Вы находитесь на странице: 1из 20

THURSDAY

8122016

16+8+4
y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux, kLkkh, ws yLku {wtkRke rMk kkwt irLkf

REG NO. GAMC-26

Vol : 60 No. : 97

AHMEDABAD

www.sandesh.com

facebook.com/sandeshnewspaper

twitter.com/sandeshnews


Page.15

26236.87
8102.05
28800

40300

67.63
72.51

85.24

-155.89
-41.10
0.00
-200
+0.27
+0.59
+1.38

****

CMYK

02
SANDESH

AHMEDABAD

500
1000

THURSDAY 8122016

Published by Dhaval Pandya for the owner The Sandesh Limited & Printed by him at Sandesh Bhavan, Lad Society Road, Behind Vastrapur Gam, PO; Bodakdev, Ahmedabad-380054 (Gujarat) Phone : 40004000, Editorial Fax : 40004281 * Website : www.sandesh.com
Editor : Mr. Mahesh Liloriya - Responsible for selection of news under PRB Act. Sandesh (Estd 1957) Reg. : No. GAMC 26, Valid up to 31-12-2017 RNI Reg. No.: 1584/1957 Vol :60 No. : 97

CMYK

CMYK

SANDESH

AHMEDABAD

03

THURSDAY 8122016

CMYK

CMYK

04
SANDESH

AHMEDABAD

THURSDAY 8122016

CMYK

CMYK

SANDESH

AHMEDABAD

05

THURSDAY 8122016

CMYK

CMYK

06 SANDESH

AHMEDABAD

CMYK

CMYK

SANDESH

07

AHMEDABAD

THURSDAY 8122016

CMYK

CMYK

08

THURSDAY

CMYK

CMYK

09
THURSDAY

qeLku
Wkh
Lke[u
kt
/x

SX

Market
BSE
NSE
MCX-SX
Total

Cash F&O

Total

2547

2548

15900 345879

361779

--

--

--

18447 345880

364327

rMkh
qz
fkukh
fkuxLk

rMkh
qz kuLx
fkukh
fkuxLk


kk{kueLk Lkku Mkwkh zkku 1010/1040

fkunkkwh ktz yu{ 3475/3575


fkunkkwh ktz yuMk 3400/3470

kh kkh
431
wxuLMk
375

Vwkh
40/100

kex
100/180

xkk
300/500
{uke
100/140

kkhMk
80/100


{nuMkkk

370/441
swkh
381
kkshe
300/311

yuhtzk
745/755

ktxe
355/375
yktkrkMk

yuhtzk
750/755

fwfhkzk

yuhtzk
745/758

380/431

knku

swkh
1350/1500

kw u h
MkVu
4500/4800
kw u h
k
4300/4400

kxk
4000/5700

yu h t z e
LkkLke
3400/3450
yu h t z e
{ku x e
3300/3350

kwze
1300/1500
kku

W
375/415

Mk{e
yuhtzk
730/744

yuhtzk
745/758

yz
450/1010

Vwkh
30

{h[kt
40/140

{uke

80/180

k
1040/1180

fkkMk
1000/1037

W
380/410

uzkk

ku f Lk
400/414

fkkMk
1005/1043

swkh
374

k
1150/1300

yuhtzk
730/754

s
415

fze

ktxe
345/378

k
yz

yz

swkh

yuhtzk

yz

1051/1400
880/1140

rMkkwh

874/1151

375/437

441/470

{kuzkMkk

700/750

700/1138

xxkuE

380/410

khk

hnk

{kMkk

1040/1775

Ezh


yz
800/1041

yu h t z k
745/773

xkk
5 0 {uke
700/750

hik
4 0 / 5 0

Vkh
100
nkhes

fkukes
8 0 / 1 0 0

{h[k
100/140

xk{uxk
1 0 0 / 1 5 0

{uke
1 0 0

kwuh
5 0 0 / 5 5 0

MkkkMk

W
380/400

Mkkt

yuhtzk
7 3 5 / 7 3 4 7


k
1080/1173yuhtzk
745/748
LkMkwhk

MkkuLk{
310/341 M k u L x u z
4 0 0

khe
4 1 5 / 4 5 1

yuhtzk
700/737350/400

yuhtzk
730/757 yz
700/1000

MkkukkeLk
500/580
zeMkk

fkkMk
800/1000 hkzku
751/770


khk

y z
8 5 1 / 1 0 5 4

xw f ze

370/413

yz
800/1040 s
3 8 1

kkshe
3 0 0
40/140
kxkfk zeMkk
kkxze


yuhtzk
735/741

Mk

CMYK

800/1800

CMYK

10

yuzxkoE{uLx
AHMEDABAD

SANDESH

THURSDAY 08122016

khk{kkkLkk
fuL
y{kk{kt hnukLkwt- {Vk
s{kLke Mkwrk u
u{eykuLku 9426526948

600/-{kt

suLwELk Vw kkuze
{kr uze/ su L xMk
krh{
yt z hk e s.

