You are on page 1of 120

Godina XX

Utorak, 4. listopada/oktobra 2016. godine

Broj/

74

XX
, 4. 2016. e
ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 srpski jezik
ISSN 1512-7486 - bosanski jezik

VIJEE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
1070

Temeljem lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u svezi sa lankom 8. stavak (2)
toka e) Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13),
Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici odranoj
31.8.2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O UDRUIVANJU SREDSTAVA IZ PRORAUNA


MINISTARSTVA OBRANE BOSNE I HERCEGOVINE U
VIEGODINJI PROJEKAT TRANZICIJE I
ZBRINJAVANJA OTPUTENOG PERSONALA
MINISTARSTVA OBRANE BOSNE I HERCEGOVINE I
ORUANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE PROGRAM "PERSPEKTIVA"
lanak 1.
(Predmet i cilj Odluke)
Odobrava se udruivanje sredstava Ministarstva obrane
Bosne i Hercegovine u viegodinji projekat tranzicije i
zbrinjavanja otputenog personala Ministarstva obrane Bosne i
Hercegovine i Oruanih snaga Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: MO i OS BiH) - Program "Perspektiva" za razdoblje
2016. - 2020. godine.
lanak 2.
(Ostvarenje prava za korienje sredstava iz viegodinjeg
projekta)
Financijska sredstva, odobrena ovom odlukom, dostupna
su, pod jednakim uvjetima i kriterijima, za pojedinanu
tranzicijsku asistenciju djelatnih vojnih osoba, koje u razdoblju
2016. - 2020. godine, iz OS BiH budu otputene usljed primjene

lanka 101. stavak 1. Zakona o slubi u OS BiH, kojim je


definirana maksimalna duljina slube djelatnih vojnih osoba u OS
BiH (asnici - do navrenih 55 godina ivota, doasnici - do
navrenih 55 godina ivota i vojnici - do 35 godina ivota, izuzev
vojnika rasporeenih i angairanih na poslovima deminiranja i
unitenja neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS), ija sluba
traje najdulje do 38 godina ivota), a prema pravilima i
procedurama definiranim dokumentima i propisima iz oblasti
tranzicije i zbrinjavanja otputenog personala MO i OS BiH,
objavljenim na internet stranici MO BiH, i to:
a) Politikom tranzicije i zbrinjavanja otputenog
personala MO i OS BiH, broj: 10-02-3-5627-1/08 od
27.06.2013. godine,
b) Programom tranzicije i zbrinjavanja otputenog
personala MO i OS BiH "Perspektiva", broj: 10-02-31891-1/09 od 25.09.2013. godine,
c) Pravilnikom o tranziciji i zbrinjavanju otputenog
personala MO i OS BiH, broj: 10-02-3-1891-1-1/09
od 10.10.2013. godine i
d) Operativnim naputkom za asistenciju otputenog
personala sa tranzicijskim obrascima, broj: 10-02-23333-1/13 od 16.12.2013. godine.
lanak 3.
(Izvor financiranja i dinamika realizacije)
(1) Za realizaciju ovog viegodinjeg projekta tranzicije i
zbrinjavanja otputenog personala MO i OS BiH - Program
"Perspektiva" za razdoblje 2016. - 2020. godine, potrebno
je ukupno 3.242.600 KM, ukljuujui iznos od 754.000
KM, koji je ve odobren Zakonom o Proraunu institucija
Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i Odlukom o realizaciji granta za implementaciju
programa tranzicije i zbrinjavanja otputenog personala
Ministarstva obrane i Oruanih snaga Bosne i Hercegovine

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 74 - Stranica 2

"Perspektiva" u 2016. godini ("Slubeni glasnik BiH", broj


28/16).
(2) Nedostajua financijska sredstva u iznosu od 2.488.600
KM, osigurati e se u proraunima institucija Bosne i
Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine
za 2017., 2018., 2019. i 2020. godinu, shodno godinjoj
dinamici tranzicije i otpusta personala, te iznosu
raspoloivih sredstava iz prethodnoga razdoblja.
(3) Za realizaciju tranzicijske asistencije 66 osoba otputenih u
2014. godini, od odobrenih 300.000 KM, realizirano je
195.497,43 KM, a nije realizirano 104.502,57 KM.
Takoer, za realizaciju tranzcijske asistencije 46 osoba
otputenih u 2015. godini, od odobrenih 412..000 KM,
realizirano je 137.780,83 KM, a nije realizirano 274.219,17
KM.
lanak 4.
(Projektni kod)
U informacijskom sustavu financijskog upravljanja - ISFU
treba otvoriti poseban projektni kod za praenje realizacije
viegodinjeg projekta - Tranzicija i zbrinjavanje otputenog
personala Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Oruanih
snaga Bosne i Hercegovine - Program "Perspektiva".
lanak 5.
(Ovlast za izvrenje)
Za realizaciju ove odluke, zaduuju se Ministarstvo obrane
Bosne i Hercegovine i Ministarstvo financija i trezora Bosne i
Hercegovine.
lanak 6.
(Izvjee o realizaciji)
Nakon zavretka projekta, Ministarstvo obrane Bosne i
Hercegovine e dostaviti konano izvjee Vijeu ministara
Bosne i Hercegovine o realizaciji ovoga viegodinjeg projekta.
lanak 7.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 199/16
Predsjedatelj
31. kolovoza 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08), 8.
(2) )
(" ", . 61/04, 49/09,
42/12, 87/12 32/13), ,
71. 31.8.2016. ,- ""
1.
( )

Utorak, 4. 10. 2016.

( :
) - "" 2016. - 2020.
.
2.
(
)
, ,
, ,

, 2016. - 2020. ,
101. 1
,
( 55 , -
55 - 35
,

(), 38
),


, , :
)
, : 10-02-3-5627-1/08
27.06.2013. ,
)
"", : 1002-3-1891-1/09 25.09.2013. ,
)
, : 10-023-1891-1-1/09 10.10.2013.
)

, : 10-02-2-3333-1/13 16.12.2013.
.
3.
( )
(1)
"" 2016. - 2020.
3.242.600 ,
754.000 ,

2016.
(" ", 101/15)"" 2016. ("
", 28/16).
(2)
2.488.600 ,

2017., 2018., 2019. 2020. ,

,
.
(3) 66
2014. , 300.000 ,
195.497,43 ,
104.502,57 . ,
46 2015. ,
412..000 , 137.780,83 ,
274.219,17 .

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 4. 10. 2016.

4.
( )
,
-


- "".
5.
( )
,

.
6.
( )
,


.
7.
( )

" ".
199/2016

31. 2016.

, . .
Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa lanom 8. stav (2) taka
e) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13),
Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici odranoj
31.8.2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O UDRUIVANJU SREDSTAVA IZ BUDETA


MINISTARSTVA ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE U
VIEGODINJI PROJEKAT TRANZICIJE I
ZBRINJAVANJA OTPUTENOG PERSONALA
MINISTARSTVA ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE I
ORUANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE PROGRAM "PERSPEKTIVA"
lan 1.
(Predmet i cilj Odluke)
Odobrava se udruivanje sredstava Ministarstva odbrane
Bosne i Hercegovine u viegodinji projekat tranzicije i
zbrinjavanja otputenog personala Ministarstva odbrane Bosne i
Hercegovine i Oruanih snaga Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: MO i OS BiH) - Program "Perspektiva" za period 2016. 2020. godine.
lan 2.
(Ostvarivanje prava za koritenje sredstava iz viegodinjeg
projekta)
Finansijska sredstva, odobrena ovom odlukom, dostupna
su, pod jednakim uvjetima i kriterijima, za pojedinanu
tranzicijsku asistenciju profesionalnih vojnih lica, koja u periodu
2016. - 2020. godine, iz OS BiH budu otputena usljed primjene
lana 101. stav 1. Zakona o slubi u OS BiH, kojim je definirana
maksimalna duina slube profesionalnih vojnih lica u OS BiH
(oficiri - do navrenih 55 godina ivota, podoficiri - do navrenih

Broj 74 - Stranica 3

55 godina ivota i vojnici - do 35 godina ivota, izuzev vojnika


rasporeenih i angairanih na poslovima deminiranja i
unitavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS), ija sluba
traje najdue do 38 godina ivota), a prema pravilima i
procedurama definiranim dokumentima i propisima iz oblasti
tranzicije i zbrinjavanja otputenog personala MO i OS BiH,
objavljenim na internet stranici MO BiH, i to:
a) Politikom tranzicije i zbrinjavanja otputenog
personala MO i OS BiH, broj: 10-02-3-5627-1/08 od
27.06.2013. godine,
b) Programom tranzicije i zbrinjavanja otputenog
personala MO i OS BiH "Perspektiva", broj: 10-02-31891-1/09 od 25.09.2013. godine,
c) Pravilnikom o tranziciji i zbrinjavanju otputenog
personala MO i OS BiH, broj: 10-02-3-1891-1-1/09
od 10.10.2013. godine i
d) Operativnim uputstvom za asistenciju otputenog
personala sa tranzicijskim obrascima, broj: 10-02-23333-1/13 od 16.12.2013. godine.
lan 3.
(Izvor finansiranja i dinamika realizacije)
(1) Za realizaciju ovog viegodinjeg projekta tranzicije i
zbrinjavanja otputenog personala MO i OS BiH - Program
"Perspektiva" za period 2016. - 2020. godine, potrebno je
ukupno 3.242.600 KM, ukljuujui iznos od 754.000 KM,
koji je ve odobren Zakonom o Budetu institucija Bosne i
Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine
za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj 101/15) i
Odlukom o realizaciji granta za implementaciju programa
tranzicije i zbrinjavanja otputenog personala Ministarstva
odbrane i Oruanih snaga Bosne i Hercegovine
"Perspektiva" u 2016. godini ("Slubeni glasnik BiH", broj
28/16).
(2) Nedostajua finansijska sredstva u iznosu od 2.488.600
KM, osigurat e se u budetima institucija Bosne i
Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine
za 2017., 2018., 2019. i 2020. godinu, shodno godinjoj
dinamici tranzicije i otpusta personala, te iznosu
raspoloivih sredstava iz prethodnog razdoblja.
(3) Za realizaciju tranzicijske asistencije 66 lica otputenih u
2014. godini, od odobrenih 300.000 KM, realizirano je
195.497,43 KM, a nije realizirano 104.502,57 KM.
Takoer, za realizaciju tranzcijske asistencije 46 lica
otputenih u 2015. godini, od odobrenih 412,000 KM,
realizirano je 137.780,83 KM, a nije realizirano 274.219,17
KM.
lan 4.
(Projektni kod)
U informacijskom sistemu finansijskog upravljanja - ISFU
treba otvoriti poseban projektni kod za praenje realizacije
viegodinjeg projekta - Tranzicija i zbrinjavanje otputenog
personala Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oruanih
snaga Bosne i Hercegovine - Program "Perspektiva".
lan 5.
(Ovlast za izvrenje)
Za realizaciju ove odluke, zaduuju se Ministarstvo odbrane
Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i
Hercegovine.
lan 6.
(Izvjetaj o realizaciji)
Nakon zavretka projekta, Ministarstvo odbrane Bosne i
Hercegovine e dostaviti konaan izvjetaj Vijeu ministara
Bosne i Hercegovine o realizaciji ovog viegodinjeg projekta.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 74 - Stranica 4

lan 7.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 199/16
Predsjedavajui
31. augusta 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.

1071

Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lanka 26. Zakona o Slubi za
poslove sa strancima ("Slubeni glasnik BiH", broj 54/05), Vijee
ministara Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici, odranoj 31.
kolovoza 2016. godine, donijelo je

RJEENJE

O IMENOVANJU VRITELJA DUNOSTI ZAMJENIKA


DIREKTORA SLUBE ZA POSLOVE SA STRANCIMA
1. Izet Nizam, imenuje se za vritelja dunosti zamjenika
direktora Slube za poslove sa strancima, do okonanja
natjeajne procedure za izbor zamjenika direktora Slube za
poslove sa strancima, a najdue do tri mjeseca.
2. Ovo rjeenje stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 198/16
Predsjedatelj
31. kolovoza 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08) 26.
(" ",
54/05), , 71.
, 31. 2016. ,
1. ,
,

,
.
2.
" ".
198/16

31. 2016.

, . .
Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lana 26. Zakona o Slubi za
poslove sa strancima ("Slubeni glasnik BiH", broj 54/05), Vijee
ministara Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici, odranoj 31.
augusta 2016. godine, donijelo je

Utorak, 4. 10. 2016.

RJEENJE

O IMENOVANJU VRIOCA DUNOSTI ZAMJENIKA


DIREKTORA SLUBE ZA POSLOVE SA STRANCIMA
1. Izet Nizam, imenuje se za vrioca dunosti zamjenika
direktora Slube za poslove sa strancima, do okonanja
konkursne procedure za izbor zamjenika direktora Slube
za poslove sa strancima, a najdue do tri mjeseca.
2. Ovo rjeenje stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 198/16
Predsjedavajui
31. augusta 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.

1072

Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lanka 26. Zakona o Slubi za
poslove sa strancima ("Slubeni glasnik BiH", broj 54/05), Vijee
ministara Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici, odranoj 31.
kolovoza 2016. godine, donijelo je

RJEENJE

O IMENOVANJU VRITELJA DUNOSTI POMONIKA


DIREKTORA ZA UNUTARNJU KONTROLU U SLUBI
ZA POSLOVE SA STRANCIMA
1. Mie avar, imenuje se za vritelja dunosti pomonika
direktora za unutarnju kontrolu u Slubi za poslove sa
strancima, do okonanja natjeajne procedure za izbor
pomonika direktora za unutarnju kontrolu u Slubi za
poslove sa strancima, a najdue do tri mjeseca.
2. Ovo rjeenje stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 200/16
Predsjedatelj
31. kolovoza 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08) 26.
(" ",
54/05), , 71.
, 31. 2016. ,

1. ,

,


, .
2.
" ".
200/16

31. 2016.

, . .

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 4. 10. 2016.

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lana 26. Zakona o Slubi za
poslove sa strancima ("Slubeni glasnik BiH", broj 54/05), Vijee
ministara Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici, odranoj 31.
augusta 2016. godine, donijelo je

RJEENJE

O IMENOVANJU VRIOCA DUNOSTI POMONIKA


DIREKTORA ZA UNUTRANJU KONTROLU U SLUBI
ZA POSLOVE SA STRANCIMA
1. Mie avar, imenuje se za vrioca dunosti pomonika
direktora za unutranju kontrolu u Slubi za poslove sa
strancima, do okonanja konkursne procedure za izbor
pomonika direktora za unutranju kontrolu u Slubi za
poslove sa strancima, a najdue do tri mjeseca.
2. Ovo rjeenje stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 200/16
Predsjedavajui
31. augusta 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.

BOSNA I HERCEGOVINA
UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE
1073

Temeljem lanka 15. Zakona o Upravi za neizravno


oporezivanje ("Slubeni glasnik BiH", broj 89/05), lanka 61.
stavak 2. Zakona o upravi ("Slubeni glasnik BiH", br. 32/02 i
102/09) i lanka 431. stavak 2. Odluke o provedbenim propisima
Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 63a/04, 60/06 i 57/08), ravnatelj Uprave za
neizravno oporezivanje donosi

INSTRUKCIJU

O DOPUNAMA INSTRUKCIJE O KORITENJU


GOTOVINSKOG DEPOZITA, KAO SREDSTVA
OSIGURANJA CARINSKOG DUGA, U CARINSKOM
POSTUPKU STAVLJANJA ROBE U SLOBODAN
PROMET
lanak 1.
U Instrukciji o koritenju gotovinskog depozita, kao
sredstva osiguranja carinskog duga, u carinskom postupku
stavljanja robe u slobodan promet ("Slubeni glasnik BiH", broj
67/16) vri se dopuna tako to se iza lanka 3. dodaje novi lanak
3a. koji glasi:
"lanak 3a.
(Odgovarajua primjena instrukcije)
(1) Ova Instrukcija i njeni prilozi, uz odgovarajua potrebna
prilagoavanja, primjenjuje se u sluajevima odobravanja
koritenja gotovinskog depozita kao sredstva osiguravanja
carinskog duga u sljedeim carinskim postupcima:
stavljanje robe u slobodan promet, provoz, unutarnja
obrada, obrada pod carinskom kontrolom i privremeni
uvoz.
(2) Gotovinski depozit poloen kao sredstvo osiguravanja u
carinskom postupku iz stavka (1) ovoga lanka vraa se
kada se carinski dug u predmetnom carinskom postupku
izmiri ili kada vie ne moe nastati."

Broj 74 - Stranica 5

lanak 2.
(Stupanje na snagu)
Ova Instrukcija stupa na snagu danom donoenja, a objavit
e se u "Slubenom glasniku BiH" i web stranici Uprave za
neizravno oporezivanje www.uino.gov.ba.
Broj 01-02-2-1516-5/16
20. rujna 2016. godine
Ravnatelj
Banja Luka
Dr. Miro Dakula, v. r.
15.
(" ", 89/05),
61. 2. (" ", .
32/02 102/09) 431. 2.

(" ", . 63/04, 60/06
57/08),


,
,

1.
,
,
(" ",
67/16) 3.
3. :
" 3.
( )
(1) ,
,


:
, , ,
.
(2)
(1)

."
2.
( )
,
" " wb
www.uino.gov.ba.
01-02-2-1516-5/16
20. 2016.


, . .
Na osnovu lana 15. Zakona o Upravi za indirektno
oporezivanje ("Slubeni glasnik BiH", broj 89/05), lana 61. stav
2. Zakona o upravi ("Slubeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09) i
lana 431. stav 2. Odluke o provedbenim propisima Zakona o
carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
br. 63a/04, 60/06 i 57/08), direktor Uprave za indirektno
oporezivanje donosi

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 74 - Stranica 6

INSTRUKCIJU

O DOPUNAMA INSTRUKCIJE O KORITENJU


GOTOVINSKOG DEPOZITA, KAO SREDSTVA
OSIGURANJA CARINSKOG DUGA, U CARINSKOM
POSTUPKU STAVLJANJA ROBE U SLOBODAN
PROMET
lan 1.
U Instrukciji o koritenju gotovinskog depozita, kao
sredstva osiguranja carinskog duga, u carinskom postupku
stavljanja robe u slobodan promet ("Slubeni glasnik BiH", broj
67/16) vri se dopuna tako to se iza lana 3. dodaje novi lan 3a.
koji glasi:
"lan 3a.
(Odgovarajua primjena instrukcije)
(1) Ova Instrukcija i njeni prilozi, uz odgovarajua potrebna
prilagoavanja, primjenjuje se u sluajevima odobravanja
koritenja gotovinskog depozita kao sredstva obezbjeenja
carinskog duga u sljedeim carinskim postupcima:
stavljanje robe u slobodan promet, provoz, unutarnja
obrada, obrada pod carinskom kontrolom i privremeni
uvoz.
(2) Gotovinski depozit poloen kao sredstvo obezbjeenja u
carinskom postupku iz stava (1) ovog lana vraa se kada se
carinski dug u predmetnom carinskom postupku izmiri ili
kada vie ne moe nastati."
lan 2.
(Stupanje na snagu)
Ova Instrukcija stupa na snagu danom donoenja, a objavit
e se u "Slubenom glasniku BiH" i web stranici Uprave za
indirektno oporezivanje www.uino.gov.ba.
Broj 01-02-2-1516-5/16
20. septembra 2016. godine
Direktor
Banja Luka
Dr. Miro Dakula, s. r.

Utorak, 4. 10. 2016.

distrikta BiH" i na web stranici Sredinjeg izbornog povjerenstva


BiH www.izbori.ba.
Broj 05-1-07-2-1091-1/16
22. rujna 2016. godine
Predsjednik
Sarajevo
Dr. Ahmet anti, v. r.
BROJ BIRAA ZA GLASOVANJE
PUTEM MOBILNOG TIMA
Kod

001

VELIKA KLADUA

33

002

CAZIN

41

003

BIHA

151

004

BOSANSKA KRUPA

55

005

BUIM

32

008

KOZARSKA DUBICA

41

009

PRIJEDOR

241

010

GRADIKA

44

011

LAKTAI

62

10

012

SRBAC

64

11

013

PRNJAVOR

52

12

014

DERVENTA

144

13

016

BROD

102

14

017

ODAK

113

15

018

VUKOSAVLJE

54

16

020

DOMALJEVAC - AMAC

11

17

021

AMAC

74

Na temelju lanka 3.14 Izbornog zakona Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), a u svezi
lanka 18. i 19. Pravilnika o voenju i uporabi Sredinjeg
birakog popisa ("Slubeni glasnik BiH", broj 32/16), Sredinje
izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je na 53. sjednici,
odranoj 22.09.2016. godine, donijelo

18

022

ORAJE

131

19

024

MODRIA

289

20

025

GRADAAC

85

21

029

BIJELJINA

166

22

030

BOSANSKI PETROVAC

90

ODLUKU

23

032

SANSKI MOST

32

24

033

OTRA LUKA

13

25

034

BANJA LUKA

846

26

035

ELINAC

66

27

037

DOBOJ JUG

27

28

038

DOBOJ

147

29

042

MAGLAJ

14

30

044

GRAANICA

50

31

045

PETROVO

50

32

047

LUKAVAC

101

33

049

SREBRENIK

11

SREDINJE IZBORNO POVJERENSTVO


BOSNE I HERCEGOVINE
1074

O UTVRIVANJU IZVATKA IZ SREDINJEG


BIRAKOG POPISA ZA BIRAE KOJI E GLASOVATI
PUTEM MOBILNOG TIMA ZA LOKALNE IZBORE 2016.
GODINE
lanak 1.
Utvruje se da e se na izvatku iz Sredinjeg birakog
popisa za birae koji e glasovati putem mobilnog tima za
Lokalne izbore 2016. godine nai ukupno 12.657 biraa.
lanak 2.
Sastavni dio ove odluke su izvadci iz Sredinjeg birakog
popisa u elektronskom obliku, za birae koji e glasovati putem
mobilnog tima, po opinama i mobilnim timovima.
lanak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e
se u "Slubenom glasniku BiH", "Slubenim novinama Federacije BiH", "Slubenom glasniku RS", "Slubenom glasniku Brko

Naziv osnovne izborne jednice

Broj biraa

R/B

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 74 - Stranica 7

34

050

TUZLA

483

74

116

VISOKO

28

35

052

ELI

148

75

117

BREZA

104

36

054

LOPARE

131

76

118

ILIJA

52

37

055

TEOAK

53

77

121

SOKOLAC

28

38

056

UGLJEVIK

25

78

123

HAN PIJESAK

46

39

057

DRVAR

181

79

124

TOMISLAVGRAD

204

40

064

MRKONJI GRAD

193

80

125

PROZOR - RAMA

61

41

065

JAJCE

125

81

126

JABLANICA

39

42

068

KNEEVO

107

82

127

KONJIC

15

43

070

KOTOR VARO

21

83

129

KREEVO

51

44

074

TESLI

99

84

130

HADII

60

45

075

EPE

229

85

131

ILIDA

298

46

077

ZAVIDOVII

107

86

132

ISTONA ILIDA

239

47

078

BANOVII

124

87

133

NOVI GRAD SARAJEVO

537

48

079

IVINICE

72

88

135

VOGOA

89

49

080

KALESIJA

70

89

136

SARAJEVO CENTAR

364

50

081

OSMACI

36

90

137

STARI GRAD SARAJEVO

166

51

082

SAPNA

54

91

139

NOVO SARAJEVO

102

52

084

BOSANSKO GRAHOVO/GRAHOVO

48

92

140

ISTONO NOVO SARAJEVO

101

53

085

GLAMO

25

93

141

TRNOVO (FBIH)

76

54

088

IPOVO

43

94

142

TRNOVO

31

55

089

DONJI VAKUF

52

95

143

PALE (FBIH)

16

56

091

TRAVNIK

149

96

144

PALE

57

57

093

ZENICA

618

97

146

ROGATICA

165

58

094

KAKANJ

42

98

147

VIEGRAD

72

59

095

VARE

72

99

148

POSUJE

55

60

096

OLOVO

100

149

GRUDE

64

61

098

KLADANJ

51

101

150

IROKI BRIJEG

62

101

EKOVII

73

102

163

KALINOVIK

54

63

103

VLASENICA

63

103

165

FOA (FBIH)

55

64

104

BRATUNAC

20

104

166

FOA

362

65

106

LIVNO

23

105

167

GORADE

50

66

107

KUPRES

24

106

168

NOVO GORADE

20

67

109

BUGOJNO

99

107

169

AJNIE

40

68

110

GORNJI VAKUF - USKOPLJE

89

108

170

RUDO

82

69

111

NOVI TRAVNIK

68

109

171

LJUBUKI

137

70

112

VITEZ

101

110

172

ITLUK

169

71

113

BUSOVAA

129

111

173

APLJINA

64

72

114

FOJNICA

113

112

176

STOLAC

161

73

115

KISELJAK

96

113

180

BILEA

92

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 74 - Stranica 8

Utorak, 4. 10. 2016.

114

181

RAVNO

19

10

012

64

115

182

TREBINJE

246

11

013

AO

52

116

184

KOSTAJNICA

31

12

014

EETA

144

117

185

MILII

53

13

016

102

118

200

BRKO DISTRIKT BiH

200

14

017

OA

113

12657

15

018

OAE

54

16

020

OMAEA - AMA

11

a oo aa 3.14 oo aoa oe
eeoe ("e a ", oj 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 31/16), a
e a ao 18. 19. aa o oe oe
eao ao a ("e a ", oj
32/16), eaa oa oja oe eeoe je
a 53. je, oaoj 22.09.2016. oe, ojea

17

021

AMA

74

18

022

OAJE

131

19

024

MOA

289

20

025

AAA

85

21

029

JEA

166

22

030

OA ETOA

90

23

032

A MOT

32

24

033

OTA A

13

25

034

AA A

846

26

035

EA

66

27

037

OOJ J

27

28

038

OOJ

147

29

042

MAAJ

14

30

044

AAA

50

31

045

ETOO

50

32

047

AA

101

33

049

EE

11

34

050

TA

483

35

052

148

36

054

OAE

131

37

055

TEOA

53

38

056

25

39

057

181

40

064

MO A

193

41

065

JAJE

125

42

068

EEO

107

43

070

OTO AO

21

44

074

TE

99

45

075

EE

229

46

077

AO

107

47

078

AO

124

48

079

72

49

080

AEJA

70

UKUPNO

O A OA EAO
AO A A AE OJ E
AA E OO A A OAE
OE 2016. OE
a 1.
je e a e e a o eao ao
a a ae oj e aa e oo a a
oae oe 2016. oe a o 12.657 aa.
a 2.
aa o oe oe o eao
ao a eeoo o, a ae oj e
aa e oo a, o oaa o
oa.
a 3.
Oa oa a a a ao ooea, a ojae
e "eo a ", "e oaa
", "eo a ", "eo
a o a " a we a
eae oe oje www.izbori.ba.
oj 05-1-07-2-1091-1/16
22. 2016. oe

Ae a, . .
OJ AA A AAE
TEM MOO TMA
/

a ooe oe jee

oj aa

001

EA AA

33

002

41

003

151

004

OAA A

55

005

32

008

OAA A

41

009

JEO

241

010

AA

44

011

ATA

62

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 74 - Stranica 9

50

081

OMA

36

88

135

OOA

89

51

082

AA

54

89

136

AAJEO ETA

364

52

084

OAO AOO / AOO

48

90

137

TA A AAJEO

166

53

085

AMO

25

91

139

OO AAJEO

102

54

088

OO

43

92

140

TOO OO AAJEO

101

55

089

O A

52

93

141

TOO ()

76

56

091

TA

149

94

142

TOO

31

57

093

EA

618

95

143

AE ()

16

58

094

AA

42

96

144

AE

57

59

095

AE

72

97

146

OATA

165

60

096

OOO

98

147

EA

72

61

098

AA

51

99

148

OJE

55

62

101

EO

73

100

149

64

63

103

AEA

63

101

150

O JE

64

104

ATA

20

102

163

AO

54

65

106

23

103

165

OA ()

55

66

107

24

104

166

OA

362

67

109

OJO

99

105

167

OAE

50

68

110

O A - OE

89

106

168

OO OAE

20

69

111

O TA

68

107

169

AJE

40

70

112

TE

101

108

170

82

71

113

OAA

129

109

171

137

72

114

OJA

113

110

172

169

73

115

EA

96

111

173

AA

64

74

116

OO

28

112

176

TOA

161

75

117

EA

104

113

180

EA

92

76

118

JA

52

114

181

AO

19

77

121

OOA

28

115

182

TEE

246

78

123

A JEA

46

116

184

OTAJA

31

79

124

TOMAA

204

117

185

53

80

125

OO - AMA

61

118

200

O TT

200

81

126

JAAA

39

82

127

15

83

129

EEO

51

84

130

60

85

131

298

86

132

TOA A

239

87

133

O A AAJEO

537

12657

Na osnovu lana 3.14 Izbornog zakona Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), a u vezi
sa lanom 18. i 19. Pravilnika o voenju i upotrebi Centralnog
birakog spiska ("Slubeni glasnik BiH", broj 32/16), Centralna
izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 53. sjednici, odranoj
22.09.2016. godine, donijela

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 74 - Stranica 10

ODLUKU

O UTVRIVANJU IZVODA IZ CENTRALNOG


BIRAKOG SPISKA ZA BIRAE KOJI E GLASATI
PUTEM MOBILNOG TIMA ZA LOKALNE IZBORE 2016.
GODINE
lan 1.
Utvruje se da e se na izvodu iz Centralnog birakog
spiska za birae koji e glasati putem mobilnog tima za Lokalne
izbore 2016. godine nai ukupno 12.657 biraa.
lan 2.
Sastavni dio ove odluke su izvodi iz Centralnog birakog
spiska u elektronskom obliku, za birae koji e glasati putem
mobilnog tima, po opinama i mobilnim timovima.
lan 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e
se u "Slubenom glasniku BiH", "Slubenim novinama Federacije BiH", "Slubenom glasniku RS", "Slubenom glasniku Brko
distrikta BiH" i na web stranici Centralne izborne komisije BiH
www.izbori.ba.
Broj 05-1-07-2-1091-1/16
22. septembra 2016. godine
Predsjednik
Sarajevo
Dr. Ahmet anti, s. r.
BROJ BIRAA ZA GLASANJE
PUTEM MOBILNOG TIMA
R/B

ifra

001

VELIKA KLADUA

33

002

CAZIN

41

003

BIHA

151

004

BOSANSKA KRUPA

55

005

BUIM

32

008

KOZARSKA DUBICA

41

009

PRIJEDOR

241

010

GRADIKA

44

011

LAKTAI

62

10

012

SRBAC

64

11

013

PRNJAVOR

52

12

014

DERVENTA

144

13

016

BROD

102

14

017

ODAK

113

15

018

VUKOSAVLJE

54

16

020

DOMALJEVAC - AMAC

11

17

021

AMAC

74

18

022

ORAJE

131

19

024

MODRIA

289

20

025

GRADAAC

85

21

029

BIJELJINA

166

22

030

BOSANSKI PETROVAC

90

Naziv osnovne izborne jednice

Broj biraa

Utorak, 4. 10. 2016.

23

032

SANSKI MOST

32

24

033

OTRA LUKA

13

25

034

BANJA LUKA

846

26

035

ELINAC

66

27

037

DOBOJ JUG

27

28

038

DOBOJ

147

29

042

MAGLAJ

14

30

044

GRAANICA

50

31

045

PETROVO

50

32

047

LUKAVAC

101

33

049

SREBRENIK

11

34

050

TUZLA

483

35

052

ELI

148

36

054

LOPARE

131

37

055

TEOAK

53

38

056

UGLJEVIK

25

39

057

DRVAR

181

40

064

MRKONJI GRAD

193

41

065

JAJCE

125

42

068

KNEEVO

107

43

070

KOTOR VARO

21

44

074

TESLI

99

45

075

EPE

229

46

077

ZAVIDOVII

107

47

078

BANOVII

124

48

079

IVINICE

72

49

080

KALESIJA

70

50

081

OSMACI

36

51

082

SAPNA

54

52

084

BOSANSKO GRAHOVO / GRAHOVO

48

53

085

GLAMO

25

54

088

IPOVO

43

55

089

DONJI VAKUF

52

56

091

TRAVNIK

149

57

093

ZENICA

618

58

094

KAKANJ

42

59

095

VARE

72

60

096

OLOVO

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 74 - Stranica 11

61

098

KLADANJ

51

101

150

IROKI BRIJEG

62

101

EKOVII

73

102

163

KALINOVIK

54

63

103

VLASENICA

63

103

165

FOA (FBIH)

55

64

104

BRATUNAC

20

104

166

FOA

362

65

106

LIVNO

23

105

167

GORADE

50

66

107

KUPRES

24

106

168

NOVO GORADE

20

67

109

BUGOJNO

99

107

169

AJNIE

40

68

110

GORNJI VAKUF - USKOPLJE

89

108

170

RUDO

82

69

111

NOVI TRAVNIK

68

109

171

LJUBUKI

137

70

112

VITEZ

101

110

172

ITLUK

169

71

113

BUSOVAA

129

111

173

APLJINA

64

72

114

FOJNICA

113

112

176

STOLAC

161

73

115

KISELJAK

96

113

180

BILEA

92

74

116

VISOKO

28

114

181

RAVNO

19

75

117

BREZA

104

115

182

TREBINJE

246

76

118

ILIJA

52

116

184

KOSTAJNICA

31

77

121

SOKOLAC

28

117

185

MILII

53

78

123

HAN PIJESAK

46

118

200

BRKO DISTRIKT BiH

200

79

124

TOMISLAVGRAD

204

80

125

PROZOR - RAMA

61

81

126

JABLANICA

39

82

127

KONJIC

15

83

129

KREEVO

51

84

130

HADII

60

85

131

ILIDA

298

86

132

ISTONA ILIDA

239

87

133

NOVI GRAD SARAJEVO

537

88

135

VOGOA

89

89

136

SARAJEVO CENTAR

364

90

137

STARI GRAD SARAJEVO

166

91

139

NOVO SARAJEVO

102

92

140

ISTONO NOVO SARAJEVO

101

93

141

TRNOVO (FBIH)

76

94

142

TRNOVO

31

95

143

PALE (FBIH)

16

96

144

PALE

57

97

146

ROGATICA

165

98

147

VIEGRAD

72

99

148

POSUJE

55

100

149

GRUDE

64

UKUPNO

12657

1075

Na temelju lanka 2.9 stavak (1) toka 2, a u svezi s


lankom 2.13 stavak (1) toka 7. i 8. Izbornoga zakona Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i lankom
59. Pravilnika o nainu provedbe izbora u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", br. 32/16 i 43/16), Sredinje izborno
povjerenstvo Bosne i Hercegovine je, na 52. sjednici, odranoj
14.09.2016. godine, donijelo

INSTRUKCIJU

O NAINU UNOSA, OBRADE I KONTROLE IZBORNIH


REZULTATA ZA LOKALNE IZBORE 2016. GODINE
lanak 1.
(Primjena)
Ovom instrukcijom utvruje se nain organiziranja rada
izbornih povjerenstava, te imenovanje, rad i ovlatenja kontrolora
za pravilno objedinjavanje rezultata sa redovitih birakih mjesta
osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini, broj kontrolora,
administratora i osoblja za unos i obradu rezultata, kvalifikacije
kontrolora, nain praenja rada na terenu - nain komunikacije,
kao i vrsta komunikacije sa kontrolorima.
lanak 2.
(Unos i obrada izbornih rezultata)
(1) Izborno povjerenstvo osnovne izborne jedinice (u daljnjem
tekstu: izborno povjerenstvo), najkasnije 15 dana prije dana
odravanja izbora donosi akt o imenovanju kontrolora za
unos izbornih rezultata i administratora unosa izbornih
rezultata.
(2) Izborno povjerenstvo je obvezno osigurati dovoljan broj
raunara koji trebaju biti umreeni i putem kojih e se vriti

Broj 74 - Stranica 12

(3)

(4)
(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

SLUBENI GLASNIK BiH

unos izbornih rezultata. Pod dovoljnim brojem raunara se


smatra jedan raunar za unos izbornih rezultata do 25
redovitih birakih mjesta u osnovnoj izbornoj jedinici.
Pored raunara za unos izbornih rezultata, izborno
povjerenstvo treba osigurati i raunar za administratora
izbornih rezultata kao i raunar za kontrolora izbornih
rezultata.
Referenti za unos izbornih rezultata su duni u aplikaciju
unijeti izborne rezultate onakve kakve je biraki odbor
utvrdio na birakom mjestu.
Administrator izbornih rezultata je obvezan pratiti unos
izbornih rezultata, kako bi izborni rezultati sa svih redovitih
birakih mjesta bili uneseni na vrijeme.
lanak 3.
(Broj kontrolora i kvalifikacije)
Izborno povjerenstvo, najkasnije (20) dvadeset dana prije
dana odravanja izbora, donosi rjeenje kojim imenuje
kontrolora izbornih rezultata za svoju osnovnu izbornu
jedinicu, koje odmah dostavlja Sredinjem izbornom
povjerenstvu BiH.
Izborna povjerenstva koja imaju preko stotinu redovitih
birakih mjesta, ukoliko smatraju potrebnim, mogu
imenovati i vie kontrolora, u ovisnosti o resursima kojima
raspolau.
Kontrolor izbornih rezultata iz stavka (1) ovog lanka je
lan izbornog povjerenstva ili druga osoba koja ima
neophodno iskustvo u provedbi izbora, te zadovoljavajuu
osposobljenost u informatici.
Imenovni kontrolori obvezni su zavriti obuku sukladno
Planu i programu obuke za administriranje JIIS BiH u
osnovnoj izbornoj jedinici koji utvrdi Sredinje izborno
povjerenstvo Bosne i Hercegovine.
lanak 4.
(Ovlatenja kontrolora)
Kontrolor izbornih rezultata ima obvezu da putem
aplikacije JIIS BiH-Modul za unos i obradu izbornih
rezultata, na svim redovitim birakim mjestima na kojima
izborni rezultati nisu matematiki toni, izvri korekcije u
dijelu:
a) ispravi pogrean upis na obrascu za zbirne rezultate,
ukoliko biraki odbor u polje broj potpisa na
birakom popisu upie podatak o broju imena na
izvatku iz Sredinjeg birakog popisa;
b) ispravi pogrean kontrolni broj, ukoliko biraki odbor
u test tonosti upie broj koji ne odgovara stvarnom
kontrolnom broju;
c) ispravi pogreno upisane brojeve koji predstavljaju
sumu odreenih podataka: ukupan broj nevaeih

Utorak, 4. 10. 2016.

glasakih listia, ukupan broj vaeih glasova za


politike subjekte i ukupan broj vaeih glasova za
kandidate za nacionalne manjine.
(2) Kontrolor izbornih rezultata ne smije vriti bilo kakve
korekcije na originalnim obrascima ili bilo kojoj preslici
obrazaca za zbirne rezultate koje je biraki odbor upisao na
birakom mjestu.
lanak 5.
(Zahtjev izbornog povjerenstva za pravilno objedinjavanje
izbornih rezultata)
(1) Nakon izvrenih svih korekcija, kontrolor izbornih rezultata
podnosi pisano izvjee (isprintano iz aplikacije) izbornom
povjerenstvu o svim birakim mjestima na kojima je:
a) kandidat u okviru otvorene liste dobio vie glasova od
politikog subjekta iji je kandidat;
b) broj glasakih listia koji je pronaen u glasakoj
kutiji vei ili manji od zbira ukupnoga broja vaeih
glasova i ukupnoga broja nevaeih glasakih listia.
(2) Izborno povjerenstvo na temelju izvjea kontrolora
izbornih rezultata donosi odluku o zahtjevu za pravilno
objedinjavanje rezultata, u kojoj se navodi oznaka birakog
mjesta i razina za koju je potrebno pravilno objediniti
utvrene rezultate, i dostavlja Sredinjem izbornom
povjerenstvu BiH putem slubenog telefaksa ili putem emaila.
(3) Sredinje izborno povjerenstvo BiH, na temelju odluke iz
stavka (2) ovog lanka, isprintanog izvjea iz aplikacije o
nepravilnostima za data biraka mjesta i originalnih
obrazaca za zbirne rezultate sa tih birakih mjesta, ocjenjuje
opravdanost zahtjeva za pravilno objedinjavanje utvrenih
izbornih rezultata.
lanak 6.
(Sadraj obrazaca)
Sastavni dio ove instrukcije je Obrazac - Zahtjev za
otvaranje vree i pravilno objedinjavanje rezultata (obrazac
ZPOR).
lanak 7.
(Stupanje na snagu)
Ova instrukcija stupa na snagu danom donoenja a objavit
e se u "Slubenom glasniku BiH", "Slubenim novinama
Federacije BiH", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i u
"Slubenom glasniku Brko Distrikta BiH".
Broj 06-1-07-1-987-5/16
14. rujna 2016. godine
Predsjednik
Sarajevo
Dr. Ahmet anti, v. r.

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 74 - Stranica 13

Broj 74 - Stranica 14

SLUBENI GLASNIK BiH

eo ooo oae a ae o
a a ao oao oe a
aae J oooj ooj
je oj eaa oa oja
oe eeoe.
a 4.
(Oaea oooa)
(1) ooo o eaa a oae a e
aaje J -Mo a o oa
o eaa, a eo a
jea a oja o ea
aea a, oeje je:
a) a oea a oa a e
eae, oo a oo oe oj
oa a ao e oaa o
oj ea a o eao ao
a;
b) a oea oo oj, oo
a oo e ao e oj oj e
ooaa ao ooo oj;
c) a oeo ae ojee oj
eaaj oee oaaa: a
oj eae aa a, a oj
ae aoa a oe jee a
oj ae aoa a aae a aoae
ae.
(2) ooo o eaa e je o
ae oeje a oa oaa o
ojoj oj oaaa a e eae oje je
a oo ao a ao je.
a 5.
(aje oe oje a ao ojeaae
o eaa)
(1) ao e oeja, ooo o
eaa oo a jeaj (oaa
aaje) ooj oj o a
jea a oja je:
a) aa o ooee e oo e
aoa o oo jea j je aa;
b) oj aa a oj je oae
aaoj j e a o a o
oja ae aoa o oja eae
aa a.
(2) oa oja a oo jeaja oooa
o eaa oo o o aje a
ao ojeaae eaa, ojoj e ao
oaa ao jea o a oj je oeo
ao oje ee eae, oaa
eaoj ooj oj e eo
eeaa e e-aa.
(3) eaa oa oja , a oo oe
aa (2) oo aa, oaao jeaja
aaje o eaoa a aa aa jea
oa oaaa a e eae a
a jea, ojeje oaao ajea a
ao ojeaae e o eaa.
a 6.
(aaj oaaa)
aa o oe je je Oaa - aje a
oaae ee ao ojeaae eaa (oaa
O).
(4)

a oo aa 2.9 a (1) aa 2, a e aa 2.13


a (1) aa 7. 8. oo aoa oe eeoe
("e a ", . 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02,
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 31/16) aa 59.
aa o a ooea oa o
eeo ("e a ", . 32/16 43/16),
eaa oa oja oe eeoe je a 52.
je, oaoj 14.09.2016. oe, ojea

TJ

O A OA, OAE OOE


O EAA A OAE OE 2016.
OE
a 1.
(jea)
Oo jo je e a oaoaa
aa o oja, e eoae, a oaea
oooa a ao ojeaae eaa a eo
a jea ooe oe jee o
eeo, oj oooa, aaoa ooa a
o oa eaa, aaje oooa, a
aea aa a ee-a oaje, ao a
oaje a oooa.
a 2.
(o oaa o eaa)
(1) oa oja ooe oe jee ( ae
e: oa oja), ajaje 15 aa je
aa oaaa oa oo a o eoa
oooa a o o eaa
aaoa oa o eaa.
(2) oa oja je oaea a oeje ooa
oj aaa oj eaj ee e
oj e e o o eaa. o
oo oje aaa e aa jea aa a
o o eaa o 25 eo a
jea oooj ooj je.
(3) oe aaa a o o eaa, oa
oja ea oeje aa a
aaoa o eaa ao aa a
oooa o eaa.
(4) eee a o o eaa a
aaj e oe eae oae ae je
a oo o a ao je.
(5) Aao o eaa je oaea a
a o o eaa, ao o
ea a eo a jea
ee a jee.
a 3.
(oj oooa aaje)
(1) oa oja, ajaje (20) aee aa je
aa oaaa oa oo jeee oj eje
oooa o eaa a oj oo
o je, oje oa oaa eaoj
ooj oj .
(2) oe oje oje aj eo o eo
a jea, oo aaj a je oeo, o
a ej e oooa, ao o ea
oja aoa.
(3) ooo o eaa aa (1) oo aa
je a oe oje o e oje a
eooo o oa, e
aooaaj oooeo oa.

Utorak, 4. 10. 2016.

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

a 7.
(ae a a)
Oa ja a a a ao ooea a
ojae e "eo a ", "e
oaa eeaje ", "eo a ee e" "eo a o a ".
oj 06-1-07-1-987-5/16
14. eea 2016. oe

Ae a, . .

Broj 74 - Stranica 15

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 74 - Stranica 16

Na osnovu lana 2.9 stav (1) taka 2, a u vezi lana 2.13


stav (1) taka 7. i 8. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02,
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i lana 59. Pravilnika o
nainu provoenja izbora u Bosni i Hercegovini ("Slubeni
glasnik BiH", br. 32/16 i 43/16), Centralna izborna komisija
Bosne i Hercegovine je na 52. sjednici, odranoj 14.09.2016.
godine, donijela

INSTRUKCIJU

O NAINU UNOSA, OBRADE I KONTROLE IZBORNIH


REZULTATA ZA LOKALNE IZBORE 2016. GODINE
lan 1.
(Primjena)
Ovom instrukcijom utvruje se nain organizovanja rada
izbornih komisija, te imenovanje, rad i ovlatenja kontrolora za
pravilno objedinjavanje rezultata sa redovnih birakih mjesta
osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini, broj kontrolora,
administratora i osoblja za unos i obradu rezultata, kvalifikacije
kontrolora, nain praenja rada na terenu-nain komunikacije,
kao i vrsta komunikacije sa kontrolorima.
lan 2.
(Unos i obrada izbornih rezultata)
(1) Izborna komisija osnovne izborne jedinice (u daljem tekstu:
izborna komisija), najkasnije 15 dana prije dana odravanja
izbora donosi akt o imenovanju kontrolora za unos izbornih
rezultata i administratora unosa izbornih rezultata.
(2) Izborna komisija je obavezna da obezbijedi dovoljan broj
raunara koji trebaju biti umreeni i putem kojih e se vriti
unos izbornih rezultata. Pod dovoljnim brojem raunara se
smatra jedan raunar za unos izbornih rezultata do 25
redovnih birakih mjesta u osnovnoj izbornoj jedinici.
(3) Pored raunara za unos izbornih rezultata, izborna komisija
treba obezbijediti i raunar za administratora izbornih
rezultata kao i raunar za kontrolora izbornih rezultata.
(4) Referenti za unos izbornih rezultata su duni da u aplikaciju
unesu izborne rezultate onakve kakve je biraki odbor
utvrdio na birakom mjestu.
(5) Administrator izbornih rezultata je obavezan da prati unos
izbornih rezultata, kako bi izborni rezultati sa svih redovnih
birakih mjesta bili uneseni na vrijeme.
lan 3.
(Broj kontrolora i kvalifikacije)
(1) Izborna komisija, najkasnije (20) dvadeset dana prije dana
odravanja izbora donosi rjeenje kojim imenuje kontrolora
izbornih rezultata za svoju osnovnu izbornu jedinicu, koje
odmah dostavlja Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
(2) Izborne komisije koje imaju preko stotinu redovnih birakih
mjesta, ukoliko smatraju da je potrebno, mogu da imenuju i
vie kontrolora, u zavisnosti od resursa kojima raspolau.
(3) Kontrolor izbornih rezultata iz stava (1) ovog lana je lan
izborne komisije ili drugo lice koje ima neophodno iskustvo
u provedbi izbora, te zadovoljavajuu osposobljenost u
informatici.
(4) Imenovni kontrolori obavezni su da zavre obuku u skladu
sa Planom i programom obuke za administriranje JIIS BiH
u osnovnoj izbornoj jedinici koji utvrdi Centralna izborna
komisija Bosne i Hercegovine.

Utorak, 4. 10. 2016.

lan 4.
(Ovlatenja kontrolora)
(1) Kontrolor izbornih rezultata ima obavezu da putem
aplikacije JIIS BiH-Modul za unos i obradu izbornih
rezultata, na svim redovnim birakim mjestima na kojima
izborni rezultati nisu matematiki tani, izvri korekcije u
dijelu:
a) ispravi pogrean upis na obrascu za zbirne rezultate,
ukoliko biraki odbor u polje broj potpisa na
birakom spisku upie podatak o broju imena na
izvodu iz Centralnog birakog spiska;
b) ispravi pogrean kontrolni broj, ukoliko biraki odbor
u test tanosti upie broj koji ne odgovara stvarnom
kontrolnom broju;
c) ispravi pogreno upisane brojeve koji predstavljaju
sumu odreenih podataka: ukupan broj nevaeih
glasakih listia, ukupan broj vaeih glasova za
politike subjekte i ukupan broj vaeih glasova za
kandidate za nacionalne manjine.
(2) Kontrolor izbornih rezultata ne smije vriti bilo kakve
korekcije na originalnim obrascima ili bilo kojoj kopiji
obrazaca za zbirne rezultate koje je biraki odbor upisao na
birakom mjestu.
lan 5.
(Zahtjev izborne komisije za pravilno objedinjavanje izbornih
rezultata)
(1) Nakon izvrenih svih korekcija, kontrolor izbornih rezultata
podnosi pisani izvjetaj (odtampan iz aplikacije) izbornoj
komisiji o svim birakim mjestima na kojima je:
a) kandidat u okviru otvorene liste dobio vie glasova od
politikog subjekta iji je kandidat;
b) broj glasakih listia koji je pronaen u glasakoj
kutiji vei ili manji od zbira ukupnog broja vaeih
glasova i ukupnog broja nevaeih glasakih listia.
(2) Izborna komisija na osnovu izvjetaja kontrolora izbornih
rezultata donosi odluku o zahtjevu za pravilno
objedinjavanje rezultata, u kojoj se navodi oznaka birakog
mjesta i nivo za koji je potrebno pravilno objediniti
utvrene rezultate, i dostavlja Centralnoj izbornoj komisiji
BiH putem slubenog telefaksa ili putem e-maila.
(3) Centralna izborna komisija BiH, na osnovu odluke iz stava
(2) ovog lana, odtampanog izvjetaja iz aplikacije o
nepravilnostima za data biraka mjesta i originalnih
obrazaca za zbirne rezultate sa tih birakih mjesta, ocjenjuje
opravdanost zahtjeva za pravilno objedinjavanje utvrenih
izbornih rezultata.
lan 6.
(Sadraj obrazaca)
Sastavni dio ove instrukcije je Obrazac - Zahtjev za
otvaranje vree i pravilno objedinjavanje rezultata (obrazac
ZPOR).
lan 7.
(Stupanje na snagu)
Ova instrukcija stupa na snagu danom donoenja a objavit
e se u "Slubenom glasniku BiH", "Slubenim novinama
Federacije BiH", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i u
"Slubenom glasniku Brko Distrikta BiH".
Broj 06-1-07-1- 987-5/16
14. septembra 2016. godine
Predsjednik
Sarajevo
Dr. Ahmet anti, s. r.

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 74 - Stranica 17

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 74 - Stranica 18

KONKURENCIJSKO VIJEE
BOSNE I HERCEGOVINE
1076

Na temelju lanka 25. stavak (1) toka e), lanka 42. stavak
(2) Zakona o konkurenciji ("Slubeni glasnik BiH", br. 48/05,
76/07 i 80/09), te lanka 122. stavak (2) i lanka 123. stavak (1)
Zakona o upravnom postupku ("Slubeni glasnik BiH", br. 29/02,
12/04, 88/07, 93/09 i 41/13), u postupku pokrenutom po Zahtjevu
za pokretanje postupka Udruenja inovativnih proizvoaa
lijekova u Bosni i Hercegovini, Grbavika 4, 71 000 Sarajevo,
putem odvjetnika Almira A. Selimovia, Marala Tita 29/II, 71
000 Sarajevo, protiv Vlade Tuzlanske upanije, Rudarska 65, 75
300 Tuzla, radi utvrivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz
lanka 4. stavak 1) toke b) i d) Zakona o konkurenciji,
Konkurencijsko vijee, na 131. (stotinutridesetprvoj) sjednici
odranoj dana 14.07.2016. godine, donijelo je

ZAKLJUAK
O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA
(1) Obustavlja se postupak pokrenut po Zahtjevu za pokretanje
postupka Udruenja inovativnih proizvoaa lijekova u
Bosni i Hercegovini, Grbavika 4, 71 000 Sarajevo, protiv
Vlade Tuzlanske upanije, Rudarska 65, 75 300 Tuzla,
zbog odustanka Podnositelja zahtjeva.
(2) Ovaj Zakljuak bit e objavljen u "Slubenom glasniku
BiH", slubenim glasilima entiteta i Brko distrikta Bosne i
Hercegovine.
Obrazloenje
Konkurencijsko vijee je dana 09.12.2015. godine pod
brojem: 03-26-2-042-II/15 zaprimilo Zahtjev za pokretanje
postupka podnesen od strane Udruenja inovativnih proizvoaa
lijekova u Bosni i Hercegovini, Grbavika 4, 71 000 Sarajevo (u
daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva ili Udruenje), putem
odvjetnika Almira A. Selimovia, Marala Tita 29/II, 71 000
Sarajevo, protiv Vlade Tuzlanske upanije, Rudarska 65, 75 300
Tuzla (u daljnjem tekstu: Protivna strana ili Vlada T), radi
utvrivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz lanka 4. stavak
1) toke b) i d) Zakona o konkurenciji ("Slubeni glasnik BiH",
broj 48/05, 76/07 i 80/09) (u daljnjem tekstu: Zakon).
U zahtjevu za pokretanje postupka je navedeno da Vlada
Tuzlanske upanije "Odlukom o izmjeni Odluke o Pozitivnoj listi
lijekova Tuzlanske upanije" broj: 02/1-37-24641/15 od
05.11.2015. godine, sprjeava i naruava trinu konkurenciju na
tritu izdavanja lijekova koji se izdaju na teret zdravstvenog
osiguranja upanije u smislu lanka 4. stavak (1) toka b) i d)
Zakona o konkurenciji.
Na temelju dostavljenih informacija i dokumentacije
Konkurencijsko vijee je ocijenilo da nije mogue bez
provedenog postupka utvrditi postojanje povrede Zakona o
konkurenciji na koje Podnositelj zahtjeva ukazuje, te je u smislu
lanka 32. stavak (2) Zakona, dana 30.03.2016. godine donijelo
Zakljuak o pokretanju postupka broj: 03-26-2-042-7-II/15 protiv
Vlade Tuzlanske upanije.
Sukladno lanku 33. Zakona, Konkurencijsko vijee je
dostavilo Zahtjev za pokretanje postupka i Zakljuak o
pokretanju postupka na odgovor stranci protiv koje je pokrenut
postupak, odnosno Vladi Tuzlanske upanije.
Vlada Tuzlanske upanije je dana 28.04.2016. godine
dostavila Odgovor na Zahtjev i Zakljuak o pokretanju postupka
broj: 03-26-2-042-17-II/15, koji je Konkurencijsko vijee
proslijedilo Podnositelju zahtjeva.
Konkurencijsko vijee je dana 23.05.2016. godine
zaprimilo podesak broj: 03-26-2-042-19-II/15 Vlade Tuzlanske
upanije, kojim se Konkurencijsko vijee obavjetava da je Vlada
Tuzlanske upanije dana 05.05.2016 godine donijela novu

Utorak, 4. 10. 2016.

"Odluku o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanske upanije" broj:


02/1-37-10570/16, te da je u lanku 6. naprijed navedene odluke
odreeno da prestaje da vai "Odluka o Pozitivnoj listi lijekova
Tuzlanske upanije ("Slubene novine Tuzlanske upanije" broj
14/15, 15/15 i 3/16)".
Obzirom da je Konkurencijsko vijee na zahtjev Udruenja
inovativnih proizvoaa lijekova u BiH Zakljukom o pokretanju
postupka broj: 03-26-2-042-7-II/15, pokrenulo postupak protiv
Vlade Tuzlanske upanije radi utvrivanja zabranjenog
sporazuma zbog donoenja "Odluke o izmjeni Odluke o
Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanske upanije" broj: 02/1-3724641/15 od 05.11.2015. godine, te da je novom odlukom
prestala da vai odluka zbog koje je pokrenut postupak,
Podnositelju zahtjeva je dostavljena nova "Odluka o Pozitivnoj
listi lijekova Tuzlanske upanije" na oitovanje da li i dalje ostaje
kod svog Zahtjeva za pokretanje postupka.
Udruenje inovativnih proizvoaa lijekova u BiH je dana
13.06.2016. godine, dostavilo podnesak broj: 03-26-2-042-21II/15 u kom su naveli da odustaju od daljnjeg postupka, budui da
je Vlada Tuzlanske upanije donijela novu "Odluku o pozitivnoj
listi lijekova u Tuzlanskoj upaniji" kojom se ne sprjeava
konkurencija na tritu lijekova u Tuzlanskoj upaniji.
Sukladno lanku 122. stavak (1) Zakona o upravnom
postupku, stranka moe odustati od svog zahtjeva (cijelog ili
dijela) u tijeku cijelog postupka. Takoer, lankom 123. stavak
(1) Zakona o upravnom postupku je odreeno da stranka moe
odustati od svog zahtjeva podnoenjem pismene izjave organu
koji vodi postupak.
Na temelju navedenoga, a u svezi s lankom 122. stavak (1)
Zakona o upravnom postupku, Konkurencijsko vijee je odluilo
kao u izreci ovog Zakljuka.
Administrativna pristojba
Na ovaj Zakljuak Podnositelj zahtjeva, sukladno lanku 2.
Tarfini broj 108. stavak (1) toka b) Odluke o visini
administrativnih pristojbi u svezi sa procesnim radnjama pred
Konkurencijskim vijeem ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/06 i
18/11) je obvezan platiti administrativnu pristojbu u iznosu od
500,00 KM u korist Prorauna institucija Bosne i Hercegovine.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Zakljuka nije doputen priziv.
Nezadovoljna strana moe pokrenuti upravni spor pred
Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana primitka,
odnosno objavljivanja ovog Zakljuka.
Broj 03-26-2-042-22-II/15
14. srpnja 2016. godine
Predsjednica
Sarajevo
Mr. Arijana Regoda-Drai, v. r.
25. (1) ), 42. (2)
(" ", . 48/05,
76/07 80/09), 122. (2) 123. (1)
(" ", .
29/02, 12/04, 88/07, 93/09 41/13),

, 4,
71 000 , . ,
29/II, 71 000 ,
, 65, 75 300 ,
4.
1) ) ) ,
131. ()
14.07.2016. ,

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 4. 10. 2016.


(1)

,
4, 71 000 ,
, 65, 75 300 ,
.
(2) "
",
.

09.12.2015.
: 03-26-2-042-II/15

o , 4,
71 000 ( :
), . ,
29/II, 71 000 ,
, 65, 75 300 (
: ),
4. 1) )
) (" ",
48/05, 76/07 80/09) ( : ).

"
" : 02/137-24641/15 05.11.2015. , j


4. (1) ) ) .,
32. (2) , 30.03.2016.
: 03-26-2-042-7II/15 .
33. ,


, .
28.04.2016.

: 03-26-2-042-17-II/15,
.
23.05.2016.
: 03-26-2-042-19-II/15
,
05.05.2016
"
" 02/1-37-10570/16,
6.
"
(" ", 14/15, 15/15
3/16)".


:03-26-2-042-7-II/15,

a "

" : 02/1-37-24641/15 05.11.2015. ,

,

Broj 74 - Stranica 19

"a "

.
e
13.06.2016. , : 03-26-2042-21-II/15 ,

" "
j
.
122. (1)
, (
) . , 123.
(1)

i .
, 122. (1)
,
.

,
2. 108. (1) )

("
", . 30/06 18/11)
500,00
.

.

30
, .
03-26-2-042-22-II/15

14. 2016.

, . .
Na osnovu lana 25. stav (1) taka e), lana 42. stav (2)
Zakona o konkurenciji ("Slubeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07
i 80/09), te lana 122. stav (2) i lana 123. stav (1) Zakona o
upravnom postupku ("Slubeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04,
88/07, 93/09 i 41/13), u postupku pokrenutom po Zahtjevu za
pokretanje postupka Udruenja inovativnih proizvoaa lijekova
u Bosni i Hercegovini, Grbavika 4, 71 000 Sarajevo, putem
advokata Almira A. Selimovia, Marala Tita 29/II, 71 000
Sarajevo, protiv Vlade Tuzlanskog kantona, Rudarska 65, 75 300
Tuzla, radi utvrivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz
lana 4. stav 1) take b) i d) Zakona o konkurenciji,
Konkurencijsko vijee, na 131. (stotinutridesetprvoj) sjednici
odranoj dana 14.07.2016. godine, donijelo je

ZAKLJUAK
O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA
(1) Obustavlja se postupak pokrenut po Zahtjevu za pokretanje
postupka Udruenja inovativnih proizvoaa lijekova u
Bosni i Hercegovini, Grbavika 4, 71 000 Sarajevo, protiv
Vlade Tuzlanskog kantona, Rudarska 65, 75 300 Tuzla,
zbog odustanka Podnosioca zahtjeva.
(2) Ovaj Zakljuak bit e objavljen u "Slubenom glasniku
BiH", slubenim glasilima entiteta i Brko distrikta Bosne i
Hercegovine.
Obrazloenje
Konkurencijsko vijee je dana 09.12.2015. godine pod
brojem: 03-26-2-042-II/15 zaprimilo Zahtjev za pokretanje

Broj 74 - Stranica 20

SLUBENI GLASNIK BiH

postupka podnesen od strane Udruenja inovativnih proizvoaa


lijekova u Bosni i Hercegovini, Grbavika 4, 71 000 Sarajevo (u
daljem tekstu: Podnosilac zahtjeva ili Udruenje), putem
advokata Almira A. Selimovia, Marala Tita 29/II, 71 000
Sarajevo, protiv Vlade Tuzlanskog kantona, Rudarska 65, 75 300
Tuzla (u daljem tekstu: Protivna strana ili Vlada TK), radi
utvrivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz lana 4. stav 1)
take b) i d) Zakona o konkurenciji ("Slubeni glasnik BiH", broj
48/05, 76/07 i 80/09) (u daljem tekstu: Zakon).
U zahtjevu za pokretanje postupka je navedeno da Vlada
Tuzlanskog kantona "Odlukom o izmjeni Odluke o Pozitivnoj
listi lijekova Tuzlanskog kantona" broj: 02/1-37-24641/15 od
05.11.2015. godine, sprjeava i naruava trinu konkurenciju na
tritu izdavanja lijekova koji se izdaju na teret zdravstvenog
osiguranja Kantona u smislu lana 4. stav (1) taka b) i d) Zakona
o konkurenciji.
Na osnovu dostavljenih informacija i dokumentacije
Konkurencijsko vijee je ocijenilo da nije mogue bez
provedenog postupka utvrditi postojanje povrede Zakona o
konkurenciji na koje Podnosilac zahtjeva ukazuje, te je u smislu
lana 32. stav (2) Zakona, dana 30.03.2016.godine donijelo
Zakljuak o pokretanju postupka broj: 03-26-2-042-7-II/15 protiv
Vlade Tuzlanskog kantona.
U skladu sa lanom 33. Zakona, Konkurencijsko vijee je
dostavilo Zahtjev za pokretanje postupka i Zakljuak o
pokretanju postupka na odgovor stranci protiv koje je pokrenut
postupak, odnosno Vladi Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona je dana 28.04.2016.godine
dostavila Odgovor na Zahtjev i Zakljuak o pokretanju postupka
broj: 03-26-2-042-17-II/15, koji je Konkurencijsko vijee
proslijedilo Podnosiocu zahtjeva.
Konkurencijsko vijee je dana 23.05.2016. godine
zaprimilo podesak broj: 03-26-2-042-19-II/15 Vlade Tuzlanskog
kantona, kojim se Konkurencijsko vijee obavjetava da je Vlada
Tuzlanskog kantona dana 05.05.2016 godine donijela novu
"Odluku o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona", broj
02/1-37-10570/16, te da je u lanu 6. naprijed navedene odluke
odreeno da prestaje da vai "Odluka o Pozitivnoj listi lijekova
Tuzlanskog kantona ("Slubene novine Tuzlanskog kantona",
broj 14/15, 15/15 i 3/16)".
Obzirom da je Konkurencijsko vijee na zahtjev Udruenja
inovativnih proizvoaa lijekova u BiH Zakljukom o pokretanju
postupka broj 03-26-2-042-7-II/15, pokrenulo postupak protiv
Vlade Tuzlanskog kantona radi utvrivanja zabranjenog
sporazuma zbog donoenja "Odluke o izmjeni Odluke o
Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona" broj: 02/1-3724641/15 od 05.11.2015. godine, te da je novom odlukom
prestala da vai odluka zbog koje je pokrenut postupak,
Podnosiocu zahtjeva je dostavljena nova "Odluka o Pozitivnoj
listi lijekova Tuzlanskog kantona" na oitovanje da li i dalje
ostaje kod svog Zahtjeva za pokretanje postupka.
Udruenje inovativnih proizvoaa lijekova u BiH je dana
13.06.2016. godine, dostavilo podnesak broj: 03-26-2-042-21II/15 u kom su naveli da odustaju od daljeg postupka, budui da
je Vlada Tuzlanskog Kantona donijela novu "Odluku o pozitivnoj
listi lijekova u Tuzlanskom kantonu" kojom se ne sprjeava
konkurencija na tritu lijekova u Tuzlanskom kantonu.
U skladu sa lanom 122. stav (1) Zakona o upravnom
postupku, stranka moe odustati od svog zahtjeva (cijelog ili
dijela) u toku cijelog postupka. Takoer, lanom 123. stav (1)
Zakona o upravnom postupku je odreeno da stranka moe
odustati od svog zahtjeva podnoenjem pismene izjave organu
koji vodi postupak.
Na osnovu navedenoga, a u vezi sa lanom 122. stav (1)
Zakona o upravnom postupku, Konkurencijsko vijee je odluilo
kao u dispozitivu ovog Zakljuka.

Utorak, 4. 10. 2016.

Administrativna taksa
Na ovaj Zakljuak Podnosilac zahtjeva, u skladu sa lanom
2. Tarfini broj 108. stav (1) taka b) Odluke o visini
administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred
Konkurencijskim vijeem ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/06 i
18/11) je obavezan platiti administrativnu taksu u iznosu od
500,00 KM u korist Budeta institucija Bosne i Hercegovine.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Zakljuka nije doputena alba.
Nezadovoljna strana moe pokrenuti upravni spor pred
Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema,
odnosno objavljivanja ovog Zakljuka.
Broj 03-26-2-042-22-II/15
14. jula 2016. godine
Predsjednica
Sarajevo
Mr. Arijana Regoda-Drai, s. r.

URED ZA VETERINARSTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
1077

Na temelju lanka 5. stavak (2) Zakona o zatiti i dobrobiti


ivotinja ("Slubeni glasnik BiH", broj 25/09), Ured za
veterinarstvo Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJIMA
MORAJU UDOVOLJAVATI FARME I UVJETIMA ZA
ZATITU IVOTINJA NA FARMAMA
lanak 1.
U Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i
uvjetima za zatitu ivotinja na farmama ("Slubeni glasnik
BiH", br. 46/10 i 12/13), u lanku 60. stavak (2) rijei: "do 01.
sijenja 2015. godine" zamjenjuju se rijeima: "do 01. sijenja
2018. godine".
lanak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donoenja, i
objavljuje se u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 02-1-02-3-759-760/16
Direktor
30. kolovoza 2016. godine
Ljubomir Kalaba, v. r.
5. (2)
(" ", 25/09),

1.
e

(" ", . 46/10 12/13), 60.
(2) : " 01. 2015. "
: " 01. 2018. ".
2.
,
" ".
02-1-02-3-759-760/16

30. a 2016.
, . .

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 4. 10. 2016.

se na nezapakirani proizvod ponuen krajnjem


potroau stavi oznaka: "Ovaj proizvod sadri
genetski modificiranu soju (MON-432-6)" na
proizvod ili neposredno uz proizvod, kao i na prateu
dokumentaciju (fakturu).
U skladu s odredbama lanka 51. Zakona o genetski
modificiranim organizmima, subjekt u poslovanju s hranom
za ivotinje iz toke 1. ovoga Rjeenja duan je u daljnjoj
distribuciji subjektu u poslovanju s hranom za ivotinje koji
prima proizvod dostaviti prateu dokumentaciju s
informacijama da proizvod sadri ili se sastoji od genetski
modificiranih organizama i upoznati ga s obvezom
oznaavanja ovog proizvoda u skladu s odredbama lanka
52. Zakona o genetski modificiranim organizmima.
U skladu s odredbama lanka 24. Pravilnika o uvjetima i
postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za ivotinje prvi puta na trite
Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu
sljedivost i oznaavanje, podnositelj zahtjeva duan je
osigurati sljedee oznake na pakiranju:
a) za genetski modificirane organizme koji se koriste kao
hrana za ivotinje i hranu za ivotinje koja sadri ili se
sastoji od GMO-a natpis: "genetski modificirana soja
(MON-432-6)" bit e u zagradama neposredno iza
odreenog naziva hrane za ivotinje, a alternativno se
te rijei mogu navesti u biljeci popisa hrane za
ivotinje, te slova moraju biti barem iste veliine kao i
u popisu hrane za ivotinje;
b) za hranu za ivotinje proizvedenu od genetski
modificiranih organizama natpis: "proizveden od
genetski modificirane soje (MON-432-6)" bit e u
zagradama neposredno iza odreenog naziva hrane za
ivotinje, a alternativno se te rijei mogu navesti u
biljeci popisa hrane za ivotinje, te slova moraju biti
barem iste veliine kao i u popisu hrane za ivotinje.
U skladu s lankom 24. stavak (2) Pravilnika o uvjetima i
postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za ivotinje prvi puta na trite
Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu
sljedivost i oznaavanje, zabranjeno je stavljati na trite
proizvode koji su predmetom ovoga Rjeenja ako navedeni
podatci iz toke 5. ovoga Rjeenja nisu prikazani jasno,
itljivo i tako da se ne mogu brisati na popratnom
dokumentu ili, ako je to primjenjivo, na pakiranju na
spremniku ili na njemu privrenoj naljepnici/deklaraciji.
U skladu s odredbama lanka 54. Zakona o genetski
modificiranim organizmima, podnositelj zahtjeva duan je,
prilikom rukovanja, prijevoza i pakiranja genetski
modificiranih organizama, u popratnoj dokumentaciji jasno
obiljeiti genetski modificirani organizam koji je
namijenjen neposrednom koritenju za hranu za ivotinje ili
za preradu, naznaiti da nisu namijenjeni namjernom
unoenju u okoli/sjetvu, te navesti mjesto za pribavljanje
dodatnih informacija.
Subjekt u poslovanju s hranom za ivotinje iz toke 1.
ovoga Rjeenja obvezan je voditi bazu podataka za
razdoblje od pet godina od dana izvrenja svake transakcije
u skladu s odredbama lanka 51. stavak (5) Zakona o
genetski modificiranim organizmima.
Odobrava se stavljanje na trite hrane za ivotinje iz toke
1. ovoga Rjeenja na temelju dostavljenih dokumenata i
Miljenja Vijea za genetski modificirane organizme da
predmetna hrana za ivotinje odgovara odredbama
Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za
stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za ivotinje
b)

Na osnovu lana 5. stav (2) Zakona o zatiti i dobrobiti


ivotinja ("Slubeni glasnik BiH", broj 25/09), Ured za
veterinarstvo Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJ


MORAJU ZADOVOLJAVATI FARME I UVJETIMA ZA
ZATITU IVOTINJA NA FARMAMA
lan 1.
U Pravilniku o uvjetima koj moraju zadovoljavati farme i
uvjetima za zatitu ivotinja na farmama ("Slubeni glasnik
BiH", br. 46/10 i 12/13), u lanu 60. stav (2) rijei: "do 01.
januara 2015. godine" zamjenjuju se rijeima: "do 01. januara
2018. godine".
lan 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donoenja, i
objavljuje se u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 02-1-02-3-759-760/16
Direktor
30. augusta 2016. godine
Ljubomir Kalaba, s. r.

