You are on page 1of 396

8!

)i-""""'-'""'"
Crt'|

"'"

""rtr:.rq1gJ

'

Ir Jorr,).r'etbrrpo.roH ul op rplurrJrl.roJ i?aJl?zot\,'rnteplag DIV'tou1a1,lnpclN


""'-' 'u\X
e.iog ux{e de.re1_ nd.{l.rr,(x Hoxcrarondenesflou
I {tlatfocotr Jxor{ilnio)r arsrrHefl-LJrrtscox-oHr{eaio}1osrlod11'nundn7. DzqLtO

aqaodrc:ri{roll

cl,:.
slIFllill.,'3Jou: lqlrlI4c:.1-b-1.\

t.E

[(-'

-)Krllil B u-.to[otr,l{':l

t,\leHE':)(lJ

ti.,

* ,,\x efog ux{edclel

elIllJJoriosc{eneulitorr OHlnfieHtrc}l_l 't,gtnrt)}J nllrytr{ 'nanda,7. o?sL'O

acsodrceH[ol] r{oH
.i ;'nyuuu-rd,(>r ii)r]rox:rud'sofitHqt:Ii,l/ryazdaJ'nnaaxottutr4 dpwuuaty

1r:r,;u.r:ir1r;.r1sun r.

uaunritls nl ep;Jrtox:r

rS

nroolfnu InJtsrt{ ed ep rinpso3 guerla,tel8


equopod'glrqoru q].ro op esard ro.51 'JDrznfl aql

0lr
8,t ,

r.rsotru0t/{

-'""

;il

IIlllilllJBt\ull J1.t)rJJi,il.Lfiuo:lr.^l?uoHil{-oil Jrq{ol{ 'Ql-) ttttxttd'o3 dowNng 'soNtrH)tcottnJ sdo?n


l'lltlttttltc,Y {,ir u)li,{l):eH }nryJ;irlrl-ItLloare tr.1)tHE<I'>Ittrttt..t,lh,{11 4azda;7 'oxaat;tltoy nazda3
E SO)Imed

-xdat

u>lt,l.lottda.r-:t r ,lux

uuriririI ul IqJ;].\ Ir-

p3

)totf il

l.{ox o.Io)r JerrHrurro3lfu uot{

reulahrrJ()roilfi.L-ovr4rrxol ';(dud,uray ryntioxnH 'oxuatuooy ryazda3

gLIHV'goH3u33l4 Slctg3uou

Oir;

itL1JO 1?l

t1

s^sAHnS J13H ONV SUSdVd lguvl/ctit.vtfl - NaHHI to tHVr:tcHtO tS STVtu:trvW

I00Z-96(1 rruu urp a.rrSoyoeq.rc,rolunlqclgs


Jp.lugrugrd ep u1aprlrJ,. pr,rr,n,r:d irie.ieprrsuo,)'l!Jrtsod aqS.toaqg
so

LlHqriI,tJo

n o tox:lclul''Jhl g rrr4HOIItilLi.L()o) r.\o)r:].lnlilotrclnodx I.t t\.oIIrJ.{J..rr{x

I{ oloxJlmanedg

g 'hngoHngvd HDt\"od

.rqJ"u A * iA
Jir) oJils ugr:r11Lr:rd lsa^-:l.rou ueunl:ja,r ur rtSecrt.r8 Jolo.roJr.ln? po.rr;zn]rCI 'rJMaalDn t4lDtqll

0ti

rlt\

rsrroriL

SI,
t{o.t.J-t

IrOH rroJ.co

JoL

:tKIlIt;LJJ:fn xrqHn;)uuadv.( err er{aJ-JriJ KEHqrolrlHorioggr 'nn}rJHnsayr dpunuaL'y


acrl":,Fl rr,il1l[11:):r1rur)3ilrt B[ ;J.ll,\r-l,C hJ oJrpoA op

ctr

rsnad,,(,trN:r

Ltl..

Eoxtall .ItJ{eu xirvcda:,ctrag Itli:llur;rilloudeu

}4

r\

o.r

ox

olJund'natlDH'alUSDA
f, rr

ocir

ca

nl7'- or,,i,dg

jKUJc,t:oIIody'ooxnasltf,?V- ryazda3
upells ru-oluCrnc

Ll.

tltztltt tnpr,.uo-tcl ootilitJe,lJu,rer eJrlBle{.rr lolaserd eriiolou<t.ro ul rou rrinquluo:) 'n1atnf11 ua8nE

sl{orssflitsto - t t4cc^>t}lnH- ilincsto

t-l'

(..rOilrs3].u

inun.l(],, r'Jill.rL.l IJI{)do.tJeu czeq u1j pJO\ ,)p ro^oploli^i lnc}lBld urp ilzJgl auarllt?]sIFlq
a1t[qlrLrnlrioJ op a rrrlcutd e"iuJaunJ r]nrl)orqo ri; rri:,n;1suo;1'ontatwae nuDltDJ ot4fuaaT 3a1g
l r Jr l

FI

arJ

r.

ryodonrrrr

ler,udl

rs

eHodg Kann'c cl

exoile

"

n s o Hrr B
-^ -l ---,

lI
-.-

HU

Llu

as

-.- --.J
--- -

[,Ilil'b,t,)|pyl1,1i7l,I-IC,.:]e'reulteiirrncr-Herpacosxa-II(<fepcrIoroBIlt>>j.eTIrI

o6plge
B*,xntrt,pt I''.tetrt1, {epzeil .K1'1,r1611rron, Tel-ircascrcile K,vpraFlbt. Htlnoe e 1:'l|pe5a-rluo-rt
crtprlt il'i j,,r lecrpronc lir: -fl 1:','tcxo l-(l pef I4oHa

lgLtepuft 6i.y,6y.tuu, Vsnxi:n;Htlrr norpeda;lr'slti;i Ko\{)I.[eKc


(:).
!1,:c.rpc (nr, lrar-eprrairar\r Kvpf,:illHofo \lorl'lJrbH:I'i}(a \' f:rurroe)..

301

Iilt,oy,tu LIgmaeptuxu6,

illt ]]rrxtg,.,:rt

32r

\''1lttl V'rtrlir:. (,-lelarntcit lLlr:rltlri cu miLna cHn aqezarea 9i necropoii't de tipr S?ntana
de N'[r.u':l;" Cetniachov dt: ] a I]ude"sti--.---

111

-)J I

L'Itnl V'orrfi't:, ,[,ttris,:t i-iolt,ntt. Un compler funerar cu amforii romanit <iln secolul I'V,
iles;c -rpi:t"i . Ia Canle rrrlr., .-,. ---.,
Oatetn-.t,nn,r

Pfl64eeu, tlr

r.r.i

,1s14,t{}IblK YXparr!'Ht{j'IX

- fto-1BecK[lX. Korio'tililKetx fi peu]N{ttx------.

350

.tDergaciov, Consideralri privind reprez(llllare:a ciliire{ului pe


<lin Pocl6liLrr 5i r,{ollclova cle la finele secolului XI\';;i al 1rr:ilea cleceniLl

i\rtr,:l'ol (rorotle,tco,
rL1c,1eclelri

r1tr1g'1

340

Liil,ia'

3_59

:;ecolul.ti X\,'

,'f u:r,an ,\etrtzuviie o. llrll,itlErc( I rirbrs \{r)Her.r,l Bor.qana

CH n CtiT'ARt t NTE RDtSOt F t.t N/\R E,


\/ EY'S
I N"f E:RlDlSiOl FILI N l\RY $tJ F

]II us cecencxorc,

i(.ltalla.-

...

..-

EX,qhC qil nn n HAPF| bl E kl0cn EROBAH

Hf

368

;lntntol ie llut,,td. Tc|iof iirrna s tali uni i paleohtice ofatinfi......"


Btrtt,utt,r;rt Itrut'xttp.l', \l:,p(ro rrrnflriecKa-s u3r{eHLriuBocru :1-6on Jr4l rt
PaIllr:i u ] DacF,:,i)iloI( IIa-IIe r),rlll ruqecxclii cro.sHKII E5'-I,I\';Xeul I

.-. 364

Mi Microtus

gl'r:galis
31,1

..l.,texr:t,tuitp I:]nptu,|.ta,,il,enut' l'Ies,rce.ucxttu, O,tt;:n.iIopuuu,llzuret-rttlrrptlnolot-ttqecrttit


yil clll{1j | 1o:j,.lirerrc[)Hcrj Iecc],iot'o Kox{rIJIeK(;3 J3l.rp:1'xa Hoy': X\'' (Ilpe-;leapllTenltHoe
:l a.K,f

ltOrl

CrI I

381

I,le )

9I PREZEIIT,ARI DE CARTI
P/\FEII l\Nt, BO0K FlEi'VlEr'A/S
RHOE]TIZII

.PE4IEI-I3VVIV RHV>KHOE OEO3PEHYIE

l)t't',!.'ltrtrti;t:r, Dus tat:)lt:l!tt(. A'ticlr (les Orp,llgLts. trIcUulog ZurArtsste'llm,q'23'7"-28'11" '200'1ht


Borttt [T|acii'
tlt:r. h.tgt,st- uutl ,4u:;:;,teliL n,gslrctlt'e du' Btntd'es,republik I)euts'c'lilar,:d irt
in sala
noienlblie,100'4
Regarul c[e aur ll lui ,Crf :,ri. Catalogul expozitieiintre 23 iulie - 2Ei
von ZaLrem 20114)'
r1e arrii;r expsz:i1ii :r RcJ,rblicii Feclerale Gennantadin Bonnl(Mainz:
j'12:.i'iguLi, i tabel, i'planLrri pi l!) harli. ISBN,3-8053-:i341-2) (Va'treriu
,38,l pagr ni,
.Bunu"u )_- .... -. .. ...-

),

H'.'litd' V' fladu, A"tl4'F' Totnescu' I' T ot t t,z s c t, ll e. rt e t u r e a


Cetuteu de Sicutut,
.At"lttolt.;tt,'icit tL"lttritl'i'vt:i1rti111;1r;r.'Cottc'epte, t\[etcde;i Tehrtit'i' Ecliturtt
llLtt'Ltrtt;lt. 200-?, 7',\ ,r,., t'2 pl. (h'icolae Ciitdlitt)--

l'pppt'it-i, .,\.

Liist.a

B,:1"!i.ye:i(

abrevicrilor'.

tt,

t:'-.

3E7

392
'.\94

_{lLr 4Lr,--,1-drqqlrjii-r,t,lq'4

-r,

s,'r1

on n'rngAllt4fl C eee po- l-1 o Hrr rr c Koil :lo H bl


I.'i ISANK:AH B KOHTEKC E PA3NNBOB MOI'EI4

lH r'

BrBteHTkrH

.[eprilvea,

Kr ulll Hey

..,:'it|it't,ttiliittt.t,iitt''t|i|t<:irilt'1:ti.it,t!,,teottil'c/c|ttittcl'nt!c

|(.(('|:l.\|ll(](.)|;.'|,.\||\|',.|'()i]|||'l.'\'

'iLtl lr,tlli:ttti()rt

,:tl

\:.

t!ltrrr!tl' 1t,tt tttt1,e14 i'tt ilt.' lilloruL :ortas

t'ttl

.stt

tttt is t'stitbli.sltt'tl

BeollHoe

ll
tltl\i1.

fr- etJpCrllrit.rrcl:i IIc'ioputl repexo;1, oT N{e3o,rtlil-ii K ')Il(JXe HeoiltlI'a }IJlLl. llI{birll'i c-loilepc),:,:).i oi'ilil;tII'HnFrotc. llpucuatllilKtule-o x03tllicl'lll K IUlou3BodlduleNI\: 3exl'IeileJl'iIo 11
x0rr.Lt,r.s:c

lii.]lB(.i.l.lIO|i.|,]'1]]]]])'pil,J]|eti,I|.|aeTCfl.ia}i0JII{C'II]Ij:aI{6O'[

!iltBilIr'f0. ttr) Cr, t'I1, IJrll\,,t..1clIue

e'rrJrOttCiiCt<flX CClClSi]IeCTII B:)11r,'llf{Itl'IilII3i]ULIIl.

]4'lncCtrtt]'.tI|0IIl]Ot]'(r]('I1eCr':ttl.I]:i0l'li]l{Linpcllr,tpa3Bopt'lqlIBa'Ic.,{C'I()I.aFIaceBep,
u()\1

|')l;.Ct]-It1i3lllIlCL}J3l1|Iil:tIIF,ii}'lCeB(]IrHt,]e])&il]rI

[}lJK(.)lc])i1r'.Ill)r.)rJ|i)aHH-i0Ct,gtl(Dpetr1Iot4IiIrIeeI]iICeBcp.ro(ipe;ruerc,f1o;1-r'tiilBbgI]
-fltititcrr-,tr,,til.Uilili.,
rri.)I.tiltrer(.I c co6,oi:l ieltBbre K) jlr,f,'pHLie pacr{lHIltl r{ Hirllbll(lI lIo Bl'lpirutiBaHIlI();lor,rauj rrrx.,r..t,ritoigbt\ (Rt'et ,ric l,:)!)-l: I)en'route 199,{ Anclel, Rttttlels i!)9:5; Lazrrt'ovici l99l'r: P.u'zlnget'.
'iri'ir3 .19,! 5; 't'rl'lLr lL998t:|odo1cr.'rL [99E: Lh'sulcs;ctt]0001,rp.).
6;76|.,!rn l()!)(i;
r)i1plr tttLlrlrfte rr r:g( ril:lytotLiqle J-rrr.rre[],Hoc pa3BlITIle o(jttl]tocrII flporocecK-'io - Iiailauouo
l-il- ('-r.a1,,r,,1:i(\ *. Kprrrr jti.icfill(ic-rl)aulstrelicq or @ecca,rtl: ]l .ilo flo.rncr,g' z] B IrII'Illo'fHorI Hillrpil E,-r13Irlrr (r,'i ,\-llluil'f i,iilr f o [Jcrc'roqtroro Ilpnrcapn?-Ib! i't f[o,1nec.rpo]lbt{ I'l\{e"1o .lBtltl(I'1c iloC-.1d,lC..)]I],I.(..t-r-Itt,:liiC,l.rpr6.11,1.()l{onptIBc'loKlieoJIl{1.lI3ljIl.II|1].pit;1]itlLIoIIlI()pa3BIB
lfil:if)cl|1()|,.l:''.1i\'iI,l-\'i]|JO:i,]1]3C|.()iIc3o-I]u'.|.
C,1ol,1L]ii],I'l]l]{.)]t\lI1}]--t]],IllIf|,I}i.]toC}l,I.ejI}tr.rofoijuluocrlt
Ca)t)6illCCTB
lle C(- {t.rr.tlj. tj't3llititt t\i t( l-t,eIt'I pai-It,HOCBl-lOnc-ii: (11\, l aii ll BOCTOrIHOeepOtieitCI(llX

lilt,,:. [:

]:1.11-''.

i:r

).

rr,_
i{ur)t\t c't:t'pei1cJleIIIU{\I IIA '-L', elleirtlt Hal'I()oilee palll:Ir1X K0\lftjl(JKCoB ti \l(lg 6300 - 6t100 BC'. a
rroxl\o\1r(li.r h:erpfr\rriK(rl-r i-l,rellrrii r.r Oparnn oqellIlBaerct trprt6.nrt3lITc-rILHo
]]el]:(}ij,I';]i1.l.i:.i|l\.-Ibl..,'lluticl'jn]rtt,-t':tlt
ir
ctir)1.0 o[];t.l iu. (.)lic,,.r,f 55iX. B[. I] rie.rorr Ha:lrcl ixe llc-lllloI| rpl'lxojlllrct rliepexo:I or \le3o"tllT&

r-'.te.|,'x

t\tiIot-OTILI(:.1 (

]]i1,]]:]Il.].(]\I\.]]('l(1-,]l'iI\;I-Il|.'I'C-el,e1..otroIt.l.tll:icxoi,'t3:)Ibi{
I ). irl ot.ollopt{. }tyirijllle, ,lri jtHut t, Ti}tt Hu3l)tsaeNts.ii <iloxcpa\{l{IIrlKllii> Hec);lIir. Ec'rrt .l-lls fpctlttLt
')To.f h:\..1t,.t\,,l.rgt,tii I-,:lplt :()r6 B JtoilJIeIHee Bpe.\l-r Bce qaure ro.qBepraerct{ coi\IHeHrrri: ('1'ellenbach
([lo;inecrlrolrbe. I:[u)l(1gg:l: Dcrn(ir.tk lgl)3.3-.: Callit 19911.58), ro.q-1fl rora lloq"pc'.111s1Y1 Eeponu
Bce 60lee HaXOIIIT flOifl.BL'l)ilqletille B HoBLI\ \laTeprlauc-c [-lo.{os},(j,.) ]-r.0:f rc,rpr 3OI1T r(ilti
'lr},,'IeHlle
.rar. Ijcl-rec r(1-i:). ri cltL',lu\:'t,.t flc,so.l;rse:a(rnlccltltoBaHa rpvIIIa tlal,I{rHLIxoe (F'rltaHcKilt li}'-lbr\pa), Kot opl,ic. ttpii o'jfL],"rilt'Rrilr rl--rri3HaKoB rrporJ3Boltujilx $oprrr \o3flI:crBii, xapaKfcpll3\'t()TCt

:!l.tLri"-ri,-.h,-1
i: l.l

t)(L

(;rl

t]ttt

tt(

;:

D.t 1

l"*-

v,\l.AH.
tltrNT]'NI.\

PFttit-

!j__,!-_'r_v-

t)N

us-iR s.llt i(

i,,)NEP]
N r\ZO\

__r

tl--,R

,E---

| <>

:a

--l

cLrss

!a

z.

:\lOR.

C,{Lrc-iS

-c--cc

I,.DoN

\..\z()\,

3$0r)

:il
.,i

---i 400r)
,

:i

:ii

r-Y\SX

].t

tr,

::- 450{l

500i)

5500
o

z
CIIOX

1I

{:

H
::CriE.i
j:)lit)r!fl

Prac. 1. l-jl-)tto;,tt3aqhr:l
flotrl.rtztct<,1;l

llanr
14

x[]{lfloJr(

fuq

OCHOBHbt)(

Kynbryp rle3ofll,,lTa

Moo:.

parrueli 6p6rsur flarnrauo-flOAyHaBbtl

ot' t,t.

.,---'.

:ios.r
fJ{

.lt.ot
Sca

- -(s\-

.,_,,.

ri -i

\:ni
i:

(-\

Blnt

'(i

k Se

r--I
rOa
a h

t1'.,;' i,?-

t:

\.

c-lll

ll

-]

l)
39i

lt

HOp'q"

iL _-- ___,

_f91;1;!t :lrheoLpga

|lrlo"'llIe C-rI0)l(l{IJiIIHMct i(r lpiil\IltqeC}(I4\{ Ko\'{ltlxeKcoM. A IlX.iIaThpOBIl:a, CyIg n0 cepl{ti


pa;IHO}'fiIepollFlbIX ilar' i[pl{xo{]41ctl Hil I]epl]yFo IIoiIoBLiH)' 7 tt olracrH __
,laxe rra E rbrcgqejlerue lo n.:. (l\{a\roHr',,)8, 201j0). llo lervra ') a oco6as,
-

flposrreua
nlo3rllill4rl \[e:]O.TIIT' II&rLI?-rfr,HhIC 3'raubI HeortrrI43aUHH tota Eaporrrtl rrp.ttxojirrcq
or.Llacrlt Ha
1:aHnltti ([i0;rr]4r.) Ll' r'ita. lHnrrt oilpra3oN{, Ha rrepB/ro fio.roBrrFrv cpe.q}rero (A.r-raHrrax) r.o,roqeHa.
Ll're!'''s creullil-luct'aNl r to 6irlr<l riper,{s HelpepbrlHo rl3rvleHr.orrlrrxcr rrpupotrHblx y,c:ron'l.i
ilocrtr.relic'roueHoIl,l)l-o nepI.t(), ],a., xap;tKrepI43) IoUIeecrl oKoHqarejrbllr,rx{ o4)oplrn,:uueN,{
coBpeN{eHHofo
l)eJlbril4)a li liaHlJUIa4)-trlbl\ :rln, rpt:,p:utlpoBaHr4eNr ar]rroBl{albHoro rr rre)prro3eMrroro rroKpoBa, o6uiri}r
Il()TellrT()HI'le\l iK.II4l\{ilT0 C r)fil o'llJr3il6IIbINII{,6o.:Iee uxII MeHec ?;HortI{T--tbHr,il,tu
ro.ne6aHHtIMH. rrDeItoITpcif,ri"rll'lBUJll-\{u H3l,{c'rfi( {lltl coc:fzlBa (llo1lti,
}I
np.
l-[il
3T]i )l<e rep1oJbr ronorleHa rrprrioQa-,HI't
l(lrrcj;I u pr{jt lr:p} fll.Ib]x rpi.r tcrpecc;ttt:l lt perpeccuii uepuofc} tr{opJ{ (l[rrurHrrxonlt)73; Oelopoe
197g:

[ ]ia-rlecr

leclrpar:l) [rrr l 9 8lZ ;

ttp. lrtr'-rl
otr're'tcnut,le oeici'<tstr-',r[E,crr]il t.:, e oco6erlFlocrttt xo.nedaHrZfl'yrpoBHl t{epnoro x,ropfl r{ l\4upor3r-)ro (tK3&llil' a laKxe Bbi'llletHHbIe LIMIi I{3\'reHeHr4ri KirrdNrara, c O,iIHOii cTc,poribt,
a c,1p1,roir - HeoJillKpi:irIIbIe l\{itccoBble \ll{l pi:tllI{II Hace"'ieH]It[. Ha6-]Il),1aeN{bre rlir;{ tlepprto;1a nepexor]a or \,re3oJr.rra K
|r0r3-q}11..' Hir rl()c,'IL'J'VIOltll, ,{ 3ita[ax Heo-fHeojrrir,a F 6arrKa]Io-IIJjlyrlaBr,e 11 n
F{oplnontur-rcxoii :o_
llr:r. 'ilr:,rllltlecKfl Ilil0;llle J( Il",rcKaIOT npfl,{)'}o B3arr\ ocBff3b \1eiK.tl\' rlf[)BopHHbt]\{ri nplrpo.tIIbINIII
H
r.r (l ToplJLiecI(I{1,,1 ti trBlte Fr}1t\] t.
.4r, .,a

\4eHr((]' Lt:

Brpnorreqhff rHnorE3bl
Ilit,ttn'';,rirlcrl.l cpa3)- 7(e ()rr:)B,opllt'Ecr{. Bepr.lrfuxerunrr

Bo3xioxtroii

B3aLHr,,Io3aB}lclrt{ocr11 N,re)Kjl\,

\{rr-

tpauU.':t\}I4hia0e":IeH'I]'Il}it()r..\Ir]3O:tu.'auly:ltIHeO-],leo.i]i,ITacBo:JN'Ii)x.(H]bIN{IIIl:c).e6a
tJr;:ptit.)l-Cr \{[rp]{ IIO
a]),\:e{lr-rl',f;ilIecFfllI ,laHHbIr\I cOcTlBJteT qpc3nf,tqaliHr) c,rlo;r(Ir).Io 3a!ally,. R oco-

i-icunocru 3r'{r fi.acaerci{ x)r,r l[]oc:r.c,qrroli Firponri. IIllil.ruir rox,r\,rrecr:o,Tr,r(o.


f][cpeal Lt t-'ti]BHa.,{ u3 Hr{}1, rt()H]ltIFIo }Ke I4cKi{K)rIHTs,rIbHo r:;ra6oe co'rpyrHlrqecr.Bo Nre;Kxy apl\:e:c)-rlcr|a\,ru L{ t-ri1}lpolc,B{ljt,tillH B0 BCr3X BO3NrOXrIbrx pa3.qejtax [c)cnejlHeii. 3ra.ssreu[e HN{e]eT
lfOClaroqlIo,-litFlflhJii)'I'pilllplUf a. Kor]iil. Iaxe B,cryrliitx peAKOfo oJTpr,,gggrrecrBa, Kai6.qaq r.t:l c.topoH
rar: 6i,t i{cl\.i:)j.l.l.l"'ia }J.:; 'JlJoI t crJSc'LgrJriH6IX <<lfoucrtrLIHLIX> uHlepe,coB. ]4:-:a pgIKOcru paIlIo),file'p0jl,IIblX ilil',l', iril"lleOl-cOr.'ra1:l)bI H\,/)tiila.riHCb B apxe-l_iIO;aX jlHtrrb pa:,qrr II.'i apxeonOI-uqeCKuX
Ja'lllpoB()K. l\1lxc,ll,tort't ).Irr.). il l\/qtt]13\t c.[\'{Iae, Brlor]Ie
caybl\,IH
o6rui{t\4I.I
11a.:Ieo}'iioLJjietBopg;IHc},
lcorpa$aue)cxr.llr{ xiipa.K'l ('pt,{crlIr.:en{l, He BAaBaflcr, B jlcra:m. trI He 6o_{ee. ClreUr.ra,ltnble pellHr,re
il."p{ NiopcKt'ie il0-TIlorlllbte tIcc.leiJ(-}BilllHtl ap::eo"Io,[ilqeCKIdX IIil\tgTI]Ii](on r{epnOrnropcKo-l\3OgcKOI:
'-l]'l rollil,-It'l e0jlt't ll IIpol3clJl rlll{cb. lc). KaK IIpaBUnO, )HIJ KaCaJ'IH(:b JT,fiulb Irepi,IOIa anrt.r.IHoii Kojiolll'r'lilUt'lI'l tl-ilIr cpe,IHellel(,Jttl'9. llTllt o6t,gcH.gercrl ro, ltro \ilJoft.{e 113 3a\teqarerbt.Ibx }tHof(){:.ittliint,tt. ilit\fj;t:itir.rKoB xle t.)JllL{Ta tj_rllI Heo-lHeoJ,'IlITa, pacKCIIIaHIlble }la npoTr)x:eFIi4lr 50_g0_x for1oB
IIi)tJIx'ICI'0 IJCI',i1 . TaK I{ Cr(l.I:t.l-llHCb BH() KoHT0KCTa IIil,IeCreorpa{lltueCKLtX t{CC-le.lOAaurrii. (1r15'aqrtq
3il\{eTlllo \r,rtVq.LLIIl.laCl> B r'l( !.teIItetl .IeCt-I'IiJIeTue, HO fTO,lIprlttt, IepBb,Ie n1'6"rnxaqgll, IepI]ble noItl,ll'Kt{ cllo,lil r,ii:ttxa,lailr{ir X H uX OcNrbrcr,rreilgx (l,1lauon, Bacu:lr,es 19915; [IIu.nHx 1999; I{o",rvuauon 20,lJli: "JIenfioscKafl v, )\",.200:l).
B'ropa;r [p]'trtllIIa. - r;r yi5o o6bc:KrlreHoro cgtli crBa I{ cBq3alra c re\r, qro rrpouecc }reo,Trl.rx3auI4I{ rcra [Jc,cr,l'Iuoii,EjBflonst 5rt:r [pu),poqea, r,rraBHbr\r ofiipa:clr., K -l1ecocrerHor-t 3orie. np'p'llII{blc '/c,'loB]il-s xoTopr;ii 5st:tpt 6o,ree 6.ralorrpnx'rHbr llrs KO\ril-ryeKcHofo pil3r}r.rrr{s 3er{-teneJbrlrj,r,:(Q-t,KIIB0fHOBOllq(lCK,Jt, , :ro:ltitcl.Ba. c.re.nsag. .\:ono_ilpl{!iepHot,,IopcKa.s
30Ha, B cri.[y crle_
il,t{(bHIl:]'I IIpu.pr,],qlIbIX \c..TO',tlpi, 6u:'tit 5o:ree uJIII ]rr)Hee rrHTeucHBno 3irLcc"[eHa Jrrnr.rb rro3xe, HartinHat c 3IIoxtI SFteo.tI{Ta, 4 npercraljJTeHa, KaK I{3BeCTHO, IIpeIr},I)rtUecrBeHHo nofpeSa_tb}{bt\,IH.

'(')
I -.

HanpaBneHIJoct'tt ocHoBttbrx o.]BorlHr,rx apxeoJrofnqecKrJ\ ficcJ'reroBaHrrj{t coBercK0ro 11epsuAa NroxHo c\'.qgrb no


ctr.rcli\r.[!ilepar\,,pb], Or l,(,,,rr.rroaaHtrolry J.M. BcesLrcs (lgg3).

no.f H0tu,y

'i i \r

'i,lirrrt

_____

1
I

O6l.gCtllCr Il NpailHK}10 pe'llKoC'ib IIOce'TeHLIet()Uldil


HaC C fe lllt(,1-l 30llC, [l B]\ldclC C IC\1. II pelrlt:l \. lir\tit f lt Ii()B ge',)- ) l(.'(,.11.i ti t,H I-'l'rr't)
.ir)cl) l,r Hor'o0jrrliirlI,rr. c]plr''rroL{III,rpoBrlHFlbIX ilaNISTHIIKOB. aliKVN{}.ll{llcrBaBllll'{x B cei5e pa3Ho')t Io): iti]:ll'II i,le \l il l. pitlJI l>1.
r.- r',r':r'trrr ribrir.r en3jrclr.i(,rrrroIo, ]r uerrix xors 6bI qacrLltiHot:i opIr,SI{TauLIIt B c4JopNl)-[Ilp()B3Hlt,t :i lt{.)rr1t,.)(:[i).. a]tIOpC'\t ebt ta trpeIIIp] lltITa IlOlliiI'IKa aHi]II'13il .\'fiiTepHaiiOIl ilO'rpeN{ OCHC)El}tbINI

l(\'11i.lligrr\tlr

tro\,ril.rtet{,::eri\,IIl. CXa:attltOe OTilacTIl

IirI j)ilii.It'll It l,l


-i''e1-.'l'li]i]'rl|c-:]I,ltL'jl;.|rlti..I3jeHfibIX[t)0CI1oBIIbIlI\1HoI.ocrIlf1:iI]I]\1'q(]].I(
:Ibl\t]la\1'I'IIl]{li'i|lI\f,J,jo-rII,i,I&]IIle|o.]]}1cC)-][I.|llrIa
Llepnoro \IOpt;
\tr-).;hllr.tr c'frr'tli:tilllbIX ri 1i,3.'lc'it;:lltftt\llll )';l0Brlrr
.,1 -- l;t;.ii.rb1()(t r(t.F)'fj;rpL. i arrne rrNlrr-]l{uKoB oi-oBOpeIiiIbIX :}nDX CleBepO-'3anarHO|o. C'elrt:lluorc'l
:

[-.1lli..ti''1-.11.11Ii)],]I)j;IlI|11lttl'i:tln,,C,(e"II,IOBt,IqcIIeHHgKaIiIjX.-rrl,16oBC3tiO)tiHi,IXoTItJOHe}
i-rl-'[:i],i) r.i fil)ui:rpclliFl()ll l\'iii.)B.)-Hepno\,toprlKOH illlT'f,panfil
apxeo..i -- atiir,ll'l .ilt()no- ir:)t trt ri ; cliofo coortr.olxel{.i.it BLIfB.le HHbI)l Te HiICIIiIIII:1 s .tloxarrl'l.3auull
:li

U rt lr

lrci'

":

f( t t \1

,.'t'i e',\1

s l)i-ilBll'il1ll

llplil)l),lfllri)' Il K'!''rrbl').pll()-lICTopIlqecKlIX
At-tRlt tt:t crPAlHol,'l

LIH

PoBAH

nAMff ]'hltitlOB Mi:3Ofl HTA

lr. c,.r;rilt,tcniito.

.)lc

ir-'r.,ti),.rB-ileHrlc

9rl-'1t-FIIliI'

blx

HEOnHTA

uoltcl(a or(a3a-riocb Becb\{it \IanoIlpoilyl(TIIBIII]INI. ('tiA3ajtltt-1,

tt

l-lt::rl .rrl\
6o'i..:*'1llX|l\-.j,til']loiI-ltbI\.llii\1I]lTi1r,liiA\.tJh:-ilK)
itil tr.ll)1,1,r-r)l>l : Ill -t),iHl.ltuiilrr. o(ir::ttilrlcll I ibl). pe.ilI'1tl)II'jlepoJIILIr{U i{a-[i:lXtH.
,ll-'op,.ilill n, Coponrr il rt (.c;poii:r. ltlo;r:or:a). 7l{ea lrHorocitoiiHt'l \ na-\Itlrlll{KA llarl IleHeo'lIIrlll.lci''li:.)i1_}:,'..t,.r-.'|nL'C1|1{)i}CKt)iixr,-lt,|.",I)tI.IJ
.lFl) [)1,:ii()-t(.r,t{.ijlbr ]r.t \ lh:()ir rrcuL,lci)F:oii n'riirt:ttHoti reppace l{llecrpra (tl-E rt or cortP. \'pcr[!lltt pe1l0o t-ti.

ltit...lt.i,...1]i)(ji.)t,'-{i.5-70]\1).)acHa]I}lI3{]1ICll
.\,lti, r Ii.['1. it, i:iprie]:iiltt(:\1 i l'.r ;:l).

t.'lrnis l';rr-rlliar-js L, )..11.31, rtep\rrgx c-nr)q (la rr l[r)noce"'ieut]j'{ Copol(1.{ l it eeilxtlt'll'i c:loir (l) Cop,otiLtl[,ia:Ii,l,:)Cl.i.1l.I(II|c)i.)Ii(,-IC,\1lit|I,:II{)ixiIBo.|llbI\'
C\.]Itll'][tlr,LrrI|c.|I0j}a\lIl.,.i'l]'.pacc\1a,Ipt,i]21ex{0f,JpefuoHa:]T0IIoKaLIT']e]1i{]:ICTI]eItH5Ie
|II1.jIi':riIr.C:l(]ll'li()'I.0l.]},l\.1lIf\)Jl\e().l.
hir'\ir.lliIlill\ ri-)l lJarlii.ILr'rll.(.).'i1 : {eOjIIlla'
(lopoxu II llnre0rc;{ paJlloKap6osut,tc;'lilfi']. I4x
,l [.iyr sccr: rl]e.\. ri\'-rr,'t'\'lribtx c.rciLB rrr-lr--cjrerrurfi
.lni:],lrlrrrrit llrriririfn:i (-i r r: roii - li-520::12[r I]P I ori. 5300 I]C (l-]ln-58t1), B'ropoii 6ec.reparttrLtecKl{l:i
c:rrii i:j) "i..i.li):rE{) 8,P,, 1r,.62:i0 Il(l (Flln-58'/) u r:epxttllii - Kepal\ll.iLIecKIlii (cttoil l) - 6ti'i0tl50
i11r i ox. i70il F;C (flln iilirt)
[t.;lit.rt,lr;:lr:|rt.tecttt\|'(.]li'1t]l]"rIcI:|(l,L].toit;ttt5ol,tx
Ii]]t'l-''i]||)Lle}i)1.:C-liJl.Oa]'lI0IlIIa.]I
1"..

cllri.llLt'l

li,('{11

(-l) (il,i-r lla:l,lle.lleiI O'l ,18'VX BepXFIHX (1a ri lb) Ni OIIIHbIN'I cloeN{ (;lg 1,0 ri) tl:tlltcjl 1'{ rBa Bep,\Hllx c-rot. I4x: llpol:lcrteijrlrrri:on(:,ii r.rlederuxrj r riir ,rueii. reper(pbrBaIouilIX Il roNI

rlrir

nr-:ll,r'.r11

rF,1tli ,Lr-.t()t-t

)iL))}i,:t\:]illlcC]:tJt']F,]B.,|c.l.lJ]'(],)1:
Ircrir (lFrl)ilr r,r. liirrc,r.: re c ]f'(.,\r

B uu]rir,:ei.i (6ruxie K per(e) !racr].{ nocerieHt{fl. B crl)arllrPlirflt't,.:cxort

iIllj..']l.]tl)'lcni:l\,',]B\]\{'l]]c]]Xl]Ii}1lIK\l-ilb,I\/]HblNItIcj1o'\II'I,aBTop[t{-BTo'IitIl.\,

R_cr.1s i'1-,.11 rr!-.r' r-rl-q:

i,, r,

.!,:l9,

ili i rr

i l:r0l:,rllJt llelill .l Iiiec Ip.


IItrc.re.]ticeII306cl('I'l.el1,c].|B0c06eHFI0()TtI(|1..|tlIB0illlc)iJrIejiieI.ioE;cTp,a.|ill]L1(pLl[1
(i.'1.11-.1..r1'1,1li(1-.lli:..]/B).rlt};()Topi]\lBCeTpI,]K\'[L,l}'l]HblxC:.I():;t
I O,:l l tl.t.l

llr:) 0'I(ll) ll,l li,

l l bl

i-:lcllllJl
ii,'ert ilKil . Iit,i'j'Etll{rl bl\.

i-

O i i}-i131{r'ULl}ltl ilpOlieCClil\i11.

iineol

OOr)0O:)
oocr()0
loc)(f()c)
oOC,()C
cr c () OO:
,/v't'\',
ef\r''/
iv--:a.-j!-.ll-

Pol

c.1,1

*(C14 - 6830 *i 50 BP)

::j

t^l)

.-(C14 - 7420 +83 BPi


j

:. *..*..4

,-,-::-.=:-;,
Jfu'ry,\|

1,h,

.-

It,lesolithic c.l.

f,

(Cl 4 - 7200 *80 BP)

'-C.l

(c14 - 752A

{'2

BP)

ri
.A

li,uc. 2. -l-11*'ll:)Ti,lrt,3ct(al cxetu4a Me3o,nrlTr4qelKoro noceueHtlc I'lltpHo: (A1 i,t runorocnoll-

1'1,)-(l rt(:)or31er',1F 6yrcr-llHCic,1poBcKOl Kynbrylbi Copotl,l ll iBr. )/crrorrHble 06c3HaqeHt4t:


.1
i\. 1a .- tr'a()T,.1 re.'tbHbrr,r c:nol,: b .- cyr.:-li,tncK c Kepatv'Li,1KO14 3n1:)x.tl SHecjlL'1Ta; 2 - cBerllc-

n,:gr.ri TopSFHilt(oBt,nt; 3 - florper(ie*Hilu 6\/trtlHt4craF noqBa:


Kyjrb-rypHbl[,4t4 OcTaTK ]Mt4 l/e3ollt4Ta; 5 - cBeTrlc,-ropul'lHeeurul cyrfilnof,, rFXr,lr.tra c xaprCr:HarHb,tMt4 BKnF3'reHrntvltl (no El.ll, rlr;iuxo); B, i - cpag flecHac
ti\)lr ,ei,2 -- cvi.tytHoK ii r3FlecrHFKOBor4 ueOH(ou 3 --rs;i.e lbti cyrr4HoK; 4 -- necqaH;lc-r )ti4 clr'rltt1..lof I 5 - Sertiyi fleccoBt4AHbtil c)'r tt4Hot{ c t('y'itbr'/Srrbtt\4t1 cnlj;Mt4: -- raneqlt,lr
(ttti :i.|y'. llallr' :ar.tv'7 -,lbDetrt'aeHr).
o(:,)b

ti cy'll,- )r

nb

ri - ;l.e-r'tr:tr c/ nitHJK ,l

iiio,-r,,:c 3(,t() nrr,' ir rr;r,Iitfo flr,.).{[tFO-f r] iillogcugnr{Il I.tH're[]ec\ IOLU.cl'o IIi:i{i lit}lll-1o()4.

}iltlIetttr*u\Iur.lt'l:rl.c'.Iep,rleIli,e'p-]i]Vie;It'lrotttl"'tb.()(1-Il1atIo1-lc,z..i'e
\1r.r.:1..1.1111;11().C'rerliill,I1i;1,11':fr.')t]fr-i\lclgcxtt:I\Iopc\l(ita1lrai.'\i33)]llrrixrtll,lx
,|icCl.|]t)]i.ll}:,,''\.)}]]ll]iC.jIC.r].].('}\]

BL-l.(i-7(l(.,!r}c:Itl,i,i]li.1liIc.F{e().;1li].]nrleCKoi1-C1'pt:xcll"tK}.lb'f\I)I,](I]I4
'iIJOx''ttt;tr'or.l. (i j50
il(l rr 70-55f6{:r BP/oK. -590t) lJ(1. coornrlclirenrio - K-i-.10-12" 4226 tr 7667). c-:roir
!r(rcr(oir
1'3o131r-TilHcnltrrncttot:il i:\'-rbr)'pbI (tpf{ .'iitrt,I, 63'/(tt(t0/ ox. '':{,0 BC:
r(,)3-tlrrge(l-lg"r
1iyIg()1()(ii,.rr. :i100 ]](l rr i l-itl+80 [.]P,'ox. 5050 BCl, coorire'r'cflJ(llro *Kr--iill.5,40l-1 Ilill23) rr 60,rcc
I()]:||1c'I.()i]l]r|\1'-'i1l1.IId'..r;l,t.i1i:t}'tg|l.iittt
,.r

fpit-l'rrrpit(l)ltl: tIrl,\tlt'FIt.ilirtItll:'tKl'tI1-I{iCltllHL-BO3\lO)lil{O(Korrlea.l002 l2).

(lcltelronua I (c, (-':rreHtlBtizl, p-II \leluronl'u', 06'Ii 3anopr-';rr'e' YnpaliHa)' Iltrcerc'uitc ttit
,.)Kl]iI.iII{er')v1r:I},I-tol]o.,i,Ih'apTitt.J\!3r|)'Pactto'u,);tie]loIIarl0u\Ie'H}{otiTe}]pacefIpi-}l}C,l.O
\Io:tl.l.tuttii,[l.lLuli.ul,tl<];t].O].-or3jIOji't]blii.HOuHTepec\'rIjII,IeI{acHco'Tl;1'fI1tIlJCKI,leC.(]LI
pil il l blr-' ) tltlc l iitl 'l c'|lpilc

l|lotel',rtttlri)'.L()]:|]iiI]C]'li.'ol.]B()ii.tI.lll-,|-{rrenpo-7]oueuxtliK,\,jlbl.)|]bIBTep\'lII}Io'Ilo

iltii\
l i rl. "il,lrrul'x)Btir{ :)'roi-(') (:.t(')r 7282:r/C. 7lj.5t6ti, 7lit}+60.

ir-t

r5!)80r:(15.

ri

(rE-5Ct+7{l

IlP (lt-ltl tlti:

61rr(.).:]:)..c().590L}:;l]('l|.)5:i,;'0BC]i.c]l)l.B(l.lCl.i]CHIlO-Ki-7(;7|),668!)'

Il|,r oli. 51,.i0 Fl( - ti.ii-7675). Bor" coOcrBenHo, r.I Ficti t.tiltboll\lalltrx (Koltl','tt. llLtboltse','
1'9!jr1: Kti-t,.rsi :0(lll. I :i l.
Pritil urc,ngrr,lil .jilp, ,ll;.3;lgpcrroe 1 1crilruql Pa:.tgpcKati, p-ll )i crr,-l{orreutit'tl'i. '.li5.l' PoclilB-

(r.13(-it',.)

nil\,r).lr.u,re

cr I i'lll

,ltlt,r{,,';il'i

l t.:till fl,rtt (ri ip-La I

-Yc

40-41).

l lt',,: :. tc t tl t c

flll

l)

13.t

Ilb

\i

C, t(l u

l.i

ir l l

lu,\i'.lrl

lJ

tt (t ii llt g,l-,t

-i

F]|l;l\lil

-iit\.rl Iii({.)rili,JlriCri.itf.[\i;t . H,]r.rrlf-lLlC()i]i]rltblllII (BrS,IilliOtlcitatf 199-t', I I ff


]]1rr1rt)dl1()C'.]'iC]:IIll]',,:r't-1o1lcl'cc[itli:tt,J.t{1.c'{Ltl1n])oTI,lt]ilC}Ce

C-rC,'t.).

!i\:-tII)ltljlit'fCLIr']]l]il(ll]CliiI.I)AcI]ir''lt-7ietI(jiIz1iIeBbIc0Xoii(-l8\IO-|\.]]0Bri'I]o-tI]l
'I.C|-:iliit'r],l[]i'il()].()fi..:,.r,:.iiL1:,-[otr'[lar,qTiI}l:

Ei}).:l-lrlti:iiji':rl{),.]]i];L].]i(.:].N72:.K()..1]pA'I.()JlI{ilI(c},clI{Ti1c,IC,'
(iIltl\,1.L1.lt]',ltr-iLc'I'..ti[)I'.'';,1-,rl)b1l]i1Jil}Il.i]I.0

C.1.,'.i|.rl.i.[i11jiii.{'B,|'1l.:l,Ic.tl.].tIi()fo{,!l9]l.li-tr'lCjIeJ,)'C)cttollt.,lnagCbIIi]

tl 1() li()^,1\lilllllp't'i 1l :l.1r.l(l t, ll

:,llIlIIHI'I.

\1())l(F:I()|]i.l:j|:iA,l.])i10ct)JlcttI1,tt';'tNttlcl]l(]]]']Koe(fci,i1983),N{arr',ces1..tt,rall(Iiplultl:r
l il l':;tit tl ('r LJl.,i -'.
\'.i..1r.l11,;'11tl.tgI[I1,]|p.(i'l'r[iplrii-]Lr(.lji).O:t,itarto,IIpl1EiCei,'tll:"ap\co,l()I.I'IrIceIi()
,)IIlI}\ItIOi.llc|t'lllt,ictt,:i|Ji](''|IIIne1IlliI-{-,.I]I1KIl.clia7ierI|opjIof0

it,I.]l](]'-t.]{[:'-II,t:I0lj]tI.Ili3't'llO.'xaltttx-'rlt50,]a\{e'IIibIX.1aHI{b[]i
I t|)r.)r.).1!'r,1

1,1

ptl.riilc

nct.:.rrio!r(:furr,

ri

:lr

o\r Ir,-ralie cocrilB.ilr{er iilllrlb ril3o-tIl fllrlccI(oe

noce.[e

Hlle NltIpIl0e

b.\'.]|tl'1.\pI]()i{)c.rIO'ltll']iec,].Cj..l(co)I(a-lJjIi1K).jIIJUIboII11apa.fI(
B:j,'(i()')i Br.. . tiot()l)i:l.rt . tJ IirtFITeKcTe ,.ii,tx CXO;ltlSIX &\IIIT]lHK()ti. tlBFio Ilecli0-ilblio :iilRbIllIfHa

----

ll)

1L c1,i

stri

;Ur c, 4qglqr7,

:i eri a,

to

rr

i!

lloct,:-rcirrre pi:t.cll0.-10:.r.ijHO B nor;r\r3, Ha llparro\r Seperr']IeiSor'II'ilIC,il, nepecbl\aiolrtt'i.t B.rleTIL]te


u|j .ioHl)r perrKll. lJrtrre ).ft'teplll|r()prjr Ha\o,lllrl(lq Ha calloNI HJ{3,i(C'U I'l.IllrlOlleTplItlec(ol\l }'poRHe ri
crn(rrJillcr li rlcptlil).r\',rirlrilirrdlrioi\r\'[pvc\I c a(5co-:riorI{oI:i IJ}'tcc)'roii 15-20 \1 . t-loceilelll]e rIa\o-

,:l]:}|cj'tIl..lIIij.lItl3liT[],i]bII0|i2I,:\1ll()l1p'\'IoHoTO.}.Caci,ltt.cOeJ]tH|-.HH
CK{'),.Il..)l:,l:t,tKC!-}]el)\0T];u]IUiIc[:t)f0I.l{p.IIa\'c.|bJIl{vHar.[-co','10rttqe(]Kp]}IHH3bIcKaIItI'I}l]]I.oc)'Ie_
Ct'tJ-tetIIl],t\lH B tiOl.l e Ilil\{tl :llIlil.l. \'CTtlllOBJlellO, rlr0 B.[peBHOC'll'I'KilOCe]IrlFIlie pacrIOXOf&,IOCb ila BblC()ji'.]\l(,,;111gi.,,.}]ei',[11:]1e\]iIe(]8-l[)rr),Kh:oTOp0\l\ripI,1\1bIKaJIa:)oj|oI]0.cIIc)B1ja,[b
-]l1\Ii.]I.tIl)I-|)|l1|ll1.C.]lo)t(cjl]IA}Ic}.f-1l1tllii|rI]In()3.1Ile]l.
t1'1111:,]j.,r.)I}}jl()CTIIi:ie:lt.:rLi.})Ht)tO\()1]'iipoXtr!I,I'l[])ei{i1oIo)IilIl.e'Tbi]o(.(E120xlrioIIp']Ici:]I1B,]()
r\t\i ir{.) .l( t.iliir'l\r llcli: > r)-l' l ()ce,:leltlltl (['rattxo l9i;2, (l).
Il Or-IIr|i3 O.1. Illt(lIil\ IIIlbtX ItitllrTIIII,tKOB \,t(:3(.i,ll{t'a. ilOCelt:lll.l3 O'L|IItLIaeT'C{ HilCbILUeHHb]l\1. \1tl-

Ir'.'Iil]FiI,i\lIir'jIL.l.\'}},l]lt}t{.|lOe\I(pr,rc.,2/.{),Ero.roluIrtIla-OT0.l.5;lcl0,.]0lt'1{1'"'rr,l.1ptt
(.I]j)eIc-:[]IIlI!\II]\I.lit,.I\'xi:tItoBit,Jit-TeI.i1j1IIi}c}]eTjIo_)tie-ll()_K0l]l,ILIi:ICP,bIXT)I{eIb]X
ii.l}j1tlef()Il--]eI.i;].f(lLIetIa,)5plL:r:'tlattIll-Xeo[C]tIi]l}IeFI
lt)|]lI)]t]|a]':,d)1lI\|':|.i1](.i]aiiC.IL)iiI]jrL{]6eIIII
to.itrrrrr0ii - 0,-l:j r).:ir
.rII|.;il (r)f: .r. rc, 0.2 rr ) l ,il0ltcrc,ji(.1r-'trile c.;ri)tt n()fpe6eIInoi:t fiortriLl CllJI3bIBSerctt

IIorlBeI{Ho-

lc-1I)(]lt]\,eli|tfi.)|]\|()llC)l.iil(])}{]1.,.IIp,lrqccc
Iir.i|l.iCIiIlJl,]i1;I'I.'IC1:ii:tI.I,]\'l(|i]{l)'lJl1c1bI\C}t.jlIlIIIt(I].
i I rJ ll.l trl)llrlllbl\l (:)iill(
\1\\th0l.i]p();iIl.lri.r.pg161]()[;..)|i{0Clt.|Iit)ijpe\1eF]II()IioJIo(l.rlc.
'

Iiji-ILiIliI7j(IIel,I]:;l,i0.|tr|]>j,ril;i,tttlli'iii.1cIbl()Tj1cjll
-1
tr llILt1.';1i{i1'1 i(i -rl,l" 1l ,, 1',tlll().i1,,:
-I.attltrt(l6I)i-i3c,\1.I]()jl:-l|ej1}1eirJitrpnclc|-:0iia..I'j.Of.l{it|]C.lL]t.'JJFIt'l]"1ilitil'iT}]llK.1IellOc1]eic.II]e}]r0

:l1.jlC,] l)11t)

r.lCi)lIilc\].C|]]eHi.|\'(jj]I'Ul(){jILlcl.i'l']I']}I}:,cI.peCcIIII.a(.l]epcjI}Ia(]rOTI)a}I
Ilijl tlel]IlO,.{.\t(1.'Ii"lV I(lrllUo" ,\ia-SUllli f:i l1 1lLI3lJ1.l'IbIlU llleoillt-fO}l'
I.ll1la-l..l.o6t:,,leciIHlc]].:cFl1,IdJi,.i]IllL'tt]o5nrrp\';ltt,LniiIoapci]L
l.tl:iXct)]ll.)|I,l|IeijI.i1L,\I|.i}1'I'j:.|.-tI.iot}.tj']'rL,I};IlL)(]"|II0ll]l)]l}4K)Ktiep,trcrlt.l1lcKoI:IJIjTopitJ'1HBXBpe}ffH_
i1,.)IJ') rl(j.I l'01 il'l ll
l-lRm n tr l"t H Kr4

() q

( r |r.

E:iofl LITA -.

t-.t

Eo-3

Efl HTA B tl K COOTI-|OIIj EFl

14

t4

EF HOMOPC KO-A3C)I}CKI4M NOEFPEX;bEMI

rrp,,::1.

I|t-,1\itl.lXt]r)']l(l,i.I1LIr)elr]lI}iiii'\I.tI1.Htt}()Itilail]e]\1eT!i)Ij4I],lIeIi1'
1t.:Ilnlgt,l irr)6ill:tr,irit)clt tl.,IrtJr)\l(-1U(jlii)-.,\:ttBCxOir aKBaTOpltfi.
l:,'.1ltuttc.rt|]-l.\'tlilC:\I],lL]CX();1''I\Ii130|5ruc]{3I]e:TII0I.o[0]lcl;+ieIIl1]q.q].o.iO'iI05Ho
l:i.''iKCe'}lIi.ill]{lr{)()n\.lI,1.\'l)}1oeflj-i|]FIlIeti}]c)[I-]t'lrcl(sli-rl
11i)ABl i,l0.
)i()]]0i|]{)]'I3j}c]C1il'"-B(]J'1(]l)\'luItoc'].I,.,qL-.l1oBe

]-}i.'9C}lI:a').|I,II1C\ti,|.}lL.IL'lXb{.1I(I1..IefKo]lp,-Iu0jl.(I(tITb,
i:('|c'ti|]\ija}I'I|I,I1i()]J.I.o].{.)II.lIII1I.]0loI(\''[bT\lptIC}-1'Ir]ToPlIHecK0ro[cpI1oIi1B},KOI;I
co6oii coclofll{rle
lrlrrpil rr,ji:t R i()-20 xrr ) i topcr<ttr o [L]6epe;ribfl. Fr( NrHFrveNf o lio-rrxllo' i)1'pitiKllrb

\i)0l]lt'\|.(]|]lljji]l]',ltJlIHi'|iio}]]ipt'lLlI)]i
Ir'tiiHill).'ccILiI

ft,

ll .,t

i, .l

l-,

[.lrrr.,rrrn

,r

II

r:]olla\{lt. }.{bt rto.tilrae\1 , Lno npn ol}IocttreJbHo 6o,trnofi r'eppl'lrollilarbF{oi:I tlportl-

',IiL'1].]ILrCi]tit}]l:{]C|;l(-\|i1tICch'()]K\,/.iIbT\]]l,l,H.1'III{LII{eeeLl}1',IIj[

]0'l,:){.]c'tl]'iII]tIe|}:|lIoIC),|c\"l|IA:]oBCl(6,1g111lpeiiHeIIpc\reI{H
Ltc lllit.Jrilllitl tt'Oii K\',lbri\ ltrr \/l)oBe F.ib ')THX r'IOperi IIaxojlHjlct .iIecKo-rlbi(o I'l-iltf 3llaqH'e.[I'j:lo Hll)Ke
r]CrI,l]C,\Ie.t1I]c]l.0..I.e.Ll1()},jOi]CHilX0.'1l'I-rI('CbBcTa:1I,Iu6o,'Ili]eliIl.'llI\'{eHbmeiiperpecr;II.i6o'ec'Tll
.Ii|)t(e,J0fl\lCltl|b.ll-I.0I1il0|I,lIz1N'IqlHI,lX0BJpt-B]]CI"I}i\JbT\.l]bII,I3.:ii1iocIe.q}'0UIetonol[HfT't,l,r[)OBHrr ),rilpr Hb|::.e t{zr;{o;IJilc:f iro.q ee Bo.Iar\.lI{, l'o llpJ'fatl IIX LIacTI) (6.aaro.qapfi 6o;rlluoul"reppliTopri,L

u,il0\t:\'

Je' :li:,ll{L'l lt{CII .rlIll (lpli,'111.

I:}c-l.tIl|];i)iiIic|()-ilI]()I:|()].C\.TC.itiL],III-I]l,I\1aI0rIl]c.TctlHOc'f|.,l[t1]X(-]ojl()I.t,ItIeCKIX
\'':;!i.r]i]i'1'1.11]Crl)}I1,IIIrjUii'It.ii

|t)])lt.:lecF:(}\l])l-liIlc.\Il]pclIilI'JpI]'Iia]Iil}'().]n-]IocbI]pc7iI]\Ic.lpatIt.l.l)CCc
\l,b|lICt\1(ljli1.]\Ill'']I.i..)Oi.l(]Il]'fbl,IcTI,]LIiIb|I:I)'poBt|Irb

5i'II1,|ltt;,I.:e..-|}]:ll]|\1.ll]r..tJ..)]lt(]7il'lO1j]]lIl[C
III,I.'i-1I,ICi.a},].]Iel(Ol.(],l-^hIC

\'p()BiI,1\I|)pct(L]I:iB0.tbI,{(]..j.jc'-|tI,
Cl.ii|li].IIl(]],lI]i'|\,C'l()t]t']'tl:.]6t:Til1]l'{{-l]ollCI.:i
IIl,lii\,',]1i,,j}]:11i:,t\]a'i||)|lI{iJ1.])t-jci,I,;IlIe]:|
Dil.1.\,])()j]fIj;t().tlJ}r'lI.b5i,'I]eKl,I0:]]l)irX.o6gclIItetiIrc.']a5o.l:t.lttBaF{]It.t1/ItniI
Il|)iJ]IOiir]C1t|ii,{\.r.LIilr-..ili|.l]]]IIIOtIl].)'l]6tIbIX:lIg3e}I"rlc
ilL'.il,.iit lt*'\riltl,lii.r II.,t {} t}\llKli-t r tit,ltlc-lbllblii llC|g1,a-'I')P,tl'llt \1()Peii llnt\lbi\l

t)61r11'i1-,t' e Brl3i'tll

C0'l.IloC.I1.*,1l,l1()}.),3,ihiII}lIII,:]r1CI]el]tIJ|\tilK'|In\I.tT

0ijr']ft)JIIe''i|.ci|ll..Ilc-Iltlll,{.iI1C|,:lH,'tl.iI'
-{u,j ii.t{rtllli:r

lIIIl;]|])ilI]C]i.}-rrl)CCi|,ll:i.|\pc3a\l()1'1Cjio}.".I}(}.::['['I

\ I-"r(t I' l'teC C IIl.l


iIllllatiil'-.Il'l3II(.]c.ll:)CelFie'KilpI]Ij){]BitltntIapX(.()-rl0|Iiqec].i:]J\IIa\{'TIIi,lK(
I]].l].|{i\-II:.l"t]Jl{},'1ir|ltii][}l,10:I.l),l'(]TJIo:],]lle1.O.\1c3{]-'lIlT
61l..:.ii.ll-,t.[)ll'l;t;,.It.ttCh.\-]l.:l.\l]']lI{XjI.l)llo-i0BjI1]l1XO;I]1TClIHltCi|}It'LttxtltlcilparIHefo},1.l..I|L]3}Ib]}[
rt61_,liltr:r. iiit. cllejl.Frlii rit:;r;to.il ro-rr()L,cfra. ii iJX oOrUrrii xpotl()tofllttecl(l{ii ftratla:oH c()c'IilBJIrlel'
ill-1 tr:;,-l ti:irrrf.lLlro o'i r3:i0C r.o l00Cl ;er .lo FI ?. OctIoBr{r're ap'{eoJICI'HtILlcIilJa u,u"ot"ir1)bI 11 i-t-tprI'lOlit LI. :ltlrj.ti(Jt:u-!.l11t{lut,tIit {)l-\terlCilil )1C IIeptlOjlbi, OfOBOpeilbl R nepl'lO,1ii3a{II0}lHOii 'ra5:rltUe -jli:ll IIo '*fl , LI - B 5o-rlbluel:I 'tilcl-h -ils(-.1. (,ocrlri.lcl{nroii {i \'.r('r'or,i,ocItcuFtbIX Iiiliit.t6poeanttr,IX
r)il r 1.ili i l, ttI t tt'I l)l.i cl.il II ltll('Fl tl ; \IO l'
ll'Ltr.It,tlt:i.:l..]ia-1!l.!1i:]it]iIi:l.,|,3ll-oill].lL.,lc}{H(]
lIl.|\l]'l1}l]ih'o]]lJIll]c''tc|'I|:]-l]:tl'ril)!I(]pil().ta1j\:}Ii0I-'l-il]il6pe;(HtI:1I|()j]0C
C--1... Lti:tH

IIOOI
llif i r IIil
C0t.jJ'0tll

tli

l.pilHCI

-]i:IlJltl'j\:IlOfI,I}liliJi]il.I']:(].|l1.)ii'1tt1rIi)CBIie'BIIc),lHeB0':]}IoiKHo,tIroHl]\{\1,i].L1cTC'I
orjlt[ttii\pi.lIiJ'lOf.1trlc'ch.i].ill:IJili-l3OjtI'I11IjHTep}
Ij.:l||i()'c6artlrii\'])OiiIl'1tlc]ltIo|.O\1()tJ.j.A.3Ha'..|1\'cTbJa;Iit'o.l..tIa(:T.uI.llIo.feT.[tI(]c}.:ll_

\11

ll llIti")[lI!]'lolI]lbl\l:ll . l[tt':r 11396 otttt'r'


: ro s.4.ipl
,l [.r;r riLr.r a,r:r ol\t(]t.r.r\t.

HIlcrrt

ucfopuqec]ioii pe'rpocIeKUIIu" I'irleHIIo Ha 3ltox]'\{e3ojll'I-

T1 ltl)1\O.,lt11Cj{ lgl1l(JC lr,.}It lO.[r]e nLl.llilOe OCBOeHIIe qeJ'IOReKONI CTenllbIX l)ailOHOB fipltUeptlClrtopUa

It|[p'llil3(r111,11.l)r.oi.-,ficrc.JI.:j]I,c.fI]OolI3BlI.ilHoI'{3KapTHpoBa}II{,'()cH(]I]1{I\
11il.]rdrJ-Llrit (r(it.l)ui-'l f ) i.l ltilr\t 1'rrnli(oB Irc)3IHet-o t\{e3o-IIlITa (xapr:a.i). O6e 3T}{ KapTbl. c tte3H[tLJlirerb,rr f.rr,ltrlrlttltoeItt r:r-L Il\ tlli IIHOI-O O01,ei\l :t ll
r i iLlllll rf 1111'j;'1 rp0c.f a, r (:Bo:|i\lo)liHa.
ll,
Itr.:1r'

'

i:-.'rl

3JeCb

u Bo \ltlorll,\ Illlbl), cr)'LIatx

pac

utl(ppoBKtl

i\l

llofotlllc-reHHbll\

1';

__&tL-qlq jrlu: 9.1.9ga1i.,\

ei

e,t

ot t Q

III,j\1[f..i.}|]()jli]e]li]-,{\it::I;1]1r{eFl}{1.eItb}Ic'KTepi]II]|.cl]II1MOJII

iiirLr,rl:'IJ.L.i'rr,Ittt-sttllt(],)!)9.,240..1rrti:.l:2)l{:icl]aBIIeI]ie
tlt|}]iIc,.1]I|l1i.]IiIe1ofIlIIe()jj}Ifa6o'tt,I|]L.eLIl1c;I()na\I'ITH}IKoBlll]I1\t)j1]:
I:iepIlceiKapll])'rtll]ItJ[|I4c),.].uL)t:]IlL'fo\Ic|3O.Iit,jT'iILlIic-]lL]IlIj0cI['a}j:q'IIII
1''l ) - B clel lH\Io':tr )ll\ I rttttllttt lril. Il,HLl rtl. tl:to Nli{oflje j{3
lllrtx \,IecroHaxo)I(ileFrI4ri,ToI(a,rI,r3nll\I,..}ICj,lI]1|CIt0jPCJ,]][}[)I{}l(}ij.rt,t:o.t.tr{.).IcoI]pc{e
,ffFtiI,]]itIt'i].tBl{]:|]:lIiil]e\rji.C1.l(l,I\|(]pC]tof0io5cpe;K},g..)rcto'r.Jc.fii]IR()riii6:lro.]aer

l'(]i.(|iil),l\Ia.j.'.I'l(.c:le1li,lt-clf1ptt'.tei:.lHoI1ol]b'll1IpIta;oebg..i.iiI(n..i]L'ICeeepo_.3zrl
C|)l IrJ\lt)l)L j{. BF..lII[)Ll.];r f {,,' ;-r-1 . (;ti\' Jiltl.t-il 3
).

tl

,)"
(

{'
a,

t:$'.,,
)(\
' .}r\

t!i-+"
/
."\ (\.
\
oA

i.

)t

lv!"

a--l
'-'
t

ll

--

lti

/'

ilapra li. Pacnpc:rpaneHMo oclroBHblx naMFrH14KoB no3AHero Me33n/Ta ilop4-lloHl,ticxor,t


3OHbt: I -- naMjiri,,Kt4 fto3AHefo Me3onr4Til (no CuslHruHa E.8., r:AcrofiHoHl.49Mra); ll - OalFeHeojltl-II4LleCK!1( i naNlrlTlll,lK/ C lloHcxpcrn,,1lcrl,t repaurxota; lll - COBpo[reHHi]F rpaHL4Ua cTert4

!4

Jro,lcc'r'(lnn;

I l o rrnccui,e iiB Qltri.l.


l]-il itofl(
l(l)L

iill{)i()

n1

ll :iHil

te-,t t'tl llC

tt, (-. I

;" -

pernue(t c aOr:onrcrtrori eurcorora 6onee 200

rvr.

refirlrr Br,lrr0"il{eHbr clteutn_lr.tc'forr |lo na.rle[iit]t.r1,

_ c.ll. Koga:reuxo llbrpi.iTiaHl fic_

ioriit:ren ir.i :iit K,onc)rrbrailnrr ilo npoS,lelrau riaJleoJtlrrl

11

N.te3o.fntri:t.

]:fittr ilo"t,:e H,lI'":tJIjltI'lli,

Ktllrr4H'v ,Iel\4oHOTpl4ll)'er rferaJI43I.IpollilrlHafl Kap'fa cc)o'rHoLlleIIlIrI

lIc,!;.lirlt]. trlL:30Jrr,1'rrlr{ect(tl,.( IIaxIqTFI}tF:OB C.laH.lUa(1)THultt't sF-r'calltt'I, ct)cTaBjICHHatl B.ll'Lraulio.tr.rs Ilprrucpgo\ropcJ:ic,ii i,oHbr i\re;r:i1\rperlb-r't 7]yHal H f{ltecrpra (Crattxo 14 xp. 1999.9, puc.l).
iiar,l c.r,,..r),;, 1py 3',r'roir K'rfr l,l, HilpH..l) c BbrcorHblr,r pacnoitorieEil,tctl (r<apla 4, iV-[ll rp\ca), lIer(otopl,l(l tr i r1a\u{1Hl.il(oB :iirFrI{\{aK)T ll czl}{ble IIIl3Kue \tecTa - I-[I-r:ri-O ttpyCOB C a6CO]fOIHbI\ll{
llLrilt talrn lrl-) l-5 lr 6ri.'it:e' \{erpa. .K rroc,re;tuui\,t orHoctrcfi )';tte Ir3BecrHoe Ho}l IIocrJ-'Iel{I{e
lvlrilrrrcre . llr:)(.e,-i(3uu;a \'lu1:rroe 2-3. [J;rctr.lreexa, f;uavtzux lI lp. (xapra:1" NcNu 1-9) []a;l:no o6l)al]IlbI]IIIIl':aIII{el.II,I(]|,]l].);|te':IbFl0'I|'I3Koepa'cno,I0xeH}le\I'3:]o"IIlITItIlecK}IX|Ia\,I'].fF:I1|:(
'laK. IrocerieHtle fapn:u (xatrl'ra ,1. -Nq 1.1 ) pactro:ttlrltririci.rll'rr,lilr,r-r rr n Fr,,,\l:,1r0 ioii ,{ot1p1-",lxe.
;t(clto I{r-1 ciu,t,:tit I.tu:ltir.l.i, Itep.rt()jIrrrIrl()Krl:c:otIir.se}tot"I HbtIIcr A1'naerr. ilecLIllHHctoii'tc'pplce
(Pirrnes,_'1. ll,)87. :i: 1 i)tj'la. ll)

( ii f'\r-.-'').,
ii-\\\'.i"
i'iY
5\

; fr.r/,

'r \/

r\

\\

lll

Kapr:r :f. loranut:.zUuF

naMFTHt4KoB no3,qHefo Me3orhra I lptaqeplpr; loti sonur f,yualr-.QHel;rpoecxoro Me)+(Aype!ur (no Crarro
-aHllu.LaSlH'tc Fpycbl c a6coniorrstl"th BblofraMvl: | -- 1()ll .-l ).
12i.) rr,r: - 20-50 r,r: lll - 50-Br5 r,r; lV - B5-140 rv. l-lausruulxn: 1 lvlr,rp,rn: 1-3: 2 - Bachnuee.(a: 3 - Sopncoera; 4 - Tpanorrtla;
5 . Illr v13'At1,6 -' firriocenuLla 1; 7 -Tarap6ynapsi 1, B - KorurrrsuLlvr

nl,1

.(;

1il

t,r

--

Ee.none rl

,e, 1,

iia. r,43iJ11r.iHor3; 13

4; 10 - Kaureurp; 11 -

L{apnuaHtlra;

Garvan (PyrvurHnn).

(]''.t.-.lr'l,lI.la-i(I40\i|"Ir:,])0'JIiiI\I,.]ilIi-.lr1IIacaI'{Ii1
:ioBi,rrr\ /{lnalr pcfrubt.t Iti:I),r,t"t{IrKoR llitF{r:Iefo He'o"rII'I'a c }ioHo\portHoit ttepit\Ifil(ofi (xapla 3,

Il).

Flo,

IITcl]loI(,-1]il-|ej]]btt().0:l}'1.|ilt.;t.i.el1acfI()JO7iieFI1,I1Iilca\1b|X
ric)c'r'lr. B.io. lltlti,l:i

ll. -'1()\l t[[.rncB 1996, 30 li c;e-I.).

x,{,rlx.j(|1|i:B1rI'lc]l'c.1|J,]'J.[ll]\]'|II}1i(-lno3'I'H:|{)I'Ie3O.lII4TaIoc]ia.fOLI-FIo[]rIpoKoIIpejI(:TaBne
LIep}Iofo u, oTLIacrl'i. A30BcKOfo
Itceii \':iti()ii ;c:.-tr-rce (l:r r,'t,:1to'larr:LJuor:r u Cencpuot-o [o6epexbt{
iloplii.'riu{rr\rlrr B prr,te c', \ r ler, ca\{r,rr nIr3KHe ilpl{SpeniHble cKjIoIIII 14'feppacbl. llo:ioSiloe l-'acnojIC,),lit]II}.|(]]il]|l1i:|}ire[|II(]tl.lI]I'l()t1}|bIXpitt|{IlX]Ie()jll.IT]1rIecKI,]XIa\t':Tl.III:()B
li].rt.,;1i1.1^I.}I]:Ic.]|(t']C'OL)'II]t]'f.j]

lrIC-t...l.'ll'IL.t]Cj.,tI\}ipI1}II.lIl]la'},i.O.|\ieqc.I]I{()eTepplITo1]lIt1
I1tIl.;{.'|It:tilk]l.(J(:ll(J|]LLIIl],{(-:rt].,l't.1.[.Li.IoB1Iel]H()
I{JIl lJ}lbINIlI C"fl()Ba\{ll. LITO NfOpe tIaXOJlI"qOCb B COCTotH14fl l)efpeC-

tla.\r).tlu..tC',t Itll;rtil ,lOIlllel\,leiIl ()|C,.

cIl[I'lIattt.,rlttttrt.L]To')l()l..,t.l-.Bb1]-]().l.l)i]'1IFIee6sl.lcetltocTo'l.I.e-:IbtIo
]]C)I]it)li\!]r]B'I.,C'tanl.cllIa(.'j1{oBitFIIi]1leo'[OfI{qecK},1XtI3bIcIiaHIIiiI,1I']3\'tIeHu'cT]rfTIII-p
Iloc(),-lcrrilJr \luptloe (('lr,[,,ti,. 1982, 8. .:i).
)''it.il ct\,e.tir,rtcrcrt). rtr() J,Ig noccJreHllt lt4npuoe IINIeercfl it.aulb oliHo olrpeder'IeHrle Ha C l4
{72t.10+is0 [:] P rr.rrr 6015 ili, r tlt B KoF[reKcre lrFrbix,lar, rr3Bec'rlrbrx itirq Il()3.qHeI"Iilrll\ -\IC3o.'tIIrILLtt'-

t-+

r(r,r\

rril\rrr'rii(org

tElr.b

cerr

K[]-.\rer.irarr \,lori.r.:ra

[er,1;t4-,t1hr:.9

aEic.

Lt.)t]

19

l!

rr.lj

). Mapueexa. llaclt-rtl,eEK:i u lip. - cl\I. - p]i(1. 1J I'I lll

-i..l'i]ll\I'illitii:.)B.'r.ie.':ti:.:llittlI'lqCr]Koi.0''l1eojllI'ia((.crpclxr,tiI'3.2.i.u1errse,ea
( c-lcFrr.lrr i"flt1lt'toi: (llrtt tI

.il'|tt|}]-t'.(.t'll.tli',r-.l.l1(lIl:|;{iellIbl\i]l][iijjItIqe(pI,rcl).sperrn5bIrclBaH],{'iIl()3;1tleliI
,r.in i rr. r:rc r.1r ,J n, lr'! ..n,lr.t ni- l:rl'ri()l n-'rrr.'37ic 6500-(r-i{){ )/(ll{X) t(:l -Lo 9. r.. KofrrPLlii. ll -lltllil().\,ii]',l\'IIil(].c0[;C1.l:}t|I]1]t0]]C)[pe.IIe.L'IL.1pei.peCc}IBI]oeC0cTo'IitIet1cpe'olt-l.\1opH'()6ilarttlclnnllr,t { I flllli&\l
)l1f}\i'l ilill)"rlllt'l al
-)r
o;$ Hco_,rufa FIi.t cil\10\{ o6:r5uI,-.Hurl,\t \fr()ttrlt- (T e. aficfCalfill\ncl) o'i \lltoii{c'c'fBil cYILieilrl]\'I()t].].Il\})r.':I.IJ()Ilii'lllI11,]\|l]plI0,fII3i]'lj1rii)lrrr,rnoJpa]IcjIi1-iIl{IIi1
.I(]lI}.i],aiii:trr,.l-]l1'r.:|)FIiiB}:,'JIll1Ii'l'I}.;lKi'l,.,1l1cl-.L]FIc}.l]o

(r{}00 [:i(- ii',rrc. 1).

(i,i]t-r|icHo Irpc,:IiIO;,tieFi Htlii c.{(l\lJ, ll:a EarlliaHax tt a l''aLpualoire ,plrit it"-11 [](]. 1 trr. r,rrl'i e,
l[l.l,i.rr.|]Jl)'-'B6rl|.i'ic-].I:ic.:,ilpa:lstI.|l1(-'|1i11];iT
ji,irrrt -ll i.iprir t. ii u i3p.1nor1ir.rr-rcKOil 3otr- -- cperrrLlc toptl3ot:f i L,r Lil'ro-flHecrpoBCKoli ll
(.

lir1lciioiiI.i1-t}-'.r\l.:.|.lII}:eI.']pl,t(]l],fIrIa'.;g31-,-,{IlefI1)oBC0i;l:

t.tlt.t,i1,J1IJii|li]''iIJ.i11lr5:il't.llrlc.ti,ri0eBi)e\I't.)'f0fof()p|I3i}I1Tll*(l(l00
ti ). l 1'll(1. I )
.tlI{-\..B]Il}].lt!JH()i].:c{.:,l.B'Ct)|)I.t]c](]l-B\Ir)ili,\

,](l.l.|dr:Ij[lIj,i)cl.01l_-L1ilI]()':]-:Hl1i]I.|iI)i]']f)1IT.blb.,.l.o-I\riecrpotlcxtrir'
_

.i50t)/-5

tcl(J

5tjOr'ri+'-zll(j

Ijc

(:rnc. I).

l)ltC.-:t1,Jtl-ltt}Il.el]i]IlTt)lla-ibI]cr:]CC0TiI|]L]IeHlie[a\1'.THlt]i{j]il(}'J.bl'rl])I]a'BaI]FIb]X
tifpHi)]topcrio-lf lpllaloBcl':or:i rtl'l ol)tufti'
Il(,rcttfi_ti,li() liH'iej)eL\ toulr"ii Itl]c

li;c.jt.t.ttitltjfl,cII.l\a']tt|i,1|ipe(ti]0(]|p
t]'ilIL--i."i}lli0()iiLIap\,4:IlJiici(:i1tI]Ni]l]]
l()lllt:1.iLIt(r\

h()l}1i.'-iI,.l\l]i'ICra1-'.1.'.r.'ii1,.liur-I.'irpagcrgcl]_II.cltriicoBcpltleH.{t]oTc}'TcTB\'IO:||3
\1t IIII'ilill
,l.C-Ibl{i)ll()-IIIIlj:,Il.i,..l..jll.r,,r,garlriol-r6acccirgcrt}JI{IiljeI.0

(.c1trl,:.,,\lj:-.|SiPiniLt.),l]eprr)i3b)'iNI1IpeNI1I(art,tlt:t(Oe,iaponoIij1p.)

(I.'0tr|ltlciiII:.ll.).|3nplliipe;lirl0iiLI("pII()\{()pcl..()H,]o}IcI1al'i'I.IIIJ.l{
()l[.\iJII!\Ii]]..lI.f()I1I,I}I3l|]B(}:!}l0iti}{oo5T,'1c:}ttI
(: I tl -tr)l)l rli !.(l lI{II'
focioIor a 1995:
()rrcriliAjtrJi,tlil\nl. ,talFiillitl l\tll e\1', I)a3i{bte rOItKOIJaiilll (1-0.1':lpotl:t l9rE6;

i!)918:

.]()0,]:l_])II(lr.ll990.j\'lai-':t.ii.L.Kal(.\'H:]003).0:(riaxoo6Datltilti:.giini1),l,j]1.l1I
rr Li:ec;'rtrtt tr flptlqt:plloll lpb,l
nal'itrr{uKtl pallllero ft cperHero lltrojlllTa llH'Icllef !a, riapre li :xr,r;l'rrij)rBanbr Ece c,crroBFtbre
c\.t1..,ll].c-].i),,u.,,,p.,.",1:'..,,.,,,o.-[Jsrr'leitcKI0{eI]j
t-trI.(1lt-tltlt.CrCTi:i1i.)tt|lIt]e']iucr'paiittcc-la5OtI31lt1g,,,,''*IlII1Kic\I'yiIieHeO6ecfit]Llc}{bIl')iJ]1()I{l{]irotltti'tltlLl .-(al'a)'1ll (lit:'t0'': e I!)85 )'

i\.trr,f\.

ll

1.a,1|lil HCO.ill.rl

'.pa!: I]follleollll'aiiaplraTo-flc'jlYttaBbtl -cr'r'6t,p'ao-1002'

_1i

Azov Sec

/,

.\'t'rI

cpeAHero Heonura rlopAli. ScHopri:t t]?t\.4flTHrzKr,l u apea.ilL, KynbTyp paHHero 14-ihna


1
FlonpilBeq); 2 - 6yro'
(1a
l-ll
KapaHoeo
Kprau
K],nbrypbr:
['lourr,,rZr:ror;r 3(]fir,r.
Kap"ra

6-KpervrerHan(?).
llHe,:rpcBcKi:rn; 3-Clyp,cxari,4-KpbrMcKaR; 5-ParyueuHoRccKae;
t1 ,''lecocrenH;
crenu
rpaHllUa
(ynbT\/pHbte
ll-coapeuteHHaF
apea|br;
l,- ilrll,ilrrrtnrot 1,1
lll -- [){]Jl5{:q) c itf con|o'rHota eut':oroM 6cnee 200 w'

nr'lsstt'tacr'
rrnax coctil:l-teH1:\ro l(ap:'-, ::i c,fantrttr{ll no no3j{He\t}'\l$3o-ill4Tv - Kafra 'l
pallHero HeojltiTil He rli-ter ilaBecr,)trir u3'liilir{.-Ialgat ,arprr :ttlut{. Ilpan'tuuecKI'{ Hu oJIl,l I'I3 K)'nbT}'p
tleprroro. Hr{ A30BcKoI'o rtopei:I' flpt't'ielt']'ro xal)ilKrepHo Kali
\rri.r.rrrKolj u rrpu(iper:,rinr:rr:i IoJrc,ce Hrr

l.r;

p1nr1

Kallnarc-Iloiil}'EIaBb.f, Tilli I{ if-[t:


llatli{e}e\r,'rel(,i-rr,rrcLrri:u): F()'nL,"f\'ll

clerl]bIX Ii]ilbr\p Cenepnorcr

tI..]]I[}t.)C1.Cr|{l1()i.()|I1:rtlr,;oltt,lL.F}trticr:l,.lc'rl}It1a'lxna\If1.lll,IKII?-fI,l,\K\rjII)T}'p0TIaneHbIrIa20I6OjIet]
i('i. t()\IetIr:-rB o'i (lOllpel"tcrl.l ()ii Sepet't;tlol:i --IHIII'114 \Iollt{'
jto[l,lKe, eiIHFICTBeHHO BC)3NIO)llIlLINl Obbflc.tIeHI',Ie\l 3TOtl Cllf):ilI:.c,-ttt r.: t(l]OllllIb t1l)rt.t-1() lieHHot"l rlbIl]Ie
ijt1lI'lt].]'le,ic']l.().lIl.C|I]pi']'Cc\[lTpI,1Bae\Itte|nepI,Io.Ir,ILIeplloe\1opeH[xoJI,IIoCbBpeKlI]\{e
peHIIIl'( Ilco-[ll\.4c;lr,l, le\I, osltitrLlijiet rra ce6fl iltiri\raHile ilpeAellbllo Iill3I(OC paclloiloriellue F)tlAa
'rl|l|1J(]h:tj]{]It1\'IfTIl.]]K()l'-[]t.,tr,;t.cl.IIIo}4,c1.eIIHo\1peflI0He.::)1.oL)c3I
;1'111'3\{elttl,1-(,)|Io..I'(tiapL.lrl"\i:.i4).[]i,.taIraJHolI]1efI,]OHe.IlaiparjON'I6elper1,/{yHax,e6ac:cei,{e
(-iiii1l.la.i.][t:tll,tii.III,r)KI]|l'1ii\].,]]jI):Ii.o\')Iic0.fl1eL}e]I}Ibll]HeoIllTutIcC]K{e
ol':]rl Lllrre--'bHat lleprzi
pi*'rK0t{. r-r}:,t.lc.,rcrrrrbrc B. llonosslri B K\'.]I''n'prlvto rp\'ilil\' Iiorlprtei:u' I'lx
tIII tKOC llilL:[ ]-'10)diarili(l li

Itttr:cgtriic.tBe}{IIt]-.II,lt1']j,Jj1,t[]]\i-g-1.IlIIItc)I.
rl,t.tI,,LJ.'t.;].ieOCl.i]tIbFtt,tc.iJtr'leei0,],.:(]]tIlc:IIa\l'TI]I,IK
ii..::|,|i]Il:|ill]Il-lo.],1itc|1Tl:)";]|(]](JIibI}]aBL](0l(I1\}'Iec1a}:Ca6CoJ.'lI{tIl1r'|\1I'1B]:,lc0
rr:-i
grrl tloce..'el''tr Konpunc'u tl'cr. F]o
rrrtn lgg6. 3l-), 3: r. oi:1.r,-.-tt,.rerfrii tr[1

,'0 i]p)'fll\I

na-\leIIJIlKa\l

l]i-1IiiJ,\()j]i)uI(lti,]}}:CTtI(],,Ii[|)-I-0prI3t)IlIc\toilo\pt]x{]]()I:I{el]a\I
Y

II(l,f, l t0

riitruiititir,r'rsr clla3)'

)rK(j

5])' Fia )'rc)'r


trcJIi:l:Jit Ht{\ll{ -- OKoJio (1000-:5950.qo Ii' ) ([io;art;1;xlteu 2000'

)Ke

I:|1l((::\]'nirilej.()rtlrplLlct,l1a3TI,I]ltl',t.b{I]|Ioj1j1eoipejIe[
}ll1)Ia]IcIIL-l)eXt];t||c1lli:II{}I()I.0Kcpe,tl]{]\1VHeoIt1Ty(ttortatueii]']e|pi,io.1u3allIiu)Tpi]HCrpr)CCH9
se6ratOIIpHqTrlble OCIe'qc] BII{ Oxrqlrrii.rriL'rlrre-rlbHO ()XO-ilO 6000:rer ll0 H 3' A ee
rrOl-.rj.j

nya..ta \lecIO

Fiil|lrlIji]I,:l.lI),Tb''-ll,III(][iecI,l]cr}f0Jc[)e.j1IIc|oI{eo-'lIIfil(npertlptliiBIITltfK}.:lbT}:l]b
p"1i.:1l--.pll:]\',]t],]qeI()C'IICr-,ltlIlI\101.c\TcTl]I{c-\{Ila\tgTFti1IKo1]B1r.:111g1:|rlprI6pe)li1IoIiO'[[)C}.
Ile'plioNIoil btt II Ilpu aloBbtl
:,la n",,, io rr), l.leBel )H()ro l lpl.
nepeXOi(ON{ h: flo3I{IIL-n Jlpt{Itr:')IION{O}lCI(rIX piliiOHaX pe3lio }'IetI-fleTcs C
Kr,,rHt

t,pnaq,lrll'.,ilIlJll

),ll,-I1c.()-ll{]-1'l4lr-cl,t)i]tlI1.-:,I.ih:I,i.BItC..r]HeoIIeBI]i1H0H3JIoKa,'II,I'[lIII{U:

ul r,ltltrt'(i.

Il,c

L(r

is

ri,4

rlr c,,

I rt

9i t

ti.'\i1]c

rt

r'.1

Kyrrr, rypiur: 1 - Boian: 1l - Hamang a 3 - tlt4HelrHo-reHro'lHt:la


,4':rH;r,
6yrc-I!li:jcf pcBc(afl ' no3"xtrut). 5 - A.l:ao-!He npoBcK.lfi (Maprv*
rrr:,1:,): {j.- l-i!,:.qr:.toHct',ats:, tt - Kpsilrcr<at. i - flatlrrHnxl4 tl KyrlbrypHble apeanbl; li
gltcotrtta
(:o liirJf!,r-oitt.iil j:, tpaH14L1a c ^eti4 u l''recocrent : lll - penur:{l c a6r;onnrtgOt't
f

lc:;t-rl.rr,rorc,7

f ei)ai,,1lirK11:

(j,::,ner.:12C0

r"r

l.'ar.c.tc,L.,l']-l.1]3]':illl.l)l.lI0.I|}]C;]iHc\I},l]lll.eH]iil]H{]3aCgjl.HA-II1]c0cTeI1i{a'I3t)i1l[].119l11l1llt:l

,'Ii]a..l(),(IIcl-i)I];\'Iillir].Ii]LCI.Il7iirr:iipa
:IclltiOI'0 Iirl(). Il iil l'.11r,:rili(ltttpTa (l -5 7i.
l Iir. ,t'10 Iii)tt\lJL..tl'tt'

IIit)t .\r(\f't1,li1

,ii..,I,.lIr

t','f'll' l,) ilfl) ttl'Ill-).

[)i:3.1,t'l.tt'Hll,:. Paxr

Lue

lllt,li:l j;]l:' Ii

:I1l'

t).lFIiIK(l.l'](']-l|}i]t:l]l::l)C.lt}tiI{I,Ig].LiIt,flF1ItKI,Ieu]eOc-|aB.r1,rC-].I(t]j\j,Ie_Ti)c()\HelIlI'['
}'lt,ICil(Ilitftb1(]1:)|315-2|]:\i(ji\l-J()l]j:,"1,11.:1i,I).