7229016597

2016313531

2016312136

{kxu 250 Akufhk- Akufheyku


uEyu Au , 12 kkMk,
Salary-

9244/-.

8238031686
2016313379

hu ku X k yku V kELk
zuxkyuLxe Vku{o Vek kus/
Lkku u
xkEkk.
9638012619
2016313244

5kxo/ Vw xkE{ fk{ {kxu


YkY yukkuELx{uLx ELku
{ku. 8401097725.
uEyu Au ykurVMkkku
yuMk/ fkuBwxh/ kwshkke
xkEkeMxLkk fkh. {ku9727747090
2016313526

9825098365
2016313535

uEyu Akufhk/ Akufheyku hu


kuXk Online/ Offline
zuxkyuLxe {kxu (Daily
Payment) Incometax:
7383922784,
Gandhinagar:
8732991672
2016313259

uze wxe kkoh {kxu


yLkwe MxkV uEyu Au.
kkwh{kt
Mktkfo:
9429202153
2016313131

huke Mkwykh{kt kk k
{ku [kihekkk ftkLke,
knekkk. 7046012501
2016311914

yuhkkuxo y{kk
hksfkux, Mkwhk nukw yLkkZ/
kuwyux,
4250075500, kkWLz MxkV,
MkwkhkEh, yuhnkuMxuMk,
kuzoh, hnuLkk- kLkk.
100%

09582773198
2016313435

uEyu
Au
{nkhk
hLkSMkn Lke rnLe
rMkhe{kt wfku wkeyku.
9638854261
2016313498

uEyu Au rV{, rMkrh,


Add, {kuzk {kxu kkfku,
wfku, wkeyku. {rLkkh9137715203, MkeShkuz9137309570
2016313478

Vacancy in KFC
Restaurant- CG Rd
Branch, Male/ Female
10/ 12th Pass, Age:
18- 28 yrs, Sal: 7,800/Grs + Incentives,
Walkins- Mon to Fri at
KFC, Grnd Flr, 3rd Eye
Building, Panchvati,
CG Rd- Ahmd # 07940099900 Time: 12 to
6 pm.
2016311971

700012000/-.
9510770060
2016313377

{kxu kwshkke kuhkkeMx


uEyu Au. kkkh 15000/Spa

31555, 09761285888,
08650133440,

2016313312

uEyu Au Mxkuf {kfuox


Mkku^xuh ftkLke {kxu xufLkef
Mkkkuxo yLku {kfuoxk
yuewxe fkuBwxhLkk
fkh,
yLkwe/
keLkyLkwe.
8487905539,
65431298

079-

2016313371

zkuh xw zkuh {kfuoxk fhe fu


kuk Male/ FemaleLke
sYh Au. kkk yusLx
Lke{kLkkt
Au.
9227733237
2016313359

Open Interview uEyu


Au kuzkVkuLkLkk DSA {kxu

Akufhk Akufheyku yLkwerkLkyLkwe, xue fkuh50, MkuMk{uLk- 10, kkxo


xkE{/ Vw xkE{, kkkh
6000ke
10000
+
ELkMkuLxe,
ELf{xuk.

8054698097,
8054698399
2016313426

uEyu Au DTP ykukhuxh,


kkkwLkkh- 9662991555
2016313481

uEyu Au fkuBwxh
ykukhuxh {u/ Ve{u
ytkuSLkk
fkh.
9712615652

2016313529

7048683734,

AC

7405681545,

8155047318
2016313601

2016313410

k hkufk fhku k{khk


rMkkh{kt {uku {rnLku 1
k. 9909771188
5

2016313507

Kalyan Finance Ltd


Goverment

LkkU :
e{k yusLx, kUf yusLx
kkk {kEku VkLkkLMk.
yu s Lxku L ke
ru k
sYhekk.
07830287786.

www.mansifinance.co
2016313134

u E yu Au {u / rV{u
fkuBwxh ykukhuxh {kfuoxk
yuewxe xue fkuh,
kkkh15000/-.
9909771188
2016313516

u E yu
Au
rVz
Mkw khkEh
rMk/
LkkEx{kt Mkku ez u M x
{u L ku s {u L xLke fk{keheLkk
fkh.
{ku 9727747090
2016313502

u E yu Au UTN Shop
ykuVeMk Mkuo {kxu Akufhk/
Aku f he kkkh 7000 ke
9000. Mktkfo B/8 Mkee
ktku khkk xkhkuz,
EMkLkkw h Mk{ 2ke 6.

