You are on page 1of 24

Godina XX

Utorak, 11. oktobra/listopada 2016. godine

Broj/

76

XX
, 11. 2016. e
ISSN 1512-7486 - bosanski jezik
ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 srpski jezik

VIJEE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
1118

Na osnovu lana 17. Zakona o finansiranju institucija


Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09,
42/12, 87/12 i 32/13), lana 16. stava (1) Zakona o Budetu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07,
81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva finansija i trezora
Bosne i Hercegovine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na
73. sjednici, odranoj 15.9.2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUE BUDETSKE


REZERVE BUDETA INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE I MEUNARODNIH OBAVEZA BOSNE
I HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU
lan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom odlukom odobrava se izdvajanje sredstava tekue
budetske rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu u
iznosu od 210.000 KM za sljedee namjene:
a) Finansijska podrka Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, projekat "Obnova i rekonstrukcija biblioteke;
b) Finansijska podrka Ministarstvu prostornog ureenja,
graenja i zatite okolia Kantona Sarajevo, projekat
"Elektrifikacije zatienog pejzaa "Bijambare";
c) Finansijska podrka opini Rogatica, projekat
izgradnje sistema vodosnabdijevanja MZ Stjenice,
opina Rogatica i opina Sokolac;
d) Finansijska podrka Sveuilitu u Mostaru za
organizaciju naunog i kulturnog dogaaja "DAAM
International Week 2016".

lan 2.
(Uplata sredstava)
Sredstva iz lana 1. ove Odluke doznait e se prema
slijedeem rasporedu:
a) Arhitektonski fakultet, projekat "Obnova i rekonstrukcija biblioteke" iznos od 40.000,00 KM na transakcijski raun broj: 3389002208255062 UniCredit Bank
d.d. Mostar;
b) Ministarstvo prostornog ureenja, graenja i zatite
okolia Kantona Sarajevo, projekat "Elektrifikacija
zatienog pejzaa "Bijambare" - iznos od 30.000,00
KM na transakcijski raun broj: 3380002210019263
banka UniCredit Bank d.d. Mostar;
c) Opina Rogatica, projekat "Izgradnja sistema
vodosnabdijevanja MZ Stjenice" iznos od 70.000,00
KM na transakcijski raun broj: 562-001-0000271949 - NLB Banka a.d. Banja Luka;
d) Sveuilite u Mostaru, organizacija naunog i kulturnog dogaaja "DAAM International Week 2016"
iznos od 70.000,00 KM na transakcijski raun broj:
3381302247311236 - UniCredit Bank d.d. Mostar.
lan 3.
(Nadlenost za realizaciju)
Za realizaciju ove Odluke zaduuje se Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine.
lan 4.
(Dostava Izvjetaja)
Korisnici sredstava iz lana 1. ove Odluke duni su
dostaviti putem Ministarstva finansija i trezora Bosne i
Hercegovine izvjetaj o namjenskom utroku sredstava.

Broj 76 - Strana 2

SLUBENI GLASNIK BiH

lan 5.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 213/16
Predsjedavajui
15. septembra 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Temeljem lanka 17. Zakona o financiranju institucija
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09,
42/12, 87/12 i 32/13), lanka 16. stavka (1) Zakona o Proraunu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15), i lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07,
81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva financija i trezora
Bosne i Hercegovine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na
73. sjednici, odranoj 15.9.2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUE


PRORAUNSKE PRIUVE PRORAUNA INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE I MEUNARODNIH OBVEZA
BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom odlukom odobrava se izdvajanje sredstava tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu u
iznosu od 210.000 KM za sljedee namjene:
a) Financijska potpora Arhitektonskom fakultetu u
Sarajevu, projekat "Obnova i rekonstrukcija knjinice;
b) Financijska potpora Ministarstvu prostornog ureenja,
graenja i zatite okolia upanije Sarajevo, projekat
"Elektrifikacije zatienog krajolika "Bijambare";
c) Financijska potpora opini Rogatica, projekat
izgradnje sustava vodoopskrbe MZ Stjenice, opina
Rogatica i opina Sokolac;
d) Financijska potpora Sveuilitu u Mostaru za
organiziranje znanstvenog i kulturnog dogaaja
"DAAM International Week 2016".
lanak 2.
(Uplata sredstava)
Sredstva iz lanka 1. ove Odluke doznait e se prema
slijedeem rasporedu:
a) Arhitektonski fakultet, projekat "Obnova i rekonstrukcija knjinice" iznos od 40.000,00 KM na transakcijski raun broj: 3389002208255062 UniCredit Bank
d.d. Mostar;
b) Ministarstvo prostornog ureenja, graenja i zatite
okolia upanije Sarajevo, projekat "Elektrifikacija
zatienog krajolika "Bijambare" - iznos od 30.000,00
KM na transakcijski raun broj: 3380002210019263
banka UniCredit Bank d.d. Mostar;
c) Opina Rogatica, projekat "Izgradnja sustava
vodoopskrbe MZ Stjenice" iznos od 70.000,00 KM na
transakcijski raun broj: 562-001-00002719-49 - NLB
Banka a.d. Banja Luka;
d) Sveuilite u Mostaru, organiziranje znanstvenog i
kulturnog dogaaja "DAAM International Week
2016" iznos od 70.000,00 KM na transakcijski raun
broj: 3381302247311236 - UniCredit bank d.d.
Mostar.

Utorak, 11. 10. 2016.

lanak 3.
(Nadlenost za realiziranje)
Za realiziranje ove Odluke zaduuje se Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine.
lanak 4.
(Dostava Izvjea)
Korisnici sredstava iz lanka 1. ove Odluke duni su dostaviti putem Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine
izvjee o namjenskom utroku sredstava.
lanak 5.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 213/16
Vijea ministara BiH
15. rujna 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo
17.
(" ", . 61/04,
49/09, 42/12, 87/12 32/13), 16. (1)

2016. ("
", 101/15), 17.
(" ",
. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),

, , 73.
, 15.9.2016. ,
2016.
1.
( )


2016.
210.000 :
)
, "
;
)
,
, "
"";
) ,
, ;
)

"DAAM International Week 2016".
2.
( )
1.
:
) , " " 40.000,00
: 3389002208255062
UniCredit Bank d.d. ;
) ,
,
" "-

Utorak, 11. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

" - 30.000,00
: 3380002210019263 UniCredit
Bank d.d. ;
) , "
"
70.000,00 : 562001-00002719-49 - .. ;
) ,
"DAAM International Week
2016" 70.000,00
: 3381302247311236 - UniCredit Bank
d.d. .
3.
( )

.
4.
( )
1.

.
5.
( )

" ".
213/16

15. 2016.

, . .

1119

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lana 10. stav (4) Zakona o
potama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj
33/05), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 76. sjednici
odranoj 4. oktobra 2016. godine, donijelo je

RJEENJE

O IMENOVANJU VRILACA DUNOSTI LANOVA


VIJEA AGENCIJE ZA POTANSKI PROMET
BOSNE I HERCEGOVINE
1. AMIRA POLJAK, iz reda bonjakog naroda i BOJAN
MALI, iz reda srpskog naroda, imenuju se za vrioce
dunosti lanova Vijea Agencije za potanski promet
Bosne i Hercegovine.
2. Imenovani e dunost vrilaca dunosti lanova Vijea
Agencije za potanski promet Bosne i Hercegovine
obavljati najdue 30 dana.
3. Ovo Rjeenje stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
VM broj 214/16
Vijea ministara BiH
4. oktobra 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Sarajevo

RJEENJE

O IMENOVANJU VRITELJA DUNOSTI LANOVA


VIJEA AGENCIJE ZA POTANSKI PROMET
BOSNE I HERCEGOVINE
1. AMIRA POLJAK, iz reda bonjakog naroda i BOJAN
MALI, iz reda srpskog naroda, imenuju se za vritelje
dunosti lanova Vijea Agencije za potanski promet
Bosne i Hercegovine.
2. Imenovani e dunost vritelja dunosti lanova Vijea
Agencije za potanski promet Bosne i Hercegovine
obavljati najdue 30 dana.
3. Ovo Rjeenje stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 214/16
Predsjedatelj
4. listopada 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 1 24/08) 10. (4)
(" ",
33/05), , 76.
4. 2016. ,
1. ,
, ,

.
2.

30 .
3.
" ".
214/16

4. 2016.

, . .

KOMISIJA ZA OUVANJE NACIONALNIH


SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
1120

Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika, na osnovu


lana 36. stav (3) Poslovnika o radu Komisije za ouvanje
nacionalnih spomenika ("Slubeni glasnik BiH", broj 47/16), a u
vezi sa lanom V stav 3. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini, na sjednici odranoj 4. oktobra
2016. godine, donijela je

ODLUKU
(1)

Temeljem lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lanka 10. stavak (4) Zakona o
potama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj
33/05), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 76. sjednici
odranoj 4. listopada 2016. godine, donijelo je

Broj 76 - Strana 3

(2)

I
Za dobra kulturno-historijskog naslijea uvrtena na Spisak
dobara, koji je sastavni dio ove odluke, produava se reim
zatite iz lana V stav 3. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.
Reim zatite u smislu stava (1) ove take produava se do
donoenja konane odluke Komisije za ouvanje nacionalnih spomenika o proglaenju predloenog dobra nacionalnim spomenikom ili o odbijanju prijedloga za proglaenje.

Broj 76 - Strana 4

SLUBENI GLASNIK BiH

II
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03.1-02.9-56/16-5
Predsjedavajui Komisije
4. oktobra 2016. godine
Sarajevo
Prof. dr. Amir Pai, s. r.

3.
4.

Utorak, 11. 10. 2016.

ehitluci sa nekropolama steaka i tumulusima u selu


Nekapi, Foa-Ustikolina
Kozlogradske peine u selu Kunovo, Foa
Predsjedavajui Komisije
Prof. dr. Amir Pai, s. r.

1121

Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika, na


temelju lanka 36. stav (3) Poslovnika o radu Povjerenstva za
ouvanje nacionalnih spomenika ("Slubeni glasnik BiH", broj
47/16), a u vezi sa lankom V. stavak 3. Aneksa 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, na sjednici
odranoj 4. listopada 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
I.
Za dobra kulturno-povijesnog naslijea uvrtena na Spisak
dobara, koji je sastavni dio ove odluke, produava se reim
zatite iz lanka V. stavak 3. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.
(2) Reim zatite u smislu stavka (1) ove toke produava se do
donoenja konane odluke Povjerenstva za ouvanje nacionalnih spomenika o proglaenju predloenog dobra nacionalnim spomenikom ili o odbijanju prijedloga za proglaenje.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Slubenom glasniku BiH".
Broj 03.1-02.9-56/16-5
Predsjedatelj Povjerenstva
4. listopada 2016. godine
Prof. dr. Amir Pai, v. r.
Sarajevo
(1)

,
36. (3)
(" ",
47/16), 3. 8.
,
4. 2016. ,

I
-
, , V 3. 8.
.
(2) (1).
II

" ".
03.1-02.9-56/16-5
4. 2016.

