Вы находитесь на странице: 1из 16

http://www.facebook.

com/DethiNEU

Bi tp 1: M hnh Cournot
C nh c quyn 2 hng cnh tranh vi nhau, sn xut sn phm ging
nhau v bit ng cu th trng l P = 45 Q. Trong Q tng sn lng
ca 2 hng( Q = Q1 + Q2), gi s 2 hng c hm chi ph cn bin bng
khng.
a. Tm hm phn ng ca mi hng ti a ha li nhun?
b. Mi hng sn xut bao nhiu khi gi th trng l bao nhiu?
c. Gi nh 2 hng c th cu kt vi nhau v chp nhn li nhun nh
nhau, khi sn lng mi hng t c bao nhiu?
d. V th minh ha.
Li gii:
MAX th MRi = MC
Tng doanh thu ca hng 1: TR1 = P. Q1 = (45 Q) Q1
TR1 =[45 (Q1 + Q1 )]Q1= 45Q1 Q21 Q1 Q2
Doanh thu bin ca hng 1: MR1 = 45 2Q1 Q2
a.

Do MC = 0 => MR1 = 0 45 2Q1 Q1 = 0


=> ng phn ng ca doanh nghip 1: Q1 = 22,5 0,5Q2 (1)
Tng t:
ng phn ng ca doanh nghip 2: Q2 = 22,5 0,5Q1 (2)
b.
Sn lng ca mi hng c xc nh: th (2) vo (1)
Q1 = Q2 = 15

c. Ti a ho li nhun khi 2 hng cu kt vi nhau, sn lng s c sn

xut ti MR = MC
Tng doanh thu ca hng : TR = P. Q = (45 Q) Q
= 45Q Q2
Doanh thu bin ca hng : MR = 45 2Q
V MC = 0 => MR = 0 45 2Q = 0 2Q = 45 => Q = 22,5
Mi kt hp (Q1+ Q2) l ti a ha li nhun
ng (Q1 + Q2) l ng hp ng
Nu 2 hng chp nhn li nhun l nh nhau th mi hng sn xut 1 na
sn lng: Q1,2 = Q/2 = Q1 + Q2 = 22,5/2 = 11,25 Q1 = Q2 = 11,25
Khi gi th trng s l: P = 45 Q
= 45 22,5 = 22,5 P = 22,5
d.

th

http://www.facebook.com/DethiNEU

Q1

ng phn ng
ca hng 2

45

ng hp ng
Cn bng Cournot
22,5

ng phn ng
ca hng 1

15
11,25

11,25 15

22,5

45

Q2

Bi tp 2: M hnh Stackelberg
ng cu th trng c cho bi P = 45 Q. Trong Q l tng sn
lng ca c hai hng(Q = Q1 + Q2), gi nh hng 1 t sn lng trc v
gi nh c chi ph cn bin ca hng bng khng.
a. Tm hm phn ng ca hng 2 ti a ha li nhun?
b. Mi hng sn xut bao nhiu khi gi th trng l bao nhiu?
c. V th minh ha.
Li gii:
a. Hng 1 t sn lng trc, hng 2 quan st sn lng ca hng 1 ra
quyt nh, hng 2 ra quyt nh sau hng 1 coi sn lng hng 1 l c nh,
do MAX th MR2 = MC ng phn ng ca hng 2 chnh l
ng phn ng Cournot ca hng 2: Q2 = 22,5 0,5Q1
b. Hng 1 chn mc sn lng Q1 ti MR1 = MC
Tng doanh thu ca hng 1: TR1 = P. Q1 = (45 Q) Q1
TR1 = [45 (Q1 + Q2 )]Q1 = 45Q1 Q21 Q1 Q2
= 45Q1 Q21 Q1 (22,5 0,5Q1)
= 22,5Q1 0,5Q21
Doanh thu bin ca hng 1: MR1 = 22,5 Q1
Do MC = 0 => MR1 = 0 22,5 Q1 = 0
Sn lng ca hng 1: Q1 = 22,5

