You are on page 1of 80

Godina XX

Utorak, 20. septembra/rujna 2016. godine

Broj/

XX
, 20. 2016. e

70

ISSN 1512-7486 - bosanski jezik


ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 srpski jezik

VIJEE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
1037

d)
e)
f)

Na osnovu lana 17. i lana 22. stav 1. Zakona o Vijeu


ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa
lanom 7. Zakona o spreavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih
droga ("Slubeni glasnik BiH", broj 8/06), Vijee ministara
Bosne i Hercegovine, na 70. sjednici odranoj 24. augusta 2016.
godine, donijelo je

i)

ODLUKU

j)

O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU


DRAVNE STRATEGIJE NADZORA NAD OPOJNIM
DROGAMA, SPREAVANJA I SUZBIJANJA
ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA
U BOSNI I HERCEGOVINI
lan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom formira se Radna grupa za izradu
prijedloga Dravne strategije nadzora nad opojnim drogama,
spreavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Bosni i
Hercegovini (u daljem tekstu: Radna grupa), imenuju lanovi,
ureuje djelokrug rada i utvruju zadaci i rokovi.
lan 2.
(Sastav)
(1) Radnu grupu ine delegirani predstavnici navedenih
institucija, i to:
a) Ognjen Zeki, Ministarstvo sigurnosti Bosne i
Hercegovine - lan,
b) Jasmin Pljevljak, Ministarstvo sigurnosti Bosne i
Hercegovine - lan,
c) Branka Banduka, Ministarstvo sigurnosti Bosne i
Hercegovine - lan,

g)
h)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
r)
s)
t)
u)
v)
z)

Muhamed Hadi, Ministarstvo sigurnosti Bosne i


Hercegovine - lan,
Sreten ear, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i
Hercegovine - lan,
Renata Kapetanovi, Ministarstvo pravde Bosne i
Hercegovine - lan,
Sabina ahman-Salihbegovi, Ministarstvo civilnih
poslova Bosne i Hercegovine - lan,
Ana Cvijanovi, Agencija za lijekove i medicinska
sredstva Bosne i Hercegovine - lan,
Milenko Kuli, Dravna agencija za istrage i zatitu
Bosne i Hercegovine - lan,
Sakib Halilovi, Policija Brko Distrikta Bosne i
Hercegovine - lan,
Dario Zovi, Federalno ministarstvo unutranjih
poslova - lan,
Ilija Plava, Ministarstvo unutranjih poslova
Republike Srpske - lan,
Vesna Alagi, Federalno ministarstvo zdravstva lan,
Dragica Vukosavljevi, Ministarstvo zdravlja i
socijalne zatite Republike Srpske - lan,
Emina Vukovi, Federalno ministarstvo obrazovanja
i nauke - lan,
Emira Slomovi, Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike - lan,
Zlata Papri, Odjel za zdravstvo i ostale usluge Brko
Distrikta Bosne i Hercegovine - lan,
Marijana Aimovac, Ministarstvo porodice, omladine
i sporta Republike Srpske - lan,
Amir Hasanovi, Udruenje za prevenciju ovisnosti
Narko-Ne - lan,
Borislav Goi, Udruenje za resocijalizaciju bivih
ovisnika "Proslavi oporavak" - lan,
Sanja Stani, NVO Viktorija - lan,
Samir Ibievi, Udruenje PROI - lan,

Broj 70 - Strana 2

SLUBENI GLASNIK BiH

aa)

Alen Gagula, UN Ured za droge i kriminal (UNODC)


- lan.
(2) Administrativno tehnike poslove u svojstvu sekretara
Radne grupe obavljat e Slaana Vaskovi, referent u
Odsjeku za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga
Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
lan 3.
(Poslovnik)
(1) Radna grupa donosi Poslovnik o radu.
(2) Poslovnikom o radu regulisat e se nain i djelokrug rada,
prava i obaveze, kao i druga pitanja znaajna za rad Radne
grupe.
lan 4.
(Zadatak)
(1) Radna grupa e sainiti prijedlog Dravne strategije
nadzora nad opojnim drogama, spreavanja i suzbijanja
zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini.
(2) Radna grupa e pri provedbi zadataka uzeti u obzir
meunarodne standarde i dokumente iz ove oblasti.
lan 5.
(Naknada za rad)
(1) lanovi Radne grupe koji su imenovani ispred institucija
Bosne i Hercegovine mogu da ostvare pravo na novanu
nagradu (stimulaciju), u skladu sa odredbama lana 27.
Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09,
75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15 i 88/15) i
odredbama Odluke o okvirnim kriterijima za isplatu
novane nagrade zaposlenima u institucijama Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 31/10).
(2) lanovi Radne grupe koji su imenovani ispred entitetskih
institucija i institucija Brko Distrikta Bosne i Hercegovine
mogu ostvariti pravo na naknadu za rad u istoj, u skladu sa
propisima kojima je regulisana ova oblast za konkretan nivo
vlasti.
lan 6.
(Rokovi)
Radna grupa je duna izvriti zadatak iz lana 4. ove
Odluke u roku od 180 dana od dana donoenja ove Odluke i u
ovom roku prijedlog Dravne strategije nadzora nad opojnim
drogama, spreavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u
Bosni i Hercegovini dostaviti Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine.
lan 7.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
VM broj 179/16
Vijea ministara BiH
24. augusta 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Sarajevo
Na temelju lanka 17. i lanka 22. stavak 1. Zakona o
Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u svezi sa
lankom 7. Zakona o spreavanju i suzbijanju zlouporabe opojnih
droga ("Slubeni glasnik BiH", broj 8/06), Vijee ministara
Bosne i Hercegovine, na 70. sjednici odranoj 24. kolovoza 2016.
godine, donijelo je

Utorak, 20. 9. 2016.

ODLUKU

O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU


DRAVNE STRATEGIJE NADZORA NAD OPOJNIM
DROGAMA, SPREAVANJA I SUZBIJANJA
ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA
U BOSNI I HERCEGOVINI
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom osniva se Radna skupina za izradu
prijedloga Dravne strategije nadzora nad opojnim drogama,
spreavanja i suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Bosni i
Hercegovini (u daljem tekstu: Radna skupina), imenuju lanovi,
ureuje djelokrug rada i utvruju zadaci i rokovi.
lanak 2.
(Sastav)
(1) Radnu skupinu ine delegirani predstavnici navedenih
institucija, i to:
a) Ognjen Zeki, Ministarstvo sigurnosti Bosne i
Hercegovine - lan,
b) Jasmin Pljevljak, Ministarstvo sigurnosti Bosne i
Hercegovine - lan,
c) Branka Banduka, Ministarstvo sigurnosti Bosne i
Hercegovine - lan,
d) Muhamed Hadi, Ministarstvo sigurnosti Bosne i
Hercegovine - lan,
e) Sreten ear, Ministarstvo financija i trezora Bosne i
Hercegovine - lan,
f)
Renata Kapetanovi, Ministarstvo pravde Bosne i
Hercegovine - lan,
g) Sabina ahman-Salihbegovi, Ministarstvo civilnih
poslova Bosne i Hercegovine - lan,
h) Ana Cvijanovi, Agencija za lijekove i medicinska
sredstva Bosne i Hercegovine - lan,
i)
Milenko Kuli, Dravna agencija za istrage i zatitu
Bosne i Hercegovine - lan,
j)
Sakib Halilovi, Policija Brko Distrikta Bosne i
Hercegovine - lan,
k) Dario Zovi, Federalno ministarstvo unutarnjih
poslova - lan,
l)
Ilija Plava, Ministarstvo unutarnjih poslova
Republike Srpske - lan,
m) Vesna Alagi, Federalno ministarstvo zdravstva lan,
n) Dragica Vukosavljevi, Ministarstvo zdravstva i
socijalne skrbi Republike Srpske - lan,
o) Emina Vukovi, Federalno ministarstvo obrazovanja
i znanosti - lan,
p) Emira Slomovi, Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike - lan,
r)
Zlata Papri, Odjel za zdravstvo i ostale usluge Brko
Distrikta Bosne i Hercegovine - lan,
s)
Marijana Aimovac, Ministarstvo obitelji, omladine i
sporta Republike Srpske - lan,
t)
Amir Hasanovi, Udruenje za prevenciju ovisnosti
Narko-Ne - lan,
u) Borislav Goi, Udruenje za resocijalizaciju bivih
ovisnika "Proslavi oporavak"- lan,
v) Sanja Stani, NVO Viktorija - lan,
z) Samir Ibievi, Udruenje PROI - lan,
aa) Alen Gagula, UN Ured za droge i kriminal (UNODC)
- lan.
(2) Administrativno tehnike poslove u svojstvu tajnika Radne
skupine obavljat e Slaana Vaskovi, referent u Odsjeku
za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Ministarstva
sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

lanak 3.
(Poslovnik)
(1) Radna skupina donosi Poslovnik o radu.
(2) Poslovnikom o radu regulirat e se nain i djelokrug rada,
prava i obveze, kao i druga pitanja znaajna za rad Radne
skupine.
lanak 4.
(Zadatak)
(1) Radna skupina e sainiti prijedlog Dravne strategije
nadzora nad opojnim drogama, spreavanja i suzbijanja
zlouporabe opojnih droga u Bosni i Hercegovini.
(2) Radna skupina e pri provedbi zadataka uzeti u obzir
meunarodne standarde i dokumente iz ove oblasti.
lanak 5.
(Naknada za rad)
(1) lanovi Radne skupine koji su imenovani ispred institucija
Bosne i Hercegovine mogu da ostvare pravo na novanu
nagradu (stimulaciju), sukladno odredbama lanka 27.
Zakona o plaama i naknadama u institucijama Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09,
75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15 i 88/15) i
odredbama Odluke o okvirnim kriterijima za isplatu
novane nagrade zaposlenima u institucijama Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 31/10).
(2) lanovi Radne skupine koji su imenovani ispred entitetskih
institucija i institucija Brko Distrikta Bosne i Hercegovine
mogu ostvariti pravo na naknadu za rad u istoj, sukladno
propisima kojima je regulirana ova oblast za konkretnu
razinu vlasti.
lanak 6.
(Rokovi)
Radna skupina je duna izvriti zadatak iz lanka 4. ove
Odluke u roku od 180 dana od dana donoenja ove Odluke i u
ovom roku prijedlog Dravne strategije nadzora nad opojnim
drogama, spreavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u
Bosni i Hercegovini dostaviti Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine.
lanak 7.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 179/16
Vijea ministara BiH
24. kolovoza 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo
17. 22. 1.
(" ",
. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
7.
(" ", 8/06),
, 70.
24. 2016. ,,


1.
( )

,

Broj 70 - Strana 3


( : ),
, .
2.
()
(1)
, :
) ,
- ,
) ,
- ,
) ,
- ,
) ,
- ,
) ,
- ,
) ,
- ,
) -,
- ,
) ,
- ,
) ,
- ,
)
,
- ,
)
,

- ,
) ,
- ,
) ,
- ,
) ,
- ,
) ,
- ,
) ,
- ,
) ,
,
) , ,
- ,
) ,
- - ,
) ,
" " - ,
) , - ,
) , PROI - ,
) ,
(UNODC) - .
(2)
,


.
3.
()
(1) .
(2)
, ,
.

Broj 70 - Strana 4

SLUBENI GLASNIK BiH

4.
()
(1)
,
.
(2)
.
5.
( )
(1)

(),
27.
("
", . 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12,
50/12, 32/13, 87/13, 75/15 88/15)


(" ", 31/10).
(2)


,
.
6.
()
4.
180

,

.
7.
( )

" ".

179/16

24. 2016.
, . .

1038

Na osnovu lana 17. i lana 22. stav 1. Zakona o Vijeu


ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj
30/03 i 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee
ministara Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici, odranoj 21. jula
2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU


STRATEGIJE UNAPRJEENJA UPRAVLJANJA
JAVNIM FINANSIJAMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I
HERCEGOVINE ZA PERIOD 2017. -2020.
lan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom formira se Radna grupa za izradu
Strategije unaprjeenja upravljanja javnim finansijama u
institucijama Bosne i Hercegovine za period 2017. - 2020 (u
daljem tekstu: Radna grupa) i utvruje njen sastav.
lan 2.
(Sastav Radne grupe)
U sastav Radne grupe imenuju se:
1. Vera Letica, pomonik ministra u Ministarstvu
finansija i trezora Bosne i Hercegovine, predsjedavajua Radne grupe;

Utorak, 20. 9. 2016.

2.

Radmila Pustahija, ef odsjeka za EU integracije i


programiranje EU pomoi u Ministarstvu finansija i
trezora
Bosne
i
Hercegovine,
zamjenica
predsjedavajue Radne grupe;
3. Vlatko Dugandi, pomonik ministra u Ministarstvu
finansija i trezora Bosne i Hercegovine;
4. Sehija Mujkanovi, pomonik ministra u Ministarstvu
finansija i trezora Bosne i Hercegovine;
5. Zakira Muratovi, pomonik ministra u Ministarstvu
finansija i trezora Bosne i Hercegovine;
6. Duanka Basta, pomonik ministra u Ministarstvu
finansija i trezora Bosne i Hercegovine;
7. Alida Sofi, pomonik direktora u Direkciji za
ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine;
8. Slavojka Stoli, ef Odsijeka za finansijsko
upravljanje u Sektoru za poslovne usluge Uprave za
indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine;
9. Aleksandra Regoje, makroekonomista u Odjeljenju za
makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave
za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine;
10. Admir ebi, pomonik direktora u Agenciji za javne
nabavke Bosne i Hercegovine;
11. Jelena Poljaevi, Komisija za raunovodstvo i
reviziju Bosne i Hercegovine.
lan 3.
(Zadaa Radne grupe i nain rada)
Zadaa Radne grupe je izrada Strategije iz lana 1. ove
Odluke sa prijedlogom mjera za unapreenje upravljanja javnim
finansijama u institucijama Bosne i Hercegovine i akcionog plana
za provoenje predloenih mjera.
Tehniku podrku radu Radne grupe, to podrazumijeva
organizaciju sastanaka i pripremu svih potrebnih radnih
materijala kao i tehniku pripremu nacrta dokumenta u skladu sa
usaglaenim prijedlozima lanova Radne grupe, prua
Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.
lan 4.
(Rok za izvrenje)
Radna grupa se obavezuje da Strategiju iz lana 1. ove
Odluke sa pripadajuim akcionim planom dostavi Vijeu
ministara Bosne i Hercegovine poetkom decembra 2016. godine
na razmatranje i usvajanje.
lan 5.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
VM broj 180
Vijea ministara BiH
21. jula 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Sarajevo
Na temelju lanka 17. i lanka 22. stavak 1. Zakona o
Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
broj 30/03 i 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee
ministara Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici, odranoj 21.
srpnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O FORMIRANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU


STRATEGIJE UNAPRIJEENJA UPRAVLJANJA
JAVNIM FINANCIJAMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I
HERCEGOVINE 2017. - 2020.
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom formira se Radna skupina za izradu
Strategije unaprijeenja upravljanja javnim financijama u

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

institucijama Bosne i Hercegovine za razdoblje 2017. - 2020. (u


daljnjem tekstu: Radna skupina) i utvruje njen sastav.
lanak 2.
(Sastav Radne skupine)
U sastav Radne skupine imenuju se:
1. Vera Letica, pomonik ministra u Ministarstvu
financija i trezora Bosne i Hercegovine,
predsjedateljica Radne skupine;
2. Radmila Pustahija, ef odsjeka za EU integracije i
programiranje EU pomoi u Ministarstvu financija i
trezora
Bosne
i
Hercegovine,
zamjenica
predsjedateljice Radne skupine;
3. Vlatko Dugandi, pomonik ministra u Ministarstvu
financija i trezora Bosne i Hercegovine;
4. Sehija Mujkanovi, pomonik ministra u Ministarstvu
financija i trezora Bosne i Hercegovine;
5. Zakira Muratovi, pomonik ministra u Ministarstvu
financija i trezora Bosne i Hercegovine;
6. Duanka Basta, pomonik ministra u Ministarstvu
financija i trezora Bosne i Hercegovine;
7. Alida Sofi, pomonik ravnatelja u Direkciji za
ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine;
8. Slavojka Stoli, voditelj Odsijeka za financijsko
upravljanje u Sektoru za poslovne usluge Uprave za
neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine;
9. Aleksandra Regoje, makroekonomista u Odjeljenju za
makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave
za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine;
10. Admir ebi, pomonik direktora u Agenciji za javne
nabave Bosne i Hercegovine;
11. Jelena Poljaevi, Komisija za raunovodstvo i
reviziju Bosne i Hercegovine.
lanak 3.
(Zadaa Radne skupine i nain rada)
Zadaa Radne skupine je izrada Strategije iz lanka 1. ove
Odluke sa prijedlogom mjera za unaprijeenje upravljanja javnim
financijama u institucijama Bosne i Hercegovine i akcionog plana
za provedbu predloenih mjera.
Tehniku potporu za rad Radne skupine, to podrazumijeva
organizaciju sastanaka i pripremu svih potrebnih radnih
materijala kao i tehniku pripremu nacrta dokumenta u skladu sa
usaglaenim prijedlozima lanova Radne skupine, prua
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine.
lanak 4.
(Rok za izvrenje)
Radna skupina se obavezuje da Strategiju iz lanka 1. ove
Odluke sa pripadajuim akcionim planom dostavi Vijeu
ministara Bosne i Hercegovine poetkom prosinca 2016. godine
na razmatranje i usvajanje.
lanak 5.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 180
Vijea ministara BiH
21. srpnja 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo
17. 22. 1.
(" ",
30/03 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
, 65. ,
21. 2016. ,

Broj 70 - Strana 5
2017. - 2020.
1.
( )


2017. - 2020.
( : ) .
2.
( )
:
1. ,
,
;
2. ,


,
;
3. ,

;
4. ,

;
5. ,

;
6.
,


;
7. ,
;
8. ,

;
9. ,


;
10. ,
;
11. ,
.
3.
( )
1.


.
,,
.
4.
( )
1.

2016.
.

Broj 70 - Strana 6

SLUBENI GLASNIK BiH

5.
( )

" ".
180

21. 2016.

, . .

1039

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lana 2. stav (2) taka b) Odluke o
viegodinjem kapitalnom projektu - kupovina, adaptacija i
opremanje objekata za diplomatsko-konzularna predstavnitva
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 48/16),
Vijee ministara Bosne i Hercegovine na 70. sjednici odranoj
24. augusta 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O KUPOVINI OBJEKTA ZA POTREBE AMBASADE


BOSNE I HERCEGOVINE U ZAGREBU
lan 1.
(Predmet odluke)
Ovom Odlukom odobrava se kupovina objekta za potrebe
Ambasade Bosne i Hercegovine u Zagrebu, na adresi Pantovak
162A, Zagreb, po ponuenoj cijeni od 1.320.185,25 KM
(675.000,00 EUR) i sa ukupnom povrinom objekta od 428 m2,
sagraena na kat. est. br. 8595/78, upisana u zk. ul. 4852, k.o.
Grad Zagreb.
lan 2.
(Nain finansiranja)
Za kupovinu objekta iz lana 1. ove Odluke predviena su
sredstva Odlukom o viegodinjem kapitalnom projektu kupovina, adaptacija i opremanje objekata za diplomatskokonzularna predstavnitva Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", broj 48/16).
lan 3.
(Ovlatenje za potpisivanje)
Za potpisivanje ugovora o kupovini objekta iz lana 1. ove
Odluke ovlauje se Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova
Bosne i Hercegovine.
lan 4.
(Realizacija)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjskih
poslova Bosne i Hercegovine.
lan 5.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
VM broj 183/16
Vijea ministara BiH
24. augusta 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Sarajevo
Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lanka 2. stavak (2) toka b)
Odluke o viegodinjem kapitalnom projektu - kupovina,
adaptacija i opremanje objekata za diplomatsko - konzularna
predstavnitva Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
broj 48/16), Vijee ministara Bosne i Hercegovine na 70.
sjednici, odranoj 24. kolovoza 2016. godine, donijelo je

Utorak, 20. 9. 2016.

ODLUKU

O KUPOVINI OBJEKTA ZA POTREBE


VELEPOSLANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE U
ZAGREBU
lanak 1.
(Predmet odluke)
Ovom Odlukom odobrava se kupovina objekta za potrebe
Veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Zagrebu, na adresi
Pantovak 162A, Zagreb, po ponuenoj cijeni od 1.320.185,25
KM (675.000,00 EUR) i sa ukupnom povrinom objekta od 428
m2, sagraena na kat. est. br. 8595/78, upisana u zk. ul. 4852,
k.o. Grad Zagreb.
lanak 2.
(Nain financiranja)
Za kupovinu objekta iz lanka 1. ove Odluke predviena su
sredstva Odlukom o viegodinjem kapitalnom projektu kupovina, adaptacija i opremanje objekata za diplomatskokonzularna predstavnitva Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", broj 48/16).
lanak 3.
(Ovlatenje za potpisivanje)
Za potpisivanje ugovora o kupovini objekta iz lanka 1. ove
Odluke ovlauje se Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova
Bosne i Hercegovine.
lanak 4.
(Realizacija)
Za realiziranje ove Odluke zaduuju se Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjskih
poslova Bosne i Hercegovine.
lanak 5.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 183/16
Vijea ministara BiH
24. kolovoza 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo
17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08) 2 (2) )
- ,
-
("
", 48/16),
70. , 24. 2016. ,1.
( )

,
162, , 1.320.185,25
(675.000,00 )
428 2, . . . 8595/78, . .
4852, .. .
2.
( )
1.

- , -

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH


(" ", 48/16).
3.
( )
1.
,
.
4.
()


.
5.
( )

" ".
183/16

24. a 2016.

, . .

1040

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lana 2. stav (2) taka a) Odluke o
viegodinjem kapitalnom projektu - kupovina, adaptacija i
opremanje objekata za diplomatsko-konzularna predstavnitva
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 48/16),
Vijee ministara Bosne i Hercegovine na 70. sjednici, odranoj
24. augusta 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O KUPOVINI OBJEKTA ZA POTREBE AMBASADE


BOSNE I HERCEGOVINE U BEOGRADU
lan 1.
(Predmet odluke)
Ovom Odlukom odobrava se kupovina objekta za potrebe
Ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu, na adresi: Generala
Anrija 37, Beograd, po ponuenoj cijeni od 1.545.105,70 KM
(790.000,00 EUR) i sa ukupnom povrinom objekta od 340,25
m2 na kat. parc. br. 6379 upisane u RGZ Sluba za katastar
nepokretnosti Vodovac, u list nepokretnosti br. 5261, k.o.
Vodovac.
lan 2.
(Nain finansiranja)
Za kupovinu objekta iz lana 1. ove odluke predviena su
sredstva Odlukom o viegodinjem kapitalnom projektu kupovina, adaptacija i opremanje objekata za diplomatskokonzularna predstavnitva Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", broj 48/16).
lan 3.
(Ovlatenje za potpisivanje)
Za potpisivanje ugovora o kupovini objekta iz lana 1. ove
Odluke ovlauje se Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova
Bosne i Hercegovine.
lan 4.
(Realizacija)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjskih
poslova Bosne i Hercegovine.

Broj 70 - Strana 7

lan 5.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 184/16
Predsjedavajui
24. augusta 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lanka 2. stavak (2) toka a)
Odluke o viegodinjem kapitalnom projektu - kupovina,
adaptacija i opremanje objekata za diplomatsko-konzularna
predstavnitva Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
broj 48/16), Vijee ministara Bosne i Hercegovine na 70.
sjednici, odranoj 24. kolovoza 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O KUPOVINI OBJEKTA ZA POTREBE


VELEPOSLANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE U
BEOGRADU
lanak 1.
(Predmet odluke)
Ovom Odlukom odobrava se kupovina objekta za potrebe
Veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Beogradu, na adresi:
Generala Anrija 37, Beograd, po ponuenoj cijeni od
1.545.105,70 KM (790.000,00 EUR) i sa ukupnom povrinom
objekta od 340,25 m2 na kat. parc. br. 6379 upisane u RGZ
Sluba za katastar nepokretnosti Vodovac, u list nepokretnosti
br. 5261, k.o. Vodovac.
lanak 2.
(Nain financiranja)
Za kupovinu objekta iz lanka 1. ove Odluke predviena su
sredstva Odlukom o viegodinjem kapitalnom projektu kupovina, adaptacija i opremanje objekata za diplomatskokonzularna predstavnitva Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", broj 48/16).
lanak 3.
(Ovlatenje za potpisivanje)
Za potpisivanje ugovora o kupovini objekta iz lanka 1. ove
Odluke ovlauje se Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova
Bosne i Hercegovine.
lanak 4.
(Realizacija)
Za realiziranje ove Odluke zaduuju se Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjskih
poslova Bosne i Hercegovine.
lanak 5.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 184/16
Vijea ministara BiH
24. kolovoza 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo
17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08) 2. (2) )
- ,
-
("

Broj 70 - Strana 8

SLUBENI GLASNIK BiH

", 48/16),
70. , 24. 2016. ,1.
( )

, :
37, ,
1.545.105,70 (790.000,00 )
340,25 2 . . . 6379
,
. 5261, .. .
2.
( )
1.

- ,
(" ", 48/16).
3.
( )
1.
,
.
4.
()


.
5.
( )

" ".

184/16

24. 2016.
, . .

1041

Na osnovu lana 17. i lana 22. stav 1. Zakona o Vijeu


ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee
ministara Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici odranoj 18. 8.
2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O OSNIVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA


ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
DEMINIRANJU U BOSNI I HERCEGOVINI
lan 1.
(Predmet odluke)
Ovom odlukom osniva se Radna grupa za izradu nacrta
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deminiranju u Bosni i
Hercegovini (u daljnjem tekstu: Radna grupa).
lan 2.
(Zadatak Radne grupe)
Radna grupa ima zadatak da saini nacrt Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o deminiranju u Bosni i
Hercegovini, shodno Programu rada Ministarstva civilnih
poslova Bosne i Hercegovine.

Utorak, 20. 9. 2016.

lan 3.
(Rok za izvrenje zadatka)
Radna grupa je u obavezi izvrtiti zadatak iz lana 2. ove
odluke u roku od 30 dana od dana donoenja ove odluke.
lan 4.
(lanovi Radne grupe)
U Radnu grupu imenuju se:
a) Suvad Dafi, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i
Hercegovine, Komisija za deminiranje u BiH,
predsjednik Radne grupe;
b) Mladen Mrkaja, Ministarstvo sigurnosti Bosne i
Hercegovine, Komisija za deminiranje u BiH,
zamjenik predsjednika Radne grupe;
c) Blaen Kova, Ministarstvo odbrane Bosne i
Hercegovine, Komisija za deminiranje u BiH, lan;
d) Zdravko Jonji, Centar za uklanjanje mina u BiH
(BHMAC), lan;
e) Jelena Drakovi-Dragievi, Ministarstvo civilnih
poslova Bosne i Hercegovine, lan;
f)
Devad Zenunovi, Ministarstvo odbrane Bosne i
Hercegovine, lan;
g) Fahrudin Solak, Federalna uprava civilne zatite, lan;
h) Dragan Tupaji, Republika uprava civilne zatite RS,
lan;
i)
Azira Manov-Panda, Centar za uklanjanje mina u
BiH (BHMAC), sekretar.
lan 5.
(Rukovoenje Radnom grupom)
Predsjednik i zamjenik predsjednika Radne grupe zadueni
su za rukovoenje Radnom grupom i planiranje aktivnosti.
lan 6.
(Status Radne grupe)
Radna grupa je privremeno radno tijelo Vijea ministara
Bosne i Hercegovine.
lan 7.
(Poslovnik o radu)
(1) Radna grupa donosi Poslovnik o radu na prvom radnom
sastanku, iniciranom od Ministarstva civilnih poslova
Bosne i Hercegovine - Komisije za deminiranje u BiH,
poslije donoenja ove odluke.
(2) Poslovnikom o radu regulie se nain i djelokrug rada,
nain odluivanja, prava i obaveze, kao i druga pitanja
znaajna za rad Radne grupe.
lan 8.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
VM broj 185/16
Vijea ministara BiH
18. augusta 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Sarajevo
Na temelju lanka 17. i lanka 22. stavak 1. Zakona o
Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee
ministara Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici odranoj 18. 8.
2016. godine, donijelo je

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

ODLUKU

O OSNIVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA


ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
RAZMINIRANJU U BOSNI I HERCEGOVINI
lanak 1.
(Predmet odluke)
Ovom odlukom osniva se Radna grupa za izradu nacrta
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razminiranju u Bosni
i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Radna grupa).
lanak 2.
(Zadatak Radne grupe)
Radna grupa ima zadatak da saini nacrt Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o razminiranju u Bosni i
Hercegovini, sukladno Programu rada Ministarstva civilnih
poslova Bosne i Hercegovine.
lanak 3.
(Rok za izvrenje zadatka)
Radna grupa je u obvezi izvrtiti zadatak iz lanka 2. ove
odluke u roku od 30 dana od dana donoenja ove odluke.
lanak 4.
(lanovi Radne grupe)
U Radnu grupu imenuju se:
a) Suvad Dafi, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i
Hercegovine, Povjerenstvo za razminiranje u BiH,
predsjednik Radne grupe;
b) Mladen Mrkaja, Ministarstvo sigurnosti Bosne i
Hercegovine, Povjerenstvo za razminiranje u BiH
zamjenik predsjednika Radne grupe;
c) Blaen Kova, Ministarstvo obrane Bosne i
Hercegovine, Povjerenstvo za razminiranje u BiH,
lan;
d) Zdravko Jonji, Centar za uklanjanje mina u BiH
(BHMAC), lan;
e) Jelena Drakovi-Dragievi, Ministarstvo civilnih
poslova Bosne i Hercegovine, lan;
f)
Devad Zenunovi, Ministarstvo obrane Bosne i
Hercegovine, lan;
g) Fahrudin Solak, Federalna uprava civilne zatite, lan;
h) Dragan Tupaji, Republika uprava civilne zatite RS,
lan;
i)
Azira Manov-Panda, Centar za uklanjanje mina u
BiH (BHMAC), tajnik.
lanak 5.
(Rukovoenje Radnom grupom)
Predsjednik i zamjenik predsjednika Radne grupe zadueni
su za rukovoenje Radnom grupom i planiranje aktivnosti.
lanak 6.
(Status Radne grupe)
Radna grupa je privremeno radno tijelo Vijea ministara
Bosne i Hercegovine.
lanak 7.
(Poslovnik o radu)
(1) Radna grupa donosi Poslovnik o radu na prvom radnom
sastanku, iniciranom od Ministarstva civilnih poslova
Bosne i Hercegovine - Povjerenstva za razminiranje u BiH,
poslije donoenja ove odluke.
(2) Poslovnikom o radu regulira se nain i djelokrug rada,
nain odluivanja, prava i obveze, kao i druga pitanja
znaajna za rad Radne grupe.

Broj 70 - Strana 9

lanak 8.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 185/16
Predsjedatelj
18. kolovoza 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
17. 22. 1.
(" ",
. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
, 68.
18.8.2016. ,
1.
( )


( : ).
2.
( )


,
.
3.
( )
2.
30 .
4.
( )
:
) ,
,
, ;
) ,
,
, ;
) ,
, ,
;
) ,
(), ;
) - ,
, ;
) ,
, ;
) ,
, ;
) ,
, ;
) - ,
(), .
5.
( )


.

Broj 70 - Strana 10

SLUBENI GLASNIK BiH

6.
( )

.
7.
( )
(1)
,
-
, .
(2)
, , ,
.
8.
( )

" ".
185/16
18. 2016.


, . .

1042

Na osnovu lana 7. stav (1) Zakona o plaama i naknadama


u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15,
88/15 i 16/16) i lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine na 68. sjednici, odranoj 18. augusta 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU

O VISINI OSNOVICE ZA OBRAUN PLAE


ZAPOSLENIM U INSTITUCIJAMA BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU
lan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvruje se visina osnovice za obraun
plae zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017.
godinu u skladu sa lanom 7. stav (1) Zakona o plaama i
naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.
lan 2.
(Visina osnovice)
Osnovica za obraun plae zaposlenim u institucijama
Bosne i Hercegovine za 2017. godinu utvruje se u iznosu od
475,69 KM.
lan 3.
(Institucije odgovorne za provoenje Odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se institucije Bosne i
Hercegovine na koje se ova Odluka odnosi i Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine.
lan 4.
(Stupanje na snagu)
(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH", a primjenjivat e se od
01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine.
(2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog lana, ukoliko budet za
narednu fiskalnu godinu ne bude usvojen do 31. decembra
tekue godine, osnovica za obraun plae utvrena u skladu
sa odredbama lana 7. stav (1) Zakona o plaama i

Utorak, 20. 9. 2016.

naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine primjenjivat e se tek od narednog mjeseca od dana usvajanja
budeta.
Predsjedavajui
VM broj 186/16
Vijea ministara BiH
18. augusta 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Sarajevo
Na temelju lanka 7. stavak (1) Zakona o plaama i
naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13,
87/13, 75/15, 88/15 i 16/16) i lanka 17. Zakona o Vijeu
ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee
ministara Bosne i Hercegovine na 68. sjednici, odranoj 18.
kolovoza 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O VISINI OSNOVICE ZA OBRAUN PLAE


UPOSLENIM U INSTITUCIJAMA BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvruje se visina osnovice za obraun
plae uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017.
godinu sukladno lanku 7. stavak (1) Zakona o plaama i
naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.
lanak 2.
(Visina osnovice)
Osnovica za obraun plae uposlenim u institucijama Bosne
i Hercegovine za 2017. godinu, utvruje se u iznosu od 475,69
KM.
lanak 3.
(Institucije odgovorne za provedbu Odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se institucije Bosne i
Hercegovine na koje se ova Odluka odnosi i Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine.
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH", a primjenjivat e se od
01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine.
(2) Izuzetno od odredbi stavka (1) ovog lanka, ukoliko
proraun za narednu fiskalnu godinu ne bude usvojen do
31. prosinca tekue godine, osnovica za obraun plae
utvrena sukladno odredbama lanka 7. stavak (1) Zakona
o plaama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine primjenjivat e se tek od narednog mjeseca od dana
usvajanja prorauna.
Predsjedatelj
VM broj 186/16
Vijea ministara BiH
18. kolovoza 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo
7. (1)

(" ", . 50/08, 35/09, 75/09, 32/12,
42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15 16/16) 17.

(" ", . 30/03, 42/03, 81/06, 76/07,
81/07, 94/07 24/08),
68. , 18. 2016. ,

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH2017.
1.
( )


2017. 7. (1)
.
2.
( )

2017.
475,69 .
3.
( )


.
4.
( )
(1)
" ",
01.01.2017. 31.12.2017.
.
(2) (1) ,

31. ,
7. (1)


.

186/16

18. 2016.
, . .

1043

Na osnovu lana 30. stav (1) taka c) i lan 30. stav (2) i
lana 33. stav (2) Zakona o plaama i naknadama u institucijama
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09,
75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15 i 16/16),
lana 50. stav 4. taka c) Zakona o radu u institucijama Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05,
60/10 i 32/13) i lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine na 68. sjednici, odranoj 18. augusta 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU

O VISINI REGRESA ZA GODINJI ODMOR U


INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2017. GODINU
lan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvruje se visina regresa za godinji
odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.
lan 2.
(Visina regresa za godinji odmor)
Zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine utvruje
se pravo na regres za godinji odmor za 2017. godinu u visini od
300,00 KM.

Broj 70 - Strana 11

lan 3.
(Obraun i isplata regresa za godinji odmor)
Obraun i isplata regresa za godinji odmor za zaposlene u
institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu vri se u
skladu sa odredbama Odluke o nainu i postupku ostvarivanja
prava na regres za godinji odmor u institucijama Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 38/09, 70/09 i 87/15).
lan 4.
(Institucije odgovorne za provoenje Odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se institucije Bosne i
Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora.
lan 5.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
VM broj 187/16
Vijea ministara BiH
18. augusta 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Sarajevo
Na temelju lanka 30. stavak (1) toka c) i lanka 30. stavak
(2) i lanka 33. stavak (2) Zakona o plaama i naknadama u
institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15,
88/15 i 16/16), lanka 50. stavak 4. toka c) Zakona o radu u
institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i lanka 17. Zakona o Vijeu
ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee
ministara Bosne i Hercegovine na 68. sjednici, odranoj 18.
kolovoza 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O VISINI REGRESA ZA GODINJI ODMOR U


INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2017. GODINU
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvruje se visina regresa za godinji
odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.
lanak 2.
(Visina regresa za godinji odmor)
Uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine utvruje se
pravo na regres za godinji odmor za 2017. godinu u visini od
300,00 KM.
lanak 3.
(Obraun i isplata regresa za godinji odmor)
Obraun i isplata regresa za godinji odmor za uposlene u
institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu vri se
sukladno odredbama Odluke o nainu i postupku ostvarivanja
prava na regres za godinji odmor u institucijama Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 38/09, 70/09 i 87/15).
lanak 4.
(Institucije odgovorne za provedbu Odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se institucije Bosne i
Hercegovine i Ministarstvo financija i trezora.
lanak 5.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 187/16
Vijea ministara BiH
18. kolovoza 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo

Broj 70 - Strana 12

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 20. 9. 2016.

ODLUKU

30. (1) ) 30. (2)


33. (2)
("
", . 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13,
75/15, 88/15 16/16), 50. 4. )
("
", . 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 32/13) 17.
("
", . 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07
24/08), 68.
, 18. 2016. ,2017.
1.
( )

2017.
.
2.
( )

2017.
300,00 .
3.
( )

2017.


("
", . 38/09, 70/09 87/15).
4.
( )

.
5.
( )

" ".
187/16
18. 2016.

1044


, . .

Na osnovu lana 102. st. (1) i (3) Zakona o zrakoplovstvu


Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 39/09), lana
17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i
24/08), lana 4. stav (2) i lana 6. stav (1) Odluke o
uspostavljanju Dravnog komiteta sigurnosti civilnog
zrakoplovstva Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
92/09, 73/12 i 52/15), na prijedlog Ministarstva komunikacija i
prometa Bosne i Hercegovine, Vijee ministara Bosne i
Hercegovine na 68. sjednici, odranoj 18. augusta 2016. godine,
donijelo je

O IMENOVANJU LANOVA I SEKRETARA


DRAVNOG KOMITETA SIGURNOSTI CIVILNOG
ZRAKOPLOVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
lan 1.
(Dravni komitet sigurnosti civilnog zrakoplovstva
Bosne i Hercegovine)
(1) U Dravni komitet sigurnosti civilnog zrakoplovstva Bosne
i Hercegovine (u daljem tekstu: Dravni komitet), imenuju
se:
a) Ismir Jusko, ministar komunikacija i prometa Bosne i
Hercegovine, predsjedavajui,
b) Dragan Mekti, ministar sigurnosti Bosne i
Hercegovine, zamjenik predsjedavajueg,
c) Sead Jusi, zamjenik ministrice odbrane Bosne i
Hercegovine, lan,
d) Josip Brki, zamjenik ministra vanjskih poslova
Bosne i Hercegovine, lan,
e) Goran Salihovi, glavni tuilac Tuilatva Bosne i
Hercegovine, lan,
f)
Zoran Gali, direktor Granine policije Bosne i
Hercegovine, lan
g) ore Ratkovica, generalni direktor Direkcije za
civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, lan,
h) Davorin Primorac, direktor Agencije za pruanje
usluga u zranoj plovidbi Bosne i Hercegovine, lan,
i)
Osman
Mehmedagi,
direktor
Obavjetajnosigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, lan i
j)
Perica Stani, direktor Dravne agencije za istrage i
zatitu, lan.
(2) Imenovani iz stava (1) ovog lana, lanovi su Dravnog
komiteta za vrijeme obavljanja funkcije iz lana 3. stav (1)
Odluke o uspostavljanju Dravnog komiteta sigurnosti
civilnog zrakoplovstva ("Slubeni glasnik BiH", br. 92/09,
73/12 i 52/15).
lan 2.
(Sekretar)
(1) Za sekretara Dravnog komiteta, imenuje se Sabina
Abdihodi-Kovaevi.
(2) Sekretar iz stava (1) ovog lana, imenuje se na period od
etiri godine.
lan 3.
(Stavljanje van snage Odluke)
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaiti Odluka o
imenovanju predsjedavajueg, zamjenika predsjedavajueg,
lanova i sekretara Dravnog komiteta sigurnosti civilnog
zrakoplovstva Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj
13/13).
lan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 188/16
Predsjedavajui
18. augusta 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Na temelju lanka 102. st. (1) i (3) Zakona o zrakoplovstvu
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 39/09),
lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07,
94/07 i 24/08), lanka 4. stavak (2) i lanka 6. stavak (1) Odluke
o uspostavi Dravnog komiteta sigurnosti civilnog zrakoplovstva
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 92/09, 73/12 i

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

52/15), na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i


Hercegovine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine na 68.
sjednici, odranoj 18. kolovoza 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O IMENOVANJU LANOVA I TAJNIKA DRAVNOG


KOMITETA SIGURNOSTI CIVILNOG
ZRAKOPLOVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
lanak 1.
(Dravni komitet sigurnosti civilnog zrakoplovstva
Bosne i Hercegovine)
(1) U Dravni komitet sigurnosti civilnog zrakoplovstva Bosne
i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Dravni komitet),
imenuju se:
a) Ismir Jusko, ministar komunikacija i prometa Bosne i
Hercegovine, predsjedatelj,
b) Dragan Mekti, ministar sigurnosti Bosne i
Hercegovine, zamjenik predsjedatelja,
c) Sead Jusi, zamjenik ministrice obrane Bosne i
Hercegovine, lan,
d) Josip Brki, zamjenik ministra vanjskih poslova
Bosne i Hercegovine, lan,
e) Goran Salihovi, glavni tuitelj Tuiteljstva Bosne i
Hercegovine, lan,
f)
Zoran Gali, direktor Granine policije Bosne i
Hercegovine, lan
g) ore Ratkovica, generalni direktor Direkcije za
civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, lan,
h) Davorin Primorac, direktor Agencije za pruanje
usluga u zranoj plovidbi Bosne i Hercegovine, lan,
i)
Osman Mehmedagi, direktor Obavjetajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, lan i
j)
Perica Stani, direktor Dravne agencije za istrage i
zatitu, lan.
(2) Imenovani iz stavka (1) ovoga lanka, lanovi su Dravnog
komiteta za vrijeme obavljanja funkcije iz lanka 3. stavak
(1) Odluke o uspostavi Dravnog komiteta sigurnosti
civilnog zrakoplovstva ("Slubeni glasnik BiH", br. 92/09,
73/12 i 52/15).
lanak 2.
(Tajnik)
(1) Za tajnika Dravnog komiteta, imenuje se Sabina
Abdihodi-Kovaevi.
(2) Tajnik iz stavka (1) ovoga lanka, imenuje se na razdoblje
od etiri godine.
lanak 3.
(Stavljanje van snage Odluke)
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaiti Odluka o
imenovanju predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja, lanova i
tajnika Dravnog komiteta sigurnosti civilnog zrakoplovstva
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 13/13).
lanak 4.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 188/16
Vijea ministara BiH
18. kolovoza 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo
102. . (1) (3)
("
", 39/09), 17.
(" ", . 30/03,
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08), 4. (2)

Broj 70 - Strana 13

6. (1)
(" ", . 92/09, 73/12 52/15),

, 68.
, 18. 2016. ,

1.
(
)
(1)

( :
), :
) ,
, ,
) ,
, ,
) ,
, ,
) ,
, ,
) ,
, ,
) ,
,
) ,
,
,
) ,

, ,
) , - ,
)
,
, .
(2) (1) ,

3. (1)

(" ", . 92/09, 73/12 52/15).
2.
()
(1) ,
-.
(2) (1) ,
.
3.
( )

, ,

("
", 13/13).
4.
( )

" ".
188/16

18. 2016.

, . .

