You are on page 1of 160

Godina XX

Petak, 21. oktobra/listopada 2016. godine

Broj/

79

XX
, 21. 2016. e
ISSN 1512-7486 - bosanski jezik
ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 srpski jezik

VIJEE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
1140

Na osnovu lana 17. i lana 22. stav 1. Zakona o Vijeu


ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa
lanom 5. Sporazuma o odreivanju graninih prelaza izmeu
Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore ("Slubeni glasnik BiH
- Meunarodni ugovori", broj 6/07) i lanom 19. Sporazuma
izmeu Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pograninom
saobraaju ("Slubeni glasnik BiH - Meunarodni ugovori", broj
10/07), Vijee ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog
Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, na 76. sjednici
odranoj 04.10.2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA BOSNE I


HERCEGOVINE U SASTAV MJEOVITE KOMISIJE ZA
PRAENJE PROVOENJA SPORAZUMA O
ODREIVANJU GRANINIH PRELAZA IZMEU
BOSNE I HERCEGOVINE I SRBIJE I CRNE GORE I
SPORAZUMA IZMEU BOSNE I HERCEGOVINE I
SRBIJE I CRNE GORE O POGRANINOM
SAOBRAAJU
lan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom imenuju se predstavnici Bosne i
Hercegovine u sastav Mjeovite komisije za praenje provoenja
Sporazuma o odreivanju graninih prelaza izmeu Bosne i
Hercegovine i Srbije i Crne Gore i Sporazuma izmeu Bosne i
Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pograninom saobraaju (u
daljem tekstu: Komisija).

lan 2.
(Sastav Komisije)
U sastav Komisije imenuju se:
a) Ermin Peto, Ministarstvo sigurnosti Bosne i
Hercegovine - predsjedavajui;
b) Branka Muji, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i
Hercegovine - lan;
c) Adnan Kosovac, Granina policija Bosne i
Hercegovine - lan;
d) Ljubomir Kalaba, Ured za veterinarstvo Bosne i
Hercegovine - lan;
e) Radenko Radovi, Uprava Bosne i Hercegovine za
zatitu zdravlja bilja - lan;
f)
Boo Zovko, Uprava za indirektno oporezivanje
Bosne i Hercegovine - lan.
lan 3.
(Zadaci Komisije)
Komisija preduzima aktivnosti na praenju provoenja
odredbi Sporazuma o odreivanju graninih prelaza izmeu
Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore i Sporazuma izmeu
Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pograninom
saobraaju.
lan 4.
(Nain rada Komisije)
(1) Poslovi i nain rada Komisije uredie se Poslovnikom koji
e biti usvojen na prvom sastanku Komisije.
(2) Administrativno-tehnike poslove za Komisiju obavlja
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, to ukljuuje
ovjeru akata i odreivanje protokolarnog broja za akte
Komisije.
lan 5.
(Izvjetavanje o radu)
Komisija je obavezna o svom radu izvjetavati Vijee
ministara Bosne i Hercegovine svakih est mjeseci.

Broj 79 - Strana 2

SLUBENI GLASNIK BiH

lan 6.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 219/16
Predsjedavajui
04. oktobra 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Na temelju lanka 17. i lanka 22. stavak 1. Zakona o
Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
br. 30/03. 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa
lankom 5. Sporazuma o odreivanju graninih prijelaza izmeu
Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore ("Slubeni glasnik BiH
- Meunarodni ugovori", broj 6/07) i lankom 19. Sporazuma
izmeu Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pograninom
prometu ("Slubeni glasnik BiH - Meunarodni ugovori", broj
10/07), Vijee ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog
Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, na 76 sjednici
odranoj 4. 10.2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA BOSNE I


HERCEGOVINE U SASTAV MJEOVITOG
POVJERENSTVA ZA PRAENJE PROVEDBE
SPORAZUMA O ODREIVANJU GRANINIH
PRIJELAZA IZMEU BOSNE I HERCEGOVINE I
SRBIJE I CRNE GORE I SPORAZUMA IZMEU BOSNE
I HERCEGOVINE I SRBIJE I CRNE GORE O
POGRANINOM PROMETU
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom imenuju se predstavnici Bosne i
Hercegovine u sastav Mjeovitog povjerenstva za praenje
provedbe Sporazuma o odreivanju graninih prijelaza izmeu
Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore i Sporazuma izmeu
Bosne.i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pograninom
prometu (u daljem tekstu: Povjerenstvo).
lanak 2.
(Sastav Povjerenstva)
U sastav Povjerenstva imenuju se:
a) Ermin Peto, Ministarstvo sigurnosti Bosne i
Hercegovine - predsjedatelj;
b) Branka Muji, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i
Hercegovine - lan;
c) Adnan Kosovac, Granina policija Bosne i
Hercegovine - lan;
d) Ljubomir Kalaba, Ured za veterinarstvo Bosne i
Hercegovine - lan;
e) Radenko Radovi, Uprava Bosne i Hercegovine za
zatitu zdravlja bilja - lan;
f)
Boo Zovko, Uprava za neizravno oporezivanje
Bosne i Hercegovine - lan.
lanak 3.
(Zadaci Povjerenstva)
Povjerenstvo poduzima aktivnosti na praenju provedbe
odredbi Sporazuma o odreivanju graninih prijelaza izmeu
Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore i Sporazuma izmeu
Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pograninom
prometu.
lanak 4.
(Nain rada Povjerenstva)
(1) Poslovi i nain rada Povjerenstva uredit e se Poslovnikom
koji e bili usvojen na prvom sastanku Povjerenstva.

Petak, 21. 10. 2016.

(2)

Administrativno-tehnike poslove za Povjerenstvo obavlja


Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, to ukljuuje
ovjeru akata i odreivanje protokolarnog broja za akte
Povjerenstva.
lanak 5.
(Izvjetavanje o radu)
Povjerenstvo je obvezno o svom radu izvjetavati Vijee
ministara Bosne i Hercegovine svakih est mjeseci.
lanak 6.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 219/16
Vijea ministara BiH
04. listopada 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo
17. 22. 1.
(" ",
. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
5.

(" - ", 6/07)
19.
("
- ", 10/07),
,
, 76.
04.10.2016. ,


1.
( )

( : ).
2.
( )
:
) ,
- ;
) ,
- ;
) ,
- ;
) ,
- ;
) ,
- ;
) ,
- .

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

3.
( )
.
4.
( )
(1)

.
(2) -

,
.
5.
( )

.
6.
( )

" ".

219/16

04. 2016.
, . .

1141

Na osnovu lana 17. i lana 22. stav 1. Zakona o Vijeu


ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
30/03, 43/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lana 3.
Sporazuma izmeu Vijea ministara Bosne i Hercegovine i Vlade
Crne Gore o graninim prelazima za meunarodni saobraaj
("Slubeni glasnik BiH - Meunarodni ugovori", broj 9/11) i
lana 33. Sporazuma izmeu Vijea ministara Bosne i
Hercegovine i Vlade Crne Gore o graninim prelazima za
pogranini saobraaj ("Slubeni glasnik BiH - Meunarodni
ugovori", broj 1/12), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na
prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, na 76.
sjednici odranoj 04.10.2016. godine, donijelo je

Broj 79 - Strana 3

lan 2.
(Sastav Komisije)
U sastav Komisije imenuju se:
a) Ermin Peto, Ministarstvo sigurnosti Bosne i
Hercegovine, predsjednik;
b) Branka Muji, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i
Hercegovine, lan;
c) Robert Peri, Granina policija Bosne i Hercegovine,
lan;
d) Trivo Marinkovi, Uprava za indirektno oporezivanje
Bosne i Hercegovine, lan;
e) Slavia Kretalica, Ured za veterinarstvo Bosne i
Hercegovine, lan;
f)
Ajla Dautbai, Uprava Bosne i Hercegovine za
zatitu zdravlja bilja, lan.
lan 3.
(Zadaci komisije)
Komisija preduzima aktivnosti na provoenju Sporazuma
izmeu Vijea ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore
o graninim prelazima za meunarodni saobraaj i Sporazuma
izmeu Vijea ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore
o graninim prelazima za pogranini saobraaj.
lan 4.
(Nain rada Komisije)
(1) Poslovi i nain rada Komisije uredie se Poslovnikom koji
e biti usvojen na prvom sastanku Komisije.
(2) Administrativno-tehnike poslove za Komisiju obavlja
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, to ukljuuje
ovjeru akata i odreivanje protokolarnog broja za akte
Komisije.
lan 5.
(Izvjetavanje o radu)
Komisija je obavezna o svom radu izvjetavati Vijee
ministara Bosne i Hercegovine svakih est mjeseci.
lan 6.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
VM broj 220/16
Vijea ministara BiH
04. oktobra 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Sarajevo

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA BOSNE I


HERCEGOVINE U SASTAV MJEOVITE KOMISIJE ZA
PRAENJE PROVOENJA SPORAZUMA IZMEU
VIJEA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I
VLADE CRNE GORE O GRANINIM PRELAZIMA ZA
MEUNARODNI SAOBRAAJ I SPORAZUMA IZMEU
VIJEA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I
VLADE CRNE GORE O GRANINIM PRELAZIMA ZA
POGRANINI SAOBRAAJ
lan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom imenuju se predstavnici Bosne i
Hercegovine u sastav Mjeovite komisije za praenje provoenja
Sporazuma izmeu Vijea ministara Bosne i Hercegovine i Vlade
Crne Gore o graninim prelazima za meunarodni saobraaj i
Sporazuma izmeu Vijea ministara Bosne i Hercegovine i Vlade
Crne Gore o graninim prelazima za pogranini saobraaj (u
daljem tekstu: Komisija).

Na temelju lanka 17. i lanka 22. stavak 1. Zakona o


Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa
lankom 5. Sporazuma o odreivanju graninih prijelaza izmeu
Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore ("Slubeni glasnik BiH
- Meunarodni ugovori", broj 6/07) i lankom 19. Sporazuma
izmeu Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pograninom
prometu ("Slubeni glasnik BiH - Meunarodni ugovori", broj
10/07), Vijee ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog
Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, na 76. sjednici
odranoj 4.10.2016. godine, donijelo je

Broj 79 - Strana 4

SLUBENI GLASNIK BiH

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA BOSNE I


HERCEGOVINE U SASTAV MJEOVITOG
POVJERENSTVA ZA PRAENJE PROVEDBE
SPORAZUMA O ODREIVANJU GRANINIH
PRIJELAZA IZMEU BOSNE I HERCEGOVINE I
SRBIJE I CRNE GORE I SPORAZUMA IZMEU BOSNE
I HERCEGOVINE I SRBIJE I CRNE GORE O
POGRANINOM PROMETU
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom imenuju se predstavnici Bosne i
Hercegovine u sastav Mjeovitog povjerenstva za praenje
provedbe Sporazuma o odreivanju graninih prijelaza izmeu
Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore i Sporazuma izmeu
Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pograninom
prometu (u daljem tekstu: Povjerenstvo).
lanak 2.
(Sastav Povjerenstva)
U sastav Povjerenstva imenuju se:
a) Ermin Peto, Ministarstvo sigurnosti Bosne i
Hercegovine - predsjedatelj;
b) Branka Muji, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i
Hercegovine - lan;
c) Adnan Kosovac, Granina policija Bosne i
Hercegovine - lan;
d) Ljubomir Kalaba, Ured za veterinarstvo Bosne i
Hercegovine - lan;
e) Radenko Radovi, Uprava Bosne i Hercegovine za
zatitu zdravlja bilja - lan;
f)
Boo Zovko, Uprava za neizravno oporezivanje
Bosne i Hercegovine - lan.
lanak 3.
(Zadaci Povjerenstva)
Povjerenstvo poduzima aktivnosti na praenju provedbe
odredbi Sporazuma o odreivanju graninih prijelaza izmeu
Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore i Sporazuma izmeu
Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pograninom
prometu.
lanak 4.
(Nain rada Povjerenstva)
(1) Poslovi i nain rada Povjerenstva uredit e se Poslovnikom
koji e biti usvojen na prvom sastanku Povjerenstva.
(2) Administrativno-tehnike poslove za Povjerenstvo obavlja
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, to ukljuuje
ovjeru akata i odreivanje protokolarnog broja za akte
Povjerenstva.
lanak 5.
(Izvjetavanje o radu)
Povjerenstvo je obvezno o svom radu izvjetavati Vijee
ministara Bosne i Hercegovine svakih est mjeseci.
lanak 6.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 220/16
Predsjedatelj
4. listopada 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
17. 22. 1.
e (" ",
. 30/03, 43/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08), 3.

Petak, 21. 10. 2016.


(" " - ", 9/11) 33.

("
- ", 1/12),
,
, 76.
04.10.2016. ,1.
( )


(
: ).
2.
( )
:
) ,
, ;
) ,
, ;
) ,
, ;
) ,
, ;
)
,

, ;
) ,
, .
3.
( )

.
4.
( )
(1)

.
(2) -

,
.

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

5.
( )

.
6.
( )

" ".

220/16

04. 2016.
, . .

1142

Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i


Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lana 7. stav (5) Odluke o sistemu
koordinacije procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", broj 72/16) na prijedlog Direkcije za
evropske integracije, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na
75. sjednici odranoj 28.9.2016. godine, donijelo je

ODLUKU

(1)

(2)

(1)

(2)

O USPOSTAVLJANJU KOMISIJE ZA EVROPSKE


INTEGRACIJE
lan 1.
(Predmet i cilj)
Ovom odlukom uspostavlja se Komisija za evropske
integracije (u daljnjem tekstu: Komisija) koja djeluje u
sistemu vertikalne koordinacije procesa evropskih
integracija u Bosni i Hercegovini.
Cilj uspostavljanja Komisije je osiguranje ope, operativne
i metodoloke koordinacije rada nadlenih institucija na
svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini radi postizanja
to vieg stepena sveobuhvatnosti u procesu evropskih
integracija.
lan 2.
(Sastav Komisije)
Komisiju ine stalni i dopunski lanovi u skladu s lanom 7.
st. (1) i (2) Odluke o sistemu koordinacije procesa
evropskih integracija u Bosni i Hercegovini ("Slubeni
glasnik BiH", broj 72/16), (u daljnjem tekstu: Odluka o
sistemu koordinacije).
Stalni lanovi Komisije su:
a) Edin Dilberovi, Direkcija za evropske integracije,
predsjedavajui;
b) Adnan Tatar, Ured Vlade Federacije BiH za evropske
integracije, zamjenik predsjedavajueg;
c) Radmila Dragii, Vlada Republike Srpske, zamjenica
predsjedavajueg;
d) Lejla Mujki, Vlada Kantona Sarajevo, lanica;
e) Muhamed Softi, Vlada Srednjobosanskog kantona,
lan;
f)
Senad Ovina, Vlada Tuzlanskog kantona, lan;
g) Denana olakovi, Vlada Zeniko-dobojskog
kantona, lanica;
h) Dijana Dedi, Vlada Unsko-sanskog kantona, lanica;
i)
Emir Sijeri, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona,
lan;
j)
Vesna Hrsto, Vlada Zapadnohercegovakog kantona,
lan;
k) Zoran Semren, Vlada Kantona 10, lan;
l)
Franc Kljaji, Vlada Posavskog kantona, lan;
m) Kristina Crnjac, Vlada Hercegovako-neretvanskog
kantona, lanica;

Broj 79 - Strana 5

n)
o)

Ilija Stojanovi, Vlada Brko Distrikta BiH, lan;


Sabina Konjhodi, Direkcija za evropske integracije,
sekretar.
(3) Sastav dopunskih lanova Komisije utvren je lanom 7.
stav (2) Odluke o sistemu koordinacije.
(4) Dopunski lanovi uestvuju u radu Komisije na poziv
predsjedavajueg Komisije, u skladu s dnevnim redom
sastanka, na osnovu prethodno osigurane saglasnosti svih
njenih stalnih lanova.
lan 3.
(Djelokrug rada)
Komisija obavlja poslove i zadatke utvrene lanom 6. st.
(1) i (2) Odluke o sistemu koordinacije, te:
a) inicira pripremu redovnih sastanaka zajednikih tijela
Evropske unije i Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
zajednika tijela) u skladu s Odlukom 1/2015 Vijea za
stabilizaciju i pridruivanje i Odlukom 1/2015 Odbora za
stabilizaciju i pridruivanje, a putem stalnih delegacija
utvrenih lanom 11. Odluke o sistemu koordinacije;
b) prati ispunjavanje zakljuaka i preporuka koje donose
zajednika tijela i usmjerava sve relevantne uesnike
procesa u njihovom adekvatnom provoenju i primjeni;
c) inicira i priprema dokumente, informacije i druge materijale
za rad zajednikih tijela u saradnji sa stalnim delegacijama,
a u skladu sa smjernicama Direkcije za evropske
integracije;
d) obavlja i druge poslove i zadatke u procesu evropskih
integracija.
lan 4.
(Nain i organizacija rada)
(1) Komisija donosi poslovnik o radu.
(2) Strune, administrativno-tehnike i operativne poslove za
potrebe Komisije obavljaju sekretar Komisije i Direkcija za
evropske integracije.
lan 5.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje se
u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedavajui
VM broj 222/16
Vijea ministara BiH
28. septembra 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Sarajevo
Na temelju lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lanka 7. stavka (5) Odluke o
sustavu koordinacije procesa europskih integracija u Bosni i
Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj 72/16), na prijedlog
Direkcije za europske integracije, Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 75. sjednici odranoj 28.9.2016. godine,
donijelo je

ODLUKU

O USPOSTAVI POVJERENSTVA ZA EUROPSKE


INTEGRACIJE
lanak 1.
(Predmet i cilj)
(1) Ovom se Odlukom uspostavlja Povjerenstvo za europske
integracije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje djeluje u
sustavu okomite koordinacije procesa europskih integracija
u Bosni i Hercegovini.
(2) Cilj uspostave Povjerenstva je osigurati opu, operativnu i
metodoloku koordinaciju rada nadlenih institucija na
svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini radi postizanja

Broj 79 - Strana 6

SLUBENI GLASNIK BiH

to vieg stupnja sveobuhvatnosti u procesu europskih


integracija.
lanak 2.
(Sastav Povjerenstva)
(1) Povjerenstvo ine stalni i dopunski lanovi u skladu s
lankom 7. st. (1) i (2) Odluke o sustavu koordinacije
procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", broj 72/16), (u daljnjem tekstu:
Odluka o sustavu koordinacije).
(2) Stalni lanovi Povjerenstva su:
a) Edin Dilberovi, Direkcija za europske integracije,
predsjedatelj;
b) Adnan Tatar, Ured Vlade Federacije BiH za europske
integracije, zamjenik predsjedatelja;
c) Radmila Dragii, Vlada Republike Srpske, zamjenica
predsjedatelja;
d) Lejla Mujki, Vlada Kantona Sarajevo, lanica;
e) Muhamed Softi, Vlada Kantona Sredinja Bosna,
lan;
f)
Senad Ovina, Vlada Tuzlanskog kantona, lan;
g) Denana olakovi, Vlada Zeniko-dobojskog
kantona, lanica;
h) Dijana Dedi, Vlada Unsko-sanskog kantona, lanica;
i)
Emir Sijeri, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona,
lan;
j)
Vesna Hrsto, Vlada Zapadnohercegovakog kantona,
lanica;
k) Zoran Semren, Vlada Kantona 10, lan;
l)
Franc Kljaji, Vlada Posavskog kantona, lan;
m) Kristina Crnjac, Vlada Hercegovako-neretvanskog
kantona, lanica;
n) Ilija Stojanovi, Vlada Brko Distrikta BiH, lan;
o) Sabina Konjhodi, Direkcija za europske integracije,
tajnica.
(3) Sastav dopunskih lanova Povjerenstva utvren je lankom
7. stavak (2) Odluke o sustavu koordinacije.
(4) Dopunski lanovi sudjeluju u radu Povjerenstva na poziv
predsjedatelja Povjerenstva, u skladu s dnevnim redom
sastanka, na temelju prethodno osigurane suglasnosti svih
njegovih stalnih lanova.
lanak 3.
(Djelokrug rada)
Povjerenstvo obavlja poslove i zadatke utvrene lankom 6.
st. (1) i (2) Odluke o sustavu koordinacije, te:
a) inicira pripremu redovitih sastanaka zajednikih tijela
Europske unije i Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
zajednika tijela) u skladu s Odlukom br. 1/2015 Vijea za
stabilizaciju i pridruivanje i Odlukom br. 1/2015 Odbora
za stabilizaciju i pridruivanje, a putem stalnih delegacija
utvrenih lankom 11. Odluke o sustavu koordinacije;
b) prati ispunjavanje zakljuaka i preporuka koje donose
zajednika tijela i usmjerava sve relevantne sudionike
procesa u njihovoj odgovarajuoj provedbi i primjeni;
c) inicira i priprema dokumente, informacije i druge materijale
za rad zajednikih tijela u suradnji sa stalnim delegacijama,
a u skladu sa smjernicama Direkcije za europske
integracije;
d) obavlja i druge poslove i zadatke u procesu europskih
integracija.
lanak 4.
(Nain i organizacija rada)
(1) Povjerenstvo donosi poslovnik o radu.
(2) Strune, administrativno-tehnike i operativne poslove za
potrebe Povjerenstva obavljaju tajnik Povjerenstva i
Direkcija za europske integracije.

Petak, 21. 10. 2016.

lanak 5.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 222/16
Predsjedatelj
28. rujna 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
17.
(" ", . 30/03, 42/03,
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08) 7. (5)

(" ", 72/16),
,
, 75.
28.9.2016. ,

1.
( )
(1)
( : )

.
(2) ,
.
2.
( )
(1)
7. . (1) (2)

(" ", 72/16), ( :
).
(2) :
a) ,
, ;
) ,
, ;
) , ,
;
) , , ;
) ,
, ;
) , , ;
) , -
, ;
) , - ,
;
) , -
, ;
)
,
, ;
) , 10, ;
) , , ;
)
,

, ;

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

, ,
;
) ,
, .
(3)
7. (2) .
(4)
,
,

.
3.
( )
6.
. (1) (2) , :
a)


( : )
1/2015
1/2015
,
11.
;
)


;
) ,

,
;
)
.
4.
( )
(1) .
(2) , -

.
5.
( )

" ".

222/16

28. 2016.
, . .

1143

Na osnovu l. 16. i 72. Zakona o hrani ("Slubeni glasnik


BiH", broj 50/04) i lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i
Hercegovine, u saradnji s nadlenim organima entiteta i Brko
Distrikta Bosne i Hercegovine, na 73. sjednici odranoj 15.
septembra 2016. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O


MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIINAMA ZA
ODREENE KONTAMINANTE U HRANI
lan 1.
U Pravilniku o maksimalno dozvoljenim koliinama za
odreene kontaminante u hrani ("Slubeni glasnik BiH", broj
68/14) u lanu 5. stav (2) brie se.

Broj 79 - Strana 7

lan 6. brie se.

lan 2.

lan 3.
U lanu 15. iza stava (7) dodaju se novi st. (8) i (9) koji
glase:
"(8) Hrana koja sadri kadmij koji nije u skladu s MDK-om, a
koja je zakonito stavljena na trite prije 1.1.2015., moe se
i dalje stavljati na trite nakon tog datuma do najkraeg
roka trajanja ili roka upotrebe.
(9) MDK kadmija utvren u taki 3.2.7. Aneksa Pravilnika o
maksimalno dozvoljenim koliinama za odreene
kontaminante u hrani, kako je izmijenjena ovim
pravilnikom, primjenjuju se od 1.1.2019. Hrana koja nije u
skladu s tim MDK-om, a koja je zakonito stavljena na
trite prije 1.1.2019., moe se i dalje stavljati na trite
nakon tog datuma do najkraeg roka trajanja ili roka
upotrebe."
Dosadanji stav (8) postaje stav (10).
lan 4.
U Aneksu iza take 2.7.1. dodaju se sljedee take:
"
Hrana (1)
"2.8.
2.8.1.
2.9.
2.9.1.
2.9.1.1.
2.9.2.
2.9.2.1.
2.9.2.2.
2.9.2.3.
2.9.2.4.

Citrinin
Dodaci ishrani na osnovu rie fermentirane
crvenim kvascem Monascus purpureus
Sklerocij glavice rai i alkaloidi glavice rai
Sklerocij glavice rai
Nepreraene itarice (18), osim kukuruza i rie
Alkaloidi glavice rai (**)
Nepreraene itarice (18), osim kukuruza i rie
Proizvodi od meljave itarica, osim od meljave
kukuruza i rie
Hljeb (ukljuujui male pekarske proizvode),
kolai, keksi, snack proizvodi od itarica, itarice
za doruak i tjestenina
Hrana na bazi itarica za dojenad i malu djecu

Maksimalno
dozvoljena koliina
(g/kg)
(MDK)
2 000

0,5 g/kg(*)
(***)
(***)
(***)
(***)

(*) Uzorkovanje se provodi u skladu s Pravilnikom o


metodama uzorkovanja i analiza za slubenu kontrolu koliine
mikotoksina u hrani. Analiza se provodi mikroskopskim
pregledom.
(**) Zbir 12 alkaloida glavice rai: ergokristin/ergokristinin;
ergotamin/ergotaminin;
ergokriptin/ergokriptinin;
ergometrin/ergometrinin; ergozin/ergozinin; ergokornin/ergokorninin.
(***) Prikladne i ostvarive MDK kojima bi se osigurala
visok nivo zatite zdravlja ljudi razmotrit e se za te relevantne
kategorije hrane do 1.7. 2017."
"
Ta. Od 3.1. do 3.1.18. mijenjaju se i glase:
"
"3.1
3.1.1
3.1.2

3.1.3
3.1.4

3.1.5

Olovo
Sirovo mlijeko (6), toplinski obraeno mlijeko i mlijeko za
proizvodnju mlijenih proizvoda
Poetna i prijelazna hrana za dojenad
stavljena na trite kao prah (8) (29)
stavljena na trite kao tekuina (8) (29)
Preraena hrana na bazi itarica i hrana za dojenad i malu
djecu (3) (29), osim one iz 3.1.5
Hrana za posebne medicinske potrebe (9) iskljuivo
namijenjena dojenadi i maloj djeci
stavljena na trite kao prah (29)
stavljena na trite kao tekuina (29)
Pia za dojenad i malu djecu oznaena i stavljena na trite
kao takva, osim onih iz 3.1.2 i 3.1.4
stavljena na trite kao tekuina ili za rekonstituciju prema
uputstvima proizvoaa, ukljuujui vone sokove (4)
za pripremu u obliku infuza ili kuhanjem u kipuoj

0,020

0,050
0,010
0,050

0,050
0,010

0,030
1,50

Broj 79 - Strana 8

SLUBENI GLASNIK BiH

29

3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14

3.1.15

3.1.16
3.1.17
3.1.18

tekuini ( )
Meso (osim iznutrica) goveda, ovaca, svinja i peradi (6)
0,10
Iznutrice goveda, ovaca, svinja i peradi (6)
0,50
Miino meso riba (24) (25)
0,30
Glavonoci (52)
0,30
26 44
Ljuskari ( ) ( )
0,50
koljkai (26)
1,50
itarice i mahunarke
0,20
Povre osim lisnatih kupusnjaa, turovca, lisnatog povra i 0,10
27 52
svjeeg bilja, gljiva, morske trave i plodovitog povra ( ) ( )
Lisnate kupusnjae, turovac, lisnato povre osim svjeeg bilja 0,30
i sljedeih gljiva Agaricus bisporus (plemenita peurka ili
ampinjon), Pleurotus ostreatus (bukovaa), Lentinula edodes
(shitake) (27)
Plodovito povre
slatki kukuruz (27)
0,10
osim slatkog kukuruza (27)
0,05
0,10
Voe, osim brusnica, ribiza, bazginih bobica i plodova
planike (27)
Brusnice, ribiz, bazgine bobice i plodovi planike (27)
0,20
Masti i ulja, ukljuujui mlijenu mast
0,10

3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.

3.2.14.
3.2.15.

3.2.16.
3.2.17.
3.2.18.
3.2.19.

"
Iza take 3.1.18. dodaju se sljedee take:
"
3.1.19

Voni sokovi, rekonstituirani koncentrirani voni sokovi i


voni nektari
iskljuivo od bobiastog i ostalog sitnog voa (14)

0,05

14

0,03

od voa osim bobiastog i ostalog sitnog voa ( )


3.1.20

Vino (ukljuujui pjenuavo vino, osim likerskih vina),


jabukovaa, krukovaa i vono vino (11)
proizvodi proizvedeni od plodova berbe 2001. do berbe 2015. 0,20
proizvodi proizvedeni od plodova berbe 2016. nadalje

3.1.21

0,15

Aromatizirana vina, aromatizirana pia na bazi vina i


aromatizirani kokteli na bazi vina (13)

3.2.20.

proizvodi proizvedeni od plodova berbe 2001. do berbe 2015. 0,20


proizvodi proizvedeni od plodova berbe 2016. nadalje
3.1.22

Dodaci ishrani ( )

3,0

3.1.23

Med

0,10

"3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.

3.2.7.

Kadmij
Povre i voe, osim korjenastog i gomoljastog
povra, lisnatog povra, svjeeg zainskog bilja,
lisnatih kupusnjaa, stabljiastog povra, gljiva i
morske trave (27)
Korjenasto i gomoljasto povre (osim celera
korjenaa, pastrnjaka, turovca i hrena), stabljiastog
povra (osim celera) (27). Za krompir se najvee
doputene koliine odnose na oguljeni krompir
Lisnato povre, svjee zainsko bilje, lisnate
kupusnjae, celer, celer korjena, pastrnjak, turovac,
hren i sljedee gljive (27): Agaricus bisporus
(plemenita peurka ili ampinjon), Pleurotus
ostreatus (bukovaa), Lentinula edodes (shitake)
Gljive, osim navedenih u taki 3.2.3. (27)
Zrnje itarica osim penice i rie
- Penino zrnje, zrna rie
- Penine mekinje i penine klice za direktnu
potronju
- Zrna soje
Posebni kakao i okoladni proizvodi kako je nie
navedeno (49)
- Mlijena okolada s < 30 % ukupne suhe tvari
kakaovih dijelova
- okolada s < 50 % ukupne suhe tvari kakaovih
dijelova; mlijena okolada s 30 % ukupne suhe
tvari kakaovih dijelova
- okolada s 50 % ukupne suhe tvari kakaovih
dijelova
- Kakao prah koji se prodaje krajnjem potroau ili

(6)

(6)

Konjsko meso, osim iznutrica


Jetra goveda, ovaca, svinja, peradi i konja (6)
Bubreg goveda, ovaca, svinja, peradi i konja (6)
Miino meso riba (24) (25), osim vrsta navedenih u
takama 3.2.13., 3.2.14. i 3.2.15.
Miino meso sljedeih riba (24) (25):
skua (Scomber species), tuna (Thunnus species,
Katsuwonus pelamis, Euthynus species), Sicyopterus
lagocephalus
Miino meso sljedeih riba (24) (25):
trup rumbac (Auxis species)
Miino meso sljedeih riba (24) (25):
inuna (Engraulis species)
sabljarke (Xiphias gladius)
srdele (Sardina pilchardus)
Ljuskari (26): miino meso iz klijeta i abdomena (44).
U sluaju rakova i rakovima slinih ljuskara
(Brachyura i Anomura) miino meso iz klijeta
koljkai (26)
Glavonoci (bez utrobe) (26)
Poetna hrana za dojenad i prijelazna hrana (8) (29)
- hrana za dojenad u prahu proizvedena od
bjelanevina kravljeg mlijeka ili hidrolizata
bjelanevina
- tekua hrana za dojenad proizvedena od
bjelanevina kravljeg mlijeka ili hidrolizata
bjelanevina
- hrana za dojenad u prahu, proizvedena od izolata
bjelanevina soje, samih ili u mjeavini s
bjelanevinama kravljega mlijeka
- tekua hrana za dojenad, proizvedena od izolata
bjelanevina soje, samih ili u mjeavini s
bjelanevinama kravljeg mlijeka
Preraena hrana na bazi itarica i hrana za dojenad i
malu djecu (3) (29)

01.01.2019.
0,050
0,20
0,50
1,0
0,050
0,10

0,15
0,25

0,50
1,0
1,0
0,010 od
01.01.2015.
0,005 od
01.01.2015.
0,020 od
01.01.2015.
0,010 od
01.01.2015.
0,040 od
01.01.2015.

Iza take 3.2.20. dodaju se sljedee take:


"
"

Ta. od 3.2. do 3.2.20. (Kadmij) mijenjaju se i glase:


"

kao sastojak zaslaenog kakao praha koji se prodaje


krajnjem potroau (okoladni napitak)
Meso (osim iznutrica) goveda, ovaca, svinja i peradi

"

0,15

39

Petak, 21. 10. 2016.

3.2.21.

Dodaci ishrani (39) osim dodataka ishrani navedenih u


taki 3.2.22.

3.2.22.

Dodaci ishrani (39) koji se iskljuivo ili uglavnom sastoje 3,0


od suhe morske trave, proizvoda dobivenih od morske
trave ili od suenih koljkaa

1,0

"

0,050

Taka 5.3. mijenja se i glasi:


"
0,10

5.3.

0,20

1,0
0,10
0,20

Miino meso riba i proizvodi ribarstva 3,5 pg/g


(25) (34),
vlane
osim:
mase
- divlje ulovljenih jegulja,
- divlje ulovljenog psa kostelja
piknjavca (Squalus acanthias),
- divlje ulovljene slatkovodne ribe, osim
diadromnih vrsta riba iz slatkovodnog
ulova,
- riblje jetre i iz nje dobivenih proizvoda,
- ulja iz morskih organizama.
MDK za rakove primjenjuje se na
miino meso iz klijeta i abdomena (44).
U sluaju rakova te kratkorepaca i
srednjorepaca (Brachyura i Anomura)
MDK se primjenjuje na miino meso iz
klijeta.

6,5 pg/g
vlane
mase

75 ng/g
vlane
mase

"
0,10 od
01.01.2019.
0,30 od
01.01.2019.
0,80 od
01.01.2019.
0,60 od

Iza take 5.4. dodaje se sljedea taka 5.4.a koja glasi:


"
5.4.a

3,5 pg/g
Miino meso divlje ulovljenog psa
kostelja piknjavca (Squalus acanthias) i vlane
(34)
mase
njegovih proizvoda

6,5 pg/g
vlane
mase

200 ng/g
vlane
mase

"
Taka 6.1.2. mijenja se i glasi:

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 79 - Strana 9
8

"
6.1.2.

Miino meso divlje Zrna kakaa i od


ulovljenog psa
njih dobijeni
kostelja piknjavca proizvodi, osim
(Squalus acanthias) i proizvoda iz
njegovih proizvoda take 6.1.11.
(34)

5,0 g/kg masti 35,0 g/kg masti


od 1.4.2013.
od 1.4.2013. do
31.3.2015.
30,0 g/kg masti
od 1.4.2015."

"
Iza take 6.1.10. dodaju se sljedee take, koje glase:
"
6.1.11.

Vlakna kakaa i od njih dobiveni


3,0
proizvodi namijenjeni za upotrebu kao
sastojak hrane
ips od banane
2,0
Dodaci ishrani koji sadravaju botanike 10,0
39
sastojke i njihove preparate ( ) (*) (**)
Dodaci ishrani koji sadravaju propolis,
matinu mlije, spirulinu ili njihove
preparate (39)
Sueno zainsko bilje
10,0
Sueni zaini, osim kardamona i suenog 10,0
Capsicum spp.

6.1.12.
6.1.13.

6.1.14.
6.1.15.

15,0
20,0
50,0

50,0
50,0

(*) Botaniki preparati su preparati dobiveni od botanikih


tvari (npr. itave biljke, dijelovi biljaka, razlomljene ili posjeene
biljke) raznim postupcima (npr. presovanje, tijetenje, ekstrakcija,
frakcioniranje, destilacija, koncentriranje, suenje i fermentacija).
Ovom definicijom obuhvaene su usitnjene biljke ili biljke u
prahu, dijelovi biljaka, alge, gljive, liajevi, tinkture, ekstrakti,
eterina ulja (osim biljnih ulja iz take 6.1.1.), istisnuti sokovi i
preraeni eksudati.
(**) MDK se ne primjenjuje na dodatke ishrani koji
sadravaju biljna ulja. Biljna ulja koja se upotrebljavaju kao
sastojak u dodacima ishrani trebala bi biti u skladu s MDK-om iz
take 6.1.1.
"
Iza take 9.1.22. dodaju se sljedee take, koje glase:
"
Arsen (anorganski) (53) (54)
Nepretkuhana valjana ria (polirana ili bijela) 0,20
Pretkuhana ria i ljutena ria
0,25
Riini vafli, riine oblatne, riini krekeri i riini 0,30
kolaii

9.1.23.
9.1.24.
9.1.25.
9.1.26.

Iza dijela IX. dodaje se dio X. koji glasi:


"Dio X. Sadrani biljni toksini
Hrana (1)
10.1.
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.2.
10.2.1
(*)

"

MDK (g/kg)
Eruka kiselina
Biljna ulja i masti
50 (*)
Hrana koja sadrava dodana biljna ulja i masti, 50 (*)
osim hrane iz take 8.1.3.
Poetna i prijelazna hrana za dojenad (8)
10 (*)
Tropanski alkaloidi(**)
MDK (g/kg)
Atropin
Skopolamin
Preraena hrana na bazi itarica i djeija hrana 1,0 g/kg
za dojenad i malu djecu koja sadrava proso,
sirak, heljdu ili proizvode dobivene od njih (29)

MDK se odnosi na koliinu eruka kiseline, raunano na


ukupne koliine masnih kiselina u masnoj komponenti u hrani
(**)
Navedeni tropanski alkaloidi jesu atropin i skopolamin.
Atropin je racemina smjesa (-)-hiosciamina i (+)-hiosciamina od
kojih samo (-)-enantiomer hiosciamina pokazuje antiholinergiko
djelovanje. Budui da zbog analitikih razloga nije uvijek mogue
razlikovati enantiomere hiosciamina, utvruju se MDK atropina i
skopolamina.
"
Fusnota (3) mijenja se i glasi: "Hrana popisana u ovoj
kategoriji kako je definirana posebnim propisom o hrani za
dojenad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i
zamjeni za cjelodnevnu ishranu pri redukcijskoj dijeti."

Briu se fusnote ( ) i ( ). Upuivanje na fusnote (8) i (9)


zamjenjuju se upuivanjem na fusnotu (3).
Fusnota (13) mijenja se i glasi: "Hrana popisana u ovoj
kategoriji kako je definirano u specifinim pravilima o definiranju,
opisivanju, prezentiranju, oznaivanju i zatiti oznaka
zemljopisnog porijekla aromatiziranih proizvoda od vina. MDK za
ohratoksin A koja se primjenjuje na te napitke utvrena je prema
udjelu vina ili mota od groa koji se nalazi u gotovom
proizvodu."
Fusnota (16) mijenja se i glasi: "Dojenad i mala djeca kako
su definirana posebnim propisom o hrani za dojenad i malu
djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za
cjelodnevnu ishranu pri redukcijskoj dijeti."
Fusnota (18) mijenja se i glasi: "MDK se primjenjuje na
nepreraene itarice koje se stavljaju na trite za prvi stepen
prerade.
'Prvi stepen prerade' oznaava svaku fizikalnu ili termiku
obradu zrna ili na zrnu, osim suenja. Postupci ienja,
ukljuujui ljutenje, sortiranja i suenja ne smatraju se 'prvim
stepenom prerade' ako cijelo zrno ostane netaknuto nakon ienja
i sortiranja.
Ljutenje je ienje itarica snanim etkanjem i/ili
ribanjem.
Ako se ljutenje primjenjuje u prisustvu sklerocija glavice
rai, itarice se prije ljutenja moraju podvrgnuti prvom koraku
ienja. Nakon ljutenja, koje se obavlja uz usisiva praine,
obavlja se razvrstavanje po bojama prije meljave.
Sistemi integrirane proizvodnje i prerade oznaavaju sisteme
u kojima su sve dolazne serije itarica oiene, razvrstane i
obraene u istom pogonu. U takvim sistemima integrirane
proizvodnje i prerade MDK primjenjuje se na nepreraene itarice
nakon ienja i razvrstavanja, ali prije prvog stepena prerade.
Subjekti u poslovanju s hranom osiguravaju usaglaenost
svojim postupkom u okviru HACCP-a, pri emu se utvruje i
provodi efikasan postupak praenja na toj kritinoj kontrolnoj
taki."
U fusnoti (26) na kraju teksta dodaje se sljedea reenica: "U
sluaju jakobovih kapica (Pecten maximus), MDK se odnosi samo
na mii aduktor i gonade."
Fusnota (28) brie se.
Fusnota (44) mijenja se i glasi: "Miino meso iz klijeta i
abdomena. Iz ove definicije iskljuen je cefalotoraks ljuskara. U
sluaju rakova i rakovima slinih ljuskara (Brachyura i Anomura):
miino meso iz klijeta."
Iza fusnote (49) dodaju se fusnote (50), (51), (52), (53), i (54),
koje glase:
"(50) Za odreene proizvode od kakaa i okolade primjenjuju
se definicije utvrene u takama A. 2., 3. i 4. Aneksa I. Pravilnika
o kakau i okoladnim proizvodima ("Slubeni glasnik BiH", broj
51/11).
(51) MDK se odnosi na ivotinju kako je prodata bez utrobe.
(52) Za krompir se MDK odnosi na uguljeni krompir."
(53) Zbir As(III i As(V)
(54) Ria, ljutena ria, valjana ria i pretkuhana ria kako je
definirano u standardu Codex 198-1995"
lan 5.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 216/16
Predsjedavajui
15. septembra 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Na temelju l. 16. i 72. Zakona o hrani ("Slubeni glasnik
BiH", broj 50/04) i lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i

Broj 79 - Strana 10

SLUBENI GLASNIK BiH

Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,


76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i
Hercegovine, u suradnji s nadlenim tijelima entiteta i Brko
Distrikta Bosne i Hercegovine, na 73. sjednici odranoj 15. rujna
2016. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O


NAJVEIM DOPUTENIM KOLIINAMA ODREENIH
KONTAMINANATA U HRANI
lanak 1.
U Pravilniku o najveim doputenim koliinama odreenih
kontaminanata u hrani ("Slubeni glasnik BiH", broj 68/14) u
lanku 5. stavak (2) brie se.
lanak 2.
lanak 6. brie se.
lanak 3.
U lanku 15. iza stavka (7) dodaju se novi st. (8) i (9) koji
glase:
"(8) Hrana koja sadri kadmij koji nije sukladan s NDK-om, a
koja je zakonito stavljena na trite prije 1. 1. 2015. godine,
moe se i dalje stavljati na trite nakon tog dana do
najkraeg roka trajanja ili roka uporabe.
(9) NDK kadmija utvren u toki 3.2.7. Aneksa Pravilnika o
najveim doputenim koliinama odreenih kontaminanata
u hrani, kako je izmijenjen ovim Pravilnikom, primjenjuju
se od 1. 1. 2019. godine. Hrana koja nije sukladna s tim
NDK-om, a koja je zakonito stavljena na trite prije 1. 1.
2019. godine, moe se i dalje stavljati na trite nakon tog
dana do najkraeg roka trajanja ili roka uporabe."
Dosadanji stavak (8) postaje stavak (10).
lan 4.
U Aneksu iza toke 2.7.1. dodaju se sljedee toke:
"Hrana (1)

2.8.

Citrinin

2.8.1.

Dodaci prehrani na osnovi rie fermentirane crvenim


kvascem Monascus purpureus

2.9.

Sklerocij glavice rai i alkaloidi glavice rai

2.9.1.

Sklerocij glavice rai

"3.1.

Olovo

3.1.1.

Sirovo mlijeko (6), toplinski obraeno mlijeko i mlijeko za


proizvodnju mlijenih proizvoda

3.1.2.

Poetna i prijelazna hrana za dojenad

3.1.3.

0,050

stavljena na trite kao tekuina (8) (29)

0,010

Preraena hrana na bazi itarica i hrana za dojenad i malu


djecu (3) (29), osim one iz 3.1.5.

2.9.1.1. Nepreraene itarice ( ), osim kukuruza i rie

3.1.4.

Hrana za posebne medicinske potrebe ( ) iskljuivo


namijenjena dojenadi i maloj djeci

3.1.5.

stavljena na trite kao prah (29)

0,050

stavljena na trite kao tekuina (29)

0,010

Pia za dojenad i malu djecu oznaena i stavljena na trite


kao takva, osim onih iz 3.1.2. i 3.1.4.
stavljena na trite kao tekuina ili za rekonstituciju prema
uputama proizvoaa, ukljuujui vone sokove (4)

0,030

za pripremu u obliku infuza ili kuhanjem u kipuoj


tekuini (29)

1,50

3.1.6.

Meso (osim iznutrica) goveda, ovaca, svinja i peradi (6)

0,10

3.1.7.

Iznutrice goveda, ovaca, svinja i peradi (6)

0,50

3.1.8.

Miino meso riba (24) (25)

0,30

3.1.9.

Glavonoci (52)

0,30

3.1.10. Ljuskavci (26) (44)

0,50

3.1.11. koljkai (26)

1,50

3.1.12. itarice i mahunarke

0,20

3.1.13. Povre, osim lisnatih kupusnjaa, turovca, lisnatog povra i


svjeeg bilja, gljiva, morske trave i plodovitog povra (27) (52)

0,10

3.1.14. Lisnate kupusnjae, turovac, lisnato povre osim svjeeg


bilja i sljedeih gljiva Agaricus bisporus (plemenita peurka
ili ampinjon), Pleurotus ostreatus (bukovaa), Lentinula
edodes (shitake) (27)

0,30

3.1.15. Plodovito povre


slatki kukuruz (27)

0,10
27

osim slatkog kukuruza ( )

0,05

3.1.16. Voe, osim brusnica, ribiza, bazginih bobica i plodova


planike (27)
3.1.18. Masti i ulja, ukljuujui mlijenu mast

0,10
0,20
0,10"

Iza toke 3.1.18. dodaju se sljedee toke:


0,5 g/kg(*)

Alkaloidi glavice rai (**)

2.9.2.1. Nepreraene itarice (18), osim kukuruza i rie

0,050

3.1.17. Brusnice, ribiz, bazgine bobice i plodovi planike ( )


2 000

0,020

stavljena na trite kao prah (8) (29)

27

18

2.9.2.

Najvea
doputena
koliina
(g/kg)
(NDK)

Petak, 21. 10. 2016.

"3.1.19.

(***)

2.9.2.2. Proizvodi od meljave itarica, osim od meljave kukuruza i


rie

(***)

2.9.2.3. Kruh (ukljuujui male pekarske proizvode), kolai, keksi,


snack proizvodi od itarica, itarice za doruak i tjestenina

(***)

2.9.2.4. Hrana na bazi itarica za dojenad i malu djecu

(***)

3.1.20.

(*) Uzorkovanje se provodi u skladu s Pravilnikom o


metodama uzorkovanja i analiza za slubenu kontrolu koliine
mikotoksina u hrani. Analiza se provodi mikroskopskim
pregledom.
(**) Zbroj 12 alkaloida glavice rai: ergokristin/ergokristinin; ergotamin/ergotaminin; ergokriptin/ergokriptinin; ergometrin/ergometrinin; ergozin/ergozinin; ergokornin/ergokorninin.
(***) Prikladne i ostvarive NDK kojima bi se osigurala
visoka razina zatite zdravlja ljudi razmotrit e se za te relevantne
kategorije hrane do 1. srpnja 2017."
"
To. od 3.1. do 3.1.18. mijenjaju se i glase:

Voni sokovi, rekonstituirani koncentrirani voni sokovi i


voni nektari
iskljuivo od bobiastog i ostalog sitnog voa (14)

0,05

od voa, osim bobiastog i ostalog sitnog voa (14)

0,03

Vino (ukljuujui pjenuavo vino, osim likerskih vina),


jabukovaa, krukovaa i vono vino (11)
proizvodi proizvedeni od plodova berbe 2001. do berbe 2015.
proizvodi proizvedeni od plodova berbe 2016. nadalje

3.1.21.

0,20
0,15

Aromatizirana vina, aromatizirana pia na bazi vina i


aromatizirani kokteli na bazi vina (13)
proizvodi proizvedeni od plodova berbe 2001. do berbe 2015.
proizvodi proizvedeni od plodova berbe 2016. nadalje

3.1.22.

Dodaci prehrani (39)

3.1.23.

Med

0,20
0,15
3,0
0,10"

To. od 3.2. do 3.2.20. (Kadmij) mijenjaju se i glase:


"3.2.

Kadmij

3.2.1.

Povre i voe, osim korjenastog i gomoljastog povra,

0,050

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

lisnatog povra, svjeeg zainskog bilja, lisnatih


kupusnjaa, stabljiastog povra, gljiva i morske
trave (27)
3.2.2.

3.2.3.

3.2.22.

Dodaci prehrani koji se iskljuivo ili uglavnom sastoje


od suhe morske trave, proizvoda dobivenih od morske trave
ili od suenih koljkaa

0,10

Lisnato povre, svjee zainsko bilje, lisnate


kupusnjae, celer, celer korjena, pastrnjak, turovac,
hren i sljedee gljive (27): Agaricus bisporus (plemenita
peurka ili ampinjon), Pleurotus ostreatus (bukovaa),
Lentinula edodes (shitake)

0,20

Gljive, osim navedenih u toki 3.2.3. (27)

3.2.5.

Zrnje itarica osim penice i rie

0,10

3.2.6.

- Penino zrnje, zrna rie


- Penine mekinje i penine klice za izravnu potronju
- Zrna soje

0,20

3,5 pg/g
Miino meso riba i proizvodi
mokre
ribarstva (25) (34), osim:
mase
- divlje ulovljenih jegulja,
- divlje ulovljenog psa kostelja
piknjavca (Squalus acanthias),
- divlje ulovljene slatkovodne ribe,
osim diadromnih vrsta riba iz
slatkovodnog ulova,
- riblje jetre i iz nje dobivenih
proizvoda,
- ulja iz morskih organizama.
NDK za rakove primjenjuje se na
miino meso iz klijeta i abdomena
(44)
. U sluaju rakova te kratkorepaca i
srednjorepaca (Brachyura i Anomura),
NDK se primjenjuje na miino meso
iz klijeta.

"5.3.

1,0

Posebni kakao i okoladni proizvodi kako je nie


navedeno (49)
- Mlijena okolada s < 30 % ukupne suhe tvari
kakaovih dijelova
- okolada s < 50 % ukupne suhe tvari kakaovih
dijelova; mlijena okolada s 30 % ukupne suhe tvari
kakaovih dijelova

0,10 od
1.1.2019.

0,80 od
1.1.2019.

- Kakao prah koji se prodaje krajnjem potroau ili kao


sastojak zaslaenog kakao praha koji se prodaje
krajnjem potroau (okoladni napitak)

0,60 od
1.1.2019.

3.2.8.

Meso (osim iznutrica) goveda, ovaca, svinja i peradi (6)

0,050

3.2.9.

Konjsko meso, osim iznutrica (6)

3.2.10.

Jetra goveda, ovaca, svinja, peradi i konja (6)

3.2.11.

Bubreg goveda, ovaca, svinja, peradi i konja (6)

0,2

3.2.12.

Miino meso riba


, osim vrsta navedenih u
tokama 3.2.13., 3.2.14. i 3.2.15.

3.2.13.

Miino meso sljedeih riba (24) (25):


skua (Scomber species), tuna (Thunnus species,
Katsuwonus pelamis, Euthynnus species), Sicyopterus
lagocephalus

0,10

3.2.14.

Miino meso sljedeih riba (24) (25):


trup rumbac (Auxis species)

0,15

3.2.15.

Miino meso sljedeih riba (24) (25):


inuna (Engraulis species)
sabljarke (Xiphias gladius)
srdele (Sardina pilchardus)

0,25

Ljuskavci (26): miino meso iz klijeta i abdomena (44).


U sluaju rakova i rakovima slinih ljuskavaca
(Brachyura i Anomura), miino meso iz klijeta

0,50

3.2.16.

koljkai (26)

1,0

3.2.18.

Glavonoci (bez utrobe) (26)

1,0

3.2.19.

Poetna hrana za dojenad i prijelazna hrana (8) (29)


- hrana za dojenad u prahu proizvedena od
bjelanevina kravljega mlijeka ili hidrolizata
bjelanevina

0,010 od
1.1.2015.

- tekua hrana za dojenad proizvedena od bjelanevina


kravljega mlijeka ili hidrolizata bjelanevina

0,005 od
1.1.2015.

- hrana za dojenad u prahu, proizvedena od izolata


bjelanevina soje, samih ili u mjeavini s
bjelanevinama kravljega mlijeka

0,020 od
1.1.2015.

- tekua hrana za dojenad, proizvedena od izolata


bjelanevina soje, samih ili u mjeavini s
bjelanevinama kravljega mlijeka

0,010 od
1.1.2015.

Preraena hrana na bazi itarica i hrana za dojenad i


malu djecu (3) (29)

0,040 od
1.1.2015."

Iza toke 3.2.20. dodaju se sljedee toke:


"3.2.21.

Dodaci prehrani (39), osim dodataka prehrani navedenih u


toki 3.2.22.

1,0

75
ng/g mokre
mase"

6,5 pg/g
mokre
mase

200 ng/g
mokre
mase"

Toka 6.1.2. mijenja se i glasi:


"6.1.2.

Miino meso divlje


ulovljenog psa kostelja
piknjavca (Squalus
acanthias) i njegovih
proizvoda (34)

Zrna kakaa i 5,0 g/kg


od njih
masti od
dobiveni
1.4.2013.
proizvodi,
osim proizvoda
iz toke 6.1.11.

35,0 g/kg
masti od
1.4.2013. do
31.3.2015.
30,0 g/kg
masti od
1.4.2015."

Iza toke 6.1.10. dodaju se sljedee toke koje glase:


"6.1.11.
6.1.12.
6.1.13.

0,050

3.2.17.

3.2.20.

Miino meso divlje ulovljenog psa 3,5 pg/g


kostelja piknjavca (Squalus
mokre
acanthias) i njegovih proizvoda (34) mase

0,50
1,0

6,5 pg/g
mokre
mase

Iza toke 5.4. dodaje se sljedea toka 5.4.a., koja glasi:


"5.4.a

0,30 od 1.1.
2019.

- okolada s 50 % ukupne suhe tvari kakaovih


dijelova

(24) (25)

3,0"

Toka 5.3. mijenja se i glasi:

Korjenasto i gomoljasto povre (osim celera korjenaa,


pastrnjaka, turovca i hrena), stabljiastog povra (osim
celera) (27). Za krumpir se najvee doputene koliine
odnose na oguljeni krumpir

3.2.4.

3.2.7.

Broj 79 - Strana 11
(39)

6.1.14.
6.1.15.

Vlakna kakaa i od njih dobiveni proizvodi namijenjeni


za uporabu kao sastojak hrane
ips od banane
Dodaci prehrani koji sadre botanike sastojke i njihove
pripravke (39) (*) (**)
Dodaci prehrani koji sadre propolis, matinu mlije,
spirulinu ili njihove pripravke (39)
Sueno zainsko bilje
Sueni zaini, osim kardamona i suenog Capsicum spp.

3,0

15,0

2,0
10,0

20,0
50,0

10,0
10,0

50,0
50,0

(*) Botaniki pripravci su pripravci dobiveni od botanikih


tvari (npr. itave biljke, dijelovi biljaka, razlomljene ili posjeene
biljke) raznim postupcima (npr. preanje, tijetenje, ekstrakcija,
frakcioniranje, destilacija, koncentriranje, suenje i fermentacija).
Ovom definicijom obuhvaene su usitnjene biljke ili biljke u
prahu, dijelovi biljaka, alge, gljive, liajevi, tinkture, ekstrakti,
eterina ulja (osim biljnih ulja iz toke 6.1.1.), istisnuti sokovi i
preraeni eksudati.
(**) NDK se ne primjenjuje na dodatke prehrani koji sadre
biljna ulja. Biljna ulja koja se koriste kao sastojak u dodacima
prehrani trebala bi biti u skladu s NDK-om iz toke 6.1.1.
"
Iza toke 9.1.22. dodaju se sljedee toke koje glase:
"9.1.23.
9.1.24.
9.1.25.
9.1.26.