http://www.facebook.com/DethiNEU

Sn lng ca hng 2: Q2 = 22,5 0,5Q1 = 22,5 0,5.22,5 = 11,25


Q2 = 11,25
Kt lun: hng 1 t sn lng trc =>
hng 1 sn xut gp 2 ln hng 2
c. th

Q1

ng phn ng
ca hng 2

45

22,5

11,25

22,5

Q2

Bi tp tng hp cournot + Stackelberg: t lm


Mt nh c quyn b 2 hng chi phi. Gi s 2 hng ny c chi ph trung
bnh ging nhau l AC1 = AC2 =4. Cu th trng l P = 90 Q.
a. Vit phng trnh ng phn ng cho mi hng?
b. Tm cn bng cournot. cn bng li nhun ca mi hng l bao nhiu?
c. Nu hng 1 l ngi i trc, hng 2 l ngi i sau th sn lng v li
nhun nh ca mi hng l bao nhiu?
e. V th minh ha cc kt qu trn.
Bi tp 3: M hnh Bertrand( cnh tranh gi khi sn phm ng nht)
Nh lng c quyn c hm cu th trng l: P = 45 Q. Trong Q l
tng sn lng ca c hai hng( Q = Q1 + Q2), gi nh mi hng cung 1 na
th trng v gi s c chi ph cn bin: MC1 = MC2 = 4,5.
a. Mi hng s t gi v sn lng l bao nhiu ti a ho li nhun?

http://www.facebook.com/DethiNEU

b. V th minh ha.
Li gii:
a. ti a ha li nhun mi hng la chn quyt nh sn xut trn c s

2 hng ny cnh tranh bng cch nh gi ng thi:


Nu 2 hng t gi khc nhau th hng no t gi thp hn th s cung
ton b th trng => ng c s l ct gim gi, nhng s b thit hn do
gi gim, v th nn cn bng Nash l th hin s cnh tranh cho n khi:
P1 = P2 = MC do MC = 4,5 P = 4,5
Quyt nh sn xut ti P = MC 45 Q = 4,5 => Q = 40,5
Q = Q1 + Q2 = Q/2 = 40,5/2 = 20,25 => Q1 = Q2 = 20,25
Nu 2 hng t gi bng nhau th mi hng cng s cung 1 na th
trng, khi : Q1 = Q2 = 20,25
b. th

P
45

P = 45 - Q

MC
4,5
0

40,25

45

Bi tp 4: Cnh tranh gi khi sn phm c s khc bit


( cn bng Nash v gi)
Nh lng c quyn c chi ph c nh bng 12,1875$, chi ph bin i
bng khng, vi cc hm cu sau:
Hng 1: Q1 = 18 3P1 + 1,2P2 (1)

http://www.facebook.com/DethiNEU

Hng 2: Q2 = 18 3P2 + 1,2P1 (2)


trong P1 v P2 l gi m cc hng 1 v 2 t
Q1 v Q2 l s lng ca hai hng bn c
a. Da vo m hnh Cournot, tm hm phn ng ca mi hng ti a ho
li nhun?
b.
Mi hng sn xut bao nhiu khi gi th trng l bao nhiu?
c.
Tnh li nhun ti a ca mi hng
d. Gi s 2 hng cu kt vi nhau cng nh gi chung ti a ho li
nhun. Hy xc nh mc gi chung v hy tnh li nhun ca mi hng.
e.
V th minh ha.
Li gii:
a. Nu c 2 hng t gi cng mt lc th c th s dng m hnh cournot
xc nh hm phn ng ca mi hng, mi hng s chn gi ca mnh v
coi gi ca i th l c nh.
Tng doanh thu ca hng 1: TR1 = P1 Q1 = P1(18 3P1 + 1,2P2)
= 18P1 3P12 + 1,2P1 P2
Doanh thu bin ca hng 1:
MR1 = 18 6P1 + 1,2P2
Hng ti a ho li nhun ti MR = MC
Do VC = 0 => MC = 0 => MR = 0 18 6P1 + 1,2P2 = 0
ng phn ng ca hng 1: P1 = 3 + 0,2P2 (1)
tng t =>
ng phn ng ca hng 2: P2 = 3 + 0,2P1 (2)
b. Gi ca hng 1,2 s c tnh bng cch gii h phng trnh 2 ng
phn ng trn th (2) vo (1)
Gi ca hng 1: P1 = 3 + 0,2P2 = 3 + 0,2(3 + 0,2P1)
= 3,6 + 0,04P1 P1 = 3,75
Gi ca hng 2: P2 = 3 + 0,2. 3,75 = 3,75
P2 = 3,75
Sn lng ca hng 1: Q1 = 18 3P1 + 1,2P2
= 18 3.3,75 + 1,2.3,75 = 11,25 Q1 = 11,25
Sn lng ca hng 2: Q2 = 18 3P2 + 1,2P1
= 11,25 Q2 = 11,25
c. Li nhun thu c t mi hng: 1 = 2 = P.Q TC
1,2 = 3,75. 11,25 12,1875 = 42,1875 12,1875 = 30
Nu 2 hng cu kt vi nhau cng nh gi chung ti a ho li nhn cho
c 2 khi : TR = TR1 + TR2
V P = P1 = P2 => TR = 2(18P 3P2 + 1,2P. P) = 36P 3,6P2
MR = 36 7,2P