Broj 70 - Strana 14

SLUBENI GLASNIK BiH

1045

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lana 38. Zakona o arhivskoj grai i
Arhivu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj
16/01) i lana 28. st. 2. i 5. i lana 34. Zakona o dravnoj slubi u
institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07,
43/09, 8/10 i 40/12), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na
68. sjednici odranoj 18. augusta 2016. godine, donijelo je

RJEENJE

O IMENOVANJU ZAMJENIKA DIREKTORA ARHIVA


BOSNE I HERCEGOVINE
1. HADIJA HADIABDI, imenuje se za zamjenika
direktora Arhiva Bosne i Hercegovine, na period od etiri
godine.
2. Ovo Rjeenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
VM broj 191/16
Vijea ministara BiH
18. augusta 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Sarajevo
Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lanka 38. Zakona o arhivskoj grai
i Arhivu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj
16/01) i lanka 28. st. 2. i 5. i lanka 34. Zakona o dravnoj
slubi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik
BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06,
32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 68. sjednici odranoj 18. kolovoza 2016. godine,
donijelo je

RJEENJE

O IMENOVANJU ZAMJENIKA DIREKTORA ARHIVA


BOSNE I HERCEGOVINE
1. HADIJA HADIABDI, imenuje se za zamjenika
direktora Arhiva Bosne i Hercegovine, na razdoblje od
etiri godine.
2. Ovo Rjeenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 191/16
Vijea ministara BiH
18. kolovoza 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo
17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08), 38.
("
", 16/01) 28. . 2. 5. 34.

(" ", . 19/02, 35/03,
4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10
40/12), , 68.
18. 2016. ,1. ,
,
.

2.

Utorak, 20. 9. 2016.


" ".
191/16

18. 2016.

, . .

1046

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lana 38. Zakona o arhivskoj grai i
Arhivu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj
16/01) i lana 28. st. 2. i 5. i lana 34. Zakona o dravnoj slubi u
institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
19/02, 35/03, 4/04,17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09,
8/10 i 40/12), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 68.
sjednici odranoj 18. augusta 2016. godine, donijelo je

RJEENJE

O IMENOVANJU ZAMJENIKA DIREKTORA ARHIVA


BOSNE I HERCEGOVINE
1. IMUN NOVAKOVI, imenuje se za zamjenika direktora
Arhiva Bosne i Hercegovine, na period od etiri godine.
2. Ovo Rjeenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 192/16
Predsjedavajui
18. augusta 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lanka 38. Zakona o arhivskoj grai
i Arhivu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj
16/01) i lanka 28. st. 2. i 5. i lanka 34. Zakona o dravnoj
slubi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik
BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06,
32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 68. sjednici odranoj 18. kolovoza 2016. godine,
donijelo je

RJEENJE

O IMENOVANJU ZAMJENIKA DIREKTORA ARHIVA


BOSNE I HERCEGOVINE
1. IMUN NOVAKOVI, imenuje se za zamjenika direktora
Arhiva Bosne i Hercegovine, na razdoblje od etiri godine.
2. Ovo Rjeenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 192/16
Vijea ministara BiH
18. kolovoza 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo
17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08), 38.
("
", 16/01) 28. . 2. 5. 34.

(" ", . 19/02, 35/03,
4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10
40/12), , 68.
18. 2016. ,

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH1. ,
,
.
2.
" ".
192/16
18. 2016.

DIO I.: ANORGANSKI KONTAMINANTI I AZOTNA


JEDINJENJA
Neeljene
supstance
1. Arsen(1)


, . .

1047

Na osnovu lana 16. i lana 17. stav 2. i lana 72. Zakona o


hrani ("Slubeni glasnik BiH", broj 50/04) i lana 17. Zakona o
Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee
ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za
sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji s nadlenim
organima entiteta i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine, na 68.
sjednici odranoj 18. augusta 2016. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O


NEELJENIM SUPSTANCAMA U HRANI ZA
IVOTINJE
lan 1.
U Pravilniku o neeljenim supstancama u hrani za ivotinje
("Slubeni glasnik BiH", broj 72/11), u lanu 2., taka a) mijenja
se i glasi:
"a) Hrana za ivotinje je svaka materija ili proizvod,
ukljuujui i dodatke hrani za ivotinje, preraen,
djelimino preraen ili nepreraen, a namijenjena je
hranjenju ivotinja, koje proizvode hranu ili se
upotrebljavaju za proizvodnju hrane; "
lan 2.
U Pravilniku o neeljenim supstancama u hrani za ivotinje,
u lanu 2., taka k) mijenja se i glasi:
"k) stavljanje na trite proizvoda za hranu za ivotinje
dranje proizvoda za hranu za ivotinje u svrhu
prodaje, ukljuujui ponudu za prodaju ili bilo koji
oblik prijenosa treoj strani, bez obzira na to da li je
naplativ ili ne, te prodaju i druge oblike prijenosa kao
takve;"
lan 3.
U lanu 2. taka m) brie se.
lan 4.
Aneks I. mijenja se i glasi:
"ANEKS I.
MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIINE
NEELJENIH SUPSTANCI U HRANI ZA IVOTINJE IZ
LANA 3. STAV (2) PRAVILNIKA O NEELJENIM
SUPSTANCAMA U HRANI ZA IVOTINJE
Maksimalno dozvoljene koliine (MDK) neeljenih
supstanci iz lana 3. stav (2) Pravilnika o o neeljenim
supstancama u hrani za ivotinje.

Broj 70 - Strana 15

2. Kadmij

Proizvodi namijenjeni za hranu za ivotinje

Krmiva
osim:
brana dobivenog od trava, suene lucerke ili
suene djeteline te suenih repinih rezanaca i
suenih melasiranih repinih rezanaca
pogae od palminih kopica
fosfata i kalcificiranih morskih algi
kalcijevog karbonata; kalcijevog i
magnezijevog karbonata(10), kalcificiranih
morskih koljki
magnezijevog oksida i magnezijevog
karbonata
ribe, drugih akvatinih ivotinja i od njih
preraenih proizvoda
brana morskih algi i krmiva dobivenih
preradom morskih algi
estice eljeza koje se koriste kao markeri
Aditivi hrani za ivotinje iz funkcionalne grupe
jedinjenja i elemenata u tragovima
osim:
bakrenog sulfata pentahidrata; bakrenog
karbonata; dibakrenog hlorid trihidroksida,
eljezo karbonata
cinkovog oksida; manganovog oksida;
bakrenog oksida.
dopunske krmne smjese
osim:
mineralne hrane za ivotinje,
dopunskih krmnih smjesa koje sadre ribu,
druge akvatine ivotinje i od njih preraene
proizvode i/ili brano morskih algi i krmiva
dobivenih od morskih algi
formulacija hrane za ivotinje s dugotrajnim
otputanjem za posebne prehrambene namjene s
koncentracijom elemenata u tragovima koja
prelazi stostruki utvreni maksimalni udio u
potpunoj krmnoj smjesi.
Potpune krmne smjese
osim:
potpunih krmnih smjesa za ribe i krznae,
potpunih krmnih smjesa koje sadre ribu,
ostale vodene ivotinje i proizvode dobivene od
njih i/ili brano iz morskih algi i krmiva
dobivena od morskih algi.
Krmiva biljnog porijekla
Krmiva ivotinjskog porijekla
Krmiva mineralnog porijekla
osim:
fosfata
aditivi hrani za ivotinje iz funkcionalne grupe
jedinjenja i elemenata u tragovima
osim:
bakrenog oksida, manganovog oksida,
cinkovog oksida i manganovog sulfat
monohidrata
aditivi hrani za ivotinje iz funkcionalne grupe
jedinjenja i elemenata u tragovima
Premiksi(6).
Dopunske krmne smjese
osim:
mineralne hrane za ivotinje
koje sadre < 7% fosfora(8)
koje sadre 7% fosfora(8)

Maksimalno
dozvoljena koliina
(MDK) u mg/kg
(ppm), kada udio
vlage u hrani za
ivotinje iznosi 12%
2
4
4(2)
10
15
20
25(2)
40(2)
50
30

50
100
4
12
10(2)

30
2
10(2)
10(2)"
1
2
2
10
10

30
2
15
0,5

5
0,75 u 1% fosfora(8),
najvie 7,5

Broj 70 - Strana 16

3. Fluor(7)

4. Olovo(11)

5. iva(4)

SLUBENI GLASNIK BiH

formulacija u dugoronom snabdijevanju


krmnom smjesom ili hrane za ivotinje za
posebne prehrambene namjene s koncentracijom
15
elemenata u tragovima koja prelazi stostruki
utvreni maksimalni udio u potpunoj krmnoj
smjesi.
Potpune krmne smjese
0,5
osim:
potpunih krmnih smjesa za goveda (osim
teladi), ovce (osim jagnjadi) i koze (osim jaradi), 1
i ribe.
Krmiva
150
osim:
krmiva ivotinjskog porijekla osim morskih
rakova kao to su morski krili, kalcificiranih
500
morskih koljki
morskih rakova kao to su morski krili
3000
fosfata
2000
kalcijevog karbonata; kalcijevog i
350
magnezijevog karbonata(10)
magnezijevog oksida
600
kalcificiranih morskih algi
1000
Vermikulit (E 561).
3000
Dopunske krmne smjese:
koje sadre 4% fosfora(8)
500
125 za svakih 1%
koje sadre > 4% fosfora(8)
fosfora(8)
Potpune krmne smjese
150
osim:
potpunih krmnih smjesa za svinje
100
potpunih krmnih smjesa za perad (osim pilia)
350
i ribe
potpunih krmnih smjesa za pilie
250
potpunih krmnih smjesa za goveda, ovce i
koze:
u laktaciji
30
ostale.
50
Krmiva
10
osim:
voluminoznih krmiva (3)
30
fosfata, kalcificiranih morskih algi i
15
kalcificiranih morskih koljki
kalcijevog karbonata; kalcijevog i
20
magnezijevog karbonata(10)
kvasaca.
5
Aditivi hrani za ivotinje iz funkcionalne grupe
100
mjeavina elemenata u tragovima
osim:
cinkovog oksida
400
manganovog oksida, eljeznog karbonata,
200
bakrenog karbonata.
Aditivi hrani za ivotinje iz funkcionalne grupe
30
veziva i tvari za spreavanje stvaranja grudvi
osim:
klinoptiolita vulkanskog porijekla; natrolit
60
fonolita.
Premiksi(6)
200
Dopunske krmne smjese
10
osim:
mineralne hrane za ivotinje.
15
formulacija u dugoronom snabdijevanju
hranom za ivotinje za posebne prehrambene
namjene s koncentracijom elemenata u
60
tragovima koja prelazi stostruki utvreni
maksimalni udio u potpunoj krmnoj smjesi.
Potpune krmne smjese
5
Krmiva
0,1
osim:
ribe, drugih akvatinih ivotinja i od njih
0,5(12)
preraenih proizvoda
kalcijevog karbonata; kalcijevog i
0,3
magnezijevog karbonata(10)
Krmne smjese
0,1
osim:
mineralnih mjeavina
0,2
krmnih smjesa za ribe
0,2
krmnih smjesa za pse, make i krznae.
0,3

(5)

6. Nitriti

Utorak, 20. 9. 2016.

Krmiva
osim:
ribljeg brana
silae
proizvoda i nusproizvoda od eerne repe i
eerne trske te iz proizvodnje kroba.
Potpune krmne smjese
osim:
potpunih krmnih smjesa za pse i make sa
sadrajem vlage veim od 20%.

15
30
_
_
15
_

7.
Hrana za ivotinje
2,5
Melamin(9)
Sa izuzetkom
osim aditiva za ivotinje:
gvanidin siretne kiseline (GAA)
_
uree
_
biureta.
_
(1) MDK se odnosi na ukupni arsen.
(2) Na zahtjev nadlenog organa, subjekat u poslovanju s hranom za ivotinje duan
je provesti analizu kojom dokazuje da je sadraj anorganskog arsena manji od 2
ppm. Ova analiza posebno je vana kod morske alge vrste Hizikia fusiforme.
(3) Voluminozna krmiva ukljuuju proizvode namijenjene ishrani ivotinja kao to
su: sijeno, silaa, svjea trava itd.
(4) MDK se odnosi na ukupnu ivu.
(5) MDK je izraena kao natrijev nitrit.
(6) MDK utvrena za premikse uzima u obzir aditive hrani za ivotinje s najviom
koliinom olova i kadmija, a ne osjetljivost razliitih vrsta ivotinja na olovo i
kadmij. Proizvoa premiksa zbog zatite javnog zdravlja i zdravlja ivotinja ima
obavezu, pored usaglaenosti sa MDK za premikse, osigurati uputstva za koritenje
premiksa u skladu s MDK za dopunske i potpune krmne smjese.
(7) MDK se odnosi na analitiko utvrivanje fluora, ekstrakcijom s 1 N
hidrohloridnom kiselinom tokom 20 minuta na sobnoj temperaturi. Ekvivalentni
postupci ekstrakcije mogu se primjenjivati ako se moe dokazati da koriteni
postupci ekstrakcije imaju jednaku uinkovitost.
(8) Postotak fosfora odnosi se na hranu za ivotinje kada udio vlage u hrani za
ivotinje iznosi 12%.
(9) MDK se odnosi samo na melamin. Uvrtenje MDK strukturalno povezanih
spojeva cijanurine kiseline, amelina i amelida razmotrit e se u kasnijoj fazi.
(10) Kalcijev i magnezijev karbonat odnosi se na prirodnu mjeavinu kalcijevog
karbonata i magnezijevog karbonata u skladu s vaeim propisom.
(11) Za utvrivanje olova u kaolinskoj glini i hrani za ivotinje koja sadrava
kaolinsku glinu maksimalni nivo odnosi se na analitiko utvrivanje olova, gdje se
ekstrakcija vri u azotnoj kiselini (5 % masenog udjela), na temperaturi vrenja u
trajanju od 30 minuta. Mogu se primijeniti jednakovrijedni postupci ekstrakcije za
koje se moe dokazati da primijenjeni postupak ekstrakcije ima jednaku uinkovitost
ekstrahiranja."
(12) MDK se primjenjuje, na osnovu mokre mase, na ribu, ostale vodene ivotinje i
proizvode dobivene od njih namijenjene za proizvodnju krmnih smjesa za pse,
make, ukrasne ribe i krznae."

DIO II.: MIKOTOKSINI


Neeljene
supstance

Proizvodi namijenjeni za hranu za


ivotinje

MDK u mg/kg
(ppm), kada udio
vlage u hrani za
ivotinje iznosi 12%
0,02
0,01

1. Aflatoksin
B1

Krmiva
Dopunske i potpune krmne smjese
osim:
potpunih krmnih smjesa za mlijena
goveda i telad, mlijene ovce i jagnjad,
0,005
mlijene koze i jarad, prasad i mladu
perad,
potpune krmne smjese za goveda (osim
mlijenih goveda i teladi), ovce (osim
mlijenih ovaca i jagnjadi), koze (osim
0,02
mlijenih koza i jaradi), svinje (osim
prasadi) i perad (osim mlade peradi).

2. Glavnica rai
(Claviceps
purpurea)

Krmiva i krmne smjese koje se sastoje od


1000
nemljevenih itarica.

DIO III.: PRIRODNI BILJNI TOKSINI


Neeljene supstance
1. Slobodni gosipol

MDK u mg/kg (ppm),


Proizvodi namijenjeni za
kada udio vlage u hrani
hranu za ivotinje
za ivotinje iznosi 12%
Krmiva
20
osim:
sjemenki pamuka,
5000
pogaa i brana od
1200

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

sjemenki pamuka.
Potpune krmne smjese
20
osim:
potpunih krmnih smjesa
500
za goveda (osim teladi)
potpunih krmnih smjesa
za ovce (osim jagnjadi) i
300
koze (osim jaradi)
potpunih krmnih smjesa
za perad (osim nesilica) i 100
telad
potpunih krmnih smjesa
za kunie, jagnjad, jarad i 60
svinje (osim prasadi).
2. Cijanovodina kiselina Krmiva
50
osim:
lanenih sjemenki
250
pogaa od lanenih
350
sjemenki
proizvoda od manioke i
100
pogaa od badema.
Potpune krmne smjese
50
osim:
potpunih krmnih smjesa
10
za pilie (< 6 sedmica).
3. Teobromin
Potpune krmne smjese
300
osim:
potpunih krmnih smjesa
200
za svinje
potpunih krmnih smjesa
za pse, kunie, konje i
50
krznae.
4. Vinil tiooksazolidon
Potpune krmne smjese za
1000
(5-viniloksazolidin-2-tion) perad
osim:
potpunih krmnih smjesa
500
za nesilice.
(1)
5. Eterino ulje goruice
Krmiva
100
osim:
sjemenki Cameline (divlji
lan) i proizvoda dobivenih
iz njega (*), proizvoda
dobivenih iz sjemenki
4000
goruice (*), sjemenki
uljane repice i proizvoda
dobivenih iz njega.
Potpune krmne smjese
150
osim:
potpunih krmnih smjesa
za goveda (osim teladi),
1000
ovce (osim jagnjadi) i koze
(osim jaradi)
potpunih krmnih smjesa
za svinje (osim prasadi) i 500
perad.
(1)
MDK su izraene kao alil izotiocijanat.
(*) Na zahtjev nadlenog tijela, odgovorni operater mora izvriti analizu kojom se
dokazuje da je ukupni udio glukosinolata manji od 30 mmol/kg. Referentna je
oznaka metode analize BAS EN-ISO 9167-1:2006."

DIO IV.: ORGANSKI


DIOKSINA I PCB-a)
Neeljene supstance
1. Aldrin(1)
2. Dieldrin(1)

SPOJEVI

HLORA

(OSIM

MDK u mg/kg (ppm),


Proizvodi namijenjeni za
kada udio vlage u hrani
hranu za ivotinje
za ivotinje iznosi 12%
Krmiva i krmne smjese
osim:
masti i ulja
krmnih smjesa za ribe.

0,01(2)
(2)

0,1
0,02(2)

3. Kamfehlor (toksafen)
Ribe, druge akvatine
zbir indikatora srodnika
ivotinje i od njih preraeni 0,02
(kongenera) CHB 26, 50 i
proizvodi
62(3)
osim:
ribljeg ulja.
0,2
Potpune krmne smjese za
0,05
ribu.

Broj 70 - Strana 17

4. Hlordan (zbir cis i


transizomera i
Krmiva i krmne smjese
0,02
oksihlordana, izraenog kao
hlordan)
osim:
masti i ulja.
0,05
5. DDT (zbir DDT-, DDD
(ili TDE-) i DDE-izomera, Krmiva i krmne smjese
0,05
izraenih kao DDT)
osim:
masti i ulja.
0,5
6. Endosulfan (zbir alfa- i
beta-izomera i
Krmiva i krmne smjese
0,1
endosulfansulfata, izraen
kao endosulfan)
osim:
sjemenki pamuka i
proizvoda dobivenih
njihovim preradom, osim 0,2
sirovog ulja sjemenki
pamuka
soje i proizvoda
dobivenih njenom
0,5
preradom, osim sirovog
sojinog ulja
sirovog biljnog ulja
1,0
potpunih krmnih smjesa
0,005
za ribe osim za salmonide
potpunih krmnih smjesa
0,05
za salmonide.
7. Endrin (zbir endrina i
delta-ketoendrina, izraen Krmiva i krmne smjese
0,01
kao endrin)
osim:
masti i ulja.
0,05
8. Heptahlor (zbir
heptahlora i
Krmiva i krmne smjese
0,01
heptahlorepoksida, izraen
kao heptahlor)
osim:
masti i ulja.
0,2
9. Heksahlorbenzen (HCB) Krmiva i krmne smjese
0,01
osim:
masti i ulja.
0,2
10. Heksahlorcikloheksan
(HCH)
alfa-izomeri
Krmiva i krmne smjese
0,02
osim:
masti i ulja.
0,2
beta-izomeri
Krmiva
0,01
osim:
masti i ulja.
0,1
Krmne smjese
0,01
osim:
krmnih smjesa za
0,005
mlijena goveda.
gama-izomeri
Krmiva i krmne smjese
0,2
osim:
masti i ulja.
2,0
(1) Pojedinano ili skupno izraeni kao dieldrin.
(2) MDK aldrina i dieldrina, pojedinano ili skupno izraeni kao dieldrin.
(3) Sistem brojanog oznaavanja po Parlaru, s prefiksom CHB ili "Parlar":
CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-oktohlorobornan,
CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nanohlorobornan,
CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nanohlorobornan.

DIO V.: DIOKSINI I PCB-i


Neeljene supstance

MDK u ng WHOProizvodi namijenjeni za PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (1)


kada udio vlage u hrani
hranu za ivotinje
za ivotinje iznosi 12%

1. Dioksini [zbir
polihloriranih dibenzopara-dioksina (PCDD-a) i
polihloriranih dibenzoKrmiva biljnog porijekla
furana (PCDF-a) izraeni u
toksinim ekvivalentima
Svjetske zdravstvene
organizacije (WHO),

0,75

Broj 70 - Strana 18

SLUBENI GLASNIK BiH

koristei WHO-TEF
(toksine ekvivalentne
faktore, 2005.)(2)]
osim:
biljnih ulja i njihovih
nusproizvoda.
Krmiva mineralnog
porijekla.
Krmiva ivotinjskog
porijekla:
ivotinjska mast,
ukljuujui mlijenu mast i
mast iz jaja
ostali proizvodi
porijeklom od kopnenih
ivotinja ukljuujui
mlijeko i mlijene
proizvode te jaja i
proizvode od jaja
riblje ulje
ribe, druge akvatine
ivotinje i od njih preraeni
proizvodi osim ribljeg ulja,
hidroliziranih ribljih
bjelanevina koje sadre
vie od 20% masti(3) i
brana od rakova
hidrolizirane riblje
bjelanevine koje sadre
vie od 20% masti; brano
od rakova.
Aditivi hrani za ivotinje
kaolin, vermikulit, natrolitfonolit, sintetski kalcijevi
aluminati i klinoptioliti
sedimentnog porijekla koji
pripadaju funkcionalnoj
grupi veziva i tvari za
spreavanje stvaranja
grudvi.
Aditivi hrani za ivotinje
koji pripadaju
funkcionalnoj grupi
mjeavine elemenata u
tragovima.
Premiksi
Krmne smjese
osim:
krmnih smjesa za
krznae.
2. Zbir dioksina i dioksinu
slinih PCB-a [zbir
polihloriranih dibenzopara-dioksina (PCDD-a),
polihloriranih dibenzofurana (PCDF-a) i
polihloriranih bifenila
Krmiva biljnog porijekla
(PCB-a) izraeni u
toksinim ekvivalentima
Svjetske zdravstvene
organizacije (WHO)
koristei WHO-TEF
(toksine ekvivalentne
faktore, 2005.)(2)]
osim:
biljnih ulja i njihovih
nusproizvoda.
Krmiva mineralnog
porijekla
Krmiva ivotinjskog
porijekla:
ivotinjska mast,
ukljuujui mlijenu mast i
mast iz jaja
ostali proizvodi
porijeklom od kopnenih
ivotinja ukljuujui
mlijeko i mlijene
proizvode te jaja i

proizvode od jaja
riblje ulje
20,0
ribe, druge akvatine
ivotinje i od njih preraeni
proizvodi osim ribljeg ulja i
4,0
hidroliziranih ribljih
bjelanevina koje sadre
vie od 20% masti(3)
hidrolizirane riblje
bjelanevine koje sadre
9,0
vie od 20% masti.
Aditivi hrani za ivotinje
kaolin, vermikulit, natrolitfonolit, sintetski kalcijevi
aluminati i klinoptioliti
sedimentnog porijekla koji 1,5
pripadaju funkcionalnoj
grupi veziva i tvari za
spreavanje stvaranja
grudvi.
Aditivi hrani za ivotinje
koji pripadaju
funkcionalnoj grupi
1,5
mjeavine elemenata u
tragovima.
Premiksi
1,5
Krmne smjese
1,5
osim:
krmnih smjesa ribe,
5,5
krmnih smjesa za

krznae.

0,75
0,75

1,50

0,75

5,0

1,25

1,75

0,75

1,0
1,0
0,75

1,25

1,5
1,0

2,0

1,25

Utorak, 20. 9. 2016.

3. PCB-i koji nisu slini


dioksinu [zbir PCB 28,
PCB 52, PCB 101, PCB
138, PCB 153 i PCB 180
(ICES 6) (1)]

Krmiva biljnog porijekla.

10

Krmiva mineralnog
10
porijekla.
Krmiva ivotinjskog
porijekla:
ivotinjska mast,
ukljuujui mlijenu mast i 10
mast iz jaja
ostali proizvodi
porijeklom od kopnenih
ivotinja ukljuujui
10
mlijeko i mlijene
proizvode te jaja i
proizvode od jaja
riblje ulje
175
ribe, druge akvatine
ivotinje i od njih preraeni
proizvodi osim ribljeg ulja i
30
hidroliziranih ribljih
bjelanevina koje sadre
vie od 20% masti(4)
hidrolizirane riblje
bjelanevine koje sadre
50
vie od 20% masti.
Aditivi hrani za ivotinje
kaolin, vermikulit, natrolitfonolit, sintetski kalcijevi
aluminati i klinoptioliti
sedimentnog porijekla koji 10
pripadaju funkcionalnoj
grupi veziva i tvari za
spreavanje stvaranja
grudvi.
Aditivi hrani za ivotinje
koji pripadaju
funkcionalnoj grupi
10
mjeavine elemenata u
tragovima.
Premiksi.
10
Krmne smjese
10
osim:
krmnih smjesa za ribe
40
krmnih smjesa za

krznae.

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

(1) Gornje granice koncentracija; gornje granice koncentracija izraunavaju se pod


pretpostavkom da su sve vrijednosti razliitih kongenera ispod granice kvantifikacije
jednake granici kvantifikacije.
(2) Tabela TEF (= toksini ekvivalentni faktori) za dioksine, furane i dioksinu sline
PCB-e:
WHO-TEF za procjenu rizika za zdravlje ljudi na osnovu zakljuaka sa strunog
zasjedanja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Meunarodni program za
sigurnost hemikalija (IPCS), odranog u enevi u junu 2005. [Martin van den Berg i
dr., Ponovna ocjena faktora ekvivalentne toksinosti za dioksine i dioksinu sline
spojeve kod ljudi i sisara, Svjetska zdravstvena organizacija, 2005. Toksikoloke
nauke 93(2), 223-241 (2006.)].
Kongener
Dibenzo-para-dioksini
("PCDD-i") i dibenzo
para-furani (PCDF-i)
2,3,7,8-TCDD
1,2,3,7,8-PeCDD
1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
OCDD

TEF
vrijednost

Kongener

TEF
vrijednost

"Dioksinu slini"
PCB-i: Ne-orto PCB-i
+ Mono orto PCB-i
1
1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,0003

Ne-orto PCB-i
PCB 77
PCB 81
PCB 126
PCB 169

(4)

0,0001
0,0003
0,1
0,03

Svjea riba i druge akvatine ivotinje koje se direktno


isporuuju i koriste bez prethodne obrade za proizvodnju
hrane za krznae nisu predmet ogranienja. MDKod 3,5 ng
WHO-PCDD/F-TEQ/kg proizvoda i 6,5 ng WHOPCDD/F-PCB-TEQ/kg proizvoda odnose se na svjeu ribu
i 20,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg proizvoda odnosi se
na riblju jetru kada se upotrebljavaju za direktno hranjenje
kunih ljubimaca, ivotinja u zoolokim vrtovima i
cirkuskih ivotinja. Proizvodi ili preraene ivotinjske
bjelanevine proizvedene od ovih ivotinja (krznai,
ivotinje u zoolokim vrtovima i ivotinje u cirkusu) ne
smiju se koristiti u prehrambenom lancu niti se smiju
koristiti za hranidbu farmskih ivotinja koje se dre, tove ili
uzgajaju za proizvodnju hrane.
Svjea riba i druge akvatine ivotinje koje se direktno
isporuuju i koriste bez prethodne obrade za proizvodnju
hrane za krznae nisu predmet ogranienja. MDKod 75
g/kg proizvoda odnose se na svjeu ribu i 200 g/kg
proizvoda odnose se na riblju jetru kada se upotrebljavaju
za direktno hranjenje kunih ljubimaca, ivotinja u
zoolokim vrtovima i cirkuskih ivotinja. Proizvodi ili
preraene ivotinjske bjelanevine proizvedene od ovih
ivotinja (krznai, ivotinje u zoolokim vrtovima i
ivotinje u cirkusu) ne smiju se koristiti u prehrambenom
lancu niti se smiju koristiti za hranjenje farmskih ivotinja
koje se dre, tove ili uzgajaju za proizvodnju hrane.
DIO VI.: TETNE BOTANIKE NEISTOE

Neeljene supstance
1. Sjeme korova te
nemljeveni i neoljuteni
plodovi koji sadravaju

MDK u mg/kg (ppm),


Proizvodi namijenjeni za
kada udio vlage u hrani
hranu za ivotinje
za ivotinje iznosi 12%
Krmiva i krmne smjese

3000

alkaloide, glukozide i druge


toksine tvari, pojedinano
ili u kombinaciji,
ukljuujui:
Datura sp.
2. Crotalaria spp.
Krmiva i krmne smjese
3. Sjemenke i ljuske
ricinusa Ricinus
communis L., Croton
tiglium L. i Abrus
Krmiva i krmne smjese
precatorius L., kao i njihovi
obraeni derivati(1),
pojedinano ili u
kombinaciji
4. Neoljuteni ir bukve
(bukvica) Fagus sylvatica Krmiva i krmne smjese
L.

Mono-orto PCB-i
2,3,7,8-TCDF
0,1
PCB 105
0,00003
1,2,3,7,8-PeCDF
0,03
PCB 114
0,00003
2,3,4,7,8-PeCDF
0,3
PCB 118
0,00003
1,2,3,4,7,8-HxCDF
0,1
PCB 123
0,00003
1,2,3,6,7,8-HxCDF
0,1
PCB 156
0,00003
1,2,3,7,8,9-HxCDF
0,1
PCB 157
0,00003
2,3,4,6,7,8-HxCDF
0,1
PCB 167
0,00003
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
0,01
PCB 189
0,00003
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
0,01
OCDF
0,0003
Koritene skraenice: "T" = tetra; "Pe" = penta; "Hx" = heksa; "Hp" = hepta;
"O" = okta; "CDD" = hlordibenzodioksin; "CDF" = hlordibenzofuran; "CB" =
hlorbifenil.

(3)

Broj 70 - Strana 19

5. Purghera - Jatropha
curcas L.

6. Sjemenke vrste
Ambrosia spp.

Krmiva i krmne smjese

1000
100

10(2)

Sjemenke i plodovi kao i


njihovi preraeni derivati
mogu biti prisutni u hrani
za ivotinje samo u
tragovima koji nisu
koliinski odredivi
Sjemenke i plodovi kao i
njihovi preraeni derivati
mogu biti prisutni u hrani
za ivotinje samo u
tragovima koji nisu
koliinski odredivi
50

Krmiva sa izuzetkom:
- prosa (zrno vrste
Panicum miliaceum L.) 200
i sirka (zrno vrste
Sorghum bicolor (L)
Moench s.l.) kojima se
ivotinje ne hrane
neposredno(3).
Krmne smjese koja
sadrava nemljeveno zrno i 50
sjemenke

7. Sjemenke
Indijske goruice
Brassica juncea (L.) Czern.
i Coss. ssp. integrifolia
(West.) Thell.
Sareptske goruice
Brassica juncea (L.) Czern.
Sjemenke i plodovi mogu
i Coss. ssp. Juncea
biti prisutni u hrani za
Krmiva i krmne smjese
Kineske goruice
ivotinje samo u tragovima
Brassica juncea (L.) Czern.
koji nisu koliinski odredivi
i Coss. ssp. juncea var.
lutea Batalin
Crne goruice Brassica
nigra (L.) Koch
Etiopske goruice
Brasssica carinata A. Braun
(1)
Ako se mogu odrediti analitikom mikroskopijom.
(2)
Ukljuujui i djelie ljuske."
(3
) U sluaju da se dostave nedvojbeni dokazi da su itarice i sjemenke namijenjeni
za mljevenje ili drobljenje, prije mljevenja i drobljenja nije potrebno provesti
ienje itarica i sjemenki koji sadravaju nedoputene nivoe sjemena Ambrosia
spp. pod sljedeim uslovom:
poiljka je u cjelini prevezena u pogon za drobljenje ili mljevenje te je pogon za
drobljenje ili mljevenje unaprijed obavijeten o prisustvu visokog nivoa sjemena
Ambrosia spp kako bi mogao preduzeti dodatne preventivne mjere radi spreavanja
irenja u okoli,
dostavljeni su uvjerljivi dokazi da su preduzete preventivne mjere kako bi se
sprijeilo irenje sjemena Ambrosia spp. u okoli tokom prijevoza u pogon za
drobljenje ili mljevenje,
nadleni je odobrio prijevoz nakon to se uvjerilo da su ispunjeni navedeni uslovi.
U sluaju neispunjenja tih uslova, poiljku treba proistiti prije prijevoza, a sita na
odgovarajui nain unititi."

DIO VII.: ODOBRENI ADITIVI HRANI ZA IVOTINJE


U NECILJNOJ HRANI ZA IVOTINJE USLIJED
NEIZBJENOG PRENOENJA
Kokcidiostatik

1. Dekokvinat

MDK u mg/kg (ppm),


Proizvodi namijenjeni za
kada udio vlage u hrani
hranu za ivotinje(1)
za ivotinje iznosi 12%
Krmiva
0,4
Krmne smjese za:
svu perad koja slui za
0,4
proizvodnju jaja i pilenke

Broj 70 - Strana 20

2. Diklazuril

3. Halofuginon
hidrobromid

4. Lasalocid A natrij

SLUBENI GLASNIK BiH


koje se uzgajaju za nesenje
(> 16 sedmica)
pilie za tov za period
prije klanja u kojem je
zabranjeno koristiti
0,4
dekokvinat (hrana za
ivotinje s propisanom
karencom)
druge ivotinjske vrste. 1,2
Premiksi namijenjeni za
hranu za ivotinje u kojoj (2)
dekokvinat nije odobren za
upotrebu
Krmiva
0,01
Krmne smjese za:
svu perad koja slui za
proizvodnju jaja i pilenke
0,01
koje se uzgajaju za nesenje
(> 16 sedmica)
kunie za tov i uzgoj za
period prije klanja u kojem
je zabranjeno koristiti
0,01
diklazuril (hrana za
ivotinje s propisanom
karencom)
druge ivotinjske vrste
osim pilenki koje se
uzgajaju za nesenje (< 16 0,03
sedmica), pilie za tov,
biserke i purane za tov.
Premiksi namijenjeni za
hranu za ivotinje u kojoj (2)
diklazuril nije odobren za
upotrebu.
Krmiva
0,03
Krmne smjese za:
svu perad koja slui za
proizvodnju jaja, pilenke
0,03
koje se uzgajaju za nesenje
i purane (> 12 sedmica)
pilie za tov i purane (<
12 sedmica) za period prije
klanja u kojem je
zabranjeno koristiti
0,03
halofuginon hidrobromid
(hrana za ivotinje s
propisanom karencom)
druge ivotinjske vrste. 0,09
Premiksi namijenjeni za
hranu za ivotinje u kojoj (2)
halofuginon hidrobromid
nije odobren za upotrebu.
Krmiva
1,25
Krmne smjese za:
pse, telad, kunie,
kopitare, ivotinje za
proizvodnju mlijeka, svu
perad koja slui za
1,25
proizvodnju jaja, purane (>
16 sedmica) i pilenke koje
se uzgajaju za nesenje (> 16
sedmica)
pilie za tov, pilenke koje
se uzgajaju za nesenje (< 16
sedmica) i purane (< 16
sedmica) za period prije
klanja u kojem je
1,25
zabranjeno koristiti
lasalocid A natrij (hrana za
ivotinje s propisanom
karencom)
fazane, biserke, prepelice
i jarebice (osim peradi koja
slui za proizvodnju jaja) za
period prije klanja u kojem
1,25
je zabranjeno koristiti
lasalocid A natrij (hrana za
ivotinje s propisanom
karencom)

5. Maduramicin amonij
alfa

6. Monensin natrij

7. Narazin

8. Nikarbazin

9. Robenidin
hidrohlorid

Utorak, 20. 9. 2016.


druge ivotinjske vrste. 3,75
Premiksi namijenjeni za
hranu za ivotinje u kojoj (2)
lasalocid A natrij nije
odobren za upotrebu
Krmiva
0,05
Krmne smjese za:
kopitare, kunie, purane
(> 16 sedmica), svu perad
koja slui za proizvodnju
0,05
jaja i pilenke koje se
uzgajaju za nesenje (> 16
sedmica)
pilie za tov i purane (<
16 sedmica) za period prije
klanja u kojem je
zabranjeno koristiti
0,05
maduramicin amonij alfa
(hrana za ivotinje s
propisanom karencom)
druge ivotinjske vrste. 0,15
Premiksi namijenjeni za
hranu za ivotinje u kojoj (2)
maduramicin amonij alfa
nije odobren za upotrebu.
Krmiva
1,25
Krmne smjese za:
kopitare, pse, male
preivari (ovce i koze),
patke, goveda, mlijene
krave, svu perad koja slui
1,25
za proizvodnju jaja, pilenke
koje se uzgajaju za nesenje
(> 16 sedmica) i purane (>
16 sedmica)
pilie za tov, pilenke koje
se uzgajaju za nesenje (< 16
sedmica) i purane (< 16
sedmica) za period prije
klanja u kojem je
1,25
zabranjeno koristiti
monensin natrij (hrana za
ivotinje s propisanom
karencom)
druge ivotinjske vrste. 3,75
Premiksi namijenjeni za
hranu za ivotinje u kojoj (2)
monensin natrij nije
odobren za upotrebu.
Krmiva
0,7
Krmne smjese za:
purane, kunie, kopitare,
svu perad koja slui za
proizvodnju jaja, pilenke 0,7
koje se uzgajaju za nesenje
(> 16 sedmica)
druge ivotinjske vrste. 2,1
Premiksi namijenjeni za
hranu za ivotinje u kojoj (2)
narazin nije odobren za
upotrebu.
Krmiva
1,25
Krmne smjese za:
kopitare, svu perad koja
slui za proizvodnju jaja i
1,25
pilenke koje se uzgajaju za
nesenje (> 16 sedmica)
druge ivotinjske vrste. 3,75
Premiksi namijenjeni za
hranu za ivotinje u kojoj
nikarbazin nije odobren za (2)
upotrebu (sam ili u
kombinaciji s narazinom).
Krmiva.
0,7
Krmne smjese za:
svu perad koja slui za
proizvodnju jaja i pilenke
0,7
koje se uzgajaju za nesenje
(> 16 sedmica)

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

pilie za tov, kunie za


tov i uzgoj i purane za
period prije klanja u kojem
0,7
je zabranjeno koristiti
robenidin hidrohlorid
(hrana za ivotinje s
propisanom karencom),
druge ivotinjske vrste. 2,1
Premiksi namijenjeni za
hranu za ivotinje u kojoj (2)
robenidin hidrohlorid nije
odobren za upotrebu.
Krmiva
0,7
Krmne smjese za:
kopitare, purane, svu
perad koja slui za
proizvodnju jaja i pilenke 0,7
koje se uzgajaju za nesenje
(> 12 sedmica),
pilie za tov, pilenke koje
se uzgajaju za nesenje (< 12
sedmica) i kunie za tov za
10. Salinomicin natrij
period prije klanja u kojem
0,7
je zabranjeno koristiti
salinomicin natrij (hrana za
ivotinje s propisanom
karencom)
druge ivotinjske vrste. 2,1
Premiksi namijenjeni za
hranu za ivotinje u kojoj (2)
salinomicin natrij nije
odobren za upotrebu.
Krmiva
0,25
Krmne smjese za:
svu perad koja slui za
proizvodnju jaja i pilenke
0,25
koje se uzgajaju za nesenje
(> 16 sedmica)
pilie za tov za period
prije klanja u kojem je
11. Semduramicin natrij zabranjeno koristiti
0,25
semduramicin natrij (hrana
za ivotinje s propisanom
karencom)
druge ivotinjske vrste. 0,75
Premiksi namijenjeni za
hranu za ivotinje u kojoj (2)
semduramicin natrij nije
odobren za upotrebu.
(1) Ne dovodei u pitanje koliine odobrene u okviru posebnog propisa o aditivima
hrani za ivotinje
(2) MDK supstanci u premiksima je koncentracija koja nee rezultirati koliinom te
tvari veom od 50% MDK utvrene za hranu za ivotinje prema uputstvima za
koritenje premiksa.

lan 5.
Aneks II. mijenja se i glasi:
"
ANEKS II.
PRAGOVI ZA POKRETANJE POSTUPAKA U SKLADU S
LANOM 4. ST. (2) I (3) PRAVILNIKA O NEELJENIM
SUPSTANCAMA U HRANI ZA IVOTINJE
DIO: DIOKSINI I PCB-i

Neeljene
supstance

1. Dioksini [zbir
polihloriranih
dibenzo-paradioksina (PCDD-

Proizvodi
namijenjeni za
hranu za
ivotinje

Krmiva biljnog
porijekla

Prag za
pokretanje
postupka u
ng WHOPCDD/F
TEQ/kg (ppt)
(2)
kada udio
vlage u hrani
za ivotinje
iznosi 12%

Napomene i
dodatne
informacije
(npr. nain
postupanja
koji je
potrebno
provesti)

0,5

(3)

Broj 70 - Strana 21

a), polihloriranih
dibenzofurana
(PCDF-a),
izraeni u
toksinim
ekvivalentima
Svjetske
zdravstvene
organizacije
(WHO) koristei
WHO-TEF
(toksine
ekvivalentne
faktore, 2005.)(1)]
osim:
biljnih ulja i
njihovih
nusproizvoda.

0,5

(3)

Krmiva
mineralnog
porijekla

0,5

(3)

ivotinjska
mast, ukljuujui
mlijenu mast i
mast iz jaja

0,75

(3)

ostali proizvodi
porijeklom od
kopnenih
ivotinja
ukljuujui
mlijeko i mlijene
proizvode te jaja i
proizvode od jaja

0,5

(3)

riblje ulje

4,0

(4)

ribe, druge
akvatine
ivotinje i od njih
preraeni
proizvodi osim
ribljeg ulja,
hidroliziranih
ribljih
bjelanevina koje
sadre vie od
20% masti i
brana od rakova

0,75

(4)

hidrolizirane
riblje
bjelanevine koje
sadre vie od
20% masti;
brano od rakova.

1,25

(4)

Aditivi hrani za
ivotinje koji
pripadaju
funkcionalnoj
grupi veziva i
tvari za
spreavanje
stvaranja grudvi.

0,5

(3)

Aditivi hrani za
ivotinje koji
pripadaju
funkcionalnoj
grupi mjeavine
elemenata u

0,5

(3)

Krmiva
ivotinjskog
porijekla:

Broj 70 - Strana 22

SLUBENI GLASNIK BiH

tragovima.
Premiksi

0,5

(3)

Krmne smjese

0,5

(3)

krmnih smjesa
za ribe

1,25

(4)

krmnih smjesa
za krznae.

osim:

2. Dioksinu slini
PCB-i [zbir
polihloriranih
bifenila (PCB-a)
izraeni u
toksinim
ekvivalentima
Svjetske
zdravstvene
organizacije
(WHO) koristei
WHO-TEF
(toksine
ekvivalentne
faktore, 2005.)(1)]

Krmiva biljnog
porijekla

Utorak, 20. 9. 2016.

ivotinje koji
pripadaju
funkcionalnoj
grupi veziva i
tvari za
spreavanje
stvaranja grudvi.
Aditivi hrani za
ivotinje koji
pripadaju
funkcionalnoj
grupi mjeavine
elemenata u
tragovima.

0,35

(3)

Premiksi

0,35

(3)

Krmne smjese

0,5

(3)

krmnih smjesa
za ribe

2,5

(4)

krmnih smjesa
za krznae.

osim:
0,35

(3)

osim:
biljnih ulja i
njihovih
nusproizvoda.