Gayatri

Tharapyst

500 ke

khVu x Vw
heu Mk kku z e x e x{u L x

uEyu Au xue fkuh 10


rhkLMk
yLkwe/
rkLkyLkwe M/ F.
Lkkhkwhk. 8000875566.
uEyu Au xue fkuh kkkh
5000 + ELMkuLxe
Lkhtkkwhk- 9638659545

2016313575

hku Mkk & {kr MkuLxh


799/- {kt fkf. 76989
77510, 7043702719

8401313616

kLkt VkLkkLMk hu f
fkhLke kuLk 1% ks,
40% Aw x hu ku X k 24
kf{kt. 8238558429,

ykw u o r f
yku E ke {kr khk
hknk.
w : kk{kt

Jill

Spa

9662403330,

9725532972,

8155004516
2016313624

8238566232
2016313409

ku VkLkkLMk Mk{Mk
kuLk 1% ks, 50% Awx
24 kf{kt hu ku X k.

Lku[hkukuhkke yLku Mkk {kxu


fku L xu f fhku . (kw s hkke
Mo:
MxkV)
8511074842
2016309374

7069710139,
7069710119
2016313400

ksu Yrkk ykkk EAwf


kkxeoyku Mktkfo [uf/ Lkkuxhe
9978571623
Mkk{u .
({kuhke)
2016313191

Lw ykukLk Vw kkuze Mkk


rzMku L x MxkV, u z e /
suLxMk. 7878303571
2016313431

Mkk {krke kkske


MVq k {u ku 400/-.
MkuxukEx7874622540, kkze9724173220

kuMk keh 4500/- Vexk


Mkkku 2 ko L ke ku h u L xe.
9825241504
2016313384

2016312087

9898186616
2016313366

{rnk k] n Wku k
{w kMk zke kLkke
13500/f{kku 8128721423,
9638660163
2016311193

huke kkxo/ Vw xkE{ fk{


fhe khkLke ykf
{uku. 9016784866
2016310804

huke fk{ fheLku khkLke


ykf f{kku su
Mkkutfe- 9408719603

2016313596

2016310413

Mku r yku V h 699/fkf {Mkks fhkku .


9601446414 yk{hkuz,
9898939132 - kku z fu .

huke fk{ fhku 5000ke


25000 Mkw e f{kyku . Mo:
9924623922
2016313446

Perfect Full Body

khkLke ykf {kxu huke


fk{ fhku hkusLkk 2 kf
fk{.
rhe -

Malish In the City Call

8980001226

2016313488

fuLkuzk, ykuMxurk, y{uhefk


2 koLke fo kh{ex ek
PR ftkLke MkkuLMkh (2 k
Mkuuhe) 9727015648.

{xeLku Lk
ft kLke{kt
khkLke ykf {u ku .
YkY {ku . Lk{ekk :

Sikha. 7574022777.
2016313491

ykw u o r f & nko Vw


kku z e {keMk heu Mk
{kELz.
Mku x u kEx

2016313437

sLk khku- xkzku {Lku


kw A ku .
Mo9825698631
2016313202

Earn

8866781761
2016313544

40,000/-

100000/- PM Without
Leaving Your Present
Work 9825664601

9424318049
2016312748

2016313365

uEyu Au. Lke ykurVMk{kt


12th/ k u w y u x . Mkt kfo
MktrkkE:

ELxhLku Lk ft kLke{kt
huke/ ykurVMkke fk{ fhku.
Mktkfo- 9979778316

8347937092
2016313595

2016313612

25 rMk{kt Lkk fwhke


k Wkkzku yLku kLku
hkkt
yxfkku 9173340168

r kkLk,
MLkku k,
t kkE, zkE, kw k
hkukkuLkwt Mk[kux ykwoief
rLkkLk. 9104791068.

uEyu Au. fhe uuLz


kMkku {kxu yLkw e
Eu x e ~Lk,
AC
{efu L kef, xu e~Lk,
Mkex / kzk Mkek {kxu
hS. 7046012523

2016313314

2016311916

2016313627

fuxhkLku kkk kMkku


{eXkE fkWLxh, xu, eyku
u[kLke
Au.
8000009195

2016313403

k]n Wkuk huke f{kyku.


15000 ke
35000/( ku h Lxe
yu k e {u L xke )
9000{kt xw kkEx [ku f
kLkkyku. wLkeMko xuzek
ftkLke MkeShkuz y{kk.
07926443192,

2016312304

9824068423
2016309380

Online

(Good Communication
10,000/-. 9375859575

Lkk- sw L kk fku B w x h,
ukxkuk, {kukkE u- u[
hekuhk. 7600541366
2016313203

u E yu Au rkkeo y ku ,
k]rneyku, fk, hexkzo
kMkoLk rMkBk fkuBwxh fo
{kxu, Mkuhe 35000/- Mkwe.
Call:

9054743502,

9157529148
2016313429

Shopping Lku

Ladies/ Gents with

k{khku Mkk kLkke


{rnLku 25000/- f{kyku.