. , . .
(1)

Spisak

kulturno-historijskih dobara za koja se produava reim


zatite iz lana V stav 3. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini
1. Vila sa kulom Mehmeda ef. Spahia na Pijesku, Mostar
2. Arheoloko-etnografska zbirka, Brko

Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika na osnovi


lana V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini i lana 39. stav 1. Poslovnika o radu
Komisije za ouvanje nacionalnih spomenika, na sjednici
odranoj od 4. do 6. novembra 2015. godine, donijela je

ODLUKU
I
Historijski spomenik Kua porodice Gradaevi u
Gradacu, sa pokretnim naslijeem, proglaava se nacionalnim
spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni
spomenik).
Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru koji obuhvata
k.. 1098 i 1099, k.o. Gradaac II (novi premjer), to odgovara
dijelu k.. 5/40, k.o. Gradaac (stari premjer), z.k. uloak broj
3631, opina Gradaac, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i
Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zatite
utvrene Zakonom o provoenju odluka Komisije za zatitu
nacionalnih spomenika ustanovljene prema Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubene
novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).
II
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Vlada Federacije) duna je osigurati pravne, naune, tehnike,
administrativne i finansijske mjere za zatitu i prezentaciju
nacionalnog spomenika.
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem
tekstu: Komisija) utvrdit e tehnike uvjete i osigurati finansijska
sredstva za izradu i postavljanje informacijske ploe s osnovnim
podacima o spomeniku i odluci o proglaenju dobra nacionalnim
spomenikom.
III
Na prostoru definiranom u taki I stav 2 ove odluke,
utvruju se sljedee mjere zatite:
dozvoljeni su iskljuivo konzervatorsko-restauratorski
radovi, radovi na rekonstrukciji izvornih i unitenih
dijelova objekta, radovi koji e osigurati odrivu
upotrebu objekta, radovi na redovnom odravanju,
ukljuujui i one radove iji je cilj prezentacija
nacionalnog spomenika, uz odobrenje federalnog
ministarstva nadlenog za prostorno ureenje (u
daljnjem tekstu: nadleno ministarstvo) i uz struni
nadzor nadlene slube zatite naslijea na nivou
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
nadlena sluba zatite);
sve primijenjene metode, izvedeni radovi i stepeni
intervencije moraju biti dokumentirani i itljivi;
radovi adaptacije ni u kojem sluaju ne smiju
podrazumijevati ruenje izvornih struktura objekta,
promjenu izvornih materijala, horizontalnih i
vertikalnih gabarita, interpolaciju novih struktura ili
dogradnju novih objekata uz nacionalni spomenik;
prilikom rekonstrukcije, restauracije, konzervacije i
redovnog odravanja cjeline obavezno sauvati
izvorne drvene elemente (grede meuspratne i krovne
konstrukcije, stepenite itd.), dekorativne elemente na
drvetu (vrata, prozori, ie, rafe, dolafi itd.);

Utorak, 11. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

eventualna nova namjena objekta ne smije dovesti do


izmjene izgleda objekta i pojedinih njegovih dijelova;
na okolnim parcelama zabranjena je izgradnja koja
moe ugroziti ambijentalne vrijednosti nacionalnog
spomenika;
nacionalni spomenik moe biti dostupan javnosti na
nain koji e biti utvren sporazumom izmeu
nadlene slube zatite i vlasnika objekta.
IV
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su suprotni odredbama ove
odluke.
V
Svako, a posebno nadleni organi Federacije Bosne i
Hercegovine, kantona, gradske i opinske slube suzdrat e se
od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni
spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
VI
Ova odluka dostavit e se Vladi Federacije, nadlenom
ministarstvu, nadlenoj slubi zatite i opinskom organu uprave
nadlenom za poslove urbanizma i katastra, radi provoenja
mjera utvrenih u ta. II-V ove odluke, te nadlenom opinskom
sudu radi upisa u zemljine knjige.
VII
Sastavni dio ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u
prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).
VIII
Prema lanu V stavak 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konane.
IX
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 04.2-2.3-64/15-12
Predsjedavajua Komisije
5. novembra 2015. godine
Ljiljana evo, s. r.
Sarajevo
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika na osnovu
lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir
u Bosni i Hercegovini i lanka 39. stavak 1. Poslovnika o radu
Povjerenstva za ouvanje nacionalnih spomenika, na sjednici
odranoj od 4. do 6. studenoga 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
I.
Povijesni spomenik Kua porodice Gradaevi u
Gradacu, sa pokretnim nasljeem, proglaava se nacionalnim
spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni
spomenik).
Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru koji obuhvata
k.. 1098 i 1099, k.o. Gradaac II (novi premjer), to odgovara
dijelu k.. 5/40, k.o. Gradaac (stari premjer), z.k. uloak broj
3631, opina Gradaac, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i
Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zatite
utvrene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zatitu
nacionalnih spomenika ustanovljenog prema Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubene
novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

Broj 76 - Strana 5

II.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Vlada Federacije) duna je osigurati pravne, znanstvene,
tehnike, administrativne i financijske mjere za zatitu i
prezentaciju nacionalnog spomenika.
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit e tehnike uvjete i
osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje
informacijske ploe s osnovnim podatcima o spomeniku i odluci
o proglaenju dobra nacionalnim spomenikom.
III.
Na prostoru definiranom u toki I. stavak 2. ove odluke,
utvruju se sljedee mjere zatite:
doputeni su iskljuivo konzervatorsko-restauratorski
radovi, radovi na rekonstrukciji izvornih i unitenih
dijelova objekta, radovi koji e osigurati odrivu uporabu objekta, radovi na redovitom odravanju, ukljuujui i one radove iji je cilj prezentacija nacionalnog
spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva
mjerodavnog za prostorno ureenje (u daljnjem
tekstu: mjerodavno ministarstvo) i uz strukovni
nadzor mjerodavne slube zatite nasljea na razini
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
mjerodavna sluba zatite);
sve primijenjene metode, izvedeni radovi i stupnjevi
intervencije moraju biti dokumentirani i itljivi;
radovi adaptacije ni u kojem sluaju ne smiju
podrazumijevati ruenje izvornih struktura objekta,
promjenu izvornih materijala, horizontalnih i
vertikalnih gabarita, interpolaciju novih struktura ili
dogradnju novih objekata uz nacionalni spomenik;
prilikom rekonstrukcije, restauracije, konzervacije i
redovitog odravanja cjeline obvezno sauvati izvorne
drvene elemente (grede meukatne i krovne
konstrukcije, stepenite itd.), dekorativne elemente na
drvetu (vrata, prozori, ie, rafe, dolafi itd.);
eventualna nova namjena objekta ne smije dovesti do
izmjene izgleda objekta i pojedinih njegovih dijelova;
na okolnim parcelama zabranjena je izgradnja koja
moe ugroziti ambijentalne vrijednosti nacionalnog
spomenika;
nacionalni spomenik moe biti dostupan javnosti na
nain koji e biti utvren sporazumom izmeu
mjerodavne slube zatite i vlasnika objekta.
IV.
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni
prostorno-planski spisi u dijelu u kojemu su suprotni odredbama
ove odluke.
V.
Svatko, a posebice mjerodavna tijela Federacije Bosne i
Hercegovine, kantona, gradske i opinske slube suzdrat e se
od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni
spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
VI.
Ova odluka dostavit e se Vladi Federacije, mjerodavnom
ministarstvu, mjerodavnoj slubi zatite i opinskom tijelu uprave
mjerodavnom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe
mjera utvrenih u to. II. - V. ove odluke, te mjerodavnom
opinskom sudu radi upisa u zemljine knjige.
VII.
Sastavnim dijelom ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim
osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva
(http://www.kons.gov.ba).

Broj 76 - Strana 6

SLUBENI GLASNIK BiH

VIII.
Prema lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su
konane.
IX.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 04.2-2.3-64/15-12
5. studenoga 2015. godine
Predsjedateljica Povjerenstva
Sarajevo
Ljiljana evo, v. r.

V 4 8
39 1
, 4. 6. 2015. ,

I
, ,
(
: ).

.. 1098 1099, .. II ( ),
.. 5/40, .. ( ),
.. 3631, ,
, .


8
(" ", . 2/02, 27/02, 6/04 51/07).
II
(
: ) ,
, ,
.
(
: )


.
III
I 2 ,
:
-+ , ,
,
,
-,

( : )

( :
);
,
;

Utorak, 11. 10. 2016.

e

, , ,

;
, ,
-

( -
, .), (, ,
, , .);

a
;


;


.
IV

-
.
V
,
, ,


.
VI
,
,
,
. II-V ,
.
VII

,
w-
(http://www.kons.gov.ba).
VIII
V 4 8
,
.
IX

" ".
:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, ,
.
04.2-2.3-64/15-12

5. 2015.
, . .

1122

Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika, na osnovi


lana V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini i lana 39. stav 1 Poslovnika o radu

Utorak, 11. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Komisije za ouvanje nacionalnih spomenika, na sjednici


odranoj od 1. do 3. februara 2016. godine, donijela je

ODLUKU
I
Historijsko podruje - Nekropola sa stecima u naselju
Kutuzero, opina Srebrenica, proglaava se nacionalnim
spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni
spomenik).
Nacionalni spomenik ini nekropola sa 22 steka.
Nacionalni spomenik se nalazi na dijelu k.. 2205,
posjedovni list broj 117, (novi premjer) k.o. Podravanje, to
odgovara k.. 14 (stari premjer), posjedovni list broj 21, k.o.
Kutuzero, zk. izvadak broj 49, k.o. SP Kutuzero i dijelu k.. 28/2
(stari premjer), k.o. Kutuzero, zk. izvadak broj 49, k.o. SP
Kutuzero, opina Srebrenica, Republika Srpska, Bosna i
Hercegovina.
Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zatite
utvrene Zakonom o provoenju odluka Komisije za zatitu
nacionalnih spomenika, ustanovljene u skladu sa Aneksom 8.
Opeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik Republike Srpske", br. 9/02, 70/06 i 64/08).
II
Vlada Republike Srpske duna je osigurati pravne, naune,
tehnike, administrativne i finansijske mjere za zatitu,
konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem
tekstu: Komisija) utvrdit e tehnike uvjete i osigurati finansijska
sredstva za izradu i postavljanje informacione ploe sa osnovnim
podacima o spomeniku i odluci o proglaenju dobra nacionalnim
spomenikom.
III
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika, na prostoru
definiranom u taki I stav 3 ove odluke utvruje se zona zatite
koju ini po novom premjeru povrina dijela k.. 2205, k.o.
Podravanje, koja po starom premjeru odgovara povrinama
kompletne parcele k. . 14, dijelu povrine k.. 28/2 (stari
premjer) k.o. Kutuzero, opina Srebrenica.
Obuhvat zone zatite poinje sa tromee puta i parcela k..
609 i 611 k.o. Podravanje te ide prema sjeveru zapadnom
granicom puta do take ije su koordinate Y=6599180
X=4882415. Granina linija zone zatite zatim ide pravolinijski
prema tromei puta i parcela k.. 192 i 193 te nastavlja granicom
puta parcele k.. 193 do take ije su koordinate Y=6599202
X=4882331. Sa ove take linija ide pravolinijski na taku u
granici parcela k.. 193 i 194, ije su koordinate Y=6599212
X=4882323 te nastavlja istom granicom parcele do ugla parcele
k.. 194 i puta 2205 ije su koordinate Y=6599213 X=4882322.
Linija dalje nastavlja pravolinijski do sjeveroistonog ugla
parcele k.. 572, zatim do sjeverozapadnog ugla iste parcele te
ide do tromee puta i parcela k.. 2209 i 607. Granina linija
dalje ide granicom puta sa parcelama k.. 607 i 609 i vraa se na
polaznu taku u tromei puta i parcela k.. 609 i 611 k.o.
Podravanje i time je zatvorena zona zatite. Povrina prve zone
zatite je 2.530 m2.
Na definiranom prostoru utvruju se sljedee mjere zatite:
dozvoljeni su iskljuivo istraivaki i konzervatorskorestauratorski radovi i radovi na tekuem odravanju,
ukljuujui i radove koji imaju za cilj prezentaciju
spomenika, uz odobrenje ministarstva nadlenog za
prostorno ureenje u Republici Srpskoj (u daljnjem
tekstu: nadleno ministarstvo) i struni nadzor
nadlene slube zatite naslijea na nivou Republike
Srpske (u daljnjem tekstu: nadlena sluba zatite);

Broj 76 - Strana 7

prostor spomenika bit e otvoren i dostupan javnosti,


a moe se koristiti u edukativne i kulturne svrhe;
dozvoljeno je obavljanje radova na infrastrukturi, uz
odobrenje nadlenog ministarstva i struno miljenje
nadlene slube zatite;
radovi na ureenju nekropole i radovi na saniranju
oteenja dozvoljeni su iskljuivo uz prethodno
izraen plan sanacije, restauracije i konzervacije,
odobrenje nadlenog ministarstva i nadzor nadlene
slube zatite;
nije dozvoljeno ienje steaka od liaja i mahovine;
izuzetno od prethodne alineje, dozvoljeno je ienje
steaka u sluaju da je ono neophodno za istraivanje
epigrafskih ili dekorativnih elemenata steka, uz
prethodno izraen elaborat i odobrenje nadlenog
ministarstva. Elaborat treba biti zasnovan na
biolokim, hemijskim, fizikim i drugim analizama za
koje konzervator utvrdi da su neophodne, te
sadravati odgovarajue konzervatorske mjere kojima
e biti sprijeeno uklanjanje patine, kao i procjenu
utjecaja naina ienja na kamen i na okoli;
podruje predstavlja arheoloki lokalitet, pa je
prilikom obavljanja istranih radova obavezno
osigurati prisustvo arheologa;
zabranjeno je odlaganje svih vrsta otpada.
Vlada Republike Srpske duna je posebno da osigura
provoenje sljedeih mjera:
izradu geodetskog snimka postojeeg stanja;
izradu Projekta sanacije, restauracije i konzervacije
nacionalnog spomenika.
Projekat sanacije, restauracije i konzervacije treba
sadravati:
arheoloko
istraivanje
prostora
nacionalnog
spomenika;
ureenje nekropole sa uklanjanjem samonikle
vegetacije;
ureenje putne komunikacije, koji ukljuuju radove na
spreavanju sklizavanja steaka na cestu te
postavljanje klupa za sjedenje i korpi za otpatke;
redovno odravanje spomenika.
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika, utvruje se
zatitni pojas kojeg ine po novom premjeru povrine dijelova
puta i parcela k.. 185, 190, 191, 192, 193, 194, 517, 572, 607,
608, 609, 611, 2208 i 2209 k.o. Podravanje i odreena je
sljedeim koordinatama: 1. Y= 6599123 X= 4882425; 2. Y=
6599220 X= 4882456; 3. Y= 6599258 X= 4882316; 4. Y=
6599178 X= 4882241. Povrina zatitnog pojasa je 14.058 m2.
Na definiranom prostoru utvruju se sljedee mjere zatite:
nije dozvoljena eksploatacija kamena, lociranje potencijalnih zagaivaa okoline utvrenih propisima, izgradnja industrijskih objekata i magistralne infr-astrukture i svih objekata koji u toku izgradnje ili u toku
eksploatacije mogu ugroziti nacionalni spo-menik.
nije dozvoljeno izvoenje radova koji bi mogli
utjecati na izmjenu podruja i promjenu krajolika;
nije dozvoljeno obavljanje radova na infrastrukturi
osim uz odobrenje nadlenog ministarstva i struno
miljenje nadlene slube zatite;
nije dozvoljeno odlaganje otpada.
IV
Svi pokretni nalazi, koji u toku arheolokog istraivanja
budu naeni, bit e pohranjeni u najbliem muzeju koji ispunjava
kadrovske, materijalne i tehnike uvjete ili u Zemaljskom muzeju
Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obraeni i prezentirani na
odgovarajui nain.

