You are on page 1of 96

Godina XX/XII

Petak, 30. 9. 2016. godine

Broj/Broj

73

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
17-1-1-152-3-60/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 9:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200158020002
Kontakt osoba: Mirsada Husi}
Telefon: (033) 445-120
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
TOPLOVODNI KONDEZACIONI KOTAO
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42161000-5
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 MJESECI
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: TRG FADILE OD@AKOVI] @UTE BR. 4, SARAJEVO
(S1-12982-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
29-1-1-51-3-56/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 13:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200174570004
Kontakt osoba: Melisa Krni}
Telefon: (033) 292-607
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Godina XX/XII
Petak, 30. 9. 2016. godine

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijski reagensi aplikabilni na postoje}u tehnologiju aparate Cobas
c311 i c501
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33696500-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
150000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Sarajevo Vrazova 11, Sala za sastanke IV sprat
(S1-12807-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
29-1-1-52-3-57/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 13:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200174570004
Kontakt osoba: Melisa Krni}
Telefon: (033) 292-607
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
LABORTORIJSKI REAGENSI APLIKABILNI NA APARAT OLYMPUS "AU 640"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33696500-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
110000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina

Broj 73 - Strana 2

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Sarajevo Vrazova 11, sala za sastanke IV sprat
(S1-13013-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
29-1-1-53-3-58/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 9:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200174570004
Kontakt osoba: Melisa Krni}
Telefon: (033) 292-607
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
102600,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Rezervni dijelovi i materijal za odr`avanje stomatolo{ke opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33130000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Sarajevo, Vrazova11 IV sprat, sala za sastanke
(S1-12967-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
29-1-1-54-3-59/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 15:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200174570004
Kontakt osoba: Melisa Krni}
Telefon: (033) 292-607
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijski reagensi aplikabilni na postoje}u tehnologiju aparati Architect c8000
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33696500-0

Petak, 30. 9. 2016.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM


250000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Sarajevo Vrazova 11, sala za sastanke IV sprat
(S1-13020-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
54-6-2-128-3-72/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 12:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TRAVNIK
IDB/JIB: 4236179780001
Kontakt osoba: Azra Top~i}, Azra Balagi}
Telefon: (030) 511-277
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv idejnog rje{enja
Izrada idejnog rje{enja za ure|enje gradskog parka, lokalitet "Park Had`i
Ali - begova d`amija" Travnik u Travniku
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71220000-6
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Konkurs za izradu idejnog rje{enja
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.11.2016. 14:00:00
(S1-12895-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
54-6-2-129-3-74/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 13:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TRAVNIK
IDB/JIB: 4236179780001
Kontakt osoba: Azra Top~i}, Azra Balagi}
Telefon: (030) 511-277
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv idejnog rje{enja
Izrada idejnog rje{enja ure|enja gradskog trga lokalitet "Bagat - Gradska
biblioteka" Travnik u Travniku
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71220000-6

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Konkurs za izradu idejnog rje{enja
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.11.2016. 14:00:00
(S1-12896-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
91-1-2-57-3-47/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 15:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA
IDB/JIB: 4201544380001
Kontakt osoba: Nata{a [obot
Telefon: (033) 779-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje sistema elektronske razmjene podataka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.10.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo
(S1-12768-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
91-1-1-58-3-48/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 15:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA
IDB/JIB: 4201544380001
Kontakt osoba: Nata{a [obot
Telefon: (033) 779-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka policijske uniforme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 13:00:00

Broj 73 - Strana 3

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 18.10.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, Aleja
Bosne Srebrene bb, Sarajevo
(S1-13084-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
102-1-3-9-3-22/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 13:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA I ZA[TITE
OKOLICE TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4209420370009
Kontakt osoba: Emir Softi}
Telefon: (035) 369-428
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Vrata i prozori (stolarija)
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka roba i radova rekonstrukcije objekata javnih ustanova; JU O[
D`akule, JU O[ Hamdija Kre{evljakovi} Grada~ac, JU Srednja Ekonomsko
- trgovinska {kola Tuzla i JU DOm za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK,
Rudarska 65, Tuzla
(S1-12933-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
109-1-3-60-3-36/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 28.9.2016. u 9:01
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA FO^A
IDB/JIB: 4401416420008
Kontakt osoba: Zorica Peri{i}
Telefon: (058) 210-845
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Elektrifikacija stambenih jedinica raseqenih osoba i povratnika:
rekonstrukcija i sanacije NN mre`e dijela TP [uqci, MZ Drago~ava u
op{tini Fo~a i rekonstrukcija i izgradwa NN mre`e dijela TP
Zamr{ten, MZ Popov most u op{tini Fo~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.

Broj 73 - Strana 4

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 26.10.2016. 12:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zgrada op{tine Fo~a (sala za vjen~awa)
(S1-13086-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
147-1-1-18-3-12/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 13:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU "OP[TA BOLNICA" GRADI[KA
IDB/JIB: 4401060730007
Kontakt osoba: Nikola Stepanovi}, Goran Suboti}
Telefon: (051) 810-602
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka biohemijskog i mikrobiolo{kog potro{nog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Mladena Stojanovi}a broj 20, Gradi{ka
(S1-12785-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
153-1-2-17-3-15/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 28.9.2016. u 15:13
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PREDSJEDNIK REPUBLIKE
IDB/JIB: 4401625340003
Kontakt osoba: Branislav Baji}
Telefon: (051) 248-144
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
105000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servisirawe i odr`avawe vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:00:00

Petak, 30. 9. 2016.

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda


Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Bana Milosavljevi}a 4 78000 Banja Luka
(S1-13122-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
190-1-2-28-3-22/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 12:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
UNSKO SANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263067790001
Kontakt osoba: Mirza Tatarevi}
Telefon: (037) 222-971
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka Integracije i pro{irenja postoje}eg informacionog sistema za
potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona
(elektronska iskaznica)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72212180-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
220000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
prema td
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona
Ul. 5 Korpusa br.10
(S1-12872-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
195-1-2-61-3-23/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 15:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP NIO SLU@BENI LIST BIH
IDB/JIB: 4200226120002
Kontakt osoba: Lana Cokoja
Telefon: (033) 722-043
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge izdava{tva i {tampanja na bazi tarife ili ugovora
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
320000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluge {tampanja slu`benih glasila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79000000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.11.2016. 11:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Sarajevo, D`emala Bijedi}a 39
(S1-13043-16)
OBAVIJEST O NABAVI
199-1-1-89-3-21/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.9.2016. u 8:57
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNO KOMUNALNO PODUZE]E "^APLJINA" D.O.O.
^APLJINA
IDB/JIB: 4227247540007
Kontakt osoba: Alma Ostoji}
Telefon: (036) 806-124
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
120000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna nabava roba-gorivo za vozila za 2017. i 2018.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: JKP "^apljina" ^apljina ,Don Ilije Tomasa 12
(S1-13112-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
208-1-1-39-3-45/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 14:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU DOM ZDRAVLJA CAZIN
IDB/JIB: 4263129140009
Kontakt osoba: Merima Ekme~i}
Telefon: (037) 515-441
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
435000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka laboratorijskih reagenasa za potrebe aparata Dimension XPand
Plus Basic, Advia 21,20i i Mini Vidas
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 73 - Strana 5

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: ZU Dom zdravlja Cazin, Ul.Indire Pjani} 28., 77220 Cazin,
prostorija biblioteke
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: ZU Dom zdravlja Cazin
UIN: 4263129140009
Contact person: Ekme~i} Merima
Telephone: (037) 515-441
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Supply of laboratory reagents for the purposes camera Dimension Xpand
Plus Basic, ADVIA 21.20 and Mini Vidas
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
33000000-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
1.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 7.11.2016. 10:00:00
Address and place: ZU Dom zdravlja Cazin, Ul.Indire Pjani} 28.,
77220 Cazin, a library
(S1-12827-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
246-1-1-1217-3-150/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 9:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pro{irenje sistema video nadzora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35125300-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
202000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te ugovornog organa, Upravna zgrada, Sala za
sastanke
(S1-12911-16)

Broj 73 - Strana 6

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
247-1-1-157-3-186/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 7:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
36 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
50000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
34/16-P "Rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvo|a~ GRUNDFOS"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42122130-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: ul. Terezija broj 38., Sarajevo
(S1-12940-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
247-1-1-158-3-187/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 7:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
36 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
50000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
36/16-P "Rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvo|a~ SVANEHOJ"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42122130-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:15:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: ul. Terezija broj 38., Sarajevo
(S1-12943-16)

Petak, 30. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
247-1-1-159-3-188/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 8:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
36 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
30000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
43/16-P "Rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvo|a~ LITOSTROJ"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42122130-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: ul. Terezija broj 38., Sarajevo
(S1-12942-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
247-1-1-162-3-189/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 8:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
36 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
30000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
45/16-P "Rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvo|a~ SAER"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42122130-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 13:45:00
Adresa i mjesto: ul. Terezija broj 38., Sarajevo
(S1-12944-16)

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
247-1-1-163-3-190/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 10:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
60/16-P "Repromaterijal za remont pumpi"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42122130-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
20000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: ul. Terezija broj 38., Sarajevo
(S1-12945-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
247-1-1-166-3-191/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 11:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
56/16-P "Jedno`ilni i vi{e`ilni gumeni kabl za upotrebu u pitkoj vodi"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42122130-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 13:15:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 14:15:00
Adresa i mjesto: ul. Terezija broj 38., Sarajevo
(S1-12946-16)

Broj 73 - Strana 7

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
253-1-2-42-3-19/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 11:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200950590002
Kontakt osoba: Sr|an Vukovi}
Telefon: (033) 281-268
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Pomo}ne transportne usluge i usluge podr{ke
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
395000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Posredovanje u prodaji avionskih karata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
63000000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: Musala br. 2 , 71000 Sarajevo, zgrada MVP BiH
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Ministry of Foreign Affairs
UIN: 4200950590002
Contact person: Sr|an Vukovi} I secretary for public procurement
Telephone: (033) 281-268
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Supporting and auxiliary transport services
II 1.a. Title of the object of the contract
Meditation services for the procurement of airline tickets
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
63000000-9
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
11.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 14.11.2016. 10:00:00
Address and place: Musala 2, 71000 Sarajevo
(S1-13115-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
260-1-3-194-3-179/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 15:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Anis Ba{i}, dipl.ing.gra|., tel 033 563 490, fax 033 250 400,
e mail anisb@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370

Broj 73 - Strana 8

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja pje{a~ke staze u mjestu Han Plo~a, cesta M5
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233161-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
85470,09
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana od po~etka radova ili od dana uvo|enja izvo|a~a u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: JP Ceste F BiH, Sarajevo , Terezije 54
(S1-13120-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
260-1-3-195-3-180/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 15:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Anis Ba{o}, dipl.ing.gra|. tel 033 563 490, fax 033 250 400
e mail anisb@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija raskrsnice u kru`ni tok Od`ak, cesta M14.1
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233129-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
205128,21
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 dana od po~etka radova ili od dana uvo|enja izvo|a~a u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: JP Ceste FBiH, Terezije 54 , Sarajevo
(S1-13121-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
261-1-3-82-3-41/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 11:18
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA MRKONJI] GRAD
IDB/JIB: 4401198330000
Kontakt osoba: @IVKO JAGODI]
Telefon: (050) 220-928

Petak, 30. 9. 2016.

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Asvaltirawe puta za Racune.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44113620-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
325000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
90 dana.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 08:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Mrkowi} Grad,Sala za sastanke
(S1-12824-16)
OBAVIJEST O NABAVI
264-1-2-15-3-16/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 23.9.2016. u 12:37
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JKP "VITKOM" d.o.o. Vitez
IDB/JIB: 4236112950000
Kontakt osoba: Anita Akrapovi}
Telefon: (030) 711-572
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
KREDITNO ZADU@ENJE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
66113000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
102649,99
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: ADRESA UGOVORNOG ORGANA
(S1-12861-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
266-1-1-277-3-81/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 13:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227691540005
Kontakt osoba: Lejla Hod`i}
Telefon: (036) 512-300

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ure|aja za inspekciju kanalizacionog sistema i prikupljanje
podataka za izradu digitalnog katastra
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38424000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
115000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok isporuke roba je 60 ({ezdeset) dana od dana potpisivanja ugovora o
nabavci prema tehni~kom opisu datom u Aneksu 12 ove tenderske
dokumentacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Dubrova~ka 6
(S1-13015-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
266-1-2-276-3-82/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 14:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227691540005
Kontakt osoba: Aida Zeba
Telefon: (036) 512-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada projektno-tehni~ke dokumentacije za pro{irenu funkcionalnost
sistema upravljanja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72227000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
171000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 dana od dana zaklju~enja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Operativni ured u Sarajevu, Dubrova~ka 6
(S1-13016-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
266-1-2-278-3-84/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 12:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227691540005
Kontakt osoba: Lejla Hod`i}
Telefon: (036) 512-300

Broj 73 - Strana 9

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ra~unovodstvene usluge, revizorske i knjigovodstvene usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge revizije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79313000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 (~etrdesetpet) dana od dana dostavljanja godi{njeg obra~una nadle`nim
institucijama
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Dubrova~ka 6
(S1-13106-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-235-3-160/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.9.2016. u 12:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Dejan Vragoli}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
6 Mjesec(i)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
3400,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka lijeka Lopinavir, Ritonavir
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33680000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-12765-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-234-3-161/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 7:37
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: \or|e Cviji}
Telefon: (051) 249-100

Broj 73 - Strana 10

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
134812,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Medicinski potro{ni materijal za biopsije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Fond zdravstvenog osigurawa (sala za sastanke u
prizemqu)
(S1-12787-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
285-1-3-47-3-63/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 14:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200141480000
Kontakt osoba: Amra Brcic
Telefon: (033) 254-941
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na sanaciji klizi{ta Op}ine Centar- Soukbunar br 136
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45112000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
123630,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 ({ezdeset) dana od potpisa ugovora i uvo|enja u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 15:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 16:00:00
Adresa i mjesto: ulica Kaptol br.3, Sarajevo - mala sala
(S1-13125-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
302-1-3-31-3-10/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.9.2016. u 12:17
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA ISTO^NA ILID@A
IDB/JIB: 4400519290009
Kontakt osoba: Jelena Te{anovi}
Telefon: (057) 317-870

Petak, 30. 9. 2016.

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na izgradwi fekalne kanalizacije na podru~ju op{tine
Isto~na Ilixa.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232400-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
124350,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Trajawe ugovora: godinu dana od dana potpisivawa ugovora. Rok izvo|ewa
radova: 60 ({ezdeset) dana od dana uvo|ewa u posao.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 10:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: op{tina Isto~na Ilixa, Ul. vojvode Radomira Putnika
2, soba broj 13
(S1-12769-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
310-1-1-5-3-5/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.9.2016. u 12:47
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
PRNJAVOR
IDB/JIB: 4401234070001
Kontakt osoba: LIONEL KRAJI[NIK
Telefon: (051) 660-477
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ugqa za ogrev - lignit
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09112100-8
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
80000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
do 31.03.2017.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 29.9.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Laze Lazarevi}a 5, Prwavor
(S1-12871-16)

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
320-1-3-279-3-211/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 11:58
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: @eljka Mora~a
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija klizi{ta na Kr~maricama - kasarna
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
69451,31
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
regulisan predvi|enim nacrtom ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:40:00
Adresa i mjesto: Trg srpskih vladara 1
(S1-12865-16)
OBAVIJEST O NABAVI
329-1-1-75-3-40/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 27.9.2016. u 9:32
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: SVEU^ILI[NA KLINI^KA BOLNICA MOSTAR
IDB/JIB: 4227224680006
Kontakt osoba: TEA PRIMORAC
Telefon: (036) 336-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava kohlearnih implantata za potrebe Klinike za ORL i MFK
Sveu~ili{ne klini~ke bolnice Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33185200-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
130000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do izvr{enja ugovorom preuzetih obveza
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Ravnateljstvo SKB Mostar, Kralja Tvrtka bb, 88 000
Mostar
(S1-12978-16)

Broj 73 - Strana 11

OBAVIJEST O NABAVI
329-1-1-77-3-42/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 28.9.2016. u 11:48
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: SVEU^ILI[NA KLINI^KA BOLNICA MOSTAR
IDB/JIB: 4227224680006
Kontakt osoba: Karolina Brekalo, dipl.iur.
Telefon: (036) 336-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
1100000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
lo` ulje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09135000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.11.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 16.11.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.11.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Ravnateljstvo Sveu~ili{ne klini~ke bolnice Mostar, Kralja
Tvrtka bb, 88 000 Mostar
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: The Mostar University Clinical Hospital
UIN: 4227224680006
Contact person: Karolina Brekalo, dipl.iur.
Telephone: (036) 336-500
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Fuel oil
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
09135000-4
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
9.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 16.11.2016. 09:00:00
Address and place: Kralja Tvrtka bb, 88 000 Mostar
(S1-13068-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
348-1-1-186-3-108/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 11:08
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4401630930005
Kontakt osoba: Ranko Kova~evi}
Telefon: (051) 334-365
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Broj 73 - Strana 12

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih autodijelova za slu`bena motorna vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Bawa Luka, Bulevar Desanke Maksimovi} 4.
(S1-12983-16)

Petak, 30. 9. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
sukcesivna isporuka betonskih cijevi i betona
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Zavidovi}i
(S1-12991-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
359-1-3-21-3-23/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 9:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200536150009
Kontakt osoba: Zlatko Bursa}
Telefon: (033) 226-736
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka izvo|enja "Elektroinstalaterskih radova - III sprat" u Zavodu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45300000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
25000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema roku iz usvojene ponude
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za planiranje razvoja KS, ul. Branilaca Sarajeva br.
26, velika sala
(S1-12779-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
362-1-1-299-3-7/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 11:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: REGIONALNA DEPONIJA MO[]ANICA D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218003170004
Kontakt osoba: Almir Sal~in
Telefon: (032) 446-360
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja originalnih rezervnih dijelova Caterpillar gra|evinskih
ma{ina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43600000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
15000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Adresa: Regionalna deponija Mo{}anica d.o.o. Zenica,
Mo{}anica bb, 72000 Zenica. Sala na prvom spratu upravne zgrade
Ugovornog organa
(S1-12989-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
360-1-1-59-3-89/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 11:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP [PD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVI]I
IDB/JIB: 4218431050005
Kontakt osoba: Halid [ibonji}
Telefon: (032) 877-834
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
390-1-2-584-3-32/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 12:18
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB: 4400963610001
Kontakt osoba: Zora Bili}
Telefon: (051) 491-600
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Broj 73 - Strana 13

II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u


KM
112000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servisirawa laboratorijske i medicinske opreme, servisirawe i
redovno odr`avawe rashladnih sistema i ra~unarske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: JZU Institut za javno zdravstvo, Jovana Du~i}a 1,
Bawa Luka
(S1-12866-16)

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i sukcesivna isporuka svje`eg ne zale|enog june}eg i tele}eg mesa
za kuhinju za 2016. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Na adresi Ugovornog organa
(S1-13000-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
390-1-1-585-3-33/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 27.9.2016. u 11:38
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB: 4400963610001
Kontakt osoba: Zora Bili}
Telefon: (051) 491-600
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
43000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka potro{nog materijala za potrebe laboratorije za sanitarnu
hemiju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24000000-4
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: JZU Institut za javno zdravstvo Bawa Luka
(S1-13009-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
450-1-1-138-3-14/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 11:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AD "TOPLANA" PRIJEDOR
IDB/JIB: 4400700950002
Kontakt osoba: Nermin Skopljak
Telefon: (052) 231-779
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
2000000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
DRVNA BIOMASA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03410000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: Toplana a.d.Prijedor, Rudni~ka br.66. 79 101 Prijedor
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Toplana a.d.Prijedor
UIN: 4400700950002
Contact person: Skopljak Nermin
Telephone: (052) 231-779
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Wood biomass
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
03410000-7

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
412-1-1-162-3-33/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 11:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA CENTAR ZA
FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU I BANJSKO LIJE^ENJE
"ILID@A" GRADA^AC
IDB/JIB: 4209265200002
Kontakt osoba: Merima Eminovi}
Telefon: (035) 368-606

Broj 73 - Strana 14

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
3.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 7.11.2016. 11:00:00
Address and place: Toplana a.d.Prijedor, Rudni~ka br.66. 79 101 Prijedor
(S1-12996-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
488-1-1-65-3-65/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 13:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4218294630007
Kontakt osoba: Elma Osmanovi}
Telefon: (032) 406-218
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka lo` ulja (PS Visoko 15.000 l i PS Usora 10.000 l)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09135000-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
37500,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
godinu dana od dana obostranog potpisivanja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Kabineta na II spratu MUP-a u sjedi{tu
(S1-12885-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
488-1-1-67-3-66/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 9:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4218294630007
Kontakt osoba: Elma Osmanovi}
Telefon: (032) 406-218
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
252000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
LOT 1: Sukcesivna nabavka papira LOT 2: Sukcesivna nabavka
kancelarijskog materijala LOT 3: Sukcesivna nabavka {tampanog
materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9

Petak, 30. 9. 2016.

