTI
MEDICINE RADA (OHMP)
ODJELJAK 1.
Zrakoplovno-medicinski ispitivai
MED.D.001 Privilegije
(a) Privilegije AME-a su izdavanje, produavanje i obnavljanje
certifikata o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2 i
certifikata o zdravstvenoj sposobnosti za LAPL, i
obavljanje relevantnih lijenikih pregleda i procjena.
(b) Imatelji AME certifikata mogu podnijeti zahtjev za
proirenje svojih privilegija kako bi ukljuili lijenike
preglede za produavanje i obnavljanje certifikata o
zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1, ako su u skladu sa
zahtjevima u MED.D.015.
(c) Opseg privilegija AME-a kao i bilo koji uvjet u vezi s njima
mora biti naveden u certifikatu.
(d) Imatelji certifikata kao AME ne smiju obavljati
zrakoplovne lijenike preglede i procjene u dravi lanici
koja im nije izdala certifikat, osim ako su:
1. od te drave lanice imaju doputenje za izvravanje
profesionalnih aktivnosti kao lijenik specijalista;
2. su obavijestili nadleno tijelo te drave lanice o
svojoj namjeri da obavljaju zrakoplovne lijenike
preglede i procjene i izdaju medicinska uvjerenja u
opsegu svojih privilegija kao AME; i
3. su primili uputu nadlenog tijela drave lanice
domaina.
MED.D.005 Zahtjev
(a) Zahtjev za AME certifikat mora se podnijeti u obliku i na
nain kako je odreeno od nadlenog tijela.
(b) Podnositelji zahtjeva za AME certifikat moraju nadlenom
tijelu dostaviti:
1. osobne detalje i profesionalnu adresu;
2. dokumentaciju kojom dokazuju da su u skladu sa
zahtjevima uspostavljenim u MED.D.10, ukljuujui
certifikate o zavrenom kursu iz zrakoplovne
medicine primjerenom privilegijama za koje podnosi
zahtjev,
3. pisanu izjavu da e AME izdavati certifikate o
zdravstvenoj sposobnosti na temelju zahtjeva u ovome
dijelu.
(c) Kada AME obavlja zrakoplovne lijenike preglede na vie
od jedne lokacije, nadlenom tijelu mora dostaviti
relevantne informacije koje se odnose na sve lokacije
prakse.
MED.D.010 Zahtjevi za izdavanje AME certifikata
Podnositelji zahtjeva za AME certifikat s privilegijom za
inicijalno izdavanje, produavanje i obnavljanje certifikata o
zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2 moraju:
(a) biti potpuno kvalificirani i licencirani u medicinskoj
praksi i posjedovati certifikat o zavrenom
specijalistikom usavravanju;
(b) obaviti temeljni kurs iz zrakoplovne medicine;
(c) dokazati nadlenom tijelu da:
1. ima odgovarajue prostorije, procedure,
dokumentaciju i funkcionalnu opremu prikladnu
za zrakoplovne lijenike preglede; i

Petak, 9. 9. 2016.
2.

SLUBENI GLASNIK BiH

uspostavljene potrebne procedure i uvjete kako


bi se osigurala medicinska povjerljivost.
MED.D.015 Zahtjevi za proirenje privilegija
Podnositelji zahtjeva za AME certifikat koji proiruju
privilegije na produavanje i obnavljanje certifikata o
zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1 moraju imati vaei AME
certifikat i imati:
(a) obavljenih najmanje 30 lijenikih pregleda za
izdavanje, produavanje ili obnavljanje certifikata o
zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2 tokom perioda
ne veeg od 5 godina prije podnoenja zahtjeva;
(b) obavljen napredni kurs iz zrakoplovne medicine;
(c) proi praktinu obuku u AeMC-u ili pod nadzorom
nadlenog tijela za dozvole.
MED.D.020 Kursevi osposobljavanja iz zrakoplovne
medicine
(a) Kursevi osposobljavanja iz zrakoplovne medicine moraju
biti odobreni od kompetentnog nadlenog tijela drave
lanice u kojoj organizacija koja ga provodi obavlja
poslovnu djelatnost. Organizacija koja provodi kurs mora
dokazati da je nastavni program adekvatan i da osobe
zaduene za provoenje kursa imaju odgovarajue znanje i
iskustvo.
(b) Osim u sluaju kursa osvjeenja znanja, kursevi moraju biti
zakljueni pismenim ispitom iz tema obuhvaenih
sadrajem kursa.
(c) Organizacija koja provodi kurs mora izdati certifikate o
zavrenom kursu podnositeljima zahtjeva koji dobiju prolaz
na ispitu.
MED.D.025 Promjene AME certifikata
(a) AME-i moraju obavijestiti nadleno tijelo o sljedeim
promjenama koje mogu utjecati na njihov certifikat:
1. AME je podvrgnut disciplinskom postupku ili istrazi
od strane medicinskog regulatornog tijela;
2. postoje bilo kakve promjene uvjeta temeljem kojih je
dobiven certifikat, ukljuujui sadraj izjava predanih
uz zahtjev;
3. vie ne ispunjava zahtjeve za izdavanje;
4. promjena lokacije obavljanja prakse zrakoplovno
medicinskog ispitivaa ili adrese za korespondenciju.
(b) Propust u obavjetavanju nadlenog tijela e imati za
posljedicu suspenziju ili ukidanje privilegija certifikata, na
osnovu odluke nadlenog tijela koje suspendira ili ukida
certifikat.
MED.D.030 Period vaenja AME certifikata
AME certifikat mora se izdati za period koji ne prelazi 3
godine. Produiti e se imatelju koji:
(a) nastavi ispunjavati ope uvjete zahtijevane za
lijeniku praksu i koji odrava registraciju kao
lijenik prema nacionalnim propisima;
(b) obavlja kurs osvjeenja znanja iz zrakoplovne
medicine tokom posljednje 3 godine;
(c) obavlja najmanje 10 zrakoplovno medicinskih
lijenikih pregleda svake godine;
(d) ostaje u skladu sa uvjetima svojeg certifikata; i
(e) koristi svoje privilegije u skladu sa ovim dijelom.
ODJELJAK 2.
Lijenici ope/obiteljske medicine
MED.D.035 Zahtjevi za lijenike ope/obiteljske medicine
(a) GMP-ovi e djelovati kao AME-i za izdavanje LAPL samo
ako:

1.

Broj 67 - Strana 227

obavljaju djelatnost u dravi lanici u kojoj GMP ima


odgovarajui
pristup
medicinskim
podacima
podnositelja zahtjeva u potpunosti; i
2. je to u skladu sa drugim dodatnim zahtjevima
uspostavljenim u nacionalnom zakonu.
(b) U svrhu izdavanja LAPL certifikata o zdravstvenoj
sposobnosti, lijenici ope/obiteljske medicine (GMP)
moraju biti u potpunosti kvalificirani i licencirani u
medicinskoj praksi u skladu sa nacionalnim zakonom.
(c) GMP-ovi koji djeluju kao AME moraju obavijestiti
nadleno tijelo o obavljanju te aktivnosti.
ODJELJAK 3.
Lijenici specijalisti medicine rada (OHMP)
MED.D.040 Zahtjevi za lijenike specijaliste medicine rada
Lijenici specijalisti medicine rada obavljati e zrakoplovno
medicinsku procjenu kabinske posade ako:
(a) nadleno tijelo smatra da relevantni nacionalni sistem
medicine rada moe osigurati usklaenost s
primjenjivim zahtjevima ovog dijela;
(b) su licencirani u medicinskoj praksi i kvalificirani u
medicini rada u skladu sa nacionalnim zakonom; i
(c) stekli su znanje iz zrakoplovne medicine relevantno
operativnom okruenju kabinskog osoblja.
PRILOG V.
KVALIFIKACIJE LANOVA KABINSKE POSADE U
OPERACIJAMA KOMERCIJALNOG ZRANOG
PRIJEVOZA
DIO-CC
PODDIO GEN
Opi zahtjevi
CC.GEN.001 Nadleno tijelo
Za potrebe ovog dijela, nadleno tijelo e biti tijelo koje je
odredila drava lanica kod kojeg osoba podnosi zahtjev za
izdavanje potvrde kabinske posade.
CC.GEN.005 Podruje primjene
Ovaj dio uspostavlja zahtjeve za izdavanje potvrda
kabinske posade i uvjete o njihovoj valjanosti i koritenju za
imatelje potvrde.
CC.GEN.015 Zahtjev za potvrdom kabinske posade
Zahtjev za potvrdu kabinske posade podnosi se u formatu i
na nain kako je utvrdilo nadleno tijelo.
CC.GEN.020 Minimalna dob
Podnositelj zahtjeva za potvrde kabinske posade mora imati
najmanje 18 godina.
CC.GEN.025 Povlastice i uvjeti
(a) Privilegije imatelja potvrde kabinske posade su da djeluju
kao lanovi kabinske posade u komercijalnom zranom
prijevozu operacija zrakoplova u skladu sa zakonom iz
oblasti zrakoplovstva u BiH i pripadajuim pozdakonskim
aktima.
(b) lanovi kabinske posade mogu koristiti povlastice
navedene u taki (a) samo ako:
(1) imaju vaeu potvrdu lana kabinske posade kao to
je navedeno u CC.CCA.105; i
(2) su usklaeni s CC.GEN.030, CC.TRA.225 i
primjenjivim
zahtjevima
dijela
zdravstvena
sposobnost (Dio-MED).
CC.GEN.030 Dokumenti i uvanje zapisa
Kao dokaz usklaenosti s primjenjivim zahtjevima, kao to
je navedeno u CC.GEN.025 (b), svaki imatelj mora posjedovati i
na zahtjev osigurati potvrdu kabinske posade, popis i zapise o

Broj 67 - Strana 228

SLUBENI GLASNIK BiH

osposobljavanju i provjerama vezanim za tip zrakoplova ili


varijante, osim kad operator sam vodi evidenciju i moe je uiniti
dostupnom na zahtjev nadlenog tijela ili imatelja potvrde.
PODDIO CCA
SPECIFINI ZAHTJEVI ZA POTVRDU KABINSKE
POSADE
CC.CCA.100 Izdavanje potvrde kabinske posade
(a) Potvrde kabinske posade se izdaju samo podnositeljima
zahtjeva koji su poloili ispit nakon zavrenog poetnog
osposobljavanja u skladu sa ovim dijelom.
(b) Potvrde kabinske posade e izdati:
(1) nadleno tijelo; i/ili
(2) organizacija koju je u tu svrhu odobrilo nadleno
tijelo.
CC.CCA.105 Valjanost potvrde kabinske posade
Potvrda kabinske posade izdaje se s neogranienim
trajanjem i vrijedi osim ako:
(a) je suspendira ili ukine nadleno tijelo; ili
(b) imatelj potvrde nije koristio pripadajue privilegije
tokom prethodnih 60 mjeseci na najmanje jednom
tipu zrakoplova.
CC.CCA.110 Suspenzija ili ukidanje potvrde kabinske
posade
(a) Ako imatelji nisu u skladu sa ovim dijelom, nadleno tijelo
moe suspendirati ili ukinuti potvrdu kabinske posade.
(b) U sluaju kad nadleno tijelo suspendira ili ukine potvrdu
kabinske posade, imatelji e:
(1) o ovoj odluci kao i njihovom pravu na albu biti
obavijeteni u pisanom obliku u skladu sa
nacionalnim propisom;
(2) nee ostvariti povlastice koje su im dane potvrdom
kabinske posade;
(3) obavijestiti bez odgode, operatora/e) kod kojeg/ih) su
zaposleni; i
(4) vratiti svoju potvrdu u skladu sa primjenjivom
procedurom koju je uspostavilo nadleno tijelo.
PODDIO TRA
ZAHTJEVI ZA OSPOSOBLJAVANJE PODNOSITELJA
ZAHTJEVA I IMATELJA ZA POTVRDU KABINSKE
POSADE
CC.TRA.215 Pruanje osposobljavanja
Osposobljavanje zahtijevano u ovom dijelu e:
(a) osigurati organizacija za osposobljavanje ili operatori
komercijalnog zranog prijevoza koji su odobreni u tu
svrhu od nadlenog tijela;
(b) provoditi osoblje s odgovarajuim iskustvom i koje je
kvalificirano za elemente osposobljavanja koji se
moraju obuhvatiti; i
(c) se provoditi prema programu i planu osposobljavanja
kako je dokumentirano u odobrenju izdanom
organizaciji.
CC.TRA.220 Kurs poetnog osposobljavanja i ispitivanje
(a) Podnositelji zahtjeva za potvrdu kabinske posade e zavriti
kurs poetnog osposobljavanja kako bi se upoznali s
okruenjem zrakoplova i stekli dovoljno ope znanje i
osnovnu strunost koji su potrebni za obavljanje dunosti i
odgovornosti koje se odnose na sigurnost putnika i leta
tokom normalnih, abnormalnih i operacija u sluaju
opasnosti.
(b) Program kursa poetnog osposobljavanja mora obuhvatiti
najmanje elemente navedene u Prilogu 1. ovoga dijela.
Ukljuivae osposobljavanje za teorijsko znanje i praktino
osposobljavanje.

(c)

Petak, 9. 9. 2016.

Podnositelji zahtjeva za potvrdu kabinske posade moraju


proi ispitivanje koje obuhvaa sve elemente programa
osposobljavanja navedene u (b), osim ispitivanja
osposobljavanja CRM, kako bi dokazali da su postigli
potrebni nivo znanja i strunosti zahtijevanih u (a).
CC.TRA.225 Kvalifikacija/e) za tip zrakoplova ili varijantu
(a) Imatelji valjane potvrde kabinske posade radie na
zrakoplovu samo ako su kvalificirani u skladu sa
primjenjivim zahtjevima navedenim u dijelu-ORO.
(b) Kako bi se kvalificirao za tip zrakoplova ili varijantu,
imatelj:
(1) mora biti u skladu sa primjenjivim zahtjevima
osposobljavanja,
provjerama
i
valjanosti,
obuhvaajui kako je relevantno za zrakoplov na
kojem e se izvoditi operacije:
i.
specifino osposobljavanje za tip zrakoplova,
operaterovo osposobljavanje za konverziju,
osposobljavanje za upoznavanje;
ii. osposobljavanje za razlike;
iii. periodino osposobljavanje; i
(2) izvoditi operacije u prethodnih 6 mjeseci na tipu
zrakoplova, ili zavriti odgovarajue periodino
osposobljavanje i provjeru prije nego to opet ponu
obavljati dunosti lana kabinske posade na tom tipu
zrakoplova.
Dodatak 1. dijelu-CC
Kurs poetnog osposobljavanja i ispitivanje
PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA
Program osposobljavanja kursa poetnog osposobljavanja
mora sadravati najmanje sljedee:
1. Openito teoretsko znanje o zrakoplovstvu i
zrakoplovnim propisima koje obuhvaa sve potrebne
elemente vezane za dunosti i odgovornosti lana
kabinske posade:
1.1. poznavanje zrakoplovne terminologije, teorije leta,
naina
smjetanja
putnika,
podruja
rada,
meteorologije i svijesti o posljedicama kontaminacije
povrine zrakoplova;
1.2. poznavanje zrakoplovnih propisa koji se odnose na
kabinsku posadu i ulogu nadlenog tijela;
1.3. dunosti i odgovornosti kabinske posade tokom
operacija i potreba brzog i uinkovitog djelovanja u
prisilnim situacijama;
1.4. kontinuirana sposobnost i osposobljenost za
obavljanje dunosti lana kabinske posade s posebnim
naglaskom na poznavanje ogranienja vremena leta,
vremena dunosti i vremena odmora;
1.5. vanost
osiguravanja
aurnosti
relevantnih
dokumenata i prirunika zajedno s izmjenama koje
dodaje zrani prijevoznik, kao to je primjenjivo;
1.6. znaenje uloge kabinske posade u obavljanju dunosti
u skladu sa Operativnim prirunikom operatora;
1.7. vanost pretpoletnog brifinga kabinske posade i
davanje nunih informacija o sigurnosti s osvrtom na
njihove posebne dunosti;
1.8. vanost prepoznavanja situacija u kojima lanovi
kabinske posade imaju ovlasti i odgovornosti za
iniciranje evakuacije i drugih prisilnih postupaka.
2. Komunikacija:
Tokom osposobljavanja, naglasak e biti stavljen na
vanost uinkovite komunikacije izmeu kabinske i
letake posade, ukljuujui tehnike komuniciranja,
upotrebu zajednikog jezika i terminologije.

Petak, 9. 9. 2016.
3.

3.1.
3.2.