4.

5.

AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE


BOSNE I HERCEGOVINE
1078

Na temelju lanka 56. Zakona o hrani ("Slubeni glasnik


BiH", broj 50/04), lanka 61. Zakona o upravi ("Slubeni glasnik
BiH", br. 32/02 i 102/09), lanka 193. stavak (1) Zakona o
upravnom postupku ("Slubeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04,
88/07, 93/09 i 41/13), lanka 11. Zakona o genetski
modificiranim organizmima ("Slubeni glasnik BiH", broj
23/09), lanka 19. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za
ivotinje prvi puta na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima
koji se odnose na njihovu sljedivost i oznaavanje ("Slubeni
glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15) i Miljenja Vijea za genetski
modificirane organizme (broj UP-1-50-4-26-4/16 od 01.08.2016.
godine), povodom zahtjeva za izdavanje rjeenja o odobrenju za
stavljanje na trite hrane za ivotinje koja sadri genetski
modificirane organizme koji je podnio subjekt subjekat "KLASPERVAN" d.o.o. epe, Grabovica bb, 72230 epe, Bosna i
Hercegovina, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
donosi

RJEENJE

1.

2.
3.

Odobrava se subjektu "KLAS-PERVAN" d.o.o. epe,


Grabovica bb, epe, stavljanje na trite Bosne i
Hercegovine genetski modificirane soje MON-432-6
(kvantifikacija "Real-time PCR" >95%), koja e se
koristiti iskljuivo kao hrana za ivotinje.
Zabranjuje se namjerno unoenje u okoli/sjetva genetski
modificirane soje iz toke 1. ovoga Rjeenja.
Prilikom stavljanja na trite hrane za ivotinje iz toke 1.
ovoga Rjeenja, a u skladu s odredbama lanka 52. Zakona
o genetski modificiranim organizmima ("Slubeni glasnik
BiH", broj 23/09) i odredbama Pravilnika o uvjetima i
postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za ivotinje prvi puta na trite
Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu
sljedivost i oznaavanje ("Slubeni glasnik BiH", br. 78/12 i
62/15), subjekt u poslovanju s hranom za ivotinje iz toke
1. ovoga Rjeenja duan je osigurati da:
a) na oznaci na zapakiranom proizvodu pie: "Ovaj
proizvod sadri genetski modificiranu soju (MON432-6)";

6.

7.

8.

9.

Broj 74 - Stranica 21

Broj 74 - Stranica 22

SLUBENI GLASNIK BiH

prvi puta na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se


odnose na njihovu sljedivost i oznaavanje.
10. Ovo Rjeenje vrijedi pet godina od dana njegovog
donoenja.
11. Subjekt i hrana za ivotinje iz toke 1. ovoga Rjeenja
upisuju se u Registar rjeenja subjekata u poslovanju s
hranom i genetski modificirane hrane za ivotinje Bosne i
Hercegovine.
12. Sve promjene koje nastanu u razdoblju vaenja ovoga
Rjeenja, a koje se odnose na toke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7.
ovoga Rjeenja, subjekt u poslovanju s hranom za ivotinje
iz toke 1. ovoga Rjeenja obvezan je dostaviti Agenciji za
sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
13. Za obnovu ovoga Rjeenja potrebno je podnijeti zahtjev
Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u skladu s
lankom 22. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane
za ivotinje prvi puta na trite Bosne i Hercegovine i
zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i
oznaavanje, najkasnije godinu dana prije prestanka
vaenja rjeenja o odobrenju.
14. Donoenje ovoga Rjeenja o odobrenju ne umanjuje opu
graansku i kaznenu odgovornost subjekta u poslovanju s
hranom po pitanju hrane za ivotinje koja je predmetom
ovoga Rjeenja.
15. Ovo Rjeenje objavljuje se u "Slubenom glasniku BiH".
Obrazloenje
Podnositelj zahtjeva "KLAS-PERVAN" d.o.o. epe,
Grabovica bb, 72230 epe, Bosna i Hercegovina, podnio je
zahtjev za odobrenje za stavljanje na trite Bosne i Hercegovine
genetski modificirane hrane za ivotinje koja sadri genetski
modificirani organizam odobren u skladu s vaeim propisima
Europske unije Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine,
koji je zaprimljen pod brojem UP-1-50-4-26/16 od 10.06.2016.
godine i UP-1-50-4-26-2/16 od 29.06.2016. godine.
Zahtjev je osnovan.
Vijee za genetski modificirane organizme je na dvanaestoj
sjednici ostvarilo uvid i ocjenu dostavljene dokumentacije, te je
razmatralo navedeni zahtjev u skladu s lankom 17a. Pravilnika o
uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za ivotinje prvi puta na trite Bosne
i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i
oznaavanje ("Slubeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15).
Podnositelj zahtjeva uz zahtjev je dostavio primjerak
uplatnice u iznosu od 30,00 KM o uplaenoj naknadi za
podnoenje zahtjeva, u skladu s Odlukom o visini posebne
naknade za izdavanje rjeenja o odobrenju za stavljanje na trite
genetski modificirane hrane i hrane za ivotinje ("Slubeni
glasnik BiH", broj 61/14).
U skladu s navedenim, Vijee za genetski modificirane
organizme je nakon razmatranja jednoglasno usvojilo Miljenje,
prema kojem je navedeni zahtjev za odobrenje za stavljanje na
trite Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za
ivotinje koja sadri genetski modificirani organizam, u skladu s
vaeim propisima Europske unije osnovan i sukladan s lankom
17a. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za
stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za ivotinje prvi
puta na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose
na njihovu sljedivost i oznaavanje.
Vijee za genetski modificirane organizme u Miljenju je
predloilo Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
donoenje Rjeenja o odobrenju za stavljanje na trite Bosne i
Hercegovine genetski modificirane hrane za ivotinje koja sadri
genetski modificirani organizam odobren u skladu s vaeim

Utorak, 4. 10. 2016.

propisima Europske unije subjektu "KLAS-PERVAN" d.o.o.


epe, Grabovica bb, epe, Bosna i Hercegovina.
lankom 19. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za
ivotinje prvi puta na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima
koji se odnose na njihovu sljedivost i oznaavanje odreeno je da
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, ako
podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete, donosi rjeenje o odobrenju
za stavljanje na trite genetski modificirane hrane za ivotinje
uzimajui u obzir miljenje Vijea za genetski modificirane
organizme, i to na razdoblje od pet godina, koje se moe
obnoviti.
lankom 16. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za
ivotinje prvi puta na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima
koji se odnose na njihovu sljedivost i oznaavanje odreeno je da
se za izdavanje rjeenja o odobravanju podnosi zahtjev u pisanom
obliku Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
lankom 17a. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za
ivotinje prvi puta na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima
koji se odnose na njihovu sljedivost i oznaavanje odreena je
potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev ako je hrana
za ivotinje koja sadri genetski modificirani organizam
odobrena u skladu s vaeim propisima Europske unije.
lankom 24. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za
ivotinje prvi puta na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima
koji se odnose na njihovu sljedivost i oznaavanje odreena su
pravila oznaavanja genetski modificiranih organizama koji se
koriste kao hrana za ivotinje, hranu za ivotinje koja sadri ili se
sastoji od genetski modificiranih organizama i hranu za ivotinje
proizvedenu od genetski modificiranih organizama.
lancima 51., 52. i 54. Zakona o genetski modificiranim
organizmima odreeni su sljedivost, oznaavanje te rukovanje,
prijevoz i pakiranje genetski modificiranih organizama, kao i
proizvoda koji sadre ili se sastoje od genetski modificiranih
organizama.
U skladu s navedenim, rijeeno je kao u izreci ovoga
Rjeenja.
Naknada za miljenje Vijea za genetski modificirane
organizme uplaena u iznosu od 400,00 KM, naknada za
izdavanje rjeenja za odobrenje za stavljanje na trite uplaena
je u iznosu od 500,00 KM i naknada za upis u jedinstveni
Registar GMO-a uplaena je u iznosu od 30,00 KM, u skladu s
odredbama Odluke o visini posebne naknade za izdavanje
rjeenja o odobrenju za stavljanje na trite genetski modificirane
hrane i hrane za ivotinje ("Slubeni glasnik BiH", broj 61/14), u
korist prorauna Bosne i Hercegovine.
Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovog Rjeenja ne moe se uloiti alba, ve se moe
pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od
30 dana od dana dostave ovoga Rjeenja.
Broj UP-1-50-4-26-7/16
Ravnatelj
14. rujna 2016. godine
Mr. sc. Demil Hajri, v. r.
56. ("
", 50/04), 61.
(" ", . 32/02 102/09), 193.
(1) ("
", . 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 41/13), 11.
("
", 23/09), 19.

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 4. 10. 2016.("
", . 78/12 62/15)
( -1-50-4-26-4/16
01.08.2016. ),


"AC-EBAH" ... ee, aoa ,
72230 ee, ,

6.

1.

2.
3.

4.

5.

"AC-EBAH" ... ee,


aoa , ee,
MON432-6 ( "Real-time PCR" >95%),
.

/ 1.
.

1. ,
52.
(" ", 23/09)
(" ", . 78/12
62/15),
1. :
) : "

(MON-432-6)";
)
: "
(MON-432-6)"
,
().
51.
,
1.

52.
.
24.,

:
)

-,
" (MON432-6)"
,

,

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Broj 74 - Stranica 23


;
)
, "
(MON-432-6)"

,
,

.
24. (2),

5.
,
, ,
,
/.
54.
,
,


;

/,
.

1.

51. (5)
.

1.


.

.
1.


.

, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7.
,
1.

.


22.,

.

Broj 74 - Stranica 24

SLUBENI GLASNIK BiH

14.


.
15. "
".

"AC-EBAH" ... ee,


aoa , 72230 ee, ,

-1-50-4-26/16 10.06.2016. -1-50-426-2/16 29.06.2016. .
.

aaecoj

17.(" ", . 78/12
62/15).

o o 30,00(" ", 61/14).
,

, 17.
.


"AC-EBAH" ... ee, aoa
, ee, .
19.
, ,
,


,
.
16.

Utorak, 4. 10. 2016.

.
17.


.
24.

,


.
51, 52. 54.
,
,

.
,
.

400,00 ,

500,00
-
30,00 ,


(" ", 61/14),
.

,

30
.
-1-50-4-26-7/16

14. 2016.
M sci. e aj, . .
Na osnovu lana 56. Zakona o hrani ("Slubeni glasnik
BiH", broj 50/04), lana 61. Zakona o upravi ("Slubeni glasnik
BiH", br. 32/02 i 102/09), lana 193. stav (1) Zakona o upravnom
postupku ("Slubeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09
i 41/13), lana 11. Zakona o genetski modificiranim organizmima
("Slubeni glasnik BiH", broj 23/09), lana 19. Pravilnika o
uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za ivotinje prvi put na trite Bosne i
Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i
oznaavanje ("Slubeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15) i
Miljenja Vijea za genetski modificirane organizme (broj UP-150-4-26-4/16 od 01.08.2016. godine), po zahtjevu za izdavanje
rjeenja o odobrenju za stavljanje na trite hrane za ivotinje
koja sadri genetski modificirane organizme koji je podnio
subjekat "KLAS-PERVAN" d.o.o. epe, Grabovica bb, 72230

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 4. 10. 2016.

epe, Bosna i Hercegovina, Agencija za sigurnost hrane Bosne i


Hercegovine donosi

RJEENJE

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Odobrava se subjektu "KLAS-PERVAN" d.o.o. epe,


Grabovica bb, epe, stavljanje na trite Bosne i
Hercegovine genetski modificirane soje MON-432-6
(kvantifikacija "Real-time PCR" >95%), koja e se
koristiti iskljuivo kao hrana za ivotinje.
Zabranjuje se namjerno unoenje u okoli/sjetva genetski
modificirane soje iz take 1. ovog rjeenja.
Prilikom stavljanja na trite hrane za ivotinje iz take 1.
ovog rjeenja, a u skladu s odredbama lana 52. Zakona o
genetski modificiranim organizmima ("Slubeni glasnik
BiH", broj 23/09) i odredbama Pravilnika o uslovima i
postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za ivotinje prvi put na trite
Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu
sljedivost i oznaavanje ("Slubeni glasnik BiH", br. 78/12 i
62/15), subjekat u poslovanju s hranom za ivotinje iz take
1. ovog rjeenja duan je osigurati da:
a) na zapakovanom proizvodu na oznaci pie: "Ovaj
proizvod sadri genetski modificiranu soju (MON432-6)";
b) se na nezapakiranom proizvodu ponuenom krajnjem
potroau oznaka: "Ovaj proizvod sadri genetski
modificiranu soju (MON-432-6)" stavi na
proizvod ili neposredno uz proizvod, kao i na prateoj
dokumentaciji (fakturi).
U skladu s odredbama lana 51. Zakona o genetski
modificiranim organizmima, subjekat u poslovanju s
hranom za ivotinje iz take 1. ovog rjeenja duan je u
daljnjoj distribuciji subjektu u poslovanju s hranom za
ivotinje koji prima proizvod dostaviti prateu
dokumentaciju s informacijama da proizvod sadri ili se
sastoji od genetski modificiranih organizama i upoznati ga s
obavezom oznaavanja ovog proizvoda u skladu s
odredbama lana 52. Zakona o genetski modificiranim
organizmima.
U skladu s odredbama lana 24. Pravilnika o uslovima i
postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za ivotinje prvi put na trite
Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu
sljedivost i oznaavanje, podnosilac zahtjeva duan je
osigurati sljedee oznake na pakiranju:
a) za genetski modificirane organizme koji se koriste kao
hrana za ivotinje i hranu za ivotinje koja sadri ili se
sastoji od GMO-a natpis "genetski modificirana soja
(MON-432-6)", bit e u zagradama neposredno
iza odreenog naziva hrane za ivotinje, a alternativno
te rijei mogu se navestiti u biljeci spiska hrane za
ivotinje, te slova moraju biti barem iste veliine kao i
u spisku hrane za ivotinje;
b) za hranu za ivotinje proizvedenu od genetski
modificiranih organizama natpis "proizveden od
genetski modificirane soje (MON-432-6)" bit e u
zagradama neposredno iza odreenog naziva hrane za
ivotinje, a alternativno te rijei mogu se navesti u
biljeci spiska hrane za ivotinje, te slova moraju biti
barem iste veliine kao i u spisku hrane za ivotinje.
U skladu s lanom 24. stav (2) Pravilnika o uslovima i
postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za ivotinje prvi put na trite
Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu
sljedivost i oznaavanje, zabranjeno je stavljati na trite
proizvode koji su predmet ovog rjeenja ako navedeni

Broj 74 - Stranica 25

podaci iz take 5. ovog rjeenja nisu prikazani jasno,


itljivo i na nain da se ne mogu brisati na propratnom
dokumentu, ili, ako je to primjenjivo, na pakovanju na
spremniku ili na njemu privrenoj naljepnici/deklaraciji.
7. U skladu s odredbama lana 54. Zakona o genetski
modificiranim organizmima, podnosilac zahtjeva duan je
prilikom rukovanja, prijevoza i pakiranja genetski
modificiranih organizama popratnom dokumentacijom
jasno obiljeiti genetski modificirani organizam koji je
namijenjen direktnom koritenju za hranu za ivotinje ili za
preradu; naznaiti da nisu namijenjeni namjernom unoenju
u okoli/sjetvu, te navesti mjesto za pribavljanje dodatnih
informacija.
8. Subjekat u poslovanju s hranom za ivotinje iz take 1.
ovog rjeenja obavezan je voditi bazu podataka za period
od pet godina od dana izvrenja svake transakcije u skladu s
odredbama lana 51. stav (5) Zakona o genetski
modificiranim organizmima.
9. Odobrava se stavljanje na trite hrane za ivotinje iz take
1. ovog rjeenja na osnovu dostavljenih dokumenata i
Miljenja Vijea za genetski modificirane organizme da
predmetna hrana za ivotinje odgovara odredbama
Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za
stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za ivotinje
prvi put na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se
odnose na njihovu sljedivost i oznaavanje.
10. Ovo rjeenje vai pet godina od dana njegovog donoenja.
11. Subjekat i hrana za ivotinje iz take 1. ovog rjeenja
upisuju se u Registar rjeenja subjekata u poslovanju s
hranom i genetski modificirane hrane za ivotinje Bosne i
Hercegovine.
12. Sve promjene koje nastanu u periodu vaenja ovog rjeenja,
a koje se odnose na take 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovog
rjeenja, subjekat u poslovanju s hranom za ivotinje iz
take 1. ovog rjeenja obavezan je dostaviti Agenciji za
sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
13. Za obnovu ovog rjeenja potrebno je Agenciji za sigurnost
hrane Bosne i Hercegovine podnijeti zahtjev u skladu s
lanom 22. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane
za ivotinje prvi put na trite Bosne i Hercegovine i
zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i
oznaavanje, najkasnije godinu dana prije prestanka
vaenja rjeenja o odobrenju.
14. Donoenje ovog rjeenja o odobrenju ne umanjuje opu
graansku i krivinu odgovornost subjekta u poslovanju s
hranom po pitanju hrane za ivotinje koja je predmet ovog
rjeenja.
15. Ovo rjeenje objavljuje se u "Slubenom glasniku BiH".
Obrazloenje
Podnosilac zahtjeva "KLAS-PERVAN" d.o.o. epe,
Grabovica bb, 72230 epe, Bosna i Hercegovina, podnio je
zahtjev za odobrenje za stavljanje na trite Bosne i Hercegovine
genetski modificirane hrane za ivotinje koja sadri genetski
modificirani organizam odobren u skladu s vaeim propisima
Evropske unije Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
koji je zaprimljen pod brojem UP-1-50-4-26/16 od 10.06.2016.
godine i UP-1-50-4-26-2/16 od 29.06.2016. godine.
Zahtjev je osnovan.
Vijee za genetski modificirane organizme je na dvanaestoj
sjednici ostvarilo uvid i ocjenu dostavljene dokumentacije te je
razmatralo navedeni zahtjev u skladu s lanom 17a. Pravilnika o
uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski
modificirane hrane i hrane za ivotinje prvi put na trite Bosne i

Broj 74 - Stranica 26

SLUBENI GLASNIK BiH

Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i


oznaavanje ("Slubeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15).
Podnosilac zahtjeva je uz zahtjev dostavio primjerak
uplatnice u iznosu od 30,00 KM o uplaenoj naknadi za
podnoenje zahtjeva u skladu s Odlukom o visini posebne
naknade za izdavanje rjeenja o odobrenju za stavljanje na trite
genetski modificirane hrane i hrane za ivotinje ("Slubeni
glasnik BiH", broj 61/14).
U skladu s navedenim, Vijee za genetski modificirane
organizme je nakon razmatranja jednoglasno usvojilo Miljenje
da je navedeni zahtjev za odobrenje za stavljanje na trite Bosne
i Hercegovine genetski modificirane hrane za ivotinje koja
sadri genetski modificirani organizam u skladu s vaeim
propisima Evropske unije osnovan, te da je u skladu s lanom
17a. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za
stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za ivotinje prvi
put na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na
njihovu sljedivost i oznaavanje.
Vijee za genetski modificirane organizme je u Miljenju
predloilo Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
donoenje Rjeenja o odobravanju za stavljanje na trite Bosne i
Hercegovine genetski modificirane hrane za ivotinje koja sadri
genetski modificirani organizam odobren u skladu s vaeim
propisima Evropske unije, od subjekta "KLAS-PERVAN" d.o.o.
epe, Grabovica bb, epe, Bosna i Hercegovina.
lanom 19. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za
ivotinje prvi put na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji
se odnose na njihovu sljedivost i oznaavanje odreeno je da
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnosiocu
zahtjeva, ako ispunjava uslove, donosi rjeenje o odobrenju za
stavljanje na trite genetski modificirane hrane za ivotinje
uzimajui u obzir Miljenje Vijea za genetski modificirane
organizme, na period od pet godina koje se moe obnoviti.
lanom 16. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za
ivotinje prvi put na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji
se odnose na njihovu sljedivost i oznaavanje odreeno je da se

Utorak, 4. 10. 2016.

za izdavanje rjeenja o odobrenju podnosi zahtjev u pisanoj formi


Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
lanom 17a. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za
ivotinje prvi put na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji
se odnose na njihovu sljedivost i oznaavanje odreena je
potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev ako je hrana
za ivotinje koja sadri genetski modificirani organizam
odobrena u skladu s vaeim propisima Evropske unije.
lanom 24. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja
odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za
ivotinje prvi put na trite Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji
se odnose na njihovu sljedivost i oznaavanje odreena su pravila
za oznaavanje genetski modificiranih organizama koji se koriste
kao hrana za ivotinje, hranu za ivotinje koja sadri ili se sastoji
od genetski modificiranih organizama i hranu za ivotinje
proizvedenu od genetski modificiranih organizama.
lanom 51., 52. i 54. Zakona o genetski modificiranim
organizmima odreena je sljedivost, oznaavanje kao i
rukovanje, prijevoz i pakiranje genetiki modificiranih
organizama kao i proizvoda koji sadre ili se sastoje od genetski
modificiranih organizama.
U skladu s navedenim, rijeeno je kao u dispozitivu ovog
rjeenja.
Naknada za Miljenje Vijea za genetski modificirane
organizme uplaena u iznosu od 400,00 KM, naknada za
izdavanje Rjeenja za odobrenje za stavljanje na trite uplaena
je u iznosu od 500,00 KM i naknada za upis u jedinstveni
Registar GMO-a uplaena je u iznosu od 30,00 KM u skladu s
odredbama Odluke o visini posebne naknade za izdavanje
rjeenja o odobrenju za stavljanje na trite genetski modificirane
hrane i hrane za ivotinje ("Slubeni glasnik BiH", broj 61/14), u
korist budeta Bosne i Hercegovine.
Uputstvo o pravnom lijeku
Protiv ovog rjeenja ne moe se izjaviti alba, ve se moe
pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od
30 dana od dana dostavljanja ovog rjeenja.
Broj UP-1-50-4-26-7/16
Direktor
14. septembra 2016. godine
Mr. sci. Demil Hajri, s. r.

1079Na temelju lanka 37. Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama ("Slubeni glasnik BiH", br. 26/10 i
32/12), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine objavljuje

POPIS
PRIZNATIH PRIRODNIH MINERALNIH VODA I PRIRODNIH IZVORSKIH VODA U BOSNI I HERCEGOVINI
I.
POPIS PRIZNATIH PRIRODNIH MINERALNIH VODA U BOSNI I HERCEGOVINI
Broj odobrenja
UP-1-26-22-2/16
UP-1-26-9-21-4/16
UP-1-26-9-5-3/16
UP-1-26-9-12-4/11
UP-1-26-9-13-6/11
UP-1-26-9-36-9/15
UP-1-26-9-15-7/11
UP-1-26-9-17-5/11
UP-1-26-9-18-5/11
UP-1-26-9-25-4/16
UP-1-26-9-31-3/11
UP-1-26-9-32-4/11
UP-1-26-9-33-2/11

Trgovaki naziv
proizvoda
RADENSKA CLASSIC
KRALJEVI VRELEC
RADENSKA
NATURELLE
DONAT MG
TEANJSKI KISELJAK
KNJAZ MILO
AQUA VIVA
PROLOM VODA
TEANJSKI DIJAMANT
ESPERANZA
MINAQUA
JAMNICA
JANA
MIVELA MG

Naziv proizvoaa

Naziv uvoznika

Ime izvora

Mjesto crpljenja
izvora

Zemlja podrijetla

Radenska d.d.

Orbico d.o.o.

Radenska Kraljevi
vrelec

Radenci

Slovenija

Radenska d.d.

Orbico d.o.o.

Radenska Naturelle

Radenci

Slovenija

Droga Kolinska d.d.


Zema d.o.o.
Knjaz Milo a.d.
Knjaz Milo a.d.
Planika a.d.
Teanjska vrela d.o.o.
Teanjska vrela d.o.o.
BB Minqua a.d.
Jamnica d.d.
Jamnica d.d.
Nova sloga a.d.

Ataco d.o.o.
Knjaz Milo d.o.o.
Knjaz Milo d.o.o.
Old Gold-Komerc d.o.o.
Saa i Mimi d.o.o.
Sarajevski Kiseljak d.d.
Sarajevski Kiseljak d.d.
Sarajevski Kiseljak d.d.

Donat
Radua
Knjaz Milo
Banja
Veliki Pupavac
Cerik
Cerik-Cerik-ib
Minaqua
Janino vrelo
Sveta Jana
Mivela-1

Rogaka Slatina
Radua -Teanj
Aranelovac
Aranelovac
Prolom Banja
Karadaglije-Teanj
Karadaglije-Teanj
Novi Sad
Pisarovina
Gorica Svetojanska
Velue

Slovenija
Bosna i Hercegovina
Srbija
Srbija
Srbija
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina
Srbija
Hrvatska
Hrvatska
Hrvatska

Utorak, 4. 10. 2016.

UP-1-26-9-3-2/13

SARAJEVSKI
KISELJAK
VITINKA
PRIRODNI KISELJAK
PRINCESS
PREMIA

UP-1-26-9-8-5/12

DUBOKA

UP-1-26-9-3/3-2/12
UP-1-26-9-3/2-2/12
UP-1-26-9-3-2/12
UP-1-26-9-1-2/14
UP-1-26-9-2-2/14
UP-1-26-9-3-2/14
UP-1-26-9-8-2/15
UP-1-26-9-9-5/15
UP-1-26-9-12-4/16
Up-1-26-9-7-9/16

VRNJCI
VODA VRNJCI
ELEMENT
TILEA
GODA
DANA
STUDENAC
AQUA GALA
VODA VODA
OAZA

UP-1-26-9-32-4/16

BABYLOVE

UP-1-26-9-34-3/11
UP-1-26-9-35-4/11
UP-1-26-9-44-4/11

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 74 - Stranica 27

Sarajevski Kiseljak d.d. -

Vrelo Park

Kiseljak

Bosna i Hercegovina

Vitinka a.d.

Kozluk

Bosna i Hercegovina

Princess d.o.o.

Ora Planje-Teanj

Bosna i Hercegovina

Mioni d.o.o.
Mineralna voda d.o.o.
Neresnica
Voda Vrnjci a.d.
Voda Vrnjci a.d.
Voda Vrnjci a.d.
Tilea d.o.o.
Kustura d.o.o.
Dana d.d.
Podravka d.d.
Mioni d.o.o.
Voda Voda d.o.o.
Oaza d.o.o.
dm-drogerie markt
GmbH+CO.

Delhaize BiH d.o.o.

Vitinka
BOP 1 Ora PlanjeTeanj
Raj 4

Klju

Srbija

KMK d.o.o.

KB-2

Neresnica

Srbija

Frutela d.o.o.
Frutela d.o.o.
Frutela d.o.o.
Sarajevski Kiseljak d.d.
Centro-Pres d.o.o
Podravka d.o.o.
Old Gold Komerc d.o.o.
Frutela d.o.o.
-

Borjak III
Borjak
Belimarkovac
BM-1
Goda
Dana
Grofova vrela
Gala
Voda Voda
Kiseljak-Buotina 1

Vrnjaka Banja
Vrnjaka Banja
Vrnjaka Banja
Kiseljak
Liko Lee
Mirna
Lipik
Klju Mionica
Gornja Toplica
Crni vrh Kiseljak

Srbija
Srbija
Srbija
Bosna i Hercegovina
Hrvatska
Slovenija
Hrvatska
Srbija
Srbija
Bosna i Hercegovina

dm-drogerie markt d.o.o.

Flming-Felsenquelle Wiesenburg

Njemaka

II.
POPIS PRIZNATIH PRIRODNIH IZVORSKIH VODA U BOSNI I HERCEGOVINI
Broj odobrenja
UP-1-26-9-15-8/16
UP-1-26-9-11-6/16
UP-1-26-9-30-3/16

Trgovaki naziv
proizvoda
LEDA
NEVRA
SARAJEVSKA
PRIRODNA IZVORSKA
VODA

UP-1-26-9-31-3/16

BH2O

UP-1-26-9-18-5/16

OLIMPIJA

Mjesto crpljenja
izvora
iroki Brijeg
Deevice

Naziv proizvoaa

Naziv uvoznika

Ime izvora

Lukas TP Naki d.d.


Nevra d.o.o.

Borak
Nevra

Sarajevska pivara d.d.

Bunar B1 i B2

Sarajevska pivara d.d.

Bunar B3

Olimpija

Coca-Cola HBC B-H d.o.o.


Podravka d.o.o.
-

Cerik-ib
Vlasina-Topli Do
Studena
Planinski studenac
Malo Blato Y1
Banjica
Vranica
Bijele vode
S.A. des EAUX
MINERALES
Evian
D'EVIAN
Kristal
Priluk
Osmii-Brdo Devetak Devetak Lukavac
Hercegovaka
Hercegovaka
pivovara
pivovara
Raljansko vrelo
Maoa
Planinsko vrelo
Devetak-Lukavac
Kiseljak-Izvor 1
Crni vrh - Kiseljak
Kanare Dolac na
Dolac na Lavi
Lavi
Podgrede i
Lipa voda
Dobrenica
Vilenac
Blauj Ilida
Bunar P-1
Potoani

UP-1-26-9-16-5/11
UP-1-26-9-20-6/11
UP-1-26-9-25-2/11
UP-1-26-9-28-4/11
UP-1-26-9-29-3 /11
UP-1-26-9-36-4/11
UP-1-26-9-37-5/11
UP-1-26-9-38-4/11

Coca-Cola HBC B-H


d.o.o.
TEANJSKI DIJAMANT Teanjska vrela d.o.o.
ROSA
Vlasinka d.o.o.
STUDENA
Podravka d.d.
AQUA VITA
Planinski studenac d.o.o
DOMA AQUA
Yimor d.o.o.
VIVIA
Vitinka a.d.
BISTRICA
Agrocentar d.o.o.
BIJELA VODA
Bijela voda d.o.o.

UP-1-26-9-50-2/11

EVIAN

Danone Francuska

Violeta d.o.o.

UP-1-26-9-39/11
UP-1-26-9-4-5/14

KRISTAL
DEWA

UP-1-26-9-15-4/15

DIVA

UP-1-26-9-16-5/15
UP-1-26-9-5-11/16
UP-1-26-9-17-6/16

MAJA
BISTRIK
OAZA

Kobens d.o.o.
GPG Ininjering d.o.o.
Hercegovaka pivovara
d.o.o.
Blue Gold d.o.o.
Papago d.o.o.
Oaza d.o.o.

UP-1-26-9-1-12/16

VLAIKA ROSA

UTD Best d.o.o.

UP-1-26-9-24-6/16

LIPA VODA

Bihaka pivovara d.d.

UP-1-26-9-1-13/12
UP-1-26-9-27-10/16

ELLA
VILA

Milkos d.d.
Vili d.o.o.

Zemlja podrijetla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Izvorite Sarajevske
Bosna i Hercegovina
pivare
Izvorite Sarajevske
Bosna i Hercegovina
pivare
Coca-Cola HBC B-H
Bosna i Hercegovina
d.o.o. Sarajevo
Karadaglije-Teanj Bosna i Hercegovina
Vlasinka d.o.o.
Srbija
Lipik
Hrvatska
Vilevii Caparde Bosna i Hercegovina
Domaljevac
Bosna i Hercegovina
Raevo
Bosna i Hercegovina
Paji Polje
Bosna i Hercegovina
Bijele vode-Praa
Bosna i Hercegovina
Francuska
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

III.
Objavom ovog Popisa prestaje vaiti Popis priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", broj 69/15).
Broj 02-16-3-1185-1/16
23. rujna 2016. godine
Ravnatelj
Mostar
Mr. sci. Demil Hajri, v. r.

Broj 74 - Stranica 28

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 4. 10. 2016.

37. (" ",


. 26/10 32/12),

-1-26-9-21-4/16
-1-26-9-5-3/16

CLASSIC
..

NATURELLE ..

..

-1-26-9-12-4/11
-1-26-9-13-6/11
-1-26-9-36-9/15

Oo ...
Aao d.o.o.

Radenska

Naturelle

...


AQUA VIVA

..
..

-1-26-9-15-7/11

..

...
...
Old Gold-Komerc
d.o.o.

-1-26-9-17-5/11

... -

-1-26-9-18-5/11

ESPERANZA

... -

-1-26-9-25-4/16

MINAQUA

BB Minqua a.d.

-1-26-9-31-3/11

..

-1-26-9-32-4/11

..

-1-26-9-33-2/11

..

-1-26-9-22-2/16

Oo ...

--

aa i M ...

..

..

..

Minqua

-1

-1-26-9-34-3/11..

-1-26-9-35-4/11

..

Princess d.o.o.

-1-26-9-3/3-2/12
-1-26-9-3/2-2/12
-1-26-9-3-2/12

...
...

..
..
..

-1-26-9-1-2/14

TEA

Tea ..

-1-26-9-2-2/14

GO

a ..

-1-26-9-3-2/14
-1-26-9-8-2/15

AA

aa ..
..

-1-26-9-9-5/15

AQUA GALA

...

-1-26-9-12-4/16

..o.


..
to-e ..
...
Old Gold-Komerc
d.o.o.
.o.o.

-1-26-9-7-9/16

Oaa ..o.

dm-drogerie markt
GmbH+CO.

dm-drogerie markt
..o.

-1-26-9-3-2/13


PRINCESS
PREMIA

-1-26-9-8-5/12

-1-26-9-44-4/11

-1-26-9-32-4/16 BABYLOVE

Delhaize BiH d.o.o.

1
4

...

-2

...
...
...

III

M-1

Go

o e

aa
Goo

Ma

Gaa

- 1

Flming-Felsenquelle

Wiesenburg

II

-1-26-9-15-8/16

ka T ak ... -

oak

-1-26-9-11-6/16

...

-1-26-9-30-3/16

.. -

1 2

-1-26-9-31-3/16 2

.. -

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 4. 10. 2016.


-1-26-9-18-5/16

Coca-Cola -
...

-1-26-9-16-5/11 ... -1-26-9-20-6/11

...

-1-26-9-25-2/11

..

..

-1-26-9-28-4/11 AQUA VITA

Coca-Cola -
...
...

Broj 74 - Stranica 29

Coca-Cola -
...

...

-1-26-9-29-3 /11 DOMA AQUA

Yimor d.o.o.

Y1

-1-26-9-36-4/11 VIVIA

..

-1-26-9-37-5/11

...

-1-26-9-38-4/11

...

-1-26-9-50-2/11 EVIAN

Danone,

...

S.A. des EAUX


Evian
MINERALES D'EVIAN

-1-26-9-39/11

KA

Ko ...

Ka

-1-26-9-4-5/14

EWA

O-o eea

eea aa

aao o

Maoa

-1-26-9-15-4/15 VA

GG e
.o.o.

...

-1-26-9-16-5/15 MAJA

e Go ...

-1-26-9-5-11/16

.o.o.

-1-26-9-17-6/16

Oaa ..o.

- 1

-1-26-9-1-12/16

.o.o.

-1-26-9-24-6/16

.. -

-1-26-9-1-13/12

..

-1-26-9-27-10/16

.o.o.

-1

III
Oo oe e ea a a a
(" ", oj 69/15).
02-16-3-1185-1/16
23. 2016.

sci. , . .
Na osnovu lana 37. Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama ("Slubeni glasnik BiH", br. 26/10 i
32/12), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine objavljuje

LISTU
PRIZNATIH PRIRODNIH MINERALNIH VODA I PRIRODNIH IZVORSKIH VODA U BOSNI I HERCEGOVINI
I.
LISTA PRIZNATIH PRIRODNIH MINERALNIH VODA U BOSNI I HERCEGOVINI

UP-1-26-9-5-3/16

Trgovaki naziv
proizvoda
RADENSKA CLASSIC
KRALJEVI VRELEC
RADENSKA
NATURELLE
DONAT MG

UP-1-26-9-12-4/11

TEANJSKI KISELJAK Zema d.o.o.

Radua

Radua -Teanj

UP-1-26-9-13-6/11
UP-1-26-9-36-9/15

KNJAZ MILO
AQUA VIVA

Knjaz Milo a.d.


Knjaz Milo a.d.

Knjaz Milo
Banja

Aranelovac
Aranelovac

UP-1-26-9-15-7/11

PROLOM VODA

Planika a.d.

Knjaz Milo d.o.o.


Knjaz Milo d.o.o.
Old Gold-Komerc
d.o.o.

Slovenija
Bosna i
Hercegovina
Srbija
Srbija

Veliki Pupavac

Prolom Banja

Srbija

UP-1-26-9-17-5/11

TEANJSKI DIJAMANT Teanjska vrela d.o.o.

Cerik

Karadaglije-Teanj

Bosna i
Hercegovina

Broj odobrenja
UP-1-26-9-22-2/16
UP-1-26-9-21-4/16

Naziv proizvoaa

Naziv uvoznika

Naziv izvora

Mjesto crpljenja izvora Zemlja porijekla

Radenska d.d.

Orbico d.o.o.

Radenska Kraljevi vrelec

Radenci

Slovenija

Radenska d.d.

Orbico d.o.o.

Radenska Naturelle

Radenci

Slovenija

Droga Kolinska d.d.

Ataco d.o.o.

Donat

Rogaka Slatina

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 74 - Stranica 30

Utorak, 4. 10. 2016.

UP-1-26-9-18-5/11

ESPERANZA

Teanjska vrela d.o.o.

Cerik-Cerik-ib

Karadaglije-Teanj

UP-1-26-9-25-4/16
UP-1-26-9-31-3/11
UP-1-26-9-32-4/11
UP-1-26-9-33-2/11

MINAQUA
JAMNICA
JANA
MIVELA MG
SARAJEVSKI
KISELJAK

BB Minqua a.d.
Jamnica d.d.
Jamnica d.d.
Nova sloga a.d.

Saa i Mimi d.o.o.


Sarajevski Kiseljak d.d.
Sarajevski Kiseljak d.d.
Sarajevski Kiseljak d.d.

Minaqua
Janino vrelo
Sveta Jana
Mivela-1

Novi Sad
Pisarovina
Gorica Svetojanska
Velue

Sarajevski Kiseljak d.d.

Vrelo Park

Kiseljak

VITINKA

Vitinka a.d.

Vitinka

Kozluk

Princess d.o.o.

BOP 1 Ora Planje-Teanj Ora Planje-Teanj

Delhaize BiH d.o.o.

Raj 4

Klju

KMK d.o.o.

KB-2

Neresnica

Srbija

UP-1-26-9-3/3-2/12 VRNJCI
UP-1-26-9-3/2-2/12 VODA VRNJCI
UP-1-26-9-3-2/12 ELEMENT

Mioni d.o.o.
Mineralna voda d.o.o.
Neresnica
Voda Vrnjci a.d.
Voda Vrnjci a.d.
Voda Vrnjci a.d.

Bosna i
Hercegovina
Srbija
Hrvatska
Hrvatska
Hrvatska
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina
Srbija

Frutela d.o.o.
Frutela d.o.o.
Frutela d.o.o.

Borjak III
Borjak
Belimarkovac

Vrnjaka Banja
Vrnjaka Banja
Vrnjaka Banja

UP-1-26-9-1-2/14

TILEA

Tilea d.o.o.

BM-1

Kiseljak

UP-1-26-9-2-2/14
UP-1-26-9-3-2/14
UP-1-26-9-8-2/15
UP-1-26-9-9-5/15
UP-1-26-9-12-4/16

GODA
DANA
STUDENAC
AQUA GALA
VODA VODA

Kustura d.o.o.
Dana d.d.
Podravka d.d.
Mioni d.o.o.
Voda Voda d.o.o.

Sarajevski Kiseljak d.d. Goda


Centro-Pres d.o.o
Dana
Podravka d.o.o.
Grofova vrela
Old Gold Komerc d.o.o. Gala
Frutela d.o.o.
Voda Voda

Up-1-26-9-7-9/16

OAZA

Oaza d.o.o.

Kiseljak-Buotina 1

Crni vrh Kiseljak

Srbija
Srbija
Srbija
Bosna i
Hercegovina
Hrvatska
Slovenija
Hrvatska
Srbija
Srbija
Bosna i
Hercegovina

BABYLOVE

dm-drogerie markt
GmbH+CO.

dm-drogerie markt
d.o.o.

Flming-Felsenquelle

Wiesenburg

UP-1-26-9-34-3/11
UP-1-26-9-35-4/11

UP-1-26-9-3-2/13

PRIRODNI KISELJAK
PRINCESS
PREMIA

UP-1-26-9-8-5/12

DUBOKA

UP-1-26-9-44-4/11

UP-1-26-9-32-4/16

Liko Lee
Mirna
Lipik
Klju Mionica
Gornja Toplica

Njemaka

II.
LISTA PRIZNATIH PRIRODNIH IZVORSKIH VODA U BOSNI I HERCEGOVINI
Broj odobrenja

Trgovaki naziv
proizvoda

Naziv proizvoaa

Naziv uvoznika

Naziv izvora

Mjesto crpljenja izvora Zemlja porijekla

UP-1-26-9-15-8/16

LEDA

Lukas TP Naki d.d.

Borak

iroki Brijeg

UP-1-26-9-11-6/16

NEVRA

Nevra d.o.o.

Nevra

Deevice

UP-1-26-9-30-3/16

SARAJEVSKA
PRIRODNA IZVORSKA Sarajevska pivara d.d.
VODA

Bunar B1 i B2

Izvorite Sarajevske pivare

Bosna i
Hercegovina

UP-1-26-9-31-3/16

BH2O

Sarajevska pivara d.d.

Bunar B3

Izvorite Sarajevske pivare

UP-1-26-9-18-5/16

OLIMPIJA

Coca-Cola HBC B-H


d.o.o.

Olimpija

Coca-Cola HBC B-H


d.o.o. Sarajevo

UP-1-26-9-16-5/11

TEANJSKI DIJAMANT Teanjska vrela d.o.o.

Cerik-ib

Karadaglije-Teanj

Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina

UP-1-26-9-20-6/11

ROSA

Vlasinka d.o.o.

Vlasina-Topli Do

Vlasinka d.o.o.

Srbija

UP-1-26-9-25-2/11

STUDENA

Podravka d.d.

Coca-Cola HBC B-H


d.o.o.
Podravka d.o.o.

Studena

Lipik

UP-1-26-9-28-4/11

AQUA VITA

Planinski studenac d.o.o

Planinski studenac

Vilevii Caparde

UP-1-26-9-29-3 /11 DOMA AQUA

Yimor d.o.o.

Malo Blato Y1

Domaljevac

UP-1-26-9-36-4/11

VIVIA

Vitinka a.d.

Banjica

Raevo

UP-1-26-9-37-5/11

BISTRICA

Agrocentar d.o.o.

Vranica

Paji Polje

UP-1-26-9-38-4/11

BIJELA VODA

Bijela voda d.o.o.

Bijele vode

Bijele vode-Praa

Hrvatska
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina

UP-1-26-9-50-2/11

EVIAN

Danone Francuska

Violeta d.o.o.

S.A. des EAUX


Evian
MINERALES D'EVIAN

UP-1-26-9-39/11

KRISTAL

Kobens d.o.o.

Kristal

Priluk

UP-1-26-9-4-5/14

DEWA

GPG Ininjering d.o.o.

Osmii-Brdo Devetak

Devetak Lukavac

UP-1-26-9-15-4/15

DIVA

Hercegovaka pivovara
d.o.o.

Hercegovaka pivovara

Hercegovaka pivovara

UP-1-26-9-16-5/15

MAJA

Blue Gold d.o.o.

Raljansko vrelo

Maoa

UP-1-26-9-5-11/16

BISTRIK

Papago d.o.o.

Planinsko vrelo

Devetak-Lukavac

UP-1-26-9-17-6/16

OAZA

Oaza d.o.o.

Kiseljak-Izvor 1

Crni vrh - Kiseljak

Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina

Francuska
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 4. 10. 2016.

Broj 74 - Stranica 31

UP-1-26-9-1-12/16

VLAIKA ROSA

UTD Best d.o.o.

Kanare Dolac na Lavi

Dolac na Lavi

UP-1-26-9-24-6/16

LIPA VODA

Bihaka pivovara d.d.

Lipa voda

Podgrede i Dobrenica

UP-1-26-9-1-13/12

ELLA

Milkos d.d.

Vilenac

Blauj Ilida

UP-1-26-9-27-10/16 VILA

Vili d.o.o.

Bunar P-1

Potoani

Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina

III.
Objavom ove Liste prestaje vaiti Lista priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", broj 69/15).
Broj 02-16-3-1185-1/16
23. septembra 2016. godine
Direktor
Mostar
Mr. sci. Demil Hajri, s. r.

1080Na temelju lanka 19. stavak (3) Pravilnika o stolnim


vodama ("Slubeni glasnik BiH", br. 40/10 i 43/10), Agencija za
sigurnost hrane Bosne i Hercegovine objavljuje

POPIS
STOLNIH VODA U BOSNI I HERCEGOVINI
I.
POPIS STOLNIH VODA U BOSNI I HERCEGOVINI
Trgovaki naziv
proizvoda

Naziv proizvoaa

Naziv uvoznika

DOBRA VODA

Celvik Kiseljak d.o.o

TEANJSKA
KRALJICA

Celvik Kiseljak d.o.o

SAN

D&D Bosanski Brod

Hercegovaka pivovara
HERCEGOVKA
d.o.o.

KPLUS

Nevra d.o.o.

RIAL

Nevra d.o.o.

VLAI VODA

Nevra d.o.o.

BABYLOVE
ZMAJ

dm-drogerie markt dm-drogerie markt


GmbH+CO.
d.o.o.
Hercegovaka pivovara
d.o.o.

Drava
proizvoaa vode
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina
Njemaka
Bosna i
Hercegovina

II.
Objavom ovog Popisa prestaje da vai Popis stolnih voda u
Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj 69/15).
Broj 02-16-3-1186-1/16
23. rujna 2016. godine
Ravnatelj
Mostar
Mr. sci. Demil Hajri, v. r.
19. (3)
(" ", . 40/10 43/10),

..

..

&

-

...

A ...

A ...

A
BABYLOVE
MAJ

A ...

dm-drogerie markt
GmbH+CO.

...

dm-drogerie
markt ...

II
Oo oe e ea a a a
(" ", oj
69/15).
02-16-3-1186-1/16
23. 2016.

sci. , . .
Na osnovu lana 19. stav (3) Pravilnika o stonim vodama
("Slubeni glasnik BiH", br. 40/10 i 43/10), Agencija za sigurnost
hrane Bosne i Hercegovine objavljuje

LISTU
STONIH VODA U BOSNI I HERCEGOVINI
I.
LISTA STONIH VODA U BOSNI I HERCEGOVINI
Trgovaki naziv
proizvoda

Naziv proizvoaa

Naziv uvoznika

DOBRA VODA

Celvik Kiseljak d.o.o

TEANJSKA
KRALJICA

Celvik Kiseljak d.o.o

SAN

D&D Bosanski Brod

Hercegovaka pivovara
HERCEGOVKA
d.o.o.

KPLUS

Nevra d.o.o.

RIAL

Nevra d.o.o.

Nevra d.o.o.

VLAI VODA
BABYLOVE
ZMAJ

dm-drogerie markt dm-drogerie markt


GmbH+CO.
d.o.o.
Hercegovaka pivovara
d.o.o.

Drava
proizvoaa vode
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina
Bosna i
Hercegovina
Njemaka
Bosna i
Hercegovina

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 74 - Stranica 32

II.
Objavom ove Liste prestaje da vai Lista stonih voda u
Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj 69/15).
Broj 02-16-3-1186-1/16
23. septembra 2016. godine
Direktor
Mostar
Mr. sci. Demil Hajri, s. r.

VISOKO SUDBENO I TUITELJSKO VIJEE


BOSNE I HERCEGOVINE
1081

Sukladno lanku 88. stavak 1. toka d) i stavak 4. Zakona o


Visokom sudbenom i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u vezi
sa lankom 118. Poslovnika Visokog sudbenog i tuiteljskog
vijea BiH ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14,
61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee
BiH je, na sjednici odranoj 7.9.2016. godine, donijelo

ODLUKU

O PRESTANKU STATUSA STRUNOG SURADNIKA


Mihadi Bai, strunoj suradnici u Opinskom sudu u
Gradacu, prestaje status strunog suradnika navedenog suda, sa
danom 30.9.2016. godine, zbog podnoenja ostavke.
Ova odluka bie objavljena u "Slubenom glasniku BiH",
kao i u prostorijama Vijea dostupnim javnosti.
Obrazloenje
Mihada Bai, struna suradnica u Opinskom sudu u
Gradacu, dana 9.8.2016. godine, uputila je pismenu ostavku
Visokom sudbenom i tuiteljskom vijeu BiH, na dunost
strunog suradnika navedenog suda, sa danom 30.9.2016. godine.
lankom 118. Poslovnika Visokog sudbenog i tuiteljskog
vijea BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje status
strunog suradnika, a jedan od razloga je u sluaju podnoenja
ostavke.
Sukladno naprijed navedenom, a temeljem lanka 118.
stavak 1. toka b) Poslovnika Visokog sudbenog i tuiteljskog
vijea BiH, donesena je Odluka kao u dispozitivu.
Broj 04-07-3-2247-2/2016
Predsjednik
7. rujna 2016. godine
Milan Tegeltija
88. 1. ) 4.

(" ", . 25/04, 93/05,
48/07 15/08), 118.
("
", . 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15 46/15),
,
7.9.2016. ,


,
,
, 30.9.2016. , .
o "
", .

,
, 9.8.2016. ,
,
, 30.9.2016.
.

Utorak, 4. 10. 2016.

118.
,
,
.
,
118. 1. )
,
.
04-07-3-2247-2/2016

7. 2016.

U skladu sa lanom 88. stav 1. taka d) i stav 4. Zakona o
Visokom sudskom i tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u vezi
sa lanom 118. Poslovnika Visokog sudskog i tuilakog vijea
BiH ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14,
78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudsko i tuilako vijee BiH je, na
sjednici odranoj 7.9.2016. godine, donijelo

ODLUKU

O PRESTANKU STATUSA STRUNOG SARADNIKA


Mihadi Bai, strunoj saradnici u Opinskom sudu u
Gradacu, prestaje status strunog saradnika navedenog suda, sa
danom 30.9.2016. godine, zbog podnoenja ostavke.
Ova odluka bie objavljena u "Slubenom glasniku BiH",
kao i u prostorijama Vijea dostupnim javnosti.
Obrazloenje
Mihada Bai, struna saradnica u Opinskom sudu u
Gradacu, dana 9.8.2016. godine, uputila je pismenu ostavku
Visokom sudskom i tuilakom vijeu BiH, na dunost strunog
saradnika navedenog suda, sa danom 30.9.2016. godine.
lanom 118. Poslovnika Visokog sudskog i tuilakog
vijea BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje status
strunog saradnika, a jedan od razloga je u sluaju podnoenja
ostavke.
Na osnovu naprijed navedenog, a u skladu sa lanom 118.
stav 1. taka b) Poslovnika Visokog sudskog i tuilakog vijea
BiH, donesena je Odluka kao u dispozitivu.
Broj 04-07-3-2247-2/2016
Predsjednik
7. septembra 2016. godine
Milan Tegeltija

1082

Sukladno lanku 88. stavak 1. toka d) i stavak 4. Zakona o


Visokom sudbenom i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u
svezi sa lankom 117. Poslovnika Visokog sudbenog i
tuiteljskog vijea BiH ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13,
46/14, 61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Vijee je, na sjednici
odranoj 7.9.2016. godine, donijelo

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA
Amiri Salihagi Sedlarevi, tuitelju Kantonalnog
tuiteljstva Kantona Sarajevo, prestao je mandat tuitelja tog
tuiteljstva sa danom 12.8.2016. godine, zbog podnoenja
ostavke.
Ova Odluka bit e objavljena u "Slubenom glasniku BiH",
kao i u prostorijama Vijea dostupnim javnosti.
Obrazloenje
Amira Salihagi Sedlarevi, tuitelj Kantonalnog
tuiteljstva Kantona Sarajevo dana 10.8.2016. godine, u pismenoj
formi, uputila je ostavku Visokom sudbenom i tuiteljskom

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 4. 10. 2016.

vijeu BiH na dunost tuitelja navedenog tuiteljstva, sa danom


12.8.2016. godine.
lankom 88. Zakona o Visokom sudbenom i tuiteljskom
vijeu BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat suca
ili tuitelja, a jedan od razloga je u sluaju podnoenja ostavke.
Prilikom podnoenja ostavke, mandat suca ili tuitelja istie na
dan kada Vijee primi njegovu pismenu ostavku ili na dan kada
ostavka treba da stupi na snagu, koje od navedenog nastupa
kasnije, a to je u konkretnom sluaju dan 12.8.2016. godine.
Sukladno naprijed navedenom, a na temelju odredaba
lanka 88. stavak 1. toka d) Zakona o Visokom sudbenom i
tuiteljskom vijeu BiH, kao i lanka 117. Poslovnika Visokog
sudbenog i tuiteljskog vijea BiH, donijeta je Odluka kao u
dispozitivu.
Broj 04-07-3-2284-2/2016
Predsjednik
7. rujna 2016. godine
Milan Tegeltija
88. 1. ) 4.

(" ", . 25/04, 93/05,
48/07 15/08), 117.
("
", . 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15 46/15),
, 7.9.2016. ,


,
, o
12.8.2016. ,
.
"
", .

,
, 10.8.2016. ,
,

, 12.8.2016. .
88.
,
,
. ,


, ,
12.8.2016. .
,
88. 1. )
, 117.
,
.
04-07-3-2284-2/2016

7. 2016.

U skladu sa lanom 88. stav 1. taka d) i stav 4. Zakona o
Visokom sudskom i tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u vezi
sa lanom 117. Poslovnika Visokog sudskog i tuilakog vijea
BiH ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14,
78/14, 27/15 i 46/15), Vijee je, na sjednici odranoj 7.9.2016.
godine, donijelo

Broj 74 - Stranica 33

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA
Amiri Salihagi Sedlarevi, tuiocu Kantonalnog tuilatva Kantona Sarajevo, prestao je mandat tuioca navedenog
tuilatva sa danom 12.8.2016. godine, zbog podnoenja ostavke.
Ova Odluka bie objavljena u "Slubenom glasniku BiH",
kao i u prostorijama Vijea dostupnim javnosti.
Obrazloenje
Amira Salihagi Sedlarevi, tuilac Kantonalnog tuilatva
Kantona Sarajevo, dana 10.8.2016. godine, u pismenoj formi,
uputila je ostavku Visokom sudskom i tuilakom vijeu BiH na
dunost tuioca navedenog tuilatva, sa danom 12.8.2016.
godine.
lanom 88. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom
vijeu BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat sudije
ili tuioca, a jedan od razloga je u sluaju podnoenja ostavke.
Prilikom podnoenja ostavke, mandat sudije ili tuioca istie na
dan kada Vijee primi njegovu pismenu ostavku ili na dan kada
ostavka treba da stupi na snagu, koje od navedenog nastupa
kasnije, a to je u konkretnom sluaju dan 12.8.2016. godine.
U skladu sa naprijed navedenim, a na osnovu odredaba
lana 88. stav 1. taka d) Zakona o Visokom sudskom i
tuilakom vijeu BiH, kao i lana 117. Poslovnika Visokog
sudskog i tuilakog vijea BiH, donijeta je Odluka kao u
dispozitivu.
Broj 04-07-3-2284-2/2016
Predsjednik
7. septembra 2016. godine
Milan Tegeltija

1083

Sukladno lanku 88. stavak 1. toka a) Zakona o Visokom


sudbenom i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u svezi sa
lankom 117. Poslovnika Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea
BiH ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14,
78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee BiH (u
daljem tekstu: Vijee) je, na sjednici odranoj 7.9.2016. godine,
donijelo

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA
Cvjetku Ostojiu, tuitelju Kantonalnog tuiteljstva
Kantona Sarajevo, prestao je mandat tuitelja tog tuiteljstva, sa
danom 1.9.2016. godine, zbog odlaska u mirovinu.
Ova Odluka bie objavljena u "Slubenom glasniku BiH",
kao i u prostorijama Vijea dostupnim javnosti.
Obrazloenje
Na temelju slubene evidencije Vijea, konstatirano je da
Cvjetko Ostoji, tuitelj Kantonalnog tuiteljstva Kantona
Sarajevo, dana 1.9.2016. godine, navrava starosnu dob od
sedamdeset (70) godina ivota.
lankom 88. Zakona o Visokom sudbenom i tuiteljskom
vijeu BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat suca
ili tuitelja, a jedan od razloga je kada navre starosnu dob
propisanu za obvezan odlazak u mirovinu. Prema lanku 90. istog
Zakona, propisana starosna dob za obvezan odlazak u mirovinu
je navrenih sedamdeset (70) godina ivota.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 74 - Stranica 34

Na temelju navedenog, utvreno je da su ispunjeni uvjeti za


prekid mandata radi obveznog odlaska u mirovinu, a to je u
konkretnom sluaju dan 1.9.2016. godine, pa je, na temelju
odredaba lanka 88. stavak 1. toka a) Zakona o Visokom
sudbenom i tuiteljskom vijeu BiH, kao i lanka 117.
Poslovnika Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea BiH,
donesena Odluka kao u dispozitivu.
Broj 04-07-3-2398-2/2016
Predsjednik
7. rujna 2016. godine
Milan Tegeltija
88. 1. )

(" ", . 25/04, 93/05,
48/07 15/08), 117.
("
", . 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15 46/15),
( :
) , 7.9.2016. ,


, , je
, 1.9.2016. ,
.
"
", .

,
,
, 1.9.2016. ,
(70) .
88.
,
,

. 90. ,

(70) .
,

, 1.9.2016. ,
, 88. 1. )
,
117. ,
.
04-07-3-2398-2/2016

7. 2016.

U skladu sa lanom 88. stav 1. taka a) Zakona o Visokom
sudskom i tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u vezi sa lanom
117. Poslovnika Visokog sudskog i tuilakog vijea BiH
("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14,
27/15 i 46/15), Visoko sudsko i tuilako vijee BiH (u daljem
tekstu: Vijee) je, na sjednici odranoj 7.9.2016. godine, donijelo

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA
Cvjetku Ostojiu, tuiocu u Kantonalnom tuilatvu
Kantona Sarajevo, prestao je mandat tuioca tog tuilatva, sa
danom 1.9.2016. godine, zbog odlaska u penziju.

Utorak, 4. 10. 2016.

Ova Odluka bie objavljena u "Slubenom glasniku BiH",


kao i u prostorijama Vijea dostupnim javnosti.
Obrazloenje
Na osnovu slubene evidencije Vijea, konstatovano je da
Cvjetko Ostoji, tuilac Kantonalnog tuilatva Kantona
Sarajevo, dana 1.9.2016. godine, navrava starosnu dob od
sedamdeset (70) godina ivota.
lanom 88. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom
vijeu BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat sudije
ili tuioca, a jedan od razloga je kada navre starosnu dob
propisanu za obavezan odlazak u penziju. Prema lanu 90. istog
Zakona, propisana starosna dob za obavezan odlazak u penziju je
navrenih sedamdeset (70) godina ivota.
Na osnovu navedenog, utvreno je da su ispunjeni uslovi za
prestanak mandata radi obaveznog odlaska u penziju, a to je u
konkretnom sluaju dan 1.9.2016. godine, pa je, na osnovu
odredaba lana 88. stav 1. taka a) Zakona o Visokom sudskom i
tuilakom vijeu BiH, kao i lana 117. Poslovnika Visokog
sudskog i tuilakog vijea BiH, donesena Odluka kao u
dispozitivu.
Broj 04-07-3-2398-2/2016
Predsjednik
7. septembra 2016. godine
Milan Tegeltija

1084

Sukladno lanku 88. stavak 1. toka a) Zakona o Visokom


sudbenom i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u svezi sa
lankom 117. Poslovnika Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea
BiH ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14,
78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee BiH (u
daljem tekstu: Vijee) je, na sjednici odranoj 7.9.2016. godine,
donijelo

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA
Vahudinu Rustemoviu, sucu Opinskog suda u
ivinicama, prestaje mandat suca tog suda, sa danom 30.9.2016.
godine, zbog odlaska u mirovinu.
Ova Odluka bie objavljena u "Slubenom glasniku BiH",
kao i u prostorijama Vijea dostupnim javnosti.
Obrazloenje
Na temelju slubene evidencije Vijea, konstatirano je da
Vahudin Rustemovi, sudac Opinskog suda u ivinicama, dana
30.9.2016. godine, navrava starosnu dob od sedamdeset (70)
godina ivota.
lankom 88. Zakona o Visokom sudbenom i tuiteljskom
vijeu BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat suca
ili tuitelja, a jedan od razloga je kada navre starosnu dob
propisanu za obvezan odlazak u mirovinu. Prema lanku 90. istog
Zakona, propisana starosna dob za obvezan odlazak u mirovinu
je navrenih sedamdeset (70) godina ivota.
Na temelju navedenog, utvreno je da su ispunjeni uvjeti za
prekid mandata radi obveznog odlaska u mirovinu, a to je u
konkretnom sluaju dan 30.9.2016. godine, pa je, na temelju
odredaba lanka 88. stavak 1. toka a) Zakona o Visokom
sudbenom i tuiteljskom vijeu BiH, kao i lanka 117.
Poslovnika Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea BiH,
donesena Odluka kao u dispozitivu.
Broj 04-07-3-2399-2/2016
Predsjednik
7. rujna 2016. godine
Milan Tegeltija

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 4. 10. 2016.

88. 1. )

(" ", . 25/04, 93/05,
48/07 15/08), 117.
("
", . 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15 46/15),
( :
) , 7.9.2016. ,


,
, ,
30.9.2016. , .
"
", .

,
,
, 30.9.2016. ,
(70) .
88.
,
,

. 90. ,

(70) .
,

, 30.9.2016. ,
, 88. 1. )
,
117. ,
.
04-07-3-2399-2/2016

7. 2016.

U skladu sa lanom 88. stav 1. taka a) Zakona o Visokom
sudskom i tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u vezi sa lanom
117. Poslovnika Visokog sudskog i tuilakog vijea BiH
("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14,
27/15 i 46/15), Visoko sudsko i tuilako vijee BiH (u daljem
tekstu: Vijee) je, na sjednici odranoj 17.9.2016. godine,
donijelo

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA
Vahudinu Rustemoviu, sudiji Opinskog suda u
ivinicama, prestaje mandat sudije tog suda, sa danom
30.9.2016. godine, zbog odlaska u penziju.
Ova Odluka bie objavljena u "Slubenom glasniku BiH",
kao i u prostorijama Vijea dostupnim javnosti.
Obrazloenje
Na osnovu slubene evidencije Vijea, konstatovano je da
Vahudin Rustemovi, sudija Opinskog suda u ivinicama, dana
30.9.2016. godine, navrava starosnu dob od sedamdeset (70)
godina ivota.
lanom 88. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom
vijeu BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat sudije
ili tuioca, a jedan od razloga je kada navre starosnu dob

Broj 74 - Stranica 35

propisanu za obavezan odlazak u penziju. Prema lanu 90. istog


Zakona, propisana starosna dob za obavezan odlazak u penziju je
navrenih sedamdeset (70) godina ivota.
Na osnovu navedenog, utvreno je da su ispunjeni uslovi za
prestanak mandata radi obaveznog odlaska u penziju, a to je u
konkretnom sluaju dan 30.9.2016. godine, pa je, na osnovu
odredaba lana 88. stav 1. taka a) Zakona o Visokom sudskom i
tuilakom vijeu BiH, kao i lana 117. Poslovnika Visokog
sudskog i tuilakog vijea BiH, donesena Odluka kao u
dispozitivu.
Broj 04-07-3-2399-2/2016
Predsjednik
7. septembra 2016. godine
Milan Tegeltija

1085

Na temelju lanka 17. stavak 1. toka 2. Zakona o Visokom


sudbenom i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i lanka 61.
Poslovnika Visokog sudbenog i tuiteljskog Vijea Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14,
61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee
Bosne i Hercegovine je, na sjednici odranoj dana 7.9.2016.
godine, donijelo

ODLUKU

O IMENOVANJU TUITELJA U REPUBLIKO


TUITELJSTVO REPUBLIKE SRPSKE
I
Za tuitelja u Republiko tuiteljstvo Republike Srpske,
imenuje se ivana Baji.
II
Vijee je nakon ocjene strunosti kandidatkinje,
sposobnosti pravne analize, komunikativnosti i sposobnosti
prezentiranja, sposobnosti kandidatkinje da odgovorno, neovisno
i nepristrano obnaa funkciju tuitelja, uzimajui u obzir, izmeu
ostalog, dosadanje radno iskustvo kandidatkinje, profesionalnu
nepristranost i ugled, ponaanje izvan posla, edukaciju i
usavravanje, objavljivanje znanstvenih radova, te druge
aktivnosti u struci i ocjene kriterija podobnosti, ocijenilo da
imenovana kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za
imenovanje propisane u lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom
i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine.
III
Imenovana preuzima dunost 26.9.2016. godine.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja.
V
Odluka e biti objavljena u "Slubenom glasniku BiH",
sukladno lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tuiteljskom
vijeu Bosne i Hercegovine.
Broj 04-07-3-2504-1/2016
Predsjednik
7. rujna 2016. godine
Milan Tegeltija
17. 1. 2.

(" ", . 25/04, 93/05, 48/07 15/08)
61.
(" ", . 55/13,
96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15 46/15),
,
7.9.2016. ,

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 74 - Stranica 36I

, .
II
,
,
,
,
, , ,

, ,
, ,
,

43.

.
III
26.9.2016. .
IV
.
V
"
" 45.
.
04-07-3-2504-1/2016

7. 2016.

Na osnovu lana 17. stav 1. taka 2. Zakona o Visokom
sudskom i tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i lana 61.
Poslovnika Visokog sudskog i tuilakog Vijea Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14,
61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudsko i tuilako vijee
Bosne i Hercegovine je, na sjednici odranoj 7.9.2016. godine,
donijelo

ODLUKU

O IMENOVANJU TUIOCA U REPUBLIKO


TUILATVO REPUBLIKE SRPSKE
I
Za tuioca u Republiko tuilatvo Republike Srpske,
imenuje se ivana Baji.
II
Vijee je nakon ocjene strunosti kandidatkinje,
sposobnosti pravne analize, komunikativnosti i sposobnosti
prezentacije, sposobnosti kandidatkinje da odgovorno, nezavisno
i nepristrasno obavlja funkciju tuioca, uzimajui u obzir, izmeu
ostalog, dosadanje radno iskustvo kandidatkinje, profesionalnu
nepristrasnost i ugled, ponaanje van posla, edukaciju i
usavravanje, objavljivanje naunih radova, te druge aktivnosti u
struci i ocjene kriterija podobnosti, ocijenilo da imenovana
kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje
propisane u lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom
vijeu Bosne i Hercegovine.
III
Imenovana preuzima dunost 26.9.2016. godine.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja.

Utorak, 4. 10. 2016.

V
Odluka e biti objavljena u "Slubenom glasniku BiH" u
skladu sa lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom
vijeu Bosne i Hercegovine.
Broj 04-07-3-2504-1/2016
Predsjednik
7. septembra 2016. godine
Milan Tegeltija

1086

Na temelju lanka 17. stavak 1. toka 2. Zakona o Visokom


sudbenom i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i lanka 61.
Poslovnika Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14,
61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee
Bosne i Hercegovine je, na sjednici odranoj dana 7.9.2016.
godine, donijelo

ODLUKU

O IMENOVANJU TUITELJA U REPUBLIKO


TUITELJSTVO REPUBLIKE SRPSKE
I
Za tuitelja u Republiko tuiteljstvo Republike Srpske,
imenuje se Svetlanka Bijeli.
II
Vijee je nakon ocjene strunosti kandidatkinje,
sposobnosti pravne analize, komunikativnosti i sposobnosti
prezentiranja, sposobnosti kandidatkinje da odgovorno, neovisno
i nepristrano obnaa funkciju tuitelja, uzimajui u obzir, izmeu
ostalog, dosadanje radno iskustvo kandidatkinje, profesionalnu
nepristranost i ugled, ponaanje izvan posla, edukaciju i
usavravanje, objavljivanje znanstvenih radova, te druge
aktivnosti u struci i ocjene kriterija podobnosti, ocijenilo da
imenovana kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za
imenovanje propisane u lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom
i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine.
III
Imenovana preuzima dunost 26.9.2016. godine.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja.
V
Odluka e biti objavljena u "Slubenom glasniku BiH",
sukladno lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tuiteljskom
vijeu Bosne i Hercegovine.
Broj 04-07-3-2504-2/2016
Predsjednik
7. rujna 2016. godine
Milan Tegeltija
17. 1. 2.

