You are on page 1of 144

XX

, 16. 2016. e

/Broj

69

Godina XX
Petak, 16. septembra/rujna 2016. godine
ISSN 1512-7508 -
ISSN 1512-7486 -
ISSN 1512-7494 -


1026

11. 12. ) )
(" ", 88/05),
4.
, ,
("
", 14/05), 32. 1. )
("
", j 10/13, 32/13 22/14),
28. ,
06. 2016. ,

1.
()


(Resolute Support Mission)
,
- ( :
), .
2.
()
, ,
45 .

3.
()
(1) -
.
(2)
,
.
4.
( )

,
.
5.
( )
(1)

.
(2)
.
(3)
.
6.
( )
.

69 - 2

7.
( ).
8.
( )
,
,

.
9.
()
,
.
10.
( )
,
" ".
01-50-1-3599-32/16

06. 2016.
, . .

Na osnovu lana 11. i 12. take c) i h) Zakona o odbrani


Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 88/05), lana
4. Zakona o ueu pripadnika Oruanih snaga Bosne i
Hercegovine, policijskih slubenika, dravnih slubenika i ostalih
zaposlenika u operacijama podrke miru i drugim aktivnostima u
inozemstvu ("Slubeni glasnik BiH", broj 14/05), te lana 32.
stav 1. taka a) Poslovnika o radu Predsjednitva Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 10/13, 32/13 i 22/14),
Predsjednitvo Bosne i Hercegovine je na 28. redovnoj sjednici,
odranoj 06. septembra 2016. godine, donijelo

ODLUKU

O PRODUETKU MANDATA PJEADIJSKOJ JEDINICI


ORUANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U
OPERACIJI ODLUNA PODRKA U ISLAMSKOJ
REPUBLICI AFGANISTAN
lan 1.
(Predmet)
Ovom odlukom produava se uee pjeadijske jedinice
Oruanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji podrke miru
Odluna podrka (Resolute Support Mission) u Islamskoj
Republici Afganistan, meunarodnoj vojnoj operaciji pod
vostvom NATO-a (u daljem tekstu: operacija podrke miru
RSM), za godinu dana.
lan 2.
(Sastav)
Pjeadijska jedinica Oruanih snaga Bosne i Hercegovine,
koja se angauje u operaciji podrke miru RSM, je sastava do 45
pripadnika.
lan 3.
(Misija)
(1) Pjeadijska jedinica Oruanih snaga Bosne i Hercegovine je
u misiji osiguranja baze-Komande USFOR RSM u
Bagramu.

, 16. 9. 2016.

(2)

Pjeadijska jedinica Oruanih snaga Bosne i Hercegovine je


angaovana na unutranjem osiguranju Komande USFOR
RSM, bez mogunosti izlaska i izvoenja operacija izvan
baze.
lan 4.
(Zona angaovanja)
Pjeadijska jedinica Oruanih snaga Bosne i Hercegovine
bit e angaovana u Bagramu, u sastavu kontigenta Oruanih
snaga Sjedinjenih Amerikih Drava.
lan 5.
(Mandat jedinice)
(1) Pjeadijska jedinica Oruanih snaga Bosne i Hercegovine
upuuje se u operaciju podrke miru RSM u dvije rotacije.
(2) Mandat jedne rotacije je est mjeseci s mogunou
produenja do mjesec dana.
(3) Vrijeme poetka i zavretka mandata regulisat e ministrica
odbrane Bosne i Hercegovine.
lan 6.
(Nadlenost operativne kontrole)
Ovlauje se naelnik Zajednikog taba Oruanih snaga
Bosne i Hercegovine da nadlenost operativne kontrole nad
pjeadijskom jedinicom Oruanih snaga Bosne i Hercegovine
prenese na nadlenog oficira Oruanih snaga Sjedinjenih
Amerikih Drava operativnog nivoa.
lan 7.
(Naredba o upuivanju)
Naredbe o upuivanju pete i este rotacije pjeadijske
jedinice Oruanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciju
podrke miru RSM donijet e ministrica odbrane.
lan 8.
(Ovlaenje ministrice)
Ministrica odbrane e, u skladu sa Zakonom o odbrani
Bosne i Hercegovine, regulisati sva pitanja neophodna za
uspjeno izvrenje misije pjeadijske jedinice Oruanih snaga
Bosne i Hercegovine u operaciji podrke miru RSM.
lan 9.
(Izvjetavanje)
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine dostavljat e
Predsjednitvu Bosne i Hercegovine redovni izvjetaj o ueu
pjeadijske jedinice Oruanih snaga Bosne i Hercegovine u
operaciji podrke miru RSM dva puta godinje, a vanredni
izvjetaj prema potrebi i iskazanom zahtjevu.
lan 10.
(Stupanje na snagu)
Ova oduka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 01-50-1-3599-32/16
06. septembra 2016. godine
Predsjedavajui
Sarajevo
Bakir Izetbegovi, s. r.
Na temelju lanka 11. i 12. toke c) i h) Zakona o obrani
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 88/05),
lanka 4. Zakona o sudjelovanju pripadnika Oruanih snaga
Bosne i Hercegovine, policijskih slubenika, dravnih slubenika
i ostalih zaposlenika u operacijama potpore miru i drugim
aktivnostima u inozemstvu ("Slubeni glasnik BiH", broj 14/05),
te lanka 32. stavka 1. toka a) Poslovnika o radu Predsjednitva
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 10/13, 32/13 i
22/14), Predsjednitvo Bosne i Hercegovine je na 28. redovitoj
sjednici, odranoj 06. rujna 2016. godine, donijelo

, 16. 9. 2016.

ODLUKU

O PRODULJENJU MANDATA PJEAKOJ POSTROJBI


ORUANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U
OPERACIJI ODLUNA POTPORA U ISLAMSKOJ
REPUBLICI AFGANISTAN
lanak 1.
(Predmet)
Ovom odlukom produljuje se sudjelovanje pjeake
postrojbe Oruanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji
potpore miru Odluna potpora (Resolute Support Mission) u
Islamskoj Republici Afganistan, meunarodnoj vojnoj operaciji
pod voenjem NATO-a (u daljnjem tekstu: operacija potpore
miru RSM), za godinu dana.
lanak 2.
(Sastav)
Pjeaka postrojba Oruanih snaga Bosne i Hercegovine,
koja se angaira u operaciji potpore miru RSM, je sastava do 45
pripadnika.
lanak 3.
(Misija)
(1) Pjeaka postrojba Oruanih snaga Bosne i Hercegovine je
u misiji osiguranja baze- Zapovjednitva USFOR RSM u
Bagramu.
(2) Pjeaka postrojba Oruanih snaga Bosne i Hercegovine je
angairana na unutarnjem osiguranju Zapovjednitva
USFOR RSM, bez mogunosti izlaska i izvoenja operacija
izvan baze.
lanak 4.
(Zona angairanja)
Pjeaka postrojba Oruanih snaga Bosne i Hercegovine
biti e angairana u Bagramu, u sastavu kontigenta Oruanih
snaga Sjedinjenih Amerikih Drava.
lanak 5.
(Mandat postrojbe)
(1) Pjeaka postrojba Oruanih snaga Bosne i Hercegovine
upuuje se u operaciju potpore miru RSM u dvije rotacije.
(2) Mandat jedne rotacije je est mjeseci s mogunou
produljenja do mjesec dana.
(3) Vrijeme poetka i zavretka mandata regulirati e ministrica
obrane Bosne i Hercegovine.
lanak 6.
(Nadlenost operativnog nadzora)
Ovlauje se naelnik Zajednikog stoera Oruanih snaga
Bosne i Hercegovine da nadlenost operativnog nadzora nad
pjeakom postrojbom Oruanih snaga Bosne i Hercegovine
prenese na nadlenog asnika Oruanih snaga Sjedinjenih
Amerikih Drava operativne razine.
lanak 7.
(Zapovjed o upuivanju)
Zapovjedi o upuivanju pete i este rotacije pjeake
postrojbe Oruanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciju
potpore miru RSM donijet e ministrica obrane.
lanak 8.
(Ovlaenje ministrice)
Ministrica obrane e, sukladno Zakonu o obrani Bosne i
Hercegovine, regulirat sva pitanja neophodna za uspjeno
izvrenje misije pjeake postrojbe Oruanih snaga Bosne i
Hercegovine u operaciji potpore miru RSM.
lanak 9.
(Izvjeivanje)
Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine dostavljat e
Predsjednitvu Bosne i Hercegovine redovito izvjee o sudjelo-

69 - 3

vanju pjeake postrojbe Oruanih snaga Bosne i Hercegovine u


operaciji potpore miru RSM dva puta godinje, a izvanredno
izvjee prema potrebi i iskazanom zahtjevu.
lanak 10.
(Stupanje na snagu)
Ova oduka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 01-50-1-3599-32/16
06. rujna 2016. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Bakir Izetbegovi, v. r.

1027

16. (3)

2016. ("
", 101/15), 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 1.000,00 ()
,
, 2015/2016. ,
.
2.
( )


,
,
.
3.
( )

.
4.
( )

" ".
03-02-2-629-90/16
26. 2016.


, . .

Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

69 - 4

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Andrei (Pero) Rotim, najuspjenijoj
studentici Ekonomskog fakulteta Sveuilita u Mostaru, u
akademskoj 2015/2016. godini, za podrku pri daljnjem
kolovanju.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realizovanje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Andree Rotim, studentice Ekonomskog fakulteta
Sveuilita u Mostaru.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Andrea Rotim da dostavi izvjetaj o
namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-90/16
lan Predsjednitva BiH
26. augusta 2016. godine
Dr. Dragan ovi, s. r.
Sarajevo
Temeljem lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Andrei (Pero) Rotim, najuspjenijoj
studentici Ekonomskog fakulteta Sveuilita u Mostaru, u
akademskoj 2015/2016. godini, za potporu pri daljnjem
kolovanju.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Andree Rotim, studentice Ekonomskog fakulteta
Sveuilita u Mostaru.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Andrea Rotim da dostavi izvjee o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.

, 16. 9. 2016.

lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-90/16
26. kolovoza 2016. godine
lan Predsjednitva BiH
Sarajevo
Dr. Dragan ovi, v. r.

1028

16. (3)

2016. ("
", 101/15), 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 1.000,00 , ()
, -
, 2015/2016. ,
.
2.
( )


,
,
-
.
3.
( )

.
4.
( )

" ".
03-02-2-629-92/16

26. 2016.
, . .

Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

, 16. 9. 2016.

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM, Nini (Sadeta) Lonar, najuspjenijoj
studentici Fakulteta prirodoslovno-matematikih i odgojnih
nauka Sveuilita u Mostaru, u akademskoj 2015/2016. godini, za
podrku pri daljem kolovanju.
lan 2.
(Nadlenost za realizacija)
Za realizovanje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Nine Lonar, studentice Fakulteta prirodoslovnomatematikih i odgojnih nauka Sveuilita u Mostaru.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Nina Lonar da dostavi izvjetaj o
namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-92/16
lan Predsjednitva BiH
26. augusta 2016. godine
Dr. Dragan ovi, s. r.
Sarajevo
Temeljem lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Nini (Sadeta) Lonar, najuspjenijoj
studentici Fakulteta prirodoslovno-matematikih i odgojnih
znanosti Sveuilita u Mostaru, u akademskoj 2015/2016. godini,
za potporu pri daljnjem kolovanju.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Nine Lonar, studentice Fakulteta prirodoslovnomatematikih i odgojnih znanosti Sveuilita u Mostaru.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Nina Lonar da dostavi izvjee o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.

69 - 5

lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-92/16
26. kolovoza 2016. godine
lan Predsjednitva BiH
Sarajevo
Dr. Dragan ovi, v. r.

1029

16. (3)

2016. ("
", 101/15), 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 1.000,00 ()
,

, 2015/2016.
, .
2.
( )


,
,
.
3.
( )

.
4.
( )

" ".
03-02-2-629-97/16

26. 2016.
, . .

Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u

69 - 6

iznosu od 1.000,00 KM Mirku (Zdravko) Aliloviu,


najuspjenijem studentu Medicinskog fakulteta Sveuilita u
Mostaru, u akademskoj 2015/2016. godini, za podrku pri daljem
kolovanju.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realizovanje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Mirka Alilovia, studenta Medicinskog fakulteta
Sveuilita u Mostaru.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Mirko Alilovi da dostavi izvjetaj o
namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-97/16
26. augusta 2016. godine
lan Predsjednitva BiH
Sarajevo
Dr. Dragan ovi, s. r.
Temeljem lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Mirku (Zdravko) Aliloviu,
najuspjenijem studentu Medicinskog fakulteta Sveuilita u
Mostaru, u akademskoj 2015/2016. godini, za potporu pri
daljnjem kolovanju.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Mirka Alilovia, studenta Medicinskog fakulteta
Sveuilita u Mostaru.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Mirko Alilovi da dostavi izvjee o
namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-97/16
lan Predsjednitva BiH
26. kolovoza 2016. godine
Dr. Dragan ovi, v. r.
Sarajevo

, 16. 9. 2016.

1030

16. (3)

2016. ("
", 101/15), 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,1.
( )2016. , 1.000,00 ()
,
, 2015/2016. ,
.
2.
( )


,
,
.
3.
( )

.
4.
( )

" ".
03-02-2-629-98/16

26. 2016.
, . .

Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Ivanu (Milan) Tomiu, najuspjenijem
studentu Pravnog fakulteta Sveuilita u Mostaru, u akademskoj
2015/2016. godini, za podrku pri daljem kolovanju.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realizovanje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti

, 16. 9. 2016.

na iro raun Ivana Tomia, studenta Pravnog fakulteta


Sveuilita u Mostaru.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Ivan Tomi da dostavi izvjetaj o
namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-98/16
26. augusta 2016. godine
lan Predsjednitva BiH
Sarajevo
Dr. Dragan ovi, s. r.
Temeljem lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 1.000,00 KM Ivanu (Milan) Tomiu, najuspjenijem
studentu Pravnog fakulteta Sveuilita u Mostaru, u akademskoj
2015/2016. godini, za potporu pri daljnjem kolovanju.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Ivana Tomia, studenta Pravnog fakulteta
Sveuilita u Mostaru.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Ivan Tomi da dostavi izvjee o namjenskom
utroku dodijeljenih sredstava.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03-02-2-629-98/16
lan Predsjednitva BiH
26. kolovoza 2016. godine
Dr. Dragan ovi, v. r.
Sarajevo

1031

16. (3)

2016. ("
", 101/15) 4. (1) (2)
10.02.2016.
, 01-50-1-441-12/16,

69 - 71.
( )2016. 500,00 ,

.
2.
( )


,

.
3.
( )

,
.
4.
( )

" ".
04-02-2-629-88/16

31. 2016.
, . .

Na osnovu lana 16. stava (3) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue rezerve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE REZERVE
lan 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 500,00 KM, Udruenju dopisnika i novinara opine
Derventa kao podrka i pomo za rad regionalnog lista Posavske
novosti.
lan 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Udruenja dopisnika i novinara opine Derventa.
lan 3.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
Obavezuje se Udruenje dopisnika i novinara opine
Derventa da dostavi izvjetaj o namjenskom utroku dodijeljenih
sredstava.

69 - 8

lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 04-02-2-629-88/16
31. augusta 2016. godine
lan Predsjednitva BiH
Sarajevo
Dr. Mladen Ivani, s. r.
Temeljem lanka 16. stavak (3) Zakona o Proraunu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 4. stavak (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava
interventne tekue priuve od 10.2.2016. godine, broj 01-50-1441-12/16, lan Predsjednitva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORITENJU SREDSTAVA


TEKUE PRIUVE
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Odobravaju se sredstva za interventno koritenje tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u
iznosu od 500,00 KM, Udruzi dopisnika i novinara opine
Derventa kao potpora i pomo za rad regionalnog lista Posavske
novosti.
lanak 2.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realiziranje ove odluke zadueno je Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu e izvriti
na iro raun Udruge dopisnika i novinara opine Derventa.
lanak 3.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Obvezuje se Udruga dopisnika i novinara opine Derventa
da dostavi izvjee o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 04-02-2-629-88/16
31. kolovoza 2016. godine
lan Predsjednitva BiH
Sarajevo
Dr. Mladen Ivani, v. r.1032

17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
, 6.
2016. ,


(TENDED FUND FACILITY - EFF)
()
1.
( )

(tended Fund Facility - EFF) ()

, 16. 9. 2016.

154.155.170,11
63.412.500,00 ().
2.
( )


(tended Fund Facility - EFF)
1.
.
3.
( )


(tended Fund Facility - EFF)
:
) 2/3
) 1/3
4.
( )
1.


.
5.
( )

" ".

178/16

6. 2016.
, . .

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na vanrednoj sjednici odranoj 6. septembra 2016.
godine, donijelo je

ODLUKU

O POVLAENJU PRVE TRANE PROIRENOG


ARANMANA (EXTENDED FUND FACILITY - EFF) SA
MEUNARODNIM MONETARNIM FONDOM (MMF)
lan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom odobrava se povlaenje prve trane
Proirenog aranmana (Extended Fund Facility - EFF) sa
Meunarodnim monetarnim fondom (MMF) u ukupnom iznosu
od 154.155.170,11 KM to predstavlja protuvrijednost od
63.412.500,00 specijalnih prava vuenja (SDR).
lan 2.
(Izdavanje Promisorne note)
Ovlauje se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i
Hercegovine da u okviru Proirenog aranmana (Extended Fund
Facility - EFF) izda Promisornu notu u iznosu iz lana 1. ove
Odluke i provede sve potrebne aktivnosti iz svoje nadlenosti za
povlaenje prve trane.
lan 3.
(Alokacija sredstava prve trane)
Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine e
izvriti alokaciju sredstava prve trane Proirenog aranmana
(Extended Fund Facility - EFF) u sljedeem omjeru:
a) 2/3 za budet Federacije Bosne i Hercegovine
b) 1/3 za budet Republike Srpske

, 16. 9. 2016.

lan 4.
(Obaveza otplate duga)
Otplatu duga iz lana 1. ove Odluke vre entiteti u skladu sa
zakonskim propisima kojima je regulirano izmirenje obaveza
prema meunarodnim finansijskim institucijama prema
utvrenim otplatnim planovima.
lan 5.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 178/16
Predsjedavajui
6. septembra 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Temeljem lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na izvanrednoj sjednici odranoj 6. rujna 2016.
godine, donijelo je

ODLUKU

O POVLAENJU PRVE TRANE PROIRENOG


ARANMANA (EXTENDED FUND FACILITY - EFF) SA
MEUNARODNIM MONETARNIM FONDOM (MMF)
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom odobrava se povlaenje prve trane
Proirenog aranmana (Extended Fund Facility - EFF) sa
Meunarodnim monetarnim fondom (MMF) u ukupnom iznosu
od 154.155.170,11 KM to predstavlja protuvrijednost od
63.412.500,00 specijalnih prava vuenja (SDR).
lanak 2.
(Izdavanje Promisorne note)
Ovlauje se Ministarstvo financija i trezora Bosne i
Hercegovine da u okviru Proirenog aranmana (Extended Fund
Facility - EFF) izda Promisornu notu u iznosu iz lanka 1. ove
Odluke i provede sve potrebne aktivnosti iz svoje mjerodavnosti
za povlaenje prve trane.
lanak 3.
(Alokacija sredstava prve trane)
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine e
izvriti alokaciju sredstava prve trane Proirenog aranmana
(Extended Fund Facility - EFF) u sljedeem omjeru:
a) 2/3 za proraun Federacije Bosne i Hercegovine
b) 1/3 za proraun Republike Srpske
lanak 4.
(Obveza otplate duga)
Otplatu duga iz lanka 1. ove Odluke vre entiteti sukladno
zakonskim propisima kojima je regulirano izmirenje obveza
prema meunarodnim financijskim institucijama prema
utvrenim otplatnim planovima.
lanak 5.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 178/16
Predsjedatelj
6. rujna 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

69 - 91033

81. (1) ("


", . 11/16 16/16), . 4. 14. (1) 8)

(" ", . 5/03, 42/03,
26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 6/13)
16. (" ", .
32/02 102/09),


I -
1.
( )
,
,

.
2.
( )


.
3.
( - nnrefoulement)
( )
(nnrefoulement) :
)
;
) ;
) ;
)
;
)
6. (2) (
)
) .
4.
( )
8..
5.
( )
(1)
, 29.
(1) ) ,


.
(2) , (1) ,

,
.

69 - 10
(3)

:
a)
)
)


,

.
(4)
(3) ) )

.

,
.
6.
( )
(1) ,
,
,
,

( ).
(2) 29.
1.
.
II -
7.
( )
(1) ,
32. (1) ,

.
(2)

( 1).
8.
( )
(1)
,
35. .
(2)
, ,
.
(3)
( 2).
9.
( )
(1)
36. .

( 3).
(2)
.
(3) , ,


.

41. (1)
), ) ) 41.
(1) ) ) ,
.

, 16. 9. 2016.


( 4).
10.
( )
(1) . 35. 36.
,
,

41. (1)
), ) ) 41.
(1) ), ) ) .
(2)
.

69. (4)


, .
(3)
.

.


.
(4) 69. (5)

,
.
(5) ,
(1250,75) x (880,75) .

( 5).
11.
(/)
(1) . 35. 36.
/
. /
, ,
.
(2) /


/
.
III -

12.
( )
(1)
, 35. (1)
.
.
(2)

,
. 19. 22. .
(3)

6. (2) .
13.
( )
(1) 39. (1) ,
,

(4)

, 16. 9. 2016.

,
.
, ,

.
(2)


29. (3) .
(3) 40. (3)

in dubio pro reo,
.
(4)

, 45. .
14.
()
(1)

a .
(2) (1)


,
, ,
,

.
15.
( )
43. (2) 51.
(2)
,
.
16.
( )
41. (1)
) ,
,
.
17.
( )
.
18.
( )
(1)
.
(2) (1)

, 52. 53. ,
.
(3) (2) .

8 .
.
30 .

69 - 11

IV -
19.
( )
(1) ,
41. (1) ) ,
.
(2) ,
41. (1) )
43. (5) ,
.
20.
(
)
(1) , 72. (1) ,

( )

,
( 6).
(2) . 73. (2) 74.

,
, ,

.
(3)

( 7).
(4)

( 8).
(5) ,
, (1250,75) x (880,75) ,

, ,
.
(
9).
(6)
, , (1250,75) x
(880,75) ,

, ,


( 10).
(7)

, 15
.
.
V -
21.
( )


, ,
.

69 - 12

22.
( )

.

, 16. 9. 2016.

23.
( )

" ".
07-02-2-6132/16
05. 2016.

, . .

, 16. 9. 2016.

69 - 13

69 - 14

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.

69 - 15

69 - 16

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.

69 - 17

69 - 18

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.

69 - 19

69 - 20

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.

69 - 21

69 - 22

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.

69 - 23

69 - 24

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.

69 - 25

69 - 26

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.

69 - 27

69 - 28

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.

