You are on page 1of 528

Godina XX

Utorak, 25. listopada/oktobra 2016. godine

Broj/

80

XX
, 25. 2016. e
ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 srpski jezik
ISSN 1512-7486 - bosanski jezik

VIJEE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE

(2)

1149

Temeljem lanka 10. stavka (2) Zakona o Budetu


institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 65. sjednici odranoj 21. srpnja 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA
ZA PODRKU ORGANIZACIJAMA OSOBA S
INVALIDITETOM U BOSNI I HERCEGOVINI
ZA 2016. GODINU
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvruju se kriteriji, postupak i nain
dodjele sredstava za pomo organizacijama osoba s invaliditetom
u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.
lanak 2.
(Sredstva)
Sredstva u iznosu od 40.000,00 KM osigurana tekuim
grantom u okviru prorauna Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo),
koja su namijenjena za pomo organizacijama osoba s
invaliditetom, rasporeuju se prema utvrenoj namjeni.
lanak 3.
(Javni poziv)
(1) Sudjelovanje u Javnom pozivu je otvoreno, na jednakim
osnovama, za sve registrirane organizacije osoba s

(3)

(1)

(2)

(1)

invaliditetom, sukladno vaeim zakonskim propisima u


Bosni i Hercegovini.
Podnositelji prijava moraju biti pravne osobe
neprofitabilnog karaktera registrirane u Bosni i Hercegovini
sukladno vaeim zakonskim propisima (udruga ili
zaklada).
Nevladine organizacije iji su lanovi ispred Vijea za
osobe s invaliditetom Bosne i Hercegovine imenovani za
lanove Povjerenstva za odabir projektnih aplikacija ne
mogu konkurirati na ovaj Javni poziv kao samostalni
podnositelji prijava niti kao partneri.
lanak 4.
(Namjena sredstava)
Odobrena sredstva korisnicima sredstava koristit e se za:
promocijske aktivnosti koje se vezuju uz
obiljeavanje vanih nadnevaka za osobe s
invaliditetom, i to:
a) 10. listopada - Svjetski dan mentalnog zdravlja;
b) 15. listopada - Svjetski dan bijelog tapa;
c) 3. prosinca - Meunarodni dan osoba s
invaliditetom;
d) 10. prosinca - Meunarodni dan ljudskih prava;
aktivnosti podizanja svijesti u drutvu o problemima s
kojima se susreu osobe s invaliditetom i njihove
obitelji.
Krajnji korisnici projekata su organizacije osoba s
invaliditetom.
lanak 5.
(Raspodjela sredstava)
Sredstva se dodjeljuju nevladinim organizacijama osoba s
invaliditetom (u daljem tekstu: korisnici sredstava) putem
Javnog poziva za organizacije osoba s invaliditetom (u
daljem tekstu: Javni poziv) i sukladno kriterijima
definiranim ovom Odlukom.

Broj 80 - Stranica 2

SLUBENI GLASNIK BiH

Maksimalni iznos koji se odobrava iz raspoloivih


proraunskih sredstava moe iznositi do 4.000,00 KM po
projektnom prijedlogu.
(3) Korisnici sredstava prilikom podnoenja projektnog
prijedloga mogu:
a) sudjelovati s osobnim sredstvima,
b) osobna sredstva udruiti s partnerima i ista moraju biti
prikazana u projektnom prijedlogu.
lanak 6.
(Trokovi projekta)
(1) Ukupna vrijednost administracijskih trokova projekta ne
moe prelaziti 10% od ukupnog traenog iznosa za projekt,
a u ovisnosti od namjene grant sredstava.
(2) U proraunu projekta, u obrascu 3 koji je sastavni dio ove
Odluke, mora biti jasno naznaeno za koje aktivnosti se
trai financiranje od strane Ministarstva, a koje aktivnosti
e biti financirane osobnim sredstvima ili sredstvima iz
drugih izvora.
lanak 7.
(Postupak i nain dodjele sredstava)
(1) Ministarstvo e po stupanju na snagu ove Odluke, na svojoj
mrenoj stranici www.mhrr.gov.ba putem Javnog poziva,
objaviti postupak i nain dodjele sredstava za organizacije
osoba s invaliditetom za 2016. godinu.
(2) Obavijest o Javnom pozivu objavit e se u trima dnevnim
listovima u Bosni i Hercegovini.
(3) Postupak i nain dodjele grant sredstava e se vriti
sukladno ovoj Odluci.
(4) Nositelj ukupne realizacije i koordinator projekta u
Ministarstvu je Sektor za ljudska prava.
lanak 8.
(Nain podnoenja projektnih prijedloga)
(1) Projekti se dostavljaju putem pote na adresu Ministarstva
za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Trg
Bosne i Hercegovine 1, 71000 Sarajevo, u zatvorenim
omotnicama, s naznakom za Javni poziv za organizacije
osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, ISKLJUIVO
NA OBRASCU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA koji se
moe preuzeti u prostorijama Ministarstva za ljudska prava
i izbjeglice Bosne i Hercegovine i dostupan je na stranici
www.mhrr.gov.ba.
(2) Rok za podnoenje prijava je maksimalno 21 dan od dana
objave Javnog poziva na mrenoj stranici Ministarstva.
lanak 9.
(Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga)
(1) Prilikom razmatranja projektnih prijedloga vrednovat e se
sljedee:
a) Relevantnost projekta
(2)

1) Jesu li ciljevi, aktivnosti i oekivani rezultati usklaeni


prema zahtjevu Javnog poziva?
2) Jesu li potrebe ciljne skupine i krajnjih korisnika jasno
definirane i da li im projekt prilazi na pravi nain?
3) Je li identificiran toan broj korisnika?
4) Je li projekt rezultira aktivnijim angamanom osoba s
invaliditetom?
5) Hoe li aktivnosti predviene projektom imati konkretan
utjecaj na ciljne skupine?
6) Je li vjerojatno da e oekivani rezultati imati utjecaja na
lokalne zajednice osoba s invaliditetom i/ili kvalitetu ivota
u ciljnim podrujima?

c) Proraun projekta
1) Je li odnos izmeu procijenjenih trokova i oekivanih
rezultata zadovoljavajui?
2) Jesu li predloeni trokovi nuni za provedbu projekta?

1) Administracijski kapaciteti podnositelja prijave


(odgovarajua organizacijska struktura koja omoguava
kvalitetno i uinkovito upravljanje projektom, ekspertiza,
prethodno iskustvo u upravljanju projektima)
2) Financijski kapaciteti podnositelja prijave (ukupni izvori
financiranja temeljem kojih se usklauje rezultat
poslovanja vei od traenog iznosa za realizaciju projekta)

1) Je li projekt jasno povezan s lokalnim razvojnim


prioritetima?
2) Je li aplikacija ukljuuje partnerstvo dviju ili vie
nevladinih organizacija? Ako ne, broj bodova je 1
3) Sudjelovanje u sufinanciranju ili sufinanciranje od strane
implementatora

1) Jesu li oekivani rezultati predloenih aktivnosti


odrivi?

(2)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(1)
do 5 bodova
do 5 bodova

do 5 bodova

do 5 bodova

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

f) Odrivost projekta

do 5 bodova

do 5 bodova

do 5 bodova

e) Dodatni kriteriji

do 5 bodova
do 5 bodova

do 5 bodova

d) Administracijski i financijski kapaciteti podnositelja


prijave

do 5 bodova

b) Kvaliteta i logika projekta


1) Koliko je konsistentan cjelokupni dizajn projekta?
2) Je li projekt sadrava objektivno mjerljive indikatore
rezultata aktivnosti?
3) Jesu li plan aktivnosti i predloene aktivnosti

odgovarajue, praktine i dosljedne ciljevima i oekivanim


rezultatima?

do 5 bodova
do 5 bodova

Utorak, 25. 10. 2016.

do 5 bodova

Maksimalni broj bodova nakon izvrenog vrednovanja


projektnog prijedloga moe iznositi 80 bodova.
lanak 10.
(Sadraj projektne dokumentacije)
Podnositelj projektnog prijedloga za dodjelu grant sredstava
obvezatan je dostaviti sljedeu dokumentaciju:
a) Obrazac projektnog prijedloga - obrazac 1;
b) Plan aktivnosti - obrazac 2;
c) Proraun projekta - obrazac 3;
d) Logiki okvir - obrazac 4;
e) Podatke o podnositelju projektnog prijedloga obrazac 5;
f)
Uvjerenje o poreznoj registraciji i ID broj (ovjerene
preslike);
g) Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog rauna
(ovjerena preslika);
h) Statut (ovjerena preslika).
Svi obrasci iz stavka (1) su sastavni dio ove Odluke.
Pored navedenog, nuno je da nevladine organizacije i
udruge dostave i sljedeu dokumentaciju:
a) Izvadak iz registra, odnosno potvrdu ili uvjerenje
mjerodavnog registarskog tijela, ne starije od tri
mjeseca;
b) Bilancu stanja za prethodnu godinu (ovjerena
preslika);
c) Bilancu uspjeha za prethodnu godinu (ovjerena
preslika).
U budetu projekta mora biti jasno naznaeno za koje
aktivnosti se trae sredstva od Ministarstva za ljudska prava
i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a za koje aktivnosti su
osigurana sredstva iz drugih izvora, ukoliko postoje.
Svi obrasci moraju biti popunjeni, potpisani i ovjereni od
strane odgovorne osobe podnositelja prijave.
lanak 11.
(Povjerenstvo za odabir korisnika grant sredstava)
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine e posebnom Odlukom imenovati lanove
Povjerenstva za odabir projekata utroka grant sredstava
podrka organizacijama osoba s invaliditetom za 2016.
godinu (u daljem tekstu: Povjerenstvo).

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Povjerenstvo kao privremeno tijelo se sastoji od pet lanova


i tajnika Povjerenstva bez prava odluivanja.
(3) Temeljna zadaa Povjerenstva je da izvri evaluaciju i
vrednovanje pristiglih projektnih prijedloga, te saini ranglistu projektnih prijedloga/korisnika s prijedlogom odluke o
dodjeli grant sredstava.
(4) Ostali zadaci, nain rada i odluivanja, prava i obveze
lanova Povjerenstva e se regulirati Poslovnikom o radu
Povjerenstva.
(5) Konano izvjee o radu Povjerenstva e se dostaviti
Ministrici za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
nakon donoenja Odluke Vijea ministara Bosne i
Hercegovine o dodjeli grant sredstava.
lanak 12.
(Odluka o rasporedu i dodjeli grant sredstava)
Odluku o rasporedu i dodjeli grant sredstava na prijedlog
Ministarstva donosi Vijee ministara Bosne i Hercegovine i ista
e biti objavljena na mrenoj stranici Ministarstva.
lanak 13.
(Ugovor o dodjeli grant sredstava)
(1) Temeljem Odluke iz lana 12. ove Odluke Ministarstvo
zakljuuje ugovor o dodjeli grant sredstava sa svakim
korisnikom granta, kojim e se definirati uvjeti, svrha, nain
koritenja sredstava, izvjeivanje, odgovornosti ugovornih
strana i druga pitanja vana za provedbu projekata.
(2) Prije potpisivanja ugovora, odabrani korisnici grant
sredstava su duni Ministarstvu dostaviti popunjenu i
ovjerenu bjanko-mjenicu bez protesta, s mjeninom
izjavom, u visini iznosa dodijeljenog granta.
(3) Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane
ugovorom iz st. (1) i (2) ovoga lanka, gubi pravo na
koritenje grant sredstava i ista e biti dodijeljena iduem
podnositelju prijave na rang-listi.
lanak 14.
(Obavijest o rezultatima)
Obavijest o rezultatima odabira projektnih prijedloga kao i
obavijesti o eventualnom odbacivanju ili odbijanju projektnih
prijedloga e se dostaviti svim podnositeljima prijava.
lanak 15.
(Nain utroka dodijeljenih sredstava)
Nevladine organizacije kojima su dodijeljena sredstva
putem Javnog poziva odgovaraju za namjensko troenje
sredstava.
lanak 16.
(Nadzor realizacije odobrenih projektnih prijedloga)
(1) Nadzor realizacije odobrenih projekata vrit e se na
sljedei nain:
a) u tijeku same realizacije projekta i zakonitosti
provedbe nunih postupaka;
b) po okonanju projekta temeljem dostavljenog
kompletnog narativnog i financijskog izvjea.
(2) Nadzor iz stavka (1) toke a) ovoga lanka vri Sektor za
ljudska prava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice
Bosne i Hercegovine.
(3) U sluaju uoenih nepravilnosti Ministarstvo moe
formirati posebno povjerenstvo koje e biti struno vezano
uz konkretni predmet i izvriti dodatni nadzor, te ukoliko
zakljui da je nuno, lanovi povjerenstva mogu otii i u
sjedite korisnika sredstava radi uvida u cjelokupnu
dokumentaciju.
(2)

(4)

Broj 80 - Stranica 3

Za korisnika sredstava koji u prethodnom razdoblju nije


opravdao doznaena sredstva na nain da nije dostavio
izvjee o realizaciji sredstava u naznaenom roku, ili je
nenamjenski utroio doznaena sredstva, neopravdano
realizirao projekt, neopravdano prekoraio rok za provedbu
projekta ili je uinio neku drugu radnju kojom je izvrio
zlouporabu doznaenih sredstava, Ministarstvo zadrava
pravo protesta na iznos granta putem dostavljanja mjenice u
svrhu naplate grant sredstava, kao i pravo da u idue 3 (tri)
godine ne razmatra aplikaciju korisnika koji u proteklom
razdoblju nije potivao odredbe ugovora o suradnji.
lanak 17.
(Izvjeivanje)
(1) Korisnik sredstava duan je voditi izdvojenu dokumentaciju
o realizaciji projekta koji se financira, a u sluaju potrebe,
istu uini dostupnom za razmatranje i nadzor od strane
Ministarstva.
(2) Korisnik sredstava duan je Ministarstvu dostaviti izvjee
o namjenskom utroku sredstava, u obrascu za izvjeivanje
koji je sastavni dio ove Odluke (obrazac 7), najkasnije do
31.1.2017. godine.
(3) Izvjee e osigurati informacije o projektnim aktivnostima,
postignuima i rezultatima, kao i o trokovima i
rlvntnim plnjim nastalim tijekom provedbe, koji e
biti
potkrijepleni
dgvrum
financijskom
dokumentacijom.
(4) Ministarstvo e nakon dostavljanja izvjea i pratee
dokumentacije izvriti nadzor relizacije i financijski
monitoring za svaki odobreni projekt iz granta.
(5) Ukoliko korisnik grant sredstava u propisanom roku ne
dostavi izvjee, Ministarstvo e pokrenuti postupak za
povrat uplaenih financijskih sredstava.
lanak 18.
(Preostala sredstva)
(1) Ukoliko korisnik grant sredstava nije utroio cjelokupna
dodijeljena sredstva za realizaciju odobrenog projekta,
moe ih naknadno utroiti sukladno projektnom prijedlogu
uz prethodno odobrenje Ministarstva, u protivnom je
obvezatan u roku od 10 dana od dana saznanja izvijestiti
Ministarstvo o iznosu neutroenih grant sredstava, kako bi
dobio upute o nainu na koji e izvriti povrat dijela grant
sredstava.
(2) Korisnik grant sredstava je duan u roku od 10 dana uplatiti
preostala neutroena grant sredstva prema uputama
Ministarstva.
lanak 19.
(Odgovornost za realizaciju Odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine.
lanak 20.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 223/16
Predsjedatelj
21. srpnja 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

Broj 80 - Stranica 4

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 5

Broj 80 - Stranica 6

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 7

Broj 80 - Stranica 8

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 9

Broj 80 - Stranica 10

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 11

Broj 80 - Stranica 12

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 13

Broj 80 - Stranica 14

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 15

Broj 80 - Stranica 16

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 17

Broj 80 - Stranica 18

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 19

Broj 80 - Stranica 20

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 21

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 22

10. (2)

2016. ("
", 101/15) 17.
("
", . 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07
24/08), , 65.
21. 2016. ,
2016.
1.
( )
,

2016. .
2.
()
40.000,00

( :
),
,
.
3.
( )
(1) ,
,
,
.
(2)


( ).
(3).
4.
( )
(1)
:


, :
) 10. -
;
) 15. - ;
) 3. -
;
) 10. -
;


.
(2)
.

Utorak, 25. 10. 2016.

5.
( )
(1)
( :
)
( : )
.
(2)
4.000,00
.
(3)
:
) ,
)
.
6.
( )
(1)
10%
,
.
(2) , 3
,
,

.
7.
( )
(1) ,
- www.mhrr.gov.ba
,
2016. .
(2)
.
(3)
.
(4)
.
8.
( )
(1)

, 1, 71000
, ,

,
www.mhrr.gov.ba.
(2) 21
-
.
9.
( )
(1)

:
)
1) ,
?
2)

?
3) ?
4)

5
5
5
5

Utorak, 25. 10. 2016.


?
5)
?
6)

/
?

SLUBENI GLASNIK BiH


)

5
5

)
1)
?
2)
?
3)
,
?

5
5
5

)
1)
?
2)
?

5
5

)

1)
(

, ,
)
2)
(

)

)
1)
?
2)
? ,
1
3)

5
5
5

)
1)

(2)

(1)

(2)
(3)80 .
lan 10.
( )

:
) - 1;
) - 2;
) - 3;
) - 4;
) 5;
)
( );
)
( );
) ( ).
(1) .
,

:

Broj 80 - Stranica 23

,
,
;
) (
);
) (
).
(4)

,

, .
(5) ,

.
11.
( )
(1)

2016.
( : ).
(2)
.
(3)
,
- /
.
(4) , ,

.
(5).
12.
( )


-
.
13.
( )
(1) 12.

,
, , ,
,
.
(2) ,

- ,
, .
(3)
. (1) (2) ,

.
14.
( ).

Broj 80 - Stranica 24

SLUBENI GLASNIK BiH

15.
( )


.
16.
( )
(1)
:
)
;
)

.
(2) (1) )

.
(3)


, ,

.
(4)

,
,
,


,

,
3 ()

.
17.
()
(1)

, ,
.
(2)
,

Utorak, 25. 10. 2016.


( 7), 31.1.2017. .
(3)
, ,

,
.
(4)


.
(5)
,
.
18.
( )
(1)

,

,
10
,

.
(2) 10

.
19.
( )


.
20.
( )

" ".
223/16

21. 2016.

, . .

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 25

Broj 80 - Stranica 26

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 27

Broj 80 - Stranica 28

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 29

Broj 80 - Stranica 30

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 31

Broj 80 - Stranica 32

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 33

Broj 80 - Stranica 34

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 35

Broj 80 - Stranica 36

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 37

Broj 80 - Stranica 38

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 39

Broj 80 - Stranica 40

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 41

Broj 80 - Stranica 42

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Broj 80 - Stranica 43

Maksimalni iznos koji se odobrava iz raspoloivih


budetskih sredstava moe iznositi do 4.000,00 KM po
projektnom prijedlogu.
(3) Korisnici sredstava prilikom podnoenja projektnog
prijedloga mogu:
a) uestvovati s vlastitim sredstvima,
b) vlastita sredstva udruiti s partnerima i ista moraju biti
prikazana u projektnom prijedlogu.
lan 6.
(Trokovi projekta)
(1) Ukupna vrijednost administrativnih trokova projekta ne
moe prelaziti 10% od ukupnog traenog iznosa za projekt,
a u zavisnosti od namjene grant sredstava.
(2) U budetu projekta, u obrascu 3 koji je sastavni dio ove
Odluke, mora biti jasno naznaeno za koje aktivnosti se
trai finansiranje od strane Ministarstva, a koje aktivnosti e
biti finansirane vlastitim sredstvima ili sredstvima iz drugih
izvora.
lan 7.
(Postupak i nain dodjele sredstava)
(1) Ministarstvo e po stupanju na snagu ove Odluke, na svojoj
web-stranici www.mhrr.gov.ba putem Javnog poziva,
objaviti postupak i nain dodjele sredstava za organizacije
osoba s invaliditetom za 2016. godinu.
(2) Obavijest o Javnom pozivu objavit e se u trima dnevnim
listovima u Bosni i Hercegovini.
(3) Postupak i nain dodjele grant sredstava e se vriti u
skladu s ovom Odlukom.
(4) Nosilac ukupne realizacije i koordinator projekta u
Ministarstvu je Sektor za ljudska prava.
lan 8.
(Nain podnoenja projektnih prijedloga)
(1) Projekti se dostavljaju putem pote na adresu Ministarstva
za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Trg
Bosne i Hercegovine 1, 71000 Sarajevo, u zatvorenim
kovertama, s naznakom za Javni poziv za organizacije
osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, ISKLJUIVO
NA OBRASCU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA koji se
moe preuzeti u prostorijama Ministarstva za ljudska prava
i izbjeglice Bosne i Hercegovine i dostupan je na stranici
www.mhrr.gov.ba.
(2) Rok za podnoenje prijava je maksimalno 21 dan od dana
objavljivanja Javnog poziva na web-stranici Ministarstva.
lan 9.
(Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga)
(1) Prilikom razmatranja projektnih prijedloga vrednovat e se
sljedee:
a) Relevantnost projekta
(2)

Na osnovu lana 10. stava (2) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 65. sjednici odranoj 21. jula 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA
ZA PODRKU ORGANIZACIJAMA OSOBA S
INVALIDITETOM U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2016.
GODINU
lan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvruju se kriteriji, postupak i nain
dodjele sredstava za pomo organizacijama osoba s invaliditetom
u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.
lan 2.
(Sredstva)
Sredstva u iznosu od 40.000,00 KM osigurana tekuim
grantom u okviru budeta Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo),
koja su namijenjena za pomo organizacijama osoba s
invaliditetom, rasporeuju se prema utvrenoj namjeni.
lan 3.
(Javni poziv)
(1) Uee u Javnom pozivu je otvoreno, na jednakim
osnovama, za sve registrirane organizacije osoba s
invaliditetom, u skladu s vaeim zakonskim propisima u
Bosni i Hercegovini.
(2) Podnosioci prijava moraju biti pravna lica neprofitabilnog
karaktera registrirana u Bosni i Hercegovini u skladu s
vaeim zakonskim propisima (udruenje ili fondacija).
(3) Nevladine organizacije iji su lanovi ispred Vijea za
osobe s invaliditetom Bosne i Hercegovine imenovani za
lanove Komisije za odabir projektnih aplikacija ne mogu
konkurisati na ovaj Javni poziv kao samostalni podnosioci
prijava niti kao partneri.
lan 4.
(Namjena sredstava)
(1) Odobrena sredstva korisnicima sredstava koristit e se za:

promotivne aktivnosti koje se vezuju za obiljeavanje


znaajnih datuma za osobe s invaliditetom, i to:
a) 10. oktobar - Svjetski dan mentalnog zdravlja;
b) 15. oktobar - Svjetski dan bijelog tapa;
c) 3. decembar - Meunarodni dan osoba s
invaliditetom;
d) 10. decembar - Meunarodni dan ljudskih prava;

aktivnosti podizanja svijesti u drutvu o problemima s


kojima se susreu osobe s invaliditetom i njihove
porodice.
(2) Krajnji korisnici projekata su organizacije osoba s
invaliditetom.
lan 5.
(Raspodjela sredstava)
(1) Sredstva se dodjeljuju nevladinim organizacijama osoba s
invaliditetom (u daljem tekstu: korisnici sredstava) putem
Javnog poziva za organizacije osoba s invaliditetom (u
daljem tekstu: Javni poziv) i u skladu s kriterijima
definiranim ovom Odlukom.

1) Da li su ciljevi, aktivnosti i oekivani rezultati


usklaeni prema zahtjevu Javnog poziva?
2) Da li su potrebe ciljne grupe i krajnjih korisnika jasno
definirane i da li im projekt prilazi na pravi nain?
3) Da li je identificiran taan broj korisnika?
4) Da li projekt rezultira aktivnijim angamanom osoba
s invaliditetom?
5) Da li e aktivnosti predviene projektom imati
konkretan utjecaj na ciljne grupe?
6) Da li je vjerovatno da e oekivani rezultati imati
utjecaja na lokalne zajednice osoba s invaliditetom i/ili
kvalitet ivota u ciljnim podrujima?

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

b) Kvalitet i logika projekta


1) Koliko je konzistentan cjelokupan dizajn projekta?
2) Da li projekt sadri objektivno mjerljive indikatore
rezultata aktivnosti?
3) Da li su plan aktivnosti i predloene aktivnosti

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

Broj 80 - Stranica 44

SLUBENI GLASNIK BiH

odgovarajue, praktine i dosljedne ciljevima i


oekivanim rezultatima?

1) Da li je odnos izmeu procijenjenih trokova i


oekivanih rezultata zadovoljavajui?
2) Da li su predloeni trokovi neophodni za provoenje
projekta?

do 5 bodova
do 5 bodova

d) Administrativni i finansijski kapaciteti podnosioca prijave


1) Administrativni kapaciteti podnosioca prijave
(odgovarajua organizaciona struktura koja omoguava
kvalitetno i efikasno upravljanje projektom, ekspertiza,
prethodno iskustvo u upravljanju projektima)
2) Finansijski kapaciteti podnosioca prijave (ukupni izvori
finansiranja na osnovu kojih se usklauje rezultat
poslovanja vei od traenog iznosa za realizovanje
projekta)

do 5 bodova

do 5 bodova

e) Dodatni kriteriji
1) Da li je projekt jasno povezan s lokalnim razvojnim
prioritetima?
2) Da li aplikacija ukljuuje partnerstvo dviju ili vie
nevladinih organizacija? Ako ne, broj bodova je 1
3) Uee u sufinansiranju ili sufinansiranje od strane
implementatora

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

f) Odrivost projekta
1) Da li su oekivani rezultati predloenih aktivnosti
odrivi?

(2)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Osnovni zadatak Komisije je da izvri evaluaciju i


vrednovanje pristiglih projektnih prijedloga, te saini ranglistu projektnih prijedloga/korisnika s prijedlogom odluke o
dodjeli grant sredstava.
(4) Ostali zadaci, nain rada i odluivanja, prava i obaveze
lanova Komisije e se regulirati Poslovnikom o radu
Komisije.
(5) Konani izvjetaj o radu Komisije e se dostaviti Ministrici
za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine nakon
donoenja Odluke Vijea ministara Bosne i Hercegovine o
dodjeli grant sredstava.
lan 12.
(Odluka o rasporedu i dodjeli grant sredstava)
Odluku o rasporedu i dodjeli grant sredstava na prijedlog
Ministarstva donosi Vijee ministara Bosne i Hercegovine i ista
e biti objavljena na web-stranici Ministarstva.
lan 13.
(Ugovor o dodjeli grant sredstava)
(1) Na osnovu Odluke iz lana 12. ove Odluke Ministarstvo
zakljuuje ugovor o dodjeli grant sredstava sa svakim
korisnikom granta, kojim e se definirati uslovi, svrha,
nain koritenja sredstava, izvjetavanje, odgovornosti
ugovornih strana i druga pitanja vana za provoenje
projekata.
(2) Prije potpisivanja ugovora, odabrani korisnici grant
sredstava su duni Ministarstvu dostaviti popunjenu i
ovjerenu bjanko-mjenicu bez protesta, s mjeninom
izjavom, u visini iznosa dodijeljenog granta.
(3) Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uslove propisane
ugovorom iz st. (1) i (2) ovog lana, gubi pravo na
koritenje grant sredstava i ista e biti dodijeljena narednom
podnosiocu prijave na rang-listi.
lan 14.
(Obavijest o rezultatima)
Obavijest o rezultatima odabira projektnih prijedloga kao i
obavijesti o eventualnom odbacivanju ili odbijanju projektnih
prijedloga e se dostaviti svim podnosiocima prijava.
lan 15.
(Nain utroka dodijeljenih sredstava)
Nevladine organizacije kojima su dodijeljena sredstva
putem Javnog poziva odgovaraju za namjensko troenje
sredstava.
lan 16.
(Kontrola realizacije odobrenih projektnih prijedloga)
(1) Kontrola realizacije odobrenih projekata vrit e se na
sljedei nain:
a) u toku same realizacije projekta i zakonitosti
provoenja potrebnih postupaka;
b) po zavretku projekta na bazi dostavljenog
kompletnog narativnog i finansijskog izvjetaja.
(2) Kontrolu iz stava (1) take a) ovog lana vri Sektor za
ljudska prava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice
Bosne i Hercegovine.
(3) U sluaju uoenih nepravilnosti Ministarstvo moe
formirati posebnu komisiju koja e biti struno vezana za
konkretan predmet i izvriti dodatnu kontrolu, te ukoliko
zakljui da je potrebno, lanovi komisije mogu otii i u
sjedite korisnika sredstava radi uvida u cjelokupnu
dokumentaciju.
(4) Za korisnika sredstava koji u prethodnom periodu nije
opravdao doznaena sredstva na nain da nije dostavio
izvjetaj o realizaciji sredstava u naznaenom roku, ili je
nenamjenski utroio doznaena sredstva, neopravdano
realizirao projekt, neopravdano prekoraio rok za
(3)

c) Budet projekta

do 5 bodova

Maksimalni broj bodova nakon izvrenog vrednovanja


projektnog prijedloga moe iznositi 80 bodova.
lan 10.
(Sadraj projektne dokumentacije)
Podnosilac projektnog prijedloga za dodjelu grant sredstava
obavezan je dostaviti sljedeu dokumentaciju:
a) Obrazac projektnog prijedloga - obrazac 1;
b) Plan aktivnosti - obrazac 2;
c) Budet projekta - obrazac 3;
d) Logiki okvir - obrazac 4;
e) Podatke o podnosiocu projektnog prijedloga - obrazac
5;
f)
Uvjerenje o poreskoj registraciji i ID broj (ovjerene
kopije);
g) Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog rauna
(ovjerena kopija);
h) Statut (ovjerena kopija).
Svi obrasci iz stava (1) su sastavni dio ove Odluke.
Pored navedenog, potrebno je da nevladine organizacije i
udruenja dostave i sljedeu dokumentaciju:
a) Izvod iz registra, odnosno potvrdu ili uvjerenje
nadlenog registarskog tijela, ne starije od tri mjeseca;
b) Bilans stanja za prethodnu godinu (ovjerena kopija);
c) Bilans uspjeha za prethodnu godinu (ovjerena kopija).
U budetu projekta mora biti jasno naznaeno za koje
aktivnosti se trae sredstva od strane Ministarstva za ljudska
prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a za koje aktivnosti
su osigurana sredstva iz drugih izvora, ukoliko postoje.
Svi obrasci moraju biti popunjeni, potpisani i ovjereni od
strane odgovorne osobe podnosioca prijave.
lan 11.
(Komisija za odabir korisnika grant sredstava)
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine e posebnom Odlukom imenovati lanove
Komisije za odabir projekata utroka grant sredstava podrka organizacijama osoba s invaliditetom za 2016.
godinu (u daljem tekstu: Komisija).
Komisija kao privremeno tijelo se sastoji od pet lanova i
sekretara Komisije bez prava odluivanja.

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

SLUBENI GLASNIK BiH

provoenje projekta ili je uinio neku drugu radnju kojom


je izvrio zloupotrebu doznaenih sredstava, Ministarstvo
zadrava pravo protesta na iznos granta putem dostavljanja
mjenice u cilju naplate grant sredstava, kao i pravo da u
naredne 3 (tri) godine ne razmatra aplikaciju korisnika koji
u proteklom periodu nije potovao odredbe ugovora o
saradnji.
lan 17.
(Izvjetavanje)
Korisnik sredstava duan je voditi izdvojenu dokumentaciju
o realizaciji projekta koji se finansira, a u sluaju potrebe,
istu uini dostupnom za razmatranje i kontrolu od strane
Ministarstva.
Korisnik sredstava duan je Ministarstvu dostaviti izvjetaj
o namjenskom utroku sredstava, u obrascu za izvjetavanje
koji je sastavni dio ove Odluke (obrazac 7), najkasnije do
31.1.2017. godine.
Izvjetaj e osigurati informacije o projektnim
aktivnostima, postignuima i rezultatima, kao i o
trokovima i rlvntnim plnjim nastalim u toku
provedbe, koji e biti potkrijepleni dgvrum
finansijskom dokumentacijom.
Ministarstvo e nakon dostavljanja izvjetaja i pratee
dokumentacije izvriti kontrolu relizacije i finansijski
monitoring za svaki odobreni projekt iz granta.
Ukoliko korisnik grant sredstava u propisanom roku ne
dostavi izvjetaj, Ministarstvo e pokrenuti postupak za
povrat uplaenih finansijskih sredstava.

Broj 80 - Stranica 45

lan 18.
(Preostala sredstva)
(1) Ukoliko korisnik grant sredstava nije utroio cjelokupna
dodijeljena sredstva za realizaciju odobrenog projekta,
moe ih naknadno utroiti u skladu s projektnim
prijedlogom uz prethodno odobrenje Ministarstva, u
protivnom je obavezan u roku od 10 dana od dana saznanja
izvijestiti Ministarstvo o iznosu neutroenih grant sredstava,
kako bi dobio upute o nainu na koji e izvriti povrat dijela
grant sredstava.
(2) Korisnik grant sredstava je duan u roku od 10 dana uplatiti
preostala neutroena grant sredstva prema uputama
Ministarstva.
lan 19.
(Odgovornost za realizaciju Odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine.
lan 20.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 223/16
Predsjedavajui
21. jula 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.

Broj 80 - Stranica 46

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 47

Broj 80 - Stranica 48

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 49

Broj 80 - Stranica 50

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 51

Broj 80 - Stranica 52

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 53

Broj 80 - Stranica 54

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 55

Broj 80 - Stranica 56

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 57

Broj 80 - Stranica 58

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 59

Broj 80 - Stranica 60

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 61

Broj 80 - Stranica 62

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 63

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 64

1150

Temeljem lanka 10. stavka (2) Zakona o Proraunu


institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 65. sjednici odranoj 21.7. 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA
UDRUGAMA OBITELJI NESTALIH OSOBA U BOSNI I
HERCEGOVINI ZA 2016. GODINU
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvruju se kriteriji, postupak i nain
dodjele sredstava za financijsku i tehniku pomo udrugama
obitelji nestalih osoba u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.
lanak 2.
(Sredstva)
Sredstva u iznosu od KM 40.000,00 osigurana su tekuim
grantom u okviru prorauna Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) za
financijsku i tehniku pomo udrugama obitelji nestalih osoba u
BiH za 2016. godinu, ako ponueni programi ili projekti
ispunjavaju propisane kriterije za dodjelu pomoi.
lanak 3.
(Javni poziv)
(1) Sudjelovanje u Javnom pozivu je otvoreno, na jednakim
osnovama, za sve registrirane udruge obitelji nestalih osoba
u Bosni i Hercegovini.
(2) Podnositelji prijava moraju biti pravne osobe
neprofitabilnog karaktera registrirane u BiH sukladno
vaeim zakonskim propisima (udruga ili zaklada).
(3) Subjekti koji su u prethodnim godinama dobili sredstva za
projekte podrke udrugama obitelji nestalih osoba u BiH,
mogu aplicirati na Javni poziv za 2016. godinu, s tim da uz
aplikaciju obvezno dostave financijska izvjea za te
projekte s trenutanim stanjem na dan apliciranja na Javni
poziv.
lanak 4.
(Namjena sredstava)
(1) Odobrena sredstva korisnicima sredstava koristit e se za
sljedee projekte:
a) organiziranje regijske konferencije s udrugama
obitelji nestalih osoba 30. kolovoza-Meunarodnog
dana nestalih osoba, kao zvaninog dana sjeanja na
sve nestale osobe u regiji;
b) organiziranje radionica u Bosni i Hercegovini sa
Savjetodavnim odborom udruga nestalih osoba na
temu "Implementacija Zakona o nestalim osobama
BiH i zatita prava obitelji nestalih osoba u BiH."
(2) Krajnji korisnici projekata su udruge obitelji nestalih osoba
u Bosni i Hercegovini.
(3) Odabir krajnjih korisnika vrit e se sukladno Uputi o
nainu dodjele pomoi, odabira korisnika i realizaciji
projekata za pruanje podrke obiteljima nestalih osoba u
Bosni i Hercegovini.
lanak 5.
(Raspodjela sredstava)
(1) Sredstva namijenjena za financijsku i tehniku pomo
udrugama obitelji nestalih osoba u BiH za 2016. godinu
dodjeljuju se udrugama obitelji nestalih osoba (u daljem
tekstu: korisnici sredstava) putem Javnog poziva za

Utorak, 25. 10. 2016.

prikupljanje projektnih prijedloga sukladno kriterijima


definiranim ovom Odlukom.
(2) Korisnici sredstava prilikom podnoenja projektnog
prijedloga mogu:
a) sudjelovati s osobnim sredstvima,
b) osobna sredstva udruiti s partnerima i ista moraju biti
prikazana u projektnom prijedlogu.
lanak 6.
(Trokovi projekta)
(1) Ukupna vrijednost administracijskih trokova projekta ne
moe prelaziti 10% od ukupnog traenog iznosa za projekt,
a u ovisnosti od namjene grant sredstava.
(2) U proraunu projekta (obrazac 3 koji je sastavni dio ove
Odluke) mora biti jasno naznaeno za koje aktivnosti se
trai financiranje od strane Ministarstva, a koje aktivnosti
e biti financirane osobnim sredstvima ili sredstvima iz
drugih izvora.
lanak 7.
(Postupak i nain dodjele sredstava)
(1) Ministarstvo e po stupanju na snagu ove Odluke, na svojoj
mrenoj stranici www.mhrr.gov.ba putem Javnog poziva,
objaviti postupak i nain dodjele sredstava korisnicima
sredstava za 2016. godinu.
(2) Obavijest o Javnom pozivu objavit e se u trima dnevnim
listovima u Bosni i Hercegovini.
(3) Postupak i nain dodjele grant sredstava e se vriti
sukladno ovoj Odluci.
(4) Nositelj ukupne realizacije i koordinator projekta u
Ministarstvu je Sektor za ljudska prava.
lanak 8.
(Nain podnoenja projektnih prijedloga)
(1) Projekti se dostavljaju osobno ili putem pote na adresu
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH 1,
71000 Sarajevo, u zatvorenim omotnicama, s naznakom za
Povjerenstvo za odabir projekata udruga obitelji nestalih
osoba u Bosni i Hercegovini, ISKLJUIVO NA
OBRASCU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA koji se moe
preuzeti u prostorijama Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice BiH i dostupan je na stranici www.mhrr.gov.ba.
(2) Rok za podnoenje prijava je maksimalno 21 dan od dana
objave Javnog poziva na mrenoj stranici Ministarstva.
lanak 9.
(Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga)
(1) Prilikom razmatranja projektnih prijedloga vrednovat e se
sljedee:
a) Relevantnost projekta
1) Da je projekt relevantan u odnosu na namjenu grant
sredstava
2) Je li projekt rezultira osnaivanjem udruga obitelji nestalih
osoba u BiH?
3) Je li projekt rezultira aktivnijim angamanom udruga
obitelji nestalih osoba?

do 10 bodova
do 10 bodova
do 10 bodova

b) Kvaliteta i logika projekta


1) Je li projekt jasan, logian i omoguava ostvarivanje
oekivanih rezultata?
2) Je li plan aktivnosti izvodljiv i logian?
3) Jesu li indikatori praenja dobro definirani (mjerljivi i
kvantificirani) i logiki povezani s oekivanim rezultatima i
ishodima?

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

c) Proraun projekta
1) Je li predloeni proraun realan, jasan i povezan s
oekivanim rezultatima?
2) Je li proraun sadrava narativna pojanjenja u svrhu
provjere realnosti prorauna?

do 5 bodova
do 5 bodova

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

d) Administracijski i financijski kapaciteti podnositelja


prijave
1) Administracijski kapaciteti podnositelja prijave
(odgovarajua organizacijska struktura koja omoguava
kvalitetno i uinkovito upravljanje projektom, ekspertiza,
prethodno iskustvo u upravljanju projektima)
2) Financijski kapaciteti podnositelja prijave (ukupni izvori
financiranja temeljem kojih se usklauje rezultat poslovanja
vei od traenog iznosa za realiziranje projekta)

do 5 bodova

do 5 bodova

e) Dodatni kriteriji
1) Je li projekt jasno povezan uz aktivnosti udruge obitelji
nestalih osoba u BiH koja je aplicirala na Javni poziv?
2) Sudjelovanje u sufinanciranju ili sufinanciranje od strane
implementatora

do 5 bodova
do 5 bodova

f) Odrivost projekta
1) Je li projekt odriv u smislu funkcioniranja, upravljanja i
daljnjeg financiranja aktivnosti i nakon okonanja projekta?

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

do 5 bodova

Maksimalni broj bodova nakon izvrenog vrednovanja


projektnog prijedloga moe iznositi 80 bodova.
lanak 10.
(Sadraj projektne dokumentacije)
Podnositelj projektnog prijedloga za dodjelu grant sredstava
obvezatan je dostaviti sljedeu dokumentaciju i obrasce koji
su sastavni dio ove Odluke:
a) Obrazac projektnog prijedloga - obrazac 1;
b) Plan aktivnosti - obrazac 2;
c) Proraun projekta - obrazac 3;
d) Logiki okvir - obrazac 4;
e) Podatke o podnositelju projektnog prijedloga obrazac 5;
f)
Uvjerenje o poreznoj registraciji i ID broj (ovjerene
preslike);
g) Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog rauna
(ovjerena preslika);
h) Statut/Odluka o osnutku (ovjerena preslika).
Pored navedenog, potrebno je da nevladine organizacije i
udruge dostave i sljedeu obvezatnu dokumentaciju:
a) Izvadak iz registra, odnosno potvrdu ili uvjerenje
mjerodavnog registarskog tijela, ne starije od tri
mjeseca (ovjerena preslika);
b) Bilancu stanja za prethodnu godinu (ovjerena
preslika);
c) Bilancu uspjeha za prethodnu godinu (ovjerena
preslika).
U proraunu projekta mora biti jasno naznaeno za koje
aktivnosti se trae sredstva od Ministarstva, a za koje
aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora, ukoliko
postoje.
Svi obrasci moraju biti popunjeni, potpisani i ovjereni od
strane odgovorne osobe podnositelja prijave.
lanak 11.
(Povjerenstvo za odabir korisnika grant sredstava)
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine e posebnom Odlukom imenovati lanove
Povjerenstva za odabir korisnika grant sredstava udrugama obitelji nestalih osoba u BiH za 2016. godinu (u
daljem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo kao privremeno tijelo se sastoji od pet lanova
i tajnika Povjerenstva bez prava odluivanja.
Temeljna zadaa Povjerenstva je da izvri evaluaciju i
vrednovanje pristiglih projektnih prijedloga, te saini ranglistu projektnih prijedloga/korisnika s prijedlogom odluke o
dodjeli grant sredstava.

Broj 80 - Stranica 65

Ostali zadaci, nain rada i odluivanja, prava i obveze


lanova Povjerenstva e se regulirati Poslovnikom o radu
Povjerenstva.
(5) Konano izvjee o radu Povjerenstva e se dostaviti
Ministrici za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
nakon donoenja Odluke Vijea ministara Bosne i
Hercegovine o dodjeli grant sredstava.
lanak 12.
(Odluka o dodjeli grant sredstava)
Odluku o dodjeli grant sredstava na prijedlog Ministarstva
donosi Vijee ministara Bosne i Hercegovine i ista e biti
objavljena na mrenoj stranici Ministarstva.
lanak 13.
(Obavijest o rezultatima)
Obavijest o rezultatima odabira projektnih prijedloga kao i
obavijesti o eventualnom odbacivanju ili odbijanju projektnih
prijedloga e se dostaviti svim podnositeljima prijava.
lanak 14.
(Ugovor o dodjeli grant sredstava)
(1) Temeljem Odluke iz lanka 12. ove Odluke Ministarstvo
zakljuuje ugovor o dodjeli grant sredstava sa svakim
korisnikom granta, kojim e se definirati uvjeti, svrha, nain
koritenja sredstava, izvjeivanje, odgovornosti ugovornih
strana i druga pitanja vana za provedbu projekata.
(2) Prije potpisivanja ugovora, odabrani korisnici grant
sredstava su duni Ministarstvu dostaviti popunjenu i
ovjerenu bjanko-mjenicu bez protesta na iznos granta, s
mjeninom izjavom, kao instrument osiguranja izvrenja
ugovora.
(3) Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane
ugovorom iz st. (1) i (2) ovoga lanka, gubi pravo na
koritenje grant sredstava i ista e biti dodijeljena iduem
podnositelju prijave na rang-listi.
lanak 15.
(Nain utroka dodijeljenih sredstava)
Korisnici sredstava kojima su dodijeljena sredstva putem
Javnog poziva odgovaraju za namjensko troenje sredstava.
lanak 16.
(Nadzor realizacije odobrenih projektnih prijedloga)
(1) Nadzor realizacije odobrenih projekata vrit e se na
sljedei nain:
a) u tijeku same realizacije projekta, prema ukazanoj
potrebi, kako bi se utvrdilo trenutano stanje na terenu
i zakonitost provedbe potrebnih postupaka;
b) po okonanju projekta temeljem dostavljenog
kompletnog narativnog i financijskog izvjea.
(2) Nadzor iz stavka (1) toke a) ovoga lanka vri Sektor za
ljudska prava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice
BiH.
(3) U sluaju uoenih nepravilnosti Ministarstvo moe
formirati posebno povjerenstvo koje e biti struno vezano
uz konkretni predmet i izvriti dodatni nadzor, te ukoliko
zakljui da je potrebno, lanovi povjerenstva mogu otii i u
sjedite korisnika sredstava radi uvida u cjelokupnu
dokumentaciju.
(4) Za korisnika sredstava koji u prethodnom razdoblju nije
opravdao doznaena sredstva na nain da nije dostavio
izvjee o realizaciji sredstava u naznaenom roku, ili je
nenamjenski utroio doznaena sredstva, neopravdano
realizirao projekt, neopravdano prekoraio rok za provedbu
projekta ili je uinio neku drugu radnju kojom je izvrio
zlouporabu doznaenih sredstava, Ministarstvo zadrava
pravo protesta na iznos granta putem dostavljanja mjenice u
svrhu naplate grant sredstava, kao i pravo da u idue tri
(4)

Broj 80 - Stranica 66

(1)

(2)

(1)

(2)

SLUBENI GLASNIK BiH

godine ne razmatra aplikaciju korisnika koji u proteklom


razdoblju nije potivao odredbe ugovora o suradnji.
lanak 17.
(Preostala sredstva)
Ukoliko korisnik sredstava nije utroio cjelokupna
dodijeljena sredstva za realizaciju odobrenog projekta,
moe ih naknadno utroiti sukladno projektnom prijedlogu
uz prethodno odobrenje Ministarstva, u protivnom je
obvezatan u roku od 10 dana od dana saznanja izvijestiti
Ministarstvo o iznosu neutroenih grant sredstava, kako bi
dobio upute o nainu na koji e izvriti povrat dijela grant
sredstava.
Korisnik grant sredstava je duan u roku od 10 dana uplatiti
preostala neutroena grant sredstva prema uputama
Ministarstva.
lanak 18.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Sukladno lanku 10. stavku (3) Zakona o Proraunu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza
Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, korisnici sredstava
duni su Ministarstvu, Sektoru za ljudska prava, dostaviti
izvjea (narativna i financijska) o namjenskom utroku
sredstava, prema obrascu 7 za financijsko izvjee, koji se
nalazi u prilogu i sastavni je dio ove Odluke, najkasnije do
31.1.2017. godine.
Korisnik sredstava, sukladno stavku (1) ovoga lanka,
obvezatan je dostaviti zavrno narativno i financijsko

Utorak, 25. 10. 2016.

izvjee najkasnije u roku od 30 dana od dana okonanja


projekta ili bilo kada u tijeku realizacije projekta na pisani
zahtjev od strane Ministarstva.
(3) Korisnik sredstava je duan da vodi odvojenu i preciznu
financijsku dokumentaciju, tako da se sva plaanja i
trokovi nainjeni prema odobrenom projektu mogu lako
identificirati.
(4) Korisnik sredstava je duan da raunovodstvene knjige i
drugu financijsku dokumentaciju, u sluaju potrebe, uini
dostupnom za razmatranje i nadzor od strane Ministarstva,
ili bilo koje druge osobe koju ovlasti Vijee ministara
Bosne i Hercegovine ili bilo kojeg drugog zakonom
ovlatenog tijela.
lanak 19.
(Odgovornost za realizaciju Odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine.
lanak 20.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 224/16
Predsjedatelj
21. srpnja 2016. godine
Vijea ministara
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 67

Broj 80 - Stranica 68

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 69

Broj 80 - Stranica 70

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 71

Broj 80 - Stranica 72

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 73

Broj 80 - Stranica 74

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 75

Broj 80 - Stranica 76

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 77

Broj 80 - Stranica 78

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 79

Broj 80 - Stranica 80

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 81

Broj 80 - Stranica 82

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 83

Broj 80 - Stranica 84

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

10. (2)

2016. ("
", 101/15) 17.
(" ", . 30/03,
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
, 65. 21.7. 2016.
,
2016.
1.
( )
,


2016. .
2.
()
40.000,00

( :
)
2016. ,

.
3.
( )
(1) ,
,
.
(2)

(
).
(3)

,
2016. ,

.
4.
( )
(1)
:
a)

30. ,
;
)

"

."
(2)
.
(3)
,

.