Trained

9714982488,

699/- Hour Massage

+ Graduation), Salary

2016313397

2016313234

hw Mkk k{S nkux Lw


MxkV kwshkke WM{kLkkwhk.

Banking

Urgently
Require
40
Candidates for USA
Non Voice Process,
(Age
Should
be
Under 30) Salary,
Attendance Bonus,
Attractive Incentives
MondayFriday
Working (Night Shift
Only)
Call9898570932

xkx eh s{eLkku
uk- u[k (JP) k
{kV. 9227519719

2016313199

Require Tele Sales

2016313398

2016311083

2016313246

07210016772

2016313620

Executive-

kkfkef u [ kLkku Au
{ku f kLkku ku x 190 kh
xkEx eh {nkfkuh
hkuz Ezh. 9099069545

(AC) 7567437638

2016313218

2016313483

2016313170

Shower.

7048683733

9512050090,
9512050100

2016313513

ykuMxurk e rk, 2 ko
{kxuLke fo kh{ex (rk
{kxuLkk Mktkqo 5iMkk kkkh
{ktke fkku) nkux, {ku,
yuhkkuxo {kxu Akufhk/
AkufheykLke sYrhkk Au
kkkh- 1.5 ke 2 k-

08392822228,

9601879155

Relax Full Body Spa

2016313128

07830011044,

uEyu Au rV{u LkMko


nkuMkex {kxu, Salary

8460797695,

07859803530,

{kLkMke VkLkkLMk ftkLkeLku


uEyu Mk{Mk khk rsk
Mkh kh fk{ fhk nukw
Aku f hkyku .
074093

2016313604

Decent Smart Staff

8171337759
2016313415

9067846551

8460795594,

8511835344,

kkxo / Vw
xkE{{kt hku s Lkk nhku
f{kyku
ku h t x eke.

Desi Boys

{rnLk
Mfkukeoku xkkuo ze
u[kLke Au {k[o 2003
(k
rkktrk)

kuLk.. kuLk.. kuLk.. 100%


kuhtxe Mkkku {u kes
fkhLke. 8866927215,

hrsMxzo
kukxeo, {kfoex, kMkoLk
ku L k hu ku X k {u ku .
( Online Mkw r k) ks
1%,
Aw x
60%.

2016313520

W[ kkrkLkk 50 koL kk
nuLzMk{ Mkhfkhe yrfkheLku
ykw r Lkf
r[khku ke
Vu{ee{kt kUEk kuMx hnuw
Au. 9687104266

yku E ke
kkuze {kr fhkku AC
u r z/
su L xMk.
Ayurvedic

Vodafone Call Centre

Girls.

9898736928
(Bodakdev)
2016312115

he {Mkks suLwELk MxkV


khk
fhkku .
7778925892
2016313427

Orange The Spa

Vw

kkuze {Mkks {kk 800/{kt. Mo: 7486991276


2016313283

kkze{kt k k WLz ^ku h


^u x u [ kLkku 200
kh{kt 120 kktfk{ 80
kh kkzoLk ykLk VLk[h
khu skLkw nkukke 58
k rkE k.

8200794114
2016313193

Vardhman

(Regd)

9377075052,

hku f ku 15003000 /- hku s Lkk f{kyku ,


ku h k, kzek, ku khu x
Wku k kkeLku x u L kk,
x k t M kkku x o ,
yu ke{uLx,
Mkwrk. 09711127640,

9409542647

09540105763.

98245

30510,

9427452582,

yku A k

2016313279

2016313372

CMYK

{kt Lkk{ kLk{ hEMkkLk


5Xk keLku rk r[hkk
rkue hku Au. 301,
u- 20, ktkk Lkt- 14
ykk
Mkku M kkxe,
yktkkkze, y{kk.
2016313413

{kY Lkk{ [e{Lkk


khkuk{ fhke keLku
[ehkk khkuk{ Mkwkhek
hku Au . 11, Lke
ktku, IOC, [ktuzk,
y{kk.
2016313389

{kY Lkk{ sku kku L k


fku hkE kxu keLku
kuMkLkk h{ukE kxu
hku Au. MkhLkk{wt: ykh/6,
Mkki o
yu kkxo { u L x,
kxkuzek, y{kk.
2016313322

{kY sw L kw Lkk{ neLkk


qkuLkE uMkkE nkwt ku
keLku neLkk rLkkeLk uMkkE
hku Au. 8/A, fkkkk
Mkku M kkxe, sknh[ku f ,
{rLkkh,
y{kk380008.
2016313522

{kYt
Lkk{
{kh
fkr{rLkknuLk {nuLkke
ke kkt e ku kku L k
Ekufw{kh. 6-ke {efwts
Mkku M kkxe, kee{zk,
y{kk.