Na osnovu lana 81. stav (1) Zakona o azilu ("Slubeni


glasnik BiH", br. 11/16 i 16/16), l. 4. i 14. stav (1) taka 8)
Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04,
42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13) i lana
16. Zakona o upravi ("Slubeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09),
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK

O AZILU
Odjeljak I - Ope odredbe
lan 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim Pravilnikom propisuju se osnovni principi, procedure,
izgled i sadraj obrazaca i dokumenata koji se koriste u postupku
azila kao i ostala pitanja vezana za oblast azila.
lan 2.
(Upotreba roda)
Svi izrazi u ovom Pravilniku dati u jednom gramatikom
rodu odnose se bez diskriminacije na mukarce i na ene.
lan 3.
(Osobe zatiene principom zabrane vraanja - non-refoulement)
Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu BiH) odobrava
zatitu na osnovu principa zabrane vraanja (non-refoulement)
strancima:
a) koji su iskazali namjeru podnoenja zahtjeva za azil u
BiH;
b) koji su podnijeli zahtjev za azil u BiH;
c) kojima je priznat izbjegliki status u BiH;
d) kojima je priznat status supsidijarne zatite u BiH;
e) za koje je utvreno postojanje razloga za primjenu
lana 6. stav (2) Zakona o azilu (u daljem tekstu
Zakon) i
f)
kojima je odobrena privremena zatita u BiH.
lan 4.
(Iskljuenje primjene sankcija za nezakonit ulazak u BiH)
Pri ocjeni da li su ispunjeni uslovi iz lana 8. Zakona
nadleni organ cijeni da li se osoba koja trai azil kratko zadrala
u tranzitu u drugim dravama i da li je mogla nai efektivnu
zatitu u prvoj zemlji ili zemljama u koje je izbjegla.
lan 5.
(Pravo na prevoditelja ili tumaa)
(1) Ukoliko traitelj azila ne razumije jezik na kojem se
postupak vodi Ministarstvo e, u skladu sa lanom 29. stav
(1) taka c) Zakona, omoguiti da se postupak vodi uz
pomo prevoditelja odnosno tumaa na jeziku koji traitelj
azila razumije ili za koji se moe osnovano pretpostaviti da
ga razumije.
(2) Pravo, iz stava (1) ovog lana, bie omogueno i osobama
sa priznatim statusom izbjeglice ili supsidijarne zatite u
BiH, u postupku prestanka ili ukidanja dodijeljenog statusa.
(3) Prevoditelj odnosno tuma moe biti:
a) ovlatena slubena osoba Ministarstva ili
b) sudski prevoditelj ili tuma ili
c) osoba koja je osposobljena prevoditi ili tumaiti sa
jezika i na jezik koji traitelj azila ili osoba sa
dodijeljenim statusom razumije ili za koji se moe
osnovano pretpostaviti da ga razumije, u sluaju da
nije mogue osigurati usluge sudskog prevoditelja ili
tumaa.
(4) Ministarstvo moe s agencijama ili osobama iz stava (3)
taka b) i c) ovog lana zakljuiti ugovor kojim se reguliu
prevodilake ili usluge tumaa u postupku po zahtjevu za

69 - 29

azil. Prevoditelj ili tuma moraju uvati povjerljivost


sadraja svih razgovora u kojima sudjeluju te e u tu svrhu
dati izjavu kojom se obavezuju na potivanje povjerljivosti
podataka.
lan 6.
(Stranci koji se nalaze u specijalizovanim ustanovama)
(1) Stranac koji se nalazi u imigracionom centru, pritvoru,
zatvoru ili ustanovi za smjetaj rtava trgovine ljudima,
putem uprave ustanove u kojoj boravi, iskazuje namjeru za
podnoenje zahtjeva za azil mjesno nadlenoj
organizacionoj jedinici Slube za poslove sa strancima (u
daljem tekstu Sluba).
(2) Garancije iz lana 29. Zakona primjenjuju se i na traitelje
azila koji borave u ustanovama iz stava 1. ovog lana.
Odjeljak II - Obrasci u postupku azila
lan 7.
(Potvrda o iskazanoj namjeri)
(1) Organizaciona jedinica Slube, u skladu sa lanom 32. stav
(1) Zakona, strancu koji iskae namjeru za podnoenje
zahtjeva za azil u BiH izdaje potvrdu o iskazanoj namjeri
podnoenja zahtjeva za azil.
(2) Obrazac potvrde o iskazanoj namjeri podnoenja zahtjeva
za azil je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 1).
lan 8.
(Zahtjev za azil)
(1) Stranac koji je iskazao namjeru podnoenja zahtjeva za azil
podnosi zahtjev za azil Ministarstvu, na nain propisan
lanom 35. Zakona.
(2) Ovlatena slubena osoba Ministarstva popunjava obrazac
zahtjeva za azil, u dva istovjetna primjerka, od kojih se
jedan uruuje traitelju azila.
(3) Obrazac zahtjeva za azil je sastavni dio ovog Pravilnika
(Obrazac broj 2).
lan 9.
(Registracija traitelja azila)
(1) Postupak registrovanja traitelja azila obavlja se na nain
propisan lanom 36. Zakona. Obrazac za registraciju
traitelja azila je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac
broj 3).
(2) Traitelj azila i njegov punomonik imaju pristup
registracionom obrazcu.
(3) Traitelju azila se, nakon postupka registrovanja, oduzimaju
sve putne isprave koje moe koristiti za prelazak dravne
granice uz izdavanje potvrde o oduzimanju putnih isprava.
Oduzete putne isprave zadravaju se u Ministarstvu i
vraaju traitelju azila po konanosti odluka iz lana 41.
stav (1) taka a), e) i f) ili pravosnanosti odluka iz lana
41. stav (1) taka b) i c) Zakona, na lini zahtjev traitelja
azila.
(4) Obrazac potvrde o oduzimanju putnih isprava je sastavni
dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 4).
lan 10.
(Karton traitelja azila)
(1) Nakon obavljenih postupaka iz l. 35. i 36. Zakona
Ministarstvo traitelju azila, kao i licima u njegovoj pratnji,
izdaje karton traitelja azila kojim se dokazuje pravo
boravka na teritoriji BiH dok se o njegovom zahtjevu ne
donese konana odluka iz lana 41. stav (1) taka a), e) i f)
ili pravosnana odluka iz lana 41. stav (1) taka b), c) i d)
Zakona.
(2) Karton traitelja azila se izdaje na rok do tri mjeseca uz
mogunost produenja. Produenje vanosti kartona
traitelja azila vri se na nain propisan lanom 69. stav (4)
Zakona osim u sluaju kada je traitelj azila smjeten u

69 - 30

Centar za prihvat i smjetaj traitelja azila kada produenje


vri Ministarstvo, po slubenoj dunosti.
(3) Kartonom se ne potvruje nuno identitet traitelja azila.
Slubena osoba Ministarstva na kartonu navodi na osnovu
ega su uzeti podaci o nosiocu kartona. Ukoliko identitet
traitelja azila nije utvren na osnovu identifikacionog
dokumenta na kartonu se navodi da su podaci uzeti na
osnovu izjave traitelja azila.
(4) U skladu sa lanom 69. stav (5) Zakona na kartonu traitelja
azila se navodi injenica ogranienja kretanja, ukoliko je
traitelju azila privremeno ogranieno kretanje izvan
odreenog mjesta.
(5) Karton traitelja azila je ute boje, dimenzija (1250,75)
mm x (880,75) mm. Obrazac kartona traitelja azila je
sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 5).
lan 11.
(Dosije/spis)
(1) Nakon obavljenih postupaka iz l. 35. i 36. Zakona u
Ministarstvu se formira slubeni dosije/spis traitelja azila.
Dosije/spis traitelja azila sadri odluke, dokaze, obrasce i
podatke prikupljene tokom postupka po zahtjevu za azil.
(2) Izvorna verzija slubenog dosijea/spisa se formira od
dokumenata i dokaza prikupljenih u postupku zaprimanja
zahtjeva za azil dok elektronska verzija slubenog dosijea
/spisa sadri podatke iz popunjenih obrazaca u toku
postupka po zahtjevu za azil.
Odjeljak III - Postupak rjeavanja po zahtjevu za azil i
odluke
lan 12.
(Postupak po zahtjevu za azil)
(1) Postupak azila pokree se podnoenjem zahtjeva za azil
Ministarstvu, u skladu sa lanom 35. stav (1) Zakona.
Ministarstvo razmatra zahtjev za azil i donosi odluku.
(2) U postupku po zahtjevu za azil utvruje se da li traitelj
azila ispunjava uslove za dodjelu izbjeglikog statusa ili
statusa supsidijarne zatite, u skladu sa l. 19. i 22. Zakona.
(3) Ukoliko je traitelj azila iskljuen iz azila u postupku po
zahtjevu za azil utvruje se postojanje uslova iz lana 6.
stav (2) Zakona.
lan 13.
(Intervju sa traiteljem azila)
(1) U skladu sa lanom 39. stav (1) Zakona, Ministarstvo e sa
svim punoljetnim traiteljima azila, pojedinano i u
povjerljivom okruenju, obaviti jedan ili vie intervjua.
Ukoliko traitelj azila boravi u imigracionom centru,
pritvoru, zatvoru ili ustanovi za smjetaj rtava trgovine
ljudima intervju e se obaviti u ustanovi u kojoj se traitelj
azila nalazi.
(2) Slubeno lice Ministarstva e tokom postupka voditi rauna
o kulturolokom porijeklu traitelja azila i sa posebnom
panjom postupati sa ranjivim kategorijama navedenim u
lanu 29. stav (3) Zakona.
(3) Ukoliko su ispunjeni uslovi iz lana 40. stav (3) Zakona
ovlatena slubena osoba Ministarstva primijeniti e princip
in dubio pro reo, prilikom donoenja odluke po zahtjevu za
azil.
(4) Registracija traitelja azila i intervju mogu se obaviti istog
dana ukoliko postoje indicije da se radi o ubrzanom
postupku, iz lana 45. Zakona.
lan 14.
(Odluka)
(1) Kada se zahtjev za azil zasniva na istim injenicama
Ministarstvo moe donijeti jedinstvenu odluku koja
ukljuuje sve osobe koje su obuhvaene zahtjevom.

(2)

, 16. 9. 2016.

Izuzetno od stava (1) ovog lana ukoliko bi donoenje


jedinstvene odluke dovelo do otkrivanja okolnosti vezanih
za traitelja azila, a to bi moglo ugroziti njegove interese,
posebno u sluajevima koji ukljuuju progon koji se temelji
na polu, polnom opredjeljenju, polnom identitetu ili starosti,
Ministarstvo donosi pojedinanu odluku za traitelje azila
na koga se te okolnosti odnose.
lan 15.
(Odobravanje supsidijarne zatite)
U skladu sa lanom 43. stav (2) a u vezi sa lanom 51. stav
(2) Zakona supsidijarna zatita odobrava se na godinu dana, od
dana pravosnanosti rjeenja kojim je odobrena supsidijarna
zatita.
lan 16.
(Odluka kod zabrane vraanje)
U sluaju donoenja rjeenja iz lana 41. stav (1) taka d)
Zakona Ministarstvo e pouiti stranca da je duan, odmah po
pravosnanosti rjeenja, podnijeti zahtjev za ostanak u BiH
Slubi.
lan 17.
(Podnoenje novog zahtjeva za azil)
Ukoliko prilikom podnoenja novog zahtjeva za azil
traitelj azila iznese nove injenice i okolnosti ovlatena slubena
osoba Ministarstva zakazuje intervju kako bi se utvrdilo da li
nove injenice i okolnosti mogu uticati na osnovanost zahtjeva.
lan 18.
(Odluka u postupcima prestanka ili ukidanja azila)
(1) Postupak prestanka ili ukidanja azila pokree se po
slubenoj dunosti ili na zahtjev stranke.
(2) Ukoliko se u postupku iz stava (1) ovog lana utvrdi da se
nisu stekli uslovi za prestanak ili ukidanje azila, iz lana 52.
i 53. Zakona, Ministarstvo donosi zakljuak o obustavi
postupka.
(3) Zakljuak iz stava (2) ovog lana je konaan. Protiv njega
se moe pokrenuti upravni spor pred Sudom BiH u roku od
8 dana od dana prijema zakljuka. Tuba ne odgaa
izvrenje zakljuka. Sud BiH odluku po tubi donosi u roku
od 30 dana od dana prijema tube.
Odjeljak IV - Identifikacioni dokumenti
lan 19.
(Lica koja ostvaruju pravo na identifikacioni dokument)
(1) Stranac kojem je priznat izbjegliki status, konanom
odlukom iz lana 41. stav (1) taka a) Zakona, ostvaruje
pravo na izbjegliki karton.
(2) Stranac kojem je priznat status supsidijarne zatite,
pravosnanom odlukom iz lana 41. stav (1) taka b) ili
konanom odlukom iz lana 43. stav (5) Zakona, ostvaruje
pravo na karton o supsidijarnoj zatiti.
lan 20.
(Zahtjev za izdavanje ili zamjenu identifikacionog dokumenta)
(1) Ministarstvo, u skladu sa lanom 72. stav (1) Zakona,
podnosi zahtjev za odreivanje i dodjeljivanje jedinstvenog
matinog broja (u daljem tekstu JMB) priznatoj izbjeglici
Ministarstvu civilnih poslova BiH, na obrascu koji je
sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 6).
(2) U skladu sa l. 73. stav (2) i 74. Zakona zahtjev za
izdavanje ili zamjenu izbjeglikog kartona ili kartona o
supsidijarnoj zatiti, Ministarstvu podnosi stranac lino,
odnosno staratelj, punomonik ili zakonski zastupnik
stranca kojem se karton treba izdati ili zamijeniti.
(3) Obrazac zahtjeva za izdavanje odnosno zamjenu
izbjeglikog kartona je sastavni dio ovog Pravilnika
(Obrazac broj 7).

, 16. 9. 2016.
(4)
(5)

(6)

(7)

Obrazac zahtjeva za izdavanje odnosno zamjenu kartona o


supsidijarnoj zatiti je sastavni dio ovog Pravilnika
(Obrazac broj 8).
Ministarstvo personalizuje izbjegliki karton, koji je bijele
boje, veliine (1250,75) mm x (880,75) mm, ima
najmanje tri elementa zatite i isti uruuje lino izbjeglici,
odnosno staratelju, zakonskom zastupniku ili punomoniku
izbjeglice. Izbjegliki karton je sastavni dio ovog Pravilnika
(Obrazac broj 9).
Ministarstvo personalizuje karton o supsidijarnoj zatiti,
koji je bijele boje, veliine (1250,75) mm x (880,75)
mm, ima najmanje tri elementa zatite i isti uruuje lino
licu sa priznatim statusom supsidijarne zatite, odnosno
staratelju, zakonskom zastupniku ili punomoniku lica sa
priznatim statusom supsidijarne zatite. Karton o
supsidijarnoj zatiti je sastavni dio ovog Pravilnika
(Obrazac broj 10).
U sluaju ukidanja ili prestanka dodijeljenog statusa nosilac
kartona duan je vratiti karton Ministarstvu, u roku od 15
dana od dana pravosnanosti odluke. Ministarstvo
ponitava karton.

69 - 31

Odjeljak V - Prelazne i zavrne odredbe


lan 21.
(Priznati azil ili privremena zatita)
Lica kojima je priznat izbjegliki status ili status
supsidijarne zatite ili im je odobrena privremena zatita u BiH,
prije stupanja na snagu Zakona, nastavljaju uivati dodijeljeni
status.
lan 22.
(Tumaenje propisa)
Ministarstvo je nadleno za tumaenje odredbi ovog
Pravilnika.
lan 23.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 07-02-2-6132/16
Ministar
05. septembra 2016. godine
Dragan Mekti, s. r.
Sarajevo

69 - 32

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.

69 - 33

69 - 34

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.

69 - 35

69 - 36

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.

69 - 37

69 - 38

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.

69 - 39

69 - 40

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.

69 - 41

69 - 42

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.

69 - 43

69 - 44

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.

69 - 45

69 - 46

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.

69 - 47

69 - 48

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.


(4)

Sukladno lanku 81. stavak (1) Zakona o azilu ("Slubeni


glasnik BiH", br. 11/16 i 16/16), l. 4. i 14. stavak (1) toka 8)
Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04,
42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13) i lanka
16. Zakona o upravi ("Slubeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09),
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK

O AZILU
Odjeljak I - Ope odredbe
lanak 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim Pravilnikom propisuju se temeljna naela, procedure,
izgled i sadraj obrazaca i dokumenata koji se koriste u postupku
azila kao i ostala pitanja vezana za oblast azila.
lanak 2.
(Uporaba roda)
Svi pojmovi u ovom Pravilniku dati u jednom gramatikom
rodu primjenjivati e se bez diskriminacije prema mukarcima i
enama.
lanak 3.
(Osobe zatiene naelom zabrane vraanja - non-refoulement)
Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu BiH) odobrava
zatitu na temelju naela zabrane vraanja (non-refoulement)
strancima:
a) koji su izrazili namjeru podnoenja zahtjeva za azil u
BiH;
b) koji su podnijeli zahtjev za azil u BiH;
c) kojima je priznat izbjegliki status u BiH;
d) kojima je priznat status supsidijarne zatite u BiH;
e) za koje je utvreno postojanje razloga za primjenu
lanka 6. stavak (2) Zakona o azilu (u daljnjem tekstu
Zakon) i
f)
kojima je odobrena privremena zatita u BiH.
lanak 4.
(Iskljuenje primjene sankcija za nezakonit ulazak u BiH)
Pri ocjeni da li su ispunjeni uvjeti iz lanka 8. Zakono
nadleno tijelo cijeni da li se osoba koja trai azil kratko zadrala
u tranzitu u drugim dravama i da li je mogla nai efektivnu
zatitu u prvoj zemlji ili zemljama u koje je izbjegla.
lanak 5.
(Pravo na prevoditelja)
(1) Ukoliko traitelj azila ne razumije jezik na kojem se
postupak vodi Ministarstvo e, u skladu sa lankom 29.
stavak (1) toka c) Zakona, omoguiti da se postupak
provodi uz pomo prevoditelja odnosno tumaa na jeziku
koji traitelj azila razumije ili za koji se moe osnovano
pretpostaviti da ga razumije.
(2) Pravo, iz stavka (1) ovog lanka, bie omogueno i
osobama sa priznatim statusom izbjeglice ili supsidijarne
zatite u BiH, u postupku prestanka ili ukidanja
dodijeljenog statusa.
(3) Prevoditelj odnosno tuma moe biti:
a) ovlatena slubena osoba Ministarstva ili
b) sudski prevoditelj ili tuma ili
c) osoba koja je osposobljena prevoditi ili tumaiti sa
jezika i na jezik koji traitelj azila ili osoba sa
dodijeljenim statusom razumije ili za koji se moe
osnovano pretpostaviti da ga razumije, u sluaju da
nije mogue osigurati usluge sudskog prevoditelja ili
tumaa.

69 - 49

Ministarstvo moe s agencijama ili osobama iz stavka (3)


toka b) i c) ovog lanka zakljuiti ugovor kojim se ureuju
prevodilake ili usluge tumaa u postupku po zahtjevu za
azil. Prevoditelj ili tuma moraju uvati povjerljivost
sadraja svih razgovora u kojima sudjeluje, te e u tu svrhu
dati izjavu kojom se obvezuju na potivanje povjerljivosti
podataka.
lanak 6.
(Stranci koji se nalazi u specijalizovanim ustanovama)
(1) Stranac koji se nalazi u imigracijskom centru, pritvoru,
zatvoru ili ustanovi za smjetaj rtava trgovine ljudima,
putem uprave ustanove u kojoj boravi, iskazuje namjeru za
podnoenje zahtjeva za azil mjesno nadlenoj
organizacijskoj jedinici Slube za poslove sa strancima (u
daljnjem tekstu Sluba).
(2) Jamstva iz lanka 29. Zakona primjenjuju se i na traitelje
azila koji borave u ustanovama iz stavka 1. ovog lanka.
Odjeljak II - Obrasci u postupku azila
lanak 7.
(Potvrda o iskazanoj namjeri)
(1) Organizacijska jedinica Slube, sukladno lanku 32. stavak
(1) Zakona, strancu koji iskae namjeru za podnoenje
zahtjeva za azil u BiH izdaje potvrdu o iskazanoj namjeri
podnoenja zahtjeva za azil.
(2) Obrazac potvrde o iskazanoj namjeri podnoenja zahtjeva
za azil je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 1).
lanak 8.
(Zahtjev za azil)
(1) Stranac koji je iskazao namjeru podnoenja zahtjeva za azil
podnosi zahtjev za azil Ministarstvu, na nain propisan
lankom 35. Zakona.
(2) Ovlatena slubena osoba Ministarstva popunjava obrazac
zahtjeva za azil, u dva istovjetna primjerka, od kojih se
jedan uruuje traitelju azila.
(3) Obrazac zahtjeva za azil je sastavni dio ovog Pravilnika
(Obrazac broj 2).
lanak 9.
(Registriranje traitelja azila)
(1) Postupak registriranja traitelja azila obavlja se na nain
propisan lankom 36. Zakona. Obrazac za registraciju
traitelja azila je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac
broj 3).
(2) Traitelj azila i njegov punomonik imaju pristup
registracionom obrascu.
(3) Traitelju azila se, nakon postupka registriranja, oduzimaju
sve putne isprave koje moe koristiti za prelazak dravne
granice uz izdavanje potvrde o oduzimanju putnih isprava.
Oduzete putne isprave zadravaju se u Ministarstvu i
vraaju traitelju azila po konanosti odluka iz lanka 41.
stavak (1) toka a), e) i f) ili pravomonosti odluka iz
lanka 41. stavak (1) toka b) i c) Zakona, na osobni zahtjev
traitelja azila.
(4) Obrazac potvrde o oduzimanju putnih isprava je sastavni
dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 4).
lanak 10.
(Karton traitelja azila)
(1) Nakon provedenih postupaka iz l. 35. i 36. Zakona
Ministarstvo traitelju azila, kao i osobama u njegovoj
pratnji, izdaje karton traitelja azila kojim se dokazuje
pravo boravka na teritoriji BiH dok se o njegovom zahtjevu
ne donese konana odluka na temelju lanka 41. stavak (1)
toka a), e) i f) ili pravomona odluka iz lanka 41. stavak
(1) toka b), c) i d) Zakona.

69 - 50
(2)

Karton traitelja azila se izdaje na razdoblje do tri mjeseca s


mogunou produljenja. Produljenje vanosti kartona
traitelja azila vri se na nain propisan lankom 69. stavak
(4) Zakona osim u sluaju kada je traitelj azila smjeten u
Centar za prihvat i smjetaj traitelja azila kada produljenje
vri Ministarstvo, po slubenoj dunosti.
(3) Kartonom se ne potvruje nuno identitet traitelja azila.
Slubena osoba Ministarstva na kartonu navodi na temelju
ega su uzeti podaci o nosiocu kartona. Ukoliko identitet
traitelja azila nije utvren na temelju identifikacionog
dokumenta na kartonu se navodi da su podaci uzeti na
temelju izjave traitelja azila.
(4) U skladu sa lankom 69. stavak (5) Zakona na kartonu
traitelja azila se navodi injenica ogranienja kretanja,
ukoliko je traitelju azila privremeno ogranieno kretanje
izvan odreenog mjesta.
(5) Karton traitelja azila je ute boje, dimenzija (1250,75)
mm x (880,75) mm. Obrazac kartona traitelja azila je
sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 5).
lanak 11.
(Dosije/spis)
(1) Nakon obavljenih postupaka iz l. 35. i 36. Zakona u
Ministarstvu se formira slubeni dosije/spis traitelja azila.
Dosije/spis traitelja azila sadri odluke, dokaze, obrazce i
podatke prikupljene tijekom postupka po zahtjevu za azil.
(2) Izvorna verzija slubenog dosijea / spisa se formira od
dokumenata i dokaza prikupljenih u postupku zaprimanja
zahtjeva za azil dok elektronska verzija slubenog dosijea /
spisa sadri podatke iz popunjenih obrazaca u tijeku
postupka po zahtjevu za azil.
Odjeljak III - Postupak rjeavanja po zahtjevu za azil i
odluke
lanak 12.
(Postupak po zahtjevu za azil)
(1) Postupak azila pokree se podnoenjem zahtjeva za azil
Ministarstvu, u skladu sa lankom 35. stavak (1) Zakona.
Ministarstvo razmatra zahtjev za azil i donosi odluku.
(2) U postupku po zahtjevu za azil utvruje se da li traitelj
azila ispunjava uvjete za dodjelu izbjeglikog statusa ili
statusa supsidijarne zatite, sukladno l. 19. i 22. Zakona.
(3) Ukoliko je traitelj azila iskljuen iz azila u postupku po
zahtjevu za azil utvruje se postojanje uvjete iz lanka 6.
stavak (2) Zakona.
lanak 13.
(Intervju sa traiteljem azila)
(1) Sukladno lanku 39. stavak (1) Zakona, Ministarstvo e sa
svim punodobnim traiteljima azila, pojedinano i u
povjerljivom okruenju, obaviti jedan ili vie intervjua.
Ukoliko traitelj azila boravi u imigracijskom centru,
pritvoru, zatvoru ili ustanovi za smjetaj rtava trgovine
ljudima intervju e se obaviti u ustanovi u kojoj se traitelj
azila nalazi.
(2) Ovlatena slubena osoba Ministarstva e tijekom postupka
voditi rauna o kulturolokom porijeklu traitelja azila i sa
posebnim panjom postupati sa ranjivim kategorijama
navedenim u lanku 29. stavak (3) Zakona.
(3) Ukoliko su ispunjeni uvjeti iz lanka 40. stavak (3) Zakona
ovlatena slubena osoba Ministarstva primijeniti e princip
in dubio pro reo, prilikom donoenja odluke po zahtjevu za
azil.
(4) Registracija traitelja azila i intervju mogu se obaviti istog
dana ukoliko postoje indicije da se radi o ubrzanom
postupku, iz lanka 45. Zakona.