Broj 80 - Stranica 85

5.
( )
(1)
2016.

( : )

.
(2)
:
a) ,
)
.
6.
( )
(1)
10%
,
.
(2) ( 3
)
,

.
7.
( )
(1) ,
- www.mhrr.gov.ba
,
2016. .
(2)
.
(3)
.
(4)
.
8.
( )
(1)

, 1, 71000 ,
,

,
www.mhrr.gov.ba
(2) 21
-
.
9.
( )
(1)

:
)
1)

2)
?
3)
?

10
10
10

)
1) ,

Broj 80 - Stranica 86

SLUBENI GLASNIK BiH

?
2) ?
3)
( )
?

)
1) ,
?
2)
?

5
5

)

1)
(
,
, )
2) (


)

)
1)

?
2)

5
5

)
1) ,

?

(2)

(1)

(2)

(3)

,

.
11.
( )
(1)

2016.
( : ).
(2)
.
(3)
,
- /
.
(4) , ,

.
(5).
12.
( )


-
.
13.
( ).
14.
( )
(1) 12.

,
, , ,
,
.
(2) ,

- ,
,
.
(3)
. (1) (2) ,

.
15.
( )


.
16.
( )
(1)
:
(4)80 .
10.
( )


:
) - 1;
) - 2;
) - 3;
) - 4;
) 5;
)
( );
)
( );
) / ( ).
,

:
) ,
,
( );
) (
);
) (
).

,

, .

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

,
,

;
)

.
(1) )

., ,

.


,
,
,


,

,


.
17.
( )


,

, 10

,

.
10

.
a)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 87

18.
( )
(1) 10. (3)

2016. ,
,
, (
) ,
7 ,
,
31.1.2017. .
(2) , (1) ,

30


.
(3)
,

.
(4)
, ,

,

.
19.
( )


.
20.
( )

" ".
224/16

21. 2016.

, . .

Broj 80 - Stranica 88

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 89

Broj 80 - Stranica 90

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 91

Broj 80 - Stranica 92

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 93

Broj 80 - Stranica 94

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 95

Broj 80 - Stranica 96

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 97

Broj 80 - Stranica 98

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 99

Broj 80 - Stranica 100

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 101

Broj 80 - Stranica 102

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 103

Broj 80 - Stranica 104

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 105

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 106

Na osnovu lana 10. stava (2) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 65. sjednici odranoj 21.7. 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA
UDRUENJIMA PORODICA NESTALIH OSOBA U
BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2016. GODINU
lan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvruju se kriteriji, postupak i nain
dodjele sredstava za finansijsku i tehniku pomo udruenjima
porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.
lan 2.
(Sredstva)
Sredstva u iznosu od KM 40.000,00 osigurana su tekuim
grantom u okviru budeta Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) za
finansijsku i tehniku pomo udruenjima porodica nestalih
osoba u BiH za 2016. godinu, ako ponueni programi ili projekti
ispunjavaju propisane kriterije za dodjelu pomoi.
lan 3.
(Javni poziv)
(1) Uee u Javnom pozivu je otvoreno, na jednakim
osnovama, za sva registrovana udruenja porodica nestalih
osoba u Bosni i Hercegovini.
(2) Podnosioci prijava moraju biti pravna lica neprofitabilnog
karaktera registrirana u BiH u skladu s vaeim zakonskim
propisima (udruenje ili fondacija).
(3) Subjekti koji su u prethodnim godinama dobili sredstva za
projekte podrke udruenjima porodica nestalih osoba u
BiH, mogu aplicirati na Javni poziv za 2016. godinu, s tim
da uz aplikaciju obavezno dostave finansijske izvjetaje za
te projekte s trenutnim stanjem na dan apliciranja na Javni
poziv.
lan 4.
(Namjena sredstava)
(1) Odobrena sredstva korisnicima sredstava koristit e se za
sljedee projekte:
a) organizovanje regionalne konferencije s udruenjima
porodica nestalih osoba 30. augusta-Meunarodnog
dana nestalih osoba, kao zvaninog dana sjeanja na
sve nestale osobe u regionu;
b) organizovanje radionica u Bosni i Hercegovini sa
Savjetodavnim odborom udruenja nestalih osoba na
temu "Implementacija Zakona o nestalim osobama
BiH i zatita prava porodica nestalih osoba u BiH."
(2) Krajnji korisnici projekata su udruenja porodica nestalih
osoba u Bosni i Hercegovini.
(3) Odabir krajnjih korisnika vrit e se u skladu s Uputstvom o
nainu dodjele pomoi, odabira korisnika i realizaciji
projekata za pruanje podrke porodicama nestalih osoba u
Bosni i Hercegovini.
lan 5.
(Raspodjela sredstava)
(1) Sredstva namijenjena za finansijsku i tehniku pomo
udruenjima porodica nestalih osoba u BiH za 2016. godinu
dodjeljuju se udruenjima porodica nestalih osoba (u
daljem tekstu: korisnici sredstava) putem Javnog poziva za

Utorak, 25. 10. 2016.

prikupljanje projektnih prijedloga i u skladu s kriterijima


definisanim ovom Odlukom.
(2) Korisnici sredstava prilikom podnoenja projektnog
prijedloga mogu:
a) uestvovati s vlastitim sredstvima,
b) vlastita sredstva udruiti s partnerima i ista moraju biti
prikazana u projektnom prijedlogu.
lan 6.
(Trokovi projekta)
(1) Ukupna vrijednost administrativnih trokova projekta ne
moe prelaziti 10% od ukupnog traenog iznosa za projekt,
a u zavisnosti od namjene grant sredstava.
(2) U budetu projekta (obrazac 3 koji je sastavni dio ove
Odluke) mora biti jasno naznaeno za koje aktivnosti se
trai finansiranje od strane Ministarstva, a koje aktivnosti e
biti finansirane vlastitim sredstvima ili sredstvima iz drugih
izvora.
lan 7.
(Postupak i nain dodjele sredstava)
(1) Ministarstvo e po stupanju na snagu ove Odluke, na svojoj
web-stranici www.mhrr.gov.ba putem Javnog poziva,
objaviti postupak i nain dodjele sredstava korisnicima
sredstava za 2016. godinu.
(2) Obavijest o Javnom pozivu objavit e se u trima dnevnim
listovima u Bosni i Hercegovini.
(3) Postupak i nain dodjele grant sredstava e se vriti u
skladu s ovom Odlukom.
(4) Nosilac ukupne realizacije i koordinator projekta u
Ministarstvu je Sektor za ljudska prava.
lan 8.
(Nain podnoenja projektnih prijedloga)
(1) Projekti se dostavljaju lino ili putem pote na adresu
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH 1,
71000 Sarajevo, u zatvorenim kovertama, s naznakom za
Komisiju za odabir projekata udruenja porodica nestalih
osoba u Bosni i Hercegovini, ISKLJUIVO NA
OBRASCU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA koji se moe
preuzeti u prostorijama Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice BiH i dostupan je na stranici www.mhrr.gov.ba.
(2) Rok za podnoenje prijava je maksimalno 21 dan od dana
objavljivanja Javnog poziva na web-stranici Ministarstva.
lan 9.
(Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga)
(1) Prilikom razmatranja projektnih prijedloga vrednovat e se
sljedee:
a) Relevantnost projekta
1) Da je projekt relevantan u odnosu na namjenu grant
sredstava
2) Da li projekt rezultira osnaivanjem udruenja porodica
nestalih osoba u BiH?
3) Da li projekt rezultira aktivnijim angamanom udruenja
nestalih osoba?

do 10 bodova
do 10 bodova
do 10 bodova

b) Kvalitet i logika projekta


1) Da li je projekt jasan, logian i omoguava ostvarivanje
oekivanih rezultata?
2) Da li je plan aktivnosti izvodljiv i logian?
3) Da li su indikatori praenja dobro definirani (mjerljivi i
kvantificirani) i logiki povezani s oekivanim rezultatima i
ishodima?

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

c) Budet projekta
1) Da li je predloeni budet realan, jasan i povezan s
oekivanim rezultatima?
2) Da li budet sadri narativna pojanjenja u svrhu provjere
realnosti budeta?

do 5 bodova
do 5 bodova

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

d) Administrativni i finansijski kapaciteti podnosioca prijave


1) Administrativni kapaciteti podnosioca prijave (odgovarajua
organizaciona struktura koja omoguava kvalitetno i efikasno
upravljanje projektom, ekspertiza, prethodno iskustvo u
upravljanju projektima)
2) Finansijski kapaciteti podnosioca prijave (ukupni izvori
finansiranja na osnovu kojih se usklauje rezultat poslovanja
vei od traenog iznosa za realizovanje projekta)

do 5 bodova

do 5 bodova

e) Dodatni kriteriji
1) Da li je projekt jasno povezan s aktivnostima udruenja
porodica nestalih osoba u BiH koje je apliciralo na Javni poziv?
2) Uee u sufinansiranju ili sufinansiranje od strane
implementatora

do 5 bodova
do 5 bodova

f) Odrivost projekta
1) Da li je projekt odriv u smislu funkcioniranja, upravljanja i
daljnjeg finansiranja aktivnosti i nakon zavretka projekta?

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

do 5 bodova

Maksimalni broj bodova nakon izvrenog vrednovanja


projektnog prijedloga moe iznositi 80 bodova.
lan 10.
(Sadraj projektne dokumentacije)
Podnosilac projektnog prijedloga za dodjelu grant sredstava
obavezan je dostaviti sljedeu dokumentaciju i obrasce koji
su sastavni dio ove Odluke:
a) Obrazac projektnog prijedloga - obrazac 1;
b) Plan aktivnosti - obrazac 2;
c) Budet projekta - obrazac 3;
d) Logiki okvir - obrazac 4;
e) Podatke o podnosiocu projektnog prijedloga -obrazac
5;
f)
Uvjerenje o poreskoj registraciji i ID broj (ovjerene
kopije);
g) Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog rauna
(ovjerena kopija);
h) Statut/Odluka o osnivanju (ovjerena kopija).
Pored navedenog, potrebno je da nevladine organizacije i
udruenja dostave i sljedeu obaveznu dokumentaciju:
a) Izvod iz registra, odnosno potvrdu ili uvjerenje
nadlenog registarskog tijela, ne starije od tri mjeseca
(ovjerena kopija);
b) Bilans stanja za prethodnu godinu (ovjerena kopija);
c) Bilans uspjeha za prethodnu godinu (ovjerena kopija).
U budetu projekta mora biti jasno naznaeno za koje
aktivnosti se trae sredstva od Ministarstva, a za koje
aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora, ukoliko
postoje.
Svi obrasci moraju biti popunjeni, potpisani i ovjereni od
strane odgovorne osobe podnosioca prijave.
lan 11.
(Komisija za odabir korisnika grant sredstava)
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine e posebnom Odlukom imenovati lanove
Komisije za odabir korisnika grant sredstava - udruenjima
porodica nestalih osoba u BiH za 2016. godinu (u daljem
tekstu: Komisija).
Komisija kao privremeno tijelo se sastoji od pet lanova i
sekretara Komisije bez prava odluivanja.
Osnovni zadatak Komisije je da izvri evaluaciju i
vrednovanje pristiglih projektnih prijedloga, te saini ranglistu projektnih prijedloga/korisnika s prijedlogom odluke o
dodjeli grant sredstava.
Ostali zadaci, nain rada i odluivanja, prava i obaveze
lanova Komisije e se regulisati Poslovnikom o radu
Komisije.
Konani izvjetaj o radu Komisije e se dostaviti Ministrici
za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine nakon

Broj 80 - Stranica 107

donoenja Odluke Vijea ministara Bosne i Hercegovine o


dodjeli grant sredstava.
lan 12.
(Odluka o dodjeli grant sredstava)
Odluku o dodjeli grant sredstava na prijedlog Ministarstva
donosi Vijee ministara Bosne i Hercegovine i ista e biti
objavljena na web-stranici Ministarstva.
lan 13.
(Obavijest o rezultatima)
Obavijest o rezultatima odabira projektnih prijedloga kao i
obavijesti o eventualnom odbacivanju ili odbijanju projektnih
prijedloga e se dostaviti svim podnosiocima prijava.
lan 14.
(Ugovor o dodjeli grant sredstava)
(1) Na osnovu Odluke iz lana 12. ove Odluke Ministarstvo
zakljuuje ugovor o dodjeli grant sredstava sa svakim
korisnikom granta, kojim e se definisati uslovi, svrha,
nain koritenja sredstava, izvjetavanje, odgovornosti
ugovornih strana i druga pitanja vana za provoenje
projekata.
(2) Prije potpisivanja ugovora, odabrani korisnici grant
sredstava su duni Ministarstvu dostaviti popunjenu i
ovjerenu bjanko-mjenicu bez protesta na iznos granta, s
mjeninom izjavom, kao instrument osiguranja izvrenja
ugovora.
(3) Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uslove propisane
ugovorom iz st. (1) i (2) ovog lana, gubi pravo na
koritenje grant sredstava i ista e biti dodijeljena narednom
podnosiocu prijave na rang-listi.
lan 15.
(Nain utroka dodijeljenih sredstava)
Korisnici sredstava kojima su dodijeljena sredstva putem
Javnog poziva odgovaraju za namjensko troenje sredstava.
lan 16.
(Kontrola realizacije odobrenih projektnih prijedloga)
(1) Kontrola realizacije odobrenih projekata vrit e se na
sljedei nain:
a) u toku same realizacije projekta, prema ukazanoj
potrebi, kako bi se utvrdilo trenutno stanje na terenu i
zakonitost provoenja potrebnih postupaka;
b) po zavretku projekta na bazi dostavljenog
kompletnog narativnog i finansijskog izvjetaja.
(2) Kontrolu iz stava (1) take a) ovog lana vri Sektor za
ljudska prava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice
BiH.
(3) U sluaju uoenih nepravilnosti Ministarstvo moe
formirati posebnu komisiju koja e biti struno vezana za
konkretan predmet i izvriti dodatnu kontrolu, te ukoliko
zakljui da je potrebno, lanovi komisije mogu otii i u
sjedite korisnika sredstava radi uvida u cjelokupnu
dokumentaciju.
(4) Za korisnika sredstava koji u prethodnom periodu nije
opravdao doznaena sredstva na nain da nije dostavio
izvjetaj o realizaciji sredstava u naznaenom roku, ili je
nenamjenski utroio doznaena sredstva, neopravdano
realizovao projekt, neopravdano prekoraio rok za
provoenje projekta ili je uinio neku drugu radnju kojom
je izvrio zloupotrebu doznaenih sredstava, Ministarstvo
zadrava pravo protesta na iznos granta putem dostavljanja
mjenice u cilju naplate grant sredstava, kao i pravo da u
naredne tri godine ne razmatra aplikaciju korisnika koji u
proteklom periodu nije potovao odredbe ugovora o
saradnji.

Broj 80 - Stranica 108

(1)

(2)

(1)

(2)

SLUBENI GLASNIK BiH

lan 17.
(Preostala sredstva)
Ukoliko korisnik sredstava nije utroio cjelokupna
dodijeljena sredstva za realizaciju odobrenog projekta,
moe ih naknadno utroiti u skladu s projektnim
prijedlogom uz prethodno odobrenje Ministarstva, u
protivnom je obavezan u roku od 10 dana od dana saznanja
izvijestiti Ministarstvo o iznosu neutroenih grant sredstava,
kako bi dobio upute o nainu na koji e izvriti povrat dijela
grant sredstava.
Korisnik grant sredstava je duan u roku od 10 dana uplatiti
preostala neutroena grant sredstva prema uputama
Ministarstva.
lan 18.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
U skladu s lanom 10. stavom (3) Zakona o Budetu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza
Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, korisnici sredstava
duni su Ministarstvu, Sektoru za ljudska prava, dostaviti
izvjetaje (narativne i finansijske) o namjenskom utroku
sredstava, prema obrascu 7 za finansijski izvjetaj, koji se
nalazi u prilogu i sastavni je dio ove Odluke, najkasnije do
31.1.2017. godine.
Korisnik sredstava, u skladu sa stavom (1) ovog lana,
obavezan je dostaviti zavrni narativni i finansijski izvjetaj
najkasnije u roku od 30 dana od dana zavretka projekta ili

Utorak, 25. 10. 2016.

bilo kada u toku realizacije projekta na pismeni zahtjev od


strane Ministarstva.
(3) Korisnik sredstava je duan da vodi odvojenu i preciznu
finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaanja i
trokovi nainjeni prema odobrenom projektu mogu lahko
identificirati.
(4) Korisnik sredstava je duan da raunovodstvene knjige i
drugu finansijsku dokumentaciju, u sluaju potrebe, uini
dostupnom za razmatranje i kontrolu od strane Ministarstva,
ili bilo kojeg drugog lica koje ovlasti Vijee ministara
Bosne i Hercegovine ili bilo kojeg drugog zakonom
ovlatenog organa.
lan 19.
(Odgovornost za realizaciju Odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine.
lan 20.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 224/16
Predsjedavajui
21. jula 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 109

Broj 80 - Stranica 110

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 111

Broj 80 - Stranica 112

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 113

Broj 80 - Stranica 114

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 115

Broj 80 - Stranica 116

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 117

Broj 80 - Stranica 118

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 119

Broj 80 - Stranica 120

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 121

Broj 80 - Stranica 122

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 123

Broj 80 - Stranica 124

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 125

Broj 80 - Stranica 126

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

1151

Temeljem lanka 10. stavak (2) Zakona o Proraunu


institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 65. sjednici odranoj 21.7.2016. godine,
donijelo je

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA
ZA PODRKU UDRUGAMA NACIONALNIH MANJINA
ZA 2016. GODINU
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvruju se kriteriji, postupak i nain
dodjele grant sredstava za podrku udrugama nacionalnih
manjina za 2016. godinu (izuzev romskih udruga ije se
aktivnosti financiraju iz drugog granta).
lanak 2.
(Sredstva)
Sredstva u iznosu od KM 70.000,00 osigurana tekuim
grantom u okviru prorauna Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)
namijenjena su za podrku udrugama nacionalnih manjina za
2016. godinu.
lanak 3.
(Javni poziv)
(1) Pravo na podnoenje projektnih prijedloga temeljem
objavljenog Javnog poziva imaju registrirane udruge
nacionalnih manjina na teritoriju cijele Bosne i
Hercegovine.
(2) Ukoliko subjekti iz stavka (1) ovoga lanka apliciraju s vie
projekata, sredstva mogu biti dodijeljena samo za jedan
projekt u okviru jednog granta na temelju rang-liste.
(3) Subjekti koji e dobiti sredstva za projekte podrke
udrugama nacionalnih manjina za 2016. godinu, a iste ne
zavre, ne mogu aplicirati na Javni poziv za 2017. godinu, s
tim da uz aplikaciju obvezno dostave financijska i narativna
izvjea za projekte s trenutanim stanjem na dan
apliciranja na Javni poziv.
lanak 4.
(Namjena sredstava)
(1) Odobrena sredstva korisnicima sredstava koristit e se za
sljedee projekte:
a) Promicanje, ostvarivanje i zatitu prava nacionalnih
manjina u Bosni i Hercegovini,
b) Promicanje jezika, kulture, knjievnosti i istorije
nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini,
c) Unapreenje obrazovanja i strunog usavravanje
pripadnika nacionalnih manjina u Bosni i
Hercegovini,
d) Izradu broura, izdavanje asopisa i tiskanih
informacija za pripadnike nacionalnih manjina u
Bosni i Hercegovini,
e) Obiljeavanje blagdana i vanih nadnevaka pojedinih
nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini,
f)
Edukaciju
protiv
diskriminacije
pripadnika
nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.
(2) Krajnji korisnici projekata su udruge nacionalnih manjina
koje su aktivne i rade na unapreenju i poboljanju poloaja
nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.

Broj 80 - Stranica 127

Odabir krajnjih korisnika vrit e se sukladno odredbama


Zakona o zatiti prava pripadnika nacionalnih manjina
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 12/03).
lanak 5.
(Raspodjela sredstava)
(1) Sredstva namijenjena za podrku udrugama nacionalnih
manjina (osim Roma), u iznosu od 70.000,00 KM u 2016.
godini, realiziraju se u suradnji s udrugama nacionalnih
manjina sukladno kriterijima definiranim ovom Odlukom.
(2) Sredstva se dodjeljuju udrugama nacionalnih manjina (u
daljem tekstu: korisnici sredstava) putem Javnog poziva za
prikupljanje projektnih prijedloga za podrku udrugama
nacionalnih manjina za 2016. godinu (u daljem tekstu:
Javni poziv) sukladno kriterijima definiranim ovom
Odlukom.
(3) Iznos koji se odobrava iz raspoloivih proraunskih
sredstava moe iznositi do 10.000,00 KM po jednom
projektu.
(4) Korisnici sredstava prilikom podnoenja projektnog
prijedloga mogu:
a) sudjelovati sa osobnim sredstvima,
b) osobna sredstva udruiti s partnerima i ista moraju biti
prikazana u projektnom prijedlogu.
lanak 6.
(Trokovi projekta)
(1) Ukupna vrijednost administracijskih trokova projekta ne
moe prelaziti 10% od ukupnog traenog iznosa za projekt,
a u ovisnosti od namjene grant sredstava.
(2) U proraunu projekta, u obrascu 3 koji je sastavni dio ove
Odluke, mora biti jasno naznaeno za koje aktivnosti se
trai financiranje od strane Ministarstva, a koje aktivnosti
e biti financirane osobnim sredstvima ili sredstvima iz
drugih izvora.
lanak 7.
(Postupak i nain dodjele sredstava)
(1) Ministarstvo e po stupanju na snagu ove Odluke, na svojoj
mrenoj stranici www.mhrr.gov.ba putem Javnog poziva,
objaviti postupak i nain dodjele sredstava za podrku
udrugama nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine.
(2) Obavijest o Javnom pozivu objavit e se u trima dnevnim
listovima u Bosni i Hercegovini.
(3) Postupak i nain dodjele grant sredstava e se vriti
sukladno ovoj Odluci.
(4) Nositelj ukupne realizacije i koordinator projekta u
Ministarstvu je Sektor za ljudska prava.
lanak 8.
(Nain podnoenja projektnih prijedloga)
Projekti se dostavljaju iskljuivo putem pote na adresu
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH 1, 71000
Sarajevo, u zatvorenim omotnicama, s naznakom za Povjerenstvo
za odabir projekata za podrku udrugama nacionalnih manjina u
Bosni i Hercegovini, ISKLJUIVO NA OBRASCU
PROJEKTNOG PRIJEDLOGA koji se moe preuzeti u
prostorijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine i dostupan je na stranici www.mhrr.gov.ba.
lanak 9.
(Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga)
(1) Prilikom razmatranja projektnih prijedloga vrednovat e se
sljedee:
a) Relevantnost projekta
(3)

1) Da je projekt relevantan u odnosu na namjenu grant


sredstava
2) Je li projekt rezultira osnaivanjem lokalnih
zajednica?

do 10 bodova
do 10 bodova

Broj 80 - Stranica 128


3) Je li projekt rezultira aktivnijim angamanom Roma?

SLUBENI GLASNIK BiH


do 10 bodova

b) Kvaliteta i logika projekta


1) Je li projekt jasan, logian i omoguava ostvarivanje
oekivanih rezultata?
2) Je li plan aktivnosti izvodljiv i logian?
3) Jesu li indikatori praenja dobro definirani (mjerljivi i
kvantificirani) i logiki povezani s oekivanim
rezultatima i ishodima?

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

c) Proraun projekta
1) Je li predloeni proraun realan, jasan i povezan s
oekivanim rezultatima?
2) Je li proraun sadri narativna pojanjenja u svrhu
provjere realnosti prorauna?

do 5 bodova
do 5 bodova

d) Administracijski i financijski kapaciteti podnositelja


prijave
1) Administracijski kapaciteti podnositelja prijave
(odgovarajua organizacijska struktura koja omoguava
kvalitetno i uinkovito upravljanje projektom, ekspertiza,
prethodno iskustvo u upravljanju projektima)
2) Financijski kapaciteti podnositelja prijave (postojanje
odgovarajuih procedura i unutarnje financijske
kontrole)

do 5 bodova

do 5 bodova

e) Dodatni kriteriji
1) Je li projekt jasno povezan s lokalnim razvojnim
prioritetima?
2) Sudjelovanje u sufinanciranju ili sufinanciranje od
strane implementatora

do 5 bodova
do 5 bodova

f) Odrivost projekta
1) Je li projekt odriv u smislu funkcioniranja,
upravljanja i daljnjeg financiranja aktivnosti i nakon
okonanja projekta?

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

do 5 bodova

Maksimalni broj bodova nakon izvrenog vrednovanja


projektnog prijedloga moe iznositi 80 bodova.
lanak 10.
(Sadraj projektne dokumentacije)
Podnositelj projektnog prijedloga za dodjelu grant sredstava
obvezatan je dostaviti sljedeu dokumentaciju i obrasce koji
su sastavni dio ove Odluke:
a) Obrazac projektnog prijedloga - obrazac 1;
b) Plan aktivnosti - obrazac 2;
c) Proraun projekta - obrazac 3;
d) Logiki okvir - obrazac 4;
e) Podatke o podnositelju projektnog prijedloga obrazac 5;
f)
Uvjerenje o poreznoj registraciji i ID broj (ovjerene
preslike);
g) Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog rauna
(ovjerena preslika);
h) Statut (ovjerena preslika).
Pored navedenog, potrebno je da nevladine organizacije i
udruge dostave i sljedeu obvezatnu dokumentaciju:
a) Rjeenje o registraciji (ovjerena preslika);
b) Bilancu stanja za prethodnu godinu (ovjerena
preslika);
c) Bilancu uspjeha za prethodnu godinu (ovjerena
preslika).
U proraunu projekta mora biti jasno naznaeno za koje
aktivnosti se trae sredstva od Ministarstva, a za koje
aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora, ukoliko
postoje.
Svi obrasci moraju biti popunjeni, potpisani i ovjereni od
strane odgovorne osobe podnositelja prijave.

Utorak, 25. 10. 2016.

lanak 11.
(Povjerenstvo za odabir korisnika grant sredstava)
(1) Povjerenstvo za odabir korisnika grant sredstava (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) bit e imenovano Odlukom
Ministrice za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine.
(2) Predstavnici Vijea za nacionalne manjine pri
Parlamentarnoj skuptini Bosne i Hercegovine mogu
imenovati jednog predstavnika koji e pratiti rad ovoga
Povjerenstva.
(3) Osnovna zadaa Povjerenstva je da izvri evaluaciju i
vrednovanje pristiglih projektnih prijedloga, te saini ranglistu projektnih prijedloga/korisnika s prijedlogom odluke o
dodjeli grant sredstava i istu, s rang-listom, dostavi
Ministrici za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine.
(4) Ostali zadaci, nain rada i odluivanja, prava i obveze
lanova Povjerenstva e se regulirati Poslovnikom o radu
Povjerenstva.
(5) Konano izvjee o radu Povjerenstva e se dostaviti
Ministrici za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
nakon donoenja Odluke Vijea ministara Bosne i
Hercegovine o dodjeli grant sredstava.
lanak 12.
(Odluka o dodjeli grant sredstava)
Odluku o dodjeli grant sredstava na prijedlog Ministarstva
donosi Vijee ministara Bosne i Hercegovine i ista e biti
objavljena na mrenoj stranici Ministarstva.
lanak 13.
(Ugovor o dodjeli grant sredstava)
(1) Temeljem Odluke iz lanka 12. ove Odluke Ministarstvo
zakljuuje ugovor o suradnji sa svakim korisnikom granta,
kojim e se definirati uvjeti, svrha, nain koritenja
sredstava, izvjeivanje, odgovornosti ugovornih strana i
druga pitanja vana za provedbu projekata.
(2) Prije potpisivanja ugovora, odabrani korisnici grant
sredstava su duni Ministarstvu dostaviti popunjenu i
ovjerenu bjanko-mjenicu bez protesta, s mjeninom
izjavom, kao instrument osiguranja izvrenja ugovora.
(3) Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane
ugovorom iz st. (1) i (2) ovoga lanka, gubi pravo na
koritenje grant sredstava i ista e biti dodijeljena iduem
podnositelju prijave na rang-listi.
lanak 14.
(Obavijest o rezultatima)
Obavijest o rezultatima odabira projektnih prijedloga kao i
obavijesti o eventualnom odbacivanju ili odbijanju projektnih
prijedloga e se dostaviti svim podnositeljima prijava.
lanak 15.
(Nain utroka dodijeljenih sredstava)
(1) Udruge nacionalnih manjina kojima su dodijeljena sredstva
putem Javnog poziva, prilikom izrade projekata, dune su
da iste provedu sukladno vaeim zakonskim propisima.
(2) Udruge nacionalnih manjina kojima su dodijeljena sredstva
putem Javnog poziva odgovaraju za namjensko troenje
sredstava.
lanak 16.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
(1) Korisnik sredstava duan je voditi izdvojenu dokumentaciju
o realizaciji projekta koji se financira, a u sluaju potrebe,
istu uini dostupnom za razmatranje i nadzor od strane
Ministarstva.
(2) Korisnik sredstava duan je Ministarstvu dostaviti izvjee
o namjenskom utroku sredstava, u obrascu za izvjeivanje

Utorak, 25. 10. 2016.

(3)

(4)
(5)

(1)

SLUBENI GLASNIK BiH

koji je sastavni dio ove Odluke (obrazac 7), najkasnije do


31.1.2017. godine.
Izvjee e osigurati informacije o projektnim aktivnostima,
postignuima i rezultatima, kao i o trokovima i
relevantnim plaanjima nastalim u toku provedbe, koji e
biti
potkrijepljen
odgovarajuom
financijskom
dokumentacijom.
Ministarstvo e nakon dostavljenog izvjea i pratee
dokumentacije izvriti nadzor realizacije i financijski
monitoring za svaki odobreni projekt iz granta.
Ukoliko korisnik grant sredstava u propisanom roku ne
dostavi izvjee, Ministarstvo e pokrenuti postupak za
povrat uplaenih financijskih sredstava.
lanak 17.
(Preostala sredstva)
Ukoliko korisnik grant sredstava nije utroio cjelokupna
dodijeljena sredstva za realizaciju odobrenog projekta,
moe ih naknadno utroiti sukladno projektnom prijedlogu
uz prethodno odobrenje Ministarstva, u protivnom je
obvezatan u roku od 10 dana od dana saznanja izvijestiti

Broj 80 - Stranica 129

Ministarstvo o iznosu neutroenih grant sredstava, kako bi


dobio upute o nainu na koji e izvriti povrat dijela grant
sredstava.
(2) Korisnik grant sredstava je duan u roku od 10 dana uplatiti
preostala neutroena grant sredstva prema uputama
Ministarstva.
lanak 18.
(Odgovornost za realizaciju Odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine.
lanak 19.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 225/16
Predsjedatelj
21. srpnja 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

Broj 80 - Stranica 130

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 131

Broj 80 - Stranica 132

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 133

Broj 80 - Stranica 134

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 135

Broj 80 - Stranica 136

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 137

Broj 80 - Stranica 138

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 139

Broj 80 - Stranica 140

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 141

Broj 80 - Stranica 142

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 143

Broj 80 - Stranica 144

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 145

Broj 80 - Stranica 146

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 147

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 148
.
(3)

("
", 12/03).
5.
( )
(1)
( ),
70.000,00 2016. ,
,
.
(2)
( : )

2016.
( : )
.
(3)
10.000,00
.
(4)
:
a) a ,
)
.
6.
( )
(1)
10%
,
.
(2) , 3
,
,

.
7.
( )
(1) ,
- www.mhrr.gov.ba.
,

.
(2)
.
(3)
.
(4)
.
8.
( )

,
1, 71000 , ,www.mhrr.gov.ba.
(2)

10. (2)

2016. ("
", 101/15) 17.
(" ", . 30/03,
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
, 65. 21.07.2016.
,2016.
1.
( )
,

2016. (

).
2.
()
70.000,00

( :
)
2016. .
3.
( )
(1)


.
(2) (1)
,
.
(3)
2016. ,
,
2017. ,

.
4.
( )
(1)
:
a) ,
,
) , ,

,
)

,
) ,

,
)

,
)
.

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

9.
( )
(1)

:
)
1)

2)
?
3)
?

10
10
10

)
1) ,
?
2) ?
3)
( )
?

5
5
5

)
1) ,
?
2)
?

5
5

)

1)
(

, ,
)
2)
(
)

)
1)
?
2)

5
5

)
1) ,

?

(2)

(1)

(2)

80
.
10.
( )


:
) - 1;
) - 2;
) - 3;
) - 4;
) 5;
)
( );
)
( );
) ( ).
,

:
) ( );

Broj 80 - Stranica 149

(
);
) (
).
(3)
,

, .
(4) ,

.
11.
( )
(1) (
: )

.
(2)


.
(3)
,
- /
,
-,
.
(4) , ,

.
(5).
12.
( )


-
.
13.
( )
(1) 12.

, ,
, , ,

.
(2) ,

- ,
,
.
(3)
. (1) (2) ,

.
14.
( ).

Broj 80 - Stranica 150

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

SLUBENI GLASNIK BiH

15.
( )

,
,
.


.
16.
( )


, ,
.

,

( 7), 31.1.2017. .

, ,

,
..

,
.

Utorak, 25. 10. 2016.

17.
( )
(1)

,

,
10
,

.
(2) 10

.
18.
( )


.
19.
( )

" ".
225/16

21. 2016.

, . .

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 151

Broj 80 - Stranica 152

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 153

Broj 80 - Stranica 154

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 155

Broj 80 - Stranica 156

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 157

Broj 80 - Stranica 158

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 159

Broj 80 - Stranica 160

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 161

Broj 80 - Stranica 162

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 163

Broj 80 - Stranica 164

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 165

Broj 80 - Stranica 166

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 167

Broj 80 - Stranica 168

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Broj 80 - Stranica 169

Odabir krajnjih korisnika vrit e se u skladu s odredbama


Zakona o zatiti prava pripadnika nacionalnih manjina
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 12/03).
lan 5.
(Raspodjela sredstava)
(1) Sredstva namijenjena za podrku udruenjima nacionalnih
manjina (osim Roma), u iznosu od 70.000,00 KM u 2016.
godini, realizuju se u saradnji s udruenjima nacionalnih
manjina, a u skladu s kriterijima definisanim ovom
Odlukom.
(2) Sredstva se dodjeljuju udruenjima nacionalnih manjina (u
daljem tekstu: korisnici sredstava) putem Javnog poziva za
prikupljanje projektnih prijedloga za podrku udruenjima
nacionalnih manjina za 2016. godinu (u daljem tekstu:
Javni poziv) i u skladu s kriterijima definisanim ovom
Odlukom.
(3) Iznos koji se odobrava iz raspoloivih budetskih sredstava
moe iznositi do 10.000,00 KM po jednom projektu.
(4) Korisnici sredstava prilikom podnoenja projektnog
prijedloga mogu:
a) uestvovati sa vlastitim sredstvima,
b) vlastita sredstva udruiti s partnerima i ista moraju biti
prikazana u projektnom prijedlogu.
lan 6.
(Trokovi projekta)
(1) Ukupna vrijednost administrativnih trokova projekta ne
moe prelaziti 10% od ukupnog traenog iznosa za projekt,
a u zavisnosti od namjene grant sredstava.
(2) U budetu projekta, u obrascu 3 koji je sastavni dio ove
Odluke, mora biti jasno naznaeno za koje aktivnosti se
trai finansiranje od strane Ministarstva, a koje aktivnosti e
biti finansirane vlastitim sredstvima ili sredstvima iz drugih
izvora.
lan 7.
(Postupak i nain dodjele sredstava)
(1) Ministarstvo e po stupanju na snagu ove Odluke, na svojoj
web-stranici www.mhrr.gov.ba putem Javnog poziva,
objaviti postupak i nain dodjele sredstava za podrku
udruenjima nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine.
(2) Obavijest o Javnom pozivu objavit e se u trima dnevnim
listovima u Bosni i Hercegovini.
(3) Postupak i nain dodjele grant sredstava e se vriti u
skladu s ovom Odlukom.
(4) Nosilac ukupne realizacije i koordinator projekta u
Ministarstvu je Sektor za ljudska prava.
lan 8.
(Nain podnoenja projektnih prijedloga)
Projekti se dostavljaju iskljuivo putem pote na adresu
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH 1, 71000
Sarajevo, u zatvorenim kovertama, s naznakom za Komisiju za
odabir projekata za podrku udruenjima nacionalnih manjina u
Bosni i Hercegovini, ISKLJUIVO NA OBRASCU
PROJEKTNOG PRIJEDLOGA koji se moe preuzeti u
prostorijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine i dostupan je na stranici www.mhrr.gov.ba.
lan 9.
(Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga)
(1) Prilikom razmatranja projektnih prijedloga vrednovat e se
sljedee:
a) Relevantnost projekta
(3)

Na osnovu lana 10. stava (2) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 65. sjednici odranoj 21.7.2016. godine,
donijelo je

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA
ZA PODRKU UDRUENJIMA NACIONALNIH
MANJINA ZA 2016. GODINU
lan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvruju se kriteriji, postupak i nain
dodjele grant sredstava za podrku udruenjima nacionalnih
manjina za 2016. godinu (osim romskim udruenjima ije se
aktivnosti finansiraju iz drugog granta).
lan 2.
(Sredstva)
Sredstva u iznosu od KM 70.000,00 osigurana tekuim
grantom u okviru budeta Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)
namijenjena su za podrku udruenjima nacionalnih manjina za
2016. godinu.
lan 3.
(Javni poziv)
(1) Pravo na podnoenje projektnih prijedloga na osnovu
objavljenog Javnog poziva imaju registrovana udruenja
nacionalnih manjina na teritoriji cijele Bosne i
Hercegovine.
(2) Ukoliko subjekti iz stava (1) ovog lana apliciraju s vie
projekata, sredstva mogu biti dodijeljena samo za jedan
projekt u okviru jednog granta na osnovu rang-liste.
(3) Subjekti koji e dobiti sredstva za projekte podrke
udruenjima nacionalnih manjina za 2016. godinu, a iste ne
zavre, ne mogu aplicirati na Javni poziv za 2017. godinu, s
tim da uz aplikaciju obavezno dostave finansijske i
narativne izvjetaje za projekte s trenutnim stanjem na dan
apliciranja na Javni poziv.
lan 4.
(Namjena sredstava)
(1) Odobrena sredstva korisnicima sredstava koristit e se za
sljedee projekte:
a) Promociju, ostvarivanje i zatitu prava nacionalnih
manjina u Bosni i Hercegovini,
b) Promoviranje jezika, kulture, knjievnosti i historije
nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini,
c) Unapreenje obrazovanja i strunog usavravanje
pripadnika nacionalnih manjina u Bosni i
Hercegovini,
d) Izradu broura, izdavanje asopisa i tampanih
informacija za pripadnike nacionalnih manjina u
Bosni i Hercegovini,
e) Obiljeavanje praznika i znaajnih datuma pojedinih
nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini,
f)
Edukaciju
protiv
diskriminacije
pripadnika
nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.
(2) Krajnji korisnici projekata su udruenja nacionalnih
manjina koja su aktivna i rade na unapreenju i poboljanju
poloaja nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.

1) Da je projekt relevantan u odnosu na namjenu grant


sredstava
2) Da li projekt rezultira osnaivanjem lokalnih
zajednica?

do 10 bodova
do 10 bodova

Broj 80 - Stranica 170


3) Da li projekt rezultira aktivnijim angamanom
Roma?

SLUBENI GLASNIK BiH


do 10 bodova

b) Kvalitet i logika projekta


1) Da li je projekt jasan, logian i omoguava
ostvarivanje oekivanih rezultata?
2) Da li je plan aktivnosti izvodljiv i logian?
3) Da li su indikatori praenja dobro definirani
(mjerljivi i kvantificirani) i logiki povezani s
oekivanim rezultatima i ishodima?

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

c) Budet projekta
1) Da li je predloeni budet realan, jasan i povezan s
oekivanim rezultatima?
2) Da li budet sadri narativna pojanjenja u svrhu
provjere realnosti budeta?

do 5 bodova
do 5 bodova

d) Administrativni i finansijski kapaciteti podnosioca prijave


1) Administrativni kapaciteti podnosioca prijave
(odgovarajua organizaciona struktura koja
omoguava kvalitetno i efikasno upravljanje
projektom, ekspertiza, prethodno iskustvo u
upravljanju projektima)
2) Finansijski kapaciteti podnosioca prijave (postojanje
odgovarajuih procedura i unutranje finansijske
kontrole)

do 5 bodova

do 5 bodova

e) Dodatni kriteriji
1) Da li je projekt jasno povezan s lokalnim razvojnim
prioritetima?
2) Uee u sufinansiranju ili sufinansiranje od strane
implementatora

do 5 bodova
do 5 bodova

f) Odrivost projekta
1) Da li je projekt odriv u smislu funkcioniranja,
upravljanja i daljnjeg finansiranja aktivnosti i nakon
zavretka projekta?

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

do 5 bodova

Maksimalni broj bodova nakon izvrenog vrednovanja


projektnog prijedloga moe iznositi 80 bodova.
lan 10.
(Sadraj projektne dokumentacije)
Podnosilac projektnog prijedloga za dodjelu grant sredstava
obavezan je dostaviti sljedeu dokumentaciju i obrasce koji
su sastavni dio ove Odluke:
a) Obrazac projektnog prijedloga - obrazac 1;
b) Plan aktivnosti - obrazac 2;
c) Budet projekta - obrazac 3;
d) Logiki okvir - obrazac 4;
e) Podatke o podnosiocu projektnog prijedloga - obrazac
5;
f)
Uvjerenje o poreskoj registraciji i ID broj (ovjerene
kopije);
g) Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog rauna
(ovjerena kopija);
h) Statut (ovjerena kopija).
Pored navedenog, potrebno je da nevladine organizacije i
udruenja dostave i sljedeu obaveznu dokumentaciju:
a) Rjeenje o registraciji (ovjerena kopija);
b) Bilans stanja za prethodnu godinu (ovjerena kopija);
c) Bilans uspjeha za prethodnu godinu (ovjerena kopija).
U budetu projekta mora biti jasno naznaeno za koje
aktivnosti se trae sredstva od Ministarstva, a za koje
aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora, ukoliko
postoje.
Svi obrasci moraju biti popunjeni, potpisani i ovjereni od
strane odgovorne osobe podnosioca prijave.