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Kabineta na II spratu MUP-a u sjedi{tu
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: The Ministry of Internal Affairs of the Ze-Do Canton
UIN: 4218294630007
Contact person: Elma Osmanovi}
Telephone: (032) 406-218
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
LOT 1: Successive acquisition of paper; LOT 2: Successive acquisition of
office supplies; LOT 3: Successive acquisition of printed material
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
30000000-9
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
7.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 7.11.2016. 11:00:00
Address and place: Cabinet Conference Room of the Headquarters of Ministry of Internal Affairs of Zenica-Doboj Canton Zenica
(S1-13066-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
527-1-1-35-3-20/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 13:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "ME\UNARODNI AERODROM TUZLA" D.O.O.
IDB/JIB: 4209372030004
Kontakt osoba: Juso Kalajevac
Telefon: (035) 745-610
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka uree za zimsko odr`avanje manevarskih povr{ina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24951310-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
75000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Definisano tenderskom dokumentacijom
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 09:00:00

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 19.10.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: JP "Me|unarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., Dubrave Gornje
bb, 75 270 @ivinice
(S1-13083-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
547-1-1-20-3-5/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 9:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO OBAZOVANJA, NAUKE, KULTURE U
SPORTA TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4209419790002
Kontakt osoba: Jasmin Bajri}
Telefon: (035) 281-296
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA SIGURNOSNIH GOLOVA ZA [KOLSKE SPORTSKE
DVORANE I OTVORENA IGRALI[TA U OSNOVNIM [KOLAMA
TUZLANSKOG KANTONA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
37450000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
129166,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
15 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 14:30:00
Adresa i mjesto: Muhameda Hevaija Uskufija broj 1, 75 000 Tuzla
(S1-13087-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
550-1-3-111-3-35/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 8.9.2016. u 13:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA HAD@I]I
IDB/JIB: 4200427020006
Kontakt osoba: MUHIDIN HODZIC
Telefon: (033) 475-946
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
390000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
JAVNA NABAVKA RADOVA - IZVO\ENJE RADOVA NA
ZIMSKOM ODR@AVANJU LOKALNIH I NEKATEGORISANIH
PUTEVA NA PODRU]JU OP]INE HAD@I]I, SA MOGU^NO[]U
ZAKLJU^IVANJA OKVIRNOG SPORAZUMA, ZA ZIMSKU
SEZONU 2016/2017 GODINA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233139-3

Broj 73 - Strana 15

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.9.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: OP]INA HAD@I]I, HAD@ELI 114., HAD@I]I, II
SPRAT, SALA OP]INSKOG VIJE]A
(S1-13041-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-1-874-3-319/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 8:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
DAMPER GUME 36.00-R51
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34352000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
2100000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana du`e od isteka garancija datih u ugovoru
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Armije BiH 52, sala 34 Direkcije Rudnika
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Coal mines Banovi}i
UIN: 4209329530001
Contact person: Mirela Zejnilovi}
Telephone: (035) 870-600
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
tipper tires 36.00-R51
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
34352000-9
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
8.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 8.11.2016. 10:00:00
Address and place: Armije BiH 52, Banovi}i
(S1-12883-16)

Broj 73 - Strana 16

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
565-1-1-875-3-320/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 9:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA VILJU[KARA NOSIVOSTI 5 TONA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42415110-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
130000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana du`e od isteka garancija datih u ugovoru
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Armije BiH 52, sala 34 direkcije Rudnika
(S1-12884-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
611-1-2-64-3-48/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 28.9.2016. u 14:03
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna zdravstvena ustanova Bolnica "Dr. Mladen Stojanovi}"
Prijedor
IDB/JIB: 4401532680009
Kontakt osoba: DRA[KO RENDI
Telefon: (052) 238-415
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Redovan godi{nji servis plinske instalacije,podstanica i aparata za
anesteziju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: JZU bolnica"dr Mladen Stojanovi}"Prijedor,Milana
Vrhovca ,biblioteka bolnice
(S1-13085-16)

Petak, 30. 9. 2016.

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
617-1-1-187-3-102/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 14:11
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
" DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Petar Mrakovi}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanitetsko vozilo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34114121-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
170000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Jednokratno
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr
Miroslav Zotovi}", Slatinska 11, Bawa Luka - Multimedijalna sala
(S1-12976-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
637-1-2-25-3-25/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 1:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA KONJIC
IDB/JIB: 4227204140005
Kontakt osoba: Vahid Alibegovi}
Telefon: (036) 712-200
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
PREVOZ U^ENIKA OSNOVNIH [KOLA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Sala za sastanke u zgradi Op}ine Konjic
(S1-12915-16)

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1983-3-363/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 14:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
^eli~na ku}i{ta za valjke, zaptivni elementi za ~eli~na ku}i{ta, SU^-evi za
valjke i amortizacioni prsten za valjke (LOT 1 - LOT 4)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42000000-6
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla (Direkcija Dru{tva)
(S1-12811-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1981-3-364/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 14:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Okrugli i kvadratni ~elici za valjke
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14622000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
262870,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do 6 ({est) mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije
finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla (Direkcija Dru{tva)
(S1-12809-16)

Broj 73 - Strana 17

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1982-3-365/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 14:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Le`ajevi i sigurnosni prstenovi za valjke
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44440000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
452546,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do 6 ({est) mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije
finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla (Direkcija Dru{tva)
(S1-12810-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1987-3-368/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 13:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) 035/287-501
Sabina Osmanovi} (za tehni~ka pitanja) 035/216-323
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
^eli~ne cijevi za valjke
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44163100-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
392733,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do 6 ({est) mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije finansijske
vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje br.1 75 000 Tuzla
(S1-12867-16)

Broj 73 - Strana 18

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1984-3-369/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 13:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) 035/287-501
Sabina Osmanovi} (za tehni~ka pitanja) 035/216-323
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ku}i{ta i zaptiva~i za valjke
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42419810-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50448,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do 6 ({est) mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije finansijske
vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 75 000 Tuzla
(S1-12868-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1988-3-372/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 13:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja), tel.
035/287-501 i Mensur Polji} (za tehni~ka pitanja), mob. 061/878-730
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Klipnja~a sa u{kom hidrauli~nog cilindra rezne ruke kombajna EDW-1502L (kom. 4)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do realizacije ugovornih obaveza obje ugovorne strane
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 11:30:00

Petak, 30. 9. 2016.

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje br. 1, 75 000 Tuzla
(S1-12969-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1989-3-373/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 13:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja), tel.
035/287-501 i Mensur Polji} (za tehni~ka pitanja), mob. 061/878-730
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za reduktore TSP - A1 i 2KSp-1
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do realizacije ugovornih obaveza obje ugovorne strane
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje br. 1, 75 000 Tuzla
(S1-12970-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1990-3-374/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 9:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Kontakt osoba za za komercijalna pitanja: Lejla Husejnovi},
tel. 035/287-501 Kontakt osoba za za tehni~ka pitanja: Sead ^i~ku{i}, mob.
061/721-324
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Frekventni pretvara~ mikromaster 440-2005 + BOP, tip 6 SE 6440 2UE32 2DA1 3AC, 500 - 60010% (konstantan moment - 22 KW, kvadratni moment - 30 KW, dozvoljeno optere}enje 150% - 60s, 200% - 30s), sa
jedinicom za dinami~ko ko~enje( kom. 2)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
12000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do realizacije ugovorenih obaveza obje ugovorne strane.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje br.1 75 000 Tuzla
(S1-13131-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-1992-3-378/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 11:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gume za teretna vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34350000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
96000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do 6 ({est) mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije
finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, Sala br. 61
(S1-13144-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
669-1-1-136-3-135/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 10:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka robe defibrilator 5 komada
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33182100-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
51000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
dato u td

Broj 73 - Strana 19

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JU Kantonalna bolnica Zenica
(S1-12780-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
669-1-1-137-3-136/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 14:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22800000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
150000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JU Kantonalna bolnica Zenica, zgrada direkcije
(S1-12781-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
669-1-1-139-3-140/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 11:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka robe- centrifuga za proizvodnju krvnih pripravaka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33192330-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do isteka perioda garancije.

Broj 73 - Strana 20

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JU Kantonalna bolnica Zenica, zgrada direkcije
(S1-12835-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
669-1-1-140-3-141/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 11:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka roba - separator za aferezne postupke
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33192330-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
68500,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do isteka perioda garancije.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JU Kantonalna bolnica Zenica, zgrada direkcije
(S1-12836-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
669-1-1-141-3-142/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 11:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka robe - automatski separator za proizvodnju krvnih pripravaka sa 2
mjesta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33192330-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
51000,00

Petak, 30. 9. 2016.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja


do isteka perioda garancije.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JU Kantonalna bolnica Zenica, zgrada direkcije
(S1-12837-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
669-1-1-148-3-149/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 14:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka roba - {ok frizer - zamrziva~ za brzo zamrzavanje plazme - 40 C
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33192330-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
68500,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do isteka perioda garancije.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JU Kantonalna bolnica Zenica, zgrada direkcije
(S1-13031-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
673-1-2-15-3-13/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 16:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH
ODNOSA BIH
IDB/JIB: 4200071920007
Kontakt osoba: Tanja Aleksi}
Telefon: (033) 267-025
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
108000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluga odr`avanja opreme poljoprivrednog informacionog sistema

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 13:01:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH,
Musala 9, Sarajevo sala 208
(S1-13102-16)
OBAVIJEST O NABAVI
715-1-3-10-3-10/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 28.9.2016. u 8:40
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA USORA
IDB/JIB: 4218262600009
Kontakt osoba: Dario Kati}
Telefon: (032) 893-479
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
195000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
ZIMSKO ODRZAVANJE LOKALNIH I NERAZVRSTANIH PROMETNICA NA PODRU^JU OP]INE USORA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233141-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Sala op}inskog vije}a op}ine Usora, Siv{a bb, 74230 Usora
(S1-13048-16)
OBAVIJEST O NABAVI
723-1-1-181-3-201/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 27.9.2016. u 13:55
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: Nikica Milo{
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka roba -Ugalj mrki za potrebe MO i OS BiH, putem otvorenog
postupka, za 2016. godinu.

Broj 73 - Strana 21

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)


09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, sarajevo
(S1-13022-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
723-1-1-184-3-202/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 14:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: Damnjan Stani{i}
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
512869,64
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Roba klase 1 - Hrana
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, 71 000 Sarajevo
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Ministry of Defense of Bosnia and Herzegovina
UIN: 4200745400004
Contact person: Damnjan Stani{i}
Telephone: (033) 286-574
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Supply of food
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
15000000-8
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
7.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 14.11.2016. 12:00:00
Address and place: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, 71000, Sarajevo
(S1-13026-16)

Broj 73 - Strana 22

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
723-3-2-191-3-203/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 15:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: Sulejman Abazovi}
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
1804077,60
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga u oblasti odbrane i sigurnosti-pru`anje usluga servisiranja i
teku}eg odr`avanja zrakoplovno-tehni~kih sredstava
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak sa objavljivanjem obavje{tenja o nabavci
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.11.2016. 11:00:00
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Ministry of Defense of Bosnia and Herzegovina
UIN: 4200745400004
Contact person: Sulejman Abazovi}
Telephone: (033) 286-574
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Maintenance and repair services
II 1.a. Title of the object of the contract
The provision of repair and maintenance aeronautical and technical resoures
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
50000000-5
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Negotiated procedure with publication of procurement notice
III 2. Conditions for obtaining tender documents
7.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 17.11.2016. 11:00:00
Address and place: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, 71000 Sarajevo, BiH
(S1-13099-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
736-1-1-327-3-25/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 11:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VETERINARSKI FAKULTET SARAJEVO
IDB/JIB: 4200228330004
Kontakt osoba: Nada \apo dipl.ecc, Izmir Kov~i} DVM
Telefon: (033) 729-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka mikrokopa i tijela mikrokopa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5

Petak, 30. 9. 2016.

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Veterinarski fakultet, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo /
BiH
(S1-12850-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
741-1-3-73-3-120/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.9.2016. u 12:49
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Ogwen Zeqkovi}, dipl. in`. el.
Telefon: (051) 246-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala i izvo|ewe radova na rekonstrukciji i izgradwi SN,
NN mre`e i TS za Poslovnice RJ "Elektrodistribucija" Mrkowi} Grad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31321000-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
300000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Maksimalno prihvatqiv rok izvo|ewa predmetnih radova je 60 dana od
dana potpisa Ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95, 78000 Bawa Luka
(S1-12938-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
743-1-1-140-3-135/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 15:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u


KM
110000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i isporuka goriva za motorna vozila Regionalnog centra Mostar i
njegovih organizacionih jedinica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Uprava za indirektno oporezivanje, Sredi{nji ured, Ulica
Bana Lazarevi}a bb, Banja Luka
(S1-12906-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
743-1-1-144-3-138/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 8:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka putni~kih motornih vozila za potrebe Uprave za
indirektno oporezivanje BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34100000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
222000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: UIO BiH, Sredi{nji ured, Banja Luka, Bana Lazarevi}a bb
(S1-13039-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
761-1-3-112-3-68/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 12:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SREBRENIK
IDB/JIB: 4209464820001
Kontakt osoba: Beazeta Ke{etovi}
Telefon: (035) 369-162

Broj 73 - Strana 23

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
izvo|enje radova na izgradnji ulice Mehmeda Rami}a Ramba, op}ina
Srebrenik,
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
218128,39
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana od dana zaklju~ivanja ugovora i uvo|enja u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Ul. VaroUl. Varo{kih polja bb Srebrenik, Slu`ba za
finansije i inspekcijski nadzor, Kancelarija broj: 25, I sprat
(S1-12843-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
774-1-1-18-3-10/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 9:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU "SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE KANTONA SARAJEVO"
IDB/JIB: 4200304610003
Kontakt osoba: Ibrahim Lika
Telefon: (033) 204-150
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
4 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
52991,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka kancelarijskog materijala, opreme i sredstava za umno`avanje i
kancelarijskog sitnog inventara
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22800000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: \oke Mazali}a br.3 71000 Sarajevo
(S1-12823-16)

Broj 73 - Strana 24

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
787-1-3-124-3-25/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 10:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I O^UVANJE
GROBALJA [EHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH
CENTARA I SPOMEN-OBILJE@JA @RTAVA GENOCIDA
IDB/JIB: 4200305180002
Kontakt osoba: Mirsad Delali}
Telefon: (033) 252-210
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na rekonstrukciji platoa i podzida ispred upravnih zgrada
Fonda memorijala, ulica [irokac broj: 20 i 22.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45454000-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
01.06.2017. god.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 14:05:00
Adresa i mjesto: Upravna zgrada Fonda memorijala u ulici [irokac br: 22,
71000 Sarajevo.
(S1-13134-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
793-1-1-83-3-45/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 12:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209190940005
Kontakt osoba: Emir Sulji}
Telefon: (035) 300-645
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA RA^UNARA I RA^UNARSKE OPREME
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30230000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
51452,99
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Na period isporuke predmeta nabavke
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.

Petak, 30. 9. 2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 20.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
kantona (Franjeva~ka 36, 75 000 Tuzla)
(S1-13024-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
795-1-1-97-3-83/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 13:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB: 4209444710005
Kontakt osoba: Amra Salibegovi}, dipl. iur.; 035 320-920
Telefon: (035) 300-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ra~unarske opreme za Tehnolo{ki fakultet
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30200000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
29000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
jednokratna nabavka
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Tehnolo{ki fakultet, ul. Univerzitetska br. 8, 75000 Tuzla
(S1-12936-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
795-1-1-99-3-87/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 14:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB: 4209444710005
Kontakt osoba: Nermina [abanovi}, dipl. ing. teh. 035 300-515
Telefon: (035) 300-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ra~unarskog potro{nog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30192113-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
14700,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
sekcesivna isporuka
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Univerzitet u Tuzli, ul.dr. Tihomila Markovi}a br. 1, 75000
Tuzla
(S1-12961-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-3-1251-3-318/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 22.9.2016. u 13:29
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Zlatko Kvesi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija gra|evinskog dijela TS-a: TTS Police, TTS Cerov Dolac, ZTS
Grude 2, TTS Dole 1, TTS Mesihovina, TTS Budimiri i TTS Bro}anac za
potrebe Distribucije elektri~ne energije DP Jug - Pogon Grude
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
53000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
6 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 26.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mile Budaka 106a, 88000 Mostar
(S1-12778-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1232-3-321/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 22.9.2016. u 14:56
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivan Majstorovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nafta i naftni derivati za HN@ - LOT 17 Posu{je
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
24 Mjeseca

Broj 73 - Strana 25

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: JP ELEKTROPRIVREDA HZHB d.d. Mostar, Ulica Mile
Budaka 106 A, 88000 Mostar
(S1-12799-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1233-3-323/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 22.9.2016. u 15:14
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivan Majstorovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava nafte i naftnih derivata za LOT 12 - Kupres , LOT 13 -Glamo~, LOT
14- Grahovo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: JP ELEKTROPRIVREDA HZHB d.d. Mostar Ulica Mile
Budaka 106A, 88000 Mostar
(S1-12796-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1235-3-324/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 22.9.2016. u 15:21
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivan Majstorovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nafta i naftni derivati LOT 8 - Doljani
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3

Broj 73 - Strana 26

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: JP ELEKTROPRIVREDA HZHB d.d. Mostar Ulica Mile
Budaka 106A, 88000 Mostar
(S1-12798-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1234-3-325/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 22.9.2016. u 15:29
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivan Majstorovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
121740,85
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nafta i naftni derivati LOT 2 - RAMA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: JP ELEKTROPRIVREDA HZHB d.d. MOSTAR Ulica
Mile Budaka 106A, 88000 Mostar
(S1-12797-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1252-3-328/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 23.9.2016. u 9:12
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Evelina ^ovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pro{irenje sustava za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
35125200-8

Petak, 30. 9. 2016.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM


100000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
sukladno tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: JP EP HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A
88000 Mostar
(S1-12808-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1253-3-331/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 23.9.2016. u 14:27
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivo Bevanda
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
53912,45
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nafta i naftni derivati - LOT 6 - Neum i LOT 7 - Ravno
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: JP "Elektroprivreda HZHB" d.d., Ulica Mile Budaka 106A,
88 000 Mostar
(S1-12880-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1254-3-332/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 23.9.2016. u 16:00
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Darko \olo
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava elektri~ne energije za potrebe opskrbe kupaca u okviru Univerzalne
usluge LOT 1 - 25 MW band (37.200 MWh) 00:00-24:00 od 1.7.2017. do

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

31.8.2017. LOT 2 - 15 MWh band (22.320 MWh) 00:00-24:00 od 1.7.2017.


do 31.8.2017. LOT 3 - 10 MWh band (7.440 MWh) 00:00-24:00 od
1.7.2017. do 31.7..2017.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106a,
88000 Mostar
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar
UIN: 4227248350007
Contact person: Darko \olo
Telephone: (036) 335-703
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Electricity purchase for needs of supply to customers in the context of Universal Service
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
09000000-3
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
28.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 7.11.2016. 11:30:00
Address and place: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Mile Budaka
106a, 88 000 Mostar
(S1-12881-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1256-3-334/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 28.9.2016. u 11:38
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Gordana Ivi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nadogradnja postoje}eg sustava za daljinsko prikupljanje i obradu podataka
za obra~unsko mjerenje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
48800000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
600000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
10 (deset) mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 73 - Strana 27

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP "Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Mile Budaka
106A, 88000 Mostar
(S1-13067-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
804-1-1-42-3-45/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 16:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200642000008
Kontakt osoba: Amina Pa{ukanovi}
Telefon: (033) 728-700
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lijeka INN entecavir, tablete 0,5 mg i 1 mg
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1500000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 (dvanaest) mjeseci od zaklju~enja ugovora odnosno do ukupne koli~ine
lijekova
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Trg Heroja 14
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Health insurance and reinsurance fund of Federation of Bosnia and
Herzegovina
UIN: 4200642000008
Contact person: Amina Pa{ukanovi}
Telephone: (033) 728-700
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
entecavir tbl. 0,5 i 1 mg
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
33000000-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
7.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 15.11.2016. 10:00:00
Address and place: Trg Heroja 14
(S1-12921-16)

Broj 73 - Strana 28

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
807-1-1-51-3-17/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 8:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "RAD" D.D. TE[ANJ
IDB/JIB: 4218317600003
Kontakt osoba: Ismet Vrabac
Telefon: (032) 650-566
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
82000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Spojni materijal vodovodni
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44115210-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 13:05:00
Adresa i mjesto: JP "RAD" d.d. Te{anj, Trg `rtava 3. avgusta bb, Te{anj,
Upravna zgrada preduze}a, Kancelarija broj 11
(S1-13055-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
814-1-1-24-3-12/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.9.2016. u 14:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200178560003
Kontakt osoba: Amila Borovac - Ramezi}
Telefon: (033) 725-200
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
^ita~i 2D bar koda za elektronske zdravstvene kartice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30100000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
130900,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.9.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.10.2016. 14:30:00
Adresa i mjesto: Lo`ioni~ka br. 2. X sprat (sala)
(S1-12772-16)

Petak, 30. 9. 2016.

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
825-1-1-627-3-338/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 28.9.2016. u 14:24
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. 103/16- Nabavka elektromotora pogona udarnog
vaqka drobilice SB 1525
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31600000-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
65000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Najkasnije 90 dana od stupawa Ugovora na snagu.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
(S1-13124-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
838-1-3-38-3-10/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 10:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA BOLNICA ZA PLU]NE BOLESTI I
TUBERKULOZU TRAVNIK
IDB/JIB: 4236028220004
Kontakt osoba: Mihajlo Sokanovi}
Telefon: (030) 513-948
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Podizanje krovnih pokrova i okvira
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
javna nabavka radova na izgradnji kosog krova na dijelu objekta bolnice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45260000-7
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: sjedi{te ugovornog organa
(S1-12986-16)

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
843-1-1-37-3-38/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 7:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKI]"
BIHA]
IDB/JIB: 4263189550001
Kontakt osoba: Amir Mujeti}
Telefon: (037) 318-800
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
330769,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lo` ulje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09135100-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.11.2016. 11:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te ugovornog organa, zgrada uprave, sala za
sastanke, soba br. 8
(S1-13049-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
843-1-1-38-3-39/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 8:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKI]"
BIHA]
IDB/JIB: 4263189550001
Kontakt osoba: Amir Mujeti}
Telefon: (037) 318-800
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
120000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Goriva i maziva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09134200-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.11.2016. 11:45:00

Broj 73 - Strana 29

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 16.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te ugovornog organa, zgrada uprave, sala za
sastanke, soba broj 8.
(S1-13050-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
843-1-1-39-3-40/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 8:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKI]"
BIHA]
IDB/JIB: 4263189550001
Kontakt osoba: Amir Mujeti}
Telefon: (037) 318-800
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
68376,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Medicinski plinovi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24111500-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.11.2016. 11:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te ugovornog organa, zgrada uprave, sala za
sastanke, soba br. 8
(S1-13051-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
848-1-2-44-3-46/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 13:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA CENTAR SARAJEVO
IDB/JIB: 4200650440009
Kontakt osoba: Almir Pu{ina
Telefon: (033) 562-394
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
36 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
60000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pru`anje {tamparskih usluga tokom 2017.2018. i 2019. godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79810000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Broj 73 - Strana 30

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zgrada Op}ine Centar Sarajevo, ulica Mis Irbina 1, sala
201/II
(S1-13059-16)
OBAVIJEST O NABAVI
853-1-3-19-3-20/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 23.9.2016. u 13:18
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: GRAD [IROKI BRIJEG
IDB/JIB: 4272082230003
Kontakt osoba: Boro \olo
Telefon: (039) 702-801
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
200000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Rekonstrukcija lokalnih cesta na podru~ju grada [iroki Brijeg
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233222-1
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 10:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Grad [iroki Brijeg, Fra Didaka Bunti}a 11, I kat soba br. 17
(S1-12919-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
867-1-1-114-3-71/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 15:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI
KLINI^KI CENTAR TUZLA
IDB/JIB: 4209390440007
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Telefon: (035) 303-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga iz oblasti ma{instva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Petak, 30. 9. 2016.