Arsen (anorganski) (53) (54)


Nepretkuhana valjana ria (polirana ili bijela) 0,20
Pretkuhana ria i ljutena ria
0,25
Riini vafli, riine oblatne, riini krekeri i
0,30
riini kolaii

"

Iza Dijela IX. dodaje se Dio X., koji glasi:


"Dio X. Sadrani biljni toksini
Hrana (1)
10.1.
Eruka kiselina
10.1.1.
Biljna ulja i masti
10.1.2.
Hrana koja sadri dodana biljna ulja i masti, osim
hrane iz toke 8.1.3.
10.1.3.
Poetna i prijelazna hrana za dojenad (8)
10.2.
Tropanski alkaloidi(**)

NDK (g/kg)
50 (*)
50 (*)
10 (*)
NDK (g/kg)

Broj 79 - Strana 12

SLUBENI GLASNIK BiH


Atropin

10.2.1

Preraena hrana na bazi itarica i djeja hrana za


dojenad i malu djecu koja sadri proso, sirak,
heljdu ili proizvode dobivene od njih (29)

Skopolamin
1,0 g/kg

(*)
NDK se odnosi na koliinu eruka kiseline, raunano na
ukupne koliine masnih kiselina u masnoj komponenti u hrani
(**)
Navedeni tropanski alkaloidi jesu atropin i skopolamin.
Atropin je racemina smjesa (-)-hiosciamina i (+)-hiosciamina,
od kojih samo (-)-enantiomer hiosciamina pokazuje
antiholinergiko djelovanje. Budui da zbog analitikih razloga
nije uvijek mogue razlikovati enantiomere hiosciamina, utvruju
se NDK atropina i skopolamina.
"
Fusnota (3) mijenja se i glasi: "Hrana popisana u ovoj
kategoriji kako je definirana posebnim propisom o hrani za
dojenad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i
zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti."
Briu se fusnote (8) i (9). Upuivanje na fusnote (8) i (9)
zamjenjuju se upuivanjem na fusnotu (3).
Fusnota (13) mijenja se i glasi: "Hrana popisana u ovoj
kategoriji kako je definirano u specifinim pravilima o
definiranju, opisivanju, prezentiranju, oznaavanju i zatiti
oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina.
NDK ohratoksina A koja se primjenjuje na te napitke utvrena je
prema udjelu vina ili mota od groa koji se nalazi u gotovom
proizvodu."
Fusnota (16) mijenja se i glasi: "Dojenad i mala djeca kako
su definirana posebnim propisom o hrani za dojenad i malu
djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za
cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti."
Fusnota (18) mijenja se i glasi: "NDK se primjenjuje na
nepreraene itarice koje se stavljaju na trite za prvi stupanj
prerade.
'Prvi stupanj prerade' je svaka fizikalna ili toplinska obrada
zrna ili na zrnu, osim suenja. Postupci ienja, ukljuujui
ljutenje, sortiranja i suenja ne smatraju se 'prvim stupnjem
prerade' ako cijelo zrno ostane netaknuto nakon ienja i
sortiranja.
Ljutenje je ienje itarica snanim etkanjem i/ili
ribanjem.
Ako se ljutenje primjenjuje u prisutnosti sklerocija glavice
rai, itarice se prije ljutenja moraju podvrgnuti prvom koraku
ienja. Nakon ljutenja, koje se obavlja uz usisava praine,
obavlja se razvrstavanje po bojama prije meljave.
Sustavi integrirane proizvodnje i prerade oznauju sustave u
kojima su sve dolazne serije itarica oiene, razvrstane i
obraene u istom pogonu. U takvim sustavima integrirane
proizvodnje i prerade NDK se primjenjuje na nepreraene
itarice nakon ienja i razvrstavanja, ali prije prvog stupnja
prerade.
Subjekti u poslovanju s hranom osiguravaju usuglaenost
svojim postupkom u sklopu HACCP-a, pri emu se utvruje i
provodi uinkovit postupak praenja na toj kritinoj kontrolnoj
toki."
U fusnoti (26) na kraju teksta dodaje se sljedea reenica: "U
sluaju Jakobovih kapica (Pecten maximus), NDK se odnosi
samo na mii aduktor i gonade."
Fusnota (28) brie se.
Fusnota (44) mijenja se i glasi: "Miino meso iz klijeta i
abdomena. Iz ove definicije iskljuen je cefalotoraks ljuskavaca.
U sluaju rakova i rakovima slinih ljuskavaca (Brachyura i
Anomura): miino meso iz klijeta."
Iza fusnote (49) dodaju se fusnote (50), (51), (52), (53) i (54)
koje glase:

Petak, 21. 10. 2016.

50

"( ) Za odreene proizvode od kakaa i okolade


primjenjuju se definicije utvrene u tokama A. 2., 3. i 4. Aneksa
I. Pravilnika o kakau i okoladnim proizvodima ("Slubeni
glasnik BiH", broj 51/11).
(51) NDK se odnosi na ivotinju kako je prodana bez utrobe
(52) Za krumpir se NDK odnosi na oguljeni krumpir."
(53) Zbroj As(III) i As(V)
(54) Ria, ljutena ria, valjana ria i pretkuhana ria, kako
je definirano u standardu Codex 198-1995"
lanak 5.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 216/16
Vijea ministara BiH
15. rujna 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo
. 16. 72. ("
", . 50/04) 17.
(" ",
. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
,
,

, 73. , 15. 2016.
,
1.

("
", 68/14), 5. (2) .
2.
6. .
3.
15. (7) . (8) (9)
:
''(8)
-,
01. 01. 2015. ,

.
(9) 3.2.7.

,
, 01. 01. 2019.
. -,
01.01.2019.
,
.''
(8) (10).
4.
2.7.1. :
"
1

( )

"2.8.

2.8.1.


Monascus purpureus

(g/kg)
()
2 000

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 79 - Strana 13

2.9.

3.1.17 , , (27)

0,20

2.9.1.

3.1.18 ,

0,10

2.9.1.1.

(18),

2.9.2.

(**)

2.9.2.1.

(18),

"

3.1.19 ,

(***)

2.9.2.3.

( ),
, , ,

(***)

(***)

"3.1.

3.1.1.

(6),

3.1.2.


29

2001. 2015.

0,20

2016.

0,15

3.1.22 (39)

3,0

3.1.23

0,10

"
. 3.2. 3.2.20. () :
"
0,050

3.2.2.

( ,
, ), (
) (27).

0,10

3.2.3.

, , , 0,20
, , , ,
(27): Agaricus bisporus (
), Pleurotus ostreatus (), Lentinula edodes
()

0,050

3.2.4.

, 3.2.3. (27)

1,0

0,010

3.2.5.

0,10

3.2.6.

- ,
-

0,20

3.2.7.


(49)

0,010
0,050

3.1.4

(9)


, 3.1.2. 3.1.4.
0,030
, (4)

(29)

1,50

( ) , , (6)

0,10

0,15

, ,
, ,
, , (27)


(3) (29), 3.1.5.

3.1.6

0,20

2016.
3.1.21 ,
(13)

0,020

3.1.3

3.1.5

2001. 2015.

0,050

( )

0,03

3.2.1.

(8) (29)

29

0,05

(14)

"3.2.

( ) ( )

(29)

(14)
3.1.20 ( , ),
, (11)

(*)

.
.
(**) 12 : /
; /; /; /; /;
/.
(***)

1. 2017."
"
. 3.1. 3.1.18. :
"

3.1.18. :

(***)

2.9.2.2.

2.9.2.4.

"

0,5 g/kg(*)

3.1.7

, , ( )

0,50

3.1.8

(24) (25)

0,30

3.1.9

(52)

0,30

3.1.10 (26) (44)

0,50

3.1.11 (26)

1,50

3.1.12

0,20

3.1.13 , , 0,10
, , (27) (52)

- < 30 %

0,10
01.01.
2019.

- < 50 %
; 30 %

0,30
01.01.
2019.

-
50 %

0,80
01.01.
2019.( )

0,60
01.01.
2019.

3.1.14 , ,
0,30
Agaricus bisporus (
), Pleurotus ostreatus (bukovaa), Lentinula edodes
(shitake) (27)

3.2.8.

( ) , , (6)

0,050

3.2.9.

, (6)

0,20

3.1.15

3.2.10. , , , (6)

0,50

(27)

0,10

3.2.11. , , , (6)

1,0

(27)

0,05

3.2.12. (24) (25), .


3.2.13, 3.2.14. 3.2.15.

0,050

3.2.13. (24) (25):

0,10

3.1.16 , , ,
(27)

0,10

Broj 79 - Strana 14

SLUBENI GLASNIK BiH

(Scomber species), (Thunnus species,


Katsuwonus pelamis, Euthynnus species), Sicyopterus
lagocephalus
3.2.14.

6.1.2. :

"

5,0 g/kg

01.

a , 04. 2013.
(Squalus acanthias)
6.1.11.

6.1.2.

(24) (25)

0,15

3.2.15. (24) (25):


- (Engraulis species)
- (Xiphias gladius)
- (Sardina pilchardus)

0,25

3.2.16. (26): (44).


(Brachyura
Anomura)

0,50

3.2.17. (26)

1,0

3.2.18. ( ) (26)

1,0

(Auxis species)

(34)

"(39) (*) (**)

, ,

(39)

,
Capsicum spp.

6.1.12.
6.1.13.

3.2.19. (8) (29)


-

0,010
01.01.
2015.

0,005
01.01.
2015.

- ,
,

0,020
01.01.
2015.

,
,

0,010
01.01.
2015.

3.2.20.
(3) (29)

0,040
01.01.
2015.

"

"

3.2.21. (39)
3.2.22.

1,0

3.2.22. (39) 3,0


,

"

5.3. :
"
5.3.

3,5 pg/g

(25) (34), :

- ,
-
(Squalus acanthias),
-
,
,
-
,
- .


(44).

(Brachyura i Anomura)

.

6,5 pg/g

5.4.a

3,0

15,0

2,0
10,0

20,0
50,0

10,0
10,0

50,0
50,0

() (53) (54)
(
)

, ,

9.1.23.
9.1.24.

(1)
10.1.

10.1.1.

10.1.2.

, 8.1.3.

5.4 5.4. :
3,5 pg/g 6,5 pg/g 200 ng/g(Squalus acanthias)
(34)

"

"

(*)
(. , ,
) (.
, , , , , , ).

, , , , ,
, , (
6.1.1), .
(**)
.

- 6.1.1.
"
9.1.22. , :
"
0,20
0,25
0,30

IX X :
" X

"
"

6.1.14.
6.1.15.

9.1.25.
9.1.26.

75 ng/g

35,0 g/kg
01.
04. 2013.
31. 03. 2015.
30,0 g/kg
01.
04. 2015."

6.1.10. , :

6.1.11.

3.2.20 :

Petak, 21. 10. 2016.

"

(g/kg)
50 (*)
50 (*)

10.1.3.

(8)

10 (*)

10.2.

(**)

10.2.1, ,
j (29)

(g/kg)

1,0 g/kg

(*)
,

Petak, 21. 10. 2016.


(**)

SLUBENI GLASNIK BiH


. (-)-
(+)- (-)-
.

,
.
"
(3), : "

,

."
(8) (9). (8)
(9) (3).
(13), : "

, , ,

.

."
(16), : "

,
."
(18), : "

.
" "
, .
, ,

.

/ .

,
. ,
,
.

,
.

,
.

HACCP-,

."
(26)
: " (Pecten maximus),
."
(28) .
(44) : "
.
.
(Brachyura Anomura): ."
(49) (50), (51), (52), (53),
54
( ), :
"(50)
. 2., 3. 4.
I
(" ", 51/11).

Broj 79 - Strana 15

51

( )
.
(52) ."
(53) (III) (V)
(54) , ,
Codex 198-1995".
5.

" ".

216/16

15. 2016.
, . .

1144

Na osnovu l. 16. i 17. stav 2. i lana 72. Zakona o hrani


("Slubeni glasnik BiH", broj 50/04) i lana 17. Zakona o Vijeu
ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee
ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za
sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji s nadlenim
organima entiteta i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine, na 73.
sjednici, odranoj 15. septembra 2016. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O


MIKROBIOLOKIM KRITERIJIMA ZA HRANU
lan 1.
U Pravilniku o mikrobiolokim kriterijima za hranu
("Slubeni glasnik BiH", broj 11/13) (u daljnjem tekstu:
Pravilnik) u lanu 1. u stavu (1) rijei: "u skladu s lanom 5.
Pravilnika o higijeni hrane ("Slubeni glasnik BiH", broj 4/13)
zamjenjuju se sljedeim rijeima:
"u skladu s posebnim propisima o higijeni hrane".
U lanu 1. u stavu (2) rijei: "u skladu s Pravilnikom o
slubenim kontrolama koje se provode radi verifikacije
postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za
ivotinje te propisa o zdravlju i dobrobiti ivotinja ("Slubeni
glasnik BiH", broj 4/13)" zamjenjuju se sljedeim rijeima:
"u skladu s posebnim propisima kojima se reguliraju
inspekcijske i slubene kontrole,".
U lanu 1. u stavu (3) rijei: "Pravilnikom o higijeni hrane
ivotinjskog porijekla ("Slubeni glasnik BiH", broj 103/12)
zamjenjuju se sljedeim rijeima:
"posebnim propisima o higijeni hrane ivotinjskog
porijekla,".
lan 2.
U lanu 2. u taki f) rijei: "Pravilnikom o opem
deklariranju i oznaavanju upakovane hrane ("Slubeni glasnik
BiH", broj 87/08)" zamjenjuju se sljedeim rijeima:
"posebnim propisima o davanju informacija potroaima".
U lanu 2. u taki h) rijei: "Pravilnikom o formulama za
dojenad i formulama nakon dojenja ("Slubeni glasnik BiH",
broj 105/12)" zamjenjuju se sljedeim rijeima:
"posebnim propisima o formulama za dojenad i
formulama nakon dojenja".
U lanu 2. u taki i) rijei: "Pravilnikom o dijetalnoj hrani
za posebne medicinske potrebe ("Slubeni glasnik BiH", broj
71/11)" zamjenjuju se sljedeim rijeima:
"posebnim propisima o dijetalnoj hrani za posebne
medicinske potrebe".
U lanu 2. iza take l) dodaju se ta. m) i n) koje glase:
"
m) klice podrazumijevaju proizvod dobiven klijanjem
sjemenki i njihovim razvojem u vodi ili drugom

Broj 79 - Strana 16

SLUBENI GLASNIK BiH

mediju, ubran prije razvoja pravih listova i predvien


da se jede cijeli, zajedno sa sjemenkom;
n) serija podrazumijeva koliinu klica ili sjemena
namijenjenog proizvodnji klica, istog taksonomskog
naziva, koja se otprema iz istog objekta na isto
odredite istog dana. Jedna ili vie serija mogu initi
poiljku. Meutim, sjemenke razliitih taksonomskih
imena koje su pomijeane u istom pakovanju i za koje
je predvieno da klijaju zajedno te njihove klice
takoer se smatraju jednom serijom."
lan 3.
U lanu 7. stav (3) mijenja se i glasi:
"(3) Subjekti u poslovanju s hranom mogu izmijeniti prvobitnu
namjenu proizvodne serije za druge svrhe, pod uslovom da
takva upotreba ne predstavlja rizik po zdravlje ljudi ili
zdravlje ivotinja i pod uslovom da je takvu upotrebu
odobrio nadleni organ entiteta i Brko Distrikta BiH, na
osnovu procedura zasnovanih na HACCP principima i
dobroj higijenskoj praksi."
U lanu 7. u stavu (4) rijei: "u taki d) Poglavlja III.
Odjeljak V. Prilog III. Pravilnika o higijeni hrane ivotinjskog
porijekla Pravilnika o higijeni hrane ivotinjskog porijekla
("Slubeni glasnik BiH", 103/12)" zamjenjuju se sljedeim
rijeima:
"posebnim propisima o higijeni hrane ivotinjskog
porijekla,".
lan 4.
Aneks I. mijenja se i glasi:
ANEKS I.
MIKROBIOLOKI KRITERIJI ZA HRANU
POGLAVLJE 1. Kriteriji sigurnosti hrane
POGLAVLJE 2. Kriteriji higijene procesa proizvodnje
2.1. Meso i mesni proizvodi

Petak, 21. 10. 2016.

2.2. Mlijeko i mlijeni proizvodi


2.3. Proizvodi od jaja
2.4. Proizvodi ribarstva
2.5. Povre, voe i proizvodi od povra i voa
POGLAVLJE 3. Pravila uzorkovanja i priprema ispitnih
uzoraka
3.1. Opa pravila uzorkovanja i priprema ispitnih uzoraka
3.2. Bakterioloko uzorkovanje u klaonicama i u objektima
za proizvodnju mljevenog mesa i mesnih preraevina
n - broj elementarnih jedinica koje ine uzorak,
m - granina vrijednost - rezultati se smatraju
zadovoljavajuim ako su sve dobivene vrijednosti manje ili
jednake vrijednosti "m",
M - maksimalna dozvoljena vrijednost iznad koje se
rezultati smatraju nezadovoljavajuim. Ako samo jedan rezultat
prelazi ovu vrijednost, uzorak je neprihvatljiv odnosno
nezadovoljavajui,
c - broj elementarnih jedinica uzorka u kojima vrijednosti
mogu da budu izmeu "m" i "M". Uzorak je prihvatljiv ako su u
odreenom broju elementarnih jedinica uzorka (c) vrijednosti
rezultata izmeu "m" i "M" a u ostalim elementarnim jedinicama
uzorka ispod ili jednako "m",
n.n. - odsustvo mikroorganizma u uzorku ili grupnom
uzorku,
cfu - (colony forming units) jedinica formiranih kolonija,
aw - aktivnost vode, koliina vode kojom mikroorganizmi
raspolau u reakcijama metabolizma,
pH - vrijednost, mjerni pokazatelj odrivosti proizvoda.

POGLAVLJE 1. KRITERIJI SIGURNOSTI HRANE


Kategorija hrane

Mikroorganizmi/
njihovi toksini,
metaboliti

1.1.
Gotova hrana namijenjena za dojenad i
Listeria monocytogenes
gotova hrana za posebne medicinske potrebe(4)
1.2.
Gotova hrana koja pogoduje rastu
L. monocytogenes, osim hrane
namijenjene za dojenad i za posebne
Listeria
medicinske potrebe
monocytogenes

1.3.
Gotova hrana koja ne pogoduje rastu
Listeria monocytogenes
L. monocytogenes, osim hrane namijenjene za
dojenad i za posebne medicinske potrebe(4)(8)
1.4.
Mljeveno meso i mesne preraevine
Salmonella
namijenjeni za jelo u sirovom stanju
1.5.
Mljeveno meso i mesne preraevine
Salmonella
napravljene od mesa peradi namijenjeni za
jelo kuhani
1.6.
Mljeveno meso i mesne preraevine drugih
Salmonella
vrsta osim peradi namijenjeni za jelo kuhani
1.7.
Mehaniki separirano meso (MSM)(9)
Salmonella
1.8.
Mesni proizvodi namijenjeni za jelo sirovi,
osim proizvoda kod kojih proces proizvodnje
ili sastav proizvoda otklanjaju rizik od

Salmonella

Plan uzorkovanja(1)
n
c

Ogranienja(2)
m
M

Analitika
referentna
metoda(3)

Faza u kojoj se
kriterij primjenjuje
Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja
Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja
Prije nego to hrana
napusti direktnu kontrolu
subjekta u poslovanju s
hranom, koji ju je
proizveo

10

n.n u 25g

BAS EN ISO
11290 - 1

100 cfu/g(5)

BAS EN ISO
11290 - 2(6)

n.n u 25g(7)

BAS EN ISO
11290 - 1

100 cfu/g

BAS EN ISO
11290 - 2(6)

Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja

n.n u 10g

BAS EN ISO
6579

n.n u 10g

BAS EN ISO
6579

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja
Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja
Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja

Petak, 21. 10. 2016.


salmonele
1.9.
Mesni proizvodi od mesa peradi namijenjeni
za jelo kuhani
1.10.
elatin i kolagen

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 79 - Strana 17
Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja
Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja

Salmonella

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Salmonella

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Salmonella

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja

Salmonella

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja

Salmonella

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja

Salmonella

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja

Salmonella

n.n u 25g ili ml

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja

Salmonella

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Salmonella

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

1.18.
Proklijala sjemena / klice (gotova hrana)(23)

Salmonella

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

1.19.
Rezano voe i povre (gotova hrana)

Salmonella

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Salmonella

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Stafilokokni
enterotoksini

Ne detektira se u 25g

Evropska skrining
metoda CRL za
koagulaza pozitivne
stafilokoke(13)

Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja

Salmonella

30

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja

Salmonella

30

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja

30

n.n u 10 g

BAS ISO/TS
22964

Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja

1(16)

230 MPN/100g u
mesu i
intravalvularnoj
tenosti

BAS ISO/TS
16649-3

Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja

Histamin

9 (18)

100 mg/kg

200
mg/kg

HPLC(19)

Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja

Histamin

9(18)

200 mg/kg

400
mg/kg

HPLC(19)

Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja

Histamin

400 mg /kg

HPLC(19)

Salmonella
typhimurium(21)

n.n. u 25 g

BAS EN ISO
6579 (za detekciju)

1.11.
Sirevi, puter i vrhnje proizvedeni od sirovog
mlijeka ili mlijeka koje obraeno
temperaturom niom od temperature
pasterizacije(10)
1.12.
Mlijeko u prahu i surutka u prahu
1.13.
Sladoled(11), izuzev proizvoda kod kojih
proces proizvodnje ili sastav proizvoda
otklanjaju rizik od salmonele
1.14.
Proizvodi od jaja, izuzev proizvoda kod kojih
proces proizvodnje ili sastav proizvoda
otklanjaju rizik od salmonele
1.15.
Gotova hrana koja sadri sirova jaja, izuzev
proizvoda kod kojih proces proizvodnje ili
sastav proizvoda otklanjaju rizik od salmonele
1.16.
Kuhani rakovi (tvrdokoci) i koljkai
(mekuci)
1.17.
ivi koljkai, bodljokoci, platai i puevi

1.20.
Nepasterizirani sokovi od voa i povra
(gotova hrana)
1.21.
Sirevi, mlijeko u prahu i surutka u prahu, kako
je navedeno u kriterijima za koagulaza
pozitivne stafilokoke u poglavlju 2.2. ovog
aneksa
1.22.
Dehidrirane formule za dojenad i dehidrirana
dijetetska hrana za specijalne medicinske
namjene koja je namijenjena za dojenad
mlau od est mjeseci
1.23.
Dehidrirane formule nakon dojenja

1.24.
Dehidrirane formule za dojenad i dehidrirana
Cronobacter spp.
dijetetska hrana za specijalne medicinske
(Enterobacter sakazakii)
namjene koja je namijenjena za dojenad
mlau od est mjeseci(14)
1.25.
ivi koljkai, bodljokoci, platai i puevi
E. coli(15)
1.26.
Proizvodi ribarstva koji su proizvedeni od
ribljih vrsta koje se povezuju s velikom
koliinom histidina(17)
1.27.
Proizvodi ribarstva, osim onih iz kategorije
hrane 1.27.a, obraeni enzimskim
dozrijevanjem u salamuri, proizvedeni od
ribljih vrsta povezanih s visokom koliinom
histidina (17)
1.27a. Riblji umak dobiven fermentacijom
proizvoda ribarstva
1.28.
Svjee meso peradi(20)

Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja
Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja
Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja
Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja
Proizvodi koji su
stavljeni na trite za
vrijeme roka trajanja

Proizvodi stavljeni na
trite za vrijeme roka
trajanja
Proizvodi koji su
stavljeni na trite za

Broj 79 - Strana 18

SLUBENI GLASNIK BiH


White-Kaufmann-Le
Minor shema (za
serotipizaciju)

Salmonella enteritidis
1.29. Klice (23)

(1)

E. coli
koja stvara toksin shiga
(STEC) O157, O26,
O111, O103, O145 i
O104:H4

Petak, 21. 10. 2016.

n = broj elementarnih jedinica koje ine uzorak; c = broj


elementarnih jedinica uzorka koje daju vrijednosti izmeu m i M.
(2)
Za take 1.1. - 1.25. i 1.27a. i 1.28. m = M.
(3)
Koriste se najnovija izdanja BAS standarda.
(4)
Redovno ispitivanje u odnosu na kriterij nije korisno u
uobiajenim okolnostima za sljedeu gotovu hranu:
ona hrana koja je termiki obraena ili drugim
postupkom koji je efikasan za eliminaciju
L. monocytogenes, kada nakon takve obrade nije mogua
ponovna kontaminacija (npr. termiki obraeni proizvodi u svom
konanom pakovanju),
svjee, nerezano i nepreraeno povre i voe, izuzev
proklijalog sjemena/klica,
hljeb, keksi i slini proizvodi,
flairana ili pakovana voda, bezalkoholna pia, pivo,
jabukovo vino (fermentirani sok od jabuka, cider),
vino, jaka alkoholna pia i slini proizvodi,
eer, med i konditorski proizvodi, ukljuujui
proizvode od kakaa i okolade,
ivi koljkai,
so namijenjena za ljudsku ishranu.
(5)
Ovaj kriterij primjenjuje se ako je proizvoa u
mogunosti da dokae, na zahtjev nadlenog organa, da proizvod
nee prekoraiti ogranienje od 100 cfu/g tokom itavog roka
trajanja. Subjekat u poslovanju s hranom moe postaviti
prijelazna ogranienja tokom procesa koja moraju biti dovoljno
niska da garantiraju da ogranienje od 100 cfu/g nee biti
prekoraeno na isteku roka trajanja.
(6)
1 ml inokuluma stavlja se na Petrijevu posudu prenika
140 mm ili na tri Petrijeve posude prenika 90 mm.
(7)
Ovaj kriterij primjenjuje se na kontrolu proizvoda prije
stavljanja na trite, kada subjekat u poslovanju s hranom na
zadovoljavajui nain ne moe dokazati, na zahtjev nadlenog
organa, da proizvod nee prekoraiti ogranienje od 100 cfu/g
tokom roka trajanja.
(8)
Proizvodi s vrijednosti pH 4.4 ili aw 0.92, proizvodi s
vrijednosti pH 5.0 i aw 0.94, proizvodi s rokom trajanja
kraim od pet dana automatski se svrstavaju u ovu kategoriju.
Ostale kategorije proizvoda takoer mogu pripadati ovoj
kategoriji, uz uslov naune opravdanosti.
(9)
Ovaj kriterij primjenjuje se na mehaniki separirano
meso (MSM) proizvedeno tehnikama navedenim u taki d)
Poglavlja III. Odjeljak V. Prilog III. Pravilnika o higijeni hrane
ivotinjskog porijekla ("Slubeni glasnik BiH", broj 103/12).
(10)
Izuzev proizvoda kod kojih je subjekat u poslovanju s
hranom - proizvoa u mogunosti da dokae, na zahtjev
nadlenog organa, da zbog vremena sazrijevanja i aw proizvoda
gdje je to odgovarajue nema rizika od salmonele.
(11)
Samo sladoledi koji sadre mlijene sastojke.
(12)
Izbrisana napomena
(13)
Referenca: Zajednika referentna laboratorija za
koagulaza pozitivne stafilokoke. Evropska skrining metoda za
otkrivanje stafilokoknih enterotoksina u mlijeku i mlijenim
proizvodima.
(14)
Uporedno testiranje enterobakterija i E. sakazakii
provodit e se ako nije uspostavljena korelacija izmeu ovih
mikroorganizama na nivou pojedinanog plana objekta. Za svaki
proizvod u kojem su izolirane enterobakterija, cijela serija mora

n.n. u 25 g

BAS CEN/ISO TS
13136 (22)

vrijeme roka trajanja

Proizvodi stavljeni na
trite za vrijeme roka
trajanja

da bude ispitana na prisustvo E. sakazakii. Odgovornost je na


proizvoau da na odgovarajui nain pokae nadlenom organu
korelaciju izmeu enterobakterija i E. sakazakii.
(15)
E. coli se ovdje koristi kao indikator fekalne
kontaminacije.
(16)
Objedinjeni uzorak koji se sastoji od minimalno 10
pojedinanih ivotinja.
(17)
Posebno vrste riba sljedeih rodova: Scombridae,
Clupeidae,
Engraulidae,
Coryfenidae,
Pomatomidae,
Scombresosidae.
(18)
Pojedinani uzorci mogu se uzeti u fazi maloprodaje. U
tom sluaju ne primjenjuje se pretpostavka utvrena lanom 13.
stav (4) Zakona o hrani ("Slubeni glasnik BiH", broj 50/04),
prema kojem cijelu seriju treba smatrati neprikladnom za
upotrebu, osim ako rezultat premauje M.
(19)
Reference: 1. Malle P., Valle M., Bouquelet S. Analiza
biogenih amina ukljuenih u raspadanje riba. J. AOAC Internat.
1996, 79, 43-49. 2. Duflos G., Dervin C., Malle P., Bouquelet S.
Relevantnost uticaja matrice u odreivanju biogenskih amina u
listu (Pleuronectes platessa) i pomolju (Merlangus merlangus).
J. AOAC Internat. 1999, 82, 1097-1101.
(20)
Ovaj kriterij primjenjuje se na svjee meso iz
rasplodnog jata vrste Gallus gallus, nesilica, tovnih pilia /
brojlera i rasplodnih i tovnih jata urki.
(21)
to se tie monofaznih Salmonella typhimurium samo
1,4,(5(, 12:i:-je ukljueno
(22)
Uzimajui u obzir najnovije prilagoavanje referentne
laboratorije Evropske unije za Escherichia coli, ukljuujui
verotoksinu E. coli (VTEC), za otkrivanje STEC O104:H4.
(23)
Iskljuujui klice koje su bile podvrgnute postupku
kojim se adekvatno uklanjaju Salmonella spp. i STEC.
Interpretacija rezultata ispitivanja
Navedene granine vrijednosti odnose se na svaku
elementarnu jedinicu uzorka koja je ispitana, izuzev ivih
koljkaa, ivih bodljokoaca, plataa i pueva u odnosu na
ispitivanje na E. coli, gdje se ogranienje odnosi na objedinjeni
uzorak. Rezultati ispitivanja pokazuju mikrobioloki kvalitet
ispitane serije 1.
L. monocytogenes u gotovoj hrani namijenjenoj za dojenad
i za specijalne medicinske potrebe:
zadovoljavajui, ako sve uoene vrijednosti pokazuju
odsustvo bakterije,
nezadovoljavajui, ako je naeno prisustvo bakterije u
bilo kojoj elementarnoj jedinici uzorka.
L. monocytogenes u gotovoj hrani koja moe da podrava
rast L. monocytogenes prije nego to je ta hrana prestala biti pod
direktnom kontrolom subjekta u poslovanju s hranom koji je
proizveo i kada subjekat nije u mogunosti da dokae da
proizvod nee prekoraiti ogranienje od 100 cfu/g tokom
itavog roka trajanja:
zadovoljavajui, ako sve uoene vrijednosti pokazuju
odsustvo bakterije,
nezadovoljavajui, ako je naeno prisustvo bakterije u
bilo kojoj elementarnoj jedinici uzorka.
1
Rezultati ispitivanja takoer se mogu upotrijebiti za ocjenu djelotvornosti
HACCP-a ili dobre higijenske prakse procesa

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

L. monocytogenes u ostaloj gotovoj hrani i E. coli u ivim


koljkaima:
zadovoljavajui, ako su sve uoene vrijednosti
ogranienju,
nezadovoljavajui, ako je bilo koja od vrijednosti > od
ogranienja.
Salmonella u razliitim kategorijama hrane:
zadovoljavajui, ako sve uoene vrijednosti pokazuju
odsustvo bakterije,
nezadovoljavajui, ako je naeno prisustvo bakterije u
bilo kojoj elementarnoj jedinici uzorka.
Stafilokokni enterotoksini u mlijenim proizvodima:
zadovoljavajui, ako enterotoksini nisu uoeni ni u
jednoj elementarnoj jedinici uzorka,
nezadovoljavajui, ako su enterotoksini uoeni u bilo
kojoj elementarnoj jedinici uzorka.
Enterobacter sakazakii u dehidriranoj formuli za dojenad i
dehidriranoj dijetetskoj hrani za specijalne medicinske namjene,
namijenjenoj za dojenad mlaoj od est mjeseci:
zadovoljavajui, ako sve uoene vrijednosti pokazuju
odsustvo bakterije,

Broj 79 - Strana 19

nezadovoljavajui, ako se otkrije prisustvo bakterije u


bilo kojoj elementarnoj jedinici uzorka.
Histamin u proizvodima ribarstva:
Histamin u proizvodima ribarstva od ribljih vrsta koje se
povezuju s visokim sadrajem histidina, osim ribljeg umaka
dobivenog fermentacijom proizvoda ribarstva:
zadovoljavajue, ako su ispunjeni sljedei zahtjevi:
1) ustanovljena srednja vrijednost je m;
2) maksimum c od n ispitivanih uzoraka ima vrijednosti
izmeu m i M;
3) nema ustanovljenih vrijednosti koje prelaze granicu M,
nezadovoljavajue, ako je ustanovljena srednja
vrijednost vea od m ili ako je vie od c od ispitivanih
n uzoraka izmeu m i M ili ako je jedna ili vie
ustanovljenih vrijednosti vea od M.
Histamin u ribljem umaku dobiven fermentacijom
proizvoda ribarstva:
zadovoljavajue, ako je ustanovljena vrijednost
graninoj vrijednosti,
nezadovoljavajue, ako je ustanovljena vrijednost >
od granine vrijednosti.

POGLAVLJE 2. KRITERIJI HIGIJENE PROCESA


2.1. Meso i mesni proizvodi
Kategorija
hrane
2.1.1.
Trupovi goveda,
ovaca, koza i
konja (4)

2.1.2.
Trupovi svinja (4)

Mikroorganizmi

Plan
uzorkovanja(1)
n
c

Aerobne mezofilne
bakterije
Enterobakterije
Aerobne mezofilne
bakterije
Enterobakterije

Analitika
referentna
metoda(3)

3.5 log cfu/cm2 log


dnevnog prosjeka

BAS ISO
4833

Ogranienja(2)
M
5.0 log cfu/cm2
log dnevnog
prosjeka
2.5 log cfu/cm2
1.5 log cfu/cm2 log
log dnevnog
dnevnog prosjeka
prosjeka
5.0 log cfu/cm2
4.0 log cfu/cm2 log
log dnevnog
dnevnog prosjeka
prosjeka
3.0 log cfu/cm2
2
2.0 log cfu/cm log
log dnevnog
dnevnog prosjeka
prosjeka

BAS ISO
21528-2
BAS ISO
4833
BAS ISO
21528-2

2.1.3.
Trupovi goveda,
ovaca, koza i konja

Salmonella

50 (5)

2(6)

n.n na testiranom podruju po trupu

BAS EN
ISO 6579

2.1.4.
Trupovi svinja

Salmonella

50 (5)

3(6)

n.n na testiranom podruju po trupu

BAS EN
ISO 6579

Salmonella spp.(10)

50 (5)

5(6)

n.n u 25 g objedinjenog uzorka koe


vrata

BAS EN
ISO 6579

Aerobne mezofilne
bakterije(7)

5x105 cfu/g

5x106 cfu/g

BAS ISO
4833

E.coli(8)

50 cfu/g

500 cfu/g

BAS ISO
16649-1 ili 2

Aerobne mezofilne
bakterije

5x105 cfu/g

5x106 cfu/g

BAS ISO
4833

E.coli (8)

50 cfu/g

500 cfu/g

BAS ISO
16649-1 ili 2

E.coli (8)

500 cfu/g ili cm2

5 000 cfu/g ili


cm2

BAS ISO
16649-1 ili 2

2.1.5.
Trupovi peradi pilia
/ brojlera i urki

2.1.6.
Mljeveno meso

2.1.7.
Mehaniki
separirano meso
(MSM) (9)

2.1.8.
Mesne preraevine

Faza u kojoj se
kriterij
primjenjuje
Trupovi nakon
rasijecanja ali prije
hlaenja
Trupovi nakon
rasijecanja ali prije
hlaenja
Trupovi nakon
rasijecanja ali prije
hlaenja
Trupovi nakon
rasijecanja ali prije
hlaenja
Trupovi nakon
rasijecanja ali prije
hlaenja

Postupci u sluaju
nezadovoljavajuih
rezultata
Unapreenje higijene klanja
i revidiranje kontrola
procesa
Unapreenje higijene klanja
i revidiranje kontrola
procesa
Unapreenje higijene klanja
i revidiranje kontrola
procesa
Unapreenje higijene klanja
i revidiranje kontrola
procesa
Unapreenje higijene klanja
i revidiranje kontrola
procesa i porijekla ivotinja
Unapreenje higijene klanja
Trupovi nakon
i revidiranje kontrola
rasijecanja ali prije procesa, porijekla ivotinja i
hlaenja
mjera biosigurnosti na
farmama porijekla
Unapreenje higijene klanja
i revidiranje kontrola
Trupovi nakon
procesa, porijekla ivotinja i
hlaenja
mjera biosigurnosti na
farmama porijekla
Unapreenje higijene
Zavretak
proizvodnje i unapreenja
proizvodnog
selekcije i/ili porijekla
procesa
sirovina
Unapreenje higijene
Zavretak
proizvodnje i unapreenje
proizvodnog
selekcije i/ili porijekla
procesa
sirovina
Unapreenje higijene
Zavretak
proizvodnje i unapreenje
proizvodnog
selekcije i/ili porijekla
procesa
sirovina
Unapreenje higijene
Zavretak
proizvodnje i unapreenje
proizvodnog
selekcije i/ili porijekla
procesa
sirovina
Unapreenje higijene
Zavretak
proizvodnje i unapreenje
proizvodnog
selekcije i/ili porijekla
procesa
sirovina

Broj 79 - Strana 20

SLUBENI GLASNIK BiH

(1)

n = broj elementarnih jedinica koje ine uzorak; c = broj


elementarnih jedinica uzorka koje imaju vrijednosti izmeu m i
M.
(2)
Za take 2.1.3 - 2.1.5 m = M.
(3)
Koriste se najnovija izdanja BAS standarda.
(4)
Ogranienja (m i M) primjenjuju se samo na uzorke
uzete destruktivnom metodom. Logaritam dnevnog prosjeka
rauna se tako to se prvo uzima logaritamska vrijednost svakog
pojedinanog rezultata testa, a potom se izraunava srednja
vrijednost tih logaritamskih vrijednosti.
(5)
50 uzoraka dobije se iz 10 uzastopnih postupaka
uzorkovanja u skladu s pravilima uzorkovanja i uestalou kako
je to propisano u ovom pravilniku.
(6)
Broj uzoraka u kojima je otkrivena prisustvo salmonele.
Vrijednost (c) podlijee revidiranju kako bi se uzeo u obzir
postignuti napredak u vezi sa smanjenjem njene uestalosti.
Regije s niskom uestalou salmonele mogu koristiti nie (c)
vrijednosti ak i prije revidiranja.
(7)
Ovaj kriterij ne primjenjuje se na mljeveno meso koje se
proizvodi u maloprodaji s rokom trajanja proizvoda kraim od 24
sata.
(8)
E. coli ovdje se koristi kao indikator fekalne
kontaminacije.
(9)
Ovi kriteriji primjenjuju se na mehaniki separirano
meso (MSM) proizvedeno pomou tehnika koje se pominju u
taki d) Poglavlja III. Odjeljak V. Prilog III. Pravilnika o higijeni
hrane ivotinjskog porijekla ("Slubeni glasnik BiH", broj
103/12).
(10)
U sluajevima u kojima je pronaena Salmonella spp.
izolati e biti dalje serotipizirani za Salmonella typhimurium i
Salmonella enteritidis s ciljem provjere usklaenosti s
mikrobiolokim kriterijem iz reda 1.28. Poglavlja 1.

Petak, 21. 10. 2016.

Interpretacija rezultata ispitivanja


Navedena ogranienja odnose se na svaku elementarnu
jedinicu uzorka koja je ispitana, izuzev ispitivanja trupova to je
sluaj u kojem se ogranienja odnose na objedinjeni uzorak.
Rezultati ispitivanja pokazuju mikrobioloki kvalitet
ispitanog procesa.
Enterobakterije i ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija
u trupovima goveda, ovaca, koza, konja i svinja:
zadovoljavajui, ako je logaritam dnevnog prosjeka
m,
prihvatljiv, ako je logaritam dnevnog prosjeka izmeu
m i M,
nezadovoljavajui, ako je logaritam dnevnog prosjeka
> M.
Salmonella u trupovima:
zadovoljavajui, ako je prisustvo salmonele otkriveno
u maksimalno c/n uzoraka,
nezadovoljavajui, ako je prisustvo salmonele
otkriveno u vie od c/n uzoraka.
Nakon svakog postupka uzorkovanja, procjenjuju se
rezultati posljednjih deset uzorkovanja kako bi se dobio n broj
uzoraka.
E. coli i ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija u
mljevenom mesu, mesnim preraevinama i mehaniki
separiranom mesu (MSM):
zadovoljavajui, ako su uoene vrijednosti m,
prihvatljiv, ako ja najvie c/n vrijednosti izmeu m i
M, a ostale uoene vrijednosti su m,
nezadovoljavajui, ako je jedna ili vie uoenih
vrijednosti > M ili su vie od c/n vrijednosti izmeu m
i M.

2.2. Mlijeko i mlijeni proizvodi


Kategorija hrane
2.2.1.
Pasterizirano mlijeko i drugi
pasterizirani teni mlijeni
proizvodi (4)
2.2.2.
Sirevi pravljeni od mlijeka ili
surutke koji su podvrgnuti
termikoj obradi

Mikro-organizmi

Enterobakterije

E.coli (5)

2.2.3.
Koagulaza pozitivne
Sirevi pravljeni od sirovog mlijeka
stafilokoke
2.2.4.
Sirevi pravljeni od mlijeka koje je
podvrgnuto termikoj obradi na
temperaturi nioj od one pri
Koagulaza pozitivne
pasterizaciji (7) i sazreli sirevi
stafilokoke
pravljeni od mlijeka ili surutke koje
je podvrgnuto pasterizaciji ili jaoj
termikoj obradi (7)
2.2.5.
Nesazreli mekani sirevi (svjei
sirevi) pravljeni od mlijeka ili
Koagulaza pozitivne
surutke koje je podvrgnuto
stafilokoke
pasterizaciji ili jaoj termikoj
(7)
obradi
2.2.6.
Puter i vrhnje pravljeni od sirovog
mlijeka ili mlijeka termiki
E.coli (5)
obraenog na temperaturi nioj od
one pri pasterizaciji
2.2.7.
Enterobakterije
Mlijeko u prahu i surutka u

Plan
uzorkovanja(1)
n
c
5

Ogranienja(2)
m

10 cfu/ml

1 000
cfu/g

100 cfu/g

104 cfu/g 105 cfu/g

100 cfu/g

1000
cfu/g

Analitika
referentna
metoda(3)

Faza u kojoj se
kriterij
primjenjuje

BAS ISO
21528-2

Zavretak proizvodnog
procesa

BAS ISO
16649-1 ili 2

Provjeriti djelotvornost termike


obrade i spreavanje ponovne
kontaminacije kao i kvalitet
sirovina

U onom momentu
tokom procesa
Unapreenje higijene proizvodnje
proizvodnje kada se
i selekcije sirovina
oekuje najvei zbir E.
coli (6)

BAS EN ISO
6888- 2

BAS EN ISO
6888-1 ili 2

Radnja u sluaju
nezadovoljavajuih rezultata

U onom momentu
tokom procesa
proizvodnje kada
se oekuje najvei
broj stafilokoka

Unapreenje higijene
proizvodnje i selekcije
sirovina. Ako se detektiraju
vrijednosti >105 cfu/g, serija
sira mora se ispitati na
prisustvo stafilokoknih
enterotoksina.

10 cfu/g 100 cfu/g

BAS EN ISO
6888-1 ili 2

Zavretak procesa
proizvodnje

Unapreenje higijene proizvodnje


i selekcije sirovina. Ako se
detektiraju vrijednosti >105 cfu/g,
serija sira mora se ispitati na
prisustvo stafilokoknih
enterotoksina.

10 cfu/g 100 cfu/g

BAS ISO
16649-1 ili 2

Zavretak procesa
proizvodnje

Unapreenje higijene proizvodnje


i selekcije sirovina

10 cfu/g

BAS ISO
21528-2

Zavretak procesa
proizvodnje

Provjeriti djelotvornost termike


obrade i spreavanja ponovne

Petak, 21. 10. 2016.


prahu

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 79 - Strana 21

(4)

kontaminacije
Unapreenje higijene proizvodnje.
Ako se detektiraju vrijednosti
>105 cfu/g, serija sira mora se
ispitati na prisustvo stafilokoknih
enterotoksina.

Koagulaza pozitivne
stafilokoke

10 cfu/g 100 cfu/g

BAS EN ISO
6888-1 ili 2

Zavretak procesa
proizvodnje

Enterobakterije

10 cfu/g 100 cfu/g

BAS ISO
21528-2

Zavretak procesa
proizvodnje

Unapreenje higijene proizvodnje

Enterobakterije

10

n.n u 10 g

BAS ISO
21528-1

Zavretak procesa
proizvodnje

Unapreenje higijene proizvodnje


kako bi se minimizirala
kontaminacija (9)

2.2.10.
Dehidrirane formule nakon dojenja

Enterobakterije

n.n u 10 g

BAS ISO
21528-1

Zavretak procesa
proizvodnje

Unapreenje higijene proizvodnje


kako bi se minimizirala
kontaminacija

2.2.11.
Dehidrirane formule za dojenad i
dehidrirana dijetetska hrana za
specijalne medicinske potrebe
namijenjena za dojenad mlau od
est mjeseci

Prisustvo
Bacillus cereus

50 cfu/g 500 cfu/g

BAS EN ISO
7932(10)

Zavretak procesa
proizvodnje

Unapreenje higijene proizvodnje.


Prevencija rekontaminacije i izbor
sirovina

2.2.8.
Sladoled (8) i smrznuti mlijeni
deserti
2.2.9.
Dehidrirane formule za dojenad i
dehidrirana dijetetska hrana za
specijalne medicinske potrebe
namijenjena za dojenad mlau od
est mjeseci

(1)
n = broj elementarnih jedinica koje ine uzorak; c = broj
elementarnih jedinica uzorka koje imaju vrijednosti izmeu m i
M.
(2)
Za taku 2.2.1, 2.2.7, 2.2.9. i 2.2.10. m = M.
(3)
Koriste se najnovija izdanja BAS standarda.
(4)
Kriterij se ne primjenjuje na proizvode namijenjene za
daljnju preradu u prehrambenoj industriji.
(5)
E. coli se ovdje koristi kao indikator nivoa higijene.
(6)
Za sireve koji nisu u mogunosti da podravaju rast
E.coli, zbir E.coli je obino najvei na poetku perioda
sazrijevanja, a za sireve koji su u mogunosti da podre rast
E.coli, on je obino najvei na zavretku perioda sazrijevanja.
(7)
Izuzev sireva za koje proizvoa moe dokazati
nadlenim organima da dati proizvod ne predstavlja rizik od
stafilokoknih enterotoksina.
(8)
Samo onaj sladoled koji sadri sastojke od mlijeka.
(9)
Uporedno testiranje enterobakterija i E.sakazakii
provodit e se ako nije uspostavljena korelacija izmeu ovih
mikroorganizama na nivou pojedinanog plana objekta. Za svaki
proizvod u kojem su izolirane enterobakterije, cijela serija mora
biti ispitana na prisustvo E. sakazakii. Odgovornost je na
proizvoau da na odgovarajui nain pokae nadlenom organu
korelaciju izmeu enterobakterija i E. sakazakii.
(10)
1 ml inokuluma se stavlja na Petrijevu posudu prenika
140 mm ili na tri Petrijeve posude prenika 90 mm.
Interpretacija rezultata ispitivanja
Navedena ogranienja odnose se na svaku elementarnu
jedinicu uzorka koja je ispitana.

Rezultati ispitivanja pokazuju mikrobioloki kvalitet


ispitanog procesa.
Enterobakterije u dehidriranoj formuli za dojenad i
dehidriranoj dijetetskoj hrani za specijalne medicinske namjene,
namijenjenoj za dojenad mlau od est mjeseci:
zadovoljavajui, ako sve uoene vrijednosti pokazuju
odsustvo bakterije,
nezadovoljavajui, ako je naeno prisustvo bakterije u
bilo kojoj od elementarnih jedinica uzorka
E. coli, enterobakterije (ostale kategorije hrane) i koagulaza
pozitivne stafilokoke:
zadovoljavajui, ako su sve uoene vrijednosti m,
prihvatljivi, ako maksimum c/n vrijednosti izmeu m i
M, a ostale uoene vrijednosti su m,
nezadovoljavajui, ako su jedna ili vie uoenih
vrijednosti > M ili su vie od c/n vrijednosti izmeu m
i M.
Prisustvo Bacillus cereus u dehidriranoj formuli za
dojenad i dehidriranoj hrani za specijalne medicinske potrebe za
djecu mlau od est mjeseci:
zadovoljavajui, ako su uoene vrijednosti m,
prihvatljivi, ako je maksimum c/n vrijednosti izmeu
m i M, a ostale uoene vrijednosti su m,
nezadovoljavajui, ako su jedna ili vie uoenih
vrijednosti > M ili su vie od c/n vrijednosti izmeu m
i M.

2.3. Proizvodi od jaja


Kategorija
hrane

Mikroorganizmi

2.3.1.
Proizvodi od jaja

Enterobakterije

Plan uzorkovanja(1) Ogranienja


n
c
m
5

10 cfu/g ili ml 100 cfu/g ili


ml

(1)
n = broj elementarnih jedinica koje ine uzorak; c = broj
elementarnih jedinica uzorka koje imaju vrijednosti izmeu m i
M.
(2)
Koriste se najnovija izdanje BAS standarda.

Analitika
referentna metoda(2)

Faza u kojoj se
kriterij primjenjuje

BAS ISO
21528-2

Zavretak procesa
proizvodnje

Radnje u sluaju
nezadovoljavajuih
rezultata
Provjere djelotvornosti
termike obrade i
spreavanje ponovne
kontaminacije

Interpretacija rezultata ispitivanja


Navedena ogranienja odnose se na svaku elementarnu
jedinicu uzorka koja je ispitana.
Rezultati ispitivanja pokazuju mikrobioloki kvalitet
ispitanog procesa.
Enterobakterije u proizvodima od jaja:

Broj 79 - Strana 22

SLUBENI GLASNIK BiH


-

zadovoljavajui, ako su sve uoene vrijednosti m,


prihvatljivi, ako maksimum c/n vrijednosti izmeu m i
M, a ostale uoene vrijednosti su m,
2.4. Proizvodi ribarstva
Kategorija hrane
2.4.1.
Izvaeni i
oljuteni
proizvodi kuhanih
tvrdokoaca i
mekuaca

Mikroorganizmi

Plan uzorkovanja(1)
n
c

Ogranienja
m
M

Petak, 21. 10. 2016.

nezadovoljavajui, ako su jedna ili vie uoenih


vrijednosti > M ili su vie od c/n vrijednosti izmeu m
i M.

E.coli

1 /g

10 /g

Analitika
referentna
metoda(2)
BAS ISO TS

Koagulaza pozitivne
stafilokoke

100 cfu/g

1000 cfu/g

16649-3
BAS EN ISO

Faza u kojoj se
kriterij
primjenjuje
Zavretak procesa
proizvodnje

Radnja u sluaju
nezadovoljavajuih
rezultata
Unapreenje higijene
proizvodnje

Zavretak procesa
proizvodnje

Unapreenje higijene
proizvodnje

6888-1 ili 2

(1)

n = broj elementarnih jedinica koje ine uzorak; c = broj


elementarnih jedinica uzorka koje imaju vrijednosti izmeu m i
M.
(2)
Koriste se najnovija izdanja BAS standarda.
Interpretacija rezultata ispitivanja
Navedena ogranienja odnose se na svaku elementarnu
jedinicu uzorka koja je ispitana.
Rezultati ispitivanja pokazuju mikrobioloki kvalitet
ispitanog procesa.
E. coli u izvaenim i oljutenim proizvodima kuhanih
tvrdokoaca i mekuaca:
zadovoljavajui, ako su sve uoene vrijednosti m,

prihvatljivi, ako maksimum c/n vrijednosti izmeu m i


M, a ostale uoene vrijednosti su m,
nezadovoljavajui, ako su jedna ili vie uoenih
vrijednosti > M ili su vie od c/n vrijednosti izmeu m
i M.
Koagulaza pozitivne stafilokoke u izvaenim i oljutenim
proizvodima kuhanih tvrdokoaca i mekuaca:
zadovoljavajui, ako su sve uoene vrijednosti m,
prihvatljivi, ako maksimum c/n vrijednosti izmeu m i
M, a ostale uoene vrijednosti su m,
nezadovoljavajui, ako su jedna ili vie uoenih
vrijednosti > M ili su vie od c/n vrijednosti izmeu m
i M.

2.5. Povre, voe i proizvodi od povra i voa


Kategorija hrane
2.5.1.

Mikroorganizmi

E.coli

Rezano voe i povre


(gotova hrana)
2.5.2.

Plan uzorkovanja(1)
n
c
5

Ogranienja
m

100 cfu/g

1000 cfu/g

Faza u kojoj se
kriterij
primjenjuje
Proces proizvodnje

Radnja u sluaju
nezadovoljavajuih
rezultata
Unapreenje higijene
proizvodnje i selekcije sirovina

Proces proizvodnje

Unapreenje higijene
proizvodnje i selekcije sirovina

16649-1 ili 2
E.coli

100 cfu/g

Nepasterizirani
sokovi od voa i
povra (gotova hrana)
(1)

Analitika
referentna
metoda(2)
BAS ISO

n = broj elementarnih jedinica koje ine uzorak; c = broj


elementarnih jedinica uzorka koje imaju vrijednosti izmeu m i
M.
(2)
Koriste se najnovija izdanja BAS standarda.
Interpretacija rezultata ispitivanja
Navedena ogranienja odnose se na svaku elementarnu
jedinicu uzorka koja je ispitana.
Rezultati ispitivanja pokazuju mikrobioloki kvalitet
ispitanog procesa.
E. coli u rezanom vou i povru (gotova hrana) i u
nepasteriziranim sokovima od voa i povra (gotova hrana):
zadovoljavajui, ako su sve uoene vrijednosti m,
prihvatljivi, ako maksimum c/n vrijednosti izmeu m i
M, a ostale uoene vrijednosti su m,
nezadovoljavajui, ako su jedna ili vie uoenih
vrijednosti > M ili su vie od c/n vrijednosti izmeu m
i M.
POGLAVLJE 3. PRAVILA UZORKOVANJA I
PRIPREME ISPITNIH UZORAKA
3.1. Opa pravila za uzorkovanje i pripremu ispitnih uzoraka
U nedostatku specifinijih pravila za uzorkovanje i
pripremu ispitnih uzoraka, kao referentne metode primjenjuju se

1000 cfu/g

BAS ISO
16649-1 ili 2

relevantni ISO standardi (Meunarodna organizacija za


standardizaciju) i smjernice Codex Alimentarius.
3.2. Uzorkovanje za bakterioloko ispitivanje u klaonicama i
u prostorijama gdje se proizvodi mljeveno meso, proizvodi od
mesa, mehaniki separirano meso i svjee meso
3.2.1. Pravila uzorkovanja za trupove goveda, svinja, ovaca,
koza i konja
Destruktivne i nedestruktivne metode uzorkovanja,
selekcija mjesta uzorkovanja i pravila skladitenja i transporta
uzoraka opisani su u standardu BAS ISO 17604.
Tokom svakog postupka uzorkovanja, proizvoljno se
uzimaju uzorci s pet trupova. Pri selekciji mjesta uzorkovanja
potrebno je uzeti u obzir tehnologiju klanja koja se koristi u
svakom pojedinanom postrojenju.
Kod uzorkovanja za analize na enterobakterije i ukupan
broj aerobnih mezofilnih bakterija, uzorkuje se s etiri mjesta na
svakom trupu. etiri uzorka tkiva koji daju ukupno 20 cm2
uzimaju se destruktivnom metodom. Kada se u ovu svrhu koristi
nedestruktivna metoda, povrina za uzorkovanje mora obuhvatiti
minimalno 100 cm2 (50 cm2 za trupove malih preivara) po
mjestu uzorkovanja.
Kod uzorkovanja za analize na salmonelu, potrebno je
koristiti metodu uzorkovanja abrazivnom spuvom. Izaberu se

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

dijelovi trupa za koje postoji najvea vjerovatnoa da bi mogli


biti kontaminirani. Ukupna povrina uzorkovanja obuhvata
minimalno 400 cm2.
Kada se uzorci uzimaju s razliitih mjesta uzorkovanja na
trupovima, takvi uzorci objedinjuju se prije ispitivanja.
3.2.2. Pravila za uzorkovanje trupova peradi i svjeeg mesa
peradi
Za analize salmonele subjekti u poslovanju s hranom u
klaonicama su obavezni uzorkovati cijeli trup peradi s koom
vrata. Rasjekaonice i objekti za preradu, osim onih koji se nalaze
uz klaonicu i rasijecaju i prerauju jedino meso koje su primili iz
te klaonice, takoer uzimaju uzorke za analizu salmonele. Pri
uzorkovanju prednost daju cijelim trupovima peradi s koom
vrata, ako su dostupni, osiguravajui da su dijelovi piletine s
koom i/ili dijelovi piletine bez koe ili sa samo malom
koliinom koe ukljueni u analizu, a taj izbor e se bazirati na
procjeni rizika.
Subjekti u poslovanju s hranom u klaonicama moraju
ukljuiti u svoje planove uzorkovanja trupove peradi iz jata s
nepoznatim statusom salmonele ili statusom u kome je poznato
da je perad pozitivna na Salmonella enteritidis ili Salmonella
typhimurium.
Prilikom provjeravanja u odnosu na kriterij higijene procesa
u taki 2.1.5. Poglavlja 2. ovog aneksa, za utvrivanje salmonele
u trupovima peradi u klaonicama, nasumice e se prikupiti koa
vrata od najmanje 15 trupova peradi, nakon hlaenja tokom
svakog uzorkovanja.
Sa svakog trupa peradi uzima se komadi koe vrata,
priblino 10 g. Prije ispitivanja se uzorci s tri trupa peradi iz istog
jata objedinjuju u jedan, kako bi se u konanici dobilo pet
uzoraka po 25 g. Ovi uzorci bit e koriteni za provjeru
usklaenosti s kriterijem sigurnosti hrane iz take 1.28. Poglavlja
1. ovog aneksa.
Za analizu salmonele u svjeem mesu peradi koje nije u
trupovima potrebno je iz iste serije prikupiti pet uzoraka u
ukupnoj koliini od najmanje 25 g. Kada udio koe nije dovoljan
da bi inio elementarnu jedinicu uzorka, uzorak uzet od dijelova
peradi s koom treba sadravati kou i komadi tanke miine
povrine.
Uzorak uzet od dijelova peradi bez koe ili sa samo malom
koliinom koe mora sadravati komadi tanke miine povrine
pridruen uzetoj koi u koliini potrebnoj da se formira dovoljan
uzorak. Komadi mesa moraju se uzeti na nain koji ukljuuje
uzimanje to vie povrinskog sloja mesa.
3.2.3. Smjernice za uzorkovanje
Detaljnije smjernice o uzorkovanju s trupova, a posebno u
vezi s mjestom uzorkovanja, mogu biti sastavni dio smjernica za
dobru praksu o kojima se govori u l. 8. i 9. Pravilnika o higijeni
hrane.
3.2.4. Uestalost uzorkovanja za trupove, mljeveno meso,
proizvode od mesa, mehaniki separirano meso i svjee meso
peradi
Subjekti u poslovanju s hranom u klaonicama ili objektima
za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih proizvoda, mehaniki
separiranog mesa ili svjeeg mesa peradi uzimaju uzorke za
mikrobioloke analize najmanje jednom sedmino. Dan
uzorkovanja mijenja se svake sedmice kako bi se osiguralo
uzorkovanje svakog od sedam dana u sedmici.
Uestalost uzorkovanja mljevenog mesa i mesnih proizvoda
za analize na E. coli i analiza ukupnog broja aerobnih mezofilnih
bakterija i uzorkovanja s trupova za analize na enterobakterije te
analiza ukupnog broja aerobnih mezofilnih bakterija moe se
smanjiti na ispitivanje svake dvije sedmice ako su dobiveni
zadovoljavajui rezultati u est uzastopnih sedmica.