Utorak, 25. 10. 2016.

lan 11.
(Komisija za odabir korisnika grant sredstava)
(1) Komisija za odabir korisnika grant sredstava (u daljnjem
tekstu: Komisija) bit e imenovana Odlukom Ministrice za
ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
(2) Predstavnici Vijea za nacionalne manjine pri
Parlamentarnoj skuptini Bosne i Hercegovine mogu
imenovati jednog predstavnika koji e pratiti rad ove
Komisije.
(3) Osnovni zadatak Komisije je da izvri evaluaciju i
vrednovanje pristiglih projektnih prijedloga, te saini ranglistu projektnih prijedloga/korisnika s prijedlogom odluke o
dodjeli grant sredstava i istu, s rang-listom, dostavi
Ministrici za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine.
(4) Ostali zadaci, nain rada i odluivanja, prava i obaveze
lanova Komisije e se regulisati Poslovnikom o radu
Komisije.
(5) Konani izvjetaj o radu Komisije e se dostaviti Ministrici
za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine nakon
donoenja Odluke Vijea ministara Bosne i Hercegovine o
dodjeli grant sredstava.
lan 12.
(Odluka o dodjeli grant sredstava)
Odluku o dodjeli grant sredstava na prijedlog Ministarstva
donosi Vijee ministara Bosne i Hercegovine i ista e biti
objavljena na web-stranici Ministarstva.
lan 13.
(Ugovor o dodjeli grant sredstava)
(1) Na osnovu Odluke iz lana 12. ove Odluke Ministarstvo
zakljuuje ugovor o saradnji sa svakim korisnikom granta,
kojim e se definisati uslovi, svrha, nain koritenja
sredstava, izvjetavanje, odgovornosti ugovornih strana i
druga pitanja vana za provoenje projekata.
(2) Prije potpisivanja ugovora, odabrani korisnici grant
sredstava su duni Ministarstvu dostaviti popunjenu i
ovjerenu bjanko-mjenicu bez protesta, s mjeninom
izjavom, kao instrument osiguranja izvrenja ugovora.
(3) Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uslove propisane
ugovorom iz st. (1) i (2) ovog lana, gubi pravo na
koritenje grant sredstava i ista e biti dodijeljena narednom
podnosiocu prijave na rang-listi.
lan 14.
(Obavijest o rezultatima)
Obavijest o rezultatima odabira projektnih prijedloga kao i
obavijesti o eventualnom odbacivanju ili odbijanju projektnih
prijedloga e se dostaviti svim podnosiocima prijava.
lan 15.
(Nain utroka dodijeljenih sredstava)
(1) Udruenja nacionalnih manjina kojima su dodijeljena
sredstva putem Javnog poziva, prilikom izrade projekata,
duna su da iste provedu u skladu s vaeim zakonskim
propisima.
(2) Udruenja nacionalnih manjina kojima su dodijeljena
sredstva putem Javnog poziva odgovaraju za namjensko
troenje sredstava.
lan 16.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
(1) Korisnik sredstava duan je voditi izdvojenu dokumentaciju
o realizaciji projekta koji se finansira, a u sluaju potrebe,
istu uini dostupnom za razmatranje i kontrolu od strane
Ministarstva.
(2) Korisnik sredstava duan je Ministarstvu dostaviti izvjetaj
o namjenskom utroku sredstava, u obrascu za izvjetavanje

Utorak, 25. 10. 2016.

(3)

(4)
(5)

(1)

SLUBENI GLASNIK BiH

koji je sastavni dio ove Odluke (obrazac 7), najkasnije do


31.1.2017. godine.
Izvjetaj e osigurati informacije o projektnim
aktivnostima, postignuima i rezultatima, kao i o
trokovima i relevantnim plaanjima nastalim u toku
provedbe, koji e biti potkrijepljen odgovarajuom
finansijskom dokumentacijom.
Ministarstvo e nakon dostavljenog izvjetaja i pratee
dokumentacije izvriti kontrolu realizacije i finansijski
monitoring za svaki odobreni projekt iz granta.
Ukoliko korisnik grant sredstava u propisanom roku ne
dostavi izvjetaj, Ministarstvo e pokrenuti postupak za
povrat uplaenih finansijskih sredstava.
lan 17.
(Preostala sredstva)
Ukoliko korisnik grant sredstava nije utroio cjelokupna
dodijeljena sredstva za realizaciju odobrenog projekta,
moe ih naknadno utroiti u skladu s projektnim
prijedlogom uz prethodno odobrenje Ministarstva, u
protivnom je obavezan u roku od 10 dana od dana saznanja

Broj 80 - Stranica 171

izvijestiti Ministarstvo o iznosu neutroenih grant sredstava,


kako bi dobio upute o nainu na koji e izvriti povrat dijela
grant sredstava.
(2) Korisnik grant sredstava je duan u roku od 10 dana uplatiti
preostala neutroena grant sredstva prema uputama
Ministarstva.
lan 18.
(Odgovornost za realizaciju Odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine.
lan 19.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 225/16
Predsjedavajui
21. jula 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.

Broj 80 - Stranica 172

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 173

Broj 80 - Stranica 174

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 175

Broj 80 - Stranica 176

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 177

Broj 80 - Stranica 178

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 179

Broj 80 - Stranica 180

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 181

Broj 80 - Stranica 182

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 183

Broj 80 - Stranica 184

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 185

Broj 80 - Stranica 186

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 187

Broj 80 - Stranica 188

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 189

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 190

1152

Temeljem lanka 10. stavak (2) Zakona o Proraunu


institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 65. sjednici odranoj 21.7.2016. godine,
donijelo je

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA
ORGANIZACIJAMA ZA LJUDSKA PRAVA U SVRHU
PROMOCIJE LJUDSKIH PRAVA U BOSNI I
HERCEGOVINI ZA 2016. GODINU
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvruju se kriteriji, postupak i nain
dodjele sredstava za financijsku i tehniku pomo organizacijama
za ljudska prava u svrhu promocije ljudskih prava u Bosni i
Hercegovini za 2016. godinu.
lanak 2.
(Sredstva)
Sredstva u iznosu od KM 50.000,00 osigurana su tekuim
grantom u okviru prorauna Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) za
financijsku i tehniku pomo organizacijama za ljudska prava u
svrhu promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2016.
godinu, ako ponueni programi ili projekti ispunjavaju propisane
kriterije za dodjelu pomoi.
lanak 3.
(Javni poziv)
(1) Sudjelovanje u Javnom pozivu je otvoreno, na jednakim
osnovama, za sve registrirane udruge za ljudska prava u
svrhu promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.
(2) Podnositelji prijava moraju biti pravne osobe
neprofitabilnog karaktera registrirane u BiH sukladno
vaeim zakonskim propisima (udruga ili zaklada).
(3) Subjekti koji su u prethodnim godinama dobili sredstva za
projekte podrke organizacijama za ljudska prava u svrhu
promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, mogu
aplicirati na Javni poziv za 2016. godinu, s tim da uz
aplikaciju obvezno dostave financijska izvjea za te
projekte s trenutanim stanjem na dan apliciranja na Javni
poziv.
lanak 4.
(Namjena sredstava)
(1) Odobrena sredstva korisnicima sredstava koristit e se za
sljedee projekte:
a) Organiziranje konferencije za Dan ljudskih prava s
predstavnicima vladinih i nevladinih organizacija u
Bosni i Hercegovini i izrada promotivnog materijala;
b) Organiziranje radionica i okruglih stolova s
organizacijama civilnog drutva u BiH u svrhu izrade
izvjea o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini
(izvjee u sjeni) i druge aktivnosti kojima se
doprinosi zatiti ljudskih prava.
lanak 5.
(Raspodjela sredstava)
(1) Sredstva namijenjena za financijsku i tehniku pomo
organizacijama za ljudska prava, u svrhu promocije ljudskih
prava u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, dodjeljuju se
organizacijama za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (u
daljem tekstu: korisnici sredstava) putem Javnog poziva za

Utorak, 25. 10. 2016.

prikupljanje projektnih prijedloga sukladno kriterijima


definiranim ovom Odlukom.
(2) Korisnici sredstava prilikom podnoenja projektnog
prijedloga mogu:
a) sudjelovati s osobnim sredstvima,
b) osobna sredstva udruiti s partnerima i ista moraju biti
prikazana u projektnom prijedlogu.
lanak 6.
(Trokovi projekta)
(1) Ukupna vrijednost administracijskih trokova projekta ne
moe prelaziti 10% od ukupnog traenog iznosa za projekt,
a u ovisnosti od namjene grant sredstava.
(2) U proraunu projekta, u obrascu 3 koji je sastavni dio ove
Odluke, mora biti jasno naznaeno za koje aktivnosti se
trai financiranje od strane Ministarstva, a koje aktivnosti
e biti financirane osobnim sredstvima ili sredstvima iz
drugih izvora.
lanak 7.
(Postupak i nain dodjele sredstava)
(1) Ministarstvo e po stupanju na snagu ove Odluke, na svojoj
mrenoj stranici www.mhrr.gov.ba putem Javnog poziva,
objaviti postupak i nain dodjele sredstava za financijsku i
tehniku pomo organizacijama za ljudska prava u svrhu
promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2016.
godinu.
(2) Obavijest o Javnom pozivu objavit e se u trima dnevnim
listovima u Bosni i Hercegovini.
(3) Postupak i nain dodjele grant sredstava e se vriti
sukladno ovoj Odluci.
(4) Nositelj ukupne realizacije i koordinator projekta u
Ministarstvu je Sektor za ljudska prava.
lanak 8.
(Nain podnoenja projektnih prijedloga)
(1) Projekti se dostavljaju osobno ili putem pote na adresu
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH 1,
71000 Sarajevo, u zatvorenim omotnicama, s naznakom za
Povjerenstvo za odabir projekata za financijsku i tehniku
pomo organizacijama za ljudska prava u svrhu promocije
ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu,
ISKLJUIVO
NA
OBRASCU
ZA
PRIJAVU
PROJEKTNOG PRIJEDLOGA koji se moe preuzeti u
prostorijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH
i dostupan je na stranici www.mhrr.gov.ba.
(2) Rok za podnoenje prijava je maksimalno 21 dan od dana
objave Javnog poziva na mrenoj stranici Ministarstva.
lanak 9.
(Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga)
(1) Prilikom razmatranja projektnih prijedloga vrednovat e se
sljedee:
a) Relevantnost projekta
1) Da je projekt relevantan u odnosu na namjenu
grant sredstava
2) Je li projekt rezultira osnaivanjem organizacije za
ljudska prava u BiH?
3) Je li projekt rezultira aktivnijim angamanom
organizacije za ljudska prava u BiH?

do 10 bodova
do 10 bodova
do 10 bodova

b) Kvaliteta i logika projekta


1) Je li projekt jasan, logian i omoguava
ostvarivanje oekivanih rezultata?
2) Je li plan aktivnosti izvodljiv i logian?
3) Jesu li indikatori praenja dobro definirani
(mjerljivi i kvantificirani) i logiki povezani s
oekivanim rezultatima i ishodima?

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

c) Proraun projekta
1) Je li predloeni proraun realan, jasan i povezan s
oekivanim rezultatima?
2) Je li proraun sadrava narativna pojanjenja u
svrhu provjere realnosti prorauna?

do 5 bodova
do 5 bodova

d) Administracijski i financijski kapaciteti podnositelja


prijave
1) Administracijski kapaciteti podnositelja prijave
(odgovarajua organizacijska struktura koja
omoguava kvalitetno i uinkovito upravljanje
projektom, ekspertiza, prethodno iskustvo u
upravljanju projektima)
2) Financijski kapaciteti podnositelja prijave (ukupni
izvori financiranja temeljem kojih se usklauje
rezultat poslovanja vei od traenog iznosa za
realiziranje projekta

do 5 bodova

do 5 bodova

e) Dodatni kriteriji
1) Je li projekt jasno povezan uz aktivnosti
organizacije za ljudska prava, odnosno promociju i
zatitu ljudskih prava u BiH?
2) Sudjelovanje u sufinanciranju ili sufinanciranje od
strane implementatora

do 5 bodova
do 5 bodova

f) Odrivost projekta
1) Je li projekt odriv u smislu funkcioniranja,
upravljanja i daljnjeg financiranja aktivnosti i nakon
okonanja projekta?

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

do 5 bodova

Maksimalni broj bodova nakon izvrenog vrednovanja


projektnog prijedloga moe iznositi 80 bodova.
lanak 10.
(Sadraj projektne dokumentacije)
Podnositelj projektnog prijedloga za dodjelu grant sredstava
obvezatan je dostaviti sljedeu dokumentaciju i obrasce koji
su sastavni dio ove Odluke:
a) Obrazac projektnog prijedloga - obrazac 1;
b) Plan aktivnosti - obrazac 2;
c) Proraun projekta - obrazac 3;
d) Logiki okvir - obrazac 4;
e) Podatke o podnositelju projektnog prijedloga obrazac 5;
f)
Uvjerenje o poreznoj registraciji i ID broj (ovjerene
preslike);
g) Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog rauna
(ovjerena preslika);
h) Statut/Odluka o osnutku (ovjerena preslika).
Pored navedenog, potrebno je da nevladine organizacije i
udruge dostave i sljedeu obvezatnu dokumentaciju:
a) Izvadak iz registra, odnosno potvrdu ili uvjerenje
mjerodavnog registarskog tijela, ne starije od tri
mjeseca (ovjerena preslika);
b) Bilancu stanja za prethodnu godinu (ovjerena
preslika);
c) Bilancu uspjeha za prethodnu godinu (ovjerena
preslika).
U proraunu projekta mora biti jasno naznaeno za koje
aktivnosti se trae sredstva od Ministarstva, a za koje
aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora, ukoliko
postoje.
Svi obrasci moraju biti popunjeni, potpisani i ovjereni od
strane odgovorne osobe podnositelja prijave.
lanak 11.
(Povjerenstvo za odabir korisnika grant sredstava)
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine e posebnom Odlukom imenovati lanove
Povjerenstva za odabir korisnika grant sredstava
organizacijama za ljudska prava u svrhu promocije ljudskih

Broj 80 - Stranica 191

prava u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu (u daljem


tekstu: Povjerenstvo).
(2) Povjerenstvo kao privremeno tijelo se sastoji od pet lanova
i tajnika Povjerenstva bez prava odluivanja.
(3) Temeljna zadaa Povjerenstva je da izvri evaluaciju i
vrednovanje pristiglih projektnih prijedloga, te saini ranglistu projektnih prijedloga/korisnika s prijedlogom odluke o
dodjeli grant sredstava.
(4) Ostali zadaci, nain rada i odluivanja, prava i obveze
lanova Povjerenstva e se regulirati Poslovnikom o radu
Povjerenstva.
(5) Konano izvjee o radu Povjerenstva e se dostaviti
Ministrici za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
nakon donoenja Odluke Vijea ministara Bosne i
Hercegovine o dodjeli grant sredstava.
lanak 12.
(Odluka o dodjeli grant sredstava)
Odluku o dodjeli grant sredstava na prijedlog Ministarstva
donosi Vijee ministara Bosne i Hercegovine i ista e biti
objavljena na mrenoj stranici Ministarstva.
lanak 13.
(Obavijest o rezultatima)
Obavijest o rezultatima odabira projektnih prijedloga kao i
obavijesti o eventualnom odbacivanju ili odbijanju projektnih
prijedloga e se dostaviti svim podnositeljima prijava.
lanak 14.
(Ugovor o dodjeli grant sredstava)
(1) Temeljem Odluke iz lanka 12. ove Odluke Ministarstvo
zakljuuje ugovor o dodjeli grant sredstava sa svakim
korisnikom granta, kojim e se definirati uvjeti, svrha, nain
koritenja sredstava, izvjeivanje, odgovornosti ugovornih
strana i druga pitanja vana za provedbu projekata.
(2) Prije potpisivanja ugovora, odabrani korisnici grant
sredstava su duni Ministarstvu dostaviti popunjenu i
ovjerenu bjanko-mjenicu bez protesta na iznos granta, s
mjeninom izjavom, u visini iznosa dodijeljenog granta,
kao instrument osiguranja izvrenja ugovora.
(3) Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane
ugovorom iz st. (1) i (2) ovoga lanka, gubi pravo na
koritenje grant sredstava i ista e biti dodijeljena iduem
podnositelju prijave na rang-listi.
lanak 15.
(Nain utroka dodijeljenih sredstava)
(1) Organizacije za ljudska prava u Bosni i Hercegovini kojima
su dodijeljena sredstva putem Javnog poziva odgovaraju za
namjensko troenje sredstava.
lanak 16.
(Nadzor realizacije odobrenih projektnih prijedloga)
(1) Nadzor realizacije odobrenih projekata vrit e se na
sljedei nain:
a) u tijeku same realizacije projekta i zakonitosti
provedbe potrebnih postupaka;
b) po okonanju projekta temeljem dostavljenog
kompletnog narativnog i financijskog izvjea.
(2) Nadzor iz stavka (1) toke a) ovoga lanka vri Sektor za
ljudska prava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice
Bosne i Hercegovine.
(3) U sluaju uoenih nepravilnosti Ministarstvo moe
formirati posebno povjerenstvo koje e biti struno vezano
uz konkretni predmet i izvriti dodatni nadzor, te ukoliko
zakljui da je potrebno, lanovi povjerenstva mogu otii i u
sjedite korisnika sredstava radi uvida u cjelokupnu
dokumentaciju.

Broj 80 - Stranica 192


(4)

(1)

(2)

(1)

SLUBENI GLASNIK BiH

Za korisnika sredstava koji u prethodnom razdoblju nije


opravdao doznaena sredstva na nain da nije dostavio
izvjee o realizaciji sredstava u naznaenom roku, ili je
nenamjenski utroio doznaena sredstva, neopravdano
realizirao projekt, neopravdano prekoraio rok za provedbu
projekta ili je uinio neku drugu radnju kojom je izvrio
zlouporabu doznaenih sredstava, Ministarstvo zadrava
pravo protesta na iznos granta putem dostavljanja mjenice u
svrhu naplate grant sredstava, kao i pravo da u idue tri
godine ne razmatra aplikaciju korisnika koji u proteklom
razdoblju nije potivao odredbe ugovora o suradnji.
lanak 17.
(Preostala sredstva)
Ukoliko korisnik grant sredstava nije utroio cjelokupna
dodijeljena sredstva za realizaciju odobrenog projekta,
moe ih naknadno utroiti sukladno projektnom prijedlogu
uz prethodno odobrenje Ministarstva, u protivnom je
obvezatan u roku od 10 dana od dana saznanja izvijestiti
Ministarstvo o iznosu neutroenih grant sredstava, kako bi
dobio upute o nainu na koji e izvriti povrat dijela grant
sredstava.
Korisnik grant sredstava je duan u roku od 10 dana uplatiti
preostala neutroena grant sredstva prema uputama
Ministarstva.
lanak 18.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
Sukladno lanku 10. stavku (3) Zakona o Proraunu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza
Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, korisnici sredstava
duni su Ministarstvu, Sektoru za ljudska prava, dostaviti
izvjea (narativna i financijska) o namjenskom utroku
sredstava, prema obrascu 7 za financijsko izvjee, koji se

Utorak, 25. 10. 2016.

nalazi u prilogu i sastavni je dio ove Odluke, najkasnije do


31.1.2017. godine.
(2) Korisnik sredstava, sukladno stavku (1) ovoga lanka,
obvezatan je dostaviti zavrno narativno i financijsko
izvjee najkasnije u roku od 30 dana od dana okonanja
projekta ili bilo kada u tijeku realizacije projekta na pisani
zahtjev od strane Ministarstva.
(3) Korisnik sredstava je duan da vodi odvojenu i preciznu
financijsku dokumentaciju, tako da se sva plaanja i
trokovi nainjeni prema odobrenom projektu mogu lako
identificirati.
(4) Korisnik sredstava je duan da raunovodstvene knjige i
drugu financijsku dokumentaciju, u sluaju potrebe, uini
dostupnom za razmatranje i nadzor od strane Ministarstva,
ili bilo koje druge osobe koju ovlasti Vijee ministara
Bosne i Hercegovine ili bilo kojeg drugog zakonom
ovlatenog tijela.
lanak 19.
(Odgovornost za realizaciju Odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine.
lanak 20.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 226/16
Predsjedatelj
21. srpnja 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 193

Broj 80 - Stranica 194

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 195

Broj 80 - Stranica 196

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 197

Broj 80 - Stranica 198

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 199

Broj 80 - Stranica 200

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 201

Broj 80 - Stranica 202

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 203

Broj 80 - Stranica 204

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 205

Broj 80 - Stranica 206

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 207

Broj 80 - Stranica 208

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 209

Broj 80 - Stranica 210

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

10. (2)

2016. ("
", 101/15) 17.
(" ", . 30/03,
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
, 65. 21.07.2016.
,
2016.
1.
( )
,


2016. .
2.
()
50.000,00

( :
)

2016. ,

.
3.
( )
(1) ,
,

.
(2)

(
).
(3)


, 2016.
,

.
4.
( )
(1)
:
a)


;
)


( )

.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(1)

Broj 80 - Stranica 211

5.
( )

,
2016. ,

( : )


.

:
a) ,
)
.
6.
( )

10%
,
.
, 3
,
,

.
7.
( )
,
- www...
,


2016. .

.

.

.
8.
( )


, 1, 71000 ,
,


2016. ,www.mhrr.gov.ba
21
-
.
9.
( )

Broj 80 - Stranica 212

SLUBENI GLASNIK BiH

)
1)

2)
?
3)

?

10
10
10

)
1) ,

?
2)
?
3)
( )

?

5
5

)
1) ,
?
2)

?

5
5

)

1)
(

, ,

)
2)
(


)

)
1)
,

?
2)

5
5

)
1)
,

?

(2)

(1)80 .
10.
( )


:
) - 1;
) - 2;
) - 3;
) - 4;
) 5;
)
( );
)
( );

Utorak, 25. 10. 2016.

) / ( ).
,

:
) ,
,
( );
) (
);
) (
).
(3)
,

, .
(4) ,

.
11.
( )
(1)2016.
( : ).
(2)
.
(3)
,
- /
.
(4) , ,

.
(5).
12.
( )


-
.
13.
( ).
14.
( )
(1) 12.

,
, , ,
,
.
(2) ,

- ,
,
, .
(2)

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH


. (1) (2) ,

.
15.
( )
(1)

.
16.
( )
(1)
:
a)
;
)

.
(2) (1) )

.
(3)


, ,

.
(4)

,
,
,


,

,


.
17.
( )
(1)

,

,
(3)

Broj 80 - Stranica 213

10
,

.
(2) 10

.
18.
( )
(1) 10. (3)

2016. ,
,
, (
) ,
7 ,
,
31.1.2017. .
(2) , (1) ,

30

.
(3)
,

.
(4)
, ,

,

.
19.
( )


.
20.
( )

" ".
226/16

21. 2016.

, . .

Broj 80 - Stranica 214

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 215

Broj 80 - Stranica 216

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 217

Broj 80 - Stranica 218

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 219

Broj 80 - Stranica 220

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 221

Broj 80 - Stranica 222

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 223

Broj 80 - Stranica 224

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 225

Broj 80 - Stranica 226

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 227

Broj 80 - Stranica 228

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 229

Broj 80 - Stranica 230

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 231

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 232

Na osnovu lana 10. stava (2) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 65. sjednici odranoj 21.7.2016. godine,
donijelo je

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA
ORGANIZACIJAMA ZA LJUDSKA PRAVA U CILJU
PROMOCIJE LJUDSKIH PRAVA U BOSNI I
HERCEGOVINI ZA 2016. GODINU
lan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvruju se kriteriji, postupak i nain
dodjele sredstava za finansijsku i tehniku pomo organizacijama
za ljudska prava u cilju promocije ljudskih prava u Bosni i
Hercegovini za 2016. godinu.
lan 2.
(Sredstva)
Sredstva u iznosu od KM 50.000,00 osigurana su tekuim
grantom u okviru budeta Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) za
finansijsku i tehniku pomo organizacijama za ljudska prava u
cilju promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2016.
godinu, ako ponueni programi ili projekti ispunjavaju propisane
kriterije za dodjelu pomoi.
lan 3.
(Javni poziv)
(1) Uee u Javnom pozivu je otvoreno, na jednakim
osnovama, za sva registrovana udruenja za ljudska prava u
cilju promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.
(2) Podnosioci prijava moraju biti pravna lica neprofitabilnog
karaktera registrovana u BiH u skladu s vaeim zakonskim
propisima (udruenje ili fondacija).
(3) Subjekti koji su u prethodnim godinama dobili sredstva za
projekte podrke organizacijama za ljudska prava u cilju
promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, mogu
aplicirati na Javni poziv za 2016. godinu, s tim da uz
aplikaciju obavezno dostave finansijske izvjetaje za te
projekte s trenutnim stanjem na dan apliciranja na Javni
poziv.
lan 4.
(Namjena sredstava)
(1) Odobrena sredstva korisnicima sredstava koristit e se za
sljedee projekte:
a) Organizovanje konferencije za Dan ljudskih prava s
predstavnicima vladinih i nevladinih organizacija u
Bosni i Hercegovini i izrada promotivnog materijala;
b) Organizovanje radionica i okruglih stolova s
organizacijama civilnog drutva u BiH u cilju izrade
izvjetaja o stanju ljudskih prava u Bosni i
Hercegovini (izvjetaj u sjeni) i druge aktivnosti
kojima se doprinosi zatiti ljudskih prava.
lan 5.
(Raspodjela sredstava)
(1) Sredstva namijenjena za finansijsku i tehniku pomo
organizacijama za ljudska prava, u cilju promocije ljudskih
prava u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, dodjeljuju se
organizacijama za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (u
daljem tekstu: korisnici sredstava) putem Javnog poziva za

Utorak, 25. 10. 2016.

prikupljanje projektnih prijedloga i u skladu s kriterijima


definisanim ovom Odlukom.
(2) Korisnici sredstava prilikom podnoenja projektnog
prijedloga mogu:
a) uestvovati s vlastitim sredstvima,
b) vlastita sredstva udruiti s partnerima i ista moraju biti
prikazana u projektnom prijedlogu.
lan 6.
(Trokovi projekta)
(1) Ukupna vrijednost administrativnih trokova projekta ne
moe prelaziti 10% od ukupnog traenog iznosa za projekt,
a u zavisnosti od namjene grant sredstava.
(2) U budetu projekta, u obrascu 3 koji je sastavni dio ove
Odluke, mora biti jasno naznaeno za koje aktivnosti se
trai finansiranje od strane Ministarstva, a koje aktivnosti e
biti finansirane vlastitim sredstvima ili sredstvima iz drugih
izvora.
lan 7.
(Postupak i nain dodjele sredstava)
(1) Ministarstvo e po stupanju na snagu ove Odluke, na svojoj
web-stranici www.mhrr.gov.ba putem Javnog poziva,
objaviti postupak i nain dodjele sredstava za finansijsku i
tehniku pomo organizacijama za ljudska prava u cilju
promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2016.
godinu.
(2) Obavijest o Javnom pozivu objavit e se u trima dnevnim
listovima u Bosni i Hercegovini.
(3) Postupak i nain dodjele grant sredstava e se vriti u
skladu s ovom Odlukom.
(4) Nosilac ukupne realizacije i koordinator projekta u
Ministarstvu je Sektor za ljudska prava.
lan 8.
(Nain podnoenja projektnih prijedloga)
(1) Projekti se dostavljaju lino ili putem pote na adresu
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH 1,
71000 Sarajevo, u zatvorenim kovertama, s naznakom za
Komisiju za odabir projekata za finansijsku i tehniku
pomo organizacijama za ljudska prava u cilju promocije
ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu,
ISKLJUIVO
NA
OBRASCU
ZA
PRIJAVU
PROJEKTNOG PRIJEDLOGA koji se moe preuzeti u
prostorijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH
i dostupan je na stranici www.mhrr.gov.ba.
(2) Rok za podnoenje prijava je maksimalno 21 dan od dana
objavljivanja Javnog poziva na web-stranici Ministarstva.
lan 9.
(Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga)
(1) Prilikom razmatranja projektnih prijedloga vrednovat e se
sljedee:
a) Relevantnost projekta
1) Da je projekt relevantan u odnosu na namjenu grant
sredstava
2) Da li projekt rezultira osnaivanjem organizacije za ljudska
prava u BiH?
3) Da li projekt rezultira aktivnijim angamanom organizacije
za ljudska prava u BiH?

do 10 bodova
do 10 bodova
do 10 bodova

b) Kvalitet i logika projekta


1) Da li je projekt jasan, logian i omoguava ostvarivanje
oekivanih rezultata?
2) Da li je plan aktivnosti izvodljiv i logian?
3) Da li su indikatori praenja dobro definirani (mjerljivi i
kvantificirani) i logiki povezani s oekivanim rezultatima
i ishodima?

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

c) Budet projekta
1) Da li je predloeni budet realan, jasan i povezan s
oekivanim rezultatima?
2) Da li budet sadri narativna pojanjenja u svrhu provjere
realnosti budeta

do 5 bodova
do 5 bodova

d) Administrativni i finansijski kapaciteti podnosioca prijave


1) Administrativni kapaciteti podnosioca prijave (odgovarajua
organizaciona struktura koja omoguava kvalitetno i efikasno
upravljanje projektom, ekspertiza, prethodno iskustvo u
upravljanju projektima)
2) Finansijski kapaciteti podnosioca prijave (ukupni izvori
finansiranja na osnovu kojih se usklauje rezultat poslovanja
vei od traenog iznosa za realizovanje projekta)

do 5 bodova

do 5 bodova

e) Dodatni kriteriji
1) Da li je projekt jasno povezan s aktivnostima organizacije za
ljudska prava, odnosno promocijom i zatitom ljudskih prava u
BiH?
2) Uee u sufinansiranju ili sufinansiranje od strane
implementatora

do 5 bodova
do 5 bodova

f) Odrivost projekta
1) Da li je projekt odriv u smislu funkcioniranja, upravljanja i
daljnjeg finansiranja aktivnosti i nakon zavretka projekta?

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

do 5 bodova

Maksimalni broj bodova nakon izvrenog vrednovanja


projektnog prijedloga moe iznositi 80 bodova.
lan 10.
(Sadraj projektne dokumentacije)
Podnosilac projektnog prijedloga za dodjelu grant sredstava
obavezan je dostaviti sljedeu dokumentaciju i obrasce koji
su sastavni dio ove Odluke:
a) Obrazac projektnog prijedloga - obrazac 1;
b) Plan aktivnosti - obrazac 2;
c) Budet projekta - obrazac 3;
d) Logiki okvir - obrazac 4;
e) Podatke o podnosiocu projektnog prijedloga - obrazac
5;
f)
Uvjerenje o poreskoj registraciji i ID broj (ovjerene
kopije);
g) Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog rauna
(ovjerena kopija);
h) Statut/Odluka o osnivanju (ovjerena kopija).
Pored navedenog, potrebno je da nevladine organizacije i
udruenja dostave i sljedeu obaveznu dokumentaciju:
a) Izvod iz registra, odnosno potvrdu ili uvjerenje
nadlenog registarskog tijela, ne starije od tri mjeseca
(ovjerena kopija);
b) Bilans stanja za prethodnu godinu (ovjerena kopija);
c) Bilans uspjeha za prethodnu godinu (ovjerena kopija).
U budetu projekta mora biti jasno naznaeno za koje
aktivnosti se trae sredstva od Ministarstva, a za koje
aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora, ukoliko
postoje.
Svi obrasci moraju biti popunjeni, potpisani i ovjereni od
strane odgovorne osobe podnosioca prijave.
lan 11.
(Komisija za odabir korisnika grant sredstava)
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine e posebnom Odlukom imenovati lanove
Komisije za odabir korisnika grant sredstava
organizacijama za ljudska prava u svrhu promocije ljudskih
prava u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu (u daljem
tekstu: Komisija).
Komisija kao privremeno tijelo se sastoji od pet lanova i
sekretara Komisije bez prava odluivanja.
Osnovni zadatak Komisije je da izvri evaluaciju i
vrednovanje pristiglih projektnih prijedloga, te saini rang-

Broj 80 - Stranica 233

listu projektnih prijedloga/korisnika s prijedlogom odluke o


dodjeli grant sredstava.
(4) Ostali zadaci, nain rada i odluivanja, prava i obaveze
lanova Komisije e se regulisati Poslovnikom o radu
Komisije.
(5) Konani izvjetaj o radu Komisije e se dostaviti Ministrici
za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine nakon
donoenja Odluke Vijea ministara Bosne i Hercegovine o
dodjeli grant sredstava.
lan 12.
(Odluka o dodjeli grant sredstava)
Odluku o dodjeli grant sredstava na prijedlog Ministarstva
donosi Vijee ministara Bosne i Hercegovine i ista e biti
objavljena na web-stranici Ministarstva.
lan 13.
(Obavijest o rezultatima)
Obavijest o rezultatima odabira projektnih prijedloga kao i
obavijesti o eventualnom odbacivanju ili odbijanju projektnih
prijedloga e se dostaviti svim podnosiocima prijava.
lan 14.
(Ugovor o dodjeli grant sredstava)
(1) Na osnovu Odluke iz lana 12. ove Odluke Ministarstvo
zakljuuje ugovor o dodjeli grant sredstava sa svakim
korisnikom granta, kojim e se definisati uslovi, svrha,
nain koritenja sredstava, izvjetavanje, odgovornosti
ugovornih strana i druga pitanja vana za provoenje
projekata.
(2) Prije potpisivanja ugovora, odabrani korisnici grant
sredstava su duni Ministarstvu dostaviti popunjenu i
ovjerenu bjanko-mjenicu bez protesta na iznos granta, s
mjeninom izjavom, u visini iznosa dodijeljenog granta,
kao instrument osiguranja izvrenja ugovora.
(3) Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uslove propisane
ugovorom iz st. (1) i (2) ovog lana, gubi pravo na
koritenje grant sredstava i ista e biti dodijeljena narednom
podnosiocu prijave na rang-listi.
lan 15.
(Nain utroka dodijeljenih sredstava)
(1) Organizacije za ljudska prava u Bosni i Hercegovini kojima
su dodijeljena sredstva putem Javnog poziva odgovaraju za
namjensko troenje sredstava.
lan 16.
(Kontrola realizacije odobrenih projektnih prijedloga)
(1) Kontrola realizacije odobrenih projekata vrit e se na
sljedei nain:
a) u toku same realizacije projekta i zakonitosti
provoenja potrebnih postupaka;
b) po zavretku projekta na bazi dostavljenog
kompletnog narativnog i finansijskog izvjetaja.
(2) Kontrolu iz stava (1) take a) ovog lana vri Sektor za
ljudska prava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice
Bosne i Hercegovine.
(3) U sluaju uoenih nepravilnosti Ministarstvo moe
formirati posebnu komisiju koja e biti struno vezana za
konkretan predmet i izvriti dodatnu kontrolu, te ukoliko
zakljui da je potrebno, lanovi komisije mogu otii i u
sjedite korisnika sredstava radi uvida u cjelokupnu
dokumentaciju.
(4) Za korisnika sredstava koji u prethodnom periodu nije
opravdao doznaena sredstva na nain da nije dostavio
izvjetaj o realizaciji sredstava u naznaenom roku, ili je
nenamjenski utroio doznaena sredstva, neopravdano
realizovao projekt, neopravdano prekoraio rok za
provoenje projekta ili je uinio neku drugu radnju kojom

Broj 80 - Stranica 234

(1)

(2)

(1)

SLUBENI GLASNIK BiH

je izvrio zloupotrebu doznaenih sredstava, Ministarstvo


zadrava pravo protesta na iznos granta putem dostavljanja
mjenice u cilju naplate grant sredstava, kao i pravo da u
naredne tri godine ne razmatra aplikaciju korisnika koji u
proteklom periodu nije potovao odredbe ugovora o
saradnji.
lan 17.
(Preostala sredstva)
Ukoliko korisnik grant sredstava nije utroio cjelokupna
dodijeljena sredstva za realizaciju odobrenog projekta,
moe ih naknadno utroiti u skladu s projektnim
prijedlogom uz prethodno odobrenje Ministarstva, u
protivnom je obavezan u roku od 10 dana od dana saznanja
izvijestiti Ministarstvo o iznosu neutroenih grant sredstava,
kako bi dobio upute o nainu na koji e izvriti povrat dijela
grant sredstava.
Korisnik grant sredstava je duan u roku od 10 dana uplatiti
preostala neutroena grant sredstva prema uputama
Ministarstva.
lan 18.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
U skladu s lanom 10. stavom (3) Zakona o Budetu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza
Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, korisnici sredstava
duni su Ministarstvu, Sektoru za ljudska prava, dostaviti
izvjetaje (narativne i finansijske) o namjenskom utroku
sredstava, prema obrascu 7 za finansijski izvjetaj, koji se
nalazi u prilogu i sastavni je dio ove Odluke, najkasnije do
31.1.2017. godine.

Utorak, 25. 10. 2016.

Korisnik sredstava, u skladu sa stavom (1) ovog lana,


obavezan je zavrni narativni i finansijski izvjetaj dostaviti
najkasnije u roku od 30 dana od dana zavretka projekta ili
bilo kada u toku realizacije projekta na pismeni zahtjev od
strane Ministarstva.
(3) Korisnik sredstava je duan da vodi odvojenu i preciznu
finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaanja i
trokovi nainjeni prema odobrenom projektu mogu lahko
identificirati.
(4) Korisnik sredstava je duan da raunovodstvene knjige i
drugu finansijsku dokumentaciju, u sluaju potrebe, uini
dostupnom za razmatranje i kontrolu od strane Ministarstva,
ili bilo kojeg drugog lica koje ovlasti Vijee ministara
Bosne i Hercegovine ili bilo kojeg drugog zakonom
ovlatenog organa.
lan 19.
(Odgovornost za realizaciju Odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine.
lan 20.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 226/16
Predsjedavajui
21. jula 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
(2)

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 235

Broj 80 - Stranica 236

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 237

Broj 80 - Stranica 238

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 239

Broj 80 - Stranica 240

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 241

Broj 80 - Stranica 242

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 243

Broj 80 - Stranica 244

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 245

Broj 80 - Stranica 246

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 247

Broj 80 - Stranica 248

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 249

Broj 80 - Stranica 250

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 251

Broj 80 - Stranica 252

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

1153

Temeljem lanka 10. stavka (2) Zakona o Proraunu


institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 65. sjednici odranoj 21. srpnja 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA
ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE KOJE
OSIGURAVAJU IZRAVNU POMO RTVAMA
TRGOVINE LJUDIMA DRAVLJANIMA BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvruju se kriteriji, postupak i nain
dodjele sredstava za pomo rtvama trgovine ljudima
dravljanima Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu BiH).
lanak 2.
(Sredstva)
(1) Sredstva u iznosu od 60.000,00 KM osigurana tekuim
grantom u okviru prorauna Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
Ministarstvo) koja su namijenjena za nevladine organizacije
rasporeuju se prema utvrenoj namjeni.
lanak 3.
(Javni poziv)
(1) Sudjelovanje u Javnom pozivu je otvoreno, na jednakim
osnovama, za sve registrirane nevladine organizacije koje
osiguravaju izravnu pomo rtvama trgovine ljudima
dravljanima BiH (u daljem tekstu: korisnici sredstava),
sukladno vaeim zakonskim propisima u BiH.
(2) Podnositelji prijava moraju biti pravne osobe
neprofitabilnog karaktera registrirane u BiH sukladno
vaeim zakonskim propisima (udruga ili zaklada).
lanak 4.
(Namjena sredstava)
(1) Korisnici sredstava suglasni su da e u provedbi svojih
aktivnosti primjenjivati procedure sukladne relevantnim
bosanskohercegovakim zakonima i propisima, posebice
uvaavajui i dajui prioritet osiguranju ljudskih prava
rtava trgovine ljudima glede njihove osobne sigurnosti,
uinkovite i adekvatne socijalne, zdravstvene, pravne i
drugih oblika temeljne zatite rtava i svjedoka rtava,
potujui pravo rtava na dragovoljnost, privatnost i
slobodan izbor ukljuivanja u program zatite i reintegracije
kao i najbolji interes djeteta kada se radi o malodobnoj
rtvi.
(2) Korisnici sredstava imaju obvezu da prihvate i zbrinu svaku
rtvu kojoj je nuno zatitno zbrinjavanje i stanovanje, i to
u svim sluajevima kada takav zahtjev uslijedi od strane
mjerodavnog tuiteljstva i/ili policije, ili druge institucije uz
konzultaciju s Ministarstvom, ili u sluajevima
samoidentifikacije neke osobe kao rtve, s tim da duljina
boravka rtve ne moe biti dulja od est mjeseci.
(3) Krajnji korisnici su identificirane i/ili potencijalne rtve
trgovine ljudima dravljanima BiH.
lanak 5.
(Raspodjela sredstava)
Sredstva se dodjeljuju nevladinim organizacijama putem
Javnog poziva za nevladine organizacije koje osiguravaju izravnu
pomo rtvama trgovine ljudima dravljanima BiH (u daljem

Broj 80 - Stranica 253

tekstu: Javni poziv) i sukladno kriterijima definiranim ovom


Odlukom.
lanak 6.
(Trokovi projekta)
(1) Ukupna vrijednost administracijskih trokova projekta ne
moe prelaziti 10% od ukupnog traenog iznosa za projekt,
a u ovisnosti od namjene grant sredstava.
(2) U proraunu projekta (obrazac 3 koji je sastavni dio ove
Odluke) mora biti jasno naznaeno za koje aktivnosti se
trai financiranje od strane Ministarstva, a koje aktivnosti
e biti financirane osobnim sredstvima ili sredstvima iz
drugih izvora.
lanak 7.
(Postupak i nain dodjele sredstava)
(1) Ministarstvo e po stupanju na snagu ove Odluke, na svojoj
mrenoj stranici www.mhrr.gov.ba putem Javnog poziva,
objaviti postupak i nain dodjele sredstava za nevladine
organizacije koje osiguravaju izravnu pomo rtvama
trgovine ljudima dravljanima BiH za 2016. godinu.
(2) Obavijest o Javnom pozivu objavit e se u trima dnevnim
listovima u Bosni i Hercegovini.
(3) Postupak i nain dodjele grant sredstava e se vriti
sukladno ovoj Odluci.
(4) Nositelj ukupne realizacije i koordinator projekta u
Ministarstvu je Sektor za ljudska prava.
lanak 8.
(Nain podnoenja projektnih prijedloga)
(1) Projekti se dostavljaju putem pote na adresu Ministarstva
za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH 1, 71000
Sarajevo, u zatvorenim omotnicama, s naznakom za Javni
poziv za nevladine organizacije koje osiguravaju izravnu
pomo rtvama trgovine ljudima dravljanima BiH,
ISKLJUIVO
NA
OBRASCU
PROJEKTNOG
PRIJEDLOGA koji se moe preuzeti u prostorijama
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i dostupan je
na stranici www.mhrr.gov.ba.
(2) Rok za podnoenje prijava je maksimalno 21 dan od dana
objave Javnog poziva na mrenoj stranici Ministarstva.
lanak 9.
(Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga)
(1) Prilikom razmatranja projektnih prijedloga vrednovat e
se sljedee:
a) Relevantnost projekta
1) Da je projekt relevantan u odnosu na namjenu grant
sredstava
2) Jesu li ciljevi, aktivnosti i oekivani rezultati usklaeni
prema zahtjevu Javnog poziva?
3) Jesu li potrebe ciljne skupine i krajnjih korisnika jasno
definirane i da li im projekt prilazi na pravi nain?
4) Je li identificiran toan broj korisnika?
5) Je li projekt rezultira razraenim reintegracijskim
programima?
6) Hoe li aktivnosti predviene projektom imati konkretan
utjecaj na ciljne skupine?

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

b) Kvaliteta i logika projekta


1) Koliko je konsistentan cjelokupan dizajn projekta?
2) Je li projekt sadrava objektivno mjerljive pokazatelje
rezultata aktivnosti?
3) Jesu li plan aktivnosti i predloene aktivnosti odgovarajue,
praktine i dosljedne ciljevima i oekivanim rezultatima?

5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

c) Proraun projekta
1) Je li predloeni proraun realan, jasan i povezan s
oekivanim rezultatima?
2) Je li proraun sadrava narativna objanjenja u svrhu
provjere realnosti prorauna?

do 5 bodova
do 5 bodova

Broj 80 - Stranica 254

SLUBENI GLASNIK BiH

d) Administracijski i financijski kapaciteti podnositelja


prijave
1) Administracijski kapaciteti podnositelja prijave
(odgovarajua organizacijska struktura koja omoguava
kvalitetno i uinkovito upravljanje projektom, ekspertiza,
prethodno iskustvo u upravljanju projektima)
2) Financijski kapaciteti podnositelja prijave (dostava
izvjea usvojenog od strane mjerodavnog tijela/skuptine ili
upravnog vijea/ za prethodnu godinu sukladno lanku 47.
Zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine)

do 5 bodova

do 5 bodova

e) Dodatni kriteriji
1) Je li projekt jasno povezan s unapreenjem zatite rtava
trgovine ljudima dravljanima BiH?
2) Sudjelovanje u sufinanciranju ili sufinanciranje od strane
implementatora

do 5 bodova
do 5 bodova

f) Odrivost projekta
1) Je li projekt odriv u smislu funkcioniranja, upravljanja i
daljnjeg financiranja aktivnosti i nakon okonanja projekta?

do 5 bodova

Maksimalni broj bodova nakon izvrenog vrednovanja


projektnog prijedloga moe iznositi 80 bodova.
lanak 10.
(Sadraj projektne dokumentacije)
(1) Podnositelj projektnog prijedloga za dodjelu grant sredstava
obvezatan je dostaviti sljedeu dokumentaciju:
a) Obrazac projektnog prijedloga - obrazac 1;
b) Plan aktivnosti - obrazac 2;
c) Proraun projekta - obrazac 3;
d) Logiki okvir - obrazac 4, koji je sastavni dio ove
Odluke;
e) Podatke o podnositelju projektnog prijedloga obrazac 5;
f)
Uvjerenje o poreznoj registraciji i ID broj (ovjerene
preslike);
g) Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog rauna
(ovjerena preslika);
h) Statut (ovjerena preslika).
(2) Svi obrasci iz stavka (1) su sastavni dio ove Odluke.
(3) Pored navedenog, nuno je da nevladine organizacije i
udruge dostave i sljedeu obvezatnu dokumentaciju:
a) Izvadak iz registra, odnosno potvrdu ili uvjerenje
mjerodavnog registarskog tijela, ne starije od tri
mjeseca;
b) Bilancu stanja za prethodnu godinu (ovjerena
preslika);
c) Bilancu uspjeha za prethodnu godinu (ovjerena
preslika).
(4) U proraunu projekta mora biti jasno naznaeno za koje
aktivnosti se trae sredstva od Ministarstva, a za koje
aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora, ukoliko
postoje.
(5) Svi obrasci moraju biti popunjeni, potpisani i ovjereni od
strane odgovorne osobe podnositelja prijave.
lanak 11.
(Povjerenstvo za odabir korisnika grant sredstava nevladinim
organizacijama koje osiguravaju izravnu pomo rtvama trgovine
ljudima dravljanima Bosne i Hercegovine za 2016. godinu)
(1) Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine e posebnom Odlukom imenovati lanove
Povjerenstva za odabir korisnika grant sredstava
nevladinim organizacijama koje osiguravaju izravnu pomo
rtvama trgovine ljudima dravljanima Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu (u daljem tekstu:
Povjerenstvo).
(2) Povjerenstvo kao privremeno tijelo se sastoji od pet lanova
i tajnika Povjerenstva bez prava odluivanja.
(2)

Utorak, 25. 10. 2016.