Broj 76 - Strana 8

SLUBENI GLASNIK BiH

Sav pokretni i nepokretni arheoloki materijal koji bude


naen u toku arheolokih istraivanja neophodno je struno
obraditi.
Arheolog - voditelj arheolokih istraivanja duan je nakon
izvrenih arheolokih radova podnijeti izvjetaj Komisiji i
instituciji koja je obavila istraivanja.
Arheolog - voditelj arheolokih istraivanja mora imati na
raspolaganju sav pronaeni pokretni i nepokretni arheoloki
materijal dok traje istraivanje i dok ne zavri izvjetaj, a najdue
za period od tri godine.
Paralelno s izvoenjem arheolokih istraivanja, neophodna
je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i
konzervacija pokretnog arheolokog materijala i njegovo
pohranjivanje u odgovarajue prostore (depoe).
Nakon dostavljanja izvjetaja o provedenom istraivanju,
Komisija e utvrditi pokretne nalaze na koje e biti primjenjivane
mjere zatite koje Komisija utvruje.
Iznoenje pokretnih nalaza iz stava 1 ove take iz Bosne i
Hercegovine nije dozvoljeno.
Izuzetno od odredbe stava 7 ove take, ukoliko voditelj
istraivanja utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza van
zemlje, dokaze o tome prezentirat e Komisiji, koja moe
dozvoliti privremeno iznoenje nalaza iz zemlje pod detaljno
utvrenim uvjetima njegovog iznoenja, postupanja s njim u toku
boravka van zemlje i njegovog povrata u Bosnu i Hercegovinu.
V
Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostornoplanski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove
odluke.
VI
Svako, a posebno nadleni organi Republike Srpske,
gradske i opinske slube suzdrat e se od poduzimanja bilo
kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni spomenik ili dovesti u
pitanje njegovu zatitu.
VII
Ova odluka dostavit e se Vladi Republike Srpske,
nadlenom ministarstvu, nadlenoj slubi zatite i opinskom
organu uprave nadlenom za poslove urbanizma i katastra, radi
provoenja mjera utvrenih u ta. II-VI ove odluke, te nadlenom
opinskom sudu radi upisa u zemljine knjige.
VIII
Sastavni dio ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u
prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).
IX
Prema lanu V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konane.
X
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 05.2-2.3-58/16-5
2. februara 2016. godine
Predsjedavajua Komisije
Sarajevo
Ljiljana evo, s. r.
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika, na
osnovu lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini i lanka 39. stavak 1. Poslovnika o
radu Povjerenstva za ouvanje nacionalnih spomenika, na
sjednici odranoj od 1. do 3. veljae 2016. godine, donijelo je

Utorak, 11. 10. 2016.

ODLUKU
I.
Povijesno podruje - Nekropola sa stecima u naselju
Kutuzero, opina Srebrenica, proglaava se nacionalnim
spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni
spomenik).
Nacionalni spomenik ini nekropola sa 22 steka.
Nacionalni spomenik se nalazi na dijelu k.. 2205,
posjedovni list broj 117, (novi premjer) k.o. Podravanje, to
odgovara k.. 14 (stari premjer), posjedovni list broj 21, k.o.
Kutuzero, zk. izvadak broj 49, k.o. SP Kutuzero i dijelu k.. 28/2
(stari premjer), k.o. Kutuzero, zk. izvadak broj 49, k.o. SP
Kutuzero, opina Srebrenica, Republika Srpska, Bosna i
Hercegovina.
Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zatite
utvrene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zatitu
nacionalnih spomenika, ustanovljenog sukladno Aneksu 8.
Opeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik Republike Srpske", br. 9/02, 70/06 i 64/08).
II.
Vlada Republike Srpske duna je osigurati pravne,
znanstvene, tehnike, administrativne i financijske mjere za
zatitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit e tehnike uvjete i
osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje
informacijske ploe s osnovnim podatcima o spomeniku i odluci
o proglaenju dobra nacionalnim spomenikom.
III.
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika, na prostoru
definiranom u toki I. stavak 3. ove odluke utvruje se zona
zatite koju ini po novom premjeru povrina dijela k.. 2205,
k.o. Podravanje, koja po starom premjeru odgovara povrinama
kompletne parcele k. . 14, dijelu povrine k.. 28/2 (stari
premjer) k.o. Kutuzero, opina Srebrenica.
Obuhvat zone zatite poinje sa tromee puta i parcela k..
609 i 611 k.o. Podravanje te ide prema sjeveru zapadnom
granicom puta do toke ije su koordinate Y=6599180
X=4882415. Granina linija zone zatite zatim ide pravolinijski
prema tromei puta i parcela k.. 192 i 193 te nastavlja granicom
puta parcele k.. 193 do toke ije su koordinate Y=6599202
X=4882331. Sa ove toke linija ide pravolinijski na toku u
granici parcela k.. 193 i 194, ije su koordinate Y=6599212
X=4882323 te nastavlja istom granicom parcele do kuta parcele
k.. 194 i puta 2205 ije su koordinate Y=6599213 X=4882322.
Linija dalje nastavlja pravolinijski do sjeveroistonog kuta
parcele k.. 572, zatim do sjeverozapadnog kuta iste parcele te
ide do tromee puta i parcela k.. 2209 i 607. Granina linija
dalje ide granicom puta sa parcelama k.. 607 i 609 i vraa se na
polaznu toku u tromei puta i parcela k.. 609 i 611 k.o.
Podravanje i time je zatvorena zona zatite. Povrina prve zone
zatite je 2.530 m2.
Na definiranom prostoru utvruju se sljedee mjere zatite:
doputeni su iskljuivo istrani i konzervatorskorestauratorski radovi i radovi na tekuem odravanju,
ukljuujui i radove koji imaju za cilj prezentaciju
spomenika, uz odobrenje ministarstva mjerodavnog za
prostorno ureenje u Republici Srpskoj (u daljnjem
tekstu: mjerodavno ministarstvo) i strukovni nadzor
mjerodavne slube zatite nasljea na razini
Republike Srpske (u daljnjem tekstu: mjerodavna
sluba zatite);
prostor spomenika bit e otvoren i dostupan javnosti,
a moe se rabiti u edukativne i kulturne svrhe;

Utorak, 11. 10. 2016.


-

SLUBENI GLASNIK BiH

doputeno je obavljanje radova na infrastrukturi, uz


odobrenje mjerodavnog ministarstva i strukovno
miljenje mjerodavne slube zatite;
radovi na ureenju nekropole i radovi na saniranju
oteenja doputeni su iskljuivo uz prethodno
izraen plan sanacije, restauracije i konzervacije,
odobrenje mjerodavnog ministarstva i nadzor
mjerodavne slube zatite;
nije doputeno ienje steaka od liaja i mahovine;
izuzetno od prethodne alineje, doputeno je ienje
steaka u sluaju da je ono neophodno za istragu
epigrafskih ili dekorativnih elemenata steka, uz
prethodno izraen elaborat i odobrenje mjerodavnog
ministarstva. Elaborat treba biti zasnovan na
biolokim, kemijskim, fizikim i drugim analizama za
koje konzervator utvrdi da su neophodne, te
sadravati odgovarajue konzervatorske mjere kojima
e biti sprijeeno uklanjanje patine, kao i procjenu
utjecaja naina ienja na kamen i na okoli;
podruje predstavlja arheoloki lokalitet, pa je
prilikom obavljanja istranih radova obvezno
osigurati prisustvo arheologa;
zabranjeno je odlaganje svih vrsta otpada.
Vlada Republike Srpske duna je posebice osigurati
provedbu sljedeih mjera:
izradu geodetskog snimka postojeeg stanja;
izradu Projekta sanacije, restauracije i konzervacije
nacionalnog spomenika.
Projekat sanacije, restauracije i konzervacije treba
sadravati:
arheoloka istraga prostora nacionalnog spomenika;
ureenje nekropole sa uklanjanjem samonikle
vegetacije;
ureenje putne komunikacije, koji ukljuuju radove na
spreavanju sklizavanja steaka na cestu te
postavljanje klupa za sjedenje i korpi za otpatke;
redovito odravanje spomenika.
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika, utvruje se
zatitni pojas kojega ine po novom premjeru povrine dijelova
puta i parcela k.. 185, 190, 191, 192, 193, 194, 517, 572, 607,
608, 609, 611, 2208 i 2209 k.o. Podravanje i odreena je
sljedeim koordinatama: 1. Y= 6599123 X= 4882425; 2. Y=
6599220 X= 4882456; 3. Y= 6599258 X= 4882316; 4. Y=
6599178 X= 4882241. Povrina zatitnog pojasa je 14.058 m2.
Na definiranom prostoru utvruju se sljedee mjere zatite:
nije doputena eksploatacija kamena, lociranje
potencijalnih zagaivaa okoline utvrenih propisima,
izgradnja industrijskih objekata i magistralne
infrastrukture i svih objekata koji tijekom izgradnje ili
tijekom eksploatacije mogu ugroziti nacionalni
spomenik.
nije doputeno izvoenje radova koji bi mogli utjecati
na izmjenu podruja i promjenu krajolika;
nije doputeno obavljanje radova na infrastrukturi
osim uz odobrenje mjerodavnog ministarstva i
strukovno miljenje mjerodavne slube zatite;
nije doputeno odlaganje otpada.
IV.
Svi pokretni nalazi, koji tijekom arheoloke istrage budu
naeni, bit e pohranjeni u najbliem muzeju koji ispunjava
kadrovske, materijalne i tehnike uvjete ili u Zemaljskom muzeju
Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obraeni i prezentirani na
odgovarajui nain.
Sav pokretni i nepokretni arheoloki materijal koji bude
naen tijekom arheolokih istraga neophodno je strukovno
obraditi.

Broj 76 - Strana 9

Arheolog - voditelj arheolokih istraga duan je nakon


izvrenih arheolokih radova podnijeti izvjee Povjerenstvu i
instituciji koja je obavila istrage.
Arheolog - voditelj arheolokih istraga mora imati na
raspolaganju sav pronaeni pokretni i nepokretni arheoloki
materijal dok traje istraga i dok ne zavri izvjee, a najdue za
razdoblje od tri godine.
Paralelno s izvoenjem arheolokih istraga, neophodna je
sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i
konzervacija pokretnog arheolokog materijala i njegovo
pohranjivanje u odgovarajue prostore (depoe).
Nakon dostavljanja izvjea o provedenoj istrazi,
Povjerenstvo e utvrditi pokretne nalaze na koje e biti
primjenjivane mjere zatite koje Povjerenstvo utvruje.
Iznoenje pokretnih nalaza iz stavka 1. ove toke iz Bosne i
Hercegovine nije doputeno.
Izuzetno od odredbe stavka 7. ove toke, ukoliko voditelj
istrage utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza izvan zemlje,
dokaze o tomu prezentirat e Povjerenstvu, koje moe dopustiti
privremeno iznoenje nalaza iz zemlje pod detaljno utvrenim
uvjetima njegovog iznoenja, postupanja s njime tijekom boravka
izvan zemlje i njegovog povrata u Bosnu i Hercegovinu.
V.
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni
prostorno-planski spisi u dijelu u kojemu su u suprotnosti s
odredbama ove odluke.
VI.
Svatko, a posebice mjerodavna tijela Republike Srpske,
gradske i opinske slube suzdrat e se od poduzimanja bilo
kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni spomenik ili dovesti u
pitanje njegovu zatitu.
VII.
Ova odluka dostavit e se Vladi Republike Srpske, mjerodavnom ministarstvu, mjerodavnoj slubi zatite i opinskom
tijelu uprave mjerodavnom za poslove urbanizma i katastra, radi
provedbe mjera utvrenih u to. II. - VI. ove odluke, te
mjerodavnom opinskom sudu radi upisa u zemljine knjige.
VIII.
Sastavnim dijelom ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim
osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva
(http://www.kons.gov.ba).
IX.
Prema lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su
konane.
X.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 05.2-2.3-58/16-5
2. veljae 2016. godine
Predsjedateljica Povjerenstva
Sarajevo
Ljiljana evo, v. r.
,
V 4 8
39 1
,
1. 3. 2016. ,

Broj 76 - Strana 10

SLUBENI GLASNIK BiH

I
-
, ,
(
: ).
22 .
.. 2205,
117, ( ) .. ,
.. 14 ( ),
21, .. , . 49, ..
.. 28/2 ( ), .. , .
49, .. , ,
, .