(" ", . 25/04, 93/05, 48/07 15/08)
61.
(" ", . 55/13,
96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15 46/15),
,
7.9.2016. ,I

, .

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 4. 10. 2016.

II
,
,
,
,
, , ,

, ,
, ,
,

43.

.
III
26.9.2016. .
IV
.
V
"
" 45.
.
04-07-3-2504-2/2016

7. 2016.

Na osnovu lana 17. stav 1. taka 2. Zakona o Visokom
sudskom i tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i lana 61.
Poslovnika Visokog sudskog i tuilakog vijea Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14,
61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudsko i tuilako vijee
Bosne i Hercegovine je, na sjednici odranoj 7.9.2016. godine,
donijelo

ODLUKU

O IMENOVANJU TUIOCA U REPUBLIKO


TUILATVO REPUBLIKE SRPSKE
I
Za tuioca u Republiko tuilatvo Republike Srpske,
imenuje se Svetlanka Bijeli.
II
Vijee je nakon ocjene strunosti kandidatkinje,
sposobnosti pravne analize, komunikativnosti i sposobnosti
prezentacije, sposobnosti kandidatkinje da odgovorno, nezavisno
i nepristrasno obavlja funkciju tuioca, uzimajui u obzir, izmeu
ostalog, dosadanje radno iskustvo kandidatkinje, profesionalnu
nepristrasnost i ugled, ponaanje van posla, edukaciju i
usavravanje, objavljivanje naunih radova, te druge aktivnosti u
struci i ocjene kriterija podobnosti, ocijenilo da imenovana
kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje
propisane u lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom
vijeu Bosne i Hercegovine.
III
Imenovana preuzima dunost 26.9.2016. godine.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja.
V
Odluka e biti objavljena u "Slubenom glasniku BiH" u
skladu sa lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom
vijeu Bosne i Hercegovine.
Broj 04-07-3-2504-2/2016
Predsjednik
7. septembra 2016. godine
Milan Tegeltija

Broj 74 - Stranica 37

1087

Na temelju lanka 17. stavak 1. toka 2. Zakona o Visokom


sudbenom i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i lanka 61.
Poslovnika Visokog sudbenog i tuiteljskog Vijea Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14,
61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee
Bosne i Hercegovine je, na sjednici odranoj dana 7.9.2016.
godine, donijelo

ODLUKU

O IMENOVANJU TUITELJA U REPUBLIKO


TUITELJSTVO REPUBLIKE SRPSKE
I
Za tuitelja u Republiko tuiteljstvo Republike Srpske,
imenuje se Dragica Gluac.
II
Vijee je nakon ocjene strunosti kandidatkinje,
sposobnosti pravne analize, komunikativnosti i sposobnosti
prezentiranja, sposobnosti kandidatkinje da odgovorno, neovisno
i nepristrano obnaa funkciju tuitelja, uzimajui u obzir, izmeu
ostalog, dosadanje radno iskustvo kandidatkinje, profesionalnu
nepristranost i ugled, ponaanje izvan posla, edukaciju i
usavravanje, objavljivanje znanstvenih radova, te druge
aktivnosti u struci i ocjene kriterija podobnosti, ocijenilo da
imenovana kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za
imenovanje propisane u lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom
i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine.
III
Imenovana preuzima dunost 26.9.2016. godine.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja.
V
Odluka e biti objavljena u "Slubenom glasniku BiH",
sukladno lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tuiteljskom
vijeu Bosne i Hercegovine.
Broj 04-07-3-2504-3/2016
Predsjednik
7. rujna 2016. godine
Milan Tegeltija
17. 1. 2.

(" ", . 25/04, 93/05, 48/07 15/08)
61.
(" ", . 55/13,
96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15 46/15),
,
7.9.2016. ,I

, .
II
,
,
,
,
, , ,
, , , ,
,

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 74 - Stranica 38

,

43.
.
III
26.9.2016. .
IV
.
V
"
" 45.
.
04-07-3-2504-3/2016

7. 2016.

Na osnovu lana 17. stav 1. taka 2. Zakona o Visokom
sudskom i tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i lana 61.
Poslovnika Visokog sudskog i tuilakog Vijea Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14,
61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudsko i tuilako vijee
Bosne i Hercegovine je, na sjednici odranoj 7.9.2016. godine,
donijelo

ODLUKU

O IMENOVANJU TUIOCA U REPUBLIKO


TUILATVO REPUBLIKE SRPSKE
I
Za tuioca u Republiko tuilatvo Republike Srpske,
imenuje se Dragica Gluac.
II
Vijee je nakon ocjene strunosti kandidatkinje,
sposobnosti pravne analize, komunikativnosti i sposobnosti
prezentacije, sposobnosti kandidatkinje da odgovorno, nezavisno
i nepristrasno obavlja funkciju tuioca, uzimajui u obzir, izmeu
ostalog, dosadanje radno iskustvo kandidatkinje, profesionalnu
nepristrasnost i ugled, ponaanje van posla, edukaciju i
usavravanje, objavljivanje naunih radova, te druge aktivnosti u
struci i ocjene kriterija podobnosti, ocijenilo da imenovana
kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje
propisane u lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom
vijeu Bosne i Hercegovine.
III
Imenovana preuzima dunost 26.9.2016. godine.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja.
V
Odluka e biti objavljena u "Slubenom glasniku BiH" u
skladu sa lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom
vijeu Bosne i Hercegovine.
Broj 04-07-3-2504-3/2016
Predsjednik
7. septembra 2016. godine
Milan Tegeltija

1088

Na temelju lanka 4. stavak 2. Zakona o plaama i ostalim


naknadama sudaca i tuitelja u Federaciji BiH ("Slubene novine
Federacije BiH", br. 72/05, 22/09 i 55/13), a sukladno sa
odredbama Poslovnika Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13,
46/14, 61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudbeno i tuiteljsko

Utorak, 4. 10. 2016.

vijee Bosne i Hercegovine je, na sjednici odranoj 7.9.2016.


godine, donijelo

ODLUKU

O IMENOVANJU STRUNOG SURADNIKA U


OPINSKI SUD U VISOKOM
I
Za strunog suradnika u Opinski sud u Visokom, imenuje
se Jelena Borovanin.
II
Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee
Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i
iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se
istakla, izmeu ostalih prijavljenih kandidata, sposobnou
razumijevanja i sistematinog analiziranja pravnih problema,
poznavanju relevantnih zakona i drugih propisa, sposobnosti da
nepristrasno, savjesno, marljivo, odluno i odgovorno obnaa
dunosti i poslove strunog suradnika. Vijee smatra da ova
kandidatkinja u potpunosti ispunjava propisane uvjete za
imenovanje strunih suradnika.
III
Imenovana stupa na dunost 26.9.2016. godine.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja.
V
Ova odluka e biti objavljena u "Slubenom glasniku BiH",
sukladno lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tuiteljskom
vijeu Bosne i Hercegovine.
Broj 04-07-3-2504-4/2016
Predsjednik
7. rujna 2016. godine
Milan Tegeltija
4. 2.
("
", . 72/05, 22/09 55/13),

(" ", .
55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15 46/15),
,
7.9.2016. ,I
,
.
II

,
.

,
,
, ,
, ,
.

.
III
26.9.2016. .
IV
.

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 4. 10. 2016.

V
"
", 45.
.
04-07-3-2504-4/2016

7. 2016.

Na osnovu lana 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim
naknadama sudija i tuilaca u Federaciji BiH ("Slubene novine
Federacije BiH", br. 72/05, 22/09 i 55/13), a u skladu sa
odredbama Poslovnika Visokog sudskog i tuilakog vijea
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13,
46/14, 61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudsko i tuilako
vijee Bosne i Hercegovine je, na sjednici odranoj 7.9.2016.
godine, donijelo

ODLUKU

O IMENOVANJU STRUNOG SARADNIKA U


OPINSKI SUD U VISOKOM
I
Za strunog saradnika u Opinski sud u Visokom, imenuje
se Jelena Borovanin.
II
Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tuilako vijee
Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i
iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se
istakla, izmeu ostalih prijavljenih kandidata, sposobnou
razumijevanja i sistematinog analiziranja pravnih problema,
poznavanju relevantnih zakona i drugih propisa, sposobnosti da
nepristrasno, savjesno, marljivo, odluno i odgovorno obavlja
dunosti i poslove strunog saradnika. Vijee smatra da ova
kandidatkinja u potpunosti ispunjava propisane uslove za
imenovanje strunih saradnika.
III
Imenovana stupa na dunost 26.9.2016. godine.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja.
V
Ova odluka bie objavljena u "Slubenom glasniku BiH", u
skladu sa lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom
vijeu Bosne i Hercegovine.
Broj 04-07-3-2504-4/2016
Predsjednik
7. septembra 2016. godine
Milan Tegeltija

1089

Na temelju lanka 17. stavak 1. toka 1. Zakona o Visokom


sudbenom i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i lanka 61.
Poslovnika Visokog sudbenog i tuiteljskog Vijea Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14,
61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee
Bosne i Hercegovine je, na sjednici odranoj dana 7.9.2016.
godine, donijelo

ODLUKU

O IMENOVANJU SUCA I PREDSJEDNIKA U OPINSKI


SUD U ITLUKU
I
Za suca i predsjednika u Opinski sud u itluku, imenuje se
Jadranka Prskalo.

Broj 74 - Stranica 39

II
Vijee je nakon ocjene strunosti kandidatkinje,
sposobnosti pravne analize, komunikativnosti i sposobnosti
prezentiranja, sposobnosti kandidatkinje da odgovorno, neovisno
i nepristrano obavlja funkciju suca, uzimajui u obzir, izmeu
ostalog, dosadanje radno iskustvo kandidatkinje, profesionalnu
nepristranost i ugled, ponaanje izvan posla, edukaciju i
usavravanje, objavljivanje znanstvenih radova, te druge
aktivnosti u struci, rukovodne vjetine i iskustvo, sposobnost
upravljanja ljudskim potencijalima i ocjene kriterija podobnosti,
ocijenilo da imenovana kandidatkinja u potpunosti ispunjava
uvjete za imenovanje propisane u lanku 43. Zakona o Visokom
sudbenom i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine.
III
Datum stupanja na dunost imenovane kandidatkinje bit e
naknadno utvren.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja.
V
Odluka e biti objavljena u "Slubenom glasniku BiH",
sukladno lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tuiteljskom
vijeu Bosne i Hercegovine.
Broj 04-07-3-2504-5/2016
Predsjednik
7. rujna 2016. godine
Milan Tegeltija
17. 1. 1.

(" ", . 25/04, 93/05, 48/07 15/08)
61.
(" ", . 55/13,
96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15 46/15),
,
7.9.2016. ,I
,
.
II
,
,
,
,
, , ,
,
, , ,
, ,
,
,
43.
.
III

.
IV
.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 74 - Stranica 40

V
"
" 45.
.
04-07-3-2504-5/2016

7. 2016.

Na osnovu lana 17. stav 1. taka 1. Zakona o Visokom
sudskom i tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i lana 61.
Poslovnika Visokog sudskog i tuilakog Vijea Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14,
61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudsko i tuilako vijee
Bosne i Hercegovine je, na sjednici odranoj 7.9.2016. godine,
donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU SUDIJE I PREDSJEDNIKA U
OPINSKI SUD U ITLUKU
I
Za sudiju i predsjednika u Opinski sud u itluku, imenuje
se Jadranka Prskalo.
II
Vijee je nakon ocjene strunosti kandidatkinje,
sposobnosti pravne analize, komunikativnosti i sposobnosti
prezentacije, sposobnosti kandidatkinje da odgovorno, nezavisno
i nepristrasno obavlja funkciju sudije, uzimajui u obzir, izmeu
ostalog, dosadanje radno iskustvo kandidatkinje, profesionalnu
nepristrasnost i ugled, ponaanje van posla, edukaciju i
usavravanje, objavljivanje naunih radova, te druge aktivnosti u
struci, rukovodne vjetine i iskustvo, sposobnost upravljanja
ljudskim potencijalima i ocjene kriterija podobnosti, ocijenilo da
imenovana kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za
imenovanje propisane u lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i
tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine.
III
Datum stupanja na dunost imenovane kandidatkinje bit e
naknadno utvren.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja.
V
Odluka e biti objavljena u "Slubenom glasniku BiH" u
skladu sa lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom
vijeu Bosne i Hercegovine.
Broj 04-07-3-2504-5/2016
Predsjednik
7. septembra 2016. godine
Milan Tegeltija

1090

Na temelju lanka 17. stavak 1. toka 1. Zakona o Visokom


sudbenom i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i lanka 61.
Poslovnika Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14,
61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee
Bosne i Hercegovine je, na sjednici odranoj dana 7.9.2016.
godine, donijelo

ODLUKU

O IMENOVANJU SUCA U OPINSKI SUD U VISOKOM


I
Za suca u Opinski sud u Visokom, imenuje se Edin Bio.

Utorak, 4. 10. 2016.

II
Vijee je nakon ocjene strunosti kandidata, sposobnosti
pravne analize, komunikativnosti i sposobnosti prezentiranja,
sposobnosti kandidata da odgovorno, neovisno i nepristrano
obnaa funkciju suca, uzimajui u obzir, izmeu ostalog,
dosadanje radno iskustvo kandidata, profesionalnu nepristranost
i ugled, ponaanje izvan posla, edukaciju i usavravanje,
objavljivanje znanstvenih radova, te druge aktivnosti u struci i
ocjene kriterija podobnosti, ocijenilo da imenovani kandidat u
potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u lanku 43.
Zakona o Visokom sudbenom i tuiteljskom vijeu Bosne i
Hercegovine.
III
Imenovani preuzima dunost 19.12.2016. godine.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja.
V
Odluka e biti objavljena u "Slubenom glasniku BiH",
sukladno lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tuiteljskom
vijeu Bosne i Hercegovine.
Broj 04-07-3-2504-6/2016
Predsjednik
7. rujna 2016. godine
Milan Tegeltija
17. 1. 1.

(" ", . 25/04, 93/05, 48/07 15/08)
61.
(" " . 55/13,
96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15 46/15),
,
7.9.2016. ,

I
,
.
II
,
,
,
,
, , ,
, ,
, ,
,
,

43.
.
III
19.12.2016. .
IV
.
V
"
" 45.
.
04-07-3-2504-6/2016

7. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 4. 10. 2016.

Na osnovu lana 17. stav 1. taka 1. Zakona o Visokom


sudskom i tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i lana 61.
Poslovnika Visokog sudskog i tuilakog vijea Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14,
61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudsko i tuilako vijee
Bosne i Hercegovine je, na sjednici odranoj 7.9.2016. godine,
donijelo

ODLUKU

Bio.

O IMENOVANJU SUDIJE U OPINSKI SUD U


VISOKOM
I
Za sudiju u Opinski sud u Visokom, imenuje se Edin

II
Vijee je nakon ocjene strunosti kandidata, sposobnosti
pravne analize, komunikativnosti i sposobnosti prezentacije,
sposobnosti kandidata da odgovorno, nezavisno i nepristrasno
obavlja funkciju sudije, uzimajui u obzir, izmeu ostalog,
dosadanje radno iskustvo kandidata, profesionalnu nepristrasnost i ugled, ponaanje van posla, edukaciju i usavravanje,
objavljivanje naunih radova, te druge aktivnosti u struci i ocjene
kriterija podobnosti, ocijenilo da imenovani kandidat u
potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u lanu 43.
Zakona o Visokom sudskom i tuilakom vijeu Bosne i
Hercegovine.
III
Imenovani preuzima dunost 19.12.2016. godine.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja.
V
Odluka e biti objavljena u "Slubenom glasniku BiH" u
skladu sa lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom
vijeu Bosne i Hercegovine.
Broj 04-07-3-2504-6/2016
Predsjednik
7. septembra 2016. godine
Milan Tegeltija

1091

Na temelju lanka 17. stavak 1. toka 1. Zakona o Visokom


sudbenom i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i lanka 61.
Poslovnika Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14,
61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee
Bosne i Hercegovine je, na sjednici odranoj dana 7.9.2016.
godine, donijelo

ODLUKU

O IMENOVANJU SUCA U OPINSKI SUD U


IVINICAMA
I
Za suca u Opinski sud u ivinicama, imenuje se Robert
Jovi.
II
Vijee je nakon ocjene strunosti kandidata, sposobnosti
pravne analize, komunikativnosti i sposobnosti prezentiranja,
sposobnosti kandidata da odgovorno, neovisno i nepristrano
obnaa funkciju suca, uzimajui u obzir, izmeu ostalog,
dosadanje radno iskustvo kandidata, profesionalnu nepristranost
i ugled, ponaanje izvan posla, edukaciju i usavravanje,
objavljivanje znanstvenih radova, te druge aktivnosti u struci i

Broj 74 - Stranica 41

ocjene kriterija podobnosti, ocijenilo da imenovani kandidat u


potpunosti ispunjava uvjete za imenovanje propisane u lanku 43.
Zakona o Visokom sudbenom i tuiteljskom vijeu Bosne i
Hercegovine.
III
Imenovani preuzima dunost 26.9.2016. godine.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja.
V
Odluka e biti objavljena u "Slubenom glasniku BiH",
sukladno lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tuiteljskom
vijeu Bosne i Hercegovine.
Broj 04-07-3-2504-7/2016
Predsjednik
7. rujna 2016. godine
Milan Tegeltija
17. 1. 1.

(" ", . 25/04, 93/05, 48/07 15/08)
61.
(" ", . 55/13,
96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15 46/15),
,
7.9.2016. ,

I
,
.
II
,
,
,
,
, , ,
, ,
, ,
,
,

43.
.
III
26.9.2016. .
IV
.
V
"
" 45.
.
04-07-3-2504-7/2016

7. 2016.

Na osnovu lana 17. stav 1. taka 1. Zakona o Visokom
sudskom i tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i lana 61.
Poslovnika Visokog sudskog i tuilakog Vijea Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14,
61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudsko i tuilako vijee

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 74 - Stranica 42

Bosne i Hercegovine je, na sjednici odranoj 7.9.2016. godine,


donijelo

ODLUKU

O IMENOVANJU SUDIJE U OPINSKI SUD U


IVINICAMA
I
Za sudiju u Opinski sud u ivinicama, imenuje se Robert
Jovi.
II
Vijee je nakon ocjene strunosti kandidata, sposobnosti
pravne analize, komunikativnosti i sposobnosti prezentacije,
sposobnosti kandidata da odgovorno, nezavisno i nepristrasno
obavlja funkciju sudije, uzimajui u obzir, izmeu ostalog,
dosadanje
radno
iskustvo
kandidata,
profesionalnu
nepristrasnost i ugled, ponaanje van posla, edukaciju i
usavravanje, objavljivanje naunih radova, te druge aktivnosti u
struci i ocjene kriterija podobnosti, ocijenilo da imenovani
kandidat u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane
u lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom vijeu
Bosne i Hercegovine.
III
Imenovani preuzima dunost 26.9.2016. godine.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja.
V
Odluka e biti objavljena u "Slubenom glasniku BiH" u
skladu sa lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom
vijeu Bosne i Hercegovine.
Broj 04-07-3-2504-7/2016
Predsjednik
7. septembra 2016. godine
Milan Tegeltija

1092

Na temelju lanka 17. stavak 1. toka 1. Zakona o Visokom


sudbenom i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i lanka 61.
Poslovnika Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14,
61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee
Bosne i Hercegovine je, na sjednici odranoj dana 7.9.2016.
godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU SUCA VRHOVNOG SUDA
FEDERACIJE BiH
I
Za suca Vrhovnog suda Federacije BiH, imenuje se Amela
Ajanovi-Selimovi.
II
Vijee je nakon ocjene strunosti kandidatkinje,
sposobnosti pravne analize, komunikativnosti i sposobnosti
prezentiranja, sposobnosti kandidatkinje da odgovorno, neovisno
i nepristrano obavlja funkciju suca, uzimajui u obzir, izmeu
ostalog, dosadanje radno iskustvo kandidatkinje, profesionalnu
nepristranost i ugled, ponaanje izvan posla, edukaciju i
usavravanje, objavljivanje znanstvenih radova, te druge
aktivnosti u struci, i ocjene kriterija podobnosti, ocijenilo da
imenovana kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za
imenovanje propisane u lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom
i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine.

Utorak, 4. 10. 2016.

III
Imenovana preuzima dunost 26.9.2016. godine.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja.
V
Odluka e biti objavljena u "Slubenom glasniku BiH",
sukladno lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tuiteljskom
vijeu Bosne i Hercegovine.
Broj 04-07-3-2504-8/2016
Predsjednik
7. rujna 2016. godine
Milan Tegeltija
17. 1. 1.

(" ", . 25/04, 93/05, 48/07 15/08)
61.
(" ", . 55/13,
96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15 46/15),
,
7.9.2016. ,I
,
-.
II
,
,
,
,
, , ,
,
, , ,
, ,
,

43.
.
III
a 26.9.2016. .
IV
.
V
"
" 45.
.
04-07-3-2504-8/2016

7. 2016.

Na osnovu lana 17. stav 1. taka 1. Zakona o Visokom
sudskom i tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i lana 61.
Poslovnika Visokog sudskog i tuilakog vijea Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14,
61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudsko i tuilako vijee
Bosne i Hercegovine je, na sjednici odranoj 7.9.2016. godine,
donijelo

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 4. 10. 2016.

ODLUKU
O IMENOVANJU SUDIJE VRHOVNOG SUDA
FEDERACIJE BiH
I
Za sudiju Vrhovnog suda Federacije BiH, imenuje se
Amela Ajanovi-Selimovi.
II
Vijee je nakon ocjene strunosti kandidatkinje,
sposobnosti pravne analize, komunikativnosti i sposobnosti
prezentacije, sposobnosti kandidatkinje da odgovorno, nezavisno
i nepristrasno obavlja funkciju sudije, uzimajui u obzir, izmeu
ostalog, dosadanje radno iskustvo kandidatkinje, profesionalnu
nepristrasnost i ugled, ponaanje van posla, edukaciju i
usavravanje, objavljivanje naunih radova, te druge aktivnosti u
struci, i ocjene kriterija podobnosti, ocijenilo da imenovana
kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje
propisane u lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom
vijeu Bosne i Hercegovine.
III
Imenovana preuzima dunost 26.9.2016. godine.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja.
V
Odluka e biti objavljena u "Slubenom glasniku BiH" u
skladu sa lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom
vijeu Bosne i Hercegovine.
Broj 04-07-3-2504-8/2016
Predsjednik
7. septembra 2016. godine
Milan Tegeltija

1093

Na temelju lanka 17. stavak 1. toka 1. Zakona o Visokom


sudbenom i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i lanka 61.
Poslovnika Visokog sudbenog i tuiteljskog Vijea Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14,
61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee
Bosne i Hercegovine je, na sjednici odranoj dana 7.9.2016.
godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU SUCA VRHOVNOG SUDA
FEDERACIJE BiH
I
Za suca Vrhovnog suda Federacije BiH, imenuje se Emina
Hulusija.
II
Vijee je nakon ocjene strunosti kandidatkinje,
sposobnosti pravne analize, komunikativnosti i sposobnosti
prezentiranja, sposobnosti kandidatkinje da odgovorno, neovisno
i nepristrano obavlja funkciju suca, uzimajui u obzir, izmeu
ostalog, dosadanje radno iskustvo kandidatkinje, profesionalnu
nepristranost i ugled, ponaanje izvan posla, edukaciju i
usavravanje, objavljivanje znanstvenih radova, te druge
aktivnosti u struci, i ocjene kriterija podobnosti, ocijenilo da
imenovana kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za
imenovanje propisane u lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom
i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine.
III
Imenovana preuzima dunost 26.9.2016. godine.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja.

Broj 74 - Stranica 43

V
Odluka e biti objavljena u "Slubenom glasniku BiH",
sukladno lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tuiteljskom
vijeu Bosne i Hercegovine.
Broj 04-07-3-2504-9/2016
Predsjednik
7. rujna 2016. godine
Milan Tegeltija
17. 1. 1.

(" ", . 25/04, 93/05, 48/07 15/08)
61.
(" ", . 55/13,
96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15 46/15),
,
7.9.2016. ,I
,
.
II
,
,
,
,
, , ,
,
, , ,
, ,
,

43.
.
III
a 26.9.2016. .
IV
.
V
"
" 45.
.
04-07-3-2504-9/2016

7. 2016.

Na osnovu lana 17. stav 1. taka 1. Zakona o Visokom
sudskom i tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i lana 61.
Poslovnika Visokog sudskog i tuilakog Vijea Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14,
61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudsko i tuilako vijee
Bosne i Hercegovine je, na sjednici odranoj 7.9.2016. godine,
donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU SUDIJE VRHOVNOG SUDA
FEDERACIJE BiH
I
Za sudiju Vrhovnog suda Federacije BiH, imenuje se
Emina Hulusija.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 74 - Stranica 44

II
Vijee je nakon ocjene strunosti kandidatkinje,
sposobnosti pravne analize, komunikativnosti i sposobnosti
prezentacije, sposobnosti kandidatkinje da odgovorno, nezavisno
i nepristrasno obavlja funkciju sudije, uzimajui u obzir, izmeu
ostalog, dosadanje radno iskustvo kandidatkinje, profesionalnu
nepristrasnost i ugled, ponaanje van posla, edukaciju i
usavravanje, objavljivanje naunih radova, te druge aktivnosti u
struci, i ocjene kriterija podobnosti, ocijenilo da imenovana
kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje
propisane u lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom
vijeu Bosne i Hercegovine.
III
Imenovana preuzima dunost 26.9.2016. godine.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja.
V
Odluka e biti objavljena u "Slubenom glasniku BiH" u
skladu sa lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom
vijeu Bosne i Hercegovine.
Broj 04-07-3-2504-9/2016
Predsjednik
7. septembra 2016. godine
Milan Tegeltija

1094

Na temelju lanka 17. stavak 1. toka 1. Zakona o Visokom


sudbenom i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i lanka 61.
Poslovnika Visokog sudbenog i tuiteljskog Vijea Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14,
61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee
Bosne i Hercegovine je, na sjednici odranoj dana 7.9.2016.
godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU SUCA VRHOVNOG SUDA
FEDERACIJE BiH
I
Za suca Vrhovnog suda Federacije BiH, imenuje se Fatima
Mrdovi.
II
Vijee je nakon ocjene strunosti kandidatkinje,
sposobnosti pravne analize, komunikativnosti i sposobnosti
prezentiranja, sposobnosti kandidatkinje da odgovorno, neovisno
i nepristrano obavlja funkciju suca, uzimajui u obzir, izmeu
ostalog, dosadanje radno iskustvo kandidatkinje, profesionalnu
nepristranost i ugled, ponaanje izvan posla, edukaciju i
usavravanje, objavljivanje znanstvenih radova, te druge
aktivnosti u struci, i ocjene kriterija podobnosti, ocijenilo da
imenovana kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za
imenovanje propisane u lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom
i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine.
III
Imenovani preuzima dunost 26.9.2016. godine.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja.
V
Odluka e biti objavljena u "Slubenom glasniku BiH",
sukladno lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tuiteljskom
vijeu Bosne i Hercegovine.
Broj 04-07-3-2504-10/2016
Predsjednik
7. rujna 2016. godine
Milan Tegeltija

Utorak, 4. 10. 2016.

17. 1. 1.

(" ", . 25/04, 93/05, 48/07 15/08)
61.
(" ", . 55/13,
96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15 46/15),
,
7.9.2016. ,I
,
.
II
,
,
,
,
, , ,
,
, , ,
, ,
,

43.
.
III
a 26.9.2016. .
IV
.
V
"
" 45.
.
04-07-3-2504-10/2016

7. 2016.

Na osnovu lana 17. stav 1. taka 1. Zakona o Visokom
sudskom i tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i lana 61.
Poslovnika Visokog sudskog i tuilakog vijea Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14,
61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudsko i tuilako vijee
Bosne i Hercegovine je, na sjednici odranoj 7.9.2016. godine,
donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU SUDIJE VRHOVNOG SUDA
FEDERACIJE BiH
I
Za sudiju Vrhovnog suda Federacije BiH, imenuje se
Fatima Mrdovi.
II
Vijee je nakon ocjene strunosti kandidatkinje,
sposobnosti pravne analize, komunikativnosti i sposobnosti
prezentacije, sposobnosti kandidatkinje da odgovorno, nezavisno
i nepristrasno obavlja funkciju sudije, uzimajui u obzir, izmeu
ostalog, dosadanje radno iskustvo kandidatkinje, profesionalnu
nepristrasnost i ugled, ponaanje van posla, edukaciju i
usavravanje, objavljivanje naunih radova, te druge aktivnosti u

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 4. 10. 2016.

struci, i ocjene kriterija podobnosti, ocijenilo da imenovana


kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje
propisane u lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom
vijeu Bosne i Hercegovine.
III
Imenovana preuzima dunost 26.9.2016. godine.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja.
V
Odluka e biti objavljena u "Slubenom glasniku BiH" u
skladu sa lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom
vijeu Bosne i Hercegovine.
Broj 04-07-3-2504-10/2016
Predsjednik
7. septembra 2016. godine
Milan Tegeltija

1095

Na temelju lanka 17. stavak 1. toka 1. Zakona o Visokom


sudbenom i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i lanka 61.
Poslovnika Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14,
61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee
Bosne i Hercegovine je, na sjednici odranoj dana 7.9.2016.
godine, donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU SUCA VRHOVNOG SUDA
FEDERACIJE BiH
I
Za suca Vrhovnog suda Federacije BiH, imenuje se Hurija
Sarajli.
II
Vijee je nakon ocjene strunosti kandidatkinje,
sposobnosti pravne analize, komunikativnosti i sposobnosti
prezentiranja, sposobnosti kandidatkinje da odgovorno, neovisno
i nepristrano obavlja funkciju suca, uzimajui u obzir, izmeu
ostalog, dosadanje radno iskustvo kandidatkinje, profesionalnu
nepristranost i ugled, ponaanje izvan posla, edukaciju i
usavravanje, objavljivanje znanstvenih radova, te druge
aktivnosti u struci, i ocjene kriterija podobnosti, ocijenilo da
imenovana kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za
imenovanje propisane u lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom
i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine.
III
Imenovana preuzima dunost 26.9.2016. godine.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja.
V
Odluka e biti objavljena u "Slubenom glasniku BiH",
sukladno lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tuiteljskom
vijeu Bosne i Hercegovine.
Broj 04-07-3-2504-11/2016
Predsjednik
7. rujna 2016. godine
Milan Tegeltija
17. 1. 1.

(" ", . 25/04, 93/05, 48/07 15/08)
61.
(" ", . 55/13,
96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15 46/15),

Broj 74 - Stranica 45

,
7.9.2016. ,I
,
.
II
,
,
,
,
, , ,
,
, , ,
, ,
,

43.
.
III
a 26.9.2016. .
IV
.
V
"
" 45.
.
04-07-3-2504-11/2016

7. 2016.

Na osnovu lana 17. stav 1. taka 1. Zakona o Visokom
sudskom i tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i lana 61.
Poslovnika Visokog sudskog i tuilakog Vijea Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14,
61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudsko i tuilako vijee
Bosne i Hercegovine je, na sjednici odranoj 7.9.2016. godine,
donijelo

ODLUKU
O IMENOVANJU SUDIJE VRHOVNOG SUDA
FEDERACIJE BiH
I
Za sudiju Vrhovnog suda Federacije BiH, imenuje se
Hurija Sarajli.
II
Vijee je nakon ocjene strunosti kandidatkinje,
sposobnosti pravne analize, komunikativnosti i sposobnosti
prezentacije, sposobnosti kandidatkinje da odgovorno, nezavisno
i nepristrasno obavlja funkciju sudije, uzimajui u obzir, izmeu
ostalog, dosadanje radno iskustvo kandidatkinje, profesionalnu
nepristrasnost i ugled, ponaanje van posla, edukaciju i
usavravanje, objavljivanje naunih radova, te druge aktivnosti u
struci, i ocjene kriterija podobnosti, ocijenilo da imenovana
kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje
propisane u lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom
vijeu Bosne i Hercegovine.
III
Imenovana preuzima dunost 26.9.2016. godine.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 74 - Stranica 46

IV
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja.
V
Odluka e biti objavljena u "Slubenom glasniku BiH" u
skladu sa lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom
vijeu Bosne i Hercegovine.
Broj 04-07-3-2504-11/2016
Predsjednik
7. septembra 2016. godine
Milan Tegeltija

1096

Na temelju lanka 17. stavak 1. toka (1), a u svezi sa


lankom 33. Zakona o Visokom sudbenom i tuiteljskom vijeu
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05,
48/07 i 15/08) i lanka 66. Poslovnika Visokog sudbenog i
tuiteljskog vijea Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Vijee je, na
sjednici odranoj 7.9.2016. godine, donijelo

ODLUKU

O PRODUENJU MANDATA DODATNOM SUCU U


KANTONALNOM SUDU U BIHAU
I
Produava se mandat Kasum Suadi, dodatnom sucu u
Kantonalnom sudu u Bihau, na period od dvije (2) godine.
II
Prigodom imenovanja Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee
Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i
iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja je u
proteklom mandatu pokazala strunost u izvrenju zadataka i
spremnost za obnaanje dunosti u narednom periodu. Vijee
smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uvjete za
imenovanje propisane u lanku 43. Zakona o Visokom sudbenom
i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine.
III
Imenovanoj se produava mandat sa danom 1.10.2016.
godine i dunost e obnaati do 1.10.2018. godine.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja.
V
Sukladno lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i
tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine, ova Odluka bit e
objavljena u "Slubenom glasniku BiH", kao i u prostorijama
Vijea dostupnim javnosti.
Broj 06-07-2-1899-2/2016
Predsjednik
7. rujna 2016. godine
Milan Tegeltija
17. 1. (1),
33.
(" ", . 25/04, 93/05,
48/07 15/08) 66.
("
", . 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15
46/15), , 7.9.2016. ,I
,
, (2) .

Utorak, 4. 10. 2016.

II

,
.


.

43.
.
III
1.10.2016.
1.10.2018. .
IV
.
V
45.
,
" ",
.
06-07-2-1899-2/2016

7. 2016.

Na osnovu lana 17. stav 1. taka (1), a u vezi sa lanom
33. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom vijeu Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i
15/08) i lana 66. Poslovnika Visokog sudskog i tuilakog
vijea Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/13,
96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Vijee je, na sjednici
odranoj 7.9.2016. godine, donijelo

ODLUKU

O PRODUENJU MANDATA DODATNOM SUDIJI U


KANTONALNOM SUDU U BIHAU
I
Produava se mandat Kasum Suadi, dodatnom sudiji u
Kantonalnom sudu u Bihau, na period od dvije (2) godine.
II
Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tuilako vijee
Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i
iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja je u
proteklom mandatu pokazala strunost u izvrenju zadataka i
spremnost za obavljanje dunosti u narednom periodu. Vijee
smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za
imenovanje propisane u lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i
tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine.
III
Imenovanoj se produava mandat sa danom 1.10.2016.
godine i dunost e obavljati do 1.10.2018. godine.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja.
V
U skladu sa lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i
tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine, ova Odluka bie
objavljena u "Slubenom glasniku BiH", kao i u prostorijama
Vijea dostupnim javnosti.
Broj 06-07-2-1899-2/2016
Predsjednik
7. septembra 2016. godine
Milan Tegeltija

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

USTAVNI SUD
BOSNE I HERCEGOVINE
1097

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Velikom vijeu, u


predmetu broj AP 1386/13, rjeavajui apelaciju Alojza
Katinia, na temelju lanka VI/3.(b) Ustava Bosne i
Hercegovine, lanka 57. stavak (2) toka b), lanka 59. st. (1) i
(2) i lanka 62. stavak (1) Pravila Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine-preieni tekst ("Slubeni glasnik Bosne i
Hercegovine" broj 94/14), u sastavu:
Mirsad eman, predsjednik
Mato Tadi, dopredsjednik
Zlatko M. Kneevi, dopredsjednik
Valerija Gali, sutkinja
Miodrag Simovi, sudac
Seada Palavri, sutkinja
na sjednici odranoj 15. rujna 2016. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

Usvaja se apelacija Alojza Katinia.


Utvruje se povreda prava na pravino suenje iz lanka
II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 6. stavak 1.
Europske konvencije za zatitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda.
Ukida se Presuda Kantonalnog suda u Odaku broj 25 0 P
025978 13 G 2 od 12. veljae 2013. godine.
Predmet se vraa Kantonalnom sudu u Odaku, koji je
duan po urnom postupku donijeti novu odluku, sukladno
lanku II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i lanku 6. stavak 1.
Europske konvencije za zatitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda.
Nalae se Kantonalnom sudu u Odaku da, sukladno lanku
72. stavak (5) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u
roku od tri mjeseca od dana dostave ove odluke obavijesti
Ustavni sud Bosne i Hercegovine o poduzetim mjerama s ciljem
izvrenja ove odluke.
Odluku objaviti u "Slubenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Slubenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i u
"Slubenom glasniku Brko distrikta Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOENJE
I. Uvod
1. Alojz Katini (u daljnjem tekstu: apelant) iz Slavonskog
Broda, Republika Hrvatska, kojeg zastupa Novak Borojevi,
odvjetnik iz Broda, podnio je 3. travnja 2013. godine apelaciju
Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni
sud) protiv Presude Kantonalnog suda u Odaku (u daljnjem
tekstu: Kantonalni sud) broj 25 0 P 025978 13 G 2 od 12.
veljae 2013. godine.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
2. Na temelju lanka 23. Pravila Ustavnog suda, od
Kantonalnog suda i Kantonalnog pravobraniteljstva u Odaku (u
daljnjem tekstu: Pravobraniteljstvo) zatraeno je 9. studenog
2015. godine da dostave odgovore na apelaciju.
3. Kantonalni sud je dostavio odgovor 20. studenog 2015.
godine, a Pravobraniteljstvo 30. studenog 2015. godine.
III. injenino stanje
4. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda
i dokumenata predoenih Ustavnom sudu mogu se sumirati na
sljedei nain:
5. Presudom Opinskog suda u Oraju (u daljnjem tekstu:
Opinski sud) broj 25 0 P 025978 11 P od 23. studenog 2011.
godine utvreno je da je od dana njegova donoenja nitavo
rjeenje Kantonalnog suda o osnutku drutva jedne osobe i upisa

Broj 74 - Stranica 47

prava obavljanja vanjskotrgovinskog poslovanja "Palma Petrol"


d.j.o., poduzea za proizvodnju i promet Odak, Brodska ulica
broj 90 (u daljnjem tekstu: predmetno poduzee), upisanog pod
brojem registarskog uloka registarskog suda i upisnika suda
preciziranih u presudi. Presudom je naloeno Opinskom sudu da
izvri evidentiranje promjena na temelju ove odluke suda u
registarskom predmetu, i to registarskom uloku registarskog
suda i upisnika suda preciziranim u presudi, te se ujedno
obvezuje Vlada Posavskog kantona (u daljnjem tekstu: tueni) da
apelantu na ime naknade trokova postupka isplati iznos
preciziran u presudi. U obrazloenju je navedeno da je apelant
podnio tubu protiv tuenog u kojoj je istaknuo da apelant nije
donio odluku o osnutku predmetnog poduzea, niti je izdao
punomo na ime odvjetnika, poimenino navedenog u presudi,
koji je izvrio registraciju navedenog poduzea, kao i da na
osnivakim aktima donesenim u okviru registracije poduzea
nema validnog potpisa apelanta kao osnivaa ili ovlatene osobe,
ve da su sve radnje izvrile druge osobe bez apelantovog znanja
ili ovlasti.
6. Opinski sud je naveo da je u okviru glavne rasprave,
odrane 13. listopada 2011. godine, taj sud na temelju odredbe
lanka 102. stavak 2. Zakona o parninom postupku (u daljnjem
tekstu: ZPP) prihvatio i odredio da se na nastavku glavne
rasprave 8. prosinca 2011. godine izvedu i dokazi koje je
predloio apelant a koji se odnose na itanje sadraja sporne
punomoi, te da se saine nalaz i miljenje vjetaka grafoloke
struke zbog toga to ranija apelantova opunomoenica te dokaze
nije predloila na pripremnom roitu na kojem apelant nije bio
nazoan a zbog ega ih apelant i nije mogao predloiti na tom
roitu i nakon ega je apelant i opozvao punomo tadanjoj
zastupnici.
7. S tim u svezi, Opinski sud je obrazloio da je na temelju
provedenih dokaza, preciziranih u presudi, utvrdio da je
rjeenjem preciziranim u presudi od 6. srpnja 1999. godine
izvrena registracija predmetnog poduzea, a da, prema nalazu i
miljenju vjetaka grafoloke struke, proizlazi da apelant nije
potpisao rjeenje Kantonalnog suda o izvrenoj registraciji
predmetnog poduzea, kao ni punomo od 1. srpnja 1999. godine
na ime odvjetnika, poimenino navedenog u presudi. Prema
obrazloenju tog suda, iznesene injenice i podaci ukazuju na to
da su u konkretnom sluaju sve radnje izvrene na temelju
falsificirane i nevjerodostojne punomoi na ime poimenino
navedenog odvjetnika, koja kao takva, prema miljenju tog suda,
ne odraava apelantovu jasnu, izriitu i stvarnu volju da se odista
i stvarno obave sve potrebne radnje radi registracije i osnutka
predmetnog poduzea. Prema obrazloenju Opinskog suda,
navedeno znai da nije ni nastao validan mandatni odnos izmeu
apelanta i poimenino navedenog odvjetnika, te da je zbog toga i
donio presudu kao u dispozitivu.
8. Protiv navedene presude tueni je podnio priziv
Kantonalnom sudu koji je Rjeenjem broj 25 0 P 025978 12 G
od 30. svibnja 2012. godine priziv uvaio, ukinuo osporenu
presudu Opinskog suda i predmet vratio tom sudu na ponovni
postupak. U obrazloenju rjeenja je navedeno da je, prema
ocjeni tog suda, prvostupanjski sud u cijelosti povrijedio odredbe
l. 7, 8, 123. i 124. ZPP, sve u svezi sa lankom 209. tog zakona,
to je utjecalo na donoenje zakonite i pravilne presude.
Navedeno je da iz zapisnika sa rasprava na koje se tueni u
prizivu poziva proizlazi da je apelantov opunomoenik svojim
naknadnim radnjama /prijedlozima onemoguio provedbu ranije
predloenih dokaza zbog toga to su ti dokazi nepovoljni za
apelanta, a da je prvostupanjski sud, protivno navedenim
odredbama ZPP, svojim procesnim rjeenjima to i omoguio.
Navedeno je da je apelantov opunomoenik odustao od provedbe
ranije predloenih dokaza, i to punomoi odvjetniku od 10.
listopada 1999. godine, uvida u optunicu protiv apelanta od 3.

Broj 74 - Stranica 48

SLUBENI GLASNIK BiH

oujka 2008. godine, odluke Kantonalnog suda od 26. lipnja


2002. godine, nalaza i miljenja vjetaka grafoloke struke od 24.
prosinca 2010. godine, akata Fonda MIO, podataka iz
registarskog spisa preciziranog u rjeenju za koje je
prvostupanjski sud donio rjeenje da prihvaa prijedlog
apelantovog opunomoenika i da se ti dokazi, ipak, nee
provoditi.
9. Navedeno je da je prvostupanjski sud ne samo imao
saznanje o potrebi da se provedu dokazi od kojih je na glavnoj
raspravi nezakonito odustao apelantov opunomoenik nego je na
njih ukazivao, pored tuenog, i sam apelantov opunomoenik
predlaganjem dokaza radi provedbe u predmetnom parninom
postupku. Kantonalni sud je naveo da je, prema odredbama
lanka 7. ZPP, sudac u parninom postupku duan voditi rauna
da se glavna rasprava odvija u pravom smjeru i na pravilan nain
a svojim rjeenjima na pripremnom roitu, pored ostalog,
odreuje o emu e se raspravljati na glavnoj raspravi i o
dokazima koji e se izvesti na glavnoj raspravi, te da sud ima
ovlast utvrditi i injenice koje stranke nisu iznijele ako iz
rezultata raspravljanja i dokazivanja proizlazi da stranke nastoje
raspolagati zahtjevima kojim ne mogu raspolagati. Prema
obrazloenju Kantonalnog suda, nije jasno zato je
prvostupanjski sud samo djelomino proveo predloene dokaze
koje je odobrio svojim rjeenjem i potom dopustio da apelantov
opunomoenik podnese prijedlog za odustajanje od provedbe
navedenih dokaza. Takoer je navedeno da prvostupanjski sud
niim nije obrazloio da je provedenim dokazom nalaza i
miljenja vjetaka grafoloke struke obuhvaena i punomo dana
poimenino navedenom odvjetniku 10. listopada 1999. godine
kojom mu je apelant dao suglasnost da poduzme sve radnje na
brisanju predmetnog poduzea iz registra. Zbog navedenog,
Kantonalni sud je istaknuo da smatra da je prvostupanjski sud
dopustio manipulaciju apelantovog opunomoenika da odustane
od provedbe dokaza koji mu ne idu u korist. Kantonalni sud je
istaknuo da iz svega navedenog proizlazi da prvostupanjski sud
nije raspravio o svim odlunim injenicama za donoenje
zakonite i pravilne odluke, te da na temelju provedenih dokaza u
predmetnom postupku nije mogao sa sigurnou donijeti
zakljuke i pravilnu odluku u svezi sa postavljenim tubenim
zahtjevom, ime, prema miljenju tog suda, nije dana mogunost
parninim strankama da pod istim uvjetima raspravljaju pred
sudom. Imajui u vidu navedeno, Kantonalni sud je donio
rjeenje kao u dispozitivu.
10. U ponovljenom postupku Opinski sud je donio
Presudu broj 25 0 P 025978 12 P2 od 23. studenog 2012. godine
kojom je utvrdio da je od dana njegova donoenja nitavo
rjeenje Kantonalnog suda o osnutku drutva jedne osobe i upisa
prava obavljanja vanjskotrgovinskog poslovanja predmetnog
poduzea, upisanog pod brojevima registarskog uloka i suda
preciziranim u presudi. Presudom je naloeno registru Opinskog
suda da evidentira promjene na temelju ove sudske odluke u
registarskom predmetu, i to registarskom uloku i upisniku
preciziranim u presudi, te je tueni obvezan apelantu na ime
trokova isplatiti iznos preciziran u presudi. U obrazloenju
presude Opinski sud se pozvao na, u biti, iste razloge koje je
istaknuo i u svojoj presudi koja je ukinuta odlukom Kantonalnog
suda (nitavost ugovora zbog razloga koji su precizirani u
prethodnim tokama ove odluke), te dodatno pojasnio da, iako je
nepobitno da je punomo od 10. listopada 1999. godine na ime
odvjetnika, poimenino navedenog u presudi (kojom je apelant
dao ovlast tom odvjetniku da poduzima sve radnje potrebne da bi
predmetno poduzee bilo brisano iz registra), potpisao apelant i
koja je kao takva, prema miljenju tog suda, validna, taj sud
ocjenjuje da je ta punomo irelevantna za rjeavanje konkretnog
tubenog zahtjeva obzirom na razloge zbog kojih je taj sud
udovoljio apelantovom predmetnom zahtjevu. Navedeno je i da

Utorak, 4. 10. 2016.

je, protivno navedenom, na temelju provedenih dokaza utvreno


da apelant nije potpisao punomo za poimenino navedenog
odvjetnika od 1. srpnja 1999. godine na temelju koje su izvreni
osnutak i registracija predmetnog poduzea, ve da je to uinjeno
na temelju falsificirane i lane isprave za koju apelant nije znao.
Dalje je navedeno da je odredbom lanka 69. Zakona o
registraciji gospodarskih subjekata u FBiH (u daljnjem tekstu:
Zakon) odreeno da e nadleni registarski sud brisati
neutemeljen upis na zahtjev osobe koja ima pravni interes ili po
slubenoj dunosti u sluaju da se u postupku utvrdi da je upis
izvren bez podnoenja propisane isprave, ili da su nakon
donoenja rjeenja o upisu propisani drugi uvjeti za registraciju
gospodarskog subjekta a gospodarski subjekt je propustio
uskladiti te uvjete u propisanom roku ili u drugim sluajevima u
kojima je prema zakonu upis bio nedopustiv, ili je naknadno
postao nedopustiv. S tim u svezi je navedeno da je u konkretnom
sluaju predmet tubenog zahtjeva utvrivanje nitavosti rjeenja
o upisu u sudski registar, a ne brisanje upisa, te da se zbog tog
razloga navedena zakonska odredba ne moe primijeniti na
konkretan sluaj.
11. Protiv navedene presude tueni je podnio priziv
Kantonalnom sudu, koji je u vijeu, sastavljenom od Spomenke
Jenko, predsjednice vijea, i Joze Andia i Huse Porobia,
lanova vijea, Presudom broj 25 0 P 025978 13 G 2 od 12.
veljae 2013. godine priziv uvaio i osporenu presudu preinaio
tako to je odbio apelantov tubeni zahtjev kao neutemeljen.
Prema obrazloenju tog suda, prizivni navod opunomoenika
tuenog da je prvostupanjski sud, nakon provedenih dokaza,
pogreno primijenio odredbe materijalnog prava je utemeljen
zbog toga to se lankom 88. ZOO propisuje da ugovor koji neka
osoba zakljui kao opunomoenik u ime druge bez njezine ovlasti
obvezuje neovlateno zastupanog samo ako on ugovor naknadno
odobri, a l. 90. i 91. istog zakona propisuju se posebna forma
punomoi i opseg ovlasti. Iz pravilno utvrenog injeninog
stanja, prema ocjeni ovoga suda, prvostupanjski sud nije mogao
nikako primijeniti odredbe l. 103. i 104. ZOO kojima se
propisuje nitavost ugovora i posljedice nitavosti. Ovo stoga to
iz dokaza koje je prvostupanjski sud proveo na odranim
roitima u ponovljenom postupku, prije svega dokaza iz
kaznenog spisa (karton deponiranih potpisa) i samog nalaza
vjetaka grafoloke struke na koji se poziva i prvostupanjski sud,
kako je obrazloio Kantonalni sud, proizlazi da je apelant
nepobitno potpisao karton deponiranih potpisa 6. srpnja 1999.
godine sa naznaenim brojem rauna - Individualne partije 10994
601 2025659 za sudionika predmetno poduzee, potom, karton
deponiranih potpisa pri nadlenom Zavodu za platni promet u
FBiH, kao i ugovor sa bankom o otvaranju rauna koji je kasnije
zakljuen (kazneni spis obzirom na to da je protiv apelanta voen
kazneni postupak zbog zlouporabe poloaja u svezi sa
predmetnim poduzeem i da je apelant proglaen krivim, te
obvezan tuenom na ime poreza na promet proizvoda i posebnog
poreza na naftne derivate i akcize isplatiti ukupan iznos od
1,134.060, 28 KM), koji se potpisuju osobno i na temelju ve
donesenog rjeenja o upisu kod registarskog suda. Zbog ovih
razloga, prema obrazloenju Kantonalnog suda, prvostupanjski
sud je morao primijeniti odredbe lanka 88. ZOO, jer proizlazi da
je apelant naknadno svojim radnjama u cijelosti odobrio
predmetno registriranje, odnosno osnutak predmetnog poduzea.
Zbog toga, apelant se, prema obrazloenju tog suda, ne moe
pozivati na nedostatak valjane punomoi prigodom registriranja
navedenog poduzea, jer je znao za njegovo postojanje i jer je
utvreno da je istog dana kada je doneseno rjeenje, apelant
potpisao navedeni karton deponiranih potpisa.
12. Kantonalni sud je naveo da je odredbom lanka 103.
ZOO propisano da je ugovor koji je protivan Ustavu BiH,
prinudnim propisima, te moralu drutva nitavan ako cilj

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

povrijeenog pravila ne upuuje na neku drugu sankciju, ili ako


zakon u odreenom sluaju ne propisuje to drugo. Kantonalni
sud je naveo da je, s tim u svezi, prvostupanjski sud pogreno
primijenio odredbe ovoga lanka na predmetni sluaj, jer je iz
provedenih dokaza, prema miljenju tog suda, nepobitno vidljivo
da se radi o registriranju poduzea koje je izvreno na temelju
podnesenih obrazaca za registraciju uz koje ide i ovjerena izjava
ovlatene osobe (izjavu dao apelant) u svezi sa dospjelim
obvezama prema treim osobama a koja je dana radi osnutka i
upisa predmetnog poduzea 1. srpnja 1999. godine. Navedeno je
i da je obavijest o upisu rjeenja o registraciji predmetnog
poduzea objavljena u "Narodnim novinama Posavskog kantona"
broj 4/99 i "Slubenim novinama FBiH" broj 35/00. I zbog ovih
razloga, prema miljenju Kantonalnog suda, proizlazi da se u
konkretnom sluaju mora primijeniti odredba lanka 88. stavak 1.
ZOO u svezi sa naknadnim odobrenjem i prihvaanjem injenice
o registriranju predmetnog poduzea. Zbog svega navedenog,
Kantonalni sud je zakljuio da nema uvjeta za utvrivanje
nitavosti predmetnog rjeenja o registraciji poduzea.
13. Prema obrazloenju Kantonalnog suda, prvostupanjski
sud se pogreno pozvao i na odredbe lanka 69. Zakona, sve u
svezi sa usvajanjem apelantovog tubenog zahtjeva, odnosno
utvrenjem da je predmetno rjeenje o osnutku i upisu spornog
poduzea nitavo. Ovo zbog toga to se, kako je obrazloio
Kantonalni sud, navedenom odredbom propisuju uvjeti brisanja
neutemeljenog upisa na zahtjev osobe koja ima pravni interes, ili
po slubenoj dunosti u sluaju da se u postupku utvrdi da je upis
izvren bez podnoenja potpisane isprave. Kako je naveo taj sud,
apelant je svojom tubom traio da se utvrdi nitavost
predmetnog rjeenja o registraciji poduzea, istiui kao razlog
da on nikada nije osnovao, niti bio ovlatena osoba za zastupanje
bilo koje tvrtke, pa ni predmetnog poduzea, te navodei da ima
pravni interes jer on nije donio odluku o osnutku i da je zbog toga
nitavo osporeno rjeenje. Prema obrazloenju tog suda, kako je
ve navedeno, ovi apelantovi navodi nisu dokazani valjano
provedenim dokazima, te su zbog toga, prema miljenju tog suda,
ispunjeni uvjeti propisani lankom 88. ZOO, odnosno da u
konkretnom sluaju nije rije o ugovoru, na koje upuuju odredbe
l. 103. i 104. ZOO. Pri tome je Kantonalni sud ponovio da
apelant nije dokazao da za registraciju predmetnog poduzea nije
znao, ve da je naknadnim radnjama odobrio sve radnje koje su
poduzete radi registriranja i upisa predmetnog poduzea zbog
ega, prema miljenju tog suda, nema osnove za usvajanje
tubenog zahtjeva utvrenjem da je rjeenje Kantonalnog suda o
osnutku i upisu predmetnog poduzea nitavo. Imajui u vidu
navedeno, Kantonalni sud je donio presudu kao u dispozitivu.
14. Osim toga, odluujui o prizivu Pravobraniteljstva
protiv Presude Opinskog suda broj 25 K 007433 08 K od 28.
sijenja 2011. godine, koja je donesena u kaznenom postupku
koji je voen protiv apelanta i u kojem je proglaen krivim za
kazneno djelo zloupotreba ovlasti u gospodarstvu (u svezi sa
neplaanjem poreza na promet proizvoda i posebnog poreza na
naftne derivate i akcize, te u svezi sa poslovanjem predmetnog
poduzea) i izreena mu kazna zatvora u trajanju od jedne
godine, Kantonalni sud u vijeu sastavljenom od Spomenke
Jenko, kao predsjednice vijea, i Huse Porobia i Joze Andia
kao lanova vijea, donio je Presudu broj 25 0 K 007433 11 K
od 27. lipnja 2011. godine. Navedenom presudom je uvaen
priziv Pravobraniteljstva kao zastupnika oteene Federacije BiH
i preinaena osporena presuda Opinskog suda u dijelu koji se
odnosio na imovinskopravni zahtjev oteene Federacije BiH na
nain da se apelant obvezuje da Federaciji BiH plati na ime
poreza na promet proizvoda i posebnog poreza na naftne derivate
i akcize ukupan iznos od 1,134.060,28 KM u roku od 15 dana od
dana pravomonosti presude, a sa vikom zahtjeva preko
dosuenog Federacija BiH upuena je na parnini postupak.

Broj 74 - Stranica 49

Presudom je odbijen priziv Kantonalnog tuiteljstva i apelanta i u


ostalom dijelu prvostupanjska presuda potvrena.
IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
15. Apelant smatra da mu je osporenim odlukama
prekreno pravo na pravino suenje iz lanka II/3.(e) Ustava
Bosne i Hercegovine i lanka 6. stavak 1. Europske konvencije za
zatitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu:
Europska konvencija). Krenje navedenog prava apelant vidi u
pogreno utvrenom injeninom stanju i proizvoljnoj primjeni
materijalnog i procesnog prava. Smatra da niim nije dokazano
da je znao za registraciju predmetnog poduzea, te da je oba puta
Kantonalni sud veoma pristrano ukinuo prvostupanjske presude
na apelantovu tetu. Navodi i da taj sud niim nije obrazloio
zato smatra da su dokazi od ije je provedbe apelant odustao
nepovoljni za njega. Takoer, navodi da nije imao nepristrano
suenje obzirom na to da su i vijea u predmetnom parninom, a
i u kaznenom postupku koji je voen protiv njega imala potpuno
isti sastav iako su morala biti izuzeta, te da je potpuno nezakonito
ponaanje predmetnog vijea u parninom postupku, jer je to
vijee na svoju ruku i bez ikakvog obrazloenja iz kaznenog spisa
vadilo dokaze koje tueni nije ni predlagao, ni provodio,
ukazujui na taj nain da izravno sumnjaju u apelanta. Apelant
navodi i da ne porie da je potpisao punomo od 10. listopada
1999. godine kojom je dao ovlast poimenino navedenom
odvjetniku za obavljanje radnji na brisanju predmetnog poduzea
iz registra, te da bi se taj apelantov postupak i mogao protumaiti
kao da je naknadno odobrio sve radnje u svezi sa registracijom
poduzea, ali da, prema apelantovom miljenju, sudovi ne mogu
donositi ovakve zakljuke, jer se oni temelje na hipotetikim
tvrdnjama, a ne na dokazima.
b) Odgovor na apelaciju
16. Kantonalni sud je naveo da je apelacija neutemeljena i
da je treba odbiti, te da u cijelosti ostaje pri razlozima navedenim
u osporenoj presudi.
17. Pravobraniteljstvo je navelo da je apelacija
neutemeljena, jer je, protivno apelantovim tvrdnjama, ba njemu
omoguena provedba dokaza koje nije predloio na pripremnom
roitu, i jer apelant u tijeku postupka niim nije pokazao da
smatra da vijee treba izuzeti.
V. Relevantni propisi
18. U Zakonu o parninom postupku ("Slubene novine
FBiH" br. 53/03, 73/05, 19/06, 98/15) relevantne odredbe glase:
lanak 357.
Sudac ne moe vriti sudaku dunost (iskljuenje):
1) ako je sam stranka, zakonski zastupnik ili punomonik
stranke, ako je sa strankom u odnosu suovlatenika, suobveznika
ili regresnog obveznika ili ako je u istom predmetu sasluan kao
svjedok ili vjetak;
2) ako mu je stranka ili zakonski zastupnik ili punomonik
stranke srodnik po krvi u pravoj liniji, a u pobonoj liniji do
etvrtog stupnja ili mu je brani, odnosno izvanbrani suprunik
srodnik po tazbini, do drugog stupnja, bez obzira na to je li brak
prestao ili nije;
3) ako je skrbnik, usvojitelj ili usvojenik stranke, njezinog
zakonskog zastupnika ili punomonika ili ako izmeu njega i
stranke, njezinog zakonskog zastupnika ili punomonika stranke
postoji zajedniko kuanstvo;
4) ako izmeu sudca i stranke tee neka druga parnica;
5) ako je u istom predmetu sudjelovao u postupku
medijacije, ili u zakljuenju sudske nagodbe koja se pobija u
parnici, ili je donio odluku koja se pobija, ili je zastupao stranku
kao odvjetnik;

Broj 74 - Stranica 50

SLUBENI GLASNIK BiH

lanak 358.
(1) Stranka podnosi zahtjev za iskljuenje, odnosno izuzee
sudca im sazna da postoji neki od razloga za iskljuenje,
odnosno izuzee, a najkasnije do zavretka rasprave, a ako nije
bilo rasprave, do donoenja odluke.
(2) Stranka moe u pravnom lijeku ili u odgovoru na pravni
lijek poimenice navesti sudca koji ne bi mogao sudjelovati u
donoenju odluke zbog razloga iz lanka 357. ovoga zakona.
(3) U zahtjevu se mora navesti zakonski razlog zbog kojeg
se trai iskljuenje ili izuzee, okolnosti iz kojih proizilazi da je
prijedlog pravodobno podnijet i injenice na kojima se temelji
postojanje razloga za iskljuenje ili izuzee.
(4) Stranka moe traiti iskljuenje ili izuzee samo
poimenice odreenog sudca koji u predmetu postupa.
VI. Dopustivost
19. Sukladno lanku VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine,
Ustavni sud, takoer, ima apelacijsku nadlenost u pitanjima koja
su sadrana u ovom ustavu kada ona postanu predmetom spora
zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.
20. Sukladno lanku 18. stavak (1) Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud moe razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svi
uinkoviti pravni lijekovi mogui prema zakonu i ako se podnese
u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj apelacije primio
odluku o posljednjem uinkovitom pravnom lijeku kojeg je
koristio.
21. U konkretnom sluaju predmet osporavanja apelacijom
je Presuda Kantonalnog suda broj 25 0 P 025978 13 G 2 od 12.
veljae 2013. godine protiv koje nema drugih uinkovitih pravnih
lijekova moguih prema zakonu. Potom, osporenu presudu
apelant je primio 15. veljae 2013. godine a apelacija je
podnesena 3. travnja 2013. godine, tj. u roku od 60 dana, kako je
propisano lankom 18. stavak (1) Pravila Ustavnog suda.
Konano, apelacija ispunjava i uvjete iz lanka 18. st. (3) i (4)
Pravila Ustavnog suda, jer ne postoji neki formalni razlog zbog
kojeg apelacija nije dopustiva, niti je oigledno (prima facie)
neutemeljena.
22. Imajui u vidu odredbe lanka VI/3.(b) Ustava Bosne i
Hercegovine, lanka 18. st. (1), (3) i (4) Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete u
pogledu dopustivosti.
VII. Meritum
23. Apelant pobija navedene presude, tvrdei da je tim
presudama prekreno njegovo pravo iz lanka II/3.(e) Ustava
Bosne i Hercegovine i lanka 6. stavak 1. Europske konvencije.
24. lanak II/3. Ustava Bosne i Hercegovine glasi:
Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine uivaju ljudska
prava i temeljne slobode iz ovog lanka stavak 2. to ukljuuje:
e) Pravo na pravino sasluanje u graanskim i krivinim
stvarima i druga prava vezana za krivine postupke.
25. lanak 6. stavak 1. Europske konvencije u relevantnom
dijelu glasi:
1. Prilikom utvrivanja graanskih prava i obveza ili
osnovanosti bilo kakve krivine optube protiv njega, svako ima
pravo na pravinu i javnu raspravu u razumnom roku pred
neovisnim i nepristranim, zakonom ustanovljenim sudom.
26. Ustavni sud, prije svega, zapaa da se postupak koji je
apelant vodio pred redovitim sudovima odnosio na pitanje
utvrivanja nitavosti rjeenja o upisu u sudski registar, dakle, da
se radilo o pravima i obvezama graanskopravne naravi zbog
ega su lanak II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i lanak 6.
stavak 1. Europske konvencije primjenjivi.
27. Apelant, izmeu ostalog, smatra da mu je pravo na
pravino suenje prekreno zbog proizvoljne primjene procesnog
prava, jer mu je isto vijee sudilo i u parninom i u kaznenom

Utorak, 4. 10. 2016.

postupku, ime je dovedena u pitanje nepristranost navedenog


vijea. S tim u svezi, Ustavni sud, prije svega, ukazuje da, prema
praksi Europskog suda za ljudska prava (u daljnjem tekstu:
Europski sud) i Ustavnog suda, zadatak ovih sudova nije da
preispituju zakljuke redovitih sudova u pogledu injeninog
stanja i primjene prava (vidi, Europski sud, Pronina protiv
Rusije, odluka o dopustivosti od 30. lipnja 2005. godine,
aplikacija broj 65167/01). Naime, Ustavni sud nije nadlean
supstituirati redovite sudove u procjeni injenica i dokaza, ve je
openito zadatak redovitih sudova da ocijene injenice i dokaze
koje su izveli (vidi, Europski sud, Thomas protiv Ujedinjenog
Kraljevstva, presuda od 10. svibnja 2005. godine, aplikacija broj
19354/02). Zadatak Ustavnog suda je ispitati je li eventualno
dolo do povrede ili zanemarivanja ustavnih prava (pravo na
pravino suenje, pravo na pristup sudu, pravo na uinkovit
pravni lijek i dr.), te je li primjena zakona bila, eventualno,
proizvoljna ili diskriminacijska.
28. Ustavni sud se, dakle, prema navedenome stajalitu,
moe iznimno, kada ocijeni da je u odreenom postupku redoviti
sud proizvoljno postupao kako u utvrivanju injenica, tako i u
primjeni relevantnih pozitivnopravnih propisa (vidi, Ustavni sud,
Odluka broj AP 311/04 od 22. travnja 2005. godine, stavak 26),
upustiti u ispitivanje naina na koji su nadleni sudovi utvrivali
injenice i na tako utvrene injenice primijenili pozitivnopravne
propise. U kontekstu navedenoga Ustavni sud podsjea i da je u
vie svojih odluka ukazao da oigledna proizvoljnost u primjeni
relevantnih propisa nikada ne moe voditi ka pravinom
postupku (vidi Odluku Ustavnog suda broj AP 1293/05 od 12.
rujna 2006. godine, toka 25. i dalje). Stoga e Ustavni sud u
konkretnom sluaju, obzirom na apelacijske navode, ispitati jesu
li pobijane odluke utemeljene na proizvoljnoj primjeni
pozitivnopravnih propisa.
29. Apelant navodi da je odluka Kantonalnog suda
donesena na nezakonit nain i da nije imao nepristrano suenje,
jer su u njezinom donoenju sudjelovali lanovi vijea koji su
donijeli i presudu u kaznenom predmetu protiv apelanta i koji su,
zbog toga, morali biti izuzeti. S tim u svezi, Ustavni sud podsjea
da je postojanje pravila koja se tiu iskljuenja ili izuzea sudaca
u odreenim sluajevima relevantan imbenik koji se mora uzeti
u obzir. Naime, prema praksi Europskog suda, postojanje takvih
pravila u relevantnom zakonu pokazuje nastojanje zakonodavca
da otkloni razumnu sumnju u nepristranost sudaca ili sudova,
odnosno predstavlja pokuaj da se nepristranost osigura
eliminiranjem uzroka iji bi rezultat mogla biti takva sumnja.
Sukladno navedenom, propust da se potuju pravila o izuzeu
sudaca moe znaiti da je postupak vodio sud ija se
nepristranost moe dovesti u sumnju (vidi, Europski sud,
Menari protiv Hrvatske, presuda od 15. srpnja 2005. godine,
aplikacija broj 71615/01, stavak 27).
30. U konkretnom sluaju pravila u svezi sa izuzeem
sudaca su sadrana u odredbama l. 357. i 358. ZPP iz ega
proizlazi da, dakle, relevantni zakon propisuje pravila kojima se
ele ukloniti uzroci iji bi rezultat mogla biti razumna sumnja u
nepristranost suda, odnosno suca u pojedinanim predmetima.
Osim toga, na navedeno upuuju i odredbe l. 255. i 256. istog
zakona. Meutim, kako je u praksi Europskog suda naglaeno,
zadatak Europskog suda, pa, dakle, ni Ustavnog suda, nije da
ispituje ta pravila ili praksu in abstracto, ve da ispituje pokree
li nain na koji su ta pravila primijenjena prema apelantu, ili na
koji nain su utjecala na ishod postupka prema apelantu pitanje
krenja prava iz lanka 6. stavak 1. Europske konvencije (vidi,
Europski sud, Fey protiv Austrije, presuda od 24. veljae 1993.
godine, Serija A broj 255, stavak 27, i Ustavni sud, Odluka broj
AP 1187/06 od 13. rujna 2007. godine, objavljena u "Slubenom
glasniku BiH" broj 86/07).