()Fl0|tli,1O|1']'.,].'t.'1tCI]c)(:l.r''1(''iBe]tlL]tt]a6epel1\{t}i]'.B()jlt,U1Oe'XetItjcJi()II()l]e6eH]

l]cel:c{]]i().i.',(t]-'ILliIi'l]ijl(I]I,l\l.i:]l)ilii
ltcilt.i:() ig-ll. -:,}-J:i. plt,.:. ).

lIilcci]il].r"i.)(:'|O1ir]]1e}10])'I],]l.]t|I10}lcjI\'.:lae(.]r1pe.]c't'reTc'ILIt]l)e|3C]-]\l]|IIII[0
]]|/l().]l]\..ljliIl.)'l]1]ai(1ep,l|\,tOtiit1-'C'l;I]lPe;l.e
ji]]ejllIi3C1.]J\lF.)I1le}I1Ieli)}(|-l|.]cl)e''tilel.0He0.rI},t,fi|']1a]o]Ii1I]I(jI}.f'[Ia

;il)\(]()-]0].t]t]c,r.]li'l]i\]'llIJ;'l1\l.1|-II1lil.t}1tl.IIa.Testl5ept:ltilei[,uall
t()Olr-i5r.t l!l',,.+) iliilpr:i ().1 . a n lloCp,,'.I;iter - ilalrslHlIIir{ r(}',ili, llpbl Xa\{irHilillfl (Ha$otti l9il-l: l99l)
i r,:apl ar 6,1). [.t.'r.r[lr

\1i.i11ll1

l. llilriil;:rJClfiiilltlltl if . rctl lt lno\.\")tleo,lll:a

qo Bccii -TenHoll

311llc

11

l!,butlll

l\r.

fleplloA pal{Hefo 3Heo-''ura

c'te[eIIIt'
ilrrurr.rce r:i rreplirJ/r, ]rorlJIHe'c Heorlrra, 14, Ei :tHaq'rensnoii
{]THOUIeHI'le B OnIIOfr H TOfi
XpC'HOnOrlItIecI(OM
B
tllr.rc J). l,[o::r'Olt1', '}pllTejlbFI(] <o[pecC:OBitHFIbte>>
t{epHOI{H'Iepec)I{)l]I)',rc Hac {lHT)'alIHto B tlOBeAeHI'M
,{,:e l(apTe. 3l'11 Ila\u{'lllltl(n FI3 }lollvT O'tl)ii:3i'tTL,
t-o Nl,op,l. ]3O:i\'Ioil{}t() ll3\leH'IIOL l,y}ocq

[,lai nap'le

'i',

Ua

[a:e Aa]l lblx

BpeN4

g oT Bpel{eHu

tttcro:l (lraciuu{tpoeaust B re1crax K


IIpejICTaB'1':IOII1I4e pa3HOBpeN{eHI{bIe f0plI-

COgTIierc1BYlolx,!{x C;1eql{a']

xirpri'l]r,i), .iiiHe:C,ill:jLI Bce uat"{;.ttHItI(14, t-ic}c.rleAoBaTeIIbHO


30ItTlbl li\"rll,'f\rp Iir).;II, tl Xa.ltalt irlul'

\-\r,

i'''rl$
r\ )\n',t,t

l1,il--sl

lil
J lUn
\

At(J

l\
I

:1 -

o a'\
ra.^

drn?r^
_
,7

[l@

Ltj

pacnpeA ?neH he naN4fl 1 H t4KOB


Kapra /, [lr)nePtlcl]'1 : e repphr-()prlalrbHoe
A - l-l ausrHnKfi rop-l'l3oHr
Htl3oBbee
flynan:
:,nr,1ra
'lte
o.nilTa pallHero S

-3

-t

1974;
riuo-neuroqHori xepartll'txu (3) no Comga
u Kyn
ql
(1),
HarnanSll
ll
Boian
il
ua i9311'l ;B - [-]arr,trarP nKn rop!13oHTa
36euo
1974;
Marinescu-Bi cu
(rrr:' Ccntl;a 197'I He riotri r baa,r e97';
pbr
I | (2) r'r r(ynbr)
Uanra,rgia
tl,
ll
Boian
l^t^":':u'ul'^l'.:f
ror143ttra
1989); D naMnr\r4wf'drepe4o
36'jHoavq
$7a',
l-lasolti 1 lt4;1997; {t iu|in*"lr'nl"u
bolan lV.l'^-*GlnelNtt{L{:
j--"," rrvrrr\r:r'^np n ':iY,'rtt"on,tv:rI - aoral
saHHeMy SHeonfiTy:
:ror!4ra K SaHHeMy
pYr:)Ilii 11 l1f3[Her't] :l :rofl!4Ta
'u.
Dragomrr t$a5iGy66oruH
198'4;1997;
rgi+;'Haqoii
(3)
(no
Comga
/,lJeri, ,1 -- Precut;ut rni lll
ll - coepet'iteHHar
^a
c'reuleHiln;
:H);ilu,in"tr" reppur)phanbHoro
l trtl:]; 3tietlosu'1 1!){ :;; i

(12,t

t:1'nurYPbl J'lllll{

rPAiHt l-r,a rlTenl4 i4 IleC

:,crenu.

l-rj

___1|teqlo 4r*gq1oglc ri _,$erie nor r r7

Ilellnntr:t ropll3ortr IIJ)ercraBjrrse'r r{arrarbr{bt:r:t 3Tari Kynblyp -.Eioqrr I q Xan,ranxng


I. I,lx [a,\{rI.f-l
A,l-2). Onu :;ernul{am:: rpeuN1y1qecrBeHrrr:)
peqljblc llnH rIpHo3epHb]( Teppac},I, oCTpOBil 14 OTrnqaForcq xopoilIo
'u,3KHe
BbrpaxieHr{brN.{rr K)rllbt-vpHbr}1r4
c'-loJ[)vl[1 ]l.nl{'feJII'uolo ]{iii(onJleIruq. Bce o6crotarelr'crBa roBoprtr
o cra6uJIbHoclg 01.{Tvi1.q}il{ KaK c
r(lLIKlI :lDL']IIlt l:]o:JN4ol'I{Ho:i nr:eHttofi yfpo3ll (no:rHoe orcyTcrBl{e rrcrl:\,ccrBeHHo
}.Kpenrrl}r}Ibrx ilolc-lreltllr:i). TaK 14 Il c1\46tc,i(l Bo3N{cr)ffiILrx rrplrpo.rl-rbrx KaraKJr:r3N{oB, lrcXo;lgrriHX
co cropoFrbr qepHo\rf)pc Koii .ir r41'orra.[u.
rlt{li:i4 o(ipa3'rrlor KC'rvlllilxll{ble apcia.'Ibr (r<apr:a

,t

('ttlvaulaq pe3KLr \l(.{get'cfl I]a BTopo\r 3Tane" flpuy,l,tuo;tc.iBlrrr{ecr


IraN,r.qr.r]}rKr{ Ky.jb1.\,pL,r
Boian Jl. corpar'ixJl {)Trtt(:TIr npe xiHllrc Tepprlrlop}Irc, pe3Ko cr\,reuaro'rcr rc Kapnararr,rn,
aolr"nr.
nr(-rnortirf, r.r K)ro-Ijclcr(),1lyt() -fpraHc:tz.utnaHr{Fo (rapra 7lB,l). (-.y.lqec.reenHbre
}r3\,reneHr{_q ua_
(l.Iroilarfrrct B apeare K'virbT)/pbl -Xalraurxnx II (xapra 7lB12)
Cc,xpaqaerc, rrr.rc,rro na\,{rl.irrrrioB
(28 lrprlrtle 3i' npe.t(ulc()lBVlorrlero nepr4orta). orrr.i or,ruLrar{}T(:.q fier/lHocrb11; KvJrbrvpHr,rx
Hac"'loettut:r. Ilo':pacrtie'f LIk().[o o6ltrae.rai,tx ren,(]p. Oguonpel,rgllfltr
tr3e.[uL]HBae1.cr qlrcjr. raN{r1IIllKoll )'ri.)L:l i(y.rll)T\'llbl ril[. npaBC'),,I 6:pery ,{.vrlar. IIplr, rro-npe;,r(Hev:y ilojrHo\{ orcvr(]T.Br{H rrc-

I(,\'ccrBCIIiIo VKpc:ILIe HHL I( I]oce]leHllit, ua6rrcilael,rbre B apeaJre r(yirbt.Vpbr Xal.ranxg.is II xpu:l1rcIILIf tlB-lellllj'l I'l oltle'ull.l Ir;Ie ]'el{.leHriLIH Teppli'topHaJIbHOfO Cl\leuIeHI,rt ilaN{tTrrr..tKon o6elix:rur

ri)"llrlYP c y,Iarelllrteln ol Llelruoilopcxoi)i rnropra;ur (XalraFr)r(rr.fi )lI) ulutu or trpqo3epr{},rx. on\,lUellllblli lrl(l'r 1'{l':i l()n;en l{1'nar (Iiolir II). r: olpe,fe:reHuori t1o.neii o,c'fopoir{HOcrg Bno--.r{e \,rofvt
6r,trl o6llcIIeFtbt )frro'l ,tii co cr(rpoIIEr aKl'HBrr3r.rpoBaBurIXcr{ Hir 3r'ori:irarre rparrcrrpeccrrp,;,rorqux upc)L{ec,:on IJepl:ol.) uopr.
JJaTper;ellt l-c,pu3ot fe {'Eorrs I]I, Xar,rarrxcls III) 3aNreTrro coi(paulaercq qrlcJro fra\rqrr.isIi:(-'8. Ito Bocc:TaHaB-tltBafli'cr .r.r.K t'eppt4Topr{a-rlbr,ri]rr KotlrrraKTHOr:rl (llapra 1lC, l-2). flalrxrHrJKt{
cfietlr: kr,'jtbr!p 3altfit,Iiit,il , B TOu qrrcJre, cirN{[,re ]{I{3Ki.Ie rpripelurble tnlr4 rrprro:repHble reppacbi,
LrCtp'cBii 11 oTJTtIrlalol-ct {.)/JlbT}plFlblrr{I{ cil()tttr,ttI Jl.tLITeilLHoI0 HatKotIjleHIIt. LI nce 3.IO B\{ec,1c

\totill0

pe 3)'iIL,TaT BOCCTatlOIIIeHI{tI npelrne;i, ttpe:AmecTByrOrUefi grLrpOtl\r


fi
Iloc.teJlt:r.rii rr:l rcput.rHroB coorrtercrByer rrepuony paHlrr-ro 3HrloJ,mrA (puc. l) H nrlro.laer
narIJ{THIIKI{, xaDaKTeppl3\loulrre JocrereHE:oe nepeor}opr\,{IeHrre Ky.tb].yp 6oxrr IV, Xanras;xnn
I\/ (tr"'lti []ic lo P. I{ayotti)n fopl'rlrpolraHrle r{'/irblypHol-r o6urHC,cru -So-rylpar - A-r!eu; ll -,t-y\l e'rlr,HI'llla - KapaHolo Vl - Balrna. K coNa-resfiro, N{exaHa3]v{ npoLlecca KyJrbr)'pHofo [epetltN'Opr1-Egt'{t pell'IOHil Ij lI'ICTeN'laTIlh:a I]a\IgTt-:liKOB 3TOI'0 lipi3I,.teHI.t, llpOIOn)r,iaruT OCTaBaT{,Cr]
rtpcr6.rerttln{tlHr,Ilrr.l (clr. cf{ocKa 1i; }lagottr 198i,1; It)97,72-7t,; Todorc,va 1995,85-88; ig)9g.,+l4.1). onrrpagr'b Hil rrr:)g[,r.] rrccJ.jIoBilHr]r ilo cHHXpoHH3arlrrH p,a:lr,rc,KyJIb1.),pHbrx ilah,r11.r]{ur(oB
ptlcc\.1i1'rtr)nBaeN.{o|o BpeN,iifi:ri.r (Slavcev 100_l), ,c,rrpe,lejreHHo Mox{}ro
ii,rBep)Kllarb. ,t].o cr.lr{rr},i r{tl
ttattfio.lec llallHl'Ir.3u{iHbct e tfloprtupoBar{rr14 olN{eLreHrroii esiue t:vnbrvpHoii o6uluocrt{, no Bri,lt'lN1orly.6u..rru flili\,trltHI,l{u rFryrlrrbr Bo,rrpag - r\.lgenr II. l{piaHtr] 3r() rro,qoxer{He H cKap-ti]llolBi:lll lI3BerJlll'lble,AJI{ 3TOl0 BpeMeHlI pa3fIOKlnb'.fvpHble IIaMITIII{KII, N{o)KHO ,qerKo o6HapVxlrr6, c
olr'ioil cropol:rbr, ()rr{rrJn.rlbrr".r KyJ:bry1tHr,rfr Kptlluc B apeanax Ky.rlbryp BonH IV u Xalrauxglq iV
(:[)f]3ttoe coKFraruetrr{e LI}t ( .ra nat\'trrrurrKoB, HX I'eppl4Toprra.-It,rjar H Ky.rIblvpHarr Heorrperf
e.rterrlli.)tJrL'. c)IeuIiitHiloc'rb.) (Kapra 7lD',1-2). C ,npyrJr"r cropoHbr - qet:Ko Bbrpa)i(eHlrbtr".r Ko\,r11a1.rusri.r
al)car fpVIIIIbl EionrpaX - '\,'iIeHu [I, rrpegcrae.neuHrrri MHOiKec'rB()N{ iraN.{rrlHuKoB c xopou]o BbrpaxeliHbll\l H liyilbl'-\'pltblll rcirosrlll. flpllue'tare JrbHo olIHaKo TC),,qro apear K).nr,T)'pHor:1 rpynntt
lir:).-ll-pit! - A,'tAeila II se;,to HecKC,.irbK().qHc'.iaHLtr.tpoBari or no6epexrr.rr t{epuorci Nrop.s.3a]lar{aq
trpcrlN{yll]ecrl}ellH,:r l{rl3oR,x Cupeta u llpyla (xapra 7|D,3). flpn.t,eu. liaK orMeqaror }rccrreloBa'fettIl,6o;llurltucrTllo 3:tlrx ilaNrtrHrrKorr Ttforee'r K B6rcorHbrNr MecraNl . 3ro lpocne)r(eHo
KaK nn{
letrpulol)uu Pyltlrultll (Dl';ig6pir 1.98.1, 17),rar: u, e oco6enHoc:ru, I.rrj{ reppuropr{r4 Mo-lgontr n
}/xpal'tHtt, tAe, FIecM()Tpt Ha uH'teHcr.rBHbre no.lreBble ucciie,qoBulHr.rja n nptr6pe>xuux paiioHax
l{r-'pHoro N4op.f,, IIilMsl'HIIIll{ 3Toli l-pyrrnbl laK Lr se
6trlH o6uapt'xermr (Cy66orr.ru ]983, 1,+).
-lfp';grro
IIacTltHIlaTL, IrO tt*l uQKJIIoqeHo, rITo C),ilHrrM ur $ax'lopou ua6.urorlaeMOfo BpeMeHHofo
]'eppl{lopHaJrbHor() cN4etl|'il]:IHe sntlqe]lTpa xynliTypHoro npoqecca H3 FIH:Oeles .{Vuar lr .{c6p)I.ll)I(14 e 5or,:e o"|.4a,rleHlIIIe or t[(3pHoN{opcKo]ro no6epexs.x pafi0ul,l, TaK}Ke N{or'-lrH 6Lrrr, esr3 B a rrH ax'rrr Bu 3auleii lpa H <: rpeccr4 oHH bIX tB.rIeH l4p"t.

lli-lCr,eFIHlla'rl,' Kit

3'l'ilil:)-, c .lil

)-A UIl

1O

tr4'rar, jlr;)TiLrIbt{bIia ana.:ut:i coorHotrrer{14q iroKaJrlr3arlLl.r pa3r.oK\/iILTypHbrx rraM{TIlHKoB


tro3jli{efo H:eoJII'I'tit - l}&HHrJIo sHeorltra Infl Hau6orree onyuleLrr{brx yqac'rKots H}rsogoes
l\y,nat
o6Hap1';ttttrriltjr [tecKo.irlxo ,t,soiicrBcrrFryro cuT]'au]tro. C oArrori clopoHbt, HerrpepbrlHoe pa3BriTHe I(!'ilrl)'p EogII H,'(aMaFIr{I{tr, pa:rHoBpet\{eHHbte traN{r'rHrrKr{ KolopbIX Bcrpeqan)lcc KilK Ha
cits{bIX IllI3Kl,l x. ilpt{o:irlpFlr,lx )'qacrKzr.x Hjrlr oc]'potitrx lyHaq, TaK pr Ha caMoN{ no6epexrre t{epHorc) \{L)pl C'.reI.1'q npre4,n3;6anHolYr HauH JTor.uKe aFraJrrl3a, 3'ro o6cr.oqreJrbcrBo,
Ao.lx(Ho 6ttrt,
vKa3blBael l{i.l 3aNlerstl 6c,'jtee tru:xl.l-r }'pone}rb eo4 gepHor',) t\ropt Ha MoMeH'r 6tlroeaurrfl Ha'lBaFtItL,t\. ii'y'J|:Tlp. I-[<l . eNt(,,J1-e] c TeNI Ta
)Ke.r-toKur.!H3auHfl. tlaMflTllr.IKOB, B:3{rTafl B IeppLITOpH_
,
a,rlbtilo-lJlle:'te.iuoI:i tt3),{eHLlitj}loctrlt rI.itt{ iI}rHaMHKe, neN{oHcrp'aityer, lo xpaiiuefi ruelte, nBax,Tbr
tloBTolltlol[ylocrl KpLI:iiucl]r\,rc cnryalr,nrc - cHTYaqfiro, coilpc)Boxil{aFot]{yrccr p()3Kr4Nr cMeUer{HeN'{ ilal\'It1I{x{I1ir)B (a, coornc'fc:'tBe}IHo, Ii HocuTeneti:rux naNfrlrHr4Kon) Ha ceBep, Hit yrqzrJreHr.re
or t{eJlH,lllrJp,g116t'o rio5,3perl(h's. Oarrir u3 3Tr4:{ cury'aqr.rii npHXoXrrt'c.s r{a 3Tarr rra]\{rrrrr.rKoe Bosn I] l't )laltat+;tttl;l lI, lllopaJ;r.-- Ha rpatra.nrusre:)rarrr,r 3rr4x K!'Jrbryp, Fra neplroll rpopuvrpoeaHux
I'I pa3Bu:lltq Fi yiIL'r)/pHoii rp'grttttl So.rlpaA - Al.qe:Hl II. IIpu \{Hox(ec"rBe.[pyrux t]o3r,{o)KHbrx
tltarlopclr'. BLI3RaBtIItll{. ?T"I.l cLiir'}'aqnu. orHr{N,I Ll3 HLlx BrIOirFr,:t Nrortrit 6trrs axrlrBH3arlr{r rpaHcfpeccl{ol{Fr:btx npoil.cc{joB. v,tcrura6r,t IltoTollbtx, oltHaKo, He IIpt.IBe.IIU K TIO,,THO},{y Ol.CTpat{eHLlro
HaCe.'1ei{l{ri Ii'li -rIilT()tr)Ailbt{() i ::Orlst. Ipr.iXepX{HBatICE, Ii3BeCI'}lbrX I{aTtrpOBO}< (pUC. l), epeux
nepn0i:i llt'l KllH3IlcrFIb.{:K cII'tvaqur'r voNer 6srrr,IarupoBarra npu6rrn314Te-rrb}{o B rlHTepBane
5100-500t0 ElLl, a nlopoii --()Ko,rL) 47CrO-4600 BC.
I-ltlc:te.r1'l:llr(al 3BO.rIou,r,rfl f:)lirbfyr)rror.l cr.r:waqHn n npu6pexiHux prlilouax Cenepo-3ana71noro
flpuuepnc,r,rLrFbr ll C'eeerpnor':r l [pua:onbs orpa)KeHa B cnenyroulr{x rpex xaplax,
.[ liL napl'le 13 Hartecettr,I ocrlcrBHrttelrilN,rrrHr{Kla KyJrb'ryp cper]rero 3HeoJrura. Karc cre2,yer ll3 KapTbl, I().[br.!pFr()e pe[]Br,n,r{e F:}r'ia lliocroq.aoli Enpontr IIc-[pexHeMy cBr3ar{O r'iraBr{b,rM oSpa:lou c.lecoct'i:nuc,I:i louol"I. c: pil3BI.i'r'noN{ h:),.lTb1')/llr,l KyryreHr A - Tpunolhe Bl u paHullv fopr,r3cHTorr trlr-1sry'pr't f,11:'e'.lt,llii C'lor iI (x;pla 8,2-3). B creuHoii )ie 3oHe 3ro BpeMr [orBJreHr4.s rpvr{:foBoK) pfi:l.HIIF,iX l(CrlvlII.iI,3I(COB lilC,sClrr,agllJToBCFiOlO THIIet lI Ht( pacllpocl'paHeHIlt Ha 3arlaA. flOqaS,,lrllOuee
Solttuttrlc-i no llu)i lili'rtttljl{r,ion 3rlHlrrracr BHyrpeHFrpl e pafioHl,r cre[r] (r<apra 6,4), uo orrerbr{rrre
tI3 Hfix BCrpertaroTci,{ r.r Ha r.r()5r:l)er(b(: zA.:oea (lt4apuy]]orrb - no3l:Ir{ue Kr:)N{r[excrr). u r] noHH]rieHHbIX, npu)'(j'rbe BI,IX paiioua>r ,lly'ua;r (Oleopono, Hoeoceilrcxoe, [;xypl]:)Ky.rerrrrr,,Ap.). (,hHaxo, xax
11 rlpdlli,lc, r l'roN{ cr\/q,ne rtc)]ia:iareJrbrrc:e Bcero curya!,r.{q e Cenepo-3ana,ArroM flpuuepHolropbe,3itr{r1r'0r\1 \{rr{l|c)L} r.rcjreFrHbt}{tt{. i.(:)]lI'rf,Bpe\{or{FrbrMr.r, NrHol.ocrofisrrrvru nocejreHHt]\[r K],JIbTyprr lvlle;uurr[i1 - Iiapauoeo \/l - F]iapu-r (l:apla Ei,l). llpuueNr, N{rrorue ri3 3rr.rx nar,{rrHuKon, r{aK r/r:iBecrr-ro,3at{I1\'lalOl'lIper,(()-|ILFIr:) Hi:l-1}(11(l \leCTa'!'0331), Ha OCTIIOBaX, FO CaNlOit rcpOrtl:e HbIHeIXHeIO [06epexilfl,
r B pHrr.e J,irVtl;:1su - H rra hrbril{j 3a'r-orrJrr3rrFrl,rx Teppaca]{ (Lazarov I!)93; [virnov 199!l). tr4 Bce 3'ro, r'Ia)Ke He crlr4'|i:rr{ nocjleilH0I'o rit.l.x'r'il, crcL\,q npeA.rlox(eHtroli lorure, Ao;tx(rlo o3Ha.r{iilTl" rtTo Ha Bcet\,I
rrporr:ir(err.r.rlr l)a3B}.rllrrr Hir3Biil{r{oii K}'Jrb'fypbr, npu6,u1:ure,rrbHo c 45(10/'4400 AO,,1000 ner Io r{.3.
.puc. l) t{rll'riioe \4oF}e Fri:}xolr.rr[ocb B F]e)xHMe pefpeccr.rv, H ypoBerrb efo BoA Ha N{o\4eHT 6srrosarrus
)TpIX ra\r flT t{}.r r{oB 6sr-r ral'telrlo Frtl{r(e.
C'oneprreur{o r.iFrar: crrryilr r,}rr ua6--inr,taercfl !:,ns. uo3,{Hefo flepuoAa 3HeorplTa (rcapra 9). flplr npo.rlortir(ili:tueNlr.ltr r.il:r rr:'rrc14 BiFrorr :iace.[eHiIr] recocr:rrrjofr (naMqrHuKrrrHrir. .Kyxyrerrr AB-13-Tplrrrorse
B2-C1) lr c'i-t,:rLl+ofi (nalrrrilNrr:rr f[epeuncxo-KeutsHcKoro rHIIa, rI{Ira HI{)KI{et"l Muxaa:ronxn) 3oH (Kapra
i).2-3)pe3x:o coKparI{aercq qrrcirc, ila\nlHr{KoB s Flusoeslrx [yHar IIa scFo 3Ty, paHeej rIJIorHo 3ace,Te]IJ)'ro lepprjrrp],lrro, s o6u,tefi cr.rrolr(Frocrr4 r{puxoAr.rlc.s He 6oree 20-'25 raM.slH:uKoB Kynhr,vpbr L{epuanoga
[, lr: .ror:op,r,rx lr4lub rrfiTl)-utec]'b noce:rerruii r.r ,qBil rreqepbl - Ha nuo {o{ip1r4>t<1,'. llol:enarelrbHa I] .qaH,ioNr,il,tvLlae pacceJriHr{oc]'b apeaJrzr (xap"reL 9,1), a Ta}(iKe ro, rrTo ITpII o'rHo(]HTe"rrbHo,qII{TeJILI{OM pa3BI4'tr4l,1, I]oce]lelHr{tB, Kiui [pa13]rJT0,:larr[\{aK)r't}blcoTHble Mec'ta u npaKTHqecKII t]:oJIHocTbK) oTC}ITCTB}'0']'no
rieperirirr t{epuoro uopx ('Ila;rrltti 1997, 119). O,TuHlr }r:r lro3Mo)r(Hrrlx o6rscuenufi r,rAo6Hor-o ilporlBner{epuoro N,lopt, B.L,I3BaBIIee o'tAarle,:Ille HaceJle. rr.rr tiintt f FltiKoB qBJIfleTcq TpaHcfpectcLnBH,ce cocTofiHr.re
.-trlr 0T'ee 6:peron. [1 Ir,l cocroqrrne. no-Brll]rl,rol'ly, coxllaH.sirocb Ha Bce]{ ilporsxeFIn.{u pa:lnurur :rofr
ri\,,rrbrrypb1, ().{BiltTril}uee ilepB\'}o llr)-It6s11Ft IV-ro rbIc. Ao H.3.

2(l

.t

-))

t--\

n\

^al'- 2,)

^..)

\iki;

,Set

. __1
o _2
- _3
.^
rr- -4 5
lut'l;

r'-l

Seu

.,u -ll

r:-rcHc}F ftbte naMjlrHmKil il apoanbr Kyrbryp cpeAHero oH)ontlra: 1 - Gumelnital{apanoeo \/l-Ba[,Ha; !? - ltriugc-Cuculoni l\ - Tpranonse Bi; i] -- Cpregurt)t Cror (pau.); 4 rioMnroKllbr Hoil ; gaH'lnocKoro'iilna; 5 - tpy'Hroeste MoTilnbHrlKtt.
- l-lanpereneure --eppilTopl4iar]bHoro cMeulehilq: ll- coBpeMeHHac rpaHilqa crenu tl necocrenil.

l{apra 8.

i-'rp1
'",

:_j

^'

^1-i-

i:r

,4iov Set

rr --1
o --2
-o--3

,. *|

9,, (lcuc,elrure naMlt"HrlKr4


(ecr3 r,rsee,::pbt raMF.rHt/l{il), 2

Karlra

14

aper3nbt Kynbryp no3AHero 3He(lnilTa: 1

Cernavoda

132-t}1;3 - Cpe4HurTr Cror


- Cuctteni AB-81 - Tpranonse
'reppil-opha.nbHoro cMeuleHtlfr; lr (,[epe,ilecl<o-{Br'-RHctir/rZ topr43']Hr). | -' HarrpaeneHre
coBo)li4oHtsafi il)tH14ua cTenm h

necocl-en/.

I-lecrro,rr,xo Hc,]ilpeiiel t()trHvro t(ilpTrrFry AeMorrclpHpyroT naM.sTHl0{I{ ilocnellHei-o II3 paccN{aTpnBae3acenteTcq


1lr,Di H&x{H K}'xbt)/lpgbrx f()})r.t3oFIToI} - trepuoAa pu]Fleli 6pou:]u. I] :lror [erpIIoA uHTeHcI{BHo
l1pl.rcpuor{opcKari :ior]a [ .p1,rg-[rrr:crpoBcKoro ],re)qryperlbq (naN4t'rHHlol TpIrIa Ycarclso-Gtonrelxlrb).
llo, lcrm cJierryet,rr3 Kaprrrl (rapra 10,2), orHocHT()IbHo pe.4KLIe roce.leHrle:cKl4e KoMIIJIeKCLI 3To[i K'i-llbr{epuoro N4opr (Ycarono' Ma.sxn,
rp).[irbr o6r,rlso rrecKorr,ro ilrrcra]Iur{ponaHbl or 6eperorr
T_vpH6ir
([)o,tr-erur.s. c,ror.manr).

B Cpar}HeHi{H c [pe.4r[ecTr]Y]otql{l\I ilepuo"{oN{' 3ztNlerFIO BO3gepuanoltall[[,


no ]lx oOtllee rll{c.Llo I{e BeiII'l(o, apeaLtpaccetH' xorq
pognrl q].lcjr(l nat,{rtHlil.:oB r.jinbTypl,t
Nlop's
1p!r 3.fot\r oHlI BcTperlfrroTc.t KaI( Ha I{1131o4X NlercTa>( !yHa.a, TaK H l{eil(lcpen,cTBeHHo Ha llo6ep(lilGe
orMerleHaH&rlH3a,
(crr: cemavorjalll-llolerit/, "/001, 1:], 166, 2I3 u.l1l.). C:regyfl npeA.'to;4ieHH,Jii tlofl{Ke
c TOLJKI'I 3p:Hlul
Hoe rrJlorB.lerrue nalvlrr]HHr([rB 3Torc nepuoAa iteN(]HcrpHpye'r HecKo.IIt,Ko llecraolInbH)'Io
N'Iops.
tpaHcrpeccrllHO-p31-1lsccHErrbr,\ rrpcrleccoB cl4ryatt]arc B nprl6pe;{tFroji Iionoce 9epHoro

B IlusoBsril{ nJ'iraji,

\ rrrrri,rirl

l.

,\'r.

2l

------

A.:.:.oy

Sen

r', _,\c'r

I'

-1

]oue-2
II' 1r' -3
*l
]F

Sttn

lliut:A

-r'

--ll

Kapra 10. i:JcHonnbre naMFTHt4Kl4 14 apeanbr Ky.nr,ryp nepHoAa paHHet'r 6poHout: 1 - Cernavorla l1l ,iecer .uBecrHbte nirtu!flTH14N.fi), 2 - 1-pnnonue C il (nocerti3HflF, rpyul"oBbte il
KypTaftHbre KON4n.r:rticbr pa3H,)rl4nHbrx nat,4tTHtlKoB); 3

FrtrrHatl KynbTVpa

praHHt4i rop14-

i:ioHr (noceriteftr,1ll. Kyp,ra-rbr) - HanpaBneHfie repphTopharbHoTo (lMeuleH14F;


3 peMeH H ia Ji rpa H,1 -i,a cTell u vl rlecocTen 14.

ll -

co-

Hexo'i(tllbie tro|lt. lian c"le:tyer u3 Irbtmer.l3.qo)I(eHHo.t-c), Kliprl.ipr)BaHlle pa3HoBpe \teHi{bt\. lla'llot(\-tb.t''r'pJ:{bt\ ila.\u{ r'rr14iou ol \j:eio.ili{'. a ;to paIIIleii 6pron:st CenepHoro )Jptl'repHoqeNIol)L1 y Ilpt.li,t3og;r>I{ ourtLu.IBO lettr)l{crllnl)ylor Heoj{IIoKpatHO LI3M(:rHqBUlyK}ct I'Iill'{ roqHee ficl...u':.ler,,t

peJC|IJaBLU\,ti)0'l1i,\-Ib,I.\.pFi}l}r.)(]t,IT},aLlI,{tOBIIl)ui5pe}iiFIl,iX3oI]aX'-]l.l{X\{opef.?li'tctlryaI{q]j
c-l\'t]af\nI,iI]i:til(zttjl.C,{]BIiO.-]l.l0,|,1.fI()t1IIiIIo.IH,]\IoT.cy.l.cTi]l,I[I,ljllIB
\e().lo|Itricclirlx ilir\trllHt,.IK()].] B nf,f('ip,371itIbI]: * IlpIll\,I()pcKIIX piiiiCi{ax. [] lpyiHr CIVLIiltx - IiaO6t)p()t'. irfru6p{:: )t+ruc pi;liioHr,r 6'y'r<na.rrs.Io vc{lrlHbI apl{eo.rrot HrtecKI4i\I14 rtaiugrllI4I(a]I]i, xaptlli'repl'l]\}1.)l.lll,l\l].'1(:,I]'iT0-\{},)1ri|:}(.\'}b'I'/1]IIL,1,\I11c,]oj{r'I]I,l]I]]eIbI]()
l-tLIiL(-'Ci)6ctiI]i.)olIIcT,jl.,l,Ii]Llt'rtf[Itl:ltlt]'cBfh'Hi]9,ljI'3oI]b]pa'rir{e3eIIjI']l1eJIbqe.c]t(
FICe ,,)rle3tt;Igi:r ogitr.tl.litt 01e11{9li:,lott.sl I-lptiuepn,lirlr)fbfl a llpi.ta:;oeui, '-{To oIIpejIeJIeHHO O6T,XCHgetcfl crr(li1tr{rr.rxoii xo1.flii(:'r!,L'rrnoro VKJIaria pa3B}IBaIoilIHXct:llecb I.lyjrl)T}'p. l-ltl uasnoe 'to. qro
Lr\re1)UjrieCJr,T.r1r .)tOr0 &l3r-r,l,TIit He3flAtlliTe.'Ibllble, tjtpai'nten'rapltble niIHIIble HHCIi(OJI!,KO He iIDOTllBt'i]i:qal.0-l.Lt{i]|'lllil]bI]\13i:lti:C,II0]uepHOlJ:-'\1,Ha6J]Iolae\lbIN1Bqepe.4oBa]lltIioTN4eIIeHHI,IXcI,I.f)jt1rll{
.:t.1t itlle i1.l a .] I'l l\'l jle.:le,r l',''i(lC K ll X I(V.r tb'll''"i).
F:c..ru. 1(an l10f oBOllu,iiliJr,, pa:lH,Jt(etqecTBeHlIble feppl{Topl.la,IlbHbie llporlBueI{Hq apxeo'[orllt{eCKII:i t1i-it,t!'t.t-:uI(()B 13 tJpt.1.il tlIOpULTbFlblx :JOtlaX. npeil,lOiioXiXTe;lbI'IO OTHeCT'I4 lIa crIel' KO"rIeOal'Il4ii
t

\po.Ert.{fl Ei(];1'-lepHofo N,lopfi.'t'o ft:} EiLttB-ire}tHL,IX BbilleorHclarlllL,tx KC,LIKPeTHbI\

cliryittll'l["] BlroiIHe

\l0iI.;L1L)Bi,IC.t.l1olIlL,c.ile|jl\,Ktlt[\]:o,'ra}(Xeipe/][()'lIoXiHl.,{I'FIVI0.nocJt.3l(0BaTejt,bE|0cTbB3B0j1K)III{
'r'}:)au c tn 3c (: Ill]1{0-per I'pe ccIIE t I blx tIllJI e H Lt ii')1 of o \ttrpt
:

i.

Iir,,):lr.trir.rii

lti::o-rilr'.

ltrrlrrFrr.ir.i

HeorHl'-

Llellnoro u
cocTo'lFL'te perpecclrn. l-lp,ubpexrtaf 3oHa

1\30IJcli()I.1.]i\1.|JpeiiXapaK'ictr}4:ive.|cflxtFloiitecl'l]()Nrpa3HOK}'IIbl-YplHbIXIIa\{g.tHH]tctBIIoi],I{lIef0\Ie3o.
IIa\.1,.iiI.i(iet\{]l pi:U{Hefcr ''seCfeparrtl{qeCI(OIO) Fieoill.lTa, al B IlU3OBbtX Ayllilq - IIal'lqT-

-:111.1.t1.:

lt(:)ric,-

BC.
[)a]lrKOr:t. ,'{poirololu.le0llI{l"i Auar[].311H - 61lCt0/6-100-6t300
tlpll6pe)I(Hoi'i
B
ilil\,ttrHl{li(oB
orcyrcrB].te
('p;.uglrii
I
lojlHoe
Heo;lr.g.--qocuoslrlle tl)aHcfpeccr.rr4.
2.
torre A3o3(lK()ro l,rops, Oencpn,c,rc) t{ :ianalHoro npLI.IepIIoNtop6t. Ee ueL'la-;Io ollpeAenterce KoHuol\4

frlrKii1111 C ),,10lOXlt,o\,llor:i tie

pLf]]]l'1,|I'1'1rIAj\l'iT}lI1K'oI]1.tIiaI(oLrplrael1_Haqa,,'ION{6I,I,|c|BaHI4'|IA\1'lTH,[IX:(]B1'HIIaI(a1;arrono['xol'.arloc,rc,;rrr{e p,e,Jr(0 ylli-L:Dlr{)icr ()t 3itrarl.ru,{r}aK)Lqfixct HIi3uH flyuan (orolo 6000 BC). l]ro cocrosHl{e co-

\paftJ{e'rJ' ,[o KoHltil [,i]i:]Bu'r{tl }i)'JIL'nrlp}>I KapaHono I-II (oxo;ro 5500/5400 BC).
3, lir-t:ii|trii Heo.rltr.f, lliulHrrii 3HeoJ]l,I't'- AB)/Kpar]roe LrepeAoBarlue perpecc.llB]to-'fpai{clpeccl{Bilbrli: cocT'()rlrr1il. lii:pnr,liir :)r:Lrr -- c:ocfotHI{e perpecciii4 (epelra not{BJIeHI.{e Il 6bIToBaHI{t B Ht{3oBbsx
flyrraa rra,\1lljiryrKoEi't-lrlia E,osu I, XzLltaHxuut I); nr<lpofi 3Tan - cocrotlll4e rpaHcfpeccu[, c nHI(oM

22

Ro,isto,Arheologicit.,Serie rrouii

BC (np.:llr Kpll3fica Ir reppn'ropr4a,rrr,Froro oreuleHrrI ra\{rrHr{KoB rrrra Eoqrr [I,


)ittrraLtllxtu II); 'ppe'uiv:1 3'rirfI - Bp()r{esHaq cla6ulil:aqr{q cocrcrenu;r (duloeaHHe rraN{rrrHr,rKoB Tn4[a
Eioirir lII, Xar'taHixt{q III): .crBeprbrii Drarr - aKTr.rll}r3aqr.rr rpaFrcfpeccr4B.Frbrx nporleccoB c r{uKo},r oKo"rro 4700-4600 ElCl (llal t;e:peo$oplt.nenuq Kr/irril)'p Bosn IV, Xal,rauxrrs IIIc/IV a 6brroeaFir{r rq,irbrl'pHoii l'[)\rrrrbr Eolrp,a;1 - ,\,r,r(tjnb II, ylaleuuoii o'l luropa,ru).
-1. C;le,:tnuit 3neo.rtllr - cla6ulrrsoe
irerpeccr{BHoe cocroqHr,re N{op,lt. I,{nlencussoe, AirHTe.lrbrHoL.
5t'trrleartrte rilNt:flTIILIh()r] r(rJlb1'fpbr I-\,lrelsutaqa - Kapauoeo VI -- Ilapna rto Bcer!r]1 no6epcxrtro,{o6pr'1t;tr l.t n Fln:ronl,:it;i f{1rrar. XporroirorlrLrecxlriiruana:ou -, oKorr() 4-500 ao 4000 BC.
-(i. flo:l.ilnnit :tltccl.'iltr -- il.lllITer,'IbHoe rpaHcrlleccrrBHoe coclortl'rr4e. 06rrtuir K\/JTb'rvplrbrir <<xuar)'C> c pt'jlKI'].\'ln.Ul,l ill'I'r{)j)aJlbIIol"I:JoHbI nal{sTHIIKaNII{ r'ltna LIepuaBo.{,a L llpll6:ril:ilTeJbrroe Bpc}{t
oKoitrr -5100-ji0Ct0

:1000/:19t.t0

__

.1500,/3l1t)0 Ei(,

f,. Pltuttul't nrelrlro.l Sr oxlr 6p<lir':sr - Jreo[pexereHHarr c].rr]"trqllq, cilqeraror{as, [o-Br.r,:u{r{oNr}.


oT,l{e,ill)Il["le per-pecc]rrT]Hble LI TpaHc|peccr.tBHbre .r{BrreHH-s. orsocrrTeJrbHO }vraccoBOe pacnpocTpaHeHue IIiI\{J:rlnI,rKori u.rra Yclror}o n Jilpy'ro-r{iiecrlloBcKoNr Nre)Kr\/perlbe,, rr raK}r{e na}{rrnFrr{r(oB K}'.nbrl'pt,r r{epuar}o]tii l{I n, ll}r'r,reu:< f]1'uar, no Cenepo-3ana.quorly 6epery L-lepnor-o Nropfl. Bperr-r ?r,Jro
c,rr:rol*jr - .1500,/3.1[]0;rc 280(l/2'i00 .to r,r.:.
'l-itx,.r,gt
L ocHoE|[I],re :r'rarbI II BC)3N{O)I(HbIe BpeMeHIIbIe BexII ,l{IiFIar\,{IIKI4 TpaHcfpeccrrBHope:pe'ccriBr{.r,rK rrB"re[]r.r:fi, r r,rreriarc'rrJue H3 ar-Iarur:la reppuropr.ra.qi,]roro nposBnerir4q pa3rroBpel{eHHLi\ Bp).i-'o;rcfrlLlech:r.{l( ril,{.slruIKOB B npnrrrilop&-rbHbrx 3oHa.x Clcnepo'-3arraAHolo lr Cenepnoro
ff pilrrprrtrvol)L,r rr I [prrarr lr,r.
rro.r|iqet:rble pelyxbTaTbl, HeJIb3g He o6parHl'1, [i]rr{r{aHrr9 Fra o,jliro - ilpr{Hrlrdlil.1a.rrbHoc, ila rtofr B3r'.ng.rt, ot'crogre-rl,crBo. flparcr',auecKl{ Bce Ha}lerl{Eilil}Ie)ct LI3N{eI{e}{r{rI B Itole6annfl.\ \ipoBlr-fl I{cpnolo Nloltl rra.rlzrror Ha:)Tanbr 3rr(rxa-irr,Hblx KyJThlypH:bIX tI3r!{eHenr.tti: Ha nepexo1l or
\le:io.illlTer U paHHeli-Cr Ileo-ll:Ta I( CJ)ejIHeN{\'HeOII,ITV, OT noc.qenrlefo - K nO3.qHeM} FIeOjIHl'}'. OT lte,tlJll.i'rA - t',: paHIICN{'!' :)Il(10-fl IIry, OT ttoc'-rler]HefO - K: CpeIHeNJy, a:iafelvt - K rtO3IHeM\i 3IICOILIIJ H. }{aIirli{elI, o]':r]Hc'o.frr,n'a - K parrHer,ry r:*pt{ol1- 6prou:tr. FIe coc,rzrB.rlgeT B 31'oM oTIlOIrelIHLl uCIiiilOrIeHLlfl
r'r c:.r\'.raii c Kpr{l}lrcHr,}i cur)/aur{eii. Hao-rrio.qaeNroii sa 3ral]e nepexorla or ropLl3oHra I;o.[H JI x ropn'lollr\ E0gu Il I. (icJIIt 'ri9u'r',rB?-rib, rrr-o reppllT()plra,rlbHoe cNteu{er{pie HOculeJIe}"I nepBoro rI3 ropt{3(lHr{)B (ljorr{-)I{','-rerm'rr ) fra L'rBep. e i(apr.arcxyro 3ou},, HN{ero KaI( c.urlAcrr,ue (topllupoBaHtie Kyilbr}'psr I-lpexvx"'leur I[.
[)'rrrt:qerruor: o6clttqr('rbc'rRo Ba]r(co rer"r, LIlo, KocBeHHo ol{o \/Ka3blBaer Ha BIIO.:IIIe Bepogrt:Io,t-tiJbtii xitpilKTep o60grra.rtttHLIt{ Hir\1i{ TpaHcfpeccilBHo-pefpeccIIB:HbllvlLt gereHllit. A ec:rn nocneAHr.re nolrBepranocb 6r,1. l,rr,r HeN{rr iyeNro,qonxErbr 6sl:ru 6r't nplt:.uai'; tpaxr npxltoii B3allr'l o3aBucH.!tOCTI.I N{Cr)tijlY 3I1OXO''IhHI>l llH tE}IIelItltN,lH, CBt3aHll},IMLI C !I3l\,Ie}tOIXH.:{Ml'l )rpOB}It \{Opt I{ 3IIOXa-rlbFIbIrrr.i (nonepirril.tH[,r\rH ) rvrr, r yptlbIMa IlpoUeccaNl].t.
l{ cttxa-.leHtr.*r:1, ltpr\r:rX apXco-[oruqecKH]: IaHHbrx, no.4r'nep]KAarouux HaMeqeHFI'iIo Har,tfi
rr{r{a\rrr(y pa3B}rlrrr[ vpor]rts tlepll,rro rrops He'raK yx( NIFIoI'o OHu l(arta]orcq ero 3arIaAHoro IIoi5,3peiKbr r.r cgrr3aH[,l c rrc(:[eloBaFurrN{t4, Bbrrroirr]eHHbIMLr B 3one BapueHcrofo o3epa, (i.rrltg Co'l()noirb, i/p1<lnl.l:ri rr.{pvrrrx l\4eclax. I,{seecruo, rITo B pe3ynb,TilTrl Ml{orotlerH}ix ua6-rrro.[eHltli, a
nl rrocrejlHee Bp13\'rr n 6;r:trollaps rro.rirlonIIbIM rrccJreAoBaHI4.gM.. BO BC(lX 3THX CnyqaflX - 14 IIO rO(5elle)r(bhl,, rr ua npu6peiri.nbrx rrojlBo.{rrbrx reppacax - 6rtlo 3,4(bl4lKcll[)oBarto ]\,{Hoil{ecrBo apxeo.[()r']lrlcctl:HX Ia1!{r{rI{11KoI] Hct. .{'l,o tIoKa3a'teJII>Ho, c,TeAy.fl nv(SrtrxzlurINl\{, Bce 3TlI TIaMgTHI'i:KH
(lBr'lilllbr.tr'rUib c jlB'\/Mr It I uH'r'ep(lcyK)ulrix Hac KynbTypHbI\{14 repuo.4ilMl4. B onHOr't Cr\/LIae, 3ro
n,lr,{r'tHri.rir.r cpellHero (uo rrprlrrrrilli Hauu nepl{o,lu3aquu):ueolIIra - KynLrypa Bapua, a B A]lyr-oNr -.pa:iHorr4rrHr,re [ta]u.rrrHuxru r:epHoAa pauuerii 6poH:rt (E:epo:ao, E:epo B, Mllxa:rul). A npu
(),,1\1r:rc.rrrBa.s

paHHefO 3HeOInTA n-rlH X(e


:)'tf0l\{ IIpaK'|UaIeCKI.t il()-rlHC()TE,10 O'tCyTCTByKrT naNf.gTHLlKU HeCr"'1[4'Iit
pilh{r'rHulrn no3.{Hielo sFrer)rru'r'a
naruefi cxet,{e (lvanov 1993 l-az,arov 1993; Angelova, Dra-

ro

ililno\/ 2003 u Ap.). Ileploe H3 orMeqeHnibrx o6crosrenlcln, r.e. JloKaJrv3arJlrg. rIaN{srHHI{oB


cl)e,{Frofo )Heo.lr}rl'a tr rcluora F,asnefi 6pcH:r,l (nopofi 3a(bnKcatpoBalrHble ua rrrl'6uue 7-9 xt
)'poe}rfl lro,1), npqMrtu o61ra:oM noATBep)t(Aaer rlaul BbIBon ttpHMeFIUrenrHo
x Cen,:po-3auarHortl) flprruepuo\lropblo, qro Ha MoMeHT 6rrroseiuuq Kynbryp srHX nepHoAoB
r-{epHge r,{ope Hrrx()l[r{Jroc1, B peifi[]Nre perpeccnt4, T.0., qro ypoBrllb ee Bo.q 5bI.Jr ]lI{}Ke ApeBH:ei'i
H1.{x{e coBpeNreHHC)r()

23

l:"!uryl ,i.-,!r-l
(ieper-orroli.tr.1rir414. oxl:i;ublrii.trollleii rtac'rb I{bIEie 3alotLTeIIHblx'reppa{1.
l.).fc\/ict-Br.t(: fftliuqrlIt{KOB FIC:OJ]t,tTa - piiFiIIel-o :rFIeOJ[{IA Vn.W Il0]AI{eIrJ

B ro iKe BpeN{t, noJIIloe


- drnHa.rli'Horo lHeoJII4Ta,

t{epuoe
.iocBfHricl \'tO)iieT {lJty}I(H'Ib ClluleTe.,IbJTB0}l Tr)fO, t11'g Ha IIp0l',{){{eHlaI{ )llI'IX uepI'IOAoB
.\tOpe Ha\OJIt,tJ:Ocr, u pertiltii\{J Tpil}ICfF}eCrlL,!l{, U erO nO6epe)(be 6LUIO lite6JIaroIlllHqTI{blN'l An.g CTai5u:Ibuofo o15n i'allIt tt.
-[]or- cc,6cr-seFgrO il Bce c,rl]rOBt1bte apxeo;rorrdrreCKtre cB]IjleIcIIbcTBa., IIrr(bOp,N{aTIlBHocTb l(oTofLL\. (t;lHitt(o, He oi l)alltILLIIBitt)rct: cKa3aHHbirvr. FIo o5 :lTolt IIO3)I(e'

CpleHutrnbHbtH AH/\nH3 ABToHoMHblx

cxEnn

[1Hcl:o;tuxrl rle ilpey3e'.T]{Lllllat 803\roxtHocrlr llpeilnc}I(eFlH()I'c} N{eroi(a Kaprl'rpoBaHur{ apxeoJr'IoKoi.r4qecKI.1\ rlt\{rrrrllt(o8,,I-rJ{ ll.ruteHIlq c'toJlb Heo6blqHoii 3a.{ilt{ll, KaK orlpeAe.[eHue Bo3Nlo]I{HbIK
,reOaHlrii )'llou,Ht tle,ptr,lLo )r.rp', aBt'ol)c)\{ 6r,r'ra tper,lrpt{Hrrra ilonbtrr(A cpaB}{LITenbHoro al{ajru3a
.i)c:3\'.irbraroB c: pe3\'.rrF,farzluI,I aBroHo\'lHo EtbIpaSorallHbIX neJteoreofpato6c rBcilHbr): ftoJ-l) Lxet{rtr,t)(
.lrlttt tt e xr'tr

tl

t'utt.'tL'tlltllli,
I[ertcll\,]:]:{]C..-l'\,le.fI,l,I.b.tlr.o.oC-,pa.lrtnult,IC|,liC]ieI{!Ia.IbII0i"I.|Ir{.tepa.1]l)
r{\,_ti:g,6t,tlir ii16o'ra A.Il . [1nu'rultxitB,:r. ]rlicitRr-uel'o B cBoe llpel\lrq no rIOBo.Xy Irpl'Io3epl{blx lltlNIrrqejloBeKa
Illl(()3 r{e':;onqra-t{eojtll'iiit l(rtleltllt: .<Bce. ll.ql'l lloq'rll l}ce 3noxl{ c)/iqecrl}oBillrHq crogHoK
H ]\{HOlJect,0liit3tljrltcb:iitrStrcj,illut\ltr o'I Tpalrcfpeccl.lBllbix.'f. e. poxIa.IHO-B-rtLl)I(ITbIX, it B03MOXHO
fi)lo']0Bi,l]((l)i|]3l'I]t,OfO]]0lioIt0ltKjlI,IVaTHr1r.lg1(0iII,13N,Ic)HLiI,IB0cr.u>>(llIt.luT.FII4Ko
\tHerirre :B-iOpti fel n,JI:iIIIc'I-O I llupo1(O[lena NleIIq Bc]cbx{i o6Hailerrll.rtO'

COIlO(llilB]1elliltI pt.{a CarlOCTOjtlTrlilbtlbIX CXeM. y IUelItl CO33aqac:Iiiiloct, ll11eLlaf.[eliLtS (rrLl3t,1(]i.Kti(], 0LrJI{6rJLIHOe). LITO B feoJl{lfHt'I-.lIpI4polioBe.qerIt{ll' KaK ]TO
'f}.}oi3Cfi)e'{a]'I,Jj,lt]R.11"|\'eO-]J|l{!I'lIi!1errc-qtl6n{enpl,i]I'{TbleCXeNIbI-.IeII!.e}]uHI,I,H0Ha}'poIlIeK()L[_
conocKperlrorr, r.iit)(,r,brii aBTol] rlrprr.rep)r1.rr],rlorcJllltrllb cBoItx codcrlleelitIX pa3pa6o'roK. Mo)I(Ho
'ialril fl.l.fi Jl'ilrlitbI{i)t(i'lBc:rtL,rt{ tl-rlLt cer\teltrhl. }{o }:le cK()\'IbI, B6IipllrcUl4{3 Bc}o KOHI(perHK}', xo'l-fl Ha
o6il(luert{,1}1 } poFrlle c}lllI ;l(r'Jraloqllo tl'lIt:lxll Jp)'r rpt'rv'
KJllli{ala B fojtol{elle FIa
rL{:r.r.iL6:tIltie (llltc. .l) rr:iril.r cEr0.r(r:lrrL,r BO0jlrrHo na:IHble o6 lBonli-ltiLllI
N,le;rirl)' trril\,i, ritrH rl::itr{iit.K(,\l"rleFII{li

lj

iei)]:!IIl0|)]ItII0fo-,ii|n,:1'r'e]3d(]"i0rIHoc|3l)0ueiicti<ltitIJtaTibopl,IbI,Bblpa6;O1]i]]:II{bIeo'IItocI41.e"b
j{aBIi{) Iii,.-LIIeK:'t'qBCr}{ pitii[]r:]ttpodl.r-,tsrtt,tx cilelltl:t.TlICToB B npouecce llc'oJte,l,oB?III'IJ{, fTaBFILI\t o6papa6oTe nplllorr. flpvtr-r-rilnecTltonl:t{ (,'\ll.i}lsHlio l{ np.,199i', 193, prrc' 84, r!1-)anreur)' flo:Toii xe

ou.t,.,,.,'drl:l.,,prtrt.:io1]l\.[}il'[gltrrltrxon.a'.11a-ue.eC.['3J},to1..lnarpa$r.r}ia..qeI{()HcTpHp)/rolllI,Ie:I].
rop{u],I''T3u
II|1.\1iIli\' i'|,t\lClIcHll-'I CJ]C.1II('I.,i]jioBblx l.e\{]leF|a]}'1], C)tJpe;fe-rleHIIb]e ilo .4aIIIlt,Il1 :rnyx
(Aslanor 11 AP lt)9!))'' l4v
(lir*lo"rrcno-J11oruucrii,iri. l[,urpuur:xrtt:i \4ox) Ceeepo-3ana.la Poccuu
199ii. 14, pnc' 2), rcoc-te.l\.cT r1l;rclrux;ir.r.reCiarrHi .,i,,.,uuo }trcnrtricnrxo \Iopt (I'lnanon. Bacju.treg
'f01lt,Dl. Ilo cpi:lllHelIlilr) (l tlelttl,llr't \{ol)cr}1. pa3-vl'It'eTcf'.lonxeH I'l'\IeTb ip'oTI{BOnOJIO}KHbIe 3Har{eHI'lq
r{epltoro A{opt ilo fl.B. tDeaopony (1978' i-56, ptlc'
(rar1rr,r'ipc \i(rpe); cxc:h,ri.l rrtr,\rer.rcHr.{ir','poettcfi
(lt:)9t9,33' puc' l2) H
31) ..llir",rec cjrcII\,*r' r'cr:).torr.)-ap.reoiroro-tic'ropl4qecKaa cxei\'{al I{.1t. [Il'rrrlKa

c\0\tcl. Bl,t.flKi;iIoLti"tj'i t13 trrlittioltlli(tHIIol'c flitNIII aIIIIJIL{3a Kl',rrLT)'pllt)ii cltrl aIUIII'


llTO' I(CIK yX{e OT'N{erliLrIOCb'
Cpa;ir lrBi.t:a NtLlrti,ll.), ccl'i5,riI T.tlpHBe.it:HIlhle CXeN{bI, IefKO O6uapyxCnlb,
C f'oqKI,I'3peHllt l{3N{eHtIon;t iltonrr,: clSuH5 lell'-len:LIurJ 0Ir!r Firr()IHe Cr)341'.1111,I llex,l)'co6oti KllK
OCIIOB}{bix IIaLleptlt)rO
rOle6ant'It\{ll
C
fiIopefi. Ta]( I'l B CpaBHerIrIl{
,,t,,,,,r" )F,OBtli:I'i ](lr,lnrt iir:r:C,tr; tr
,leO}ilI,l\';it-|tlLIecKt,1:in0Ki'jia,I.l":jlei'i.Fic].qe'|a.n,qxoI{lIpIIILI
'riilt:1Ci"p()cCliElirto-Frefll(lccrLlBill,lx K0.[e5:llil]ii' TilK I4 no olpe,lene]{I'IK) tlx NlecTa B KpoHoilofllqecKOI:I
Cxertlt Izl B' tr4earloBa Ii K'K'
ruriiljtc. (l::e-'r:r II.t-3. <!rs;16p0lla llocl4l'6rl.1190 o6oSulerrulil-I xapal(rep'
LllrrttrHuKoRa, xoT't Ilpll
]ult.trrKa 6O.tr,ile;!,cfarrH:tupOrla"lrbr r.r u\'rerl'fe 6-tri;i,:e K tr)IITI'111Ke cxeN{bl ,\.8.
3TO\l l.IX 3ilaLIlHlIt Iie B'l':lf.Ilil COBIIS.IaK)T"

' [] r iierirtliroii

pa6c,le., BpuNl.ellL.tie

opnl trHa.riJ\1 (lliHltrtltrxtln


clletiiiLl-rl

Ii

lr)-r3

napit\tiff,bt nplrBojllilrHx

ir. 5'li'a.

l). Ilo s

Il.

at

rrx ci)xpaHlt.it, B

J'i'f, B,

3arntc'ruttr,a.tto tt: SrrSorlr

tf

lloclrllr'r'"a (20t)l ' 2:]' Abb'

11 )'

uecKOIbKO CI\teuleHbl uo Bptli\leHtl n0 cpaBlteHllrc c


l{ailexIe, Lt'fo oFItl oT}la}KaklT yToLtHl;rHHble \{Hei{l'1fl

.a+

"___rRqqls& u,lrfi e!!J949_!!.

ft{j=jt=Fl 5li'*,:1;*,,"-*t-T=:,.;*;;

ti

Tl

e Noi

a:,ti

i:. u aa st

e v, iic:;i.qlacaj

Saie

*,_I*l

-'",
-l i*
;--f;--tir
irli:ll ,;ir:',J:i'i'r"1;, l-;
t
rl
1:'...,,, I.
lr"r,o'ev lsr';tir'xx i,'::i;",

lr li:il $
rvanovt./
l-'.t 1o;';i.=tll-^,"-.,,..
n.^ ' (:rs;3's{?i/l /'lrc!:;e6. I rfd:tsed/ ]r'r'rl"r'l"iil
i ....;,,|l i irlr,:"','v i-----i;
------1",

r-":i-fT_f=iF; -

ii ,:l

'f1]['- "',luli

49u ii

l, N;l l---r-i

if,.(.]l ,il,..ii i ll '11,1


lI i?l
;L
i) 'f ',li

li
lli 1," J
i i:,, iiii t.
ll \/,) 't',fl t;1"11 , [:
,ll
(
I' :,:)) 'il tll] !,: /tr ilrl ii it .l)ti'ur"
/iid" f*''
r:l
liji
.t'rrlrl -LMi;,IlL-!L,h-lt-t
t, ,i'l]"llt.

li

1l

|
I
l)
ll Lt
l-

)z
i;i

t_'l
i ,, i

-16

lr.ra I

)- -) t-<
o-l
I

r'

l-

iLr.ril

fi[,;]gl

1f
ll-t ;

1l

1',

lr,1dl6i

E
l't

,4

r--/
.t1,,i

I U txl
IFi

i iul
'3i;i

t"',i,.

IJJ

ronlLleHe Ha rellpr4t-{lpr4il rcro-3anaAa Br:cr-()vHrr-Eeponelio<oi nnartrcplsr aA^


c .Pou
\ilMeHKo .nd olhers 1997, cppan'neHr); xone6auufi ro4,lrrurx reMneparyp no AaHHbrM
rM't-opnveneruu ypoBHe Kar:nuri:xoro (heanoe, Baornrea 1rlg5) n gepHoro (Oegpoey'1978:
1
:rTa E

Hanv3a n por

tsJreH il

pxe cnorhqecKhx naMsrH hKoB H,lpA-floHrilfi cxorz soH sr.

llTo;'xe Kac;tefci,l [Iol]lriii ccrScl'Be]Iuoii cx.exf.br, To,


cpaBHr{Bar ec co cxeMori K.K. L[lu.;r11Ka. neDll()(1, tll'o iJ]ltlcae'rc.n: Il t'Ja iit, 3'l'o ril)t)TIIBoperl]ae n cocrorrrr.Iu t{ep[{cr] o N,r,cll.q Ha ypoBtrroii,-r.no 6ClgO
jter-.t,o H.tlrtrrr ;Irrel:i: rr(] 3t'tNl]'i.rBr,tpy .- pefpeccrrr (puc. 3,1.R),
lro uattIrr_\r naHHbr]\t _-,tBil Bo3N,{ox_
IIbIX IF:'aIIctJ)eccltBIll,l( c11Liitra (puc 3) IJo 1'K.l{. llllr,ruxa 3To coct.orHl4e N,rop, ofipe.iiereHo Lrepe3
cjlHHCl'Be[{r|l',rO pa,i]rrrJtiapi,,11p11 p llilT\'. trNleruul}'.p, K Toi\{)r r(e, Becl)Ma 6otrruoir jlrzana3oFr gepoj,rT_
rlocrl'l - 582-5::21.5 llP,illJl.tr'rr< l9!)9, ll, To.tKa 1). A npu raxor\r Arlan13ose c1rerueHrre ro,-rKr.{ Bpir.r3
Ililli IlBeFl( Ha 100 ilrT B Ii(l)Fie rtell;{er clllyauu}o. rr Halrnl raHr{r,re l\{or'}T cr{lrb Brrojrrre coB\recrrrl,lbll\'lIl. llolnocrlm) )l'ie cojr ar]ator Ilatltu ifaHIIbIe riacare-[bHo t'p3.rrcrpecct{H, r.tMetsr11eii ltec.rcl oKono
I'rrrT14

|)tci,irt

;lola (larl

r(ir

li{a.}ii.r. 66p;rp?}r

y I(.K. LLIu,ruxa c)cHoBaHa Ha r{c,r{fprlqecKi{x cBHIereJIbcrsa.r

l-epo_

l.l, TotII,:a:l f"iIrteHc,e xe, B rte\l coBfiaralor Ham]{ c))(er,rE,r (eclrr Ha1reqellgbIe Ha\4H
;Ijttr )'llDBII9 600CI BP Ile3ti i {llle-trbtlbIL' rpal{crpeccr{rJ pacc},{arptrBarb Kar{;IBe pa3Hbte cfa:lr olr{oro
)Ke,

ll l'(lfc| ),Iie tIBIeHI'It,),

ll't'o pt'N{I{}(a crlelItIotqH.Kc{ cocTO:IFIIlii c HHTepBaJloM lll1a6iir.r3gTejlbHO B 1250


IIe'f. IIa Kt.)]OpcNl Hilc'tiluBltr)I 1'0T iI:C tlBrop (r'au x<e,27). A fiptl'IaK:ONI ]4itTepBane s HaruC:ii cXet\te

(prrc. -.\, lr\HIi:l'lIpIIa.i;t Jllltt t-g) jlefi(0 "Boccrana.BilliBaercq" etue oitHa rpaHcr,peccHs. BrJ3xroxir{o,
I1\IeBUlafl \{c-clo l-.{(:-'f() B Ii, )riqe IX rrtc. Ao Haruux llr{eii }r o6og.nelqenHar }, R cxeivre A.B. LL]niarnuKollll, ll B (ixeNi e II..Ei. cDe:io tona (EpreB,ite qepHoNropcxarr rpaHcrpc:c(lrir:, na pHc. 3 ECII"T), far ulcr,
Il:FrI.{ B('('}"I t<aix,,uleii cl lrrrr(}ieru,rHoclrl flpeXrr]iKeHr{ar Hax.{H cxeMa xax 6y,lr.o 6r,l eno.nHe
Bnr.rcbrnia_
erc; B ilp) rr.re pa:lpa6or'rclr rro g'roii rrpo6:relre.
FI,l g!l3',rrtttc,I'o l.{ilJlo. )txe t{a crailnli ric,cJre,qHel"I pe,1aKIdI.Il4 cra.Tbt.t t cLIeJl tlo3NIo)(Hblnl cpaBllH'Il, I{[[N'I()Tf1B].li)'/rcC:fl Ii pell ',ribTilTe altailH3a allXeOJTOfLIqeCKI4X Ila[{t'IlIHKr]I} CXeN,Iy BO3N{OXI{OI:| 3BO.llmullll ylloBllJ{ rlepnr:t'o Nt()pt (: AlnlaN,rr.rKoir r.r3NieHeHr{H ypoBHj{ .Mupon,rro oKeaHa. -llorurca 3Aecb
npocra. [:r:;tlt. KaK 3ro yrlljp)Ki]aer 6olsuruucrBc] cileqrraJrricroB. rrpopbrB 6oc$opa, T.e. coel7geuue 9elluofo \{opt c .\'lopt\ n C'pe4re:enHoN,ropbq. npor{3orrno rIe-TO Ha )'poBrre paHHero rcr,,rolleHa,
T,o IIaula cxeMl:l Kacal'e.ftbtl(:, qepHot'tl N{op.g HerN{HFrVeNro ifon)IiHa xoTt 6.sl n o6ulitx qeprax coorHec"fr.{cb r: t<rt-ue(5asll.ar,ru l\{rtpoBofo oxeaHzr.
[l;a cpanneunq 6,rt.rya ti(]no.nb3oEraHa cxeMa R.W, Fairbriclge (196i, t56, fig. 14), Koropil]r, K rcr'1.\, )Ke (c coornelcrll)'ruullntlI nonpaBKaMu lra a6r:o.rrorHyro xpollonorurc), nocrornHo rrpn[]neKaercid Ir rclcnenHljl{ Pafir:)lrax X" 'fogoponofr (Todor:ovia 1998a, 66, Abb. I;2002,20, Abb. 9).

.JTU CllaBHeHt.iI nprlBe:.{l-] :iiLI Ha pucyllKe

ilo3pcr{

Fi ('rr0,rlTrfl-lrBailll}r (1):tr.r0.a>.

\t I IOf o nl)(l illlrr.)O1

ItO

riat'I I3o

t,tlr

Ilo

('\f 9IIII \{O

Nl

4. Per,v:ri,rarbl'rtKoBnl,

rITO

r llonpocr)'

Mory' 6bITb 3ano-

c:rqe pa?, flo.qqe pKI.IBaIo, alrtu'I]]3 al)xeoJrof I4qecKI'IX AaH HEIX Ha


ei

Il\/

r(or-j1a r{

(l(ipar}rir B}[L\laHlrc] Ha cxeM'/ P.B. @afip6pHJ)Ke.

Tliilusand r'ears BC (cal.)


I

GI

+ +5m

_-T--

T -30r'r

Pnc. 4,, Co,p*l,cueHue Kone6iaHMii t'.lrprarro oKeaHa (n3 B.W F:airbridge

1961: fotjorcwa 20C"2) u rpaHcrpecc!4BHo-perpecc!4BHblx npoLleccoB


9,3pH,f,rrl rvrr)pq, no ililflHblM Trppt4Topt4ilrlbHoro npoFBfleHnR ap)xeonorh,.1

o(:)t.orx nall,4 9TH

r'l

KoB,

lpnri.itei{Holo pHrJ.v'rrKa (puc.4). o6e cxe}l:bl, npHl\{eHHTeiil,Ho K pacc\IarpllBae.\toNI)'Bpel,t eHp. ilojrgocrbrc coBliil,latK)'r 11 II0 OCI'IOBHLIM [IliKtlNlt TrlaHcfpeccllErFIO-peIpeccIIBIIbIX
coc'fo.sHr]ii, t{ ilo r.rx Bpe\,rcH}{[nN{ r'purHr4uaNl. O6pa[(aer Ha ceeirl sFtH]\laIIHe IloilHoe coBrlal(eHHe
I4 B cxel'Ie P'8.
-tByxq)a:io)loti Tparicr!-)()ccutr H,a. yllotsHe oKOJIo.-5000 IlC. olqe'l'jrrlBO c,rSo3tlaqetlHoii
Opari6pnit;,ke tlprr{.:.4/,{.E), lr B rlarreii cxeNle. .Haxotte:U, He-T63s I{e o6lla.rl'11'b BUI{i\'laHlir{ Ha IrpaKrli-

Kax

c;re;t1,,e1'i43

LIeCiiI.I fl().rHOc coo'rBer:tC[[]nc B uOC,iIe,l{)I}ft'Ie.qbtlo H3tr,{:FItIolIIAXCfl COClIltlH}IqX )'llcrBHefr TO nU NII{pOBOI-L)

Lrl{{lilftil, 'fo .tl.{ I]i:livter,{r-rr:tHblX ll,r]Jt r{epriiol'O N{opr{ TparlclpL'ccHBrlo-pel-peccl-IBTIbIX tB.rlcHlII"I

cc)

IIlptrg.1oli fo npHHITOI"{ ltlN{14 apxeoJ'iOI'Hri:clioiI nelluoJl{3alltIlI: paHHI4I"{


Heolrlr - pel-pcc)cl1s. cpe,.{urrii ueo.;rur -- rpaFicfpecclit, cpeilH}Ii{ 3Heonllr - perpecctlfi. no3.qHHi"1
Ha3Heo_tr1 1. -- 1paHct peccrrq. .t:ia flepBbti BrSr'JrrrA, orrpcltereHrtL,Ie orIcIoHe]IIu o1' 3rofo [paBll-rla
npll5_lxl,larr;,rc;q r,:irK e;br il.rr9 rro:JjlH3ro Hc)c.1r41'a rr paHHefo 3HeL)jtHTa. Iio IINIe[tHo FI[i STlt nepHoj-(bl
Xort,nTCt itB)/.ti:r:ba3i)BOft Ipillt,JrlXecCI{tl, O'ILIeTJLIBO IIpCCJ'Ie)iUBaeN{as i{ I1o K)/jlLIy])Hoi'I CI'IT,Va[lIH' O
qelf cKa3alio F]L,nlre. t.'t lo r.:()ne(iiurullr N{HpoBor(l oK()aHa (pr'rc.4/A,Ei). A. nce )To BNfecre orrpenecNIgI{Ho()t'br{,) ti:)"r1bf),pllbt)l

,:reHH0 \'Kit:ibISae-f rta I''{r'ttrfcr)r.;FI-!'rc tIpqu!'rc:]aBLIC14N{,J0Tb K}iibT\/F}}{bIX npoqeccOB oT COCTotHl{t OK-

p\')liaKlllui)i al(Bt1'rolplli'i, o 'Ie I't )/ii(e toBoprlrocb it pallllee'


\1e;ril!, 'f(1trI, Eii,Itn.rlellfrble coBne.Ielru tl;, v);.r\t ct:{tlxpo}lII3l\lbl B pt'IT\lirx KOle6aIlI4ii NII{poBofo
OKealia r{ oilpeicre}lLrbt}i ltO Teppl{lOlll4ailbIION,Iy rtpO.sBjIeHI'l H) ztp.\leollorllrlecKI{X ila\{tTI:IIIKOB
KCI_leOa}rrjii rl13pH0r'c,t,rropfl. c oAlroli{ cropoHr,r, KaK 6y.qro 6tt nolso,lTbro rI():lrBep)(.larcT r{HeliI{e: c11clq]iIalluclcrEi, crltila]{)lUI'1X, 11'p6t IrpopbIB Eoc(ropa rpoll:ri'JmeJI euie Xo p0ccN{arpuBaeNIofo
Hirl{r.r BpeNr(]E,r.r, T.e. Jlrl }iaqii.lat Heo'T..l:flj:JalIHrl 6a.rlx:aH. I'10, c;Ip}rr()ii cropoFIbi.3To il(e o6crog.rejrbCTtsC npeliloJrafilt3r, Lii-6 HaN{er{eHrlble ttitlu}I n,nq tIepHONIOpcls:OrO ilO6etrexbt reHrIeHUuI'l
Kone6aFIuii
Hl y:1rr 3a.r(oHo\{ef)i{oc'rr.{ B )rJoJlKJrlr.{a Kyn.br}'p}rbrx cr.rryaurlli (u coorBercrBeHFIo,
qerKue
coorBercrlll'lt lI B
u._tll NIeHee
,vpoBlrs ?-f0r.c \{ollq). HelrlleN,reHHo.qo.rliKIIrJ HafiTII 6o;ree
no6epel'Knl'1
rc)i'iltofo
lI/}Inu
,,rori:lurr]:itrqrr r.r K).1],Typ u zrl)xeonorr'r(recKHX rrar\{trHI.IKoB 3artaAFIoro
Ea_rrtaHcxoro ;1o.ir\/oc]'poBa, rroc1olbKy vpoBHr4 A.{praaruxtl. I,louu'lecroro I{ntt 3feilcKol'o l\{opeirt B []t;3Hcr r:1 cr.enegn,crrl)e.D,eJrrr.u.{cb }/poBHeN{ V:LIpoBOro oxeaHil. KoHer{FI(), B ?1oM cil)'qae
i(pa[i1e c.qoiK]:ro :\,,,{r.tT'rrBilt-r, BoJlHooe;pa3}Ibu.i xapaKrep I1:lNle HeHIrfi ylroBI-It oKeaFIa, o6yc'uan'rrueaxlulxii p,e1 t:{oFril.rrbHbre oco6eHrroc'rH B pa3IILIX rlacrqx aKrJaroplru ll s occl6eHHocri{ - ypotsgt

,.!tt

Bg1_fr&1,/,.l

i_c'gic ir .._S-eJte

noutr

llOll Il,)Ilr3AiipblT'b:tX.v'tOlttli. I-lO J,11.16 BCe X(e Ui{eT OO O6rUrr.< BCr:il\r()}rii{btX 1eH,qe}IUI4rt{. a
H(l
.lC l itil l1 3 i.l llCr Ita H.l I C) tl X Oli X i )13TI.iKe.

EjRntnnt't: Ky'flb'rypHbtE npollrEccbt


.]I'PA

HCT P

EC C'4 B

H CI. P E

rP

ECC

t4
14

C)

MrrpAqil,4 B l(oHTEKcrE
B H b X'I Bfl E: H YI it
I

1'-[rl"]r:t;l,te II,JC-'Ierli)Batiiu ItaNIarlILtKoB Heo-3HeoruTa, ocyulecTBJIer{rItre

H3 [port)ricgnrr 130Ito.BcL'\lv Eia:rxailo-Ilo;Iyr{aBbro n, e oc,o6enHoclH, r} ceBepo-3ana;lHloii


'l
1 1:q;,ili, B ililti-rIefal{)utHX : ce.Bepir ir c rofa x MlparropuoN,ry ]\{ollro paiioi;ax, cylllec.rBeFiis,rrir rt6pa'JOrl t'13\:,llll{.'lIl IIl',i3}liilI{c npc{c'rttBjl'HtIg o6 iJctloBirbrx 3Titllllx u )(apar(Tepe npollertca
H(3o-)l1rlo-lltl'iJi3iittLttt trjii.itl,l;l){ ll toli ocoilori rlo:lH, Kol'op}'ro cblfpa-rro B 3:t,f,N4 frpoqecce \,II{tptrp,\ilulee }i3
,,\iri.l'i i) rr,t u ua I_:np0rr,,:i.icrflr i KOFiTIilteHt rlace.it eHr.re .
(;ie:trl i\ll1o7tlecllii.r pai'' rr. I]{)cBru[errHbrx c)cN{bicjter{ulo BCe.\:)'IIIX FI6]ILIX olxprtrgli" s 6st,tco6t:rrl:1,:1r13.;t[t

!)tl)

r:

t-o,-lcltl

X]{

r,r,

I{(]I]I,j-Le'iii,I.t,iigenr',il:ttjKili]t4J-P'ftu:mottle.xoropsteHaiIe.TeIIpc,JcTaB.i],1{I-ofpit3HI,IeBapI{aH:iI,I

itltlii';reK01tlicUl-\'':ijI[,IjC)ji.,a50ru.IIepertIieilpHaLur3ToI,ipa60T,i,t6b1nt:,rt.r'5:rt,ixe
,lrrtt,lt'iottctl<,tio iict t-rttll(Bu\r,ra t99(t r. (Demo-rle L9L)4^ Bropcrl:r.6o.1,:e 4i3r'a-rrrllposarlrr,rii Bapuar{r.
..ji,t",tIi:-tc'aie,i:lcpcjj'I{,\ljt,|e}1;iLtcl;lCta:rte,\'-'tlcx,lloC.t.tlttlo:lr'rn199I|o;Ia(DemoLrle:i1)93,
IIl)i.,|,I,\|\'ll'i']CI.B(]j\III(lc.lIc',lu]e'Ii)H:]'B.|})italIIoopa5orlt'It,rIqK)Tc{co]p|OIii))I{.T
])lll}\I()ulicl|0i.fc'IIt.)1.IlI{:)|I:J'.r)Fl'lil]tt[.IoC
Li l1]llt.llaf:lt{rlul I\l aXF}i]l'Opllrl'I }li:]. BCJ}i IIpOTt)I(eHlIl.l rIHTepeCyK)IUCIO IIaC lreprIOXa: OT rrepBb]X nlto,{B.re'nuri tttt.lr,t.rHiicxltX s.'tt.it{,ttrf Hi.l Io.'e 6li:rxau:{O rrJ,'tHolo.:}aBeprne}tI4][pOUecci] 3HeojtLiT.n3aUritL

I;i cat,tt:,t,t c)tiaro\r n'l.t-xel:ilu4 KoHIIenulirc J-P. Dernoule Kacer'lerbFI(] JtornKrr frpoqecca Heo1]tj'f{').lt'I.|lljtii-].Illi]:jil.tl:'a'rt\t'.-'I(i{[lcBl.'CTlire.1rlno;ii
III:lilcitl LIIlK.tllrtll(:)Cft, I.'r.rfl. l'l'rIlrrI"1 (ilill\/filI.1trI, npll liOTOpcli,i xalxjti,ri: UiIrJ nSlrpzreT B ce6r'ipf OcI:lCltrlJl;lr.l (j)a::i[,] i.IjllI \{{)\l3Iil :
,\.- ..clng:tct:tlI,j lrit. rrtiL'Eit.:iltar 1{()llbix Kr,rnbr'\,pIIbIx rie.'rcrurij. ?[] h.'t-ac]pblN{Ir, KaK jIpaBfiro, BrI;].'ic'''l,-1lII|i.}'Jl]a3),i'lCt}i1IrJ,l{:'IC]llpe][!"].'ieIIHbIeIpy]lilbI]'IIjfpI{por]'tI]lI(]|O
I1 '' lainllOC'fllilllr:)lrili.' t{.I|'i pA-crr"]:rIIIie rlocrrrerer"r lTOfo Ii()BC).-o K]'Jtbr\/pFror o r]leHoi,reua no
i:il iiilt ()5.'1'lc-rt'\r

lr llroii clir"

atu4ti,

f'-_(),.IcpeI1Ia'Ho]::ia'II,)"'II].l|i]F.I'i.0jit1i:IcKtIX[}'[l1qIlIrii,:uairle'tt.''K)tuit,qco6cli"r
Il.l"r t{:). tt\ illicllpcrcf}llH(lHil- gr,t-r 5r }til't'epIIK:t, conpoBo)i(ila}olqeccq Kpu3}.lcFrbt\IiI tB.rIerlrli{\{ri, rle-

."t]blt.ii'i]Kf.tlittIt,]e\I',\Il3(:1.Ii(]]]Ij:llCe'rIijIIll'tIa{jeB|3pi]),iotteprr(rcprtt{)Itc'o.'IiITII.lecxr]t,ir:lxyllerlslll
I,o'J:IIl]ii,ICBfi:i}1e\1Fil..)l]it,l\;,r(]l:}itttt.L,Is,nepltr,reprrtYtulrxK),j]t,1.\,l)tII,l.ro6pa:oeatIHii,3|]a]\Ie1J).IoliX
co6oi1 I{e:r- )It{)o.rtu'r'tir:iiutut,r pilir(le lr3oxBllr{fHnsl>i o6;lacreli; noc.[e q:er() curyar]urr cHoBa iloBTopr-

ef,":t tI0 rrj'\l]' )){e CLt'-'IIa}lI{l'.1


'IiLl'o.ra. ,li)f'ifri]r]{(r

,)"for,i

" aBIop\ . B}{)'TperIIut .rornra rulu c\"rb o'fpaiKolllrofo B a.pxeor'Iof IiqecKrlx

\]'a-|i11]IIifI."lXIi\,'.:]]rT)'[)[]o-l,{C.Ilrp1ir1gqi({)t-0IlpoqeccaFte0-3HeII{]]{']a'III{U

Ll ti,ulo ciia3iillt,. !tio,c r,rricr.Ior jNoii Irc-r,i,rg He colracrrbcg. r.i Nlbt ee.l-roilii()c:TLIo IIpt.IHrINlae\I
l{lt tc,: 11}'r'iKLl aB'i cl) lli.j."r-J liio'f}, Ii c,.KaiTYrO' ri,c, rillo,r]re o6cror{-re.rsHVio xapaKTepncTHK}, )Boirro-t'ptI0ii
Utl rl li't : it,iepJbt,{|IF]ol;ltj'.ieI]r1li:,'iittrii'r;]Bl]|ij\IC
'fil'SaqtilL Il0 trioplo\t Bapil{r tre pra60'rli, i(aK yiKe ()T\{eLrarrocb, IrculeprroirHbre xapaKTepucrr.{Fiu Kyxbf.l,]liLbt'\c]j'T\,1IilIj;iC:i)Ilpr.)I}r.)')\IieI1biT:1rI(C

n(],II{0C-ii,{0TpLl,{(aii:):'']loKiLII]3itIIHK)OCFloBHbI)iKy.;11'.11'.pHhIX'B.iIt:1ltIt:tItot.'3xg0]\I\'i'I3IiepI'I(q(]B'I{l]l{

i[)[1\{c]litI1i'j.r]i],lioF:ltCIllp;Lrlitltt1_
iril.rr Elurit'rriaKrr,fr) ilo;r)()criri)Ba i1.rr.r ttpu,uefarcuu)i K rre]{v ocrpoBiar\r 3le.ircrcolo, I4oHirqecxoro
A.;;1111i11'1.1.
1,11;i11,:.:ii (Dr rnoL.,ie l9c)3, 15- 17. Cart.e 1-6).
1.itnrtl.t.{:C-iIiIr'l6pltrrtr(aKcoc.]i.lI]-'It--.}{HI,IN{J.,F'.DenloulertaF'r:ill.
rl,J.rritoc'fbit (rapra lll,\-Fr rel'Ko,i6rrapt';nHnaeTcrr, rITo oHH ofpa)t(ator

H"rru

1,"r't(oro

ry

)Ite !.uHa]ur{K)/ r.t B Tex

't'oUtryl

l,\:t,f

27

,Ke )ipoHo.:rofr{rrecI(HX ,i.trI{a,tl,1 ]oHax, LtT'D It Ii:lN4eHrII4Ilc,cTb K]rnLT!'pHoil r:t.11;,3q11Ii, ilpocile)ieilHoi4


Jar\lrI IIO .\,ril'rel)I{aJrilh{ r.naRIIl,nv{ 05pa-JOl4 Clenepo-3anal:Horo Ilplrueprrol,{opbr. A :lo o6crosre-'Ibcr30 npejlno-;rilri:leT,0cr].1 He [()J]r-r]'rc,'fo, ilO Kpai-4Heli Mepe, e 6o;rr,rueii cBoeri rracTrr crrHxpoHFroc'rr)
'fpaHcfpellLtBrr0-pefpeccl.il3,Hr,r,x npou(:ccoB t{epuoro N{ops u Mope fr, o}/rbrBil}orrlr4x 3a[aAHoe u ro]Kiroe ri0Sepe)Kbe SaJrKaHCX:olto nonyoc fp)Ba,
lS6paLrultcfi I( IrpljtreJIeHFibr\{ KapraNr. Kapra

l1/A orpaxaer

cr4ryarlulro Ha ?-fa[e [o3AHefo \'re-

- llaFlllefo FlieoJIlITa. !)'to erpelt,a drt'rclserHHfl naMITHHKOB c ]roHol{.po\rrroii xepauuxori, ilpe}{.f,,


Koropoe. i(ieK 1:iblno noKa3rart.,o Bb,Itlte, no Haml{t4 naHHbrM rrl][xoJnrct Ha nepl4o.{ perpeccHr.r. KaK
radrr\"rr
i--r\-l_\
r r rr) N(r] /rDl
'" "Kapl'a l1/:\), N{e3o-t{eoi'1I4T'I4rrecKHX [aMq'rHuKoB Ma-rc] n oHIi Jl,ccKyrur(&\,{t4 pa3ijpocaHtt Lto pinnblv pefuoHar,{ Fa.nxari or fleiro[c]H]reca i{ 6eorprr{.qo lOx<Hor:l @peLxurz (KpaiiHuua)
a I'1u;xtrero llltHas tir1r1'nna.Fioprrivets - He sHrlceHa rra xagre). lJacerrerrsr orAe.rr.bHbre ocrpogHi,re
leucpbl t'Cu.tr:rpu). r[Ooas.lnr, r]-ro rrF'u]"repHo Ha'lTo N:e BpeNrs npuxollr4'rcs ror{BJreHrde rroce--reHr.rt
iocii Qeqrr:Lc Irv/ B vcrle p. \laplrur,r il'():rdogan 2(103) H noceirer{rrr Ilipiriar X n Cienepo-3analuoli
.A.rtaro,rulr (.Roodenberg, u lll:,. I990).
Llpelrl rrp(::,IHer-() Hco,rl4r.r qno Haureri cxeNre) xapeKrepr43yeT'c.s co,olorrFruetr{ r,ropeii B pe}K}rr,{e
-ryaH,Jrpeccprtr.
liax lro,crFrairielro B r(rll)r'ax J-P. Demoule?. lIa r:rrane l(a'paHoeo [ (r<apra 11/B) ece
,-;'i,,,,..,
^,,, ,.. \,,\./u\!r.'CTl'l
,\,y,,n,.rprrDI\y
tIpIlXt-r,lt'r'cfi uar ]-le.nonrlnuec, (D,:ccaJltlto ti, IIoIq,epKIIIiaIo - l:la UeIITpalblt\'rc,
qalcrr,
Eiilniar{cr(oro rroJr),ocrpoea (u cenepuee ,qo Ileu:palruoii Tpancu.nrnanirlr)
l(oFrrirHeirrlrirr,r:l'11Q
rillrr rro.TnoN{ rlt orc\/'rcl-rlrur u uprinr{Topr-rrr,Frbrx:ioHax. (Jnea1'r J-P. Derrrctrle l'199.1,4), no.rril rra 300
.ler lTper(paulaorcr ir(H3rrr{ il rr:rrrlepe Ct.r,tatrlrr. 3la cnlvttuu-s [ocrerteHHO Nre]Jrerc,:'r l( KoHu)'nept.ro,fa
rKaplzr I ll:l). r,:olAa ts pa:jrr.irrnblr( Bapr,laH'rax ilar,rrrrHl]Kr.r Kjraccur{ecKoro Lj no3AHeIn Crap.reno - I{allauoBO II - .Kprllrl rillrpoKo paclprocrpi:lrrr]orcr .q.o Arp].rarnK]Z, nperilotturajd, oAItat(o, npeuN{)/qecrBerrrjo Bbc:ol'rrb{e N{ecTi:r rI tc:ilIepbt }LIttItIb r43pelKa lfivcKaqcb Ha HLI3KUe nplr6pexur,Ie palloHbI
tKorl.uti l')9)5; .Vlarl<ovid 1913.5). (J;luosper4eHr{o Hocr4'r(l:rr.r 3T'ux IlaN{trIILI.KoB pacirpocrpaH.slo'rcr{ jlo
i3ocloqsc,lo Ilpuxa.pnirrb.:l lrr iUo:r.4anuu. Bo:pacraer Lrrlcr'ro ocrpollrlblx rar'rtrHl4l(oe (Arux fle'rpoc,
rlllc:r,-) t{r'u,IfT'Hrll:oe no 6epelalt Mpalropuolo Nlol)t 1t)zdogan u np. i99 1;Kar'rrr,,nrr
r'rn
a r.:r(;iKe
g
rr rt
rsr
'-,'.{.,f
.rF,. I
'!
.Ir'o
rroK:nare-nbHo, BcLl orrn BnJTrclrraror orAe.rlbHble pzI3pbIBbI B KVnbrvpHI)IX Halul lr .rp. 20()3 ). Ho
ciroet{I,trx. pac]lrl.ro)xeHbr Hil EbrcoKr.rx KiMeIrrIbIx crcraHqax (IJoca (]egmr: III-II), B Ilerllepax (Yarintburgaz 5-.1) u-rnl Ha onpereJreurrorlr y.r1a-jrc)IrHH or ru'ropixru (Agafi Pinar 7-6).
(.)-rretyroruuri xpoHo;loru.lt:ciori.{ cp(13 - Kapra l1/D. l/poseHb \topeii na n'pnoA tl()3,{Het'o Heo.rlllra,
rro HatrH\r .rlaH:lbrtrr. Haxollr{rrJ.r r] per(I]\{e t)L'rpeciJilH. lll,rxaurt oxBar{eHbl oqepel],ll.bll\{H Kyjl},T)'pFIL'IN{I4
rrpeoi5pa3ollar{rlrfi:\ru: rror{eJreHrie r(}/nbr}F Buu.railcxoto 6,toKa, ,I{tnllrutt, K.atrlauono t{I-lV, 3aHL{N{aIonIl.re BH\']'peiIHt,re KOFrrHlleH'fzt-lE,III)Ie 3oHDr ilOXYOCTpOBIa. HO npH 3l'ON{ rnl4polto ocBa.l.IBaloTcg ocTpoBa
')rer"lci<olt tvropfi (Ci:LTuzrl-oc Lr ltp.,l. 3ac,::irlorcrr ilorrrlr ne o6rrtnbre paHee ltoHII)IteHHbre paiioHu Boc'.torrHoii N4:Lrc,--j1'rnnn rr )r'el"rcuoro noberpe'xcr,r (Clrrarpn I-lI, ,{t.Iult:ru Tzrul I, flapa4rrvrlluu). I3o:o6noaJrrrK)rcr K:i.rrb11'llHbr(i cilog rr? rrrHgfgX [13 fia]lltil'Hltxoe u66epeiriirii lvlpanr(lrpgoro l4opl'i (Hoca Qer;rne I,
'y'arirnlturgaz
3.-),0, Topltlp,e, ;1p.). OcsauBtuorcl paHee []'c't'oBaBttrne plLi.ioHl,t'ianaJ.Horo
,\gagr Pinur'5.
Llepuolo
\{Opr ul }ll{gc,Bree j]'lnas (Yc,re, {1';,erum, Boltt I, Xauauxtul I).
rro6epeir(bs
r\ sc.re1 :ii:1. 3'rrnvr, no nameii cxeN4e - ,1ny:xdla:rtas rpancfpecct{.s BpeMeHH xoHIIa FleotlllTa Llro riatlilroAaercr Ha KapTe ll-P. Demoule? ouepegFloe K}'nbrvp'uoe ooHoureHlle
l)aHHefo ':)rr,3oJ|.{ra.
lia:rxarr, xo'r[ lteKot opbte z3 ]iyirbryp, ucnbrraB onpe;IeneHlJr,to Ir3MCIIerrr4tr, rpoJoJlxarcT cBoe pa3rlrrrrre ([r.rrranu, Ii,osH III, ].alr,rauNu;a JII). Ho rrro rrol(a3arerruo'/ Ap,r:4[61 Bcex ocHoBHbIX npex(IIHX n-rrr4 rr()Bbr,\: K)'"rr,Typ 3:ioro glle\IeHII xax 6rt y.qantirorct or npt{.-tllTrlparbHblx :oH. llpeptlBa}or0q K\,',irbrYllt{bte cJI()r.r H0 ei,c:.tbtrrriHcTBe IrilNr.fl'fFTLIKOB nO6epeXUii lr4pa.r,rc}plloro MOp.fl. llo:rHocrlro
rrcqe:laror ocTpcrBHble IIaMt'il1;{KIt (rap"ra I l/E).
.i\ ji11grt,r, rlo Ha.[[rNI llaHHbrN.lr - per'frggguBHoe cocToflHrle, cooTBeTc't'B'y]ouee [epl4oAy cpe.il.Hefo
:)Heo.irrrra ilo rrlluuj{-toi7r cxenrc'. ]4 lro cocroqHrae IIOJrHocrb}o ftotrBep)Kraercq IaHHbrrrru J-P. Dernoule, BF:.rrr<>rleHHbr\,{rr B I.lapry 11/F..1prr oqepeAHor{, noqrll lo:rHo.\4 KyJIbr)'llEIou o6son:renI'ru
lia,rxan, cgoBit BocraFlaBJrprBurelcq HIlreFIcHBnaJI )I(I4::iHb Ha 3arlaltHolr no6epexoe 9epuofo Mop.s
(xy,'rr,rypir .['1'r,re:rlrr.rqa - J{apauono VI - Bapna), B :}oHe Mpaltopnoro l\{ops (TilnxuSypq/), Ha
I(ux,naHllc:xtax (t'crp()Bax ('l(y!rarzr), Ha ocrpolra)( ra e rrpu6pexl{bIX patic,Hax 3auaInofi Anaro,rutl
(Ky'rrrene l:,A.-IB I-3, flo.,rutoxHr,r I).
loJ,'IIIra

r,

.a!i

_ _tc!r!a_r1'tiplogrs.i

cie norta

l(apra 11, Tepp,llropt,rarrHoe coc, l"HouJeHue ocHoBHbrx Kynbryp !4 nitMFTHuKots Me3onilTa -- oHeon!4ra
Eliln<ar'c;t<r:rc, nr,Ir,/0 lrp()3a r oKpV;+<arcu.lHX afrBalop14li no J-P. Demr:u el (1993 15-17, Carte 1-6). A i.ivnt,ryput r(clHLla rr4esorr-i"o-r-lporcFieorilTa (no uarrrei nepfioAri3aLiuu -- pannuri Heonmr,l c MoHoxpoMt-lotl tlepiaurr,Cta; Ei-tll - 11\ 'lbTyobt l)ilHHc)rO (nO xauefi CXeMe - CpeAHerO) HeOlll,lTa; D - rynurypul rlpeAnerc (no3,:lHto t3.[] ) H::nrr;r; E - xynsrypbr "npcro" r4n14 paHHero oH]onr4r'a; F- xynurypur cpeliHefo
3 Fi

e(r.fl

taT

__4
[<.ap-r,t J-p,, I)emor,r1e Eal,irg.lt'lBaK)f(:.q ]l,jt.rlrocryaUrI(li{ t(J-.itbl'\'prroii c;ullyililuu llel ypoBHe cl)e,lHgt-o:)peo.ll1.t& 1,1 Ilill.Ireii cxettc. z\.tT'O i.it,t.trl Aallt11g. 1;r-,polt]o I{3ItecTHo BceI{ cilel.{lliIJ'IIiCTaN{ - 6OlS:.uttir xl ,trut ,ipplr,,rj{ (.xrial}1c)>,,.:io.usruoi;i, tt\/irr,T\'pr{'>ir:I palpblB. oxRarI'tBllIIlli rrpaxrtluecKH Bce rlpH':lH-

'topfl.rbHbrc ti()gtsr iia.[Ka]lcKor'o r-roll]oct'poBa ]r B ],teHbllleii c'tenet{Il Kol:trt{FIeHT&rlbtlyrc 3oH}'. l0-15


.'ler',rtrr'lajl lT'or K.,,"rrb'i1,1tr-rr,rii pil3pbrB o6r'ltcHrr:ict 3a 0qer tlt{Ba'llll{ cl',3IIHblx ch:o"foBo.noB ([cpau
Bo"rlta r1rr,!ioep,poneiiclrrx Ha[().]\oB - rro KoHueutnl.I V.. fulrl6yrac). B nocleAHee lecsrllflellle or\reqcrrHo() o6clcls're:rtcl'Frc, t'l)aK'l yercld. uIaBlibIM o6pa:oll, KaK cileAc'uBlle pe3Kux. KJTIIN{arar{ecKtIX
ir:ye,rtenirii, Br,l3Balnrlbi:< nout,sclr."r rpaHcfpeccueil (c l:I().{Hqrue\{ VpoBHj{.BoA Ha 1}-.1 trt Br,Itrre coBpe\rer1rroro) nepltiofi no;tolluHr,r,4-ro lsrt.:. IlC.3areu, B IIepI4o,t, parrHeil 6pcH::r,t xaLrc 6y.{ro 6rt cuoea
pet peccgBFrOe cOCtO-sI{ue ltj CI{C)Eia )Ke -- O1'FIOCI,lTe,rlbr{C, i{HTeHcuBHOe 3aCeJIeHHe IIpIIJIIIIOpaJIbHbIX

;og rr lla.rnart. r{ ()crpoiloB, r, 3ilna;1rrrl.i Aua'rO.nrur. l)ril o6crolrerF,cifBa I{eoAlloKparFIO oSclltt-1a'"/007) !I JIp)Irl{x IIcc,'le-{oBareileii.
ttrcl, uo rrlrc)r'].'.)i rr3 rroc:ne.n.lii.r>i pa6or FI.'fitdolova (11)!t8; 1998a;
flplruep'llilllllbIX. Ill'ItB'-Iei{IIl']lx IItiNII'I Ilpe!]\l\ruecTBeHi{o ;tla C:nepo-ilanaAsor0
qacrFloc'fli,
Kaprax J-P. Dcmoule
go\ropbri. il cpirBlierrr4l.r c ir,ilrirtl,rNru, o:lpail(efrlIbIr\{H n pa6ora.r I{ B,
IIOnyocTpona' o5Ilanxancxoro
3oHa\,I
]lpl{Jll4l.Opi),r:bI{bINI
11prl1rrCHlleil>gO X icril{}rblu. lt,Itl 3aIIajIu.)I\t
-},ltr{}'rO
r{epei
CttTYtlullK),
lOBaIIIte XOrOpOii IIpt{\O.['lTil]q Ha Te ilie BpeHilp\')riI{B,-IHIT' (ll{Orlt{','I{l Ky-"IL
L4r'ati, llHajlll3

\teHlII]te ,{FI.fOl)t}ii-ilLI, I(C,t-OpltC, 8, CI}OiO Oqepe!,b, onpeile-{eHIIO CC)Brla.4alo',I c nepIloAl',lrlecKll I',I'l}{eryrrolulr\rJr yl.:,,1rBHe\1 ()Kpy),xarcLLFrx t)'r()T itoxyocl'poI] aKBal'oplll"I. tr4HreFlcI'IBuoe 3ace,reI{iie IIpH-lI{-

Il OCTpOIIOB COBilai(ac'1.'C FrelpeCCltBIII>Iiv'l COClloslll'IeNI aKBi:l'f0pluI{, a peAKOCTb apxeC}lfo llte sa.rlor-t.l Liectir{t{ nitNlllHlltr)B II-rUt t,,lt{ IIoJIrioe oT(l}''IcTBIIe - c cOcTotlHl'leN4'lpaHcfl)t-CcHII.
(Kynr,TypHt'IX paBpl,IBOB> I'1 IIX COO-fl{OtileI{t'Itl
ti_irrOrreHlte HarrpanrrBaelCr ti ir:t i1Hil1 i1:ia XpOHOllOful.l
(Per-nicka ll
c yp()BHe\r Ko..rr35ilulrii ),{upcrrror-o on(:aua. caN{ocT()xTrl,llbHo IlbIIIo,;rHellH.5lX H. Todorovir
t{ro
orllerl'I'fb,
Jp. 1997,4,.1-,1:i. Fig. l-2; 'l'Odo:rova l')!)8,2i3-32, Tatr. 1-3). Haxoueq, lle Nfor-! IIe
cxojttrbte Ilblllojlbt -!etKC Bir,n]()nfl'fcr lI u3 aFIaJIL{3il XpoHoxofrIH IiynbTyprlblx pa:lpb'IBoB B KOj'loHI(ax
t'Opa.:1bHr,t.\ 3Og

\11{OI.OLlllJ'neIIj:].ibIXl'tHtll..tlc.;tciiiHIlIXI]iLlrI]l.I]II],IKOB'tIpBc.]eHlI
i99:\, BerliLgen 1-5).
[i o1p,c]1e'1regH()!:i .ilorej;j: 'r';:;t,:ltitttoc'u.r Eice orN{crlcHHble Bblnle o6ctorne'ulcl'Ba npe/tcraBJleHbl na ra6.rr.rur: 1pnc. 5;) l::| Heii rpa4)HqL:,iKr{ cKoplponupoBallHl,I Bce ocHOI}HbIe

l{Hre[n3cyloulle Hac Ilapal\{erpll'

llo

-;lcR0\1\,Kpaj0.|-,I6Ir]IJbI;:]:aFIiti'1|:;c0J]I0T}.Ii,uXp0H0-iIo|I{'{E,()t1cTeN{eK[UT]i6poE|a]II]bxpatI,Ioyr.nepoA}IbDiaT
ttttcl.'te5atrufNj1r]:poEi()l-o0Kea|I']i]Ili:}cXe\IeR'W.Ilairbricl.seBueI[pLL-1I'Hol"IqacTt,I-fpa+|pIqecK
I]ce(}cI.IotiIIt,leF:yJlb,L},pHLIe,'tE.i:eFIIjt'i[]a.llxaltcttclt

Ilx clpofo xllollox.ofg.{ecxoti [oc.ireilo]:lirl'e.[],Hoclt{" EanrraHn B3qlbt B Tpe)l )/crIOB}lItx'IepplITOpI'IiulL'HbIX


il.)Oft]-'tetiHi{\ -- uciTpilrlbl!,I(r. KO}ITIIHCTH'Ii:flLIIbIe Ii .fBYl( J''IHTOpaIbHEf{: :ialla,qH)'K)- COOIBeTCTB}'IOU}'}o
-?reiicxoirn' u.lg .\;pncrrr{r{gct:(l\1\}/ no6erpexbrr,\r (c: ocrpottax,ll{), t{ Bocrot{Hl/I1:) fipuuepHor{opclq'n' Aaqilcrllllrtec lIOKali.rHbr r:)cHollHbre \{rjr'[)arttm (r]-rtl,r cnilb]{ble Iq"nb-rypHble uNIIlynbclL'I, [oirpa3]'MeBa]orqne
,),rc \prrparuy1c, Hace,rleHr,u), gBl3aHI{LJe c AHaronlleti ullt creIrflN'II'I BocloqHoit Enponlr. C.ne.ly'flultti
lI no6epexr'l Mpapa:ilre-l BFi-rrrorri:rel'ncKo'rr-rpbre u3 ortHOBFlbtx lliNfiflTl]liKOn OenepCr-3ana.{uOii AlZtrillutt
n 6a'rxau
Agaro;rutt
\Iopl,rofo l1,cllt, ubrcfy-Ili:ilot:[,e'B Fiarlec)'f!e cBt3'r/K)rtlHx 3I]eHbeIl Meiliiry ]ryllbrypaN{It
BrUqIII4il" l3aTev
H, O'larAc1.n, llo6\,NrcFl rrrpyrculux ocHonHDIe lratrbl llpouocca MIIrpa]lI'iH I4 K]'nbryplll,lK
rlepuor0 Mopq, Irallpalxl{Bi1l{)ulaflct lI3 olleHKlt JloKi:l,TH3ac-rle.tj\,er ct(,3Nl?l .Bo'rixroil,.trblx xc.lte6anui,i ypoBr{t
ra6:il{qy- HecKo]bKo He
ul,u rratvr:r.reur.;r:,e geeepo-3arrirArroro rr OeeepHoro flpl{a:epHoh'Iopbs. 3anelprnae'r
'qlajlrun()riH:ar, Ho lt3iHaxla[]r'HC rIp].IH.s'rA.q HaNtn (pttC. 1) irp'Xgsn61'I{LIecKUI nellHOnH3aLPIf,'
coorlloOSparuar{) Bl|iitr{a.Hr.re,, rrro, oilpe.qcnsr KoH(1)HryplUIrI4 fipocI'paHc'rE,eHr{o-Bl]eNIeHHoI'o
tl:l ofotgell LIfl OcFtOIltitblx liyJlttvpllLIX t:BJIetItttI. fl p)'KOBo;IcTlloBa[cf' I''IttBHbIlv{ clOpa:olt, AaHHb]NIII
pa6or J.-p. De:moule - reicc'ry u KapTal'r, c l{et{36er(Ht,Itr,'II4. He3IIaq[TerbI{bII\lll co6Bop(ji,rHbt.)l
'blrre
cKopperill'{poBaHHble c !'tIHHbIN{H IIo
cTBellrbrNr.Lt l1orcritHeHr.lr{N1g r{ }TOqrrirStlrrll{u, I{0, rllat|u'recru
r{ep'uoro N{opt, To ilH
ocrlr:tBnblt.{ trFre.rliloJrafileN{Ll\t NrLlfparIIJflr{, pa3HbIN{ co(rTo.gHLIIN{ TO JIpI )/F'oBHq
\[liponoro OKr]rilla, Bce 3,Tr{ AaHI{ble Ha,vAlIBneIIue rtblcTll'oHjlucb B eAHHyrc' crpofylo
ts

KOneoaHflt:i

c!Ic-feN1\,,rIaf.l]jdJlj0Ae\IOHctpI.]p,yI0uytonp'':Vyn63(.tt|'1|o3a6'1|c1l.\|0c||,tb
t1y1y1,r1ql-1.:1s11)cnlleult.),n (,Bn:tb,\[o\<Ay co]ToqHtrelvl MopcKI{x aKBarop}]li tt xv;rlrypHo-I4cropuLIecKuNIH
NIIITpaIII'IoHHO\{ ulllrr
npoueccallt{ Bo Bce x Lr}l Bo3tloxHbtx trpogBreHuqx: co6crBeHHo Kynbl/pr{olu'
B rrpocTpaFlc'r Be H HIO-X pOHOri O rllqec K()M III'IpaX HI{l{'

.,0

____ *__8.1:ttSlW,

pJ p1u,Ji- S

rJ91rgr!4

BALKi\NS
Tt

ansgr

u
PIT.GRA'r'E KU1GAN

o
e

(9

o
u
o
Hot VodopaCa
SAI.CUiI\

IV

:
:

=
KR.\,OtrOL- (1RAN

Vr

./ARN^

o
a

SALCi,ITA

GUMELNITA

E
f

_1.