4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

SLUBENI GLASNIK BiH

Poetno osposobljavanje o ulozi ljudskog faktora


(HF) u zrakoplovstvu i upravljanju resursima posade
(CRM)
Ovaj kurs provodie najmanje jedan instruktor
CRM-a kabinske posade. Elementi osposobljavanja
e se detaljno obuhvatiti i ukljuivati najmanje
sljedee:
Openito: ljudski faktori u zrakoplovstvu, ope upute
o ciljevima i naelima CRM-a, sposobnosti i
ogranienja ljudi;
Relevantno za pojedine lanove kabinske posade:
svijest o osobnosti, ljudska greka i pouzdanost,
stavovi i ponaanja, samoprocjena; stres i upravljanje
stresom; umor i budnost; asertivnost, stanje svijesti,
prikupljanje i obrada informacija.
Postupanje s putnicima i nadzor kabine:
znaenje pravilnog rasporeda sjedala u skladu sa
masom i ravnoteom aviona, smjetaj posebnih
kategorija putnika i potreba smjetaja sposobnih
putnika pri izlazima koji nisu nadzirani;
pravila koja se odnose na siguran smjetaj kabinske
prtljage (ukljuujui i predmete koji se koriste za
vrijeme servisa u kabini) i na rizik da ona postane
opasnost za putnike u kabini ili da smeta ili oteuje
sigurnosnu opremu ili izlaze;
upute za prepoznavanje i upravljanje s putnicima koji
su, ili e biti opijeni alkoholom ili su pod utjecajem
droga ili su agresivni;
mjere koje treba poduzeti kod prijevoza ivih
ivotinja u putnikoj kabini;
dunosti koje treba obaviti u sluaju turbulencije,
ukljuujui osiguravanje putnike kabine; i
metode motiviranja putnika i kontrole guve koje su
nune za brzo izvoenje evakuacije u sluaju nude.
Zrakoplovno-medicinski aspekti i prva pomo:
openito
osposobljavanje
o
zrakoplovnomedicinskim aspektima i preivljavanju;
psiholoki uinci letenja s posebnim naglaskom na
hipoksiju, zahtjevima za kisikom, funkciju
Eustahijeve tube i barotraume;
osnove prve pomoi ukljuujui obuku o:
(a) zranoj bolesti;
(b) gastro-intestinalnim smetnjama;
(c) hiperventilaciji;
(d) opeklinama;
(e) ozljedama;
(f) nesvjestici; i
(g) frakturama i ozljedama mekog tkiva;
sluajevi medicinske hitne pomoi na letu i
pripadajua prva pomo koja obuhvaa najmanje:
(a) astmu;
(b) stres i alergijske reakcije;
(c) ok;
(d) dijabetes;
(e) guenje;
(f) epilepsiju;
(g) porod;
(h) modani udar; i
(i) srani udar;
upotreba odgovarajue opreme ukljuujui kisik za
prvu pomo, pribor za prvu i hitnu lijeniku pomo
i njihov sadraj;
praktino osposobljavanje o kardio-pulmonalne
reanimaciji za svakog lana kabinske posade
koristei posebno za to konstruiranu lutku i
uzimajui u obzir okruenje zrakoplova; i

Broj 67 - Strana 229

5.7. zdravlje i higijena na putu, ukljuujui:


(a) higijenu na zrakoplovu;
(b) rizik od kontakata sa zaraznim bolestima i
naini kako umanjiti takav rizik;
(c) rukovanje klinikim otpadom;
(d) dezinfekciju zrakoplova;
(e) postupanja u sluaju smrti na zrakoplovu; i
(f) usmjeravanje pozornosti, psiholoke posljedice
umora, psihologiju sna, cirkadijski ritam i
promjene vremenske zone.
6. Opasne robe u skladu sa primjenjivim ICAO
tehnikim instrukcijama.
7. Opi sigurnosni aspekti u zrakoplovstvu, ukljuujui
poznavanje odredbi utvrenih opim propisima iz
oblasti sigurnosti civilnog zrakoplovstva u BiH.
8. Osposobljavanje u svezi s dimom i poarom:
8.1. naglaavanje odgovornosti kabinske posade da
djeluje brzo u nudi, pri pojavi dima i poara, i
uglavnom naglaavanje vanosti otkrivanja pravog
uzroka poara;
8.2. znaenje prisilnog obavjeivanja letake posade
kao i poduzimanje odreenih mjera nunih za
koordinaciju i pomo, kad je dim ili poar otkriven;
8.3. nunost uestalog provjeravanja potencijalnih
rizinih lokacija za pojavu poara, ukljuujui
toalete i detektore dima;
8.4. klasifikaciju poara, odgovarajuih tipova sredstava
za gaenje i odgovarajuih postupaka za odreene
situacije;
8.5. tehniku primjene sredstava za gaenje, posljedice
neispravne upotrebe i upotrebe u ogranienom
prostoru; ukljuujui obuku gaenja poara i stvarnu
upotrebu cjelokupne odgovarajue opreme u
okruenju sa simuliranim dimom; i
8.6. ope postupke zemaljskih slubi u prisilnim
sluajevima koji se izvode na aerodromima.
9. Osposobljavanje za preivljavanje:
9.1. mora se osigurati da osposobljavanje za preivljavanje bude primjerena podrujima djelovanja (npr.
polarno podruje, pustinja, dungla ili more); i
9.2. mora se osigurati da osposobljavanje za preivljavanje u vodi ukljuuje djelovanje i upotrebu osobne
plivake opreme u vodi za svakog lana kabinske
posade i obuku za upotrebu splavi za spaavanje ili
sline opreme, kao i konkretne vjebe u vodi.
PRILOG VI.
ZAHTJEVI ZA NADLENO TIJELO ZA LANOVE
POSADE ZRAKOPLOVA [DIO-ARA]
PODDIO GEN
OPENITI ZAHTJEVI
ODJELJAK I.
Openito
ARA.GEN.105 Definicije
Za potrebe ovog dijela i dijela-ORA, primjenjuju se
sljedee definicije:
1. "Prihvatljivi naini usklaivanja (AMC" su
neobavezujui standardi primjenjivi na osnovu ECAA
sporazuma ili drugog bilateralnog dokumenta
potpisanog od strane BiH kako bi ilustrirali naine
uspostavljanja usklaenosti s Pravilnikom o
zajednikim pravilima u podruju civilnog zrakoplovstva i nadlenosti Europske agencije za sigurnost
zranog prometa;
2. "Alternativni naini usklaivanj" su oni koji predlau
alternativu postojeem AMC-u ili oni koji predlau

Broj 67 - Strana 230

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

SLUBENI GLASNIK BiH

nove naine uspostavljanja usklaivanja s Pravilnikom o zajednikim pravilima u podruju civilnog


zrakoplovstva i nadlenosti Europske agencije za
sigurnost zranog prometa za koje nije usvojen
pripadajui AMC u skladu sa takom 1 ovog lana;
"Odobrena organizacija za osposobljavanje (ATO"
znai organizaciju kvalificiranu za stjecanje ili
odravanje odobrenja za provoenje osposobljavanja
za dozvole pilota i pripadajuih ovlatenja i
certifikata;
"Model ureaja za vjebanje osnovnih instrumentalnih procedura (BITD model" znai definirana
kombinacija hardvera i softvera, koji posjeduje BITD
kvalifikaciju;
"Specifikacije certificiranja (CS" su tehniki standardi
primjenjivi na osnovu ECAA sporazuma ili drugog
radnih aranmana potpisanih izmeu BHDCA i
Agencije koje indiciraju naine za dokazivanje
usklaenosti s Pravilnikom o zajednikim pravilima u
podruju civilnog zrakoplovstva i nadlenosti
Europske agencije za sigurnost zranog prometa i koje
organizacija moe koristiti u svrhu certificiranja;
"Instruktor letenja (FI" znai instruktor koji posjeduje
privilegije provoenja osposobljavanja na zrakoplovu,
u skladu sa dijelom-FCL;
"Ureaj za osposobljavanje koji simulira let (FSTD"
znai ureaj za osposobljavanje koji je:
(a) u sluaju aviona, simulator letenja (FFS), ureaj
za letako osposobljavanje (FTD) ili ureaj za
osposobljavanje letakih i navigacijskih
procedura (FNPT), ili ureaj za vjebanje
osnovnih instrumentalnih procedura (BITD);
(b) u sluaju helikoptera, simulator letenja (FFS),
ureaj za letako osposobljavanje (FTD) ili
ureaj
za
osposobljavanje
letakih
i
navigacijskih procedura (FNPT);
"Kvalifikacija FSTD-" znai nivo tehnike
sposobnosti FSTD-a kako je definirano u
dokumentima o usklaenosti;
"Korisnik FSTD-" znai organizacija ili osoba koja
zahtijeva osposobljavanje, provjere ili ispitivanje kroz
upotrebu FSTD-a od ATO-a;
"Prizemljavanj" znai formalna zabrana zrakoplovu za
polijetanje i poduzimanje takvih mjera kako su
potrebne da bi se zadrao;
"Materijal s uputama (GM" znai neobavezujui
materijal primjenjivi na osnovu ECAA sporazuma ili
drugih radnih aranmana potpisanih izmeu BHDCA
i Agencije koji pomae da se ilustrira znaenje
zahtjeva ili specifikacije i koji se koristi kako bi
podupro interpretaciju Pravilnika o zajednikim
pravilima u podruju civilnog zrakoplovstva i
nadlenosti Europske agencije za sigurnost zranog
prometa i AMC-a;
"ARO RAMP" znai poddio RAMP Priloga II
Pravilnika o uspostavljanju tehnikih zahtjeva i
adminstrativnih procedura u vezi operacija
vazduhoplova;
"Drugi ureaj za osposobljavanje (OTD" znai
pomagala za osposobljavanje pilota, osim FSTD-a,
koji omoguuju osposobljavanje kad potpuno letako
okruenje nije potrebno;
"Dio-ARA" znai Prilog VI Pravilnika o letakom
osoblju;

Petak, 9. 9. 2016.

15. "Dio-ORO" znai Prilog III Pravilnika o


uspostavljanju tehnikih zahtjeva i adminstrativnih
procedura u vezi operacija vazduhoplova;
16. "Dio-CC" znai Prilog V Pravilnika o letakom
osoblju;
17. "Dio-FCL" znai Prilog I Pravilnika o letakom
osoblju;
18. "Dio-MED" znai Prilog IV Pravilnika o letakom
osoblju;
19. "Dio-ORA" znai Prilog VII Pravilnika o letakom
osoblju;
20. "Osnovno mjesto poslovanja" znai glavni ured ili
registrirani ured organizacije unutar kojeg se odvijaju
glavne financijske funkcije i operativna kontrola
aktivnosti koje se odnose na sadraj Pravilnika o
letakom osoblju;
21. "Upute za provoenje kvalifikacijskih testova (QTG)"
znai dokument odreen da dokae da kvalitete
performansi i rukovanja FSTD-a predstavljaju
odreeni zrakoplov, klasu aviona ili tip helikoptera,
koje su simulirane unutar propisanih ogranienja i da
su svi primjenjivi zahtjevi zadovoljeni. QTG ukljuuje
i podatke o zrakoplovu, klasi aviona ili tipa
helikoptera i podatke FSTD-a koji se koriste kako bi
poduprli validaciju.
ARA.GEN.115 Dokumentacija nadzora
Nadleno tijelo e osigurati sve pravne akte, standarde,
pravila, tehnike publikacije i povezane dokumente relevantnom
osoblju kako bi im se omoguilo izvoenje zadataka i izvravanje
svojih obaveza
ARA.GEN.120 Naini usklaivanja
(a) Agencija e razviti prihvatljive naine usklaivanja (AMC)
koji se mogu koristiti kako bi se uspostavila usklaenost s
Pravilnikom o zajednikim pravilima u podruju civilnog
zrakoplovstva i nadlenosti Europske agencije za sigurnost
zranog prometa. Kad se uskladi s AMC-om, znai da su se
zadovoljili povezani zahtjevi pripadajuih podzakonskih
propisa u BiH.
(b) Alternativni naini usklaivanja se mogu koristiti kako bi se
uspostavila usklaenost s pripadajuim podzakonskim
propisima u BiH.
(c) Nadleno tijelo e uspostaviti sistem kako bi dosljedno
procijenili da svi alternativni naini udovoljavanja koje
koristi ili koje koriste organizacije i osobe pod njihovim
nadzorom omoguuju uspostavljanje usklaivanja s
Pravilnikom o zajednikim pravilima u podruju civilnog
zrakoplovstva i nadlenosti Europske agencije za sigurnost
zranog prometa.
(d) Nadleno tijelo e evaluirati sve alternativne naine
udovoljavanja koje predloi organizacija u skladu sa
ORA.GEN.120 analizirajui dostavljenu dokumentaciju i,
ako smatra da je potrebno, provesti inspekciju u
organizaciji.
Kad nadleno tijelo ustanovi da su alternativni naini
udovoljavanja u skladu sa pripadajuim podzakonskim
propisima u BiH, bez odgode e:
(1) obavijestiti podnositelja zahtjeva da se alternativni
naini udovoljavanja mogu implementirati i ako je
primjenjivo, dopuniti odobrenje ili certifikat
podnositelju zahtjeva u skladu sa tim; i
(2) obavijestiti Agenciju o sadraju, ukljuujui kopije
sve relevantne dokumentacije;
(3) obavijestiti druge MS-ove o alternativnim nainima
udovoljavanja koji su prihvaeni.

Petak, 9. 9. 2016.
(e)

SLUBENI GLASNIK BiH

Kad nadleno tijelo koristi alternativne naine


udovoljavanja kako bi postiglo usklaivanje s
Pravilnikom o zajednikim pravilima u podruju civilnog
zrakoplovstva i nadlenosti Europske agencije za
sigurnost zranog prometa, ono e:
(1) uiniti ih dostupnima svim organizacijama i
osobama koje nadzire; i
(2) bez odgode obavijestiti Agenciju.
Nadleno tijelo e osigurati Agenciji potpun opis
alternativnih naina udovoljavanja, ukljuujui sve revizije
procedura koje mogu biti relevantne, kao i procjenu kojom
dokazuje da je udovoljeno pripadajuim podzakonskim
propisima u BiH.
ARA.GEN.125 Informacije za Agenciju
(a) Nadleno tijelo e bez odgode obavijestiti Agenciju u
sluaju bilo kakvih znaajnih problema s implementacijom
Pravilnika o zajednikim pravilima u podruju civilnog
zrakoplovstva i nadlenosti Europske agencije za sigurnost
zranog prometa.
(b) Nadleno tijelo e obavijestiti Agenciju o svim za sigurnost
znaajnim informacijama koje proizlaze iz izvjetaja o
dogaajima koje je zaprimila.
ARA.GEN.135 Reakcija na problem sigurnosti bez odgode
(a) Bez utjecaja na odredbe Pravilnika o izvjetavanju o
dogaajima, nadleno tijelo e implementirati sistem za
prikladno skupljanje, analizu i distribuciju informacija o
sigurnosti.
(b) Agencija e implementirati sistem za prikladnu analizu svih
relevantnih informacija o sigurnosti koje zaprimi i mora bez
daljnje odgode dostaviti dravama lanicama i drugom
tijelu saglasno meunarodnom sporazumu potpisanom od
strane BiH sve informacije, ukljuujui preporuke ili
korektivne aktivnosti koje se moraju poduzeti, potrebne
zbog pravodobne reakcije na problem o sigurnosti koji
ukljuuje proizvode, dijelove, alate, osobe ili organizacije
koje su predmet Pravilnika o zajednikim pravilima u
podruju civilnog zrakoplovstva i nadlenosti Europske
agencije za sigurnost zranog prometa.
(c) Nakon zaprimanja informacija iz (a) i (b), nadleno tijelo e
poduzeti prikladne mjere kako bi ispravno pristupilo
problemu o sigurnosti.
(d) O mjerama poduzetima pod (c) e se bez odgode
obavijestiti sve osobe ili organizacije koje ih moraju ispuniti
u skladu sa Pravilnikom o zajednikim pravilima u
podruju civilnog zrakoplovstva i nadlenosti Europske
agencije za sigurnost zranog prometa. Nadleno tijelo e
takoer obavijestiti Agenciju o tim mjerama i, kad je
potrebna zajednika aktivnost, ostale drave lanice kojih
se to tie.
ODJELJAK II.
Upravljanje
ARA.GEN.200 Sistem upravljanja
(a) Nadleno tijelo e uspostaviti i odravati sistem upravljanja,
ukljuujui najmanje:
(1) dokumentiranu politiku i procedure koje opisuju
njegovu organizaciju, sredstva i metode za postizanje
usklaenosti s Pravilnikom o zajednikim pravilima u
podruju civilnog zrakoplovstva i nadlenosti
Europske agencije za sigurnost zranog prometa.
Procedure e se aurirati i koristiti kao osnovni
dokumenti za rad unutar nadlenog tijela za sve
relevantne zadatke;
(2) dovoljan broj osoblja za provoenje zadataka i
izvravanje dunosti. To osoblje mora biti