Broj 79 - Strana 23

U sluaju uzorkovanja za analize na salmonelu u


mljevenom mesu, mesnim preraevinama, trupovima i svjeem
mesu peradi, uestalost se moe smanjiti na svake dvije sedmice
ako su dobiveni zadovoljavajui rezultati u zadnjih 30 uzastopnih
sedmica. Uestalost uzorkovanja za salmonelu takoer se moe
smanjiti ako se provodi nacionalni ili regionalni kontrolni
program za salmonelu i ako taj program sadri testiranje koje
zamjenjuje opisano uzorkovanje. Uestalost uzorkovanja moe se
dodatno smanjiti ako nacionalni ili regionalni kontrolni program
za salmonelu pokae da je pojavljivanje/uestalost salmonele
niska kod ivotinja koje subjekat u poslovanju s hranom u
klaonicama kupuje odnosno nabavlja.
Meutim, kada je to opravdano na osnovu analize rizika i
naknadno odobreno od nadlenog organa, male klaonice i
postrojenja koja proizvode mljeveno meso, proizvode od mesa i
svjee meso peradi u malim koliinama mogu biti izuzeti od ovih
pravila o uestalosti uzorkovanja.
3.3. Pravila uzorkovanja za klice
Za potrebe ovog odjeljka, primjenjuju se definicije iz lana
2. ta. l) i m) Pravilnika.
3.3.1. Opa pravila za uzorkovanje i ispitivanje
a) Prethodno ispitivanje serije sjemena
Subjekti u poslovanju s hranom koji proizvode klice
obavljaju prethodno ispitivanje reprezentativnog uzorka svih
serija sjemena. Reprezentativni uzorak sadri najmanje 0,5 %
mase serije sjemena u poduzorcima od 50g ili se odabire na
osnovu strukturirane, statistiki istovrijedne strategije
uzorkovanja koju je potvrdilo nadleno tijelo.
Za potrebe prethodnog ispitivanja subjekat u poslovanju s
hranom mora uzgojiti klice iz sjemena u reprezentativnom
uzorku u istim uslovima u kojima e se uzgajati klice iz
preostalog sjemena iz serije.
b) Uzorkovanje i ispitivanje klica i vode koritene za
namakanje
Subjekti u poslovanju s hranom koji proizvode klice
uzimaju uzorke za mikrobioloko ispitivanje u fazi u kojoj je
najvea vjerovatnoa da e se otkriti E. coli koja stvara toksin
shiga (STEC) i Salmonella spp., a u svakom sluaju ne prije 48
sati nakon poetka procesa klijanja.
Uzorci klica analiziraju se u skladu sa zahtjevima
navedenim u redovima 1.18. i 1.29. Poglavlja 1.
Meutim, ako subjekat u poslovanju s hranom koji
proizvodi klice ima plan uzorkovanja, ukljuujui i postupke
uzorkovanja i take uzorkovanja vode koritene za namakanje,
moe zahtjeve u pogledu uzorkovanja predviene planovima
uzorkovanja iz reda 1.18. i 1.29. Poglavlja 1. zamijeniti analizom
pet uzoraka od 200 ml vode koritene za namakanje klica.
U tom sluaju zahtjevi navedeni u redovima 1.18. i 1.29.
Poglavlja 1. primjenjuju se na analizu vode koritene za
namakanje klica, uz graninu vrijednost odsustva u 200 ml.
Kad se serija sjemena ispituje prvi put, subjekti u
poslovanju s hranom mogu staviti klice na trite samo ako su
rezultati mikrobioloke analize u skladu s redovima 1.18. i 1.29.
Poglavlja 1. ili s graninom vrijednosti odsustva u 200 ml ako
analiziraju vodu koritenu za namakanje.
c) Uestalost uzorkovanja
Subjekti u poslovanju s hranom koji proizvode klice
uzimaju uzorke za mikrobioloku analizu najmanje jednom
mjeseno u fazi u kojoj je najvea vjerovatnoa da e se otkriti E.
coli koja stvara toksin shiga (STEC) i Salmonella spp., a u
svakom sluaju ne prije 48 sati nakon poetka procesa klijanja.

Broj 79 - Strana 24

SLUBENI GLASNIK BiH

3.3.2. Odstupanje od prethodnog ispitivanja svih serija


sjemena predvienog u taki 3.3.1., stav a) ovog odjeljka
Ako je to opravdano na osnovu doljenavedenih uslova i ako
to odobri nadleno tijelo, subjekti u poslovanju s hranom koji
proizvode klice mogu biti izuzeti od uzorkovanja navedenog u
taki 3.3.1. stav a) ovog odjeljka:
a) nadleno tijelo utvrdilo je da subjekat u poslovanju s
hranom provodi sistem upravljanja sigurnou hrane u
tom objektu, koji moe ukljuivati postupke u
proizvodnom procesu kojima se smanjuje
mikrobioloka opasnost; i
b) prethodni podaci potvruju da su tokom najmanje est
uzastopnih mjeseci prije dodjele odobrenja svih serija
razliitih vrsta klica proizvedenih u objektu bile u
skladu s kriterijima sigurnosti hrane navedenim u
redovima 1.18. i 1.29. Poglavlja 1.
lan 5.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 217/16
Predsjedavajui
15. septembra 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Na temelju l. 16. i 17. stavak 2. i lanka 72. Zakona o hrani
("Slubeni glasnik BiH", broj 50/04) i lanka 17. Zakona o
Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee
ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za
sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s nadlenim
tijelima entiteta i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine, na 73.
sjednici odranoj 15. rujna 2016. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O


MIKROBIOLOKIM KRITERIJIMA ZA HRANU
lanak 1.
U Pravilniku o mikrobiolokim kriterijima za hranu
("Slubeni glasnik BiH", broj 11/13 - u daljnjem tekstu:
Pravilnik) u lanku 1. u stavku (1) rijei: "u skladu s lankom 5.
Pravilnika o higijeni hrane ("Slubeni glasnik BiH", broj 4/13),"
zamjenjuju se sljedeim rijeima:
"u skladu s posebnim propisima o higijeni hrane".
U lanku 1. u stavku (2) rijei: "u skladu s Pravilnikom o
slubenim kontrolama koje se provode radi verifikacije
postupanja sukladno odredbama propisa o hrani i hrani za
ivotinje te propisa o zdravlju i dobrobiti ivotinja ("Slubeni
glasnik BiH", broj 4/13)," zamjenjuju se sljedeim rijeima:
"u skladu s posebnim propisima kojima se ureuju
inspekcijske i slubene kontrole,".
U lanku 1. u stavku (3) rijei: "Pravilnikom o higijeni
hrane ivotinjskog podrijetla ("Slubeni glasnik BiH", broj
103/12)," zamjenjuju se sljedeim rijeima:
"posebnim propisima o higijeni hrane ivotinjskog
podrijetla,".
lanak 2.
U lanku 2. u toki f) rijei: "Pravilnikom o opem
deklariranju i oznaavanju upakirane hrane ("Slubeni glasnik
BiH", broj 87/08)" zamjenjuju se sljedeim rijeima:
"posebnim propisima o davanju informacija potroaima".
U lanku 2. u toki h) rijei: "Pravilnikom o formulama za
dojenad i formulama nakon dojenja ("Slubeni glasnik BiH",
broj 105/12)" zamjenjuju se sljedeim rijeima:
"posebnim propisima o formulama za dojenad i
formulama nakon dojenja".

Petak, 21. 10. 2016.

U lanku 2. u toki i) rijei: "Pravilnikom o dijetetskoj hrani


za posebne medicinske potrebe ("Slubeni glasnik BiH", broj
71/11)" zamjenjuju se sljedeim rijeima:
"posebnim propisima o dijetetskoj hrani za posebne
medicinske potrebe".
U lanku 2. iza toke l) dodaju se to. m) i n) koje glase:
"m) klice oznauju proizvod dobiven klijanjem sjemenki i
njihovim razvojem u vodi ili drugom mediju, ubran prije razvoja
pravih listova i predvien da se jede cijeli, zajedno sa
sjemenkom;
n) serija jest koliina klica ili sjemena namijenjenog za
proizvodnju klica, istog taksonomskog naziva, koja se otprema iz
istog objekta na isto odredite istoga dana. Jedna ili vie serija
mogu initi poiljku. Meutim, sjemenke razliitih taksonomskih
imena koje su pomijeane u istom pakiranju i za koje je
predvieno da klijaju zajedno te se njihove klice takoer smatraju
jednom serijom."
lanak 3.
U lanku 7. stavak (3) mijenja se i glasi:
"Subjekti u poslovanju s hranom mogu izmijeniti prvotnu
namjenu proizvodne serije za druge svrhe, pod uvjetom da takva
upotreba ne predstavlja rizik za zdravlje ljudi ili zdravlje ivotinja
i pod uvjetom da je takvu upotrebu odobrilo nadleno tijelo
entiteta i Brko Distrikta BiH, na osnovi procedura utemeljenih
na naelima HACCP-a i dobroj higijenskoj praksi."
U lanku 7. u stavku (4) rijei: "u toki d) Poglavlja III.
Odjeljka V. Priloga III. Pravilnika o higijeni hrane ivotinjskog
podrijetla ("Slubeni glasnik BiH", 103/12)" zamjenjuju se
sljedeim rijeima:
"posebnim propisima o higijeni hrane ivotinjskog
podrijetla,".
lanak 4.
Aneks I. mijenja se i glasi:
"ANEKS I.
MIKROBIOLOKI KRITERIJI ZA HRANU
POGLAVLJE 1. Kriteriji sigurnosti hrane
POGLAVLJE 2. Kriteriji higijene procesa proizvodnje
2.1. Meso i mesni proizvodi
2.2. Mlijeko i mlijeni proizvodi
2.3. Proizvodi od jaja
2.4. Proizvodi ribarstva
2.5. Povre, voe i proizvodi od povra i voa
POGLAVLJE 3. Pravila uzorkovanja i priprema ispitnih
uzoraka
3.1. Opa pravila uzorkovanja i priprema ispitnih uzoraka
3.2. Bakterioloko uzorkovanje u klaonicama i u objektima
za proizvodnju mljevenog mesa i mesnih preraevina
n - broj elementarnih jedinica koje ine uzorak;
m - granina vrijednost - rezultati se smatraju
zadovoljavajuim ako su sve dobivene vrijednosti manje ili
jednake vrijednosti "m";
M - najvea doputena vrijednost iznad koje se rezultati
smatraju nezadovoljavajuim. Ako samo jedan rezultat premauje
ovu
vrijednost,
uzorak
je
neprihvatljiv
odnosno
nezadovoljavajui;
c - broj elementarnih jedinica uzorka u kojima vrijednosti
mogu biti izmeu "m" i "M". Uzorak je prihvatljiv ako su u
odreenom broju elementarnih jedinica uzorka (c) vrijednosti
rezultata izmeu "m" i "M" a u ostalim elementarnim jedinicama
uzorka ispod ili jednake "m";
n.n. - odsutnost mikroorganizma u uzorku ili skupnom
uzorku;
cfu - (colony forming units) jedinica formiranih kolonija;

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 79 - Strana 25

aw - aktivnost vode, koliina vode kojom mikroorganizmi


raspolau u reakcijama metabolizma;
pH - vrijednost, mjerni pokazatelj odrivosti proizvoda.
POGLAVLJE 1. KRITERIJI SIGURNOSTI HRANE
Kategorija hrane
1.1.
Gotova hrana namijenjena
dojenadi i gotova hrana za
posebne medicinske potrebe(4)
1.2.
Gotova hrana koja pogoduje
rastu L. monocytogenes, osim
hrane namijenjene dojenadi i
za posebne medicinske potrebe
1.3.
Gotova hrana koja ne pogoduje
rastu L. monocytogenes, osim
hrane namijenjene dojenadi i za
posebne medicinske potrebe(4)(8)
1.4.
Mljeveno meso i mesne
preraevine namjenjeni za jelo u
sirovom stanju
1.5.
Mljeveno meso i mesne
preraevine nainjene od mesa
peradi namijenjeni za jelo kuhani
1.6.
Mljeveno meso i mesne
preraevine drugih vrsta, osim
peradi, namijenjeni za jelo kuhani
1.7.
Mehaniki separirano meso
(MSM)(9)
1.8.
Mesni proizvodi namijenjeni za
jelo sirovi, osim proizvoda kod
kojih proces proizvodnje ili sastav
proizvoda otklanjaju rizik od
salmonele
1.9.
Mesni proizvodi od mesa peradi
namijenjeni za jelo kuhani
1.10.
elatina i kolagen
1.11.
Sirevi, maslac i vrhnje proizvedeni
od sirovog mlijeka ili mlijeka koje
obraeno temperaturom niom od
temperature pasterizacije(10)
1.12.
Mlijeko u prahu i sirutka u prahu
1.13.
Sladoled(11), izuzev proizvoda kod
kojih proces proizvodnje ili sastav
proizvoda otklanjaju rizik od
salmonele
1.14.
Proizvodi od jaja, izuzev proizvoda
kod kojih proces proizvodnje ili
sastav proizvoda otklanjaju rizik
od salmonele
1.15.
Gotova hrana koja sadri sirova
jaja, izuzev proizvoda kod kojih
proces proizvodnje ili sastav
proizvoda otklanjaju rizik od
salmonele
1.16.
Kuhani rakovi (tvrdokoci) i
koljkai (mekuci)
1.17.
ivi koljkai, bodljokoci, platai

Mikroorganizmi/
njihovi toksini,
metaboliti

Plan uzorkovanja(1)

Ogranienja(2)

Analitika referentna
metoda(3)
M

Faza u kojoj se kriterij


primjenjuje

10

n.n u 25g

BAS EN ISO
11290 - 1

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

100 cfu/g(5)

BAS EN ISO
11290 - 2(6)

n.n u 25g(7)

BAS EN ISO
11290 - 1

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja
Prije nego to hrana napusti
neposredni nadzor subjekta u
poslovanju s hranom, koji ju je
proizveo

Listeria
monocytogenes

100 cfu/g

BAS EN ISO
11290 - 2(6)

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

Salmonella

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

Salmonella

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

Salmonella

n.n u 10g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

Salmonella

n.n u 10g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

Salmonella

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

Salmonella

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

Salmonella

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

Salmonella

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

Salmonella

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

Salmonella

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

Salmonella

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

Salmonella

n.n u 25g ili ml

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

Salmonella

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

Salmonella

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

Listeria
monocytogenes

Listeria
monocytogenes

Broj 79 - Strana 26
i puevi
1.18.
Proklijala sjemena / klice (gotova
hrana)(23)
1.19.
Rezano voe i povre (gotova
hrana)
1.20.
Nepasterizirani sokovi od voa i
povra (gotova hrana)
1.21.
Sirevi, mlijeko u prahu i sirutka u
prahu, kako je navedeno u
kriterijima za koagulazu-pozitivne
stafilokoke u Poglavlju 2.2. ovog
Aneksa
1.22.
Dehidrirane formule za dojenad i
dehidrirana dijetetska hrana za
posebne medicinske potrebe koja
je namijenjena dojenadi mlaoj
od est mjeseci
1.23.
Dehidrirane formule nakon dojenja
1.24.
Dehidrirane formule za dojenad i
dehidrirana dijetetska hrana za
posebne medicinske potrebe koja
je namijenjena dojenadi mlaoj
od est mjeseci(14)
1.25.
ivi koljkai, bodljokoci, platai
i puevi
1.26.
Proizvodi ribarstva koji su
proizvedeni od ribljih vrsta koje se
povezuju s velikom koliinom
histidina(17)
1.27.
Proizvodi ribarstva, osim onih iz
kategorije hrane 1.27.a, obraeni
enzimskim dozrijevanjem u
salamuri, proizvedeni od ribljih
vrsta povezanih s visokom
koliinom histidina (17)
1.27a. Riblji umak dobiven
fermentacijom proizvoda ribarstva
1.28.
Svjee meso peradi(20)
1.29. Klice (23)

(1)

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 21. 10. 2016.

Salmonella

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

Salmonella

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

Salmonella

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

Stafilokokni
enterotoksini

Salmonella

30

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

Salmonella

30

n.n u 25g

BAS EN ISO
6579

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

Cronobacter spp.
(Enterobacter
sakazakii)

30

n.n u 10 g

BAS ISO/TS
22964

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

E. coli(15)

1(16)

230 MPN/100g
u mesu i
intravalvularnoj
tekuini

BAS ISO/TS
16649-3

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

Histamin

9 (18)

100 mg/kg

200 mg/kg

HPLC(19)

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

Histamin

9(18)

200 mg/kg

400 mg/kg

HPLC(19)

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

Histamin

Salmonella
typhimurium(21)
Salmonella
enteritidis
E. coli
koja stvara toksin
shiga (STEC) O157,
O26, O111, O103,
O145 i O104:H4

Europska skreenning metoda


Ne detektiraju
CRL za koagulazu pozitivne
se u 25g
stafilokoke(13)

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

400 /kg

HPLC(19)

Proizvodi stavljeni na trite za


vrijeme roka trajanja

n.n. u 25 g.

BAS EN ISO
6579 (za otkrivanje) WhiteKaufmann-Le Minorova
shema (za serotipizaciju)

Proizvodi koji su stavljeni na


trite za vrijeme roka trajanja

n.n. u 25 g

BAS CEN/ISO TS 13136 (22)

Proizvodi stavljeni na trite za


vrijeme roka trajanja

n = broj elementarnih jedinica koje ine uzorak; c = broj


elementarnih jedinica uzorka koje daju vrijednosti izmeu m i M.
(2)
Za toke 1.1. - 1.25. i 1.27.a. i 1.28. m = M.
(3)
Koriste se najnovija izdanja standarda BAS.
(4)
Redovito ispitivanje u odnosu na kriterij nije korisno u
uobiajenim okolnostima za sljedeu gotovu hranu:
ona hrana koja je toplinski obraena ili je obraena
drugim postupkom uinkovitim za uklanjanje L.
monocytogenes, kada nakon takve obrade nije mogua
ponovno zagaenje (npr. toplinski obraeni proizvodi
u svome konanom pakiranju),
svjee, nerezano i nepreraeno povre i voe, izuzev
proklijalog sjemena/klica,
kruh, keksi i slini proizvodi,
flairana ili pakirana voda, bezalkoholna pia, pivo,
jabuno vino (fermentirani sok od jabuka, cider),
vino, jaka alkoholna pia i slini proizvodi,

eer, med i konditorski proizvodi, ukljuujui


proizvode od kakaa i okolade,
ivi koljkai
sol namijenjena za ljudsku prehranu.
(5)
Ovaj se kriterij primjenjuje ako je proizvoa u
mogunosti dokazati, na zahtjev nadlenog tijela, da proizvod
nee prekoraiti ogranienje od 100 cfu/g tijekom cijeloga roka
trajanja. Subjekt u poslovanju s hranom moe postaviti prijelazna
ogranienja za vrijeme procesa koja moraju biti dovoljno niska
kako bi jamila da ogranienje od 100 cfu/g nee biti
prekoraeno na isteku roka trajanja.
(6)
1 ml inokuluma stavlja se na Petrijevu posudicu promjera
140 mm ili na tri Petrijeve posudice promjera 90 mm.
(7)
Ovaj se kriterij primjenjuje na kontrolu proizvoda prije
stavljanja na trite kada subjekt u poslovanju s hranom ne moe
na zadovoljavajui nain dokazati, na zahtjev nadlenog tijela, da

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

proizvod nee prekoraiti ogranienje od 100 cfu/g za vrijeme


roka trajanja.
(8)
Proizvodi s vrijednou pH 4.4 ili aw 0.92, proizvodi
s vrijednou pH 5.0 i aw 0.94, proizvodi s rokom trajanja
kraim od pet dana automatski se svrstavaju u ovu kategoriju.
Ostale kategorije proizvoda takoer mogu pripadati ovoj
kategoriji, uz uvjet znanstvene opravdanosti.
(9)
Ovaj se kriterij primjenjuje na mehaniki separirano
meso (MSM) proizvedeno tehnikama navedenim u toki d)
Poglavlja III. Odjeljka V. Priloga III. Pravilnika o higijeni hrane
ivotinjskog podrijetla ("Slubeni glasnik BiH", broj 103/12).
(10)
Izuzev proizvoda kod kojih je subjekt u poslovanju s
hranom - proizvoa u mogunosti dokazati, na zahtjev
nadlenog tijela, da zbog vremena sazrijevanja i aw proizvoda,
kada je to odgovarajue, nema rizika od salmonele.
(11)
Samo sladoledi koji sadre mlijene sastojke.
(12)
Izbrisana napomena.
(13)
Referencija: Zajedniki referentni laboratorij za
koagulazu pozitivne stafilokoke. Europska skreenning metoda za
otkrivanje stafilokoknih enterotoksina u mlijeku i mlijenim
proizvodima.
(14)
Provodi se usporedno testiranje enterobakterija i E.
sakazakii ako nije uspostavljena korelacija izmeu tih
mikroorganizama na razini pojedinanog plana objekta. Za svaki
proizvod u kojemu su izolirane enterobakterije cijela serija mora
biti ispitana na prisutnost E. sakazakii. Odgovornost proizvoaa
je da na odgovarajui nain pokae nadlenom tijelu korelaciju
izmeu enterobakterije i E. sakazakii.
(15)
E. coli ovdje se koristi kao pokazatelj fekalne
kontaminacije.
(16)
Objedinjeni uzorak koji se sastoji od najmanje 10
pojedinanih ivotinja.
(17)
Posebno vrste riba sljedeih rodova: Scombridae,
Clupeidae,
Engraulidae,
Coryfenidae,
Pomatomidae,
Scombresosidae.
(18)
Pojedinani uzorci mogu se uzeti u fazi maloprodaje. U
tom se sluaju ne primjenjuje pretpostavka utvrena u lanku 13.
stavku (4) Zakona o hrani ("Slubeni glasnik BiH", broj 50/04),
prema kojem cijelu seriju treba smatrati neprikladnom za
upotrebu, osim ako rezultat premauje M.
(19)
Referencije: 1. Malle P., Valle M., Bouquelet S. Analiza
biogenih amina ukljuenih u raspadanje riba. J. AOAC Internat.
1996, 79, 43-49. 2. Duflos G., Dervin C., Malle P., Bouquelet S.
Relevantnost utjecaja matrice u odreivanju biogenskih amina u
listu (Pleuronectes platessa) i pomolju (Merlangus merlangus).
J. AOAC Internat. 1999, 82, 1097-1101.
(20)
Ovaj se kriterij primjenjuje na svjee meso iz
rasplodnog jata vrste Gallus gallus, nesilica, tovnih pilia/brojlera
i rasplodnih i tovnih jata purica.
(21)
to se tie monofaznih Salmonella typhimurium samo
1,4,(5(, 12:i:-je ukljueno.
(22)
Uzimajui u obzir najnoviju prilagodbu referentnog
laboratorija Europske unije za Escherichia coli, ukljuujui
verotoksinu E. coli (VTEC), za otkrivanje STEC O104:H4.
(23)
Iskljuujui klice koje su bile podvrgnute postupku
kojim se odgovarajue uklanjaju Salmonella spp. i STEC.
Tumaenje rezultata ispitivanja
Navedene granine vrijednosti odnose se na svaku
elementarnu jedinicu uzorka koja je ispitana, izuzev ivih
koljkaa, ivih bodljokoaca, plataa i pueva u odnosu na
ispitivanje na E. coli, kada se ogranienje odnosi na objedinjeni

Broj 79 - Strana 27

uzorak. Rezultati ispitivanja pokazuju mikrobioloku kvalitetu


ispitane serije 1.
L. monocytogenes u gotovoj hrani namijenjenoj dojenadi i
za posebne medicinske potrebe:
zadovoljavajui - ako sve uoene vrijednosti pokazuju
odsutnost bakterije,
nezadovoljavajui - ako je naena prisutnost bakterije
u bilo kojoj elementarnoj jedinici uzorka.
L. monocytogenes u gotovoj hrani koja moe podravati
rast L. monocytogenes prije nego to je ta hrana prestala biti pod
neposrednim nadzorom subjekta u poslovanju s hranom koji ju je
proizveo i kada subjekt nije u mogunosti dokazati da proizvod
nee prekoraiti ogranienje od 100 cfu/g tijekom cijelog roka
trajanja:
zadovoljavajui - ako sve uoene vrijednosti pokazuju
odsutnost bakterije,
nezadovoljavajui - ako je naena prisutnost bakterije
u bilo kojoj elementarnoj jedinici uzorka.
L. monocytogenes u ostaloj gotovoj hrani i E. coli u ivim
koljkaima:
zadovoljavajui - ako su sve uoene vrijednosti
ogranienju,
nezadovoljavajui - ako je bilo koja od vrijednosti >
od ogranienja.
Salmonella u razliitim kategorijama hrane:
zadovoljavajui - ako sve uoene vrijednosti pokazuju
odsutnost bakterije,
nezadovoljavajui - ako je naena prisutnost bakterije
u bilo kojoj elementarnoj jedinici uzorka.
Stafilokokni enterotoksini u mlijenim proizvodima:
zadovoljavajui - ako enterotoksini nisu uoeni ni u
jednoj elementarnoj jedinici uzorka,
nezadovoljavajui - ako su enterotoksini uoeni u bilo
kojoj elementarnoj jedinici uzorka.
Enterobacter sakazakii u dehidriranoj formuli za dojenad i
dehidriranoj dijetetskoj hrani za posebne medicinske potrebe,
namijenjenoj dojenadi mlaoj od est mjeseci:
zadovoljavajui - ako sve uoene vrijednosti pokazuju
odsutnost bakterije,
nezadovoljavajui - ako se otkrije prisutnost bakterije
u bilo kojoj elementarnoj jedinici uzorka.
Histamin u proizvodima ribarstva:
Histamin u proizvodima ribarstva od ribljih vrsta koje se
povezuju s visokim sadrajem histidina, osim ribljeg umaka
dobivenog fermentacijom proizvoda ribarstva:
zadovoljavajue - ako su ispunjeni sljedei zahtjevi:
1) dobivena srednja vrijednost je m;
2) najvie c od n ispitivanih uzoraka ima vrijednosti izmeu m
i M;
3) nijedna od dobivenih vrijednosti ne prekorauje ogranienje
M,
nezadovoljavajue - ako dobivena srednja vrijednost
prekorauje m ili je vei broj od c od ispitivanih n
uzoraka izmeu m i M ili ako je jedna ili vie
dobivenih vrijednosti vea od M.
Histamin u ribljem umaku dobiven fermentacijom
proizvoda ribarstva:
zadovoljavajue - ako je dobivena vrijednost
graninoj vrijednosti,
nezadovoljavajue - ako je dobivena vrijednost > od
granine vrijednosti.

Rezultati ispitivanja takoer se mogu iskoristiti za ocjenu uinkovitosti HACCPa ili dobre higijenske prakse procesa

Broj 79 - Strana 28

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 21. 10. 2016.

POGLAVLJE 2. KRITERIJI HIGIJENE PROCESA


2.1. Meso i mesni proizvodi
Kategorija
hrane
2.1.1.
Trupovi
goveda,
ovaca, koza i
konja (4)
2.1.2.
Trupovi
svinja (4)
2.1.3.
Trupovi
goveda, ovaca,
koza i konja

Mikroorganizmi

Plan uzorkovanja(1)
n
c

Aerobne mezofilne
bakterije
Enterobakterije
Aerobne mezofilne
bakterije
Enterobakterije

Salmonella

50 (5)

2(6)

Ogranienja(2)
m

3.5 log cfu/cm2


log dnevnog
prosjeka
1.5 log cfu/cm2
log dnevnog
prosjeka
4.0 log cfu/cm2
log dnevnog
prosjeka
2.0 log cfu/cm2
log dnevnog
prosjeka

5.0 log cfu/cm2


log dnevnog
prosjeka
2.5 log cfu/cm2
log dnevnog
prosjeka
5.0 log cfu/cm2
log dnevnog
prosjeka
3.0 log cfu/cm2
log dnevnog
prosjeka

Analitika
referentna
metoda(3)
BAS ISO
4833
BAS ISO
21528-2
BAS ISO
4833
BAS ISO
21528-2

n.n na testiranom podruju po trupu

BAS EN
ISO 6579

2.1.4.
Trupovi svinja

Salmonella

50 (5)

3(6)

n.n na testiranom podruju po trupu

BAS EN
ISO 6579

2.1.5.
Trupovi peradi
pilia / brojlera
i purica

Salmonella spp.(10)

50 (5)

5(6)

n.n u 25 g objedinjenog uzorka koe


vrata

BAS EN
ISO 6579

Aerobne mezofilne
bakterije(7)

5x105 cfu/g

5x106 cfu/g

BAS ISO
4833

E.coli(8)

50 cfu/g

500 cfu/g

BAS ISO
16649-1 ili 2

Aerobne mezofilne
bakterije

5x105 cfu/g

5x106 cfu/g

BAS ISO
4833

E.coli (8)

50 cfu/g

500 cfu/g

BAS ISO
16649-1 ili 2

E.coli (8)

500 cfu/g ili cm2

5 000 cfu/g ili


cm2

BAS ISO
16649-1 ili 2

2.1.6.
Mljeveno
meso

2.1.7.
Mehaniki
separirano
meso (MSM)
(9)

2.1.8.
Mesne
preraevine

(1)
n = broj elementarnih jedinica koje ine uzorak; c = broj
elementarnih jedinica uzorka koje imaju vrijednosti izmeu m i
M.
(2)
Za toke 2.1.3 - 2.1.5 m = M.
(3)
Koriste se najnovija izdanja standarda BAS.
(4)
Ogranienja (m i M) primjenjuju se samo na uzorke
uzete destruktivnom metodom. Logaritam dnevnog prosjeka
rauna se tako to se prvo uzima logaritamska vrijednost svakog
pojedinanog rezultata testa, a potom se izraunava srednja
vrijednost tih logaritamskih vrijednosti.
(5)
50 uzoraka dobije se iz 10 uzastopnih postupaka
uzorkovanja u skladu s pravilima uzorkovanja i uestalou, kako
je to propisano ovim Pravilnikom.
(6)
Broj uzoraka u kojima je otkrivena prisutnost salmonele.
Vrijednost (c) podlijee revidiranju kako bi se uzeo u obzir
postignuti napredak u vezi sa smanjenjenjem njene uestalosti.
Regije s niskom uestalou salmonele mogu koristiti nie (c)
vrijednosti ak i prije revidiranja.
(7)
Ovaj se kriterij ne primjenjuje na mljeveno meso koje se
proizvodi u maloprodaji s rokom trajanja proizvoda kraim od 24
sata.

Faza u kojoj se
kriterij
primjenjuje
Trupovi nakon
rasijecanja, ali prije
hlaenja
Trupovi nakon
rasijecanja, ali prije
hlaenja
Trupovi nakon
rasijecanja, ali prije
hlaenja
Trupovi nakon
rasijecanja, ali prije
hlaenja

Postupci u sluaju
nezadovoljavajuih
rezultata
Unapreenje higijene klanja
i revidiranje kontrola
procesa
Unapreenje higijene klanja
i revidiranje kontrola
procesa
Unapreenje higijene klanja
i revidiranje kontrola
procesa
Unapreenje higijene klanja
i revidiranje kontrola
procesa

Trupovi nakon
rasijecanja, ali prije
hlaenja

Unapreenje higijene klanja


i revidiranje kontrola
procesa i podrijetla ivotinja

Unapreenje higijene klanja


i revidiranje kontrola
Trupovi nakon
rasijecanja, ali prije procesa, podrijetla ivotinja i
mjera biosigurnosti na
hlaenja
farmama podrijetla
Unapreenje higijene klanja
i revidiranje kontrola
Trupovi nakon
procesa, podrijetla ivotinja i
hlaenja
mjera biosigurnosti na
farmama podrijetla
Unapreenje higijene
Zavretak proizvodnog proizvodnje i unapreenja
procesa
odabira i/ili podrijetla
sirovina
Unapreenje higijene
Zavretak proizvodnog proizvodnje i unapreenje
procesa
odabira i/ili podrijetla
sirovina
Unapreenje higijene
Zavretak proizvodnog proizvodnje i unapreenje
procesa
odabira i/ili podrijetla
sirovina
Unapreenje higijene
Zavretak proizvodnog proizvodnje i unapreenje
procesa
odabira i/ili podrijetla
sirovina
Unapreenje higijene
Zavretak proizvodnog proizvodnje i unapreenje
procesa
odabira i/ili podrijetla
sirovina

(8)
E. coli ovdje se koristi kao pokazatelj fekalne
kontaminacije.
(9)
Ovi se kriteriji primjenjuju na mehaniki separirano
meso (MSM) proizvedeno s pomou tehnika koje se spominju u
toki d) Poglavlja III. Odjeljka V. Priloga III. Pravilnika o
higijeni hrane ivotinjskog podrijetla ("Slubeni glasnik BiH",
broj 103/12).
(10)
U sluajevima pronalaenja Salmonelle spp., izolati e
biti daljnje serotipizirani za Salmonella typhimurium i Salmonella
enteritidis s ciljem provjere sukladnosti s mikrobiolokim
kriterijem iz retka 1.28. Poglavlja 1.
Tumaenje rezultata ispitivanja
Navedena ogranienja odnose se na svaku elementarnu
jedinicu uzorka koja je ispitana, izuzev ispitivanja trupova kada
se ogranienja odnose na objedinjeni uzorak.
Rezultati ispitivanja pokazuju mikrobioloku kvalitetu
ispitanog procesa.
Enterobakterije i ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija
u trupovima goveda, ovaca, koza, konja i svinja:
zadovoljavajui - ako je logaritam dnevnog prosjeka
m,

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

prihvatljiv - ako je logaritam dnevnog prosjeka


izmeu m i M,
nezadovoljavajui - ako je logaritam dnevnog
prosjeka > M.
Salmonela u trupovima:
zadovoljavajui - ako je prisutnost salmonele
otkrivena u najvie c/n uzoraka,
nezadovoljavajui - ako je prisutnost salmonele
otkrivena u vie od c/n uzoraka.
Nakon svakog postupka uzorkovanja procjenjuju se
rezultati posljednjih deset uzorkovanja kako bi se dobio n broj
uzoraka.

Broj 79 - Strana 29

E. coli i ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija u


mljevenom mesu, mesnim preraevinama i mehaniki
separiranom mesu (MSM):
zadovoljavajui - ako su uoene vrijednosti m,
prihvatljiv - ako je najvie c/n vrijednosti izmeu m i
M, a ostale uoene vrijednosti su m,
nezadovoljavajui - ako je jedna ili vie uoenih
vrijednosti > M ili su vie od c/n vrijednosti izmeu m
i M.

2.2. Mlijeko i mlijeni proizvodi


Kategorija hrane
2.2.1.
Pasterizirano mlijeko i drugi
pasterizirani tekui mlijeni
proizvodi (4)

Mikro-organizmi

Enterobakterije

2.2.2.
Sirevi raeni od mlijeka ili
E.coli (5)
sirutke koji su podvrgnuti
toplinskoj obradi
2.2.3.
Koagulaza-pozitivne
Sirevi raeni od sirovog
stafilokoke
mlijeka
2.2.4.
Sirevi raeni od mlijeka
koje je podvrgnuto
toplinskoj obradi na
temperaturi nioj od one pri Koagulaza-pozitivni
pasterizaciji (7) i sazreli
stafilokoki
sirevi raeni od mlijeka ili
surutke koje je podvrgnuto
pasterizaciji ili jaoj
toplinskoj obradi (7)
2.2.5.
Nesazreli mekani sirevi
(svjei sirevi) raeni od
Koagulaza-pozitivni
mlijeka ili surutke koje je
stafilokoki
podvrgnuto pasterizaciji ili
jaoj toplinskoj obradi (7)
2.2.6.
Maslac i vrhnje raeni od
sirovog mlijeka ili mlijeka
toplinski obraenog na
temperaturi nioj od one pri
pasterizaciji
2.2.7.
Mlijeko u prahu i surutka
u prahu (4)

2.2.8.
Sladoled (8) i smrznuti
mlijeni deserti
2.2.9.
Dehidrirane formule za
dojenad i dehidrirana
dijetetska hrana za posebne
medicinske potrebe
namijenjena dojenadi
mlaoj od est mjeseci
2.2.10.
Dehidrirane formule nakon
dojenja

Plan uzorkovanja(1)
n
c

Ogranienja(2)
m
M

100 cfu/g

104 cfu/g 105 cfu/g

10 cfu/ml

100 cfu/g

1 000
cfu/g

1000
cfu/g

Analitika
referentna
metoda(3)

Faza u kojoj se
kriterij primjenjuje

Radnja u sluaju
nezadovoljavajuih
rezultata
Provjeriti uinkovitost
toplinske obrade i
sprjeavanje ponovne
kontaminacije kao i
kakvou sirovina

BAS ISO
21528-2

Zavretak proizvodnog
procesa

BAS ISO
16649-1 ili 2

U onom momentu tokom


procesa proizvodnje kada
se oekuje najvei zbir E.
coli (6)

Unapreenje higijene
proizvodnje i odabira
sirovina

U onom trenutku
tijekom procesa
proizvodnje kada se
oekuje najvei broj
stafilokoka

Unapreenje higijene
proizvodnje i odabira
sirovina. Ako se
detektiraju vrijednosti
>105 cfu/g, serija sira
mora se ispitati na
prisutnost stafilokoknih
enterotoksina.

BAS EN ISO
6888- 2

BAS EN ISO
6888-1 ili 2

10 cfu/g 100 cfu/g

BAS EN ISO
6888-1 ili 2

Zavretak procesa
proizvodnje

Unapreenje higijene
proizvodnje i odabira
sirovina. Ako se detektiraju
vrijednosti >105 cfu/g, serija
sira mora se ispitati na
prisutnost stafilokoknih
enterotoksina.

E.coli (5)

10 cfu/g 100 cfu/g

BAS ISO
16649-1 ili 2

Zavretak procesa
proizvodnje

Unapreenje higijene
proizvodnje i odabira
sirovina

Enterobakterije

10 cfu/g

BAS ISO
21528-2

Zavretak procesa
proizvodnje

Koagulaza-pozitivne
stafilokoke

10 cfu/g 100 cfu/g

BAS EN ISO
6888-1 ili 2

Zavretak procesa
proizvodnje

Enterobakterije

10 cfu/g 100 cfu/g

BAS ISO
21528-2

Zavretak procesa
proizvodnje

Unapreenje higijene
proizvodnje

Enterobakterije

10

n.n u 10 g

BAS ISO
21528-1

Zavretak procesa
proizvodnje

Unapreenje higijene
proizvodnje kako bi se
minimizirala kontaminacija

BAS ISO
21528-1

Zavretak procesa
proizvodnje

Enterobakterije

n.n u 10 g

Provjeriti uinkovitost
toplinske obrade i
sprjeavanja ponovne
kontaminacije
Unapreenje higijene
proizvodnje. Ako se
detektiraju vrijednosti >105
cfu/g, serija sira mora se
ispitati na prisutnost
stafilokoknih enterotoksina

(9)

Unapreenje higijene
proizvodnje kako bi se
minimizirala kontaminacija

Broj 79 - Strana 30

SLUBENI GLASNIK BiH

2.2.11.
Dehidrirane formule za
dojenad i dehidrirana
dijetetska hrana za
specijalne medicinske
potrebe namijenjena
dojenadi mlaoj od est
mjeseci

Prisutnost
Bacillus cereus

50 cfu/g 500 cfu/g

(1)
n = broj elementarnih jedinica koje ine uzorak; c = broj
elementarnih jedinica uzorka koje imaju vrijednosti izmeu m i
M.
(2)
Za toke 2.2.1, 2.2.7, 2.2.9. i 2.2.10. m = M.
(3)
Koriste se najnovija izdanja standarda BAS.
(4)
Kriterij se ne primjenjuje na proizvode namijenjene za
daljnju preradu u prehrambenoj industriji.
(5)
E. coli ovdje se koristi kao pokazatelj razine higijene.
(6)
Za sireve koji nisu u mogunosti podravati rast E.coli,
zbroj E.coli obino je najvei na poetku vremena sazrijevanja, a
za sireve koji su u mogunosti podrati rast E.coli, on je obino
najvei na zavretku vremena sazrijevanja.
(7)
Izuzev sireva za koje proizvoa moe dokazati
nadlenim tijelima da dani proizvod ne predstavlja rizik od
stafilokoknih enterotoksina.
(8)
Samo onaj sladoled koji sadri sastojke od mlijeka.
(9)
Usporedno testiranje enterobakterija i E. sakazakii
provodit e se ako nije uspostavljena korelacija izmeu tih
mikroorganizama na razini pojedinanog plana objekta. Za svaki
proizvod u kojemu su izolirane enterobakterije, cijela serija mora
biti ispitana na prisutnost E. sakazakii. Odgovornost proizvoaa
je da na odgovarajui nain pokae nadlenom tijelu korelaciju
izmeu enterobakterija i E. sakazakii.
(10)
1 ml inokuluma stavlja se na Petrijevu posudicu
promjera 140 mm ili na tri Petrijeve posudice promjera 90 mm.
Tumaenje rezultata ispitivanja
Navedena ogranienja odnose se na svaku elementarnu
jedinicu uzorka koja je ispitana.

BAS EN ISO
7932(10)

Petak, 21. 10. 2016.

Zavretak procesa
proizvodnje

Unapreenje higijene
proizvodnje. Prevencija
rekontaminacije i izbor
sirovina

Rezultati ispitivanja pokazuju mikrobioloku kvalitetu


ispitanog procesa.
Enterobakterije u dehidriranoj formuli za dojenad i
dehidriranoj dijetetskoj hrani za posebne medicinske potrebe,
namijenjenoj dojenadi mlaoj od est mjeseci:
zadovoljavajui - ako sve uoene vrijednosti pokazuju
odsutnost bakterije,
nezadovoljavajui - ako je naena prisutnost bakterije
u bilo kojoj od elementarnih jedinica uzorka.
E. coli, enterobakterije (ostale kategorije hrane) i
koagulaza-pozitivni stafilokoki:
zadovoljavajui - ako su sve uoene vrijednosti m,
prihvatljivi - ako je maksimum c/n vrijednosti izmeu
m i M, a ostale uoene vrijednosti su m,
nezadovoljavajui - ako su jedna ili vie uoenih
vrijednosti > M ili su vie od c/n vrijednosti izmeu m
i M.
Prisutnost Bacillus cereus u dehidriranoj formuli za
dojenad i dehidriranoj hrani za posebne medicinske potrebe za
djecu mlau od est mjeseci:
zadovoljavajui - ako su uoene vrijednosti m,
prihvatljivi - ako je maksimum c/n vrijednosti izmeu
m i M, a ostale uoene vrijednosti su m,
nezadovoljavajui - ako su jedna ili vie uoenih
vrijednosti > M ili su vie od c/n vrijednosti izmeu m
i M.

2.3. Proizvodi od jaja


Kategorija
hrane
2.3.1.
Proizvodi od jaja

Mikroorganizmi

Plan uzorkovanja(1)
n
c

Enterobakterije

Ogranienja
m

10 cfu/g ili 100 cfu/g ili


ml
ml

(1)

n = broj elementarnih jedinica koje ine uzorak; c = broj


elementarnih jedinica uzorka koje imaju vrijednosti izmeu m i
M.
(2)
Koriste se najnovija izdanja standarda BAS.
Tumaenje rezultata ispitivanja
Navedena ogranienja odnose se na svaku elementarnu
jedinicu uzorka koja je ispitana.
2.4. Proizvodi ribarstva
Kategorija hrane
2.4.1.
Izvaeni i oljuteni
proizvodi kuhanih
tvrdokoaca i
mekuaca

Mikroorganizmi

Plan uzorkovanja(1)
n
c

E.coli

Koagulaza-pozitivni
stafilokoki

Faza u kojoj se
kriterij
primjenjuje

BAS ISO
21528-2

Zavretak procesa
proizvodnje

Radnje u sluaju
nezadovoljavajuih
rezultata
Provjere uinkovitosti
toplinske obrade i
sprjeavanje ponovne
kontaminacije

Rezultati ispitivanja pokazuju mikrobioloku kvalitetu


ispitanog procesa.
Enterobakterije u proizvodima od jaja:
zadovoljavajui - ako su sve uoene vrijednosti m,
prihvatljivi - ako je maksimum c/n vrijednosti izmeu
m i M, a ostale uoene vrijednosti su m,
nezadovoljavajui - ako su jedna ili vie uoenih
vrijednosti > M ili su vie od c/n vrijednosti izmeu m
i M.

Ogranienja
m
M
1 /g

Analitika
referentna
metoda(2)

10 /g

100 cfu/g 1000 cfu/g

Analitika
referentna
metoda(2)
BAS ISO TS
16649-3

Faza u kojoj se
kriterij
primjenjuje
Zavretak procesa
proizvodnje

Radnja u sluaju
nezadovoljavajuih
rezultata
Unapreenje higijene
proizvodnje

BAS EN ISO
6888-1 ili 2

Zavretak procesa
proizvodnje

Unapreenje higijene
proizvodnje

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

(1)

n = broj elementarnih jedinica koje ine uzorak; c = broj


elementarnih jedinica uzorka koje imaju vrijednosti izmeu m i
M.
(2)
Koriste se najnovija izdanja standarda BAS.
Tumaenje rezultata ispitivanja
Navedena ogranienja odnose se na svaku elementarnu
jedinicu uzorka koja je ispitana.
Rezultati ispitivanja pokazuju mikrobioloku kvalitetu
ispitanog procesa.
E. coli u izvaenim i oljutenim proizvodima kuhanih
tvrdokoaca i mekuaca:
zadovoljavajui - ako su sve uoene vrijednosti m,

Broj 79 - Strana 31

prihvatljivi - ako je maksimum c/n vrijednosti izmeu


m i M, a ostale uoene vrijednosti su m,
nezadovoljavajui - ako su jedna ili vie uoenih
vrijednosti > M ili su vie od c/n vrijednosti izmeu m
i M.
Koagulaza-pozitivni stafilokoki u izvaenim i oljutenim
proizvodima kuhanih tvrdokoaca i mekuaca:
zadovoljavajui - ako su sve uoene vrijednosti m,
prihvatljivi - ako je maksimum c/n vrijednosti izmeu
m i M, a ostale uoene vrijednosti su m,
nezadovoljavajui - ako su jedna ili vie uoenih
vrijednosti > M ili su vie od c/n vrijednosti izmeu m
i M.

2.5. Povre, voe i proizvodi od povra i voa


Kategorija
hrane
2.5.1.
Rezano voe i
povre (gotova
hrana)
2.5.2.
Nepasterizirani
sokovi od voa i
povra (gotova
hrana)
(1)

Mikroorganizmi

Plan uzorkovanja(1)
n
c

Ogranienja
m
M

Analitika
referentna metoda(2)

Faza u kojoj
se kriterij
primjenjuje

Radnja u sluaju
nezadovoljavajuih
rezultata

E.coli

100 cfu/g

1000 cfu/g

BAS ISO
16649-1 ili 2

Proces
proizvodnje

Unapreenje higijene
proizvodnje i odabira
sirovina

E.coli

100 cfu/g

1000 cfu/g

BAS ISO
16649-1 ili 2

Proces
proizvodnje

Unapreenje higijene
proizvodnje i odabira
sirovina

n = broj elementarnih jedinica koje ine uzorak; c = broj


elementarnih jedinica uzorka koje imaju vrijednosti izmeu m i
M.
(2)
Koriste se najnovija izdanja standarda BAS.
Tumaenje rezultata ispitivanja
Navedena ogranienja odnose se na svaku elementarnu
jedinicu uzorka koja je ispitana.
Rezultati ispitivanja pokazuju mikrobioloku kvalitetu
ispitanog procesa.
E. coli u rezanom vou i povru (gotova hrana) i u
nepasteriziranim sokovima od voa i povra (gotova hrana):
zadovoljavajui - ako su sve uoene vrijednosti m,
prihvatljivi - ako je maksimum c/n vrijednosti izmeu
m i M, a ostale uoene vrijednosti su m,
nezadovoljavajui - ako su jedna ili vie uoenih
vrijednosti > M ili su vie od c/n vrijednosti izmeu m
i M.
POGLAVLJE 3. PRAVILA UZORKOVANJA I
PRIPREME ISPITNIH UZORAKA
3.1. Opa pravila uzorkovanja i pripreme ispitnih uzoraka
U nedostatku specifinijih pravila uzorkovanja i pripreme
ispitnih uzoraka, kao referentne metode primjenjuju se mjeodavni
ISO standardi (Meunarodna organizacija za standardizaciju) i
smjernice Codex Alimentarius.
3.2. Uzorkovanje za bakterioloko ispitivanje u klaonicama i
u prostorijama u kojima se proizvodi mljeveno meso,
proizvodi od mesa, mehaniki separirano meso i svjee meso
3.2.1. Pravila uzorkovanja za trupove goveda, svinja, ovaca,
koza i konja
Destruktivne i nedestruktivne metode uzorkovanja, odabir
mjesta uzorkovanja i pravila skladitenja i prijevoza uzoraka
opisani su u standardu BAS ISO 17604.
Za vrijeme svakog postupka uzorkovanja proizvoljno se
uzimaju uzorci s pet trupova. Pri odabiru mjesta uzorkovanja
potrebno je uzeti u obzir tehnologiju klanja koja se koristi u
svakom pojedinanom postrojenju.

Prilikom uzorkovanja za analize na enterobakterije i ukupan


broj aerobnih mezofilnih bakterija, uzorkuje se s etiri mjesta na
svakom trupu. etiri uzorka tkiva, koji ukupno daju 20 cm2,
uzimaju s destruktivnom metodom. Kada se u tu svrhu koristi
nedestruktivna metoda, povrina za uzorkovanje mora obuhvatiti
najmanje 100 cm2 (50 cm2 za trupove malih preivara) po mjestu
uzorkovanja.
Prilikom uzorkovanja za analize na salmonelu, potrebno je
koristiti metodu uzorkovanja abrazivnom spuvom. Odaberu se
dijelovi trupa za koje postoji najvea vjerojatnoa da bi mogli biti
kontaminirani. Ukupna povrina uzorkovanja obuhvaa najmanje
400 cm2.
Kada se uzorci uzimaju s razliitih mjesta uzorkovanja na
trupovima, takvi se uzorci objedinjuju prije ispitivanja.
3.2.2. Pravila uzorkovanja trupova peradi i svjeeg mesa
peradi
Subjekti u poslovanju s hranom u klaonicama za analizu
salmonele moraju uzorkovati cijeli trup peradi s koom vrata.
Ostali objekti za preradu svjeeg mesa peradi uzimaju uzorke za
analizu salmonele dajui prednost cijelim trupovima peradi s
koom vrata, ako je dostupno, ali osiguravajui da su dijelovi
piletine s koom i/ili dijelovi piletine bez koe ili samo s malom
koliinom koe ukljueni u analizu, a taj odabir e se temeljiti na
riziku.
Subjekti u poslovanju s hranom u klaonicama moraju
ukljuiti u svoje planove uzorkovanja trupove peradi iz jata s
nepoznatim statusom salmonele ili statusom u kojem je poznato
da je perad pozitivna na Salmonella enteritidis ili Salmonella
typhimurium.
Prilikom provjere u odnosu na kriterij higijene procesa u
toki 2.1.5. Poglavlja 2. ovoga Aneksa, za utvrivanje salmonele
na trupovima peradi u klaonicama nasumice e se prikupiti koa
vrata s najmanje 15 trupova peradi, a nakon hlaenja tijekom
svakog uzorkovanja.
Sa svakog trupa peradi uzima se komadi koe vrata,
priblino 10 g. Prije ispitivanja se uzorci s tri trupa peradi iz istog
jata objedinjuju u jedan, kako bi se u konanici dobilo 5 uzoraka
po 25 g. Ti e se uzorci koristiti za provjeru sukladnosti s

Broj 79 - Strana 32

SLUBENI GLASNIK BiH

kriterijem sigurnosti hrane iz toke 1.28. Poglavlja 1. ovoga


Aneksa.
Za analizu salmonele u svjeem mesu peradi koje nije u
trupovima potrebno je iz iste serije prikupiti 5 uzoraka u ukupnoj
koliini od najmanje 25 g. Kada udio koe nije dovoljan da bi
inio elementarnu jedinicu uzorka, uzorak uzet od dijelova
piletine s koom treba sadravati kou i komadi tanke miine
povrine.
Uzorak uzet od dijelova piletine bez koe ili samo s malom
koliinom koe mora sadravati komadi tanke miine povrine
pridruen uzetoj koi u koliini potrebnoj za formiranje
dovoljnog uzorka. Komadi mesa uzima se na nain koji
ukljuuje to je vie mogue povrinskog sloja mesa.
3.2.3. Smjernice za uzorkovanje
Detaljnije smjernice o uzorkovanju s trupova, a osobito u
vezi s mjestom uzorkovanja, mogu biti sastavnim dijelom
smjernica za dobru praksu o kojima se govori u l. 8. i 9.
Pravilnika o higijeni hrane.
3.2.4. Uestalost uzorkovanja za trupove, mljeveno meso,
proizvode od mesa, mehaniki separirano meso i svjee meso
peradi
Subjekti u poslovanju s hranom u klaonicama ili objektima
za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih proizvoda, mehaniki
separiranog mesa ili svjeeg mesa peradi uzimaju uzorke za
mikrobioloke analize najmanje jednom tjedno. Dan uzorkovanja
mijenja se svakoga tjedna kako bi se osiguralo uzorkovanje
svakog od sedam dana u tjednu.
Uestalost uzorkovanja mljevenog mesa i mesnih proizvoda
za analize na E. coli i analizu ukupnoga broja aerobnih
mezofilnih bakterija i uzorkovanja s trupova za analize na
enterobakterije i analizu ukupnoga broja aerobnih mezofilnih
bakterija moe se smanjiti na ispitivanje svaka dva tjedna ako su
dobiveni zadovoljavajui rezultati u est uzastopnih tjedana.
U sluaju uzorkovanja za analize na salmonelu u
mljevenom mesu, mesnim preraevinama, trupovima i svjeem
mesu peradi, uestalost se moe smanjiti na svaka dva tjedna ako
su dobiveni zadovoljavajui rezultati u posljednjih 30 uzastopnih
tjedana. Uestalost uzorkovanja za salmonelu takoer se moe
smanjiti ako se provodi nacionalni ili regionalni kontrolni
program za salmonelu i ako taj program sadri testiranje koje
zamjenjuje opisano uzorkovanje. Uestalost uzorkovanja moe se
dodatno smanjiti ako nacionalni ili regionalni kontrolni program
za salmonelu pokae da je pojavljivanje/uestalost salmonele
niska kod ivotinja koje subjekt u poslovanju s hranom u
klaonicama kupuje odnosno nabavlja.
Meutim, kada je to opravdano na temelju analize rizika i
naknadno odobreno od nadlenog tijela, male klaonice i
postrojenja koja proizvode mljeveno meso, proizvode od mesa i
svjee meso peradi u malim koliinama mogu biti izuzeti od ovih
pravila o uestalosti uzorkovanja.
3.3. Pravila uzorkovanja klica
Za potrebe ovoga Odjeljka, primjenjuju se definicije iz
lanka 2. to. l) i m) Pravilnika.
3.3.1. Opa pravila uzorkovanja i ispitivanja
a) Prethodno ispitivanje serije sjemena
Subjekti u poslovanju s hranom koji proizvode klice
obavljaju prethodno ispitivanje reprezentativnog uzorka svih
serija sjemena. Reprezentativni uzorak sadri najmanje 0,5 %
mase serije sjemena u poduzorcima od 50 g ili se odabire na
temelju strukturirane, statistiki istovrijedne strategije
uzorkovanja koju je potvrdilo nadleno tijelo.
Za potrebe prethodnog ispitivanja subjekt u poslovanju s
hranom mora uzgojiti klice iz sjemena u reprezentativnom

Petak, 21. 10. 2016.

uzorku u istim uvjetima u kojima e se uzgajati klice iz


preostalog sjemena iz serije.
b) Uzorkovanje i ispitivanje klica i vode koritene za
namakanje
Subjekti u poslovanju s hranom koji proizvode klice
uzimaju uzorke za mikrobioloko ispitivanje u fazi u kojoj je
najvea vjerojatnoa da e se otkriti E. coli koja stvara toksin
shiga (STEC) i Salmonella spp., a u svakom sluaju ne prije 48
sati nakon poetka procesa klijanja.
Uzorci klica analiziraju se u skladu sa zahtjevima
navedenim u redcima 1.18. i 1.29. Poglavlja 1.
Meutim, ako subjekt u poslovanju s hranom koji proizvodi
klice ima plan uzorkovanja, ukljuujui i postupke uzorkovanja i
toke uzorkovanja vode koritene za namakanje, zahtjeve u
pogledu uzorkovanja predviene planovima uzorkovanja iz
redaka 1.18. i 1.29. Poglavlja 1. moe zamijeniti analizom 5
uzoraka od 200 ml vode koritene za namakanje klica.
U tom se sluaju zahtjevi navedeni u redcima 1.18. i 1.29.
Poglavlja 1. primjenjuju na analizu vode koritene za namakanje
klica, uz graninu vrijednost odsutnosti u 200 ml.
Kad se serija sjemena ispituje prvi put, subjekti u
poslovanju s hranom mogu staviti klice na trite samo ako su
rezultati mikrobioloke analize u skladu s redcima 1.18. i 1.29.
Poglavlja 1. ili s graninom vrijednou odsutnosti u 200 ml ako
analiziraju vodu koritenu za namakanje.
c) Uestalost uzorkovanja
Subjekti u poslovanju s hranom koji proizvode klice
uzimaju uzorke za mikrobioloku analizu najmanje jednom
mjeseno u fazi u kojoj je najvea vjerojatnoa da e se otkriti E.
coli koja stvara toksin shiga (STEC) i Salmonella spp., a u
svakom sluaju ne prije 48 sati nakon poetka procesa klijanja.
3.3.2. Odstupanje od prethodnog ispitivanja svih serija
sjemena predvienog u toki 3.3.1. stavku a) ovoga Odjeljka
Ako je to opravdano na temelju dolje navedenih uvjeta i
ako to odobri nadleno tijelo, subjekti u poslovanju s hranom koji
proizvode klice mogu biti izuzeti od uzorkovanja navedenog u
toki 3.3.1. stavku a) ovoga Odjeljka ako:
a) je nadleno tijelo utvrdilo da subjekt u poslovanju s
hranom provodi sustav upravljanja sigurnou hrane u
tom objektu koji moe ukljuivati postupke u
proizvodnom procesu kojima se smanjuje
mikrobioloka opasnost i
b) prethodni podaci potvruju da su tijekom najmanje
est uzastopnih mjeseci prije dodjele odobrenja sve
serije razliitih vrsta klica proizvedenih u objektu bile
u skladu s kriterijima sigurnosti hrane navedenim u
redcima 1.18. i 1.29. Poglavlja 1."
lanak 5.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 217/16
Vijea ministara BiH
15. rujna 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo
. 16. 17. 2. 72.
(" ", 50/04) 17.