:_
9J

u 75
r,toNolHFl0tr,lE
pnu-i,orrE nv

MES()Ll'ffltc

a ,j5l=

G
C

Pnc. 5, repp,t,,opranbFoe nponBnerrue KynbrypHbrx oOulHocrri'r Hec,nura

paHHei

6por-isur Elanx,atcKorrl ncltyocrpoBa Ei KoHTeKcre rpaHcfpec,cuBHO-pefpecchBHbtx


qeccoB (Ha 6al () AaFiHbt) ,J-P. Demoule, c AononHeHfiFMfi).

Butgogt,t (nnr xoumEHTApr4r4

ll,tlalu3 3BoJt(lIIHlt

K cBoAHor4 TA6nLtrlE: -- pt4c.

npo-

5)

rbr)/pHoii curyaqrau B upl4nuTopaJ,'Ibl{brx 3oHal{ BarrraHcxofo nonyocrpoBa .qaeT ocFtoBa[{I4e fLfBo]}rtTL o nptl\'roii B3aHMo3aBIIcrrN{ocTI4 t\{e)Kly l(ynbTypr{o-ucyfopt.iriecKtlN{I4
illl(lucccalli{ It repnr),:uiq(-'lKlr rr3Me HnrorrJLrutics. ypoBr{-sNlu or(p}')Karcr4nx aKBaropnfi. 3ro o6cro.s:lejlbcrBc o6Hap1'xilttlaoTct{ r cjreny}rorr{rlx ocHoBFIbrx I]onoxieHurx,,
Kaxltrrii lr3 ocFlc'rlHbli K)'"rblr'plrblx ilepuo,rioB 'ro r'Iu Heonl'rril, T{f, JIII 3ueornTa I{n}r paHr{ei
61torr:r,I [:iaqxrlHcxtlr,) no.'r',ocrl)oBa orqerJlir]lo K:oppenupyer c orrpenereHHbrr,I cocror{HrreA{ oKpy)Karoil{r{x aKBaropr.rr.it c)ocr'tr.gH}reN4TpaFrcfpeccrmt r4ltpr pefpeccua. B'o:uuxarcT ocHOBaHr{.s rrorafarr,
t{-rl() Kil)I(jll,lli itep,gli1-1,;1 ()T r)::Hofo K}'nbrypHo-r4cropr{qecKofo rreprro,la K.qpyfot\{y nptN{blr\I 06pa30M
o6r, c:r Os:teit

IIr3Nrr3

Fr

Kl,

cFr rr eN,I c

)cro gI{LtJ{ aKBaropl{H.

Kaxquii r{3 ne:pr.r()ilor cBs:taH c o}rpeleJreHFrbrr.,rr K}/nbT),purrrM:l.r LrNrrlyJrbcaMlr IuI.I 6oJree HJ]H
l,{elre 3l{r:l(llll'ejrbri.blr\'Ilr \.,r r :pallH.shlH (npoc:reixuBaeN.{bIX B crHJrtlclHKS KepaMr{Krr, ci]oeo6pa3H.bIX
ul)e.qNrcr(lB IiVJ'rt,ra. ap{ri't('r(Typrrb}}i 'rparnrlrr.flx ra ilp.), Koropbre, c:rt6creeHHo, [r npe;1oilpe.qe,irrirH
cric,eo6ptr3rre 6o,rrbl]rlrH{lTBa apxeojrorHLrecr{Hx 06riIHocrer"{ AaHHoi(J, r(oHKperHofo neprzo4a. I-[oxa:a're'Jrbrro. ,ll'o caM \,roh'{eHT }rr{rf}arlurr szr 6a-txaur,r , h:aK rrpaBnJro, fipr4xoArz'rcB, utw ]ra BpeMrr ]renocpei{c'rBe}{rrr) Ilpel][rr-'cr-R] r:Lqee 'fcii rrJrH rrHOfi Tpa]rcrpeccrlr4, r4:rr4 xe HenocpeAcrBer{Ho BcneA 3a
HnxlH. 3r'a Teu.{eHr-lHs ,cT!r(r'rJluRo r{a6nrol3eT3{ r} cnyqaqx ocHOBHE,rx aHaTonr4ftcKr.{x Nrr.rfpaunri rr B
NreirbLuer"i crerreFir{ (plrc. li' B cJryr{aqx.[epBbrx n,By>l KpylHbrx Mr{rpieqrrii eocrovHoer}poilericr(or(] cleJrI{ofLr Hace.rreHr.irr ulr Ea;rxartu: [epBo]"I -:rHe0JII{THLIecKoii, oTpa:xeHHoii s nax,{.grHHKax FlOBoIaHtl"rlollcK()f(i TlllrA, I.r i::t.tr.)l)(.rii - ?rroxI{ paHHeii (lpou'.il,t, cB.fl3aHHoii c Ft()c}iTe.rlflr,{u tMHoti HnIl K),praH-

'! o{ryr:1r.,1-l

H()r-r

, _]1

.l\l I

Kvl',rvpr,r. FI,c

rocKcr.ili:,l:r'v rlrcror,i:r.r,c6enx:'rtrx orSulgot:'re:ii cBt3aHFJ c() Cpe.IHl'lNl

Hlt;lrirttirt llouo:tttmelvt, i{e ]dL'.{il}t}Llae'f,Jrr, Lrro l4x

ll,

ol-tlacru,

\lHfpauru uofira 6rtrs


al(BaTopltt Kolopol'I lli)e,qilorutfaer LIHoe - ilpolllop.s,3axpblTa.q
l{acnrr;lcKrllo
cl{BIlt,l}1lt tBil0FIH9rtn
]'UUr)itOirJ)IiHCre il() C|TIII][I(]]Jt.tto I( o'fKpll:fbl\,1 \40pJIN{ CccTotllile.
Ilpluila Fi3ilrl\ro3arlrrcH\roct'b N{eiril1}, coc-rottHlIe\{ orpyiKaxluIHX aKBa'i'opnLi H K}'nbD/pHbll\{il
jnl:tcu!{qt\'l}1 lla:ixaucxc,,fo nr)jl\'rJrcfllogir oTqe'riln}tee Bcero o6uapyxtttualol'ct B rupocTpaIIcTBeI{Ho\'1
itpo{B.ireilrU,r ilocre,illllix. c(,,3't"cf}tHL. rr}(r}a'ropr.rii B p(liKfiN,re pe|pecca. corIpoBO)l(Janoct ul.IpoKl.lr'l
lJll.lr;liICt{llttbl\t 3tl,lL'JeHt{},I Irli'l:irlrBLell )CTbeB pilK, N{OfrCKI{X ip}IU}{'fOpll-'IbrlLiX 3(}H Il OCTl)OU(.)ii. 1\K'fHBlllauil' lltritHcrpecclrBHblt( ilpoqeccots, rroA}{fTlre i,poeHei.t l4opel:i Be,lo K oTcTpaFleHllto Hace,i]eFIltt ot'Itilu6l,l(3)r(IIr)rx 3c)FI, npeHoc)/ iloceJIeHI4['i ]Ia BLrcorHEIe A{ecra. jrr IIeulepbl utlr4xvt K N{tlrpauuu
6o,l,urei.l II.[i.r ]\,{eirbrrreir .riicrrl HilceireHr.rrr Bo Bl{yl.perrr: ue paiioltbt Kogut{l{eHra.
CrrHxprtrtrtocrt, 3Bo-itrrlrtrlH Ii\'IIbr)'pHo-Hcropfiqecr'iHX ct{T}'aqi{ii, l:ta6Jlrcnae\ttrIX, c tl'fntrit cropoHrrl, Har B:)cr'rJq:io\.r -- 3eLn,r{rrrl-nprruepHoN{opcKo}{. it c.1p1'lc)ir - Ha'3aIlaiIHoNl -- A4pUarUUeCXOlt
Il.ilI]}0)ii]]Cll,t-lt.t:i-lct<r.:,r'tltrl'iepe)Kb,{,KEieuragc;t<tl|oIo.rI\locTpl:)Bi1,.{aFo1-I}cL.oc|IIoBaIil{'|Io.IIaI.aT'
qro l'irr aliiial'rollrllr K r-tsrrail'/ Ir:cornlra (rrpu6ru:a'fe.[)rlo c 65t.)0-6300 ao u,:.) HaxoAlliluct,.v")I(e B
e.'lHtiro\r 3i't.{}t()l\,I pil}l(I.l},1e, T.i., qTo K VKa:liiHi{oMy Bpe\teHlr EOctfop y>ice eii,l;r flpopBilH.
T'axo nrt o,! Hc,Il F{bte H arl)ilru Lt BaHIIIr t{L-cr{ BbII}o,nbl.
tr,{ s tal::tnqeF} rie etqe o,5 o,ir,ironr rra6.rr}oAeHu[] . flpilr(Tl{rrecKn I}ce HaMerIeHHbte HaN{I4 l}pe\leHHbIe
Bexrr Bo'irrloi6rrbrx r.lole6aslri'i l{epHoro Nrops, il(]\{LiNio or\,IeqeIIHLIX yx(e coorBt-'rcl.Bttfi. Haxollqr
flor{f i{ Lr-r0 froi'rHblrl coBtIa,qrHHt c pei]I{]tNIt4 ll3N{er{eHLIil\{H B I(OIIIIeH'fpUtUlIttX palHovf-qepo.la Ha o6tqerx3BecrFtoii lia:rnOpoltorlJlr,i-i K:priBoii, BLlcrpcler{i-rot"' no pil71uo)'f,lIepo!HLI\'I lI3N,IepeHIlt\'I iteH.]Ipoxllolro,'rorrrlrer:r{}r( o6ptr:rt'rtir (,1:u nprl,'tc'pa. Mirre)pBiLni'I: 6000-5900, 5200-5100; 4700-4(t00; 4500:i-lQrll BC rr.1p,). II :r:o o6cforrexr,ctBo -- KcrcrreHrio - padorae'r B ItoJtb::iy npaBl.I::lt'HocTl.l Ha\Ierlelicnponoul{poBaHa rpai{crfpec-

lrbrx r{a\ll.r rro r]pxer().tol'tItIocF:IIN,l IaHHSINI :(aT.


,,,\BT',ll,r crro,.rqi:r oco3rri:rrer olBerc'TBesHoc'rb 3a cd)cp\,IyJIirpc)BaHHbIe IlbtBorbt i't Ha6"rrKuelll'tt, FIo
Bbtiu.[e]lFtble TeH.!:er{ut.[] tlitcro.ilbtro o'fqeTJllBLI, 11'111 IeTaIIbIlilt IIpop;1ii9'p1ia NIaTepl'iaj]oB, yBepeH,
jnrLnr) T'o.rrLrro lrori(r'Belulr-r'Frir\reqeHFtr,Ie 3aKoHot{epHooul
\1 r r

ltrl3 Ir o rir prl

(L

14

-II

IrbLX C n eL. t I ll.rlllc

A ero

Iro3tvtor(:Il().fIHtL{b OSuIH\'III }'cti"Iltlt-

T'o B.

6ngnnorpnqrng

Ajtal,irnxcl"tp'l997'1)'\,l,\,1arlenrrr,,{'l]'}-cr:ll6e1lr,B.A.Ocrrrr.B.|I'f]c'xar.rrrrol''[]'[:'M0TI)K,
na. LlcrneFru(tnitfl naL-r,i()l'c:or':,a(llnr lKourcre\rbr HttNHero rt Cpertteio Iipl'ra (l(llee 1997)
Ee.r;[tltlgctlafl995:]../l.|ie:rattoncnil,q.I1rlpenHeiiutero:rpotu'tloioHtlrxnertlflcl,l.tnug
acpcrr t',:r I!)'9.5).
Bcet.rttoe1q193;II'Iv1l]ceal,roe,(}ie.tectneHtla'nllTepaT}1pan(}]lo,1B0IlIlol"lapXeo-1orlltt'E}c6.t,1:lyueHttenaxIHTHl,KOB
\r ollc Kc,r'i ap.\ieo.r.rornrt ( C'an xr - Il e-r'ep61 p:,r 1 993 ), l2'.\ - 1 46.
E1,p.ro 20011 F1 .ti. B;'pro. Oc:o6eruoct'lt Kepa\frrrecKorcr Ko\,rnr()Kca flpex,,x'v'reHl-'1-pt'tlio.nse
-[
prilrc,,-rrct(ori K]'rblyllbt. St:t.1.um-Plus.l,2ll0l-200:1. t4l-l(r3.

A tt npo6rera

reHe3Hca

6oRtt.lutitien20(]l.rl.fE0RFI,!.)rilIeB.])a:'itltlr.t,teHapaHHoHec.qtITHllTeKy']1Typ
lilrrc rartt ['o.ltttusttn ua ,{: lapraueHr Apxetl-rtt.rlt'ts IV-\'. 2000' 55-62'
I'eir 198-l: t\.ll t ei"r. Iaiuconosolr)c i]oceJreHLrre. ['] c5: ,{penuocrtt !,oua (Mrlcxea 19i33)' ?-:14

[oit.',xaHoe,]00']:IlI\,4.,{o.ri,,xalcn.I']leoltlrIllauufEBpoIlb|:r:p]Ho,roft1'l1NIoAeIlt'[}c6:Heo,rl

xr' fl er ep6ypr :1003 ), 1 93-206.


xVlurvpbl Harepptlroprrr4 ViipalrHr'r (l(uee 1989).
lr.rrrnur-r:ran'Iptrnolr,croji
36enc,su.r 1ir89: t].I i]6eHosnq,
Lle,'roer:r.
nprrpoail ft not{t}bl Pt,lH-necxoe Bo,rrcl-Ypiuscxoro
BaOr,'rres,
14.8i.
.B.
llilarroe.
t't
;1)95:
l.lnaIoe. []ar:u-rhcs
o-i Ir"f c:eBep,ii [:]c,ctrf q

n cr t"t

[:n1l,l nut (C an

Nr)KJ{r,'11e tt):t I} lil.rtrotlt:1le ( \l c,r:xrra 1995)


KrrRrurio i9ti7: [].]1. I..riRutrt,c. lvlrrgroc.noriHors noceJreHu(: Pa:Iopcxoe

I na FIr.rNrrelr,l{oHy. KCI4d AH CCCP 192' 1981 '

73-E{l
(KHee 198:i)' l5-5-l-56
Ko.n.rcos j9ll5: llt.).f 1io,rocos, lleo.;lrl Kpurrra. Apxeo,rorrrr YrllatrHcxrlit C'CP. Torr I
(Jlyraucx
2002).
Kc.rosa 2tr0l1I Il.C. i.lnrosa. I-leorttrrrigaLtHr 1/rpatlnst
tl cNoroBo.!.oB PyccKoil paBHHHbl
Kpeluleuer.xrri;i t!)g1: f(.8. N,perrreHeunlili, flaleo:nortirHt ,lpeBHlr"rruHX 3eN,t,'leAeJIbu,3B
(

Mocl;rla l'rr9

i ).

(Clatrxr-IIe'rep6ypr 1992;'
Kpir,.reecr.ar I\)'t),',2: J1.f. Flpirxenc<af, HaqaJto Ireoinira B c'rentx Ceeepnoro Ilptrveprrlc'iltttpun
pe|rloHa Straturn-Plus 2'
tlpvTo-[Hec'rpoBcKofo
KepilMrlKI'l
HroLrHot-t
luueiiHo--re
JlapitHa l1)9g: Cl JB. -1aplrHa. K1'lurvpa
r999. t0-1,i0.

Rclislri Arhcologic i!.'!Sil-.

;ij

"-C.Llq

"'leuxcrBcita,]|1itp.,:]003:[-..lA.i[eBXoBcxa'r,B.I,1.1.tt;uo$eerr,[o.B.Crr,'narIl]BIiIp..C)Heo-ir4rtt.IecKo{3eN|JIcI
cellepa Boctottiioil Esponbt (Cannr'
:t:rilil.lij Eup,ilttt,Icxrtii crctrHor:i 3otjt,t. B r;6: I-leorl;rr-:)re),'1rrr lora u Heojlllr
Ilerep,(i'''pr- 100:i), 2Crti 3 I 1.
i\ierape r n,, id:,:t , ,l\r1. Maraper.to. i\4apitoni.nucuruir NrorllJ'lbt.rtlK (Krrirr l!)33').

\1a;ttcrttt..)s]'|'"}UC|],,\.t'Maltc.t'totl,PatlgtrliHeojlt1T.I],nuag)Ka'IKyJl'bT\1pa,l1c,ropugCalapcroro
trelluln). Brl()rrt0ttAo IlalIll!, tHeir. KaHteHnslti uer,. (rlartalra 2000), 147-176'
lvlor]lasttt{ 1Kr'ruuHen 1974)
l\,[apxetrr.r i,:r7',f 1 I].H. Nlapr:,:o .t, liyro-,I[uecipoBcKar r(y.nLr /pa Ha reppnr'f,pltlt
\4lrrer:a.Crar1,tt1]r)Cr3:EI\4ati:stl,H.I{.Cxar.;1'rr,Xpouo,,rortt'lrInepHojul:iaull'lKyJlb|\'pHeonTa
Bocroqttoit Eeponut (Caux'r'llerepSvpr
:gBepc-Bcc,fr:r .gror:i Fi9:rra:,rr. l3 c6: l-leoll.rr'-:seo.rrr.lr rorl;r Heoiltlr ceBepa
l0tl3 ).

:ltc)"/-2 12.

Ilareoreorpii(rrrirlgli2:ilalle''r'eorpa$tla[rnp'rnut3anccre'ry]]'lecrorblcfltl'rler'('N'locKBal982)'
Kynb'r]pu oT noperluero
IiOnCri l9()ri t]. I lrtrrog, Ilep.rotrr:aUriR ri XpOH0,]-IOrufl Ha deO,rit'tTHllre rl XaJIKo.nllrHlire
p. l)vc,:tru.tt ,llcrr (Pyce l:t96.t.
(.,raur.o igEllt

(.ritrrno

rr:p,

Ha

(Krlea 1982)'
upHcle, Ilp,oSLrelra Nle3o,,rrrra c"eileit cenelruoro flptI.repHolr'topsn
Me3orHr rx(Hoi'l lieccapa1l
l!rg!): 1l.l-1. cl rar r:o, fl.M. jlo.I,vraHoe, M Car| )pnajlec, E.B. CirruluTulHa .llp.'
I;r'oprr.lu,r -o rpaxy.nr;rer\'. Btrn. 8, C)lecc lni-'r vHullepcil'fer 1999' 8-(t7'

ll ll

Cranrio,

1,1

6rrrr. JanrrcxI

(",6f,trTtrH ,illl: .ll.Ei. Cli,6e or'tH, I-lartfl'rHrtxll KYni,rypbl f)'ve:tuutrUa ICtro-3anaAaVtipatlttlt


'i',,1os iQg(,: Il.(.1, Irrros, Ileo.itlT Kapnitrcxoro 6acceitsa (Mocxea l9r!)6)

(Klree 1983)'

olopoilli. Kartt'nltt.,-lte.I]laTa enoxa n Br,rrapHr (co(rlr:a 1986)


rDc.lr>pos l1)'7ll: i;.t3. @e;iollct,Illeirc'roueu iloHTo-Kacnr'rn Nlocxea 1978)'
}iocrn crorHK}r I',ariiopcxal 2 ua Htrxselr !ou1I{si6prrii. l{ilsru.:, 200.1: Ii.Er. U,r-,r5pnir B..Il. Krrsruxo. H:ilr;ir.rn u3
iicarrxr'-I1e'repSypr 2003)' 30-40'
c5 Hr:ru'r.,.-.lrieoJ'u''. l.l,ri rr lro,q11t.c0Be pa Bocro,ruoi;i rnponur
'l'r.r,.lrl1t6tra l,,,rs,() l(:.

-[

I.{sr6pIrii::()|).iA|}l.{r,r6;lr'lI:r.L{e0J-tttt.tl.tecxIlenaN1fTt|t,IKrt]]JocToH,O|
-]i5'
i)irlT (:r:)Ei0Iii P3.r. 10'1 rt l,ii [:nponur t Cattr''r-[IerepS'''pr 2( 03 )' 4 1
LlepHoro Nlopt no reorofrlqecKlll\l' apxeo-rlorllqecKli\{ Il
li:r:te6antlr
lIIr'r,,r.iti..
li..
li.
lllir.it r.rx lrlt)'):
ir,J'r'opti,leclitti\i llilllrlbll\1.;t-dtlf ;','.l.tna tri-

i6. ltr97-1999' l0-l:'

l]lltttt.ttlrnolrl9l-1:l\.B.L]]Ittlt.uttttos,]\,,lHc,t.cleexoso
lteHa I h.,:|;n,'r lillqecKat c t'llrTtttparlrrtq (,leilrrrrrpat L97 l)'1-38'
jcl. tl.N lR.unrtels.'Ihe earlies fnrmers rn Eu'ropae Antrquity 69' 1995' ti8l--500'
,\.ncl,:1.llur rreis 11,9:j: f .lJ. .r.r
Underu'ateI irlchaeologicltl excaltions of subnte|ged Late
,\.ug:lo,,a. l)r-rL1,.alr0pv 2()-l 1{,.A,ngeloVa. \/. D|agarop';,
9-22'
Sozolrol.l-lrraci,:L Pontica VI,2' 2003' Sofia'
Errer,lilhic rrd Eltrly, Ilr,:nze A,qe :etilentetrts in Kiten atd
([]Lrcufe$ti
2001)'
1999)
Oktoble|
(lerr*L'.rJi llll Bele,rhz 2i,lill,r ernn,,oilii Iil-lloler/rz lvllngal a, 1E-24
t:onil 19,;^i.: lr r.lorn$r. l:ii() il, c()muniriiiiiol'cLrlturii Boiart (Bucu|e$ti l9'74)'
l-17
cL'r J\'l6olithique 6gden rltnatc'lica XIX' 1993'
e
[]efirr)ule
f)i:r',rrt le

lr.rc;.:i:

.i-P.l)emrlltle . l-a lovitlire

','oluiive

l'J90, Vol.,'\, AttBrles Igt)4"!9-t)()


din sud-estul Rorrlniei (Bucureqtr 1983)
[ineoliticul
Dr.ll:,rnrir Itlll l.T Dragcn',i ,
changes Lll srlil level F'hysics anrJ Chelnistry of the Earth
Eu;t:rric
f:airb-rc1il,:.
F:lirrbriilg,: l95i it.W.
lir:1r.re

lnrer.nlrrional. Licr

Yuiit

.l1 -22a"ril

4'

1961' (NeVr

9')'ll:iS

Ci.rili,,!)t),:]''|.J['illlis.Fl':siits,c,1.Lecc:nt
VolA. lAthdnes li)9-l)"i7-60'
du ('Olk-rqr: lntr:illrrtionrLi. i-ion. ll'-ll aYIii 1990,
Potrtica XVII i984' 25-36
llalt,tti l9!i4: P. llagotti. \oi -lat,: pt'i','ini1 clifuzipnea c'rltulii HamanSlia
199t7)
anla
r.Cons
l.la50ttr .llltll: Ir. lhgotti. 1111, r:u neolrtirii in Dtlb|t.lgea
Ir'lltttlvl1),),ll.S'1r,ilno.",.lt|.'r1r-tesrirlirde|lrlociLl]saticlnetdes6tud.3Sdessi1esstrbn-rerg6sdarrsleslacsde
clr )..ri.\'t. lrr)!)'j. i9-26'
}..rr.trltt:L1l2'){)'}l,.l.lilrrr-:].,1.Il,r.es.'\1l.'()zclr$an.

Pniii:rp ''r:rtt Z-itbctrr i \4ir inz am i{'r':in ltl03)'


settlerrrents oithe Neolrthic-Eneolithic Period 'rt Melitopol'
ii.ro\u.'[.Lrbr: llst,:r, 1996:lr.s. Kc,rov.. rJ.V. Trrboitser,, Ner,

Ilur:rsir 'r\lril(l"ln 2. jq9( 19-58


l(orf.utt l1)):i: \,1 b,r.rrktrir ii rolithikrillr

Lrrrd

Chalkolitrikurr in Albanierr (h4airrz arn l?'hein 1995)'

j.-ltzarcr'j1)9.]:lr4.I-ltz.ilr..,l'.L,cSSil'cjstlLr|ndrg6slelollgcluPont()ttcstdansleconteXtedel'histoirepontiqueet
ntdtl t,;rt rtleienne. Polrtir t trif,\rl, 1993' 7- 18'
.['x21i1.(rrici1!,r!](,:Ch.L,;t';i;tf'l'ici,ThcF,tclctll;SofNeolithi.saiclnan

tlte[]ltlci.Lns'')(IltCISl,.(()orrgrisIntr:r.naticlnaldesSr:iencesFl.6histclric1tieSetPl.otoiStor"iqLres).Sec.9.Colloc1itlln
(.F:orli l')96). :l I - : ii.
Precucttteni pe teritoiiril Rorrrliniei (Bucure$ti 1974).
]\4arrn.:sc:tr.[}i1,.:l'r -i.)7.i: S. ]\1 Lrinescu'I}ilcLi, Cuiturl
(Beogfad
1 )E5)'
\'{rr i.lirlri l!);:i:!: i, Nlirrkc " ri Neolit Clne Ciore
din preistoiilr sucJ-estului Romiiniei Pontica
geografice
cOndiliilor

,r:\ril

l,{r.r

rrtelnrr

Ivltrnte rnu, Asulxa


i-1996, 2'17 2:j l.

xxvllI-

1t;r,r1,: 1v,1.

)iX1l\1. l1)1)
Ozdo!,lrrr ct ll,lii!)
l',,,1r,,,p,,,,

l: tvl 0zdrrgrrn' V \'Iii'ake' N'

n Llitsterrn l-hr tcc' Anatillir:t

at Yarimbut-gaz and
ozL)agaraI Dede,,An inlct"im feporr ol-l excavations

)(\'II' t99t,59-t22.

)'olt,rnul

l. N;'

33

tin srte clu N6olithique ilncien err f'hlace. I)ossters


'f
c,'Arr.:heolosie 28]L, i.C'C'.1 , orrr,qtrie. 116-29.
Kupf'er- und FriihbronzezeitzwtI)ar.zing:er. l9!l:i: l:l piu.zirrger. Sruclrit:r zur Chr()nologie uncl KuLturgerchichte der Jungstein'f
'f
Bd.
52 (Mainz am Rhein 1993) '
Forschungen.
nische
lLom
isch-Germa
i
I
2.
sihel K,rrpl i,:,n, un,l Vlittler err i,urus. ei
und ihre Be(Ttilkisch-Thfakien)
in
Kirkareli
Die
Ausgrarungen
ozdo$an,
Par;zrr,qer, M,
I)ar;ri nger., Ozcogirn l!)g16:

()z,dc,i.n 2il0l: lvl Oz:,Jogan. I{oca (ilgrrre.

Il

cieuitr.rng liir.cli,: B.ullurbezit:hrrigen zrvischen Anatolierr und Jem Balkan v,rm l{eolithikum bis zur Fri.ihblonzezeit.
tlRcK 16. .',)t)5.:i 29.

l)iiur,:scu l!)87:

rr\..FILuueSCLr.

l'lld:roasiatrul din l)obrogea' iSCIV

38,

l,

l9E7' l-22'

l)iLune:'cu, l-euu:lenoisiendeL'.EstetduSiud-El tde laRomanie.DaciaN.S.XXXI'1987, ll-t9'


l!l{,),7:l[:, Pe r-nic]ia. Ii. Begemann. S. lSchmitt-Streckrr, H. Todorclva, L.Kuleff, Prehistolic copper in Bulga-

l)iiunr:scrrl98'/a

z\..

l)ernicku er ll,
ria. IlLirrsia.'rtnli;:lun l, 1997.1' 'i80.
J1tltid'er:,bel.getil|.l!,!)i':.[.Rtlcc1e:nb:r.g,L.T.hissen,Il.BuitenhuiS,l990.Pr.llimirrar.vfep0l.tonthearchaecl|
gatiirns ilt )lipinaI in NW Anat]lia. Anlrt:,lica'K\/1. I98!)-199(l'61-|44'
lllaVi:er,2002: \/,SlriYi:ev.DieIlci:i :,hungen::rvisc:henDurankulirk clemBeleich<lerl)riicttcuteni-TIipcll'e-Kultr-rrundder
[irr1ppeBr,lplaJ.r\lc1eni.]rr: Il Toclorovt,Durankitlak. 13and I.Teil l(Sofia2002),29'1 -308.
XIX' 1993,269iSre.jp,,,ii i,iq-., p. Srerj6,,,ii:, De1 Ili,l <an und Anatolien in der mittle ren und.jiingeren Steinzeit. Anatolica

Iti:l.

'feli:1rrr et.rl.2C03: )).'Y'a. Teleirin, Nf. Lilli:, I.D. Potekhina, \{M. Kovaliukh. Settlernent and econtlmy in Neolithic
I-Jkr.irirre .l Ilr\! i:hlollolo11l'' 71 rticluity 7'l, N 297' 2003'456-410'
'felienl_,ach I )Sj: 1r,l 'l'ellenbrch. .,lateriahen zi.im Pftlkeramisch:n Neolithikum in Si,id-()st-Europa. Sonderdruc:k aus
llsricrht ,Jei l:ii.ti risch-Gerniani ;;hen Ktrtnmission 64 (M.ainz I m Rheirr 1983).
ft6r-rtor"a 19!)5:

(Sofia 1995)' 79-98'


11 r'chaeo|r5tv N :22. Ed. by D.W. 3aile1' and I. Panal'otov
zur
bil;
vonL
Neolithikum
Kulturber:ich
l)r:r
Ilalkano-A.rratoliische
I.,.j,rio'a l9!)8: tli.'frtrJ,tlova,
pr.rifrbr,nzezeit 1!itap,:l cier F6rsc,Iur!l). In mernoriam James l{arve.r GaLrl (Siofia t998),27--54.
fo1,,.c'a l9()8;r: FI 'l-6dgr6viL, l?i,:iileme der Urnrvelt der pruihist,rrischen Kulturen ilwischen 7000 und 100 v Chr' Das
(MUnchen 1998t' 65-70'
KlrpatenbeckerL u1d clie rtsrr:.-r'.t1t:iische liteppe. Herausg. vrrr B. Hiins;el un,l J l4achnik
ga1ia. Monoi:r lp l-,s in Wc,rkl

fod,llc,,,,a l0()2: I':t.'fo,l .rrova, Dr.rrl.rkr-Llirk. Blnd II (Sofia 2C02)

irl, [-rrsu]escu.. rlr rrtribulir p'rivind neoliticul gi eneoliticul din teg,iunile Est-Carpatice ale RomAniei
(la;il.l0t)0)
Vol. I
,l'rl:ar, Cultural Irt
South,aast liurclpre: an Archaeological Appraisal ln
Yakirr l9!)8; J.
':tllction Eletil'een Antrtolia ard
rnentr,ri rm "[lnt,,:s F{itrvel' [iaul (Sofia 199i])' l3- 26.

Ur:;ulescu

2C,OC):

B rLt

1,..,.

e u

tn tt u

t\ e p,: au e c,

A"[o.tdoca'
LItrcr,,ttrnn,m Apreotttetru t 3muo:1ta(turt, Axadeytr,a Hayx Pecn)'6.tt'rxu
lv'lo:tdrteu
Pec'n1,6tttxa
Krurtru:ty,
l4ttniporio..,r,,r:, Er,,y.rurxy.6odortu 35, MD-2()12

Re r,'islc

3'oxrr

Arhcolos|:a. Seric

rrorrd

pAHHt=tl EpoH3bt Ipt4qepHoMop,cK''x


crEnEH

CeernaHa llleaHoaa, Ogecca


J.atnluLja, itt periooda
J

nrrtrutjtt.

sttttttto;eIentetttlttt:ttltttt.iitt:ttet'in!ailtndferite
,reritotiLt ittt<:tts to<:trttti itt

ritul iittternr.

[|41r1,p.,11.1;719aL:rtlitftu.1|l|tjt||cqe|ltte(''().'t?O?O
|io'|r(|L:tttt|106Ht;.ltt.t1l'.''diltt'..vcet|1||
l tttpt:.rttttSi

60.1tli! n()

lr,f

, fUVSj

true^:()l|1rjt7t|tl'|<GUc|l1i)|l,,tut1tottp,''r)ttHht\n|ep'renlc6anCocl|,1()'tl11e'b
tl.S,'.1:ttd Ut

tkBd GltlIb
Ill!ti0tt, ptlCtl(
(;rltptt.Pte!1t

1ttl

tue:trteiat
,l

)/ ci tt

tt

a rc lr eo lo,q

tttayn

l,ttqe

G 11o,-pe(,ia.rL,||o.r|

c' t t

lltt

icu

( .')px(.te.

.;c i.etrc t,

re

tt'rrtitt ttttl tttirtoi'eil i)t ,{tt'teral rit(.

noc,re,lHrre fo;1rsr BCo rrflrl{ 3Byrrul npelno,rroxieune o ro\,f, rl'ro rNtlrat KynLT}'pa KaK irrprpoKoe
rBJre:Hl]e' Nror.[a 6rrrr u:rrrrqairbHo pe3ynETaToM TpaHcoopN{arlrrr{ IOKa-rrb}{brx KynBT)/p 3}rec).[rrTprqecKor'o repHo,la (Pa,;clll,ra}ias, EniloxunroB 200]1,85). Ee c.ilex),er pacrcN,rarpHBarb Kar( r\4o3ar{Lirrbrri
fi,rox, r.ie Kaxitai{ r'F),rrrrir Ha 4)oH:e rHrroirorrrq3cKr.rx (epelreuHrl( H 3rHor(ynbr,vprrbrx) pa-:.rauuii
r,.[\re-']ii cBOH Tpa.q]rqr{H il c},Ab6,)i. I}npou,:u, u I'LA. MepnepT. Er,r:Aeil'q q\{Fr\,'rc q/jrr,1'yFrrrol1CTOlpl'IrlsCrK)'IO O6lilC'rb, ()l'N,{eqaeI, qTO )'n{e caN{lt pa3N{epbl ee Teppl'tlOpl4pl HcKxloqaloTBo3N{oX{Froc'l-ib crilo,'rbtio-HH6.v-,ns rr()JrH0ro KynbTypHofo enr.{HcTBa. Ec- rrcr-ol)Hr() oH flpellcTalijlqe'r KaK LJrItreJrbubrii, cnoxl{brii u Nrri()roo6parHbrit 3Tan pa3Br'rrns, Lr B3anrv'to,Aeiicf'B.aq p.s.na IIreN{eHFIbIK I'p}'iln,
13

o npofic):o)K.4eHHu KaxAori I;on:.r(eH pemarbcs oco6o (lvlepnepr 1974, 125 128).


Ilo l,tueutrl) I{c:c.rrA,)ti&Te.Iei{, c rIotBJre)Hr.Ir3N{ B flpHrIepHOI\nollcKlix crelr.sx HocI4Te.IIei.i t\{Hofi
KV-rHryFrbr cllrr3brliaeTcr ].l.pHO.q B:)rnbrypHoii urrrerpaqur4 3rloxr.r F,ausr:Lt 6pori:rt, Ha]I6oree ripo!,rljl)r1:rrTelr,Hbrfr H CTa6tU.[,l]brii. OcnoE,ofr ee SopuupoBaHuq 5ut:tu l3Hl'r'peHHHe IIpI4LIuHbI, KO',IOllbIe
npr.rirerlr K olilpeneneHHOij yHrior{KaurJfi o6uteucropuqecKoii KaprlrHbI (PaccarnlaxiH 199J,308). Ha
Nrecr,3 Il03.4H,l'3lrerlJlr{'r'firti.):Koii pa:4po6,TeHHoc'r.a norBrtercfl i\IOuIHaJI 3THOKy.lbrypHat ()6u-lHC'crb
(.xrrH;ar t(l'lO) c o',-reHb )/nrr$lrilup,oBarrHbrMr.i: qellraNlli plaTyana. o6ulHocrr. paccenllBtxatct Ha orriilrr4qEtrt r:rorrpoc

Volitrrurl 1. 1,1r.

or [ipaypa,rrn ]{zr Boc'roKe Ic.} l). Tprcbr r{a 3anaAe. 3Ta o(5rqnocr6 orMeqeHa
pacilBeriil\I Kyp,faFlllofLr crpor{TeJlbcl'Ba, pacfipocrpa]:IoHHeM Ko,TecHOr0 TpaHCITOpT.a, CTpoHTeJrbcr-

pc)I,'rHofi 'reppilr'ol,rrlrpr --

Bol'r t'r fl,ariluenpclril:, VKpenJe

ro 0FraBHeHHIo c SHeoill'r'rtlqecfifiNI ll3'peM,3FI0M xtlpitKrepH3\'etct c)/ulec,rBeHHofi llerpa/Iarlr4efi (Paccar,rarciH 1991, 295).


[O.J]l. Paccit\'IitKHFI o'rllaer.Tpe,qnorrrcnrre 3KOJroro->:os.f,iicrBer{Hofi },{oAejrrr, cor;racHo xoropofi
HI\Ielltlo :)I((ljlc)IaqecKaq cu't1''i]Ul{s IIOETIIeKIa sa cOSOIi IIe TO.IbKO Xo3rriir]TBeHHytO, llo H K]'nbTyllHy]O
rpalc$c,1lit{illllrtm. IIplt r:lrc,;rt itB'rop He rrcKJrroqaer BJrrlrrHr{e BHerrr1r.rx (briari:TopoB, r<ax c Bocro6a, TaK
t't c -Jauil,reL. C)ctttltlttsle qeplbl t:t\'Iltoii Kv:rbrypbr. rIC lfo NrHeHuro, He Aaror Bo3r\,rolr(Hocrrz y1Bepil(llAll) II0CjleilOBa'IeJIbHOCllb II nOCTeiIel{HOCrb nepexolta oT 3HeOJII4Tat K paFtHeN{y 6poH3OBo}.{y BeKy.
?rol rte;:,exsg ,:pltxcltp)'erct r.rccne.qo.BirreJreNr KaK ucroprrqecxrrii cKaqoFt, rcoropuii Tpy/lHo o6lgcHIIl'b' 'lncro apxeoJlorlt.{ecl(li\{lI IaHIIbtxtI.I. B cn:iy olpele-[eHrrbrx rrp.r.rqlrrr reppr.IT.opuanbHo orpaHHt'Ii:Hub,Ie x.o:l;aitcTneHr{ble cptcrei\{bI IlpeBpari.rJrr{cb B cneqaa-rlH3[IpoBa]rHble ilacl.yuecKLIe cHc.feNfbl
5pot:oer:,to ue.Ka. B .qaHrroi:i curyaUllt4 o6rusoc.rl xo:r{ficr.BeHHofo )/KtaAa MorJa orrpeAejrrrrbcs
r6tq,:r:i na,;reolr(o,ilc11-14qEs(rlrit ct{Tyarltr,:ii ('Paccal,,raxun t995, 48-49).
.l"lcc:te;IoEta're,'II{ o'nileqaK)T cyuecrBonilHi4e qMFrh,rx rrlreNreH Ha
{)oue cy66opea,rbHoro nepr.{o/xa
:onoueHi.l. ll)t-t xap,itxlepH3'/eIc.f, trioxo.ro.[aHrreM., )Mer-{r>ueHrieM KOruLrecrBa ocaAKoB, apunu:aquei.t
(jrl.lluLlra. l[ol;Lretro-r, rlto B't';txori't cr.rlyailuu 6ru:axosoNrepHrrM rrepe]{ol nepeofi;nHbtx cKoroBo,1oFi li 6c,.ttee ro!IJI,tx(FIblN{ r:l5o :,NraNr xo:rriiclea, Jllruoe Ke Hacererrne 3aH.rrlo npaK'taqecKr.r Bce cBor5o.dttste'ixo.tlc-lt'llt{3(lKlre Hlr:lrn He rorIE,Ko crerrlr, Ho t4.qecocrenn (Paccatwrtniu I9t)7,322,324).
lilo t',tclrxuc) itill cLII4:r'arb ifor rlporrecc cKar{KOM, yqI4TbII}atr, qro MOeiurbHble [tleMeHa, xcl3riirlrBo Kotc,llr,r)i H.\{erTo \')i:e cIIeUua_rrLi3uponaurrtrri (:KoroBo!,rtecxuir ]{apaKTep, IIorBJItrcTcq B
llpIltlepll O.lt(lllcKIIX O'IelIJIl( B Har{aiIe :rHeO.rtUTItqeCXOit :[OXU'? Firt:rO IlI pea,{trHbrM nepeABI4X(elllic H&C,ilJlietIIlit? I,:[ B KaKoi{ creIIeFII{ xynblypHbre u3MeHeHr4r MorJTr4 Ssrrr gerepr\{rrHr.rpoBaHbr
l(.1 I t.\1 Tl I I -'c K } f \t I I r cI o B H J{ I t I t']
Ll-re;tye'r )"qI{lLIBarb, rrro relpprn'opriq, c KOroport coorHocr.rlcr flNrHirr{ KI4O 6u:ra rparicnaHAtla$'rttoii, cne,{orBereirbrlo a i{,rruN.{anrqecKri:e H3MeHeHu.s s ueii 6r,r:rx Frat-lrrrqHbr. llpH coxpaHeH}ru
o6rqt:ti rllHixeHulur npoqeccbr a1)unrl:,a"uuu lS.;'nu lreojrrroBpe\.{eHHbrN{u. lloerolrl' Ha pa3rrbrx leppu'topnrIX tlloltltttponaFllie f,N{Hbrx IIaN{tIHLIKOB rrp,or.rcxrtiluT B pa3Hbrx K.Ir14Marxr{ecFir{x ycJroBr.isx. K
to\{\'xe r pa,luoil feofparifi.'qecxoii cl)eAe, KarK aTIat{rH.recxuii onrr.l:\{'yM, raK pr cy66opealrHar
ilpHl[ l'l 3a{fi tl ilpOt Eij]s]tt66 1116,-p?3 l{O}{ y.
l-lir nrcrpvtrc) TIOJIOBIII{)/ ar,'IaHrlirl,ecKofo nerp14oAa (6000-4500 JI.II., IiJI}i oKoIIo 49I014805 3340,t'.)10,() ner,4() Ir.3. rro !(zurIl6]loB0FrrbrN.r AaHubrN{) rpuxoAuTcr{ KrHr{arr4rrecKuri onruNryN{. ApH;IId3ar-(rtt K-IHN,i:rrir B crerrFlou :roHe clnpeneirflercj{ r.{ex(J,y 4500 u 3500,r:.rr, (334013100 - 1880/1770
flCl) c xrilxcr{\,r)/\rc)r\,{ apxApr3rr(ur.l Nrer:!y 4200 v.3700 "'r.u. (2880/2110 --:2135/2035 BC). Maxcur,ra.] rr'Har,ep,il,:t.r3atlr{;r a [Ipua:loBbe r] Ha Yrcpauue .4al'upyercr BpeMeFrelv{ oKoJr0.3700.u.s. (2135.103,5 IlCt..B fiacceiiuer fioutr ir.prrAu3,aur.{rr K,'rr{Mara cftrra ouyutarbc{ ilc'oJr 4200 l.u. l:.288012710
IJC), naurjcJrbrile 'r'cr.ireHHe r(oFrrHHeHriurr,Hoc:rr{ npo[Br4nocb B nepuon. ]\{exn}' ,[200 u 3700 ,r.n
(28,30,2710 -- :::1 3:;120:15 BC l 1i1pvs*eHeqKr{!"r 1.99'1 , 4:\-44). Srra Aarr,r He coBoaAarcrr c HarrulrbHbrMn
l{a'f al\,tl{ I liOl[BJIe I ll{fl H M]{bIX llillvl.f, THH KO B B pef I4OrlaX.
II.il Iiapr,rlrolr rroraraeri, rjfro rrrrla'ruBHbrr3 u3MeHenuq B npupo4Hofi o6crar{oexe B TeqeHHe
rreKoropofo BlieA,{erru N,rof\/]' cMJIfqarb0$ 3a orl,3T KynbTypHo-xosglicTBeHI:lbIX pecypcoB, r{etloBerrecKll.rx r,:o,q.[eFirl.rBon (a r'rN,rcrFrHo,6o;reel clon<Hoit.Bl{yrpeHHefi z sHeil]ueii xorr.ttuyHurcaqlteti n
rrcnorb3()BzrHI{eM 6io.nee u,r:prtr)oKr:rx leppr.rropruii). flp.a KparKOBpeMeriHbLK H3MeHeHrIsx 3lo ilo':BO.ll.',reT ril0,4rxep)Kr.rlraT'b cili,olt:Hst-utritc.f,
)'KtIaL .H0 npv II[rTeJrbHLIX MttclllTa6nr,t>l nepeMerlax He(ilarouplrrrHoro l(itllaK'repa r)To Brex:lro cJroM \o3rrlicrseuHoro Mexar:tu3r\{a, qro NIoxHo Ha3Barb
r:aracrpcr(boi.r. 'Llel,r 6o;ree c:rox<qoi.r IrHy:l'peHr{eti u eH:ullteti xotvttrlyuuxaqlreli KynbrypHofo Mac()HBa OC)'rrtecT'trJrjd.nircb rrojl!llx(Ka xo3qiic'fBeHrrr,rx cr}q3efr, Te\{ 6onee 3HarIl4Moi.i 6rtla r.ly6uua
(jour,rrlirbt:ro-t(l-irbr"yp}{brx rei)rlNleH. B nepB.v}o oqepeill' Hap}'IxeHue 3TI{x cBt3efi I}bI3bIBaro flonyJrrufioHHr,Ie r{:}tvte'Frerlr4t, qTo EieJIo K 3rlMelTFibrN{ nepe}v{(lHaM B I(y-[bT)/pFIOM N{aCC[4tlt-'(yVeHSUICHI{e
:taHnr\{aevror.i nnorqal}r, cerN{eHf'ar-(Hr ,qeN{orpad)Hr{ecr(ofo Maccuea ra r'.n.). Percoricrpyr4pyet\,Ir,te
r:o:qiicrnr:Htto-6r,rroebrer yl(.rl:AbI KaK rrpor.r3go.qHbre ()T JIaIIAIxafrrro-repplrropfiaJlbHl;Ix rlpHBt30K lr;yjlhTr/pr{brX r{0.Mrrrextl()3r rrrl3BoJItrIII4 r4ccfleiloBa'fe,'Irc cAenaTb naxurtti BbIIlox. Bce xogqi{{"1

TTIHLIX

ncrce.rleHltii. \z{nlgrpHaJibHag )Ke K}inbryp'a

-_ ____&!rj&lrh9A&!

ri.

eie n

ortci

c-llBeHHblt' llt BH)'rpIIKy'rl )rypHbIc rpaHc$opMilurrr{

npoucxoilsr [r n'p(]Jlenax 3aHrrofo reorpi]qrrr'jecltolo ap0ana, pecypc:I noH{lue()loB Korolloro I4crioirb3yrorcrt MarKcuManl,Ho, r4 cHrr)i(eHr,e
ux

llpo'il1;1i'114]3FIOCTII

IIe N{O)(er paccivla'rpHBarbct B KaqecrBe npi.rrrr.lH rrejpeMeureHtr.q


HaceJreHl,tr,

TeN{
5t)'l':e KYiIL'fYPHt'lx Mzlc(l;IBoll' Ha Apyrne'reppriropr4r'r, B lrHbre.raH,[uaQrbl.
[]oBoxa\{I4 K TaKr4\{
:lil\'l(lfHbINt lilepe\'lelrueHIltli{ lipynHbIX coIII4a.]''rro-3THiIqecKr4x
rlpyiln, tfuxcrapyenrblx 1,lIcr,MeFIt{b-ttrrtll l.lc'ror{HI'lKzlivtil e 6 )nee nosnllue
neplzoilbl, Bcef.na c,iryxar Kot{Kper}.rbIe co6lnus, craBrrrfle
IlllllqHllar'lu lloAlllt' )(eK, (oropbll\'I' KaK npaBl'Ino, He
corlyrcrBvlr)T rdttccoBbre r\{arepnaJrbHbre orpilxieHtlf,. Fi 'rpla,qutrioHlroNt itHarr,'3e npoqeccou
6olee paH]{Lix, Aon'cb*{eHrrr,rx [epr4o,rloB r{ac_
uraO co6l'I'r'IIt Herocl'H)(ultt B npI{FIIIune. T'err 6o,ree B
KaLIecrBe'Trrr{:zx co6rrrufi Fre Nrofvr pacrll\laTlluIlaTL'r:l'8 Ill-)IIPOiII{tle I{:iN'IeHeHH.tr, B
l'oM r{tIc,ue H rte6laloltpn.rl-rr16re, CIiOjlb 6sr 6r,rirpt,llru
(llll'l IIU npe.lcrauJL[:tLrcr> coBl)eM.cHiIoN{), 14cc.;tf(lAoBareJrrc.
B cly,12e HapacraHr.rq He6.rral.onp}{.s_f_
llL'JX t'I3I'leItrlrF{I'iIi ltl'lil.quliLr}tl{o-KJturlarlrqerlKofo
xapaKTepa, rtetr)]lbr\{ cne.qcrBr4ern 6y,re.r He reile i\{elqCH}le r{aCe.'lCrl}{e. I nll()qeCC VfHeTel:{lrr noIiy.rlrrlHl.r (1r1,1gr{b[rerr14e qr4creHgocTl,
rr3MeHe_
ntle cs.l|leii .rl I iI .t'' fJpe .lrlo.llox:cuil.s o5 ()TTCrKax HaceireHr,r.{ r.t: xincor.i-ro Lracr}r
K}.rrbr},pH.oro
apea.ra B jlp}'fyro ;IOlrycrrrMbi, H() r\,rajroBeporrrFrbr (EapsrHxHrt
20Q.2, :jtt_57).
lB To x<e Bpe\'lt: llilHI{LIe altrpc)ro-[orlrlr onp(]Belrfaror
cyuecrBoBarryre KaKHX-ll.16o ,l,ractura6nrrx
rti'trllaurii''t I4-iIt{ [e]lleNlerll()Huii" c Kolopbl\{ri rpilA}{rluo}rHo cBr3br.BaJrocb
pacrrpocrpaHeHrze ,r\'Hor-r
r, \' rbt'),pl)i r-rit croil L, o6urlr tHoil reltpll.ropnr.r
t.Kpvu 1997 ).
(lott,cc)IitB,t{lHt,rerr
I{aHr.it,rx rraJierJ3KoJrorut.r pa3Hbrx pef}roHog, na (roue ony6,ruxonaHHbrx 6o:ree
il0{) palrro}'f.llepo.illlblx.q,tt, no3Bolxel npniiuu,n uur"o!y, rrro
J/xy.r0rle.m4e KnrrMara rr o6rua.s rra'reo?K().rl{frurleclr:i:1tl cI'lr'\,/AIrIlt lle MOfJItI 6ltlr, rel,t I.iararTl{3aropoN{,
Ko]-()pt,,tii npueel B Aet-IcrB}Ie Mcxa_

H:u':lr oSpa:JOBaF[r.r{ r'.r{. sxrrroii

Kv.]

.},T.)/pHo-Hc.ropr{rrecxol.i o6.;rac,rn.

I''llyttnr,t 3Ht3o'rlI'llllqercl:oro HaceJIeIIIrr Hit nceii Teppr.rropr{lr ctl)opnrrupoeaelxeiic.s


rJgocrencrBr.rrl
(tli'lllc)li l()'JIbt)1PHo-llcrol)[lrrccnoi o6rtacl]I> nF)r4repxuBaJrucb
pa3rrbrx norpe6a,rurux rpaguquii u
"1ol:]c)-qbHo ct<ltit':lrx ](itHoll le. i:lro cBuAe'fe,rrbc'r;;r7e'I'He ronbKo o6 rtruoxy,rbrypHblx oco6eHnocr-qx.
Ho I1 o F)a'lHlllle B.u,r';xollltuu li)'i1b-t'vpe. xlplpcrBocnprrflTr4rr orreirbHr,Ix rrJleMeH.
Vuurfr.rrcaqru{ ilofpe5arsrr,tfi o61t;l,qnclcrr{ Ha ct.polvrHoil repparoprlr4 B 3rroxy pauHefi 6p,oH:r,r orpa3unacb B
apxeo,lorr{_
tleil Kll:( peajil'Iflx, tlr'o Il nll'iBeJlo K l,iolicrpYtil)oBe:Ilulo
sNIHot"I K)/nbr),p6r (o6:racur, oSulHocru). 3rontv criocoScrrJoBajtar r4: Hepr:pa(ioraurioclb cal,roii xouuenurin opxe JJrotu.lecKorZ
Kynbrypbt. Mexr,11,
'le\I. liae'-lKuae\totl 1:l 3Ilo\\/ paune it 6poir:lr
onl)elle.[eur{oe puT}'anbHoe errrHcrBo y*a3brBaer, r]pe)I(:.le [tCe]'{),

Iii:1i

,4\,,XOB,H}/fO r 6lurrOCrL, f{aCe-[e]It{JI.

\4oxrgo x:oI{crarp{pc}Bi,t'b, rlro sN{Irilt Kynbrypno-rlcropurlecxa.s o6irac.rb B pa3nuqrrbrx pefyorrax


lll\'leeT pilSllvlrl ilo, lOr0iloBY pa:lHbIc arITpOnoJlofl4LIecKIie THrbI, pas:ruuu;tii xog.sficrseHno-6r,r1osot:r
'l/l{"la!' pa3.ILltlH)rrc l\[elrep]':l itilbH,vIO K]'"lbTypy pa3]lble BeK'IOpbI :]'fHoKyJrr,TypHbJX csszeit.
I]Krrc.{ae]\{ble r} He:{l l.ilul\'I:FI'Ibl pa}"ill{tIHLl no ilBOeIi cyru. C}ua He lvtox{et paccN{aTplrBaTbcrl Hri
qe,rocrnttii
KaK
STrlol()J'Il)t\'1lut,tii ':lpi.aHH'1 ri, I{lI KilK coBoKyllH0,0T6 cocraBr.srcrtqut( ee JroKarbHbIX napuauros.
Ee
cllpvKT\/pi:I Il:a pa3llL,I\ vp(' ]ri[\ (lfit rc'pna-rrsHilr r(ynbrypa, 3T]rHqectii.re [poqeccbr, cor]HaJrbHoe ycrpoilcrno)r Hecotlocl'illu-uva. ll SaBIIcnNrocrlr o-f o,r eueHr{.fl aKuer-r'roB Br,rre-'rrrorcr pa3nr.rqHbre
BapHallTbI u.rr4 TeppIITopt,.titrrbll,te q)yntbt. I{e cB()liI4lv{r,te x o6rqeN{)z 3ll2nnarrarerx). pa:etteaer.cs oHit
B

pa3HbIX rcol-pri:iQgqt}cxlux rJ{)Hax LI pa.3.rInrIHr,IX K.uIrNIarl{qec6rlx ygrToEil{gx.

I'la rrarr ri3r-.rr::Jt, rlxtlrnrBenrrbnut c-rep)r(ueu, o6le4nHrrBuIHr\,{ IrrH}lyrc o6racrr, qsn:tacr o6rq_
Hocrl lvlI'1pOBO33peII1ls, o6tllnoc rs l)t,'Jiltlrll03Ho-ruu{o:rolHqecKHX trprgc'rirBneHllii. B,rlrsocrb .FIa
Apyrr1.\ )'lloBIItl\: l:itltrepu;utbtlrlii K\,ulb'rypbr, xo3.flfic:rgetrHo-3KoHoN{r.rrrerlKa){,

ceq'lefi) uoct.i.la

ii xtrpaxlep. lloxa:r1,iir,

couuanbHbtx,3THHr{ecKHX

,,'Iurrb (<flN{}ras cl6urnclcrr>, Ceeepo-3a[aAHCrro


[1'pltur:1lu0nto]1,b.f,, ut'Ietoulrli cBolo c[eqH(lur<v r.r B Kalrecrne reorp;Lrpr4qecKofo apeaJTra, rr,epp'r]opila:lbHoii rp'/tlllbl (l onpe1eret{Hr,IMr.r qepraMr.t Marepuanbuoii xyrirrypbr H puTya.rra (Huxo:roea
19t92), oT.ll1qafouas(.:tl 3'lnptqecroil o6oco6:reHHocrbro (Prr.rxon 1990), npercraBnqna co6ofi elHLrr,rr.r 3'rHC,cor-lHa:rsssriir op|a rrr.r3Nl (P[naHona 2001).
[4ccle]lOsareJlll 'J'rMer'tilou. !ir() B onoxy 3Her)JrHTa 3Tanbr pa3y4Tr4tq llpuvepuovopb-q B 3HarrutenlUOI CTeileHI.:l C()IJlilc]'t()tcr C pit3BrITIteM :ieMltegenlqeCKO;O tI]Ipa K.apnarO-BaJ'TKaFICKOI-I O6_rrac_
Tu u T'pt4rtollr,fi. i?ac.nag Tpttnollcxr:fi xyrrr)'pbr rra 3aKrroqure.rrbH()ru 3Tane C II cosnaraer c cerIterstitur'tcrr'i Frt{,iia cTeliI{bIX (ynb'ryp Ha xoKanlurie
{topllr4poBaHHr (Paccauaxzs 1995, 47). O6tncJrIol{arbHti,

\"oltunul 1.

l'l

,. I

2'1

Hll'fli OTtl&Cl'I4 3T{]r flp0l{ec:rl. I{a HalII El3Ulitii,

MOX{HO }]}:OX(AQHHe\{ Hat3BitHH},IX 6JIO1iOB

apxeonOfllqe-

cKill, K)':'lt,:fyfr ll c'ocrl'aB Bll,.nt.i1Hcl-l{apna'r:cxoli l,rera::lypruqecKori 11potslrHr{r.tri (81(MII), npocyu{ecrtioBallllleli rl neplto.q c 5ll rro -l'8 eB rto I{.:). B ee parvrrax E.H. Ilepnr,lx (c coanropaMr.r) Bbulenrer
rBa BerYl]It'ix 6lclxa. Ilepnstir i{3 nI{}:, :ier\{Jrer,erbr{ecKrrr:, pacflo.rr{]xeH rra flroAopolllblx II 6ofarbrx
N{e.Irrbt\,ur \tn}repefra\4rr 3et,4.rrrx (]eeepur,rx Ealxau, I,(iLpnarcxoro OaccefrHa r.r floayHanu.
CenepoRocroriFIr:rIi oKoI{eqHocTbICr ()(lHoltHoro ,5.;roxa rrpoBHHIIHH flBrrercq KyJtbq/pa Tpuno:rle-Kyny.reHll.
8r,31161; (i:lox - c)t'e'tltrbte cKo'foBojlr{eicKr{(3 r(v,.rb:typbr fl puuepuol,ropcKr..rx c.r.eneii, Cpeluero
u Hr.rxttet'<i [lop'O.rxr,l (r{eprtblx tt:rp. 21000, 6, .Zl). tr4cc:re4rlnareJu.{ rrur]yr o coBeprrreHHo or{eBr.rllHoM
Karacr"po{bn.rr--cKOt\,t r(crJT.frilrce :)HeoJrrrTfiqe(lKr.rx K!"rrb.f\ipr OcHoeHoii 3orlE,r EajrKano_KapnarcK()r-r
\{e_
ra.qnYprlJg:(:cxl:it ttllonHIlI{t,atu. I-Ipn.ruHrr :}l'orc) BHe3arrEofo pacra,rla, 11o.[rro.fo or6a3a or rexHojrofHlrecKt.t x ltJcrltrir(eralrri fr,.'rl.c, F:l))'rtr cooOrqcc.rn
lrcrKa HelscHu. O4rraxo tplrrr:upyercs 500_le.rsuir xna_

f\.cl!{eX,.t\ipi]l:|]tIi:l.I(:)]\1EK\4Ilu$oplrracoBaIIIIe,]uI]tlpti,vvnoltrutlcxcrtiN4i3To.rI,[YP|tt.Iecxrii
uurr (l-{lt,'|il). I lo.tralaruT', q'p1, pa3Brrrr{e :.rol"r nonclji \{c)Tannypfr.rqecKoii ilpoBrrHrlua B apeane flpr.r_
-Ietr)Ho\{crl)(lxit:i cTetteli (3:i-:l.l BI} Io l-t l.) rrpoucxollll' Ha cfone }roBbrx apxeonor.HqecKgx pearfil-I,
rlTarlollJicHIIII llOIll)IX o6rqnrlr:'letl 6poH:oltoro BeKa. iliut6oLtee lrorqsoit ta:i KoTOp[,r:: .sBnqercr{ fli",r.Hatr
il.4Ct (9t:prrbrli, ,a .Ltil. 20{10, 21. 30).
lla rraru Ei:ir-irja,J,, clrlec'rBeHuulr rjrs6lspoxr n frcr\r flpoqccc crar]oBrreHHlt l{oBbrX MHpoBo3'ipeH9BCl(Ii)( l.F)a.rl,tilIIIii sgtt:t Icb He cro.ilbKo 3t{o,rroluqecKlre rpaHcrp,ctpuaqun, cKotrbKo rrocJreA1)TBI'ltI rf ;Llil.rrr,tttt:i co6LIT'uii o>iearfiBUrHx ]ia.[xario-Kapnarci(yro Merarnyplr]rqecKy]o npoBr.rHul'lrc, yHt{(btll:,:.rt,prl oi51rx,i1a, (r oIHor.f cropoubr, Lr B,o3pacraHne r4ppaulfloHaJlb]{c)crr.r t Kyjrbrype
{pactlt}et iK\/pfar{IIot'o 0l'pori're.Irbclnil, pacnpocT'par{e Hr.re MoHyi\.re}{T,anbFrbrx norpe6alrHbrx ccop\;tteiruti. arlrpoIl:oMopq)Ht'rrK cre;r. flono:ori) nlor;rut 6ln't cnoeo6pa:uofi peaxqnepi qenoBelre,
(:Kllx l(o"'jjleK-I'tIBOB llit IIpeitluecrByrctll.te co6],Il-I{rr. B xarofi-rc] N4epe rroATBepxAeH!ret\.r 3ToN.t-y
{)Jt1rt1,','t' lJb'IBO,III)I l,l,CCneIOjEiateleli O6 rlj,(FlOBpeMeHHOtTr4 ilaMqTIrrrKOEt BOCTOLTFIO,fO r.r 3at]a.qHOrO
itpL-a.li)B <<:uA{H{)fi K'y':lbrtpr'I>, (LIc'pnux u;1p.2004). Br,rcxa:trBaercfl trpei{flonox(eHrre o roM, qlg
0ltr)";11{llr{ flOc.,ri9 pttcilil.Ia 6liMII Ao n:}Becl'Hoi{ creroHr4 r{arroN{r.rr{arcr'r t'}, Lrro cjro)Ku,ract e EsI)a:luil'{ tollii3ro no3.TFIee - B ()perfnire crorerr{s I rur,c. H.3. Srroxa Belurolo fleprece:renrrrr HapojloB ol.ia3ajlacb Tpal'}IrlecKc,ir jl.l"lti HgO6TJIpIINIOTO MH())KeCTBa Ky.rlbTyp; IIpH 3TOM pa3llTexr,H0 H3l,leHIl.ric.fl l(apaF:] ep 6O.rsrrril.-rc'rBa Ba){(rreiiruu;< ap}leonofuqecKr.rx nil\,{r{THr.rKoB. yMeHburfi.rrocr)
trI4cJ,iro K)'.rbu)/ll ('Llepurrx r.tr
ltl). 2000, 3()).
Ifo-rltl,l,itnroivl\, B (]'eMI{t)Ie BeKa> iiruaryc) 3apox(At}orc{ ocHoBb] H()ri6rx lrn(rc,-pe:rarHo3Hbrx r.I
l,1l{p0Bo3:lperHqec},irl)( rpellcTir3r"'rennri. uiljpoK0e pacnpr)cTpaHeHlre KoT,opbIK Ha6JrroAaeTc{ yxe Ha
(ioHe if,npll'yirttlott-tujacxr.ti.t nrela.ir,lq'pnrrrecKoii nponuurlulr. OHn orJrrlqHbr or KaHorroB 3r{eorrrlrurlecKI4X CKO]'OB0lll,'qechl.lx ll 3e.\,r-.eileJ]brle(]IiHx o6u1ecrB, npl{ coxpaHeHLT"H pflAa TpaJUIIlIti UOrpe6a[i,uoi;i or5p;a;LlIoc'tfLI. PacnpocrparleHrre. T'prtHc-rrrrufirI 3'rurx HAeonor.nriecKrix Ii Mr.IproBo33peHrtecKr.rx
ttpel(":TaBjr(lHltii, cnoefo poAa r()'rETVpH,lr'O TeKc'ra, MO)r(eT 6brrr, cBq3aHo c cyuecTBoBaHHe\{ onpej(erellirbr:t K:otr{r/yr'r.rKe1q}{o}iH6rx ri:aHaroll. 'fitxos.bre KaHa,,'rbr (rE
peKoHcrpyr4pyercrr HC"xoprr,'lopbr>)
c-r-Ic.10Bar:,rri[Mr{, ]K l:rpr.{Nrepr/, llJrr crerrrrbrx Ky-[];Typ Enpa:u[ cxa$croro BpeMeHt{ (Ky:r.rri-"ilocee
1999. 12:i-J2(i). clroplll{poBtrrrue rpaHcfi,rpuaqrroHFroil MoAenr{ }r ee prailnpocrpaueHr4e B pa\{Kax
(KOU\{\'HiIl(aU}IOIIIII)IX KAI{IIJICll)> N{O}lieT <l6r,SCHt,.IT[, T():] apXeO,'IOfUrIeCIi:H CfUXCHpyenlttti <rcxa.qox>,
c Kcrl'ollblll CBt3blBamT ilOtlElne'FIHe qltnOfi K]4O.
I'l'r'ar.. aHa.iul3 oclloBHrE,Ir( Korrilo.HeH'loB rrMHOii I(l4O noxa3brBaer',, rlro rrutrrr, o6ulsocrr, lrrrt'oBrl'r3perrr.tr{ u pcJil.{fLIo3Ilc,-l{HQol0ru.,recKrIX [pellc'I'aBneHHii o6'te,qlrHxer FIaceJIeH]Ie par{Hef pouronoii :)Itroxlr, npolKllBalou{ee Ha olponruoii rel)paropuu. Olpa:lrBulncb B apxeonoruqecKr.rx peiiqil.sx KaK el{uric'nlrlr, )iHH0LIKauHt nofpe{5irnr,Hoir o6p.a4uocrlt, <(IloBat r{;l{eoJroIHf>
cTajl,t rtctuc}BOi:i A.IIr{ ublItencll/tt{ I(yJIt'u}pbI H,'1I4 KVJIb'rr/pHoIi oo:racril, TllKoBoK) He serrtrcuetlc.s.
j)rrr rrlrp,o.BO3'riperrrrecKl{e rrpercraB-re]lrtlt r!oprlrr.rpyr.)'rcfl rr I{alruHarr)r-ci{ pacnpocrpaHqr6c.s B
xptl:ltcui,t t'i tlepuc,;1, n(rc.rr::tr.()Basruuii :la pac11a.Iou BItN,1il. lloc;re,qc:rnt.IrI KptI:]Iutca [po.trBu.[ucb
He'r'0.rbKr:) I| itpca.rte) nIloBHr[{uI.1rI, Ho !,alleKo 3a ee [FreAenaNrH, Ha ofporlHoii TeppqTopHH oT A]'Har{ -llo l1/piua. ]J.r,alrr,neriurel'r, c yfaca}{}reNr rerr,3l)b yx(e IJMII , 1v{eH{K)Tc.s H perufr.ro3uotvLr{ifcr-iroft.tlrrlctilrei lrpe.qoTaB,ll:Hriq c(:o]'OBo.qqecKoro }di{pa Crenr.r, r{To BFroBb r{axonlrr cBOe orllaiKel rr.ie ir ilor

pe6

a"lbirrrrX

lp.{.r

Ty aJr ax.

l8

Retista Atll-1olpgjt'ii.. Sene noua

---.-PA

lnPEflEnEHilE pAAtdo)/rflEPOAHbtx EAT nO pETilOHAM


6,A,IIKAHbI
tvt

lPec

Jla6

--

Bli,a-I-lamur r:ia n I
fI,na'nt,lo-'r
1, xocrp r rulc
Baranhat

2, uaclrrrr,
1. ruarroso i/3

fl-neLurr.{o,q,
fl,lpr',,'.111x

[]-raL,tt.t,To,l

ruarroeo l/"1
lJuia-I{amu

iln.I

4530 + 65
4380 + 60
4320 + ,50
4265 + E0
4260 + 60

4260
4170
4110
4090
4080
4060

B n-2 9

uaHoeo

l/l

B n-3 30 i

Blia llurnar in n.l

KN-38

CE

N,l

rrrlH,Jcosx r l/-t

lil on cce,r r rurr t"0l\)


(ler'reFrosKa .I/2

AC

3360-3 r 00

llponori,2000

3310-29t24

LIepHsrxurp.2000

90

33.50-3c):10

,3)'ei6oruH. 2000

50

3340-3Cr.10

.flpoeoil,2000

5ti

3090-29'2{:)

LlepHurx u ap.. 2000

-10

3020-29 i (l

.flpoeoii. 2000
l.leauoiia. 1991

3l-28

lVl:,n:ropu,'fe"qerrrH, 1994

4.190

4480

li.n- 17-s8
JI' -1"+59

-1380

.{160

ti

H-631
Ft -636

4660

1 i0

35

4:290

t4t-

l(r pqu 20/ lt

f
iilt-3

lir p'rrr l0/ lt:

llrr-3 I 36

I(l nqn

I.:14t-H-63-t

il14

IoBO,;e.]r u.l :r0l8


ISruurreeoe l /38
IJHr.urresoe l /38

I..u-7086
I..rr- I 7 I I

Il olror:t::r l.t ur. t9|6


Il ot,l0cc:tti uli r9l)9

I..rr-7080

I{

orror:e.lr uuir

[]nruuesoe

L'e[rerroeHa
() r,tu,.l:tuce

[]rirurleeoe

I..rr-? I 26

k.tvl121

.15

tiO

i4eaH0na. 1991
sn

l\4r. r.'roDr r, Tererrrs. I 99J

4202.+. 19
408i) +. .15

lZsaHoea,

423-i; +. .5-5

2891-21U)

+ 80
,1105 + 65

3030-2660
860-:-500
2884-2699
2832-241'4

425Ct

4205 + -55
4055 + 60

.rP., 1000

l99l

Jlalqpoe. 4ory{g*,.|999

I-iepHsrx u.ap.. 2000


){ova lyukh. Nazaroi,, i999
lJarapoe, Koezurrox, 1999
i(ov r. t ukh. Nazarov, 1999

Ila:apoa, Koeilrcx

288r-2625

ljasapos, Kosanrcx

999
ooo

h.r r-708 8

287 5-2519

IJa:apon, KosaqFox

999

Iie-2 323

397C,+ 40

2570-2100

Cv66rrlnu.2000

395C,+ 90

2590-23 I 0

rleDHrrx rr lp.. 2000


ljzmLyt, 1999

I..r

Ul
,r4

:1380 +

7''

288 1-2625

I..rr-7085

tll
M

-1490

;10

BC 68

4tSCr+(j0
4lSCt + 60
,1l3Ct + 65

19il9

,t

BO

70

Jlv -2416

2890- 245Cl

1(r0

50

lin-2394

,Cyfi6ornH, 1000

i5;;-,',

10./ [rl

OCl

ti70- 2_510

3500-3 I 20

4530

I ,:

9epuurx il rp., 2000

Jlv-2472
Iirr- I I l9

l0/

2890-

3510,-1r00

llsltqr.rigrit t9t]

p,t rt

+ 50

.16C0 + 90

126

I 3

lil

t{eDusrx
ln.. 2000
9epHurx n 1p..2000
Llepusrx u lo.. 2000
Lleoustx r ln.. 2000
r{eDusrx r't rp.. 200(l

E70- 260(.1

Iiu-2

llerpeulrr,r

lr

28\)0-26211
2

"tp..

LieP'11511 rr

+
+
+
+
+
+
+

L-arrare'rrsr

9eprrlrx u ap.. 2000

35:10-3:,'70

4-580

/o

3040-292C1

14cto.r uuxn
LIeP's511 rr
-rP.. 2000

JIr:-2128

ra

9epusrx H np.. 2000


tlepHrrx u no.. 2000
Llepuux u
2000

Ap.,2000

3700-3:;'70

,t)

(.lerr e Hou

9epHr,rx u.ap.. 2000

11

Ii u-660
Iirr-1713

l-;

00-292t)
3040-2890
3030-266r)
3020-210(l
3I

BP
:1770 + 120
;1750 + 80

Ne

Manr.:u-82.

.llrt,uz'H t/)

9epnsrx

+ 50
+ 50
+ 50
160

14croq uuxri

3360-3 100

BEPO-3ANANH OE NPhL]EPHOIVIOPE,t:

,qa5
'V

BC 687c

BP

Ng

GrN-1991j
B n-2504
B n-2219
B n-609
B n- 1t5A2l.
B n-3302
B n-25C) I
B n-3303

r-7078

i<.rr

t2

iialoxa I/i4

F.rr-68 1

392C + 15

2410-23?,0

liar rrxa ii i 3

F-rr-68 6

3865 +

,50

2430-225{)

!iaroxa l/17
lloso;e;ruua t9/)

k.rr-(r8

384C + 65

2410-2200

ilzmyt, i999
lizmyt, l999

F.rr- 1220

311C + 60

2310-2130

r{epur,rx u np.. 2000

f t:-l-l?2

2290-2140
23 i0-2 i00

Cv66oruu.2000
Iizmvr, 1999

K.rr-682 i

379C + 40
3ll5 + (t0

[]rr Lurreeoc' l" /36

Krr- I424

375tJ + 60

2290-204(\

r{epHbrx u

l/l

K.rr-6820

376t) + 45

2260-2090

('-r,

llarc,puoe
3iator<a

liarora

t0

ll22
I

lp.. 2000

I OOO

\tolnrul /. \r. /

39
iL'I: Krl(

N,l

N
1

3a'roxa l/17
Ja t()ha I /_/l

Peaoga. xvDn. 3. rrorn.

Peursa, xl/pr. 3, rrorp. l5

,5

Peurua. xypr.

(r
-l
E

l.

norp. l6

<..IIro6arua>, rlei.ll. E
_
,,.IlnrdaLua>. nollt. I 9t

n.Ilrcr6iauar,

norl.

I9'

JIrl6.

BP

l(u-68

19

I(ir-61322

3865 + 60
3810 + -55

2370-2t70

Iizrnvt. 1999
Iizrnyt. 1999

I 058

39rCt50

2461-2'.105

I'[nrlHrtsa n ap.. 2005

K
K

i 060

3780r70

2327

-204r

IalsirHoaa H aD.. 2005

I 059

4i35t50

2863-2599

I4naHona H !p., 2005

Ki

t77

IrlailHrtsa n .up., 2005

tii.

204

39901 70
30901 50

25E 1-2,155

1425-t263

l'lleaHosa n

Ki. I 1249

4030+,50

265'/ -2467

l4silHrtea u

BC 68t2.
2430-2240

I,[cro,-r

H r.rx

lp.. 2005
lp.. 2005

ME:)I(AYPE9bE E;YTI\ 11 l/H[YnA

Mart:
IIa6i.M:
,)iorrr:

rl)11xL.rL-rslii
.,llprrr;'l

l/l

.l6l!)__

odlopoBii:il

-ll7t)+ I70

Ku-:;78
Mo-ti7

r'

l:lg1u Olecca

8C.68%,

1,1

.l

42.2Ct

Krr-478
Ku-5;49

+ 50

Kn- l0l/.1
Krr-131

Kn-4lt)

2500-220i)
2470-2306

105

Krr-70159

Kn-45l

011urirr,rii l/21 __
(..)rp;;rrr

r,r

ii

2470-2t30

3ti3Ct+ 120

Ku-707i)

Ku-48l

..6/-f

3Cr6C,

rn

2001)

usrx rr ao.. 2000


LIeDsur: n np.. 2000
nulr: u ap.. 2000
Llepuux n np.. 2000
LIepuurx. u .qD.. 2000
Ha3a[,on. ]{osar$x. 1999
L{epHux. rr ap.. 2000

2900-2200
2580-2210
2570-2200

+ 200
392Cr + I l0

387Ct

Hrr

2920-2700
2900-2350

(lrner;rurtii i/llr
(lrrrr,l ur,r i'r il4l l

roq

r{epuux n ap..

3050-2450

3!t8Ct

tilrna;rHr,rii l/2ll

0rp;.lrruril I/2

[4c

Kovllyrrklr. Nazlrov, I 999

2467 -2286
22r0- 1880

120

9epuurx u ln.. 2000

ME){<ilyfrELtbE t,lHTyItA tl IHEnPA

Pgrylpeltttqg t5!t,l

T3unrrrpatHoe I5/:5

lSrr r-ror pa

+^

13rrrr,rlpatuoe.l/4

lrroe

l -5/15

l:dJl

ts()

l(rr'7097

BP
4220 + 70

BC 68%
2891 -2699

I(r

4200 + 60

2884-2619

Jta6.Nc

.\'r

r-

709-5

Iirr 7 tl9

/1

l( rr-7093

.4

I{ rt-7091

2876-2-58

-55

80+65
50+55
00 + i30

-)

Brrurrrpa,:tr roe J/6

L{elrnonurri

I(tr- 143(-

13cp:lrrertpacoRra I. -'()/ I :l?


lSepxHeriipacoera 9r' I ll
Crprcrcrru xa lCr5i 20

I{ rr-9:i7

4090 + 95

I(rt-602
li I- 8!t7

4010

120
4035 + 60

.dnrrrprouxa l0,rl2
Ilep.xHerapac onx4 2 t1 ! !

JI,:- 82 4

]rvlrrlrc'er<a J/5

JI,3- $r

I'/t.l
Ilcur:Hemrracouna I Lr ll

Krr-5ill

3920
3860
3850
38?0
3740
3680

9
I

r:)

II
l,l
l:l
t,l
l:i

flp I/10

Ilepr: Heraftac on na
rrrrrc,nxa i/16

')
3

zl

9 xa'roeo

HexoppexrHa,r Jtala

iirr

-sltl

M
lla6i.l,{b
9xa,'roeo
Lxa,roso

()

Ih-]014

JI,:- 8? 3

.Yl

it

riloeo

9 rzuroso
tl xa,qr:eo

ll
,'l I

ll
iI
'()

't)

Kr+('572

\ir

-('572a

l.u-6829
klr -6829a
tltr-6571a
kir: -6 828a

+ 50
+ 70
+ 90

Harapon. Koaanrox. 1999


Ko,ralvukh. Nazarov. 1999

2881-2624

Ha:lalron, Koea,'rrox, 1999

2878-25

Ha:rapou. Konaarox, 1999

83

2880-2500

2870-25rc

.hcroq Hnxr.r
F{a:laDon. Kosanrcx. 1999

He;rHsrx rr 1p.,2000
tlenusrx n nn.. 2000

2810-2494
2860-2494
2500-2340

Llepusrx

r.r

ap., 2000

9errHsrx

r.r

aD.. 2000

2462-2202

Ha:rapos. Kosaalox, 1999


t{eprHux rr ap., 2000

2460-2200

LIetrHsrr rr ap., 2000

+ 190
+ i50

2600- l 950
2100-1911)

LIeprHsrx rr lp., 2000


r-ler[rHl,tx r,r ,rp.. 2000

+ 60

2t90-t910

Lle'oHurx H

ila,q:

ap.. 2000

BC 68Vo

iHctc'.tHltrtt

BP
,1060 + 55
4005 + 55

28-50-2483

2580-2460

Nil<olova

+ 55

2460-2296

.1990 + 50
4035 + 50
4010 + 50

257-1-t-t-56

N kolo';a, 999
N l<olo'rr 999

2608-2411)

Nil<olova,

2514-2454

N l<olova

.1900

999

999
999

+0

_-_,__
A

.l.Iir

Reui1&,ArhglgC@-Seru:1toua

BP

BCr 689r

Ll

xa.r lBo

U9

Krr-6-';71

198.5 + 45

2540-24:i6

l\ikolova.

li

L{

xtt-:r

)80

Lt9

Krr-6Er28

2562-2:i:i4

(.)

I\,hkrrlova, 1999

f'or,o rxosxa .l t/5

Kn-6123

3960 + 50
.1030 + 60

l6 t-l-}.9-l

Itlikolova, 1999a

.lCr

l-or'r,:r

rxoexa 5/,i
l-o,'r,l rioexa 7/.1

Kir-6731

.1005 +

2610-24.'70

It{ikolova. 1999a

Ku-6122

IIIaI

il 22. 2t9

a2?.,219
roexa 5/.1

Krr-6834
Krr-6834a

3980 + 60
3970 + -50
39-10 + -50
3960 + 60
392-5 + 5-5
.1950 + 50
:]9.15 t 50
-1925 + 5-5

25'71-23,60

Itlikolova, 1999a
Itlikolova, 1999
I.iikolova, 1999
l{ikolova,1999a
fizmvt, 1999
I'likolova. 1999a
l,iikolova, 1999a

L-Ia6.

JYg

-l

IUa>;

.+

[-oitr--,

l-o,r<t <onxa 51.]

Ku-6730
Ku-6730a

i-o,r<l r<oeKit 12l.1

Krv6l21

fI

tb;

ft

Ku-6733
Ku-6134

19

f'o.lor rroexir 3/

20

i'o.nor rioextr 14,'!)

2l
,L.1

oextr lJ'-l
L{ ra--l
tlo I r/8
I-o.rc' t r:oexit 14,"1'

?4

lllax

)o1

['o,r

)')

l/2
noncsKa l/3
norIC,BKa

Ky

or

11

Kn-68.13

25

l-orcr

oe(a l4r3

Ktr-61'.>-5

/t,

[1por

tont)axa I /4

Ktr-61|\2

2-,i

I-'o.no

oeKer 6/9t

Krr-67110

') ('

6/l i

OJIOB roBKaL

Kvr-67i).1

2i)

]---; .onxa I4l4

Ku-611).6

3{)

l--orroir oexir 6/8

Ku-61l9

25(vl-232t8

24tt0-23:i0
25-s(i-234.8
2-5

-j910 + -15
3905 + -55
3900 + 5-5
389-5 + -55
3890 + 55
3880 + 55
3850 + 55
3840 + 50
3790 + 55

Ku-67ilE

)16

24';0-23:\2

-1920 + ,50
19 i0 + .5-5

67'.11

Ku-68i17

2-5(iE-23 60

1920 + (r0

Krr-67 18
Krr-6719

-55

14cro,rn uxrr

El0-236,0

1999

llikolova,1999r

?5C,0-2340
rrc E-1296
2.5 80-20 i 0

]\.likolova

2461-23t6

flikolova

999a
999a

246{t-2334
250C)-23l0

I'{ikolova

oqo

Ittrikolova

999

246Ct-22')6

ftrikoiova. 999a
Irlikolova 999a
Irlikolova 999a
Ir[ikolova 999a

lJikolova.1999a

245E-22')4
2.1

10-23 I 0

l-+56-ttB.l
2460-2296
2398-2 t98
2563-23:t 5

N[rkolova,

999a

Irlikolova
N rkolova

999a

999a

IIECOCTENb
M

Eaulc,tlrrr

JIa6. l'lr
Kn- 1720

.1/.-l

r)ltait

BO

BCI (,89i

BP

Kr-3139
Ku-2122

+ 70
44iiO + 50
43,t0 + 60

Krr-7092

4Ct.t0

Krr-l llzl
Bln-4602

4.1.1i0

+ 55
4200 + 10

I,lcto.rHxru

3i20-:r9 30

![epnrrx

3,3_10--i010

C)r,rso,'lan. 200.1

3090-2t910
2621-2:412

tlepusrr u
^rp., 2000
Fla:apoe. Koearrox,
9epnrrx u lp., 2000
Cursoran.200l
Cllrso,tan,200l

l9 r0-:(il0

lp.. 2000

1999

Ku-.1044

4lfi2 + 46
40(i0 + 60

oe -l/2

Ku-7 i01

399t0

+ 55

2511-2164

Ku-l107

2580-2460

i{u-7100
l{rr-7090

39ti0 + 45
39i0 + 50
396,0 + 60

Ha:apoe, Kosanrcx. 199!)


Llepurrx n .cp., 2000

2563-2461

2563-2353
2584-2160

li{rr-7099

11950

Harapon. Koea-rror. I 99()


rlepnrrx n ap., 2000
llarapoe, Kosa,rrox. 199!)
Ha:lapoe, Kosariox, 1999

oe -ll

2880-2670
2840-2410

'lin-2129 i3960+5-5

oe 3,i i

l{u-7091

+ 6,5
3920 + 60

2560-2_249

2470-2306

larapon. Koner,qrox, i99v

[HEnPOB 0KOl= IIEBOFEPEXbE


M r cpiliul
Ia6.Ne
NIuuoexa 2/l:i
I\,1

rl

l\,1o

Tt

t,t r'

e,

frH-rI

Ku-8.58
Cr

a.r a lVIc

rrua /5

rure:e. lipHuoe;r rr Nlonrrla /5

Krr-5.12

,[r-'?

cro.r

lr x

ti

+ 110
+ t30
+ 120

3500-:u 900

9epHux u ap., 2000


tlepusrx u lp.. 2000

2410-?_r30

r{epHsrx

8-5

LLIHpoxrlr 6a.nra .l/(j

Kn-1'711

fle'prr:tqttnnn,l I /l 3

Ku-6.59

4105

floAri,uulHoara 5,/5
,rlro,i rrnr oeh:a I 7/9 ?

Ku-1,141

B:urr^:u I/5-,i

Ku-606

Mo-]2

BC 6tiVo

BP

4590
4530
3830
4450

35 10-3 100

np.. 2000

330-:t930

9epnsrx u np.. 2000

120

3320-|,),')10

4400 + 150
4390 + 60
4370 + 120

3 340-:11)00

3100-",_,)20

tlepHsrx rr ao.. 1000


tlepuurx n ,rn.. 2000
Llepusrx rr lp.. 2000

3310-i1890

tlepHrrx n np.,2000

41

ivlolrr,ren.6

ara lvloru,ra /6

lr4olli.;ren. Errto,'rosiilir lvlolula


li4 ot'

i6

trlcti_ 5;rl,ll.'rositl ii lv,lolil,la /6

Ilo.rti.;a-rr

393,1

+ 60

2488-23t:.

Ha:apon. lioearrnx, 1999

KH-7tl7ll

4361 + 70

308 3-2879

Llepuurr

Ku-603

4llll+

\t s-'?

4215+65

9eoHrrr u .qp.. 2000


9epHux n ap.,2Ct00

Ku- 100/4

42.9I + 90

Klt-4,)7

4?1) + 120

Kn-4113
Jie:-

4Ct2l+ 80
4Ct0l + 100

3 100-2700
2920-266(\
3090-2700
30()0-2620
2860-246('

1670-t 36t)

9epusrr n;tp.,2000

2E90-262C1

LleDrrsrr u

lp.. 2000

Iin-8t13

418,1 + 60
-11 81 + 120

t9_10-160t)

9epsslr

r'r

ap..2000

I0

9epHurr

Ap., 200t1

vs-l
lllrrD0uaq 6a"'rxa

Iiti

[]a-r rr

l3-

lv4orrr,reer.

t-l

lr4rttt,leFiit

ii3

prrl"rosa

[]o-;r',raHcL l,i I
Itu4or-lrrer,

.1.

(:,

lVlrlpcucnra -3li
Ta:rurr r i.r l/1
Tlrqsrrxr.r l/2
l'a.usrp r rr l/3
I\lrrpoHcura 7il

rr

2Ct0tJ

;tp.,2000

9epusrr r ap., 2000

9epurrr

rr

ep.. 1000

Harapon. Koeturxlx, 1999

.+08i)

+ 90

I E70-150i)

tlepsur

Krr--5137

399t1

+ I l0

2900-2 30t!)

Ktr-4'94

28,rtl-2

Krr-219t

408r1+ 100
397r) + 80
38611 + 50

9enHsrr u lp.. 2C,00


9epusrx rr ap.,200{l

Krr-4')7

384(l + i20

2411J-2131:l

t6lt

M
,,1a6. Nr
tiu-6741
Iir--5 82il
[irr-6,/ 1.+

AIflec
lllrrporrcura [/8

9epssrx

lp..

2E(t0-250.1,

Krr-.1.2 I

lirr-(lli

50rl)

2610-2 i5r:)
2461)-2291:l

rr

ap., 2C,00

tlepslrr li ap., 2000


9c;ruurr rr lp., 2000
tleDurrr u lp.. 2000

taJt : tic cTb

13I'

:123:' - 60
4010-- 60

i990-- 50

l9l5

-'i

-50

BC C.87r
2900 21 I0
2630-'/460
2510 2450

390ii 60
l89.ij 60

nn,crHr:sxa 2/3

tin-,5 82(r

387.i' 60

2440.2225

illrrncrucsxa l/4

Ih-5825

3810

2370-2t10

55

I,IcroqH uxr.r

Szmvl
Szrnvl
S z rnyl
Szmvt
Szmvt
Szmyt
Szmyt
Szmvt

t530.t.160
2470 2290

Iirr-6,r I 0
ilu-5 ti2:i

IVI

/ 12

L/t3

.Nlr

ra llolu,ra

r.r

1,1(;0-2 I

JIe-

l.,i4t,)

105

3l9il + 105
410i + 55

Krr-7t18'/

[]a-r xr.r L/:lt.)

i4croq Huxr.r

6870

Krr-7(17.1

I t6 ,/
Kti-1'7lli

r,rtrtnxa (r/I ll

B[]

BP

,rla6.i\"sr

Iia-rxrr h/5,:

24-i0 2280

999
999
999
L)99

')99
999
()99

999

Ir)/f'AHC KO-IOH EUr(|42 PEtt/OH


MareDtra,'r: te re
JIa6;

liu- i.i

lfs

,{800

+ 110
..17:i0 + 140
.:t5:i0 + lCtO

lKrr-8.5 3

liu-

l'ltll
tlii

liv-]0'7i

+ 55
,:lll'0 + 6Cl

)iu-7

..l3ll5 +

..136-5

lir.r-7

L7t,

Cna'roe0

l/l ---

Gffi*:Yl

CBa'roso 1lll

6Ct

3780-3370
3700-3370
3380-30.10

30E0-2900

2816-2518
3020-2E80

2816-26t1

l(u-87j

,:11-j0- 70
.:t300 + lCtO

lir t- I

..12:i0

lin-70'7(

Cnaroso.l/1

BCI 687o

BP

ll

-/tli

100-2700

14cto.ttlr xr.r
Llepnutx n ap., 20t10

9ePnntx ir lP.. ?0iJ0


9ePuutr rr 'lP ' 'loillo
Koval yukh, Nazlrov, 1999
Halaoos. I{oeaJrrc,x, I 99!)
Kor itlr'r.rxh, Nuzlrov. I9()1)
Ha:apoe, Kona-rrrc,x, 1 99!)
9eDnurx u ,rp., 20t)0

6Ct

2930-2104

9epnurx n;rp.,.l0tl)0

(_roAl-l-.013

,:tl:i0 +

3Ct

9enrrlrx n eo.. 20i)0

KH-5i35

,.1000

l{u-5

4010 + 180

2880-2660
2900-2300
2900-2300

i3,5

(IOAH-:044
liu- l'l I f
l{rr-70'l5
Kn-

lll I4

19,0

9epnsrx rr lp., 20i)0

.:18:;0

+ 3Ct
'i9fl0 + 60

2460-2290

9epuslx rr rp., 20t10


9epnux u ap., 20t30

26t0-2400

9epuux

l9:;0 + 6-5
i7l'0 + lCtO

2462-2202

2400-2040

n ao..20tJ0
Ha:aooe, Koezutrc'x. 199!)
9epusrx rr lp.. l0lJ0

l,lc to,l Huxu

li.neuHn.l, n.2
li.neuHn.l, n.2

4120 + 60

Ku-7ti48
Kn-7Ei49

4 170 +. 60

:zi 6I-2581
'.zt,1l -2669

Mauuro. Ten uNeHxo. 2003

?_t,33-2411

Maurro.

Manrxo, Telaxesxo, 2003


Ten

nxeHxo. 2003

"t_z

R_eui

st

a Arh

ol

si

t!,

Se

NPTIYSAHbE
M

-;:J\

trJJ14ilJt: NOCTb

.Jla6. Ns

r:
t,t

ii 2/19
ii 2/,r0

|e

BC 68ti,
2860-2410

![epnux n ap., 2000

24',10-20'.\0

Llepnurx

EtP

23117

4020 + 60

fle-23116

1790

160

ll4,croqHl.rxH

ap.. 2000

ncrloHbE
M |ep lliul:
Jla6.Nq
BP
I

BC

l,lcroquuxu

C.[i7o

AOH

IUKLA.i27I

1i

+ 80

41-50

:t890-:26

l0

I ACH

j8/4

r4

f-,AH-?

4580 + 90

r{r:F t-tstx lr Afr., 2000

9epurrx u .qn.. 2000

:1500-3100

r{AJtl\/brKt4F

llrl
la6
Ivlat+,r:;,rr

r.r

I\lau,r.il*r xeu;
Vlau:r>rilixen r,
Uaur,r

B]P

"\"s

lrA-

xe' ri r,

40ti0

12690

tfAH-2042
I,.

36,1)0

irAr-rrr

50

39tll0 + 50
39til0 + 110
39t',10 + 10

e-'/

fl-A f t- 18-50

(i/l

+-

r6

36,10

+ t20
+ 260

Mare

ilaS ,\s
Hf.AH- 1,528
rLfAH-2402

3.rru,ta-To,tla

Rr- cal

14cro,rHxxrr

2:.835-,t475
2:580-2460

LUHu,ruHa rr np.,200 I
Vepusrr u -qp.. 2000

2"100-?.100

[luur,runa,

2550-2.295
229A-1920

1999
LLInLu,rrrsa rr -qp.. 2001
r{grpHux rr ,rp., 2000

2393- r (i35

LLIrru,ruHa rr lp.. 2001

ocTb

BC cll
3500-3 tOcl

Ei,?