Broj 67 - Strana 231

kvalificirano za izvoenje svih dodijeljenih zadataka i


posjedovati potrebna znanja, iskustvo, inicijalna i
periodina osposobljavanja kako bi se osigurala
kontinuirana strunost. Sistem e biti postavljen na
nain da se moe planirati raspoloivost osoblja, kako
bi se osiguralo ispravno izvrenje svih zadataka;
(3) prikladne prostorije i urede za izvoenje dodijeljenih
zadataka;
(4) funkciju za nadgledavanje usklaenosti sistema
upravljanja s relevantnim zahtjevima i prikladnost
procedura ukljuujui uspostavljanje internog procesa
revizije (audit) i procesa upravljanja sigurnosnim
rizicima. Nadgledavanje usklaenosti mora ukljuivati
sistem povratnih informacija o nalazima s revizije
(audit) prema viem rukovodeem osoblju nadlenog
tijela kako bi se osigurala implementacija korektivnih
aktivnosti kako je potrebno; i
(5) osobu ili skupinu osoba koje su odgovorne viem
rukovodeem osoblju nadlenog tijela za funkciju
nadgledanja usklaenosti.
(b) Nadleno tijelo mora, za svako podruje aktivnosti,
ukljuujui sistem upravljanja, imenovati jednu ili vie
osoba koje e imati odgovornost za upravljanje relevantnim
zadacima.
(c) Nadleno tijelo e uspostaviti procedure za sudjelovanje u
meusobnoj razmjeni svih potrebnih informacija i pomoi s
drugim nadlenim tijelima kojih se to tie ukljuujui
izdane nalaze i naknadne poduzete aktivnosti kao rezultat
nadzora osoba i organizacija koje provode aktivnosti na
podruju drave lanice, ali su certificirane od druge drave
lanice ili Agencije.
(d) Kopija svih procedura povezanih s sistemom upravljanja i
dopune i izmjene istih moraju biti dostupne Agenciji u
svrhu standardizacije.
ARA.GEN.205 Dodjeljivanje zadataka kvalificiranim
subjektima
(a) Relevantni zadaci u svrhu inicijalnog certificiranja ili
kontinuiranog nadzora osoba ili organizacija koji su
predmet Pravilnika o zajednikim pravilima u podruju
civilnog zrakoplovstva i nadlenosti Europske agencije za
sigurnost zranog prometa bie dodijeljeni samo
kvalificiranim subjektima drava lanica. Kada dodjeljuje
zadatke, nadleno tijelo e osigurati da ima:
(1) uspostavljen sistem tako da inicijalno i kontinuirano
procjenjuje da kvalificiran subjekt udovoljava Prilogu
V. Pravilnika o zajednikim pravilima u podruju
civilnog zrakoplovstva i nadlenostima Europske
agencije za sigurnost zranog prometa.
Ovaj sistem i rezultati procjena moraju biti doku*mentirani;
(2) uspostavljen
dokumentiran
sporazum
s
kvalificiranim subjektom, odobren od obje strane na
prikladnom nivou upravljanja, koji jasno definira:
i.
zadatke koji moraju biti provedeni;
ii. izjave, izvjetaje i zapise koji moraju biti
osigurani;
iii. tehnike uvjete koji se moraju zadovoljiti u
provoenju takvih zadataka;
iv. pokrivenost povezane odgovornosti; i
v. zatitu informacija steenih prilikom izvoenja
takvih zadataka.
(b) Nadleno tijelo e osigurati da interni proces audita i
proces upravljanja sigurnosnim rizicima zahtijevani
takom ARA.GEN.200(a)(4) pokriva sve procese

Broj 67 - Strana 232

SLUBENI GLASNIK BiH

certificiranja i kontinuiranog nadzora koji se provodi u


njegovo ime.
ARA.GEN.210 Promjene u sistemu upravljanja
(a) Nadleno tijelo mora imati uspostavljen sistem koji e
identificirati promjene koje utjeu na njegovu sposobnost za
provoenje svojih zadataka i izvrenja dunosti kako je
definirano Pravilniku o zajednikim pravilima u podruju
civilnog zrakoplovstva i nadlenosti Europske agencije za
sigurnost zranog prometa. Ovaj sistem mora omoguiti
nadlenom tijelu da poduzima aktivnosti kako je
odgovarajue kako bi osiguralo da njegov sistem
upravljanja ostane prikladan i uinkovit.
(b) Nadleno tijelo mora aurirati svoj sistem upravljanja u
skladu sa svim promjenama Pravilnika o zajednikim
pravilima u podruju civilnog zrakoplovstva i nadlenosti
Europske agencije za sigurnost zranog prometa
pravovremeno, kako bi se osigurala uinkovita
implementacija.
(c) Nadleno tijelo e obavijestiti Agenciju o promjenama koje
utjeu na njegovu sposobnost za provoenje zadataka i
izvrenja dunosti kako je definirano Pravilnikom o
zajednikim pravilima u podruju civilnog zrakoplovstva i
nadlenosti Europske agencije za sigurnost zranog
prometa.
ARA.GEN.220 uvanje zapisa
(a) Nadleno tijelo e uspostaviti sistem uvanja zapisa
osiguravajui prikladno skladitenje, pristup i pouzdano
praenje:
(1) dokumentirane politike i procedura sistema
upravljanja;
(2) osposobljavanja, kvalifikacije i autorizacije svog
osoblja;
(3) raspodjele zadataka, pokrivajui elemente koji se
zahtijevaju u ARA.GEN.205 kao i detalje dodijeljenih
zadataka;
(4) procesa certificiranja i kontinuiranog nadzora
certificiranih organizacija;
(5) procesa za izdavanja dozvola, ovlatenja, certifikata i
potvrda i kontinuirani nadzor imatelja tih dozvola,
ovlatenja, certifikata i potvrda;
(6) procesa za izdavanje certifikata FSTD kvalifikacija i
kontinuirani nadzor FSTD-a i organizacija koje njima
operiraju;
(7) nadzora osoba i organizacija koje provode svoje
aktivnosti na podruju drave lanice, ali su pod
nadzorom ili su certificirani od nadlenog tijela druge
drave lanice ili Agencije, kako je dogovoreno
izmeu tih nadlenih tijela;
(8) evaluacije i obavjetavanja Agencije o alternativnim
nainima udovoljavanja predloenih od organizacija i
procjene alternativnih naina udovoljavanja koje
koristi nadleno tijelo;
(9) nalaza, korektivnih aktivnosti i datuma zatvaranja
aktivnosti;
(10) poduzetih prisilnih mjera za osiguravanje provoenja
propisa;
(11) sigurnosnih informacija i aktivnosti poduzetih u svrhu
provjere zatvaranja nalaza; i
(12) koritenja odredbi o fleksibilnosti u skladu sa lankom
14. Pravilnika o zajednikim pravilima u podruju
civilnog zrakoplovstva i nadlenostima Europske
agencije za sigurnost zranog prometa.
(b) Nadleno tijelo e odravati popis svih certifikata
organizacija, certifikata FSTD kvalifikacija i dozvola,
certifikata i potvrda osoblja koje ih je izdalo.

(c)

Petak, 9. 9. 2016.

Svi zapisi e se uvati najmanje u periodu specificiranom


ovim Pravilnikom. U sluaju odsutnosti takve indikacije,
zapisi e se uvati najmanje 5 godina ovisno o
primjenjivom zakonu o zatiti podataka.
ODJELJAK III.
Nadzor, certificiranje i postupci poduzimanja prisilnih
mjera u svrhu osiguranja primjene propisa
ARA.GEN.300 Nadzor
(a) Nadleno tijelo e verificirati:
(1) usklaenost sa zahtjevima primjenjivim za
organizacije ili osobe prije izdavanja certifikata,
odobrenja, certifikata FSTD kvalifikacije organizaciji
ili dozvole, certifikata, ovlatenja, ili potvrde osoblju,
kako je primjenjivo;
(2) kontinuiranu usklaenost s primjenjivim zahtjevima
za organizacije koje je certificiralo, osoba i imatelja
certifikata FSTD kvalifikacije;
(3) implementaciju odgovarajuih mjera sigurnosti
uvjetovanih od nadlenog tijela kako je definirano u
ARA.GEN.135(c) i (d).
(b) Verifikacija e:
(1) biti potkrijepljena dokumentacijom specifino
namijenjenom kako bi osoblju odgovornom za nadzor
sigurnosti osigurala upute kako bi mogli obavljati
svoje poslove;
(2) dati rezultate nadzora sigurnosti osobama i
organizacijama kojih se to tie;
(3) biti temeljena na revizijama i inspekcijama,
ukljuujui one na rampi i na nenajavljenim
inspekcijama; i
(4) osigurati nadlenom tijelu dokaze potrebne u sluaju
da je potrebno daljnje postupanje, ukljuujui mjere
predviene s ARA.GEN.350 i ARA.GEN.355.
(c) Opseg nadzora definiranog u (a) i (b) mora uzeti u obzir
rezultate aktivnosti prijanjih nadzora i sigurnosne
prioritete.
(d) Bez obzira na strunosti drave lanice i njihove obaveze iz
ARO.RAMP, opseg aktivnosti nadzora obavljenih na
podruju drave lanice od osoba ili organizacija
uspostavljenih ili nastanjenih u drugoj dravi lanici e biti
odreen na temelju sigurnosnih prioriteta, kao i na
aktivnostima prijanjih nadzora.
(e) Gdje aktivnost osobe ili organizacije ukljuuje vie od
jedne drave lanice ili AGENCIJE, nadleno tijelo
odgovorno za nadzor pod (a) moe pristati da zadatke
nadzora provodi nadleno tijelo(tijela) drave lanice/a gdje
se aktivnosti dogaaju, ili Agencija. Bilo koja osoba ili
organizacija koja je subjekt takvog dogovora e biti
informirana o postojanju dogovora i o njegovom opsegu.
(f) Nadleno tijelo e sakupiti i obraditi sve informacije koje
smatra da su korisne za nadzor, ukljuujui inspekcije na
rampi i nenajavljene inspekcije.
ARA.GEN.305 Program nadzora
(a) Nadleno tijelo e uspostaviti i odravati program nadzora
koji obuhvaa aktivnosti nadzora zahtijevanog u
ARA.GEN.300 i ARO.RAMP-u.
(b) Za organizacije certificirane od nadlenog tijela i imatelje
certifikata FSTD kvalifikacija, program nadzora mora biti
razvijen, vodei rauna o specifinoj prirodi tih
organizacija, kompleksnosti aktivnosti, rezultata prijanjih
certifikacija i/ili aktivnosti nadzora i mora biti temeljen na
procjeni pripadajuih rizika. Ukljuivae unutar svakog
planiranog ciklusa nadzora:

Petak, 9. 9. 2016.
(1)

(c)

(d)

(e)

SLUBENI GLASNIK BiH

audite i inspekcije, ukljuujui one na rampi i


nenajavljene inspekcije kako je prikladno; i
(2) sastanke sazvane izmeu odgovornog rukovoditelja i
nadlenog tijela kako bi se osiguralo da oboje ostanu
informirani o znaajnim temama.
Za organizacije certificirane od nadlenog tijela i za
imatelje certifikata FSTD kvalifikacije primjenjivae se
planiran ciklus nadzora koji nee biti dulji od 24 mjeseca.
Planiran ciklus nadzora moe se smanjiti ako postoji
dokaz da je sigurnosna izvedba organizacije ili imatelja
certifikata FSTD kvalifikacije smanjena.
Planiran ciklus nadzora moe biti proiren na najvie 36
mjeseci ako je nadleno tijelo utvrdilo da je, tokom
posljednja 24 mjeseca:
(1) organizacija kontinuirano dokazivala uspjenu
identifikaciju sigurnosnih opasnosti i upravljanje
pripadajuim rizicima;
(2) organizacija
kontinuirano
dokazivala
pod
ORA.GEN.130 da ima potpunu kontrolu nad svim
promjenama;
(3) nisu izdani nalazi nivoa 1; i
(4) su sve korektivne aktivnosti bile implementirane
unutar vremenskog perioda prihvaenog ili
produenog od nadlenog tijela kako je definirano u
ARA.GEN.350(d)(2).
Planiran ciklus nadzora moe nadalje biti proiren na
maksimalno 48 mjeseci ako je, uz sve navedeno gore,
organizacija uspostavila, i nadleno tijelo odobrilo,
efikasan kontinuiran sistem prijavljivanja nadlenom
tijelu u vezi sigurnosne izvedbe i u skladu sa propisima
same organizacije.
(ca) Neovisno o taki (c), za organizacije koje provode
samo osposobljavanje za LAPL, PPL, SPL ili BPL te
povezana ovlatenja i certifikate primjenjuje se planirani
ciklus nadzora koji nije dulji od 48 mjeseci. Planirani
ciklus nadzora smanjuje se ako postoje dokazi da je
sigurnosna izvedba organizacije smanjena.
Planirani ciklus nadzora moe se produiti na najvie 72
mjeseca ako je nadleno tijelo utvrdilo da je tokom
prethodnih 48 mjeseci:
(1) organizacija dokazala da uspjeno identificira
opasnosti u podruju sigurnosti zranog prometa i
upravlja pripadajuim rizicima, to je vidljivo iz
rezultata godinjeg pregleda u skladu sa
ORA.GEN.200(c);
(2) organizacija je zadrala kontinuiranu kontrolu nad
svim promjenama u skladu sa ORA.GEN.130, to je
vidljivo iz rezultata godinjeg pregleda u skladu sa
ORA.GEN.200(c);
(3) nisu izdani nalazi nivoa 1; i
(4) sve korektivne aktivnosti provedene su unutar
vremenskog perioda koje je nadleno tijelo prihvatilo
ili
produilo
kako
je
definirano
u
ARA.GEN.350(d)(2).
Za osobe koje posjeduju dozvole, certifikate, ovlatenja ili
potvrde izdane od nadlenog tijela program nadzora e
ukljuivati inspekcije, ukljuujui nenajavljene inspekcije,
kako je prikladno.
Program nadzora e ukljuivati zapise datuma kad su
revizije, inspekcije i sastanci planirani i kad su takve
revizije, inspekcije i sastanci odrani.

Broj 67 - Strana 233

ARA.GEN.310 Procedura inicijalne certifikacije organizacije


(a) Nakon zaprimanja zahtjeva za inicijalno stjecanje
certifikata od organizacije, nadleno tijelo e verificirati
usklaenost organizacije s primjenjivim zahtjevima.
(b) Kad se ustanovi da je organizacija u skladu sa primjenjivim
zahtjevima, nadleno tijelo e izdati certifikat/e, kako je
ustanovljeno u dodacima III. i V. ovoga dijela. Certifikati e
biti izdani na neogranieno vrijeme. Privilegije i opseg
aktivnosti za koje je organizacija odobrena e biti
specificirane
u
uvjetima
odobrenja
priloenom
certifikatu/ima.
(c) Kako bi se omoguilo organizaciji da implementira
promjene bez prethodnog odobrenja nadlenog tijela u
skladu sa ORA.GEN.130, nadleno tijelo e odobriti
proceduru koju podnese organizacija definirajui opseg
takvih promjena i opisujui kako e se upravljati takvim
promjenama i kako e se one prijavljivati.
ARA.GEN.315. - Procedura za izdavanje, produavanje,
obnavljanje ili promjenu dozvola, ovlatenja, certifikata ili
potvrda - osobe
(a) Nakon to zaprimi zahtjev za stjecanje, produavanje,
obnavljanje ili promjenu dozvole, ovlatenja, certifikata ili
potvrde osobe i bilo koju potkrepljujuu dokumentaciju,
nadleno tijelo e verificirati ispunjava li podnositelj
zahtjeva primjenjive zahtjeve.
(b) Kad ustanovi da podnositelj zahtjeva udovoljava
primjenjivim zahtjevima, nadleno tijelo e izdati,
produiti, obnoviti ili promijeniti dozvolu, certifikat,
ovlatenje ili potvrdu.
ARA.GEN.330 Promjene - organizacije
(a) Nakon to zaprimi zahtjev za promjenu koja zahtijeva
prethodno odobrenje, nadleno tijelo e prije nego izda
odobrenje procijeniti I verificirati usklaenost organizacije s
primjenjivim zahtjevima.
Nadleno tijelo e propisati uvjete pod kojima
organizacija moe izvoditi operacije tokom promjene,
osim ako nadleno tijelo utvrdi da certifikat organizacije
mora biti suspendiran.
Kad ustanovi da organizacija udovoljava primjenjivim
zahtjevima, nadleno tijelo e odobriti promjenu.
(b) Bez obzira na bilo koje dodatne prisilne mjere za osiguranje
provoenja propisa, kad organizacija implementira
promjene koje zahtijevaju prethodno odobrenje bez da je
prethodno zaprimila odobrenje nadlenog tijela iz (a),
nadleno tijelo e suspendirati, ograniiti, ili ukinuti
certifikat organizacije.
(c) Za promjene koje ne zahtijevaju prethodno odobrenje,
nadleno tijelo e procijeniti je li informacija dostavljena u
obavijesti od organizacije u skladu sa ORA.GEN.130 kako
bi verificirala usklaenost s primjenjivim zahtjevima. U
sluaju da ne udovoljava zahtjevima, nadleno tijelo e:
(1) obavijestiti organizaciju o neudovoljavanju zahtjeva i
zahtijevati daljnje promjene; i
(2) u sluaju nalaza nivoa 1 ili 2, postupiti u skladu sa
ARA.GEN.350.
ARA.GEN.350 Nalazi i korektivne aktivnosti - organizacije
(a) Nadleno tijelo e za nadzor u skladu sa ARA.GEN.300(a)
imati sistem za analiziranje nalaza u svrhu utvrivanja
znaaja na sigurnost.
(b) Nadleno tijelo e izdati nalaz nivoa 1 kad utvrdi znaajnu
neusklaenost s primjenjivim zahtjevima Pravilnika o
zajednikim pravilima u podruju civilnog zrakoplovstva i
nadlenosti Europske agencije za sigurnost zranog

Broj 67 - Strana 234

(c)

(d)

(e)