Temeljni zadatak Povjerenstva je da izvri evaluaciju i


vrednovanje pristiglih projektnih prijedloga, te saini ranglistu projektnih prijedloga/korisnika s prijedlogom odluke o
dodjeli grant sredstava.
(4) Ostali zadaci, nain rada i odluivanja, prava i obveze
lanova Povjerenstva e se regulirati Poslovnikom o radu
Povjerenstva.
(5) Konano izvjee o radu Povjerenstva e se dostaviti
Ministrici za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
nakon donoenja Odluke Vijea ministara Bosne i
Hercegovine o dodjeli grant sredstava.
lanak 12.
(Odluka o rasporedu i dodjeli grant sredstava)
Odluku o rasporedu i dodjeli grant sredstava na prijedlog
Ministarstva donosi Vijee ministara Bosne i Hercegovine i ista
e biti objavljena na mrenoj stranici Ministarstva.
lanak 13.
(Obavijest o rezultatima)
Obavijest o rezultatima odabira projektnih prijedloga kao i
obavijesti o eventualnom odbacivanju ili odbijanju projektnih
prijedloga e se dostaviti svim podnositeljima prijava.
lanak 14.
(Ugovor o dodjeli grant sredstava)
(1) Temeljem Odluke iz lanka 12. ove Odluke Ministarstvo
zakljuuje ugovor o dodjeli grant sredstava sa svakim
korisnikom granta, kojim e se definirati uvjeti, svrha, nain
koritenja sredstava, izvjeivanje, odgovornosti ugovornih
strana i druga pitanja vana za provedbu projekata.
(2) Prije potpisivanja ugovora, odabrani korisnici grant
sredstava su duni Ministarstvu dostaviti popunjenu i
ovjerenu bjanko-mjenicu bez protesta, s mjeninom
izjavom, u visini iznosa dodijeljenog granta i tono
definiranim nainom aktiviranja bjanko-mjenice u svrhu
zatite prorauna institucija Bosne i Hercegovine.
(3) Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane
ugovorom iz st. (1) i (2) ovoga lanka, gubi pravo na
koritenje grant sredstava i ista e biti dodijeljena iduem
podnositelju prijave na rang-listi.
lanak 15.
(Nain utroka dodijeljenih sredstava)
Nevladine organizacije kojima su dodijeljena sredstva
putem Javnog poziva odgovaraju za namjensko troenje
sredstava.
lanak 16.
(Nadzor realizacije odobrenih projektnih prijedloga)
(1) Nadzor realizacije odobrenih projekata vrit e se na
sljedei nain:
a) u tijeku same realizacije projekta i zakonitosti
provedbe nunih postupaka;
b) po okonanju projekta temeljem dostavljenog
kompletnog narativnog i financijskog izvjea.
(2) Nadzor iz stavka (1) toke a) ovoga lanka vri Sektor za
ljudska prava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice
Bosne i Hercegovine.
(3) U sluaju uoenih nepravilnosti Ministarstvo moe
formirati posebno povjerenstvo koje e biti struno vezano
uz konkretni predmet i izvriti dodatni nadzor, te ukoliko
zakljui da je nuno, lanovi povjerenstva mogu otii i u
sjedite korisnika sredstava radi uvida u cjelokupnu
dokumentaciju.
(4) Za korisnika sredstava koji u prethodnom razdoblju nije
opravdao doznaena sredstva na nain da nije dostavio
izvjee o realizaciji sredstava u naznaenom roku, ili je
nenamjenski utroio doznaena sredstva, neopravdano
(3)

Utorak, 25. 10. 2016.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

SLUBENI GLASNIK BiH

realizirao projekt, neopravdano prekoraio rok za provedbu


projekta ili je uinio neku drugu radnju kojom je izvrio
zlouporabu doznaenih sredstava, Ministarstvo zadrava
pravo protesta na iznos granta putem dostavljanja mjenice u
svrhu naplate grant sredstava, kao i pravo da u idue tri
godine ne razmatra aplikaciju korisnika koji u proteklom
razdoblju nije potivao odredbe ugovora o suradnji.
lanak 17.
(Izvjeivanje i rokovi)
Korisnik sredstava duan je voditi izdvojenu dokumentaciju
o realizaciji projekta koji se financira, a u sluaju potrebe,
istu uini dostupnom za razmatranje i nadzor od strane
Ministarstva.
Korisnik sredstava duan je Ministarstvu dostaviti izvjee
o namjenskom utroku sredstava, u obrascu za izvjeivanje
koji je sastavni dio ove Odluke (obrazac 7), najkasnije do
31.1.2017. godine.
Izvjee e osigurati informacije o projektnim aktivnostima,
postignuima i rezultatima, kao i o trokovima i
rlvntnim plnjim nastalim tijekom provedbe, koji e
biti
potkrijepljeni
dgvrum
financijskom
dokumentacijom.
Ministarstvo e nakon dostavljanja izvjea i pratee
dokumentacije izvriti nadzor relizacije i financijski
monitoring za svaki odobreni projekt iz granta.
Ukoliko korisnik grant sredstava u propisanom roku ne
dostavi izvjee, Ministarstvo e pokrenuti postupak za
povrat uplaenih financijskih sredstava.

Broj 80 - Stranica 255

lanak 18.
(Preostala sredstva)
(1) Ukoliko korisnik grant sredstava nije utroio cjelokupna
dodijeljena sredstva za realizaciju odobrenog projekta,
moe ih naknadno utroiti sukladno projektnom prijedlogu
uz prethodno odobrenje Ministarstva, u protivnom je
obvezatan u roku od 10 dana od dana saznanja izvijestiti
Ministarstvo o iznosu neutroenih grant sredstava, kako bi
dobio upute o nainu na koji e izvriti povrat dijela grant
sredstava.
(2) Korisnik grant sredstava je duan u roku od 10 dana uplatiti
preostala neutroena grant sredstva prema uputama
Ministarstva.
lanak 19.
(Odgovornost za realizaciju Odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine.
lanak 20.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM bro 227/16
Predsjedatelj
21. srpnja 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

Broj 80 - Stranica 256

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 257

Broj 80 - Stranica 258

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 259

Broj 80 - Stranica 260

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 261

Broj 80 - Stranica 262

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 263

Broj 80 - Stranica 264

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 265

Broj 80 - Stranica 266

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 267

Broj 80 - Stranica 268

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 269

Broj 80 - Stranica 270

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 271

Broj 80 - Stranica 272

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 273

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 274

10. (2)

2016. ("
", 101/15) 17.
(" ", . 30/03,
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
, 65. 21. 2016.
,

2016.
1.
( )
,

( : ).
2.
()
60.000,00

( :
)
.
3.
( )
(1) ,
,

( :
),
.
(2)

(a ).
4.
( )
(1)


,

,
, ,
,
,


.
(2)

,

/ ,
,
,

.
(3) /

.

Utorak, 25. 10. 2016.

5.
( )( : )
.
6.
( )
(1)
10%
,
.
(2) ( 3
)
,

.
7.
( )
(1) ,
- www.mhrr.gov.ba
,


2016. .
(2)
.
(3)
.
(4)
.
8.
( )
(1)
,
1, 71000 , ,


,www.mhrr.gov.ba.
(2) 21
-
.
9.
( )
(1)

:
)
1)
?
2) ,
?
3)
?
4) ?
5)
?
6)
?

5
5
5
5
5
5

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

)
1) ?
2)
?
3)
,
?

5
5

)
1) ,
?
2)
?

5
5

)

1)
(
,
,
)
2) (

/ /
47.
)

)
1)
?
2)

5
5

)
1) ,

?

(2)

(1)

(2)
(3)


,

, .
(5) ,

.
11.
(

2016. )
(1)
2016. ( :
).
(2)
.
(3)
,
- /
.
(4) , ,

.
(5).
12.
( )


-
.
13.
( ).
14.
( )
(1) 12.

,
, , ,
,
.
(2) ,

- ,
,
-

.
(3)
. (1) (2) ,

-.
(4)

80 .
10.
( )

:
) - 1;
) - 2;
) - 3;
) - 4,
;
) 5;
)
( );
)
( );
) ( ).
(1) .
,

:
) ,
,
;
) (
);
) (
).

Broj 80 - Stranica 275

Broj 80 - Stranica 276

SLUBENI GLASNIK BiH

15.
( )


.
16.
( )
(1)
:
)
;
)

.
(2) (1) )

.
(3)


, ,

.
(4)

,
,
,


,

,


.
17.
( )
(1)

, ,
.
(2)
,

Utorak, 25. 10. 2016.


( 7), 31.1.2017. .
(3)
, ,

,
.
(4)


.
(5)
,
.
18.
( )
(1)

,

,
10
,

.
(2) 10

.
19.
( )


.
20.
( )

" ".
227/16

21. 2016.

, . .

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 277

Broj 80 - Stranica 278

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 279

Broj 80 - Stranica 280

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 281

Broj 80 - Stranica 282

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 283

Broj 80 - Stranica 284

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 285

Broj 80 - Stranica 286

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 287

Broj 80 - Stranica 288

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 289

Broj 80 - Stranica 290

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 291

Broj 80 - Stranica 292

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 293

Broj 80 - Stranica 294

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Na osnovu lana 10. stava (2) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 65. sjednici odranoj 21. jula 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA
ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE KOJE
OSIGURAVAJU DIREKTNU POMO RTVAMA
TRGOVINE LJUDIMA DRAVLJANIMA BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU
lan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvruju se kriteriji, postupak i nain
dodjele sredstava za pomo rtvama trgovine ljudima
dravljanima Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH).
lan 2.
(Sredstva)
(1) Sredstva u iznosu od 60.000,00 KM osigurana tekuim
grantom u okviru budeta Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
Ministarstvo) koja su namijenjena za nevladine organizacije
rasporeuju se prema utvrenoj namjeni.
lan 3.
(Javni poziv)
(1) Uee u Javnom pozivu je otvoreno, na jednakim
osnovama, za sve registrirane nevladine organizacije koje
osiguravaju direktnu pomo rtvama trgovine ljudima
dravljanima BiH (u daljem tekstu: korisnici sredstava), u
skladu s vaeim zakonskim propisima u BiH.
(2) Podnosioci prijava moraju biti pravna lica neprofitabilnog
karaktera registrirana u BiH u skladu s vaeim zakonskim
propisima (udruenja/udruga ili fondacija).
lan 4.
(Namjena sredstava)
(1) Korisnici sredstava saglasni su da e u implementaciji
svojih aktivnosti primjenjivati procedure u skladu s
relevantnim bosanskohercegovakim zakonima i propisima,
posebno uvaavajui i dajui prioritet osiguranju ljudskih
prava rtava trgovine ljudima u pogledu njihove line
sigurnosti, efikasne i adekvatne socijalne, zdravstvene,
pravne i drugih oblika osnovne zatite rtava i svjedoka
rtava, potujui pravo rtava na dobrovoljnost, privatnost i
slobodan izbor ukljuivanja u program zatite i reintegracije
kao i najbolji interes djeteta kada se radi o maloljetnoj rtvi.
(2) Korisnici sredstava imaju obavezu da prihvate i zbrinu
svaku rtvu kojoj je potrebno zatitno zbrinjavanje i
stanovanje, i to u svim sluajevima kada takav zahtjev
uslijedi od strane nadlenog tuilatva i/ili policije, ili druge
institucije uz konsultaciju s Ministarstvom, ili u sluajevima
samoidentifikacije neke osobe kao rtve, s tim da duina
boravka rtve ne moe biti dua od est mjeseci.
(3) Krajnji korisnici su identifikovane i/ili potencijalne rtve
trgovine ljudima dravljanima BiH.
lan 5.
(Raspodjela sredstava)
Sredstva se dodjeljuju nevladinim organizacijama putem
Javnog poziva za nevladine organizacije koje osiguravaju
direktnu pomo rtvama trgovine ljudima dravljanima BiH (u

Broj 80 - Stranica 295

daljem tekstu: Javni poziv) i u skladu s kriterijima definiranim


ovom Odlukom.
lan 6.
(Trokovi projekta)
(1) Ukupna vrijednost administrativnih trokova projekta ne
moe prelaziti 10% od ukupnog traenog iznosa za projekt,
a u zavisnosti od namjene grant sredstava.
(2) U budetu projekta (obrazac 3 koji je sastavni dio ove
Odluke) mora biti jasno naznaeno za koje aktivnosti se
trai finansiranje od strane Ministarstva, a koje aktivnosti e
biti finansirane vlastitim sredstvima ili sredstvima iz drugih
izvora.
lan 7.
(Postupak i nain dodjele sredstava)
(1) Ministarstvo e po stupanju na snagu ove Odluke, na svojoj
web-stranici www.mhrr.gov.ba putem Javnog poziva,
objaviti postupak i nain dodjele sredstava za nevladine
organizacije koje osiguravaju direktnu pomo rtvama
trgovine ljudima dravljanima BiH za 2016. godinu.
(2) Obavijest o Javnom pozivu objavit e se u trima dnevnim
listovima u Bosni i Hercegovini.
(3) Postupak i nain dodjele grant sredstava e se vriti u
skladu s ovom Odlukom.
(4) Nosilac ukupne realizacije i koordinator projekta u
Ministarstvu je Sektor za ljudska prava.
lan 8.
(Nain podnoenja projektnih prijedloga)
(1) Projekti se dostavljaju putem pote na adresu Ministarstva
za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH 1, 71000
Sarajevo, u zatvorenim kovertama, s naznakom za Javni
poziv za nevladine organizacije koje osiguravaju direktnu
pomo rtvama trgovine ljudima dravljanima BiH,
ISKLJUIVO
NA
OBRASCU
PROJEKTNOG
PRIJEDLOGA koji se moe preuzeti u prostorijama
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i dostupan je
na stranici www.mhrr.gov.ba.
(2) Rok za podnoenje prijava je maksimalno 21 dan od dana
objavljivanja Javnog poziva na web-stranici Ministarstva.
lan 9.
(Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga)
(1) Prilikom razmatranja projektnih prijedloga vrednovat e se
sljedee:
a) Relevantnost projekta
1) Da je projekt relevantan u odnosu na namjenu grant
sredstava
2) Da li su ciljevi, aktivnosti i oekivani rezultati usklaeni
prema zahtjevu Javnog poziva?
3) Da li su potrebe ciljne grupe i krajnjih korisnika jasno
definirane i da li im projekt prilazi na pravi nain?
4) Da li je identificiran taan broj korisnika?
5) Da li projekt rezultira razraenim reintegracijskim
programima?
6) Da li e aktivnosti predviene projektom imati konkretan
utjecaj na ciljne grupe?

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

b) Kvalitet i logika projekta


1) Koliko je konzistentan cjelokupan dizajn projekta?
2) Da li projekt sadri objektivno mjerljive indikatore
rezultata aktivnosti?
3) Da li su plan aktivnosti i predloene aktivnosti
odgovarajue, praktine i dosljedne ciljevima i oekivanim
rezultatima?

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

c) Budet projekta
1) Da li je predloeni budet realan, jasan i povezan s
oekivanim rezultatima?
2) Da li budet sadri narativna pojanjenja u svrhu provjere

do 5 bodova
do 5 bodova

Broj 80 - Stranica 296

SLUBENI GLASNIK BiH

realnosti budeta?

d) Administrativni i finansijski kapaciteti podnosioca prijave


1) Administrativni kapaciteti podnosioca prijave
(odgovarajua organizaciona struktura koja omoguava
kvalitetno i efikasno upravljanje projektom, ekspertiza,
prethodno iskustvo u upravljanju projektima)
2) Finansijski kapaciteti podnosioca prijave (dostava
izvjetaja usvojenog od strane nadlenog organa /skuptine
ili upravnog vijea/ za prethodnu godinu u skladu sa lanom
47. Zakona o udruenjima i fondacijama Bosne i
Hercegovine)

do 5 bodova

do 5 bodova

e) Dodatni kriteriji
1) Da li je projekt jasno povezan s unapreenjem zatite
rtava trgovine ljudima dravljanima BiH?
2) Uee u sufinansiranju ili sufinansiranje od strane
implementatora

do 5 bodova
do 5 bodova

f) Odrivost projekta
1) Da li je projekt odriv u smislu funkcioniranja,
upravljanja i daljnjeg finansiranja aktivnosti i nakon
zavretka projekta?

do 5 bodova

Maksimalni broj bodova nakon izvrenog vrednovanja


projektnog prijedloga moe iznositi 80 bodova.
lan 10.
(Sadraj projektne dokumentacije)
(1) Podnosilac projektnog prijedloga za dodjelu grant sredstava
obavezan je dostaviti sljedeu dokumentaciju:
a) Obrazac projektnog prijedloga - obrazac 1;
b) Plan aktivnosti - obrazac 2;
c) Budet projekta -obrazac 3;
d) Logiki okvir - obrazac 4, koji je sastavni dio ove
Odluke;
e) Podatke o podnosiocu projektnog prijedloga - obrazac
5;
f)
Uvjerenje o poreskoj registraciji i ID broj (ovjerene
kopije);
g) Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog rauna
(ovjerena kopija);
h) Statut (ovjerena kopija).
(2) Svi obrasci iz stava (1) su sastavni dio ove Odluke.
(3) Pored navedenog, potrebno je da nevladine organizacije i
udruenja dostave i sljedeu obaveznu dokumentaciju:
a) Izvod iz registra, odnosno potvrdu ili uvjerenje
nadlenog registarskog tijela, ne starije od tri mjeseca;
b) Bilans stanja za prethodnu godinu (ovjerena kopija);
c) Bilans uspjeha za prethodnu godinu (ovjerena kopija).
(4) U budetu projekta mora biti jasno naznaeno za koje
aktivnosti se trae sredstva od Ministarstva, a za koje
aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora, ukoliko
postoje.
(5) Svi obrasci moraju biti popunjeni, potpisani i ovjereni od
strane odgovorne osobe podnosioca prijave.
lan 11.
(Komisija za odabir korisnika grant sredstava nevladinim
organizacijama koje osiguravaju direktnu pomo rtvama
trgovine ljudima dravljanima Bosne i Hercegovine za 2016.
godinu)
(1) Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine e posebnom Odlukom imenovati lanove
Komisije za odabir korisnika grant sredstava nevladinim
organizacijama koje osiguravaju direktnu pomo rtvama
trgovine ljudima dravljanima Bosne i Hercegovine za
2016. godinu (u daljem tekstu: Komisija).
(2) Komisija kao privremeno tijelo se sastoji od pet lanova i
sekretara Komisije bez prava odluivanja.
(3) Osnovni zadatak Komisije je da izvri evaluaciju i
vrednovanje pristiglih projektnih prijedloga, te saini rang(2)

Utorak, 25. 10. 2016.

listu projektnih prijedloga/korisnika s prijedlogom odluke o


dodjeli grant sredstava.
(4) Ostali zadaci, nain rada i odluivanja, prava i obaveze
lanova Komisije e se regulirati Poslovnikom o radu
Komisije.
(5) Konani izvjetaj o radu Komisije e se dostaviti Ministrici
za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine nakon
donoenja Odluke Vijea ministara Bosne i Hercegovine o
dodjeli grant sredstava.
lan 12.
(Odluka o rasporedu i dodjeli grant sredstava)
Odluku o rasporedu i dodjeli grant sredstava na prijedlog
Ministarstva donosi Vijee ministara Bosne i Hercegovine i ista
e biti objavljena na web-stranici Ministarstva.
lan 13.
(Obavijest o rezultatima)
Obavijest o rezultatima odabira projektnih prijedloga kao i
obavijesti o eventualnom odbacivanju ili odbijanju projektnih
prijedloga e se dostaviti svim podnosiocima prijava.
lan 14.
(Ugovor o dodjeli grant sredstava)
(1) Na osnovu Odluke iz lana 12. ove Odluke Ministarstvo
zakljuuje ugovor o dodjeli grant sredstava sa svakim
korisnikom granta, kojim e se definisati uslovi, svrha,
nain koritenja sredstava, izvjetavanje, odgovornosti
ugovornih strana i druga pitanja vana za implementaciju
projekata.
(2) Prije potpisivanja ugovora, odabrani korisnici grant
sredstava su duni Ministarstvu dostaviti popunjenu i
ovjerenu bjanko-mjenicu bez protesta, sa mjeninom
izjavom, u visini iznosa dodijeljenog granta i tano
definiranim nainom aktiviranja bjanko-mjenice u svrhu
zatite budeta institucija Bosne i Hercegovine.
(3) Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uslove propisane
ugovorom iz st. (1) i (2) ovog lana, gubi pravo na
koritenje grant sredstava i ista e biti dodijeljena narednom
podnosiocu prijave na rang-listi.
lan 15.
(Nain utroka dodijeljenih sredstava)
Nevladine organizacije kojima su dodijeljena sredstva
putem Javnog poziva odgovaraju za namjensko troenje
sredstava.
lan 16.
(Kontrola realizacije odobrenih projektnih prijedloga)
(1) Kontrola realizacije odobrenih projekata vrit e se na
slijedei nain:
a) u toku same realizacije projekta i zakonitosti
provoenja potrebnih postupaka;
b) po zavretku projekta na bazi dostavljenog
kompletnog narativnog i finansijskog izvjetaja.
(2) Kontrolu iz stava (1) take a) ovog lana vri Sektor za
ljudska prava Ministarstva.
(3) U sluaju uoenih nepravilnosti Ministarstvo moe
formirati posebnu komisiju koja e biti struno vezana za
konkretan predmet i izvriti dodatnu kontrolu, te ukoliko
zakljui da je potrebno, lanovi komisije mogu otii i u
sjedite korisnika sredstava radi uvida u cjelokupnu
dokumentaciju.
(4) Za korisnika sredstava koji u prethodnom periodu nije
opravdao doznaena sredstva na nain da nije dostavio
izvjetaj o realizaciji sredstava u naznaenom roku, ili je
nenamjenski utroio doznaena sredstva, neopravdano
realizirao projekt, neopravdano prekoraio rok za
implementaciju projekta ili je uinio neku drugu radnju

Utorak, 25. 10. 2016.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

SLUBENI GLASNIK BiH

kojom je izvrio zloupotrebu doznaenih sredstava,


Ministarstvo zadrava pravo protesta na iznos granta putem
dostavljanja mjenice u cilju naplate grant sredstava, kao i
pravo da u naredne tri godine ne razmatra aplikaciju
korisnika koji u proteklom periodu nije potovao odredbe
ugovora o saradnji.
lan 17.
(Izvjetavanje i rokovi)
Korisnik sredstava duan je voditi izdvojenu dokumentaciju
o realizaciji projekta koji se finansira, a u sluaju potrebe,
istu uini dostupnom za razmatranje i kontrolu od strane
Ministarstva.
Korisnik sredstava duan je Ministarstvu dostaviti izvjetaj
o namjenskom utroku sredstava, u obrascu za izvjetavanje
koji je sastavni dio ove Odluke (obrazac 7), najkasnije do
31.1.2017. godine.
Izvjetaj e osigurati informacije o projektnim
aktivnostima, postignuima i rezultatima, kao i o
trokovima i rlvntnim plnjim nastalim u toku
provedbe, koji e biti potkrijepljeni dgvrum
finansijskom dokumentacijom.
Ministarstvo e nakon dostavljanja izvjetaja i pratee
dokumentacije izvriti kontrolu relizacije i finansijski
monitoring za svaki odobreni projekt iz granta.
Ukoliko korisnik grant sredstava u propisanom roku ne
dostavi izvjetaj, Ministarstvo e pokrenuti postupak za
povrat uplaenih finansijskih sredstava.

Broj 80 - Stranica 297

lan 18.
(Preostala sredstva)
(1) Ukoliko korisnik grant sredstava nije utroio cjelokupna
dodijeljena sredstva za realizaciju odobrenog projekta,
moe ih naknadno utroiti u skladu sa projektnim
prijedlogom uz prethodno odobrenje Ministarstva, u
protivnom je obavezan u roku od 10 dana od dana saznanja
izvijestiti Ministarstvo o iznosu neutroenih grant sredstava,
kako bi dobio upute o nainu na koji e izvriti povrat dijela
grant sredstava.
(2) Korisnik grant sredstava je duan u roku od 10 dana uplatiti
preostala neutroena grant sredstva prema uputama
Ministarstva.
lan 19.
(Odgovornost za realizaciju Odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo i
Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.
lan 20.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 227/16
Predsjedavajui
21. jula 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.

Broj 80 - Stranica 298

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 299

Broj 80 - Stranica 300

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 301

Broj 80 - Stranica 302

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 303

Broj 80 - Stranica 304

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 305

Broj 80 - Stranica 306

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 307

Broj 80 - Stranica 308

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 309

Broj 80 - Stranica 310

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 311

Broj 80 - Stranica 312

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 313

Broj 80 - Stranica 314

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 315

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 316

1154

Temeljem lanka 10. stavka (2) Zakona o Proraunu


institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 65. sjednici odranoj 21. 7. 2016. godine,
donijelo je

(3)

(1)

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA
ZA RJEAVANJE PROBLEMA ROMA U PODRUJIMA
STAMBENOG ZBRINJAVANJA, ZAPOLJAVANJA I
ZDRAVSTVENE ZATITE ZA 2016. GODINU
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvruju se kriteriji, postupak i nain
dodjele sredstava za rjeavanje problema Roma u podrujima
stambenog zbrinjavanja, zapoljavanja i zdravstvene zatite za
2016. godinu.
lanak 2.
(Sredstva)
Sredstva u iznosu od 2.185.000,00 KM osigurana tekuim
grantom u okviru prorauna Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo),
koja su namijenjena za rjeavanje problema Roma u podrujima
stambenog zbrinjavanja, zapoljavanja i zdravstvene zatite za
2016. godinu, rasporeuju se prema utvrenoj namjeni na sljedei
nain:
a) za stambeno zbrinjavanje Roma
b) za zapoljavanje Roma
c) za zdravstvenu zatitu Roma

1.000.000,00 KM
755.000,00 KM
430.000,00 KM

I. STAMBENO ZBRINJAVANJE ROMA


lanak 3.
(Javni poziv)
(1) Pravo na podnoenje projektnih prijedloga temeljem
objavljenog javnog poziva imaju lokalne zajednice u
kojima ive Romi.
(2) Ukoliko subjekti iz stavka (1) ovoga lanka apliciraju s vie
projekata, sredstva mogu biti dodijeljena samo za jedan
projekt u okviru jednog granta na temelju rang-liste.
(3) Subjekti koji su u prethodnim godinama dobili sredstva za
projekte stambenog zbrinjavanja Roma, a iste nisu
okonali, mogu aplicirati na Javni poziv za 2016. godinu, s
tim da uz aplikaciju obvezno dostave financijska izvjea za
te projekte, s trenutanim stanjem na dan apliciranja na
javni poziv.
lanak 4.
(Namjena sredstava)
(1) Odobrena sredstva lokalnim zajednicama koristit e se za
sljedee projekte:
a) izgradnju individualnih kua i stanova,
b) izgradnju objekata za kolektivno stanovanje
socijalno stanovanje,
c) poboljanje uvjeta stanovanja (rekonstrukcija
postojeih kua i sanacija stanova),
d) izgradnju i unapreenje pratee komunalne
infrastrukture u romskim naseljima,
e) djelomino sufinanciranje programa za legalizaciju
bespravno izgraenih stambenih objekata.
(2) Krajnji korisnici projekata su Romi i romska kuanstva koja
su u potrebi za stambenim zbrinjavanjem ili unapreenjem
uvjeta stanovanja, te ureenjem komunalne infrastrukture u
romskom naselju.

Odabir krajnjih korisnika vrit e se sukladno Uputi o


nainu dodjele pomoi, odabira korisnika i realizaciji
projekata za stambeno zbrinjavanje Roma u Bosni i
Hercegovini.
lanak 5.
(Raspodjela sredstava za stambeno zbrinjavanje)
Sredstva namijenjena za stambeno zbrinjavanje Roma u
BiH u iznosu od 1.000.000,00 KM u 2016. godini, sukladno
okvirnim odnosima (Federacija Bosne i Hercegovine
62,66%, Republika Srpska 31,34% i Brko distrikt Bosne i
Hercegovine 6%) utvrenim Revidiranim akcijskim planom
Bosne i Hercegovine za rjeavanje problema Roma u
podrujima zapoljavanja, stambenog zbrinjavanja i
zdravstvene zatite 2013-2016 (u daljem tekstu: Akcijski
plan), rasporeuju se na sljedei nain:

a) za stambeno zbrinjavanje Roma u lokalnim


zajednicama Federacije Bosne i Hercegovine
b) za stambeno zbrinjavanje Roma u lokalnim
zajednicama Republike Srpske
c) za stambeno zbrinjavanje Roma u Brko distriktu
Bosne i Hercegovine

(2)

Utorak, 25. 10. 2016.

626.600,00 KM
313.400,00 KM
60.000,00 KM

Sredstva se dodjeljuju lokalnim zajednicama putem Javnog


poziva za prikupljanje projektnih prijedloga za rjeavanje
problema Roma u podruju stambenog zbrinjavanja za
2016. godinu (u daljem tekstu: javni poziv) i sukladno
kriterijima definiranim ovom Odlukom.
(3) Maksimalni iznos koji se odobrava iz raspoloivih
proraunskih sredstava moe iznositi do 200.000,00 KM po
projektnom prijedlogu.
(4) Lokalne zajednice prilikom podnoenja projektnog
prijedloga mogu:
a) sudjelovati s osobnim sredstvima,
b) osobna sredstva udruiti s partnerima i ista moraju biti
prikazana u projektnom prijedlogu.
lanak 6.
(Trokovi projekta)
(1) Ukupna vrijednost administracijskih trokova projekta ne
moe prelaziti 4% od ukupnog traenog iznosa za projekt, a
u ovisnosti od namjene grant sredstava.
(2) U proraunu projekta, u obrascu 3 koji je sastavni dio ove
Odluke, mora biti jasno naznaeno za koje aktivnosti se
trai financiranje od strane Ministarstva, a koje aktivnosti
e biti financirane osobnim sredstvima ili sredstvima iz
drugih izvora.
lanak 7.
(Postupak i nain dodjele sredstava)
(1) Ministarstvo e po stupanju na snagu ove Odluke, na svojoj
mrenoj stranici www.mhrr.gov.ba putem Javnog poziva,
objaviti postupak i nain dodjele sredstava za rjeavanje
problema Roma u podruju stambenog zbrinjavanja za
2016. godinu.
(2) Obavijest o Javnom pozivu objavit e se u trima dnevnim
listovima u Bosni i Hercegovini.
(3) Postupak i nain dodjele grant sredstava e se vriti
sukladno ovoj Odluci.
(4) Nositelj ukupne realizacije i koordinator projekta u
Ministarstvu je Sektor za ljudska prava.
lanak 8.
(Nain podnoenja projektnih prijedloga)
Projekti se dostavljaju u zatvorenim omotnicama putem
pote na adresu Ministarstva, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, s
naznakom za Povjerenstvo za odabir projekata iz podruja
stambenog zbrinjavanja Roma u BiH, ISKLJUIVO NA
OBRASCU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA koji se moe

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

preuzeti u prostorijama Ministarstva i dostupan je na stranici


www.mhrr.gov.ba.
lanak 9.
(Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga)
(1) Prilikom razmatranja projektnih prijedloga vrednovat e se
sljedee:
a) Relevantnost projekta
1) Broj izgraenih stambenih jedinica i infrastrukture
2) Broj saniranih/rekonstruiranih stambenih jedinica
3) Izgradnja/sanacija infrastrukture
4) Broj korisnika u odnosu na traena sredstva
5) Da je projekt relevantan u odnosu na namjenu grant
sredstava
6) Ukljuenost romske populacije u projekt

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

b) Kvaliteta i logika projekta


1) Je li projekt jasan, logian i omoguava ostvarivanje
oekivanih rezultata?
2) Je li plan aktivnosti izvodljiv i logian?
3) Jesu li pokazatelji praenja dobro definirani (mjerljivi i
kvantificirani) i logiki povezani s oekivanim rezultatima
i ishodima?

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

c) Proraun projekta
1) Je li predloeni proraun realan, jasan i povezan s
oekivanim rezultatima?
2) Je li proraun sadrava narativna objanjenja u svrhu
provjere realnosti prorauna?

do 5 bodova
do 5 bodova

d) Administracijski i financijski kapaciteti podnositelja


prijave
1) Administracijski kapaciteti podnositelja prijave
(prethodno iskustvo i organizacijska struktura koja
omoguava kvalitetno i uinkovito upravljanje
projektom)
2) Financijski kapaciteti podnositelja prijave (postojanje
odgovarajuih procedura i unutarnjeg financijskog
nadzora)

do 5 bodova

do 5 bodova

e) Dodatni kriteriji
1) Sudjelovanje u sufinanciranju
2) Racionalnost u planiranju trokova

do 5 bodova
do 5 bodova

f) Odrivost projekta
1) Je li projekt odriv u smislu funkcioniranja,
upravljanja i nakon okonanja projekta?

(2)

(1)

(2)

do 5 bodova

Maksimalni broj bodova nakon izvrenog vrednovanja


projektnog prijedloga moe iznositi 80 bodova.
lanak 10.
(Sadraj projektne dokumentacije)
Podnositelj projektnog prijedloga za dodjelu grant sredstava
obvezatan je dostaviti sljedeu dokumentaciju i obrasce koji
su sastavni dio ove Odluke, i to:
a) Obrazac projektnog prijedloga - obrazac 1;
b) Plan aktivnosti - obrazac 2;
c) Proraun projekta - obrazac 3;
d) Logiki okvir - obrazac 4;
e) Podatke o podnositelju projektnog prijedloga obrazac 5;
f)
Uvjerenje o poreznoj registraciji i ID broj (ovjerene
preslike);
g) Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog rauna
(ovjerena preslika);
h) Statut/Odluka o osnutku (ovjerena preslika).
U proraunu projekta mora biti jasno naznaeno za koje
aktivnosti se trae sredstva od Ministarstva, a za koje
aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora, ukoliko
postoje.

(3)

Broj 80 - Stranica 317

Svi obrasci moraju biti popunjeni, potpisani i ovjereni od


strane odgovorne osobe podnositelja prijave.
lanak 11.
(Povjerenstvo za odabir korisnika grant sredstava)
(1) Povjerenstvo za razmatranje zaprimljenih projektnih
prijedloga Odlukom imenuje Ministrica za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
Povjerenstvo).
(2) Povjerenstvo kao privremeno tijelo se sastoji od 7 (sedam)
lanova i tajnika Povjerenstva bez prava odluivanja.
(3) Predstavnici Odbora za Rome mogu imenovati jednog
predstavnika koji e pratiti rad ovoga Povjerenstva.
(4) Temeljna zadaa Povjerenstva je da izvri evaluaciju i
vrednovanje pristiglih projektnih prijedloga, te saini
prijedlog odluke o dodjeli grant sredstava i s rang-listom
dostavi Vijeu ministara Bosne i Hercegovine na usvajanje.
(5) Ostali zadaci, nain rada i odluivanja, prava i obveze
lanova Povjerenstva e se regulirati Poslovnikom o radu
Povjerenstva.
(6) Konano izvjee o radu Povjerenstva e se dostaviti
Ministrici za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
nakon donoenja Odluke Vijea ministara Bosne i
Hercegovine o dodjeli grant sredstava.
lanak 12.
(Odluka o dodjeli grant sredstava)
Odluku o dodjeli grant sredstava na prijedlog Ministarstva
donosi Vijee ministara Bosne i Hercegovine i ista e biti
objavljena na mrenoj stranici Ministarstva.
lanak 13.
(Obavijest o rezultatima)
Obavijest o rezultatima odabira projektnih prijedloga kao i
obavijesti o eventualnom odbacivanju ili odbijanju projektnih
prijedloga e se dostaviti svim podnositeljima prijava.
lanak 14.
(Ugovor o dodjeli grant sredstava)
(1) Temeljem Odluke iz lanka 12. ove Odluke, Ministarstvo
zakljuuje ugovor o dodjeli grant sredstava sa svakim
korisnikom granta, kojim e se definirati uvjeti, svrha, nain
koritenja sredstava, izvjeivanje, odgovornosti ugovornih
strana i druga pitanja vana za provedbu projekata.
(2) Prije potpisivanja ugovora, odabrane lokalne zajednice su
dune Ministarstvu dostaviti popunjenu i ovjerenu bjankomjenicu bez protesta na iznos granta, s mjeninom izjavom,
kao instrument osiguranja izvrenja ugovora.
(3) Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane
ugovorom iz st. (1) i (2) ovoga lanka, gubi pravo na
koritenje grant sredstava i ista e biti dodijeljena iduem
podnositelju prijave na rang-listi.
lanak 15.
(Nain utroka dodijeljenih sredstava)
(1) Lokalne zajednice kojima su dodijeljena sredstva putem
Javnog poziva, prilikom odabira projektanata, nadzora i
izvoditelja radova, dune su da isto provedu sukladno
vaeim zakonskim principima.
(2) Lokalne zajednice kojima su dodijeljena sredstva putem
Javnog poziva odgovaraju za namjensko troenje sredstava.
lanak 16.
(Nadzor realizacije odobrenih projektnih prijedloga)
(1) Nadzor realizacije odobrenih projekata vrit e se na
sljedei nain:
a) odabir krajnjih korisnika,
b) u tijeku same realizacije projekta, po ukazanoj
potrebi, kako bi se utvrdilo trenutano stanje na terenu
i zakonitost provedbe nunih postupaka,

Broj 80 - Stranica 318

SLUBENI GLASNIK BiH

po okonanju projekta temeljem dostavljenog


kompletnog narativnog i financijskog izvjea.
(2) Nadzor iz stavka (1) toke a) ovoga lanka vri Sektor za
ljudska prava, nadzor iz toke b) vre monitori mjerodavnih
regionalnih centara Ministarstva, a nadzor iz toke c) ovoga
lanka vri Povjerenstvo iz lanka 11. ove Odluke, uz
tehniku pomo Sektora za ljudska prava.
(3) U sluaju uoenih nepravilnosti Ministarstvo moe
formirati posebno povjerenstvo koje e biti struno vezano
uz konkretni predmet i izvriti dodatni nadzor, a ukoliko
zakljui da je nuno, lanovi povjerenstva mogu otii u
sjedite korisnika sredstava radi uvida u cjelokupnu
dokumentaciju.
(4) Ukoliko se ustanovi nenamjensko troenje doznaenih
sredstava, ili u sluaju da se projekt ne moe realizirati, ili
ako se rok za realizaciju projekta neopravdano prekorauje,
podnositelj prijave je duan izvriti povrat cjelokupnog
iznosa doznaenih sredstava na Jedinstveni raun trezora
Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada
Ministarstvo pisanim putem to od njega zatrai, u
protivnom pokrenut e se postupak pred mjerodavnim
tijelom, te se zabranjuje apliciranje istom na natjeaje koje
raspisuje Ministarstvo u razdoblju od tri godine.
lanak 17.
(Preostala sredstva)
(1) Ukoliko korisnik grant sredstava nije utroio cjelokupna
dodijeljena sredstva za realizaciju odobrenog projekta,
moe ih naknadno utroiti sukladno projektnom prijedlogu
uz prethodno odobrenje Ministarstva, u protivnom je
obvezatan u roku od 10 dana od dana saznanja izvijestiti
Ministarstvo o iznosu neutroenih grant sredstava, kako bi
dobio upute o nainu na koji e izvriti povrat dijela grant
sredstava.
(2) Korisnik grant sredstava je duan u roku od 10 dana uplatiti
preostala neutroena grant sredstva prema uputama
Ministarstva.
II. ZAPOLJAVANJE ROMA
lanak 18.
(Raspodjela sredstava za zapoljavanje)
(1) Sredstva iz lanka 2. stavka (1) toke b) ove Odluke,
namijenjena za zapoljavanje Roma u iznosu od 755.000,00
KM u 2016. godini, rasporeuju se na sljedei nain:
c)

a) za zapoljavanje Roma u Federaciji Bosne i


Hercegovine
b) za zapoljavanje Roma u Republici Srpskoj
c) za zapoljavanje Roma u Brko distriktu Bosne i
Hercegovine

(2)

(3)

473.083,00 KM
236.617,00 KM
45.300,00 KM

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje zapoljavanja


Roma
kod
poslodavca
i
za
sufinanciranje
samozapoljavanja Roma kao i provedbu drugih mjera
utvrenih u Akcijskom planu, a realiziraju se u suradnji sa
zavodima za zapoljavanje entiteta i Brko distrikta Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: zavodi za zapoljavanje)
temeljem javnih poziva koje raspisuju zavodi za
zapoljavanje, u svrhu osiguravanja ravnopravnog pristupa
sredstvima za rjeavanje problema Roma u zapoljavanju.
Ministarstvo e sukladno ovoj Odluci zakljuiti
memorandume o razumijevanju sa zavodima za

Utorak, 25. 10. 2016.

zapoljavanje, kojim e se utvrditi nain realizacije


sredstava iz stavka (1) ovoga lanka.
III. ZDRAVSTVENA ZATITA
lanak 19.
(Raspodjela sredstava za zdravstvenu zatitu)
(1) Sredstva iz lanka 2. stavka (1) toke c) ove Odluke,
namijenjena za zdravstvenu zatitu Roma u iznosu od
430.000,00 KM u 2016. godini, realiziraju se u suradnji sa
zavodima za zdravstvenu zatitu entiteta i Brko distrikta
Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: zavodi za
zdravstvenu zatitu), rasporeuju se na sljedei nain:
a) za zdravstvenu zatitu Roma u Federaciji Bosne i
Hercegovine
b) za zdravstvenu zatitu Roma u Republici Srpskoj
c) za zdravstvenu zatitu Roma u Brko distriktu
Bosne i Hercegovine

269.438,00 KM
134.762,00 KM
25.800,00 KM

Ministarstvo e sukladno ovoj Odluci zakljuiti


memorandume o razumijevanju sa zavodima za
zdravstvenu zatitu, kojim e se utvrditi nain realizacije
sredstava iz stavka (1) ovoga lanka.
lanak 20.
(Izvjee o namjenskom utroku sredstava)
(1) Sukladno lanku 10. stavku (3) Zakona o Proraunu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza
Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, lokalne zajednice
dune su Ministarstvu, Sektoru za ljudska prava, dostaviti
izvjea (narativna i financijska) o namjenskom utroku
sredstava, prema obrascu 7 za financijsko izvjee, koji se
nalazi u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.
(2) Korisnik sredstava, sukladno stavku (1) ovoga lanka,
obvezatan je zavrno narativno i financijsko izvjee
dostaviti najkasnije do 31.1.2017. godine.
(3) Korisnik sredstava je duan da vodi odvojenu i preciznu
financijsku dokumentaciju, tako da se sva plaanja i
trokovi nainjeni prema odobrenom projektu mogu lako
identificirati.
(4) Korisnik sredstava je duan da raunovodstvene knjige i
drugu financijsku dokumentaciju, u sluaju potrebe, uini
dostupnom za razmatranje i nadzor od strane Ministarstva,
ili bilo koje druge osobe koju ovlasti Vijee ministara
Bosne i Hercegovine ili bilo kojeg drugog zakonom
ovlatenog tijela.
lanak 21.
(Odgovornost za realizaciju Odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine.
lanak 22.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 228/16
Predsjedatelj
21. srpnja 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
(2)

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 319

Broj 80 - Stranica 320

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 321

Broj 80 - Stranica 322

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 323

Broj 80 - Stranica 324

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 325

Broj 80 - Stranica 326

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 327

Broj 80 - Stranica 328

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 329

Broj 80 - Stranica 330

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 331

Broj 80 - Stranica 332

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 333

Broj 80 - Stranica 334

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 335

Broj 80 - Stranica 336

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

(2)
10. (2)

2016. ("
", 101/15) 17.
(" ", . 30/03,
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
, 65. 21. 7. 2016.
,

(3),

2016.
1.
( )
,

,
2016. .
2.
()
2.185.000,00

( :
),
,
2016. ,
:
)
)
)

1.000.000,00
755.000,00
430.000,00

I.
3.
( )
(1)

.
(2) (1)
,
.
(3)
,
,
2016. ,
,
.
4.
( )
(1)
:
) ,
) ,
) (
),
)
,
)

(1)

Broj 80 - Stranica 337,

.

,

.
5.
( )

1.000.000,00 2016. ,
(
62,66%, 31,34%
6%)

,
20132016 ( : ),
:

a)

)

)

(2)

(3)
(4)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)
(4)

626.600,00
313.400,00
60.000,00
2016. ( :
)
.

200.000,00
.

:
a) ,
)
.
6.
( )

4%
,
.
, 3
,
,

.
7.
( )
,
- www.mhrr.gov.ba
,

2016. .

.

.

.

Broj 80 - Stranica 338

SLUBENI GLASNIK BiH

8.
( )

, 1, 71000 ,

,


www.mhrr.gov.ba.
9.
( )
(1)

:
)
1)
2) /
3) /
4)
5)

6)

5
5
5
5
5
5

)
1) ,
?
2) ?
3)
( )
?

5
5
5

)
1) ,
?
2)
?

5
5

)

1)
(

)
2)
(
)

)
1)
2)

5
5

)
1) ,
?

(2)

(1)80 .
10.
( )


, :
) - 1;
) - 2;
) - 3;
) - 4;
) 5;

Utorak, 25. 10. 2016.


( );
)
( );
) / ( ).
(2)
,

, .
(3) ,

.
11.
( )
(1)

(
: ).
(2)
.
(3)
.
(4)
,

-
.
(5) , ,

.
(6).
12.
( )


-
.
13.
( ).
14.
( )
(1) 12. ,

,
, , ,
,
.
(2) ,

- ,
,
.
(3)
. (1) (2) ,

.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

15.
( )
(1)
, ,
,
.
(2)

.
16.
( )
(1)
:
a) ,
) ,
,

,
) ,

.
(2) (1) )
, )
,
)
11. ,
.
(3)


, ,

.
(4)
,
,
,


30
,

,

.
17.
( )
(1)

,

,
10
,

.
(2) 10

.
II.
18.
( )
(1) 2. (1) ) ,

Broj 80 - Stranica 339

755.000,00 2016. ,
:
a)

)
)

473.083,00
236.617,00
45.300,00,

( :
)
,

.
(3)

,
(1) .
III.
19.
( )
(1) 2. (1) ) ,

430.000,00 2016. ,

( :
),
:
(2)

a)

)

(2)

(1)

(2)
(3)

(4)

269.438,00
134.762,00
25.800,00,
(1) .
20.
( )
10. (3)

2016. ,
,
, ( )
, 7
,
.
, (1) ,

31.1.2017. .