I,i[cro.rHHr.iLr

1!;86 + 11
12:.40 + 10

291I-2100

trfAH-2058
nfAH-2056

4Ct70 + ,10

2835 -2.195

l.llrrrl.quHa

4Ct50 + 50

2830-2475

lljrruunsa u;ry..200)

I.ti-r\H- 1634
ITAH.2492

395-5 +

i-55

Lllrrurruna u ap.,2001

xeult

3930 + 70

7489-2313

LUr.rur,ruua n ap., 2003

l\'lauil:,1;:ri xesur

l.'lf/\H- l89l

3910 + 50
3850 + 40
3760 + 40
3:510 + 90
3:i00 + 150

:2830-2 3

qp., 2003
L[ir.ruliruHa H ap., 200-l

I\1ari,l;l,lrrreH
IV1

ar

r,r

,t a:r rxe u i,r

IVlarirx,tuxeHr,i
HJra-

fo.qfa

IVIauJl:rt,:lt

rfAr{-

KIILI-:i15 17,/3

Maur;+rrrreHu

lI

I l/4

KIlLl.:t(5 8/7
KIILI-ii,li l3r'9

1006

HfAH-2057
ktfAH-1005
trlfAH- I004

BO.rI TO.YF AJI

\CKItN

Ma

t5-5

5 -2

Lllnur,ruua

.t105-2205
?-215-2065
,2

35- 1780

:2030- 1625

Ap..

Llluulllrua u ap., 2001


Lllrriu,ruHa rr -ap.. l00l
LLIr ut,rnna rr lp., l00l

PET'1 O H

BP

')

,)

,)

3;1380

+ 90

IIC cal

14oro,rHtrxt.t

2:.810-:t190
2:,870-?.490

MopryHona, l"vpeuxnil, 2003


MopryHoea, l-vpeuxuir, 2003

2:500-2200

t{epuurx u

lp., 2000

,la6 lrg
i1

+t

;
,

'

\A-

12573

BC cal

tr{croq ur.rxn

452C +

l5

335i1-3100

7-5

335r1-3 100

tl3pHbrx u tp.,2000
tlrlDuurx h np., 1000
tlBpHbrx u ap., 2000

BP

()xA-"1254

4-51i3

4tI

().xA--1306

440tJ + 70

1/l

,\A- 12570

437tJ + 15

LL:pHurx u ap., 2000

Ilv-*r 157

42011+ 60

2910-2660

Llepuurt

I{.u-7166

401(l + 90

283:t-235

t/.i

,14

l'l . il aa.rcrF r:a 2l-\

l00l

lltr IJc BL)

IIa6.Jt:
,tt"t n,Dra n/2

4l

9epnurx r.r Ap..2000


Uluur,rnua u .1p.. 2003

3110-2920
r00-29 l 0

H ap.. 2000
l.,trrHr:(oe, 2000

4g.!l9l9i

V'olurnttl ;'. l\il'. /

1)

Srgn rorpnc,uR
EapltHxtln200]:|]'i.BapsInxt,tn.Iiyllrrprro-x.l3;lt'"tctgeHnalTpaIllql{fIJ3KoJIofltqecXt'IenpoueccbIcTenHofo[lonoxulg
neprojl 10-jj -n,rc.,;rer Ha3ar. Elonpocur apxeoJrofnr.r lloso.qxlr 2,2002,50-58.
I,Ie;rtl0l]a.l99,l:CB.]4}]aHclea.H''E'I]erqrruHttrioaa.oj].a'Tl{poBKe,IepeuHuotinoBo3K}JnrF{u;rueroI1otytianu,r'TencslIoxrlilitc'E: t{r)Hq)epeHu.irl "14r-'rt'tp,urr ti apxeoJiofuq Ilrrxrrerc,ilOlyuaesr" (PeuH l99rl). 20-2J.
l,lsatlcrsa'l001:t-..E}.[,{BaHoea,C.c,l.It,ta,tlHstt:ir:.rpoiiHacl3I|]Hl,lflllrltloitxy,rur!,pbICeBl3p()-3ana]Horoflplvepuovopsl
((Jar:r:ca 2001

).

HuiritotlarlJpr.][)(.)'j.(].]i]'l,{eaHoBa.JJ;.r..fIer.pr:r-rr.o.}I.E.e-lqllnullx.)n
l.ii ra rr TdHec'rpa tOlecca 20[)5).

Kpclteueultlt:i1!,,!)'-7:I...,t}'f.pentetietll:Hi"t.fIprll.ll.nal
f, ae brrr3 {. ri}

Kp1

b-ry'pH.bt e rpi:Ltt,t]riu it )

Moc xeai

199',,

_1,0-11

u i99,;' tJ.l. [(pyu, r\nr'potto,tclri.rilrfi cxral Hac,3ileHHr.,]anHr ic'opin Vxpaiuu. T.


K\'.rbtVpHorl IrllF,e, [] c6" Illni'ta ic-ropir ta K],'itbrpa uace-rer+if cren]
Hc cerpe,Iur-osiu,l:r) (,{rrinpone't})oBcbK 1999) I 2.5 126.

.t. (l(r:rin 1997),374-383.

raricocrenl'enpa:ii(nia xav'rHotl

eir1.'rro paH-

l{t'.lH.':tl.oe.](D0:]IQl'].i1ljHgu6lg.C)llpoHo,rorrr
cNue r larr

rT u r:irir.t ( -)peH6r'pNi,g

... 20fi), 9ii-9!).

tlt:.turi [] c6: lvlarr:prrta,rbl lt ttcc.'tlAOBaHUfl nO Al]lXeO.TOrr4rr []0C1O.ruor:i YrparrHsr. (Ilyn;aricr:1003),.1 1-t:i5


l1)'1.1, 11.t'. 1\1t:1rrepr.
ciio'roEro:br Elorno-Ypir-nocKoro r\,reiK,q)?eurn riMocxaa 1974).

l\'lerrepr

"4'preeueriruue

ll.Jl N4oprl,Hotir^ i\4.A. Tt'peuxlrr:r Hoaure Ha\o,rKu noB03oK rvuoii xyrsr\,pbl ri roxHo,\pil,'ltcko\1 pefltoHe B c6: L{fet{Ht, noctstuleHHbre l[]0-,qerilK) Ae'reJ.lblrocru l:].,,\. foporrUoea e fHN4 (lVlocxsa

Moptruont. l'\'l;'i:utgtii

l00l

1100.\:

), 8.+-E i.

lvl;.r-rrlplt.l.e-rerttn.i994A'i\4:'lr.noiri./{.-..|clllel-ill:.
ci.i:[[p,l6"rterrtl:l-l.Pt)t{0.'ICr|l,llrIi)'"1bT.yp3HeO-|il[att6pc'H:oeot.oeexaBocroqHoi;iyh:pal'lHt,lttnr.etBocro
; [rierrporrelpoec <,

l']94;.

30.-31.

lla:apoe, l,.oga.rrul.'i, t9t)9 C.El. Halrrpon,


L:).\:op o

rJa

lcrof)

lJrrrcrri:rea !)!)ll:

rj

Hrl - K\,.i1

M.M Krea[rcx. Kuiectxi't

b'ryrplrrti c na.qulnr{t.t

lla,tiosyr-rreuera xa,ri6pauiiiua nporpaMa. Apxeonretpin ra

:i, I 999 70-8 l.

rA,

,\nrc1:reQ. rfr(1. K .r.rJ. (i(lree 19!)l).


Pac,titrtilrittu l!)95: Hlt f[. PitccaHtaxus.

fo:lu;rii 3r-reo.uni

paHHui 6poHroaurr"r sex Crenuoro flpr.rue'pHovopr,R: npo6,rerra

lcKali(ilDBpet3BtITl,l|l,.tp|eBHI1}::K01.OBon()B.Bc6:KoHnepfeHiiIt|'intlBepfeHttH,fBpa3B}lT'|t'ly'1b,lyp
lpe.tr r:ii n Bocrorrr roli Enponur ( CaHrir-l1ereJrfi.'pr t995 ).
-l'.
Pac,rirrraxirr 19t!)7: tO.-tl. [)r'rccarraxiu. t-]eir cxorapirr. Tdanur lcropin ]'xlraiuH.
1

(Kufe I99l').273-317.

Pac.]itrtiiKittt.]3ejir]l:ttrto82tX]t:}O.f.[)accal,tartlu,|....,rl.Eeqotirtllg'Hogslf
tt1to6ltertaB]rljteJr]l|I'1'..(t.IocTc.|():oBcxttx>noipcfterruii.I]c6:f]orreuxrriiapxeojto|qe(]
[)bl.iKr.-ru l9!)Cl: I-l r.\. P6 .rK,JB,
.

urc. llr.H (lirren l',)9i)),

3r,65rlr.ttH,iC[D:-ll.B't-].'(j6orrin,CcI'epo.3ana.Ijj(lefIpI1qepHo]\,1opbeB3noX}paHHeirlrcpe:,1tlel
150-:iti;r

toBbliiBe}iEicrr:.rcl.lrr0|1Eoportll:)(apaKTepl'll]Tllh:ah'},JIbT)'p'XpolJC:.Io[tlf.

LIepHt,rrlr,'lp'2(X)0:|l,:{.ltieprrurx,Jl.,l.Agror;ir,J1,5.op.nonc
.rolrur ( j\,{r:ci.:sa

2.(ltX.l).

'{epur,rrtr,:p.1}fit,-l:[:''il.Lltlpusrx,-lI.li,l'Aettclua
iiclori.n hvpfi:rltHbix h:)'J.rbl\/p. PrlrlcltticKat i:tpxecrofltr 1,2004, 81-98.

IIltut'tttnarr.rtp'll|001:l].l,l.L|]rrrlr,rtttta'A'JI.r\.cxl:an'lpcln
|1t]''I1IIl]l't|i:\r,III,T}'|)L'It3enepn-3a'nagHoroI1p'trriacnuq.I]c6:6pcrH:oeutireexIJocroqHoi:r[]sponsr::apamep|cTI{
-r'),

p. x lx)1111-r r.)rn.'r, nepHoiiu3eLitt1, . (Caltapa :lC0 l ). t 17-ilpoec,ii20.iC:E't]l'fIpouclr:i.C|xor-,ltlc,.1qecxoelIi1ce,.leH|'le

:13.

lle(r. .rrtcc. jt.il rr. (N4()cl(Ba 20iC0).


.{or'al;'Lrkh.
l

odro( iub,on chlonoli:'91,

It{ikolova l'9'99t: A, l\rkolova, tr{adior:i.rbon dating fir:,m the graves oi't'amnay,a culture at ttre Ingulets rivtr'(the Kirovograd region). Tfre tirunrlatron of lacliocrrbon chnrnclo,uy of cultures tretween the Vistula ancl I)nreper: 315i0-1850 llaltic-Pontic
litudit,'s 7, i999, 7.2-S0.

lizml't 1999: N4. Szrnyl, ]letrveen INest and East, I)errple of


Itrntit Studies 8. Ic)99.

the globullr amphora culture in eastern Eulopre: 2950-2350. Ilaltic-

Caent.taua lIGnttoea.

()nd et Apxet.tt oanr'()

I o.v opbl,
l',|uctnun 'm Apxeotoeuu Hatpu'tucnauou Axade"vuu Hayx Vxpatuur,
1,.t. lTlnunrncxan 37, 6.J01 1-Odecca, !'xStauua.

e,'tel.to- 3unctd n oeo l7pLHept

+.1.

_,_._-,_

CrcrusTnucTl 9l oBtc;EtuRt

FLINEITRARE

Reuista Arheoloqit:ri. Sene nortc-t

pRAclcA'r'E DE coMUNtrAllle

HII,LLSTI\TTIENH TANZII IDIN PLATOUL MOLEIOVEI DE NORD


(IN BA;:A TVECFIOPOLET TRINCA "DRUMUL F'ET'E:9T|LOR")

Olt;g l-evitki, Tatiara Demcenco, Chi,gindu

!ertt0tii rrtull t)iai

l)t (,,9n(tnl, eleirit;tttc'le


,1r,1'1t.tttr,'tt

c' r.

rtt

i,

tfI t'x o?

,o

oon:lert, litttittttit.

ti

riolte

.l llt:t, tllrlK U
0 t: i,t c t t

tcltite ui',i,td

0,t

rt

r-, n p

7-l'e !;ut

L'i ! 3

r.t

tt t:xL.t st,;

ial

i)

t,

u ust.

{llorui(1,\,

('|,|'|.)iI(et||I||'i|?'|b,c,)o|rltc'|;.'ts|

rll0t'C i'(tllt)te

't|tc[ttr':]]uil',;rnnttet:r'c'poli,it:v'e|!as.lft|it'
Itrttc

rt1'tlte

flollstott

cttt'ribute.s rriul a.

!inti't,d,sltare

ctf

tlte

5ic.r,tltiott elenrcrrs.

lurncloucrRr
F{ecrcpola turnulard'Irinca "I)rumul Fetegtilor" a fost descopr:ritiL in anul 1990 gi investigatd
,1994,199:;, 1999).
Conrplexcle q;i nratenir r:le <lepisrtate pe parcul'sul explorirji sitului, cLr exceplia ceior cercetate ?n
ciiillpillliit anului 1!)919. sunt deja cunoscute specialigtilor prin intermediul ritpoafiele de sapdturii editate
tlJlcrelittxiiii, Cansa. Il.o6aH i992.95-107; Levilkr 1t995.241-278; l-evi;ki, Haheu 1997, 167-212). Vesri1giile clin necropollf, ar.l const tuit rle asemenea qi subiectele unor colrunicdn la diferite intrunirj qtiintifice,
in plezent publicate: (.ll-,:villi 1996, l6-5-193; Idem 1991,149-180; Idem 2Cr00,38-39; Idem 2004, j6-82:
llclem 20[),1a,369-39-\: JIenHrlxrrir 2C,Q4, 152-1-57) in care s-a abordat c]-r pri3cddere aspecte ce tin de conctelizatelL incadriLrii r:ronolos;ice ;i de terminarea ilpaltenenlei culturale ir sitului. Examinarea complexd a
indjcrior:tonc'lo;qici ltrpiesr:: tlr dc inr'entar a permis datarea necropolei lfrinca "Drumul Fetegtrlor" in peliriida ,:up)linsii il'irtt'r: miJlocr i secolr.rlui al VII-lea qi primul sfeft al secolului al Vl-lea i.e.n. (Levilki 2011,+,
lli) A,nalizlrinciiciloretno-cLtltulali,ce{inatAtdecondigiiledehabitat,c0tgrdesferasprritLralaaciem,cstrrl ca ne:ropr:,la in caruzd ai rind cele mrLi multe similitudini cu complexele funerare din bazinul Nistrului
(r(rrnplot pe parcLu'sir.rl a patru carnpanii de sapiLtura ('1991

VolttnttLl 1. !'l ,".

,+)

.l

Mi.jlociu pr Depresir.rnea Rd.r1iir-rti. zoni. pcpulatai d.e comunitatile grupului podr:lia de 'vest sau podolianmoltlavin aceliLqt tirrp atestii un aspect hullstattian rrrult nlai pregnant?n comparafie cu acesta, elementele
scit,rcc ai,'r)ind c) porrclefe limit.atrj (Levifl,ri llCt04, 339t1.
Subier:tul acetilui studirLtr -- Jinind cc'nt de iaprlui cii. necropola de la

Trinca reprezintd unLrl din pufinele nronurnente funet'are dirt perioada hullstatticLnf, tlrzie din spa{iul est-carpatic cercetatd complet gi
ciire ibn:rtzteazii iniotmalii ,cle'osebite refr:ritor la: tipul drl monument funr::rar, condilirle topografice de
amp'rl13ii1i3. cn"sanir:i,Lrc:r lui nti:rnd, dinrertsiur-rile q,i irstmc:tura tumuliJor, tipuLrile de construcji i sepulcrale. rittrl ;i prlrciicile flnerale - constd in primul rlnclin pfezentarea detaliatd a acest()rparamentri, iarin
al-tltulea. in ex.uminrrea lorin,:ontextui realitdlilor hallsrattiene tArzir gi s::itic,: timpurii sud-est eLlropene. (.om1:,irL;'[in<Ju-lc ll <lcose,bi, cu cele,i]les;tate'in zona nr:mijlocit innitrofii Platoului lvloldovei de Nord
- (Lrazinul ,\drstrLrlui de Mrlloc rli Superior, Depresrunea Rddduti), precum qi r:u ceie crlacter-istice grupLlrilc'r c:ultunrle l-rnllr;tattrene [1i;:ii din v,:sl (spaliul calpntc,-dunirean, bazinr"il Tisei superioare) 9i, scitice
timpLrrii r:lc la r:st cler Nistrur, cr-r precide,re, din bazinul Niplului de Mi_jloc.
,i

Asprclul

NEcRoPoLEI

Situi.tti la c;i:rc1 0,7-0,ii l:m spre sr,d de margineir satului, pe un pl'omontoriu inconjurat de un
tneanclru a riuletulLli Dlaghrii,3. necrc)llolii se intindea fre panta linii de sud-,;est a inallimii (fig. l/1).
Celc:etziriIc nrla.r;trt: lu er,'idr:nrlat Lln nurniir cle I j2 tumu.i de dimensruni mici, dintre care cinci puternic afcct;t1i de lr:ct'itri ag,ricole . Cer mai line con:iervati et'au patru l-umuli cu inillirnea de crrca 0,-5 m.
Cele L2 r'nciviLle, riispiinciite pe o supral'a1ir de cca. ? ha, r:rau iiliniate in trei grluli, pe drrec{ia sud-r,est
- noltl-e:.;t (lic. I .-l '

inct-rnlestatril c:d necropola r':orsta drntr-un numdr mult mai mare de tuinulr. Asupra acesjn,licii:
:Lri firpt
distanta mare dintre tirrnrrli in cadrul rindurilor (,|25--70 m);i intle rAnduri (30--75
m),, cit i;r tuniuiri rrivirqi{i co-nplet de lucrdrile agric,rle (nr. IIIa, IXa). $i mai concludentd in acerstri ordln,e, cle: iclcr apare s;itrLalia evid:ntiatii sub mantaua de pdrn0nt a tumulului lII, in care au
['os[ cl3z\,,e]iteclouir esllrlmr:r"rrtii de F,ietre: A - care c,)respunde nrantalei de piatra proprru-zisd a
:unrulr:ii gi,I3 -- cle prollortrr rnui mic'; rrrnplasatd la 3i rn spre sucl de prima. Toate acesteu permit.r
,loristilta r:il nercrollrlla a {'os;t,'ormatd nu numai din tr-rn-r'.rli cLl mantaua de piatrd gi pdmiimt vrzibili
a rnr)rrerllul cercr:larilor clar-:;i din nroirninte ar:operite de platl'orme cle pietre de dimensiunr mult
rai mrcr (:,1-1,:i rn) asupm r-:lrora mantale dc llamAnt nu se ridicau, sau ini!ial erau de o inalftme
nai micti q;l nu sau prt"tstrat.
l\,lcr',tpola turnulard frin<:a "DrurrLl Fretegtilor". tlLrpi astfel de: pararrretri, precrJm: condrliile to:og1rrl1ict: de arrrpJlsare, nunrirul turnulrlor; modul de dispunet'e a ior in perrmetrul suprafeler ocupa1e: cilractclul c'i nnonocr.rltural -- aiesti o s,lrie de similituclini cu monumentele funerare de acelaqi tip
Erste

tiLlzii-scitrce tin-ipr-ir-ii din Europa de Sud-Est.


Llcle rniri iiltrr:,1liate asenriinf,ri nerjr-oprola cle 1a Trjnca le are cu otrier,ltivr3le funerilre ale grupului
'iecin. podoltan de v'est clin zona Nistnrlur de N4i.jloc: r;i din l)epresiunea Fiddauli din Bucovina de
llucl. In rr:giiunr:a ]r{lstr:ulLri r:[e lv{i.jloc, in concli{ii topogritfice simtlare c:elor de IaTrinca, pt'omontorii
lnaltc, sunl arnl:rlaiiitc necl rlpolele tumulare de la Lenkovcy (Me:lrorc,na I95i8, 6Cl), Kruglik
lCrrr.rpnc,nri 19r5E, I,l). Dolinrany (Cvrmp'nosa 1917,21)), IMyskovcy (N4arees 1991, 123), PerebyItorc\,(ClHmpuona lt)7t),3',t);.a. De c,tri:ci constall dintr-un numdr relativ redus de tumr-rli. Necropolele complr:t invesiigate. cle, lr Dolinjanl i'ngloba 4 tumrrli, cea de la Per,::byk.ovcy'- 6 tumufi. Necropol,:le cercetatc parl.ial (citr:, un singur tumul) cle la Lenl:ovcy qi I\4y5kovcy constau <lin 4 qi, respectiv
.! mol'ile. Ln necrc,pola cle la l<,rugfil<. lilrmatd din 11 tumuli, de tip poclolian de vest sa dovedit a fr
rloar unul l{u este ceft numd'rrrl tumulilor de tipul podolian de vest'in necropola de la Ivanovcy', alcdtuiti clin t28 rje nrovile. Prin:re cei l/ t.rrnuli investig;afi, acestui tip se atlibuie cloar 4 (nr. 3,4,5,6)
(L[[yxr.rn .t!)8!), t0'/). La Sut:riivcy, dirr grupr-rl lormat clin 7 tumuli, patru daIe,azd, clin perioada sciticf,
timptrrie (I'1'ua:, I-'1'qa.n, MeI'e'[ 1998. 7'+)
r:arr,rcterir:;tice 1:rr:rioi.Lclei hallrstattrene

Rezr-:ltatel,: comprJere l ,:rercetdrilor obiectivrrlui I'unerar de la Trinca,


eclitura Institulr"ri Ronrin de Trilcol,rcie. Bur:r-rrestr.

lr

in fbrmi monoglaf icii, deja tirnp de trei ani

se af'ld

t0

--

ll

tt

f|l

Re.q;lU4rhSplpgtt4.

ll
/l

.,S'erie noucT

rru

!11

@vt)

A,\

@)t

^atub(:).

l=1----

-"!'",ir,.uu,,

\
ra,,
rc,"

lxu'

\l^.

A,,,

rflv

---3==\:\::: 'v

O,u

Ilrl

U',',,

f ,(),'"

rdf'

*":'"
Jx

___.1\
., \\

o,,,

O"e,OlD

'4- \.

Ia,ltr

tr.C)

oo

spt,
:=:_\-'e$,

r ^.

t)>

L?,,1

1?" \'o.

,.-r
'"-v0f SsrS
---;

tJl , d.

, Oo O,P'r)r
)c y e (-])r

?'.

?',

illa

Or urr

.'t ,a5'
:'?|

?',

*;;
g5"oo r"
?"J,

:ilo

tr,

Fig. l,tJecnlpr:lalrinca Drumul Fr:1.egtilo/': 1-condtiiletopograficedeamplasare; 2-organizareainterna,

*.rnrnta de piatrd 9i pdmint; b - movili{d de pdmint suprilpursdr de mantaua de piatra 9i


tunluli Ceterir: ati); 3 - constructii funerare (a - suprafala orizontului antic; b - construclii de lemn 9i
pial16 cler suprrala{ii; c - grc,pi; d - tumuli deteriora(i); 4 - tipruri de morminle (a-- resturi cinerare depuse pe orizo,rtul antic; b -. incinerdr depruse irr urne; c - in<:iner?iri in construclii de suprafald; d - incinerdri incomplete;
e -- inhurndri; f - r:renolair:; g --t.rmuli deteriora{i); 5 - erlenrente complimentarer de ritual (a - coloranli naturali;
b -- dep;nerea inventari-r r-ri sub meLrrtaua de piatr6; c - depunerea inventanrlui in afara mantalei de piatrd;
d -- ofrarrdd der c,:lrne; e - rug pe rnanta, depunerea ofrandelor ulterior inmormintiirii; f - tumuli deteriorafi;
6 --arrpliasarea rnorminle or in :lunctie de sex (a - ferninin; b - masculin; c- felinir/rnasculin; d - tumuli detestructu,'r tumulilor (a

pdnrint;

,:r

rio.ati; e

cenota:f (rnascu lin).

Ltt

Vt'|.u,'uLI J. 1\'r. I

penlnfg.rma{ii ceirte rel'eritor La clispune)rea tumulilor ir perimetrul necropolelor cunoagtem doar


tru necrr[)ola cle la Dolinja.nl, unde tre rnovile situate la distanle nesernnil'jcative unul de altele sunt
grupate j'ir lilje axatA nor,[l-vest - surl-est, iar iLl patulea, ampl;tsat spre sud-vest de ele (CuizpHona
lq'i1,2,)), qi cle la pererbyl<o.,,cy, in care cei ;;ase tumLuli erau dispuqi aprroxirnativ lntr-un Err orienttrt
au
sucl-est r,(':uupnonii 19,/9,.1'i). Planul necropolei, ?nsii. in opinia noastri-1, de,monstreazd cA tunrLrlii
fost riclicali in clguir ginrri, axtte sud-est -- nold-vest, d:stan{a dintre ele fiinrJ de cirr;a 60 m, iar dtntre
turruli. in cacli'ul ri1dull3r clr: circa 35,5-110 r':n rlCvupHoBa 1979, pu<:. l). Referitor la distanta dintre tumtrli in i:acllri necropolr:krr (grupurilor tumularg,) miii menliondm;;i sit.ualia fi:tatd la N1yKkovcy,
norcuncie tuprulll nr. 2 este sitr-rirr la t5 nr spl'e nord de tunurlul nr. I, iar turnulul nr. 3, la 50 m spre
vest de turnLrlul nr I (lr4a:re:er l99l ,123). Din rindult irecropolelot'(grupunlortumulare) men!ionate.
aspcctlll monocu{tural (ap,:,u'tcnenta la grupul podoliirLn de vest; cste cel't nltmai pentru cele cel-cetilte
conrplet. Drlin-jarnv qi perebvkovcy I\Jur este exclr-rs, cd iiceiagi atriburlie culturalr,i sa fie proprie 9i
grupil.il,rr tlrrnulare cie la I-clkovcy gi lvlyikovcy, prrr(:um gi scrticd timpr-rrie a celcir trei tumull nein-

vestigati

rJe

lrl Sr.ttttli'c1'.

sucl-trgcou,inean:l a glupului podolii:Ln cle vr:st, (cteplesiunea Radauli), necropola turnulari


ntai inalte ale crestelor dea6[9 lx \/]lo,r,et esl.3 ampiasatii cLipreclile'ctie pe p,latounie din locur"ile cele
lu'i6r r.l;znat lg7g, i07-lr.ri;, fig. l). Cartarea eI'ectuatd oclatd cu desfit;urarea sipdturilor in anii
lt'71-Ii)l/3. a str:,b,rlit cd tr,ululri au fost amplar;al.i nutnai pe platourile pe :are.le ftice din loc in loc
A (Dealul
crc.sta, separ.ind necropolrr. prin dis;tan1e cic:i00-1510 nt in cinci sectoare. in siectorul
j'n
sectorul D I qi in sectorul
Br-rrlci) evltJentiindu-se l:i nrovile. in, sectorul Il -3. in sectclrul C - 3,
(lgnat 2000a'
E -- .1, in t<ttitl .1,r5. in rreL:'sp6lx Cla:;vana -- rloclru au fost evidenliali 5ll de turnuli

ln

lri'

sudclin sectoru..l 1,, Dealui Ilurlei, dc la Volovdi sunt ampla:;a!i in $ir a.x.at nord-est in
sectosapa]i
9
tLrrrruli
vcsr, iilr in sector.r-lI E, sucl-i:r;t - nord-v,:st (Ignal ]978, 109, f ig. i,2). Drn cei
(nr. 2 9i 7) (ibidem, 112)' La Ca$ru.l Deir.lu,l Burlei, l"r perigar-l.;, hlllstiittianI tArzie se atribuie doar 2
crc'|nologic - grupului
Vilna - Cc,dru, toti cer i I tr,rrnr-rli inv;sliga{ii aparlin aceluia;i oriz;ont cr-rltulal l)()\lolii,l) de i c:st (l$nar 2111111. .l3l)'
nectopola tumularit
ln ricest i.'1ext es,te nerc,:sal cle rn,lnlionat,:f,in regiunea Nistrului de ldijloc,
pe o inal!ime neinsemcljn fazu rrirzie u cr-rlturii cle rn11 Les der la l-uca Vruhrk:veckaia, era amplasltI
sudnltii a prrrncr ter.nse a rirulr.ri NistrLr, c,ei 8 tumu[i ,Je o r:onstituiar-t erau clispr-rEi in d(rua linii axlte
tet'asii
Pllma
pr'rc'
l)'
[9'51]' 89'
e:jt - n()rl-\'cst (l-l[oBKorI"]tc t9-52, -5. irrrc. 1; Illonrcrn:r-ac' MaKcur'loe
ttlmulare Dnestrovka-Luka,
necropo}r:i
ii
a rtralului drept a rtr,rlui l{ir;tru este $i locul cie amytlasare
1982' 30)' Necropola de la
(Crlnpuor;a
folrrratr,i,cin 5 rncrvile situiar-:, la clistiLn{e miili una do la aita
rir-rlui N{urafa, cei 8 tumuli firnd
Brrr6yii;,:vka est(:r sritLrarl pr un pronrortorir,r inalt a rnalulr.ri drept a
ciispuqi in tinie itxlltA nord-', lSt -- sud-e st (Cx'rprrii I{)t'9,19)'
piuarnetrilor e;tamtnafi, manifest[
Nec,tprolrr Tr-lrcr.i "Dlu:tr1 lrete:iliror". drn puncru de vedere al
din regiunela Transcarpaticd a
anrrrnite faralel,., ;i cu nt:cr:rpolele tumulare, aie culturii Ku5tunovice
platourl mai pu{in supra'inhllate-LIcrain,ri. Cornunrlirlile acesiei cr:lturi amplas;au n(l(:ropolele pe
pe
cAmPuri drepte' pulin relevanteK.crloclnoe Il (CrrapHoBit. E,i3pHrrKoBtrlr 1965, l(i7), ;au ciriar
;10). De reguld, cirritirile sttnt 1'orm|te ciin mici grupuri de tumuli'
C)e r'y,j F,ot,li (C'rrrrprroslr 1!)79r,
otdin':, la distanle considerabtle una
in.l;l0br:tnci de la 4,-(; prind. l,r l0-16 lric'\'|ile, dispuse I'd:a oarecare
flonoell'i 1990, l-59)' Supraf'a!a
de altii (Clrripnont','E.pnouor:nq 1965,101', Ortupttoaa 1979a,40;
in perirnr:trul c6rera r:rau anlplasaii' fdr6
nec:ropoler l(.cllgclnoe tI,,ce .:xernplu constitr-ua ciria I km.p.
107). R,:fi:r'itol la necropolele de la
car.e'A siste,ri 29 cle tLr.llLLli (Cuupuona. )ieprixxornq 1965,
mari erau amenajali in rAncl,
Bluitar,r'ice qi dc la lr{erricl<e se nten'.ioneazd cd tumulii de dimensirtni
1990, 158)' La cernyl
i' jurul r:i.ror.a. excentnc, r;c situau rnovile cie dirnensiuni mai mici (florrosnq
clistzrnlate intre t,:le, ?n cadrul cdrora
F,ot.k, cei I I tuLmuli carti,rti 'in anul ll!r7i, formau llci grupe mult
gruprd 9i nold-vest - sud-est' grLlpa
rn,r,ilc,Le elau dis;tuse in riinduri axater nol'd-est - s;ud-vest, prima
in'cadrul necropolelor
a douir rlr[]irfirpnosa 1919a.39-40, ptlc. ll.). Ctxlpl,:xele funerale cercetate
rncntionate, l'5ri1. cxceplle, apa(in cr-rlturii Kustanovic':'
din regiunea Carpalilor rneNr:cropr:le1: tumulare L erupului hallstattian trlrz Lr Ferigile-B0rseqti,
la Ferigile. pe vechiul con de degeciie
riciioniil si cle cr.rrburd era.u amplasate ?n felul urmdtor: cea de
tipica a lunr:,ii unui rAu de munte' in partea
a,l confluientei ,.;e,lor clouii pirae, intr-o zond cu'inf5ligare
2lL9).

T*r'ulii

4U

Relisla Arheoloqicci. Serie noua

cle sL'Lci a dep're51unir Coste r)ti Bistrila (Vulpe ',t967,


9); necropolel(: Tigveni ..Babe,', Tigveni .,Fret:rousLi" qi ccpari "'I'Oplitlt pe mitrginea tentsei
mijlocii a malLllui stan.q al raului Topolog (Vulpe,
F'crpesru l9u'.2.,'71: J?opescu,
\/ulpe
1982,
"
JJ,99, fig. 1,2); cea cle la llZirsegti ocupa un plerrou care
doinind salr"ll situal in valc la locul numit <LiLcul Dumbravii, (N4orinLtz
Ig57,219;. xecropolele de Ia
Eialta'Verde ;i Ciogogu --ir lun<:a inudabita a Dunani (Berciu, Comqa. l9t5;6,265.fig.
1).
In necroprola cle h trer r3ile, au 1'bst investigafi 149 de tumulr rncliviclr-rali, alaturali.
grupati

in pCIcuti alrropiate, f5.rii ir'osprectafea une:i anumite orclinr in dispunerea lr:r ri\/ulpe Ig6j.15, vezi pl:inul
general rtl necropolei). Retcritor la necropola Ti;u,veni "Babe", inilialL formaiA
din 40 de turnuli, deas(lmenea nLl s;e meltlionelt.li cI in Proceslll inalldrii lor s-ar fi respr:ctat anumite
norme. in acelagr
tirrlr, pllLnul sir:uational al lumuhlor. in cadrul suprraielei necropolei, inclicd cd in amplasarea celor l7
tuntttli identifir:ati 9i cerce :rl!i (fdcr)ncl abstraclre de cei distrugi) poate ifi urmdritd o oarecare
orcline
(.'v'ulp'5" Popesctt l9',rll. fi,u.2). Tu:lulii cu cljmensruni
relativ ntiri marj (nr. 17,15,9,t0,1(1.3,5) erau
,cispugr intr'-un;;ir ar:at sur-nor.J. siilre nord-est de tumulul nr. !),
car.e ocupd Iocul central in incinta
Itl(lcl'opole i, aLl fost armenal rfi lumttltii nr. I t gi l2l; de Ia tumulul nr. J0,
spre norci-est, tumulii nr.X gr
.2' ta| spre su(:l-v(:st. lumult I nr. 14 Mai mLrlt ca atAt, in jurul tumulilor n,,. 5 gi nr. 3
se situi.r turLulr
r:lr-'ciimensiuni rnai ntici. n'.6,7, i3. q;i respectiv, nr" 4. La Tigveni "Pir:troasa", cei 5 tumLrli
cartati
coltstituir: (lollr: flrupi] distruttate intre ele cu c:irca 100 m. Tumulii nr. 1,4.,-5, care formeazd grupa de
:;Ltc[-r'r]st sunt amplrisrrJt intr-un rAnrl onentat est-\,r3st, tumulii nr. 2 gi 3 di1 grupa de nord-est.
untr-un
;;ir itx;'it sud-norcl, cu abute'r(: spre vest (Popescu, \,/ulpe 1982, fig1. 21). in crdrirl suprafe{ei accesibile
pontlLl cet'cet;.rre a ne)crop(-) r:i Cepari "Toplita", r:ei 9 tumuli investiS;ati l;unt amplasati inh.un grup
c:ot'.'O'r,-, , dtstanla dinlre e:i nedcpapind 4-8 rn (tumulii nr. I gi 2,4 gi f ijncl chiar apropia{i nemrllo-5
cit) Cloniirrt:n planr-rlru sittu lionirl, tumulii nr. l,2.,ti gi tumulii nr. 11,7,[i ,I'orrneaz[ doub rdnd,ri orientilter sLtd-','es;t -'nord-cst, cc;Jal1i, nr. ,4,,5,9, un alt riind axat est-vest (I,r:pescu, Vulpe 1982, j7. fig. 2).
!l'rrmtrlii evirlenlir:r!i 'in nect'rrpola de la BArseqti, in numdr cle 40, r3rau amplasali pe o intindere de mai
rnttlte s;utc ,:[e rnetrr (l\,forir,lz 1957.219). Informa(ii suplimentare re,l'eritor la rnodul de amplasare a
turnulllor, pt'ecum r;i pianu.l gencral al necropolei, in publicafiile ulterioare nu existi (Mopunq l9-57;
llorintz t9.59; 19-59a, l9(rl). I{ccropola tumularii cle la Balta Vercle., forrnati din24 de movile. erste
clit'rzatii in patru gl'ui)e. dis:rln!ate dif-erit intre ele (Berciu, Comqa 1956, 320 3ZI). Lrpsa planulur
p:cne ral al necropoleri cdt gi :el itl grupelor, nu permite atestarea existr:nfei unei organizdri rnterne. in
acelagi tirrp, rrrlanul srir.ualr< nal irl nr,l,ilelor nr. )lXIi, XXIII $i -XXIr,r (tLridem, fig. 123) indicd, cel
Irrutrn, cd in ciL,cruLl llrimului grup els erau amplasate ln linii axate nof,c-esl - sud-vest, distanta dintre
ele f iin'l r"le ctrca l0 rn. L,a i-iogo$u, r:ele 55 de movile au fost ridicate fdrir respectarea anumitei orrjrne ([btdern,

i11.

84).

In zona de silr,os;tepa c rn Dreapta Niprului, necropolele tunrularr: sr:itice arhaice, fard excepfie,
sunt amplasate pe plittouri iralte, inilfimi separate prin ripi sau cumpr3ne:k: apelor (tr4lruucxas I9'15,
73: Kcrrnanenrto 198.1,60; toelaHer{Ko I,r Ap. 19ti9,27). Sunt reprezentate prin grupuri compacte, in
morilelor valiazh intre.l gi ll-30. Cele patru grupuri de tumuli de la N{edvin,
Ciordal<ovs;kij J-es;, cle e xernplr-I, sunt situate una rle alta la distanta cil: 2C|0 m 2 km (l{oenaHeHKo
198t, 60, prc.45i). Dre regt ld, itt cttdrul grupurrilor, tumulii sunt situ:Lti f ilra respectarea unor reguli.
T'c'todatd, in unele din ele pot f i unndrite anumrte elemente de organizane: lntemd. in aceastd ordine
de idei, sernnificatir,'iLeste n:cropola. de laMedvin, unde tumulir din g;rupul II sunt plasali in linie onien latd notd-v,::st - s;ud-esl, iar ir. grupul IiI, unii formeazd un gir axat sud-vest
- nord-est
(l{onnarreuxc, ,11)81. puc.45). Majoritatea grup,uril,cr includ tumuli din djfr:rite epoci. in acelagi tinrp
stult cunos;cLtte gi necropolt' (grr:puri) formate e>lclusiv din tumuli d.in perioada sciticd timpurie Kcrnstantinovkl,'fenetinka ll4rruHcl(ar{ I975,14), Berestnjagi, Bobrica, Medvin, Kurilovl<a, Kazarovka (l(onnilrresxo I l)81, tlil ).
caCrul cdtora r:rLlntArul

Srucruna

'ruMULrLoR

Structura lr,rntulilor cle ia Trinca, in linii marj, este aceiagi pentlu toatd necropola. Sunt de tipuI celor c:u ntantalele drn prietle ql pamdnt. j.n c,ezul tumulilor cornplet in{elenifi (nr. IV - IX) a

49

\/olunutl.L,!r-l--

inmormhntirrit se
posibrl stabilir.ea morjr-rlui de construcl.ie a mantalelor. in jurr'rl locului
rupt rle dinrensiuni mari, diametrul
rrm,en*.1a un ring cle, l'ormd cui:ular6/ovlld, din pietre cie calcar
(tumr:lul nr' VIII)' iar
,:xter.ior al c[rura vririazd d.e ta 5.-5,2: nr (tumulirl nr. I.K) piina ia l0-i0,:5 m
ce urmcu se efectuau conform
ldtinrea * cle l;t 1,0-1.2 pZina la 2,2 rn Procedrlele cle constl'uclre
Irrrlrl out'e lol \ ill-i a ll te:
antlc din
I. locul c-lepuneni rest1rrilor cinerare gi a inventarllui, corespunzf,tor nivelului solului
dispusein mai mulinter.iorul r.ingslui, se ircop,;:r'cacu pietre cle calca,rde cli:nensiuni mici 9i mijlocii,
(tLrmulii
nr'-IV'V'VIII);
te rirndul1, :htrcaga c6ns;ttur:ti,: acopel'indu-se cu un strat de p[mAnt
din
lL l3cr.rt rlepunerii resturilor cinerai:e qi a inventarului, corespunzator nil'elului solului antic'
de un strat de pi:tre de dimensiunr
int,:rioru.l r:rngLrlu] s,e ac,Jpet'ea cu o molilija de pdrnAnt. suprapusd
pietre de dimensiuni mari
mijlocii ;;i mici clisltuse in nrai multe niveie (tuinulii nr. VI 9i VII), sau cu
de pdmAnt (fig' 1'2)'
(tun:ululi rrt. lX ), intreag;a c)cq(,truct e acoperindu-se ctt l'ncd un strat sublire
''" i,ruf
variazd de la 0,'l plrrrd let 0,6 m, treptat micAorAntr,rrea rnanralei de pit:tre in prLrrea centrrrlii
cu un strat de pdmAnt vegeta]' Mandu-se spre poale. N{untalelc c.: piatrA, la rlndul lor se acopereau
au diarnetrele de la 7-8' pdnd la l2tirlole cle piimiint, in caz;urile ,:dnd a fo'st constatatii ?n itttregime,

t,os,r

prirnul 6e6i rJr: constr,u{t.le a manralelor a tost prrrcticat gi in cazul turnulilor parlial deteriora{i,
antir:, pr:rimetrul mantalei de pianr. I, II, III, care <lcasernenea saU amenajat de la nivelul orizontului
din pietrer rnari, iar partea de mijloc'
tra, clupli c'lr Se prezintd scr;toarele mar pulin afectiLtt:, consta
vegetal'
chn pieiri: mai rnici, acoperite de o manta de panidnt
nr'' I 9i nr' III' de rlnd cu
l'urrmlii erar:, predestinafr pentru tl sinlurii inntr:l]mAntare' Tumulii
cdte un mormitrt-r:enotaf'
mrtrman,:ul cie sub nlanriaua Ce piatrd rnai conlinr:au 9i
tumulilor pentru o sing'urd ?nmotmintare'
predestinalia
partLc*laril.d!ile colstructrve, drrnensiunile,
14 rn, inirlJintile

0.4-5-0,'/

trL

similituLdini cu obiectivele funerare ale


in necroprll'rnnca "l)rumul Fiete$tilor" ilenotli o serie de
inmormantz-rile sub tumuh (fig' 2)' construccomunitiililor clin pcri.ada hallstattian6 tirzie care, praclic:au
este marcat de un
cu mantaua din pietre cie calcar fupt' conturttl cdrora
tunlulilrlr,
lrl,rutl
cle
tirnerrare
lrile
pamlnt arabil rePrezinta una din caracteristicile
ring forrna.t din pietr.e rnasl\e ,, acoperite, cu un s.irat de
ranazdintre 10 gi 30 m, inal{imile - 1'0-l'5 m'
de,finiro'ii a grLrp'rui podclri;.ir de vest. Diametrere ror
o singur6 tnmonmintiu'e (Menroxosa 1958' 39li;irnea rinLgr-rlui d.e circa 1,2 In, fiind trrreclestinatr: pentrtt
d'er la Satu Mare din depresiunea
40) ,A,c:,lagi nrocl <le arneniajare a tumr-rlilof este atestat ii in necroprola
red'candu-se la dimensideos;e'bire
grup cl,ltural. uniia
Ricrau{i i' Buco'in. cle Suri, racordatd ra aceragr
0,35-1,0 m (Ignat 1976' 106)' Stl'uctur[ 9i diunile relafiv rnar nlici' rjiarnr:,rul - 3,,5-5,0 rn, inilli*r:a qi necropolelor tumulare din faza evoluatd a
mensiu'i anal,crgir:c rumulilor de la'frrnca sunt carilcterir;tice
p"ttdt grupului podolian de vest' in pafticular'
culturir r3ierrlj)r L,r:s;, care irrr bazinul Nistrului cle M4loc
j;
5-6, puc' 11loe:Kon,'f,c' Ivlaxcu*ton 1952' 89)
pcntfu r:ea de la l.*ka-vrr,rbleveckaja (lJlonxourur" tg:;2,
lg82,3l-32,puc' 1)' Deosebirea constdnd doar in aceia
gi tLrmulului de la. x)nestrovk.zrluka (crrrlpuora
calcar nlpt acoperea nu utl motmint, dar mai multe'
cii 1n otriectivele nlrmite, mantalele rJin pieile de
prevrii:u{i cLl o manta din pietre de calcar rupt erau
Mr:nLumentel,:: funereLre de tipul tumulilor
din regiuneaT'anscarpatlcri a ucrainei' o astpri-lctic,t,3;;i cie cdtre comrr'Ltdlile crrlturii Kustanovict:
g
21 de tumuli investiE;a!i in necropola Kolodnoe
fel de s,r;r.uctLrrd a mantalerc)l este atosratd in rlin cei
EepnRrcoeu'r 1965' 90-91)'Tumulii
Il, clt:;i in nect"opolele de Ia Zonrin'l $i Lesovica (r]r'lupnoea'
III' aveau la
Potok, ?n rtumar de 13, cu r:rxcep{ia tumulului
cst.cetali jin n,lcropola turnult'd de la cernyl
gi parlial acoperea suprafala ocupatl de rugul
ba;ri o mante, din pietre <1.e,:alcar r,rpt c,ii. inc:o'jurar
in tumulii
lPietre in stiuctura tumulilor sunt atestate 9i
fr;nerar .,x rn\/entarul (.Cuu1,nosa l\)79tr,-51)'
nr'
turnulii
tr. 4,8,9 cln necropola de 1a Belki Ei
nr.VI -'\,'ll chn n3r:ropola ce la KuleLnovice, tumulul
1965' 91)' La rllenrYj Potok' diametrele tumul-3 clin necfopola cle la Os,oi (Cut'rpuona, BepurxonrEq
,intre 7,5--l l nr inarlimire, O,ti-1,21 m. prt:destinalia tumulir.r'din necropolele menlronate
riLx r,:rraz6
fiinci pentru <l slngurd ?nnro'mintutt'
i gi pentru gmpul Fengi,o.ru rnrnt;rrra .rn oir
Tunrulrinsl-t.t'tcturaciircraesteprcZentimantauadrnpietreSuntcaractenstlc
antic unde era depus
q;i cle cu:'bura' La Ferigile' peste solul
le--Bifs;e;;tr cltn r.,:liiunela clarratilor nrericliona[
singur strat'
ile rau dispugiin cere mai murtecazurr intr-un
rn.rmrintur se ci:,nstruia o g:r-iimaclf, de bolor,anr
manta dc pdntant vegetal (vulpe 1967'
pe cloui sau chiar trei, acoperite la rdndul r:i cu o
'l.ureorr
atcstiLte

:'

{-l

Rcuislg Ahs=.lSgar!&-ie nottit

',t)
))_.

l\

.l

lFig.2. Grupuri 0ulturale s;itlcrrlnt necr,)polei examinale, in obiectivele funeran-. ale cerora au paralele parametrii atestati

'l-tinca.

la

l-igrupu'l podoliand{)v}st.(1 -Novosell,,a-Grimajlovskaja,2-lvarrbvlta, 3-Ladycin,4-lr,4ySkoricy,

7- iv,ino'/oy,8-Rakr:vflut,9-Sidlovcy 10-Kupi,r.
12-Beiemjany.
* Btlce ,Zo!ll:r)e, 14 - )l"avar.l rrcy, '5- 13orodnica (n,'g.lvian [:ranco), 16 - Duplisk, 1,2'11-Braty6ev,
- Gorociok, jB - perebykovcy,
!) - D,rinjan'7, I20-Sulirivcy,21 -Lertkovcy,22-Loe,rcy, 113-.Gorodnica(reg.Tr:rno;:ol),24-Kruglik,25-Novosell<a,1,

i5-f(.ar;ano',rka,6-St:nrralrncy,
1ll
'1

Srupul p,o,:lolian-mo|J,:iv (1 * r'icovude 13us,2-Satu Ma,re,3-Volova!,4-CeL{;vana,5-Vornicenii Mici); lll -cullura


l(uglanovicer(1 -Nle'ricke, 12-lvlirlyeGeev:y,3-Zornrno,z[-Lesovica,5-Ku5tarrovice6-Cernyj
Potok,T-Dunkovrce.
{l - flolcdnoe 9 -Osoj,'l Ct -Berk:i); lV -grr"rpul sciticdinTr,ansrlvania(1- Marigelu.2-F:intdnele,3-Gadaliu,4-Baita,

ll

ii- $olrterru 6-CanrpiaTt'tei,7- 3ipdu,8--l-Argu Mureg, g -CinrbrurJ, 10-Ozcj, ll -Teiug. 12-Bla1,


':i -'Blirndana. 14 - {:iinreria) 'y'-,;rupurl tsirsegti-Ferigila (1 -Cepari,2*Tirlveni "Pietroasa",3-Tigveni "Babe",
4 - Ielegti Dr-igoergti 5 -'r/,aideerrr,6*Ferigile. T-Titegti,,8-tlArsegti); Vl -qlrupul Balt;lVerdegi Gogogull
-Gogc,gu,

ll

-'EJalt;a\/r:rda); Vll -,:;r.rlturaVe'kerzL.rg(1

-Monaj,2-l\4dtraszele,3-Tapioszentrnafton,4-Tapioszele,5-H6ves,

Ozanyelel:.,7 - Senl.es-\/ek:rzug 8 -- Gyoma, 9 -- O.oshiiza, 10 - Bdkescsaba "F:enyes", 11 - Zoldhalornpuszta);


Vfll - grupr.rl sc:tic lirnpr.iriu dir drerapta l''liprului Mijlcciu (1 - Glevacha, .2 - l\rlaleLjeL Ofirna, 3 - Novaja Kotel,nea,
rl - Zorrtneve ,5'- Perepjaticha, ; - Lazurcy, T-Steblev. {J-Kazarovcy, g--Trachtermir, 1O- Medvin, 11- Kurilovka,
12 - Berrestnjagti, '1"3 -'l]obrica 14 --Berrkozovka, 1]i - ly2anovka, 16 - Garrarnja, 17 - Jasnozor'e, 'l B Tai;lyk
(Kovaliolta), l:l .- Spc)l\/, 20 - l'(onslantinovka, 21 - Cve'tkovo, 22 - Tenetinka, 2j
Zabolin, 24 - Gullaj Gorod,
215 -- Mial<ee'yka, !16 - Repiech,c\,'. taja lilogi a:,,2'7 - Zurovka,ll8 - OsitnjaZka,2,J ., Turija,).
Sernrne c;orrven(icnale: a -- tumuli r;u nr,anla rJe piatrd gi pdmint; b --tumuli prer,,dzut cu o rnovilitd de pdmint suprapusd oe
nnantraua de p atrii gi piimint, c -. umuli cu txantaua de pramlnt; d - necropole F,lane

l-<i)'ILrrnuli cu isl.rtlclLlrt.l aserriindtoare cu ui celoru de'a Ferigile : in\/entarul nrormAntulLri ciepus pe sol, acopenl trtl o movxlitai cle bolclr'ini clepLr;r pe mal multe stratuli, sLrnt caractsxstiice $i pentni necropolele de la

\,/aidecrri (\'urlpe 196''t, lt));r de la lfelegti-Driigoeritl (BerciLr, Comga 1956. fig. 193; Vulpe 196i,28:
Cliiliitoiu, Moci,Ji, Mariinoiu 19E7,88). in necrop,tlele,Tlgveni "Babe", Tilgyeni "Pietroas1", Cepari "Toprlr!r,r" ,sr .l r!e;ti se evidentiutzd c\<nd tipurr de tumLrli. Pdnrul. de dinrensiuni nrici, prietrele mantalei fiincldepurse
inlr'-ttn singLu'sirtrat pe s'olul ar tic. lll doilea, de dimens;iunr mai mad, manlaua de piattd cu grosimea de circa
Ct,5 m rslprapune o ntanta de: Erdntiint irmenajatd asupra inventarului funerar depus pe solul antic. Mantalele
de piatn,i ale arnLrelor tipr-rri la rAndLrl lrrerau acotrreritr: cu un strat de pdmrint vegetal (Vulpe, Popescu 1972,
88: Popescu. Vr.rlpe t!)8:1, l0ti i0?, I t(,)-l ll, fi-s. 13). in necropola de la.EiArs;eEti innrorminrarea clepusa pe
so lul arntlc el a rcopen [ii cu o rant::. din plmlnt rogcat, sLtprapusA de un str,at cle pietre de riu, mai sublire pe
crtftetlrl movilei ;i rna.i grors Ia p()ale, acoperit la llrrdul sau de un strat rJe pilmAnt arabil (Modntz 195J,

)l

Verde

asemenea 9i inr necropola <le la Balta


fig. 1) Maritalele din bolo,;:ini cle fAu. rnai ljind atesta'te de
vana'ziiintre 7 5i 20 m' indltimile'
(ller:iu. C,orn;a 19513, .\22,fig. tlZ3). Diarnctrele tunrulilor ca la Balsegti
qi alte mormlnte

219,

0,25- 1.5 rn, ini!ral ple,vizute pentru

singura inmon'nintale, in care ulterior au {bst depr'rse


aveau qi tumulii din
1) Dinrensiuni simrlare qi predestinalie a'na'logicd

s,:cunclrre,ilvlori'tz lr)57,221,1ig.
(Berci'' comEa 195t5' 453)'
necro'.lelie cle la Fer.rgile (vulpe f9{'t7, t91 9i de la cogoqtr
cd movilele indllate din p[Refe't.r l* zon,i <le silvostepa drn Dieapta Nipiului menlionim doar,
(Koenauesr<o l98l' 63; XoenaHeHKo lI Ap'
ntant efau predestirrate numai lx)mtru o ,,,,ngura inmormintare
198q,

l8)
ColtsrnucTll

FUNERARE

"Drumul Feteqtilor" sunt rare Atet


C'ns;r:rucliile frlnerare in turnulii din necr,rpola'frinca
di:puneau sub manl.aua tumulului' direct ia suresturile clnerill'e, ciit 9i inhrr:na!iiie, c*: reguld,se
sepulcrale' in a<;elaqi timp' in unri tumuli
orizontului untic, fiiri amena.la'ea corrstruc{iil.r
au li:st al,rJState:
'rafafu

la s:prafala orizontrll an[ic' ulterior arse;


a) vestigir ale c,unstrucr!ii1(I'de lernn, amenajate
(fig' 1'3)'
t)) gropiii6lfinr;:i[e in lutul 1:,albem, viu
nr' IIIb, reprezlitttS' o platf.rrmd de lut ars de
Vestigiile ,:onsr'uctiei cl,o s'pr:rfala, ."pir[t"'in tumulul
(l,tl5 m, odentatd pe axa sud-nord' spec;ial amenajata la suprafafa
:orrnii ov;Lla (0,9 x 0.? m) 9i ;g'.simea de
doud in trei grupe
era lncu.nlulata de 6 gropi clispuse cite
rri;rontul,ui unrir:. I_,a nive,lul cl:pistdrii prlaLforma
un strat rir'f,'it de
platfonnei- Pe suprafala platfomrei s;e gSsea
in partea d(l sud-es,,:, nord-est $i nord-vest a
umplutura
de r:e:ramic6 grosiera qi r;arbuni de lemn'
ti.al1r'ente rnrc:i de oase urTti'ne calcinate, fiagmen're
de lemn Ei pietre arse'
de cerruEi,
grc,prlor,ilcrnstir din pirmirnt ars cu incluzir-rnr
-cirb.uniambele canJri' ele sunt amplasate la peri- nr. I qi III' in
Gropri au l'.s1. clesciiperile in doi l.urnuli
nr.l' de form6
.Je nor,c, t.espect-iv' de sucl.Groapra din tuniulul
t.eria rnantalelclr <le piatrd, itt partea et
sud-est'
cle 1"32 wr' era orientatd in clireclia n.rd-vest
o\,,r1f, alr,.lrrgit.Zr (2,5.4 x 0,9(i r') qi addncimetr
Groapa
fund)'
spre
(pere{ii ro;;ituclinali se ingurist(3az[ Iin
Se,:riunea rr.ansver.sar6 a gr'rii este conicd
consta din
prevdz:uti cu un acoperig din blirne. urnplutura
tost
a
r;irpata,
fost
a
ctre
1,.r
de
nrvelul
la
de lemn
sprt: fund cu o cantitate mare de carbuni
pantint neiglu granulat, pir:t1t:' fragmente de lemn,
i qipeietii , in partea superioard a E;rr;pii atestd evidengi ,cirtev* oase cre anima.le. Birnere acroperi$uf
0'4 m
itt. d,a fornnii ovala (0,84 x 0,3'l rn) qi adancimea de
te ur.me d(J irrdere. Groapa dlx tumulrdt^nr.
in partea de
ser:fiune'a gropii este tron{--o'nir;it' plevizut6
es.e orientat' in <lirec{ia nr:t<l-r,es surJ-est.
din pdmint ct:nuqiu qi pietre de calcar'
nord-vesr cLr o trt]upti. Urnpl-rtur:a consta
orizondire<;t sub mant,aua tuimuiului, pe suprafala
Depunerea resturilot.r]:in::rare 9i a defuncfilcr
umaera frecvent practicaLtir d'e citre comunit'lile
tului anr.rc, fdril a.r'enalal'ea constr*1i", u.fulcrale,
(fig' 3)'
le sunt caracteristice necropolele tumulare
ne clin prer.ioacla Lrallstaitia. d. :it'zte,cdr'ra
predomin[ in
asupra cirora se ridica marLtaua turnurar'
inmorrnrintar.ea de[uncli.cr pe solul antic
Nistt'ului de Mijloc

g'up'uiui 'prldolian de vest riin zona


caclrul t'itualulur tunerar al conrunilztlilor
din sudul Ilucovinei (tumulul nr'VII' din
naUuli
Cep'J'iu''tu
din
pr,:cum
t9511,40),
9i
(l\4er.uror.na
.Vorovar, p,l solur vechi :fiin<1 prevarLir cu o prat{'orrnii cte.pdmant qi prundig) (Ignat
necroprl. de la
moi frecvr:rrt'inmormlntau defunclii dil9?8, l.ll). corr:.unitalile culttrrii Kustano'ice, deasernenea' sau in gfopi mici' itc'operite de mantaua
platforrna de pdmdnt'
rect pe s;upral'a{a orrzorntului rantic, pe o
deCvruprosa 1979t'51)' Nlorrnintele cu in'entarul
1965,9t;
EepnitKoBIIrl
(f)t,tr\prrona,
tunrulului
Carpalilor meridionali
necropole]lor tumularg flin 1r::giunea
pus pe:;olul anttc pre<ionninZt 9i in.cirdrul
l9); Tigveni "Babe" (Vulpe' Popescu 1972'
(ibide,,
Vaiclee'i
Z?-2-l)l
(\i
1961,
dr: la Fer.igile
102 );Ji1e'ti (I'lpe
Vutpe Lg82, il0. tlt); cepari "T.plila"(Ibidem',
7g);Tisrvenr,,P'erroasa"(lPopescu,
88) Ei de curbura'
(Vulpo 1961,28',CdlStoiu' Moii'ri' Marin.iu 1987'
biciem, l l l ); Teleqti-Dra.ilt)3:gti
qi din campiaDun61959,355; r959a,23r;1961,20L'), precum
de laEirirsegti (r,{,:r.intz tii:;'r,22r;
La Tigveni "Babe-',
409)'
(Ibidern'
1956,390-391t 9i Gogoqu
rr:and-la Balra \rercle (Ber,:iu. comga
erau depuse pe un
resturile cin'erare, respectiv' inhurna{iilee
T.eleq;ti gi Balta Verde, in unele, caz,urt
pat/stri,rt srub{ire de pietre d': rdu'

i,1

_,Beeuts$Lr. o.bcLl!..

\(

\\
'.1r)I
,\---

/..

7-'',J

i e 1 q u ci

)\

jL

))
\

I
I

:i

(,
i

)l

\,)

\
i
I

\
I

l' -b

- -?
F:ig.3. Paralee pentru rlonstruc:iile funerare depistate la TrinceL in necropole grupr.rrilor c;ulturale sincrone. Semne convenlionale: a - rt;s;turi ciner,are: deprrs;e pre suprrafata orizontului antic; b - construclii drs lenrn 9i piatra amena1ate la suprpafata
ori;:rrntulu antic r:

groni

PIatfornta de Iul i]r's, arnenirjati la suprafa{a orizontLllui antic, orientata pe axer sud-nord, gi groprlr: t.6 la ltumair) dispuse in jurul ei, s;dpate cle la nivelLrl de depistal'c a platformei, deplstate in tumulul
nr IIlb clin ne,cropolit de ir l"rinca, reprezintd vestrigiile unei c,onsrlr'r.rcfii funerare de lemn (cavou).
ConstrLrclii anal,og,icrl cun(il$tern in aria grupr,rlur podolian de vcst, unde c<lnstructiile de lemn pere!n
ciitora c(lnstlll din stilpi r':r'ticirlr gi bfune dispuse orizontal erau amprlasate atfit la suprafafa orizontului tititic, ciit;;i in Slropi rari rectrngulare (Sulimirski 1936,8l; lUerrcxoBa 1958,40; CrlrzpHona
1977,3E pIIc. 1,2.5.''r; Iclerr l9ir7a. ,3-10; Idern 19,79,61; Idem I99l,5l; lvlarees 1991,124-125,\27,
| . I.r,-.,,,,,.,-.,,,,
r\pJril!.riD'rrt{l(&r 199C), l-512). Printre,:ons;trucliile funeritle cle suprafa]i cunoscute in obiectip,,!. r,
vele ltrupulr-ri pc,dr-rliln de vest, cilr/DUl de la'frinca, dupd a$a pararTl(ltri precum: prezenta platforrnei
in incinta miirr:atd d,e gl'ol:ile de pari; orientiLrea platformei pe axa s;ud-nord: prezenta in umplutura
9r'r,rpilor a prctrelorfolos,ite la intdrn'ea capetelor inferioare a stdlpilor, are similitudrni cu constn-rclirle
din: tLurulLrl "A> clcr la |{)vosclka Grimallovsk:Lja, unde locul pe care il fost etectuatd incinerarea
plczinti o plattforn-rti cle pirtre, lipite, cu un strat cle lLrt galben, fetuit cu o musd de lut alb, perelii fiind
din stilpi drspu;;i \,cltrca.l riSiulirnirsl,.i 1936,81;ltulerroxoBa 1958,4Ct)l turnLrlLrl nr. 2 de la Duplisk, in
cnre locul inrnormantdlii i l'ost ami:nrUat ?n mod sirnilar (Sulinrirslli 19'-\6,7 i); tumulul nr. I de la
Cioro,Jok, pre'v;lz:t"tl oLr o pliitforrnd rJe constructle r;rmilar.l cu suprafaf a presdrata cu un strat sublire de
vur (Ibridem,6B); turrrulr-rl rrr:. I de ll MySkovcy, in care construcfra funerard consta din patrLr gropi de
puri pc coltr.u'ri, care rrarciru cAmela funerard cu suprafala de l4 m.p., rrxatd sud-nord, perelii cdreia
eriiu din blrne dispurse orizontal. ieLr fundul re:prezenta o platfonna ch'eaptd cu suprafala feluitd cu lut
de culoare de,schisii (.N4are:e l9)91 127); tumulul de la Novoselka, in care inmormdntarea a fost depusa pe o lr:spede rotundir de piatlii (Ibidem. 12|13); tumulii din necrop01a de la Perebykovcy, unde
podelele cavourilor erau plvate cu lespezi de piatrd, iar in tumulii nr. l. gi nr, 2 fiind ;i lipite cu lut
(Crurpuoazr l9J\),61); tumulii rle la Sutnivcy, furr<Jurile gropilol cdrora erau a$ternute cu pietre plate
rsulrtrri (I'vrta.n, I-'vr.1a.rr, N{eleii 1998,, 7 4-1 5).

53

lr:rnn amplasate la supjathla


in zor'r de :;rlr.,als,tepa dill ltrleapta Niprului, construclitle funerare de
perrioada presciticii (LInssncxas' 1915' 83-85:
otiz-crntului antic' ulti:t'ior arrse' sunt cunoscute deiia ?n
(secolele VII--VI ?'e'n) ele se intAlnesc
i(oerraHeullo 1(.)u1,68), toto,C;-t,i, ?n perrtlada sciticd arhlica
1989,l'a6:r' 4)' rlai frecvente fiind
il)itrenl de r.ar.(Konrralreilr<o l9)[il. (i8, ]'a6:r. 1;KoenaHeFKo r{ lp.
gropi' pondefea cdrora este de circa
rlirvol.,.ile c1: lernn 6e clivelse ttpuri gi clirnensiuni ameriirjate in
1989, 32)'
.lrl% clin lr:ttr,rl momnintelclr scitir:e timpurii (Konna.ueurrr I{ nP'
de pietre cu forma' dimensiumantalei
periferia
la
Groprle sdprate cle Ia nivr:luli orizontului antic,
cele depistate ?n lumulul n:r' I Et nr' III din
nrle, .rrenli.rea gr caracterul urnplrltuni asemf,ndtoare cu
nu ne sunt cunoscLln:cro',la rie la'l'rrrrr.,ir, in obit:,:tivele funerare hallstattiere tarzii-scitice tirrrpurii m)' pavate cu pletre'
riC,5 x 0'6, acllncirnea 0'6
tr:. E,le sunt net cleosi:bite cle gnlpile de {'orrna circulard
chtbuni' cenur;d' preourn 9i piese de tnIrmpluturii ciirora c:onsta dirr lllimint' piette, bucali de lemn'
consider'iite gropi rituale (Sulimirski
de,,c.perite in tLrnLrulii 1;rupului p,:dolian ,i. u.*,t ^ini{iiil
in nrcropolele de la Dolinlany
'enr.r.
i93rlr.8; lvl3ni()iiolla 1958. rl.i). cercetirile ulte:rioare intreprinse
]19'77a' 3-10) a perrnis sa se
(,lrrrrrpnona lc)"77. 4,[)), P'erebyliovcy (Clrrlliprrosta 1919,63' Crrrapuona
stllpii constr-ucliilor funerate de lemn amenilstabileascii pileclestrnalil reald rt itcestot'it - gropi trentrLl
de cele doud gropt
arriic. Gropile Jin tumulii cle laTlinca se deose'besc ai
1.rte lu suprill.rrla orrzontulr-ri
0,15 rrr) sAllate in suprafa!a rugulur
ce cli'ensirrni nticl, (drame'lrele 0,35, res;pectiv, 0t,25 ,arlincimea
funcr';u'clintumtrlLtlnr.\/II'd':laVolc'r'St,urnpluturac6:oraconstadincerrupd'cdt'buni'lut?nroEitin
drscuta{i'
\Z"ZS. Constr"uc{iile a'lincite dln rumulii
foc, lrr.ecr.rnr gi uni:,le piei;e de inventar rilgnat iOlZ,
circular: de dimensiuni qi aclAmcime mica' depistate
cleasenren,:r nu au nimic cc)ffuln n1cl c:u lropile
culturii Ku5tanovice' predestinate pentru
irr sLLprafr:1::le ruguritror fune:.'iire clin turiulii nec:ropoleior
speclal
pe platforma c'in^lnctnta tumulului' sau de pe locul
<lepunerei,i resturilot cinerare llclunate de
n.p"onouuq 1965' 91: Cunpr:;"otta I9'79a' 51; flonoeH'I
rrmcna.jat in alara tumulului iC--nrrpuoua'

.990. 1.59: lderl 199.3, 265 )'


mantalelor tr-lmulilor sunt atesi, accla,gr tirnp r'e ntion,imr,:ir gropr d: lbrma ovald siluate la penferia

lateinrirnlllliinr.x\i,x'vl,xxldirinecropolacultuniKu5tanovice'KolodnoeII(Cltrlupnona'
[)'55 m' adincimea cle 0'1
1,2.4). Groapa clin turnulul nr' X\',(l'l1i x
t965, 106-109,
liep,uxrior,ul.r

mantalei de pimlnt ' la


cu o micri c"uit'e sp're est a fost sapata la perifer:'a
rI), orienratii pe axl sucl-norij ':.rc.
(Ibipaftea de
$i cle est a rugului funerar
) irrumitii :ristan{zi cr.e .gromer:rfirre de piatr-d ameirajate i'
'esi
'1ern'pt'tc.l):inturnrtrlLilnr')i\/lgroapa(l'7xl''lm'a'dAncimeacle0'4n:r)'oriental.dnord-vest-sud-est
nt)'
(lbidem, pllc. 2); in tumulul nr' XXI' groapa (2'8 x 0'95

:sre siturrli spt.e su<J-vest. de t'r-.lqul fun.:rar


la periferia cle sucl-est a mantalei de piatra'
ldi.n:itir lLr 0.1 rn. clrrentati su:[-r'est-norC-est, e'str: amplisata
lorconsta din cdrb'uni' chrbuni qi b'cali de pifiincl parlral acr,rpe'ita de ea (l.tricielrl, p'c. 4)' Umplutuia
qi XVI carc
r1e:oase calcinate' iin tumulii nr' XV
minr ars,, Iespecti,u'. ci'buni., Lrlnu$a qi mici fragnrente
in apropiesau ndcat tumr-rlii, gr"o'prile stlnt amplasate
con{ineau incineral.rj efec;tuate: in locul Llnde ulteiior
Incertd ritmane semnificalia gropii din
i'unerare ;i erau. preclestrna-,e clepunerii ciLrbunilor.
rea
in irfara tumului. Po';ib'il' ca resturile cinerare uma'ugur-il.r
tumulul nr. XXI, care acoper-era o incineralie ei'ectuatd
ridica
u'de urte rior erall dep'se 1n urne asLlpra cdrora se
ne. cre cr!.r.br.rni ;i de cen*gd sc curileau i'locul
de micise sapa o groapa speciald,-practicaconfirmatd Ei
mi'ntalra rumulului. iar pentrr-. :,irbuni gi cenugd
iangi vase'lt; de olranda (ibidem' l(19)'
le i]5,;lom,eratii de carbunr:;i pirrnlnt ars a1'late
forma sec{iunii
ale gropii din-tunulu nr. I de la Trinca, incleosetri,

particularitdtrlrl constr.rjr-: ive


deadincimea considerabilS' cornponenfa umpluturii'
trans'ersale, pt.e,lenta acopetiqului din bime,
posibir, re:rezinti un morrnint cenotal''' amenajat in acemonstrelLz:ii cri ea avLlt o altrl predestirra{ie.
'
(mornilntul principal ctin tumul) suprapus de mantaia;;i vrerne cu efectua'ea incireraliei incomprete
marlta de p[rndnt comund'
ura cie pilLtrd ' apol ;,Lcoperi1.': ct-t o
o crnstruclie funeralri asr:mdndtoare a fost cercetata
in accrstii or.rjirre de: idei. tinem sd nrenfi,cndm cd
mOrml'tur nr. l0 a fost dcpus intr-. g'oap6 mare ovaliin ca<lru,r necl.op(rrre,i prane r1c ra Fengile. Aici,
alrrngitd(2,2(lx{-r.l35rrr).ad0ncimerrdel,3m'clefonlauntriqan!cudr:schiclereamailargir.Pamantul
ci.bLrri de ceramicd puPe fund s;e afla o mare cantirtate de
grollii c.intinea pig,nenlide at'surd gi c[rbr-r'i.
de nuiele' ciliva bode arsurl cu i.mprente produse dr: capete
temic al.:;e, Lr'caJr de c6rbu:ne bucili mari
(\/ulpi lg6i, 181). rcosultarea planului necropolei
_
lovirrii ri3 riu, g.a., oasole r:alcinate lipsind comlllet
motmintulLui nr. l0 erir axat6 nord-vest
plane cle lii Ferigrle (Ibidern' l.ig.23) c1e:noti fapr:ul ca roapa

1.1

Reuista Arheoloqi-9d.

Seie nouij

sud-est' Fontrll de lanlcu th:schiderca iargd, irr exprresia cercetatorului, eventual, trebuie
atribuita secliunir
[ritnsrret':;ale a gropri. Bucit:lle mari de arsuri cu a]lprente cle nutele, consiCerate
de A.Vulpe ca l1agmente
aic unei vetre, s-ar' ,Frutea sri pl'ovinai de la acoprerig,ul gropir, construit <Jin nuiele pe
care sa aplicat un str-at
Cc lut. Astlel. srmrlitudinei gropii rnorrnAntuli-cen,ctdf din tumulul nr.
-l dr: laTrincaqi ceaamorm6ntului
nt' l0 din ne'crop{rlra plana de Ia Ferigile este er,'iclentii. in ambele lipsesc oiasele umane calcinate.
Deosebtt'ea constiindlin faptul cii lai ll'inca sau gdsit dclar oase de la ofrancla rJe came, pe
clnd la Feri.qile, inventar t\lnerar fonnat dirr rnai rnulte' vasr: de lut arsi gi priese de fier cor,f,clate.

Pnacncl

FUNERARE

Fenlrlt necropola tumttlara Trinca "Dnrmul Iletegtilor" este caracterir;tic bilitualismul, incinerarea pi
inhuntatea, rapcltlttl r:Itntre,:le f itnd, r'espectiv ?:3 (f ig. 1,4).Incineratiile se ef'ectuau in mocl cliferit.
[. in af itra locului inrnormiLntirii, resturile cinerare fiincl adunate gi irnpreund cu inventarul eriiu:
[.a -pJasa.ter irt locul uncle trebuia sa fre ?nm,c,nn0ntarea, ciirect pe n;velul orizontului antic (tumlr-

lii nr V-lK):

.[.b. - c|:puse i'n urne

l'ird crrpa: (tumulul nr. ]II, aglomeratia B).


,[1. nemi.ilocit pe locul rrn<Jc ulterior se ridica tumulul, resturile cinerare rdmdndnd pe loc:
Itl.a, - cremaf ii incc,lr rlete direct pe suprafafa orizontului antic ,(tuntrlul nr. l);
lil.b - crernittii cc'rnple te in c<lnstruc!ii sepu|;rale de suprafala (tr-rmulul nr. IIIb).
Inc;nera{iile de tipul I sunt complete. Mormrntele variantei Ia sunt reprezentate prin resturi ciner':'rr rlr':t('n1''nre nri'-i de ot:;e Lllnano calcinate, ccnu;;d, cdrbunt, pietricele arse pAni la transformare ?n
vrr', bulgari ,Je parrrL:int itrs)car,: inrpreund cu inrrentarul sunt r'[splndite i'n centrul tumulului pe o suprrirfati <le circa 3--.1.n'r.p. ,itumulii rrr. V.VI,I):),6-7 m.p. (tLrmulul nr. VIl) gi circa 13-15 m.p. (tumulLrl nr.

Vlll).

'y'ariantlL Ib e:;tr: l'eprer.entatd ckrar de un singur mormlnt (tumulul nr. III, aglomeralia B). in Luna
ciit'uttt era clepusa o cantilrrte rlicd de oase calcinate curdlite de alte res;tllri de la rug. Pentnr turrrulii

care conlin incinenr'[ii de tipul I este caractensti,;: pietlele ce formea.zd partea interioari a ringulLu ;r
umpluitura lur ate-<tti urrne eviclentr: de ardere , cantl{atea extrerrr cle ledusi a oaselor Llmane adunate.
stttreil lor J'ottrte ft'agr;rnenlild, graduLl pllternic de calcinare, lipsa (cr-r ex:ep1ia unor piese din tumulul
nl VII) urlr(::lor cle ardere secundrri a inventanrlui, precum qi lipsr,r stratului de pamint ars in locul
clcpurrelr i lcsl rrri Iol' t'rnerlrr,.:.
Ir:cinerafiile cie tipul II surt nrai putin numeroase. Variantir IIa a acestei categorii de morminte,
incin,:ratiile incomplete. ri lost ateslatir doarin tumulul nr. L Resturille e:i fiind rdsplnclite pe o suprafata ch c,trca '7,5 m.p, gro:i ntea strltului de prirnint ars neuniform c,rnstituind circa 0,2 m. Gradul de
cre lri:lre a r:lils;elor erste diferit. Foarte puternic suut arse oasele craniului. trratelor gi posibil a prcioalelot', Cbarstele gi fi'agrnente l: coloarLci \lertebraLle sunt arse intr-o rndsurd mai micd. Identificareii apartenent,ii oiiselLor la clif'erite parti a scheletului a fdcLrt posibil cc)nstalare)a cd, inilial defunctul fusese
depus; in po:zitie chirciti Frr o pifie r;u craniul orientat in direc{ia nord-vest. Varranta Ib, deasemenea,
eslc, repl'ejz(:nlaLtiL clo'iLr de rrt singur mormAnt, incinerajie completd e,I'ecluatd impreuna cu collstructia
de lemn anrenali.rtii lii suprrfala orizontulur antic riturnulul nr. IIIb). (liroriimea stratulur de pdrniint ars
din interiorul c:onstrucliei, suprapus de platforrnil este de crrcu (),08 rn. in incinta lugului funerar, pe
platfolma, se gdseii c) cant ate rre?nsentnatd de oas;e cralcinate.
Fractic:ile funera.re rerjl)eclate in cadrul inmo:tmAntarilolconforrn ritr-rlui de incinerare aparin mat
rlrrlte varriilnt:3, ljese,ori en l3matice . Se are in verjere ?n primul rAncl acliunile efectuate in procesul
'inrnormitrtarrlor der tipLrl Ji (tr-rrnuIi nr. V-IX) gi de
tip IIa (tumulul nr. I.t. Faptul ca crema{iile de tipul Ia au fost efeclttate in i.l'ara locului inmormlntdrii este argumentltt pnn aceia cd, in centr-ul tumuItlor, r-rncle erau rdsp;lndite resturile cinerare nu a fost evidenliat stratul rJe pdmiint ars, inevitabil in
(litzul itrcierii nr:nri.;locite a :adavrr-rlui. Presele de inventar (cu exceplrLa unora din tumulul nr. VII) nu
alestd ume de ardet't: secuitdard, atunci cind pretlele din partea interioard a ringului gi cele ce nenljlocit r;upraltun inmotntintiirile s;unl arse puternic. Resturile cinelare;;i in',zentarul in tumulii nr. Vi qi
'VIII erar,r protejate cL:: o mi,;d rn,Jviljfd de pdmAnt, ce ar prezenta
o er.plicalie. in tumulrr nr. V, VIII gt

!1rl,rn 13l

!.-,1'1

r'

1- ,

ardere' PoStnemijlocit rle piet'ele cu uInl.evidente de


l.K ele irnp,r*unli cLl inve'taful ::rau acopofite
piatra 9i' ede
se datoreazi glosim1i mantalelor
bil, neatectilrea inventaruluj clt: foc in aceqtr tumr-rii
a'cestol'reariitiiti ar fi: defuncfii, deposeve.tulr, rrrgrr-rrilor <J,e propor{ii rnai mici. Expiicalia posibilI

drti

erau :remali pe un loc ripecial alenajal, 11t:1,:1]:


de pies,ele ,1. pultouila, de pot't ;;i cie ustenrsile
sparte rltual
ce le-a ct:'!inut ii u.t.to (';aseintregi, sau
rrdLrncte clc la rugirrnpreun[ cu p,iesele

ciner.re
olranda
ringuluri cle piai,i: tot arunc:i depunlndu-se Ei
rr rocul innror.*Lii'tiir.ii) se inipr.[gtiau 1n rnci'ta
de
mantaua
de
l.r cu un strat de p,miint:iLlprapus
cle carne (t*murlul nr. Vt), ap'i ul'ma acoperirea
Lllterior tic[r: pietre (tumulii nr' \/' VIil' IX)'
ritLrrnrrlii nr, \'l qi VIf:), r;au exclusirl.l. ,nuntuua
(tuc;o'comitent cu care avea loc "ospdful funebru"
s,uprii manralei de: pratrd se ar:[ea un rug'tulr,
'ietrc
q;i,
in
.t/I qi \/tII), irtsol'it',1e spargerea val;e]or ce ()|Jn[ineau cltrand't: (nrincaluri, bauturi)
tnu]ul nr.
'inmorntlntdrii din tLtmulul
cle pdmant' in cazul
r;flr;rt - rit,cOpeilfea c'r-rstrur:,ti:'i cle piatrd cu un s;trat
fusaiola att
viise au fost sparte la rug 9i cd irnpreuni cu
nr. \ll, s;e poate l:rresupune crl unele clirrtre

rrimcritpcjaratic,cisunr]ecu:.esturiledeardereaufostrduselaloculriclicdriitunrulului.
Refi':r.itot.llllrncine'rafialckltiplladrntunrululnr.I,remarc6mc[incontestabilrtateaefectuariiei
de os'
in u..trqr tinqr, cu exceplia unor vlirfut-i de sageatl
pe locr,rl rid,icirrirturrrulului e,st.e ivide,nta.
posibil' ci aceasta se datoreaza faptului
dc- ardere secuncrard.

in'e'ta*rl m'rmi)nr.urur nu atr:std urme

lui cornplett:, in rezultat scheletul a lost

roc,inaintea ar:ce:rii
cd acoper.ir.ea rugrriuri cu prie,tre a avut
unele piese de in rentar'
.r.,',',ut in.,lmplel, tocul afr:ctiincl doar
orizontului
sunt cbpuse exclusiv crirect pe s*prafa{a
l'hunra{rrlc r1:pistate in t_rmulii cre ril Trinca,
nr' II' III'
(lumulir
gi
pirmant
amerLaja mijntaua de pietre
antic, ncrrijloc,it pc rocur u'tre ulterr.r se
de
qi
IV)' cf,tt'e decle larna plLrgului (tunrulii nr' II
IV). Mormintele sunt in rnir.. misurir deteriolatr:
t'agmenta(tumulur nr. tII). oasere scheretelor sunt in stare
vastrtori s,a'. probii'ir, de,r leinhumaro
posibil de
fost
n'a
4,5 m.p. poziliir Si.orientarea clefu'ncliror
rd, impr.-L;tlatc pe supral.ar.iL de cir-ca
i'iqial afost depusin pozi-

'

stabirit. in aceita;;i ti*p, ti'drclcont

c. r'*ftut ,ain tuin.rlul nr. i

clefuncr.r'rl

lieclrircltipe0l]'illlecucl't1l.-llorient.atsprenord-vest,^(]onsider[mcir,posibil,aqapozilieefapracticatiiiir'citzulinlruma[lilr:rr.Orienta.r.,,p,..estpoateiipresupusddoartrlentrumormAntuldintumucadrul ritului cle inhua permis ccnstatareei faptului c6 in


lur irr. I\/. striclierca \/estii:iirror scheretr:lor
qi' proba(tu,muni nr. II gi IV), in per:eche sau succesive
ringulu,-e
i'mornilntarir.
prac{icau
sc
mlrie
. y :: -: .- :..]^.,*,Xri
bil r'eiinl'Ltrm[rite itumulul nr" Ili)'
Der.irrrclcttmrtrminteiel;dv0rgiteconrfonnrituluincinerbriiqiainlrunrdriicareocupauopozttle
drn necropola de la
cu aceastar tcazie, tuniulii'r. I gi III
centralr,r sub rnant.,a de piatrir amenajat'
morminte secunclare, ctl nr' 2)' cafacterul
:normiint-cenotaf'(rlesemnate,
un
(lc)ntineau:;i
cit.e
Trinca
anaiiz:ei corrstruc{iil'r sepulcraa f,ost argumentat mai iius, cu ocazia
cie mornr.rnt_r:enotar,al acest:lra
rji'ect pe suprafala orlzontuclJ mormintert: centrale etectuate
r]eosebire
\ilorrnintere-cenota1.sprc
le.
periferia
pe axa nord-r'est - sud-est' amplasate la
arn,ilrlajate lirr gropi o'vale' orientate
l

lui antr,:, el'au


manlalt,:ror cri:

pillr[.

lipsesc.
Fies,tur,re cinerare sa* cie inhumrr'e

cu excr:p[iaa oaselor de animale

de

la.0franda<lerciLrne('tr-rmululnr.l)'altepies;edeinvt:ntar'nuauf"".:l-:,t.f:,ttate'rumpluturagropilor
pletre, fragmente de lemn ptttrezit Ei cafbuni'
constand din prdr:liint negfu silLl cenu$llt,
"Drumul Feteqtiqi inhum':i ) atestat in necropola Tri'cl
Brr:irurlrs;rnuil (practir:ar::a incinerririi
cuiturale
conrtrnitalile nlai mu].tor r:ulturi rii grupuri
l0r,,rep,l,ezin'5 un fenom'ett .n,.o.,"r,,,i. 1,.n,,o
tumulare' clt 9i cetimpurie, atit care pfacticau necxrpolele
scitic[
tri:'zie
h,llstatli'nd
dir
1ter.ic,'da

leplanc(.1.rg'4):urupullltlrJolian!lvestclinzonalristruluideMijlocqiaSubcarpalilorMoldovet
Ignat
1989' 73; Kp'yme'uHulrKaq 1990' 152:

tq:isl+r:i; C,rflr':,Hosa 1980' 236; IIerpeHro


iin lJngana de Nord-Est'9i Slovacia de Sud-Vest
1g78, llll: Iclern 2000, i|-'ill); cultrtra Vekerzug
necfosci-ic iin Transilvani* (Vasiliev 1980' 90)l
('leper,r 1986, 174: Menoor<.ea i989,90); grup-ul
sct(beltiu' Ctlmqa 1956' 405"153"156)' precum 9i cultura
prola d,;: ia (J.g,:rgr.r <lin Cinr:,irt Dunari:ana
l98l'
br"rpro Niprului (tr4nruncnas r915,80; KonnaneHro
tica tirnpur.re din z:ona dr: srlivostepri iiin
practicatd ?n cadrul culturii
r9g9, 34-35). ixclusi' inci'era'ea era
6E_,/0: [..c,eila*errxo rr ,{]r
-[r-lnscalpatica a U;rrineri (.crv'epnona, Iiepurxonuq 1965' 9ll Cunpuosa
I(*itarrcvr:r.: din regirrnea
Carpatilor me1gg3,2(4'\'gr:upului Ferigrle-B'lrseqti din:zona
1979a, 1jl; llorroeu.n t9,;,C,, l-58-159;
a culturii
l'):;t7'201)' piecum ;i in uneie necropole
Morint
r.iclioni.rli 9i rlle cur-bur,i ('t/tt pe 196'7'20;
'
Balta verde din cimpra
.y'eker.Lr1E (lulcrir'xo.ra l9rti9,99), rtr inhurrrarea - in n"ttopola dr: la

(\,1e.nrur<r:rua

.r6

__.___

Rcurs,t Arhao!ogicJ. Scic rtottd

_n

,,
i

-t' \-)
, ./ --^..l--i
\\

,/
,
\

\,
/

l-'---1-.--:-

\
) \\

Fig.4. Parillele perrtru

tipr:rili-o ce,mormintel clepistate la Trinca in necropolele grupurilor cullurale sincrone. Semne c:on_
rr:sturi cinerare cepus'pe cirizontul antic b - rersturi cinerare depuse in urne; c icinerdri complete efectuale in construotii de r;u5rr;afatd; :j .- in,:ineriiri incomplete; e, - inhumari; f cenotaf,-..
-

trrnttonale: a

Dunalerani (Eiercru. L'r:msa 19.50,39t1-392). PoncL:reir incinerarilor';i a inihr-rmarilorin ltLll l'unerar.al


unitAlilor cu,lttu'aie c,ilre prirticau birrtualismul est,: diferitd. Inctnerdrile preclominA in practicile funet"art-: ale r:0rnr:nitdIilrtr grr-1lulr-ri podolian de, vest (MenrcKoBa 1958, zl0; CulrpHor]a 1980,243;
Iipi'ire'-rr,ur.tqrtar 19910. t5.l-l5li; I:nat 2000, 332:"-3:\3). in caclrul cultu:ni Vekerzug, grupului scitic
drn'fl'ansrlvillria. necrt)pole i cle la Gogo$u $i a culturii scitlce tinrpurii din silvostepa din Dreapta 1..liprului mai l'r'ecvernte sunt irrhunrdrilc, care constitue: 35-82Vo in Nold-Ilstul Llngariei (tr4epeu 1986,
l-,tb);94lit, in'ft'ansil',,ania i'v'asiliev 1980,41); circa 66Voin necr:opc'la de la Gogoqu (Berciu. Comga
l9-56. 1t-53) st'.7,tr97o 'in silvos epa din Dreapta Niprului (KonnaueriKo rr,4p. t999, 34).
Sr:mnificrtiv e,ctr, f'aptulcd llmb'ele rituri erau llracricate atltln ceLdrul aceleiaqi necropole, cit qi a
Llllol cofllplexr: apitlt,e. in;ttna Nistrulr-ri de lrlgl<lc, in necropola de la Perebykovcy, civourile clin
tumulr.rl rr'. .3 q;i nr. ji r:ontr I atel resturi cinerare,,:At $i oase ale unor inhumdri in pereche (f'emeie
E;r
copll) (C.rtuptic,nrl 1979,51.57). in necropola de la Sutnivcy, cavoul din tumulul nr. I continea oase
calcintte;i pi.r-ti a unr:i inht rndri, iarin tumulurl nr I\/, sau depistlt trei mgrminte sincronice. cel centrlrl reprezinti" o tnhuntare 'r:l perreche, celelalte ctloui - incinerdri (fyqa-n, fyua,r, Merefi lgg8, j4?-5 ) Vlorrllntul 3i din ttecrcrpola de lrr Cliumbrud din 'fransilvania conr:inea scheletul unei femei adulte 9i re:sttu'ile cinerat't,: ale r-nui r:opil depuse in urnd cu capac (Vasiliev 1980,56). Situatie similara
esle atestilta gi 1'n necropola de la C'roshaza din Llngaria de Norcl-Est, undle in mormdntul 158 a fgst
descopcritd o inhurnerre ins:tit6 de o incinerare iir urna (l,iepeu 19116, l'78, nota, 327). practlcareir
arnt;elrlr ritr"rri in cadrr:l ace:lLriagi cotrplex funerar este inregtstratii gii'n zona de silvostepd drn Dreapta Niprr-rlui. irr tumulii nr. 1;r4;i nr. 177 din p:ruprrrl tumular din bazinul riiului Tenetinka, in acei;rgr
groapd se qiisea scheletul uttut matu.r, intins p) spilte cu craniul ot'ientat spre vest, aldturi de care era
depusiL o incinera{ie t'll,rsrt rcxa;,r 197-5, 81, 8-';). i'n tumulul de la Perepjaticha au fost deprstate at0t
inhumiiri, cZit rli incinr:t'ziri d:pus,s ?n vilse-ume, precum gi in gropi-ume sprecial sdpate in podeua camerii sepulcrale (KonnaHenj(o lr cp. 1989,34; tlropuii 1990, lZ-l:l).

!1r/14;411.-r't1, l-

inmormintirii, rcstu'ile cineratee f iind adr-rnate 9t


crbicsrul ,cremii'i clefuncgilor in aiara locului
de la
practrcat de comunitstea'::are ir ldsat necropoia
depuse cijrect pe sorur antic:, col mai l,recvent
ctz,inpractrcile {'unera.re clin perioada hallstattiana
l.rinc,r. sru rlepuse ?n Lrme, iite stat int, ,'rn singul
efecin aria grupului poclolian derre.st' inctnerarea se
trir.zre-sciticiittnrpu.ie a avut o lmaleraspinclire.
Pela
de
cerui descorr.iit in iumulul nLr. 6 din necropola
t,ra in crernal.oLrr s;pi:cial amenlLjate, de tipur
pe fundul
aclunate, de regulit''erau clepuse direct
rebvkovcl,(cur.rpr'ona 1979, tr0). Restu'ile cinerare
(Ibic':m' 45, 55); tumulii nt' 2-4 de la Dolinianl'
(rar,rrJrrril0,r -- turn.lii nr.lz qi .1 de la Perebvkovc:l
gropii - tumului nr" 3 cle la sutni'r:y (fyua''r' fyqal'
(cvrr.rpuonr r lL)-17, 38); trr6nnri,cofi pe funclul
urCoquunr.-Coclru (Ignat 20C)0' 3331' {ard utilizareit
iv4er.cii l,l9,il, ?:i):; s;,ttt direct pe sol - n"'"opol;
Joar sporarlic - iltr-.un tumul de la KadanovDeltuneTga o,selor calc:rnate in ur.e est" atestiatii
41) qr in tumulul nr' [ 'dr:tedorat' de la Loevcy
'elor.
l<a (Sulinlrrski 1t)36' El4; I\rle:rKrxoea 1958'
de pratra'
cremarea * fost efectuatir in incintii unui'ing
rKFr'rrerr,u!rlr*:a,, 1990, 14.0). in pr-rnrLrl caz
piatt'6'
sru protejiiti gi aco'lelitd cu lespezi <le
r.rncle a gi l'ost rl,3pl]s5 urna, ia l'iinclul
}ncinerareir?nitf'ariLlcrr:l]Lli..n.le,a"..aloclnrrrorntAntareapreclominiilnpracticilefunerareale
(159 de m.t'minte in
clnerare fi.ncl apoi clepuse i'n urne
:orn*'itiitiror,rLlrt,.uril Kusta'.vice, restr-rrire
antic (flo'oeHq 1990'
grdrnajoare, drrect pe suprafatiiorizon't,lur
6-l clc turnuli),:in 1;r'opi rnici . sau in
.nera{iile atestare in cachr.rl culturii Veker159: 199.1 265;Cltrnpnona 19'79a' 5l)'
efe':tuatej ncl:
De roqulii. c<lnftlrm a(lestui obicer elatt
zug,reslulilc,caLot'rtsedep'uri';ituinutrtesituperfunclutgropii(I7{epe-nl9r8(i'176;Me:]}oxoea[989'
restuin practici{e fune:are ile grupului scitic di'T'ransilvantit
90), pret.:urn. ;;i c,:1,: ,1ror.ili,, atestate
56-(r0)'
de notd-uest a gropii (vj:ll*'1 ]l]1]:
rik: ctepuniindu-sc in griimiijOtre in patlea
era prlLcticat de cdtre comunltac;r'em6rii i, afara locului inmormantarii
in e ;iclusr'it.l,:.trl obiceiul
resturile cinera.'racicc,j,r, z,:,nu -a,pa1itc,, meridiolraii qi rie curbutd' in necropoia cle Ialrerigi|:'
lili:
sallin ume neacopecu lirepc'nclerenld pe solul antic' in u'r-ne'
re, impr,3urrir cu inrentilr;ul ef,xu depuse
A-Vulpe (vulpe
tipuLile cle morminte Ia' Ib qi III' dupii
unghiular,:
clrr:''
i'
ampl.rsirte
rit,:
llropi
|9(17.2"].-):3)Srl.rl.rtiisimilirti:aufot;ter,iclenllategiinnecropoleleTlg.''e'ni...Babre,'(Vulpe,Popescu
"r,i:troasa" (popesi:u, \/ulpe 1982, Ll0)' cepart
rglz. itiirl: popescu, V,urper 19g2, 32),'figveni
'felegti-Drdgoe:;ti (calato.,'opli1rr.,(t.ri.ern. 102), lifer;rr (Ibicl,:r','i t ti rtri,t.eri (Vulpe 1961 ,2!'7',t,
obrcer erau depuse
Ot tu []2rseqtr' r'est,rile c;irerare de
ntt''opot''
in
llS).
iq8'1,
\,la'noiu
\tocri.j,
iu,
(Morintz 1959' 3551
antic qi num*t in unele c;lzuri irt ume
?n rnici gt'irmitloare pe ni"'cl'l solu.lui
i9r59a,:131t961.2t)3)'ltnuineraliile<lepistaieinne'cropoladelaGop;oqu'flraexceplre'suntmor410 5i urmt'
nrinte in urne (Berciu, Corn$:l 1956'
qiin complexele funelocr-rlui irirnorminti'ii este *tr:sl'atd
Spr:rac,c, cromaLea defunctilorin afara
Ositn'jazka' unde
D'ttopta Niprului: tumltlul 'r' VI de la
sitl'oste,fu,lin
cie
zontL
din
arlnair:c
rare scitic,o
tiurui 'renetinka, in groapa
arta parte; tumuiur rrr. 174 clin bazirr.r
oasele .,arclnate ar.r fost achr:,,: din
altuia (l'1:rsllucxas 1915'
au fos,t depuse vesti-eiile cinerare ale
marur
rrnLri
scheretur
cu
r:Je
riinrj
qi
ciiruia
Je gasea o grdr,tSoarl de restut'i cinerare
grrpii
fundul
pt
u.'Jt
r5
Berei;tnjagi,
85); tunrulul nr. cle la
l98l' 70)'
inventirl iird ttrrne c1e arderre (Konnaue'uxo
otlicr:iLr]inLr:;inerdt.iinerrijloclt.peloculllrrdeull.ertorseamenajarnanl.auadinpietregipamdnta
suprafafd atestat in tuantrc, sau ir. constructil seplcri-rrer cre
orizonturui
s*pra.fr;a
crlrer:1
turnulu.rui,
1le
deasein pericada hallstattiand tiirz,ie-scrticd timpurie'
mrLlii n.r. I qi tIIb clin necr<>1:,ola de la Trinca,

in cadrul grupulut poclolian cle


mai multe
r subcarprlilor Moldovei' lDupi ardr:re' in cele
ves,r. al:li i' z:orr,r Nistrului <le Mijloc;r;;;t
(Menoxoaa
intr-o g'iim6joarl
rr-rgului funeLar,^mai rar, zrrJunatc
c.;uuri,, c,irsere e:rau rirsate pe suprafala
cel mai autentic
1gg0, |52.153). Arnbeie variante
1958, I|tr; C-ttltlliiona 19!30, 236; Kpyrrr.-,0n"0.n*"
au fost
ir'-cavoul tumulului nr' 6 Oasele calcinate
Perebykovcy:
la
de
necrop,rlla
in
a,u fost crlltstatate
ldsateJresuprala|aruguluil'unerar;?nceleclintumul''lnr'lqinr'3'separatederesturileruguluigtse
l6sa oasile umane calcina(Curtpuona 1979, 58' 'll' 52)"Obiceiul ii: a
inrprdqfrau p;1'r-tnclul ,]av,r,:tui
(Ma-rleen 1991' 125) 5i
f.si atestat i:n tumulul nr' I de la My.*ovcy
te pe locul arde:rii, dease)*r(,rneu ^
tumulul nr' 7
1989, 107)' iarde a le adunaini'r-o grdmirj<lardin
(Il{1'x:nrt
laIvan.v,:}',
c{er
3i
nr.
tumnlrLl
l2l)'
din necropola cle la Volovi: (Ignat 1978'

''"8;liJTlT,]iJli1il:[l''ry:?:;rL,a

rnarea majoritrte a incinerf,ritc,r

t!