, 16. 9. 2016.

lanak 14.
(Odluka)
(1) Kada se zahtjev za azil temelji na istim injenicama
Ministarstvo moe donijeti jedinstvenu odluku koja
ukljuuje sve osobe koje su obuhvaene zahtjevom.
(2) Iznimno od stavka (1) ovog lanka ukoliko bi donoenje
jedinstvene odluke dovelo do otkrivanja okolnosti vezanih
za traitelja azila, a to bi moglo ugroziti njegove interese,
naroito u sluajevima koji ukljuuju progon na temelju
spola, spolne orijentacije, spolnog identiteta ili dobi,
Ministarstvo donosi pojedinanu odluku za traitelja azila
na koga se te okolnosti odnose.
lanak 15.
(Odobravanje supsidijarne zatite)
Sukladno lanku 43. stavak (2), a u vezi sa lankom 51.
stavak (2) Zakona supsidijarna zatita odobrava se na godinu
dana, od dana pravomonosti rjeenja kojim je odobrena
supsidijarna zatita.
lanak 16.
(Odluka kod zabrane vraanje)
U sluaju donoenja rjeenja iz lanka 41. stavak (1) toka
d) Zakona Ministarstvo e pouiti stranca da je duan, odmah po
pravomonosti rjeenja, podnijeti zahtjev za ostanak u BiH
Slubi.
lanak 17.
(Podnoenje novog zahtjeva za azil)
Ukoliko prilikom podnoenja novog zahtjeva za azil
trailtelj azila iznese nove injenice i okolnosti ovlatena
slubena osoba Ministarstva zakazuje intervju kako bi se utvrdilo
da li nove injenice i okolnosti mogu utjecati na osnovanost
zahtjeva.
lanak 18.
(Odluka u postupcima prestanka ili ukidanja azila)
(1) Postupak prestanka ili ukidanja azila pokree se po
slubenoj dunosti ili na zahtjev stranke.
(2) Ukoliko se u postupku iz stavka (1) ovog lana utvrdi da se
nisu stekli uvjeti za prestanak ili ukidanje azila, iz lanka
52. i 53. Zakona, Ministarstvo donosi zakljuak o obustavi
postupka.
(3) Zakljuak iz stavka (2) ovog lanka je konaan. Protiv
njega moe se pokrenuti upravni spor pred Sudom BiH u
roku od 8 dana od dana prijema zakljuka. Tuba ne odgaa
izvrenje zakljuka. Sud BiH odluku po tubi donosi u roku
od 30 dana od dana prijema tube.
Odjeljak IV - Identifikacijski dokumenti
lanak 19.
(Lica koja ostvaruju pravo na identifikacijski dokument)
(1) Stranac kojem je priznat izbjegliki status, konanom
odlukom iz lanka 41. stavak (1) toka a) Zakona, ostvaruje
pravo na izbjegliki karton.
(2) Stranac kojem je priznat status supsidijarne zatite,
pravomonom odlukom iz lanka 41. stavak (1) toka b) ili
konanom odlukom iz lanka 43. stavak (5) Zakona,
ostvaruje pravo na karton o supsidijarnoj zatiti.
lanak 20.
(Zahtjev za izdavanje ili zamjenu identifikacijskog dokumenta)
(1) Ministarstvo, sukladno lanku 72. stavak (1) Zakona,
podnosi zahtjev za odreivanje i dodjeljivanje jedinstvenog
matinog broja (u daljem tekstu JMB) priznatoj izbjeglici
Ministarstvu civilnih poslova BiH, na obrascu koji je
sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 6).
(2) Sukladno l. 73. stavak (2) i 74. Zakona zahtjev za
izdavanje ili zamjenu izbjeglikog kartona ili kartona o
supsidijarnoj zatiti, Ministarstvu dostavlja stranac osobno,

, 16. 9. 2016.

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

odnosno skrbnik, punomonik ili zakonski zastupnik


stranca kojem se karton treba izdati ili zamjeniti.
Obrazac zahtjeva za izdavanje odnosno zamjenu
izbjeglikog kartona je sastavni dio ovog Pravilnika
(Obrazac broj 7).
Obrazac zahtjeva za izdavanje odnosno zamjenu kartona o
supsidijarnoj zatiti je sastavni dio ovog Pravilnika
(Obrazac broj 8).
Ministarstvo personalizira izbjegliki karton, koji je bijele
boje, veliine (1250,75) mm x (880,75) mm, ima
najmanje tri elementa zatite i isti uruuje osobno izbjeglici,
odnosno skrbniku, zakonskom zastupniku ili punomoniku
zbjeglice. Izbjegliki karton je sastavni dio ovog Pravilnika
(Obrazac broj 9).
Ministarstvo personalizira karton o supsidijarnoj zatiti, koji
je bijele boje, veliine (1250,75) mm x (880,75) mm,
ima najmanje tri elementa zatite i isti uruuje osobno licu
sa priznatim statusom supsidijarne zatite, odnosno
skrbniku, zakonskom zastupniku ili punomoniku osobe sa
priznatim statusom supsidijarne zatite. Karton o
supsidijarnoj zatiti je sastavni dio ovog Pravilnika
(Obrazac broj 10).
U sluaju ukidanja ili prestanka dodijeljenog statusa nositelj
kartona duan je vratiti karton Ministarstvu, u roku od 15

69 - 51

dana od dana pravomonosti odluke. Ministarstvo ponitava


karton.
Odjeljak V - Prelazne i zavrne odredbe
lanak 21.
(Priznati azil ili privremena zatita)
Osobe kojima je priznat izbjegliki status ili status
supsidijarne zatite ili im je odobrena privremena zatita u BiH,
prije stupanja na snagu Zakona, nastavljaju uivati dodijeljeni
status.
lanak 22.
(Tumaenje propisa)
Ministarstvo je nadleno za tumaenje odredbi ovog
Pravilnika.
lanak 23.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 07-02-2-6132/16
Ministar
05. rujna 2016. godine
Dragan Mekti, v. r.
Sarajevo

69 - 52

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.

69 - 53

69 - 54

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.

69 - 55

69 - 56

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.

69 - 57

69 - 58

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.

69 - 59

69 - 60

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.

69 - 61

69 - 62

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.

69 - 63

69 - 64

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.

69 - 65

69 - 66

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.

69 - 67

69 - 68

, 16. 9. 2016.

, 16. 9. 2016.
1034

,
V 4 8
39 1
,
4. 6. 2015. ,

I
-
, ,

( : ).
13 ,
: 1 , 7 5 .

. . 773 ( ), 24, ..
, .. 2468 ( ), ..
, . 391, .. _, ..
1438 ( ), 24, ..
, .. 2728 ( ),
.. , . 391, .. _, ..
1317 ( ), 288, ..
, .. 301/1 ( ), ..
, . 2759, .. _ . . 1354 (
), 356, .. ,
.. 330 ( ), .. , .
2498, .. _, ,
, .


, 8

(" ", . 2/02, 27/02, 6/04
51/07).
II
(
: ) ,
, ,
,
.
(
: )


.
III
,
I 3
.
.. 1358, 1354 1438 ..
1354 1438 Y = 6519339, X =
4876157. ..
1008 773, Y = 6519338 X = 4876166,

Y = 6519334, X = 4876169,
.. 772/1 773 Y = 6519339 X
= 4876175, .. 770 1438
Y = 6519340 X = 4876242
.. 1438, 1316 1317,
.. 1317 .. 1316, 1318, 1352

69 - 69

.. 1317
.. 1317, 1438 1352, Y =
6519336 X = 4876202.
.. 1352 .. 1353 1438,
Y = 6519345 X = 4876170
.. 1354, Y = 6519348 X =
4876162. .. 1354 ..
1360, 1361, 1359, 1393 1358
.. 1358, 1354 1438
. 7.942 2.
:

- ,
,
;

;
.. 1317,
3
;


;

;
,


,
.
,
,
,

,
;

,
;
;;(
: )

(
: ).

, .. 770, 1011
1012/1, .. 772/1, 773, 1005, 1007, 1008 1438 ..
.. 1318, 1349/1, 1349/2, 1349/3, 1350, 1355,
1358, 1359, 1360, 1361, 1362 1363, .. 1316, 1351, 1352,
1353 1364 .. ( ).
.. 769/2, 770 771 ..
.. 769/2
770 .. 769/2, 770 1438
.. 1318 .. .
.. 1318 .. 1316,
1319 1321, .. 1352 .. 1321 1322, ..
1351 .. 1322 1345, .. 1350 .. 1345 1348,

69 - 70

.. 1349/1 .. 1348 .. 1348, 1349/1 1353.


.. 1353,
1363 1364 .. 1363 1364
.. 1363 ..
1364 1365 Y = 6519421 X = 4876037.
.. 1364 .. 1365
1393, .. 1393 .. 1359, 1354, 1358 1355, ..
1356 .. 1355 .. 1355 1356 ..
.. 1438 ..
.. 1438, 1012/1 1013 .. .
.. 1012/1 .. 1013 1012/2
.. 1012/1, 1012/2 1005
.. 1005, 1010 1011.
.. 1011 .. 1010 1006
.. 1006, 1007 1011,
.. 1007, 1008 1009/2 ..
1009/2 .. 1008 773 .. 1009/2, 1009/1 773.

.. 1009/1, 772/1 771, .. 771 .. 772/1
770 .. 770 769/2
.. 769/2, 770 771 ..
.
48.659 2.
:

;


;
;


.
:

;

;

,
.
IV
,
,
,

, .


.
-


.
-


, .
,().

,
.

, 16. 9. 2016.

1
.
,

, ,

,

.
V

-
.
VI
,
, , ,


.
VII
,
,
,
. II-VI
.
VIII

,
w-
(http://www.kons.gov.ba).
IX
V 4 8
,
.
X

" ".
:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, ,
.
05.2-2.3-64/15-13
5. 2015.

, . .
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika, na osnovi
lana V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini i lana 39. stav 1 Poslovnika o radu
Komisije za ouvanje nacionalnih spomenika, na sjednici
odranoj od 4. do 6. novembra 2015. godine, donijela je

ODLUKU
I
Historijsko podruje - Nekropola sa stecima na
lokalitetu Brdo u zaseoku Lopate, opina Breza, proglaava se
nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik ini nekropola sa 13 steaka, i to: 1
ploa, 7 sanduka i 5 sljemenjaka.
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru oznaenom kao
dio k. . 773 (novi premjer), posjedovni list broj 24, k.o.
Vijesolii, to odgovara k.. 2468 (stari premjer), k.o. Graanica,
zk. uloak broj 391, k.o. SP_Graanica, dio k.. 1438 (novi
premjer), posjedovni list broj 24, k.o. Vijesolii, to odgovara

, 16. 9. 2016.

dijelu k.. 2728 (stari premjer), k.o. Graanica, zk. uloak broj
391, k.o. SP_Graanica, k. . 1317 (novi premjer), posjedovni list
broj 288, k.o. Gornja Breza, to odgovara dijelu k.. 301/1 (stari
premjer), k.o. Breza, zk. uloak broj 2759, k.o. SP_Breza i k. .
1354 (novi premjer), posjedovni list broj 356, k.o. Gornja Breza,
to odgovara k.. 330 (stari premjer), k.o. Breza, zk. uloak broj
2498, k.o. SP_Breza, opina Breza, Federacija Bosne i
Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zatite
utvrene Zakonom o provoenju odluka Komisije za zatitu
nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubene
novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).
II
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
Vlada Federacije) duna je osigurati pravne, naune, tehnike,
administrativne i finansijske mjere za zatitu, konzervaciju i
prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika (u daljem
tekstu: Komisija) utvrdit e tehnike uvjete i osigurati finansijska
sredstva za izradu i postavljanje informacione table s osnovnim
podacima o spomeniku i odluci o proglaenju dobra nacionalnim
spomenikom.
III
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika, na prostoru
definiranom u taki I stav 3 ove odluke utvruje se zona zatite.
Obuhvat zone zatite poinje od tromee k.. 1358, 1354 i 1438 i
nastavlja sjeverno granicom k.. 1354 i 1438 do take sa
koordinatama Y = 6519339, X = 4876157. Granina linija ide
pravolinijski do ugla k.. 1008 i 773, ija je koordinata Y =
6519338 X = 4876166, dalje nastavlja izmeu navedenih parcela
do take sa koordinatama Y = 6519334, X = 4876169, iz ove
take linija ide do ugla k.. 772/1 i 773 ija je koordinata Y =
6519339 X = 4876175, odakle se nastavlja granicom k.. 770 i
1438 do take ije su koordinate Y = 6519340 X = 4876242 i ide
pravolinijski do tromee k.. 1438, 1316 i 1317, te nastavlja
granicom k.. 1317 sa k.. 1316, 1318, 1352 do jugoistonog ugla
k.. 1317 te nastavlja pravolinijski do tromee k.. 1317, 1438 i
1352, ija je koordinata Y = 6519336 X = 4876202. Od ove take
linija se prua granicom k.. 1352 do ugla u kojem se spajaju k..
1353 i 1438, ija je koordinata Y = 6519345 X = 4876170 te se
dalje prua do ugla k.. 1354, ija je koordinata Y = 6519348 X =
4876162. Linija dalje nastavlja granicom k.. 1354 sa k.. 1360,
1361, 1359, 1393 i 1358 te se vraa na polaznu taku na tromei
k.. 1358, 1354 i 1438 i time je zatvorena zona zatite. Povrina
zone zatite je 7.942 m2. Na tom prostoru utvruju se sljedee
mjere zatite:
dozvoljeni su iskljuivo istraivaki i konzervatorskorestauratorski radovi, radovi na tekuem odravanju,
ukljuujui i one koji imaju za cilj prezentaciju
spomenika;
nije dozvoljeno pomjeranje nadgrobnika sa grobova
na bilo koju drugu lokaciju;
unutar pravoslavnog groblja na k.. 1317,
dozvoljavaju se ukopavanja na udaljenosti od 3 metra
od steka;
dozvoljena je upotreba savremenih tehnikih rjeenja
u cilju identifikacije izvorne pozicije pomjerenih
steaka;
nije dozvoljeno ienje steaka od liaja i mahovine
niti skidanje patine sa njih;
izuzetno od prethodne alineje, dozvoljeno je ienje
nadgrobnika u sluaju da je ono neophodno za
istraivanje epigrafskih ili dekorativnih elelemenata,
uz prethodno izraen elaborat i odobrenje nadlenog

69 - 71

ministarstva. Elaborat treba biti zasnovan na


biolokim, hemijskim, fizikim i drugim analizama za
koje konzervator utvrdi da su neophodne, te
sadravati odgovarajue konzervatorske mjere kojima
e biti sprijeeno uklanjanje patine, kao i procjenu
utjecaja naina ienja na kamen i na okoli;
podruje predstavlja potencijalni arheoloki lokalitet
te je prilikom obavljanja istraivakih ili bilo kojih
drugih radova, obavezno osigurati prisustvo
arheologa;
zabranjeno je odlaganje otpada;
prostor spomenika moe se koristiti u edukativne i
kulturne svrhe i bit e otvoren i dostupan javnosti na
nain koji nee ugroziti spomenik;
sve intervencije u zoni zatite mogu se obavljati samo
uz prethodno uraene projekte na koje je dobivena
saglasnost federalnog ministarstva nadlenog za
prostorno ureenje (u daljnjem tekstu: nadleno
ministarstvo) i uz struni nadzor nadlene slube
zatite naslijea na nivou Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadlena sluba
zatite).
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika utvruje se
zatitni pojas, koji obuhvata k.. 770, 1011 i 1012/1, dijelove k..
772/1, 773, 1005, 1007, 1008 i 1438 k.o. Vijesolii i k.. 1318,
1349/1, 1349/2, 1349/3, 1350, 1355, 1358, 1359, 1360, 1361,
1362 i 1363, dio k.. 1316, 1351, 1352, 1353 i 1364 k.o. Gornja
Breza (novi premjer). Obuhvat zatitnog pojasa poinje od
tromee k.. 769/2, 770 i 771 k.o. Vijesolii i nastavlja
jugoistono granicom k.. 769/2 i 770 do tromee k.. 769/2, 770
i 1438 te produava pravolinijski do zapadnog ugla k.. 1318 k.o.
Gornja Breza. Granina linija zatim ide granicom k.. 1318 sa
k.. 1316, 1319 i 1321, zatim k.. 1352 sa k.. 1321 i 1322, zatim
k.. 1351 sa k.. 1322 i 1345, zatim k.. 1350 sa k.. 1345 i 1348,
te k.. 1349/1 sa k.. 1348 do tromee k.. 1348, 1349/1 i 1353.
Linija dalje nastavlja pravolinijski na tromeu k.. 1353, 1363 i
1364 i ide granicom k.. 1363 i 1364 do junog ugla k.. 1363 te
nastavlja pravolinijski do take na granici k.. 1364 i 1365 ije su
koordinate Y = 6519421 X = 4876037. Granina linija dalje ide
granicom k.. 1364 sa k.. 1365 i 1393, zatim k.. 1393 sa k..
1359, 1354, 1358 i 1355, te k.. 1356 sa k.. 1355 do tromee
k.. 1355 i 1356 k.o. Gornja Breza i k.. 1438 k.o. Vijesolii i
nastavlja pravolinijski do tromee k.. 1438, 1012/1 i 1013 k.o.
Vijesolii. Linija dalje ide granicom k.. 1012/1 sa k.. 1013 i
1012/2 do tromee k.. 1012/1, 1012/2 i 1005 te nastavlja
pravolinijski do tromee k.. 1005, 1010 i 1011. Granina linija
nastavlja granicom k.. 1011 sa k.. 1010 i 1006 do tromee k..
1006, 1007 i 1011, dalje ide pravolinijski do tromee k.. 1007,
1008 i 1009/2 i nastavlja granicom k.. 1009/2 sa k.. 1008 i 773
do tromee k.. 1009/2, 1009/1 i 773. Granina linija dalje
nastavlja pravolinijski do tromee k.. 1009/1, 772/1 i 771, ide
granicom k.. 771 sa k.. 772/1 i 770 te se granicom k.. 770 i
769/2 vraa na polaznu taku na tromei k.. 769/2, 770 i 771
k.o. Vijesolii i time je zatvoren zatitni pojas. Povrina zatitnog
pojasa je 48.659 m2. Na tom prostoru utvruju se sljedee mjere
zatite:
dozvoljeno je izvoenje radova koji nee utjecati na
izmjenu podruja i promjenu krajolika;
dozvoljeno je obavljanje radova na infrastrukturi uz
prethodno odobrenje nadlenog ministarstva i struno
miljenje nadlene slube zatite;
nije dozvoljeno odlaganje otpada;
sve sluajne nalaze koji budu pronaeni u zoni zatite
ili zatitnom pojasu obavezno prijaviti nadlenoj
slubi zatite.

69 - 72

Za zone zatite i zatitni pojas potrebno je sainiti:


plan upravljanja i odravanja nacionalnog spomenika;
geodetski snimak postojeeg stanja nacionalnog
spomenika i tehniku procjenu stanja steaka;
procjenu utjecaja okolinskih faktora na spomenik,
ukljuujui vegetaciju i mjere ublaavanja negativnih
utjecaja.
IV
Svi pokretni nalazi, koji u toku arheolokog istraivanja
budu naeni, bit e pohranjeni u najbliem muzeju koji ispunjava
kadrovske, materijalne i tehnike uvjete ili u Zemaljskom muzeju
Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obraeni i prezentirani na
odgovarajui nain.
Sav pokretni i nepokretni arheoloki materijal koji bude
naen u toku arheolokih istraivanja neophodno je struno
obraditi.
Arheolog - voditelj arheolokih istraivanja duan je nakon
izvrenih arheolokih radova podnijeti izvjetaj Komisiji i
instituciji koja je obavila istraivanja.
Arheolog - voditelj arheolokih istraivanja mora imati na
raspolaganju sav pronaeni pokretni i nepokretni arheoloki
materijal dok traje istraivanje i dok ne zavri izvjetaj, a najdue
za period od tri godine.
Paralelno s izvoenjem arheolokih istraivanja, neophodna
je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i
konzervacija pokretnog arheolokog materijala i njegovo
pohranjivanje u odgovarajue prostore (depoe).
Nakon dostavljanja izvjetaja o provedenom istraivanju,
Komisija e utvrditi pokretne nalaze na koje e biti primjenjivane
mjere zatite koje Komisija utvruje.
Iznoenje pokretnih nalaza iz stava 1 ove take iz Bosne i
Hercegovine nije dozvoljen.
Izuzetno od prethodnog stava, ukoliko voditelj istraivanja
utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza izvan zemlje, dokaze
o tome prezentirat e Komisiji, koja moe dopustiti privremeno
iznoenje nalaza iz zemlje pod detaljno utvrenim uvjetima
njegovog iznoenja, postupanja s njim u toku boravka izvan
zemlje i njegovog povratka u Bosnu i Hercegovinu.
V
Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostornoplanski akti u dijelu u kome su u suprotnosti sa odredbama ove
odluke.
VI
Svako, a posebno nadleni organi Federacije Bosne i
Hercegovine, kantona, gradske i opinske slube, suzdrat e se
od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni
spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
VII
Ova odluka dostavit e se Vladi Federacije, nadlenom
ministarstvu, nadlenoj slubi zatite i opinskom organu uprave
nadlenom za poslove urbanizma i katastra, radi provoenja
mjera utvrenih u ta. II - VI ove odluke i nadlenom opinskom
sudu radi upisa u zemljine knjige.
VIII
Sastavni dio ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima
u
prostorijama
i
na
web-stranici
Komisije
(http://www.kons.gov.ba).
IX
Prema lanu V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su
konane.

, 16. 9. 2016.

X
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Ljiljana evo, Amra
Hadimuhamedovi i Dubravko Lovrenovi.
Broj 05.2-2.3-64/15-13
Predsjedavajua Komisije
5. novembra 2015. godine
Ljiljana evo, s. r.
Sarajevo
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika, na
osnovu lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini i lanka 39. stavak 1. Poslovnika o
radu Povjerenstva za ouvanje nacionalnih spomenika, na
sjednici odranoj od 4. do 6. studenoga 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
I.
Povijesno podruje - Nekropola sa stecima na
lokalitetu Brdo u zaseoku Lopate, opina Breza, proglaava se
nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik ini nekropola sa 13 steaka, i to: 1
ploa, 7 sanduka i 5 sljemenjaka.
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru oznaenom kao
dio k. . 773 (novi premjer), posjedovni list broj 24, k.o.
Vijesolii, to odgovara k.. 2468 (stari premjer), k.o. Graanica,
zk. uloak broj 391, k.o. SP_Graanica, dio k.. 1438 (novi
premjer), posjedovni list broj 24, k.o. Vijesolii, to odgovara
dijelu k.. 2728 (stari premjer), k.o. Graanica, zk. uloak broj
391, k.o. SP_Graanica, k. . 1317 (novi premjer), posjedovni list
broj 288, k.o. Gornja Breza, to odgovara dijelu k.. 301/1 (stari
premjer), k.o. Breza, zk. uloak broj 2759, k.o. SP_Breza i k..
1354 (novi premjer), posjedovni list broj 356, k.o. Gornja Breza,
to odgovara k.. 330 (stari premjer), k.o. Breza, zk. uloak broj
2498, k.o. SP_Breza, opina Breza, Federacija Bosne i
Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zatite
utvrene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zatitu
nacionalnih spomenika, uspostavljenog prema Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubene
novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).
II.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Vlada Federacije) duna je osigurati pravne, znanstvene,
tehnike, administrativne i financijske mjere za zatitu,
konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit e tehnike uvjete i
osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje
informacijske ploe s osnovnim podatcima o spomeniku i odluci
o proglaenju dobra nacionalnim spomenikom.
III.
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika, na prostoru
definiranom u toki I. stavak 3. ove odluke utvruje se zona
zatite. Obuhvat zone zatite poinje od tromee k.. 1358, 1354
i 1438 i nastavlja sjeverno granicom k.. 1354 i 1438 do toke sa
koordinatama Y = 6519339, X = 4876157. Granina linija ide
pravolinijski do kuta k.. 1008 i 773, ija je koordinata Y =
6519338 X = 4876166, dalje nastavlja izmeu navedenih parcela
do toke sa koordinatama Y = 6519334, X = 4876169, iz ove
toke linija ide do kuta k.. 772/1 i 773 ija je koordinata Y =
6519339 X = 4876175, odakle se nastavlja granicom k.. 770 i
1438 do toke ije su koordinate Y = 6519340 X = 4876242 i ide

, 16. 9. 2016.