0,5

(3)

Krmiva
mineralnog
porijekla

0,35

(3)

ivotinjska
mast, ukljuujui
mlijenu mast i
mast iz jaja

0,75

(3)

ostali proizvodi
porijeklom od
kopnenih
ivotinja
ukljuujui
mlijeko i mlijene
proizvode te jaja i
proizvode od jaja

0,35

(3)

riblje ulje

11,0

(4)

ribe, druge
akvatine
ivotinje i od njih
preraeni
proizvodi osim
ribljeg ulja i
hidroliziranih
ribljih
bjelanevina koje
sadre vie od
20% masti(3)

2,0

(4)

hidrolizirane
riblje
bjelanevine koje
sadre vie od
20% masti.

5,0

(4)

Aditivi hrani za

0,5

(3)

Krmiva
ivotinjskog
porijekla:

(1) Tabela TEF (= toksini ekvivalentni faktori) za dioksine, furane i dioksinu


sline PCB-e:
WHO-TEF za procjenu rizika za zdravlje ljudi na osnovu zakljuaka sa strunog
zasjedanja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Meunarodni program za
sigurnost hemikalija (IPCS), odranog u enevi u junu 2005. [Martin van den
Berg i dr., Ponovna ocjena faktora ekvivalentne toksinosti za dioksine i
dioksinu sline spojeve kod ljudi i sisara, Svjetska zdravstvena organizacija,
2005. Toksikoloke nauke 93(2), 223-241 (2006.)].
Kongener
TEF
Kongener
TEF
vrijednost
vrijednost
Dibenzo-para"Dioksinima
dioksini
slini" PCB-i:
("PCDD-i") i
Ne-orto PCB-i
dibenzo para+ Mono orto
furani (PCDFPCB-i
i)
2,3,7,8-TCDD
1
1,2,3,7,81
Ne-orto PCB-i
PeCDD
1,2,3,4,7,80,1
PCB 77
0,0001
HxCDD
1,2,3,6,7,80,1
PCB 81
0,0003
HxCDD
1,2,3,7,8,90,1
PCB 126
0,1
HxCDD
1,2,3,4,6,7,80,01
PCB 169
0,03
HpCDD
OCDD
0,0003
Mono-orto
PCB-i
2,3,7,8-TCDF
0,1
PCB 105
0,00003
1,2,3,7,80,03
PCB 114
0,00003
PeCDF
2,3,4,7,80,3
PCB 118
0,00003
PeCDF
1,2,3,4,7,80,1
PCB 123
0,00003
HxCDF
1,2,3,6,7,80,1
PCB 156
0,00003
HxCDF
1,2,3,7,8,90,1
PCB 157
0,00003
HxCDF
2,3,4,6,7,80,1
PCB 167
0,00003
HxCDF
1,2,3,4,6,7,80,01
PCB 189
0,00003
HpCDF
1,2,3,4,7,8,90,01
HpCDF
OCDF
0,0003
Koritene skraenice: "T" = tetra; "Pe" = penta; "Hx" = heksa; "Hp" = hepta;
"O" = okta; "CDD" = hlordibenzodioksin; "CDF" = hlordibenzofuran; "CB"

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

= hlorbifenil.
(2) Gornje granice koncentracija; gornje granice koncentracija izraunavaju se
pod pretpostavkom da su sve vrijednosti razliitih kongenera ispod granice
kvantifikacije jednake granici kvantifikacije.
(3) Identifikacija izvora kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, ukoliko je mogue,
potrebno je preduzeti odgovarajue mjere s ciljem smanjivanja ili uklanjanja
izvora kontaminacije.
(4) U mnogim sluajevima nije potrebno provesti istragu o izvoru kontaminacije,
jer je nivo prisustva u nekim oblastima blizu praga za pokretanje postupka ili
iznad njega. Meutim, u sluajevima kada je nivo iznad praga za pokretanje
postupka, potrebno je evidentirati sve podatke, kao to su vrijeme uzimanja
uzoraka, geografsko porijeklo, vrstu ribe itd., a s ciljem budueg preduzimanja
mjera za smanjenje koliine dioksina i dioksinu slinih spojeva u tim sirovinama
za ishranu ivotinja.

lan 6.
Proizvodi namijenjeni za hranu za ivotinje koji su
proizvedeni i/ili stavljeni na trite u skladu sa zahtjevima
propisanim u aneksima I. i II. Pravilnika o neeljenim
supstancama u hrani za ivotinje, a prije stupanja na snagu ovog
pravilnika, mogu ostati na tritu do isteka minimalnog roka
trajanja.
lan 7.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 189/16
Predsjedavajui
18. augusta 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.

"ANEKS I.
MAKSIMALNO DOPUTENE KOLIINE
NEPOELJNIH TVARI U HRANI ZA IVOTINJE IZ
LANKA 3. STAVKA (2) PRAVILNIKA O
NEPOELJNIM TVARIMA U HRANI ZA IVOTINJE
Maksimalno doputene koliine (MDK) nepoeljnih tvari iz
lanka 3. stavka (2) Pravilnika o nepoeljnim tvarima u hrani za
ivotinje.
DIO I.: ANORGANSKI KONTAMINANTI I DUIKOVI
SPOJEVI
Nepoeljne tvari

1. Arsen(1)

Na temelju lanka 16. i lanka 17. stavak 2. i lanka 72.


Zakona o hrani ("Slubeni glasnik BiH", broj 50/04) i lanka 17.
Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i
24/08), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog
Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s
nadlenim tijelima entiteta i Brko Distrikta Bosne i
Hercegovine, na 68. sjednici odranoj 18. kolovoza 2016. godine,
donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O


NEPOELJNIM TVARIMA U HRANI ZA IVOTINJE
lanak 1.
U Pravilniku o nepoeljnim tvarima u hrani za ivotinje
("Slubeni glasnik BiH", broj 72/11) u lanku 2. toka a) mijenja
se i glasi:
"a) Hrana za ivotinje je svaka tvar ili proizvod,
ukljuujui i dodatke hrani za ivotinje, preraen,
djelomino preraen ili nepreraen, a namijenjena je
za hranidbu ivotinja koje proizvode hranu ili se
koriste za proizvodnju hrane;".
lanak 2.
U Pravilniku o nepoeljnim tvarima u hrani za ivotinje u
lanku 2. toka k) mijenja se i glasi:
"k) stavljanje na trite proizvoda za hranu za ivotinje
dranje proizvoda za hranu za ivotinje u svrhu
prodaje, ukljuujui ponudu za prodaju ili bilo koji
oblik prijenosa treoj strani, bez obzira na to je li
naplativ ili ne, te prodaju i druge oblike prijenosa kao
takve;"
lanak 3.
U lanku 2. toka m) brie se.
lanak 4.
Aneks I. mijenja se i glasi:

Broj 70 - Strana 23

2. Kadmij

Maksimalno
doputena koliina
Proizvodi namijenjeni za hranu za (MDK) u mg/kg (ppm)
kada udio vlage u
ivotinje
hrani za ivotinje
iznosi 12%
Krmiva
2
osim:
brana dobivenog od trava, suene
lucerke ili suene djeteline te suenih
4
repinih rezanaca i suenih
melasiranih repinih rezanaca
pogae od palminih kotica
4(2)
fosfata i kalcificiranih morskih algi 10
kalcijevog karbonata; kalcijevog i
magnezijevog karbonata(10),
15
kalcificiranih morskih koljki
magnezijevog oksida i
20
magnezijevog karbonata,
ribe, drugih akvatinih ivotinja i
25(2)
od njih preraenih proizvoda
brana morskih algi i krmiva
40(2)
dobivenih preradom morskih algi;
estice eljeza koje se koriste kao
50
markeri;
Aditivi hrani za ivotinje iz
funkcionalne skupine spojeva i
30
elemenata u tragovima
osim:
bakrenog sulfata pentahidrata,
bakrenog karbonata, dibakrenog
50
klorid trihidroksida, eljezo
karbonata
cinkovog oksida, manganovog
100
oksida, bakrenog oksida;
Dopunske krmne smjese
4
osim:
mineralne hrane za ivotinje
12
dopunskih krmnih smjesa koje
sadre ribu, druge akvatine ivotinje
i od njih preraene proizvode i/ili
10(2)
brano morskih algi i krmiva
dobivenih od morskih algi
formulacija hrane za ivotinje s
dugotrajnim otputanjem za posebne
hranidbene namjene s
koncentracijom elemenata u
30
tragovima koja prelazi stostruki
utvreni maksimalni udjel u potpunoj
krmnoj smjesi;
Potpune krmne smjese
2
osim:
potpunih krmnih smjesa za ribe i
10(2)
krznae
potpunih krmnih smjesa koje
sadre ribu, ostale vodene ivotinje i
proizvode dobivene od njih i/ili
10(2)"
brano iz morskih algi i krmiva
dobivena od morskih algi.
Krmiva biljnog podrijetla;
1
Krmiva ivotinjskog podrijetla;
2
Krmiva mineralnog podrijetla
2
osim:
fosfata;
10
Aditivi hrani za ivotinje iz
10
funkcionalne skupine spojeva i

Broj 70 - Strana 24
elemenata u tragovima
osim:
bakrenog oksida, manganovog
oksida, cinkovog oksida i
manganovog sulfat monohidrata;
Aditivi hrani za ivotinje iz
funkcionalne skupine spojeva i
elemenata u tragovima;
Premiksi(6);
Dopunske krmne smjese
osim:
mineralne hrane za ivotinje
koje sadre < 7% fosfora(8)
koje sadre 7% fosfora(8)

(7)

3. Fluor

formulacija u dugoronoj opskrbi


krmnom smjesom ili hrane za
ivotinje za posebne hranidbene
namjene s koncentracijom elemenata
u tragovima koja prelazi stostruki
utvreni maksimalni udio u potpunoj
krmnoj smjesi;
Potpune krmne smjese
osim:
potpunih krmnih smjesa za goveda
(osim teladi), ovce (osim janjadi) i
koze (osim jaradi) i ribe.
Krmiva
osim:
krmiva ivotinjskog podrijetla,
osim morskih rakova kao to su
morski krili, kalcificiranih morskih
koljki
morskih rakova kao to su morski
krili
fosfata
kalcijevog karbonata; kalcijevog i
magnezijevog karbonata(10)
magnezijevog oksida
kalcificiranih morskih algi;
Vermikulit (E 561);
Dopunske krmne smjese:
koje sadre 4% fosfora(8)
koje sadre > 4% fosfora(8);

4. Olovo(11)

SLUBENI GLASNIK BiH

30
2
15
0,5

5
0,75 u 1% fosfora(8),
najvie 7,5

15

0,5
1
150

500
3000
2000
350
600
1000
3000
500
125 za svakih 1%
fosfora(8)
150

Potpune krmne smjese


osim:
potpunih krmnih smjesa za svinje 100
potpunih krmnih smjesa za perad
350
(osim pilia) i ribe
potpunih krmnih smjesa za pilie 250
potpunih krmnih smjesa za goveda,
ovce i koze
u laktaciji
30
ostale.
50
Krmiva
10
osim:
(3)
voluminoznih krmiva
30
fosfata, kalcificiranih morskih algi i
15
kalcificiranih morskih koljki
kalcijevog karbonata, kalcijevog i
20
magnezijevog karbonata(10)
kvasaca;
5
Aditivi hrani za ivotinje iz
funkcionalne skupine mjeavina
100
elemenata u tragovima
osim:
cinkovog oksida
400
manganovog oksida, eljeznog
200
karbonata, bakrenog karbonata;
Aditivi hrani za ivotinje iz
funkcionalne skupine veziva i tvari 30
za sprjeavanje stvaranja grudica
osim:
klinoptiolita vulkanskog podrijetla;
60
natrolit fonolita;
(6)
Premiksi ;
200

Utorak, 20. 9. 2016.

Dopunske krmne smjese


10
osim:
mineralne hrane za ivotinje
15
formulacija u dugoronoj opskrbi
hranom za ivotinje za posebne
hranidbene namjene s
koncentracijom elemenata u
60
tragovima koja prelazi stostruki
utvreni maksimalni udio u potpunoj
krmnoj smjesi;
Potpune krmne smjese.
5
5. iva(4)
Krmiva
0,1
osim:
ribe, drugih akvatinih ivotinja i
0,5(12)
od njih preraenih proizvoda
kalcijevog karbonata, kalcijevog i
0,3
magnezijevog karbonata(10);
Krmne smjese
0,1
osim:
mineralnih mjeavina
0,2
krmnih smjesa za ribe
0,2
krmnih smjesa za pse, make i
0,3
krznae.
(5)
6. Nitriti
Krmiva
15
osim:
ribljeg brana
30
silae
_
proizvoda i nusproizvoda od
_
eerne repe i eerne trske te iz
proizvodnje kroba;
Potpune krmne smjese
15
osim:
potpunih krmnih smjesa za pse i
make sa sadrajem vlage veim od _
20%.
7. Melamin(9)
Hrana za ivotinje
2,5
osim:
- aditiva za ivotinje
gvanidina octene kiseline (GAA) _
uree
_
biureta.
_
(1) MDK se odnosi na ukupni arsen.
(2) Na zahtjev nadlenog tijela, subjekt u poslovanju s hranom za ivotinje duan je
provesti analizu kojom dokazuje da je sadraj anorganskog arsena manji od 2 ppm.
Ova analiza posebno je vana u sluaju morske alge vrste Hizikia fusiforme.
(3) Voluminozna krmiva ukljuuju proizvode namijenjene prehrani ivotinja kao to
su sijeno, silaa, svjea trava itd.
(4) MDK se odnosi na ukupnu ivu.
(5) MDK je izraena kao natrijev nitrit.
(6) MDK-om utvrenim za premikse uzimaju se u obzir aditivi hrani za ivotinje s
najviom koliinom olova i kadmija, a ne osjetljivost razliitih vrsta ivotinja na
olovo i kadmij. Proizvoa premiksa, zbog zatite javnog zdravlja i zdravlja
ivotinja, obvezan je, pored usuglaenosti s MDK-om za premikse, osigurati upute
za koritenje premiksa u skladu s MDK-om za dopunske i potpune krmne smjese.
(7) MDK se odnosi na analitiko utvrivanje fluora ekstrakcijom s 1 N
hidrokloridnom kiselinom tijekom 20 minuta na sobnoj temperaturi. Jednakovrijedni
postupci ekstrakcije mogu se primjenjivati ako se moe dokazati da koriteni
postupci ekstrakcije imaju jednaku uinkovitost.
(8) Postotak fosfora odnosi se na hranu za ivotinje kada udio vlage u hrani za
ivotinje iznosi 12%.
(9) MDK se odnosi samo na melamin. Uvrtenje MDK strukturalno povezanih
spojeva cijanurine kiseline, amelina i amelida razmotrit e se u kasnijoj fazi.
(10) Kalcijev i magnezijev karbonat odnosi se na prirodnu mjeavinu kalcijevog
karbonata i magnezijevog karbonata u skladu s vaeim propisom.
(11) Za utvrivanje olova u kaolinskoj glini i hrani za ivotinje koja sadrava
kaolinsku glinu, najvia razina odnosi se na analitiko utvrivanje olova, pri emu se
ekstrakcija provodi u duinoj kiselini (5% masenog udjela), na temperaturi vrenja u
trajanju od 30 minuta. Mogu se primijeniti jednakovrijedni postupci ekstrakcije za
koje se moe dokazati da primijenjeni postupak ekstrakcije ima jednaku uinkovitost
ekstrahiranja."
(12) MDK se primjenjuje, na temelju mokre mase, na ribu, ostale vodene ivotinje i
proizvode dobivene od njih namijenjene za proizvodnju krmnih smjesa za pse,
make, ukrasne ribe i krznae."

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

DIO II.: MIKOTOKSINI


Nepoeljne tvari

Proizvodi namijenjeni za hranu za ivotinje MDK u mg/kg


(ppm) kada
udio vlage u
hrani za
ivotinje iznosi
12%
1. Aflatoksin B1 Krmiva
0,02
Dopunske i potpune krmne smjese
0,01
osim:
potpunih krmnih smjesa za mlijena goveda 0,005
i telad, mlijene ovce i janjad, mlijene koze i
jarad, prasad i mladu perad
potpune krmne smjese za goveda (osim
0,02
mlijenih goveda i teladi), ovce (osim
mlijenih ovaca i janjadi), koze (osim
mlijenih koza i jaradi), svinje (osim prasadi) i
perad (osim mlade peradi).
Krmiva i krmne smjese koje se sastoje od
1000
2. Glavnica rai
nemljevenih itarica.
(Claviceps
purpurea)

DIO III.: PRIRODNI BILJNI TOKSINI


Nepoeljne tvari
1. Slobodni gosipol

Proizvodi namijenjeni za hranu za


ivotinje

MDK u mg/kg
(ppm) kada udio
vlage u hrani za
ivotinje iznosi
12%
20

Krmiva
osim:
sjemenki pamuka
5000
pogaa i brana od sjemenki
1200
pamuka;
Potpune krmne smjese
20
osim:
potpunih krmnih smjesa za goveda
500
(osim teladi)
potpunih krmnih smjesa za ovce
300
(osim janjadi) i koze (osim jaradi)
potpunih krmnih smjesa za perad
100
(osim nesilica) i telad
potpunih krmnih smjesa za kunie,
60
janjad, jarad i svinje (osim prasadi).
2. Cijanovodina kiselina Krmiva
50
osim:
lanenih sjemenki
250
pogaa od lanenih sjemenki
350
proizvoda od manioke i pogaa od
100
badema;
Potpune krmne smjese
50
osim:
potpunih krmnih smjesa za pilie (<
10
6 tjedana).
3. Teobromin
Potpune krmne smjese
300
osim:
potpunih krmnih smjesa za svinje
200
potpunih krmnih smjesa za pse,
50
kunie, konje i krznae.
4. Vinil tiooksazolidon
Potpune krmne smjese za perad
1000
(5-viniloksazolidin-2-tion)
osim:
potpunih krmnih smjesa za nesilice. 500
5. Eterino ulje goruice(1) Krmiva
100
osim:
sjemenki Cameline (divlji lan) i
proizvoda dobivenih iz njega (*),
proizvoda dobivenih iz sjemenki
4000
goruice (*), sjemenki uljane repice i
proizvoda dobivenih iz njega;
Potpune krmne smjese
150
osim:
potpunih krmnih smjesa za goveda
(osim teladi), ovce (osim janjadi) i
1000
koze (osim jaradi)
potpunih krmnih smjesa za svinje
500
(osim prasadi) i perad.
(1)
MDK su izraene kao alil izotiocijanat.
(*) Na zahtjev nadlenog tijela, odgovorni operater mora obaviti analizu kojom se

Broj 70 - Strana 25

dokazuje da je ukupni udjel glukosinolata manji od 30 mmol/kg. Referentna oznaka


metode analize je BAS EN-ISO 9167-1:2006."

DIO IV.: ORGANSKI


DIOKSINA I PCB-a)
Nepoeljne tvari
1. Aldrin(1)
2. Dieldrin(1)

SPOJEVI

KLORA

(OSIM

MDK u mg/kg (ppm)


Proizvodi namijenjeni za
kada udio vlage u hrani
hranu za ivotinje
za ivotinje iznosi 12%
Krmiva i krmne smjese.

0,01(2)

osim:
masti i ulja
krmnih smjesa za ribe.

0,1(2)
0,02(2)

3. Kamfeklor (toksafen)
Ribe, druge akvatine
zbir indikatora srodnika
ivotinje i od njih preraeni
(kongenera) CHB 26, 50 i
proizvodi
62(3)
osim:
ribljeg ulja;
Potpune krmne smjese za
ribu.
4. Klordan (zbroj cis i
transizomera i
Krmiva i krmne smjese
oksiklordana, izraenog kao
klordan)
osim:
masti i ulja.
5. DDT (zbroj DDT-,
DDD (ili TDE-) i DDEKrmiva i krmne smjese
izomera, izraenih kao
DDT)
osim:
masti i ulja.
6. Endosulfan (zbroj alfa- i
beta-izomera i
Krmiva i krmne smjese
endosulfansulfata, izraen
kao endosulfan)
osim:
sjemenki pamuka i
proizvoda dobivenih
njihovim preradom, osim
sirovog ulja sjemenki
pamuka
soje i proizvoda
dobivenih njenom
preradom, osim sirovog
sojinog ulja
sirovog biljnog ulja
potpunih krmnih smjesa
za ribe, osim za salmonide
potpunih krmnih smjesa
za salmonide.
7. Endrin (zbroj endrina i
delta-ketoendrina, izraen Krmiva i krmne smjese
kao endrin)
osim:
masti i ulja.
8. Heptaklor (zbroj
heptaklora i
Krmiva i krmne smjese
heptaklorepoksida, izraen
kao heptaklor)
osim:
masti i ulja.
9. Heksaklorbenzen (HCB) Krmiva i krmne smjese
osim:
masti i ulja.
10. Heksaklorcikloheksan
(HCH)
alfa-izomeri
Krmiva i krmne smjese
osim:
masti i ulja.
beta-izomeri
Krmiva
osim:
masti i ulja;
Krmne smjese
osim:
krmnih smjesa za
mlijena goveda.

0,02

0,2
0,05
0,02

0,05
0,05

0,5
0,1

0,2

0,5
1,0
0,005
0,05
0,01
0,05
0,01

0,2
0,01
0,2
0,02
0,2
0,01
0,1
0,01
0,005

Broj 70 - Strana 26

SLUBENI GLASNIK BiH

gama-izomeri

Krmiva i krmne smjese


0,2
osim:
masti i ulja.
2,0
(1) Pojedinano ili skupno izraeni kao dieldrin.
(2) MDK aldrina i dieldrina, pojedinano ili skupno izraeni kao dieldrin.
(3) Sustav brojanog oznaavanja po Parlaru, s prefiksom CHB ili "Parlar":
CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-oktoklorobornan,
CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nanoklorobornan,
CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nanoklorobornan.

(PCB-a) izraeni u
toksinim ekvivalentima
Svjetske zdravstvene
organizacije (WHO)
koristei WHO-TEF
(toksine ekvivalentne
faktore, 2005.)(2)]

DIO V.: DIOKSINI I PCB-i


Nepoeljne tvari

1. Dioksini [zbroj
polikloriranih dibenzopara-dioksina (PCDD-a) i
polikloriranih dibenzofurana (PCDF-a) izraeni u
toksinim ekvivalentima
Svjetske zdravstvene
organizacije (WHO),
koristei WHO-TEF
(toksine ekvivalentne
faktore, 2005.)(2)]

Proizvodi namijenjeni za MDK u ng WHOhranu za ivotinje


PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (1)
kada udio vlage u hrani
za ivotinje iznosi 12%
Krmiva biljnog podrijetla 0,75

osim:
biljnih ulja i njihovih
nusproizvoda;
Krmiva mineralnog
podrijetla;
Krmiva ivotinjskog
podrijetla:
ivotinjska mast,
ukljuujui mlijenu mast i
mast iz jaja
ostali proizvodi
podrijetlom od kopnenih
ivotinja, ukljuujui
mlijeko i mlijene
proizvode te jaja i
proizvode od jaja
riblje ulje
ribe, druge akvatine
ivotinje i od njih preraeni
proizvodi, osim ribljeg ulja,
hidroliziranih ribljih
bjelanevina koje sadre
vie od 20% masti(3) i
brana od rakova
hidrolizirane riblje
bjelanevine koje sadre
vie od 20% masti, brano
od rakova
Aditivi hrani za ivotinje
kaolin, vermikulit, natrolitfonolit, sintetski kalcijevi
aluminati i klinoptioliti
sedimentnog podrijetla koji
pripadaju funkcionalnoj
skupini veziva i tvari za
sprjeavanje stvaranja
grudica;
Aditivi hrani za ivotinje
koji pripadaju
funkcionalnoj skupini
mjeavine elemenata u
tragovima;
Premiksi;
Krmne smjese
osim:
krmnih smjesa za
krznae.
2. Zbroj dioksina i dioksinu Krmiva biljnog podrijetla
slinih PCB-a [zbir
polikloriranih dibenzopara-dioksina (PCDD-a),
polikloriranih dibenzofurana (PCDF-a) i
polikloriranih bifenila

0,75
0,75

1,50
0,75

5,0
1,25

1,75

0,75

1,0

1,0
0,75

1,25

Utorak, 20. 9. 2016.

3. PCB-i koji nisu slini


dioksinu [zbroj PCB 28,
PCB 52, PCB 101, PCB
138, PCB 153 i PCB 180
(ICES 6) (1)]

osim:
biljnih ulja i njihovih
nusproizvoda;
Krmiva mineralnog
podrijetla;
Krmiva ivotinjskog
podrijetla:
ivotinjska mast,
ukljuujui mlijenu mast i
mast iz jaja
ostali proizvodi
podrijetlom od kopnenih
ivotinja, ukljuujui
mlijeko i mlijene
proizvode te jaja i
proizvode od jaja
riblje ulje
ribe, druge akvatine
ivotinje i od njih preraeni
proizvodi, osim ribljeg ulja
i hidroliziranih ribljih
bjelanevina koje sadre
vie od 20% masti(3)
hidrolizirane riblje
bjelanevine koje sadre
vie od 20% masti;
Aditivi hrani za ivotinje
kaolin, vermikulit, natrolitfonolit, sintetski kalcijevi
aluminati i klinoptioliti
sedimentnog podrijetla koji
pripadaju funkcionalnoj
skupini veziva i tvari za
sprjeavanje stvaranja
grudica;
Aditivi hrani za ivotinje
koji pripadaju
funkcionalnoj skupini
mjeavine elemenata u
tragovima;
Premiksi;
Krmne smjese
osim:
krmnih smjesa ribe
krmnih smjesa za
krznae.
Krmiva biljnog podrijetla;

Krmiva mineralnog
podrijetla;
Krmiva ivotinjskog
podrijetla:
ivotinjska mast,
ukljuujui mlijenu mast i
mast iz jaja
ostali proizvodi
podrijetlom od kopnenih
ivotinja, ukljuujui
mlijeko i mlijene
proizvode te jaja i
proizvode od jaja
riblje ulje
ribe, druge akvatine
ivotinje i od njih preraeni
proizvodi, osim ribljeg ulja
i hidroliziranih ribljih
bjelanevina koje sadre
vie od 20% masti(4)
hidrolizirane riblje

1,5
1,0

2,0
1,25

20,0
4,0

9,0
1,5

1,5

1,5
1,5
5,5

10

10

10
10

175
30

50

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

bjelanevine koje sadre


vie od 20% masti;
Aditivi hrani za ivotinje 10
kaolin, vermikulit, natrolitfonolit, sintetski kalcijevi
aluminati i klinoptioliti
sedimentnog podrijetla koji
pripadaju funkcionalnoj
skupini veziva i tvari za
sprjeavanje stvaranja
grudica;
Aditivi hrani za ivotinje 10
koji pripadaju
funkcionalnoj skupini
mjeavine elemenata u
tragovima;
Premiksi;
10
Krmne smjese
10
osim:
krmnih smjesa za ribe
40
krmnih smjesa za

krznae.
(1) Gornje granice koncentracija; gornje granice koncentracija izraunavaju se pod
pretpostavkom da su sve vrijednosti razliitih kongenera ispod granice kvantifikacije
jednake granici kvantifikacije.
(2) Tablica TEF (= toksini ekvivalentni faktori) za dioksine, furane i dioksinu sline
PCB-e:
WHO-TEF za procjenu rizika za zdravlje ljudi na temelju zakljuaka sa strunog
zasjedanja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Meunarodni program za
sigurnost kemikalija (IPCS), odranog u enevi u lipnju 2005. [Martin van den Berg
i dr., Ponovna ocjena faktora ekvivalentne toksinosti za dioksine i dioksinu sline
spojeve kod ljudi i sisavaca, Svjetska zdravstvena organizacija, 2005. Toksikoloke
znanosti 93(2), 223-241 (2006)].
Kongener
TEF
Kongener
TEF
vrijednost
vrijednost
Dibenzo-para-dioksini
"Dioksinu slini"
("PCDD-i") i dibenzo
PCB-i: Ne-orto PCB-i
para-furani (PCDF-i)
+ Mono orto PCB-i
2,3,7,8-TCDD
1
1,2,3,7,8-PeCDD
1
Ne-orto PCB-i
1,2,3,4,7,8-HxCDD
0,1
PCB 77
0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD
0,1
PCB 81
0,0003
1,2,3,7,8,9-HxCDD
0,1
PCB 126
0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
0,01
PCB 169
0,03
OCDD
0,0003
Mono-orto PCB-i
2,3,7,8-TCDF
0,1
PCB 105
0,00003
1,2,3,7,8-PeCDF
0,03
PCB 114
0,00003
2,3,4,7,8-PeCDF
0,3
PCB 118
0,00003
1,2,3,4,7,8-HxCDF
0,1
PCB 123
0,00003
1,2,3,6,7,8-HxCDF
0,1
PCB 156
0,00003
1,2,3,7,8,9-HxCDF
0,1
PCB 157
0,00003
2,3,4,6,7,8-HxCDF
0,1
PCB 167
0,00003
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
0,01
PCB 189
0,00003
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
0,01
OCDF
0,0003
Koritene kratice: "T" = tetra; "Pe" = penta; "Hx" = heksa; "Hp" = hepta; "O" =
okta; "CDD" = klordibenzodioksin; "CDF" = klordibenzofuran; "CB" =
klorbifenil.

(3)

Svjea riba i druge akvatine ivotinje koje se neposredno


isporuuju i koriste bez prethodne obrade za proizvodnju
hrane za krznae nisu predmetom ogranienja. MDK od 3,5
ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg proizvoda i 6,5 ng WHOPCDD/F-PCB-TEQ/kg proizvoda odnose se na svjeu ribu
i 20,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg proizvoda odnosi se
na riblju jetru kada se upotrebljavaju za neposrednu
prehranu kunih ljubimaca, ivotinja u zoolokim vrtovima
i cirkuskih ivotinja. Proizvodi ili preraene ivotinjske
bjelanevine proizvedene od ovih ivotinja (krznai,
ivotinje u zoolokim vrtovima i ivotinje u cirkusu) ne
smiju se koristiti u prehrambenom lancu niti se smiju
koristiti za hranidbu farmskih ivotinja koje se dre, tove ili
uzgajaju za proizvodnju hrane.

(4)

Broj 70 - Strana 27

Svjea riba i druge akvatine ivotinje koje se neposredno


isporuuju i koriste bez prethodne obrade za proizvodnju
hrane za krznae nisu predmetom ogranienja. MDK od 75
g/kg proizvoda odnose se na svjeu ribu i 200 g/kg
proizvoda odnose se na riblju jetru kada se upotrebljavaju
za neposrednu hranidbu kunih ljubimaca, ivotinja u
zoolokim vrtovima i cirkuskih ivotinja. Proizvodi ili
preraene ivotinjske bjelanevine proizvedene od ovih
ivotinja (krznai, ivotinje u zoolokim vrtovima i
ivotinje u cirkusu) ne smiju se koristiti u prehrambenom
lancu niti se smiju koristiti za hranidbu farmskih ivotinja
koje se dre, tove ili uzgajaju za proizvodnju hrane.
DIO VI.: TETNE BOTANIKE NEISTOE

Nepoeljne tvari

MDK u mg/kg (ppm)


Proizvodi namijenjeni za
kada udio vlage u hrani
hranu za ivotinje
za ivotinje iznosi 12%

1. Sjeme korova te
nemljeveni i neoljuteni
plodovi koji sadravaju
alkaloide, glukozide i druge
Krmiva i krmne smjese.
toksine tvari, pojedinano
ili u kombinaciji,
ukljuujui:
Datura sp.
2. Crotalaria spp.
Krmiva i krmne smjese.
3. Sjemenke i ljuske
ricinusa Ricinus
communis L., Croton
tiglium L. i Abrus
Krmiva i krmne smjese.
precatorius L., kao i njihovi
obraeni derivati(1),
pojedinano ili u
kombinaciji
4. Neoljuteni ir bukve
(bukvica) Fagus sylvatica Krmiva i krmne smjese.
L.

5. Purghera - Jatropha
curcas L.

6. Sjemenke vrste
Ambrosia spp.

Krmiva i krmne smjese.

3000

1000
100

10(2)

Sjemenke i plodovi, kao i


njihovi preraeni derivati,
mogu biti prisutni u hrani
za ivotinje samo u
tragovima koji nisu
koliinski odredivi
Sjemenke i plodovi, kao i
njihovi preraeni derivati,
mogu biti prisutni u hrani
za ivotinje samo u
tragovima koji nisu
koliinski odredivi

Krmiva
50
s iznimkom:
- prosa (zrno vrste Panicum
miliaceum L.) i sirka (zrno
vrste Sorghum bicolor (L)
200
Moench s.l.) kojima se
ivotinje ne hrane
neposredno(3).
Krmne smjese koja
sadrava nemljeveno zrno i 50
sjemenke.

7. Sjemenke
Indijske goruice
Brassica juncea (L.) Czern.
i Coss. ssp. integrifolia
(West.) Thell.
Sareptske goruice
Sjemenke i plodovi mogu
Brassica juncea (L.) Czern.
biti prisutni u hrani za
i Coss. ssp. Juncea
Krmiva i krmne smjese.
ivotinje samo u tragovima
Kineske goruice
koji nisu koliinski odredivi
Brassica juncea (L.) Czern.
i Coss. ssp. juncea var.
lutea Batalin
Crne goruice Brassica
nigra (L.) Koch
Etiopske goruice
Brasssica carinata A. Braun
(1)
Ako se mogu odrediti analitikom mikroskopijom.
(2)
Ukljuujui i djelie ljuske."
(3
) U sluaju dostave nedvojbenih dokaza da su itarice i sjemenke namijenjene za
mljevenje ili drobljenje, prije mljevenja i drobljenja nije potrebno provesti ienje

Broj 70 - Strana 28

SLUBENI GLASNIK BiH

itarica i sjemenki koji sadravaju nedoputene razine sjemena Ambrosia spp. pod
sljedeim uvjetom:
poiljka je u cjelini prevezena u pogon za drobljenje ili mljevenje te je pogon za
drobljenje ili mljevenje unaprijed obavijeten o prisutnosti visoke razine sjemena
Ambrosia spp kako bi mogao poduzeti dodatne preventivne mjere radi sprjeavanja
irenja u okoli,
dostavljeni su uvjerljivi dokazi da su poduzete preventivne mjere kako bi se
sprijeilo irenje sjemena Ambrosia spp. u okoli tijekom prijevoza u pogon za
drobljenje ili mljevenje,
nadleni je odobrio prijevoz nakon to se uvjerilo da su ispunjeni navedeni uvjeti.
U sluaju neispunjenja tih uvjeta, poiljku treba proistiti prije prijevoza, a sita na
odgovarajui nain unititi."

DIO VII.: ODOBRENI ADITIVI HRANI ZA IVOTINJE


U NECILJNOJ HRANI ZA IVOTINJE USLIJED
NEIZBJENOG PRENOENJA
Kokcidiostatik

1. Dekokvinat

2. Diklazuril

3. Halofuginon
hidrobromid

4. Lasalocid A
natrij

Proizvodi namijenjeni za hranu za


ivotinje(1)

MDK u mg/kg
(ppm) kada udio
vlage u hrani za
ivotinje iznosi 12%
0,4

Krmiva;
Krmne smjese za:
svu perad koja slui za proizvodnju jaja i
pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 0,4
tjedana)
pilie za tov za razdoblje prije klanja u
kojem je zabranjeno koristiti dekokvinat
0,4
(hrana za ivotinje s propisanom
karencom),
druge ivotinjske vrste;
1,2
Premiksi namijenjeni za hranu za ivotinje
(2)
u kojoj dekokvinat nije odobren za
upotrebu.
Krmiva;
0,01
Krmne smjese za:
svu perad koja slui za proizvodnju jaja i
pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 0,01
tjedana)
kunie za tov i uzgoj za razdoblje prije
klanja u kojem je zabranjeno koristiti
0,01
diklazuril (hrana za ivotinje s propisanom
karencom)
druge ivotinjske vrste, osim pilenki
koje se uzgajaju za nesenje (< 16 tjedana), 0,03
pilie za tov, biserke i purane za tov;
Premiksi namijenjeni za hranu za ivotinje
(2)
u kojoj diklazuril nije odobren za
upotrebu.
Krmiva;
0,03
Krmne smjese za:
svu perad koja slui za proizvodnju jaja,
pilenke koje se uzgajaju za nesenje i
0,03
purane (> 12 tjedana)
pilie za tov i purane (< 12 tjedana) za
razdoblje prije klanja u kojem je
zabranjeno koristiti halofuginon
0,03
hidrobromid (hrana za ivotinje s
propisanom karencom),
druge ivotinjske vrste;
0,09
Premiksi namijenjeni za hranu za ivotinje
(2)
u kojoj halofuginon hidrobromid nije
odobren za upotrebu.
Krmiva;
1,25
Krmne smjese za:
pse, telad, kunie, kopitare, ivotinje za
proizvodnju mlijeka, svu perad koja slui
za proizvodnju jaja, purane (> 16 tjedana) 1,25
i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16
tjedana)
pilie za tov, pilenke koje se uzgajaju za
nesenje (< 16 tjedana) i purane (< 16
tjedana) za razdoblje prije klanja u kojem
1,25
je zabranjeno koristiti lasalocid A natrij
(hrana za ivotinje s propisanom
karencom)
fazane, biserke, prepelice i jarebice
(osim peradi koja slui za proizvodnju
1,25
jaja) za razdoblje prije klanja u kojem je
zabranjeno koristiti lasalocid A natrij

Utorak, 20. 9. 2016.

(hrana za ivotinje s propisanom


karencom)
druge ivotinjske vrste;
3,75
Premiksi namijenjeni za hranu za ivotinje
(2)
u kojoj lasalocid A natrij nije odobren za
upotrebu.
Krmiva;
0,05
Krmne smjese za:
kopitare, kunie, purane (> 16 tjedana),
svu perad koja slui za proizvodnju jaja i
0,05
pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16
tjedana)
pilie za tov i purane (< 16 tjedana) za
5. Maduramicin
razdoblje prije klanja u kojem je
amonij alfa
zabranjeno koristiti maduramicin amonij 0,05
alfa (hrana za ivotinje s propisanom
karencom)
druge ivotinjske vrste;
0,15
Premiksi namijenjeni za hranu za ivotinje
(2)
u kojoj maduramicin amonij alfa nije
odobren za upotrebu.
Krmiva;
1,25
Krmne smjese za:
kopitare, pse, male preivae (ovce i
koze), patke, goveda, mlijene krave, svu
perad koja slui za proizvodnju jaja,
1,25
pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16
tjedana) i purane (> 16 tjedana)
pilie za tov, pilenke koje se uzgajaju za
6. Monensin
nesenje (< 16 tjedana) i purane (< 16
natrij
tjedana) za razdoblje prije klanja u kojem
1,25
je zabranjeno koristiti monensin natrij
(hrana za ivotinje s propisanom
karencom)
druge ivotinjske vrste;
3,75
Premiksi namijenjeni za hranu za ivotinje
(2)
u kojoj monensin natrij nije odobren za
upotrebu.
Krmiva;
0,7
Krmne smjese za:
purane, kunie, kopitare, svu perad koja
slui za proizvodnju jaja, pilenke koje se 0,7
7. Narazin
uzgajaju za nesenje (> 16 tjedana)
druge ivotinjske vrste;
2,1
Premiksi namijenjeni za hranu za ivotinje (2)
u kojoj narazin nije odobren za upotrebu.
Krmiva;
1,25
Krmne smjese za:
kopitare, svu perad koja slui za
proizvodnju jaja i pilenke koje se uzgajaju 1,25
za nesenje (> 16 tjedana)
8. Nikarbazin
druge ivotinjske vrste;
3,75
Premiksi namijenjeni za hranu za ivotinje
u kojoj nikarbazin nije odobren za
(2)
upotrebu (sam ili u kombinaciji s
narazinom).
Krmiva.
0,7
Krmne smjese za:
svu perad koja slui za proizvodnju jaja i
pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 0,7
tjedana)
pilie za tov, kunie za tov i uzgoj i
9. Robenidin
purane za razdoblje prije klanja u kojem je
hidroklorid
zabranjeno koristiti robenidin hidroklorid 0,7
(hrana za ivotinje s propisanom
karencom)
druge ivotinjske vrste;
2,1
Premiksi namijenjeni za hranu za ivotinje
u kojoj robenidin hidroklorid nije odobren (2)
za upotrebu.
Krmiva;
0,7
Krmne smjese za:
kopitare, purane, svu perad koja slui za
10. Salinomicin proizvodnju jaja i pilenke koje se uzgajaju 0,7
natrij
za nesenje (> 12 tjedana),
pilie za tov, pilenke koje se uzgajaju za
nesenje (< 12 tjedana) i kunie za tov za 0,7
razdoblje prije klanja u kojem je

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

zabranjeno koristiti salinomicin natrij


(hrana za ivotinje s propisanom
karencom)
druge ivotinjske vrste;
2,1
Premiksi namijenjeni za hranu za ivotinje
(2)
u kojoj salinomicin natrij nije odobren za
upotrebu.
Krmiva;
0,25
Krmne smjese za:
svu perad koja slui za proizvodnju jaja i
pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 0,25
tjedana)
11.
pilie za tov za razdoblje prije klanja u
Semduramicin kojem je zabranjeno koristiti
0,25
natrij
semduramicin natrij (hrana za ivotinje s
propisanom karencom)
druge ivotinjske vrste;
0,75
Premiksi namijenjeni za hranu za ivotinje
(2)
u kojoj semduramicin natrij nije odobren
za upotrebu.
(1) Ne dovodei u pitanje koliine odobrene posebnim propisom o aditivima hrani za
ivotinje.
(2) MDK tvari u premiksima je koncentracija koja nee rezultirati koliinom te tvari
veom od 50% MDK utvrene za hranu za ivotinje prema uputama za koritenje
premiksa.

mlijenu mast i
mast iz jaja
ostali
proizvodi
podrijetlom od
kopnenih
ivotinja,
ukljuujui
mlijeko i
mlijene
proizvode te jaja
i proizvode od
jaja
riblje ulje
ribe, druge
akvatine
ivotinje i od
njih preraeni
proizvodi, osim
ribljeg ulja,
hidroliziranih
ribljih
bjelanevina
koje sadre vie
od 20% masti i
brana od
rakova
hidrolizirane
riblje
bjelanevine
koje sadre vie
od 20% masti;
brano od
rakova;
Aditivi hrani za
ivotinje koji
pripadaju
funkcionalnoj
skupini veziva i
tvari za
sprjeavanje
stvaranja
grudica;
Aditivi hrani za
ivotinje koji
pripadaju
funkcionalnoj
skupini
mjeavine
elemenata u
tragovima;
Premiksi;
Krmne smjese
osim:
krmnih smjesa
za ribe
krmnih smjesa
za krznae.

lanak 5.
Aneks II. mijenja se i glasi:
"
ANEKS II.
PRAGOVI ZA POKRETANJE POSTUPAKA U SKLADU S
LANKOM 4. ST. (2) I (3) PRAVILNIKA O
NEPOELJNIM TVARIMA U HRANI ZA IVOTINJE
DIO: DIOKSINI I PCB-i

Nepoeljne
tvari

1. Dioksini
[zbroj
polikloriranih
dibenzo-paradioksina
(PCDD-a),
polikloriranih
dibenzofurana
(PCDF-a),
izraeni u
toksinim
ekvivalentima
Svjetske
zdravstvene
organizacije
(WHO) koristei
WHO-TEF
(toksine
ekvivalentne
faktore,
2005.)(1)]

Proizvodi
namijenjeni za
hranu za
ivotinje

Krmiva biljnog
podrijetla

osim:
biljnih ulja i
njihovih
nusproizvoda;
Krmiva
mineralnog
podrijetla;
Krmiva
ivotinjskog
podrijetla:
ivotinjska
mast,
ukljuujui

Prag za
pokretanje
postupka u ng
WHOPCDD/F
TEQ/kg (ppt)
(2)
kada udio
vlage u hrani
za ivotinje
iznosi 12%

0,5

Napomene i
dodatne
informacije
(npr. nain
postupanja koji
je potrebno
provesti)

(3)

0,5

(3)

0,5

(3)

0,75

(3)

2. Dioksinu
slini PCB-i
[zbroj
polikloriranih
bifenila (PCB-a)
izraeni u
toksinim
ekvivalentima
Svjetske
zdravstvene
organizacije
(WHO) koristei
WHO-TEF
(toksine
ekvivalentne
faktore,
2005.)(1)]

Krmiva biljnog
podrijetla

osim:
biljnih ulja i
njihovih
nusproizvoda;

Broj 70 - Strana 29

0,5

(3)

4,0

(4)

0,75

(4)

1,25

(4)

0,5

(3)

0,5

(3)

0,5
0,5

(3)

1,25

(4)

(3)

0,35

(3)

0,5

(3)

Broj 70 - Strana 30

SLUBENI GLASNIK BiH

Krmiva
(3)
mineralnog
0,35
podrijetla;
Krmiva
ivotinjskog
podrijetla:
ivotinjska
mast,
(3)
ukljuujui
0,75
mlijenu mast i
mast iz jaja
ostali
proizvodi
podrijetlom od
kopnenih
ivotinja,
(3)
ukljuujui
0,35
mlijeko i
mlijene
proizvode te jaja
i proizvode od
jaja
(4)
riblje ulje
11,0
ribe, druge
akvatine
ivotinje i od
njih preraeni
proizvodi, osim
(4)
ribljeg ulja i
2,0
hidroliziranih
ribljih
bjelanevina
koje sadre vie
od 20% masti(3)
hidrolizirane
riblje
(4)
bjelanevine
5,0
koje sadre vie
od 20% masti;
Aditivi hrani za
ivotinje koji
pripadaju
funkcionalnoj
(3)
skupini veziva i
0,5
tvari za
sprjeavanje
stvaranja
grudica;
Aditivi hrani za
ivotinje koji
pripadaju
funkcionalnoj
(3)
0,35
skupini
mjeavine
elemenata u
tragovima;
(3)
Premiksi;
0,35
(3)
Krmne smjese
0,5
osim:
krmnih smjesa
(4)
2,5
za ribe,
krmnih smjesa

za krznae.
(1) Tablica TEF (= toksini ekvivalentni faktori) za dioksine, furane i dioksinu
sline PCB-e:
WHO-TEF za procjenu rizika za zdravlje ljudi na temelju zakljuaka sa strunog
zasjedanja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Meunarodni program za
sigurnost kemikalija (IPCS), odranog u enevi u lipnju 2005. [Martin van den
Berg i dr., Ponovna ocjena faktora ekvivalentne toksinosti za dioksine i
dioksinu sline spojeve kod ljudi i sisavaca, Svjetska zdravstvena organizacija,
2005. Toksikoloke znanosti 93(2), 223-241 (2006)].
(2) Gornje granice koncentracija; gornje granice koncentracija izraunavaju se
pod pretpostavkom da su sve vrijednosti razliitih kongenera ispod granice
kvantifikacije jednake granici kvantifikacije.
(3) Identifikacija izvora oneienja. Kada se utvrdi izvor, ukoliko je mogue,
potrebno je poduzeti odgovarajue mjere u cilju smanjivanja ili uklanjanja izvora
oneienja.
(4) U mnogim sluajevima nije potrebno provesti istragu o izvoru oneienja jer
je razina prisutnosti u pojedinim podrujima blizu praga za pokretanje postupka

Utorak, 20. 9. 2016.

ili iznad njega. Meutim, u sluajevima kada je razina iznad praga za pokretanje
postupka, potrebno je evidentirati sve podatke, kao to su: vrijeme uzimanja
uzoraka, zemljopisno podrijeklo, vrstu ribe itd., a u cilju budueg poduzimanja
mjera za smanjenje koliine dioksina i dioksinu slinih spojeva u tim sirovinama
za prehranu ivotinja.
TEF
TEF
Kongener
Kongener
vrijednost
vrijednost
Dibenzo"Dioksinima
para-dioksini
slini" PCB("PCDD-i") i
i: Ne-orto
dibenzo
PCB-i +
para-furani
Mono orto
(PCDF-i)
PCB-i
2,3,7,81
TCDD
Ne-orto
1,2,3,7,81
PCB-i
PeCDD
1,2,3,4,7,80,1
PCB 77
0,0001
HxCDD
1,2,3,6,7,80,1
PCB 81
0,0003
HxCDD
1,2,3,7,8,90,1
PCB 126
0,1
HxCDD
1,2,3,4,6,7,80,01
PCB 169
0,03
HpCDD
OCDD
0,0003
Mono-orto
PCB-i
2,3,7,80,1
PCB 105
0,00003
TCDF
1,2,3,7,80,03
PCB 114
0,00003
PeCDF
2,3,4,7,80,3
PCB 118
0,00003
PeCDF
1,2,3,4,7,80,1
PCB 123
0,00003
HxCDF
1,2,3,6,7,80,1
PCB 156
0,00003
HxCDF
1,2,3,7,8,90,1
PCB 157
0,00003
HxCDF
2,3,4,6,7,80,1
PCB 167
0,00003
HxCDF
1,2,3,4,6,7,80,01
PCB 189
0,00003
HpCDF
1,2,3,4,7,8,90,01
HpCDF
OCDF
0,0003
Koritene kratice: "T" = tetra; "Pe" = penta; "Hx" = heksa; "Hp" = hepta; "O"
= okta; "CDD" = klordibenzodioksin; "CDF" = klordibenzofuran; "CB" =
klorbifenil.

lanak 6.
Proizvodi namijenjeni za hranu za ivotinje koji su
proizvedeni i/ili stavljeni na trite sukladno zahtjevima
propisanim u aneksima I. i II. Pravilnika o nepoeljnim tvarima u
hrani za ivotinje, a prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika,
mogu ostati na tritu do isteka minimalnog roka trajanja.
lanak 7.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 189/16
Vijea ministara BiH
18. kolovoza 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo
16. 17. 2. 72.
(" ", 50/04)
17.
(" ", . 30/03, 42/03, 81/06, 76/07,
81/07, 94/07 24/08), ,

,

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

, 68.
18. 2016. ,

1.