Rer-,isla,4rheol

osic

ti Ser:e rrorrri

Ivlult rrili I'ar, obic,3it I crerrndrii pe locul unde ulterior se ridica turnulul este atestat in ca6rul
cultLu'ii I(uir.irnovit:r)-- 1l din 9-5 Ce nrormtnte investigate (Ilonotru.r 1990, 158-159; Ictem 1993.
ii(r4). descol)erite rlLllrai ir d,rua neclopole: Koloclnoe Ii, in care cgnfbrm acestui obicei au fost efei:tuate o tr,:rime din 2l rtorntintr: cercetate (CuHpHona, EepHtron;H.r li965,9l) gi Cernyj potok
4 ilin i3 (rllrtrrpuoir,t lc)J(.a,5rL). in tumulul nr. IV de la Ceiny; Potol<, cremdrile succesit,e au fost
eft--':tulttt: pe o plat{'trnnd t[: lul ars de formd circulrard (2,L x2,2 nt) s]lecial amenajata la suprafala
c'rizontulLli antic (Cl:wlrpH(Ila 1919u,44). De regluld, oasele calcinate se lisau pe loc doar o canttAi
trlle ncittrsemnrltI se: clcputcr ilt utne, gropi de climensiuni micl sApilte in suprafafa rugului funerar.
sar.r s,3 adurrau ?n grdLmd.lol

le.
Siporarjrc. crefilirea [,e locul inmormAntdrii e,ra practicata qi cle catre comunitdlile culturir
\/t,:lierzug din Norct-E,stul tJngiu'iei. in aceastA categofie cle nrorminte A.I. Meliukova include c.mple xrrl fttnet'iLt de ll ,!lonlq. uncle intr-o groapd cr,r adiincimea de 1,7 rn, sub un strrrt de bdme de lemn
putt'eziter. ervcntltal, Pl'o\/er-rte de la acoperi$ul grrrpii, au fost giisite oase Llmane calcinate, cenuqii qi
citrbLrni. Ptintr,: resl.tttile cinerat'e, se aflau 20 de vdrl'uri de sdgeati cle bronz, arse intens gi lragmente
dinlr-r-in \/as ('N{:nrcr}lc}Ba [ )89. 90).
intr-un sin-qur ci12: pri.t( ttcitrea lcestui obir:ei este atestata ;i 1n zorna Carpafilor mericlionali. la Ferlg,rle, in t:unrulul nr 150, srluat in prelgma ne,ll'olpole,i plane din partea de nord a satului (Vulpe 1967,
15,7i3). M,lrr:nlntul r:ste re prezcntat de un rug de lormd ovald (.2,2 x 1,16 m), suprafata ciruia a f'ost
i,lrnplet cul'Atitta, riirnan0nl doar r'utra de pd.mlnt ars. Oasele calcinate au fost depuse in doua vase
irnrpla:;ate lt rrrargint,:a de rrorcl a rtr,qului, alaturi de r:are se mai gdseau fl-agmente cle vase arse, oase
,:rlcintLte. ciirtruni. plecutr pr cloui buca[r informe de f ier (Vulpe I96i', 190). Aici insistam sd men]ionrirn cti conforn-i plarrului t;mulului nr, 1,50 (Ibiderri, fig.26), trei vas;e er,au amplasate la peril'erra de
rsurl-r'est a rugului firnerar';i doerr ulul (nr.3) l;pre nord-vest.
In zona de s;ilvosler;rii .1in Dreapta Niprului arde:rea defunctilor de obicei se efectua pe loc, imllreuni cLt corLs,trLlc:tnrr l'unc'1r5" amenaiat6 atat pe suprafa{a solului antic, cAt gi in gropi (V:nuucrcax
l!17"5, 84-85; [<.oenaLuenxo t98.1, 7t]). in tumuluI nr,419 de la LazuLrcy, oasele umane calcinate au
l'ost liLs'ate:pe suprafata rusirlui f une:r'ar (KonnaLHeuxo 1981,70; KoenaHeHtKo tr np. 1989,34),
In,:ittetdrilr: inc,omplett: de tipul celei descoperite in tumulul nr. I din necropola de la Trinca, ne
sllflt cun()scute nulhsLi in c:0rntpl)xele funerare ale unit6lilor culturale cdrc,ra le este caracteristic bin_
tualismul. in t:lrdrul glrupulrti porlolran cle vest din' zona Nistrului de lv{ijloc, ele sunt atestate in tumulul de [a (],:lrt:,clntca, turrruirl nr' I de la Bilder Zolotoe gi tumr,rlut nr. iV de la Braty5ev (Me"lroxona
It)513,4l). lncineratiilc irtc,rmpl:te au fost evidenLl.iatr: gi in necropolil culturir Vekerzug de la Csanytelek rJin norcl-r:stul Ilngari:i (lvle.nn:xona 1989, 139). Relativ mai frec,venl rrtualul arderii rncomplete
a defuLnctilor;;i a construct ilor de iemn este atestat i'n cadrul monurnentelor funerare scitice arhalce
clin zotta,Je -silvostepii din Drerrpta Niprului: turn.ulii nr.3-5 qi nr. 86 (mormintul 2) de la Bobrica;
tutttltlul nr-. .lti2 cle la Ilerkr,rovl..a; tumulul nr. I de la Gamarnja (KonnaneHxo 1981, 70.); tumulul nr.
l:i cle Irr Stetrlev; turnLrlii de la l\4[alajl Ofirna, ]t{ovaja Kotel'nja, (ilevacha, Lazurcy g.a. (KonnaHeHKo
rl ,rp. 1989. -]4). in lumul,r ne<:ropoler de la Mr:dvin, partial arse srau doar constructiile de lernn
(F.onnaucurro 19,3 l, ;'Cl).
Caracteristicrle ritualul:i funerar practicat in cadrul ritului inhLrnr[rii, dat flind starea insufucientii cle conset'\/lir3 o molrnirrt:,lor din necropola de la f'rinca, pot fi doar reconstitLrite. Defunc{ii se clepllneaLl direct pre suprlfaltL orizrlntrrllui antic, sub rnarntaua tumulului firE. amenajarea construc$iilor
sepLrlcrale, in p,czligic chircirii pe o Frarte cu capul orientat in dilectia r:sticd sau nord-vestic5. Se priLcticrlttl ittntoturirntlrile s;rngultre, in perec:he sau suc,ces,ive gi probabil rr:inhumdrile.
Palarnetdi constatali pentru mormintele de inhumalie de la Trinca au ce:le mai apropiate paralele in
prlcticile fitnerare, ale cclnturtitdtilor l3rupului pcdolian de vest din zona. Nistrr-rlui de Mijloc (l\4enrcxoea
1958,40: Cl"vnpnona. 1980,236: Kpyuenruurtxzur 19190, 152-1511). Depunerea defunclilor direcr sub
nlanlaua tuntulului fiitd corrstruct i frmerare este atestatd in turnulul nr. (i de la Ivanovcy (.ll{yxuu 1989,
107) in tumulul nr. I rde la Lano'vka, defunctul in prozilie intinsa era depus pr: o platfbrmd de pietre plate
antenajute la Lrii:za tuniululLri (Sulimirski 1936,88; Me:,rrcKoea l9lj8,4tll Kpyue;rtuzUKarr 1990, 152).
N4rclul predominant rl,e depurrere a defuncfilor r:ste poz)lia chircitd, de rind cu care, intrun numdr rrrai
nlrc, srr intrilne sc qi nrcrrntinl,r cir sche lr:tele in pozilie in;tinsd (Me,rrcu<ona 1958, 40). Depunerca scheletu-

59

I ol u,1,

Ll,1

. !\:-'-l--.----. --

nr' 2
tipul c:onstrucl;iilorfunerare' este cunoscutd?'complexul
lui i'n pozifie chlfcll,r. fic;iinclatrlstractie cle
puc'
g0. tig'lg; \,{sffoKrlB& 1958,40; Kpyure.nlulrunar 1990' 153'
rle la Ralr:,cv lKurrt rlljr"rlimirski 1136,
pzc. 1), tumulul n1. f' de la Ivanovcy (llJynliH
L a. t,, Kni;llik (cvupiroea 1968, 14,
:j6,.1). turn*lul
'r.
(f1'ual, I'yqa:r, lvlerefi 1998, 75)' C)rir3ntarea inhumaiilor in calg';g, l0?), tunriuh.rl nr. 4 de lr Sutnivcy
mdsurd preclominri rJi|eclia nord 9i nord-vest
Jrul tces;tui grup r:s;te instabilr1, totodrta, intr-o c'arecare
Kut (]vlelronona 1958' 40;'
I'iind atcstat[?n cornplexu nr.2 deiaRakclv
(lr4e-*oicrx' 1gr58,4.0),
'ltinia
Merefi 1998 75)' posibil mormlntul semon'iintirl I din l.urnglul nr. l.de la Sr-rtnivcy (fyriaa, I-yua,l,
1968, 146, pnc' i) 9i tumulul nr' I de la Dolin'1any
cunc,ar din turrrulul nr. I de Ir Kruglik lcltnprioi,a
qi
lare.predominA' erau practicate' deasemenea'
(Cr,iltJriloaa 1968, 23). Dre riintl cu inhumaliile sinl3ulare'
ofientate diSei-.ratin,:1" scheletele in pozitie chircitii erau
inrnormiinriiirile in pereche: tu.rnulul nr I de la
nr' 4 de la
(MejlroKoera 1958' 40)' morrniintul I din lr-rmulul
amet.ral. unul spre sucl-est, alttrl - norcl-ve'st
pe pafiea dreaptd cu
fe:mei enru depuse in pozitie chircitd
Sutni'c),, jn ,:iir.e .,^heletele r,ur-ri bf,rbat gi a unei
o-:::.1'
1998, 75), eventual tumulr-rl nr' 3 9i nr' 5 de'1
crl.niiie spre norcl-lest (fyqa;r, I-yua,r, lvler-eri
antenol
asociate molmlnte rJe ilrcinera{ie depuse
kovcy, uncle cacli:-r.vreklr dr: l,:mei Si cclpii au t'cst
(CvtirpHr:net lt)'79, 52.57 ).
Inhurrrafit]le s;uccesrve

prin morminte cu scheletein aceiaqi constructieii funeritrd, sunt ilustfate 9i


poziraRakov Kut, in care scheictr-rl unur a. fost a$ezatin
le intinse,,inmor.nrlrnt'r.ea dir cista nr.. 2 cre
clepuse
clasele a[tc,r dou[ morminte,
dreaptd cu craniul orrentat spre ttoi.cl-vest,
!re chrrc.tZi' pe pai.tea
1936' 80' fig' l9;
adunat,: la picioarele ultimulut (liulimirski
ante,rio.. lrir.ir correr.iune allatrmicd, s,u1t
1990' l5i3' puc 53'Z)'
Me-rK-rx,.nrt l95ti. 40; f-pvule :rrut{lrKat
de la'frinca qi ce')e cafacteflstlce grllsiniitirtLctini se oLrser'd intre rnhtrmaliile
VIr.rLIt mai
in necropolele pliane' in cadrul culturir Vekerclrn Vr:st. cire pfactlcittt btritu;rlismtrl
pr-r.lor.,:ultr.u.[rle
'utine
adiinctmea
35 Si 82Vo, cle oticei ereLu depuse i' gropi'
zurg. inlrurnir{iilc, poncl,J'ea:;Lrora vartztzdintr-e
de rAnd
stinga'
pe
rar
mai
p,rlponderent in pozilie chirclta pe partea drea''pti'
CdLrol-Lr rru ciep'igr:r5te I nl,
,int.alnesc qr ntc,rrrninte cr.r scheletele intinsc ,a ,poi". orienta'lrea rscheletelor nu este stabila'
(1ill.e
se
cu
spre nord satt sru<l (ileperu 1986' 116-178
preclornr'ind. dtLrcr:fiile vest 9i est cu,Jevieri
totociati:i.

Vle.noli,rea I 989, 89)'


in poztlte
este ctepunerea rJlefunc{ilor in gropi '
Penrru grupul rsciric din'rransilvania cafacteristic
se aflau in poa motminlelor' Cele in cal': sche'letele
marealnaj.riiato
cuptin:le
ca'e
spa.ie,
irrtinszi l)c
clireclia
caz*ri iz.lrrte. in orie'tarea schr:letelorpredomina
zitre chrircirti r.edrrr,:iindu-sc t,r numai .at*r,o
cu altd orientare (VaL2'Va,restul de l-l!/c constitt-tind m.rrnintele
nor.cl-r,,r;:st - 50'1i,, vsst - 2:i.l,,eslsilrev I980, 42--49)'
groclepugi in pc'zilie intinsa pe spate' in
tuntular.i cl,s 1a Baltl vercle, clel'unc! i erau
in
sol acoperite
'eci..pola
pat strtrlire de pietr:e de riiu fie clirr::ct pe
pi simpl:, l:r su,X''af'a1rL ot''zcrntului antic pe un
este foarte variatd' atlt
r,n-,1irur. cu pierro. orieniarea schrr:letelor
de o pr'tf .r.rrr' d.e piatr[ sau in glopi.
1956,31)0-392)'
ciit gi in crirei;1ii intermeclia'e (JEle'ciu, c.m$a
cdrr.e rr:rate cere parru r)un,c1, cardinrle,
adancite cu 0'03' 0'3
pozi{ie intinsd llo spate' de reg^ulil' 1.n qrWi
L,a (io1i.ol)iL. defunclii erau clepugi irl
scheletelorpredomlp(3ste care se'riclrcii nlovila' in orientarea
nr in s,llLll Vechr lli n.,,ti Lrairlri solul viil
tumulul nr' XXX'
in
mai ]:ar splo.nord (lbictem
rrir clireciia estlca, cu de','ir:'i spt'e sucl Ei
"l'09-452)'
deasupla cdrr"rta sa ridicat
est'- nor<j-:st'
depus direr:t pe sclLul ve'chi cu clanitrl spre
clefunc,r:ul

tos;t

(1bi<l:m.'129).

rnovili.t
. ,:-_ -^-.. r^.ir.,r,oron:j rlirr Dreapta
s-r'T)rernta Niprului
Ninrului este svup*:ntru c'rnplexele flnr:rare scitrce tirnpurii din zona de silvostepr:Lclirr
cu craniul spre

orientate' r:u preciidere'


inhuma]rrlor in pozr{ie'nlrnsd po spate'
vest 9i mai
irr pcizilie chircitir orientate cu craniul spre
,,,e st. de rincl cu 0are se intirlnesc 9i inhr.rmalii
sepulcrale de tipuri diverse' in cazuri sporadice
pi[in, rsp,r.e esit. predorninii <jepunere,a lorin construc[ii
Inantaua tumuluiu' (LI-rrwrHcras' 1975' 79-88;
:;unt irtesl,r,e i;l rnhumar.iile depuse rlirect sub
itr tumr-rli
1989, 34-35). Inhuma{iiL: in pozi(re chircita'
u
.KosnaseHro l!)[j[, 6g-?r], I{oenaHeHKo Ap.
laositnjazka'
nr'2,'7'41lde
irLrntn:Lor'lrntepr.incipa*:-tumulul nr. ll30ielaGugajGoro<l'tumulii
Gamarnja' tumurr-rl nr' 7 de
la
gig),
t
ae
t'mulur nr,
rg75,
tumulur nr. ri dr: rn RyZirn,rvka (r,r''rHscxaq
qi s,:r'unclire - tumulul nr.2 r.e' la Konstantinovka
la Bereri;tnlagr (Konnarreurc. lggt,;;t, cat
apar2 r;au 3 defuncfi, schelerrele in pozi!ie chircitd
([,I:*rurcx.ar' 197;, ;;;-in ,norn.inr.t...r..oniin

cilic

pre,c01.f,,1rLlr1'cl

tjnde,l'uurc:tilor:areinso{elumol'mantulprincipal,fl6:pusinpozitieintinszr-turnululnr'40delaGul-

_* Lra;|s,Afijebcg!. $ltia

60

naud

jai Gorod, tumulul nr'.4[,l c]e Ia Zurovka, tumulul nr.211 din bazinul iriului Tenetinka (l4.ltrlucrax
It)75,88) gi rnormiiritul rr'. I l;i 2 din RepjahovatajaMogila (KonnaueHr(o H Ap. 1989,35). In perioadil scitici nrillocie, lr dclua jurn[tale a secolului VI-V i.e.n., depunerea defunctilor?n pozilie chircita
mai praclica ilbidcrrr. 39r).
r]biceii.rl amr:ni,r-idrii rrr<lrrnintelor-cenotaf (nrorrninte simbolice'in me,moria unet persoane decedate
in alta parte ), aterslat in ne cropola c1e la Trinca, in pi:rioada hallstattian[ tiirzielscitic[ timpurie era practic;at de cdtre cornuLrritir!il: mai multor grupun culturale. In cadrul necropolelor grupului podolian de
rest din zona Nistlulur d: Nlijloc:, tumulii cenortaf contineau construclii lunerate, resturi de rugr"ui gr
inventetr sinrilar turnulil.:rr in c,rre erau efectuLate inmormAntdri, hpsind,complet resturile umane incinerirte liau inhLrrnate rilVlelrr:r"'oea l9ii8,4l; Kp1'lreJrbHHIIKa.s 1990, 15:t). In aceastd categorie se ?ncadreaza tumLrlul nr'. [I c]le la Beremjrlny rlSulimirski 1!)36, 63), tumulul nr. lI de la Ladydin (Ibidem. 84), tr-rmulul nr. I{ cle la. Servatirrcy (tbidem,95), turnulul nr. I de la Kupin (Ibidem.99), turnuh-rl nr. II de la
Zavadincy tlbidem, 99), tumu)ul de ia Lenkovc,y (lV{e.rtoxona l')53, 60), tumulul nr. IV de la Ivanovcy
([tr]'','o"n 198!), 107). 'Iurrruli -.cenotaf sunt alestali qi in cadr"ul necropolei de la Caqvana-Codru, atrilruitd ace]uLra;;i grupr r:ultu tl <In depresiuneaRdc[iu1i (Ignat 2000,3.-?;2). In tumulul nr.6, care con{inea
inventar c:u'a,cteristic: gi 1-''e:ntluL alli tumuli, r:sturi osteologice ltLl au. fost atestate. Tumulul nr. 5. ntai
rnult ca atril nu con{inea rrici inventar funerrn gi nici material (lsteologic. AutorLrl sdpdturilor, reegind
din faptul cii situal.ii sirni are celei din tumulul nr. ii au fost identific:ate in 40Vo dil numdrul tumulrlor
inves,ttgali ,ronsiderd cir lr rsa vestigiilor ?n aceqti turnuli este cauzatd" de palticulantafile solului si strltcl.ura rnantulcLtr ctrc: rtu lr- asigurl! Conservarea materialului osteologic.
.\menlr.laLri:a tu.nrutrrjr,r'- c:enotaf reprezinta o tfAsAturA frecventld qr in cadrul ritualului funerar a
cLrlturii Krrrltlrnoviic'e, din legiunea Transcaqraticd a Ucratnei (l(pyruerir,nllubKa 1974. 266). Tumuli,
sLrb rnantalrll,o cirrlrl iLu lost depistate ruguri, resturi de la ospr[lul funet'ar gi piese de inventar', dar
care nLl confin restun cle rtase urT)ane inctnerate au fost descoJreri!i in necropolele de la KuStanovice
(trrnrulul nr'. IV'), Dunkovice (tumulul nr. I), Kolodnoe (tumulii nr. \/, XIII), Bill<e (tumulii nr. 1.2,1)
(Cuupnoira, l5epu:rrcoen,t It)(i:5,91) gi posib:Ll. Cernyj Potok (Cnrupnona 1979a,51).
.inmornrintarilr: simb,t iice, calr3 ccrnltneau nurnai inventar, de obicei, vase, erau practicatee qi de catre
comunitdlitrr:: culturii \*/ekcr z:ug cfin norcl-estul tlngarier - necropola Szentes-\v'ekerzug (l'lepeu 1986, 171).
-\4onunre:nteler funetlle cu caracter de cr:notal', fdrd nicr un inventar, f?ri oase sau cArbuni, in necfopefl de la Ferigile din regiunea Subcarpalilor meridionali sunt r3P1'elzentate atat de tumuli (nt.22,
li.2-5, I ll, .144a, l,I4b, 146,14?'), precum si de mormrnte secundare constituite din mici gram[.joare
cle bglgvanj cu diametrul rje c;rca I rn, depuse pe solLrl antic llnga manlaua morm0ntului principal ?n
partea cle vr,:s;t (monr0nt rl V din turnulul nr.2: mormAntul VI din tumr"ilul nr.26; mormlntul II din
tLrntuLlul nr 67), in parteiL rJe sud-'vest, vest (m,c,rmAntul II din tumulul nr.64), de est (mormlntul II
clin tunrutLrl nr. ll6,), sau norcl-est (mormlntul ll. din tumulul nr.2i''.1(Vulpe 1967,23,35-36, vez)catalogul gi prlanuiler tumul ior). M<lvile fdra urme arheologice, r'idicate in cinstea unor luptitori c[zu]i
cleparte sr: 'intdlnesr.: qi 'in recropolole hallstattiene tiilzii de la Balta'y'erde ;i de la Gogoqu din Cdmpia
nu

s,e

Durriirii ([]crr:iu, C,:n1to 956. 408, 445).


'fumult care nu con!ln ntorminte sunt cunoscul;i $i in cadrul culturii scrtice arhaice - secolele VII, \,II-\'I i.e.n. di1 zona (e silvostepa din Dleapta l,{iprului.In mantaua tumulului nr.334 de la Guljal
Gorgcl au frrst de,scoperit: nurn:ri r-loud cupe onnarnentate cu motive geclmetrice incizate (l'l:rluucxas
197,5, 18.'la(51. I-ll/18.-l!); sr-rbmitntauaturnulr:h-u nr.343 delaKovalilha(Ta5lyk)-cincigropi (ttna rcltunde, diametrlu[ 2,2:i nr, adrincimea de: 0,t5 m. gi patru ovale,:u lungimea de l-2 m)' umplutura
cd.rola consta clin r:rirbuni, cenuqd, bucali de parndnt ars, ft'agmente r1e vilse, oase de animale, pietre' o
piesrir cle sile;r. pat,r'uL fusirolo, cinr:i strdpungatr:are, de os qi o cupd. neagrd lustruitd' ornamentatd cu
inotive gegmetrice inciza.te (Ibir1em, 40, l a6n. XXIV/4-10); sub mantaua tumululut nr. 2 de la
Z-,rutn.u.. o strachlnd cLl gura in 1os gr o piesiicle fier (KonnaueuKo Ii 4p.1989, 140). Aceqti tumuli in
6pinia unor c)erceti1tcri u,;rain,eni. nu sunt rnonumente funerare. ci t'epre,zintd locuil de cult, varietSli
cle iLltare (IbirJem, 1:i(i).

Arlplasarea tumulilor cercerlali in necropola Trinca "Drumul Feteqtilor" in funclie de parttc Lrlarit[1ile cons;tructirle a nlan].alelor; anrenaLjarea construcf iil,rr sepuicrale; practicarea biritualisnrului; tipurilor cle nLorntinte evidenliate, atestd prezenla ?n r:adru.1 ei a doud grupari separate,

I"olr,rrrrrl

/. .\r.

61
,l

Petru pl'irna este caractel'istic lmenaadarrcite, placttcarea


.rcLr co'str'c!iilor.sepLrlc,rale de suprafalii, ulterior rrse $i a construc!iilor
incornplete la supfafala
ri..tualir,;ntulg, divcrsiiatea t pulilor cler morntinte - irhumalri, incineralii
lelnn, mormrntelerri.zontului afl1.1c., tncineraLfii tomple,te in consl.ructi:r 1e suprafaia de piatrir 9i
qi
a inventarnlui se
;eno,taf. p,errtru a,:lolr.t - tu:nuli in care loc,u1 depurLerii resturilor c'inerare
la rAndul sau
ilcollerelr initiaLt c:r.r g movilitai de pamiLnt, suprlpusir <le un sttat de pir:tre. acoperite
locului inin
afara
e].ectuate
cLr Lllt alt strlf do piinriint 1,r'"r.n1, in exclusi,ritate a incinera{iilor
amenajarea conmcrmintdr"ii, r.es;turile ciner.lrre fiinct clepuse pe suprafaln olizontului antjc, fdra
structiilr:r funerat'er ( fig.. 4).

()Lr LrnLlmite

tr-iis6tr:ri Specil'i,r:r

- de norcl-vest $i cle suJ-est.

Eleuerure coMPL-EMENI'ARE

DE

RlruAL

se rnclr"rd
relerin[d la necroprc,lu tumularii Trinca "Drunrul Feteqtilor" itt ilceastd c;Ltegorle
funebre, prelum : depunerea in morpr-ac:trcilr: cle cull" cilre s,e indr:plineau pe parcrJl'sul cert:monlei
gi
de c;rr:tli; a olrandei de came, pe
minte a gr.anulelsr cle minerrl de culoare roEie r1schisd (oclu) de
dtspunere a inventalului; depunerea ofrandelor
ca1.e o constal.iim;rnn oasr:le de anirnale; rnodul de
(fig" 1,5).
ulter.ior i'nrnorrniLntirrir in a1'ara mantalei cie piat|ii
granulelor de c'cru a fost atestata
Colr:rranti nlLttu|ali. in.ciclrul necropolei de la Tdnc:a depunerea
6cupatc rje resturilie cinerare depuse
nunrai irn trjmulLl.ll nr. VL ].n tunrulri nr. VI. VII, IX, sr-pt'afe]ele
plnd la trans;fc'rmare in var), fapt ce evr3nclit.ect pt] s;olul anl.ic el-all priglrnentate cu alb (piet.ricele llrse
cu var sau cretd'
tr-rll inclicii practir:,area obicei'Llui pres;irdrii locului inrn'rt-mdntdrir
de Nor'c --bazinul Nrslruin rirrrulLrl fur,erur a comunitifilor din zonele lirnitrol'e Platoului Moldol'ei
C.r-r

zona Carpa{ilor merid,onal qi de curburd


lLri de N,lijloc $r isLtperior. fej{tunea'ft'anscarpaticd a Ucl'ainei,
Depunerea ritr-rald a coloran{ilor natul'ali
din perir:rl,tla halllrstlttiana tiir;te acest obicel nu este cunoscut.
perioada l-rallstattianii tirzie - motmintttl
(o,:r*) e stc atslat,r s;poradic dc,al in unelc cornple:r.e trar:rce clin
in care dr:: rlnd cu alte piese de podoaba
nr. i cli' rlecroporn prlani de lrr Giurgii-rlegti c1e la lgurile F1'utului,
pe una din f.1., (Levi{ki, FIaher-r lt'99' 122-123)'
se gdsear gi o lespede de gler;ie uqol. olb,iu,,d

larg de cdtre cornunitl1rler scitir:e timpurli din z'cna


(l'l,rsr'rrtcxast 1915. 154-15ii; Kosnaseuro l98I' 12;
cle, silv.srep-r ,crn bazinul l.,liprLrlui de MiJloc
care practictru 9i lllesiiraKorrra'crxo 14 jrll, 19g9, ji6). comunitiilrle grupuiui :'crtic drn Transilvrlnia,
1989' 87)' prercum ril a celui scitoid din
rer ntorrrinte,lor cu cret[ (\,i:.slliev f 980' 8t-9']; Me'nloxona
qi in tum,lul
13!)). Deseorl, granulele de ocru' ca
C;lmpilr 'Lisei (I,a'clucz: 1955. l3; N4elroroea 1989,
rjt: gresie' sau cu ()lespede dreptunghlularl ugol'
nr. \,1 de lu'frirLc;,r, Se gdi;e;lr ?n asoctet'e Cu o tava
albjatd pe una din fele (fig. "5)'
carne, att fost a1'esitate ?n loate categorlile de
Ofr,rnda de,i;arner. Oa.llt:le de animal de la ofranda de
de carne eltr clepusa intr-o strachina; de
mofrninte: ie inr:iner^fie - tumulul nr. \/I, in care ofranda
carne era clepusd cl:irect pe pi'imlnt; qi, morrnininhumii,li,: - 1.1.1111r-rlri u.. IIli ) nr. I\/, uncle ofranda de
pe fgldul grclprLi' Determindrile paleozgologrte-cenctal'-. trinr,JlLtl nr. I, <ll':rancla de carne gdsindu-st:
tlin tumr-rlr-rl nr. III:iunt de ovicaprine; piciorul ctt
cr: dem0nstr.errzirc:i rei;turile osteologice anirnaliere
o palte din oasele de lrnimane din tunlulul nr' I\/
tgt cu r.:,rpitd,clirr tumulul n; VI apal'tine unui rniel;
de Coarne fiinil de ovtcaprine; cele din tumusgrit de: rniiglirr-r;; don'tersti,::, lltele, inclr-rsiv fragmentel:
Iul nr. ll cle bovilte;;i oi'ic:'rp'tine'
un obicei l:unerar larg practicitt in epoca
Depuner.ea rtl:ranclei ,j., .r,*. in mormintr: reprezintd
halk;tattianirtirzie- srlitica trmprurie' in zona NIT:'brcrnzulr-ri --fier.'lui tirnpr-rrir-r. inclusiv perioada
poclotian.de.vest (Me:rrcxoea 1958'
lui de il/r1loc el e:ste ater;ttrt in mai tutt. necropolc a grupului
II de ia t-aciyein ('sulirnirs]li 1936' 88)' turrrulul
Or,. g15e,*: cle *nrmale sut]. prezente in tumuluinr.
la Bratysev (lbicler:n, 59)' turnulul nr' 2 cle la Donr. I d.:1a Duptisk (Ibide:n1,70), turnr-:lul nr. I\y' de
nr' I
la F'erebykovcy (Crnuapnona l9l9' 44)' tumulul
linjany, ((-'r,plprrontr 1911,.33), tumulul nr' 2 de
indicd r:a la
c,r1.; Idr:rn 1990, 140)' Resturile osteologice
cle la l,cevcy (Jr.pymenbr{HL.bKa 1985,l22u
ovicaprine rli de iepure' impreunS cu un
Dolinjrr,y a forsl- depusd r:ar-ne cle cal, la Perebykovc/ - de
cu;ita! Ce tie,r, ,pre funclul uttr-Li vas spart, la Lrrcvcy - de porc'

in

uce,lagr tirn,p. aLcest ol, 1cei era p''acticat pre

Reuisto Arheolosicci. Sene norra

(tZ

'

r/-''

"1

\r)

i'

?-,-.--,

j-l',/'

-v"

(J

I
I

,l

\\

{(
\

\T

/-^t

L.

Fig. S. prlralele pentrr,r eleffentele complemetorii ale ritului funerar atestate

lra

Trinr:a

in necropolele grupurilor culturale

piatr6: c depunerea
sincron{?. Sermne corven1ionale: a c,rloranti naturali; b - depunerea inventarului sub mantaua de
piatrd,
de ofrandd ulterior
depuneri
pe
de
r:arne;
mantaua
rug
e
inventaruiui in afara rnaniale cle piatrir; d - ofrandii de

innr,rrmintArii.

in grrupul scitrc clin llransilrania, ofranda de carne a fost atestirtdinT3o/r, ditt numdrul de mormin11,
te cunoscute. Dese ori e ra cle pus;rl ?n strdchini (mormintele nr. l,.l din necropola de ta Blaj;nr' 3,
Mar
la
Teiuq).
qi
de
l/1970
1l[)69
17, cle lr L-iumbru(l, n1...t, 8, ll. de la Ozdl nr. 2 cle la Simeria; m.
la Ozd,
il-ecvenr. ofrandii se <lerlruneiL ciirect pe parniint, liLngd vase. in mormintele nr. 6, 8, ll, 14 de
cle cate
insolita
era
came
de
nr, l, 2l'1969 gi LiJg7ti) cle lii Teiug, nr. 5, 9 cle, la Tirgul MuIe;; ofranda
un cufitag cur-b ctrr,: fierr F{esturile osteologice clepistate in molmirtte atest[ ci cel mat frecvent se depu'ea carn.: ,Je ,ovin?i - in nrroririntele de ferrrei gi, de bovicleu -- in cele de bdrbati. Oase de la alte
ipecii cle, animalc: -- ci.l . pot'c, :iine (lup ?), iepure, pasdre sunl: semnalate intr-un numdr redus de
mr)rminte ('Vasil ir::',' 19E0, -5Cf-53 ).
din
Oa:iele cle animalc upar. de asemenea qi ?n complexele f uner"are a cultLrrii Szentes-Vekerzug
Linsaria
*ir, cle Nolcl-Fist (i;cperu 19t36, 180).
gi
,reer.opc,lclc dc ,rcinerat,c a grupr-lui Ferigile - Birseqti drn zona Carpa{ilor meridionali
practicdili oblde, cur-bulri gr;,r{ie anirlizei oaselor calcinate. rJeasemenea rl fost posibil sesizarea
in 10
analizate.
morminte
70
de
<]e
num[rul
ceiLrlui clepr-rirerir cfr.ardei cle carne. La Irerigile, din
1'
tumulul
nt.26'.
tumulul
iru, fost i6entificatrl oas3 de pasiire (mormintele nr. 1, tumulul rtr. l9; 1,
106; l, tumulul nr' 120),
nr.
l,
turmulul
79;
tumulul
l,
nt.42; l, tumulul nr.il\',2, tumulul nr.'77;
mai mare (mornlintele
talie
'in,Joud rlintre crirre se rnai ;{dseau oase de oruicllprin" qi de anirnal de
\ilolski 1915,31-43',t' Fragmente de oase de la o12 gi .3 . r:umulul nr. 2(rt (Nlcolaescu-Plopqor,
plana din partea de nord a
fr;,rnda anirnalierii au first alestate gi in morrn.dntul nr. ll clin necropola
?n 9 din cele 21 de
s. l:erigi r-, (lbident.43). Resturile osteologice d.e la ofranga de carne depistate
mare preferinfi a
mai
o
ni.rminl.e rlnali;zate <Jir ne,:ropola Tigveni "Babe", deasemenea indicd
(l(-)ln*nitiiti16r,Jrn aceastir zona pentru cirrne;I de pasdre (mormintele 4 9i 12, tumulul nr.3), care

bouideu (mormlntul
(n-rormintul 6, tumulul
iipilrs in asociefe cru cea de ovicaprine
lt
]!
nr' 3)' in doLrd ntorminte au 1'ost atesI tr-rmulull nr. 3.t Ei caprior clr Inunte (mo'mintuli 9, tuntulul
nr'. 10), iar tttmulul nr' l5 - de cal (Nicoti.te n*rniri .trse cle: tr.vi'e (1. rtLrmulul nr. 5; I, tumulul
\/ulpe 1982,1)2)' in mot'ntintele I ii 3 din tumulul
liLesr-.Lr-plOp,i;or. $/olski t975.,1,1-48t Popescu,
.,1)ietroasa" sunt atestate olse de pasiit'e yi |espectir'. cle cal (Popescu'
nr.. li dln necroprolrL Iigvenl
yul'c lgti:l. 100-it)t'i ia. iirr tumululi nr. I din necropola de la Cepuri "Toplilii'' - oase calcinate
un caz de.sebit pre;rinta mormintul l0 din
cle animal clr: tlLlier nrare (lbide m,79). Irr acest context,
'l'- rr .l ci.rn necr.p'ia T'igver i "Baber" clre conltnea cou[ vilse cu oasi3 ci]lcinale in exclusivitate
ovicaplinele' porcul' boul qi cade a.njrnale : pilmul - 42 frag;mente, piltttt'e care se icentificd aparlinirnd polcului (Nicolaespr.at ;rl dcrile,a -.peste 420 flr,.girnente,ie porc. bou. cal, majorltatea
T' nr' XIX continea oase de cal sau
cu-p1o1rgor, Wolsl.i 1915,41i). in neclt4rola r1e la BlseEti,
(lclerrr t959' 358-360)'
bo' (N,lor.intz. t9:i9'. 233), turnulul nr'. i, ,,or. de arrl nale necleterminat.enecropola de la Gogo;Lt
gase cle unrrn,le au I'ost idr:ri:i{'icate gi in tumulul nr}.VIl qi nr. l-Iil <J,in
c,in CArnpi:t Dr.tnriLrii (Berciu. Conlga 1956, 417' '150)'
pentru complexele tumulare scrtice
Ofl.anc,a de canre reprezinti un element ritual carecteristic
oste'clogice aratri ci in morminte
timpLrrii din zorla ,1e, silVostepii clin Dreapta Nipi'ului. Dt:termindt'ile
ovicaprine, po,'c. in tr'rmulr'rinr' 447 de la Zurovka Yt
e:raLr clepuse fi-a,qn:rante de le,quri de cal, bovine,
de fier (I(onnaHeuxo n ap' 1989'
rrr....l0l,dc la'l.urrr:r ot'randa ce carne era insolitd de ciitc un cu{ita$
jr-rmdtate a sect-rlului al \/I-lea - secolirl V i"e'n''
:i-5) ln tu:ruluI nr. r1i de la ]Merdvin, datiit in a cioua
(Ibidem' 40)'
de cail erau r1t-:1lusr: intr-cr strachinir lucratd cu miina

Lulecrl'l

0asr:le

colr

rpo

Ll
rueruTA gt DTSPUNEREA lN'/ENTARULUI iN TUnilU

cleoseb'e$te de ce]i atestat in rnhulnvenlaruI nrorutintelc,r,:ie incirreralte. in gener,l, pu!in se


vase intregibin,!i .'frti tr-irnlui, fiira exceplie, confi:reau agl,cmeraliid. ttogttt"nte de ceramicii'
sttnt
de
i.t.egi f;xceplie prezintiitumulr-rl nr' 3b, unde fragmentele ceramicd
e. Ei, mri rar
'ilr;e
tip.iri celte de VaSe' l\urndrul de vase' inclustv
:r-i tutul rir.tiplce $l nu permit ltribuileri lor la unele
tehnologic, este: de 2 in tr:rnulttl nr' III;3 in
:e le ide'tif ica1e <Jupri pirrlile sttperioare, siill aspectui
qi vr; (r in tumulul nr'. IV gi vII; 15 in tumu[unrulul nr.. I: .{ 1n ti.rniurLir nr-. V: 5 in :urnulLrl nr. II
in cari: a' f'cst depistat un fragment
lul nr. \lll ;i l6'in tumulul lr. IX. (lu exceplia tumutul nr' v,
trrmulul nr' VIII' Ia periferia mantalei de placle Lr,rzd dt: t'as; cjie, 'lLtlonre centtqie lttcrat 1a i'rat5' 9i
ronrani tlrzie, ceratri ir cdruiu a r,o:;1 g[sita o a1;romer.afre, de fragmentc ce amt'orii clin perioada
cu rnAna' fepl'ezentiind ambele catenti,:rt din iecrc,pc,lu'f,',,na* "DrumulL F'etegtilor'" este lucratd
irr tr-rrnuli sunt reprezentate prin: cu{ite
got.ri : fina gi clc itz comun Piesele cle: r-rz comun ilteltate
puternic (lol'oclat'3 -- tumulii nr' III' VI' \/II
cle irer -- tumulul rrL. I gi \/; ptese clc fier fragmentat'e'
tloar sporltdic; 5 varfuri de sageata de
gi iusairilr: de lur rrs - tumulul nr"'VI gi VIi.,\rmele apar r/III'
in tumulul nr' l sunt atestate pietumulLrl nr'
os i' f- nr. I qi un vfu'l'r cle siigeata tle bronz in
pr"prlonrap-ctttgot'". FrecVente itl inventarul funerar sunt
sele cie 1rl[;1 --"lbe[igor-incht:i".torra" ;i
('?), atestate trLi exceptia ll' nr' IIIb' in toli tllmlresi:ie de p'clo,bii, ircleosebi, margeleie cle sricld
I''viII' IX; 4 - tumulr"rl 'r' Il:
lii : citc I exerrpltr'.- tum,lul nr, IV, V. V]II; clte ll - tumulul nt'

l5..turrrrrlr-rlnrI].Ilclelirtars-tunrululnr'IIgidetlronz-tumululrrr'.y'lll.lntreiturnuli,nr.I,
unul din c;irpete ?n fofmd de mdciulie
Iil, vIi sau clescoperit cAte un cercel de trron;t in spirala cu
cui r:u gzirrLf,lia conicd sau concavf, sunt

fornri de
\'II ( un exemplar ), o buc;pra/pandantiv de os
nr.
r;i
errcstate in turnulul nr. III ('rlou6.*.,r,plare )
de gresie;i graLnule de ocru' exclusiv in tupr0.,,ite ciln turnulLrl nr. \'I: piesele drltoaleta - tava
mulr-rl nr. \i I.
in a{ara locului inmorpiesele de inl,entar-in turnulii cer con!ineau incinefa!ii complete efecl.uate
miLrrtart i el'au lrnl'P lasate:
cin,:tare aduse cle la rug;(t'umulul nr' v - IX);
a) in centrul turnululu:i, irnpreunf cu restttrile
cinerare, de obicei in partea de sudb) i.n nern,ijl.cita apropit:re a sr-rprafelei ocLlpate dt: restutile
'VIII, sau de vest turnulul nr' VI' acoperite cle mantaua de piatra;
-- tumuiu] nr. VII,

conrci

su.c[-est

r,;ltr,

pirildriolllra rotunca: acele de bronz'in

--

64

ReuitlsAAYebsrA;ae lettll

al mantalei de pdmint - tumulul


c) in al.ara lxrilmert'lrlui rnantalei de piatr:i, in sectorul de sud-est
nr. 'VI qi \rlll (ligr. 1,5).
afmele' piese de podoai''partea.r,rirr,ota a tumulul.ri de regulri su'nt gdsite piesele de uz crlmun,
amplasate cu precf,clere in part,i;,LAe toaleta varsele $r aglomeraliile d-e ftag"ienie de ieramica f.iind
vase sunt situate pe
tumurlul nr. IX, aglomelatiile de fragmen'[e de la diferite
teir de sud. [ntr--ur,
"ot"
apropiere a suprafelei in care se
perimeh-ul siupraf,llei 0(uprtg d,: resturilJde la rrug. in nemiilocita
uneler aglrlmeratii d^e fragmente de Cerasaseaui restu'le,r1rrefarlr era,r.l.,pt,se atlt rrase inflegi, clt 9i
perimetrulut
il.;.'i,.'';,r;;.';;,il'.,'. t,t inpr.eunI cu doui strd.chini a fost depusii qi o fusaiolS. in afara finS' preii: de uz comun 9r
rnantillei cle piatrri'i. sau tlescopelit flagmente cL: vase din ambele c:ategof
din punct de vedere a
c:eramicd,
la
Refelitor
vI.
cur: qri o priesa dt.: fier prrl:efilc corodatd, - tumttlui nr.
de obicei se depuneau vase
tipurilor morfoloSlice,'irr incrnta suprafe{ei ocupate de resturile cinerare,
tip borcan, vase cll corpul bitronconic'
intlegi sau lf ilgmr,:nte cL: StfAchini, cupe, ciini, patrare, vase de
nu se poate afirma ci se respecta obiceiul
Ciit prr'er;te repel"t,Jriul lorntelor de vase atestiite in tumttli,
Comun pentill tumulii dtn necropola de la Trinca
<lepunerri obligal.Ot'ri a r.llof t,ipul"i croncrete cle vase.
comun' in tr'rmulul nr' V sunt atestate fl'agestc prezen!a va:;,;lot clil arrbele categoril : flld rli de uz
tumulul nr"v'Il - cupi' pahar: in turnulul nr' Vltrl,3nte de strachirr.l, cupe,, cand' l'as lucrat Ia rc'atd;in
din tumulul nr' IX unde aiI -- strachina, vas de, i,' borca'n. Semnrfi.ati' in acest sens este situafia
cinerare'
clisptrse pe perimetrul suprafelei ocupate de restudle
lglomeraliile de fragmen,te ceramice
propol-fit;
de
vas bitronconic
prezintii:i' trcr,:oir,ri traqtnerrte de la urr stngur vas - strachini', cupii,
doua vase bitroncobitronconicl
vtts
*
'hr rlte: lt'ei, de lu rjou5.
vas de' tip borcan; cupf,'
'',.ls.. strachind'
t'as de tip borca:n' cani; cLrp6' vas de tip borciln' vas
nice; in ,Couii cazuri, rji la ttei ','lse - strar:frin6,
gase r,ase clin ambe]ie categorii' irtestate qi irr unele
necleternlinat. 1.-]ltima, (]()ntillancl fragnrenl'e de 1a'
in incinta surprafe{ei de rispandire a resturilor de la
ag1)orrrar.atirls 6ls:,jrl enurriirate. Inventarul <lepistat
LII<ie ceramir:h din tumulul nr' VII' nu atesta
rlrg. cLl cxceplit *'usaio r:r q;i aglomera{iei de ,i'agmente
erau
a suprafelei rle-rispdndire a resturilor de la rug'
nle de lu.clere ,.,,,,rnJrru in rrelntiltocita apropi,:r!
dtn
conpuse
nt" VI, \'III' precum 9i aglomeralii
dcpuse'/ase int.:tl{i, c1t re91116, rtra.hini - iumulul
nr' VII' VIIL in tumulul nr' VI' de rAnd cu dofragment,: de stri,ichinr 1i vase de tip borcan -- turnulul
se identtperinretrului mantaleii de piatr[ a tumulul nr' vI
uri strachi*i rse 11i,i:;ea ;;i o fusaiold. In afara
gi de la o piesii de fler puternic corodatd' iar a tumulul
frca fragrnente dr: stracl'rni. vits de tip borcln
nr VtIi- pirrfil:: unlti chiup 9i it unui vas r1e tip borcan'
de in'enl'ar se giseau in nemijlocita aproptere
in incineratiir incorrpleta cltn tumulul rrr. i, piesele
uz couase lucrate cu mAna ( cand' chiup' vas de
gi printre Oariele, slheletului, Drn componr3nti] lui cercel
cle os, piese cle tolbd' mdrgeie de sticla'
nIJn crJ truza evilz;atli f ctrtit cle: fier, vlrfuri de siigeatd
doar unele vilfuri de sdge{i'
cle bronz, ul.lne (1e, ardere securrclard poartri
de
,tunruliIr.rr in cat"e a fost practil]at ritul inhumar.ii _ nr. II, III, IV, de rand cu vasele
lni',enl'arul
mdrgele de sticld
cte lrer (tumulut nr. III); de podoabd rrrt ars, inc:rude - piesi de'zcomun - s'te
lut ars (tumulul nr' II)' cercei de bronz in spi(tumulul nr. ll - zi; nr. ill - 15; nr. IV - l), rndrgele de
(tiimulul nr' III); ace cle bronz in formi de cui c* gimarald cu unul dirr ,rp.r. in f'.rmd de pallri,rarii
pieselor <le in\lentat., cu exceplia vaselor, este
l:iit conic6 Sau 1;|)ncavli (tulnulr-rl rrr. III). Arrrplasarea
de lut ars in tumulul nr' II
itpr.piere a oaseloi scheletelor ravaqite' Vasele
printre,. s;au in
- sud-vest
'r:nri.i1.:ita
spre sud - sucl'-est Ei respectiv ' spre sud
gi III su.'t c|:puse in se ctoa'ele iumatalilor dr: sud,
n'' tv - spre nord-'vest de.locul depunerii scheletucli: s'alrtrl de r-iis;piin<1i r: a.aselor, iarin tumulul
vas;r: din ambere catego'ii tehnoiogice:
Iui. simiiar t*lr,uLril.r \le conlinellu incineriri, erau depuse
mlrfologic'3 SUilt evrdenliate :in tumulul nr' II
fina qi de uz comun. I)in punc:t O. u.a.r,- a tipuLrilor
nr' III vase de tip lDofcan' vas.b.itronconic in Tnedetr:rminat'
fina
categ.tja
clin
r,as
cup6,
s;trachinii.
de la alte
strachind, vas de trip b.rcan' chiup' f.agmente
s;trachinii, I,as triLtr-oncr,r'ric, in tumr-rlul nr. IV -

d""'ilil]:,.1|.-lit,.i,ltli]i

variat, clin
in tumulii necropotei de la Trrnca, relariv s6rac ai pLrlin funerare
complexelor
c,,,:goiiilor compone,nte, in rinii generale este caracteristic cu mina' mai rar la
r)unct dc vedcre ar
lucrate
timp*rii.var"r9 o. tipuri dil'erite,
aie per.ioaclei harll,stit6crie tiirzil - r.iti..
os qi de
fusaiolele), ainrr:le (virfurile de sigeatd de
r,ata .lar.ului, pieselt: de uz comun f...,1lt*]i.,
de sticl[' lut
), piesele de podoaba (mdrgelele
depistirr

rDronz'). presele cle

la rolba ( incheietoare,le,,:ri,loarele

YolLur; Ll

L lVr, I

6i

i:r r;pirala cu capui conic), piesele vestimentare (acele de bronz in formd


rle cui), pir;ele rje tc,aletii (tavt:le, cle gre:rie, granulele dr: ocru) $.4., in cantitiili gi cclmbinalii diferite
sLlnt prezente itt inve:nt-arul [Ltnerar al mormintelor grul)ului podoJian de vest din zona Nistrului de
llijl,:c;;i Eiuc:r.r,,'ina de Sud (lvle"rrcrona 1958, 4l-42;ClrrrapHoea 1968, 14-19; Idem l979,62; Idem
i980' 23tlll X.pyxlg'1t',"rrlrxalr 1990, l-51-t55; Igna.t 1976 106; Idem l97Ei,I2l-122; Idem 2000,333);
<:ultr-r:ii i<.uitanovice (Cuprpsonai, EepH-sKoerlq l!)65,96; Crvrrapnoea 1979a, 1i2; llonowr.r 1990, 161;
lderl 19!).1,266r); cultLrrii Ve ke:rzug (iiepen 198(r, 178-180, nota, ll4l;ltlenroxoea 1989,89); grupului :;citic din'fransilvania ('y'asiliev 1980,53-56)l grupului Ferigile-BArselri (Vutrpe 1967, -\7-74;
P,:t,escu l!)72: Popesr"',r, Vulpe 1982: Morinrz l')57,222;kLem 1.959,356; Idem 1959a,231"/ttlp,r:.
,132); cultrLrir scrtice arhaice clin zona de silvostcpd cin Dreapta Niprului (tr4rruucxax 191.5. L)6;
[(oerrasen.r:o l!]r8 [.'/.i; I..oerra]reHKo re .lp. 1989, .]5).
l\{odiilile <ie clis;punr:re a ir:n,entarului in tumulii din necropola de la Trinca, care ilustreaz/a o actiunr: rituaila efi:ctuati in mc,nr:rntul cerernoniei funebre, deasemeneil au'paralele in ritualurile funerare p,,racticlir{e dc c,:rrrrunit5lile I allstattiene tirzii -.sciticr: timpurii. ln cornplexele funerare a grurpulur
podo ran cle
ciu'e c'rn!ineirrr Incinelatii complote pe locul unde u,lterior se amenaja tumulul piese"'est
le de inr''r:ntal se sdseau : pe Iundirl cavcurilor - tumulul nr'. l, 3, (i in necropola de la Perebykovcl,
(Cvrrpuorrzt 1c)'79,611): in incinta linritrtd de rnantaua de piatra"- turnulul nr. 1 de la Lenkovcy
(Merrrcrco.aa 1953, (i0) slu in tr;trtea central6 a construcfier de lemn rimenajatir la suprafala orizontulur
Lntlc - turlulul nr'. I de la 14yiil:ovcy (N{aneen 199t, 1:l-5). In incir:rta supraf,:tei rugr-rlui funerar erau
ron;rntrate pieselr:, ,:le inventar q;i in trrmuiul nr.'7 de la Volov5t (Ig,nat 1978 121). (Jeramica ('r,asele
intrr',.'i qi ii:rr:rrrentr''e) in tumrrlul nr. 3 cle la Percbykovly Se gdsea la pcrifelia de Sud-vest a p,rdelei
(av,:)ului (Clrr.rprHo,ai,L LL)7tt,51)l in tr-rrnulul nr. I de la Lenl<ovcy era dispus[ la periferia de sucl-est a
supiraf-etel ocllp,i.lte de resturilc r:inerare (Nfe:rioxoeii 1953, puc.21',t'., in tr-rmu ul nr. 7 de la Volovdf in ser-tonrl de s;ud.-est a supril'etei rugului funerar (Igrat 1978, fili-t. t2), iar in tumulul nr. I de la
l,{1,rikovc1,_- cr-r prcc:aclere in lraltea cle sud a construclie i funerare (.Ma.neen 1991, pllc. l). in ttrmulul
nr. i,l de la Pereltyl<c,1'g,7, c&fe ,llntinea o incineralie efectuatd in afara locului inmorrnintdrii nemijlocite.','asLll Je tip chiup;i l'unrlul unui irlt r''as lucrat cu mAna pe care se gliseau oasele de la ofrancla de
(ar-ne. era,u dispus,r:, j'n coltul clt: rLord-vest: etl cavoului (C:'rupuova 1979,44).
lin turriulir cr'rltr'rrii Kuit;rnc'vice' care conlineau ircinerdri el'r:ctuate P': locul unde ulterior se
ridica tunrulul inventiinrl fun,:rrtr era dispus: in incintiL rugului fttnerar - tumulii nr. I 9i II din nel'ofl,:)la cle la []ernr,j Potok r,(-lnrlrpHoea 19J9a,40, prl:.2,3): in incinta gi la sr-rd-vest de periferia
sLrprrfelei lugulLr,:i iunerar - lumulul nr. VI din necr,rpola de ll Cernyj Potok t.lbidem, 4'7" 50,
puc. l1): 1'n incintir nrsului truner':.rr, in nemijloc,ita aproprere a suprafelci rugutrui funerar, spre
suci-r'est. ciit gi la periferra d,l sud a mrntaler tumulului - tumulul X\/ gi XVI din necropola Kolodn,oe Il (CuupHcna, Iiepu:ar:c,Btriq 19(i5, 107-108, plc. l,2). Dr:mn de rr:marcat in acest contex
r:ste r;ituuria aiesl.;ltir in tumulul nr. IV de la Cernyj Potok, unde resturile cinerare ale cremiirlt efectrLlate pre lo,::ul arnenajdrii tumulului au fost adunat: de pe suprafal.a rLrgului funerar qi clepuse
in cloui urne gi inr:r-o groapti rricd amplasate in sectolul de sud-',,est a mantalei, impreund cu va:ele ce lc insol.i:au (CrrlrpHona l979a, tl3-14).
It-a Ferigile, in unicul nrr;rmAnt turnular cu cremirre pe loc, nr. 150,'vasele-urne cu res;turile
c:inerare acluna.le <,ie pe supri;f a!a rugr.rlui, au fost depur;e li marginea de suC-vest a rugulLli. in afara ini:intr:i rusulu, funerar. l;r norcl-ver;t frrnd ttmplasrt un alt vas (.nr. 3) (Vulpe 1967, fi1.,.26).
I{eleritor 1,, ns1;1spr)la turnulurii de lii F'errgile, se remrrrcd cd incinerdr:ile rie efectuau in alta parte
;i cii la rni'Ljontati:a mornrinterlor sau putut deos,ebi doud grupe de inv,entar:cel acoperil de mantaua de LrDls1,il61 $l cel situat 1in marginea acesteia, fiind ?n parte acoperit, in parte in afara bolovanil.or', ul:ir:rlr I'irril alcdturti jn special de fragn-rentele vaselor mari (vase mar"i pOntecoase . cini
\/as,l de trp borc'rn) in opinrri lui A. Vulpe. cerarnicit din marginea gi din jurul mantalei de bolo,,ani repr',3zinth sir:tu o palte ,r inventarului sau cr ofrlLndd depus;li ult,oriot' inmormAntdrii ('Vulpe
961', 2:l. in ne,:,roprola Tigl,,eni "Babe" sunt menlionate trei grupe de c,frande : resturile cle la
lggu) fun,erar, jnr:lr-rsiv irainlentele cie ceramicii, depuse in gropi de dimensitlnr mici sapate de 1a
nivr::lul olizontul,ui antic; fraglrrrente cle la mai nrulte v:tse cu urmt: de arder:e secundard sr-rnt depus,e lr ntargineii milnta,lei de trolovani; irirgntenle de ceramicd amplasate la periferia mantalei de
.rrs, hron;2, cefceij cle bronz

()t)

---,--rReuisln

lgl2'

Arly.oL2gJc

l1'59!l!

ou

it

79-80)' La Cepari' in unii

prirrrdnt, prrrfial NC:c,pel'ric cle mtrntaua cle piatrd (Vulpe, Popescu


fag,.r-rentard creru amplasate
[Lln]Llll. r.es,trlrile clnerarj i'preunr cu cer^amrLca rin stare

in partea cen-

de resturile cinerare
turrrulului;in allir - vasele si armele erau situate ia o anr'miti distanti
piatrd tiPoprescu' Vuipe 1982' 102)' La B0rdepr;se in grclpi ntici saLr urne in centrul lnantalei de
qi de podoabd) este amplasat in centt'ul mansr:qti, in uni:i tumrulr rnr,:ntarul tpiesele vestimentare
in grurp a cite 4 spre sud-vest' ?n allii'
tah:r cle pimant l','rlcirt, la niveliri solului vechi , vasele l96l,20l)'
va:;cle
-- sunt gr"upa,[e: spir, sucl de oase (Morinl"z ]9t57,221,fig.1;ldem
planI de ]a Ciumbt'ucr'
in.rar..ii gi:u1,r',t* s:iric din "fransilvania, mormintr,rl nr. 13 din necropola
dejn'cntarul ccrnpur; din doLrd'vasr: qi oase clc la ofr,ancla de carne, se afla la sucl cle resturile umane
glopir moftuare ('v'asiliev 1980' 56-57)'
pr-ls': intr-g griinra(|i ?n j rrniLtatetr de nord-vest a
in cazurile incinerdrrlor efectuaRcfe rit.r Ia ni.clrrI rle clispunere a lnventarr-riu,i funelar respectat

flalir

practiclLt cie comunrtatile scitice arhaice din z'ona de silvostepii


Mertliotirim cloat'cd in cavoul ars drn tumuclin Dreapla Nipr.irlui inlorn-ratiile sLrnt extrern rje scunde.
calctnate a doi defunc!t se gaseau
lul nr. 3 <J;n nec:rcrpola ce la csitrljazka, vasel: irrpreunh cu Oasele
(l{nlllncxag t9'l5' 84)'
prc I'und, lirngii prcre tele tle su'J-est
de la Trinca in care a fost practicata tnhLrmarea dup5

re pe 1'cr.rl

inmor*lntirrinernijlocite,

Inventanil

ctrrn

turulii din necropola

ocupata cre oasele scheletelor'dvdq;ite


conrponerntii gi rrr.dLrr ie drspLrrrere vls-a-vis crer supral'ala
examinate rnai sus' Categol'rlle obiectelor de port
esr.c iclentic cLl ce:l clin rttorntinlcle de incinerare
s;au in nemijlocita apropriere a
(piescle cle uz ctrlriluo., cle poclotbii, vestinrentare) se gdseu prir:ltt'e
cie frilsmerrte Cle ceramicd et'au depuse spre
oaselr:,r schelel.elo' si i ui,.'el.l". Sau aglonrr:raliile
modr"rlui
de supriifala,Ce i'aspirnclire i oaselor Llmane' Comparirrea
s;r-iii-est. qLrd.r,,e:st sr,,
'-r,rc[-,,,esl
in mornintele cle inhumare depuse direct pe supla<ie ditipunere a lrryer,ta ,.rlui funerar eviclerntia.t
aceTrinca cu cele practicate in obiectivele funera'e de
r.aIa oriz_onturur antic cin n*cr.pora cre la
cu celo mai apropiate atit terjto'ial'
la;i tip rl0 unit{i]:ilor r:.rlturale sincrone erste.dificila, chiar;;i
ordine de idei men{ion[m doar ci
r:lt;;t ?n ilspect ctiltut'i,r[ - de lip podolil,n cl'o vest' tn acea];ta la
tnventar
,rnhurna{ia'n pril;,,111. r: rcit5L de s'b mantaua tumulul nr. 6 cle Ivanovcy cra lipsitii de
I de la
nr'
tumulul
in r'rnele complexe:
(lt[r,xHr,r l9ti9, 107). litocltrl cle clispunele ar in"'entarulur
Kp5'ueIbHI4qKaq 1990' 152)l complexul nr'
IrrLnovlta (Sr,rlinrirsk.i ')36 E8:Me:rrcrcosa i958,40;
1958' 40; Kp1'ure:rlHIIUKa'r 1990' l5'3' puc
2 cte Ia R,.}ior, l:(ut (St ilrr,'rsl<r 1936, 801 N4e-nr'rxosa
nr' 4 de Ia
(Me.;rt<lxoea 1958,'10); rnorrniintul I chn tumulul
5tr,2'); lurnulul nr. l cle la Sielraty'nce
I
]5) rru este specificat' iar p'ivrtol'la altele - tumulttl nr'
Sr-rtnivc.y ([-t,ua'r, I-.,,t1t.,t, N{ererl 1998,
qi
5
3
nr'
tumulul
turmunur nr. l de laDorinjany (lbidem,23),
cre ra Krrrgrir< (Lrr.rpr,)B3 r963, r4)
ulterioadevastirilor
nu a putut ri stabLrit cri' cLruzLr
clc la perebykov,:y (t.r'rpHionir r9i9,52,5-,t)
construclie funerard' Totodat[ ' in conre salr a erl-ectuii' irirrorrrrintiLri lor suc<;ersi've in aceiagi
ln sectorul gr.pii cac.l'o la Kruglilt vasele s'e gdseau
ter)it*l r:irscu1,t, !;elnni.r lim cd in tttrnulul nr. I
1968'
cle vesl a camerei funerare (Crrlltpttonzr
re n-a 1'csl clerrln.lat <1,: de.,'aslittori; lirnS;a peretele
de
partea
din tumulul nr' 3' sau in
l4). iar l,r Pereb,1,l<o\(.y -- la trrarginea cle sttcl-vest it ctlvoLrlui
(Cl,rltpuona 1979,51'57' puc' l4)'
sucl, r;ucl-est lca,r,ouLui ciin turrrulul nr.5
de inhurnalie: cu scheletele?n pozitie chircitd
Rcfer.itor la rnver,r.irul l,unr:raf atestatin rnoimintele
funerar a culturii vekerzug' informaliile se refepe partea cirr:a1tti, prep,nclerente i1 cadrul 'itr'ralului
modul de ciispunere a pieselor vis-a-vis de defunct
rii mai rnurt la c{)r-rlporcn{a lui gi croar rforo,ti. ra
de la Szentes-Vekerzug' de exemplLl' se
(iZte'en l9|86, ll'78 , N1.,nio,,oua 1989, &9). Pentru necropola
(l-3 vase)
conlin rnhumalii irr poz;i{ie intinsd' ceramica
rnen!ioneazir ciL in mar multe rnorminte care
gropii funerare (Mr::uoxoBa 1989' 89)' In acest context'
se gdsea deasuprit sch:letului, in umplutura
pieselor
complexe futterA'e' in care se indica qi locul
rnai men(ion6r' cir c.rrsultirreir planurilor urix
poVest'
spre
cu scheletele chir-cite, orientate cu c|aniul
clc rnventar prtenl co.stata ci in morminteler
gasindu-se la
locului de purtare' vasele' impreund cu fusatolele
z,i1ia pter;elor dr: po<,lol,iri corer;punde
20 de la N6grddkdvesd (citate
esrt ) - n-rormlntur t9 de ra Heves; rnorrnintLrl
clefu'clilor
.ra
Jricioarele
pe spate,podoabele' arrne46); in cele cu scheletele in poz:i1ie i'ntins6
cir.rpd ch.r:hot..r,vskr t )gs, euu.
sunt deiar-vasele' indif':renft de <lrientarea acestora'
le, etc, sLlnt afe:'late c(,llfc)l'm locului de purtin'e,
30 qi mormamtul 76 din necropola de la szentespuse spr.e sud cle oascle plcioarelor - morrnantul
i/.k.tiug (Chot.:horov'skr '[985, Abb' 47)'

67

de categorit
comunitii{ile grupului scitic din Trarrsilvaria, o serie
iourt. pre cis itt morrninte' la lEezafea lof respectan.lr: picse (.procl'abe. i'fme, etc.) iEi au l,lcll lo,
de carne erau depr:Lse la sud de defunct' indicl.r-se pozilra cle purtare. Vits,:le cle lr.rl ars ;i o:firaLntJa
singurra excepfrt: a fost evidentiat[ in
fr:rent de c,rlentat'l)i-r acestofrr (Vasiltev tggO,:;:-S6)'O
schelet (tbidem' nola213)' Aceste
nrornrlntul 5 cle li:. c)zd, carr: avea vascle dePuse la nord cle
in insd pe spate, Precklminante in cadful neccrns;rirldrj ef'ectuir.l.e in hraziL i.lhumaliilol in poz:i1ie
?n pozifie <;hircit[' care din punct
croprolelor, piir a t'r r,,alabile, ;i pentru rr,orrnintele cu sr:heletele
besc ctt nimic de m'xmintele cu scheletele
cle ve,dere: al inv'entafului 9i it altor aspecte nu se cleose
irrtitt:;e ([ ric\crri. 4 *- i6 t.
cle sil'rostepa din Dreapta Ntin ccrnple.r.elr: funr:rare al:: comunitiilrlor scittce artiaice clin zona
Vesela (1-'1' mai
i.'ntormtnte deasem,:nea i;i aveau locul lo'foarte precis'
1:rLrlu pie,:;ele cle rnventaL',
lit
picioare mai rar' lingd mAtlir' umdr' in colful sau
Iirr 1i-.7 vas:) de obtcci era clepusd llnE5a c|aniu, la
in apropierea cranl,]azLu-i vasele ce riingd.r,,,niu erru insolite si de i'usaiole.
[reretore gr;;.opii, in ilnere
?n morminte se er:r-r culitul.cie fier' A;;ezarell atrlelor
Lrlui se dt,:p.rnea gr ofi'anr-lir cle, c;arne ir-'-tpre.t,ia
in
siigeti - in crreapta bazinr-rlui defunctr-rlui; ldncile fectui.r conr..rn.r r.r:uLlui ror cle purtare: ic,rtra cu
de
akirakes-uiire - in srtfinlSa bazi'ului' Piesele
crreapta sa. stii:ng;;r. defuncturL:1, paraiel .,-,.o.puli
jos
de
mai
se depuneau in dreapta clefunctnlui'
trarn;rganlc't - ps,l;ile, zf,bal.le, aplii:il:, cle oticei
(farfuriile) de piatrd gi vctpselelo se gbsesc lingd crantu'
triizin. otliecte le cle toale tii -- lgllinzile. v,lsele
de
ile aur se gasesc pe crarriu' cetceii 9i lnele de bucla
rie rcgulir in cireap,:r,L lur. Po,J,labele - aplicile
craacele de bronz' mat rar rle fier - in regiunea
llron:t, u1.r,331"i cle ,.r.r - de o ptfte $i alta a craniului;
calcedon'
perle rle topaz-, agat, cristitl de r;tanca. chihlimbar'
nrr.rlur. sir.r-l iil cu,tiei toracice; salirele din
7 l-73)'
r;ticlr. - irr jLlrr-rl gi,tLrlui (l(onuaueurco I !)8 l'

ir ritualul l.unc,rir.ol'iciat,i.e

DEp'utt eReA oFRANDELc)R uLTI:RloR iNMoRMAltrAnll

irr doi tumuli - nr' VI qi vI['


la Trinc r aceasti r)ractica rituarii a fost atestata
j'n afarrr rnantalei <1e piatrf,, in sectclrul de sud-est a
in arnbere caz,ur.jr vestig;iile r.r.sunt ,rnrprasate
de fragmr:nte de strachind' vas cle tip
mant'lel'r,r. pa'nlni.'in t.urnul,-,1 nr.VI ea elite repfe':entatd
p[rfi1e unui chiup 9t a
dc fier corocrat'. in tumulul nr'. V'II' - <le
bor.cln ;;i de r_rn fr.aqrrent cle
(trizna) organiofrancle reprezintii ves:igiile <banchetul"l l.Yl"bt'>
'resd
cle tip t,.,,.1,u,",.,,\cesie
Lu.r,,ri
ame-ljalat
rugului
'as
de piatri, concomitent cu ilrdet'ea
zat odatra, cu termtnarea arn:najdrii rnantalelor
qt acopenrea
''tlanch':tului funebru" ul'ma spargerea ritualri a vaselor
cie lsuprir. DupaL tclmi:narett
mantaler de Piatlii cu Primitrrt'
piatra amenajater asupla locului depunerii restuobiceiul lircl.:'i ruiSului 'unerar pe ntantalel.e cle
g a.organiz[rii tr''izriei.- "banchetului funebru"
ril,rr cinerare .d.rse de la iocul crem6rir propr:iu-zise
turnulul nr' 2
de^vesr din iona Nistrului r1e Mijhrc gr-upurLri
1r,,.tofi,,n
comunitl1irr:
<Je
practi(rar
eril
(KpyurenbHI'IuKas
rg77,,3g),tumurur nr. \'I cle ra Bratysev
clin necropc.rrn rrer ra Dorinjan.r (currpuc,na
mari ;;i de un set
reprezentltte cle vestigii alr: unor rugut'i
lgg,r). l ir3,). t.trr*,1 ale "batrclretului funebru"
la Lenkovcy
ati:state r;i in tumuiul-cen.taf nr' I de
co.rsiderabil cle picse cle irventa, ou for,
din
tnt"'#l:::::.l,ni;.r13'l
pracricile funerare al, unor comunitili tracice
esre aresratr Ei
"0,r,,
ofrantlele cle ti'ul celor de la Trinca au
z.na Crrpatilor nreridiontili in n.,,r.fot,'ttt lt f:t:gile
124' PI XXXI;
105, 142(Vulpe I'967' lt7-118' I',i' xxx','
ll
rrr.
,:16,
tr,rnrulii
in
ev1rj:n1ia.te
fos1
pr.incipal' la nivelul ortclepuse conco:nitent cu mormr)'ntut
l,lt-r, Pl. ]{XX:V]LII; 183,I,1, ,KL)' El.iitr
est sau
marrtalei de piatri lin,partea de sud-est,
m,Jistantii-,i.-pr,-ir.,,ia
0,2_l
t*
antir:,
zo*tulri
de l]-5 vase mari in tumulul nr'
nor..d. Fiiepr.ezintii aglomerr"ii de flag,nr.n,.."ru-lce.proveniie
a considerat aceste
arclere secunclard' Autorul siipiturilor
lCr5 gi r.rn cu{it <ie f iel, unel:' cu urrne"de
calcinate
Faptul cZ" nici intr-un catl nu sau giisit oase
ve,stigii r:a nroLminte secur,J,,r" ipot,:iice,
ofrande
r'eprezi'td
calificarei. Aceste fragmente de, ceramic6
sau cdr.r:une nu perrnLte o r.stfel cre
lucru acceptat gi de
f'canct parte din in"ventarur tumurului'
principal
mormiintur
,.,u
c'ntemp.ron.
es(P'lpescu' \/ulpe 1982' 80)' AcL:i.aEi practici funerard
A.. \/ulpc ir.r una rlin lucliirile urmatda'e
1972' 109'
"Babe'i - tr'rmlrlii nf' 9, t0' 1:i (Vulpe' Popescu
te rrestiitd 5i in
in ne,c,r.op'ra

cre

i'

'ecr.polel:''fig'eni

6ti

Rcri"la .l,rheolopic it. S,rric rtori,i

l1; lll, f ilr;. 14; l)operscu, Vulpe 1982. 95, fig. 16) r;i Cepari "Topli1a" - tumulii nr.'/, 8,9,
(P,rpescu, Vulpe 1981, 90, fig. 5,9).
Obiceiul depunerir oflandei ulterior inmc,nnAntarii gi amenaijirii mantalelor tumulilor era practical de r:ornunitalile scr rce timpurii din zonu de:;ilvostepd din Drreapta Niprului, unde vestigiile triznei se gi:;esc in rniintat.i,r turnulilor- tumulul nr. 6 de la Jasnozor-'e (K.onnaneHKo rr Ap, 1989,.36) sau
in ganturile ce incor4rl,rrd rnantaua - tumulul nr. I din grupul II, Gorcjakovskij Les t1e la Medvin
(I(onnarreuxo [(,)181,7:]);i trrmulul nr. l5 rJe la Steblev (KoeraueHr(o rj ap.1989,36).
fig..

DrreRrrurreREA DEFt,Nc'!-tLoR ill rurucrre DE sEX

(rtc. 1,6)

c)biectivul ll'r.rnca "DrrLlmul lletegtilor" reprezrntd o necropol6 tumr-rlard in care sa practicat


biritualisrnul, incineritr:a;;i inhumarea, rrLpofiul dintre ele fiind, respectiv 7:3. Argumentul definitortu pentrlt s;tabrlilea apirrtenenle:r la unul dintre Se:Xs o mormintelr:r de inhumalre este prezentat de cdtr{t e.\perl.l2la atttropoiolcii. De:terrninareiL se>iulur pe oasele incinerate este mult mai dificila qi din
crttze c'Lriective ni,:i nu a fbst et-ectuatA. In ace,ste condilii, indicii pentru determinarea sexului incinera!rilor sunt fut'nrizati de invcntarul funerar, degi cliagnozele de sex rea]izate numai ?n baza acestui clitet'Lu sunt a.desea conte ;tabile (NicolaescuL-Flopq,rr, Wolski t975. 5-5). De obicei, in componenja invetttarului 1'unerar a [ut.llor mormintelor indrf,erent de sex sunt prezente vasele de ceramica. Specific
nutnar l)r'ntru ce lrr'de birbali su,nt armele ;i pieserle de harnapamr:nt, i:rr pentru cele de femei, piesele
dc podoabd. qi de toaleti, ustens,ilele caracteristicr: activitAlii lor cl: munci, in primul rAnd, fusaiolele.
ln ace'liti;i tinrp. rtrcirnrr rtele de trdrbali nll sLlnt Iipsite qi de r.rnele piese de pocloabd (margele, cercei.
brtrtiri. cttl,et'e). l:..t"11r rttc r-'elc'de t'emei surrt cunoscute;i lrornrinle care conlin al'me. Morrnintele
inrenl.arul clrorit cstr: constitiul exclusiv din c:eramicd nu pot furniza nici un indicru in determinarea
rse.xului, lrlorrninr:ele-cenotal', amenajate in mr:m,oria unor luptitori ciizr-rfi departe de comunitate, in
,3prnia speciirli:1t.ilr:rr, rrrlul,rr Lrnol persoiLne adulte de sex mas,culin (Nicolaescu-Plop;ior, Wolski
i9'/5,55,75.1(,: I'l.lrrlttrcxas l')7-5,89; Kr)BraHeHKo i981,7.1; \rasilir:v 1980,38--39; Kosnarieuro u
,rp. l98t), :]5).
l-ln alt parirrrnetru, care in condiliile neefectuarii analizie antropologice a oaselor calcinate.
poate avea r,'aloule dc ctitr:rir, pentru defirrtrea sexului celor incinera{i este specia de anrmale,
paLrfrle ci.rora au fclst ccpLlse in mormint: in calitate de ofrandaL de carne. Tot odatd, diagnosticarea sexului in bazr oas lor cie la oli'anda,Je (larne, dat fiincl faptul cri in anumite zone preferrn{ele
erar-r clil'er-ite. clcarsemc;rea,'intr-o oarecare mdsurd poate fi contestallila. In general pentru perioarJr lrall:;ta.ttianii * sciti :d tirnpurie este cilracteristic depunerea ofrandei de carne cu precdclere in
mornrintele de rnaturi ;i mai rar?n cele cle copii. In cele de bdrba{i, determinate arheologic in ba;ra inventaruluri. din zona l\istr"ului de lv,lijl,cc sunt atestate atAt oase de animale de talie mare
t.cal). ciit 5i de o',,icapl rle, porclne, lepuro (CrlupHona 1977,3!]; Idem lL)79.44; KpyrueJIbHL{IIKat
l9r!)0, 140). Mormrntelc de birbali, determinate atAt antroPologsic ciit gi arheologic, din zona Nrprului de lvlijloc conl'onri erpertizei pal:ozoologice confineau oase de cal gi de bovideu
('14[:rsnHcr..as 19,/5, 8!).'vezr rellertonul ltt p. 17.,27,32,31,41,47; KonnaHeHKo 1981,7), in cele de
l'enrei - cie clvrca.prin,e (l4rr,uHcxas 1975, lt5,2E;,43,45). Tolodat:i irr mormAntul de barbat din tumrrlul ll1rlr 61s la "Kc,nstantinovl<a erau depuse oase de ovicapline insolite de un cLrfrtag cie frer
(Ul:rrnHcr,:as l9'l/5. 30), iar ?n cel din turnulul ji19 de la Guljaj Golod, de rind cu oasele cle cal,
sunt atestate gi oase de ol'i,;aprine gi porcine (Ibidem, 17), cel l'eminin din tumulul 330 din aceiagr loc;:rlitate, cr:,n!inei oas,) dc bclvidee rgi de cal (Ibidem, l7). Situalie aproximativ similard este
atcr;tal,d:;i in necrr:rpole le plane a grupulur sc,itic din Transilvania, urnde in mormintele cle bdrbali
se depune,a carne: rJe bc''lidee, iar in cele,le fr:mei de ovicaprinr: (Vasiliev 1980, 50-53). In necropolele turnulare rl,: incinerurlre tracice tArzii din zona Carpalilc'r mr:,ndionali, atit in mormintele
de barbali clt qi r:I: fenLei, cu preferin{d se depunea carne de pasdre. In acelagi timp, in mormintele cleternrinate arxtropo ogic, de barbali, de riind cu oasele de paLsdre se gdseau;i oase de animale
de talie rnirre gr dc ovi :aprine, iar cele d,: fe.mei - oase de ovir:aprine qi de bovidee (NicolaescuPl,f,p$or, Wolski 1975, l-ab. nr. 8,16,17).

69

\l-olulyr[I. '\tt

-/------_--

--

tumulii necropoleri de la Trinca la paramettii relevanli in detefminaIl,acorclareii rerlrtatilor


nr' III ctln{ine
r3a s,::xulLli perrnit urmdr.oarel,: consta.tdri; conform expertizei antropologice tumulul
de ani' inl8-21
de 1.2, respectiv
L.n m,lrmr11t cJe inhurnalie a Ll.ri indivizi de se:x. l'eminir in v0rstir
de ovicasolit de r,'3se Cle cet'amice, nriirgele cle r;ticld' cercel ;;i ace cle bronz, p'l:ecum qi de oase
de ceravase
de
i'n vi'std de 40-'15 cle ani, insofit
tr,rin.,;turnulul nr. l,y' - un rnxtur de sex masculin
nr' II, expertiza aninicii, rn5rplic[ <le siticlii pi, oa:;e cle miigiiruq clorrLestic q. de ovicaprine; turnrr]ul
de ceramicd' mdrl'r'ase
troprologrcir a restLrnlor schr:le tului ne fiincl efectuat[, in baza inventarului
r1in

rSrcii rtc st

cli, rnarqica

poate
de lut itrs;) care nu conlinea afmc) sau piese cle harnarqament,

fi conside-

traza inventarului care de


rat l',::nrintn; tumu,lul nr. I, ciLl'e reprezintd o incineralie incompletd, in
de sdgeatii de os qi
linr] cu c,3ramica, c:iter,'a pie'se de podcab[ 9i un cullti.; de fier conlrnr: vilfuri
din acest tumul' insotit
de tolbi" esl.: cle b,irlbat: aceiagi allartenenta are;t mormdnturl cenotaf
cd reprezinta un morrle.;lLse
'ie:;c c.[,: lbovic|:,u, precum 9i cel din tT rnulu]tnr. iII, clcar din cclnsiderentele
rnint sirnbolic i:l ullLlj lurptdtol ciizut in depdrtare
tl din tumulul nr. 'y'-.'LK' in lipsa datelor experDete rrninar.ea ,,c^.,ii-,i pentnr incineraiiile cle tipul
iisp':crtlorcleanimalepargile
lizerantr,.rprrlogirce,poatefi rzttljzatdctoarinbazapieselrrdeinventarqi
rnomtZintul din tumulul nr' VI
rlirrlra a1 fsst crlepr.rs;c in calitlrte de ofranda de carne. Ce rt feminin este
,'ns.!it cl* \,ase, fusarola, pie,se d,: pocllabl (rnarg:le cie srticld, pandantiv <le os), obiecte de t0aletd (taovicaprind depus;intr-o strachina)' Eventuva,J0 grc,rjr(:, gran*le cle ocru) ofianciri." .o.n.1picior 1e
cu Vasele de ceramtcf, c;onttne
rl, dr: se:t ferniLnin oste ;;i nlorrniniui clin tumulul nr' VII' care de riind
rrstensile de fier:'
I fusaioliL, ptese rJ,,: pocloabii (miirgele dc:;ticld, cercel qr ac de bron;z) 9r alte deoarece in inventerrul
VIII este dif iciliL,
Dial,inoza cle s,,:x a mornrintelor din tumului nr. \'gi
dr: sticla, res;pectiv' vlrful de
lor p,redrlrnini cer.a.rniclr, iar cu!itul ije fier inr asocierer cu mafgelele
ciit
,ce sticl[, sLnt atestate atat ilr mlrmintele de bilbali'
sdg;eatd,Je trr.onz in asociere cu margelele
gi in celt,: d,3 ft:mr3'1"
cr't preciderr; clill vase cle ceramicf, 9i doN{orrrLlintul dln turriulul rr'. IX, irlventarul ciirula constd
cu clrtituclirre la unul din sexe, in acelagi
ar crrlud rnargere r1e strcli,clers,smenea nll poate fi atlrlluit
timp, apart,:nen1a lr.rr la sexul i'eminin este mai vr:rosimtli'

Anrp,lasitreal.umulilorittce,drulnec:ltlpolei.frinca..DrumulFeteqtilor'',infuncliedesexatestao
necfopolei' Fartea ei de norcl-'rest constd atAt din mormtnte
ozil-ccal-er g,ft.tplu'e I mormintelor in incinta
rncineralli, paqil]rlo sau cOmplete' cenotafe'
de birrbilqr, cdt qr: cie f'emei, rel]rezentate prin inhumalii.
efectuate cOnf0Lrn incrneraliei in afara locului
cea de s;ur1-est, cu prrecideLc dtn morn,irtte d,: lernei
depuse pe o'izo.tul solului antic' situalia
amcnajd.ii tur'ururui, resturire ciner.re gi inventarLrl fiincl
permite sa presupunem ex.i:;tenla obiceiului aplicarii
eviden{irrta. in par.tea d,: surr.r:st a necr.opolei.
separat de ?nmormantare'
nnuj ritull <leoselrit Ia f,emei l;i depunerea lorint,r-un l':<;
It'tcnrteRe
cu
1a Trinca pre:zinrir si'ilitudini pronunlate
Anriiliira el,ectr.ratii crernrlnstreazd cdt, necropora de
dinmulte
mai
ce]e
ci'itireie [umularre halLstattit:ne tirzir/sr:itice tinrpurii de laDundrep?n6lalr'lipru'
Mijlociu qi DeNistrului
bairinul
funerare clin
trc clenrr:ntere cirracter.rstice rru paralere rn comprexere
grupurui podolian rje vesr ricrrrlrpuona 1990"24-31;
presiLinea R*rd'ti. zond popr-rlat[ de cc,munitiiliie
(Ignat 2000' 3l'-\-34'+).
i(p.;,,,'e.rsrrn,r,,,,u' 1990, i5i-rsz) sau podolian-molclav
Trinca "D'rijmui Feteqtilor"' compaCoi:Lstl.Llcliile;r practicile funerale ateslate in ntrcropola
de tip pod'clian de vest' atesta 5i unele
ratil cu,lsle caf i'r'cteristice cbiectivelor funerare tumulare
in care L,::stu'ile cinerare 9i in'entarul
trir;ituri cleosebrte. -Sprecific ul consti in prezenia turnulilor
cre piatr[ $i pdmint; utilizarea
iniIral cu o nrrviri]a de parnint, ruprap's6 de mantaua
se
rJe piatr[ pentru efectuarea
'copr0i.e.Lr
o'ale r:le, cltnrensitrnr mart, arnplasale la p:riferia mantalei
gropilor
d.f :nc!ilor in afara' l.cului inmormintarii qi demorrnintr:lrrr-..,0,r,t"1; pred.nrinarea incinet"aliei
,li.a.t p'e solul antic; pl:ezerl[a in tumuli a doul grupLtilerei.t restLiriirtr cinela,re, 9i a inlentirrului
jar altul in afara ei; obiceiul depunerii opr.rri de rnventar, unul acrc,lrei'it de manlaua cle pittitd,
rnr:nlionate sunt de tradilie
fi.andelor ultcnr.rr. efer:tuiiri inmormint.irii et,:. Toate caracteristicile

Rclisln Arheok'picu. Scrie rror,i

Itlr

hallstaltianS, cu trrarale le directe in necr,rpo)ele grupului l-rallstattian t?r'ziLr Ferigile-BArse$ti. Caracteristici estc gi llorrderea limitata a elernentelor proprii grupului pdolian de vest, de origine
scrittcd (amenajri:ca construc!iilol de lemn gi piatla la nivelul orrzontului antic, ulterror arse; incjnerarea. ciefunct.ilor pe solril antic sau in in construclii de supirafatf,, pe locul ndicarii vrirorului
[urnul, incinera{iile incrrmprleto; numdrul mrc de morminte care conr!in arme gi piese de toaleta in
inr entar't Iipsa pieselor executate in stil anirrralier).
-[ipu1
de nl()t'lJ]nert, condilrile topografice de amplasare, modul de dispunere a tumuhlor, structura nrantalelor, lipurile constru.ctirlor sepr.rlclale, practicarea biritualismului, elementeie complementar,: de rituiLl, inventiLrrrl l.compronenla, nod de amplasare) demonstreazd. ci Plator.rl Moldovei de
Ncrd era p,opulat 1ri pc'loada hallstattiandlirzte rJe aceleiaqi conrunitiili ce locuiau zona Nistrr-rlut de
Mijloc gi D)epre,;iuneii Fl6dduli. Inovaliile inte,rvenite in ritul gi practi,:ile funerare, oficierea (preluarel) unor noi obrir;r:iun rituaLe, depunerea in nrorminte in calitate de inventar funerar a unot seturt de
piese de rtrigine dive:t'rsi sint ur indiciu privind caracterul mixt erl acestei populafii. De asemenea. se
ertdenlia;za astl'r::l ,loi.ltictele conrunit5lilor locale cu gmpr-u'i de populalie din diferite zone ale spaltului carpatcr-duni.rean pe de c, parte, gi cu cele,C,in silvostepa nold-pclnticd, pe de alta.

Btettocnane
(ir.lrrr;;a 19-(i(r: D..Elt:crru,, E. ('omqa, Sdpdluril,o ar'freologice de
195(i, 2:'i 489,

Bi:rciu

lt

Balta Vetde gi Gogoqu (1949-1950). l'{CA Il.

Cirlitoiu, N{lrcior. N,{i.uirroiu l! ll,/:. Cih. C'alatoiu,I. Mocic.ri, !'. \4arinoiu, MdrlLlii arheologice in Goli (Tirgu-Jiu i987).
Chtrchc,t.tlvy:;ki/I98:ii:i'Chc,chcrrori,ski,DieVeker.zug,-Kul-tul..,Charakteristikder.Ftrnde(\\/irr.szalva.K
lgnlt 1!)7(r: \{. Ilrnut. Decul'cr t,:s CLr Hallstalt thrace dr.nr; le depofiement de Suceava. Thraco-Dacica I, 1976, 99-108
Ignrrt 11)78: \{. Illnat. l\ecr,rpt lir tunular'fr hallstattiand O. ,. y6lov51-Dealul llurlei. Sucertva V, 1978. 107-140.
Igrr;rt 20(,X): ],4. Ignilt. Un rLuve;ru gl1)lrpe culturel ci.u halh;tatt taldif sur le rcl-ritoire de la Roumanie. Stuclia Antiqtra et
ir\rchrtrrlogica \ril, 2fiX r. -i3 l -344

lgnirt1000l:N{.IgniLt,I.unet.ll.1'r.ileandrjtualin
I:r:r dans le Sucl-Est oe I l:etuope. ,\ctes du IJ-e (lollo,lue Internationirl cl ,\rcheologi,que Funeraire. Tulcea, 18-24 septembrie
l!)95 ( l'ulcea lrl,Dll), :21!

Lelitkrl,.)9:jlo'Levl1t:r,]rrt.t::;tigatileiithetllogicede,l;t.flinca,
(Bucu r:Sti l'i)95), 241-218.
Levilkr,
Le,ritki li)!)(r:
bi-I.krn-rp,lex in N,,littel-rurd Sticiosteufopa. Kolloquiun.r in Dlobeta-Turnu,severin (7-9-Novernbel 1996) (Bucarest 1996)' 165ar"ia

nctd-tlacI

r:.i)

()

193.

[-e,r.itki 11)9]' O.

cllns

Ler'itki

Lo\

tumulailes d'epoque ]{allstattienne en Moldavie. Prernier age du fer aux bouches du Danube et
lir N4el Noire. Actes du Colk4ue lnternational (Septernbre 1993, Tulcea) (Tulcea 1997)' 149-i80.

i1ki, Ens,enrbles

le,s ie11ion5

alrt'ru1

r,l

2f0: O LeVi1f.i,

fc,r'nrs :rf

criltullii identitl. (Blilnze

evllii. Ornagiu F\rlesorr


Ler,itki 200-l-r:

XXIII.

Cr. [-e,r,

a.rrd

lron Ages).,Atrs;tracts (Tulcea 2000t,

38-.19.

iur Gheorghe Postic6. (Chigindu:2004), 76-82.

jtki, Ap ulenenla culturalh a necropo|:i tumulare hallstatriene de la Trincr, Jud. Edinef. Memciria Antiqvitatis

2t104, :l()')--192.

Leritki..I.IaheuL99ii:(),I-errtki.\..Haheu,$antier.ular.heoltlgicTrinca(Republjc:aN{crldova)
arhtt,lrrgice in lriiL norcl- ilac:ir (tI) (Bucure$ti 1997), l(,1-212.
(Chi$iI_eiitki,, llefLeu 1999 O, Leyi ki V. Hah:lr. Necropola halls,tattiand tirzie de la Giur,giulegti . Studia in honorem Ion NicLrlila
niiu l9!)!)). l2 1." I -''4.
Morinrz 19,5i: S lvtor-.intz, Siil 'ritutilede

lrr

BirseEti

(r"e;1.

Galali, r. Vrancea), N'I(lA

III,

195'1"219-225.

de lir B?rsegti-Vrancea (r. \/rancea, reg. Galafi), 1\4CA V, 1959.355-361.


\/I, 1959'231-235.
Si
Ij.
N4oriiru,
lvlorinrz l9-5!)a:
lrirturile de: la Birsegti ( r. Vrancea, reg. Gata{i),

fvlorinr:r l9-59:S Mplinlz, Slpinrrile

tg4

IUorinrr19Cl:S Morintz,Siil 'ritulilcdelaBirsegti (t'.'y'rancea,reg.Gaia{i),MCAVII, 196,l,20l'-206.

vechi
Nicolaescu-.plop;or., lr/glski | )75: D. Nicolaescu-Plopgor, W. Wolski, Elemente de clemografie qi ritual funerar la popLrlafiile
din Ilcrninia (i:lr.rcureqtr I 975),
panlucz I9-5-5: NI. PaLrijucz, l.e ,:rmeliere hallstattien de, Szentes-Vekerzug IIL /\cta r\rhaeologica VI, I-4, 1955, 1-22.
pc,pescu, \,ulpe 191312:: Ii. Pope scu, .A,. Vulpe, Nouvelles ,lecouvefies du type Ferigile. Dacia N.S. XXVI, I-2' 1982'11-114.
SuLlrmirsk.i 193,6: T, Iirlrniirsk . Scyt,rlwe na zachodnieln Po'JoltL (Lwow 1936)'

\'. \'irs,iliev, ,Si ilii agrrtirgi pe ter"itoriul l(ominiei (Cluj-Napoca 1980).


yr.rlpe l9(r'7; y'.. Vulpe, Neclrrll,rla hlrllstattiand de la Ferigib. Monografie arhe<llogicii (Bucure$ti 1967)'
yrrlpe, p6pe:sc:u l9i'). A. \/u pe, E. Popescu, Contritrutiorr a la connaissance des Cebuts de la culture ceto-dacique dans la zone
Subcarpatique Vilcearr\ 'geg (l,a nec:ropole tumulaire ,Je f igveni), Dacia N.S. X:VI, 1912' 7-5-i I l.

Vas;iliev l!)ii0:

i .lrirr" - 1-l'::
'I'U&rl. I-\ua.j

l-

ltacy y cepeaHbol'ly
Nlereir' Ai)c-rllta)Ke'Htl x'vpnluie cNi'fcrroro
. vier:ii i1)!)8: r\.o. r'ytti,-,t, B.A. I'yu,ar, B.tl.

l]D.lHiC'lp0B,l.I}cti:,,\p,rcrl,tofnt|IllB.,r.h.phrrra}.tpairil997.l998pp.(ltlriel998),7.1-75.
(vll-Vi BEr' ito

rrtfln".,6;,tcceitHal'
[,irsrrn,:xas ]!)75 Il.,\. l.l.:ri,uH*:arr, Partlecrtr$cru.

l-"*un

rt (lirres i975)'

t,:Ieper,rl()86:1-r'I,1eperl'Cxttd,cril'tiiIl(|tllC..I*no,'n.,u,iiBeurtlttIt.I}rtt:ApxeolorllBenrp,lll
I lbtcq't,i.;le'rtIe H.:r. I (\4ocHea i913{r)' 169-187
(i(rLee 198 I )'
Bper4e rtt e Saccet-tue p' Pocs'
(r.rBilaHHKo, f :\'FrfaHbl palttteuxrtdlcrol'0
KosnaFteHK0 198 1 : t'.'l .