SLUBENI GLASNIK BiH

prometa, s procedurama i prirunicima organizacije ili s


uvjetima odobrenja ili certifikata koja smanjuje sigurnost ili
ozbiljno dovodi u opasnost sigurnost letenja.
Nalazi nivoa 1 ukljuuju:
(1) onemoguavanje pristupa nadlenom tijelu do
smjetaja organizacije kako je definirano u
ORA.GEN.140 tokom normalnih radnih sati i nakon
dva pisana zahtjeva;
(2) stjecanje ili odravanje valjanosti certifikata
organizacije
kroz
falsificiranje
podnesenih
dokumentiranih dokaza;
(3) dokaze o zloupotrebi ili neovlatenom koritenju
certifikata organizacije; i
(4) nedostatak odgovornog rukovoditelja.
Nadleno tijelo e izdati nalaz nivoa 2 kad utvrdi bilo
kakvu neusklaenost primjenjivih zahtjeva Pravilnika o
zajednikim pravilima u podruju civilnog zrakoplovstva i
nadlenosti Europske agencije za sigurnost zranog
prometa, s procedurama i prirunicima organizacije ili s
uvjetima odobrenja ili certifikata koja bi mogla smanjiti
nivo sigurnosti ili dovesti u opasnost sigurnost letenja.
Kad se utvrdi nalaz tokom nadzora ili na bilo koji drugi
nain, nadleno tijelo e, bez obzira na bilo koju dodatnu
aktivnost zahtijevanu Pravilnikom o zajednikim pravilima
u podruju civilnog zrakoplovstva i nadlenosti Europske
agencije za sigurnost zranog prometa, dostaviti nalaz
organizaciji u pisanom obliku i zahtijevati korektivnu
aktivnost povezanu s utvrenom neusklaenou. Gdje je
relevantno, nadleno tijelo e obavijestiti dravu u kojoj je
zrakoplov registriran.
(1) U sluaju nalaza nivoa 1 nadleno tijelo e poduzeti
bez odgode i odgovarajue aktivnosti kako bi
zabranilo ili ograniilo aktivnosti i ako je prikladno,
poduzeti aktivnosti za ukidanje certifikata ili
odreenog odobrenja ili ograniiti ili suspendirati u
cijelosti ili u dijelu, ovisno o ozbiljnosti nalaza nivoa
1, dok organizacija ne poduzme zadovoljavajue
korektivne aktivnosti.
(2) U sluaju nalaza nivoa 2, nadleno tijelo e:
i.
dopustiti organizaciji period za implementaciju
korektivne aktivnosti prikladno prirodi nalaza,
koje ni u kom sluaju inicijalno ne smije biti
due od 3 mjeseca. Na kraju tog perioda, te
ovisno o prirodi nalaza, nadleno tijelo moe
produiti tromjeseni period na temelju
zadovoljavajueg korektivnog plana aktivnosti
dogovorenog s nadlenim tijelom; i
ii. procijeniti
korektivnu
aktivnost
i
implementacijski plan predloen od organizacije
i, ako procjenom zakljui da su dovoljni za
rjeavanje neusklaenosti, prihvatiti istu.
(3) Ako organizacija ne uspije podnijeti prihvatljiv plan
korektivnih aktivnosti, ili provesti korektivne
aktivnosti u periodu prihvaenom ili produenom od
nadlenog tijela, nalaz e se podii na nalaz nivoa 1 i
provee se mjere iz (d)(1).
(4) Nadleno tijelo e zabiljeiti sve nalaze koje je
podiglo ili koje je priopilo, gdje je primjenjivo, i
prisilne mjere u svrhu osiguranja primjene propisa
koje je poduzelo, kao i korektivne aktivnosti i datum
zatvaranja aktivnosti za nalaze.
Bez obzira na dodatne prisilne mjere u svrhu osiguranja
primjene propisa, kad nadleno tijelo drave lanice koje
djeluje prema odredbama ARA.GEN.300(d) identificira
bilo kakvu neusklaenost s primjenjivim zahtjevima
Pravilnika o zajednikim pravilima u podruju civilnog

Petak, 9. 9. 2016.

zrakoplovstva i nadlenosti Europske agencije za


sigurnost zranog prometa u organizaciji certificiranoj od
nadlenog tijela druge drave lanice ili Agencije,
obavijestie nadleno tijelo i indicirati nivo nalaza.
ARA.GEN.355 Nalazi i prisilne mjere za osiguranje
provoenja propisa - osobe
(a) Ako, tokom nadzora ili na bilo koji drugi nain, nadleno
tijelo odgovorno za nadzor u skladu sa ARA.GEN.300(a)
pronae dokaz koji pokazuje neusklaenost s primjenjivim
zahtjevima za osobu koja posjeduje dozvolu, certifikat,
ovlatenje ili potvrdu izdanu u skladu sa Pravilnikom o
zajednikim pravilima u podruju civilnog zrakoplovstva i
nadlenosti Europske agencije za sigurnost zranog
prometa, nadleno tijelo e podii nalaz, zabiljeiti ga i
obavijestiti imatelja dozvole, certifikata, ovlatenja ili
potvrde u pisanom obliku.
(b) Kad se takav nalaz podigne, nadleno tijelo e provesti
istragu. Ako se nalaz potvrdi, nadleno tijelo e:
(1) ograniiti, suspendirati ili ukinuti dozvolu, certifikat,
ovlatenje ili potvrdu, kako je primjenjivo, kad je
identificiran problem o sigurnosti; i
(2) poduzeti daljnje prisilne mjere za osiguranje
provoenja propisa potrebne da bi se sprijeilo
nastavljanje neusklaenosti.
(c) Kada je primjenjivo, nadleno tijelo e obavijestiti osobu ili
organizaciju koja je izdala certifikat o zdravstvenoj
sposobnosti ili potvrdu.
(d) Bez obzira na daljnje prisilne mjere za osiguranje
provoenja propisa, kad nadleno tijelo drave lanice koje
djeluje u skladu sa odredbama ARA.GEN.300(d) pronae
dokaz o neusklaenosti s primjenjivim zahtjevima za osobu
koja posjeduje dozvolu, certifikat, ovlatenje ili potvrdu
izdanu od nadlenog tijela bilo koje drave lanice, ono e
o tome obavijestiti to nadleno tijelo.
(e) Ako se, tokom nadzora ili na bilo koji drugi nain, pronae
dokaz koji dokazuje neusklaenost s primjenjivim
zahtjevima za osobu koja je predmet zahtjeva iz Pravilnika
o zajednikim pravilima u podruju civilnog zrakoplovstva
i nadlenosti Europske agencije za sigurnost zranog
prometa, a ne posjeduje dozvolu, certifikat, ovlatenje ili
potvrdu izdani u skladu sa Pravilnikom o zajednikim
pravilima u podruju civilnog zrakoplovstva i nadlenosti
Europske agencije za sigurnost zranog prometa, nadleno
tijelo koje je identificiralo neusklaenost e poduzeti
prisilne mjere za osiguranje provoenja propisa potrebne
kako bi se sprijeio nastavak neusklaenosti.
PODDIO FCL
SPECIFINI ZAHTJEVI VEZANI NA LICENCIRANJE
LETAKE POSADE
ODJELJAK I.
Openito
ARA.FCL.120 uvanje zapisa
Dodatno zapisima zahtijevanim u ARA.GEN.220(a),
nadleno tijelo e u sistem uvanja zapisa ukljuiti i rezultate
ispita iz teorijskog znanja i procjene vjetina pilota.
ODJELJAK II.
Dozvole, ovlatenja i certifikati
ARA.FCL.200 - Procedure za izdavanje, produavanje i
obnavljanje dozvola, ovlatenja ili certifikata
(a) Izdavanje dozvola i ovlatenja. Nadleno tijelo e izdati
dozvolu pilota i pripadajua ovlatenje, koristei format
odreen u Dodatku I. ovog dijela.

Petak, 9. 9. 2016.
(b)

SLUBENI GLASNIK BiH

Izdavanje certifikata instruktora i ispitivaa. Nadleno tijelo


e izdati certifikat instruktora ili ispitivaa kao:
(1) upis relevantnih privilegija u dozvole pilota kako je
uspostavljeno Dodatkom I. ovog dijela; ili
(2) odvojeni dokument, u obliku i na nain kako odredi
nadleno tijelo.
(c) Upis u dozvole od ispitivaa. Prije nego specifino
autorizira odreene ispitivae da produavaju ili obnavljaju
ovlatenja ili certifikate, nadleno tijelo e razviti
odgovarajue procedure.
(d) Upis u dozvole od instruktora. Prije nego posebno autorizira
odreene instruktore za produavanje ovlatenja za klasu
jednomotornih klipnih aviona ili klasu TMG, nadleno e
tijelo razviti odgovarajue procedure.
ARA.FCL.205 Nadzor ispitivaa
(a) Nadleno tijelo e razviti program nadzora kako bi moglo
nadgledati provoenje i izvoenje ispitivaa uzimajui u
obzir:
(1) broj ispitivaa koji je certificiran; i
(2) broj ispitivaa certificiran od drugih nadlenih tijela
koji koriste svoje privilegije na podruju gdje
nadleno tijelo provodi nadzor.
(b) Nadleno tijelo sastavlja popis ispitivaa koje je
certificiralo. U popisu se navode privilegije ispitivaa te ga
nadleno tijelo objavljuje i aurira.
(c) Nadleno tijelo e razviti procedure odreivanja ispitivaa
za provoenje ispita praktine osposobljenosti.
ARA.FCL.210 Informacije za ispitivae
(a) Nadleno tijelo obavjeuje Agenciju o nacionalnim
administrativnim postupcima, zahtjevima za zatitu osobnih
podataka, odgovornosti, osiguranju od nezgoda i
naknadama koje se primjenjuju na njezinu dravnom
podruju te koje koriste ispitivai kada provode ispite
praktine osposobljenosti, provjere strunosti ili procjene
strunosti podnositelja zahtjeva kada tijelo nadleno za
certifikat podnositelja zahtjeva nije isto ono koje je
dodijelilo certifikat ispitivau.
(b) Kako bi osigurala irenje informacija i pristup
informacijama koje je primila od nadlenih tijela prema
taki (a), Agencija objavljuje te informacije u formatu koji
je propisala.
(c) Nadleno tijelo moe ispitivaima koje je certificiralo i
ispitivaima koje su certificirala druga nadlena tijela i koji
koriste svoje privilegije na njegovom podruju dostaviti
sigurnosne kriterije na koje trebaju obratiti pozornost kada
provode ispite praktine osposobljenosti i provjere
strunosti u zrakoplovu.
ARA.FCL.215 Period valjanosti
(a) Kad izdaje ili obnavlja ovlatenje ili certifikat, nadleno
tijelo ili, u sluaju produljenja, ispitiva posebno autoriziran
od nadlenog tijela, e produiti period valjanosti do kraja
relevantnog mjeseca.
(b) Kad produljuje ovlatenje, certifikat ispitivaa ili
instruktora, nadleno tijelo, ili ispitiva posebno autoriziran
od nadlenog tijela, e produiti period valjanosti ovlatenja
ili certifikata do kraja relevantnog mjeseca.
(c) Nadleno tijelo, ili ispitiva posebno autoriziran od
nadlenog tijela, e upisati datum isteka u dozvolu ili
certifikat.
(d) Nadleno tijelo moe razviti procedure kojima e se
dopustiti da se privilegije imatelja dozvole ili certifikata
koriste u periodu najdue do 8 tjedana nakon to je uspjeno
poloio primjenjiv ispit/e, dok se ne upie valjanost u
dozvolu ili certifikat.

Broj 67 - Strana 235

ARA.FCL.220 Procedura za ponovno izdavanje dozvole


pilota
(a) Nadleno tijelo e ponovno izdati dozvolu kad god je to
potrebno zbog administrativnih razloga i:
(1) nakon inicijalnog izdavanja ovlatenja; ili
(2) kad je stav XII. dozvole definiran u Dodatku I. ovog
dijela popunjen i kad nije vie preostalo prostora za
nov upis.
(b) Samo valjana ovlatenja i certifikati e se prepisati u novi
obrazac dozvole.
ARA.FCL.250 Ogranienje, suspenzija i ukidanje dozvole,
ovlatenja i certifikata
(a) Nadleno tijelo e ograniiti, suspendirati ili ukinuti kako je
primjenjivo dozvolu pilota i pripadajua ovlatenja ili
certifikate u skladu sa ARA.GEN.355 u, ali ne
ograniavajui se samo na njih, sljedeim okolnostima:
(1) dozvole pilota, ovlatenja ili certifikata steena kroz
krivotvorene podnesene dokumentacijske dokaze;
(2) krivotvorenje zapisa knjiice letenja i dozvole ili
certifikata;
(3) imatelj dozvole vie ne udovoljava uvjetima dijelaFCL;
(4) koristi privilegije dozvole, ovlatenja ili certifikata
pod utjecajem alkohola ili droga;
(5) neusklaenost s primjenjivim operativnim zahtjevima;
(6) postoje dokazi o zloupotrebi i nelegalnoj upotrebi
certifikata; ili
(7) neprihvatljiva izvedba u bilo kojoj fazi dunosti i
odgovornosti ispitivaa.
(b) Nadleno tijelo takoer moe ograniiti, suspendirati ili
ukinuti dozvolu, ovlatenje ili certifikat na temelju pisanog
zahtjeva imatelja dozvole ili certifikata.
(c) Svi ispiti praktine osposobljenosti, provjere strunosti i
procjene strunosti provedene tokom suspenzije ili nakon
ukidanja certifikata ispitivaa nee biti valjane.
ODJELJAK III.
Ispiti iz teorijskog znanja
ARA.FCL.300 Procedure provoenja ispita
(a) Nadleno tijelo e uspostaviti potrebne postupke i
procedure koje e omoguiti podnositeljima zahtjeva da
pristupaju ispitima iz teorijskog znanja u skladu sa
primjenjivim zahtjevima dijela-FCL.
(b) U sluaju ATPL-a, MPL-a, CPL-a i IR-a, te procedure e
udovoljavati sljedeem:
(1) Ispiti e se odravati u pisanom obliku ili na raunalu;
(2) Pitanja za ispite e biti odabrana od nadlenog tijela, a
prema zajednikoj metodi koja doputa pokrivanje
kompletnog silabusa u svakom predmetu, iz europske
sredinje banke pitanja (ECQB).
ECQB je baza pitanja s vie ponuenih odgovora koju
posjeduje Agencija.
(3) Ispitivanje iz komunikacija moe se provesti zasebno
od drugih predmeta. Podnositelj zahtjeva koji je
prethodno poloio jedan ili vie ispita u
komunikacijama VFR i IFR, nee biti ponovno ispitan
u relevantnim sekcijama.
(c) Nadleno tijelo e obavijestiti podnositelje zahtjeva o
jezicima koji su dostupni za polaganje ispita.
(d) Nadleno tijelo e uspostaviti odgovarajue procedure
kako bi se osigurao integritet polaganja ispita.
(e) Ako nadleno tijelo ustanovi da podnositelj zahtjeva ne
udovoljava procedurama za polaganje ispita tokom
polaganja ispita, to e se procijeniti kao pad, bilo iz ispita
iz pojedinog predmeta ili cijelog ispita.

Broj 67 - Strana 236


(f)

SLUBENI GLASNIK BiH

Nadleno tijelo e zabraniti podnositeljima zahtjeva za


koje se dokae da su varali na ispitu polaganje ispita u
periodu od najmanje 12 mjeseci od datuma ispita na kome
je primjeeno da varaju.
PODDIO CC
SPECIFINI ZAHTJEVI ZA KABINSKU POSADU
ODJELJAK I.
Potvrde kabinske posade
ARA.CC.100 Procedure za potvrde kabinske posade
(a) Nadleno tijelo e uspostaviti procedure za izdavanje,
uvanje zapisa i nadzor potvrda kabinske posade u skladu
sa ARA.GEN.315, ARA.GEN.220 i ARA.GEN.300.
(b) Potvrde kabinske posade e izdavati, koristei format i
specifikacije utvrene u Dodatku II. ovog dijela; ili
(1) nadleno tijelo;
i/ili, ako tako odlui drava lanica
(2) organizacija odobrena u tu svrhu od nadlenog tijela.
(c) Nadleno tijelo e objaviti:
(1) Koje/a tijelo/a izdaju potvrde kabinske posade na
svom podruju; i
(2) ako su organizacije ovlatene u tu svrhu, objaviti
popis tih organizacija.
ARA.CC.105 Suspenzija ili ukidanje potvrde kabinske
posade
Nadleno tijelo mora poduzeti mjere u skladu sa
ARA.GEN.355, ukljuujui suspenziju ili ukidanje potvrde
kabinske posade, u sljedeim sluajevima:
(a) kod neusklaenosti s dijelom-CC ili s primjenjivim
zahtjevima dijela-ORO i dijela-CAT, kad je uoen
sigurnosni problem;
(b) stjecanje ili odravanje valjanosti potvrde kabinske
posade krivotvorenjem podnesenih dokumentacijskih
dokaza;
(c) koritenje privilegija potvrda kabinske posade pod
utjecajem alkohola ili droga; i
(d) postoje dokazi o zloupotrebi i nelegalnom koritenju
potvrde kabinske posade.
ODJELJAK II.
Organizacije koje provode osposobljavanje kabinske
posade ili izdaju potvrde kabinske posade
ARA.CC.200 - Odobrenje organizacija koje provode
osposobljavanje kabinske posade ili izdaju potvrde kabinske
posade
(a) Prije izdavanja odobrenja organizaciji za osposobljavanje ili
operatoru komercijalnog zranog prijevoza za provoenje
osposobljavanja kabinske posade, nadleno tijelo e
verificirati da:
(1) su nain provoenja osposobljavanja, silabusi i
pripadajui programi kurseva osposobljavanja koje
provodi organizacija u skladu sa primjenjivim
zahtjevima dijela-CC;
(2) nastavna oprema koja se koristi za osposobljavanje od
organizacije predstavlja realno okruenje putnike
kabine tipa/ova zrakoplova i tehnike karakteristike
opreme kojom e se koristiti kabinska posada; te
(3) su instruktori koji provode osposobljavanje iskusni i
odgovarajue
kvalificirani
za
podruja
osposobljavanja koja provode.
(b) Ako se, unutar drava lanica, moe odobriti organizacija
za izdavanje potvrde kabinske posade nadleno tijelo e
izdati odobrenja samo onim organizacijama koje su
usklaene sa zahtjevima navedenim u (a). Prije davanja
takvog odobrenja, nadleno tijelo e:

(1)

Petak, 9. 9. 2016.

procijeniti sposobnost i odgovornost organizacija za


obavljanje povezanih zadataka;
(2) osigurati da je organizacija uspostavila i
dokumentirala procedure za obavljanje povezanih
zadataka, ukljuujui i provoenje provjere/a) od za to
kvalificiranih osoba, koje nisu u sukobu interesa i za
izdavanje potvrda kabinske posade u skladu sa
ARA.GEN.315 i ARA.CC.100 (b); te
(3) zahtijevati od organizacije da omogui davanje
informacija i dokumentacije vezanih uz potvrde
kabinske posade koje izdaje i njihovih imatelja, koje
su relevantne za nadleno tijelo u svrhu uvanja
svojih zapisa, provoenja nadzora i provedbe prisilnih
mjera u svrhu osiguranja provoenja propisa.
PODDIO ATO
SPECIFINI ZAHTJEVI POVEZANI S ODOBRENIM
ORGANIZACIJAMA ZA OSPOSOBLJAVANJE (ATO-ovi)
ODJELJAK I.
Openito
ARA.ATO.105 Program nadzora
Program nadzora za ATO-ove mora ukljuivati nadgledanje
standarda kurseva, ukljuujui uzimanje uzoraka letova
osposobljavanja s uenicima pilotima ako je prikladno s obzirom
na zrakoplov koji se koristi.
ARA.ATO.120 uvanje zapisa
Osim zapisa zahtijevanih u ARA.GEN.220, nadleno tijelo
mora ukljuiti u svoj sistem uvanja zapisa detalje kurseva koje
provodi ATO, i ako je primjenjivo, zapise povezane s FSTDovima koji se koriste za osposobljavanje.
PODDIO FSTD
SPECIFINI ZAHTJEVI POVEZANI S
KVALIFIKACIJOM UREAJA ZA OSPOSOBLJAVANJE
KOJI SIMULIRAJU LET (FSTD-ovi)
ODJELJAK I.
Openito
ARA.FSTD.100 Procedura inicijalnog pregleda
(a) Po primitku zahtjeva za izdavanje certifikata kvalifikacije
FSTD-a, nadleno tijelo mora:
(1) pregledati FSTD za koji je podnesen zahtjev za
inicijalni pregled ili za nadogradnju u odnosu na
primjenjivi nivo kvalifikacije;
(2) ocijeniti da je FSTD, u onim podrujima koja su
nuna, sposoban izvriti procese osposobljavanja,
testiranja i provjera lanova letake posade, kako je
primjenjivo;
(3) provesti objektivne, subjektivne i funkcionalne
testove u odnosu na kvalifikacijski nivo i ocijeniti
rezultate takvih testova kako bi se uspostavile upute
za provoenje kvalifikacijskih testova (QTG); i
(4) potvrditi da je organizacija koja operira s FSTD-om
usklaena s primjenjivim zahtjevima. Navedeno se ne
primjenjuje za inicijalni pregled ureaja za
osposobljavanje za osnovno instrumentalno letenje
(BITD-ovi).
(b) Nadleno tijelo e odobriti QTG samo onda kad je zavren
inicijalni pregled FSTD-a i kad se sva odstupanja u QTG-u
ponaaju na zadovoljstvo nadlenog tijela. QTG proizaao
iz procedure inicijalnog pregleda postaje originalni QTG
(MQTG), koji predstavlja temelj za kvalifikaciju FSTD-a i
budue periodine preglede FSTD-a.
(c) Temelji kvalifikacije i specifini uvjeti.
(1) Nadleno tijelo moe propisati specifine uvjete za
temelje kvalifikacije FSTD-a kad su ispunjeni zahtjevi

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

u ORA.FSTD.210(a) i kad je dokazano da specifini


uvjeti osiguravaju ekvivalentni nivo sigurnosti u
odnosu na ona koji je odreen u primjenjivoj
specifikaciji certifikacije.
(2) Kad je nadleno tijelo, a koje nije Agencija,
uspostavilo specifine uvjete za temelje kvalifikacije
FSTD-a, ono e bez odgaanja obavijestiti o tome
Agenciju. Obavijest mora ukljuivati cjelokupan opis
specifinih propisanih uvjeta, i procjenu sigurnosti
kojom se dokazuje da je ekvivalentni nivo sigurnosti u
odnosu na onaj koji je odreen u primjenjivoj
specifikaciji certificiranja uspostavljena.
ARA.FSTD.110 Izdavanje certifikata kvalifikacije FSTD-a
(a) Po zavretku pregleda FSTD-a i kad je utvreno da FSTD
udovoljava primjenjivim temeljima kvalifikacije u skladu sa
ORA.FSTD.210 i kad organizacija koja s njim operira
udovoljava primjenjivim zahtjevima za odravanje
kvalifikacije FSTD-a u skladu sa ORA.FSTD.100, nadleno
tijelo izdae certifikat kvalifikacije FSTD-a neogranienog
trajanja, koristei obrazac kako je odreeno u Dodatku IV.
ovog dijela.
ARA.FSTD.115 Privremena kvalifikacija FSTD-a
(a) U sluaju uvoenja novog zrakoplovnog programa, kad
usklaenost sa zahtjevima odreenim u ovom poddijelu za
kvalifikaciju FSTD-a nije mogua, nadleno tijelo moe
izdati privremeni nivo kvalifikacije FSTD-a.
(b) Za simulatore letenja (FFS) privremeni nivo kvalifikacije
odobrava se samo za nivo A, B ili C.
(c) Privremeni nivo kvalifikacije bie valjana do izdavanja
konanog nivoa kvalifikacije i, u svakom sluaju, nee
prelaziti 3 godine.
ARA.FSTD.120 Kontinuiranost kvalifikacije FSTD-a
(a) Nadleno tijelo e kontinuirano nadgledati organizaciju
koja operira FSTD-om kako bi utvrdilo da:
(1) je kompletni set testova u MQTG-u ponovno
proveden progresivno tokom 12-mjesenog perioda;
(2) rezultati periodinih pregleda nastavljaju biti
usklaeni sa standardima kvalifikacije i da su datirani
i sauvani; i
(3) je konfiguracijski kontrolni sistem uspostavljen da
osigurava kontinuiran integritet hardvera i softvera
kvalificiranog FSTD-a.
(b) Nadleno tijelo provodie periodine preglede FSTD-a u
skladu sa procedurama definiranim u ARA.FSTD.100.
Navedeni pregledi provodie se:
(1) svake godine, u sluaju simulatora letenja (FFS),
ureaja za letako osposobljavanje (FTD-a) ili ureaja
za osposobljavanje letakih i navigacijskih procedura
(FNPT-a); poetak za svako periodino 12-mjeseni
period je datum inicijalne kvalifikacije. Periodini
pregled FSTD-a provodi se unutar 60 dana prije kraja
ovog 12-mjesenog perioda periodinog pregleda.
(2) svake 3 godine, u sluaju BITD-a.
ARA.FSTD.130 Promjene
(a) Po primitku zahtjeva za odobrenje bilo koje promjene
certifikata kvalifikacije FSTD-a, nadleno tijelo mora
ispuniti zahtjeve primjenjivih elemenata procedure za
inicijalni pregled kao to je opisano u ARA.FSTD.100(a) i
(b).
(b) Nadleno tijelo moe provesti specifini pregled uslijed
veih promjena ili kad se sumnja da sposobnost FSTD-a
nije na inicijalno odobrenom nivou kvalifikacije.
(c) Nadleno tijelo e uvijek provesti specifini pregled prije
izdavanja odobrenja za vii nivo kvalifikacije FSTD-a.

Broj 67 - Strana 237

ARA.FSTD.135 Nalazi i korektivne mjere - certifikat


kvalifikacije FSTD-a
Nadleno tijelo e ograniiti, suspendirati ili oduzeti, kako
je primjenjivo, certifikat kvalifikacije FSTD-a u skladu sa
ARA.GEN.350, ali ne ogranieno na navedeno, i u sljedeim
okolnostima:
(a) ishoenje
certifikata
kvalifikacije
FSTD-a
falsificiranjem podnesenih dokumentacijskih dokaza;
(b) organizacija koja operira FSTD-om ne moe vie
dokazati da je FSTD usklaen s odobreni m nivoom
kvalifikacije; ili
(c) organizacija koja operira FSTD-om vie ne ispunjava
primjenjive zahtjeve dijela-ORA.
ARA.FSTD.140 uvanje zapisa
Osim zapisa zahtijevanih u ARA.GEN.220, nadleno tijelo
mora uvati i aurirati listu kvalificiranih FSTD-ova koje
nadgleda, datume kad istie period pregleda i datume kad su ti
pregledi provedeni.
PODDIO AeMC
SPECIFINI ZAHTJEVI POVEZANI SA
ZRAKOPLOVNO-MEDICINSKIM CENTRIMA (AeMCovi)
ODJELJAK I.
Openito
ARA.AeMC.110 Procedura inicijalnog certificiranja
Procedura certificiranja za AeMC mora slijediti odredbe
propisane u ARA.GEN.310.
ARA.AeMC.150 Nalazi i korektivne mjere - AeMC
Ne dovodei u pitanje ARA.GEN.350, nalazi nivoa 1
ukljuuju, ne ograniavajui se na sljedee:
(a) neuspjeh u imenovanju voditelja AeMC-a;
(b) neuspjeh u osiguravanju medicinske povjerljivosti
zrakoplovno-medicinskih zapisa; i
(c) neuspjeh u pruanju medicinskih i statistikih
podataka nadlenom tijelu u svrhe nadzora.
PODDIO MED
SPECIFINI ZAHTJEVI POVEZANI SA
ZRAKOPLOVNO-MEDICINSKOM CERTIFIKACIJOM
ODJELJAK I.
Openito
ARA.MED.120 Medicinski procjenitelji
Nadleno tijelo mora imenovati jednog ili vie lijenika
procjenitelja zbog poslova opisanih u ovom odjeljku. Medicinski
procjenitelj mora biti licenciran i kvalificiran u medicini i imati:
(a) poslijediplomsko radno iskustvo u medicini od
najmanje 5 godina;
(b) posebno znanje i iskustvo u zrakoplovnoj medicini; i
(c) specifino osposobljavanje iz medicinske certifikacije.
ARA.MED.125 Upuivanje nadlenom tijelu za izdavanje
dozvola
Kad AeMC, ili zrakoplovno-medicinski ispitiva (AME)
donese odluku o sposobnosti podnositelja zahtjeva nadlenom
tijelu za izdavanje dozvole:
(a) medicinski procjenitelj ili medicinsko osoblje koje je
odredio nadleno tijelo mora procijeniti relevantnu
medicinsku dokumentaciju i zatraiti dodatnu
medicinsku dokumentaciju, lijenike preglede i
pretrage kad je to potrebno; i
(b) medicinski procjenitelj mora utvrditi sposobnost
podnositelja zahtjeva za izdavanje certifikata o

Broj 67 - Strana 238

SLUBENI GLASNIK BiH

zdravstvenoj sposobnosti s jednim ili vie ogranienja


ako je potrebno.
ARA.MED.130 Format certifikata o zdravstvenoj
sposobnosti
Certifikat o zdravstvenoj sposobnosti usklaen je sa
sljedeim specifikacijama:
(a) Sadraj
1. Drava gdje je izdana dozvola pilota ili gdje se
prijavljuje (I.);
2. Kategorija certifikata o zdravstvenoj sposobnosti
(II.);
3. Broj certifikata poinje UN kodom drave gdje
je izdana dozvola pilota ili gdje se prijavljuje i u
nastavku s kodom brojeva i/ili slova s arapskim
brojevima i latininim pismom (III.);
4. Ime imatelja (IV.);
5. Dravljanstvo imatelja (VI.);
6. Datum roenja imatelja: (dd/mm/gggg) (XIV.);
7. Potpis imatelja (VII);
8. Ogranienje (ogranienja) (XIII.);
9. Datum isteka certifikata o zdravstvenoj
sposobnosti (IX.) za:
i.
Kategorija 1 jednopilotne komercijalne
operacije prijevoza putnika;
ii. Kategorija 1 druge komercijalne operacije;
iii. Kategorija 2;
iv. LAPL;
10. Datum lijenikog pregleda;
11. Datum posljednjeg elektrokardiograma;
12. Datum posljednjeg audiograma;
13. Datum izdavanja i potpis AME-a ili
medicinskog procjenitelja koji je izdao
certifikat. GMP moe biti dodan u ovo polje ako
nacionalnim zakonodavstvom drave lanice
gdje je izdana dozvola imaju odobrenje za
izdavanje certifikata o zdravstvenoj sposobnosti;
14. ig ili peat (XI.)
(b) Materijal: osim u sluaju LAPL-a izdanog od GMPa papir ili drugi materijal koji se koristi sprjeava ili
odmah pokazuje bilo kakve promjene ili brisanja.
Svaki unos ili brisanje u obrascu jasno odobrava
nadleno tijelo.
(c) Jezik: dozvole su napisane nacionalnim jezikom i
engleskim i drugim jezicima kako nadleno tijelo
smatra prikladnim.
(d) Svi datumi na certifikatu o zdravstvenoj sposobnosti
napisani su u formatu dd/mm/gggg."
ARA.MED.135 Zrakoplovno-medicinski obrasci
Nadleno tijelo mora koristiti obrasce za:
(a) obrazac zahtjeva za certifikat o zdravstvenoj
sposobnosti;
(b) obrazac izvjetaja lijenikog pregleda za podnositelje
zahtjeva za kategoriju 1 i kategoriju 2; i
(c) obrazac izvjetaja lijenikog pregleda za podnositelje
zahtjeva za dozvolu pilota lakog zrakoplova (LAPL).
ARA.MED.145 GMP obavijest nadlenom tijelu
Nadleno tijelo, kad je primjenjivo, mora uspostaviti proces
obavjetavanja za lijenike ope/obiteljske medicine (GMP) radi
osiguravanja da je GMP svjestan medicinskih zahtjeva propisanih
u MED.B.095.
ARA.MED.150 uvanje zapisa
(a) Pored zapisa zahtijevanih u ARA.GEN.220, nadleno tijelo
mora u svoj sistem uvanja zapisa ukljuiti detalje

Petak, 9. 9. 2016.

zrakoplovno-medicinskih lijenikih pregleda i procjena


poslanih od AME-ova, AeMC-ova ili GMP-ova.
(b) Svi zrakoplovno-medicinski zapisi imatelja dozvola moraju
se uvati najmanje 10 godina nakon isteka posljednjeg
certifikata o zdravstvenoj sposobnosti.
(c) Za potrebe zrakoplovno-medicinskih procjena i
standardizacije, zrakoplovno-medicinski zapisi moraju biti
dostupni nakon pismene suglasnosti podnositelja
zahtjeva/imatelja dozvole:
(1) AeMC-u, AME-u ili GMP-u u svrhu zavretka
zrakoplovno-medicinske procjene;
(2) povjerenstvu za medicinsku reviziju koje moe biti
osnovano od nadlenog tijela za drugostupanjsku
reviziju graninih sluajeva;
(3) relevantnim medicinskim strunjacima za potrebe
zavretka zrakoplovno-medicinske procjene;
(4) medicinskom procjenitelju nadlenog tijela druge
drave lanice radi zajednikog nadzora;
(5) podnositelju zahtjeva/imatelju dozvole na njegov
pisani zahtjev; i
(6) poslije izuzimanja podataka o identitetu podnositelja
zahtjeva/imatelja dozvole Agenciji u svrhu
standardizacije.
(d) Nadleno tijelo moe zrakoplovno-medicinske zapise
uiniti dostupnim za druge svrhe od onih navedenih u (c) u
skladu sa propisom koji definira zatitu pojedinaca u vezi s
obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih
podataka kako je implementirano u nacionalnom
zakonodavstvu.
(e) Nadleno tijelo mora voditi popise:
(1) svih AME-ova koji posjeduju valjani certifikat izdan
od tog tijela; i
(2) gdje je primjenjivo, svih GMP-ova koji rade kao
AME-ovi na njihovom podruju.
Ti e popisi biti dostupni drugim dravama lanicama i
Agenciji na zahtjev.
ODJELJAK II.
Zrakoplovno-medicinski ispitivai (AME-ovi)
ARA.MED.200 Postupak izdavanja, produavanja,
obnavljanja ili promjene AME certifikata
(a) Procedura certificiranja AME-a mora slijediti odredbe
propisane u ARA.GEN.315. Prije izdavanja certifikata,
nadleno tijelo mora imati dokaze da je AME praksa u
potpunosti opremljena za obavljanje zrakoplovnomedicinskih lijenikih pregleda u opsegu AME certifikata
za koji je podnio zahtjev.
(b) Kad utvrdi da je AME u skladu sa primjenjivim zahtjevima,
nadleno tijelo izdaje, produuje, obnavlja ili mijenja
certifikat AME-a na period koji ne premauje tri godine,
koristei i obrazac ustanovljen u Dodatku VII. ovom dijelu.
ARA.MED.240 Lijenici ope/obiteljske medicine (GMP)
koji rade kao AME-ovi
BHDCA mora obavijestiti Agenciju i nadlena tijela drugih
drava lanica ako se zrakoplovno-medicinski lijeniki pregledi
za LAPL na njihovom podruju mogu obavljati od GMP-ova.
ARA.MED.245 Kontinuirani nadzor AME-ova i GMP-ova
Kod izrade programa kontinuiranog nadzora navedenog u
ARA.GEN.305, nadleno tijelo mora uzeti u obzir broj AME-ova
i GMP-ova koji koriste svoje privilegije unutar podruja gdje
nadleno tijelo obavlja nadzor.
ARA.MED.250 Ogranienje, suspenzija ili oduzimanje AME
certifikata
(a) Nadleno tijelo e ograniiti, suspendirati ili oduzeti AME
certifikat u sljedeim sluajevima:

Petak, 9. 9. 2016.
(1)
(2)

SLUBENI GLASNIK BiH

AME vie ne ispunjava primjenjive zahtjeve;


neuspjeha u zadovoljavanju kriterija za certifikaciju ili
kontinuiranu certifikaciju;
(3) manjkavosit zrakoplovno-medicinskih zapisa ili
dostavljanje netonih podataka ili informacija;
(4) falsificiranja medicinskih zapisa, certifikata ili
dokumentacije;
(5) prikrivanja injenice koje se odnose na podnositelja
zahtjeva, odnosno imatelja medicinskog uvjerenja, ili
lane ili prijevarne izjave ili izlaganja nadlenom
tijelu;
(6) neuspjeha ispravljanja nalaza iz nadzora AME prakse;
i
(7) na zahtjev certificiranog AME.
(b) Certifkat AME mora se automatski ukinuti u bilo kojem od
sljedeih sluajeva:
(1) oduzimanje lijenike licence za obavljanje
medicinske prakse; ili
(2) brisanje iz registra lijenika.
ARA.MED.255 Prisilne mjere za osiguranje provoenja
propisa
Ako se tokom nadzora ili na bilo koji drugi nain, pronae
dokaz koji pokazuje odstupanje AeMC-a, AME-a ili GMP-a,
tijelo nadleno za dozvole mora imati proces provjere certifikata
o zdravstvenoj sposobnosti izdanih od tog AeMC-a, AME-a ili
GMP-a i moe ih uiniti nevaeim gdje je to potrebno radi
osiguranja sigurnosti letenja.
ODJELJAK III.
Medicinska certifikacija
ARA.MED.315 Provjera lijenikih izvjetaja
Nadleno tijelo za dozvole mora imati uspostavljen proces:
(a) provjere lijenikih pregleda i procjene izvjetaja
zaprimljenih od AeMC-ova, AME-ova i GMP-ova i
obavjetavanja istih o bilo kojim nedosljednostima,
propustima ili grekama napravljenih u procesu
procjenjivanja; i
(b) asistiranja AME-ovima i AeMC-ovima na njihov
zahtjev u vezi njihove odluke o zrakoplovnomedicinskoj sposobnosti u spornim sluajevima.
ARA.MED.325 Procedura drugostupanjske procjene
Nadleno tijelo mora uspostaviti proceduru za razmatranje
graninih i spornih sluajeva s neovisnim medicinskim
savjetnicima, s iskustvom u praksi zrakoplovne medicine, koji e
razmotriti i preporuiti sposobnost podnositelja za medicinsku
certifikaciju.
ARA.MED.330 Posebne zdravstvene okolnosti
(a) Kada se otkriju nove medicinske tehnologije, lijekovi ili
postupci pomou kojih se kandidate koji inae ne
udovoljavaju zahtjevima moe ocijeniti kao zdravstveno
sposobne, moe se provesti istraivanje radi prikupljanja
dokaza o sigurnom koritenju privilegija dozvole.
(b) Kako bi se provelo istraivanje, nadleno tijelo, u saradnji s
najmanje jo jednim nadlenim tijelom, moe razviti i
ocijeniti protokol za medicinsku procjenu na temelju kojega
ta nadlena tijela mogu izdati odreeni broj certifikata o
zdravstvenoj sposobnosti za pilote uz odgovarajua
ogranienja.
(c) AeMC-ovi i AME-ovi mogu izdavati certifikate o
zdravstvenoj sposobnosti samo na temelju istraivakog
protokola ako ih je tako uputilo nadleno tijelo.
(d) Protokol meusobno dogovaraju dotina nadlena tijela te
on ukljuuje najmanje:
(1) procjenu rizika;

(2)

Broj 67 - Strana 239

pregled i ocjenu literature kako bi se dokazalo da


izdavanje certifikata za zdravstvenu sposobnost na
temelju istraivakog protokola nee ugroziti sigurno
koritenje privilegija dozvole;
(3) detaljne kriterije za odabir pilota obuhvaenih
protokolom;
(4) ogranienja koja e se upisivati u certifikat o
zdravstvenoj sposobnosti;
(5) postupke praenja koje provode dotina nadlena
tijela;
(6) odreivanje krajnjih toaka za prekid protokola
(e) Protokol je usklaen s odgovarajuim etikim naelima.
(f) Imateljima dozvole s certifikatom o zdravstvenoj
sposobnosti izdanim na temelju protokola koritenje
privilegija dozvole ograniava se na letove zrakoplovom
registriranim u jednoj od drava lanica ukljuenih u
istraivaki protokol. To se ogranienje navodi u certifikatu
o zdravstvenoj sposobnosti.
(g) Nadlena tijela sudionici:
(1) Agenciji dostavljaju:
i.
istraivaki protokol prije provedbe;
ii. pojedinosti i kvalifikacije imenovane kontaktne
take svakog od nadlenih tijela sudionika;
iii. dokumentirane izvjetaje o redovnim ocjenama
uinkovitosti protokola;
(2) AeMC-ovima i AME-ovima u svojoj nadlenosti radi
informiranja dostavljaju pojedinosti protokola prije
provedbe.
Dodatak I. PRILOGU VI. DIO-ARA
Dozvola lana letake posade
Dozvola lana letake posade koju je izdala drava lanica
u skladu sa dijelom FCL mora odgovarati sljedeim
specifikacijama:
(a) Sadraj: Broj stavke uvijek mora biti otisnut zajedno s
nazivom stavke. Stavke od I. do XI. su stalne stavke,
a stavke od XII. do XIV. su promjenjive stavke koje
se mogu napisati na odvojenom ili odvojivom dijelu
glavnog obrasca. Svaki odvojeni ili odvojivi dio mora
biti jasno prepoznatljiv kao dio dozvole.
(1) Stalne stavke:
(I) drava izdavanja dozvole;
(II) naziv dozvole;
(III) serijski broj dozvole koji zapoinje s UN
oznakom drave izdavanja dozvole za kojom
slijedi, FCL i oznaka sastavljena od arapskih
brojeva i/ili slova latininog pisma;
(IV) ime imatelja dozvole (latininim pismom, ak i
ako je pismo nacionalnog jezika drukije od
latinice);
(IVa) datum roenja;
(V) adresa imatelja dozvole;
(VI) dravljanstvo imatelja dozvole;
(VII) potpis imatelja dozvole;
(VIII) nadleno tijelo te, prema potrebi, uvjeti pod
kojima je izdana dozvola;
(IX) certifikacija valjanosti i odobrenje za odobrene
privilegije;
(X) potpis slubenika koji izdaje dozvolu i datum
tog izdavanja; i
(XI) peat ili ig nadlenog tijela.
(2) Promjenjive stavke
(XII) ovlatenja i certifikati: klasa, tip, certifikati
instruktora itd., s datumima isteka valjanosti.
Privilegije radiotelefonije (R/T) mogu se

Broj 67 - Strana 240

SLUBENI GLASNIK BiH

nalaziti na obrascu dozvole ili na posebnom


certifikatu;
(XIII) napomene: tj. posebne primjedbe o
ogranienjima i primjedbe o privilegijama,
ukljuujui primjedbe o jezinoj sposobnosti,
ovlatenja za zrakoplove iz Priloga II. kada se
upotrebljavaju za komercijalni zrani prijevoz;
(XIV) svi ostali podaci koje zahtijeva nadleno
tijelo (npr. mjesto roenja/mjesto podrijetla)
Prednja strana
Ime i logotip nadlenog tijela

(b)

(c)

Petak, 9. 9. 2016.

Materijal. Papir ili drugi materijal koji se


upotrebljava na kojem su onemoguene bilo kakve
promjene ili brisanja ili na kojem su takve izmjene
ili brisanja lako uoljivi. Svaki upis i svako brisanje
na obrascu jasno e odobriti nadleno tijelo.
Jezik. Dozvole se piu na nacionalnom jeziku ili
jezicima i na engleskom te ostalim jezicima koje
nadleno tijelo smatra prikladnima.

Zahtjevi

(Engleski i svi ostali jezici koje je odredili nadleno tijelo)

DOZVOLA LANA LETAKE POSADE


(Engleski i svi ostali jezici koje je odredili nadleno tijelo)
Veliina svake stranice mora biti osmina A4

Izdano u skladu sa dijelom FCL


Ova je dozvola u skladu sa standardima ICAO-a, osim u sluaju LAPL i
EIR privilegija
(Engleski i svi ostali jezici koje je odredili nadleno tijelo)

Obrazac 141 izdanje 1

Stranica 2
I

Drava izdavanja

Zahtjevi

Ili

Broj dozvole

Serijski broj dozvole uvijek zapoinje s UN oznakom drave izdavanja


dozvole, za kojom slijedi ".FCL."

IV

Ime i prezime imatelja dozvole

IVa

Datum roenja (vidjeti upute)

XIV

Mjesto roenja

Adresa imatelja:
Ulica, grad, podruje, potanski broj

VI

Dravljanstvo

VII

Potpis imatelja dozvole

VIII

Nadleno tijelo koje izdaje dozvolu


Npr.: Ovaj CPL(A) izdan na temelju ATPL-a koji je izdao/la
............................................. (trea zemlja) ..........................

Potpis slubenika koji izdaje dozvolu i datum

XI

Peat ili ig nadlenog tijela koje izdaje dozvolu

Treba upotrebljavati standardni oblik datuma, tj. puni oblik dd/mm/gggg

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 241

Stranica 3
lI

Naziv dozvole, datum prvog izdavanja i oznaka drave

IX

Valjanost: privilegije dozvole mogu se koristiti samo ako imatelj ima


valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti za traenu privilegiju.

Upotrebljavae se kratice kao u dijelu-FCL (npr. PPL(H), ATPL(A) itd)


(npr. PPL(H), ATPL(A) itd.)
Treba upotrebljavati standardni oblik datuma, tj. puni oblik dd/mm/gggg

.................................................................
Imatelj uz dozvolu treba nositi dokument s fotografijom za potrebe
identifikacije.

XI

Privilegije radiotelefonije: Imatelj ove dozvole dokazao je sposobnost


koritenja R/T ureaja u zrakoplovu na ......... (navesti jezik/jezike)

XIII

Napomene

Taj document nije odreen, ali je putovnica dovoljna kad je potrebna


identifikacija izvan drave koja je izdala dozvolu.

Ovdje se unose sve dodatne potrebne informacije o dozvoli i


privilegijama utvrene propisom.

Jezina sposobnost.

Unose se posebne primjedbe o jezinoj sposobnosti, nivou i datumu


isteka

(jezik (jezici)/nivo /datum isteka)

U sluaju LAPL: LAPL nije izdan u skladu sa standardima ICAO-a

Dodatne stranice - Zahtjevi:


Stranice 1, 2. i 3. dozvole moraju biti u skladu sa obrascem
utvrenim u modelu iz ove take. Nadleno tijelo ukljuuje
dodatne prilagoene stranice s tablicama koje sadravaju barem
sljedee informacije:
ovlatenja, certifikate, primjedbe i privilegije,
datume isteka valjanosti ovlatenja te privilegija iz
certifikata instruktora i ispitivaa,
datume ispitivanja ili provjere,
napomene i ogranienja (operativna ogranienja),
polja za broj certifikata ispitivaa i/ili instruktora i
potpis, prema potrebi,
skraenice.
Dodatne su stranice namijenjene nadlenom tijelu ili
posebno ovlatenim instruktorima ili ispitivaima.
Prva izdavanja ovlatenja ili certifikata upisuje nadleno
tijelo. Produljenje ili obnavljanje ovlatenja ili certifikata moe
upisati nadleno tijelo ili posebno ovlateni instruktori ili
ispitivai. Operativna ogranienja upisuju se u Napomene i
ogranienja uz odgovarajuu ogranienu privilegiju, npr.
pristupanje IR ispitu praktine osposobljenosti s kopilotom,
privilegije osposobljavanja ograniene na 1 tip zrakoplova.
Ovlatenja koja nisu validirana nadleno tijelo moe
izbrisati iz dozvole.
Dodatak II. PRILOGU VI. DIO-ARA
Standardni format za potvrdu kabinske posade
Potvrde kabinske posade izdane u skladu sa dijelom-CC u
dravama lanicama moraju biti u skladu sa sljedeim
odredbama:
1 POTVRDA KABINSKE POSADE
Ova potvrda izdana je u skladu sa dijelom CC
2
Referentni broj:
3
Drava izdavanja:
4
Ime i prezime imatelja:
5
Datum i mjesto roenja:
6
Dravljanstvo:
7
Vlastoruni potpis:
8
Nadleno tijelo:

9
10
11
12

Tijelo koje izdaje potvrdu: slubeni ig, peat ili logo


Potpis osobe koja je izdala potvrdu:
Datum izdavanja:
Imatelj ove potvrde moe ostvariti povlastice da djeluje kao kabinska posada
na zrakoplovu u komercijalnom zranom prijevozu, ako ispunjava zahtijeve
iz dijela-CC, te ako je zdravstveno sposoban I posjeduje vaeu kvalifikaciju
na tipu zrakoplova.
obrazac 142 izdanje 1

Upute:
(a) Potvrda kabinske posade sadrava sve stavke
navedene u obrascu 142. u skladu sa takama od 1. do
12. kako je navedeno i opisano u sljedeem tekstu.
(b) Veliina potvrde je 105 mm x 74 mm (jedna osmina
formata A4) ili 85 mm x 54 mm koriteni materijal
sprjeava lake izmijene ili brisanje.
(c) Dokument mora biti tiskan na engleskom i drugim
jezicima, koje nadleno tijelo smatra primjerenim.
(d) Dokument izdaje nadleno tijelo ili organizacija
odobrena za izdavanje potvrde kabinske posade. U
tom sluaju mora se navesti na potvrdi referenca
odobrenja nadlenog tijela drave lanice.
(e) Potvrda kabinske posade priznaje se u svim dravama
lanicama i nije potrebno zamijeniti dokument
prilikom rada u drugoj dravi lanici.
Taka1: Naslov POTVRDA KABINSKE POSADE i
pozivanje na dio-CC.
Taka 2: Referentni broj na potvrdi mora zapoeti s UN
kodom zemlje drave lanice nakon ega slijede najmanje
dva posljednja broja godine izdavanja potvrde i samo za
pojedinanu upotrebu/broj prema kodu kojeg je odredilo
nadleno tijelo (npr. BE-08 -xxxx).
Taka 3: Drava lanica u kojoj se izdaje potvrda.
Taka 4: Puno ime (prezime i ime) imatelja potvrde, kao
to je navedeno u slubenom identifikacijskom dokumentu.
Take 5. i 6: Datum i mjesto roenja, kao i dravljanstvo
imatelja potvrde kao to je navedeno u slubenom
identifikacijskom dokumentu imatelja.
Taka 7: Vlastoruni potpis

Broj 67 - Strana 242

SLUBENI GLASNIK BiH

Taka 8: Identifikacijski podatci o nadlenom tijelu


drave lanice u kojoj se izdaje potvrda, upisuju se i
dostavljaju puni naziv nadlenog tijela, potansku adresa,
slubeni peat ili logotip prema potrebi.
Taka 9: Ako je nadleno tijelo tijelo koje izdaje potvrdu,
upisuje se naziv nadleno tijelo i stavlja se slubeni
peat, ig ili logotip. Samo u tom sluaju nadleno tijelo
moe odrediti stavljaju li se slubeni peat, ig ili logotip i
u taki 8.
U sluaju odobrene organizacije, upisuju se detaljni
podaci, puni naziv organizacije, potanska adresa i logotip
ako je primjenjivo,
(a) u sluaju zranog prijevoznika koji obavlja
komercijalni zrani prijevoz upisuje se broj
certifikata (Potvrde zranog prijevoznika (AOC)) i
Dodatak III. PRILOGU VI. DIO-ARA

Petak, 9. 9. 2016.

referentni broj odobrenja nadlenog dravnog tijela,


kojim je nadleno tijelo odobrilo organizaciju da
provodi osposobljavanje kabinske posade i izdaje
potvrde; ili
(b) u sluaju odobrene organizacije za osposobljavanje
upisuje se broj odobrenja relevantnog nadlenog
tijela.
Taka 10: Potpis ovlatene slubene osobe tijela koje
izdaje potvrdu.
Taka 11: Koristie se standardni oblik datuma: npr.
dan/mjesec/godina u cijelosti (npr. 22/02/2008).
Taka 12: Iste reenice na engleskom jeziku i njihov
potpun i precizan prijevod na drugom jeziku, koji
nadleno tijelo smatra odgovarajuim.