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JZU UKC TUZLA, zgrada Uprave sala za sastanke
(S1-12786-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
867-1-1-115-3-74/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 14:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI
KLINI^KI CENTAR TUZLA
IDB/JIB: 4209390440007
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Telefon: (035) 303-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
615384,60
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka roba - medicinski i tehni~ki plinovi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24111500-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.11.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JZU UKC TUZLA, zgrada Uprave sala za sastanke
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Public Health Institution University Clinical Center Tuzla
UIN: 4209390440007
Contact person: Trkulja Miroslav
Telephone: (035) 303-300
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Medical and technical gases
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
24111500-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
9.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 10.11.2016. 11:30:00
Address and place: Public Health Institution University Clinical Center
Tuzla, Trnovac b.b. 75000 Tuzla, Bosnia and Herzegovina
(S1-12893-16)

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
877-1-2-180-3-43/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 13:34
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA VETERINARSKI INSTITUT
REPUBLIKE SRPSKE "DR VASO BUTOZAN" BANJALUKA
IDB/JIB: 4400809290002
Kontakt osoba: Slavi{a Matarugi}
Telefon: (051) 229-210
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Istra`iva~ke i razvojne usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
75000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Podugovara~ke usluge
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
73000000-2
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Branka Radi~evi}a 18, 78 000 Bawaluka
(S1-12965-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
894-1-3-65-3-63/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.9.2016. u 11:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na asfaltiranju puteva i to: 1. Asfaltiranje nekategorisanog puta "L15
- ku}a Josipovi} @arka", k.~. 154, KO Zabr|e, 2. Asfaltiranje pristupnog
puta prema ku}i Peri} Joce, k.~. 357,8, KO Male{evci, 3. Asfaltiranje
dionice nekategorisanog puta "Todorovi}i-Despotovi}i", KO Donja Kr}ina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
40000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30 dana
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Ugljevik, Trg Dra`e Mihailovi}a 1, soba broj 26
op{tinske uprave op{tine Ugljevik
(S1-12948-16)

Broj 73 - Strana 31

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
967-1-1-740-3-126/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 11:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB: 4218055050007
Kontakt osoba: Aida Alijagi}
Telefon: (032) 552-530
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kablova za rudarstvo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44321000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
129000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do realizacije isporuke, ali ne du`e od dvanaest mjeseci od dana potpisa
ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Rudarska bb, 72240 Kakanj
(S1-12994-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-374-3-304/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 11:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Emina Turkovi}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija kranova u HE Salakovac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50531400-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 09:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: JP EP BiH, Vilsonovo {etali{te 15, sala 430/IV
(S1-12968-16)

Broj 73 - Strana 32

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-2-356-3-305/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 12:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Edin Rid`al
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Pomo}ne transportne usluge i usluge podr{ke
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kamionski prevoz uglja na relaciji RMU \ur|evik - Termoelektrana Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
220000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, sala 430
(S1-12960-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-372-3-306/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 10:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Almira Logo
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 2000017794 - Nabavka kopir papira A4 i A3 za potrebe
Direkcije Dru{tva JP Eleketroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30197643-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
40000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 (dvanest) mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Vilsonovo
{etali{te broj: 15, sala 430/IV
(S1-12981-16)

Petak, 30. 9. 2016.

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJE[TENJE O


TRANSPARENTNOSTI
986-4-2-376-6-307/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 8:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Admir Ba{i}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge `eljezni~kog transporta
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz uglja `eljeznicom za period 01.11.2016.-31.10.2017.god.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13064-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1004-1-3-121-3-104/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 15:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD TUZLA
IDB/JIB: 4209382690002
Kontakt osoba: Ernad Halilovi}, Milenko Perki}
Telefon: (035) 307-360
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja sistema vodosnabdijevanja naselja Gornja Lipnica - I faza
(ponovljeni postupak javne nabavke)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
definisano td
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Grad Tuzla, Slu`ba za komunalne poslove, izgradnju i
poslove mjesnih zajednica, ZAVNOBIH-a 11, 75000 Tuzla
(S1-12791-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1004-1-1-122-3-106/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 15:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD TUZLA
IDB/JIB: 4209382690002
Kontakt osoba: Ernad Halilovi}
Telefon: (035) 307-360
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja toplinske podstanice (2 LOT-a)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Grad Tuzla, Slu`ba za komunalne poslove, izgradnju i
poslove mjesnih zajednica, ZAVNOBIH-a 11, 75000 Tuzla
(S1-13098-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1101-1-3-82-3-121/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 23.9.2016. u 9:38
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [GD "HERCEGBOSANSKE [UME" D.O.O. KUPRES
IDB/JIB: 4281038670003
Kontakt osoba: Jakov [ari}, Zdravko Duman~i}
Telefon: (034) 274-801
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Adaptacija prostorija upravne zgrade {umarije Drvar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
44767,20
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 kalendarskih dana od uvo|enja u posao.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: [GD "HERCEGBOSANSKE [UME" d.o.o. Kupres,
Splitska bb.
(S1-12816-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1110-1-1-74-3-75/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 12:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA,
EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ma{ina za vru}e nano{enje boje na tablice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42940000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
17094,02
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 73 - Strana 33

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Banja Luka, Petra Ko~i}a 61.
(S1-12891-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1110-1-1-77-3-77/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 12:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA,
EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervno napajanje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31440000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
59829,06
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Banja Luka, Petra Ko~i}a 61.
(S1-12972-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1111-1-1-51-3-51/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 14:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209515160001
Kontakt osoba: Sejrani} Sulejman
Telefon: (035) 250-672
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34300000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
170940,17
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:00:00

Broj 73 - Strana 34

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 19.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona,
Turalibegova bb, Tuzla
(S1-13089-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1121-1-2-91-3-70/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.9.2016. u 13:17
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA LAKTA[I
IDB/JIB: 4401140250006
Kontakt osoba: Darija Balaban
Telefon: (051) 334-250
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
135 Dan(a)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
51282,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Razgrtawe i uklawawe snijega sa gradskih saobra}ajnica (trgova,
trotoara, parkinga i dr.) nabavka industrijske soli i odr`avawe
prohodnosti u zimskim uslovima za zimsku sezonu 2016/17
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90620000-9
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 7.10.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Kara|or|eva 56, 78 250 Lakta{i
(S1-12770-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1121-1-2-92-3-71/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 9:39
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA LAKTA[I
IDB/JIB: 4401140250006
Kontakt osoba: Darija Balaban
Telefon: (051) 334-250
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
135 Dan(a)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
119658,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avawe prohodnosti lokalnih i nekategorisanih puteva u zimskim
uslovima na podru~ju op{tine Lakta{i za 2016/17 godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90620000-9
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 10.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Kara|or|eva 56, 78 250 Lakta{i

Petak, 30. 9. 2016.

(S1-12828-16)

OBAVIJEST O NABAVI
1144-1-2-8-3-8/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 28.9.2016. u 9:45
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA KANTONA 10
IDB/JIB: 4281001910004
Kontakt osoba: ANTO KELAVA
Telefon: (034) 201-900
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Financijski leasing
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
66114000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
365000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.11.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 15.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.11.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: S.S.Kranj~evi}a 8, Livno
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: MUP Kantona 10 Livno
UIN: 4281001910004
Contact person: ANTO KELAVA
Telephone: (034) 201-900
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Financial services: Insurances services, Banking and investment
services
II 1.a. Title of the object of the contract
procurement of financial leasing
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
66114000-2
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
11.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 15.11.2016. 12:00:00
Address and place: Livno, S.S. Kranj~evi}a 8
(S1-13054-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-1-561-3-315/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 13:15
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi}
Telefon: (049) 212-708

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka {tampanog materijala za potrebe Kancelarije gradona~elnika Inspektorat.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22458000-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1709,40
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: Zgrada Vlade, sala 59, 2. sprat
(S1-12852-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1157-1-2-560-3-317/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 13:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Aida [erifovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
256410,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge javne kuhinje za 2017.godinu za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i
ostale usluge, Pododjeljenja za socijalnu za{titu.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
55500000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: sala 59, II sprat, zgrada Vlade Br~ko distrikt BiH, Bulevar
mira 1, Br~ko
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Government of Brcko district BiH
UIN: 4600082130006
Contact person: Aida [erifovi}
Telephone: (049) 212-708

Broj 73 - Strana 35

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract
Services, Other services
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement of food bank services in 2017 for the Department of health and
other services, Sub-department of social welfare.
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
55500000-5
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
3.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 3.11.2016. 12:00:00
Address and place: As in Annex A.
(S1-12910-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-226-3-479/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.9.2016. u 13:31
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Radmila Gaji}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Ribnik"Ribnik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G"Ribnik"Ribnik
(S1-12819-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-227-3-480/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 8:52
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Dragan Vidojevi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Romanija" Sokolac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 73 - Strana 36

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Petak, 30. 9. 2016.

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G"Romanija"Sokolac
(S1-12820-16)

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G ^emernica, Dujka Komqenovi}a bb, 78230 Kne`evo
(S1-12920-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-3-228-3-481/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 11:00
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Tawa Nikoli}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi u {umarstvu u [G"Bira~" Vlasenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
63528,71
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
iskazano u TD
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 11.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G"Bira~" Vlasenica
(S1-12821-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-230-3-484/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 27.9.2016. u 12:16
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Jovi} Borivoj
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Gorica [ipovo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G Gorica [ipovo, Prve {ipova~ke brigade 1, 70270
[ipovo
(S1-13002-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-3-229-3-482/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.9.2016. u 10:40
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: ]eli} Milorad
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na odr`avawu {umskih kamionskih puteva i tehnolo{kih puteva
u [G ^emernica Kne`evo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-231-3-487/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 28.9.2016. u 12:28
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Igor Andri}, dipl. in`. {um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Vrbawa Kotor Varo{
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 08:00:00

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda


Datum i vrijeme: 14.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G Vrbawa Kotor Varo{, Cara Du{ana 48, 78220
Kotor Varo{
(S1-13070-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-232-3-488/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 28.9.2016. u 13:36
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Radmila Gaji}, dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Ribnik Ribnik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77200000-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
66185,21
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
25 radnih dana od dana uvo|ewa izvo|a~a u posao za USLUGE SJE^E,
PRIVLA^EWA TRAKTOROM I IZNOSA ANIMALOM [DS; i 12
RD od dana uvo|ewa izvo|a~a u posao za usluge izgradwe traktorske vlake
u odjelu 45 odsjeci 02, 03 i 04 PJ "Vranovina Osoje".
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G Ribnik. Rade Jovanovi}a 11, 79288 Ribnik
(S1-13082-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-233-3-489/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.9.2016. u 8:33
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Nedeqko Ili}, dipl. in`. {um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Gradi{ka Gradi{ka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 08:00:00

Broj 73 - Strana 37

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda


Datum i vrijeme: 21.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G Gradi{ka, Vojvode Mi{i}a 10, 78400 Gradi{ka
(S1-13113-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1177-1-2-103-3-80/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 24.9.2016. u 15:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP"SARAJEVO-[UME"D.O.O.
IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Semir Dedi}, MA. saob. i kom.
Telefon: (033) 219-173
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge pripreme i certificiranja gospodarenja {umskim resursima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Mar{ala Tita br. 7/II, 71000 Sarajevo, Direkcija
Ugovornog organa
(S1-12875-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1177-1-2-104-3-83/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 14:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP"SARAJEVO-[UME"D.O.O.
IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Osman Huseinovi}, dipl. ing. {um.
Telefon: (033) 219-173
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada elaborata i uskla|ivanje povr{ina {uma i {umskog zemlji{ta za [GP
"Igmansko" i [GP "Trnovsko"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90710000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
160940,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od dana zaklju~enja do 31.12.2016. godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Mar{ala Tita br. 7/II, 71000 Sarajevo, Direkcija
Ugovornog organa
(S1-13030-16)

Broj 73 - Strana 38

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1179-1-1-243-3-109/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 12:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP KOMUNALNO BR^KO DOO
IDB/JIB: 4600244130005
Kontakt osoba: Zaim Kurtovi}
Telefon: (049) 216-349
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka elektri~ne energije za 2017. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.11.2016. 12:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Tina Ujevi}a 66, Br~ko- Sala za sastanke, II sprat
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: JP Komunalno Brcko
UIN: 4600244130005
Contact person: Zaim Kurtovi}
Telephone: (049) 216-349
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Purchase of elektric energy for 2017
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
09000000-3
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
16.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 16.11.2016. 12:45:00
Address and place: Brcko, Tina Ujevica 66, BiH
(S1-13069-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1180-1-3-115-3-154/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 12:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Aleksandar Bo`i}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Podizanje krovnih pokrova i okvira
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi popravke i odr`avanja krovova na objektima po JPM

Petak, 30. 9. 2016.

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 (sala za tendere II sprat)
(S1-13010-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1180-1-1-116-3-155/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 13:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Sanela Jungi}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka licenci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ulica Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Sala za otvaranje
tendera
(S1-13011-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1219-1-3-7-3-9/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 23.9.2016. u 12:22
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: RUDNICI BOKSITA D.O.O. ZA EKSPLOTACIJU RUDE
IDB/JIB: 4272083470008
Kontakt osoba: @eljko ]avar
Telefon: (039) 706-627
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na iskopu, izvozu matrijala i rude na kopu @arkovac L 148 c za
potrebe Rudnici boksita d.o.o [iroki Brijeg.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45112000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
150000,00

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja


najkasnije 6 mjeseci od dana sklapanja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Fra Didaka Bunti}a 14 [iroki Brijeg
(S1-12839-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1241-1-3-89-3-60/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 21.9.2016. u 14:43
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Branislavka Vejnovi}
Telefon: (052) 751-540
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija i asfaltirawe puteva i ulica na podru~ju op{tine Novi
Grad - faza III
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
73673,13
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30 kalendarskih dana od dana uvo|ewa u posao.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Op{tina Novi Grad, Petra Ko~i}a br. 2, sala broj 5.
(S1-12934-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1241-1-3-90-3-61/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 7:32
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Aleksandar Jankovi}
Telefon: (052) 751-540
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa vodovodnog sistema u naseqima Blagaj Rijeka, Blagaj Japra,
Maslovare, Petkovac i Svodna - faza I
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232150-8

Broj 73 - Strana 39

II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM


113643,67
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
120 dana od dana uvo|ewa u posao.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Op{tina Novi Grad, Petra Ko~i}a 2, sala br. 5.
(S1-12830-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1241-1-3-91-3-62/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 7:53
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Aleksandar Jankovi}
Telefon: (052) 751-540
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa hidrostanice za vodosnabdijevawe u nasequ Roga
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232150-8
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
11192,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
45 dana od dana uvo|ewa u posao.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Op{tina Novi Grad, Petra Ko~i}a 2, sala br. 5.
(S1-12831-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1241-1-2-92-3-63/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 8:18
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Aleksandar Jankovi}
Telefon: (052) 751-540
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 73 - Strana 40

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta kanalizacione mre`e za odvodwu i
pre~i{}avawe otpadnih voda za naseqe Dobrqin
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71240000-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
17094,02
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
90 dana od dana potpisivawa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Op{tina Novi Grad, Petra Ko~i}a 2, sala br. 2.
(S1-12832-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1250-1-2-80-3-42/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 13:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA PRU@ANJE USLUGA U ZRA^NOJ PLOVIDBI
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4227685650001
Kontakt osoba: Alija Vehabovi}, Esma Zuki} i Jadranka ]uri}
Telefon: (036) 281-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
17300,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluge redovnog pregleda i odr`avanja vatrodojavnih sistema
instaliranih na svim lokacijama Agencije za pru`anje usluga u zra~noj
plovidbi BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ortije{ bb, 88000 Mostar (sjedi{te BHANSA-e)
(S1-12876-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1255-1-2-629-3-172/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 14:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Ru`a Zec
Telefon: (051) 342-806

Petak, 30. 9. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-5246-1/16 od 22.04.2016. godine radi nabavke usluge
osiguranja imovine Univerzitetskog klini~kog centra Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66515200-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Ugovor stupa na snagu danom njegovog potpisivanja i zaklju~uje se na period od dvanaest mjeseci.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Slu`ba za javne nabavke i istra`ivanje tr`i{ta
Univerzitetskog klini~kog centra Republike Srpske (zgrada Ginekologije),
Ul. Dvanaest beba b.b., Banja Luka
(S1-12887-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-2-617-3-302/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 11:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
T 86/16 Nabavka usluge kreditnih sredstava-revolving
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66113000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
66500,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
4 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Upravna zgrada, sala br. 3, Ugljevik bb 76330
(S1-12917-16)

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-2-639-3-313/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 12:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
90000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 79/16 Nabavka vr{enja usluge {pedicije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
63523000-1
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada, sala
broj 03
(S1-13110-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-1-640-3-314/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 13:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
49500,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 82/16 Nabavka rezervnih dijelova bo~nih reduktora buldozera CATERPILLAR
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 73 - Strana 41

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
13.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada, sala
broj 03
(S1-13111-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1278-1-1-80-3-21/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 9:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD SARAJEVO-GRADSKA UPRAVA
IDB/JIB: 4200295100005
Kontakt osoba: Amer ^au{evi}
Telefon: (033) 208-340
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka tehni~ke opreme za Vije}nicu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31730000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
70000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Grad Sarajevo-Gradska uprava, ul. Hamdije
Kre{evljakovi}a broj 3 soba 320/III
(S1-13126-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1280-1-1-184-3-189/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 23.9.2016. u 8:04
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
JN-OP-93/16 - Nabavka pro{irenja TS 110/x kV Stolac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
31682540-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
360000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 73 - Strana 42

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Marije Bursa} 7a,
78 000 Banja Luka, Sala za sastanke
(S1-12815-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1280-1-1-183-3-191/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 23.9.2016. u 8:17
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
JN-OP-92/16 - Nabavka pro{irenja TS 110/x kV USKOPLJE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
31682540-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
360000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Marije Bursa} 7a,
78 000 Banja Luka, Sala za sastanke
(S1-12812-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1280-1-2-186-3-198/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 28.9.2016. u 9:39
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
JN-OP-106/16 - Popravak transformatora u TS Ljubu{ki
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50532200-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
340000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Sukladno tenderskoj dokumentaciji

Petak, 30. 9. 2016.

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Marije Bursa} 7a,
78 000 Banja Luka, Sala za sastanke
(S1-13063-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1281-1-1-5-3-10/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 12:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA HNK-A
IDB/JIB: 4227259550008
Kontakt osoba: Ibro Brkan
Telefon: (036) 383-297
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
40000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka materijala za javni red i sigurnost
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35200000-6
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Brune Bu{i}a bb, 88 000, Mostar
(S1-12941-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1293-1-1-139-3-151/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 27.9.2016. u 12:54
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BIJELJINA
IDB/JIB: 4400358930002
Kontakt osoba: Mi}o Rudi}
Telefon: (055) 233-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vodomaterijala u sklopu realizacije projekta vodosnabdijevawa naseqenog mjesta Modran, SKP-n-01/16
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44115210-4

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa


20 (dvadeset) dana od dana zakqu~ivawa Ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Gradska uprava Grada Bijeqina
(S1-13023-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1293-1-2-140-3-152/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 28.9.2016. u 12:15
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BIJELJINA
IDB/JIB: 4400358930002
Kontakt osoba: Tomica Stojanovi}
Telefon: (055) 233-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sasijecawe rastiwa na starom kanalu Da{nica koji po~iwe od "Ranki}a
mosta" u Crwelovu Gorwem, a zavr{ava u kanalu Nova Da{nica u ukupnoj
du`ini od oko 2.000 metara, SKP-n-03/16
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77211300-5
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Od dana potpisivawa Ugovora do 31.12.2016. godine.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Gradska uprava Grada Bijeqina
(S1-13080-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-1-84-3-136/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.9.2016. u 13:00
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: Budimir Kova~evi}
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka laboratorijskog materijala i materijala za nau~no
istra`iva~ki rad za potrebe Elektrotehni~kog fakulteta
Univerziteta u Isto~nom Sarajevu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31730000-2

Broj 73 - Strana 43

II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM


5726,50
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Rok za izvr{ewe najkasnije 30 dana od dana potpisivawa ugovora
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Univerzitet u Isto~nom Sarajevu Elektrotehni~ki
fakultet, Vuka Karaxi}a 30, 71 123 Isto~no Sarajevo
(S1-12774-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-1-85-3-137/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 9:53
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: DRAGAN VUKOVI]
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka kotla za centralno grijanje" za potrebe Medicinskog fakulteta
Fo~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42515000-9
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
5982,90
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Ugovor se zaklju~uje na period od dana obostranog potpisivanja do
potpunog ispunjenja ugovorenih obaveza
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 10.10.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Medicinski fakultet Fo~a, Studentska 5, 73 300 Fo~a
(S1-12834-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1324-1-3-9-3-1/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 27.9.2016. u 10:03
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: USTANOVA "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADA
MOSTARA" MOSTAR
IDB/JIB: 4227518240004
Kontakt osoba: Zdenka Tali}
Telefon: (035) 335-900
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 73 - Strana 44

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na instaliranju centralnog grijanja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45331100-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
kao u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 08:43:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 08:44:00
Adresa i mjesto: Ustanova "Centar za socijalni rad Grada Mostara", Fra.
Franje Mili~evi}a 43, Mostar
(S1-13008-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1343-1-1-32-3-34/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 9:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200090470004
Kontakt osoba: Selma Bav~i}
Telefon: (033) 464-663
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
115000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ra~unari, ra~unarski dijelovi i mre`na oprema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 10:10:00
Adresa i mjesto: Bulevar Me{e Selimovi}a 12
(S1-13130-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1350-1-1-58-3-39/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 13:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA
IDB/JIB: 4218074270000
Kontakt osoba: Lejla Grci}-Zuki}; Amra [ahinovi}-[i{i}
Telefon: (032) 248-823
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da

Petak, 30. 9. 2016.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u


KM
80000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i sukcesivna isporuka materijala za Tehni~ki servis (vodomaterijal, elektroinstalacioni materijal i pomo}ni potro{ni materijal)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Fra Ivana Juki}a br. 2., suteren zgrade Poliklinike
(S1-12803-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1370-1-3-577-3-95/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 15:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: slobodanka draskovic
Telefon: (033) 278-234
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova sanacija vlage u alternativnoj kotlovnici za potrebe
Centralne banke BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45213100-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
17090,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
jednokratno
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mehmeda Spahe 3
(S1-12974-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1373-1-1-196-3-90/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 8:08
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci materijala za kontaktnu mre`u.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31224000-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
110000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Rok trajawa ugovora: sukcesivno u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma
obostranog zakqu~ewa Ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000
Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
(S1-12813-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1373-1-1-195-3-92/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 12:16
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci ugqa za grejnu sezonu 2016/2017 godinu.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24327200-4
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
120000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Rok isporuke robe: u roku do 7 (sedam) dana, ra~unaju}i od datuma prijema
pojedina~nih naruxbi. Rok trajawa Ugovora: 31.03.2017. godine.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000
Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
(S1-12858-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1373-1-2-199-3-93/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 12:46
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082

Broj 73 - Strana 45

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Pomo}ne transportne usluge i usluge podr{ke
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
150000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum o nabavci {pediterskih usluga.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
63523000-1
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000
Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
(S1-12857-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1373-1-1-202-3-94/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 28.9.2016. u 8:09
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o sukcesivnoj nabavci rezervnih dijelova za odr`avawe SAT
motora tip 3508 i 3406 ugra|enih na lokomotive serije 643- i lokomotive
serije Rh 2062.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
II.6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50000,00
II.9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Rok isporuke: prema Ponudi najpovoljnijeg ponu|a~a. Rok trajawa
ugovora: sukcesivno u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma obostrano
zakqu~enog ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000
Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
(S1-13073-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1373-1-1-201-3-95/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 28.9.2016. u 8:16
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082

Broj 73 - Strana 46

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o sukcesivnoj nabavci kablovskih spojnica i materijala za
odr`avawe kablovske trase.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34946120-7
II.6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
115000,00
II.9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Rok za isporuku robe je: prema Ponudi najpovoqnijeg ponu|a~a. Rok
trajawa ugovora je 12 (dvanaest) mjeseci ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa
Ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000
Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
(S1-13074-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1373-1-1-205-3-97/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 28.9.2016. u 11:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o sukcesivnoj nabavci ~elika i limova za lokomotive, putni~ke i
teretne vagone.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14622000-7
II.6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
260000,00
II.9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Rok isporuke: prema Ponudi najpovoqnijeg ponu|a~a. Rok trajawa
ugovora: sukcesivno u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma obostrano
zakqu~ewa Ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 20.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000
Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
(S1-13075-16)

Petak, 30. 9. 2016.