pravolinijski do tromee k.. 1438, 1316 i 1317, te nastavlja


granicom k.. 1317 sa k.. 1316, 1318, 1352 do jugoistonog ugla
k.. 1317 te nastavlja pravolinijski do tromee k.. 1317, 1438 i
1352, ija je koordinata Y = 6519336 X = 4876202. Od ove toke
linija se prua granicom k.. 1352 do kuta u kojem se spajaju k..
1353 i 1438, ija je koordinata Y = 6519345 X = 4876170 te se
dalje prua do kuta k.. 1354, ija je koordinata Y = 6519348 X =
4876162. Linija dalje nastavlja granicom k.. 1354 sa k.. 1360,
1361, 1359, 1393 i 1358 te se vraa na polaznu toku na tromei
k.. 1358, 1354 i 1438 i time je zatvorena zona zatite. Povrina
zone zatite je 7.942 m2. Na tome prostoru utvruju se sljedee
mjere zatite:
doputeni su iskljuivo istrani i konzervatorskorestauratorski radovi, radovi na tekuem odravanju,
ukljuujui i one koji imaju za cilj prezentaciju
spomenika;
nije doputeno pomjeranje nadgrobnika sa grobova na
bilo koju drugu lokaciju;
unutar pravoslavnog groblja na k.. 1317, doputaju
se ukopavanja na udaljenosti od 3 metra od steka;
doputena je uporaba suvremenih tehnikih rjeenja u
cilju identifikacije izvorne pozicije pomjerenih
steaka;
nije doputeno ienje steaka od liaja i mahovine
niti skidanje patine sa njih;
izuzetno od prethodne alineje, doputeno je ienje
nadgrobnika u sluaju da je ono neophodno za istragu
epigrafskih ili dekorativnih elelemenata, uz prethodno
izraen elaborat i odobrenje mjerodavnog
ministarstva. Elaborat treba biti zasnovan na
biolokim, kemijskim, fizikim i drugim analizama za
koje konzervator utvrdi da su neophodne, te
sadravati odgovarajue konzervatorske mjere kojima
e biti sprijeeno uklanjanje patine, kao i procjenu
utjecaja naina ienja na kamen i na okoli;
podruje predstavlja potencijalni arheoloki lokalitet
te je prilikom obavljanja istranih ili bilo kojih drugih
radova, obvezno osigurati prisustvo arheologa;
zabranjeno je odlaganje otpada;
prostor spomenika moe se rabiti u edukativne i
kulturne svrhe i bit e otvoren i dostupan javnosti na
nain koji nee ugroziti spomenik;
sve intervencije u zoni zatite mogu se obavljati samo
uz prethodno uraene projekte na koje je dobivena
suglasnost federalnog ministarstva mjerodavnog za
prostorno ureenje (u daljnjem tekstu: mjerodavno
ministarstvo) i uz strukovni nadzor mjerodavne slube
zatite nasljea na razini Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: mjerodavna sluba
zatite).
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika utvruje se
zatitni pojas, koji obuhvata k.. 770, 1011 i 1012/1, dijelove k..
772/1, 773, 1005, 1007, 1008 i 1438 k.o. Vijesolii i k.. 1318,
1349/1, 1349/2, 1349/3, 1350, 1355, 1358, 1359, 1360, 1361,
1362 i 1363, dio k.. 1316, 1351, 1352, 1353 i 1364 k.o. Gornja
Breza (novi premjer). Obuhvat zatitnog pojasa poinje od
tromee k.. 769/2, 770 i 771 k.o. Vijesolii i nastavlja
jugoistono granicom k.. 769/2 i 770 do tromee k.. 769/2, 770
i 1438 te produava pravolinijski do zapadnog kuta k.. 1318 k.o.
Gornja Breza. Granina linija zatim ide granicom k.. 1318 sa
k.. 1316, 1319 i 1321, zatim k.. 1352 sa k.. 1321 i 1322, zatim
k.. 1351 sa k.. 1322 i 1345, zatim k.. 1350 sa k.. 1345 i 1348,
te k.. 1349/1 sa k.. 1348 do tromee k.. 1348, 1349/1 i 1353.
Linija dalje nastavlja pravolinijski na tromeu k.. 1353, 1363 i
1364 i ide granicom k.. 1363 i 1364 do junog kuta k.. 1363 te
nastavlja pravolinijski do toke na granici k.. 1364 i 1365 ije su

69 - 73

koordinate Y = 6519421 X = 4876037. Granina linija dalje ide


granicom k.. 1364 sa k.. 1365 i 1393, zatim k.. 1393 sa k..
1359, 1354, 1358 i 1355, te k.. 1356 sa k.. 1355 do tromee
k.. 1355 i 1356 k.o. Gornja Breza i k.. 1438 k.o. Vijesolii i
nastavlja pravolinijski do tromee k.. 1438, 1012/1 i 1013 k.o.
Vijesolii. Linija dalje ide granicom k.. 1012/1 sa k.. 1013 i
1012/2 do tromee k.. 1012/1, 1012/2 i 1005 te nastavlja
pravolinijski do tromee k.. 1005, 1010 i 1011. Granina linija
nastavlja granicom k.. 1011 sa k.. 1010 i 1006 do tromee k..
1006, 1007 i 1011, dalje ide pravolinijski do tromee k.. 1007,
1008 i 1009/2 i nastavlja granicom k.. 1009/2 sa k.. 1008 i 773
do tromee k.. 1009/2, 1009/1 i 773. Granina linija dalje
nastavlja pravolinijski do tromee k.. 1009/1, 772/1 i 771, ide
granicom k.. 771 sa k.. 772/1 i 770 te se granicom k.. 770 i
769/2 vraa na polaznu toku na tromei k.. 769/2, 770 i 771
k.o. Vijesolii i time je zatvoren zatitni pojas. Povrina zatitnog
pojasa je 48.659 m2. Na tome prostoru utvruju se sljedee mjere
zatite:
doputeno je izvoenje radova koji nee utjecati na
izmjenu podruja i promjenu krajolika;
doputeno je obavljanje radova na infrastrukturi uz
prethodno odobrenje mjerodavnog ministarstva i
strukovno miljenje mjerodavne slube zatite;
nije doputeno odlaganje otpada;
sve sluajne nalaze koji budu pronaeni u zoni zatite
ili zatitnom pojasu obvezno prijaviti mjerodavnoj
slubi zatite.
Za zone zatite i zatitni pojas potrebno je sainiti:
plan upravljanja i odravanja nacionalnog spomenika;
geodetski snimak postojeeg stanja nacionalnog
spomenika i tehniku procjenu stanja steaka;
procjenu utjecaja okolinskih imbenika na spomenik,
ukljuujui vegetaciju i mjere ublaavanja negativnih
utjecaja.
IV.
Svi pokretni nalazi, koji tijekom arheoloke istrage budu
naeni, bit e pohranjeni u najbliem muzeju koji ispunjava
kadrovske, materijalne i tehnike uvjete ili u Zemaljskom muzeju
Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obraeni i prezentirani na
odgovarajui nain.
Sav pokretni i nepokretni arheoloki materijal koji bude
naen tijekom arheolokih istraga neophodno je strukovno
obraditi.
Arheolog - voditelj arheolokih istraga duan je nakon
izvrenih arheolokih radova podnijeti izvjee Povjerenstvu i
instituciji koja je obavila istrage.
Arheolog - voditelj arheolokih istraga mora imati na
raspolaganju sav pronaeni pokretni i nepokretni arheoloki
materijal dok traje istraga i dok ne zavri izvjee, a najdue za
razdoblje od tri godine.
Paralelno s izvoenjem arheolokih istraga, neophodna je
sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i
konzervacija pokretnog arheolokog materijala i njegovo
pohranjivanje u odgovarajue prostore (depoe).
Nakon dostavljanja izvjea o provedenoj istrazi,
Povjerenstvo e utvrditi pokretne nalaze na koje e biti
primjenjivane mjere zatite koje Povjerenstvo utvruje.
Iznoenje pokretnih nalaza iz stavka 1. ove toke iz Bosne i
Hercegovine nije doputeno.
Izuzetno od prethodnog stavka, ukoliko voditelj istrage
utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza izvan zemlje, dokaze
o tomu prezentirat e Povjerenstvu, koje moe dopustiti
privremeno iznoenje nalaza iz zemlje pod detaljno utvrenim
uvjetima njegovog iznoenja, postupanja s njime tijekom boravka
izvan zemlje i njegovog povratka u Bosnu i Hercegovinu.

69 - 74

V.
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni
prostorno-planski spisi u dijelu u kojemu su u suprotnosti sa
odredbama ove odluke.
VI.
Svatko, a posebice mjerodavna tijela Federacije Bosne i
Hercegovine, kantona, gradske i opinske slube, suzdrat e se
od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni
spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
VII.
Ova odluka dostavit e se Vladi Federacije, mjerodavnom
ministarstvu, mjerodavnoj slubi zatite i opinskom tijelu uprave
mjerodavnom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe
mjera utvrenih u to. II. - VI. ove odluke i mjerodavnom
opinskom sudu radi upisa u zemljine knjige.
VIII.
Sastavnim dijelom ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim
osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva
(http://www.kons.gov.ba).
IX.
Prema lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su
konane.
X.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Ljiljana evo, Amra
Hadimuhamedovi i Dubravko Lovrenovi.
Broj 05.2-2.3-64/15-13
Predsjedateljica Povjerenstva
5. studenoga 2015. godine
Ljiljana evo, v. r.
Sarajevo

1035

,
V 4 8
39 1
,
4. 6. 2015. ,

I
,
.. 2648 ( ),
.. 26/132 ( ),
1889, . 1521, .. I, ,
, ,

("
", . 33/02 15/03).
1

-
.
II
I 1

( : ).
III
V 4 8
,
.

, 16. 9. 2016.

IV

" ".
:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, ,
.
07.2-2.4-65/15-3

5. 2015.
, . .

Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika, na osnovi


lana V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini i lana 39. stav 1 Poslovnika o radu
Komisije za ouvanje nacionalnih spomenika, na sjednici
odranoj od 4. do 6. novembra 2015. godine, donijela je

ODLUKU
I
Mjesto Fatime kadun damije u Mostaru, koje se nalazi
na prostoru oznaenom kao k.. 2648 (novi premjer), to
odgovara k.. 26/132 (stari premjer), posjedovni list broj 1889,
zk. izvadak broj 1521, k.o. Mostar I, Grad Mostar, Federacija
Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, ne ispunjava
Kriterije za proglaenje dobara nacionalnim spomenicima Bosne
i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 33/02 i 15/03).
Mjere zatite dobra iz stava 1 ove take trebaju biti
usklaene sa odgovarajuim prostorno-planskim dokumentima
na lokalnom nivou.
II
Dobro iz take I stav 1 ove odluke brie se sa Liste peticija
koja se vodi u Komisiji za ouvanje nacionalnih spomenika (u
daljem tekstu: Komisija).
III
Prema lanu V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su
konane.
IV
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimahmutovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 07.2-2.4-65/15-3
Predsjedavajua Komisije
5. novembra 2015. godine
Ljiljana evo, s. r.
Sarajevo
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika, na
osnovu lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini i lanka 39. stavak 1. Poslovnika o
radu Povjerenstva za ouvanje nacionalnih spomenika, na
sjednici odranoj od 4. do 6. studenoga 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
I.
Mjesto Fatime kadun damije u Mostaru, koje se nalazi
na prostoru oznaenom kao k.. 2648 (novi premjer), to
odgovara k.. 26/132 (stari premjer), posjedovni list broj 1889,
zk. izvadak broj 1521, k.o. Mostar I., Grad Mostar, Federacija
Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, ne ispunjava
Kriterije za proglaenje dobara nacionalnim spomenicima Bosne
i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 33/02 i 15/03).

, 16. 9. 2016.

69 - 75

Mjere zatite dobra iz stavka 1. ove toke trebaju biti


usuglaene sa odgovarajuim prostorno-planskim dokumentima
na lokalnoj razini.
II.
Dobro iz toke I. stavak 1. ove odluke brie se sa Liste
peticija koja se vodi u Povjerenstvu za ouvanje nacionalnih
spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
III.
Prema lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su
konane.
IV.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimahmutovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 07.2-2.4-65/15-3
Predsjedateljica Povjerenstva
5. studenoga 2015. godine
Ljiljana evo, v. r.
Sarajevo

Reim zatite u smislu stava (1) ove take produava se do


donoenja konane odluke Komisije za ouvanje
nacionalnih spomenika o proglaenju predloenog dobra
nacionalnim spomenikom ili o odbijanju prijedloga za
proglaenje.
II
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 09-02.9-56/16-3
Predsjedavajui Komisije
21. juna 2016. godine
Prof. dr. Amir Pai, s. r.
Sarajevo

1036

I.
Za dobra kulturno-povijesnog naslijea uvrtena na Spisak
dobara, koji je sastavni dio ove odluke, produava se reim
zatite iz lanka V. stavak 3. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.
(2) Reim zatite u smislu stavka (1) ove toke produava se do
donoenja konane odluke Povjerenstva za ouvanje
nacionalnih spomenika o proglaenju predloenog dobra
nacionalnim spomenikom ili o odbijanju prijedloga za
proglaenje.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Slubenom glasniku BiH".
Broj 09-02.9-56/16-3
21. lipnja 2016. godine
Predsjedatelj Povjerenstva
Sarajevo
Prof. dr. Amir Pai, v. r.

,
39. 3.
(" ",
. 4/03, 33/03, 31/06, 99/06 53/11), V
3. 8.
, 3. sjednici odranoj 20. 21. 2016.
,

I
-
, ,
V 3.
8.
.
(2) (1).
II

" ".
09-02.9-56/16-3
21. 2016.

. , . .
(1)

Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika, na osnovu


lana 39. stav 3. Poslovnika o radu Komisije za ouvanje
nacionalnih spomenika ("Slubeni glasnik BiH", br. 4/03, 33/03,
31/06, 99/06 i 53/11), a u vezi sa lanom V stav 3. Aneksa 8.
Opeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, na 3.
sjednici odranoj 20. i 21. juna 2016. godine, donijela je

ODLUKU
(1)

I
Za dobra kulturno-historijskog naslijea uvrtena na Spisak
dobara, koji je sastavni dio ove odluke, produava se reim
zatite iz lana V stav 3. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

(2)

Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika, na


temelju lanka 39. stavak 3. Poslovnika o radu Povjerenstva za
ouvanje nacionalnih spomenika ("Slubeni glasnik BiH", br.
4/03, 33/03, 31/06, 99/06 i 53/11), a u vezi sa lankom V. stavak
3. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i
Hercegovini, na 3. sjednici odranoj 20. i 21. lipnja 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU
(1)

SPISAK
KULTURNO-HISTORIJSKIH DOBARA ZA KOJA SE
PRODUAVA REIM ZATITE IZ LANA V STAV 3.
ANEKSA 8. OPEG OKVIRNOG SPORAZUMA ZA MIR
U BOSNI I HERCEGOVINI
1. Nekropola sa stecima Rogin potok u naseljenom mjestu
ee u Tarinu, Hadii
2. Reljef akademskog kipara Vladimira Herljevia u bedemu
Kapetanove kule, Biha
3. Pokretna dobra na podruju Kaknja i Sarajeva vezana za
djelatnost Elektroprivrede i predviena za tehniki muzej,
Sarajevo
4. Obiteljska kua - kua sa tri broja u naseljenom mjestu
Lapsunj, Prozor-Rama
5. Zgrada male gimnazije iz Austrougarskog perioda, Biha
6. Harem damije Prekounje sa nianima, Biha
7. Upravna zgrada rudnika sa tornjem u ulici Stjepana Radia
2, Zenica
8. Javni vodovod izgraen 1907. godine u naseljenom mjestu
egar, Biha
9. Nekropola sa stecima u naseljenom mjestu Piperi, Lopare
10. Nekropola sa stecima u naseljenom mjestu Drecelj, Olovo
11. Nekropole i usamljeni steci na opini Zvornik

69 - 76

, 16. 9. 2016.

12. Spomen kua i biblioteka pisca Skendera Kulenovia sa


zaostavtinom u Bosanskom Petrovcu
13. Dom kulture Bosanski Petrovac - Zgrada Sokolskog doma.
Predsjedavajui Komisije
Prof. dr. Amir Pai, s. r.


1026


( )
Odluka o produetku mandata pjeadijskoj jedinici
Oruanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji
Odluna podrka u Islamskoj Republici Afganistan
(bosanski jezik)
Odluka o produljenju mandata pjeakoj postrojbi
Oruanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji
Odluna potpora u Islamskoj Republici Afganistan
(hrvatski jezik)
1027
( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)
1028
( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)
1029 a
( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)
1030
( )
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)
1031
( )

2
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6

Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue


rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom koritenju sredstava tekue
priuve (hrvatski jezik)


1032
(tended Fund Facility - EFF)
()
( )
Odluka o povlaenju prve trane Proirenog
aranmana (Extended Fund Facility - EFF) sa
Meunarodnim monetarnim fondom (MMF)
(bosanski jezik)
Odluka o povlaenju prve trane Proirenog
aranmana (Extended Fund Facility - EFF) sa
Meunarodnim monetarnim fondom (MMF)
(hrvatski jezik)


1033 ( )
Pravilnik o azilu (bosanski jezik)
Pravilnik o azilu (hrvatski jezik)1034 05.2-2.3-64/15-13 ( )
Odluka broj 05.2-2.3-64/15-13 (bosanski jezik)
Odluka broj 05.2-2.3-64/15-13 (hrvatski jezik)
1035 07.2-2.4-65/15-3 ( )
Odluka broj 07.2-2.4-65/15-3 (bosanski jezik)
Odluka broj 07.2-2.4-65/15-3 (hrvatski jezik)
1036 09-02.9-56/16-3 ( )
Odluka broj 09-02.9-56/16-3 (bosanski jezik)
Odluka broj 09-02.9-56/16-3 (hrvatski jezik)

7
8

9
29
49

69
70
72
74
74
74
75
75
75

7
7

: , 1, - :
- : , 39/III : - : : 722-030 - : 722-061 - : 722-054, : 722-071 - : 722-049, 722-050, :
722-074 - : 722-051 - : 722-044, 722-046 - : 722-042 - ,
: UNICREDIT BANK .. 338-320-22000052-11, .. 160-200-00005746-51,
HYPO-ALPE-ADRIA-BANK .. , 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK .. 161-000- 00071700-57 - :
"" . . - : - 20 .
" " 731. , /I 2168/97 10.07.1997. . - 4200226120002. - 01071019. - 200226120002.
. II 2016. " " " "
120,00 , " " 110,00 .
Wb : http://www.sluzbenilist.ba - 200,00

Godina XX/XII
Petak, 16. 9. 2016. godine

Broj/Broj

69

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
17-1-1-135-3-52/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 12:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200158020002
Kontakt osoba: Velid Hati}
Telefon: (033) 445-120
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odorant THT (sredstvo za odorizaciju prirodnog gasa)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33696300-8
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Trg Fadile Od`akovi} @ute br. 4, 71000 Sarajevo
(S1-12094-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
49-1-2-63-3-13/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 9:07
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO FINANSIJA RS
IDB/JIB: 4401571310006
Kontakt osoba: Milan Baji}
Telefon: (051) 339-192
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Telekomunikacijske usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Godina XX/XII
Petak, 16. 9. 2016. godine

Zakup dva simetri~na neupravljiva linka IP/MPLS opsega 40 Mbps i


20 Mbps
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
64200000-8
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
70085,50
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Dvije godine
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo finansija Republike Srpske, Trg Republike
Srpske br. 1 78000 Banja Luka
(S1-12148-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
54-1-3-118-3-69/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.9.2016. u 8:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TRAVNIK
IDB/JIB: 4236179780001
Kontakt osoba: Abid Drobo
Telefon: (030) 511-277
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zimsko odr`avanje cesta i ulica na podru~ju op}ine Travnik za period od
15.11.2016. do 15.3.2017. godine LOT I, LOT IV i LOT XI
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.

Broj 69 - Strana 2

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 29.9.2016. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 14:30:00
Adresa i mjesto: Op}ina Travnik, Konatur bb mala sala Op}ine
(S1-12109-16)
OBAVIJEST O NABAVI
57-1-1-52-3-40/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 8.9.2016. u 14:57
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA KISELJAK-OP]INSKI NA^ELNIK
IDB/JIB: 4236178540007
Kontakt osoba: Gabrijela Luki}
Telefon: (030) 877-800
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava asfalta marke: 400 t BNS 22 i 600 t BNHS 16 za potrebe asfaltiranja
parkinga oko Doma u Brestovskom, Doma u Duhrima, dijela ulice Grada
Zapre{i}a, dvori{te {kole Hrastovi, lokalnog puta Azapovi}i,
Zabr|e-Brdanjak, Zaba{}e, Doci, Ljetovik i pro{irenja puta do {kole u
Lepenici
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
44113620-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
70000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 mjesec
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Zgrada op}ine Kiseljak, Bana Josipa Jela~i}a 41, Vije}nica
(S1-12330-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
195-1-1-59-3-20/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 13:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP NIO SLU@BENI LIST BIH
IDB/JIB: 4200226120002
Kontakt osoba: Lana Cokoja
Telefon: (033) 722-043
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ra~unarske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30200000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
20000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok izvr{enja je rok iz ponude ponu|a~a koji bude izabran
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Petak, 16. 9. 2016.

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 11:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: D`emala Bijedi}a 39 Sarajevo
(S1-12280-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
201-1-3-14-3-21/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 9:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO SAOBRA]AJA - DIREKCIJA ZA PUTEVE
IDB/JIB: 4200792820003
Kontakt osoba: Alma Zili}
Telefon: (033) 560-427
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kontaktne trolejbuske mre`e na kru`nom toku
spoja A i X transferzale
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31310000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
249900,90
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
15 dana od dana potpisivanja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Hamida Dizdara 1, Srajevo
(S1-12401-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
214-1-1-16-3-12/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 14:05
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA
IDB/JIB: 4401625420007
Kontakt osoba: Dragan Gazdi}
Telefon: (051) 338-769
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ugqa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:00:00

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda


Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Trg Republike Srpske 1 Bawa Luka
(S1-12196-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
214-1-1-17-3-13/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 14:06
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA
IDB/JIB: 4401625420007
Kontakt osoba: Dragan Gazdi}
Telefon: (051) 338-769
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka svje`eg mesa i ro{tiqskih proizvoda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15100000-9
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
188000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
kao u TD
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Trg Republike Srpske 1 Bawa Luka
(S1-12197-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
221-1-1-25-3-31/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 8:31
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB: 4401565850007
Kontakt osoba: Milovan Jovi}
Telefon: (051) 332-341
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka komunikacione opreme za pro{irewe komunikacionog
kapaciteta i nadogradwa be`i~nog sistema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32510000-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
200000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
1 godina
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:00:00

Broj 69 - Strana 3

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda


Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Poreska uprava RS, Trg Republike Srpske br. 8 Bawa
Luka
(S1-12213-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
221-1-1-26-3-32/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 9:48
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB: 4401565850007
Kontakt osoba: Dragica Vuji}
Telefon: (051) 332-341
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka-pro{irewe STORAGE-a i nadogradwa serverskog sistema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30233130-1
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Kao u TD
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Trg Republike Srpske br.8, Bawa Luka
(S1-12215-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
246-1-3-1121-3-142/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 10:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pove}anje kapaciteta sistema za prtljag
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34961000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1300000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Definisana tenderskom dokumentacijom
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 12:00:00

Broj 69 - Strana 4

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 27.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: J.P. Me|unarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o.
Sarajevo, ul. Kurta Schorka 36, 71210 Sarajevo - Sala za sastanke (764),
Administrativna zgrada
(S1-12158-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
268-1-1-34-3-13/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 11:11
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200824880003
Kontakt osoba: Bojan Mali{
Telefon: (033) 492-431
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka IT i druge tehni~ke opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32000000-3
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Trg BiH 1, Sarajevo, sprat 11, kancelarija 1102
(S1-12188-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
268-1-1-35-3-14/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.9.2016. u 11:35
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200824880003
Kontakt osoba: Bojan Mali{
Telefon: (033) 492-431
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka specijalizovanog KOMBI vozila za potrebe Azilantskog centra
Delija{i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34115200-8
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
do isteka garancije
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Trg BiH 1, Sarajevo, sprat 11, kancelarija 1102
(S1-12392-16)

Petak, 16. 9. 2016.