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

31. S tim u svezi, Ustavni sud podsjea na citirane odredbe


l. 357. i 358. ZPP kojim je propisano u kojem sluaju sudac ne
moe suditi u odreenom predmetu, da zahtjev za izuzee
poimenino navedenog suca podnosi stranka u postupku koja je
duna u zahtjevu navesti okolnosti zbog kojih smatra da postoji
neka od zakonskih osnova za izuzee. Dakle, iz sadraja
navedenih odredaba ZPP proizlazi da navedeni lanci ZPP ne
sadre eksplicitne odredbe o izuzeu sudaca u sluaju kao to je
konkretni. Naime, Ustavni sud, prije svega, zapaa da u
konkretnom sluaju apelant nije ni mogao podnijeti zahtjev za
izuzee prizivnog vijea, jer je za njegov sastav saznao tek nakon
primitka osporene presude, dakle, kada je prizivni postupak ve
bio okonan. Dalje, Ustavni sud zapaa da su odista i u
parninom postupku (u kojem je apelant tuitelj) i u kaznenom
postupku (u kojem je apelant bio tueni), koji su vezani za
poslovanje predmetnog poduzea - "Palma Petrol" d.j.o. (u
parninom postupku za brisanje poduzea iz sudskog registra, a u
kaznenom postupku zloupotreba poloaja apelanta zbog
neplaanja poreza i akciza u svezi sa poslovanjem predmetnog
poduzea u kojem je apelant proglaen krivim), drugostupanjske
odluke donijela vijea kojima je predsjedavao isti predsjednik i u
kojem su sudjelovala ista dvojica lanova vijea, tj. sudaca.
32. S tim u svezi, Ustavni sud naglaava da se u situaciji
kakva je u konkretnom sluaju dovodi u pitanje nepristranost
vijea koje je sudilo u oba postupka. U svezi s tim, Ustavni sud
naglaava da se nepristranost suca, u smislu prava na pravino
suenje, ispituje sa aspekta subjektivne i objektivne nepristranosti
suca. Subjektivna ili osobna nepristranost se pretpostavlja,
odnosno smatra se da je u subjektivnom smislu sudac uvijek
nepristran u odnosu na stranke, osim ukoliko se to ne ospori
uvjerljivim dokazima. S druge strane, objektivna nepristranost se
ne pretpostavlja, ve se ona utvruje na temelju objektivnih
injenica koje se nalaze u samom predmetu, tj. utvruje se
postoje li u spisu objektivni dokazi na temelju kojih se moe
razumno sumnjati da sudac nije bio nepristran. Dakle, dovodei
navedene standarde Europske konvencije u svezu sa injenicama
konkretnog predmeta, posebice uzimajui u obzir da su u
konkretnom sluaju parnini i kazneni postupak imali formalnu
poveznicu u vidu poslovanja istog poduzea - "Palma Petrola"
d.j.o. - kao i da je u kaznenom postupku apelant proglaen krivim
za poinjeno kazneno djelo zloupotreba poloaja, Ustavni sud
smatra da u konkretnom sluaju sudjelovanjem istih lanova i
predsjednika vijea u oba postupka nisu ispotovani standardi
objektivne nepristranosti prigodom donoenja predmetnih
sudskih odluka, odnosno da u konkretnom postupku nisu
otklonjene mogue sumnje u objektivnu pristranost vijea. Ovo i
stoga to Kantonalni sud u svom odgovoru na apelaciju nije
ponudio niti jedan argument i razlog zbog kojeg je i parnino i
kazneno vijee imalo isti sastav, kao i zbog injenice da je
apelant, kao to je ve reeno, za sastav prizivnog vijea saznao
tek kada je primio presudu koju je to vijee donijelo zbog ega
nije ni mogao zatraiti izuzee lanova vijea.
33. Osim toga, Ustavni sud upuuje i na najnoviju praksu
Europskog suda u predmetu Mitrov v. Bive Jugoslavenske
Republike Makedonije (vidi, Europski sud, Mitrov v. Bive
Jugoslavenske Republike Makedonije, presuda od 2. lipnja 2016.
godine, aplikacija broj 45959/09). U navedenom predmetu, u
kojem je utvreno krenje prava na pravino suenje iz lanka 6.
stavak 1. Europske konvencije, aplikant je isticao da mu je u
postupku naknade tete sudilo isto vijee koje mu je sudilo i u
kaznenom postupku u svezi sa nastalom tetom, te da je u tijeku
postupka traio izuzee vijea i prenoenje nadlenosti na neki
drugi sud u Bivoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji zbog
mogue pristranosti tih sudaca, ali da su njegovi zahtjevi
odbijeni. S tim u svezi, Europski sud je, izmeu ostalog, istaknuo
da je Vlada Bive Jugoslavenske Republike Makedonije u tijeku

Broj 74 - Stranica 51

postupka istaknula prigovor da aplikant nije iscrpio pravne


lijekove mogue prema zakonu, ali da iz sadraja relevantnih
zakonskih odredaba proizlazi da je u relevantnom domaem
zakonu u ovakvim sluajevima predvieno podnoenje zahtjeva
za izuzee vijea i prenoenje nadlenosti na neki drugi sud prije
obraanja Europskom sudu, to je, u konkretnom sluaju,
aplikant i uinio prije obraanja sudu najvie instance, ali da su
sudovi taj zahtjev odbili iako je pristranost vijea bila dovedena u
pitanje zbog ega je i utvreno krenje aplikantovog prava na
pravino suenje.
34. Zbog toga, kako bi se otklonila bila kakva sumnja u
postojanje objektivne nepristranosti sudskog vijea, Ustavni sud
smatra da je potrebno ukinuti predmetnu presudu Kantonalnog
suda i predmet vratiti tom sudu na ponovno suenje. Obzirom na
navedene razloge ukidanja predmetne presude, Ustavni sud u
ovoj odluci nee razmatrati ostale apelantove navode u svezi sa
krenjem ostalih aspekata prava na pravino suenje.
VIII. Zakljuak
35. Krenje prava na pravino suenje iz lanka II/3.(e)
Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 6. stavak 1. Europske
konvencije postoji kada su i u parninom i u kaznenom
prizivnom postupku u kojima je sudjelovao apelant i koji su imali
istu formalnu poveznicu-poslovanje predmetnog poduzeaodluke donijela trolana vijea u istom sastavu, ime nije
ispotovan standard objektivne nepristranosti suda.
36. Na temelju lanka 59. st. (1) i (2) i lanka 62. stavak (1)
Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odluio kao u dispozitivu
ove odluke.
37. Prema lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine,
odluke Ustavnog suda su konane i obvezujue.
Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mirsad eman, v. r.
,
1386/13,
, VI/3)
, 57 (2) ), 59 . (1) (2)
62 (1)
- ("
" 94/14), :
,
,
. ,
,
,
,
15. 2016.

.

II/3) 6 1
.
25 0
025978 13 2 12. 2013. .
,
,
II/3) 6
1
.
,
72 (5)
,

Broj 74 - Stranica 52

SLUBENI GLASNIK BiH


.
"
", "
", " "
"
".

I.
1. ( : )
, ,
, , 3. 2013.
(
: )
( : ) 25 0
025978 13 2 12. 2013. .
II.
2. 23 ,

( : ) 9.
2015. .
3. 20.
2015. , 30. 2015.
.
III.
4.

:
5. (
: ) 25 0 025978 11 23.
2011.


" " ...,
,
90 ( : ),

.

,

,
( : )

.


, ,
,
,


,
.
6.
, 13. 2011. ,
102 2
( : )
8. 2011.

,


Utorak, 4. 10. 2016..
7. ,
, ,
6.
1999. ,
, ,

,
1. 1999. ,
.
,


, ,
, ,

.
,

,
.
8.
25 0 025978 12
30. 2012. ,

. ,
,
. 7, 8, 123 124 ,
209 ,
.


/
,
, ,
.

, 10.
1999. , 3.
2008. , 26.
2002. ,
24. 2010. , ,


, ,
.
9.


, ,

.
, 7 ,


, ,

,. ,

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH


.10. 1999.

. ,


.


,


, ,
,
.
,
.
10.
25 0 025978 12 2 23. 2012.,
.


,
,

.
, ,
(

), ,
10. 1999.
, (


), ,
, ,


. ,
,

1. 1999.
,

. 69
(
: ),,
.

,

Broj 74 - Stranica 53

,
.
11.
, ,
, ,
, , 25 0 025978 13
2 12. 2013.

. ,
,
,
88, . 90 91
.
, ,
. 103 104

.
,
(
)
,
,
6. 1999.
- 10994 601 2025659
, ,
,

(


,

1,134.060, 28 ),

. ,
,
88 ,

,
. , , ,

,

,
.
12. 103
,
,

,
. , ,

, ,
,


( )

1. 1999.
.
"
" 4/99 "

Broj 74 - Stranica 54

SLUBENI GLASNIK BiH

" 35/00. ,
,
88 1

. ,

.
13. ,
69 ,
,

. ,
,

,

. ,

,
,
, ,

.
, ,
, ,
,
88 ,
, . 103 104 .

,

,
,

.
,
.
14. ,
25 007433 08
28. 2011. ,


(

, )
,
,
,
, 25 0 007433 11
27. 2011. .


1,134.060,28
15 ,

.

.

Utorak, 4. 10. 2016.

IV.
)
15.
II/3)
6 1
(
: ).

.

,

.

. ,

,

,

,

, ,
.
10. 1999.


,

, ,
, ,
, .
)
16.
,
.
17.
, , ,

,
.
V.
18. ("
" . 53/03, 73/05, 19/06, 98/15)
:
357.

():
1) ,
,
,
;
2)
,
,
,
, ;
3) , ,

,
;
4)
;

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

5)
,
, ,
;
358.
(1) ,
,
, ,
, , .
(2)

357.
.
(3)
,


.
(4)
.
VI.
19. VI/3)
, , ,


.
20. 18 (1)
,
, ,

60

.
21.
25 0 025978
13 2 12. 2013.

. , 15.
2013. 3.
2013. , . 60 ,
18 (1) . ,
18 . (3) (4)
,
, (prima facie)
.
22. VI/3)
, 18 . (1), (3) (4)
,
.
VII.
23. ,
II/3)
6 1 .
24. II/3 :

2 ,
:
)
,
.
25. 6 1
:
1.
,

Broj 74 - Stranica 55


,
.
26. , ,


, ,
II/3)
6 1
.
27. , ,

,
,
. , ,
, ,
( : )
,

(, , Pronina ,
30. 2005. ,
65167/01). ,
,

(, ,
Thomas , 10.
2005. , 19354/02).

( ,
,
.), , ,
.
28. , ,
, ,

,
(, ,
311/04 22. 2005. , 26),


.


(
1293/05 12.
2006. , 25 ).
, ,

.
29.

,

, , .
,

.
, ,


,

. ,


(, ,

Broj 74 - Stranica 56

SLUBENI GLASNIK BiH

, 15. 2005. ,
71615/01, 27).
30.
. 357 358
, ,

,
. ,
. 255 256 . ,
, ,
, , ,
in abstracto,
,

6 1 (,
, Fey , 24.
1993. , 255, 27, ,
1187/06 13. 2007. ,
" " 86/07).
31. ,
. 357 358
,. ,


. , , ,

,
, ,
. ,
( )
( ),
- "
" ... (
,


),

, . .
32. ,

.
, ,
,
.
,

,
. ,
,

, .

. ,

,

- "
" ... -

,

Utorak, 4. 10. 2016.,
.


,
, ,


.
33. ,
v.
(, ,
v. ,
2. 2016. , 45959/09).
,
6 1 ,


,


,
. , , ,


,
, , ,
,


.
34. ,
,


.
,

.
VIII.
35. II/3)
6 1


-
- ,

.
36. 59 . (1) (2) 62 (1)
,
.
37. VI/5 ,
.


, . .

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Velikom vijeu, u


predmetu broj AP 1386/13, rjeavajui apelaciju Alojza
Katinia, na osnovu lana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine,
lana 57. stav (2) taka b), lana 59. st. (1) i (2) i lana 62. stav
(1) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine-preieni tekst
("Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 94/14), u sastavu:
Mirsad eman, predsjednik
Mato Tadi, potpredsjednik
Zlatko M. Kneevi, potpredsjednik
Valerija Gali, sutkinja
Miodrag Simovi, sudija
Seada Palavri, sutkinja
na sjednici odranoj 15. septembra 2016. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

Usvaja se apelacija Alojza Katinia.


Utvruje se povreda prava na pravino suenje iz lana
II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 6. stav 1. Evropske
konvencije za zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Ukida se Presuda Kantonalnog suda u Odaku broj 25 0 P
025978 13 G 2 od 12. februara 2013. godine.
Predmet se vraa Kantonalnom sudu u Odaku, koji je
duan da po hitnom postupku donese novu odluku, u skladu sa
lanom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lanom 6. stav 1.
Evropske konvencije za zatitu ljudskih prava i osnovnih
sloboda.
Nalae se Kantonalnom sudu u Odaku da, u skladu sa
lanom 72. stav (5) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine,
u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke obavijesti
Ustavni sud Bosne i Hercegovine o preduzetim mjerama s ciljem
izvrenja ove odluke.
Odluku objaviti u "Slubenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Slubenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i u
"Slubenom glasniku Brko distrikta Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOENJE
I. Uvod
1. Alojz Katini (u daljnjem tekstu: apelant) iz Slavonskog
Broda, Republika Hrvatska, kojeg zastupa Novak Borojevi,
advokat iz Broda, podnio je 3. aprila 2013. godine apelaciju
Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni
sud) protiv Presude Kantonalnog suda u Odaku (u daljnjem
tekstu: Kantonalni sud) broj 25 0 P 025978 13 G 2 od 12.
februara 2013. godine.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
2. Na osnovu lana 23. Pravila Ustavnog suda, od
Kantonalnog suda i Kantonalnog pravobranilatva u Odaku (u
daljnjem tekstu: Pravobranilatvo) zatraeno je 9. novembra
2015. godine da dostave odgovore na apelaciju.
3. Kantonalni sud je dostavio odgovor 20. novembra 2015.
godine, a Pravobranilatvo 30. novembra 2015. godine.
III. injenino stanje
4. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda
i dokumenata predoenih Ustavnom sudu mogu se sumirati na
sljedei nain:
5. Presudom Opinskog suda u Oraju (u daljnjem tekstu:
Opinski sud) broj 25 0 P 025978 11 P od 23. novembra 2011.
godine utvreno je da je od dana njegova donoenja nitavo
rjeenje Kantonalnog suda o osnivanju drutva jednog lica i upisa
prava obavljanja vanjskotrgovinskog poslovanja "Palma Petrol"
d.j.l., preduzea za proizvodnju i promet Odak, Brodska ulica
broj 90 (u daljnjem tekstu: predmetno preduzee), upisanog pod
brojem registarskog uloka registarskog suda i upisnika suda

Broj 74 - Stranica 57

preciziranih u presudi. Presudom je naloeno Opinskom sudu da


izvri evidentiranje promjena na osnovu ove odluke suda u
registarskom predmetu, i to registarskom uloku registarskog
suda i upisnika suda preciziranim u presudi, te se ujedno
obavezuje Vlada Posavskog kantona (u daljnjem tekstu: tueni)
da apelantu na ime naknade trokova postupka isplati iznos
preciziran u presudi. U obrazloenju je navedeno da je apelant
podnio tubu protiv tuenog u kojoj je istakao da apelant nije
donio odluku o osnivanju predmetnog preduzea, niti je izdao
punomo na ime advokata, poimenino navedenog u presudi, koji
je izvrio registraciju navedenog preduzea, kao i da na
osnivakim aktima donesenim u okviru registracije preduzea
nema validnog potpisa apelanta kao osnivaa ili ovlatenog lica,
ve da su sve radnje izvrila druga lica bez apelantovog znanja ili
ovlatenja.
6. Opinski sud je naveo da je u okviru glavne rasprave,
odrane 13. oktobra 2011. godine, taj sud na osnovu odredbe
lana 102. stav 2. Zakona o parninom postupku (u daljnjem
tekstu: ZPP) prihvatio i odredio da se na nastavku glavne
rasprave 8. decembra 2011. godine izvedu i dokazi koje je
predloio apelant a koji se odnose na itanje sadrine sporne
punomoi, te da se saine nalaz i miljenje vjetaka grafoloke
struke zbog toga to ranija apelantova opunomoenica te dokaze
nije predloila na pripremnom roitu na kojem apelant nije bio
prisutan a zbog ega ih apelant i nije mogao predloiti na tom
roitu i nakon ega je apelant i opozvao punomo tadanjoj
zastupnici.
7. S tim u vezi, Opinski sud je obrazloio da je na osnovu
provedenih dokaza, preciziranih u presudi, utvrdio da je
rjeenjem preciziranim u presudi od 6. jula 1999. godine izvrena
registracija predmetnog preduzea, a da, prema nalazu i miljenju
vjetaka grafoloke struke, proizlazi da apelant nije potpisao
rjeenje Kantonalnog suda o izvrenoj registraciji predmetnog
preduzea, kao ni punomo od 1. jula 1999. godine na ime
advokata, poimenino navedenog u presudi. Prema obrazloenju
tog suda, iznesene injenice i podaci ukazuju na to da su u
konkretnom sluaju sve radnje izvrene na osnovu falsificirane i
nevjerodostojne punomoi na ime poimenino navedenog
advokata, koja kao takva, prema miljenju tog suda, ne odraava
apelantovu jasnu, izriitu i stvarnu volju da se doista i stvarno
obave sve potrebne radnje radi registracije i osnivanja
predmetnog preduzea. Prema obrazloenju Opinskog suda,
navedeno znai da nije ni nastao validan mandatni odnos izmeu
apelanta i poimenino navedenog advokata, te da je zbog toga i
donio presudu kao u dispozitivu.
8. Protiv navedene presude tueni je podnio albu
Kantonalnom sudu koji je Rjeenjem broj 25 0 P 025978 12 G
od 30. maja 2012. godine albu uvaio, ukinuo osporenu presudu
Opinskog suda i predmet vratio tom sudu na ponovni postupak.
U obrazloenju rjeenja je navedeno da je, prema ocjeni tog suda,
prvostepeni sud u cijelosti povrijedio odredbe l. 7, 8, 123. i 124.
ZPP, sve u vezi sa lanom 209. tog zakona, to je utjecalo na
donoenje zakonite i pravilne presude. Navedeno je da iz
zapisnika sa rasprava na koje se tueni u albi poziva proizlazi da
je apelantov opunomoenik svojim naknadnim radnjama
/prijedlozima onemoguio provedbu ranije predloenih dokaza
zbog toga to su ti dokazi nepovoljni za apelanta, a da je
prvostepeni sud, protivno navedenim odredbama ZPP, svojim
procesnim rjeenjima to i omoguio. Navedeno je da je apelantov
opunomoenik odustao od provoenja ranije predloenih dokaza,
i to punomoi advokatu od 10. oktobra 1999. godine, uvida u
optunicu protiv apelanta od 3. marta 2008. godine, odluke
Kantonalnog suda od 26. juna 2002. godine, nalaza i miljenja
vjetaka grafoloke struke od 24. decembra 2010. godine, akata
Fonda PIO, podataka iz registarskog spisa preciziranog u rjeenju
za koje je prvostepeni sud donio rjeenje da prihvata prijedlog

Broj 74 - Stranica 58

SLUBENI GLASNIK BiH

apelantovog opunomoenika i da se ti dokazi, ipak, nee


provoditi.
9. Navedeno je da je prvostepeni sud ne samo imao
saznanje o potrebi da se provedu dokazi od kojih je na glavnoj
raspravi nezakonito odustao apelantov opunomoenik nego je na
njih ukazivao, pored tuenog, i sam apelantov opunomoenik
predlaganjem dokaza radi provoenja u predmetnom parninom
postupku. Kantonalni sud je naveo da je, prema odredbama lana
7. ZPP, sudija u parninom postupku duan da vodi rauna da se
glavna rasprava odvija u pravom smjeru i na pravilan nain a
svojim rjeenjima na pripremnom roitu, pored ostalog,
odreuje o emu e se raspravljati na glavnoj raspravi i o
dokazima koji e se izvesti na glavnoj raspravi, te da sud ima
ovlatenje da utvrdi i injenice koje stranke nisu iznijele ako iz
rezultata raspravljanja i dokazivanja proizlazi da stranke nastoje
raspolagati zahtjevima kojim ne mogu raspolagati. Prema
obrazloenju Kantonalnog suda, nije jasno zato je prvostepeni
sud samo djelomino proveo predloene dokaze koje je odobrio
svojim rjeenjem i potom dopustio da apelantov opunomoenik
podnese prijedlog za odustajanje od provoenja navedenih
dokaza. Takoer je navedeno da prvostepeni sud niim nije
obrazloio da je provedenim dokazom nalaza i miljenja vjetaka
grafoloke struke obuhvaena i punomo data poimenino
navedenom advokatu 10. oktobra 1999. godine kojom mu je
apelant dao saglasnost da poduzme sve radnje na brisanju
predmetnog preduzea iz registra. Zbog navedenog, Kantonalni
sud je istakao da smatra da je prvostepeni sud dopustio
manipulaciju apelantovog opunomoenika da odustane od
provoenja dokaza koji mu ne idu u korist. Kantonalni sud je
istakao da iz svega navedenog proizlazi da prvostepeni sud nije
raspravio o svim odlunim injenicama za donoenje zakonite i
pravilne odluke, te da na temelju provedenih dokaza u
predmetnom postupku nije mogao sa sigurnou donijeti
zakljuke i pravilnu odluku u vezi sa postavljenim tubenim
zahtjevom, ime, prema miljenju tog suda, nije data mogunost
parninim strankama da pod istim uvjetima raspravljaju pred
sudom. Imajui u vidu navedeno, Kantonalni sud je donio
rjeenje kao u dispozitivu.
10. U ponovljenom postupku Opinski sud je donio
Presudu broj 25 0 P 025978 12 P2 od 23. novembra 2012. godine
kojom je utvrdio da je od dana njegovog donoenja nitavo
rjeenje Kantonalnog suda o osnivanju drutva jednog lica i upisa
prava obavljanja vanjskotrgovinskog poslovanja predmetnog
preduzea, upisanog pod brojevima registarskog uloka i suda
preciziranim u presudi. Presudom je naloeno registru Opinskog
suda da evidentira promjene na osnovu ove sudske odluke u
registarskom predmetu, i to registarskom uloku i upisniku
preciziranim u presudi, te je tueni obavezan da apelantu na ime
trokova isplati iznos preciziran u presudi. U obrazloenju
presude Opinski sud se pozvao na, u sutini, iste razloge koje je
istakao i u svojoj presudi koja je ukinuta odlukom Kantonalnog
suda (nitavost ugovora zbog razloga koji su precizirani u
prethodnim takama ove odluke), te dodatno pojasnio da, iako je
nesporno da je punomo od 10. oktobra 1999. godine na ime
advokata, poimenino navedenog u presudi (kojom je apelant dao
ovlatenje tom advokatu da poduzima sve radnje potrebne da bi
predmetno preduzee bilo brisano iz registra), potpisao apelant i
koja je kao takva, prema miljenju tog suda, validna, taj sud
ocjenjuje da je ta punomo irelevantna za rjeavanje konkretnog
tubenog zahtjeva s obzirom na razloge zbog kojih je taj sud
udovoljio apelantovom predmetnom zahtjevu. Navedeno je i da
je, suprotno navedenom, na osnovu provedenih dokaza utvreno
da apelant nije potpisao punomo za poimenino navedenog
advokata od 1. jula 1999. godine na osnovu koje su izvreni
osnivanje i registracija predmetnog preduzea, ve da je to
uinjeno na osnovu falsificirane i lane isprave za koju apelant

Utorak, 4. 10. 2016.

nije znao. Dalje je navedeno da je odredbom lana 69. Zakona o


registraciji poslovnih subjekata u FBiH (u daljnjem tekstu:
Zakon) odreeno da e nadleni registarski sud brisati neosnovan
upis na zahtjev lica koje ima pravni interes ili po slubenoj
dunosti u sluaju da se u postupku utvrdi da je upis izvren bez
podnoenja propisane isprave, ili da su nakon donoenja rjeenja
o upisu propisani drugi uvjeti za registraciju poslovnog subjekta a
poslovni subjekt je propustio da uskladi te uvjete u propisanom
roku ili u drugim sluajevima u kojima je prema zakonu upis bio
nedopustiv, ili je naknadno postao nedopustiv. S tim u vezi je
navedeno da je u konkretnom sluaju predmet tubenog zahtjeva
utvrivanje nitavosti rjeenja o upisu u sudski registar, a ne
brisanje upisa, te da se zbog tog razloga navedena zakonska
odredba ne moe primijeniti na konkretan sluaj.
11. Protiv navedene presude tueni je podnio albu
Kantonalnom sudu, koji je u vijeu, sastavljenom od Spomenke
Jenko, predsjednice vijea, i Joze Andia i Huse Porobia,
lanova vijea, Presudom broj 25 0 P 025978 13 G 2 od 12.
februara 2013. godine albu uvaio i osporenu presudu preinaio
tako to je odbio apelantov tubeni zahtjev kao neosnovan. Prema
obrazloenju tog suda, albeni navod opunomoenika tuenog da
je prvostepeni sud, nakon provedenih dokaza, pogreno
primijenio odredbe materijalnog prava je osnovan zbog toga to
se lanom 88. ZOO propisuje da ugovor koji neko lice zakljui
kao opunomoenik u ime drugog bez njegovog ovlatenja
obavezuje neovlateno zastupanog samo ako on ugovor
naknadno odobri, a l. 90. i 91. istog zakona propisuju se posebna
forma punomoi i obim ovlatenja. Iz pravilno utvrenog
injeninog stanja, prema ocjeni ovoga suda, prvostepeni sud nije
mogao nikako primijeniti odredbe l. 103. i 104. ZOO kojima se
propisuje nitavost ugovora i posljedice nitavosti. Ovo stoga to
iz dokaza koje je prvostepeni sud proveo na odranim roitima u
ponovljenom postupku, prije svega dokaza iz krivinog spisa
(karton deponiranih potpisa) i samog nalaza vjetaka grafoloke
struke na koji se poziva i prvostepeni sud, kako je obrazloio
Kantonalni sud, proizlazi da je apelant nesporno potpisao karton
deponiranih potpisa 6. jula 1999. godine sa naznaenim brojem
rauna - Individualne partije 10994 601 2025659 za uesnika
predmetno preduzee, zatim, karton deponiranih potpisa pri
nadlenom Zavodu za platni promet u FBiH, kao i ugovor sa
bankom o otvaranju rauna koji je kasnije zakljuen (krivini spis
s obzirom na to da je protiv apelanta voen krivini postupak
zbog zloupotrebe poloaja u vezi sa predmetnim preduzeem i da
je apelant proglaen krivim, te obavezan da tuenom na ime
poreza na promet proizvoda i posebnog poreza na naftne derivate
i akcize isplati ukupan iznos od 1,134.060, 28 KM), koji se
potpisuju lino i na temelju ve donesenog rjeenja o upisu kod
registarskog suda. Zbog ovih razloga, prema obrazloenju
Kantonalnog suda, prvostepeni sud je morao primijeniti odredbe
lana 88. ZOO, jer proizlazi da je apelant naknadno svojim
radnjama u cijelosti odobrio predmetno registriranje, odnosno
osnivanje predmetnog preduzea. Zbog toga, apelant se, prema
obrazloenju tog suda, ne moe pozivati na nedostatak valjane
punomoi prilikom registriranja navedenog poduzea, jer je znao
za njegovo postojanje i jer je utvreno da je istog dana kada je
doneseno rjeenje, apelant potpisao navedeni karton deponiranih
potpisa.
12. Kantonalni sud je naveo da je odredbom lana 103.
ZOO propisano da je ugovor koji je protivan Ustavu BiH,
prinudnim propisima, te moralu drutva nitavan ako cilj
povrijeenog pravila ne upuuje na neku drugu sankciju, ili ako
zakon u odreenom sluaju ne propisuje ta drugo. Kantonalni
sud je naveo da je, s tim u vezi, prvostepeni sud pogreno
primijenio odredbe ovoga lana na predmetni sluaj, jer je iz
provedenih dokaza, prema miljenju tog suda, nesporno vidljivo
da se radi o registriranju preduzea koje je izvreno na temelju

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

podnesenih obrazaca za registraciju uz koje ide i ovjerena izjava


ovlatenog lica (izjavu dao apelant) u vezi sa dospjelim
obavezama prema treim licima a koja je data radi osnivanja i
upisa predmetnog preduzea 1. jula 1999. godine. Navedeno je i
da je obavijest o upisu rjeenja o registraciji predmetnog
preduzea objavljena u "Narodnim novinama Posavskog
kantona" broj 4/99 i "Slubenim novinama FBiH" broj 35/00. I
zbog ovih razloga, prema miljenju Kantonalnog suda, proizlazi
da se u konkretnom sluaju mora primijeniti odredba lana 88.
stav 1. ZOO u vezi sa naknadnim odobrenjem i prihvaanjem
injenice o registriranju predmetnog preduzea. Zbog svega
navedenog, Kantonalni sud je zakljuio da nema uvjeta za
utvrivanje nitavosti predmetnog rjeenja o registraciji
preduzea.
13. Prema obrazloenju Kantonalnog suda, prvostepeni sud
se pogreno pozvao i na odredbe lana 69. Zakona, sve u vezi sa
usvajanjem apelantovog tubenog zahtjeva, odnosno utvrenjem
da je predmetno rjeenje o osnivanju i upisu spornog preduzea
nitavo. Ovo zbog toga to se, kako je obrazloio Kantonalni sud,
navedenom odredbom propisuju uvjeti brisanja neosnovanog
upisa na zahtjev lica koje ima pravni interes, ili po slubenoj
dunosti u sluaju da se u postupku utvrdi da je upis izvren bez
podnoenja potpisane isprave. Kako je naveo taj sud, apelant je
svojom tubom traio da se utvrdi nitavost predmetnog rjeenja
o registraciji preduzea, istiui kao razlog da on nikada nije
osnovao, niti bio ovlateno lice za zastupanje bilo koje firme, pa
ni predmetnog preduzea, te navodei da ima pravni interes jer
on nije donio odluku o osnivanju i da je zbog toga nitavo
osporeno rjeenje. Prema obrazloenju tog suda, kako je ve
navedeno, ovi apelantovi navodi nisu dokazani valjano
provedenim dokazima, te su zbog toga, prema miljenju tog suda,
ispunjeni uvjeti propisani lanom 88. ZOO, odnosno da u
konkretnom sluaju nije rije o ugovoru, na koje upuuju odredbe
l. 103. i 104. ZOO. Pri tome je Kantonalni sud ponovio da
apelant nije dokazao da za registraciju predmetnog preduzea nije
znao, ve da je naknadnim radnjama odobrio sve radnje koje su
preduzete radi registriranja i upisa predmetnog preduzea zbog
ega, prema miljenju tog suda, nema osnova za usvajanje
tubenog zahtjeva utvrenjem da je rjeenje Kantonalnog suda o
osnivanju i upisu predmetnog preduzea nitavo. Imajui u vidu
navedeno, Kantonalni sud je donio presudu kao u dispozitivu.
14. Osim toga, odluujui o albi Pravobranilatva protiv
Presude Opinskog suda broj 25 K 007433 08 K od 28. januara
2011. godine, koja je donesena u krivinom postupku koji je
voen protiv apelanta i u kojem je proglaen krivim za krivino
djelo zloupotreba ovlasti u privredi (u vezi sa neplaanjem poreza
na promet proizvoda i posebnog poreza na naftne derivate i
akcize, te u vezi sa poslovanjem predmetnog preduzea) i
izreena mu kazna zatvora u trajanju od jedne godine, Kantonalni
sud u vijeu sastavljenom od Spomenke Jenko, kao predsjednice
vijea, i Huse Porobia i Joze Andia kao lanova vijea, donio
je Presudu broj 25 0 K 007433 11 K od 27. juna 2011. godine.
Navedenom presudom je uvaena alba Pravobranilatva kao
zastupnika oteene Federacije BiH i preinaena osporena
presuda Opinskog suda u dijelu koji se odnosio na
imovinskopravni zahtjev oteene Federacije BiH na nain da se
apelant obavezuje da Federaciji BiH plati na ime poreza na
promet proizvoda i posebnog poreza na naftne derivate i akcize
ukupan iznos od 1,134.060,28 KM u roku od 15 dana od dana
pravosnanosti presude, a sa vikom zahtjeva preko dosuenog
Federacija BiH upuena je na parnini postupak. Presudom je
odbijena alba Kantonalnog tuilatva i apelanta i u ostalom
dijelu prvostepena presuda potvrena.

Broj 74 - Stranica 59

IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
15. Apelant smatra da mu je osporenim odlukama
prekreno pravo na pravino suenje iz lana II/3.e) Ustava
Bosne i Hercegovine i lana 6. stav 1. Evropske konvencije za
zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljnjem tekstu:
Evropska konvencija). Krenje navedenog prava apelant vidi u
pogreno utvrenom injeninom stanju i proizvoljnoj primjeni
materijalnog i procesnog prava. Smatra da niim nije dokazano
da je znao za registraciju predmetnog preduzea, te da je oba puta
Kantonalni sud veoma pristrasno ukinuo prvostepene presude na
apelantovu tetu. Navodi i da taj sud niim nije obrazloio zato
smatra da su dokazi od ijeg je provoenja apelant odustao
nepovoljni za njega. Takoer, navodi da nije imao nepristrasno
suenje s obzirom na to da su i vijea u predmetnom parninom,
a i u krivinom postupku koji je voen protiv njega imala
potpuno isti sastav iako su morala biti izuzeta, te da je potpuno
nezakonito ponaanje predmetnog vijea u parninom postupku,
jer je to vijee na svoju ruku i bez ikakvog obrazloenja iz
krivinog spisa vadilo dokaze koje tueni nije ni predlagao, ni
provodio, ukazujui na taj nain da direktno sumnjaju u apelanta.
Apelant navodi i da ne porie da je potpisao punomo od 10.
oktobra 1999. godine kojom je dao ovlatenje poimenino
navedenom advokatu za obavljanje radnji na brisanju predmetnog
preduzea iz registra, te da bi se taj apelantov postupak i mogao
protumaiti kao da je naknadno odobrio sve radnje u vezi sa
registracijom preduzea, ali da, prema apelantovom miljenju,
sudovi ne mogu donositi ovakve zakljuke, jer se oni temelje na
hipotetikim tvrdnjama, a ne na dokazima.
b) Odgovor na apelaciju
16. Kantonalni sud je naveo da je apelacija neosnovana i da
je treba odbiti, te da u cijelosti ostaje pri razlozima navedenim u
osporenoj presudi.
17. Pravobranilatvo je navelo da je apelacija neosnovana,
jer je, suprotno apelantovim tvrdnjama, ba njemu omogueno
provoenje dokaza koje nije predloio na pripremnom roitu, i
jer apelant u toku postupka niim nije pokazao da smatra da
vijee treba izuzeti.
V. Relevantni propisi
18. U Zakonu o parninom postupku ("Slubene novine
FBiH" br. 53/03, 73/05, 19/06, 98/15) relevantne odredbe glase:
lan 357.
Sudija ne moe vriti sudijsku dunost:
1) ako je sam stranka, zakonski zastupnik ili punomonik
stranke, ako je sa strankom u odnosu saovlatenika, saobveznika
ili regresnog obveznika ili ako je u istom predmetu sasluan kao
svjedok ili vjetak;
2) ako mu je stranka ili zakonski zastupnik ili punomonik
stranke srodnik po krvi u pravoj liniji, a u pobonoj liniji do
etvrtog stepena ili mu je brani, odnosno vanbrani suprunik
srodnik po tazbini do drugog stepena, bez obzira na to da li je
brak prestao ili nije;
3) ako je staratelj, usvojitelj ili usvojenik stranke, njenog
zakonskog zastupnika ili punomonika ili ako izmeu njega i
stranke, njenog zakonskog zastupnika ili punomonika stranke
postoji zajedniko domainstvo;
4) ako izmeu sudije i stranke tee neka druga parnica;
5) ako je u istom predmetu uestvovao u postupku
medijacije, ili u zakljuenju sudske nagodbe koja se pobija u
parnici, ili je donio odluku koja se pobija, ili je zastupao stranku
kao advokat;

Broj 74 - Stranica 60

SLUBENI GLASNIK BiH

lan 358.
(1) Stranka podnosi zahtjev za iskljuenje, odnosno izuzee
sudije im sazna da postoji neki od razloga za iskljuenje,
odnosno izuzee, a najkasnije do zavretka rasprave, a ako nije
bilo rasprave, do donoenja odluke.
(2) Stranka moe u pravnom lijeku ili u odgovoru na pravni
lijek poimenino navesti sudiju koji ne bi mogao uestvovati u
donoenju odluke zbog razloga iz lana 357. ovog zakona.
(3) U zahtjevu se mora navesti zakonski razlog zbog kojeg
se trai iskljuenje ili izuzee, okolnosti iz kojih proizilazi da je
prijedlog pravovremeno podnijet i injenice na kojima se zasniva
postojanje razloga za iskljuenje ili izuzee.
(4) Stranka moe traiti iskljuenje ili izuzee samo
poimenino odreenog sudije koji u predmetu postupa.
VI. Dopustivost
19. U skladu sa lanom VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, Ustavni sud, takoer, ima apelacionu nadlenost u
pitanjima koja su sadrana u ovom ustavu kada ona postanu
predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i
Hercegovini.
20. U skladu sa lanom 18. stav (1) Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud moe razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svi
djelotvorni pravni lijekovi mogui prema zakonu i ako se
podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacije
primio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku kojeg
je koristio.
21. U konkretnom sluaju predmet osporavanja apelacijom
je Presuda Kantonalnog suda broj 25 0 P 025978 13 G 2 od 12.
februara 2013. godine protiv koje nema drugih djelotvornih
pravnih lijekova moguih prema zakonu. Zatim, osporenu
presudu apelant je primio 15. februara 2013. godine a apelacija je
podnesena 3. aprila 2013. godine, tj. u roku od 60 dana, kako je
propisano lanom 18. stav (1) Pravila Ustavnog suda. Konano,
apelacija ispunjava i uvjete iz lana 18. st. (3) i (4) Pravila
Ustavnog suda, jer ne postoji neki formalni razlog zbog kojeg
apelacija nije dopustiva, niti je oigledno (prima facie)
neosnovana.
22. Imajui u vidu odredbe lana VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, lana 18. st. (1), (3) i (4) Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete u
pogledu dopustivosti.
VII. Meritum
23. Apelant pobija navedene presude, tvrdei da je tim
presudama prekreno njegovo pravo iz lana II/3.e) Ustava Bosne
i Hercegovine i lana 6. stav 1. Evropske konvencije.
24. lan II/3. Ustava Bosne i Hercegovine glasi:
Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uivaju ljudska
prava i slobode iz stava 2. ovog lana, to ukljuuje:
e) Pravo na pravino sasluanje u graanskim i krivinim
stvarima i druga prava u vezi sa krivinim postupkom.
25. lan 6. stav 1. Evropske konvencije u relevantnom
dijelu glasi:
1. Prilikom utvrivanja graanskih prava i obaveza ili
osnovanosti bilo kakve krivine optube protiv njega, svako ima
pravo na pravino suenje i javnu raspravu u razumnom roku
pred nezavisnim i nepristrasnim, zakonom ustanovljenim sudom.
26. Ustavni sud, prije svega, zapaa da se postupak koji je
apelant vodio pred redovnim sudovima odnosio na pitanje
utvrivanja nitavosti rjeenja o upisu u sudski registar, dakle, da
se radilo o pravima i obavezama graanskopravne prirode zbog
ega su lan II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lan 6. stav 1.
Evropske konvencije primjenjivi.
27. Apelant, izmeu ostalog, smatra da mu je pravo na
pravino suenje prekreno zbog proizvoljne primjene procesnog

Utorak, 4. 10. 2016.

prava, jer mu je isto vijee sudilo i u parninom i u krivinom


postupku, ime je dovedena u pitanje nepristrasnost navedenog
vijea. S tim u vezi, Ustavni sud, prije svega, ukazuje da, prema
praksi Evropskog suda za ljudska prava (u daljnjem tekstu:
Evropski sud) i Ustavnog suda, zadatak ovih sudova nije da
preispituju zakljuke redovnih sudova u pogledu injeninog
stanja i primjene prava (vidi, Evropski sud, Pronina protiv
Rusije, odluka o dopustivosti od 30. juna 2005. godine, aplikacija
broj 65167/01). Naime, Ustavni sud nije nadlean da supstituira
redovne sudove u procjeni injenica i dokaza, ve je openito
zadatak redovnih sudova da ocijene injenice i dokaze koje su
izveli (vidi, Evropski sud, Thomas protiv Ujedinjenog
Kraljevstva, presuda od 10. maja 2005. godine, aplikacija broj
19354/02). Zadatak Ustavnog suda je da ispita da li je eventualno
dolo do povrede ili zanemarivanja ustavnih prava (pravo na
pravino suenje, pravo na pristup sudu, pravo na djelotvoran
pravni lijek i dr.), te da li je primjena zakona bila, eventualno,
proizvoljna ili diskriminacijska.
28. Ustavni sud se, dakle, prema navedenome stavu, moe
izuzetno, kada ocijeni da je u odreenom postupku redovni sud
proizvoljno postupao kako u utvrivanju injenica, tako i u
primjeni relevantnih pozitivnopravnih propisa (vidi, Ustavni sud,
Odluka broj AP 311/04 od 22. aprila 2005. godine, stav 26),
upustiti u ispitivanje naina na koji su nadleni sudovi utvrivali
injenice i na tako utvrene injenice primijenili pozitivnopravne
propise. U kontekstu navedenoga Ustavni sud podsjea i da je u
vie svojih odluka ukazao da oigledna proizvoljnost u primjeni
relevantnih propisa nikada ne moe voditi ka pravinom
postupku (vidi Odluku Ustavnog suda broj AP 1293/05 od 12.
septembra 2006. godine, taka 25. i dalje). Stoga e Ustavni sud u
konkretnom sluaju, s obzirom na apelacione navode, ispitati da
li su pobijane odluke utemeljene na proizvoljnoj primjeni
pozitivnopravnih propisa.
29. Apelant navodi da je odluka Kantonalnog suda
donesena na nezakonit nain i da nije imao nepristrasno suenje,
jer su u njenom donoenju uestvovali lanovi vijea koji su
donijeli i presudu u krivinom predmetu protiv apelanta i koji su,
zbog toga, morali biti izuzeti. S tim u vezi, Ustavni sud podsjea
da je postojanje pravila koja se tiu iskljuenja ili izuzea sudija u
odreenim sluajevima relevantan faktor koji se mora uzeti u
obzir. Naime, prema praksi Evropskog suda, postojanje takvih
pravila u relevantnom zakonu pokazuje nastojanje zakonodavca
da otkloni razumnu sumnju u nepristrasnost sudija ili sudova,
odnosno predstavlja pokuaj da se nepristrasnost osigura
eliminiranjem uzroka iji bi rezultat mogla biti takva sumnja. U
skladu sa navedenim, propust da se potuju pravila o izuzeu
sudija moe znaiti da je postupak vodio sud ija se
nepristrasnost moe dovesti u sumnju (vidi, Evropski sud,
Menari protiv Hrvatske, presuda od 15. jula 2005. godine,
aplikacija broj 71615/01, stav 27).
30. U konkretnom sluaju pravila u vezi sa izuzeem sudija
su sadrana u odredbama l. 357. i 358. ZPP iz ega proizlazi da,
dakle, relevantni zakon propisuje pravila kojima se ele ukloniti
uzroci iji bi rezultat mogla biti razumna sumnja u nepristrasnost
suda, odnosno sudije u pojedinanim predmetima. Osim toga, na
navedeno upuuju i odredbe l. 255. i 256. istog zakona.
Meutim, kako je u praksi Evropskog suda naglaeno, zadatak
Evropskog suda, pa, dakle, ni Ustavnog suda, nije da ispituje ta
pravila ili praksu in abstracto, ve da ispituje da li nain na koji
su ta pravila primijenjena prema apelantu, ili na koji nain su
utjecala na ishod postupka prema apelantu pokree pitanje
krenja prava iz lana 6. stav 1. Evropske konvencije (vidi,
Evropski sud, Fey protiv Austrije, presuda od 24. februara 1993.
godine, Serija A broj 255, stav 27, i Ustavni sud, Odluka broj AP
1187/06 od 13. septembra 2007. godine, objavljena u
"Slubenom glasniku BiH" broj 86/07).

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

31. S tim u vezi, Ustavni sud podsjea na citirane odredbe


l. 357. i 358. ZPP kojim je propisano u kojem sluaju sudija ne
moe suditi u odreenom predmetu, da zahtjev za izuzee
poimenino navedenog sudije podnosi stranka u postupku koja je
duna u zahtjevu navesti okolnosti zbog kojih smatra da postoji
neki od zakonskih osnova za izuzee. Dakle, iz sadraja
navedenih odredaba ZPP proizlazi da navedeni lanovi ZPP ne
sadre eksplicitne odredbe o izuzeu sudija u sluaju kao to je
konkretni. Naime, Ustavni sud, prije svega, zapaa da u
konkretnom sluaju apelant nije ni mogao podnijeti zahtjev za
izuzee albenog vijea, jer je za njegov sastav saznao tek nakon
prijema osporene presude, dakle, kada je albeni postupak ve
bio okonan. Dalje, Ustavni sud zapaa da su zaista i u
parninom postupku (u kojem je apelant tuitelj) i u krivinom
postupku (u kojem je apelant bio tueni), koji su vezani za
poslovanje predmetnog preduzea - "Palma Petrol" d.j.l. (u
parninom postupku za brisanje preduzea iz sudskog registra, a
u krivinom postupku zloupotreba poloaja apelanta zbog
neplaanja poreza i akciza u vezi sa poslovanjem predmetnog
preduzea u kojem je apelant proglaen krivim), drugostepene
odluke donijela vijea kojima je predsjedavao isti predsjednik i u
kojem su uestvovala ista dvojica lanova vijea, tj. sudija.
32. S tim u vezi, Ustavni sud naglaava da se u situaciji
kakva je u konkretnom sluaju dovodi u pitanje nepristrasnost
vijea koje je sudilo u oba postupka. U vezi s tim, Ustavni sud
naglaava da se nepristrasnost sudije, u smislu prava na pravino
suenje, ispituje sa aspekta subjektivne i objektivne
nepristrasnosti sudije. Subjektivna ili lina nepristrasnost se
pretpostavlja, odnosno smatra se da je u subjektivnom smislu
sudija uvijek nepristrasan u odnosu na stranke, osim ukoliko se to
ne ospori uvjerljivim dokazima. S druge strane, objektivna
nepristrasnost se ne pretpostavlja, ve se ona utvruje na osnovu
objektivnih injenica koje se nalaze u samom predmetu, tj.
utvruje se da li postoje u spisu objektivni dokazi na osnovu
kojih se moe razumno sumnjati da sudija nije bio nepristrasan.
Dakle, dovodei navedene standarde Evropske konvencije u vezu
sa injenicama konkretnog predmeta, posebno uzimajui u obzir
da su u konkretnom sluaju parnini i krivini postupak imali
formalnu poveznicu u vidu poslovanja istog preduzea - "Palma
Petrola" d.j.l. - kao i da je u krivinom postupku apelant
proglaen krivim za poinjeno krivino djelo zloupotreba
poloaja, Ustavni sud smatra da u konkretnom sluaju ueem
istih lanova i predsjednika vijea u oba postupka nisu
ispotovani standardi objektivne nepristrasnosti prilikom
donoenja predmetnih sudskih odluka, odnosno da u konkretnom
postupku nisu otklonjene mogue sumnje u objektivnu
pristrasnost vijea. Ovo i stoga to Kantonalni sud u svom
odgovoru na apelaciju nije ponudio niti jedan argument i razlog
zbog kojeg je i parnino i krivino vijee imalo isti sastav, kao i
zbog injenice da je apelant, kao to je ve reeno, za sastav
albenog vijea saznao tek kada je primio presudu koju je to
vijee donijelo zbog ega nije ni mogao zatraiti izuzee lanova
vijea.
33. Osim toga, Ustavni sud upuuje i na najnoviju praksu
Evropskog suda u predmetu Mitrov v. Bive Jugoslavenske
Republike Makedonije (vidi, Evropski sud, Mitrov v. Bive
Jugoslavenske Republike Makedonije, presuda od 2. juna 2016.
godine, aplikacija broj 45959/09). U navedenom predmetu, u
kojem je utvreno krenje prava na pravino suenje iz lana 6.
stav 1. Evropske konvencije, aplikant je isticao da mu je u
postupku naknade tete sudilo isto vijee koje mu je sudilo i u
krivinom postupku u vezi sa nastalom tetom, te da je u toku
postupka traio izuzee vijea i prenoenje nadlenosti na neki
drugi sud u Bivoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji zbog
mogue pristrasnosti tih sudija, ali da su njegovi zahtjevi
odbijeni. S tim u vezi, Evropski sud je, izmeu ostalog, istakao da

Broj 74 - Stranica 61

je Vlada Bive Jugoslavenske Republike Makedonije u toku


postupka istakla prigovor da aplikant nije iscrpio pravne lijekove
mogue prema zakonu, ali da iz sadraja relevantnih zakonskih
odredaba proizlazi da je u relevantnom domaem zakonu u
ovakvim sluajevima predvieno podnoenje zahtjeva za izuzee
vijea i prenoenje nadlenosti na neki drugi sud prije obraanja
Evropskom sudu, to je, u konkretnom sluaju, aplikant i uinio
prije obraanja sudu najvie instance, ali da su sudovi taj zahtjev
odbili iako je pristrasnost vijea bila dovedena u pitanje zbog
ega je i utvreno krenje aplikantovog prava na pravino
suenje.
34. Zbog toga, kako bi se otklonila bila kakva sumnja u
postojanje objektivne nepristrasnosti sudskog vijea, Ustavni sud
smatra da je potrebno ukinuti predmetnu presudu Kantonalnog
suda i predmet vratiti tom sudu na ponovno suenje. S obzirom
na navedene razloge ukidanja predmetne presude, Ustavni sud u
ovoj odluci nee razmatrati ostale apelantove navode u vezi sa
krenjem ostalih aspekata prava na pravino suenje.
VIII. Zakljuak
35. Krenje prava na pravino suenje iz lana II/3.e)
Ustava Bosne i Hercegovine i lana 6. stav 1. Evropske
konvencije postoji kada su i u parninom i u krivinom albenom
postupku u kojima je uestvovao apelant i koji su imali istu
formalnu poveznicu-poslovanje predmetnog preduzea-odluke
donijela trolana vijea u istom sastavu, ime nije ispotovan
standard objektivne nepristrasnosti suda.
36. Na osnovu lana 59. st. (1) i (2) i lana 62. stav (1)
Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odluio kao u dispozitivu
ove odluke.
37. Prema lanu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke
Ustavnog suda su konane i obavezujue.
Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mirsad eman, s. r.

1098

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Velikom vijeu, u


predmetu broj AP 3739/13, rjeavajui apelaciju Adema
Mujia, na temelju lanka VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine,
lanka 57. stavak (2) toka b) i lanka 59. st. (1), (2) i (3) i lanka
74. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - preieni tekst
("Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 94/14), u sastavu:
Mirsad eman, predsjednik
Mato Tadi, dopredsjednik
Zlatko M. Kneevi, dopredsjednik
Valerija Gali, sutkinja
Miodrag Simovi, sudac
Seada Palavri, sutkinja
na sjednici odranoj 15. rujna 2016. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

Djelomino se usvaja apelacija Adema Mujia.


Utvruje se povreda prava na pravino suenje iz lanka
II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 6. stavak 1. Europske
konvencije za zatitu ljudskih prava i temeljnih sloboda zbog
duljine trajanja postupka u predmetu koji je okonan Presudom
Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 65 0 P
051157 12 Rev od 20. lipnja 2013. godine.
Nalae se Vladi Kantona Sarajevo da, u skladu sa lankom
74. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, apelantu
Ademu Mujiu, u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove
odluke, isplati iznos od 1.650,00 KM na ime naknade
nematerijalne tete zbog krenja prava na donoenje odluke u
razumnom roku uz obvezu da nakon isteka ovog roka plati

Broj 74 - Stranica 62

SLUBENI GLASNIK BiH

Ademu Mujiu zakonsku zateznu kamatu na eventualno


neisplaeni iznos ili dio iznosa naknade odreene ovom odlukom.
Nalae se Vladi Kantona Sarajevo da, u skladu sa lankom
72. stavak (5) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u
roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke, obavijesti
Ustavni sud Bosne i Hercegovine o poduzetim mjerama s ciljem
izvrenja ove odluke.
Odbija se kao neutemeljena apelacija Adema Mujia
podnesena protiv Presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i
Hercegovine broj 65 0 P 051157 12 Rev od 20. lipnja 2013.
godine, Presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 0 P 051157
12 G od 18. rujna 2012. godine i Presude Opinskog suda u
Sarajevu broj 65 0 P 051157 03 P od 4. oujka 2011. godine, u
odnosu na ostale aspekte prava na pravino suenje iz lanka
II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 6. stavak 1. Europske
konvencije za zatitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.
Odluku objaviti u "Slubenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Slubenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i u
"Slubenom glasniku Distrikta Brko Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOENJE
I. Uvod
1. Adem Muji (u daljnjem tekstu: apelant) iz Brkog,
kojeg zastupa Drinka Leki, odvjetnica iz Tenja, podnio je 30.
kolovoza 2013. godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv Presude
Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: Vrhovni sud) broj 65 0 P 051157 12 Rev od 20. lipnja
2013. godine, Presude Kantonalnog suda u Sarajevu (u daljnjem
tekstu: Kantonalni sud) broj 65 0 P 051157 12 G od 18. rujna
2012. godine i Presude Opinskog suda u Sarajevu (u daljnjem
tekstu: Opinski sud) broj 65 0 P 051157 03 P od 4. oujka 2011.
godine.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
2. Na temelju lanka 23. Pravila Ustavnog suda, od
Vrhovnog suda, Kantonalnog suda i Opinskog suda, te od
Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
kao pravnog sljednika Ureda za nadzor osiguravajuih drutava
Sarajevo (u daljnjem tekstu: tuena), zatraeno je 12. travnja
2016. godine da dostave odgovore na apelaciju.
3. Svi pozvani dostavili su odgovor na apelaciju u razdoblju
od 14. travnja do 21. travnja 2016. godine.
III. injenino stanje
4. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda
i dokumenata predoenih Ustavnom sudu mogu se sumirati na
sljedei nain.
5. Apelant je tubom pokrenuo postupak protiv tuenog,
kako apelant navodi "u tijeku 2001. godine", a kako proizlazi iz
dostavljene dokumentacije pred Kantonalnim sudom u Zenici.
Prema dokumentaciji priloenoj uz apelaciju i odgovoru na
apelaciju proizlazi da se Sud u Zenici oglasio nenadlenim, a
zatim je Opinski sud u Sarajevu (kao nadlean) donio rjeenje
od 5. prosinca 2001. godine kojim je dobacio tubu kao
neurednu. Apelantov priziv protiv rjeenja od 5. prosinca 2001.
godine, koji je cijenjen kao povrat u preanje stanje, Opinski
sud je odbio rjeenjem od 18. veljae 2002. godine, ali je
Kantonalni sud po apelantovu prizivu ukinuo rjeenje od 3.
oujka 2003. godine i vratio predmet prvostupanjskom sudu na
ponovni postupak.
6. Rjeenjem od 26. sijenja 2005. godine apelantu je tuba
vraena na ispravak i dopunu, kao i rjeenjem od 31. oujka
2008. godine. Nakon toga tuba je dostavljena tuenoj na
odgovor, a pripremno roite odrano je 29. sijenja 2009.
godine.

Utorak, 4. 10. 2016.

7. Opinski sud je donio Presudu broj 65 0 P 051157 03 P


od 4. oujka 2011. godine kojom je u cijelosti odbio apelantov
tubeni zahtjev da sud obvee tuenu da apelantu na ime naknade
materijalne tete i izgubljene dobiti isplati iznos od 7.276.135,25
KM sa zakonskom zateznom kamatom. Apelant je obvezan na
plaanje trokova parninog postupka.
8. Prvostupanjski sud je u obrazloenju presude naveo da je
apelant u tubi istaknuo da je tuena donijela rjeenje o
oduzimanju odobrenja za rad nad sada likvidiranim drutvom
"Kamel" osiguranje d.d. Teanj (u daljnjem tekstu: "Kamel"
osiguranje), te podnijela nadlenom sudu prijedlog za pokretanje
likvidacije, a da pri tome nije dala mogunost pravnom
prethodniku tuioca ("Kamel" osiguranje) da na to rjeenje
istakne prigovor ili na bilo koji drugi nain utjee na tijek
postupka. U biti, apelant je u tubi istaknuo propuste i nedostatke
u rjeenju tuene od 21. rujna 2001. godine, radnjama koje su mu
prethodile, kao i nakon donoenja rjeenja, odnosno da se nije
imalo u vidu da je "Kamel" osiguranje imalo temeljni kapital i da
su dioniari vrili nove uplate kapitala. Pozivajui se na propise
iz Zakona o vrijednosnim papirima i Zakona o registru
vrijednosnih papira, apelant je zakljuio da je odluka tuene (o
oduzimanju dozvole za rad "Kamel" osiguranju) bila tetna.
Apelant u tubi dalje navodi da je postupak likvidacije "Kamel"
osiguranja trajao do 2005. godine to je imalo za posljedicu
materijalnu tetu za drutvo i ugled dioniara, te je apelantu od 10
miliona KM vraen neznatan iznos. Takoer, apelant je naveo da
je nakon okonanog likvidacijskog postupka nad "Kamel"
osiguranjem apelant proglaen za pravnog nasljednika "Kamel"
osiguranja, a da je bio 90% vlasnik likvidiranog osiguravajueg
drutva. Tueni je osporio utemeljenost i visinu tubenog
zahtjeva istiui prigovor aktivne legitimacije, kao i prigovor
presuene stvari.
9. Nakon provedenog dokaznog postupka uvida u
materijalnu dokumentaciju, sasluanja parninih stranaka,
izvrenog vjetaenja i sasluanja svjedoka, Opinski sud je
odluio da u cijelosti odbije tubeni zahtjev.
10. Opinski sud je naveo da meu parninim strankama
nije sporno da je tuena nakon izvrenih kontrola 21. rujna 2000.
godine donijela rjeenje o oduzimanju dozvole za rad svih vrsta
osiguranja, zabrane izdavanja polica, zabrane raspolaganja
sredstvima dionikog drutva do imenovanja likvidatora, a zatim
je po zahtjevu tuene pokrenut zahtjev za likvidaciju drutva
"Kamel" osiguranje koji je zakljuen rjeenjem od 31. svibnja
2005. godine. Takoer je navedeno da je protiv rjeenja o
oduzimanju dozvole za rad (koju je izdala tuena 21. rujna 2000.
godine, koje je bilo konano u upravnom postupku) apelant
tubom pokrenuo upravni spor, ali je tuba odbaena kao
podnesena od neovlatene osobe, kao i tuba apelanta protiv
rjeenja o pokretanju prethodnog postupka za pokretanje
postupka likvidacije. Opinski sud je nadalje istaknuo da nije
utemeljen prigovor tuene da se radi o presuenoj stvari jer u
konkretnom predmetu apelant trai naknadu tete od tuene i to
naknadu materijalne tete i izmakle dobiti. S tim u svezi,
Opinski sud je naveo da apelant nije dokazao nezakonitost
radnji tuene, a "Kamel" osiguranje, koje je jedino po zakonu
bilo ovlateno, nije pokrenulo upravni spor protiv rjeenja koje je
donijela tuena (o oduzimanju dozvole za rad), a u skladu sa
lankom 60. i 61. a. Zakona o osiguranju imovine i osoba koji je
vaio u tom trenutku tuena je bila ovlatena za poduzimanje
radnji koje je poduzela. Opinski sud je naveo da "Kamel"
osiguranje nije poduzelo niti jednu radnju da pravnim putem
utvrdi nitavost rjeenja na temelju kojeg je pokrenut
likvidacijski postupak. Stoga je Opinski sud zakljuio da apelant
nije dokazao da je protupravnim radnjama tuene dolo do
nastanka tete, te nisu ispunjeni uvjeti iz lanka 172. Zakona o
obligacijskim odnosima (u daljnjem tekstu: ZOO). Osim toga,

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Opinski sud je zakljuio da apelant kao pravna osoba nije ni


aktivno legitimiran da trai naknadu izmakle dobiti jer bi to pravo
pripadalo samo "Kamel" osiguranju.
11. Kantonalni sud je donio Presudu broj 65 0 P 051157 12
G od 18. rujna 2012. godine kojom je odbio apelantov priziv i
potvrdio prvostupanjsku presudu.
12. U obrazloenju presude, ispitujui apelantove navode,
Sud je naveo da je priziv neutemeljen, da je prvostupanjski sud
utvrdio injenice oko donoenja rjeenja o oduzimanju odobrenja
za rad "Kamel" osiguranja, te da nije dolo do povrede odredbi
parninog postupka, odnosno da je prvostupanjski sud izveo
dokaz itanjem izvoda iz zapisnika o izvrenoj kontroli od 23.
oujka 2000. godine i 26. svibnja 2000. godine. Kantonalni sud je
uputio na odredbe lanka 62. stavak 7. Zakona o osiguranju
imovine i osoba, te je naveo da je protiv rjeenja o oduzimanju
dozvole za rad postojala mogunost pokretanja upravnog spora,
ali je tuba u upravnom sporu odbaena Odlukom Vrhovnog
suda broj U-2062/00 od 5. travnja 2001. godine. Kantonalni sud
je naveo da je tubeni zahtjev u nedostatku odluke kojom bi se
ponitilo rjeenje o oduzimanju odobrenja za rad oito
neutemeljen. Kantonalni sud je naveo da tuitelj u parninom
postupku ne moe dokazivati nezakonitost rjeenja od 21. rujna
2000. godine, jer sud nije ovlaten ispitivati zakonitost i
pravilnost upravnog akta. Ostali aspekti priziva prema miljenju
Kantonalnog suda nisu od odlunog znaaja.
13. Vrhovni sud je donio Presudu broj 65 0 P 051157 12
Rev od 20. lipnja 2013. godine kojom je odbio reviziju.
14. U obrazloenju presude Vrhovni sud je naveo da je sud
postupao u skladu sa lankom 8. ZPP-a u svezi sa ocjenom
dokaza, kao i da nisu od znaaja apelantovi navodi da nije izvren
uvid u zapisnik o kontroli. Polazei od predmeta spora (zahtjev za
naknadu tete koja je apelantu navodno prouzrokovana
nezakonitim radom organa tuene), Vrhovni sud je naveo rjeenje
koje je doneseno u upravnom sporu (rjeenje Vrhovnog suda od
5. travnja 2001. godine), a kojim je odbaena apelantova tuba,
uz pozivanje na lanak 62. stavak 7. Zakona o osiguranju
imovine i osoba jer je tubu podnijela neovlatena osoba (apelant
kao dioniar i jedan od osnivaa). Vrhovni sud je naveo da je
zahtjev za zatitu zakonitosti, takoer, odbijen rjeenjem
Vrhovnog suda od 24. travnja 2002. godine. Vrhovni sud je
nadalje naveo rjeenja kojim je otvoren likvidacijski postupak i
zakljuen. Imajui u vidu odredbu lanka 172. ZOO-a, u svezi sa
lankom 9. Zakona o upravi, kao i utvrenja niestupanjskih
sudova, Vrhovni sud je zakljuio da se zakonitost i pravilnost
rjeenja tuene nije moglo ispitivati u parninom postupku, a ono
nije ispitano u upravnom postupku. Stoga apelant nije dokazao da
mu je teta nastala nezakonitim i nepravilnim rjeenjem tuene
kao ni to da postoji krivnja i uzrona veza izmeu donesenog
rjeenja i nastale tete. Kako apelant navedeno nije dokazao,
niestupanjski sudovi su pravilno primijenili zakljuak o teretu
dokazivanja (lanak 126. ZPP-a) i odbili tubeni zahtjev.
IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
15. Apelant istie da mu je povrijeeno pravo na pravino
suenje iz lanka II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 6.
Europske konvencije za zatitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
(u daljnjem tekstu: Europska konvencija), kao i pravo na imovinu
iz lanka II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 1.
Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju. Apelant u veoma
opirnoj apelaciji navodi postupak donoenja rjeenja o
oduzimanju dozvole za rad, kao i postupak likvidacije, a koji su
prema apelantovu miljenju bili nezakoniti i sa brojnim
nepravilnostima. Takoer, apelant se ali da redoviti sud u

Broj 74 - Stranica 63

osporenom postupku nije izveo odreene dokaze (npr. originalni


zapisnici o pregledu "Kamel" osiguranja iz 2000. godine, nije
traio sudski spis koji se odnosi na poetak likvidacije), kao i to
da se spominju rjeenja koja nisu izvedena u tijeku dokaznog
postupka. Apelant se, takoer, ali da je sud izveo pogrean
zakljuak, da je prednik tuene jedini po zakonu bio ovlaten na
pokretanje postupka likvidacije. Apelant istie da upravo
odbacivanje njegovih tubi u upravnom sporu ukazuje da nije
imao mogunost da trai sudsku zatitu jer su mu sva prava
oduzeta momentom otvaranja likvidacijskog postupka. Takoer,
apelant ukazuje na pogrenu primjenu lanka 61. (ranije vaeeg)
Zakona o osiguranju imovine koji su primijenili redoviti sudovi.
Takoer, apelant navodi da mu je povrijeeno pravo na
donoenje odluke u razumnom roku. Apelant navodi da se u
postupku po prijedlogu za pokretanje postupka likvidacije i
rjeenju o oduzimanju dozvole za rad odluivalo o njegovom
pravu na imovinu, kao i da mu nije data mogunost uea u
postupku. Apelant je, takoer, naveo u apelaciji da je rjeenjem o
okonanju postupka likvidacije "Kamel" osiguranja utvreno da
sva prava i obveze "Kamel" osiguranja prelaze na apelanta, ime
je dobio aktivnu legitimaciju da potrauje i sve ono to bi samo
drutvo moglo potraivati.
b) Odgovor na apelaciju
16. Vrhovni sud je u odgovoru na apelaciju naveo da je dao
obrazloenje za svoju odluku u osporenoj presudi, te da nije dolo
do povrede prava koja apelant navodi.
17. Kantonalni sud je u odgovoru na apelaciju istaknuo to
da je apelacija neutemeljena i da nije dolo do povrede
apelantovog prava.
18. Opinski sud je naveo tijek postupka pred Opinskim
sudom od dana podnoenja tube prvobitno nenadlenom sudu u
Zenici, a koju je zatim Opinski sud odbacio kao neurednu da bi
po prizivu apelanta Kantonlani sud vratio predmet na ponovni
postupak (3. studenog 2003. godine). Nadalje, Sud je rjeenjem
od 26. sijenja 2005. godine i 31. oujka 2008. godine vratio
apelantu tubu radi ureenja, nakon ega je tuba dostavljena na
odgovor tuenoj. Opinski sud je naveo da je ekao ureenje
tube u dijelu pasivne legitimacije, a od odravanja pripremnog
roita do donoenja prvostupanjske presude protekao je rok od
dvije godine koji, uzimajui u obzir broj predmeta s kojim su
zadueni suci, prema miljenju Opinskog suda predstavlja
"razuman" rok. Nadalje, Sud se izjasnio i na apelantove navode o
neprovoenju odreenih dokaza, te je naveo da je utvreno iz
spisa to da je sud usvojio provoenje dokaza uvidom u originalne
zapisnike. Opinski sud je naveo da prvostupanjskom odlukom
nisu povrijeena apelantova prava.
19. Tuena je u odgovoru na apelaciju navela da apelant
nije dokazao da su mu povrijeena prava koja navodi, te je
predloila da se apelacija odbije kao neutemeljena.
V. Relevantni propisi
20. Zakon o parninom postupku Federacije Bosne i
Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH" br. 53/03, 73/05
i 19/06) u relevantnom dijelu glasi:
lanak 126.
Ako sud na temelju ocjene izvedenih dokaza ne moe sa
sigurnou ustanoviti koju injenicu, o postojanju te injenice
zakljuit e primjenom pravila o teretu dokazivanja.
21. Zakon o obligacijskim odnosima ("Slubeni list
SFRJ" br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, "Slubene novine RBiH"
br. 2/92, 13/93, 13/94 i "Slubene novine FBiH" br. 29/03 i
42/11) u relevantnom dijelu glasi:

Broj 74 - Stranica 64

SLUBENI GLASNIK BiH

Odgovornost pravnog lica


za tetu koju prouzrokuje njegov organ
lan 172. stav 1.
(1) Pravno lice odgovara za tetu koju njegov organ
prouzrokuje treem licu u vrenju ili u vezi sa vrenjem svojih
funkcija.
VI. Dopustivost
22. U skladu sa lankom VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, Ustavni sud, takoer, ima apelacijsku nadlenost u
pitanjima koja su sadrana u ovom ustavu kada ona postanu
predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i
Hercegovini.
23. U skladu sa lankom 18. stavak (1) Pravila Ustavnog
suda, Ustavni sud moe razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svi
djelotvorni pravni lijekovi mogui prema zakonu i ako se
podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj apelacije
primio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji je
koristio.
24. U konkretnom sluaju, iako je apelant ukazivao i na
nezakonitost drugih postupaka, predmet osporavanja apelacijom
je Presuda Vrhovnog suda broj 65 0 P 051157 12 Rev od 20.
lipnja 2013. godine protiv koje nema drugih djelotvornih pravnih
lijekova moguih prema zakonu. Zatim, osporenu presudu
apelant je primio 15. srpnja 2013. godine, a apelacija je
podnesena 30. kolovoza 2013. godine, tj. u roku od 60 dana, kako
je propisano lankom 18. stavak (1) Pravila Ustavnog suda.
Konano, apelacija ispunjava i uvjete iz lanka 18. st. (3) i (4)
Pravila Ustavnog suda jer ne postoji neki formalni razlog zbog
kojeg apelacija nije dopustiva, niti je oigledno (prima facie)
neutemeljena.
25. Imajui u vidu odredbe lanka VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, lanka 18. st. (1), (3) i (4) Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete
glede dopustivosti.
VII. Meritum
26. Dakle, iako je apelant kroz apelaciju ukazivao na
postupke koji su prethodili parninom postupku u kojem je
donesena kao konana odluka Vrhovnog suda od 20. lipnja 2013.
godine, te ukazivao na nezakonitost tih postupaka, Ustavni sud
napominje da e ispitati samo konkretan parnini postupak.
Dakle, apelant pobija navedene presude, tvrdei da su tim
presudama povrijeena njegova prava iz lanka II/3.e) i k) Ustava
Bosne i Hercegovine kao i pravo iz lanka 6. Europske
konvencije i lanka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
Pravo na pravino suenje
27. lanak II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom
dijelu glasi:
Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine uivaju ljudska
prava i temeljne slobode iz ovog lanka, stavak 2 to ukljuuje:
e) Pravo na pravino sasluanje u graanskim i krivinim
stvarima, i druga prava vezana za krivine postupke.
28. lanak 6. stavak 1. Europske konvencije u relevantnom
dijelu glasi:
1. Prilikom utvrivanja njegovih graanskih prava i obveza
ili kaznene optube protiv njega, svatko ima pravo na pravinu i
javnu raspravu u razumnom roku pred neovisnim i nepristranim
sudom ustanovljenim zakonom. []
Suenje u razumnom roku
a) Relevantni principi
29. Prema konzistentnoj praksi Europskog i Ustavnog suda,
razumnost duljiine trajanja postupka mora se ocjenjivati u okviru
okolnosti pojedinog predmeta, vodei rauna o kriterijima
uspostavljenim praksom Europskog suda, a naroito o sloenosti

Utorak, 4. 10. 2016.