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1404-1-1-146-3-54/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 13:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400014500009
Kontakt osoba: Dragica Risti} i Sini{a Lazi}
Telefon: (053) 209-700
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
790000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka infrastrukture za AMM sistem
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32570000-9
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Upravna zgrada Ugovornog organa, ul. Nikole Pa{i}a
77, 74000 Doboj
(S1-12897-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1404-1-1-150-3-57/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 27.9.2016. u 8:46
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400014500009
Kontakt osoba: Dragica Risti} i Sini{a Lazi}
Telefon: (053) 209-700
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radnih i teretnih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 11.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Upravna zgrada Ugovornog organa, ul. Nikole Pa{i}a
77, 74000 Doboj

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: MH "ERS" MP a.d. Trebinje, ZP "ELEKTRO DOBOJ" a.d. Doboj
UIN: 4400014500009
Contact person: Dragica Risti}, Sini{a Lazi} and Mladen Lazarevi}
Telephone: (053) 209-700
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Purchase of working and cargo vehicles
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
34000000-7
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
1.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 11.11.2016. 11:00:00
Address and place: Nikole Pasica 77, 74000 Doboj
(S1-13001-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-2-239-3-307/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 12:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Anja Okanovi}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanje imovinom
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga odr`avanja ~isto}e
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90910000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.10.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-12844-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-1-240-3-308/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 12:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Murat Asoli
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Broj 73 - Strana 47

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova pumpe povratne vode
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42124290-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.10.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-12848-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-1-247-3-312/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 8:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Potro{ni materijal i rezervni dijelovi za redovno odr`avanje elektri~nih
pogona i postrojenja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31680000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
81000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Navedeno u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
20.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.10.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-13105-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1413-1-2-27-3-8/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 15:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SUDSKA POLICIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200545900029
Kontakt osoba: Mahir Smailbegovi}
Telefon: (033) 666-239

Broj 73 - Strana 48

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
198000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga popravki i odr`avanja opreme za pregled osoba i prtljaga
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50410000-2
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Sarajevo, Valtera Peri}a br. 15
(S1-13071-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1413-1-2-28-3-9/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 15:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SUDSKA POLICIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200545900029
Kontakt osoba: Borislav Skramon~in
Telefon: (033) 666-239
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
63000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga popravke i odr`avanja radiokomunikacijske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50333000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Sarajevo, Valtera Peri}a br. 15
(S1-13072-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1415-1-2-36-3-48/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 11:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: POREZNA UPRAVA FEDERACIJE
SREDI[NJI URED SARAJEVO

Petak, 30. 9. 2016.

IDB/JIB: 4200575050089
Kontakt osoba: Senadin Avduki}
Telefon: (033) 289-819
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
600000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Najam multifunkcijskih ma{ina za potrebe Porezne uprave Federacije BiH u
periodu 2017-2019 godina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79500000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Porezna uprava Federacije BiH, Sredi{nji ured Sarajevo,
Husrefa Red`i}a 4
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: [erif Isovi}
UIN: 4200575050089
Contact person: Senadin Avduki}
Telephone: (033) 289-819
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Other services
II 1.a. Title of the object of the contract
Lease of multifunctional equipment ( printing and copying) for the needs of
the Tax Administration of the Federation of BiH for the period 2017-2019.
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
79500000-9
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
28.10.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 8.11.2016. 09:00:00
Address and place: Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine ul.
Husrefa Red`i}a br. 4 Sarajevo 71000
(S1-12918-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1415-1-1-37-3-49/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 15:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: POREZNA UPRAVA FEDERACIJE
SREDI[NJI URED SARAJEVO
IDB/JIB: 4200575050089
Kontakt osoba: Senadin Avduki}
Telefon: (033) 289-819
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u


KM
900000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala i pribora-toneri i ketridge za
potrebe Porezne uprave Federacije BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22800000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Porezna uprava Federacije BiH, Sredi{nji ured Sarajevo,
Husrefa Red`i}a 4
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: [erif Isovi}
UIN: 4200575050089
Contact person: Senadin Avduki}
Telephone: (033) 289-819
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement and delivery of office supplies and stationery-toners and cartridges for the Tax Administration of FBiH in 2017-2019
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
22800000-8
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
4.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 14.11.2016. 09:00:00
Address and place: Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine ul.
Husrefa Red`i}a br. 4 Sarajevo 71000
(S1-13127-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-2-245-3-344/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 8:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Alisa Imamovi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje postrojenja u HPV-u Podru`nice Termoelektrana "Kakanj"
Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90910000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
15480,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Sukcesivno, 6 ({est) mjeseci od dana uvo|enja u posao ili do utro{ka
ugovorenih sredstava

Broj 73 - Strana 49

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
(S1-13139-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-1-246-3-345/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 9:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Sead Kurspahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lanca greba~a {ljake za 2016 godinu u Podru`nici Termoelektrana
"Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44540000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
20000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Rok isporuke za predmetnu robu je 60({ezdeset) dana od dana potpisivanja
ugovora.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
21.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br 26.
(S1-13140-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1429-1-1-280-3-92/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 9:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
123500,00

Broj 73 - Strana 50

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Isporuka goriva za potrebe PJD Zenica ED Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09130000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Prostorije ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica, S. bega Ba{agi}a br. 6,
Zenica
(S1-12763-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1429-1-3-282-3-93/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 15:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
27000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Gra|evinsko-zanatski radovi na odr`avanju poslovnih objekata na podru~ju
ZDK i SBK Podru`nice "Elektrodistribucija" Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45213100-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
13.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.10.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Prostorije ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica, S.bega Ba{agi}a br. 6,
Zenica
(S1-12926-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1437-1-2-173-3-96/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 13:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150030
Kontakt osoba: Emir Cokoja
Telefon: (033) 751-000

Petak, 30. 9. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pomo}ne gra|evinske usluge odr`avanja TS (trafostanica)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71326000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
25000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Usluge }e se vr{iti prema potrebama Ugovornog organa, zapo~ev{i najranije
nakon potpisivanja Ugovora, u skladu sa dinamikom koja je navedena u
ovoj tenderskoj dokumentaciji. Cjelokupno ugovoreni obim poslova
zavr{iti u roku od 6 ({est) mjeseci od dana uvo|enja Izvr{ioca usluge u
posao. Rok za uvo|enje u posao je 7 (sedam) dana od dana stupanja
Ugovora na snagu.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.10.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Zmaja od Bosne 49, Zgrada PTZ, II sprat, soba 145
(S1-13017-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1437-1-3-174-3-97/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 13:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150030
Kontakt osoba: Emir Cokoja
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pripremni radovi za izgradnju skladi{ta za privremeno odlaganje otpada u
PJD Gora`de (Faza I: Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije Skladi{ta za
privremeno odlaganje otpada na lokalitetu TS Azot 1 Vitkovi}i u ul. Prve
drinske brigade bb, Op}ina Gora`de)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
5000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 (dvanaest) mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Zmaja od Bosne 49, zgrada PTZ, II sprat, soba 145
(S1-13018-16)

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1437-1-3-172-3-98/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 13:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150030
Kontakt osoba: Emir Cokoja
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
47000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvo|enje gra|evinskih radova na sanaciji gra|evinskog dijela
transformatorskih stanica na podru~ju Kantona Sarajevo po ponovljenom
otvorenom postupku broj: 10304-OP-026A/16
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
19.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.10.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Zmaja od Bosne 49, Zgrada PTZ, II sprat, soba 145
(S1-13019-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5690-1-1-13-3-12/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 14:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar
IDB/JIB: 4227855240008
Kontakt osoba: D`evad Ba{i}
Telefon: (036) 281-290
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
221000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
farmaceutski proizvodi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar, Osmana \iki}a 6
(S1-12853-16)

Broj 73 - Strana 51

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5690-1-1-14-3-13/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 15:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar
IDB/JIB: 4227855240008
Kontakt osoba: D`evad Ba{i}
Telefon: (036) 281-290
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
90000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Gorivo za motorna vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
12.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar, Osmana \iki}a 6
(S1-12997-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
29-1-1-11-5-55/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 12:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200174570004
Kontakt osoba: Melisa Krni}
Telefon: (033) 292-607
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Potro{ni laboratorijski materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12806-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
45-1-3-3-5-6/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.9.2016. u 13:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO PROMETA, VEZA, TURIZMA I ZA[TITE
OKOLI[A POSAVSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4254069310008
Kontakt osoba: Fahrudin Gari}
Telefon: (031) 712-235

Broj 73 - Strana 52

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Izrada kolovoznog asfaltnog sloja na lokalnim cestama u op}inama Ora{je i
Domaljevac-[amac"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45230000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12862-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
101-1-2-9-5-21/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 9:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: EKONOMSKI FAKULTET
IDB/JIB: 4200735430002
Kontakt osoba: Mevlida Pljevljak
Telefon: (033) 275-900
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge osiguranja radnika, studenata i imovine Ekonomskog fakulteta u
Sarajevu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66510000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12916-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
103-1-3-88-5-132/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 14:05
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Nada Katani}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na rekonstrukciji ulice Nemawina u Doboju sa
pripadaju}im parking povr{inama (l=370,07m)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12870-16)

Petak, 30. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


103-1-3-84-5-134/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 8:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Milo{ Cvijeti}
Telefon: (053) 242-002
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja javne rasvjete u MZ Sjenina i MZ ^aire.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45316100-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13045-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
140-1-1-185-5-54/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 27.9.2016. u 12:37
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA DERVENTA
IDB/JIB: 4400164060007
Kontakt osoba: Mile Strini}
Telefon: (053) 315-106
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka {kolskog namje{taja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39160000-1
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13033-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
140-1-3-196-5-55/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 27.9.2016. u 13:00
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA DERVENTA
IDB/JIB: 4400164060007
Kontakt osoba: Mile Strini}
Telefon: (053) 315-106
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa vodovoda Leksija - 2. faza realizacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45332200-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13032-16)

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


164-1-1-119-5-29/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 21.9.2016. u 9:20
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
IDB/JIB: 4400999640004
Kontakt osoba: Dejana Joti}
Telefon: (051) 338-000
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog materijala i potro{nog kompjuterskog
materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12826-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
164-1-2-121-5-30/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 9:37
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
IDB/JIB: 4400999640004
Kontakt osoba: Jadranka Kukrika
Telefon: (051) 338-000
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz wih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluge odr`avawe hardvera
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50300000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12825-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
170-1-3-108-5-61/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 28.9.2016. u 11:03
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA BROD
IDB/JIB: 4400135550003
Kontakt osoba: Nevenka Stanimir
Telefon: (053) 610-961
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
02-370-174/16 Radovi na asvaltirawu pje{a~kih staza (trotoara) u Ul.
Majke Jugovi}a i asvaltirawe kraka Ul. Branka Kova~evi}a u Brodu

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


45233222-1
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 73 - Strana 53

(S1-13061-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


180-4-1-242-5-20/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 14:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "LUKA BR^KO"D.O.O.BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600087870008
Kontakt osoba: Mirza ^izmo
Telefon: (049) 216-597
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor broj 1528/16(Dijelovi za GANZ dizalice)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42419100-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12980-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
190-4-2-29-5-23/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 8:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
UNSKO SANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263067790001
Kontakt osoba: Mirza Tatarevi}
Telefon: (037) 222-971
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavkausluga-integracije i pro{irenja postoje}eih implementiranih
informacionih sistema za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja e-Recept
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48814000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12873-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
221-1-2-20-5-34/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.9.2016. u 12:02
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB: 4401565850007
Kontakt osoba: Dragica Vuji}
Telefon: (051) 332-341
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki

Broj 73 - Strana 54

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga odr`avawa vozila u Sjedi{tu i Podru~nom centru Bawa
Luka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12914-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
245-4-2-13-5-15/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 10:47
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA RUDO
IDB/JIB: 4401463690005
Kontakt osoba: Bojana Peri{i}
Telefon: (058) 711-164
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija o{te}enih puteva na podru~ju op{tine Rudo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12840-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
245-4-3-14-5-16/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 12:18
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA RUDO
IDB/JIB: 4401463690005
Kontakt osoba: Bojana Peri{i}
Telefon: (058) 711-164
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak
gradwe
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Asfaltirawe lokalnih puteva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12841-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-1-1-836-5-149/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 12:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Telefon: (033) 289-159

Petak, 30. 9. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kiosci za samostalnu prijavu na let
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34960000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12762-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
247-1-1-90-5-194/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 8:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl.ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
44/16 - Rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvo|a~ JUGOTURBINA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42122130-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12979-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
253-1-3-34-5-18/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 10:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200950590002
Kontakt osoba: Sr|an Vukovi}
Telefon: (033) 281-268
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Bojenje i ustakljivanje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na objektu MVP BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45442100-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13116-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
260-1-3-149-5-176/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 10:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Kontakt osoba: Anis Ba{i}, dipl.ing.gra|., tel 033 563 490 , fax 033 250 381,
e mail : anisb@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
M14_002 Izgradnja kru`nog toka u Bosanskoj Krupi (kolodvor)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233129-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13117-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
260-1-3-157-5-177/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 14:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Gordana Kvasina, dipl.ing.gra|. tel 033 563 467, fax 033
250387 e mail kgordana@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova redovnog odr`avanja mostova na magistralnim cestama
FBiH u 2016. godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45221110-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13118-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
260-1-1-129-5-178/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 15:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Zlatko Zvirac, dipl.ing.gra|.; 033/563-485;
zzlatko@jpcfbih.ba
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i transport soli za posipanje cesta do punktova za zimsko
odr`avanje magistralnih cesta na teritoriji Federacije BiH za zimu 2016/17
godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14000000-1

Broj 73 - Strana 55

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13119-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
261-1-3-67-5-42/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.9.2016. u 8:18
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA MRKONJI] GRAD
IDB/JIB: 4401198330000
Kontakt osoba: @IVKO JAGODI]
Telefon: (050) 220-928
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Asvaltirawe lokalnih nekategorisanih puteva.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44113620-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12900-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
261-1-3-68-5-43/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.9.2016. u 8:28
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA MRKONJI] GRAD
IDB/JIB: 4401198330000
Kontakt osoba: @IVKO JAGODI]
Telefon: (050) 220-928
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Asvaltirawe gradskih ulica.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44113620-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12901-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
282-1-1-16-5-20/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 12:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200665390008
Kontakt osoba: Mirsad Medi}
Telefon: (033) 443-720
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 73 - Strana 56

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka dva rovokopa~a - utovariva~a.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34513250-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12767-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
285-1-3-19-5-61/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 21.9.2016. u 9:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200141480000
Kontakt osoba: Verica Milin~i}
Telefon: (033) 254-941
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija Javne rasvjete na podru~ju Op}ine Novo
sarajevo.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34993000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12766-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
285-4-3-46-5-62/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 15:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200141480000
Kontakt osoba: VILDANA VITE[KI]
Telefon: (033) 254-941
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
I DOPUNSKI UGOVOR O IZVO\ENJU RADOVA NA SANACIJI
KLIZI[TA U UL. UGORSKO II BR. 46, OP]INA VOGO[]A
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45112000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12956-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
320-1-3-220-5-209/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.9.2016. u 13:50
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana uri}
Telefon: (051) 244-476

Petak, 30. 9. 2016.

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa vodovodne mre`e u nasequ Radosavska
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12784-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
320-1-3-210-5-216/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 28.9.2016. u 14:04
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: @eljka Mora~a
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
7
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija spomenika i spomen - obiqe`ja u skladu sa Zakonom o
spomenicima i spomen - obiqe`jima oslobodila~kih ratova Lot 1- Lot 7
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13088-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
348-1-1-139-5-109/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 11:40
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4401630930005
Kontakt osoba: Ranko Kova~evi}
Telefon: (051) 334-365
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i sukcesivna isporuka lo` uqa za lo`ewe
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09135000-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12869-16)

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA


356-1-2-33-5-53/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 27.9.2016. u 11:43
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA LIVNO
IDB/JIB: 4281070720004
Kontakt osoba: Anto Knez, 034/206-223
Telefon: (034) 206-238
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pru`anje usluga izrade projektne dokumentacije za kompletnu
infrastrukturu u RP Rasadnik u Livnu.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
71222000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13137-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
375-4-3-210-5-59/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 8:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TE[ANJ
IDB/JIB: 4218328550008
Kontakt osoba: Nerminka Handzic, Nihad Had`ismajlovi}
Telefon: (032) 650-022
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dodatnih nepredvi|enih radova na "Odr`avanju makadamskih
puteva na podru~ju op}ine Te{anj"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13096-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
375-4-3-211-5-60/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 8:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA TE[ANJ
IDB/JIB: 4218328550008
Kontakt osoba: Nerminka Handzic, Nihad Had`ismajlovi}
Telefon: (032) 650-022
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka dodatnih i nepredvi|enih radova na "Odr`avanju asfaltnih puteva i
ulica na podru~ju op}ine Te{anj"

Broj 73 - Strana 57

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13097-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
385-1-1-83-5-49/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 7:32
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MH "ELEKTROPRIVREDA RS" MATI^NO PREDUZE]E A.D.
TREBINJE
IDB/JIB: 4401355450006
Kontakt osoba: Boris Bo`i}
Telefon: (059) 277-133
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Motorno gorivo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09134220-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12795-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
385-1-2-97-5-50/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 27.9.2016. u 13:49
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MH "ELEKTROPRIVREDA RS" MATI^NO PREDUZE]E A.D.
TREBINJE
IDB/JIB: 4401355450006
Kontakt osoba: Rade Jeli}
Telefon: (059) 277-133
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Osigurawe putni~kih motornih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66514110-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13035-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
390-1-1-475-5-34/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 28.9.2016. u 9:26
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB: 4400963610001
Kontakt osoba: Zora Bili}
Telefon: (051) 491-600
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Broj 73 - Strana 58
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Habavka softvera za li~nu dozimetriju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48900000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

(S1-13146-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


390-1-2-509-5-35/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 28.9.2016. u 9:45
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB: 4400963610001
Kontakt osoba: Zora Bili}
Telefon: (051) 491-600
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga etalonirawa i kalibracije mjerne opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13147-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
396-1-1-12-5-15/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 27.9.2016. u 10:24
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: AKCIONARSKO DRU[TVO OLIMPIJSKI CENTAR
"JAHORINA" PALE
IDB/JIB: 4400579510008
Kontakt osoba: Verica Stojanovi}
Telefon: (057) 270-187
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka roba-instalacija "Tubing trail" i pokretne trake
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
42416500-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12995-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
405-1-1-32-5-39/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 12:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO
UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
IDB/JIB: 4200742210000
Kontakt osoba: Jasminka Ademovi} i Mesuda Smailbegovi}
Telefon: (033) 280-020

Petak, 30. 9. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka mesa i suhomesnatih proizvoda u toku 2017. godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15100000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13021-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
405-4-2-52-5-42/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 10:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO
UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
IDB/JIB: 4200742210000
Kontakt osoba: Jasminka Ademovi} i Mesuda Smailbegovi}
Telefon: (033) 280-020
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pru`anje usluge teku}eg odr`avanja softvera za sistem mati~nog registra
centralnog registra Federacije Bosne i Hercegovine u toku 2016. godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72267000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13138-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
509-1-3-105-5-181/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 22.9.2016. u 13:01
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Teku}e odr`avanje objekata JZU "Zdravstveni centar Br~ko"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12859-16)

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA


555-1-1-168-5-36/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 26.9.2016. u 8:19
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: @UPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA MIHOVIL SU^I]" LIVNO
IDB/JIB: 4281045960009
Kontakt osoba: Mario ]avar
Telefon: (034) 200-423
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zamjena vanjske stolarije zgrade Bolnice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
44220000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12908-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
565-1-2-588-5-328/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 8:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
ANGA@OVANJE ROVOKOPA^A
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45500000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13103-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
565-1-1-543-5-329/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 8:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA HORIZONTALNE CENTRIFUGALNE PUMPE SA
ELEKTROMOTOROM (PUMPNI AGREGAT ZA TRANSPORT
INDUSTRIJSKE VODE)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42122430-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 73 - Strana 59

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13104-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
570-4-3-63-5-18/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.9.2016. u 13:30
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA KOZARSKA DUBICA
IDB/JIB: 4400732990006
Kontakt osoba: Sanja Mi{i}
Telefon: (052) 416-010
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dodatni radovi na odr`avawu puteva i ulica na podru~ju Op{tine
Kozarska Dubica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45222000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12987-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
585-4-2-83-5-45/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 11:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB: 4209012500000
Kontakt osoba: Slaven [aran
Telefon: (035) 321-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
DORADA POSTOJE]E APLIKACIJE- SOFTWARE ZA INVENTURU
STALNIH SREDSTAVA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48430000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12992-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
594-4-2-130-5-54/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 13:10
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA GRADI[KA
IDB/JIB: 4401068470004
Kontakt osoba: Slavko Kalini}
Telefon: (051) 810-353
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odlagawa otpada, kanalizacione usluge i druge sanitarne
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 73 - Strana 60

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Predmet nabavke su usluge odr`avawa javne higijene na podru~ju
Gradi{ke, Gorwih Podgradaca, Nove Topole i Orahove,
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90610000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12925-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
611-1-1-48-5-46/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.9.2016. u 10:32
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna zdravstvena ustanova Bolnica "Dr. Mladen Stojanovi}"
Prijedor
IDB/JIB: 4401532680009
Kontakt osoba: DRA[KO RENDI]
Telefon: (052) 238-415
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka medicinskih aparata i opreme za potrebe slu`bi oftalmologije i
patologije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12924-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
611-1-1-40-5-47/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.9.2016. u 12:09
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna zdravstvena ustanova Bolnica "Dr. Mladen Stojanovi}"
Prijedor
IDB/JIB: 4401532680009
Kontakt osoba: DRA[KO RENDI]
Telefon: (052) 238-415
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12957-16)

Petak, 30. 9. 2016.