, 8

(" ", . 9/02, 70/06
64/08).
II

, , ,
,
.
(
: )


.
III
,
I 3

.. 2205, .. ,
. . 14,
.. 28/2 ( ) .. ,
.

.. 609 611 ..

Y=6599180 X=4882415.
.. 192
193 .. 193
Y=6599202 X=4882331.
.. 193 194,
Y=6599212 X=4882323
.. 194 2205
Y=6599213 X=4882322.
.. 572,

.. 2209 607.
.. 607 609
.. 609 611
.. .
2.530 2.

:

-
,
,

( :
)

Utorak, 11. 10. 2016.


( :
);

,
;
,
;


,
,
;

;
,


,
.
, ,

,

,
;
,

;
.

:
;
,
.
,
:

;

;
,


;
.
,

.. 185, 190, 191, 192,
193, 194, 517, 572, 607, 608, 609, 611, 2208 2209 ..
: 1. Y=
6599123 X= 4882425; 2. Y= 6599220 X= 4882456; 3. Y=
6599258 X= 4882316; 4. Y= 6599178 X= 4882241.
14.058 2.

:
,

,


.

;

Utorak, 11. 10. 2016.


-

SLUBENI GLASNIK BiH


;
.
IV
,
,
,

, .


.
-
.
-


, .
,

().

,
.
1
.
7 ,

, ,

,

.
V

-
.
VI
, ,


.
VII
,
,

, . II-VI
,
.
VIII

,
w-
(http://www.kons.gov.b).
IX
V 4 8
,
.
X

" ".

Broj 76 - Strana 11

:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, ,
.
05.2-2.3-58/16-5
2. 2016.

, . .

1123

Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika, na osnovi


lana V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini i lana 39. stav 1 Poslovnika o radu
Komisije za ouvanje nacionalnih spomenika, na sjednici
odranoj od 1. do 3. februara 2016. godine, donijela je

ODLUKU
I
Historijsko podruje Mjesto i ostaci Arnaudija
damije, opina Rogatica, proglaava se nacionalnim
spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni
spomenik).
Nacionalni spomenik obuhvata prostor na kojem se nalazila
Arnaudija damija, kao i harem damije.
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru oznaenom kao
k.. 1010 (novi premjer), k.o Rogatica 1, list nepokretnosti
prepis broj 1176/1, opina Rogatica, Republika Srpska, Bosna i
Hercegovina.
Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zatite
utvrene Zakonom o provoenju odluka Komisije za zatitu
nacionalnih spomenika ustanovljene u skladu sa Aneksom 8.
Opeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik Republike Srpske", br. 9/02, 70/06 i 64/08).
II
Vlada Republike Srpske duna je osigurati pravne, naune,
tehnike, administrativne i finansijske mjere za istraivanje,
zatitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem
tekstu: Komisija) utvrdit e uvjete i osigurati sredstva za izradu i
postavljanje informacijske ploe sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglaenju dobra nacionalnim spomenikom.
III
S ciljem trajne zatite nacionalnog spomenika, utvruju se
sljedee mjere zatite za prostor definiran u taki I stav 3 ove
odluke:
potrebno je izvriti detaljno snimanje lokaliteta
damije i preostalih dijelova objekta damije;
dozvoljava se rehabilitacija objekta Arnaudije damije, kao i radovi koji imaju za cilj prezentaciju
spomenika, uz odobrenje ministarstva Republike
Srpske nadlenog za prostorno ureenje (u daljnjem
tekstu: nadleno ministarstvo) i struni nadzor
nadlene slube zatite naslijea na nivou Republike
Srpske (u daljnjem tekstu: nadlena sluba zatite);
potrebno je izraditi detaljan projekat rehabilitacije
damije;
rehabilitirani objekat damije moe biti izgraen u
savremenom arhitektonskom izrazu uz upotrebu
savremenih materijala i metoda graenja, a svi
originalni fragmenti izvornog objekta damije, kao i
fragmenti niana koji eventualno budu pronaeni i
sakupljeni na lokaciji ili na nekom drugom mjestu,
registriraju i snime, te da se na odgovarajui nain
konzerviraju i prezentiraju u sklopu harema;
nije dozvoljeno izvoenje radova koji bi mogli
utjecati na izmjenu podruja, kao ni postavljanje

Broj 76 - Strana 12

SLUBENI GLASNIK BiH

privremenih objekata ili stalnih struktura ija svrha


nije iskljuivo zatita i prezentacija nacionalnog
spomenika; s obzirom na to da se radi o potencijalno
vieslojnom lokalitetu, prije svega zbog postojanja
antikog lokaliteta u neposrednoj blizini i injenice da
se Rogatica nalazi na Privremenoj listi nacionalnih
spomenika Bosne i Hercegovine bez definiranog
obuhvata, Vlada Republike Srpske je duna provesti
arheoloka istraivanja kojima e biti utvrene
injenice o lakalitetu. Arheoloka istraivanja ne
mogu dovesti u pitanje rehabilitaciju damije.
Arheoloka istraivanja trebaju biti minimalno invazivna i
uraena u skladu sa sljedeim smjernicama:
ukoliko konfiguracija terena to dozvoljava, potrebno
je izvriti geofizika snimanja ime bi se utvrdilo da li
postoje tragovi ostataka arhitekture ili nekih snanijih
arheolokih potencijala (bez obzira o kojem se
periodu radi);
prema rezultatima koji se pokau u geofizikom
istraivanju potrebno je izvriti usporedbu sa
poznatim prostorom i tlocrtom damije te na taj nain
razluiti samu damiju od potencijalnih nalaza
antikog perioda (ukoliko se pojave);
napraviti plan iskopavanja eventualnog antikog
lokaliteta u zoni obuhvata koji bi mogao biti ugroen
radovima na obnovi damije;
u okviru iskopavanja preporuuju se iskopavanja
samo na sekcijama koje na geofizikim snimcima
pokau postojanje arheolokog potencijala;
ukoliko se na snimcima ne pokae nita u smislu
arheolokih ostataka, preporuuje se otvaranje nekoliko testnih sondi (zavisno od povrine iskopavanja)
za utvrivanje prisutnosti sitnih arheolokih nalaza iz
antikog perioda (keramika i sl.), ime bi se daljnje
istraivanje zavrilo;
prije bilo kakvih aktivnosti na lokalitetu damije
potrebno je ograditi harem damije;
izvjetaj o rezultatima arheolokih istraivanja treba
biti dostavljen Komisiji, koja e, zavisno od nalaza,
odluiti o pokretanju postupka dopune ove odluke,
kako bi bili definirani uvjeti, mjesto i nain
konzervacije i uvanja eventualnih nalaza;
nakon izgradnje damije potrebno je izvriti
hortikulturno ureenje harema.
IV
Svi pokretni nalazi, koji u toku arheolokog istraivanja
budu naeni, bit e pohranjeni u najbliem muzeju koji ispunjava
kadrovske, materijalne i tehnike uvjete ili u Zemaljskom muzeju
Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obraeni i prezentirani na
odgovarajui nain.
Sav pokretni i nepokretni arheoloki materijal koji bude
naen u toku arheolokih istraivanja neophodno je struno
obraditi.
Arheolog voditelj arheolokih istraivanja duan je nakon
izvrenih arheolokih radova podnijeti izvjetaj Komisiji i
instituciji koja je obavila istraivanja.
Arheolog voditelj arheolokih istraivanja mora imati na
raspolaganju sav pronaeni pokretni i nepokretni arheoloki
materijal dok traje istraivanje i dok ne zavri izvjetaj, a najdue
za period od tri godine.
Paralelno s izvoenjem arheolokih istraivanja, neophodna
je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i
konzervacija pokretnog arheolokog materijala i njegovo
pohranjivanje u odgovarajue prostore (depoe).

Utorak, 11. 10. 2016.

Nakon dostavljanja izvjetaja o provedenom istraivanju,


Komisija e utvrditi pokretne nalaze na koje e biti primjenjivane
mjere zatite koje Komisija utvruje.
Iznoenje pokretnih nalaza iz stava 1 ove take iz Bosne i
Hercegovine nije dozvoljeno.
Izuzetno od odredbe stava 7 ove take, ukoliko voditelj
istraivanja utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza van
zemlje, dokaze o tome prezentirat e Komisiji, koja moe
dopustiti privremeno iznoenje nalaza iz zemlje pod detaljno
utvrenim uvjetima njegovog iznoenja, postupanja s njim u toku
boravka van zemlje i njegovog povrata u Bosnu i Hercegovinu.
V
Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostornoplanski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove
odluke.
VI
Svako, a posebno nadleni organi Republike Srpske,
gradske i opinske slube suzdrat e se od poduzimanja bilo
kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni spomenik ili dovesti u
pitanje njegovu zatitu.
VII
Ova odluka dostavit e se Vladi Republike Srpske,
nadlenom ministarstvu, nadlenoj slubi zatite i opinskom
organu uprave nadlenom za poslove urbanizma i katastra, radi
provoenja mjera utvrenih u ta. IIVI ove odluke, te
nadlenom opinskom sudu radi upisa u zemljine knjige.
VIII
Sastavni dio ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima
u prostorijama i na web-stranici Komisije (www.kons.gov.ba).
IX
Prema lanu V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konane.
X
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 06.2-2.3-58/16-8
Predsjedavajua Komisije
2. februara 2016. godine
Ljiljana evo, s. r.
Sarajevo
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika, na
osnovu lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini i lanka 39. stavak 1. Poslovnika o
radu Povjerenstva za ouvanje nacionalnih spomenika, na
sjednici odranoj od 1. do 3. veljae 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
I.
Povijesno podruje Mjesto i ostaci Arnaudija damije,
opina Rogatica, proglaava se nacionalnim spomenikom Bosne
i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik obuhvata prostor na kojemu se
nalazila Arnaudija damija, kao i harem damije.
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru oznaenom kao
k.. 1010 (novi premjer), k.o Rogatica 1, list nepokretnosti
prepis broj 1176/1, opina Rogatica, Republika Srpska, Bosna i
Hercegovina.
Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zatite
utvrene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zatitu
nacionalnih spomenika ustanovljenog sukladno Aneksu 8. Opeg