CERTIFIKAT ODOBRENE ORGANIZACIJE ZA OSPOSOBLJAVANJE (ATO)

[nadleno tijelo]

CERTIFIKAT ODOBRENE ORGANIZACIJE ZA OSPOSOBLJAVANJE


[BROJ CERTIFIKATA/REFERENCA]
U skladu sa [navesti naziv referentnog pravilnika i broj glasila u kome je objavljen] i prema nie navedenim uvjetima, [nadleno tijelo] ovim potvruje da je:
[NAZIV ORGANIZACIJE ZA OSPOSOBLJAVANJE]
[ADRESA ORGANIZACIJE ZA OSPOSOBLJAVANJE]
kao dio-ORA certificirana organizacija za osposobljavanje s privilegijom provoenja dijela-FCL kurseva osposobljavanja, ukljuujui koritenje FSTD-a, kao to
je navedeno u priloenom opsegu odobrenih kurseva osposobljavanja.
UVJETI:
1. Ovaj certifikat je ogranien na privilegije i opseg navedenih kurseva osposobljavanja, ukljuujui koritenje FSTD-ova, kao to je navedeno u
priloenom opsegu odobrenih kurseva osposobljavanja.
2. Ovaj je certifikat valjan dok je organizacija odobrena u skladu sa dijelom-ORA, dijelom-FCL i s drugim primjenjivim propisima.
3. Ovisno s usklaenosti s gore navedenim uvjetima, ovaj certifikat ostaje valjan ako se od njega prethodno nije odustalo, ako nije zamijenjen, ogranien,
suspendovan ili oduzet.
Datum izdavanja . Potpis:
[nadleno tijelo]
obrazac 143. izdanje 1 - strana 1/2

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 243

CERTIFIKAT ODOBRENE ORGANIZACIJE ZA OSPOSOBLJAVANJE


OPSEG ODOBRENIH KURSEVA OSPOSOBLJAVANJA
Prilog ATO certifikatu broj:
[BROJ CERTIFIKATA/REFERENCA]
[NAZIV ORGANIZACIJE ZA OSPOSOBLJAVANJE]
je ishodila privilegije za navedene kurseve i privilegije za provoenje sljedeih dijelova-FCL kurseva osposobljavanja i privilegija za koritenje sljedeih FSTDova:
Kurs osposobljavanja

FSTD-ovi koji se koriste, ukljuujui oznaku koda (1)

(1) Kao to je navedeno na certifikatu kvalifikacije


Ovaj opseg odobrenih kurseva osposobljavanja je valjan sve dok:
(b) se od ATO certifikata nije prethodno odustale, ako nije zamijenjen, ogranien, suspendiran ili oduzet; i
(c) se sve operacije izvode u skladu sa dijelom-ORA, dijelom-FCL, drugim primjenjivim propisima, i, kad je relevantne, u skladu sa procedurama u
dokumentaciji organizacije kao to zahtijeva dio-ORA.
Datum izdavanja . Potpis:
[nadleno tijelo]
obrazac 143. izdanje 1 - strana 2/2

Dodatak IV. PRILOGU VI. DIO-ARA


CERTIFIKAT KVALIFIKACIJE UREAJA ZA OSPOSOBLJAVANJE KOJI SIMULIRA LET
Uvod
Obrazac 145 mora se koristiti za certifikat kvalifikacije FSTD-a. Navedeni dokument mora sadravati FSTD specifikacije
ukljuujui bilo koju limitaciju/e) i specijalnu autorizaciju/e) ili odobrenje/a) kako je prikladno za predmetni FSTD.
Certifikat kvalifikacije e se ispisivati na engleskom jeziku, te na drugom jeziku (jezicima) kako odredi nadleno tijelo.
Konvertibilan FSTD mora imati odvojen certifikat kvalifikacije za svaki tip zrakoplova. Razliiti motor i oprema na predmetnom
FSTD-u ne zahtijevaju odvojen certifikat kvalifikacije. Svi certifikati kvalifikacije moraju imati serijski broj kojem prethodi oznaka u
slovima, to e se odnositi samo na taj predmetni FSTD. Oznaka u slovima e biti specifina za nadleno tijelo koje izdaje certifikat.
Nadleno tijelo
CERTIFIKAT KVALIFIKACIJE UREAJA ZA OSPOSOBLJAVANJE KOJI SIMULIRA LET

REFERENCA:
U skladu sa [navesti naziv referentnog pravilnika i broj glasila u kome je objavljen] i pod nie navedenim uvjetima, [nadleno tijelo] ovim potvruje da je:
FSTD [TIP OZNAKA U SLOVIMA]
na lokaciji [NAZIV I ADRESA ORGANIZACIJE]
udovoljio zahtjevima za kvalifikaciju propisanim u dijelu-ORA, pod uvjetima u priloenoj FSTD specifikaciji.
Ovaj certifikat ostaje valjan pod uvjetima da su FSTD i imatelj certifikata kvalifikacije usklaeni s primjenjivim zahtjevima dijela-ORA, ako se od njega nije
prethodno odustalo, ako nije zamijenjen, ogranien, suspendiran ili oduzet.
Datum izdavanja . Potpis:
obrazac 145. izdanje 1-stranica 1/2

Broj 67 - Strana 244

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

[nadleno tijelo]
CERTIFIKAT KVALIFIKACIJE FSTD-a: [Referenca]
SPECIFIKACIJE FSTD-a
B.

Tip ili varijanta zrakoplova:

C.

Nivo kvalifikacije FSTD-a:

D:

Osnovni referentni dokument:

E.

Vizuelni sistemi:

F.

Pokretni sistemi:

G.

Vrsta motora:

H.

Vrsta instrumenata:

I.

ACAS:

J.

Smicanje vjetra:

K.

Dodatne mogunosti:

L.

Zabrane ili ogranienja:

L. Uputne informacije koje se odnose na okolnosti osposobljavanja, testiranja i provjere


CAT I RVR m DH ft
CAT lI RVR m DH ft
CAT III RVR m DH ft
(najmanja vrijednost)
LVTO RVR m
Zadnje iskustvo
IFR osposobljavanje/provjera

Ovlatenje za tip
Provjera strunosti
Automatski pristup
Automatsko slijetanje/izravnavanje zrakoplova po sredinjoj liniji

ACAS 1/11

Sistem upozorenja na podruje smicanja vjetra/predvidivo podruje smicanja vjetra r

WX-radar
HUD/HUGS

VENTILATORI
GPWS/EGPWS
ETOPS sposobnost
GPS
Drugo
Datum izdavanja . Potpis:
obrazac 145. izdanje 1-stranica 2/2

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 67 - Strana 245

Dodatak V. PRILOGU VI. DIO-ARA


CERTIFIKAT ZRAKOPLOVNO-MEDICINSKOG CENTRA (AeMC-ovi)

Nadleno tijelo

CERTIFIKAT ZRAKOPLOVNO-MEDICINSKOG CENTRA


REFERENCA:
U skladu sa [navesti naziv referentnog pravilnika i broj glasila u kome je objavljen] i prema uvjetima navedenim u nastavku, [nadleno tijelo] potvruje
[NAZIV ORGANIZACIJE]
[ADRESA ORGANIZACIJE]
kao certificirani zrakoplovno-medicinski centar iz dijela ORA s privilegijama i opsegom aktivnosti kako je navedeno u priloenim uvjetima odobrenja.
UVJETI:
1. Ovaj certifikat ogranien je u skladu sa odjeljkom o opsegu odobrenja u priruniku odobrene organizacije;
2. Ovim se certifikatom zahtijeva usklaenosti s postupcima utvrenim u dokumentaciji u vezi s organizacijom, u skladu sa dijelom
ORA.
3. Ovaj je certifikat valjan uz uvjet da je usklaen sa zahtjevima dijela ORA osim u sluaju njegovog povrata, zamjene, ukidanja ili
ponitenja.
Datum izdavanja . Potpis:

obrazac 146. izdanje 1

Dodatak VI. PRILOGU VI. DIO-ARA


(PRAZNA STRANICA)

Broj 67 - Strana 246

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 9. 9. 2016.

Dodatak VII. PRILOGU VI. DIO-ARA


CERTIFIKAT ZRAKOPLOVNO-MEDICINSKOG ISPITIVAA (AME-ovi)

Nadleno tijelo

CERTIFIKAT ZRAKOPLOVNO-MEDICINSKOG ISPITIVAA


BROJ CERTIFIKATA/REFERENCA:
U skladu sa [Navesti naziv referentnog pravilnika i broj glasila u kome je objavljen] i prema uvjetima navedenim u nastavku, [nadleno tijelo] potvruje
[IME I PREZIME ZRAKOPLOVNO-MEDICINSKOG ISPITIVAA]
[ADRESA ZRAKOPLOVNO-MEDICINSKOG ISPITIVAA]
kao zrakoplovno-medicinski ispitiva
UVJETI:
1. Ovaj certifikat je ogranien na privilegije navedene u prilogu ovog AME certifikata;
2. Ovaj certifikat zahtijeva usklaenost s odredbama pravilnika i procedurama propisanim u dijelu-MED.
3. Ovaj certifikat e ostati vaei na period od 3 godine do [xx.xx.xxxx. (**)] na temelju udovoljavanja zahtjevima dijela-MED-a osim ako se od njega nije
prethodno odustalo, ako nije zamijenjen, suspendovan ili oduzet.
Datum izdavanja [xx.xx.xxxx.] Potpis: [nadleno tijelo]
**-datum isteka valjanosti: dan/mjesec/godina.
Obrazac 148, izdanje 1

CERTIFIKAT ZRAKOPLOVNO-MEDICINSKOG ISPITIVAA


Prilog AME certifikatu broj:
PRIVILEGIJE I OPSEG
[Ime i akademska titula zrakoplovno-medicinskog ispitivaa] dobio je privilegiju/e) da obavlja zrakoplovno-medicinske
lijenike preglede i procjene za izdavanje certifikata o zdravstvenoj sposobnosti kako je navedeno u tablici dolje i za izdavanje
certifikata o zdravstvenoj sposobnosti za:
LAPL

[da/datum]

Kategorija 2

[da/datum]

Kategorija 1 produenje/obnova

[da/datum]/[ne]

Datum izdavanja: xx/yy/zzzz Potpis: [Nadleno tijelo]


PRILOG VII.
ZAHJTEVI ZA ORGANIZACIJU ZA LANOVE POSADE
ZRAKOPLOVA
DIO-ORA
PODDIO GEN
OPENITI ZAHTJEVI
ODJELJAK I.
Openito
ORA.GEN.105 Nadleno tijelo
(a) za potrebe ovog dijela, nadleno tijelo koje provodi
nadzor nad:
(1) organizacijama koje podlijeu obavezama
certifikacije mora biti:
i.
za organizacije koje imaju glavno mjesto
poslovanja u dravi lanici, tijelo odreeno
od te drave lanice;

ii.

(2)

za organizacije koje imaju glavno mjesto


poslovanja smjeteno u treoj zemlji,
Agencija;
FSTD-ovima mora biti:
i.
Agencija, za FSTD-ove:
smjetene izvan podruja drava lanica,
ili
smjetene na podruju drava lanica i
kojima operiraju organizacije koje imaju
glavno mjesto poslovanja smjeteno u
treoj zemlji,
ii. za FSTD-ove smjetene na podruju
drava lanica i kojima operiraju
organizacije koje imaju glavno mjesto
poslovanja smjeteno u dravi lanici,
tijelo odreeno od drave lanice gdje
organizacija koja njime operira ima
glavno mjesto poslovanja, ili Agencija

Petak, 9. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

ako je tako zahtijevano od spomenute


drave lanice.
(b) Kad je FSTD smjeten izvan podruja drava lanica
kojim operira organizacija certificirana od drave
lanice, Agencija mora kvalificirati taj FSTD u
koordinaciji s dravom lanicom koja je certificirala
organizaciju koja operira predmetnim FSTD-om.
ORA.GEN.115 Zahtjev za certifikat organizacije
(a) Zahtjev za certifikat organizacije ili dopunu postojeeg
certifikata mora se izvriti u obliku i prema pravilima
uspostavljenima od nadlenog tijela, uzimajui u obzir
primjenjive zahtjeve definisane Pravilnikom o zajednikim
pravilima u podruju civilnog zrakoplovstva i nadlenosti
Europske agencije za sigurnost zranog prometa.
(b) Podnositelji zahtjeva za inicijalni certifikat moraju dostaviti
nadlenom tijelu dokumentaciju kojom e dokazati na koji
nain su usklaeni sa zahtjevima uspostavljenima u
Pravilniku o zajednikim pravilima u podruju civilnog
zrakoplovstva i nadlenosti Europske agencije za sigurnost
zranog prometa. Predmetna dokumentacija mora
ukljuivati procedure koje e opisivati kako e se upravljati
promjenama koje ne zahtijevaju odobrenje i kako e se
obavjetavati nadleno tijelo.
ORA.GEN.120 Naini udovoljavanja
(a) Alternativni naini udovoljavanja u odnosu na AMC
usvojen od Agencije moe se koristiti od organizacije kako
bi se uspostavila usklaenost s Pravilnikom o zajednikim
pravilima u podruju civilnog zrakoplovstva i nadlenosti
Europske agencije za sigurnost zranog prometa.
(b) Kad organizacija ima potrebu koristiti alternativni nain
udovoljavanja, ona mora, prije nego taj nain udovoljavanja
provede, dostaviti nadlenom tijelu cjelovit opis
alternativnog naina udovoljavanja. Opis mora ukljuivati
sve izmjene prirunika ili procedura koje mogu biti
relevantne, kao i procjenu koja dokazuje da su ispunjeni
zahtjevi definisani Pravilnikom o zajednikim pravilima u
podruju civilnog zrakoplovstva i nadlenosti Europske
agencije za sigurnost zranog prometa.
Organizacija moe implementirati predmetne naine
udovoljavanja ako prethodno ishodi odobrenje od nadlenog
tijela i nakon primitka obavijesti kako je opisano u
ARA.GEN.120(d).
ORA.GEN.125 Uvjeti odobrenja i privilegije organizacije
Certificirana organizacija mora ispunjavati uvjete opsega i
privilegija koji su uspostavljeni u uvjetima odobrenja koje je
priloeno certifikatu organizacije.
ORA.GEN.130 Promjene u organizacijama
(a) Bilo koja promjena koja utjee na:
(1) opseg certifikata ili uvjete odobrenja organizacije; ili
(2) na bilo koji od elemenata sistema upravljanja
organizacije kako se zahtijeva u ORA.GEN.200(a)(1)
i (a)(2), mora zahtijevati prethodno odobrenje
nadlenog tijela.
(b) Za bilo koje promjene koje zahtijevaju prethodno odobrenje
u skladu sa Pravilnikom o zajednikim pravilima u
podruju civilnog zrakoplovstva i nadlenosti Europske
agencije za sigurnost zranog prometa, organizacija mora
podnijeti zahtjev i ishoditi odobrenje izdano od nadlenog
tijela. Zahtjev mora biti podnesen prije nego predmetna
promjena stupi na snagu, kako bi se omoguilo nadlenom
tijelu da utvrdi kontinuiranu usklaenost s Pravilnikom o
zajednikim pravilima u podruju civilnog zrakoplovstva i
nadlenosti Europske agencije za sigurnost zranog
prometa i da izmijeni ako je potrebno, certifikat

Broj 67 - Strana 247

organizacije i povezane uvjete odobrenja koje je priloeno


certifikatu.
Organizacija mora osigurati nadlenom tijelu svu
relevantnu dokumentaciju.
Promjena e biti implementirana nakon primitka
formalnog odobrenja nadlenog tijela u skladu sa
ARA.GEN.330.
Organizacija mora operirati pod uvjetima koje je
uspostavilo nadleno tijelo tokom takvih promjena, kako
je primjenjivo.
(c) Sve promjene koje nisu podlone odobrenju moraju se
kontrolirano provesti i o istom je potrebno obavijestiti
nadleno tijelo kako je definirano procedurom odobrenom
od nadlenog tijela u skladu sa ARA.GEN.310(c).
ORA.GEN.135 Kontinuirana valjanost
(a) Certifikat organizacije ostae valjan pod uvjetom:
(1) da organizacija ostaje usklaena s relevantnim
zahtjevima Pravilnika o zajednikim pravilima u
podruju civilnog zrakoplovstva i nadlenosti
Europske agencije za sigurnost zranog prometa,
uzimajui u obzir odredbe povezane s nainom
postupanja s nalazima kako je specificirano pod
ORA.GEN.150;
(2) da je nadlenom tijelu osiguran pristup organizaciji
kako je definirano u ORA.GEN.140 radi utvrivanja
kontinuirane usklaenosti s relevantnim zahtjevima
definisanim u Pravilniku o zajednikim pravilima u
podruju civilnog zrakoplovstva i nadlenosti
Europske agencije za sigurnost zranog prometa; i
(3) da certifikat nije zamijenjen ili ukinut.
(b) Nakon oduzimanja ili zamjene certifikata isti mora biti
vraen nadlenom tijelu bez odgode.
ORA.GEN.140 Pristup
U svrhu utvrivanja usklaenosti s relevantnim zahtjevima
definisanim u Pravilniku o zajednikim pravilima u podruju
civilnog zrakoplovstva i nadlenosti Europske agencije za
sigurnost zranog prometa, organizacija mora osigurati pristup
bilo kojem smjetaju, zrakoplovu, dokumentu, zapisima,
podacima, procedurama ili bilo kojoj drugoj materiji koja je
relevantna aktivnosti koju provodi, a koja je pod certifikacijom,
bez obzira je li ugovorena ili ne, bilo kojoj autoriziranoj osobi:
(a) nadlenog tijela kako je definirano u ORA.GEN.105;
ili
(b) tijela koje nastupa pod odredbama u ARA.
GEN.300(d), ARA.GEN.300(e) ili ARO.RAMP.
ORA.GEN.150 Nalazi
Nakon to zaprimi obavijest o nalazima, organizacija mora:
(a) utvrditi temeljni uzrok nastanka neusklaenosti;
(b) odrediti plan korektivne akcije; i
(c) dokazati implementaciju korektivne akcije na
zadovoljstvo nadlenog tijela unutar usuglaenog
perioda s nadlenim tijelom kako je odreeno u
ARA.GEN.350(d).
ORA.GEN.155 Reakcija bez odgaanja na problem
sigurnosti
Organizacija mora implementirati:
(a) svaku mjeru sigurnosti koja se zahtijeva od nadlenog
tijela u skladu sa ARA.GEN.135(c); i
(b) svaku relevantnu obaveznu sigurnosnu informaciju
izdanu od Agencije, ukljuujui direktive o
plovidbenosti.