(" ", . 30/03, 42/03, 81/06, 76/07,
81/07, 94/07 24/08), ,

,
, 73. ,
15. 2016. ,

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

1.

(" ", 11/13) (
: ) 1. (1) : "
5. ("
", 4/13) : "
".
1. (2) : "(" ", 4/13)
: "
,".
1. (3) : "
(" ",
103/12) : "
,".
2.
2. ) : "
("
", 87/08)" :
" ".
2. ) : "

(" ", 105/12)"
: "
".
2. ) : "
("
", 71/11)" :
"
".
2. ) . ) ) :
")


,
,
;
)

,
.
. ,."
3.
7. (3) :

Broj 79 - Strana 33

"
,, HACCP
."
7. (4) : " ) III
V III
(" ", 103/12)"
: "
,".
4.
s I :
I

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5. ,
3.

3.1.

3.2.

n - ,
m - -

"m",
M -
.
,
,
c -
"m" "M".

(c) "m" "M"

"m",
n.n. -
,
cfu - (colony forming units),
,
aw - ,
,
pH - ,
.

1.

1.1.


(4)
1.2.

/
(1)
,
n
c

10
0
Listeria monocytogenes

(2)
m
M

(3)

n.n. 25g
BAS EN ISO
11290 - 1

Listeria
monocytogenes

100 cfu/g(5)

n.n. 25g(7)

BAS EN ISO
11290 - 2(6)
BAS EN ISO

Broj 79 - Strana 34

SLUBENI GLASNIK BiH

L. monocytogenes,


1.3.
Listeria monocytogenes

L. monocytogenes,

(4)(8)
1.4.
Salmonella1.5.
Salmonella1.6.
Salmonella1.7.
Salmonella

(9)
()
1.8.
Salmonella

,1.9.
Salmonella


1.10.
Salmonella

1.11.
Salmonella
,(10)
1.12.
Salmonella

1.13.
Salmonella
(11),1.14.
Salmonella
,1.15.
Salmonella

,

1.16.
Salmonella
()
()
1.17.
Salmonella
, ,

1.18.
Salmonella
/ (
(23)
)
1.19.
Salmonella
(
)
1.20.
Salmonella

( )
1.21.

Petak, 21. 10. 2016.


11290 - 1

100 cfu/g

BAS EN ISO
11290 - 2(6)
5

n.n. 25g
BAS EN ISO
6579

n.n. 25g
BAS EN ISO
6579

n.n. 10g
BAS EN ISO
6579

n.n. 10g

n.n. 25g

BAS EN ISO
6579

BAS EN ISO
6579
5

n.n. 25g

n.n. 25g

n.n. 25g

BAS EN ISO
6579
BAS EN ISO
6579

BAS EN ISO
6579
5

n.n. 25g

n.n. 25g

BAS EN ISO
6579
BAS EN ISO
6579

n.n. 25g
BAS EN ISO
6579

n.n. 25g mlBAS EN ISO
6579

n.n. 25g

n.n. 25g

n.n. 25g

n.n. 25g

n.n. 25g


25g

BAS EN ISO
6579
BAS EN ISO
6579
BAS EN ISO
6579
BAS EN ISO
6579
BAS EN ISO
6579
CRL
(13)

Petak, 21. 10. 2016.


2.2.
1.22.

1.23.

1.24.
(14)
1.25.
, ,

1.26.(17)
1.27.
,
1.27,

,

(17)
1.27.

1.28.
(20)

1.29. (23)

SLUBENI GLASNIK BiH


Salmonella

30

Broj 79 - Strana 35

n.n. 25gBAS EN ISO
6579

Salmonella

30

n.n. 25g

Cronobacter spp.
(Enterobacter
sakazakii)

30

n.n. 10 g

E. coli(15)

1(16)

BAS EN ISO
6579

BAS ISO/TS
22964

9 (18)

230 MPN/100g

100
200
mg/kg
mg/kg

BAS ISO/TS
16649-3

(19)

HPLC

9(18)

200
mg/kg

400
mg/kg
HPLC(19)

0 400 mg/kg

Salmonella
typhimurium(21)
Salmonella enteritidis

n.n. 25 g

E. coli

shiga (STEC) O157,
O26, O111, O103,
O145 O104:H4

n.n. 25 g

(1)
n = ; c =

m M.
(2)
1.1. - 1.25. 1.27. 1.28. m = M.
(3)
BAS .
(4)


:

L.
monocytogenes,
(.
),
, ,
/,
, ,
, ,
, ( ,
), ,
,
, ,
,

.
(5)
a
, ,
100 cfu/g
.

HPLC(19)

BAS EN ISO

6579 (a ) White-
Kaufmann-Le Minor
(a )


BAS CEN/ISO TS 13136
(22)


100 cfu/g
.
(6)
1 ml
140 mm 90
mm.
(7)

,

, ,
100 cfu/g .
(8)
pH 4.4 aw 0.92,
pH 5.0 aw 0.94,

.
, .
(9)

()
) III V III
("
", 103/12).
(10)

- - ,
, w
, , .
(11)
.
(12)

Broj 79 - Strana 36

SLUBENI GLASNIK BiH

(13)

:
.

.
(14)
E.sakazakii

.
,
E. sakazakii.

E. sakazakii.
(15)
E. coli
.
(16)
10
.
(17)
: Scombridae,
Clupeidae,
Engraulidae,
Coryfenidae,
Pomatomidae,
Scombresosidae.
(18)

.
13. (4) ("
", 50/04),
,
M.
(19)
: 1. Malle P., Valle M., Bouquelet S.
. J.
AOAC Internat. 1996, 79, 43-49. 2. Duflos G., Dervin C., Malle
P., Bouquelet S.
(Pleuronectes platessa)
(Merlangus merlangus). J. AOAC Internat. 1999, 82, 1097-1101.
(20)

Gallus gallus, ,
/ .
(21)
Salmonella typhimurium
samo 1,4,(5(, 12::-
(22)

Escherichia coli,
E. coli (VTEC),
STEC O104:H4.
(23)

Salmonella spp.
STEC.


,
, ,
E. coli,
.
1.
L. monocytogenes
:
,
,
,

.
L. monocytogenes
L. monocytogenes

1

HACCP-a

Petak, 21. 10. 2016.


100 cfu/g :
,
,
,

.
L. monocytogenes E. coli
:
,
,
,
> .
Salmonella :
,
.
,

.

:
,
,
,
.
Enterobacter sakazakii

,
:
,
,
,

.
:

,
:
,
:
1) m;
2) c o n
m M;
3)
M,
,
m c
n m M

M.

:
,
,
,
> .

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 79 - Strana 37

2.
2.1.

2.1.1.

, ,
(4)

2.1.2.

(4)

2.1.3.
,
,

2.1.4.

2.1.7.

() (9)

2.1.8.

(2)
m
M
3.5 log cfu/cm2 log 5.0 log cfu/cm2
log

1.5 log cfu/cm2 log 2.5 log cfu/cm2


log

4.0 log cfu/cm2 log 5.0 log cfu/cm2


log

2.0 log cfu/cm2 log 3.0 log cfu/cm2


log

n.n.

(3)
BAS ISO
4833
BAS ISO
21528-2
BAS ISO
4833
BAS ISO
21528-2

Salmonella

50 (5)

2(6)

Salmonella

50 (5)

3(6)

n.n

BAS EN
ISO 6579

50 (5)

5(6)

n.n 25 g

BAS EN
ISO 6579

(7)

5x105 cfu/g

5x106 cfu/g

BAS ISO
4833

E.coli(8)

50 cfu/g

500 cfu/g

BAS ISO
16649-1 2

5x105 cfu/g

5x106 cfu/g

BAS ISO
4833

E.coli (8)

50 cfu/g

500 cfu/g

BAS ISO
16649-1 2

E.coli (8)

500 cfu/g cm2 5 000 cfu/g


BAS ISO
cm2
16649-1 2

2.1.5.
Salmonella spp.(10)

/

2.1.6.

(1)
n
c

(1)
n = ; c =

m M.
(2)
2.1.3 - 2.1.5 m = M.
(3)
BAS .
(4)
(m M)
.

,

.
(5)
50 10

.
(6)

. (c)

.
(c) .
(7)


24 .

BAS EN
ISO 6579

(8)
E. coli
.
(9)

()
) III V III

(" ", 103/12).
(10)
Salmonella spp.,
Salmonella
typhimurium Salmonella enteritidis

1.28, 1.


,
, .

.

, , , :

Broj 79 - Strana 38

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 21. 10. 2016.


n
.
E. coli
,
():
, m,
, c/n
m M, m,
,
> M c/n
m M.

,
m,
,
m M,
,
> M.
Salmonella :
, Salmonella
c/n ,
, Salmonella
c/n .

2.2.

2.2.1.


(4)
2.2.2.2.2.3.

2.2.4.(7)(7)
2.2.5.

( )


(7)
2.2.6.(1)
n
c
5
0

(2)
m
M
10 cfu/ml

(3)
BAS ISO
21528-2

E.coli (5)

100 cfu/g

1 000
cfu/g

104 cfu/g 105 cfu/g

100 cfu/g

BAS ISO
16649-1 2
BAS EN ISO
6888- 2

1000
cfu/g
BAS EN ISO
6888-1 2

10 cfu/g 100 cfu/g

BAS EN ISO
6888-1 2

E.coli (5)

10 cfu/g 100 cfu/g


BAS ISO
16649-1 2

10 cfu/g
BAS ISO
21528-2

2.2.7.

(4)

2.2.8.

(8)

2.2.9.
,


2.2.10.

10 cfu/g 100 cfu/g


BS N IS
6888-1 2

10 cfu/g 100 cfu/g

10

n.n. 10 g


E. coli (6)

.


>105 cfu/g,


BAS ISO
21528-2.
>105 cfu/g,

.
>105
cfu/g,

(9)

BAS ISO
21528-1

n.n. 10 g

BAS ISO
21528-1

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 79 - Strana 39

2.2.11.,

Bacillus cereus

50 cfu/g 500 cfu/g

BAS EN ISO
7932(10)

(1)

n = ; c =

m M.
(2)
2.2.1, 2.2.7, 2.2.9. 2.2.10. m = M.
(3)
BAS .
(4)

.
(5)
E. coli
.
(6)

E.coli, E.coli
,
E.coli,
.
(7)


.
(8)
.
(9)
E.sakazakii

.
,
E. sakazakii.

E. sakazakii.
(10)
1 ml
140 mm 90
mm..

.


, :
,
,
,

E. coli, ( )
:
,
m,
, c/n
m M, m,
,
> M c/n
m M.
Bacillus cereus

:
m,
, c/n
m M, m,
,
> M c/n
m M.

2.3.

2.3.1.

(1)
n
c
m
5

10 cfu/g 100 cfu/g


ml
ml

(1)
n = ; c =

m M.
(2)
BAS .


.

.

(2)
BAS ISO
21528-2

:
,
m,
, c/n
m M, m,
,
> M c/n
m M.

Broj 79 - Strana 40

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 21. 10. 2016.

2.4.

2.4.1.


(1)
n
c
5
2

E.coli

m
1 /g

M
10 /g

100 cfu/g

1000
cfu/g

(1)

n = ; c =

m M.
(2)
BAS .


.

.
E. coli
:
,
m,

(2)
BAS ISO TS
16649-3
BAS EN ISO
6888-1 2

, /
m , m,
,
> /
m .
-
:
,
m,
, /
m , m,
,
> c/n
m .
-

2.5. ,

2.5.1.

(
)
2.5.2.


(
)

(1)
n
c

m
M

E.coli

100 cfu/g 1000 cfu/g

E.coli

100 cfu/g 1000 cfu/g

(1)
n = ; c =

m M.
(2)
BAS .


.

.
.coli ( )
( ):
,
m,
, c/n
m M, m,
,
> M c/n
m M.
3.

3.1.


,
ISO (
) Codex
Alimentariusa.

(2)
BAS ISO
16649-1 2

BAS ISO
16649-1 2

3.2.

, ,

3.2.1. , ,
,
,

BAS IS 17604.

.

.

,
.
20 cm2 .
,
100 cm2 (50 cm2
) .

.

.
400 cm2.

,
.

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

3.2.2.. ,

,
.
, ,
/

,
.Salmonella enteritidis
Salmonella typhimurium.

2.1.5. 2. ,

15
, .
,
10 g.
,
25 g.

1.28, 1. .


25 g.
,

..

.
3.2.3.
,
,

8. 9. .
3.2.4. , ,
,


, ,


.
.

E. coli


,

.

, ,

Broj 79 - Strana 41

,

30 ..


/

.
,
,
,


.
3.3.
,
2, . ) ) .
3.3.1.
)


.
0,5% 50 g
,
..
). coli
shiga (STEC) Salmonella spp.,
48 .

1.18. 1.29. 1.
, a
,

,
1.18. 1.29. 1.
200 ml
.
1.18.
1.29. 1.
, 200
ml.
,


1.18. 1.29. 1.
200 ml
.
). coli shiga (STEC) Salmonella

Broj 79 - Strana 42

SLUBENI GLASNIK BiH

spp., 48
.
3.3.2.
3.3.1. )

,

3.3.1. ) :
)

,


;
)1.18.
1.29. 1.
5.

" ".

217/16

15. 2016.
, . .

1145

Na osnovu lana 4. stav (3) Zakona o Agenciji za


identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 56/08), lana
40. stav 4. Zakona o linoj karti dravljana Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i
18/12) i lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Agencije za
identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka
Bosne i Hercegovine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na
75. sjednici odranoj 28.09.2016. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O CIJENI LINIH


DOKUMENATA
lan 1.
U Pravilniku o cijeni linih dokumenata ("Slubeni glasnik
BiH", br. 100/12, 56/14, 7/16 i 52/16) lan 8. mijenja se i glasi:
"Odredbe ovog pravilnika vae do 31.03.2017. godine."
lan 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH", a primjenjivat e se
od 01.10.2016. godine.
VM broj 218/16
Predsjedavajui
28. septembra 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Na temelju lanka 4. stavka (3) Zakona o Agenciji za
identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 56/08), lanka 40.
stavka 4. Zakona o osobnoj iskaznici dravljana Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 32/01, 16/02, 32/07,
53/07, 56/08 i 18/12) i lanka 17. Zakona o Vijeu ministara
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03,

Petak, 21. 10. 2016.

81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Agencije za


identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i
Hercegovine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 75.
sjednici odranoj 28.9.2016. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O CIJENI OSOBNIH


ISPRAVA
lanak 1.
U Pravilniku o cijeni osobnih isprava ("Slubeni glasnik
BiH", br. 100/12, 56/14, 7/16 i 52/16) lanak 8. mijenja se i glasi:
"Odredbe ovog pravilnika vae do 31.3.2017. godine."
lanak 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u "Slubenom glasniku BiH", a primjenjivat e se od 1.10.2016.
godine.
Predsjedatelj
VM broj 218/16
Vijea ministara BiH
28. rujna 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo
4. (3)
,
(" ",
56/08), 40. 4.
(" ",
32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 18/12) 17.

(" ", 30/03, 42/03, 81/06, 76/07,
81/07, 94/07 24/08),
,
,
, 75. 28.09.2016. ,

1.
("
", . 100/12, 56/14, 7/16 52/16) 8.
:
" 31.03.2017. ."
2.

" ",
01.10.2016. .
218/16

28. 2016.

, . .

1146

Na osnovu lana 17. stav 2. i lana 72. Zakona o hrani


("Slubeni glasnik BiH", broj 50/04) i lana 17. Zakona o Vijeu
ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee
ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za
sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji s nadlenim
organima entiteta i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine, na 73.
sjednici odranoj 15. septembra 2016. godine, donijelo je

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O


TRINIM STANDARDIMA ZA MASLINOVO ULJE
lan 1.
U Pravilniku o trinim standardima za maslinovo ulje
("Slubeni glasnik BiH", broj 81/12) u lanu 2. iza stava (3)
dodaje se novi stav (4) koji glasi:
"(4) Djevianska maslinova ulja koja se stavljaju na trite radi
prodaje krajnjem potroau osim propisanih parametara koji
su utvreni fizikalno-hemijskim analizama, moraju
zadovoljavati i propisane parametre koji se utvruju
organoleptikim ocjenjivanjem."
lan 2.
lan 5. mijenja se i glasi: "Prilikom oznaavanja
primjenjuju se posebni propisi o davanju informacija potroaima
o hrani."
lan 3.
U lanu 6. stav (1) taka d) mijenja se i glasi:
"d) za ulje komine maslina: "ulje dobiveno mijeanjem
rafiniranog maslinovog ulja komine masline i
djevianskog maslinovog ulja"; ili "ulje koje se sastoji
iskljuivo od ulja dobivenog obradom komine maslina
i ulja dobivenog direktno iz ploda masline."
U stavu (1) iza take d) dodaje se nova taka e) koja glasi:
"e) U pogledu ekstradjevianskih i djevianskih
maslinovih ulja iz lana 2. stav (1) taka a) alineje 1) i
2), godina berbe prikazuje se samo ako 100% sadraja
pakiranja potie iz te berbe."
Stav (2) mijenja se i glasi:
"(2) Informacije iz stava (1) ovog lana moraju se zajedno
svrstati u glavno vidno polje na istoj privjesnici ili na vie
njih koje su privrene za isto pakiranje ili direktno na
njemu. Te obavezne informacije moraju se prikazati u
potpunosti u homogenom tekstu."
Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:
"(3) Informacije o posebnim uslovima uvanja maslinovog
ulja, da se mora uvati na mjestu udaljenom od svjetla i
toplote, moraju se naznaiti na pakiranju ili privjesnici
privrenoj na njega."
lan 4.
U lanu 8. stav (3) mijenja se i glasi:
"(3) Osim vrste hrane koja se uva u maslinovom ulju ako su
ulja iz lana 2. stav (2) ovog pravilnika sastojak hrane, a
pri oznaavanju hrane se, osim na spisku sastojaka,
prisustvo ulja naglaava na nekom drugo mjestu rijeima,
slikom i crteom, onda se neposredno uz naziv hrane
mora navesti koliina ulja izraena u procentu (%) na
ukupnu neto masu hrane".
lan 5.
U lanu 9. stav 4. taka c) rijei: "o proizvoakoj
specifikaciji iz Pravilnika o oznakama originalnosti i oznakama
geografskog porijekla hrane ("Slubeni glasnik BiH", broj
27/10)" zamjenjuju se sljedeim rijeima: "propisa o zatiti
geografskog porijekla hrane."
lan 6.
U lanu 10. stav (1) brie se.
lan 7.
lan 11. brie se.
lan 8.
Aneks I. Pravilnika zamjenjuje se novim Aneksom I. koji je
sastavni dio ovog pravilnika.

Broj 79 - Strana 43

lan 9.
Iza Aneksa I. Pravilnika o trinim standardima za
maslinovo ulje dodaje se novi Aneks II. koji je sastavni dio ovog
pravilnika.
lan 10.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 221/16
Predsjedavajui
15. septembra 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
Na temelju lanka 17. stavak 2. i lanka 72. Zakona o hrani
("Slubeni glasnik BiH", broj 50/04) i lanka 17. Zakona o
Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH",
br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee
ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za
sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s nadlenim
tijelima entiteta i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine, na 73.
sjednici odranoj 15. rujna 2016. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O


TRINIM STANDARDIMA ZA MASLINOVO ULJE
lanak 1.
U Pravilniku o trinim standardima za maslinovo ulje
("Slubeni glasnik BiH", broj 81/12) u lanku 2. iza stavka (3)
dodaje se novi stavak (4), koji glasi:
"(4) Djevianska maslinova ulja koja se stavljaju na trite radi
prodaje krajnjem potroau, uz propisane parametre
utvrene
fizikalno-kemijskim
analizama,
moraju
ispunjavati i propisane parametre koji se utvruju
senzorskim ocjenjivanjem."
lanak 2.
lanak 5. mijenja se i glasi: "Pri oznaavanju primjenjuju
se posebni propisi o davanju obavijesti potroaima o hrani."
lanak 3.
U lanku 6. u stavku (1) toka d) mijenja se i glasi:
"d) za ulje komine maslina: "ulje dobiveno mijeanjem
rafiniranog maslinovog ulja komine masline i
djevianskog maslinovog ulja" ili "ulje koje se sastoji
iskljuivo od ulja dobivenog obradom komine maslina
i ulja dobivenog izravno iz ploda masline;".
U stavku (1) iza toke d) dodaje se nova toka e), koja
glasi:
"e) u pogledu ekstra djevianskih i djevianskih
maslinovih ulja iz lanka 2. stavka (1) toke a) alineja
1) i 2), godina berbe prikazuje se samo ako 100%
sadraja pakiranja potjee iz te berbe."
Stavak (2) mijenja se i glasi:
"(2) Obavijesti iz stavka (1) ovoga lanka moraju se zajedno
svrstati u glavno vidno polje na istoj privjesnici ili na vie
njih koje su privrene za isto pakiranje ili izravno na
njemu. Te se obvezne obavijesti moraju prikazati potpuno u
homogenom tekstu."
Iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3), koji glasi:
"(3) Obavijesti o posebnim uvjetima uvanja maslinovog ulja da se mora uvati na mjestu udaljenom od svjetla i topline
- moraju biti naznaene na pakiranju ili privjesnici
privrenoj za njega."
lanak 4.
U lanku 8. stavak (3) mijenja se i glasi:

Broj 79 - Strana 44

SLUBENI GLASNIK BiH

"(3) Osim krute hrane koja se uva u maslinovom ulju ako su


ulja iz lanka 2. stavka (2) ovoga Pravilnika sastojak
hrane, a pri oznaavanju hrane se, osim u popisu
sastojaka, prisutnost ulja naglaava na nekom drugom
mjestu rijeima, slikom i crteom, onda se neposredno uz
naziv hrane mora navesti koliina ulja izraena u postotku
(%) na ukupnu neto masu hrane".
lanak 5.
U lanku 9. u stavku (4) u toki c) rijei: "o proizvoakoj
specifikaciji iz Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama
zemljopisnog podrijetla hrane ("Slubeni glasnik BiH", broj
27/10)" zamjenjuju se sljedeim rijeima: "propisa o zatiti
zemljopisnog podrijetla hrane".
lanak 6.
U lanku 10. stavak (1) brie se.
lanak 7.
lanak 11. brie se.
lanak 8.
Aneks I. Pravilnika zamjenjuje se novim Aneksom I., koji
je sastavni dio ovoga pravilnika.
lanak 9.
Iza Aneksa I. Pravilnika o trinim standardima za
maslinovo ulje dodaje se novi Aneks II., koji je sastavni dio
ovoga pravilnika.
lanak 10.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u "Slubenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 221/16
Vijea ministara BiH
15. rujna 2016. godine
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
Sarajevo
17. 2. 72.
(" ", 50/04) 17.
("
", . 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
,
,

, 73.
15. 2016. ,

1.

(" ", 81/12), 2.
(3) (4) :
"(4)
,
,

."
2.
5. : "

."

Petak, 21. 10. 2016.

3.
6. (1) ) :
") : "

"; "


."
(1) ) )
:
")
2. (1) )
1) 2),
100% ."
(2) :
"(2) (1)


.
."
(2) (3) :
"(3)
,
,
."
4.
8. (3) :
"(3) ,
2. (2)
,

, ,

(%)
".
5.
9. 4. ) : "

("
", 27/10)" :
" ".
6.
10. (1) .
7.
11. .
8.
I I,
.
9.
I
II,
.
10.

" ".
221/16

15. 2016.

, . .

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

MINISTARSTVO SIGURNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
1147

Na osnovu lana 142. stav (2) taka b) u vezi s lanom 60.


stava (1) Zakona o strancima ("Slubeni glasnik BiH", broj
88/15), l. 4. i 14. stav (1) alineja 8) Zakona o ministarstvima i
drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik
BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09,
103/09, 87/12 i 6/13) i lana 16. Zakona o upravi ("Slubeni
glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), Ministarstvo sigurnosti
donijelo je

PRAVILNIK

O ZATITI STRANACA RTAVA TRGOVINE LJUDIMA


I. OPE ODREDBE
lan 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim Pravilnikom ureuju se pravila i standardi u
postupanju, kao i druga pitanja u vezi s prihvatom, oporavkom i
povratkom stranca rtve trgovine ljudima (u daljem tekstu: rtva
trgovine).
lan 2.
(Upotreba roda)
Svi izrazi u ovom Pravilniku dati u jednom gramatikom
rodu se odnose bez diskriminacije i na mukarce i na ene.
lan 3.
(Upotreba termina)
U smislu ovog Pravilnika:
(a) "Trgovina ljudima" znai vrbovanje, prijevoz,
predaju, skrivanje ili prihvat osoba, uz primjenu
prijetnje ili sile ili drugih oblika prinude, otmice,
prevare, obmane, zloupotrebe ovlasti ili osjetljivog
poloaja ili uz davanje ili primanje novanih sredstava
ili drugih koristi radi dobijanja pristanka osobe koja
ima nadzor nad drugom osobom, a u svrhu njezina
iskoritavanja.
Iskoritavanje, u najmanju ruku, ukljuuje
iskoritavanje prostitucije drugih osoba ili druge
oblike seksualnog iskoritavanja, prisilni rad ili
pruanje usluga, ropstvo ili ropstvu sline odnose,
sluenje ili odstranjivanje tjelesnih organa ili kakvo
drugo iskoritavanje.
(b) Pristanak rtve "trgovine ljudima" na planirano
iskoritavanje navedeno u taki a) ovog lana nevaan
je u sluajevima u kojima je primijenjeno bilo koje od
sredstava navedenih u taki a).
(c) Vrbovanje, prijevoz, premjetaj, skrivanje ili prihvat
djeteta u svrhu iskoritavanja smatra se "trgovinom
ljudima" ak i ako ne ukljuuje sredstva navedena u
taki a) ovog lana.
(d) "Dijete" je stranac mlai od osamnaest godina.
(e) "rtva" je svaka fizika osoba koja je postala
predmetom trgovine ljudima u smislu definicije iz
take a) ovog lana. Osoba za koju postoje osnovi
sumnje da se radi o rtvi trgovine tretira se kao rtva
trgovine do donoenja odluke nadlenog organa.
(f) "Posebni
tretman
djeteta"
podrazumijeva
osiguranje smjetaja na sigurno mjesto, potivanje
miljenja djeteta, pravo na povjerljivost i diskreciju,
pravo na informaciju, efikasno voenje postupka
odnosno procjenu pojedinanog sluaja, pronalaenje
i primjenu trajnog rjeenja, uz potivanje najboljeg
interesa djeteta.
(g) Organi u postupanju su: organizacione jedinice
Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine (u

Broj 79 - Strana 45

daljem tekstu: Ministarstvo), Sluba za poslove sa


strancima (u daljem tekstu: Sluba), Granina policija
Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Granina
policija), tuilatva, policijski organi u BiH,
inspekcijski organi i nadleni organi socijalne zatite.
lan 4.
(Zatita privatnosti i identiteta rtve trgovine)
(1) U cilju osiguranja zatite privatnosti i identiteta rtve
trgovine, u svim postupcima obavezna je primjena zakona i
drugih propisa o zatiti linih podataka.
(2) U cilju zatite identiteta rtve trgovine Ministarstvo
uspostavlja evidenciju o strancima rtvama trgovine kojima
je odobren boravak u BiH, usaglaenu sa zakonima i
drugim propisima o zatiti linih podataka, te omoguava
pristup podacima osobama ovlatenim za koritenje tih
podataka.
(3) Vrste podataka, procedure unosa, obrade, pristupa, kontrole,
koritenja, uvanja i brisanja podataka o strancima rtvama
trgovine iz stava (2) ovog lana, kao i druge odredbe bitne
za funkcioniranje "Evidencije o strancima rtvama trgovine
ljudima" propisuje instrukcijom ministar sigurnosti.
lan 5.
(Odredba o nekanjavanju)
Organi u postupanju nee pokretati postupke protiv rtve
trgovine zbog nezakonitog ulaska ili prisustva u zemlji ako su
ove radnje izvrene u direktnoj vezi s trgovinom ljudima.
lan 6.
(Zabrana diskriminacije)
Zabranjena je diskriminacija rtve trgovine po bilo kojoj
osnovi, kao to su: rod odnosno spol, rasa, boja koe,
jezik,vjeroispovijest, politiko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili
drutveno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom,
imovinsko stanje, status koji se stie roenjem ili drugi status.
II. PRIHVAT I SMJETAJ RTAVA TRGOVINE
lan 7.
(Identifikacija i prihvat rtve trgovine)
(1) Organi u postupanju su duni da sa strancem za kojeg
postoje osnovi sumnje da se radi o rtvi trgovine postupaju
kao sa rtvom trgovine sve dok postoje navedeni osnovi
sumnje.
(2) U postupku identifikacije rtve trgovine nadleni organi su
duni da cijene sljedee pokazatelje:
samoidentifikaciju,
mjesto i uslove gdje je stranac potencijalna rtva
trgovine pronaen,
ogranienje line slobode,
psiho-fiziko stanje osobe,
dob osobe, posebno ako su osobe u dobi do 18 godina,
nain i svrhu ulaska u Bosnu i Hercegovinu,
status, kretanje i boravak osobe u Bosni i
Hercegovini,
posjedovanje putne isprave,
posjedovanje finansijskih sredstava i
druge okolnosti relevantne za pravilnu identifikaciju.
lan 8.
(Obaveza organa u postupanju)
Organi u postupanju u sluaju postojanja osnova sumnje da
se radi o rtvi trgovine - strancu duni su bez odlaganja pismeno
obavijestiti organizacionu jedinicu Slube, a u cilju osiguranja
prihvata i smjetaja.
lan 9.
(Obavljanje intervjua)
(1) Inspektor za strance organizacione jedinice Slube u mjestu
gdje je zateen stranac za kojeg postoje osnovi sumnje da je

Broj 79 - Strana 46

SLUBENI GLASNIK BiH

rtva trgovine obavlja intervju uz prethodno upoznavanje


stranca s pravima i obvezama utvrenim Zakonom o
strancima (u daljem tekstu: Zakon), kao i o mogunosti
koritenja neovisne pravne pomoi u svim fazama
postupka, te o pravu da tok postupka prati na jeziku koji
razumije, to se konstatira zapisnikom.
(2) Ukoliko se radi o djetetu, a za koje postoje osnovi sumnje
da je rtva trgovine, inspektor za strance organizacione
jedinice Slube je duan obaviti intervju u prisustvu
predstavnika iz nadlenog organa uprave za poslove
socijalne zatite.
(3) Inspektor za strance organizacione jedinice Slube prilikom
obavljanja intervjua utvruje injenice iz lana 7. ovog
Pravilnika.
(4) Organizaciona jedinica Slube istovremeno je obavezna
dostaviti odgovarajuu informaciju nadlenom tuilatvu uz
osiguranje povjerljivosti izvora informacije.
lan 10.
(Smjetaj, postupak i nadlenost za smjetaj rtve trgovine)
(1) U cilju osiguranja adekvatnog i sigurnog smjetaja rtve
trgovine Ministarstvo u skladu s lanom 117. stav (1)
Zakona osniva centar za smjetaj rtava trgovine ljudima (u
daljem tekstu: sklonite) i u skladu s lanom 117. stav (4)
Zakona vri nadzor nad radom navedene specijalizovane
ustanove za prihvaanje stranaca.
(2) Ministarstvo moe potpisati protokol o saradnji s
nevladinom organizacijom (u daljem tekstu: NVO) o
koritenju kapaciteta NVO-a kao sklonita za smjetaj i
zbrinjavanje rtava trgovine, kojim se ureuju meusobna
prava i obaveze uz potivanje odredbi ovog Pravilnika.
(3) Organizaciona jedinica Slube, nakon obavljenog intervjua,
a uz pisanu saglasnost stranca za kojeg postoje osnovi
sumnje da je rtva trgovine i uz konsultacije s tuiocem,
stranca smjeta u sklonite radi pruanja pomoi i zatite, te
radi sprjeavanja njegovog daljeg iskoritavanja ili
zlostavljanja. Po pisanom nalogu tuioca, organizaciona
jedinica Slube je duna izvriti smjetaj u sklonite stranca
za kojeg postoje osnovi sumnje da je rtva trgovine.
(4) Smjetaj rtve trgovine u sklonite vri organizaciona
jedinica Slube uz pismeni zahtjev upuen Upravi sklonita,
a kopiju zahtjeva dostavlja Ministarstvu. Ukoliko rtvu
trgovine smjesti organizaciona jedinica Slube koja nije
nadlena po mjestu lokacije sklonita, duna je odmah o
tome obavijestiti organizacionu jedinicu Slube gdje se
nalazi sklonite i dostaviti kompletnu dokumentaciju, te je
ista nadlena za dalje postupanje.
(5) Ukoliko se dob stranca ne moe utvrditi sa sigurnou, a
postoje razlozi za vjerovanje da se radi o djetetu, isti se
tretira kao dijete sve do potvrivanja njegove starosne dobi.
Prema toj osobi se poduzimaju sve posebne propisane mjere
u cilju zatite najboljeg interesa djeteta, te se obavjetava
mjesno nadleni opinski organ uprave za poslove socijalne
zatite u cilju osiguranja privremenog staratelja.
(6) Uprava sklonita bez odlaganja dostavlja nadlenoj
organizacionoj jedinici Slube i Ministarstvu informaciju o
prijemu upuene osobe.
(7) Uprava sklonita osigurava osobama iz stava (3) ovog lana
uivanje svih prava propisanih lanom 15. ovog Pravilnika.
lan 11.
(Status zatiene osobe - rok za oporavak i razmiljanje)
(1) Stranac za kojeg postoje osnovi sumnje da je rtva trgovine,
od dana smjetaja u sklonite stie status zatiene osobe na
period od 30 dana od datuma prijema u sklonite, to se
smatra vremenom oporavka i razmiljanja da bez uticaja
poinilaca krivinih djela i na osnovu potpunih informacija

Petak, 21. 10. 2016.

donese odluku hoe li saraivati sa nadlenim organima u


BiH radi istrage u otkrivanju i procesuiranju krivinog djela
trgovine ljudima.
(2) Prema strancu za kojeg postoje osnovi sumnje da je rtva
trgovine i koji je u statusu zatiene osobe, nee se pokretati
i/ili izvravati mjera protjerivanja iz BiH.
(3) Status zatiene osobe ne dovodi u pitanje radnje koje
provode nadleni organi u primjeni zakonskih odredbi, a
posebno u postupku provoenja istrage u otkrivanju i
procesuiranju krivinog djela trgovine ljudima.
(4) Status zatiene osobe moe prestati ako nadleni organi
utvrde da je rtva trgovine, aktivno, dobrovoljno i na
vlastitu inicijativu obnovila kontakte s poiniocima
krivinog djela trgovine ljudima ili zbog razloga povezanih
s javnim poretkom ili sigurnosti BiH ili ako se utvrdi da je
status zatiene osobe neosnovan.
(5) U sluaju prestanka statusa zatiene osobe na stranca se
primjenjuju odredbe Zakona.
lan 12.
(Podnoenje zahtjeva za privremeni boravak i nadlenost za
rjeavanje)
(1) Stranac - rtva trgovine ako nema reguliran boravak na
teritoriji Bosne i Hercegovine, u periodu u kojem uiva
status zatiene osobe nadlenoj organizacionoj jedinici
Slube podnosi zahtjev za odobrenje privremenog boravka
iz humanitarnih razloga, a za dijete rtvu trgovine zahtjev
podnosi njegov zakonski zastupnik ili staratelj.
(2) Nadlena organizaciona jedinica Slube podnositelju
zahtjeva iz stava (1) ovog lana izdaje potvrdu u skladu s
lanom 83. stav (2) Zakona.
(3) Postupak za odobrenje/produenje privremenog boravka
provodi i rjeenje donosi nadlena organizaciona jedinica
Slube, cijenei dokaze, injenice i okolnosti iznesene u
zahtjevu za privremeni boravak, ocjenu organa pred kojim
se vodi postupak ili preporuku drugog nadlenog organa ili
nalaz specijaliste medicinske struke odgovarajue
zdravstvene ustanove o potrebi lijeenja ili oporavka.
Doneseno rjeenje se dostavlja i Ministarstvu.
lan 13.
(Odobrenje/produenje privremenog boravka iz humanitarnih
razloga)
(1) rtvi trgovine moe se odobriti privremeni boravak iz
humanitarnih razloga u skladu s lanom 58. stav (2) taka a)
a u vezi s lanom 58. stav (8) Zakona s ciljem:
a) pruanja zatite i pomoi u oporavku i povratku u
dravu porijekla ili dravu uobiajenog boravka ili u
dravu koja ga prihvaa, ili
b) pruanja zatite i pomoi ako je njihov boravak
potreban zbog saradnje s nadlenim organima radi
istrage u otkrivanju i procesuiranju krivinog djela
trgovine ljudima.
(2) Privremeni boravak iz humanitarnih razloga po osnovu
pruanja pomoi u oporavku i povratku iz stava (1) taka a)
ovog lana, moe biti odobren ukoliko je u skladu s lanom
59. Zakona:
a) specijalista
medicinske
struke
odgovarajue
zdravstvene ustanove izdao preporuku o neophodnosti
lijeenja ili oporavka, ili
b) organ/organizacija koja vodi postupak povratka u
dravu porijekla ili dravu uobiajenog boravka ili u
dravu koja je prihvaa, izdala preporuku o
potrebnom vremenu za pripremu realizacije povratka.
(3) Privremeni boravak iz humanitarnih razloga po osnovu
saradnje s nadlenim organima iz stava (1) taka b) ovog

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

lana, moe biti odobren ukoliko je u skladu s lanom 59.


Zakona:
a) nadleno tuilatvo izdalo preporuku o neophodnosti
boravka rtve trgovine na teritoriji BiH radi istrage u
otkrivanju i procesuiranju krivinog djela trgovine
ljudima, i
b) rtva trgovine dala pisanu izjavu o jasnoj namjeri da
sarauje s nadlenim organima.
(4) Privremeni boravak iz humanitarnih razloga iz stava (1)
ovog lana odobrava se na period najdue do est mjeseci i
moe se produiti pod istim uslovima pod kojima je
boravak odobren.
(5) Stranac - rtva trgovine duan je zahtjev za produenje
privremenog boravka iz humanitarnih razloga podnijeti
nadlenoj organizacionoj jedinici Slube najkasnije 15 dana
prije isteka perioda odobrenog boravka.
(6) rtvi trgovine kojoj je odobren/produen privremeni
boravak iz humanitarnih razloga, a koja nema vaeu putnu
ispravu, nadlena organizaciona jedinica Slube izdaje
potvrdu o identitetu u skladu s lanom 58. stav (9) Zakona i
lanom 34. st. (3) i (4) Pravilnika o ulasku i boravku
stranaca.
(7) rtvi trgovine moe se zahtjev za odobrenje/produenje
privremenog boravka iz humanitarnih razloga koji je
propisan lanom 58. stav (2) taka a) Zakona odbiti,
ukoliko nisu ispunjeni uslovi iz lana 59. Zakona i st. (2) i
(3) ovog lana.
(8) Zahtjev za odobrenje/produenje privremenog boravka iz
humanitarnih razloga odbija se rtvi trgovine ako prisustvo
stranca u BiH predstavlja prijetnju javnom poretku ili
sigurnosti BiH.
lan 14.
(Otkaz privremenog boravka iz humanitarnih razloga)
(1) Privremeni boravak iz humanitarnih razloga odobren na
osnovu lana 13. stav (1) ovog Pravilnika moe se otkazati
u skladu s lanom 96. stav (1) taka l) i n) Zakona, i to u
sljedeim sluajevima:
a) ako je osoba kojoj je odobren boravak aktivno,
dobrovoljno i na vlastitu inicijativu obnovila kontakte
s osobama osumnjienim za poinjenje krivinih djela
trgovine ljudima, a na osnovu informacije dostavljene
od policijskih organa, Granine policije, centara za
socijalni rad ili uprave sklonita i uz pribavljenu
saglasnost nadlenog tuilatva, ili
b) ako nadleni organ smatra da saradnja rtve nije
iskrena ili da izjava rtve nije utemeljena, a na osnovu
preporuke nadlenog tuilatva, ili
c) ako rtva prestane saraivati, a na osnovu preporuke
nadlenog tuilatva, ili
d) ako nadleni organi odlue prekinuti postupak, a na
osnovu preporuke nadlenog tuilatva, ili
e) zbog razloga koji se odnosi na zatitu javnog poretka
ili sigurnosti BiH.
(2) Postupak otkaza privremenog boravka iz stava (1) ovog
lana, provodi i rjeenje donosi nadlena organizaciona
jedinica Slube, a doneseno rjeenje se dostavlja i
Ministarstvu.
III. POMO RTVAMA TRGOVINE
lan 15.
(Prava rtve trgovine)
(1) U cilju osiguranja posebne zatite i pomoi rtvi trgovine u
vezi s prihvatom, oporavkom i povratkom, rtvi trgovine
koja je smjetena u sklonite se osigurava:
adekvatan i siguran smjetaj,
pristup hitnoj medicinskoj zatiti,

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

Broj 79 - Strana 47

psiholoka pomo,
informiranje o pravnom statusu,
pravna pomo u postupku ostvarivanja statusnih
pitanja,
pristup tritu rada pod uslovima koji se primjenjuju
prema strancu,
pristup profesionalnoj obuci i edukaciji,
informiranje o mogunostima i postupku repatrijacije
i povratka, i
informiranje o nainu pristupa diplomatskokonzularnim predstavnitvima drave porijekla ili
drave uobiajenog boravka.
Dijete koje ima odobren privremeni boravak kao rtva
trgovine pored utvrenih prava iz stava (1) ovog lana ima i
pristup obrazovanju.
Nadleni organi, u osiguranju prava iz ovog lana, vode
rauna o dobi, spolu i specijalnim potrebama rtve, posebno
obraajui panju na specifine potrebe djece, ukljuujui
adekvatan smjetaj, obrazovanje i brigu.
Pomo rtvi trgovine iz ovog lana mogu osiguravati
nevladine organizacije koje imaju zakljuen protokol o
saradnji s Ministarstvom.
lan 16.
(Adekvatan i siguran smjetaj)
Osoba za koju postoje osnovi sumnje da se radi o rtvi
trgovine, smjeta se u sklonite radi pruanja pomoi i
zatite, te radi sprjeavanja njenog daljeg iskoritavanja ili
zlostavljanja.
Osoba smjetena u sklonite za koju se utvrdi da je rtva
trgovine ukoliko podnese zahtjev za azil u Bosni i
Hercegovini, u skladu s odlukom organizacione jedinice
Ministarstva koja provodi postupak azila, moe ostati u
sklonitu dok se ne donese pravosnana odluka o
podnesenom zahtjevu za azil u skladu s lanom 41. Zakona
o azilu. Na sve informacije o postupku po zahtjevu za azil
se primjenjuju odredbe zatite podataka propisane lanom
17. Zakona o azilu.
Uprava sklonita omoguava nadlenim organima
poduzimanje zakonom propisanih radnji i u sklonitu, a u
vezi gonjenja i kanjavanja organizatora trgovine ljudima
na nain koji nee ugroziti prava i zatitu rtve trgovine ili
je dodatno traumatizirati. Navedene radnje mogu se
poduzimati i uz prisustvo pravnog savjetnika rtve trgovine
i/ili osobe koja prua psiholoku potporu rtvi.
Zatita objekata sklonita osigurava se shodno zakonskim
propisima.
rtva trgovine s odobrenim privremenim boravkom moe,
uz potpisanu izjavu da na vlastitu odgovornost naputa
sklonite, napustiti sklonite uz potivanje kunog reda
sklonita. Oblik i sadraj izjave iz ovog stava propisan je u
vidu Obrasca broj 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
rtva trgovine s odobrenim privremenim boravkom moe,
uz potpisanu izjavu da na vlastitu odgovornost naputa
smjetaj u sklonitu, napustiti smjetaj u sklonitu uz
predoenje prijave adrese boravita. Oblik i sadraj izjave iz
ovog stava propisan je u vidu Obrasca broj 2. koji je
sastavni dio ovog Pravilnika.
Obrasce broj 1. i 2. rtva trgovine potpisuje uz prisustvo
pravnog savjetnika i ovlatene osobe sklonita. Uprava
sklonita propisani obrazac bez odlaganja dostavlja
nadlenoj organizacionoj jedinici Slube, koja je duna
kopiju istih dostaviti nadlenom tuilatvu i Ministarstvu.

Broj 79 - Strana 48

SLUBENI GLASNIK BiH

lan 17.
(Zdravstvena zatita)
(1) Tokom boravka u sklonitu rtva trgovine ima pravo na
hitnu medicinsku zatitu.
(2) Ministarstvo moe zakljuiti ugovore sa zdravstvenim
ustanovama prema mjestu lokacije sklonita u cilju
osiguranja zdravstvene zatite iz stava (1) ovog lana.
(3) Ako se smjetaj i zbrinjavanje rtve trgovine vri u NVO-u,
rtvi trgovine se zdravstvena zatita osigurava u obimu
utvrenom zakonom, na nain utvren protokolom izmeu
Ministarstva i NVO-a.
(4) U periodu odobrenog privremenog boravka u BiH rtva
trgovine koja u skladu s lanom 16. stav (6) ovog Pravilnika
boravi izvan sklonita, zdravstvenu zatitu moe ostvariti u
sklonitu NVO-a s kojim Ministarstvo ima potpisan
protokol o saradnji.
lan 18.
(Informiranje i pravno savjetovanje)
U sklonitu rtva trgovine ima pravo na informiranje i
pravno savjetovanje o svojim pravima i obavezama, na jeziku
koji razumije.
Pravno savjetovanje se osigurava putem slube ili
organizacije za besplatnu pravnu pomo s kojima Ministarstvo
ima potpisan protokol o pruanju besplatne pravne pomoi.
IV. REPATRIJACIJA I POVRATAK
lan 19.
(Postupak povratka)
(1) Nadlena organizaciona jedinica Slube priprema i pokree
prema Slubi zahtjev za realizaciju povratka rtve trgovine
u dravu porijekla ili dravu uobiajenog boravka ili u
dravu koja ga prihvaa. Sluba u saradnji s Ministarstvom
i Ministarstvom vanjskih poslova realizira postupak
povratka.
(2) Postupak povratka moe se realizirati uz pomo i saradnju s
Meunarodnom organizacijom za migracije (IOM) ili
NVO-om, to se regulira protokolima o saradnji s
Ministarstvom.
(3) Realizator povratka rtve trgovine je odgovoran da
povratak bude dobrovoljan, siguran i dostojanstven.
Izvjetaj o realiziranom povratku dostavlja se Ministarstvu.
(4) Detaljne procedure dobrovoljnog povratka rtve trgovine,
propisuje instrukcijom ministar sigurnosti.
V. ZATITA DJECE
lan 20.
(Posebna zatita djeteta)
(1) Sva djeca u smislu definicije iz ovog Pravilnika imaju pravo
na specijalni tretman i zatitu.
(2) Dijete koje nije dravljanin Bosne i Hercegovine uiva ista
prava na brigu i zatitu kao i djeca koja su dravljani Bosne
i Hercegovine.
(3) Tokom provoenja postupka smjetaja djeteta u sklonite
nadlena organizaciona jedinica Slube obavjetava organ
uprave nadlean za poslove socijalne zatite, u mjestu gdje
se sklonite nalazi o potrebi imenovanja staratelja koji je u
obavezi zastupati interese djeteta u postupku do nalaenja
trajnog rjeenja.
(4) Nadleni organi su duni informirati imenovanog staratelja
o svim pitanjima od interesa za dijete rtvu trgovine koji e
biti pozvan zastupati interes djeteta u svim fazama
postupka.
(5) Sve aktivnosti nadlenih organa moraju biti poduzete u
najboljem interesu djeteta to podrazumijeva da svaka
aktivnost mora biti poduzeta uz najveu brigu i zatitu koja
je prijeko potrebna za dobrobit djeteta, uzimajui u obzir

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Petak, 21. 10. 2016.

prava i obaveze njegovih roditelja, staratelja ili drugih


pojedinaca koji su pravno odgovorni za dijete, kao i
miljenje djeteta koje se cijeni prema uzrastu i dobi djeteta.
Svi postupci kojima se razmatraju prava i interesi djeteta
rtve trgovine moraju se poduzimati s najveim stepenom
hitnosti i efikasnosti. Sve mjere moraju biti poduzete u cilju
zatite privatnosti i identiteta djeteta rtve trgovine. Identitet
i podaci koji omoguavaju identifikaciju djeteta rtve
trgovine nee biti javno objavljeni putem medija ili na bilo
koji drugi nain, osim u izuzetnim sluajevima u cilju
lakeg pronalaska lanova porodice ili da se na drugi nain
osigura najbolji interes djeteta.
Ako se ne moe sa sigurnou odrediti dob rtve trgovine, a
postoje razlozi koji navode da je rtva trgovine dijete, s
takvom osobom postupa se s pretpostavkom da je rtva dijete.
lan 21.
(Smjetaj djeteta u sklonite)
Uvaavajui najbolji interes djeteta, organizaciona jedinica
Slube uz saglasnost staratelja je duna bez odlaganja
smjestiti u sklonite dijete - stranca bez pratnje roditelja ili
staratelja, ako postoji opravdana sumnja da se radi o rtvi
trgovine.
Djeca se smjetaju, ako je mogue, u posebna odjeljenja
sklonita namijenjena djeci i odvojeno od odraslih osoba
smjetenih u sklonite i ukoliko to nije u suprotnosti s
najboljim interesom djeteta.
Dijete smjeteno u sklonite uiva sva prava koja uivaju
rtve trgovine, kao i posebna prava koja mu pripadaju kao
djetetu, a u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i
meunarodnom Konvencijom o pravima djeteta.
Dijete ostaje u sklonitu sve dok se ne zavri postupak
provjere podataka i uspostavljanja kontakta s nadlenim
organom drave porijekla odnosno roditeljem ili ovlatenim
starateljem, te dok se u skladu sa zakonom i ovim
Pravilnikom ne osigura siguran povratak djeteta.
lan 22.
(Povratak djeteta)
Dijete rtva trgovine koje nije dravljanin Bosne i
Hercegovine ima pravo na povratak u dravu porijekla ili
uobiajenog boravka ili u dravu koja ga prihvaa.
Realizator povratka duan je osigurati proceduru povratka
koja osigurava da dijete bude primljeno u dravu porijekla
ili uobiajenog boravka ili u dravu koja ga prihvaa od
strane lana nadlenog organa koji se bavi zatitom djece,
i/ili djetetovog roditelja ili zakonitog staratelja.
Staratelj, uz pomo Slube i drugih nadlenih dravnih
organa zapoinje proces pribavljanja dokumentacije i
informacija iz drave djetetovog porijekla ili uobiajenog
mjesta boravka kako bi se izvrila procjena rizika i
sigurnosti, nakon ega se donosi odluka o tome da li
ponovo spojiti dijete s njegovom porodicom i/ili ga vratiti u
dravu porijekla ili uobiajenog boravka ili u dravu koja
ga prihvaa, cijenei najbolji interes djeteta.
Dijete rtva trgovine nee biti vraeno u dravu porijekla ili
uobiajenog boravka ili u dravu koja ga prihvaa ako
postoji opravdana sumnja, a nakon procjene rizika i
sigurnosti, da postoje razlozi da povratak djeteta ugroava
njegovu sigurnost ili sigurnost lanova njegove porodice.
Postupak povratka moe se realizirati uz pomo i saradnju s
Meunarodnom organizacijom za migracije (IOM) ili
NVO-om, to se regulira protokolima o saradnji s
Ministarstvom.
Realizator povratka djeteta rtve trgovine je odgovoran da
povratak bude u najboljem interesu djeteta, siguran i

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

dostojanstven. Izvjetaj o realiziranom povratku se


dostavlja Ministarstvu.
(7) Detaljne procedure dobrovoljnog povratka djeteta rtve
trgovine, propisuje instrukcijom ministar sigurnosti.
VI. TROKOVI SMJETAJA, OPORAVKA I POVRATKA
lan 23.
(Trokovi smjetaja, oporavka i povratka rtve trgovine)
Trokovi smjetaja, oporavka i povratka se osiguravaju u
budetu institucija Bosne i Hercegovine, budetima nadlenih
entitetskih ministarstava i budetu Brko Distrikta Bosne i
Hercegovine, a mogu se osiguravati i iz drugih izvora kao to su
donacije, projekti, programi vladinih i nevladinih domaih i
inostranih organizacija koji se usaglaavaju s Ministarstvom.
VII. PRIJELAZNE ODREDBE
lan 24.
(Zatita prava)
Nijedna odredba iz ovog Pravilnika ne utie na prava,
obaveze i odgovornosti organa vlasti Bosne i Hercegovine koje

Broj 79 - Strana 49

proistiu
iz
domaeg
zakonodavstva,
meunarodnog
humanitarnog prava i ljudskih prava, a posebice, gdje je to
relevantno, Konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. godine i
njenog Protokola iz 1967. godine, te naela non-refoulement-a u
njima sadranog.
lan 25.
(Prestanak vaenja propisa)
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vaiti
Pravilnik o zatiti stranaca rtava trgovine ljudima ("Slubeni
glasnik BiH", broj 49/13).
lan 26.
(Stupanje na snagu Pravilnika)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 06-02-1-7796/15
Ministar
14. oktobra 2016. godine
Dragan Mekti, s. r.
Sarajevo

Broj 79 - Strana 50

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 21. 10. 2016.