I Have Changed my
Name From Prajapati
Anitabahen
Hargovanbhai
To
Prajapati
Anitaben
Dineshkumar. C-134,
Shreenathpark
Society, Amraiwadi,
Ahmedabad.
2016313328

I Have Changed my
name
From
Sita
Dhanaram Sindhi to
Jyoti
Nanakram
Tekwani. 35, Sarthi- 3,
Nr. Subhash Chowk,
Memnagar,
Ahmedabad 2016313339
I Have Changed My
Name From Yagnik
Nitin Rameshchandra
to
Jani
Nitin
Rameshchandra. 21,
Tridev
Tenaments
Ognaj, Ahmedabad.
2016313340

Lkk{ ku Au. {khw swLkw


Lkk{ SkwkE skekE
{khkzeke keLku krk
SkuLfw{kh skekE
hku Au. MkhLkk{wt:
2237/1, hAkuzS {trh,
whus {trh Mkk{u, kk.
Mkkt, S. y{kk382110
2016313463

My Minor Daughters
Name Change From
isha
Kirankumar
Pandya
to
Ashvi
Kirankumar Pandya.
24 Royal Bunglow,
Nava
Naroda,
Ahmedabad 2016313570

u {unkwkke hMkqr{kt
Lkk{
keLku
u
unLkkkkLkw Mkwu{kLkkE
hkw. 30, MkwkkLk
{nkuku,
hekkwh,
y{kk.
2016313382
yxf rMxe {kuLxw E{kLkwyu
keLku {ufkLk {kuLxw
E{kLkwyu hku Au.
10/232, sqLkk M{ kxoMk,
{ukkuzeMx [[o Mkk{u,
2016313140
y{kk.

2016313508

I Have Changed My
Name From Parthvi
Gaurav Agrawal to
Akshara
Gaurav
Agrawal. Address: 2/1
Jivrajnagar Society,
Shahibaug,
Ahmedabad.
2016313210

{kYt Lkk{ Mkhekk fw { khe


ELu Xkfwh keLku k
Mkhekk yYfw{kh hku
Au . yu / 502, {nkhk
hu M kezu L Mke,
[kt u z k,
y{kk.

uLzek k
Neelam uLzek hkusLkk
10,000- 15000 f{kyku
(Ve- 550/-) 70432
24314, 9974765826
2016313241

uLzek wfku
nkEkuVkE
kuMkeke
10,000ke 15000 f{kyku.
Sanam

9624926505,
9979100562 2016312754

2016313493

Changed
From

Name
Gauravbhai

Laxmanbhai Dodiya to
Sachinkumar
Laxmanbhai Dodiya.
B-203

Panchgini

Residency.

Opp

Dharnidhar Bunglows
Near

Krishnanager

Nava

Naroda

Ahmedabad.
2016313525

2016312286

CMYK

11

THURSDAY 8122016

AHMEDABAD

SANDESH

CMYK

CMYK

Great line from


@MoeenAli
`Pressure to me
is people who can't
afford food or who
are struggling to live.
This is just a game of
cricket.'

LIVE

12

Sports

47

THURSDAY, 8122016

CMYK

CMYK

13

THURSDAY 8122016

AHMEDABAD

SANDESH

CMYK

CMYK

SANDESH

AHMEDABAD

CMYK

CMYK

15

THURSDAY 8122016

AHMEDABAD

SANDESH

CMYK

CMYK

16
SANDESH

AHMEDABAD

THURSDAY 8122016

CMYK

CMYK

AHMEDABAD

www.sandesh.com

THURSDAY, 8 12 2016

* * * * k2
CMYK

CMYK

02

AHMEDABAD

Events in the city

7-10

7-58

THURSDAY
8 12 2016

17-53

For Your Eyes Only

Doctor Love


Mk{ :
kkhe :

Mk{ :
kkhe :

Mk{ :
kkhe :

Mk{ :
kkhe :

My Question

k{khe MktMkk{kt kukkt oLk, EuLxTMk, Mkur{Lkkh kkk yk fkhLkk fkuE k fko{Lke
rkkku Vkuxku Mkkku rMkxekEV{kt {kufe ykkku: citylife@sandesh.com
Sandesh Bhavan, Lad Society Road, Behind Vastrapur Gam, PO;
Bodakdev, Ahmedabad-380054 (Gujarat)
Phone : 40004000,
Editorial Fax : 40004281 * Website :www.sandesh.com

rLk{

6
7

11

10

12

13

14
15

16

17 18
20

21

23

24

25

(4)

(4)