Utorak, 11. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubeni


glasnik Republike Srpske", br. 9/02, 70/06 i 64/08).
II.
Vlada Republike Srpske duna je osigurati pravne, znanstvene, tehnike, administrativne i financijske mjere za istraivanje, zatitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit e uvjete i osigurati
sredstva za izradu i postavljanje informacijske ploe sa osnovnim
podatcima o spomeniku i odluci o proglaenju dobra nacionalnim
spomenikom.
III.
S ciljem trajne zatite nacionalnog spomenika, utvruju se
sljedee mjere zatite za prostor definiran u toki I. stavak 3. ove
odluke:
potrebno je izvriti detaljno snimanje lokaliteta
damije i preostalih dijelova objekta damije;
doputa se rehabilitacija objekta Arnaudije damije,
kao i radovi koji imaju za cilj prezentaciju spomenika,
uz odobrenje ministarstva Republike Srpske mjerodavnog za prostorno ureenje (u daljnjem tekstu:
mjerodavno ministarstvo) i strukovni nadzor mjerodavne slube zatite nasljea na razini Republike
Srpske (u daljnjem tekstu: mjerodavna sluba zatite);
potrebno je izraditi detaljan projekat rehabilitacije
damije;
rehabilitirani objekat damije moe biti izgraen u
suvremenom arhitektonskom izrazu uz uporabu
suvremenih materijala i metoda graenja, a svi
originalni fragmenti izvornog objekta damije, kao i
fragmenti niana koji eventualno budu pronaeni i
sakupljeni na lokaciji ili na nekom drugom mjestu,
registriraju i snime, te da se na odgovarajui nain
konzerviraju i prezentiraju u sklopu harema;
nije doputeno izvoenje radova koji bi mogli utjecati
na izmjenu podruja, kao ni postavljanje privremenih
objekata ili stalnih struktura ija svrha nije iskljuivo
zatita i prezentacija nacionalnog spomenika; s
obzirom na to da se radi o potencijalno vieslojnom
lokalitetu, prije svega zbog postojanja antikog
lokaliteta u neposrednoj blizini i injenice da se
Rogatica nalazi na Privremenoj listi nacionalnih
spomenika Bosne i Hercegovine bez definiranog
obuhvata, Vlada Republike Srpske je duna provesti
arheoloke istrage kojima e biti utvrene injenice o
lakalitetu. Arheoloke istrage ne mogu dovesti u
pitanje rehabilitaciju damije.
Arheoloke istrage trebaju biti minimalno invazivne i
uraene sukladno sljedeim smjernicama:
ukoliko konfiguracija terena to dozvoljava, potrebno
je izvriti geofizika snimanja ime bi se utvrdilo da li
postoje tragovi ostataka arhitekture ili nekih snanijih
arheolokih potencijala (bez obzira o kojem se
razdoblju radi);
prema rezultatima koji se pokau u geofizikoj istrazi
potrebno je izvriti usporedbu sa poznatim prostorom
i tlocrtom damije te na taj nain razluiti samu
damiju od potencijalnih nalaza antikog razdoblja
(ukoliko se pojave);
napraviti plan iskopavanja eventualnog antikog
lokaliteta u zoni obuhvata koji bi mogao biti ugroen
radovima na obnovi damije;
u okviru iskopavanja preporuuju se iskopavanja
samo na sekcijama koje na geofizikim snimcima
pokau postojanje arheolokog potencijala;

Broj 76 - Strana 13

ukoliko se na snimcima ne pokae nita u smislu


arheolokih ostataka, preporuuje se otvaranje
nekoliko testnih sondi (ovisno o povrini iskopavanja)
za utvrivanje prisutnosti sitnih arheolokih nalaza iz
antikog perioda (keramika i sl.), ime bi se daljnja
istraga zavrila;
prije bilo kakvih aktivnosti na lokalitetu damije
potrebno je ograditi harem damije;
izvjee o rezultatima arheolokih istraga treba biti
dostavljeno Povjerenstvu, koje e, ovisno o nalazima,
odluiti o pokretanju postupka dopune ove odluke,
kako bi bili definirani uvjeti, mjesto i nain
konzervacije i uvanja eventualnih nalaza;
nakon izgradnje damije potrebno je izvriti
hortikulturno ureenje harema.
IV.
Svi pokretni nalazi, koji tijekom arheoloke istrage budu
naeni, bit e pohranjeni u najbliem muzeju koji ispunjava
kadrovske, materijalne i tehnike uvjete ili u Zemaljskom muzeju
Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obraeni i prezentirani na
odgovarajui nain.
Sav pokretni i nepokretni arheoloki materijal koji bude
naen tijekom arheolokih istraga neophodno je struno obraditi.
Arheolog voditelj arheolokih istraga duan je nakon
izvrenih arheolokih radova podnijeti izvjee Povjerenstvu i
instituciji koja je obavila istrage.
Arheolog voditelj arheolokih istraga mora imati na
raspolaganju sav pronaeni pokretni i nepokretni arheoloki
materijal dok traje istraga i dok ne zavri izvjee, a najdue za
razdoblje od tri godine.
Paralelno s izvoenjem arheolokih istraga, neophodna je
sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i
konzervacija pokretnog arheolokog materijala i njegovo
pohranjivanje u odgovarajue prostore (depoe).
Nakon dostavljanja izvjea o provedenoj istrazi,
Povjerenstvo e utvrditi pokretne nalaze na koje e biti
primjenjivane mjere zatite koje Povjerenstvo utvruje.
Iznoenje pokretnih nalaza iz stavka 1. ove toke iz Bosne i
Hercegovine nije doputeno.
Izuzetno od odredbe stavka 7. ove toke, ukoliko voditelj
istrage utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza izvan zemlje,
dokaze o tomu prezentirat e Povjerenstvu, koje moe dopustiti
privremeno iznoenje nalaza iz zemlje pod detaljno utvrenim
uvjetima njegovog iznoenja, postupanja s njime tijekom boravka
izvan zemlje i njegovog povrata u Bosnu i Hercegovinu.
V.
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni
prostorno-planski spisi u dijelu u kojemu su u suprotnosti s
odredbama ove odluke.
VI.
Svatko, a posebice mjerodavna tijela Republike Srpske,
gradske i opinske slube suzdrat e se od poduzimanja bilo
kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni spomenik ili dovesti u
pitanje njegovu zatitu.
VII.
Ova odluka dostavit e se Vladi Republike Srpske, mjerodavnom ministarstvu, mjerodavnoj slubi zatite i opinskom
tijelu uprave mjerodavnom za poslove urbanizma i katastra, radi
provedbe mjera utvrenih u to. II. VI. ove odluke, te
mjerodavnom opinskom sudu radi upisa u zemljine knjige.
VIII.
Sastavnim dijelom ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim

Broj 76 - Strana 14

SLUBENI GLASNIK BiH

osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva


(www.kons.gov.ba).
IX.
Prema lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su
konane.
X.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 06.2-2.3-58/16-8
Predsjedateljica Povjerenstva
2. veljae 2016. godine
Ljiljana evo, v. r.
Sarajevo
,
V 4 8
39 1
,
1. 3. 2016. ,

I

, ,
( :
).

, .

.. 1010 ( ), . 1,
1176/1, ,
, .


8

(" ", . 9/02, 70/06
64/08).
II

, , ,
, ,
.
(
: )


.
III
,

I 3 :
;

, (
: )

Utorak, 11. 10. 2016.

( :
);
;,
,

,
,
;

,


;
,
,

o.

.

:
,( );
( );


;


;

,
(
)
( .),
;

;

,
, ,
,
,
;

.
IV
,
,

Utorak, 11. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

,

, .


.


., .
,

().
,
.
1
.
7 ,

, ,

,

.
V

-
.
VI
, ,


.
VII
,
,

, . IIVI
,
.
VIII


w-
(www.kons.gov.ba).
IX
V 4 8
,
.
X

" ".
:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, ,
.
06.2-2.3-58/16-8
2. 2016.

, . .

Broj 76 - Strana 15

AGENCIJA ZA DRAVNU SLUBU


BOSNE I HERCEGOVINE
1124

Na osnovu lana 29. stav (4) Odluke o nainu polaganja


javnog i strunog ispita ("Slubeni glasnik BiH", br. 96/07, 43/10
i 103/12), a u vezi sa lanom 28. stav (5) Zakona o dravnoj
slubi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik
BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06,
43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za dravnu slubu Bosne i
Hercegovine, po slubenoj dunosti, objavljuje

PREGLED

POSTAVLJENIH DRAVNIH SLUBENIKA PO


JAVNIM OGLASIMA ZA SEPTEMBAR 2016. GODINE
1. Mladen Matovi, postavlja se na radno mjesto voditelj
procesa akreditiranja - vii struni saradnik u Slubi za
akreditiranje - Institut za akreditiranje BiH, poev od
03.10.2016. godine.
2. Dravnom slubeniku iz take 1. pripada plata iz B2
platnog razreda dravnih slubenika.
1. Raisa Buatli postavlja se na radno mjesto struni
savjetnik - prevodilac u Kabinetu direktora, Ured za
harmonizaciju i koordinaciju sistema plaanja u
poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, poev od
01.10.2016. godine.
2. Dravnom slubeniku iz take 1. pripada plata iz B3
platnog razreda dravnih slubenika.
1. Nikola Simovi postavlja se na radno mjesto vii struni
saradnik za finansije i plaanja u Odjeljenju za pravne,
finansijsko-materijalne i opte poslove, Ured za
harmonizaciju i koordinaciju sistema plaanja u
poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, poev od
01.10.2016. godine.
2. Dravnom slubeniku iz take 1. pripada plata iz B2
platnog razreda dravnih slubenika.
Broj 03-34-2-125-14/16
Direktor
05. oktobra 2016. godine
Neven Akamija, s. r.
Sarajevo
Na temelju lanka 29. stavak (4) Odluke o nainu polaganja
javnog i strunog ispita ("Slubeni glasnik BiH", br. 96/07, 43/10
i 103/12), a u svezi s lankom 28. stavak (5) Zakona o dravnoj
slubi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik
BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06,
43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za dravnu slubu Bosne i
Hercegovine, po slubenoj dunosti, objavljuje

PREGLED

1.

2.
1.

2.

POSTAVLJENIH DRAVNIH SLUBENIKA PO


JAVNIM NATJEAJIMA ZA RUJAN 2016. GODINE
Mladen Matovi, postavlja se na radno mjesto voditelj
procesa akreditiranja - vii struni suradnik u Slubi za
akreditiranje - Institut za akreditiranje BiH, poev od
03.10.2016. godine.
Dravnom slubeniku iz toke 1. pripada plaa iz B2
platnog razreda dravnih slubenika.
Raisa Buatli postavlja se na radno mjesto struni savjetnik - prevoditelj u Uredu direktora, Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaanja u poljoprivredi, prehrani
i ruralnom razvitku BiH, poev od 01.10.2016. godine.
Dravnom slubeniku iz toke 1. pripada plaa iz B3
platnog razreda dravnih slubenika.

Broj 76 - Strana 16

SLUBENI GLASNIK BiH

1.

Nikola Simovi postavlja se na radno mjesto vii struni


suradnik za financije i plaanja u Odjelu za pravne, financijsko-materijalne i ope poslove, Ured za harmonizaciju i
koordinaciju sustava plaanja u poljoprivredi, prehrani i
ruralnom razvitku BiH, poev od 01.10.2016. godine.
2. Dravnom slubeniku iz toke 1. pripada plaa iz B2
platnog razreda dravnih slubenika.
Broj 03-34-2-125-14/16
05. listopada 2016. godine
Direktor
Sarajevo
Neven Akamija, v. r.
29. (4)
(" ", .
96/07, 43/10 103/12), 28. (5)

(" ", . 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04,
48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10 40/12),
, ,


2016.
1. ,
-
-
, 03.10.2016. .
2. 1. 2
.
1.
- ,

,
, 01.10.2016. .
2. 1.
.
1.

, - ,

,
, 01.10.2016. .
2. 1. 2
.
03-34-2-125-14/16
05. 2016.

, . .

1125

Na osnovu lana 28. stav (5) Zakona o dravnoj slubi u


institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10 i
40/12) i lana 12. stav (3) Pravilnika o uslovima i nainu
obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premjetaja
dravnih slubenika u institucijama Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 62/10 i 30/14), Agencija za dravnu
slubu Bosne i Hercegovine, po slubenoj dunosti, objavljuje

PREGLED

POSTAVLJENIH DRAVNIH SLUBENIKA PO


INTERNIM OGLASIMA ZA SEPTEMBAR 2016. GODINE
1. Tijana Batini, postavlja se na radno mjesto vii struni
saradnik za naoruanje i vojnu opremu u Odsjeku za

2.
3.
1.

2.
3.
1.

2.
3.
1.

2.
3.
1.

2.
3.
1.
2.
3.