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


617-1-2-130-5-98/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 21.9.2016. u 13:55
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: LJILJANA STOJAKOVI]
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Servisirawe i popravka medicinske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12794-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
617-1-1-111-5-101/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.9.2016. u 13:03
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Tamara Me|edovi}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka roba - uniforme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18100000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12792-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
617-1-1-97-5-104/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.9.2016. u 10:50
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Neda Ignjati}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lijekovi za potrebe Zavoda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0

Petak, 30. 9. 2016.


ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

(S1-12977-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


618-1-2-68-5-126/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 17:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Jasmina Kulenovi}
Telefon: (033) 284-524
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka usluga servisa i odr`avanja klima sistema u objektima Institucija
Bosne i Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13042-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
645-1-3-56-5-21/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.9.2016. u 12:17
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA ^ELINAC
IDB/JIB: 4401135920001
Kontakt osoba: Spomenka Veqko
Telefon: (051) 553-010
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na izgradwi i modernizaciji puteva na podru~ju
op{tine ^elinac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-12764-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
663-1-1-1349-5-371/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 9:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Ahmet Begi}
Telefon: (035) 280-083

Broj 73 - Strana 61

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka protueksplozijske za{ti}ene otkopne svijetiljke u I M2 Exd izvedbi
za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RU Kreka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31500000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12966-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
663-1-1-608-5-376/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 13:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) tel. 035/287-501
Mensur Polji} (za tehni~ka pitanja) mob. 061/878-730
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Lanci po sljede}im lotovima: LOT 1 Transportni lanac Gr-3b kovani (300
m), LOT 2 Lanci sa pripadaju}im veznim spojnicama
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13132-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
663-1-2-1346-5-377/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 14:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Kontakt osoba za za komercijalna pitanja: Lejla Husejnovi},
tel. 035/287-501 Kontakt osoba za za tehni~ka pitanja: D`evad Be{irovi},
mob. 061 142 232 Samid Saletovi}, mob. 061 896 060 Amir Kamenjakovi},
mob.062/234-362 Nermin Ibri{imovi}, mob. 062/012 517
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Popravak i servisiranje NN ure|aja i rotacionih ma{ina, snage manje od 46
kW, ru~nih alata i ostalih ure|aja malih snaga
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50532000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 73 - Strana 62

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
(S1-13133-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-100-5-137/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 15:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lijekovi (kontrasti za radiolo{ke pretrage)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12782-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-4-1-138-5-139/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 10:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ortopedske obu}e
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33141740-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12838-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-105-5-150/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 10:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Petak, 30. 9. 2016.

Lijekovi za kardiovaskularni sistem, bolesti ko`e, genitourinarni sistem i


spolni hormoni, lijekovi za ko{tano mi{i}ni sistem
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13090-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-101-5-151/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 11:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka robe - lijekova za probavni trakt, krv i krvotvorne organe
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13091-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-101-5-152/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 13:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka robe - lijekova za probavni trakt, krv i krvotvorne organe
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13092-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-101-5-153/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 13:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
10
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka robe - lijekova za probavni trakt, krv i krvotvorne organe
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13093-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
669-1-1-105-5-154/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 13:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lijekovi za kardiovaskularni sistem, bolesti ko`e, genitourinarni sistem i
spolni hormoni, lijekovi za ko{tano mi{i}ni sistem
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13094-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
736-1-1-294-5-24/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 11:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VETERINARSKI FAKULTET SARAJEVO
IDB/JIB: 4200228330004
Kontakt osoba: Nada \apo dipl. ecc, Izmir Kov~i} DVM
Telefon: (033) 729-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Veterinarski lijekovi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33690000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12849-16)

Broj 73 - Strana 63

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


741-1-3-48-5-121/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 20.9.2016. u 14:31
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Miroslav Gojkovi}
Telefon: (051) 246-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Najam opreme, Najam opreme za gradwu ili ru{ewe sa radnikom
koji upravqa opremom
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
PROKRES ISPOD ELEKTROENERGETSKIH VODOVA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45112700-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-12939-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-1-2-78-5-131/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 9:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vr{enje obnove usluge SmartNet
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12904-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
743-1-1-28-5-132/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 10:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka informati~ke opreme, softvera i elektronske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32000000-3

Broj 73 - Strana 64

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12874-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
761-1-3-100-5-67/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 12:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SREBRENIK
IDB/JIB: 4209464820001
Kontakt osoba: Beazeta Ke{etovi}
Telefon: (035) 369-162
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji javne uli~ne rasvjete u naselju Potpe},
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45316110-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12842-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
761-1-3-98-5-69/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 8:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SREBRENIK
IDB/JIB: 4209464820001
Kontakt osoba: Beazeta Ke{etovi}
Telefon: (035) 369-162
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na nastavku izgradnje toplovodne mre`e u Srebreniku
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232140-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13046-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
761-1-3-66-5-70/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 8:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SREBRENIK
IDB/JIB: 4209464820001
Kontakt osoba: Beazeta Ke{etovi}
Telefon: (035) 369-162
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1

Petak, 30. 9. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
izvo|enje radova na rekonstrukciji kanalizacionih kolektora i vodovodnih
krakova u gradu Srebrenik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13047-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
765-1-2-289-5-160/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 15:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB: 4400802010004
Kontakt osoba: Mira Marjanovi}
Telefon: (051) 216-808
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluga preventivnog servisiranja i korektivnog odr`avanja UZV aparata
"Toshiba"UZV aparat "Ge Logiq" i UZV "Mindray" podjeljeno u tri lota
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12888-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
782-1-3-50-5-18/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 28.9.2016. u 12:10
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA [EKOVI]I
IDB/JIB: 4400293030009
Kontakt osoba: Rodoqub ^eli}
Telefon: (056) 654-600
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na asfaltirawu puteva na podru~ju op{tine [ekovi}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13077-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
794-4-2-204-5-67/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 17:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200539410001

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Kontakt osoba: Jasmina Had`iabdi}


Telefon: (033) 251-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza po{te kopnom i zrakom, osim usluga `eljezni~kog
transporta
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
po{tanska dostava izbornot materijala za Lokalne izbore 2016. godine
putem preporu~ene po{iljke
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
64110000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12932-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
795-1-1-53-5-84/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 9:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB: 4209444710005
Kontakt osoba: Enida Omerhod`i}, dipl. oec. 035 300-534,
Telefon: (035) 300-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ra~unarska i elektroni~ka oprema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12963-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
795-1-1-38-5-86/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 12:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB: 4209444710005
Kontakt osoba: Enida Omerhod`i}, dipl.oec. 035 300-534/530,
mr. sc. Selma Razi}, 300-548,
Telefon: (035) 300-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
27
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Hemikalije i laboratorijski pribor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24000000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 73 - Strana 65

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
(S1-12962-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-2-874-5-319/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 22.9.2016. u 13:38
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Jasna Raspudi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
LOT 1 Termovizijsko ispitivanje
LOT 2 Ispitivanje izolacijskih ulja u energetskim i mjernim
transformatorima
LOT 3 Ispitivanje sustava istosmjernog napajanja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
73000000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12777-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-940-5-329/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 23.9.2016. u 9:28
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivan Majstorovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Produljenje podr{ka za antispam za{titu za novih 300 pretinaca elektroni~ke
po{te: GFI MailEssentials for Exchange/SMTP
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
50312000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12822-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-603-5-330/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 23.9.2016. u 13:38
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Gordana Ivi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Broj 73 - Strana 66

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Brojila elektri~ne energije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
38554000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12879-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-922-5-337/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 29.9.2016. u 12:04
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivan Majstorovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava materijala i opreme za za{titu od one~i{}enja - CHE ^apljina
(obveze iz nove Okoli{ne dozvole)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
39830000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13149-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
804-1-1-25-5-46/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 15:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200642000008
Kontakt osoba: Adnan Sara~evi}
Telefon: (033) 728-700
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA POTRO[NOG MATERIJALA ZA DIJALIZU I LIJEKOVA
- SETOVI ZA PERITONEJSKU DIJALIZU
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13101-16)

Petak, 30. 9. 2016.

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


825-4-1-611-5-334/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.9.2016. u 9:27
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Damirka Hrnjez
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
57/16 - Nabavka lo` uqa - sredwe (mazut) za potrebe TE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09135100-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12930-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
825-4-1-612-5-335/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.9.2016. u 9:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Damirka Hrnjez
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
51/16 - Nabavka napojne cijevi sa pneumo klapnom za potrebe TE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44161000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12931-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
825-4-1-623-5-336/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 28.9.2016. u 8:49
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Damirka Hrnjez
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
02-7706 - Nabavka mazuta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09135100-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci

Petak, 30. 9. 2016.


III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

(S1-13057-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


867-1-1-83-5-72/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 11:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI
KLINI^KI CENTAR TUZLA
IDB/JIB: 4209390440007
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Telefon: (035) 303-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
26
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka roba- medicinski potro{ni materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12854-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
881-1-2-27-5-22/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 28.9.2016. u 8:03
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA HAN PIJESAK
IDB/JIB: 4400646560007
Kontakt osoba: Slavica A{owa
Telefon: (057) 557-511
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga za zimsko odr`avawe puteva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13044-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
893-1-2-148-5-105/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.9.2016. u 14:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Alica \apo, mr. menad`menta
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 73 - Strana 67

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Godi{nja revizija, remont i odr`avanje trafostanica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12928-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
893-1-1-139-5-106/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 6.9.2016. u 14:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Alica \apo
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka servera za SAP
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48800000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12927-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
894-1-2-46-5-64/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 27.9.2016. u 8:57
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada projektno-tehni~ke dokumentacije-Glavnog projekta parking
prostora uz gradsko groblje u Ugljeviku
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71220000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12993-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
894-1-3-41-5-65/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 27.9.2016. u 10:55
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771

Broj 73 - Strana 68

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
RADOVI NA SPAJANJU NOVOIZGRA\ENOG BUNARA B2 NA
POSTOJE]I VODOVODNI SISTEM M. Z. GLINJE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45231000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13036-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
925-1-1-12-5-10/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 13:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO KOMUNANLNO PREDUZE]E "VODOVOD I
KANALIZACIJA"D.O.O. SANSKI MOST
IDB/JIB: 4263417280001
Kontakt osoba: Almira [upuk
Telefon: (037) 685-067
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o nabavci PVC i PE cijevi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44163100-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12949-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
935-1-3-133-5-125/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 10:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200558710008
Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]
Telefon: (033) 492-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na investicionom odr`avanju Mjesnih zajednica Op}ine
Novo Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12929-16)

Petak, 30. 9. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


935-1-3-107-5-126/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 11:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200558710008
Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]
Telefon: (033) 492-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na ukljanjanju postoje}eg pje{a~kog mosta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45110000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12935-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
935-1-3-129-5-127/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 12:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200558710008
Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]
Telefon: (033) 492-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vanredno odr`avanje cesta na podru~ju Op}ine Novo Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12947-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
957-1-1-6-5-10/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 7:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA VELIKA
KLADU[A
IDB/JIB: 4263273340004
Kontakt osoba: Mubera Alagi}-Mustedanagi}
Telefon: (037) 770-010
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sanitetskog vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34114121-3

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12971-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
988-1-3-33-5-22/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 12:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ZA KOMUNALNE POSLOVE "KOMUS"
D.O.O.
IDB/JIB: 4209414480005
Kontakt osoba: Aida Jukan
Telefon: (035) 706-622
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje gra|evinskih radova na izgradnji Upravne zgrade
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13078-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
990-4-2-216-5-26/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 8:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TOPLANA A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400947090006
Kontakt osoba: Bo{ko Proti}
Telefon: (051) 336-169
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz wih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavke usluge - odr`avawe informacionog sistema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12833-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1004-1-3-92-5-105/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 11:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD TUZLA
IDB/JIB: 4209382690002
Kontakt osoba: Ernad Halilovi}, Milenko Perki}
Telefon: (035) 307-360
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove

Broj 73 - Strana 69

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja vi{enamjenskog sportskog igrali{ta u MZ Dobrnja u Tuzli
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12829-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1011-4-2-530-5-20/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 13:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200057850004
Kontakt osoba: Zuhra D`ud`a
Telefon: (033) 724-900
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sponzorstvu za promotivne aktivnosti Banke
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79342200-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12890-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1036-1-1-95-5-43/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.9.2016. u 8:05
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA STUDENTSKI CENTAR PALE
IDB/JIB: 4400594310007
Kontakt osoba: Igor Markovi}
Telefon: (057) 223-891
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka kolonijalno prehrambenih artikala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13123-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1086-1-2-73-5-78/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 22.9.2016. u 14:00
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE"
IDB/JIB: 4403534960001
Kontakt osoba: Ozren \uri}
Telefon: (055) 201-784

Broj 73 - Strana 70

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izbor Konsultanta za poslove pru`awa usluga izrade Glavnog projekta
za{tite od poplava i ure|ewe korita rijeke Spre~e na sektoru od 0+000
do 6+100, na teritoriji Grada Doboja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71320000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12776-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1086-1-2-59-5-80/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 27.9.2016. u 14:15
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE"
IDB/JIB: 4403534960001
Kontakt osoba: Neboj{a Nikoli}
Telefon: (055) 201-784
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pru`awe usluga projekta monitoringa podzemnih voda sliva rijeke
Drine na prostoru Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
73111000-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13027-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1111-1-1-25-5-50/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 13:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209515160001
Kontakt osoba: Korman D`evad
Telefon: (035) 250-672
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA HEMIJSKIH GRANATA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4

Petak, 30. 9. 2016.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12892-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1119-1-3-33-5-37/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 15:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BU@IM
IDB/JIB: 4263287560007
Kontakt osoba: Husein Duranovi}
Telefon: (037) 419-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
7
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na rekonstrukciji i modernizaciji puteva i ulica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12804-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1119-1-3-40-5-38/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 11:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA BU@IM
IDB/JIB: 4263287560007
Kontakt osoba: Husein Duranovi}
Telefon: (037) 419-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na rekonstrukciji i modernizaciji puteva i ulica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13114-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1125-1-1-119-5-59/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 7:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA OP]A BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH
NAKA["
IDB/JIB: 4200288400001
Kontakt osoba: Prim. mr. ph. Olivera Vaskovi}, tel. 033/285-211
Telefon: (033) 285-100

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Medicinska sredstva-dezinficijensi i antiseptici
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12788-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1132-1-3-84-5-69/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 9:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE
IDB/JIB: 4201295900008
Kontakt osoba: Kemal Oki}
Telefon: (033) 726-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ure|enje korita rijeke Usore u Te{nju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45240000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12984-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1157-1-2-429-5-314/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 13:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge tehni~kog pregleda vozila u vlasni{tvu br~ko distrikta BiH za 2017. i
2018. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71631200-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12773-16)

Broj 73 - Strana 71

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1157-1-3-81-5-316/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 13:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji i sanaciji 15 stambenih objekata u Br~ko distriktu
BiH u okviru Projekta rekonstrukcije stambenog fonda - OPEC po sistemu
"klju~ u ruke"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45211100-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12864-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1157-4-3-562-5-319/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 9:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
10
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dodatni radovi na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i
autobuskih stajali{ta na podru~ju Br~ko distrikta BiH na osnovu sklopljenih
ugovora po otvorenom postupku 3/2015.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12975-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1157-1-2-246-5-320/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 27.9.2016. u 10:52
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Zoran [ibalija
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
4

Broj 73 - Strana 72

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Kolektivno osigurawe radnika Vlade i Institucija Br~ko distrikta
BiH za 2017.g.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12985-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1157-4-2-576-5-321/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 27.9.2016. u 11:25
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Zoran [ibalija
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz wih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje softvera za invalidsku komisiju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72267000-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13076-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1170-1-2-258-5-47/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 12:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP RADIO TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB: 4400970660006
Kontakt osoba: Sanja Sani~anin
Telefon: (051) 339-901
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluge servisiranja slu`benih vozila RTRS-a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12954-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1170-1-2-258-5-48/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 12:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP RADIO TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB: 4400970660006
Kontakt osoba: Sanja Sani~anin
Telefon: (051) 339-901

Petak, 30. 9. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluge servisiranja slu`benih vozila RTRS-a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12955-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-183-5-483/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 27.9.2016. u 8:36
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Bro}eta Goran
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Klekova~a Potoci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12973-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-187-5-485/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 27.9.2016. u 12:43
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Momir Pavlovi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"Jahorina" Pale
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13005-16)

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


1172-1-2-196-5-486/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 28.9.2016. u 11:15
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Rom~evi} Dragana
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
10
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavwa {uma u [G"O{treq -Drini}"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13062-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1177-1-2-64-5-81/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 8:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP"SARAJEVO-[UME"D.O.O.
IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Maslan Ismet, dipl. ing. {um.
Telefon: (033) 219-173
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija - asfaltiranje putnih pravaca
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13028-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1177-1-2-64-5-82/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 9:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP"SARAJEVO-[UME"D.O.O.
IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Maslan Ismet, dipl.ing.{um.
Telefon: (033) 219-173
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija - asfaltiranje putnih pravaca
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5

Broj 73 - Strana 73

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13029-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1179-1-1-108-5-108/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 8:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP KOMUNALNO BR^KO DOO
IDB/JIB: 4600244130005
Kontakt osoba: Jelena Stevi}
Telefon: (049) 216-349
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
NABAVKA ELEKTROMATERIJALA ZA ODR@AVANJE ELEKTRO
MRE@E PO LOTOVIMA: 02.07/3-02059/16
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13040-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1180-1-2-19-5-152/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 13:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Dragana [evo
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge osiguranja imovine i lica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12771-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1180-1-1-75-5-153/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 8:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Biljana Popari} Stojanovi}
Telefon: (051) 241-599

Broj 73 - Strana 74

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka peleta za Po{tu 78 430 Prnjavor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09111400-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12907-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1255-1-2-476-5-177/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 8:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Valentina Gordi}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-7891-1/16 radi servisiranja i dovo|enja u funkcionalno stanje
aparata VISUCAM 500 proizvo|a~a CARL ZEISS u Klinici za o~ne bolesti
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98390000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13006-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1255-1-1-423-5-178/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 8:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Valentina Gordi}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br: 01-1916-1/16 radi nabavke sistema za endoskopsku
ultrasonografiju za potrebe Klinike za plu}ne bolesti
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13007-16)

Petak, 30. 9. 2016.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA


1263-1-3-49-5-29/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 26.9.2016. u 14:28
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA GRUDE
IDB/JIB: 4272083040003
Kontakt osoba: Josip Tomi}
Telefon: (039) 660-911
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava radova izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mre`e na podru~ju
op}ine Grude
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12953-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1276-1-2-650-5-312/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 11:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
T 107/15 Nabavka usluge obezbje|enja kreditnih sredstava za finansiranje
investicija
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66113000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13109-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1280-1-1-103-5-188/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 7:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
JN-OP-26/16 - Nabavka stacionarnih akumulatorskih baterija

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


31682540-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12847-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1280-1-1-68-5-190/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 8:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
JN-OP-167/15 - Nabavka ure|aja za za{titu i upravljanje transformatora,
za{titu i upravljanje dalekovoda, za{titnih i za{titno-upravlja~kih ure|aja za
SN odvode, modula prekostrujne za{tite, modula diferencijalne za{tite,
signalizacionog ure|aja, modula regulatora napona, ure|aja za
teleprotekciju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12846-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1280-1-1-68-5-192/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 8:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
JN-OP-167/15 - Nabavka ure|aja za za{titu i upravljanje transformatora,
za{titu i upravljanje dalekovoda, za{titnih i za{titno-upravlja~kih ure|aja za
SN odvode, modula prekostrujne za{tite, modula diferencijalne za{tite,
signalizacionog ure|aja, modula regulatora napona, ure|aja za
teleprotekciju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12845-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1280-1-3-66-5-194/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 26.9.2016. u 7:35

Broj 73 - Strana 75

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava rekonstrukcije DV 220 kV Mostar 3 - RP Trebinje (izrada elaborata
stanja i projekta rekonstrukcije dalekovoda, nabavka opreme i materijala i
izvodenje radova na rekonstrukciji i AKZ dalekovoda).
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12923-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1280-1-1-67-5-195/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 27.9.2016. u 12:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka energetskih SN kablova i kablovskih zavr{nica i stopica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31321220-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13037-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1323-1-2-67-5-138/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.9.2016. u 12:20
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: VERA PEJOVI]
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge izdava{tva i {tampawa na bazi tarife ili ugovora
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluge {tampanja za potrebe Pravnog fakulteta Univerziteta u
Isto~nom Sarajevu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79800000-2