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 79 - Strana 51

Broj 79 - Strana 52

SLUBENI GLASNIK BiH

Na temelju lanka 142. stavak (2) toka b) u svezi sa


lankom 60. stavak (1) Zakona o strancima ("Slubeni glasnik
BiH", broj 88/15), l. 4. i 14. stavak (1) alineja 8) Zakona o
ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06,
88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13) i lanka 16. Zakona o
upravi ("Slubeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), Ministarstvo
sigurnosti donijelo je

PRAVILNIK

O ZATITI STRANACA RTAVA TRGOVANJA


LJUDIMA
I. OPE ODREDBE
lanak 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim Pravilnikom ureuju se pravila i standardi u
postupanju, kao i druga pitanja u svezi s prihvatom, oporavkom i
povratkom stranca rtve trgovanja ljudima (u daljnjem tekstu:
rtva trgovanja).
lanak 2.
(Uporaba roda)
Svi izrazi u ovom Pravilniku dani u jednom gramatikom
rodu se odnose bez diskriminacije i na mukarce i na ene.
lanak 3.
(Uporba termina)
U smislu ovog Pravilnika:
(a) "Trgovanje ljudima" znai vrbovanje, prijevoz,
predaju, skrivanje ili prihvat osoba, uz primjenu
prijetnje ili sile ili drugih oblika prinude, otmice,
prijevare, obmane, zloporabe ovlasti ili osjetljivog
poloaja ili uz davanje ili primanje novanih sredstava
ili drugih koristi radi dobivanja pristanka osobe koja
ima nadzor nad drugom osobom, a u svrhu njezina
iskoritavanja.
Iskoritavanje, u najmanju ruku, ukljuuje
iskoritavanje prostituiranja drugih osoba ili druge
oblike seksualnog iskoritavanja, prisilni rad ili
pruanje usluga, ropstvo ili ropstvu sline odnose,
sluenje ili odstranjivanje tjelesnih organa ili kakvo
drugo iskoritavanje.
(b) Pristanak rtve "trgovanja ljudima" na planirano
iskoritavanje navedeno u toki a) ovoga lanka
nevaan je u sluajevima u kojima je primijenjeno
bilo koje od sredstava navedenih u toki a).
(c) Vrbovanje, prijevoz, premjetaj, skrivanje ili prihvat
djeteta u svrhu iskoritavanja smatra se "trgovanjem
ljudima" ak i ako ne ukljuuje sredstva navedena u
toki a) ovoga lanka.
(d) "Dijete" je stranac mlai od osamnaest godina.
(e) "rtva" je svaka fizika osoba koja je postala
predmetom trgovanja ljudima u smislu definicije iz
toke a) ovog lanka. Osoba za koju postoje osnovi
sumnje da se radi o rtvi trgovanja tretira se kao rtva
trgovanja do donoenja odluke nadlenog organa.
(f) "Posebni
tretman
djeteta"
podrazumijeva
osiguranje smjetaja na sigurno mjesto, potivanje
miljenja djeteta, pravo na povjerljivost i diskreciju,
pravo na informaciju, efikasno voenje postupka
odnosno procjenu pojedinanog sluaja, pronalaenje
i primjenu trajnog rjeenja, uz potivanje najboljeg
interesa djeteta.
(g) Organi u postupanju su: organizacijske jedinice
Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Ministarstvo), Sluba za poslove sa

Petak, 21. 10. 2016.

strancima (u daljnjem tekstu: Sluba), Granina


policija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Granina policija), tuiteljstva, policijski organi u
BiH, inspekcijski organi i nadleni organi socijalne
zatite.
lanak 4.
(Zatita privatnosti i identiteta rtve trgovanja)
(1) U cilju osiguranja zatite privatnosti i identiteta rtve
trgovanja, u svim postupcima obvezna je primjena zakona i
drugih propisa o zatiti osobnih podataka.
(2) U cilju zatite identiteta rtve trgovanja Ministarstvo
uspostavlja evidenciju o strancima rtvama trgovanja
kojima je odobren boravak u BiH, usuglaenu sa zakonima i
drugim propisima o zatiti osobnih podataka, te omoguava
pristup podacima osobama ovlatenim za koritenje tih
podataka.
(3) Vrste podataka, procedure unosa, obrade, pristupa, kontrole,
koritenja, uvanja i brisanja podataka o strancima rtvama
trgovanja iz stavka (2) ovog lanka, kao i druge odredbe
bitne za funkcioniranje "Evidencije o strancima rtvama
trgovanja ljudima" propisuje instrukcijom ministar
sigurnosti.
lanak 5.
(Odredba o nekanjavanju)
Organi u postupanju nee pokretati postupke protiv rtve
trgovanja zbog nezakonitog ulaska ili prisustva u zemlji ako su
ove radnje izvrene u izravnoj svezi s trgovanjem ljudima.
lanak 6.
(Zabrana diskriminacije)
Zabranjena je diskriminacija rtve trgovanja po bilo kojoj
osnovi, kao to su: rod odnosno spol, rasa, boja koe,
jezik,vjeroispovijest, politiko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili
drutveno podrijetlo, povezanost s nacionalnom manjinom,
imovno stanje, status koji se stjee roenjem ili drugi status.
II. PRIHVAT I SMJETAJ RTAVA TRGOVANJA
lanak 7.
(Identifikacija i prihvat rtve trgovanja)
(1) Organi u postupanju su duni sa strancem za kojeg postoje
osnove sumnje da se radi o rtvi trgovanja postupati kao sa
rtvom trgovanja sve dok postoje navedene osnove sumnje.
(2) U postupku identifikacije rtve trgovanja nadleni organi su
duni cijeniti sljedee pokazatelje:
samoidentifikaciju,
mjesto i uvjete gdje je stranac potencijalna rtva
trgovanja pronaen,
ogranienje osobne slobode,
psiho-fiziko stanje osobe,
dob osobe, posebno ako su osobe u dobi do 18 godina,
nain i svrhu ulaska u Bosnu i Hercegovinu,
status, kretanje i boravak osobe u Bosni i
Hercegovini,
posjedovanje putne isprave,
posjedovanje financijskih sredstava i
druge okolnosti relevantne za pravilnu identifikaciju.
lanak 8.
(Obveza organa u postupanju)
Organi u postupanju u sluaju postojanja osnove sumnje da
se radi o rtvi trgovanja - strancu duni su bez odlaganja pismeno
obavijestiti organizacijsku jedinicu Slube, a u cilju osiguranja
prihvata i smjetaja.
lanak 9.
(Obavljanje intervjua)
(1) Inspektor za strance organizacijske jedinice Slube u mjestu
gdje je zateen stranac za kojeg postoje osnove sumnje da

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

je rtva trgovanja obavlja intervju uz prethodno


upoznavanje stranca s pravima i obvezama utvrenim
Zakonom o strancima (u daljnjem tekstu: Zakon), kao i o
mogunosti koritenja neovisne pravne pomoi u svim
fazama postupka, te o pravu da tijek postupka prati na
jeziku koji razumije, to se konstatira zapisnikom.
(2) Ukoliko se radi o djetetu, a za koje postoje osnove sumnje
da je rtva trgovanja, inspektor za strance organizacijske
jedinice Slube je duan obaviti intervju u prisustvu
predstavnika iz nadlenog organa uprave za poslove
socijalne zatite.
(3) Inspektor za strance organizacijske jedinice Slube prilikom
obavljanja intervjua utvruje injenice iz lanka 7. ovog
Pravilnika.
(4) Organizacijska jedinica Slube istovremeno je obvezna
dostaviti odgovarajuu informaciju nadlenom tuiteljstvu
uz osiguranje povjerljivosti izvora informacije.
lanak 10.
(Smjetaj, postupak i nadlenost za smjetaj rtve trgovanja)
(1) U cilju osiguranja adekvatnog i sigurnog smjetaja rtve
trgovanja Ministarstvo u skladu s lankom 117. stavak (1)
Zakona osniva centar za smjetaj rtava trgovanja ljudima
(u daljnjem tekstu: sklonite) i u skladu s lankom 117.
stavak (4) Zakona vri nadzor nad radom navedene
specijalizirane ustanove za prihvaanje stranaca.
(2) Ministarstvo moe potpisati protokol o suradnji s
nevladinom organizacijom (u daljnjem tekstu: NVO) o
koritenju kapaciteta NVO-a kao sklonita za smjetaj i
zbrinjavanje rtava trgovanja, kojim se ureuju meusobna
prava i obveze uz potivanje odredbi ovog Pravilnika.
(3) Organizacijska jedinica Slube, nakon obavljenog intervjua,
a uz pisanu suglasnost stranca za kojeg postoje osnove
sumnje da je rtva trgovanja i uz konzultacije s tuiteljem,
stranca smjeta u sklonite radi pruanja pomoi i zatite, te
radi sprjeavanja njegovog daljnjeg iskoritavanja ili
zlostavljanja. Po pisanom nalogu tuitelja, organizacijska
jedinica Slube je duna izvriti smjetaj u sklonite stranca
za kojeg postoje osnove sumnje da je rtva trgovanja.
(4) Smjetaj rtve trgovanja u sklonite vri organizacijska
jedinica Slube uz pismeni zahtjev upuen Upravi sklonita,
a kopiju zahtjeva dostavlja Ministarstvu. Ukoliko rtvu
trgovanja smjesti organizacijska jedinica Slube koja nije
nadlena po mjestu lokacije sklonita, duna je odmah o
tome obavijestiti organizacijsku jedinicu Slube gdje se
nalazi sklonite i dostaviti kompletnu dokumentaciju, te je
ista nadlena za daljnje postupanje.
(5) Ukoliko se dob stranca ne moe utvrditi sa sigurnou, a
postoje razlozi za vjerovanje da se radi o djetetu, isti se
tretira kao dijete sve do potvrivanja njegove starosne dobi.
Prema toj osobi se poduzimaju sve posebne propisane mjere
u cilju zatite najboljeg interesa djeteta, te se obavjetava
mjesno nadleni opinski organ uprave za poslove socijalne
zatite u cilju osiguranja privremenog skrbnika.
(6) Uprava sklonita bez odlaganja dostavlja nadlenoj
organizacijskoj jedinici Slube i Ministarstvu informaciju o
prijemu upuene osobe.
(7) Uprava sklonita osigurava osobama iz stavka (3) ovog
lanka uivanje svih prava propisanih lankom 15. ovog
Pravilnika.
lanak 11.
(Status zatiene osobe - rok za oporavak i razmiljanje)
(1) Stranac za kojeg postoje osnove sumnje da je rtva
trgovanja, od dana smjetaja u sklonite stjee status
zatiene osobe na razdoblje od 30 dana od datuma prijema
u sklonite, to se smatra vremenom oporavka i

Broj 79 - Strana 53

razmiljanja da bez utjecaja poinitelja kaznenog djela i na


temelju potpunih informacija donese odluku hoe li
suraivati s nadlenim tijelima u BiH radi istrage u
otkrivanju i procesuiranju kaznenog djela trgovanja
ljudima.
(2) Prema strancu za kojeg postoje osnove sumnje da je rtva
trgovanja i koji je u statusu zatiene osobe, nee se
pokretati i/ili izvravati mjera protjerivanja iz BiH.
(3) Status zatiene osobe ne dovodi u pitanje radnje koje
provode nadleni organi u primjeni zakonskih odredbi, a
posebno u postupku provoenja istrage u otkrivanju i
procesuiranju kaznenog djela trgovanja ljudima.
(4) Status zatiene osobe moe prestati ako nadleni organi
utvrde da je rtva trgovanja, aktivno, dragovoljno i na
vlastitu inicijativu obnovila kontakte s poiniteljima
kaznenog djela trgovanja ljudima ili zbog razloga
povezanih s javnim poretkom ili sigurnosti BiH ili ako se
utvrdi da je status zatiene osobe neutemeljen.
(5) U sluaju prestanka statusa zatiene osobe na stranca se
primjenjuju odredbe Zakona.
lanak 12.
(Podnoenje zahtjeva za privremeni boravak i nadlenost za
rjeavanje)
(1) Stranac - rtva trgovanja ako nema reguliran boravak na
teritoriju Bosne i Hercegovine, u razdoblju u kojem uiva
status zatiene osobe nadlenoj organizacijskoj jedinici
Slube podnosi zahtjev za odobrenje privremenog boravka
iz humanitarnih razloga, a za dijete rtvu trgovanja zahtjev
podnosi njegov zakonski zastupnik ili staratelj.
(2) Nadlena organizacijska jedinica Slube podnositelju
zahtjeva iz stavka (1) ovog lanka izdaje potvrdu u skladu
sa lankom 83. stavak (2) Zakona.
(3) Postupak za odobrenje/produljenje privremenog boravka
provodi i rjeenje donosi nadlena organizacijska jedinica
Slube, cijenei dokaze, injenice i okolnosti iznesene u
zahtjevu za privremeni boravak, ocjenu organa pred kojim
se vodi postupak ili preporuku drugog nadlenog organa ili
nalaz specijaliste medicinske struke odgovarajue
zdravstvene ustanove o potrebi lijeenja ili oporavka.
Doneseno rjeenje se dostavlja i Ministarstvu.
lanak 13.
(Odobrenje/produljenje privremenog boravka iz humanitarnih
razloga)
(1) rtvi trgovanja moe se odobriti privremeni boravak iz
humanitarnih razloga u skladu sa lankom 58. stavak (2)
toka a) a u svezi sa lankom 58. stavak (8) Zakona sa
ciljem:
a) pruanja zatite i pomoi u oporavku i povratku u
dravu podrijetla ili dravu uobiajenog boravka ili u
dravu koja ga prihvaa, ili
b) pruanja zatite i pomoi ako je njihov boravak
potreban zbog suradnje s nadlenim organima radi
istrage u otkrivanju i procesuiranju kaznenog djela
trgovanja ljudima.
(2) Privremeni boravak iz humanitarnih razloga po osnovu
pruanja pomoi u oporavku i povratku iz stavka (1) toka
a) ovog lanka, moe biti odobren ukoliko je u skladu sa
lankom 59. Zakona:
a) specijalista
medicinske
struke
odgovarajue
zdravstvene ustanove izdao preporuku o neophodnosti
lijeenja ili oporavka, ili
b) organ/organizacija koja vodi postupak povratka u
dravu podrijetla ili dravu uobiajenog boravka ili u
dravu koja je prihvaa, izdala preporuku o
potrebnom vremenu za pripremu realizacije povratka.

Broj 79 - Strana 54

SLUBENI GLASNIK BiH

(3)

Privremeni boravak iz humanitarnih razloga po osnovu


suradnje s nadlenim organima iz stavka (1) toka b) ovog
lanka, moe biti odobren ukoliko je u skladu sa lankom
59. Zakona:
a) nadleno tuiteljstvo izdalo preporuku o neophodnosti
boravka rtve trgovanja na teritoriju BiH radi istrage u
otkrivanju i procesuiranju kaznenog djela trgovanja
ljudima, i
b) rtva trgovanja dala pisanu izjavu o jasnoj namjeri da
surauje s nadlenim organima.
(4) Privremeni boravak iz humanitarnih razloga iz stavka (1)
ovog lanka odobrava se na razdoblje najdulje do est
mjeseci i moe se produljiti pod istim uvjetima pod kojima
je boravak odobren.
(5) Stranac - rtva trgovanja duan je zahtjev za produljenje
privremenog boravka iz humanitarnih razloga podnijeti
nadlenoj organizacijskoj jedinici Slube najkasnije 15
dana prije isteka razdoblja odobrenog boravka.
(6) rtvi trgovanja kojoj je odobren/produljen privremeni
boravak iz humanitarnih razloga, a koja nema vaeu putnu
ispravu, nadlena organizacijska jedinica Slube izdaje
potvrdu o identitetu u skladu sa lankom 58. stavak (9)
Zakona i lankom 34. st. (3) i (4) Pravilnika o ulasku i
boravku stranaca.
(7) rtvi trgovanja moe se zahtjev za odobrenje/produljenje
privremenog boravka iz humanitarnih razloga koji je
propisan lankom 58. stavak (2) toka a) Zakona odbiti,
ukoliko nisu ispunjeni uvjeti iz lanka 59. Zakona i st. (2) i
(3) ovog lanka.
(8) Zahtjev za odobrenje/produljenje privremenog boravka iz
humanitarnih razloga odbija se rtvi trgovanja ako prisustvo
stranca u BiH predstavlja prijetnju javnom poretku ili
sigurnosti BiH.
lanak 14.
(Otkaz privremenog boravka iz humanitarnih razloga)
(1) Privremeni boravak iz humanitarnih razloga odobren na
temelju lanka 13. stavak (1) ovog Pravilnika moe se
otkazati u skladu sa lankom 96. stavak (1) toka l) i n)
Zakona, i to u sljedeim sluajevima:
a) ako je osoba kojoj je odobren boravak aktivno,
dragovoljno i na vlastitu inicijativu obnovila kontakte
s osobama osumnjienim za poinjenje kaznenih djela
trgovanja ljudima, a na temelju informacije
dostavljene od policijskih organa, Granine policije,
centara za socijalni rad ili uprave sklonita i uz
pribavljenu suglasnost nadlenog tuiteljstva, ili
b) ako nadleni organ smatra da suradnja rtve nije
iskrena ili da izjava rtve nije utemeljena, a na temelju
preporuke nadlenog tuiteljstva, ili
c) ako rtva prestane suraivati, a na temelju preporuke
nadlenog tuiteljstva, ili
d) ako nadleni organi odlue prekinuti postupak, a na
temelju preporuke nadlenog tuiteljstva, ili
e) zbog razloga koji se odnosi na zatitu javnog poretka
ili sigurnosti BiH.
(2) Postupak otkaza privremenog boravka iz stavka (1) ovog
lanka, provodi i rjeenje donosi nadlena organizacijska
jedinica Slube, a doneseno rjeenje se dostavlja i
Ministarstvu.
III. POMO RTVAMA TRGOVANJA
lanak 15.
(Prava rtve trgovanja)
(1) U cilju osiguranja posebne zatite i pomoi rtvi trgovanja u
svezi s prihvatom, oporavkom i povratkom, rtvi trgovanja
koja je smjetena u sklonite se osigurava:

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

Petak, 21. 10. 2016.

adekvatan i siguran smjetaj,


pristup hitnoj medicinskoj zatiti,
psiholoka pomo,
informiranje o pravnom statusu,
pravna pomo u postupku ostvarivanja statusnih
pitanja,
pristup tritu rada pod uvjetima koji se primjenjuju
prema strancu,
pristup profesionalnoj obuci i edukaciji,
informiranje o mogunostima i postupku repatrijacije
i povratka, i
informiranje o nainu pristupa diplomatskokonzularnim predstavnitvima drave podrijetla ili
drave uobiajenog boravka.
Dijete koje ima odobren privremeni boravak kao rtva
trgovanja pored utvrenih prava iz stavka (1) ovog lanka
ima i pristup obrazovanju.
Nadleni organi, u osiguranju prava iz ovog lanka, vode
rauna o dobi, spolu i specijalnim potrebama rtve, posebno
obraajui panju na specifine potrebe djece, ukljuujui
adekvatan smjetaj, obrazovanje i skrb.
Pomo rtvi trgovanja iz ovog lanka mogu osiguravati
nevladine organizacije koje imaju zakljuen protokol o
suradnji s Ministarstvom.
lanak 16.
(Adekvatan i siguran smjetaj)
Osoba za koju postoje osnove sumnje da se radi o rtvi
trgovanja, smjeta se u sklonite radi pruanja pomoi i
zatite, te radi sprjeavanja njeng daljnjeg iskoritavanja ili
zlostavljanja.
Osoba smjetena u sklonite za koju se utvrdi da je rtva
trgovanja ukoliko podnese zahtjev za azil u Bosni i
Hercegovini, u skladu s odlukom organizacijske jedinice
Ministarstva koja provodi postupak azila, moe ostati u
sklonitu dok se ne donese pravomona odluka o
podnesenom zahtjevu za azil u skladu sa lankom 41.
Zakona o azilu. Na sve informacije o postupku po zahtjevu
za azil se primjenjuju odredbe zatite podataka propisane
lankom 17. Zakona o azilu.
Uprava sklonita omoguava nadlenim organima
poduzimanje zakonom propisanih radnji i u sklonitu, a u
svezi gonjenja i kanjavanja organizatora trgovanja ljudima
na nain koji nee ugroziti prava i zatitu rtve trgovanja ili
je dodatno traumatizirati. Navedene radnje mogu se
poduzimati i uz prisustvo pravnog savjetnika rtve
trgovanja i/ili osobe koja prua psiholoku potporu rtvi.
Zatita objekata sklonita osigurava se shodno zakonskim
propisima.
rtva trgovanja s odobrenim privremenim boravkom moe,
uz potpisanu izjavu da na osobnu odgovornost naputa
sklonite, napustiti sklonite uz potivanje kunog reda
sklonita. Oblik i sadraj izjave iz ovog stavka propisan je u
vidu Obrasca broj 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
rtva trgovanja s odobrenim privremenim boravkom moe,
uz potpisanu izjavu da na vlastitu odgovornost naputa
smjetaj u sklonitu, napustiti smjetaj u sklonitu uz
predoenje prijave adrese boravita. Oblik i sadraj izjave iz
ovog stavka propisan je u vidu Obrasca broj 2. koji je
sastavni dio ovog Pravilnika.
Obrasce broj 1. i 2. rtva trgovanja potpisuje uz prisustvo
pravnog savjetnika i ovlatene osobe sklonita. Uprava
sklonita propisani obrazac bez odlaganja dostavlja
nadlenoj organizacijskoj jedinici Slube, koja je duna
kopiju istih dostaviti nadlenom tuiteljstvu i Ministarstvu.

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

lanak 17.
(Zdravstvena zatita)
(1) Tijekom boravka u sklonitu rtva trgovanja ima pravo na
hitnu medicinsku zatitu.
(2) Ministarstvo moe zakljuiti ugovore sa zdravstvenim
ustanovama prema mjestu lokacije sklonita u cilju
osiguranja zdravstvene zatite iz stavka (1) ovog lanka.
(3) Ako se smjetaj i zbrinjavanje rtve trgovanja vri u NVOu, rtvi trgovanja se zdravstvena zatita osigurava u obimu
utvrenom zakonom, na nain utvren protokolom izmeu
Ministarstva i NVO-a.
(4) U razdoblju odobrenog privremenog boravka u BiH rtva
trgovanja koja u skladu sa lankom 16. stavak (6) ovog
Pravilnika boravi izvan sklonita, zdravstvenu zatitu moe
ostvariti u sklonitu NVO-a s kojim Ministarstvo ima
potpisan protokol o suradnji.
lanak 18.
(Informiranje i pravno savjetovanje)
U sklonitu rtva trgovanja ima pravo na informiranje i
pravno savjetovanje o svojim pravima i obvezama, na jeziku koji
razumije.
Pravno savjetovanje se osigurava putem slube ili
organizacije za besplatnu pravnu pomo s kojima Ministarstvo
ima potpisan protokol o pruanju besplatne pravne pomoi.
IV. REPATRIJACIJA I POVRATAK
lanak 19.
(Postupak povratka)
(1) Nadlena organizacijska jedinica Slube priprema i pokree
prema Slubi zahtjev za realizaciju povratka rtve trgovanja
u dravu podrijetla ili dravu uobiajenog boravka ili u
dravu koja ga prihvaa. Sluba u suradnji s Ministarstvom
i Ministarstvom vanjskih poslova realizira postupak
povratka.
(2) Postupak povratka moe se realizirati uz pomo i suradnju s
Meunarodnom organizacijom za migracije (IOM) ili
NVO-om, to se regulira protokolima o suradnji s
Ministarstvom.
(3) Realizator povratka rtve trgovanja je odgovoran da
povratak bude dobrovoljan, siguran i dostojanstven.
Izvjetaj o realiziranom povratku dostavlja se Ministarstvu.
(4) Detaljne procedure dobrovoljnog povratka rtve trgovanja,
propisuje instrukcijom ministar sigurnosti.
V. ZATITA DJECE
lanak 20.
(Posebna zatita djeteta)
(1) Sva djeca u smislu definicije iz ovog Pravilnika imaju pravo
na specijalni tretman i zatitu.
(2) Dijete koje nije dravljanin Bosne i Hercegovine uiva ista
prava na skrb i zatitu kao i djeca koja su dravljani Bosne i
Hercegovine.
(3) Tijekom provoenja postupka smjetaja djeteta u sklonite
nadlena organizacijska jedinica Slube obavjetava organ
uprave nadlean za poslove socijalne zatite, u mjestu gdje
se sklonite nalazi o potrebi imenovanja skrbnika koji je u
obvezi zastupati interese djeteta u postupku do nalaenja
trajnog rjeenja.
(4) Nadleni organi su duni informirati imenovanog skrbnika
o svim pitanjima od interesa za dijete rtvu trgovanja koji
e biti pozvan zastupati interese djeteta u svim fazama
postupka.
(5) Sve aktivnosti nadlenih organa moraju biti poduzete u
najboljem interesu djeteta to podrazumijeva da svaka
aktivnost mora biti poduzeta uz najveu skrb i zatitu koja
je prijeko potrebna za dobrobit djeteta, uzimajui u obzir

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Broj 79 - Strana 55

prava i obveze njegovih roditelja, skrbnika ili drugih


pojedinaca koji su pravno odgovorni za dijete, kao i
miljenje djeteta koje se cijeni prema uzrastu i dobi djeteta.
Svi postupci kojima se razmatraju prava i interesi djeteta
rtve trgovanja moraju se poduzimati s najveim stupnjem
hitnosti i efikasnosti. Sve mjere moraju biti poduzete u cilju
zatite privatnosti i identiteta djeteta rtve trgovanja.
Identitet i podaci koji omoguavaju identifikaciju djeteta
rtve trgovanja nee biti javno objavljeni putem medija ili
na bilo koji drugi nain, osim u iznimnim sluajevima u
cilju lakeg pronalaska lanova obitelji ili da se na drugi
nain osigura najbolji interes djeteta.
Ako se ne moe sa sigurnou odrediti dob rtve trgovanja,
a postoje razlozi koji navode da je rtva trgovanja dijete, s
takvom osobom postupa se s pretpostavkom da je rtva dijete.
lanak 21.
(Smjetaj djeteta u sklonite)
Uvaavajui najbolji interes djeteta, organizacijska jedinica
Slube uz suglasnost skrbnika je duna bez odlaganja
smjestiti u sklonite dijete - stranca bez pratnje roditelja ili
skrbnika, ako postoji opravdana sumnja da se radi o rtvi
trgovanja.
Djeca se smjetaju, ako je mogue, u posebna odjeljenja
sklonita namijenjena djeci i odvojeno od odraslih osoba
smjetenih u sklonite i ukoliko to nije u suprotnosti s
najboljim interesom djeteta.
Dijete smjeteno u sklonite uiva sva prava koja uivaju
rtve trgovanja, kao i posebna prava koja mu pripadaju kao
djetetu, a u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i
meunarodnom Konvencijom o pravima djeteta.
Dijete ostaje u sklonitu sve dok se ne zavri postupak
provjere podataka i uspostavljanja kontakta s nadlenim
organom drave podrijetla odnosno roditeljem ili
ovlatenim skrbnikom, te dok se u skladu sa zakonom i
ovim Pravilnikom ne osigura siguran povratak djeteta.
lanak 22.
(Povratak djeteta)
Dijete rtva trgovanja koje nije dravljanin Bosne i
Hercegovine ima pravo na povratak u dravu podrijetla ili
uobiajenog boravka ili u dravu koja ga prihvaa.
Realizator povratka duan je osigurati proceduru povratka
koja osigurava da dijete bude primljeno u dravu podrijetla
ili uobiajenog boravka ili u dravu koja ga prihvaa od
strane lana nadlenog organa koji se bavi zatitom djece,
i/ili djetetovog roditelja ili zakonitog skrbnika.
Skrbnik, uz pomo Slube i drugih nadlenih dravnih
organa zapoinje proces pribavljanja dokumentacije i
informacija iz drave djetetovog podrijetla ili uobiajenog
mjesta boravka kako bi se izvrila procjena rizika i
sigurnosti, nakon ega se donosi odluka o tome da li
ponovno spojiti dijete s njegovom obitelji i/ili ga vratiti u
dravu podrijetla ili uobiajenog boravka ili u dravu koja
ga prihvaa, cijenei najbolji interes djeteta.
Dijete rtva trgovanja nee biti vraeno u dravu podrijetla
ili uobiajenog boravka ili u dravu koja ga prihvaa ako
postoji opravdana sumnja, a nakon procjene rizika i
sigurnosti, da postoje razlozi da povratak djeteta ugroava
njegovu sigurnost ili sigurnost lanova njegove obitelji.
Postupak povratka moe se realizirati uz pomo i suradnju s
Meunarodnom organizacijom za migracije (IOM) ili
NVO-om, to se regulira protokolima o suradnji s
Ministarstvom.
Realizator povratka djeteta rtve trgovanja je odgovoran da
povratak bude u najboljem interesu djeteta, siguran i

Broj 79 - Strana 56

SLUBENI GLASNIK BiH

dostojanstven. Izvjetaj o realiziranom povratku se


dostavlja Ministarstvu.
(7) Detaljne procedure dobrovoljnog povratka djeteta rtve
trgovanja, propisuje instrukcijom ministar sigurnosti.
VI. TROKOVI SMJETAJA, OPORAVKA I POVRATKA
lanak 23.
(Trokovi smjetaja, oporavka i povratka rtve trgovanja)
Trokovi smjetaja, oporavka i povratka se osiguravaju u
proraunu institucija Bosne i Hercegovine, proraunima
nadlenih entitetskih ministarstava i proraunu Brko Distrikta
Bosne i Hercegovine, a mogu se osiguravati i iz drugih izvora
kao to su donacije, projekti, programi vladinih i nevladinih
domaih i inozemnih organizacija koji se usuglaavaju s
Ministarstvom.
VII. PRIJELAZNE ODREDBE
lanak 24.
(Zatita prava)
Nijedna odredba iz ovog Pravilnika ne utjee na prava,
obveze i odgovornosti organa vlasti Bosne i Hercegovine koje

Petak, 21. 10. 2016.

proistjeu iz domaeg zakonodavstva, meunarodnog


humanitarnog prava i ljudskih prava, a posebice, gdje je to
relevantno, Konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. godine i
njenog Protokola iz 1967. godine, te naela non-refoulement-a u
njima sadranog.
lanak 25.
(Prestanak vaenja propisa)
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vaiti
Pravilnik o zatiti stranaca rtava trgovanja ljudima ("Slubeni
glasnik BiH", broj 49/13).
lanak 26.
(Stupanje na snagu Pravilnika)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 06-02-1-7796/15
Ministar
14. listopada 2016. godine
Dragan Mekti, v. r.
Sarajevo

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 79 - Strana 57

Broj 79 - Strana 58

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 21. 10. 2016.

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

142. (2) ) a
60. (1) (" ",
88/15), . 4. 14. (1) 8)

(" ", . 5/03, 42/03,
26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 6/13)
16. (" ", .
32/02 102/09),

I -
1.
( )

, ,
(
: ).
2.
( )


.
3.
( )
:
() " " , ,
, ,
,
, , ,, .
, ,

,
,


.
() " "
)


).
() , , ,

" "
) .
() "" , .
() ""

) .


.
() " "
,
,

,
,

Broj 79 - Strana 59

,
.
() :

( : ),
( : ),
(
:

),
,
,
.
4.
( )
(1)
,

.
(2)

,

,
.
(3) , , , ,
, ,
(2) ,

" "
.
5.
( ).
6.
( )

, : , , ,
, , ,
,
, ,
.
II -
7.
( )
(1)


.
(2)
:
,

,
,
- ,
,
18 ,
,
,
,
,

Broj 79 - Strana 60
-

SLUBENI GLASNIK BiH


.
8.
( )

,

, .
9.
( )
(1)( :
),
,
,
.
(2) ,
,


.
(3)

7. .
(4)


.
10.
(,
)
(1)
117.
(1)
( : )
117. (4)

.
(2)
( : )
-
,

.
(3) ,
,

,
,

.

,


.
(4)

,
.

,

Petak, 21. 10. 2016.

, .
(5)
,
,
.

,

.
(6)

.
(7) (3)
15.
.
11.
( - )
(1)
,
30
,
.
(2)
,
/
.
(3)

,

.
(4)
, ,
.
(5)
.
12.
(
)
(1) -
,,
.
(2)
(1)
83. (2) .
(3) /

, ,
,

Petak, 21. 10. 2016.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

SLUBENI GLASNIK BiH

.
.
13.
(/
)

58. (2)
) 58. (8) :
)

,
)


.


(1) ) ,
59. :
)

,
) /

,

.

(1)
) ,
59. :
)


,

)
.

(1)

.
-


15
.
/
,
,

58. (9) 34. . (3) (4)
.

58.
(2) ) ,
59. . (2) (3) .
/


.

Broj 79 - Strana 61

14.
( )
(1)
13. (1)
96. (1) ) )
, :
) ,


,
,
,

,
)
,
,
) ,
,
) ,
,

)
.
(2) (1)
,
,
.
III -
15.
( )
(1)
, ,

:
,
,
,
,

,

,
,

,

.
(2)
(1)
.
(3) , ,
,
,
, ,
.
(4)

.
16.
( )
(1)
,

Broj 79 - Strana 62

SLUBENI GLASNIK BiH

, o
.
(2)

,
,


41. .


17. .
(3)

,

.
/
.
(4)
.
(5)
,
,
.
1.
.
(6)
,
,
.

2. .
(7) 1. 2.

.

,
.
17.
( )
(1)
.
(2)(1) .
(3)
-,
,
-.
(4)
16. (6)
,
-
.
18.
( )


, .

Petak, 21. 10. 2016.


.
IV -
19.
( )
(1)


.

.
(2)

(IOM) -,
.
(3)
, .

.
(4)
,

.
V -
20.
( )
(1)
.
(2)

.
(3)


,


.
(4)


.
(5),
,
,
.
(6)

.

.


,


.
(7)
,
,
- .

Petak, 21. 10. 2016.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

SLUBENI GLASNIK BiH

21.
( )
,

-
,
.
, ,


.

,
,

.,

.
22.
( )


.
, /
.
,,

/

, .


,
,

.

(5)

Broj 79 - Strana 63(IOM) -,
.
(6)

, .
.
(7)
,
.
VI - ,

23.
( , )
,
,

,
,
,

.
VII -
24.
( )
,

,
, ,
, 1951.
1967. , nonrefoulement-a .
25.
( )


(" ", 49/13).
26.
( )

" ".
06-02-1-7796/15

14. oa 2016.
, . .

Broj 79 - Strana 64

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 21. 10. 2016.

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 79 - Strana 65

Broj 79 - Strana 66

SLUBENI GLASNIK BiH

KONKURENCIJSKO VIJEE
BOSNE I HERCEGOVINE
1148

Na osnovu lana 25. stav (1), lana 42. stav (2) i lana 11.
stav (3), u skladu sa lanom 11. stav (2) Zakona o konkurenciji
("Slubeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) i lanom 105.
Zakona o upravnom postupku ("Slubeni glasnik BiH", br. 29/02,
12/04 88/07, 93/09 i 41/13), a rjeavajui po posebnom zahtjevu
za donoenje rjeenja privrednog subjekta "OBN" d.d. Sarajevo,
Humska 1, 71 000 Sarajevo, zastupanog putem punomonika,
advokatske
kancelarije
Gavrankapetanovi-Koldo-KukiGavrankapetanovi, broj 01-26-3-08-166-II/13 od 01.07.2016.
godine, Konkurencijsko vijee je, na 132. (stotinutridesetdrugoj)
sjednici odranoj dana 14. septembra 2016. godine, donijelo
1.

RJEENJE

Smatra se da privredni subjekti "Radio - televizija Bosne i


Hercegovine", Bulevar Mee Selimovia 12, 71 000
Sarajevo, "Radio - televizija Republike Srpske", Trg
Republike Srpske 9, 78 000 Banja Luka i "Radio - televizija
Federacije Bosne i Hercegovine", Bulevar Mee Selimovia
12, 71 000 Sarajevo, u skladu sa lanom 11. stav (2)
Zakona o konkurenciji, ne zloupotrebljavaju dominantan
poloaj u smislu lana 10. stav (2) take a), c) i d) istog
Zakona.
2. Ovo Rjeenje je konano i bit e objavljeno u "Slubenom
glasniku BiH", slubenim glasilima entiteta i Brko
Distrikta Bosne i Hercegovine.
Obrazloenje
Konkurencijsko vijee je dana 29.04.2013. godine,
zaprimilo Zahtjev za pokretanje postupka, broj 01-26-3-08-II/13
(u daljem tekstu: Zahtjev) privrednog subjekta "OBN" d.d.
Sarajevo, Humska 1, 71 000 Sarajevo (u daljem tekstu: "OBN" ili
Podnosilac
Zahtjeva),
putem
zastupnika,
advokata
Gavrankapetanovi-Koldo-Kuki-Gavrankapetanovi,
protiv
privrednih subjekata "Radio - televizije Bosne i Hercegovine",
Bulevar Mee Selimovia 12, 71 000 Sarajevo (u daljem tekstu:
"BHRT"), "Radio - televizije Republike Srpske", Trg Republike
Srpske 9, 78 000 Banja Luka (u daljem tekstu: "RTRS") i "Radio
- televizije Federacije Bosne i Hercegovine", Bulevar Mee
Selimovia 12, 71 000 Sarajevo (u daljem tekstu: "FTV"), radi
utvrivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz lana 4. stav 1.
take (a), (c), (d) i (e) Zakona o konkurenciji ("Slubeni glasnik
BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) (u daljem tekstu Zakon) i
zloupotrebe dominantnog poloaja u smislu lana 10. stav 2.
take (a), (c) i (d) Zakona kao i donoenja Rjeenja o privremenoj
mjeri u smislu lana 40. Zakona.
Kompletiranjem Zahtjeva, Konkurencijsko vijee je u
smislu lana 28. stav (3) Zakona Podnosiocu zahtjeva izdalo
Potvrdu o prijemu kompletnog i urednog Zahtjeva, broj 01-26-308-4-II/13 od dana 11. 06. 2013. godine.
Na osnovu dostavljene dokumentacije, Konkurencijsko
vijee je ocijenilo da nije mogue bez provedenog postupka
utvrditi postojanje povrede Zakona na koje Podnosilac zahtjeva
ukazuje, te je u smislu lana 32. stava (2) Zakona, donijelo
Zakljuak o pokretanju postupka, broj 01-26-3-08-6-II/13 dana
11.6.2013. godine, radi utvrivanja zabranjenog konkurencijskog
djelovanja, u smislu lana 4. stav (1) take a), c), d) i e) i i
zloupotrebe dominantnog poloaja u smislu lana 10. stav (2)
take a), c) i d) Zakona.
S obzirom da se radi o postupku sa strankama sa suprotnim
interesima, u svrhu prikupljanja novih dokaza i pruanja
mogunosti strankama da se izjasne o injenicama i okolnostima,
koje su od vanosti za donoenje konanog rjeenja,
Konkurencijsko vijee je, u skladu sa lanom 39. Zakona,

Petak, 21. 10. 2016.

zakazalo usmenu raspravu za dan 30.9.2013. godine, (poziv


dostavljen punomoniku "OBN"-a aktom broj 01-26-3-08-72II/13 i punomonicima "BHRT", "RTRS" i "FTV" aktom broj
01-26-3-08-73-II/13, dana 3.9.2013. godine).
Imajui u vidu sloenost predmeta, kao i da je za
utvrivanje injeninog stanja i ocjenu dokaza bilo potrebno
izvriti dodatne analize, Konkurencijsko vijee je ocijenilo da je
rok za donoenje konanog rjeenja iz lana 41. stav (1) Zakona,
potrebno produiti za dodatna tri mjeseca u smislu lana 41. stav
(2) Zakona, te je dana 10.10.2013. godine donijelo Zakljuak broj
01-26-3-08-110-II/13 o produenju roka za donoenje rjeenja za
dodatna 3 (tri) mjeseca radi utvrivanja postojanja zabranjenog
sporazuma i zloupotrebe dominantnog poloaja.
Konkurencijsko vijee je na 77. sjednici odranoj dana
27.12.2013. godine razmatralo Nacrt konanog rjeenja po
Zahtjevu Podnosioca zahtjeva. Meutim, kako se nisu ispunili
zakonski uslovi u smislu lana 24. stav (2) Zakona,
Konkurencijsko vijee nije moglo donijeti rjeenje u zakonom
propisanom roku, te je na zahtjev privrednog subjekta OBN
donijelo Rjeenje broj 01-26-3-08-148-II/13 od 06.03.2014.
godine o nepostojanju zloupotrebe dominantnog poloaja
privrednih subjekata "BHRT", "RTRS" i "FTV".
Protiv navedenog Rjeenja Konkurencijskog vijea
privredni subjekt OBN je podnio tubu Sudu Bosne i
Hercegovine. Sud BiH je, rjeavajui po tubi privrednog
subjekta OBN, donio presudu broj S1 3 U 015819 14 U od
23.03.2016. godine kojom je uvaio tubu i navedeno Rjeenje
Konkurencijskog vijea ponitio i vratio na ponovno odluivanje.
U presudi se, u bitnom, navodi da je zakljuak Konkurencijskog
vijea suprotan odredbi lana 1. Zakona obzirom da je osnovni
cilj i svrha Zakona da Konkurencijsko vijee u okviru svoje
nadlenosti donosi mjere u cilju zatite i promocije trine
konkurencije u Bosni i Hercegovini te da je bilo, u konkretnom
sluaju, dovoljno utvrditi istinitost navoda privrednog subjekta
OBN da su navedeni javni emiteri izdavanjem Cjenovnika u
kojem je sadran popust lojalnosti za privredne subjekte koji
potuju uslove zadate u Cjenovniku, prekrili Zakon o
konkurenciji, to nije zahtjevalo dugotrajan i sloen postupak.
Kako je presuda Suda BiH obavezujua za Konkurencijsko
vijee pri emu je Podnosilac zahtjeva (podnesak broj 01-26-308-162-II/13 od 13.04.2016. godine) ostao kod podnesenog
Zahtjeva, isto je nastavilo sa postupkom.
Kako je presuda Suda BiH obavezujua, Konkurencijsko
vijee je na 130. sjednici odranoj dana 08.06.2016. godine
razmatralo Nacrt konanog rjeenja. Prilikom razmatranja i
glasanja po Nacrtu rjeenja nisu bili ispunjeni zakonski uslovi
predvieni lanom 24. stav (2) Zakona o konkurenciji ("Slubeni
glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), (u daljem tekstu: Zakon)
kojim je propisano da, Odluke Konkurencijskog vijea se donose
veinom glasova prisutnih lanova, s tim da za svaku odluku
mora glasati najmanje po jedan lan iz reda konstitutivnih naroda.
Iz navedenog proizilazi da Konkurencijsko vijee nije moglo
donijeti konanu odluku.
lanom 41. stav (1) taka c) Zakona je propisano da je
nakon donoenja zakljuka o pokretanju postupka
Konkurencijsko vijee duno donijeti konano rjeenje o
utvrivanju zloupotrebe dominantnog poloaja u roku od 4
mjeseca. Nadalje, lanom 11. stav (2) Zakona propisano je da
ukoliko Konkurencijsko vijee ne donese rjeenje u roku iz lana
41. stav (1) taka c), smatra se da se zakljuenim sporazumom
odnosno postupanjem privrednog subjekta ne zloupotrebljava
dominantan poloaj. Na poseban zahtjev privrednog subjekta,
Konkurencijsko vijee u skladu sa lanom 11. stav (3) Zakona
donosi rjeenje da zakljuenim sporazumom, odnosno
postupanjem privredni subjekt ne zloupotrebljava dominantan
poloaj.

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Konkurencijsko vijee je aktom broj 01-26-3-08-164-II/13


od dana 13.06.2014. godine obavijestilo stranke u postupku da
konano rjeenje u postupku nije doneseno iz razloga to se nisu
mogli ispuniti zakonom propisani uslovi za njegovo donoenje, te
su pouene o pravu iz lana 11. stav (3) Zakona.
Takoer, Konkurencijsko vijee je poslalo obavijest Sudu
BiH dopisom broj 01-26-3-08-165-II/13 dana 13.06.2016.
godine, da Konkurencijsko vijee nije moglo donijeti konano
rjeenje u zakonom propisanom roku, te da su stranke u postupku
obavjetene i pouene o svom pravu.
Privredni subjekt OBN podnio je Konkurencijskom vijeu
poseban Zahtjev za donoenje rjeenja u smislu lana 11. stav (3)
Zakona dana 01.07.2016. godine pod brojem 01-26-3-08-166II/13.
Postupajui po Zahtjevu za donoenje rjeenja Podnosioca
zahtjeva, a imajui u vidu naprijed navedeno, Konkurencijsko
vijee je konstatovalo da je rok za donoenje konanog rjeenja u
smislu lana 41. stav (1) taka c) Zakona protekao, te je u skladu
sa lanom 11. stav (3) Zakona donijelo odluku kao u taki 1.
dispozitiva ovog Rjeenja.
Administrativna taksa
U skladu s lanom 2. tarifni broj 107. stav (1) taka g)
Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim
radnjama pred Konkurencijskim vijeem ("Slubeni glasnik
BiH", broj 30/06 i 18/11) Podnosilac zahtjeva je na ovo Rjeenje
obavezan platiti administrativnu taksu u iznosu od 1.500,00 KM
u korist Budeta institucija Bosne i Hercegovine.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovoga Rjeenja nije dozvoljena alba.
Nezadovoljna strana moe pokrenuti upravni spor pred
Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema,
odnosno objave ovoga Rjeenja.
Predsjednica
Broj 01-26-3-08-167-II/13
Mr. Arijana Regoda14. septembra 2016. godine
Drai, s. r.
Sarajevo
Na temelju lanka 25. stavak (1), lanka 42. stavak (2) i
lanka 11. stavak (3), sukladno lanku 11. stavak (2) Zakona o
konkurenciji ("Slubeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) i
lankom 105. Zakona o upravnom postupku ("Slubeni glasnik
BiH", br. 29/02, 12/04 88/07, 93/09 i 41/13), a rjeavajui po
posebnom zahtjevu za donoenje rjeenja gospodarskog subjekta
"OBN" d.d. Sarajevo, Humska 1, 71 000 Sarajevo, zastupanog
putem punomonika, odvjetnike kancelarije GavrankapetanoviKoldo-Kuki-Gavrankapetanovi, broj 01-26-3-08-166-II/13 od
01.07.2016. godine, Konkurencijsko vijee je, na 132.
(stotinutridesetdrugoj) sjednici odranoj dana 14. rujna 2016.
godine, donijelo
1.

2.

RJEENJE

Smatra se da gospodarski subjekti "Radio - televizija Bosne


i Hercegovine", Bulevar Mee Selimovia 12, 71 000
Sarajevo, "Radio - televizija Republike Srpske", Trg
Republike Srpske 9, 78 000 Banja Luka i "Radio - televizija
Federacije Bosne i Hercegovine", Bulevar Mee Selimovia
12, 71 000 Sarajevo, sukladno lanku 11. stavak (2) Zakona
o konkurenciji, ne zlouporabljuju vladajui poloaj u smislu
lanka 10. stavak (2) toke a), c) i d) istog Zakona.
Ovo Rjeenje je konano i bit e objavljeno u "Slubenom
glasniku BiH", slubenim glasilima entiteta i Brko
Distrikta Bosne i Hercegovine.

Broj 79 - Strana 67

Obrazloenje
Konkurencijsko vijee je dana 29.04.2013. godine,
zaprimilo Zahtjev za pokretanje postupka, broj 01-26-3-08-II/13
(u daljnjem tekstu: Zahtjev) gospodarskog subjekta "OBN" d.d.
Sarajevo, Humska 1, 71 000 Sarajevo (u daljnjem tekstu: "OBN"
ili Podnositelj Zahtjeva), putem zastupnika, odvjetnika
Gavrankapetanovi-Koldo-Kuki-Gavrankapetanovi,
protiv
gospodarskih subjekata "Radio - televizije Bosne i Hercegovine",
Bulevar Mee Selimovia 12, 71 000 Sarajevo (u daljnjem tekstu:
"BHRT"), "Radio - televizije Republike Srpske", Trg Republike
Srpske 9, 78 000 Banja Luka (u daljnjem tekstu: "RTRS") i
"Radio - televizije Federacije Bosne i Hercegovine", Bulevar
Mee Selimovia 12, 71 000 Sarajevo (u daljem tekstu: "FTV"),
radi utvrivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz lanka 4.
stavak 1. toke (a), (c), (d) i (e) Zakona o konkurenciji ("Slubeni
glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) (u daljnjem tekstu Zakon)
i zlouporabe vladajueg poloaja u smislu lanka 10. stavak 2.
toke (a), (c) i (d) Zakona kao i donoenja Rjeenja o
privremenoj mjeri u smislu lanka 40. Zakona.
Kompletiranjem Zahtjeva, Konkurencijsko vijee je u
smislu lanka 28. stavak (3) Zakona Podnositelju zahtjeva izdalo
Potvrdu o primitku kompletnog i urednog Zahtjeva, broj 01-26-308-4-II/13 od dana 11. 06. 2013. godine.
Na temelju dostavljene dokumentacije, Konkurencijsko
vijee je ocijenilo da nije mogue bez provedenog postupka
utvrditi postojanje povrede Zakona na koje Podnositelj zahtjeva
ukazuje, te je u smislu lanka 32. stavka (2) Zakona, donijelo
Zakljuak o pokretanju postupka, broj 01-26-3-08-6-II/13 dana
11.6.2013. godine, radi utvrivanja zabranjenog konkurencijskog
djelovanja, u smislu lanka 4. stavak (1) toke a), c), d) i e) i i
zlouporabe vladajueg poloaja u smislu lanka 10. stavak (2)
toke a), c) i d) Zakona.
S obzirom da se radi o postupku sa strankama sa suprotnim
interesima, u svrhu prikupljanja novih dokaza i pruanja
mogunosti strankama da se izjasne o injenicama i okolnostima,
koje su od vanosti za donoenje konanog rjeenja,
Konkurencijsko vijee je, sukladno lanku 39. Zakona, zakazalo
usmenu raspravu za dan 30.9.2013. godine (poziv dostavljen
punomoniku "OBN"-a aktom broj 01-26-3-08-72-II/13 i
punomonicima "BHRT", "RTRS" i "FTV" aktom broj 01-26-308-73-II/13, dana 3.9.2013. godine).
Imajui u vidu sloenost predmeta, kao i da je za
utvrivanje injeninog stanja i ocjenu dokaza bilo potrebno
izvriti dodatne analize, Konkurencijsko vijee je ocijenilo da je
rok za donoenje konanog rjeenja iz lanka 41. stavak (1)
Zakona, potrebno produljiti za dodatna tri mjeseca u smislu
lanka 41. stavak (2) Zakona, te je dana 10.10.2013. godine
donijelo Zakljuak broj 01-26-3-08-110-II/13 o produljenju roka
za donoenje rjeenja za dodatna 3 (tri) mjeseca radi utvrivanja
postojanja zabranjenog sporazuma i zlouporabe vladajueg
poloaja.
Konkurencijsko vijee je na 77. sjednici odranoj dana
27.12.2013. godine razmatralo Nacrt konanog rjeenja po
Zahtjevu Podnositelja zahtjeva. Meutim, kako se nisu ispunili
zakonski uvjeti u smislu lanka 24. stavak (2) Zakona,
Konkurencijsko vijee nije moglo donijeti rjeenje u zakonom
propisanom roku, te je na zahtjev gospodarskog subjekta OBN
donijelo Rjeenje broj 01 -26-3-08-148-II/13 od 06.03.2014.
godine o nepostojanju zlouporabe vladajueg poloaja
gospodarskih subjekata "BHRT", "RTRS" i "FTV".
Protiv navedenog Rjeenja Konkurencijskog vijea
gospodarski subjekt OBN je podnio tubu Sudu Bosne i
Hercegovine. Sud BiH je, rjeavajui po tubi gospodarskog
subjekta OBN, donio presudu broj S1 3 U 015819 14 U od
23.03.2016. godine kojom je uvaio tubu i navedeno Rjeenje
Konkurencijskog vijea ponitio i vratio na ponovno odluivanje.

Broj 79 - Strana 68

SLUBENI GLASNIK BiH

U presudi se, u bitnom, navodi da je zakljuak Konkurencijskog


vijea suprotan odredbi lanka 1. Zakona obzirom da je osnovni
cilj i svrha Zakona da Konkurencijsko vijee u okviru svoje
nadlenosti donosi mjere u cilju zatite i promocije trine
konkurencije u Bosni i Hercegovini te da je bilo, u konkretnom
sluaju, dovoljno utvrditi istinitost navoda gospodarskog subjekta
OBN da su navedeni javni emiteri izdavanjem Cjenovnika u
kojem je sadran popust lojalnosti za gospodarske subjekte koji
potuju uvjete zadate u Cjenovniku, prekrili Zakon o
konkurenciji, to nije zahtjevalo dugotrajan i sloen postupak.
Kako je presuda Suda BiH obvezujua za Konkurencijsko
vijee pri emu je Podnositelj zahtjeva (podnesak broj 01-26-308-162-II/13 od 13.04.2016. godine) ostao kod podnesenog
Zahtjeva, isto je nastavilo sa postupkom.
Kako je presuda Suda BiH obvezujua, Konkurencijsko
vijee je na 130. sjednici odranoj dana 08.06.2016. godine
razmatralo Nacrt konanog rjeenja. Prilikom razmatranja i
glasanja po Nacrtu rjeenja nisu bili ispunjeni zakonski uvjeti
predvieni lankom 24. stavak (2) Zakona o konkurenciji
("Slubeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), (u daljnjem
tekstu: Zakon) kojim je propisano da, Odluke Konkurencijskog
vijea se donose veinom glasova prisutnih lanova, s tim da za
svaku odluku mora glasati najmanje po jedan lan iz reda
konstitutivnih naroda. Iz navedenog proizilazi da Konkurencijsko
vijee nije moglo donijeti konanu odluku.
lankom 41. stavak (1) toka c) Zakona je propisano da je
nakon donoenja zakljuka o pokretanju postupka
Konkurencijsko vijee duno donijeti konano rjeenje o
utvrivanju zlouporabe vladajueg poloaja u roku od 4 mjeseca.
Nadalje, lankom 11. stavak (2) Zakona propisano je da ukoliko
Konkurencijsko vijee ne donese rjeenje u roku iz lanka 41.
stavak (1) toka c), smatra se da se zakljuenim sporazumom
odnosno postupanjem gospodarskog subjekta ne zlouporabljuje
vladajui poloaj. Na poseban zahtjev gospodarskog subjekta,
Konkurencijsko vijee sukladno lanku 11. stavak (3) Zakona
donosi rjeenje da zakljuenim sporazumom, odnosno
postupanjem gospodarski subjekt ne zlouporabljuje vladajui
poloaj.
Konkurencijsko vijee je aktom broj 01-26-3-08-164-II/13
od dana 13.06.2014. godine obavijestilo stranke u postupku da
konano rjeenje u postupku nije doneseno iz razloga to se nisu
mogli ispuniti zakonom propisani uvjeti za njegovo donoenje, te
su pouene o pravu iz lanka 11. stavak (3) Zakona.
Takoer, Konkurencijsko vijee je poslalo obavijest Sudu
BiH dopisom broj 01-26-3-08-165-II/13 dana 13.06.2016.
godine, da Konkurencijsko vijee nije moglo donijeti konano
rjeenje u zakonom propisanom roku, te da su stranke u postupku
obavjetene i pouene o svom pravu.
Gospodarski subjekt OBN podnio je Konkurencijskom
vijeu poseban Zahtjev za donoenje rjeenja u smislu lanka 11.
stavak (3) Zakona dana 01.07.2016. godine pod brojem 01-26-308-166-II/13.
Postupajui po Zahtjevu za donoenje rjeenja Podnositelja
zahtjeva, a imajui u vidu naprijed navedeno, Konkurencijsko
vijee je konstatiralo da je rok za donoenje konanog rjeenja u
smislu lanka 41. stavak (1) toka c) Zakona protekao, te je
sukladno lanku 11. stavak (3) Zakona donijelo odluku kao u
toki 1. izreke ovog Rjeenja.
Administrativna pristojba
Sukladno lanku 2. tarifni broj 107. stavak (1) toka g)
Odluke o visini administrativnih pristojbi u svezi sa procesnim
radnjama pred Konkurencijskim vijeem ("Slubeni glasnik
BiH", broj 30/06 i 18/11) Podnositelj zahtjeva je na ovo Rjeenje
obvezan platiti administrativnu pristojbu u iznosu od 1.500,00
KM u korist Prorauna institucija Bosne i Hercegovine.