(" ", 72/11), 2.
) :
'')
,
, ,
, ,

;''
2.

, 2. ) :
'')

,

, ,
;''
3.
2. ) .
4.
I :
" I


3. (2)

()
3. (2)
.
I:

1. (1)

:
,


,
,

,
;
(10),


,
,
,

.

.

2.

()
mg/kg (ppm),


12%
2

7%

4(2)
10

20
25(2)
40(2)
50
30:
;
;
,
; ;
.

:
,

,
/

.


.

:

,

,
/

.
.
.

:.
:
, ,
.


.
(6).

:

< 7% (8)
(8)

15

Broj 70 - Strana 31

3. (7)

50
100
4
12
10(2)

30

2
10(2)

10(2)"
1
2
2
10
10

30
2
15
0,5

5
0,75 1%
(8),
7,5

15.

0,5
:

( ), ( )
1
( ), .

150
:


500
,


3000
,
,
2000
;
350
(10)

Broj 70 - Strana 32
,
.
( 561).
:
4% (8)
> 4% (8)

4. (11)

5. (4)

6. (5)

7. (9)

SLUBENI GLASNIK BiH


600
1000
3000
500
125 1%
(8)
150


:
,
100

350
( ) ,
, 250
,
:
,
30
.
50

10
:
(3)

30
,

15

;
20
(10)
.
5


100

:
,
400
, ,
200
.


30

:
;
60
.
(6)

200

10
:
.
1560


.
.
5

0,1
:
,
0,5(12)
,
;
0,3
(10)

0,1
:
,
0,2
,
0,2
,
0,3
.

15
:
,
30
,
_

_
.

15
:

_
20%.

2,5

Utorak, 20. 9. 2016.

:
(G), _
,
_
.
_
(1) .
(2) ,

2 ppm. Hizikia
fusiforme.
(3)
, , , .
(4) .
(5) .
(6)
,
. ,
, ,
, -
.
(7) , 1
20 .

.
(8)
12%.
(9) .
,
.
(10)
.
(11)

, (5%
), 30 .

."
(12) ,

, , ."

II:

1.
1

mg/kg
(ppm),


12%
0,02
0,01

.

:
0,005
, ,
,
,
( 0,02
), (
), (
), (
) (
).
2. 1000
.
(Claviceps
purpurea)

III:

1.

mg/kg (ppm),


12%

20
:
,
5000

1200
.

20
:

500
( ),

( ) 300
( ),

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH(
100
) ,

, , 60
( ).

2.

3.

50

:
,
250

350
,

100
.

50
:

10
(< 6 ).

300
:

200
,

, ,
50
.

4.

(5--21000

)
:

500
.
5.

100
(1)
:
Cameline
( )
(*),

4000
(*),


.

150
:

( ),
1000
( )
( ),

( ) 500
.
(1)
.
(*) ,
30 mml/kg.
BAS EN-ISO 9167-1:2006."

IV: (
PCB-)

1. (1)
2. (1)

mg/kg (ppm),


12%

0,01(2)

:
,
0,1(2)
. 0,02(2)
3. ()
,


()

CHB 26, 50 62(3)
:
.

.
4. (


,

0,02

0,2
0,05
0,02

Broj 70 - Strana 33

)
:
.

0,05
5. DDT ( DDT-,
DDD ( TD-) DD 0,05
,
DDT)
:
.
0,5
6. (
- -
0,1
,
)
:


, 0,2

,


0,5
,
,
,
1,0


0,005
,

0,05
.
7. (
-,
0,01
)
:
.
0,05
8. (

0,01
,
)
:
.
0,2
9.
0,01
(HCB)
:
.
0,2
10.

(HCH)
-
0,02
:
.
0,2
-

0,01
:
.
0,1

0,01
:

0,005
.
-
0,2
:
.
2,0
(1) .
(2) ,
.
(3) , CHB
:
CHB 26: 2-,3-x,5-,6-x,8,8,10,10-,
CHB 50: 2-,3-x,5-,6-x,8,8,9,10,10-,
CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-.

V: PCB

ng WHOPCDD/-Q/kg (ppt) (1)


12%

1. [
-
- (PCDD-)

0,75

Broj 70 - Strana 34

SLUBENI GLASNIK BiH

- (PCDF-)(WHO), WHOTEF (
,
2005.)(2)]
:

.

.

:
,

,

,
,
,


,
o

20% (3)
,


20% ;
.

: ,
, ,


.
.
.

:

.

0,75
0,75

1,50

0,75

5,0

1,25

1,75

0,75

1,0
1,0
0,75

2.
PCB-
[
--
(PCDD-),
(PCDF-)


1,25
(PCB-)
(WHO) WHOTEF (
,
2005.)(2)]
:

1,5
.

1,0

Utorak, 20. 9. 2016.


.

:
,

,

,
,
,

20% (3),


20% .

: ,
, ,


.
.
.

:
,

.

3. PCB-
[

PCB 28, PCB 52, PCB 101,
.
PCB 138, PCB 153 PCB
180 (ICES 6) (1)]

.

:
,

,

,
,
,

20% (4),


20% .

,
, ,

2,0

1,25

20,0

4,0

9,0

1,5

1,5
1,5
1,5
5,5

10

10

10

10

175

30

50

10

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH


.10

.
.
10

10
:
, 40

.
(1) ;

.
(2) TEF (= ) ,
PCB-:
WHO-TEF
(WHO)
(IPCS) 2005.
[ .,
,
, 2005. 93(2), 223-241
(2006)].

TEF

TEF

-
(PCDD-)
PCB-: -
-
PCB- + -
(PCDF-)
PCB-
2,3,7,8-TCDD
1
1,2,3,7,8-PeCDD
1
- PCB-
1,2,3,4,7,8-HxCDD
0,1
PCB 77
0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD
0,1
PCB 81
0,0003
1,2,3,7,8,9-HxCDD
0,1
PCB 126
0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
0,01
PCB 169
0,03
CDD
0,0003
- PCB-
2,3,7,8-TCDF
0,1
PCB 105
0,00003
1,2,3,7,8-PeCDF
0,03
PCB 114
0,00003
2,3,4,7,8-PeCDF
0,3
PCB 118
0,00003
1,2,3,4,7,8-HxCDF
0,1
PCB 123
0,00003
1,2,3,6,7,8-HxCDF
0,1
PCB 156
0,00003
1,2,3,7,8,9-HxCDF
0,1
PCB 157
0,00003
2,3,4,6,7,8-HxCDF
0,1
PCB 167
0,00003
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
0,01
PCB 189
0,00003
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
0,01
OCDF
0,0003
: = ; P = ; Hx = ; Hp =
; = ; CDD = ; CDF =
; CB = .

(3)
. 3,5 ng WHO-PCDD/-Q/kg
6,5 WHO-PCDD/F-PCB-Q/kg
20,0 ng WHOPCDD/F-PCB-Q/kg

,
.

(,
)

,
.

(4)

Broj 70 - Strana 35
. 75 g/kg
200 g/kg

,
.

(,
)

,
.
VI:

mg/kg (ppm),12%

1.


,
,
.

, :
Datura sp.
2. Crotalaria spp.
.
3.
Ricinus communis L., Croton
tiglium L. Abrus precatorius
.
L.,
(1),

4.
() Fagus sylvatica L.

5. Purghera - Jatropha curcas


L.

6.
Ambrosia spp.

7.

Brassica juncea (L.) Czern.
Coss. ssp. integrifolia (West.)
Thell.

Brassica juncea (L.) Czern.
Coss. ssp. Juncea

Brassica juncea (L.) Czern.
Coss. ssp. juncea var. lutea

Brassica
nigra (L.) Koch

3000

1000
100

10(2)

50
:
- (
Panicum miliaceum L.)
( Sorghum
200
bicolor (L) Moench s.l.)

(3).


50
.

Broj 70 - Strana 36

SLUBENI GLASNIK BiH

Brasssica carinata .
(1)
.
(2)
."
(3
)
,

. :


Ambrosia spp.
,

Ambrosia spp.
,

.
,
, ."

VII:


mg/kg
(ppm),


(1)

12%
.
0,4
:

0,4
(> 16 ),

1.

0,4
(
),
.
1,2

(2)

.
.
0,01
:

0,01
(> 16 ),


0,01
(

),
2.

(< 16
0,03
), ,
.

5.

6.

(2)

.
.
:

,
(> 12 ),
(< 12
)
3.

(
),
..
.
:
4. , , , ,

,

, (> 16 )

0,03

7.

0,03

0,03
0,09
8.
(2)

Utorak, 20. 9. 2016.

(> 16 ),
,
(< 16 ) (<
16 )
1,25

(
),
, ,
(
)
1,25

(
),
.
3,75

(2)

.
.
0,05
:
, , (> 16
),
0,05

(> 16 ),
(< 16
)

0,05
(
),
.
0,15


(2)

.
.
1,25
:
, , (
), ,
, ,
,
(> 16
) (> 16 ),
,
(< 16 ) (<
16 )

(
),
.


.
.
:
, , ,

, (>
16 ),
.


.
.
:
,

(> 16 ),
.


,

1,25

1,25

3,75
(2)

0,7

0,7
2,1
(2)

1,25
1,25
3,75

(2)

1,25

1,25

9.

(
).
.
:

0,7
0,7

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH


(> 16 ),
,


0,7
(
),
.
2,1


(2)

.
.
0,7
:
, ,
0,7
(> 12 ),
,
10.
(< 12 )


0,7


(
),
.
2,1

(2)

.
.
0,25
:

0,25
(> 16 ),
11.


0,25

(
),
.
0,75

(2)

.
(1)

(2)
50%
.

(WHO)
WHO-TEF
(

, 2005.)(1)]
:

:

,

,,
,
,20%

,20% ;

..
.

:

,

.

5.
II :
"
II

4. . (2) (3)

: PCB-

1. [

- (PCDD-),

(PCDF-),


ng WHOPCDD/F
Q/kg
(ppt) (2)

12%

0,5


(.

(3)

Broj 70 - Strana 37

2.
PCB- [

(PCB-)

0,5

(3)

0,5

(3)

0,75

(3)

0,5

(3)

4,0

(4)

0,75

(4)

1,25

(4)

0,5

(3)

0,5

(3)

0,5
0,5

(3)

1,25

(4)

(3)

0,35

(3)

Broj 70 - Strana 38

SLUBENI GLASNIK BiH

(WHO)
WHO-TEF
(

, 2005.)(1)]
:

(3)

0,5
.

(3)

0,35
.

:

,
(3)
0,75

,

(3)

0,35,
(4)
,
11,0
,


(4)
2,020% (3),


(4)
5,0

20% .

(3)
0,5

(3)

0,35


.
(3)
.
0,35
(3)

0,5
:

(4)
2,5
,

.
(1) TEF (= ) ,
PCB-:
WHO-TEF
(WHO)
(IPCS)
2005. [ .,

, , 2005.
93(2), 223-241 (2006)].

(PCDD)

(PCDF-)
2,3,7,8TCDD
1,2,3,7,8PeCDD
1,2,3,4,7,8HxCDD
1,2,3,6,7,8HxCDD
1,2,3,7,8,9HxCDD
1,2,3,4,6,7,8
-HPCDD
CDD

TEF

Utorak, 20. 9. 2016.

TEF


PCB-: PCB-
+ PCB-

1
1
0,1

-
PCB-
PCB 77

0,0001

0,1

PCB 81

0,0003

0,1

PCB 126

0,1

0,01

PCB 169

0,03

0,0003
-
PCB-
PCB 105

2,3,7,80,1
0,00003
TCDF
1,2,3,7,80,03
PCB 114
0,00003
PeCDF
2,3,4,7,80,3
PCB 118
0,00003
PeCDF
1,2,3,4,7,80,1
PCB 123
0,00003
HxCDF
1,2,3,6,7,80,1
PCB 156
0,00003
HxCDF
1,2,3,7,8,90,1
PCB 157
0,00003
HxCDF
2,3,4,6,7,80,1
PCB 167
0,00003
HxCDF
1,2,3,4,6,7,8
0,01
PCB 189
0,00003
-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9
0,01
-HpCDF
CDF
0,0003
: = ; P = ; Hx = ; Hp =
; = ; CDD = ; CDF =
; CB = .
(2) ;

.
(3) . ,
,
.
(4)

. ,
, ,
, ,
.,
.

6.

/
I II
,
,
.
7.

" ".
189/16

18. 2016.

, . .

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

KOMISIJA ZA RAUNOVODSTVO I
REVIZIJU BOSNE I HERCEGOVINE
1048

Na osnovu lana 3. Zakona o raunovodstvu i reviziji


Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 42/04),
Statuta Komisije za raunovodstvo i reviziju Bosne i
Hercegovine (usaglaeni preieni tekst od 10. marta 2006.
godine) i lanova 2. i 3. Odluke o uslovima za sticanje zvanja u
raunovodstvenoj profesiji Bosne i Hercegovine br. 5-5/16 od
25.2.2016. godine, Komisija za raunovodstvo i reviziju Bosne i
Hercegovine na 96. sjednici od 12.9. 2016. godine donosi

(1)

(2)

PRAVILNIK

O USLOVIMA I POSTUPKU REDUKCIJE ISPITA ZA


STICANJE ZVANJA U RAUNOVODSTVENOJ
PROFESIJI BOSNE I HERCEGOVINE
I OSNOVNE ODREDBE
lan 1.
(1) Ovim pravilnikom utvruju se uslovi i postupak redukcije
odreenih ispita, u skladu sa odlukom Komisije za
raunovodstvo i reviziju BiH (u daljem tekstu: Komisija).
(2) U cilju sticanja zvanja svi kandidati moraju ispuniti uslove
koji se odnose na praktino iskustvo kako je utvreno
Odlukom o uslovima za sticanje zvanja u raunovodstvenoj
profesiji BiH (u daljem tekstu: Odluka).
II REDUKCIJA ISPITA ZA ZVANJE CERTIFICIRANI
RAUNOVOA
lan 2.
(1) Licu koje ima zavren ekonomski akademski studij III
ciklusa i steeno zvanje doktor ekonomskih nauka iz oblasti
raunovodstva, revizije ili poslovnih finansija i koje ima
dokaze o ispunjenosti uslova utvrenih odlukom Komisije,
moe biti priznato zvanje Certificiranog raunovoe.
(2) Podnosilac zahtjeva za priznavanje navedenog zvanja, u
obavezi je da uz podnijeti zahtjev profesionalnoj asocijaciji
dostavi:
a) Ovjerenu fotokopiju diplome o zavrenom
akademskom studiju III ciklusa na ekonomskom
fakultetu i steeno zvanje doktor ekonomskih nauka iz
oblasti raunovodstva, revizije ili poslovnih finansija;
b) Izvjetaj komisije o ocjeni doktorske disertacije;
c) Uvjerenje ekonomskog fakulteta da je doktorska
disertacije uspjeno odbranjena na tom fakultetu sa
datumom odbrane;
d) Uvjerenje poslodavca da kandidat ima najmanje tri
godine radnog iskustva u univerzitetskoj nastavi iz
oblasti raunovodstva, revizije ili poslovnih finansija,
ili dokaz da kandidat ima objavljena najmanje tri rada
iz oblasti teorije i prakse raunovodstva u priznatim
asopisima. Uz zahtjev je potrebno dostaviti
objavljene radove iz asopisa u kojima su radovi
objavljeni;
e) Uvjerenje poslodavca da kandidat ima najmanje dvije
godine praktinog iskustva na poslovima voenja
poslovnih knjiga, od ega najmanje jednu godinu na
sastavljanju finansijskih izvjetaja, ili tri godine
praktinog iskustva na poslovima raunovodstva;
f)
Dokaz o uplati naknade za obradu zahtjeva.
(3) Ispunjenost uslova za priznavanje zvanja, predvienih
odlukom Komisije, utvruje Radna grupa.
Pri razmatranju zahtjeva, Radna grupa e ocjenjivati, od
strane kandidata, prethodno dostavljene dokaze o
ispunjenosti uslova za priznavanje zvanja.
(4) Ukoliko Radna grupa ustanovi da je podnosilac zahtjeva
dostavio dokaze o ispunjenosti uslova za priznavanje

(1)

(2)

Broj 70 - Strana 39

zvanja, u skladu sa odlukom Komisije, donijee prijedlog o


priznavanju zvanja predvienog odlukom Komisije ili e
zahtjev odbiti.
lan 3.
Lice koje ima zavren ekonomski akademski studij II
ciklusa i steeno zvanje master ili magistar ekonomskih
nauka iz oblasti raunovodstva, revizije ili poslovnih
finansija i koje ima dokumente kojima dokazuje da
ispunjava uslove utvrene odlukom Komisije, moe biti
osloboeno polaganja odreenih ispita.
Podnosilac zahtjeva za oslobaanje polaganja odreenog
broja ispita, predvienih odlukom Komisije, u obavezi je da
uz podnijeti zahtjev profesionalnoj asocijaciji dostavi:
a) Ovjerenu fotokopiju diplome o zavrenom
ekonomskom akademskom studiju II ciklusa i steeno
zvanje master ili magistar ekonomskih nauka iz
oblasti raunovodstva, revizije ili poslovnih finansija;
b) Uvjerenje
ekonomskog
fakulteta
da
je
magistraski/master rad uspjeno odbranjen na tom
fakultetu sa datumom odbrane;
c) Objavljeni rad iz oblasti teorije i prakse
raunovodstva u priznatim asopisima;
d) Plan i program studija II ciklusa (smjer
raunovodstvo, revizija ili poslovne finansije) sa
uvjerenjem o poloenim ispitima; i
e) Silabuse za predmete sa katedre za raunovodstvo i
poslovne finansije, ua nauna oblast raunovodstvo,
revizija i poslovne finansije (finansijski menadment),
koji su poloeni u toku II ciklusa studija, (silabusi
treba da sadre ciljeve izuavanja predmeta, ishode
uenja, sadraj predmeta, literaturu, broj ECTS
bodova i odgovornog profesora);
f)
Uvjerenje poslodavca da kandidat ima najmanje dvije
godine praktinog iskustva na poslovima voenja
poslovnih knjiga, od ega najmanje jednu godinu na
sastavljanju finansijskih izvjetaja, ili tri godine
praktinog iskustva na poslovima raunovodstva;
g) Dokaz o uplati naknade za prijem i obradu zahtjeva.
lan 4.
Lice koje ima zavren diplomski nauni ekonomski studij
prema programima koji su se primjenjivali prije bolonjskog
procesa i steeno zvanje diplomirani ekonomista ili zavren
ekonomski akademski studij I ciklusa prema bolonjskom
procesu i steeno zvanje diplomirani ekonomista sa
ostvarenih 240 ECTS bodova i koje ima dokumente kojima
dokazuje da ispunjava uslove utvrene odlukom Komisije,
moe biti osloboeno polaganja odreenih ispita.
Podnosilac zahtjeva za oslobaanje polaganja ispita,
predvienih odlukom Komisije, u obavezi je da uz podnijeti
zahtjev profesionalnoj asocijaciji dostavi:
a) Ovjerenu fotokopiju diplome o zavrenom diplomskom naunom ekonomskom studiju prema programima koji su se primjenjivali prije bolonjskog procesa
i steeno zvanje diplomirani ekonomista ili ovjerenu
fotokopiju diplome o zavrenom ekonomskom
akademskom studiju I ciklusa prema bolonjskom
procesu i steeno zvanje diplomirani ekonomista sa
ostvarenih 240 ECTS bodova;
b) Plan i program studija I ciklusa (smjer raunovodstvo,
revizija ili poslovne finansije) sa uvjerenjem o
poloenim ispitima, i
c) Silabuse za predmete sa katedre za raunovodstvo i
poslovne finansije, ua nauna oblast raunovodstvo,
revizija i poslovne finansije (finansijski menadment),
koji su poloeni u toku I ciklusa studija, (silabusi treba

Broj 70 - Strana 40

SLUBENI GLASNIK BiH

da sadre ciljeve izuavanja predmeta, ishode uenja,


sadraj predmeta, literaturu, broj ECTS bodova i
odgovornog profesora);
d) Uvjerenje poslodavca da kandidat ima najmanje dvije
godine praktinog iskustva na poslovima voenja
poslovnih knjiga, od ega najmanje jednu godinu na
sastavljanju finansijskih izvjetaja, ili tri godine
praktinog iskustva na poslovima raunovodstva;
e) Dokaz o uplati naknade za prijem i obradu zahtjeva.
lan 5.
(1) Kandidat moe biti osloboen jednog ili vie predmeta
ukoliko, kao prvi uslov, ima u toku I ciklusa studija
ostvareno najmanje 60 ECTS bodova, ili 50 ECTS bodova
u toku II ciklusa studija, iz predmeta sa katedre za
raunovodstvo i poslovne finansije, ua nauna oblast:
raunovodstvo, revizija i poslovne finansije (finansijski
menadment).
(2) Ukoliko je lice koje podnosi zahtjev zavrilo I ili II ciklus
po nastavnom planu i programu u kojem nisu navedeni
ECTS bodovi po predmetima, isti se dodjeljuju predmetu
prema ECTS bodovima istog predmeta iz postojeeg plana i
programa ekonomskog fakulteta koji je zavrio, a na
osnovu usklaenosti sa brojem asova.
(3) Za razmatranje zahtjeva za oslobaanja od predmeta
Primjena upravljakog raunovodstva kandidat treba imati
poloene predmete koji sadrajno odgovaraju predmetima
Finansijsko izvjetavanje 2 i Primjena upravljakog
raunovodstva.
(4) Za razmatranje zahtjeva za oslobaanja od predmeta
Revizija i sistemi interne kontrole kandidat treba imati
poloene predmete koji sadrajno odgovaraju predmetima
Finansijsko izvjetavanje 2, Primjena upravljakog
raunovodstva i Revizija i sistemi interne kontrole.
(5) Za razmatranje zahtjeva za oslobaanja od predmeta
Primjena finansijskog menadmenta kandidat treba imati
poloene predmete koji sadrajno odgovaraju predmetima
Finansijsko izvjetavanje 2 i Primjena finansijskog
menaadmenta.
III REDUKCIJA ISPITA ZA ZVANJE OVLATENOG
REVIZORA
lan 6.
U cilju sticanja zvanja Ovlatenog revizora svi kandidati
moraju imati najmanje tri godine praktinog iskustva u zvanju
Certificiranog raunovoe, a kako je utvreno u Odluci o
uslovima za sticanje zvanja u raunovodstvenoj profesiji BiH.
lan 7.
(1) Licu, koje ima zavren ekonomski akademski studij III
ciklusa i steeno zvanje doktor ekonomskih nauka iz oblasti
raunovodstva, revizije ili poslovnih finansija i koje ima
dokaze o ispunjenosti uslova utvrenih odlukom Komisije,
moe biti priznato zvanje Ovlateni revizor.
(2) Podnosilac zahtjeva za priznavanje ovog zvanja,
predvienih odlukom Komisije, u obavezi je da uz podnijeti
zahtjev profesionalnoj asocijaciji dostavi:
a) Ovjerenu fotokopiju diplome o zavrenom
ekonomskom akademskom studiju III ciklusa i
steeno zvanje doktor ekonomskih nauka iz oblasti
raunovodstva, revizije ili poslovnih finansija;
b) Izvjetaj komisije o ocjeni doktorske disertacije;
c) Uvjerenje ekonomskog fakulteta da je doktorska
disertacije uspjeno odbranjena na tom fakultetu sa
datumom odbrane;
d) Uvjerenje poslodavca da kandidat ima najmanje tri
godine radnog iskustva u univerzitetskoj nastavi iz
oblasti raunovodstva, revizije ili poslovnih finansija,

(3)
(4)
(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

Utorak, 20. 9. 2016.

ili dokaz da kandidat ima objavljena najmanje tri rada


iz oblasti teorije i prakse raunovodstva u priznatim
asopisima. Uz zahtjev je potrebno dostaviti
objavljene radove iz asopisa u kojima su radovi
objavljeni;
e) Ovjerena kopija certifikata o steenom zvanju
Certificirani raunovoa, i
f)
Uvjerenje poslodavca da kandidat ima najmanje tri
godine praktinog iskustva u zvanju Certificiranog
raunovoe;
g) Dokaz o uplati naknade za obradu zahtjeva.
Ispunjenost uslova za priznavanje zvanja, predvienih
odlukom Komisije, utvruje Radna grupa.
Pri razmatranju zahtjeva, Radna grupa e ocjenjivati, od
strane kandidata prethodno dostavljene dokaze o
ispunjenosti uslova za priznavanje zvanja.
Ukoliko Radna grupa ustanovi da je podnosilac zahtjeva
dostavio dokaze o ispunjenosti uslova za priznavanje
zvanja, u skladu sa odlukom Komisije, donijee prijedlog o
priznavanju zvanja predvienog odlukom Komisije ili e
zahtjev odbiti.
lan 8.
Lice koje ima zavren ekonomski akademski studij II
ciklusa i steeno zvanje master ili magistar ekonomskih
nauka iz oblasti raunovodstva, revizije ili poslovnih
finansija i koje ima dokumente kojima dokazuje da
ispunjava uslove utvrene odlukom Komisije, moe biti
osloboeno polaganja odreenih ispita.
Podnosilac zahtjeva za oslobaanje polaganja odreenog
broja ispita, predvienih odlukom Komisije, u obavezi je da
uz podnijeti zahtjev profesionalnoj asocijaciji dostavi:
a) Ovjerenu fotokopiju diplome o zavrenom
ekonomskom akademskom studiju II ciklusa i steeno
zvanje master ili magistar ekonomskih nauka iz
oblasti raunovodstva, revizije ili poslovnih finansija;
b) Uvjerenje
ekonomskog
fakulteta
da
je
magistraski/master rad uspjeno odbranjena na tom
fakultetu sa datumom odbrane;
c) Objavljeni rad iz oblasti teorije i prakse
raunovodstva u priznatim asopisima;
d) Plan i program studija II ciklusa (smjer
raunovodstvo, revizija ili poslovne finansije) sa
uvjerenjem o poloenim ispitima; i
e) Silabuse za predmete sa katedre za raunovodstvo i
poslovne finansije, ua nauna oblast raunovodstvo,
revizija i poslovne finansije (finansijski menadment),
koji su poloeni u toku II ciklusa studija, (silabusi
treba da sadre ciljeve izuavanja predmeta, ishode
uenja, sadraj predmeta, literaturu, broj ECTS
bodova i odgovornog profesora);
h) Ovjerena kopija certifikata o steenom zvanju
Certificirani raunovoa, i
i)
Uvjerenje poslodavca da kandidat ima najmanje tri
godine praktinog iskustva u zvanju Certificiranog
raunovoe;
j)
Dokaz o uplati naknade za obradu zahtjeva.
lan 9.
Kandidat moe biti osloboen jednog ili vie predmeta
ukoliko, kao prvi uslov, ima 50 ECTS bodova u toku II
ciklusa studija, iz predmeta sa katedre za raunovodstvo i
poslovne finansije, ua nauna oblast: raunovodstvo,
revizija i poslovne finansije (finansijski menadment).
Ukoliko je lice koje podnosi zahtjev zavrilo II ciklus po
nastavnom planu i programu u kojem nisu navedeni ECTS
bodovi po predmetima, isti se dodjeljuju predmetu prema

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

ECTS bodovima istog predmeta iz postojeeg plana i


programa a na osnovu usklaenosti sa brojem asova.
(3) Za razmatranje zahtjeva za oslobaanja od predmeta
Napredno upravljako raunovodstvo kandidat treba imati
poloen predmet koji sadrajno odgovara predmetu
Napredno upravljako raunovodstvo na I ciklusu/master/
magistarskom studiju.
(4) Za razmatranje zahtjeva od oslobaanja predmeta Napredni
finansijski menadment kandidat treba imati poloen
predmet koji sadrajno odgovara predmetu Napredni
finasijski menadment na I ciklusu/master/magistarskom
studiju.
(5) Za razmatranje zahtjeva od oslobaanja predmeta Napredno
finansijsko izvjetavanje kandidat treba imati poloen
predmet koji sadrajno odgovara predmetu Napredno
finansijsko izvjetavanje na I ciklusu/master/magistarskom
studiju.
(6) Za razmatranje zahtjeva od oslobaanja predmeta
Strategijski menadment kandidat treba imati poloen
predmet koji sadrajno odgovara predmetu Strategijski
menadment na I ciklusu/ master/magistarskom studiju.
IV POSTUPAK REDUKCIJE ISPITA ZA STICANJE
ZVANJA
lan 10.
(1) Zahtjev za redukciju ispita podnosi se Komisiji dva puta
godinje, do kraja februara odnosno do kraja avgusta. U
skladu sa prethodnim, Komisija je obavezna da po
zahtjevima zaprimljenim do kraja februara odlui do kraja
marta, odnosno do kraja septembra, po zahtjevima
zaprimljenim do kraja avgusta.
(2) Zahtjev za redukciju ispita, zajedno sa dokumentima kojima
se dokazuje ispunjenost uslova utvrenih odlukom
Komisije i ovim Pravilnikom, dostavlja se profesionalnoj
asocijaciji, u kojoj je podnosilac zahtjeva ulanjen.
(3) Zahtjev podnosioca, koji u prilogu nema odgovarajuu
obaveznu dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava
uslove utvrene odlukom Komisije i ovim Pravilnikom,
nee se razmatrati, ve e podnosioci istih biti pozvani da u
roku od 15 dana dopune dokumentaciju. Ukoliko
podnosilac zahtjeva ne postupi u skladu sa zahtjevom za
dopunu dokumentacije, zahtjev za priznavanje zvanja ili
oslobaanje polaganja ispita, e se odbaciti.
lan 11.
(1) Radna grupa utvruje stepen srodnosti ispita koje je
podnosilac zahtjeva poloio u toku studija sa ispitima
utvrenim odlukom Komisije.
(2) Pri razmatranju zahtjeva, Radna grupa uporeuje, od strane
kandidata prethodno dostavljen plan i program zavrenog
studija, te silabuse poloenih predmeta sa katedre za
raunovodstvo i poslovne finansije, ua nauna oblast:
raunovodstvo, revizija i poslovne finansije (finansijski
menadment), sa planom i programom predmeta za koje
kandidat trai oslobaanje.
(3) Predmeti sa katedre za raunovodstvo i poslovne finansije,
ua nauna oblast: raunovodstvo, revizija i poslovne
finansije (finansijski menadment) su predmeti iji je
sadraj nastavnih planova i programa obuhvaen
Nastavnim planom i programom za sticanje profesionalnih
zvanja.
(4) Poreenje se vri tako da se sagledava stepen usaglaenosti
silabusa predmeta za koji se trai oslobaanje sa sadrajem
nastavnog plana i programa predmeta za sticanje zvanja,
koritena literatura i kompetencije odgovornog nastavnika.

Broj 70 - Strana 41

(5)

Silabus predmeta se razmatra ukoliko je sainjen na osnovu


literature koja je predviena u nastavnom planu za taj
predmet za sticanje zvanja u profesionalnoj asocijaciji.
(6) Nakon poreenja, Radna grupa utvruje procenat srodnosti
poloenih ispita podnosioca zahteva, sa ispitima po odluci
Komisije.
Ukoliko Radna grupa ustanovi da je stepen srodnosti
poloenih ispita podnosioca zahtjeva, sa ispitom po odluci
Komisije, po obimu i sadraju sedamdeset pet procenata i vie,
donijee prijedlog o oslobaanju polaganja odreenog ispita
predvienog odlukom Komisije.
Ukoliko Radna grupa ustanovi da je stepen srodnosti
poloenih ispita podnosioca zahteva nii od 75 procenata
donijee prijedlog da podnosilac zahtjeva ne bude osloboen
polaganja odreenih ispita, predvienih odlukom Komisije.
lan 12.
(1) U skladu sa prethodnim lanom, Radna grupa, na osnovu
dostavljenih dokumenata, sainjava izvjetaj, koji obavezno
obuhvata:
1. Listu uslova za sticanje zvanja, za koje se trai
priznavanje, kao i ispunjenost istih;
2. Listu predmeta koje je student poloio na prethodnom
studiju ili dijelu studija, a za koji trai oslobaanje;
3. Da li se nivo i vrsta znanja, vjetina i kompetencija
odnosno ishodi uenja steenih na prethodno
poloenim predmetima bitno ne razlikuju od nivoa i
vrste znanja, vjetina i kompetencija koje se stiu
predmetima ije se priznavanje trai; i
4. Sadri potpis svih lanova Radne grupe.
(2) Uz prethodno navedeni Izvjetaj, Radna grupa Komisiji
daje prijedlog da se zahtjev:
1. odobri, ili
2. odbije.
(3) U svom izvjetaju Radna grupa e detaljno obrazloiti
argumente i zakljuke na kojima zasniva svoj prijedlog.
Prijedlog radne grupe donosi se na sjednici Radne grupe
glasanjem veine prisutnih lanova Radne grupe. Ukoliko
prijedlog nije jednoglasno usvojen, izvjetaj mora obavezno
da sadri obrazloenje izdvojenog miljenja.
(4) Izvjetaj Radne grupe treba da sadri prijedlog iznosa
naknade za priznavanje zvanja ili oslobaanja polaganja
ispita, u skladu sa Odlukom Komisije o visini naknada za
priznavanje zvanja i oslobaanja polaganja ispita.
(5) Ukoliko se u postupku obrade zahtjeva utvrdi povreda
Etikog kodeksa za profesionalne raunovoe od strane
podnosioca zahtjeva, Radna grupe je obavezna da istog
prijavi Sudu asti profesionalne asocijacije u kojoj je
ulanjen.
lan 13.
Na osnovu prijedloga Radne grupe, Komisija donosi
odluku. Odluka Komisije je konana.
V ZAVRNE ODREDBE
lan 14.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH", a primjenjivae se od
1. jula 2016. godine.
Broj 63-1/16
12. septembra 2016. godine
Banja Luka

Predsjedavajui
Komisije za raunovodstvo
i reviziju BiH
Prof. dr. Dragan Mikerevi, s. r.