,

.

, ,

,

.

Broj 80 - Stranica 340

SLUBENI GLASNIK BiH

21.
( )


.

Utorak, 25. 10. 2016.

22.
( )

" ".
228/16

21. 2016.

, . .

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 341

Broj 80 - Stranica 342

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 343

Broj 80 - Stranica 344

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 345

Broj 80 - Stranica 346

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 347

Broj 80 - Stranica 348

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 349

Broj 80 - Stranica 350

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 351

Broj 80 - Stranica 352

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 353

Broj 80 - Stranica 354

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 355

Broj 80 - Stranica 356

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 357

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 358

(3)
Na osnovu lana 10. stava (2) Zakona o Budetu institucija
Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 65. sjednici odranoj 21. 7. 2016. godine,
donijelo je

(1)

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA
ZA RJEAVANJE PROBLEMA ROMA U OBLASTIMA
STAMBENOG ZBRINJAVANJA, ZAPOLJAVANJA I
ZDRAVSTVENE ZATITE ZA 2016. GODINU
lan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvruju se kriteriji, postupak i nain
dodjele sredstava za rjeavanje problema Roma u oblastima
stambenog zbrinjavanja, zapoljavanja i zdravstvene zatite za
2016. godinu.
lan 2.
(Sredstva)
Sredstva u iznosu od 2.185.000,00 KM osigurana tekuim
grantom u okviru budeta Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo),
koja su namijenjena za rjeavanje problema Roma u oblasti
stambenog zbrinjavanja, zapoljavanja i zdravstvene zatite za
2016. godinu, rasporeuju se prema utvrenoj namjeni na sljedei
nain:
a) za stambeno zbrinjavanje Roma
b) za zapoljavanje Roma
c) za zdravstvenu zatitu Roma

1.000.000,00 KM
755.000,00 KM
430.000,00 KM

I. STAMBENO ZBRINJAVANJE ROMA


lan 3.
(Javni poziv)
(1) Pravo na podnoenje projektnih prijedloga na osnovu
objavljenog javnog poziva imaju lokalne zajednice u
kojima ive Romi.
(2) Ukoliko subjekti iz stava (1) ovog lana apliciraju s vie
projekata, sredstva mogu biti dodijeljena samo za jedan
projekt u okviru jednog granta na osnovu rang-liste.
(3) Subjekti koji su u prethodnim godinama dobili sredstva za
projekte stambenog zbrinjavanja Roma, a iste nisu zavrili,
mogu aplicirati na Javni poziv za 2016. godinu, s tim da uz
aplikaciju obavezno dostave finansijske izvjetaje za te
projekte, s trenutnim stanjem na dan apliciranja na javni
poziv.
lan 4.
(Namjena sredstava)
(1) Odobrena sredstva lokalnim zajednicama koristit e se za
sljedee projekte:
a) izgradnju individualnih kua i stanova,
b) izgradnju objekata za kolektivno stanovanje
socijalno stanovanje,
c) poboljanje uslova stanovanja (rekonstrukcija
postojeih kua i sanacija stanova),
d) izgradnju i unapreenje pratee komunalne
infrastrukture u romskim naseljima,
e) djelomino sufinansiranje programa za legalizaciju
bespravno izgraenih stambenih objekata.
(2) Krajnji korisnici projekata su Romi i romska domainstva
koja su u potrebi za stambenim zbrinjavanjem ili
unapreenjem uslova stanovanja, te ureenjem komunalne
infrastrukture u romskom naselju.

Odabir krajnjih korisnika vrit e se u skladu s Uputstvom o


nainu dodjele pomoi, odabira korisnika i realizaciji
projekata za stambeno zbrinjavanje Roma u Bosni i
Hercegovini.
lan 5.
(Raspodjela sredstava za stambeno zbrinjavanje)
Sredstva namijenjena za stambeno zbrinjavanje Roma u
BiH u iznosu od 1.000.000,00 KM u 2016. godini, u skladu
s okvirnim odnosima (Federacija Bosne i Hercegovine
62,66%, Republika Srpska 31,34% i Brko distrikt Bosne i
Hercegovine 6%) utvrenim Revidiranim akcionim planom
Bosne i Hercegovine za rjeavanje problema Roma u
oblastima zapoljavanja, stambenog zbrinjavanja i
zdravstvene zatite 2013-2016 (u daljem tekstu: Akcioni
plan), rasporeuju se na sljedei nain:

a) za stambeno zbrinjavanje Roma u lokalnim


zajednicama Federacije Bosne i Hercegovine
b) za stambeno zbrinjavanje Roma u lokalnim
zajednicama Republike Srpske
c) za stambeno zbrinjavanje Roma u Brko distriktu
Bosne i Hercegovine

(2)

Utorak, 25. 10. 2016.

626.600,00 KM
313.400,00 KM
60.000,00 KM

Sredstva se dodjeljuju lokalnim zajednicama putem Javnog


poziva za prikupljanje projektnih prijedloga za rjeavanje
problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja za 2016.
godinu (u daljem tekstu: javni poziv) i u skladu s kriterijima
definisanim ovom Odlukom.
(3) Maksimalni iznos koji se odobrava iz raspoloivih
budetskih sredstava moe iznositi do 200.000,00 KM po
projektnom prijedlogu.
(4) Lokalne zajednice prilikom podnoenja projektnog
prijedloga mogu:
a) uestvovati s vlastitim sredstvima,
b) vlastita sredstva udruiti s partnerima i ista moraju biti
prikazana u projektnom prijedlogu.
lan 6.
(Trokovi projekta)
(1) Ukupna vrijednost administrativnih trokova projekta ne
moe prelaziti 4% od ukupnog traenog iznosa za projekt, a
u zavisnosti od namjene grant sredstava.
(2) U budetu projekta, u obrascu 3 koji je sastavni dio ove
Odluke, mora biti jasno naznaeno za koje aktivnosti se
trai finansiranje od strane Ministarstva, a koje aktivnosti e
biti finansirane vlastitim sredstvima ili sredstvima iz drugih
izvora.
lan 7.
(Postupak i nain dodjele sredstava)
(1) Ministarstvo e po stupanju na snagu ove Odluke, na svojoj
web-stranici www.mhrr.gov.ba putem Javnog poziva,
objaviti postupak i nain dodjele sredstava za rjeavanje
problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja za 2016.
godinu.
(2) Obavijest o Javnom pozivu objavit e se u trima dnevnim
listovima u Bosni i Hercegovini.
(3) Postupak i nain dodjele grant sredstava e se vriti u
skladu s ovom Odlukom.
(4) Nosilac ukupne realizacije i koordinator projekta u
Ministarstvu je Sektor za ljudska prava.
lan 8.
(Nain podnoenja projektnih prijedloga)
Projekti se dostavljaju u zatvorenim kovertama putem pote
na adresu Ministarstva, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, s naznakom
za Komisiju za odabir projekata iz oblasti stambenog
zbrinjavanja Roma u BiH, ISKLJUIVO NA OBRASCU
PROJEKTNOG PRIJEDLOGA koji se moe preuzeti u

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.


prostorijama Ministarstva
www.mhrr.gov.ba.

dostupan

je

na

stranici

lan 9.
(Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga)
(1) Prilikom razmatranja projektnih prijedloga vrednovat e se
sljedee:
a) Relevantnost projekta
1) Broj izgraenih stambenih jedinica i infrastrukture
2) Broj saniranih/rekonstruisanih stambenih jedinica
3) Izgradnja/sanacija infrastrukture
4) Broj korisnika u odnosu na traena sredstva
5) Da je projekt relevantan u odnosu na namjenu grant
sredstava
6) Ukljuenost romske populacije u projekt

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

b) Kvalitet i logika projekta


1) Da li je projekt jasan, logian i omoguava
ostvarivanje oekivanih rezultata?
2) Da li je plan aktivnosti izvodljiv i logian?
3) Da li su indikatori praenja dobro definirani (mjerljivi
i kvantificirani) i logiki povezani s oekivanim
rezultatima i ishodima?

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

c) Budet projekta
1) Da li je predloeni budet realan, jasan i povezan s
oekivanim rezultatima?
2) Da li budet sadri narativna pojanjenja u svrhu
provjere realnosti budeta?

do 5 bodova
do 5 bodova

d) Administrativni i finansijski kapaciteti podnosioca prijave


1) Administrativni kapaciteti podnosioca prijave
(prethodno iskustvo i organizaciona struktura koja
omoguava kvalitetno i efikasno upravljanje projektom)
2) Finansijski kapaciteti podnosioca prijave (postojanje
odgovarajuih procedura i unutranje finansijske
kontrole)

do 5 bodova

do 5 bodova

e) Dodatni kriteriji
1) Uee u sufinansiranju
2) Racionalnost u planiranju trokova

do 5 bodova
do 5 bodova

f) Odrivost projekta
1) Da li je projekt odriv u smislu funkcioniranja,
upravljanja i nakon zavretka projekta?

(2)

(1)

(2)

(3)

do 5 bodova

Maksimalni broj bodova nakon izvrenog vrednovanja


projektnog prijedloga moe iznositi 80 bodova.
lan 10.
(Sadraj projektne dokumentacije)
Podnosilac projektnog prijedloga za dodjelu grant sredstava
obavezan je dostaviti sljedeu dokumentaciju i obrasce koji
su sastavni dio ove Odluke, i to:
a) Obrazac projektnog prijedloga - obrazac 1;
b) Plan aktivnosti - obrazac 2;
c) Budet projekta - obrazac 3;
d) Logiki okvir - obrazac 4;
e) Podatke o podnosiocu projektnog prijedloga - obrazac
5;
f)
Uvjerenje o poreskoj registraciji i ID broj (ovjerene
kopije);
g) Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog rauna
(ovjerena kopija);
h) Statut/Odluka o osnivanju (ovjerena kopija).
U budetu projekta mora biti jasno naznaeno za koje
aktivnosti se trae sredstva od Ministarstva, a za koje
aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora, ukoliko
postoje.
Svi obrasci moraju biti popunjeni, potpisani i ovjereni od
strane odgovorne osobe podnosioca prijave.

Broj 80 - Stranica 359

lan 11.
(Komisija za odabir korisnika grant sredstava)
(1) Komisiju za razmatranje zaprimljenih projektnih prijedloga
Odlukom imenuje Ministrica za ljudska prava i izbjeglice
Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija).
(2) Komisija kao privremeno tijelo se sastoji od 7 (sedam)
lanova i sekretara Komisije bez prava odluivanja.
(3) Predstavnici Odbora za Rome mogu imenovati jednog
predstavnika koji e pratiti rad ove Komisije.
(4) Osnovni zadatak Komisije je da izvri evaluaciju i
vrednovanje pristiglih projektnih prijedloga, te saini
prijedlog odluke o dodjeli grant sredstava i s rang-listom
dostavi Vijeu ministara Bosne i Hercegovine na usvajanje.
(5) Ostali zadaci, nain rada i odluivanja, prava i obaveze
lanova Komisije e se regulisati Poslovnikom o radu
Komisije.
(6) Konani izvjetaj o radu Komisije e se dostaviti Ministrici
za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine nakon
donoenja Odluke Vijea ministara Bosne i Hercegovine o
dodjeli grant sredstava.
lan 12.
(Odluka o dodjeli grant sredstava)
Odluku o dodjeli grant sredstava na prijedlog Ministarstva
donosi Vijee ministara Bosne i Hercegovine i ista e biti
objavljena na web-stranici Ministarstva.
lan 13.
(Obavijest o rezultatima)
Obavijest o rezultatima odabira projektnih prijedloga kao i
obavijesti o eventualnom odbacivanju ili odbijanju projektnih
prijedloga e se dostaviti svim podnosiocima prijava.
lan 14.
(Ugovor o dodjeli grant sredstava)
(1) Na osnovu Odluke iz lana 12. ove Odluke, Ministarstvo
zakljuuje ugovor o dodjeli grant sredstava sa svakim
korisnikom granta, kojim e se definisati uslovi, svrha,
nain koritenja sredstava, izvjetavanje, odgovornosti
ugovornih strana i druga pitanja vana za provedbu
projekata.
(2) Prije potpisivanja ugovora, odabrane lokalne zajednice su
dune Ministarstvu dostaviti popunjenu i ovjerenu bjankomjenicu bez protesta na iznos granta, s mjeninom izjavom,
kao instrument osiguranja izvrenja ugovora.
(3) Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uslove propisane
ugovorom iz st. (1) i (2) ovog lana, gubi pravo na
koritenje grant sredstava i ista e biti dodijeljena narednom
podnosiocu prijave na rang-listi.
lan 15.
(Nain utroka dodijeljenih sredstava)
(1) Lokalne zajednice kojima su dodijeljena sredstva putem
Javnog poziva, prilikom izbora projektanata, nadzora i
izvoaa radova, dune su da isto provedu u skladu s
vaeim zakonskim principima.
(2) Lokalne zajednice kojima su dodijeljena sredstva putem
Javnog poziva odgovaraju za namjensko troenje sredstava.
lan 16.
(Kontrola realizacije odobrenih projektnih prijedloga)
(1) Kontrola realizacije odobrenih projekata vrit e se na
sljedei nain:
a) izbor krajnjih korisnika,
b) u toku same realizacije projekta, prema ukazanoj
potrebi, kako bi se utvrdilo trenutno stanje na terenu i
zakonitost provoenja potrebnih postupaka,
c) po zavretku projekta, na bazi dostavljenog
kompletnog narativnog i finansijskog izvjetaja.

Broj 80 - Stranica 360

SLUBENI GLASNIK BiH

Kontrolu iz stava (1) take a) ovog lana vri Sektor za


ljudska prava, kontrolu iz take b) vre monitori nadlenih
regionalnih centara Ministarstva, a kontrolu iz take c) ovog
lana vri Komisija iz lana 11. ove Odluke, uz tehniku
pomo Sektora za ljudska prava.
(3) U sluaju uoenih nepravilnosti Ministarstvo moe
formirati posebnu komisiju koja e biti struno vezana za
konkretan predmet i izvriti dodatnu kontrolu, a ukoliko
zakljui da je potrebno, lanovi komisije mogu otii u
sjedite korisnika sredstava radi uvida u cjelokupnu
dokumentaciju.
(4) Ukoliko se ustanovi nenamjensko troenje doznaenih
sredstava, ili u sluaju da se projekt ne moe realizovati, ili
ako se rok za realizaciju projekta neopravdano prekorauje,
podnosilac prijave je duan izvriti povrat cjelokupnog
iznosa doznaenih sredstava na Jedinstveni raun trezora
Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada
Ministarstvo pisanim putem to od njega zatrai, u
suprotnom pokrenut e se postupak pred nadlenim
organom, te se zabranjuje apliciranje istom na konkurse
koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.
lan 17.
(Preostala sredstva)
(1) Ukoliko korisnik grant sredstava nije utroio cjelokupna
dodijeljena sredstva za realizaciju odobrenog projekta,
moe ih naknadno utroiti u skladu s projektnim
prijedlogom uz prethodno odobrenje Ministarstva, u
protivnom je obavezan u roku od 10 dana od dana saznanja
izvijestiti Ministarstvo o iznosu neutroenih grant sredstava,
kako bi dobio upute o nainu na koji e izvriti povrat dijela
grant sredstava.
(2) Korisnik grant sredstava je duan u roku od 10 dana uplatiti
preostala neutroena grant sredstva prema uputama
Ministarstva.
II. ZAPOLJAVANJE ROMA
lan 18.
(Raspodjela sredstava za zapoljavanje)
(1) Sredstva iz lana 2. stava (1) take b) ove Odluke,
namijenjena za zapoljavanje Roma u iznosu od 755.000,00
KM u 2016. godini, rasporeuju se na sljedei nain:
(2)

a) za zapoljavanje Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine


b) za zapoljavanje Roma u Republici Srpskoj
c) za zapoljavanje Roma u Brko distriktu Bosne i
Hercegovine

(2)

(3)

473.083,00 KM
236.617,00 KM
45.300,00 KM

Sredstva su namijenjena za sufinansiranje zapoljavanja


Roma
kod
poslodavca
i
za
sufinansiranje
samozapoljavanja Roma kao i provoenje drugih mjera
utvrenih u Akcionom planu, a realizuju se u saradnji sa
zavodima za zapoljavanje entiteta i Brko distrikta Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: zavodi za zapoljavanje) na
osnovu javnih poziva koje raspisuju zavodi za
zapoljavanje, u cilju osiguravanja ravnopravnog pristupa
sredstvima za rjeavanje problema Roma u zapoljavanju.
Ministarstvo e u skladu s ovom Odlukom zakljuiti
memorandume o razumijevanju sa zavodima za

Utorak, 25. 10. 2016.

zapoljavanje, kojim e se utvrditi nain realizacije


sredstava iz stava (1) ovog lana.
III. ZDRAVSTVENA ZATITA
lan 19.
(Raspodjela sredstava za zdravstvenu zatitu)
(1) Sredstva iz lana 2. stava (1) take c) ove Odluke,
namijenjena za zdravstvenu zatitu Roma u iznosu od
430.000,00 KM u 2016. godini, realizuju se u saradnji sa
zavodima za zdravstvenu zatitu entiteta i Brko distrikta
Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: zavodi za
zdravstvenu zatitu), rasporeuju se na sljedei nain:
a) za zdravstvenu zatitu Roma u Federaciji Bosne i
Hercegovine
b) za zdravstvenu zatitu Roma u Republici Srpskoj
c) za zdravstvenu zatitu Roma u Brko distriktu
Bosne i Hercegovine

269.438,00 KM
134.762,00 KM
25.800,00 KM

Ministarstvo e u skladu s ovom Odlukom zakljuiti


memorandume o razumijevanju sa zavodima za
zdravstvenu zatitu, kojim e se utvrditi nain realizacije
sredstava iz stava (1) ovog lana.
lan 20.
(Izvjetaj o namjenskom utroku sredstava)
(1) U skladu s lanom 10. stavom (3) Zakona o Budetu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza
Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, lokalne zajednice
dune su Ministarstvu, Sektoru za ljudska prava, dostaviti
izvjetaje (narativne i finansijske) o namjenskom utroku
sredstava, prema obrascu 7 za finansijski izvjetaj, koji se
nalazi u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.
(2) Korisnik sredstava, u skladu sa stavom (1) ovog lana,
obavezan je zavrni narativni i finansijski izvjetaj dostaviti
najkasnije do 31.1.2017. godine.
(3) Korisnik sredstava je duan da vodi odvojenu i preciznu
finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaanja i
trokovi nainjeni prema odobrenom projektu mogu lahko
identificirati.
(4) Korisnik sredstava je duan da raunovodstvene knjige i
drugu finansijsku dokumentaciju, u sluaju potrebe, uini
dostupnom za razmatranje i kontrolu od strane Ministarstva,
ili bilo koje druge osobe koju ovlasti Vijee ministara
Bosne i Hercegovine ili bilo kojeg drugog zakonom
ovlatenog organa.
lan 21.
(Odgovornost za realizaciju Odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine.
lan 22.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 228/16
Predsjedavajui
21. jula 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.
(2)

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 361

Broj 80 - Stranica 362

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 363

Broj 80 - Stranica 364

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 365

Broj 80 - Stranica 366

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 367

Broj 80 - Stranica 368

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 369

Broj 80 - Stranica 370

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 371

Broj 80 - Stranica 372

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 373

Broj 80 - Stranica 374

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 375

Broj 80 - Stranica 376

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 377

Broj 80 - Stranica 378

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

1155

Temeljem lanka 10. stavka (2) Zakona o Proraunu


institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 65. sjednici odranoj 21. srpnja 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA
ZA POMO ROMSKOM NEVLADINOM SEKTORU U
BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2016. GODINU
lanak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvruju se kriteriji, postupak i nain
dodjele sredstava za pomo romskom nevladinom sektoru.
lanak 2.
(Sredstva)
Sredstva u iznosu od 40.000,00 KM osigurana tekuim
grantom u okviru prorauna Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine, koja su namijenjena za pomo
romskom nevladinom sektoru, rasporeuju se prema utvrenoj
namjeni.
lanak 3.
(Javni poziv)
(1) Sudjelovanje u Javnom pozivu je otvoreno, na jednakim
osnovama, za sve registrirane romske nevladine
organizacije, sukladno vaeim zakonskim propisima u
Bosni i Hercegovini.
(2) Podnositelji prijava moraju biti pravne osobe
neprofitabilnog karaktera registrirane u BiH sukladno
vaeim zakonskim propisima (udruga ili zaklada).
(3) Romske nevladine organizacije iji su lanovi ispred
Odbora za Rome imenovani za lanove Povjerenstva za
odabir projektnih aplikacija ne mogu konkurirati na ovaj
Javni poziv kao samostalni podnositelji prijava niti kao
partneri.
lanak 4.
(Namjena sredstava)
(1) Korisnici sredstava e odobrena sredstva koristiti za
rjeavanje odabranih problema Roma iz segmenta
obrazovanja. Sva grant sredstva bit e usmjerena na
projekte iji su ciljevi, aktivnosti i rezultati usmjereni k
dostizanju opeg cilja Javnog poziva. Pri tome, doputene
projektne tematike su one koje ukljuuju aktivnosti, ciljeve
i mjere koje sadrava Revidirani akcijski plan Bosne i
Hercegovine o obrazovnim potrebama Roma.
(2) Krajnji korisnici projekata su Romi i romska kuanstva koja
su u potrebi za rjeavanjem problema iz segmenta
obrazovanja.
lanak 5.
(Raspodjela sredstava)
(1) Sredstva se dodjeljuju romskim nevladinim organizacijama
(u daljem tekstu: korisnici sredstava) putem Javnog poziva
za romske nevladine organizacije (u daljem tekstu: Javni
poziv) sukladno kriterijima definiranim ovom Odlukom.
(2) Maksimalni iznos koji se odobrava iz raspoloivih
proraunskih sredstava moe iznositi do 5.000,00 KM po
projektnom prijedlogu.
(3) Korisnici sredstava prilikom podnoenja projektnog
prijedloga mogu:
a) sudjelovati s osobnim sredstvima,

Broj 80 - Stranica 379

osobna sredstva udruiti s partnerima i ista moraju biti


prikazana u projektnom prijedlogu.
lanak 6.
(Trokovi projekta)
(1) Ukupna vrijednost administracijskih trokova projekta ne
moe prelaziti 10% od ukupnog traenog iznosa za projekt,
a u ovisnosti od namjene grant sredstava.
(2) U proraunu projekta (obrazac 3 koji je sastavni dio ove
Odluke) mora biti jasno naznaeno za koje aktivnosti se
trai financiranje od strane Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice BiH, a koje aktivnosti e biti financirane osobnim
sredstvima ili sredstvima iz drugih izvora.
lanak 7.
(Postupak i nain dodjele sredstava)
(1) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) e po stupanju
na snagu ove Odluke, na svojoj mrenoj stranici
www.mhrr.gov.ba putem Javnog poziva, objaviti postupak i
nain dodjele sredstava za rjeavanje problema Roma u
podruju obrazovanja za 2016. godinu.
(2) Obavijest o Javnom pozivu objavit e se u trima dnevnim
listovima u Bosni i Hercegovini.
(3) Postupak i nain dodjele grant sredstava e se vriti
sukladno Smjernicama za izradbu projektnog prijedloga (u
daljem tekstu: Smjernice), koje e biti dostupne na mrenoj
stranici Ministarstva.
(4) Nositelj ukupne realizacije i koordinator projekta u
Ministarstvu je Sektor za ljudska prava.
lanak 8.
(Nain podnoenja projektnih prijedloga)
(1) Projekti se dostavljaju putem pote na adresu Ministarstva
za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH 1, 71000
Sarajevo, u zatvorenim omotnicama, s naznakom za Javni
poziv za romske nevladine organizacije u Bosni i
Hercegovini, ISKLJUIVO NA OBRASCU ZA PRIJAVU
PROJEKTA koji se moe preuzeti u prostorijama
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i dostupan je
na stranici www.mhrr.gov.ba.
(2) Rok za podnoenje prijava je maksimalno 21 dan od dana
objave Javnog poziva na mrenoj stranici Ministarstva.
lanak 9.
(Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga)
(1) Prilikom razmatranja projektnih prijedloga vrednovat e se
sljedee:
a) Relevantnost projekta
b)

1) Jesu li ciljevi, aktivnosti i oekivani rezultati usklaeni


prema zahtjevu Javnog poziva?
2) Jesu li potrebe ciljne skupine i krajnjih korisnika jasno
definirane i da li im projekt prilazi na pravi nain?
3) Je li identificiran toan broj korisnika?
4) Je li projekt rezultira aktivnijim angamanom Roma?
5) Hoe li aktivnosti predviene projektom imati konkretan
utjecaj na ciljne skupine?
6) Je li vjerojatno da e oekivani rezultati imati utjecaja na
lokalne romske zajednice i/ili kvalitetu ivota u ciljnim
podrujima?

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

b) Kvaliteta i logika projekta


1) Koliko je konsistentan cjelokupni dizajn projekta?
2) Je li projekt sadrava objektivno mjerljive indikatore rezultata
aktivnosti?
3) Jesu li plan aktivnosti i predloene aktivnosti odgovarajue,
praktine i dosljedne ciljevima i oekivanim rezultatima?

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

c) Proraun projekta
1) Je li odnos izmeu procijenjenih trokova i oekivanih
rezultata zadovoljavajui?

do 5 bodova

Broj 80 - Stranica 380


2) Jesu li predloeni trokovi neophodni za provedbu
projekta?

SLUBENI GLASNIK BiH


do 5 bodova

d) Administracijski i financijski kapaciteti podnositelja


prijave
1) Administracijski kapaciteti podnositelja prijave
(odgovarajua organizacijska struktura koja omoguava
kvalitetno i uinkovito upravljanje projektom, ekspertiza,
prethodno iskustvo u upravljanju projektima)
2) Financijski kapaciteti podnositelja prijave (ukupni izvori
financiranja temeljem kojih se usklauje rezultat poslovanja
vei od traenog iznosa za realiziranje projekta)

do 5 bodova

do 5 bodova

e) Dodatni kriteriji
1) Je li aplikacija ukljuuje partnerstvo dviju ili vie romskih
nevladinih organizacija? Ako ne, broj bodova je 1.
2) Sudjelovanje u sufinanciranju ili sufinanciranje od strane
implementatora

do 5 bodova
do 5 bodova

f) Odrivost projekta
1) Jesu li oekivani rezultati predloenih aktivnosti odrivi?

(2)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(1)

(2)
(3)

do 5 bodova

Maksimalni broj bodova nakon izvrenog vrednovanja


projektnog prijedloga moe iznositi 80 bodova.
lanak 10.
(Sadraj projektne dokumentacije)
Podnositelj projektnog prijedloga za dodjelu grant sredstava
obvezatan je dostaviti sljedeu dokumentaciju:
a) Obrazac projektnog prijedloga - obrazac 1;
b) Plan aktivnosti - obrazac 2;
c) Proraun projekta - obrazac 3;
d) Logiki okvir - obrazac 4;
e) Podatke o podnositelju projektnog prijedloga obrazac 5;
f)
Uvjerenje o poreznoj registraciji i ID broj (ovjerene
preslike);
g) Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog rauna
(ovjerena preslika);
h) Statut (ovjerena preslika).
Svi obrasci iz stavka (1) su sastavni dio ove Odluke.
Pored navedenog, nuno je da nevladine organizacije i
udruge dostave i sljedeu dokumentaciju:
a) Izvadak iz registra, odnosno potvrdu ili uvjerenje
mjerodavnog registarskog tijela, ne starije od tri
mjeseca;
b) Bilancu stanja za prethodnu godinu (ovjerena
preslika);
c) Bilancu uspjeha za prethodnu godinu (ovjerena
preslika).
U proraunu projekta mora biti jasno naznaeno za koje
aktivnosti se trae sredstva od Ministarstva za ljudska prava
i izbjeglice BiH, a za koje aktivnosti su osigurana sredstva
iz drugih izvora, ukoliko postoje.
Svi obrasci moraju biti popunjeni, potpisani i ovjereni od
strane odgovorne osobe podnositelja prijave.
lanak 11.
(Povjerenstvo za odabir korisnika grant sredstava - pomo
romskom nevladinom sektoru za 2016. godinu)
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH e posebnom
odlukom imenovati lanove Povjerenstva za odabir
korisnika grant sredstava - pomo romskom nevladinom
sektoru za 2016. godinu (u daljem tekstu: povjerenstvo).
Povjerenstvo kao privremeno tijelo se sastoji od sedam
lanova i tajnika povjerenstva bez prava odluivanja.
Temeljna zadaa povjerenstva je da izvri evaluaciju i
vrednovanje pristiglih projektnih prijedloga, te saini ranglistu projektnih prijedloga/korisnika s prijedlogom odluke o
dodjeli grant sredstava.

Utorak, 25. 10. 2016.

Ostali zadaci, nain rada i odluivanja, prava i obveze


lanova povjerenstva e se regulirati poslovnikom o radu
povjerenstva.
(5) Konano izvjee o radu povjerenstva e se dostaviti
Ministrici za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
nakon donoenja Odluke Vijea ministara Bosne i
Hercegovine o dodjeli grant sredstava.
lanak 12.
(Odluka o rasporedu i dodjeli grant sredstava)
Odluku o rasporedu i dodjeli grant sredstava na prijedlog
Ministarstva donosi Vijee ministara Bosne i Hercegovine i ista
e biti objavljena na mrenoj stranici Ministarstva.
lanak 13.
(Obavijest o rezultatima)
Obavijest o rezultatima odabira projektnih prijedloga kao i
obavijesti o eventualnom odbacivanju ili odbijanju projektnih
prijedloga e se dostaviti svim podnositeljima prijava.
lanak 14.
(Ugovor o dodjeli grant sredstava)
(1) Temeljem Odluke iz lanka 12. ove Odluke Ministarstvo
zakljuuje ugovor o dodjeli grant sredstava sa svakim
korisnikom granta, kojim e se definirati uvjeti, svrha, nain
koritenja sredstava, izvjeivanje, odgovornosti ugovornih
strana i druga pitanja vana za provedbu projekata.
(2) Prije potpisivanja ugovora, odabrani korisnici grant
sredstava su duni Ministarstvu dostaviti popunjenu i
ovjerenu bjanko-mjenicu bez protesta, s mjeninom
izjavom, u visini iznosa dodijeljenog granta i tono
definiranim nainom aktiviranja bjanko-mjenice u svrhu
zatite prorauna institucija Bosne i Hercegovine.
(3) Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane
ugovorom iz st. (1) i (2) ovoga lanka, gubi pravo na
koritenje grant sredstava i ista e biti dodijeljena iduem
podnositelju prijave na rang-listi.
lanak 15.
(Nain utroka dodijeljenih sredstava)
Nevladine organizacije kojima su dodijeljena sredstva
putem Javnog poziva odgovaraju za namjensko troenje
sredstava.
lanak 16.
(Nadzor realizacije odobrenih projektnih prijedloga)
(1) Nadzor realizacije odobrenih projekata vrit e se na
sljedei nain:
a) u tijeku same realizacije projekta i zakonitosti
provedbe potrebnih postupaka;
b) po okonanju projekta temeljem dostavljenog
kompletnog narativnog i financijskog izvjea.
(2) Nadzor iz stavka (1) toke a) ovoga lanka vri Sektor za
ljudska prava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice
Bosne i Hercegovine.
(3) U sluaju uoenih nepravilnosti Ministarstvo moe
formirati posebno povjerenstvo koje e biti struno vezano
uz konkretni predmet i izvriti dodatni nadzor, te ukoliko
zakljui da je potrebno, lanovi povjerenstva mogu otii i u
sjedite korisnika sredstava radi uvida u cjelokupnu
dokumentaciju.
(4) Za korisnika sredstava koji u prethodnom razdoblju nije
opravdao doznaena sredstva na nain da nije dostavio
izvjee o realizaciji sredstava u naznaenom roku, ili je
nenamjenski utroio doznaena sredstva, neopravdano
realizirao projekt, neopravdano prekoraio rok za provedbu
projekta ili je uinio neku drugu radnju kojom je izvrio
zlouporabu doznaenih sredstava, Ministarstvo zadrava
pravo protesta na iznos granta putem dostavljanja mjenice u
(4)

Utorak, 25. 10. 2016.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(1)

SLUBENI GLASNIK BiH

svrhu naplate grant sredstava, kao i pravo da u idue 3 (tri)


godine ne razmatra aplikaciju korisnika koji u proteklom
razdoblju nije potivao odredbe ugovora o suradnji.
lanak 17.
(Izvjeivanje)
Korisnik sredstava duan je voditi izdvojenu dokumentaciju
o realizaciji projekta koji se financira, a u sluaju potrebe,
istu uini dostupnom za razmatranje i nadzor od strane
Ministarstva.
Korisnik sredstava duan je Ministarstvu dostaviti izvjee
o namjenskom utroku sredstava, u obrascu za izvjeivanje
koji je sastavni dio ove Odluke (obrazac 7), u roku od 21
dana od dana okonanja provedbe projekta, odnosno
najkasnije do 31.1.2017. godine.
Izvjee e osigurati informacije o projektnim aktivnostima,
postignuima i rezultatima, kao i o trokovima i
rlvntnim plnjim nastalim u tijeku provedbe, koji e
biti
potkrijepleni
dgvrum
financijskom
dokumentacijom.
Ministarstvo e nakon dostavljanja izvjea i pratee
dokumentacije izvriti nadzor relizacije i financijski
monitoring za svaki odobreni projekt iz granta.
Ukoliko korisnik grant sredstava u propisanom roku ne
dostavi izvjee, Ministarstvo e pokrenuti postupak za
povrat uplaenih financijskih sredstava.
lanak 18.
(Preostala sredstva)
Ukoliko korisnik grant sredstava nije utroio cjelokupna
dodijeljena sredstva za realizaciju odobrenog projekta,
moe ih naknadno utroiti sukladno projektnom prijedlogu

Broj 80 - Stranica 381

uz prethodno odobrenje Ministarstva, u protivnom je


obvezatan u roku od 10 dana od dana saznanja izvijestiti
Ministarstvo o iznosu neutroenih grant sredstava, kako bi
dobio upute o nainu na koji e izvriti povrat dijela grant
sredstava.
(2) Korisnik grant sredstava je duan u roku od 10 dana uplatiti
preostala neutroena grant sredstva prema uputama
Ministarstva.
lanak 19.
(Odgovornost za realizaciju Odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine.
lanak 20.
(Ostale odredbe)
Na ostala prava, obveze i odgovornosti koje nisu definirane
ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe Smjernica o postupku
dodjele grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice
BiH, broj 01-16-1-538/16 od 23.2.2016. godine, koja e biti
dostupna na mrenoj stranici Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice BiH.
lanak 21.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 229/16
Predsjedatelj
21. srpnja 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.

Broj 80 - Stranica 382

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 383

Broj 80 - Stranica 384

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 385

Broj 80 - Stranica 386

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 387

Broj 80 - Stranica 388

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 389

Broj 80 - Stranica 390

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 391

Broj 80 - Stranica 392

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 393

Broj 80 - Stranica 394

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 395

Broj 80 - Stranica 396

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 397

Broj 80 - Stranica 398

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 399

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 400

Utorak, 25. 10. 2016.


5.000,00
.
(3)
:
) ,
)
.
6.
( )
(1)
10%
,
.
(2) ( 3
)

,

.
7.
( )
(1)
( : )
, -
www.mhrr.gov.ba ,

2016. .
(2)
.
(3)

( : ),
- .
(4)
.
8.
( )
(1)
,
1, 71000 , ,

,www.mhrr.gov.ba.
(2) 21
-
.
9.
( )
(1)

:
)
(2)

10. (2)

2016. ("
", 101/15) 17.
(" ", . 30/03,
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
, 65. 21. 2016.
,2016.

1.
( )
,

.
2.
()
40.000,00

,
,
.
3.
( )
(1) ,
,
,
.
(2)

(
).
(3).
4.
( )
(1)

.
,
.
,
,

.
(2)

.
5.
( )
(1)
( : )

( : )
.

1) ,
?
2)

?
3) ?
4) ?
5)
?
6)

5
5
5
5
5
5

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

/
?

)
1) ?
2)
?
3)
,
?

5
5
5

)
1)
?
2)
?

5
5

)

1)
(
,
, )
2) (


)

)
1)
? , 1
2)

5
5

)
1)
?

(2)

(1)

(2)
(3)

(4)80 .
10.
( )

:
) - 1;
) - 2;
) - 3;
) - 4;
) 5;
)
( );
)
( );
) ( ).
(1) .
,

:
) ,
,
;
) (
);
) (
).


,

Broj 80 - Stranica 401

,
.
(5) ,

.
11.
( -
2016. )
(1)

-
2016. ( :
).
(2)
.
(3)
,
- /
.
(4) , ,

.
(5).
12.
( )


-
.
13.
( ).
14.
( )
(1) 12.

,
, , ,
,
.
(2) ,

- ,
,
-

.
(3)
. (1) (2) ,

.
15.
( )


.

Broj 80 - Stranica 402

SLUBENI GLASNIK BiH

16.
( )
(1)
:
)
;
)

.
(2) (1) )

.
(3)


, ,

.
(4)

,
,
,


,

,
3 ()

.
17.
()
(1)

, ,
.
(2)
,

( 7), 21
, 31.1.2017.
.
(3)
, ,

Utorak, 25. 10. 2016.

,
.
(4)


.
(5)
,
.
18.
( )
(1)

,

,
10
,

.
(2) 10

.
19.
( )


.
20.
( )
,
,

, : 01-16-1-538/16
23.2.2016. , -
.
21.
( )

" ".
229/16

21. 2016.

, . .

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 403

Broj 80 - Stranica 404

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 405

Broj 80 - Stranica 406

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 407

Broj 80 - Stranica 408

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 409

Broj 80 - Stranica 410

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 411

Broj 80 - Stranica 412

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 413

Broj 80 - Stranica 414

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 415

Broj 80 - Stranica 416

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 417

Broj 80 - Stranica 418

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 419

Broj 80 - Stranica 420

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Na osnovu lana 10. stava (2) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 65. sjednici odranoj 21. jula 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA
ZA POMO ROMSKOM NEVLADINOM SEKTORU U
BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2016. GODINU
lan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvruju se kriteriji, postupak i nain
dodjele sredstava za pomo romskom nevladinom sektoru.
lan 2.
(Sredstva)
Sredstva u iznosu od 40.000,00 KM osigurana tekuim
grantom u okviru budeta Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine, koja su namijenjena za pomo
romskom nevladinom sektoru, rasporeuju se prema utvrenoj
namjeni.
lan 3.
(Javni poziv)
(1) Uee u Javnom pozivu je otvoreno, na jednakim
osnovama, za sve registrovane romske nevladine
organizacije, u skladu s vaeim zakonskim propisima u
Bosni i Hercegovini.
(2) Podnosioci prijava moraju biti pravna lica neprofitabilnog
karaktera registrirana u BiH u skladu s vaeim zakonskim
propisima (udruenje ili fondacija).
(3) Romske nevladine organizacije iji su lanovi ispred
Odbora za Rome imenovani za lanove Komisije za odabir
projektnih aplikacija ne mogu konkurisati na ovaj Javni
poziv kao samostalni podnosioci prijava niti kao partneri.
lan 4.
(Namjena sredstava)
(1) Korisnici sredstava e odobrena sredstva koristiti za
rjeavanje odabranih problema Roma iz segmenta
obrazovanja. Sva grant sredstva bit e usmjerena na
projekte iji su ciljevi, aktivnosti i rezultati usmjereni ka
dostizanju opeg cilja Javnog poziva. Pri tome, dozvoljene
projektne tematike su one koje ukljuuju aktivnosti, ciljeve
i mjere koje sadri Revidirani akcioni plan Bosne i
Hercegovine o obrazovnim potrebama Roma.
(2) Krajnji korisnici projekata su Romi i romska domainstva
koja su u potrebi za rjeavanjem problema iz segmenta
obrazovanja.
lan 5.
(Raspodjela sredstava)
(1) Sredstva se dodjeljuju romskim nevladinim organizacijama
(u daljem tekstu: korisnici sredstava) putem Javnog poziva
za romske nevladine organizacije (u daljem tekstu: Javni
poziv) i u skladu s kriterijima definisanim ovom Odlukom.
(2) Maksimalni iznos koji se odobrava iz raspoloivih
budetskih sredstava moe iznositi do 5.000,00 KM po
projektnom prijedlogu.
(3) Korisnici sredstava prilikom podnoenja projektnog
prijedloga mogu:
a) uestvovati s vlastitim sredstvima,
b) vlastita sredstva udruiti s partnerima i ista moraju biti
prikazana u projektnom prijedlogu.

Broj 80 - Stranica 421

lan 6.
(Trokovi projekta)
(1) Ukupna vrijednost administrativnih trokova projekta ne
moe prelaziti 10% od ukupnog traenog iznosa za projekt,
a u zavisnosti od namjene grant sredstava.
(2) U budetu projekta (obrazac 3 koji je sastavni dio ove
Odluke) mora biti jasno naznaeno za koje aktivnosti se
trai finansiranje od strane Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice BiH, a koje aktivnosti e biti finansirane vlastitim
sredstvima ili sredstvima iz drugih izvora.
lan 7.
(Postupak i nain dodjele sredstava)
(1) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) e po stupanju
na snagu ove Odluke, na svojoj web-stranici
www.mhrr.gov.ba putem Javnog poziva, objaviti postupak i
nain dodjele sredstava za rjeavanje problema Roma u
oblasti obrazovanja za 2016. godinu.
(2) Obavijest o Javnom pozivu objavit e se u trima dnevnim
listovima u Bosni i Hercegovini.
(3) Postupak i nain dodjele grant sredstava e se vriti u
skladu sa Smjernicama za izradu projektnog prijedloga (u
daljem tekstu: Smjernice), koje e biti dostupne na webstranici Ministarstva.
(4) Nosilac ukupne realizacije i koordinator projekta u
Ministarstvu je Sektor za ljudska prava.
lan 8.
(Nain podnoenja projektnih prijedloga)
(1) Projekti se dostavljaju putem pote na adresu Ministarstva
za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH 1, 71000
Sarajevo, u zatvorenim kovertama, s naznakom za Javni
poziv za romske nevladine organizacije u Bosni i
Hercegovini, ISKLJUIVO NA OBRASCU ZA PRIJAVU
PROJEKTA koji se moe preuzeti u prostorijama
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i dostupan je
na stranici www.mhrr.gov.ba.
(2) Rok za podnoenje prijava je maksimalno 21 dan od dana
objavljivanja Javnog poziva na web-stranici Ministarstva.
lan 9.
(Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga)
(1) Prilikom razmatranja projektnih prijedloga vrednovat e se
sljedee:
a) Relevantnost projekta
1) Da li su ciljevi, aktivnosti i oekivani rezultati usklaeni
prema zahtjevu Javnog poziva?
2) Da li su potrebe ciljne grupe i krajnjih korisnika jasno
definisane i da li im projekt prilazi na pravi nain?
3) Da li je identificiran taan broj korisnika?
4) Da li projekt rezultira aktivnijim angamanom Roma?
5) Da li e aktivnosti predviene projektom imati konkretan
utjecaj na ciljne grupe?
6) Da li je vjerovatno da e oekivani rezultati imati utjecaja
na lokalne romske zajednice i/ili kvalitet ivota u ciljnim
podrujima?

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

b) Kvalitet i logika projekta


1) Koliko je konzistentan cjelokupan dizajn projekta?
2) Da li projekt sadri objektivno mjerljive indikatore rezultata
aktivnosti?
3) Da li su plan aktivnosti i predloene aktivnosti
odgovarajue, praktine i dosljedne ciljevima i oekivanim
rezultatima?