http://www.facebook.com/DethiNEU

TC = TC1 + TC2 = 2.12,1875 = 24,375


MAX th gi bn chung ti: MR = MC; MC = 0
36 7,2P = 0 => P = 5
Li nhun ca mi hng: = TR TC = 1 = 2
TR = 36P 3,6P2
= 36.5 3,6.52 = 90
TC = 12,1875
1,2 = 90 12,1875 = 77,8125
d. th
P1

ng phn ng
ca hng 2

Cn bng cu kt
Cn bng Nash

ng phn ng
ca hng 1

3,75

3,75

P2

Bi tp 5: Cartel
Mt nh c quyn tp on gm 2 hng nh vi hm cu th trng nh
sau: P = 12 Q, cc hng ny sn xut vi hm chi ph bnh qun tng ng
l: ATC1 = 2 + Q1, ATC2 = 1 + Q2
a. Xc lp hm chi ph cn bin ca nh c quyn tp on ny nu nh
nh c quyn s dng ti u nh my ca mnh.
b. Mc sn lng v gi bn ti u ca c tp on(cartel) bng bao nhiu?
c. ti thiu ha chi ph ca c tp on th sn lng ca mi hng nh
l bao nhiu?

http://www.facebook.com/DethiNEU

d. Hy tnh li nhun n v v tng li nhun cho mi hng nh.


e. Minh ha cc kt qu trn cng mt th.
Li gii:
a. Xc nh im gy
MC1 = 2 + 2Q1 Q1 = 0 => MC1 = 2
MC2 = 1 + 2Q2 2 = 1 + 2Q2 => QG = 0,5
Xc nh hm MCT
MCT = 1 + 2Q2
(0 < Q 0,5)
(MC1 + MC2)
(Q > 0,5)
(MC1 + MC2 ) (Q = Q1 + Q2)
MC1 = 2 + 2Q1 => Q1 = 0,5MC 1
=> QT = Q1 + Q2 = MC 1,5
MC2 = 1 + 2Q2 => Q2 = 0,5MC 0,5
=> MC = Q + 1,5
=> MCT =
1 + 2Q
(0 < Q 0,5)
Q + 1,5
(Q > 0,5)
b. Sn lng v gi bn chung cho c cartel c xc nh ti MR =
MCT
12 - 2Q = 1 + 2Q (0 < Q 0,5) => Q = 2,75 => loi
Q + 1,5 (Q > 0,5)
=> Q = 3,5 => P = 8,5
c. Phn chia sn lng
MCi = MCT ; MC = Q + 1,5 = 3,5 + 1,5 = 5
MC1 = 5 2 + 2Q1 = 5 => Q1=1,5
MC2 = 5 1 + 2Q2 = 5 => Q2 = 2
d. Tnh li nhun
N V = P ATC, = N V .Q
=> DN1: N VI = 8,5 (2 + 1,5) = 5 => = 5 .1,5 = 7,5
DN2: N VI = 8,5 (1 + 2) = 5,5 => = 5,5x2 = 11
e. th

http://www.facebook.com/DethiNEU

P
12

MC1=2+2Q1
MC2=1+2Q2

8,5

MCT =

1+2Q (Q0,5)
1,5+Q (Q>0,5)

5
MR

2
1
0 0,5 1,5 2

3,5

12

Bi tp t lm
Mt Cartel c 2 thnh vin vi cc ng chi ph cn bin tng ng l:
MC1 = 15 + Q1, MC2 = 20 + Q2
Cu v sn phm ca cartel l P = 150 Q
a. Tm ng chi ph cn bin tng cng cho cartel
b. Tm mc sn lng v gi bn ti a ha li nhun cho cartel
c. ti thiu ha chi ph cho mc sn lng trn, cartel phi phn chia sn
lng cho cc thnh vin nh th no?
d. Minh ha cc kt qu trn.
Bi tp 6: M hnh ch o gi
Th trng sn phm X c ng cu D: P = 120 Q. bao gm 1 hng ln
gi vai tr ch o gi vi hm TCL = 10Q + 0,5Q2 v nhiu doanh nghip
nh vi ng cung tng ng: P = 0,25QN
a.
Xc nh ng cu ca hng ln DL
b.
Gi bn, sn lng v li nhun ca hng ln l
bao nhiu?
c.
Tnh gi v sn lng ca cc hng nh?

http://www.facebook.com/DethiNEU

d.