Broj 73 - Strana 76
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

(S1-12937-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1353-1-3-82-5-45/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 10:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VOGO[]A
IDB/JIB: 4200329360001
Kontakt osoba: Kabir Hod`i}
Telefon: (033) 586-413
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Otvoreni postupak za nabavku - izvo|enje radova na rekonstrukciji
cjevovoda u naselju Krivoglavci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232151-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13081-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1353-1-3-37-5-46/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 14:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VOGO[]A
IDB/JIB: 4200329360001
Kontakt osoba: Ismet Kora}
Telefon: (033) 586-413
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Otvoreni postupak javne nabavke za izvo|enje radova na projektima
izgradnje javne rasvjete na podru~ju Op}ine Vogo{}a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34993000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13136-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1370-1-2-468-5-97/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 14:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200693920055
Kontakt osoba: Sanja Romi}-Bajramovi}
Telefon: (033) 278-234
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2

Petak, 30. 9. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
usluge iznajmljivanja/odr`avanja softverskih licenci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13100-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1373-1-1-137-5-91/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 11:58
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci elektro materijala.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31681410-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-12856-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1387-1-2-274-5-151/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 28.9.2016. u 10:38
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NA
TREBI[WICI" AD TREBIWE
IDB/JIB: 4401355020001
Kontakt osoba: Veselin Kruni} dipl. ma{. in`., telefon: 059/278-330,
E-mail: nabavke@het.ba, faks: 059/225-021
Telefon: (059) 260-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge izdava{tva i {tampawa na bazi tarife ili ugovora
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge iznajmqivawa poslovne {tampe
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79800000-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13058-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1404-1-1-95-5-55/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 13:46
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400014500009
Kontakt osoba: Dragica Risti} i Sini{a Lazi}
Telefon: (053) 209-700

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka transformatorskih stanica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232221-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12898-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1404-1-1-92-5-56/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 14:22
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400014500009
Kontakt osoba: Dragica Risti} i Sini{a Lazi}
Telefon: (053) 209-700
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka NN kablova i samonosivog kablovskog snopa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12899-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1405-1-2-195-5-309/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 8:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Popravka, premotavanje i ispitivanje 6 kV tropolnih asihronih elektromotora sa kaveznim rotorom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50532100-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12903-16)

Broj 73 - Strana 77

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1424-1-1-110-5-340/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 10:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Naser Sikira
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dijelova za kotlovsko postrojenje prema crte`ima za blok 6 - 110
MW u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42160000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13141-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1424-1-2-88-5-342/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 8:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Sead Kurspahi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada ITD za novo centralno skladi{te sa odobrenjima za potrebe
Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71242000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13142-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1424-1-2-133-5-343/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 8:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Naser Sikira
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Godi{nji ugovor za izvo|enje bravarsko-zavariva~kih usluga u Pogonu
odr`avanje u Podru`nici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5

Broj 73 - Strana 78

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13143-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
29-1-1-11-4-54/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 12:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200174570004
Kontakt osoba: Melisa Krni}
Telefon: (033) 292-607
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Potro{ni laboratorijski materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12805-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
103-1-3-96-4-133/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.9.2016. u 8:01
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Nada Katani}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instalirawe elektri~nih instalacija
i prikqu~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na signalizaciji raskrsnice ulica Cara Du{ana i Jug Bogdana u
Doboju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233294-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12894-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
160-1-1-156-4-74/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 8:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O.
IDB/JIB: 4200353740001
Kontakt osoba: [emsa Ademovi}
Telefon: (033) 450-030

Petak, 30. 9. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja termostatskih radijatorskih ventila i podventila - JN
04/2016
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12814-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
170-1-3-120-4-60/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 27.9.2016. u 11:06
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA BROD
IDB/JIB: 4400135550003
Kontakt osoba: Nevenka Stanimir
Telefon: (053) 610-961
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
02-371-192/16 Izvo|ewe zemqano-gra|evinskih radova za elektrifikaciju stambenih jedinica raseqenih osoba i povratnika u op{tini Brod
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232200-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12988-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
245-1-3-6-4-17/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 28.9.2016. u 8:40
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA RUDO
IDB/JIB: 4401463690005
Kontakt osoba: Gordana ^oli}
Telefon: (058) 711-164
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instalirawe elektri~nih instalacija
i prikqu~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Modernizacija i odr`avanje javne rasvjete na podru~ju op{tine Rudo kroz
model finasiranja iz u{tede el.energije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45316100-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-13053-16)

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


257-1-1-45-4-116/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 9:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Gra|evinske konstrukcije i materijali pomo}ni proizvodi u gra|evinarstvu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12950-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
257-1-1-44-4-117/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 9:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2,3
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Oprema i pomo}ni proizvodi u prevozu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12951-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
257-1-1-46-4-118/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 9:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: [e}o Karkelja
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Broj 73 - Strana 79

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Elektri~ni strojevi aparati oprema i potro{ni materijal rasvjeta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12952-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
390-1-2-509-4-36/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 28.9.2016. u 9:47
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB: 4400963610001
Kontakt osoba: Zora Bili}
Telefon: (051) 491-600
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
4
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga etalonirawa i kalibracije mjerne opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13148-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
392-1-3-22-4-12/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 27.9.2016. u 12:07
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: HIDROELEKTRANA DABAR D.O.O. TREBINJE
IDB/JIB: 4403306660006
Kontakt osoba: Slobodan Ratkovi}, dipl.in`.gra|.,
e-mail: sratkovic@het.ba
Telefon: (059) 261-571
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa vodovoda od Zovog dola do Vojina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45231100-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-13012-16)

Broj 73 - Strana 80

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


404-1-2-1-4-3/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 10:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: O[ "]AMIL SIJARI]" NEMILA
IDB/JIB: 4218127490007
Kontakt osoba: MUAMER ISAKOVI]
Telefon: (032) 465-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2,3,4
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge prevoza u~enika u {k.2016/17.god.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13056-16)
OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE
509-1-3-105-4-182/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 22.9.2016. u 13:03
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
5
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Teku}e odr`avanje objekata JZU "Zdravstveni centar Br~ko"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12860-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
547-1-1-19-4-4/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 13:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I
SPORTA TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4209419790002
Kontakt osoba: Armela Topuzovi}
Telefon: (035) 281-296
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Petak, 30. 9. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
4,5,9,12
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ud`benika za u~enike u stanju socijalne potrebe koji poha|aju
devetogodi{nje osnovno obrazovanje na podru~ju Tuzlasnkog kantona
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12999-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
565-1-1-592-4-318/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 8:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA VILJU[KARA NOSIVOSTI 5 TONA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42415110-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-12882-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
617-1-2-130-4-99/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 21.9.2016. u 13:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: LjILjANA STOJAKOVI]
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Servisirawe i popravka medicinske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12793-16)

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


663-1-1-1026-4-370/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 14:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Lejla Husejnovi}, tel. 035/287-501 Kontakt osoba za za
tehni~ka pitanja: D`izi} [efik, tel. 061/280 - 322
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zup~asti vijenac za bager SRs - 402
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12886-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
663-1-1-1585-4-379/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 29.9.2016. u 11:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Lejla Husejnovi},
tel. 035/287-501 Kontakt osoba za tehni~ka pitanja: Mensur Polji}, tel.
061/878-730
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Armirana gumena crijeva, PE (alkaten cijevi) i zup~aste spojnice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44165100-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13145-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
669-1-1-100-4-138/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 15:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Lejla Skender
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2,3,5,6,9
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lijekovi (kontrasti za radiolo{ke pretrage)

Broj 73 - Strana 81

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12783-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
669-1-1-105-4-155/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 14:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
3,6,19,22,39,40,41,46,47,50,51,55
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
12
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lijekovi za kardiovaskularni sistem, bolesti ko`e, genitourinarni sistem i
spolni hormoni, lijekovi za ko{tano mi{i}ni sistem
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13095-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
723-1-1-11-4-197/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.9.2016. u 16:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: Damnjan Stani{i}
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
4,6,10,12,13,17
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Roba klase I - Hrana
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13025-16)
OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE
723-1-1-8-4-199/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 22.9.2016. u 16:02
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH

Broj 73 - Strana 82

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Petak, 30. 9. 2016.

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: Nikica Milo{
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka uglja za grejnu sezonu 2016. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

(S1-12855-16)

(S1-13014-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
795-1-1-53-4-85/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 10:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB: 4209444710005
Kontakt osoba: Enida Omerhod`i}, dipl.oec. 035 300-534,
Telefon: (035) 300-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ra~unarska i elektroni~ka oprema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12964-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-83-4-73/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 11:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI
KLINI^KI CENTAR TUZLA
IDB/JIB: 4209390440007
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Telefon: (035) 303-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2,3,4,5,9,12,13,15,16,17,18,20,29,33,34,40,41,44,45,47
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
21
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka roba- medicinski potro{ni materijal

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


952-1-1-282-4-128/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 14:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA"
D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218116700000
Kontakt osoba: Ahmet Begi}
Telefon: (032) 242-861
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka hrastovog zaloga za potrebe ZD RMU zenica i ZD RMU Abid
Loli} Bila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03410000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12913-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
952-1-1-166-4-129/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 7:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA"
D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218116700000
Kontakt osoba: Irma Dajdzic
Telefon: (032) 242-861
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kombajna za izradu jamskih prostorija za potrebe Zavisnog
dru{tva RMU "Zenica" d.o.o. Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43100000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12958-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
986-1-1-260-4-303/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 11:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Nidzara Ziga
Telefon: (033) 751-000

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka li~nih za{titnih sredstava i skupne za{titne opreme za potrebe
distributivnih podru`nica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo LOT1/LOT2/LOT3/LOT4/LOT5
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12959-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
988-1-3-33-4-23/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 12:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ZA KOMUNALNE POSLOVE "KOMUS"
D.O.O.
IDB/JIB: 4209414480005
Kontakt osoba: Aida Jukan
Telefon: (035) 706-622
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
4
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje gra|evinskih radova na izgradnji Upravne zgrade
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13078-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1004-1-3-103-4-103/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 13:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD TUZLA
IDB/JIB: 4209382690002
Kontakt osoba: Ernad Halilovi}, Milenko Perki}
Telefon: (035) 307-360
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja sistema vodosnabdijevanja naselja Gornja Lipnica - I faza
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7

Broj 73 - Strana 83

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12790-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1125-1-1-119-4-60/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 7:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA OP]A BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH
NAKA["
IDB/JIB: 4200288400001
Kontakt osoba: Prim. mr. ph. Olivera Vaskovi}, tel. 033/285-211
Telefon: (033) 285-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2,3,6,7,8
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Medicinska sredstva-dezinficijensi i antiseptici
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12789-16)
OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE
1163-1-1-15-4-20/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 27.9.2016. u 12:17
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA ^APLJINA
IDB/JIB: 4227113340001
Kontakt osoba: MARIJO KRALJEVI]
Telefon: (036) 805-052
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sanacija i redovito odr`avanje javne rasvjete na podru~ju ^apljine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
34928530-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13004-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1206-1-1-36-4-14/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 26.9.2016. u 14:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BR^KO DISTRIKTA
BIH
IDB/JIB: 4600222830003
Kontakt osoba: Emir Hajdarevi}
Telefon: (049) 216-344

Broj 73 - Strana 84

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Petak, 30. 9. 2016.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
10
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lijekovi sa Dodatne liste lijekova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

(S1-13108-16)

(S1-12990-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
1276-1-2-61-4-309/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.9.2016. u 12:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odlagawa otpada, kanalizacione usluge i druge sanitarne
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1, 2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
T 113/15 Nabavka usluga ~i{}enja, odr`avanja i sre|ivanja mre`e otpadnih
voda RiTE Ugljevik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
65000000-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12998-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1276-1-1-751-4-311/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 9:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 87/15 Nabavka filtera za mehanizaciju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42510000-4

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


1309-1-1-235-4-54/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 14:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA SARAJEVO ZD RMU "ABID LOLI]"
D.O.O. TRAVNIK-BILA
IDB/JIB: 4236078160002
Kontakt osoba: Ahmet Begic
Telefon: (030) 562-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka okiten cijevi za potrebe JP EP BIh d.d. Sarajevo ZD RMU Abid
Loli} Bila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44160000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-12912-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
1323-1-1-72-4-139/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.9.2016. u 11:02
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: Zorica Stevanovi}
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka rashladne opreme za laboratorije" za potrebe Tehnolo{kog
fakulteta Zvornik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-13135-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1355-1-1-282-4-60/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 12:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD ZENICA
IDB/JIB: 4218237080009
Kontakt osoba: Emira Daji}
Telefon: (032) 208-014
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju


4
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ra~unarske opreme za potrebe Grada Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 73 - Strana 85

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


736-1-1-327-8-26/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 11:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VETERINARSKI FAKULTET SARAJEVO
IDB/JIB: 4200228330004
Kontakt osoba: Nada \apo dipl. ecc, Izmir Kov~i} DVM
Telefon: (033) 729-100
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 736-1-1-327-3-25/16
Datum objave obavje{tenja: 23.9.2016.
(S2-12851-16)
(S1-13003-16)

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


1405-1-1-207-4-310/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 7:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Potro{ni materijal i rezervni dijelovi za redovno odr`avanje elektri~nih
pogona i postrojenja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31680000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13038-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
266-1-2-231-8-83/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 28.9.2016. u 8:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227691540005
Kontakt osoba: Aida Zeba
Telefon: (036) 512-300
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 266-1-2-231-3-69/16
Datum objave obavje{tenja: 15.8.2016.

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


743-1-1-125-8-130/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.9.2016. u 13:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 743-1-1-125-3-113/16
Datum objave obavje{tenja: 1.9.2016.
(S2-12905-16)
ISPRAVKA ZA OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1232-8-322/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 22.9.2016. u 15:07
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivan Majstorovi}
Telefon: (036) 335-703
I 2. Obavijest koja se ispravlja
Broj obavje{tenja: 799-1-1-1232-3-321/16
Datum objave obavje{tenja: 22.9.2016.
(S2-12801-16)
ISPRAVKA ZA OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1234-8-326/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 22.9.2016. u 15:32
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivan Majstorovi}
Telefon: (036) 335-703
I 2. Obavijest koja se ispravlja
Broj obavje{tenja: 799-1-1-1234-3-325/16
Datum objave obavje{tenja: 22.9.2016.

(S2-13107-16)

(S2-12800-16)

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


511-1-1-140-8-20/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 12:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA JAVNA USTANOVA "DOM ZA SOCIJALNO
ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I
DRUGIH OSOBA"
IDB/JIB: 4200389180002
Kontakt osoba: Aj{a Mu{ovi}
Telefon: (033) 250-820
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 511-1-1-140-3-16/16
Datum objave obavje{tenja: 12.8.2016.
(S2-13060-16)

ISPRAVKA ZA OBAVIJEST O NABAVI


799-1-1-1233-8-327/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 23.9.2016. u 8:26
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivan Majstorovi}
Telefon: (036) 335-703
I 2. Obavijest koja se ispravlja
Broj obavje{tenja: 799-1-1-1233-3-323/16
Datum objave obavje{tenja: 22.9.2016.
(S2-12802-16)

Broj 73 - Strana 86

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


804-1-1-36-8-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 15:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200642000008
Kontakt osoba: Amina Pa{ukanovi}
Telefon: (033) 728-700
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 804-1-1-36-3-38/16
Datum objave obavje{tenja: 5.8.2016.
(S2-12889-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
894-1-3-51-8-66/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 28.9.2016. u 8:21
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400458050000
Kontakt osoba: Sokica Horvat
Telefon: (055) 773-771
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 894-1-3-51-3-44/16
Datum objave obavje{tewa: 1.8.2016.
(S2-13052-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
969-1-1-31-8-17/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 23.9.2016. u 11:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400924980004
Kontakt osoba: Tamara Damjanovi}
Telefon: (051) 366-600
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 969-1-1-31-3-13/16
Datum objave obavje{tewa: 9.9.2016.
(S2-12863-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1157-1-1-353-8-311/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.9.2016. u 15:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Aida [erifovi}
Telefon: (049) 212-708
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1157-1-1-353-3-95/15
Datum objave obavje{tenja: 1.6.2015.
(S2-12909-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-2-487-8-318/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 26.9.2016. u 8:51
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi}
Telefon: (049) 212-708
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 1157-1-2-487-3-266/16
Datum objave obavje{tewa: 10.8.2016.
(S2-12902-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1241-1-3-90-8-64/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.9.2016. u 8:20
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD

IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Aleksandar Jankovi}
Telefon: (052) 751-540
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 1241-1-3-90-3-61/16
Datum objave obavje{tewa: 23.9.2016.

Petak, 30. 9. 2016.

(S2-13129-16)

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI


1241-1-3-91-8-65/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 29.9.2016. u 8:25
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Aleksandar Jankovi}
Telefon: (052) 751-540
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 1241-1-3-91-3-62/16
Datum objave obavje{tewa: 23.9.2016.
(S2-13128-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-1-549-8-310/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 27.9.2016. u 9:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1276-1-1-549-3-269/16
Datum objave obavje{tenja: 23.8.2016.
(S2-13034-16)
ISPRAVKA ZA OBAVIJEST O NABAVI
1280-1-1-184-8-193/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 26.9.2016. u 7:28
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
I 2. Obavijest koja se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1280-1-1-184-3-189/16
Datum objave obavje{tenja: 23.9.2016.
(S2-12922-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1437-1-3-172-8-99/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 14:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150030
Kontakt osoba: Emir Cokoja
Telefon: (033) 751-000
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1437-1-3-172-3-98/16
Datum objave obavje{tenja: 23.9.2016.
(S2-13065-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5500-1-2-1-8-3/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 22.9.2016. u 11:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarsjevo
IDB/JIB: 4202081120001
Kontakt osoba: Emina Haljkovi}
Telefon: (033) 562-086
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 5500-1-2-1-3-2/16
Datum objave obavje{tenja: 26.8.2016.
(S2-12817-16)

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


5500-1-2-1-8-4/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 23.9.2016. u 9:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarsjevo
IDB/JIB: 4202081120001
Kontakt osoba: Emina Haljkovi}
Telefon: (033) 562-086
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 5500-1-2-1-3-2/16
Datum objave obavje{tenja: 26.8.2016.
(S2-12818-16)
OBAVIJEST O NABAVI
73-7-3-15-3-6/16
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I
[UMARSTVA @UPANIJE POSAVSKE
IDB/JIB: 4254011660009
Kontakt osoba: Zrinka Bilu{i}
Adresa: Jug I bb
Po{tanski broj: 76270 Ora{je (hp mo)
Op}ina/Grad: Ora{je
Telefon: (031) 710-515
Faks: (031) 713-327
Elektroni~ka po{ta: zrinka@mpzp.ba
Internet adresa: www.zupanijaposavska.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I 1.
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Kao pod I 1.
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I 1.
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta
Institucija vlasti iz ~lanka 4. stavak (1) to~ka a) ZJN
I.5.b. Razina:
@upanijska razina, Posavski kanton
I.5.c. Djelatnost:
Izvr{na vlast
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
I.7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?
Ne
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Provo|enje {umsko uzgojnih mjera na objektu Ba{~ine
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Provo|enje {umsko uzgojnih mjera na objektu Ba{~ine, 6,2 ha u Vrbovcu i
Poto~anima, op}ina Od`ak
II.4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
77200000-2
II.5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi
II.5.a Da li je ugovor obuhva}en Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?
Ne
II.6. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
23.000,00
II.7. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Op}ina Od`ak
II.9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 dana

Broj 73 - Strana 87

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE


INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtijeva jamstvo za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i financijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.8. Rezervirani ugovor
Ne
III.9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama
III.9.a. Izvr{enje usluga ograni~eno za odre|enu profesiju
Ne
III.9.b. Pravne osobe moraju nazna~iti imena i stru~nu kvalifikaciju osoba
odgovornih za izvr{enje usluga
Ne
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Konkurentski zahtjev
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?
Ne
IV.3.b. Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do
29.9.2016.
IV.5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?
Ne
IV.6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 09:00:00
IV.7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.10.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva
@upanije Posavske, Jug I bb, Ora{je, ured broj 2
(OSTALO-12775-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
131-7-2-2-3-3/16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: O[ "SAFVET-BEG BA[AGI]" VISOKO
IDB/JIB: 4218032940005
Kontakt osoba: RASEMA BECAR i ENVERA TOKMO
Adresa: 71300 Visoko (bhp sa)
Po{tanski broj: 71300 Visoko (bhp sa)
Op}ina/Grad: Visoko
Telefon: (032) 465-170
Faks: (032)465-172
Elektronska po{ta: ossbbvisoko@hotmail.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta
Pravno lice iz ~lana 4. stav (1) ta~ka b) ZJN
I.5.b. Nivo:
Kantonalni nivo, Zeni~ko-dobojski kanton
I.5.c. Djelatnost:
Obrazovanje

Broj 73 - Strana 88

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

I.6. Zajedni~ka nabavka


Ne
I.7. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?
Ne
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Konkurentski zahtjev
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge prevoza u~enika za {kolsku 2016/2017. godinu od dana zaklju~enja
ugovora do 14.06.2017. godine, za relacije: Visoko-Vratnica, Visoko-Muli}i i Visoko-Bosni}i
II.4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60112000-6
II.5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
II.5.a. Da li je ugovor obuhva}en Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
Ne
II.6. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
36358,40
II.6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
35358,40
II.7. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Visoko-Vratnica, Visoko-Muli}i i Visoko-Bosni}i
II.9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od dana zaklju~enja ugovora do 14.06.2017. godine
ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtijeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne

Petak, 30. 9. 2016.