Broj 67 - Strana 248

SLUBENI GLASNIK BiH

ORA.GEN.160 Izvjetavanje o dogaajima


(a) Organizacija mora izvjetavati nadleno tijelo, i bilo koju
drugu organizaciju kako se zahtijeva od drave operatora da
treba biti obavijetena, o bilo kojoj nesrei, ozbiljnoj
nezgodi i dogaaju kako je definirano u Pravilniku o
istraivanju nesrea i ozbiljnih incidenata zrakoplova i
Pravilniku o izvjetavanju o dogaajima.
(b) Ne dovodei u pitanje taku (a), operator izvjetava
nadleno tijelo i organizaciju odgovornu za projekt
zrakoplova o svakoj nezgodi, neispravnosti, tehnikom
nedostatku, prekoraenju tehnikih ogranienja ili dogaaju
koji bi mogao razjasniti netone, nepotpune ili nejasne
informacije sadrane u podacima o operativnoj prikladnosti
utvrenim u skladu sa Pravilnikom o certifikaciji
plovidbenosti i ekolokoj certifikaciji zrakoplova i
zrakoplovnih proizvoda, dijelova i ureaja i za certifikaciju
projektnih i proizvodnih organizacija, kao i o svim drugim
izvanrednim okolnostima koje su ugrozile ili su mogle
ugroziti siguran rad zrakoplova, a nisu dovele do nesree ili
ozbiljne nezgode.
(c) Bez obzira na stav (a) organizacija mora izvjetavati
nadleno tijelo i organizaciju odgovornu za dizajn
zrakoplova o bilo kojoj nezgodi, nepravilnostima u radu,
tehnikom kvaru, prekoraenju tehnikih ogranienja,
dogaaja koji bi oznaili netonu, nekompletnu ili
dvosmislenu informaciju sadranu u podacima koji su
uspostavljeni u skladu sa dijelom-21 ili drugu nepravilnu
okolnost koja jest ili bi mogla ugroziti sigurnu operaciju
zrakoplova i koja nije rezultirala kao nesrea ili ozbiljna
nezgoda.
(d) Bez obzira na pravila o istragama i spreavanju nesrea i
nezgoda u civilnom zrakoplovstvu, pravila koja definiu
oblast izvjetavanja o dogaajima povezanim sa sigurnou
u civilnom zrakoplovstvu, pravila koja reguliraju bazu
podataka informacija o dogaajima u civilnom
zrakoplovstvu i irenje informacija o dogaajima koji
ugroavaju sigurnost u civilnom zrakoplovstvu, izvjetaji iz
stavova (a) i (b) moraju biti u obliku i prema pravilima koje
je uspostavilo nadleno tijelo i moraju sadravati sve
potrebne informacije o uvjetima koji su poznati
organizaciji.
(e) Izvjetaji se moraju izraditi to je prije izvodljivo, ali u
svakom sluaju unutar 72 sata od kad je organizacija
identificirala uvjete koji su povezani s izvjetajem, osim
ako to izvanredne okolnosti sprijee.
(f) Kad je relevantno, organizacija mora izraditi izvjetaj o
praenju procesa kako bi osigurala da detaljne akcije koje
namjerava provesti sprijee slini dogaaj u budunosti,
odmah nakon to su akcije odreene. Navedeni izvjetaj
mora biti u obliku i prema pravilima koje je uspostavilo
nadleno tijelo.
ODJELJAK II.
Upravljanje
ORA.GEN.200 Sistem upravljanja
(a) Organizacija mora uspostaviti, implementirati i odravati
sistem upravljanja koji ukljuuje:
(1) jasno definirane dunosti i odgovornosti kroz
organizaciju, ukljuujui direktnu odgovornost za
sigurnost od strane odgovornog rukovoditelja;
(2) opis cjelokupnih filozofija i principa organizacije u
odnosu na sigurnost, poznat kao politika sigurnosti;
(3) odreivanje opasnosti sigurnosti zrakoplovstva u
odnosu na aktivnosti organizacije, njihovu evaluaciju i
upravljanje povezanih rizika, ukljuujui poduzimanje

Petak, 9. 9. 2016.

mjera u svrhu smanjenja rizika i potvrivanje njihove


efikasnosti;
(4) odravanje osoblja osposobljenim i kompetentnim za
izvoenje njihovih zadataka;
(5) dokumentaciju svih kljunih procesa sistema
upravljanja, ukljuujui proces osvjeivanja osoblja
o njihovim odgovornostima, i procedure za izmjenu te
dokumentacije;
(6) funkciju nadgledanja usklaenosti organizacije s
relevantnim zahtjevima. Nadgledanje usklaenosti
mora ukljuivati sistem osiguranja povratnih
informacija o nalazima odgovornom rukovoditelju
kako bi se osigurala efikasna implementacija
korektivnih mjera kako je potrebno; i
(7) bilo koje dodatne zahtjeve koji su propisani u
relevantnim poddijelovima ovog dijela ili drugih
primjenjivih dijelova.
(b) Sistem upravljanja mora odgovarati veliini organizacije i
prirodi i kompleksnosti njenih aktivnosti, uzimajui u obzir
opasnosti i povezane rizike koje se odnose na te aktivnosti.
(c) Neovisno o taki (a), u organizaciji koja provodi
osposobljavanje samo za LAPL, PPL, SPL ili BPL i
odgovarajua ovlatenja ili certifikate, upravljanje
sigurnosnim rizicima i nadgledanje usklaenosti definirano
u taki (a) podtaki 3. i taki (a) podtaki 6. moe se obaviti
u okviru organizacijskog pregleda koji se provodi najmanje
jednom u kalendarskoj godini. Organizacija obavjeuje
nadleno tijelo o rezultatima pregleda bez nepotrebnog
odgaanja.
ORA.GEN.205 Ugovorne aktivnosti
(a) Ugovorne aktivnosti ukljuuju sve aktivnosti organizacije
unutar opsega odobrenja koja se izvode od druge
organizacije koja je certificirana da provodi predmetne
aktivnosti ili nije certificirana, no radi pod odobrenjem
ugovorne organizacije. Organizacija mora osigurati da kad
ugovara ili nabavlja bilo koji dio svojih aktivnosti, da su
ugovorna ili nabavna usluga ili proizvod usklaeni s
primjenjivim zahtjevima.
(b) Kad certificirana organizacija ugovori bilo koji dio svojih
aktivnosti organizaciji koja nije certificirana u skladu sa
ovim dijelom da provodi takvu aktivnost, ugovorna
organizacija mora raditi pod odobrenjem ugovorne
organizacije. Ugovorna organizacija mora osigurati da je
nadlenom tijelu dan pristup ugovornoj organizaciji, kako
bi se utvrdila kontinuirana usklaenost s primjenjivim
zahtjevima.
ORA.GEN.210 Zahtjevi za osoblje
(a) Organizacija mora odrediti odgovornog rukovoditelja, koji
posjeduje ovlast kojom osigurava da je za sve aktivnosti
osigurano dovoljno financijskih sredstava i kojom
osigurava da se sve aktivnosti izvode u skladu sa
primjenjivim zahtjevima. Odgovorni rukovoditelj je
odgovoran za uspostavljanje i odravanje efektivnog
sistema upravljanja.
(b) Osoba ili grupa osoba mora biti imenovana od strane
organizacije, s odgovornostima kojima se osigurava da
organizacija ostaje u skladu sa primjenjivim zahtjevima. Ta
osoba/e) e biti odgovorne odgovornom rukovoditelju.
(c) Organizacija mora imati dovoljan broj kvalificiranog
osoblja za planirane zadatke i aktivnosti koje se imaju
obaviti u skladu sa primjenjivim zahtjevima.
(d) Organizacija mora odravati zapise o odgovarajuem
iskustvu, kvalifikacijama i osposobljenosti kako bi dokazala
usklaenost sa stavom (c).

Petak, 9. 9. 2016.
(e)

SLUBENI GLASNIK BiH

Organizacija mora osigurati da je sve osoblje svjesno


pravila i procedura koji su relevantni za izvoenje njihovih
dunosti.
ORA.GEN.215 Zahtjevi za smjetaj
Organizacija mora imati smjetaj koji omoguuje izvoenje
i upravljanje svih planiranih zadataka i aktivnosti u skladu sa
primjenjivim zahtjevima.
ORA.GEN.220 uvanje zapisa
(a) Organizacija mora uspostaviti sistem uvanja zapisa koji
omoguuje prikladno uvanje i pouzdano praenje svih
razvijenih aktivnosti, pokrivajui posebno sve elemente
naznaene u ORA.GEN.200.
(b) Format zapisa mora biti odreen u procedurama
organizacije.
(c) Zapisi moraju biti uvani na nain koji osigurava zatitu od
oteenja, neovlatene izmjene i krae.
PODDIO ATO
ODOBRENE ORGANIZACIJE ZA OSPOSOBLJAVANJE
ODJELJAK I.
Openito
ORA.ATO.100 Podruje primjene
Ovaj Poddio uspostavlja zahtjeve koje mora ispunjavati
organizacija koja provodi osposobljavanje za dozvole pilota i
povezana ovlatenja i certifikate.
ORA.ATO.105 Zahtjev
(a) Podnositelji zahtjeva za izdavanje certifikata kao odobrenoj
organizaciji za osposobljavanje (ATO-u) moraju dostaviti
nadlenom tijelu:
(1) sljedee informacije:
i.
naziv i adresu organizacije za osposobljavanje;
ii. datum planiranog poetka aktivnosti;
iii. osobne detalje (detaljan ivotopis) i kvalifikacije
za efa kolstva (HT), za instruktora/e) za
provoenje osposobljavanja u letu, za
instruktora/e) za provoenje osposobljavanja na
simulatoru i za instruktora/e) za provoenje
teorijskog osposobljavanja;
iv. ime/na)
i
adresu/e)
aerodroma
i/ili
operativnog/ih) mjesta na kojima e se
osposobljavanje provoditi;
v. popis zrakoplova kojima e se operirati u svrhu
osposobljavanja, ukljuujui njihovu grupu,
klasu ili tip, registraciju, vlasnika i kategoriju
certifikata plovidbenosti ako je primjenjivo;
vi. popis ureaja za osposobljavanje koji simuliraju
let
(FSTD-ovi)
koje
organizacija
za
osposobljavanje namjerava koristiti ako je
primjenjivo;
vii. vrstu osposobljavanja koju organizacija za
osposobljavanje eli provoditi i pripadajue
programe osposobljavanja; i
(2) operativne prirunike i prirunike osposobljavanja.
(b) Organizacije za osposobljavanje za testno letenje. Bez
obzira na (a)(1)iv. i v., organizacija za osposobljavanje za
testno letenje mora dostaviti samo sljedee:
(1) ime/na) i adresu/e) osnovnog aerodroma i/ili
operativnog/ih) mjesta na kojima e se
osposobljavanje provoditi; i
(2) popis tipova ili kategorija zrakoplova koji e se
koristiti za osposobljavanje za testno letenje.
(c) U sluaju promjena certifikata, podnositelji zahtjeva moraju
dostaviti nadlenom tijelu relevantne dijelove informacija i
dokumentaciju kao to je navedeno u (a).

Broj 67 - Strana 249

ORA.ATO.110 Zahtjevi za osoblje


(a) HT mora biti imenovan. HT mora imati veliko iskustvo u
svojstvu instruktora u podrujima relevantnim za
osposobljavanje koje ATO provodi i mora posjedovati
osobine potrebne za uspjeno voenje i rukovoenje
organizacijom.
(b) Odgovornosti HT-a moraju ukljuivati:
(1) osiguranje da je osposobljavanje koje se provodi u
skladu sa dijelom-FCL i, u sluaju osposobljavanja za
testno letenje, da su relevantni zahtjevi dijelom-21 i
programi osposobljavanja uspostavljeni;
(2) osiguranje da je zadovoljavajua integracija
osposobljavanja u letu na zrakoplovima ili ureajima
za osposobljavanje koji simuliraju let i teorijskog
osposobljavanja; i
(3) nadzor napretka pojedinog podnositelj zahtjeva.
(c) Instruktori za provoenje teorijskog osposobljavanja
moraju imati:
(1) praktino iskustvo u zrakoplovstvu u podrujima koja
su relevantna za osposobljavanje koje provode i
zavren kurs iz metodike i tehnike osposobljavanja; ili
(2) prethodno iskustvo u provoenju teorijskog
osposobljavanja i prikladno teorijsko iskustvo u
predmetu za kojeg e provoditi osposobljavanje.
(d) Instruktori za provoenje osposobljavanja u letu i
instruktori za provoenje osposobljavanja na ureajima za
osposobljavanje koji simuliraju let moraju imati
kvalifikacije kako zahtijeva dio-FCL za vrstu
osposobljavanja koju e provoditi.
ORA.ATO.120 uvanje zapisa
Sljedei zapisi moraju se uvati za period od najmanje 3
godine nakon zavretka osposobljavanja:
(a) detalji o teorijskom, letakom i osposobljavanju na
ureaju za osposobljavanje koji simuliraju let koji su
dani pojedinom podnositelju zahtjeva;
(b) detaljni i redovni izvjetaji o napretku od instruktora
ukljuujui procjene, i redovni testovi napretka u
letenju i teorijski ispiti; i
(c) informacije o dozvolama i povezanim ovlatenjima i
certifikatima podnositelja zahtjeva, ukljuujui
datume isteka valjanosti uvjerenja o zdravstvenoj
sposobnosti i ovlatenjima.
ORA.ATO.125 Program osposobljavanja
(a) Program osposobljavanja mora biti razvijen za svaku vrstu
kursa koji e se izvoditi.
(b) Program osposobljavanja mora biti usklaen sa zahtjevima
dijela-FCL i, u sluaju osposobljavanja za testno letenje, s
relevantnim zahtjevima dijela-21.
ORA.ATO.130 Prirunik osposobljavanja i operativni
prirunik
(a) ATO mora uspostaviti i odravati prirunik osposobljavanja
i operativni prirunik koji sadre informacije i instrukcije
koje omoguavaju osoblju da provodi svoje dunosti i koje
daju upute podnositeljima zahtjeva na koji nain moraju
ispuniti zahtjeve kursa.
(b) ATO mora omoguiti dostupnost osoblju i gdje je prikladno
podnositeljima zahtjeva informacije sadrane u priruniku
osposobljavanja, u operativnom priruniku i u
dokumentaciji odobrenja ATO-a.
(c) U sluaju da ATO izvodi osposobljavanje za testno letenje,
operativni prirunik mora ispunjavati zahtjeve operativnog
prirunika za testno letenje, kao to je uspostavljeno u
dijelu-21.

Broj 67 - Strana 250


(d)

SLUBENI GLASNIK BiH

Operativni prirunik mora uspostaviti sheme vremenskih


ogranienja naleta za instruktore osposobljavanja u letu,
ukljuujui maksimalni broj sati naleta, maksimalni broj
sati naleta osposobljavanja i minimalno vrijeme odmora
izmeu dunosti osposobljavanja u skladu sa dijelom-ORO.
ORA.ATO.135 Zrakoplov za osposobljavanje i FSTD-ovi
(a) ATO mora koristiti prikladnu flotu zrakoplova za
osposobljavanje ili FSTD-ove koji su prikladni za kurseve
osposobljavanja koji se provode.
(b) ATO e provoditi osposobljavanje na FSTD-ovima samo
kad je dokazao nadlenom tijelu:
(1) prikladnost izmeu FSTD specifikacija i povezanog
programa osposobljavanja;
(2) da su FSTD-ovi koji se koriste usklaeni s
relevantnim zahtjevima dijela-FCL;
(3) u sluaju simulatora letenja (FFS-ovi), da FFS
prikladno reprezentira relevantni tip zrakoplova; i
(4) da je ugradio u sistem prikladno nadgledanje
promjena FSTD-a i da je osigurao da te promjene ne
utjeu na prikladnost programa osposobljavanja.
(c) Ako je zrakoplov koji se koristi za test praktine
osposobljenosti drukijeg tipa od FFS-a koji se koristio za
osposobljavanje za letenje u vizuelnim uvjetima,
maksimalno priznavanje mora biti ogranieno na ono koje
se odnosi na FNPT II za avione i FNPT II/III za helikoptere
u relevantnom letakom programu osposobljavanja.
(d) Organizacije za osposobljavanje za testno letenje.
Zrakoplov koji se koristi za osposobljavanje za testno
letenje mora biti prikladno opremljen s testnim letakim
instrumentima, u skladu sa svrhom osposobljavanja.
ORA.ATO.140 Aerodromi i operativna mjesta
Kad izvodi letako osposobljavanje na zra