predmeta, ponaanju strana u postupku i nadlenog suda ili


drugih javnih vlasti, te o znaaju koji konkretna pravna stvar ima
za apelanta (vidi Europski sud za ljudska prava, Mikuli protiv
Hrvatske, Aplikacija broj 53176/99 od 7. veljae 2002. godine,
Izvjee broj 2002-I, stavak 38.).
30. Europski sud je dalje ukazao na to da je potrebna
naroita marljivost nadlenih vlasti u svim predmetima koji se
tiu osobnog statusa i svojstva, a da je ovaj zahtjev naroito
vaan u dravama u kojima domai zakon propisuje da odreeni
sudski postupci imaju uran karakter (vidi Europski sud, Borgese
protiv Italije, presuda od 26. veljae 1992. godine, serija A, broj
228-B, stavak 18.).
b) Razdoblje koji se uzima u obzir
31. Ustavni sud primjeuje da je apelant u predmetnom
postupku podnio tubu nepoznatog nadnevka, ali u svakom
sluaju prije 5. prosinca 2001. godine (nadnevak donoenja
rjeenja Opinskog suda kojim je apelantova tuba odbaena kao
nedozvoljena) te je postupak okonan presudom Vrhovnog suda
od 20. lipnja 2013. godine. S obzirom na to da apelant nije
precizirao nadnevak podnoenja tube ("u tijeku 2001. godine"),
niti je tubu dostavio Ustavnom sudu, imajui u vidi injenicu da
je tuba najprije bila podnesena nenadlenom sudu u Zenici, kao
i da je prvi poznati nadnevak pred nadlenim sudom 5. prosinca
2001. godine, Ustavni sud e navedeni nadnevak uzeti kao
poetak postupka. Dakle, cjelokupan predmetni postupak je
trajao jedanaest godina i est mjeseci.
c) Analiza razumnosti trajanja postupka
32. Ustavni sud konstatira da predmet nije bio naroito
sloene prirode, te da je trebalo utvrditi je li nezakonitim
odlukama tuene apelantu uinjena teta. U odnosu na doprinos
redovitih sudova duljini predmetnog postupka, Ustavni sud
zapaa da je u tijeku postupka pred prvostupanjskim sudom tuba
najprije odbaena kao neuredna (5. prosinca 2001. godine), a po
apelantovu prizivu postupak je bio opet vraen prvostupanjskom
sudu (3. studenog 2003. godine). Takoer, prema navodima iz
odgovora na apelaciju proizlazi da je zbog injenice da apelant
nije uredio tubu od suda pozivan da to napravi (rjeenjem iz
2005. godine i rjeenjem iz 2008. godine), te je pripremno roite
odrano 29. sijenja 2009. godine. Nakon odravanja pripremnog
roita u roku od dvije godine, a uslijed (kako navodi Opinski
sud) preoptereenosti suda predmetima, postupak pred
prvostupanjskim sudom je okonan presudom od 4. oujka 2011.
godine. Postupak po prizivu na prvostupanjsku presudu trajao je
jednu godinu i est mjeseci, a postupak po reviziji pred Vrhovnim
sudom okonan je u roku od devet mjeseci. Ustavni sud, dakle,
primjeuje da je od kljunog doprinosa za duljinu trajanja
postupka u razdoblju od 11 godina i est mjeseci odluivanje
prvostupanjskog suda, odnosno moglo bi se rei njegovo
nepostupanje, odnosno "ekanje" da apelant uredi tubu. Naime,
Ustavni sud primjeuje da je to ekanje trajalo pet godina,
odnosno da je jo dvije godine prije toga prvostupanjski sud
odbacio tubu, ali je Kantonalni sud po apelantovu prizivu vratio
predmet na ponovni postupak. Takoer, iako Ustavni sud
primjeuje da su drugostupanjski i Vrhovni sud u relativno
kratkom vremenu donijeli odluke, niim se ne moe nadomjestiti
razdoblje od sedam godina koliko je trebalo da po pozivu suda
apelant uredi tubu i da se tuba dostavi na odgovor tuenoj, pa
zatim opet jo skoro godina da se zakae pripremno roite pred
prvostupanjskim sudom. Iako je apelant odgovoran to tuba nije
bila ureena, ipak Ustavni sud primjeuje da je odgovornost za
voenje postupka na strani suda i ne postoji opravdanje da
postupak "eka" ureenje tube u razdoblju od sedam godina.
Stoga, Ustavni sud smatra da u predmetnom postupku nisu
zadovoljene garancije iz lanka 6. Europske konvencije glede
donoenja odluke u razumnom roku, a da je odgovornost na

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

strani prvostupanjskog suda. S tim u svezi, Ustavni sud podsjea


na praksu Europskog suda i vlastitu jurisprudenciju prema kojima
je dunost drave da organizira svoj pravni sustav tako da
omogui sudovima i javnim vlastima da se povinuju zahtjevima i
uvjetima iz Europske konvencije (vidi Europski sud, Zanghi
protiv Italije, presuda od 19. veljae 1991. godine, serija A, broj
194., stavak 21., i Ustavni sud, Odluka broj AP 1070/05 od 9.
veljae 2006. godine, stavak 34.).
33. Imajui u vidu navedeno, Ustavni sud zakljuuje da je u
konkretnom sluaju povrijeeno apelantovo pravo na pravino
suenje u razumnom roku iz lanka II/3.e) Ustava Bosne i
Hercegovine i lanka 6. stavak 1. Europske konvencije.
c) Pitanje naknade nematerijalne tete
34. Apelant je traio da mu se naknadi teta zbog duljine
trajanja predmetnog postupka u iznosu od 20.000,00 KM.
Ustavni sud podsjea da, prema lanku 74. stavak (1) Pravila
Ustavnog suda, u odluci kojom usvaja apelaciju Ustavni sud
moe odrediti naknadu na ime nematerijalne tete. Prema lanku
74. stavak (2) Pravila Ustavnog suda, ako Ustavni sud odredi da
je potrebno dodijeliti novanu naknadu, odredit e je na osnovi
pravednosti, uzimajui u obzir standarde koji proizlaze iz prakse
Ustavnog suda. Imajui u vidu citirane odredbe Pravila Ustavnog
suda, Ustavni sud smatra da bi u konkretnom sluaju na ime
naknade nematerijalne tete, zbog nedonoenja odluke u
razumnom roku, trebalo isplatiti iznos od 1.650,00 KM s obzirom
na to da je postupak trajao jedanaest godina i est mjeseci. Ova
odluka Ustavnog suda u dijelu koji se odnosi na naknadu
nematerijalne tete predstavlja izvrnu ispravu.
Ostali aspekti prava na pravino suenje
35. Apelant smatra da mu je pravo na pravino suenje
povrijeeno i zbog samog odluenja Vrhovnog suda, odnosno da
je sud pogreno utvrdio injenice, nije izveo dokaze koje apelant
smatra bitnim i pogreno primijenio materijalno pravo.
36. U svezi s tim, Ustavni sud podsjea da, prema praksi
Europskog suda za ljudska prava (u daljnjem tekstu: Europski
sud) i Ustavnog suda, zadatak ovih sudova nije da preispituju
zakljuke redovitih sudova glede injeninog stanja i primjene
materijalnog prava (vidi Europski sud, Pronina protiv Rusije,
odluka o dopustivosti od 30. lipnja 2005. godine, aplikacija broj
65167/01). Naime, Ustavni sud nije nadlean supstituirati
redovite sudove u procjeni injenica i dokaza, ve je openito
zadatak redovitih sudova da ocijene injenice i dokaze koje su
izveli (vidi Europski sud, Thomas protiv Ujedinjenog
Kraljevstva, presuda od 10. svibnja 2005. godine, aplikacija broj
19354/02). Zadatak Ustavnog suda je da ispita je li eventualno
dolo do povrede ili zanemarivanja ustavnih prava (pravo na
pravino suenje, pravo na pristup sudu, pravo na djelotvoran
pravni lijek i dr.), te je li primjena zakona bila, eventualno,
proizvoljna ili diskriminacijska. Dakle, Ustavni sud se, u okviru
apelacijske nadlenosti, iskljuivo bavi pitanjem eventualne
povrede ustavnih prava ili prava iz Europske konvencije u
postupku pred redovitim sudovima.
37. U konkretnom sluaju Ustavni sud primjeuje da je
apelant pokrenuo parnini postupak protiv tuene, radi naknade
tete materijalne i izgubljene dobiti koja mu je nastala
nezakonitim postupanjem tuene u postupku donoenja rjeenja o
oduzimanju dozvole za rad "Kamel" osiguranja i nakon toga
postupku likvidacije. Ustavni sud primjeuje da su redoviti
sudovi nakon provedenog postupka kao nesporno zakljuili da
apelant koji je vodio upravni spor nije uspio doi do meritorne
odluke (u upravnom sporu protiv rjeenja o oduzimanju dozvole
za rad) jer je njegova tuba odbaena kao tuba neovlatene
osobe, a "Kamel" osiguranje, kao jedino ovlateno za voenje
upravnog spora, nije pokrenulo postupak tubom. Takoer,
redoviti sudovi su naveli da je odbaen i zahtjev za vanredno

Broj 74 - Stranica 65

preispitivanje koji je uloio tuitelj u istom postupku. Imajui u


vidu navedeno, redoviti sud je zakljuio da apelant nije uspio
dokazati nezakonitost akta i radnju tuene u postupku donoenja
rjeenja o oduzimanju dozvole za rad. Osim toga, u osporenim
presudama je jasno navedeno da parnini sud ne moe ispitivati
odluke donesene u upravnom postupku. Stoga su sudovi u
osporenim presudama zakljuili da apelant nije dokazao da mu je
nastupila teta nezakonitim rjeenjem koje je donijela tuena, kao
ni da postoji krivnja i uzrona veza izmeu donesenog rjeenja i
nastale tete, te je sud pozivajui se na lanak 126. ZPP-a i lanak
172. ZOO-a odbio apelantov tubeni zahtjev. Osim toga, imajui
u vidu navedene injenice, koje meu strankama nisu ni sporne, a
koje su bile od odlunog znaaja za odluku, Ustavni sud zapaa
da apelantovo insitiranje na "original zapisnicima o izvrenoj
kontroli" (od 23. oujka i 26. svibnja 2000. godine), za koje
redoviti sud tvrdi da su izvedeni, ne utjee na drugaiju odluku.
Stoga, Ustavni sud zakljuuje da su sudovi dali jasne razloge za
svoje odluke, uz pravilnu primjenu materijalnog prava koja se ni
u emu ne doima proizvoljno.
38. Imajui u vidu navedeno, Ustavni sud smatra da su
redoviti sudovi u osporenim presudama dali jasno i precizno
obrazloenje svojih stavova glede utvrenja injeninog stanja i
primjene materijalnog prava koje ne izgleda proizvoljno ili
neprihvatljivo. Stoga, Ustavni sud zakljuuje da su apelantovi
navodi u odnosu na ostale aspekte prava na pravino suenje iz
lanka II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 6. stavak 1.
Europske konvencije neutemeljeni.
Ostali navodi
39. Apelant je, takoer, istaknuo povredu prava na imovinu
iz lanka II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 1.
Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju, naveo je da mu se "u
postupku po prijedlogu za pokretanje postupka likvidacije koji
prijedlog je zasnovan na rjeenju o oduzimanju odobrenja za rad"
odluivalo o pravu na imovinu, te da mu nije data mogunost
uestvovati u postupku i zatititi "svoje" interese. Meutim,
Ustavni sud primjeuje da je predmet osporavanja konkretnom
apelacijom parnini postupak u kojem je konana odluka presuda
Vrhovnog suda, te ukazivanje na postupke koji su prethodili
parninom postupku Ustavni sud ne moe ispitivati na nain na
kako je to apelant naveo u apelaciji. Stoga, ak i da se prihvati da
je apelant pravni sljednik imovine koja je u momentu izdavanja
rjeenja o oduzimanju dozvole za rad pripadala "Kamel"
osiguranju, Ustavni sud primjeuje da u tom dijelu, zbog
ovakvog naina ukazivanja na povredu prava na imovinu, ne
moe ispitati ove navode, jer upravni postupak i spor koji su
prethodili parninom postupku nisu predmet ispitivanja
konkretnom apelacijom.
VIII. Zakljuak
40. Ustavni sud zakljuuje da postoji povreda prava na
pravian postupak u odnosu na donoenje odluke u razumnom
roku iz lanka II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 6.
stavak 1. Europske konvencije kada je predmetni postupak trajao
jedanaest godina i est mjeseci u postupku radi naknade tete, pri
emu je najvie trajalo razdoblje "pozivanja" apelanta na
ureenje tube.
41. Ustavni sud zakljuuje da ne postoji povreda prava u
odnosu na ostale aspekte prava na pravino suenje iz lanka
II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 6. stavak 1. Europske
konvencije kada je redoviti sud dao jasno i precizno obrazloenje
uz pozivanje na relevantne odredbe zakona koje je primijenio.
42. Na temelju lanka 59. st. (1), (2) i (3) i lanka 74.
Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odluio kao u dispozitivu
ove odluke.

Broj 74 - Stranica 66

SLUBENI GLASNIK BiH

43. Prema lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine,


odluke Ustavnog suda su konane i obvezujue.
Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mirsad eman, v. r.
,
3739/13,
, VI/3)
, 57 (2) ) 59 . (1), (2)
(3) 74
- ("
" . 94/14), :
,
,
. ,
,
,
,
15. 2016.

.

II/3) 6 165 0 051157 12 20. 2013. .
,
74 ,
,
, 1.650,00
.
,
72 (5)
,
,
.


65 0 051157 12 20. 2013.
, 65 0
051157 12 18. 2012.
65 0 051157 03 4.
2011. ,
II/3)
6 1
.
"
", "
", " "
"
".

I.
1. ( : ) ,
, , 30.
2013.
( : )

Utorak, 4. 10. 2016.

(
: ) 65 0 051157 12
20. 2013. ,
( : ) 65 0 051157 12
18. 2012.
( : ) 65 0
051157 03 4. 2011. .
II.
2. 23 ,
, ,


( :
), 12. 2016.
.
3.
14. 21. 2016. .
III.
4.

.
5.
, " 2001. ",

.

,
( ) 5. 2001.
.
5. 2001. ,
,
18. 2002. ,
3.
2003.
.
6. 26. 2005.
, 31.
2008. .
, 29.
2009. .
7. 65 0 051157
03 4. 2011.


7.276.135,25
.
.
8.


"" .. ( :
"" ),
,
("" )

. ,
21.
2001. , ,
,
""
.

,
( ""
) .

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

"" 2005.

, 10
. ,
""

"" , 90%
.

, .
9.
, ,
,
.
10.

21. 2000.
,
,
,

"" 31.
2005. .
( 21.
2000. ,
) ,
,

.. ,
,
"" ,
,
( ),
60. 61. .

.
""

.

,
172
( : ). ,


"" .
11. 65 0
051157 12 18. 2012.
.
12. ,
, ,

"" ,
,

23. 2000. 26.
2000. . 62
7 ,

,
2062/00 5. 2001. .

Broj 74 - Stranica 67.

21. 2000. ,

.
.
13. 65 0 051157
12 20. 2013. .
14.
8 -
,
.
(
),

( 5. 2001. ),
, 62 7

(
).
, , 24.
2002. .
.
172 -, 9
, ,


, .


.
,
(
126 -) .
IV.
)
15.
II/3)
6
( : ),
II/3)
1 1
.
,
,
.
,
(.
"" 2000. ,

),
. , ,
,

.


. ,
61 ( )
.
,
.

Broj 74 - Stranica 68

SLUBENI GLASNIK BiH


,
. , ,
""
""
,

.
)
16.
,
.
17.

.
18.

,

(3. 2003.
). , 26. 2005.
31. 2008.
,
.
,

,
,
"" . ,
,

.

.
19.
,
.
V.
20.
(" " .
53/03, 73/05 19/06) :
126.

,

.
21. ("
" . 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, "
" . 2/92, 13/93, 13/94 " " .
29/03 42/11) :


172. 1.
(1)

.
VI.
22. VI/3)
, , ,


.
23. 18 (1)
,

Utorak, 4. 10. 2016.

, ,

60

.
24. ,
,
65 0 051157 12
20. 2013.
.
, 15. 2013.
, 30. 2013. , .
60 , 18 (1)
. ,
18 . (3) (4)

, (prima facie) .
25. VI/3)
, 18 . (1), (3) (4)
,
.
VII.
26. ,

20. 2013.
, ,

. , ,
II/3)
) 6
1 1
.

27. II/3
:

2 ,
:
)

.
28. 6 1
:
1.
,

.
[]

)
29.
,
,

, ,
,
(
, ,
53176/99 7. 2002. ,
2002-I, 38).
30.

,

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

(
, Borgese , 26.
1992. , , 228-, 18).
)
31.
,
5. 2001. (

)
20. 2013. .
("
2001. "), ,

,
5. 2001.
,
. ,
.
)
32.
,

.
,

(5. 2001. ),
(3.
2003. ). ,

(
2005. 2008. ),
29. 2009. .
,
( )
,
4. 2011. .
,

. , ,

11
,
, "" .
,
,
,
.
,
,


,

.
,

""
. ,
6
,
. ,Broj 74 - Stranica 69

( , Zanghi
, 19. 1991. , ,
194, 21, , 1070/05
9. 2006. , 34).
33. ,

II/3)
6 1 .
)
34.
20.000,00
. , 74 (1)
,

. 74 (2) ,

, ,
.
,

,
, 1.650,00

.

.

35.
,
,

.
36. , ,
( :
) ,

(
, Pronina ,
30. 2005. , 65167/01). ,

,

( , Thomas
, 10. 2005. ,
19354/02).

( , ,
.),
, ,
. , ,
,

.
37.
,


""
.


(
)
,
"" ,

Broj 74 - Stranica 70

SLUBENI GLASNIK BiH

, . ,

.
,


. ,

.

,

, 126 -
172 - . ,
,
, ,
"
" ( 23. 26.
2000. ), ,
. ,
,

.
38. ,. ,

II/3)
6 1
.

39. , ,
II/3)
1 1 ,
"

"
,
"" . ,


,

.
,

"" ,
,
, ,

.
VIII.
40.

II/3)
6 1

,
"" .
41.

II/3) 6 1

Utorak, 4. 10. 2016.


.
42. 59 . (1), (2) (3) 74
,
.
43. VI/5 ,
.


, . .
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Velikom vijeu, u
predmetu broj AP 3739/13, rjeavajui apelaciju Adema
Mujia, na osnovu lana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine,
lana 57. stav (2) taka b) i lana 59. st. (1), (2) i (3) i lana 74.
Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - preieni tekst
("Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 94/14), u sastavu:
Mirsad eman, predsjednik
Mato Tadi, potpredsjednik
Zlatko M. Kneevi, potpredsjednik
Valerija Gali, sutkinja
Miodrag Simovi, sudija
Seada Palavri, sutkinja
na sjednici odranoj 15. septembra 2016. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

Djelimino se usvaja apelacija Adema Mujia.


Utvruje se povreda prava na pravino suenje iz lana
II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 6. stav 1. Evropske
konvencije za zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda zbog
duine trajanja postupka u predmetu koji je okonan Presudom
Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 65 0 P
051157 12 Rev od 20. juna 2013. godine.
Nalae se Vladi Kantona Sarajevo da, u skladu sa lanom
74. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, apelantu
Ademu Mujiu, u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove
odluke, isplati iznos od 1.650,00 KM na ime naknade
nematerijalne tete zbog krenja prava na donoenje odluke u
razumnom roku uz obavezu da nakon isteka ovog roka plati
Ademu Mujiu zakonsku zateznu kamatu na eventualno
neisplaeni iznos ili dio iznosa naknade odreene ovom odlukom.
Nalae se Vladi Kantona Sarajevo da, u skladu sa lanom
72. stav (5) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u roku
od tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke, obavijesti
Ustavni sud Bosne i Hercegovine o preduzetim mjerama s ciljem
izvrenja ove odluke.
Odbija se kao neosnovana apelacija Adema Mujia
podnesena protiv Presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i
Hercegovine broj 65 0 P 051157 12 Rev od 20. juna 2013.
godine, Presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 0 P 051157
12 G od 18. septembra 2012. godine i Presude Opinskog suda u
Sarajevu broj 65 0 P 051157 03 P od 4. marta 2011. godine, u
odnosu na ostale aspekte prava na pravino suenje iz lana
II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 6. stav 1. Evropske
konvencije za zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Odluku objaviti u "Slubenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Slubenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i u
"Slubenom glasniku Distrikta Brko Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOENJE
I. Uvod
1. Adem Muji (u daljnjem tekstu: apelant) iz Brkog,
kojeg zastupa Drinka Leki, advokat iz Tenja, podnio je 30.
augusta 2013. godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv Presude

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem


tekstu: Vrhovni sud) broj 65 0 P 051157 12 Rev od 20. juna
2013. godine, Presude Kantonalnog suda u Sarajevu (u daljnjem
tekstu: Kantonalni sud) broj 65 0 P 051157 12 G od 18.
septembra 2012. godine i Presude Opinskog suda u Sarajevu (u
daljnjem tekstu: Opinski sud) broj 65 0 P 051157 03 P od 4.
marta 2011. godine.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
2. Na osnovu lana 23. Pravila Ustavnog suda, od
Vrhovnog suda, Kantonalnog suda i Opinskog suda, te od
Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
kao pravnog sljednika Ureda za nadzor osiguravajuih drutava
Sarajevo (u daljnjem tekstu: tuena), zatraeno je 12. aprila 2016.
godine da dostave odgovore na apelaciju.
3. Svi pozvani dostavili su odgovor na apelaciju u periodu
od 14. aprila do 21. aprila 2016. godine.
III. injenino stanje
4. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda
i dokumenata predoenih Ustavnom sudu mogu se sumirati na
sljedei nain.
5. Apelant je tubom pokrenuo postupak protiv tuenog,
kako apelant navodi "u toku 2001. godine", a kako proizlazi iz
dostavljene dokumentacije pred Kantonalnim sudom u Zenici.
Prema dokumentaciji priloenoj uz apelaciju i odgovoru na
apelaciju proizlazi da se Sud u Zenici oglasio nenadlenim, a
zatim je Opinski sud u Sarajevu (kao nadlean) donio rjeenje
od 5. decembra 2001. godine kojim je dobacio tubu kao
neurednu. Apelantovu albu protiv rjeenja od 5. decembra 2001.
godine, koja je cijenjena kao povrat u preanje stanje, Opinski
sud je odbio rjeenjem od 18. februara 2002. godine, ali je
Kantonalni sud po apelantovoj albi ukinuo rjeenje od 3. marta
2003. godine i vratio predmet prvostepenom sudu na ponovni
postupak.
6. Rjeenjem od 26. januara 2005. godine apelantu je tuba
vraena na ispravak i dopunu, kao i rjeenjem od 31. marta 2008.
godine. Nakon toga tuba je dostavljena tuenoj na odgovor, a
pripremno roite odrano je 29. januara 2009. godine.
7. Opinski sud je donio Presudu broj 65 0 P 051157 03 P
od 4. marta 2011. godine kojom je u cijelosti odbio apelantov
tubeni zahtjev da sud obavee tuenu da apelantu na ime
naknade materijalne tete i izgubljene dobiti isplati iznos od
7.276.135,25 KM sa zakonskom zateznom kamatom. Apelant je
obavezan na plaanje trokova parninog postupka.
8. Prvostepeni sud je u obrazloenju presude naveo da je
apelant u tubi istakao da je tuena donijela rjeenje o
oduzimanju odobrenja za rad nad sada likvidiranim drutvom
"Kamel" osiguranje d.d. Teanj (u daljnjem tekstu: "Kamel"
osiguranje), te podnijela nadlenom sudu prijedlog za pokretanje
likvidacije, a da pri tome nije dala mogunost pravnom
prethodniku tuioca ("Kamel" osiguranje) da na to rjeenje
istakne prigovor ili na bilo koji drugi nain utjee na tok
postupka. U sutini, apelant je u tubi istakao propuste i
nedostatke u rjeenju tuene od 21. septembra 2001. godine,
radnjama koje su mu prethodile, kao i nakon donoenja rjeenja,
odnosno da se nije imalo u vidu da je "Kamel" osiguranje imalo
osnovni kapital i da su dioniari vrili nove uplate kapitala.
Pozivajui se na propise iz Zakona o vrijednosnim papirima i
Zakona o registru vrijednosnih papira, apelant je zakljuio da je
odluka tuene (o oduzimanju dozvole za rad "Kamel" osiguranju)
bila tetna. Apelant u tubi dalje navodi da je postupak likvidacije
"Kamel" osiguranja trajao do 2005. godine to je imalo za
posljedicu materijalnu tetu za drutvo i ugled dioniara, te je
apelantu od 10 miliona KM vraen neznatan iznos. Takoer,
apelant je naveo da je nakon okonanog likvidacionog postupka
nad "Kamel" osiguranjem apelant proglaen za pravnog

Broj 74 - Stranica 71

nasljednika "Kamel" osiguranja, a da je bio 90% vlasnik


likvidiranog osiguravajueg drutva. Tueni je osporio
osnovanost i visinu tubenog zahtjeva istiui prigovor aktivne
legitimacije, kao i prigovor presuene stvari.
9. Nakon provedenog dokaznog postupka uvida u
materijalnu dokumentaciju, sasluanja parninih stranaka,
izvrenog vjetaenja i sasluanja svjedoka, Opinski sud je
odluio da u cijelosti odbije tubeni zahtjev.
10. Opinski sud je naveo da meu parninim strankama
nije sporno da je tuena nakon izvrenih kontrola 21. septembra
2000. godine donijela rjeenje o oduzimanju dozvole za rad svih
vrsta osiguranja, zabrane izdavanja polica, zabrane raspolaganja
sredstvima dionikog drutva do imenovanja likvidatora, a zatim
je po zahtjevu tuene pokrenut zahtjev za likvidaciju drutva
"Kamel" osiguranje koji je zakljuen rjeenjem od 31. maja 2005.
godine. Takoer je navedeno da je protiv rjeenja o oduzimanju
dozvole za rad (koju je izdala tuena 21. septembra 2000. godine,
koje je bilo konano u upravnom postupku) apelant tubom
pokrenuo upravni spor, ali je tuba odbaena kao podnesena od
neovlatenog lica, kao i tuba apelanta protiv rjeenja o
pokretanju prethodnog postupka za pokretanje postupka
likvidacije. Opinski sud je nadalje istakao da nije osnovan
prigovor tuene da se radi o presuenoj stvari jer u konkretnom
predmetu apelant trai naknadu tete od tuene i to naknadu
materijalne tete i izmakle dobiti. S tim u vezi, Opinski sud je
naveo da apelant nije dokazao nezakonitost radnji tuene, a
"Kamel" osiguranje, koje je jedino po zakonu bilo ovlateno, nije
pokrenulo upravni spor protiv rjeenja koje je donijela tuena (o
oduzimanju dozvole za rad), a u skladu sa lanom 60. i 61. a.
Zakona o osiguranju imovine i osoba koji je vaio u tom trenutku
tuena je bila ovlatena za poduzimanje radnji koje je poduzela.
Opinski sud je naveo da "Kamel" osiguranje nije preduzelo niti
jednu radnju da pravnim putem utvrdi nitavost rjeenja na
osnovu kojeg je pokrenut likvidacioni postupak. Stoga je
Opinski sud zakljuio da apelant nije dokazao da je
protivpravnim radnjama tuene dolo do nastanka tete, te nisu
ispunjeni uvjeti iz lana 172. Zakona o obligacionim odnosima (u
daljnjem tekstu: ZOO). Osim toga, Opinski sud je zakljuio da
apelant kao pravno lice nije ni aktivno legitimiran da trai
naknadu izmakle dobiti jer bi to pravo pripadalo samo "Kamel"
osiguranju.
11. Kantonalni sud je donio Presudu broj 65 0 P 051157 12
G od 18. septembra 2012. godine kojom je odbio apelantovu
albu i potvrdio prvostepenu presudu.
12. U obrazloenju presude, ispitujui apelantove navode,
Sud je naveo da je alba neosnovana, da je prvostepeni sud
utvrdio injenice oko donoenja rjeenja o oduzimanju odobrenja
za rad "Kamel" osiguranja, te da nije dolo do povrede odredbi
parninog postupka, odnosno da je prvostepeni sud izveo dokaz
itanjem izvoda iz zapisnika o izvrenoj kontroli od 23. marta
2000. godine i 26. maja 2000. godine. Kantonalni sud je uputio
na odredbe lana 62. stav 7. Zakona o osiguranju imovine i lica,
te je naveo da je protiv rjeenja o oduzimanju dozvole za rad
postojala mogunost pokretanja upravnog spora, ali je tuba u
upravnom sporu odbaena Odlukom Vrhovnog suda broj U2062/00 od 5. aprila 2001. godine. Kantonalni sud je naveo da je
tubeni zahtjev u nedostatku odluke kojom bi se ponitilo rjeenje
o oduzimanju odobrenja za rad oigledno neosnovan. Kantonalni
sud je naveo da tuilac u parninom postupku ne moe dokazivati
nezakonitost rjeenja od 21. septembra 2000. godine, jer sud nije
ovlaten ispitivati zakonitost i pravilnost upravnog akta. Ostali
aspekti albe prema miljenju Kantonalnog suda nisu od
odlunog znaaja.
13. Vrhovni sud je donio Presudu broj 65 0 P 051157 12
Rev od 20. juna 2013. godine kojom je odbio reviziju.

Broj 74 - Stranica 72

SLUBENI GLASNIK BiH

14. U obrazloenju presude Vrhovni sud je naveo da je sud


postupao u skladu sa lanom 8. ZPP-a u vezi sa ocjenom dokaza,
kao i da nisu od znaaja apelantovi navodi da nije izvren uvid u
zapisnik o kontroli. Polazei od predmeta spora (zahtjev za
naknadu tete koja je apelantu navodno prouzrokovana
nezakonitim radom organa tuene), Vrhovni sud je naveo rjeenje
koje je doneseno u upravnom sporu (rjeenje Vrhovnog suda od
5. aprila 2001. godine), a kojim je odbaena apelantova tuba, uz
pozivanje na lan 62. stav 7. Zakona o osiguranju imovine i lica
jer je tubu podnijelo neovlateno lice (apelant kao dioniar i
jedan od osnivaa). Vrhovni sud je naveo da je zahtjev za zatitu
zakonitosti, takoer, odbijen rjeenjem Vrhovnog suda od 24.
aprila 2002. godine. Vrhovni sud je nadalje naveo rjeenja kojim
je otvoren likvidacioni postupak i zakljuen. Imajui u vidu
odredbu lana 172. ZOO-a, u vezi sa lanom 9. Zakona o upravi,
kao i utvrenja niestepenih sudova, Vrhovni sud je zakljuio da
se zakonitost i pravilnost rjeenja tuene nije moglo ispitivati u
parninom postupku, a ono nije ispitano u upravnom postupku.
Stoga apelant nije dokazao da mu je teta nastala nezakonitim i
nepravilnim rjeenjem tuene kao ni to da postoji krivica i
uzrona veza izmeu donesenog rjeenja i nastale tete. Kako
apelant navedeno nije dokazao, niestepeni sudovi su pravilno
primijenili zakljuak o teretu dokazivanja (lan 126. ZPP-a) i
odbili tubeni zahtjev.
IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
15. Apelant istie da mu je povrijeeno pravo na pravino
suenje iz lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 6.
Evropske konvencije za zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
(u daljnjem tekstu: Evropska konvencija), kao i pravo na imovinu
iz lana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 1. Protokola
broj 1 uz Evropsku konvenciju. Apelant u veoma opirnoj
apelaciji navodi postupak donoenja rjeenja o oduzimanju
dozvole za rad, kao i postupak likvidacije, a koji su prema
apelantvom miljenju bili nezakoniti i sa brojnim
nepravilnostima. Takoer, apelant se ali da redovni sud u
osporenom postupku nije izveo odreene dokaze (npr. originalni
zapisnici o pregledu "Kamel" osiguranja iz 2000. godine, nije
traio sudski spis koji se odnosi na poetak likvidacije), kao i to
da se spominju rjeenja koja nisu izvedena u toku dokaznog
postupka. Apelant se, takoer, ali da je sud izveo pogrean
zakljuak, da je prednik tuene jedini po zakonu bio ovlaten na
pokretanje postupka likvidacije. Apelant istie da upravo
odbacivanje njegovih tubi u upravnom sporu ukazuje da nije
imao mogunost da trai sudsku zatitu jer su mu sva prava
oduzeta momentom otvaranja likvidacionog postupka. Takoer,
apelant ukazuje na pogrenu primjenu lana 61. (ranije vaeeg)
Zakona o osiguranju imovine koji su primijenili redovni sudovi.
Takoer, apelant navodi da mu je povrijeeno pravo na
donoenje odluke u razumnom roku. Apelant navodi da se u
postupku po prijedlogu za pokretanje postupka likvidacije i
rjeenju o oduzimanju dozvole za rad odluivalo o njegovom
pravu na imovinu, kao i da mu nije data mogunost uea u
postupku. Apelant je, takoer, naveo u apelaciji da je rjeenjem o
okonanju postupka likvidacije "Kamel" osiguranja utvreno da
sva prava i obaveze "Kamel" osiguranja prelaze na apelanta, ime
je dobio aktivnu legitimaciju da potrauje i sve ono to bi samo
drutvo moglo potraivati.
b) Odgovor na apelaciju
16. Vrhovni sud je u odgovoru na apelaciju naveo da je dao
obrazloenje za svoju odluku u osporenoj presudi, te da nije dolo
do povrede prava koja apelant navodi.
17. Kantonalni sud je u odgovoru na apelaciju istakao to da
je apelacija neosnovana i da nije dolo do povrede apelantovog
prava.

Utorak, 4. 10. 2016.

18. Opinski sud je naveo tok postupka pred Opinskim


sudom od dana podnoenja tube prvobitno nenadlenom sudu u
Zenici, a koju je zatim Opinski sud odbacio kao neurednu da bi
po albi apelanta Kantonlani sud vratio predmet na ponovni
postupak (3. novembra 2003. godine). Nadalje, Sud je rjeenjem
od 26. januara 2005. godine i 31. marta 2008. godine vratio
apelantu tubu radi ureenja, nakon ega je tuba dostavljena na
odgovor tuenoj. Opinski sud je naveo da je ekao ureenje
tube u dijelu pasivne legitimacije, a od odravanja pripremnog
roita do donoenja prvostepene presude protekao je rok od
dvije godine koji, uzimajui u obzir broj predmeta s kojim su
zaduene sudije, prema miljenju Opinskog suda predstavlja
"razuman" rok. Nadalje, Sud se izjasnio i na apelantove navode o
neprovoenju odreenih dokaza, te je naveo da je utvreno iz
spisa to da je sud usvojio provoenje dokaza uvidom u originalne
zapisnike. Opinski sud je naveo da prvostepenom odlukom nisu
povrijeena apelantova prava.
19. Tuena je u odgovoru na apelaciju navela da apelant
nije dokazao da su mu povrijeena prava koja navodi, te je
predloila da se apelacija odbije kao neosnovana.
V. Relevantni propisi
20. Zakon o parninom postupku Federacije Bosne i
Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH" br. 53/03, 73/05
i 19/06) u relevantnom dijelu glasi:
lan 126.
Ako sud na osnovu ocjene izvedenih dokaza ne moe sa
sigurnou utvrditi neku injenicu, o postojanju te injenice
zakljuit e primjenom pravila o teretu dokazivanja.
21. Zakon o obligacionim odnosima ("Slubeni list SFRJ"
br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, "Slubene novine RBiH" br. 2/92,
13/93, 13/94 i "Slubene novine FBiH" br. 29/03 i 42/11) u
relevantnom dijelu glasi:
Odgovornost pravnog lica
za tetu koju prouzrokuje njegov organ
lan 172. stav 1.
(1) Pravno lice odgovara za tetu koju njegov organ
prouzrokuje treem licu u vrenju ili u vezi sa vrenjem svojih
funkcija.
VI. Dopustivost
22. U skladu sa lanom VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, Ustavni sud, takoer, ima apelacionu nadlenost u
pitanjima koja su sadrana u ovom ustavu kada ona postanu
predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i
Hercegovini.
23. U skladu sa lanom 18. stav (1) Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud moe razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svi
djelotvorni pravni lijekovi mogui prema zakonu i ako se
podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacije
primio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji je
koristio.
24. U konkretnom sluaju, iako je apelant ukazivao i na
nezakonitost drugih postupaka, predmet osporavanja apelacijom
je Presuda Vrhovnog suda broj 65 0 P 051157 12 Rev od 20. juna
2013. godine protiv koje nema drugih djelotvornih pravnih
lijekova moguih prema zakonu. Zatim, osporenu presudu
apelant je primio 15. jula 2013. godine, a apelacija je podnesena
30. augusta 2013. godine, tj. u roku od 60 dana, kako je
propisano lanom 18. stav (1) Pravila Ustavnog suda. Konano,
apelacija ispunjava i uvjete iz lana 18. st. (3) i (4) Pravila
Ustavnog suda jer ne postoji neki formalni razlog zbog kojeg
apelacija nije dopustiva, niti je oigledno (prima facie)
neosnovana.

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

25. Imajui u vidu odredbe lana VI/3.b) Ustava Bosne i


Hercegovine, lana 18. st. (1), (3) i (4) Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete u
pogledu dopustivosti.
VII. Meritum
26. Dakle, iako je apelant kroz apelaciju ukazivao na
postupke koji su prethodili parninom postupku u kojem je
donesena kao konana odluka Vrhovnog suda od 20. juna 2013.
godine, te ukazivao na nezakonitost tih postupaka, Ustavni sud
napominje da e ispitati samo konkretan parnini postupak.
Dakle, apelant pobija navedene presude, tvrdei da su tim
presudama povrijeena njegova prava iz lana II/3.e) i k) Ustava
Bosne i Hercegovine kao i pravo iz lana 6. Evropske konvencije
i lana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
Pravo na pravino suenje
27. lan II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom
dijelu glasi:
Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uivaju ljudska
prava i slobode iz stava 2. ovog lana, to ukljuuje:
e) Pravo na pravino sasluanje u graanskim i krivinim
stvarima i druga prava u vezi sa krivinim postupkom.
28. lan 6. stav 1. Evropske konvencije u relevantnom
dijelu glasi:
1. Prilikom utvrivanja njegovih graanskih prava i
obaveza ili krivine optube protiv njega, svako ima pravo na
pravinu i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i
nepristrasnim sudom ustanovljenim zakonom. []
Suenje u razumnom roku
a) Relevantni principi
29. Prema konzistentnoj praksi Evropskog i Ustavnog suda,
razumnost duine trajanja postupka mora se ocjenjivati u okviru
okolnosti pojedinog predmeta, vodei rauna o kriterijima
uspostavljenim praksom Evropskog suda, a naroito o sloenosti
predmeta, ponaanju strana u postupku i nadlenog suda ili
drugih javnih vlasti, te o znaaju koji konkretna pravna stvar ima
za apelanta (vidi Evropski sud za ljudska prava, Mikuli protiv
Hrvatske, Aplikacija broj 53176/99 od 7. februara 2002. godine,
Izvjetaj broj 2002-I, stav 38).
30. Evropski sud je dalje ukazao na to da je potrebna
naroita marljivost nadlenih vlasti u svim predmetima koji se
tiu linog statusa i svojstva, a da je ovaj zahtjev naroito vaan u
dravama u kojima domai zakon propisuje da odreeni sudski
postupci imaju hitan karakter (vidi Evropski sud, Borgese protiv
Italije, presuda od 26. februara 1992. godine, serija A, broj 228B, stav 18).
b) Period koji se uzima u obzir
31. Ustavni sud primjeuje da je apelant u predmetnom
postupku podnio tubu nepoznatog datuma, ali u svakom sluaju
prije 5. decembra 2001. godine (datum donoenja rjeenja
Opinskog suda kojim je apelantova tuba odbaena kao
nedozvoljena) te je postupak okonan presudom Vrhovnog suda
od 20. juna 2013. godine. S obzirom na to da apelant nije
precizirao datum podnoenja tube ("u toku 2001. godine"), niti
je tubu dostavio Ustavnom sudu, imajui u vidi injenicu da je
tuba najprije bila podnesena nenadlenom sudu u Zenici, kao i
da je prvi poznati datum pred nadlenim sudom 5. decembar
2001. godine, Ustavni sud e navedeni datum uzeti kao poetak
postupka. Dakle, cjelokupan predmetni postupak je trajao
jedanaest godina i est mjeseci.
c) Analiza razumnosti trajanja postupka
32. Ustavni sud konstatira da predmet nije bio naroito
sloene prirode, te da je trebalo utvrditi da li je nezakonitim
odlukama tuene apelantu uinjena teta. U odnosu na doprinos

Broj 74 - Stranica 73

redovnih sudova duini predmetnog postupka, Ustavni sud


zapaa da je u toku postupka pred prvostepenim sudom tuba
najprije odbaena kao neuredna (5. decembra 2001. godine), a po
apelantovoj albi postupak je bio opet vraen prvostepenom sudu
(3. novembra 2003. godine). Takoer, prema navodima iz
odgovora na apelaciju proizlazi da je zbog injenice da apelant
nije uredio tubu od suda pozivan da to napravi (rjeenjem iz
2005. godine i rjeenjem iz 2008. godine), te je pripremno roite
odrano 29. januara 2009. godine. Nakon odravanja pripremnog
roita u roku od dvije godine, a uslijed (kako navodi Opinski
sud) preoptereenosti suda predmetima, postupak pred
prvostepenim sudom je okonan presudom od 4. marta 2011.
godine. Postupak po albi na prvostepenu presudu trajao je jednu
godinu i est mjeseci, a postupak po reviziji pred Vrhovnim
sudom okonan je u roku od devet mjeseci. Ustavni sud, dakle,
primjeuje da je od kljunog doprinosa za duinu trajanja
postupka u periodu od 11 godina i est mjeseci odluivanje
prvostepenog suda, odnosno moglo bi se rei njegovo
nepostupanje, odnosno "ekanje" da apelant uredi tubu. Naime,
Ustavni sud primjeuje da je to ekanje trajalo pet godina,
odnosno da je jo dvije godine prije toga prvostepeni sud odbacio
tubu, ali je Kantonalni sud po apelantovoj albi vratio predmet
na ponovni postupak. Takoer, iako Ustavni sud primjeuje da su
drugostepeni i Vrhovni sud u relativno kratkom vremenu donijeli
odluke, niim se ne moe nadomjestiti period od sedam godina
koliko je trebalo da po pozivu suda apelant uredi tubu i da se
tuba dostavi na odgovor tuenoj, pa zatim opet jo skoro godina
da se zakae pripremno roite pred prvostepenim sudom. Iako je
apelant odgovoran to tuba nije bila ureena, ipak Ustavni sud
primjeuje da je odgovornost za voenje postupka na strani suda i
ne postoji opravdanje da postupak "eka" ureenje tube u
periodu od sedam godina. Stoga, Ustavni sud smatra da u
predmetnom postupku nisu zadovoljene garancije iz lana 6.
Evropske konvencije u pogledu donoenja odluke u razumnom
roku, a da je odgovornost na strani prvostepnog suda. S tim u
vezi, Ustavni sud podsjea na praksu Evropskog suda i vlastitu
jurisprudenciju prema kojima je dunost drave da organizira
svoj pravni sistem tako da omogui sudovima i javnim vlastima
da se povinuju zahtjevima i uvjetima iz Evropske konvencije
(vidi Evropski sud, Zanghi protiv Italije, presuda od 19. februara
1991. godine, serija A, broj 194, stav 21, i Ustavni sud, Odluka
broj AP 1070/05 od 9. februara 2006. godine, stav 34).
33. Imajui u vidu navedeno, Ustavni sud zakljuuje da je u
konkretnom sluaju povrijeeno apelantovo pravo na pravino
suenje u razumnom roku iz lana II/3.e) Ustava Bosne i
Hercegovine i lana 6. stav 1. Evropske konvencije.
c) Pitanje naknade nematerijalne tete
34. Apelant je traio da mu se naknadi teta zbog duine
trajanja predmetnog postupka u iznosu od 20.000,00 KM.
Ustavni sud podsjea da, prema lanu 74. stav (1) Pravila
Ustavnog suda, u odluci kojom usvaja apelaciju Ustavni sud
moe odrediti naknadu na ime nematerijalne tete. Prema lanu
74. stav (2) Pravila Ustavnog suda, ako Ustavni sud odredi da je
potrebno dodijeliti novanu naknadu, odredit e je na osnovu
pravednosti, uzimajui u obzir standarde koji proizlaze iz prakse
Ustavnog suda. Imajui u vidu citirane odredbe Pravila Ustavnog
suda, Ustavni sud smatra da bi u konkretnom sluaju na ime
naknade nematerijalne tete, zbog nedonoenja odluke u
razumnom roku, trebalo isplatiti iznos od 1.650,00 KM s obzirom
na to da je postupak trajao jedanaest godina i est mjeseci. Ova
odluka Ustavnog suda u dijelu koji se odnosi na naknadu
nematerijalne tete predstavlja izvrnu ispravu.
Ostali aspekti prava na pravino suenje
35. Apelant smatra da mu je pravo na pravino suenje
povrijeeno i zbog samog odluenja Vrhovnog suda, odnosno da

Broj 74 - Stranica 74

SLUBENI GLASNIK BiH

je sud pogreno utvrdio injenice, nije izveo dokaze koje apelant


smatra bitnim i pogreno primijenio materijalno pravo.
36. U vezi s tim, Ustavni sud podsjea da, prema praksi
Evropskog suda za ljudska prava (u daljnjem tekstu: Evropski
sud) i Ustavnog suda, zadatak ovih sudova nije da preispituju
zakljuke redovnih sudova u pogledu injeninog stanja i
primjene materijalnog prava (vidi Evropski sud, Pronina protiv
Rusije, odluka o dopustivosti od 30. juna 2005. godine, aplikacija
broj 65167/01). Naime, Ustavni sud nije nadlean supstituirati
redovne sudove u procjeni injenica i dokaza, ve je openito
zadatak redovnih sudova da ocijene injenice i dokaze koje su
izveli (vidi Evropski sud, Thomas protiv Ujedinjenog
Kraljevstva, presuda od 10. maja 2005. godine, aplikacija broj
19354/02). Zadatak Ustavnog suda je da ispita da li je eventualno
dolo do povrede ili zanemarivanja ustavnih prava (pravo na
pravino suenje, pravo na pristup sudu, pravo na djelotvoran
pravni lijek i dr.), te da li je primjena zakona bila, eventualno,
proizvoljna ili diskriminatorska. Dakle, Ustavni sud se, u okviru
apelacione nadlenosti, iskljuivo bavi pitanjem eventualne
povrede ustavnih prava ili prava iz Evropske konvencije u
postupku pred redovnim sudovima.
37. U konkretnom sluaju Ustavni sud primjeuje da je
apelant pokrenuo parnini postupak protiv tuene, radi naknade
tete materijalne i izgubljene dobiti koja mu je nastala
nezakonitim postupanjem tuene u postupku donoenja rjeenja o
oduzimanju dozvole za rad "Kamel" osiguranja i nakon toga
postupku likvidacije. Ustavni sud primjeuje da su redovni
sudovi nakon provedenog postupka kao nesporno zakljuili da
apelant koji je vodio upravni spor nije uspio doi do meritorne
odluke (u upravnom sporu protiv rjeenja o oduzimanju dozvole
za rad) jer je njegova tuba odbaena kao tuba neovlatenog
lica, a "Kamel" osiguranje, kao jedino ovlateno za voenje
upravnog spora, nije pokrenulo postupak tubom. Takoer,
redovni sudovi su naveli da je odbaen i zahtjev za vanredno
preispitivanje koji je uloio tuilac u istom postupku. Imajui u
vidu navedeno, redovni sud je zakljuio da apelant nije uspio
dokazati nezakonitost akta i radnju tuene u postupku donoenja
rjeenja o oduzimanju dozvole za rad. Osim toga, u osporenim
presudama je jasno navedeno da parnini sud ne moe ispitivati
odluke donesene u upravnom postupku. Stoga su sudovi u
osporenim presudama zakljuili da apelant nije dokazao da mu je
nastupila teta nezakonitim rjeenjem koje je donijela tuena, kao
ni da postoji krivica i uzrona veza izmeu donesenog rjeenja i
nastale tete, te je sud pozivajui se na lan 126. ZPP-a i lan
172. ZOO-a odbio apelantov tubeni zahtjev. Osim toga, imajui
u vidu navedene injenice, koje meu strankama nisu ni sporne, a
koje su bile od odlunog znaaja za odluku, Ustavni sud zapaa
da apelantovo insitiranje na "original zapisnicima o izvrenoj
kontroli" (od 23. marta i 26. maja 2000. godine), za koje redovni
sud tvrdi da su izvedeni, ne utjee na drugaiju odluku. Stoga,
Ustavni sud zakljuuje da su sudovi dali jasne razloge za svoje
odluke, uz pravilnu primjenu materijalnog prava koja se ni u
emu ne doima proizvoljno.
38. Imajui u vidu navedeno, Ustavni sud smatra da su
redovni sudovi u osporenim presudama dali jasno i precizno
obrazloenje svojih stavova u pogledu utvrenja injeninog
stanja i primjene materijalnog prava koje ne izgleda proizvoljno
ili neprihvatljivo. Stoga, Ustavni sud zakljuuje da su apelantovi
navodi u odnosu na ostale aspekte prava na pravino suenje iz
lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 6. stav 1.
Evropske konvencije neosnovani.
Ostali navodi
39. Apelant je, takoer, istakao povredu prava na imovinu
iz lana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 1. Protokola
broj 1 uz Evropsku konvenciju, naveo je da mu se "u postupku po

Utorak, 4. 10. 2016.

prijedlogu za pokretanje postupka likvidacije koji prijedlog je


zasnovan na rjeenju o oduzimanju odobrenja za rad" odluivalo
o pravu na imovinu, te da mu nije data mogunost da uestvuje u
postupku i da zatiti "svoje" interese. Meutim, Ustavni sud
primjeuje da je predmet osporavanja konkretnom apelacijom
parnini postupak u kojem je konana odluka presuda Vrhovnog
suda, te ukazivanje na postupke koji su prethodili parninom
postupku Ustavni sud ne moe ispitivati na nain na kako je to
apelant naveo u apelaciji. Stoga, ak i da se prihvati da je apelant
pravni sljednik imovine koja je u momentu izdavanja rjeenja o
oduzimanju dozvole za rad pripadala "Kamel" osiguranju,
Ustavni sud primjeuje da u tom dijelu, zbog ovakvog naina
ukazivanja na povredu prava na imovinu, ne moe ispitati ove
navode, jer upravni postupak i spor koji su prethodili parninom
postupku nisu predmet ispitivanja konkretnom apelacijom.
VIII. Zakljuak
40. Ustavni sud zakljuuje da postoji povreda prava na
pravian postupak u odnosu na donoenje odluke u razumnom
roku iz lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 6. stav 1.
Evropske konvencije kada je predmetni postupak trajao jedanaest
godina i est mjeseci u postupku radi naknade tete, pri emu je
najvie trajao period "pozivanja" apelanta na ureenje tube.
41. Ustavni sud zakljuuje da ne postoji povreda prava u
odnosu na ostale aspekte prava na pravino suenje iz lana
II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 6. stav 1. Evropske
konvencije kada je redovni sud dao jasno i precizno obrazloenje
uz pozivanje na relevantne odredbe zakona koje je primijenio.
42. Na osnovu lana 59. st. (1), (2) i (3) i lana 74. Pravila
Ustavnog suda, Ustavni sud je odluio kao u dispozitivu ove
odluke.
43. Prema lanu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke
Ustavnog suda su konane i obavezujue.
Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mirsad eman, s. r.

1099

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Velikom vijeu, u


predmetu broj AP 2826/16, rjeavajui apelaciju Nevena
Nekovia, na temelju lanka VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, lanka 18. stavak (3) toka l), lanka 57. stavak (2)
toka b), lanka 59. st. (1), (2) i (3) i lanka 62. stavak (1) Pravila
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - preieni tekst ("Slubeni
glasnik Bosne i Hercegovine" broj 94/14), u sastavu:
Mirsad eman, predsjednik
Mato Tadi, dopredsjednik
Zlatko M. Kneevi, dopredsjednik
Valerija Gali, sutkinja
Miodrag Simovi, sudac
Seada Palavri, sutkinja
na sjednici odranoj 15. rujna 2016. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

Djelomino se usvaja apelacija Nevena Nekovia.


Utvruje se krenje prava iz lanka II/3.d) Ustava Bosne i
Hercegovine i lanka 5. stavak 1.c i stavak 3. Europske
konvencije za zatitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u dijelu
Rjeenja Okrunog suda u Banjaluci broj 77 0 K 073897 16 K 2
od 27. travnja 2016. godine kojim je potvreno Rjeenje
Osnovnog suda u Prijedoru broj 77 0 K 073897 16 Kps od 14.
travnja 2016. godine u odnosu na postojanje posebnog
pritvorskog razloga iz lanka 197. stavak 1. toka g) Zakona o
kaznenom postupku Republike Srpske.
Ukida se Rjeenje Okrunog suda u Banjaluci broj 77 0 K
073897 16 K 2 od 27. travnja 2016. godine u dijelu koji se

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

odnosi na postojanje posebnog pritvorskog razloga iz lanka 197.


stavak 1. toka g) Zakona o kaznenom postupku Republike
Srpske.
Nalae se Okrunom sudu u Banjaluci da po urnom
postupku donese novu odluku u skladu sa lankom II/3.d) Ustava
Bosne i Hercegovine i lankom 5. stavak 1.c i stavak 3. Europske
konvencije za zatitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.
Nalae se Okrunom sudu Banjaluci da, u skladu sa
lankom 72. stavak (5) Pravila Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine, u roku od 30 dana od dana dostave ove odluke
obavijesti Ustavni sud o poduzetim mjerama s ciljem izvrenja
ove odluke.
Odbija se kao neutemeljena apelacija Nevena Nekovia
podnesena protiv Rjeenja Osnovnog suda u Prijedoru br. 77 0 K
073897 16 Kv 3 od 16. svibnja 2016. godine i 77 0 K 073897 16
Kps od 28. travnja 2016. godine u odnosu na pravo iz lanka
II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 8. Europske
konvencije za zatitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te
Rjeenja Okrunog suda u Banjaluci broj 77 0 K 073897 16 K 2
od 27. travnja 2016. godine i Rjeenja Osnovnog suda u Prijedoru
broj 77 0 K 073897 16 Kps od 14. travnja 2016. godine u odnosu
na ostale aspekte lanka II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i
lanka 5. stavak 1.c i st. 3. i 4. Europske konvencije za zatitu
ljudskih prava i temeljnih sloboda i lanka 13. Europske
konvencije za zatitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.
Odbacuje se kao nedoputena apelacija Nevena Nekovia
podnesena protiv Rjeenja Okrunog suda u Banjaluci broj 77 0
K 073897 16 K 2 od 27. travnja 2016. godine i Rjeenja
Osnovnog suda u Prijedoru broj 77 0 K 073897 16 Kv 3 od 16.
svibnja 2016. godine u odnosu na pravo iz lanka II/3.e) Ustava
Bosne i Hercegovine i lanka 6. Europske konvencije za zatitu
ljudskih prava i temeljnih sloboda zato to je preuranjena.
Odluku objaviti u "Slubenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Slubenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i
"Slubenom glasniku Brko distrikta Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOENJE
I. Uvod
1. Neven Nekovi (u daljnjem tekstu: apelant) iz
Banjaluke, trenutno u pritvoru u KPZ u Banjaluci, kojeg zastupa
Vesna Rujevi, odvjetnica iz Banjaluke, podnio je 2. srpnja 2016.
godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv Rjeenja Okrunog suda u
Banjaluci (u daljnjem tekstu: Okruni sud) broj 77 0 K 073897
16 K 2 od 27. travnja 2016. godine i Rjeenja Osnovnog suda u
Prijedoru (u daljnjem tekstu: Osnovni sud) broj 77 0 K 073897
16 Kv 3 od 16. svibnja 2016. godine. Predmetnom apelacijom
apelant je osporio i Rjeenja Osnovnog suda br. 77 0 K 073897
16 Kv 3 od 16. svibnja 2016. godine i 77 0 K 073897 16 Kps od
28. travnja 2016. godine.
2. Apelant je istodobno zatraio donoenje privremene
mjere kojom bi bio upuen na izdravanje kazne zatvora u
drugom kaznenom predmetu koji je pravomono okonan.
Podneskom od 21. srpnja 2016. godine apelant je dopunio
apelaciju novim aktima koje je u meuvremenu ishodio.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
3. Na temelju lanka 23. Pravila Ustavnog suda od
Osnovnog suda, Okrunog suda i Okrunog tuiteljstva u
Banjaluci Podruni ured Prijedor (u daljnjem tekstu: Okruno
tuiteljstvo) zatraeno je 8. srpnja 2016. godine da dostave
odgovore na apelaciju.
4. Osnovni sud i Okruno tuiteljstvo su odgovor na
apelaciju dostavili 14. odnosno 28. srpnja 2016. godine.
5. Okruni sud u ostavljenom roku nije dostavio odgovor na
apelaciju.

Broj 74 - Stranica 75

III. injenino stanje


6. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda
i dokumenata predoenih Ustavnom sudu mogu se sumirati na
sljedei nain.
Uvodne napomene
7. Apelantu je rjeenjem Osnovnog suda od 19. sijenja
2016. godine odreen pritvor iz razloga propisanih lankom 197.
stavak 1. to. b), v) i g) Zakona o kaznenom postupku RS (u
daljnjem tekstu) ZKPRS u trajanju od mjesec dana zbog
utemeljene sumnje da je poinio produljeno kazneno djelo teka
kraa iz lanka 232. stavak 2. u svezi sa l. 23. i 42a. Kaznenog
zakona RS (u daljnjem tekstu: KZRS).
8. Rjeenjem Osnovnog suda od 17. veljae 2016. godine
apelantu je produljen pritvor iz istih pritvorskih razloga za
naredna dva mjeseca, koji je prema tom rjeenju mogao trajati
najdulje do 18. veljae 2016. godine.
9. Rjeenjem Osnovnog suda broj 77 0 K 073897 16 Kps
od 13. travnja 2016. godine potvrena je optunica Okrunog
tuiteljstva u predmetnom kaznenom predmetu zbog utemeljene
sumnje da je apelant poinio produljeno kazneno djelo teka
kraa iz lanka 232. stavak 2. u svezi sa l. 23. i 42a. KZRS.
Osporena rjeenja o produljenju pritvora nakon
potvrivanja optunice
10. Rjeenjem Osnovnog suda broj 77 0 K 0373897 16 Kps
od 14. travnja 2016. godine apelantu je produljen pritvor nakon
potvrivanja optunice iz razloga propisanih lankom 197. stavak
1. to. v) i g) ZKPRS, koji prema tom rjeenju moe trajati do
izricanja prvostupanjske presude, a najdulje jednu godinu i est
mjeseci od potvrivanja optunice, uz obveznu redovitu
dvomjesenu kontrolu pritvora.
11. Utemeljena sumnja da je apelant poinio kazneno djelo
koje mu je optunicom stavljeno na teret, prema ocjeni Osnovnog
suda, proizala je iz optunice Okrunog tuiteljstva i dokaza uz
nju
(brojni
materijalni
dokazi,
izmeu
ostalog,
fotodokumentacija, nalazi vjetaka, zapisnici o izjavama
svjedoka, presuda Okrunog suda od 22. rujna 2015. godine i
drugi dokazi koje je Osnovni sud taksativno pobrojao na str. 3. i
4. obrazloenja rjeenja). Prema miljenju Osnovnog suda niim
nije dovedeno u pitanje postojanje utemeljene sumnje da je
apelant poinio kazneno djelo koje mu je optunicom stavljeno
na teret, a injenice za izvoenje ovakvog zakljuka i dalje
postoje u neizmijenjenom obliku s obzirom da nema dokaza i
okolnosti koje bi opravdale drugaiji zakljuak.
12. U svezi s postojanjem posebnih pritvorskih razloga
Osnovni sud je, razmatrajui prijedlog Okrunog tuiteljstva,
zakljuio da i dalje postoje razlozi za produljenje pritvora
apelantu iz pritvorskih razloga predvienih lankom 197. stavak
1. to. v) i g) ZKPRS.
13. Osnovni sud je u svezi s postojanjem posebnog
pritvorskog razloga iz lanka 197. stavak 1. toka v) ZKPRS
zakljuio da pored objektivnog uvjeta za primjenu ove pritvorske
osnove, zaprijeene kazne zatvora od tri godine ili tee kazne,
postoje i druge naroite okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi
apelant na slobodi mogao ponoviti izvrenje kaznenog djela.
Osnovni sud je pojasnio da se u odnosu na apelanta radi o
specijalnom povratniku koji je ranije osuivan za istovrsno
kazneno djelo, a ranije kanjavanje nije pozitivno djelovalo, niti
se ostvarila svrha kanjavanja, a imajui u vidu da je u pitanju i
vea vrijednost ukradenih stvari i novca to su, prema ocjeni
Osnovnog suda, naroite okolnosti koje u cjelini opravdavaju
bojazan da e optueni, u sluaju putanja na slobodu, nastaviti sa
vrenjem kaznenih djela, to je razlog za produljenje mjere
pritvora u smislu lanka 197. stavak 1. toka v) ZKPRS.