Broj 70 - Strana 42

SLUBENI GLASNIK BiH

Na temelju lanka 3. Zakona o raunovodstvu i reviziji


Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 42/04),
Statuta Komisije za raunovodstvo i reviziju Bosne i
Hercegovine (usuglaeni preieni tekst od 10. oujka 2006.
godine) i lanaka 2. i 3. Odluke o uvjetima za stjecanje zvanja u
raunovodstvenoj profesiji Bosne i Hercegovine br. 5-5/16 od
25.2.2016. godine, Komisija za raunovodstvo i reviziju Bosne i
Hercegovine na 96. sjednici od 12.9.2016. godine donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I POSTUPKU REDUKCIJE ISPITA ZA


STJECANJE ZVANJA U RAUNOVODSTVENOJ
PROFESIJI BOSNE I HERCEGOVINE
I. TEMELJNE ODREDBE
lanak 1.
(1) Ovim pravilnikom utvruju se uvjeti i postupak redukcije
odreenih ispita, u skladu s odlukom Komisije za
raunovodstvo i reviziju BiH (u daljem tekstu: Komisija).
(2) U cilju stjecanja zvanja svi kandidati moraju ispuniti uvjete
koji se odnose na praktino iskustvo kako je utvreno
Odlukom o uvjetima za stjecanje zvanja u
raunovodstvenoj profesiji BiH (u daljem tekstu: Odluka).
II. REDUKCIJA ISPITA ZA ZVANJE CERTIFICIRANI
RAUNOVOA
lanak 2.
(1) Osobi koja ima zavren ekonomski akademski studij III
ciklusa i steeno zvanje doktor ekonomskih znanosti iz
oblasti raunovodstva, revizije ili poslovnih financija i koja
ima dokaze o ispunjenosti uvjeta utvrenih odlukom
Komisije, moe biti priznato zvanje Certificiranog
raunovoe.
(2) Podnositelj zahtjeva za priznavanje navedenog zvanja, u
obvezi je podnijeti zahtjev profesionalnoj asocijaciji
dostavi:
a) Ovjerenu presliku diplome o zavrenom akademskom
studiju III ciklusa na ekonomskom fakultetu i steeno
zvanje doktor ekonomskih znanosti iz oblasti
raunovodstva, revizije ili poslovnih financija;
b) Izvjetaj komisije o ocjeni doktorske disertacije;
c) Uvjerenje ekonomskog fakulteta da je doktorska
disertacije uspjeno obranjena na tom fakultetu s
datumom odbrane;
d) Uvjerenje poslodavca da kandidat ima najmanje tri
godine radnog iskustva u sveuilinoj nastavi iz
oblasti raunovodstva, revizije ili poslovnih financija,
ili dokaz da kandidat ima objavljena najmanje tri rada
iz oblasti teorije i prakse raunovodstva u priznatim
asopisima. Uz zahtjev je potrebno dostaviti
objavljene radove iz asopisa u kojima su radovi
objavljeni;
e) Uvjerenje poslodavca da kandidat ima najmanje dvije
godine praktinog iskustva na poslovima voenja
poslovnih knjiga, od ega najmanje jednu godinu na
sastavljanju financijskih izvjetaja, ili tri godine
praktinog iskustva na poslovima raunovodstva;
f)
Dokaz o uplati naknade za obradu zahtjeva.
(3) Ispunjenost uvjeta za priznavanje zvanja, predvienih
odlukom Komisije, utvruje Radna grupa.
Pri razmatranju zahtjeva, Radna grupa e ocjenjivati, od
strane kandidata, prethodno dostavljene dokaze o
ispunjenosti uvjeta za priznavanje zvanja.
(4) Ukoliko Radna grupa ustanovi da je podnositelj zahtjeva
dostavio dokaze o ispunjenosti uvjeta za priznavanje
zvanja, u skladu s odlukom Komisije, donijet e prijedlog o

(1)

(2)

(1)

(2)

Utorak, 20. 9. 2016.

priznavanju zvanja predvienog odlukom Komisije ili e


zahtjev odbiti.
lanak 3.
Osoba koja ima zavren ekonomski akademski studij II
ciklusa i steeno zvanje master ili magistar ekonomskih
znanosti iz oblasti raunovodstva, revizije ili poslovnih
financija i koja ima dokumente kojima dokazuje
ispunjavanje uvjeta utvrenih odlukom Komisije, moe biti
osloboena polaganja odreenih ispita.
Podnositelj zahtjeva za oslobaanje polaganja odreenog
broja ispita, predvienih odlukom Komisije, u obvezi je da
uz podnijeti zahtjev profesionalnoj asocijaciji dostavi:
a) Ovjerenu presliku diplome o zavrenom ekonomskom
akademskom studiju II ciklusa i steeno zvanje master
ili magistar ekonomskih znanosti iz oblasti
raunovodstva, revizije ili poslovnih financija;
b) Uvjerenje
ekonomskog
fakulteta
da
je
magistraski/master rad uspjeno obranjena na tom
fakultetu s datumom odbrane;
c) Objavljeni rad iz oblasti teorije i prakse
raunovodstva u priznatim asopisima;
d) Plan i program studija II ciklusa (smjer
raunovodstvo, revizija ili poslovne financije) s
uvjerenjem o poloenim ispitima; i
e) Silabuse za predmete s katedre za raunovodstvo i
poslovne
financije,
ua
znanstvena
oblast
raunovodstvo, revizija i poslovne financije
(financijski menadment), koji su poloeni tijekom II
ciklusa studija, (silabusi trebaju sadravati ciljeve
izuavanja predmeta, ishode uenja, sadraj predmeta,
literaturu, broj ECTS bodova i odgovornog
profesora);
f)
Uvjerenje poslodavca da kandidat ima najmanje dvije
godine praktinog iskustva na poslovima voenja
poslovnih knjiga, od ega najmanje jednu godinu na
sastavljanju financijskih izvjetaja, ili tri godine
praktinog iskustva na poslovima raunovodstva;
g) Dokaz o uplati naknade za prijem i obradu zahtjeva.
lanak 4.
Osoba koja ima zavren diplomski znanstveni ekonomski
studij prema programima koji su se primjenjivali prije
bolonjskog procesa i steeno zvanje diplomirani
ekonomista ili zavren ekonomski akademski studij I
ciklusa prema bolonjskom procesu i steeno zvanje
diplomirani ekonomista s ostvarenih 240 ECTS bodova i
koja ima dokumente kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta
utvrene odlukom Komisije, moe biti osloboena
polaganja odreenih ispita.
Podnositelj zahtjeva za oslobaanje polaganja ispita,
predvienih odlukom Komisije, u obvezi je uz podnijeti
zahtjev profesionalnoj asocijaciji dostavi:
a) Ovjerenu presliku diplome o zavrenom diplomskom
znanstvenom ekonomskom studiju prema programima
koji su se primjenjivali prije bolonjskog procesa i
steeno zvanje diplomirani ekonomista ili ovjerenu
presliku diplome o zavrenom ekonomskom
akademskom studiju I ciklusa prema bolonjskom
procesu i steeno zvanje diplomirani ekonomista s
ostvarenih 240 ECTS bodova;
b) Plan i program studija I ciklusa (smjer raunovodstvo,
revizija ili poslovne financije) s uvjerenjem o
poloenim ispitima, i
c) Silabuse za predmete s katedre za raunovodstvo i
poslovne
financije,
ua
znanstvena
oblast
raunovodstvo, revizija i poslovne financije

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

(financijski menadment), koji su poloeni tijekom I


ciklusa studija, (silabusi trebaju sadravati ciljeve
izuavanja predmeta, ishode uenja, sadraj predmeta,
literaturu, broj ECTS bodova i odgovornog
profesora);
d) Uvjerenje poslodavca da kandidat ima najmanje dvije
godine praktinog iskustva na poslovima voenja
poslovnih knjiga, od ega najmanje jednu godinu na
sastavljanju financijskih izvjetaja, ili tri godine
praktinog iskustva na poslovima raunovodstva;
e) Dokaz o uplati naknade za prijem i obradu zahtjeva.
lanak 5.
(1) Kandidat moe biti osloboen jednog ili vie predmeta
ukoliko, kao prvi uvjet, ima tijekom I ciklusa studija
ostvareno najmanje 60 ECTS bodova, ili 50 ECTS bodova
tijekom II ciklusa studija, iz predmeta s katedre za
raunovodstvo i poslovne financije, ua znanstvena oblast:
raunovodstvo, revizija i poslovne financije (financijski
menadment).
(2) Ukoliko je osoba koja podnosi zahtjev zavrilo I ili II ciklus
po nastavnom planu i programu u kojem nisu navedeni
ECTS bodovi po predmetima, isti se dodjeljuju predmetu
prema ECTS bodovima istog predmeta iz postojeeg plana i
programa ekonomskog fakulteta koji je zavrio, a na
temelju usklaenosti s brojem sati.
(3) Za razmatranje zahtjeva za oslobaanja od predmeta
Primjena upravljakog raunovodstva kandidat treba imati
poloene predmete koji sadrajno odgovaraju predmetima
Financijsko izvjetavanje 2 i Primjena upravljakog
raunovodstva.
(4) Za razmatranje zahtjeva za oslobaanja od predmeta
Revizija i sustavi interne kontrole kandidat treba imati
poloene predmete koji sadrajno odgovaraju predmetima
Financijsko izvjetavanje 2, Primjena upravljakog
raunovodstva i Revizija i sustavi interne kontrole.
(5) Za razmatranje zahtjeva za oslobaanja od predmeta
Primjena financijskog menadmenta kandidat treba imati
poloene predmete koji sadrajno odgovaraju predmetima
Financijsko izvjetavanje 2 i Primjena financijskog
menadmenta.
III. REDUKCIJA ISPITA ZA ZVANJE OVLATENOG
REVIZORA
lanak 6.
U cilju stjecanja zvanja Ovlatenog revizora svi kandidati
moraju imati najmanje tri godine praktinog iskustva u zvanju
Certificiranog raunovoe, a kako je utvreno u Odluci o
uvjetima za stjecanje zvanja u raunovodstvenoj profesiji BiH.
lanak 7.
(1) Osobi, koja ima zavren ekonomski akademski studij III
ciklusa i steeno zvanje doktor ekonomskih znanosti iz
oblasti raunovodstva, revizije ili poslovnih financija i koja
ima dokaze o ispunjenosti uvjeta utvrenih odlukom
Komisije, moe biti priznato zvanje Ovlateni revizor.
(2) Podnositelj zahtjeva za priznavanje ovog zvanja,
predvienih odlukom Komisije, u obvezi je da uz podnijeti
zahtjev profesionalnoj asocijaciji dostavi:
a) Ovjerenu presliku diplome o zavrenom ekonomskom
akademskom studiju III ciklusa i steeno zvanje
doktor ekonomskih znanosti iz oblasti raunovodstva,
revizije ili poslovnih financija;
b) Izvjetaj komisije o ocjeni doktorske disertacije;
c) Uvjerenje ekonomskog fakulteta da je doktorska
disertacije uspjeno odbranjena na tom fakultetu s
datumom odbrane;

d)

(3)
(4)
(5)

(1)

(2)

(1)

Broj 70 - Strana 43

Uvjerenje poslodavca da kandidat ima najmanje tri


godine radnog iskustva u sveuilinoj nastavi iz
oblasti raunovodstva, revizije ili poslovnih financija,
ili dokaz da kandidat ima objavljena najmanje tri rada
iz oblasti teorije i prakse raunovodstva u priznatim
asopisima. Uz zahtjev je potrebno dostaviti
objavljene radove iz asopisa u kojima su radovi
objavljeni;
e) Ovjerena preslika certifikata o steenom zvanju
Certificirani raunovoa; i
f)
Uvjerenje poslodavca da kandidat ima najmanje tri
godine praktinog iskustva u zvanju Certificiranog
raunovoe;
g) Dokaz o uplati naknade za obradu zahtjeva.
Ispunjenost uvjeta za priznavanje zvanja, predvienih
odlukom Komisije, utvruje Radna grupa.
Pri razmatranju zahtjeva, Radna grupa e ocjenjivati, od
strane kandidata prethodno dostavljene dokaze o
ispunjenosti uvjeta za priznavanje zvanja.
Ukoliko Radna grupa ustanovi da je podnositelj zahtjeva
dostavio dokaze o ispunjenosti uvjeta za priznavanje
zvanja, u skladu s odlukom Komisije, donijet e prijedlog o
priznavanju zvanja predvienog odlukom Komisije ili e
zahtjev odbiti.
lanak 8.
Osoba koje ima zavren ekonomski akademski studij II
ciklusa i steeno zvanje master ili magistar ekonomskih
znanosti iz oblasti raunovodstva, revizije ili poslovnih
financija i koje ima dokumente kojima dokazuje
ispunjavanje uvjeta utvrene odlukom Komisije, moe biti
osloboena polaganja odreenih ispita.
Podnositelj zahtjeva za oslobaanje polaganja odreenog
broja ispita, predvienih odlukom Komisije, u obvezi je uz
podnijeti zahtjev profesionalnoj asocijaciji dostaviti:
a) Ovjerenu presliku diplome o zavrenom ekonomskom
akademskom studiju II ciklusa i steeno zvanje master
ili magistar ekonomskih znanosti iz oblasti
raunovodstva, revizije ili poslovnih financija;
b) Uvjerenje
ekonomskog
fakulteta
da
je
magistraski/master rad uspjeno odbranjena na tom
fakultetu s datumom odbrane;
c) Objavljeni rad iz oblasti teorije i prakse
raunovodstva u priznatim asopisima;
d) Plan i program studija II ciklusa (smjer
raunovodstvo, revizija ili poslovne financije) s
uvjerenjem o poloenim ispitima; i
e) Silabuse za predmete s katedre za raunovodstvo i
poslovne
financije,
ua
znanstvena
oblast
raunovodstvo, revizija i poslovne financije
(financijski menadment), koji su poloeni tijekom II
ciklusa studija, (silabusi trebaju sadravati ciljeve
izuavanja predmeta, ishode uenja, sadraj predmeta,
literaturu, broj ECTS bodova i odgovornog
profesora); i
h) Ovjerenu preslika certifikata o steenom zvanju
Certificirani raunovoa;
i)
Uvjerenje poslodavca da kandidat ima najmanje tri
godine praktinog iskustva u zvanju Certificiranog
raunovoe;
j)
Dokaz o uplati naknade za obradu zahtjeva.
lanak 9.
Kandidat moe biti osloboen jednog ili vie predmeta
ukoliko, kao prvi uvjet, ima 50 ECTS bodova tijekom II
ciklusa studija, iz predmeta s katedre za raunovodstvo i

Broj 70 - Strana 44

SLUBENI GLASNIK BiH

poslovne financije, ua znanstvena oblast: raunovodstvo,


revizija i poslovne financije (financijski menadment).
(2) Ukoliko je osoba koja podnosi zahtjev zavrila II ciklus po
nastavnom planu i programu u kojem nisu navedeni ECTS
bodovi po predmetima, isti se dodjeljuju predmetu prema
ECTS bodovima istog predmeta iz postojeeg plana i
programa a na temelju usklaenosti s brojem asova.
(3) Za razmatranje zahtjeva za oslobaanja od predmeta
Napredno upravljako raunovodstvo kandidat treba imati
poloen predmet koji sadrajno odgovara predmetu
Napredno
upravljako
raunovodstvo
na
I
ciklusu/master/magistarskom studiju.
(4) Za razmatranje zahtjeva od oslobaanja predmeta Napredni
financijski menadment kandidat treba imati poloen
predmet koji sadrajno odgovara predmetu Napredni
financijski menadment na I ciklusu/master/magistarskom
studiju.
(5) Za razmatranje zahtjeva od oslobaanja predmeta Napredno
financijsko izvjetavanje kandidat treba imati poloen
predmet koji sadrajno odgovara predmetu Napredno
financijsko izvjetavanje na I ciklusu/master/magistarskom
studiju.
(6) Za razmatranje zahtjeva od oslobaanja predmeta
Strategijski menadment kandidat treba imati poloen
predmet koji sadrajno odgovara predmetu Strategijski
menadment na I ciklusu/ master/magistarskom studiju.
IV. POSTUPAK REDUKCIJE ISPITA ZA STJECANJE
ZVANJA
lanak 10.
(1) Zahtjev za redukciju ispita podnosi se Komisiji dva puta
godinje, do kraja veljae odnosno do kraja kolovoza. U
skladu s prethodnim, Komisija je obvezna po zahtjevima
zaprimljenim do kraja veljae odluiti do kraja oujka,
odnosno do kraja rujna, po zahtjevima zaprimljenim do
kraja kolovoza.
(2) Zahtjev za redukciju ispita, zajedno s dokumentima kojima
se dokazuje ispunjenost uvjeta utvrenih odlukom Komisije
i ovim Pravilnikom, dostavlja se profesionalnoj asocijaciji,
u kojoj je podnositelj zahtjeva ulanjen.
(3) Zahtjev podnositelja, koji u prilogu nema odgovarajuu
obveznu dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje
uvjeta utvrenih odlukom Komisije i ovim Pravilnikom,
nee se razmatrati, ve e podnositelji istih biti pozvani da u
roku od 15 dana dopune dokumentaciju. Ukoliko
podnositelj zahtjeva ne postupi u skladu sa zahtjevom za
dopunu dokumentacije, zahtjev za priznavanje zvanja ili
oslobaanje polaganja ispita, e se odbaciti.
lanak 11.
(1) Radna grupa utvruje stupanj srodnosti ispita koje je
podnositelj zahtjeva poloio tijekom studija s ispitima
utvrenim odlukom Komisije.
(2) Pri razmatranju zahtjeva, Radna grupa usporeuje, od
strane kandidata prethodno dostavljen plan i program
zavrenog studija, te silabuse poloenih predmeta s katedre
za raunovodstvo i poslovne financije, ua znanstvena
oblast: raunovodstvo, revizija i poslovne financije
(financijski menadment), s planom i programom predmeta
za koje kandidat trai oslobaanje.
(3) Predmeti s katedre za raunovodstvo i poslovne financije,
ua znanstvena oblast: raunovodstvo, revizija i poslovne
financije (financijski menadment) su predmeti iji je
sadraj nastavnih planova i programa obuhvaen
Nastavnim planom i programom za stjecanje profesionalnih
zvanja.

(4)

Utorak, 20. 9. 2016.

Usporedba se vri tako da se sagledava stupanj


usuglaenosti silabusa predmeta za koji se trai oslobaanje
sa sadrajem nastavnog plana i programa predmeta za
stjecanje zvanja, koritena literatura i kompetencije
odgovornog nastavnika.
(5) Silabus predmeta se razmatra ukoliko je sainjen na temelju
literature koja je predviena u nastavnom planu za taj
predmet za stjecanje zvanja u profesionalnoj asocijaciji.
(6) Nakon usporedbe, Radna grupa utvruje postotak srodnosti
poloenih ispita podnositelja zahtjeva, s ispitima po odluci
Komisije.
Ukoliko Radna grupa utvrdi da je stupanj srodnosti
poloenih ispita podnositelja zahtjeva, s ispitom po odluci
Komisije, po obimu i sadraju sedamdeset pet postotaka i vie,
donijet e prijedlog o oslobaanju polaganja odreenog ispita
predvienog odlukom Komisije.
Ukoliko Radna grupa utvrdi da je stupanj srodnosti
poloenih ispita podnositelja zahtjeva nii od 75 postotaka
donijet e prijedlog da podnositelj zahtjeva ne bude osloboen
polaganja odreenih ispita, predvienih odlukom Komisije.
lanak 12.
(1) Sukladno prethodnom lanku, Radna grupa, na temelju
dostavljenih dokumenata, sainjava izvjetaj, koji obvezno
obuhvaa:
1. Listu uvjeta za stjecanje zvanja, za koje se trai
priznavanje, kao i ispunjenost istih;
2. Listu predmeta koje je student poloio na prethodnom
studiju ili dijelu studija, a za koji trai oslobaanje;
3. Da li se razina i vrsta znanja, vjetina i kompetencija
odnosno ishodi uenja steenih na prethodno
poloenim predmetima bitno ne razlikuju od razine i
vrste znanja, vjetina i kompetencija koje se stjeu
predmetima ije se priznavanje trai; i
4. Sadri potpis svih lanova Radne grupe.
(2) Uz prethodno navedeni Izvjetaj, Radna grupa Komisiji
daje prijedlog da se zahtjev:
1. odobri, ili
2. odbije.
(3) U svom izvjetaju Radna grupa e detaljno obrazloiti
argumente i zakljuke na kojima temelji svoj prijedlog.
Prijedlog radne grupe donosi se na sjednici Radne grupe
glasanjem veine prisutnih lanova Radne grupe. Ukoliko
prijedlog nije jednoglasno usvojen, izvjetaj mora obavezno
sadravati obrazloenje izdvojenog miljenja.
(4) Izvjetaj Radne grupe treba sadravati prijedlog iznosa
naknade za priznavanje zvanja ili oslobaanja polaganja
ispita, u skladu s Odlukom Komisije o visini naknada za
priznavanje zvanja i oslobaanja polaganja ispita.
(5) Ukoliko se u postupku obrade zahtjeva utvrdi povreda
Etikog kodeksa za profesionalne raunovoe od strane
podnositelja zahtjeva, Radna grupe je obvezna istog prijavi
Sudu asti profesionalne asocijacije u kojoj je ulanjen.
lanak 13.
Na temelju prijedloga Radne grupe, Komisija donosi
odluku. Odluka Komisije je konana.
V. ZAVRNE ODREDBE
lanak 14.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH", a primjenjivat e se
od 1. srpnja 2016. godine.
Predsjedavajui
Broj 63-1/16
Komisije za raunovodstvo
12. rujna 2016. godine
i reviziju BiH
Banja Luka
Prof. dr. Dragan Mikerevi, v. r.

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

a aa 3. aoa o aoo ej
("e a ", oj 42/04),
aa oje a aooo ej
( 10.
2006. ) 2. 3.
e
. 5-5/16 25.02.2016. , oja a aooo
ej a 96. je
12.09.2016. oe oo

(4)

(1)

A


I
1.
(1)
oee ,
(
: ).
(2)


( :
).
II

2.
(1) III

,
a oae o eo oa
,
.
(2) ,
je
:
a)
III a eooo
ae
,
;
b) o oje
;
c)

;
d)

,
,

.
aje je oeo oa ojaee aoe
aoa oja ao oae;
e)

,
,

;
f)
.
(3) ,
, .

(2)

(1)

(2)

Broj 70 - Strana 45

, ,
,
.


, ,

e aje o.
3.
II

,


,
.
o
oja , ,
je
:
a)
II

,
;
b)

aa/ae a
;
c) Ojae a
;
d) II (
, )
;
e)
,
,
( ),
II , (
, ,
, ,
);
f)


,
,

;
g)
.
4.I

240

,
.
,
,
je :
a)

Broj 70 - Strana 46

SLUBENI GLASNIK BiHI

240
;
b) I (
, )
,
c)
,
,
( ),
I , (
, ,
, ,
);
d)

,
,

;
e)
.
5.
(1)
, , I
60 , 50
II ,
,
: ,
( ).
(2) I II

,


,
.
(3) ajea a o
ea
e eee
2
.
(4) ajea a o
ea

2,

.
(5) ajea a o
aa ea
e eee
2
.
III

6.


,

.

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(1)

(2)

Utorak, 20. 9. 2016.

7.
, III

,
a oae o eo oa
,
.
,
,
je :
a)
III

,
;
b) o oje
;
c)

;
d)

,
,

.
aje je oeo oa ojaee aoe
aoa oja ao oae;
e)
,
f)


;
g) .
,
, .
, ,

.


, ,

e aje o.
8.
II

,


,
.
o
oja , ,
je
:
a)
II

,
;
b)

aa/ae a
;
c) Ojae a
;

Utorak, 20. 9. 2016.


d)

SLUBENI GLASNIK BiH

II (
, )
;
e)
,
,
( ),
II , (
, ,
, ,
);
h)
,
i)


.
j)
.
a 9.
(1)
, , a 50
II ,
,
: ,
( ).
(2) II

,


.
(3) ajea a o
ea
ee
I
// .
(4) ajea
ea
ee
I
// .
(5) ajea
ea
a ee
I
// .
(6) ajea
ea a
ee

I
/
/ .
IV TA A TAE
AA
a 10.
(1)
,
. ,

, ,
.
(2) ,

,
,
.

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

Broj 70 - Strana 47

,


, ,
15
.
e,

, .
11.


.
, oeje,

,
,
: ,
( ),

.

, : ,
( )


.
ao aeaa ee
aaeo a

a,
.
ae
oo

oeoaoj aojaj.
,
,
.

,
, o o aaj
e,

.

o 75

,
.
12.
, ,
, aaa jeaj, oj
oaeo :
1. ,
, ;
2. eea oje je e ooo a
eoo j je ja, a
;
3. a e o a aa, jea
oeeja ooo o ea ee a
eoo ooe eea o e
aj o oa e aa, jea
oeeja oje e eea je e
aae a;

Broj 70 - Strana 48
(2)

(3)

(4)

(5)

SLUBENI GLASNIK BiH

4. a o aoa .
jeaj,
jeo a e aje:
1. oo,
2. oje.
o jeaj e eao oao
aee ae a oja aa oj .

.
,

.


, a a Oo o
aaa
.

Utorak, 20. 9. 2016.

,

.
13.
,
. .
V
14.
Oaj a
" ",
1. 2016. .
ejeaaj
oje a aooo
ej
oj 63-1/16
.
12. 2016.
, . .

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA


BOSNE I HERCEGOVINE
1049

Na osnovu lana 122., a u skladu sa lanom 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slubeni glasnik BiH", broj
58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

SPISAK

MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDANE POTVRDE ZA UPIS I OBNOVU UPISA U REGISTAR


MEDICINSKIH SREDSTAVA
U periodu od 01. juna 2016. do 30. juna 2016. godine izdane su Potvrde za upis i obnovu upisa u Registar sljedeih medicinskih
sredstava:
Red. Naziv medicinskog sredstva
br.
(generiko ime)
1131 OPERATING TABLE
BETASTAR
BETASTAR mobilni
operacioni sto
TEGRIS-MODUL (SW)
Softverski bazni sistem za
kontrolu audio i video signala u
operacionim salama
TEGRIS-MODUL (HW)
Softverski bazni sistem za
1. kontrolu audio i video signala u
operacionim salama
1160 OTESUS
OTESUS mobilni operacioni
sto sa komponentama
Napomena: Svi modeli
medicinskog sredstva i
kataloki brojevi su navedeni u
tabeli koja se nalazi u prilogu
ove potvrde i ini njen sastavni
dio.
PATIENT MONITOR
2. (BT-750)
pacijent monitor
MONOPLACE
THERAPEUTIC
HYPERBARIC
OXYGENATION AND
HYPOBARIC HYPOXIA
3.
TREATMENT PRESSURE
SISTEM
monovolumenski terapijski
sistem pod pritiskom za
hiperbarinu oksigenaciju i

Klasa

Klasa I

Broj potvrde

06-07.4-1-1274-1/16

Klasa IIb 06-07.4-1-1348-2/16

Klasa IIb 06-07.4-1-1442-2/16

Rok
trajanja
potvrde

Mjesto prodaje

01.06.2016

31.05.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

01.06.2016

BISTOS Co. Ltd.


7th Fl., A Bldg.,
BAWARIAMED
u bolnikim
Woolim Lions Valley
d.o.o.
31.05.2021 apotekama/zdravstvenim 5-cha, 302, Galmachi- Jovana Bijelia
19A
ustanovama
ro, Jungwon-gu,
Banja Luka
Seongnam-si
Gyeonggi-do, Koreja

02.06.2016

NAUNOPROIZVODNI
TGT
KOSMIKI
TEHNOGAS a.d.
CENTAR
Nikole Paia 28
"V.M.HRUNIEV"
Laktai
Novozavodska 18
Moskva, Rusija

Datum potvrde

01.06.2021

u zdravstvenim
ustanovama

Proizvoa

Nosilac dozvole

PAROCO-B
MEDICAL
MAQUET GmbH
EQUIPMENT
Kehler Strasse 31 Dd.o.o.
76437
Rakovakih rudara
Rastatt, Njemaka
16
Banja Luka

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 70 - Strana 49

tretman hipobarine hipoksije


Napomena: Model
medicinskog sredstva je
naveden u dodatku potvrde i
ine njen sastavni dio
DONG BANG
ACUPUNCTURE,
BAUERFEIND
INC.
d.o.o
u zdravstvenim
01.06.2021
3-3 Kuryong-ri,
Bulevar Mee
ustanovama i apotekama
Ungcheun-eup,
Selimovia 19
Boryeong-si,
Sarajevo
Chungnam, Koreja
FEEL TECH CO.
BAUERFEIND
92-4 Haengjung-ri
d.o.o
u zdravstvenim
Gwangdeok-myeon
Bulevar Mee
08.06.2021
ustanovama i apotekama
Cheonan-si, Juna
Selimovia 19
Koreja
Sarajevo
RIBBEL
INTERNATIONAL
GLOBEX d.o.o.
u bolnikim
Ltd.
Dobrovoljnih
06.06.2021 apotekama/zdravstvenim 20th Mile, Jatheri Road,
davalaca krvi 4
ustanovama
P.O. RAI, SonepatZenica
131029
Haryana, Indija

NANOLET LANCETS
Lancete
Napomena: Svi kataloki
Klasa IIa 06-07.4-1-3075-2/16
4.
brojevi su navedeni u tabeli
koja se nalazi u prilogu ove
potvrde i ini njen sastavni dio.

02.06.2016

FEEL FINE INSULIN PEN


5. NEEDLE
Igle za inzulinske brizgalice

Klasa IIa 06-07.4-2-3074-2/16

03.06.2016

Klasa IIa

06-07.4-1-601-2/16

07.06.2016

Klasa IIa

06-07.4-1-885-2/16

13.06.2016

12.06.2021

13.06.2016

IBSA
APOMEDICAL
u bolnikim
FARMACEUTICI
d.o.o.
24.02.2021 apotekama/zdravstvenim
ITALI srl
Vreoca 33, Ilida
ustanovama
Via Martiri di Cefalonia
Sarajevo
2-26900 Lodi, Italija

14.06.2016

VELEBIT d.o.o.
u bolnikim
Bulevar Vojvode Stepe
13.06.2021 apotekama/zdravstvenim
64
ustanovama
Novi Sad, Republika
Srbija

6.

7.

8.

9.

FOLEY BALLOON
CATHETER
foley kateter
Napomena: Svi modeli i
kataloki brojevi medicinskog
sredstva su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni dio.
DREAM BTE
BTE sluni aparati
DREAM CIC
CIC sluni aparat
UNIQUE RIC
RIC sluni aparat
UNIQUE BTE
BTE sluni aparat
UNIQUE ITE
ITE sluni aparat
UNIQUE CIC
CIC sluni aparat
MENU BTE
BTE sluni aparat
Napomena: Svi modeli i
kataloki brojevi medicinskog
sredstva su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni dio.
SINOVIAL 0,8% (16 mg/2
ml, 1 injekcija)
puferovani fizioloki rastvor
hijaluronske kiseline za
obnavljanje fiziolokih i
reolokih osobina zglobova
EKG PAPIR ZA
CARDIETTE
EKG papir
EKG PAPIR ZA CARDIPIA
EKG papir
EKG PAPIR ZA
ESAOTBIOMEDIKA
EKG papir
EKG PAPIR ZA FUKUDA
EKG papir
EKG PAPIR ZA HELLIGE
EKG papir
EKG PAPIR ZA HEWLETT
PACKARD
EKG papir
EKG PAPIR ZA BIOSET
EKG papir
EKG PAPIR ZA INNOMED
EKG papir
EKG PAPIR ZA NIHON
KOHDEN
EKG papir
EKG PAPIR ZA QUINTON
EKG papir
EKG PAPIR ZA SCHILLER
EKG papir
EKG PAPIR ZA SIEMENS
EKG papir
EKG PAPIR ZA BOSH
EKG papir
EKG PAPIR ZA
CARDIORAPID

Klasa III

06-07.4-2-179-3/16

Klasa Im 06-07.4-1-8134-3/15

u specijalizovanim
prodavnicama

WIDEX A/S
Nymoellevej 6
3540 Lynge, Danska

WIDEX SLUNI
APARATI d.o.o.
Gradaaka 29a
Sarajevo

ELMINS d.o.o.
Nikole Tesle 99
Gacko

Broj 70 - Strana 50
EKG papir
EKG PAPIR ZA BIONET
EKG papir
EKG PAPIR ZA KENZ
CARDICO
EKG papir
EKG PAPIR ZA DELTA
CARDIOLINE
EKG papir
EKG PAPIR ZA
MEDTRONIC
EKG papir
EKG PAPIR ZA BURDICK
EKG papir
EKG PAPIR ZA BEXEN
EKG papir
EKG PAPIR ZA MEDICOR
EKG papir
EKG PAPIR ZA FARUM
EKG papir
EKG PAPIR ZA MINDRAY
EKG papir
EKG PAPIR ZA PHILIPS
EKG papir
EKG PAPIR ZA PHYSIO
CONTROL
EKG papir
EKG PAPIR ZA
PROGETTI
EKG papir
EKG PAPIR WELCH
ALLYN
EKG papir
EKG PAPIR ZA ASPEL
EKG papir
EKG PAPIR ZA EDAN
EKG papir
EEG PAPIR
EEG Papir
CTG PAPIR ZA NIHON
KOHDEN
CTG papir
CTG PAPIR ZA BIONICS
CTG papir
CTG PAPIR ZA BIOSYS
CTG papir
CTG PAPIR ZA BISTOS
CTG papir
CTG PAPIR ZA
COROMETRICS
CTG papir
CTG PAPIR ZA
KRANZBUHLER
CTG papir
CTG PAPIR ZA SEWARD
CTG papir
CTG PAPIR ZA
GENEREAL ELECTRIC
CTG papir
CTG PAPIR ZA FT
CTG papir
CTG PAPIR ZA MFM
CTG papir
CTG PAPIR ZA CMS
CTG papir
CTG PAPIR ZA
HONTLEJTON
CTG papir
CTG PAPIR ZA SONICAID
CTG papir
CTG PAPIR ZA EDAN
CTG papir
Napomena: Svi modeli i
veliine medicinskih sredstava
su navedeni u dodatku potvrde
i ine njen sastavni dio.
SURGICAL LIGHT TRIOP
VOLISTA
10.
Kupolasta operaciona lampa
TRIOP VOLISTA

SLUBENI GLASNIK BiH

Klasa I

06-07.4-1-1054-2/16

14.06.2016

13.06.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

Utorak, 20. 9. 2016.

MAQUET SAS
Parc de Limere-Avenue
de la Pomme de Pin CS
10008 ARDON

PAROCO-B
MEDICAL
EQUIPMENT
d.o.o.

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

SURGICAL LIGHT
STANDOP VOLISTA
Kupolasta operaciona lampa
STANDOP VOLISTA
Napomena: Svi modeli
medicinskog sredstva su
navedeni u tabeli koja se nalazi
u prilogu ove potvrde i ini
njen sastavni dio.
INVADER TM PTCA
BALLOON DILATATION
CATHETER
INVADER TM PTCA
balonski dilatacioni kateter
COMMANDER TM CoCr
BARE METAL STENT
COMMANDER TM sistem za
ugradnju koronarnog stenta
Klasa III 06-07.4-1-2294-2/16
11. INVADER TM CTO
BALLOON DILATATION
CATHETER
INVADER TM CTO Balon
kateter za koronarnu
angioplastiku
Napomena: Svi modeli i
kataloki brojevi medicinskog
sredstva su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni dio.

PREGNATEST TRAKA
test za rano utvrivanje
trudnoe
12.
PREGNATEST KARTICA
test za rano utvrivanje
trudnoe

MERCURY FREE
CLINICAL
THERMOMETER
13.
(CR.W00)
kliniki toplomjer sa
galijumom
CARDIOTOCOGRAPH
WITH FETAL DOPLLER
SYSTEM PROBES AND
CARDIOTOCOGRAPH
TRANSDUCERS
14.
kardiotokograf
Napomena: Svi modeli
medicinskog sredstva su
navedeni u dodatku potvrde i
ine njen sastavni dio.
SILLA PARAGUAS
invalidska kolica za djecu
SILLA NIDO
invalidska kolica za djecu
15.
Napomena: Svi kataloki
brojevi medicinskih sredstava
su navedeni u dodatku potvrde
i inenjen sasstavni dio.
PERFORMA
DIAGNOSTIC
CATHETERS
kardiovaskularni kateteri
PERFORMA VESSEL
SIZING CATHETERS
kardiovaskularni kateteri
IMPRESS DIAGNOSTIC
16.
ANGIOGRAPHY
CATHETERS
kardiovaskularni kateter
CONCIERGE GUIDING
EXCELLENCE
CATHETERS
kardiovaskularni kateteri
ASAP100 ASPIRATION

Lista C

06-07.4-1-8063-3/15

Klasa Im 06-07.4-1-1161-2/16

Klasa IIa 06-07.4-1-1623-2/16

Klasa I

06-07.4-1-1493-1/16

Klasa III 06-07.4-1-8051-3/15

Broj 70 - Strana 51
Orleans Cedex 2,
Francuska

14.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

ALVIMEDICA TIBBI
URUNLER SANAYI
VE DIS TICARET
A.S.
u bolnikim
Istanbul Trakya Serbest
13.06.2021 apotekama/zdravstvenim
Bolgesi Ferhatpasa
ustanovama
Mah. Ataturk Bulvari
Manolya Sok. No.7,
34540 Catalca
Istanbul, Turska

NANTONG EGENS
BIOTECHNOLOGY
Co. Ltd
Block A No.15
u zdravstvenim
Building No. 1692,
ustanovama, apotekama i
14.06.2021
Xinghu Avenue
specijalizovanim
Nantong
prodavnicama
Economy&Technology
Developmment Zone
Jiangsu
Nantong City, Kina
WUXI MEDICAL
u zdravstvenim
INSTRUMENT
ustanovama,
FACTORY
14.06.2021
apotekama
No.86 Dongjie,
i specijalizovanim
Zhangjing,
prodavnicama
Xibei Town, Wuxi City
Jiangsu, Kina

Rakovakih rudara
16
Banja Luka

SHIMADZU
d.o.o.
Teanjska 7
Sarajevo

INPHARM Co.
d.o.o
Rade Vranjeevia
125
Banja Luka

EINAR GROUP
d.o.o.
Antuna Hangija do
broja 10
Sarajevo

BISTOS Co. Ltd.


7th Fl., A Bldg.,
BAWARIAMED
u bolnikim
Woolim Lions Valley
d.o.o.
14.06.2021 apotekama/zdravstvenim 5-cha, 302, Galmachi- Jovana Bijelia
ustanovama
ro, Jungwon-gu,
19A
Seongnam-si
Banja Luka
Gyeonggi-do, Koreja

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

ELVIMI S.L., Elias


Vela Industrias del
Minusvalido, S.L.
C/Puerto de la
Morcuera 5,
28935 Mosoles
(Madrid), panija

BAUERFEIND
d.o.o
Bulevar Mee
Selimovia 19
Sarajevo

15.06.2016

14.06.2021

16.06.2016

MERIT MEDICAL
SYSTEMS Inc
EVROPA LIJEK
u bolnikim
1600 West Merit
PHARMA d.o.o.
15.06.2021 apotekama/zdravstvenim Parkway, South Jordan
Rogaii b.b,
ustanovama
Utah 84095,
Vlakovo
Sjedinjene Amerike
Sarajevo
Drave

Broj 70 - Strana 52

SLUBENI GLASNIK BiH

CATHETER KIT
aspiracioni kateter
ASAPLP ASPIRATION
CATHETER KIT
aspiracioni kateter
DIAGNOSTIC GUIDE
WIRES
iani vodi za angiografiju
CARDIOVASCULAR
CATHETERS PERICARDIOCENTESIS
KIT
set za perikardiocentezu
Napomena: Svi modeli i
kataloki brojevi medicinskih
sredstava su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen
sastavni dio.
VIENNA DESIGN
dioptrijski okvir
OPTICO
dioptrijski okvir
Klasa I
06-07.4-1-714-2/16
17.
OPTICO+
dioptrijski okvir
OPTICOdioptrijski okvir
CLASSIC CONDOMS
przervativ
SPERMICIDAL CONDOMS
prezervativ
RIBBED CONDOMS
prezervativ
DOTTED CONDOMS
prezervativ
ULTRA THIN CONDOMS
prezervativ
COLOURED AND
FLAVORED CONDOMS
18. prezervativ
Klasa IIb 06-07.4-1-1347-2/16
GLOW IN DARK
CONDOMS
prezervativ
HOT CONDOMS
prezervativ
COLD CONDOMS
prezervativ
DELAY EJACULATION
CONDOM
prezervativ
VIBRATOR CONDOM
prezervativ

u specijalizovanim
prodavnicama

Utorak, 20. 9. 2016.

WENZHOU
YASHIDUN
OPTINOVA
OPTICAL Co. Ltd.
d.o.o.
11 Fuda Road, Guoxi Dervia Numia 29
Industrial Park
Sarajevo
Wenzhou, Kina

16.06.2016

15.06.2021

16.06.2016

DONQYANG
SONGPU LATEX
u zdravstvenim
(Jinzhou) CO.LTD.
ustanovama, apotekama,
New And High-Tech
15.06.2021
specijalizovanim
Development Zone,
prodavnicama i ostalim
12100 Jinzhou
prodajnim mjestima
Liaoning Province,
Kina

BAWARIAMED
d.o.o.
Jovana Bijelia
19A
Banja Luka

06-07.4-2-389-3/16

20.06.2016

BIO TECHNOLOGY
GENERAL (ISRAEL)
u bolnikim
Ltd.
17.03.2021 apotekama/zdravstvenim
Be'er Tuvia Industrial
ustanovama
Zone,P.O.B. 571
Kiryat Malachi, Izrael

CLINRES
FARMACIJA
d.o.o.
Alipaina 29
Sarajevo

VISCOELASTICA
viskoelastini rastvor za
intraokularnu primjenu
Napomena: Svi modeli
20.
Klasa IIa 06-07.4-1-3146-2/16
medicinskog sredstva su
navedeni u tabeli koja se nalazi
u prilogu ove potvrde i ini
njen sastavni dio.

21.06.2016

20.06.2021

EUFLEXXA
(6301182008)
19. injekcija za intraartikularnu
primjenu (1% natrijum
hijaluronat)

MICROTAPE
21. hirurka ljepljiva traka na
papirnatoj podlozi

22.

MAX
okviri za dioptrijske naoare

Klasa III

Klasa I

06-07.4-1-1468-1/16

06.06.2016

Klasa I

06-07.4-2-1759-2/16

23.06.2016

u zdravstvenim
ustanovama

ALBOMED GMBH AKOVI d.o.o.


Hildebrandstrasse 11 Aleja Svetog Save
Schwazenbruck,
51
Njemaka
Banja Luka

TOSAMA,
TOVARNA
u zdravstvenim
SANITETNEGA
OKTAL
ustanovama, apotekama i MATERIALA d.d. PHARMA d.o.o.
05.06.2021
aranovieva cesta 035,
Pijana 14a
specijalizovanim
Vir
Sarajevo
prodavnicama
1230 Domale,
Republika Slovenija
GROSSOPTIC
GROSSOPTIC d.o.o.
d.o.o
13. oktobra 13, 11260
Bulevar Vojvode
u specijalizovanim
Umka
20.06.2021
Stepe Stepanovia
prodavnicama
Beograd, Republika
86a
Srbija
Banja Luka

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

TRACTION SYSTEM
trakcioni sistem
CERVICAL COLLARS
okovratnici
LARYNGOSCOPES WITH
MACINTOSH AND
MILLER BLADES, SINGLE
Klasa I
06-07.4-1-996-2/16
23.
SIZES AND KITS WITH
COMBINES SIZES
laringoskopi
Napomena: Svi modeli i
kataloki brojevi medicinskog
sredstva su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni dio.
OCULOLENS GP
tvrdo (GP-gas propusno)
kontaktno soivo
OCULOLENS PMMA
tvrdo (PMMA) kontaktno
soivo
24.
Klasa IIa 06-07.4-1-1975-1/16
OCULOLENS SOFT
meko kontaktno soivo
Napomena: Svi modeli
medicinskog sredstva su
navedeni u dodatku potvrde i
ine njen sastavni dio.
MOD.D002 MEDICAL GAS
DISTRI. LINE AFNOR 2
WAS
modularni sistem D 002 linija
za distribuciju medicinskog
Klasa IIb 06-07.4-1-997-2/16
25.
gasa AFNOR sa dva ulaza
Napomena: Svi modeli i
kataloki brojevi medicinskog
sredstva su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni dio.

27.06.2016

u apotekama, bolnikim
apotekama i
26.06.2021
specijalizovanim
prodavnicama

27.06.2016

26.06.2021

28.06.2016

u bolnikim
27.06.2021 apotekama/zdravstvenim
ustanovama

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

Broj 70 - Strana 53

SPENCER ITALIA
s.r.l.
Strada Cavi 7
43044 Collecchio
(Parma), Italija

DERBY TRADE
d.o.o.
Jovana Duia 1
Brko

OPTICUS d.o.o.
Knez Mihajlova 6/IV
Beograd, Republika
Srbija

PROVISION
d.o.o.
Vojvode Stepe 17
Viegrad

SPENCER ITALIA
s.r.l.
Strada Cavi 7
43044 Collecchio
(Parma), Italija

DERBY TRADE
d.o.o.
Jovana Duia 1
Brko

Ukupan broj medicinskih sredstava za koja je izvren upis i obnova upisa u Registar od 01. juna do 30. juna 2016. godine je 106.
Broj 10-02.3-4454/16
V. d. direktora
05. septembra 2016. godine
Dr. Aleksandar Zolak, s. r.
Banja Luka
61-1/2016
Na temelju lanka 122., a sukladno lanku 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slubeni glasnik BiH", broj
58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

POPIS

MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDANE POTVRDE ZA UPIS I OBNOVU UPISA U REGISTAR


MEDICINSKIH SREDSTAVA
U razdoblju od 01. lipnja 2016. do 30. lipnja 2016. godine izdane su Potvrde za upis i obnovu upisa u Registar sljedeih
medicinskih sredstava:
Red. Naziv medicinskog sredstva
br.
(generiko ime)

Klasa

Broj potvrde

1131 OPERATING TABLE


BETASTAR
BETASTAR mobilni
operacioni sto
TEGRIS-MODUL (SW)
Softverski bazni sistem za
kontrolu audio i video signala u
operacionim salama
TEGRIS-MODUL (HW)
Softverski bazni sistem za
1. kontrolu audio i video signala u Klasa I 06-07.4-1-1274-1/16
operacionim salama
1160 OTESUS
OTESUS mobilni operacioni
sto sa komponentama
Napomena: Svi modeli
medicinskog sredstva i
kataloki brojevi su navedeni u
tablici koja se nalazi u privitku
ove potvrde i ini njen sastavni
dio.
PATIENT MONITOR
2.
Klasa IIb 06-07.4-1-1348-2/16
(BT-750)

Rok
trajanja
potvrde

Mjesto prodaje

Proizvoa

Nositelj dozvole

01.06.2016

31.05.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijaliziranim
prodavaonicama

MAQUET GmbH
Kehler Strasse 31 D76437
Rastatt, Njemaka

PAROCO-B
MEDICAL
EQUIPMENT
d.o.o.
Rakovakih rudara
16
Banja Luka

01.06.2016

31.05.2021

u bolnikim
ljekarnama/zdravstvenim

BISTOS Co. Ltd.


7th Fl., A Bldg.,

BAWARIAMED
d.o.o.