Iiognartettxtlr,rlp'l.9ti):t-..|.Koglatregxo.C.C.E:cc0rt0szL.(]A'(]xopurir,fIaltltuti'xucxt,rtpcrioirrnoxllnenp
peruon) (KHee 1989)
.il(lcocl,nr{oro I\raeo6epe;xur (}irrerro-9epl:acr:xttit
B:aevto:sq:xt{ Hace,leHHt [Iprrxapnarrlr

lipvucnunurlrxa l.9t:,: ":t.t.'X:pyu,annHliubKa,


l J,e
H

Hrpa,,rsnoi [:epr:'tltt

? nreMeHar{l'l
nrp\reHa*,r.r CxrrHoi
cxrnHoi
fJ.rnr*ri 3

(pviiiN enox 6pou:tl.r-sa-nira) (Krrie 1985)

p\'ru,:.rrrttrrlr.eLq 990:
(rHeo:rrrr'
s,i; {pr::e cuor-rrr ) lplrxapnaTuR, {:}O:rstult u ilaxapnarr,r
1

(pou:a tI patlHee xeJle3o ) (Krree 1990)

-'[egt.l.t.iItf:]:(X).+:O.I-.'tellLtuxtlii,
c5:Mirrt:pil,urtIK'crrrpcpettuii'.[l1lo(i-rrelrrrt:xr(lo-caprtll
l{puvrl'}lI 1l}anopiNx:r 200'1)' 152- t57'
crapoxrrrHoc'ri c'erro'o'o flpruopHolvop'n i
,rHfl Hlr{lo)*reHLrrrr tj, rvr. l-pax.nii).
Jlesttttl'ittti.

]]ie,qe3FlC|I.0Be]ia\,c,.l.pnrlxa',An-rirr.ttlMuzeuluiNer{ionaldelstt.rril:aMoldtlr,eiI'1992,95.1()7.
HaqiIJIe xeJle3Hofo
u llpnxapnarlf B KoHlre 6por-r:onoro tglijl n.Fl . lilzurees. li4croplin u.teNreH 3ana:uoir ''cao,,tuH
nayx (Kucn l98l)'
r,rexou. ,a.nrr'l1te(ti:1lar rltc,:. Karlil lt(:1"
Kc]l4l4MK 5l' 1953' (r0-73'
.nru1,*oro ,p.r,.", HiL Cpe.tueu [r-re:crpe
fl.r,rrrsrrx'
lfle.q,oKoBa l!r5.rr ,A.14. \/le,rmxosa,
ll0ruecrpoars Ml4A cccP 64'
.nri1,.no.,i Brle[{er,r] r..o.t.n"o.o cpe,rH':ro

l,.lajei:s

rr4e;rr.xona r!)5S:

l95E'

,A,

H. Nle'rr'r(oB', Illlrsrulrxr.r

:;-102

{ --'^'-'\no t'"
rr'lrnn6n:rr nal'lflrHI{KII B cponHei-n Enpone B lln:
(-lrlr']too6palHt'le
lv,le.r.Htxoea t()39: .ar.tr"t lr'Ie:lnKoea'

cr':rtl

eaponei-'tcxol:t 'tacfl't

ccCP

*',,:;l|,i;J"ilT,l;;::i:[].]11[l;]j-'i],i];,ill].-rt|poo6pa:Hrlti,K)i,1brpblj]ecocTent1I]or:r.oquoitl1nponrr.
(Mocrna 1989), (17.80apeltn
|)Bpo|]l]iil]Kol'i .tac,rtl rl--CC.P s cxIr.|lo-caplltlTcl(O(]

[lort.0t;lI.li990:I,l.!]tIlonontrq'IIlttlt:arHirnuKVuragoglru'll:,i1{:]'3l".Bc6:Apx'ec,.not.unflptlrapnarsr.Bo'nutrrlll
(KHe s l990)' 157-162'
ct'$ll'(Krree
Saxap:rli-run {')Heo-rllt'l . iifroH3il llpaHHee;xcJle3o)
y c. Bo6oeoe r 3u.upnor,o.. B c6: Kl',pr-aHst c'ensoii
sB.,rloH.3
IV-in
pr.arr
F.1
flo'.arr.r li!)!)l: t.l. l,l. [[Drroerrq,
,'",'.,],;1l'io,!19i.'lo,'o,','.Kyiura:cltlut1bKarp.\/fIarIav,f,l.ox.Bc(i:[laNlq'rKtlf?bLUTi1Tl
rpr i Ilprrrr'r'rr (Kr'rie l9'9'l)' 250-2E6
(lirrie i99tJ)
C'.,i1 Clroptlt"'r. I(1 prarrllcpen'xrttxa
tqr)O
Cropirr'i
(';t'ttp"iiu''
n
ly'rilariHcxoii
(l,t;;;;;i'
i')99: C.,^,.
J1,Hic

1999)'

",:t"t]:i]l.lTtlee

Cnopt,tir

Cur.rpHonal)68:t'.il.criurpulaa.P,tr:ronxttK-\pmHoB-vce;rl(pyutrxrt!'o.littuRHr'tnaEyxrlattHeAcr3l0'1968't4-27'
Crrtrt1rHouaD1,1:|'|1.Cvt,tprucea.K1prlruHrti-tuol.,,"-,,nu*poHHecr..".|.cno,oup.,,.nuyie,ra'l1o.rrll
no6lury
xapaKTeI|y paHHr,ocxi$cr*tlx 'lai\,''flToK
CltltpHoeil ,.977a1 I-.1- ()lttrpuoira. lJiolo^nr1c,ni]Jlb}IoI..o
Ff

os,rc,"-lett.

ljr-loycierrt Aps:eorot'iR 23'

1971

cir

[o;tttunutt.

'3-I0'

Crtt't1lrtoeaI979:l-.l,1'Clrttrprtooa,I{.11lrausrr.,.n..IIepe6bIK|JB)lbI_l]cBbtittutorl,I,tsHtx

.-,,,l.l}.i1,,,!.j,,i.I.'i'l]l,,i'n-.1J',,.,.',,,,,.un
Crrtt1:lttonal!)80:li,1(-r,,rllpuoaa.Ijrce:,reutteCp.:lHeioI1oAHec'rp<rebgeVI-VBB.,lO|[.
Ii-iet.]orrgreslntetrrationalcl,:f|rraccllogie,:l.L{]Septgmlrrie,Ructrest,BucureEtilgS0,2.]5-:25i'

Ctltttpnonlrl982:t..t'1.Cut,tpnc,na.3txpuIruterrp;acttrtscrtHeK0I\,lt1IeKcblyceJ1af|Hecr.prolxa-II1-xa',{peaHtle|!N1fTHI1Kl1
("leHnHrpa:i 1982)' 30-52
K)'Ibn,rpbl flil rerllllloFrlll't CC(il)

6rceeiiue Cnenuer.c, Jlne,


Cirlllpnoeal()90:I..|1..i]vttpHoea,'K1uurypno-uC;11'lpt1qecKueipuec(ble6acceliHeCpe.l'ttec,
crenetlll aoK'I' ncr' Hayx ;Kuea 1990)'
yuenuoii
Brll.r13 1brcflrr,-,.[e.uri,r .[o rr.l. f{r,rcc:epraunr "o.,,,r,.nrunri
H xporo,roFr4r naMrrHt'tKoB KyutraHostlucn,npnoru,'r<.s. B.p"'*o'rv, IlpoucxoxAeHrie
cui.rpHor,eL. [ie'rr:rxoruu r965: I-.Lr.

"

*lll;;,lli;il1:f"l;::,tfi];].t-,i3Lt;,1,?;1j;';,",",,-

nel,eacxi lcr,xoro qacy r{a cpe,rur,ovy

lloc"rirNeuHq
-l^ Y:YT"''
89-109'
]952'
vtI'
Ha rl-eperlHr,o*'r1' l.[rricqri. Ap;ii:'uorin

rr,, ,^u"l;;rl,lX;,lL];,;,];ttl;rt: r F. Iloexonqr'

E^

rr:icrpi Apxeorori

naNl'nrK'l

qacv
Klpr-&HHCfc ril('|f''lbHllK^ nepeacxi(rcr'xoro

rp:,,,rr.rf,{

Ir cd: }4r'r,

apxeorornqecKr'rx 3Kcflerr

lIlr'rrrHl989:!l.6'l-[-[r,rurt,Cr:ltt,celoHoBc.1aBfHo-capl'larcxoir3KcIe']1,tul,lrl.IJc5:}4rurrlapXeoIornqecKl,IX3KcIleJtuHl4
(IletlturP;r.r 1989)' l0:l- t l'1'
Oleg, Levilki'
lttstirrrrurtreArlteorogiesiEnngrrLJie,Act,rrernia:le$tiinpe,Rapublica'Moltlova'

Clisitritrt' Reptblit:t Moldot'cL


'tr. 14irt'oltolltL,t Bri,r,',""8o'toitti"'t''" 3:i' l'ID-2()t2'
Totiana Derrrcettc:o,
Republica
,ltihrle,
de
'r4oldot'a'
rtcatretrtiu
!ttstitrrtu! rrt,Ar.rrcorogie,si Etuograftt:,
j.s, ll4D'n]2, Chisinau, Reprtblica Moldov'a

s*. NIitropolitul

Ba,,ulescri'B;ois111\1r,"

"i

------liqlgq

;/.

-Arhteb

ic17. Scrie

Cor{"nreuTu Nor LA cRoNOLocrA ptESELoR METALIcE


C

ARAC'IERIST'IC E

RONZU LU I TARZIU CARPATO.NISTREAN

Eugen Ug;urralu, Chiginiiu

t,ttrisuttt('0,,IStit||ile.:l,.ttc1it,''

(|c|'|',0('].0|t0'lr.l;qtcit.'t,ttt,u|

:\:/)olt:).to,atlu,.\rt?)x:(.)\.'

I:l{'--r.',

,no l)'.:iut's:e) u.tu

lvlDll--S'llll (no.Yeutc.:rxt).

'l-ltt'ttrtrt:l'c

Il

ta :

t'ttL:lt t t.ut(,t

us nrelal

r:,.-llrronolopt lte,rtt,eut

]l('-Il,l

':r.fier Rei,reke) ot AIDll"-SDll lufte r Hattscl).

Drntle elaboriirile c()nsacratrl cronologiei cornplexelor' gi pieselor rnetalice apar{inAnd bronzuiui


tii.u:ir-r chn s;patiLrl (:arpat( -nistrean. cele mai irLportiinte sllnt c,]ntribu{iile lLri M. Petrescu-D?mbovi1a,
ciurl alLL ca s;ubi,:,lt des.)lperirile est-carpalrce (Pr:trescu-Dimbovita l9-53; Idem 1960; ldem 1964:
Iclenr l9'7'7), Si contlibut,le lui \/. Delgacev (,L(epra.res 197-5: Idern 1986; Idem 2002), care cuprind
c|:scoperirile, clin iitlerflr.r i iul,\jstlu-Prut.
Conlor"m acest.c)t'a, clt,scolrcdrile est-calratice aparlinind bronz.ul tdl'ziu, au fost incadrate

in

seda

I{ii;e5tr-Eiiileni (Pctr,:sclr-[)inttrov:l'a l9JJ,2l), iar:omplexele gi piesele izolate drn brcnzul tirziu din
irrtcrfluviul f{istlr-rL-Prul, :unt rlelinritate ?n grupa cronologic5 l.ozol'a-Miindregti (leprauen 1915,75).
,,\mtreler s;clreme, iu.l ca sr.tp,olt cronologic schr:rna orizonturilor de depozite din Transilvirnia (Rusr-r 1963),
ir:r prinlul ciul, soriil ltiiqc;ti-Bileni este sinc::crnr:ratii cu seria Uriu-Domdne$ti $i este datatd in perioadzi
l3rD (sec XIII a.Chr'. ) ([),:tre sc'u-Dtnrbovifa )977 ,2q), iar grupa cronologicd Lozova-Mindregti este sincronizard cu seriile est-ciul)atice Llmi-Liteni-lligeni gi seriile Ufiu-Domdn,r$ti $i Cincu-Susenl, fiind inciiclr'ariir perrrcradelor IlrD-Ha,'t 1 (sr:c. XIII-X[, piirjial XI a.Chr.) (,{epra'lee 1975,7]).
in plan cLrltLrral, arii: seria Fl[;egti-Balr:ni ,(Petrescu-DAmLrov'il:a 19tJ7,30) ciit 9r grupa Lozor,'a1\llnclrcgtr ,lu f'os;t r,;incrorrizato cr. cLrltura Noua, evidentirndlt-se in cadrul ambelor serii douir grupe de
dr:p,ozite. lJlmi-Lite,ni-[-,)z,ov,il (l]rD sau sec.,'(III a.Chr.) qi Iligeni-Nliindregti (HaAi sau sec. XII
ir.Chr.') (,i{epraueu 1986. 1.70).
De nren{ioni,rt cA sci cmele tlacli{ionale consracrate pteselor metillice din bronzul tdrziu din spaliul
r,:irr1r.rt<r-C,unf,re1n rllLr-rsLr r<)Sl; Petrescu-Dimbovt\a 1977) gi prin intermer1ittl acestora qi cele din norclul
lvlairii Negrc (l{ep,ur,rx \t]6, 152 I53: Bodkarev', L,eskov 1980,68-135; lleprauee 1975,76-71) au fost
t.ilpr:)ufa{s la sr:herna cfon() {lgicii al iui Mtiller-Karpe ,iMi.illef-Kaqle 1959), elaboratd pentru zona alpind.
Adoptirii I'Aliltezer',3 i-l clotlologiei absolute a schemei lui H. MLiller-Karpe pentru realitdlile arheologice din spafiut carprato-dunf,rean i s-a oLrjectat?n mai multe r"lndLn'i, argumentul princrpal consten(J in 1'aptul cir legiturite clintr,: Egeea gi Carpali sunt mai scurte dec2Lt acelea avute in vedere de H.
lVIUlter'-Kar-pe cu EiElrptu,. Sicilia r;i Italia piinil'n sudul Germanrei (Hlinsel 1976,45). Rezultate conclu,Cente ir acest ij,ens 1ll fost. oferite de anafiira pieselor metalice din bronzul tdrzlu de pe teritoriul
13ulgariei (Llr3pHrnrll 1978,254-261). Analogiile egeice drn unele complexe din acest teritorirr gi anali-

aa

't'oltnr ul

L A'r. I

fc,carului metalurglc Dideza r:il)olollico-cornbinatc)rie au s,los in evidenla necesita ea datdrii apafiliei


i,. rii u f.rrmclr:,r rnetalice spct:if ice bronzului tlrzir.r la I)LrnArea cle Jos incepiind cu secolul al XV-lea
259)'
a fost
Evidenlierea sincronisme l,or focaruhri metalui"gic l)idevo cu flociu'ttl Ingul-Krasnoma.iack
Negre
Mirii
nordr-rl
in
urrnirtd r:le o coLr,31fire cronologica srnrilarli a. clebutulrri bronzulLrr titritiu 5i
(Llepuuri. t98l , 2'5 ).
analogiilor din arla ege.,Dilr:r:!r1 egctca" es;te cle,;:r,rtltata gi Ce, V. Klodko, cit urmal'e a eviclenttLeni
(Kloiko 1995'
ica in cilclru[ (]omplcxelor lilr:alului Dir:evo, c;At ;i in r:adrul focarului Krasnomajack
este efcctt-tati in concordan{A ct-i
l.+,;).150). lJ;Ltarel. ;r sincrorriz:itrea c()txplcxelor acestol dor-id fociite
plasatiin secolele )ivl-XV a'Chr'
par-iLlele cr6nglclglic,: eviclentiate, aparilia acestora frind
lc,r metllrce din bronzurl tiirzlu de
Acer:;tc rerrciiltl cle colrc,Ltire a cr()n,llLrgiei alrsolute al complexe
trltimii ani' carc au relii Dunrir:ea cle Jc,:i :ii cirn ngrciul Mdril Negre sunt susltrtute 9i de dr.tele 'utl clin
ourolLsiatice (Tputfouos 1996:
zllltilt o c.obt.x.iffer radicalir rr rj.onologrei a[tsolute a unei serii de culturi
1996; PalincaS 19961 Idem
(Popa,
Boroffkii
Ider.n l9r!)r5a:, Irjenr l99,rlIdc)rn 2001) qi carpato-dundrene
l0Cl2)'
20Lr{)t
- Golliltan 19991 Siava
semnif icatil'
racliocart;onice au scos in eviclen{a;;i decalitjrrl cronologic
claterlc
lccilsta,
ct,:
in aiiu.ii
aie Eurasiei
regitrni
alte
de
I'a{i
cie .l-,1 :recolc. irrtr.e apari{irr cclturilor ir mecliul SejnLino-Turbino,
teritot'ial-crorrologice de celtuli
(liourapen ,10(12, 115). i\c,er:;tii prernrz:d clt 9i amplasilrea grr.rpelor
timp ce in Er-u'opa (lentrirld 9i de Nord lipsesc
pcr;t Selrnin,r-.furbino in Europa cle Est gi cle sud-Esi, ir
V'S'Bodkareysarnfrrme
protottpurile:lociileinpellcaijelecep.ege,lapaliliaceltlrilor--i-aupermislr-r
Conform modelului l)ropus' rispAndlrei'r grupel
con,.:eptel: cir-igrrrrr .onr,r,r[a,,,,,e a celtul-illrl in Europa.
Niprului lvlijlociu 5i Inferior in rr:giunile
rer.ilodal-cr.'r:l.gice cic ceitr,.ri cie tip Lollojkcivka clin t,azinul
constituirca connprle:tului Sarbtitinovka-Noua' a
calpirtc,-Ilalcanice irr sccolelt: )(v-xlv a.chr., oclatd crr

11.flirr'. (L{epnsrx 1.978,

cle',tlrnrinlLl"saltulciLlitaljll;lii;rrrtitatir,all:rodr-tceriiceltrrilor.inacesteregiurriinsecolulalXilIa'Chr.,
secolLri al ,KIl-lea a'chr'' la Dunarea Mi1cclnstituird ir*c,:rllrli timp inrpulsur unui fenom,:n sinrilarin
118).
locie gi perl'eria csricii a EurrrJrci Centr^lc: (Eouxapen 2002,
norcl-pont cir a apari{iei celtur"ilor in
originea
obse,rvalril: facurtr: cle l,.S;. Boik1rr:v cu privire la
indirecte'
ba;:iriul calpa1ic t;tutt cr-)tlfirnia1e cle lntrltiple dii1e directc Ai
rlsziriteanir - c:eltltt-i de tip L'obcr.ikovka'
factur'5
ln p,ri*ul rii'd trebuie nrcnfionat ca, artel'ac'tele cle
excltisiv la est de
cte tractilie Se.mlno-Turbino q'a'' arplasate
SOs3f i clc ti' ,,sLublraja", r''rirlfuri rje litnc;e
i989' fig' 6'6; 7'6; E'6; Chirica' Tanacar.pali (Dereaecv zooz, r'at. :il,B1:4C,C; 68,11+11;$aclurschi
(Mc,rintz I',)l8,fig. 53), ?n norchlBulgariei (qepHr'rx 1978'
sachi 1gEi,l, lll2, tig:. g.g:10.-: ), in Mtrnreilia
culttn'ii Noua qi grr:pul Coslogenl' iar pe de alta' au
rai:.,r. 40.8.10). coreleaza pc ,Jc o parte cu aicalul
tiLrziu clin nc,r'clul lvlalii Negre, din etapa timputle
a'rlogii,ir.r com'lexele cele nu trmpulii clln bronzul
gcr-i0l )'
1980, 65-85; Leskov 198 1'
a ,::llturit Sab;itinovka i.Bcldi<lLrr:v' Leskou'
id,:i, constrture cazul cultrttii Noua' Epicenn'Lrl inilial
ce,l nra.i concluclent exenrplu in acelsta orclir,e de
Basrrabiei ;;i Podiqurl vloljovei, unde sunt concentrate
dc fonnare l lLceritci cultu-i e:ste plasat in norcl-r,es,tui

inclusiv c:ele mai mari necropole a culturir Noua


miu rnullr: it,qeztiti ;;i ma,orilatea conrplexelor funerare,
de
rlunosctrti qi ce. mai numeroas[ 9i mai compacta grupa
(liilLr,'a ll0rl2, 226,t. i\nurne in it,leastd regiu,re es1,e
6'6;
fig'
Tal'. 3i, B1; 4i)C; 6i], 44l l, $adurschi 1989'
picse metiilice, clc facruri risl-itcan6 Q)ergadev 2002,
in
cescoPerite r:zolat cit qi in depozite' cu arraiogri

crlL3

7,0; 8,r:1; Chirici.i.'farrasachi 1984, 122,i'ig.9,S;t0,3),


(Leskc'v l9til' 98)'
cotnplc.trlle tirrnpr-u'ii ale: cultu-ii Sabatinovka
reprezinta: sincroniz:rnele culturii Noua cu faAlr"e ar5;urnente in srus..in,erea celor men!:tonate
rvvietenberg c-D. Montec'-r Ia-IIl' cu etapele trmpurli ale
zeie f,i'rle rle cultut'tlor l(.marow,
j'nceputu[:i culturli Noua piina
au tr'ermis plasarea
c,Lrltgrii Sabltirrovka gi cu Sirubna.Ja lit'zie,care
(Sala tggg,l7; Idem 2002:"'227); rectificdrile cronologtla inci:putr"ri ser:c,luluial Xr/ -lea a.Cfrr'.
(Gerskovid 1999; Sava 2002); datarea actuald' in
e,i abs.rute il c:omplexuriu,i sabatrnovrra-Noua
cljn nordul Mtarii Negre 9i de la Dundre'a de Jos
traza analogrilo[ egerce, al f,:rcare]oI rnetalurgice
sabatinovrt<a,-\ioua; apartenen!a fondului
(Firoir<o t995, 151.1, sincr.:nizarecu c:ompleiul curtural
comurritiliL:r arhirice ponto-caspice'
culturlLl cle baz:i iir comprt:xului curtural sabatinovka-Noua
cum ar fi habitatul' ritul funerar (Sava 1998;
ccnfirrnatf q;i cle analiza ^ltor categ.rii de materialt:,
ldem 2]002: 2004).

-na!;g

i1

4y1p]og1c,i. Setie t;touti

rlriginerr rzisdr-iteanii iL orizon{ulLu timpuriu de piese metalice din cadrul culturii Noua, este conde tip Gherf,ir.math;i cle evoluL{ia tipclogic:i al unor tipuri, cumr ar fi de exemplu selerele cll carlig
Der1997,32;
([epraues
rnrinr:ytr, clre au,:r,,:lur,t rh,n sccerele cu cirlig arhatce de tip Borodaevl':a
celor menJional.e vine qi faptul c6 formele drirg1*rcer 2002, l5-l). in a1'ari cle aceasta, in sustine,rear
(tipul Ruginostjce al brrnzulur tir:riri clin spirliul carpato-dundrean, celturile d,e,,ti1t tlansilvinean"
cLr clrlig.
nolrsa), ,,r,arianta r'Sslritei nd I tipulur transilvdn,:an"(tipurile Rii$e;rti 9i Negreqti), secerele
rhspanNoua,
al
culturii
r;r,:ccr.,:le cu ,:loud orilicii ll ntiner etc., apar mai ?ntdi in mediul est-cal"patlc
rJi'du-se ulterior;i i1 T'ralsiivanir" odatd cu perrtetrarea in aceasti rr:giunea a purtdtorilor acestei culI.s1i ri,{epra.{ee 199)',ir,24-,:-};l)erg;rdev 2002,1313, 1,40-141,145-146, l52l-153).
(tipul Ruginoasa). ,,vaI.-lne,lc clrntre tilludle ,]nLlnierate, cum ar fr celtunle de ,,tlp transilvbnean"
mai probabil au avut ca
riilnli,L risiniteand 1lipulr.i transilvdnean"(tipurile.RAqeqti qi Negrr:9ti)' cel
de la NIalye Koceltr-rriXe clle tip l\ralyer Kopani, cLrnoscute dupd lorma cle tutnat rjin atelierr-rl
(Boi1klrer,, I..,::skov 1980, lhf.4,39a) Ei descopenrile finite de la est de Carpali (Petresclrnani
'rot,rtipr
ceea ce pni.rin-,bouilr i9r53. l'iig. 14,1 ;BuzduLgan 1970, fig. 2,:t; Iconomu, Chigcd 1994, fig. l'3)' In
o fonnf, intermediard
.,r,ari1nt,a r;rsirriteali a tipului transilvi,nean"(tipurile Riiqesti 9i NegLeqti),
'cgte
(Dergadev 2002,
reliefat
bogat
decc'r
cu
prrrlr'bili.u fgst r:elturil: cu fafetrele arcoi<lale., Prevdzute
-ttf .l l,B; Ilonornur llOt-)ll fig. 3,10).
metalurgiei cultunt
Ilste concluclerrtri in (cea ce Jrriveqte iegatura celor doui etarpe in dezvoltarea
(Dergadev 2002, Taf' 3l'81-7)'
Noua gi csrlponenl.a depro.zrtului rle la Hristrcr, clin noldul Basarabiei
mlner, care reprezlnin cadiirl acestuia, rpr: lr)niri cetturile <ie tip Riiqegti 9i secerele cu do'ud oriflcii la
se afla un celt cle
tii tipuri clLagn6stri::,,: pent::,.r sefiiler tractilionale IldEeqti-Bdleni 9i Loilova-N1andregti,
Vorona Nou6' la est cte
tip l-obo.jl<6ukr,. ,r,,u.ieste aproape iclentic cu celturile similare desr:operite la
40 10), in bazinLrl Niprului Mi1Carpalr ($"rC'rschr 19E9, f ig. lB,6). ?n Bulgaria rigepnsrx 1978, ra6n'
l'-rciu (-[e;leHOilKKI]rl t96 l" prlc' 8:i'1'2)'^
qnfrr:rr rre
cercetare necesltatea unei ine'rtabi le reac'foate cele nrent.ionii d cleierrninh in ot.,,.lirrr
de c
staJiull actual
apartiniin,cl bronzului tarzlu din spatiLrl
rlrali:1ir-1 schemelr;r croirolog1ice consacrate pieselor metalice
'
atiet a datelor absolute, cit qi a
cur'rrto-du.niirean-nordpor,Ltic raporlate la schema lui H. Mi.jller-Karpe,
cglOt

relatiirre'

1- --:^.-..^^.^ +r,.A*-l ^,--r de


rr,- datele
rior+rc prezentate mal sus' tre5ule (Je
^rezr.nf,
in,:eea ce pri',,'cqte, spaltul calpato-nistreanL. linAnd cont
tlrzir"r, sunt de origine risdribronzului
epocii
apa(inand
rnetalicc
pie
se
tirnprurii
cr.nsiat,t ca. cerle rn;ri
purtitorilor tradlliilor culturale
r::a'ii $i i;i fac apr'ri!ia j'n acesrjeritoriLr odatri cu penetrarea gi stabilirea
cultural sabatinovka-Nouaclin .nord,-rl N4iirrr l\egr.c carc au stat la ba:za constituirii compl:xului
ac:este piese sunt reprezentate de celCoslogeni (liouxapen1Of,.Z,l.l5-., i8). in spallul catpato-nistreatl
(Dergadev 2002'Tal' 40'
trrrilc de tip LoLrcrlkovkl clescoperite izolat la BriLiuqenii Noi, Chiperceni
7,6; 8,ti),incomplexeledelaDelent'
B.Cl),lba1eEti.Srt,;nujeni. \/ortlnaNoua([iadurschi 1989,fig'6,6;
2002,]'af' !]l'l;Taf' 68' A4l1), de secera
IL[cicni, Ilrist.ici t.Olni'ica,'fa'lLsachi 1984, fi13.9'8;Dergadev
(Chirica, Tanasachi 1984, fig. 10,3); dirllile tubude rip Bor.ocl'evk:a tlin ca,irul depozirr-rlur de ia Deleni
A415' A419)' Acester
lrre gi platr: din ca.clrul ccpozitulr-ri cle la Riiclen,i (Dergadev 2002, Taf.68-69,
sunt localizate exclucare
Kopani,
grupe cle artefacte- probaLif tlebui: atribuite rpi c,:lturile de tip Malye:
fi rrr-imitri Radeni-Deleni' din punct de
siv la est de carpalr. cir.rrpa r-r:spr:;tiv6 de artefiLcte, care poate
qt l-ozova-Mlndreqti 9i reprezinta
,,,r34ere cror.rol'grc, e ste .rrierr6ara seriilor tradili,cniile Riqegti-Baleni
din punct 'Je vedere tipologic' are ttn capfirria faz:atetapr3i trntptrni a metalurgier culturii l'Ioua, care
depozitlll OdAile Podari din Muntenra (Morintz 1978'
l.ac.[or rdsa'tr:an. ,,\ceasii grutrra este sincroni, ctt
1978.ra6r 40,8'10), cu grupul de
fig.53), qi descgp,::r.idle iiolate de pe teritoriul Bu.lgariei(QepI{bIX
I-obcrjkovl<a, Kabakovo' Trechizbenoje'
clepr0zire staro-Ilykovo., lJorisovka, ulianovka, Kryms\oj9,
de fbrme de tuntat Golourov
Elis,:jeviii. J3laglor,'i:5denk.a (Lesl<orr|t9"St,96) 9i grupul de compliexe
aceste grupe de artefacte
(Bo,:karev. l,erkc,,, l9g0 g0) din etapa timpurie a,iutturii sabatinovka"lloate
t.impuni al complexului cultural Sabatifbrnieazii Lrr-, or-i;zorr,: tipoLrrgico-cronologic caracteristic fazelor
Negre avAnd prrioril.ate cronologrcd fala de cele de
no'ka-Nor-ra, Lrnele din c.r,mplexele ciiniordul lr4arii
li.r

c'atllttic'
1t,-'literia estic;i lr bazittttlut

timpuriu aparfin 9i depoziteXe BaDintre comp1,:xele ttin spa{iul carpato-nisl.r'ean, acestui orizorrl.
culturii Noua' in
leni.lllrni.L,rteni li Hilstici" r;at'e rel'lectd a doua f'azdaetapei timpurii a metalurgiei

lpltl

ty-|.

.ltr.

r'6sdl'iteiini a tlpul,ing[ tipr-ir.ile riisdritene apar gi irrovalii specifire acestei c]Lllturi,,,vrlrianti-l


la mirner' secerele de tip
rui rrans;.Lr'ane.a.,,(ilipyr.ile Flrigegti gi Iriegle;iiy, iecereie cu doud orificii
Chcrntf,nerqti, garc vor ti tiptrrrl: diagnostice in etapa urnldtoare'

car.0 pe

a metalulgiel cuitr'rrii Noua' suint


I)ep,rzit::lc chn sp;,rtir-Ll ci|-pato-nlstrc)a'1, care aJiarlin etapei clasi':e
(]ot'ani, tliiveqti, DoljeEti, llluda, Ghermdnegti' Heleqteni' Mlnurr-ndto:u.ele: l' est cte C:arpa';i .- Bori,,,
Nistn-r-Prut - Alexiindreni'
d.;t:a, l/[oqrra, Ncgleqri. Raqi::pl.i, Ruginoas,a. Titns;a, figanegti; clin interlluviul
SAneqti, Moleqti' Aceastri grupa
Chi:;inarr, l)r:rn,:u [[. Lo;zol'i:r Il, Vdrvdreut.:a, Novotrojany, Hecrul Nou,
seriei lJriu-DomineEti din Transilvania'
car.c poa1e,fi nunriti Rl:;egt:i-L,r:r;:ova. cst,3 sincrond cu clepozitele
()rehtlvo, Becilovo, Rajgolodka, Ingul, Knjaz'grigor'evka' Jrlravlinclep,ozrteler Drenteqlgvka, Dob;lanka,
de tumat Krasnyi Majak' dtn
ka. r\r,rlarnovl<1, Nili6pol',I(ur'1ad'i l.oz;y, cu grupttl de,:omplexe defornle
clepozitele seriilor Drtrinr cle Josetlpa tiLzie a cglturii baba.tir,,:r,ika (Boi:kaleul Leskot' t980, 74). cu
gi Nicc,liu: I]Slcescu-(iula Dobrogei Cin Dobrogera'
Or,lac
- din \4untcrLtailce,stei
Koelipe a mt,:talurgiei c,.rltuiii \oua, celtr-Lrile' <J'e tip Lobojkovka' Ma]ye
1n-C,rlr.rzitelc
intilnesc. tn schimb sunt caracp'nr. celttLr.ile cu fatetele ur,.;oi,Jale cu.leclr Lrogat relir:filt, nll se ntai
gi virfurile de' lance din etapa tinpr'rrie' care
terliticer ?rLcr:rntrnurre delt:ilr plate 5i tubulare, purnnale,le
etape:]unt r:elturile de tip,,transilrif,nean"
suifcrd rnodific[ri neinsemnate Tipuril,: ciagnostice acestei
RAgeSti Ei Negreqti), secerele
(trpr-rl R:r,reinorsr-r),.,varianta r.isiriteanii l tifului trans lvdnean"(tipurilt:
ctitioLrii ciri{'ir--ii ll mAner', ris(:,31'ele ctr cirlig de tip Ghe'mdneqti.
apa(inind sfir;rtulr-u epocil btonz;ulut esUltirnrul gl*rp 6e cgmpiexer clin spa{irl*.orpri,r-nislt'ean
componenla acestor cornplexe afe un calacte constrtr,ril <1e ciepozit,ele ll,qe ni, Tomei;ti 9i MAndreg'i'
culturii Noua cu c:ele halter.mrxt, clep.zitrrl cle la Iligt:nL gi r<xne:,;ti irlbinii elernenteleiaracteristice
rloud.elemente menJionate' con{ine 9i elemente
lslirttiene tinrpu'r. cel de liL fVti'dreqtr 1;e lhnga ':eie
tirnpurie'
caracteril;trcer etapci sab:rtiilrl vl< a titzic: -- Belozerka
grr-rpr:le de depozite din spaliul 'saryatoqi
absolute
Di' pu.nct cie 'ecirr.e al ;r.onologiei relative
orizonturi cronologice'
nisrtrean r:r,rclcn{tate rnai sut; pt'rt fi deiimttate in doud
Rddeni-Deleni 9i FII'istici-Baleni' Acesta este
clepozit':,
de
Pri;'r:l orrz:,irnt i'clude,-riouil sttbg'upe
sincronc:ucelrr}a|tlmpul'ir'rgrupciemorrLrmenteacultur.iiNoua,locirlizatinnord-vestulBasarabierSi
de depozite, Rdqegtipcri,gur r\4olcro,v,:i" c.ei cie-ui-ctoilea orizont incrude crr:asemenea clor-li subS;rr-rpe

L,,rzovi.ir;illi;eni-Miir,dreqli.;;idinpLrn:ltcleveclerec'ronologicproatefisincroniz'atcur''ariantasub(Sava 20b2, i!'27)'!tn1\tdu-se cont de cr6nologia


carpaticii gi 'vaLian1r t'ansilriineand a:tiltu'i fioua
sincrone. di''ordril Mdrii Negre gr de la DLractLrarir r,Lcurtu'ji Noua gi c1;.r-area focareror.metarurgice
c|:pozite clin spa(iul carpato-tttstrean me)ntronate
niirea,ce Jo:; ()rit.reko i99.5,149-15l), grupele cle
.up.ins inrie sfirgitul secorului xvl - inceputul secolului
nr:Li sus, se incrcrr.eazd in irte:rvarur de iifif
se plirseazd'intre BC-FIA (dupa
XII i. (lhr.. iLir,J:,n pttnct rJ:' 'vedere ' t''onologlei central europe)ne'
Fleinecke) 5i intre' MDrII-lilllil (dupA Ftrinsel)'
BlBtloGR,tFlE

I}rldkat.cr,.Les|:r.lvl9$0:V.I}o3l';r'e.,,,A.Lesk0l''Jtttig.-uLndSp.itb|0nZeZeiilicher3trfifilrmenirnnijrdlic

PilFXX, t (lr{iinchen

1980t

487-490'
desc.periri tbr-tuite. Mernoriit '\ntic1 vitatis II' t970'
(Iali
(I)
1984)
judefr:lui
Iali
.f
Repertc,ritrl :*he,logic iil
Cthirica. rr.r,s*chi l9tj,+: f Clhir-i::;r, l,{. Tanaiachi.
)(x' 9 (Sttlttgan 2002)'
b'onzezeitlicht,n Metalifundl aus Moldavien PBF
rrnd
lLne.lithischen
Die
I).rgadt,.u lcol: V. I)crgaie,r,.
untelen Dnepr und an der westkiiste des
(.;:raftovid, Str.rcien zur splitbr.,'zezeitli:hr:n Sabatinovka Kultur am
G,:rsko,,,ri lgrg().J
riurasien- Abteilung' \/erlag Mal're
Band l', Deutch:s Archiiologis':hes Institut

Il.rzdug'n t970: c. [3,;rduga., ci.r,:va celturi pr.v,:nite

cnin

A:2.r,.s,;hen .\iteeres. ,\rchli.l.gie in Eurasrer,


Lr;iCort Cinrb,l:I-lllhden4V'estt 1999'

in Birnaul romAnesc
r-i.giikan lggg: F. G,,giltan, Brc,nz:ur timpuriu gi mijrociu

;i

pe cuu'sur infe'ior al Mu'eqului' Cronologia

9r

dericcpetil'ilecenteta].]]ibl]:iist.et.Ach.Biinatica23(Timi$.laral999).
liliinsel

lg1116:

Donau'
Gliederung de| rlteren Flallstattz'eit an der unteren
u. Fllursel. Beitr.iige z,u.regionalen unJ.nronotngischen

Beitr. Zur un_u. tntt]g,rr.h.-ir.,r:h. d.-Mitrelrnerer-Kulturrarumes

(1. Iccirontu,
lc:.rnomu, Llhi;1cd l9!)4:
1994, :19 l-21li6
20()-.i: rlr.

Icon.mu

?003, 27:l-2:ii
I( .dkc, lr)95: \/.

ic.n.mu,

i6eko.

r\.i

6/17 (Bonn 1976)

judelul Ia;i AM XVII'


Cf,iita' Descopeliri irheologice in comrrna \iirndtori'

drrte arheroi.gice dr:spre jurle{ul

vaslui rezultate di'tr-o dorratie ANl x)(III-xxIV'

Eurasia 'A'ntiqura l ' 1995' 8l-163'


Zlul brc,ze,zeitlicSen Se',i"rlfTnung in der U[ raine'

--- - --eg;U-AlgJPsts

a..

eie

nou d

PBF XX' -5 (Miinchen


L.ei;ko' I98 l:.{. l-eskc,r,,, Jung- und spitbrrrnzezettliche Depotfunde im ndrcllichen ll';hwarzrneergebiet'
r 98l ).
(l) lBucureqti 197E).
Nlgri11rz l!)78: lj. Nlopnrt, Contg butii arhec,Llgice la istoria trar:ilor timpurii
der Alpen' RonischlvlLiller-Karye l()59: [{. ir4uller-li.arpe. Beitrige zur Chrrnolcrgie deL Ument'eldeziet nordlich und si.idlich
(iermlrnis,ctre Fors;chungen

(Berlin 1959).

"12

Pllin,:ltSl996:N.Paltn.ca5.\'llcri1.icareaar1reoJogicdttp,t.clbtor
(iiurgiu) StllVr\ '41 l9c)r't 239'):"91.
palincrs 20ff-r: N. t,ullncrr;;, Arc:tli.c-rlogrschr:,Auswertung von 'aC-Proben aus der s;pritbronze:leitliche bet'estigten Siedlung von Popegtr (lt uniin ren )./\rc h, I'orlbl, -'r 0, 2 C00, 209 -226.
in M.oldola. SCI\'' 3-4, t9:::i,44:i-48 tPctres.:r't.I)irlrtlor,itli9(i.l:M.I\trescr.r.Dirnbor'r!a.Datenr:ir,alativladescoperirilederrbiecte
2rnlui qr inceprrttrl Flallst.rtt - .rlui din Moldova' AN'I Il-III' 1961,251-212'

(Buc:r:refti t977)'
Iretfes,.lu-l)imbovifrL l!) / /: M Fttrescu,Dirrbovita. Depozitele de bronzuri din Rornlnra
p.pa. Borollku 1996: ,:r. Pop,l1, li. Boroflkl. Consideratii privind cultut'a Noua. .Aqezalea de la Jichindeal, jud' Sibiu" SCIVA 47'
l9!)(i.

5l

r:)

t.

Il'ursul9(jJ:M,IlrrsLr,t]rieVerl:..:itungciel.BIonzeh(n.teinl|ranssilvanienvomErrde,derBlrnzezeit
l)acia N,S.

Sava l99g: E.

\'lI,

l0'
I)ie llol r: der ,,o:irlichen" und ,,westlichen" Elementr: bei der

l9r5.l. 177-l

Sr,LVu.

Cienese des l(ultur"komplexes Noua-

ljatratiil.lvklt.1n:D'll;Karl:-itenl-relckerruncldieoSteufop.iiScheSteppe.Norrrac1enbervegullgenutrdKultlraus
Machnik) (Mijrrchen-Rahden/\\'estf' 1998), 261-312'
chLisrlic,herr lr,Ie1all:zcit t+doo stxr v.chr.) t.Hrsg. B..Hainsel und J.
iculitir (Chi;;i r- ziu 1!)119), .5."1-8'{'
Erlbrschur,ll spatbronzezeitlicher Bestattungsnten zwlSrva 100.2: .8, Sava, Di,: Ilestrrrrungen de:'Noua-Kultur" Ein Beitrag zur
19 (Kiel 2002)
schc:n l)ner;tr und Westkar'ritten (Hrsi-:, B Hinsel) P'A'S Bd
In:
a epocii blonz.r.rlui t.com;rlexul cultural Noua-Sabatinovka)'
lirzie
pelioarla
din
ecllntllnice
aslricte
Srrr 100{: [r. Savl. L]rre,e
t38-7:i'
Strrclilr in likrrlot enr (..ihtnr i.he f'tlstici ( t]hiiiniu 20(X),
r.rre'nL Ict.t N

$lldLrrsc|rr1989:P$ai1ur.scIli,iiesentetalir':ec1inepica
1939, 158 -1E2.
[:icl.ttiltpee;200]|:B6o.'llittltee,\,1er-a.tt-tt'tqe'cr!IeTonopbI.Ken1,.l.blEBponbl?noxI,lno3J1]Het',l
Hocrtl Il cp,eltHeBel(o}|'be ({.artu'[Ierep6l'pr 2002), I i:i I lti
xlll-\/III BB. Ao H rt:l fiHec'rponcxo-flpy'rcKofo N{exn!'peqbt
J{r:pt.ruee 197-5: B. ;!l,rlprauer. fipoHro,lste npe.fMerbl

(KHruurreo

19,7-'i).

(KHLurruea 1986)'

B ,lepmuen. N[0:l!.al]Hfl lt coc:eAHr{e repllr()pllrl B 3floxy 6poH-'rt'l


K}'n'blyp
l9t)l: B. ,Llpprtuer . Me rallrtqecKl{e lt3leilrlia x npo6leue nelte3l'lca

jllr.'prrir.renr 1i)E6:

,lJr:prir.rerr

Floplrro

r'rr rr irc h:o

r() perilr-) r a

Kr'r ur

rr

paHHero raJlburara Kapnaro-

rrly I 997 )'

|-ler.pecx1,-,{utNti5oetlLtal960:NlIi.,p..*..,-4o,Nt6oeHL.a,KcrtieLr5poH:oBofol,lHaq.uopaIlHexeIe3Ho|oBeKaeN4o,'1ogegcgeIV' 1960' 139-i60'


Te nOcJle,{lHllx ap}.e,J-:Ictrli'lec*u,,', put'n'Orl'ltt' Dacia N S''
'[
Ha.[HenpoBcKotrl flpanO6epe;*cr'e (Kriee 1961)'
nt:ptlcrll
r:p,:troirilittu 196].: rilli:peHoiirttN. Jpe,r:xHQcxrrit
.Ilrrr(rouoe1!)!,r(j:B.1.pr,$or+tlrl.[ia6co,rnrnoI\l),.IlaTpOBa'H
Palltr,r!'r.rep,:l.l

,.\ll\ec'il{'rllt

1996' 60-Gl'

l.prr(rorionl9!)6a:t'l|-pIr.{louill.[lortpanxllxa6co,,irrurli;i]{pojloJ.IofII!tKynT}'p
B[|l.N4l].xi:j]),l\]it,ieiiui:,t1Lclnrrt::..Kl'exa;BTblc.^IloH.:'Marepua,nsrxou{leperr'rtltt1,|tocBfu]eHHoi;il00.elu
lerurn A,.lt. Heccr.lrta (Ciar rrtr-l-lt:r'ep5ypr 1996)' 4'3-50'

I.ptl(lortoul!,r9/:B.1purc|nuot"Ka0colrrrnotixpouo,r<rrtll{eBpo-a3a]

1997, 60-b-l'
) rnepojl tt Apr:eo.nrlrtu
'1'prtr]rorroa .Z0(ll:
lp,p,rrcn, [lo:rpanrllr

x a6corKrtHot:l xpollononul'l K)/]lbryp :rnoxu

3HeO'ltlra-cpeAHel"l 6poursr Kasra3a'


B rH' IipOHeosutil aer'

Bogtrl'tHoit Eepont,l (n9 AaHHsrHl paluo)'r'rleponHOrO 'laTrlpoBaHr'rn)


r{ nepno,rri3allltn. Mlirreptlanbl Nlexr)'Hapoatloii HayuHotl
B..cr.quci.r Eep.nut: )(a)ahreprlcrrlKa KyJlbryp, )rp()Holorhr
Bocro'rHoit Enponst"

cTenHotr tr jtecoc.r(:rtHoii :;on

g.A. fc4:oauosa 6pouroeoro seh:a rcNlHoii nojloBttHbl


noHdrepeHur'r,,1.,. c.ro,le-nto ntpn()ilr.r3uunu

'7
), I E2
(Mocxra 1976)'
ll. g.puurx, ,Jpt nnnn Nreie,rnoobpa6orKa Ha loro-3anaee CCCP
({lo$rrx 1978)'
Bo'rmptttt
tleprnurx 197ti: l:. t{epui,tx, l-cr[ ltoe lt)Jo ]t Mer?Jll,vprl'ltl B il;reeueiiiueii
cBfl3el-{ B 3noxy flo3nHel"l 6poHrlr' CA
6a'lxauo-KaeKa3lil4x
Ll,eprrurr l118l: l:.. Llr,:l;;ulrx. i..u:, ,,, KoH.1,a"Uo, u u,rr,trioa,,,

(Clavapa

:lml

Lleprnr* 1976:

l. lgrsl

l9-25
Eugett (/Sn'el,',

5yy.

'|ttstittttttltleAr}r:ologiesi[ittogrttfte,Actttlentktde$tiinle.:littRM,
h'loltloYa
[tlily,epolitttl Biilutlescu-tZocloii .lS, AID-2012 ChiSirtiiu, ReTtrtblicn

77

lzollr':'r,l

1.

_!t,,1- - .---

Xp

O U On O

nrt 9t n E P n 0i1 Ll 3A Ll H fl 5 I :n 03 E P C Kt4 X fl A M ]tl T H t4 KO B


lil t,vro-EH ErlrPoElc Kor o M ExIYPEH br
CePren ArvnuHnroei, KmuuHeY'

Sttbiectttlt.t(:e5[||tttrti<,olilt::',ttstttuitlstttcl,tlreact.|)l1ologi('isiperidiz|'|l
Beltl:'erktLel'(t(i('|t(Iti1l:|rSec,XI1-)i..i.e,tt..yie,ctittt1ldr1itdintlouii
trtttrlrtt!])|'oI)Lt'||||,rlil,t:rrrectcitltttt.,

XIli.e.tt,,'ltt[1ltlt::itl_:;/,il.9.set.''\l|,pritttajLtttt:itatca:;et'.Xlic'tt''litir:it:_
trtritLttt: tL .scc. 'Y i t' tr
B;11't,111oi.t|'',l11(l||111()riptttltlt)s;t

no.',,XI]|jc|i(i()|.)lr').,'|:.|).:Jd}1tlit--t:tlut,l1'Yl],lte,pBast
(i(i. ()o 1t.i.

Tlte,,.lltr1lo'serl.t|ttistt;ticltzi:t|teattttit'sis;'fcltrotttl!cg,-ttltclperiodila

c,ettt'B'(..'.:Iltt:tttict.[{t::OIt|:::et|(.ltl'f'titeXII
tlt':' .(l r:et,r. B.C. -.lir:;t lnlj cf )( :":ru' B'C'

6erc',:epc11ofi K'vnbT}'pbl IlpyroBorrlt.cr,r llpoHoJl.fr.{L u lleprlc}lII43aqllu ,,Olv{f,TFIHKOS


B coceAH]tx n npe'qmecJIe!\'er pacct'larpl{Barb c )'rleroNt aHa'[ofufi
.[,tl:ct1t'Jn'cKofo \'le)xrrype:qt']tt
I]en'rpa;tsN{aTepuaJIOB SIIOXU no:tAHell eiporr:H

c:ilt\,rc[lux x:lr,iil,rtpit]:, a lar{)Ke c IIpllBllerlerH]4ei\I


u,JiiEBpolsl.C:peitrl:eNIH()rllcrpbgltCelaepuoroKaB{a3a'XpoFIc'rloll{qecx:rl6exo3epcKlcelpeBHolr no:'qF{e6enopa3,[eIi.flIrf,1 Cfl Ha II]a ne pHOAa - paHe'n'l5e"lO3epCKI{ii
CT,t rperil(ll1a T,paltlt1I1IC,HIIo
nep'oA B ttJIaHe N{a'repl.aJlbHoii K)iJlblf}'pbl Bo
3etrtrcKrlii (,Bauur,'roe 199C1, |.38). Persue6el.3epcKl'Il-{
3ro xacaercr
cii6arr4Hor}cKoir KyJibrypoii. I3 nepnyro oqepeAb
N{ri,:roro\. cxoAer.r c npe.qiile,Jr.Byroueii
6ero3el)cKoii l(ynbrypbl llerl{oHa
nvrt;.. :Ittu6oree paH}rr4M r(orurrrreKcoNr Anfl
lvr13.raJrJr|rqecx:nr{ r.r3!e
C!ttl'laI'b (lC,KoIe,r.<:

nOl]AHeMy 3TaIIy ca6a'THHOBKl'Iii KIaL I'l3lIelI4'KOTOpOrO BOCXO'IqT K


C.itejllC]'f
JIHcToBHLHbIM
iue){Iyper{be' Tax' 6poHrcnufi KUH}K;IJI c
c6()rr h:'r,lb'rypr,ti Il llpyrC,-,I[uecrpoBcK()N'I
MaCTepCKOH LI
\/Ll OpO},I BOCXOALIT K I'I3AeII'l'Ii\'r I(paCHOl'lasUKOli
ir(1.]Buc\{ h p\,'KOnfKOri C tc<l.llqeBblN,I
(B'cdkarev'

I,Ioso-r\.nexcangponKH u rureii.'IbI\{ rpopnal'r


l{r1lA.arilHHKI4-II
.),-t3a;.i,af. t1,g0c) orliocr.rrc,s n rir",um HZl-H-40 (HepHux 1916, l2lr.arf.
:21,24.
rgg0.
L.cskov
(Dr:r13ader' 2002, 128)' 'Arra.lloruqultii Hox IIpoacxoAllr
1;12) ri iIat.!t:lJ)'ercrr ilepuclloi\{ BrD-IJiLAl
a raK)Ke H3 3aKpblroto aplInxo.lKa) (j]cprauen Ig75 28' 55' prr:' 9"14)'
L:r:rr Kolr)(Lltxr (c;tr,,laiiHa.q
3 KypfaH 4 y c' Jlp1ur6116;Koe e HnNueHt floguecrpoBbe
l:c)otlorr:qerclior.o I(ourljle)K(11 - norpe6t:nne
frOlnenponbe, Ha Xepc.nrqnne u.Ao6usrii
(r,reau.Ba. []eT.'rHnrrxoe;r 1gg3, 1;'7). B FIuxHer
KynbT'vpbl N9 1'
OcHoBHCro n0'pt6t"t'a 6er:O:epCKofr
HCrx{-x:rr.Ftxal HllilAeH Il c-orlTaBe lIHBelIIap'I
rHoKere1 c toll(Hoi' opneHTgp()nitoi'i conpoBoxitancs
ri\,pf?H.4'1'c.1.(ar,rf*r. C-xoJr.teHHblii na 5ox'y
qucre
I't KI'IHiKaB ToM
nt>u{ertoii xopulrroii' Ky6KC}N{ t'r uaurefi'
Ilr,trrHO 6e-uo:epcrui\{ N{arc:l)HaroN{ (Arylt',ttllKoB'
qepeuxosoii pyrcoflroir c KoIbueBLIM ylloport'r
,.t[rN.{ c: .i[rc,roErr.r/IHbrr{ Jl(3:]lli{eN{ u
l-l lrr-ucr:a lt)()O, li"l -70, pr'lr:. l,'-\-7)'
Brmoropt' B IOI'O-BOCTOqHO1I Pynsrlllu sa Hlt>xH.axoIX' ,,0]lo6HO.O HCr:]Ka-KuHxaIit Ha Ilal{trHHK3
o
rlaMqrHuKa 6elo3epcx,ofi x,rp.Iarofi, cBHIeTeI]bcTByeT
ucli fIp),re, Ha'l),Lly c Ipoll()Xluqueii c Tofo xe
ilaMtrHHKI4
oCbeKfoB 6eno3()pcKofi Ky-lbrypbl B n():lAHe6pou:onrte
,i(,r)cra'roqHo []allHe\{ uipoFIltIurlBeHI'IH

nrr

aFri:rJror,rirrM r.i-l

I'13

Rr ri;l!! t4!t-l9Cts.tJ'-5sLt9

i8
lir-,r1;1.1g111"

Ii
I
-

rrl

!t9!i

,llrrliloilli:l
I

iiiiJ.

I) 0, r i',1 o

rtI.I ecli lt u ll I l,il ll lil ai'f o l) Ll

ii'r'p.
]CLa.l,itirii:

ffi
-r- rrrl

'r

llt i;r '


i ,,i '-.1,ilf

,ni

t *,-:ili
,$-o

41,fu

r1

tl.

ITi
fJi

.,1

'{$

r! I

-,*')
/\';7t
,: A-L:tbr

II

l6

,',
;'

j'l
i:.,]

:l

+-"t,"';

13
l{

r,
s

li :\.;i"*.-,-a-..ri!
|
t.,--.-

. i.-4t11:=-::
..' re e:-::

:q
| 1

--.
r\tl

,_---a.::-s-r
----.:----i.

1{/;

E"t |

it
llr,
it-)
II

lr.

-:',

i..,:.
\

s:_:.p;j

Iu'I
2

,'i
l,",e
.-.!

./:...

fii
)t.i
n-

/
:

.-;"1a1

tfi:

flpr'rvepnovopbe' 1' 1-3 - BnaAurno BaHLryroB 1990); 1'3; 1- Sepesrr'r,2-ButHsropu,3- Kopxeeo (no Dergacev
Mr4poBKa, KypraH 6 {paciornr,r l.iy6urrueea;
'-c)'pyqeHs;
4-Tenrar-la; 8-ipr'rropueara.3'1-11 -Ilrarvrancroe,KypfaH4norp'3(no71ea2OOt).).2. 1.3,6-7.C;oKoneHb; 5;
't
norpe(ieulle (no Dergadev 2002).4' 1-2 - Taparnntl KypraH 9 norp' 3;
ijoe,:-KoroBcK,
6
O
1993);
Hoear, Berq14HHilxoBit
norp. 1 (no Toulee 1984); 1-6 9o6py3i-b- raparnvrq K),praH 7 norp 1 (nc Ary,nsHrrorboctzl.15. 1-7 - brpynaox, t{:ypraH I
qfi (no Aryr-lbfrraroe, ge6c,rape HKo 1g90,r; 1-6 - Konapar'l (no PaQanoBr4ll, LlepH,rl{oBy 1982);1-2 -fpapuwrF-KocnoAxeHb
(rro lrleagu, I'lilnu 198{i).

Ta6n L Xp'uo.noruve,)li6e ilFllhKa'ropbr 6eno3epcKoro

ElpeMeHil B ceBepo-3anaAHoN4

Irql,trllf

ljll-l- ' -('Brudirr I()92,1,

]-ilt;tilaero l Ioitl,lta,,lx

,rxcljr*a

rc):.(a-KrLr),,ur,,u
;,

nifi ::

"

,,.' l 'l;

oqel)eAb
ceorc Otlepe{]
B cBoK)
- 2002, r,,f
70'A/,|2-]).8
Taf ' ?o
Dergadev ^r\n.
^l,l')'l).

K)rrLueBbl\o 1:"opon'

t T:H*^t.n:;;..,[:::"Jfil||1illtiiil

j;'i*:* :t".:;r,,i; il::T l:t$:l;T; itT


lt:?0' 94' prac' +o)' Ilsy
: *ry
x;i
ii : H
bti
x'll
:i. rl,:#,iF'
cyp'vqegr" teuir.o,,o.,r.u ^';t":i;t;;y';;;

"' oanu,"tu lir l-purol)beBKr4'


nr31)!1oKJra,ra. Hapq;Iy..
cclxo.lcrrcr(ofo
IlpnuepnoN..pbe e {luHa:te
\lui((,Rbre r(e_lrb,fbr i,:
--pa'(1 :r:i.)
qerKo lot'opuo'i' no:3IHeca6art'r'oscltli\l
irrlr.rrL, or,rp.,rl,ren:
"tt'oun'*''io'u'C*u'-po-3ara^no*t
l:z)'
Ao2002'
,. lto H.:'.) II Aocril'follHo
toJf''in;"5;it-b^t'gadev
Ita.UrD (l(,lHet,t, Xtti
(:iour<apcn'l;;;;;'pt"."
3aeaAotlcxofi rtacrepcxoit
;;';;""rax
rreeic.ro:r,:pcKri\' Bpe\reueu
aHailor.u
lt\{eer
KJlaAa
e:ur Taf' 1l't7rr-6) n i\ar'rpyerror'o H3 coc'IaBa ':l."tt""n'tttrro
iri.
I4]'{eercn B cocraBe
(tioer,.or.", t_.rr11rt'qiiti,
t t tJ' noo.6Hor: Aoloro
',78a-6.;i"i-ic,
qeir I..irplaiuunr' r j-.Ilal,1
rla^1'
(r[-eprur""";'lt;;;-9
BpeN'rerlu Ea6rl',qa{--l
r,]rt
ilocerleHrlrl
nu
:i
,-pr'r,irl.rr
c,i
Ab,'
l]Ha"ro.Eni:]]]:r. r'qqr,29(i
c oAHoylirl:oBL'IN'I Kerb'orl't<la!' itaK,'ri:I'^ ![,priJ)' e ]v1),H.r.cH'ri
K.[aAa
ilpe.(l,re.ro\r itaHrro.o
"uf"ur lrlilrofl{t{Nt' CoxoleHcrul:i
_irrJrcq cer\4irrrrr 1.ru"rroa,
Clorlacno
xyrtrl'plt n
Coxo'nenu'
KsilbT)'tl:i
flrr'llIbllu 1-|')(:r'l i'9\1\
-'ot;;;'ttn 'nuuu"u 6e'no:ep.tcori
r{.o fiBrserrt" "u""o'nn

,arr,poBr.i:.{ pi:rrrre\ic.iro3epcKrr)(

re;{(Ho.liirfrlr}ve.r.u.,.pr..,i,,,r'11,,

;;,;i;;iilT:ll::;:::',flll;;'lo.'u*-."l:":
napa_rir{3rr,lrbrvrr{ Jre:JBrqN,'r,

Ha

(*nouutoe lt Xalt';tiltr'rap
llt::T:lrj:;,:::X't[::ftl1;ffiX'J:;T[Xi:fq'i'"1
n'pr:oio* o rr'
6ei,t:,.'c*",,
u
(Dergacev 2002'
,airlieH.br.

*t"'n"oJ'''l'o'nnutt'q'n"iuu";

B'A'' f{cprauena

or pauue6e:ro.
tt Hcleo&ileKu:1"'"uoi' Kp"t'*"'ntu"ll'Kofo
ot
il]li,). Iltl Bce}']i t]I,l't1\1t]Cl]r{'.,.IatFgstil
r/nac;reAoBaB
1iil0po\'1, oHI,{ lI\{eI.T )lte"le3Hoe
,rer)cKorro fi. r.ro:r;r.:r,Ji5eno3erpc {o\,rv BpeNreru.
lJyKo'tTb c Ko'ribueEjL'l}{
6pon:;ouyl.
.,.,p.,,,nu,,yrc
pe3yilt''rarbl lipx3l4ca
cal;ilpoBcK.f() lt1l.itl
aauqrHo 'Itelrlollcrplf])-er
ll !'ilHHoN{

El,,.rirrra*,:,

o'Fro.j{tcr

jra:':BHe, llosn.netttte
o
d p,,, : o r H rc i{ },o

11:

Bapt.il}try

tttt'"t'"t

.llttr :]oI(a.Kntt}KaJIl

.;:;:: :: ::3:, *'

rIepeXoAa
Bo3tiI,IKae'T.BO B'peN{]d

'"nt "''otnuii

lhll*jf::n:mn

m'"i'" 1;'i'il' :"iJ' l:llil::ill


Bpe\'IeHi{

noc),r,e
naliAenrible I{a
'osAHedexo3epcKoro
[e3BugN'tr, g liB)'x ?](3eN{Il'rljipax
i1',,,1;t;i;::lif ]l i;,,T,JlI::;;lffiJi,'.J,,ru.,'.ulra
rraparJlenbrrbINrI4
c
(r'craRJlsror caNl}'n, l\lirofor{i:pemn,rnll* rro)r{r.r-rr.{F')(arbt
norpei5enut{x'
e
l6:Ksr:NrilrflI'oe
Bry'Hr VI) rr
rroce.[,:i]i{qx (r..rrur.rur:n,

illtxtneII}.1cjleItH.!,IC}Ka]e1.0p!]r1'{e,ta.[JlIlLIec}(tl{I,I3.Ilelltf6eltogep"noilF:.Vnbl.ypb]I]-pei.roHe'XtloHtl-lorlt.le.
u II) 3ou'uAo'"xoi'l lvlacrepct<ux
0
( n3llerIltqr;i;;;ffi;t'tscl:ori
'i
128-129) tBilqtorcq TTI'IILIH.
cI*r Bc,3 oIrI{ coll'r,'ot"t"
'rlIrIoB
.,X:upiiiluur<a> (Dergadev 2002'
,,uf,riu"r,,
I''ln:ren'e cpeAI{ iltlHHlnx
rc fl..rae nll.Bl,r.';il;
tranl-tjag1'
i1,.:ro3epc*rr\{ ri:r,reilr{eNl I't ,[i]rupr-n-,'tt;;;t;;ou'nn"
X s' '[o g':' Har6o'r't'[Iee
)trlit-[e3]:lbl]ln':l(e:-rt'ttl(Ko'rti'lealoc]12()lt"u*oAn"IlKBI(ON{IlreKCecnopuutun''BpeMelll4SaSalar-l
o"tn""unta
npeAlroJrox{tr.r*
^o
"*
(ir.ru.rsu'LK t(a-.r.s.reno) ri,r,3so:rx*,r
(norp' 39) Ita:arnuircxoro
i:rilcnl),JcrrrirHerlr[reqepeltli(oBbreH()xi14rrorrr,u,r*,ru,,"proioeLspruroii6erro:epcroiiitynr'r-vpl'1'oLIeNl
u no'p'-6ununonn no'tn'eKc*
.lrirHHOr"
Ha.{oAKa
3axopoHeHI,lI,{ },INIe.]lllc])
(--n*rrAsrerrbcrB)te,f
B
",,;i;;;;"
CogNtecrHt) c KI.IH}KaJI(f}{ I,aHHoM
ltl).
tig.
1996,
6elo:epcrcne Kopl\1o|!IIit,HlII1.i] ,.,rguiniro],
Kurunuey)' [l raK)Ke I4 lllllllq'o
rtelpltel*
Y|.20.22 coflpotso)KAapaHHeri'jrb.rrrarcKlIe
' "'"nu'(i'nn"'u"o'
qepeulKouu,* noin.ii tiln.ce I't-18,
HaxoJ,KI,I
c'I\,qaeB
prrle
ttafa ]'4 x.l,6oi.:. }}
Eyaypxenr' Ko'Ixoearoe rnAlnaitux'
g"u^l3n''^'
li;tt*'"u'' ll'i'n"t"nu'
LlepeilI(oBbIe HCxH-KI'{Hx(anbI c rlapanilenb.il.rcb Ha i\r',t"non!'n*"
o6pasotrl'
Tarlttvt
!lllB3HTapev'
6eno:epcttoii xy''rrypst
TrurrFr.b,lNr 6e:rog,.:pcxtrM
rlper{eni t1'^tt'BoBitFlr'{q
coorBerctBylor
s': gepeurKosltu oAHore:sl'Iiarrbrur.r jrelB!r':vr,r xp()rroJrofuqecKrr
l\{o\{rrjl}perrbe c }lll .qo ''uu-u'i"'ul 'oo
u: norpe6ettus2T Ka3axiiHiicKoro
!,u,-.crpoecxo-l1p.,,r.cKr))rr
u
ilo!'rpe.vfolsnlrfi
'uurir
E'F{'
"t*t*'
scut c .op6ur:oii crtt,tttcoii,
n'r rcnaccnclr'rxauuu
oruocr.rrcr K {r{ny LI-4
'epnr'Ix
fig
r!rt6,
frpuuepnon'ropbe ripeAcraB.r{JrbrFr!{K. lrrgr-rlnikov
c"eepo-3aila.r,HoNr
B
rnrrir
'',2j
B coc'raBe
r*ra_ro.u' ;;r;;'"
Ana,ror .[,aHHO'o Ho]r(a HMeJrcr
ige'Hr,ri 1976, I l3- t 14)
r4Mr()proM.
pariHe(bpalulircxlrru
Mexqypellbe Ha,,eHbl ,.pei{a',..,,uraarua"HC
g,n, t6trig. q+j n npyrc,-4*t3crpoBc*oM
Ha Ilocerenugx 6eloLlorrorprrrop,.,.r.,.oro-nnor.u tru'gr.n'i
1, *yf*rru + y':.tr1',]'fr6t'
no.p,ro.n",
*
orNreqeHlr
iggz'
' puc' 2'4''Derpladev 2002'
xorFirl riojro.Hr,rx uoxreii

o:;;;

n".o#" i,ir,u,rot""*,
3ep,r*Oro up.-*,.,r"'roo,,rr*,,,
lgSg' 129 pnc' 2'18)'
Xare;/
50't'aLl'. -52,\/ l: Ar;':rlultl<oe'

lil

---&qtils

iJ0

li

1,1 I I

I.'i Lrlli

d. S erte

not t d

C :

X.liouo.rr

llor

A,14gplpgit

rlr.rccllue IrltArr t(aropbl

p.

j"l .lcc.

i*riier

-_l'
i

_;:::-::=:::=:-

'

.1.')l

,.1:i b

I \;i;t.

1(::J]),"i'l

, .'9tl

,l
I

\q_'-J Effi
3

&W

.1

rS=4

\i(
'$$
8l

,K/

\*of
5

i:rr\(+j

ii,-_,1,.,
-

*____

___ lEl

'
_r

&!r
N
EffiqT
W
,9" "9-t'a\
'/W
5

r+b
t1u

Iill
ffi
v .w
|lIJ

'7.1'

rJ
trl

l.rj

-pt.
1,,

It
\l

{-

l*

\
j/

r.'l

f,l

II

tl
6

-5'7-8 - KaBp|MeHra a C_eaepo-3anaAHoM flpravepnor'aopue' 6"1


Ta6:n. ll,.Kpononol,ruecKqe lHAnKaropur oenosepcKoro
'6
norp l (no
2,
rypraH
AnranuR
9
2OO2',t
-flyr:aLur:exa
(no
Dergacev
3aKrve, Mcr,4flbH!4K nrrp.t-lro'Agulnikov 1996);
(no Agul14,
34
norp'
KagarntlR, Moft4nbHuK
\/anr:ug,cv,, siubbotin 1i)t)00)t 1tt - Er.ynran-Vl (no Derllade >,t 2CtO2).7.1-5;6-l
(no
fleeuLlxnra
l-yrNH,
|
(l-lonoexa)
llonscxa
1996)
,7
nik,rv 1996). g. 1-ei .Kararlr4n, MorrnbHr4K norp. ie 1nc, Rgutnikov
Men|oroe'a 1961)9' l-6'Kasarnnff' MorunbHtlK norp 34
1994; Derga,cev 200i::) 8.7.'0 - Krrurueecroe noc,""enre"1no
Morr4nbHuK norp' 26 (no Agulnikov 1996)'
(no Agulnikcrv 199{i). 10. 1-3 - KasarnnR, Mofr4nbH14K 1,6'r-p. )6 ;4-7 Kasaxnvlfl'
1153)'
ir. r-e -Tyaopa (n6 ir4enicx.oa 1Er61), Z - TsneoaHu (n6 Petrescu-Dimbo'rila

'l1,2jrrri11r1l-/.-1\1,1-

-,

cileuliQllqeTI4lIa H-4 narl:teHl'I coBN4ecrHo co


n ,or-pe6elrr..rr{. rzrx rr r:iir floceJ]cHlrgx tio)KLI
Rpel\4elln
6eIo:epCKOIO
roprI3OHTa IIaN'ltTI{I.{KOn
Croil nepi.tvil.tlctlli lBrbl,T,eIeIiH(ll't) I] nocJlejlllee Bllel\'ltt
IIorlo)K'
Flau6cn'uee pacrpocrpaH-eHI{e AaHHbIe
)lasr::ia-)ioireph:alrb lLcvilkiL L99t4,252pI. i3,5)'
PaAOBaH)-'
lt traHI{el'aitblllTill'C1il{K nal{ql'HHKax FIuxsr:ro llOAylraBbq r\rqtro.r E,
'O3,lInei:ip()il:iOBbll(
a raKll(e B \'fa'repl'Ianax floce'eHl.q'l-3M:lOaHb
F.r.rtr,'oxr,. Cl'r-rana (Vl.rrntiz iir78, 1'16, fig. 86,2-a)'
(Pet.rcscu-Dirrrbovilir l9li3, 7tr ) -778)'
II CeBel)O-BorlToKa EO'rrapnu C' MclpuHU
l.tr: p;r)t) trHit-:I0|ni:r rl KJIirJI,itl\4II lol'o-BocToXa P'yllstttltll
qepeulKoBbte rroxtll F{-4
u.r. (Morintz l9J8,l'19)' 13 Ue'roN{
Jta.f,llveT jlar{Frr,re HC)}Kr.r XlI. lt(l BB.;'io
BeKy R
Or nO:Ageii 6pOH:lSt K paHI{eMy x{eIe3IIOI'1)I
t,rof\,-t qBjrj{rr)CJ{ )ipollOLIHAlllilt()pa\{Lt ile])exoila
3ra tpop'va 6r'tryer B 6r3'Io3epcxoii rylsrype u
l(aplaro-I[uccrp,:ra,;xoN1 perL,r,na. B AelrsgeillxeNl
cVU3l(eIH-s BbIIIO'|IHeHbl u'} )Kelle3a' '{ualalOtt
tpr.rxi:tipYer'(tt. l3 l]rl.):itctitl(lcxtle BpeN{J{. llAe IaHHE'Ie
ticr4u'e6pcrH3oBbIX Kynbryp noAyno;t.e:ii ':rilna Il-'{ oXBalb]Baer IIepI4oA o"l Quuala
.Flax

t.UeCrBoBit.Itt.tn

tjats;r!,ilvloHreo,pllll-r,3riunlr,ll-f[:ron.nlIBBllJlorbAo]lilrlHecKutfcl:oilK:yilb])/pblcleneiiClesepHoro
ilptruep*crtrc,l]].1,,,r.,n"o
I]Hecr.pc,rtr:x:.)r-3
^-^...,.1,,,;i.,,r
(l)Il()\'
c^llli

xporro.rrofHLrecr*rx paMOK cymecrBoB.rrl::::":..-1,..:"1:#:Jr:fi,t:lI:"


FIaxoAl(I, IIpTJBOJIOTIIIbIX N{eTaJIJII',lqel\tc)til()peLIr,,t cyrLIecTEieltHyHl pcrnb lrparcT

ri'

" la 6portrona:a oA*o'py)KlruHax slr(5y:ra c


I l{qrerriruiicrrlt't)
[3rrcrpe6eunulKa:ar'iltriictcot.clN{oI.lljIIlHIiKaHaIIAeI
K ce1996' fig' 5'6)' lda:aHoe YKpaueHue orHoctlrcrfi
rlccrr\lerplIqlt(l BE,trlly'roii c:rltsrori ("\gulnikov
6eno:lepcl(oro MofHJIl'HLIKa creilHOli e
prill ..ViOlenbogcnfibeln" U rLueer allirlofHlo B Marepi'{a"rax
nailAe7')' Il FIux:lernr flo41'uaene aHaitOfIltIHat $u6ym
llcIuenl-,crnre (O':Jroulerl'lKO 19"i5, 200 llr'rc'
(Neagu' Nlanu 198(i' 99 fig' 2\' flo aHanoHa Ha 3lloHr,lr\lrHcri\4 rIaM[r]II{t<e fp:;ttulrt{-KocjloAx<eul'
frrtr\{c.i/Kpa[IeHirt\It{II3.A.:uiltolttlt,cenepnoitArtutut't',Fiaxo]IKaN{t{u:cy6ultxeHcKoro-npoTonn' no
fptu"u cbn6;l;r1 Aasuoit cepull !arl{p}'nrcs XI- X 2002'
rec,iuerprrLre,Jr(or(i I'(lptl:]()Ilra ccl'poBHcrfi
Dergacev
lglE'4i' nr"' 51'A-89;
s.r. (Canen l9E:i. 'r'.2.4,A-l-l; :lS,A-L; Sapiuna-Sakeliarakis ?porlHE'le
garlrpyer
$u(i1'nsr B'II4II f[ u
o.qHollpyxHHllble
Bbl^ll,erlter
(iano1,Ha-L-a}(e',illapttt(1,'1c
E.
l8i ).
19'78,41'A-89)' 3ru '!'arE'I B IreroN{ coorl}ercrtrx cepeill.rFroii Xt u.,,r,. r.r. (siapor-rrra-sakellarak.ri
ryitrrl'plt e ceeepcl-3anaAsrxt llpu'lepnorrtopr'e' xeByl{rT. Bpei\IetHi4 C'}'rr{eclBo[]a.lit{ld 5eJl03epcKofi
1996', fig' 19', 4) raK*e
!.a:,aruurilcKO.O N4cfI'IJI""tn,i(Aguinikov
.te3l-ra, qu6r,.na u:3 rrc,fpe6e''rr 55
I4HB.HIlalileniraq B KoN{IIJleKOe c Tu'uq'o 6e:ro:epcxHN{
o..:ti.cuTCrr K cepl4'r ,,violett;lto'get{ilteltt"'
sBJlflrbcjd 6o:ree
6ycauu - /IitIIHafl $ra6yna BpqA JIu Moxer
ralr,rlru -' .taruet1, lt<lp'laroli. creKJ'IqHIlbtltu
nO::iAHII\Lu,,tl,,rr,r,an,. 're'rnl dlrr:iyna

n: lClrpe6eHuq l '

IIpol{CXOlAl 6pon3oBag ABylIpy)KI'IHHat


14: not.1l,:6r:ur.rx l4 [<.ll:irx,rliircr:oro I{o]lHilbIIlKa
6e;ro:epcrOii xyrlr)/pe IIot{ }rr,loli (Agulnikov '996' fig' 8'7)' I}
qeN4' oAHocf rr6vla g rrpj{\j.r,1\{u crIHI{l('lrii
pacnpocrpaHeH 6o'ree [IrIpoKo'
(ceprrrr
,,Violertbogitfitbeltt")
tlrrr6l'r
u.L'
:lotiurrti
Irorlo6nar du6yta safiAesa B llorpei},IJrre,:rpo-.,]1'uaiicr<o\{ Mex{I'yper{be
[l:l\,)Kt{Etrrbr.
"rr,.*n,"r.
(l}aHuyloe 1990' 8:2 puc' 35'12; Vancugov' SUbbotin
6rluuH l.. nv,praiua 2, l,{otl.t:lt,Irura,'\,rranrar
satiAeHrt B N{oI'HilbHI{AB'I/npyxir4HHbre $t61'rtr
(Or2r)(x), t75 fipr. ii). B cener)..o\r frpnrepHoNropbe iUi"ponoe, flipn.lt'IeBKa' IIyr<rauonxa
u.r'o'itoAyHaBbfl
tt"n
K'rbr),pr,r
Kar\: Ee.-ro3epr:xoir
198i, 107-I l0)' IlpaxTHqecKlr Bo Bcex cnyqa{x ilBynp}'p,olueHrio l.()186. :il9-526; l:)eloKH\aos
I{HB.HB KON{IJI.KC. c T'IiluqHrlr',t 6e;rosepc*I'IN{
B:laxopoHeH''ql{
HaxonIIlIIl,(:b
xrrHrrbte o,u6yltr
HMe'cs uepeuxoertri
2, tlorn;IsIluxa A:rxanuq KpoMe (ru61';ru
ri:l[)eN{. I} iLOl-pe6crrr.rrr l,'.'np.otu
noABecKI{ - tt'3neIIl4fl'
17-22 H cIIt{paneBI'{AH]ble 3(fJIOlble
H0[( c Iapa.nire.rrbIIt,il\{H JIe:iBHrINlH r:ana
Hitl"IAel:IH.t ua Il1'raureBcKoi'I noceQra6y:ra'
F{aAr.
Ael'upyxtl'IHHaq
|r.irr;;,;,;
'ol,nirlrp
.rri1.r{p,v,r{)Ll,r..o
, flBilflercfl TepplITol]uaJIE'Ho
or
[,:.rr l'rcxon
,Knntnu:y-Kopnoreur
,r{3 :r r.rrd , c,rl,e rprLFrH e rar
\{ex'lypevr'x (fleprar{eB 1975' 25
Iral/Ij{rHllKaNt'I1py:ro-l[Hecl'poBcKoro
6e.roleltcxr.rNr
6.nu:r,tr:r
Kynbrypbl Iia6alar$16yIIbI I'llv{eilcfl:.I:rlaAe
p,Uc. l[),.11) Eure o.]l{H 3ri:iel\{Ilnsp ruynpl*rHu9fi
jft'oinuule (Enaciuc 1995' Abb' ;/'8) r'r aarnpyercq I{e r03A)lltxrHen'
n
I ilzl nL)0,l.rleHnx flpHay
I{MeK)Tcf Il Nlarepplanax
ABycMF'IqKOBble $nr5y:rr',r
nce X !r.;tlo H.) Ha leppITOpuu K)rocnaellH
(Cep6ur'' 6auar)
1982"' 261-285) u BaroraL-flecar':
l(c'po6o"ol,ielecuuu'l
rraNrrl'rllfiKon,
XI-',K BB '[o H'3' ]r orHocqTcq lKpaHHe'iiu''e
(Vinshi-Gasparini 1977, Ll6 Tab. 8\),1),oHZ Aarllryrorcq
firillblll'filT'cx'clltxv-rr'r'vpexallHerl'lpcBaHHolirepautlruEe'rerlrur-II'

Relisla Arheologic

a,;gje

nouii.

O;1ugripr1,;xirHHaq (ra6y:ra c rrprrMoi.r r4r-loit II [psN{oii cnI{HKo]ft I'I3 tlorpe6eHvfr l. q'praHa 7 -v c


repC-1p1'yorc ()THeceHa B.ll.tlaH.ryloBbrM K rltily Peskiera H cql,trara.cb Han6onee apxallqHoli

Int

py'ropyLr C'eeepuor'o I-Llr.auepuorropra (Cr.rrprloBa 1985,44-45; I3aHuyrou 1990, tl0). B KarlecrBe


1"1roa"n, f .i,'1. t.,vruplt()Bor-t npnBolqrcA Lr3I\eiw:fl, n: Sreiicrcoro 5ar;cefiHa, cBt{3aFIHbIe c 8 ll 7l
rpg,5urrqar,pr n Vluxesa:: (Blrkenlrcrg 1916,,16 fig. 9,16-17.45'), a raK)x:e ceBepolroH'ruiicxlte rpra6y;rsr
rHrra Persl(ier3, Ko fopbrr .larrrpyt{)rct XIV-XIII. Bn. Io H.3. (Mriller-Karpe 1959. 89-95, 228). B Kaqec'rstJ llsllpnloplrerJrr,r{() f .rrr:lxux aHauortrfi ilpx.r:Bo.qqrc-tl r{axoi]Ku I{3 Kra.[oB Tpauculseauliu (Caxoqu) (Perre,scu-Dirnbovitu 197J,120 pl.2Ell,16) u 3anp1'rcror"l l\/.o:r,lcrBrr (Pa'reury'-Ky:eri) (BuzduLI'fo B KJretAe u3
g:an 197!),59-75; Ilau.r.'r'or; 19!)0, ll0-ll5). I1o erorr,ry noBo.qy cJle;r7s1 orN{erHrl,,
i,lun,ortu, Kpot{e r[HOy;rr.r tr]vlerucb tieJrbrr,I paFlHeranbrrlrarcKofo rllttet, I{aKoHer]HHKH KOII}I}"I II cep(.Petrescu-Dimbovr{a lc).ti, pl.
rrbrl. a ri:lr(x(e (rpilruiiu<:,ro ,)6ruKil opHaNreH'rr{plrBaHrrbre 6pirclelrt
Bpe\{e}IeM. B ceoxl
paHH,3raIb,uITarcKIIM
:l8l-282). C,le.qopraTerl. 1o, {rr.r6'v,na rr: Caxou,r,r AaTl4p}'erctl
()rrepc-/Ib (r2161,11, u3 Paleul'',,-K1,:efi, xy'A Bacn:/fi cneryer paccNlarpHBarb B cB-tI314 c paHllera-IbrurarcKoi{ rp1,rucl,r,i KoJ,r:r.eur,:/qiirbrBar ee HaxoAK}'Ha N{H()fo{lilol"IHo[{ na\ltrl]L{Ke IIe B Crcre IIoya. a B ropr43oH'fe. cilfl3i;:rHor\{ c Ky-rrbrypoli K,:p:r'rreHr (Laszlo 1994,149). Ou6ylsr runa Pesl'liera c
|.1rp"roporu, Kaprrl'ro-,liueclporcKoro 6acceiiHa Aarllpyerctt BpeMeH3N{ HaAr-HaA2 I{ cHHXpoHHbl
fie.ro:c1tcr1lrN{ 1a1{,l"rrun:i:r\{ ,1He(:rpo-[1'naiicroro \{exilyperlb-s. EcrIr e BocTo'{Holt Clpenu:eN{Ho\lopbe iriur6ioiiee flo3.i1lrurre r.fia6r'-rsr rrirla Pesl<iera H3 \IorlrJrl)Hullir llaurar.tltqa-l Aurup]rcTcs XII n'
t5acceiiHe oHi4 6urt'lot I'1 B reqeHHII
;ro tr.r. (Nl.i-illt:r-l(arpe l!.r59, l9[), r'o n Kapnaro-,{Hecrpoecxorr
)(I ,fo H,,],.'I'a.liunr c,6pa3.'rl.r, r[n6r,la H3 KvpraHa y c. CrpynoK I{e ttBJlflel'ct apxau'ruorl' a Aarl4p)'ercq
Bp e N{ e He l\1 cy luc cTBolla t tas 6 elc,:lep cKol"l K)/ Jlbllypbl.
Cpe4u:eMHolvlopbs B 3noxy
C11,rx,1,,1119,,,oie rr ilpoqHbre ip146ynbr norrBrrrcTc.s Hit reppl'{ropHll
ro.rvqa}or n (rttua'rr'pacilllocrpaHeril{e
rro3Aueii 6p,611361 (XI\' ,KIiI BB. Ao H.3.), Ho Hau6o:rturee
Ei cerreporpuqepHoMopcKHx crellqx
ru1,r.c tfa:y,nor4r1eii 6porr:llr - HaqA.ire paHrrefo )Ke,'Ie3Horo sexa.
}I pal{HefiLrIbIIIretTCKI{e
oHtr xapaK.fepH-r.1,, 111 1 t.l itilrr.tpyKlt' rper{N{ylqecTBeHHO 6e"uo:epcicl'lo K)'.r'lbTypy
H'3', LI-fo AOKa3E'],rr,a,"rrrn,n1r, I,)eg,>;:rrrrr,1 rla c,vrlt,e:c-lBoBaHur naHHbIX usneruii He [o3AHee X il. ,qo
Kynbr\rpr'l
saercrr rrptrc),Tc'fllleNr .(BV:{c\,IbIr{KoBbIX xere:Hh,Ix $lr6y:r B rlory)e6aJIbHLIX KoN'lntleKcax
flp,vroriaN{,lrnuxrl
Iio:lu;a-Caxaprra (K.aurr ra2tr00. 348). Cor;racHo F{axorxarr,l (ru6yl,6elo:epcKl4e
j]u,:cr portcl(o ro l\1elr,I\' )eqb'I .qirll'HflYlorcs XII-X BB' Ao H'3'
6narcilap{ HaxoAKaNf N{era"r1'rll{qecKHx Hal[alultc,exa ti,:::ro:repcxoii rcynrr./pbr pe|Ho.Ha ]Tor{Hqe'r'c.s
BI{JIg li OTOBOfO U3Ie'[14;I tl rUletinOi4
KOuerrHl.tKOIr CTpe.I, HrlLlig.rlg l-,iLHi{IIe }r3 KOTOpI,;a UafiiteUlt B
gy'opoBo
VI n. Huxse.u llo4yHaer'e (BaiI'ry.on 1990'
titoltlrr,r Hil [O:]Jl]Ir3ca6atttrtclrrcx6)\{ 1,oce.1"1eE.""
KoMILreKce BMecre c 6e"-rorepcxrnttr
d2 j. Har*o,rlcu uo;r,c,Ogor :r r{ar(oHrrrrFrr4Ka B 3ax:phlroM notpe6altrioNl
54-65 prrc' 3,6) Iio3BorqercI'IHXpo1989'
coc)raN{n Ha r\{(-)n;.r.lbrrlr ie E}elcr.r.rrbeBKa (Barruyron. Cy66orr'rH
o6pa:qauu' I{axO4xa nono6HorO HaKoLrr,r:tr{poBa'rb itBi,t{.1,)[ac-'t{ble cTpenL,I C 3aniylHoeepOrteiicxtiuu
,Crapble EyrcxaHu, noATBep}KAaer cIIHXpoHHocTs cppaLle,r{HrjKi:t }{er pa}rFrer.arlblrra-fcKo\r IraN{trl{ltx:e
(Arylluuxoe, Txa'Iyx 1990'
Nnilcr*r;r nztlxrllln;lior liuutrruencKofo rr.Ifla c 6elo:epcxoli it1',tr,'rypoil
Kynb'rype llarup,vrorc-B
l0:;-107). L{an60.;rce parrHr.r Hei}ioHelrHuKrr clrper AaHHofO TI4ra ll .nyxilqxofr
c-yuecTBoBaHH{ Eeno3epcKofr
l2]()0-t000 ||. ,]10 r,.g. (CuIlpHoBa 1985, 41),..n'a cilHXpoHIIo Bpl3N{eH].i
rl-ollTBr3p}Kralor IIaxoilKI4 AByxnonacr.K!,.irbtrypbr il {aralr pzu-t rr{tfc' rfpa.ruliicxctro l-aJlrulrara. 3ru rarbl
197'7,p!' 165'3-5)'
Rr,rx c'q)e-rr B coc.fi:llte x:Irna ui lVt,rn:to"a-Bexe (Petrescu-Dimb'rvi1a
(Ka:axnvs,BacvtbeBKa, FloeonoceneHllxx
FIa
H
I) 6encl:epcF:Ltx rctpeoant,lrbrx KoMn-rrer{lax
CO Cla6OnpOStr:rupt-lnc'rpeuaru:r]Cfl KOilCrKO,'lOBIIAHble 6pC,u:OnUe nO,IBeCI(lI-BOpBOpKI4
geLl'tAesa
B cocTaBe Kna'{a ]t4onAoeaBitrrHbl\4 r(Crr{Vc()t,,r U 1t ()cKofi IIt,,'IlrIKoI-I. .llolo6rrag ilo.l,Bec](a
(Petrescu-D'imbc'vila 1977 ' pl' 165'35)' Ilara6oB,3Ke-I, ot'l{octtuleroct }( fopII3c}HTy 9urixl'-Ll1'cr3Hr'
B C(]craBe KnaAa u: [pug1'Ky-rtbrYpbl
.rrec ilols,IHIIe ro.l{BecK:li K0JIOK()JloB[nHoii: rfr3pMrI l{MercTct
l9!:j, Abb. 12,28.35.4-2; l\btr. 13,2-20)' Taxarr o6paaou, AaHrlble KoiIoKo'rIoBI'IA-

,Cer.irbcKOe-1.)

Ea,5a,Aar.r.E,ndcl-riu,.:

XII-X BB' Ao H 3'


MeCTIIOe rpoI43BO.qCTBo
nol:fBep)KAaer
IlaxO.{rca .nn,reiis0i,i dlclpl,rtr rra nocojleHrrr.r PanNeBoe
tlBaHuylon 1990, il3)' B Marer.rriHx r{:l.Iernii {:ra repl)taropnr.r Ceeepo-3llrraAsoro flprjveprroMopbs
noABecKI'I no oAsofr
plranetx l3iLca4gncxoii I aclepcl:<1fi urvre:racn JItztefiHal {loprraa KcrJloKo-rroBulsofi
i06' pvc'4'2)'
1987'
Ifutouxo
(['epuxOnuu,
NraTptIUe c HaKoFte tlHIi[:oN,{ x,ofl]).[ c npope3rlbl]\{ nepoM
Hbte BopBolp1:t{ cr{gxpogssr (5elo:epcKoMy I}peMeHI'I I'I Aarllpyrcrcq

B3

l,:r{rqill.,/!a

f(a rlrporttn

XD0tro:roru'tcclille Irrril l!li,lI opl,l

li

I-i,)

'

Ti

\1::'!r

sii,

ii
l

f \ii

il
il
i1

il

lt

_t_

@CI

11

il

li

frtl
u

W'

'us
'$aqwr
6

-l
\

F,\ i
lrl,. fi
r it-il
i i:f l{
\ $,1 il

iJl

I
t

\
r)

iltl
tl

,$

[iJ L

It,

tqt

Itl
I
i,l)

(;FP
.uU\

)::=3

R("V

{.',\\\\Si)

I .'f

\tl"t

l-----'l

tti|

tm--9,- l\
\:..1,t '
++

Frl

I
|

ffiffi

Tr

l6
(a
o
8

TN

t/

1-2 .f.lapraHu

12'
6errosepcKoro' E;p|MeH.,l e Cee.e-po-3ar.aAHot\/l li]luqlo'opYe.
13' r:r - Xa,qx,rnnap KypraH
20oz'1'
(Derrgadev
2oo2),3-,[ -Lrebonar.]hn-Er*ropoJ*u
31 norp
42
1-9 - Ko'rrceatot"*" ito"'non'*' xycraa

Tarij,n. ll|1, )(pclHc,nc'ruvecKue i4H.4l4tli:lToput


(pra.irron*vr c;reMnKo*c(r,1xi'ii
nrrrp.3 (rr,c Arynuurrxoa,

o",i,ie" v

"
locr) tq'
'orp'1;ryprar
iyit;";;'iVr*u.o,
1996)' 16' 1-2'KnaAt^3
r-a - KasaKnraq, uorilnbHt4K norp 63 (no Agulnikov
ig6alis.
KypraH 3 rrorp 3 (no
(nc, BaH,ryroe,ll.o,nru.*,.ii,'6;#.;il;
tor!'ntHr4K
'l-all,glren i927). 3-tJKnirA t43 Ap'',ry (no E;;;h;; t otls; t z' r -+ - b l"'n"tecru'fi
f.lirrrnoe*r,', rinr:
(noArynuxuxoe, Txavyx 1990)
- rl.rtrpt,re Symranur isv"-"r* Berul
Bauvyroa, cy6ilrrruu lg6g)t 5

Bgqtt& .4tlt.o futaQ.