Broj 74 - Stranica 76

SLUBENI GLASNIK BiH

14. Razmatrajui postojanje razloga za produljenje pritvora


iz toke g) stavka 1. lanka 197. ZKPRS Osnovni sud je naveo da
se za kazneno djelo koje je apelantu optunicom stavljeno na
teret moe izrei kazna zatvora od deset godina, a to je
objektivni uvjet za ovu pritvorsku osnovu. U svezi s postojanjem
posebnih okolnosti za primjenu ovog pritvorskog razloga
Osnovni sud je naveo da nain izvrenja kaznenog djela, te
upornost i bezobzirnost apelanta prilikom izvrenja tog djela, ine
djelo posebno tekim, te da bi shodno tome putanje apelanta na
slobodu u ovoj fazi kaznenog postupka imalo za posljedicu
stvarnu prijetnju naruavanju javnog reda, prvenstveno na
podruju grada Prijedora, gdje je kazneno djelo izvreno, a to
predstavlja razlog za pritvor propisan lankom 197. stavak 1.
toka g) ZKPRS.
15. Osnovni sud se u svezi s nepostojanjem posebnih
pritvorskih razloga iz toke b) stavka 1. lanka 197. ZKPRS
(ometanje kaznenog postupka) detaljnije izjasnio na strani 5.
obrazloenja rjeenja.
16. Imajui u vidu da se za kazneno djelo koje je apelantu
stavljeno na teret moe izrei kazna zatvora do deset godina
apelantu je pritvor odreen shodno odredbi lanka 202. stavak 1.
i stavak 2. toka b) ZKPRS u trajanju od najdulje jednu godinu i
est mjeseci, pri emu e se vriti redovita dvomjesena kontrola
opravdanosti pritvora. Osnovni sud je prilikom odluenja imao u
vidu odredbu lanka 196. stavak 1. ZKPRS koja propisuje
restriktivnost pritvora, pri emu je naao da je produljenje
pritvora u konkretnom sluaju neophodno jer se svrha zbog koje
je pritvor produljen ne bi mogla ostvariti nekom drugom blaom
mjerom.
17. U svezi sa zahtjevom apelantova branitelja da se apelant
uputi na izdravanje kazne zatvora prema uloenom uputnom
aktu Osnovni sud je istaknuo da je on bez utjecaja na predmetni
postupak u kome se odluivalo o produljenju pritvora u drugom
kaznenom predmetu. Osnovni sud je jo istaknuo da se postupak
izvrenja kazne zatvora provodi prema odredbama Zakona o
izvrenju kaznenih sankcija RS, za koji je nadlean Osnovni sud
u Banjaluci.
18. Odluujui o prizivu apelantova branitelja uloenom
protiv prvostupanjskog rjeenja, Okruni sud je Rjeenjem broj
77 0 K 073897 16 K 2 od 27. travnja 2016. godine priziv odbio
kao neutemeljen, te u cijelosti potvrdio prvostupanjsko rjeenje.
19. U svezi s prigovorima apelantove obrane o nepostojanju
utemeljene sumnje da je apelant poinio kazneno djelo koje mu je
optunicom stavljeno na teret Okruni sud je prigovore ocijenio
neutemeljenim jer svi dostavljeni dokazi (od kojih pronaeni
tragovi i njihova DNK analiza potvruju prisustvo apelanta na
mjestu izvrenja kaznenog djela), sagledani pojedinano i u
meusobnoj vezi, nesumnjivo potkrepljuju sumnju da je apelant
sa drugim, za sada neidentificiranim osobama, poduzeo
inkriminirane radnje opisane u optunici.
20. Okruni sud je ocijenio neutemeljenim prigovore
apelantove obrane usmjerene u pravcu negiranja postojanja
posebnih pritvorskih razloga za produljenje pritvora, te u tom
pravcu naglasio da je prvostupanjski sud u svezi s tim dao jasne i
precizne razloge koji su tom sudu prihvatljivi, pri emu
apelantova obrana nije ponudila argumente ili dokaze kojim bi
opovrgnula stajalite prvostupanjskog suda. Prema ocjeni
Okrunog suda prvostupanjski sud je u tom pravcu pravilno
utvrdio sve relevantne injenice i dokaze, te je utemeljeno
zakljuio da postoje naroite okolnosti koje opravdavaju bojazan
da e apelant na slobodi ponoviti kazneno djelo, te da bi u
okolnostima konkretnog sluaja njegovo putanje na slobodu
rezultiralo stvarnom prijetnjom naruavanju javnog reda imajui
u vidu zaprijeenu kaznu, nain izvrenja i posljedice kaznenog
djela za koje se apelant sumnjii. Okruni sud je na temelju svih
raspoloivih dokaza i okolnosti konkretnog sluaja izveo

Utorak, 4. 10. 2016.

zakljuak da je za otklanjanje navedenih opasnosti neophodno


daljnje zadravanje apelanta u pritvoru.
21. U svezi s prigovorima apelantove obrane da je aktom
Osnovnog suda u Banjaluci apelant upuen na izdravanje kazne
zatvora u trajanju od etiri godini, na koju je ranije osuen za
kazneno djelo organizirani kriminal u svezi s kaznenim djelom
teka kraa, te kazneno djelo nedozvoljena proizvodnja i promet
oruja, prema ocjeni Okrunog suda navedena okolnost, sama po
sebi, ne predstavlja smetnju da se apelantu produlji pritvor nakon
potvrivanja optunice, niti bi se izdravanjem kazne zatvora
mogla ostvariti svrha mjere pritvora, to obrana oigledno gubi iz
vida, pa se prigovori usmjereni u tom pravcu ine neutemeljenim.
22. Okruni sud je odluio kao u izreci rjeenja na temelju
lanka 337. stavak 3. ZKPRS.
23. Iz raspoloivih dokaza proizlazi da je vijee Osnovnog
suda, vrei redovitu dvomjesenu kontrolu opravdanosti
pritvora, donijelo Rjeenje broj 77 0 K 073897 16 Kv 4 od 9.
lipnja 2016. godine kojim je utvreno da je pritvor koji je
apelantu produljen rjeenjem tog suda od 14. travnja 2016.
godine i dalje neophodan iz istih pritvorskih razloga.
24. U dopuni apelacije apelant je dostavio obavjetenje
Osnovnog suda pod brojem 77 0 K 073897 16 Kv5 od 4. srpnja
2016. godine u svezi s prijedlogom apelantova branitelja da mu
se ukine pritvor i da se apelant uputi na izdravanje kazne zatvora
po uputnom aktu Osnovnog suda u Banjaluci od 25. veljae
2016. godine. Osnovni sud je tim aktom informirao apelanta da
prijedlog nije utemeljen na novim injenicama koje su od znaaja
za ukidanje pritvora, te da razlozi koji su navedeni u prijedlogu
nisu od znaaja za ukidanje pritvora.
25. Prema informacijama s kojima raspolae Ustavni sud
apelant se jo uvijek nalazi u pritvoru po osnovi istih pritvorskih
razloga.
Osporena rjeenja u svezi s apelantovim zahtjevom da mu se
odbori posjet u pritvoru
26. Rjeenjem Osnovnog suda broj 77 0 K 073897 16 Kps
od 28. travnja 2016. godine odbijen je apelantov usmeni zahtjev,
te pismeni zahtjev Bojane Dragojevi (apelantove izvanbrane
partnerice) da se odobri posjet i izdavanje govornice imenovanoj
za posjet apelantu koji se nalazi u pritvoru (stavak 1. dispozitiva
rjeenja), dok je stavkom 2. dispozitiva utvreno da apelant ima
pravo na slobodnu i nesmetanu komunikaciju s braniteljem.
27. U zahtjevu je istaknuto da apelant i Bojana Dragojevi
ive u izvanbranoj zajednici od prosinca 2015. godine, da
njihova zajednica traje oko mjesec dana, te da je imenovana,
nakon to je apelantu odreen pritvor, prijavila prebivalite na
adresi apelantova stana.
28. Cijenei predoene dokaze, Osnovni sud nije mogao
utvrditi postojanje izvanbrane zajednice izmeu apelanta i
Bojane Dragojevi s obzirom da samo izjava imenovane da sa
apelantom ivi u izvanbranoj zajednice nije dovoljna da bi se
utvrdilo postojanje zajednice ivota u smislu lanka 12.
Obiteljskog zakona RS. Nadalje, drugi dokaz koji je sudu
predoen, a tie se prijave prebivalita imenovane na adresi
apelantova stana, koja je uinjena nakon to je apelantu odreen
pritvor je, prema ocjeni Osnovnog suda, oito sraunat da se
stvori dojam da imenovana ivi zajedno sa apelantom. Na
temelju takvih dokaza Osnovni sud nije mogao utvrditi da se radi
o izvanbranoj zajednici u smislu Obiteljskog zakona. Budui da
uz zahtjev nisu predoeni relevantni dokazi na temelju kojih bi se
utvrdila zajednica ivota izmeu apelanta i imenovane (ovjerena
izjava svjedoka, izjava susjed, roaka, slubene isprave
nadlenih organa i drugi dokazi) Osnovni sud je u nedostatku
relevantnih dokaza odluio kao u izreci rjeenja.
29. Odluujui o prizivu apelantova branitelja podnesenom
protiv stavka 1. dispozitiva rjeenja iz prethodne toke ove

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

odluke, vijee Osnovnog suda je Rjeenjem broj 77 0 K 073897


16 Kv 3 od 16. svibnja 2016. godine priziv odbio kao
neutemeljen. Naime, vijee Osnovnog suda je nakon razmatranja
osporenog rjeenja u svjetlu prizivnih prigovora ocijenilo da je
prvostupanjski sud pravilno analizirao i cijenio sve navode
apelantove obrane, te da time nisu poinjene bitne povrede
odredaba kaznenog postupka, kako se to prizivom neutemeljeno
tvrdi. Vijee je naglasilo da je prilikom zasnivanja izvanbrane
zajednice bitna volja izvanbranih partnera da ive zajedno na
zajednikoj adresi, da postoji namjera izvanbranih partnera za
trajnou izvanbrane zajednice, da je pod trajanjem izvanbrane
zajednice relevantna namjera da se zasnuje zajednica ivota ije
trajanje nije bilo privremeno, niti ogranieno. Na temelju
predoenih dokaza vijee je ocijenilo da prvostupanjski sud nije
mogao utvrditi da izmeu apelanta i Bojane Dragojevi postoji
volja da ive zajedno, da se tako ponaaju, odnosno da izvravaju
prava i dunosti koje postoje izmeu izvanbranih partnera, a to
ivotnu zajednicu ini izvanbranom. I prema ocjeni tog vijea,
imajui u vidu da izvanbrana zajednica traje od prosinca 2015.
godine, odnosno oko mjesec dana, da je Bojana Dragojevi
prijavila prebivalite na apelantovoj adresi u prosincu 2015.
godine, u konkretnom sluaju nisu ispunjeni uvjeti da se veza
izmeu apelanta i Bojane Dragojevi okarakterizira kao
izvanbrana zajednica.
30. U dopuni apelacije apelant je dostavio nepravomono
rjeenje Osnovnog suda broj 77 0 K 073897 16 Kps od 8. srpnja
2016. godine kojim je odbijen apelantov zahtjev da ga u
Pritvorskoj jedinici posjeti sveenik, uz obrazloenje da u
zahtjevu nisu navedeni konkretni razlozi o kom sveeniku se radi,
niti drugi detalji relevantni za odluivanje o zahtjevu, pa je
primjenom lanka 209. stavak 1. ZKPRS odlueno kao u
dispozitivu rjeenja.
IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
31. Apelant smatra da je osporenim rjeenjima povrijeeno
njegovo pravo na pravino suenje iz lanka II/3.e) Ustava Bosne
i Hercegovine i lanka 6. Europske konvencije za zatitu ljudskih
prava i temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu: Europska
konvencija), pravo na slobodu i sigurnost iz lanka II/3.d)
Europske konvencije i lanka 5. Europske konvencije, te pravo
na potovanje privatnog i obiteljskog ivota iz lanka II/3.f)
Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 8. Europske konvencije.
Apelacijom se negira postojanje utemeljene sumnje da je apelant
poinio kazneno djelo koje mu je optunicom stavljeno na teret,
te se u tom pravcu tvrdi da su redoviti sudovi zanemarili
injenicu da apelant nije identificiran na videozapisu, niti je
utvren identitet snimljenih osoba, a ti dokazi su uli u dokaznu
grau na kojima je utemeljena optunica Okrunog tuiteljstva.
Istie se da je apelant u istrazi negirao izvrenje spornog
kaznenog djela, bilo kakav dogovor i lanstvo sa NN osobama.
Ukazuje se da su u dispozitivu optunice navedene apelantove
radnje koje su suprotne dokazima iz optunice, pa apelant
ukazuje da iz raspoloivih dokaza ne proizlazi utemeljena sumnja
da je apelant poinio kazneno djelo koje mu je stavljeno na teret,
zbog ega mu je prekreno pravo iz lanka 5. stavak 1. toka c)
Europske konvencije.
32. Nadalje se navodi da predmetna apelacija pokree i
pitanje krenja lanka 5. stavak 3. Europske konvencije jer sud
mora utvrditi postoje li druge osnove koje opravdavaju daljnje
liavanje slobode, odnosno jesu li osnove za pritvor dovoljne i
relevantne. Navedeno se, prema apelacijskim navodima, posebno
odnosi na pritvorski razlog iz toke g) stavka 1. lanka 197.
ZKPRS jer sud nije naveo s kim je apelant povezan i na koji
nain je on sudjelovao u izvrenju kaznenog djela. Nadalje se
apelacijom krenje prava iz lanka 5. stavak 4. Europske

Broj 74 - Stranica 77

konvencije dovodi u kontekst s pravom osobe liene slobode na


preispitivanje proceduralnih i materijalnih uvjeta koji su od
sutinskog znaaja za zakonitost njezina liavanja slobode, a to
pravo podrazumijeva ulaganje priziva koji u kratkom roku treba
biti razmotren i da se u kratkom roku odlui o putanju na
slobodu, pri emu razlog za pritvor moe biti prihvatljiv samo
ako je primjenjiv na okolnost osobe liene slobode. Stoga, prema
apelantovoj ocjeni, ne moe postojati pravilo koje iskljuuje
mogunost putanja na slobodu do suenja, ak i osoba koje
imaju ranije kaznene osude ili koje su optuene za odreena
kaznena djela. U tom pravcu apelant se pozvao na praksu
Europskog suda za ljudska prava (u daljnjem tekstu: Europski
sud) zauzetu u predmetima Stgmuller protiv Austrije, Clooth
protiv Belgije, Condrada protiv Italije, Barfuss protiv Republike
eke. Apelacijom se nadalje ukazuje da je optuenom
zagarantirano pravo na uinkovit pravni lijek koje propisuje
lanak 13. Europske konvencije. Prema navodima apelacije
podneseni prijedlog za ukidanje pritvora nije na adekvatan nain
razmotren. Apelant predlae Ustavnom sudu da razmotri
mogunost ukidanja pritvora apelantu kako bi se on uputio na
izdravanje kazne zatvora jer je apelant dobio uputni akt za
izdravanje kazne zatvora, to daje garanciju da e se apelant
redovito odazivati na pozive suda, te da nee ponoviti kazneno
djelo i sl. Osim toga, apelacijom se navodi da je apelantu
uskraeno pravo na kontakte telefonom, posjet i intimni posjet
nevjenane supruge Bojane Dragojevi jer samo ona moe da mu
donese odjeu i hranu u KPZ zato to apelantova majka ivi u
Republici Srbiji. Na taj mu je nain uskraeno i pravo na
planirano potomstvo. injenica o izvanbranoj zajednici je
potvrena ovjerenom izjavom koju je dala apelantova majka, a
izjava se nalazi u kaznenom predmetu, pa je na taj nain
povrijeeno apelantovo pravo na privatni i obiteljski ivot koje je
zagarantirano lankom 8. Europske konvencije. Privremenom
mjerom apelant je traio da se do konane odluke Ustavnog suda
urno uputi na izdravanje kazne zatvora po Uputnom aktu
Osnovnog suda u Banjaluci broj 71 0 K 229825 15 Iks-2 od 25.
veljae 2016. godine.
33. U dopuni apelacije apelant je dostavio obavjetenje
Osnovnog suda od 4. srpnja 2016. godine kojim je apelant
informiran da je neutemeljen njegov prijedlog za ukidanje
pritvora i upuivanje na izdravanje kazne po uputnom aktu
Osnovnog suda u Banjaluci. Apelant je dostavio i nepravomono
rjeenje Osnovnog suda od 8. srpnja 2016. godine kojim je
odbijen njegov zahtjev da ga u pritvoru posjeti sveenik. Smatra
da je ovom zabranom povrijeeno njegovo pravo iz lanka II/3.g)
Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 9. Europske konvencije.
b) Odgovor na apelaciju
34. Osnovni sud je u odgovoru na apelaciju istaknuo da je
apelantu produljen pritvor u zakonitom postupku na temelju
relevantnih odredaba ZKPRS, uz potovanje garancija propisanih
lankom 5. Europske konvencije. Razloge koje je taj sud dao u
svezi s razlozima za produljenje pritvora u cijelosti je prihvatio
Okruni sud koji je priziv odbio. Glede navoda o povredi
apelantova prava na posjete u pritvoru, dovodei zabranu u
kontekst krenja prava na privatni ivot, Osnovni sud je naveo da
je taj sud u vie navrata obrazloenim rjeenjima odluivao o tom
pitanju, pri emu je ocijenjeno da nije bilo krenja navedenog
prava u okolnostima kada su lanovima ue obitelji i odvjetniku
dozvoljeni posjeti u Pritvorskoj jedinici.
35. Okruno tuiteljstvo je u odgovoru na apelaciju navelo
da je pritvor apelantu odreen u skladu sa zakonskim odredbama,
za to su redoviti sudovi u rjeenjima dali valjana i prihvatljiva
obrazloenja, pa prema tome nema krenja prava na slobodu i
sigurnost na koje se apelant neutemeljeno poziva. U svezi sa
apelantovim prigovorima da mu je uskraeno pravo na kontakt

Broj 74 - Stranica 78

SLUBENI GLASNIK BiH

telefonom i intimne posjete nevjenane supruge, te da je


apelantova majka potvrdila ovjerenom izjavom da su apelant i
nevjenana supruga u izvanbranoj zajednici, Okruno
tuiteljstvo je ove prigovore ocijenilo neutemeljenim i netonim.
U tom pravcu je pojanjeno da ne moe apelantova majka
garantirati postojanje izvanbrane zajednice jer to moe potvrditi
samo izvanbrana supruga ovjerenom izjavom koje, u
konkretnom sluaju, nema. Osim toga, lanci Obiteljskog zakona
na koje se apelant u apelaciji pozvao nemaju veze sa ovim
institutom i reguliraju sasvim drugu materiju, pa su i ovi
apelacijski prigovori ocijenjeni neutemeljenim. Predloeno je da
se apelacija odbije kao neutemeljena, ukljuujui i zahtjev za
donoenje privremene mjere.
V. Relevantni propisi
36. U Zakonu o kaznenom postupku Republike Srpske
("Slubeni glasnik RS" broj 53/12) relevantne odredbe glase:
Pritvor
Ope odredbe
lanak 196. st. (1) i (4)
(1) Pritvor se moe odrediti ili produiti samo pod uvjetima
propisanim u ovom zakonu i samo ako se ista svrha ne moe
ostvariti drugom mjerom.
(4) Trajanje pritvora mora biti svedeno na najkrae nuno
vrijeme. Ako se optueni nalazi u pritvoru, dunost je svih organa
koji uestvuju u krivinom postupku i organa koji im pruaju
pravnu pomo da postupaju sa posebnom urnou.
Razlozi za pritvor
lanak 197. stavak (1) to. v) i g)
(1) Ako postoji osnovana sumnja da je odreena osoba
uinila krivino djelo, pritvor se protiv te osobe moe odrediti:
v) ako naroite okolnosti opravdavaju bojazan da e
ponoviti krivino djelo ili da e dovriti pokuano krivino djelo
ili da e uiniti krivino djelo kojim prijeti, a za ta krivina djela
moe se izrei kazna zatvora od tri godine ili tea kazna i
g) u vanrednim okolnostima, ako je rije o krivinom djelu
za koje se moe izrei kazna zatvora od deset godina ili tea
kazna, a koje je posebno teko s obzirom na nain izvrenja ili
posljedice krivinog djela, ako bi putanje na slobodu rezultiralo
stvarnom prijetnjom naruavanja javnog reda.
Pritvor nakon potvrivanja optunice
lanak 202.
(1) Pritvor se moe odrediti, produiti ili ukinuti i nakon
potvrivanja optunice. Kontrola opravdanosti pritvora se vri
po isteku svaka dva mjeseca od dana donoenja posljednjeg
rjeenja o pritvoru. Priziv protiv ovog rjeenja ne zadrava
njegovo izvrenje.
(2) Nakon potvrivanja optunice i prije izricanja
prvostupanjske presude, pritvor moe trajati najdue:
b) godinu dana i est mjeseci u sluaju krivinog djela za
koje je propisana kazna zatvora do deset godina,
(3) Ako za vrijeme iz stavka 2. ovoga lanka ne bude
izreena prvostupanjska presuda, pritvor e se ukinuti i optueni
pustiti na slobodu.
Pravo na komunikaciju pritvorenika sa vanjskim svijetom i
braniteljem
lanak 209.
(1) Nakon odobrenja suca za prethodni postupak, odnosno
suca za prethodno sasluanje i pod njegovim nadzorom ili
nadzorom osobe koju on odredi, pritvorenika mogu posjeivati, u
okviru kunog reda, brani, odnosno vanbrani drug i njegovi
srodnici, a na njegov zahtjev - lijenik i druge osobe. Pojedine
posjete mogu se zabraniti ako bi zbog toga mogla nastati teta za
voenje postupka.

Utorak, 4. 10. 2016.

(2) Sudac za prethodni postupak, odnosno sudac za


prethodno sasluanje e odobriti konzularnom slubeniku strane
zemlje posjetu pritvoreniku koji je dravljanin te zemlje, sukladno
sa kunim redom pritvora.
(3) Pritvorenik smije odravati povjerljivu prijepisku sa bilo
kojom drugom osobom. Iznimno, ako to zahtijevaju interesi
postupka, sud moe donijeti rjeenje o nadzoru takve povjerljive
prijepiske ili rjeenje kojim se zabranjuje takva povjerljiva
prijepiska. Protiv ovog rjeenja doputen je priziv koji ne
zadrava izvrenje rjeenja. Pritvoreniku se ne moe zabraniti
slanje molbi, pritubi i priziva.
(4) Pritvorenik ne moe rabiti mobilni telefon, ali ima
pravo, sukladno sa kunim redom, a pod nadzorom uprave
pritvora, o svom troku obavljati telefonske razgovore. Uprava
pritvora u tu svrhu pritvorenicima obezbjeuje potreban broj
javnih telefonskih prikljuaka. Sudac za prethodni postupak,
sudac za prethodno sasluanje, sudac ili predsjednik vijea mogu
zbog sigurnosti ili postojanja nekog od razloga iz lanka 197.
stavak 1. t. a) do v) ovog zakona rjeenjem ograniiti ili zabraniti
pritvoreniku rabljenje telefona.
(5) Pritvorenik ima pravo slobodne i neometane veze sa
braniteljem.
37. U Kaznenom zakonu Republike Srpske ("Slubeni
glasnik Republike Srpske" br. 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10,
1/12 i 67/13) relevantne odredbe glase:
Saizvrilatvo
lan 23.
Ako vie lica, uestvovanjem u radnji izvrenja ili na drugi
nain, zajedniki izvre krivino djelo - svako od njih kaznie se
kaznom propisanom za to djelo.
Produljeno krivino djelo
lanak 42a.
(1) Produeno krivino djelo ini vie istih ili istovrsnih
krivinih djela uinjenih u vremenskoj povezanosti od istog
uinitelja i koja predstavljaju jedinstvenu cjelinu u pravnom
smislu zbog postojanja najmanje dvije od sljedeih okolnosti:
istovjetnosti oteenog, istovrsnosti predmeta djela, koritenja
iste situacije ili istog trajnog odnosa, jedinstva mjesta ili prostora
izvrenja djela ili jedinstvenog umiljaja uinitelja.
(2) Krivina djela upravljena protiv osobnih dobara mogu
iznimno initi produljeno krivino djelo samo ako su uinjena
prema istoj osobi.
(3) Ne mogu initi produljeno krivino djelo ona djela koja
po svojoj prirodi ne doputaju spajanje u jedno djelo.
(4) Ako produljeno krivino djelo obuhvaa razliite oblike
istog djela, produljeno krivino djelo e se pravno kvalificirati
kao najtee od tih krivinih djela.
(5) Ako produljeno krivino djelo obuhvaa djela ija su
zakonska obiljeja odreeni novani iznosi, produljenim
krivinim djelom je ostvaren iznos jednak zbroju iznosa
ostvarenih pojedinanim djelima ukoliko je to obuhvaeno
jedinstvenim umiljajem uinitelja.
(6) Za produljeno krivino djelo moe se izrei kazna vea
od propisane kazne za krivino djelo utvreno kao produljeno
krivino djelo, ali ne smije prei dvostruku mjeru propisane
kazne, niti najveu mjeru te vrste kazne.
(7) Krivino djelo koje nije obuhvaeno produljenim
krivinim djelom u pravomonoj sudskoj presudi predstavlja
posebno krivino djelo ili ulazi u sastav posebnog produljenog
krivinog djela.
Teka kraa
lan 232. stav 2.
(2) Ako vrijednost ukradene stvari prelazi iznos od 10.000
KM, uinilac e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

38. U Porodinom zakonu Republike Srpske ("Slubeni


glasnik RS" br. 54/02, 41/08 i 63/14) relevantne odredbe glase:
lan 12. stav (1)
(1) Zajednica ivota ene i mukaraca koja nije pravno
ureena na nain propisan ovim zakonom (vanbrana zajednica)
izjednaena je sa branom zajednicom u pogledu prava na
meusobno izdravanje i drugih imovinsko-pravnih odnosa, pod
uslovima i na nain propisan ovim zakonom.
Izdravanje lica iz vanbrane zajednice
lan 248. stav (1)
(1) Ako je prestala vanbrana zajednica koja je trajala tri
godine i due, lice koje iz te zajednice ispunjava uslove iz lana
241. ovog zakona, ima pravo na izdravanje od drugog lica.
VI. Dopustivost
39. U skladu sa lankom VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, Ustavni sud, takoer, ima apelacijsku nadlenost u
pitanjima koja su sadrana u ovom ustavu kada ona postanu
predmetom spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i
Hercegovini.
40. U skladu sa lankom 18. stavak (1) Pravila Ustavnog
suda, Ustavni sud moe razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svi
uinkoviti pravni lijekovi mogui prema zakonu i ako se podnese
u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj apelacije primio
odluku o posljednjem uinkovitom pravnom lijeku koji je
koristio.
a) Dopustivost u odnosu na rjeenja o produljenju pritvoru u
kontekstu lanka II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka
6. Europske konvencije
41. U svezi sa ovim navodima (koji sutinski pokreu
pitanje krenja lanka 6. stavak 1. Europske konvencije) Ustavni
sud podsjea na to da je u svojoj praksi ve usvojio jasno
stajalite da se na pitanje ima li apelant ili hoe li imati pravino
suenje pred redovitim sudovima ne moe odgovoriti dok je
postupak u tijeku. Suglasno praksi Ustavnog suda i Europskog
suda, pitanje je li potovano naelo pravinog suenja treba
sagledati na temelju postupka u cjelini. S obzirom na sloenost
kaznenog postupka, eventualni procesni propusti i nedostaci koji
se pojave u jednoj fazi postupka mogu biti ispravljeni u nekoj od
narednih faza istog tog postupka. Slijedei to, nije mogue, u
naelu, utvrditi je li kazneni postupak bio pravian dok se
postupak pravomono ne okona (vidi Europski sud, Barbera,
Meeseque i Jabardo protiv panjolske, presuda od 6. prosinca
1988. godine, Serija A, broj 146, stavak 68. i Ustavni sud,
Odluka broj U 63/01 od 27. lipnja 2003. godine, toka 18.,
objavljena u "Slubenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj
38/03).
42. U konkretnom sluaju kazneni postupak protiv apelanta
je u tijeku. Shodno navedenom, Ustavni sud primjeuje da
osporena rjeenja o produljenju pritvora ne predstavljaju
utvrenje utemeljenosti kaznene optube protiv apelanta u smislu
lanka 6. Europske konvencije (vidi, mutatis mutandis, Ustavni
sud, Odluka broj AP 3271/13 od 23. prosinca 2013. godine,
dostupna na www.ustavnisud.ba, toka 26.).
43. Suglasno navedenom, imajui u vidu odredbe lanka
18. stavak (3) toka l) Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud
zakljuuje da je apelacija u odnosu na povredu prava na pravino
suenje iz lanka II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 6.
Europske konvencije preuranjena.
b) Dopustivost u odnosu na ostala prava
44. U konkretnom sluaju predmet osporavanja apelacijom
su Rjeenja Osnovnog suda broj 77 K 073897 16 Kv 3 od 16.
svibnja 2016. godine i Rjeenja Okrunog suda broj 77 0 K

Broj 74 - Stranica 79

073897 16 K 2 od 27. travnja 2016. godine protiv kojih nema


drugih uinkovitih pravnih lijekova moguih prema zakonu.
Potom, osporena rjeenja apelant, odnosno apelantov branitelj,
primio je 4. odnosno 20. svibnja 2016. godine, a apelacija je
podnesena 2. srpnja 2016. godine, tj. u roku od 60 dana, kako je
propisano lankom 18. stavak (1) Pravila Ustavnog suda.
Konano, apelacija u ovom dijelu ispunjava i uvjete iz lanka 18.
st. (3) i (4) Pravila Ustavnog suda jer ne postoji neki drugi
formalni razlog zbog kojeg apelacija nije dopustiva, niti je
oigledno (prima facie) neutemeljena.
45. Imajui u vidu odredbe lanka VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, lanka 18. st. (1), (3) i (4) Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete
glede dopustivosti.
VII. Meritum
46. Apelant pobija navedena rjeenja tvrdei da su tim
rjeenjima povrijeena njegova prava iz lanka II/3.d) Ustava
Bosne i Hercegovine i lanka 5. stavak 1. toka c) i st. 3. i 4.
Europske konvencije, lanka II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i
lanka 8. Europske konvencije, te lanka II/3.g) Ustava Bosne i
Hercegovine i lanka 9. Europske konvencije.
Pravo iz lanka II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 5.
stavak 1.c) i st. 3. i 4. Europske konvencije
47. lanak II/3. Ustava Bosne i Hercegovine, u
relevantnom dijelu, glasi:
Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine uivaju ljudska
prava i temeljne slobode iz ovog lanka, stavak 2 to ukljuuje:
d) Pravo na slobodu i sigurnost osobe.
48. lanak 5. Europske konvencije u relevantnom dijelu
glasi:
1. Svatko ima pravo na slobodu i sigurnost linosti. Nitko
ne moe biti lien slobode osim u sljedeim sluajevima i
sukladno postupku propisanom zakonom:
c) u sluaju zakonitog uhienja ili pritvaranja osobe u
svrhu njezinog dovoenja pred nadlenu zakonitu vlast zbog
razumne sumnje da je poinila kazneno djelo, ili kada se to
razumno smatra potrebnim kako bi se sprijeilo poinjenje
kaznenog djela ili bjekstvo nakon poinjenja kaznenog djela;
3. Svatko tko je uhien ili pritvoren sukladno odredbama iz
stavka 1. toka c) ovog lanka izvodi se bez odgaanja pred suca
ili drugu slubenu osobu zakonom ovlatenu da vri sudsku vlast,
te ima pravo da mu se sudi u razumnom roku ili da bude puten
na slobodu do suenja. Putanje na slobodu moe biti uvjetovano
jamstvima da e se osoba pojaviti na suenju.
4. Svatko tko je lien slobode uhienjem ili pritvaranjem
ima pravo pokrenuti postupak u kojem e sud brzo odluiti o
zakonitosti njegova pritvaranja i naloiti putanje na slobodu ako
je pritvaranje bilo nezakonito.
49. Ustavni sud zapaa da se apelant trenutno nalazi u
pritvoru koji mu je produljen nakon potvrivanja optunice, a
koji moe trajati najdulje godinu i est mjeseci od potvrivanja
optunice, odnosno do donoenja prvostupanjske presude.
Ustavni sud podsjea da apelant, shodno odredbi lanka 21.
stavak (6) Pravila Ustavnog suda, nije obavijestio Ustavni sud je
li mu u meuvremenu pritvor eventualno ukinut. Prema
informacijama dobivenim 24. kolovoza 2016. godine u
telefonskom kontaktu sa ovlatenim slubenikom Osnovnog suda
apelant se jo uvijek nalazi u pritvoru po osnovi istih zakonskih
razloga. Dakle, Ustavni sud podsjea da e se u ovom dijelu
odluke razmatrati osporena rjeenja o produljenju pritvora u
kontekstu apelacijskih prigovora i krenje prava na slobodu i
sigurnost osobe iz lanka II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i
lanka 5. Europske konvencije.
50. Apelant prije svega ukazuje na nepostojanje utemeljene
sumnje da je poinio djelo koje mu je optunicom stavljeno na

Broj 74 - Stranica 80

SLUBENI GLASNIK BiH

teret, istodobno ukazujui na nepostojanje drugih naroitih


okolnosti koje propisuju odredbe lanka 197. ZKPRS, pa smatra
da su osporena rjeenja donesena suprotno odredbama tog
zakona. Osim toga, apelant smatra da bi injenica da je od
Osnovnog suda u Banjaluci dobio uputni akt za izdravanje
kazne zatvora koja mu je izreena u drugom kaznenom predmetu
trebala biti razlogom za ukidanje pritvora u ovom predmetu, pa i
u tom segmentu apelant ukazuje na proizvoljnost redovitih
sudova koji tu okolnost nisu cijenili na pravilan nain. Apelant
takoer smatra da prigovore koje je iznio u prizivu nije na
adekvatan nain cijenio Okruni sud koji je bio duan u kratkom
roku razmotriti zakonitost pritvora, pri emu je bio duan svoju
odluku utemeljiti na stvarnim injeninim okolnostima, a ne na
pretpostavkama. Kreui se u granicama apelacijskih prigovora,
u smislu odredbe lanka 31. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud
zapaa da navedeni prigovori pokreu pitanje krenja lanka 5.
stavak 1.c) i st. 3. i 4. Europske konvencije.
51. Ustavni sud, prije svega, podsjea na to da se pravo na
slobodu i sigurnost osobe ubraja u jedno od najznaajnijih
ljudskih prava, te da lanak 5. Europske konvencije garantira da
nitko ne smije biti proizvoljno lien slobode. Proizvoljnost
liavanja slobode ocjenjuje se u prvom redu u odnosu na
potovanje proceduralnih zahtjeva procesnog prava, odnosno u
konkretnom sluaju ZKPRS kao nacionalnog prava koje mora
biti usklaeno sa standardima Europske konvencije. Stoga je
pritvor doputeno odrediti samo u sluaju u kojem postoji
"utemeljena sumnja" da je osoba poinila kazneno djelo te,
naelno, samo u cilju osiguranja njezine prisutnosti i uspjenog
voenja kaznenog postupka. Stoga, ZKPRS za odreivanje
pritvora uvijek trai kumulativno postojanje opeg uvjeta, to jest
"utemeljene sumnje" da je osoba poinila kazneno djelo i
postojanje barem jednog od posebnih razloga, taksativno
nabrojanih u lanku 197. stavak 1. to. a), b), v) i g).
52. U kontekstu apelacijskih prigovora, Ustavni sud
podsjea na to da je Europski sud istaknuo da standardi koje
namee lanak 5. stavak 1.c Europske konvencije predviaju da
je postojanje utemeljene sumnje da je osoba liena slobode
poinila kazneno djelo koje joj se stavlja na teret conditio sine
qua non za zakonito odreivanje ili produljenje pritvora.
Meutim, to nakon odreenog vremena nije dovoljno, ve se
mora procijeniti postoje li za pritvor relevantni i dovoljni razlozi
(vidi Europski sud, Trzaska protiv Poljske, presuda od 11. srpnja
2000. godine, aplikacija broj 25792/94, stav 63). Prema daljnjem
stajalitu Europskog suda, opravdanost pritvora ovisi i o
okolnostima konkretnog sluaja koje moraju biti takve da
upuuju na postojanje opeg (javnog) interesa koji je tako vaan i
znaajan da unato presumpciji nevinosti pretee nad naelom
potovanja slobode pojedinca. Isto tako, kako je ukazao Europski
sud, injenice koje izazivaju sumnju i koje mogu biti dovoljne u
vrijeme liavanja slobode ne trebaju biti iste razine kao one koje
su neophodne za odluku u narednim fazama postupka, npr. za
podizanje optunice (vidi Europski sud, O'Harra protiv
Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 16. listopada 2001. godine,
aplikacija broj 37555/97, toka 36).
53. Pored toga, Ustavni sud podsjea na stajalite
Europskog suda iskazano u vie svojih presuda (vidi izmeu
ostalih, Europski sud, Bernobi protiv Hrvatske, presuda od 21.
lipnja 2011. godine, aplikacija broj 57180/09) da lanak 5. stavak
1. Europske konvencije na prvom mjestu zahtijeva da pritvaranje
bude zakonito, to ukljuuje i ispunjenje procedure propisane
nacionalnim zakonodavstvom, ali da potovanje nacionalnog
prava nije dovoljno jer lanak 5. stavak 1. Europske konvencije
trai da svako lienje slobode bude u skladu sa svrhom zatite
pojedinaca od proizvoljnosti.
54. Primjenjujui navedena naela na konkretan sluaj,
Ustavni sud zapaa da su redoviti sudovi na temelju provedenih

Utorak, 4. 10. 2016.

dokaza utvrdili da postoji utemeljena sumnja da je apelant


poinio kazneno djelo koje mu je stavljeno na teret, o emu su
dali, prema ocjeni Ustavnog suda, relevantne razloge. Stoga,
prema miljenju Ustavnog suda, nema nita to ukazuje na to da
je o pitanju postojanja utemeljene sumnje odlueno proizvoljno.
U tom pravcu Ustavni sud naglaava da je prvostupanjsko vijee
razmotrilo sve dostavljene dokaze koji su prikupljeni tijekom
istrage, koji su taksativno pobrojani u osporenim rjeenju i koje je
Okruno tuiteljstvo priloilo uz optunicu, a na temelju kojih je
sudac za prethodno sasluanje potvrdio optunicu. Ustavni sud
takoer zapaa da je prigovore identine ovim iz apelacije
razmatrao i Okruni sud koji je na temelju dodatne analize
dostavljenih dokaza, pojedinano i u meusobnoj vezi, potvrdio
stajalite Osnovnog suda da predoeni dokazi ukazuju na
postojanje utemeljene sumnje da je apelant poinio kazneno djelo
koje mu je potvrenom optunicom stavljeno na teret. Ustavni
sud zapaa da je Okruni sud u tom pravcu istaknuo da svi
dostavljeni dokazi, ukljuujui i tragove pronaene na licu mjesta
i njihovu DNK analizu, potvruju povezanost apelanta sa
inkriminiranim dogaajem. Ustavni sud takoer podsjea da
apelantovi prigovori kojima nastoji diskreditirati valjanost dokaza
o apelantovoj umijeanosti u sporni dogaaj spadaju u opseg
lanka 6. stavak 1. Europske konvencije, o emu se Ustavni sud
ve izjasnio u okviru razmatranja dopustivosti predmetne
apelacije, pa se takvi prigovori u ovoj fazi postupka ine
preuranjenim. Ustavni sud podsjea da je apelant imao
mogunost uloiti prigovor na optunicu Okrunog tuiteljstva, a
Ustavni sud iz raspoloivih dokaza ne uoava je li se apelant tim
svojim pravom koristio, odnosno apelant svakako ima pravo
isticati prigovore ove vrste za vrijeme kaznenog postupka koji je
u tijeku. Imajui u vidu sve navedeno, Ustavni sud smatra da su
provedeni dokazi, u dovoljnoj mjeri za ovu fazu postupka,
redovitim sudovima ukazali na postojanje utemeljene sumnje da
je apelant poinio kazneno djelo koje mu je stavljeno na teret kao
conditio sine qua non za primjenu mjere pritvora prema apelantu.
Posebni pritvorski razlozi
55. Apelant smatra da u konkretnom sluaju nisu ispunjeni
ni posebni pritvorski razlozi iz to. g) i v) stavka 1. lanka 197.
ZKPRS jer, prema apelantovoj ocjeni, takvi razlozi ne postoje,
pri emu redoviti sudovi u svezi s tim nisu konkretizirali razloge
za primjenu citiranih zakonskih odredaba.
Opasnost od ponovnog poinjenja kaznenog djela
56. U svezi sa ispunjenjem navedenog pritvorskog razloga
Ustavni sud podsjea da se pritvor, shodno lanku 197. stavak 1.
toka v) ZKPRS, moe odrediti pod uvjetom da postoji
utemeljena sumnja da je odreena osoba uinila kazneno djelo
kao uvjet sine qua non, te ako naroite okolnosti opravdavaju
bojazan da e ponoviti kazneno djelo ili da e dovriti pokuano
kazneno djelo ili da e uiniti kazneno djelo kojim prijeti, uz
uvjet da se za to kazneno djelo moe izrei kazna zatvora od tri
godine ili tea kazna, to u konkretnom sluaju nije sporno.
57. Ustavni sud u svezi s tim podsjea na stajalite
Europskog suda zauzeto u predmetu Clooth protiv Belgije, na
koji se i apelant pozvao, da ozbiljnost neke optube moe dovesti
do toga da sudske vlasti stave i ostave osumnjienog u pritvoru
do suenja kako bi sprijeile bilo kakve pokuaje da poini
daljnja kaznena djela. No, meutim, izmeu ostalih uvjeta,
potrebno je da opasnost bude vjerojatna, a mjera odgovarajua u
svjetlu okolnosti predmeta, a posebno prolosti i osobnosti
dotine osobe (vidi Clooth protiv Belgije, presuda od 12. prosinca
1991. godine, stavak 40., Serija A, broj 225.).
58. U kontekstu navedenog Ustavni sud zapaa da je
Osnovni sud u svezi s postojanjem ovog pritvorskog razloga,
izmeu ostalog, istaknuo da je apelant specijalni povratnik koji je
i ranije pravomono osuivan za istovrsna kaznena djela za koja

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

se u ovom predmetu sumnjii, potom da ranije kanjavanje oito


nije dalo pozitivne rezultate, tako da se svrha kanjavanja u
apelantovom sluaju nije ostvarila. Takvo stajalite je u cijelosti
podrao Okruni sud koji je dodatno naglasio da je, s obzirom na
takve okolnosti, apelantu neophodno produljiti pritvor nakon
potvrivanja optunice, imajui u vidu da se svrha kanjavanja ne
bi mogla postii nekom drugom mjerom blaom od pritvora.
59. U svezi s takvim obrazloenjem Ustavni sud smatra da
se ne moe govoriti o proizvoljnosti redovitih sudova prilikom
razmatranja ovog pritvorskog razloga, te da dana obrazloenja
korespondiraju s citiranom praksom Europskog suda, posebno
uzima li se u obzir da su redoviti sudovi prilikom odluenja imali
u vidu upravo linost apelanta, njegovu osobnost i ponaanje u
prolosti, to je kljuno i utjecalo na njihovo stajalite.
60. Shodno navedenom, Ustavni sud smatra da su redoviti
sudovi prilikom razmatranja ovog pritvorskog razloga ispotovali
standarde Europskog suda, te da su danim obrazloenjem
konkretizirane naroite okolnosti koje su opravdale bojazan da bi
apelant, putanjem na slobodu, mogao ponoviti kazneno djelo
koje mu je stavljeno na teret. Stoga, Ustavni sud zakljuuje da od
strane redovitih sudova nije bilo proizvoljnost prilikom primjene
lanka 197. stavak 1. toka v) ZKPRS, te da su u odnosu na
primjenu tog pritvorskog razloga ispotovane garancije iz lanka
II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno lanka 5. stavak 1.c
i stavak 3. Europske konvencije.
Zatita javnog reda
61. U svezi s prigovorima koji se tiu zakonskog osnova za
odreivanje mjere pritvora iz toke g) stavak 1. lanka 197.
ZKPRS Ustavni sud zapaa da se citirana osnova moe
primijeniti u izvanrednim okolnostima ako se radi o kaznenom
djelu za koje se moe izrei kazna zatvora od deset godina ili tea
kazna (to u konkretnom sluaju nije sporno), koje je posebno
teko s obzirom na nain izvrenja ili posljedice kaznenog djela
ako bi putanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom
naruavanju javnog reda.
62. Ustavni sud podsjea da je rizik od naruavanja javnog
reda jedan od najosjetljivijih razloga za procjenu je li odbijanje da
se pritvorenik pusti na slobodu utemeljeno ili ne. Pri procjeni
opravdanosti mjere pritvora Europski sud smatra da se ta osnova
moe uzeti u obzir samo iznimno u "posebnim okolnostima" i
kada injenice ukazuju da bi putanje pritvorenika na slobodu
zaista naruilo javni red. U tom pravcu Ustavni sud podsjea da
samo postojanje pretpostavke i apstraktno navoenje da bi
putanje na slobodu osumnjienog moglo dovesti do stvarne
prijetnje naruavanju javnog reda nije dovoljno, ve se moraju
navesti konkretne okolnosti koje, kao takve, nesumnjivo ukazuju
na to da e do toga i doi (vidi Europski sud, odluka od 14. rujna
2009. godine u predmetu Makarov protiv Rusije aplikacija broj
15217/07). Ustavni sud nadalje podsjea da, prema stajalitu
Europskog suda, odreena kaznena djela zbog svoje posebne
teine i reakcije javnosti na njih mogu uzrokovati socijalne
nemire, te da se time moe opravdati odreivanje pritvora, barem
neko vrijeme. U iznimnim okolnostima taj imbenik se stoga
moe uzeti u obzir u smislu Europske konvencije. To u svakom
sluaju vai ako nacionalno zakonodavstvo priznaje pojam
naruavanja javnog reda kao neposrednu posljedicu nekog
kaznenog djela. Meutim, ta osnova se moe smatrati
relevantnom i dovoljnom samo pod uvjetom da se temelji na
injenicama iz kojih jasno proizlazi da bi putanje osumnjienog
na slobodu zaista naruilo javni red. Konano, pritvaranje e biti
zakonito samo ako je javni red i dalje stvarno ugroen.
Produljenje pritvora ne moe se koristiti kao anticipacija
zatvorske kazne (vidi Europski sud, Letellier protiv Francuske,
presuda od 26. lipnja 1991. godine, stavak 51. i I. A. protiv
Francuske, presuda od 23. rujna 1998. godine, stavak 104.).

Broj 74 - Stranica 81

Osim toga, Ustavni sud zapaa da Komitet ministara Vijea


Europe smatra da se ova osnova moe koristiti kao opravdanje za
pritvor samo u sluaju da postoje sutinski dokazi o reakciji na
teko kazneno djelo poput ubojstva. Jedino nastanak iznimne
situacije moe uiniti pritvor neophodnim (vidi Preporuku
(2006)13 Komiteta ministara Vijea Europe o zadravanju u
pritvoru, uvjetima u pritvoru i mehanizmima zatite od
zlouporabe (C/M Rec.).
63. Dovodei navedeno u kontekst sa konkretnim
predmetom Ustavni sud zapaa da je Osnovni sud, obrazlaui
ovu pritvorsku osnovu, imao u vidu teinu i nain izvrenja
kaznenog djela, te apelantovu upornost i bezobzirnost pri
izvrenju kaznenog djela za koje se sumnjii, to je kazneno djelo
uinilo naroito tekim, a sve navedeno je tom sudu bila osnova
za zakljuak da postoji stvarna prijetnja od naruavanja javnog
reda ukoliko bi apelant bio puten na slobodu. Ustavni sud,
takoer, zapaa da je Okruni sud u cijelosti prihvatio stajalite
prvostupanjskog suda naavi da okolnosti konkretnog sluaja,
odnosno teina i nain izvrenja kaznenog djela za koje se
apelant sumnjii, njegove posljedice i zaprijeena kazna,
opravdavaju bojazan da bi apelantovo putanje na slobodu dovelo
do stvarne prijetnje naruavanju javnog reda. Ustavni sud zapaa
da obrazloenja koja su ponudili redoviti sudovi nisu relevantna i
dovoljna da ukau na postojanje stvarne opasnosti od naruavanja
javnog reda koja bi opravdala primjenu ove zakonske osnove.
Redoviti sudovi u tom pravcu nisu ponudili niti jedan relevantan
razlog, osim to su postojanje ovog pritvorskog razloga vezali za
teinu kaznenog djela, nain izvrenja i njegove posljedice, to za
primjenu ovog pritvorskog razloga per se nije dovoljno. Ustavni
sud zapaa da je do istog zakljuka doao u dosadanjoj praksi
raspravljajui slino injenino i pravno pitanje (vidi, izmeu
ostalih, Ustavni sud, Odluke br. AP 3210/15 od 27. listopada
2015. godine i AP 2930/15 od 16. rujna 2015. godine, dostupne
na internetskoj stranici Ustavnog suda www.ustavnisud.ba).
Podravajui vlastitu praksu zauzetu u predmetima koji su
pokretali slino injenino i pravno pitanje Ustavni sud ne vidi
razlog da u konkretnom sluaju odstupi od zauzetog stajalita u
citiranim predmetima, pa se u svezi s tim u cijelosti poziva na
obrazloenja dana u citiranim odlukama. Stoga, Ustavni sud iz
istih razloga zakljuuje da je u ovom dijelu u odnosu na primjenu
lanka 197. stavak 1. toka g) ZKPRS dolo do krenja
apelantova prava iz lanka II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i
lanka 5. stavak 1.c) u svezi sa stavkom 3. Europske konvencije.
64. Budui da Ustavni sud nije naao opravdanim
apelantove prigovore u dijelu koji se odnosi na postojanje
posebnog pritvorskog razloga iz toke v) stavka 1. lanka 197.
ZKPRS koji opravdava razlog za produljenje pritvora prema
apelantu, Ustavni sud je djelomino ukinuo rjeenje Okrunog
suda u dijelu u kojem je utvrdio povredu opisanu u prethodnim
stavcima ove odluke.
65. Nadalje, Ustavni sud zapaa da apelant krenje naela iz
stavka 4. lanka 5. Europske konvencije sutinski dovodi u svezu
s postojanjem uputnog akta Osnovnog suda u Banjaluci za
izdravanje etverogodinje kazne zatvora u drugom kaznenom
predmetu koji je pravomono okonan. Apelant smatra da je ta
injenica dovoljna za ukidanje pritvora, to redoviti sudovi, a
posebno Okruni sud koji je donio konano rjeenje, nisu na
adekvatan nain cijenili. Ustavni sud zapaa da su redoviti sudovi
prilikom odluenja imali u vidu tu okolnost, ali da je nisu
smatrali relevantnom jer se u predmetnom postupku odluivalo o
opravdanosti pritvora u drugom odvojenom kaznenom predmetu,
pri emu su imali u vidu da se svrha mjere pritvora ne bi mogla
ostvariti izdravanjem kazne zatvora. Ustavni sud dana
obrazloenja ne smatra proizvoljnim u okolnostima kada se
protiv apelanta vodi drugi odvojeni kazneni postupak u okviru
koga su redoviti sudovi, neovisno o pravomono okonanom

Broj 74 - Stranica 82

SLUBENI GLASNIK BiH

predmetu, cijenili opravdanost razloga za produljenje pritvora.


Stoga se prigovori vezani za krenje garancija iz lanka 5. stavak
4. Europske konvencije ine neutemeljenim.
Pravo na privatni i obiteljski ivot, dom i prepisku
66. lanak II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom
dijelu glasi:
Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine uivaju ljudska
prava i temeljne slobode iz ovog lanka, stavak 2 to ukljuuje:
f) Pravo na privatni i obiteljski ivot, dom i dopisivanje.
67. lanak 8. Europske konvencije u relevantnom dijelu
glasi:
1. Svatko ima pravo na potovanje svog privatnog i
obiteljskog ivota, doma i prepiske.
2. Javne vlasti se ne smiju mijeati u ostvarivanje ovog
prava osim ako to nije sukladno zakonu i neophodno u
demokratskom drutvu u interesima nacionalne sigurnosti, javne
sigurnosti ili gospodarske dobrobiti zemlje, radi sprjeavanja
nereda ili kriminala, radi zatite zdravlja ili morala, ili radi
zatite prava i sloboda drugih.
68. U konkretnom predmetu apelacijom se pokree i pitanje
potovanja apelantova prava na obiteljski ivot kao jednog od
segmenata lanka II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 8.
Europske konvencije, i to u odnosu na rjeenja kojima je
apelantovoj partnerici odbijen zahtjev za posjet i izdavanje
govornice u KPZ Banjaluka. U svezi s tim, Ustavni sud prvo
mora utvrditi je li osporenim rjeenjima uope dolo do mijeanja
u apelantovo pravo na obiteljski ivot.
69. Ustavni sud zapaa da su osporena rjeenja donesena na
temelju ZKPRS koji odredbama lanka 209. ZKPRS propisuje
mogunost da osobu koja se nalazi u pritvoru posjeti bliski
srodnik, to ukljuuje posjetu branog, odnosno izvanbranog
druga. Sporno pitanje koje se postavilo pred redovite sudove je
bilo da utvrde jesu li ponueni dokazi, koji su dostavljeni uz
zahtjev, dovoljni za zakljuak da se apelant i Bojana Dragojevi
nalaze u izvanbranoj zajednici u smislu Obiteljskog zakona. U
svezi s tim Ustavni sud prije svega naglaava da izvanbrana
zajednica predstavlja zajednicu ivota ene i mukarca koji nisu u
braku ili u izvanbranoj zajednici s drugom osobom koja traje
odreeno vrijeme. Ustavni sud podsjea da relevantne odredbe
Obiteljskog zakona koji se primjenjuje u Republici Srpskoj ne
propisuju vrijeme potrebno da bi se takva zajednica mogla
okarakterizirati kao izvanbrana, kako to eksplicitno propisuje
lanak 3. Obiteljskog zakona FBiH (najmanje tri godine ili krae
ako je u toj zajednici roeno dijete). Meutim, Ustavni sud
podsjea na odredbu lanka 248. stavak (1) Obiteljskog zakona
koja omoguava pravo na meusobno izdravanje izvanbranih
partnera ija je izvanbrana zajednica prestala, a trajala je tri
godine ili dulje. Iz citirane odredbe proizlazi da izvanbrani
partneri, ija je zajednica ivota trajala tri godine i dulje iz takve
zajednice mogu crpiti odreena prava propisana Obiteljskim
zakonom, iz ega opet proizlazi da izvanbrana zajednica nuno
podrazumijeva protek odreenog vremena. Dakle, postojanje
izvanbrane zajednice, koja je shodno odredbi lanka 12.
Obiteljskog zakona, izjednaena sa branom (lanak 12.
Obiteljskog zakona) faktiko je pitanje koje se mora dokazivati
relevantnim dokazima. U svezi s tim Ustavni sud zapaa da su
redoviti sudovi, u konkretnom sluaju, postojanje izvanbrane
zajednice utvrivali na temelju navoda iz zahtjeva da izvanbrana
zajednica izmeu apelanta i Bojane Dragojevi traje oko mjesec
dana, to je potkrijepljeno potvrdom o prijavi prebivalita Bojane
Dragojevi na adresi apelantova stana, i to nakon to je apelantu
odreen pritvor. Takve dokaze su redoviti sudovi ocijenili
nedovoljnim za utvrivanje stupnja meusobne povezanosti
izmeu apelanta i njegove partnerice, to su, prema ocjeni
Ustavnog suda, redoviti sudovi relevantno obrazloili. Apelantovi

Utorak, 4. 10. 2016.

prigovori da je u spis dostavio ovjerenu izjavu svoje majke koja


potvruje postojanje izvanbrane zajednice, prema ocjeni
Ustavnog suda, u okolnostima konkretnog sluaja ne mogu
dovesti u sumnju stajalite Ustavnog suda da su redoviti sudovi u
konkretnom sluaju prilikom utvrivanja relevantnih injenica
ispotovali relevantne odredbe Obiteljskog zakona. Shodno tome,
u situaciji kada tijekom postupka apelant nije dokazao postojanje
izvanbrane zajednice s Bojanom Dragojevi, kako bi se koristio
pravom iz lanka 209. stavak (1) ZKPRS, pri emu je lanovima
ue obitelji i odvjetniku omogueno posjeivati apelanta, Ustavni
sud zakljuuje da u takvim okolnostima sporna zabrana ne
pokree pitanje krenja prava na obiteljski ivot iz lanka 8.
Europske konvencije (vidi, mutatis mutandis, Ustavni sud Odluka
broj AP 377/16 od 20. travnja 2016. godine, st. 30.-38., dostupna
na internetskoj stranici Ustavnog suda www.ustavnisud.ba).
70. Na temelju navedenog, Ustavni sud zakljuuje da
osporenim rjeenjima nije prekreno apelantovo pravo iz lanka
II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 8. Europske
konvencije.
Pravo na uinkovit pravni lijek
71. U svezi s krenjem prava iz lanka 13. Europske
konvencije Ustavni sud smatra da u situaciji kada je apelant imao
mogunost koristiti i ulagati pravne lijekove koji su mu bili na
raspolaganju, to je inio, injenica da pravni lijekovi nisu
rezultirali uspjehom za apelanta, per se, ne pokree pitanje
krenje prava iz lanka 13. Europske konvencije.
Ostali prigovori
72. U svezi sa zabranom kojom je apelantu onemoguen
posjet sveenika, koju apelant dovodi u kontekst krenja prava na
slobodu misli, savjesti i vjeroispovijedi, Ustavni sud zapaa da je
apelant u tom pravcu dostavio nepravomono rjeenje Osnovnog
suda koje, kao takvo, ne moe biti predmetom ocjene Ustavnog
suda. Stoga se ovi prigovori u takvim okolnostima ine
neutemeljenim.
VIII. Zakljuak
73. Ustavni sud zakljuuje da postoji krenje lanka II/3.d)
Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 5. stavak 3. Europske
konvencije u odnosu na poseban pritvorski razlog iz lanka 197.
stavak 1. toka g) ZKPRS, kada osporena rjeenja o produljenju
pritvora ne sadre dovoljne i razumne razloge za zakljuak da je
apelantu opravdano odrediti pritvor prema navedenoj zakonskoj
osnovi.
74. Istodobno nije povrijeeno apelantovo pravo iz lanka
II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 5. st. 1.c i st. 3. i 4.
Europske konvencije kada osporena rjeenja sadre dovoljne i
jasne razloge o postojanju utemeljene sumnje da je apelant
poinio kazneno djelo koje mu je stavljeno na teret kao conditio
sine qua non za odreivanje mjere pritvora i kada osporena
rjeenja sadre dovoljno jasne i argumentirane razloge za
primjenu pritvorske osnove iz lanka 197. stavak 1. toka v)
ZKPRS, pri emu u tom dijelu od strane redovitih sudova nije
izostalo relevantno obrazloenje, te kada su redoviti sudovi
zauzeli stajalite da upuivanje apelanta na izdravanje kazne
zatvora u drugom kaznenom predmetu koji je pravomono
okonan nije razlog za ukidanje pritvora u predmetnom sluaju.
75. Ustavni sud zakljuuje da nema povrede apelantova
prava na potovanje privatnog i obiteljskog ivota iz lanka
II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 8. Europske
konvencije u situaciji kada apelant nije dokazao postojanje
izvanbrane zajednice u smislu Obiteljskog zakona kao
preduvjeta za koritenje prava iz lanka 209. stavak (1), to
implicira da sporna zabrana ne pokree pitanje krenja prava na
obiteljski ivot.

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

76. Konano, u predmetnom postupku nije prekreno ni


apelantovo pravo iz lanka 13. Europske konvencije kada iz
raspoloivih dokaza ne proizlazi nita to bi ukazalo na krenje
navedenih prava.
77. Na temelju lanka 18. stavak (3) toka l), lanka 59. st.
(1), (2) i (3) i lanka 62. stavak (1) Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je odluio kao u dispozitivu ove odluke.
78. S obzirom na odluku Ustavnog suda u ovom predmetu,
nije neophodno posebno razmatrati podnositeljev prijedlog za
donoenje privremene mjere.
79. Prema lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine,
odluke Ustavnog suda su konane i obvezujue.
Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mirsad eman, v. r.
,
2826/16,
, VI/3)
, 18 (3) ), 57 (2)
), 59 . (1), (2) (3) 62 (1)
-
(" " 94/14),
:
,
,
. ,
,
,
,
15. 2016.

.
II/3)
5 1 3

77 0
073897 16 2 27. 2016.
77 0
073897 16 14. 2016.
197 1
) .
77 0
073897 16 2 27. 2016.

197 1 )
.

II/3)
5 1 3

.
,
72 (5)
, 30

.


. 77 0 073897 16 3 16. 2016.
77 0 073897 16 28. 2016.
II/3)
8

Broj 74 - Stranica 83

, 77 0
073897 16 2 27. 2016.
77 0 073897 16 14.
2016. II/3)
5 1 . 3 4

13
.


77 0 073897 16 2 27. 2016.
77 0
073897 16 3 16. 2016.
II/3) 6

.
"
", "
", " "
"
".

I.
1. ( : )
, ,
, ,
2. 2016.
( : )
( :
) 77 0 073897 16 2 27. 2016.
(
: ) 77 0 073897 16 3 16.
2016. .
. 77 0 073897 16 3 16.
2016. 77 0 073897 16 28. 2016.
.
2.


. 21. 2016.

.
II.
3. 23
,
- (
: ) 8. 2016.
.
4.
14. 28. 2016. .
5.
.
III.
6.

.

7. 19.
2016.
197 1 . ), ) ) (
)

232 2 . 23 42
( : ).

Broj 74 - Stranica 84

SLUBENI GLASNIK BiH

8. 17. 2016.

,
18. 2016. .
9. 77 0 073897 16
13. 2016.


232 2 .
23 42 .


10. 77 0 0373897 16
14. 2016.

197 1 . ) )

,
,
.
11.
,
,
( ,
, -, ,
,
22. 2015.
. 3 4 ).


,


.
12.
,
,

197 1 . ) ) .
13.
197 1 )

,
,

.

,
,
,
,
,
,
, ,
197
1 ) .
14.
) 1 197


, .


,
,

Utorak, 4. 10. 2016.

,

,
, ,
197 1
) .
15.
) 1 197
( )
5 .
16.


202 1 2 )
,
.

196 1
,


.
17..


, .
18.
,
77 0 073897 16 2 27. 2016.
,
.
19.(

),
,
, ,
.
20.

,

,

.

,


,


,
.


.
21.

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

,

,
,
,
,
,
,
,
.
22.
337 3 .
23.
,
, 77 0
073897 16 4 9. 2016.
14.
2016.
.
24.
77 0 073897 16 5
4. 2016.


25. 2016. .

,

.
25.

.


26. 77 0 073897 16
28. 2016.
, (
)

( 1 ), 2

.
27.
2015.
, ,
, ,
.
28. ,12
. ,
,
,
, ,

.

.

(
, , ,
)

Broj 74 - Stranica 85


.
29.
1
,
77 0 073897 16 3 16. 2016.
. ,,
, .


,
,

,
.

,
,
,
.
,
2015. , ,

2015. ,

.
30.
77 0 073897
16 8. 2016.
,

,
, 209 1
.
IV.
)
31.

II/3) 6
(
: ),
II/3) 5
,
II/3)
8 .

,

-,
,

.
,
.

,


, 5 1
) .

Broj 74 - Stranica 86

SLUBENI GLASNIK BiH

32.
5 3

,
. ,
,
) 1 197

.
5 4,

,

. ,
,
,

.
( :
) Stgmuller
, Clooth , Condrada ,
Barfuss .

13 .

.,
,
. ,
,


.
.

,
,

8 .


71 0 229825 15 -2
25. 2016. .
33.
4. 2016.


.
8.
2016.
.
II/3)
9 .
)
34.

,
5 .

Utorak, 4. 10. 2016..
,
,

,


.
35.

,
,

.

,

,
.


,
, . ,

,
.
,
.
V.
36.
(" " 53/12)
:


196. . (1) (4)
(1)

.
(4)
. ,


.

197. (1) . ) )
(1)
,
:
)


,

) ,

,
,

.

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH


202.
(1) ,
.

.
.
(2)
, :
)
,
(3) 2.
,
.


209.
(1) ,

,
, , ,
, .
.
(2) ,


, .
(3)
. ,


.
.
,
.
(4)
, , ,
,
.

. ,
,

197. 1. . ) ) ,

.
(5)
.
37.
(" " . 49/03, 108/04,
37/06, 70/06, 73/10, 1/12 67/13) :

23.
,
, -
.

42.
(1): ,

Broj 74 - Stranica 87

,
,
.
(2)

.
(3)
.
(4)
,
.
(5)
,


.
(6)

,
, .
(7)


.

232. 2.
(2)
10.000 ,
.
38.
(" " . 54/02, 41/08 63/14)
:
12. (1)
(1)
(
)
-
, .

248. (1)
(1)
,
241. ,
.
VI.
39. VI/3)
, , ,


.
40. 18 (1)
,
, ,

60

.
)
II/3)
6
41. (
6 1 )

Broj 74 - Stranica 88

SLUBENI GLASNIK BiH.
,

.
,

. ,
, ,

( , Barbera, Meeseque Jabardo
, 6. 1988. ,
, 146, 68 ,
63/01 27. 2003. , 18,
" " 38/03).
42.
. ,


6
(, mutatis mutandis, , 3271/13

23.

2013.
,

www.ustavnisud.ba, 26).
43. ,
18 (3) ) ,

II/3)
6 .
)
44.
77 073897 16
3 16. 2016.
77 0 073897 16 2 27. 2016.

. , ,
, 4. 20. 2016.
, 2. 2016. , .
60 , 18 (1)
. ,
18 . (3) (4)

, (prima facie)
.
45. VI/3)
, 18 . (1), (3) (4)
,
.
VII.
46.
II/3)
5 1 ) . 3 4
, II/3)
8 , II/3)
9 .
II/3)
5 1) . 3 4
47. II/3 ,
, :

2 ,
:
) .

Utorak, 4. 10. 2016.

48. 5
:
1. .

:
)

,


;
3.
1 )

,
.

.
4..
49.

,
,
. ,
21 (6) ,

.
24. 2016.

.
,


II/3)
5 .
50.

,

197 ,
. ,,

.


,

, .
,
31 ,
5 1) . 3
4 .
51. , ,

, 5

.

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

,

.

" " ,
,
. ,

, " "

, 197 1 . ), ),
) ).
52. ,

5 1

conditio
sine qua non
. ,
,
( , Trzaska
, 11. 2000. ,
25792/94, 63).
,

()

. ,
,


, .
( , O'Harra
, 16. 2001. ,
37555/97, 36).
53. ,
(
, , ,
21. 2011. , 57180/09)
5 1
,

,
5 1

.
54.
,


, , ,
. , ,

.

,

,

.

,
,


.

Broj 74 - Stranica 89


,
,
.


6 1
,
,
.

,

,

. ,
,
,

conditio sine qua non
.

55.
. ) )
1 197 , ,
,

.

56.
,
197 1 ) ,

sine qua non,


,

, .
57.
Clooth ,
,


. , ,
,
,
,
( Clooth , 12. 1991.
, 40, , 225).
58.
,
,

,
,

.
,
,
,

.
59.

Broj 74 - Stranica 90

SLUBENI GLASNIK BiH

,

,

, ,
.
60. ,

,

,
,
. ,

197 1 ) ,

II/3) , 5
1 3 .

61.
) 1 197(
),

.
62.


.

" "

.


,
, ,
(
, 14. 2009.
Makarov 15217/07).
, ,

,
,
.
.


. ,


.
,
.
(
, Letellier , 26. 1991.
, 51 . . , 23.
1998. , 104). ,.

Utorak, 4. 10. 2016.

(
(2006)13
,
(C/M Rec).
63.
,
,
,

, ,


. , ,

,

, ,

..

,
,
, per se
.

(, ,
, . 3210/15 27. 2015.
2930/15 16. 2015. ,
- www.ustavnisud.ba).,

. ,
197 1
)
II/3) 5 1)
3 .
64.

) 1 197

,

.
65. ,
4 5


.

, ,
,
.
,


,

.

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH


, ,
.
5 4
.
,
66. II/3
:

2 ,
:
) ,
.
67. 8
:
1.
, .
2.


,
, ,
,
.
68.

II/3)
8 ,

.
,

.
69.
209

, ,
.

, ,

..


,
3
(
). ,
248 (1)

,
.
,

,
.
, ,
12 ,
( 12 )
.
,

Broj 74 - Stranica 91

,

,

,
.

, ,
,
.

, ,
. ,

,
209 (1) ,
,


8 (, mutatis mutandis,
377/16 20. 2016. , . 30-38,

www.ustavnisud.ba).
70. ,

II/3) 8
.

71. 13


, ,
, per
se, 13
.

72.
,
, ,

, ,
.
.
VIII.
73.
II/3) 5 3

197 1 ) ,


.
74.
II/3) 5 . 1
. 3 4


conditio sine qua non

197 1
) ,

Broj 74 - Stranica 92

SLUBENI GLASNIK BiH

,.
75.

II/3) 8


209 (1),

.
76. ,
13

.
77. 18 (3) ), 59 . (1),
(2) (3) 62 (1) ,
.
78.
,
.
79. VI/5 ,
.


, . .
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Velikom vijeu, u
predmetu broj AP 2826/16, rjeavajui apelaciju Nevena
Nekovia, na osnovu lana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine,
lana 18. stav (3) taka l), lana 57. stav (2) taka b), lana 59. st.
(1), (2) i (3) i lana 62. stav (1) Pravila Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine - preieni tekst ("Slubeni glasnik Bosne i
Hercegovine" broj 94/14), u sastavu:
Mirsad eman, predsjednik
Mato Tadi, potpredsjednik
Zlatko M. Kneevi, potpredsjednik
Valerija Gali, sutkinja
Miodrag Simovi, sudija
Seada Palavri, sutkinja
na sjednici odranoj 15. septembra 2016. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

Djelimino se usvaja apelacija Nevena Nekovia.