Petak, 21. 10. 2016.

Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovoga Rjeenja nije dozvoljen priziv.
Nezadovoljna strana moe pokrenuti upravni spor pred
Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana primitka,
odnosno objave ovoga Rjeenja.
Predsjednica
Broj 01-26-3-08-167-II/13
Mr. Arijana Regoda14. rujna 2016. godine
Drai, v. r.
Sarajevo
25. (1), 42. (2)
11. (3), 11. (2)
(" ", . 48/05, 76/07
80/09) 105.
(" ", . 29/02, 12/04, 88/07, 93/09
41/13),
"" .. , 1,
71 000 , ,

---, 01-26-3-08-166-II/13 01.07.2016. ,


, 132. ()
14. 2016. ,
1.

" -
", 12,
71 000 , " -
", 9, 78 000
" - ",
12, 71 000 ,
11. (2) ,

10. (2) ), ) ) .
2.
" ",
.

29.04.2013. ,
, 01-26-3-08II/13 ( : ) ""
.. , 1, 71 000 ( :
"" ), ,

---, " -
", 12, 71 000
( : ""), " -
", 9, 78 000
( : "") " -
",
12, 71 000 ( : ""),

4. 1. (), (), () ()
(" ", . 48/05, 76/07 80/09) (
)
10. 2. (), () ()
40. .
,
28. (3)
, 0126-3-08-4-II/13 11. 06. 2013. .
,


, 32. (2) ,
, 01-26-3-08-6-

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

II/13 11.6.2013. ,
, 4. (1)
), ), ) )
10. (2) ), ) ) .

,

,
, , 39.
, 30.9.2013. .
( ""- 01-26-308-72-II/13 "", "" ""
01-26-3-08-73-II/13, 3.9.2013. ).
,

,

41. (1) ,
41. (2) ,
10.10.2013. 01-26-3-08-110-II/13
3 ()

.
77.
27.12.2013.
. ,
24. (2)
,
,
01-26-3- 08-148-II/13
06.03.2014.
"", "" "".


. ,
, 1 3 015819 14
23.03.2016.

. , ,

1.


, ,,
,
.


( 01-26-3-08-162-II/13 13.04.2016. )
,
.
,
130. 08.06.2016.
.

24. (2)

Broj 79 - Strana 69

(" ", . 48/05, 76/07


80/09), ( : ) ,

,
.

.
41. (1) )


4
. , 11. (2)

41. (1) ),

.
,
11. (3)
,
.
01-26-3-08-164II/13 13.06.2014.


,
11. (3) .
,
01-26-3-08-165-II/13 13.06.2016.
,
,
.


11. (3) 01.07.2016.
01-26-3-08-166-II/13.

, ,

41. (1) )
, 11. (3)
1. .

2. 107. (1) )


(" ", 30/06 18/11)

1.500,00
.

.

30
, .
01-26-3-08-167-II/13

14. 2016.

, . .

Broj 79 - Strana 70

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 21. 10. 2016.

SADRAJ
VIJEE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
1140 Odluka o imenovanju predstavnika Bosne i
Hercegovine u sastav Mjeovite komisije za
praenje provoenja Sporazuma o odreivanju
graninih prelaza izmeu Bosne i Hercegovine i
Srbije i Crne Gore i Sporazuma izmeu Bosne i
Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pograninom
saobraaju (bosanski jezik)
Odluka o imenovanju predstavnika Bosne i
Hercegovine u sastav Mjeovitog povjerenstva za
praenje provedbe Sporazuma o odreivanju
graninih prijelaza izmeu Bosne i Hercegovine i
Srbije i Crne Gore i Sporazuma izmeu Bosne i
Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pograninom
prometu (hrvatski jezik)

( )
1141 Odluka o imenovanju predstavnika Bosne i
Hercegovine u sastav Mjeovite komisije za
praenje provoenja Sporazuma izmeu Vijea
ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore
o graninim prelazima za meunarodni saobraaj i
Sporazuma izmeu Vijea ministara Bosne i
Hercegovine i Vlade Crne Gore o graninim
prelazima za pogranini saobraaj (bosanski jezik)
Odluka o imenovanju predstavnika Bosne i
Hercegovine u sastav Mjeovitog povjerenstva za
praenje provedbe Sporazuma o odreivanju
graninih prijelaza izmeu Bosne i Hercegovine i
Srbije i Crne Gore i Sporazuma izmeu Bosne i
Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pograninom
prometu (hrvatski jezik)
( )
1142 Odluka o uspostavljanju Komisije za evropske
integracije (bosanski jezik)
Odluka o uspostavi Povjerenstva za europske
integracije (hrvatski jezik)

( )

1143

4
5
5
6

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o


maksimalno dozvoljenim koliinama za odreene
kontaminante u hrani (bosanski jezik)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
maksimalno dozvoljenim koliinama za odreene
kontaminante u hrani (hrvatski jezik)

( )
1144 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
mikrobiolokim kriterijima za hranu (bosanski
jezik)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
mikrobiolokim kriterijima za hranu (hrvatski
jezik)

( )
1145 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o cijeni linih
dokumenata (bosanski jezik)
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o cijeni osobnih
isprava (hrvatski jezik)

( )
1146 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
trinim standardima za maslinovo ulje (bosanski
jezik)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
trinim standardima za maslinovo ulje (hrvatski
jezik)

( )
MINISTARSTVO SIGURNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
1147 Pravilnik o zatiti stranaca rtava trgovine ljudima
(bosanski jezik)
Pravilnik o zatiti stranaca rtava trgovanja
ljudima (hrvatski jezik)

( )
KONKURENCIJSKO VIJEE
BOSNE I HERCEGOVINE
1148 Rjeenje broj 01-26-3-08-167-II/13 (bosanski jezik)
Rjeenje broj 01-26-3-08-167-II/13 (hrvatski jezik)
01-26-3-08-167-II/13 (
)

7
9
12
15
24
32
42
42
42
42
43
44

45
52
59

66
67
68

Petak, 21. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 79 - Strana 71

Broj 79 - Strana 72

SLUBENI GLASNIK BiH

Petak, 21. 10. 2016.

Izdava: Ovlatena sluba Doma naroda Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdavaa: sekretar Doma naroda Parlamentarne
skuptine Bosne i Hercegovine Bojan Ninkovi - Priprema i distribucija: JP NIO Slubeni list BiH Sarajevo, Demala Bijedia 39/III - Direktor: Dragan Prusina Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 -Sluba za pravne i ope poslove:
722-051 - Raunovodstvo: 722-044 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvruje polugodinje, a uplata se vri UNAPRIJED u korist rauna: UNICREDIT
BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brko 552-00000000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - tampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za tampariju: Mevludin Hamzi - Reklamacije za
neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slubeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Pretplata za II polugodite 2016. za "Slubeni glasnik BiH" i "Meunarodne ugovore" 120,00 KM, "Slubene novine Federacije BiH" 110,00 KM.
Web izdanje: http://www.sluzbenilist.ba - godinja pretplata 200,00 KM

Godina XX/XII
Petak, 21. 10. 2016. godine

Broj/Broj

79

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5-1-2-228-3-72/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 11:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH
IDB/JIB: 4402964170008
Kontakt osoba: Daniela Vi{nji}
Telefon: (051) 456-040
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi rekonstrukcije i adaptacije u Kontrolnom laboratoriju Agencije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Veljka Mla|enovi}a bb, Banja Luka
(S1-14026-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
5-1-1-229-3-73/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 14:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH
IDB/JIB: 4402964170008
Kontakt osoba: Daniela Vi{nji}
Telefon: (051) 456-040
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Neprekidno elektri~no napajanje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6

Godina XX/XII
Petak, 21. 10. 2016. godine

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Veljka Mla|enovi}a bb, Banja Luka
(S1-14059-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
22-1-2-162-3-74/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.10.2016. u 8:44
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD PRIJEDOR
IDB/JIB: 4400711050003
Kontakt osoba: \uro Umi}evi}
Telefon: (052) 245-110
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pru`awe usluga krpawa puteva i ulica hladnom asfaltnom masom, na
podru~ju grada Prijedora.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50230000-6
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Ugovor }e se zakqu~iti po okon~awu postupka nabavke na period do
15.03.2017.godine.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Grad Prijedor, Trg Oslobo|ewa 1, 79102 Prijedor,
Velika sala 2. sprat
(S1-13921-16)

Broj 79 - Strana 2

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
33-1-1-8-3-10/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.10.2016. u 11:14
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU "ZAVOD ZA FORENZI^KU PSIHIJATRIJU" SOKOLAC
IDB/JIB: 4403127900002
Kontakt osoba: Vera Paji}
Telefon: (057) 444-858
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka lo` uqa, ekstra lako
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09135100-5
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
80000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
1 godina
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 9.11.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: JZU Zavod za forenzi~ku psihijatriju Sokolac,
ul.Podromanija bb, 71 350 Sokolac
(S1-14060-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
106-1-1-628-3-61/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 11:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TA BOLNICA "SVETI VRA^EVI" BIJELJINA
IDB/JIB: 4400425470003
Kontakt osoba: Jelen Leji}
Telefon: (055) 202-642
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
150000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nafta i naftni derivati
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Kneza Milo{a 15, Bijeljina
(S1-14145-16)

Petak, 21. 10. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
147-1-1-19-3-14/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 12:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU "OP[TA BOLNICA" GRADI[KA
IDB/JIB: 4401060730007
Kontakt osoba: Nikola Stepanovi}, Goran Suboti}
Telefon: (051) 810-602
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA ENDOSKOPSKE OPREME (VIDEO GASTROSKOP,
VIDEO DUODENOSKOP, VIDEO KOLONOSKOP)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Mladena Stojanovi}a broj 20, Gradi{ka
(S1-13856-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
172-1-1-143-3-33/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 9:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200947700000
Kontakt osoba: Elma Masic
Telefon: (033) 707-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34100000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
46660,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te ugovornog organa, Kraljice Jelene 88, Sarajevo
(S1-13860-16)

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
172-1-1-144-3-34/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 14:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200947700000
Kontakt osoba: Samra Horman
Telefon: (033) 707-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
115000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka goriva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09134200-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.11.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te ugovornog organa, Kraljice Jelene 88, Sarajevo
(S1-13985-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
214-1-1-21-3-18/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.10.2016. u 15:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA
IDB/JIB: 4401625420007
Kontakt osoba: Dragan Gazdi}
Telefon: (051) 338-769
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
125000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
nabavka ostalog materijala za pripremu hrane i pekarskih proizvoda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 11.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Trg Republike Srpske 1 Bawa Luka
(S1-14212-16)

Broj 79 - Strana 3

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
215-1-2-129-3-45/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.10.2016. u 12:06
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" A.D.
MRKONJI] GRAD
IDB/JIB: 4401195230004
Kontakt osoba: Sawa Tica
Telefon: (050) 225-317
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewrske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Revizija Idejnog projekta za HE "Krupa"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79212000-3
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Usluge }e se vr{iti prema prihva}enoj ponudi dobavqa~a
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 17.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Svetog Save broj 13, Mrkowi} Grad
(S1-14202-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
217-1-1-166-3-24/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.10.2016. u 14:37
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NEVESINJE
IDB/JIB: 4401403010005
Kontakt osoba: Ranka Savi}
Telefon: (059) 601-551
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
135000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
"Nabavka goriva, maziva i te~nosti za hla|ewe motora za potrebe
Op{tinske uprave Op{tine Nevesiwe"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Op{tina Nevesiwe, Cara Du{ana 44, Nevesiwe (velika
sala)
(S1-13966-16)

Broj 79 - Strana 4

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
246-1-2-1284-3-156/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 10:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Osiguranje zaposlenika od smrti i invalidnosti, odnosno posljedica nezgode
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66510000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
2 godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Sjedi{te ugovornog organa, Upravna zgrada, Sala za
sastanke
(S1-13911-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
247-1-1-182-3-216/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 11:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
40000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
88/16-Gume za putni~ka vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34330000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Terezije 38, Sarajevo
(S1-14005-16)

Petak, 21. 10. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
247-1-1-183-3-217/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 10:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
30000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
91/16-Gume za poluteretna vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34330000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 14:30:00
Adresa i mjesto: Terezije 38, Sarajevo
(S1-14054-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
247-1-1-184-3-218/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 12:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
100000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
89/16- Gume za teretna vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34330000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 13:15:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 14:15:00
Adresa i mjesto: Terezije 38, Sarajevo
(S1-14092-16)

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
247-1-2-177-3-219/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 12:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
87/16 - Odr`avanje radio stanica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50333000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
24 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 12:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 13:45:00
Adresa i mjesto: ul. Terezija broj 38., Sarajevo
(S1-14114-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
253-1-3-46-3-21/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 9:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200950590002
Kontakt osoba: Sr|an Vukovi}
Telefon: (033) 281-268
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na ure|enju, adaptaciji i natkrivanju atrija u objektu MVP BiH- I
faza
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
446000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
120 dana od dana potpisivanja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.11.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: Musala br. 2, 71000 Sarajevo, zgrada MVP BiH
(S1-13946-16)

Broj 79 - Strana 5

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
253-1-3-47-3-22/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 13:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200950590002
Kontakt osoba: Sr|an Vukovi}
Telefon: (033) 281-268
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
II faza klimatizacije dijela objekta MVP BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45331000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
200000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: Musala br. 2, 71000 Sarajevo, zgrada MVP BiH
(S1-13995-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
260-1-2-202-3-192/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 9:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB: 4200339240004
Kontakt osoba: Muhidin ]uprija, dipl. ing. geod., tel: 033 563 457;
fax: 033 250 400
Telefon: (033) 250-370
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga izrade projekta izvedenog stanja za dionice : 1.1. Dionica M5,od
stac. 3+000 km (Rajlovac,most preko Bosne), do Stupske petlje 8+628 km,
cca 5,6km 1.2 Dionica M5, Stupska petlja, cc 1 km 1.3. Sarajevska
obilaznica Lot 2a (od Petlje Butila do petlje Brije{}e) cca 4.4 km 2. Dionica
M16.4, Bugojno-Novi Travnik, od stac.16+100 (Rostovo) do 26+100
(Sinokos) 10 km
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71250000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42735,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema rokovima datim u obimu usluga
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.11.2016.

Broj 79 - Strana 6

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 4.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: JP Ceste FBiH, Sarajevo, Terezije 54
(S1-14044-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
272-1-1-11-3-9/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 12:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo
IDB/JIB: 4200065950000
Kontakt osoba: Dubravko Vani~ek
Telefon: (033) 219-738
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka ra~unarske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30200000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
13500,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
15.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.11.2016. 15:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.11.2016. 16:00:00
Adresa i mjesto: Mala sala Zavoda za bolesti ovisnosti, III sprat, Nahorevska
iza br. 177. 71000 Sarajevo
(S1-14199-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-250-3-169/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.10.2016. u 9:52
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: \or|e Cviji}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
1042157,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Medicinski potro{ni materijal za elektrohirur{ke platforme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.11.2016. 12:00:00

Petak, 21. 10. 2016.

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda


Datum i vrijeme: 23.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Fond zdravstvenog osigurawa (sala za sastanke u
prizemqu)
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Health Insurance Fund of the Republic of Srpska
UIN: 4400965150008
Contact person: \or|e Cviji}
Telephone: (051) 249-100
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
medical supplies electro surgical platform
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
33000000-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
23.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 23.11.2016. 12:00:00
Address and place: As in I. 1
(S1-13915-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-263-3-173/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.10.2016. u 14:14
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Ivana Dardi}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
364264,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Trakice za [UK i lancete
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Sala za sastanke u prizemqu
(S1-14190-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
312-1-2-169-3-39/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.10.2016. u 11:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RS
IDB/JIB: 4400411170007
Kontakt osoba: Ljilja Stevi}
Telefon: (055) 211-660
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Telekomunikacijske usluge

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavku usluga iznajmqivawa simetri~nog pristupa internetu i
iznajmqivawe posebne linije za potrebe Fonda za penzijsko i invalidsko
osigurawe Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72400000-4
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
51200,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
24 mjeseca
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike
Srpske u Bijeqina, ul. Wego{eva 28 A, I sprat, kancelarija broj 29
(S1-13936-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
320-1-2-293-3-218/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 11:22
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Pomo}ne transportne usluge i usluge podr{ke
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
14000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pru`awe usluga rezervacije i obezbje|ivawe avionskih karata za
potrebe Grada Bawaluka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
63000000-9
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 11:40:00
Adresa i mjesto: Trg srpskih vladara 1
(S1-13929-16)
OBAVIJEST O NABAVI
329-1-1-84-3-44/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 14.10.2016. u 11:52
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: SVEU^ILI[NA KLINI^KA BOLNICA MOSTAR
IDB/JIB: 4227224680006
Kontakt osoba: Karolina Brekalo, dipl. iur.
Telefon: (036) 336-500

Broj 79 - Strana 7

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
2 sanitetsko-medicinska vozila za potrebe Prometne slu`be, Sveu~ili{ne
klini~ke bolnice Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
34114121-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
260000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do izvr{enjaugovorom preuzetih obveza
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.11.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Ravnateljstvo Sveu~ili{ne klini~ke bolnice Mostar, Kralja
Tvrtka bb, 88 000 Mostar
(S1-13939-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
359-1-1-25-3-25/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 9:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200536150009
Kontakt osoba: Zlatko Bursa}
Telefon: (033) 226-736
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
7000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka kancelarijskog materijala u 2017. godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22800000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za planiranje razvoja KS, ul. Branilaca Sarajeva br.
26, velika sala
(S1-14030-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
359-1-1-26-3-26/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 9:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200536150009
Kontakt osoba: Zlatko Bursa}
Telefon: (033) 226-736

Broj 79 - Strana 8

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
2500,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka higijenskog materijala za 2017. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33760000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za planiranje razvoja KS, ul. Branilaca Sarajeva
broj 26, velika sala
(S1-14023-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
359-1-1-27-3-27/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 9:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200536150009
Kontakt osoba: Zlatko Bursa}
Telefon: (033) 226-736
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
8500,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka goriva i maziva u 2017. godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09134200-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 23.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za planiranje razvoja KS, ul. Branilaca Sarajeva br.
26, velika sala
(S1-14024-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
359-1-2-28-3-28/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 9:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200536150009
Kontakt osoba: Zlatko Bursa}
Telefon: (033) 226-736

Petak, 21. 10. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
2500,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka odr`avanja vozila u 2017. godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50112200-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 23.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 23.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za planiranje razvoja KS, ul. Branilaca Sarajeva br.
26, velika sala
(S1-14025-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
359-1-1-29-3-29/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.10.2016. u 9:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200536150009
Kontakt osoba: Zlatko Bursa}
Telefon: (033) 226-736
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kompjuterske opreme za potrebe Zavoda za planiranje razvoja
Kantona Sarajeva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 21.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 21.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za planiranje razvoja KS, ul. Branilaca Sarajeva br.
26, velika sala
(S1-14219-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
360-1-2-64-3-96/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 11:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP [PD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVI]I
IDB/JIB: 4218431050005
Kontakt osoba: Josip Lovri}
Telefon: (032) 877-834

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dugoro~no kreditno zadu`enje JP [PD-ZDK d.o.o. Zavidovi}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
u roku od 3 dana od dana zaklju~enja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Zavidovi}i, Alije Izetbegovi}a broj 25
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: JP [PD-ZDK d.o.o. Zavidovi}i
UIN: 4218431050005
Contact person: Josip Lovri}
Telephone: (032) 877-834
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Financial services: Insurances services, Banking and investment
services
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurment of long - term credit debit
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
66000000-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
18.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 28.11.2016. 11:00:00
Address and place: JP [PD-ZDK d.o.o. Zavidovi}i, Alije Izetbegovi}a broj
25, 72220 Zavidovi}i, BiH
(S1-13930-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
410-1-1-382-3-19/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 14:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200258320003
Kontakt osoba: Esad D`ogovi}
Telefon: (033) 560-570
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
90000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o kupoprodaji mesa za ishranu `ivotinja u RZC Pionirska dolina i
ZOO
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15110000-2

Broj 79 - Strana 9

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: direkcija KJKP"PARK"-a d.o.o. Sarajevo u ul. Patriotske
lige br 58
(S1-14163-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
430-1-3-141-3-67/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 13:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA @IVINICE
IDB/JIB: 4209579210002
Kontakt osoba: Fahrudin Kuljaninovi}
Telefon: (035) 743-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Zimsko odr`avanje lokalnih i nekategorisanih puteva na podru~ju op}ine
@ivinice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Ulica Alije Izetbegovi}a br. 28 - @ivinice (Mala sala za
sastanke)
(S1-13950-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
430-1-3-152-3-72/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 11:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA @IVINICE
IDB/JIB: 4209579210002
Kontakt osoba: Fahrudin Kuljaninovi}
Telefon: (035) 743-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija i rekonstrukcija vodovoda "Toplica" - I faza, op}ina @ivinice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232150-8
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 radnih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

Broj 79 - Strana 10

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
30.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Ulica Alije Izetbegovi}a br. 28 - @ivinice (Mala sala za
sastanke)
(S1-14162-16)
OBAVIJEST O NABAVI
436-1-3-86-3-86/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 28.9.2016. u 10:55
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA, GRA\ENJA,
ZA[TITE OKOLI[A, POVRATKA I STAMBENIH POSLOVA
IDB/JIB: 4236329000000
Kontakt osoba: @ELJKA BUZUK
Telefon: (030) 511-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
sanacija krovnih i terasnih podru}ja objekta Hrvatske bolnice" dr. fra. Mato
Nikoli}" N. Bila, op}. Travnik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45215140-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
89743,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Kao u tenderskoj dokumentaciji
(S1-13931-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
450-1-1-152-3-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 13:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AD "TOPLANA" PRIJEDOR
IDB/JIB: 4400700950002
Kontakt osoba: Nermin Skopljak
Telefon: (052) 231-779
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kamenih agregata razli~ite granulometrije za nasipanje platoa kod
toplane na biomasu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14212310-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do izvr{enja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 21. 10. 2016.

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: Toplana a.d. Prijedor, Rudni~ka br. 66. Prijedor
(S1-14151-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
488-1-1-72-3-73/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 14:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4218294630007
Kontakt osoba: Elma Osmanovi}
Telefon: (032) 406-218
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
64000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
LOT 1: Sukcesivna nabavka materijala za odr`avanje ~isto}e; LOT 2:
Sukcesivna nabavka prehrambenih proizvoda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Sala Kabineta na II spratu
(S1-14070-16)
OBAVIJEST O NABAVI
509-1-1-193-3-198/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.10.2016. u 14:01
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava medicinske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje


Datum i vrijeme: 31.10.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 13:05:00
Adresa i mjesto: JZU "Zdravstveni centar Br~ko", R.D`. ^au{evi}a 1 (dom
zdravlja), dvorana za edukaciju, II kat
(S1-13875-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
589-1-1-42-3-21/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 20.10.2016. u 8:13
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AKCIONARSKO DRU[TVO "VODOVOD I KOMUNALIJE"
ZVORNIK
IDB/JIB: 4400248750009
Kontakt osoba: Vladimir Panic
Telefon: (056) 211-154
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka roba-goriva (euro 4 dizel i benzin)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 10.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Svetog Save 56 Zvornik
(S1-14208-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
606-1-3-50-3-20/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 10:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SAPNA
IDB/JIB: 4209487440001
Kontakt osoba: Fatima Gu{i}
Telefon: (035) 599-530
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija kolovoza na lokalnom putu za [arce, L=1057m, dionica
[arci - put Ro`anj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
131628,21
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.11.2016.

Broj 79 - Strana 11

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-14084-16)
OBAVIJEST O NABAVI
608-1-2-11-3-24/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 19.10.2016. u 13:00
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: VLADA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE
@UPANIJE/KANTON
IDB/JIB: 4227310410003
Kontakt osoba: Marko Arapovi}
Telefon: (036) 449-027
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Osiguranje slu`benih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
66000000-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
130000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.11.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Vlada HN@/K, Stjepana Radi}a 3 Mostar
(S1-14186-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
611-1-1-73-3-52/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 20.10.2016. u 10:11
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna zdravstvena ustanova Bolnica "Dr. Mladen Stojanovi}"
Prijedor
IDB/JIB: 4401532680009
Kontakt osoba: DRA[KO RENDI]
Telefon: (052) 238-415
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka medicinskih aparata i opreme za slu`bu fizijatrije JZU bolnica"dr
Mladen Stojanovi}"Prijedor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 12:00:00

Broj 79 - Strana 12

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Petak, 21. 10. 2016.

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda


Datum i vrijeme: 14.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: JZU bolnica "dr Mladen Stojanovi}" Prijedor, Milana
Vrhovca 1, biblioteka bolnice
(S1-14232-16)

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda


Datum i vrijeme: 17.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr
Miroslav Zotovi}", Slatinska 11, Bawa Luka - Multimedijalna sala
(S1-14013-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
617-1-1-134-3-65/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 15.7.2016. u 9:08
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Neda Ignjati}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
44000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sredstva za dezinfekciju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.7.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.8.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 3.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr
Miroslav Zotovi}", Slatinska 11, 78000 Bawa Luka
(S1-14012-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
617-1-1-217-3-117/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.10.2016. u 15:36
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Tamara Me|edovi}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
793000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Endoproteze koqena
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.12.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 7.12.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr
Miroslav Zotovi}" Bawa Luka
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Institute for fizical medicine and rehabilitation "Dr Miroslav
Zotovi}" Banja Luka
UIN: 4400917770002
Contact person: Tamara Me|edovi}
Telephone: (051) 348-469
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Knee Endoprosthesis
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
33000000-0
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
27.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 7.12.2016. 11:00:00
Address and place: Institute for fizical medicine and rehabilitation "Dr
Miroslav Zotovi}", Slatinska 11 Banja Luka,
(S1-14169-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
617-1-1-138-3-71/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 21.7.2016. u 11:44
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Petar Mrakovi}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Jednomjesna sjede}a hiperbari~na komora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33157500-0
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
176068,38
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Prema TD
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.8.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.8.2016. 11:00:00

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
637-1-3-26-3-26/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 23:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA KONJIC
IDB/JIB: 4227204140005
Kontakt osoba: Fadil Tatar (za proceduralna pitanja postupka javne
nabavke) Telefon: +387 (0)36 71 22 15 Faks: +387 (0)36 72 98 13 E-mail:

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

fadil.tatar@konjic.ba Kontakt osoba: Bakir Omuki} (za tehni~ka pitanja)


Telefon:+387 (0)33 66 81 85 Faks: +387 (0)33 66 81 84 e-mail:
bomukic@caritas.ch
Telefon: (036) 712-200
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
GRA\EVINSKO - ZANATSKI RADOVI NA 10 KU]A ZA ROME U
OP]INI KONJIC
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45200000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
210000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
120 dana od obostranog potpisa ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Sala za sastanke u zgradi Op}ine Konjic; Mar{ala Tita 62
(S1-14091-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-2127-3-405/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 10:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Sanela Muli}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ~eli~ne lu~ne podgrade za potrebe JP Elektroprivreda BiH
d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. -Zenica, ZD RMU "Breza" d.o.o.Breza, ZD RMU "Abid Loli}" d.o.o. Travnik-Bila, ZD RMU "Kakanj"
d.o.o.-Kakanj i ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. -Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44462000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4663700,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
3 (tri) mjeseca od potpisivanja Ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 30.11.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 30.11.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te
15, 71000

Broj 79 - Strana 13

INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Public Company Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, ZD Mines
"Kreka" Ltd Tuzla
UIN: 4209020780003
Contact person: Sanela Muli}
Telephone: (035) 280-083
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement of the steel arch support
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
44462000-6
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
23.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 30.11.2016. 09:00:00
Address and place: JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, Vilsonovo
{etali{te 15, 71000 Sarajevo,
(S1-13874-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-2131-3-408/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 13:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za KM[^ (LOT 1 - LOT 2)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, Sala br. 61
(S1-13867-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-2137-3-413/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 14:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Kontakt osoba za za komercijalna pitanja: Lejla Husejnovi},
tel. 035/287-501 Kontakt osoba za za tehni~ka pitanja: Fehmo Mrkaljevi},
mob. 061/676-366
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Broj 79 - Strana 14

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Rezervni dijelovi za kamione MB Axor 1840 GB 65, MB Actros 1843 GB


60, MB Actros 2640 GB 62, MB Actros 2643 GB 63, FAP 2635 GB58, PP
SCHWARZMULLER GB 62 i GB 63,
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34330000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
27100,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do 4 (~etiri) mjeseca od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije
finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje br.1 75 000 Tuzla
(S1-13983-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-2184-3-416/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 12:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Filteri
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42913000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
86430,14
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do 12 (dvanaest) mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije
finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla, Sala br. 61
(S1-14129-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-1-2196-3-418/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 11:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 21. 10. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Posipni materijal za izradu puta (0-60 mm) za izvoz uglja na lokalitetu
Crveno Brdo (6.000 t)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14210000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
43000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do 6 ({est) mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije
finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla, Direkcija Dru{tva,
Sala br. 61
(S1-14180-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
663-1-2-2197-3-419/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 12:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
557000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Iskop-utovar, transport i odlaganje otkrivke kao i otkopavanje i transport
uglja
sa PK "Lukava~ka rijeka" do Rudnika "[ikulje" u Lukavcu (140.000
3
m ~.m., 33.000 t uglja)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90532000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla, Direkcija Dru{tva,
Sala br. 61
(S1-14181-16)
OBAVIJEST O NABAVI
665-1-1-13-3-13/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 18.10.2016. u 14:52
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA TOMISLAVGRAD
IDB/JIB: 4281006390009
Kontakt osoba: Kristijan Petrovi} i Ivica [arac
Telefon: (034) 356-400

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Broj 79 - Strana 15

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
110000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava lo`-ulja za ogrijevnu sezonu 2016-2017
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.11.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 12:05:00
Adresa i mjesto: Op}ina Tomislavgrad, Mijata Tomi}a 108, Tomislavgrad,
ured 42
(S1-14138-16)

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
32500,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge odr`avanja i popravki VW kombija
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50112000-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 08:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: Fadila Kurtagi}a br.1 Kladanj
(S1-14146-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
686-1-1-108-3-19/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 12:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200793630003
Kontakt osoba: Sla|an Jogun~i}
Telefon: (033) 281-516
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka specijalne elektronske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31710000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
87179,48
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kako je upisano u tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Kako je upisano u tenderskoj dokumentaciji
(S1-13857-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
709-1-2-70-3-40/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 13:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
UNSKO-SANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263093360007
Kontakt osoba: JASMINKA D@ANI]
Telefon: (037) 224-224
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga tehni~kog pregleda vozila za 2017.godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71631200-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
bud`etska 2017.godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo unutra{njih poslova USK, 502. Vite{ke brigade br. 2. Biha}
(S1-13954-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
699-1-2-84-3-152/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 12:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA"
DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
IDB/JIB: 4209129520001
Kontakt osoba: Mirza Rustemovi}
Telefon: (035) 621-212

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
709-1-2-71-3-41/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 11:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
UNSKO-SANSKOG KANTONA

Broj 79 - Strana 16

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Petak, 21. 10. 2016.

IDB/JIB: 4263093360007
Kontakt osoba: Asifa Kr`ali}
Telefon: (037) 224-224
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sukcesivna isporuka usluga vje{ta~enja alkohola
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
85148000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
25000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina (bud`etska 2017)
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: MUP USK, 502. vite{ke brigade broj 2, 77000
(S1-13955-16)

Kontakt osoba: JASMINKA D@ANI]


Telefon: (037) 224-224
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
sukcesivna nabavka higijenskog i potro{nog materijala za 2017.godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39830000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
bud`etska 2017.godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo unutra{njih poslova USK, 502.Vite{ke brigade br.2. Biha}
(S1-14100-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
709-1-1-72-3-42/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 12:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
UNSKO-SANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263093360007
Kontakt osoba: Asifa Kr`ali}
Telefon: (037) 224-224
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sukcesivna isporuka baterija
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31440000-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina (bud`etska 2017.g)
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: MUP USK, 502. Vite{ke brigade br. 2
(S1-13956-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
709-1-2-73-3-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 13:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
UNSKO-SANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263093360007
Kontakt osoba: Asifa Kr`ali}
Telefon: (037) 224-224
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge ogla{avanja u 2017.godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79341000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
17000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina (bud`etska 2017.g)
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: MUP USK-a, 502 Vite{ke brigade br.2., 77 000 Biha}
(S1-14101-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
709-1-1-74-3-43/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 13:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
UNSKO-SANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263093360007

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
709-1-2-75-3-45/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 14:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
UNSKO-SANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263093360007

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Kontakt osoba: Asifa Kr`ali}


Telefon: (037) 224-224
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge odr`avanja i popravka uredskih ma{ina u 2017.godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50310000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42500,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina (bud`etska 2017.g)
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: MUP USK 502 Vite{ke brigade br.2., 77 000 Biha}
(S1-14102-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
719-1-3-62-3-46/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 8:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA LUKAVAC
IDB/JIB: 4209451920007
Kontakt osoba: Nermina Selimovi}
Telefon: (035) 554-025
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
UKLANJANJE KOMUNALNOG OTPADA I NANOSA IZ KORITA
POTOKA KRU[EVA^KA RIJEKA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45246400-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10220,77
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 kalendarskih dana ra~unaju}i od dana uvo|enja izvo|a~a u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Lukavac, Trg Slobode 1, Lukavac, soba 65/II
(S1-13904-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
719-1-3-63-3-47/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 8:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA LUKAVAC
IDB/JIB: 4209451920007
Kontakt osoba: Nermina Selimovi}
Telefon: (035) 554-025

Broj 79 - Strana 17

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PRIMARNE DISTRIBUTIVNE
MRE@E U NASELJU POLJICE GORNJE, I FAZA OP]INA LUKAVAC
I IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PRIMARNE DISTRIBUTIVNE
MRE@E U NASELJU PURA^I], I FAZA, OP]INA LUKAVAC
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Lukavac, Trg Slobode 1, Lukavac, soba 65/II
(S1-14050-16)
OBAVIJEST O NABAVI
723-1-1-212-3-212/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 17.10.2016. u 16:33
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: Nikica Milo{
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
167521,36
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Javna nabavka roba Ogrjevnog drveta (iscijepanog paletiranog) i peleta za
grejnu sezonu 2016. godine, za potrebe MO i OS BiH.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
03000000-1
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.11.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 15.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, Sarajevo
(S1-14033-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
743-1-1-154-3-148/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 8:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB: 4401711930000
Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I]
Telefon: (051) 335-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Broj 79 - Strana 18

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
20000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka dijelova i opreme sa ugradnjom kao i vr{enje usluga odr`avanja
ostalih motornih vozila, RC MOSTAR, vozila van garantnog roka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: UIO BIH SREDI[NJI URED, Banja Lazarevi}a bb,78000
Banja Luka
(S1-14126-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
756-1-1-164-3-11/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 16:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA POLICIJSKU PODR[KU
IDB/JIB: 4201442540004
Kontakt osoba: Admir Ba{i}
Telefon: (033) 727-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radio komunikacione opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32000000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
246837,60
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kao u TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Agencija za policijsku podr{ku, ul Aleja Bosne Srebrene
bb, 71 000 Sarajevo (zgrada studentskih domova Ned`ari}i, krilo C, III
sprat)
(S1-14178-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
760-1-1-33-3-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 13:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OP]A BOLNICA
"DR.MUSTAFA BEGANOVI]"GRA^ANICA
IDB/JIB: 4209346460009
Kontakt osoba: Semir Alibegovi}
Telefon: (035) 702-745

Petak, 21. 10. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka lijekova i medicinskog potro{nog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.11.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: JZU Op}a bolnica "Dr.Mustafa Beganovi}" Gra~anica
(S1-14231-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
770-1-2-81-3-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 14:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BIH
IDB/JIB: 4200095780001
Kontakt osoba: Senada Kerla
Telefon: (033) 250-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge aviotransporta putnika i tereta, osim prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
94017,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Otvoreni postupak za zaklju~ivanje okvirnog sporazuma za usluge
izdavanja avio karata za potrebe Agencije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
63000000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: Regulatorna agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe 1,
71000 Sarajevo
(S1-13880-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
795-1-2-105-3-96/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 8:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB: 4209444710005
Kontakt osoba: Enida Omerhod`i}, dipl.oec. 035 300-530,
Telefon: (035) 300-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge izdava{tva i {tampanja na bazi tarife ili ugovora

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge {tampanja za potrebe TEMPUS projekta BAEKTEL
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79810000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1200,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
jednokratna usluga
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Univerzitet u Tuzli, ul.dr. Tihomila Markovi}a br. 1, 75000
Tuzla
(S1-13889-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1323-3-364/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 14.10.2016. u 7:32
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Gordana Ivi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ovjesni i spojni pribor za mre`e sa izoliranim i neizoliranim vodi~ima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
31224800-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
649994,71
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 (dvanaest) mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.11.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A,
88000 Mostar
(S1-13883-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-2-1325-3-365/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 17.10.2016. u 12:05
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Valentina Bevanda
Telefon: (036) 335-703

Broj 79 - Strana 19

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Mjerenje napona koraka, dodira, otpora uzemljenja i pregled gromobranske
instalacije - CHE ^apljina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
73430000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
15000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 (trideset) dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.11.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 16.11.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Mile Budaka 106 A, 88 000 Mostar
(S1-14010-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1324-3-366/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 17.10.2016. u 14:11
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Ivan Majstorovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava roba za elektroenergetske objekte po investicijama iz vlastitih
sredstava u organizacijskom dijelu DP Jug, Pogon Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
31321000-2
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
1.12.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 12.12.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.12.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A,
88000 Mostar
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar
UIN: 4227248350007
Contact person: Ivan Majstorovi}
Telephone: (036) 335-703
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase

Broj 79 - Strana 20

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 1.a. Title of the object of the contract


Supply of goods for electric power facilities in organizational units DP
South, section Mostar out of the own funds
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
31321000-2
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
1.12.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 12.12.2016. 11:30:00
Address and place: JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka
106A, 88000 Mostar
(S1-14028-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-3-1332-3-367/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 18.10.2016. u 8:46
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Jasna Raspudi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja hidrantske mre`e i ugradnja ure|aja za pove}anje tlaka u
hidrantskoj mre`i Poslovnica Elektro Od`ak i Elektro Domaljevac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45343200-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
63000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
4 mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.11.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 24.11.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 24.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Mostar, Ul. Mile Budaka 106a
(S1-14041-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-2-1333-3-368/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 18.10.2016. u 9:30
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Zlatko Kvesi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada projekta tehni~kog osmatranja bu{otina CHE ^apljina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
76530000-7

Petak, 21. 10. 2016.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM


18000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 dana od izdavanja narud`benice
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.11.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 16.11.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 16.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Ulica Mile Budaka 106a, 88000 Mostar
(S1-14086-16)
OBAVIJEST O NABAVI
799-1-1-1348-3-370/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 18.10.2016. u 12:38
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Evelina ^ovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vodi~i i podzemni kabeli do 1kV
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
44300000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
382000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.11.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 18.11.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: JP EP HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A 88000
Mostar
(S1-14112-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
825-1-1-675-3-357/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.10.2016. u 10:29
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. 114/16 Nabavka li~ne za{titne opreme i
sredstava
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJEQAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D. Gacko
(S1-14176-16)
OBAVIJEST O NABAVI
853-1-3-20-3-21/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 14.10.2016. u 12:46
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: GRAD [IROKI BRIJEG
IDB/JIB: 4272082230003
Kontakt osoba: Boro \olo
Telefon: (039) 702-801
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Priprema gradili{ta, Ru{enje zgrada, odvoz zemlje, demonta`a
objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvr{enje rje{enja urbanisti~ko gra|evinskog inspektora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 10:45:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Grad [iroki Brijeg, Fra Didaka Bunti}a 11, I kat soba br. 17
(S1-13940-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
867-1-1-130-3-80/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 9:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI
KLINI^KI CENTAR TUZLA
IDB/JIB: 4209390440007
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Telefon: (035) 303-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
120085,47
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga pregleda i ispitivanja iz oblasti za{tite na radu i za{tite od
po`ara
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 79 - Strana 21

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.11.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JZU UKC TUZLA, zgrada Uprave sala za sastanke
(S1-13922-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
867-1-1-131-3-81/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 15:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI
KLINI^KI CENTAR TUZLA
IDB/JIB: 4209390440007
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Telefon: (035) 303-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
1186210,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka roba- prehrambeni proizvodi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.12.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.12.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: JZU UKC TUZLA, zgrada Uprave sala za sastanke
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Public Health Institution University Clinical Center Tuzla
UIN: 4209390440007
Contact person: Trkulja Miroslav
Telephone: (035) 303-300
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Goods, Purchase
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
15000000-8
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
28.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 2.12.2016. 11:30:00
Address and place: Public Health Institution University Clinical Center
Tuzla, Trnovac b.b. 75000 Tuzla, Bosnia and Herzegovina
(S1-14042-16)

Broj 79 - Strana 22

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
893-1-1-270-3-134/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 14:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB: 4200089110002
Kontakt osoba: Alen Had`ihuseinovi}
Telefon: (033) 298-520
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
135000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka medicinske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
22.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Slu`ba za javne nabavke, skladi{tenje i realizaciju nabavki
KCUS-a
(S1-14009-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
928-1-1-51-3-27/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 10:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263373560001
Kontakt osoba: Mahir Mid`i}
Telefon: (037) 316-001
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka papira i ostalog kancelarijskog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22800000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
70000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do 31.12.2017. godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 14:30:00
Adresa i mjesto: Vlada Unsko-sanskog kantona, Alije \erzeleza 6, 77000
Biha}
(S1-14077-16)

Petak, 21. 10. 2016.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
928-1-2-52-3-28/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 11:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263373560001
Kontakt osoba: Mahir Mid`i}
Telefon: (037) 316-001
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka usluga redovnog odr`avanja i servisiranja voznog parka
Vlade Unsko-sanskog kantona
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50110000-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
70000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do 31.12.2017. godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 13:45:00
Adresa i mjesto: Vlada Unsko-sanskog kantona, Alije \erzeleza 6, 77000
Biha}
(S1-14078-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
928-1-1-53-3-29/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 11:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263373560001
Kontakt osoba: Mahir Mid`i}
Telefon: (037) 316-001
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka nafte i naftnih derivata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
245000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do 31.12.2017. godine
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Vlada Unsko-sanskog kantona, Alije \erzeleza 6, 77000
Biha}
(S1-14079-16)

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
935-1-2-178-3-136/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 13:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200558710008
Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]
Telefon: (033) 492-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada dokumentacije u cilju pove}anja energetske efikasnosti objekata
kolektivnog stanovanja u ulici Trg heroja 8,12,30 i 32, na podru~ju Op}ine
Novo Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71220000-6
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana od dana zaklju~ivanja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: U velikoj sali Op}inskog vije}a u zgradi Op}ine Novo
Sarajevo, u ul. Zmaja od Bosne br. 55
(S1-14027-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
956-1-2-22-3-22/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 10:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANCELARIJA ZA VETERINARSTVO BIH
IDB/JIB: 4200803700005
Kontakt osoba: Vedrana Jelu{i} i Tanja Vignjevi}
Telefon: (033) 565-700
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
4 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
27900,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Javna nabavka laboratorijskih usluga za analizu rezidua veterinarskih
lijekova i kontaminanata- antibiotici
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71000000-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
16.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 16.11.2016. 13:00:00

Broj 79 - Strana 23

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 16.11.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Kancelarija za veterinarstvo BiH, Mar{ala Tita 9a/II,
Sarajevo
(S1-14141-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
967-1-1-809-3-136/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 14:37
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB: 4218055050007
Kontakt osoba: Armin Berbi}
Telefon: (032) 552-530
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka jamske gra|e (rudno drvo ~etinara)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03419200-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
237500,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do realizacije, ali ne du`e od 12 mjeseci od dana potpisa ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Rudarska bb
(S1-14118-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
979-1-1-540-3-16/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 18:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JKP "RADNIK" D.O.O. ZAVIDOVI]I
IDB/JIB: 4218260220004
Kontakt osoba: ALMA MUJANOVI]
Telefon: (032) 870-441
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
4 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
325000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka nafte i naftnih derivata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09200000-1
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 13:15:00

Broj 79 - Strana 24

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 4.11.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Podubravlje broj:3, Zavidovi}i
(S1-14031-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-381-3-323/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 11:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Edin Rid`al
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odvodnici prenapona - LOT 18
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31216000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
92000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Tri mjeseca
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, sala 430
(S1-14108-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-389-3-324/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 12:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Emina Turkovi}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala za uzemljenje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14622000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
211000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.11.2016. 09:30:00

Petak, 21. 10. 2016.

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 10.11.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: JP EP BIH, Vilsonovo {etali{te 115, sala 430/IV
(S1-14115-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-2-390-3-327/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 9:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: D`enita Bori}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Realizacija opti~kog spojnog puta HE Jablanica - Ulazna gra|evina HE
jablanica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32562300-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 dana od datuma uvo|enja u posao
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala broj 431
(S1-14183-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-391-3-328/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 10:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Amela Kari}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
2000017728 - Nabavka i ugradnja in`enjerske stanice sistema upravljanja
bloka 5 u Podru`nici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
48781000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
150000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.11.2016.

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 17.11.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.11.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te
15, Sarajevo, IV Sprat, sal 430
(S1-14170-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
986-1-1-392-3-329/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 12:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Amela Kari}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
2000017023 - Nabavka armirano-betonskih stubova za potrebe
elektrodistributivnih podru`nica JP EP BiH d.d. - Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 6.12.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 6.12.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te
15, Sarajevo, IV sprat, sala 430
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
UIN: 4200225150005
Contact person: Amela Kari}
Telephone: (033) 751-000
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement of reinforced-concreted posts for requirements of energy distribution branches
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
45000000-7
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
29.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 6.12.2016. 09:00:00
Address and place: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo
{etali{te 15, Sarajevo, IV floor, room 430
(S1-14168-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
997-1-3-48-3-52/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 13:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova "Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona"
IDB/JIB: 4210123430009
Kontakt osoba: Zemira Be{irovi}
Telefon: (035) 281-500

Broj 79 - Strana 25

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
8 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
100000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Javna nabavka radova na redovnom odr`avanju propusta i mostova koji se
nalaze na regionalnim cestama Tuzlanskog kantona
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45221111-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto: JU Direkcija regionalnih cesta TK, Albina Herljevi}a 43,
Tuzla
(S1-14093-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1002-1-3-344-3-314/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 18.10.2016. u 14:53
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" / [UMSKOGOSPODARSKO DRU[TVO "[UME SREDI[NJE
BOSNE" / [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" D.O.O. DONJI VAKUF
IDB/JIB: 4236311640001
Kontakt osoba: Lejla Muji}-Hod`i}
Telefon: (030) 270-735
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
27582,56
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvo|enje radova na izgradnja traktorskih puteva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: Ulica 770. slavne brdske brigade b.b. Donji Vakuf
(S1-14135-16)

Broj 79 - Strana 26

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVIJEST O NABAVI
1025-1-2-138-3-68/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 14.10.2016. u 13:57
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA PROZOR-RAMA
IDB/JIB: 4227048340007
Kontakt osoba: Kristina Kuraja
Telefon: (036) 771-910
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zimsko odr`avanje lokalnih cesta na podru~ju op}ine Prozor-Rama u sezoni
2016/17 u razdoblju od 01.11.2016. do 15.04.2017.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
90000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.11.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Op}ina Prozor-Rama, Ul. Kralja Tomislava b.b. 88440
Prozor, Ured na~elnika
(S1-13979-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1059-1-3-69-3-49/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 14:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD MOSTAR
IDB/JIB: 4227396110007
Kontakt osoba: Amela Prguda
Telefon: (036) 500-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na utopljavanju zgrade"Centar za stara i iznemogla lica" u Mostar
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45215213-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
111111,11
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Mostar, Ul. Kralja Zvonimira br.14, \a~ki dom, II sprat
(S1-13910-16)

Petak, 21. 10. 2016.

OBAVIJEST O NABAVI
1060-1-1-13-3-13/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 14.10.2016. u 10:37
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: @UPANIJSKA BOLNICA ORA[JE
IDB/JIB: 4254019560003
Kontakt osoba: Vera Gavri}
Telefon: (031) 716-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava lijekova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: @upanijska bolnica Ora{je, III ulica br.4
(S1-13917-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1067-1-1-283-3-68/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 8:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200671280001
Kontakt osoba: Mirela Crnki}
Telefon: (033) 567-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
MOBILNI SILER
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33100000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
20000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
DO ISTEKA GARANTNOG PERIODA
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 17.11.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.11.2016. 09:15:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-14143-16)

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1081-1-1-138-3-105/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.10.2016. u 8:33
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE
IDB/JIB: 4401354720000
Kontakt osoba: Toma{ Brwo{
Telefon: (059) 279-801
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka auto guma
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34351100-3
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Upravna zgrada, sala za sastanke.
(S1-13903-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1081-1-1-140-3-109/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.10.2016. u 11:55
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE
IDB/JIB: 4401354720000
Kontakt osoba: Toma{ Brwo{
Telefon: (059) 279-801
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka novog slu`benog luksuznog vozila i nabavka novog
dosatvno-terenskog vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Upravna zgrada, sala za sastanke.
(S1-14197-16)

Broj 79 - Strana 27

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1110-1-2-82-3-84/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 15:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA,
EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
4 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
1435897,43
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje SDH sistema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50330000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 29.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Banja Luka, Petra Ko~i}a 61.
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Agency for Identification Documents Registers and Data Exchange
of BiH
UIN: 4402889700004
Contact person: Adnan Vukojevi}
Telephone: (051) 340-170
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Maintenance and repair services
II 1.a. Title of the object of the contract
The maintenance of SDH system
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
50330000-7
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
18.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 29.11.2016. 10:00:00
Address and place: Banja Luka, Street Petra Ko~i}a 61.
(S1-13974-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1110-1-1-83-3-85/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 10:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA,
EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da

Broj 79 - Strana 28

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Motorna vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Banja Luka, Petra Ko~i}a 61.
(S1-14029-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1110-1-1-85-3-92/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 15:31
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA,
EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sigurnosna vrata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44221200-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
44444,44
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Banja Luka, Petra Ko~i}a 61.
(S1-14128-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1110-1-1-88-3-94/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 9:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA,
EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kanalna klima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42512000-8

Petak, 21. 10. 2016.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM


12820,51
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Banja Luka, Petra Ko~i}a 61.
(S1-14218-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1116-1-1-18-3-18/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 14:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TUZLANSKI KANTON URED ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
KANTONALNIH ORGANA
IDB/JIB: 4209421180009
Kontakt osoba: Adnan Had`i}
Telefon: (035) 369-320
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
196098,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
NABAVKA I ISPORUKA ENERGENATA ZA ZAGRIJAVANJE
PROSTORIJA (UGALJ)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09200000-1
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: Rudarska 57, Tuzla
(S1-13872-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1132-1-1-120-3-74/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 9:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE
IDB/JIB: 4201295900008
Kontakt osoba: Nermana Koldzo
Telefon: (033) 726-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka roba: "Nabavka ma{ine za pranje laboratorijskog posu|a"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39713100-4

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM


20000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana od dana potpisivanja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Ul. Hamdije ^emerli}a 39a, 71000 Sarajevo, 8 sprat, sala za
sastanke.
(S1-14072-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-1-623-3-348/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.10.2016. u 11:44
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Zoran [ibalija
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog namje{taja i potro{nog materijala.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
30.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 1.12.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 1.12.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: Zgrada Vlade Br~ko distrikta, sala 59, 2. sprat.
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Government of Brcko district BiH
UIN: 4600082130006
Contact person: Zoran [ibalija
Telephone: (049) 212-708
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement of office furniture and consumables
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
30000000-9
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
30.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 1.12.2016. 12:00:00
Address and place: Gaverment of Br~ko distrikt, Bulevar mira No. 1
(S1-13948-16)

Broj 79 - Strana 29

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1157-1-1-624-3-349/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.10.2016. u 13:10
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Zoran [ibalija
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog namje{taja za potrebe Pravobranila{tva
Br~ko distrikta BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39100000-3
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
6000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
2016
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 13:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto: Zgrada Vlade Br~ko distrikta, sala 59, 2. sprat.
(S1-13947-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1161-2-1-797-3-57/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 7.10.2016. u 16:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU
IDB/JIB: 4403462520001
Kontakt osoba: Esad [ikalo
Telefon: (057) 326-376
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka policijske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Ograni~eni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 25.10.2016. 12:00:00
(S1-14061-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-1-240-3-505/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 16:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Tomislav Jovanovi}
Telefon: (057) 405-300

Broj 79 - Strana 30

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka putni~kih vozila za potrebe Javnog preduze}a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Direkcija JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac,
Romanijska 1, 71350 Sokolac
(S1-13891-16)

Petak, 21. 10. 2016.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM


1000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Banjaluka (sala za
tendere II sprat)
(S1-14022-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1172-1-2-242-3-510/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 20.10.2016. u 10:55
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Radomir Rebi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavawa {uma "Viso~nik" Han Pijesak
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
6.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 08:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto: [G"Viso~nik" Han Pijesak
(S1-11236-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1180-1-2-127-3-174/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 10:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Biljana Popari} Stojanovi}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Najam licence FinPlan - 4 licence
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72212332-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 11:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: u prostorijama Ugovornog organa, Kralja Petra I
Kara|or|evi}a br.93 (sala za otvaranje tendera)
(S1-14055-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1180-1-1-125-3-172/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 13:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Sonja Plav{i}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka informati~ke opreme i video - opreme - grafi~ka tabla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30237450-8

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1242-1-1-4-3-12/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 14:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO SAOBRA]AJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200663690004
Kontakt osoba: Naida Tuki}
Telefon: (033) 562-058
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka 12 novih minibusa za javni gradski prevoz
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM


1740000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 kalendarskih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
18.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 22.11.2016. 14:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 22.11.2016. 15:00:00
Adresa i mjesto: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1, "Multimedijalna sala"
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Ministry of traffic of Sarajevo Canton
UIN: 4200663690004
Contact person: Naida Tuki}
Telephone: (033) 562-058
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement of new vans for public transport
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
34000000-7
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
18.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 22.11.2016. 14:30:00
Address and place: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1, 71 000 Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina
(S1-14062-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1247-1-1-169-3-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 10:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4209080250003
Kontakt osoba: Tanja Kadi}
Telefon: (035) 307-700
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka seruma antiviperinuma
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33651500-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
3418,80
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
godinu dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
24.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.11.2016. 12:00:00

Broj 79 - Strana 31

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 9.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, Ul.
Tuzlanskog odreda br. 6, 75 000 Tuzla
(S1-14067-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1247-1-1-170-3-16/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 12:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4209080250003
Kontakt osoba: Tanja Kadi}
Telefon: (035) 307-700
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vakcine protiv sezonske gripe
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33651660-2
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
54786,32
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
godina dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
25.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, Ul.
Tuzlanskog kantona br. 6, 75 000 Tuzla
(S1-14175-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-3-650-3-332/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 10:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
T 75/16 Nabavka radova na izradi infrastrukture za postrojenje
odsumporavanja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
200000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 79 - Strana 32

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 28.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada, sala
broj 03
(S1-13877-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-1-652-3-334/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 11:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
81450,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
T 74/16 Nabavka akumulatora
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31400000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
29.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada, sala
broj 03
(S1-13934-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1276-1-2-668-3-339/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 10:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
IDB/JIB: 4400449490005
Kontakt osoba: Dragana Trakilovic
Telefon: (055) 771-519
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
T 94/16 Nabavka usluge obezbje|enja kreditnih sredstava za potrebe
elektrofilterskog postrojenja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66113000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1500000,00

Petak, 21. 10. 2016.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja


48 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.12.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.12.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada, sala
broj 03
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name: Joint venture "Public Electric Company of the Republic of Srpska",
Dependent Company "Mine and Thermal-power plant Ugljevik"
Shareholding board Ugljevik
UIN: 4400449490005
Contact person: Department for public procurement
Telephone: (055) 771-519
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Services, Financial services: Insurances services, Banking and investment
services
II 1.a. Title of the object of the contract
Acquisition of credit funds for electrostatic percipitators
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
66113000-5
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
28.11.2016.
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time: 5.12.2016. 11:00:00
Address and place: More information in bidding document
(S1-14150-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1280-1-1-190-3-211/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 13:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
JN-OP-102/16 - Nabavka osnovnih sredstava za potrebe OP Tuzla
(kancelarijski namje{taj, ormari, kuhinjski elementi i ostalo)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39000000-2
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
26.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 11:00:00

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 4.11.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Ul.
Marije Bursa} br. 7a, Banja Luka, Sala za sastanke
(S1-13864-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1280-1-2-191-3-214/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 10:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
JN-OP-49/16 Analiza sigurnosti i pouzdanosti rada elektroenergetskog
sistema "Elektroprijenosa - Elektroprenosa BiH" i mjere za njihovo
unapre|enje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71621000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
700000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, ul.
Marije Bursa} 7A, 78000 Banja Luka, Sala za sastanke
(S1-13879-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1293-1-3-143-3-156/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.10.2016. u 11:08
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BIJELJINA
IDB/JIB: 4400358930002
Kontakt osoba: Sanja Panteli}
Telefon: (055) 233-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Asfaltirawe-presvla~ewe puta za izbjegla i raseqena lica u MZ Hase,
Grad Bijeqina, {ifra SKP-02/16
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233140-2
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42735,04
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
20 (dvadeset) kalendarskih dana od dana uvo|ewa u posao, a najkasnije do
12.02.2017. godine
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 79 - Strana 33

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
7.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Gradska uprava Grada Bijeqina
(S1-13999-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1293-1-3-144-3-158/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.10.2016. u 14:06
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BIJELJINA
IDB/JIB: 4400358930002
Kontakt osoba: Tomica Stojanovi}
Telefon: (055) 233-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Uklawawe postoje}eg i izgradwa novog mosta na nekategorisanom putu u
MZ Sredwa ^a|avica - put ka grobqu,SKP-n-04/16
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Predvi|eni krajwi rok za zavr{etak radova je do 31.12.2016.godine
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 13:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto: Gradska uprava grada Bijeqina
(S1-14209-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1309-1-1-325-3-59/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.10.2016. u 9:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA SARAJEVO ZD RMU "ABID LOLI]"
D.O.O. TRAVNIK-BILA
IDB/JIB: 4236078160002
Kontakt osoba: Ahmet Begic
Telefon: (030) 562-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka milisekundnih metanskih elektri~nih detonatora za potrebe ZD
RMU Breza i ZD RMU Abid Loli} Bila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
24615000-8
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
200000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci sukcesivno
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 79 - Strana 34

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
1.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: zgrada JP EP BiH, Vilsonovo {etali{te 15, Srajevo, sala 430
(S1-14227-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-1-95-3-147/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.10.2016. u 12:27
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: VESNA TE[ANOVI]
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka ugqa" za potrebe Pedago{kog fakulteta u Bijeqini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09111100-1
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10200,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Ugovor se zakqu~uje na period od 12 (dvanaest) mjeseci
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
4.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: Pedago{ki fakultet, Semberskih ratara bb, 76 300
Bijeqina
(S1-13937-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-1-93-3-150/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.10.2016. u 13:41
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: Gordana Milanovi}
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
2500,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka tonera
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30125120-8
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 21. 10. 2016.