Minh ha cc kt qu trn bng th.

Li gii:
a. Xc nh ng cu ca hng ln DL
im chn trn ng cu ca hng ln DL c xc nh ti MCN = P
P = 120 Q; MCN = 0,25Q 0,25Q = 120 Q => Q = 96
=> P = 120 96 = 24
=> P = 24
ng cu ca hng ln DL:
QL = QT QN
(0 < Q < 120 )
PT = 120 Q => QT = 120 P; P = 0,25QN => QN = 4P
QL = (120 P) (4P) = 120 5P
QL = 120 5P
(0 P < 24)
PL = 24 0,2Q
(0 < Q 120)
b. Gi bn, sn lng v li nhun ca hng ln:
MAX ti MRL = MCL ;
PL = 24 0,2Q => MRL = 24 0,4Q
TCL = 10Q + 0,5Q2 => MCL = 10 + Q
MRL = MCL 24 0,4Q = 10 + Q => QL = 10
PL = 24 0,2Q = 24 0,2.10 = 22 => PL = 22
L = TR TC
TR = P.Q = 22. 10 = 220
TC = 10Q + 0,5Q2 = 10.10 + 0,5.102 = 150
L = 220 150 = 70

L = 70
c.
Gi v sn lng ca cc hng nh:
PN = PL PN = 22; P = MCN 22 = 0,25QN => QN = 88
Hoc QN = QT QL; QT = 120 P = 120 22 = 98
QN = 98 10 = 88
d. th

http://www.facebook.com/DethiNEU

P
120

DT
MCL

65
MCN

24
22
10

DL

10

55 60 88

96 98

120

Bi tp 7: M hnh ch o gi( ng cu ca hng ln gy khc)


Th trng sn phm M c ng cu D: Q = 200 10P. bao gm 1 hng
ln gi vai tr ch o, vi hm MCL = 2 + 0,02Q v nhiu doanh nghip
nh vi ng cung tng ng SN : MCF = 3,5 + 0,1QN
a. Hy xc nh ng cu ca hng ln.
b. Tnh gi bn, sn lng ca hng ln?
c. Hng nh m nhn mc sn lng l bao nhiu nu hng ln gi vai tr
ch o gi?
d. Minh ha cc kt qu trn bng th.
Li gii:
a. Xc nh im gy
MCN = 3,5 + 0,1Q Q = 0 => MCN = 3,5 => PG = 3,5
=> QT = 200 10P Q = 200 10.3,5 = 165 QG = 165
Xc nh ng cu ca hng ln DL
im chn trn ng cu ca hng ln DL
MCN = P Q = 200 10P P = 20 0,1Q
=> 3,5 + 0,1Q = 20 0,1Q => Q = 82,5
=> P = 20 0,1.82,5
=> P = 11,7
ng cu ca hng ln DL:
QL = 200 10P
(0 < P 3,5)
(165 Q 200)

http://www.facebook.com/DethiNEU

QT QN
(3,5 < P < 11,75) (0 < Q < 165 )
QT = 200 10P; MCN = 3,5 + 0,1QN => QN = 10P 35
QL = (200 10P) (10P 35) => QL = 235 20P PL= 11,75 0,05Q
QL = 200 10P
(0 < P 3,5)
235 20P (3,5 < P < 11,75)
PL = 20 0,1Q
(165 Q 200)
11,75 0,05Q
(0 < Q < 165 )
b. Xc nh sn lng v gi bn ca hng ln
MCL = MRL ; MCL = 2 + 0,02Q
MRL = 20 0,2Q
(165 Q 200)
11,75 0,1Q
(0 < Q < 165)
2 + 0,02Q = 20 0,2Q => Q = 81,82 => loi v (165 Q 200)
11,75 0,1Q => QL = 81,25
(0 < Q < 165 )
PL = 11,75 0,05.QL PL = 11,75 0,05.81,25 PL = 7,6875
QL = 235 20P = 235 20.7,6875
QL = 81,25
c.
Phn chia sn lng cho hng nh
P = MCN => 7,6875 = 3,5 + 0,1QN => QN = 41,875
Hoc QN = QT QL = 123,125 81,25 = 41,875
d. th