Utvruje se krenje prava iz lana II/3.d) Ustava Bosne i
Hercegovine i lana 5. stav 1.c i stav 3. Evropske konvencije za
zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u dijelu Rjeenja
Okrunog suda u Banjaluci broj 77 0 K 073897 16 K 2 od 27.
aprila 2016. godine kojim je potvreno Rjeenje Osnovnog suda
u Prijedoru broj 77 0 K 073897 16 Kps od 14. aprila 2016.
godine u odnosu na postojanje posebnog pritvorskog razloga iz
lana 197. stav 1. taka g) Zakona o krivinom postupku
Republike Srpske.
Ukida se Rjeenje Okrunog suda u Banjaluci broj 77 0 K
073897 16 K 2 od 27. aprila 2016. godine u dijelu koji se odnosi
na postojanje posebnog pritvorskog razloga iz lana 197. stav 1.
taka g) Zakona o krivinom postupku Republike Srpske.
Nalae se Okrunom sudu u Banjaluci da po hitnom
postupku donese novu odluku u skladu sa lanom II/3.d) Ustava
Bosne i Hercegovine i lanom 5. stav 1.c i stav 3. Evropske
konvencije za zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Nalae se Okrunom sudu Banjaluci da, u skladu sa lanom
72. stav (5) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u roku

Utorak, 4. 10. 2016.

od 30 dana od dana dostavljanja ove odluke obavijesti Ustavni


sud o preduzetim mjerama s ciljem izvrenja ove odluke.
Odbija se kao neosnovana apelacija Nevena Nekovia
podnesena protiv Rjeenja Osnovnog suda u Prijedoru br. 77 0 K
073897 16 Kv 3 od 16. maja 2016. godine i 77 0 K 073897 16
Kps od 28. aprila 2016. godine u odnosu na pravo iz lana II/3.f)
Ustava Bosne i Hercegovine i lana 8. Evropske konvencije za
zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te Rjeenja Okrunog
suda u Banjaluci broj 77 0 K 073897 16 K 2 od 27. aprila 2016.
godine i Rjeenja Osnovnog suda u Prijedoru broj 77 0 K 073897
16 Kps od 14. aprila 2016. godine u odnosu na ostale aspekte
lana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 5. stav 1.c i st. 3.
i 4. Evropske konvencije za zatitu ljudskih prava i osnovnih
sloboda i lana 13. Evropske konvencije za zatitu ljudskih prava
i osnovnih sloboda.
Odbacuje se kao nedoputena apelacija Nevena Nekovia
podnesena protiv Rjeenja Okrunog suda u Banjaluci broj 77 0
K 073897 16 K 2 od 27. aprila 2016. godine i Rjeenja
Osnovnog suda u Prijedoru broj 77 0 K 073897 16 Kv 3 od 16.
maja 2016. godine u odnosu na pravo iz lana II/3.e) Ustava
Bosne i Hercegovine i lana 6. Evropske konvencije za zatitu
ljudskih prava i osnovnih sloboda zato to je preuranjena.
Odluku objaviti u "Slubenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Slubenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i
"Slubenom glasniku Brko distrikta Bosne i Hercegovine".
OBRAZLOENJE
I. Uvod
1. Neven Nekovi (u daljnjem tekstu: apelant) iz
Banjaluke, trenutno u pritvoru u KPZ u Banjaluci, kojeg zastupa
Vesna Rujevi, advokatica iz Banjaluke, podnio je 2. jula 2016.
godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv Rjeenja Okrunog suda u
Banjaluci (u daljnjem tekstu: Okruni sud) broj 77 0 K 073897
16 K 2 od 27. aprila 2016. godine i Rjeenja Osnovnog suda u
Prijedoru (u daljnjem tekstu: Osnovni sud) broj 77 0 K 073897
16 Kv 3 od 16. maja 2016. godine. Predmetnom apelacijom
apelant je osporio i Rjeenja Osnovnog suda br. 77 0 K 073897
16 Kv 3 od 16. maja 2016. godine i 77 0 K 073897 16 Kps od 28.
aprila 2016. godine.
2. Apelant je istovremeno zatraio donoenje privremene
mjere kojom bi bio upuen na izdravanje kazne zatvora u
drugom krivinom predmetu koji je pravomono okonan.
Podneskom od 21. jula 2016. godine apelant je dopunio apelaciju
novim aktima koje je u meuvremenu ishodio.
II. Postupak pred Ustavnim sudom
3. Na osnovu lana 23. Pravila Ustavnog suda od Osnovnog
suda, Okrunog suda i Okrunog tuilatva u Banjaluci Podruna kancelarija Prijedor (u daljnjem tekstu: Okruno
tuilatvo) zatraeno je 8. jula 2016. godine da dostave odgovore
na apelaciju.
4. Osnovni sud i Okruno tuilatvo su odgovor na
apelaciju dostavili 14. odnosno 28. jula 2016. godine.
5. Okruni sud u ostavljenom roku nije dostavio odgovor na
apelaciju.
III. injenino stanje
6. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda
i dokumenata predoenih Ustavnom sudu mogu se sumirati na
sljedei nain.
Uvodne napomene
7. Apelantu je rjeenjem Osnovnog suda od 19. januara
2016. godine odreen pritvor iz razloga propisanih lanom 197.
stav 1. ta. b), v) i g) Zakona o krivinom postupku RS (u
daljnjem tekstu) ZKPRS u trajanju od mjesec dana zbog

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

osnovane sumnje da je poinio produeno krivino djelo teka


kraa iz lana 232. stav 2. u vezi sa l. 23. i 42a. Krivinog
zakona RS (u daljnjem tekstu: KZRS).
8. Rjeenjem Osnovnog suda od 17. februara 2016. godine
apelantu je produen pritvor iz istih pritvorskih razloga za
naredna dva mjeseca, koji je prema tom rjeenju mogao trajati
najdue do 18. februara 2016. godine.
9. Rjeenjem Osnovnog suda broj 77 0 K 073897 16 Kps
od 13. aprila 2016. godine potvrena je optunica Okrunog
tuilatva u predmetnom krivinom predmetu zbog osnovane
sumnje da je apelant poinio produeno krivino djelo teka
kraa iz lana 232. stav 2. u vezi sa l. 23. i 42a. KZRS.
Osporena rjeenja o produenju pritvora nakon
potvrivanja optunice
10. Rjeenjem Osnovnog suda broj 77 0 K 0373897 16 Kps
od 14. aprila 2016. godine apelantu je produen pritvor nakon
potvrivanja optunice iz razloga propisanih lanom 197. stav 1.
ta. v) i g) ZKPRS, koji prema tom rjeenju moe trajati do
izricanja prvostepene presude, a najdue jednu godinu i est
mjeseci od potvrivanja optunice, uz obaveznu redovnu
dvomjesenu kontrolu pritvora.
11. Osnovana sumnja da je apelant poinio krivino djelo
koje mu je optunicom stavljeno na teret, prema ocjeni Osnovnog
suda, proizala je iz optunice Okrunog tuilatva i dokaza uz
nju
(brojni
materijalni
dokazi,
izmeu
ostalog,
fotodokumentacija, nalazi vjetaka, zapisnici o izjavama
svjedoka, presuda Okrunog suda od 22. septembra 2015. godine
i drugi dokazi koje je Osnovni sud taksativno pobrojao na str. 3. i
4. obrazloenja rjeenja). Prema miljenju Osnovnog suda niim
nije dovedeno u pitanje postojanje osnovane sumnje da je apelant
poinio krivino djelo koje mu je optunicom stavljeno na teret, a
injenice za izvoenje ovakvog zakljuka i dalje postoje u
neizmijenjenom obliku s obzirom da nema dokaza i okolnosti
koje bi opravdale drugaiji zakljuak.
12. U vezi s postojanjem posebnih pritvorskih razloga
Osnovni sud je, razmatrajui prijedlog Okrunog tuilatva,
zakljuio da i dalje postoje razlozi za produenje pritvora
apelantu iz pritvorskih razloga predvienih lanom 197. stav 1.
ta. v) i g) ZKPRS.
13. Osnovni sud je u vezi s postojanjem posebnog
pritvorskog razloga iz lana 197. stav 1. taka v) ZKPRS
zakljuio da pored objektivnog uvjeta za primjenu ovog
pritvorskog osnova, zaprijeene kazne zatvora od tri godine ili
tee kazne, postoje i druge naroite okolnosti koje opravdavaju
bojazan da bi apelant na slobodi mogao ponoviti izvrenje
krivinog djela. Osnovni sud je pojasnio da se u odnosu na
apelanta radi o specijalnom povratniku koji je ranije osuivan za
istovrsno krivino djelo, a ranije kanjavanje nije pozitivno
djelovalo, niti se ostvarila svrha kanjavanja, a imajui u vidu da
je u pitanju i vea vrijednost ukradenih stvari i novca to su, prema
ocjeni Osnovnog suda, naroite okolnosti koje u cjelini
opravdavaju bojazan da e optueni, u sluaju putanja na
slobodu, nastaviti sa vrenjem krivinih djela, to je razlog za
produenje mjere pritvora u smislu lana 197. stav 1. taka v)
ZKPRS.
14. Razmatrajui postojanje razloga za produenje pritvora
iz take g) stava 1. lana 197. ZKPRS Osnovni sud je naveo da se
za krivino djelo koje je apelantu optunicom stavljeno na teret
moe izrei kazna zatvora od deset godina, a to je objektivni
uvjet za ovaj pritvorski osnov. U vezi s postojanjem posebnih
okolnosti za primjenu ovog pritvorskog razloga Osnovni sud je
naveo da nain izvrenja krivinog djela, te upornost i
bezobzirnost apelanta prilikom izvrenja tog djela, ine djelo
posebno tekim, te da bi shodno tome putanje apelanta na
slobodu u ovoj fazi krivinog postupka imalo za posljedicu

Broj 74 - Stranica 93

stvarnu prijetnju naruavanju javnog reda, prvenstveno na


podruju grada Prijedora, gdje je krivino djelo izvreno, a to
predstavlja razlog za pritvor propisan lanom 197. stav 1. taka
g) ZKPRS.
15. Osnovni sud se u vezi s nepostojanjem posebnih
pritvorskih razloga iz take b) stava 1. lana 197. ZKPRS
(ometanje krivinog postupka) detaljnije izjasnio na strani 5.
obrazloenja rjeenja.
16. Imajui u vidu da se za krivino djelo koje je apelantu
stavljeno na teret moe izrei kazna zatvora do deset godina
apelantu je pritvor odreen shodno odredbi lana 202. stav 1. i
stav 2. taka b) ZKPRS u trajanju od najdue jednu godinu i est
mjeseci, pri emu e se vriti redovna dvomjesena kontrola
opravdanosti pritvora. Osnovni sud je prilikom odluenja imao u
vidu odredbu lana 196. stav 1. ZKPRS koja propisuje
restriktivnost pritvora, pri emu je naao da je produenje
pritvora u konkretnom sluaju neophodno jer se svrha zbog koje
je pritvor produen ne bi mogla ostvariti nekom drugom blaom
mjerom.
17. U vezi sa zahtjevom apelantovog branioca da se apelant
uputi na izdravanje kazne zatvora prema uloenom uputnom
aktu Osnovni sud je istakao da je on bez utjecaja na predmetni
postupak u kome se odluivalo o produenju pritvora u drugom
krivinom predmetu. Osnovni sud je jo istakao da se postupak
izvrenja kazne zatvora provodi prema odredbama Zakona o
izvrenju krivinih sankcija RS, za koji je nadlean Osnovni sud
u Banjaluci.
18. Odluujui o albi apelantovog branioca uloenoj protiv
prvostepenog rjeenja, Okruni sud je Rjeenjem broj 77 0 K
073897 16 K 2 od 27. aprila 2016. godine albu odbio kao
neosnovanu, te u cijelosti potvrdio prvostepeno rjeenje.
19. U vezi s prigovorima apelantove odbrane o
nepostojanju osnovane sumnje da je apelant poinio krivino
djelo koje mu je optunicom stavljeno na teret Okruni sud je
prigovore ocijenio neosnovanim jer svi dostavljeni dokazi (od
kojih pronaeni tragovi i njihova DNK analiza potvruju
prisustvo apelanta na mjestu izvrenja krivinog djela), sagledani
pojedinano i u meusobnoj vezi, nesumnjivo potkrepljuju
sumnju da je apelant sa drugim, za sada neidentificiranim
osobama, preduzeo inkriminirane radnje opisane u optunici.
20. Okruni sud je ocijenio neosnovanim prigovore
apelantove odbrane usmjerene u pravcu negiranja postojanja
posebnih pritvorskih razloga za produenje pritvora, te u tom
pravcu naglasio da je prvostepeni sud u vezi s tim dao jasne i
precizne razloge koji su tom sudu prihvatljivi, pri emu
apelantova odbrana nije ponudila argumente ili dokaze kojim bi
opovrgnula stav prvostepenog suda. Prema ocjeni Okrunog suda
prvostepeni sud je u tom pravcu pravilno utvrdio sve relevantne
injenice i dokaze, te je osnovano zakljuio da postoje naroite
okolnosti koje opravdavaju bojazan da e apelant na slobodi
ponoviti krivino djelo, te da bi u okolnostima konkretnog sluaja
njegovo putanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom
naruavanju javnog reda imajui u vidu zaprijeenu kaznu, nain
izvrenja i posljedice krivinog djela za koje se apelant sumnjii.
Okruni sud je na osnovu svih raspoloivih dokaza i okolnosti
konkretnog sluaja izveo zakljuak da je za otklanjanje
navedenih opasnosti neophodno daljnje zadravanje apelanta u
pritvoru.
21. U vezi s prigovorima apelantove odbrane da je aktom
Osnovnog suda u Banjaluci apelant upuen na izdravanje kazne
zatvora u trajanju od etiri godini, na koju je ranije osuen za
krivino djelo organizirani kriminal u vezi s krivinim djelom
teka kraa, te krivino djelo nedozvoljena proizvodnja i promet
oruja, prema ocjeni Okrunog suda navedena okolnost, sama po
sebi, ne predstavlja smetnju da se apelantu produi pritvor nakon
potvrivanja optunice, niti bi se izdravanjem kazne zatvora

Broj 74 - Stranica 94

SLUBENI GLASNIK BiH

mogla ostvariti svrha mjere pritvora, to odbrana oigledno gubi


iz vida, pa se prigovori usmjereni u tom pravcu ine
neosnovanim.
22. Okruni sud je odluio kao u izreci rjeenja na osnovu
lana 337. stav 3. ZKPRS.
23. Iz raspoloivih dokaza proizlazi da je vijee Osnovnog
suda, vrei redovnu dvomjesenu kontrolu opravdanosti
pritvora, donijelo Rjeenje broj 77 0 K 073897 16 Kv 4 od 9.
juna 2016. godine kojim je utvreno da je pritvor koji je apelantu
produen rjeenjem tog suda od 14. aprila 2016. godine i dalje
neophodan iz istih pritvorskih razloga.
24. U dopuni apelacije apelant je dostavio obavjetenje
Osnovnog suda pod brojem 77 0 K 073897 16 Kv5 od 4. jula
2016. godine u vezi s prijedlogom apelantovog branioca da mu se
ukine pritvor i da se apelant uputi na izdravanje kazne zatvora
po uputnom aktu Osnovnog suda u Banjaluci od 25. februara
2016. godine. Osnovni sud je tim aktom informirao apelanta da
prijedlog nije zasnovan na novim injenicama koje su od znaaja
za ukidanje pritvora, te da razlozi koji su navedeni u prijedlogu
nisu od znaaja za ukidanje pritvora.
25. Prema informacijama s kojima raspolae Ustavni sud
apelant se jo uvijek nalazi u pritvoru po osnovu istih pritvorskih
razloga.
Osporena rjeenja u vezi s apelantovim zahtjevom da mu se
odbori posjeta u pritvoru
26. Rjeenjem Osnovnog suda broj 77 0 K 073897 16 Kps
od 28. aprila 2016. godine odbijen je apelantov usmeni zahtjev, te
pismeni zahtjev Bojane Dragojevi (apelantove vanbrane
partnerice) da se odobri posjeta i izdavanje govornice imenovanoj
za posjetu apelantu koji se nalazi u pritvoru (stav 1. dispozitiva
rjeenja), dok je stavom 2. dispozitiva utvreno da apelant ima
pravo na slobodnu i nesmetanu komunikaciju s braniocem.
27. U zahtjevu je istaknuto da apelant i Bojana Dragojevi
ive u vanbranoj zajednici od decembra 2015. godine, da
njihova zajednica traje oko mjesec dana, te da je imenovana,
nakon to je apelantu odreen pritvor, prijavila prebivalite na
adresi apelantovog stana.
28. Cijenei predoene dokaze, Osnovni sud nije mogao
utvrditi postojanje vanbrane zajednice izmeu apelanta i Bojane
Dragojevi s obzirom da samo izjava imenovane da sa apelantom
ivi u vanbranoj zajednice nije dovoljna da bi se utvrdilo
postojanje zajednice ivota u smislu lana 12. Porodinog zakona
RS. Nadalje, drugi dokaz koji je sudu predoen, a tie se prijave
prebivalita imenovane na adresi apelantovog stana, koja je
uinjena nakon to je apelantu odreen pritvor je, prema ocjeni
Osnovnog suda, oito sraunat da se stvori utisak da imenovana
ivi zajedno sa apelantom. Na osnovu takvih dokaza Osnovni sud
nije mogao utvrditi da se radi o vanbranoj zajednici u smislu
Porodinog zakona. Budui da uz zahtjev nisu predoeni
relevantni dokazi na osnovu kojih bi se utvrdila zajednica ivota
izmeu apelanta i imenovane (ovjerena izjava svjedoka, izjava
komija, roaka, slubene isprave nadlenih organa i drugi
dokazi) Osnovni sud je u nedostatku relevantnih dokaza odluio
kao u izreci rjeenja.
29. Odluujui o albi apelantovog branioca podnesenoj
protiv stava 1. dispozitiva rjeenja iz prethodne take ove odluke,
vijee Osnovnog suda je Rjeenjem broj 77 0 K 073897 16 Kv 3
od 16. maja 2016. godine albu odbilo kao neosnovanu. Naime,
vijee Osnovnog suda je nakon razmatranja osporenog rjeenja u
svjetlu albenih prigovora ocijenilo da je prvostepeni sud
pravilno analizirao i cijenio sve navode apelantove odbrane, te da
time nisu poinjene bitne povrede odredaba krivinog postupka,
kako se to albom neosnovano tvrdi. Vijee je naglasilo da je
prilikom zasnivanja vanbrane zajednice bitna volja vanbranih
partnera da ive zajedno na zajednikoj adresi, da postoji namjera

Utorak, 4. 10. 2016.

vanbranih partnera za trajnou vanbrane zajednice, da je pod


trajanjem vanbrane zajednice relevantna namjera da se zasnuje
zajednica ivota ije trajanje nije bilo privremeno, niti
ogranieno. Na osnovu predoenih dokaza vijee je ocijenilo da
prvostepeni sud nije mogao utvrditi da izmeu apelanta i Bojane
Dragojevi postoji volja da ive zajedno, da se tako ponaaju,
odnosno da izvravaju prava i dunosti koje postoje izmeu
vanbranih partnera, a to ivotnu zajednicu ini vanbranom. I
prema ocjeni tog vijea, imajui u vidu da vanbrana zajednica
traje od decembra 2015. godine, odnosno oko mjesec dana, da je
Bojana Dragojevi prijavila prebivalite na apelantovoj adresi u
decembru 2015. godine, u konkretnom sluaju nisu ispunjeni
uvjeti da se veza izmeu apelanta i Bojane Dragojevi
okarakterizira kao vanbrana zajednica.
30. U dopuni apelacije apelant je dostavio nepravomono
rjeenje Osnovnog suda broj 77 0 K 073897 16 Kps od 8. jula
2016. godine kojim je odbijen apelantov zahtjev da ga u
Pritvorskoj jedinici posjeti svetenik, uz obrazloenje da u
zahtjevu nisu navedeni konkretni razlozi o kom sveteniku se
radi, niti drugi detalji relevantni za odluivanje o zahtjevu, pa je
primjenom lana 209. stav 1. ZKPRS odlueno kao u dispozitivu
rjeenja.
IV. Apelacija
a) Navodi iz apelacije
31. Apelant smatra da je osporenim rjeenjima povrijeeno
njegovo pravo na pravino suenje iz lana II/3.e) Ustava Bosne i
Hercegovine i lana 6. Evropske konvencije za zatitu ljudskih
prava i osnovnih sloboda (u daljnjem tekstu: Evropska
konvencija), pravo na slobodu i sigurnost iz lana II/3.d)
Evropske konvencije i lana 5. Evropske konvencije, te pravo na
potovanje privatnog i porodinog ivota iz lana II/3.f) Ustava
Bosne i Hercegovine i lana 8. Evropske konvencije. Apelacijom
se negira postojanje osnovane sumnje da je apelant poinio
krivino djelo koje mu je optunicom stavljeno na teret, te se u
tom pravcu tvrdi da su redovni sudovi zanemarili injenicu da
apelant nije identificiran na videozapisu, niti je utvren identitet
snimljenih osoba, a ti dokazi su uli u dokaznu grau na kojima je
zasnovana optunica Okrunog tuilatva. Istie se da je apelant
u istrazi negirao izvrenje spornog krivinog djela, bilo kakav
dogovor i lanstvo sa NN osobama. Ukazuje se da su u
dispozitivu optunice navedene apelantove radnje koje su
suprotne dokazima iz optunice, pa apelant ukazuje da iz
raspoloivih dokaza ne proizlazi osnovana sumnja da je apelant
poinio krivino djelo koje mu je stavljeno na teret, zbog ega
mu je prekreno pravo iz lana 5. stav 1. taka c) Evropske
konvencije.
32. Nadalje se navodi da predmetna apelacija pokree i
pitanje krenja lana 5. stav 3. Evropske konvencije jer sud mora
utvrditi da li postoje drugi osnovi koji opravdavaju daljnje
liavanje slobode, odnosno da li su osnovi za pritvor dovoljni i
relevantni. Navedeno se, prema apelacionim navodima, posebno
odnosi na pritvorski razlog iz take g) stava 1. lana 197. ZKPRS
jer sud nije naveo s kim je apelant povezan i na koji nain je on
uestvovao u izvrenju krivinog djela. Nadalje se apelacijom
krenje prava iz lana 5. stav 4. Evropske konvencije dovodi u
kontekst s pravom osobe liene slobode na preispitivanje
proceduralnih i materijalnih uvjeta koji su od sutinskog znaaja
za zakonitost njezinog liavanja slobode, a to pravo
podrazumijeva ulaganje albe koja u kratkom roku treba da bude
razmotrena i da se u kratkom roku odlui o putanju na slobodu,
pri emu razlog za pritvor moe da bude prihvatljiv samo ako je
primjenjiv na okolnost osobe liene slobode. Stoga, prema
apelantovoj ocjeni, ne moe postojati pravilo koje iskljuuje
mogunost putanja na slobodu do suenja, ak i osoba koje
imaju ranije krivine osude ili koje su optuene za odreena

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

krivina djela. U tom pravcu apelant se pozvao na praksu


Evropskog suda za ljudska prava (u daljnjem tekstu: Evropski
sud) zauzetu u predmetima Stgmuller protiv Austrije, Clooth
protiv Belgije, Condrada protiv Italije, Barfuss protiv Republike
eke. Apelacijom se nadalje ukazuje da je optuenom
zagarantirano pravo na djelotvoran pravni lijek koje propisuje
lan 13. Evropske konvencije. Prema navodima apelacije
podneseni prijedlog za ukidanje pritvora nije na adekvatan nain
razmotren. Apelant predlae Ustavnom sudu da razmotri
mogunost ukidanja pritvora apelantu kako bi se on uputio na
izdravanje kazne zatvora jer je apelant dobio uputni akt za
izdravanje kazne zatvora, to daje garanciju da e se apelant
redovno odazivati na pozive suda, te da nee ponoviti krivino
djelo i sl. Osim toga, apelacijom se navodi da je apelantu
uskraeno pravo na kontakte telefonom, posjetu i intimnu posjetu
nevjenane supruge Bojane Dragojevi jer samo ona moe da mu
donese odjeu i hranu u KPZ zato to apelantova majka ivi u
Republici Srbiji. Na taj mu je nain uskraeno i pravo na
planirano potomstvo. injenica o vanbranoj zajednici je
potvrena ovjerenom izjavom koju je dala apelantova majka, a
izjava se nalazi u krivinom predmetu, pa je na taj nain
povrijeeno apelantovo pravo na privatni i porodini ivot koje je
zagarantirano lanom 8. Evropske konvencije. Privremenom
mjerom apelant je traio da se do konane odluke Ustavnog suda
hitno uputi na izdravanje kazne zatvora po Uputnom aktu
Osnovnog suda u Banjaluci broj 71 0 K 229825 15 Iks-2 od 25.
februara 2016. godine.
33. U dopuni apelacije apelant je dostavio obavjetenje
Osnovnog suda od 4. jula 2016. godine kojim je apelant
informiran da je neosnovan njegov prijedlog za ukidanje pritvora
i upuivanje na izdravanje kazne po uputnom aktu Osnovnog
suda u Banjaluci. Apelant je dostavio i nepravomono rjeenje
Osnovnog suda od 8. jula 2016. godine kojim je odbijen njegov
zahtjev da ga u pritvoru posjeti svetenik. Smatra da je ovom
zabranom povrijeeno njegovo pravo iz lana II/3.g) Ustava
Bosne i Hercegovine i lana 9. Evropske konvencije.
b) Odgovor na apelaciju
34. Osnovni sud je u odgovoru na apelaciju istakao da je
apelantu produen pritvor u zakonitom postupku na osnovu
relevantnih odredaba ZKPRS, uz potovanje garancija propisanih
lanom 5. Evropske konvencije. Razloge koje je taj sud dao u
vezi s razlozima za produenje pritvora u cijelosti je prihvatio
Okruni sud koji je albu odbio. U pogledu navoda o povredi
apelantovog prava na posjete u pritvoru, dovodei zabranu u
kontekst krenja prava na privatni ivot, Osnovni sud je naveo da
je taj sud u vie navrata obrazloenim rjeenjima odluivao o tom
pitanju, pri emu je ocijenjeno da nije bilo krenja navedenog
prava u okolnostima kada su lanovima ue porodice i advokatu
dozvoljene posjete u Pritvorskoj jedinici.
35. Okruno tuilatvo je u odgovoru na apelaciju navelo da
je pritvor apelantu odreen u skladu sa zakonskim odredbama, za
to su redovni sudovi u rjeenjima dali valjana i prihvatljiva
obrazloenja, pa prema tome nema krenja prava na slobodu i
sigurnost na koje se apelant neosnovano poziva. U vezi sa
apelantovim prigovorima da mu je uskraeno pravo na kontakt
telefonom i intimne posjete nevjenane supruge, te da je
apelantova majka potvrdila ovjerenom izjavom da su apelant i
nevjenana supruga u vanbranoj zajednici, Okruno tuilatvo je
ove prigovore ocijenilo neosnovanim i netanim. U tom pravcu je
pojanjeno da ne moe apelantova majka garantirati postojanje
vanbrane zajednice jer to moe potvrditi samo vanbrana
supruga ovjerenom izjavom koje, u konkretnom sluaju, nema.
Osim toga, lanovi Porodinog zakona na koje se apelant u
apelaciji pozvao nemaju veze sa ovim institutom i reguliraju
sasvim drugu materiju, pa su i ovi apelacioni prigovori ocijenjeni

Broj 74 - Stranica 95

neosnovanim. Predloeno je da se apelacija odbije kao


neosnovana, ukljuujui i zahtjev za donoenje privremene
mjere.
V. Relevantni propisi
36. U Zakonu o krivinom postupku Republike Srpske
("Slubeni glasnik RS" broj 53/12) relevantne odredbe glase:
Pritvor
Opte odredbe
lan 196. st. (1) i (4)
(1) Pritvor se moe odrediti ili produiti samo pod uvjetima
propisanim u ovom zakonu i samo ako se ista svrha ne moe
ostvariti drugom mjerom.
(4) Trajanje pritvora mora biti svedeno na najkrae nuno
vrijeme. Ako se optueni nalazi u pritvoru, dunost je svih organa
koji uestvuju u krivinom postupku i organa koji im pruaju
pravnu pomo da postupaju sa posebnom hitnou.
Razlozi za pritvor
lan 197. stav (1) ta. v) i g)
(1) Ako postoji osnovana sumnja da je odreeno lice
uinilo krivino djelo, pritvor se protiv tog lica moe odrediti:
v) ako naroite okolnosti opravdavaju bojazan da e
ponoviti krivino djelo ili da e dovriti pokuano krivino djelo
ili da e uiniti krivino djelo kojim prijeti, a za ta krivina djela
moe se izrei kazna zatvora od tri godine ili tea kazna i
g) u vanrednim okolnostima, ako je rije o krivinom djelu
za koje se moe izrei kazna zatvora od deset godina ili tea
kazna, a koje je posebno teko s obzirom na nain izvrenja ili
posljedice krivinog djela, ako bi putanje na slobodu rezultiralo
stvarnom prijetnjom naruavanja javnog reda.
Pritvor nakon potvrivanja optunice
lan 202.
(1) Pritvor se moe odrediti, produiti ili ukinuti i nakon
potvrivanja optunice. Kontrola opravdanosti pritvora se vri
po isteku svaka dva mjeseca od dana donoenja posljednjeg
rjeenja o pritvoru. alba protiv ovog rjeenja ne zadrava
njegovo izvrenje.
(2) Nakon potvrivanja optunice i prije izricanja
prvostepene presude, pritvor moe trajati najdue:
b) godinu dana i est mjeseci u sluaju krivinog djela za
koje je propisana kazna zatvora do deset godina,
(3) Ako za vrijeme iz stava 2. ovog lana ne bude izreena
prvostepena presuda, pritvor e se ukinuti i optueni pustiti na
slobodu.
Pravo na komunikaciju pritvorenika sa vanjskim svijetom i
braniocem
lan 209.
(1) Nakon odobrenja sudije za prethodni postupak, odnosno
sudije za prethodno sasluanje i pod njegovim nadzorom ili
nadzorom lica koje on odredi, pritvorenika mogu posjeivati, u
okviru kunog reda, brani, odnosno vanbrani drug i njegovi
srodnici, a na njegov zahtjev - ljekar i druga lica. Pojedine
posjete mogu se zabraniti ako bi zbog toga mogla nastati teta za
voenje postupka.
(2) Sudija za prethodni postupak, odnosno sudija za
prethodno sasluanje e odobriti konzularnom slubeniku strane
zemlje posjetu pritvoreniku koji je dravljanin te zemlje, u skladu
sa kunim redom pritvora.
(3) Pritvorenik smije odravati povjerljivu prijepisku sa bilo
kojim drugim licem. Izuzetno, ako to zahtijevaju interesi postupka
sud moe donijeti rjeenje o nadzoru takve povjerljive prijepiske
ili rjeenje kojim se zabranjuje takva povjerljiva prijepiska.
Protiv ovog rjeenja doputena je alba koja ne zadrava

Broj 74 - Stranica 96

SLUBENI GLASNIK BiH

izvrenje rjeenja. Pritvoreniku se ne moe zabraniti slanje


molbi, pritubi i albi.
(4) Pritvorenik ne moe koristiti mobilni telefon, ali ima
pravo, u skladu sa kunim redom, a pod nadzorom uprave
pritvora, o svom troku obavljati telefonske razgovore. Uprava
pritvora u tu svrhu pritvorenicima obezbjeuje potreban broj
javnih telefonskih prikljuaka. Sudija za prethodni postupak,
sudija za prethodno sasluanje, sudija ili predsjednik vijea
mogu zbog sigurnosti ili postojanja nekog od razloga iz lana
197. stav 1. t. a) do v) ovog zakona, rjeenjem ograniiti ili
zabraniti pritvoreniku koritenje telefona.
(5) Pritvorenik ima pravo slobodne i neometane veze sa
braniocem.
37. U Krivinom zakonu Republike Srpske ("Slubeni
glasnik Republike Srpske" br. 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10,
1/12 i 67/13) relevantne odredbe glase:
Saizvrilatvo
lan 23.
Ako vie lica, uestvovanjem u radnji izvrenja ili na drugi
nain, zajedniki izvre krivino djelo - svako od njih kaznie se
kaznom propisanom za to djelo.
Produeno krivino djelo
lan 42a.
(1) Produeno krivino djelo ini vie istih ili istovrsnih
krivinih djela uinjenih u vremenskoj povezanosti od istog
uinioca i koja predstavljaju jedinstvenu cjelinu u pravnom
smislu zbog postojanja najmanje dvije od sljedeih okolnosti:
istovjetnosti oteenog, istovrsnosti predmeta djela, koritenja
iste situacije ili istog trajnog odnosa, jedinstva mjesta ili prostora
izvrenja djela ili jedinstvenog umiljaja uinioca.
(2) Krivina djela upravljena protiv osobnih dobara mogu
izuzetno initi produeno krivino djelo samo ako su uinjena
prema istom licu.
(3) Ne mogu initi produeno krivino djelo ona djela koja
po svojoj prirodi ne doputaju spajanje u jedno djelo.
(4) Ako produeno krivino djelo obuhvaa razliite oblike
istog djela, produeno krivino djelo e se pravno kvalificirati
kao najtee od tih krivinih djela.
(5) Ako produeno krivino djelo obuhvaa djela ija su
zakonska obiljeja odreeni novani iznosi, produenim
krivinim djelom je ostvaren iznos jednak zbiru iznosa ostvarenih
pojedinanim djelima ukoliko je to obuhvaeno jedinstvenim
umiljajem uinioca.
(6) Za produeno krivino djelo moe se izrei kazna vea
od propisane kazne za krivino djelo utvreno kao produeno
krivino djelo, ali ne smije prei dvostruku mjeru propisane
kazne, niti najveu mjeru te vrste kazne.
(7) Krivino djelo koje nije obuhvaeno produenim
krivinim djelom u pravosnanoj sudskoj presudi predstavlja
posebno krivino djelo ili ulazi u sastav posebnog produenog
krivinog djela.
Teka kraa
lan 232. stav 2.
(2) Ako vrijednost ukradene stvari prelazi iznos od 10.000
KM, uinilac e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.
38. U Porodinom zakonu Republike Srpske ("Slubeni
glasnik RS" br. 54/02, 41/08 i 63/14) relevantne odredbe glase:
lan 12. stav (1)
(1) Zajednica ivota ene i mukaraca koja nije pravno
ureena na nain propisan ovim zakonom (vanbrana zajednica)
izjednaena je sa branom zajednicom u pogledu prava na
meusobno izdravanje i drugih imovinsko-pravnih odnosa, pod
uslovima i na nain propisan ovim zakonom.

Utorak, 4. 10. 2016.

Izdravanje lica iz vanbrane zajednice


lan 248. stav (1)
(1) Ako je prestala vanbrana zajednica koja je trajala tri
godine i due, lice koje iz te zajednice ispunjava uslove iz lana
241. ovog zakona, ima pravo na izdravanje od drugog lica.
VI. Dopustivost
39. U skladu sa lanom VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, Ustavni sud, takoer, ima apelacionu nadlenost u
pitanjima koja su sadrana u ovom ustavu kada ona postanu
predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i
Hercegovini.
40. U skladu sa lanom 18. stav (1) Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud moe razmatrati apelaciju samo ako su protiv
presude, odnosno odluke koja se njom pobija, iscrpljeni svi
djelotvorni pravni lijekovi mogui prema zakonu i ako se
podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacije
primio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji je
koristio.
a) Dopustivost u odnosu na rjeenja o produenju pritvoru u
kontekstu lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 6.
Evropske konvencije
41. U vezi sa ovim navodima (koji sutinski pokreu pitanje
krenja lana 6. stav 1. Evropske konvencije) Ustavni sud
podsjea na to da je u svojoj praksi ve usvojio jasan stav da se
na pitanje da li apelant ima ili da li e imati pravino suenje pred
redovnim sudovima ne moe odgovoriti dok je postupak u toku.
Saglasno praksi Ustavnog suda i Evropskog suda, pitanje da li je
potovano naelo pravinog suenja treba sagledati na osnovu
postupka u cjelini. S obzirom na sloenost krivinog postupka,
eventualni procesni propusti i nedostaci koji se pojave u jednoj
fazi postupka mogu biti ispravljeni u nekoj od narednih faza istog
tog postupka. Slijedei to, nije mogue, u naelu, utvrditi da li je
krivini postupak bio pravian dok se postupak pravomono ne
okona (vidi Evropski sud, Barbera, Meeseque i Jabardo protiv
panije, presuda od 6. decembra 1988. godine, Serija A, broj 146,
stav 68. i Ustavni sud, Odluka broj U 63/01 od 27. juna 2003.
godine, taka 18, objavljena u "Slubenom glasniku Bosne i
Hercegovine" broj 38/03).
42. U konkretnom sluaju krivini postupak protiv apelanta
je u toku. Shodno navedenom, Ustavni sud primjeuje da
osporena rjeenja o produenju pritvora ne predstavljaju
utvrenje osnovanosti krivine optube protiv apelanta u smislu
lana 6. Evropske konvencije (vidi, mutatis mutandis, Ustavni
sud, Odluka broj AP 3271/13 od 23. decembra 2013. godine,
dostupna na www.ustavnisud.ba, taka 26).
43. Saglasno navedenom, imajui u vidu odredbe lana 18.
stav (3) taka l) Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud zakljuuje da
je apelacija u odnosu na povredu prava na pravino suenje iz
lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 6. Evropske
konvencije preuranjena.
b) Dopustivost u odnosu na ostala prava
44. U konkretnom sluaju predmet osporavanja apelacijom
su Rjeenja Osnovnog suda broj 77 K 073897 16 Kv 3 od 16.
maja 2016. godine i Rjeenja Okrunog suda broj 77 0 K 073897
16 K 2 od 27. aprila 2016. godine protiv kojih nema drugih
djelotvornih pravnih lijekova moguih prema zakonu. Zatim,
osporena rjeenja apelant, odnosno apelantov branilac, primio je
4. odnosno 20. maja 2016. godine, a apelacija je podnesena 2.
jula 2016. godine, tj. u roku od 60 dana, kako je propisano
lanom 18. stav (1) Pravila Ustavnog suda. Konano, apelacija u
ovom dijelu ispunjava i uvjete iz lana 18. st. (3) i (4) Pravila
Ustavnog suda jer ne postoji neki drugi formalni razlog zbog
kojeg apelacija nije dopustiva, niti je oigledno (prima facie)
neosnovana.

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

45. Imajui u vidu odredbe lana VI/3.b) Ustava Bosne i


Hercegovine, lana 18. st. (1), (3) i (4) Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete u
pogledu dopustivosti.
VII. Meritum
46. Apelant pobija navedena rjeenja tvrdei da su tim
rjeenjima povrijeena njegova prava iz lana II/3.d) Ustava
Bosne i Hercegovine i lana 5. stav 1. taka c) i st. 3. i 4.
Evropske konvencije, lana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i
lana 8. Evropske konvencije, te lana II/3.g) Ustava Bosne i
Hercegovine i lana 9. Evropske konvencije.
Pravo iz lana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 5.
stav 1.c) i st. 3. i 4. Evropske konvencije
47. lan II/3. Ustava Bosne i Hercegovine, u relevantnom
dijelu, glasi:
Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uivaju ljudska
prava i slobode iz stava 2. ovog lana, to ukljuuje:
d) Pravo na linu slobodu i sigurnost.
48. lan 5. Evropske konvencije u relevantnom dijelu glasi:
1. Svako ima pravo na slobodu i sigurnost linosti. Niko ne
moe biti lien slobode osim u sljedeim sluajevima i u skladu sa
zakonom propisanim postupkom:
c) u sluaju zakonitog hapenja ili pritvaranja osobe u
svrhu njezinog dovoenja pred nadlenu zakonitu vlast zbog
razumne sumnje da je poinila krivino djelo, ili kada se to
razumno smatra potrebnim kako bi se sprijeilo poinjenje
krivinog djela ili bjekstvo nakon poinjenja krivinog djela;
3. Svako ko je uhapen ili pritvoren u skladu s odredbama
iz stava 1. taka c) ovog lana izvodi se bez odgaanja pred
sudiju ili drugu slubenu osobu ovlatenu zakonom da vri
sudsku vlast, te ima pravo da mu se sudi u razumnom roku ili da
bude puten na slobodu do suenja. Putanje na slobodu moe
biti uvjetovano jamstvima da e se osoba pojaviti na suenju.
4. Svako ko je lien slobode hapenjem ili pritvaranjem ima
pravo pokrenuti postupak u kome e sud brzo odluiti o
zakonitosti njegovog pritvaranja i naloiti putanje na slobodu
ako je pritvaranje bilo nezakonito.
49. Ustavni sud zapaa da se apelant trenutno nalazi u
pritvoru koji mu je produen nakon potvrivanja optunice, a koji
moe da traje najdue godinu i est mjeseci od potvrivanja
optunice, odnosno do donoenja prvostepene presude. Ustavni
sud podsjea da apelant, shodno odredbi lana 21. stav (6) Pravila
Ustavnog suda, nije obavijestio Ustavni sud da li mu je u
meuvremenu pritvor eventualno ukinut. Prema informacijama
dobivenim 24. augusta 2016. godine u telefonskom kontaktu sa
ovlatenim slubenikom Osnovnog suda apelant se jo uvijek
nalazi u pritvoru po osnovu istih zakonskih razloga. Dakle,
Ustavni sud podsjea da e se u ovom dijelu odluke razmatrati
osporena rjeenja o produenju pritvora u kontekstu apelacionih
prigovora i krenje prava na slobodu i sigurnost linosti iz lana
II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 5. Evropske
konvencije.
50. Apelant prije svega ukazuje na nepostojanje osnovane
sumnje da je poinio djelo koje mu je optunicom stavljeno na
teret, istovremeno ukazujui na nepostojanje drugih naroitih
okolnosti koje propisuju odredbe lana 197. ZKPRS, pa smatra
da su osporena rjeenja donesena suprotno odredbama tog
zakona. Osim toga, apelant smatra da bi injenica da je od
Osnovnog suda u Banjaluci dobio uputni akt za izdravanje
kazne zatvora koja mu je izreena u drugom krivinom predmetu
trebala biti razlog za ukidanje pritvora u ovom predmetu, pa i u
tom segmentu apelant ukazuje na proizvoljnost redovnih sudova
koji tu okolnost nisu cijenili na pravilan nain. Apelant takoer
smatra da prigovore koje je iznio u albi nije na adekvatan nain
cijenio Okruni sud koji je bio duan da u kratkom roku razmotri

Broj 74 - Stranica 97

zakonitost pritvora, pri emu je bio duan da svoju odluku


zasnuje na stvarnim injeninim okolnostima, a ne na
pretpostavkama. Kreui se u granicama apelacionih prigovora, u
smislu odredbe lana 31. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud
zapaa da navedeni prigovori pokreu pitanje krenja lana 5.
stav 1.c) i st. 3. i 4. Evropske konvencije.
51. Ustavni sud, prije svega, podsjea na to da se pravo na
linu slobodu i sigurnost ubraja u jedno od najznaajnijih ljudskih
prava, te da lan 5. Evropske konvencije garantira da niko ne
smije biti proizvoljno lien slobode. Proizvoljnost liavanja
slobode ocjenjuje se u prvom redu u odnosu na potovanje
proceduralnih zahtjeva procesnog prava, odnosno u konkretnom
sluaju ZKPRS kao nacionalnog prava koje mora biti usklaeno
sa standardima Evropske konvencije. Stoga je pritvor doputeno
odrediti samo u sluaju u kojem postoji "osnovana sumnja" da je
osoba poinila krivino djelo te, naelno, samo u cilju osiguranja
njezine prisutnosti i uspjenog voenja krivinog postupka.
Stoga, ZKPRS za odreivanje pritvora uvijek trai kumulativno
postojanje opeg uvjeta, to jest "osnovane sumnje" da je osoba
poinila krivino djelo i postojanje barem jednog od posebnih
razloga, taksativno nabrojanih u lanu 197. stav 1. ta. a), b), v) i
g).
52. U kontekstu apelacionih prigovora, Ustavni sud
podsjea na to da je Evropski sud istakao da standardi koje
namee lan 5. stav 1.c Evropske konvencije predviaju da je
postojanje osnovane sumnje da je osoba liena slobode poinila
krivino djelo koje joj se stavlja na teret conditio sine qua non za
zakonito odreivanje ili produenje pritvora. Meutim, to nakon
odreenog vremena nije dovoljno, ve se mora procijeniti postoje
li za pritvor relevantni i dovoljni razlozi (vidi Evropski sud,
Trzaska protiv Poljske, presuda od 11. jula 2000. godine,
aplikacija broj 25792/94, stav 63). Prema daljnjem stavu
Evropskog suda, opravdanost pritvora zavisi i od okolnosti
konkretnog sluaja koje moraju biti takve da upuuju na
postojanje opeg (javnog) interesa koji je tako vaan i znaajan
da uprkos presumpciji nevinosti pretee nad naelom potovanja
slobode pojedinca. Isto tako, kako je ukazao Evropski sud,
injenice koje izazivaju sumnju i koje mogu biti dovoljne u
vrijeme liavanja slobode ne trebaju biti istog nivoa kao one koje
su neophodne za odluku u narednim fazama postupka, npr. za
podizanje optunice (vidi Evropski sud, O'Harra protiv
Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 16. oktobra 2001. godine,
aplikacija broj 37555/97, taka 36).
53. Pored toga, Ustavni sud podsjea na stav Evropskog
suda iskazan u vie svojih presuda (vidi izmeu ostalih, Evropski
sud, Bernobi protiv Hrvatske, presuda od 21. juna 2011. godine,
aplikacija broj 57180/09) da lan 5. stav 1. Evropske konvencije
na prvom mjestu zahtijeva da pritvaranje bude zakonito, to
ukljuuje i ispunjenje procedure propisane nacionalnim
zakonodavstvom, ali da potovanje nacionalnog prava nije
dovoljno jer lan 5. stav 1. Evropske konvencije trai da svako
lienje slobode bude u skladu sa svrhom zatite pojedinaca od
proizvoljnosti.
54. Primjenjujui navedena naela na konkretan sluaj,
Ustavni sud zapaa da su redovni sudovi na osnovu provedenih
dokaza utvrdili da postoji osnovana sumnja da je apelant poinio
krivino djelo koje mu je stavljeno na teret, o emu su dali,
prema ocjeni Ustavnog suda, relevantne razloge. Stoga, prema
miljenju Ustavnog suda, nema nita to ukazuje na to da je o
pitanju postojanja osnovane sumnje odlueno proizvoljno. U tom
pravcu Ustavni sud naglaava da je prvostepeno vijee razmotrilo
sve dostavljene dokaze koji su prikupljeni tokom istrage, koji su
taksativno pobrojani u osporenim rjeenju i koje je Okruno
tuilatvo priloilo uz optunicu, a na osnovu kojih je sudija za
prethodno sasluanje potvrdio optunicu. Ustavni sud takoer
zapaa da je prigovore identine ovim iz apelacije razmatrao i

Broj 74 - Stranica 98

SLUBENI GLASNIK BiH

Okruni sud koji je na osnovu dodatne analize dostavljenih


dokaza, pojedinano i u meusobnoj vezi, potvrdio stav
Osnovnog suda da predoeni dokazi ukazuju na postojanje
osnovane sumnje da je apelant poinio krivino djelo koje mu je
potvrenom optunicom stavljeno na teret. Ustavni sud zapaa da
je Okruni sud u tom pravcu istakao da svi dostavljeni dokazi,
ukljuujui i tragove pronaene na licu mjesta i njihovu DNK
analizu, potvruju povezanost apelanta sa inkriminiranim
dogaajem. Ustavni sud takoer podsjea da apelantovi prigovori
kojima nastoji da diskreditira valjanost dokaza o apelantovoj
umijeanosti u sporni dogaaj spadaju u obim lana 6. stav 1.
Evropske konvencije, o emu se Ustavni sud ve izjasnio u
okviru razmatranja dopustivosti predmetne apelacije, pa se takvi
prigovori u ovoj fazi postupka ine preuranjenim. Ustavni sud
podsjea da je apelant imao mogunost da uloi prigovor na
optunicu Okrunog tuilatva, a Ustavni sud iz raspoloivih
dokaza ne uoava da li se apelant tim svojim pravom koristio,
odnosno apelant svakako ima pravo da prigovore ove vrste istie
za vrijeme krivinog postupka koji je u toku. Imajui u vidu sve
navedeno, Ustavni sud smatra da su provedeni dokazi, u
dovoljnoj mjeri za ovu fazu postupka, redovnim sudovima
ukazali na postojanje osnovane sumnje da je apelant poinio
krivino djelo koje mu je stavljeno na teret kao conditio sine qua
non za primjenu mjere pritvora prema apelantu.
Posebni pritvorski razlozi
55. Apelant smatra da u konkretnom sluaju nisu ispunjeni
ni posebni pritvorski razlozi iz ta. g) i v) stava 1. lana 197.
ZKPRS jer, prema apelantovoj ocjeni, takvi razlozi ne postoje,
pri emu redovni sudovi u vezi s tim nisu konkretizirali razloge
za primjenu citiranih zakonskih odredaba.
Opasnost od ponovnog poinjenja krivinog djela
56. U vezi sa ispunjenjem navedenog pritvorskog razloga
Ustavni sud podsjea da se pritvor, shodno lanu 197. stav 1.
taka v) ZKPRS, moe odrediti pod uvjetom da postoji osnovana
sumnja da je odreena osoba uinila krivino djelo kao uvjet sine
qua non, te ako naroite okolnosti opravdavaju bojazan da e
ponoviti krivino djelo ili da e dovriti pokuano krivino djelo
ili da e uiniti krivino djelo kojim prijeti, uz uvjet da se za to
krivino djelo moe izrei kazna zatvora od tri godine ili tea
kazna, to u konkretnom sluaju nije sporno.
57. Ustavni sud u vezi s tim podsjea na stav Evropskog
suda zauzet u predmetu Clooth protiv Belgije, na koji se i apelant
pozvao, da ozbiljnost neke optube moe dovesti do toga da
sudske vlasti stave i ostave osumnjienog u pritvoru do suenja
kako bi sprijeile bilo kakve pokuaje da poini daljnja krivina
djela. No, meutim, izmeu ostalih uvjeta, potrebno je da
opasnost bude vjerovatna, a mjera odgovarajua u svjetlu
okolnosti predmeta, a posebno prolosti i osobnosti dotine osobe
(vidi Clooth protiv Belgije, presuda od 12. decembra 1991.
godine, stav 40, Serija A, broj 225).
58. U kontekstu navedenog Ustavni sud zapaa da je
Osnovni sud u vezi s postojanjem ovog pritvorskog razloga,
izmeu ostalog, istakao da je apelant specijalni povratnik koji je i
ranije pravomono osuivan za istovrsna krivina djela za koja se
u ovom predmetu sumnjii, zatim da ranije kanjavanje oito nije
dalo pozitivne rezultate, tako da se svrha kanjavanja u
apelantovom sluaju nije ostvarila. Takav stav je u cijelosti
podrao Okruni sud koji je dodatno naglasio da je, s obzirom na
takve okolnosti, apelantu neophodno produiti pritvor nakon
potvrivanja optunice, imajui u vidu da se svrha kanjavanja ne
bi mogla postii nekom drugom mjerom blaom od pritvora.
59. U vezi s takvim obrazloenjem Ustavni sud smatra da
se ne moe govoriti o proizvoljnosti redovnih sudova prilikom
razmatranja ovog pritvorskog razloga, te da data obrazloenja
korespondiraju s citiranom praksom Evropskog suda, posebno

Utorak, 4. 10. 2016.

uzima li se u obzir da su redovni sudovi prilikom odluenja imali


u vidu upravo linost apelanta, njegovu osobnost i ponaanje u
prolosti, to je kljuno i utjecalo na njihov stav.
60. Shodno navedenom, Ustavni sud smatra da su redovni
sudovi prilikom razmatranja ovog pritvorskog razloga ispotovali
standarde Evropskog suda, te da su datim obrazloenjem
konkretizirane naroite okolnosti koje su opravdale bojazan da bi
apelant, putanjem na slobodu, mogao ponoviti krivino djelo
koje mu je stavljeno na teret. Stoga, Ustavni sud zakljuuje da od
strane redovnih sudova nije bilo proizvoljnost prilikom primjene
lana 197. stav 1. taka v) ZKPRS, te da su u odnosu na primjenu
tog pritvorskog razloga ispotovane garancije iz lana II/3.d)
Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno lana 5. stav 1.c i stav 3.
Evropske konvencije.
Zatita javnog reda
61. U vezi s prigovorima koji se tiu zakonskog osnova za
odreivanje mjere pritvora iz take g) stav 1. lana 197. ZKPRS
Ustavni sud zapaa da se citirani osnov moe primijeniti u
vanrednim okolnostima ako se radi o krivinom djelu za koje se
moe izrei kazna zatvora od deset godina ili tea kazna (to u
konkretnom sluaju nije sporno), koje je posebno teko s obzirom
na nain izvrenja ili posljedice krivinog djela ako bi putanje na
slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom naruavanju javnog reda.
62. Ustavni sud podsjea da je rizik od naruavanja javnog
reda jedan od najosjetljivijih razloga za procjenu je li odbijanje da
se pritvorenik pusti na slobodu osnovano ili ne. Pri procjeni
opravdanosti mjere pritvora Evropski sud smatra da se taj osnov
moe uzeti u obzir samo izuzetno u "posebnim okolnostima" i
kada injenice ukazuju da bi putanje pritvorenika na slobodu
zaista naruilo javni red. U tom pravcu Ustavni sud podsjea da
samo postojanje pretpostavke i apstraktno navoenje da bi
putanje na slobodu osumnjienog moglo dovesti do stvarne
prijetnje naruavanju javnog reda nije dovoljno, ve se moraju
navesti konkretne okolnosti koje, kao takve, nesumnjivo ukazuju
na to da e do toga i doi (vidi Evropski sud, odluka od 14.
septembra 2009. godine u predmetu Makarov protiv Rusije
aplikacija broj 15217/07). Ustavni sud nadalje podsjea da,
prema stavu Evropskog suda, odreena krivina djela zbog svoje
posebne teine i reakcije javnosti na njih mogu uzrokovati
socijalne nemire, te da se time moe opravdati odreivanje
pritvora, barem neko vrijeme. U izuzetnim okolnostima taj faktor
se stoga moe uzeti u obzir u smislu Evropske konvencije. To u
svakom sluaju vai ako nacionalno zakonodavstvo priznaje
pojam naruavanja javnog reda kao neposrednu posljedicu nekog
krivinog djela. Meutim, taj osnov se moe smatrati relevantnim
i dovoljnim samo pod uvjetom da se zasniva na injenicama iz
kojih jasno proizlazi da bi putanje osumnjienog na slobodu
zaista naruilo javni red. Konano, pritvaranje e biti zakonito
samo ako je javni red i dalje stvarno ugroen. Produenje pritvora
ne moe se koristiti kao anticipacija zatvorske kazne (vidi
Evropski sud, Letellier protiv Francuske, presuda od 26. juna
1991. godine, stav 51. i I. A. protiv Francuske, presuda od 23.
septembra 1998. godine, stav 104). Osim toga, Ustavni sud
zapaa da Komitet ministara Vijea Evrope smatra da se ovaj
osnov moe koristiti kao opravdanje za pritvor samo u sluaju da
postoje sutinski dokazi o reakciji na teko krivino djelo poput
ubistva. Jedino nastanak izuzetne situacije moe uiniti pritvor
neophodnim (vidi Preporuku (2006)13 Komiteta ministara Vijea
Evrope o zadravanju u pritvoru, uvjetima u pritvoru i
mehanizmima zatite od zloupotrebe (C/M Rec.).
63. Dovodei navedeno u kontekst sa konkretnim
predmetom Ustavni sud zapaa da je Osnovni sud, obrazlaui
ovaj pritvorski osnov, imao u vidu teinu i nain izvrenja
krivinog djela, te apelantovu upornost i bezobzirnost pri
izvrenju krivinog djela za koje se sumnjii, to je krivino djelo

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

uinilo naroito tekim, a sve navedeno je tom sudu bio osnov za


zakljuak da postoji stvarna prijetnja od naruavanja javnog reda
ukoliko bi apelant bio puten na slobodu. Ustavni sud, takoer,
zapaa da je Okruni sud u cijelosti prihvatio stav prvostepenog
suda naavi da okolnosti konkretnog sluaja, odnosno teina i
nain izvrenja krivinog djela za koje se apelant sumnjii,
njegove posljedice i zaprijeena kazna, opravdavaju bojazan da
bi apelantovo putanje na slobodu dovelo do stvarne prijetnje
naruavanju javnog reda. Ustavni sud zapaa da obrazloenja
koja su ponudili redovni sudovi nisu relevantna i dovoljna da
ukau na postojanje stvarne opasnosti od naruavanja javnog reda
koja bi opravdala primjenu ovog zakonskog osnova. Redovni
sudovi u tom pravcu nisu ponudili niti jedan relevantan razlog,
osim to su postojanje ovog pritvorskog razloga vezali za teinu
krivinog djela, nain izvrenja i njegove posljedice, to za
primjenu ovog pritvorskog razloga per se nije dovoljno. Ustavni
sud zapaa da je do istog zakljuka doao u dosadanjoj praksi
raspravljajui slino injenino i pravno pitanje (vidi, izmeu
ostalih, Ustavni sud, Odluke br. AP 3210/15 od 27. oktobra 2015.
godine i AP 2930/15 od 16. septembra 2015. godine, dostupne na
internetskoj stranici Ustavnog suda www.ustavnisud.ba).
Podravajui vlastitu praksu zauzetu u predmetima koji su
pokretali slino injenino i pravno pitanje Ustavni sud ne vidi
razlog da u konkretnom sluaju odstupi od zauzetog stava u
citiranim predmetima, pa se u vezi s tim u cijelosti poziva na
obrazloenja data u citiranim odlukama. Stoga, Ustavni sud iz
istih razloga zakljuuje da je u ovom dijelu u odnosu na primjenu
lana 197. stav 1. taka g) ZKPRS dolo do krenja apelantovog
prava iz lana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 5. stav
1.c) u vezi sa stavom 3. Evropske konvencije.
64. Budui da Ustavni sud nije naao opravdanim
apelantove prigovore u dijelu koji se odnosi na postojanje
posebnog pritvorskog razloga iz take v) stava 1. lana 197.
ZKPRS koji opravdava razlog za produenje pritvora prema
apelantu, Ustavni sud je djelimino ukinuo rjeenje Okrunog
suda u dijelu u kojem je utvrdio povredu opisanu u prethodnim
stavovima ove odluke.
65. Nadalje, Ustavni sud zapaa da apelant krenje naela iz
stava 4. lana 5. Evropske konvencije sutinski dovodi u vezu s
postojanjem uputnog akta Osnovnog suda u Banjaluci za
izdravanje etverogodinje kazne zatvora u drugom krivinom
predmetu koji je pravomono okonan. Apelant smatra da je ta
injenica dovoljna za ukidanje pritvora, to redovni sudovi, a
posebno Okruni sud koji je donio konano rjeenje, nisu na
adekvatan nain cijenili. Ustavni sud zapaa da su redovni sudovi
prilikom odluenja imali u vidu tu okolnost, ali da je nisu
smatrali relevantnom jer se u predmetnom postupku odluivalo o
opravdanosti pritvora u drugom odvojenom krivinom predmetu,
pri emu su imali u vidu da se svrha mjere pritvora ne bi mogla
ostvariti izdravanjem kazne zatvora. Ustavni sud data
obrazloenje ne smatra proizvoljnim u okolnostima kada se
protiv apelanta vodi drugi odvojeni krivini postupak u okviru
koga su redovni sudovi, nezavisno od pravomono okonanog
predmeta, cijenili opravdanost razloga za produenje pritvora.
Stoga se prigovori vezani za krenje garancija iz lana 5. stav 4.
Evropske konvencije ine neosnovanim.
Pravo na privatni i porodini ivot, dom i prepisku
66. lan II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom
dijelu glasi:
Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uivaju ljudska
prava i slobode iz stava 2. ovog lana, to ukljuuje:
f) Pravo na privatni i porodini ivot, dom i prepisku.
67. lan 8. Evropske konvencije u relevantnom dijelu glasi:
1. Svako ima pravo na potovanje svog privatnog i
porodinog ivota, doma i prepiske.

Broj 74 - Stranica 99

2. Javne vlasti se ne smiju mijeati u ostvarivanje ovog


prava osim ako to nije u skladu sa zakonom i neophodno u
demokratskom drutvu u interesima nacionalne sigurnosti, javne
sigurnosti ili ekonomske dobrobiti zemlje, radi spreavanja
nereda ili kriminala, radi zatite zdravlja ili morala, ili radi
zatite prava i sloboda drugih.
68. U konkretnom predmetu apelacijom se pokree i pitanje
potovanja apelantovog prava na porodini ivot kao jednog od
segmenata lana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 8.
Evropske konvencije, i to u odnosu na rjeenja kojima je
apelantovoj partnerici odbijen zahtjev za posjetu i izdavanje
govornice u KPZ Banjaluka. S tim u vezi, Ustavni sud prvo mora
utvrditi da li je osporenim rjeenjima uope dolo do mijeanja u
apelantovo pravo na porodini ivot.
69. Ustavni sud zapaa da su osporena rjeenja donesena na
osnovu ZKPRS koji odredbama lana 209. ZKPRS propisuje
mogunost da osobu koja se nalazi u pritvoru posjeti bliski
srodnik, to ukljuuje posjetu branog, odnosno vanbranog
druga. Sporno pitanje koje se postavilo pred redovne sudove je
bilo da utvrde da li su ponueni dokazi, koji su dostavljeni uz
zahtjev, dovoljni za zakljuak da se apelant i Bojana Dragojevi
nalaze u vanbranoj zajednici u smislu Porodinog zakona. U
vezi s tim Ustavni sud prije svega naglaava da vanbrana
zajednica predstavlja zajednicu ivota ene i mukarca koji nisu u
braku ili u vanbranoj zajednici s drugom osobom koja traje
odreeno vrijeme. Ustavni sud podsjea da relevantne odredbe
Porodinog zakona koji se primjenjuje u Republici Srpskoj ne
propisuju vrijeme potrebno da bi se takva zajednica mogla
okarakterizirati kao vanbrana, kako to eksplicitno propisuje lan
3. Porodinog zakona FBiH (najmanje tri godine ili krae ako je
u toj zajednici roeno dijete). Meutim, Ustavni sud podsjea na
odredbu lana 248. stav (1) Porodinog zakona koja omoguava
pravo na meusobno izdravanje vanbranih partnera ija je
vanbrana zajednica prestala, a trajala je tri godine ili due. Iz
citirane odredbe proizlazi da vanbrani partneri, ija je zajednica
ivota trajala tri godine i due iz takve zajednice mogu crpiti
odreena prava propisana Porodinim zakonom, iz ega opet
proizlazi da vanbrana zajednica nuno podrazumijeva protek
odreenog vremena. Dakle, postojanje vanbrane zajednice, koja
je shodno odredbi lana 12. Porodinog zakona, izjednaena sa
branom (lan 12. Porodinog zakona) faktiko je pitanje koje se
mora dokazivati relevantnim dokazima. U vezi s tim Ustavni sud
zapaa da su redovni sudovi, u konkretnom sluaju, postojanje
vanbrane zajednice utvrivali na osnovu navoda iz zahtjeva da
vanbrana zajednica izmeu apelanta i Bojane Dragojevi traje
oko mjesec dana, to je potkrijepljeno potvrdom o prijavi
prebivalita Bojane Dragojevi na adresi apelantovog stana, i to
nakon to je apelantu odreen pritvor. Takve dokaze su redovni
sudovi ocijenili nedovoljnim za utvrivanje stepena meusobne
povezanosti izmeu apelanta i njegove partnerice, to su, prema
ocjeni Ustavnog suda, redovni sudovi relevantno obrazloili.
Apelantovi prigovori da je u spis dostavio ovjerenu izjavu svoje
majke koja potvruje postojanje vanbrane zajednice, prema
ocjeni Ustavnog suda, u okolnostima konkretnog sluaja ne mogu
dovesti u sumnju stav Ustavnog suda da su redovni sudovi u
konkretnom sluaju prilikom utvrivanja relevantnih injenica
ispotovali relevantne odredbe Porodinog zakona. Shodno tome,
u situaciji kada tokom postupka apelant nije dokazao postojanje
vanbrane zajednice s Bojanom Dragojevi, kako bi se koristio
pravom iz lana 209. stav (1) ZKPRS, pri emu je lanovima ue
porodice i advokatu omogueno da posjeuju apelanta, Ustavni
sud zakljuuje da u takvim okolnostima sporna zabrana ne
pokree pitanje krenja prava na porodini ivot iz lana 8.
Evropske konvencije (vidi, mutatis mutandis, Ustavni sud Odluka
broj AP 377/16 od 20. aprila 2016. godine, st. 30-38, dostupna na
internetskoj stranici Ustavnog suda www.ustavnisud.ba).

Broj 74 - Stranica 100

SLUBENI GLASNIK BiH

70. Na osnovu navedenog, Ustavni sud zakljuuje da


osporenim rjeenjima nije prekreno apelantovo pravo iz lana
II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 8. Evropske
konvencije.
Pravo na djelotvoran pravni lijek
71. U vezi s krenjem prava iz lana 13. Evropske
konvencije Ustavni sud smatra da u situaciji kada je apelant imao
mogunost da koristi i ulae pravne lijekove koji su mu bili na
raspolaganju, to je inio, injenica da pravni lijekovi nisu
rezultirali uspjehom za apelanta, per se, ne pokree pitanje
krenje prava iz lana 13. Evropske konvencije.
Ostali prigovori
72. U vezi sa zabranom kojom je apelantu onemoguena
posjeta svetenika, koju apelant dovodi u kontekst krenja prava
na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti, Ustavni sud zapaa
da je apelant u tom pravcu dostavio nepravomono rjeenje
Osnovnog suda koje, kao takvo, ne moe biti predmet ocjene
Ustavnog suda. Stoga se ovi prigovori u takvim okolnostima ine
neosnovanim.
VIII. Zakljuak
73. Ustavni sud zakljuuje da postoji krenje lana II/3.d)
Ustava Bosne i Hercegovine i lana 5. stav 3. Evropske
konvencije u odnosu na poseban pritvorski razlog iz lana 197.
stav 1. taka g) ZKPRS, kada osporena rjeenja o produenju
pritvora ne sadre dovoljne i razumne razloge za zakljuak da je
apelantu opravdano odrediti pritvor prema navedenom
zakonskom osnovu.
74. Istovremeno nije povrijeeno apelantovo pravo iz lana
II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 5. st. 1.c i st. 3. i 4.
Evropske konvencije kada osporena rjeenja sadre dovoljne i
jasne razloge o postojanju osnovane sumnje da je apelant poinio
krivino djelo koje mu je stavljeno na teret kao conditio sine qua
non za odreivanje mjere pritvora i kada osporena rjeenja sadre
dovoljno jasne i argumentirane razloge za primjenu pritvorskog
osnova iz lana 197. stav 1. taka v) ZKPRS, pri emu u tom
dijelu od strane redovnih sudova nije izostalo relevantno
obrazloenje, te kada su redovni sudovi zauzeli stav da
upuivanje apelanta na izdravanje kazne zatvora u drugom
krivinom predmetu koji je pravomono okonan nije razlog za
ukidanje pritvora u predmetnom sluaju.
75. Ustavni sud zakljuuje da nema povrede apelantovog
prava na potovanje privatnog i porodinog ivota iz lana II/3.f)
Ustava Bosne i Hercegovine i lana 8. Evropske konvencije u
situaciji kada apelant nije dokazao postojanje vanbrane
zajednice u smislu Porodinog zakona kao preduvjeta za
koritenje prava iz lana 209. stav (1), to implicira da sporna
zabrana ne pokree pitanje krenja prava na porodini ivot.
76. Konano, u predmetnom postupku nije prekreno ni
apelantovo pravo iz lana 13. Evropske konvencije kada iz
raspoloivih dokaza ne proizlazi nita to bi ukazalo na krenje
navedenih prava.
77. Na osnovu lana 18. stav (3) taka l), lana 59. st. (1),
(2) i (3) i lana 62. stav (1) Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je
odluio kao u dispozitivu ove odluke.
78. S obzirom na odluku Ustavnog suda u ovom predmetu,
nije neophodno posebno razmatrati podnosioev prijedlog za
donoenje privremene mjere.
79. Prema lanu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke
Ustavnog suda su konane i obavezujue.
Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mirsad eman, s. r.

Utorak, 4. 10. 2016.

1100
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom sazivu, u
predmetu broj U 10/16, rjeavajui zahtjev Bakira Izetbegovia,
lana Predsjednitva Bosne i Hercegovine i dr. za donoenje
privremene mjere, na temelju lanka VI/3.(a) Ustava Bosne i
Hercegovine, lanka 57. stavak (2) toka e) i lanka 64. st. (1) i
(4) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine preieni tekst
("Slubeni glasnik BiH" broj 94/14), u sastavu:
Mirsad eman, predsjednik
Mato Tadi, dopredsjednik
Zlatko M. Kneevi, dopredsjednik
Margarita Caca-Nikolovska, dopredsjednica
Tudor Pantiru, sudac
Valerija Gali, sutkinja
Miodrag Simovi, sudac
Constance Grewe, sutkinja
Seada Palavri, sutkinja
na sjednici odranoj 17. rujna 2016. godine donio je

ODLUKU O PRIVREMENOJ MJERI

Usvajaju se zahtjevi Bakira Izetbegovia, lana


Predsjednitva Bosne i Hercegovine, efika Daferovia,
prvog zamjenika predsjedatelja Zastupnikog doma
Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, Safeta Softia,
predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skuptine Bosne
i Hercegovine, etiri delegata Doma naroda Parlamentarne
skuptine Bosne i Hercegovine, 25 lanova Zastupnikog
doma Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, 35
zastupnika Zastupnikog doma Parlamenta Federacije Bosne
i Hercegovine i 16 delegata Doma naroda Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine za donoenje privremene
mjere.
Privremeno se obustavlja primjena Odluke o raspisivanju
republikog referenduma broj 02/1-021-894/16 od 15. srpnja
2016. godine ("Slubeni glasnik Republike Srpske" broj 68/16).
Ova odluka stupa na snagu odmah i proizvodi pravno
djelovanje do donoenja konane odluke Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine o podnesenim zahtjevima.
Odluku objaviti u "Slubenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Slubenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i u
"Slubenom glasniku Brko distrikta Bosne i Hercegovine".
Obrazloenje
1. Bakir Izetbegovi, lan Predsjednitva Bosne i
Hercegovine, efik Daferovi, prvi zamjenik predsjedatelja
Zastupnikog doma Parlamentarne skuptine Bosne i
Hercegovine, Safet Softi, predsjedatelj Doma naroda
Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, etiri delegata
Doma naroda Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, 25
lanova Zastupnikog doma Parlamentarne skuptine Bosne i
Hercegovine, 35 zastupnika Zastupnikog doma Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine i 16 delegata Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
podnositelji zahtjeva) pojedinano su podnijeli 24, 29. i 31.
kolovoza, te 3. rujna 2016. godine Ustavnom sudu Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) zahtjeve "za
rjeavanje ustavnopravnog spora sa entitetom Republika Srpska"
u svezi sa Odlukom o raspisivanju republikog referenduma broj
02/1-021-894/16 od 15. srpnja 2016. godine ("Slubeni glasnik
Republike Srpske" broj 68/16, u daljnjem tekstu: Odluka o
referendumu). Ovi zahtjevi su zavedeni pod brojevima: U 10/16,
U 11/16, U 12/16, U 13/16, U 14/16, U 15/16 i U 16/16.
Podnositelji zahtjeva su, takoer, postavili i zahtjeve za
donoenje privremene mjere kojom bi Ustavni sud obustavio
primjenu Odluke o referendumu do donoenja konane odluke
Ustavnog suda.