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
11.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Muzi~ka akademija Univerziteta u Isto~nom Sarajevu.
Vuka Karad`i}a br.30, 71 123 Isto~no Sarajevo.
(S1-14051-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-2-94-3-151/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.10.2016. u 14:03
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: Gordana Milanovi}
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajawe okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
4697,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
[timovanje klavira
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
37310000-4
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 15.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Muzi~ka akademija Univerziteta u Isto~nom Sarajevu.
(S1-14052-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1323-1-1-92-3-152/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.10.2016. u 14:13
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: Gordana Milanovi}
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka akncelarijskog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22800000-8
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
5214,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Godina dana.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
11.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 12.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 12.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Muzi~ka akademija Univerziteta u Isto~nom Sarajevu.
(S1-14053-16)
OBAVIJEST O NABAVI
1335-1-1-42-3-22/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 18.10.2016. u 11:43
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: AGENCIJA ZA [KOLOVANJE I STRU^NO USAVR[AVANJE
KADROVA
IDB/JIB: 4227631130002
Kontakt osoba: Antonio Vrlji}
Telefon: (036) 355-570
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava slu`benih odora (za instruktore)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
35811200-4
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Sukladno TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
2.11.2016.
IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Ulica Kralja Petra Kre{imira IV 8/A, 88 000 Mostar
(S1-14107-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1337-1-1-42-3-9/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 14:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
SREBRENIK
IDB/JIB: 4209361690002
Kontakt osoba: SAMIRA MUJEZINOVI]
Telefon: (035) 369-266
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka reagensa za aparat Dimension Xpand Plus Basic
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33696500-0
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
70000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Jedna godina
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
31.10.2016.

Broj 79 - Strana 35

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 3.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Ul. Zlatnih ljiljana, bb Srebrenik
(S1-13972-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1355-1-3-395-3-62/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 13:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD ZENICA
IDB/JIB: 4218237080009
Kontakt osoba: Edin Bijedi}
Telefon: (032) 208-014
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja pregrada na vodotocima Baretnjak i Ciganski potok i regulacija
dijela korita Starinskog potoka radi za{tite naselja Top~i} Polje od buji~nog
nanosa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45240000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1000000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
180 kalendarskih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
23.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 4.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Grad Zenica, Trg BiH 6, Slu`ba za komunalne poslove i
ekologiju, V sprat, kancelarija 524
(S1-13957-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1355-1-1-410-3-64/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 9:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD ZENICA
IDB/JIB: 4218237080009
Kontakt osoba: Emira Daji}
Telefon: (032) 208-014
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
40000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka kancelarijskog materijala, sitnog inventara, tonera, ribona i
ketrid`a za potrebe Grada Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 79 - Strana 36

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 9.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 9.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Grad Zenica, Trg BiH br.6, Zenica, Slu`ba za zajedni~ke
poslove, kancelarija 317.
(S1-14065-16)
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1373-1-2-220-3-121/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.10.2016. u 10:58
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o nabavci usluge opravke - servisirawa vu~nih motora
lokomotive serije 441 -.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50221000-0
II 6.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Rok izvr{ewa usluge je: sukcesivno, prema dinamici Ugovornog organa,
na osnovu pojedina~nih naruxbi u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma
zakqu~ewa ugovora. Rok trajawa ugovora: jedna godina ra~unaju}i od
datuma obostranog potpisivawa Ugovora.
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 10.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000
Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
(S1-11238-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1374-1-3-83-3-42/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 14:15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA ZAVIDOVI]I
IDB/JIB: 4218234570005
Kontakt osoba: NALI] NED@AD
Telefon: (032) 878-327
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja lamele I stambeno-poslovnog objekta u ulici Radni~ka na parceli
ozna~enoj kao k.~. 672/7 K.O.Zavidovi}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45213110-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
350134,27
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
120 kalendarskih dana

Petak, 21. 10. 2016.

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
5.12.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 5.12.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.12.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: OP]INA ZAVIDOVI]I; ULIVA SAFVET BEGA
BA[AGI]A BB; 72220 ZAVIDOVI]I; MALA SALA ZA SASTANKE
(S1-14198-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-2-263-3-325/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 13:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Adnan Osmovi}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Balansiranje rotora pumpe napojne vode
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50511100-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1600,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-13998-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-3-267-3-326/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 9:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija kablovskih prostora - poduzimanje tehni~kih mjera sa stanovi{ta
PPZ-a u glavnim pogonskim objektima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50324200-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Naveden u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Broj 79 - Strana 37

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-14119-16)

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
10.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 11.11.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 11.11.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-14201-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-1-265-3-327/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 13:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka li~ne i skupne za{titne opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18143000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
48500,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Navedeno u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
9.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.11.2016. 09:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.11.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto: Kao pod I 1.
(S1-14174-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1407-1-1-25-3-14/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 9:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BIH (BHMAC)
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200885910037
Kontakt osoba: Zoran Gruji}
Telefon: (033) 253-800
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
42735,04
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka kompjuterskog materijala - tonera i ketrid`i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30125120-8
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
28.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Tvorni~ka 3, Sarajevo
(S1-13920-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-3-266-3-328/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 8:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}
Telefon: (035) 305-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija vatrostalnog ozida kotlova prilikom remonta blokova TE "Tuzla"
sa nabavkom materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45321000-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
210000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Naveden u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1409-1-1-130-3-85/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 9:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB: 4200225150072
Kontakt osoba: Amir Had`iomerovi}
Telefon: (036) 758-145
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
10202-118/16: Nabavka rezervnih dijelova za 35 kV postrojenje HE
Salakovac za potrebe Podru`nice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42112000-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
27000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Kako je dato u TD

Broj 79 - Strana 38

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
14.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 14.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica,
Jaroslava ^ernija br. 1, 88240 Jablanica, sala za sastanke
(S1-14173-16)
DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJE[TENJE O
TRANSPARENTNOSTI
1409-4-3-131-6-86/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 14:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB: 4200225150072
Kontakt osoba: Amir Had`iomerovi}
Telefon: (036) 758-145
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
10202-102/16: Nabavka dodatnih radova koji se odnose na rekonstrukciju
hidrauli~kog sistema za upravljanje segmentnim zatvara~em i remont
servomotora preliva u bu~nicu sa klapnom HE Salakovac Podru`nice
"Hidroelektrane na Nerertvi" Jablanica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45453000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14226-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1412-1-1-142-3-45/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 12:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
IDB/JIB: 4200742210034
Kontakt osoba: Sabina Muhovi}
Telefon: (033) 280-020
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
43000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.

Petak, 21. 10. 2016.

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 7.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto: ul Mehmeda Spahe br. 7, Sarajevo
(S1-14037-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1412-3-1-143-3-46/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 13:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
IDB/JIB: 4200742210034
Kontakt osoba: Sabina Muhovi}
Telefon: (033) 280-020
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka hemijskih sredstava
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35113200-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42700,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do isporuke robe
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak sa objavljivanjem obavje{tenja o nabavci
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 12:00:00
(S1-14121-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1420-1-1-38-3-35/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 9:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA POSLOVE SA STRANCIMA
IDB/JIB: 4200824880038
Kontakt osoba: Danijela Ivelji}
Telefon: (033) 779-905
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dijelova uniformi za slu`benike osiguranja i pratnje u Slu`bi za
poslove sa strancima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35811200-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
129900,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Definisano TD
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
3.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 3.11.2016. 16:00:00

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 3.11.2016. 17:00:00
Adresa i mjesto: sjediste Sluzbe za poslove sa strancima, Ul. Bra}e Muli}a
38. Sarajevo, Novi Grad
(S1-13958-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-1-259-3-373/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 13:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Alisa Imamovi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Neplanirane nabavke ma{inskih komponenti - ljepilo i u~vr{}iva~ za hladnu
vulkanizaciju u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34320000-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
7000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
15 (petnaest) dana od dana stupanja ugovora na snagu
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 15.11.2016. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 15.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto: Sala Sektora za ekonomske poslove Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj", soba br. 26
(S1-14222-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1424-1-1-262-3-378/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 11:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Alisa Imamovi}
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Neplanirane nabavke dijelova za odr`avanje ma{inske opreme - dijelovi
pumpi N-D41 za potrebe Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42124000-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
15000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30 (trideset) dana od dana potpisivanja ugovora
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
11.11.2016.

Broj 79 - Strana 39

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e


Datum i vrijeme: 17.11.2016. 10:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 17.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
u~e{}e
(S1-14223-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1426-1-3-196-3-109/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 13:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: ENISA HAMZI]
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Priprema gradili{ta, Bu{enje i burgijanje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gra|evinski radovi - iskopi i zatrpavanje za podru~je @ivinica, za potrebe
Podru`nice "Elektrodistribucija" Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45112000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
141000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
18 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
27.10.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 31.10.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Rudarska 38 , 75000 Tuzla
(S1-13984-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1426-1-3-201-3-110/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 12:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: Harun Meholji}
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija stubnog mjesta 37 na DV 35 kV Sapna - Kalesija, za potrebe
Podru`nice "Elektrodistribucija" Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45262600-7
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
26550,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 79 - Strana 40

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Petak, 21. 10. 2016.

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
1.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Rudarska 38, Tuzla
(S1-14131-16)

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku


dokumentaciju
7.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 10.11.2016. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 10.11.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto: Grada~a~ka 39, 71000 Sarajevo
(S1-14220-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1437-1-1-192-3-104/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 12:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150030
Kontakt osoba: Sa|ida Boji}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka autoguma
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34351100-3
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
65000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
6 ({est) mjeseci
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
8.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 12:30:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 8.11.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto: Zmaja od Bosne 49, Zgrada PTZ, II sprat, soba 145
(S1-11237-16)

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
2832-1-1-26-3-7/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.10.2016. u 12:51
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KPZ PJ "Tuwice" Bawa Luka
IDB/JIB: 4400924980012
Kontakt osoba: Tamara Damjanovi}
Telefon: (051) 366-600
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 3.c. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
130340,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka `itarica i sto~ne hrane
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03000000-1
ODJEQAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV 3. Uslovi preuzimawa/dostavqawa zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
7.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum i vrijeme: 7.11.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: Kazneno-popravni zavod Bawa Luka, ul. Blagoja
Parovi}a 139b
(S1-14016-16)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
2586-1-2-54-3-1/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 8:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA OSNOVNA [KOLA "OSMAN NAKA["
IDB/JIB: 4200164850009
Kontakt osoba: Aida Miki}
Telefon: (033) 715-660
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
21 Mjesec(i)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
64500,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
USLUGA PRIPREMANJA [KOLSKIH OBROKA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
55523100-3
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
11089-1-1-8-3-5/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 12:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova Op}a bolnica Konjic
IDB/JIB: 4227883290002
Kontakt osoba: Nermina Veljkovi}
Telefon: (036) 712-511
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.11.2016. 11:00:00

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme: 18.11.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto: J.U. Op}a bolnica Konjic, Bolni~ka bb, Konjic, Zgrada
uprave
(S1-14185-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
11091-1-1-4-3-4/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 12:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova Dom zdravlja Konjic
IDB/JIB: 4227882720003
Kontakt osoba: Nermina Veljkovi}
Telefon: (036) 712-511
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II.3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u
KM
143000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
17.11.2016.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 18.11.2016. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.11.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto: J.U. Dom zdravlja Konjic, Bolni~ka do broja 13, Konjic,
Zgrada uprave
(S1-14184-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
33-1-1-5-5-9/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.10.2016. u 11:16
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU "ZAVOD ZA FORENZI^KU PSIHIJATRIJU" SOKOLAC
IDB/JIB: 4403127900002
Kontakt osoba: Zora Gojkovi}
Telefon: (057) 444-858
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka pekarskih proizvoda, mesa i mesnih prera|evina, prehrambenih
proizvoda, mlijeka i mlije~nih proizvoda, vo}a i povr}a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14040-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
87-1-1-115-5-98/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 10:58
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DOM ZDRAVLJA BIJELJINA

Broj 79 - Strana 41

IDB/JIB: 4400379180003
Kontakt osoba: Sonja Grgi}
Telefon: (055) 415-111
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka stomatolo{kih aparata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33126000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-13941-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
87-1-1-114-5-99/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 11:02
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB: 4400379180003
Kontakt osoba: Sonja Grgi}
Telefon: (055) 415-111
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka stomatolo{kih instrumenata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33130000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-13942-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
87-1-1-106-5-101/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 14:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB: 4400379180003
Kontakt osoba: Gordana Mitrovi}
Telefon: (055) 415-111
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Stomatolo{ki potro{ni materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13924-16)

Broj 79 - Strana 42

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


87-1-2-117-5-102/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.10.2016. u 10:11
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB: 4400379180003
Kontakt osoba: Sonja Grgi}
Telefon: (055) 415-111
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Preventivno servisiranje medicinske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14140-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
103-1-3-89-5-139/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 11:11
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Nada Katani}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na infrastrukturnom opremawu gra|evinskog zemqi{ta u dijelu
obuhvata RP "Sredwo{kolski centar Doboj" . I faza
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13849-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
103-1-3-93-5-140/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 11:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Daniela Miki}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji i dogradwi Doma kulture "Usora" u Doboju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45212300-9

ODJEQAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Petak, 21. 10. 2016.

(S1-13847-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


103-1-3-94-5-141/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 11:20
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Kontakt osoba: Slobodan Mu}i}
Telefon: (053) 242-002
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sanacija klizi{ta nastalih uslijed elementarnih nepogoda na podru~ju
grada Doboja u 2016.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45112500-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13848-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
136-1-1-139-5-64/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 9:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200416170006
Kontakt osoba: Dejan Viloti}
Telefon: (033) 755-239
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
11
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme za komunikacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13952-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
165-4-3-59-5-54/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 11:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O.
IDB/JIB: 4218303300007
Kontakt osoba: Kenan Dinar
Telefon: (032) 781-559
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija dijela prostorije izlazne zra~ne struje prema VN Popovi}i u
jami "Kamenice"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45250000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14221-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
170-1-3-116-5-64/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 11:11
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA BROD
IDB/JIB: 4400135550003
Kontakt osoba: Nevenka Stanimir
Telefon: (053) 610-961
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
02-360-26/16 Izvo|ewe radova na rekonstrukciji i izgradwi ulice
Stevana Sin|eli}a u Brodu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45233222-1
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13878-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
172-1-1-111-5-35/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 9:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200947700000
Kontakt osoba: Elma Masic
Telefon: (033) 707-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ra~unara i ra~unarske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13986-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
214-1-1-9-5-16/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.10.2016. u 13:27
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA
IDB/JIB: 4401625420007
Kontakt osoba: Dragan Gazdi}
Telefon: (051) 338-769

Broj 79 - Strana 43

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Prehrambeni proizvodi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-14110-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
238-1-1-396-5-137/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 10:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP BH PO[TA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200682210005
Kontakt osoba: Strucni Tim
Telefon: (033) 252-661
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o nabavci pred{tampanih obrazaca za potrebe slu`be hibridna po{ta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30199340-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14071-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
246-1-1-900-5-157/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 10:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200068970001
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Telefon: (033) 289-159
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Putni~ko vozilo za pregled operativnih povr{ina
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34113200-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-14058-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
247-1-2-34-5-220/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 13:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB: 4200151950004
Kontakt osoba: Sabina [emi}, dipl. ecc.
Telefon: (033) 237-655

Broj 79 - Strana 44

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71241000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14117-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
257-1-1-31-5-128/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 12:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"GRADSKI SAOBRA]AJ" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB: 4200055640002
Kontakt osoba: Ermin ]irki}
Telefon: (033) 293-132
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Oprema i pomo}ni proizvodi u prevozu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-14187-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
266-1-2-203-5-93/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 16:20
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227691540005
Kontakt osoba: Aida Zeba
Telefon: (036) 512-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avanje centralnog autorizacionog repozitorija, nabavka licenci za
antivirus consolu, dropbox, teamviewer
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72267000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13943-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
273-1-1-201-5-171/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.10.2016. u 12:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008

Petak, 21. 10. 2016.

Kontakt osoba: \or|e Cviji}


Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka cirkularnih staplera
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33141125-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-14188-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
273-1-1-194-5-174/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 20.10.2016. u 9:05
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Dejan Vragoli}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
12
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka kontrastnih sredstava
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-14213-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
273-1-1-177-5-175/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 20.10.2016. u 9:10
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Ivana Dardi}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
infuzioni sistemi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-14216-16)

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


273-1-1-171-5-177/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 20.10.2016. u 9:15
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Ivana Dardi}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
[price, igle i kanile
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-14217-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
285-4-3-52-5-67/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 14:24
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200141480000
Kontakt osoba: Verica Milin~i}
Telefon: (033) 254-941
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
I Dopunski Ugovor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45112000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14104-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
299-1-2-39-5-21/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 9:49
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VELIKA KLADU[A
IDB/JIB: 4263205420008
Kontakt osoba: Selim Kajtezovi}
Telefon: (037) 770-030
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje lokalnih puteva - krpanje udarnih rupa Velika Kladu{a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7

Broj 79 - Strana 45

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13973-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
320-4-2-292-5-219/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 13:25
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dodatni radovi na sanaciji liftova uz u~e{}e ZEV-a stambenih zgrada u
ulicama vojvode @ivojina Mi{i}a broj 51, 53 i 63 i Korduna{koj ulici
broj 10, LOT 2.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13885-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
348-1-1-113-5-123/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 11:43
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4401630930005
Kontakt osoba: Zdravko Kosi}
Telefon: (051) 334-365
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ogrevnog drveta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03000000-1
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13882-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
377-1-1-23-5-25/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.10.2016. u 13:06
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA" BIJELJINA
IDB/JIB: 4400307860000
Kontakt osoba: MIRA JO[ILO
Telefon: (055) 226-460
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne

Broj 79 - Strana 46
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09000000-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

(S1-13949-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


413-1-3-12-5-30/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 12:32
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA GORA@DE
IDB/JIB: 4245025030009
Kontakt osoba: Enver Ad`em
Telefon: (038) 241-450
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ustupanje radova po projektu "Razvoj infrastrukture u Op}ini Gora`de"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14147-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
413-1-3-35-5-31/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 11:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA GORA@DE
IDB/JIB: 4245025030009
Kontakt osoba: Enver Ad`em
Telefon: (038) 241-450
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova po projektu "Razvoj infrastrukture u Op}ini Gora`deIzgradnja mosta u naselju Vitkovi}i-Gora`de" koji }e se finansirati iz
kreditnih sredstava Saudijskog fonda za razvoj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45221100-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14159-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
422-4-2-296-5-161/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 12:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB: 4200422060000
Kontakt osoba: Zlatka Plo~o
Telefon: (033) 291-247

Petak, 21. 10. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Vr{enje dodatne usluge kolektivnog osiguranja uposlenih lica u Op}ini
Novi Grad Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13863-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
488-1-3-45-5-72/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 12:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4218294630007
Kontakt osoba: Elma Osmanovi}
Telefon: (032) 406-218
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja gra|evine-poslovnog objekta Centra za edukaciju policijskih
slu`benika i smje{taj i rad SPJ i Centralne arhive za potrebe lokacije za
izdavanje li~nih dokumenata
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45216111-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13945-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
495-1-1-56-5-67/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 18.10.2016. u 13:48
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA
IDB/JIB: 4227175700004
Kontakt osoba: Anita Musa
Telefon: (036) 355-265
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava ra~unarske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
30200000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-14113-16)

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


503-1-1-510-5-63/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 9:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU BOLNICA TRAVNIK
IDB/JIB: 4236012220004
Kontakt osoba: Marina Toroman
Telefon: (030) 519-176
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Video stub kolonoskop i gastroskop
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33100000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-14171-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
506-1-1-102-5-16/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.10.2016. u 9:00
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA GERONTOLO[KI CENTAR
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400992040001
Kontakt osoba: Milana Vidovi}
Telefon: (051) 319-407
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka prehrambenih namirnica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15800000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13990-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
509-1-1-141-5-197/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.10.2016. u 7:10
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI
CENTAR BR^KO" BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600324320000
Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}
Telefon: (049) 490-541
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
nabava medicinskih plinova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
24000000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 79 - Strana 47

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
(S1-13876-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
555-1-1-127-5-39/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 12.10.2016. u 13:33
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: @UPANIJSKA BOLNICA "DR.FRA MIHOVIL SU^I]" LIVNO
IDB/JIB: 4281045960009
Kontakt osoba: Mario ]avar
Telefon: (034) 200-423
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava reagensa za imunokemijski analizator
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33696500-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13923-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
565-1-2-694-5-347/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 13:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
OPRAVKA-REVIZIJA TRANSFORMATORA
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50532200-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-14204-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
565-1-2-695-5-348/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 13:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
OPRAVKA-REVIZIJA ELEKTRI^NIH MA[INA U EX IZVEDBI
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50610000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 79 - Strana 48

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Petak, 21. 10. 2016.

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-14205-16)

(S1-13953-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


565-1-1-507-5-349/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 13:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gume za pomo}nu opremu (grederi i utovara~i)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43100000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-14206-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


604-1-2-285-5-27/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 8:41
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRADSKA TOPLANA PREDUZE]E ZA PROIZVODNJU I
ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE A.D.
IDB/JIB: 4400023750000
Kontakt osoba: Ljubi{a Bo`i~kovi}
Telefon: (053) 241-536
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga kreditirawa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13996-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


565-4-2-935-5-350/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 13:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
REKLAMNO PROPAGANDNE USLUGE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79342200-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14207-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
585-1-3-65-5-48/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 13:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB: 4209012500000
Kontakt osoba: Mirnes Halil~evi}
Telefon: (035) 321-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Aktivnosti izolacionih radova
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pjeskarenje magistralnog vrelovoda (sanacija cjevovoda) i nova AKZ
za{tita na sistemu daljinskog grijanja (SDG) grada Tuzle
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45453100-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


606-1-3-26-5-19/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 8:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SAPNA
IDB/JIB: 4209487440001
Kontakt osoba: Sejfudin Sulji}, tel. 035/599-530; fax 035/599-555 i Aida
Muminovi}, dipl. ing, tel. 061/138-070; fax 035/204-627; e-mail:
aida_muminovic@wvi.org
Telefon: (035) 599-530
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova za realizaciju projekta "Rje{avanje problema Roma u
oblasti stambenog zbrinjavanja u op}ini Sapna"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45211300-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14083-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
617-4-3-133-5-64/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.7.2016. u 11:26
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Petar Mrakovi}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradwa zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Naknadni i nepredvi|eni radovi na izgradwi objekta paviqonskog tipa
sa terapeutskim centrom u Slatini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45215100-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14011-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
617-1-2-108-5-83/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.8.2016. u 13:44
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: LJILJANA STOJAKOVI]
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Servis kompresorske stanice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13890-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
617-1-1-122-5-118/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.10.2016. u 7:07
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Neda Ignjati}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
43
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sanitetski i potro{ni materijal za potrebe slu`bi i odjeqewa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14154-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
640-1-2-1-5-2/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 11:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200666010004
Kontakt osoba: Tahir D`ogovi}
Telefon: (033) 565-032

Broj 79 - Strana 49

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka finansijskih usluga dugoro~nog kreditnog zadu`ivanja Kantona
Sarajevo kod banaka do iznosa od 10.000.000,00 KM za kapitalni projekat
IAU025 "Poslovni plan nabavke sistema za vje{ta~ku proizvodnju snijega i
novog vertikalnog transporta"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13852-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
640-1-2-1-5-3/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 11:26
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200666010004
Kontakt osoba: Tahir D`ogovi}
Telefon: (033) 565-032
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka finansijskih usluga dugoro~nog kreditnog zadu`ivanja Kantona
Sarajevo kod banaka do iznosa od 10.000.000,00 KM za kapitalni projekat
IAU025 - Poslovni plan nabavke sistema za vje{ta~ku proizvodnju snijega i
novog vertikalnog transporta"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13853-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
640-1-2-1-5-4/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 11:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200666010004
Kontakt osoba: Tahir D`ogovi}
Telefon: (033) 565-032
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka finansijskih usluga dugoro~nog kreditnog zadu`ivanja Kantona
Sarajevo kod banaka do iznosa od 10.000.000,00 KM za kapitalni projekat
IAU025 - Poslovni plan nabavke sistema za vje{ta~ku proizvodnju snijega i
novog vertikalnog transporta"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0

Broj 79 - Strana 50

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13854-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
640-1-2-1-5-5/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 11:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200666010004
Kontakt osoba: Tahir D`ogovi}
Telefon: (033) 565-032
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka finansijskih usluga dugoro~nog kreditnog zadu`ivanja Kantona
Sarajevo kod banaka do iznosa od 10.000.000,00 KM za kapitalni projekat
IAU025 - Poslovni plan nabavke sistema za vje{ta~ku proizvodnju snijega i
novog vertikalnog transporta"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13855-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
647-4-3-40-5-17/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 14:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB: 4209206450003
Kontakt osoba: mr.iur. Ahmetovi} Berisa, stru~ni saradnik za javne nabavke
Telefon: (035) 228-563
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Dodatni i nepredvi|eni radovi koji su usljed nepredvi|enih okolnosti
neophodni za realizaciju osnovnog ugovora na adaptaciji i/ili rekonstrukciji
op}inskog Biroa Banovi}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14125-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
663-4-1-2133-5-409/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 14:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Amela D`ambic
Telefon: (035) 280-083

Petak, 21. 10. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
^eli~na u`ad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39541110-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13868-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
668-1-3-33-5-57/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 7:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I
IZBJEGLICA
IDB/JIB: 4200750400004
Kontakt osoba: Meliha Krpi}, Alen Fazli}
Telefon: (033) 214-865
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
REGIONALNI STAMBENI PROGRAM-Nabavka radova za izgradnju 3
vi{estambena objekta u gradovima/op}inama Zenica (62 stana); Tuzla (20
stanova) I Olovo (16 stanova) u okviru Regionalnog stambenog projekta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13991-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
668-1-3-44-5-58/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 7:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I
IZBJEGLICA
IDB/JIB: 4200750400004
Kontakt osoba: Meliha Krpi}, Alen Fazli}
Telefon: (033) 214-865
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
REGIONALNI STAMBENI PROGRAM-Nabavka radova za izgradnju 3
vi{estambena objekta u op}inama: Bosanski Petrovac (20 stanova); Fo~a u
FBiH/Ustikolina (9 stanova) i Pale FBiH/Pra~a (6 stanova) u okviru
Regionalnog stambenog projekta.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Broj 79 - Strana 51

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
(S1-13992-16)

(S1-13969-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


669-4-2-159-5-170/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 13:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje medicinske opreme Fresenius
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50421000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13967-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


702-1-1-52-5-42/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 10:44
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "DJECA SARAJEVA"
IDB/JIB: 4200388610003
Kontakt osoba: D`ana ^elik
Telefon: (033) 444-014
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i isporuka hrane i pi}a-konzervirani program
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13914-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


669-4-1-158-5-171/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 13:43
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka uglja za potrebe JU KBZ
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09200000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13968-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


709-1-1-54-5-46/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 12:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
UNSKO-SANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4263093360007
Kontakt osoba: JASMINKA D@ANI]
Telefon: (037) 224-224
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka motornih vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-14229-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


669-4-2-154-5-172/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 14:06
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB: 4218136720007
Kontakt osoba: Amela Imamovi} Arifovi}
Telefon: (032) 405-133
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
NAbavka usluge digitalizacija govorne komunikacije Centrex IP telefonija
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32429000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


720-1-3-62-5-63/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 13:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA GRA^ANICA
IDB/JIB: 4209387060007
Kontakt osoba: Nerminka Suba{i}
Telefon: (035) 700-800
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Izvo|enje radova na bu{enju istra`nih bu{otina na podru~ju Op}ine
Gra~anica"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45255500-4

Broj 79 - Strana 52

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14036-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
723-1-1-11-5-208/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 10.10.2016. u 13:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: Damnjan Stani{i}
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Roba klase I - Hrana
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13925-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
723-1-1-61-5-210/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 16:00
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: Damnjan Stani{i}
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sigurnosna, vatrogasna, policijska i odbrambena oprema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13928-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
741-4-2-79-5-129/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.10.2016. u 13:30
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Ivana Pu{ac
Telefon: (051) 246-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz wih vezane usluge

Petak, 21. 10. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avawe aplikativnog softvera za poslovni informacioni sistem
(kadrovska evidencija, zarade i radni zadaci)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72267100-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14095-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
741-4-2-80-5-130/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.10.2016. u 13:40
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Ivana Pu{ac
Telefon: (051) 246-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz wih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Pro{irewe i dogradwa STONEE (preuzeta el. energija, gubici,
neovla{tena potro{wa, kontrola PDV-a-UINO)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72212000-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14096-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
741-1-1-53-5-132/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.10.2016. u 8:54
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Ogwen Zeqkovi}, dipl. in`. el.
Telefon: (051) 246-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Materijal za izradu novih prikqu~aka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14002-16)

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


741-1-1-53-5-133/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.10.2016. u 10:09
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Ogwen Zeqkovi}, dipl. in`. el.
Telefon: (051) 246-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Materijal za izradu novih prikqu~aka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14003-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
741-1-3-61-5-134/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.10.2016. u 10:15
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Ogwen Zeqkovi}, dipl. in`. el.
Telefon: (051) 246-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala i izvo|ewe radova na rekonstrukciji i izgradwi SN,
NN mre`e i TS za RJ "Elektrodistribucija" Novi Grad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31321000-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-14004-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
741-1-2-60-5-135/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.10.2016. u 14:52
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Miroslav Gojkovi}
Telefon: (051) 246-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odr`avawe dizalica (ma{inska obrada)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50100000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda

Broj 79 - Strana 53

(S1-14097-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


741-1-1-45-5-136/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.10.2016. u 11:21
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE - ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400855640000
Kontakt osoba: Ogwen Zeqkovi}, dipl. in`. el.
Telefon: (051) 246-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sitni spojni, ovjesni, izolacioni i ostali materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14098-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
748-1-1-46-5-40/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 9:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMUNALAC" D.O.O.
IDB/JIB: 4200332740001
Kontakt osoba: Almin ^ovi}
Telefon: (033) 420-346
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gra|evinska ma{ina (valjak)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
43300000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13869-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
748-1-1-47-5-41/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 9:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMUNALAC" D.O.O.
IDB/JIB: 4200332740001
Kontakt osoba: Almin ^ovi}
Telefon: (033) 420-346

Broj 79 - Strana 54

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kameni agregati-separacije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14210000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13870-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
761-1-3-104-5-73/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 8:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA SREBRENIK
IDB/JIB: 4209464820001
Kontakt osoba: Beazeta Ke{etovi}
Telefon: (035) 369-162
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda "Lu{nica" sa izvori{ta
"Bo{njakovi}ka.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45231300-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13978-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
765-1-1-279-5-170/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.10.2016. u 10:54
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB: 4400802010004
Kontakt osoba: Mira Marjanovi}
Telefon: (051) 216-808
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Reagensi i potro{ni materijal za biohemijske analizatore "Beckman Coulter
AU 480"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33696500-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-14057-16)

Petak, 21. 10. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


787-4-3-137-5-28/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 9:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I O^UVANJE
GROBALJA [EHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH
CENTARA I SPOMEN-OBILJE@JA @RTAVA GENOCIDA
IDB/JIB: 4200305180002
Kontakt osoba: Mirsad Delali}
Telefon: (033) 252-210
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje nepredvi|enih i dodatnih radova na hortikulturalnom ure|enju
prostora oko Amfiteatra i auditorijuma, [SM Kova~i Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45262640-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14160-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-2-937-5-362/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.10.2016. u 11:43
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Zlatko Kvesi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
^i{}enje i odr`avanje dovodnog i odvodnog sustava - HE Mostarsko blato
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
90910000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13862-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-3-945-5-363/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.10.2016. u 12:27
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Zlatko Kvesi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji gra|evinskog dijela TS - a u Poslovnici Mostar: TS
Jurum, TS Automoto, TS Experiment 5, TS Ili}ka 3, TS Rodo~ 5 i TS
Heliodrom
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13865-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
799-1-1-1105-5-371/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 18.10.2016. u 13:04
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB: 4227248350007
Kontakt osoba: Evelina ^ovi}
Telefon: (036) 335-703
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Uredski i potro{ni materijal za printere, fax i kopir aparate
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
22800000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14111-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
825-4-1-669-5-354/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.10.2016. u 9:04
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Damirka Hrnjez
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
02-7907 - Nabavka opreme za transportne posude
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34913000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14075-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
825-1-2-567-5-355/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.10.2016. u 9:11
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB: 4401387900003
Kontakt osoba: Aleksandar ]erani}
Telefon: (059) 472-413
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, ukqu~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak br. (49/16)- Usluge prevoza radnika ZP R i TE Gacko u
2016. godini

II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)


60130000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 79 - Strana 55

(S1-14076-16)

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA


835-1-1-119-5-41/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.10.2016. u 12:14
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH
OSOBA BAKOVI]I
IDB/JIB: 4236135900000
Kontakt osoba: Jedinko Katava
Telefon: (030) 803-198
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
8
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Farmaceutski proizvodi,2016.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13866-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
862-1-1-89-5-43/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 11:46
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U BAWOJ LUCI
IDB/JIB: 4401017720006
Kontakt osoba: Ana Baro{
Telefon: (051) 326-004
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sredstava za ~i{}ewe i odr`avawe higijene objekata
Univerziteta u Bawoj Luci
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39800000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13851-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-41-5-82/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 15:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI
KLINI^KI CENTAR TUZLA
IDB/JIB: 4209390440007
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Telefon: (035) 303-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Broj 79 - Strana 56

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka prehrambenih proizvoda
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-14155-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-1-85-5-83/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 8:28
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI
KLINI^KI CENTAR TUZLA
IDB/JIB: 4209390440007
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Telefon: (035) 303-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
16
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka tehni~kog potro{nog materijala- ma{instvo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-14156-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
867-1-2-96-5-85/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 9:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI
KLINI^KI CENTAR TUZLA
IDB/JIB: 4209390440007
Kontakt osoba: [erak Adis
Telefon: (035) 303-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga zbrinjavanja patolo{kog otpada
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90524200-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-14158-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
870-4-3-81-5-71/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 9:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VISOKO
IDB/JIB: 4218275170003

Petak, 21. 10. 2016.

Kontakt osoba: Alma Frljak


Telefon: (032) 732-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na rekonstrukciji ulice Viso~kih brigada - dodatni radovi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14069-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
870-4-3-89-5-72/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 9:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VISOKO
IDB/JIB: 4218275170003
Kontakt osoba: Alma Frljak
Telefon: (032) 732-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja potpornog zida u lokaciji Kraljeva~ki potok u ulici Ra{idovi}a dodatni radovi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14073-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
870-4-3-82-5-73/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 12:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA VISOKO
IDB/JIB: 4218275170003
Kontakt osoba: Alma Frljak
Telefon: (032) 732-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Instaliranje elektri~nih instalacija i
priklju~aka (sklopova)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja javne rasvjete na dionici R.P. 445 Visoko - @CP ^ekrek~ije
(Sarajevski put) - dodatni radovi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45310000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14099-16)

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA


890-1-3-98-5-36/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.10.2016. u 12:07
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA STOLAC
IDB/JIB: 4227208720006
Kontakt osoba: Janja Aleksi}
Telefon: (036) 853-101
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja komunalne infrastrukture u Gospodarsko-poslovnoj zoni Hodovo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233120-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13861-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
920-1-1-18-5-21/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 9:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200662450000
Kontakt osoba: Velid Imamovi} i Elzira Arifhod`i}
Telefon: (033) 562-012
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka plastenika, sistema za navodnjavanje malina i sadnica malina
u svrhu samozapo{ljavanja pripadnika bora~ke populacije Kantona
Sarajevo u 2016. godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03000000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14194-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
920-1-1-18-5-22/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 9:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200662450000
Kontakt osoba: Velid Imamovi} i Elzira Arifhod`i}
Telefon: (033) 562-012
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1

Broj 79 - Strana 57

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka plastenika, sistema za navodnjavanje malina i sadnica malina
u svrhu samozapo{ljavanja pripadnika bora~ke populacije Kantona
Sarajevo u 2016. godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03000000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14195-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
920-1-1-18-5-23/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 9:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA KANTONA
SARAJEVO
IDB/JIB: 4200662450000
Kontakt osoba: Velid Imamovi} i Elzira Arifhod`i}
Telefon: (033) 562-012
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka plastenika, sistema za navodnjavanje malina i sadnica malina
u svrhu samozapo{ljavanja pripadnika bora~ke populacije Kantona
Sarajevo u 2016. godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03000000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14196-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
925-1-2-21-5-11/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 13:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO KOMUNANLNO PREDUZE]E "VODOVOD I
KANALIZACIJA"D.O.O. SANSKI MOST
IDB/JIB: 4263417280001
Kontakt osoba: Almira [upuk, Sadbera Dedi}
Telefon: (037) 685-067
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske
usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o nabavci usluga kreditnog zadu`enja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66113000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14088-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
935-1-3-142-5-134/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 10:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO

Broj 79 - Strana 58

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IDB/JIB: 4200558710008
Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]
Telefon: (033) 492-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ure|enje parka za pse
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13938-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
947-1-2-21-5-22/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 14:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI BR^KO" D.O.O. BR^KO
DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600325130000
Kontakt osoba: Alma Kadri}
Telefon: (049) 490-156
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga odr`avanja prohodnosti puteva u zimskom periodu u zoni
grada na podru~ju Br~ko distrikta BiH za sezonu 2016/2017. godine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90620000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14035-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
952-1-1-289-5-141/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 8:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA"
D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218116700000
Kontakt osoba: Sedin Kaknjo
Telefon: (032) 242-861
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
REZERVNI DIJELOVI ZA CENTRIFUGALNE PUMPE
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42124200-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13963-16)

Petak, 21. 10. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


967-1-1-522-5-138/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 10:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB: 4218055050007
Kontakt osoba: Edin Kasper
Telefon: (032) 552-530
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka guma za pomo}nu mehanizaciju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14152-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
969-1-3-32-5-19/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.10.2016. u 12:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400924980004
Kontakt osoba: Tamara Damjanovi}
Telefon: (051) 366-600
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Druge instalacije u zgradama
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija mokrih ~vorova u osu|eni~kom paviqonu u krugu KPZ Bawa
Luka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13965-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
986-1-1-260-5-319/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 9:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Nidzara Ziga
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka li~nih za{titnih sredstava i skupne za{titne opreme za potrebe
distributivnih podru`nica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo LOT1/LOT2/LOT3/LOT4/LOT5
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13970-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
986-1-1-336-5-326/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 15:34
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Mediha Oru~evi}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lo` ulja srednje - niskosumporni mazut (sadr`aj sumpora manje od
1 BAS ISO 8754/ASTM D 4294) za TE "Tuzla"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09135110-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14132-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
999-1-2-291-5-24/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 15:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U SARAJEVU
IDB/JIB: 4200494560007
Kontakt osoba: Minela Nuhi}
Telefon: (033) 565-112
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge izdava{tva i {tampanja na bazi tarife ili ugovora
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge {tampanja
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
79810000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14047-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1002-1-2-303-5-312/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 17.10.2016. u 8:15
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" / [UMSKOGOSPODARSKO DRU[TVO "[UME SREDI[NJE
BOSNE" / [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" D.O.O. DONJI VAKUF
IDB/JIB: 4236311640001
Kontakt osoba: Lejla Muji}-Hod`i}
Telefon: (030) 270-735
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2

Broj 79 - Strana 59

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvo|enje radova na izgradnja traktorskih puteva; [umarija Donji Vakuf
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14017-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1002-1-1-180-5-313/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 17.10.2016. u 12:22
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" / [UMSKOGOSPODARSKO DRU[TVO "[UME SREDI[NJE
BOSNE" / [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" D.O.O. DONJI VAKUF
IDB/JIB: 4236311640001
Kontakt osoba: Lejla Muji}-Hod`i}
Telefon: (030) 270-735
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava ma{ine za rezanje i cijepanje drva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
42642100-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14018-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1002-1-1-302-5-315/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 19.10.2016. u 8:38
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" / [UMSKOGOSPODARSKO DRU[TVO "[UME SREDI[NJE
BOSNE" / [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE
[UME" D.O.O. DONJI VAKUF
IDB/JIB: 4236311640001
Kontakt osoba: Lejla Muji}-Hod`i}
Telefon: (030) 270-735
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava 4 (~etiri) terenska teretna vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
34113200-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14134-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1025-1-3-106-5-67/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 14.10.2016. u 9:50
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA PROZOR-RAMA
IDB/JIB: 4227048340007
Kontakt osoba: Kristina Kuraja
Telefon: (036) 771-910

Broj 79 - Strana 60

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Betoniranje dionica cesta na podru~ju Op}ine Prozor-Rama
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45262310-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13909-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1025-4-3-139-5-69/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 19.10.2016. u 9:19
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA PROZOR-RAMA
IDB/JIB: 4227048340007
Kontakt osoba: Kristina Kuraja
Telefon: (036) 771-910
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Asfaltiranje lokalnih betonskih i makadamskih cesta u op}ini Prozor-Rama
/II faza -DODATNI RADOVI
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45233223-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14137-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1029-4-1-40-5-22/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.10.2016. u 8:28
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
PRIJEDOR
IDB/JIB: 4400715040002
Kontakt osoba: MAJA GRANDI
Telefon: (052) 211-503
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka reagenasa i potro{nog materijala za rad na
hematolo{kom analizatoru SYSMEX XP-300
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33696500-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14182-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1034-4-2-279-5-18/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 14:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Gradski organ uprave Grada Biha}a
IDB/JIB: 4263145260006

Petak, 21. 10. 2016.

Kontakt osoba: Zlatan Dzambegovic


Telefon: (037) 224-222
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga odr`avanja programa iz "NOVA" paketa za lokalnu upravu
i sistemsko odr`avanje servera
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72267000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14127-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1035-4-1-26-5-14/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 19.10.2016. u 8:57
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: J.P. "KOMUNALNO" D.O.O. LIVNO
IDB/JIB: 4281005660002
Kontakt osoba: Marija Novokmet
Telefon: (034) 201-778
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
44115210-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14124-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1060-1-1-9-5-12/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 13.10.2016. u 10:47
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: @UPANIJSKA BOLNICA ORA[JE
IDB/JIB: 4254019560003
Kontakt osoba: Vera Gavri}
Telefon: (031) 716-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava plina za grijanje propan - butan
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
09000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13916-16)

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


1081-1-1-107-5-106/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.10.2016. u 11:00
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE
IDB/JIB: 4401354720000
Kontakt osoba: Toma{ Brwo{
Telefon: (059) 279-801
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka tonera
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30125110-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-13960-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1081-1-1-128-5-107/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.10.2016. u 11:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE
IDB/JIB: 4401354720000
Kontakt osoba: Toma{ Brwo{
Telefon: (059) 279-801
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala za redovno odr`avawe
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13962-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1081-1-1-113-5-108/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.10.2016. u 11:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE
SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBINJE ZAVISNO
PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE
IDB/JIB: 4401354720000
Kontakt osoba: Toma{ Brwo{
Telefon: (059) 279-801
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka drvenih impregnisanih stubova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34928210-3

ODJEQAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 79 - Strana 61

(S1-13964-16)

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1095-1-1-151-5-64/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 8:35
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE
IDB/JIB: 4200332400006
Kontakt osoba: Muzafera Rastoder
Telefon: (033) 779-450
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka koplet za{titna uniforma i za{titna radna odje}a i obu}a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14172-16)
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
1101-1-3-81-5-128/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 14.10.2016. u 9:17
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [GD "HERCEGBOSANSKE [UME" D.O.O. KUPRES
IDB/JIB: 4281038670003
Kontakt osoba: Jakov [ari}
Telefon: (034) 274-801
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Podne i zidne obloge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Adaptacija potkrovlja upravne zgrade {umarije Bosansko Grahovo.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13919-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1110-1-1-46-5-86/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 10:09
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA,
EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1

Broj 79 - Strana 62

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Mre`na oprema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
32000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14006-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1110-1-1-57-5-88/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 11:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA,
EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Samouni{tavaju}e naljepnice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30192800-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14133-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1125-4-1-210-5-63/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 7:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA OP]A BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH
NAKA["
IDB/JIB: 4200288400001
Kontakt osoba: Alma Lomigora, mr. ph.
Telefon: (033) 285-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Potro{ni materijal za glukometar "Wellion Calla"
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33141500-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13884-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1132-1-1-89-5-73/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 15:08
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE
IDB/JIB: 4201295900008
Kontakt osoba: Nermana Koldzo
Telefon: (033) 726-400
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Petak, 21. 10. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka roba: "Nabavka sistema za uparavanje/koncentrisanje
uzoraka (Azotni evaporator) i ma{ine za pranje laboratorijskog posu|a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31000000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13902-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1134-1-1-20-5-13/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 11:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
IDB/JIB: 4200785450004
Kontakt osoba: MARA MANDI]
Telefon: (033) 213-151
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna nabavka roba kancelarijskog i drugog potro{nog materijala za
potrebe Federalnog ministarstva pravde
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14074-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1142-1-1-5-5-7/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.10.2016. u 9:41
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU DOM ZDRAVLJA NEVESINJE
IDB/JIB: 4401397530000
Kontakt osoba: Vesna Vaskovi}
Telefon: (059) 601-031
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
9
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka potro{nog materijala za laboratoriju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-13989-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1157-1-3-449-5-343/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 12:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}


Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom
Br~ko distrikta BiH - 6 lotova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13850-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1157-1-3-310-5-351/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 10:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Telefon: (049) 212-708
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda, 11
lotova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13997-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1157-1-1-471-5-353/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.10.2016. u 9:30
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sadnica bjelogori~nog i crnogori~nog drve}a za potrebe Odjeljenja
za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
03451100-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora


Najni`a cijena

Broj 79 - Strana 63

(S1-14043-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


1157-1-1-296-5-354/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.10.2016. u 9:48
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sportske opreme za potrebe JU Prve Osnovne {kole - P[ Ili}ka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39162000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14045-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1157-1-1-259-5-356/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.10.2016. u 11:49
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
9
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka {tampanih obrazaca za potrebe Vlade Br~ko distrikta BiH - 9
lotova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14066-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1157-1-1-140-5-357/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.10.2016. u 14:25
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
14
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka ud`benika za potrebe u~enika osnovnih {kola Br~ko
distrikta BiH

Broj 79 - Strana 64
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

(S1-14103-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


1172-1-3-210-5-506/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.10.2016. u 8:34
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Dragan Vidojevi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na odr`avawu [KP u [G"Romanija" Sokolac
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13888-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-174-5-507/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.10.2016. u 9:07
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Bursa} Sa{a,dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
8
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Prijedor Prijedor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14046-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1172-1-2-203-5-509/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 20.10.2016. u 10:47
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Bursa} Sa{a,dipl.in`.{um.
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge

Petak, 21. 10. 2016.

II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge u {umarstvu u [G Prijedor Prijedor
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-11235-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1177-1-2-64-5-88/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 14:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP"SARAJEVO-[UME"D.O.O.
IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Maslan Ismet, dipl. ing. {um.
Telefon: (033) 219-173
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija - asfaltiranje putnih pravaca
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13980-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1177-1-1-73-5-89/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 14:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP"SARAJEVO-[UME"D.O.O.
IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Alispahi} Nevres, dipl.ing.{um.
Telefon: (033) 219-173
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Traktor za ga{enje po`ara
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
16700000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13981-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1177-1-2-42-5-90/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 15:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP"SARAJEVO-[UME"D.O.O.
IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Alispahi} Nevres, dipl.ing.{um.
Telefon: (033) 219-173

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sje~a, izrada, animalna vu~a, lifranje-priprema, animalna vu~a, traktorska
vu~a, iznos i slaganje cijepanog drveta
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13982-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1177-1-1-85-5-91/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 12:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP"SARAJEVO-[UME"D.O.O.
IDB/JIB: 4200630090001
Kontakt osoba: Midhat Tukelija, saob. tehni~ar
Telefon: (033) 219-173
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Rezervni dijelovi za traktore Timberjack
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34330000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-14211-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1180-1-1-35-5-169/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 13:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Aleksandar Bo`i}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Plasti~na ambala`a za transport novca
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30133100-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13858-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1180-1-3-88-5-175/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 10:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002

Broj 79 - Strana 65

Kontakt osoba: Biljana Popari} Stojanovi}


Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje limarskih radova na objektu Po{te 76 330 Ugljevik
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45261300-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14056-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1216-1-1-10-5-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 11:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMUNALAC" A.D.
IDB/JIB: 4401147930002
Kontakt osoba: Goran Baji}
Telefon: (051) 530-195
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kori{tenog teretnog vozila za odvoz sme}a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34144510-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-14015-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1216-1-1-11-5-16/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 11:56
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMUNALAC" A.D.
IDB/JIB: 4401147930002
Kontakt osoba: Goran Baji}
Telefon: (051) 530-195
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka hidrauli~ne prese - balirke za recikla`ni otpad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42636100-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-14021-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1221-1-2-53-5-26/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.10.2016. u 8:21
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU "DOM ZDRAVLJA" DOBOJ
IDB/JIB: 4400017940000
Kontakt osoba: Tawa Kr{i}
Telefon: (053) 490-300

Broj 79 - Strana 66

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Servisirawe i odr`avawe vozila JZU "Dom zdravqa" Doboj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50110000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13906-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1221-1-2-51-5-27/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.10.2016. u 8:33
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU "DOM ZDRAVLJA" DOBOJ
IDB/JIB: 4400017940000
Kontakt osoba: Tawa Kr{i}
Telefon: (053) 490-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kreditno zadu`ewe JZU "Dom zdravqa" Doboj u iznosu od 350.000,00 KM
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
66000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13907-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1221-1-1-16-5-28/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.10.2016. u 9:01
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU "DOM ZDRAVLJA" DOBOJ
IDB/JIB: 4400017940000
Kontakt osoba: Tawa Kr{i}
Telefon: (053) 490-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
09100000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13993-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1241-1-3-73-5-67/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 11:11
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Aleksandar Jankovi}
Telefon: (052) 751-540

Petak, 21. 10. 2016.

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradwa distributivne vodovodne mre`e u dijelu naseqa Dobrqin
(Unski put), op{tina Novi Grad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45232150-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13892-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1241-1-1-72-5-68/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 11:17
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Aleksandar Jankovi}
Telefon: (052) 751-540
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka putni~kog automobila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34111200-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13893-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1241-1-1-67-5-69/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 11:23
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Aleksandar Jankovi}
Telefon: (052) 751-540
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala za vanredno odr`avawe puteva i ulica na podru~ju
op{tine Novi Grad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14212300-3
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13894-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1241-1-3-74-5-70/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 11:28
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Kontakt osoba: Aleksandar Jankovi}


Telefon: (052) 751-540
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak
gradwe
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Zavr{ni radovi na objektu FK "Slaven" Dobrqin
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45400000-1
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13895-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1241-1-3-76-5-71/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 11:43
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Aleksandar Jankovi}
Telefon: (052) 751-540
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija i asfaltirawe puteva na podru~ju op{tine Novi Grad
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13896-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1241-1-3-83-5-72/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 11:54
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Aleksandar Jankovi}
Telefon: (052) 751-540
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradwa cijele gra|evine ili wenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija i asfaltirawe puteva na podru~ju op{tine Novi Grad,
faza II
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13897-16)

Broj 79 - Strana 67

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


1241-1-2-66-5-73/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 12:12
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Aleksandar Jankovi}
Telefon: (052) 751-540
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta za izgradwu - pro{irewe mjesnog grobqa na
Jablanici
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71242000-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13898-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1241-1-1-65-5-74/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 12:18
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA NOVI GRAD
IDB/JIB: 4400764840006
Kontakt osoba: Aleksandar Jankovi}
Telefon: (052) 751-540
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vodovodnog materijala
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44115210-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13899-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1242-1-2-3-5-13/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 14:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO SAOBRA]AJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200663690004
Kontakt osoba: Naida Kazagi}
Telefon: (033) 562-058
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge odr`avanja putni~kog planera TISAR
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
72000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Broj 79 - Strana 68

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-14049-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1247-1-1-114-5-13/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 9:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4209080250003
Kontakt osoba: Tanja Kadi}
Telefon: (035) 307-700
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka antirabi~ne vakcine i seruma antiviperinuma
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13905-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1255-1-1-419-5-189/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 11:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Marko Tripi}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
7
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 01-5272-1/16 radi nabavke potro{nog materijala za plazma
sterilizatore STERAD 100S, STERAD NX i CISA SPS 4270 za potrebe
Univerzitetskog klini~kog centra Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13933-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1255-1-1-552-5-193/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 11:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Marko Pani}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1

Petak, 21. 10. 2016.