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-221-3-151/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 14:43
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Branka Seferovi}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kancelarijski namje{taj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39000000-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
70000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Navedeno u TD
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: Navedeno u TD
(S1-12239-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
285-1-2-45-3-58/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 14:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200141480000
Kontakt osoba: VILDANA VITE[KI]
Telefon: (033) 254-941
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada Elaborata/Izvje{taja o in`enjersko-geolo{kim i geotehni~kim
karakteristikama tla i uslovima fundiranja i Glavnog projekta osiguranja
gra|evinske jame zamjenskog objekta prema UP "Grbavi~ka"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71351500-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
30000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok za izradu Elaborata je 30 dana od dana potpisivanja ugovora, a rok za
izradu Glavnog projekta osiguranja gra|evinske jame je 30 dana od po~etka
projektovanja objekta.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 15:45:00

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 29.9.2016. 16:00:00
Adresa i mjesto: ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO,
KAPTOL BR. 3, SARAJEVO (MALA SALA)
(S1-12203-16)
OBAVIJEST O NABAVI
286-1-2-290-3-42/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 12.9.2016. u 8:54
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: HRVATSKA PO[TA D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227270280004
Kontakt osoba: Igor Zadro
Telefon: (036) 445-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
70000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje vozila za potrebe HP d.o.o. Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 10:05:00
Adresa i mjesto: HP d.o.o. Mostar, Tvrtka Milo{a bb, 88000 Mostar
(S1-12221-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
289-1-1-34-3-36/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.9.2016. u 11:39
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: J.P. "VODOVOD" A.D. TREBINJE
IDB/JIB: 4401347270007
Kontakt osoba: Igor Srba
Telefon: (059) 220-711
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka pogonskog goriva, uqa i maziva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Upravna zgrada J.P. "Vodovod" A.D. Trebiwe,
kancelarija br.19, Luke ]elovi}a Trebiwca br.2
(S1-12100-16)

Broj 69 - Strana 5

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
306-1-3-6-3-5/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 11:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA ^ELI]
IDB/JIB: 4209424870006
Kontakt osoba: Muhidin Karasulji}
Telefon: (035) 668-650
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izbor izvo|a~a radova na projektu"Rje{avanje problema Roma u oblasti
stambenog zbrinjavanja u op}ini ^eli}"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
156695,70
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do 60 dana od dana potpisivanja Ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: Zgrada op}ine ^eli}, A.Izetbegovi}a 60-II, Mala sala III
sprat
(S1-12175-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
350-1-1-471-3-200/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 9:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Ahmet Begic
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka orginalnih rezervnih dijelova za bager P&H 2300 za potrebe RMU
\ur|evik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
670000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
270 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: zgrada JP EP BiH sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sarajevo
(S1-12104-16)

Broj 69 - Strana 6

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
359-1-2-20-3-22/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 13:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200536150009
Kontakt osoba: Zlatko Bursa}
Telefon: (033) 226-736
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga za izradu geodetskih i geolo{kih podloga za potrebe izrade
RP Riverina - Sastavci i RP Privredna zona Semizovac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za planiranje razvoja KS, ul. Branilaca Sarajeva br.
26, 71000 Sarajevo
(S1-12314-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
384-1-1-21-3-20/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 13:35
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "RAD" A.D. TESLI]
IDB/JIB: 4401298390000
Kontakt osoba: Andrea Markovi}
Telefon: (053) 431-499
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak za nabavku mini bagera sa gumenim gusjenicama
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43260000-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Ugovor traje od dana potpisa pa sve do isteka garantnog roka. Rok
isporuke robe je 15 dana od dana potpisivawa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: PKD "Rad" a.d. Tesli}, ul. Kraqa Petra I bb, Tesli},
kancelarija br. 7
(S1-12281-16)

Petak, 16. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
405-1-1-45-3-33/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 15:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO
UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
IDB/JIB: 4200742210000
Kontakt osoba: Jasminka Ademovi} i Mesuda Smailbegovi}
Telefon: (033) 280-020
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka uniformi i dijelova uniformi po LOT-ovima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Dom policije, Tina Ujevi}a broj 1, Sarajevo, prvi sprat,
press sala
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Federation Ministry of Internal Affairs
UIN: 4200742210000
Contact person: Jasminka Ademovi} i Mesuda Smailbegovi}
Telephone: (033) 280-020
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement of uniforms and parts of uniforms (divided into lots)
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
35000000-4
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
31.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 31.10.2016. 12:00:00
Address and place: Federation Ministry of Internal Affairs, Mehmeda Spahe
7, room 3
(S1-12370-16)
OBAVIJEST O NABAVI
424-1-1-9-3-11/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 9.9.2016. u 11:43
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: UPRAVA ZA CIVILNU ZA[TITU I VATROGASTVO HN@/K
MOSTAR
IDB/JIB: 4227299690007
Kontakt osoba: ivana sablji}
Telefon: (036) 319-869
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vatrogasna vozila

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)


34144210-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
598000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do isporuke vozila i isteka jamstvenog roka.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Uprava za civilnu za{titu i vatrogastvo HN@/K Adresa:
Stjepana Radi}a 3/III 88 000 Mostar
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Civil Protection and Fire Fighting Administration of Herzegovina Neretva Canton
UIN: 4227299690007
Contact person: Ivana Sablji}
Telephone: (036) 319-869
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Fire trucks
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
34144210-3
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
17.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 24.10.2016. 10:00:00
Address and place: Stjepana Radi}a 3/III 88 000 Mostar
(S1-12227-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
475-1-2-26-3-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 10:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA KANTON
SREDI[NJA BOSNA-SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
IDB/JIB: 4236135650003
Kontakt osoba: Amir [kandro
Telefon: (030) 518-091
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Projekat ozna~avanja naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada ku~nim
brojevima s izradom registra prosotrnih jedinica na podru~ju Kantona
Sredi{nja Bosna / Srednjobosanskog kantona
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71250000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
250000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
180 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 69 - Strana 7

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
19.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Ulica Stani~na 43. Travnik (zgrada Vlade)
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Zijad Balihod`i}
UIN: 4236135650003
Contact person: Amir [kandro
Telephone: (030) 518-091
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and
analysis services
II 1.a. Title of the object of the contract
Central Bosnia Canton
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
71250000-5
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
19.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 19.10.2016. 12:00:00
Address and place: Stani~na 43. Travnik
(S1-12166-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
479-1-1-16-3-11/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 7.7.2016. u 11:32
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4402889020003
Kontakt osoba: Jelena Arnautovi}
Telefon: (051) 233-855
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka zahvalnog obroka za dobrovoljne davaoce krvi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
do isteka ugovorenih koli~ina
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.8.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 3.8.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Zdrave Korde 1 78 000 Banja Luka
(S1-12149-16)

Broj 69 - Strana 8

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
488-1-1-62-3-62/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 8:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
ZENI^KO- DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4218294630007
Kontakt osoba: Elma Osmanovi}
Telefon: (032) 406-218
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
252000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
LOT 1: Sukcesivna nabavka originalnih auto dijelova iz programa VW;
LOT 2: Sukcesivna nabavka originalnih auto dijelova iz programa [KODA;
LOT 3: Sukcesivna nabavka auto guma
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Kabineta na II spratu MUP-a u sjedi{tu
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Ministry of Internal Affairs of Zenica-Doboj Canton
UIN: 4218294630007
Contact person: Elma Osmanovi}
Telephone: (032) 406-218
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
LOT 1:Successive purchase of original auto parts from programme VW;
LOT 2: Successive purchase of original auto parts from programme
SKODA; LOT 3: Successive purchase of auto tires
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
34000000-7
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
24.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 24.10.2016. 11:00:00
Address and place: Ministry of Internal Affairs of Zenica-Doboj Canton,
Trg BiH br. 6, 72000 Zenica
(S1-12189-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
491-1-3-16-3-22/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 1.9.2016. u 10:37
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA GACKO
IDB/JIB: 4401389270007
Kontakt osoba: Mira La`eti}
Telefon: (059) 472-435
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove

Petak, 16. 9. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka, isporuka i ugradwa elektromaterijala i opreme i izvo|ewe
gra|evinskih radova na elektrifikaciji povratni~kih naseqa u MZ
Bistrica sela [umi}i/ Nadgaja, Jabuka / Previla, Jabuka/ [umi{i i
[ipovice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31682540-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
140600,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
45 kalendarskih dana od dana uvo|ewa u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 22.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Gacko Solunskih dobrovoqaca 2 Gacko
(S1-12229-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
491-1-3-17-3-23/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 7.9.2016. u 13:57
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA GACKO
IDB/JIB: 4401389270007
Kontakt osoba: Mira La`eti}
Telefon: (059) 472-435
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija (asfaltirawe) lokalnog puta u selu Nadini}i i
Medani}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
212000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
120 dana pogodnih za izvo|ewe radova predvi|enih ovom TD od dana
uvo|ewa u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Gacko, Solunskih dobrovoqaca br. 2. 89240
Gacko
(S1-12156-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
491-1-3-18-3-24/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 7.9.2016. u 15:20
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA GACKO
IDB/JIB: 4401389270007
Kontakt osoba: Mira La`eti}
Telefon: (059) 472-435

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija (asfaltirawe) lokalnog puta sa prikqu~kom u selu
Macanovina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233140-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
233000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
120 dana pogodnih za izvo|ewe radova predvi|enih ovom TD od dana
uvo|ewa u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Gacko, Solunskih dobrovoqaca br.2;89240
Gacko
(S1-12157-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
491-1-3-19-3-25/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.9.2016. u 15:28
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA GACKO
IDB/JIB: 4401389270007
Kontakt osoba: Mira La`eti}
Telefon: (059) 472-435
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak
gradwe
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa trotoara uz magistralni put M - 20 od st.94+170,00 do st.
94+780,00 desno
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
230000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
120 dana pogodnih za izvo|ewe radova predvi|enih ovom TD od dana
uvo|ewa u posao
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Gacko, Solunskih dobrovoqaca 2. 89240 Gacko
(S1-12230-16)

Broj 69 - Strana 9

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
491-1-3-20-3-26/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 15:23
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA GACKO
IDB/JIB: 4401389270007
Kontakt osoba: Mira La`eti}
Telefon: (059) 472-435
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija (asfaltirawe) lokalnog puta sa prikqu~kom u selu
Mihoqa~e
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
241000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
120 dana pogodnih za izvo|ewe radova predvi|enih ovom Tenderskom
dokumentacijom
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Gacko, Solunskih dobrovoqaca 2. 89240 Gacko
(S1-12231-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
511-1-1-164-3-19/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 9:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA JAVNA USTANOVA "DOM ZA SOCIJALNO
ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I
DRUGIH OSOBA"
IDB/JIB: 4200389180002
Kontakt osoba: Aj{a Mu{ovi}
Telefon: (033) 250-820
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
80960,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o nabavci odje}e i obu}e za potrebe korisnika smje{taja u KJU
"Dom za socijalno zdravstveno zbrinjvanje osoba sa invalididtetom i drugih
osoba"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 10:00:00

Broj 69 - Strana 10

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 5.10.2016. 15:00:00
Adresa i mjesto: KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa
invaliditetom i drugih osoba" ul. Nahorevska broj 195., op}ina Centar
Sarajevo
(S1-12329-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
517-1-1-102-3-7/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 13:26
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU STUDENTSKI CENTAR U LUKAVICI
IDB/JIB: 4400548390004
Kontakt osoba: Olja Tu{evljak
Telefon: (057) 340-988
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka prehrambenih proizvoda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: JU "Studentski centar u Lukavici" Vuka Karadzi}a 30
Isto~no Saajevo
(S1-12106-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
527-1-1-27-3-16/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 13:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "ME\UNARODNI AERODROM TUZLA" D.O.O.
IDB/JIB: 4209372030004
Kontakt osoba: Mensud Br~aninovi}
Telefon: (035) 745-610
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rabljenog samohodnog kamiona za odle|ivanje i za{titu od
zale|ivanja zrakoplova (de-icing/anti-icing)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34960000-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
500000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Definisano tenderskom dokumentacijom
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: JP "Me|unarodni aerodrom Tuzla" d.o.o.
(S1-12347-16)

Petak, 16. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
527-1-1-28-3-17/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 14:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "ME\UNARODNI AERODROM TUZLA" D.O.O.
IDB/JIB: 4209372030004
Kontakt osoba: Salko ^erkezovi}
Telefon: (035) 745-610
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rabljenog kamiona teglja~a za cisternu i rabljene cisterne za
pretakanje goriva za mlazne motore tipa JET A1
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: JP "Me|unaerodni aerodrom Tuzla" d.o.o. , Gornje
Dubrave bb, 75 270 @ivinice
(S1-12348-16)
OBAVIJEST O NABAVI
531-1-2-43-3-15/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 8.9.2016. u 12:21
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA OD@AK
IDB/JIB: 4254037890002
Kontakt osoba: Mato Bo`i}
Telefon: (031) 762-363
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz u~enika sa podru~ja op}ine Od`ak za period od 1. 1. 2017.godine
do 31. 12. 2017. godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
60140000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
310000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1. 1. 2017. - 31.12. 2017.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Od`ak, Trg broj 1, 76290 Od`ak
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: the municipality Od`ak
UIN: 4254037890002

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Contact person: Mato Bo`i}


Telephone: (031) 762-363
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Land transport services, including armoured car services, and courier services, except transport of mail
II 1.a. Title of the object of the contract
transport of school children on the territory of od`ak
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
60140000-1
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
10.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 19.10.2016. 12:00:00
Address and place: the municipality Od`ak, Trg 1. meeting room
(S1-12152-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
556-1-1-27-3-8/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 14:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA DOM-PORODICA ZENICA
IDB/JIB: 4218091440008
Kontakt osoba: Senada Migic
Telefon: (032) 227-578
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka prehrambenih artikala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: JU DOM-PORODICA, ZENICA, CRKVICE 20 C
(S1-12363-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-1-845-3-310/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 13:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Originalni rezervni dijelovi za vibraciono sito "liwel" LS 2,5x28-315 EDS
HEIN LEHMANN
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43600000-9

Broj 69 - Strana 11

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM


170000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana du`e od isteka garancija datih u ugovoru
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Armije BiH 52, sala 34 Direkcije Rudnika
(S1-12321-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
585-1-1-77-3-40/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 14:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB: 4209012500000
Kontakt osoba: Ahmed Odoba{i}
Telefon: (035) 321-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka manometara i termometara za teku}e odr`avanje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38412000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
74500,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do kona~ne realizacije a najdu`e 12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Kre~anska 1, 75000 Tuzla, BiH, kancelarija broj 19
(S1-12112-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
585-1-1-78-3-41/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 14:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB: 4209012500000
Kontakt osoba: Ahmed Odoba{i}
Telefon: (035) 321-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka mjerno-regulacijske opreme za teku}e od`avanje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42131140-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
235500,00

Broj 69 - Strana 12

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja


Do kona~ne realizacije a najdu`e 12 mjeseci.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Kre~anska 1, 75000 Tuzla, BiH, kancelarija broj 19
(S1-12113-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
585-1-3-79-3-43/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 13:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB: 4209012500000
Kontakt osoba: Ahmed Odoba{i}
Telefon: (035) 321-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Aktivnosti izolacionih radova
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
7 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
30000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Hitne intervencije opravke izolacije vrelovoda, toplovoda i toplinskih
podstanica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45320000-6
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Kre~anska 1, 75000 Tuzla, BiH, kancelarija broj 19
(S1-12198-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
585-1-1-80-3-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 14:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB: 4209012500000
Kontakt osoba: Ahmed Odoba{i}
Telefon: (035) 321-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
310000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka predizoliranih cijevi i pribora

Petak, 16. 9. 2016.

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


44163120-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Kre~anska 1, 75000 Tuzla, BiH, kancelarija broj 19
(S1-12199-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
617-1-1-169-3-90/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 14:17
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
" DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Tamara Me|edovi}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
160000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Totalna cementna endoproteza kuka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33183200-8
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr
Miroslav Zotovi}", Slatinsk 11, Multimedijalna sala Zavoda
(S1-12277-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
618-1-3-104-3-117/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 15:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Nid`ara ^osi}
Telefon: (033) 284-524
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
54700,80

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka molersko - farbarskih radova i ostalih zavr{nih gra|evinskih
radova u Zgradi Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 15:00:00
Adresa i mjesto: Zgrada Parlamentarne skup{tine BiH, br 1. Sarajevo
(S1-12235-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
618-1-1-105-3-118/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 12:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Jasmina Kulenovi}
Telefon: (033) 284-524
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o
zakupu s opcijom kupovine)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i zamjena agregatskog postrojenja u Zgradi Predsjedni{tva BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31100000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
77777,77
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Ugovorni organ predvi|a zaklju~ivanje ugovora na odre|eni period do
okon~anja isporuke, monta`e i pu{tanja u rad opreme koja je predmet
nabavke, a najkasnije do isteka garantnog perioda za svu opremu koja je
predmet Ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 14:30:00
Adresa i mjesto: Zgrada Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg
BiH 1, Sarajevo
(S1-12236-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
618-1-3-106-3-119/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 10:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Nid`ara ^osi}
Telefon: (033) 284-524
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje

Broj 69 - Strana 13

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
38 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
30643,55
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvo|enje elektro i hidroinstalacionih radova u Zgradi Predsjedni{tva Bosne
i Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45450000-6
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Zgrada Parlamentarne skup{tine BiH, br 1. Sarajevo
(S1-12388-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
660-1-1-12-3-16/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 11:38
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TA BOLNICA ZVORNIK
IDB/JIB: 4401544420002
Kontakt osoba: dalibor ivanovic
Telefon: (056) 211-110
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka robe za potrebe bolni~ke kuhinje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-12179-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-2-1767-3-343/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 12:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

Broj 69 - Strana 14

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Petak, 16. 9. 2016.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u


KM
557000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Iskop-utovar, transport i odlaganje otkrivke kao i otkopavanje i transport
uglja
sa PK "Lukava~ka rijeka" do Rudnika "[ikulje" u Lukavcu (140.000
3
m ~.m., 30.000 t uglja)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90532000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 23.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla (Direkcija Dru{tva)
(S1-12105-16)

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
sukcesivna nabavka ulja za lo`enje za grijnu sezonu 2016/2017.godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09135100-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
43000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
grijna sezona 2016/2017.godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo unutra{njih poslova USK, 502.Vite{ke brigade br.2. Biha}
(S1-12338-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
699-1-1-71-3-117/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 9:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA"
DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
IDB/JIB: 4209129520001
Kontakt osoba: Mirza Rustemovi}
Telefon: (035) 621-212
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sadnog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03451100-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42248,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 11:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Fadila Kurtagi}a br.1 Kladanj
(S1-12150-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
709-1-1-61-3-35/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 9:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
UNSKO- SANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263093360007
Kontakt osoba: Asifa Kr`ali}
Telefon: (037) 224-224
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka auto guma M+S za automobile
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34351100-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do izvr{enja, a najkasnije do 31.12.2016.godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: MUP USK, 502 Vite{ke brigade broj 2., Biha}
(S1-12339-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
709-1-1-60-3-34/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 9:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA UNSKOSANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263093360007
Kontakt osoba: JASMINKA D@ANI]
Telefon: (037) 224-224
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
723-1-3-167-3-190/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 15:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: gosp. Mirza ^izmi}, gosp. Ivica Mi{kovi}
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na spajanju objekta 1018 na toplovod kao i razvod centralnog
grijanja unutar objekta na lokaciji "Dubrave" Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45216200-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
59829,05
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 (dvanaest) mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Hamdija Kre{evljakovi}a 98, Sarajevo
(S1-12118-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
723-1-3-171-3-193/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 13:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: gosp. Mirza ^izmi} i gosp. Ivica Mi{kovi}
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na sanaciji kotlovskih postrojenja u kasarni "Kozara"
Banja Luka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45453000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
196581,19
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 (dvanaest) mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a 98 Sarajevo
(S1-12342-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
723-1-3-170-3-194/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 13:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: gosp. Mirza ^izmi}, gosp. D`emal Salkuni}
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da

Broj 69 - Strana 15

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje gra|evinsko zanatskih radova broj: 11-03-26-3408-3/16.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 98
(S1-12346-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
741-1-1-69-3-116/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 7.9.2016. u 10:04
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Ogwen Zeqkovi}, dipl. in`. el.
Telefon: (051) 246-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NN ormari za trafo stanice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31682540-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Maksimalno prihvatqiv rok isporuke je 45 dana od dana potpisa Ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95, 78000 Bawa Luka
(S1-12407-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
741-1-3-72-3-119/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 14:52
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Ogwen Zeqkovi}, dipl. in`. el.
Telefon: (051) 246-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 69 - Strana 16

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala i izvo|ewe radova na rekonstrukciji i izgradwi SN,
NN mre`e i TS za Poslovnice RJ "Elektrodistribucija" Bawa Luka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31321000-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
300000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Maksimalno prihvatqiv rok izvo|ewa predmetnih radova je 90 dana od
dana potpisa Ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95, 78000 Bawa Luka
(S1-12408-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
743-1-2-130-3-123/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 9:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vr{enje usluge odr`avanja softvera i informati~ke opreme PKI sistema UIO
BIH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72267100-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
300000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Uprava za indirektno oporezivanje, Sredi{nji ured, Ul.
Bana Lazarevi}a bb, Banja Luka
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: UIO BIH
UIN: 4401711930000
Contact person: ERVINA SAMARD@I]
Telephone: (051) 335-100
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Computer and related services
II 1.a. Title of the object of the contract
Service
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
72267100-0

Petak, 16. 9. 2016.

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
21.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 25.10.2016. 12:00:00
Address and place: Uprava za indirektno oporezivanja, Sredi{nji ured, Ulica
Bana Lazarevi}a bb
(S1-12307-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
743-1-2-131-3-124/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 12:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vr{enje usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju Grani~nog
prelaza Svilaj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71242000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
170940,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Uprava za indirektno oporezivanje, Sredi{nji ured, Ulica
Bana Lazarevi}a bb, Banja Luka
(S1-12254-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
743-1-2-132-3-125/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 13:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vr{enje usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju Grani~nog
prelaza Vardi{te
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71242000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
76920,00

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja


Kao u TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: UIO SREDI[NJI URED, Bana Lazarevi}a bb, 78000
Banja Luka
(S1-12255-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
761-1-3-107-3-61/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 12:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SREBRENIK
IDB/JIB: 4209464820001
Kontakt osoba: Beazeta Ke{etovi}
Telefon: (035) 369-162
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
izvo|enje radova na sanaciji javnih zelenih i ostalih povr{ina u gradu
Srebrenik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45453100-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42735,04
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 radnih dana od dana zaklju~ivanja ugovora i uvo|enja u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Ul. VaroUl. Varo{kih polja bb Srebrenik, Slu`ba za
finansije i inspekcijski nadzor, Kancelarija broj: 25, I sprat
(S1-12185-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
761-1-3-108-3-62/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 12:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SREBRENIK
IDB/JIB: 4209464820001
Kontakt osoba: Beazeta Ke{etovi}
Telefon: (035) 369-162
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na obezbje|enju dodatnih koli~ina vode za naselje
Behrami
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45231300-8

Broj 69 - Strana 17

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM


21416,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 radnih dana od dana potpisivanja ugovora i uvo|enja u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ul. VaroUl. Varo{kih polja bb Srebrenik, Slu`ba za
finansije i inspekcijski nadzor, Kancelarija broj: 25, I sprat
(S1-12184-16)
DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJE[TENJE O
TRANSPARENTNOSTI
786-4-1-35-6-57/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 13:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH
LICA - DRIN
IDB/JIB: 4236181330005
Kontakt osoba: Emir Memija
Telefon: (030) 547-200
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
MESO I MESNE PRERA\EVINE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15110000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12098-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
787-1-1-115-3-23/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 14:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I O^UVANJE
GROBALJA [EHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH
CENTARA I SPOMEN-OBILJE@JA @RTAVA GENOCIDA
IDB/JIB: 4200305180002
Kontakt osoba: Mirsad Delali}
Telefon: (033) 252-210
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja video opreme i automatizacije za multimedijalnu salu Amfiteatar i auditorijum
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32321200-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
76920,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema ponudi najpovoljnijeg ponu|a~a
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Broj 69 - Strana 18

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
6.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 14:05:00
Adresa i mjesto: Upravna zgrada Fonda memorijala u ulici [irokac br: 22,
71000 Sarajevo.
(S1-12245-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
792-1-3-38-3-18/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 12:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA KAKANJ
IDB/JIB: 4218305690007
Kontakt osoba: Meliha Neimarlija
Telefon: (032) 771-812
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ure|enje ski staze Ponijeri - ugradnja odgovaraju}ih rasvjetnih tijela, op}ina
Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31500000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
59829,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvo|enja u posao izvo|a~a od strane
Ugovornog organa
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Zgrada Op}ine Kakanj, Ulica branilaca bb, 72240 Kakanj
(sala za sastanke)
(S1-12384-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
794-1-1-184-3-65/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 10:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200539410001
Kontakt osoba: ZLATA KOKOROVI]
Telefon: (033) 251-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka softvera - "Nadogradnja JIIS BiH (Jedinstvenog izbornog
informacionog sistema BiH)"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72210000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
57000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Odabrani ponu|a~ je du`an izvr{iti isporuku softvera, njegovu instalaciju i
obuku administratora i korisnika u roku od ~etiri (4) mjeseca od potpisivanja
Ugovora, u skladu sa uslovima propisanim u ovoj TD, ponudi i Ugovoru.

Petak, 16. 9. 2016.