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

c) Budet projekta
1) Da li je odnos izmeu procijenjenih trokova i oekivanih
rezultata zadovoljavajui?
2) Da li su predloeni trokovi neophodni za provoenje
projekta?

do 5 bodova
do 5 bodova

Broj 80 - Stranica 422

SLUBENI GLASNIK BiH

d) Administrativni i finansijski kapaciteti podnosioca prijave


1) Administrativni kapaciteti podnosioca prijave
(odgovarajua organizaciona struktura koja omoguava
kvalitetno i efikasno upravljanje projektom, ekspertiza,
prethodno iskustvo u upravljanju projektima)
2) Finansijski kapaciteti podnosioca prijave (ukupni izvori
finansiranja na osnovu kojih se usklauje rezultat poslovanja
vei od traenog iznosa za realizovanje projekta)

do 5 bodova

do 5 bodova

e) Dodatni kriteriji
1) Da li aplikacija ukljuuje partnerstvo dviju ili vie romskih
nevladinih organizacija? Ako ne, broj bodova je 1
2) Uee u sufinansiranju ili sufinansiranje od strane
implementatora

do 5 bodova
do 5 bodova

f) Odrivost projekta
1) Da li su oekivani rezultati predloenih aktivnosti
odrivi?

do 5 bodova

Maksimalni broj bodova nakon izvrenog vrednovanja


projektnog prijedloga moe iznositi 80 bodova.
lan 10.
(Sadraj projektne dokumentacije)
(1) Podnosilac projektnog prijedloga za dodjelu grant sredstava
obavezan je dostaviti sljedeu dokumentaciju:
a) Obrazac projektnog prijedloga - obrazac 1;
b) Plan aktivnosti - obrazac 2;
c) Budet projekta - obrazac 3;
d) Logiki okvir - obrazac 4;
e) Podatke o podnosiocu projektnog prijedloga - obrazac
5;
f)
Uvjerenje o poreskoj registraciji i ID broj (ovjerene
kopije);
g) Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog rauna
(ovjerena kopija);
h) Statut (ovjerena kopija).
(2) Svi obrasci iz stava (1) su sastavni dio ove Odluke.
(3) Pored navedenog, potrebno je da nevladine organizacije i
udruenja dostave i sljedeu dokumentaciju:
a) Izvod iz registra, odnosno potvrdu ili uvjerenje
nadlenog registarskog tijela, ne starije od tri mjeseca;
b) Bilans stanja za prethodnu godinu (ovjerena kopija);
c) Bilans uspjeha za prethodnu godinu (ovjerena kopija).
(4) U budetu projekta mora biti jasno naznaeno za koje
aktivnosti se trae sredstva od Ministarstva za ljudska prava
i izbjeglice BiH, a za koje aktivnosti su osigurana sredstva
iz drugih izvora, ukoliko postoje.
(5) Svi obrasci moraju biti popunjeni, potpisani i ovjereni od
strane odgovorne osobe podnosioca prijave.
lan 11.
(Komisija za odabir korisnika grant sredstava - pomo romskom
nevladinom sektoru za 2016. godinu)
(1) Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH e posebnom
Odlukom imenovati lanove Komisije za odabir korisnika
grant sredstava - pomo romskom nevladinom sektoru za
2016. godinu (u daljem tekstu: Komisija).
(2) Komisija kao privremeno tijelo se sastoji od sedam lanova
i sekretara Komisije bez prava odluivanja.
(3) Osnovni zadatak Komisije je da izvri evaluaciju i
vrednovanje pristiglih projektnih prijedloga, te saini ranglistu projektnih prijedloga/korisnika s prijedlogom odluke o
dodjeli grant sredstava.
(4) Ostali zadaci, nain rada i odluivanja, prava i obaveze
lanova Komisije e se regulisati Poslovnikom o radu
Komisije.
(5) Konani izvjetaj o radu Komisije e se dostaviti Ministrici
za ljudska prava i izbjeglice Bsne i Hercegovine nakon
(2)

Utorak, 25. 10. 2016.

donoenja Odluke Vijea ministara Bsne i Hercegovine o


dodjeli grant sredstava.
lan 12.
(Odluka o rasporedu i dodjeli grant sredstava)
Odluku o rasporedu i dodjeli grant sredstava na prijedlog
Ministarstva donosi Vijee ministara Bosne i Hercegovine i ista
e biti objavljena na web-stranici Ministarstva.
lan 13.
(Obavijest o rezultatima)
Obavijest o rezultatima odabira projektnih prijedloga kao i
obavijesti o eventualnom odbacivanju ili odbijanju projektnih
prijedloga e se dostaviti svim podnosiocima prijava.
lan 14.
(Ugovor o dodjeli grant sredstava)
(1) Na osnovu Odluke iz lana 12. ove Odluke Ministarstvo
zakljuuje ugovor o dodjeli grant sredstava sa svakim
korisnikom granta, kojim e se definisati uslovi, svrha,
nain koritenja sredstava, izvjetavanje, odgovornosti
ugovornih strana i druga pitanja vana za provoenje
projekata.
(2) Prije potpisivanja ugovora, odabrani korisnici grant
sredstava su duni Ministarstvu dostaviti popunjenu i
ovjerenu bjanko-mjenicu bez protesta, s mjeninom
izjavom, u visini iznosa dodijeljenog granta i tano
definisanim nainom aktiviranja bjanko-mjenice u svrhu
zatite budeta institucija Bosne i Hercegovine.
(3) Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uslove propisane
ugovorom iz st. (1) i (2) ovog lana, gubi pravo na
koritenje grant sredstava i ista e biti dodijeljena narednom
podnosiocu prijave na rang-listi.
lan 15.
(Nain utroka dodijeljenih sredstava)
Nevladine organizacije kojima su dodijeljena sredstva
putem Javnog poziva odgovaraju za namjensko troenje
sredstava.
lan 16.
(Kontrola realizacije odobrenih projektnih prijedloga)
(1) Kontrola realizacije odobrenih projekata vrit e se na
sljedei nain:
a) u toku same realizacije projekta i zakonitosti
provoenja potrebnih postupaka;
b) po zavretku projekta na bazi dostavljenog
kompletnog narativnog i finansijskog izvjetaja.
(2) Kontrolu iz stava (1) take a) ovog lana vri Sektor za
ljudska prava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice
Bosne i Hercegovine.
(3) U sluaju uoenih nepravilnosti Ministarstvo moe
formirati posebnu komisiju koja e biti struno vezana za
konkretan predmet i izvriti dodatnu kontrolu, te ukoliko
zakljui da je potrebno, lanovi komisije mogu otii i u
sjedite korisnika sredstava radi uvida u cjelokupnu
dokumentaciju.
(4) Za korisnika sredstava koji u prethodnom periodu nije
opravdao doznaena sredstva na nain da nije dostavio
izvjetaj o realizaciji sredstava u naznaenom roku, ili je
nenamjenski utroio doznaena sredstva, neopravdano
realizovao projekt, neopravdano prekoraio rok za
provoenje projekta ili je uinio neku drugu radnju kojom
je izvrio zloupotrebu doznaenih sredstava, Ministarstvo
zadrava pravo protesta na iznos granta putem dostavljanja
mjenice u cilju naplate grant sredstava, kao i pravo da u
naredne 3 (tri) godine ne razmatra aplikaciju korisnika koji
u proteklom periodu nije potovao odredbe ugovora o
saradnji.

Utorak, 25. 10. 2016.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(1)

SLUBENI GLASNIK BiH

lan 17.
(Izvjetavanje)
Korisnik sredstava duan je voditi izdvojenu dokumentaciju
o realizaciji projekta koji se finansira, a u sluaju potrebe,
istu uini dostupnom za razmatranje i kontrolu od strane
Ministarstva.
Korisnik sredstava duan je Ministarstvu dostaviti izvjetaj
o namjenskom utroku sredstava, u obrascu za izvjetavanje
koji je sastavni dio ove Odluke (obrazac 7), u roku od 21
dana od dana zavretka provedbe projekta, odnosno
najkasnije do 31.1.2017. godine.
Izvjetaj e osigurati informacije o projektnim
aktivnostima, postignuima i rezultatima, kao i o
trokovima i rlvntnim plnjim nastalim u toku
provedbe, koji e biti potkrijepleni dgvrum
finansijskom dokumentacijom.
Ministarstvo e nakon dostavljanja izvjetaja i pratee
dokumentacije izvriti kontrolu relizacije i finansijski
monitoring za svaki odobreni projekt iz granta.
Ukoliko korisnik grant sredstava u propisanom roku ne
dostavi izvjetaj, Ministarstvo e pokrenuti postupak za
povrat uplaenih finansijskih sredstava.
lan 18.
(Preostala sredstva)
Ukoliko korisnik grant sredstava nije utroio cjelokupna
dodijeljena sredstva za realizaciju odobrenog projekta,
moe ih naknadno utroiti u skladu s projektnim
prijedlogom uz prethodno odobrenje Ministarstva, u
protivnom je obavezan u roku od 10 dana od dana saznanja

Broj 80 - Stranica 423

izvijestiti Ministarstvo o iznosu neutroenih grant sredstava,


kako bi dobio upute o nainu na koji e izvriti povrat dijela
grant sredstava.
(2) Korisnik grant sredstava je duan u roku od 10 dana uplatiti
preostala neutroena grant sredstva prema uputama
Ministarstva.
lan 19.
(Odgovornost za realizaciju Odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine.
lan 20.
(Ostale odredbe)
Na ostala prava, obaveze i odgovornosti koje nisu
definisane ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe Smjernica o
postupku dodjele grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice BiH, broj 01-16-1-538/16 od 23.2.2016. godine, koja
e biti dostupna na web- stranici Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice BiH.
lan 21.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 229/16
Predsjedavajui
21. jula 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.

Broj 80 - Stranica 424

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 425

Broj 80 - Stranica 426

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 427

Broj 80 - Stranica 428

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 429

Broj 80 - Stranica 430

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 431

Broj 80 - Stranica 432

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 433

Broj 80 - Stranica 434

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 435

Broj 80 - Stranica 436

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 437

Broj 80 - Stranica 438

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 439

Broj 80 - Stranica 440

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 441

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 442

1156

Temeljem lanka 10. stavak (2) Zakona o Proraunu


institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lanka 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 65. sjednici odranoj 21.7.2016. godine,
donijelo je

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA
CRKVAMA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA U BOSNI I
HERCEGOVINI ZA 2016. GODINU
lanak 1.
(Predmet Odluke)
(1) Ovom Odlukom utvruju se kriteriji, postupak i nain
dodjele grant sredstava crkvama i vjerskim zajednicama u
Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, u visini od 70.000,00
KM, koja su tekuim grantom u okviru prorauna
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) namijenjena
crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini za
2016. godinu.
(2) Temeljem lanka 14. stavak 1. toke 4. Zakona o slobodi
vjere i pravnome poloaju crkava i vjerskih zajednica u BiH
("Slubeni glasnik BiH", broj 5/04), drava moe na
temelju jednakosti prema svima davati materijalnu podrku
crkvama i vjerskim zajednicama za ouvanje kulturnog i
istorijskog naslijea, zdravstvene djelatnosti, obrazovne,
karitativne i socijalne usluge koje pruaju crkve i vjerske
zajednice, samo pod uvjetom da crkve i vjerske zajednice
spomenute usluge obavljaju bez ikakve diskriminacije, a
posebno nediskriminacije na temelju vjere ili uvjerenja.
lanak 2.
(Sredstva)
U okviru redovnog prorauna Ministarstva za 2016. godinu,
osigurana su grant sredstva crkvama i vjerskim zajednicama u
Bosni i Hercegovini u iznosu od 70.000,00 KM.
lanak 3.
(Javni poziv)
(1) Pravo na podnoenje projektnih prijedloga temeljem
objavljenog Javnog poziva imaju sve crkve i vjerske
zajednice koje su registrirane u Ministarstvu pravde Bosne i
Hercegovine.
(2) Ukoliko subjekti iz stavka (1) ovoga lanka apliciraju s vie
projekata, sredstva mogu biti dodijeljena samo za jedan
projekt u okviru jednog granta na temelju rang-liste.
lanak 4.
(Namjena sredstava)
Odobrena sredstva namijenjena crkvama i vjerskim
zajednicama u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu mogu se
koristiti za sljedee projekte:
a) jaanje vjerskih sloboda i meureligijske tolerancije,
b) ouvanje kulturnog i istorijskog naslijea,
c) podrku karitativnim i socijalnim uslugama koje pruaju
crkve i vjerske zajednice.
lanak 5.
(Raspodjela sredstava)
(1) Sredstva se dodjeljuju crkvama i vjerskim zajednicama (u
daljem tekstu: korisnici sredstava) putem Javnog poziva za
prikupljanje projektnih prijedloga za dodjelu grant
sredstava crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i
Hercegovini za 2016. godinu sukladno kriterijima
definiranim ovom Odlukom.

Utorak, 25. 10. 2016.

Maksimalni iznos koji se odobrava iz raspoloivih


proraunskih sredstava moe iznositi do 10.000,00 KM za
sedam projektnih prijedloga crkava i vjerskih zajednica.
(3) Korisnici sredstava prilikom podnoenja projektnog
prijedloga mogu:
a) sudjelovati s osobnim sredstvima,
b) osobna sredstva udruiti s partnerima i ista moraju biti
prikazana u projektnom prijedlogu.
lanak 6.
(Trokovi projekta)
(1) Ukupna vrijednost administracijskih trokova projekta ne
moe prelaziti 10% od ukupnog traenog iznosa za projekt,
a u ovisnosti od namjene grant sredstava.
(2) U proraunu projekta, u obrascu 3 koji je sastavni dio ove
Odluke, mora biti jasno naznaeno za koje aktivnosti se
trai financiranje od strane Ministarstva, a koje aktivnosti
e biti financirane osobnim sredstvima ili sredstvima iz
drugih izvora.
lanak 7.
(Postupak i nain dodjele sredstava)
(1) Ministarstvo e po stupanju na snagu ove Odluke, na svojoj
mrenoj stranici www.mhrr.gov.ba putem Javnog poziva,
objaviti postupak i nain dodjele grant sredstava crkvama i
vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini za 2016.
godinu.
(2) Obavijest o Javnom pozivu objavit e se u trima dnevnim
listovima u Bosni i Hercegovini.
(3) Postupak i nain dodjele grant sredstava e se vriti
sukladno ovoj Odluci.
(4) Nositelj ukupne realizacije i koordinator projekta u
Ministarstvu je Sektor za ljudska prava.
lanak 8.
(Nain podnoenja projektnih prijedloga)
Projekti se dostavljaju iskljuivo putem pote na adresu
Ministarstva, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, u zatvorenim
omotnicama, s naznakom za Povjerenstvo za odabir projekata iz
grant sredstava crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i
Hercegovini za 2016. godinu.
Projekte dostaviti ISKLJUIVO NA OBRASCU
PROJEKTNOG PRIJEDLOGA koji se moe preuzeti u
prostorijama Ministarstva i dostupan je na stranici
www.mhrr.gov.ba.
lanak 9.
(Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga)
(1) Prilikom razmatranja projektnih prijedloga vrednovat e se
sljedee:
a) Relevantnost projekta
(2)

1) Da je projekt relevantan u odnosu na namjenu grant


sredstava
2) Je li projekt rezultira osnaivanjem postavljenih ciljeva?
3) Je li projekt rezultira aktivnijim angamanom vjernika?

do 10 bodova
do 10 bodova
do 10 bodova

b) Kvalitet i logika projekta


1) Je li projekt jasan, logian i omoguava ostvarivanje
oekivanih rezultata?
2) Je li plan aktivnosti izvodljiv i logian?
3) Jesu li indikatori praenja dobro definirani (mjerljivi i
kvantificirani) i logiki povezani s oekivanim rezultatima i
ishodima?

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

c) Proraun projekta
1) Je li predloeni proraun realan, jasan i povezan s
oekivanim rezultatima?
2) Je li proraun sadri narativna pojanjenja u svrhu provjere
realnosti prorauna?

do 5 bodova
do 5 bodova

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

d) Administracijski i financijski kapaciteti podnositelja


prijave
1) Administracijski kapaciteti podnositelja prijave
(odgovarajua organizacijska struktura koja omoguava
kvalitetno i uinkovito upravljanje projektom, ekspertiza,
prethodno iskustvo u upravljanju projektima)
2) Financijski kapaciteti podnositelja prijave (ukupni izvori
financiranja temeljem kojih se usklauje rezultat poslovanja
vei od traenog iznosa za realiziranje projekta)

do 5 bodova

do 5 bodova

e) Dodatni kriteriji
1) Je li projekt jasno povezan s djelatnou crkava i vjerskih
zajednica?
2) Sudjelovanje u sufinanciranju ili sufinanciranje od strane
implementatora

do 5 bodova
do 5 bodova

f) Odrivost projekta
1) Je li projekt odriv u smislu funkcioniranja, upravljanja i
daljnjeg financiranja aktivnosti i nakon okonanja projekta?

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

do 5 bodova

Maksimalni broj bodova nakon izvrenog vrednovanja


projektnog prijedloga moe iznositi 80 bodova.
lanak 10.
(Sadraj projektne dokumentacije)
Podnositelj projektnog prijedloga za dodjelu grant sredstava
obvezatan je dostaviti sljedeu dokumentaciju i obrasce koji
su sastavni dio ove Odluke:
a) Obrazac projektnog prijedloga - obrazac 1;
b) Plan aktivnosti - obrazac 2;
c) Proraun projekta - obrazac 3;
d) Logiki okvir - obrazac 4;
e) Podatke o podnositelju projektnog prijedloga obrazac 5;
f)
Uvjerenje o poreznoj registraciji i ID broj (ovjerene
preslike);
g) Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog rauna
(ovjerena preslika);
h) Izvadak iz Registra o upisu crkava i vjerskih
zajednica, ne stariji od 3 mjeseca, odnosno uvjerenje
ili potvrdu Ministarstva pravde BiH.
U proraunu projekta mora biti jasno naznaeno za koje
aktivnosti se trae sredstva od Ministarstva, a za koje
aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora, ukoliko
postoje.
Svi obrasci moraju biti popunjeni, potpisani i ovjereni od
strane odgovorne osobe podnositelja prijave.
lanak 11.
(Povjerenstvo za odabir korisnika grant sredstava)
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH e posebnom
Odlukom imenovati lanove Povjerenstva za odabir
projekata utroka grant sredstava crkvama i vjerskim
zajednicama u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu (u
daljem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo kao privremeno tijelo se sastoji od pet lanova
i tajnika Povjerenstva bez prava odluivanja.
Temeljna zadaa Povjerenstva je da izvri evaluaciju i
vrednovanje pristiglih projektnih prijedloga, te saini ranglistu projektnih prijedloga/korisnika s prijedlogom odluke o
dodjeli grant sredstava.
Ostali zadaci, nain rada i odluivanja, prava i obveze
lanova Povjerenstva e se regulirati Poslovnikom o radu
Povjerenstva.
Konano izvjee o radu Povjerenstva e se dostaviti
Ministrici za ljudska prava i izbjeglice Bsne i Hercegovine
nakon donoenja Odluke Vijea ministara Bosne i
Hercegovine o dodjeli grant sredstava.

Broj 80 - Stranica 443

lanak 12.
(Odluka o dodjeli grant sredstava)
Odluku o dodjeli grant sredstava na prijedlog Ministarstva
donosi Vijee ministara Bosne i Hercegovine i ista e biti
objavljena na mrenoj stranici Ministarstva.
lanak 13.
(Obavijest o rezultatima)
Obavijest o rezultatima odabira projektnih prijedloga kao i
obavijesti o eventualnom odbacivanju ili odbijanju projektnih
prijedloga e se dostaviti svim podnositeljima prijava.
lanak 14.
(Ugovor o dodjeli grant sredstava)
(1) Temeljem Odluke iz lanka 11. ove Odluke Ministarstvo
zakljuuje ugovor o dodjeli grant sredstava sa svakim
korisnikom granta, kojim e se definirati uvjeti, svrha, nain
koritenja sredstava, izvjeivanje, odgovornosti ugovornih
strana i druga pitanja vana za provedbu projekata.
(2) Prije potpisivanja ugovora, odabrani korisnici grant
sredstava su duni Ministarstvu dostaviti popunjenu i
ovjerenu bjanko-mjenicu bez protesta, s mjeninom
izjavom, u visini iznosa dodijeljenog granta.
(3) Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane
ugovorom iz st. (1) i (2) ovoga lanka, gubi pravo na
koritenje grant sredstava i ista e biti dodijeljena iduem
podnositelju prijave na rang-listi.
lanak 15.
(Nain utroka dodijeljenih sredstava)
Crkve i vjerske zajednice kojima su dodijeljena sredstva
putem Javnog poziva odgovaraju za namjensko troenje
sredstava.
lanak 16.
(Nadzor realizacije odobrenih projektnih prijedloga)
(1) Nadzor realizacije odobrenih projekata vrit e se na
sljedei nain:
a) u tijeku same realizacije projekta, prema ukazanoj
potrebi, kako bi se utvrdilo trenutano stanje na terenu
i zakonitost provedbe potrebnih postupaka;
b) po okonanju projekta temeljem dostavljenog
kompletnog narativnog i financijskog izvjea.
(2) Nadzor iz stavka (1) ovoga lanka vri Sektor za ljudska
prava.
(3) U sluaju uoenih nepravilnosti Ministarstvo moe
formirati posebno povjerenstvo koje e biti struno vezano
uz konkretni predmet i izvriti dodatni nadzor, te ukoliko
zakljui da je potrebno, lanovi povjerenstva mogu otii i u
sjedite korisnika sredstava radi uvida u cjelokupnu
dokumentaciju.
(4) Ukoliko se ustanovi nenamjensko troenje doznaenih
sredstava, ili u sluaju da se projekt ne moe realizirati, ili
ako se rok za realizaciju projekta neopravdano prekorauje,
podnositelj prijave je duan izvriti povrat cjelokupnog
iznosa doznaenih sredstava na Jedinstveni raun trezora
Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada
Ministarstvo pisanim putem to od njega zatrai, u
protivnom pokrenut e se postupak pred mjerodavnim
tijelom, te se zabranjuje apliciranje istom na natjeaje koje
raspisuje Ministarstvo u razdoblju od tri godine.
lanak 17.
(Preostala sredstva)
(1) Ukoliko korisnik grant sredstava nije utroio cjelokupna
dodijeljena sredstva za realizaciju odobrenog projekta,
moe ih naknadno utroiti sukladno projektnom prijedlogu
uz prethodno odobrenje Ministarstva, u protivnom je
obvezatan u roku od 10 dana od dana saznanja izvijestiti

Broj 80 - Stranica 444

(2)

(1)

(2)

(3)

SLUBENI GLASNIK BiH

Ministarstvo o iznosu neutroenih grant sredstava, kako bi


dobio upute o nainu na koji e izvriti povrat dijela grant
sredstava.
Korisnik grant sredstava je duan u roku od 10 dana uplatiti
preostala neutroena grant sredstva prema uputama
Ministarstva.
lanak 18.
(Izvjeivanje)
Korisnik sredstava duan je voditi izdvojenu dokumentaciju
o realizaciji projekta koji se financira, a u sluaju potrebe
istu uini dostupnom za razmatranje i nadzor od strane
Ministarstva.
Korisnik sredstava duan je Ministarstvu dostaviti izvjee
o namjenskom utroku sredstava, u obrascu 7 za
izvjeivanje koji je sastavno dio ove Odluke, najkasnije do
31. 1.2017. godine za prethodnu godinu.
Izvjee e osigurati informacije o projektnim aktivnostima,
postignuima i rezultatima, kao i o trokovima i
rlvntnim plnjim nastalim u tijeku provedbe, koji e
biti potkrijepleni dgvrum financijskom dokumentacijom.

Utorak, 25. 10. 2016.

Ministarstvo e nakon dostavljanja izvjea i pratee


dokumentacije izvriti nadzor relizacije i financijski
monitoring za svaki odobreni projekt iz granta.
(5) Ukoliko korisnik grant sredstava u propisanom roku ne
dostavi izvjee, Ministarstvo e pokrenuti postupak za
povrat uplaenih financijskih sredstava.
lanak 19.
(Odgovornost za realiziranje Odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine.
lanak 20.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 230/16
Predsjedatelj
21. srpnja 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, v. r.
(4)

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 445

Broj 80 - Stranica 446

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 447

Broj 80 - Stranica 448

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 449

Broj 80 - Stranica 450

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 451

Broj 80 - Stranica 452

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 453

Broj 80 - Stranica 454

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 455

Broj 80 - Stranica 456

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 457

Broj 80 - Stranica 458

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 459

Broj 80 - Stranica 460

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 461

Broj 80 - Stranica 462

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

10. (2)

2016. ("
", 101/15) 17.
(" ", . 30/03,
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 24/08),
, 65. 21.07.2016.
,2016.

1.
( )
(1) ,

2016. ,
70.000,00 ,

( :
)
2016. .
(2) 14. 1. 4.

(" ", 5/04),


,
, ,
,

,
.
2.
()
2016.
,
70.000,00
.
3.
( )
(1)


.
(2) (1)
,
.
4.
( )

2016.
:
) ,
) ,
)
.
5.
( )
(1)
( : )

Broj 80 - Stranica 4632016.
.
(2)
10.000,00

.
(3)
:
a) ,
)
.
6.
( )
(1)
10%
,
.
(2) , 3
,
,

.
7.
( )
(1) ,
- www.mhrr.gov.ba
,

2016. .
(2)
.
(3)
.
(4)
.
8.
( )

, 1, 71000 ,
,

2016. .www.mhrr.gov.ba
9.
( )
(1)

:
)
1)

2)
?
3)
?

10
10
10

)
1) ,

2) ?
3)
( )

5
5
5

Broj 80 - Stranica 464

SLUBENI GLASNIK BiH

1) ,
?
2)

5
5

)

1)
(
,
,
)
2) (


)

)
1)
?
2)

5
5

)
1) ,

?

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)


,
- /
.
(4) , ,

.
(5).
12.
( )


-
.
13.
( ).
14.
( )
(1) 11.

,
, , ,
,
.
(2) ,

- ,
, .
(3)
. (1) (2) ,

.
15.
( )


.
16.
( )
(1)
:
a) ,
,

;
)

.
(2) (1)
.
(3)


, ,
(3)80 .
10.
( )


:
) - 1;
) - 2;
) - 3;
) - 4;
) 5;
)
( );
)
( );
)
, 3 ,
.

,

, .
,

.
11.
( )


-
2016.
( : ).

.

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

(4)

(1)

(2)

(1)

SLUBENI GLASNIK BiH


.

,
,
,


30
,

,

.
17.
( )


,

,
10
,

.
10

.
18.
()

Broj 80 - Stranica 465

,
.
(2)
, 7
,
31.1.2017. .
(3)
, ,

,
.
(4)


.
(5)
,
.
19.
( )


.
20.
( )

" ".
230/16

21. 2016.

, . .

Broj 80 - Stranica 466

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 467

Broj 80 - Stranica 468

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 469

Broj 80 - Stranica 470

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 471

Broj 80 - Stranica 472

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 473

Broj 80 - Stranica 474

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 475

Broj 80 - Stranica 476

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 477

Broj 80 - Stranica 478

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 479

Broj 80 - Stranica 480

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 481

Broj 80 - Stranica 482

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 483

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 484

Utorak, 25. 10. 2016.

Maksimalni iznos koji se odobrava iz raspoloivih


budetskih sredstava moe iznositi do 10.000,00 KM za
sedam projektnih prijedloga crkava i vjerskih zajednica.
(3) Korisnici sredstava prilikom podnoenja projektnog
prijedloga mogu:
a) uestvovati s vlastitim sredstvima,
b) vlastita sredstva udruiti s partnerima i ista moraju biti
prikazana u projektnom prijedlogu.
lan 6.
(Trokovi projekta)
(1) Ukupna vrijednost administrativnih trokova projekta ne
moe prelaziti 10% od ukupnog traenog iznosa za projekt,
a u zavisnosti od namjene grant sredstava.
(2) U budetu projekta, u obrascu 3 koji je sastavni dio ove
Odluke, mora biti jasno naznaeno za koje aktivnosti se
trai finansiranje od strane Ministarstva, a koje aktivnosti e
biti finansirane vlastitim sredstvima ili sredstvima iz drugih
izvora.
lan 7.
(Postupak i nain dodjele sredstava)
(1) Ministarstvo e po stupanju na snagu ove Odluke, na svojoj
web-stranici www.mhrr.gov.ba putem Javnog poziva,
objaviti postupak i nain dodjele grant sredstava crkvama i
vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini za 2016.
godinu.
(2) Obavijest o Javnom pozivu objavit e se u trima dnevnim
listovima u Bosni i Hercegovini.
(3) Postupak i nain dodjele grant sredstava e se vriti u
skladu s ovom Odlukom.
(4) Nosilac ukupne realizacije i koordinator projekta u
Ministarstvu je Sektor za ljudska prava.
lan 8.
(Nain podnoenja projektnih prijedloga)
Projekti se dostavljaju iskljuivo putem pote na adresu
Ministarstva, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, u zatvorenim
kovertama, s naznakom za Komisiju za odabir projekata iz grant
sredstava crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini
za 2016. godinu.
Projekte dostaviti ISKLJUIVO NA OBRASCU
PROJEKTNOG PRIJEDLOGA koji se moe preuzeti u
prostorijama Ministarstva i dostupan je na stranici
www.mhrr.gov.ba.
lan 9.
(Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga)
(1) Prilikom razmatranja projektnih prijedloga vrednovat e se
sljedee:
a) Relevantnost projekta
(2)

Na osnovu lana 10. stava (2) Zakona o Budetu institucija


Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2016. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj
101/15) i lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijee ministara Bosne i
Hercegovine, na 65. sjednici odranoj 21.07.2016. godine,
donijelo je

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA
CRKVAMA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA U BOSNI I
HERCEGOVINI ZA 2016. GODINU
lan 1.
(Predmet Odluke)
(1) Ovom Odlukom utvruju se kriteriji, postupak i nain
dodjele grant sredstava crkvama i vjerskim zajednicama u
Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, u visini od 70.000,00
KM, koja su tekuim grantom u okviru budeta
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) namijenjena
crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini za
2016. godinu.
(2) Na osnovu lana 14. stava 1. take 4. Zakona o slobodi
vjere i pravnom poloaju crkava i vjerskih zajednica u BiH
("Slubeni glasnik BiH", broj 5/04), drava moe na osnovu
jednakosti prema svima davati materijalnu podrku
crkvama i vjerskim zajednicama za ouvanje kulturne i
historijske batine, zdravstvene djelatnosti, obrazovne,
karitativne i socijalne usluge koje pruaju crkve i vjerske
zajednice, jedino pod uslovom da crkve i vjerske zajednice
spomenute usluge obavljaju bez ikakve diskriminacije, a
posebno nediskriminacije na osnovu vjere ili uvjerenja.
lan 2.
(Sredstva)
U okviru redovnog budeta Ministarstva za 2016. godinu,
osigurana su grant sredstva crkvama i vjerskim zajednicama u
Bosni i Hercegovini u iznosu od 70.000,00 KM.
lan 3.
(Javni poziv)
(1) Pravo na podnoenje projektnih prijedloga na osnovu
objavljenog Javnog poziva imaju sve crkve i vjerske
zajednice koje su registrovane u Ministarstvu pravde Bosne
i Hercegovine.
(2) Ukoliko subjekti iz stava (1) ovog lana apliciraju s vie
projekata, sredstva mogu biti dodijeljena samo za jedan
projekt u okviru jednog granta na osnovu rang-liste.
lan 4.
(Namjena sredstava)
Odobrena sredstva namijenjena crkvama i vjerskim
zajednicama u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu mogu se
koristiti za sljedee projekte:
a) jaanje vjerskih sloboda i meureligijske tolerancije,
b) ouvanje kulturne i historijske batine,
c) podrku karitativnim i socijalnim uslugama koje
pruaju crkve i vjerske zajednice.
lan 5.
(Raspodjela sredstava)
(1) Sredstva se dodjeljuju crkvama i vjerskim zajednicama (u
daljem tekstu: korisnici sredstava) putem Javnog poziva za
prikupljanje projektnih prijedloga za dodjelu grant
sredstava crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i
Hercegovini za 2016. godinu i u skladu s kriterijima
definisanim ovom Odlukom.

1) Da je projekt relevantan u odnosu na namjenu grant


sredstava
2) Da li projekt rezultira osnaivanjem postavljenih ciljeva?
3) Da li projekt rezultira aktivnijim angamanom vjernika?

do 10 bodova
do 10 bodova
do 10 bodova

b) Kvalitet i logika projekta


1) Da li je projekt jasan, logian i omoguava ostvarivanje
oekivanih rezultata?
2) Da li je plan aktivnosti izvodljiv i logian?
3) Da li su indikatori praenja dobro definirani (mjerljivi i
kvantificirani) i logiki povezani s oekivanim rezultatima i
ishodima?

do 5 bodova
do 5 bodova
do 5 bodova

c) Budet projekta
1) Da li je predloeni budet realan, jasan i povezan s
oekivanim rezultatima?
2) Da li budet sadri narativna pojanjenja u svrhu provjere
realnosti budeta?

do 5 bodova
do 5 bodova

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

d) Administrativni i finansijski kapaciteti podnosioca prijave


1) Administrativni kapaciteti podnosioca prijave
(odgovarajua organizaciona struktura koja omoguava
kvalitetno i efikasno upravljanje projektom, ekspertiza,
prethodno iskustvo u upravljanju projektima)
2) Finansijski kapaciteti podnosioca prijave (ukupni izvori
finansiranja na osnovu kojih se usklauje rezultat poslovanja
vei od traenog iznosa za realizovanje projekta)

do 5 bodova

do 5 bodova

e) Dodatni kriteriji
1) Da li je projekt jasno povezan s djelatnou crkava i
vjerskih zajednica?
2) Uee u sufinansiranju ili sufinansiranje od strane
implementatora

do 5 bodova
do 5 bodova

f) Odrivost projekta
1) Da li je projekt odriv u smislu funkcioniranja,
upravljanja i daljnjeg finansiranja aktivnosti i nakon
zavretka projekta?

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

do 5 bodova

Maksimalni broj bodova nakon izvrenog vrednovanja


projektnog prijedloga moe iznositi 80 bodova.
lan 10.
(Sadraj projektne dokumentacije)
Podnosilac projektnog prijedloga za dodjelu grant sredstava
obavezan je dostaviti sljedeu dokumentaciju i obrasce koji
su sastavni dio ove Odluke:
a) Obrazac projektnog prijedloga - obrazac 1;
b) Plan aktivnosti - obrazac 2;
c) Budet projekta - obrazac 3;
d) Logiki okvir - obrazac 4;
e) Podatke o podnosiocu projektnog prijedloga - obrazac
5;
f)
Uvjerenje o poreskoj registraciji i ID broj (ovjerene
kopije);
g) Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog rauna
(ovjerena kopija);
h) Izvod iz Registra o upisu crkava i vjerskih zajednica,
ne stariji od 3 mjeseca, odnosno uvjerenje ili potvrdu
Ministarstva pravde BiH.
U budetu projekta mora biti jasno naznaeno za koje
aktivnosti se trae sredstva od Ministarstva, a za koje
aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora, ukoliko
postoje.
Svi obrasci moraju biti popunjeni, potpisani i ovjereni od
strane odgovorne osobe podnosioca prijave.
lan 11.
(Komisija za odabir korisnika grant sredstava)
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH e posebnom
Odlukom imenovati lanove Komisije za odabir projekata
utroka grant sredstava - crkvama i vjerskim zajednicama u
Bosni i Hercegovini za 2016. godinu (u daljem tekstu:
Komisija).
Komisija kao privremeno tijelo se sastoji od pet lanova i
sekretara Komisije bez prava odluivanja.
Osnovni zadatak Komisije je da izvri evaluaciju i
vrednovanje pristiglih projektnih prijedloga, te saini ranglistu projektnih prijedloga/korisnika s prijedlogom odluke o
dodjeli grant sredstava.
Ostali zadaci, nain rada i odluivanja, prava i obaveze
lanova Komisije e se regulisati Poslovnikom o radu
Komisije.
Konani izvjetaj o radu Komisije e se dostaviti Ministrici
za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine nakon
donoenja Odluke Vijea ministara Bsne i Hercegovine o
dodjeli grant sredstava.

Broj 80 - Stranica 485

lan 12.
(Odluka o dodjeli grant sredstava)
Odluku o dodjeli grant sredstava na prijedlog Ministarstva
donosi Vijee ministara Bosne i Hercegovine i ista e biti
objavljena na web-stranici Ministarstva.
lan 13.
(Obavijest o rezultatima)
Obavijest o rezultatima odabira projektnih prijedloga kao i
obavijesti o eventualnom odbacivanju ili odbijanju projektnih
prijedloga e se dostaviti svim podnosiocima prijava.
lan 14.
(Ugovor o dodjeli grant sredstava)
(1) Na osnovu Odluke iz lana 11. ove Odluke Ministarstvo
zakljuuje ugovor o dodjeli grant sredstava sa svakim
korisnikom granta, kojim e se definisati uslovi, svrha,
nain koritenja sredstava, izvjetavanje, odgovornosti
ugovornih strana i druga pitanja vana za provoenje
projekata.
(2) Prije potpisivanja ugovora, odabrani korisnici grant
sredstava su duni Ministarstvu dostaviti popunjenu i
ovjerenu bjanko-mjenicu bez protesta, s mjeninom
izjavom, u visini iznosa dodijeljenog granta.
(3) Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uslove propisane
ugovorom iz st. (1) i (2) ovog lana, gubi pravo na
koritenje grant sredstava i ista e biti dodijeljena narednom
podnosiocu prijave na rang-listi.
lan 15.
(Nain utroka dodijeljenih sredstava)
Crkve i vjerske zajednice kojima su dodijeljena sredstva
putem Javnog poziva odgovaraju za namjensko troenje
sredstava.
lan 16.
(Kontrola realizacije odobrenih projektnih prijedloga)
(1) Kontrola realizacije odobrenih projekata vrit e se na
sljedei nain:
a) u toku same realizacije projekta, prema ukazanoj
potrebi, kako bi se utvrdilo trenutno stanje na terenu i
zakonitost provoenja potrebnih postupaka;
b) po zavretku projekta na bazi dostavljenog
kompletnog narativnog i finansijskog izvjetaja.
(2) Kontrolu iz stava (1) ovog lana vri Sektor za ljudska
prava.
(3) U sluaju uoenih nepravilnosti Ministarstvo moe
formirati posebnu komisiju koja e biti struno vezana za
konkretan predmet i izvriti dodatnu kontrolu, te ukoliko
zakljui da je potrebno, lanovi komisije mogu otii i u
sjedite korisnika sredstava radi uvida u cjelokupnu
dokumentaciju.
(4) Ukoliko se ustanovi nenamjensko troenje doznaenih
sredstava, ili u sluaju da se projekt ne moe realizovati, ili
ako se rok za realizaciju projekta neopravdano prekorauje,
podnosilac prijave je duan izvriti povrat cjelokupnog
iznosa doznaenih sredstava na Jedinstveni raun trezora
Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada
Ministarstvo pismenim putem to od njega zatrai, u
suprotnom pokrenut e se postupak pred nadlenim
organom, te se zabranjuje apliciranje istom na konkurse
koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.
lan 17.
(Preostala sredstva)
(1) Ukoliko korisnik grant sredstava nije utroio cjelokupna
dodijeljena sredstva za realizaciju odobrenog projekta,
moe ih naknadno utroiti u skladu s projektnim
prijedlogom uz prethodno odobrenje Ministarstva, u

Broj 80 - Stranica 486

(2)

(1)

(2)

(3)

SLUBENI GLASNIK BiH

protivnom je obavezan u roku od 10 dana od dana saznanja


izvijestiti Ministarstvo o iznosu neutroenih grant sredstava,
kako bi dobio upute o nainu na koji e izvriti povrat dijela
grant sredstava.
Korisnik grant sredstava je duan u roku od 10 dana uplatiti
preostala neutroena grant sredstva prema uputama
Ministarstva.
lan 18.
(Izvjetavanje)
Korisnik sredstava duan je voditi izdvojenu dokumentaciju
o realizaciji projekta koji se finansira, a u sluaju potrebe
istu uini dostupnom za razmatranje i kontrolu od strane
Ministarstva.
Korisnik sredstava duan je Ministarstvu dostaviti izvjetaj
o namjenskom utroku sredstava na obrascu 7 za
izvjetavanje koji je sastavno dio ove Odluke, najkasnije do
31.1.2017. godine za prethodnu godinu.
Izvjetaj e osigurati informacije o projektnim
aktivnostima, postignuima i rezultatima, kao i o
trokovima i rlvntnim plnjim nastalim u toku

Utorak, 25. 10. 2016.

provedbe, koji e biti potkrijepleni dgvrum


finansijskom dokumentacijom.
(4) Ministarstvo e nakon dostavljanja izvjetaja i pratee
dokumentacije izvriti kontrolu relizacije i finansijski
monitoring za svaki odobreni projekt iz granta.
(5) Ukoliko korisnik grant sredstava u propisanom roku ne
dostavi izvjetaj, Ministarstvo e pokrenuti postupak za
povrat uplaenih finansijskih sredstava.
lan 19.
(Odgovornost za realizaciju Odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine.
lan 20.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja i objavljuje
se u "Slubenom glasniku BiH".
VM broj 230/16
Predsjedavajui
21. jula 2016. godine
Vijea ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdi, s. r.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 487

Broj 80 - Stranica 488

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 489

Broj 80 - Stranica 490

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 491

Broj 80 - Stranica 492

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 493

Broj 80 - Stranica 494

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 495

Broj 80 - Stranica 496

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 497

Broj 80 - Stranica 498

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 499

Broj 80 - Stranica 500

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 501

Broj 80 - Stranica 502

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 503

Broj 80 - Stranica 504

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

POVJERENSTVO ZA OUVANJE
NACIONALNIH SPOMENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1157

Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika, na


temelju lanka 36. stav (3) Poslovnika o radu Povjerenstva za
ouvanje nacionalnih spomenika ("Slubeni glasnik BiH", broj
47/16), a u vezi sa lankom V. stavak 3. Aneksa 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, na sjednici
odranoj 4. listopada 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
I.
Za dobra kulturno-povijesnog naslijea uvrtena na Spisak
dobara, koji je sastavni dio ove odluke, produava se reim
zatite iz lanka V. stavak 3. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.
(2) Reim zatite u smislu stavka (1) ove toke produava se do
donoenja konane odluke Povjerenstva za ouvanje
nacionalnih spomenika o proglaenju predloenog dobra
nacionalnim spomenikom ili o odbijanju prijedloga za
proglaenje.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Slubenom glasniku BiH".
Broj 03.1-02.9-56/16-5
4. listopada 2016. godine
Predsjedatelj Povjerenstva
Sarajevo
Prof. dr. Amir Pai, v. r.
(1)

,
36. (3)
(" ",
47/16), 3. 8.
,
4. 2016. ,

I
-
, ,
V 3.
8.
.
(2) (1).
II

" ".
03.1-02.9-56/16-5
4. 2016.

. , . .
(1)

Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika, na osnovu


lana 36. stav (3) Poslovnika o radu Komisije za ouvanje
nacionalnih spomenika ("Slubeni glasnik BiH", broj 47/16), a u
vezi sa lanom V stav 3. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini, na sjednici odranoj 4. oktobra
2016. godine, donijela je

Broj 80 - Stranica 505

ODLUKU
I.
Za dobra kulturno-historijskog naslijea uvrtena na Spisak
dobara, koji je sastavni dio ove odluke, produava se reim
zatite iz lana V stav 3. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.
(2) Reim zatite u smislu stava (1) ove take produava se do
donoenja konane odluke Komisije za ouvanje
nacionalnih spomenika o proglaenju predloenog dobra
nacionalnim spomenikom ili o odbijanju prijedloga za
proglaenje.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03.1-02.9-56/16-5
4. oktobra 2016. godine
Predsjedavajui Komisije
Sarajevo
Prof. dr. Amir Pai, s. r.
(1)

SPISAK
KULTURNO-HISTORIJSKIH DOBARA ZA KOJA SE
PRODUAVA REIM ZATITE IZ LANA V STAV 3.
ANEKSA 8. OPEG OKVIRNOG SPORAZUMA ZA MIR
U BOSNI I HERCEGOVINI
1. Vila sa kulom Mehmeda ef. Spahia na Pijesku, Mostar
2. Arheoloko-etnografska zbirka, Brko
3. ehitluci sa nekropolama steaka i tumulusima u selu
Nekapi, Foa-Ustikolina
4. Kozlogradske peine u selu Kunovo, Foa
Predsjedavajui Komisije
Prof. dr. Amir Pai, s. r.

1158

Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika, na


osnovu lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnoga
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i lanka 39. stavak 1.
Poslovnika o radu Povjerenstva za ouvanje nacionalnih
spomenika, na sjednici odranoj od 1. do 3. veljae 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU
I.
Knjiara Sejtarija d.o.o., koja se nalazi na adresi Marala
Tita broj 19 u Sarajevu, ne ispunjava Kriterije za proglaenje
dobara nacionalnim spomenicima ("Slubeni glasnik BiH", br.
33/02 i 15/03).
II.
Dobro iz toke I. ove odluke brie se sa Liste peticija koja
se vodi u Povjerenstvu za ouvanje nacionalnih spomenika (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
III.
Prema lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su
konane.
IV.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi.
Broj 04.2-2.4-57/16-1
1. veljae 2016. godine
Predsjedateljica Povjerenstva
Sarajevo
Ljiljana evo, v. r.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 506

Utorak, 25. 10. 2016.

1159

V 4 8
39. 1.

, 1. 3. 2016.
,

I
...,
19 ,

(" ", . 33/02 15/03).
II
I

( : ).
III
V. 4. 8.
,
.
IV

" ".
:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, ,
.
04.2-2.4-57/16-1
1. 2016.

, . .
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika, na osnovi
lana V stav 4 Aneksa 8 Opeg okvirnoga sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini i lana 39. stav 1 Poslovnika o radu
Komisije za ouvanje nacionalnih spomenika, na sjednici
odranoj od 1. do 3. februara 2016. godine, donijela je

ODLUKU
I
Knjiara Sejtarija d.o.o., koja se nalazi na adresi Marala
Tita broj 19 u Sarajevu, ne ispunjava Kriterije za proglaenje
dobara nacionalnim spomenicima ("Slubeni glasnik BiH", br.
33/02 i 15/03).
II
Dobro iz take I ove odluke brie se sa Liste peticija koja se
vodi u Komisiji za ouvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem
tekstu: Komisija).
III
Prema lanu V stav 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su
konane.
IV
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 04.2-2.4-57/16-1
1. februara 2016. godine
Predsjedavajua Komisije
Sarajevo
Ljiljana evo, s. r.

Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika, na


osnovu lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini i lanka 39. stavak 1. Poslovnika o
radu Povjerenstva za ouvanje nacionalnih spomenika, na
sjednici odranoj od 1. do 3. veljae 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
I.
Povijesna graevina Stari grad Rmanj u MartinBrodu, opina Biha, proglaava se nacionalnim spomenikom
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik ini kula starog grada Rmanj u
Martin-Brodu.
Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru oznaenom kao
k.. 12/18, posjedovni list broj 240, k.o. Veliki Cvjetni, opina
Biha, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zatite
utvrene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zatitu
nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubene
novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).
II.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Vlada Federacije) duna je osigurati pravne, znanstvene,
tehnike, administrativne i financijske mjere za zatitu,
konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Vlada Federacije duna je osigurati sredstva za izradu i
provedbu arheolokih radova kao i potrebne tehnike
dokumentacije za zatitu nacionalnog spomenika.
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit e tehnike uvjete i
osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje
informacijske ploe s osnovnim podatcima o spomeniku i odluci
o proglaenju dobra nacionalnim spomenikom.
III.
S ciljem trajne zatite nacionalnog spomenika, na prostoru
koji je definiran u toki I. stavak 3. ove odluke utvruju se
sljedee mjere zatite:
doputeni su iskljuivo istraivaki, arheoloki, i
konzervatorsko-restauratorski radovi na kuli,
ukljuujui i one koji imaju za cilj prezentaciju
spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva
mjerodavnog za prostorno ureenje i strukovni nadzor
mjerodavne slube zatite nasljea na razini
Federacije Bosne i Hercegovine;
potrebno je izvriti hitne mjere zatite lokaliteta na
kojemu se nalazi nacionalni spomenik (geodetsko
snimanje, obavljanje neinvazivnih arheolokih istraga,
kao i izrada projekta konzervacije i restauracije);
prilikom radova na konstruktivnoj sanaciji,
konzervaciji i restauraciji rabiti u najveoj moguoj
mjeri izvorne materijale i vezivna sredstva;
prilikom radova na sanaciji uporabiti postojee
kamene blokove;
prostor nacionalnoga spomenika bit e otvoren i
dostupan javnosti, a moe se rabiti u edukativne i
kulturne svrhe;
zona zatite je potencijalno arheoloko nalazite, te
stoga nije doputeno izvoenje radova koji bi na bilo
koji nain utjecali na izmjenu podruja i ugroavanje
spomenika, bez nadzora mjerodavnih slubi i bez
prisustva arheologa;
nije doputena izgradnja niti izvoenje radova koji bi
mogli utjecati na izmjenu podruja, kao ni

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

postavljanje privremenih objekata ili stalnih struktura


ija svrha nije iskljuivo zatita i prezentacija
nacionalnog spomenika;
potrebno je osigurati izradu i provedbu programa
ureenja, prezentacije i redovitog odravanja
nacionalnog spomenika;
zabranjeno je odlaganja svih vrsta otpada u zoni
nacionalnog spomenika.
S ciljem trajne zatite utvruje se zatitni pojas koji
obuhvata parcele koje granie sa prostorom nacionalnog
spomenika. U tome prostoru utvruju se mjere zatite:
potrebno je poduzeti radove na ouvanju prirodnih
vrijednosti prostora;
nije doputena izgradnja industrijskih objekata i
magistralne infrastrukture, kao i svih objekata koji
tijekom izgradnje ili tijekom eksploatacije mogu
ugroziti nacionalni spomenik i zatieno podruje.
IV.
Svi pokretni nalazi koji tijekom arheoloke istrage budu
naeni, bit e pohranjeni u najbliem muzeju koji ispunjava
kadrovske, materijalne i tehnike uvjete ili u Zemaljskom muzeju
Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obraeni i prezentirani na
odgovarajui nain.
Sav pokretni i nepokretni arheoloki materijal koji bude
naen tijekom arheolokih istraga neophodno je struno obraditi.
Arheolog voditelj arheolokih istraga duan je nakon
izvrenih arheolokih radova podnijeti izvjee Povjerenstvu i
instituciji koja je obavila istrage.
Arheolog voditelj arheolokih istraga mora imati na
raspolaganju sav pronaeni pokretni i nepokretni arheoloki
materijal dok traje istraga i dok ne zavri izvjee, a najdue za
razdoblje od tri godine.
Paralelno s izvoenjem arheolokih istraga, neophodna je
sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i
konzervacija pokretnog arheolokog materijala i njegovo
pohranjivanje u odgovarajue prostore (depoe).
Nakon dostavljanja izvjea o provedenoj istrazi,
Povjerenstvo e utvrditi pokretne nalaze na koje e biti
primjenjivane mjere zatite koje Povjerenstvo utvruje.
Iznoenje pokretnih nalaza iz stavka 1. ove toke iz Bosne i
Hercegovine nije doputeno.
V.
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni
prostorno-planski spisi u dijelu u kojemu su u suprotnosti sa
odredbama ove odluke.
VI.
Svatko, a posebice mjerodavna tijela Federacije Bosne i
Hercegovine, kantona, gradske i opinske slube suzdrat e se
od poduzimanja bilo kakvih postupaka koji mogu otetiti
nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
VII.
Ova odluka dostavit e se Vladi Federacije, federalnom
ministarstvu mjerodavnom za prostorno ureenje, mjerodavnoj
slubi zatite nasljea na razini Federacije Bosne i Hercegovine i
opinskom tijelu uprave mjerodavnom za poslove urbanizma i
katastra, radi provedbe mjera utvrenih u to. II. VI. ove
odluke, te mjerodavnom opinskom sudu radi upisa u zemljine
knjige.
VIII.
Sastavnim dijelom ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim
osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva
(http://www.kons.gov.ba).

Broj 80 - Stranica 507

IX.
Prema lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su
konane.
X.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 06.2-2.3-58/16-7
2. veljae 2016. godine
Predsjedateljica Povjerenstva
Sarajevo
Ljiljana evo, v. r.
,
V 4 8
39 1
,
1. 3. 2016. ,

I

-,

(
: ).

-.

.. 12/18, 240, ..
, , ,
.


8

(" ", . 2/02, 27/02, 6/04
51/07).
II
(
: ) ,
, ,
,
.

,
.
(
: )


.
III
,
I 3
:

,
, -
,
,

Broj 80 - Stranica 508

SLUBENI GLASNIK BiH

(
,

,
);
,


;

;

,
;

,

,

;

,


;

,
;

.


.
:

;

,


.
IV

,
,

, .


.., .
,().

Utorak, 25. 10. 2016.


,
.
1
.
V

-
.
VI
,
, ,


.
VII
,

,

,
. IIVI ,
.
VIII


w-
(http://www.kons.gov.ba).
IX
V 4 8
,
.
X

" ".
:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, ,
.
06.2-2.3-58/16-7
2. 2016.

, . .
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika, na osnovi
lana V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini i lana 39. stav 1 Poslovnika o radu
Komisije za ouvanje nacionalnih spomenika, na sjednici
odranoj od 1. do 3. februara 2016. godine, donijela je

ODLUKU
I
Historijska graevina Stari grad Rmanj u MartinBrodu, opina Biha, proglaava se nacionalnim spomenikom
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik ini kula starog grada Rmanj u
Martin-Brodu.
Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru oznaenom kao
k.. 12/18, posjedovni list broj 240, k.o. Veliki Cvjetni, opina
Biha, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zatite
utvrene Zakonom o provoenju odluka Komisije za zatitu
nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubene
novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

II
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Vlada Federacije) duna je osigurati pravne, naune, tehnike,
administrativne i finansijske mjere za zatitu, konzervaciju i
prezentaciju nacionalnog spomenika.
Vlada Federacije duna je osigurati sredstva za izradu i
provoenje arheolokih radova kao i potrebne tehnike
dokumentacije za zatitu nacionalnog spomenika.
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem
tekstu: Komisija) utvrdit e tehnike uvjete i osigurati finansijska
sredstva za izradu i postavljanje informacijske ploe s osnovnim
podacima o spomeniku i odluci o proglaenju dobra nacionalnim
spomenikom.
III
S ciljem trajne zatite nacionalnog spomenika, na prostoru
koji je definiran u taki I stav 3 ove odluke utvruju se sljedee
mjere zatite:
dozvoljeni su iskljuivo istraivaki, arheoloki, i
konzervatorsko-restauratorski radovi na kuli,
ukljuujui i one koji imaju za cilj prezentaciju
spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva
nadlenog za prostorno ureenje i struni nadzor
nadlene slube zatite naslijea na nivou Federacije
Bosne i Hercegovine;
potrebno je izvriti hitne mjere zatite lokaliteta na
kojem se nalazi nacionalni spomenik (geodetsko
snimanje, obavljanje neinvazivnih arheolokih
istraivanja, kao i izrada projekta konzervacije i
restauracije);
prilikom radova na konstruktivnoj sanaciji,
konzervaciji i restauraciji koristiti u najveoj moguoj
mjeri izvorne materijale i vezivna sredstva;
prilikom radova na sanaciji upotrijebiti postojee
kamene blokove;
prostor nacionalnog spomenika bit e otvoren i
dostupan javnosti, a moe se koristiti u edukativne i
kulturne svrhe;
zona zatite je potencijalno arheoloko nalazite, te
stoga nije dozvoljeno izvoenje radova koji bi na bilo
koji nain utjecali na izmjenu podruja i ugroavanje
spomenika, bez nadzora nadlenih slubi i bez
prisustva arheologa;
nije dozvoljena izgradnja niti izvoenje radova koji bi
mogli utjecati na izmjenu podruja, kao ni
postavljanje privremenih objekata ili stalnih struktura
ija svrha nije iskljuivo zatita i prezentacija
nacionalnog spomenika;
potrebno je osigurati izradu i provoenje programa
ureenja, prezentacije i redovnog odravanja
nacionalnog spomenika;
zabranjeno je odlaganja svih vrsta otpada u zoni
nacionalnog spomenika.
S ciljem trajne zatite utvruje se zatitni pojas koji
obuhvata parcele koje granie sa prostorom nacionalnog
spomenika. U tom prostoru utvruju se mjere zatite:
potrebno je poduzeti radove na ouvanju prirodnih
vrijednosti prostora;
nije dozvoljena izgradnja industrijskih objekata i
magistralne infrastrukture, kao i svih objekata koji
tokom izgradnje ili tokom eksploatacije mogu ugroziti
nacionalni spomenik i zatieno podruje.
IV
Svi pokretni nalazi koji tokom arheolokog istraivanja
budu naeni, bit e pohranjeni u najbliem muzeju koji ispunjava
kadrovske, materijalne i tehnike uvjete ili u Zemaljskom muzeju

Broj 80 - Stranica 509

Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obraeni i prezentirani na


odgovarajui nain.
Sav pokretni i nepokretni arheoloki materijal koji bude
naen tokom arheolokih istraivanja neophodno je struno
obraditi.
Arheolog voditelj arheolokih istraivanja duan je nakon
izvrenih arheolokih radova podnijeti izvjetaj Komisiji i
instituciji koja je obavila istraivanja.
Arheolog voditelj arheolokih istraivanja mora imati na
raspolaganju sav pronaeni pokretni i nepokretni arheoloki
materijal dok traje istraivanje i dok ne zavri izvjetaj, a najdue
za period od tri godine.
Paralelno s izvoenjem arheolokih istraivanja, neophodna
je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i
konzervacija pokretnog arheolokog materijala i njegovo
pohranjivanje u odgovarajue prostore (depoe).
Nakon dostavljanja izvjetaja o provedenom istraivanju,
Komisija e utvrditi pokretne nalaze na koje e biti primjenjivane
mjere zatite koje Komisija utvruje.
Iznoenje pokretnih nalaza iz stava 1 ove take iz Bosne i
Hercegovine nije dozvoljeno.
V
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni
prostorno-planski spisi u dijelu u kojemu su u suprotnosti sa
odredbama ove odluke.
VI
Svako, a posebno nadleni organi Federacije Bosne i
Hercegovine, kantona, gradske i opinske slube suzdrat e se
od poduzimanja bilo kakvih postupaka koji mogu otetiti
nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
VII
Ova odluka dostavit e se Vladi Federacije, federalnom
ministarstvu nadlenom za prostorno ureenje, nadlenoj slubi
zatite naslijea na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i
opinskom organu uprave nadlenom za poslove urbanizma i
katastra, radi provoenja mjera utvrenih u ta. IIVI ove odluke,
te nadlenom opinskom sudu radi upisa u zemljine knjige.
VIII
Sastavni dio ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima
u prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.kons.
gov.ba).
IX
Prema lanu V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su
konane.
X
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 06.2-2.3-58/16-7
2. februara 2016. godine
Predsjedavajua Komisije
Sarajevo
Ljiljana evo, s. r.

1160

Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika, na


osnovu lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini i lanka 39. stavak 1. Poslovnika o
radu Povjerenstva za ouvanje nacionalnih spomenika, na
sjednici odranoj od 1. do 3. veljae 2016. godine, donijelo je

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 510

ODLUKU
I.

Graditeljska cjelina - Stara drvena damija sa


haremom u Tuholju, opina Kladanj, proglaava se
nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik ine stara drvena damija sa
pokretnim nasljeem (ilimi) i haremom u Tuholju.
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru oznaenom kao
k.. 907, k.o. Tuholj, z.k. uloak broj 299, posjedovni list broj
299, opina Kladanj, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i
Hercegovina.
Nova damija izgraena na prostoru definiranom u stavku
3. ove toke nije nacionalni spomenik.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zatite
utvrene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zatitu
nacionalnih spomenika uspostavljenog sukladno Aneksu 8.
Opeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini
("Slubene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i
51/07).
II.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Vlada Federacije) duna je osigurati pravne, znanstvene,
tehnike, administrativne i financijske mjere za zatitu,
konzervaciju, restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) e utvrditi tehnike uvjete i
osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje
informacijske ploe sa osnovnim podatcima o spomeniku i odluci
o proglaenju dobra nacionalnim spomenikom.
III.
S ciljem trajne zatite nacionalnog spomenika, na prostoru
definiranom u toki I. stavak 3. ove odluke utvruju se sljedee
mjere zatite:

na zgradi stare drvene damije u Tuholju doputeni su


konzervatorsko-restauratorski radovi, ukljuujui i
one radove iji je cilj prezentacija nacionalnog
spomenika i radovi koji e osigurati odrivu uporabu
objekta, uz odobrenje federalnog ministarstva
mjerodavnog za prostorno ureenje i strukovno
nadziranje mjerodavne slube zatite nasljea na
razini Federacije Bosne i Hercegovine;

nije doputeno izvoenje radova koji bi mogli ugroziti


nacionalni spomenik;

potrebno je izraditi projekat restaruracije damije koji


e predvidjeti uklanjanje limenog pokrova, te
perploa na tavanici i ogradi mahfila;

predvidjeti snimanje uzorka ablonskog slikarstva da


bi se prilikom restauracije zidovi mogli okreiti na isti
nain;

propisuje se minimalna udaljenost od 3 metra novih


grobnih mjesta od starih niana;

doputeno je rabljenje nacionalnog spomenika u


njegovoj izvornoj namjeni;

spomenik je dostupan javnosti.


IV.
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni
prostorno-planski spisi u dijelu u kojemu su u suprotnosti sa
odredbama ove odluke.
V.
Svatko, a posebno mjerodavna tijela Federacije Bosne i
Hercegovine, kantona, gradske i opinske slube suzdrat e se
od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni
spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.

Utorak, 25. 10. 2016.

VI.
Iznoenje pokretnog nasljea (ilima) iz take I. stavak 2.
ove odluke iz Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: pokretno
nasljee) nije doputeno.
Izuzetno od odredbe stavka 1. ove toke, dozvoljeno je
privremeno iznoenje pokretnog nasljea iz Bosne i Hercegovine,
radi prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi da navedene
radove nije mogue izvriti u Bosni i Hercegovini, odnosno ako
se procijeni da se konzervacija u inozemstvu moe izvriti
kvalitetnije, bre i jeftinije.
Odobrenje u smislu prethodnog stavka daje Pvjerenstvo ako
nedvojbeno bude utvreno da to ni na koji nain nee ugroziti
nacionalni spomenik ili pokretno nasljee.
Povjerenstvo u svojem odobrenju za privremeno iznoenje
pokretnog nasljea iz Bosne i Hercegovine utvruje sve uvjete
pod kojima se to iznoenje moe izvesti, rok za povrat dobra u
Bosnu i Hercegovinu i zaduenja pojedinih tijela i institucija na
osiguranju tih uvjeta, te o tome obavjetava Vladu Federacije,
mjerodavnu slubu sigurnosti, carinsku slubu Bosne i
Hercegovine i javnost.
VII.
Ova odluka e se dostaviti Vladi Federacije, federalnom
ministarstvu mjerodavnom za prostorno ureenje, mjerodavnoj
slubi zatite nasljea na razini Federacije Bosne i Hercegovine i
opinskom tijelu uprave mjerodavnom za poslove urbanizma i
katastra, radi provedbe mjera utvrenih u toki II. - VI. ove
odluke, mjerodavnom opinskom sudu radi upisa u zemljine
knjige.
VIII.
Sastavnim dijelom ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim
osobama u prostorijama i na web-stranici Poverenstva
(http://www.kons.gov.ba).
IX.
Prema lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstcva
su konane.
X.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 06.3-2.3-58/16-9
2. veljae 2016. godine
Predsjedateljica Povjerenstva
Sarajevo
Ljiljana evo, v. r.
,
V 4 8
39 1
,
1. 3. 2016. ,

I
-
, ,
(
: ).

() .

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH


.. 907, .. , .. 299,
299, ,
, .

3 .


8

(" ", . 2/02, 27/02, 6/04
51/07).
II
(
: ) ,
, ,
, ,
.
(
: )


.
III
,
I 3
:


-
,

,;


e ;,
;

3
;

.
IV

-
.
V
,
, ,


.
VI
() I
2 ( :
) .

Broj 80 - Stranica 511

1 ,

, ,

,
,
.
,

.


,

,
,
,
.
VII
,
,


,
II-VI ,
.
VIII


- (http://
www.kons.gov.b).
IX
V 4 8
,
.
X

" ".
:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, ,
.
06.3-2.3-58/16-9
2. a 2016.

o
, . .
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika, na osnovi
lana V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini i lana 39. stav 1 Poslovnika o radu
Komisije za ouvanje nacionalnih spomenika, na sjednici
odranoj od 1. do 3. februara 2016. godine, donijela je

ODLUKU
I
Graditeljska cjelina - Stara drvena damija sa
haremom u Tuholju, opina Kladanj, proglaava se
nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik ine stara drvena damija sa
pokretnim naslijeem (ilimi) i haremom u Tuholju.
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru oznaenom kao
k.. 907, k.o. Tuholj, z.k. uloak broj 299, posjedovni list broj
299, opina Kladanj, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i
Hercegovina.

Broj 80 - Stranica 512

SLUBENI GLASNIK BiH

Nova damija izgraena na prostoru definiranom u stavu 3


ove take nije nacionalni spomenik.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zatite
utvrene Zakonom o provoenju odluka Komisije za zatitu
nacionalnih spomenika uspostavljene shodno Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubene
novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).
II
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Vlada Federacije) duna je osigurati pravne, naune, tehnike,
administrativne i finansijske mjere za zatitu, konzervaciju,
restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem
tekstu: Komisija) e utvrditi tehnike uvjete i osigurati finansijska
sredstva za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim
podacima o spomeniku i odluci o proglaenju dobra nacionalnim
spomenikom.
III
S ciljem trajne zatite nacionalnog spomenika, na prostoru
definiranom u taki I stav 3 ove odluke utvruju se sljedee mjere
zatite:

na zgradi stare drvene damije u Tuholju dozvoljeni


su konzervatorsko-restauratorski radovi, ukljuujui i
one radove iji je cilj prezentacija nacionalnog
spomenika i radovi koji e osigurati odrivu upotrebu
objekta, uz odobrenje federalnog ministarstva
nadlenog za prostorno ureenje i struno nadziranje
nadlene slube zatite naslijea na nivou Federacije
Bosne i Hercegovine;

nije dozvoljeno izvoenje radova koji bi mogli


ugroziti nacionalni spomenik;

potrebno je izraditi projekat restaruracije damije koji


e predvidjeti uklanjanje limenog pokrova, te
perploa na tavanici i ogradi mahfila;

predvidjeti snimanje uzorka ablonskog slikarstva da


bi se prilikom restauracije zidovi mogli okreiti na isti
nain;

propisuje se minimalna udaljenost od 3 metra novih


grobnih mjesta od starih niana;

dozvoljeno je koritenje nacionalnog spomenika u


njegovoj izvornoj namjeni;

spomenik je dostupan javnosti.


IV
Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostornoplanski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove
odluke.
V
Svako, a posebno nadleni organi Federacije Bosne i
Hercegovine, kantona, gradske i opinske slube suzdrat e se
od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni
spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
VI
Iznoenje pokretnog naslijea (ilima) iz take I stav 2 ove
odluke iz Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: pokretno
naslijee) nije dozvoljeno.
Izuzetno od odredbe stava 1 ove take, dozvoljeno je
privremeno iznoenje pokretnog naslijea iz Bosne i
Hercegovine, radi prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi
da navedene radove nije mogue izvriti u Bosni i Hercegovini,
odnosno ako se procijeni da se konzervacija u inozemstvu moe
izvriti kvalitetnije, bre i jeftinije.
Odobrenje u smislu prethodnog stava daje Komisija,
ukoliko nesumnjivo bude utvreno da to ni na koji nain nee
ugroziti nacionalni spomenik ili pokretno naslijee.

Utorak, 25. 10. 2016.

Komisija u svom odobrenju za privremeno iznoenje


pokretnog naslijea iz Bosne i Hercegovine utvruje sve uvjete
pod kojima se to iznoenje moe izvesti, rok za povrat dobra u
Bosnu i Hercegovinu i zaduenja pojedinih organa i institucija na
osiguranju tih uvjeta, te o tome obavjetava Vladu Federacije,
nadlenu slubu sigurnosti, carinsku slubu Bosne i Hercegovine
i javnost.
VII
Ova odluka e se dostaviti Vladi Federacije, federalnom
ministarstvu nadlenom za prostorno ureenje, nadlenoj slubi
zatite naslijea na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i
opinskom organu uprave nadlenom za poslove urbanizma i
katastra, radi provoenja mjera utvrenih u taki II-VI ove
odluke, nadlenom opinskom sudu radi upisa u zemljine
knjige.
VIII
Sastavni dio ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima
u prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.
kons.gov.ba).
IX
Prema lanu V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su
konane.
X
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 06.2-2.3-58/16-9
2. februara 2016. godine
Predsjedavajua Komisije
Sarajevo
Ljiljana evo, s. r.

1161

Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika, na


osnovu lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini i lanka 39. stavak 1. Poslovnika o
radu Povjerenstva za ouvanje nacionalnih spomenika, na
sjednici odranoj od 4. do 6. studenoga 2015. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PROGLAENJU KULTURNOG


PEJZAA NA PLAVOJ VODI U TRAVNIKU
NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I
HERCEGOVINE
I.
U Odluci o proglaenju kulturnog pejzaa na Plavoj vodi u
Travniku nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 39/14) u toki I. stavak 3. mijenja se
i glasi:
"Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata
k.. 538 (novi premjer), to odgovara k.. 6/142 (stari premjer),
posjedovni list broj 1670, z.k uloak broj 1028, k.o. SP_Travnik,
k.. 539 (novi premjer), posjedovni list broj 1670, z.k. uloak
broj 2602, k.o. NP_Travnik, k.. 543 (novi premjer), mezarje
Derventa, posjedovni list broj 1670, z.k. uloak broj 6236, k.o.
NP_Travnik, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i
Hercegovina.".
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedeem sastavu:


Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 06.3-2.5-90/15-2
5. studenoga 2015. godine
Predsjedateljica Povjerenstva
Sarajevo
Ljiljana evo, v. r.

V 4 8
39 1
,
4. 6. 2015. ,

I


(" ", . 39/14) I
3 :
"
.. 538 ( ), .. 6/142
( ), 1670, .
1028, .. _, .. 539 ( ),
1670, .. 2602, .. _, ..
543 ( ), ,
1670, .. 6236, .. _,
, .".
II

" ".
:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, ,
.
06.3-2.5-90/15-2
5. 2015.

, . .
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika, na osnovi
lana V stav 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini i lana 39. stav 1 Poslovnika o radu
Komisije za ouvanje nacionalnih spomenika, na sjednici
odranoj od 4. do 6. novembra 2015. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PROGLAENJU KULTURNOG


PEJZAA NA PLAVOJ VODI U TRAVNIKU
NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I
HERCEGOVINE
I
U Odluci o proglaenju kulturnog pejzaa na Plavoj vodi u
Travniku nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", br. 39/14) u taki I stav 3 mijenja se i
glasi:
"Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata
k.. 538 (novi premjer), to odgovara k.. 6/142 (stari premjer),
posjedovni list broj 1670, z.k uloak broj 1028, k.o. SP_Travnik,
k.. 539 (novi premjer), posjedovni list broj 1670, z.k. uloak
broj 2602, k.o. NP_Travnik, k.. 543 (novi premjer), mezarje

Broj 80 - Stranica 513

Derventa, posjedovni list broj 1670, z.k. uloak broj 6236, k.o.
NP_Travnik, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i
Hercegovina.".
II
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 06.3-2.5-90/15-2
5. novembra 2015. godine
Predsjedavajua Komisije
Sarajevo
Ljiljana evo, s. r.

1162

Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika, na


osnovu lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini i lanka 36. stavak 1. Poslovnika o
radu Povjerenstva za ouvanje nacionalnih spomenika ("Slubeni
glasnik BiH", broj 47/16), na sjednici odranoj od 20. do 21.
lipnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
I.
Graditeljska cjelina Ulica ekalua (podruje izmeu
Mejtaa i Didikovca) u Sarajevu proglaava se nacionalnim
spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni
spomenik).
Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru koji obuhvata
k.. 1112 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 10,
11 i 113 k.o. Sarajevo LVII. (stari premjer), z.k. uloak br. 24 i
71; (ekalua 16); k.. 1113 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to
odgovara k.. 9 k.o. Sarajevo LVII. (stari premjer), z.k. uloak br.
73; (ekalua 14); k.. 1139 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to
odgovara k.. 70 k.o. Sarajevo LVII. (stari premjer), z.k. uloak
br. 111; (ekalua 10); k.. 1140 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer)
to odgovara k.. 146 i 69 k.o. Sarajevo LVII. (stari premjer), z.k.
uloak br. 27; (ekalua 8); k.. 1141 k.o. Sarajevo IV. (novi
premjer) to odgovara k.. 174, 173 k.o. Sarajevo LVII. (stari
premjer), z.k. uloak br. 170; (ekalua 6); k.. 1243 k.o.
Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 146 k.o. Sarajevo
XLVI. (stari premjer), z.k. uloak br. 107; (ekalua 3); k.. 1251
k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 204 i dio 205
k.o. Sarajevo LVII. (stari premjer), z.k. uloak br. 56 i 138;
(ekalua 11); k.. 1253 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to
odgovara k.. 5 i dio 6 i 7 k.o. Sarajevo LVII. (stari premjer), z.k.
uloak br. 219, 104 i 19; (ekalua 13); k.. 1254 k.o. Sarajevo
IV. (novi premjer) to odgovara k.. 223 i 110 k.o. Sarajevo
LVII. (stari premjer), z.k. uloak br. 19; (ekalua 15 i 17); k..
1257/1 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 60 k.o.
Sarajevo LVI. (stari premjer), z.k. uloak br. 93; (ekalua 19);
k.. 1260 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 138
k.o. Sarajevo LVI. (stari premjer), z.k. uloak br. 98; (ekalua
23); k.. 1262 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k..
137 k.o. Sarajevo LVI. (stari premjer), z.k. uloak br. 15;
(ekalua 25); k.. 1263 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to
odgovara k.. 139 k.o. Sarajevo LVI. (stari premjer), z.k. uloak
br. 108; (ekalua 27) k.. 1093 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer)
to odgovara k.. 54 k.o. Sarajevo LVI. (stari premjer), z.k.
uloak br. 109; (ekalua 36); k.. 1093 k.o. Sarajevo IV. (novi
premjer) to odgovara k.. 54 k.o. Sarajevo LVI. (stari premjer),
z.k. uloak br. 177; (ekalua bb); k.. 1090/1 i 1090/2 k.o.
Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 53 k.o. Sarajevo
LVI. (stari premjer), z.k. uloak br. 46; (ekalua 40); k.. 1092
k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara dijelu k.. 280 k.o.
Sarajevo LVI. (stari premjer), z.k. uloak br. 372; (ekalua 38);

Broj 80 - Stranica 514

SLUBENI GLASNIK BiH

k.. 1095/2 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 56


k.o. Sarajevo LVI. (stari premjer), z.k. uloak br. 178; (ekalua
34); k.. 1095/1 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara
k.. 483 k.o. Sarajevo LVI. (stari premjer), z.k. uloak br. 178;
(ekalua 34); k.. 1096 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to
odgovara k.. 57 k.o. Sarajevo LVI. (stari premjer), z.k. uloak
br. 179; (ekalua 32); k.. 1097 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer)
to odgovara k.. 58 k.o. Sarajevo LVI. (stari premjer), z.k.
uloak br. 180; (ekalua 30); k.. 1098 k.o. Sarajevo IV. (novi
premjer) to odgovara k.. 180 k.o. Sarajevo LVI. (stari premjer),
z.k. uloak br. 83; (ekalua 28); k.. 1099 k.o. Sarajevo IV.
(novi premjer) to odgovara k.. 133 i k.. 181 k.o. Sarajevo LVI.
(stari premjer), z.k. uloak br. 181; (ekalua 26); k.. 1100 k.o.
Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 323 k.o. Sarajevo
LVI.(stari premjer), z.k. uloak br. 329; (ekalua bb); k.. 1111
k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 12 i dijelu 114
k.o. Sarajevo LVII. (stari premjer), z.k. uloak br. 69; (ekalua
20 i 18); k.. 1114/1 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to
odgovara k.. 111 k.o. Sarajevo LVII. (stari premjer), z.k. uloak
br. 75; (ekalua 12); k.. 1114/2 k.o. Sarajevo IV. (novi
premjer) to odgovara dijelu k.. 8 k.o. Sarajevo LVII. (stari
premjer), z.k. uloak br. 145; (ekalua bb); k.. 1143 k.o.
Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 171 k.o. Sarajevo
LVII. (stari premjer), z.k. uloak br. 121 (ekalua bb); k.. 1240
k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 38 k.o.
Sarajevo XLVI. (stari premjer), z.k. uloak br. 84; (Zelena
povrina uz novogradnju ekalue 1); k.. 1241 k.o. Sarajevo IV.
(novi premjer) to odgovara k.. 37 k.o. Sarajevo XLVI. (stari
premjer), z.k. uloak br. 84; (Novogradnja ekalua 1); k.. 1248
k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara dio k.. 109 k.o.
Sarajevo LVII. (stari premjer), z.k. uloak br. 222; (ekalua 9 i
7); k.. 1259 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k..
120 k.o. Sarajevo XLVI. (stari premjer), z.k. uloak br. 115;
(ekalua 21); k.. 1264 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to
odgovara k.. dijelu 72 k.o. Sarajevo LVI. (stari premjer), z.k.
uloak br. 142; (kut Didikovac ekalua); k.. 1247 k.o.
Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara dio k.. 109 k.o.
Sarajevo LVII. i dio k.. 273 i 35 k.o. Sarajevo XLVI. (stari
premjer), z.k. uloak br. 273 i 83; (ekalua 5), opina Centar
Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zatite
utvrene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zatitu
nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubene
novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).
II.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Vlada Federacije) duna je osigurati pravne, znanstvene,
tehnike, administrativne i financijske mjere za zatitu,
konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit e tehnike uvjete i
osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje
informacijske ploe s osnovnim podatcima o spomeniku i odluci
o proglaenju dobra nacionalnim spomenikom.
III.
U cilju zatite nacionalnog spomenika, utvruju se dva
stupnja zatite.
I. stupanj zatite primjenjuje se na objekte koji se nalaze
na prostoru koji obuhvata k.. 1112 k.o. Sarajevo IV. (novi
premjer) to odgovara k.. 10, 11 i 113 k.o. Sarajevo LVII. (stari
premjer), z.k. uloak br. 24 i 71; (ekalua 16); k.. 1113 k.o.
Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 9 k.o. Sarajevo
LVII. (stari premjer), z.k. uloak br. 73; (ekalua 14); k.. 1139
k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 70 k.o.

Utorak, 25. 10. 2016.

Sarajevo LVII. (stari premjer), z.k. uloak br. 111; (ekalua 10);
k.. 1140 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 146 i
69 k.o. Sarajevo LVII. (stari premjer), z.k. uloak br. 27;
(ekalua 8); k.. 1141 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to
odgovara k.. 174, 173 k.o. Sarajevo LVII. (stari premjer), z.k.
uloak br. 170; (ekalua 6); k.. 1243 k.o. Sarajevo IV. (novi
premjer) to odgovara k.. 146 k.o. Sarajevo XLVI. (stari
premjer), z.k. uloak br. 107; (ekalua 3); k.. 1251 k.o.
Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 204 i dio 205 k.o.
Sarajevo LVII. (stari premjer), z.k. uloak br. 56 i 138; (ekalua
11); k.. 1253 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k..
5 i dio 6 i 7 k.o. Sarajevo LVII. (stari premjer), z.k. uloak br.
219, 104 i 19; (ekalua 13); k.. 1254 k.o. Sarajevo IV. (novi
premjer) to odgovara k.. 223 i 110 k.o. Sarajevo LVII. (stari
premjer), z.k. uloak br. 19; (ekalua 15 i 17); k.. 1257/1 k.o.
Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 60 k.o. Sarajevo
LVI. (stari premjer), z.k. uloak br. 93; (ekalua 19); k.. 1260
k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 138 k.o.
Sarajevo LVI. (stari premjer), z.k. uloak br. 98; (ekalua 23);
k.. 1262 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 137
k.o. Sarajevo LVI. (stari premjer), z.k. uloak br. 15; (ekalua
25) i k.. 1263 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k..
139 k.o. Sarajevo LVI. (stari premjer), z.k. uloak br. 108;
(ekalua 27). U tome prostoru utvruju se sljedee mjere
zatite:
- doputeni su istrani i konzervatorsko-restauratorski
radovi, radovi na sanaciji i prezentaciji spomenika i radovi
tekueg odravanja objekata uz odobrenje federalnog
ministarstva mjerodavnog za prostorno ureenje (u daljem tekstu:
mjerodavno ministarstvo) i strukovni nadzor mjerodavne slube
zatite nasljea na razini Federacije Bosne i Hercegovine (u
daljem tekstu: mjerodavna sluba zatite);
- prilikom radova na restauraciji objekata neophodno je
sauvati njihov izvorni izgled;
- doputena je adaptacija prostora u cilju njegove
prilagodbe suvremenim potrebama (instalacije grijanja i drugi
radovi vezani za enterijer) pod uvjetom da se sauvaju stilske
karakteristike objekata cjeline, uz odobrenje mjerodavnog
ministarstva i strukovno nadziranje mjerodavne slube zatite;
- cjelina se moe rabiti u stambene, poslovne, obrazovne i
kulturne svrhe, odnosno na nain koji nee ugroziti integritet
objekata i njihovo znaenje u strukturi grada.
II. stupanj zatite primjenjuje se na objekte koji se nalaze
na prostoru koji obuhvata k.. 1090/1 i 1090/2 k.o. Sarajevo IV.
(novi premjer) to odgovara k.. 53 k.o. Sarajevo LVI. (stari
premjer), z.k. uloak br. 46; (ekalua 40); k.. 1092 k.o.
Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara dijelu k.. 280 k.o.
Sarajevo LVI. (stari premjer), z.k. uloak br. 372; (ekalua 38);
k.. 1093 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 54
k.o. Sarajevo LVI. (stari premjer), z.k. uloak br. 109; (ekalua
36); k.. 1093 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k..
54 k.o. Sarajevo LVI. (stari premjer), z.k. uloak br. 177;
(ekalua bb); k.. 1095/2 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to
odgovara k.. 56 k.o. Sarajevo LVI. (stari premjer), z.k. uloak
br. 178; (ekalua 34); k.. 1095/1 k.o. Sarajevo IV. (novi
premjer) to odgovara k.. 483 k.o. Sarajevo LVI. (stari premjer),
z.k. uloak br. 178; (ekalua 34); k.. 1096 k.o. Sarajevo IV.
(novi premjer) to odgovara k.. 57 k.o. Sarajevo LVI. (stari
premjer), z.k. uloak br. 179; (ekalua 32); k.. 1097 k.o.
Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 58 k.o. Sarajevo
LVI. (stari premjer), z.k. uloak br. 180; (ekalua 30); k.. 1098
k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 180 k.o.
Sarajevo LVI. (stari premjer), z.k. uloak br. 83; (ekalua 28);
k.. 1099 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 133 i
k.. 181 k.o. Sarajevo LVI. (stari premjer), z.k. uloak br. 181;
(ekalua 26); k.. 1100 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

odgovara k.. 323 k.o. Sarajevo LVI. (stari premjer), z.k. uloak
br. 329; (ekalua bb); k.. 1111 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer)
to odgovara k.. 12 i dijelu 114 k.o. Sarajevo LVII. (stari
premjer), z.k. uloak br. 69; (ekalua 20 i 18); k.. 1114/1 k.o.
Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 111 k.o. Sarajevo
LVII. (stari premjer), z.k. uloak br. 75; (ekalua 12); k..
1114/2 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara dijelu k.. 8
k.o. Sarajevo LVII. (stari premjer), z.k. uloak br. 145; (ekalua
bb); k.. 1143 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k..
171 k.o. Sarajevo LVII. (stari premjer), z.k. uloak br. 121
(ekalua bb); k.. 1240 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to
odgovara k.. 38 k.o. Sarajevo XLVI. (stari premjer), z.k. uloak
br. 84; (Zelena povrina uz novogradnju ekalue 1); k.. 1241
k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 37 k.o.
Sarajevo XLVI. (stari premjer), z.k. uloak br. 84; (Novogradnja
ekalua 1); k.. 1248 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to
odgovara dio k.. 109 k.o. Sarajevo LVII. (stari premjer), z.k.
uloak br. 222; (ekalua 9 i 7); k.. 1259 k.o. Sarajevo IV. (novi
premjer) to odgovara k.. 120 k.o. Sarajevo XLVI. (stari
premjer), z.k. uloak br. 115; (ekalua 21); k.. 1264 k.o.
Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. dijelu 72 k.o.
Sarajevo LVI. (stari premjer), z.k. uloak br. 142; (kut
Didikovac ekalua); k.. 1247 k.o. Sarajevo IV. (novi
premjer) to odgovara dio k.. 109 k.o. Sarajevo LVII. i dio k..
273 i 35 k.o. Sarajevo XLVI. (stari premjer), z.k. uloak br. 273 i
83; (ekalua 5). U tome prostoru utvruju se sljedee mjere
zatite:
doputena je rekonstrukcija postojeih i interpolacija
novih objekata;
sve intervencije trebaju potivati plansku osnovu ulice
i graevinske liniju susjednih objekata;
katnost, gabaritne dimenzije, uporabljeni materijali i
arhitektonski elementi novoprojektiranih objekata
trebaju biti u harmoniji sa objektima na koje se
primjenjuje prvi stupanj zatite, a uz jasan suvremeni
izraz;
nije doputena izgradnja infrastrukturnih i
industrijskih objekata bez odobrenja mjerodavnog
ministarstva;
radove u obuhvatu II. stupnja zatite mogue je raditi
uz odobrenje mjerodavnog ministarstva i nadziranje
mjerodavne slube zatite.
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika, odnosno u
cilju sprjeavanja gradnji koje bi mogle imati negativni utjecaj na
vizualni identitet graditeljske cjeline i dovesti do nestabilnosti
terena, te ugroziti njegov integritet, utvruje se zatitni
pojas koji obuhvata k.. 1089/1 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer)
to odgovara dijelu k.. 53 k.o. Sarajevo LVI. (stari premjer), k..
1091 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara dijelu k..
280 k.o. Sarajevo LVI. (stari premjer), k.. 1094 k.o. Sarajevo IV.
(novi premjer) to odgovara dijelu k.. 244 k.o. Sarajevo LVI.
(stari premjer), k.. 1103 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to
odgovara k.. 89 i k.. 179 k.o. Sarajevo LVII. (stari premjer),
k.. 1101 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 59
k.o. Sarajevo LVI. (stari premjer), k.. 1108 k.o. Sarajevo IV.
(novi premjer) to odgovara k.. 15 i k.. 117 k.o. Sarajevo LVII.
(stari premjer), k.. 1110 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to
odgovara k.. 14 k.o. Sarajevo LVII. (stari premjer), k.. 1116
k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 115 k.o.
Sarajevo LVII. (stari premjer), k.. 1115 k.o. Sarajevo IV. (novi
premjer) to odgovara k.. 182 k.o. Sarajevo LVII (stari premjer),
k.. 1136/2 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k.. 73 i
dijelu k.. 74 k.o. Sarajevo LVII. (stari premjer), k.. 1136/1 k.o.
Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara k.. 75, dijelu k.. 76,
k.. 147, dijelu k.. 148, k.. 172 i k.. 184 k.o. Sarajevo LVII.
(stari premjer), k.. 1142 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to

Broj 80 - Stranica 515

odgovara k.. 167 k.o. Sarajevo LVII. (stari premjer), k.. 1242
k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara dijelu k.. 36 k.o.
Sarajevo XLVI. (stari premjer), k.. 1246 k.o. Sarajevo IV. (novi
premjer) to odgovara k.. 4, dijelu k.. 6, dijelu k.. 7, dijelu k..
109, dijelu k.. 204, dijelu k.. 205 k.o. Sarajevo LVII. i dijelu
k.. 34, dijelu k.. 35 i dijelu k.. 273 k.o. Sarajevo XLVI. (stari
premjer), k.. 1257/2 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to
odgovara dijelu k.. 7, k.. 222 i k.. 269 k.o. Sarajevo LVII.;
zatim k.. 61, dijelu k.. 377 i k.. 442 k.o. Sarajevo LVI. i dijelu
k.. 29 k.o. Sarajevo XLVI. (stari premjer), k.. 1258 k.o.
Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara dijelu k.. 116 i dijelu
k.. 120 k.o. Sarajevo XLVI. (stari premjer), k.. 1284/1 k.o.
Sarajevo IV. (novi premjer) to odgovara dijelu k.. 69, dijelu
k.. 116, dijelu k.. 120, dijelu k.. 129, dijelu k.. 238, dijelu k..
239, dijelu k.. 260 i dijelu k.. 264 k.o. Sarajevo XLVI. (stari
premjer), k.. 1268/1 k.o. Sarajevo IV. (novi premjer) to
odgovara dijelu k.. 66, dijelu k.. 136, dijelu k.. 138 i dijelu k..
391 k.o. Sarajevo LVI. (stari premjer) i k.. 1267/1 k.o. Sarajevo
IV. (novi premjer) to odgovara k.. 68, dijelu k.. 491 i k.. 492
k.o. Sarajevo LVI. (stari premjer), opina Centar Sarajevo,
Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. U tome
pojasu utvruju se sljedee mjere zatite:
doputena je nova gradnja pod uvjetom da
novoizgraeni objekti dimenzijama, izgledom ili na
neki drugi nain ne ugroavaju spomeniku, ili
ambijentalnu vrijednost nacionalnog spomenika;
nove strukture moraju u svom sveukupnom dojmu
odraavati ambijentalni identitet, ali su doputeni
elementi suvremenog dizajna i materijala, ukoliko su
sukladni okoliu;
nije doputena izgradnja industrijskih objekata,
zagaivaa okolia i objekata ija namjena moe
ugroziti nacionalni spomenik.
IV.
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni
prostorno-planski spisi u dijelu u kojemu su u suprotnosti sa
odredbama ove odluke.
V.
Svatko, a posebice mjerodavna tijela Federacije Bosne i
Hercegovine, kantona, gradske i opinske slube suzdrat e se
od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni
spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
VI.
Ova odluka dostavit e se Vladi Federacije, mjerodavnom
ministarstvu, mjerodavnoj slubi zatite i opinskom tijelu uprave
mjerodavnom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe
mjera utvrenih u to. II. V. ove odluke, te mjerodavnom
opinskom sudu radi upisa u zemljine knjige.
VII.
Sastavnim dijelom ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim
osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva
(http://www.kons.gov.ba).
VIII.
Prema lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su
konane.
IX.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 516

Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedeem sastavu:


prof. dr. Amir Pai, Goran Milojevi i Radoje Vidovi.
Broj 07.3-2.3-58/16-10
20. lipnja 2016. godine
Predsjedatelj Povjerenstva
Sarajevo
Prof. dr. Amir Pai, v. r.
,
V 4 8
36 1

(" ", 47/16),
20. 21. 2016. ,

I
(
)
(
: ).

.. 1112 .. IV ( )
.. 10, 11 113 .. LVII ( ),
.. . 24 71; ( 16); .. 1113 ..
IV ( ) .. 9 .. LVII
( ), .. . 73; ( 14); .. 1139
.. IV ( ) .. 70 ..
LVII ( ), .. . 111;
( 10); .. 1140 .. IV ( )
.. 146 69 .. LVII ( ), ..
. 27; ( 8); .. 1141 .. IV (
) .. 174, 173 .. LVII (
), .. . 170; ( 6); .. 1243 ..
IV ( ) .. 146 ..
XLVI ( ), .. . 107;
( 3); .. 1251 .. IV ( )
.. 204 205 .. LVII (
), .. . 56 138; ( 11); .. 1253
.. IV ( ) .. 5 6
7 .. LVII ( ), .. . 219, 104
19; ( 13); .. 1254 .. IV ( )
.. 223 110 .. LVII (
), .. . 19; ( 15 17); .. 1257/1
.. IV ( ) .. 60 ..
LVI ( ), .. . 93; (
19); .. 1260 .. IV ( )
.. 138 .. LVI ( ), .. . 98;
( 23); .. 1262 .. IV ( )
.. 137 .. LVI ( ), ..
. 15; ( 25); .. 1263 .. IV
( ) .. 139 .. LVI
( ), .. . 108; ( 27) .. 1093
.. IV ( ) .. 54 ..
LVI ( ), .. . 109; (
36); .. 1093 .. IV ( )
.. 54 .. LVI ( ), .. . 177;
( ); .. 1090/1 1090/2 .. IV (
) .. 53 .. LVI (
), .. . 46; ( 40); .. 1092 ..
IV ( ) .. 280 ..
LVI ( ), .. . 372; (
38); .. 1095/2 .. IV ( )
.. 56 .. LVI ( ), .. . 178;
( 34); .. 1095/1 .. IV ( )
.. 483 .. LVI ( ), ..
. 178; ( 34); .. 1096 .. IV

Utorak, 25. 10. 2016.

( ) .. 57 .. LVI (
), .. . 179; ( 32); .. 1097 ..
IV ( ) .. 58 ..
LVI ( ), .. . 180; ( 30); ..
1098 .. IV ( ) .. 180
.. LVI ( ), .. . 83;
( 28); .. 1099 .. IV ( )
.. 133 .. 181 .. LVI ( ),
.. . 181; ( 26); .. 1100 .. IV
( ) .. 323 .. LVI
( ), .. . 329; ( ); .. 1111
.. IV ( ) .. 12
114 .. LVII ( ), .. . 69;
( 20 18); .. 1114/1 .. IV (
) .. 111 .. LVII (
), .. . 75; ( 12); .. 1114/2 ..
IV ( ) .. 8 ..
LVII ( ), .. . 145;
( ); .. 1143 .. IV ( )
.. 171 .. LVII ( ), ..
. 121 ( ); .. 1240 .. IV
( ) .. 38 .. XLVI
( ), .. . 84; (
1); .. 1241 .. IV (
) .. 37 .. XLVI (
), .. . 84; ( 1); ..
1248 .. IV ( ) ..
109 .. LVII ( ), .. . 222;
( 9 7); .. 1259 .. IV ( )
.. 120 .. XLVI ( ), ..
. 115; ( 21); .. 1264 .. IV
( ) .. 72 .. LVI
( ), .. . 142; (
); .. 1247 .. IV ( )
.. 109 .. LVII .. 273 35
.. XLVI ( ), .. . 273 83;
( 5), ,
, .