Datum potvrde

Broj 70 - Strana 54

SLUBENI GLASNIK BiH

pacijent monitor

MONOPLACE
THERAPEUTIC
HYPERBARIC
OXYGENATION AND
HYPOBARIC HYPOXIA
TREATMENT PRESSURE
SISTEM
3. monovolumenski terapijski
sistem pod pritiskom za
hiperbarinu oksigenaciju i
tretman hipobarine hipoksije
Napomena: Model
medicinskog sredstva je
naveden u dodatku potvrde i
ine njen sastavni dio

ustanovama

Klasa IIb 06-07.4-1-1442-2/16

NANOLET LANCETS
Lancete
Napomena: Svi kataloki
4.
Klasa IIa 06-07.4-1-3075-2/16
brojevi su navedeni u tablici
koja se nalazi u privitku ove
potvrde i ini njen sastavni dio.
FEEL FINE INSULIN PEN
5. NEEDLE
Igle za inzulinske brizgalice

6.

7.

8.

9.

FOLEY BALLOON
CATHETER
foley kateter
Napomena: Svi modeli i
kataloki brojevi medicinskog
sredstva su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni
dio.
DREAM BTE
BTE sluni aparati
DREAM CIC
CIC sluni aparat
UNIQUE RIC
RIC sluni aparat
UNIQUE BTE
BTE sluni aparat
UNIQUE ITE
ITE sluni aparat
UNIQUE CIC
CIC sluni aparat
MENU BTE
BTE sluni aparat
Napomena: Svi modeli i
kataloki brojevi medicinskog
sredstva su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni
dio.
SINOVIAL 0,8% (16 mg/2
ml, 1 injekcija)
puferovani fizioloki rastvor
hijaluronske kiseline za
obnavljanje fiziolokih i
reolokih osobina zglobova
EKG PAPIR ZA
CARDIETTE
EKG papir
EKG PAPIR ZA CARDIPIA
EKG papir
EKG PAPIR ZA
ESAOTBIOMEDIKA
EKG papir
EKG PAPIR ZA FUKUDA
EKG papir
EKG PAPIR ZA HELLIGE
EKG papir
EKG PAPIR ZA HEWLETT
PACKARD

Klasa IIa 06-07.4-2-3074-2/16

02.06.2016

01.06.2021

u zdravstvenim
ustanovama

02.06.2016

u zdravstvenim
01.06.2021
ustanovama i ljekarnama

03.06.2016

u zdravstvenim
08.06.2021
ustanovama i ljekarnama

Utorak, 20. 9. 2016.


Woolim Lions Valley
5-cha, 302, Galmachiro, Jungwon-gu,
Seongnam-si
Gyeonggi-do, Koreja

Jovana Bijelia
19A
Banja Luka

NAUNOPROIZVODNI
TGT
KOSMIKI
TEHNOGAS a.d.
CENTAR
Nikole Paia 28
"V.M.HRUNIEV"
Laktai
Novozavodska 18
Moskva, Rusija

DONG BANG
ACUPUNCTURE,
INC.
3-3 Kuryong-ri,
Ungcheun-eup,
Boryeong-si,
Chungnam, Koreja
FEEL TECH CO.
92-4 Haengjung-ri
Gwangdeok-myeon
Cheonan-si, Juna
Koreja

BAUERFEIND
d.o.o
Bulevar Mee
Selimovia 19
Sarajevo
BAUERFEIND
d.o.o
Bulevar Mee
Selimovia 19
Sarajevo

Klasa IIa

06-07.4-1-601-2/16

07.06.2016

RIBBEL
INTERNATIONAL
GLOBEX d.o.o.
u bolnikim
Ltd.
Dobrovoljnih
06.06.2021 ljekarnama/zdravstvenim 20th Mile, Jatheri Road,
davalaca krvi 4
ustanovama
P.O. RAI, SonepatZenica
131029
Haryana, Indija

Klasa IIa

06-07.4-1-885-2/16

13.06.2016

12.06.2021

13.06.2016

IBSA
APOMEDICAL
u bolnikim
FARMACEUTICI
d.o.o.
24.02.2021 ljekarnama/zdravstvenim
ITALI srl
Vreoca 33, Ilida
ustanovama
Via Martiri di Cefalonia
Sarajevo
2-26900 Lodi, Italija

14.06.2016

VELEBIT d.o.o.
Bulevar Vojvode Stepe
u bolnikim
64
13.06.2021 ljekarnama/zdravstvenim
Novi Sad, Republika
ustanovama
Srbija

Klasa III

06-07.4-2-179-3/16

Klasa Im 06-07.4-1-8134-3/15

u specijaliziranim
prodavaonicama

WIDEX A/S
Nymoellevej 6
3540 Lynge, Danska

WIDEX SLUNI
APARATI d.o.o.
Gradaaka 29a
Sarajevo

ELMINS d.o.o.
Nikole Tesle 99
Gacko

Utorak, 20. 9. 2016.


EKG papir
EKG PAPIR ZA BIOSET
EKG papir
EKG PAPIR ZA INNOMED
EKG papir
EKG PAPIR ZA NIHON
KOHDEN
EKG papir
EKG PAPIR ZA QUINTON
EKG papir
EKG PAPIR ZA SCHILLER
EKG papir
EKG PAPIR ZA SIEMENS
EKG papir
EKG PAPIR ZA BOSH
EKG papir
EKG PAPIR ZA
CARDIORAPID
EKG papir
EKG PAPIR ZA BIONET
EKG papir
EKG PAPIR ZA KENZ
CARDICO
EKG papir
EKG PAPIR ZA DELTA
CARDIOLINE
EKG papir
EKG PAPIR ZA
MEDTRONIC
EKG papir
EKG PAPIR ZA BURDICK
EKG papir
EKG PAPIR ZA BEXEN
EKG papir
EKG PAPIR ZA MEDICOR
EKG papir
EKG PAPIR ZA FARUM
EKG papir
EKG PAPIR ZA MINDRAY
EKG papir
EKG PAPIR ZA PHILIPS
EKG papir
EKG PAPIR ZA PHYSIO
CONTROL
EKG papir
EKG PAPIR ZA
PROGETTI
EKG papir
EKG PAPIR WELCH
ALLYN
EKG papir
EKG PAPIR ZA ASPEL
EKG papir
EKG PAPIR ZA EDAN
EKG papir
EEG PAPIR
EEG Papir
CTG PAPIR ZA NIHON
KOHDEN
CTG papir
CTG PAPIR ZA BIONICS
CTG papir
CTG PAPIR ZA BIOSYS
CTG papir
CTG PAPIR ZA BISTOS
CTG papir
CTG PAPIR ZA
COROMETRICS
CTG papir
CTG PAPIR ZA
KRANZBUHLER
CTG papir
CTG PAPIR ZA SEWARD
CTG papir
CTG PAPIR ZA
GENEREAL ELECTRIC
CTG papir
CTG PAPIR ZA FT
CTG papir
CTG PAPIR ZA MFM

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 70 - Strana 55

Broj 70 - Strana 56

SLUBENI GLASNIK BiH

CTG papir
CTG PAPIR ZA CMS
CTG papir
CTG PAPIR ZA
HONTLEJTON
CTG papir
CTG PAPIR ZA SONICAID
CTG papir
CTG PAPIR ZA EDAN
CTG papir
Napomena: Svi modeli i
veliine medicinskih sredstava
su navedeni u dodatku potvrde
i ine njen sastavni dio.
SURGICAL LIGHT TRIOP
VOLISTA
Kupolasta operaciona lampa
TRIOP VOLISTA
SURGICAL LIGHT
STANDOP VOLISTA
Klasa I 06-07.4-1-1054-2/16
10. Kupolasta operaciona lampa
STANDOP VOLISTA
Napomena: Svi modeli
medicinskog sredstva su
navedeni u tablici koja se
nalazi u privitku ove potvrde i
ini njen sastavni dio.
INVADER TM PTCA
BALLOON DILATATION
CATHETER
INVADER TM PTCA
balonski dilatacioni kateter
COMMANDER TM CoCr
BARE METAL STENT
COMMANDER TM sistem za
ugradnju koronarnog stenta
INVADER TM CTO
Klasa III 06-07.4-1-2294-2/16
11.
BALLOON DILATATION
CATHETER
INVADER TM CTO Balon
kateter za koronarnu
angioplastiku
Napomena: Svi modeli i
kataloki brojevi medicinskog
sredstva su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni
dio.

PREGNATEST TRAKA
test za rano utvrivanje
trudnoe
12.
PREGNATEST KARTICA
test za rano utvrivanje
trudnoe

MERCURY FREE
CLINICAL
THERMOMETER
13.
(CR.W00)
kliniki toplomjer sa
galijumom
CARDIOTOCOGRAPH
WITH FETAL DOPLLER
SYSTEM PROBES AND
CARDIOTOCOGRAPH
TRANSDUCERS
14.
kardiotokograf
Napomena: Svi modeli
medicinskog sredstva su
navedeni u dodatku potvrde i
ine njen sastavni dio.
SILLA PARAGUAS
invalidska kolica za djecu
15. SILLA NIDO
invalidska kolica za djecu
Napomena: Svi kataloki

Lista C

06-07.4-1-8063-3/15

Klasa Im 06-07.4-1-1161-2/16

Klasa IIa 06-07.4-1-1623-2/16

Klasa I

06-07.4-1-1493-1/16

u zdravstvenim
ustanovama i
specijaliziranim
prodavaonicama

Utorak, 20. 9. 2016.

PAROCO-B
MAQUET SAS
MEDICAL
Parc de Limere-Avenue
EQUIPMENT
de la Pomme de Pin CS
d.o.o.
10008 ARDON
Rakovakih rudara
Orleans Cedex 2,
16
Francuska
Banja Luka

14.06.2016

13.06.2021

14.06.2016

ALVIMEDICA
TIBBI URUNLER
SANAYI VE DIS
TICARET A.S.
u bolnikim
Istanbul Trakya Serbest
13.06.2021 ljekarnama/zdravstvenim
Bolgesi Ferhatpasa
ustanovama
Mah. Ataturk Bulvari
Manolya Sok. No.7,
34540 Catalca
Istanbul, Turska

15.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

NANTONG EGENS
BIOTECHNOLOGY
Co. Ltd
Block A No.15
u zdravstvenim
Building No. 1692,
ustanovama, ljekarnama i
14.06.2021
Xinghu Avenue
specijaliziranim
Nantong
prodavaonicama
Economy&Technology
Developmment Zone
Jiangsu
Nantong City, Kina
WUXI MEDICAL
u zdravstvenim
INSTRUMENT
ustanovama,
FACTORY
14.06.2021
ljekarnama
No.86 Dongjie,
i specijaliziranim
Zhangjing,
prodavaonicama
Xibei Town, Wuxi City
Jiangsu, Kina

SHIMADZU
d.o.o.
Teanjska 7
Sarajevo

INPHARM Co.
d.o.o
Rade Vranjeevia
125
Banja Luka

EINAR GROUP
d.o.o.
Antuna Hangija do
broja 10
Sarajevo

BISTOS Co. Ltd.


7th Fl., A Bldg.,
BAWARIAMED
u bolnikim
Woolim Lions Valley
d.o.o.
14.06.2021 ljekarnama/zdravstvenim 5-cha, 302, Galmachi- Jovana Bijelia
ustanovama
ro, Jungwon-gu,
19A
Seongnam-si
Banja Luka
Gyeonggi-do, Koreja

14.06.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijaliziranim
prodavaonicama

ELVIMI S.L., Elias


Vela Industrias del
Minusvalido, S.L.
C/Puerto de la
Morcuera 5,

BAUERFEIND
d.o.o
Bulevar Mee
Selimovia 19
Sarajevo

Utorak, 20. 9. 2016.


brojevi medicinskih sredstava
su navedeni u dodatku potvrde
i inenjen sasstavni dio.
PERFORMA
DIAGNOSTIC
CATHETERS
kardiovaskularni kateteri
PERFORMA VESSEL
SIZING CATHETERS
kardiovaskularni kateteri
IMPRESS DIAGNOSTIC
ANGIOGRAPHY
CATHETERS
kardiovaskularni kateter
CONCIERGE GUIDING
EXCELLENCE
CATHETERS
kardiovaskularni kateteri
ASAP100 ASPIRATION
CATHETER KIT
16.
aspiracioni kateter
ASAPLP ASPIRATION
CATHETER KIT
aspiracioni kateter
DIAGNOSTIC GUIDE
WIRES
iani vodi za angiografiju
CARDIOVASCULAR
CATHETERS PERICARDIOCENTESIS
KIT
set za perikardiocentezu
Napomena: Svi modeli i
kataloki brojevi medicinskih
sredstava su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen
sastavni dio.
VIENNA DESIGN
dioptrijski okvir
OPTICO
dioptrijski okvir
17.
OPTICO+
dioptrijski okvir
OPTICOdioptrijski okvir
CLASSIC CONDOMS
przervativ
SPERMICIDAL
CONDOMS
prezervativ
RIBBED CONDOMS
prezervativ
DOTTED CONDOMS
prezervativ
ULTRA THIN CONDOMS
prezervativ
COLOURED AND
FLAVORED CONDOMS
18.
prezervativ
GLOW IN DARK
CONDOMS
prezervativ
HOT CONDOMS
prezervativ
COLD CONDOMS
prezervativ
DELAY EJACULATION
CONDOM
prezervativ
VIBRATOR CONDOM
prezervativ

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 70 - Strana 57
28935 Mosoles
(Madrid), panija

Klasa III 06-07.4-1-8051-3/15

Klasa I

06-07.4-1-714-2/16

Klasa IIb 06-07.4-1-1347-2/16

16.06.2016

MERIT MEDICAL
SYSTEMS Inc
EVROPA LIJEK
u bolnikim
1600 West Merit
PHARMA d.o.o.
15.06.2021 ljekarnama/zdravstvenim Parkway, South Jordan
Rogaii b.b,
ustanovama
Utah 84095,
Vlakovo
Sjedinjene Amerike
Sarajevo
Drave

16.06.2016

15.06.2021

WENZHOU
YASHIDUN
OPTINOVA
OPTICAL Co. Ltd.
d.o.o.
11 Fuda Road, Guoxi Dervia Numia 29
Industrial Park
Sarajevo
Wenzhou, Kina

16.06.2016

DONQYANG
SONGPU LATEX
u zdravstvenim
(Jinzhou) CO.LTD.
ustanovama, ljekarnama,
New And High-Tech
15.06.2021
specijaliziranim
Development Zone,
prodavaonicama i ostalim
12100 Jinzhou
prodajnim mjestima
Liaoning Province,
Kina

EUFLEXXA
(6301182008)
19. injekcija za intraartikularnu
primjenu (1% natrijum
hijaluronat)

Klasa III

06-07.4-2-389-3/16

20.06.2016

VISCOELASTICA
20. viskoelastini rastvor za
intraokularnu primjenu

Klasa IIa 06-07.4-1-3146-2/16

21.06.2016

u specijaliziranim
prodavaonicama

BAWARIAMED
d.o.o.
Jovana Bijelia
19A
Banja Luka

BIO TECHNOLOGY
CLINRES
GENERAL (ISRAEL)
u bolnikim
FARMACIJA
Ltd.
17.03.2021 ljekarnama/zdravstvenim
d.o.o.
Be'er Tuvia Industrial
Alipaina 29
ustanovama
Zone,P.O.B. 571
Sarajevo
Kiryat Malachi, Izrael
ALBOMED GMBH AKOVI d.o.o.
u zdravstvenim
20.06.2021
Hildebrandstrasse 11 Aleja Svetog Save
ustanovama
Schwazenbruck,
51

Broj 70 - Strana 58

SLUBENI GLASNIK BiH

Napomena: Svi modeli


medicinskog sredstva su
navedeni u tablici koja se
nalazi u privitku ove potvrde i
ini njen sastavni dio.

MICROTAPE
21. hirurka ljepljiva traka na
papirnatoj podlozi

22.

MAX
okviri za dioptrijske naoare

Njemaka

Klasa I

06-07.4-1-1468-1/16

06.06.2016

Klasa I

06-07.4-2-1759-2/16

23.06.2016

TRACTION SYSTEM
trakcioni sistem
CERVICAL COLLARS
okovratnici
LARYNGOSCOPES WITH
MACINTOSH AND
MILLER BLADES, SINGLE
23. SIZES AND KITS WITH
Klasa I
06-07.4-1-996-2/16
COMBINES SIZES
laringoskopi
Napomena: Svi modeli i
kataloki brojevi medicinskog
sredstva su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni
dio.
OCULOLENS GP
tvrdo (GP-gas propusno)
kontaktno soivo
OCULOLENS PMMA
tvrdo (PMMA) kontaktno
soivo
24.
Klasa IIa 06-07.4-1-1975-1/16
OCULOLENS SOFT
meko kontaktno soivo
Napomena: Svi modeli
medicinskog sredstva su
navedeni u dodatku potvrde i
ine njen sastavni dio.
MOD.D002 MEDICAL GAS
DISTRI. LINE AFNOR 2
WAS
modularni sistem D 002 linija
za distribuciju medicinskog
25. gasa AFNOR sa dva ulaza
Klasa IIb 06-07.4-1-997-2/16
Napomena: Svi modeli i
kataloki brojevi medicinskog
sredstva su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni
dio.

106.

Utorak, 20. 9. 2016.


Banja Luka

TOSAMA,
TOVARNA
u zdravstvenim
SANITETNEGA
OKTAL
ustanovama, ljekarnama i MATERIALA d.d. PHARMA d.o.o.
05.06.2021
specijaliziranim
aranovieva cesta 035,
Pijana 14a
prodavaonicama
Vir
Sarajevo
1230 Domale,
Republika Slovenija
GROSSOPTIC
GROSSOPTIC d.o.o.
d.o.o
13. oktobra 13, 11260
Bulevar Vojvode
u specijaliziranim
Umka
20.06.2021
Stepe Stepanovia
prodavaonicama
Beograd, Republika
86a
Srbija
Banja Luka

27.06.2016

u ljekarnama, bolnikim
ljekarnama i
26.06.2021
specijaliziranim
prodavaonicama

27.06.2016

26.06.2021

28.06.2016

u bolnikim
27.06.2021 ljekarnama/zdravstvenim
ustanovama

u zdravstvenim
ustanovama i
specijaliziranim
prodavaonicama

SPENCER ITALIA
s.r.l.
Strada Cavi 7
43044 Collecchio
(Parma), Italija

DERBY TRADE
d.o.o.
Jovana Duia 1
Brko

OPTICUS d.o.o.
Knez Mihajlova 6/IV
Beograd, Republika
Srbija

PROVISION
d.o.o.
Vojvode Stepe 17
Viegrad

SPENCER ITALIA
s.r.l.
Strada Cavi 7
43044 Collecchio
(Parma), Italija

DERBY TRADE
d.o.o.
Jovana Duia 1
Brko

Ukupan broj medicinskih sredstava za koja je izvren upis i obnova upisa u Registar od 01. lipnja do 30. lipnja 2016. godine je
Broj 10-02.3-4454/16
05. rujna 2016. godine
Banja Luka

V. d. ravnatelja
Dr. Aleksandar Zolak, v. r.
61-1/2016

122., 77. ("


", 58/08),01. 2016. 30. 2016.
:

Utorak, 20. 9. 2016.


( )
1131 OPERATING TABLE
BETASTAR
BETASTAR mobilni
operacioni sto
TEGRIS-MODUL (SW)
Softverski bazni sistem za
kontrolu audio i video signala
u operacionim salama
TEGRIS-MODUL (HW)
Softverski bazni sistem za
1. kontrolu audio i video signala
u operacionim salama
1160 OTESUS
OTESUS mobilni operacioni
sto sa komponentama
Napomena: Svi modeli
medicinskog sredstva i
kataloki brojevi su navedeni u
tabeli koja se nalazi u prilogu
ove potvrde i ini njen sastavni
dio.

.
.

PATIENT MONITOR
2. (BT-750)
pacijent monitor
MONOPLACE
THERAPEUTIC
HYPERBARIC
OXYGENATION AND
HYPOBARIC HYPOXIA
TREATMENT PRESSURE
SISTEM
3. monovolumenski terapijski
sistem pod pritiskom za
hiperbarinu oksigenaciju i
tretman hipobarine hipoksije
Napomena: Model
medicinskog sredstva je
naveden u dodatku potvrde i
ine njen sastavni dio
NANOLET LANCETS
Lancete
Napomena: Svi kataloki
4. brojevi su navedeni u tabeli
koja se nalazi u prilogu ove
potvrde i ini njen sastavni
dio.
FEEL FINE INSULIN PEN
5. NEEDLE
Igle za inzulinske brizgalice

SLUBENI GLASNIK BiH

Klasa I

06-07.4-1-1274-1/16

Klasa IIb 06-07.4-1-1348-2/16

Klasa IIb 06-07.4-1-1442-2/16

01.06.2016

31.05.2021

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

MAQUET GmbH
Kehler Strasse 31 D76437
Rastatt, Njemaka

PAROCO-B
MEDICAL
EQUIPMENT
d.o.o.
Rakovakih rudara
16
Banja Luka

01.06.2016

BISTOS Co. Ltd.


7th Fl., A Bldg.,
BAWARIAMED
u bolnikim
Woolim Lions Valley
d.o.o.
31.05.2021 apotekama/zdravstvenim 5-cha, 302, GalmachiJovana Bijelia 19A
ustanovama
ro, Jungwon-gu,
Banja Luka
Seongnam-si
Gyeonggi-do, Koreja

02.06.2016

NAUNOPROIZVODNI
TGT TEHNOGAS
KOSMIKI
a.d.
CENTAR
Nikole Paia 28
"V.M.HRUNIEV"
Laktai
Novozavodska 18
Moskva, Rusija

01.06.2021

u zdravstvenim
ustanovama

DONG BANG
ACUPUNCTURE,
INC.
3-3 Kuryong-ri,
Ungcheun-eup,
Boryeong-si,
Chungnam, Koreja
FEEL TECH CO.
92-4 Haengjung-ri
Gwangdeok-myeon
Cheonan-si, Juna
Koreja

BAUERFEIND
d.o.o
Bulevar Mee
Selimovia 19
Sarajevo

02.06.2016

u zdravstvenim
01.06.2021
ustanovama i apotekama

03.06.2016

u zdravstvenim
08.06.2021
ustanovama i apotekama

06-07.4-1-601-2/16

07.06.2016

RIBBEL
INTERNATIONAL
GLOBEX d.o.o.
u bolnikim
Ltd.
Dobrovoljnih
06.06.2021 apotekama/zdravstvenim 20th Mile, Jatheri Road,
davalaca krvi 4
ustanovama
P.O. RAI, SonepatZenica
131029
Haryana, Indija

06-07.4-1-885-2/16

13.06.2016

12.06.2021

Klasa IIa 06-07.4-1-3075-2/16

Klasa IIa 06-07.4-2-3074-2/16

FOLEY BALLOON
CATHETER
foley kateter
Napomena: Svi modeli i
6.
Klasa IIa
kataloki brojevi medicinskog
sredstva su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni
dio.
DREAM BTE
BTE sluni aparati
DREAM CIC
CIC sluni aparat
UNIQUE RIC
RIC sluni aparat
7.
Klasa IIa
UNIQUE BTE
BTE sluni aparat
UNIQUE ITE
ITE sluni aparat
UNIQUE CIC
CIC sluni aparat

Broj 70 - Strana 59

u specijalizovanim
prodavnicama

WIDEX A/S
Nymoellevej 6
3540 Lynge, Danska

BAUERFEIND
d.o.o
Bulevar Mee
Selimovia 19
Sarajevo

WIDEX SLUNI
APARATI d.o.o.
Gradaaka 29a
Sarajevo

Broj 70 - Strana 60

SLUBENI GLASNIK BiH

MENU BTE
BTE sluni aparat
Napomena: Svi modeli i
kataloki brojevi medicinskog
sredstva su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni
dio.
SINOVIAL 0,8% (16 mg/2
ml, 1 injekcija)
puferovani fizioloki rastvor
8.
Klasa III 06-07.4-2-179-3/16
hijaluronske kiseline za
obnavljanje fiziolokih i
reolokih osobina zglobova
EKG PAPIR ZA
CARDIETTE
EKG papir
EKG PAPIR ZA CARDIPIA
EKG papir
EKG PAPIR ZA
ESAOTBIOMEDIKA
EKG papir
EKG PAPIR ZA FUKUDA
EKG papir
EKG PAPIR ZA HELLIGE
EKG papir
EKG PAPIR ZA
HEWLETT PACKARD
EKG papir
EKG PAPIR ZA BIOSET
EKG papir
EKG PAPIR ZA INNOMED
EKG papir
EKG PAPIR ZA NIHON
KOHDEN
EKG papir
EKG PAPIR ZA QUINTON
EKG papir
EKG PAPIR ZA
SCHILLER
EKG papir
EKG PAPIR ZA SIEMENS
EKG papir
EKG PAPIR ZA BOSH
EKG papir
EKG PAPIR ZA
CARDIORAPID
9. EKG papir
Klasa Im 06-07.4-1-8134-3/15
EKG PAPIR ZA BIONET
EKG papir
EKG PAPIR ZA KENZ
CARDICO
EKG papir
EKG PAPIR ZA DELTA
CARDIOLINE
EKG papir
EKG PAPIR ZA
MEDTRONIC
EKG papir
EKG PAPIR ZA BURDICK
EKG papir
EKG PAPIR ZA BEXEN
EKG papir
EKG PAPIR ZA MEDICOR
EKG papir
EKG PAPIR ZA FARUM
EKG papir
EKG PAPIR ZA MINDRAY
EKG papir
EKG PAPIR ZA PHILIPS
EKG papir
EKG PAPIR ZA PHYSIO
CONTROL
EKG papir
EKG PAPIR ZA
PROGETTI
EKG papir
EKG PAPIR WELCH
ALLYN
EKG papir
EKG PAPIR ZA ASPEL

Utorak, 20. 9. 2016.

13.06.2016

IBSA
APOMEDICAL
u bolnikim
FARMACEUTICI
d.o.o.
24.02.2021 apotekama/zdravstvenim
ITALI srl
Vreoca 33, Ilida
ustanovama
Via Martiri di Cefalonia
Sarajevo
2-26900 Lodi, Italija

14.06.2016

VELEBIT d.o.o.
Bulevar Vojvode Stepe
u bolnikim
64
13.06.2021 apotekama/zdravstvenim
ustanovama
Novi Sad, Republika
Srbija

ELMINS d.o.o.
Nikole Tesle 99
Gacko

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

EKG papir
EKG PAPIR ZA EDAN
EKG papir
EEG PAPIR
EEG Papir
CTG PAPIR ZA NIHON
KOHDEN
CTG papir
CTG PAPIR ZA BIONICS
CTG papir
CTG PAPIR ZA BIOSYS
CTG papir
CTG PAPIR ZA BISTOS
CTG papir
CTG PAPIR ZA
COROMETRICS
CTG papir
CTG PAPIR ZA
KRANZBUHLER
CTG papir
CTG PAPIR ZA SEWARD
CTG papir
CTG PAPIR ZA
GENEREAL ELECTRIC
CTG papir
CTG PAPIR ZA FT
CTG papir
CTG PAPIR ZA MFM
CTG papir
CTG PAPIR ZA CMS
CTG papir
CTG PAPIR ZA
HONTLEJTON
CTG papir
CTG PAPIR ZA SONICAID
CTG papir
CTG PAPIR ZA EDAN
CTG papir
Napomena: Svi modeli i
veliine medicinskih sredstava
su navedeni u dodatku potvrde
i ine njen sastavni dio.
SURGICAL LIGHT TRIOP
VOLISTA
Kupolasta operaciona lampa
TRIOP VOLISTA
SURGICAL LIGHT
STANDOP VOLISTA
Klasa I 06-07.4-1-1054-2/16
10. Kupolasta operaciona lampa
STANDOP VOLISTA
Napomena: Svi modeli
medicinskog sredstva su
navedeni u tabeli koja se
nalazi u prilogu ove potvrde i
ini njen sastavni dio.
INVADER TM PTCA
BALLOON DILATATION
CATHETER
INVADER TM PTCA
balonski dilatacioni kateter
COMMANDER TM CoCr
BARE METAL STENT
COMMANDER TM sistem za
ugradnju koronarnog stenta
INVADER TM CTO
11.
Klasa III 06-07.4-1-2294-2/16
BALLOON DILATATION
CATHETER
INVADER TM CTO Balon
kateter za koronarnu
angioplastiku
Napomena: Svi modeli i
kataloki brojevi medicinskog
sredstva su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni
dio.
PREGNATEST TRAKA
test za rano utvrivanje
12. trudnoe
Lista C 06-07.4-1-8063-3/15
PREGNATEST KARTICA
test za rano utvrivanje

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

Broj 70 - Strana 61

PAROCO-B
MAQUET SAS
MEDICAL
Parc de Limere-Avenue
EQUIPMENT
de la Pomme de Pin CS
d.o.o.
10008 ARDON
Rakovakih rudara
Orleans Cedex 2,
16
Francuska
Banja Luka

14.06.2016

13.06.2021

14.06.2016

ALVIMEDICA
TIBBI URUNLER
SANAYI VE DIS
TICARET A.S.
u bolnikim
SHIMADZU d.o.o.
Istanbul Trakya Serbest
13.06.2021 apotekama/zdravstvenim
Teanjska 7
Bolgesi Ferhatpasa
ustanovama
Sarajevo
Mah. Ataturk Bulvari
Manolya Sok. No.7,
34540 Catalca
Istanbul, Turska

15.06.2016

NANTONG EGENS INPHARM Co.


u zdravstvenim
BIOTECHNOLOGY
d.o.o
ustanovama, apotekama i
14.06.2021
Rade Vranjeevia
Co. Ltd
specijalizovanim
Block A No.15
125
prodavnicama
Building No. 1692,
Banja Luka

Broj 70 - Strana 62

SLUBENI GLASNIK BiH

trudnoe

MERCURY FREE
CLINICAL
THERMOMETER
13.
(CR.W00)
kliniki toplomjer sa
galijumom

14.

15.

16.

17.

18.

Klasa Im 06-07.4-1-1161-2/16

CARDIOTOCOGRAPH
WITH FETAL DOPLLER
SYSTEM PROBES AND
CARDIOTOCOGRAPH
TRANSDUCERS
Klasa IIa
kardiotokograf
Napomena: Svi modeli
medicinskog sredstva su
navedeni u dodatku potvrde i
ine njen sastavni dio.
SILLA PARAGUAS
invalidska kolica za djecu
SILLA NIDO
invalidska kolica za djecu
Klasa I
Napomena: Svi kataloki
brojevi medicinskih sredstava
su navedeni u dodatku potvrde
i inenjen sasstavni dio.
PERFORMA
DIAGNOSTIC
CATHETERS
kardiovaskularni kateteri
PERFORMA VESSEL
SIZING CATHETERS
kardiovaskularni kateteri
IMPRESS DIAGNOSTIC
ANGIOGRAPHY
CATHETERS
kardiovaskularni kateter
CONCIERGE GUIDING
EXCELLENCE
CATHETERS
kardiovaskularni kateteri
ASAP100 ASPIRATION
CATHETER KIT
Klasa III
aspiracioni kateter
ASAPLP ASPIRATION
CATHETER KIT
aspiracioni kateter
DIAGNOSTIC GUIDE
WIRES
iani vodi za angiografiju
CARDIOVASCULAR
CATHETERS PERICARDIOCENTESIS
KIT
set za perikardiocentezu
Napomena: Svi modeli i
kataloki brojevi medicinskih
sredstava su navedeni u
dodatku potvrde i ine njen
sastavni dio.
VIENNA DESIGN
dioptrijski okvir
OPTICO
dioptrijski okvir
Klasa I
OPTICO+
dioptrijski okvir
OPTICOdioptrijski okvir
CLASSIC CONDOMS
przervativ
SPERMICIDAL
Klasa IIb
CONDOMS
prezervativ
RIBBED CONDOMS
prezervativ

06-07.4-1-1623-2/16

06-07.4-1-1493-1/16

06-07.4-1-8051-3/15

06-07.4-1-714-2/16

06-07.4-1-1347-2/16

u zdravstvenim
ustanovama,
apotekama
i specijalizovanim
prodavnicama

Utorak, 20. 9. 2016.


Xinghu Avenue
Nantong
Economy&Technology
Developmment Zone
Jiangsu
Nantong City, Kina
WUXI MEDICAL
INSTRUMENT
EINAR GROUP
FACTORY
d.o.o.
No.86 Dongjie,
Antuna Hangija do
Zhangjing,
broja 10
Xibei Town, Wuxi City
Sarajevo
Jiangsu, Kina

15.06.2016

14.06.2021

15.06.2016

BISTOS Co. Ltd.


7th Fl., A Bldg.,
BAWARIAMED
u bolnikim
Woolim Lions Valley
d.o.o.
14.06.2021 apotekama/zdravstvenim 5-cha, 302, GalmachiJovana Bijelia 19A
ustanovama
ro, Jungwon-gu,
Banja Luka
Seongnam-si
Gyeonggi-do, Koreja

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

ELVIMI S.L., Elias


Vela Industrias del
Minusvalido, S.L.
C/Puerto de la
Morcuera 5,
28935 Mosoles
(Madrid), panija

BAUERFEIND
d.o.o
Bulevar Mee
Selimovia 19
Sarajevo

15.06.2016

14.06.2021

16.06.2016

MERIT MEDICAL
SYSTEMS Inc
EVROPA LIJEK
u bolnikim
1600 West Merit
PHARMA d.o.o.
15.06.2021 apotekama/zdravstvenim Parkway, South Jordan
Rogaii b.b,
ustanovama
Utah 84095,
Vlakovo
Sjedinjene Amerike
Sarajevo
Drave

16.06.2016

15.06.2021

WENZHOU
YASHIDUN
OPTINOVA d.o.o.
OPTICAL Co. Ltd.
Dervia Numia 29
11 Fuda Road, Guoxi
Sarajevo
Industrial Park
Wenzhou, Kina

16.06.2016

DONQYANG
u zdravstvenim
SONGPU LATEX
BAWARIAMED
ustanovama, apotekama, (Jinzhou) CO.LTD.
d.o.o.
15.06.2021
specijalizovanim
New And High-Tech
Jovana Bijelia 19A
prodavnicama i ostalim Development Zone,
Banja Luka
prodajnim mjestima
12100 Jinzhou
Liaoning Province,

u specijalizovanim
prodavnicama

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 70 - Strana 63
Kina

DOTTED CONDOMS
prezervativ
ULTRA THIN CONDOMS
prezervativ
COLOURED AND
FLAVORED CONDOMS
prezervativ
GLOW IN DARK
CONDOMS
prezervativ
HOT CONDOMS
prezervativ
COLD CONDOMS
prezervativ
DELAY EJACULATION
CONDOM
prezervativ
VIBRATOR CONDOM
prezervativ
EUFLEXXA
(6301182008)
19. injekcija za intraartikularnu
primjenu (1% natrijum
hijaluronat)

Klasa III

06-07.4-2-389-3/16

20.06.2016

BIO TECHNOLOGY
GENERAL (ISRAEL)
u bolnikim
Ltd.
17.03.2021 apotekama/zdravstvenim
Be'er Tuvia Industrial
ustanovama
Zone,P.O.B. 571
Kiryat Malachi, Izrael

VISCOELASTICA
viskoelastini rastvor za
intraokularnu primjenu
Napomena: Svi modeli
20.
medicinskog sredstva su
navedeni u tabeli koja se
nalazi u prilogu ove potvrde i
ini njen sastavni dio.

Klasa IIa 06-07.4-1-3146-2/16

21.06.2016

20.06.2021

MICROTAPE
21. hirurka ljepljiva traka na
papirnatoj podlozi

22.

MAX
okviri za dioptrijske naoare

Klasa I

06-07.4-1-1468-1/16

06.06.2016

Klasa I

06-07.4-2-1759-2/16

23.06.2016

TRACTION SYSTEM
trakcioni sistem
CERVICAL COLLARS
okovratnici
LARYNGOSCOPES WITH
MACINTOSH AND
MILLER BLADES,
Klasa I
06-07.4-1-996-2/16
23. SINGLE SIZES AND KITS
WITH COMBINES SIZES
laringoskopi
Napomena: Svi modeli i
kataloki brojevi medicinskog
sredstva su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni
dio.
OCULOLENS GP
tvrdo (GP-gas propusno)
kontaktno soivo
OCULOLENS PMMA
tvrdo (PMMA) kontaktno
soivo
Klasa IIa 06-07.4-1-1975-1/16
24.
OCULOLENS SOFT
meko kontaktno soivo
Napomena: Svi modeli
medicinskog sredstva su
navedeni u dodatku potvrde i
ine njen sastavni dio.
MOD.D002 MEDICAL GAS
DISTRI. LINE AFNOR 2
25. WAS
Klasa IIb 06-07.4-1-997-2/16
modularni sistem D 002 linija
za distribuciju medicinskog

u zdravstvenim
ustanovama

ALBOMED GMBH
Hildebrandstrasse 11
Schwazenbruck,
Njemaka

CLINRES
FARMACIJA
d.o.o.
Alipaina 29
Sarajevo

AKOVI d.o.o.
Aleja Svetog Save
51
Banja Luka

TOSAMA,
TOVARNA
u zdravstvenim
SANITETNEGA
OKTAL
ustanovama, apotekama i MATERIALA d.d. PHARMA d.o.o.
05.06.2021
specijalizovanim
aranovieva cesta 035,
Pijana 14a
prodavnicama
Vir
Sarajevo
1230 Domale,
Republika Slovenija
GROSSOPTIC
GROSSOPTIC d.o.o.
d.o.o
13. oktobra 13, 11260
Bulevar Vojvode
u specijalizovanim
Umka
20.06.2021
Stepe Stepanovia
prodavnicama
Beograd, Republika
86a
Srbija
Banja Luka

27.06.2016

u apotekama, bolnikim
apotekama i
26.06.2021
specijalizovanim
prodavnicama

27.06.2016

26.06.2021

28.06.2016

u bolnikim
27.06.2021 apotekama/zdravstvenim
ustanovama

u zdravstvenim
ustanovama i
specijalizovanim
prodavnicama

SPENCER ITALIA
s.r.l.
Strada Cavi 7
43044 Collecchio
(Parma), Italija

DERBY TRADE
d.o.o.
Jovana Duia 1
Brko

OPTICUS d.o.o.
Knez Mihajlova 6/IV
Beograd, Republika
Srbija

PROVISION
d.o.o.
Vojvode Stepe 17
Viegrad

SPENCER ITALIA
s.r.l.
Strada Cavi 7
43044 Collecchio
(Parma), Italija

DERBY TRADE
d.o.o.
Jovana Duia 1
Brko

Broj 70 - Strana 64

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 20. 9. 2016.

gasa AFNOR sa dva ulaza


Napomena: Svi modeli i
kataloki brojevi medicinskog
sredstva su navedeni u dodatku
potvrde i ine njen sastavni
dio.

01. 30. 2016.


106.
10-02.3-4454/16
. . a
05. 2016.
, . .

61-1/2016

DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO


BOSNE I HERCEGOVINE
1050

Na osnovu lana 16. i lana 61. stav (2) Zakona o upravi


("Slubeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09) i lana 14. stav (1)
Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik
BiH", br. 39/09), generalni direktor Direkcije za civilno
zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRUANJU


ZEMALJSKIH USLUGA NA AERODROMIMA U BiH
lan 1.
U Pravilniku o pruanju zemaljskih usluga na teritoriji BiH
("Slubeni glasnik BiH", br. 13/13), u lanu 2. dodaje se taka h)
koja glasi:
"h) "sistem aerodroma" podrazumijeva dva ili vie
aerodroma koji su meusobno povezani kako bi bili
na usluzi istom gradu ili urbanom podruju."
lan 2.
U lanu 3. dodaju se stav (4) i stav (5) koji glase:
"(4) Odredbe ovog pravilnika o zemaljskim uslugama koje
pruaju subjekti iz stava (1) taka c) ovog lana primjenjuju
se na sve aerodrome na teritoriji Bosne i Hercegovine iji
godinji promet nije manji od dva miliona putnika ili
50 000 tona tereta.
(5) Kad aerodrom u Bosni i Hercegovini dosegne jedan od
pragova u prijevozu tereta navedenih u ovom lanu, a da pri
tom ne dosegne odgovarajui prag u prijevozu putnika, tada
se odredbe ovog pravilnika nee primjenjivati na kategorije
zemaljskih usluga koje se odnose iskljuivo na putnike."
lan 3.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Bro 1-3-02-2-708-1/16
12. septembra 2016. godine
Banja Luka

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRUANJU


ZEMALJSKIH USLUGA NA AERODROMIMA U BiH
lanak 1.
U Pravilniku o pruanju zemaljskih usluga na teritoriju BiH
("Slubeni glasnik BiH", br. 13/13), u lanku 2. dodaje se toka
h) koja glasi:
"h) "sustav aerodroma" podrazumijeva dva ili vie
aerodroma koji su uzajamno povezani kako bi bili na
usluzi istom gradu ili urbanom podruju."
lanak 2.
U lanku 3. dodaju se stavak (4) i stavak (5) koji glase:
"(4) Odredbe ovoga pravilnika o zemaljskim uslugama koje
pruaju subjekti iz stavka (1) toka c) ovoga lanka
primjenjuju se na sve aerodrome na teritoriju Bosne i
Hercegovine iji godinji promet nije manji od dva milijuna
putnika ili 50 000 tona tereta.
(5) Kad aerodrom u Bosni i Hercegovini dosegne jedan od
pragova u prijevozu tereta navedenih u ovom lanku, a da
pri tom ne dosegne odgovarajui prag u prijevozu putnika,
tad se odredbe ovoga pravilnika nee primjenjivati na
kategorije zemaljskih usluga koje se odnose iskljuivo na
putnike."
lanak 3.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Bro 1-3-02-2-708-1/16
Generalni direktor
12. rujna 2016. godine
ore Ratkovica, v. r.
Banja Luka
16. 61. (2)
(" ", 32/02 102/09)
14. (1)
(" ", 39/09),

Generalni direktor
ore Ratkovica, s. r.

Na temelju lanka 16. i lanka 61. stavak (2) Zakona o


upravi ("Slubeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09) i lanka 14.
stavak (1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 39/09), generalni direktor Direkcije
za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi1.

(" ", . 13/13),
2, ) :
") " "

."
2.
3, (4) (5) :
"(4)
(1), )

Utorak, 20. 9. 2016.

(5)

SLUBENI GLASNIK BiH50 000 .

,

,

."

Broj 70 - Strana 65

3.

" ".
1-3-02-2-708-1/16

12. 2016.
, . .