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 14:15:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine,
Ulica Danijela Ozme br. 7, Sarajevo
(S1-12266-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-2-1180-3-301/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 9.9.2016. u 9:31
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Jasna Raspudi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta "Sustav radio komunikacijskih veza, nabava radio
ure|aja i opreme za potrebe DEE-e"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
71320000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
80000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
6 ({est) mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Mile Budaka 106a Mostar
(S1-12153-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1181-3-302/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 9.9.2016. u 13:56
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Evelina ^ovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava sanitarnog materijala za odr`avanje ~isto}e prostora, toaletnog
papira i ubrusa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
39830000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
107021,74

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Broj 69 - Strana 19

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja


1 godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: JP EP HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A 88000
Mostar
(S1-12209-16)

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja


12 MJESECI
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106a,
88000 Mostar
(S1-12293-16)

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-2-1183-3-304/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.9.2016. u 12:46
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Jasna Raspudi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ispitivanje energetskih transformatora - CHE ^apljina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
71600000-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mile Budaka 106a Mostar
(S1-12274-16)

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1184-3-307/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.9.2016. u 14:40
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Gordana Ivi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ulo{ci i podno`ja osigura~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
31211300-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
179525,02
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 (dvanaest) mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106 A,
88000 Mostar
(S1-12294-16)

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1185-3-306/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.9.2016. u 14:28
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivo Bevanda
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Strojevi za kuvertiranje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
30131200-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
75000,00

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1182-3-308/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 14.9.2016. u 12:05
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivan Majstorovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava informati~ke opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
30230000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
404150,00

Broj 69 - Strana 20

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Petak, 16. 9. 2016.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja


4 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106 A,
88000 Mostar
(S1-12356-16)

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


03000000-1
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Branka Radi~evi}a 18, 78 000 Bawaluka
(S1-12214-16)

OBAVIJEST O NABAVI
799-1-3-1186-3-309/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 14.9.2016. u 12:07
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivo Marinovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Bojenje i ustakljivanje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gra|evinsko-zanatski radovi na odr`avanju Upravne zgrade (soboslikarski
radovi u sali za sastanke, hodnicima i stubi{tu)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45442100-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
3 tjedna
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Ulica Mile Budaka 106 A, Mostar
(S1-12333-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
881-1-2-27-3-19/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 9:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA HAN PIJESAK
IDB/JIB: 4400646560007
Kontakt osoba: Slavica A{owa
Telefon: (057) 557-511
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga za zimsko odr`avawe puteva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Op{tina Han Pijesak, Sala za sjednice, A.
Kara|or|evi}a 4, Han Pijesak 71360
(S1-12159-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
877-1-1-153-3-41/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.9.2016. u 13:27
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA VETERINARSKI INSTITUT
REPUBLIKE SRPSKE "DR VASO BUTOZAN" BANJALUKA
IDB/JIB: 4400809290002
Kontakt osoba: Slavi{a Matarugi}
Telefon: (051) 229-210
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
150000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
U{ne markice

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
894-1-3-61-3-58/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.9.2016. u 12:02
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Gordana Vujevi}
Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova: Nastavak izgradnje Doma kulture u MZ Prokos i nastavak
izgradnje Lova~kog doma u Ugljeviku
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45210000-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
125333,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
180 dana, ra~unaju}i od dana uvo|enja u posao.

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJEQAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Ugljevik, Trg Dra`e Mihailovi}a 1, soba 26
op{tinske uprave op{tine Ugljevik
(S1-12138-16
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
894-1-3-62-3-59/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.9.2016. u 13:45
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Adaptacija poslovnog objekta u dje~iji vrti} u Ugljeviku
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45214100-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
60 dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Ugljevik, Trg Dra`e Mihailovi}a 1, soba broj 26
op{tinske uprave op{tine Ugljevik
(S1-12145-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
894-1-3-63-3-60/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 10:31
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na rekonstrukciji puteva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
45000,00

Broj 69 - Strana 21

II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa


30 dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Op{tina Ugljevik, Trg Dra`e Mihailovi}a 1, soba broj 26
op{tinske uprave op{tine Ugljevik
(S1-12170-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
967-1-2-698-3-120/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 10:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB: 4218055050007
Kontakt osoba: Edin Kasper
Telefon: (032) 552-530
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga prijevoza rovnog uglja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Rudarska bb, 72240 Kakanj
(S1-12317-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
969-1-1-31-3-13/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 10:46
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400924980004
Kontakt osoba: Tamara Damjanovi}
Telefon: (051) 366-600
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka energenata za ogrev
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
1 godina
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 69 - Strana 22

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora


Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Kazneno-popravni zavod Bawa Luka, ul. Blagoja
Parovi}a 139b
(S1-12162-16)

Petak, 16. 9. 2016.

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo, Sala 430/IV
(S1-12202-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
969-1-3-32-3-14/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 11:09
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400924980004
Kontakt osoba: Tamara Damjanovi}
Telefon: (051) 366-600
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija mokrih ~vorova u osu|eni~kom paviqonu u krugu KPZ Bawa
Luka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
maksimalno 60 dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 11:45:00
Adresa i mjesto: Kazneno-popravni zavod Bawa Luka, ul. Blagoja
Parovi}a 139b
(S1-12233-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
987-1-1-36-3-13/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.9.2016. u 11:27
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA SRBAC
IDB/JIB: 4401255660003
Kontakt osoba: Radovan Latin~i}, Tatjana Kne`evi}
Telefon: (051) 740-001
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka navalnog vatrogasnog vozila sa prate}om opremom za potrebe
Teritorijalne vatrogasne jedinice Srbac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34144210-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
213675,21
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 09:05:00
Adresa i mjesto: Op{tina Srbac, "Mome Vidovi}a " br. 7, sala br. 2
S1-12088-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-3-355-3-295/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 14:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Admir Ba{i}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
2000017576 Sanacija slapi{ta brane HE Jablanica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45251120-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
450000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
240 dana od dana uvo|enja u posao.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
996-1-1-235-3-6/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 11:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU
ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4218273550003
Kontakt osoba: Karmela Pojavnik
Telefon: (032) 449-460
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33140000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10500,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
DO KRAJA 2017.GODINE
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Kao pod I1.
(S1-12091-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1004-1-3-114-3-97/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 15:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD TUZLA
IDB/JIB: 4209382690002
Kontakt osoba: Ernad Halilovi}
Telefon: (035) 307-360
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja pje{a~kog mosta izme|u naselja Zlokovac i Stupine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
definisano td
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Grad Tuzla, Slu`ba za komunalne poslove, izgradnju i
poslove mjesnih zajednica, ZAVNOBIH-a 11, 75000 Tuzla
(S1-12201-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1023-1-1-240-3-26/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 15:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO
OSIGURANJE
IDB/JIB: 4227137790008
Kontakt osoba: Sanija Made{ko; Ivana Buhovac
Telefon: (033) 723-116
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava lo` ulja za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i
invalidsko osiguranje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
55000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 69 - Strana 23

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: zgrada Federalnog zavoda MIO/PIO, Dubrova~ka bb.,
Mostar
(S1-12404-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1025-1-3-123-3-63/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.9.2016. u 11:45
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA PROZOR-RAMA
IDB/JIB: 4227048340007
Kontakt osoba: Kristina Kuraja
Telefon: (036) 771-910
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja i asfaltiranje lokalne ceste: Crni Most-Gorica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
480000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Prozor-Rama, Ul. Kralja Tomislava b.b. 88440
Prozor, Ured na~elnika
(S1-12279-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1067-1-1-249-3-61/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 9:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200671280001
Kontakt osoba: Majda Pamukovi}
Telefon: (033) 567-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka potro{nog materijala za rad na separatoru Amicus
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33140000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
80000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
3 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 69 - Strana 24

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao po I 1
(S1-12349-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1075-1-1-239-3-16/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 11:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200329950003
Kontakt osoba: MERSIHA DURAKOVI]
Telefon: (033) 627-889
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka, isporuka, instalacija i pu{tanje u rad robe - Analizatora za mjerenje
imisije Ozona O3
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38434000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
21000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 dana od dana potpisivanja Ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: ul.Dr.Mustafe Pintola 1/III
(S1-12324-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1095-1-3-182-3-61/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 11:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE
IDB/JIB: 4200332400006
Kontakt osoba: Fevzija Hajdaragi}
Telefon: (033) 779-450
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gra|evinski i rekontruktivni radovi na objektima Federalne uprave civilne
za{tite
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 16. 9. 2016.

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Vitomira Luki}a 10, Stup, Ilid`a, 71000 Sarajevo
(S1-12186-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1111-1-3-41-3-40/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 14:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209515160001
Kontakt osoba: Ruzmir Avdi}
Telefon: (035) 250-672
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka na rekonstrukciji zgrade MUP-a TK-a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45262600-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
196558,97
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona,
Turalibegova bb, Tuzla
(S1-12205-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1111-1-3-43-3-42/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 15:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209515160001
Kontakt osoba: Ruzmir Avdi}
Telefon: (035) 250-672
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na teku}em odr`avanju objekata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45200000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
170940,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona,
Turalibegova bb, Tuzla
(S1-12204-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1111-1-1-44-3-43/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 11:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209515160001
Kontakt osoba: Korman D`evad
Telefon: (035) 250-672
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka pi{tolja 9 mm i okvira za municiju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo unutra{njih poslova TK-a, Turalibegova bb,
Tuzla
(S1-12323-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1111-1-1-45-3-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 12:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209515160001
Kontakt osoba: Korman D`evad
Telefon: (035) 250-672
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka hemijskih-ru~nih granata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35200000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
29060,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.10.2016.

Broj 69 - Strana 25

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 6.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona,
Turalibegova bb, Tuzla
(S1-12331-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1144-1-1-5-3-5/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 12.9.2016. u 8:49
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA KANTONA 10
IDB/JIB: 4281001910004
Kontakt osoba: ANTO KELAVA
Telefon: (034) 201-900
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Policijske odore
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
18000000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
28000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema TD.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Livno, S.S.Kranj~evi}a 8
(S1-12212-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1144-1-1-7-3-7/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 15.9.2016. u 11:15
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA KANTONA 10
IDB/JIB: 4281001910004
Kontakt osoba: ANTO KELAVA
Telefon: (034) 201-900
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
34100000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
365000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
U roku 60 dana ili najkasnije do 31.12.2016.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:00:00

Broj 69 - Strana 26

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Livno, S.S.Kranj~evi}a 8
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: MUP Kantona 10 Livno
UIN: 4281001910004
Contact person: Marko Grgi} i Anto Kelava
Telephone: (034) 201-900
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
procurement of vehicles
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
34100000-8
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
28.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 31.10.2016. 12:00:00
Address and place: Livno, S.S. Kranj~evi}a 8
(S1-12391-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1157-1-3-545-3-299/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 9:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Aida [erifovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na izgradni tipskih objekata- zgrade podru~nih vatrogasnih domova
za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost u MZ Mao~a, MZ Bijela i MZ
Sandi}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: sala 59,II sprat,zgrada Vlade Br~ko distrikt BiH, Bulevar
mira 1, Br~ko
(S1-12164-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1157-1-3-549-3-300/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 9:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi

Petak, 16. 9. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji i sanaciji 23 stambena objekta u Br~ko distriktu
BiH u okviru Projekta rekonstrukcije stambenog fonda - Saudiskog fonda
po sistemu "Klju~ u ruke"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45211100-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
525000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: Sala broj 59 Zgrada Vlade Br~ko distrikta BiH
(S1-12151-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-1-551-3-304/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 9:27
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ra~unarske opreme za potrebe Kancelarije gradona~elnika i
Pododjeljenja za informatiku - 2 lota
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: Zgrada Vlade, sala 59, 2. sprat
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Government of Brcko district BiH
UIN: 4600082130006
Contact person: Miroslav Ristanovi}
Telephone: (049) 212-708
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Supply of computer equipment - lot 2
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
30000000-9
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

III 2. Conditions for obtaining tender documents


24.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 31.10.2016. 13:00:00
Address and place: Government of BD of BiH, Bulevar Mira 1
(S1-12315-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-1-552-3-306/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.9.2016. u 9:11
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radnih i intervencijskih uniformi za potrebe Pododjeljenja za
za{titu i spasavanje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: Zgrada Vlade, sala 59, 2. sprat
(S1-12376-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-209-3-456/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 8:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Milinkovi} Nemawa
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Jahorina" Pale
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 28.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G"Jahorina"Pale
(S1-12223-16)

Broj 69 - Strana 27

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-3-210-3-457/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 8:44
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Dragan Vidojevi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na odr`avawu [KP u [G"Romanija" Sokolac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 27.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G"Romanija"Sokolac
(S1-12224-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-211-3-458/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 9:04
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Milomir Kova~evi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Mili}i"Mili}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G"Mili}i"Mili}i
(S1-12225-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-212-3-461/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 12:34
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Tawa Nikoli}
Telefon: (057) 405-300

Broj 69 - Strana 28

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Bira~" Vlasenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G" Bira~" Vlasenica
(S1-12325-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-213-3-465/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 11:18
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Radomir Rebi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavawa {uma "Viso~nik" Han Pijesak
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G"Viso~nik" Han Pijesak
(S1-12328-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-1-214-3-466/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 13:38
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Tomislav Jovanovi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
120000,00

Petak, 16. 9. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka plo~ica za obiqe`avawe {umskih drvnih sortimenata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44423450-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Direkcija JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac,
Romanijska br. 1, 71350 Sokolac
(S1-12357-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-215-3-469/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.9.2016. u 9:33
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Radmila Gaji}, dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Ribnik Ribnik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G Ribnik. Rade Jovanovi}a 11, 79288 Ribnik
(S1-12380-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1177-1-2-101-3-77/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 14:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP"SARAJEVO-[UME"D.O.O.
IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Osman Huseinovi}, dipl.ing.{um.
Telefon: (033) 219-173
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kartiranje {uma i {umskog zemlji{ta u GJ "Zujevina" [GP "Igmansko" na
pedolo{kim, fitocenolo{kim i tipolo{kim osnovama
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48326100-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
46282,06
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Ugovor se zaklju~uje na trajanje od godine dana od dana zaklju~enja

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Mar{ala Tita 7/II, 71000 Sarajevo, Direkcija Ugovornog
organa
(S1-12208-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1255-4-1-603-5-169/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 10:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Marko Pani}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dodatne isporuke mekih intraokularnih so~iva Lot 1 (stavke 1.3 i 1.4)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12372-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1265-1-1-34-3-64/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 12.9.2016. u 13:12
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: CESTE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227038030000
Kontakt osoba: MARIJAN GELO
Telefon: (036) 397-310
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
390000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava soli za zimsko odr`avanje cesta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: Ante Star~evi}a bb, Mostar
(S1-12240-16)

Broj 69 - Strana 29

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-3-2-584-3-287/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 13:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Istra`iva~ke i razvojne usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
PP 6-16 Nabavka usluge izrade studije opravdanosti eksproprijacije sa
ekolo{ko i socijalnom procjenom za RJ Rudnik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71241000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
99000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak sa objavljivanjem obavje{tenja o nabavci
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 10:00:00
(S1-12337-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1280-1-1-177-3-179/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.9.2016. u 9:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rekonstrukcije i pro{irenja trafostanice TS 110/x kV Ljubu{ki
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31682540-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
2320221,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, ul.
Marije Bursa} 7A, 78000 Banja Luka, Sala za sastanke
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka

Broj 69 - Strana 30

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Petak, 16. 9. 2016.

UIN: 4402369530009
Contact person: Nermin Jugo
Telephone: (051) 246-551
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement of reconstruction and expansion of substation TS 110/x kV
Ljubuski
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
31682540-7
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
20.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 27.10.2016. 11:00:00
Address and place: "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka,
ul. Marije Bursa} 7a, 78000 Banja Luka
(S1-12210-16)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u


KM
40000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava kamera za video nadzor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
35125300-2
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Brune Bu{i}a bb, 88 000, Mostar
(S1-12154-16)

OBAVIJEST O NABAVI
1281-1-1-3-3-8/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 8.9.2016. u 13:46
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA HNK-A
IDB/JIB: 4227259550008
Kontakt osoba: Marijana Zeljko
Telefon: (036) 383-297
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
40000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava klima ure|aja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
42512200-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Brune Bu{i}a bb, 88 000, Mostar
(S1-12114-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1291-1-3-30-3-24/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 14:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU ZAVOD ZA PROSTORNO URE\ENJE BIHA]
IDB/JIB: 4263201430009
Kontakt osoba: Hasan Zuli}
Telefon: (037) 226-405
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija saobra}ajnica nakon realiacije Projekta izgradnje sistema
odvodnje i pre~i{}avanja otpadnih voda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1538462,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Krajnji rok za realizaciju ugovora je 15. 11. 2017. godine. Ostali detalji
prema tenderskoj dokumentaciji.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te JU "Zavod za prostorno ure|enje" Biha}, Ul. 502.
vite{ke brigade, br. 7, 77000 Biha}
(S1-12374-16)

OBAVIJEST O NABAVI
1281-1-1-4-3-9/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 8.9.2016. u 15:43
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA HNK-A
IDB/JIB: 4227259550008
Kontakt osoba: Sonja Peri}- ]avar
Telefon: (036) 383-297
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)

OBAVIJEST O NABAVI
1294-1-1-9-3-8/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 8.9.2016. u 16:12
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: VLADA @UPANIJE ZAPADNOHERCEGOVA^KE
IDB/JIB: 4272107590000
Kontakt osoba: Renata Kolobaric
Telefon: (039) 705-694
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma


2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
450000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava lo` ulja za potrebe Vlade @upanije Zapadnohercegova~ke
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09135000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 14:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 15:00:00
Adresa i mjesto: Vlada @upanije Zapadnohercegova~ke, Stjepana Radi}a
37b, II kat, dvorana 211.
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: The Government of West Herzegovina Canton
UIN: 4272107590000
Contact person: Renata Kolobari}
Telephone: (039) 705-694
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement of heating oil
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
09135000-4
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
14.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 24.10.2016. 14:45:00
Address and place: Vlada @upanije Zapadnohercegova~ke, Stjepana Radi}a
37b, 88220 [iroki Brijeg
(S1-12115-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1299-1-1-82-3-21/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 8.9.2016. u 15:43
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INSKI SUD U SARAJEVU
IDB/JIB: 4200878030005
Kontakt osoba: Kristina Milo{evi}
Telefon: (033) 567-680
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
5 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
70000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava tonera za potrebe Op}inskog suda u Sarajevu.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
30125110-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 69 - Strana 31

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
18.9.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Op}inski sud u Sarajevu, [enoina 1
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Sarajevo Municipal Court
UIN: 4200878030005
Contact person: Kristina Milo{evi}
Telephone: (033) 567-680
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Supply of Toners
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
30125110-5
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
18.9.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 30.9.2016. 12:00:00
Address and place: Sarajevo Municipal Court, [enoina 1, Sarajevo.
(S1-12390-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-2-79-3-132/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 11:26
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: DRAGAN VUKOVI]
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka usluga odr`avanja vozila" za potrebe Medicinskog fakulteta Fo~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50112000-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8547,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Ugovor se zaklju~uje na period od 12 mjeseci
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Medicinski fakultet Fo~a, Studentska 5, 73 300 Fo~a
(S1-12253-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1339-1-2-189-3-193/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.6.2016. u 15:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901

Broj 69 - Strana 32

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge osiguranja motornih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66510000-8
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do kraja izvr{enja usluge
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.7.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.7.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.7.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Radni~ka bb, Bos.Krupa
(S1-12121-16)

Petak, 16. 9. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji {umskog-kamionskog puta "Bjelajske uvale
odjeli 38,44,45 i 49"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233100-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
159585,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do okon~anj aradova ili godinu dana, ovisno {ta prije nastupi
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Radni~ka bb, Bos.Krupa
(S1-12123-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1339-1-1-210-3-281/16

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1339-1-1-190-3-194/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.6.2016. u 8:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka nafte i naftnih derivata na podru~ju op}ine Cazin
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09130000-9
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
godinu dana ili do okon~anja isporuke , ovisno {ta prije nastupi
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.7.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.7.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.7.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Radni~ka bb, Bos.Krupa
(S1-12122-16)

Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 2.9.2016. u 14:24


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka novih auto guma i lanaca
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34350000-5
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do okon~anja isporuke ugovorenih koli~ina ili godinu dana, ovisno {ta prije
nastupi
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 23.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Radni~ka bb, Bos. Krupa

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1339-1-3-204-3-217/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 14:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-2-229-3-299/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 13:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Adnan Osmovi}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Pomo}ne transportne usluge i usluge podr{ke
II 2. Podjela na lotove
Ne

(S1-12124-16)

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Prevoz {ljake sa deponije {ljake iz TE "Tuzla" na {lja~i{te Jezero 2 i
planiranje {ljake na {lja~i{tu Jezero 2
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60181000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
45000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-12261-16)

Broj 69 - Strana 33

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Poribljavanje ribolovnih zona voda sliva rijeke Neretve na kojima pravo
upravljanja ribljim fondom ostvaruju Udru`enje sportskih ribolovaca
"Glavatica" - Jablanica, Udru`enje gra|ana "Organizacija sportskih
ribolovaca Konjic" - Konjic, Udru`enje/Udruga sportskih ribolovaca
"Neretva 1933" - Mostar i Sportsko ribolovno turisti~ko dru{tvo "Ramske
vode" - Prozor/Rama
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03000000-1
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Jaroslava ^ernija br. 1, 88420 Jablanica
(S1-12298-16)

Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 14:09


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Adnan Osmovi}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Remont ispravlja~a i invertora u TE "Tuzla"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45453000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
20000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.10.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-12265-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1421-8-1-147-3-98/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.9.2016. u 10:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHA]
IDB/JIB: 4200225151125
Kontakt osoba: Anamarija Anu{i}
Telefon: (037) 229-103
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijske opreme i namje{taja za opremanje dispe~erskog
centra
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39130000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
17000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
rok isporuke 30 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Sala za sastanke, Krupska bb, Biha}
(S1-12090-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1409-1-1-107-3-70/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 15:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB: 4200225150072
Kontakt osoba: Jusuf Jusi}
Telefon: (036) 758-145
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-2-230-3-324/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 15:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Naser Sikira
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-2-230-3-300/16

Broj 69 - Strana 34

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge organizacije fizi~kih dokumenata i vo|enje projekta digitalizacije
tehni~ke dokumentacije i arhive u Podru`nici Termoelektrana "Kakanj"
Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79995100-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
55000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
- Rok za premje{tanje tehni~ke dokumentacije i arhive u nove prostorije je 5
(pet) mjeseci od dana uvo|enja u posao (u skladu sa ta~kom 1.1. tehni~ke
specifikacije broj: 03-MI/15-K od 18.08.2016.) i -Rok za digitalizaciju
dijela tehni~ke dokumentacije koja ne postoji u elektronskoj formi kao i dio
arhiva nastao prije uvo|enja DMS-a je 5 (pet) mjeseci od dana uvo|enja u
posao (u skladu sa ta~kom 1.2. tehni~ke specifikacije broj: 03-MI/15-K od
18.08.2016.)
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br.26
(S1-12393-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-2-232-3-325/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 8:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Amila Veispahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zamjena sistema procesora vodikove stanice u Podru`nici Termoelektrana
"Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42961000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
69000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok za izvr{enje usluga je 5 (pet) dana od dana uvo|enja u posao, rok za
isporuku robe je 90 (devedeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu a
rok za dostavu dokumentacije u skladu sa ta~kom 1.1. c) tehni~ke
specifikacije je 20 (dvadeset) dana od dana zavr{etka usluga
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
(S1-12394-16)

Petak, 16. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-1-234-3-327/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 9:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Naser Sikira
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka komunikacionih modula za sistem upravljanja blokom 7 u
Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31731100-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
95000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 (trideset) dana od dana stupanja ugovora na snagu, a rok za ugradnju robe
u ormare upravljanja je 15 (petnaest) dana od dana uvo|enja u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
(S1-12395-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-1-235-3-328/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 12:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Naser Sikira
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka mobilnog analizatora za identifikaciju materijala u Podru`nicu
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38434000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
45000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok isporuke robe je 60 ({ezdeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu
uklju~uju}i i izvr{enje obuke korisnika u Podru`nici Termoelektrana
"Kakanj"
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 13.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
(S1-12396-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-2-236-3-331/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 8:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Amila Veispahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odre|ivanje tereta zaga|enja (ES) za TE "Kakanj" Kakanj-Teret zaga|enja
izra`en preko ekvivalentnog broja stanovnika (EBS/ES) za potrebe
Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71620000-0
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok predvi|en za izvr{enje specificiranih poslova (uzorkovanje, mjerenja,
izrada analiza, tuma~enje rezultata, izrada izvje{taja i njihovo dostavljanje)
je 17 (sedamnaest) dana od dana poziva od strane Naru~ioca ili dana
izdavanja narud`be.Rok za izlazak na teren i po~etak uzorkovanja je 48 sati
od dana poziva od strane Naru~ioca ili dana izdavanja narud`be. Rok za
dostavu obrazaca i upitnika u koje Naru~ilac treba da unosi potrebne
podatke je 5 (pet) dana od dana potpisa ugovora.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
(S1-12397-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1437-1-2-169-3-88/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 11:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150030
Kontakt osoba: Sa|ida Boji}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje i servisiranje teretnih vozila sa hidrauli~kom nadogradnjom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50114000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
30000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Sa odabranim ponu|a~em }e se na vrijednost ponude, zaklju~iti Ugovor na
period od 6 ({est) mjeseci. Usluga }e se vr{iti sukcesivno, prema potrebama
ugovornog organa, zapo~ev{i najranije nakon potpisivanja Ugovora, a u
roku od najvi{e 7 (sedam) dana od dana prijema narud`benice (u ovaj rok

Broj 69 - Strana 35

isporuke ne ra~unaju se dani vikenda, odnosno subota i nedjelja), u periodu


trajanja ugovora, do realizacije ugovorenog iznosa.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo, Zmaja od
Bosne br. 49 (zgrada UIC-a - II sprat, soba br. 145)
(S1-12403-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
7563-1-1-11-3-5/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 14:31
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Dom zdravlja "Sveti Pantelmejon"
IDB/JIB: 4401121380004
Kontakt osoba: Mirjana Glamo;ak
Telefon: (051) 784-501
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka minibusa za prevoz cijaliznih pacijenata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34114400-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
90000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
do isteka garantnog perioda
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Dom zdravlja "Sveti Pantelejmon" Kotor Varo{, Jovana
Ra{kovi}a bb, Kotor Varo{, zgrada uprave
(S1-12360-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
7563-1-1-12-3-6/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 14:39
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Dom zdravlja "Sveti Pantelmejon"
IDB/JIB: 4401121380004
Kontakt osoba: Mirjana Glamo;ak
Telefon: (051) 784-501
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanitetsko vozilo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34114121-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
85000,00

Broj 69 - Strana 36

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa


do isteka garantnog perioda
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 13:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 14:15:00
Adresa i mjesto: Dom zdravlja "Sveti Pantelejmon", Jovana Ra{kovi}a bb,
Kotor Varo{, zgrada uprave
(S1-12361-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
17-1-2-83-5-53/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 9:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200158020002
Kontakt osoba: Adem ]imi}
Telefon: (033) 445-120
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Telekomunikacijske usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
nabavka telekomunikacijskih usluga
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
64000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12252-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
38-1-2-104-5-47/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 9:58
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE VLADE REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4402752740009
Kontakt osoba: Olivera Dodik
Telefon: (051) 338-324
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Redovno odr`avawe liftova i zamjena rezervnih dijelova u objektima
Administrativnog centra Vlade Republike Srpske i Poslovnom objektu
Vlade Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12289-16)

Petak, 16. 9. 2016.