Utorak, 11. 10. 2016.

regulisanje oblasti proizvodnje oruja Sektora za


vanjskotrgovinsku politiku i strana ulaganja, Ministarstvo
vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, poev od
01.09.2016. godine.
Dravni slubenik iz take 1. razrjeava se dunosti
dravnog slubenika na dosadanjem radnom mjestu.
Dravnom slubeniku iz take 1. pripada plata iz B2
platnog razreda dravnih slubenika.
Amira Lazovi, postavlja se na radno mjesto ef Odsjeka za
unutranje trite, konkurenciju, ekonomska i finansijska
pitanja u Sektoru za usklaivanje pravnog sistema BiH sa
acquis communautaire, Direkcija za evropske integracije
Vijea ministara BiH, poev od 12.09.2016. godine.
Dravni slubenik iz take 1. razrjeava se dunosti
dravnog slubenika na dosadanjem radnom mjestu.
Dravnom slubeniku iz take 1. pripada plata iz B4
platnog razreda dravnih slubenika.
Nermina Saraevi, postavlja se na radno mjesto ef
Odsjeka za dravni program pomoi EU BiH u Sektoru za
koordinaciju pomoi EU, Direkcija za evropske integracije
Vijea ministara BiH, poev od 12.09.2016. godine.
Dravni slubenik iz take 1. razrjeava se dunosti
dravnog slubenika na dosadanjem radnom mjestu.
Dravnom slubeniku iz take 1. pripada plata iz B4
platnog razreda dravnih slubenika.
Amir Mrkovi, postavlja se na radno mjesto struni
savjetnik u Odsjeku za prevoenje i redakturuprevodilac/redaktor u Sektoru za prevoenje iz podruja
evropskih integracija, Direkcija za evropske integracije
Vijea ministara BiH, poev od 12.09.2016. godine.
Dravni slubenik iz take 1. razrjeava se dunosti
dravnog slubenika na dosadanjem radnom mjestu.
Dravnom slubeniku iz take 1. pripada plata iz B3
platnog razreda dravnih slubenika.
Tijana Jevti, postavlja se na radno mjesto struni savjetnik
za procjenu dokumentacije u Sektoru za medicinska
sredstva, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH,
poev od 03.10.2016. godine.
Dravni slubenik iz take 1. razrjeava se dunosti
dravnog slubenika na dosadanjem radnom mjestu.
Dravnom slubeniku iz take 1. pripada plata iz B3
platnog razreda dravnih slubenika.
Uzeir Ajanovi, postavlja se na radno mjesto ef Slube za
akreditiranje, Institut za akreditiranje BiH, poev od
03.10.2016. godine.
Dravni slubenik iz take 1. razrjeava se dunosti
dravnog slubenika na dosadanjem radnom mjestu.
Dravnom slubeniku iz take 1. pripada plata iz B4
platnog razreda dravnih slubenika.
Broj 03-34-2-126-14/16
Direktor
05. oktobra 2016. godine
Neven Akamija, s. r.
Sarajevo

Na temelju lanka 28. stavak (5) Zakona o dravnoj slubi


u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10 i
40/12) i lanka 12. stavak (3) Pravilnika o uslovima i nainu
obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premjetaja
dravnih slubenika u institucijama Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 62/10 i 30/14), Agencija za dravnu
slubu Bosne i Hercegovine, po slubenoj dunosti, objavljuje

Utorak, 11. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

PREGLED

POSTAVLJENIH DRAVNIH SLUBENIKA PO


INTERNIM NATJEAJIMA ZA RUJAN 2016. GODINE
1. Tijana Batini, postavlja se na radno mjesto vii struni
suradnik za naoruanje i vojnu opremu u Odsjeku za
reguliranje oblasti proizvodnje oruja Sektora za
vanjskotrgovinsku politiku i strana ulaganja, Ministarstvo
vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, poev od
01.09.2016. godine.
2. Dravni slubenik iz toke 1. razrjeava se dunosti
dravnog slubenika na dosadanjem radnom mjestu.
3. Dravnom slubeniku iz toke 1. pripada plaa iz B2
platnog razreda dravnih slubenika.
1. Amira Lazovi, postavlja se na radno mjesto ef Odsjeka za
unutarnje trite, konkurenciju, ekonomska i financijska
pitanja u Sektoru za usklaivanje pravnog sistema BiH sa
acquis communautaire, Direkcija za europske integracije
Vijea ministara BiH, poev od 12.09.2016. godine.
2. Dravni slubenik iz toke 1. razrjeava se dunosti
dravnog slubenika na dosadanjem radnom mjestu.
3. Dravnom slubeniku iz toke 1. pripada plaa iz B4
platnog razreda dravnih slubenika.
1. Nermina Saraevi, postavlja se na radno mjesto ef
Odsjeka za dravni program pomoi EU BiH u Sektoru za
koordinaciju pomoi EU, Direkcija za europske integracije
Vijea ministara BiH, poev od 12.09.2016. godine.
2. Dravni slubenik iz toke 1. razrjeava se dunosti
dravnog slubenika na dosadanjem radnom mjestu.
3. Dravnom slubeniku iz toke 1. pripada plaa iz B4
platnog razreda dravnih slubenika.
1. Amir Mrkovi, postavlja se na radno mjesto struni
savjetnik u Odsjeku za prevoenje i redakturuprevoditelj/redaktor u Sektoru za prevoenje iz podruja
europskih integracija, Direkcija za europske integracije
Vijea ministara BiH, poev od 12.09.2016. godine.
2. Dravni slubenik iz toke 1. razrjeava se dunosti
dravnog slubenika na dosadanjem radnom mjestu.
3. Dravnom slubeniku iz toke 1. pripada plaa iz B3
platnog razreda dravnih slubenika.
1. Tijana Jevti, postavlja se na radno mjesto struni savjetnik
za procjenu dokumentacije u Sektoru za medicinska
sredstva, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH,
poev od 03.10.2016. godine.
2. Dravni slubenik iz toke 1. razrjeava se dunosti
dravnog slubenika na dosadanjem radnom mjestu.
3. Dravnom slubeniku iz toke 1. pripada plaa iz B3
platnog razreda dravnih slubenika.
1. Uzeir Ajanovi, postavlja se na radno mjesto ef Slube za
akreditiranje, Institut za akreditiranje BiH, poev od
03.10.2016. godine.
2. Dravni slubenik iz toke 1. razrjeava se dunosti
dravnog slubenika na dosadanjem radnom mjestu.
3. Dravnom slubeniku iz toke 1. pripada plaa iz B4
platnog razreda dravnih slubenika.
Broj 03-34-2-126-14/16
Direktor
05. listopada 2016. godine
Neven Akamija, v. r.
Sarajevo
28. (5)
("
", . 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06,
43/09, 8/10 40/12) 12. (3)
,

Broj 76 - Strana 17


("
", . 62/10 30/14),
, ,2016.
1. ,,
, 01.09.2016. .
2. 1.
.
3. 1. 2
.
1. ,
, ,
q ,

, 12.09.2016. .
2. 1.
.
3. 1. 4
.
1. ,

,
,
12.09.2016. .
2. 1.
.
3. 1. 4
.
1. , -/ ,
, 12.09.2016. .
2. 1.
.
3. 1. 3
.
1. ,

,
, 03.10.2016. .
2. 1.
.
3. 1. 3
.
1. ,
,
, 03.10.2016. .
2. 1.
.
3. 1. 4
.
03-34-2-126-14/16

05. 2016.
, . .

Broj 76 - Strana 18

SLUBENI GLASNIK BiH

REGULATORNA AGENCIJA ZA
KOMUNIKACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
1126

Na osnovu lana 39. stav 1. i lana 26. stav 1. Zakona o


komunikacijama ("Slubeni glasnik BiH", br. 31/03, 75/06, 32/10
i 98/12), Vijee Regulatorne agencije za komunikacije, na
sjednici odranoj 22.09.2016. godine, donosi

PRAVILO

O IZMJENAMA PRAVILA 38/2008 PLAN BROJEVA ZA


TELEFONSKE USLUGE U BOSNI I HERCEGOVINI
lan 1.
U Pravilu 38/2008 Plan brojeva za telefonske usluge u
Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", br. 105/08 i 95/11),
u lanu 3. stav (3) mijenja se i glasi:
"(3) Podruja negeografskih brojeva su:
(0)6x
(0)70
(0)71-(0)79
(0)800
(0)8010
(0)81

Odredini kodovi za mobilne mree


Odredini kod za uslugu nomadski pretplatnik
Rezervisano (lini brojevi)
Odredini kod za uslugu besplatnog poziva
Odredini kod za uslugu telefonska kartica
Odredini kod za usluge pristupa Internetu putem komutirane
telefonske mree i uslugu jedinstvenog pristupnog broja
(0)82
Odredini kod za usluge sa raspodjelom trokova
(0)83
Odredini kod za usluge koje predstavljaju transakciju novane
vrijednosti koja se realizuje preko telefonske mree (e-Commerce)
(0)84
Rezervisano (posebne usluge)
(0)85
Odredini kod za M2M usluge
(0)86 do (0)89 Rezervisano (posebne usluge)
(0)9x
Odredini kodovi za usluge sa dodatim tarifama

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

lan 5.
lan 8. mijenja se i glasi:
"lan 8.
Pojedinani negeografski brojevi mogu se dodjeljivati
pravnim licima u Bosni i Hercegovini u skladu sa
odredbama Pravila o upravljanju planom brojeva za
telefonske usluge u Bosni i Hercegovini.
Blokovi brojeva i pojedinani negeografski brojevi mogu
se dodjeljivati operaterima javne telefonske usluge koji
posjeduju odgovarajuu dozvolu Agencije."
lan 6.
lan 12. mijenja se i glasi:
"lan 12.
Broj 116 rezervisan je kao pristupni kod za estocifrene
brojeve formata 116xxx koji se dodjeljuju davaocima
usluga od posebnog drutvenog znaaja i slue za
uspostavljanje poziva sa servisima socijalne prirode.
Agencija nastoji da brojeve iz podruja brojeva 116xxx
dodjeljuje za namjene koje su usklaene sa uslugama od
posebnog drutvenog znaaja u zemljama Europske unije.
Telefonski brojevi iz podruja brojeva 116xxx su brojevi
sa besplatnim pozivanjem.
Broj 116112 nee se koristiti.
Telefonski brojevi iz podruja brojeva 116xxx, i njihova
namjena, raspoloivi za dodjelu dati su u sljedeoj tabeli:
Broj za uslugu od posebnog
Usluga od posebnog drutvenog znaaja
drutvenog znaaja
116000
Pozivni centar za nestalu djecu
116006
Pozivni centar za rtve zloina
116111
Pozivni centri za djecu
116117
Pozivni centri za medicinske usluge
116123
Pozivni centri za emocionalnu pomo
Ostali brojevi koji nisu izriito navedeni u ovoj tabeli ne mogu se dodjeljivati.

* x=0,1,2...9"
lan 2.
U lanu 4. stavovi (1) i (3) se briu.
lan 3.
lan 5. mijenja se i glasi:
"lan 5.
U Bosni i Hercegovini primjenjuju se sljedei podruni
kodovi:
Banja Luka 51
Bijeljina 55
amac 54
Brko distrikt BiH 49
Doboj 53
Foa 58
Istono Sarajevo 57
Kanton 1 (Unsko-sanski kanton) 37
Kanton 2 (Posavski kanton) 31
Kanton 3 (Tuzlanski kanton) 35
Kanton 4 (Zeniko-dobojski kanton) 32
Kanton 5 (Bosansko-podrinjski kanton) 38
Kanton 6 (Srednjobosanski kanton) 30
Kanton 7 (Hercegovako-neretvanski kanton) 36
Kanton 8 (Zapadno-hercegovaki kanton) 39
Kanton 9 (Kanton Sarajevo) 33
Kanton 10 (Hercegbosanski kanton) 34
Mrkonji Grad 50
Prijedor 52
Trebinje 59
Zvornik 56"
lan 4.
lan 7. mijenja se i glasi:
"lan 7.
Odredini kodovi za razne usluge koje se pruaju na
negeografskim brojevima sastoje se od dvije, tri ili etiri cifre i
poinju sa ciframa 7, 8 i 9. Duina ovih nacionalnih brojeva
moe biti est, osam ili devet cifara sa etverocifrenim, petocifrenim, estocifrenim i sedmocifrenim pretplatnikim brojem."

Utorak, 11. 10. 2016.

(6)

Uslovi i postupak dodjele telefonskih brojeva iz podruja


brojeva 116xxx se ureuje posebnim provedbenim
propisima Agencije."
lan 8.
Ovo pravilo stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH", a primjenjivae se od
01.10.2017. godine.
Predsjedavajui Vijea
Broj 02-02-2-2690-1/16
Agencije
22. septembra 2016. godine
Plamenko ustovi, s. r.
Sarajevo
Na temelju lanka 39. stavak 1. i lanka 26. stavak 1.
Zakona o komunikacijama ("Slubeni glasnik BiH", br. 31/03,
75/06, 32/10 i 98/12), Vijee Regulatorne agencije za
komunikacije, na sjednici odranoj 22.09.2016. godine, donosi

PRAVILO

O IZMJENAMA PRAVILA 38/2008 PLAN BROJEVA ZA


TELEFONSKE USLUGE U BOSNI I HERCEGOVINI
lanak 1.
U Pravilu 38/2008 Plan brojeva za telefonske usluge u
Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", br. 105/08 i
95/11), u lanku 3. stavak (3) mijenja se i glasi:
"(3) Podruja negeografskih brojeva su:
(0)6x
(0)70
(0)71-(0)79
(0)800
(0)8010
(0)81
(0)82

Odredini kodovi za mobilne mree


Odredini kod za uslugu nomadski pretplatnik
Rezervirano (osobni brojevi)
Odredini kod za uslugu besplatnog poziva
Odredini kod za uslugu telefonska kartica
Odredini kod za usluge pristupa Internetu putem komutirane
telefonske mree i uslugu jedinstvenog pristupnog broja
Odredini kod za usluge s raspodjelom trokova

Utorak, 11. 10. 2016.