84

erie rtor r ii

c' L{e6o'laKrl}it-BI{KTOvle.r;i.l.rflqec]0rr0 tl!i,tr3Jrr4J{ KtBKil3cKOIO nponcxo]KAeH]Ifl [I3 ]KjIaII,OB V


(Delgadev 2002,Taf' 4l''AlpoBX:1 (Aep,p11.1.g 1975, truc. !r,l-2), HHBeHrapr nolpe6eHlIs tl3 llapKan
,J), rraxolnl{ roltg}1la llr3,'\KK0p\4atHa (BaH!yroB 1990, pl{c.36,13-14) sBIqIoTc's 'qol(a3aTeJlbcrBoM
B 3nox]' nor,qrieii 6p0rr:rt'
lroHt.aKfor Clesep,o-llanllHoro flpuqepnollopbI c CeeepHltlvt Kanxa:cirt

r ]"qe;Hr coorHocqrcs,c pa.Hl{eil (ia:oii Ko6'aHcl(oti KYiIbrypbl H KoJrxl{llcKI{NI


.,,,ru,,", 6ponronr'tx t,t:lAel lrti. B ue,loNl Bce lTn lFIa):oAKi{ AaTup,vlo'fcs X't-X BB' Ao H'3'' trro coo'IBeT-

Ilo pl;ty eura-noruii:

)TH

c,'Byel 6e:r6lepclu.{tvt

ilelti.r-\,t

(Det'gadev 2002,1.36). XpouoJlolIILiecKIl oH}I coorHocJ{rcq c no3rlHeca-

6it'rrtHtlscNttl't - 6e,rosep )KEIVI Bp-MeHeM'


1990' puc' 36'l-2)' nabporl:r{lprtte tr::iile.rtllr . HaiineHHble B K,Vpralle y c. flasloBxa t.JBarrul'ron
aHa:lu3 [peAN'IeroB'
-,nurra1 TH1r7rrrr,o r:fpaxrlrcxt4M IrMIloprou. Mc,ptborort{qecKll-crl4ill{clll{t{ecrufi
xapaKTep.'faK, t{era-ujlHllecocraBJ'roL{ux ]laB.,loB:nl.rii x:ran, roKa3r,rBaer efo culrKpe'rl'ILler:xlti
BeUrpUt't, a XeIL'T OTFIOCIITC'I X HtlrxUe'tryCXl,iii CilCr,,,l ttil\reeT iltliLrt (rllllli e BaHare, TpaUClllftlAHIrIULl
(Ileauuxuit' 2002, 190)' 6;inrraiicxrrri ,.ll),nnc, pr:rCrlpr)c-rlllHeHHoii n ienepo-Bocro.{uol't Eir:llra.pua
qBJrre'fc][ TeppuropI',laJIbHO 6rflsxas HaxoIKa Il3 COC',raBa
or{i}.lor-r.rrJilr F[aruc-Bcxc,f:i t13111g

xi:aj.iuefi
c]onpoBoxAaercfl KaK npeA\'Ierax{H
t{.ilajla Ipu,i1v e llllttlerllr (EniLchiuc 199:5, Abb 4,2), Koropat
Ke'rlbra\'II.r BpeMeHIl Ba6a'lar I
i5e'rttllepcx'l|o otirilt<a - KaryruKClBt{ilHbll\{tI ilprJHH3fiNIl{' T'zIK u
nepHoAo\l HaA:-Br'
r,jlniichtLrc l1)gr-5. A,,trb. I,ll-1.2).',Iaxlltr o6palor,l, Ilaeiloecxl'ili:K.rar Aa'II'{pyercrl
rrT() CO()t' Elc',atBri' r;)'f itC)3-l l le6eiIO?,e)pcKO\{)' Bpe\'IeHI'I'

/l:rl

Orrpe.qe.qeHlttt 1pOEonoruu 6erorep0ttOi't

xy'nlrypg flpl'ro-AHecrpoBcKoro \{ex('q-vpeqbt


ilepexoillrorc' rrepuoAa or ca6arltsoBcKoI"I K 6e-

3Harnnerl.rr;rii trurepeL. llpellcrilllJtllor ilal\{fil'llllFiI4


pflD qepr' l(oropbie R
jro:iepcK,:lt;r u.r,.,Ir,,, 1 1r.:. lll rror:rseca6tLruHoecx.Iix: rat\'It'fHl{l(ax l)erlloHa 'lB-lrqercfl
BpeMq (BarFryror 1990, ll8). Ha rtcl':Aseca6artlIa-,rsscr-aruct,{ tIo;f\|:ralor pa']r]riT,le s 6elo:epcKoe
:]eN{"IIqHKai\ItI l1 Ilo-II)/3eN{_
1'0BcK()\L 3.|i:Iie h:i'A{eI{rIi)e l1cl\4ocTpo'ITejIF,CTBC) cl,'{e}I'IeTcl ,vi.:t1'6rrenHbINtH
(At'yjrlHtlron'
Ha IIOCe.lleHI{tx x-aymauH (I{:l',Urelll)
,tff'rK&lrlri. []o:lo5*lre cJ\rltyir(eHUt Or\leqaloTcitl
I{a:rstr (Sava 200'2,65-71)'
.Jlep,rrircrtr,rii 199C|,79-8C). Tor,raji, lvlepeul,
caL(iar'ilHosci(oii noc)"qbl - Sasor c
flplr;tpeo(l:rir,ilagrrr.r Hil rlstlllibtx rraNrqr.H.I'{Kax rllflntII{'|J

qar1J lI qepnaKoB C BepTUI(a'lbHbIMI{ IIeTiIeBI{'ltlbINIl{ p)'LIHra.,rripilNlt{. nU()Or)OO(5pl3HblX ffrpIUKOB,


XapOBeH, 'ilItC}(OB' ><ire6rIOe - ilO'BILIK)tCg 6e''iCrtl:A\ I{. \,CerI(3FII{O-KtlHllt()CKI'l X NII{COK, f-rlUHqltbIX

rOpJIo}{'
'l'tIIIbI rt rlropr bl Kepa\Iul(u - rlll)rilK'I C OKpyrJIbI\{:f'yJIOI}o\{ !I BLl'qe'leHHbIN'{
Crorosal
nepexoJe ureiiXu l] KopIIyC' Kopqafll'
f.OptilF:r.t C B,b)II';'K.:tbt1,{ [ r)pl1\iCO\t u ]'cTynoNLtlpII
I1p!t'lel'llICTbIX npOI1Opqltli' uepnaKaNIIt C
rrO..)';a nueAcTltrr:i.rreFItt ltL)lqeHltrtU Xy6Xa\'ll'I C Ty.TIOBO\I
IInnLIIilIpllqeCKI4NI fop'lOrLf<tti r''rnrgrltlr)l.l p','tKOit, r{,ltUa\'IU C OX:p)fnbIM TyJIOBO\l H IKOpC)IKI'IN'{
[lOfynO3AHe6pC)}t3OI}bIX IIOCe'TIeHIIgX IIU;xgerO
,.rorr. ,,\ua.'r(lr.r4,:rHar{ C,' yarlL{s OTNIeT{aeTC fl^U Ha
IIo]la
u
}Ilue]Iacb
u 6eJto3epcKaJ{ Kepa\{l{Ka
HaBbfi - cyeopoit0-\/1, llpuore:1lHoe. CaciartiHo]BcKat
COXa''IeHlItO'
IIojl)/3eMntHOtIHL'Ie )Kl{JIbI'3 CO(lpy)KeHI{'s' FtrO' K
c-e-it errLr14 1{iutpa, ri.e l'lt.KiI(e OTKpbITbI
fopll3oHFIe 6bt-rtt I]poclexeHsr' l{na cTpoI'ITe'tbI-tbIX
cTpaTHr-.pi:tdlli-q 11 cooTrr()nIHrrl(: l\,{aTepl;laJIc,e
ttoc'lreloBarejlbHo' K pauHelrl-v
Itl tll'\{eqel{},I Ha IIoce jleHll n -ffnrlyr-IV' I-oDlr:lourbl cl\{elltJlli cb
c Ka},teHHb]N,Il{,OcllOBaltI,I'\I11 cTeFI' it K |Io3,IIHe\{}'
|]oplI,.]o}t1.\'oII':t0cI{JI]-1c ):II].|. Iie'::ieNIHbIX x'lijI]|,].ula
,alrararra,

-r.rly6.l.:uIta,ttl.c).i)/:3(},1jI']IKall.Barr.{yroel98l,91-102-).I}ce)Kli'-IuruapacIlonafaJII{cbHaOAFIoN'{
6ltlu sailIe.vpoBHe ri coc'raEijtr{rI.1 :rjll'tFi Ke'parIH'I;cKI{l'i I(o\fnreKc' Ho'foJIr'Ko I} [ony3eN'l]1flHKe
OpHanp0qepqeHHblN{ re0]\'Iellll4qercKI{N{ I4 KaHHeIIFOpHbl\I
Ur,r tfparl,teHTLLl,Jlllt.illl fiepili\{lll(I4 C
Nle'ee. Ma'ep'an r43 )KIiII.'u c KaN{eH}{bIM OcI{OBaHHei\',I
tvr(.HTO\{ (.EiaHrr\,,t-oB l!)g0, z)). teyt He
rIeM u3 IIOiIy3eNtitr.t-Kr III' Tax' no OnuCaHI4}O ilBTOpa
cTcH [peI(]TaI]JTi;{(-''rct eiolere apxauqHbllvl,
TC|'ICTC)CTeIjIIbIX 6aHXOel'IAubIX COc'vAoB
pacKOl0l:, ), Oniai a :x LLrl{.Ua I UailAeg6 (ppa"rrureHTb]
iii"'o*' I{axoilttlt }l:l XHJIHUIa II npegcraBleHbI 6olee
rr0lA'CeL5a't:'HHc'EicKOttl o6,,utl.r''roplIIKOB,
KpynHbl\{lt folll'Kal'{u c FIaJI.IIaN{I{ Ha III.qltKax'
pit'tttCrOf,trla3llbll\,1 I(epalll{qec*Ptl\'{ IIHB.HTApeld rcy6xauu, KOpqelroii, opHalleHrljpoBilllHofi rcaHnerotlilIKi;tN,tr{ c Br,r,{ererritioii ureiixoii, rrlucxalln,
III.) nporcxor'r
olr(lperAb, 13 rro,r},:re}v,rJrsHKr.r (xrn:rurqe
J,ropaN{ri (r3auu1,ron rllgr,94), B cBoro
r{eprcy6xu c pe3HLINl fe'oMe:rpuqecK'Nl OpHalvIeHTOI4'
xepaM]'lKa
Jrc[leHag
rrper4M\illercTBeH'0
Flo,louertarN{I4cKac(ulIiHeJItIpoBaHHbIl,{BeHqLIKoM,KoplrafacKaHHenIopH['IMopIIaN'IeHToN{Ha
gj). Taxuv o6pa:rov, Ha rrar\lsrHuXe.f.nnyr-IV oFretnuBo npocr'lenJrelr}i}(il{ (lJail,r.,,ron lggl,
x{rrBarcr]-cr .itBil l'opli3(riuTa

rr<l:r:tseca6aTuttoBcKl'1fi-paune6e'r

iO3epCKIIir C npeo6na'\AHI4?M HeOp-

B5

-tO,,rcrocteusoii nocyilbl (xtu:rnrUa I u II) u n'o:Ase6e'rlo3epcl(Hir' npeAcranu ltt-litlr:HOil opl{aMeHTI'tpoBaH uoii repaul'IKOII'
"it lHlil,rii llo.t]y:leN{JlflllK0il
H noceneHue 906p1"ru s FluNnelvr llogHeli. palrue6e.ilo3epcKr.rM IIa.vj{']'HI4Ka\{ lu0}KHO OT}IecTI','l
B
tle6orap.HKo 199'0, 90-99). llplr I{aJII{quH Tl{nllqHo 6closepc'xofo )Iillilllula
c.fp.Ftbe (4rrylr,uu*c,ll,
ca6arptuosI{aTepl{a'I [peAcTal]neH B OcHoB}tou
sr.rjle vfn\,6lrennOtr ]lOIy3eN]littIIlKI4 Ke1)al\'lllqeCttUft
TOJICTOCTeI{HbIe
opHe\{eHrllpoBilgHble Ba-II4KOM'
cKOu apxair.rrcoir. 'jTo cocyilibl {5aHO'{rtoii $opi\tu,
BeHqnKa'
qoC}J
C pyqKaMH-)'UIKaMtl' oTTgHyTblN{I4 OT
rOpul {H c orOrI{},uLIN{ BOFII11IK{ll{, 6allo',Jror;
KOI{HtieCKue
.lua,{trTejlLIiCr i\4eHbIlIHtvI flpOtleFITOM [peACTaBJIeHbl TI'IIIIqHO 6e:rO:elpCtCtre {tOpUU apc nc'uleu'lli noBepxllOcTsro' Ei xaxofr-ro creneHH
\lIICKI'I C Ke']{}ieJIK)paN{Lt tIO .ue {tluK}r' t{opqafl{
s
6poH:oeo" 6n"*l:ll.i::::1"i"' Aarl4py}oulejicq
rroArBe:px(Aut''
ni}N{tl'tlrrKa
rariLrr{oc'r'r,
ry6x.e I{ rlaul "u*olna
,,oilHble] oTc\/TC'fBI4e uIrJIIllI'u',po'uei',rsltx
,irlailit3or'c Bl.D-Fla,\i. Cl-neil":',r O',ti\'teruTb
Il Il r) 3'qHe6e;ro :epcxrlil nepuo'1'
rr oc)i.rbl, t tpeo6.nalarcule:ii

H1\,f(:tr]'fit)OBaHHOjZ.

,)(pouonontqecKl4xpauue.(ir::lo3epcKoI\IvoTllocH.fcqI{noceIleHHe-KoltparI.I{eclto.rpsHa}'TBepXJ{e.
runy (Padlany6'rxaltu' .,6 .r.rJeceHr{rr raN4srHr.rKa K no3,THevy 6e,tc'teFcKo-lv{opoBcKoMy

rrue aBTopoB

HecKoIIbKO IpOTI{BoIIOJIOI(KepalUULIecKoI'o N{a'fepualla noKa:iblllae'I


JroBIll{. t{,itp}#IKOB t982, 64), atsi}Jp{3
rpy6ag K'VXoHHafl KecOcTaIlJL:er ;pp1nn' 207o' B csolo Crqep3'{b
lrbtq ,IrHIIute. C''ro1oell-s 1ouIeHeH no.l',ru
]Ip(:ru3BiJACTBeHHOfo H'BHa'LI.HH'

fiocyAa cleIIHaIbHOfo
BbII']ltIl4T TaK: rql6rttl -- I4atb' Kopqarlr
(loctiirBrter l,It',r,r,.'hrnuloftlqe cfi:l'l 3To coclTllottleHlle

H;a (i6ah II,


l)al\{ilKa Irl'3lc.ftlB-le

C.CrO'fBeTC',IlleHHO'

5'7Vr''Muc-

<y.--5,'l9t,foplrftill--2:\c;h.6artllc,BuAullecocyALI--2,8%"cKoBOpoAKx-20'To',I(pbtrxKl{-17'5cto'retpenl(l{
npeo6llalaer ycL|:puaxotr 1982' 59)' Cirelon'aTejlbHf,' B npoUeIrHoN'I orHculeuun
(F,eLdttuttlu:rtu.
8,fj96
CKOBOpOAKI'I-XapOEIHn tr4
BaJI}.KaMII' ToilctOcTeIIHbIe rol)lltKH'
C
6i.Hx'l
-liepax{llKa
lOBrrO-tg,i{,J}{Hilt
locyA'a' rlptl
roHKocreH]IaJ{ y.'lIoBI{o croJloBa'
LIMee'cfl
rInL i R r:re3llaxlllT\l,rbrloNl KcrJrl,t.lec'rBe
H )/fJV6:reuHaq - Ha'oureHaq
Ka}( rtracr4rlecKa'l' TaF: lt pe:'nle(:nax
clpl{aN{eHTaql{t
H HalTCru coEtcl)uell.tto ofc)rrc1'B'Y'i)-l
paHHrcrc '1i1T)/ flal',{-fi'rHl{Kzt yKa3blBael]
IrurIU.r7. Ha ACrCr:aroLrHO
fipo,{ep{{orlubre
rerbt, KaljFte.nopb,t,
1l 4)' nueroulefo aHalIofHH Il tlo3;1IIO)Ka TUna 11-6 (I{epur'ni I916',
N4:llH[Ii]iTI{)pHOro
tf),!flrl&.in.tcrolltr,qH.0l-o
puc. 6'2:'|-4-26).
rrer:1rv6Hl,rr ,,on,,o,,n1uou'' flon.)irx<bq

ll Ypala (Heprrlx |9,t0,]2

B.Il.Llan't1'frlriIlplloilpeJl.erJleHl'1"ip.'non'"1{IdI'I-r()pI'ioAlI3aLlHtI6e'lo:epcrofrrq':rurypllBblrejrqer
OTHOcsrcq Te' rAe
IlaMflrHl'IXI{' [l1xl :rou x pemrteeielo:iepcKl4M
nolltsr:6r:.-,r,tpt'*"t
I{
pan*e6e.ro:epcKI.I.
1990' 119)'
.a6a'.r'Oecrnr,n' rr*pra}{H (Barruy'ron
(J
ilrpeilNlerbr
npetl6,ra.irzrx'r
nilMflTHltKon cesepo-3allaAHofo
'pe!rN{.vue:c-.BerrHo
BE'UIet${er cperu'I no:l;1ue6pou3oBt'rx
It pa:14.-[' tle]rruKoB r] cBolo oqep;:nb
(Pa$a.noEi!I!'r-{epHsrcos 1982' 64-65)'
Ilprruep.:.rroltbq pa3Blrloii 5e;1.:epcK.iryIopoe*<uti:'rrur
l.yAopoBcKolo l]ocejleHltq'
cJIelTyeT o,,'.".t-'Bpe}T
c
BHT()N,{y 6c.ilcl:cpcroN{y ilepl{c)ltv
ll,:T""'uouu,rru.t
ljarrrlr c BaInKoB'il cpuaueuraqpteli, fopIxKI4
.f1,)roprcrBc!l0l\'{
I-{Me*,Tcq fOpI,,I." rt
IIOce'ji()H.lIlI
Ha
paj}.I)/T[JIVtc(tepu.ttlcxl{MT]y,JI.JrBoNl'o])Ha\lerlTl{p0BaHHb]eHa-qetlaMu,B'oHap'.nycH!II\{I{uMeroTcq[IpuBbt]lyKnblM nilerloN{ lI HH3KI{.\4
r{a,,M c .r,ruegoil ltoBepxHoc''blo, irrHpoKI.{N{ )'crb3NI'
IIooerIeHI4t
3gtrrtHCTIL.': foprur(lr I4
puc' 43'4'I) Jlouesar' nocy^a T'yloponcxoro
1ld'
l9('1.
(N{e;r*.rlsa
ol,"ou.rrl
opIIaM(]IIToN,l B
o*pvr.rbrl,{
l{HcKaNlI] c perrre$risIr,l :u yr:ry6leH}IblM
u
r]auiaNIlt,
xyoravll
[1]L'AcTi:lBjleF]it Kl:,p1la|aN'1}4,
lrMe}orct KaHHerlopbl'
TyAopoecKofi ''rolueuoii reparrlllKl4
c'pual'reH:laul{H
t:
n,nacrl.{rlHlrm
c
correrairHrl
e .eqeHHH
illtrr:rt1gpt,a'trrtbJe.nl'tlIliII,o6ptt:rytoql4erpe)-fonbHl4x:H'ultJrlIHApl'4qec]fl{(lI2tocrpoKoHerlHlleria'renlt(Mecn nr,troii, no,ATpeyronluldl
-'lna H-2 C rop.aror.i yro
g6
!{otr<
45).
puc.
L
.
1
'.u."nort B xor''til'1t:xce N{arepl{a,n'l 1'y'uoponr,rF:) KORiI
l:laAr-HaB'
ntpn'o'tonn
4al;7),
onttpfttt"
pvtc.
(ln,..:rrcr.:o eL l9(lt ,
cli].|I.oiloce.IelIl,l.j;1.N{oIyToI]I)()]1(jJI'TbcqKoHqo\{.411-gelpeAr,rgoilXIB]].1]'oH.3.

Pa3,EiHTr,iMOelorepcrll\tBpeMeH'.3l\IN'lOfyTAaTI4poBaTbcqTaKt{eIIOCe'rleHl'{t'xaxKpuut{tlHoe'
llo ]'IoAT,eMHoMy Ma.'ep'any'
-fl:rnyr IV, l).rl.rrtlx VI u. c'/lg
u.,*",n"u,
t.o]]II3oI].|
urnpoil
N,1[rrpuoe,
iIOIUeHafl TOIlKoHa Aasul1;1 [aM'sTH]4nlrx npe'l6laAaeT
p'
){:ruyr'
BepXOltbqx
B
B.|i.
n'rte-retit{e l.(i.ipcono
,,nu.,"'..nuit lt llelle$ur'n. Katt orlteqa,er
cli()Hl].tjd flL]cyi[a,()prlaMell:i ilpel,lN{vm.ecTBe}IH,c

FlaH.rvlctt3,FIa,4alIHbI:{rilt\lfiTHuKa*."ytt'"'yxlr6auoqHblerpflMocreHllblecocyAbl'Hcqe3aerKycoc:raBrrrer 20-257o KepaMl{qecKoopHaveulauuefi Jloulegag nocyAa


6r''osa'l
x.,irHH&fl rroc.i ita c BarrHKoBCi;i
c yr'ny6nenllblM op'a\'IeHror\4' npoAon)Kalor
;;t6;"
'qaIrIH
noql}r'sto'T{ll
r(r,Kor,{ri,riKca,
Hatenbl (Bauu;rr'rn I990' I I9)'
F.ill{HellFlpbt n ;ltr:ttoo6pentil:'Ie
c()xpaHrrrb prA qepr'
KoMrrJleKcbr r'lolroJr)Ka]o'r
fiofpe6a]bHbre
MareHrLub':iee pir{H.re 6erorepctclte
u Ca6arustletca' K HI4M cne'4yer orHecrl'I
l{oya
;t;;;;;avr
cror:ic'tneHtiblx. tlpe.Ituecrl'r$ulu*

Rclista Arheoloqic

iX,r

i.

Seric rlorrri

)' ,:. Flcreo-l{o'roBcK (lepraven 1975,25), ilorpe6eHl{t I KypraHa 4 y c. JIU\rriHcKoe t.l,lsanosa, lJer,rusnroBa 1993, l7(i-183), norpe6eltl4s !) xypraHa 16 y c. Hnxo;rr,cxoe
r,r\r1':rsunxc,B, CaBar 2004, l3[i prr,l. 69,3-4), norpe6euut 2l rr:ypraua I y c. Ilep6anxa (benelixun
lL)t):\.71) n ,{treclpoBcx)M ,resc,6epeNre. Ivler:a:rlrrqecKr{e y!.pauleHl4tl L{3 3axopoHeHuf B Hoeopr4airi,r r.r3 rr(rlpe6erprr

.Kr:r'oecrce. x:r{H;'r(aJr c KOir},ueB[,rM YrropoM Har p]r{orITKe <<KuMN{epllilrlxofo>> TLIna H3 Jlttuancroro Mor-v'f ,{arrrpc)r}arbcr pzr}{}{e:(;eiro:iepcr(r4\{ BpeM,3r{e},{ HaAr. Cocl'e rt': rrorpe6e:E.us9l16 y c. HurcO,rr-

(lK0e aHailLr|riLreFr 00cyA)'U loce,rr,3Htrs T:u:oaHr,

(I{ilnsel 1976: Petrescu-Dimbovi{a 1953, 157-175),

coclrll lr:l norpel5euun 2I/4 n: l{ep6aHK.r.r coLreraer ca6arltsoErcKHe ll 6e;ro:epcKIle LIeprbI npu
rrr;ruoli opteHlHpoBKe r1 :rlpei.5eHHr,lx (Ary.;u,nlrxos. 2002, 180). I3 xyprarrrlor!{ Molnllrsltxe (h:t:lf rrr'tb (O.naHerurr,,r-Jl1 n:r:ripe5(:Hr.le 3/2 c scc'ro,qHoi{ opueHrl{pontcoii co4epx(ano rnlll{qur'rli 6e:ro'repcxirii nl'dxosuJult,tii cc c)'r (Mo.lruxoea ll)62, 30-37 pttc.2,4.l.
]'apax,niiicrc.rir ri1'pla rnsirj u,trlrJlbr{rrK (iel,r:epcxoii r.y,rlq'pu tlBru{e'rcr uatl6olee pa}IHI'{l'l 'n/riq
rtlcrrHorji :lclulr Ilplro--{rr,:lrporJcxolo r\{e)re'{ypeqb:x, Ilorpe6eHl{e I, KypraHa 7 npu BocrollHoji oplleHr}lpo.BX.: riorpeoa.tlnoii xavcl-lr,r (,:a6ararroecrulii rpu:lnax) conpoBo.;Mutlocb 6elcxepcxran KaHHenupoBaHur,nr r<yfixgru r.r Kopeialofi. r norpe6esr.re 3, K,yprarla 9 npll roxtsofi opll(3HTl4poBxn ntlrpe6eHHol'c) In'Ie-1o B
i:r

I(|:}LICCTB] N,IFIBOIITSFT'I

LIAILI) C BCPTIIKA.IbHbLMII IIE]ICBPI/IHbII{H P}IIKAIT{Ii' NPHCYIIIYTO KPYry ilIL\{II1.HI{KOR

(,,\ry.itlHllxos, )laxey 1988,71-'79; z\ry,lr,nltxori 2002, 176)' ts K}praHe


l,r()rlr.n ltr.tKr, Bn)'cKuoe 3axopc)t{enue 2 B nprlv(l)'rr):rlsoit Ka.\{epe c ruNuofi opIleHTHI8
ofi,tuxa. (Ary.;rsHuxoe 1999. 8 puc. 1'5-6).
i)oBri:oli corrpo.Boxlla;rocb c -)c)',qoi\{ ca6araHoeci(o-la;ero3epcKofo
I'p;r'nua :ia.Kop(rueHuri cO cN{r:r[aHHbr]uH ca,e;aII4HOBCKO-6e.IO3epcKIIMl'I qepra\IH us cleusoli :oB
Irr,r P,:crr:-6trr.rxu NLr:l.r,1rlriil llamr.i:lro orpair(eter TeqeHI{e nepexoAlloro npoUecca, ilpoticxoi{l{Blxelo
nepltlli r()rloBI{He )'([{ cilrrerliq !.o H'3' B CeBep'J-3ailaAHolt llp'uuepuo}'lopbe'
[iatax.;r;aiicxrri;i .rrorlr]brilIK. cof-racHo aHaJIortltx.{ nHBeH'fapt tlr norpe6aJII,HbIX KO\ltirex:coB.
rr\reef 6o.le,: IIlrrlt(:)K'fic).:rlTHp,i)BK) (Ilauuyroa 1990, 119). B rrlaila3olle XII-K BB.,rarup)'loTcs \teIlcrvrr-Ca6,rrrrHoer{:a,-Koc,qi:)1)KeHb

-l'eLp:rxlr.riicxglr:r

tponojrovuure $u6y"IbI, rIoABecKI.I, K().]buet, HO}I(H, HaxolKll creKJI-sHHbIX H


,{Lt'fitl)rrbrx. e,;*c. K,epeL:rrr{rr{)ilKrlit i\{arepHturr Kr::iaxll.tticKoro ]\{orllllbllaKa IIpeAcraB'[eH nocl'Aotl 6elo3epchor.() l.LrIIa r{ pilHrreralbrlrrarch:rr\{ rrN{no]llo.\t u't Hu>rse|o ilol}saBlfl. B onpene.lreHHoit crenenu
Or{}LilftfT,;-]'l B.Tr.rsHile npc:,tU]eCrBVrr;Ut,eii CaSaTil.HOe,:XOii X\'.illt)'pbl Ll KUulnuay-KOpJIlTeHb.
'lL-ax,
u6rpe6eun.s I lr 14, co,lep)Kar cNrbtrrKoBbIe 6poHroel,re rlru6y;rsl H TIIIII'Iq}Io 6e:rosepcxltfr
Kepali{ilqech:uli uaLlepr,Liul _. ltr]illeuue xySxtt, 'qa[[I{, a raKxe, cocyAbl J{Bilgrorql{ec.s H]\lnopro]I I'{3
e
Clie,1ne'rc, llgA)-'nanr,ri (n,rrp. t4) t,Agulnikov 1996, fig.5; 8). I{ uulr rpldl\{ElKaer norpe6euHe 30,
IouIeHas
t{}iEreHTrpb r(oTopot'() tr\{leTLrr{ rropnaK ca6eLruHoe0Koro o6nI{Ka Li 1'}II1lrqHo 6e,logepcKat
rrir[ra,.;\ r.axxe,, \,{r:lrepr.rl1E,r r{] fl()rpeSeuus 32 npe4craBJleHble 6e.no:eprcxofi qaueil lt xy6xoru c oprrauelirou cn,oiicrs,:usrr,l itJrr Irynbr)'p CHx:rean-'i--1'sv:oaHs (Agulnikcx' 1996, fig. 1'3)'
Ilpe,lclarlrrer rirrrep('o llnBelrapb norpe6errufi 53-56, oOle.luseullble B oAnv ryyuq' noA pacnaxSHl{ibl\r Ky'pr1HONt - rlr r}roNr Nr 2, HecKcrJrbn{l o'r,qaJreHHoNl or oc}IcrBHoil [noruaAll N{ofI{JlbHHKa
(,\grrlnikov 1996, ,,12-411.). I3 llrrner{rape norpr:oeems 54 lmeract' eolrl?, opHaMeHrIIpOBaFIHarl rlra\'rloN'{
(rL,rrgr:i .rp5,6ourofi),, ceoii jrBeHHbr\r Kynbryp(l Fa6aztar-I n r.ry6ox c )'rny6neHF{blN{ opHa}\{eHroM B BH.qe
riaxolra B 3ToNt )Ke IioTpe),r.oirblrrr,q6ys 11 pi:rpr.r3orr tarbltblx -ttptuuli, cstliicrseHHoro rpyllne Cu;ctealry'. Ho
(Dergadev 2002, 128),
<<Crenuoi-l>
rurla
;pefienrm -:te3tBllr{ ir{r3;re3Fl()r'o rr()x(a. orpeAe,[texlol'o Ii:aK ,]3.4eJrlie
ll:
.fi:rKiKe
rro?BoJtrer jl;1tr.rpo[iir6 j(aHIIr)e 3axopo.HeHlre ]Kl s. Ao H.3. IJ c;soro oqepeAb )Kene3Hat dlu6l'la
s':' B
ilgrpe6euiffr 5-5 crl,:nrocil-r1.fl c ceprreii ,,Violenbogenfibeln" H lvloxel Aarl4poBarbcx )C-X BB. Ao
])'Jloc
oKpyrnblM
rula
o;t,rr(lBpe:Mer.rHot\{ (.) Fg1\,r}i r itrpe6eurur 56 ulte.rtcq .nenuofi roplllox 6e:r'c:ep'cxoro
(Agulnikov 1996, f i9. 18; l9)'
so\r. fieperr46ou 1, 11,rerrrjri,)B r lSpor:ou- Kor,JI(oJIoBKAHart BopBc,llxa
(JAHoBl:e:NreriHrbrN,ru l.a:axruricKoMy MoniJrbr{l.rKy ,IBl.[Iolct norpe6eHl4fl 6eno3epcKol'l KynbryH-20
pbr \4or.r.r.,rb,rnnou f{un.u:ltrr ll ArKaqltq. Hal<oAr:u l(HHxta-la c napeilnerbHE'IN{Ir JIe3B]4{MI'I TI'Ina
B
3roM
nn.
llpu
XII-XI
B KOI!,{n-rreK(:e c Asycrubl.riroeoiii Qrz6y,rofi rro3Boirslor AarupoBa'fb IIK KoIIuou
6elo:epcxofi
coc-rrlBe [rHBe:Hrapr' r)cHO]Horr,) nonpeoeHu.s Kyl)raHa 5y r. flultu3lji'I HapsAy c rIlIrHr]Ho
norpe6eHlte
e
aHaJIo|I'II4
utnlerOu,nii
rrocyAoil ulvrcJrcrf 6ia.uoqr sui coc'yAlrK Ha K()JrbrleBoM noAAoHe,
2004,3-10)'
3l r,ro;girr,rruxa E:gpaNrrir [Jexr rqrlbrypbl l{o'ya (Sava 2002.Tali.6, ]10; At'y'urHIaxon
l\ n.rpn:ge AaHrrofo KypfaHa HMeirrrcb tfparrreultl 6aHo'Iur,Ix coc)/AoB, opHaMeHTI'IpoBaHrIbIX Baill42000, 174ftg.4)'
Kor\,. cBoiicr-rleHrrbrx noilireceL6arrrHoBcKoMy BpreMeHz (Vandugov, Subbotin
fil-rritirqecxl,re r{3ne.ltrrut

--

87

Ai\.rfipoBK:r

xiit

X pu; t,o:rorll'teclr:ltc IlrutlKa'I oplll

I xll

il|1

II

I Il

UI/-tust
tz
,.

\' *,& \
t,'!'
I
I\.-__-/

n-f':l
\/
,'_i

.+.-.--+\#

x ..
1
L]-*=

I1

r-t-:;-i---,

tn':l

,l

XI

1l
i

"'tr

,i\l-l

I\

' r .--'r? l' r"


, \-,-__)
t-'l

ir -

I
l

'ifl

ri1)

'il*.

r. \f
,f=-'
\t -*'
(
FTq,
'k{a&4' \:, /oo
lt6

')\)

i
I

F:-1,
i
i

fu$-*=Gl

i$>

\rl

22

i;iil*f"'
\,r

"

i{4''

--

()

rl

rI
a1

Eq
tu#
J

Gb

$j[$u

riy0u

r$'m

ri-.-ii
,,"o"A'l

4 iB^.J

i:r n Li'
i 1 ii '[{Y

tl\tr

i
l

UG}
>T,J
/ e..10 tn:

1ry, Hi
Fl
? -;:T
\\
\ lr) '
"
H\aid$g

@g

o,

RX

\,8t"
,r4'"
-*.J

:-\

r-

;,- -:;a!A
_rr
+,!-

V,'/,tti,j
\ 4QIF'
*-*
5 L---

gn

I
I

:i l\ti*#| }ir,", \#rl,


L"---*)*9.

!{

F=-(

re-,:.\sa!
s;Nez\
/4,-l

s o4\\.J:_l_l\..\..:i_y
. .lr'
?p

i,l

lj/

',

lE' 1-'13 - KasarnuR'


[lpurepHovooue
's1'9,{no
6eno:repcKoro BpeMeHu'ceeepo-3anaAHoM
1996) 1-6 rH/qr.r,,ropur
Agulnikov
)(poH'n'r,ruecL4e
norp'
r\/,
Ta6n.
- *asaKnu",;;;;;;r,
iir-r-4
rs96l.
(no
Agurnrkov
gepunroe
s3-rir;
1975'Tt-'peHoxxnH
M,orr1nbFi,4* KoMnneKc norp.
-Z Cy'opol"*'n MorhnbHhK' (no
'1
(no EiaHvyroa, CVOOtx''ilg'Agi-ZO' f
' B"n'*''Aon'ricxoe rypraHut '2
E,iat:.unueerrxnu N,lorr4nbHhK
q"pn"*,r,
1975, fepeHox-"'lgior' 29' 1-lt
(y
n/Ic,rr4ns"11'
(no
9epHnroe'
.la);z - Be'uroAonuHcKoe KypraH 2
19-,6).21-22.1 -13 - cyeopr:ecrnil
(no HepFqxoe, Cy66crr,*r, ll,qerrvy< 1976) 24'r
xypraH (no Menroroea 1989)'
cyrnen
rga:]l s
flger,rvy,rr jg76). g-4- [-ranoe (no rpo"o,il'cu"'o

ri"l"tit";u;;tr;'i'

t;u66o'n,

----,

8ii

Rqv,ista

Arhgo-]9gftg,$s1inou4

pa,:rprrorr{), ijgrotepcKoM:\r 11epxo;1y or]lectrct \1ar:puaiILI N{of}lilbHliI(a ByJyp)NelIb B


l-[nrr<neu [-lo,n1's11ss. (.'l'()qeri 19'1,12. 12-22\, f,[a-r'rurpoexa IIa]IgTHuKa NIoiI(eT oclloBblBarbcf Ha IIiixr.t,_IKe KpvI'rot.o B ce)rter:]III 6pacjlera co clluparerBuAr{t,tN{r{ :iitr}IyrblNtn oKoHtIaHI'Iqr'{I4' xapaKTepgLJ\r ll.tq BLlcrorrri(J-'111u}{eqrioii r<1'.ntryprr ([]an.ryroB 1990, 95). ,I{anusle H:lAeJIufl na'lrllpylorcs
K.rlrLtoitj XIi - r{aLra.iroM l(I ss.;1D ir.3. (Cneunilros i990, ?8-88). IlanSonee 6ltr:xile aHaJIOfuu
('Eepe:arrnpetcrzB,-rrr1111 Opacxerr rr3 Kaneea (Klienci<a.r o6,n.) u Yuueea n Ce:eepuoli YxpaIrHe
cii:a:a [9r72,2:25 p,11q'. X].lV,ti.l--i). Ilo NrHe:HHFJ C.C. Bepe:allcKO'l"i:Tn 6pac,rerbl pacnpocrpaHeIJoxlt-ttptsiKa.[bl c
Frr,,r F Ilelp'1til,:t6rrofi H IJlrcro.rHou Ilnpone c,[[ no IV nepllo.l 3tloxu 6ponrlr.
K tl3AeiIlIt}{
Bocxorqr
u
H-18
Tttllotvt
lilpa,rrjreirr,nr,rN{r.r: Jlr3Brrr],r]{ 6es nepnro}rbl IlpeAcraBrteHbI
3iiBirrc,ec'tittii n l(.;,r'p"qa1r nHcl(or-l l\tacrepcl.:ex LI ;larlip)'erct llelluo"qrl\'{ FlaAl. Jloi{enr,te x'r6xu
(frpopel\torr{,-rbHi{x:a ]l},r},p)Kerr, opFraN{eHlr.rpoBallr,t pre,rsetfu[,]N,I H yrJl\/6lesnstlt opHaMeHToNr 'flr'tgoxepautlxoil
c
,analr:i']tt\{
['lo
rl.r,re .1]ir.i]1t rr rl)i;)'/ro.ith llixu uaL xy'6xe tr: rlorpe6euttx 9).
a.rtu-XaHcxa-X.o.lr:pxaut,-Iia;Lla, yqr{TbrBaJI AarTbt Mera'lll}ILIecKlax Hsilertrti r'IorIIrlbHIII< Er':) Pg.:1. flolo6HyIt) paHIIIO1O JlLtl]
)jlir3.Lr, jla-r-r.rpl/eTcri Fipeht()He.u He rrp3.{Hee II 1on(lBrausr X[ ]lB -qo
qHciIe
lo,t,t.Bcpir(jlaro'f ga].()llx:tr B TpIr3ue N{oflIJlI't,til}(a ca6aTHilosclloti 6auo'tuoli IIocy.IIL'I, B'ro\4

I(

r.r

opHaLleHTlIFrOlli:in{Hoii la,rurcont,

K nc,:ljise6e.[(]3epcx )N{y trepfloJ,}' c,[eryer o'rl]ecru Nlarepnallbt Betclt,rbescKoro lt KoqxogatoeCrli:OfO l\loI tJ.rlbt{t'tKia, Ui llilF rl(e Ii KyFfiil{OB ) C. KillbrleBo'
Kelta:ulrr'recrrrrri ]i(:ri lrrJ'teKc BacH;rr,eecrcoro MofHJlbHUXa l:lpe.|IcTaBneH Irpe I'IMyulecrBeHHo
rra,LlrrlN,rr], Xy6xaltu, KoprIAfoI"I. toplxKo\{. flpeo6-'ra;1aer
-:ltti]leH<lli ](aHHe.firlltostl]rHoi.i ricr(]y;:lot-r paHi{I'Ie
pclrLe(lHbrii opnal,reur'. ilpa[,:'friqecKr4 orcylcrByer op]taN{elll' 1'lly6'.neHttsrr:i. Hal'i6oilee
6pcir:on,r,te: tI-.i.l,.t.tI14It U:i IIHIIeHt'iipt{ N{OfH.lbH.14Kir - KOJIOKO.IIOBI',{AHai{ tIo.qBecKa, ilByxJIOItaCTHafl
(rpe.-ra Lr rror( ltrlra ll-:10 JlirX)l .qzlrv B npeA(llIax XI n. lo fl'3. ABropaNtli pacKoIIOK i]alvltrlttlK
H'r' (Bau'{}'foB,
orrr)crrrcrq r nol;rne6ell{)r}gpcxcr)"rY Bpe\IeHLI: ]] rIo:roeu]la XI-Ha'Ia.lo X BB'.qo
C1'65o-rurr 1989, 6li

I.

Ko.IrigseLT.r.-tecr(gi'i tuctl4.rrr,Hr.{rr

$ero:lepcrr:it rqz.rrtrypbl Tai(i}(e olpe.{ense'rctl B I]peAelax

II [o'ilo-

(l
oplraMelITo\{ 113 norpenrtilr,r l\l--narraira lrl ne.,llir n.:. fl.nac"rul-Iriar()e 3ioiloroe Ko"IblIo fl\y'aHcc)HHbI]{
jlarHpylorcq X e'
Kaexa:a
6rlLlrrfl [/,12. coL':ril,Jlio c ]Fi,Lrl,)rntlull c xo6llncroil r<y'rrr1'poli Cenr:ptiofo
Kl4llxia-ri rnna Hl8 ]'aKilie 'qarll,1it r.l, bt^re.riut;r,t rrc:cKtril: no:,,tt tuna <,CtenHoii>) H ueJlblloxerle:gstii

t{:ite:rtEfi s tl]esepo-3arlaAHo]l IIpuur:pHolll\2 -- 930145;rer (BaHq'rOs 1990'


t\rrrpbe, IriljIt.Io'r,r.;It]p3.qHLe llilfL,I c,6parqon'ililt il:t norpe6eHIltt
qall]ll' B npOqe'HTHOI{ coorl{ouleHul{ IIX oojlbtue'
t.2l)). (-lpelll Kepal,ll.IKtl llOftl.IbHtllKa npeo6lanitrcT
r.rr3Nr
[l)(io6-ilana]or Ha.6c,lee pariHHx Nlof l4JTbEtt4Kax 6eno:epcKoiii K.vnbq'pbl'

p,r,e,r,cf1

XI-X

BS..tir) I{.3.

r}p(:MeH0rr-1 rrorBilSIIri-jt )I(e-[e3HbIX

K\,i5t(oB, Ko]'opr,re of t,tqt'I()

HcIi:II}oqeHlIeNI fopmKa I,I3 Ilo|pettepartrt}((3 nc)j]l{()ClbF] OTc)/].C:].B,},eT yi-;t.,'6;re:rtnbl!"I opHaN{eI{I,3.t


aTIaJIOTHI{ R no3AHilX fopl43ol{Tax
1i,3trrr-fl l/:i(i, vrcp31{gHr{ol () }recKBo3r{bnlru nl)oKc)nal\1l{, Ii ltN{erotllefo
|:'l.a

lpeo6:ralatlne n.llilc'tllLlecKoro n pelletbuoro op6,ctrgxl{ no cfopue KepaMuKe fopH3oHrralttsHt-a. I-le,icrl'rotrlre q,:r-uti li: I(oqKoearoBcKolo l'lorurbHlllta
Ha'Ia-rlor'{ X
ll .Ba6alar -l u nO:recl,r'r()r aB'foparrl ny6-uuxaldlt.a [aMqrHIIKa,qarup{]BaTb efo KOHUONI XI N{aIIpI4N{LIKarcrr
KoqxOea'roBc}(ofo Nlofl'IllbllltKa
IriB. ,Io n :1. (Biruul,foB Ir .Ip. |992, 76). flO Bpelv{el{u
r,'e raK]Ke l{aitreH 6llltera'rlt'{ecrlEIi
repirrlrbr ri3 ocrr,rl'oro r r);'pe6eL[nfl3,xyprairaL I y c. Xa.qNrlilap,
pt'tc:.3,1l)
[{o)( rr{na.r(]rellrr,))i> (.1r),llsurron, Ey6y:rriu, -Kypuaros 2001,
llpeN{eHe\'{ B CB-g3H C HaXOIKOI"I
K}'pralr.sr y c. F(a,'rr,r,lRo raKlKe Aarrrp,vKTcq r:o3,qHe6eJlo3epcKlti\4
c 6uyce'IeHHO-KOHIILIeCKHN{
oopruru, tnrerout,,,:ii aH.-ro|ptr{ I} Kvnbr)/pr Ba,6aitar (rpa:a I)' Ko;puami
(lTOfHyTbINI BeH.ILIKCTN{ IIieIlAeHbI Ha 3[OHI]N{HON{ fopo.t-,v.rtr,)BC)\,{
I.t llbrcoKltN,I XCtIl{rtccKII\{ I-OpJION{ C
rta npano6epexbe
,lrrle 6ai5alar r.r. B arJpr.rarax trsorocrofiHofo IIaN{srFII'lKil (re:r,lx) Xupuono
.47,1'7-8)' B rtHseHrape Kyprar.Tr,,lorir r). [t81, fig;. 8,1-91 Lt].10; Hlnsel IL)'76,'l'af
N.!:.r'>T\ipbr

ttl'r'a. II;l 6cri:rIbIIot-t fioc)'ile

oT\{eLt{lHCr

N,r

l{rrx<Hero,ll1,'rrax

LlepeulxoBblii HOX-KIZH)I{aI C ltapa:rjle'rlbHbiNlll Ie3BLI{MI4Tuna FI-20


ltanbqeBo Aarl'Ipyercs
(\/ancug0r,,, Subb,;r[in 2()i00, 169r)- cOrnac]I0 jlaIII{bIN{ HaxoAKa\'{, NIO|IIJIbHHK
ii:olluol\{ ,\l '- net'li,utorr,{ )l es. AO F[.3'
rprHlrl{oHHo onpeAexqOurrair 6elc,:epcrcr-)ir K)/.i1bryprr e Ceeepo-3anaAsolr llpnuepnoN'Irlpbe
s Hllxuelt lloSynanr'e (t{epnxxon
er.ci.r xpo'o.o,r.nr,r.ano i,t rrislru/tefr Cynop,cr:clioro Ilorrl-rlbHllKa
ps'la npil:lHaxoe 6e1g76. 29-:\6t f-epr::rro;lrn p,ts 1971,2(\1, BaHvyr,cn 1990, Llg-120.I1pH ualrzuilfi

l.toB

y c. l(aL:rsqe,ricr

uM( .7Cl

r,1

\tola:rl{ 1.lir.-l
flOfpebaJIbHbIX Kai\{ep'

T;lKllX, KaI( {lTOn(iOBbIe KOH.TpyK:*iln


-:i.:le'CKOI.0 Ir0.pe6eur',HOfCr CrtiPqga,
Heceoi;icrseFlHble
tolliHarl crplteH'flIpoBKa' ,,ofiBJIflH)TCt 'aKHe
.KOpqeH'oe ItojICr.)KeHHe rtofll:iSertnstx,
c
()TeH KaN{ep KaiuIIe\'{' I} nHeeUrape' HaprtlAy
(ie.ro,repcxOfi 1i.,,,[LTi/pC '-Iep'rb . XaX ntlA(jOll, O6XnaAfa

tla\rlt,

rtctL[HpOI]L,IN{tI

lI

KO'rIb-

6pon:OBbI}1}I
LI KOprIafOI:' 6paC:rerOl'r"rpOilUt'tutl
6t'iUefa:flllqecK0lo N{eqa' FIaKOC'reK,ltl}lHbIMlI 6yCaUli I'lMe}OT(fl HaXOAKH
qro pellb Moxer I'i'x'Ti{ o pa3-

Uiltt{ttHO 5e.nO3ep,l:ti:lttrtU K1'5ntUr,n,

U'tttn't

o6lura' Hecuorpx Ha' To'


leltHuKa [ot1ci] l1 ,['r'tlIIltEbI i{]lMiMepI{iucr<oro
:Iol}peNfetl]{bl.\KONIlljl(:Kcax.i]npe.I,eJia}ioAl{ofoN{oruJIbHI,IK.]:01,:T]i':::T::'''-cql,lTae'Icflllo3A.
tirepeqepr{ofopoBci{o},ry sTarry x,ir''lepllilcxofi nyllryp'
r(
-ilrlrx))(rJrlHbrN{
trelil.r.rtrr oe:ro3etrlct:ltr\,r
E2-E7)'
rror{rt}rH l9?7, i6t}' 2071 Oir<:'rpax 19t)l'
[]!lrr:,xneltl.lolueclpottt,ecpnua;r'5e:ro:epcxofir'r':rlr'1'pblN{o)KerN{ap)u.{poBarbrp}'nnallir'vcKus K\/pfaHoB y c'
na 6Ox1' cK3IeTa\'lH-C toNHtlii OpHeHTI{pOexoii
Hbr.{ 3a\Ol)(lrrert{fii:t Co,cl(opn{tl .tr]iblN{I{
uHBo}Irapb
rNlercq
tlepu.ar:otr' i1;tu'uu)'n 1976' 194)' t] 4e1'x ll:i HI{x
lle.rHxo,ro,r,,i]lcKr:]3 (Cy,56o'ruu,
Ilo'to5feoMer tpt4HecK]{lvl opHilN4eHTorrl'
K)i6ttotl'
Llllill{llAF}c'tueiiur'tx
iIoIUel'lbt-'(
'vKpaIileII}rbix
ll Etll.f,.e
c KepaMHxoti pirlrHero
n1,nor1,p. Kt:er-fl-c]axa'Ha rl coortlocqrcq
Hb'ir,co.:\.,il,r,r rr\{e^).ri.}raJror-r[r "
pnc' XXX'/VA)' K'ynlryp* Ko:lts-CaxapHa
2000,
rolrlr3o'.:r. uu',r,un:r. Cax'' ra (Karuy6ir'
")42' (cnnpuonir l9[i5, 36)' Har:o'uKI4 Ha Nlofl'lrlI'flo;Iyuanse
HrrNrr."
u
Ilr{ialai-t-t
H,ru:,,,1,
urH{llor*,ia
HecKonlxo 5o:ree
Tl'lilrl,,ofullecKLI cxo'qHbIX C lt3'Ite,lnel\{
srrn: carapua,-lJ,r,rr:rl-\ x{e'l(:ji}lblx-(ru6.vn,
ii,rof'.ilblrrlKa, )'TOLrHrrer Bepx'Hloro xpoHonorrlX..la*.a.iicx.oro
55
no.pai.rrrs
Rper_'er:,
pa*:refo
}vIe}I(Aypel{bq B IIpe"l
llec}(.Vto ]-,a,I\r c\,tlte..l.uou,.n,,n 6"nou.J,.noi-u n.u,1^u1'|I] Tpl''o-,n,ttecr.p'oncl(Ofo
i+Sl' gcBorc oalepeAb' orparlrrpatpur raN4t'rtilrKa
H.3.(K"1;;;ZtiOO,
B.,.Io
sq-r"rCrrio,r,o,.X
1.,.,:,
fopi{Je.:r:rx
nol(a3L'lBaeT HitllI{LIlIe paH}lefanl'ulTaTcKof'
[]o,to'qest'-X;tta'a;i
(l
l.it','*'r-caliapHi.t
t(\.'',f),pbr
xy"'rr'r:ype coB]t{ecTt{o Mal'eIrJlleTllrleclar',, portatuuHllol'o 6eno:epc'xoii
30[],Ttl ,\(ancxaL-XljrepKaHb,
( liau)'6a 1000' 4 I l/ )'
q
p"ur,," onr r, I{ <13 I'r - Cax itF I{a

raMj{Tr}{Ka KrLpra.,r-crp,ioBKa' rroKa3aru'


pel\,;r i,.rarlr r:acr(cl'oi( rrocre'Hr.x irer NrHof(]crojaHoro

rnr()\{a'fepria.[Hl(\,JTbr'1I])bttia6a.rar-licrpart'tr1la':fllqecKllcireAollar.Il{3al\IilrepnaJllaMllfop}I3OHTaco
T:lt?oittll'-6elo:e1lxa-l(lturun:y-Kop'r:reui'
cI,,1r,.)r[a]IE.l'il\{tr'll r.: tPa'flt|Pad)'IqecKul\IU- 'ion"'*-ntun'"
Ir{iculi1iL,Ilirca l9gg,I47 fi;:'25-26)'
(xcrir,rn_rcrcc Ni 2tj) iVa'iu;g,:,r,, Sirbu,
xynsrypt't
FepxHIoIo t:punttqy 6eloaepcttoil
K:rolre:'lr,*l1t_vri Eibture'e.loL'HcIeH'bIe AiiHl:tI"le,
s':'
qeTB3pTI'l
s'
X '1O
OnpeAenuTr' e L-Oti
i',1,1 )t(,1)pcr]bt cjle]'l'eT
11 pvro-IlueCrp{JIiC:KJl-Ct
perl{.Ila' rloIIoce,'eHns 6eilo:lepcxoll nylrrl'pbr
yuxUltonl{poBarb
rf
IIo\{.r ilept;tO[)' rI]lel(pitlltlrcl
I4 Ill{BeHTapc' L} paHrlfix "IepHofopoBcl{I{x
g
11 ;rrpe6olurta,n, o6pue
rr,3nr.r,,al,rrr,1
qepTbl,
KoHu}l
I(
Ho
,rri.rfiror.crj{
(aKoe.To BpeNl'i e u nprlgg;rgrorcq 6eij1..:r:':.
rpc6a:rsrlux KOI\ItljleKcaX
ri'N{Mepuiicrcux Kynbryp Enpa:ttit,{ uri oHr.i no.-rrrJ.Tr,x) [ir]r.recrrflio-rctr BJlr{rHr{eM

l.--sa.l..r),

'"':;;:;l:'ll,uor.,on,,
nifrfb II,3 Hil ,i\Bir, il

tt"tTrl];t;il

6e.r.:

'?r'tpll

:'cKlI.

xvr'r161'vpv

oc:HOBHbIX

llpvrt':Alttl.l:,:::::::],,i::"S'3:';3: fi":Y"tinlli^'
Mrcllrep-Kapne (Miillerto''''ut"o

IIep[oIa,

""p't'oot'"qutl

epece6n L{axoAK' Spotr:onrtx u:Ae;turi


"Ioltai.'
partrrebe'ro:ie'ctc'ii'
t{ariltx'
,,,,r"'oo,
"-l'i::i'':.s
Iloce,,enuri KayueHr' (K-a;"u-taHlt)'
N{afeJua,.bl
K'rIaIa'
(.on.[elrclior0
\4[:'!1
Hoe.-KoroBcKa'
n r ,'lu*raT c^ofo, ll'lep6ani<u'
rji.5p), qu, [(.orr1:,a.r: rrorp,e,15a,ru'u,.;;^;;,u.n,u,
BrD-HaAr
- KoHeu
paHne6erio3epc'I(oro repl4oAa
o.r:ucurr,;, T'par.u.rH, [LraeHu. A";;p;;;,1
rl
-q
1-1'goponlri[1-nc)]tBaJ{ rr().r,oEiulla }. I sn. "q() ':l'
Kynbrypbl, BI(JIloqa:T B {leo Marepualr,r
6e-n0:epcKrlii:
nep"ori..o,5,,.u"nno
Br.opoii
NIorI''nbHHKoB
Kllpcoso'
t;.p"t"t'';p"toi" :in"'ot l\" Iv{rzpHo.'l'
HaArcrrroro rrocejre'*rr, Kpunlr{Horo,
[loxpt:6r' 4uto'p''"no 6elo:epcrofo nepuola
I'n*Unt"'
E),;t:rpNe:rl.
clrpylrot<,
Kra'4 I'13
lf(ir:]ar:.rHlr,
BeporrHo' 3rrII\{ xe BpeNIeHeM Aarl4pyerct
tt':'
Bl3'
Ao
i:tt-Xt
no,r,ru"rri
t-ltaA: - r].toperti

I'[ag.,t'l:llrrt.
hnarr r{e.r,'nrdn'rAN'nr \r\{orL].lIbHI'IKclg }(ottxoBa'ltlerltli ile[]lrtoll, llr)ll';lFe6eJlo:epcxttii' rrl]eAc-laBileH NIarepl'IaraN{}I
KoN{X.a'qNurilap, a Ta}l)Ke paH}{eqepHofopoBcKH}1ll
Ko:,u,"eeo'
,1,ul,l,i:lltln,
I]acI,t.|]|t'e]]]iil,
lrle,
KOrng-CroilI]:jleK|]aI\{I,I(']),rl0lrosct(ofC]\lorI,IJlbHI,IKa.Ilonpeltr:ri}IKHl,lN{npII},{L,IKiiIoTN'aTepI{aIbI!I3Kypra.! c. []elnrioA.)itr.rHClic)e, f'lltirnoe, C./x:rex' u pauutlti rOpI{3oHr Ky'{b1ypbl
-- nepear no*roB
X[
KoHeU
HaAz-.HaBr rcr<v;iil1epflO.l ilaTl{}]y3rc-s Bl)eN{eFIeu
.rast. Ilo':irne6t,:-to:e1
.ItoBHrtt)I

e. .{cl H.s'

--

1l1l

Reuista At'heoloqic;i.lt4s,Ltla{f

ErsnmorPnonR
no3rHeCra6arHHOBCKOfo-paHHe6eno'JepcKofo BpeNle-

Arr,.;ttr.rr..rtios -10112: c l\,,1 Ar\'.; snt.rxDe. JorpeSallur,rs fioMrIIeKCbl


KoMn'qeliicbl 3et'{ne'4eJlbueB t'l cKoToBO'[Oe
ruu a [lpi,,.rr3-[HecTl]oBcN,)\t i\lel(a]F]eqbe. B c6: f[penner:fluue

cenepuo|o

llprruepruovopr,r,i'l't'tpacttr:.{l rl002) 176-l8l'


Kalax,rnrtctt,lfo 14oflutL'H14xa 6elo:epcrori r1"'rsryprr' B
Arylr,Hr.Lron 1100:i: rl.ll. Ar-1,runuxon, Ilorpe6allirurir o6pr.l
(chi;jnau :1003i' 139-164'
c6: Inrertlerenle culr.ural-t lonol,,>gice in spa{iul lrtord-Pontic
Ktlli:rlpbl t-lo1a e 6erorep'cxoii norpe6a'rrHoil o6pnlnocTtl'
i\ry.rrr,Hrri<ou
(lrapox<i

1004: C.l\4. AryLruurixoe, KovnoHeHru


|uo(lri cl enoB'''r o [1pi'rop uouop'n i Kp'u1ry

xI' 2004' 3- 10'


(DclprrlnporaHne
uHofo o6pfaa 6erorepcxoii Kynbrypbl' Thracians and
norpe6a,T
.rbHr.1KoB.
,Ar,
c.lr4.
,A.r,1,.rrr,Hrrxcn 1100;.|6:
r:ircunrpontic u,or lcL ((lhrr rnau 11004), l(13- 13-5'
B.f. By6y,'ruu' c'i/' KypuaroB' Kypft]HHulii it'tortl'ruuttr 1'c'
A11,.,tr,urlrc,n. [i1,5y,riH, Kyp.ri ror 200l: c.M. Aryttt,Hltti,ln,
llptt'topHoNlopt i Kpullty lx,200l' 95-li5'
.{arNr*rarp e llrjx'e\,r [[,]rr.Frecrpor,]be . crapoxiuruocri crenoBofo
A,hM e
Xar.ey, Pa:gelo.{Hute pa6orlr Ha noce,'IeHHrr florpe6r.Ill'
A,ry,,tt,HItrcrn. Xaxe), 1939: C Ir,4. Aii,,rr,rlt{xoe, B.fI.
198,{ r. (KtrutrHEn 1989',67-70'
Pacxonrcn Ha noceJtel{trn Kayruanst' AI'iM e 1985
4r-),,',HllK0Ei.,ileguucr.trrii l!)()-): C'.11. A.ryjrlut'rxon, A.H. JleerrHcxttii'
-. (I(lrurrnee 199i11. l[t'7 120'
Lle6orapeHxo' floce'lestle 6e:ro:epcxoii riynbr}pbl t{o6p1"ttt
Ar\.rsHuxoB, LIeooTapeur<o l')r)0: (1.M.,{r)',nr,Htlxon, f.(D.

Al{M e 1!)8:5 r.

r;

l{trurt'rtt

hr;-.rr;unroe. [asn ]Ql).|:

l0(l'l). I l.l

c.

rr\r\,;rr,uuxos. T.xa,r),,ri

je

C.\l

19!10),90-99
n,.^^--,- rw,,,,,,,,,i'
(KHruilHe
AryIt'H]1KoB, E.H. Casa, Hcc''reAosaHilfl KypfalJoB ua rteno6epeNue flrrecrpa

t)g0: ('lU.

l\ryJn.,HftKoR, Iv{.E.

Crapble
Txaulx. Haro,lriH paHHero x(e.Ile3Horo^BeKa c floceleHrlfl

y'utno'* lv{oitiloast (KuuirlHee ,l990)' 105- 107'


bvr,ll:alrr. ,r\p.r\::o,rorH't( cKtle llcc"le.foBaHllt l\{o'qoro'"
ceeello-3afla'ilHofo [lpuuepHorloplr H l'putrta
lieii.nex,rrr l9i)1!: B.B. Eieilner.tn, KypfaH I )',c. u-l3pr6aHXa ApeBHocrn
IV, I t!)1,6:l-79.
(Knee 1972')'
6pc'n:oeoro aexa u CenepHoii Yxpanrre
Iiep,e:ranr:r.iar l(.)l2t C..ti:.Bei:,t:rancxas,'lpejiHHl:t ne[)rlo!{
MetaJijttt'trcKHe il3AeJlrit 3noxrr 6poll3bl n3 HcropntlluHxaperlKo'
BLrqrapes. lllrrur.:ap,euro ZCit li: B.('. Eo,rxapee.3.C
Ko-KprfeBeA,tecli(!ro Ntl/rl iq t. 6eH.1epu. B c5: Iit|altrml\i2'2001-200llKt'rultlres'2002'592-595'
.tre, llocen,:Hrre KOHUa 6por:r3ouofo BeKa fl,lt1','f -['v e IIlrx(He\r l-io'DyHaBbe B C6: ',{penuoillir',i),rc,e lgg.l : B.ll. Eia'q.,
trr C'errcpo-3anil.!.llorc) [pllrtr']pHo]'lopu (Krre a L9fi l)' 7 l-84'
(Krree 1990)'
e Ceeepo-3analttolrt flptlrepHouopr'e
FJaFrYfoB l!)!)0: B.ll . l-rlaHqrr,rn. Iie,ro:lerpcxl{e llal\ltlrH14xH

|.}aHt|\fc|B,r]]),66orrrf{l99(]:I}.ll.Elauv1,,ron,,I1.B.C1,56orlttt,Bacrt,1uescxt,tirx.yprauI]bll-lN,tonu,iIbHux6e,lorepcrotryllTypblHa.neeo6epr:xt't]Il'I'.K|Ic|onoA)/HaBbfl.I]c6i:Arrxeo.qoI.UqecKI'IefIe,I\'4fTHuKHcrenetiflo,tHecrpousnIr|Io,]1,.
Hanu, (Kr.ree lgrilg),,5.1_;5.
^-.-.,y r/.,^-6,r,, dhrrrr.\n.&.
JI B' cy66ornI{' r\'H' f{slrroacnrrii' Ky'praHlt npHNlopcKoll
clyr56orr.re., l{:ur.ucrtrrii 1!li)0: B,II Bauuyron,
Bau.i,u-ros,

]'992)'
rr^-,,6nh^Dld D rrr.\y\/ nnqrr cer:tr n'tlel'tH Iluxsero [1o;rHenpoesq B sIIOX'Y n03'lHerl
Krr':qnc,
[.'epr,rxoarr.r. K..qrrqxi:r 198',7: .{.il. I'eptLlronttv,8.14.
Mexn'rtevel]HbIe rlBfl3tl B 3lloxy no3aHeii 6pourlt ua
6p'utui (,,o N,!arepuirnarr 3arraAoscxori uacrepcxci;i). B c6:
repprrr'rp'nlr Vnpatilrlt t I'iiies 1989)' l0l- I l't'
lacrti l{uecrpoacxo-l[y

Tliepr.auein

ial-'lcKoro ltex':n)rpeqbti (Kraee

t97li: B.,a,. l{epra',jr;. ii:oulossle llpe,l]\1e'tbl

(K'tLu ttlre I t)'7:\

xlll-VIII B B jlo tl f

l'13

f{uecrponcxo-fipyrcxoro N'texaypeqbt

r'

l',[eatttlua,l]elqiHttttltrl.:ltlal!)9l:C].E|.l4llaucrsa,H,C.Ber.tttHHt1KoBa,[,acxottt<ttli)/praHc}Byc.Jn*laucl
flprivepHoN'ropb'l Il l(purua IV' 1993' I76 183'
p-rra L)jle,:cr.ii c,5nac).,.lj ,l1penHoc'r'tr Cenepo-3anatrrolo
pariHee d{eJre3o B .q(lcoc)renll n.*ay !,Hec'rpon rt Cltperort (xy'rsr1'pa Ko:ur-Caxapua)'
l.arly.Ct,i 11000: ll.l'. KaLrr1,6r,

Sltalrtnr plus 3,' 11000, I lI-I1t'i'


e 1958 r' KCt'lA AH CCCP 8:t' t961' ll3-124'
\4e:rrcx,cgll 1961: t\ ll Merl-rxosa, Pa5orur n floxrter:rpoBue
KCI4A AH CCCP 89' l96l' 30-37'
i\le,rnxcnil l96ll: r\.I{. Merl:trona, Ky;rpaHrr y c. Ct,rori,:urrri'
rlpuuepKypra}rHoro N{orrurbHuKa. B c6: ceeepo-3ananHoe
oiicrpax 199r:,f.r,1. oirc,rprrr., ().rarr.rporr<e cyoo;rc,nc){oro

H01\{t)pbe_K()til.aKTili1,I'i0HaApel]Hl'tXK),'qbTy.](Krresl99l)'82-87,
Mort{JlbHllK de-nolepcxoro BpeMeHII'
orpoulr:Httcl 19'7-5 El'13" Orroule'lxo' Honuti't K)'p'rilHHblil

B xu: Cru$cxui"r uttp

sncxrr llo3rHei;i
Lr.A pagairoeuu, r4.r rr,:purxoa, Kontparcroe iloce,qeHue
u.,ul|i|ll,',lili};li|i ill!?:qTHIrl.,.u
(KileB
53-66
1982)'
flpttuepnorvropbfl
AltxeolrOrr.rurlcuile

nal\4

6pou:ur B c6:

Ceeepro-3arlaaHOr()

14 Bo'rslsH TuluHeqxas Ky"lbr}'Cpeauuir nel]l{o,I 6fouronoro aexa Ilprrxaptlsrr{'fl


BoJI]'tHll t'l 3axapnaru r'Krree t990)' 78-88'
pa. [!o.rrr,tHil r.r.:l;:ir;apna't,1. Apxer:.norrrr ilprrxapnarbq'
npo6'revtt'L1lesc,v66ornrr' i't'TtlepHrxon' B'I4"fl'IItrruyri' Hexoropute

Cseuruuxc,r l9!)0: 14.[(

Cse tuH!Ixos,

cre,6ortlir. t{epHnroa tr.,rt,,n)n 19](t. nB.

B c6: Mareprlalbl no apxeonorurl Ceeepo-3ana'uuoro

ser-lue:ii ltcrollt1lt Cct r:po-3iana"ro.o nf ^t1'"tn'op"


flptrue:puolroprn (8) (().leccrr 1976)' I 8(r-201'
'fepenc,Nxrrtr l!)7(i: ,r\ l:1. Te peHor'txllH' Ktlvrlepltirurt (Krtes 1916)'
o6racru B c6: PauHntj ixele3'forueg l98l:I'.H.'loules. iartlt'suxtt O."ot.prn*o reploaly c. Crpynot': OAeccroi;i
(KHee I 98 I )' 2 L32
r{btii BeK Cleaepo-1}anii. I Hc)Io flplll{epHoMopb'l
19-30'
n flo.ayHaal':. Pocr:t'tficxaq Apreolorur 3' 1992'
[-,crree, I;cJo3(]pcKrli{ nro.,rr"uu* E1,gypNe,,rs
Torues 1992:

f'H.

91

\'1,/r,lrrrl 1. At

(MocxBa
nrlrl \lerajtnootjpa6o'rta tta lOro- lantrAe CCCP
XIV lBLrr:uregtr
lliblioteca'frlcol.gica
la
Cazlclia
de
Belozt:rka
Agul,nr<.v l99r(r: lS. drg.,rlnik.v. l\,::,:r'c,pola cultu;ri
r 996 ).
N'leddelelser (Ser' I l- l )
gfegues, et or.ient iles. Histolisir-Frrologisrle,
i31ini..::rrberl: rgr6: chr. Blinkenb,..s, tiibules

Ll:pnr,t q i9-1,1 El

ll. t'leprlurx,

1976)'

,\pe

spitbronz,ezeitli':he Gulsf.rmen im
,.,,,,,*i;lJllt'll.t;ii,lntil],,u \,,. g.r:fr.a.er,, M I-esko'v. Jung-urrd
Sichrr'alzrneer',sebiet. PllF XIX''tUntl.ttn 1!)8U)

niirclliqhen

1'
.lude:tul Ciala!i. Danubius xllli-xtv' 199'l' 5-2
i:r.udir, 1992: lu,i, l,irudru. Desr:operiI rrr-heologice: in
arheologice
Ct:rcetdri
Vaslui'
Jud
ie la Raitl'u Cuzei'
[,uzclrrqa. l()]gt, (:.13r,rz:d,u;1.n, Ce tt:trirtle arhe,lkigice

'.t)'4-211.
[]nic.lh.Lrc

i!)!):i: 'r,'

L.r,?,ichittc, De:r I]r'onzefurtcl von Dliclu,

,:,?;.;,il'..,,,

,,.,,,1i.::'ll'o\?i't,l

1919'

]ir' Ililrmila ln: Ilr(rnzefirnde rus Rumiinien' P'\S Bd' l0

It4oldavien PBIr
u,., .ne.ritrrischen und brrnzezeit rchen Metrllri'unde aus

xx

Bd

e'

*,."...,l'ixiil'L'.l!,;]:,,I3e:itriige;ltLl.t'egiiltralerttndc.hl.ott
[)()nar (Ijrsir \,. Ntilolcic)-tt;rU dO. 10,-ierlI
lu1iillt:r'.Kiil.1li,1r;5ir):|.l.N4Lillr:r-Kll|,[,i].l]eitl.lie

tld.

2l

rl-eipr;4.ie

('fext) 'IeilII (Abbl (Bonn l9?6)'

i!r59).

,_

-_r..r..:

L^r-r.rr.

:d incizatd din sudtrl N{ol-

l,l,rs:rltiigf.rl:.\'['ilsz,ti,Gi.uprrl,Iirrt6tlani.l\suprii<lr.izontulr.tihalistattilLntinrplrriuctlcerllnl|(
Arrl. X'll-)lIV' l9116' (r5-91 '
.-er'i1}lil99;1:(-)l-er,,rt|'i.(ir...rprulI'lllircani-Hln:,ca.Asp.recl:u
(Br-rcuregti 1994)'
rnicd incizirtt-1. tn: tLelrrtions'rhrrrr:o-lll;'to-llellenigues
ciover , lv4etr.

2i)-256

irr <nrrirrl cernrro-brlclr'

!1tll.irttzl97E:SVIor'iritz,ContriL,t1iiar.heologlcclais]'orLatr.acilcrtimpurii.E1locabr.onzuluiirrspa1itrlcarplrto-blclnlc

n,.,,,,.l,.'il]i1]',*'.l1.],,l,t.\.rt.Ilttcsipl.'hIcmupr.rrincl
icelcertririle tlc

l:L l:{;,rh'rcLag)

1}lraco-Dac:iclr

YIII'

1-2'

39-7t

,.-^r,-,in,rre rqrrnr...r ;rsezirii enrtnime cle la GLdd


Nel5lLr..Biisl.italr]r]an.'.l!i8r:1:tni.t.le,gu'D'Basl.ab
leJos(II)(CErliragi 1986)'99-141'
tea(ir:;1.;re'r..t -,..i.Catar.qi.r---Lriturag,r-i"irizuliuiL^l)unirea -., a.,: g,.itt.'i:;chen inrel n PBF Bd' l6"x (lr'liinchenDie Fibel
Saprr,-rna-lsuiieiiar.akrs l,,r7g: Il. Srpouna-sakell.riikis,
(B'rcure;ti J'977)'
de. rronz'ri din rri.rnlnir
r-l: rrr. per.ri;cu-Dimrroril.i. ne'ozirele
a fietLrlui de la
,rr.ot..',,g1." in a:lezlrea din p.ima epoc6
petri:scu-Dir.rrbo,,rlu i1)53: Il4. perrt:.scu-Din-rt,.riii.. cercetiri
"l'f,nriLc,anL. S;Ct\,r l'V,3-'1' 195i;' 165-118
r-.i +,r--:,,,1i- cnor "t c:rrn;rtrr-Nistrean (iComple-

..,,,,lJ:llji;;ilr|i],1|.;

(Chilindu 2003)'
Sa.,,l200.]:Il'Slva.]ntcr.-i.erentec'lltur.ll-_:rontrlogic.:i:repocabrclnzuluitir.ziuc1inspa!ulCar.patcl-Nistr
tt'"' Ot clerctor hlbilitat in gtiinle
'Bircit'istolice
xul r:ultulal Nottii - Sabatinovkl) Autt"ttt"tt'j
arheoiogice d'3 sal'are
cerc':tdrile
v;;;;-;.r. v. Si'bu, . Niculila, \'
Sir.bu, ,'iicr.rlitd, Bircd rg9g. v.
tlII) (Br'rcrurelti 1999)'
norci-traci
alia
in
ln, cer-cetiri arheologi'.:,:
tbgs
(Lrxrai,r,r)
-."*p"n,,,
'ani:*g.,u,,
or'r,,,ka-(lar.tal
de lr

u, ,,.',*l;..

11,hb.,rir, rrl()cr: V.

\,iri:ust v. L

sr.rbborin.

c.rlrurr Br:r.zerka in

z.r.

tlintre Nistru gi Drunbre Thraco'Drrcicrt

SiudosteuIlorrfuncl,, ir.n .stlicttett Jug.slarvien' In:


it;rbr.onzez:eitliche unrl rilterhansrtattzeitliche
261 -285'
ropl 21n'isi:inen Itiiit0-1000v' r-lhr' (BetLin 1982)'
(Zadar 1973)'
g. 1'1n5;Ii-{-iitspalinr, llultura polja sa sar'imlt u sieverrlrj Hrvatskoj

u,,,,a'tt!r11]i'.jfl,;l
\/inr;ki-Ciasplrini

197.J:

eP:e[t

A a.l''t

n)' 5: r uKu

clt t nt, .'l x ui etr tt:'t H av x P


o?uu tr
-- ? n t t t tt z p a
O -Z'C t Z [''ttut tt t t :ty' P e c ny 6t ttx o
S
i,,U
r
u
u
S oO
e c x.
),1. I4tr tttlto t o: tt ttt 6e u.yt

]l

u c nt ttrtry nr
t

e c

.1

Px

o'-t

auuxoa'

1\l o" t () o 6 Q'


lt'! ct't d oa

()?

__

Pururlte

E vEDERE

cu

pRrvNrRE LA

S1qEU A,lieorlggqri.

S'err

e rtoud

oRrcrNrLE cuL.TURn cETrcE

Vasile Haheu, Chisindr.r

c' rt

l'

'l

ll t!)llC'tl

t,:.

t I i :.t

t',:

! t t,t I t

i: S

r.i f t t r r t t t I t t t

ft

I r r

(, t. 0

t..

[)('t)t.iiltt-K(.)tlcr! \t'll B. (;o ti. j.

ttttt,lit!|t-cttti oI'trte \t.I|

[i'rl._1

Perioada [-[allstattianE ilrzie, pentru teritorirle cle la est de Carpali, se caracterizeazdprin destramitl'ea mllsiVtilui cultural tt'tcic l;i a;raritia cultr.rrii traco-getice. Este prerioa.cia c1ncl ?ntr-o
zonf, de c'n-

tacL Lr;ine r:On{uratd:it ,lnllt ilt il(cel)latii ({epra.rr:.g 1992,26-31), au loc o serie de imporlante
translol'rniiri cultLu'ale . circ[c,lli"rta EliasaraLri-$oldanegtr i-gr inceteazd exisrienfa. (transfor.manOu- se!) gr are
loc aplritia l)c arena jsfrlricrt lt cclor rnai indepiirta{i stlamogi ai neamului:traco- gelii. Faptul ca tiacoElerlli sunt sticc;esorji <lirecti iLi purtilorilor culturii lBas;arabi- $oldinegti, fiinclpopoare inruclite, in prez,ellt elste ttnanint ac,ceptiit n literalurn de specialitate. Necesitd precizdri serioase cloar specificrir.ile
cAnrl- unde- cunt s-:\ petrecut acest proces.
Nu dentr:li am abordat .tceastd problema, pentru un spaliu geogrrrfic mai restrins- zona cle sud a
bazirrului j\istrulrri die: lr,lijlcc (l{aru.r(5a, Xaxey,Iie'naqrufi 1999,127:Kaguba, Ifaheu, Levitki 2000).
Eiste clrcpt, stlldiLrl in,::iil-t:.ii -r fosl f'a,:ut doarin baita siturilor cle habitar! (foftificafii gi agezdri deschise,
inclLrsit'e elementele irnlernr ce le calacterizeaza). Dar in pdmintr_rrile carpato-nistreano_ pontice nu_
rltiit'ul situl'ilot'cle epocd erstr: de peslc 2l)0, fiind dccurnentate gi 80 cle mopumente funerare (necropole ;i mornrinte izolrte).
['n'prezen':. una {:lir]lre cirecfiile prioritare a cercethrii culturii trar:o-getice o constiluie cea legatd
de c:ronologic 5i Jlcrir:rdizare. PerLtru u cletermina esen[a culturii, cx-igi1ea gi raddcinile sale, cit gi atri_
bittlrreit sa etnicii este ncrce:ii.i-, rnrli irtrii a prect:,.a.,.pe cit se poate cle exact, perioada, spaliul gi rnodalrtatel dc constjlLlire a lcestottt. Proceclitrll nu este delor: simplI nu numai ?n cazul culturii traco-getice.
Estt': destul de dificil a delei"trina se5linentul cronol,rgic de trans{brmar,3 a trdsAturilor gi a contura spaliul clle rnova{ir cioar i'n baza tnateriaiului arheologic. Clhiar gi in cazul datdrii traclitionale a monumgntell>n, in baza unor grLlpuri -itl ctonoindicatori cu leferinte sigure de cronologie absoluta (v6r"ful ,Ce

93

cip[tam un tacle podoibd' ceramrr':f, greceasci etc')


siigeata, s'pade aktrrakes, fibLrle, psalii, accesorii
pilclnii. .io, tr,,;;i implutuira' tle asemenea sunt riscante 9i
blour o're,:um statrc. sr:perflr:ii.l. Obliner.r

ton'pat.timerrt' pe buni dreptate \4'


baza unor analogir disparzrte inciepartate. La u.""
(Tka",:e ?nse arnn6 crcnol0gia culturir getic;e nu qtie nimeni"
Tkar:i.uk c)O.nstata intr.-un Stu,Jirr recent

clati'
ciuk

Ier

in

c)94.. .221',t

care cle lapt se bazeazd pe cronologia


in ultir'ii iini s- a incercrrt aborclarea de nc,i principir,
n:rai ales pliltru complexele'inchir.:latr'i. r:vrdenliere)a corelati,ri dintre diferite tipuri de vestigii, tlutr.q 1915, l2:5-139 Conovici
1976, i26;
sc. (\,/Lrlp(, 1967, g0-gl; lclirr' tg11 , r\lexandres cu

l2'r-l4l).
primul tAnd' este vorba clespre
l)ar i'Lc:estr: schcme nu lot fi utili:late pe larg, clrloarece' in

198(1

cornplexr:inchisr:(A''y'ulp':)"caresr'rnrrnaipuline;ceramica5lreceascd'cumaimr'rltdedoud
(M' Babel)'
i,u,, ,. l>azeztz'a pe prezrln!. monedelor
toarto qtanrprlete tti acelag,i l',:l (N. Cio.ovici),
clasificiirii tipologice a vestigiilol'cu anain m,.,re nirisLU.li c'iltinud sii fie pe larg urilizrLta nretoda
lrzl ;i lnirltlgiile t"e:pectivc'
.. -- siturilOr
^i...-:r-... cefcetat'3
calactel local st^.,,1 ,atai r cu
^r,nLln {.,rr:}ct(r1.
t)intre materilrie le traco-g,r::tice clepistate in rnajoritirtea
cu cafacter advenit;'
lnoclelatd c'r mi'a (in afal'a recip'ienti:lor
llltl'll.ilte ,'t intc.prrctat6 cloar :eramica prin punctur <re vecrere ernis cle c6rre Vasile plrvan (1926),
s

rlar pentru cirre esre unanim. a,rrleptat incd


despre carircterur s5u,
lrter.r. aprol,undat cre citre Ii. Moscar' trqs:1, 5s-61)
tmbelor epoci a f
iungr.ri Llncr pcriolrcle inclelurnE irte ale

it:rului

i'

general amorf'de-a

li-

lnasemenelsitutLlieves-ti1;iileclepistatedeepocIsedatau'cleregula'inhazaunorcl'orlolnC
hlLrnaqa(utior. 11 re1i9ienle.a veselei de lux)' arlne' piese degIe-Ceasca
caro-i sigiurir cerirnricd s,recirrs,ce
majorrtatea stturilor' Dar cle o par-te' ceramica
mel1t, pclrJoal,c ctc. scitice, Irecvente.a
1999' 174sf' se:. vI a'chr' (cepc'ea 1989' '159; Banaru
apa;-e in \{old,rvi} l,ncepind cu, rnijlocr-rt VI ir.Chr.
sec.
l\egr.: de la sf. lsec. \/lI - inceputul
iTii). ierr l)enl-r'Ll l'L.l.itor]ul .J.itt nord-r,esttrl Marii
p'ind nu
De alta parte' vostlgiile r;citrce timpurii'
(canarache i!)5//,8-9; Jleri::yucraa 1981,5)'
1992' 86-107)' In
(
secor rn'i tir;ziu crecit in rearrtate w-leaee,ccxaq
cienrr_rlt, sr: clatau p*rcrtjc c-u Jn
frinatd urn secol, I)entfu perioada sa ini!iaartiiicial
r,esrrgiilor
rqstlce.tirnpu,:ii-eia
aqa r,el, dijtarea
intre culturiie tracice
de,,irventat" n.!innt:a cle hiatus; cronologic
16, r.lin cirre cauilri,. iL,, nei,-,ie
fost
(Tra,ryn r9g9,2:.84). constatareil respectivri a
timpurrie
getrcl
gr
inr.uclite Eiasar.abi- $oldanr;rr
I5)'
fonnula,tE r1e c:dtre I' Nicutil6 (1987'

;i

Ree;lnc[dtncr:lee](pLlscrnaisus,oabordarenouiraprclblemeJorlegatedecronologiaculturtitracl':clsetiili, majoritatea nef iind locali'


p(rsibili ioar i' baza urrol indicatori cronologici
siturilot'tracode piese sp':cialele reprezintd inventarul
Arrr rnai men!tonat faptul 'J't categoriilt:
timpurii)'
(scrtice
cronologice sunt'egetice, cre provinenrastice
in
ge,tice, primorcliare: in recons:.rc1iile
Le:skov'
A'M'
Haher'r' Levi!l'ri 2000)'
(t,'r.i..
su,Ji:,si-g,:J..qti;1Krqiba,
(c:eltcr-ili'i:e);i
usve:s'ic6
tlt h"no$ament' presele d:: podoaba' majoritatea
susline cit nnumite ar[r:]'ar:te - a''melpie"

co-sleticrc este

g)nere

ten:;ilelormetali(::epc'tfiutrli:zliteexcltrsivpenrrusolu'ionareaprcblem'elorlcgatedecronolollieqtnu
Abordlnd
qi jdent:ficari crirt.rale (JIecxon r971,90)'
atlt
""'nu
pefltru urmarrrea sircc:siurr,il.r etnocrliurate
cauzatl
c6 starc'a cle lucruri este
pr.oblerrLe,le pericadei nornLin,rlizat",\.'';;i;;. T.iil::i:d
rtotodatd propunind
dL a re org..niza pe acesrca c'ono.gic",
dc ripsii rrateri'reror..., cirt :re nepurin!e
dcr,rsedr:ziceclelluetrchetzrrilcentic:e,-,*ontto't'''ttlu''propunin<leviclentiereaunoraspecter:ttlturale
182-213)'
sin:ronlce sltJ sil:ccessil'e ('\'ulpe 1970'
rle irrdicator
irr^icator cr.rno]ogic
crrlnolr
-^!:^^ -,, pondere
^.--rlerp de
a sitLtrilor haco-getice,;u
ftg:r7r:ninil lir categoriile clie inven|ar
bi.iuterii, ceramica de
pies,:.,Je hrrnaqament. vestimenta'e,
unelte
cr)
eprr.zentate
nr:rr.)steir s,unt
de contexte'
'rme,
iazut'i ceralnica locald in depenclen{i
inrrort ;,,rr,,rr,,,,,t'i greceasci -) qi in unele
suDesprea'parrlia$iev13llllijculturtigeticel.nregitrnepredomln6d,cui.rpiniidiametralopuse.Ele
,".Tr.r de ani in mai multr: zect de volume' Doar
arhicunoscute, l.irnd ve lriculo," a-rli,.,"g"r
rr

surrt

"..'' [;:,:i:,:',:l':;"J il;:j':1,ffiil'::'JT;,T,T;']; ,*


inrlue'!e

rnr;i:i;;',i;ill'j.],t,fi;i:;3'?;.

al culturir gerlco.in ter.itorriire

prea muite
voruar pe rm fundar ,racic rc,car, f6r6

caracterurl advenit
pro'u,i de.cdtre M. rk^ciuk, care declard
,sttb utJluien{a tribalilof pe spaMoicrovr:i istbric,: |de ra sud de Dtndre

9t1,

___

Reuista Arhgologicd. Seic: nortci

Illle ocupil[e iinterior dr: t'estigiile scitice timpurii gi ulterior cle orizontul scito-trac pirjolteniD[nceni-c)lone9ti. .A'f itrn ttii srmilare au fost e,nurntate
de cdtre E. Redina (2000, 243-250),iarA. Mel-1urko'r'a revizindu-9r opin rt despre gfanila dintre g.;i gi sci!i expusS in tg6g (Meljukova
1g69.61-g0),
af it'md de curind cii aceii:ta nr-i nu.rnai
ca trecea p. llrrt qi Duniire,,lar cii,.se gr survola
deseori
de cdr
tre ultirnir" (21001. .,19_30),
Penttu E' Rr:rJina Drlndre'a cle: Jos (regiunera
cultural-istoricS nistreano-clunirean[) incepind cu
ser:' 'vI a Chr' cons;tituie o parte conlponentd
a sciliei Mari cu o popuJtafie sciticd permanenta. Este
zr:rna di: c:ontact intre cr:rtrLunitdli etnice
cultural-istorice de pr,rpoilii, unde avem reflectate Iegdtun
rnlpL: clintre rstrLr,::tur.i g<t:lrocldreqti cliferite: rlr.es,t&trlri
de vite, agricultori ;i eleni (2000,243). in opi_
nla ilcestlri ;tuLtor' P'ilntru rerioacla de la ince,pulul s,ec.
V a.chr. in,regiuniie de stepl cre$te numarul
r;iturilot'9r I'es;tigirJor sc:ili:e. cr:ierLce nu se poate afilrda
despre cele trac.ice (Ibictem).
In ce ne' prlve:ile, ne-'lm el{pLls cleja opinia cu privire Ia
manrf'estdnle cultr:rale clin epoca hallstattiani:: tirzie in spr;1i111 crl.rDato_pontico_niitrr:iLn (Ka$uba,
Haheu, I_evi!kii 2000. 101_113). Totugi,
Itr''inrju-se in vetler,.: sitrLat rt cleata, creclem crL este
c'rzut sd revenim la ac,;asta mar amplu.
\{arri1'er''tzu'ile r:r't.1ural'' ciin epoctr hallstattiartatirzie?n
norciul z:oner circumpontice reprezintii, cle
t'apt, ultima transl'otntare :ultural-eeneticd pentlrl prima
epoca a fier-ului gi care are clrept rezultat inlocuit'ea culturii hallstatti:ne tirzii Basarabi-$olclSneqti (pentru
Dobrogea- Babadag III) cu cultura
traco-getrca (=.geticii tlnrprrrie).
'l'clt'binci desprt"e' irrpt-ttant':le schrmbdri
in cclrnponenla cr.rltulii matenale ctin spaliul CarpatoI)i'tniLt'ean Al. \'ultrrt,: subrlrrria c5 ele srunt in strinsd legatura
fls, pdtr.undr:rea in zond, aunei anumite
"pc'pulalii cle: caldleli din t,it" Llndel,il la ?nceputr:l
s.:c.ii a.Chr-. (V'ulpe 1970, p.203), Aceasta Ioviturli ;ruternici'r qi destabil;r: atoare a afectat nu numai cimpia Dundri:r gi
cursul superior a Murequlur,
dlr si Molr.j'rva. o s;ituatic ltraclic identicd este se:mnalata ie cdtr.e G Simion pentrll
regiunea Dunirea
de Jos (l)c'blo"e'a'1, irtltdr: I urtatorii orizontului Babaclag III sunt "bulversati'i
cle aceieagi cdlareli nontlt:lt clin est, Llrmel3 criirot'lt s- liu irnorfalizat ?n ruinele orizontului rers;pectiv
de Ia majontatea srturilor
fr>r'tif icate din resiune (EJei.rlaLrcl g.a. 19g9, 2I3i_223).
D:spre gefi dinL punc:ttil de ve(lere iil onomarsticii lor se poate de vot'brt cloar
incepincl cu sfirq,itul
sr:r: \i I a.Chl'., odrtii cru trp rrilia prrrnelor izvoare scrise despre ei (Hr:rodc,r
VI, 93) gi atunci doar p,enttu r;pa!iul de la suc'l r:le f)utldt'e . Dar daca spusele sintvalabile pentri
ilefi (ra unitate etnoistoricd, atuncl perllru culLtura gr:liici sitL.rtia,ester oarecum alta. Este deja unanim rcceptnf ca masivul
cultural getic
s-rr (rclrlstitLrit mult inlinte
'iecit noninalizarea lor in izvoarele scrise gi pentru spalii geografice mult
rLat inlinse (\,'Lrlpe )i,.\,)'70.:lt)0-2(12; Flaxv,rzq:1987. lg-57, harta l).
Niu std|uirn aici prea l:rult vis-tr-vis de aceste necorespund,eri, etnie-ctitttrirele
flincl de curincl pe
larg anall;zerte cle ciilre M.'-caciuc lfxiavyx 19918,60-65). cazul atestf,rii culturii
incd in lipsa etnicului Pi respectitr a pct'si:;tdrii ctnicului dela in Iips;a r:ultuni este unanlnr accr:ptat. "Getica "
lur Iordanes
..rons;tittic o clrr''raclir i'n Jllus . crlrrstat.irii
Arn rnenl.ionat d'::;a cii lz,vorlrele arheologic'e;rcumulate pe parcursul unui secol demonstreazd
a;rariliirL mai Linlpurie it cttl urtr getice qi pe spalii mult mai largi, inclusiv spatiul car.pato-nistrean
(l(.aruvr5a, Xa:<e,y, JIr3B.nrlrfri:i l9!i)9, I2I-127,I(aquba. Haheu. Levilki
2000, tOi_ttS). Din clenumirea
prin'rultti sttrdiu "A pittra Cit:r:rcii sau aceiagi" nrai r:ese pr atrtudinea noastrri despre caracterul
unitar al
rrt,uji vulur crrlr ulll rlc :i,_'.
De5i. cunl (lonlita.tilm tt rli sus, erparilia culturii getice nu are un singur focar de constituire, procesul este, in general, r;jnrilar, "'prc,- Patria" fiind uner. particularitdl:ile deiransfbrmare de asemenea
sinr
practic acelea;;i. Sc'himbtirr i: rer;pecl.ive au fosl. posibile grafie r:nor forle cinetice ce functionau
in
spatiul norninaljizitt cirtre rnijlocul mln. i a.Chr.
Incepl'nd cu izi'oitrele :;crise.,lar mai ales cu aparilia monumentalelor Iucrari ale lui Vasile
Per'"'an (19t26' 196-5' prssim.) avr:m nominalizafr p;lrticipanfii de bazd a grandioaselor nranifestari (rnterl':--rente) c,ulturale, - in rllnnia justii a lui I. .Brujal<o gi M. Tcaciuc -;'diolog,.rrilor c.rosscultttrale,'
(Hp|srrtr, l-x:a'tyx 199'1,27'\l), - care se finali:zea:zd cr,r aparilia pe arena istoriia a "celor mai viteji
gi
mar <1r,:pti dini:re traci'' (Flerrdot IV, 93) - gefii.
Ilste r"orba desp,ls purti.torii culturii Basarabl-$olddnegtt, in caljLtate cle ultimii reprezentanli a
ttunchirrlui {orr1l trarcic; sc;fit nomazi arhaici. ilirii qi grecii din zona. din nord-vestul pontic.

95

!blralr!-/-

lr r;.