http://www.facebook.com/DethiNEU
P
20
MCN

11,75
7,687
5

MCL
DL

3,5
2
0

41,875

81,25
82,5

200
Q
MRL
123,125

165

Bi tp 8: Bi tp tng hp
Mt nh c quyn c tng chi ph l TC = 5 + 25Q . Cu v sn phm ca
nh c quyn ny l P = 125 Q. Trong gi v chi ph tnh bng trm
nghn ng, sn lng tnh bng nghn n v.
a. Gi v sn lng nh c quyn ti a ho li nhun l bao nhiu?
Tnh li nhun ti a m hng ny thu c?
b. Gi s th trng sn phm ny xut hin thm mt hng th 2 hon ton
ging hng 1 tham gia vo th trng v cnh tranh vi nhau th gi, sn
lng ca th trng l bao nhiu? mi hng s thu c li nhun l bao
nhiu?
c. Nu cc hng hnh ng theo li khng hp tc th cn bng Cournot
gi s l bao nhiu? Li nhun ca mi hng l bao nhiu?

http://www.facebook.com/DethiNEU

d. Gi s hng th nht l ngi i trc, theo m hnh Stackelberg tm sn


lng ca mi hng, gi th trng v li nhun ca mi hng.
e. V th minh ha tt c cc cu.
Li gii:
Gi v sn lng nh c quyn ti a ho li nhun
MAX ti MR = MC
TC = 5 + 25Q => MC = 25; P =125 Q => MR = 125 2Q
MR = MC 125 2Q = 25 => Q = 50 => P = 125 50 = 75
MAX = TR TC ; TR = P.Q = 75.50 = 3750
TC = 5 + 25Q = 5 + 25.50 = 1255
MAX = 3750 1255 = 2495
th
a.

P
125
MR

75

D
MC

25

50

62,5

125

Gi v sn lng ca th trng cnh tranh c xc nh ti P = MC


TC2 = 5 + 25Q => MC2 = 25
P = MC 125 Q = 25 => Q = 100
Q = Q1 + Q2 = Q/2 = 100/2 = 50 Q1 = Q2 = 50
=> P = 125 100 = 25( hoc P = MC = 25)
1 = 2 = TR TC = 25.50 (5 + 25.50) = 5
c.
Cn bng Cournot
QT = Q1 + Q2 , Li nhun ti a c xc nh ti MR = MC
1 ti MR1 = MC1; 1 = TR1 TC1 ; TR1 = P.Q1

b.

http://www.facebook.com/DethiNEU

TR1 = (125 Q1 Q2)Q1 = 125Q1 Q21 Q2Q1 => MR1 = 125 2Q1 Q2
TC1 = 5 + 25Q1 => MC1 = 25
125 2Q1 Q2 = 25 => Q1 = 50 0,5Q2 (1)
2 ti MR2 = MC2
=> Q2 = 50 0,5Q1
(2)
th cu b
P
125
DT

MC
25

th cu c

0
125

Q1

100
Q

ng phn ng
ca hng 2

100

Cn bng Cournot
ng phn ng
ca hng 1

50
33,3

33,3

50

100

Cn bng th trng ti kt hp 2 hm phn ng (1) v (2)


gii h phng trnh 2 hm phn ng ny
Q1 = 50 0,5Q2 => Q1 = 33,3
Q2 = 50 0,5Q1
Q2 = 33,3

Q2

http://www.facebook.com/DethiNEU

QT = 33,3 + 33,3 = 66,6 => PT = 125 Q PT = 125 66,6 = 58,4


1 = 2 = TR TC = 58,4.33,3 (5 + 25.66,6) = 1107,2
d. M hnh Stackelberg
T hm phn ng ca hng 2: Q2 = 50 0,5Q1
1 ti MR1 = MC1; 1 = TR1 TC1 ; TR1 = P.Q1
TR1 = (125 Q1 Q2)Q1 = [125 Q1 (50 0,5Q1)]Q1
= 125Q1 Q21 50Q1 + 0,5Q21 => MR1 = 75 Q1
TC1 = 5 + 25Q1 => MC1 = 25
75 Q1 = 25 => Q1 = 50
Q2 = 50 0,5Q1 = 50 0,5.50 = 25 Q2 = 25
QT = 50 + 25 = 75 => PT = 125 75 = 50
1 = TR1 TC1 ; TR1 = P.Q1 = 50.50 = 2500
TC1 = 5 + 25Q1 = 5 + 25. 50 = 1255
1 = 2500 1255 = 1245
2 = TR2 TC2 ; TR2 = P.Q2 = 50.25 = 1250
TC2 = 5 + 25Q2 = 5 + 25.25 = 630
2 = 1250 630 = 620
e. th m hnh Stackelber
Q1
100
ng phn ng
ca hng 2
50

25

50

Q2

http://www.facebook.com/DethiNEU