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-3826-14-1/16 radi nabavke hemikalija i potro{nog
materijala za potrebe histohemije i imunohistohemije u Zavodu za
patologiju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14122-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1258-1-1-333-5-18/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 10:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "SAOBRA]AJ I
KOMUNIKACIJE-TUZLA" D.O.O.
IDB/JIB: 4209928240003
Kontakt osoba: Nedim Delagi}
Telefon: (035) 360-888
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Oprema za sistem parkiranja - automati za prodaju parking karti
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
38730000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14120-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1280-1-2-124-5-215/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.10.2016. u 8:18
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB: 4402369530009
Kontakt osoba: Nermin Jugo
Telefon: (051) 246-551
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
JN-OP-68/16 - Odr`avawe SKADA sistema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50410000-2
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14136-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1323-1-1-62-5-148/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.10.2016. u 12:18
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
IDB/JIB: 4400592530000
Kontakt osoba: Dragan Vukovi}
Telefon: (057) 320-330
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
"Nabavka stomatolo{kog materijala i pribora" za potrebe Medicinskog
fakulteta u Fo~i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14014-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1328-1-3-29-5-44/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 13:41
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OP]INE KAKANJ
IDB/JIB: 4218520070001
Kontakt osoba: elma Dervovic
Telefon: (032) 552-012
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na pove}anju energetske efikasnosti mjesnog doma Haljini}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45200000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13873-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1328-1-3-30-5-45/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.10.2016. u 7:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OP]INE KAKANJ
IDB/JIB: 4218520070001
Kontakt osoba: Mubera Omeragi}
Telefon: (032) 552-012
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enja radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih i nerazvrstanih cesta u
2016. godini-IV faza
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14233-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1328-1-3-28-5-46/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 20.10.2016. u 8:38
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OP]INE KAKANJ

Broj 79 - Strana 69

IDB/JIB: 4218520070001
Kontakt osoba: elma Dervovic
Telefon: (032) 552-012
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na projektima po Programu utro{ka sredstava vodnih
naknada za 2016. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14234-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1350-1-3-55-5-41/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 11:57
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA
IDB/JIB: 4218074270000
Kontakt osoba: Lejla Grci}-Zuki}
Telefon: (032) 248-823
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Izgradnja zgrada i gra|evinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova adaptacije i dogradnje ambulante u Seocima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45454000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-14130-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1355-1-3-319-5-65/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 9:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD ZENICA
IDB/JIB: 4218237080009
Kontakt osoba: Edin Bijedi}
Telefon: (032) 208-014
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada obaloutvrde, izgradnja potpornih zidova u koritu Sela~ke rijeke radi
za{tite lokalnog puta Seoci-@ivkovi}i
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45240000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14139-16)

Broj 79 - Strana 70

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1364-1-1-81-5-100/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 14:58
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MUP KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200220350006
Kontakt osoba: Halid Matoruga
Telefon: (033) 286-747
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka hrane za slu`bene pse
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15710000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13976-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1364-1-1-84-5-101/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 14:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MUP KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB: 4200220350006
Kontakt osoba: Halid Matoruga
Telefon: (033) 286-731
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
13
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka auto dijelova
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13975-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1373-1-1-164-5-117/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.10.2016. u 11:34
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci za{titne odje}e i sredstava za za{titu
radnika.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18100000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora


Ekonomski najpovoqnija ponuda

Petak, 21. 10. 2016.

(S1-14081-16)

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


1373-1-1-162-5-118/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.10.2016. u 8:10
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci rezervnih dijelova za kompresor WBO za
lokomotivu serije 661-.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42124330-6
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-11239-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1373-1-2-139-5-122/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 20.10.2016. u 7:34
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum o nabavci usluge etalonirawa mjerne i kontrolne
opreme za potrebe radionica O[V Doboj, Bawa Luka i Prijedor i STD
Doboj, Bawa Luka i Novi Grad.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50411000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-11240-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
1387-1-2-217-5-156/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.10.2016. u 13:27
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NA
TREBI[WICI" AD TREBIWE
IDB/JIB: 4401355020001
Kontakt osoba: Veselin Kruni} dipl. ma{. in`., telefon: 059/278-330,
E-mail: nabavke@het.ba, faks: 059/225-021
Telefon: (059) 260-213
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
6

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge servisa i odr`avawa automobila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13951-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1409-4-2-113-5-82/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 15:21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB: 4200225150072
Kontakt osoba: Amir Had`iomerovi}
Telefon: (036) 758-145
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske
usluge, usluge prostornog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i
tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
10202-057/16: Servis turbinskog regulatora agregata broj 3 u pogonu HE
Salakovac za potrebe Podru`nice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71632000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13846-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1409-1-1-87-5-84/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 14:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB: 4200225150072
Kontakt osoba: Muriz Mustajbegovi}
Telefon: (036) 758-145
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vozila za potrebe Podru`nice "Hidroelektrane na Neretvi"
Jablanica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34115200-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14087-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1417-1-3-11-5-15/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 8:46
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE
IDB/JIB: 4218342030025
Kontakt osoba: Refik Zekovi}
Telefon: (032) 460-712

Broj 79 - Strana 71

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja mosta (propusta) na rijeci Mala Mao~a na regionalnoj cesti R 467
dionica Ribnica - Olovo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13988-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1420-1-1-28-5-36/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 10:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA POSLOVE SA STRANCIMA
IDB/JIB: 4200824880038
Kontakt osoba: Danijela Ivelji}
Telefon: (033) 779-905
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kombi vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34100000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13961-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1424-1-1-199-5-374/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 11:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064
Kontakt osoba: Naser Sikira
Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dijelova za klimatizaciju, ventilaciju i grijanje - dijelova za klima
ure|aje u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42512500-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14224-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1424-1-2-184-5-375/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 11:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB: 4200225150064

Broj 79 - Strana 72

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Kontakt osoba: Naser Sikira


Telefon: (032) 771-153
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avanja i popravki
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Servis putni~kih vozila RENAULT u 2016 godini za potrebe Podru`nice
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50112200-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14225-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1426-1-2-91-5-107/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 8:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: Minela Selamovi}
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanje imovinom
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge odr`avanja ~isto}e u objektima Podru`nice "Elektrodistribucija"
Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13912-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1426-1-2-91-5-108/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 9:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: Minela Selamovi}
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanje imovinom
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge odr`avanja ~isto}e u objektima Podru`nice "Elektrodistribucija"
Tuzla
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
98000000-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13913-16)

Petak, 21. 10. 2016.

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA


1429-1-1-197-5-98/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 13:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB: 4200225150528
Kontakt osoba: Kemal Dautbegovi}
Telefon: (032) 449-666
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala i izgradnja 10 (20) kV kabla u cilju stvaranja uslova za
priklju~enjem mHE "Vare{" u op}ini Vare{ za potrebe Podru`nice
"Elektrodistribucija" Zenica
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
31321000-2
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14230-16)
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
1432-1-1-72-5-18/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 9:11
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA MOSTAR
IDB/JIB: 4200225151133
Kontakt osoba: Jasmina Tucovi}
Telefon: (036) 502-100
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Isporuka auto guma
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34351100-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13971-16)
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
2963-1-1-22-5-17/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 9:01
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [UMSKO GAZDINSTVO "GORICA" [IPOVO
IDB/JIB: 4400632340063
Kontakt osoba: Slobodan Medi}
Telefon: (050) 371-420
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1 Broj lotova za koje se dodjequje ugovor/okvirni sporazum
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradwa gra|evinske stolarije sa demonta`om postoje}e
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 21. 10. 2016.


III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

(S1-13887-16)

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA


5731-1-1-9-5-9/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 14.10.2016. u 14:06
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JKP "Vodograd" doo Prozor/Rama
IDB/JIB: 4227274600003
Kontakt osoba: Ivana Marke{i}
Telefon: (036) 771-378
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava i isporuka rabljenog bagera-mini rovokopa~a
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
34513250-3
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13994-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
87-1-2-117-4-103/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.10.2016. u 10:13
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB: 4400379180003
Kontakt osoba: Sonja Grgi}
Telefon: (055) 415-111
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge odr`avawa i popravki
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2,4,5,6,7
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
6
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Preventivno servisiranje medicinske opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14123-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
170-1-2-106-4-65/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.10.2016. u 8:59
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA BROD
IDB/JIB: 4400135550003
Kontakt osoba: Nevenka Stanimir
Telefon: (053) 610-961
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`ewerske usluge i integralne
in`ewerske usluge, usluge prostornog planirawa i ure|ewa pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivawa i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Broj 79 - Strana 73

02-363-3/16 Usluge izrade topografske podloge za potrebe izrade


Prostornog plana op{tine Brod
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
71410000-5
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14064-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
214-1-1-9-4-17/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.10.2016. u 13:28
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA
IDB/JIB: 4401625420007
Kontakt osoba: Dragan Gazdi}
Telefon: (051) 338-769
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
4
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Prehrambeni proizvodi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-14109-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
266-1-1-171-4-94/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 8:36
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227691540005
Kontakt osoba: Lejla Hod`i}
Telefon: (036) 512-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka magnetnih kartica koje se koriste u procesu naplate cestarine
prema tehni~kom dizajnu JP AC FBiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34927000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13944-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
273-1-1-177-4-176/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 20.10.2016. u 9:11
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Ivana Dardi}
Telefon: (051) 249-100

Broj 79 - Strana 74

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
5,7
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
infuzioni sistemi
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-14214-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
273-1-1-171-4-178/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 20.10.2016. u 9:16
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Ivana Dardi}
Telefon: (051) 249-100
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,8,9,10
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
4
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
[price, igle i kanile
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-14215-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
320-1-1-273-4-220/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.10.2016. u 14:57
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dva komandna vozila za potrebe vatrogasne jedinice
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14038-16)

Petak, 21. 10. 2016.

OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE


320-1-1-270-4-221/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.10.2016. u 15:01
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka elektronske sirene za uzbuwivawe
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14039-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
320-1-2-286-4-222/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.10.2016. u 11:00
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Uklawawe grafita na podru~ju grada Bawaluka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90000000-7
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14068-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
320-1-2-293-4-223/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.10.2016. u 13:07
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401012920007
Kontakt osoba: Biljana \uri}
Telefon: (051) 244-476
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Pomo}ne transportne usluge i usluge podr{ke
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pru`awe usluga rezervacije i obezbje|ivawe avionskih karata za
potrebe Grada Bawaluka
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
63000000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14089-16)

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


565-1-2-664-4-346/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 12:51
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I
IDB/JIB: 4209329530001
Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi}
Telefon: (035) 870-600
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
REKONSTRUKCIJA NAPAJANJA I UPRAVLJANJA ELEKTROMOTORNIH POGONA KRU@NOG KRETANJA,TRANSPORTA I
LINEALA BAGERA MARION 201
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
51110000-6
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-14203-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
617-1-1-137-4-91/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.9.2016. u 12:09
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Tamara Me|edovi}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Implantacioni materijal
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13900-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
617-1-1-122-4-114/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 8:32
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
"DR MIROSLAV ZOTOVI]"
IDB/JIB: 4400917770002
Kontakt osoba: Neda Ignjati}
Telefon: (051) 348-469
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
4, 12, 19, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 57, 63,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
30

Broj 79 - Strana 75

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sanitetski i potro{ni materijal za potrebe slu`bi i odjeqewa
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13886-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
618-1-3-104-4-137/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 11:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Nid`ara ^osi}
Telefon: (033) 284-524
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Ostali radovi za dovr{etak gradnje
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka molersko - farbarskih radova i ostalih zavr{nih gra|evinskih
radova u Zgradi Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14161-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
663-1-2-1767-4-417/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 10:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Kontakt osoba: Edin [ehanovi}
Telefon: (035) 280-083
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Iskop-utovar, transport i odlaganje otkrivke kao i otkopavanje i transport3
uglja sa PK "Lukava~ka rijeka" do Rudnika "[ikulje" Lukavcu (140.000 m
~.m., 30.000 t uglja)
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
90532000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14148-16)
OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE
723-1-1-5-4-195/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 15.9.2016. u 9:59
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004

Broj 79 - Strana 76

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Kontakt osoba: Nikica Milo{


Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2,3,4,5
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka ogrjevnog drveta (iscijepanog paletiranog) i peleta za grejnu
sezonu za 2016. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
03000000-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14034-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
723-1-1-61-4-211/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 11.10.2016. u 16:12
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB: 4200745400004
Kontakt osoba: Damnjan Stani{i}
Telefon: (033) 286-574
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2,3,5,6
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sigurnosna, vatrogasna, policijska i odbrambena oprema
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
35000000-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13927-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
795-1-3-64-4-97/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 11:33
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB: 4209444710005
Kontakt osoba: Elzudin Herenda, dipl.ing.gra|. 035 277-586,
Enida Omerhod`i}, dipl. oec. 300-530
Telefon: (035) 300-500
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Zavr{ni gra|evinski radovi, Vrata i prozori (stolarija)
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na zamjeni vanjske stolarije
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45000000-7

Petak, 21. 10. 2016.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-14019-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-85-4-84/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 8:30
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI
KLINI^KI CENTAR TUZLA
IDB/JIB: 4209390440007
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Telefon: (035) 303-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
26
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka tehni~kog potro{nog materijala- ma{instvo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-14157-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
867-1-1-114-4-86/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 13:40
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI
KLINI^KI CENTAR TUZLA
IDB/JIB: 4209390440007
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Telefon: (035) 303-300
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga iz oblasti ma{instva
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50000000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-14210-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
967-1-1-455-4-137/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 8:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB: 4218055050007
Kontakt osoba: Edin Kasper
Telefon: (032) 552-530

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
3,4
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka guma za dampere i teretna vozila
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena

Broj 79 - Strana 77

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najni`a cijena
(S1-13977-16)

(S1-14144-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
967-1-1-522-4-139/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 10:22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO
DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB: 4218055050007
Kontakt osoba: Edin Kasper
Telefon: (032) 552-530
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,3
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka guma za pomo}nu mehanizaciju
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34000000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14153-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
986-1-1-305-4-320/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 10:19
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: D`enita Bori}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka Data storage sistema i servera za potrebe proizvodnih podru`nica
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39173000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE


986-1-1-286-4-321/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 8:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Emina Turkovi}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka betonskih ku}i{ta za TS 10(20)/0,4kV
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
44114200-4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14007-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
986-1-1-307-4-322/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 8:04
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Emina Turkovi}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala za uzemljenje
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
14622000-7
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14008-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
986-1-1-311-4-325/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 13:23
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB: 4200225150005
Kontakt osoba: Amela Kari}
Telefon: (033) 751-000
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
2000017036 - Nabavka drvenih stubova za potrebe elektrodistributivnih
podru`nica JP EP BiH d.d. - Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
34928210-3

Broj 79 - Strana 78

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14106-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1057-1-1-52-4-23/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 11:45
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE ORGANA I TIJELA
FBIH
IDB/JIB: 4200231120002
Kontakt osoba: Samir Murti}
Telefon: (033) 663-424
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1,2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i sukcesivna isporuka mineralnih i prirodnih voda, za prora~unsku
2017. i prora~unsku 2018. godinu, po Lot-ovima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
15000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13859-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1057-1-3-57-4-24/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 10:48
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE ORGANA I TIJELA
FBIH
IDB/JIB: 4200231120002
Kontakt osoba: Jelena Dreca
Telefon: (033) 663-424
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivno izvo|enje radova na odr`avanju instalacija vodovoda,
kanalizacije i hidrantske mre`e - objekti u Sarajevu, u bud`etskoj 2017. i
bud`etskoj 2018. godini
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45330000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13918-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1110-1-1-59-4-87/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 9:53
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA,
EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BIH
IDB/JIB: 4402889700004
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Telefon: (051) 340-170

Petak, 21. 10. 2016.

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Kanalna klima
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
42512000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14063-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
1157-1-2-487-4-352/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.10.2016. u 11:56
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BiH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga prevoza putnika (gra|ana i u~enika) u javnom linijskom
prevozu Br~ko distriktu BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
60100000-9
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14001-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
1157-1-1-140-4-358/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.10.2016. u 14:28
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BR^KO DISTRIKT BIH
IDB/JIB: 4600082130006
Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi}
Telefon: (049) 212-708
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
7,9,15,17,18
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
5
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka ud`benika za potrebe u~enika osnovnih {kola Br~ko
distrikta BiH
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
22000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14105-16)

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE


1172-1-2-213-4-508/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.10.2016. u 8:31
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB: 4400632340004
Kontakt osoba: Radomir Rebi}
Telefon: (057) 405-300
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge iskori{tavawa {uma "Viso~nik" Han Pijesak
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
77000000-0
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14179-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1180-1-1-68-4-171/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 12:25
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Sonja Plav{i}
Telefon: (051) 241-599
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
6,7
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
2
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka informati~ke opreme i video - opreme
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
30000000-9
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14020-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1247-1-1-114-4-12/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 9:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB: 4209080250003
Kontakt osoba: Tanja Kadi}
Telefon: (035) 307-700
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1

Broj 79 - Strana 79

II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka antirabi~ne vakcine i seruma antiviperinuma
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13908-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1255-1-1-419-4-190/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 11:52
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Marko Tripi}
Telefon: (051) 342-806
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
3
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 01-5272-1/16 radi nabavke potro{nog materijala za plazma
sterilizatore STERAD 100S, STERAD NX i CISA SPS 4270 za potrebe
Univerzitetskog klini~kog centra Republike Srpske
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-13935-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1291-1-2-29-4-27/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 8:02
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU ZAVOD ZA PROSTORNO URE\ENJE BIHA]
IDB/JIB: 4263201430009
Kontakt osoba: Kadir Su{i}
Telefon: (037) 226-405
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Teku}e odr`avanje javne rasvjete-Materijal za redovno odr`avanje javne
rasvjete VTF i NAV sijalice, prigu{nice, rasvjetna tijela, stupovi, kablovi i
usluga odr`avanja javne rasvjete nadzemnih i podzemnih objekata,
kandelabri, rasvjetna tijela, temelja itd.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
50232100-1
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14149-16)
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
1373-1-1-163-4-113/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.10.2016. u 7:20
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ

Broj 79 - Strana 80

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

IDB/JIB: 4400025960001
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Telefon: (053) 242-082
ODJEQAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o sukcesivnoj nabavci slu`bene odje}e za izvr{no osobqe.
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
18222000-1
ODJEQAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
(S1-13959-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1389-1-1-205-4-63/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 13:59
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]A BOLNICA TE[ANJ
IDB/JIB: 4218211790008
Kontakt osoba: MIRELA SALKI]-[KILJO
Telefon: (032) 656-310
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
2
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka roba
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-14191-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1389-1-1-205-4-64/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 14:03
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]A BOLNICA TE[ANJ
IDB/JIB: 4218211790008
Kontakt osoba: MIRELA SALKI]-[KILJO
Telefon: (032) 656-310
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
3
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka roba
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak

Petak, 21. 10. 2016.

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-14192-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1389-1-1-205-4-65/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 14:07
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]A BOLNICA TE[ANJ
IDB/JIB: 4218211790008
Kontakt osoba: MIRELA SALKI]-[KILJO
Telefon: (032) 656-310
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
4
II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava
1
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka roba
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
33000000-0
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
(S1-14193-16)
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
1426-1-3-143-4-113/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 10:14
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB: 4200225150056
Kontakt osoba: Senaid Imamovi}
Telefon: (035) 304-392
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo, Drugi
gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanatske radove
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Gra|evinski radovi - iskopi i zatrpavanje za podru~je Banovi}a i Kladnja, za
potrebe Podru`nice "Elektrodistribucija" Tuzla OP-24/16
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
45112000-5
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-14116-16)
OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE
7993-1-2-2-4-3/16
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 17.10.2016. u 8:12
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I 1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OSNOVNA [KOLA "13. RUJAN" JAJCE
IDB/JIB: 4236186130004
Kontakt osoba: IVAN RAJI]
Telefon: (030) 654-030
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uklju~uju}i usluge
blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza po{te
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poni{tavaju
1, 2, 3

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

Broj 79 - Strana 81

II 2.b-1 Broj lotova koji se poni{tava


3
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabava usluge prijevoza u~enika JU Osnovna {kola "13. RUJAN"
Jajce za nastavnu 2016./2017. godinu
II 4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
60000000-8
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
(S1-13987-16)

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


618-1-2-113-8-136/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 12.10.2016. u 15:05
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB: 4200703820003
Kontakt osoba: Admir Hrapo
Telefon: (033) 284-524
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 618-1-2-113-3-128/16
Datum objave obavje{tenja: 28.9.2016.

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


83-1-2-287-8-99/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 12:18
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD"
DOO SARAJEVO
IDB/JIB: 4200316890001
Kontakt osoba: Ilvana Veli}
Telefon: (033) 658-038
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 83-1-2-287-3-92/16
Datum objave obavje{tenja: 28.9.2016.
(S2-14228-16)

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI


745-1-1-4-8-6/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.10.2016. u 9:21
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM PRIJEDOR
IDB/JIB: 4400677870004
Kontakt osoba: MIRKO STAR^EVI]
Telefon: (052) 323-300
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 745-1-1-4-3-4/16
Datum objave obavje{tewa: 21.9.2016.

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI


273-1-1-236-8-170/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 14.10.2016. u 12:13
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: Nata{a Peru}ica Jazi}
Telefon: (051) 249-100
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 273-1-1-236-3-162/16
Datum objave obavje{tewa: 3.10.2016.
(S2-13932-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
273-1-1-228-8-172/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 19.10.2016. u 14:06
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB: 4400965150008
Kontakt osoba: \or|e Cviji}
Telefon: (051) 249-100
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 273-1-1-228-3-158/16
Datum objave obavje{tewa: 21.9.2016.
(S2-14189-16)

(S2-13871-16)

(S2-14048-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
750-1-1-36-8-44/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 13.10.2016. u 15:24
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE"
DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401723780003
Kontakt osoba: Sa{a Jasni}
Telefon: (051) 334-500
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 750-1-1-36-3-19/16
Datum objave obavje{tewa: 14.7.2016.
(S2-13881-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
750-2-2-28-8-45/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 18.10.2016. u 12:30
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE"
DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U BANJA LUKA
IDB/JIB: 4401723780003
Kontakt osoba: Sa{a Jasni}
Telefon: (051) 334-500
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 750-2-2-28-3-13/16
Datum objave obavje{tewa: 30.5.2016.
(S2-14090-16)

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


475-1-2-18-8-49/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 10:01
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA KANTON
SREDI[NJA BOSNA-SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
IDB/JIB: 4236135650003
Kontakt osoba: Amir [kandro
Telefon: (030) 518-091
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 475-1-2-18-3-35/16
Datum objave obavje{tenja: 19.7.2016.
(S2-14142-16)

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI


979-1-1-540-8-17/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 17.10.2016. u 7:39
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JKP "RADNIK" D.O.O. ZAVIDOVI]I
IDB/JIB: 4218260220004
Kontakt osoba: ALMA MUJANOVI]
Telefon: (032) 870-441
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 979-1-1-540-3-16/16
Datum objave obavje{tenja: 14.10.2016.
(S2-14032-16)

Broj 79 - Strana 82

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI


1029-1-1-33-8-21/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.10.2016. u 12:19
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
PRIJEDOR
IDB/JIB: 4400715040002
Kontakt osoba: MAJA GRANDI
Telefon: (052) 211-503
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 1029-1-1-33-3-18/16
Datum objave obavje{tewa: 20.9.2016.
(S2-14082-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1180-1-1-78-8-170/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 14.10.2016. u 8:17
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB: 4400959000002
Kontakt osoba: Aleksandar Bo`i}
Telefon: (051) 241-599
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1180-1-1-78-3-106/16
Datum objave obavje{tenja: 19.7.2016.
(S2-13901-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1255-1-1-637-8-191/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 18.10.2016. u 8:54
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetski klini~ki centar Republike Srpske
IDB/JIB: 4400928890000
Kontakt osoba: Danijela Luki}
Telefon: (051) 342-806
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1255-1-1-637-3-179/16
Datum objave obavje{tenja: 29.9.2016.
(S2-14085-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TEWE O NABAVCI
1293-1-3-143-8-157/16
Datum i vrijeme slawa obavje{tewa na objavu: 17.10.2016. u 11:31
ODJEQAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BIJELJINA
IDB/JIB: 4400358930002
Kontakt osoba: Sanja Panteli}
Telefon: (055) 233-100
I 2. Obavje{tewe koje se ispravqa
Broj obavje{tewa: 1293-1-3-143-3-156/16
Datum objave obavje{tewa: 17.10.2016.
(S2-14000-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1374-1-3-83-8-43/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 19.10.2016. u 14:42
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP]INA ZAVIDOVI]I
IDB/JIB: 4218234570005
Kontakt osoba: NALI] NED@AD
Telefon: (032) 878-327
I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1374-1-3-83-3-42/16
Datum objave obavje{tenja: 19.10.2016.
(S2-14200-16)
ISPRAVKA ZA OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1405-1-2-258-8-324/16
Datum i vrijeme slanja obavje{tenja na objavu: 13.10.2016. u 14:50
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB: 4200225150048
Kontakt osoba: Mevludin Alati}

Petak, 21. 10. 2016.

Telefon: (035) 305-000


I 2. Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 1405-1-2-258-3-323/16
Datum objave obavje{tenja: 11.10.2016.
(S2-13926-16)
OBAVIJEST O NABAVI
73-7-3-17-3-7/16
ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I
[UMARSTVA @UPANIJE POSAVSKE
IDB/JIB: 4254011660009
Kontakt osoba: Zrinka Bilu{i}
Adresa: Jug I bb
Po{tanski broj: 76270 Ora{je (hp mo)
Op}ina/Grad: Ora{je
Telefon: (031) 710-515
Faks: (031) 713-327
Elektroni~ka po{ta: zrinka@mpzp.ba
Internet adresa: www.zupanijaposavska.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I 1.
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta
Institucija vlasti iz ~lanka 4. stavak (1) to~ka a) ZJN
I.5.b. Razina:
@upanijska razina, Posavski kanton
I.5.c. Djelatnost:
Izvr{na vlast
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
I.7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?
Ne
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo,
Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija protupo`arnog {umskog puta u KO Donji Svilaj od km 2+542,17
do km 2+792,78
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvo|enje radova na sanaciji protupo`arnog {umskog puta u KO Donji
Svilaj od km 2+542,17 do km 2+792,78
II.4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabave (JRJN)
45000000-7
II.5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi
II.5.a Da li je ugovor obuhva}en Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?
Ne
II.6. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
21000,00
II.7. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Op}ina Od`ak
II.9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
50 dana
ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtijeva jamstvo za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i financijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji

Petak, 21. 10. 2016.

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost


Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.8. Rezervirani ugovor
Ne
III.9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama
III.9.a. Izvr{enje usluga ograni~eno za odre|enu profesiju
Ne
III.9.b. Pravne osobe moraju nazna~iti imena i stru~nu kvalifikaciju osoba
odgovornih za izvr{enje usluga
Ne
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Konkurentski zahtjev
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?
Da
IV.3.b. Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do
25.10.2016.
IV.4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?
Ne
IV.5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?
Ne
IV.6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 09:00:00
IV.7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 27.10.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva
@upanije Posavske, Jug I bb, Ora{je, ured broj 2.
ANEKS A
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Kontakt osoba: Zrinka Bilu{i}
Adresa: Jug I bb
Po{tanski broj: 76270 Ora{je (hp mo)
Op}ina/Grad: Ora{je
Telefon: (031) 710-515
Faks: (031) 713-327
Elektroni~ka po{ta: zrinka@mpzp.ba
Internet adresa: www.zupanijaposavska.ba
(OSTALO-14080-16)
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
1125-7-3-211-3-64/16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA OP]A BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH
NAKA["
IDB/JIB: 4200288400001
Kontakt osoba: Edina @ehak
Adresa: Kranj~evi}eva 12
Po{tanski broj: 71000 Sarajevo (bhp)
Op}ina/Grad: Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon: (033) 285-100
Faks: (033) 285-485
Elektronska po{ta: hospital@obs.ba
Internet adresa: www.obs.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1.
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta
Pravno lice iz ~lana 4. stav (1) ta~ka b) ZJN
I.5.b. Nivo:
Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost:
Zdravstvo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
I.7. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?
Ne
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gra|evinske instalacije, Vodovodne instalacije
II.2. Podjela na lotove
Ne

Broj 79 - Strana 83

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?


Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvo|enje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije
II.4.c. Jedinstveni rje~nik javne nabavke (JRJN)
39370000-6
II.5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
II.5.a. Da li je ugovor obuhva}en Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
Ne
II.6. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
Dato u TD
II.6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
25650,00
II.7. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
JU Op}a bolnica "Prim. dr. Abdulah Naka{"
II.9. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina
ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtijeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Dato u TD
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Dato u TD
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u TD
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Dato u TD
III.8. Rezervisan ugovor
Ne
III.9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama
III.9.a. Izvr{enje usluga ograni~eno za odre|enu profesiju
Ne
III.9.b. Pravne osobe moraju nazna~iti imena i stru~nu kvalifikaciju osoba
odgovornih za izvr{enje usluga
Ne
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Konkurentski zahtjev
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?
Da
IV.3.b. Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
2.11.2016.
IV.4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?
Ne
IV.5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavje{tenje?
Ne
IV.6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 11:00:00
IV.7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 2.11.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto: JU Op}a bolnica "Prim. dr. Abdulah Naka{", Hirur{ka sala,
I sprat Stacionara (neboder)
ANEKS A
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kontakt osoba: Majda Frljak
Adresa: Kranj~evi}eva 12
Po{tanski broj: 71000 Sarajevo (bhp)
Op}ina/Grad: Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon: (033) 285-110
Faks: (033) 285-472
Elektronska po{ta: majda.frljak@obs.ba
Internet adresa: www.obs.ba
(OSTALO-14177/16)

Broj 79 - Strana 84

SLU@BENI GLASNIK BiH


Oglasnik javne nabavke

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
Broj 01/16
Sa`etak obavje{tenja
Radovi
Odjeljak I: PRAVNO LICE
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA PRAVNOG LICA
Organizacija: MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE KAKANJ
Kontakt osoba: Zakir Ljubovi}
Adresa: Alije Izetbegovi}a-Lamela A
Po{tanski broj: 72240
Grad: Kakanj
Identifikacioni broj: 4218587730006
Telefon: 00387 32 55 77 02
Faks: 00387 32 55 77 01
Elektronska po{ta (e-mail): zakirljubovic@wahoo.com
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI
SPORAZUM?
Ne
II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN
UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA
Tender broj 01/16
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Utopljavanje objekata Med`lisa islamske zajednice Kakanj
JRJN 45443000-4 - fasadni radovi

Petak, 21. 10. 2016.

Procijenjena vrijednost: 94.000,00 KM


II.6. MJESTO IZVR[ENJA USLUGA
Objekti Med`lisa islamske zajednice Kakanj
II.7. PODJELA NA LOTOVE
Ne
II.8. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA
25 (dvadesetpet) radnih dana od dana uvo|enja u posao
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni postupak
IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA
(a) Najni`a cijena
IV.3. USLOVI PREUZIMANJA/DOSTAVE ZAHTJEVA ZA
TENDERSKU DOKUMENTACIJU
IV.3.a. Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 12.11.2016. do 08:00 sati
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.c. Iznos nov~ane naknade: ponu|a~i iz BiH 30,00 KM sa PDV-om, a
ino 15,34 EUR
IV.6. ROK ZA PRIJEM PONIUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E
Datum i vrijeme 12.11.2016. 10:30:00
IV.7. ROK, ADRESA I MJESTO OTVARANJA PONUDA
Datum i vrijeme 12.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto: Rudarska bb, 72240 Kakanj, Sala MED@LISA
ISLAMSKE ZAJEDNICE KAKANJ
(OSTALO-14094-16)

Cijena oglasa javne nabavke, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH - Oglasnik javne nabavke", je: sa`etak obavje{tenja 98,00 KM sa PDV Sa`etak ispravke obavje{tenja 52,00 KM sa PDV. Cjenovnik se primjenjuje od 27. 11. 2014. godine. Pla}anje se vr{i po izdatom ra~unu u roku od 8 dana.
Uplate se vr{e u KM. Uplate se vr{e u korist ra~una: UNICREDIT BANK dd Sarajevo 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA dd Sarajevo
160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK AD Banja Luka, filijala Br~ko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK dd BiH Sarajevo
161-000-00071700-57, ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III. Prijem oglasa: JP NIO Slu`beni
list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III; Telefon: +387 (33) 722-049, 722-050; Faks: +387 (33) 722-074; E-mail: javne.nabavke@sllist.ba

Godina XX
Petak, 21. 10. 2016. godine

Broj/Broj

79

SLU@BENE OBJAVE
UDRU@ENJA - FONDACIJE
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev
Udru`enja "Sigurno mjesto", sa sjedi{tem u Zavidovi}ima, ulica
Omladinska broj 10, u predmetu upis promjena u Registru
udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br.
32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4. stav (1) Pravilnika o na~inu
vo|enja registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i
stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, kod Udru`enja "Sigurno mjesto", sa sjedi{tem u
Zavidovi}ima, ulica Omladinska broj 10, upisanog pod
registarskim brojem: RU-1058, knjiga I Registra, dana
11.01.2011. godine, upisuju se promjene, kako slijedi:
1.1 Prestaju ovla{tenja za zastupanje Udru`enja u pravnom
prometu, Memi{evi} Arminki, predsjednici Udru`enja.
Lice ovla{teno za zastupanje Udru`enja je:
Jasna Zveki}, predsjednica Udru`enja.
1.2 Razrje{enje i imenovanje predsjednika Skup{tine
Udru`enja;
1.3 Razrje{enje i imenovanje ~lanova Upravnog odbora
Udru`enja;
1.4 Razrje{enje i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora
Udru`enja;
1.5 Razrje{enje i imenovanje Sekretara Udru`enja.
2. Ostali upisi u Registru udru`enja kod Udru`enja "Sigurno
mjesto", ostaju neizmijenjeni.
3. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
Udru`enje "Sigurno mjesto", sa sjedi{tem u Zavidovi}ima,
ulica Omladinska broj 10, upisano je u Registar udru`enja kod
Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim
brojem RU-1058, knjiga I Registra, dana 11.01.2011. godine.
Udru`enje je 02.03.2016. godine podnijelo zahtjev za upis
promjena u Registru udru`enja ovog Ministarstva.
U toku postupka Ministarstvo je utvrdilo da zahtjev nije
potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog kojih nije
mogu}e izvr{iti upis promjena u Registru udru`enja. Ministarstvo
je aktom broj UP08-07-1-1795/10 od 04.04.2016. godine
zatra`ilo ispravku i dopunu zahtjeva.
Udru`enje je podneskom od 18.04.2016. godine izvr{ilo
izmjene i dopune zahtjeva, te uz zahtjev prilo`ilo slijede}u

Godina XX
Petak, 21. 10. 2016. godine

dokumentaciju: Zapisnik sa redovne sjednice Skup{tine


Udru`enja od 01.10.2015. godine; Odluku o razrje{enju i
imenovanju predsjednika Skup{tine Udru`enja, broj S/3/2015 od
01.10.2015. godine; Odluku o razrje{enju i imenovanju
predsjednika Udru`enja, broj S/2/2015 od 01.10.2015. godine,
kao i vlastoru~ni potpis imenovanog lica, ovjeren od nadle`nog
organa; Odluku o razrje{enju i imenovanju osobe ovla{tene za
zastupanje Udru`enja, broj S/2/2015 od 13.04.2016. godine;
Odluku o imenovanju predsjednika i ~lanova Upravnog odbora,
broj S/3/2015 od 05.12.2015. godine; Odluku o imenovanju
~lanova Nadzornog odbora, broj S/5/2015 od 05.10.2015. godine;
Odluku o imenovanju Sekretara Udru`enja, broj S/6/2015 od
05.10.2015. godine, te ovjerene fotokopije li~nih karata
predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Udru`enja.
Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija za upis promjena u Registru udru`enja, stoga je
rije{eno kao u dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM za upis promjena u Registru udru`enja, u skladu sa
~lanom 33. stav (2) ta~ka b) navedenog Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine. Rok
za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog rje{enja.
Broj UP08-07-1-1795/10
20. maja 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(FU-235/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i Zahtjev
Udru`enja Autizam u BiH, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica
^ekalu{a broj 43, za brisanje iz Registra udru`enja, na osnovu ~l.
50. 51. i 51a. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03. 63/08 i
76/11) i ~lana 4. stav 1. Pravilnika o na~inu vo|enja Registra
udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. Prestaje sa radom Udru`enje Autizam u BiH, sa sjedi{tem u
Sarajevu, ulica ^ekalu{a broj 43, na osnovu Odluke Skup{tine
Udru`enja o dobrovoljnom prestanku rada.
2. Bri{e se iz Registra udru`enja, upis izvr{en za Udru`enje
Autizam u BiH, pod registarskim brojem: 1578, Knjiga I
Registra od 28.04.2014. godine.

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Broj 79 - Strana 2

3. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja.


4. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
Udru`enje Autizam u BiH, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica
^ekalu{a broj 43, upisano u Registru udru`enja kod Ministarstva
pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem: 1578,
Knjiga I Registra, dana 28.04.2014. godine, podnijelo je
17.06.2016. godine, Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine
Zahtjev za brisanje iz Registra udru`enja.
Uz zahtjev za brisanje iz Registra udru`enja prilo`ena je
sljede}a dokumentacija: Zapisnik sa sjednice Skup{tine
Udru`enja Autizam u BiH od 21.03.2016. godine, Odluka o
prestanku rada Udru`enja Autizam u BiH, broj: 21-A/16 od
21.03.2016. godine, Odluka o usvajanju likvidacionog plana,
broj: 23-A/16 od 21.03.2016. godine; Izvod ProCredit Bank od
17.06.2016. godine i dokaz o uplati administrativne takse.
Na osnovu prilo`enih dokaza, utvr|eno je da je Skup{tina
Udru`enja Autizam u BiH, dana 21.03.2016. godine, usvojila
Odluku o dobrovoljnom prestanku rada Udru`enja.
Uzimaju}i u obzir da Udru`enje prestaje sa radom dobrovoljno, na osnovu odluke Skup{tine Udru`enja, to je u skladu sa
~l. 50. 51. i 51a. stav 1. Zakona rije{eno kao u dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM za upis brisanja iz Registra udru`enja Ministarstva,
u skladu sa ~lanom 33. stav 2. c) Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
Rje{enja.
Broj UP08-07-1-819/14
06. jula 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(FU-253/16)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i
Zahtjev Bosanskohercegova~kog komiteta Me|unarodnog vije}a
za velike elektri~ne sisteme CIGRE, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica
Sime Milutinovi}a broj 10/3, u predmetu upis promjena u
Registru udru`enja, na osnovu ~lana 139. stav (2) Zakona o
upravnom postupku ("Slu`beni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04,
88/07, 93/09 i 41/13), ~lana 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br.
32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4. stav (1) Pravilnika o na~inu
vo|enja registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i
stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/10 i 14/12), donosi

RJE[ENJE
1. Nastavlja se postupak u predmetu upisa promjena u Registru
udru`enja za Bosanskohercegova~ki komitet Me|unarodnog
vije}a za velike elektri~ne sisteme CIGRE, koji je prekinut
Zaklju~kom Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine broj
UP09-07-1-376/16 od 21.03.2016. godine, jer ne postoje dalji
opravdani razlozi da se ~eka kona~na odluka Suda Bosne i
Hercegovine u predmetu broj: S1 3 U 021081 16 Fp.
2. Upisuju se promjene u Registru udru`enja Ministarstva pravde
Bosne i Hercegovine, kod Bosanskohercegova~kog komiteta
Me|unarodnog vije}a za velike elektri~ne sisteme CIGRE, sa
sjedi{tem u Sarajevu, ulica Sime Milutinovi}a broj 10/3,
upisanog pod registarskim brojem: RU-100/03, Knjiga I
Registra, dana 19.05.2003. godine, kako slijedi:
- Usvajanje novog Statuta udru`enja broj: I-RS-05/2016 od
25.02.2016. godine.
- Upisuje se Edhem Bi~ak~i}, predsjednik udru`enja kao
osoba ovla{tena za zastupanje udru`enja u pravnom
prometu.
- Imenovanje ~lanova Upravnog odbora udru`enja.
- Imenovanje ~lanova Nadzornog odbora udru`enja.

Petak, 21. 10. 2016.

- Imenovanje generalnog sekretara udru`enja.


- Imenovanje predsjednika Skup{tine udru`enja.
3. Ostali upisi u Registru udru`enja kod Bosanskohercegova~kog
komiteta Me|unarodnog vije}a za velike elektri~ne sisteme
CIGRE, ostaju neizmijenjeni.
4. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca Zahtjeva.
Obrazlo`enje
Bosanskohercegova~ki komitet Me|unarodnog vije}a za
velike elektri~ne sisteme CIGRE, upisan je u Registar udru`enja
kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim
brojem: RU-100/03, Knjiga I Registra od 19.05.2003. godine,
podnio je Zahtjev za upis promjena u Registru udru`enja dana
24.11.2015. godine.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je rje{avaju}i po
Zahtjevu Bosanskohercegova~kog komiteta Me|unarodnog
vije}a za velike elektri~ne sisteme CIGRE, donijelo Rje{enje
broj: 01/6-27-RS/03 od 01.02.2016. godine, na koje je podnesena
tu`ba Sudu Bosne i Hercegovine broj: S1 3 U 021081 16 Fp, te je
Ministarstvo izvr{ilo prekid postupka, do okon~anja tog postupka
na Sudu Bosne i Hercegovine.
Podnosilac Zahtjeva je podneskom od 07.06.2016. godine,
zatra`io nastavak postupka iz razloga neophodnosti nastavka
funkcionisanja udru`enja, te otklanjanja mogu}nosti nastupanja
{tete po interese nau~ne i stru~ne javnosti, jer je rad BH K CIGRE
ve} neko vrijeme u zastoju.
Uz Zahtjev za upis promjena u Registru udru`enja ovog
Ministarstva dana 09.06.2016. godine prilo`ena je sljede}a
dokumentacija: Zapisnik sa vanredne sjednice Skup{tine
Bosanskohercegova~kog komiteta Me|unarodnog vije}a za
velike elektri~ne sisteme CIGRE od 25.02.2016. godine; Odluku
o usvajanju Statuta Bosanskohercegova~kog komiteta Me|unarodnog vije}a za velike elektri~ne sisteme CIGRE broj: 01/16
od 25.02.2016. godine; Statut Bosanskohercegova~kog komiteta
Me|unarodnog vije}a za velike elektri~ne sisteme CIGRE broj:
I-RS-05/2016 od 25.02.2016. godine u dva primjerka; Odluka o
imenovanju organa Bosanskohercegova~kog komiteta Me|unarodnog vije}a za velike elektri~ne sisteme CIGRE broj 03/16 od
25.02.2016. godine; Odluka o imenovanju generalnog sekretara
Bosanskohercegova~kog komiteta Me|unarodnog vije}a za
velike elektri~ne sisteme CIGRE Broj: 04/16 od 25.02.2016.
godine; ovjerene fotokopije li~nih karata ~lanova Upravnog
odbora udru`enja i lica ovla{tenog za zastupanje udru`enja;
ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje udru`enja i dokaz o
uplati administrativne takse.
Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama
Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih
udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija za upis
promjena u Registru udru`enja kod Bosanskohercegova~kog
komiteta Me|unarodnog vije}a za velike elektri~ne sisteme
CIGRE, te je rije{eno kao u dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM za upis promjena u Registru udru`enja, u skladu sa
~lanom 33. stav (2) ta~ka b) navedenog Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
rje{enja.
Broj UP09-07-1-376/16
09. juna 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, s. r.
(O-856/16)

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Petak, 21. 10. 2016.

UPISI U REGISTAR CRKAVA I VJERSKIH


ZAJEDNICA BiH
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na temelju ~lanka
11. stavak 3. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i
vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik
BiH", broj 5/04) i ~lanka 12. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i
vo|enju jedinstvenog Registra za upis crkava i vjerskih zajednica,
njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini
("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi
@UPE IMENA MARIJINA, sa sjedi{tem u selu Donji Svilaj,
op}ina Od`ak, donosi

RJE[ENJE
Upisuje se promjena u Registru za Katoli~ku crkvu u Bosni i
Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, za
Subjekt upisa, @UPA IMENA MARIJINA, sa sjedi{tem u selu
Donji Svilaj, op}ina Od`ak, upisane pod registarskim brojem
264/07, Knjiga broj II, dana 15.3.2007. godine.
1. Mijenja se osoba ovla{tena za zastupanje Subjekta upisa, pa se
umjesto Andrijani} Petra, upisuje: Pejo Or{oli}.
2. Ostali upisi u Registru ostaju nepromijenjeni.
3. Ovo Rje{enje, bez obrazlo`enja }e se objavit u "Slu`benom
glasniku BiH" na teret Subjekta upisa.
Broj 08-38-1-07/07
3. o`ujka 2016. godine
Ministar
Sarajevo
Josip Grube{a, v. r.
(FU-306/16)

PUTNE ISPRAVE
Ministarstvo unutra{njih poslova/Ministarstvo unutarnjih poslova
Srednjobosanskog kantona/Kantona Sredi{nja Bosna objavljuje rje{enje za objavu
neva`e}ih putnih isprava:
Rje{enje Odsjeka za administraciju Donji Vakuf broj 03/11-13-7-266/16 od
25.07.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A1348677, izdata
dana 03.08.2012. godine na ime Selma ^epalo;
Rje{enje Odsjeka za administraciju Bugojno broj 03/9-13-7-957/16 A.S. od
25.07.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A1874553, izdata
dana 22.11.2013. godine na ime Ayman Veli};
Rje{enje Odsjeka za administraciju Donji Vakuf broj 03/11-13-7-274/16 od
27.07.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A1600004, izdata
dana 28.06.2013. godine na ime Emina [utkovi};
Rje{enje Odsjeka za administraciju Kiseljak broj 03/15-13-7-677-UP1/
2016ma od 02.08.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj
B0752833, izdata dana 04.03.2016. godine na ime Ajla Deli};
Rje{enje Odsjeka za administraciju Travnik broj 03/18-13-7-537/16FG. od
02.08.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A1753011, izdata
dana 02.08.2013. godine na ime Rasim Hori};
Rje{enje Odsjeka za administraciju Vitez broj 03/19-13-7-1052/16 od
29.07.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A1058126, izdata
dana 09.12.2011. godine na ime Lili Musi};
Rje{enje Odsjeka za administraciju Vitez broj 03/19-13-7-1081/16 od
03.08.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A1778671, izdata
dana 15.08.2013. godine na ime Alen Smaji};
Rje{enje Odsjeka za administraciju Kiseljak broj 03/15-13-7-693-UP1
/2016ma od 05.08.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj
A1627253, izdata dana 24.05.2013. godine na ime Haris Musi};
Rje{enje Odsjeka za administraciju Kiseljak broj 03/15-13-7-694-UP1/
2016ma od 05.08.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj
B0079622, izdata dana 31.12.2014. godine na ime Edna Hajlovac Musi};
Rje{enje Odsjeka za administraciju Kiseljak broj 03/15-13-7-695-UP1/
2016ma od 05.08.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj
B0081121, izdata dana 31.12.2014. godine na ime Ismet Haris Musi};
Rje{enje Odsjeka za administraciju Bugojno broj 03/9-13-7-962/16 A.S. od
01.08.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj B0977879, izdata
dana 22.06.2016. godine na ime Djeljana Salkanovi};
Rje{enje Odsjeka za administraciju Bugojno broj 03/9-13-7-961/16 A.S. od
01.08.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj B0879214, izdata
dana 12.05.2016. godine na ime Senada Salkanovi};

Broj 79 - Strana 3

Rje{enje Odsjeka za administraciju Vitez broj 03/19-13-7-1100/16 od


08.08.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj B0631470, izdata
dana 17.12.2015. godine na ime Alma Varupa;
Rje{enje Odsjeka za administraciju Vitez broj 03/19-13-7-1120/16 od
11.08.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A1145278, izdata
dana 09.03.2012. godine na ime Razija Mujki};
Rje{enje Odsjeka za administraciju Kiseljak broj 03/15-13-7-714-UPl/
2016ma od 10.08.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj
A2177600, izdata dana 09.09.2014. godine na ime Sebina Ba{i};
Rje{enje Odsjeka za administraciju Travnik broj 03/18-13-7-560/16FG. od
10.08.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A1639161, izdata
dana 31.05.2013. godine na ime [uhreta Jovi{i};
Rje{enje Odsjeka za administraciju Bugojno broj 03/9-13-7-990/16 A.S. od
09.08.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A1874883, izdata
dana 22.11.2013. godine na ime Tarik Had`ibegovi};
Rje{enje Odsjeka za administraciju Novi Travnik broj 03/17-13-7-608/16.
F.J. od 16.08.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj
B0115439, izdata dana 06.02.2015. godine na ime Safet Omeragi};
Rje{enje Odsjeka za administraciju Vitez broj 03/19-13-7-1062/16 od
01.08.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A1161212, izdata
dana 23.02.2012. godine na ime Ernad Dizdar;
Rje{enje Odsjeka za administraciju Vitez broj 03/19-13-7-1139/16 od
17.08.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A0997284, izdata
dana 30.09.2011. godine na ime Se|ida Ugarak;
Rje{enje Odsjeka za administraciju Vitez broj 03/19-13-7-1053/16 od
29.07.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A1199919, izdata
dana 24.04.2012. godine na ime Nijaz D`idi};
Rje{enje Odsjeka za administraciju Donji Vakuf broj 03/11-13-7-178/16 od
27.05.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj B0321400, izdata
dana 19.06.2015. godine na ime Harun Hozi};
Rje{enje MUP-a SBK/KSB Travnik broj 03/1-13-7-1262/16 od
19.08.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A1347677, izdata
dana 02.08.2012. godine na ime Fahrudin Ajkuni};
Rje{enje Odsjeka za administraciju Bugojno broj 03/9-13-7-1017/16 A.S.
od 16.08.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A1349029,
izdata dana 03.08.2012. godine na ime Adnan Konjari};
Rje{enje MUP-a SBK/KSB Travnik broj 03/1-13-7-1282/16 od
24.08.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A1358349, izdata
dana 09.08.2012. godine na ime Ernad Zekan;
Rje{enje Odsjeka za administraciju Donji Vakuf broj 03/11-13-7-330/16 od
24.08.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj A1422340, izdata
dana 12.10.2012. godine na ime Enes Fazli} i
Rje{enje Odsjeka za administraciju Donji Vakuf broj 03/11-13-7-252/16 od
19.07.2016. godine za objavu neva`e}e putne isprave broj B0183951, izdata
dana 01.04.2015. godine na ime Asmira Opardija.
Broj 03/1-13-7-1-124/16 A\
31. augusta 2016. godine
Travnik
(03-3-2602/16-G)

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama F BiH ("Slu`bene
novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Kaknju
NAJAVLJUJE
USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJI[NE KNJIGE ZA KATASTARSKE
OP]INE NOVOG PREMJERA KAKANJ, DOBOJ I ]ATI]I KOJIMA PO
STAROM PREMJERU ODGOVARAJU KATASTARSKE OP]INE SP_POPI,
SP_DOBOJ, SP_OBRE I DIJELOVI KATASTARSKIH OP]INA
SP_BRNJ, SP_BUKOVLJE I SP_ZGO[]A
Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje pola`u pravo na priznavanje
vlasni{tva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarske op}ine
novog premjera Kakanj, Doboj i ]ati}i, da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana
od dana objave ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benom
glasniku BiH" podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom
njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave novog zemlji{noknji`nog
ulo{ka.

Broj 79 - Strana 4

SLU@BENI GLASNIK BiH


- Oglasi -

Osobe koje pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok, na zahtjev,
produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze.
Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Kroz Projekt sistematskog a`uriranja zemlji{ne knjige i katastra za k.o. Kakanj i
Doboj izvr{en je prijenos prava vlasni{tva i iz Knjige polo`enih ugovora (KPU) u
elektronski vo|enu zemlji{nu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i
poslovnih prostora koji su svoje vlasni{tvo upisali u KPU da provjere prijenos svog
prava vlasni{tva iz KPU-a u elektronski vo|enu zemlji{nu knjigu uvidom u istu u
gore navedenim zakonskim rokovima.
Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rje{avaju svoje
imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Va{em interesu. Prijavom
prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvr|ivanja prava na Va{im nekretninama.
Dobivanjem rje{enja o upisu prava i njegovim provo|enjem u elektronski vo|enoj
zemlji{noj knjizi osiguravate apsolutnu za{titu svojih prava. Stoga Vas jo{ jednom
pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem
postupku.
Svi upisi u zemlji{ne knjige za katastarske op}ine koje }e biti predmet
uspostave ili zamjene zemlji{ne knjige u okviru "Projekta registracije nekretnina" }e
se provoditi bez naplate sudskih taksi.
Uvid u elektronski vo|enu zemlji{nu knjigu, te li~na predaja podnesaka sa
dokaznom dokumentacijom mogu}a je u zemlji{noknji`nom odjeljenju Op}inskog
suda u Kaknju na adresi Ul. Alije Izetbegovi}a br. 48, svakim radnim danom od
07:00 do 15:30 sati.
Dokumentaciju kojom dokazujete svoje pravo na nekretninama dostaviti
isklju~ivo u originalu ili ovjerenoj kopiji, li~no ili putem po{te na adresu Op}inskog
suda u Kaknju.

potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi dostava novih dokaza


zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Kroz Projekt sistematskog a`uriranja podataka za k.o. Ora{je I izvr{en je
prijenos prava vlasni{tva iz Knjige polo`enih ugovora (KPU) u elektronski vo|enu
zemlji{nu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su
svoje vlasni{tvo upisali u KPU da provjere prijenos svog prava vlasni{tva iz KPU-a u
elektronski vo|enu zemlji{nu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim
rokovima.
Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rje{avaju svoje
imovinsko-pravne odnose.
Prijava prava je prvenstveno u Va{em interesu. Prijavom prava osiguravate
sudjelovanje u procesu utvr|ivanja prava na Va{im nekretninama. Dobivanjem
rje{enja o upisu prava i njegovim provo|enjem u elektronski vo|enoj zemlji{noj
knjizi osiguravate apsolutnu za{titu svojih prava. Stoga Vas jo{ jednom pozivamo da
prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.
Svi upisi u zemlji{ne knjige za katastarske op}ine koje }e biti predmet
uspostave ili zamjene zemlji{ne knjige u okviru Projekta registracije nekretnina }e se
provoditi bez naplate sudskih pristojbi.
Uvid u elektronski vo|enu zemlji{nu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa
dokumentacijom mogu}a je u zemlji{noknji`nom uredu Op}inskog suda u Ora{ju na
adresi Jug I, Zaobilaznica b.b., svakim radnim danom od 09:00-15:00 sati.
Podneske je mogu}e dostaviti i putem po{te na adresu: Op}inski sud u Ora{ju,
Jug I, Zaobilaznica bb, 76270 Ora{je.
Broj 025-0-Su-16-000 515
06. oktobra 2016. godine
Ora{je
(Sl-1246/16-G)

Broj 36 0 Su 038359 16 Su
11. oktobra 2016. godine
Kakanj
(Sl-1245/16-G)
Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Ora{ju
NAJAVLJUJE
USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJI[NE KNJIGE ZA
KATASTARSKE OP]INE ORA[JE I I ORA[JE II

Petak, 21. 10. 2016.

OSTALE OBJAVE
Objavljuje se nave`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar
obveznika indirektnih poreza broj 04/1-17-1-UPJR/1-1955/14 od 24.04.2014.
godine, izdano od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH Banja Luka, za
poreznog obveznika "SLAMA" D.O.O. Domaljevac.
(03-3-3063/16)

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje pola`u pravo na priznavanje


vlasni{tva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim
op}inama Ora{je I i Ora{je II po novoj izmjeri, a koje odgovaraju nekretninama
upisanim u katastarskoj op}ini SP Ora{je po staroj izmjeri, da to svoje pravo prijave u
roku od 60 dana od dana objave ovoga oglasa u "Slu`benim novinama Federacije
BiH" i "Slu`benom glasniku BiH" podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze
za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave
zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Osobe koje pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave

Objavljuje se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar


obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPJR/1-7617/07, izdano od Uprave za
indirektno-neizravno oporezivanje BiH Banja Luka, za poreznog obveznika F&A
Ultra beauty centar d.o.o. Sarajevo.
(O-862/16)
Ogla{ava se neva`e}im Carinski broj 01/1-17-1-UPJR/1-7437-2/14 (JIB:
4218864830005), izdat od Uprave za indirektno oporezivanje - Regionalni centar
Sarajevo, na ime "Gul Unikati" d.o.o. Zenica.
(03-3-3097/16)

LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM
Omer~i} Asmir, memorijska kartica za digitalni tahograf broj
BiH000012118000, izdata od Federalnog ministarstva prometa i
komunikacija Mostar
Grmu{a Dubravka, svjedo~anstvo IV razreda broj 261-2, izdata u Centru za
usmjereno obrazovanje "Bori{a Kova~evi}" u Br~kom
Antoni} Sr|an, diploma broj 175-2, izdata od CUO "Bori{a Kova~evi}" u
Br~kom
Beganovi} Melika, svjedo~anstvo o zavr{enom II razredu djel. broj
07-37-648-1/14 od 18.06.2014., izdato od JU Gimnazije "Vaso Pelagi}"
u Br~kom
Bukvi} Esad, svjedo~anstvo I razreda broj 1458-26/77, II razreda broj
1126-4/78 i III razreda broj 01-393-2/79, izdata od ETU[C u Br~kom

286
287
288

289
290

Popovi} Lazar, naljepnica odobrenja privremenog boravka broj B0109386,


va`e}a od 01.03.2016. godine do 28.02.2017. godine, izdata od
Ministarstva sigurnosti BiH - Slu`ba za poslove sa strancima
Velimirovi} Pavle, naljepnica odobrenja privremenog boravka broj
B0109390, va`e}a od 01.03.2016. godine do 28.02.2017. godine, izdata
od Ministarstva sigurnosti BiH - Slu`ba za poslove sa strancima
Popkova Salimi, naljepnica odobrenja privremenog boravka broj
B0112122, va`e}a od 28.05.2016. godine do 27.05.2017. godine, izdata
od Ministarstva sigurnosti BiH - Slu`ba za poslove sa strancima
[ogolj Adnan, memorijska kartica za digitalni tahograf broj
BIHV000014395000, izdata od Federalnog ministarstva prometa i
komunikacija Mostar

291

292

293

294