2697

SUDOKU

7 5
5
3
1 7
4
9
3
6
4

8
5

4
2

9
7

2
5
1

1
5

7
2
1
9

Youth Voice

2
6
9
5
7
4
3
1
8

1
5
7
8
3
6
2
9
4

5
3
2
4
9
1
8
7
6

8
7
1
2
6
5
4
3
9

4
9
6
3
8
7
1
2
5

6
1
3
7
5
8
9
4
2

7
2
5
9
4
3
6
8
1

Small screen Cinema

Doctors Answer

Every generation has the obligation to free


men's minds...to look out from a higher plateau
than the last generation
- Atul Kulkarni

07.00
pm

Gods dream for your life is much bigger than


your own. Get ready for doors to open that
you could never open on your own.
- Joel Osteen

To solve a sudoku
puzzle, every digit from
1 to 9 must appear in
each of the nine vertical colunms, in each
of the nine horizontal
rows and in each of the
nine boxes.

9
8
4
6
1
2
7
5
3

It's never too late to start over. If you weren't


happy with yesterday, try something different
today. Don't stay stuck, do better.
- Karishma Tanna

Twitter

9
6

Doctors Answer

My Question

SUDOKU 2696 ANSWER


3
4
8
1
2
9
5
6
7

22

19

* ykze [ke :

* Qe [ke :

Todays

rMkLku zo

Every writer has dry spells. Sometimes the


cisterns empty and need to be refilled
- Jon Winokur
Success consists of going from failure to
failure without loss of enthusiasm..
- Mugdha Godse

Mail At : doctorlove@sandesh.com

08
December
1935

CMYK

THURSDAY
8 12 2016

AHMEDABAD

03

04

Mfu[k, rLkhek, [kkwo yLku Mkko{f Wkkfkk


rkkeoyku {kxu fkuBqxh rkLkwt {n krke
Vufxe
yLku
ykfxu[h ykk ELxeheh yLkwe
yksLke xufLkkukuSyu Mktko
kk kotz{kt s kusuxh
yLku xurrLk sue Mkkz
rkkeoLkk ukxkuk yLku
fkuBqxh{kt fhe ykke Au.
ku{kt Mkwkhk fheLku rkkeoLku
kuLkwt {n ekzk{kt
yku Au fu, suke rkkeo
fkuBqxh khk sYhe Mkwkhk
fhe kkukkLkwt fk{ fhe fu
yLku kuLke fkhrfeo kLkkk
{kxu kikhe fhe fu fu kt
e huwfk ELMxexwx,
{eLkkh : Auk 20
koke PMT (NEET) Lke
kikhe fhkke y{kkLke
yuf{kk MktMkk Au. 428ke

THURSDAY
8 12 2016

AHMEDABAD

kuLMke yLku kukhLke su{


fkuBqxh yksu khk Au.
rk{kt
ykwrLkfefh
: xufLkkukuSLkk rkke
Vkku yu kku Au fu,
rkfkuLku k fkuBqxhLkk
Wkkuk khk rkkeoykuLku

kLke kwt Au. su rkkeoyku
fkuBqxhLkku Wkkuk kuyku
kkukkLkk fk{ {kxu zo kuMkuMkMko
khk fhu Au.

ICA (The Institute of Computer Accounts)Lke

MkkkLkk 1999{kt
kE nke. kh kk E.Mk. 2011-12ke kwshkk MkhfkhLkk
yLkwMkqr[k rk rkk, kkteLkkh khk [kk{kt ykke
Mfe zukuk{uLx kusLkk Mktk rhku{r e hrkMk W[
fkiof kke{ kusLkk ytkkok fko fhe hnu Au. su{kt
yLkwMkqr[k rkLkk kuhkuskkh wkLk / wkeLku kke{ ykke
kuykuLku hkuskkhe kqhe kkzk{kt yku Au.

rzkELk{kt
ukLke fr{xuz {uLkus{uLx ykkn
ykLke
[keyku
Au. ELMxxqx ykuV rzkELk
rkkeoyku {kxu yu {w~fu {kuxkkkLke
rkMkkkk
nku Au fu, yk [kkwo ku. MktMkkyku{kt
rkkeoykuLku
10 yLku 12 kAe fE heku Mkko{f u khekk Mkux/
Lkkxk {kxu kikh fhu Au. kMk
- The Institute of Computer Accounts
yLku MktkuLk kku y{u yk fheLku kkuzoLke khekkyku {kxu,
[kkwo yLkwe ykfxuxku
yLku Mkke rzkELkhku {ufk, fokuk sue kU[ku yu
khk Mktkqo heku kqhwt kkzeyu Mkexe xeMkLkwt ykkusLk fheyu THE SCHOOL WITH A DIFFERENCE


uc rkku ykkrhk
rzkELk MktMkkyku sue fu Aeyu. yk nkhw rk

Mkux, yu{yuMkw yLku yLktk{kt rkkeoykuLku ykfxu[h yLku
ELxeheh rzkELk{kt u
s{kLk sue ]rk su{
w rkkeoyku yk MktMkk{ktke {kxuLke ]rk{kt MknukEke
fu [[koyku, Lkkxfku,
{urzf - zuLx fkuus{kt rkkeoykuLku ku{Lke kkukkLke {Yk kk Au.