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


87-3-2-74-5-93/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 12:55
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB: 4400379180003
Kontakt osoba: Sonja Grgi}
Telefon: (055) 415-111
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz wih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje ra~unarskog sistema VPN u porodi~noj medicini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50312000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak sa objavqivawem obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-12285-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
87-1-2-91-5-94/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 13:36
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB: 4400379180003
Kontakt osoba: Sonja Grgi}
Telefon: (055) 415-111
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge preventivnog servisiranja medicinske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12287-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
91-1-1-30-5-46/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 10:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA
IDB/JIB: 4201544380001
Kontakt osoba: Nata{a [obot
Telefon: (033) 779-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka policijskih uniformi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
(S1-12359-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
103-1-3-77-5-127/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 9:11
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Nada Katani}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na ure|ewu do gra|evinske parcele ozna~ene kao k.~.6813/2 KO
Doboj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12146-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
103-1-2-82-5-128/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 12:34
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Nada Katani}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada izmjene dijela Regulacionog plana "Centar# Doboj - revizija,
blok4
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71240000-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12181-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
106-1-1-303-5-56/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.9.2016. u 7:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TA BOLNICA "SVETI VRA^EVI" BIJELJINA
IDB/JIB: 4400425470003
Kontakt osoba: Jelen Leji}
Telefon: (055) 202-642
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2

Broj 69 - Strana 37

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Implantacioni materija za potrebe odsjeka za ortopediju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12211-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
109-1-3-41-5-26/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 25.8.2016. u 13:13
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA FO^A
IDB/JIB: 4401416420008
Kontakt osoba: Zorica Peri{i}
Telefon: (058) 210-845
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na asfaltirawu lokalnih puteva u op{tini Fo~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12172-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
109-1-3-45-5-30/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.9.2016. u 10:54
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA FO^A
IDB/JIB: 4401416420008
Kontakt osoba: Zorica Peri{i}
Telefon: (058) 210-845
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na rekonstrukciji trotora i zelenih povr{ina u ul.
Kraqa Petra I na potezu od raskrsnice sa ul. Nikole Pa{i}a do
raskrsnice sa ul. Mome Ko~ovi}a u op{tini Fo~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12173-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
136-1-1-81-5-53/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.9.2016. u 10:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200416170006
Kontakt osoba: Dejan Viloti}
Telefon: (033) 755-239

Broj 69 - Strana 38

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka sredstava za odr`avanje higijene i ~i{}enja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39000000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12102-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
136-1-2-13-5-54/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.9.2016. u 10:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200416170006
Kontakt osoba: Dejan Viloti}
Telefon: (033) 755-239
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga osiguranja imovine Grani~ne policije BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12103-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
142-1-3-8-5-9/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 9.9.2016. u 10:04
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA USTANOVA CESTE @UPANIJE ZAPADNOHERCEGOVA^KE
IDB/JIB: 4272350260000
Kontakt osoba: Jerko Boban
Telefon: (039) 685-536
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na postavljanju nogostupa uz regionalne ceste u @upaniji
Zapadnohercegova~koj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12155-16)

Petak, 16. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


238-1-1-334-5-113/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 9:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP BH PO[TA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200682210005
Kontakt osoba: Zlatko Lazovi}; 033 252 868; zlatko.lazovic@posta.ba
Telefon: (033) 252-661
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka robe : ljetne i zimske slu`bene obu}e za po{tono{e i ~uvare
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12310-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
238-1-1-334-5-114/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 9:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP BH PO[TA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200682210005
Kontakt osoba: Zlatko Lazovi}; 033 252 868; zlatko.lazovic@posta.ba
Telefon: (033) 252-661
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka robe : ljetne i zimske slu`bene obu}e za po{tono{e i ~uvare
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12311-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
247-1-2-102-5-173/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 10:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
51/16- Dovo|enje saobra}ajnica u prvobitno stanje (Op}ina Ilid`a)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50230000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
(S1-12206-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
247-1-2-101-5-174/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 14:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
50/16- Dovo|enje saobra}ajnica u prvobitno stanje (Op}ina Novi Grad)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50230000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12207-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
247-1-3-120-5-175/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 12:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
58/16- Izvo|enje radova na rekonstrukciji pumpne stanice Kromolj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12366-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
257-1-1-20-5-93/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 11:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Gra|evinske konstrukcije i materijali ,pomo}ni proizvodi u gra|evinarstvu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0

Broj 69 - Strana 39

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12092-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
260-1-1-164-5-167/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 15:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Dario Li~anik , tel 033 563 518 , fax 033 250 400; Branka
Mujezinovi} , tel 033 563 511,
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva za vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09134200-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12259-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
285-1-2-35-5-57/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 12:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200141480000
Kontakt osoba: VILDANA VITE[KI]
Telefon: (033) 254-941
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE KLIZI[TA SA IZVO\ENJEM GEOMEHANI^KIH ISTRA@NIH RADOVA NA LOKALITETU VRANDU^KA DO BROJA 53, OP]INA NOVI GRAD
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71351500-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12180-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
287-1-3-42-5-29/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 8:50
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA ISTO^NO NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4400546420003
Kontakt osoba: Nada Ateqevi}
Telefon: (057) 342-336
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 69 - Strana 40
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Odr`avawe lokalnih puteva - 2 faza"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233141-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

(S1-12383-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


320-4-2-266-5-203/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 10:44
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avawe softvera za pisarnicu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12167-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
329-4-2-73-5-38/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.9.2016. u 14:29
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: SVEU^ILI[NA KLINI^KA BOLNICA MOSTAR
IDB/JIB: 4227224680006
Kontakt osoba: MIHAELA BARA]
Telefon: (036) 336-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Servis HLM-EKC strojeva STCKERT tip S3 (43-40-00)
(inv.br.201789=ser.br. 43S2753 i inv.br. 201790= ser.br.43S2001) za
potrebe OP trakta Klinike za kirurgiju Sveu~ili{ne klini~ke bolnice Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12344-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
329-4-2-74-5-39/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 14.9.2016. u 11:51
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: SVEU^ILI[NA KLINI^KA BOLNICA MOSTAR
IDB/JIB: 4227224680006
Kontakt osoba: Karolina Brekalo, dipl.iur.
Telefon: (036) 336-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki

Petak, 16. 9. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
servis videoteleskopa Endoeye A50002A ser.br: 606802 i videoteleskopa
Endoeye A50002A ser.br: 606803, za potrebe OP trakta, Sveu~ili{ne
klini~ke bolnice Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50400000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12334-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
356-1-3-26-5-44/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 9.9.2016. u 9:20
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA LIVNO
IDB/JIB: 4281070720004
Kontakt osoba: Ivanka Karaula, telefon: 034/206-228
Telefon: (034) 206-238
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji potisnog cjevovoda s prate}im objektima na
potezu Vojarna-Dobro u Livnu.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45231100-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12120-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
390-1-1-247-5-26/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.9.2016. u 13:17
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB: 4400963610001
Kontakt osoba: Zora Bili}
Telefon: (051) 491-600
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
8
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka laboratorijske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12267-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
390-1-1-340-5-29/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 11:11
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB: 4400963610001
Kontakt osoba: Zora Bili}
Telefon: (051) 491-600

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijska oprema za potrebe Instituta Bawa Luka i Regionalnog
centra Doboj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12270-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
390-1-1-353-5-30/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 13:36
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB: 4400963610001
Kontakt osoba: Zora Bili}
Telefon: (051) 491-600
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
10
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Potro{ni materijala za potrebe laboratorija za sanitarnu hemiju i
Centra za za{titu od zra~ewa za Institut Bawa luka i Regionalne centre
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24000000-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12353-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
399-1-2-9-5-14/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 8.9.2016. u 14:10
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE
IDB/JIB: 4200771230001
Kontakt osoba: Nikola Cvjetkovi}, tel. 033/586-065
Telefon: (033) 201-784
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje ESRI softvera
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
72267100-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12111-16)

Broj 69 - Strana 41

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA


399-1-2-10-5-15/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 8.9.2016. u 14:20
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE
IDB/JIB: 4200771230001
Kontakt osoba: Nikola Cvjetkovi}, tel. 033/586-065
Telefon: (033) 201-784
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje ORACLE licenci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
72267100-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12108-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
413-1-1-21-5-28/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 14:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA GORA@DE
IDB/JIB: 4245025030009
Kontakt osoba: Mirsada Sir~i}
Telefon: (038) 241-450
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka nafte i naftnih derivataza slu`bena vozila Op}ine Gora`de i
Vatrogasne jedinice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09130000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12367-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
413-1-1-18-5-29/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 14:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA GORA@DE
IDB/JIB: 4245025030009
Kontakt osoba: Mirsada Sir~i}
Telefon: (038) 241-450
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka peleta za grijanje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03410000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 69 - Strana 42

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
(S1-12368-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
422-1-3-225-5-145/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.9.2016. u 9:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova adaptacije prostorija u sklopu objekta |a~ki dom " @I[" za
potrebe vrti}a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45214100-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12096-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
422-1-3-223-5-146/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.9.2016. u 10:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji natkrivenih ni{a i podzemnih kontejnera za
diferencijalno prikupljanje otpada
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45222110-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12095-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
509-1-1-122-5-176/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 14:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Medina Ibri}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3

Petak, 16. 9. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka hirur{kih instrumenata i kontejnera za sterilizaciju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12381-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
555-4-1-196-5-32/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 9.9.2016. u 12:16
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: @UPANIJSKA BOLNICA "DR.FRA MIHOVIL SU^I]" LIVNO
IDB/JIB: 4281045960009
Kontakt osoba: Josipa Vukoja
Telefon: (034) 200-423
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabava zamjenskog dijela CT aparat GE Bright Speed 16 -generator
visokog napona.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
31120000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12234-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
555-4-1-197-5-33/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.9.2016. u 8:03
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: @UPANIJSKA BOLNICA "DR.FRA MIHOVIL SU^I]" LIVNO
IDB/JIB: 4281045960009
Kontakt osoba: Josipa Vukoja
Telefon: (034) 200-423
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabava zamjenskog dijela za aparat Definium.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33124200-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12249-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
561-1-1-6-5-12/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 12.9.2016. u 13:28
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JU DOM ZA STARE I NEMO]NE OSOBE "RAMA"
IDB/JIB: 4227713880000
Kontakt osoba: Ivica Tomi}
Telefon: (036) 771-910
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava i ugradnja opreme grijanja i hla|enja u objektu JU Dom za stare i
nemo}ne "Rama"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
39715200-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12250-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
561-1-3-8-5-13/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 12.9.2016. u 13:37
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JU DOM ZA STARE I NEMO]NE OSOBE "RAMA"
IDB/JIB: 4227713880000
Kontakt osoba: Ante Tomi}
Telefon: (036) 771-910
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava i ugradnja unutarnje stolarije u objektu JU Dom za stare i nemo}ne
"Rama"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45421100-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12251-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
585-1-1-47-5-42/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 8:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB: 4209012500000
Kontakt osoba: Ahmed Odoba{i}
Telefon: (035) 321-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA TERETNOG VOZILA SA DIZALICOM I KUKOM ZA
POTREBE PREDUZE]A
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34140000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12165-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
594-4-2-121-5-53/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 15:20
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA GRADI[KA
IDB/JIB: 4401068470004
Kontakt osoba: Slavko Kalini}
Telefon: (051) 810-353
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge

Broj 69 - Strana 43

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga informisawa javnosti o radu organa i op{tinske uprave op{tine
Gradi{ke putem televizijskog Info kanala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
64216000-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12332-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
604-1-1-229-5-24/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 12:26
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRADSKA TOPLANA PREDUZEE ZA PROIZVODNJU I
ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE A.D.
IDB/JIB: 4400023750000
Kontakt osoba: Boro \uki}
Telefon: (053) 241-536
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA ROBE - REZERVNI DIJELOVI KOTLOVSKIH
URE\AJA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42000000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12242-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
613-1-2-51-5-40/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.9.2016. u 11:23
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA ORA[JE
IDB/JIB: 4254051610004
Kontakt osoba: Manda Kosi} i dr. sc. Ru`a Nedi}
Telefon: (031) 712-322
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz u~enika na podru~ju op}ine Ora{je u {kolskoj 2016./2017. godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12276-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
617-1-1-137-5-92/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 12:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"

Broj 69 - Strana 44

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Tamara Me|edovi}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Implantacioni materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12313-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
617-1-1-134-5-94/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 9:04
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
" DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Neda Ignjati}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sredstva za dezinfekciju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12340-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
645-1-3-50-5-18/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 14:46
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA ^ELINAC
IDB/JIB: 4401135920001
Kontakt osoba: Spomenka Veqko
Telefon: (051) 553-010
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na izgradwi i modernizaciji puteva na podru~ju
op{tine ^elinac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora


Ekonomski najpovoqnija ponuda

Petak, 16. 9. 2016.

(S1-12247-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


645-4-3-64-5-19/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 8:42
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA ^ELINAC
IDB/JIB: 4401135920001
Kontakt osoba: Spomenka Veqko
Telefon: (051) 553-010
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dodatni radovi na sanaciji o{te}enog asfaltnog kolovoza na putevima i
ulicama na podru~ju op{tine ^elinac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233141-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12246-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
663-1-2-1138-5-347/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 8:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Kontakt osoba za za komercijalna pitanja: Lejla Husejnovi},
tel. 035/287-501; Kontakt osoba za za tehni~ka pitanja: D`evad Be{irovi},
mob. 061 142 232; Samid Saletovi}, mob. 061 896 060;
Amir Kamenjakovi}, mob. 062/234-362
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Popravak i servisiranje VN rotacionih ma{ina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50532100-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12168-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-90-5-125/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 11:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka neurohirur{kog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12191-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-4-2-131-5-127/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 13:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnog dijela za MR aparat za potrebe Slu`be za radiologiju JU
KBZ
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50421000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12192-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-98-5-128/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 13:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ortopedski osteosintetski materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12193-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-90-5-130/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 12:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Broj 69 - Strana 45

II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka neurohirur{kog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12275-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
704-1-1-189-5-49/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.9.2016. u 10:35
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB: 4400044160008
Kontakt osoba: Dragan Radi}
Telefon: (053) 241-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe JZU Bolnica "Sveti
apostol Luka" Doboj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12386-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
719-1-3-28-5-42/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 13:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA LUKAVAC
IDB/JIB: 4209451920007
Kontakt osoba: Nermina Selimovi}
Telefon: (035) 554-025
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Regulacija rijeke Spre~e u Lukavcu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45246000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12278-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
723-1-1-10-5-178/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 16:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: Damnjan Stani{i}
Telefon: (033) 286-574

Broj 69 - Strana 46

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Svje`e vo}e i povr}e
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12116-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
723-1-1-11-5-182/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 2.9.2016. u 14:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: Damnjan Stani{i}
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
10
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Roba klase I - Hrana
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12117-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
723-1-2-59-5-188/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 14:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: gosp. Mirza ^izmi}, gosp. brig. Bo`o Marjan, gosp
Mehmed Konakovi}
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge istrage i osiguranja, osim usluga oklopnih vozila
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluga-polica osiguranja motornih vozila od A/O
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66514110-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12110-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-1-1-54-5-117/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.9.2016. u 13:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000

Petak, 16. 9. 2016.

Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]


Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka i isporuka mu{kog i `enskog ljetnog slu`benog odijela i obu}e za
potrebe Uprave za indirektno oporezivanje BIH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12171-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-1-1-54-5-118/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.9.2016. u 13:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka i isporuka mu{kog i `enskog ljetnog slu`benog odijela i obu}e za
potrebe Uprave za indirektno oporezivanje BIH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12183-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-1-1-54-5-119/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.9.2016. u 14:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka i isporuka mu{kog i `enskog ljetnog slu`benog odijela i obu}e za
potrebe Uprave za indirektno oporezivanje BIH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
(S1-12182-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-1-1-54-5-121/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.9.2016. u 12:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka i isporuka mu{kog i `enskog ljetnog slu`benog odijela i obu}e za
potrebe Uprave za indirektno oporezivanje BIH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12308-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-1-1-54-5-122/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.9.2016. u 12:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka i isporuka mu{kog i `enskog ljetnog slu`benog odijela i obu}e za
potrebe Uprave za indirektno oporezivanje BIH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12309-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
748-1-1-38-5-38/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 13:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMUNALAC" D.O.O.
IDB/JIB: 4200332740001
Kontakt osoba: Almin ^ovi}
Telefon: (033) 420-346
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
BETON

Broj 69 - Strana 47

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


44114000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12364-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
748-1-1-39-5-39/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 13:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMUNALAC" D.O.O.
IDB/JIB: 4200332740001
Kontakt osoba: Almin ^ovi}
Telefon: (033) 420-346
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
GRA\EVINSKA MA[INA (VALJAK)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43300000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12365-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
776-1-3-46-5-38/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 9:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA DIREKCIJA ZA PUTEVE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4236081460009
Kontakt osoba: Elmir Opardija
Telefon: (030) 733-278
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ponovno obavje{tenje Rekonstrukcija R440; Stara Bila - Han Bila -Gluha
Bukovica, dionica prolaz kroz Gluhu Bukovicu , L=220 metara od P7 do
P24
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12318-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-3-862-5-303/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.9.2016. u 11:47
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Zlatko Kvesi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje

Broj 69 - Strana 48

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na izgradnji parkinga zgrade JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB
d.d. Mostar, Blajbur{kih `rtava bb, Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12271-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-861-5-305/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.9.2016. u 13:55
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivo Bevanda
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Skupina 20 -Za{titna odje}a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
18100000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12292-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
810-1-2-56-5-14/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 12:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA-FINANCIJA
IDB/JIB: 4200575050003
Kontakt osoba: Lejla Smailbegovi}
Telefon: (033) 253-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge izdava{tva i {tampanja na bazi tarife ili ugovora
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluge {tampanja federalnih upravnih markica i obrazaca mjenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79810000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12195-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
825-1-2-129-5-325/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 11:33
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413

Petak, 16. 9. 2016.

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. 39/16- Nabavka usluga periodi~nog qekarskog
pregleda radnika
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
85100000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12237-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
825-1-1-318-5-326/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 11:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Otvoreni postupak br. 74/16- Nabavka hemikalija za tretman rashladnog
sistema za period 2016.-2018. god.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24962000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12238-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
894-1-3-24-5-61/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 8:18
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA RADOVA REKONSTRUKCIJE-ASFALTIRANJA PUTEVA, ULICA I PARKINGA NA PODRU^JU OP[TINE UGLJEVIK
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12216-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
904-1-1-18-5-18/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.9.2016. u 8:51
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA BILE]A

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IDB/JIB: 4401381960004
Kontakt osoba: DRAGANA RADOVANOVI]
Telefon: (059) 370-722
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka prate}eg vatrogasnog vozila za za{titu od po`ara 9000 litara
vode i 300 litara pjenila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34144210-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12385-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
935-4-2-161-5-122/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 8:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200558710008
Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]
Telefon: (033) 492-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada dodatne projektne dokumentacije za lokalitet Vara`dinska
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79131000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12144-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
935-1-1-131-5-123/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 16:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200558710008
Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]
Telefon: (033) 492-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka specijalnog vozila za potrebe slu`be civilne za{tite-vatrogasno
vozilo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34144213-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12200-16)

Broj 69 - Strana 49

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


990-1-1-176-5-24/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 14:50
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TOPLANA A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400947090006
Kontakt osoba: Bo{ko Proti}
Telefon: (051) 336-169
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka spremnika napojne vode kapaciteta 2h250 m sa ugradwom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44611500-1
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12319-16)
3

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


992-1-3-14-5-22/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.9.2016. u 13:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA KOTOR - VARO[
IDB/JIB: 4401128550002
Kontakt osoba: BRANKICA RADULOVI]
Telefon: (051) 784-230
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova za odr`avawe lokalnih puteva, nekategorisanih puteva
i ulica u nasequ sa makadamskim kolovozom na teritoriji op{tine
Kotor Varo{ za 2016. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233141-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12226-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
999-1-1-227-5-20/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 5.9.2016. u 13:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U SARAJEVU
IDB/JIB: 4200494560007
Kontakt osoba: ALMASA TUH^I]
Telefon: (033) 565-112
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Papir i {tampanje obrazaca originala diploma, kopija diploma i dodataka diploma i Mape za diplome
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22000000-0

Broj 69 - Strana 50

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12258-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1011-4-2-502-5-18/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 14:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200057850004
Kontakt osoba: Suada Pita
Telefon: (033) 724-900
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sponzorstvu za promotivne aktivnosti Banke
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79342200-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12295-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1053-4-2-15-5-3/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.9.2016. u 13:30
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: REPULI^KA UPRAVA ZA IGRE NA SRE]U
IDB/JIB: 4402978470004
Kontakt osoba: Tatjana Stoj~inovi}
Telefon: (051) 340-770
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluge servisirawa vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50112200-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12101-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1081-1-1-100-5-99/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 7:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE
IDB/JIB: 4401354720000
Kontakt osoba: Toma{ Brwo{
Telefon: (059) 279-801
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka energetskih kablova i u`adi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31320000-5

ODJEQAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 16. 9. 2016.