III.8. Rezervisan ugovor


Ne
III.9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama
III.9.a. Izvr{enje usluga ograni~eno za odre|enu profesiju
Ne
III.9.b. Pravne osobe moraju nazna~iti imena i stru~nu kvalifikaciju osoba
odgovornih za izvr{enje usluga
Ne
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Konkurentski zahtjev
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?
Ne
IV.3.b. Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
13.10.2016.
IV.5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavje{tenje?
Ne
IV.6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 10:00:00
IV.7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 13.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: O[ "Safvet-beg Ba{agi}" Visoko, Donja Mahala broj 42,
71300 Visoko
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: ENVERA TOKMO I RASEMA BECAR
Adresa: Donja Mahala 42
Po{tanski broj: 71300 Visoko (bhp sa)
Op}ina/Grad: Visoko
Telefon: (032) 465-170
Faks: (032) 465-172
Elektronska po{ta: ossbbvisoko@hotmail.com
(OSTALO-13150-16)

Cijena oglasa javne nabavke, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH - Oglasnik javne nabavke", je: sa`etak obavje{tenja 98,00 KM sa PDV Sa`etak ispravke obavje{tenja 52,00 KM sa PDV. Cjenovnik se primjenjuje od 27. 11. 2014. godine. Pla}anje se vr{i po izdatom ra~unu u roku od 8 dana.
Uplate se vr{e u KM. Uplate se vr{e u korist ra~una: UNICREDIT BANK dd Sarajevo 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA dd Sarajevo
160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK AD Banja Luka, filijala Br~ko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK dd BiH Sarajevo
161-000-00071700-57, ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III. Prijem oglasa: JP NIO Slu`beni
list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III; Telefon: +387 (33) 722-049, 722-050; Faks: +387 (33) 722-074; E-mail: javne.nabavke@sllist.ba

Godina XX
Petak, 30. 9. 2016. godine

Broj/Broj

73

Godina XX
Petak, 30. 9. 2016. godine

SLU@BENE OBJAVE

PONI[TAVA

KONKURSI
NATJE^AJI
OGLASI

dio Oglasa za popunu radnih mjesta u Kancelariji za


reviziju institucija Bosne i Hercegovine, objavqen u
"Slu`benom glasniku BiH", broj 20/16 i "Ve~erwem listu" od
22.03.2016. godine, za poziciju:
- 1/03 Stru~ni savjetnik za javne nabavke - 1 (jedan)
izvr{ilac.
(Sl-1176/16-G)

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA


BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~l. 21. stav (1) i 22. stav (2) Zakona o reviziji AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANANJA
I OSIGURANJA KVALITETA/KVALITETE
institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj
BOSNE I HERCEGOVINE
12/06), i odredaba Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i
sistematizaciji Ureda za reviziju institucija BiH, broj
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta,
01-05-02-3-450/15, generalni revizor
u skladu sa ~lanom 49. alineja 9) Okvirnog zakona u visokom
obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj
PONI[TAVA
59/07 i 59/09), objavljuje
dio Oglasa za popunu radnih mjesta u Uredu za reviziju
LISTU
institucija Bosne i Hercegovine, objavljen u "Slu`benom glasniku
AKREDITIRANIH VISOKO[KOLSKIH
BiH", broj 20/16 i "Ve~ernjem listu" od 22.03.2016. godine, za
USTANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI
poziciju:
Sa 20.09.2016. godine u Bosni i Hercegovini su akreditirane
- 1/03 Stru~ni savjetnik za javne nabavke - 1 (jedan) izvr{ilac. sljede}e visoko{kolske ustanove:
1. Univerzitet u Isto~nom Sarajevu
2. Univerzitet u Banjoj Luci
3. Univerzitet za poslovne studije Banja Luka
Na temelju ~l. 21. stavak (1) i 22. stavak (2) Zakona o reviziji
4. Visoka {kola "Banja Luka College" Banja Luka
institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj
12/06), i odredaba Pravilnika o unutarnjem ustroju i
5. Nezavisni univerzitet Banja Luka
sistematizaciji Ureda za reviziju institucija BiH, broj
6. Komunikolo{ki koled` "Kapa Fi" Banja Luka
01-05-02-3-450/15, glavni revizor
7. Univerzitet Sinergija Bijeljina
8. University Sarajevo School of Science and Technology
PONI[TAVA
9. Visoka {kola za uslu`ni biznis Isto~no Sarajevo - Sokolac
dio Oglasa za popunu radnih mjesta u Uredu za reviziju
10. Univerzitet u Zenici
institucija Bosne i Hercegovine, objavljen u "Slu`benom glasniku
11. Internacionalni univerzitet u Sarajevu
BiH", broj 20/16 i "Ve~ernjem listu" od 22.03.2016. godine, za
12. Univerzitet u Sarajevu
poziciju:
13. Internacionalni "Bur~" univerzitet
- 1/03 Stru~ni savjetnik za javne nabave - 1 (jedan) izvr{itelj.
14. Univerzitet u Tuzli
15. Univerzitet D`emal Bijedi} u Mostaru
16. Sveu~ili{te u Mostaru
Na osnovu ~l. 21. stav (1) i 22. stav (2) Zakona o reviziji
17. Visoka {kola "Logos centar" u Mostaru
institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH",
18. Univerzitet u Biha}u
broj 12/06), i odredaba Pravilnika o unutra{woj organizaciji i
19. Ameri~ki univerzitet u BiH (uslovna akreditacija)
sistematizaciji Kancelarije za reviziju institucija BiH, broj
20. Univerzitet u Travniku
01-05-02-3-450/15, generalni revizor

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Broj 73 - Strana 2

21. Internacionalni univerzitet u Travniku


22. Visoka {kola "CEPS-Centar za poslovne studije"
23. Sveu~ili{te/Univerzitet Vitez
24. Visoka {kola za primjenjene i pravne nauke, Prometej
25. Panevropski univerzitet Apeiron
26. Visoka {kola PRIMUS, Gradi{ka
Lista akreditiranih visoko{kolskih ustanova u Bosni i Hercegovini je stalno dostupna i na web stranici Agencije za razvoj
visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (www.hea.gov.ba/
akreditacija vsu).

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje


kvalitete, sukladno ~lanku 49. alineja 9) Okvirnog zakona u
visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik
BiH", broj 59/07 i 59/09), objavljuje

LISTU
AKREDITIRANIH VISOKO[KOLSKIH
USTANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI
Sa 20.09.2016. godine u Bosni i Hercegovini su akreditirane
sljede}e visoko{kolske ustanove:
1. Univerzitet u Isto~nom Sarajevu
2. Univerzitet u Banjoj Luci
3. Univerzitet za poslovne studije Banja Luka
4. Visoka {kola "Banja Luka College" Banja Luka
5. Nezavisni univerzitet Banja Luka
6. Visoka {kola Komunikolo{ki koled` "KAPA FI"
Banja Luka
7. Univerzitet "SINERGIJA" Bijeljina
8. University Sarajevo School of Science and Technology
9. Visoka {kola za uslu`ni biznis Isto~no Sarajevo-Sokolac
10. Univerzitet u Zenici
11. Internacionalni univerzitet u Sarajevu
12. Univerzitet u Sarajevu
13. Internacionalni BUR^ univerzitet
14. Univerzitet u Tuzli
15. Univerzitet D`emal Bijedi} u Mostaru
16. Sveu~ili{te u Mostaru
17. Visoka {kola "Logos centar" u Mostaru
18. Univerzitet u Biha}u
19. Ameri~ki univerzitet u Bosni i Hercegovini (uvjetna akreditacija)
20. Univerzitet u Travniku
21. Internacionalni univerzitet u Travniku
22. Visoka {kola "CEPS-Centar za poslovne studije"
23. Sveu~ili{te/Univerzitet Vitez
24. Visoka {kola za primjenjene i pravne nauke, Prometej
25. Panevropski univerzitet Apeiron
26. Visoka {kola PRIMUS, Gradi{ka
Lista akreditiranih visoko{kolskih ustanova u Bosni i Hercegovini je stalno dostupna i na web stranici Agencije za razvoj
visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete (www.hea.gov.ba/
akreditacija vsu).

Petak, 30. 9. 2016.

Agencija za razvoj visokog obrazovawa i obezbje|ivawe


kvaliteta u skladu sa ~lanom 49. alineja 9) Okvirnog zakona o
visokom obrazovawu u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni
glasnik BiH", broj 59/07 i 59/09), objavquje

LISTU
AKREDITOVANIH VISOKO[KOLSKIH
USTANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI
Sa 20.09.2016. godine u Bosni i Hercegovini su akreditovane
sqede}e visoko{kolske ustanove:
1. Univerzitet u Isto~nom Sarajevu
2. Univerzitet u Bawoj Luci
3. Univerzitet za poslovne studije Bawa Luka
4. Visoka {kola " Banja Luka College" Bawa Luka
5. Nezavisni univerzitet Bawa Luka
6. Visoka {kola komunikolo{ki kolex "Kapa Fi"
Bawa Luka
7. Univerzitet Sinergija Bijeqina
8. University Sarajevo School of Science and Tehnology
9. Visoka {kola za uslu`ni biznis Isto~no SarajevoSokolac
10. Univerzitet u Zenici
11. Internacionalni Bur~ univerzitet
12. Internacionalni univerzitet u Sarajevu
13. Univerzitet u Sarajevu
14. Univerzitet u Tuzli
15. Univerzitet Xemal Bijedi} u Mostaru
16. Sveu~ili{te u Mostaru
17. Visoka {kola "Logos centar" u Mostaru
18. Univerzitet u Biha}u
19. Ameri~ki univerzitet u Bosni i Hercegovini (uslovna
akreditacija)
20. Univerzitet u Travniku
21. Internacionalni univerzitet u Travniku
22. Visoka {kola "CEPS-Centar za poslovne studije"
23. Sveu~ili{te/Univerzitet Vitez
24. Visoka {kola za primjewene i pravne nauke Prometej
25. Panevropski univerzitet Apeiron
26. Visoka {kola PRIMUS, Gradi{ka
Lista akreditovanih visoko{kolskih ustanova u Bosni i
Hercegovini je stalno dostupna i na internet stranici
Agencije za razvoj visokog obrazovawa i obezbje|ivawe
kvaliteta (www.hea.gov.ba/akreditacija vsu).
(Sl-1134/16)

UDRU@ENJA - FONDACIJE
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev
Udru`enja Centar za istra`ivanje politike suprotstavljanja
kriminalitetu, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica ^ekalu{a broj 66, u
predmetu upis promjena u Registru udru`enja, na osnovu ~lana
43. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i
76/11) i ~lana 4. stav (1) Pravilnika o na~inu vo|enja registra
udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/10 i 14/12), donosi

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Petak, 30. 9. 2016.

RJE[ENJE
1. U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, kod Udru`enja Centar za istra`ivanje politike
suprotstavljanja kriminalitetu, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica
^ekalu{a broj 66, upisanog pod registarskim brojem
RU-625/07, knjiga I Registra, dana 11.10.2007. godine,
upisuju se promjene, kako slijedi:
1.1 Izmjene i dopune Statuta Udru`enja, broj: 02/07 od
25.05.2007. godine;
1.2 Mijenja se ~lan 3. stav (4) Statuta Udru`enja, broj i datum
prednji, tako da se umjesto dosada{nje adrese sjedi{ta
Udru`enja "Sarajevo, ulica ^ekalu{a broj 66" upisuje:
"Sarajevo, ulica Pru{~akova broj 27";
1.3 Prestaju ovla{tenja za zastupanje Udru`enja u pravnom
prometu,
Maljevi} Almiru, direktoru Udru`enja i
Mujanovi} Eldanu, zamjeniku direktora Udru`enja.
Lica ovla{tena za zastupanje Udru`enja su:
Mujanovi} Eldan, direktor Udru`enja i
Puhari} Predrag, zamjenik direktora Udru`enja.
1.4 Razrje{enje i imenovanje predsjednika Skup{tine Udru`enja.
2. Ostali upisi u Registru udru`enja kod Udru`enja Centar za
istra`ivanje politike suprotstavljanja kriminalitetu, ostaju
neizmijenjeni.
3. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Broj 08-07-1-96/07
13. aprila 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(FU-221/16)
POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA

broj B0556173, izdata 23.10.2015. godine u Generalnom konzulatu BiH u


^ikagu, na ime Piri} Danijel

broj B0239512, izdata 08.05.2015. godine u Generalnom konzulatu BiH u


Frankfurtu, na ime Hori} Semir
broj B0466397, izdata 17.08.2015. godine u Generalnom konzulatu BiH u
Frankfurtu, na ime Ramadanovi} Amra
broj A1848714, izdata 21.10.2013. godine u Generalnom konzulatu BiH u
Frankfurtu, na ime Ha{i} Adis
broj A2153114, izdata 19.08.2014. godine u Ambasadi BiH u Ljubljani, na
ime Mujagi} Armin
broj B0053755, izdata 04.12.2014. godine u Ambasadi BiH u Pragu, na ime
Simi} Goran
broj A1942689, izdata 24.02.2014. godine u Ambasadi BiH u Bernu, na ime
Kurtovi} Danijel
broj A1328434, izdata 23.07.2012. godine u Ambasadi BiH u Berlinu, na
ime Sulji} Ramiz
broj A0956444, izdata 23.08.2011. godine u MUP-u Kantona Sarajevo, na
ime Ner|ivana Bege{t
broj A1435904, izdata 02.11.2012. godine u MUP-u Kantona Sarajevo, na
ime Vrani} Faruk

MFA-BA-VPP
08/2-42-30-2-28818-1/16
14. septembra 2016. godine
Sarajevo
(Sl-1135/16-G)
Ministarstvo vanjskih poslova BiH objavljuje neva`e}im slijede}e putne
isprave:
-

broj: B0829066, izdata 18.04.2016. godine u Ambasadi BiH, u Briselu na


ime D`enan Hod`i},

broj: B0829068, izdata 18.04.2016. godine u Ambasadi BiH, u Briselu na


ime D`anan Hod`i},

broj: B0829061, izdata 18.04.2016. godine u Ambasadi BiH, u Briselu na


ime Minea Hod`i},

broj: B00971542, izdata 20.06.2016. godine u Ambasadi BiH, u Briselu, na


ime D`ana Hod`i},

broj: B0186609, izdata 03.04.2015. godine u Ambasadi BiH, u Briselu, na


ime Fahrudin Hod`i},

broj: B0044229, izdata 19.11.2014. godine u Generalnom konzulatu BiH, u


Frankfurtu, na ime Brankica Duki},

broj: A1338241, izdata 27.07.2012. godine u Generalnom konzulatu BiH, u


Minhenu, na ime Dragan Sari},

broj: A1506218, izdata 08.02.2013. godine u Generalnom konzulatu BiH, u


Minhenu, na ime Selma Rami},

broj: A1407827, izdata 24.09.2012. godine u Generalnom konzulatu BiH u


Minhenu, na ime Rasim Dedi},

broj: B0327248, izdata 22.06.2015. godine u Generalnom konzulatu BiH, u


Minhenu, na ime Erna Goettner,

broj: A2034757, izdata 26.09.2014. godine u Generalnom konzulatu BiH, u


Minhenu, na ime Elvis Abdulah Beganovi},

broj: A1557131, izdata 23.04.2013. godine u Generalnom konzulatu BiH, u


Minhenu, na ime Nijaz Rizvanovi},

broj: A1271651, izdata 15.06.2012. godine u Generalnom konzulatu BiH, u


Minhenu, na ime Dragan Kilibarda.

broj: A1406996, izdata 21.09.2012. godine u Generalnom konzulatu BiH, u


Minhenu, na ime Jelica Kreienbring,

broj: A1412468, izdata 28.09.2012. godine u Generalnom konzulatu BiH, u


Minhenu, na ime Mirsad Kalebi}.

Osnovni sud Br~ko Distrikta objavljuje slijede}i


OGLAS
Kod Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH u toku je vanparni~ni postupak
predlaga~a Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove koje
zastupa Pravobranila{tvo Br~ko Distrikta BiH protiv protivnika predlaga~a Gari}
Petka iz Br~kog, radi odre|ivanja naknade za eksproprisane nepokretnosti.
Protivniku predlaga~a Gari} Petku iz Br~kog, sada nepoznatog prebivali{ta,
postavlja se privremeni zastupnik u osobi MR\EN MIRJANI, advokatu iz Br~kog,
koji }e zastupati interese protivnika predlaga~a u ovom postupku. Privremeni
zastupnik ima sva ovla{tenja zakonskog zastupnika u ovom postupku i protivnika
predlaga~a }e zastupati sve dok se protivnik predlaga~a li~no ili njegov punomo}nik
ne pojavi pred sudom ili pak organ starateljstva ne obavijesti sud da mu je postavio
staraoca.
Broj 96 0 V 096904 16 V
19. jula 2016. godine
Br~ko
(03-3-2888/16-G)

PUTNE ISPRAVE
Ministarstvo vanjskih poslova BiH objavljuje neva`e}im slijede}e putne
isprave:
-

broj D0002915, izdata 29.08.2014. godine u Ministarstvu vanjskih poslova


BiH, na ime ^oli} Haris

broj A0083528, izdata 25.02.2010. godine u Generalnom konzulatu BiH u


Milanu, na ime Stupac Faris

Broj 73 - Strana 3

MFA-BA-VPP
08/2-41-30-2-30911-1/16
27. septembra 2016. godine
Sarajevo
(Sl-1175/16-G)

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Broj 73 - Strana 4

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

ZELENE KARTE
Ogla{avaju se neva`e}im sljede}e zelene karte Biroa zelene karte u Bosni i
Hercegovini:
BIH/51/0648579

Petak, 30. 9. 2016.

U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Begi} Hasana, sin Be{ira iz


Staband`e, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u
posjedovni list broj 441 katastarska op}ina Staband`a, ozna~ene sa:

BIH/51/0628549
BIH/51/0634120

BIH/51/0623928

k.~. 948/1 "Podku}nica" oranica/njiva 6. klase povr{ine od 1447 m

BIH/51/0644600

k.~. 948/2 "Podku}nica" oranica/njiva 6. klase povr{ine od 641 m .

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina upisan je Begi}


Hasan, sin Be{ira iz Staband`e sa dijelom 1/1.

BIH/51/0625385
BIH/51/0637948
BIH/51/0633156
od broja BIH/56/0548401 do broja BIH/56/0548430 (30 komada)
BIH/07/0505963
BIH/07/0509052

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim
nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u
dva primjerka i da podnesu dokaz za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

BIH/07/0491817
BIH/07/0490911
BIH/07/0501612
BIH/12/1262326

Broj dnevnika 023-0-DN-16-002201


14. septembra 2016. godine
Velika Kladu{a

BIH/11/0846068
BIH/11/0853401

(03-3-2773/16-G)

BIH/11/0851301

Op}inski sud u Konjicu - Zemlji{noknji`no odjeljenje, stru~ni


saradnik-zemlji{noknji`ni referent Mirna Habibija - Sultani}, na osnovu ~lana 63. i
67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije
BiH", broj 19/03 i 54/04),

BIH/11/0854765
BIH/11/0862523
BIH/11/0862813
BIH/11/0862972

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

BIH/11/0851122
BIH/11/0851885

U zemlji{noknji`nom predmetu, koji se kod ovog zemlji{noknji`nog odjeljenja


vodi pod brojem 056-0-DN-16-001 137, po zahtjevu Ljube Andri}-Jakovljevi}, kao
pretpostavljenog vlasnika, pokrenut je postupak za uspostavljanje
zemlji{noknji`nog ulo{ka za katastarsku op}inu Bijela.

BIH/11/0852279
BIH/11/0858238
BIH/11/0862812

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su prema katastru


nekretnina

BIH/11/0862888
BIH/12/1214627
BIH/12/1221991

ozna~ene kao:

BIH/12/1235628

k.~. br. 968, u naravi njiva 4. klase, povr{ine 720 m i

BIH/12/1237834

k.~. br. 969, u naravi vo}njak 2. klase, povr{ine 502 m , vo}njak 3. klase,
2
povr{ine 158 m .

BIH/12/1250697

Pozivaju se lica koja na navedenim nekretninama pola`u pravo na priznavanje


vlasni{tva ili drugog prava da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave
podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti
uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev lica koja
tvrde da mogu zahtijevati upis odre|enog prava, ali da u ostavljenom roku ne mogu
ponuditi dokaze za to, rok }e se produ`iti za 90 narednih dana.

BIH/12/1256684
BIH/12/1221080
BIH/12/1227941
BIH/12/1235750
BIH/12/1247969
BIH/12/1252833

Nakon proteka produ`enog roka, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na


osnovu prispjelih dokaza.

BIH/52/0391679

Prijave i dokaze slati na adresu: Op}inski sud u Konjicu, Zemlji{noknji`no


odjeljenje, Trg dr`avnosti bb, Konjic, ili dostaviti neposredno u prostorije suda.

BIH/12/1218139
BIH/12/1190457
BIH/12/1265629

Broj 056-0-DN-16-001 137


05. septembra 2016. godine
Konjic

BIH/12/1266116
(03-3-2833/16-G)

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine
Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Velikoj Kladu{i

(03-3-2801/16-G)
Op}inski sud u Konjicu - Zemlji{noknji`no odjeljenje, zemlji{noknji`ni referent Zakira Ali}, po zahtjevu Zorana Andri} sina Ne|eljka, na osnovu ~lana 63. i 67.
Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH",
br. 19/03 i 54/04),

Petak, 30. 9. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

Prijave i dokaze slati na adresu: Op}inski sud u Konjicu, Zemlji{noknji`ni ured,


Trg dr`avnosti bb, Konjic, ili dostaviti neposredno u prostorije suda.

U zemlji{noknji`nom predmetu koji se kod ovog zemlji{noknji`nog odjeljenja


vodi pod brojem 056-0-DN-15-000 844 po zahtjevu Zorana Andri} sina Ne|eljka iz
mjesta Veternik - R Srbija, kao pretpostavljenog vlasnika pokrenut je postupak za
uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su prema katastru
nekretnina ozna~ene kao:
2

k.~. br. 955, zv. "Ravni kuk" u naravi njiva 4 kl. povr{ine 210 m i vo}njak 2
2
2
kl. povr{. 183 m , ukupne povr{ine 393 m .

k.~. br. 957 zv. "Ravni kuk" u naravi pa{njak 2 kl. povr{ine 370 m , obje
upisne u KKU 2006 za k.o. BIJELA.