yuz{e E [qk Au. Wkkfkk kkuxoVkuryku {kxu
AVRITAH DESIGN &
fkuBwxh
fkMkeMk
MktMkkLkk zkhuxh Sushil uxVku{o kqhwt kkzeyu Aeyu,
fku
M
{ku
M
k
fu
M
k
ELxhLku

Lk
INNOVATION CENTER
Lkirkf {qkuLkwt rk

Dinanath Naik kkuku Biology
yLku MrfkMkLkk fokuk
rk ku Au. su M.Sc.,

M.Ed., M.Phil ku Au.
yu rkLk uhe kMk kh xVo
&kk
yLkw
Y
k
ki

khe
ku
k
{kxu
ku
Mkt
M
kkLke
Sushil
Dinanath
Naik
Lkehk{ [tke [uhexuk fkuxo Mkkku ktku Au. su
sqLke ku[Lkk rkkeoykuLku kqAe Star
zkhuxh
e
huwfk
fkuEk Mfq fuBkMk{kt k{
swyku, fu{ fu k{khkt Lkkkt BatchLkwt krhk{ 55%ke
ELMxexwx, {eLkkh
Au xVofkuxLk Mk{ktkh Mfuxk
ku skyu hkufk kkt Au w ykkke yuf {kk MktMkk.
Lkqkwh zkLMk yufuz{e
fu Lkrn ku kh nkue uEyu. heLf Au. MkeMkeykEyuMk Lkuk]
kkkh{kt Lke kke Mk{su Au ku Mkkku
Lkqkwh zkLMk yufuz{eLkk rzhuxh rukkk : kEV xkE{ fku[k ktrk{
- {ehk r{Mke (Masters in Fine Mkkku Au.
s xe{ Mkehex k. yth

kksu

kh{kt
fku
L
Mxu

k
yLku
hu
f
rkkeo
L
ku
kkk
Arts)Lkwt fnuwt Au, hkLkkxyLku fk f[h{kt Mkkhe
rkLkMkr[kLke
u
r
k

heku Mk{su Au yLku ku {ku


k skkzeLku yktkrhf MYk kikhe ko{kt s fhkk{kt khekk{kt 48 rkkeoyku Wkeo
Star Batch{kt
M{kxo
kkuo,
e{kLkk rkkeoykuLku

hrk,
ytfkrk yLku ytkuS Mk{ku kLkkh rkkeoLku
{uMkfku, ykrfk, ES,
kfh {kxuLke rLkkk kEV xkE{ fku[k ykkk{kt
fkutrkk yLku ke k
Vufxe khk fku[k yLku yku.
ykku Au yLku ku hhkus yuk uku khVke ykuVhku ykkk{kt
- xkukMko fuheh yufuz{e
kuxofx fe ykkk{kt yku.
kh keykuLku ykzux fhu. yku ku heku ku{Lku rrkk
rrkk fhk Au.
yuzr{Lk Ve {kt kkheo khu fkhe {kxu cosmos
Au.
MkeMkeykEyuMk
yu castle school.com
Lke
MkekeyuMkE kkuzo{kt MkM {wkfkk ku.
Au yLku ku{kt kkk, krk,

fkuM{kuMk fuMk ELxhLkuLk Mfq

kwshkk, {nkhkx yLku khk{kt 180 kk


hkke MkkufLk #Lke {wtkELke MkwrMk MktMkk
fukLk kn khk {wtkE{kt
1989{kt Y ku ek
yufuzu{e, ELMxxqx ykuV
# Mkefk, y{kk{kt
kMkk, {eLkkh, Mkk,
kkkwLkkh, Lkk rLkfku,
knekkk, kkuk yLku

fkohk Au. kwshkkLke

Akkt ytkuS kkukLke
QkLkk fkhu ekh

{k{{kt kk rkkeo

{w~fue yLkwu Au. suLku


kLk{kt hke ek yufuzu{e
{kk]kkkLku kkL ykke
ksk yLku rLke MxkV
khk kuef kk{h, rkhe,
kufuwhe, kqk zeMfMkLk,
Mxus Mkefk rkuhu fhku
Au. yk MktMkkLke kMk
rukkk yu Au fu, MkkhLkk
8-00 ke MkktsLkk 8-00
Mkwe{kt k{u ku Mk{u, k{u
kuxku Mk{ rkkeo k
{kxu yke fu Au yLku kt
Mkwe kkt, kt[kkt yLku
kkukkt Lk ykzu kt Mkwe
yke fu Au. suLkk {kxu
fkuE khkLke Ve uk{kt
ykke Lkke. yk MktMkkLke
rrkk yu Au fu,huf
rkkeoLku
kkk
ku Au. irfefhLkk
fkhu huf koLku ytkuS
kkukLke sYrhkk Qe
kE Au. khu kwshkk yLku
khk{kt Mkkhk kkkhke
{kuxe Mktk{kt LkkufheLke
kfku Qe kE hne Au.