(S1-12335-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


1081-1-1-99-5-100/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 8:06
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE
IDB/JIB: 4401354720000
Kontakt osoba: Toma{ Brwo{
Telefon: (059) 279-801
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka brojila elektri~ne energije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12336-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1081-1-1-89-5-101/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.9.2016. u 7:44
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE
IDB/JIB: 4401354720000
Kontakt osoba: Toma{ Brwo{
Telefon: (059) 279-801
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva za potrebe preduze}a i radnih jedinica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12373-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1111-1-1-16-5-45/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 13:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209515160001
Kontakt osoba: Korman D`evad
Telefon: (035) 250-672
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Terenska transportna vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34100000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12345-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1121-1-3-70-5-67/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 12:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA LAKTA[I
IDB/JIB: 4401140250006
Kontakt osoba: Dragana Kova~evi}
Telefon: (051) 334-250
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rehabilitacija putnog pravca Bo{kovi}i - Aleksi}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12241-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1125-4-2-184-5-53/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 7:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA OP]A BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH
NAKA["
IDB/JIB: 4200288400001
Kontakt osoba: Radeta Nedi}, dipl. ing. ma{.
Telefon: (033) 285-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje aparata za MRI
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12302-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1125-4-1-185-5-54/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 7:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA OP]A BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH
NAKA["
IDB/JIB: 4200288400001
Kontakt osoba: Radeta Nedi}, dipl.ing.ma{.
Telefon: (033) 285-100

Broj 69 - Strana 51

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Digitalizator za o~itavanje radiolo{kih snimaka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33100000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12303-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1132-1-1-76-5-63/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 9:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE
IDB/JIB: 4201295900008
Kontakt osoba: Nermana Koldzo
Telefon: (033) 726-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka roba "Nabavka potro{nog materijala za postoje}e
instrumente firme Shimadzu"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12405-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1132-1-3-80-5-64/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 12:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE
IDB/JIB: 4201295900008
Kontakt osoba: Nermana Koldzo
Telefon: (033) 726-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka radova: "Rekonstrukcija bosanskog odbrambenog nasipa na
poplavnom podru~ju Od`a~ka Posavina, dionica km 0+000-km 1+250"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45240000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12406-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1157-1-2-242-5-296/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 14:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006

Broj 69 - Strana 52

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Kontakt osoba: Aida [erifovi}


Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga servisiranja opreme za potrebe Skup{tine Br~ko distrikt
BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50300000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12169-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1157-1-3-230-5-302/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 14:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja i rekonstrukcija puteva,ulica i trotoara na podru~ju Br~ko
Distrikta BiH 1/2016
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12284-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1157-1-3-428-5-303/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 14:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Adaptacija uredskog prostora Pododjeljenja za informatiku Vlade Br~ko
distrikta BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45400000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12283-16)

Petak, 16. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1157-1-3-310-5-305/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 8:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
10
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda, 11
lotova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12369-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1163-1-2-14-5-18/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 9.9.2016. u 9:23
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA ^APLJINA
IDB/JIB: 4227113340001
Kontakt osoba: MI[E MASLA]
Telefon: (036) 805-052
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada Idejnog i Glavnog projekta potrebnih za dobivanje urbanisti~ke
suglasnosti i gra|evinske dozvole za izgradnju obrambenog nasipa na
podru~ju Gabela Polja-Op}ina ^apljina, Bosna i Hercegovina u sklopu
prekograni~nog projekta obrane od poplava Grada Metkovi}a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
71322000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12147-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1163-4-3-17-5-19/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 12.9.2016. u 12:47
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA ^APLJINA
IDB/JIB: 4227113340001
Kontakt osoba: IVANA POPOVI]
Telefon: (036) 805-052
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dodatni radovi - sanacija nogostupa u ulici Bra}e Radi}a u ^apljini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45213316-1

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12273-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-3-194-5-459/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 8:00
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Marko Tomovi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji [KP u [G"Sjeme}" Rogatica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12243-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-3-170-5-460/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 8:24
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Radomir Rebi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi u {umarstvu u [G" Viso~nik" Han Pijesak
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12244-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-175-5-462/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 8:47
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Radomir Rebi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da

Broj 69 - Strana 53

II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum


2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma [G"Viso~nik" Han Pijesak
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12326-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-3-182-5-463/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 8:50
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Dragomir Bjelajac,dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na odr`avawu i nasipawu {umskih kamionskih puteva u [G
Lisina Mrkowi} Grad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12305-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-191-5-464/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 8:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Tawa Nikoli}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Bira~" Vlasenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12327-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-193-5-467/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.9.2016. u 9:04
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004

Broj 69 - Strana 54

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Kontakt osoba: Milan Vukovi}


Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Magli} Fo~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12377-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-3-170-5-468/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.9.2016. u 9:08
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Radomir Rebi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi u {umarstvu u [G" Viso~nik" Han Pijesak
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12378-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1180-1-1-32-5-139/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.9.2016. u 8:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Aleksandar Bo`i}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
11
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka autodijelova, maziva i opreme za automobile, materijal za
autoradionu i auto guma
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12232-16)

Petak, 16. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1180-1-1-54-5-140/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 8:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Dragana [evo
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka mopeda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34421000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12256-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1180-1-1-38-5-141/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 8:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Aleksandar Bo`i}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Po{tanske vre}e
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30133100-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12257-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1180-1-1-33-5-143/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 13:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Sonja Plav{i}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka slu`bene odje}e
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18332000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12343-16)

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1220-1-2-114-5-49/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.9.2016. u 12:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BANOVI]I
IDB/JIB: 4209362820007
Kontakt osoba: Mrkonji} Amir, za pitanja iz tehni~kog dijela tenderske
dokumentacije (Projektni zadatak) Telefon: 035/743 409, mob. 061/ 720
452. Himzo La~i}, za ostala pitanja Telefon: 035/743 412, mob. 061/631
477.
Telefon: (035) 743-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada Glavnog projekta daljinskog grijanja za gradsko i prigradsko
podru~je op}ine Banovi}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71242000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12119-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1241-1-2-32-5-57/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 9:22
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Aleksandar Jankovi}
Telefon: (052) 751-540
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dugoro~no kreditno zadu`ewe Op{tine Novi Grad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66113000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12248-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1241-1-3-63-5-58/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 14:05
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Branislavka Vejnovi}
Telefon: (052) 751-540
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa sportskih tribina u nasequ Svodna, op{tina Novi Grad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45212200-8

ODJEQAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 69 - Strana 55

(S1-12358-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1255-4-1-585-5-162/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 9:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Vladana Javorac
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-9995-1/16 od 05.08.2016.godine radi dodatnih isporuka
roba potro{nog medicinskog materijala za potrebe Univerzitetskog
klini~kog centra Republike Srpske (lot 50).
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12304-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1255-4-1-598-5-163/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 9:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Marko Pani}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dodatne isporuke mekih intraokularnih akrilatnih so~iva Lot 4 (stavke 4.1 i
4.2)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12301-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1255-1-2-354-5-164/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 11:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Valentina Gordi}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4

Broj 69 - Strana 56

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-5104-1/16 radi izbora pet banaka za pru`anje usluga vo|enja
platnog prometa za potrebe Univerzitetskog klini~kog centra Republike
Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12264-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1255-1-1-367-5-166/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 11:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Danijela Luki}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 01-2511-1/16 od 26.02.2016. godine radi nabavke potro{nog
materijala za aparat Millennium i oftalmolo{kog hirur{kog intrumentarija za
potrebe Klinike za o~ne bolesti
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12300-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1255-1-1-421-5-167/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 11:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Valentina Gordi}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-6586-1/16 radi nabavke i ugradnje rezervnih dijelova za
Angio salu GE INNOVA 3100 u Klinici za kardiovaskularne bolesti
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39290000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12262-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1263-1-3-47-5-27/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 8.9.2016. u 12:26
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA GRUDE
IDB/JIB: 4272083040003
Kontakt osoba: Josip Tomi}
Telefon: (039) 660-911

Petak, 16. 9. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava radova asfaltiranja lokalnih cesta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233222-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12089-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1328-1-3-26-5-39/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 11:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OP]INE KAKANJ
IDB/JIB: 4218520070001
Kontakt osoba: Elzana Neimarlija
Telefon: (032) 552-012
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji dje~ijeg igrali{ta pored O.[. "Mula Mustafa
Ba{eskija".
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45236210-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12087-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1329-1-1-7-5-9/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 10:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ZA KOMUNALNE I ZANATSKE
USLUGE "RAD" LUKAVAC
IDB/JIB: 4209472410009
Kontakt osoba: Alma D`ibri}
Telefon: (035) 554-439
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rabljenog kombinovanog teretnog motornog vozila sa solarom i
plugom {irine 3 m i podiza~em kontejnera zapremine 5 m3 i 7 m3
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34143000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12362-16)

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1339-1-2-135-5-197/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.6.2016. u 8:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge prevoza ogrijevnog drveta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12125-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1339-1-2-118-5-198/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.6.2016. u 14:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge prevoza ogrijevnog drveta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12126-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1339-1-1-142-5-204/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 9:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kopir aparata i printera
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30120000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 69 - Strana 57

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12127-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1339-1-1-156-5-205/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 9:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka motornih pila i rezervnih dijelova za motorne pile
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
16600000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12128-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1339-1-2-138-5-207/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.8.2016. u 8:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge izrade projektne dokumentacije za {umske kamionske puteve
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12129-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1339-1-1-190-5-214/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 12:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka nafte i naftnih derivata na podru~ju op}ine Cazin
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09130000-9

Broj 69 - Strana 58

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12130-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1339-1-1-155-5-215/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.8.2016. u 11:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ulja i maziva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09211100-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12131-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1339-1-2-189-5-216/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.8.2016. u 13:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge osiguranja motornih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66510000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12132-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1349-1-2-80-5-39/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 14:03
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ZAVOD ZA UDZBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA A.D.
IDB/JIB: 4400540060005
Kontakt osoba: Sawa Topalovi}
Telefon: (057) 340-084
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluge {tampe uxbenika za osnovnu i sredwu {kolu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79000000-4

ODJEQAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda

Petak, 16. 9. 2016.

(S1-12290-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1353-1-3-80-5-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 9:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VOGO[]A
IDB/JIB: 4200329360001
Kontakt osoba: Kabir Hod`i}
Telefon: (033) 586-413
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak za izvo|enje radova na pro{irenju Daktilnog cjevovoda i
prebacivanju ku}nih priklju~aka sa izradom veze DN 200/350, u naselju
Rosulje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232151-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12163-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1373-1-1-125-5-87/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 7:26
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci obrazaca.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22820000-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-12322-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1387-1-3-214-5-144/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 9:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI" AD TREBIWE
IDB/JIB: 4401355020001
Kontakt osoba: Veselin Kruni} dipl. ma{. in`., telefon: 059/278-330,
E-mail: nabavke@het.ba, faks: 059/225-021
Telefon: (059) 260-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Priprema gradili{ta, Bu{ewe i burgijawe
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Istra`ni radovi u zale|u registrovanih ponora u zoni Oraha akumulacija Bile}a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45111250-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12178-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1387-1-1-247-5-145/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 10:14
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI" AD TREBIWE
IDB/JIB: 4401355020001
Kontakt osoba: Veselin Kruni} dipl. ma{. in`., telefon: 059/278-330,
E-mail: nabavke@het.ba, faks: 059/225-021
Telefon: (059) 260-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka servera, ra~unara i ra~unarske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48822000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12177-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1387-1-2-255-5-146/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 10:24
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI" AD TREBIWE
IDB/JIB: 4401355020001
Kontakt osoba: Veselin Kruni} dipl. ma{. in`., telefon: 059/278-330,
E-mail: nabavke@het.ba, faks: 059/225-021
Telefon: (059) 260-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Projekat sa istra`nim radovima za sanaciju prelivnih poqa
(gra|evinski dio) na HE Trebiwe 1
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71320000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12174-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1390-1-3-28-5-23/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.9.2016. u 13:52
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA PALE

Broj 69 - Strana 59

IDB/JIB: 4400583620004
Kontakt osoba: SR\AN ^EGAR
Telefon: (057) 226-592
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
13
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa i asfaltirawe puteva na podru~ju op{tine Pale
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12099-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1390-1-3-30-5-25/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.9.2016. u 8:48
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA PALE
IDB/JIB: 4400583620004
Kontakt osoba: SR\AN ^EGAR
Telefon: (057) 226-592
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa i sanacija kanalizacione mre`e na podru~ju op{tine Pale
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12379-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1404-1-1-72-5-49/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 10:41
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400014500009
Kontakt osoba: Dragica Risti} i Sini{a Lazi}
Telefon: (053) 209-700
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka armirano betonskih stubova za NN mre`u
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12194-16)

Broj 69 - Strana 60

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1405-1-2-174-5-297/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 9:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje signalno sigurnosnih ure|aja na `eljeznici TE "Tuzla", Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24613000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12297-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1405-1-2-165-5-298/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 9:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odlaganja otpada, kanalizacione usluge i druge sanitarne
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Zbrinjavanje opasnog otpada
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90510000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12260-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1405-1-2-168-5-301/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 12:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Anja Okanovi}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge odr`avanja termi~ke izolacije na postrojenjima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45321000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12296-16)

Petak, 16. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1424-1-1-152-5-330/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 14:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Amila Veispahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ure|aja za ispitivanje dielektri~ne ~vrsto}e ulja u Podru`nicu
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12398-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1426-1-2-91-5-94/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 8:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: Minela Selamovi}
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanje imovinom
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge odr`avanja ~isto}e u objektima Podru`nice "Elektrodistribucija"
Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12142-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1426-1-2-91-5-95/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 9:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: Minela Selamovi}
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanje imovinom
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge odr`avanja ~isto}e u objektima Podru`nice "Elektrodistribucija"
Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98000000-3

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12143-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1426-1-2-91-5-96/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 9:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: Minela Selamovi}
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanje imovinom
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge odr`avanja ~isto}e u objektima Podru`nice "Elektrodistribucija"
Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12141-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1437-1-1-134-5-87/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 12:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150030
Kontakt osoba: Sa|ida Boji}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka alata (krupni alat)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44510000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12402-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
3009-1-1-3-5-6/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 12:13
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [UMSKO GAZDINSTVO "O[TREQ-DRINI]" DRINI]
IDB/JIB: 4400632340292
Kontakt osoba: Boban Simi}
Telefon: (050) 465-012
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3

Broj 69 - Strana 61

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka hrane i pi}a namjewenih daqoj prodaji za potrebe [G
"O{treq-Drini}" Drini}
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12371-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
87-1-2-91-4-95/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 13:44
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB: 4400379180003
Kontakt osoba: Sonja Grgi}
Telefon: (055) 415-111
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
4,5,7,8,9,10,11
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
7
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge preventivnog servisiranja medicinske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12286-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
246-1-2-993-4-143/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 12:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Telekomunikacijske usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge fiksne telefonije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
64210000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12351-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
246-1-1-888-4-144/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 12:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Telefon: (033) 289-159

Broj 69 - Strana 62

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Oprema za video-nadzor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35125300-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12352-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
257-1-2-29-4-94/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 11:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge popravke i odr`avanja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12093-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
350-1-1-299-4-202/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 10:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK
IDB/JIB: 4209284170009
Kontakt osoba: Merisa Rahmanovi}
Telefon: (035) 774-970
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gume 36.00-51, E4 za damper kamione M36 i Euclid
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34350000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12387-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
390-1-1-247-4-27/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 8.9.2016. u 13:20
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB: 4400963610001
Kontakt osoba: Zora Bili}
Telefon: (051) 491-600

Petak, 16. 9. 2016.

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,6,7
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka laboratorijske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12268-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
390-1-1-340-4-28/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 9.9.2016. u 11:10
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB: 4400963610001
Kontakt osoba: Zora Bili}
Telefon: (051) 491-600
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijska oprema za potrebe Instituta Bawa Luka i Regionalnog
centra Doboj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12269-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
390-1-1-353-4-31/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 13:41
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB: 4400963610001
Kontakt osoba: Zora Bili}
Telefon: (051) 491-600
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
7,9,10,12
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Potro{ni materijala za potrebe laboratorija za sanitarnu hemiju i
Centra za za{titu od zra~ewa za Institut Bawa luka i Regionalne centre
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24000000-4

Petak, 16. 9. 2016.


ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

(S1-12354-16)

OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE


495-1-1-49-4-59/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 9.9.2016. u 10:12
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA
IDB/JIB: 4227175700004
Kontakt osoba: Anita Musa
Telefon: (036) 355-265
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava totalnih proteza za kuk za potrebe osiguranika Zavoda
zdravstvenog osiguranja HN@/K
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12217-16)
OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE
495-1-1-50-4-60/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 9.9.2016. u 10:15
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA
IDB/JIB: 4227175700004
Kontakt osoba: Anita Musa
Telefon: (036) 355-265
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava endoproteza koljena za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog
osiguranja HN@/K
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33183000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12218-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
565-1-1-653-4-309/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 13:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Broj 69 - Strana 63

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI ZA VIBRACIONO SITO
"LIWEL" LS 2,5 X 28 X 315 EDS HEIN LEHMANN
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43600000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12320-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
617-1-1-75-4-93/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 14:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Tamara Me|edovi}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Implantacioni materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33183200-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12312-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
617-1-1-134-4-95/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 9:05
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Neda Ignjati}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
16
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sredstva za dezinfekciju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12341-16)

Broj 69 - Strana 64

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


618-1-3-84-4-115/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 9:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Nid`ara ^osi}
Telefon: (033) 284-524
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1, 2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvo|enje molersko - farbarskih radova i ostalih zavr{nih gra|evinskih
radova u Zgradi Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12187-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
669-1-1-90-4-126/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 12:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
6,11,14
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka neurohirur{kog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12190-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
1172-1-2-188-4-455/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 8:04
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Kova~evi} Milomir
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1

Petak, 16. 9. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma [G"Mili}i"Mili}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12222-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1180-1-1-56-4-138/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 13:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Dragana [evo
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka teretnih motornih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12107-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1255-1-2-354-4-165/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 11:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Valentina Gordi}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
5
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-5104-1/16 radi izbora pet banaka za pru`anje usluga vo|enja
platnog prometa za potrebe Univerzitetskog klini~kog centra Republike
Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12263-16)

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


1255-1-1-367-4-168/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.9.2016. u 11:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Danijela Luki}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
5
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 01-2511-1/16 od 26.02.2016. godine radi nabavke potro{nog
materijala za aparat Millennium i oftalmolo{kog hirur{kog intrumentarija za
potrebe Klinike za o~ne bolesti
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12299-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1339-1-2-135-4-196/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 30.6.2016. u 8:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge prevoza ogrijevnog drveta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12133-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1339-1-1-141-4-206/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.8.2016. u 12:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka novih auto guma i lanaca

Broj 69 - Strana 65

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


34350000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12137-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1339-1-1-169-4-213/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 25.8.2016. u 12:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka naftnih derivata na maloprodajnoj pumpi na podru~ju op}ine
Bos.Petrovac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09130000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12134-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1339-1-1-171-4-237/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 1.9.2016. u 8:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka nasipnog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12135-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
1390-1-3-32-4-24/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 12.9.2016. u 14:55
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA PALE
IDB/JIB: 4400583620004
Kontakt osoba: SR\AN ^EGAR
Telefon: (057) 226-592
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata

Broj 69 - Strana 66

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
IZGRADWA I ASFALTIRAWE PUTEVA NA PODRU^JU
OP[TINE PALE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12272-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1417-1-3-5-4-13/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 8:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE
IDB/JIB: 4218342030025
Kontakt osoba: Refik Zekovi}
Telefon: (032) 460-712
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Radovi redovnog i zimskog odr`avanja dionica regionalnih cesta R474,
R465, R466, R443 i R445 na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12160-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1424-1-1-204-4-326/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 15:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Amila Veispahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Neplanirane nabavke ma{inskih komponenti - nabavka filtera za buldozere
i vilju{kare u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34320000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12399-16)

Petak, 16. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


1424-1-1-195-4-329/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 8:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Amila Veispahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dijelova za sisteme upravljanja i mjerenja ZP-a u Podru`nicu
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31710000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12400-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
5690-1-1-10-4-9/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 15.9.2016. u 8:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar
IDB/JIB: 4227855240008
Kontakt osoba: D`evad Ba{i}
Telefon: (036) 281-290
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,3
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Farmaceutski proizvodi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12382-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
42-1-1-10-8-18/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 7:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "VODOVOD" D.O.O. BIHA]
IDB/JIB: 4263372080006
Kontakt osoba: Amir Plavulj
Telefon: (037) 318-250
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 42-1-1-10-3-15/16
Datum objave obavje{tenja: 6.9.2016.
(S2-12288-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
266-1-2-169-8-78/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 17:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227691540005
Kontakt osoba: Senada Lizde
Telefon: (036) 512-300

Petak, 16. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja


Broj obavje{tenja: 266-1-2-169-3-54/16
Datum objave obavje{tenja: 3.6.2016.
(S2-12176-16)
ISPRAVKA ZA OBAVIJEST O NABAVI
495-1-1-56-8-61/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 9.9.2016. u 14:03
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA
IDB/JIB: 4227175700004
Kontakt osoba: Anita Musa
Telefon: (036) 355-265
I 2. Obavijest koja se ispravlja
Broj obavje{tenja: 495-1-1-56-3-57/16
Datum objave obavje{tenja: 5.9.2016.
(S2-12219-16)
ISPRAVKA ZA OBAVIJEST O NABAVI
495-1-1-56-8-62/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 10.9.2016. u 12:50
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA
IDB/JIB: 4227175700004
Kontakt osoba: Anita Musa
Telefon: (036) 355-265
I 2. Obavijest koja se ispravlja
Broj obavje{tenja: 495-1-1-56-3-57/16
Datum objave obavje{tenja: 5.9.2016.
(S2-12220-16)
ISPRAVKA ZA OBAVIJEST O NABAVI
509-1-1-154-8-175/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 8.9.2016. u 10:31
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}
Telefon: (049) 490-541
I 2. Obavijest koja se ispravlja
Broj obavje{tenja: 509-1-1-154-3-165/16
Datum objave obavje{tenja: 26.8.2016.
(S2-12161-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
723-3-2-158-8-184/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 2.9.2016. u 15:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: Sulejman Abazovi}
Telefon: (033) 286-574
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 723-3-2-158-3-171/16
Datum objave obavje{tenja: 3.8.2016.
(S2-12097-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
723-1-3-162-8-192/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 9:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: gosp. Mirza ^izmi} i gosp. Igor Majstorovi}
Telefon: (033) 286-574
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 723-1-3-162-3-180/16
Datum objave obavje{tenja: 30.8.2016.
(S2-12306-16)

Broj 69 - Strana 67

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


967-1-1-634-8-119/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 7:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB: 4218055050007
Kontakt osoba: Irma Dajd`i}
Telefon: (032) 552-530
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 967-1-1-634-3-104/16
Datum objave obavje{tenja: 9.8.2016.
(S2-12086-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
969-1-3-32-8-16/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 13:40
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400924980004
Kontakt osoba: Tamara Damjanovi}
Telefon: (051) 366-600
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 969-1-3-32-3-14/16
Datum objave obavje{tewa: 12.9.2016.
(S2-12350-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-332-8-294/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 14:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Admir Ba{i}
Telefon: (033) 751-000
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 986-1-1-332-3-268/16
Datum objave obavje{tenja: 19.8.2016.
(S2-12291-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
987-1-1-36-8-16/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 9:00
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA SRBAC
IDB/JIB: 4401255660003
Kontakt osoba: Radovan Latin~i}, Tatjana Kne`evi}
Telefon: (051) 740-001
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 987-1-1-36-3-13/16
Datum objave obavje{tewa: 8.9.2016.
(S2-12389-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-2-552-8-286/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.9.2016. u 13:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1276-1-2-552-3-272/16
Datum objave obavje{tenja: 24.8.2016.
(S2-12228-16)

Broj 69 - Strana 68

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


1291-1-3-30-8-25/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 9.9.2016. u 15:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU ZAVOD ZA PROSTORNO URE\ENJE BIHA]
IDB/JIB: 4263201430009
Kontakt osoba: Hasan Zuli}
Telefon: (037) 226-405
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1291-1-3-30-3-24/16
Datum objave obavje{tenja: 9.9.2016.
(S2-12375-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1339-1-1-169-8-195/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.6.2016. u 7:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O.
IDB/JIB: 4263074140004
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: (037) 476-901
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1339-1-1-169-3-167/16
Datum objave obavje{tenja: 17.6.2016.
(S2-12136-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1345-1-2-52-8-39/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 14:46
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" D.O.O.
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4402955260002
Kontakt osoba: Tamara [obota i Ne|eqko Gaji}
Telefon: (051) 233-680

I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa


Broj obavje{tewa: 1345-1-2-52-3-29/16
Datum objave obavje{tewa: 8.7.2016.

Petak, 16. 9. 2016.

(S2-12282-16)

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI


1387-1-1-338-8-147/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 14:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NA
TREBI[WICI" AD TREBIWE
IDB/JIB: 4401355020001
Kontakt osoba: Veselin Kruni} dipl.ma{.in`., telefon: 059/278-330,
E-mail: nabavke@het.ba, faks: 059/225-021
Telefon: (059) 260-213
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 1387-1-1-338-3-132/16
Datum objave obavje{tewa: 2.9.2016.
(S2-12355-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1409-1-1-107-8-71/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.9.2016. u 8:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB: 4200225150072
Kontakt osoba: Jusuf Jusi}
Telefon: (036) 758-145
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1409-1-1-107-3-70/16
Datum objave obavje{tenja: 9.9.2016.
(S2-12316-16)

Cijena oglasa javne nabavke, koji se objavquju u "Slu`benom glasniku BiH - Oglasnik javne nabavke", je: sa`etak obavje{tewa 98,00 KM sa PDV sa`etak ispravke obavje{tewa 52,00 KM sa PDV. Cjenovnik se primjewuje od 27. 11. 2014. godine. Pla}awe se vr{i po izdatom ra~unu u roku od 8 dana.
Uplate se vr{e u KM. Uplate se vr{e u korist ra~yna: UNICREDIT BANK dd Sarajevo 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA dd Sarajevo
160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK AD Bawa Luka, filijala Br~ko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK dd BiH Sarajevo
161-000-00071700-57, ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Xemala Bijedi}a broj 39/III. Prijem oglasa: JP NIO
Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Xemala Bijedi}a broj 39/III; Telefon: +387 (33) 722-049, 722-050; Faks: +387 (33) 722-074; E-mail:
javne.nabavke@sllist.ba