(0)83
(0)84
(0)85
(0)86 do
(0)89
(0)9x

SLUBENI GLASNIK BiH

Odredini kod za usluge koje predstavljaju transakciju


novane vrijednosti koja se realizira preko telefonske mree
(e-Commerce)
Rezervirano (posebne usluge)
Odredini kod za M2M usluge
Rezervirano (posebne usluge)
Odredini kodovi za usluge s dodanim tarifama

* x=0,1,2...9 "
lanak 2.
U lanku 4. stavci (1) i (3) se briu.
lanak 3.
lanak 5. mijenja se i glasi:
"lanak 5.
U Bosni i Hercegovini primjenjuju se sljedei podruni
kodovi:
Banja Luka 51
Bijeljina 55
amac 54
Brko distrikt BiH 49
Doboj 53
Foa 58
Istono Sarajevo 57
upanija 1 (Unsko-sanska upanija) 37
upanija 2 (Posavska upanija) 31
upanija 3 (Tuzlanska upanija) 35
upanija 4 (Zeniko-dobojska upanija) 32
upanija 5 (Bosansko-podrinjska upanija) 38
upanija 6 (Srednjobosanska upanija) 30
upanija 7 (Hercegovako-neretvanska upanija) 36
upanija 8 (Zapadno-hercegovaka upanija) 39
upanija 9 (upanija Sarajevo) 33
upanija 10 (Hercegbosanska upanija) 34
Mrkonji Grad 50
Prijedor 52
Trebinje 59
Zvornik 56"
lanak 4.
lanak 7. mijenja se i glasi:
"lanak 7.
Odredini kodovi za razne usluge koje se pruaju na
negeografskim brojevima sastoje se od dvije, tri ili etiri znamenke i poinju znamenkama 7, 8 i 9. Duljina ovih nacionalnih
brojeva moe biti est, osam ili devet znamenki s etveroznamenkastim, peteroznamenkastim, esteroznamenkastim i
sedmeroznamenkastim pretplatnikim brojem."
lanak 5.
lanak 8. mijenja se i glasi:
"lanak 8.
(1) Pojedinani negeografski brojevi mogu se dodjeljivati
pravnim osobama u Bosni i Hercegovini u skladu s
odredbama Pravila o upravljanu planom brojeva za
telefonske usluge u Bosni i Hercegovini.
(2) Blokovi brojeva i pojedinani negeografski brojevi mogu
se dodjeljivati operaterima javne telefonske usluge koji
posjeduju odgovarajuu dozvolu Agencije."
lanak 6.
lanak 12. mijenja se i glasi:
"lanak 12.
(1) Broj 116 rezerviran je kao pristupni kod za estero-znamenkaste brojeve formata 116xxx koji se dodjeljuju davateljima usluga od posebnog drutvenog znaaja i slue
za uspostavljanje poziva sa servisima socijalne prirode.

(2)
(3)
(4)
(5)

Broj 76 - Strana 19

Agencija nastoji brojeve iz podruja brojeva 116xxx


dodijeliti za namjene koje su usklaene s uslugama od
posebnog drutvenog znaaja u zemljama Europske unije.
Telefonski brojevi iz podruja brojeva 116xxx su brojevi s
besplatnim pozivanjem.
Broj 116112 nee se koristiti.
Telefonski brojevi iz podruja brojeva 116xxx i njihova
namjena, raspoloivi za dodjelu, dani su u sljedeoj
tablici:

Broj za uslugu od posebnog


Usluga od posebnog drutvenog znaaja
drutvenog znaaja
116000
Pozivni centar za nestalu djecu
116006
Pozivni centar za rtve zloina
116111
Pozivni centri za djecu
116117
Pozivni centri za medicinske uluge
116123
Pozivni centri za emocionalnu pomo
Ostali brojevi koji nisu izriito navedeni u ovoj tablici ne mogu se dodjeljivati.

(6)

Uvjeti i postupak dodjele telefonskih brojeva iz podruja


brojeva 116xxx se ureuje posebnim provedbenim
propisima Agencije."
lanak 8.
Ovo pravilo stupa na snagu osmoga dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH", a primjenjivat e se
od 01.10.2017. godine.
Predsjedavajui
Broj 02-02-2-2690-1/16
Vijea Agencije
22. rujna 2016. godine
Plamenko ustovi, v. r.
Sarajevo
39. 1. 26. 1.
(" ", . 31/03, 75/06,
32/10 98/12), ,
22.09.2016. ,

38/2008

1.
38/2008
(" ", . 105/08
95/11), 3. (3) :
"(3) :
(0)6x
(0)70
(0)71-(0)79
(0)800
(0)8010
(0)81( )

(0)82

(0)83


("e-Commerce")
(0)84
( )
(0)85
2
(0)86 (0)89 ( )
(0)9x

* x=0,1,2...9 "
2.
4. (1) (3) .
3.
5. :
" 5.

:

Broj 76 - Strana 20

SLUBENI GLASNIK BiH

51
55
54
49
53
58
57
1 (- ) 37
2 ( ) 31
3 ( ) 35
4 (- ) 32
5 (- ) 38
6 ( ) 30
7 (- ) 36
8 (- ) 39
9 ( ) 33
10 ( ) 34
50
52
59
56"
4.
7. :
" 7.
"
,
7, 8 9. ,
, ,
."
5.
8. :
" 8.
(1)

.
(2)

."
6.
12. :
" 12.
(1) 116 116xxx
.
(2) 116xxx

.
(3) 116xxx
.
(4) 116112 .
(5) 116xxx, ,
:116000

116006

116111

116117

116123


.

Utorak, 11. 10. 2016.

(6)


116xxx
."
8.

" ",
01.10.2017. .
02-02-2-2690-1/16

22. 2016.

, . .

1127

Na osnovu lana 39. stav 1. i lana 26. stav 1. Zakona o


komunikacijama ("Slubeni glasnik BiH", br. 31/03, 75/06, 32/10
i 98/12), Vijee Regulatorne agencije za komunikacije, na
sjednici odranoj 22.09.2016. godine, donosi

PRAVILO

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILA 39/2008


UPRAVLJANJE PLANOM BROJEVA ZA TELEFONSKE
USLUGE U BOSNI I HERCEGOVINI
lan 1.
U Pravilu 39/2008 Upravljanje Planom brojeva za
telefonske usluge u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH",
br. 105/08, 95/11 i 47/12), u lanu 3. iza stava (7) dodaje se novi
stav (8) koji glasi:
"(8) Pravnom licu koje nije registrovano za obavljanje
djelatnosti u telekomunikacijama mogu se dodijeliti
pojedinani negeografski brojevi sa odredinim
kodom 800 za pruanje usluga koje se veu za
registrovane poslovne djelatnosti."
lan 2.
U lanu 15. stav (3) mijenja se i glasi:
"(3) Prefiks pozivnom broju mrene grupe je 0."
lan 3.
lan 16. mijenja se i glasi:
"lan 16.
(Biranje u fiksnoj telefonskoj mrei Bosne i Hercegovine)
Pozivanje korisnika u fiksnoj telefonskoj mrei Bosne i
Hercegovine obavlja se tako to se prvo bira prefiks 0, zatim
pozivni broj mrene grupe kojoj pripada taj korisnik i njegov
korisniki broj."
lan 4.
lan 17. se brie.
lan 5.
lan 18. mijenja se i glasi:
"lan 18.
(Status odreenih odredinih kodova)
Nacionalni
odredini kod
1x
2x
3x
4x
5x
6x
70
71-79
800
8010
81a (a=0,1..8)
819
82
83

Status
Rezerva
Rezervisano (fiksna telefonija)
Zauzeto (fiksna telefonija)
Zauzeto/rezervisano (fiksna telefonija)
Zauzeto (fiksna telefonija)
Zauzeto/rezervisano (mobilna telefonija)
Zauzeto (usluga nomadski pretplatnik)
Rezervisano (lini brojevi)
Zauzeto (usluga besplatnog poziva)
Zauzeto (usluga telefonska kartica)
Zauzeto (usluge pristupa Internetu putem komutirane telefonske
mree)
Zauzeto (usluga jedinstvenog pristupnog broja)
Zauzeto (usluge sa raspodijeljenim trokovima poziva)
Zauzeto (e-commerce usluge)

Utorak, 11. 10. 2016.


84
85
86-89
9x

SLUBENI GLASNIK BiH

Rezervisano (posebne usluge)


Zauzeto (M2M usluge)
Rezervisano (posebne usluge)
Zauzeto/rezervisano (usluge sa dodatim tarifama)

* x=0,1,2...9"
lan 6.
lan 19. mijenja se i glasi:
"lan 19.
(Negeografski brojevi)
(1) Nacionalni odredini kod 70 e se koristiti za uslugu
nomadski pretplatnik.
(2) Nacionalni odredini kod 800 e se koristiti za uslugu
besplatnog poziva, za koje trokove poziva snosi pozvana
strana.
(3) Nacionalni odredini kod 8010 e se koristiti za uslugu
telefonska kartica.
(4) Nacionalni odredini kod 81a (a=0,1..8) e se koristiti za
usluge pristupa Internetu putem komutirane telefonske
mree.
(5) Nacionalni odredini kod 819 e se koristiti za uslugu
jedinstvenog pristupnog broja.
(6) Nacionalni odredini kod 82 e se koristiti za usluge sa
raspodijeljenim trokovima poziva.
(7) Nacionalni odredini kod 83 e se koristiti za e-commerce
usluge.
(8) Nacionalni odredini kod 85 e se koristiti za M2M
usluge.
(9) Nacionalni odredini kod 9x (x=0,1,2,4,6) e se koristiti
za usluge sa dodatim tarifama (Premium rate). Kako bi se
ouvao kapacitet i pozivajuoj strani obezbijedila
indikacija usluga, domen je podijeljen na takav nain da
se 90 koristi za usluge informativnog karaktera, 91 za
kratke poruke dodate vrijednosti, 92 za usluge sa
zabavnim sadrajem primjerenim za djecu i mlade, 94 za
usluge razliitog zabavnog karaktera, dok se 96 koristi za
usluge u realnom vremenu (Multimedia service).
(10) Format negeografskih brojeva sa nacionalnim odredinim
kodom 90, 92, 94 i 96 je sljedei:
(0)9Y AZB XXX gdje je:
Y=0,2,4,6AZBcifre koje oznaavaju telekom operatera na
iju se mreu prikljuuje terminalna oprema i
izabranu tarifuXXX su preostale cifre koje odreuju odgovarajui
blok ili pojedinani brojZ - tarifna cifra(11) Opis negeografskih brojeva dat je u Aneksu I."
lan 7.
U lanu 20. stav (5) mijenja se i glasi:
"(5) Agencija vodi rauna da su kratki brojevi, koliko god
je to mogue, usklaeni sa preporukama Meunarodne unije za telekomunikacije (ITU) i Europske konferencije potanskih i telekomunikacionih uprava
(CEPT)."
lan 8.
lan 21. se brie.
lan 9.
ANEKS I ovog Pravila mijenja se i glasi:
"
Format broja
(0)70+6 brojeva
(0)8010+4 broja
(0)800+5 brojeva
(0)81a+5 brojeva
(a=0,1..8)

Namjena
Usluga nomadski pretplatnik
Usluga telefonska kartica
Usluga besplatnog poziva. Trokove poziva snosi prualac
usluge.
Usluge pristupa Internetu putem komutirane telefonske mree

(0)819+5 brojeva
(0)82+6 brojeva
(0)83+4 broja
(0)85+7 brojeva
(0)90+6 brojeva
(0)91+6 brojeva
(0)92+6 brojeva
(0)94+6 brojeva
(0)96 +6 brojeva

Broj 76 - Strana 21

Usluga jedinstvenog pristupnog broja


Usluge sa raspodijeljenim trokovima poziva izmeu pozivaoca
i pruaoca usluge
e-Commerce usluge, usluge koje predstavljaju transakciju
novane vrijednosti koja se realizuje preko telefonske mree
M2M usluge, usluge za komunikaciju izmeu ureaja
Usluge informativnog sadraja sa dodatnom tarifom
pozivajuem broju
Kratke poruke dodate vrijednosti
Usluge zabavnog karaktera koje su primjerene za djecu i mlade,
sa dodatom tarifom pozivajuem broju
Usluge bilo kojeg zabavnog karaktera, sa dodatom tarifom
pozivajuem broju
Usluge koje se pruaju u realnom vremenu (Mutlimedia
service)

Ostali brojevi iz skupina odredinih brojeva 7x, 8x i 9x koji


nisu navedeni u ovoj tabeli sluit e kao rezerva i isti e biti
dodijeljeni prema potrebi."
lan 10.
Ovo pravilo stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH", a primjenjivae se od
01.10.2017. godine.
Broj 02-02-2-2691-1/16
Predsjedavajui Vijea
22. septembra 2016. godine
Agencije
Sarajevo
Plamenko ustovi, s. r.
Na temelju lanka 39. stavak 1. i lanka 26. stavak 1.
Zakona o komunikacijama ("Slubeni glasnik BiH", br. 31/03,
75/06, 32/10 i 98/12), Vijee Regulatorne agencije za
komunikacije, na sjednici odranoj 22.09.2016. godine, donosi