056-0-DN-16-000 989
15. septembra 2016.godine
Konjic
(03-3-2805/16-G)
Op}inski sud u Zavidovi}ima, zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 66. i 67.,
a u skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{nim knjigama F BiH ("Slu`bene
novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04),
NAJAVLJUJE
USPOSTAVU ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

Pozivaju se lica koja na navedenim nekretninama pola`u pravo na priznavanje


vlasni{tva ili drugog prava da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave
podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti
uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev lica koja
tvrde da mogu zahtijevati upis odre|enog prava, ali da u ostavljenom roku ne mogu
ponuditi dokaze za to, rok }e se produ`iti za 90 narednih dana.
Nakon proteka produ`enog roka, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na
osnovu prispjelih dokaza.
Prijave i dokaze slati na adresu: Op}inski sud u Konjicu, Zemlji{noknji`ni ured,
Trg dr`avnosti bb, Konjic, ili dostaviti neposredno u prostorije suda.
Broj 056-0-DN-16-000 844
15. septembra 2016. godine
Konjic
(03-3-2803/16-G)
Op}inski sud u Konjicu - Zemlji{noknji`no odjeljenje, zemlji{noknji`ni
referent Zakira Ali}, po zahtjevu [imi} Drage, Zvonke, Mladena i Ilije, na osnovu
~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH ("Slu`bene novine
Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04)

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-1-DN-16-009 310, a po zahtjevu


Op}inskog pravobranila{tva Maglaj, u toku je postupak uspostavljanja
zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine, za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak, su upisane u:
Posjedovni list broj 921 k.o. Novi [eher, a ozna~ene kao:
-

U zemlji{noknji`nom predmetu koji se kod ovog zemlji{noknji`nog odjeljenja


vodi pod brojem 056-0-DN-16.000 989 po zahtjevu Drage [imi} sina Ilije, [imi}
Mladena sina Ilije, Zvonke [imi} sina Ilije i Ilije [imi} sina Mirka, kao
pretpostavljenih suvlasnika, pokrenut je postupak za uspostavljanje
zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su prema katastru
nekretnina ozna~ene kao - k.~. br. 557/1 zv. "Abatnica" u naravi njiva 3. kl. povr{ine
2
1625 m ,
2

k.~. br. 557/2 zv. "Glavi~ine" u naravi vo}njak 3. kl. povr{ine 322 m
2

k.~. br. 558 zv. "Glavi~ine" u naravi pa{njak 4. kl. povr{ine 855 m

k.~. br. 559 zv."Glavi~ine" u naravi vo}njak 4. kl. povr{ine 647 m

k.~. br. 560 zv. "Glavi~ine" u naravi kr{, kamenjar povr{ine 672 m

2
2

njiva 2. klase, povr{ine 1130 m ,


Prema podacima katastra posjednik navedenih nekretnina je Pervan Damjana
Ivica Mlado{evica bb sa dijelom od 1/1.
Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na
navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave
podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-1-DN-16-009 310
26. septembra 2016. godine
Maglaj
(03-3-2876/16-G)
Op}inski sud u Zavidovi}ima, zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 66. i 67.,
a u skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene
novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04),
NAJAVLJUJE
USPOSTAVU ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-1-DN-16-009 331, a po zahtjevu
Muminovi} Edhema sin Memage, u toku je postupak uspostavljanja
zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine, za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak, su upisane po
novom premjeru Posjedovni list broj 314 k.o. Ravna, a ozna~ena je kao:
-

Oranica/Njiva 5. klase povr{ine 532 m

k.~. br. 561 zv. "Glavi~ine" u naravi vo}njak 2. kl. povr{ine 454 m

k.~. br. 562/1 zv. "Glavi~ine" u naravi stamb. zgr. 1 povr{. 80 m , stambena
2
2
zgr. 2 povr{. 43 m , stamben. zgrada 3 povr{. 36 m , pom. zgrada 5 povr{.
2
2
2
21 m , pom. zgrada 7 povr{. 17 m , pom. zgrada 6 povr{. 14 m , pom. zgrada
2
2
2
8 povr{. 7 m , pom. zgrada 10 povr{. 6 m , pom. zgrada 9 povr{. 5 m , pom.
2
2
2
zgr. 11 povr{. 4 m , pom. zgrada 4 povr{. 3 m , dvori{te povr{. 500 m i njiva
2
2
4. kl. povr{. 176 m , ukupne povr{ine 912 m
2

k.~. br. 562/1 zv."Glavi~ine" u naravi njiva 4. kl. povr{ine 368 m

Pozivaju se lica koja na navedenim nekretninama pola`u pravo na priznavanje


vlasni{tva ili drugog prava da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave
podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti
uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev lica koja
tvrde da mogu zahtijevati upis odre|enog prava, ali da u ostavljenom roku ne mogu
ponuditi dokaze za to, rok }e se produ`iti za 90 narednih dana. Nakon proteka
produ`enog roka, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu prispjelih
dokaza.

k.~. br. 773/5 "Seli{}e" Oranica/Njiva 6. klase povr{ine 788 m

k.~. br. 1017/4, "LUKA", njiva 3. klase, povr{ine 1177 m

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

Broj 73 - Strana 5

Posjedovni list broj 315 k.o. Ravna, a ozna~ena je kao:


-

k.~. br. 773/6 "Seli{}e" Prilazni put povr{ine 802 m

Prema podacima katastra posjednik k.~. br. 773/5 je podnosilac zahtjeva za


uspostavu Muminovi} Edhem sin Memage sa dijelom 1/1, a posjednici k.~. br. 773/6
su Muminovi} Ibrahima Asim, Muminovi} Memage Edhem, Muminovi} Memage
Fata i Vehabovi} Memage Advija r. Muminovi} sa dijelom po 1/4, dok su prema
podacima zemlji{ne knjige, na navedenim nekretninnama u zk. ul. br. 165 k.o.
SP_Maglaj kao suvlasnici uknji`eni su: Skula (Huso) Huso, Muminovi} (Bego)
Mahmut, Muminovi} (Salih) Bego, Muminovi} (Bego) Bego, Omerba{i} r.
Muminovi} Mina, Muminovi} (Mahmut) Behija, Muminovi} (Mahmut) Hana,
Muminovi} r. Dubravac (Bego) Pa{a, Muminovi} (Bego) Mehmed, Muminovi}
(Bego) Muharem, Muminovi} (Bego) Sada, Muminovi} (Bego) Salih, Kru{ko r.
Muminovi} (Meho) Fatima, Muminovi} (Meho) Zehra, Muminovi} (Meho) Ismet,
Muminovi} (Meho) Sejfo, Muminovi} (Meho) Suljo, Muminovi} (Meho) Mahmut,
Muminovi} (Meho) Safet, Muminovi} (Meho) Fadil, Hod`i} r. Muminovi} (Meho)

Broj 73 - Strana 6

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Fatima, Kahrimanovi} r. Muminovi} (Meho) Fatima, Muminovi} (Memaga) Avdo,


Muminovi} (Memaga) Edhem, Alispahi} r. Muminovi} (Memaga) Hava, Vehabovi}
r. Muminovi} (Memaga) Advija, ]uri} r. Muminovi} (Memaga) Fata, Sulji} r.
Muminovi} (Hajdo) Mina, Muminovi} (Hajdo) Smajil, Vehabovi} r. Muminovi}
(Hajdo) Rukija, Kalabi} r. Muminovi} (Hajdo) Taiba, Skula r. Muminovi} (Hajdo)
Muhiba, Muminovi} (Mehmed) Amir, Muminovi} (Mehmed) Samir, Muminovi}
(Ibrahim) Asim, Muminovi} (Hasan) Fatima, Muminovi} (Mehmed) Bego,
Muminovi} (Mehmed) Hasan, Tuki} r. Muminovi} (Mehmed) Refija, Plan~i} r.
Muminovi} (Mehmed) Sala, Mu{i} (Muharem) Bego, Muminovi} (Halid) Fahrudin,
Halilovi} (Halaid) Zehra, Muminovi} (Halid) ]azim, Muminovi} (Halid) Hajrudin.
Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na
navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave
podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-1-DN-16-000 331
26. septembra 2016. godine
Maglaj
(03-3-2878/16-G)
Op}inski sud u Konjicu - Zemlji{noknji`no odjeljenje, stru~ni
saradnik-zemlji{noknji`ni referent Mirna Habibija - Sultani}, na osnovu ~lana 63. i
67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH (Slu`bene novine Federacije
BiH", broj 19/03 i 54/04),

Prijave i dokaze slati na adresu: Op}inski sud u Konjicu, Zemlji{noknji`no


odjeljenje, Trg dr`avnosti bb, Konjic, ili dostaviti neposredno u prostorije suda.
Broj 056-0-DN-16-001 254
22. septembra 2016. godine
Konjic
(03-3-2880/16-G)
Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine
Federacije BiH", 19/03 i 54/04) u zemlji{no-knji`nom postupku podnositelja
zahtjeva Drago Martinovi} sin Ivana, Ko~erin radi novog uspostavljanja
zemlji{no-knji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu javno
NAJAVLJUJE
Novo uspostavljanje zemlji{no-knji`nog ulo{ka za nekretninu ozna~enu kao
2
k.~. 480/65 zvana DUBRAVA u naravi ku}a i zgrada povr{ine P=147 m i dvori{te
2
povr{ine P=453 m k.o. Kne{polje upisane u posjedovni list 843 k.o. Kne{polje na
imenu podnositelja zahtjeva Drage Martinovi} sin Ivana, Ko~erin kod Slu`be za
geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar Grada [iroki Brijeg.
Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje prava vlasni{tva ili
drugog prava na nekretninama da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana
najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e
biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{no-knji`nog ulo{ka.
Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo rok }e se
produ`iti za najmanje 90 dana kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza.
Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba sud }e odlu~iti
sukladno dokazima ~l. 64 Zakona o zemlji{nim knjigama.
Broj 064-0-DN-15-003 979
13. septembra 2016. godine
[iroki Brijeg

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

(03-3-2884/16-G)

U zemlji{noknji`nom predmetu, koji se kod ovog zemlji{noknji`nog odjeljenja


vodi pod brojem 056-0-DN-16-001 254, po zahtjevu Mirka Vida~kovi}, kao
pretpostavljenog vlasnika, pokrenut je postupak za uspostavljanje
zemlji{noknji`nog ulo{ka za katastarsku op}inu Bijela.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su prema katastru
nekretnina ozna~ene kao:
2

k.~. br. 3292, zv. "Mlake", stambena zgrada, povr{ine 35 m , pomo}na


2
2
zgrada, povr{ine 20 m , dvori{te, povr{ine 357 m ,

k.~. br. 3293, zv. "Mlake", vo}njak 5. klase, povr{ine 310 m ,

k.~. br. 3294, zv. "Mlake", njiva 6. klase, povr{ine 938 m ,

k.~. br. 3295, zv. "Mlake", stambena zgrada, povr{ine 44 m , pomo}na


2
2
zgrada, povr{ine 32 m , pomo}na zgrada, povr{ine 13 m , dvori{te, povr{ine
2
411 m ,

k.~. br. 3296, zv. "Mlake", njiva 5. klase, povr{ine 2541 m ,


2

k.~. br. 3308, zv. "Mlake", njiva 4. klase, povr{ine 1022 m ,

k.~. br. 3310, zv. "Mlake", stambena zgrada, povr{ine 47 m , dvori{te,


2
2
povr{ine 500 m , njiva 4. klase, povr{ine 141 m ,

Op}inski sud u Konjicu - Zemlji{noknji`no odjeljenje, stru~ni


saradnik-zemlji{noknji`ni referent Mirna Habibija - Sultani}, na osnovu ~lana 63. i
67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije
BiH", br. 19/03 i 54/04),
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu, koji se kod ovog zemlji{noknji`nog odjeljenja
vodi pod brojem 056-0-DN-16-001 366, po zahtjevu Ivana Peki}, kao
pretpostavljenog vlasnika, pokrenut je postupak za uspostavljanje
zemlji{noknji`nog ulo{ka za katastarsku op}inu Bijela.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su prema katastru
nekretnina ozna~ene kao:

Petak, 30. 9. 2016.

k.~. br. 129, zv. "^aerak", pomo}na zgrada, povr{ine 30 m , pa{njak 3. klase,
2
povr{ine 60 m ,

k.~. br. 144/1, zv. "Sokolu{a", njiva 2. klase, povr{ine 449 m ,


k.~. br. 165, zv. "Me|a", vo}njak 2. klase, povr{ine 689 m ,

k.~. br. 166/1, zv. "Preka njiva", vo}njak 1. klase, povr{ine 298 m ,
k.~. br. 326, zv. "Ku}i{te", pomo}na zgrada, povr{ine 7 m , vo}njak 4. klase,
2
povr{ine 711 m ,

k.~. br. 327, zv. "Ku}i{te", stambena zgrada, povr{ine 72 m , pomo}na


2
2
zgrada, povr{ine 41 m , pomo}na zgrada, povr{ine 32 m , dvori{te, povr{ine
2
295 m ,

k.~. br. 328, zv. "Ku}i{te", vo}njak 1. klase, povr{ine 581 m ,

k.~. br. 330, zv. "Kupusna ba{ta", njiva 4. klase, povr{ine 172 m i

k.~. br. 1248, zv. "Ivanov kr~", pa{njak 4. klase, povr{ine 7626 m .

Nakon proteka produ`enog roka, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na


osnovu prispjelih dokaza.

k.~. br. 3311, zv. "Mlake", vo}njak 3. klase, povr{ine 535 m ,

Pozivaju se lica koja na navedenim nekretninama pola`u pravo na priznavanje


vlasni{tva ili drugog prava da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave
podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti
uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev lica koja
tvrde da mogu zahtijevati upis odre|enog prava, ali da u ostavljenom roku ne mogu
ponuditi dokaze za to, rok }e se produ`iti za 90 narednih dana.

k.~. br. 3305, zv. "Mlake", njiva 5. klase, povr{ine 742 m .

Pozivaju se lica koja na navedenim nekretninama pola`u pravo na priznavanje


vlasni{tva ili drugog prava da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave
podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti
uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev lica koja
tvrde da mogu zahtijevati upis odre|enog prava, ali da u ostavljenom roku ne mogu
ponuditi dokaze za to, rok }e se produ`iti za 90 narednih dana.

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Petak, 30. 9. 2016.

Broj 73 - Strana 7

Nakon proteka produ`enog roka, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na


osnovu prispjelih dokaza.

osoba koje tvrde da mogu zahtjevati upis odre|enog prava, ali da u ostavljenom roku
ne mogu ponuditi dokaze za to, rok }e se produ`iti za 90 narednih dana.

Prijave i dokaze slati na adresu: Op}inski sud u Konjicu, Zemlji{noknji`no


odjeljenje, Trg dr`avnosti bb, Konjic, ili dostaviti neposredno u prostorije suda.

Nakon proteka produ`enog roka zemlji{no-knji`ni ulo`ak }e, se uspostaviti na


osnovu prispjelih dokaza. Prijave i dokaze slati na adresu Op}inski sud u Konjicu,
zemlji{no-knji`ni ured, ul. Trg dr`avnosti bb ili dostaviti neposredno u prostorije zk
ureda.

Broj 056-0-DN-16-001 366


22. septembra 2016. godine
Konjic
(03-3-2886/16-G)
Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine
Federacije BiH", 19/03 i 54/04) u zemlji{no-knji`nom postupku podnositelja
zahtjeva, Miroslava Zovke sina Stjepana iz [irokog Brijega, Kne{polje bb, radi
novog uspostavljanja zemlji{no-knji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu
javno
NAJAVLJUJE
Novo uspostavljanje zemlji{no-knji`nog ulo{ka za nekretninu ozna~enu kao
2
k.~. 2272/2 u naravi {uma zv. Glavica povr{ine P=791m , k.~. 2272/4 u naravi {uma
2
zv. Glavica povr{ine P=891 m upisane u posjedovnom listu broj 513 k.o. Kne{polje,
2
k.~. 1384/11 u naravi poslovna zgrada u privredi povr{ine P=553 m i zemlji{te uz
2
privrednu zgradu povr{ine P=1082 m upisana u posjedovnom listu 518 k.o.
Kne{polje na imenu podnositelja zahtjeva Miroslav Zovko sin Stjepana, [iroki
Brijeg, Kne{polje bb, kod Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar
grada [iroki Brijeg.
Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje prava vlasni{tva ili
drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana
najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e
biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{no-knji`nog ulo{ka.
Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo rok }e se
produ`iti za najmanje 90 dana kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza.
Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba sud }e odlu~iti
sukladno dokazima ~l. 64. Zakona o zemlji{nim knjigama.
064-0-DN-16-000 561
23. rujna 2016. godine
[iroki Brijeg
(03-3-2889/16-G)
Zemlji{no-knji`ni ured Op}inskog suda u Konjicu, na temelju ~lana 63. i ~lana
67. Zakona o zemlji{nim knjigama F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj
19/03 i 54/04), dana 21.09.2016. godine
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{no-knji`nom predmetu koji se kod ovog zemlji{noknji`nog ureda
vodi od brojem 056-0-DN-16-001 259, po zahtjevu Marinka Vida~kovi} sina Ivana i
Drage Vida~kovi} sina Ivana pokrenut je postupak za uspostavljanje
zemlji{noknji`nog ulo{ka za K.O. Bijela, i to prava suvlasni{tva na nekretninama na
ime Marinka Vida~kovi} sina Ivana, sa dijelom od 4228/5801, i na ime Drage
Vida~kovi} sina Ivana, sa dijelom od 1573/5801, i to nekretnine za uspostavlje
zemlji{no-knji`nog ulo{ka za K.O. Bijela ozna~ene su kao:
-

k.~. 3187, zv. "Bijela", vo}njak 4. klase, povr{ine 698 m , i

Broj 056-0-DN-16-001 259


21. rujna 2016. godine
Konjic
(03-3-2891/16-G)

OSTALE OBJAVE
Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza broj 04/1-17-1-UPJR-11-8003-2/13, izdato od Uprave
za indirektno-neizravno oporezivanje BiH, Banja Luka na ime "ELEKTROSAN"
d.o.o. Sarajevo, Jo{ani~ka bb.
(03-3-2772/16)
Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPP/1-31663/07 od 10.09.2007. godine,
izdato od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH, Banja Luka na ime
APOTEKA VITA zdravstvena ustanova, Bra}e Feji}a 50, Mostar.
(03-3-2781/16)
Objavljuje se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza izdano od Uprave za indirektno-neizravno
oporezivanje Banja Luka broj 04/5-1/IV-UP-17-421/06 od 16.2.2006. godine, za
poreznog obveznika Pekarska radnja "Sevilla" Zenica.
(03-3-2844/16)
Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza broj 04/1-17-1-UPJR/1-3096-2/16, izdato
06.05.2016. godine od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH Banja
Luka, na ime KOD INVEST d.o.o. Tomislavgrad.
(03-3-2863/16)
Objavljuje se nave`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza broj 04/1-17-1-UPJR/1-3219-2/12 od 11.06.2012.
godine, izdano od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH Banja Luka, za
poreznog obveznika "ALLIED VTM" d.o.o. Sarajevo.
(O-815/16)
Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPJR/1-1102/10, izdato od Uprave za
indirektno-neizravno oporezivanje BiH Banja Luka, na ime PRO TUNING d.o.o.
Sarajevo.
(O-816/16)

k.~. 3189, zv. "Bijela", njiva 5. klase, povr{ine 5103 m .

Pozivaju se sve osobe koje na navedenim nekretninama pola`u pravo na


priznavanje vlasni{tva ili drugog prava da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od
dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo
ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev

Ogla{avaju se neva`e}im slu`bena legitimacija broj AK7262 i slu`bena zna~ka


broj 516, izdate od OBAVJE[TAJNO-SIGURNOSNE AGENCIJE BiH
(OSA/OBA).
(O-817/16)

Broj 73 - Strana 8

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Petak, 30. 9. 2016.

LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM
Nur Ashiffa Binti Anuar, identifikaciona iskaznica broj D105957, izdata od
Ministarstva vanjskih poslova BiH

250

Nur Liyana Binti Anuar, identifikaciona iskaznica broj D103777, izdata od


Ministarstva vanjskih poslova BiH

251

Nur Madina Alwani Binti Anuar, identifikaciona iskaznica broj D103778,


izdata od Ministarstva vanjskih poslova BiH

252

Maryani Binti Abdul Majid, identifikaciona iskaznica broj D103776,


izdata od Ministarstva vanjskih poslova BiH

253

Anuar Bin Kasman, identifikaciona iskaznica broj D103775, izdata od


Ministarstva vanjskih poslova BiH

254

^ami} r. ]eman Aldijana, naljepnica odobrenja stalnog boravka broj


B0073121, va`e}a do 10.06.2020. godine, izdata od Ministarstva
sigurnosti BiH - Slu`ba za poslove sa strancima
Stefanovi} Nikola, naljepnica odobrenja privremenog boravka broj
B0109196, va`e}a od 19.02.2016. godine do 18.02.2017. godine, izdata
od Ministarstva sigurnosti BiH - Slu`ba za poslove sa strancima
Ati} Mladen, naljepnica odobrenja privremenog boravka broj B0109195,
va`e}a od 19.02.2016. godine do 18.02.2017. godine, izdata od
Ministarstva sigurnosti BiH - Slu`ba za poslove sa strancima
Mitrovi} Miroslav, naljepnica odobrenja privremenog boravka broj
B0109194, va`e}a od 19.02.2016. godine do 18.02.2017. godine, izdata
od Ministarstva sigurnosti BiH - Slu`ba za poslove sa strancima

255

256

257

258

Blagojevi} Dejan, naljepnica odobrenja privremenog boravka broj


B0109197, va`e}a od 19.02.2016. godine do 18.02.2017. godine, izdata
od Ministarstva sigurnosti BiH - Slu`ba za poslove sa strancima

259

]ulibrk Slavko, naljepnica odobrenja privremenog boravka broj


B0109306, va`e}a od 19.02.2016. godine do 18.02.2017. godine, izdata
od Ministarstva sigurnosti BiH - Slu`ba za poslove sa strancima

260

Pavlovi} Ljubomir, kartica voza~a za tahograf broj BIHV000007297000,


izdata od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Mostar

261

Jurkovi} Pera, svjedo~anstvo I razreda broj 01-494-12/79, II razreda broj


01-496-14/80, III razreda broj 01-550-15, IV razreda broj 01-411-15 i
diploma broj 01-540-20, izdato od ETU[C u Br~kom

262

Latifovi} Aldin, diploma djel. broj 07-37-499/09-14, izdata od JU


Ekonomska {kola u Br~kom

263

D`ini} Daniel, kvalifikacijska kartica voza~a za me|unarodni prijevoz broj


2401-VCE-11389, izdata od Ministarstva kominikacija i prometa BiH

264

Spahali} Merima, diploma djel. broj 18-3/93, izdata od Mje{ovite srednje


ekonomske {kole u Mao~i - Br~ko

265

Ivankovi} Ante, tahograf kartica broj BIHV000015345000, izdata od


Federalnog ministarstva i komunikacija Mostar

266

Kuzmanovi} Bosiljka, diploma broj 281/12, izdata od Ekonomske {kole


"Dragan Veseli}" u Br~kom

267