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

2. Obzirom na to da je Ustavnom sudu podneseno vie


zahtjeva koji se odnose na istu injeninu i pravnu osnovu,
Ustavni sud je, na temelju lanka 32. stavak (1) Pravila Ustavnog
suda, donio odluku o spajanju navedenih zahtjeva po kojima e
voditi jedan postupak i donijeti jednu odluku pod brojem U
10/16.
3. Ustavni sud je, na temelju lanka 23. stavak (2) Pravila
Ustavnog suda, zahtjeve u predmetima br. U 10/16 do U 12/16
dostavio Narodnoj skuptini Republike Srpske (u daljnjem tekstu:
Narodna skuptina) na odgovor. Budui da su zahtjevi u
predmetima br. U 13/16 do U 16/16 podneseni u istom tekstu kao
i u predmetima br. U 10/16 do U 12/16, Ustavni sud te zahtjeve
nije posebice dostavljao na odgovor.
4. Narodna skuptina je 7. rujna 2016. godine dostavila
odgovor na zahtjeve.
a) Navodi iz zahtjeva
5. Podnositelji zahtjeva smatraju da je Odluka o
referendumu protivna l. I/2. i VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine.
Argumentirajui ove navode, podnositelji zahtjeva najprije
navode da se "spor" u konkretnom sluaju odnosi na pitanje
ustavnopravne obveze vlasti Republike Srpske da potuju Ustav
Bosne i Hercegovine, podjelu nadlenosti izmeu drave i
entiteta i, u konkretnom sluaju, obvezu Republike Srpske da
potuje obvezujuu i izvrnu snagu odluke Ustavnog suda, kako
je to propisano u lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine.
Podnositelji zahtjeva smatraju da potivanje nadlenosti dravnih
ustavnih institucija i njihovih odluka jesu ustavna pitanja za koja
je, u sluaju spora, nadlean Ustavni sud. Dalje, podnositelji
zahtjeva navode da "otvoreno, proaktivno i agresivno krenje
pojedine ustavne odredbe moe dobiti svoju teu kvalifikaciju u
vidu krenja principa pravne drave i demokratskog poretka u
smislu lana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine".
6. Podnositelji zahtjeva, dalje, navode da je Ustavni sud
Odlukom o dopustivosti i meritumu broj U 3/13 od 26. studenog
2015. godine ("Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj
100/15) utvrdio da lanak 3.b) Zakona o praznicima Republike
Srpske ("Slubeni glasnik Republike Srpske" broj 43/07, u
daljnjem tekstu: Zakon o praznicima) nije sukladan lanku I/2.
Ustava Bosne i Hercegovine, lanku II/4. Ustava Bosne i
Hercegovine u svezi sa lankom 1.1. i lankom 2.a) i c)
Meunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne
diskriminacije i lankom 1. Protokola broj 12 uz Europsku
konvenciju za zatitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Na
temelju toga Ustavni sud je naloio Narodnoj skuptini da u roku
od est mjeseci od dostave te odluke usuglasi lanak 3.b) Zakona
o praznicima sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Ova odluka je,
kako istiu podnositelji zahtjeva, stupila na snagu danom dostave
Narodnoj skuptini, a "najkasnije danom objavljivanja u
slubenim glasilima". Meutim, iako je lankom VI/5. Ustava
Bosne i Hercegovine propisano da su odluke Ustavnog suda
konane i obvezujue, navedena odluka nije izvrena zbog, kako
navode podnositelji zahtjeva, "opstruktivne pasivnosti odgovorne
[Narodne skuptine]". tovie, Narodna skuptina "nije ni
dostavila odgovor o preduzetim aktivnostima s ciljem
implementacije Odluke, tj. u potpunosti je ignorirala najvii
sudski autoritet Bosne i Hercegovine".
7. Dalje, podnositelji zahtjeva navode da je Narodna
skuptina 15. srpnja 2016. godine usvojila Odluku o
referendumu, kojom je odlueno da se provede referendum po
osnovi Zakona o referendumu i graanskoj inicijativi Republike
Srpske ("Slubeni glasnik Republike Srpske" broj 42/10, u
daljnjem tekstu: Zakon o referendumu). Navedenom odlukom
zakazan je referendum za 25. rujan 2016. godine i utvreno je
referendumsko pitanje koje glasi: "Da li podravate da se 9.
januar obiljeava i slavi kao Dan Republike Srpske?" Dalje,

Broj 74 - Stranica 101

nadlene vlasti Republike Srpske su, kako navode podnositelji


zahtjeva, poduzele niz aktivnosti s ciljem pripremanja i
odravanja raspisanog referenduma. U svezi s tim, podnositelji
zahtjeva navode i sve aktivnosti koje su poduzeli kako bi "ukazali
nadlenim vlastima Republike Srpske da je Odluka o
referendumu protivustavna". Meutim, kako dalje navode,
Narodna skuptina se ogluila o njihove zahtjeve da Odluku o
referendumu stavi izvan snage, kao i da postupi po Odluci
Ustavnog suda broj U 3/13. Zbog toga, podnositelji zahtjeva
smatraju da "postupak rjeavanja ovog ustavnopravnog spora nije
uspio". Osim toga, podnositelji zahtjeva navode da je Vijee za
zatitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike
Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud RS) Odlukom broj UV7/16 od 11. kolovoza 2016. godine utvrdilo da Odlukom o
referendumu nije povrijeen vitalni nacionalni interes bonjakog
naroda. Podnositelji zahtjeva navode da iz svega navedenog jasno
proizlazi da "ovaj spor moe biti rijeen samo pred Ustavnim
sudom Bosne i Hercegovine".
8. Dalje, podnositelji zahtjeva detaljno obrazlau zbog ega
smatraju da je, u konkretnom sluaju, Odluka o referendumu
zakonodavni akt ("individualni akt zakonodavnog organa"),
kojim se "vri konkretizacija [Zakona o referendumu].... koji se
ne moe na bilo koji nain tumaiti kao formalni ili materijalni
'zakon' u smislu apstraktne ocjene ustavnosti iz lana VI/3.a)
Ustava Bosne i Hercegovine", ve predstavlja "par excellence
primjer tzv. federalnog spora izmeu drave i jednog entiteta".
Ipak, u sluaju da Ustavni sud zauzme drugaije stajalite,
podnositelji zahtjeva predlau "da se ovaj zahtjev ocijeni kao
zahtjev za ocjenu ustavnosti".
Navodi u odnosu na lanak VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine
9. to se tie navodne neustavnosti Odluke o referendumu u
odnosu na lanak VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, podnositelji
zahtjeva, izmeu ostalog, navode da Republika Srpska ima, na
temelju lanka 70. Ustava Republike Srpske i na temelju Zakona
o referendumu, ustavno i zakonsko pravo na raspisivanje
referenduma. Meutim, kako dalje navode, Republika Srpska "ne
smije da zloupotrebljava taj demokratski institut neposrednog
donoenja odluka graana na nain da se postavljaju
referendumska pitanja koja su suprotna obavezujuoj prirodi
odluka Ustavnog suda [....] koja derogiraju ustavnopravne
obligacije iz konanih odluka Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine. S obzirom na to da je Ustavni sud Bosne i
Hercegovine u konkretnom sluaju odluio da je 9. januar
neustavan datum, onda se ne moe putem referenduma postaviti
referendumsko pitanje: 'Da li podravate da se 9. januar
obiljeava i slavi kao Dan Republike Srpske?'" U svezi s tim,
podnositelji zahtjeva istiu i da je referendum institut izravne
demokracije i nain donoenja obvezujuih odluka, a ne
"ispitivanje javnog mnjenja". Zbog toga se, kako istiu, za
raspisivanje referenduma mora imati ne samo ustavni i zakonski
temelj ve se i referendumsko pitanje mora formulirati tako da se
ne kri bilo koji zakon, a naroito ne Ustav Bosne i Hercegovine
kao najvii pravni akt u dravi. U prilog ovim tvrdnjama
podnositelji zahtjeva ukazuju, izmeu ostalog, na relevantnu
praksu Ustavnog suda Republike Hrvatske i, osobito, na odluku
supervizora za Brko distrikt Bosne i Hercegovine od 19.
kolovoza 2016. godine, kojom je zabranjeno odravanje
referenduma na teritoriju Brko distrikta Bosne i Hercegovine,
upravo zato to je "takav referendum protivan Odluci Ustavnog
suda Bosne i Hercegovine broj U 3/13".
Navodi u odnosu na lanak I/2. Ustava Bosne i Hercegovine
10. to se tie navodne neustavnosti Odluke o referendumu
u odnosu na lanak I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, podnositelji
zahtjeva ukazuju na relevantnu praksu Europskog suda za ljudska
prava (u daljnjem tekstu: Europski sud) i Ustavnog suda prema

Broj 74 - Stranica 102

SLUBENI GLASNIK BiH

kojoj je izvrenje konanih i obvezujuih sudskih odluka


"sastavni dio procesa odluivanja sudskih tijela i ima odlunu
vanost za ostvarivanje prava". Imajui to u vidu, podnositelji
zahtjeva obrazlau da je Odlukom Ustavnog suda broj U 3/13
utvreno pravo Bonjaka, Hrvata i Ostalih na nediskriminaciju,
budui da je Ustavni sud zakljuio u toj odluci da su oni lankom
3.b) Zakona o praznicima bili diskriminirani na nacionalnoj i
vjerskoj osnovi. Izvrenje ove odluke je, kako dalje navode,
"sastavni dio odluivanja o kolektivnim pravima nesrpskog
stanovnitva u entitetu Republika Srpska". U svezi s tim,
podnositelji zahtjeva istiu da "nevezano za dokaze o
aktivnostima na provoenju referenduma [...] najvii zvaninici
javne vlasti entiteta Republika Srpska javno, otvoreno,
nedvojbeno, ali i veoma kategorino, izjavljuju da e provesti
referendum u entitetu Republika Srpska, bez obzira na odluku
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i/ili odluke Visokog
predstavnika za Bosnu i Hercegovinu". Kao potvrdu tih navoda,
podnositelji zahtjeva detaljno navode u zahtjevu izjave pojedinih
zvaninika iz Republike Srpske. Podnositelji zahtjeva smatraju da
sve ovo nedvojbeno pokazuje da "izvrna, zakonodavna, ali ni
sudska vlast Republike Srpske nee izvriti konanu i
obavezujuu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine".
11. Ovakvo postupanje je, kako navode podnositelji
zahtjeva, "oigledno poprimilo jednu znatno jau kvalifikaciju
suprotstavljanja savremenim principima funkcioniranja pravne i
demokratske drave, to izaziva veliku i sveopu napetost u
cijeloj dravi, ukljuujui ali ne ograniavajui se na
uznemirenost kod graana, naruavanje politikih odnosa meu
nosiocima javne vlasti, izazivanje i vrijeanje predstavnika
meunarodne zajednice, i potkopavanje procesa integracije
Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju". Time je, prema
njihovom miljenju, prekren lanak I/2. Ustava Bosne i
Hercegovine.
12. Na temelju svega izloenog, podnositelji zahtjeva
predlau da Ustavni sud: 1) usvoji zahtjeve, 2) utvrdi neustavnost
Odluke o referendumu u odnosu na l. I/2. i VI/5. Ustava Bosne i
Hercegovine, 3) stavi izvan snage Odluku o referendumu, 4)
obvee Narodnu skuptinu da poduzme aktivnosti na anuliranju
svih supsidijarnih odluka i aktivnosti koje su utemeljene na
Odluci o referendumu i 5) naloi Narodnoj skuptini da obavijesti
Ustavni sud o poduzetim mjerama u roku od tri mjeseca.
Zahtjev za privremenu mjeru
13. U obrazloenju zahtjeva za donoenje privremene mjere
podnositelji zahtjeva navode da se postavljeno pitanje tie
"veoma bitne karike ustavnopravnog sistema u Bosni i
Hercegovini ugroavanja ustavnosti i zakonitosti rada najvieg
sudskog autoriteta u Bosni i Hercegovini", ali i stabilnosti i
napretka Bosne i Hercegovine u procesu integracije u Europsku
uniju. Naime, kako istiu, "krize ove vrste u dravi i te kako
utjeu na ocjenu i kredibilitet Bosne i Hercegovine kao drave
kandidata za lanstvo u Evropskoj uniji. Drugim rijeima, sporna
odluka izaziva takvu politiku, ustavnu i meunarodnu krizu da
je 'kriza' kao takva postala oblik nenadoknadive tete za dravu".
14. Osim toga, podnositelji zahtjeva navode da, ukoliko bi
se primijenio test "dvostruke hipoteze", "koji je uobiajen za
testiranje opravdanosti privremenih mjera (proporcionalnost
posljedica koje bi nastupile da se privremena mjera usvoji, a da
se zahtjev za rjeavanje spora odbaci/odbije sa posljedicama koje
bi nastupile da se privremena mjera odbije, a da se zahtjev za
rjeavanje spora usvoji), bilo bi jasno da je usvajanje privremene
mjere opravdano". Naime, kako dalje istiu, ako bi se ispostavilo
da je zahtjev podnositelja utemeljen, "a referendum se
privremeno ne zaustavi, ve se provede, drava e biti izloena
ozbiljnoj politikoj i meunarodnopravnoj krizi, meuentitetskoj
i meunacionalnoj napetosti, dok se pitanje 'graanske volje' nee

Utorak, 4. 10. 2016.

vie moi kontrolirati. Graani koji budu uestvovali na


referendumu mogu traiti da se provede odluka na osnovu
referenduma, a to bi se itekako moglo politiki zloupotrijebiti.
Osim toga, smatramo da provoenje ovog referenduma u vrijeme
predizborne kampanje za lokalne izbore moe itekako utjecati na
izborne rezultate, to e se reflektirati na legitimitet vlasti u
naredne etiri godine. S druge strane, ako se provoenje
referenduma privremeno zaustavi, s obzirom na to da se ne radi o
goruem pitanju, posljedice privremenog zaustavljanja nee biti
nepovratne".
15. Podnositelji zahtjeva su, takoer, ukazali i na istupe
zvaninika meunarodne zajednice u svezi s tim, osobito
Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, kojima se ukazuje
na neustavnost referenduma kako je raspisan, te na financijske
reperkusije najavljenog referenduma za koji je utvren proraun
u iznosu od 1.425.390,00 KM. Ukoliko bi se utvrdilo da je
referendum neustavan, a sredstva potroena, podnositelji zahtjeva
navode da bi se prouzroila "velika finansijska teta entitetu
Republika Srpska i njenim graanima, kao i Bosni i
Hercegovini".
Odgovor na zahtjeve
16. U odgovoru na zahtjeve Narodna skuptina je, izmeu
ostalog, navela da je u predmetu broj U 3/13 podnesen zahtjev za
preispitivanje odluke Ustavnog suda koji "do danas nije ni
razmotren od Ustavnog suda, niti je o njemu donesena odluka".
Stoga je, kako se dalje navodi, "neprihvatljiva tvrdnja podnosioca
zahtjeva da postoje opstrukcija i pasivnost [Narodne skuptine ],
jer odluka Ustavnog suda nije ni mogla biti izvrena". Ovo, dalje,
znai, kako se navodi, da Narodna skuptina "nije ignorisala
odluke, niti vrijeala ugled Ustavnog suda".
17. U odnosu na sutinu podnesenih zahtjeva, Narodna
skuptina, najprije, vrlo detaljno obrazlae zbog ega smatra da
podneseni zahtjevi nisu dopustivi. Izmeu ostalog, u odgovoru se
navodi da Odluka o referendumu nema karakter zakonodavnog
akta, "te traenje da se donese privremena mjera prije nego to
Ustavni sud BiH ne razmotri zahtjev [Narodne skuptine ] za
preispitivanje [Odluke broj U 3/13] nije osnovano". Dalje,
Narodna skuptina navodi da Ustavni sud nije nadlean u
konkretnom sluaju, navodei da "nije u pitanju postojanje spora
izmeu Republike Srpske i BiH, a naroito ne spora koji ima
Ustavom BiH utvrene ustavne elemente da bi ga mogao
razmatrati Ustavni sud". Da bi se moglo govoriti o postojanju
spora koji bi doveo do nadlenosti Ustavnog suda, "nuno je da
postoji nesaglasnost izmeu Republike Srpske i neke od
institucija Bosne i Hercegovine u pogledu nekog ustavnog
pitanja, prava ili pravne injenice". Meutim, kako se dalje
navodi, "postavlja se pitanje u odnosu na koji se organ ili
instituciju dravne vlasti [...] [Narodna skuptina ], kao donosilac
osporene odluke, nalazi u sporu o nadlenosti". U svezi s tim,
Narodna skuptina istie da na razini Bosne i Hercegovine ne
postoji dravno tijelo "kojem je Ustav Bosne i Hercegovine
explicite dao u nadlenost raspisivanje i provoenje referenduma
na entitetskom nivou". Takvu nadlenost nema, kako se dalje
navodi i detaljno elaborira, ni PSBiH ni o pitanjima koja su u
njezinoj nadlenosti, a osobito ne o onima iz nadlenosti entiteta.
S druge strane, kako se istie, lankom 77. Ustava Republike
Srpske je propisano da Narodna skuptina moe odluiti "da o
pojedinim pitanjima iz svoje nadlenosti odluku donese nakon
prethodnog izjanjenja graana na referendumu". Stoga se
usvajanje Odluke o referendumu "ima iskljuivo smatrati kao
konkretna aktivnost [Narodne skuptine ] u procesu razmatranja
modaliteta donoenja normativnog akta kojim bi se izvrila
[Odluka broj U 3/13]". Ovakav zakljuak, kako se navodi,
"proizlazi iz pravne prirode republikog referenduma koji [...]
ima konsultativni, odnosno savjetodavni karakter". Tek kada bi

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Ustav Republike Srpske davao ovlast Narodnoj skuptini da


"raspisuje referendume koji imaju obligatorni karakter, tek bi se u
tom sluaju moglo poi od pretpostavke da se osporenom
odlukom dovodi u pitanje obavezujui karakter [Odluke broj U
3/13]". Na temelju izloenog, Narodna skuptina smatra da su
neutemeljeni navodi podnositelja zahtjeva da se Odlukom o
referendumu odluuje o pitanju koje nije u nadlenosti entiteta i
kojom se dovodi u pitanje obvezujui karakter odluke Ustavnog
suda. Dakle, kako se detaljno dalje obrazlae, u konkretnom
sluaju se ne radi o bilo kakvom sporu u smislu Ustava BiH, pa
"uputanje Ustavnog suda BiH u meritum stvari potvrdilo bi
prihvatanje pravno neodrivih argumenata iz zahtjeva i
prejudiciranje ishoda referenduma".
18. Dalje, u odgovoru se detaljno analizira i zbog ega se
nadlenost Ustavnog suda ne moe uspostaviti ni za apstraktnu
normativnu kontrolu Odluke o referendumu. Osobito se istie da
ova odluka nije zakonodavni akt "kojim se vri konkretizacija
Zakona o referendumu", kako tvrde podnositelji zahtjeva, ve
pojedinani pravni akt koji ne moe biti predmetom ocjene
ustavnosti pred Ustavnim sudom. Takoer, Narodna skuptina
navodi da podnositelji zahtjeva neutemeljeno ukazuju da
"Republika Srpska nije preduzela bilo kakve radnje i aktivnosti s
ciljem mirnog rjeavanja spora", zato to nije uzeto u obzir da su
"upravo preduzete odreene radnje, prvenstveno podnoenjem
zahtjeva za preispitivanje Odluke [broj U 3/13]".
19. U nastavku odgovora se detaljno govori o institutu
referenduma, a osobito se istie da je Zakon o referendumu
detaljno analiziralo i Europsko povjerenstvo za demokraciju
putem prava Vijea Europe (tzv. Venecijansko povjerenstvo),
koje je dalo pozitivno miljenje. Narodna skuptina, dalje, navodi
da se referendumsko pitanje odnosi na javni blagdan u Republici
Srpskoj, te da je "Dan Republike veoma znaajan za narode i
graane Republike Srpske". Dalje se navodi da je Odluka o
referendumu donesena "u kontekstu odnosa prema primjeni
Odluke Ustavnog suda [broj U 3/13]", te da graani Republike
Srpske "imaju legitiman interes da putem republikog
referenduma demokratski i slobodno izraze svoj politiki stav i
miljenje o tome kada i na koji nain treba obiljeavati 9. januar
kao znaajan istorijski i politiki dogaaj". Narodna skuptina
navodi da, iako "Republika Srpska izraava nezadovoljstvo
odlukom Ustavnog suda BiH u njenim bitnim pitanjima,
republiki referendum je kao demokratsko sredstvo u funkciji
njene primjene". U svezi s tim, Narodna skuptina istie da je
"jedini izriit nalog iz navedene odluke da [Narodna skuptina ]
'uskladi' lan 3.b) Zakona o praznicima sa Ustavom BiH", a da se
"ne navodi obaveza da [Narodna skuptina] mora ukinuti
obiljeavanje Dana Republike '9. januara', niti na neki drugi nain
konkretizuje ta je potrebno u okviru tog usklaivanja". Stoga,
kako Narodna skuptina zakljuuje, odluka Ustavnog suda "ne
moe da znai da je Republici Srpskoj zabranjeno obiljeavanje
datuma, odnosno dana njenog nastanka".
20. Dalje, u odgovoru se navodi da republiki referendum
nee ugroziti integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, da se
njegovim odravanjem ne kre meunarodni ugovori, niti
Daytonski mirovni sporazum, niti "najvii opti pravni akt Bosne
i Hercegovine". Takoer, navodi se da su neutemeljeni navodi o
krenju lanka I/2. Ustava Bosne i Hercegovine i da se
"neosnovano ponovo istie da ranije pokrenuti postupak u
navedenom predmetu ima cilj zatitu od diskriminacije Bonjaka,
Hrvata i Ostalih u Republici Srpskoj, jer nije Ustavni sud Bosne i
Hercegovine mogao da odlui da je nesrpsko i nepravoslavno
stanovnitvo bilo diskriminisano osporenim lanom 3.b) Zakona
o praznicima". Dalje, Narodna skuptina navodi da je "opravdano
obrazloenje [Odluke o referendumu] u kojem je navedeno da je
[Odluka broj U 3/13] 'sporna sa vie aspekata, prije svega
pravnog, ali i aspekta legitimnosti donosioca odluke'", te da je u

Broj 74 - Stranica 103

tom obrazloenju navedeno i to da su sve odluke Ustavnog suda


"upitnog pravnog legitimiteta", zato to "Ustavni sud BiH radi
bez Zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine".
21. U nastavku odgovora se govori o Deklaraciji o
proglaenju Republike Srpske iz 1992. godine i kontinuitetu
Republike Srpske, detaljno se iznose argumenti kojima se
obrazlae odreivanje 9. sijenja kao Dana Republike Srpske i
daje se ocjena Odluke Ustavnog suda broj U 3/13. Meutim, ti
navodi nisu relevantni za odluivanje u konkretnom predmetu, pa
ih Ustavni sud nee posebice interpretirati.
22. U odnosu na zahtjev za donoenje privremene mjere,
Narodna skuptina je navela da je neprihvatljivo da se donosi
privremena mjera "kojoj su prvenstveno osnova navodi
podnosioca zahtjeva zasnovani na veoma izraenoj unutranjoj,
pravnoj i politikoj, ali i meunarodnoj krizi i interesu koji bi
nastali provoenjem referenduma". Narodna skuptina smatra da
je to politiki pritisak nositelja najviih dravnih funkcija na
Ustavni sud i derogiranje demokratskih i ustavnih naela o
podjeli vlasti, te "negacija demokratskih institucija neposredne
demokratije i onemoguavanje uvoenja dobre prakse
neposrednog uea graana u odluivanju o vitalnim i ukupnim
pitanjima drave i drutva".
23. Na temelju svega to je u odgovoru navedeno, Narodna
skuptina predlae da Ustavni sud proglasi podnesene zahtjeve
nedopustivim, odnosno da donese odluku kojom e: 1) odbaciti
zahtjev za rjeavanje ustavnopravnog spora zbog Odluke o
referendumu, ili da: 2) ako odlui da se upusti u meritorno
odluivanje, odbije zahtjeve, zato to Bosna i Hercegovina "nema
ustavnu nadlenost za regulisanje pravne materije koja se tie
republikog referenduma". Takoer, Narodna skuptina predlae
da se odbije i zahtjev za donoenje privremene mjere.
24. Pri ispitivanju utemeljenosti zahtjeva za donoenje
privremene mjere Ustavni sud polazi od odredaba lanka VI/3.(a)
Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 64. st. (1) i (4) Pravila
Ustavnog suda.
lanak VI/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine glasi:
Ustavni sud e podravati ovaj Ustav.
a) Ustavni sud ima iskljuivu nadlenost odluivanja o svim
sporovima koji proisteknu iz ovog Ustava izmeu entiteta, ili
izmeu Bosne i Hercegovine i jednog ili oba entiteta, te izmeu
institucija Bosne i Hercegovine, ukljuujui, ali se ne
ograniavajui na to:
- Je li odluka nekog entiteta da uspostavi posebne paralelne
odnose sa susjednom dravom sukladna ovom Ustavu,
ukljuujui i odredbe koje se tiu suvereniteta i teritorijalnog
integriteta Bosne i Hercegovine.
- Je li neka odredba ustava ili zakona jednog entiteta
sukladna ovom Ustavu.
Spor moe pokrenuti lan Predsjednitva, predsjedavajui
Vijea ministara, predsjedavajui ili dopredsjedavajui jednog
od domova Parlamentarne skuptine; jedna etvrtina
lanova/delegata jednog od domova Parlamentarne skuptine, ili
jedna etvrtina jednog od domova zakonodavnog tijela jednog
entiteta.
lanak 64. st. (1) i (4) Pravila Ustavnog suda glasi:
(1) Ustavni sud moe, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev
podnositelja zahtjeva ili apelanta, odrediti svaku privremenu
mjeru za koju smatra da je treba donijeti u interesu stranaka ili
pravilnog voenja postupka.
[...]
(4) Postupak za donoenje privremene mjere je uran, a
odluka kojom se usvaja zahtjev za donoenje privremene mjere je
obvezujua do donoenja konane odluke Ustavnog suda.
[...]
25. Ustavni sud podsjea da je lanak 64. Pravila Ustavnog
suda primjenjiv u situacijama u kojim Ustavni sud ocijeni, na

Broj 74 - Stranica 104

SLUBENI GLASNIK BiH

temelju razloga i dokaza o opravdanosti dostavljenih uz zahtjev


za donoenje privremene mjere, da je to u interesu stranaka ili
pravilnog voenja postupka, odnosno da bi mogle nastati
neotklonjive tetne posljedice.
26. U konkretnom sluaju Ustavni sud podsjea da je
Odlukom broj U 3/13 od 26. studenog 2015. godine odluio da je
lanak 3.b) Zakona o praznicima u suprotnosti sa l. I/2. i II/4.
Ustava Bosne i Hercegovine i sa meunarodnim dokumentima
navedenim u dispozitivu navedene odluke. Dalje, Ustavni sud je
istom odlukom naloio Narodnoj skuptini da u roku od est
mjeseci usuglasi lanak 3.b) Zakona o praznicima sa Ustavom
Bosne i Hercegovine i da u istom roku obavijesti Ustavni sud o
mjerama poduzetim sa ciljem izvrenja navedene odluke. Ustavni
sud, meutim, primjeuje da do dana donoenja ove odluke nije
dobio takve informacije.
27. Dalje, Ustavni sud zapaa da je Narodna skuptina 15.
srpnja 2016. godine donijela pobijanu odluku kojom je zakazan
referendum u Republici Srpskoj za 25. rujan 2016. godine sa
utvrenim referendumskim pitanjem: "Da li podravate da se 9.
januar obiljeava i slavi kao Dan Republike Srpske?" Takoer, iz
dokumentacije koja je dostavljena uz zahtjeve Ustavni sud je
utvrdio da nadlena tijela Republike Srpske aktivno rade na
organiziranju i provedbi raspisanog referenduma. U svezi sa
ovim, Ustavni sud ukazuje da podnositelji zahtjeva ne spore da je
Narodna skuptina Odluku o raspisivanju referenduma donijela
na temelju Ustava Republike Srpske i na temelju Zakona o
referendumu. Meutim, podnositelji zahtjeva smatraju da je
referendumsko pitanje isto pitanje koje je Ustavni sud rijeio
svojom Odlukom broj U 3/13 za koju tvrde da jo nije izvrena.
28. U svezi s tim, Ustavni sud zapaa da se podnesenim
zahtjevima, ali i navodima iz odgovora Narodne skuptine,
postavlja nekoliko ozbiljnih i sloenih pitanja kako u odnosu na
dopustivost zahtjeva, tako i u odnosu na meritum. Neka od tih
pitanja su: 1) postoji li u konkretnom sluaju ustavnopravni spor
u smislu lanka VI/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine, 2) ako ne
postoji takav spor, je li Ustavni sud nadlean odluivati o
ustavnosti Odluke o raspisivanju referenduma, odnosno moe li,
po svojoj pravnoj naravi, Odluka o referendumu biti predmetom
ocjene ustavnosti, 3) je li referendumsko pitanje isto pitanje o
kojem je Ustavni sud donio konanu i obvezujuu odluku, 4)
kakav je utjecaj te odluke Ustavnog suda na Odluku o
referendumu i druga vana pitanja. Osim toga, Ustavni sud ima u
vidu da su podnositelji zahtjeva iznijeli niz argumenata u prilog
zahtjevu za donoenje privremene mjere u konkretnom sluaju.
Ocjenjujui te argumente, kao i navode koje je u odgovoru na
zahtjeve iznijela Narodna skuptina, Ustavni sud smatra da u ovoj
fazi postupka postoji dovoljno razloga koji ukazuju na to da bi
provedba referenduma, prije nego to Ustavni sud odlui o
zahtjevima koji su podneseni u konkretnom sluaju, imala
ozbiljne i neotklonjive tetne posljedice za izvrenje Odluke
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U 3/13 i za nesmetan i
efikasan rad Ustavnog suda u konkretnom predmetu, ali i za
ustavni poredak openito.
29. Uzevi u obzir sve navedeno, Ustavni sud je uvjeren da
je, u smislu lanka 64. stavak (1) Pravila Ustavnog suda, u
interesu svih strana u ovom postupku zatita ustavnog poretka i
stabilnosti Bosne i Hercegovine, te nesmetan rad Ustavnog suda
u konkretnom sluaju. Stoga, Ustavni sud smatra da privremena
obustava primjene Odluke o referendumu do donoenja
konane odluke o podnesenim zahtjevima - nije u suprotnosti sa
navedenim interesima, ve im izravno doprinosi.
30. U smislu lanka 64. stavak (4) Pravila Ustavnog suda,
odluka o privremenoj mjeri proizvodi pravno djelovanje do
donoenja konane odluke Ustavnog suda.
31. Na temelju izloenog odlueno je kao u dispozitivu ove
odluke.

Utorak, 4. 10. 2016.

32. Ustavni sud podsjea na to da odluka o privremenoj


mjeri ni u kojem sluaju ne prejudicira odluku o dopustivosti,
odnosno o meritumu podnesenih zahtjeva.
33. Sukladno lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine,
odluke Ustavnog suda su konane i obvezujue.
Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mirsad eman, v. r.
,
10/16,
,

. ,
VI/3) , 57
(2) ) 64 . (1) (4)
("
" 94/14), :
,
,
. ,
-,
Tudor Pantiru,
,
,
Constance Grewe,
,
17. 2016.

,
,
,


, ,
,

, 25
, 35

16

.

02/1-021-894/16
15. 2016. ("
" 68/16).


.
"
", "
", " "
"
".

1. ,
,


, ,

,
, 25

, 35

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

16

( : )
24, 29. 31. , 3. 2016.
( :
) "
"
02/1-021-894/16
15. 2016. ("
" 68/16, :
). :
10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16 16/16.
, ,


.
2.
,
, 32 (1)
,

10/16.
3. , 23 (2)
, . 10/16 12/16
(
: ) .
. 13/16 16/16
. 10/16 12/16,
.
4. 7. 2016.
.
a)
5.
. I/2 VI/5
. ,
""

,
,
,
,
VI/5 .


, , . ,
",


I/2
".
6. , ,
3/13 26.
2015. ("
" 100/15) 3)
("
" 43/07, :
) I/2
, II/4
1.1 2) )
1
12
.

3)
. ,

Broj 74 - Stranica 105

,
, "
". ,
VI/5
,
, ,
" [ ]".
, "
,
.
".
7. ,
15. 2016.
,

(" "
42/10, : ).
25.
2016. :
" 9.
?" ,
, ,

. ,
"

". , ,

,
3/13. ,
"
". ,

( : )
-7/16 11. 2016.

.

"
".
8. ,
, ,
("
"), "
[ ]....
''
VI/3)
", "par excellence
.
". ,
, "
".
VI/5

9.
VI/5
, , ,
, 70
,
.
, , "[....]

Broj 74 - Stranica 106

SLUBENI GLASNIK BiH


.
9.
,
: ' 9.
?'"
,

, " ".
, ,


,
.
, ,
,
,
19. 2016. ,

, "

3/13".
I/2
10.
I/2
,
( :
)
"

". ,
3/13
,
,
3)
.
, , "

". ,
"
[...]
,
, , ,
,
/
".
,
.

", ,

".
11. ,
, "

,
,
,

,
,
". ,
, I/2 .
12. ,
: 1) , 2)

Utorak, 4. 10. 2016.

. I/2 VI/5
, 3)
, 4)

5)

.

13.

"

",

. , , "


. ,
, ''
".
14. , ,
" ", "

(
,
/
,
),
". , ,
, "
, ,
,
,
' ' .

,
.
,

,
. ,
,
,
".
15. , ,
,
,
,

1.425.390,00 .
, ,
"

, ".

16. ,
, 3/13
"
,
". , ,
"
[ ],
". , ,
, , "
, ".

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

17. ,
, ,
.
,
, "

[ ]
[ 3/13] ". ,

, "
,

".

, "

,
". , , "

[...] [ ],
, ". ,

"
explicite
".
, ,
,
.
, , 77
"

".
"
[ ]

[ 3/13]".
, , "
[...] ,
".

" ,


[ 3/13]". ,. ,
,
, "


".
18. ,

.

" ",
,

. ,
"

", "
,
[ 3/13]".

Broj 74 - Stranica 107

19.
,

(.
), .
, ,
, "

".
"
[ 3/13]",
"


9.
". , "

,
".
, "
[ ] ''
3) ", "
[ [
' 9. ',

". , ,
"
,
".
20. ,

,
, ,
" ".
,
I/2 "

,
,

3) ". ,
" [
] [ 3/13]
' , ,
'",

" ", "
".
21.
1992.
,
9.

3/13. ,
,
.
22. ,

"

, ,

".

Broj 74 - Stranica 108

SLUBENI GLASNIK BiH

, "".
23. ,

,
: 1)
, : 2)
, ,
"

". ,
.
24.

VI/3) 64 . (1) (4)
.
VI/3) :
.
)
,
,
, ,
:
-

,

.
-
.

, ,

,

.
64 . (1) (4) :
(1) ,
,

.
[...]
(4) ,

.
[...]
25. 64

,
,
,

.
26.
3/13 26. 2015.
3) . I/2
II/4
.
,
3)


. , ,

Utorak, 4. 10. 2016.


.
27. ,
15. 2016.
25.
2016. : "
9.
?" ,


. ,. ,

3/13
.
28. ,
, ,

, .
: 1)
VI/3)
, 2) ,

, ,
,
, 3)

, 4)
. ,


. ,

,

,
,

3/13

, .
29. ,
, 64 (1)
,
,
. ,


-
, .
30. 64 (4) ,

.
31.
.
32.

, .
33. VI/5 , .


, . .

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom sazivu, u


predmetu broj U 10/16, rjeavajui zahtjev Bakira Izetbegovia,
lana Predsjednitva Bosne i Hercegovine i dr. za donoenje
privremene mjere, na osnovu lana VI/3.a) Ustava Bosne i
Hercegovine, lana 57. stav (2) taka e) i lana 64. st. (1) i (4)
Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine preieni tekst
("Slubeni glasnik BiH" broj 94/14), u sastavu:
Mirsad eman, predsjednik
Mato Tadi, potpredsjednik
Zlatko M. Kneevi, potpredsjednik
Margarita Caca-Nikolovska, potpredsjednica
Tudor Pantiru, sudija
Valerija Gali, sutkinja
Miodrag Simovi, sudija
Constance Grewe, sutkinja
Seada Palavri, sutkinja
na sjednici odranoj 17. septembra 2016. godine donio je

ODLUKU O PRIVREMENOJ MJERI

Usvajaju se zahtjevi Bakira Izetbegovia, lana


Predsjednitva Bosne i Hercegovine, efika Daferovia,
prvog zamjenika predsjedavajueg Predstavnikog doma
Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, Safeta Softia,
predsjedavajueg Doma naroda Parlamentarne skuptine
Bosne i Hercegovine, etiri delegata Doma naroda
Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, 25 lanova
Predstavnikog doma Parlamentarne skuptine Bosne i
Hercegovine, 35 poslanika Predstavnikog doma Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine i 16 delegata Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za donoenje
privremene mjere.
Privremeno se obustavlja primjena Odluke o raspisivanju
republikog referenduma broj 02/1-021-894/16 od 15. jula 2016.
godine ("Slubeni glasnik Republike Srpske" broj 68/16).
Ova odluka stupa na snagu odmah i proizvodi pravno
djelovanje do donoenja konane odluke Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine o podnesenim zahtjevima.
Odluku objaviti u "Slubenom glasniku Bosne i
Hercegovine", "Slubenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i u
"Slubenom glasniku Brko distrikta Bosne i Hercegovine".
Obrazloenje
1. Bakir Izetbegovi, lan Predsjednitva Bosne i
Hercegovine, efik Daferovi, prvi zamjenik predsjedavajueg
Predstavnikog doma Parlamentarne skuptine Bosne i
Hercegovine, Safet Softi, predsjedavajui Doma naroda
Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, etiri delegata
Doma naroda Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, 25
lanova Predstavnikog doma Parlamentarne skuptine Bosne i
Hercegovine, 35 poslanika Predstavnikog doma Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine i 16 delegata Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
podnosioci zahtjeva) pojedinano su podnijeli 24, 29. i 31.
augusta, te 3. septembra 2016. godine Ustavnom sudu Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) zahtjeve "za
rjeavanje ustavnopravnog spora sa entitetom Republika Srpska"
u vezi sa Odlukom o raspisivanju republikog referenduma broj
02/1-021-894/16 od 15. jula 2016. godine ("Slubeni glasnik
Republike Srpske" broj 68/16, u daljnjem tekstu: Odluka o
referendumu). Ovi zahtjevi su zavedeni pod brojevima: U 10/16,
U 11/16, U 12/16, U 13/16, U 14/16, U 15/16 i U 16/16.
Podnosioci zahtjeva su, takoer, postavili i zahtjeve za donoenje
privremene mjere kojom bi Ustavni sud obustavio primjenu

Broj 74 - Stranica 109

Odluke o referendumu do donoenja konane odluke Ustavnog


suda.
2. S obzirom na to da je Ustavnom sudu podneseno vie
zahtjeva koji se odnose na isti injenini i pravni osnov, Ustavni
sud je, na osnovu lana 32. stav (1) Pravila Ustavnog suda, donio
odluku o spajanju navedenih zahtjeva po kojima e voditi jedan
postupak i donijeti jednu odluku pod brojem U 10/16.
3. Ustavni sud je, na osnovu lana 23. stav (2) Pravila
Ustavnog suda, zahtjeve u predmetima br. U 10/16 do U 12/16
dostavio Narodnoj skuptini Republike Srpske (u daljnjem tekstu:
Narodna skuptina) na odgovor. Budui da su zahtjevi u
predmetima br. U 13/16 do U 16/16 podneseni u istom tekstu kao
i u predmetima br. U 10/16 do U 12/16, Ustavni sud te zahtjeve
nije posebno dostavljao na odgovor.
4. Narodna skuptina je 7. septembra 2016. godine
dostavila odgovor na zahtjeve.
a) Navodi iz zahtjeva
5. Podnosioci zahtjeva smatraju da je Odluka o
referendumu suprotna l. I/2. i VI/5. Ustava Bosne i
Hercegovine. Argumentirajui ove navode, podnosioci zahtjeva
najprije navode da se "spor" u konkretnom sluaju odnosi na
pitanje ustavnopravne obaveze vlasti Republike Srpske da
potuju Ustav Bosne i Hercegovine, podjelu nadlenosti izmeu
drave i entiteta i, u konkretnom sluaju, obavezu Republike
Srpske da potuje obavezujuu i izvrnu snagu odluke Ustavnog
suda, kako je to propisano u lanu VI/5. Ustava Bosne i
Hercegovine. Podnosioci zahtjeva smatraju da potivanje
nadlenosti dravnih ustavnih institucija i njihovih odluka jesu
ustavna pitanja za koja je, u sluaju spora, nadlean Ustavni sud.
Dalje, podnosioci zahtjeva navode da "otvoreno, proaktivno i
agresivno krenje pojedine ustavne odredbe moe dobiti svoju
teu kvalifikaciju u vidu krenja principa pravne drave i
demokratskog poretka u smislu lana I/2. Ustava Bosne i
Hercegovine".
6. Podnosioci zahtjeva, dalje, navode da je Ustavni sud
Odlukom o dopustivosti i meritumu broj U 3/13 od 26. novembra
2015. godine ("Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj
100/15) utvrdio da lan 3.b) Zakona o praznicima Republike
Srpske ("Slubeni glasnik Republike Srpske" broj 43/07, u
daljnjem tekstu: Zakon o praznicima) nije u skladu sa lanom I/2.
Ustava Bosne i Hercegovine, lanom II/4. Ustava Bosne i
Hercegovine u vezi sa lanom 1.1. i lanom 2.a) i c)
Meunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne
diskriminacije i lanom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku
konvenciju za zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Na
osnovu toga Ustavni sud je naloio Narodnoj skuptini da u roku
od est mjeseci od dostavljanja te odluke usaglasi lan 3.b)
Zakona o praznicima sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Ova
odluka je, kako istiu podnosioci zahtjeva, stupila na snagu
danom dostavljanja Narodnoj skuptini, a "najkasnije danom
objavljivanja u slubenim glasilima". Meutim, iako je lanom
VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine propisano da su odluke
Ustavnog suda konane i obavezujue, navedena odluka nije
izvrena zbog, kako navode podnosioci zahtjeva, "opstruktivne
pasivnosti odgovorne [Narodne skuptine]". tavie, Narodna
skuptina "nije ni dostavila odgovor o preduzetim aktivnostima s
ciljem implementacije Odluke, tj. u potpunosti je ignorirala
najvii sudski autoritet Bosne i Hercegovine".
7. Dalje, podnosioci zahtjeva navode da je Narodna
skuptina 15. jula 2016. godine usvojila Odluku o referendumu,
kojom je odlueno da se provede referendum po osnovu Zakona
o referendumu i graanskoj inicijativi Republike Srpske
("Slubeni glasnik Republike Srpske" broj 42/10, u daljnjem
tekstu: Zakon o referendumu). Navedenom odlukom zakazan je
referendum za 25. septembar 2016. godine i utvreno je

Broj 74 - Stranica 110

SLUBENI GLASNIK BiH

referendumsko pitanje koje glasi: "Da li podravate da se 9.


januar obiljeava i slavi kao Dan Republike Srpske?" Dalje,
nadlene vlasti Republike Srpske su, kako navode podnosioci
zahtjeva, preduzele niz aktivnosti s ciljem pripremanja i
odravanja raspisanog referenduma. U vezi s tim, podnosioci
zahtjeva navode i sve aktivnosti koje su preduzeli kako bi
"ukazali nadlenim vlastima Republike Srpske da je Odluka o
referendumu protivustavna". Meutim, kako dalje navode,
Narodna skuptina se ogluila o njihove zahtjeve da Odluku o
referendumu stavi van snage, kao i da postupi po Odluci
Ustavnog suda broj U 3/13. Zbog toga, podnosioci zahtjeva
smatraju da "postupak rjeavanja ovog ustavnopravnog spora nije
uspio". Osim toga, podnosioci zahtjeva navode da je Vijee za
zatitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike
Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud RS) Odlukom broj UV7/16 od 11. augusta 2016. godine utvrdilo da Odlukom o
referendumu nije povrijeen vitalni nacionalni interes bonjakog
naroda. Podnosioci zahtjeva navode da iz svega navedenog jasno
proizlazi da "ovaj spor moe biti rijeen samo pred Ustavnim
sudom Bosne i Hercegovine".
8. Dalje, podnosioci zahtjeva detaljno obrazlau zbog ega
smatraju da je, u konkretnom sluaju, Odluka o referendumu
zakonodavni akt ("individualni akt zakonodavnog organa"),
kojim se "vri konkretizacija [Zakona o referendumu].... koji se
ne moe na bilo koji nain tumaiti kao formalni ili materijalni
'zakon' u smislu apstraktne ocjene ustavnosti iz lana VI/3.a)
Ustava Bosne i Hercegovine", ve predstavlja "par excellence
primjer tzv. federalnog spora izmeu drave i jednog entiteta".
Ipak, u sluaju da Ustavni sud zauzme drugaiji stav, podnosioci
zahtjeva predlau "da se ovaj zahtjev ocijeni kao zahtjev za
ocjenu ustavnosti".
Navodi u odnosu na lan VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine
9. to se tie navodne neustavnosti Odluke o referendumu u
odnosu na lan VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, podnosioci
zahtjeva, izmeu ostalog, navode da Republika Srpska ima, na
osnovu lana 70. Ustava Republike Srpske i na osnovu Zakona o
referendumu, ustavno i zakonsko pravo na raspisivanje
referenduma. Meutim, kako dalje navode, Republika Srpska "ne
smije da zloupotrebljava taj demokratski institut neposrednog
donoenja odluka graana na nain da se postavljaju
referendumska pitanja koja su suprotna obavezujuoj prirodi
odluka Ustavnog suda [....] koja derogiraju ustavnopravne
obligacije iz konanih odluka Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine. S obzirom na to da je Ustavni sud Bosne i
Hercegovine u konkretnom sluaju odluio da je 9. januar
neustavan datum, onda se ne moe putem referenduma postaviti
referendumsko pitanje: 'Da li podravate da se 9. januar
obiljeava i slavi kao Dan Republike Srpske?'" U vezi s tim,
podnosioci zahtjeva istiu i da je referendum institut direktne
demokratije i nain donoenja obavezujuih odluka, a ne
"ispitivanje javnog mnjenja". Zbog toga se, kako istiu, za
raspisivanje referenduma mora imati ne samo ustavni i zakonski
osnov ve se i referendumsko pitanje mora formulirati tako da se
ne kri bilo koji zakon, a naroito ne Ustav Bosne i Hercegovine
kao najvii pravni akt u dravi. U prilog ovim tvrdnjama
podnosioci zahtjeva ukazuju, izmeu ostalog, na relevantnu
praksu Ustavnog suda Republike Hrvatske i, naroito, na odluku
supervizora za Brko distrikt Bosne i Hercegovine od 19. augusta
2016. godine, kojom je zabranjeno odravanje referenduma na
teritoriji Brko distrikta Bosne i Hercegovine, upravo zato to je
"takav referendum protivan Odluci Ustavnog suda Bosne i
Hercegovine broj U 3/13".
Navodi u odnosu na lan I/2. Ustava Bosne i Hercegovine
10. to se tie navodne neustavnosti Odluke o referendumu
u odnosu na lan I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, podnosioci

Utorak, 4. 10. 2016.

zahtjeva ukazuju na relevantnu praksu Evropskog suda za ljudska


prava (u daljnjem tekstu: Evropski sud) i Ustavnog suda prema
kojoj je izvrenje konanih i obavezujuih sudskih odluka
"sastavni dio procesa odluivanja sudskih tijela i ima odlunu
vanost za ostvarivanje prava". Imajui to u vidu, podnosioci
zahtjeva obrazlau da je Odlukom Ustavnog suda broj U 3/13
utvreno pravo Bonjaka, Hrvata i Ostalih na nediskriminaciju,
budui da je Ustavni sud zakljuio u toj odluci da su oni lanom
3.b) Zakona o praznicima bili diskriminirani na nacionalnom i
vjerskom osnovu. Izvrenje ove odluke je, kako dalje navode,
"sastavni dio odluivanja o kolektivnim pravima nesrpskog
stanovnitva u entitetu Republika Srpska". U vezi s tim,
podnosioci zahtjeva istiu da "nevezano za dokaze o
aktivnostima na provoenju referenduma [...] najvii zvaninici
javne vlasti entiteta Republika Srpska javno, otvoreno,
nedvojbeno, ali i veoma kategorino, izjavljuju da e provesti
referendum u entitetu Republika Srpska, bez obzira na odluku
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i/ili odluke Visokog
predstavnika za Bosnu i Hercegovinu". Kao potvrdu tih navoda,
podnosioci zahtjeva detaljno navode u zahtjevu izjave pojedinih
zvaninika iz Republike Srpske. Podnosioci zahtjeva smatraju da
sve ovo nesumnjivo pokazuje da "izvrna, zakonodavna, ali ni
sudska vlast Republike Srpske nee izvriti konanu i
obavezujuu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine".
11. Ovakvo postupanje je, kako navode podnosioci
zahtjeva, "oigledno poprimilo jednu znatno jau kvalifikaciju
suprotstavljanja savremenim principima funkcioniranja pravne i
demokratske drave, to izaziva veliku i sveopu napetost u
cijeloj dravi, ukljuujui ali ne ograniavajui se na
uznemirenost kod graana, naruavanje politikih odnosa meu
nosiocima javne vlasti, izazivanje i vrijeanje predstavnika
meunarodne zajednice, i potkopavanje procesa integracije
Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju". Time je, prema
njihovom miljenju, prekren lan I/2. Ustava Bosne i
Hercegovine.
12. Na osnovu svega izloenog, podnosioci zahtjeva
predlau da Ustavni sud: 1) usvoji zahtjeve, 2) utvrdi neustavnost
Odluke o referendumu u odnosu na l. I/2. i VI/5. Ustava Bosne i
Hercegovine, 3) stavi van snage Odluku o referendumu, 4)
obavee Narodnu skuptinu da preduzme aktivnosti na anuliranju
svih supsidijarnih odluka i aktivnosti koje su zasnovane na
Odluci o referendumu i 5) naloi Narodnoj skuptini da obavijesti
Ustavni sud o preduzetim mjerama u roku od tri mjeseca.
Zahtjev za privremenu mjeru
13. U obrazloenju zahtjeva za donoenje privremene mjere
podnosioci zahtjeva navode da se postavljeno pitanje tie "veoma
bitne karike ustavnopravnog sistema u Bosni i Hercegovini
ugroavanja ustavnosti i zakonitosti rada najvieg sudskog
autoriteta u Bosni i Hercegovini", ali i stabilnosti i napretka
Bosne i Hercegovine u procesu integracije u Evropsku uniju.
Naime, kako istiu, "krize ove vrste u dravi i te kako utjeu na
ocjenu i kredibilitet Bosne i Hercegovine kao drave kandidata za
lanstvo u Evropskoj uniji. Drugim rijeima, sporna odluka
izaziva takvu politiku, ustavnu i meunarodnu krizu da je 'kriza'
kao takva postala oblik nenadoknadive tete za dravu".
14. Osim toga, podnosioci zahtjeva navode da, ukoliko bi se
primijenio test "dvostruke hipoteze", "koji je uobiajen za
testiranje opravdanosti privremenih mjera (proporcionalnost
posljedica koje bi nastupile da se privremena mjera usvoji, a da
se zahtjev za rjeavanje spora odbaci/odbije sa posljedicama koje
bi nastupile da se privremena mjera odbije, a da se zahtjev za
rjeavanje spora usvoji), bilo bi jasno da je usvajanje privremene
mjere opravdano". Naime, kako dalje istiu, ako bi se ispostavilo
da je zahtjev podnosilaca osnovan, "a referendum se privremeno
ne zaustavi, ve se provede, drava e biti izloena ozbiljnoj

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

politikoj i meunarodnopravnoj krizi, meuentitetskoj i


meunacionalnoj napetosti, dok se pitanje 'graanske volje' nee
vie moi kontrolirati. Graani koji budu uestvovali na
referendumu mogu traiti da se provede odluka na osnovu
referenduma, a to bi se itekako moglo politiki zloupotrijebiti.
Osim toga, smatramo da provoenje ovog referenduma u vrijeme
predizborne kampanje za lokalne izbore moe itekako utjecati na
izborne rezultate, to e se reflektirati na legitimitet vlasti u
naredne etiri godine. S druge strane, ako se provoenje
referenduma privremeno zaustavi, s obzirom na to da se ne radi o
goruem pitanju, posljedice privremenog zaustavljanja nee biti
nepovratne".
15. Podnosioci zahtjeva su, takoer, ukazali i na istupe
zvaninika meunarodne zajednice u vezi s tim, naroito Visokog
predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, kojima se ukazuje na
neustavnost referenduma kako je raspisan, te na finansijske
reperkusije najavljenog referenduma za koji je utvren budet u
iznosu od 1.425.390,00 KM. Ukoliko bi se utvrdilo da je
referendum neustavan, a sredstva potroena, podnosioci zahtjeva
navode da bi se prouzrokovala "velika finansijska teta entitetu
Republika Srpska i njenim graanima, kao i Bosni i
Hercegovini".
Odgovor na zahtjeve
16. U odgovoru na zahtjeve Narodna skuptina je, izmeu
ostalog, navela da je u predmetu broj U 3/13 podnesen zahtjev za
preispitivanje odluke Ustavnog suda koji "do danas nije ni
razmotren od Ustavnog suda, niti je o njemu donesena odluka".
Stoga je, kako se dalje navodi, "neprihvatljiva tvrdnja podnosioca
zahtjeva da postoje opstrukcija i pasivnost [Narodne skuptine ],
jer odluka Ustavnog suda nije ni mogla biti izvrena". Ovo, dalje,
znai, kako se navodi, da Narodna skuptina "nije ignorisala
odluke, niti vrijeala ugled Ustavnog suda".
17. U odnosu na sutinu podnesenih zahtjeva, Narodna
skuptina, najprije, vrlo detaljno obrazlae zbog ega smatra da
podneseni zahtjevi nisu dopustivi. Izmeu ostalog, u odgovoru se
navodi da Odluka o referendumu nema karakter zakonodavnog
akta, "te traenje da se donese privremena mjera prije nego to
Ustavni sud BiH ne razmotri zahtjev [Narodne skuptine ] za
preispitivanje [Odluke broj U 3/13] nije osnovano". Dalje,
Narodna skuptina navodi da Ustavni sud nije nadlean u
konkretnom sluaju, navodei da "nije u pitanju postojanje spora
izmeu Republike Srpske i BiH, a naroito ne spora koji ima
Ustavom BiH utvrene ustavne elemente da bi ga mogao
razmatrati Ustavni sud". Da bi se moglo govoriti o postojanju
spora koji bi doveo do nadlenosti Ustavnog suda, "nuno je da
postoji nesaglasnost izmeu Republike Srpske i neke od
institucija Bosne i Hercegovine u pogledu nekog ustavnog
pitanja, prava ili pravne injenice". Meutim, kako se dalje
navodi, "postavlja se pitanje u odnosu na koji se organ ili
instituciju dravne vlasti [...] [Narodna skuptina ], kao donosilac
osporene odluke, nalazi u sporu o nadlenosti". U vezi s tim,
Narodna skuptina istie da na nivou Bosne i Hercegovine ne
postoji dravni organ "kojem je Ustav Bosne i Hercegovine
explicite dao u nadlenost raspisivanje i provoenje referenduma
na entitetskom nivou". Takvu nadlenost nema, kako se dalje
navodi i detaljno elaborira, ni PSBiH ni o pitanjima koja su u
njenoj nadlenosti, a naroito ne o onima iz nadlenosti entiteta.
S druge strane, kako se istie, lanom 77. Ustava Republike
Srpske je propisano da Narodna skuptina moe da odlui "da o
pojedinim pitanjima iz svoje nadlenosti odluku donese nakon
prethodnog izjanjenja graana na referendumu". Stoga se
usvajanje Odluke o referendumu "ima iskljuivo smatrati kao
konkretna aktivnost [Narodne skuptine ] u procesu razmatranja
modaliteta donoenja normativnog akta kojim bi se izvrila
[Odluka broj U 3/13]". Ovakav zakljuak, kako se navodi,

Broj 74 - Stranica 111

"proizlazi iz pravne prirode republikog referenduma koji [...]


ima konsultativni, odnosno savjetodavni karakter". Tek kada bi
Ustav Republike Srpske davao ovlatenje Narodnoj skuptini da
"raspisuje referendume koji imaju obligatorni karakter, tek bi se u
tom sluaju moglo poi od pretpostavke da se osporenom
odlukom dovodi u pitanje obavezujui karakter [Odluke broj U
3/13]". Na osnovu izloenog, Narodna skuptina smatra da su
neosnovani navodi podnosilaca zahtjeva da se Odlukom o
referendumu odluuje o pitanju koje nije u nadlenosti entiteta i
kojom se dovodi u pitanje obavezujui karakter odluke Ustavnog
suda. Dakle, kako se detaljno dalje obrazlae, u konkretnom
sluaju se ne radi o bilo kakvom sporu u smislu Ustava BiH, pa
"uputanje Ustavnog suda BiH u meritum stvari potvrdilo bi
prihvatanje pravno neodrivih argumenata iz zahtjeva i
prejudiciranje ishoda referenduma".
18. Dalje, u odgovoru se detaljno analizira i zbog ega
nadlenost Ustavnog suda ne moe da se uspostavi ni za
apstraktnu normativnu kontrolu Odluke o referendumu. Naroito
se istie da ova odluka nije zakonodavni akt "kojim se vri
konkretizacija Zakona o referendumu", kako tvrde podnosioci
zahtjeva, ve pojedinani pravni akt koji ne moe biti predmet
ocjene ustavnosti pred Ustavnim sudom. Takoer, Narodna
skuptina navodi da podnosioci zahtjeva neosnovano ukazuju da
"Republika Srpska nije preduzela bilo kakve radnje i aktivnosti s
ciljem mirnog rjeavanja spora", zato to nije uzeto u obzir da su
"upravo preduzete odreene radnje, prvenstveno podnoenjem
zahtjeva za preispitivanje Odluke [broj U 3/13]".
19. U nastavku odgovora se detaljno govori o institutu
referenduma, a naroito se istie da je Zakon o referendumu
detaljno analizirala i Evropska komisija za demokratiju putem
prava Vijea Evrope (tzv. Venecijanska komisija), koja je dala
pozitivno miljenje. Narodna skuptina, dalje, navodi da se
referendumsko pitanje odnosi na javni praznik u Republici
Srpskoj, te da je "Dan Republike veoma znaajan za narode i
graane Republike Srpske". Dalje se navodi da je Odluka o
referendumu donesena "u kontekstu odnosa prema primjeni
Odluke Ustavnog suda [broj U 3/13]", te da graani Republike
Srpske "imaju legitiman interes da putem republikog
referenduma demokratski i slobodno izraze svoj politiki stav i
miljenje o tome kada i na koji nain treba obiljeavati 9. januar
kao znaajan istorijski i politiki dogaaj". Narodna skuptina
navodi da, iako "Republika Srpska izraava nezadovoljstvo
odlukom Ustavnog suda BiH u njenim bitnim pitanjima,
republiki referendum je kao demokratsko sredstvo u funkciji
njene primjene". U vezi s tim, Narodna skuptina istie da je
"jedini izriit nalog iz navedene odluke da [Narodna skuptina ]
'uskladi' lan 3.b) Zakona o praznicima sa Ustavom BiH", a da se
"ne navodi obaveza da [Narodna skuptina] mora ukinuti
obiljeavanje Dana Republike '9. januara', niti na neki drugi nain
konkretizuje ta je potrebno u okviru tog usklaivanja". Stoga,
kako Narodna skuptina zakljuuje, odluka Ustavnog suda "ne
moe da znai da je Republici Srpskoj zabranjeno obiljeavanje
datuma, odnosno dana njenog nastanka".
20. Dalje, u odgovoru se navodi da republiki referendum
nee ugroziti integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, da se
njegovim odravanjem ne kre meunarodni ugovori, niti
Dejtonski mirovni sporazum, niti "najvii opti pravni akt Bosne i
Hercegovine". Takoer, navodi se da su neosnovani navodi o
krenju lana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine i da se
"neosnovano ponovo istie da ranije pokrenuti postupak u
navedenom predmetu ima cilj zatitu od diskriminacije Bonjaka,
Hrvata i Ostalih u Republici Srpskoj, jer nije Ustavni sud Bosne i
Hercegovine mogao da odlui da je nesrpsko i nepravoslavno
stanovnitvo bilo diskriminisano osporenim lanom 3.b) Zakona
o praznicima". Dalje, Narodna skuptina navodi da je "opravdano
obrazloenje [Odluke o referendumu] u kojem je navedeno da je

Broj 74 - Stranica 112

SLUBENI GLASNIK BiH

[Odluka broj U 3/13] 'sporna sa vie aspekata, prije svega


pravnog, ali i aspekta legitimnosti donosioca odluke'", te da je u
tom obrazloenju navedeno i to da su sve odluke Ustavnog suda
"upitnog pravnog legitimiteta", zato to "Ustavni sud BiH radi
bez Zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine".
21. U nastavku odgovora se govori o Deklaraciji o
proglaenju Republike Srpske iz 1992. godine i kontinuitetu
Republike Srpske, detaljno se iznose argumenti kojima se
obrazlae odreivanje 9. januara kao Dana Republike Srpske i
daje se ocjena Odluke Ustavnog suda broj U 3/13. Meutim, ti
navodi nisu relevantni za odluivanje u konkretnom predmetu, pa
ih Ustavni sud nee posebno interpretirati.
22. U odnosu na zahtjev za donoenje privremene mjere,
Narodna skuptina je navela da je neprihvatljivo da se donosi
privremena mjera "kojoj su prvenstveno osnova navodi
podnosioca zahtjeva zasnovani na veoma izraenoj unutranjoj,
pravnoj i politikoj, ali i meunarodnoj krizi i interesu koji bi
nastali provoenjem referenduma". Narodna skuptina smatra da
je to politiki pritisak nosilaca najviih dravnih funkcija na
Ustavni sud i derogiranje demokratskih i ustavnih naela o
podjeli vlasti, te "negacija demokratskih institucija neposredne
demokratije i onemoguavanje uvoenja dobre prakse
neposrednog uea graana u odluivanju o vitalnim i ukupnim
pitanjima drave i drutva".
23. Na osnovu svega to je u odgovoru navedeno, Narodna
skuptina predlae da Ustavni sud proglasi podnesene zahtjeve
nedopustivim, odnosno da donese odluku kojom e: 1) odbaciti
zahtjev za rjeavanje ustavnopravnog spora zbog Odluke o
referendumu, ili da: 2) ako odlui da se upusti u meritorno
odluivanje, odbije zahtjeve, zato to Bosna i Hercegovina "nema
ustavnu nadlenost za regulisanje pravne materije koja se tie
republikog referenduma". Takoer, Narodna skuptina predlae
da se odbije i zahtjev za donoenje privremene mjere.
24. Pri ispitivanju osnovanosti zahtjeva za donoenje
privremene mjere Ustavni sud polazi od odredaba lana VI/3.a)
Ustava Bosne i Hercegovine i lana 64. st. (1) i (4) Pravila
Ustavnog suda.
lan VI/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine glasi:
Ustavni sud e podravati ovaj Ustav.
a) Ustavni sud je jedini nadlean da odluuje o bilo kojem
sporu koji se javlja po ovom Ustavu izmeu dva entiteta, ili
izmeu Bosne i Hercegovine i jednog ili oba entiteta, te izmeu
institucija Bosne i Hercegovine, ukljuujui ali ne ograniavajui
se na to pitanje:
- Da li je odluka entiteta da uspostavi poseban paralelan
odnos sa susjednom dravom u skladu sa ovim Ustavom,
ukljuujui i odredbe koje se odnose na suverenitet i teritorijalni
integritet Bosne i Hercegovine.
- Da li je bilo koja odredba ustava ili zakona jednog
entiteta u skladu sa ovim Ustavom.
Sporove
moe
pokrenuti
lan
Predsjednitva,
predsjedavajui Vijea ministara, predsjedavajui, ili njegov
zamjenik, bilo kojeg doma Parlamentarne skuptine; jedna
etvrtina lanova/delegata bilo kojeg doma Parlamentarne
skuptine, ili jedna etvrtina lanova bilo kojeg doma
zakonodavnog organa jednog entiteta.
lan 64. st. (1) i (4) Pravila Ustavnog suda glasi:
(1) Ustavni sud moe, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev
podnositelja zahtjeva ili apelanta, odrediti svaku privremenu
mjeru za koju smatra da je treba donijeti u interesu stranaka ili
pravilnog voenja postupka.
[...]
(4) Postupak za donoenje privremene mjere je hitan, a
odluka kojom se usvaja zahtjev za donoenje privremene mjere je
obavezujua do donoenja konane odluke Ustavnog suda.
[...]

Utorak, 4. 10. 2016.

25. Ustavni sud podsjea da je lan 64. Pravila Ustavnog


suda primjenjiv u situacijama u kojim Ustavni sud ocijeni, na
osnovu razloga i dokaza o opravdanosti dostavljenih uz zahtjev
za donoenje privremene mjere, da je to u interesu stranaka ili
pravilnog voenja postupka, odnosno da bi mogle nastati
neotklonjive tetne posljedice.
26. U konkretnom sluaju Ustavni sud podsjea da je
Odlukom broj U 3/13 od 26. novembra 2015. godine odluio da
je lan 3.b) Zakona o praznicima u suprotnosti sa l. I/2. i II/4.
Ustava Bosne i Hercegovine i sa meunarodnim dokumentima
navedenim u dispozitivu navedene odluke. Dalje, Ustavni sud je
istom odlukom naloio Narodnoj skuptini da u roku od est
mjeseci usaglasi lan 3.b) Zakona o praznicima sa Ustavom
Bosne i Hercegovine i da u istom roku obavijesti Ustavni sud o
mjerama preduzetim sa ciljem izvrenja navedene odluke.
Ustavni sud, meutim, primjeuje da do dana donoenja ove
odluke nije dobio takve informacije.
27. Dalje, Ustavni sud zapaa da je Narodna skuptina 15.
jula 2016. godine donijela osporenu odluku kojom je zakazan
referendum u Republici Srpskoj za 25. septembar 2016. godine sa
utvrenim referendumskim pitanjem: "Da li podravate da se 9.
januar obiljeava i slavi kao Dan Republike Srpske?" Takoer, iz
dokumentacije koja je dostavljena uz zahtjeve Ustavni sud je
utvrdio da nadleni organi Republike Srpske aktivno rade na
organiziranju i provoenju raspisanog referenduma. U vezi sa
ovim, Ustavni sud ukazuje da podnosioci zahtjeva ne spore da je
Narodna skuptina Odluku o raspisivanju referenduma donijela
na osnovu Ustava Republike Srpske i na osnovu Zakona o
referendumu. Meutim, podnosioci zahtjeva smatraju da je
referendumsko pitanje isto pitanje koje je Ustavni sud rijeio
svojom Odlukom broj U 3/13 za koju tvrde da jo nije izvrena.
28. U vezi s tim, Ustavni sud zapaa da se podnesenim
zahtjevima, ali i navodima iz odgovora Narodne skuptine,
postavlja nekoliko ozbiljnih i sloenih pitanja kako u odnosu na
dopustivost zahtjeva, tako i u odnosu na meritum. Neka od tih
pitanja su: 1) da li u konkretnom sluaju postoji ustavnopravni
spor u smislu lana VI/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine, 2) ako
ne postoji takav spor, da li je Ustavni sud nadlean da odluuje o
ustavnosti Odluke o raspisivanju referenduma, odnosno da li
moe, po svojoj pravnoj prirodi, Odluka o referendumu biti
predmet ocjene ustavnosti, 3) da li je referendumsko pitanje isto
pitanje o kojem je Ustavni sud donio konanu i obavezujuu
odluku, 4) kakav je utjecaj te odluke Ustavnog suda na Odluku o
referendumu i druga vana pitanja. Osim toga, Ustavni sud ima u
vidu da su podnosioci zahtjeva iznijeli niz argumenata u prilog
zahtjevu za donoenje privremene mjere u konkretnom sluaju.
Ocjenjujui te argumente, kao i navode koje je u odgovoru na
zahtjeve iznijela Narodna skuptina, Ustavni sud smatra da u ovoj
fazi postupka postoji dovoljno razloga koji ukazuju na to da bi
provoenje referenduma, prije nego to Ustavni sud odlui o
zahtjevima koji su podneseni u konkretnom sluaju, imalo
ozbiljne i neotklonjive tetne posljedice za izvrenje Odluke
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U 3/13 i za nesmetan i
efikasan rad Ustavnog suda u konkretnom predmetu, ali i za
ustavni poredak openito.
29. Uzevi u obzir sve navedeno, Ustavni sud je uvjeren da
je, u smislu lana 64. stav (1) Pravila Ustavnog suda, u interesu
svih strana u ovom postupku zatita ustavnog poretka i stabilnosti
Bosne i Hercegovine, te nesmetan rad Ustavnog suda u
konkretnom sluaju. Stoga, Ustavni sud smatra da privremeno
obustavljanje primjene Odluke o referendumu do donoenja
konane odluke o podnesenim zahtjevima - nije u suprotnosti sa
navedenim interesima, ve im direktno doprinosi.
30. U smislu lana 64. stav (4) Pravila Ustavnog suda,
odluka o privremenoj mjeri proizvodi pravno djelovanje do
donoenja konane odluke Ustavnog suda.

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

31. Na osnovu izloenog odlueno je kao u dispozitivu ove


odluke.
32. Ustavni sud podsjea na to da odluka o privremenoj
mjeri ni u kom sluaju ne prejudicira odluku o dopustivosti,
odnosno o meritumu podnesenih zahtjeva.

Broj 74 - Stranica 113

33. U skladu sa lanom VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine,


odluke Ustavnog suda su konane i obavezujue.
Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mirsad eman, s. r.

KAZALO

VIJEE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
1070 Odluka o udruivanju sredstava iz prorauna
Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine u
viegodinji projekat tranzicije i zbrinjavanja
otputenog personala Ministarstva obrane Bosne i
Hercegovine i Oruanih snaga Bosne i
Hercegovine - Program "Perspektiva" (hrvatski
jezik)
O


"" ( )
Odluka o udruivanju sredstava iz budeta
Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine u
viegodinji projekat tranzicije i zbrinjavanja
otputenog personala Ministarstva odbrane Bosne
i Hercegovine i Oruanih snaga Bosne i
Hercegovine - Program "Perspektiva" (bosanski
jezik)
1071 Rjeenje o imenovanju vritelja dunosti
zamjenika direktora Slube za poslove sa
strancima (hrvatski jezik)


( )
Rjeenje o imenovanju vrioca dunosti zamjenika
direktora Slube za poslove sa strancima
(bosanski jezik)
1072 Rjeenje o imenovanju vritelja dunosti
pomonika direktora za unutarnju kontrolu u
Slubi za poslove sa strancima (hrvatski jezik)
o

(
)
Rjeenje o imenovanju vrioca dunosti
pomonika direktora za unutranju kontrolu u
Slubi za poslove sa strancima (bosanski jezik)

3
4
4
4
4

4
5

BOSNA I HERCEGOVINA
UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE
1073 Instrukcija o dopunama Instrukcije o koritenju
gotovinskog depozita, kao sredstva osiguranja
carinskog duga, u carinskom postupku stavljanja
robe u slobodan promet (hrvatski jezik)

,
,

( )
Instrukcija o dopunama Instrukcije o koritenju
gotovinskog depozita, kao sredstva osiguranja
carinskog duga, u carinskom postupku stavljanja
robe u slobodan promet (bosanski jezik)
SREDINJE IZBORNO POVJERENSTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
1074 Odluka o utvrivanju izvatka iz Sredinjeg
birakog popisa za birae koji e glasovati putem
mobilnog tima za Lokalne izbore 2016. godine
(hrvatski jezik)
O o a oa eao
ao a a ae oj e aa
e oo a a oae oe 2016.
oe ( )
Odluka o utvrivanju izvoda iz Centralnog
birakog spiska za birae koji e glasati putem
mobilnog tima za Lokalne izbore 2016. godine
(bosanski jezik)
1075 Instrukcija o nainu unosa, obrade i kontrole
izbornih rezultata za Lokalne izbore 2016. godine
(hrvatski jezik)
ja o a oa, oae
ooe o eaa a oae
oe 2016. oe ( )
Instrukcija o nainu unosa, obrade i kontrole
izbornih rezultata za Lokalne izbore 2016. godine
(bosanski jezik)
KONKURENCIJSKO VIJEE
BOSNE I HERCEGOVINE
1076 Zakljuak o obustavljanju postupka (hrvatski
jezik)
(
)

9
11
14
16

18
18

Broj 74 - Stranica 114

SLUBENI GLASNIK BiH

Zakljuak o obustavljanju postupka (bosanski


jezik)
URED ZA VETERINARSTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
1077 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima kojima
moraju udovoljavati farme i uvjetima za zatitu
ivotinja na farmama (hrvatski jezik)


(
)
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima koj
moraju zadovoljavati farme i uvjetima za zatitu
ivotinja na farmama (bosanski jezik)
AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE
BOSNE I HERCEGOVINE
1078 Rjeenje broj UP-1-50-4-26-7/16 (hrvatski jezik)
-1-50-4-26-7/16 ( )
Rjeenje broj UP-1-50-4-26-7/16 (bosanski jezik)
1079 Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i
prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini
(hrvatski jezik)


( )
Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i
prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini
(bosanski jezik)
1080 Popis stolnih voda u Bosni i Hercegovini (hrvatski
jezik)

( )
Lista stonih voda u Bosni i Hercegovini (bosanski
jezik)
VISOKO SUDBENO I TUITELJSKO VIJEE
BOSNE I HERCEGOVINE
1081 Odluka o prestanku statusa strunog suradnika
(hrvatski jezik)

( )
Odluka o prestanku statusa strunog saradnika
(bosanski jezik)
1082 Odluka o prestanku mandata (hrvatski jezik)
( )
Odluka o prestanku mandata (bosanski jezik)
1083 Odluka o prestanku mandata (hrvatski jezik)
( )
Odluka o prestanku mandata (bosanski jezik)
1084 Odluka o prestanku mandata (hrvatski jezik)
( )
Odluka o prestanku mandata (bosanski jezik)
1085 Odluka o imenovanju tuitelja u Republiko
tuiteljstvo Republike Srpske (hrvatski jezik)

( )
Odluka o imenovanju tuioca u Republiko
tuilatvo Republike Srpske (bosanski jezik)
1086 Odluka o imenovanju tuitelja u Republiko
tuiteljstvo Republike Srpske (hrvatski jezik)

( )
Odluka o imenovanju tuioca u Republiko
tuilatvo Republike Srpske (bosanski jezik)

Utorak, 4. 10. 2016.

Odluka o imenovanju tuitelja u Republiko


tuiteljstvo Republike Srpske (hrvatski jezik)

( )
Odluka o imenovanju tuioca u Republiko
tuilatvo Republike Srpske (bosanski jezik)
1088 Odluka o imenovanju strunog suradnika u
Opinski sud u Visokom (hrvatski jezik)

( )
Odluka o imenovanju strunog saradnika u
Opinski sud u Visokom (bosanski jezik)
1089 Odluka o imenovanju suca i predsjednika u
Opinski sud u itluku (hrvatski jezik)

( )
Odluka o imenovanju sudije i predsjednika u
Opinski sud u itluku (bosanski jezik)
1090 Odluka o imenovanju suca u Opinski sud u
Visokom (hrvatski jezik)

( )
Odluka o imenovanju sudije u Opinski sud u
Visokom (bosanski jezik)
1091 Odluka o imenovanju suca u Opinski sud u
ivinicama (hrvatski jezik)

( )
Odluka o imenovanju sudije u Opinski sud u
ivinicama (bosanski jezik)
1092 Odluka o imenovanju suca Vrhovnog suda
Federacije BiH (hrvatski jezik)

( )
Odluka o imenovanju sudije Vrhovnog suda
Federacije BiH (bosanski jezik)
1093 Odluka o imenovanju suca Vrhovnog suda
Federacije BiH (hrvatski jezik)

( )
Odluka o imenovanju sudije Vrhovnog suda
Federacije BiH (bosanski jezik)
1094 Odluka o imenovanju suca Vrhovnog suda
Federacije BiH (hrvatski jezik)

( )
Odluka o imenovanju sudije Vrhovnog suda
Federacije BiH (bosanski jezik)
1095 Odluka o imenovanju suca Vrhovnog suda
Federacije BiH (hrvatski jezik)

( )
Odluka o imenovanju sudije Vrhovnog suda
Federacije BiH (bosanski jezik)
1096 Odluka o produenju mandata dodatnom sucu u
Kantonalnom sudu u Bihau (hrvatski jezik)

( )
Odluka o produenju mandata dodatnom sudiji u
Kantonalnom sudu u Bihau (bosanski jezik)
USTAVNI SUD
BOSNE I HERCEGOVINE
1097 Odluka broj AP 1386/13 (hrvatski jezik)
1386/13 ( )
Odluka broj AP 1386/13 (bosanski jezik)
1087

19

20

20
21

21
22
24
26
28
29
31
31
31

32
32
32
32
33
33
33
34
34
34
35
35
35
35
36
36
36
37

37
37
38
38
38
39
39
39
40
40
40
41
41
41
41
42
42
42
43
43
43
44
44
44
45
45
45
46
46
46

47
51
57

Utorak, 4. 10. 2016.


1098
1099

SLUBENI GLASNIK BiH

Odluka broj AP 3739/13 (hrvatski jezik)


3739/13 ( )
Odluka broj AP 3739/13 (bosanski jezik)
Odluka broj AP 2826/16 (hrvatski jezik)
2826/16 ( )

61
66
70
74
83

1100

Broj 74 - Stranica 115

Odluka broj AP 2826/16 (bosanski jezik)


Odluka broj U 10/16 (hrvatski jezik)
10/16 ( )
Odluka broj U 10/16 (bosanski jezik)

92
100
104
109

Broj 74 - Stranica 116

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 4. 10. 2016.

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 74 - Stranica 117

Broj 74 - Stranica 118

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 4. 10. 2016.

Utorak, 4. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 74 - Stranica 119

Broj 74 - Stranica 120

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 4. 10. 2016.

Nakladnik: Ovlatena sluba Doma naroda Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: tajnik Doma naroda Parlamentarne
skuptine Bosne i Hercegovine Bojan Ninkovi - Priprema i distribucija: JP NIO Slubeni list BiH Sarajevo, Demala Bijedia 39/III - Ravnatelj: Dragan Prusina Telefoni: Centrala: 722-030 - Ravnatelj: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050 faks: 722-074 - Sluba za pravne i ope poslove:
722-051 - Raunovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvruje polugodinje, a uplata se vri UNAPRIJED u korist rauna: UNICREDIT
BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brko 552-00000000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Tisak: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za tiskaru: Mevludin Hamzi - Reklamacije za
neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slubeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obvezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Pretplata za II polugodite 2016. za "Slubeni glasnik BiH" i "Meunarodne ugovore" 120,00 KM, "Slubene novine Federacije BiH" 110,00 KM.
Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godinja pretplata 200,00 KM