8

(" ", . 2/02, 27/02, 6/04
51/07).
II
(
: ) ,
, ,
,
.
(
: )


.
III
,
.
I
.. 1112 .. IV
( ) .. 10, 11 113 ..
LVII ( ), .. . 24 71; ( 16);
.. 1113 .. IV ( ) .. 9
.. LVII ( ), .. . 73;
( 14); .. 1139 .. IV ( )

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

.. 70 .. LVII ( ), ..
. 111; ( 10); .. 1140 .. IV
( ) .. 146 69 .. LVII
( ), .. . 27; ( 8); .. 1141
.. IV ( ) .. 174, 173
.. LVII ( ), .. . 170;
( 6); .. 1243 .. IV ( )
.. 146 .. XLVI ( ), ..
. 107; ( 3); .. 1251 .. IV
( ) .. 204 205 ..
LVII ( ), .. . 56 138; ( 11);
.. 1253 .. IV ( ) .. 5
6 7 .. LVII ( ), .. .
219, 104 19; ( 13); .. 1254 .. IV (
) .. 223 110 .. LVII
( ), .. . 19; ( 15 17); ..
1257/1 .. IV ( ) .. 60
.. LVI ( ), .. . 93;
( 19); .. 1260 .. IV ( )
.. 138 .. LVI ( ), ..
. 98; ( 23); .. 1262 .. IV
( ) .. 137 .. LVI
( ), .. . 15; ( 25) .. 1263
.. IV ( ) .. 139 ..
LVI ( ), .. . 108; (
27). :
- ,


( : )

( :
);
-
;
-
(
)
,

;
- , ,
,

.
II
.. 1090/1 1090/2 ..
IV ( ) .. 53 ..
LVI ( ), .. . 46; ( 40); ..
1092 .. IV ( ) ..
280 .. LVI ( ), .. . 372;
( 38); .. 1093 .. IV ( )
.. 54 .. LVI ( ), ..
. 109; ( 36); .. 1093 .. IV
( ) .. 54 .. LVI (
), .. . 177; ( ); .. 1095/2 ..
IV ( ) .. 56 ..
LVI ( ), .. . 178; ( 34); ..
1095/1 .. IV ( ) .. 483
.. LVI ( ), .. . 178;
( 34); .. 1096 .. IV ( )
.. 57 .. LVI ( ), ..
. 179; ( 32); .. 1097 .. IV
( ) .. 58 .. LVI (
), .. . 180; ( 30); .. 1098 ..

Broj 80 - Stranica 517

IV ( ) .. 180 ..
LVI ( ), .. . 83; (
28); .. 1099 .. IV ( )
.. 133 .. 181 .. LVI ( ), ..
. 181; ( 26); .. 1100 .. IV
( ) .. 323 .. LVI
( ), .. . 329; ( ); .. 1111
.. IV ( ) .. 12
114 .. LVII ( ), .. . 69;
( 20 18); .. 1114/1 .. IV (
) .. 111 .. LVII (
), .. . 75; ( 12); .. 1114/2 ..
IV ( ) .. 8 ..
LVII ( ), .. . 145;
( ); .. 1143 .. IV ( )
.. 171 .. LVII ( ), ..
. 121 ( ); .. 1240 .. IV
( ) .. 38 .. XLVI
( ), .. . 84; (
1); .. 1241 .. IV (
) .. 37 .. XLVI (
), .. . 84; ( 1); ..
1248 .. IV ( ) ..
109 .. LVII ( ), .. . 222;
( 9 7); .. 1259 .. IV ( )
.. 120 .. XLVI ( ), ..
. 115; ( 21); .. 1264 .. IV
( ) .. 72 .. LVI
( ), .. . 142; (
); .. 1247 .. IV ( )
.. 109 .. LVII .. 273 35
.. XLVI ( ), .. . 273 83;
( 5).
:

;


;
, ,


, ;


;
II

.
,


,
,
.. 1089/1 .. IV ( )
.. 53 .. LVI ( ), .. 1091 ..
IV ( ) .. 280 ..
LVI ( ), .. 1094 .. IV
( ) .. 244 ..
LVI ( ), .. 1103 .. IV ( )
.. 89 .. 179 .. LVII (
), .. 1101 .. IV ( )
.. 59 .. LVI ( ), .. 1108
.. IV ( ) .. 15 ..
117 .. LVII ( ), .. 1110 ..

Broj 80 - Stranica 518

SLUBENI GLASNIK BiH

IV ( ) .. 14 .. LVII
( ), .. 1116 .. IV ( )
.. 115 .. LVII ( ), ..
1115 .. IV ( ) .. 182
.. LVII ( ), .. 1136/2 ..
IV ( ) .. 73 .. 74 ..
LVII ( ), .. 1136/1 .. IV
( ) .. 75, .. 76, .. 147,
.. 148, .. 172 .. 184 .. LVII (
), .. 1142 .. IV ( )
.. 167 .. LVII ( ), .. 1242
.. IV ( ) .. 36
.. XLVI ( ), .. 1246 .. IV
( ) .. 4, .. 6, ..
7, .. 109, .. 204, .. 205 ..
LVII .. 34, .. 35 .. 273
.. XLVI ( ), .. 1257/2 ..
IV ( ) .. 7, .. 222 ..
269 .. LVII; .. 61, .. 377 ..
442 .. LVI .. 29 .. XLVI
( ), .. 1258 .. IV ( )
.. 116 .. 120 ..
XLVI ( ), .. 1284/1 .. IV (
) .. 69, .. 116,
.. 120, .. 129, .. 238, .. 239,
.. 260 .. 264 .. XLVI (
), .. 1268/1 .. IV ( )
.. 66, .. 136, .. 138
.. 391 .. LVI ( ) .. 1267/1
.. IV ( ) .. 68,
.. 491 .. 492 .. LVI ( ),
, ,
.
:

,
,

;

,

, ;
,

.
IV

-
.
V
,
, ,


.
VI
,
,
,
. IIV ,
.
VII

,

Utorak, 25. 10. 2016.

w-
(http://www.kons.gov.ba).
VIII
4 8
,
.
IX

" ".
:
. . , .
07.3-2.3-58/16-10
20. 2016.

. , . .
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika, na osnovi
lana V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini i lana 36. stav 1 Poslovnika o radu
Komisije za ouvanje nacionalnih spomenika ("Slubeni glasnik
BiH", broj 47/16), na sjednici odranoj od 20. do 21. juna 2016.
godine, donijela je

ODLUKU
I
Graditeljska cjelina Ulica ekalua (podruje izmeu
Mejtaa i Didikovca) u Sarajevu proglaava se nacionalnim
spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni
spomenik).
Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru koji obuhvata
k.. 1112 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k.. 10, 11
i 113 k.o. Sarajevo LVII (stari premjer), z.k. uloak br. 24 i 71;
(ekalua 16); k.. 1113 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to
odgovara k.. 9 k.o. Sarajevo LVII (stari premjer), z.k. uloak br.
73; (ekalua 14); k.. 1139 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to
odgovara k.. 70 k.o. Sarajevo LVII (stari premjer), z.k. uloak
br. 111; (ekalua 10); k.. 1140 k.o. Sarajevo IV (novi premjer)
to odgovara k.. 146 i 69 k.o. Sarajevo LVII (stari premjer), z.k.
uloak br. 27; (ekalua 8); k.. 1141 k.o. Sarajevo IV (novi
premjer) to odgovara k.. 174, 173 k.o. Sarajevo LVII (stari
premjer), z.k. uloak br. 170; (ekalua 6); k.. 1243 k.o.
Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k.. 146 k.o. Sarajevo
XLVI (stari premjer), z.k. uloak br. 107; (ekalua 3); k.. 1251
k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k.. 204 i dio 205
k.o. Sarajevo LVII (stari premjer), z.k. uloak br. 56 i 138;
(ekalua 11); k.. 1253 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to
odgovara k.. 5 i dio 6 i 7 k.o. Sarajevo LVII (stari premjer), z.k.
uloak br. 219, 104 i 19; (ekalua 13); k.. 1254 k.o. Sarajevo
IV (novi premjer) to odgovara k.. 223 i 110 k.o. Sarajevo LVII
(stari premjer), z.k. uloak br. 19; (ekalua 15 i 17); k.. 1257/1
k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k.. 60 k.o.
Sarajevo LVI (stari premjer), z.k. uloak br. 93; (ekalua 19);
k.. 1260 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k.. 138
k.o. Sarajevo LVI (stari premjer), z.k. uloak br. 98; (ekalua
23); k.. 1262 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k..
137 k.o. Sarajevo LVI (stari premjer), z.k. uloak br. 15;
(ekalua 25); k.. 1263 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to
odgovara k.. 139 k.o. Sarajevo LVI (stari premjer), z.k. uloak
br. 108; (ekalua 27) k.. 1093 k.o. Sarajevo IV (novi premjer)
to odgovara k.. 54 k.o. Sarajevo LVI (stari premjer), z.k. uloak
br. 109; (ekalua 36); k.. 1093 k.o. Sarajevo IV (novi premjer)
to odgovara k.. 54 k.o. Sarajevo LVI (stari premjer), z.k. uloak
br. 177; (ekalua bb); k.. 1090/1 i 1090/2 k.o. Sarajevo IV
(novi premjer) to odgovara k.. 53 k.o. Sarajevo LVI (stari
premjer), z.k. uloak br. 46; (ekalua 40); k.. 1092 k.o.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara dijelu k.. 280 k.o.


Sarajevo LVI (stari premjer), z.k. uloak br. 372; (ekalua 38);
k.. 1095/2 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k.. 56
k.o. Sarajevo LVI (stari premjer), z.k. uloak br. 178; (ekalua
34); k.. 1095/1 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k..
483 k.o. Sarajevo LVI (stari premjer), z.k. uloak br. 178;
(ekalua 34); k.. 1096 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to
odgovara k.. 57 k.o. Sarajevo LVI (stari premjer), z.k. uloak br.
179; (ekalua 32); k.. 1097 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to
odgovara k.. 58 k.o. Sarajevo LVI (stari premjer), z.k. uloak br.
180; (ekalua 30); k.. 1098 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to
odgovara k.. 180 k.o. Sarajevo LVI (stari premjer), z.k. uloak
br. 83; (ekalua 28); k.. 1099 k.o. Sarajevo IV (novi premjer)
to odgovara k.. 133 i k.. 181 k.o. Sarajevo LVI (stari premjer),
z.k. uloak br. 181; (ekalua 26); k.. 1100 k.o. Sarajevo IV
(novi premjer) to odgovara k.. 323 k.o. Sarajevo LVI (stari
premjer), z.k. uloak br. 329; (ekalua bb); k.. 1111 k.o.
Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k.. 12 i dijelu 114 k.o.
Sarajevo LVII (stari premjer), z.k. uloak br. 69; (ekalua 20 i
18); k.. 1114/1 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k..
111 k.o. Sarajevo LVII (stari premjer), z.k. uloak br. 75;
(ekalua 12); k.. 1114/2 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to
odgovara dijelu k.. 8 k.o. Sarajevo LVII (stari premjer), z.k.
uloak br. 145; (ekalua bb); k.. 1143 k.o. Sarajevo IV (novi
premjer) to odgovara k.. 171 k.o. Sarajevo LVII (stari premjer),
z.k. uloak br. 121 (ekalua bb); k.. 1240 k.o. Sarajevo IV
(novi premjer) to odgovara k.. 38 k.o. Sarajevo XLVI (stari
premjer), z.k. uloak br. 84; (Zelena povrina uz novogradnju
ekalue 1); k.. 1241 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to
odgovara k.. 37 k.o. Sarajevo XLVI (stari premjer), z.k. uloak
br. 84; (Novogradnja ekalua 1); k.. 1248 k.o. Sarajevo IV
(novi premjer) to odgovara dio k.. 109 k.o. Sarajevo LVII (stari
premjer), z.k. uloak br. 222; (ekalua 9 i 7); k.. 1259 k.o.
Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k.. 120 k.o. Sarajevo
XLVI (stari premjer), z.k. uloak br. 115; (ekalua 21); k..
1264 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k.. dijelu 72
k.o. Sarajevo LVI (stari premjer), z.k. uloak br. 142; (ugao
Didikovac ekalua); k.. 1247 k.o. Sarajevo IV (novi
premjer) to odgovara dio k.. 109 k.o. Sarajevo LVII i dio k..
273 i 35 k.o. Sarajevo XLVI (stari premjer), z.k. uloak br. 273 i
83; (ekalua 5), opina Centar Sarajevo, Federacija Bosne i
Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zatite
utvrene Zakonom o provoenju odluka Komisije za zatitu
nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubene
novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).
II
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Vlada Federacije) duna je osigurati pravne, naune, tehnike,
administrativne i finansijske mjere za zatitu, konzervaciju i
prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem
tekstu: Komisija) utvrdit e tehnike uvjete i osigurati finansijska
sredstva za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim
podacima o spomeniku i odluci o proglaenju dobra nacionalnim
spomenikom.
III
U cilju zatite nacionalnog spomenika, utvruju se dva
stepena zatite.
I stepen zatite primjenjuje se na objekte koji se nalaze na
prostoru koji obuhvata k.. 1112 k.o. Sarajevo IV (novi premjer)
to odgovara k.. 10, 11 i 113 k.o. Sarajevo LVII (stari premjer),
z.k. uloak br. 24 i 71; (ekalua 16); k.. 1113 k.o. Sarajevo IV
(novi premjer) to odgovara k.. 9 k.o. Sarajevo LVII (stari

Broj 80 - Stranica 519

premjer), z.k. uloak br. 73; (ekalua 14); k.. 1139 k.o.
Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k.. 70 k.o. Sarajevo
LVII (stari premjer), z.k. uloak br. 111; (ekalua 10); k.. 1140
k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k.. 146 i 69 k.o.
Sarajevo LVII (stari premjer), z.k. uloak br. 27; (ekalua 8);
k.. 1141 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k.. 174,
173 k.o. Sarajevo LVII (stari premjer), z.k. uloak br. 170;
(ekalua 6); k.. 1243 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to
odgovara k.. 146 k.o. Sarajevo XLVI (stari premjer), z.k. uloak
br. 107; (ekalua 3); k.. 1251 k.o. Sarajevo IV (novi premjer)
to odgovara k.. 204 i dio 205 k.o. Sarajevo LVII (stari premjer),
z.k. uloak br. 56 i 138; (ekalua 11); k.. 1253 k.o. Sarajevo IV
(novi premjer) to odgovara k.. 5 i dio 6 i 7 k.o. Sarajevo LVII
(stari premjer), z.k. uloak br. 219, 104 i 19; (ekalua 13); k..
1254 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k.. 223 i 110
k.o. Sarajevo LVII (stari premjer), z.k. uloak br. 19; (ekalua
15 i 17); k.. 1257/1 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara
k.. 60 k.o. Sarajevo LVI (stari premjer), z.k. uloak br. 93;
(ekalua 19); k.. 1260 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to
odgovara k.. 138 k.o. Sarajevo LVI (stari premjer), z.k. uloak
br. 98; (ekalua 23); k.. 1262 k.o. Sarajevo IV (novi premjer)
to odgovara k.. 137 k.o. Sarajevo LVI (stari premjer), z.k.
uloak br. 15; (ekalua 25) i k.. 1263 k.o. Sarajevo IV (novi
premjer) to odgovara k.. 139 k.o. Sarajevo LVI (stari premjer),
z.k. uloak br. 108; (ekalua 27). U tom prostoru utvruju se
sljedee mjere zatite:
- dozvoljeni su istraivaki i konzervatorsko-restauratorski
radovi, radovi na sanaciji i prezentaciji spomenika i radovi
tekueg odravanja objekata uz odobrenje federalnog
ministarstva nadlenog za prostorno ureenje (u daljem tekstu:
nadleno ministarstvo) i struni nadzor nadlene slube zatite
naslijea na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem
tekstu: nadlena sluba zatite);
- prilikom radova na restauraciji objekata neophodno je
sauvati njihov izvorni izgled;
- dozvoljena je adaptacija prostora u cilju njegovog
prilagoavanja savremenim potrebama (instalacije grijanja i drugi
radovi vezani za enterijer) pod uvjetom da se sauvaju stilske
karakteristike objekata cjeline, uz odobrenje nadlenog
ministarstva i struno nadziranje nadlene slube zatite;
- cjelina se moe koristiti u stambene, poslovne, obrazovne
i kulturne svrhe, odnosno na nain koji nee ugroziti integritet
objekata i njihovo znaenje u strukturi grada.
II stepen zatite primjenjuje se na objekte koji se nalaze na
prostoru koji obuhvata k.. 1090/1 i 1090/2 k.o. Sarajevo IV
(novi premjer) to odgovara k.. 53 k.o. Sarajevo LVI (stari
premjer), z.k. uloak br. 46; (ekalua 40); k.. 1092 k.o.
Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara dijelu k.. 280 k.o.
Sarajevo LVI (stari premjer), z.k. uloak br. 372; (ekalua 38);
k.. 1093 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k.. 54
k.o. Sarajevo LVI (stari premjer), z.k. uloak br. 109; (ekalua
36); k.. 1093 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k..
54 k.o. Sarajevo LVI (stari premjer), z.k. uloak br. 177;
(ekalua bb); k.. 1095/2 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to
odgovara k.. 56 k.o. Sarajevo LVI (stari premjer), z.k. uloak br.
178; (ekalua 34); k.. 1095/1 k.o. Sarajevo IV (novi premjer)
to odgovara k.. 483 k.o. Sarajevo LVI (stari premjer), z.k.
uloak br. 178; (ekalua 34); k.. 1096 k.o. Sarajevo IV (novi
premjer) to odgovara k.. 57 k.o. Sarajevo LVI (stari premjer),
z.k. uloak br. 179; (ekalua 32); k.. 1097 k.o. Sarajevo IV
(novi premjer) to odgovara k.. 58 k.o. Sarajevo LVI (stari
premjer), z.k. uloak br. 180; (ekalua 30); k.. 1098 k.o.
Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k.. 180 k.o. Sarajevo
LVI (stari premjer), z.k. uloak br. 83; (ekalua 28); k.. 1099
k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k.. 133 i k.. 181
k.o. Sarajevo LVI (stari premjer), z.k. uloak br. 181; (ekalua

Broj 80 - Stranica 520

SLUBENI GLASNIK BiH

26); k.. 1100 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k..


323 k.o. Sarajevo LVI (stari premjer), z.k. uloak br. 329;
(ekalua bb); k.. 1111 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to
odgovara k.. 12 i dijelu 114 k.o. Sarajevo LVII (stari premjer),
z.k. uloak br. 69; (ekalua 20 i 18); k.. 1114/1 k.o. Sarajevo
IV (novi premjer) to odgovara k.. 111 k.o. Sarajevo LVII (stari
premjer), z.k. uloak br. 75; (ekalua 12); k.. 1114/2 k.o.
Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara dijelu k.. 8 k.o.
Sarajevo LVII (stari premjer), z.k. uloak br. 145; (ekalua bb);
k.. 1143 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k.. 171
k.o. Sarajevo LVII (stari premjer), z.k. uloak br. 121 (ekalua
bb); k.. 1240 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k..
38 k.o. Sarajevo XLVI (stari premjer), z.k. uloak br. 84; (Zelena
povrina uz novogradnju ekalue 1); k.. 1241 k.o. Sarajevo IV
(novi premjer) to odgovara k.. 37 k.o. Sarajevo XLVI (stari
premjer), z.k. uloak br. 84; (Novogradnja ekalua 1); k.. 1248
k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara dio k.. 109 k.o.
Sarajevo LVII (stari premjer), z.k. uloak br. 222; (ekalua 9 i
7); k.. 1259 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k..
120 k.o. Sarajevo XLVI (stari premjer), z.k. uloak br. 115;
(ekalua 21); k.. 1264 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to
odgovara k.. dijelu 72 k.o. Sarajevo LVI (stari premjer), z.k.
uloak br. 142; (ugao Didikovac ekalua); k.. 1247 k.o.
Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara dio k.. 109 k.o.
Sarajevo LVII i dio k.. 273 i 35 k.o. Sarajevo XLVI (stari
premjer), z.k. uloak br. 273 i 83; (ekalua 5). U tom prostoru
utvruju se sljedee mjere zatite:
dozvoljena je rekonstrukcija postojeih i interpolacija
novih objekata;
sve intervencije trebaju potivati plansku osnovu ulice
i graevinske liniju susjednih objekata;
spratnost, gabaritne dimenzije, upotrebljeni materijali
i arhitektonski elementi novoprojektiranih objekata
trebaju biti u harmoniji sa objektima na koje se
primjenjuje prvi stepen zatite, a uz jasan savremeni
izraz;
nije dozvoljena izgradnja infrastrukturnih i
industrijskih objekata bez odobrenja nadlenog
ministarstva;
radove u obuhvatu II stepena zatite mogue je raditi
uz odobrenje nadlenog ministarstva i nadziranje
nadlene slube zatite.
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika, odnosno u
cilju spreavanja gradnji koje bi mogle imati negativni utjecaj na
vizuelni identitet graditeljske cjeline i dovesti do nestabilnosti
terena, te ugroziti njegov integritet, utvruje se zatitni
pojas koji obuhvata k.. 1089/1 k.o. Sarajevo IV (novi premjer)
to odgovara dijelu k.. 53 k.o. Sarajevo LVI (stari premjer), k..
1091 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara dijelu k.. 280
k.o. Sarajevo LVI (stari premjer), k.. 1094 k.o. Sarajevo IV
(novi premjer) to odgovara dijelu k.. 244 k.o. Sarajevo LVI
(stari premjer), k.. 1103 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to
odgovara k.. 89 i k.. 179 k.o. Sarajevo LVII (stari premjer), k..
1101 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k.. 59 k.o.
Sarajevo LVI (stari premjer), k.. 1108 k.o. Sarajevo IV (novi
premjer) to odgovara k.. 15 i k.. 117 k.o. Sarajevo LVII (stari
premjer), k.. 1110 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara
k.. 14 k.o. Sarajevo LVII (stari premjer), k.. 1116 k.o. Sarajevo
IV (novi premjer) to odgovara k.. 115 k.o. Sarajevo LVII (stari
premjer), k.. 1115 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara
k.. 182 k.o. Sarajevo LVII (stari premjer), k.. 1136/2 k.o.
Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k.. 73 i dijelu k.. 74
k.o. Sarajevo LVII (stari premjer), k.. 1136/1 k.o. Sarajevo IV
(novi premjer) to odgovara k.. 75, dijelu k.. 76, k.. 147, dijelu
k.. 148, k.. 172 i k.. 184 k.o. Sarajevo LVII (stari premjer),
k.. 1142 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k.. 167

Utorak, 25. 10. 2016.

k.o. Sarajevo LVII (stari premjer), k.. 1242 k.o. Sarajevo IV


(novi premjer) to odgovara dijelu k.. 36 k.o. Sarajevo XLVI
(stari premjer), k.. 1246 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to
odgovara k.. 4, dijelu k.. 6, dijelu k.. 7, dijelu k.. 109, dijelu
k.. 204, dijelu k.. 205 k.o. Sarajevo LVII i dijelu k.. 34, dijelu
k.. 35 i dijelu k.. 273 k.o. Sarajevo XLVI (stari premjer), k..
1257/2 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara dijelu k.. 7,
k.. 222 i k.. 269 k.o. Sarajevo LVII; zatim k.. 61, dijelu k..
377 i k.. 442 k.o. Sarajevo LVI i dijelu k.. 29 k.o. Sarajevo
XLVI (stari premjer), k.. 1258 k.o. Sarajevo IV (novi premjer)
to odgovara dijelu k.. 116 i dijelu k.. 120 k.o. Sarajevo XLVI
(stari premjer), k.. 1284/1 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to
odgovara dijelu k.. 69, dijelu k.. 116, dijelu k.. 120, dijelu k..
129, dijelu k.. 238, dijelu k.. 239, dijelu k.. 260 i dijelu k..
264 k.o. Sarajevo XLVI (stari premjer), k.. 1268/1 k.o. Sarajevo
IV (novi premjer) to odgovara dijelu k.. 66, dijelu k.. 136,
dijelu k.. 138 i dijelu k.. 391 k.o. Sarajevo LVI (stari premjer) i
k.. 1267/1 k.o. Sarajevo IV (novi premjer) to odgovara k.. 68,
dijelu k.. 491 i k.. 492 k.o. Sarajevo LVI (stari premjer), opina
Centar Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i
Hercegovina. U tom pojasu utvruju se sljedee mjere zatite:
dozvoljena je nova gradnja pod uvjetom da
novoizgraeni objekti dimenzijama, izgledom ili na
neki drugi nain ne ugroavaju spomeniku, ili
ambijentalnu vrijednost nacionalnog spomenika;
nove strukture moraju u svom sveukupnom dojmu
odraavati ambijentalni identitet, ali su dozvoljeni
elementi savremenog dizajna i materijala, ukoliko su
u skladu sa okoliem;
nije dozvoljena izgradnja industrijskih objekata,
zagaivaa okolia i objekata ija namjena moe
ugroziti nacionalni spomenik.
IV
Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostornoplanski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove
odluke.
V
Svako, a posebno nadleni organi Federacije Bosne i
Hercegovine, kantona, gradske i opinske slube suzdrat e se
od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni
spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
VI
Ova odluka dostavit e se Vladi Federacije, nadlenom
ministarstvu, nadlenoj slubi zatite i opinskom organu uprave
nadlenom za poslove urbanizma i katastra, radi provoenja
mjera utvrenih u ta. IIV ove odluke, te nadlenom opinskom
sudu radi upisa u zemljine knjige.
VII
Sastavni dio ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima
u prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.
kons.gov.ba).
VIII
Prema lanu V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su
konane.
IX
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedeem sastavu: prof.
dr. Amir Pai, Goran Milojevi i Radoje Vidovi.
Broj 07.3-2.3-58/16-10
20. juna 2016. godine
Predsjedavajui Komisije
Sarajevo
Prof. dr. Amir Pai, s. r.

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

1163

Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika, na


osnovu lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini i lanka 39. stavak 1. Poslovnika o
radu Povjerenstva za ouvanje nacionalnih spomenika, na
sjednici odranoj od 16. do 18. prosinca 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
I.
Povijesna graevina - Stara eljeznika postaja, opina
Lukavac, proglaava se nacionalnim spomenikom Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru koji obuhvata
k.. 2715 i 2716, k.o. Lukavac (novi premjer), to odgovara k..
257/32 i 257/33, k.o. Bistrac (stari premjer) i dijelovima k.. 2717
i 2710/1, k.o. Lukavac (novi premjer), to odgovara k.. 237/2 i
237/9, k.o. Bistrac (stari premjer), z.k. uloak br. 3186, 297 i
3444, opina Lukavac, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i
Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zatite
utvrene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zatitu
nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubene
novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).
II.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Vlada Federacije) duna je osigurati pravne, znanstvene,
tehnike, administrativne i financijske mjere za zatitu,
konzervaciju, restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit e tehnike uvjete i
osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje
informacijske ploe sa osnovnim podatcima o spomeniku i odluci
o proglaenju dobra nacionalnim spomenikom.
III.
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika, na prostoru
definiranom u toki I. stavak 2. ove odluke utvruju se sljedee
mjere zatite:
I. stupanj zatite primjenjuje se na prostoru koji obuhvata
k.. 2715 i 2716, k.o. Lukavac (novi premjer), to odgovara k..
257/32 i 257/33, k.o. Bistrac (stari premjer), z.k. uloak broj
3186, opina Lukavac. U tome prostoru utvruju se sljedee
mjere zatite:
doputeni su istrani i konzervatorsko-restauratorski
radovi, radovi na sanaciji i prezentaciji spomenika, uz
odobrenje federalnog ministarstva mjerodavnog za
prostorno ureenje (u daljnjem tekstu: mjerodavno
ministarstvo) i strukovni nadzor mjerodavne slube
zatite nasljea na razini Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: mjerodavna sluba
zatite);
prilikom radova na restauraciji objekta neophodno je
sauvati njegov izvorni izgled;
doputena je adaptacija prostora u cilju njegovog
prilagoavanja suvremenim potrebama (instalacije
grijanja i drugi radovi u enterijeru) pod uvjetom da se
ne ugroze spomenike vrijednosti objekta, uz
odobrenje mjerodavnog ministarstva i strukovno
nadziranje mjerodavne slube zatite;
objekat se moe rabiti u stambene, poslovne,
obrazovne i kulturne svrhe, odnosno na nain koji
nee ugroziti integritet objekta i njegovo znaenje u
strukturi podruja.
II. stupanj zatite primjenjuje se na prostoru dvorita koje
obuhvata dijelove k.. 2717 i 2710/1, k.o. Lukavac (novi

Broj 80 - Stranica 521

premjer), to odgovara k.. 237/2 i 237/9, k.o. Bistrac (stari


premjer), odreen sljedeim koordinatama: X=6542349.35
Y=4931988.37; X=6542365.54 Y=4931972.90; X=6542347.27
Y=4931953.56 i X=6542331.34 Y=4931968.69. U tome prostoru
doputeno je iskljuivo tekue odravanje i ureenje povrine.
IV.
Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni
prostorno-planski spisi u dijelu u kojemu su u suprotnosti sa
odredbama ove odluke.
V.
Svatko, a posebice mjerodavna tijela Federacije Bosne i
Hercegovine, kantona, gradske i opinske slube suzdrat e se
od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni
spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
VI.
Ova odluka dostavit e se Vladi Federacije, mjerodavnom
ministarstvu, mjerodavnoj slubi zatite i opinskom tijelu uprave
mjerodavnom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe
mjera utvrenih u to. II. - V. ove odluke, te mjerodavnom
opinskom sudu radi upisa u zemljine knjige.
VII.
Sastavnim dijelom ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim
osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva
(http://www.kons.gov.ba).
VIII.
Prema lanku V. stavak 4. Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su
konane.
IX.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 07.3-2.3-64/15-30
17. prosinca 2015. godine
Predsjedateljica Povjerenstva
Sarajevo
Ljiljana evo, v. r.
,
V 4 8
39 1
,
16. 18. 2015. ,

I
- ,
, (
).

.. 2715 2716, .. ( ),
.. 257/32 257/33, .. ( )
.. 2717 2710/1, .. ( ),
.. 237/2 237/9, .. ( ),
.. . 3186, 297 3444, ,
, .


8

Broj 80 - Stranica 522

SLUBENI GLASNIK BiH

(" ", . 2/02, 27/02, 6/04


51/07).
II
(
: ) ,
, ,
, ,
.
(
: )


.
III
,
I 2
:
I
.. 2715 2716, .. ( ),
.. 257/32 257/33, .. ( ),
.. 3186, .
:
,
,
(
: )

(
: );

;

( )

,

;
, ,
,

.
II
.. 2717 2710/1, .. (
), .. 237/2 237/9, .. (
), : X=6542349.35
Y=4931988.37; X=6542365.54 Y=4931972.90; X=6542347.27
Y=4931953.56 X=6542331.34 Y=4931968.69.

.
IV

-
.
V
,
, ,


.
VI
,
,

Utorak, 25. 10. 2016.

,
. IIV ,
.
VII

,
w-
(http://www.kons.gov.b).
VIII
V 4 8
,
.
IX

" ".
:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, ,
.
07.3-2.3-64/15-30
17. 2015.

, . .
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika, na osnovi
lana V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini i lana 39. stav 1 Poslovnika o radu
Komisije za ouvanje nacionalnih spomenika, na sjednici
odranoj od 16. do 18. decembra 2015. godine, donijela je

ODLUKU
I
Historijska graevina - Stara eljeznika stanica, opina
Lukavac, proglaava se nacionalnim spomenikom Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru koji obuhvata
k.. 2715 i 2716, k.o. Lukavac (novi premjer), to odgovara k..
257/32 i 257/33, k.o. Bistrac (stari premjer) i dijelovima k.. 2717
i 2710/1, k.o. Lukavac (novi premjer), to odgovara k.. 237/2 i
237/9, k.o. Bistrac (stari premjer), z.k. uloak br. 3186, 297 i
3444, opina Lukavac, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i
Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zatite
utvrene Zakonom o provoenju odluka Komisije za zatitu
nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Opeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Slubene
novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).
II
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Vlada Federacije) duna je osigurati pravne, naune, tehnike,
administrativne i finansijske mjere za zatitu, konzervaciju,
restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem
tekstu: Komisija) utvrdit e tehnike uvjete i osigurati finansijska
sredstva za izradu i postavljanje informacijske table sa osnovnim
podacima o spomeniku i odluci o proglaenju dobra nacionalnim
spomenikom.
III
U cilju trajne zatite nacionalnog spomenika, na prostoru
definiranom u taki I stav 2 ove odluke utvruju se sljedee mjere
zatite:
I stepen zatite primjenjuje se na prostoru koji obuhvata
k.. 2715 i 2716, k.o. Lukavac (novi premjer), to odgovara k..
257/32 i 257/33, k.o. Bistrac (stari premjer), z.k. uloak broj

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

3186, opina Lukavac. U tom prostoru utvruju se sljedee mjere


zatite:
dozvoljeni su istraivaki i konzervatorskorestauratorski radovi, radovi na sanaciji i prezentaciji
spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva
nadlenog za prostorno ureenje (u daljnjem tekstu:
nadleno ministarstvo) i struni nadzor nadlene
slube zatite naslijea na nivou Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadlena sluba
zatite);
prilikom radova na restauraciji objekta neophodno je
sauvati njegov izvorni izgled;
dozvoljena je adaptacija prostora u cilju njegovog
prilagoavanja savremenim potrebama (instalacije
grijanja i drugi radovi u enterijeru) pod uvjetom da se
ne ugroze spomenike vrijednosti objekta, uz
odobrenje nadlenog ministarstva i struno nadziranje
nadlene slube zatite;
objekat se moe koristiti u stambene, poslovne,
obrazovne i kulturne svrhe, odnosno na nain koji
nee ugroziti integritet objekta i njegovo znaenje u
strukturi podruja.
II stepen zatite primjenjuje se na prostoru dvorita koje
obuhvata dijelove k.. 2717 i 2710/1, k.o. Lukavac (novi
premjer), to odgovara k.. 237/2 i 237/9, k.o. Bistrac (stari
premjer), odreen sljedeim koordinatama: X=6542349.35
Y=4931988.37; X=6542365.54 Y=4931972.90; X=6542347.27
Y=4931953.56 i X=6542331.34 Y=4931968.69. U tom prostoru
dozvoljeno je iskljuivo tekue odravanje i ureenje povrine.
IV
Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostornoplanski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove
odluke.
V
Svako, a posebno nadleni organi Federacije Bosne i
Hercegovine, kantona, gradske i opinske slube suzdrat e se
od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni
spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
VI
Ova odluka dostavit e se Vladi Federacije, nadlenom
ministarstvu, nadlenoj slubi zatite i opinskom organu uprave
nadlenom za poslove urbanizma i katastra, radi provoenja
mjera utvrenih u ta. II-V ove odluke, te nadlenom opinskom
sudu radi upisa u zemljine knjige.
VII
Sastavni dio ove odluke je obrazloenje sa prateom
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima
u prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.
kons.gov.ba).
VIII
Prema lanu V stav 4 Aneksa 8. Opeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su
konane.
IX
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedeem sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi,
Dubravko Lovrenovi i Ljiljana evo.
Broj 07.3-2.3-64/15-30
17. decembra 2015. godine
Predsjedavajua Komisije
Sarajevo
Ljiljana evo, s. r.

Broj 80 - Stranica 523

ISPRAVKE
1164

Nakon izvrenog sravnjivanja sa usvojenim tekstom odluke,


utvreno je da se potkrala greka u Odluci Povjerenstva za
ouvanje nacionalnih spomenika o proglaenju povijesnog
podruja - Memorijalni kompleks Crna kua, spomenik rtvama
faistikog terora u Kruici, opina Vitez, nacionalnim
spomenikom Bosne i Hercegovine, broj 02-2.3-59/14-24 od 16.
lipnja 2014. godine, objavljenoj u "Slubenom glasniku BiH"
broj 68/14 na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku, te se daje
sljedei

ISPRAVAK

ODLUKE POVJERENSTVA ZA OUVANJE


NACIONALNIH SPOMENIKA O PROGLAENJU
POVIJESNOG PODRUJA - MEMORIJALNI
KOMPLEKS CRNA KUA, SPOMENIK RTVAMA
FAISTIKOG TERORA U KRUICI, OPINA VITEZ,
NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I
HERCEGOVINE
U Odluci Povjerenstva za ouvanje nacionalnih spomenika
o proglaenju povijesnog podruja - Memorijalni kompleks Crna
kua, spomenik rtvama faistikog terora u Kruici, opina
Vitez, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", broj 68/14), u toki I. stavak 3. vri se ispravak
teksta tako da se iza broja "3119" dodaju rijei: "(novi premjer),
to odgovara k.. 413/1 (stari premjer)".
Broj 02-2.5-127/16-4
5. rujna 2016. godine
Predsjedatelj Povjerenstva
Sarajevo
Prof. dr. Amir Pai, v. r.

,

- ,
,
, ,
02-2.3-59/14-24 16. 2014. ,
" " 68/14 ,
,-
,
,
,


,
, ,
("
", 68/14), I 3.
"3119" : "(
), .. 413/1 ( )".
02-2.5-127/16-4
5. 2016.

. , . .
Nakon izvrenog sravnjivanja sa usvojenim tekstom odluke,
utvreno je da se potkrala greka u Odluci Komisije za ouvanje

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 524

nacionalnih spomenika o proglaenju historijskog podruja Memorijalni kompleks Crna kua, spomenik rtvama faistikog
terora u Kruici, opina Vitez, nacionalnim spomenikom Bosne
i Hercegovine, broj 02-2.3-59/14-24 od 16. juna 2014. godine,
objavljenoj u "Slubenom glasniku BiH", broj 68/14 na
bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku, te se daje sljedea

ISPRAVKA

ODLUKE KOMISIJE ZA OUVANJE NACIONALNIH


SPOMENIKA O PROGLAENJU HISTORIJSKOG
PODRUJA - MEMORIJALNI KOMPLEKS CRNA
KUA, SPOMENIK RTVAMA FAISTIKOG TERORA
U KRUICI, OPINA VITEZ, NACIONALNIM
SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
U Odluci Komisije za ouvanje nacionalnih spomenika o
proglaenju historijskog podruja - Memorijalni kompleks Crna

Utorak, 25. 10. 2016.

kua, spomenik rtvama faistikog terora u Kruici, opina


Vitez, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", broj 68/14), u taki I stav 3. vri se ispravka teksta
tako da se iza broja "3119" dodaju rijei: "(novi premjer), to
odgovara k.. 413/1 (stari premjer)".
Broj 02-2.5-127/16-4
5. septembra 2016. godine
Predsjedavajui Komisije
Sarajevo
Prof. dr. Amir Pai, s. r.

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 525

KAZALO
VIJEE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
1149 Odluka o kriterijima za dodjelu grant
sredstava za podrku organizacijama osoba s
invaliditetom u Bosni i Hercegovini za 2016.
godinu (hrvatski jezik)2016. ( )
Odluka o kriterijima za dodjelu grant
sredstava za podrku organizacijama osoba s
invaliditetom u Bosni i Hercegovini za 2016.
godinu (bosanski jezik)
1150 Odluka o kriterijima za dodjelu grant
sredstava udrugama obitelji nestalih osoba u
Bosni i Hercegovini za 2016. godinu (hrvatski
jezik)


2016.
( )
Odluka o kriterijima za dodjelu grant
sredstava udruenjima porodica nestalih
osoba u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu
(bosanski jezik)
1151 Odluka o kriterijima za dodjelu grant
sredstava za podrku udrugama nacionalnih
manjina za 2016. godinu (hrvatski jezik)


2016.
( )
Odluka o kriterijima za dodjelu grant
sredstava za podrku udruenjima nacionalnih
manjina za 2016. godinu (bosanski jezik)
1152 Odluka o kriterijima za dodjelu grant
sredstava organizacijama za ljudska prava u
svrhu promocije ljudskih prava u Bosni i
Hercegovini za 2016. godinu (hrvatski jezik)2016. (
)
Odluka o kriterijima za dodjelu grant
sredstava organizacijama za ljudska prava u
cilju promocije ljudskih prava u Bosni i
Hercegovini za 2016. godinu (bosanski jezik)
1153 Odluka o kriterijima za dodjelu grant
sredstava za nevladine organizacije koje
osiguravaju izravnu pomo rtvama trgovine
ljudima dravljanima Bosne i Hercegovine za
2016. godinu (hrvatski jezik)
2016. (
)

22

43

64

85

106
127

148
169

190

210

232

253

274

Odluk o kriterijima za dodjelu grant


sredstava za nevladine organizacije koje
osiguravaju direktnu pomo rtvama trgovine
ljudima dravljanima Bosne i Hercegovine za
2016. godinu (bosanski jezik)
1154 Odluka o kriterijima za dodjelu grant
sredstava za rjeavanje problema Roma u
podrujima
stambenog
zbrinjavanja,
zapoljavanja i zdravstvene zatite za 2016.
godinu (hrvatski jezik)

,

2016. ( )
Odluka o kriterijima za dodjelu grant
sredstava za rjeavanje problema Roma u
oblastima
stambenog
zbrinjavanja,
zapoljavanja i zdravstvene zatite za 2016.
godinu (bosanski jezik)
1155 Odluka o kriterijima za dodjelu grant
sredstava za pomo romskom nevladinom
sektoru u Bosni i Hercegovini za 2016.
godinu (hrvatski jezik)


2016.
( )
Odluka o kriterijima za dodjelu grant
sredstava za pomo romskom nevladinom
sektoru u Bosni i Hercegovini za 2016.
godinu (bosanski jezik)
1156 Odluka o kriterijima za dodjelu grant
sredstava crkvama i vjerskim zajednicama u
Bosni i Hercegovini za 2016. godinu (hrvatski
jezik)


2016.
( )
Odluka o kriterijima za dodjelu grant
sredstava crkvama i vjerskim zajednicama u
Bosni i Hercegovini za 2016. godinu
(bosanski jezik)
POVJERENSTVO ZA OUVANJE
NACIONALNIH SPOMENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1157 Odluka broj 03.1-02.9-56/16-5 (hrvatski
jezik)
03.1-02.9-56/16-5 (
)
Odluka broj 03.1-02.9-56/16-5 (bosanski
jezik)
1158 Odluka broj 04.2-2.4-57/16-1 (hrvatski jezik)
04.2-2.4-57/16-1 ( )
Odluka broj 04.2-2.4-57/16-1 (bosanski jezik)
1159 Odluka broj 06.2-2.3-58/16-7 (hrvatski jezik)
06.2-2.3-58/16-7 ( )
Odluka broj 06.2-2.3-58/16-7 (bosanski jezik)
1160 Odluka broj 06.3-2.3-58/16-9 (hrvatski jezik)
O 06.3-2.3-58/16-9 ( )

295

316

337

358

379

400

421

442

463

484

505
505
505
505
506
506
506
507
508
509
510

Broj 80 - Stranica 526


1161

1162

1163

SLUBENI GLASNIK BiH

Odluka broj 06.3-2.3-58/16-9 (bosanski jezik)


Odluka o izmjeni Odluke o proglaenju
kulturnog pejzaa na Plavoj vodi u Travniku
nacionalnim
spomenikom
Bosne
i
Hercegovine (hrvatski jezik)( )
Odluka o izmjeni Odluke o proglaenju
kulturnog pejzaa na Plavoj vodi u Travniku
nacionalnim
spomenikom
Bosne
i
Hercegovine (bosanski jezik)
Odluka broj 07.3-2.3-58/16-10 (hrvatski
jezik)
07.3-2.3-58/16-10 (
)
Odluka broj 07.3-2.3-58/16-10 (bosanski
jezik)
Odluka broj 07.3-2.3-64/15-30 (hrvatski
jezik)
07.3-2.3-64/15-30 (
)
Odluka broj 07.3-2.3-64/15-30 (bosanski
jezik)

511

512

513

513
513
516
518
521
521
522

Utorak, 25. 10. 2016.

ISPRAVKE
1164 Ispravak Odluke Povjerenstva za ouvanje
nacionalnih spomenika o proglaenju
povijesnog podruja - Memorijalni kompleks
Crna kua, spomenik rtvama faistikog
terora u Kruici, opina Vitez, nacionalnim
spomenikom Bosne i Hercegovine (hrvatski
jezik)


-
,

,
,
( )
Ispravka Odluke Komisije za ouvanje
nacionalnih spomenika o proglaenju
historijskog podruja - Memorijalni kompleks
Crna kua, spomenik rtvama faistikog
terora u Kruici, opina Vitez, nacionalnim
spomenikom Bosne i Hercegovine (bosanski
jezik)

523

523

523

Utorak, 25. 10. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 80 - Stranica 527

Broj 80 - Stranica 528

SLUBENI GLASNIK BiH

Utorak, 25. 10. 2016.

Nakladnik: Ovlatena sluba Doma naroda Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: tajnik Doma naroda Parlamentarne
skuptine Bosne i Hercegovine Bojan Ninkovi - Priprema i distribucija: JP NIO Slubeni list BiH Sarajevo, Demala Bijedia 39/III - Ravnatelj: Dragan Prusina Telefoni: Centrala: 722-030 - Ravnatelj: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050 faks: 722-074 - Sluba za pravne i ope poslove:
722-051 - Raunovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvruje polugodinje, a uplata se vri UNAPRIJED u korist rauna: UNICREDIT
BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brko 552-00000000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Tisak: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za tiskaru: Mevludin Hamzi - Reklamacije za
neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slubeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obvezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Pretplata za II polugodite 2016. za "Slubeni glasnik BiH" i "Meunarodne ugovore" 120,00 KM, "Slubene novine Federacije BiH" 110,00 KM.
Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godinja pretplata 200,00 KM