SADRAJ
VIJEE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
1037 Odluka o formiranju Radne grupe za izradu
Dravne strategije nadzora nad opojnim drogama,
spreavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga
u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu
Dravne strategije nadzora nad opojnim drogama,
spreavanja i suzbijanja zlouporabe opojnih droga
u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)


,
(
)
1038 Odluka o formiranju Radne grupe za izradu
Strategije unaprjeenja upravljanja javnim
finansijama u institucijama Bosne i Hercegovine
za period 2017. - 2020. (bosanski jezik)
Odluka o formiranju Radne skupine za izradu
Strategije unaprijeenja upravljanja javnim
financijama u institucijama Bosne i Hercegovine
2017. - 2020. (hrvatski jezik)2017. -2020. (
)
1039 Odluka o kupovini objekta za potrebe Ambasade
Bosne i Hercegovine u Zagrebu (bosanski jezik)
Odluka o kupovini objekta za potrebe
Veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Zagrebu
(hrvatski jezik)


( )
1040 Odluka o kupovini objekta za potrebe Ambasade
Bosne i Hercegovine u Beogradu (bosanski jezik)
Odluka o kupovini objekta za potrebe
Veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Beogradu
(hrvatski jezik)


( )
1041 Odluka o osnivanju Radne grupe za izradu nacrta
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
deminiranju u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
Odluka o osnivanju Radne grupe za izradu nacrta
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
razminiranju u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)

1042
1

1043
3

1044

5
6
6

1045

6
7
1046
7
7
1047
8
8(
)
Odluka o visini osnovice za obraun plae
zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za
2017. godinu (bosanski jezik)
Odluka o visini osnovice za obraun plae
uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za
2017. godinu (hrvatski jezik
Oa

2017. ( )
Odluka o visini regresa za godinji odmor u
institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
(bosanski jezik)
Odluka o visini regresa za godinji odmor u
institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
(hrvatski jezik)

2017.
( )
Odluka o imenovanju lanova i sekretara
Dravnog
komiteta
sigurnosti
civilnog
zrakoplovstva Bosne i Hercegovine (bosanski
jezik)
Odluka o imenovanju lanova i tajnika Dravnog
komiteta sigurnosti civilnog zrakoplovstva Bosne i
Hercegovine (hrvatski jezik)


(
)
Rjeenje o imenovanju zamjenika direktora Arhiva
Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
Rjeenje o imenovanju zamjenika direktora Arhiva
Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

( )
Rjeenje o imenovanju zamjenika direktora Arhiva
Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
Rjeenje o imenovanju zamjenika direktora Arhiva
Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

( )
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o
neeljenim supstancama u hrani za ivotinje
(bosanski jezik)
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o
nepoeljnim tvarima u hrani za ivotinje (hrvatski
jezik)

9
10
10
10
11
11
12

12
12

13
14
14
14
14
14
14
15
23

Broj 70 - Strana 66

SLUBENI GLASNIK BiH( )
31
KOMISIJA ZA RAUNOVODSTVO I REVIZIJU
BOSNE I HERCEGOVINE
1048 Pravilnik o uslovima i postupku redukcije ispita za
sticanje zvanja u raunovodstvenoj profesiji Bosne
i Hercegovine (bosanski jezik)
39
Pravilnik o uvjetima i postupku redukcije ispita za
stjecanje zvanja u raunovodstvenoj profesiji
42
Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

a
45
( )
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
BOSNE I HERCEGOVINE
1049 Spisak medicinskih sredstava za koja su izdane
Potvrde za upis i obnovu upisa u Registar
medicinskih sredstava (bosanski jezik)
48

Utorak, 20. 9. 2016.

Popis medicinskih sredstava za koja su izdane


Potvrde za upis i obnovu upisa u Registar
medicinskih sredstava (hrvatski jezik)


( )
DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
1050 Pravilnik o dopunama Pravilnika o pruanju
zemaljskih usluga na aerodromima u BiH
(bosanski jezik)
Pravilnik o dopunama Pravilnika o pruanju
zemaljskih usluga na aerodromima u BiH (hrvatski
jezik)


( )

53
58

64
64
64

Utorak, 20. 9. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 70 - Strana 67

Broj 70 - Strana 68

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 20. 9. 2016.

Izdava: Ovlatena sluba Doma naroda Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdavaa: sekretar Doma naroda Parlamentarne
skuptine Bosne i Hercegovine Bojan Ninkovi - Priprema i distribucija: JP NIO Slubeni list BiH Sarajevo, Demala Bijedia 39/III - Direktor: Dragan Prusina Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 -Sluba za pravne i ope poslove:
722-051 - Raunovodstvo: 722-044 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvruje polugodinje, a uplata se vri UNAPRIJED u korist rauna: UNICREDIT
BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brko 552-00000000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - tampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za tampariju: Mevludin Hamzi - Reklamacije za
neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slubeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Pretplata za II polugodite 2016. za "Slubeni glasnik BiH" i "Meunarodne ugovore" 120,00 KM, "Slubene novine Federacije BiH" 110,00 KM.
Web izdanje: http://www.sluzbenilist.ba - godinja pretplata 200,00 KM

Godina XX
Utorak, 20. 9. 2016. godine

Broj/Broj

70

SLU@BENE OBJAVE
KONKURSI
NATJE^AJI
OGLASI
MINISTARSTVO SIGURNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim imenovanjima,
imenovanjima Savjeta ministara i drugim imenovanjima Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/03), a u vezi sa ~l.
23.,24. i 26. Zakona o Slu`bi za poslove sa strancima ("Slu`beni
glasnik BiH", br. 54/05 i 36/08), ministar bezbjednosti Bosne i
Hercegovine raspisuje

OGLAS
ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA ZA
ZAMJENIKA DIREKTORA SLU@BE ZA POSLOVE SA
STRANCIMA I POMO]NIKA DIREKTORA ZA
UNUTRA[NJU KONTROLU SLU@BE ZA POSLOVE SA
STRANCIMA
U Slu`bi za poslove sa strancima potrebno je izvr{iti popunu
upra`njenih radnih mjesta na mandat od pet godina na pozicije:
1/01 Zamjenik direktora Slu`be za poslove sa strancima 1 izvr{ilac
2/01 Pomo}nik direktora za unutra{nju kontrolu Slu`be
za poslove sa strancima - 1 izvr{ilac
1/01 Zamjenik direktora Slu`be za poslove sa strancima
I - Osnovne du`nosti i nadle`nosti
1.1. Zamjenik direktora Slu`be za poslove sa strancima, u
skladu sa Ustavom, Zakonom o Slu`bi za poslove sa strancima,
Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu, Zakonom o
upravi, Zakonom o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i
Hercegovine, zamjenjuje direktora tokom njegovog odsustva i
izvr{ava druge du`nosti koje mu povjeri direktor.
1.2. Zamjenik direktora Slu`be za poslove sa strancima imenuje
se na period od 5 godina, uz mogu}nost ponovnog izbora za jo{
jedan mandat.
II - Op{ti uslovi
2.1. Svaki kandidat za navedene pozicije mora ispunjavati
slijede}e op{te uslove:
- da je stariji od 18 godina,
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama Bosne i
Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske
mjere u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja
upra`njene pozicije,

Godina XX
Utorak, 20. 9. 2016. godine

da se na njega ne odnosi odredba ~lana IX Ustava Bosne i


Hercegovine,
- da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak i da nije
izre~ena pravosna`na kazna zatvora za krivi~no djelo u
skladu sa krivi~nim zakonodavstvom,
- da je zdravstveno sposoban za vr{enje navedenih poslova.
III - Posebni uslovi
3.1. Pored op{tih uslova, svaki kandidat za navedenu poziciju
treba ispunjavati slijede}e posebne uslove i to:
- visoka stru~na sprema - VII stepen,
- 5 godina radnog iskustva, od ~ega 3 godine na poslovima
vezanim za kretanje i boravak stranaca,
- poznavanje stranog jezika,
- znanje rada na ra~unaru.
3.2. Napomena za sve kandidate
Svaki kandidat du`an je dostaviti listu imena i prezimena
neposrednih rukovodilaca od kojih se mogu dobiti preporuke i
informacije za posljednjih pet godina radnog iskustva, odnosno za
tri godine radnog iskustva na poslovima vezanim za kretanje i
boravak stranaca.
III - Potrebna dokumenta
4.1. Uz prijavu i popunjenu radnu biografiju, svaki kandidat je
du`an dostaviti original ili ovjerenu fotokopiju potrebnih
dokumenata i to:
a) Dokaz o posjedovanju VII stepena stru~ne spreme fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko
fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj
drugoj dr`avi nakon 06.04.1992. godine), odnosno, za
kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom
procesu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak
diplomi; iznimno, samo u slu~aju da visoko{kolska
ustanova dodatak diplomi nije uop{te izdavala, niti za
jednog diplomca, kandidat je du`an da uz ovjerenu kopiju
fakultetske diplome dostavi uvjerenje visoko{kolske
ustanove da dodatak diplomi nije uop{te izdat niti za jednog
diplomca;
b) Dokaz o tra`enom radnom iskustvu i listu iz ta~ke 3.2.
(potvrda, uvjerenje i sl.);
c) Dokaz o poznavanju stranog jezika (certifikat, uvjerenje i
sl.);
d) Dokaz o znanju rada na ra~unaru (certifikat, uvjerenje i sl.);
e) Izjavu ovjerenu kod nadle`nog organa da se na kandidata ne
odnosi odredba ~lana IX Ustava Bosne i Hercegovine;
f) uvjerenje ili izjava ovjerena kod nadle`nog organa da
kandidat nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama
Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat
disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana
objavljivanja upra`njene pozicije/ne starije od tri mjeseca;
g) izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci),
ukoliko se ne radi o dokumentu trajnog karaktera;
h) uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci),
ukoliko se ne radi o dokumentu trajnog karaktera;

Broj 70 - Strana 2

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

i) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivi~ni


postupak.
4.2. Napomena za sve kandidate:
Pored op{tih i posebnih uslova, kandidat za navedenu
poziciju ne mo`e biti u skladu sa ~lanom 28. stav (1) alineja f)
Zakona o Slu`bi za poslove sa strancima, lice kojem je izre~ena
pravosna`na kazna zatvora za krivi~no djelo. U skladu sa
navedenim Komisija }e po slu`benoj du`nosti pribaviti dokaz za
kandidate ~ija prijava bude prihva}ena.
Kandidat je du`an dati informaciju o bilo ~emu, {to mo`e
rezultirati sukobom interesa u slu~aju da do|e do njegovog
imenovanja.
Dokaz da je zdravstveno sposoban za vr{enje navedenih
poslova - ljekarsko uvjerenje (ne starije od {est mjeseci), kandidat
ne dostavlja sa drugim dokumentima. Ovo uvjerenje kandidat je
obavezan dostaviti nakon formiranja liste uspje{nih kandidata, a
prije imenovanja.
2/01 Pomo}nik direktora za unutra{nju kontrolu Slu`be za
poslove sa strancima
I - Osnovne du`nosti i nadle`nosti
1.1. Pomo}nik direktora za unutra{nju kontrolu Slu`be za
poslove sa strancima, u skladu sa Ustavom, Zakonom o Slu`bi
za poslove sa strancima, Zakonom o kretanju i boravku
stranaca i azilu, Zakonom o upravi, Zakonom o dr`avnoj slu`bi
u institucijama Bosne i Hercegovine, izme|u ostalog, odgovara
za: planiranje i obavljanje redovnih i vanrednih inspekcija u
sjedi{tu Slu`be, organizacionih jedinica i pojedinaca; predla`e
mjere i radnje koje predstavljaju rezultate unutra{njih istraga i
ispitivanja ta~nosti navoda iz predstavki i `albi u vezi s
postupanjem pripadnika Slu`be; sara|uje s drugim
organizacionim jedinicama Slu`be; obavlja i druge poslove iz
nadle`nosti Slu`be koje mu odredi direktor Slu`be.
1.2. Pomo}nik direktora za unutra{nju kontrolu Slu`be za
poslove sa strancima imenuje se na period od 5 godina, uz
mogu}nost ponovnog izbora za jo{ jedan mandat.
II - Op{ti uslovi
2.1. Svaki kandidat za navedenu poziciju mora ispunjavati
slijede}e op{te uslove:
- da je stariji od 18 godina,
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama Bosne i
Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske
mjere u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja
upra`njene pozicije,
- da se na njega ne odnosi odredba ~lana IX Ustava Bosne i
Hercegovine,
- da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak i da nije
izre~ena pravosna`na kazna zatvora za krivi~no djelo u
skladu sa krivi~nim zakonodavstvom,
- da je zdravstveno sposoban za vr{enje navedenih poslova.
III - Posebni uslovi
3.1. Pored op{tih uslova, svaki kandidat za navedenu poziciju
treba ispunjavati slijede}e posebne uslove i to:
- visoka stru~na sprema VII stepen - dru{tvenog smjera,
- 5 godina radnog iskustva, od ~ega 3 godine na poslovima
vezanim za kretanje i boravak stranaca,
- poznavanje stranog jezika,
- znanje rada na ra~unaru.
3.2. Napomena za sve kandidate
Svaki kandidat du`an je dostaviti listu imena i prezimena
neposrednih rukovodilaca od kojih se mogu dobiti preporuke i
informacije za posljednjih pet godina radnog iskustva, odnosno za
tri godine radnog iskustva na poslovima vezanim za kretanje i
boravak stranaca.
IV - Potrebna dokumenta
4.1. Uz prijavu i popunjenu radnu biografiju, svaki kandidat je
du`an dostaviti original ili ovjerenu fotokopiju potrebnih
dokumenata i to:
a) Dokaz o posjedovanju VII stepena stru~ne spreme fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko
fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj

Utorak, 20. 9. 2016.

drugoj dr`avi nakon 06.04.1992. godine), odnosno, za


kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom
procesu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak
diplomi; iznimno, samo u slu~aju da visoko{kolska
ustanova dodatak diplomi nije uop{te izdavala, niti za
jednog diplomca, kandidat je du`an da uz ovjerenu kopiju
fakultetske diplome dostavi uvjerenje visoko{kolske
ustanove da dodatak diplomi nije uop{te izdat niti za jednog
diplomca;
b) Dokaz o tra`enom radnom iskustvu i listu iz ta~ke 3.2.
(potvrda, uvjerenje i sl.);
c) Dokaz o poznavanju stranog jezika (certifikat, uvjerenje i
sl.);
d) Dokaz o znanju rada na ra~unaru (certifikat, uvjerenje i sl.);
e) Izjavu ovjerenu kod nadle`nog organa da se na kandidata
ne odnosi odredba ~lana IX Ustava Bosne i Hercegovine;
f) uvjerenje ili izjava ovjerena kod nadle`nog organa da
kandidat nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama
Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat
disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana
objavljivanja upra`njene pozicije/ne starije od tri mjeseca;
g) izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci),
ukoliko se ne radi o dokumentu trajnog karaktera;
h) uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci),
ukoliko se ne radi o dokumentu trajnog karaktera;
i) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivi~ni
postupak.
4.2. Napomena za sve kandidate
Pored op{tih i posebnih uslova, kandidat za navedenu
poziciju ne mo`e biti u skladu sa ~lanom 28. stav (1) alineja f)
Zakona o Slu`bi za poslove sa strancima, lice kojem je izre~ena
pravosna`na kazna zatvora za krivi~no djelo. U skladu sa
navedenim Komisija }e po slu`benoj du`nosti pribaviti dokaz za
kandidate ~ija prijava bude prihva}ena.
Kandidat je du`an dati informaciju o bilo ~emu, {to mo`e
rezultirati sukobom interesa u slu~aju da do|e do njegovog
imenovanja.
Dokaz da je zdravstveno sposoban za vr{enje navedenih
poslova - ljekarsko uvjerenje (ne starije od {est mjeseci), kandidat
ne dostavlja sa drugim dokumentima. Ovo uvjerenje kandidat je
obavezan dostaviti nakon formiranja liste uspje{nih kandidata, a
prije imenovanja.
V - Prijavljivanje
5.1. Prijave mogu slati svi dr`avljani Bosne i Hercegovine koji
zadovoljavaju op{te i posebne uslove, navedenu u ovom oglasu.
5.2. Oglas ostaje otvoren 14 dana od dana zadnjeg objavljivanja
u dnevnim novinama, odnosno "Slu`benom glasniku BiH" ili
"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta".
5.3. Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti
li~no ili putem po{te na adresu:
Ministartsvo sigurnosti/bezbjednosti Bosne i Hercegovine
(Javni oglas za popunu rukovode}eg radnog mjesta
zamjenika direktora Slu`be za poslove sa strancima i pomo}nika
direktora za unutra{nju kontrolu Slu`be za poslove sa strancima)
Trg Bosne i Hercegovine broj 1, Sarajevo
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u
razmatranje.
(Sl-1118/16-G)
SERDA D.O.O. SARAJEVO
Na osnovu ~lana 234. Zakona o privrednim dru{tvima FBiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 81/15), ~lana 30.
Ugovora o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA (sa prate}im
aneksima), ~lana 39. Statuta SERDA d.o.o. Sarajevo - Pre~i{}eni
tekst i Odluke Skup{tine SERDA d.o.o. Sarajevo broj OS-59/15
od 15.12.2015. godine, Skup{tina SERDA d.o.o. Sarajevo
raspisuje

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Utorak, 20. 9. 2016.

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I
^LANOVA ODBORA ZA REVIZIJU SERDA D.O.O.
SARAJEVO
I. Predmet javnog konkursa
Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje
predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju Sarajevske regionalne
razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo.
Odbor za reviziju sa~injavaju tri (3) ~lana - predstavnika
osniva~a (Kanton Sarajevo, Grad Isto~no Sarajevo, Op}ina Stari
Grad, Op}ina Centar, Op}ina Novo Sarajevo, Op}ina Novi Grad,
Op}ina Ilid`a, Op}ina Had`i}i, Op}ina Trnovo, Op}ina Vogo{}a,
Op}ina Ilija{, Op{tina Isto~ni Stari Grad, Op{tina Isto~no Novo
Sarajevo, Op{tina Isto~na Ilid`a, Op{tina Pale, Op{tina Trnovo,
Op{tina Sokolac, Op}ina Visoko, Op}ina Breza, Op}ina Kre{evo,
Op}ina Kiseljak i Op}ina Fojnica, Op}ina Vare{, Op}ina Olovo,
Op}ina Gora`de, Op}ina Pra~a-Pale, Op{tina Fo~a, Op{tina
^ajni~e, Grad Sarajevo, Op}ina Fo~a-Ustikolina, Op{tina
Kalinovik, Op{tina Vi{egrad, Op{tina Rogatica, Op{tina Novo
Gora`de i Op{tina Rudo).
II. Opis pozicije
Odbor za reviziju obavlja poslove utvr|ene Zakonom o
privrednim dru{tvima FBiH i Statutom Agencije.
III. Mandat
Predsjednika i ~lanove Odbora za reviziju imenuje Skup{tina
Dru{tva na period od 4 (~etiri) godine.
Izbor i predlaganje kandidata za predsjednika i ~lanove
Odbora za reviziju vr{i komisija imenovana od strane Skup{tine
SERDA na osnovu javnog konkursa. Naknada i druga prava
predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju ure|uju se ugovorom
na osnovu odluke Skup{tine Dru{tva.
IV. Uvjeti za pozicije
Kandidati za imenovanje za predsjednika i ~lanove Odbora za
reviziju moraju ispunjavati op}e i posebne uvjete:
a) Op}i uvjeti
Za predsjednika i ~lanove Odbora za reviziju mo`e biti
imenovan kandidat koji ispunjava sljede}e op}e uvjete:
1) da je dr`avljanin Bosne i Herecegovine,
2) da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske
mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u
periodu od tri godine od dana objavljivanja upra`njenje
pozicije,
3) da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i
Hercegovine,
4) da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup
nespojiv s du`no{}u u Odboru za reviziju, pet godina od
dana pravosna`ne presude isklju~uju}i vrijeme zatvorske
kazne prije dana objavljivanja upra`njene pozicije i da mu
presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti iz
nadle`nosti Odbora za reviziju,
5) da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak,
6) da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili
savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama
vlasti u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br.
13/02, 16/02, 14/03, 12/04, 63/08 i 18/12), Zakona o
sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj
70/08) i Zakona o spre~avanju sukoba interesa u organima
vlasti u Republici Srpskoj ("Slu`beni glasnik RS", broj
73/08),
7) da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje
funkcije u Odboru za reviziju.
b) Posebni uvjeti
1) da ima visoku stru~nu spremu,
2) da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u
struci nakon sticanja VSS,
3) da posjeduje pisani akt osniva~a SERDA-e kojim
kandidatu potvr|uje da isti ima saglasnost da konkuri{e za
~lana Odbora za reviziju SERDA-e ispred navedenog
osniva~a i da u slu~aju izbora predstavlja osniva~a u
Odboru za reviziju,
4) da posjeduje sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno
obavljanje povjerene funkcije.

Broj 70 - Strana 3

V. Kriteriji izbora
Prilikom izbora uzet }e se u obzir sljede}i kriteriji:
- da posjeduju stru~na znanja iz oblasti djelatnosti preduze}a
{to }e se utvrditi na osnovu prilo`enih referensi i putem
intervjua,
- rezultati i priznanja ostvareni u dosada{njem radu preporuka ranijih poslodavaca, priznanja i dr.,
- znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvje{taja i
poznavanje propisa,
- da posjeduju sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno
obavljanje povjerene funkcije za koju se kandiduju kao i
sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka,
- komunikacijske i organizatorske sposobnosti.
Potrebni dokumenti:
- biografija sa adresom i kontakt telefonom,
- uvjerenje o dr`avljanstvu,
- izjava ili izjave ovjerene od nadle`nog op}inskog organa za
uvjete iz ta~ke a) Op}i uvjeti od 2 do 7,
- dokaz o zavr{enoj visokoj stru~noj spremi - diploma;
- potvrda o radnom iskustvu u struci,
- pisani akt osniva~a SERDA-e kojim kandidatu potvr|uje
da isti ima saglasnost da konkuri{e za ~lana Odbora za
reviziju SERDA-e ispred navedenog osniva~a i da u slu~aju
izbora predstavlja osniva~a u Odboru za reviziju,
- referense ili preporuke.
Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju,
adresu i kontakt telefon prilo`iti originalne dokumente ili
ovjerene fotokopije naprijed navedenih dokumenata koji ne mogu
biti stariji od 3 mjeseca.
Kandidati koji budu stavljeni u u`i izbor bit }e pozvani na
intervju.
Kandidati koji budu predlo`eni za izbor i imenovanje bit }e
du`ni dostaviti dokumente pod 4. i 5. Op}ih uvjeta.
Prijave kandidata s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10
dana od dana isteka roka za prijavu ne}e biti uzete u razmatranje u
daljem postupku za izbor.
Javni konkurs za podno{enje prijava ostaje otvoren 15
(petnaest) dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku
BiH", a isti }e se objaviti i na web stranici SERDA d.o.o. Sarajevo
(www.serda.ba).
Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti li~no ili
preporu~enom po{tom na adresu: Sarajevska regionalna razvojna
agencija SERDA d.o.o. Sarajevo, ul. Kolodvorska 6., sa
naznakom PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA IZBOR
PREDSJEDNIKA I ^LANOVA ODBORA ZA REVIZIJU.
Na pole|ini koverte nazna~iti ime i prezime podnosioca
prijave.
SERDA nije obavezna vratiti dokumentaciju dostavljenu uz
prijavu.
Na temelju ~lanka 234. Zakona o gospodarskim dru{tvima
FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 81/15), ~lanka 30.
Ugovora o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA (sa prate}im
aneksima), ~lanka 39. Statuta SERDA d.o.o. Sarajevo - Pre~i{}eni
tekst i Odluke Skup{tine SERDA d.o.o. Sarajevo, broj OS-59/15
od 15.12.2015. godine, Skup{tina SERDA d.o.o. Sarajevo
raspisuje

JAVNI NATJE^AJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I
^LANOVA ODBORA ZA REVIZIJU SERDA D.O.O.
SARAJEVO
I. Predmet javnog natje~aja
Objavljuje se javni natje~aj za izbor i imenovanje
predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju Sarajevske regionalne
razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo.
Odbor za reviziju sa~injavaju tri (3) ~lana - predstavnika
osniva~a (Kanton Sarajevo, Grad Isto~no Sarajevo, Op}ina Stari
Grad, Op}ina Centar, Op}ina Novo Sarajevo, Op}ina Novi Grad,
Op}ina Ilid`a, Op}ina Had`i}i, Op}ina Trnovo, Op}ina Vogo{}a,
Op}ina Ilija{, Op{tina Isto~ni Stari Grad, Op{tina Isto~no Novo
Sarajevo, Op{tina Isto~na Ilid`a, Op{tina Pale, Op{tina Trnovo,
Op{tina Sokolac, Op}ina Visoko, Op}ina Breza, Op}ina Kre{evo,

Broj 70 - Strana 4

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Op}ina Kiseljak i Op}ina Fojnica, Op}ina Vare{, Op}ina Olovo,


Op}ina Gora`de, Op}ina Pra~a-Pale, Op{tina Fo~a, Op{tina
^ajni~e, Grad Sarajevo, Op}ina Fo~a-Ustikolina, Op{tina
Kalinovik, Op{tina Vi{egrad, Op{tina Rogatica, Op{tina Novo
Gora`de i Op{tina Rudo).
II. Opis pozicije
Odbor za reviziju obavlja poslove utvr|ene Zakonom o
gospodarskim dru{tvima FBiH i Statutom Agencije.
III. Mandat
Predsjednika i ~lanove Odbora za reviziju imenuje Skup{tina
Dru{tva na period od 4 (~etiri) godine.
Izbor i predlaganje kandidata za predsjednika i ~lanove
Odbora za reviziju vr{i ovjerenstvo imenovano od strane
Skup{tine SERDA na osnovu javnog natje~aja. Naknada i druga
prava predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju ure|uju se
ugovorom na osnovu odluke Skup{tine Dru{tva.
IV. Uvjeti za pozicije
Kandidati za imenovanje za predsjednika i ~lanove Odbora za
reviziju moraju ispunjavati op}e i posebne uvjete:
a) Op}i uvjeti
Za predsjednika i ~lanove Odbora za reviziju mo`e biti
imenovan kandidat koji ispunjava sljede}e op}e uvjete:
1) da je dr`avljanin Bosne i Herecegovine,
2) da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske
mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u
periodu od tri godine od dana objavljivanja upra`njenje
pozicije,
3) da se na njega ne odnosi ~lanak IX 1. Ustava Bosne i
Hercegovine,
4) da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup
nespojiv s du`no{}u u Odboru za reviziju, pet godina od
dana pravovaljane presude isklju~uju}i vrijeme zatvorske
kazne prije dana objavljivanja upra`njene pozicije i da mu
presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti iz
nadle`nosti Odbora za reviziju,
5) da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak,
6) da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili
savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama
vlasti u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br.
13/02, 16/02, 14/03, 12/04, 63/08 i 18/12), Zakona o
sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj
70/08) i Zakona o spre~avanju sukoba interesa u organima
vlasti u Republici Srpskoj ("Slu`beni glasnik RS", broj
73/08),
7) da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje
funkcije u Odboru za reviziju.
b) Posebni uvjeti:
1) da ima visoku stru~nu spremu,
2) da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u
struci nakon sticanja VSS,
3) da posjeduje pisani akt osniva~a SERDA-e kojim
kandidatu potvr|uje da isti ima saglasnost da konkuri{e za
~lana Odbora za reviziju SERDA-e ispred navedenog
osniva~a i da u slu~aju izbora predstavlja osniva~a u
Odboru za reviziju,
4) da posjeduje sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno
obavljanje povjerene funkcije.
V. Kriteriji izbora
Prilikom izbora uzet }e se u obzir sljede}i kriteriji:
- da posjeduju stru~na znanja iz oblasti djelatnosti preduze}a
{to }e se utvrditi na osnovu prilo`enih referenci i putem
intervjua,
- rezultati i priznanja ostvareni u dosada{njem radu preporuka ranijih poslodavaca, priznanja i dr.,
- znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvje{}a i
poznavanje propisa,
- da posjeduju sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno
obavljanje povjerene funkcije za koju se kandiduju kao i
sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka,
- komunikacijske i organizacijske sposobnosti.
Potrebni dokumenti:
- `ivotopis sa adresom i kontakt telefonom,

Utorak, 20. 9. 2016.

uvjerenje o dr`avljanstvu,
izjava ili izjave ovjerene od nadle`nog op}inskog organa za
uvjete iz ta~ke a) Op}i uvjeti od 2 do 7,
- dokaz o zavr{enoj visokoj stru~noj spremi - diploma;
- potvrda o radnom iskustvu u struci,
- pisani akt osniva~a SERDA-e kojim kandidatu potvr|uje
da isti ima saglasnost da konkuri{e za ~lana Odbora za
reviziju SERDA-e ispred navedenog osniva~a i da u slu~aju
izbora predstavlja osniva~a u Odboru za reviziju,
- reference ili preporuke.
Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}i `ivotopis,
adresu i kontakt telefon prilo`iti originalne dokumente ili
ovjerene fotokopije naprijed navedenih dokumenata koji ne mogu
biti stariji od 3 mjeseca.
Kandidati koji budu stavljeni u u`i izbor bit }e pozvani na
intervju.
Kandidati koji budu predlo`eni za izbor i imenovanje bit }e
du`ni dostaviti dokumente pod 4. i 5. Op}ih uvjeta.
Prijave kandidata s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10
dana od dana isteka roka za prijavu ne}e biti uzete u razmatranje u
daljem postupku za izbor.
Javni natje~aj za podno{enje prijava ostaje otvoren 15
(petnaest) dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku
BiH", a isti }e se objaviti i na web stranici SERDA d.o.o. Sarajevo
(www.serda.ba).
Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti osobno ili
preporu~enom po{tom na adresu: Sarajevska regionalna razvojna
agencija SERDA d.o.o. Sarajevo, ul. Kolodvorska 6., sa
naznakom PRIJAVA NA JAVNI NATJE^AJ ZA IZBOR
PREDSJEDNIKA I ^LANOVA ODBORA ZA REVIZIJU.
Na pole|ini koverte nazna~iti ime i prezime podnosioca
prijave.
SERDA nije obavezna vratiti dokumentaciju dostavljenu uz
prijavu.
Na osnovu ~lana 234. Zakona o privrednim dru{tvima FBiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 81/15), ~lana 30.
Ugovora o osnivawu dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA (sa prate}im
aneksima), ~lana 39. Statuta SERDA d.o.o. Sarajevo Pre~i{}eni tekst i Odluke Skup{tine SERDA d.o.o. Sarajevo
broj OS-59/15 od 15.12.2015. godine, Skup{tina SERDA d.o.o.
Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVAWE PREDSJEDNIKA I
^LANOVA ODBORA ZA REVIZIJU SERDA D.O.O.
SARAJEVO
I Predmet javnog konkursa
Objavquje se javni konkurs za izbor i imenovawe
predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju Sarajevske
regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo.
Odbor za reviziju sa~iwavaju tri (3) ~lana - predstavnika
osniva~a (Kanton Sarajevo, Grad Isto~no Sarajevo, Op}ina
Stari Grad, Op}ina Centar, Op}ina Novo Sarajevo, Op}ina
Novi Grad, Op}ina Ilixa, Op}ina Haxi}i, Op}ina Trnovo,
Op}ina Vogo{}a, Op}ina Ilija{, Op{tina Isto~ni Stari
Grad, Op{tina Isto~no Novo Sarajevo, Op{tina Isto~na
Ilixa, Op{tina Pale, Op{tina Trnovo, Op{tina Sokolac,
Op}ina Visoko, Op}ina Breza, Op}ina Kre{evo, Op}ina
Kiseqak i Op}ina Fojnica, Op}ina Vare{, Op}ina Olovo,
Op}ina Gora`de, Op}ina Pra~a-Pale, Op{tina Fo~a,
Op{tina ^ajni~e, Grad Sarajevo, Op}ina Fo~a-Ustikolina,
Op{tina Kalinovik, Op{tina Vi{egrad, Op{tina Rogatica,
Op{tina Novo Gora`de i Op{tina Rudo).
II Opis pozicije
Odbor za reviziju obavqa poslove utvr|ene Zakonom o
privrednim dru{tvima FBiH i Statutom Agencije.
III Mandat
Predsjednika i ~lanove Odbora za reviziju imenuje
Skup{tina Dru{tva na period od 4 (~etiri) godine.
Izbor i predlagawe kandidata za predsjednika i ~lanove
Odbora za reviziju vr{i komisija imenovana od strane

Utorak, 20. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Skup{tine SERDA na osnovu javnog konkursa. Naknada i druga


prava predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju ure|uju se
ugovorom na osnovu odluke Skup{tine Dru{tva.
IV Uslovi za pozicije
Kandidati za imenovawe za predsjednika i ~lanove Odbora
za reviziju moraju ispuwavati op{te i posebne uslove:
a) Op{ti uslovi:
Za predsjednika i ~lanove Odbora za reviziju mo`e biti
imenovan kandidat koji ispuwava sqede}e op{te uslove:
1) da je dr`avqanin Bosne i Herecegovine,
2) da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat
disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini u periodu od tri godine od dana
objavqivawa upra`wewe pozicije,
3) da se na wega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
4) da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup
nespojiv s du`no{}u u Odboru za reviziju, pet godina od
dana pravosna`ne presude iskqu~uju}i vrijeme zatvorske
kazne prije dana objavqivawa upra`wene pozicije i da mu
presudom suda nije zabraweno obavqawe aktivnosti iz
nadle`nosti Odbora za reviziju.
5) da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak,
6) da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija
ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u
institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni
glasnik BiH", br. 13/02, 16/02, 14/03, 12/04, 63/08 i 18/12),
Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji
Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije
BiH", broj 70/08) i Zakona o spre~avawu sukoba interesa u
organima vlasti u Republici Srpskoj ("Slu`beni
glasnik RS", broj 73/08),
7) da ne postoje druge zakonske smetwe za obavqawe
funkcije u Odboru za reviziju,
b) Posebni uslovi:
1) da ima visoku stru~nu spremu,
2) da ima najmawe tri godine radnog iskustva na poslovima u
struci nakon sticawa VSS,
3) da posjeduje pisani akt osniva~a SERDA-e kojim
kandidatu potvr|uje da isti ima saglasnost da konkuri{e
za ~lana Odbora za reviziju SERDA-e ispred navedenog
osniva~a i da u slu~aju izbora predstavqa osniva~a u
Odboru za reviziju,
4) da posjeduje sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno
obavqawe povjerene funkcije.
V Kriteriji izbora
Prilikom izbora uze}e se u obzir sqede}i kriteriji:
- da posjeduju stru~na znawa iz oblasti djelatnosti
preduze}a {to }e se utvrditi na osnovu prilo`enih
referensi i putem intervjua,
- rezultati i priznawa ostvareni u dosada{wem radu preporuka ranijih poslodavaca, priznawa i dr.,
- znawe i sposobnost razumijevawa poslovnih izvje{taja i
poznavawe propisa,
- da posjeduju sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno
obavqawe povjerene funkcije za koju se kandiduju kao i
sposobnost nepristrasnog dono{ewa odluka,
- komunikacione i organizatorske sposobnosti.
Potrebni dokumenti:
- biografija sa adresom i kontakt telefonom,
- uvjerewe o dr`avqanstvu,
- izjava ili izjave ovjerene od nadle`nog op{tinskog
organa za uslove iz ta~ke a) Op{ti uslovi od 2 do 7,
- dokaz o zavr{enoj visokoj stru~noj spremi - diploma;
- potvrda o radnom iskustvu u struci,
- pisani akt osniva~a SERDA-e kojim kandidatu potvr|uje
da isti ima saglasnost da konkuri{e za ~lana Odbora za
reviziju SERDA-e ispred navedenog osniva~a i da u
slu~aju izbora predstavqa osniva~a u Odboru za reviziju,
- referense ili preporuke.

Broj 70 - Strana 5

Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}u


biografiju, adresu i kontakt telefon prilo`iti originalne
dokumente ili ovjerene fotokopije naprijed navedenih
dokumenata koji ne mogu biti stariji od 3 mjeseca.
Kandidati koji budu stavqeni u u`i izbor bi}e pozvani na
intervju.
Kandidati koji budu predlo`eni za izbor i imenovawe bi}e
du`ni dostaviti dokumenta pod 4. i 5. Op{tih uslova.
Prijave kandidata s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10
dana od dana isteka roka za prijavu ne}e biti uzete u razmatrawe
u daqem postupku za izbor.
Javni konkurs za podno{ewe prijava ostaje otvoren 15
(petnaest) dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku
BiH", a isti }e se objaviti i na web stranici SERDA d.o.o.
Sarajevo (www.serda.ba)
Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti li~no ili
preporu~enom po{tom na adresu: Sarajevska regionalna
razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo, ul. Kolodvorska 6., sa
naznakom PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA IZBOR
PREDSJEDNIKA I ^LANOVA ODBORA ZA REVIZIJU.
Na pole|ini koverte nazna~iti ime i prezime podnosioca
prijave.
SERDA nije obavezna vratiti dokumentaciju dostavqenu uz
prijavu.
(Sl-1133/16-G)

UDRU@ENJA - FONDACIJE
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i
Zahtjev Udru`enja oboljelih od bulozne epidermolize "DEBRA",
sa sjedi{tem u Vogo{}i ulica Ramiza Ali}a broj 98, u predmetu
upis promjena u Registru udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2.
Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4.
stav (1) Pravilnika o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija
Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i
fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik
BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, kod Udru`enja oboljelih od bulozne
epidermolize "DEBRA", sa sjedi{tem u Vogo{}i, ulica Ramiza
Ali}a broj 98, upisanog pod registarskim brojem: RU-758,
Knjiga I Registra, dana 28.11.2008. godine, upisuju se
promjene i to:
- Izmjene i dopune Statuta Udru`enja broj: 2/08 od
10.05.2008. godine.
- Mijenja se adresa sjedi{ta Udru`enja, tako da se umjesto
dosada{nje adrese sjedi{ta: Vogo{}a, ulica Ramiza Ali}a
broj 98, upisuje:
Sarajevo, ulica Had`isulejmanova broj 2.
- Upisuje se znak Udru`enja.
Znak Udru`enja se sastoji iz dva dijela. Skra}eni naziv
Udru`enja "Debra" pisan je malim latini~nim slovima u
dvije nijanse plave boje. Slova d, r i a pisana su svjetlijom
plavom bojom. Slova e i b pisana su tamnijom plavom
bojom. Iznad slova b nalazi se stilizovani leptir tamnije
plave boje koja je jednaka boji slova e i a.
2. Prestaju ovla{tenja za zastupanje Udru`enja u pravnom
prometu Nevzeti Kahriman Had`imehmedovi}.
Osoba ovla{tena za zastupanje Udru`enja u pravnom prometu
je Senaida Gerin, predsjednica Udru`enja.
3. Imenovanje ~lanova Upravnog odbora Udru`enja.
4. Ostali upisi u Registru udru`enja kod Udru`enja oboljelih od
bulozne epidermolize "DEBRA" izvr{eni na osnovu Rje{enja
broj: 08-07-1-155/08 od 28.11.2008. godine, ostaju neizmijenjeni.
5. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
Udru`enje oboljelih od bulozne epidermolize "DEBRA" sa
sjedi{tem u Vogo{}i, ulica Ramiza Ali}a broj 98, upisano je
28.11.2008. godine u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Broj 70 - Strana 6

Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem: RU-758, Knjiga I


Registra.
Udru`enje je 25.04.2016. godine podnijelo Zahtjev za upis
promjena u Registru udru`enja ovog Ministarstva.
U toku postupka, Ministarstvo je utvrdilo da zahtjev nije
potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog kojih nije
mogu}e izvr{iti promjene upisa u Registru. Ministarstvo je aktom
broj: 08-07-1-155/08 od 18.05.2016. godine, zatra`ilo ispravku i
dopunu zahtjeva.
Nakon otklanjanja nedostataka podnosilac zahtjeva je
08.06.2016. godine dostavio sljede}u dokumentaciju: Zapisnik sa
sa godi{nje/izborne Skup{tine Udru`enja oboljelih od bulozne
epidermolize "DEBRA" od 27.03.2016. godine; Odluku o
dopunama i izmjenama Statuta Udru`enje broj: 27-03/16 od
27.03.2016. godine, u dva primjerka; Odluku o razrje{enju i
imenovanju novih ~lanova upravnih tijela Udru`enja broj:
27-03/16-2 od 27.03.2016. godine; ovjeren potpis i fotokopija
li~ne karte osobe ovla{tene za zastupanje Udru`enja u pravnom
prometu; opis i otisak znaka Udru`enja; ovjerene fotokopije
li~nih karata ~lanova Upravnog odbora Udru`enja i dokaz o uplati
administrativne takse.
Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija o na~inu vo|enja Registra udru`enja za upis
promjena u Registru udru`enja kod Udru`enja oboljelih od
bulozne epidermolize "DEBRA", te je rije{eno kao u dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM za upis promjena u Registru udru`enja, u skladu sa
~lanom 33. stav (2) ta~ka b) navedenog Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
Rje{enja.
Broj 08-07-1-155/08
30. juna 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(FU-250/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i
Zahtjev Osniva~a NEZAVISNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH
U AGENCIJI ZA PRU@ANJE USLUGA U ZRA^NOJ
PLOVIDBI, u predmetu, upis u Registar udru`enja, na osnovu
~lana 8. i 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i
76/11) i ~lana 4. stav (1) Pravilnika o na~inu vo|enja registra
udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine upisuje se Sindikat pod nazivom:
NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U AGENCIJI ZA PRU@AWE USLUGA U VAZDU[NOJ PLOVIDBI
NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U AGENCIJI ZA
PRU@ANJE USLUGA U ZRA^NOJ PLOVIDBI
NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U AGENCIJI ZA
PRU@ANJE USLUGA U ZRA^NOJ PLOVIDBI
Sjedi{te Sindikata je: Lakta{i, ulica Mahovljani bb.
2. Upis je izvr{en pod registarskim brojem RU: 1837, knjiga I
Registra, sa danom 16.03.2016. godine.
3. Sindikat ima znak.
Znak Sindikata je silueta aviona u polijetanju, a u pozadini
simboli radiokomunikacijskih talasa i piste.
4. Danom upisa u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde
Bosne i Hercegovine, Sindikat sti~e svojstvo pravnog lica i ima
slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine
isklju~ivo pod registrovanim nazivom.
5. Ciljevi i djelatnosti Sindikata su: ostvarivanje prava na rad i
za{titu prava iz rada i po osnovu rada u Agenciji za pru`anje
usluga u vazdu{noj plovidbi Bosne i Hercegovine (u daljem
tekstu: poslodavac); pra}enje da li poslodavac postupa u skladu
sa propisima koji se ti~u radnih odnosa; uticanje na dono{enje i

Utorak, 20. 9. 2016.

sprovo|enje zakonske regulative od zna~aja za radnu,


ekonomsku i socijalnu sigurnost ~lanstva Sindikata i njihova
radno-pravna za{tita; obezbje|enje odgovaraju}ih uslova za
rad, humanizaciju rada i uvo|enje savremenih sredstava rada i
tehnologije; zalaganje za realnu cijenu rada kojom zaposlenik
mo`e obezbijediti zadovoljavanje osnovnih ekonomskih,
socijalnih, kulturnih, obrazovnih i drugih potreba; u~estvovanje u pregovorima i zaklju~ivanju kolektivnog ugovora za
zaposlene kod poslodavca; obezbje|enje prava da bude
konsultovan prije dono{enja op{teg akta koji se ti~e radnog
statusa i pla}a ~lanova Sindikata; dosljedno ostvarivanje radne,
ekonomske i socijalne sigurnosti svojim ~lanovima u svim
oblicima svojine; omasovljavanje ~lanstva; pobolj{anje radnih
uslova i za{tite na radu i zdravlja zaposlenika; pomaganje i
zastupanje ~lana na njegov zahtjev u slu~ajevima povrede
njegovih prava ili disciplinskog postupka ili postupka za
naknadu {tete; pru`anje besplatne pravne pomo}i i edukacija
~lanova Sindikata; razvijanje sindikalne solidarnosti i uzajamnosti; stvaranje uslova za br`e zapo{ljavanje i smanjivanje
nezaposlenosti; ja~anje sindikalnog pokreta i saradnja sa
drugim sindikatima; iznala`enje mogu}nosti za rje{avanje
egzistencijalnih problema ~lanova i obezbje|enje materijalne i
socijalne sigurnosti ~lanova Sindikata putem raznih vidova
pomo}i sa doma}im i inostranim donatorima; saradnja sa
nadle`nim organima i organizacijama, sindikatima i udru`enjima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu; dosljedno sprovo|enje konvencija i me|unarodnih ugovora, deklaracija i
povelja kojima se {tite ljudska prava, slobode i principi gra|ana
u Bosni i Hercegovini.
5. Lica ovla{tena za zastupanje Sindikata u pravnom prometu su:
- Nenad Mirjani}, predsjednik Sindikata i
- Aleksandar Bojani}, potpredsjednik Sindikata.
6. U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u
Registar, Sindikat je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1.
Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu
registracije, u roku od 30 dana od dana izvr{ene promjene.
7. Ovo Rje{enje objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH".
Obrazlo`enje
Osniva~i NEZAVISNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U
AGENCIJI ZA PRU@ANJE USLUGA U ZRA^NOJ
PLOVIDBI, su dana 31.12.2015. godine podnijeli zahtjev za upis
u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, pod prvobitnim nazivom: NEZAVISNI
SINDIKAT AGENCIJE ZA PRU@ANJE USUGA U VAZDU[NOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE.
U toku postupka registracije, Ministarstvo je utvrdilo da
zahtjev nije potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog
kojih nije mogu}e izvr{iti registraciju. Ministarstvo je aktom broj
UP09-07-1-2710/15 od 08.02.2016. godine zatra`ilo ispravku i
dopunu zahtjeva.
Podnosilac zahtjeva je podneskom od 29.02.2016. godine
izvr{io izmjene i dopune zahtjeva, te je uz zahtjev za upis u
Registar udru`enja prilo`io slijede}u dokumentaciju: Zapisnik sa
Osniva~ke skup{tine Sindikata od 28.12.2015. godine; Odluku o
osnivanju NEZAVISNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U
AGENCIJI ZA PRU@ANJE USLUGA U ZRA^NOJ
PLOVIDBI, OSS broj 01/15 od 28.12.2015. godine; dva
primjerka Statuta Sindikata, OSS broj 02/15 od 28.12.2015.
godine; Odluku o imenovanju predsjednika Skup{tine Sindikata,
OSS broj 07/15 od 28.12.2015. godine; Odluku o imenovanju
predsjednika i potpredsjednika Sindikata, OSS broj 06/15 od
28.12.2015. godine; Odluku o imenovanju lica ovla{tenih za
zastupanje i predstavljanje Sindikata, OSS broj 03/15 od
28.12.2015. godine; ovjerene vlastoru~ne potpise imenovanih
lica; Odluku o imenovanju Upravnog odbora Sindikata, OSS broj
04/15 od 28.12.2015. godine; Odluku o imenovanju Nadzornog
odbora Sindikata, OSS broj 05/15 od 28.12.2015. godine; otisak i
opis znaka Sindikata, te ovjerene fotokopije li~nih karata
Osniva~a i ~lanova Upravnog odbora Sindikata.
Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija za upis NEZAVISNOG SINDIKATA ZAPO-

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Utorak, 20. 9. 2016.