yLku ru sk {kxu k
ytkuS yrLkko Au. khu
ek yufuzu{e kuefke [kw
fhe Mkefk uxeMk Mkwe
Mktkqo fkuMkoLkwt kwshkke yLku
rnLe {k{ khk ytkuSLkwt
rk yLku {kkooLk ykku
Au. suLkk fkhu kt s
rkkeoyku, tkkeoyku, k]
rney
ee Au. {wtkE nuz
ykurVMku yk rhMk[o MkuLxh
kLkkk{kt yku Au yk
MktMkk{kt yuzr{Lk uLkkhLku
ykwrLkf krkke kikh
ku rMkMx{Lkku 11 kwfLkku
kwf Mkux kkk k DVD e
ykkk{kt yku Au.
ykke rMkMx{ku hkke
MktMkkLke {wkfkk {kk
sue Au.
- ek yufuzu{e

yuryuLk kukLke fkhrfeo{kt WzkLk


yuryuLk rLkkkku khk
skk {wsk yuryuLk
yuf xufrLkf fkhrfeo
kuk Au. ykLkkhk Mk{{kt
yuryuLk Mkuxh qk s
krk fhu yLku ykLkkhk
kkt[ ko{kt khk rLkwt
ke LktkhLkwt yuryuLk
Mkuxh nu. yLku yk fkhu
khkLkk rr yuhkkuuxo
Wkh kkWLz MxkV yLku
yuh nkuMxuMkLku kke ukLke
sYrhkkku Qe kke hne Au.
yuryuLk Mkuxh{kt Qe
kke yk sYrhkkkuLku kLk{kt
hkeLku sBkku sux yuryuLk
yufuz{e{kt rr fkhLkkt
fkuMkoLke kke{ ykkk{kt
yku Au. r{kLk kkeykuLkwt
{k kLkk fkhu
yuryuLkke uzku ket
kukku su{ fu nkuMkxkexe
(nkux) xku yLku xwhe{
VkuhuLk yuMk[uLs kuhu
k krkLkk ktku sE hkk
Au. sBkku sux yuryuLk

yufuz{e{kt ykkke kke{


rkkkh nku Au. suLkkke
rkkeoLku Lkkufhe {k kk
krk fhk{kt kh Lkke
kkke. yk kke{ku kske
nkukLke Mkkku rkkkh yLku
ux WzkLkLkku yLkw
yLku rxrfxk Mkku^xuh kkk
Me{k kMk kkk Mkku^x
MfeLke kke{ yuryuLk
Mkuxh
Mkkku
uzkuk
rLkkkku khk ykkk{kt yku
Au. yk MktMkk{kt kAkk koLkk
rkkeoyku {kxu kske
Mknk ykkk{kt yku Au. yk
MktMkk{kt yk kukLkk yLkwe
rLkkkku uzkuk nkukke
rkkeoykuLku Mk[kux {kkooLk
ykkk{kt yku Au. yk MktMkk
rkkeoykuLku
yuryuLk
kke
kke{
rMkk
Mkhfkh {kL wrLkMkxe{kt
kuwyuLkLkk
rfkkuLkwt
{kkooLk k ykku Au. suke
rkkeoLke ke s {qtkuLkku
Wfu ke fu Au.

{kukkE yuk khk Mkko{f khekkLke fhku kikhe


wt ykkLkwt MLk Mkhfkhe

k{u ykuAk Mk{{kt hu kuXk
UPSC, GPSC sue Mkko{f
khekkykuLke kikhe fhk
(crackgpsc.com)
ukMkkEx ykku Au kuLkku uc
rfk. yk MkkEx khk ykk
UPSC, GPSC, PSI, ASI,

zuwxe {k{kkh, zuwxe


yuMk.yku., kuLf, kkxe,

fkfo, fkuLMxuk, HTAT,


TET, TAT, Mkekk, yuLxuLMk
sue fkuEk Mkko{f
khekkLke kikhe {kukkE,
xukux, ukxkuk fu fkuBqxh
khk hu kuXk s fhe fku
Au. crack gpsc {kukkE
yuk zkWLkkuz fheLku ykkLke

ktke kikhe fhe fku Aku !