PRAVILO

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILA 39/2008


UPRAVLJANJE PLANOM BROJEVA ZA TELEFONSKE
USLUGE U BOSNI I HERCEGOVINI
lanak 1.
U Pravilu 39/2008 Upravljanje Planom brojeva za
telefonske usluge u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH",
br. 105/08, 95/11 i 47/12), u lanku 3. iza stavka (7) dodaje se
novi stavak (8) koji glasi:
"(8) Pravnoj osobi koja nije registrirana za obavljanje
djelatnosti u telekomunikacijama mogu se dodijeliti
pojedinani negeografski brojevi s odredinim kodom
800 za pruanje usluga koje se veu za registrirane
poslovne djelatnosti."
lanak 2.
U lanku 15. stavak (3) mijenja se i glasi:
"(3) Prefiks pozivnom broju mrene grupe je 0."
lanak 3.
lanak 16. mijenja se i glasi:
"lanak 16.
(Biranje u fiksnoj telefonskoj mrei Bosne i Hercegovine)
Pozivanje korisnika u fiksnoj telefonskoj mrei Bosne i
Hercegovine obavlja se tako to se prvo bira prefiks 0, zatim
pozivni broj mrene grupe kojoj pripada taj korisnik i njegov
korisniki broj."
lanak 4.
lanak 17. se brie.
lanak 5.
lanak 18. mijenja se i glasi:
"lanak 18.
(Status odreenih odredinih kodova)

Broj 76 - Strana 22
Nacionalni
odredini kod
1x
2x
3x
4x
5x
6x
70
71-79
800
8010
81a (a=0,1..8)
819
82
83
84
85
86-89
9x

SLUBENI GLASNIK BiH


Status

Rezerva
Rezervirano (fiksna telefonija)
Zauzeto (fiksna telefonija)
Zauzeto/rezervirano (fiksna telefonija)
Zauzeto (fiksna telefonija)
Zauzeto/rezervirano (mobilna telefonija)
Zauzeto (usluga nomadski pretplatnik)
Rezervirano (osobni brojevi)
Zauzeto (usluga besplatnog poziva)
Zauzeto (usluga telefonska kartica)
Zauzeto (usluge pristupa Internetu putem komutirane telefonske
mree)
Zauzeto (usluga jedinstvenog pristupnog broja)
Zauzeto (usluge s raspodijeljenim trokovima poziva)
Zauzeto (e-commerce usluge)
Rezervirano (posebne usluge)
Zauzeto (M2M usluge)
Rezervirano (posebne usluge)
Zauzeto/rezervirano (usluge s dodanim tarifama)

* x=0,1,2...9"
lanak 6.
lanak 19. mijenja se i glasi:
"lanak 19.
(Negeografski brojevi)
(1) Nacionalni odredini kod 70 e se koristiti za uslugu
nomadski pretplatnik.
(2) Nacionalni odredini kod 800 e se koristiti za uslugu
besplatnog poziva, za koju trokove poziva snosi pozvana
strana.
(3) Nacionalni odredini kod 8010 e se koristiti za uslugu
telefonska kartica.
(4) Nacionalni odredini kod 81a (a=0,1..8) e se koristiti za
usluge pristupa Internetu putem komutirane telefonske
mree.
(5) Nacionalni odredini kod 819 e se koristiti za uslugu
jedinstvenog pristupnog broja.
(6) Nacionalni odredini kod 82 e se koristiti za usluge s
raspodijeljenim trokovima poziva.
(7) Nacionalni odredini kod 83 e se koristiti za e-commerce
usluge.
(8) Nacionalni odredini kod 85 e se koristiti za M2M
usluge.
(9) Nacionalni odredini kod 9x (x=0,1,2,4,6) e se koristiti
za usluge s dodanim tarifama (Premium rate). Kako bi se
ouvao kapacitet i pozivajuoj strani osigurala indikacija
usluga, domena je podijeljena na takav nain da se 90
koristi za usluge informativnog karaktera, 91 za kratke
poruke dodane vrijednosti, 92 za usluge sa zabavnim
sadrajem primjerenim za djecu i mlade, 94 za usluge
razliitog zabavnog karaktera, dok se 96 koristi za usluge
u stvarnom vremenu (Multimedia service).
(10) Format negeografskih brojeva s nacionalnim odredinim
kodom 90, 92, 94 i 96 je sljedei:
(0)9Y AZB XXX gdje je:
Y=0,2,4,6
AZBznamenke koje oznaavaju telekom operatera
na iju se mreu prikljuuje terminalna oprema i
izabranu tarifu
XXX su preostale znamenke koje odreuju
odgovarajui blok ili pojedinani broj
Z - tarifna znamenka
(11) Opis negeografskih brojeva dan je u Aneksu I."
lanak 7.
U lanku 20. stavak (5) mijenja se i glasi:

Utorak, 11. 10. 2016.

"(5) Agencija vodi rauna da su kratki brojevi, koliko god


je to mogue, usklaeni s preporukama Meunarodne
telekomunikacijske udruge (ITU) i Europske
konferencije potanskih i telekomunikacijskih uprava
(CEPT)."
lanak 8.
lanak 21. se brie.
lanak 9.
ANEKS I ovog Pravila mijenja se i glasi:
"
Format broja
(0)70+6 brojeva
(0)8010+4 broja
(0)800+5 brojeva
(0)81a+5 brojeva
(a=0,1..8)
(0)819+5 brojeva
(0)82+6 brojeva
(0)83+4 broja
(0)85+7 brojeva
(0)90+6 brojeva
(0)91+6 brojeva
(0)92+6 brojeva
(0)94+6 brojeva
(0)96 +6 brojeva

Namjena
Usluga nomadski pretplatnik
Usluga telefonska kartica
Usluga besplatnog poziva. Trokove poziva snosi pruatelj
usluge.
Usluge pristupa Internetu putem komutirane telefonske mree
Usluga jedinstvenog pristupnog broja
Usluge s raspodijeljenim trokovima poziva izmeu pozivatelja
i pruatelja usluge
e-Commerce usluge, usluge koje predstavljaju transakciju
novane vrijednosti koja se realizira preko telefonske mree
M2M usluge, usluge za komunikaciju izmeu ureaja
Usluge informativnog sadraja s dodanom tarifom pozivajuem
broju
Kratke poruke dodane vrijednosti
Usluge zabavnog karaktera koje su primjerene za djecu i mlade,
s dodanom tarifom pozivajuem broju
Usluge bilo kojeg zabavnog karaktera, s dodanom tarifom
pozivajuem broju
Usluge koje se pruaju u stvarnom vremenu (Multimedia
service)

Ostali brojevi iz skupina odredinih brojeva 7x, 8x i 9x koji


nisu navedeni u ovoj tablici sluit e kao rezerva i isti e biti
dodijeljeni prema potrebi."
lanak 10.
Ovo pravilo stupa na snagu osmoga dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH", a primjenjivat e se
od 01.10.2017. godine.
Predsjedavajui Vijea
Broj 02-02-2-2691-1/16
Agencije
22. rujna 2016. godine
Plamenko ustovi, v. r.
Sarajevo
39. 1. 26. 1.
(" ", . 31/03, 75/06,
32/10 98/12), ,
22.09.2016. ,

39/2008


1.
39/2008
("
", . 105/08, 95/11 47/12), 3.
(7) (8) :
"(8)


800 e
."
2.
15. (3) :
"(3) 0."

Utorak, 11. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

3.
16. :
" 16.
(
)


0,
."
4.
17. .
5.
18. :
" 18.
( )


1x

2x

( )

3x

( )

4x

/ ( )

5x

( )

6x

/ ( )

70

( )

71-79

( )

800

( )

8010

( )

81 (=0,1..8)

(
)

819

( )

82

( )

83

("e-Commerce" )

84

( )

85

(2 )

86-89

( )

9x

/ ( )

* x=0,1,2...9"

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

6.
19. :
" 19.
( )
70
.
800
,
.
8010
.
81 (=0,1..8)

.
819
.
82
.
83 eCommerce .
85
2 .
9x (x=0,1,2,4,6)
(Premium
rate)

Broj 76 - Strana 23

,
90
, 91
, 92
, 94
, 96
(Multimedia service).
(10)
90, 92, 94 96 :
(0)9Y XXX :
Y=0,2,4,6

XXX
- (11) I."
7.
20. (5) :
"(5) ,
,
(ITU)
(CEPT)."
8.
21. .
9.
I :
"

(0)70+6
(0)8010+4
(0)800+5
(0)81+5
(=0,1..8)
(0)819+5
(0)82+6
(0)83+4
(0)85+7
(0)90+6
(0)91+6
(0)92+6
(0)94+6
(0)96 +6.
.
"e-Commerce" ,

2 ,
,
,

(Multimedia
service)

7x, 8x
9x
."
10.

" ",
01.10.2017. .

02-02-2-2691-1/16

22. 2016.
, . .

Broj 76 - Strana 24

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 11. 10. 2016.

SADRAJ
VIJEE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
1118 Odluka o odobravanju sredstava tekue budetske
rezerve Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za
2016. godinu (bosanski jezik)
Odluka o odobravanju sredstava tekue
proraunske priuve Prorauna institucija Bosne i
Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)
Oa


2016. ( )
1119 Rjeenje o imenovanju vrilaca dunosti lanova
Vijea Agencije za potanski promet Bosne i
Hercegovine (bosanski jezik)
Rjeenje o imenovanju vritelja dunosti lanova
Vijea Agencije za potanski promet Bosne i
Hercegovine (hrvatski jezik)


( )
KOMISIJA ZA OUVANJE NACIONALNIH
SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
1120 Odluka broj 03.1-02.9-56/16-5 (bosanski jezik)
Odluka broj 03.1-02.9-56/16-5 (hrvatski jezik)
03.1-02.9-56/16-5 ( )
1121 Odluka broj 04.2-2.3-64/15-12 (bosanski jezik)
Odluka broj 04.2-2.3-64/15-12 (hrvatski jezik)
04.2-2.3-64/15-12 ( )
1122 Odluka broj 05.2-2.3-58/16-5 (bosanski jezik)
Odluka broj 05.2-2.3-58/16-5 (hrvatski jezik)
05.2-2.3-58/16-5 ( )
1123 Odluka broj 06.2-2.3-58/16-8 (bosanski jezik)
Odluka broj 06.2-2.3-58/16-8 (hrvatski jezik)
06.2-2.3-58/16-8 ( )

2
3
3
3

3
4
4
4
5
6
6
8
9
11
12
14

AGENCIJA ZA DRAVNU SLUBU


BOSNE I HERCEGOVINE
1124 Pregled postavljenih dravnih slubenika po
javnim oglasima za septembar 2016. godine
(bosanski jezik)
Pregled postavljenih dravnih slubenika po
javnim natjeajima za rujan 2016. godine (hrvatski
jezik)

2016.
( )
1125 Pregled postavljenih dravnih slubenika po
internim oglasima za septembar 2016. godine
(bosanski jezik)
Pregled postavljenih dravnih slubenika po
internim natjeajima za rujan 2016. godine
(hrvatski jezik)

2016.
( )
REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
1126 Pravilo o izmjenama Pravila 38/2008 Plan brojeva
za telefonske usluge u Bosni i Hercegovini
(bosanski jezik)
Pravilo o izmjenama Pravila 38/2008 Plan brojeva
za telefonske usluge u Bosni i Hercegovini
(hrvatski jezik)
38/2008

( )
1127 Pravilo o izmjenama i dopuni Pravila 39/2008
Upravljanje Planom brojeva za telefonske usluge u
Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
Pravilo o izmjenama i dopuni Pravila 39/2008
Upravljanje Planom brojeva za telefonske usluge u
Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)

39/2008

( )

15
15
16
16
16
17

18
18
19
20
21

22

Izdava: Ovlatena sluba Doma naroda Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdavaa: sekretar Doma naroda Parlamentarne skuptine
Bosne i Hercegovine Bojan Ninkovi - Priprema i distribucija: JP NIO Slubeni list BiH Sarajevo, Demala Bijedia 39/III - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala:
722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 -Sluba za pravne i ope poslove: 722-051 - Raunovodstvo:
722-044 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvruje polugodinje, a uplata se vri UNAPRIJED u korist rauna: UNICREDIT BANK d.d. 338-320-22000052-11,
VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d.
BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - tampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za tampariju: Mevludin Hamzi - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od
izlaska glasila.
"Slubeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV
broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Pretplata za II polugodite 2016. za "Slubeni glasnik BiH" i "Meunarodne ugovore" 120,00 KM, "Slubene novine Federacije BiH" 110,00 KM.
Web izdanje: http://www.sluzbenilist.ba - godinja pretplata 200,00 KM