SLENIH U AGENCIJI ZA PRU@ANJE USLUGA U ZRA^NOJ


PLOVIDBI, u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde BiH,
pa je doneseno rje{enje kao u dispozitivu.
Na ovo rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM u skladu sa ~lanom 33. stav (2) ta~ka a) navedenog
Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
rje{enja.
Broj UP09-07-1-2710/15
16. marta 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(FU-255/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i
Zahtjev osniva~a Udru`enja medicinskih fizi~ara u Bosni i
Hercegovini, zastupanih po punomo}niku Kemalu Ale~kovi}u,
advokatu iz Sarajeva, ulica Branilaca Sarajeva broj 21, u
predmetu upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 8. i 33.
Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4.
stav (1) Pravilnika o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija
Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i
fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik
BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom:
a) Udru`enje medicinskih fizi~ara u Bosni i Hercegovini
Udru`ewe medicinskih fizi~ara u Bosni i Hercegovini
Udruga medicinskih fizi~ara u Bosni i Hercegovini
b) Skra}eni naziv Udru`enja glasi: Udru`enje "MFuBiH",
Udru`ewe "MFuBiH", Udruga "MFuBiH"
c) Sjedi{te Udru`enja nalazi se u Sarajevu, ulica Bolni~ka
broj 25.
2. Upisuje izvr{en pod registarskim brojem 1861 Knjiga I
Registra, dana 05.05.2016. godine.
3. Udru`enje ima znak.
Stilizirani znak sa akronimom Udru`enja na latinici i }irilici
ispod i iznad shematskog prikaza Comptonovog rasijanja.
4. Danom upisa u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde
Bosne i Hercegovine, Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica i
ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i
Hercegovine isklju~ivo pod registriranim nazivom.
5. Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: zalaganje za priznavanje
medicinske fizike kao nezavisne profesije u zdravstvu ~ija je
odgovornost za{tita od zra~enja; zalaganje za priznavanje
medicinskog fizi~ara kao zdravstvenog radnika; zalaganje za
osiguravanje da sve aspekte terapijskih i dijagnosti~kih
procedura vezanih za medicinsku fiziku, zadatke i aktivnosti
koje se odnose i na pacijente i na ure|aje, obavlja specijalista
medicinske fizike ili da se provode pod nadzorom specijaliste
medicinske fizike; zalaganje za uspostavljanje odgovaraju}eg
sistema kvalificiranja specijaliste medicinske fizike koji
uklju~uje edukaciju, specijalisti~ku klini~ku obuku,
certifikaciju, registraciju i kontinuirani profesionalni razvoj u
specijalizaciji medicinske fizike tj. dijagnosti~koj i interventnoj
radiologiji, radijacijskoj onkologiji i nuklearnoj medicini;
zalaganje za po{tivanje eti~kih normi koji su skladu sa
me|unarodnim standardima iz oblasti medicinske fizike;
podsticaj pra}enju i provo|enju me|unarodnih preporuka koje
se odnose na potreban broj kadra u oblasti medicinske fizike;
zalaganje za uspostavljanje mehanizma za integraciju usluga
medicinske fizike u sve medicinske centre koji koriste izvore
joniziraju}eg zra~enja, kao i uspostavljanje, gdje je to
prikladno, samostalne slu`be za medicinsku fiziku gdje bi se
obavljala akreditovana klini~ka obuka tj. specijalizacija iz
medicinske fizike; zalaganje za promoviranje uklju~ivanja
specijalista medicinske fizike u rukovode}a tijela bolnica i
relevantne zdravstvene odbore; zalaganje za uspostavljanje i
primjenu legislative i regulatornih zahtjeva koji se odnose na
radiolo{ku sigurnost u dijagnostici i terapiji u dijelu koji se
odnosi na medicinsku fiziku, u skladu sa internacionalnim i

Broj 70 - Strana 7

evropskim bazi~nim sigurnosnim standardima; zalaganje za


prijem Udru`enja u EFOMP (evropsku federaciju udru`enja iz
oblasti medicinske fizike).
6. Osobe ovla{tene za zastupanje Udru`enja u pravnom prometu
su: Advan Drljevi}, predsjednik Upravnog odbora Udru`enja i
Goran Vuleta, potpredsjednik Upravnog odbora Udru`enja.
7. U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u
Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1.
Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu
registracije, u roku od 30 dana od dana izvr{ene promjene.
8. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
Osniva~i Udru`enja medicinskuh fizi~ara u Bosni i
Hercegovini, su 04.04.2016. godine podnijeli zahtjev za upis u
Registar udru`enja kod Ministarstva pravde i prilo`ili sljede}u
dokumentaciju: Punomo} za advokata Kemala Ale~kovi}a od
07.03.2016. godine; Odluku o osnivanju Udru`enja medicinskih
fizi~ara u Bosni i Hercegovini broj 01/16 od 07.03.2016. godine;
Statut Udru`enja broj 02/16 od 07.03.2016. godine, u dva
primjerka; Odluku o imenovanju predsjednika Skup{tine
Udru`enja broj 03/16 od 07.03.2016. godine; Odluku o
imenovanju predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora
Udru`enja broj 04/16 od 07.03.2018. godine; Odluku o
imenovanju lica ovla{tenih za zastupanje Udru`enja u pravnom
prometu broj 05/16 od 07.03.2016. godine, sa ovjerenim
potpisima i fotokopijama li~nih karata imenovanih lica; Odluku o
imenovanju ~lanova Upravnog odbora Udru`enja broj 06/16 od
07.03.2016. godine; Zapisnik sa Osniva~ke Skup{tine Udru`enja
od 07.03.2016. godine; ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a
Udru`enja i ~lanova Upravnog odbora Udru`enja; opis i otisak
znaka Udru`enja i dokaz o uplati administrativne takse.
Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija za upis Udru`enja medicinskih fizi~ara u Bosni i
Hercegovini u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne
i Hercegovine, pa je doneseno rje{enje kao u dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM u skladu sa ~lanom 33. stav (2) ta~ka a) navedenog
Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enja tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
Rje{enja.
Broj UP09-07-1-626/16
05. maja 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(FU-278/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i
Zahtjev osniva~a Udru`enja za podr{ku i razvoj sportskog
turizma "LAGUNA", u predmetu upis u Registar udru`enja, na
osnovu ~lana 8. i 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i
76/11) i ~lana 4. stav (1) Pravilnika o na~inu vo|enja registra
udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom:
a) Udru`enje za podr{ku i razvoj sportskog turizma
"LAGUNA"
Udru`ewe za podr{ku i razvoj sportskog turizma
"LAGUNA"
Udruga za potporu i razvitak {portskog turizma
"LAGUNA"
b) Skra}eni naziv Udru`enja glasi: Udru`enje "LAGUNA",
Udru`ewe "LAGUNA", Udruga "LAGUNA"

Broj 70 - Strana 8

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

c) Sjedi{te Udru`enja nalazi se u Sarajevu, ulica Trebevi}ka


broj 56.
2. Upis je izvr{en pod registarskim brojem 1870 Knjiga I Registra,
dana 25.05.2016. godine.
3. Danom upisa u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde
Bosne i Hercegovine, Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica i
ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i
Hercegovine isklju~ivo pod registriranim nazivom.
4. Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: afirmacija rafting sporta na
rijekama; iniciranje u u~estvovanju ~lanova Udru`enja na rafting takmi~enjima, regatama i smotrama kako u BiH tako i u
drugim dr`avama; podsti~e na obuku ~lanova Udru`enja kao i
gra|ana svih uzrasta za rafting; u~e{}e u organizovanja rafting
izleta na rijeci Drini kao i na drugim rijekama u Bosni i
Hercegovini; suradnja sa rafting klubovima kako u BiH tako i u
drugim dr`avama; podr{ka i pomo} u promociji sportskih,
turisti~kih,
kulturnih
i
tradicionalnih
vrijednosti
bosanskohercegova~kog dru{tva; zalaganje za uklju~ivanje
rafting klubova iz Bosne i Hercegovine u evropske i svjetske
tokove rafting turizma i turizma op}enito; zalaganje za
omasovljavanje planinarenja, alpinizma, zimskih i sportova na
vodi, brdskog biciklizma, speleologije, lova, ribolova i
ekstremnih sportova; inicira okupljanje, kako ~lanova
Udru`enja tako i gra|ana zaljubljenika u ~istu prirodu i ~iste
rijeke u Bosni i Hercegovini; zalaganje za afirmaciju konji~kog
sporta s ciljem obuke jahanja konja; zalaganje za o~uvanje
tradicionalnih bosanskih sportskih igara; zalaganje za
povezivanje postoje}ih turisti~kih kapaciteta u cilju njihove
bolje iskori{tenosti; zalaganje za izgradnju sportsko-turisti~kih
objekata i njihovih prate}ih sadr`aja; pomo} pri organizovanju
edukacionih, rekreativnih, sportskih i turisti~kih kampova za
djecu i odrasle s posebnim akcentom za osobe sa invaliditetom;
zalaganje za organizovanje planinarskih, speleolo{kih,
biciklisti~kih, lovnih, ribolovnih, ekolo{kih, turisti~kih i
zimskih susreta u cilju promovisanja zdravog na~ina `ivota;
zalaganje za izradu ekolo{kih projekata - ~i{}enje rije~nih
korita, koji imaju za cilj unapre|enje `ivotne sredine; zalaganje
za o~uvanje biljnog i `ivotinjskog svijeta s posebnom pa`njom
na upoznavanje ljekovitog bilja i jestivih gljiva; podsti~e
~lanove Udru`enja i {iru javnost na razvoj p~elarstva; saradnja
sa pred{kolskim i {kolskim ustanovama u BiH na realizaciji
ciljeva i djelatnosti Udru`enja; podsti~e edukaciju pred{kolske
i {kolske djece o saobra}ajnoj kulturi; promocija i
organizovanje humanitarnih akcija za pomo} socijalno
ugro`enim i osobama sa invaliditetom; zalaganje za formiranje
izdava~ko - publicisti~ke djelatnosti iz oblasti ekologije,
sportskog turizma - raftinga i turizma; zastupa zajedni~ke
interese ~lanova Udru`enja pred organima na svim nivoima
vlasti, nevladinim organizacijama i drugim organima; saradnja
sa istim ili sli~nim udru`enjima u zemlji i inostranstvu; u~e{}e u
organizovanju tribina, javnih rasprava, seminara, simpozija u
svrhu ostvarivanja ciljeva Udru`enja; izdavanje bro{ura i
drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udru`enja, u skladu
sa Zakonom.
5. Osobe ovla{tene za zastupanje Udru`enja u pravnom prometu
su: Amaut Mensud, predsjednik Udru`enja i Ad`em Almedin,
predsjednik Skup{tine Udru`enja.
6. U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u
Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1.
Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu
registracije, u roku od 30 dana od dana izvr{ene promjene.
7. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
Osniva~i Udru`enja za podr{ku i razvoj sportskog turizma
"LAGUNA", su 07.04.2016. godine podnijeli zahtjev za upis u
Registar udru`enja kod Ministarstva pravde i prilo`ili sljede}u
dokumentaciju: Odluku o osnivanju Udru`enja za podr{ku i
razvoj sportskog turizma "LAGUNA" broj: 01/16 od 31.03.2016.
godine; Statut Udru`enja broj: 02/16 od 31.03.2016. godine u dva
primjerka; Odluku o imenovanju organa Udru`enja broj: 03/16 od
31.03.2016. godine; ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a
Udru`enja; ovjeren potpis osoba ovla{tenih za zastupanje
Udru`enja u pravnom prometu sa ovjerenim fotokopijama li~nih
karata imenovanih osoba; Zapisnik sa Osniva~ke Skup{tine

Utorak, 20. 9. 2016.

Udru`enja broj: 04/16 od 31.03.2016. godine i dokaz o uplati


administrativne takse.
Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija za upis Udru`enja za podr{ku i razvoj i sportskog
turizma "LAGUNA" u Registar udru`enja kod Ministarstva
pravde Bosne i Hercegovine, pa je doneseno rje{enje kao u
dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM u skladu sa ~lanom 33. stav (2) ta~ka a) navedenog
Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
Rje{enja.
Broj UP09-07-1-642/16
25. maja 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(FU-287/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i
Zahtjev osniva~a Udru`enja povratnika sela Pokrivenik, za upis u
Registar udru`enja, na osnovu ~lana 8. i 33. Zakona o
udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni
glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4. stav 1)
Pravilnika o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija Bosne i
Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i
drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", br.
44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom:
a) Udru`enje povratnika Sela Pokrivenik
Udruga povratnika Sela Pokrivenik
Udru`ewe povratnika Sela Pokrivenik
c) Skra}eni naziv Udru`enja glasi: UP Sela Pokrivenik
UP Sela Pokrivenik
UP Sela Pokrivenik
d) Sjedi{te Udru`enja je: Sarajevo, ulica Alija Prijepoljac
Cuni br. 15.
2. Upis je izvr{en pod registarskim brojem 1884, Knjiga I Registra
sa danom 21.06.2016. godine.
3. Danom upisa u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde
Bosne i Hercegovine, Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica i
ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i
Hercegovine isklju~ivo pod registriranim nazivom.
4. Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: pomo} povratnicima od same
odluke o povratku do njene potpune realizacije; pomo} za
iznala`enje financijskih sredstava u svrhu pobolj{anja poljoprivredne proizvodnje, izgradnje infrastrukturnih objekata i
nabavke poljoprivredne mehanizacije; zalaganje za zastupanje
povratnika, i pru`anje tehnolo{ke i savjetodavne pomo}i istim,
u skladu sa Zakonom; rad na izradi i implementaciji projekata
pomo}i odr`ivog povratka na nivou Bosne i Hercegovine; rad
na o~uvanju prirodnih resursa i za{titi prirodnih stani{ta biljaka
i `ivotinja u ruralnim sredinama; rad na predlaganju izmjene i
dopune propisa nadle`nim tijelima, koja mogu utjecati na
povratak, te kvalitetniji `ivot povratnika; pomo} i podr{ka pri
organizaciji manifestacija i sajmova u cilju promovisanja
povratka, kao i doma}e proizvodnje; izdavanje bro{ura, letaka,
knjiga, biltena u svrhu ostvarivanja ciljeva Udru`enja, u skladu
sa Zakonom; rad na uspostavljanju saradnje sa nadle`nim
institucijama u zemlji i inostranstvu, u cilju unapre|enje
kvalitete `ivljenja povratnika; organiziranje, samostalno ili
zajedno, s drugim organizacijama i udru`enjima, stru~nih
skupova, humanitarnih akcija, savjetovanja, seminara, i drugih
oblika stru~nog obrazovanja ~lanova udru`enja, u skladu sa
Zakonom.
5. Lice ovla{teno za zastupanje Udru`enja je:
- Idriz Kurti}, predsjednik Udru`enja.

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Utorak, 20. 9. 2016.

6. U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u


Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1.
Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
podnijeti ovom Ministarstvu, zahtjev za izmjenu i dopunu
registracije, u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene.
7. Ovo rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
Osniva~i Udru`enja povratnika Sela Pokrivenik, podnijeli su
16.06.2016. godine, zahtjev za upis u Registar udru`enja kod
Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i dostavili sljede}u
dokumentaciju: Zapisnik sa Osniva~ke Skup{tine Udru`enja
povratnika Sela Pokrivenik od 05.05.2016. godine; Odluku o
osnivanju Udru`enja povratnika Sela Pokrivenik, broj 01/16 od
05.05.2016. godine; Statut Udru`enja povratnika Sela
Pokrivenik, broj 02/16 od 05.05.2016. godine u dva primjerka;
Odluku o imenovanju organa Udru`enja, broj 03/16 od
05.05.2016. godine sa ovjerenom fotokopijom li~ne karte i
ovjerenim potpisom lica ovla{tenog za zastupanje Udru`enja;
ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a i ~lanova Upravnog
odbora Udru`enja; Uvjerenje Op{tine Rogatica, broj
03/1-1-207-25 od 14.06.2016. godine i dokaz o uplati administrativne takse.
Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija za upis Udru`enja povratnika Sela Pokrivenik, u
Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine,
pa je doneseno rje{enje kao u dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM, za upis u Registar udru`enja u skladu sa ~lanom
33. stav 2a. navedenog Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
rje{enja.
UP09-07-1-1238/16
21. juna 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(O-768/16)

advokatu iz Br~kog, protiv tu`enog Ive Matki} iz Te{nja, nepoznatog boravi{ta,


odre|en je privremeni zastupnik u osobi Miodragu Zelji}, advokatu iz Br~kog, koji
}e u ovoj parnici vr{iti sva prava i du`nosti tu`enog Ive Matki}, sve dok se on ili
njegov punomo}nik ne pojavi pred sudom, ili dok organ starateljstva ne obavijesti
sud da je tu`enom postavio staratelja.
Broj 96 0 P 096461 16 P
05. septembra 2016. godine
Br~ko
(03-3-2689/16-G)

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj donji, po zahtjevu Hasakovi} Mustafe sin
Izeta iz Zavidovi}a, zastupan po punomo}niku advokatu Karahasanovi} Samiru iz
Zavidovi}a u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u:
Posjedovni list broj 1630 KO Donja Lovnica, ozna~ene kao:
2
k.~. br. 64/9 "Polje", oranica/njiva 3. klase povr{ine 140 m ,
2
k.~. br. 65/1 "Polje", oranica/njiva 2. klase povr{ine 463 m i {uma 5. klase
2
povr{ine 400 m .
Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Hasakovi}
Izetov Mustafa, Zavidovi}i, sa dijelom 1/1.
Posjedovni list broj 1631 KO Donja Lovnica, ozna~ena kao:
2
k.~. br. 64/7 "Polje", prilazni put povr{ine 40 m .
Prema podacima iz katastra suposjednici navedenih nekretnina su Hasakovi}
Izetov Mustafa i Hasakovi} Ha{imova Isma, Zavidovi}i, sa dijelom 1/2.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim
nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u
dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-0-DN-16-007603
02. septembra 2016. godine
Zavidovi}i
(03-3-2632/16-G)

POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA
Osnovni sud Br~ko distrikta Bosne i Hercegovine, sudija Admir Salihovi}, u
pravnoj stvari tu`itelja Slobodana Ili} iz Br~kog, zastupanog po punomo}niku Sajlu
Sajlovi}, advokatu iz Br~kog, protiv tu`ene Pareira Maria Helena, iz Monte Reala,
Krben, Portugal, nepoznatog boravi{ta, radi razvoda braka, izvan ro~i{ta dana
05.09.2016. godine, donio je
OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Rje{enjem ovog suda broj 96 0 P 099091 16 P od 05.09.2016. godine, u pravnoj
stvari tu`itelja Slobodana Ili} iz Br~kog, zastupanog po punomo}niku Sajlu
Sajlovi}, advokatu iz Br~kog, protiv tu`ene Pareira Maria Helena, iz Monte Reala,
Krben, Portugal, nepoznatog boravi{ta, odre|en je privremeni zastupnik u osobi
Mirku Simi}, advokatu iz Br~kog, koji }e u ovoj parnici vr{iti sva prava i du`nosti
tu`ene Pareira Maria Helene, sve dok se ona ili njen punomo}nik ne pojavi pred
sudom, ili dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tu`enoj postavio staratelja.
Broj 96 0 P 099091 16 P
05. septembra 2016. godine
Br~ko
(03-3-2649/16-G)
Osnovni sud Br~ko distrikta Bosne i Hercegovine, sudija Admir Salihovi}, u
pravnoj stvari tu`itelja Bare Matki} iz Br~kog, zastupanog po punomo}niku Mirku
Simi}, advokatu iz Br~kog, protiv tu`enog Ive Matki} iz Te{nja, nepoznatog
boravi{ta, radi utvr|enja, v.sp. 500,00 KM, izvan ro~i{ta dana 05.09.2016. godine,
donio je
OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Rje{enjem ovog suda broj 96 0 P 096461 16 P od 05.09.2016. godine, u pravnoj
stvari tu`itelja Bare Matki} iz Br~kog, zastupanog po punomo}niku Mirku Simi},

Broj 70 - Strana 9

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH


("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u
Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj donji, po zahtjevu Pa{i} Albina sin Fahre
iz Bra{ljevina, op}ina Zavidovi}i u toku je postupak za uspostavljanje
zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u
Posjedovni list broj 1666 KO Donja Lovnica, ozna~ene kao:
2
k.~. br. 32/4 "Polje", zgrada (1) povr{ine 104 m , pomo}na zgrada (2)
2
2
povr{ine 24 m i dvori{te povr{ine 311 m .
Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Pa{i} Fahrin
Albin, Zavidovi}i, sa dijelom 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj
nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva
primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti
za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne
dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`ni ulo`ak }e
se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-0-DN-16-007600
02. septembra 2016. godine
Zavidovi}i
(03-3-2640/16-G)

Broj 70 - Strana 10

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH


("Slu`bene novine FBiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj donji, po zahtjevu Heri} Seada sin Kasima
iz Slivi}a, Vozu}a, op}ina Zavidovi}i u toku je postupak za uspostavljanje
zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u
Posjedovni list broj 808 KO Osje~ani, ozna~ene kao:
2
k.~. br. 2418/1 "Bara", livada 2 klase povr{ine 950 m i livada 3 klase
2
povr{ine 1050 m .
Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Heri} Sead,
Kasimov, Vozu}a, Osje~ani, sa dijelom 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj
nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva
primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti
za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne
dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`ni ulo`ak }e
se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-0-DN-16-007614
02. septembra 2016. godine
Zavidovi}i
(03-3-2642/16-G)
Na osnovu ~l. 63. i 67. a u vezi sa ~l. 88. st. 2. Zakona o zemlji{nim knjigama
Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski
sud u Te{nju, Zemlji{noknji`ni ured
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 039-0-Dn-l6-001 277, a po zahtjevu
[kapur Hazima sin Adema iz Te{nja, zastupan po punomo}niku Radeljak Enidi,
advokatu iz Te{nja, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom
premjeru u posjedovni list broj 567 katastarska op}ina Novo Selo, ozna~ene sa:
2
k.~. br. 566/3 zv. "Seli{te", njiva 5 klase pov. 3632 m , koja odgovara prema
podacima starog premjera k.~. br. 152/5 zv. "Seli{te", njiva 5 klase pov.
2
2
2268 m i k.~. br. 151/3 zv. "Seli{te", njiva 5 klase pov. 1364 m , upisane u
ZK ul. br. 246 k.o. SP- Novo Selo,
2
k.~. br. 876/1 zv. "Slatina ", {uma 3 klase pov. 5046 m , koja odgovara prema
podacima starog premjera k.~. br. 4205/3 zv. "Slatina", {uma 3 klase pov.
2
5046 m , upisana u ZK ul. br. 9472 k.o. SP-Te{anj,
2
k.~. br. 884/1 zv. "Slatina", {uma 3 klase pov. 4241 m , koja odgovara prema
podacima starog premjera k.~. br. 4205/7 zv. "Slatina ", {uma 3 klase pov.
2
4241 m , upisana u ZK ul. br. 8950 k.o. SP-Te{anj.
Prema podacima katastra op~ine Te{anj posjednik navedenih nekretnina je
[kapur Adema Hazim iz Te{nja, sa dijelom 1/1, dok su prema podacima
Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda Te{anj kao suvlasnici nekretnina u ZK ul.
br. 246 k.o. SP-Novo Selo upisani [kapur (Mujo) Salih, [kapur (Adem) Hazim,
[kapur (Adem) Fehro, [kapur (Adem) Benjamin, Bedak ro|. [kapur (Adem)
Ehlimana i No}i} ro|. [kapur (Adem) Meliha, kao suvlasnici nekretnine u ZK ul. br.
9472 k.o. SP- Te{anj upisani su Krd`ali} ro|. Galija{evi} (ud. Muje) [ida, Telalagi}
ro|. Krd`ali} (Mujo) Zehra, Krd`ali} (Mujo) Kemal, Krd`ali} (Sulejman) Enes,
Ali~i} ro|. Krd`ali} (Sulejman) Enesa, [kapur (Adem) Hazim, [kapur (Adem)
Fehro, [kapur (Adem) Benjamin, Bedak ro|. [kapur (Adem) Ehlimana i No}i} ro|.
[kapur (Adem) Meliha, a u ZK ul. br. 8950 k.o. SP-Te{anj kao suvlasnici nekretnine
upisani su Krd`ali} ro|. Galija{evi} (ud. Muje) [ida, Krd`ali} (Mujo) Kemal,
Krd`ali} (Sulejman) Enes, Ali~i} ro| Krd`ali} (Sulejman) Enesa, [kapur (Adem)
Fehro, [kapur (Adem) Benjamin, Bedak ro|. [kapur (Adem) Ehlimana, No}i} ro|.
[kapur (Adem) Meliha i [kapur (Adem) Hazim.
Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim
nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u
dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir
prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 039-0-DN-l6-001 277
06. septembra 2016. godine
Te{anj
(03-3-2654/16-G)

Utorak, 20. 9. 2016.

Zemlji{no-knji`ni ured Op}inskog suda u Konjicu, na temelju ~lana 63. i ~lana


67. Zakona o zemlji{nim knjigama F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.
19/03 i 54/04), dana 01.09.2016. godine
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{no-knji`nom predmetu koji se kod ovog zemlji{noknji`nog ureda
vodi pod brojem 056-0-DN-16-000 872, po zahtjevu Dervi{e Smaji} k}eri Muje,
Branilaca Konjica b.b., op}ina Konjic, pokrenut je postupak za uspostavljanje
zemlji{noknji`nog ulo{ka za K.O. Bijela, na svoje ime sa dijelom od 1/1.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{no-knji`ni ulo`ak, za K.O. Bijela
ozna~ene su kao:
2
k.~. 506, zv "Glavi~ine", njiva 5. klase, povr{ine 664 m , i
2
k.~. 507, zv "Glavi~ine", stambena zgrada br. 1, povr{ine 48 m , pomo}na
2
2
zgrada br. 2, povr{ine 10 m i dvori{te povr{ine 197 m .
Pozivaju se sve osobe koje na navedenim nekretninama pola`u pravo na
priznavanje vlasni{tva ili drugog prava da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od
dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo
ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev
osoba koje tvrde da mogu zahtijevati upis odre|enog prava, ali da u ostavljenom roku
ne mogu ponuditi dokaze za to, rok }e se produ`iti za 90 narednih dana.
Nakon proteka produ`enog roka zemlji{no-knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na
osnovu prispjelih dokaza. Prijave i dokaze slati na adresu Op}inski sud u Konjicu,
zemlji{no-knji`ni ured, ul.Trg dr`avnosti bb, ili dostaviti neposredno u prostorije z-k
ureda.
Broj 056-0-DN-16-000 872
01. septembra 2016. godine
Konjic
(03-3-2659/16-G)
Op}inski sud u Zavidovi}ima, zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 66. i 67.,
a u skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{nim knjigama F BiH ("Slu`bene
novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04),
NAJAVLJUJE
USPOSTAVU ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj donji, a po zahtjevu Bradari} Jasminke k}i
Osmana, Maglaj, Lije{nica bb, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog
ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak, su upisane po
novom premjeru u Posjedovni list broj 1113 k.o. Lije{nica, ozna~ene kao: k.~. br.
2
371, "Bara", ku}a i zgrada povr{ine 58 m2, dvori{te povr{ine 133 m i Posjedovni list
broj 86 k.o. Lije{nica, ozna~ene kao: k.~. br. 372/1, "Bara", njiva 3. klase povr{ine
2
2
1474 m , k.~. br. 372/2, "Bara", njiva 3. klase povr{ine 891 m , k.~. br. 633/2, "Njiva",
2
vo}njak 3. klase povr{ine 777 m , k.~. br. 634/2, "Njiva", njiva 6. klase povr{ine
2
2
504 m , k.~. br. 1202/1, "Glog", {uma 5. klase povr{ine 3198 m , {to prema podacima
starog premjera odgovara nekretninama upisanim u zk. ul. br. 2317, 124, 2120 i 2484
k.o. SP Maglaj, ozna~ene kao k.~. br. 1349/4, 1349/5, 1349/1, 1430/4, 1430/5,
1130/124.
Prema podacima katastra posjednik nekretnina iz Pl. 1113 KO Lije{nica je
Bradari} Jasminka k}i Osmana sa dijelom od 1/1, a nekretnina upisanih u Pl. 86 KO
Lije{nica su Bradari} Jasminka k}i Osmana i Bradari} Mirza k}i Osmana sa dijelom
od po 1/2, dok su prema podacima zemlji{ne knjige, na navedenim nekretninama u
zk. ul. br. 2317, 124, 2120 i 2484 k.o. SP_Maglaj, kao suvlasnici po starom premjeru
uknji`eni: Bradari} (Osman) Osman, Lo{i} (Mehmed) Ibro i dr., Bradari} (Mahmut)
Salih i dr., Bradari} (Mahmut) Osman i dr.
Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na
navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave
podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-1-DN-16-009 295
05. septembra 2016. godine
Maglaj
(03-3-2671/16-G)
Op}inski sud u Zavidovi}ima, zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 66. i 67.,
a u skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{nim knjigama F BiH ("Slu`bene
novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04)
NAJAVLJUJE
USPOSTAVU ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj donji, a po zahtjevu Kusur Zehide k}i
Mehmeda, zastupana po punomo}niku Muhamedovi} Enisu advokatu iz Maglaja, u
toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Utorak, 20. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Nekretnine, za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak, su upisane u:


Posjedovni list broj 242 k.o. Domislica, a ozna~ene kao: k.~. br. 1074/2, "Luka",
2
2
ku}a i zgrada, povr{ine 90 m , dvori{te povr{ine 460 m , k.~. br. 1074/5, "Luka",
2
njiva 3. klase, povr{ine 703 m , k.~. br. 1074/6, "Luka", njiva 3. klase, povr{ine
2
450 m . Prema podacima katastra posjednik navedenih nekretnina je Kusur Zehida
k}i Mehmeda i Kusur Ibrahim sin Zejra, sa dijelom od po 1/2.
Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na
navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave
podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-1-DN-16-009 260
05. septembra 2016. godine
Maglaj
(03-3-2673/16-G)
Op}inski sud u Zavidovi}ima, zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 66. i 67.,
a u skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{nim knjigama F BiH ("Slu`bene
novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04)
NAJAVLJUJE
USPOSTAVU ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj donji, a po zahtjevu Juri{i} Kate k}i Petra,
Maglaj, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak, su upisane po
novom premjeru u 184 k.o. Lije{nica, a ozna~ene kao: k.~. br. 1554, "Luka", ku}a i
2
2
zgrada povr{ine 39 m , dvori{te povr{ine 161 m , k.~. br. 1555/1, "Luka", njiva 6.
2
2
klase povr{ine 177 m , k.~. br. 1555/2, "Luka", njiva 6. klase povr{ine 475 m , k.~. br.
2
1555/3, "Luka", njiva 6. klase povr{ine 214 m , {to prema podacima starog premjera
odgovara nekretninama upisanim u zk. ul. br. 67 k.o. SP_Kom{i}, ozna~enoj kao k.~.
br. 303/1, 303/4, 303/5 i 303/6.
Prema podacima katastra posjednik navedenih nekretnina je podnosilac
zahtjeva za uspostavu Juri{i} Kata k}i Petra sa 1/1, dok su prema podacima zemlji{ne
knjige, na navedenoj nekretnini u zk. ul. br. 67 k.o. SP_Kom{i}, kao suvlasnici po
starom premjeru uknji`eni: Sli{kovi} (`ena Ive) Mara, Ive{i} ud. Bo{njak (Mato)
Luca, Marjanovi} (Ilija) Matija, sa uknji`enim pravom do`ivotnog u`ivanja u korist
Ivke Ive{i} p. Ive iz Kom{i}a.
Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na
navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave
podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-1-DN-16-009 291
05. septembra 2016. godine
Maglaj
(03-3-2675/16-G)
Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine
Federacije BiH", 19/03 i 54/04) u zemlji{no-knji`nom postupku podnositelja
zahtjeva, Zorana Hrka}a sina Vinka iz [irokog Brijega, Mokro 74, radi novog
uspostavljanja zemlji{no-knji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu, javno
NAJAVLJUJE
Novo uspostavljanje zemlji{no-knji`nog ulo{ka za nekretninu ozna~enu kao
2
k.~. 311 u naravi {uma povr{ine P=19455 m , zvana Dolac upisane u posjedovnom
listu broj 1100 k.o. Kne{polje upisana na imenu podnositelja zahtjeva Zorana
Hrka}a sina Vinka iz [irokog Brijega, Mokro 74, kod Slu`be za geodetske i
imovinsko-pravne poslove i katastar grada [iroki Brijeg.
Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje prava vlasni{tva ili
drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana
najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e
biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{no-knji`nog ulo{ka.
Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo rok }e se
produ`iti za najmanje 90 dana kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza.
Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba sud }e odlu~iti
sukladno dokazima ~l. 64. Zakona o zemlji{nim knjigama.
Broj 064-0-DN-16-001 055
12. rujna 2016. godine
[iroki Brijeg
(03-3-2718/16-G)

Broj 70 - Strana 11

Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama F BiH ("Slu`bene


novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Kalesiji
NAJAVLJUJE
USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJI[NE KNJIGE ZA KATASTARSKU OP]INU
SP_VUKOVIJE I SP_ PRNJAVOR
Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje pola`u pravo na priznavanje svojine
ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim op}inama Kalesija
Grad i Vukovije po novom premjeru da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od
dana objave ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benom
glasniku BiH" podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom
njihovo pravo ne}e biti uva`eno prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Osobe koje pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze.
Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Kroz Projekt sistematskog a`uriranja katastra za K.O. Kalesija Grad izvr{en je
prijenos prava vlasni{tva iz Knjige polo`enih ugovora (KPU) u elektronski vo|enu
zemlji{nu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su
svoje vlasni{tvo upisali u KPU da provjere prijenos svog prava vlasni{tva iz KPU-a u
elektronski vo|enu zemlji{nu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim
rokovima.
Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rje{avaju svoje
imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u va{em interesu. Prijavom
prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvr|ivanja prava na va{im nekretninama.
Dobivanjem rje{enja o upisu prava i njegovim provo|enjem u elektronski vo|enoj
zemlji{noj knjizi osiguravate apsolutnu za{titu svojih prava. Stoga vas jo{ jednom
pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem
postupku.
Svi upisi u zemlji{ne knjige za katastarske op}ine koje }e biti predmet
uspostave ili zamjene zemlji{ne knjige u okviru "Projekta registracije nekretnina" }e
se provoditi bez naplate sudskih taksi.
Uvid u elektronski vo|enu zemlji{nu knjigu, te predaja podnesaka sa
dokumentacijom mogu}a je u zemlji{noknji`nom uredu Op}inskog suda u Kalesiji
na adresi ul. @rtava genocida u Srebrenici 12 svakim radnim danom od 07:30 do
16:00 sati.
Podneske je mogu}e dostaviti i putem po{te na adresu Op}inski sud u Kalesiji,
ul. @rtava genocida i Srebrenici br. 12, 75260 Kalesija.
Broj 029-0-Su-16-000 247
25. augusta 2016. godine
Kalesija
(Sl-1099/16-G)
Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama F BiH ("Slu`bene
novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zenici
NAJAVLJUJE
USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJI[NE KNJIGE ZA KATASTARSKE OP]INE
K.O. CRKVICE I K.O. KLOP^E PO NOVOM PREMJERU
Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje pola`u pravo na priznavanje
vlasni{tva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim
op}inama KO Crkvice i KO Klop~e po novom premjeru, da to svoje pravo prijave u
roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije
BiH" i "Slu`benom glasniku BiH" podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze
za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave
zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Osobe koje pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze.
Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Kroz Projekt sistematskog a`uriranja katastra za k.o. Klop~e izvr{en je prijenos
prava vlasni{tva iz Knjige polo`enih ugovora (KPU) u elektronski vo|enu zemlji{nu
knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje
vlasni{tvo upisali u KPU da provjere prijenos svog prava vlasni{tva iz KPU-a u
elektronski vo|enu zemlji{nu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim
rokovima.
Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rje{avaju svoje
imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Va{em interesu. Prijavom
prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvr|ivanja prava na Va{im neketninama.
Dobivanjem rje{enja o upisu prava njegovim provo|enjem u elektronski vo|enoj
zemlji{noj knjizi osiguravate apsolutnu za{titu svojih prava.
Stoga Vas jo{ jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i
aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.
Svi upisi u zemlji{ne knjige za katastarske op}ine koje }e biti predmet
uspostave ili zamjene zemlji{ne knjige u okviru "Projekta registracije nekretnina" }e
se provoditi bez naplate sudskih taksi.

Broj 70 - Strana 12

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Uvid u elekronski vo|enu zemlji{nu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa


dokumentacijom mogu}a je u zemlji{noknji`nom uredu Op}inskog suda u Zenici na
adresi Trg BiH br. 2 svakim radnim danom od 07,00 do 15,30 sati.
Podneske je mogu}e dostaviti i putem po{te na adresu:
Op}inski Sud u Zenici, ul. Trg BiH br. 2, 72000 Zenica.
Broj 043-0-SU-16-001410
05. septembra 2016. godine
Zenica
(Sl-1101/16-G)
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u
Zavidovi}ima, Zemlji{noknji`ni ured

Utorak, 20. 9. 2016.

Svi upisi u zemlji{ne knjige za katastarske op}ine koje }e biti predmet


uspostave zemlji{ne knjige u okviru "Projekta registracije nekretnina" }e se
provoditi bez naplate sudskih taksi.
Uvid u elektronski vo|enu zemlji{nu knjigu, te li~na predaja podnesaka sa
dokumentacijom mogu}a je u Zemlji{noknji`nom uredu Op}inskog suda u
Zavidovi}ima, na adresi Zavidovi}i, Safvet-bega Ba{agi}a bb, svakim radnim
danom od 09,00 do 14,00 sati.
Podneske je mogu}e dostaviti i putem po{te na adresu "Op}inski sud u
Zavidovi}ima, Zemlji{noknji`ni ured, Safvet-bega Ba{agi}a bb".
Broj 042-0-Su-16-000-556
06. septembra 2016. godine
Zavidovi}i
(Sl-1131/16-G)

NAJAVLJUJE
USPOSTAVU ZEMLJI[NE KNJIGE ZA KATASTARSKE OP]INE
ZAVIDOVI]I, POTKLE^E, DUBRAVICA I ALI]I

OSTALE OBJAVE

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo
pravo na nekretninama koje le`e u katastarskim op}inama Zavidovi}i, Potkle~e,
Dubravica i Ali}i, da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog
oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku BiH" i
dvojim dnevnim novinama, podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u
suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave novog
zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Kroz Projekt sistematskog a`uriranja katastra i zemlji{ne knjige (Projekat
registracije nekretnina), za k.o. Zavidovi}i. izvr{en je prijenos prava vlasni{tva iz
Knjige polo`enih ugovora (KPU) u elektronski vo|enu zemlji{nu knjigu. Stoga se
pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasni{tvo ranije
upisali u KPU da provjere prijenos svog prava vlasni{tva iz KPU-a u elektronski
vo|enu zemlji{nu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima.
Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rje{avaju svoje
imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Va{em interesu. Prijavom
prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvr|ivanja prava na Va{im nekretninama.
Dobivanjem rje{enja o upisu prava i njegovim provo|enjem u elektronski vo|enoj
zemlji{noj knjizi osiguravate apsolutnu za{titu svojih prava. Stoga Vas jo{ jednom
pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem
postupku.

Objavljuje se nave`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar


obveznika indirektnih poreza broj 04/1-17-1-UPJR/1-1029-2/16, izdano od Uprave
za indirektno-neizravno oporezivanje BiH Banja Luka, za poreznog obveznika T.R.
MESNICA "ROGI]" T.R. IPP MESNICA ROGI] 2 TR-IPP1 I KLAONICA
ROGI] IPP, Lakta{i.
(03-3-2725/16)
Objavljuje se nave`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza broj 04/1-17-1-UPP/1-1483/07 od 01.08.2007.
godine, izdano od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH Banja Luka, za
poreznog obveznika "PRO PLIN" d.o.o. Banja Luka.
(03-3-2748/16)
Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPP/1-14937/07, izdato od Uprave za
indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka, na ime IDEAMEDIA d.o.o.
Sarajevo.
(O-789/16)
Objavljuje se nave`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza broj 04/1-17-1-UPJR/1-2755-2/14, izdano od Uprave
za indirektno-neizravno oporezivanje BiH Banja Luka, za poreznog obveznika
"BAMBI.BA" doo Sarajevo.
(O-790/16)

LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM
Ahmi} Edin, memorijska kartica za digitalni tahograf broj BiH broj
BIHV000002467000, izdata od Ministarstva prometa i komunikacija
BiH
Ahmi} Edin, kvalifikacijska kartica voza~a serijski broj 04622, broj licence
0774-VCE11607, izdata od Ministarstva prometa i komunikacija BiH
Ahmatovi} Elvedin, memorijska kartica za digitalni tahograf broj
BIHV000005025020, izdata od Ministarstva prometa i komunikacija
BiH
[abanovi} Mirza, svjedo~anstvo II razreda broj 07-37-560/14-21 i IV
razreda broj 07-37-896/15-2, izdata od JU Ekonomske {kole u Br~kom

Repe{a Mustafa, digitalna kartica voza~a broj 04247 (va`i do 06.08.2019.


godine), izdata od Ministarstva prometa i komunikacija BiH
241
242

Mu{anovi} Nisvet, diploma broj 910-10/2004 Tehni~ke {kole u Br~kom


Mitrovi} Gospava, diploma broj 01-396-18, izdata od ETU[C Br~ko
Stjepanovi} Biljana, diploma broj 689-11/2002, izdata od JU Ekonomska
{kola Br~ko

243

Pehar (Alija) Nikola, slu`bena iskaznica broj 0000757, izdata od Uprave za


indirektno-neizravno oporezivanje BiH

244

245
246
247
248
249