,.--_

de speciairtate

componentul local, uile !ocu'1:lli:.]:.]l]f,u'u'u


fepreZirltd
"trlq'
'l'ii'io','n,i-t,-i-"t,,
pltti*'), i:elelalte e:lemente fiind aclvenite'
,n"ri'';i;
ele este' in opinia
enumarerte cit qi a coraportului dintre
a..l.rn.rrt.lor
atrj.
anali;za
[)rezerr{ALeli;;r
qi geneza
cunoscuterer transformdri c'iturale
clrntre ab,rr-ctir.rre cafe a,.e clrept firalitate
'orstr6.,Lnrr
in aceste procese
''"'',.i:;'.:j'li:'r:l;l,H:]vedeni procesul respectiv in relul urmrtor. tin r.l
tr'actor destabilizareuir,e elenrerturui nomaclist'- velqnicului
;orn'rrclirie. cu clu.,(.lrer inte.,ns sau latr:nr:.
ca
transformdrilor'
aL
in acelaqi timp pi un important Ooltlltol
ror ill srtiraliil'r culturale co;r::rr:te, dlr
(prin ana|:rgie ev.cam f'tzica, chimia'
r.est'r ,.:^zurilor ce 1in cie ccre mai iiuersl,Jomenii
c1e frrpt ;;i
culturale sunt' in mare m6'n schirrrbiirlie itt,:adrul r:onlunit6lilor unlane' transibrmdrilie
bic,l0grii etr:.),
cii nu sunten adeptul
cle loviiuri cinetice' Jinem sd pteci-zim
ciillzate
prrr:cesiel{Jf
aL
rczultat
un
s.rri,
prezen{i qi al{t
de tr'lnsformare culiurali' aici iiind
opt'o
nutotti'iin
fac:torului
abr;oluti;rarii lolulu:
de el'olulie acomuntt6tt.a ri-,'i1r,- erte ot'sigu:inclelungatul proces
fac:tor.i. lP,r.i,critar,- gr estr: rroIF'Lal
drepr rezultat, schimbarea facie;i
i,ilr.*,ur,.nte'transforrnaii
r.efrr:ctat
irar.cLr*j
roc;are,
1-,e
care
lor rrmare
cie Iatent' rJin care cauz6' tr[saturrile
eSte pe ciicle natural' pe atlt
sr-r.tri ctt,tttt'al Dar ilce)st pro{l::S
mai drficil ;i niai disparrt'
enutrtd s;cltimbttre it cste sisii:llt
violente) "destitanumite izrrituri cinetice (nu.bligatoriu
Ele:nent*rL rL,J*rclist, in rrcr:st.^.. irrin
la maiclritatea componenteiirrensif ica prorl()sele de scliimbetre
localir'
i
cr:lturrr
.,..,,',.rgti-rtl
proces cirfe are
bili;reazi,'
fr,ner*r, irventarur speciirr gi de mrs6),
rit
[11frirat,
Er'tual
de
(rr'dar,tati
lo';ultr.rrir
elernentul local'
Repr:tirm, baz;a..".tui pioa"r, ir c.nstit.n'ie
culturare.
firraritati:,rrarrsformi.rrlc
clrept
la un alt nirel gi
gi pent'u cuiturile urteri.are, dar tieja
ramrno
continuar,:.
in
confirmd fer.u_rtrhton, care
"rr.t,ii
g,,nar,,l, pent'u cd analirza in' cietalii
Inr;rstdm:
general.
cr-rriural
oirreclrrai crr Lln art- r,acres
fi st;atrcf, 9i amorfa)'
(continuttate ca,re tit'icum nu poate
in cadrul
norrrenul c:ontinr,rrtflii perrnrr-ente
di'ecte sau indirecte (majoritatea
pr.gresur r,:Jrt iiutoht.'ilor de caire greci pr.in r,orme
gi
cultu'alI a origiia baza proceselor cle transfo'mare
nern:ijiocit
sta
a
rru
r)-itut
re rirliil.r c,lmer,cirrc)
la venirea grecilor in re-e'tune'
1'us;ese de':lan;;at incii pinii
nji cultLrrir gelicr:: rirrrpurir,- Ptocesul ,,."'rro
qi consoli.al'ea etnosului local' legdturile
rni:il'e rol i"" p'iutgtu e'clu1i'
rott-ti;i,
un
ilLr
r\ce;teir
llJcllt,
sau trec
greci.lutohtontpiistrindu-sc,przrctic,pinirlat,enifel.IiiT.*'un"afomianilof.
cle la ctriqiltdu' nu fecunosc'
pi'h in pt.ez.eltl., mai rrrtrlli cerc.:t.tori. poate irr plirnuir'ncl
noml'alizaz:oiei in pe'ioada
ciernentllrul scitic ?n ev.l,1i. etnocurturala 'a
cLr r,,ecrr:rea n* nurnai rorur
multiplerc semnal6rr bibliogra,insii;i pr,.7_enla = ilrestarea acestora aici fzua a se line cont <le
si
tri, clur
Iilen:.r:ntul

1-ra.]j.c,

l1!:::'"

t'"

o crat6 ir plus, ci .r:,T:l':11:.:i::f,,::lli::i::ir";:'l,l;i""t


for'1ii cineticd de transfor'gi c6 acegte,r r.p,"rinrir principal.
tarzlie
hairstrtttia'd
perioad'
naftere maincepind. cu
rallstattian tarziu se destramdr' dand
crirtLrial
n'rasivul
chreiea
rnirre cr,rilurrrri.,in r.ezr_rltat.r
cre Mijroc
,,,.o-*erii clin zona de sud a Nistrului
pro.;enite din siturile de
reaiiz,lta mai nLultin'b"," mlterialelor
ftrst
ir
2()00)
t,evitlti
I-lalreL,L.
(KliSLrl:a'.
c. iin" ae coloriturl culturii (etnrcul) cel
probl:mati.,
cii
ac:c.eptat
Lrnanrrx
estr
De arti p*rte,
'rbitat.
maiblLttrleSt|3IC:pfeZ,entiild:|complexelefunelare'careincadruluneiculturisaualta,suntdintr.ecele
[a schimbiir' 9i tr'nsfor-nliri ctrlsunt romt
{'^.i.,t,:'i
onutt,,,
prist'i'd,rn
"ttptive rit'r qi ritualul funerar in perrrui c.tns;ef,,rati'er,
cro.r su,:cint ra situalia ce line de
c,ln'inuare.
in
r.efr:r.i,
l,-o,m
l*.e
turale,
fiind de fapt sublectul
ori,giu.u culturii traco-g,etrce, ace^sta
r,
r.eferrre
r:u
tiil.zie
::ri.raci'. ha'slattrnd

fl:il::.,l'l,l]l];,ii',iJ,T,,il,,i]ii,l],..,"

""l;:,:i:ll:ll,..],llifflil;ili*:i1l;ll;'i':':;ll'i,

uttci llte lurcrdri mu ;tmpl':


- ' spaliul nominalizat avern documentate 80 de
,- -:
stts, pentru epo(:a *,:t":l.:l,
mai
;cva
cum
sau ma1
mult. sau
trup,ir
*rt mult'
ele a'u.fost atestate' mai
in general' :iJ';,,,ffi;;"riri.,
''enfionanr
inaioa^.a,
u.rr.ifrii,
iocLrnle
o'iecli'e tunerarr:. cmrogr.irfi,:u.o
plasarea ror :ste din,r. cere rn'ai cliversd' dar preclomrnd
.i..r.,r-,,.,it.
,reiLrul
inrreg
pe
de asemepulin rmir'mr
aio,i".,r"airrilr: cand lll: 25a/o suntincerlr:)' Tipul .biectivelor
qr izolate'
tumuli
inrlte gr gr.u,,,,,..*,b,,f, (+.+; 5i5
in
secunrla'e
plane, tumuri.re, mixte, rnominte
rit-necroprle
clile
mai
cere
pa(iale'
nea e:rtc dinlr.e
incineralii
t,,nfiur, fiinctsemnalate inhurr'{ti' incineratii 9i
l.lr,rmai pr.rtr' d:i'ers es,r: gi ,'rtul
seriafiilor'
$i nu este
particularit[]ile prevalea'd asupra
in r;fzir.qit, in ce priver;re dtualiul iun".".,
rru nlrmai in interiorul "zonel"'
sau de timp, itcestea fiind ilxatc
Vorbr rloal rlespre deosebiri zonale

Reuisia y'rh eologicti Serie nouit


c)(.:,

---,o
a$a situri de propentrLl
!yo-t:-doal
clar;r a micr.ozonelor $i 1 unor olliective si'gul;lre sincronice,
(Vulpe 19:;3,279-28r'312-313' 399)' tlelic
porrlr c.rcer"are TTrasirv: I)i.'ce1i (l{aheu 2000j, F'oicneEti
Ller,: (Sinrion 199.1' 95-1()5).
sunt mai ttniforme la acest capitol (in,\u f.s1 c.erc(3riirrte qi cbiective cu mai mttlte lrlorminte, care
(5 inhunralii) (Levitki, Haheu 1999' l2l-134)'
clursiv ritLrl f'nerrrLr): CirLrrgiulegti- Sr.ana lui lVlocanu

incrn':ra1ii)(Buzdu-ean 1968'16-94)'.
Isaccea(27inhu*ir,tii)(SLmi.'20(13, 113-1:28),Sl.bozia(ll
lost semnaliite
pentL.. m.rnrlntele rJ., inhumalie, predomini)nd, cele in pozilie clecurbitus dorsal' au
Oientarea craniului este mult mai diversa'
cnzrrri <ie schelete c:lilrc:ii,3 pe stringa (Poqtl' Coqvana)'

Nt/ rii SV
. - t, ^^.:- /,.\:.,^,,-^.,^
/-rrn^neqtii v'ecl-'
V'echt'
(ciucurova'cuconeqtri
lr,9gu1 cc,rpLllLli, unsori stiinga este pe baz'tn
cea
Miin:rle fiind
au
drepte
cazurilor
fiind m:rioritatea
lsar:,:et) siLu clreupla (lsrrccea, I)oqta, Trer;tiarra). Plcioarele
romb
(Poqta)' cel dreprt (Poqta)' sau in formir de
losr. iltcsrar:e caz,urile cirncl cel l;llng era indoit
( RdLsicirrelr i l'loi) '
structttrii funerare (ardere' lemn' platra)'
Sunt dir,,el.se;l cons:rlic:[:ile uuxiliare atirt dln interiorul
piatrd?n asociere cu manta de pamiint)'
t:i't ;i ccle e xlei'toilr'e (rrr.tttale satr ringuri de piatr'5.
o diversitate Ei mai mare ?n ce pnin sli,.Sit, clar cler as(',menea,Joat'in linli generiile, constittitm
trr contextul fttnet'nr'
vegte inrertrtarul ntortullr cit yr plrlsarea acestuirl
cle rit 9i rittral funerar' clt qi
Nu r,- c,nl r;tir..ri al( | pe larg atat asupra analizei caracteristi.crlor
lucr6r'i vtitoare'
il.riblrtarea [ot-, ac:,stea u'mtncl a f i subiectul unei
dostul de elocventd in favoal'ea suprlziiiei
Situalia le_qrt:al cle nlul ;i ritiLillul funerar, eiite o dovada
('- -eeilce.trrrpurii) a avut un cal'acter polietnic' in ce
,:ir ltroccsul de c.ns;titutir.': ii c'ult-rrii tr:rco-p:etice
autorul
lo';.1, fiind p"""''t qi elementul ad'enrt estic'
pr^,egte priLrl.icripl1r1tii, pe lingb elementul tia':t':
u i de transforrnare':ult'urali'
l o r i turii r: i nr:ti ce,, 1r''.'i,t''url
literatura de specialttate
?n spa!lulin ciisculie deja a fost norriinali:zata?n
tirrpurii
Pre:le n[ra sci(il.r

prerlonrirliitrd. ctirectiile

95,'l I - i 3)'
in favcl*r.ea elementului scitic la vest

Il,3 BuIIIt !1. fJerr ueHI'lo I

!)

de 60 de spa|Jistru vofbe$te qi desicopr:t'irea a mai Sine


(Vulpe 1990; I{aheu'
crerjenr cd provin din rnorrninte distruse
c|e itkinatl.: ?n clir,er'se cot'l'cXt0, dar care
Uikbaev 1!)98,, 115r.)-162: F{aheu 2001,38-40)'
, dar a'em certitucirnea
Rccclltstrttc{la,prezelltitt.Les]e:poatepreasc;hematicf,giexpusiipleaSucclnlTi""l."I,.::;;':T.:
nevole'
ulterioare, at&t de teren, de care este strigentS
cf, cstc cliLntr.e cclic, mai lriar-rzibile, rnvestigli{iile
prrlblemei'
ciar gi ,:cle die sint'::;i5,' cintnbuincl la elucidareil

t,

cle

BtetttccRnrte
Dacica I' i976' Ill-126
une chronol'rg',iedes Ve- IVe siecles Thraco,Alctandresr:u 1')7b: I'} Alextnclrescu, ['our
des fouilles de Cirlomdnegti'
ltr'riere
la culture gtto- tlnce a la
de la,.:hronrllogi':e
lBlL,eS 19,'i-5:

']i

l\{. Lilt,el, Pr,-.lemcs

l97i

t,15'139'

de .los [].' t.)alin ai;i i9lS

:, I'19-I-1

Dacia N.S, ):1.!:..

ca|picr l' i9613' 77-t)4'


C. lluzdul: rrr. Ne'c:ropola geticd de la lslobczia'
lmfbrelo| rlte'Lrnpilate la lsrria lEiucure';ti l!)57)' rrrri si civilizatie la Dtrn[rea
cla'arache, 1957: \,. r.lanarir, he, Irnpo'rul
Culturd 9i civilizaiie Dunpentru datarea unor lie'a''i g'eto-d'acice'
Conov:ci l()86: N Lltrno'vi'-: lllrpefe r:rontrlogice
BLrirdLrgan 19r58:

Flitheu2{)00:\'.Ftah'eu.lllerlopol;ttrrco-geticddelr'rDdncenirrrss
Pyretusl'2001 38-'10'
in.,rnt-*tul elementel.rsciticedela'estdeNistru
Lr;r'eu2001:.v.grheu.Akirrrkesur derrr Unghe-rii
160-162'
1998'
2'
'V HlheLr , \/. []ikblt:"',. Akinakes'rl drn r-nul ungheni' Revista Arhectlogici
de Mijloc (BucuFIrherr, []icbre',,:
Nistrul
Ia
V. [{iLhr:u' O' Levifki' Ve:;tigii t'"tt'-gtiit"
I(a9uba,
Ir,1.
.l
)00:
L..e'itki
Ilafrer.r,
Krrsutra,
reqtr.1000).
L,:r,i1kr, irrhei,r lgg,g: c).

Niculitii tCh'i:;riniu
IVkrsca.lu lr)83:

l.,l'irki, v. Llaheu, Necro'ola


1llr Ql' l'' l-1"4

hallstatriand rirzie ce la Giurgiuieqti. Studia

(Bur:uregti 1983)'
lVlcscalrr {-lerarnica traco-geticA

in honorenr Ion

Pi'vrnl.!)li(j:\/.I'lir"van,rli'rticl'lJptcrtoistt'lt'ieaDaciei(E;ucure$til926)
143-163'
Piirvant!)67:\/.r'li,uan.Drr:la.(liviliza{iileantice<linldrilecarpiito-Danubiene(Bucul'e$til967)'
Sirnio. lt)'76:G.srni'n,rl-t,tesdelaDoL.,roJja'-r'ttnitittltVlL''a'Chr'Thraco-Dacicar'r916'
1989'213-223'
VII-Vien') S1'rnp,siaTt''lcolggicn7'

g.|.l-ott"(sec
gi
,.i1l,a,n.pr.gu[ileDunrir.ii..CarpicaXXIII/l'1992'95-105
l9)2:G.sirnion,(cfii
sirrrion
113-128'
a C-hr' de la Isacce^ Peuce S N I' 2003'
Sirnion 2rlrl3: t.-;. Si:ni.n, C .ecr.p.li din sec.\iI-V
Srrnion l!)ri9rCi. liinri,ln,(le t:'ezlrcrivilizaliei

q'7

l;!4rl1l- A !,-l-----

l'-2' i994'2'l'5'256'

'lf irci,rf. 199,1 :1,4.'llka,:rul<.N{anifestiri r:ulturaledinsecv-lachr'"Ihraco-DacicaX\"


,rqo;,
(Buc:uregti 1967)'
,\. vulpe,ll.*,,..,p.tu hal r;tartian6 ce la Ferigile
i,,,ip,
II' 1970' 115-2l't'
'!''l'e:.,l]e'cetliri arhe.i:gice Si int.,f,"t* istorrce^pd"'irrd sec VII-V a Chr' lMemAntyq
Vrrlpe 1970: t\,
FerigileSr'up Da':ia N S X:ll' 1977' 49-90'
Vrrlpe L9]7: i\.\/ulpe' ;l,"li-ftt1]ttti"gie C"eI
vI' 9 (Munchen 1990)'
uiJir..in,.rrer der Ilallstattzeit in Rumanierr' PBF
B
\,.rlpe. 1!)g0: r\ \,/ulpn, Die Kurz,scfrvier.:r Dolche,
Vll-I ee lo P.X. IJ.rrKx xpocct<ynb,T)/pHblx AfiaIoroe.
tilg.]r: ;,| B. [ip;,g*.. rlr.E,. rx..uvr'' E...,upu6",
B1>1'rritl. Tnt,-t1,x,

MeNA)'uapolHoli
cenepHoro flpUvepHorvlopnr. Terucul aoKJlailoB
cfi.: Ilpoclerrtr i:urrdro-capNrii.rctioil4 up*aon,ranu
6c,Hdle1:enurrtt,.3anopoNue 199'l),21 -31'
rpeIlqecrnoccKor.o MexA)'peqb'l
Mexaypeqbfl c fp
- Tr^,,.rn_
flpl'ro- f{uecrpoecnoro
o{5 3xOurlrrli,r.recKn}: cBr3fx liacereHltt
K
e,rnpoc]
.
[iauapl
Il.
lggir:
6ruapi
sy'y"tni'i B c6': Flrtxoullii n aHrn'lHstii turup CerrrrcKrr\r \*rporu {,rro,r(aHHb.\{ rp(:qecKoro;;";pt; c IoFro.ituLUa
1991 )' | 7 4- 11 9'
BcpHo rrr I1p riuepruo rt oprn (O;re :crr
(J-leuuurpraa 19E0)'
KepaMlrqecKrli*lrnopr na Hr'rxnev llouy
fpeuecx,ii
[ipaurrrHcxrrii igg': 14.Iipauruucxnr.i
lit IlccIeAoBaHYq no apxeonorllH H

flepra,iee l!r9r,lr 8.,:\.,1,J11,.r,uau.

t) rrorlq'ruH."no*,'u*'"'n' roHa"' Fi c6:Marepua'lbl

rtnl4 uerneprar'r B
Xaxev, o r- neet{uruit' ra ca'ar I'eruxa
1999)' l2O-121 '
C':sopl;ofo tlp'uepHor'lopu (3ano-poxue
cil.: flp,ctirrerraur cxrtlto- capltar;xr:ti up*,-ono'un
.,.anl,Ltttiftt19]9:[}..["1ilrry,urrru.Partut'teQparrriiusrX-Ha.lluiriVe..4on.,."I..o.'.itllol-tMoIn'agrrH(Kl,rnuenl979)'
crn(rcxoii aF]xal.-K]I Ha'IeppuropHIr MolAoiqqs: o.r. .irt:BuuxHii. T tr4. [ernlueuxo. fra,rRruuxu
,ileerrixrlri,

-",";.ii:l:ll|l',li:;ii:::;?'5lll'ii:;''l:.?,];?ll'"jrI
,rer.riHxo

gsl.Br;6':llpeerrocruC]renncrttlllpuuepHc,HropulnN.pr,tva(\/)(3anopoNr,e199:i),41-53.
rapa I'i:i O:rbstttt (Kues 1981)
Jleittr',ucxan l98l: H Jleiinl'ucrern l(epauHuecnnfl
CerepHoro flptluepuolvopr'r'
A !1. .Ile,:xoB. lipe,rcr.:urfcx",i n.f,r,oo'u cr(]Ilfix

lgil:

MH'\

CCCP 171 (Mocxea

Jlecr<os
1971).
]Bocrox' PA 3' 1992' 8(r-107'
flepHo.[uraurtl crurfcxoii apxauxu rr '{per.nr.fi
i,4e.r.ec,'cxt,tq ll)9',l.. vltFl M,e^se,[cr(ir]d,
{lpaxui'iusr e CeeepHo:tt
iK eonpocy'o fpaHtiue-Mexly cxr'rrlaur'r'u^reraIlt{ 'Dpeeuue
.
\'le.nronosa..
A.ll
I9,(r9r
iu,ler.iorosa

,r.,J,'ru:liil'liil 'f,?*f-ff: ll]?,ly;:'JilJ?'3];liif?

"crapci;i crn{r'u" repoAora)


r,6pvaNe (x n'npocv o

l)A 4.2C01,:10 l'2


lttt.:1'.tttu:1987:1,1..1t.,[[trxy.ititrt:.CeeepHue$patrtriusrsVl-Ise.AoH.3.(KHuinHee].9Ei7)'
nyn,tyf"o'" *o"u*'.u^tr1$ron
F,e.c.r.i'a, ]{u;r.:suir [y'ar.i B cHcr0Me

?ernrra 2000: [;.(D.

E.epcrlrti N|aTepa,lU u ac,c.nilNeHrrur


,Apxc<l.,trlriR ta elT].10I|f,I'ia cri:rrroii

$panlrriues

B c6:

(oleca 2|"|0q,243.253.

Ser,oeal!)139:|{'Jl.Cepilea,fpeve;niuKepetN{rlqecKafTapal{3qp.*o"ruroJIAaBI,Il{.Bc6.:Ahllelg34roaa(Kttultl.

,"r,il:i,il],]ti; \]t;'-ll;rx,
.t
TxzL.r'x r()9,;r. r\4.r).

2, 1ee8' 60-86
r-ernxir .r\pxeororun rrNreH'. Revisla Arheologici

crpar'vrtl 3'
aHronoriru xrloHoJlofrltriecKt.X pa:prruoe)
i:au,r,x, r-e.ru.r,r, Korop./ro Mbr rroretrflirrr 1r'ra

1999":l'i 1--.104
Vasile Halrcu'
A:!'t::':i:tle $riinpet din Reptrblica Moldot'a'
Institttu! cle Arlrcotpgie si )ifitogrrtfi',
nr' 35' MD-2()12 Chisindu' Repttblica Moldova

str. M'itropolitul Brinutnl,."u tstoin''"i

--Oer: po

t:;

e',nu rt:

t)rrrt(.

st,J

u,s

L,t

C. C'.

gt.t r.ttl

ii'

erie. nou ii

Afl ct4cr EMI\ HA yKPEnfl EH H blx NOCENEHH'IX


rEiroB nEcoc]rEnHol4 Monfloput
fl eBYlHCKnil, Kt'tulnnoY

ultiu,il o r

tttr

trtt ilcttttt (,:\'tstettl(.t


Ii

te olosic

u t,ilEJn bH

l\nexcaHgll
P

B911;l" .4tl

Ct t t

tt

'itr
ll

titttitu ft:rrrttrti tr(:i dl

(; 1.t11) t

sec'

IV i'e'tt'' fiind distuse de cdtre scili

rl)dxnt, ,lttttt (i o(.ttoGe


I tt

c:ttt)t't

h:-'lt'tilIl l1a.'ruc

t: t.t,'

i tt tj ut.' t

s / i' o\' ('

tp

3 pl' u,t t'

||

b!

( K 1 i'!

t:

1'r't

u'

li.t',5 c.t,tit iitt t.l.

fopora F'eglrsa. flo ca\loNl]'Kpalo 06pblBa eul'e ll


l la abrcr,)x,l\1r r(o.pc rnolr deprerl'[Hecfpa, Hr]xe
ccl;lLrirc)i(-)poLUO']ilMerllblO(:Tal'l(H:JeN{.iltI1Ofo)-KpenneHl{t{,ll3BeC'THOlroB'rll'ITepaT\ipeKaKropo;Il{rue
carloitt
,,Caxaprra.--,la ltr( Be!:LiH" (CrrupHoe 1949,196) u-n'"Clro::uas II" (llaccex 1949' 67)' B
r,e.roe
6:lrrofipl'lflr'Hoe patcrojloxe""t t1f:f:tliir^:::::t:1
r{,aLia-rre er-o o6c.rc.loEri Lrrlja 6r,rlo orueqerso
Oei'r Solrutlt'o y'tacTKa IIpoTl'lBoIIoiloiltit(]fo
Bllio[lel-Cr IIFrOci\'{orp II )l{,{e]'a'Krlqel-I llo-[HH.st,[u':crpa
B
Ha \'tecTHoCTlI' tlpeA(]flpeAenlrjiO efo IIa3HarIeHI{e
pera. L'rpaTeri4!ie'cKOe U0,qOXilHlie fopo,l,I1rqa
ropoclIcTeMe r()'loB' IIeHTpoNl KOTOpoli 5ri',ro
KaqecrBe ceBeplr.i.c) dr{)pllocT'u o6opo,'rteussoli
(- a xil lrta" (Ilct;ll nc xrz ft 1'-A02"' 25 6)'
;It:L rue "ll cr;rliuas
HauttoiranbHofo M1":er tr4croptttt
I( uti..*t-rr)i r{cc.[e. loBO}tllii apxeoJiol'uqecKOii 3KCIIeAHLlllnua nanqrl{IlKe [per]CTaBntnll cooori
Coopyxel{rtfi
\rls,q,1i)Bt,t e 1998 rc)il). Ocla'rl:rt o6OpOHllreilbllblx
:er.r:tgu0llBa-:Iti4poB,(:iillltlcnl1poBitHHblxc3etna,!,HOiiclopousl]lpllilocaAKe'Iecono;rocr'i(Levinschi

;;.a.1999,.52),I[{]}ioltf'r|ypa(u}tcBoII}.o6opcluureJlb}IbIX.coOp}')Kl3lIItiltto6ureitlljloillaAll,fopocoop)'x(aeMblx Ha BblcoKlIx
rloAKoBrlo6lla3Hblx yKpe[neHriii, ueicttl
I\ra--ir,Ix
Ttrt),
K
or,rrocH.rrl:d
LIT. yKpeArr'(e
I]o3BoJluillt ycraHoBllrb'
pacKonKI4
c-,6p;inr,rc-rtrx oeperax 1iex. llr.arroNlepHble
''aN{qrHIIXzl

99

i999' Cr'l) u ucnorb3oBaflocJ,'lellllri i:'il,Iilo ocil 0Billlo K KCHII)' \'I rr' AO H,3. (Levinschi i.a.
(byll(quollHpoBaHlrq (Levinschi
llr,cL,lr.jlt lrocTr:)ttlll'{ol o l:Illo)I{llB,aHIttl B'tgtlcH[Ie Rcer.o rept{oAa
.l(:r01. t03" I l2).
I] xo.l'c pac|:'.)|].{]li 20,3[ rtl.la (Levlns,clri $.a'.;}00,1,41-43). c ].leilblo oilpe/Iene]H]|,flTwna sopruei'O }O)KrlOM CeKTOpe' Bana H ilpUr:paxeLilrrOHtIOtt C:IIcTe1{bI IOpC).r,tltlta,6blii ilpOI'l3Be;ldH llA3pe3 pBa B
c:4'e;1unot c'[e'lyror.faro,r'eri-) }( lrrji\,r') }.racfKa (1:tic. f .i). i} pe:lyrbra'fer :r'HX Itcore.loBaHufi 6b]nfi
il-i eIIHoe

JIIIie BbIBO il,i

j0
*-:,:::'q::*#1.:l'

4rt

li.:lii-..r.-;,r q_?_1t
',.

''t

i-l:/

':t: --. 'i:'i.+',".


'
- \..

'

\LL:;'

.
.aN".--|g;**z'--_ . t*r!u

tt t+.,..

..':r'

024n

0 2

;lpt

'o\.ji;

Puc.

1,,

xapina

i;J;

l):opelst

1 ClosolloHr4retLbHbl)l ct4orsM fercKr'1x ropoAl4Lq:


(nir A. flesrarc*oMy, () KoeaneHro); 2-4 l(ocsy.uu

fla 'eeexr,tH
MytttHy); 5 Marevl{s

(no

T,[' irnan<oecxoril' 6 69]]:tliii 9i;


qeHrF)ar]bHbll,l

xapua 1ru, l-".[. CrrrrpHoey), Z tio'nu'la'l CaxapHa


5a,:ruc,H (no

oc-i it.rKtr IJiL:t.a


BoK Ir\' I- Il o(] j..l Ic'll ll,'l :

ll.

Hrar<ynuu3,

3aHov)'

ilar'Il4cailbl' Bo3BelEurioii
ttB.tj;Itorc' TIACTbK):tc\tJrtHofrl:laliioJtlleHlit AepeBtIIIrol-I

BKOIIaHIIbIX c ylloB}It ApeBrlell i]oBepxrlocTH


na,lu,cajl.it cocrrJrIJIa H3.1B)/X pJI.lOB BepTI',IX:aiILt{rf
Bu'llpesspti:r px'l cron608 KpenHncq AoilojlHl'{reJlbrlro.t,5oB. Eli ll:lgcro11gt4tl 3-3.:i l'I Ip)'L- cr npyfa'
fpyHTa lxn-

yTpaNIooBaLIH'CrO f'lHHltcTofo
}'()rlHollaHltq' I]arlK0ii X(]potto
tHH,l.,iiH'r\"errercll.frltrlBblc:()foi'lnol\t'Bgeuruttilp'snyAepx{HBarcqBllep'fl4KanbHoMIIO'rroxeHI'IH
JO

Ct

rJHrrr{r{eti c-foltoHbr,

5pe:[leil.ti.ttt,I\1i(0rfIl)i-l(l.utrpct-t;'11
- ocit()Bat]:]i',e K.i)I]1.pa4]01)l]a

vn'pal.cb n 6preneH'tt|1.I,Iii HacTI,tI,

cOcTo'uIVr4 u,. 6peneu xjll{H.I4

no Bce}'{y'
t'l' Br'lcryflarou{}zx }Ia'4 lipaeM plBa' Cy'cq

r\r.'!,,To),;(lnsui lc.1 ge6o-'ttlullM yrir()\{


npil rlpelatlcfpeHa, Qr[)]'l{ll}it'[ AOI]O'rI'In'TeIbHOe npeilt'CTBUe
BrrIJ,t.\,netrc,t.liud riac].b SpeRell f,sl;ra
He \reue(j rl

oAO lleHl',lt llBe:

or ypoBHs COBpe\'IcHHOii iloBepxHo\{ n0 riel)xHeNtv Kparo H fnycrHHOfi 4'5 n'r


yx:rtln I'I ,qonoltHllT'3j]bHbI }cr}nbI IIC)
111,'1:"^i'\
lllvr'r' r{tvi(:tr c o6er.i:l cTOprlH ne6Crlruoii
Ur .(l'-t
(-"-r{ rr
^-,, ri
Ltll
'\l nr
3gi r pcllll'ifl L]-cllL':
rrro BbI
BI-,r6^n ficr3Borlgllfr
n,1aD,1 rroL\T Ilpernoro}Kl{Tb'
rrnerrn()no)KHTb. llro
poB
_ 6c,:tee r.rtLl''trl pacrleT' g6ldl,Itt tp\,I{Ta crloJl3ulefo-B
CKopOa Bcefo' rto3Bblualcq eqg Ao 2-X
co-ii.i ila-.tr.j()lt.lt[n 6br.te He tIe1li)e 6 nr. BrreluHII1I 1)frIIcTc''T6oB'
8 ]\'I;
..j piicq(]T()\4, q'ro B rreirt 6r,r:lt },c"fpoeHE,I 6oi.igul-u,t' I,I ]ioXoIH'rI xo
jlHre|Ili,le]\1
- poti, ullllll{Ho}l

\I

I]i:|''1 3.I]lC

E;

K-rlIJ]]I{,

--

lt,.1!l

--,fua;tljiigql

pg!c-

d' S eie

ou

ti

.]CTaTKI{ }KI{IIE'IX non'teuest'tfr'


BII)TlleHllSi.I C1-O[OHbl IIa.ll{CaAbI, BIIL{OTIIytO K Hefi, OtlleUerHbl
lte6c}Jlbuofi rrnouaAll (5 x 5 N{) I4 Ha
c: KoropbrN{!{ cBs3a,Hr,r ri;-crt, oqafoB. oHn pacuoJloxeHbl Ha

I{CI]OJIb3OBaHH' )KIIJ]BIIII
pa3t{btx }'ll'll}}1fl}i, tltO C:l;l1Jel'eJIl)1]TBVet O flrf,0TotHHofr r]OCbItiKe [O"Ia H

TerIeHpl13 ,llJlI{TeJIE lt{OfO Iltr eNIe'iln;

niL'IIicaIbI lr QpafcllItAeTeJrbcrBvIOT () TONI' IITO llopoN{e}t'fbl K0cTeil LieJlC)BerIecKlIX p}}i, I}bI[BxeIHEJX rr efo pa3BaJIe

- C.[eA],[

.'1l'Ilile

14OI-lliLlofC) il 0)Kapa,

rol'fi6'[o

frp],'{

CKeIeT

IIO)KIIJli()I-l

xeHUIIIHbI I{a ilc)JiY )KI'{JIHUa

,Y

lur)l)N'fe:

- qeTBel lrl{ [V e. lo H.]. Ae_


rrn.\rxa.,\rrrn^ R Trnerr(
uCK,'l:OLt(juJ! L{'f -r lT0 CO(it'l-rUe rtpoH3OlUrrO B npeAellax TpeTben
-t.il.rE,HLrI-]
fouu{x \ta]'epua,lcB tl]l KoN{IIreKcoB fopoAl{IIa I1o:]BoJ'lI{x c.r'ejla'rb BIIBOI'
- Ile

atri]-tH:l ,Iit'tltp\

f.i,ro ),K'c:[-reHirc)c r.oce-rc)H]{e 6rr.no p:npytueHo c.Kr4(baNIH B -?31/330 rI'..{o H.-i', B xore 3aBepmaloBO @'paKIdI'r - 3OrIupHOIla' IpOTIIB
lLLel ,JCfi'J'fi,LIla rlcr)i.()ila tl.i.l\ieC'IHIIt(a A,'IeKCilH.[pa ]MaKeAOHCK{J|O
(:

r{H{boB

{.

[-,:r'insr.;hi 20Cr.], 280-28 I ).

cclopyx{eHl{r:i B Haule}4
Ilp-aiur,r>i. i:lHa.rrc,f.ptli i,irrr Boc(.lo3AarIHOf() TUna ooopoHHTerI'HbIx

peflloHe

Ha NlHofI{x ropo/lt{uax i],He-

ilpurc)I,l. qro gboproHrrre:rbHbre cclop.v)I(:eul4t LIccneAoBar'II'ICb


i;.fl](rBCKr)-l'lltVT0I((.)I.,.) N{(;K,f)ili)errbg. Paccltc,rpl{N{ IIeKOTOpbIe I{3 I{IAX.
pyas - Jia il].auu) lb. \{.A. PonaHOBl}(afr trccJ'reIloBaJla qerllpe o6opouureJlbFlble JII4HI{n lroro
KpaTX:Oii Qopnte lI TpyI{Ho coiil\IecruNlbI'
,\'Kp'-'11reIII.trr, olFIi1r.o,
i,,,t',rtru'1u,I oily6JIu.KOBaHbl B oLIeHb
N{O}KI{O BOCCTaHOBItTb'
[:[eCltrlrp;r ]ra 3TC) ii{eK,C't!)pble CBil,lelllltr O Xalla.I(Tepe COOp)ril(erluit
nsrltii C 3anaAa' 06pa3o'l'ilt., ItO
troC]eAHl4ii'
HJI{
na't,
IaIII'lbl-\'{,rr',,,rp,a, tltt)Olt)t[t BH]TpeIIHL{ii

rler. H

3.r.o

t}a'rlc'1|]l'.pir,]p!,IiCttI,I'IclelIbL.c,leIaI.IHOiil;A.\t)8,-l.pfdoc
flplr rt6erH fOp0'1}iua zoy;odtttt
Ilpcrcr.pani:rBO i\r,3xi.{)/ (oitbrlN{r.t 6rr,ro :a61'rorano 6e.:ru:r'r Ka.\'lHe]v.
BIIUMaHI4e' LIro KaN{HH I10(.?(\)e.nt . a Kal"lttll li OKaltt-lllcb B pOB (PON{ULHO.BcKrIt 197 1,358)' O6palnr't
pa3pYlllellLlH llOJlblKO BHeIIIHefo pflAa KO"IbeB'
Na_].ll.qttcb.t,crilbx.cr B llol3, r.l 31.,i1 6l)t,.rto B03MOXHrl rlpll
r{r.o racae'crr KoFtcrp},KrHBrrbrx oco6eHHocrrx Btl'ropo?ct Ba.jla - l1H$opMauHtl Kpaii}{e cK)r.qHa'
c:tttO't6Oe ' ]KOnOttttbI'Y 6
()r,. OCipatrr:lBaJICt{ 0:l pa'l lYlIl:HH.q CTeHbI-fCrpO,lHU, CAeiIaHHOii H3 dt;1'x pstdot;
2:', 45 0")'
,,, 7r, r, r, r r r', r, ti.fl a nr ur n x H . [' orr't :iHo's c Kafl 197
tnpetnt'ezi o6oporrtlrellnoii IrvHrrr4i'' fIO ilanurtu aBropa
cricAvrorueit,
c
Eule lrtlnr,rue,
AHal\IeTpa'
C ertty'rptjuHet-i ee cropoHbl pacrlIII]IeHbI s1\4LI Or cron6OB 6olsrnorotl'ro
0lIa OpIirt.tHa.IbHa.,'aHlrr,JX
3l'o HeOra:a-locb
4t6)'
l9l3'
liol\'lo.il(llc. nojtllil,lllallLtltlx BH)/'llperlHl{ia FIaBec (PouauoncKa$'
K
c BI{}'TpeHHeii cropoH}'l Tperlo6brl1:toe ;io Kc,r]:c1p),t:(tlr;{t{ (io.trsuoe [oM(]tqeHllc, iIpI4N'IbIKaBtrteer
BOcToK I{ oI('OrTO 8 rrt c cenepa Ha rcf' V cenepoeNr\ BiLItV .a,po.t,r,,,.ult.'Ertl pa:luept;9,ZNI c 3aIIaJIa Ha
g\IKOti or ue]ITpil-[bHoro crori6a e
lanaluoii crel{Itriu'[t'l]lla 6su co0plrxeH I'ill'tHo6urr{brli orli:lr c
}I{I{-l.tt{ua HaiiAerlbl B 3ano';lFIeHi4l{
cepe!nHe (?). rlltc.rarirlr pvxH),riillux .4epeBsHHbtx KOHCTp)'KrII'{i4
(\4irc.rettstrKoB rl: ilp. .t9't'1,1125't'
,
\
coopy)Kella u3 depecuHltblx K-ttetllezl' 3arlo'[BHeuru.sJ{, ci]]\i:il-fl 6 tlsrLag LtetltlepmctrL cret{it, 6srla
c'IeH['l npoc-.lexeH rtffittlltpb tt3 Kp'ynttblx
IrertHbrx rttueuucr,lr 3a6 lTOBlioiZ. !'eHeullIelic, ocHOBaHHg
poB c oTBecrIblN{I{ CTeHal\'lH (lvlacleunaKoB I{ 'qp'
t;{t"ltH([t tt:t6e(:r11H,'h'r:1. ]i. crene BlLllo',IH]',[O tlp]Iltlllll.iar]
ce3olle' 3Ta uernepraq '|II4Hut 060l9-i4.425t,t:ot'otlbrrt rir,tl ucclte.qClBaH B lJlei(yruUeN{ IIOIeT}{IN'I
Bbe3I Ha roporqHlue
BCei'I yKpen,r]'3tlHCfr ql{TaAeilll' II UeHTpanbHt'Ifr
ltOHEr tB.ll{.rlaC}, [)ctICrI]l'Oi.I, iILs
u3 Hr4><' tl0ABeprlIyTafl pacKonKaN'l' oBaJIb6tr.r .Ion0.rttFlt{T'eilbuO ) I:llel]JIeH ;IB.Vl\'Iq 6aru.sqUra' [OxHaq
4o
.t?rA
c tvrra[a Ha Bocror.:., 6r,t:ra nocrpoeHa ]43 c)oJIbUrHx 6peeeu (4tlauerpoitlcHarJa.rr B rr.lrarre I{ Bbrr,rrHy
KO'IOpb]e
l't'
0'4
p'[Icc'ro',sHlIl'{
AO
(J.5 ivi), Ertr)bt]-EI]i r]ep1]4Fiulr,FtO ll o'fcTotl{I{X,l,pyra oT Apyfa HiI
12 u, npn uupllHe 3 n'r' a BbICOTa Coxpap\,;xu 6i,nlr o6.-1c,)ier{r,r KaNlHeM.,{;ruHa 6aIInn iiocTufaeT
PorrlaHclBcl(ia'I I\)16' 416; Po'\'taHoscKafl b np'
nlrBureiic;a qacrLi 2,1[i :ul (I'ouaHoecKaq 19?:i, '146;
ti,

,45c,t-'160't.
X(lIJlHUIax o6Hap\/I(eHbI
(Jcofrorcl Bril,rNIaHgfl 3aCJry:4:I4BaeTTO't Qax'r, qTo BO pBax, Ha Baililx I'I B
qepe[a'
Bc)efo nO [y6nI'IKaUIIgNI yilanocb
qejloBeLlecl{ne cFi:eJIeTb II.rlLli qaCTIt CKeIe:fOB, qa'CTO OAHu
upoBe3ToM}' rIpLI6aBurb I'I l'{arepuanLI ficcJleAosauufr'
Hitr:Hr{TiIT}, cBL,llrto 50 ocrarixc's' EcnH K
(Tcaciuc'
ZasApchin
rr'
Lllxolsr B 1995-1999
Ae'rHbrx ::)Kcne,qpriltuej;i []srcmeii Aurpono"o.r".,.nbii
35 e'3JIoBeLIecKIIX ocraHKoB - B flollaBeue
6l,tlu BbI:{BreHbI
19)'77

2000, t(ll-lll),

,.-r,{.Fouter\'{
)'

r xc,lt,l

KOTollbIX

6o.nluttEHcl'Fll;feru l4 xeHrIIiHu ('Pavlov 2000' 113-118)'

jlpy qaioIx,eIl

'

ro

KaprI{Hit BLIUITAI'IT orIeHL

__

101

qerllpt

o6opoHure"rtbHl,Ie rv.trvll (Munteanu 2004.


3THX l'{arepplaroB Ha Spauql':8l-9(i). Cl-rrc;y,c'r'oili.a,iar,;rrsn(:):iifl,,rerurb,
giioM ri3brK(: (Munte:anu 2()04a. ii2:-103) u']\,reHeHa HyNtepilur{s o6opouu:te.rbHbrx cllcreM I{ nepellyraHt,r cCLt.lKti Ha ppc)tiKI4., li crJt3t.I c Lrei\,l, Arbr coxptrbleM ltaHHble rlepBol{croqHHKa. l[4cxoltg !13 3Tofo,

figctltts.

N11'H'rlHl,OKraBlraH npope3ir,'t Bce


LlTo

rlpu n,3pe-r-v6nuKaIIHlI

ttp6r,t.t',BuvTperlHrj;t,trwfllf,rcc,('roq.[aux[]aJ'laripBa(plIc. 1,2).Brtc0raBaJIilA00,8 ltnpnruuptlHe8


nr flr:r \{FreHrrK) iltBr'opil Ha;r BaJClu 6stla eo:lBeAei{? Aepr3BgkrHafl,I{oHcrpyKLtI{t:, KoTopafl'5lt,ra coN';teua
n})r.t rrilrlaj:0]lr{r{ FrenpHtrerir.fl. ]l oqeus l(onorKoe BpeN{[ iloc-{e noxapa, Ha fleile-[I{nie. cBluereJll{ coi:ir,rrttii Bolt.B,Jiui t:rcrl3)K) cfeFly. HO yr(e rl:i Kar\tHt Hit:tieN{irflItoti ceq3Ke. Ponl olsocllrc.g K Kareroplll{
rroAfitrr)/roJ1bHr,I}., luipnu,:ii 4 lr il r:rv6uuor:i 6<l.ree 2. u or'\poBHti;lpceneii fiollepxHocrl'I.
,Ihnopns,t06opr:,nrrrerbHitr inlHtr-s, raxlKe. npeAcrilBJlqna co6ofi BaiI x{ pon (przc. i,3). 3elr;r.uiclii
Bar-ir trrNrer Llr4llr.rrr\'7 n lr g1,1r;,rT)l I nr (1,8 u s N{oNleH't Bo3BeAeH}lt). -Pon yceLlerHno iconuqecrov
-1
,.r (n,t,crlonariuu 0,8-5 x{.) }{ rJI,v6IrHy 1,8 \4 or,llpeBHero'/poB}u. Ilepena4
d,r:plrr,r riN{eJr ug,rptrlr\,
Br,rccrl r,,1ejl1:jl'1 l,r:ri<1'tlitoii BarTir lr rIroNI piia, B illoN{eHT'Itt,3BCrleHI{fl, cocralBJlgst2,6 vr..{ono,rHu're;rlIl l>IX

{lOp\,'}Ii(li{I{ i-I iF:la I}41\'r Hei {) I'NI ealeH0,

'[1tt:n.t,'.rH

B]{erurrfiir o6opc,HrrreirbHaI jr14HIifi ucltl'fn IuteHTIIqHa elopoii (pr'rc. 1,4'). Ba,r nMe'lr IIr]1ptrH)'g ocHoBarrnu LrJ rrr ri Br,lcot'y l.-5 lr (2.1-2.3 ru B r{oN,IeI{T Bo:lBeIeH[s). Poe yceqeHHo KoHIltIeuiol:i,:llopl.j[J uNlej] urr.]lluHy Currnrc 3lr rto BepxHr3l'I,v Kpl]o 14 1,6 n'r no IlIy, npli ulv6llHe 60:ree 2lt
tl-t jlpr;.BHerc) vpr:rBr.lr. [1o pacueraM aBTopil [eplroHaLlarttrr,rfi trepenaA l]blcc,T MexAy.IHON{ pBa Ii N{ax:riu.*:rii B[rjrtl cC]cTaBmt.l 4,6-,I.8 v, qTO {OnVcKar3T rrpe,Inon0xeHl{e O HaiII4\i.vlld Ha BeL'Iy AonOJIHl4'f().irbrrr)ii JIipeB1{grroj.l KoHcrp'v]((!rri, xot,r cal{ ol{ u ilpt43Haer, qrc), rla u,3c.[eAonralrnoii IlrIoIIlalIH,
o'rc'rc'tBC,riil.[]r Ka]iue -rtu6o rtttveKH Ha cd c1'lqecrnoBaHHe ('Munteranu 2C104,84) l'lHcpopluanufl o
1

(a t1l G e

D tt1 Li

ii 06oponl i e-rt,Ho it
t

tI,Iitl

IIl

o rc i' r'9

1"r'at.

7-

,4Nl

z*@hW*

4ttt

prirc.2. Pirsperr,r o6opouure,rulrbrx q{crer\,1 fc:T,lKIJX foponl{u1: I Caxapua,rla PeMareeeB.


uenHn (.1.rr.r cpauuenill); ll l pe6yNeur-llorslptia (no H. f{unylllur. c
?r. Ilolursru); -: Nlar'rrx:yqr-l{n,ry,r q6r.l Mape (no A.3auo'r); '1-ji [y1v'1eur (no
[4. I-lrrq,rntt:.]

;(r Cro.nsl+teHb (no B. Curp61',

T Apu:yr)'

u
-- n.-rL44'rsebsi lJstets'

1,12

I]a
Haua norrblT6a pa3r 111ars 3irpar,Ky n BLri{BulI' [pu3HaKH l{arrll'il4l ,4epeBqHHofr ItoHc'rpyxqtlH
ytseHlla,racb ycrtexolt' O'lgarcl
t.perrbe\.r Ba.lr\'ro pucyr{t itrr pa3pe3oB, BllpoqeN{, KilK I{ IIa nepBoNI , He

3aTp,viIH[eT IIOHII\IaHI4e ripoUe'4.vpbI crpol4Teni'cTBa


neprroil (Br{},rpeFnr(:il) oiioprcunle,nruori wlJLrLr. llo usenltirl aBropa pacKonoK' IIepBoHaqaJ'IbHbIe
g6c,ilogtrreJrbt.{bIe coop\;Keut{q rla trepBo],r Eiit-lv 6rt'lfi YHlt'ITo)KeFlEl orleHb N'loirll{bl}{ noiKapo}l
poB H
(fv4r-rntcanrr 2:,001,911-91" Cl1'rx no pHcyHr(y, BepxHr{ rracrb ea,ra 6rura c6porueHa rojlbKo B
rITo
ocraBcrpaHHblr{'
.:iitct,tltll-ftil cfo 6o-Ibtile (tr)\t Hir no.[oul{H.v (pruc. 1,2).8 cBs3l.I c']TI.IN{ KaDxerct
KaNIIlt Ha 3e\'lCTeI{)'H3
O6OpOUZ:re-llblFty}O
}IOBy}O
ulrlCCt B;,IiI{BL}X r-.5rtrer l:'tlI{ l-Op:lAItIIa, BO3I}ei(q
() rort, tlrcr
gert:tit.
ero
rITCrSbI
or{[crlrrE, poB cl'3;Icbln:iR[Ieit
-lraHOtti clrt[::iKe. ue ttr):a(],t,tLIJtIlcb o rrt)\{,
tI]o oc'faTl{Ii..KaN{eHI{oti crenst'' obea.ql'tjlilcb
,11.O
He 6r'I.tcr r:Ie'laFIo. t}.}].IJ[,TSI;I,C,1 B},eT u To,T.(llrxr,
-rOrr,Kg g C)ir)],xJlr,y .tpo'r',ttlOItcJICr)KHtio pB). B 3alIoiIHeHHI4 plla F:ilNIIill oTc\iTcrB)'IoT' He fiB-[t]oTcq
xclnc'rpYttllllIt B eu,'1rl "p':nuKzl" or\{eqeHHolo B BocrorlHo\{
:1,'r5e,lttre.nnt{bltrtI,t tt ilc'rir.l{}Ijl.epellgltHoti
B 3ana'[rJTbr1ig KEii:r r,pilr,i)R 5,4.-64,. Ero nllol.oJr)I(eHI{e 0'fc.vTcrByrll-Lielle:l .qtsa lvlerpa'

jle"r'ajrbgOe Lli3,lqeFti,re lla:ipe3()B erUe

Irpi,rfil.re"

6ollute

Ltzr

,.,...',.r,po.|l..,l-te,,l.aKl,1\']..l::i1ltl3,)lt'j{o.,IlIqecT]]0]3oIIj'ocoBYI]e-[rtriH1]aeTc'I,a
uari'rr.r uot{:1 He }'iliil(l'1

ct.

He oc'laHaelllllrti:I9cl, 6o.il':e norposHo lla

;leriL[tx, no'fqepliHe\t' q]'o

npeJCTaB-IeHIibIe npoq)I{-rlu

]itep]]0tli0i101]0Hl.I.il3.lbFI(]':i-i]ytj]tll,](erac|tlrc:tlp|]BaIIHo\4BII-Ie)}]ol\1rlo|O}{Hal]o\luHaloTllpo(bI4.iqIo.
r{erKo r-lllritlorctt poBuK}l OT -qepeBtlrlHol'o IIapolnula L-l:laprta,--.lla I),:BCIfltH, lO.lbKO B IiOCIeAHI4X
[ic6 n Cl,lt<apg,r tI,:'aK ]Ia:ibIBaeN,{ble, oc'rarKn "KalrteuHc,ii creFtbl". Koropl)Ie "o6na-ttt;luct'"
'*tcrijl'a..
3lIeCb KaNII{H' Bo3\4o)I{HO' cBq'laHbI u
ro.:l)KC, IiO IIH\r'tpt, (l-e','i'i schl. Cc,r'alenco 200'-Z,pl.9l2), o,'l'Haxo
BH'r'TpeHueii cropoHe creHbl rl&rlllCa']bI
o6.,,crproiic;.r.BONr )irflilrbr) Ilol,reuleHlrr"r rlprrNrbrKal'ouIIix K
ilpeJtcro}rr }'rorlHll'rb,
(lli:.,,irrsc:l-r i :L()04.71) t,liL,:i c Brr)'ll'perirreii crerr,cii calrofi ilut'rl{ca.ri,bl. 3ro eule
]it].f'{\'l),(eceI:iLlitcC1'at](.):iuTC,l{'I(]]tO.LI,IoK[l}'Il]],IHaBaj]yrop(),1I,ILqaKoc':.vusBl-)'Il{,l1
.1.[it
ria]\,ttt tB topot:i (iit'llt c lpollTe.r!],c'tBa o6opoHllTeilbHo[ crellbl.
o,qllo3HaqHblM' t{ro OLIII He loi(oO-:'rlpcr.lrt.:.,6riL' p.Er) l lopo,qlltr]l Iioc:,vus NIHe[peJCTaB'ttercj{
IIo oOT-eu)'
FluI crIr,t,l,l.rr,:t 3(( tto,tlr't iunlB}IpoBarb rri) pllc\rHl{airt.:)JIe\Ie}{'l'itpHble pacqel'bl
npI{noilrBep]i.qeHt'leN{'
'i.i{br.
HOCIi,lPllirlbl\'l'fo\IY
i.1j,,.gtiL Ha Ba.:t\ u 06lcr,t 3atIointeHuq pBa
'iI!.flJII,]'fCf
'10\l . rlIO Lli-l{llb llll.lil. Cll(r13--ttl B:''f01'pOB'
Bl{,'lloqaer Ba-lI BblcoroK)
N,Iar.e'us. cgr-_reLcr,t J'.,X. fJ.[arKOsOKClii o6opour'rrej]bl{Oer CoopVxieHile
to-rttr(ltHC'ti 3':l v, l'tJ)'ulefi Ko-ll'LlorI Bolip]rf
,10 [.(t xt. (c)t.orrbr]ii ]l1te'.lcraliiltrot'co60ti o,;r'?TK]l CTeHbi
OrlJeTeHH]:'lX trpVTblr0l)Oitrlllil. K,,)t,r:C:l'[r)'F.llt ]d llt,i11O.'iHeHa I13.N:B]'X ptAOB Bep'Il'IKaflbl{blx CTOI6OB'
c HaIlo'rlbl{oii cro)Ke'
\IIr. \l(rili.^1., Kr)rr.)llbrir{ri r. rl.-I 3ocbrlaH N{arep}rKcrnuit rpf it'r. C)ll rodllLlaJct-1'\'T
r:Ief(l uOKll ,r O6pa;,lna,ilacb Eibie\1KA, ll]IeK)Iqat l'eItepb BIIX pBa' IIO rlgeHilrO aBTOpa'
[)Oi]r,1,, tr1'l-3a
()H c'r',,neHeorllii' elo [IHpuHa 7lt l{ f''i)'6!IFIa '4o:J \'l o'r
He i,r\ren ofi;prnnll:lr,nsrx rp1'rrxrlirii.
o \'lrcrrll'lI'I (l3ra;L' (oBC (afl 1966, 220 -2:21) '
'clB
tpeBI{eI

o qeM cBI{IIe-feilbc:TByIOT c"[eAbl cf(]peBiirl{x crojlooB


B npeAe;Iax KBalpara tl (pltc'
r{ on,:ret'irr}ulllx t.t:{,r1r1 "u"ri (xs 3). PerKiLq ry)aHitlla Meir.q}'c-rogt'ln
rrpllcyrcrBHe or-necHofi crerlbi c llHerrHei4 cropoHbl' Koroll .:i)trcr.0;rxoBafit I'.;!, :'ljra'rrcoECrKor'r KaK
qTO OI'ttl, cKollce Bcefo' lOiiie 6blna JepeBqHpirr \i11el:,iir:nB[U1tt tl]y'r,'1- -,",,urnnr, . llanee ilgn1cKaeTct
Te]K KaK 5bl'1a nplI(blnallA 3eNrjleL"l Ha
l{Cit. rr O Hii JllHHCr}r }rrir)TKe HL- lIojlBepfa-lacb Jei'ICTBHTO OIII[,
nocTeneHHO HC',IJleila, 113-3a Llefo i{eBo3iJt,rco.[)'0 (;-0,7 ]\1 , arl0 .i trpr,lno\paHll.llo ee oI OIHq. creua
KaK B citl'qx'' c BHvrpeHrterf cTesor"i (3ra't11();r*rr:) iirrrro nfrgcire:jr: rb c.lenb; ooropenurn)( c-ioJI6oB,

f opil,;,uu1e rrolli6ir{)

tio rrc I,( arr ,

.i

lr),ire sr:t

ii

iB p,:3y1b-fit're rlo}Kzlpai,

t !) 61 t , 4.1

.l

Hacro'lbKo 6e:-Ynpeuutl'

IIpc,ttcr:lae-,teHrlblii l)ucYrroK rrpo(Illr [r or]l{caHtte Hall,rlat]1'oEraHllii ,ilitFlbI


tIpo(bHnei{ FIecKC)rlt'KI{X
r:111r 11e Bbr3bIBitt(.)'l' I(3[r)I-o-]IIdei<l colrtHegl't.g. To:tt,xo IIpH coIIcrcraBrIeHpIlI
JIOfI{qecKHe }IeyB'I3I{I4 B 3ajlefai{Iru
0[i()p0unre.;Ir,tr{>ti}i. ccrorv:xetrr.lfi i\40}K}IO 3a\4i]IUT6 rIeKoTOpbIe
BHII\{aFIHe ltOI]IHt'Ijit C"'rot"t
tIjtH B rr,', rr*,'rrir'p,t"rrro". B nepayl:r OrlePeAF' O6patqael Ha ce69
n.:iIIC'Iol]

rrepH03rSt\raFIalli:l.l)'1lt()pB!",()TNIeqeHHblfiq:11a3!IIOAT)'\lNlrtponauri'oliroLIBOii'llroiolruliHa'loc,,,'.',u80]]E|y]....lrrl.L;eroo.IFIopo.{H)IIo},'14'ccyBI$IIIHI,IBaH)TC'IuH3aNIaTepI,IKoRoll|"rIH}IbI!Inpo_
LIIICTTIi pBa oTMellaeTcq 3aIoIHeHHe lleper'lelKalorutlxcs
c.-,ronKa or]oxrxi:e:lrrr0f0 fpyHra, iL B CeBepHoii
3alorHeHue Mo)Ke'r 6ltrr oupellec.iroell !te])rjioleN,1a, c).r. l1t{Kz; rj L-.qrrHEr. ilo ult,3ultro aBTopa,'faKcr(l
.rerro Kar( :lilrrJrbr.B t{act,r trr B{r-ra (3narKoBg.Kils, flcuesofi I96t).41)'

!rrlqill ltt 1

103

[:i ,tarrsoii cli'r'\,;rru]u ]{arl .l ()pax(HBael'qepe,rloBaIIIIe r).l]oeB v cenepnofi cTeHKr4 pBa, qTo BprrA nH
B'l3r\'tc))riHo B IIp()rlecce 3ail-r.blla Hacbtrrrt" C fpyroii cr]poHbl coBceM rre ecleclneuHofi Bbrfjr.sAuT

t)IH0llOlUO{lI'b tlell'Ho3MHOI'C' O-q0t iltr)H IIOJIHOM O:iCy:ICTBHI4 CiIO.g 3aTer{H,OfO HCPHO3eNIa, rOrOprttl
rrpHc\r'cruv()'r n nr:p:irrer,i rrac'f it:SarroJrr{eriil.f, pr}on fopoltrrua Koc:1 qr (nropofi c.noii) n cocraBrqer
fi l,irt,nlvto LrirL'lb, Bep\Helo 3arrorHeHfifl l)tsa lopoAlrua (JaxapHa-,rla Pellelu.ru, Cy.ry no Bcei\{y, poB
Lr3

noKoil{rH .r.o

ilr{,ar.

f[a,'Iet:, IIo,u croe M lrcpH{]:tcMa Ha Eiary, crparnrpzr$nqecKas cr{Tyarlu.g rrloBTopfle'r Bo NrHoroN{ Ty,
LIfo i\rbI of\'rrlrl.r.rl4 uir trepr]oN{ BaiIV fopolluua Koc:yub pr 6eccnopuo frFrr.{c}'TcrB\'{3T B cocrase o6oplHllre.IIbHroi'o coc)ll),)r(e:I:rI{q r()poA}iua Caxapna-.lla Pee:xrlH. Peqt r{Aer o qipeA)/trorur{xcq croqx co
c.re!.r.\ri{ i'.rc'u}iol'o Ilcrxiapil. f[oxi:a-;ryri. K{)tI\Ir'urapul{ 3A]cb u3JttrlltLr, TirrK KaK 3TO ocrarKlz xLIJ,-IIIUra
l-rrputJl,tKaioulefL'r Ii: c'feFre na-rrl.{laAa. Tar<},ro BepcHro BbrcKa3ara r{ caN{a T[.3nar:roBcKat, cLruTa-s,
r1'ro FIeKolollbre,i(crr\,{at BIriroTI{\,'1) ill)I.{N{brh:rliiia K BFryrpeHlrL-ii cTopoue o6c,ponure.;r;gofi cTeHbI, KoTo-

Ilo,reeoil 1969,39).
Elo.:lrrnas O:rxaprra. I1,: I'.1]. Crurrpnony ocHoBr{aq o6opouuleirbHat -IIHr{I.rfl cocrosJra H3
',iol,r.rri4lrorr saJa r.I pBa c Monl.rr>rl,{rr 6ai:rr.rouaun no ueHTpy a Kpar{iu,, B,o epelll rpyuxqr.rorrupoBiiHrrJi fopojtL{LLla. ilO NlHeHr'rro aBl'opa pacKoroK, I}al HacbIIlaJIcx rlflrb p4.3, T.e. ilpocnexeHo IIIrIe'fpc,ilTe-r|:rlbtx IepuO.qoB c.y']rtecTBoBaH14rr BaJra. B rioHeqHoN{ HTOfe oI{ lloc'IIif l3blcoTbI 4 u. upu
l Hp]lr{e ll3 M B ocHoraFrrru, l)oe uruDunoi.r 1:3-16 r\{ r.r rny6uHoii 5 \I ou ApeBl{efo ypoBHx,6st,T
fl)Ipr)t r J(i l(aMeItHOIO OrlI{OB[]t{Irq MbtCe.. clo cropot-tll B3t1& oTKoc pBa HN{eiI cT')i[eHqaT6le oLlep1r,,rr ().r(lroHl:),3r\{c}{HCr u"il},:xu,rrar r.r reLIuefi creHofi;1orr.la (13-rrLr'l(oBcKaq,

irHt{r (Cr,trtpHoe I !}.49, grt).


I lo;xa;r.tii. ecrl' c:\rF,rc.n lierturirl'3upoBilrb crporlrerr,Hire IrepHoAr,r $opuupoBaHl{tt ea,ra (puc. 1,6.)
u r l-.,11. Crrntrrnon\' (1t)49,20Cl-:l0l . 1919a,93-9t7).
I)., nep,r;u[t c-fpolrTerTbrrlrii rteprroJ Bair 6rr.rt saclnlirFl I{3 cBer.i]oro LIepHo3eMa. Ero gncora or
\')oEins Jpenneii n,lrcBHrlii [orJ(]pKFrocrH rocraB.rIt.JIa li I\4, a uy6uua pBa - 5 ra. OlereKa.scb or oIIucilHl]r:i,.i{ariH,ll'O [-./j, cltuplit]t]61\'1, oTN{eT}{N{, r{TO:iAeCE' OCHOBHOe IIp(]]'LIElopeql4e NtbI BI'IAUM B IIOc.Ie!oBaTeibrroOtlr 3irjrerfar{u.rr rr,rlScToE;. j]ero e To}r, rlT() KynbIypHbIff c.ruofi u,rul cjlrlfr YepHO3er"-l& B
"'f[l.lry.n M:nrcllrpuii"), nc, p(]3ynbraraNl HaIrII4]: llccneiloBauul"t, ue npe1:riiic,tte BrL:rtt (ilocelcr{lrer
r1)rrlae r 0,8-l rr (LIsiJtaia, Ler,insclri 199:i,11) 14 rrulr(e. crec'rBeHHcr, cJIeI\/er Mal\ipI{K. llpu ur'6uIlrl prJlt 5 lr. r; rrepntrii crlloHTilfrbHurri ne1luo4, a6c,o,rrotlto He tcHo, KyAa.nenEcl'4 lt varepl4KoBofo
t-[)\/HL1 ].I3t,flfor'O Lt3o pE;a,'faK l(ai( lla"rt B:r'toT IIe)pI{oI Ha()bInaH To.llL,l{o I{3i cBe'r.llofo LlepHo:le\{4.
t],o Btnol)o.1,r crp()14T'ejIbt{cl\4 rteplltolte sa,r irtl itccblnaH cBernblx{ tz leM}IbIN{ rrepHo3el\{oNl,
l3t(ilH)rratolrlr:Hr Qp;LrnieHT;I Jl,a)ir[er'IHoi"r.[e]rHCrli xeprarlluri{ c pe:tHblt\{ opria.tv{eHToM, ilo BLIco'mr 2-2,5 n
t'KaSuba g a. 2000, ?'8). .Vjlarep,[rKr]Bbni rp]'rir orcyrcrB]'er, Kat( LI B llpex(l:Iel'{ replloAe.
'Trl,rbr(o B t.lp(.1,ttr>e.\/ c'rporjTernbHOt\{ lreprroAe IIotB.;Ij{eTCt MaTepI{Kollblfi fpylllf. I1o f.|4. C]rilHpfr,tB\' u 3To',r'ileprj[),1 [Jar]-r 6ul :iHaquTeJrr,rjo )/KpelrJleli{ !ocrrlxoii f.rrHHbl I[o BbICOTr,t 2,5-3 M ]l jlotrrl..rlr]]Te-rrbrr0 6u-rar flpr.rNteHeF{zr cnJomHaq elo o6ruetgrzL t';IuuotT c Hapy:xHoI ctop<lut't.
,iem(ic,l.)itlb,lel cTpouri:.-tr,sr,.[ IIepurJJ cBg3alt r] peN,foHTHbIMI{ pa{50Ta]vIl4, Il0 Bpi3N{.f, KOTOpbIX Ban
go clopoHLt nria 6urt ,Tono-'IHrr.j t'rllibt{o },KpelI.reH HecKOJIIKHMn rpocJloiiKilN{a cBer]o-'rre,rroli r.lrl'1Hbl,
c [pl{N{ecr,]rr odlra:txx, xoropl11: Aoxorlrnlt Ao r]Ia pBa.
F{a noc:relHet$, nnn?o-ll, c'fpoaTe-ibt{orl1 [IepLIc]Ae 6rma cge,ualla n{f BceMy I}any AOcbInKa I{3
ctler:ro-cepo[o qepr-lo:]el{a, o.qr- ato n'to..tbtio (xypcnn Harn A.II.) Ha efo BllyrpelrHeM cKare roqB-rltlerr

c'l nllr.)c.toiii<a H:lncctnfl K{)Itbltx tartHei;i


Ko,trllcrilrtpoBarb crluciirfn.fl f .!. ClrupHolla oqelrb cJloxtHo. Eclu nplrr.x'rl 6'y'xna-l6lro Boccrar.rirBlrr.{Baer,,r}'ro rc\r tiellri,tg],, r'o rio3r{HKaer pqA Heropat)/N'Ienufi. Tarc, locre BceiK AocblnoK Il pet,[JH';r1brx 1ltt,5o-l ct<a'i Bajta cr:l1 HacroJ]6l\o noJloltlzN{, il poB rlacroJlbHo He3Haqure).rlbl{blM,'{To 060p()Hi{Ie.rb}tble cooll\/)Ke}{l,Iq Bpt;I JTII lvI0|II'I yCTO.STb npl'l t)calle '
;1ornqgee Eicer'o Bl.rjlerF, rr 3Trix rra()roeHl.r.st{ s c'rtr)ouTeilbHblx nepurltrax oeiltvityru KaprllHy
],'feKaunrr:ririlo:rHer{rrrr.qepeBfllriofi rra-.tncarbl, IIpI4 pa:tpytueHl4ll BHeilrHefo pqra croJr6oB, KaK I{
qacTLIo
l{rt r-r:)poArrule Cerr:apna-.Jla Pe gexns. Brlstrlox(Hc), 3l'oT BHeulH],1^fr pfl,I\ ctolSou, 6c',trlrefi
6.,r:r parpyrt.ieH rroxapo],{, o !r3t,'r Mo)KHo c}'nt{Tb flc) Tilt( Ha3blBaeMoii npulteclt oSivagxu B cnoe
clleTr()-ixr.'Jtitoll lltuut,I rleTEietr)IofO cltpollTenbHofo nel)I'IoAa. T.N. 3:rarxoBcKaq Aax(e yTBePx.qae,., r11;'s B K()Hcrp!K1r,r{r{) Baila BXOiIT{.ira rorrclafl llpoc.Tofixa o6orrxennofi ftIH}Ir,I (3larrorcxax

-----

',0,:f

R"-tto A'hi.oloq"il'

noua

uat5ltoAeHu{M' yfaAblBa}orcq ciie-

IIo HaiIII4\l
It)66.223). npu :rlorvr, r-tt. rlet{TpaJrbHoN{ 6eLc'rtlottrl,
ott ti?;H,Xli:i.t#:;t;:r
Barla ropoAl'Iua Eonbilras
oaK,r. rrro B BepxH,3ii qac'r{ BHyrpeH*ero cKaIa
raKxe
oi5cltrlouurelluofi rvt]lzlr| t'oporHil{a Koc:yul' a
C'axapHa, KtlK H Hel BHyrplHHe\{ cKare nepec'fi
o6opoutlreJlllHoil

IIp]IMIJKaioUIIIX K j"y'!:l::'].^::::'-:'.
yIIoMf,HynpocitoiiKa-pa3Ban xaltsefi' Kax H Ha
Crelil,I t6p6),1uqtt Oaxapt a-i[a P,:eeKI'1H' Bb1qBilena
pBa' EAhHcrse'Hoe qro
-fr)rx ,'aNI'r]HHKax. r,[urr.rH].r {)Tc}Tcr-Bylor Ha BHe[rHeM cKale LI B 3arloJlH.HI4I{
qTO' C)'Ag nO HaJIIIq[rO CTO''I6Clgltx
BcONIy BbIUIOcKil3aE:HOIv{y 3TO TO'

a eepxueii

qacTl,I :]i1rl0j1]eHI,Ig

NrO)r.lO 6sr.no

fisr ,1o6aerr1b

xunHu

KO

y llollHolltbt BH,vTpr3HHeI'O cKaTa BalI;I' K auyrpeuneli


sM r,<lAsa e npotpt.tti,: pa3pe3a) H i(B,vx oqafoB
llilIa'
c'f oll o H c I I ?J1l{c ollbl rlpuNl blKilrih )K I4Jr
IIeHVHneepcurera B 20rJ3-2004 foAax llccJle'qoB&rlI{cb

?xcte;1uqI.reti l'ocr,rapcrBeHHoro
(Ntculila,Zanoci 12004) Ma'epila-lt'I HCC-rlAoB&HI'Iii
rptr.rsHr,, t;l Brtc'rc,rllit,rii r5actrrotlbl ropoAul,la
}{e
c Tp}'iloNI IIOAAaTTCf oCN{bICJIeHI{}o' N{}'torl4e AeTar'nH
tlllllu.rlll ll:l Il(lqalIl CrOtice\{ HeA?E;}{o fi nOKa
i{a laurior't
Hil}'l He yAa,rlocb' N4oxre'r erue 6yAer CnyUaii
,[cr{bI, ]a. \,-fi)LtFrr4t!, !tx B ).(ue o6c:\'x(Aenuii
qlo pcrB nefreA 6acrltoHann He AOKoIIau (puc' l'7)'
ll'ane ec'n' tt(5co;tllo'lHaJI'iBepcHHocrb,
ol]ucallue g6opouurelsnori
o$a.rnrrqr, t. l3r,r>u,i.llrHrtn). A.I4. Nlclrcrlcorra Aaer CneJIyrcI]Iee(qeprextpt oTcVTCTB\r}or)' Ba:r
LI3 FJail'r n llBa
trirr'{rl nO.ltyKpyI-.[OrO ropOlIL'{IUi]' KoTopaq COcTOsIA
rIlSpllo3e\Ia Cr IlKpatIIIeIIHqN{U llarepuKr:)Boro c)/rjll4Hxa' C nH1':rpetrBt;rcOT,Crri 2 u or,r.ir ltact,t taH ]{3
est6p?cLIB&J1H 3o':Iy 14 N4l/cop' Hirxaxnx AonoJll{[TeJ]bHblx
l,{,3it ct'()poHLI Hil lria.J't }lil fenl{ rc'i)o;ttlua
c eHeu-,Heli cTOpOI{bI llopo;l'Ula' rny6rtuclli 2'65 lvt or
.ii
KpcrlreHrr fr, vata He oouap,yr,a".,. Poe
creHKI{ or cnoJl:iaHl'lt
,jpo'Hfi.xpenr+eil rroBepl:Ho;'iu,6su Bblpbtl')cryna*{I{, AiIq npeAoxpaHeHus
lilVIelr,:,itol'a I9ii.l.. ti-5 )
l-Opola.rlu BOCCTaHOBI'ITb'qTo-illI6o \')I{e HeI}o3Nlo}I(HO'
I,lrr(l)ot:ua.ulur lrpaiilr,e CKllAlli.l, vToIIHi'IIb
IIOBOilo
nrl:noJll{Tb TO'rIbKO He6o:lt',utue Ko\{MeHTapI{LI
6cr.,rbure sg r3'ulr[cC]'By(3I. ]r,4oxelt ce6e

lulr(e

11 ,rr).rIr,I,,,

H.a Bll)rrpegguii
rrsr6lracrtBac]Moro )KrrTe,!qr4r{ fopoAnura

cxar sa:ra' Y

uac

'1),,.i\,!\,ccrpa
cJ()-/ttllil()cjiT()qLIl]l'1-31(rir(..I{eBIf(,rIaT'leHI{eI]p[{cI{flTI4l{cJloeBHaEiHyT]]eHHeMcKaTeBana|opoAHlua
HeoArlo3atTO]llleHHeN{ )rilie }'IIO\',|',{IlvTbIX

3TC) OI(a3a'IOCF',
oaxapr-ra---ila PeFi(:ri(:r.rtr, .l t<clneqrtO\1 LITOfe
ocai(e'
cropoue ila-rlicaAltl', KO',I'OpbIe cfopejll{ npu
lipitfHO )rilt.tl|ll. trlpuNIbl (aIOIIIHX l( BlIYTpeIlHeli
iIHF{I{11 B
tl0!,I IVIape. A. ilaHoq ilpeAnonafae'r Il:iIJILIql{e ooopoHl.rellsoti
Nlaurrn:lyul,.-,ll,e al1.I
uN{eer I} A'rlH"Ilal"
Matveev 2C102,85-86)' Brrenrstlir
''oce'IeH'fl S CxarlrHot-i
u,tr,te Ba.ta u.rt14 rrit'rr4ca,i.,r (Zlnoci,
4lt }'J I}IICOT-Y 0'3 t't' flC' yTOUHeHH'INI AaI{HbIl\{ g\{' pacFr)'rJBblllte 8i50 r"r ,ll]I4pl. I* B OC.IOBaHI'{'
ABa IIapLUUIetIbHlbIX p'sAa CrO;I6OeltX
rroFrolle il(li( OCEtoIliIFIl4(lrl nrL:ra 1iltlll O6piapyXtenbl
ea;t (ZanOCt
KOHSTpy}(UI4I13 I4N'l eI H BHyTpeHHt1il

\re}F;,')'ptl.l{a\{l l,2u I.8 lt. Asalofl{LIHI/Io


a pacno(prrc:.2:,3) rualo tlHtpopMil,rHBel] lI HeB6Ipa3HTeJ'Ie}I,
,10Cr4,46) I1peI.:rae.nc lur,tii nllrl$rus
(xypcllB Nlrfii,.A.Ji') psroB AeperBqHHoro KapKaca
,1o)ieHrre cr.oneionr,rx.rlr or sxc6sr ,r,pr'r.r.,r,r,,ar.r
rlro 3acTaBn-ser 3aA}'pplcyHK\',]lecKCfJlLK. I{Hb'N''
ertr,.,JIl;HT'rlo
8)
f-ig
(Zan.crr
200.i,65
ili:l.tr.{cajlbl
OCM.IIH\Icfl
feoNleTpl{u' He Bnaaal{c}', B KON{NIeriT'aplII4',
\{itt.bcfl H:irI }-{atxtlt{u ll. lFlilFu{flluu.B O6,nacrt.r
feTOR'
.I'IO
faX OSrtqUOe HeyKpen,'eHl]oe nOCeJIeIIHe
LI IO:l'tt "lopont{,,le" He

c:t-{.rflHr.rr

I]:re.qUO.llOXLI'Tb,

'lHOe'

Nlarurr:1,ur"--tle'ra're(IlonnaI{}'ry-nyii).}Jope:yrir'raraNlpllcKorror<2001-2A02rr'cl'Mycuul
gyxy:ryii' cyuec'fE]ver uelslit
Fia rr'tlrcy, B NIecrHoc'" f[''o"u
|lt)rrB(]ArIf, crneJ,)'rouryn; uutfopl'aar\n]o.
BKJI]o9it]oan:rxqsoro ilepfic'ira (lv-III BB' .[,o H'3")'
r{or,{rr'rer(c rfop.iudlurtar,.r.ro'ilbrx coopyiKeHrii
ro
cropol{bl'
89)' Ilc'tn cql'lrarb c eHelllueli
nqLrx ffrl-b o6opc,tj.r.rTe-:r,ltE,I)(:rilstrii aN'lulitealZt:1004'
sO3lrOXHOil nantrlO(lU:re KOTOpOTO llbl'n'e]'rtoTct CleAbl
,tle,p\Utt-rtt.tFtlls 3'Io pOB l{ONtep L. S iONt-IOtur
ptsa'
Bropofi I',I rpctla BOC'O'HOM Kpalo
lttlca.lbti (rintctpr.tt,rc,6oprtnnr',;:rsHOfi'uuulL),,''6y.'potn'ot'i
atsTOpa pacKOIIOK' IIpaKrI',IqecKI',l COCTaBuril pnsl li,.tt4e t),t:tt O6t llouttre.lbllble lu't'ttz), nrl AaHHbIM
I7e,,iiit,.utt;t,tti pror, ra(nN{ o6pa-:rlll' flBilf,f,cb uelocT'I{blN{ 3a'IIITH'II\{ coop)'}I(eHuev'
:nror.AscitHoli
lrcD(r<1,pcz:BN{o,i:t,A..lIipBOMHoNtep2(<:B}t'3tllHelicroponnt)irr:rao6-Vc]'poeHa'qepeBtHHatfltuqlIpqAoB 6peneu BHyIXIITpeTbtl IIO I]C]ptAtty), COcTOXn'aq u3 ARyX
ca,\a (lntttg; rO CqeT\' .tlHll]{q l;tlIII
ropo'4l{u]a
B pe:tynlTaTe no)Kapa' BHyrpeunst{ n"llolil'a'['b
r.e.rtnoii l.OJtlllprrrr>t. otrra 6l,t:ra ])a3pyueHa
coop}/xeHKq'
rAe TaKxS 6r',nu o6napyx{:eHbl feTCKHe
piilclroJtc,)KeHa BOcIOr{l{le pE,a HCrMclp 3,

'l'atrrisan()r:I'rlJIO().iloBllaqnnsopuaql{q'rIpHBeAeHHatC'lrdycllu3-crloJlHbIMorcyrcrBl'IeNr
yNlecro6OpOl{urerlbHblx 'rHstlii' Kpoue roro'
rtuQp u pr4c\/HKC)8,, a 1'ltKiXe JIoruKll RpaCIIOJIOxeuuu

)'9lun4rt--1

105

. I'l;1--

H,) BE,ecrt{ ra He6c),nbuIYIrf K,olrpKTr4poB}iy no orHomeHulo K rIoHtrI4Io "cl6opoHurerbrla.g Jlrrrlrfl".


lla>xe ro o'iHoirretHltilo K colll)(lMerrHocrlr noHg'rlre "o6opoHurerbF{ac rL4Hr49;" [oilpa3yMeBaer (:1,tcil',e)1v- o6oll,lrul.rle-rrr,,Hrlr), u $o1tr:ra$uKaqrroHHErx coopy)(eHliii. Hro Kzlcaercq rercKHX roporlltq (H
J.t)'tlx), 'to o6opoFrtrlerbrrar{ :'rvtrrfl, npe4craB.'rser c(16or"I cLIcreNI}', coclorfluyrc t 30 pBa v ilaJrlcall: )r r,r, r{a }rer\:oTopr,n{ r{:l }{uX., (il.cruosr,I.'I'axt.n't o(5pa:lcrv, He oTpI4Uas r{a"[l]que B AiaHHoi4 MecTIIocTIl
il leE;HocTer"t oTFror:rfi{t{K{lt tK {y,[bT]'Fre |eToB. cny6nH{oF,aIIHaA uu$opllaql{t Kol,{MeHTapl{t\,1 He
t{TO Ha. rlaHHOM llal{gTHl{Ke lvl0fyT
u. ljl/IaeTci;r. ili{i,rucTg,:uiloe, \t'rrtr cJ'IeAoBa-to 6bt.{06aeuTL,3Tcl TO,
5:I'n> ocrfr f]iH r'o:ll,K() IIB-ri x i:rE:r'i{rIIlbIX oSopoHrITe-iIr,Hr,IX ,[HFIHii.
T'pe6rlHeHb,-[Iol-LlFrrta, I-[o '4asustrr,14'T. E[uryiLuq: n A' 3aso'I (2001' 109-il2) noce:reuue
'jirrut.il[eHi:] C rcl'i1 ilB)/N{fl 3e\,IirraHbII{fi Ba-raNIII Il J)BaNiil lpI4c.). 14: Ony6;lHl{oBaHHOf(l TeXHI{r{ecKoro
O'rqeT'a O pi1,lK0t.tK{tx }la}{ ,vltiUrOCb Bblyi,HTb HrlK,CrOp\'}() AOIIOiIHI4'ren6}I-Y-FO Lrll(bop}taqll}O, TaK KaI{
c)ruoaHHH) no ur'{'rrrir{irN{ npuraratincr, prlcvHKI.I pa'lpe3oe (Niculifa $.e. 1999, 279-3'13). Mrr conocran.rJrr.r AaHFrb..e o6eH)t n]/6nrrKirtln.rii r,r AonoJrlrr-rr4 urrtp<lpllaquro orHocnreilbHo lBcrccraIIoBreI{Hot
t{\{n Fiap-fllFtr)I KOHclpvti:f LrBr:rbr.( oco6eHnocleii o6iopoHu'fetlb}ILIx cttop'lxceriuii.
qacroKor,
[:llu.l,nt,lte.qrtn,rt .i.t1i:twtT rioc]tr]oeHa lla ocHoBe .qepeBtrllHo.ro KapKaca, ]IalloMH[Iel]oxqefo
ci)ot))')rieF,rt{,tro rrsi ypoBrre ,x1'l:eneil rrol}epxHocrrl 14:alyloBAHHol'o Ki:!t{HeM, rq,:6iuena, r.rrLIHoil Ii
3(:MJreir. C.reAu l[i-rlr o61,uer]1rbrx npoJotlbHbrx H rIOilepeqI{bIX 6a;tox o6naJly>rerlbl B Hacblrli{ Balla
i{l r,ilv6tr}rbr 1,.1 Hr. C' eHetuHero Kpar{ (JH npuNrbrx:aJl }i Kl)arc pBa H eisll;"xpen.lTeH creHoii Il3 K}'cKoB
H3o6lja6ora.lrHol-o l(a\rHl H,riLt o6btrrrroil l"rnuoii I4 3rt\rJreli. C euy:ipeuFlefo Kpat KiipKac 3acbtrlaxH

qt'o ,ile.lrailo efo noJIc)J'nrrl. Ce,:p.<\, FIaKpL,IBaN:H oJIoerI KaMIlell, \IHofIie Ir:3 Koropblx co c-ile,.tlrrr.r o6p:i6,lrr(11 . i.Jrr nolro'ronjtrel{Ho\{ raKIrNI cuocc,6ov Ba-r}'crpoltwt ('Cpyzoii - A.II.) Aepe'BtHt-:rbIl-I rracr,tll,t.t. Ilro cJ.rilr:Ibl. E, lr.rre o6f i'reuur,,Ix BeprTI.I(aJtbI{bIX 6penen, BbIgB.rreIlbI Bo Bcex nttmLt
r.laEilterr:...locllej(u'I'Ero',v{ Kolr()l)brx r.Icc-rre{oBa[I.Ic.b Ba-irbl Ll[ilplrHa Bara B ccltoRaFIau l4 lt lt Br,lcor?
1,2 r,r. flpr,r-lt,lrarorrt[t:i;i p,6,g c 1;()n()fg\{tr cKaraMI.{ IINIeer II]HIIHH}'8 nt, nptr llilKcl{N{[LribHofi r.rry6l{I{e B
6brn coiKrieH. 06yr:renrlrle Beprl{I(anbHLIe 6peBHil ]lblsBiieHLI B 3al,l u
:]()N{.ir(lii.

[epeexrrntrii,rac"ror,).r

IIOJI{1:FII,III IIiL]^IA.

I:\teutit.n,n .1qHr1g co(l]tyilioHia HecKorlbKo I.IHar]e, H() Te\I x(e cltoco6oN{, B l}lt'Ille AepeBq}IHofo
rI:lc1.c)KoIiit tja yr)lilBlte fpeItF,Jii noF,eF,xItocTI{, c,T I(('I-Opofo coxpaHH.IIHcb nEre napan,rle,!I.HbIe
t. laFrllet.r. 3lo coopr,xenlleHr,,,t(lJlo [itIl)HH]' l\o 1,2 nr. Ha paccrotHue [i ll or ]Iefo B KaMeHHoii
c{aJrC: 6sr,r er,rpr,rT ltoB urHptlr.iror:i llo 8 trr, npu fn'/6uHe [o 1,9 M o'r YpoBHx,{peeueli noBepxHocrH.
qacrl'f 6u:r noxpslr KaC re qesu,:,rr BpeNreH!1 lrl rlac'f tKo-u 6u:r Bo3ltejleFI Ban, Koloptlil B Bepx.HeIi
qacTCrKOJl. Ero cleAsr, B BH.Ie
\JeHH.l:t\r HarlTtljlOl\{. I{a rpe6,rre BaJIa 6t,t:i co0p\')l(eH I;epeB.gHrIi,Iii
LIatc'fI4 Ba.]a. L[]HpI406yr.leHHLI): Reprt.il(ilrTbtjblx l.I tOpLI3OI{Ta-rrbHbtx 6peuer, BbIfiBJIeHbl B B(3pxHeli
Ha Ea.[a Fi or]ri0Be ct'rtTaBJrre'l 16 v, rrprl \raKc.t4ilajlbllcil ilblcoTe 2,1 v:. Ifoqru ilo cepeAllHe 3TI4x
o5o1:r,:ruu1r:-:rblrbtx -,lrrl1.ri.i

6bljl sxoA rta fopoAlli:1e, odo:naqessstit uupcKIIMH

fitpoeMaMH

(I{ury-

-ruu'), 3atlo.r 20(11, 109- I I I ).


()n1,fl,.11.yspalrHil11 rtHrpoptrar(Hrr orleHb Tpr/'nHo rorfAaeTcs caculut}poBKe,, reM OoJree qTo
pa3tr)c:l o(ietlx o6opcrttrtr:eJfi Fn,ix. JII.IHI.II-I Aar{ B oLIeHb NterIKo\{ Maclrrrar5e H rloqrl4 He'Iurae]\'I. LIr
onvl5.ilIKou[:.],tHofi:, leKcfa fllicfuyer, qro oofoprlBurHe 6peaHa lI3 3ailoJIIIeHI'Iq BH'/TpeHHelo Baira
.f
pali't: OBa,Hbt ItCCit:r3;lOBaTeJltfl]illI KaK CrCTi]'l'KI'I llepBOl:IilLtallbHOfO X:ilpI(aCa-qilCTOKOiIa U KaK OCTaTLlacroKoila,loroKH I{E:peB.qF1:ror'o r-ta(ToKo,[a..ira rpe6i]e aa;ra. llpru BcCi\t 3Tolu ocrarKH Bepxllero
pexri Bo 3cei.{ TO.[Llttr,] 3et\'r,rrtiHi()ro Ba.rril. Har,t o.{e,ur rp}AHo Bce 3'ro ilpe.l;craBl4lllb.3To, [oxa':Iyi{,
BO3I,ri))t(HCf, r'0-lrr,ir.rll B T'CrN'l Cllt )'qiAe, KOrj,a rOpj{lI(Hii AelleBql{Hblil iiaDKaC CTeH IlaIIHCa.qbl 6bl-T 3aTVrrreH Br,lcl,In;iroLllrlxrcl rpyF'roM H3 Bl{}'TperIH3fo 3aIIorHeFIHg KtIeTeii. BTaxOii TpaKTOBKe nHe
ri oplrlqux rrpr,ro6pe'raet c\{br(l-q. }l laxclr c-'iy.12a nprtc6peraer cMblojr,, H HaJrHrlI'Ie c:ro.s xaMneli
tlro
He
pBa,
To oH -flBIIO
xac0e'tcq
nepxrieir ,,er(lrtr.r 3airT{lrHeHlrrr naila - 3'fo pacno.rr3urujicr sac'ru;r.
pBa BHemHeii
npopl{cotsKe
'}lo
I(pyn:IoNracura6Hoii,
Iio,6oJrer3
xoporrl{f Br.r.qHrJ
pscli(.rnan I({) rlrra,
ro.rlllorior{rH
rlajrHca"s,bl
cl6o;r0ulr.rei],tioi'{ JTtrHr .t.r (1ttt':.2,2). E|o c-ryneHqaroorb co cropoHbl
crbrc "cKolrrp(lBarra" c npop.tcouKr{ pr;a ropoALIrtIa" VareyUsl. Crail't npu:reraloLt{lIli Ba-rr, ro oIIHTpaHCaHl.{rO, tit\,{CeT a}IanOft4LIIl)'Hl ttepBO],,{y CTp,VI.:T)/py, IIO 3.qeCb BKJIIIFII'LTI'IiCb IIapillJIetIbHble
ureu ()T ItellBogilqa.,tbHoro rrll,iroKo,-la, Ira orAareHIrIr li-Mu (?) rrlerpon or Kpat pBa' CyAt no pI{cVHt{\,. ol:1fl He: riN{eF:)T'H}iKaIi:,JI-o OTIIOueHlLfi Ii: IIaIHtlaIe. [pep6IBIl0TOc'tb CJIOeB I1O Cepe,ql4He

Reuista Arheolosi,cii. Seie noud

!1,t6

Fi,tla.lpa'ra C,. HilllP0llI{B, ,lO3BOJIfi9T IIpeIilOiIO)'KI{TL, KaK I4

Ha.Ip}l-HX l.OpO.qIrlI{aX,

Ha.qI4qI4e OCTaT-

Cr'OpeBmeu )(r.{iroir flocrpoiixfi, npl.rr1451i1a1tru{efr K B}r\/ rpeHHei4 cTeHe nailucan,bl" {orta:arct.rrbcrBCr-v roN{)i [111'11i1" u ue,nh]e.lerr{bre cocy,n,bl, BbIgBtIeI{FIbI3 B flpeAej]ax BH)Tpelll{efo c.KaTa
(rte ,tr) Br{elu:Hercr Ba;ra. r rarixe re 6 ropirrKoB, o6Hapyx(eHHbrx r} ariarofr{qHbIX )'cnoBIiqx (KB. 6)
Br{}'r'peH}{ero Bar:ir. (Nicrrlilii $.a. i999, 28,[,2])0, fig. 3-5, 9-12). flpu ua:rnunlr MHofor]ucfle]rHbrx
lia.r'it.qoK r pacuruilrl)oBl( j clpoureJrbHbrx c)coi5;eHHocreii o6opoHr{Te.rrbHbrx ttuuuk ropogr4ula, Heocrri-rllr4\4b,i\rrr oc'filiol'c, Hexorollble SxeNreH'rbi, xapaK'I'epHbre ,n,r'rr 6o;rruzgcrBa ),KpeuerlHbix
loct';rcsieii . B Tc)1,{ rrrrc,iro, Caxaprna--lla PenexlrH.
51,n,uerru. Pa,cronNaurr f.ll Cvuplloeil u L4.T. Hur,vlaq: rlccre.qoBaHr,r c:roxHbre ro KoHcrIr)'KLir.r]4 o(5i-illour.rl:.rbrrr,rer ,irrrHHrr. o.xBarbrBa]oqxe Eyry.reHcr(14i.r ],{brc. f./q. Crvtnpuoe -ycue"rl crrty5F,,OB

jtllrrb

o6ilIux qep'rax ('ClrupHor 1,954,24-25) \4'T


[[lrxrlttrn,r \';,Kc l]]:ir.:Jl rltclllrlHo e na1'uHsili O{5CrjpC['pe3ynbTaTbI crCr pa6or (Hr{xy,,rnU3, 1987) I{ npo.:r,o.jrit(r.rIr flcrcJrelr)B,irlilrq iolr,ureti .racru oliop,oHr{Te.{bHlrrX cJOp:/)KeFrr.rfr (Niculi{5 q.a. 199-5, 172l!)0). IIo rlr:)i:1gt.it,tr.t \.,r'(rLrHeiJHbrlr,-(aHHbrM Ha x'ibicy 6sr.nH IBa ropoIrIU{a - 3alraAl{oe H Bocrorll{oe
r llurv ru,r'r --l,ru,r', 200 I t0i). IlpOCl.rOrpee n./6Jrr{xaqqn, CBs3a}t.HbIe C OSOpOHSTSJI6H6I1{H CCTOpV)t\i3Hrrq\,tl,i Frtr Fi1';y,,13picli, )},,1 Nrblc\/,, }{aN't c TI))/ION{ ilpencTaB.Iqc'Tcrt Bo3\'10)KHbI}{ B6I,'leIH16 Ha I{eCTnocrLr rlpu:]iraxrr ,,llB)'.x opo,lirL{. }(po,r're 3rofo oc'raerct iuHoro 3altaAoK rlo n()Bony [epuoroB
ct |prl)ft1gr1,1: r-Ba t{ tiepecr::oeK I{a :;a[a.{Hoii ro-toBl4ue Nrblca I{, B I.:()HeqHo\I I.ITOfe, BpeNfti r}yHxurroHtrp(rBilHli.fl Bccr() \/r(petJieHllofo r(o\'I[-:rer(cl]. El,oe 'tro erUd [pe.IlcTc)I4T c]cNlbicJlllBaTb, TaK IiaK IIpoBetr]lr'l]r, B {lllor{eccci l}ilcrir)rr-rK Bpgl ,lLI }}Ke cTaHeif 803\{O)LHL,Int. l'otrltl.1ttt,Lte c]IIITaeTct{ IioilHocTbt{f, IIC-ilt{Kc)Baln, cBOlj rlcc,rteitoraFrr.rl

' rt ^ r-{-'

Cl"

orreHb Kpilrr(c) H B

le,l.lOEiilt F{l)tl\L

(70 x -5{) ra) 6srtro saulurueHo c Bocr(.lKa I{ 3aIIlrAa Bi:r.rlii1.\1l4 r.{ DBal{u t',',::\ v; 1), Kofopble He coxpaHr.r-rtttcs. Ha l\'Iecre BocrotlHoro BaJIil BLIr[i.'reHE,].t.Ba prr!,a. fl"\{ o'r cro.q6cti, Bpbrrbr}r B,3KairbHylo nopo.1y u nepeceKarotql{x \,1tIc no[epeK.
IJrt'l\lonilit), BirJ'r a)tbur CCrr.t 1i1i;111's lr iJri)x p{;IOB BepTr4KanbItbIX c'fc'JI6oB, 3a6I{TLIX B CKaIL'HyIO ilOpo;t),, 1la paccforl:litl 7,2 r\1 . fipclcrplHcrBo \{eni.{y HI,t\,Iu 6u.no giino:li]eHo Il ocl{oBanhtI 6o;rlulul'tu uecl6pa.5orannbrr,ru r{LlNrFiiJr\ ti.r, neperlpr,rrErMu v'rp,alt6onaHHblNl ciloe.\t u]e6Hs H 3eN{-[n. Pon. unp;ltuoii
-l^6-(r,.1 l,r n rr.y6rruori 11.,1-3,(r lr, fir,l-,r Br,ipbrr B cKa!'IbHofi nopo,qe c BocloqHllii cropoltu. Ana,torzq[lar.ur]rfin rli5clpr:tusr ,, uo r[oplrre, po3]{ep?i\{ H xoHC'rp}'KI{LII{ 6r,tira r;o:7t}llifHyra I4 c 3alla.u,Hoii clopoitbr tHrrx:\'Jrr.tut, :]ilHoq 100 l, lCr8). llprr alrltua:ierbHoM allarlI3e rJIaHa i{ pa3pe3a sroll JIHHIIu
(Nr1:ulrr[, f'eoclor '.Zancy:. 1995,484), Bbncr{.,{ercf,,, tlro qN{bI or crc,JI6o]B AepeBeHHblx xlereti pacno-rlo)iietj[r c6;HeLurt(tii (7rr o16pol{b1 pi]a. ?ror c},3xr B TeKcre He Kc}l{N{enTl4p}'ercq, TaK KaK }1 o s\'lax
lrrrr](:fO rie \,.u0]{r,lnael'Cr. [Io ItsernrrrO aBTOpOB pitCKOnOK, ?'rH Of;OpOr]:uTeI6HbIe IILIHTILI 6r,lru CHUrrciit]poB&HbI B KOULie V --rta'lare [\/ e. Ao 8.3.
[l7tu 7,titcurtg.7t)i!tnt rr.routa^lltr rroc:eJrKa (1]115 x:15--50 nt) 5tt:ra I]o3BeAeHa HoBa-f, o6oponltretlbHaq
-ftrrlltrl t4 ra 6) Fe'lt uilc" o rril.lllrcale, fl:l IB)'x riapa-TnerbHblx 3a6opoB, Koropafl 3aulllrqa-rla rocereIrr{e c BoLllorrlloJi. H)inrjrgii u:lant,.{go}-r cTolloHu. IlpocrpaHcrIJo ttex.4)/ Hlir'I}I, trll4pltHoil 1,8-2,5 u,
qel'{
3"l6'v'TOBbUt;I.t.ic)cb 3r3\jIeitil tr Kil\rHr{L1t.r, a BH(lruH-grI AepeBtIHHatl CTeHa O(ltrla'lt,teallacb rrTHI{Oli. O
(rBr{i,elrljlL,r:'fr};;i1yr .\t{o.r(1{tIcJreuuEIe K),cKH o5N{a3KH I{3 TpaHlrlefi na;IucaAu I{ Bo3JIe snx. B 3arla,J,HOI.j qa0l,lat 11a]L]tcil.u,a 6l,t ra jlntlliHoi'i rr, B llpr36:'lpg11cTBe \{exAy c'reHar4ll,6t't,r BbIKonaH poB lxlipllFior:4 N{ ir r'.tr},5trri()ii:l N. AHalotu.mr,rui p,rs (Jnl ertprtr LI ncpe,l [ilJlHcaAoN'I, c B()croqHoii cropo-

flo ;anstnr a]]rop{lr pacKOroK

Ur,r. {gnit.nl1lZ'j.ejlbu,.) 3:r'r-1 r}xOlI


l-] r,r x Boc1oKy {).i f)3a. ilc,ue:i,r1,

nep{ioHoLtu.?brlo iloceneHl4:e

6rn gau{Urqerr

KaN{eHgOli CreuOfi pr 6etCrUOUal{H, IIOCTpO9HHbIN'III

l1a dloprr.r(flrx'aqltouuat cacl'eMa [peliparll'Ia cBoe cyu{ecrBoBaHHe


(l.ruaxo B l(oHqe IlI nena firr:ru Iroc'rpoeHbl ]{oBbie 4)op1,: cel)e,ltule III n. Ilo H.:.,- He odL,qcHr{ercs
ll'1tl)lIKaullo[{H]blc rsoop)'il'r3t{lu (FLlxy-rruu3,3iuLou 200l, I07-108)'
[loc.teils;fl 6fl6,pcrHr.reJrE,HaJr ,,'r]rr{}rr, coxpilHr{B[]ascs. lo Hacro.flIrlefo Bpel\{eHH (2 tt l), rlpeAnrrnrrs' ([lropan). KoTopas
c: IaBne]ra BiuaN{H l.r pBal nlr. trI:1'uer{Hro noilBepril-rracb roJIE,Kc) Bo,lroHII&{
(Huxynuq3 1987,90drr-,ri.r rrc0.rrgr,oBapra.,rtBy\,rrr'fpirHrIlcn\tn (2u5) B xoAe pacKonc)x 1983-i985 rr.
9 t). Ba,r ntrpr.rHoto l0 I rr ooHoBar{[ti, rpri Ma.Kc]4t\{ajrbHoii Br'Icore I u, 6u;r 3aro)KeH II3 Kpy]lHbIX
r,iilNlrre]i B ,lc:rioBitrrr.ur Lr 3a6\'TolrKoii H3 3eN{,lr]a r.r ue6Hs. Ha anyrperlHe\{ cKare l}ajla, Ilol1 cJ'roeN{
rre6ar H:leNrJrrr. 6rr-,irr cOriatriyNeHr,r ocrarKlr pa3.Barra Ha3eN{Hoii nocrtrlofixlt c fercKoii,'Ie[Hoi't KeBocrollHoti cropoHLI,
trlal.lrrxr:r:i rr: {)panu)Irl'ii\.ii l-perlecKux au{,op. Flenocpe;crBeHHo K Btlry, c

ant| n[ M].

107

lpll\lllKiUl ptlB, Ill,tl)blrbll-r B (jKirllHoif tropo.le, uupr,rHoii 9 n (6,(' N,r), [pr.r lijy6rnHe 3,3 rrr (3 M) OT
\'1lol:rIlt .:.lprlBIleii il,lBepxHou--n. B efo 3ie.no,rl:HeHLIU, Iipor{e 3JIrt4HucltiqecI(HX al{(bop, BbItBjreHbI
:ppalrtetlrll 3oiiot'{)op,[rufrcxttx ropurxoB, Oruc,cureJrr,Fro Bpe,v'rr-r]H nperl:parueHirr cyulecrBoBar{u.s
l'lo i:l rpopu t$ It.raqtrr.ru H{Jii rjr I j IijM bt H r{r te f o }te toB,opl.I] ct.
Llpo:Lttalt't':tllloBaB BHr.Ilr]TeJrbFrc] oil]rca]il1e Boct.oqHoro Ba-]Ia (plrr::. 12,4-5), u c.:onocraBjreHrrLl c
lll0\ tlKa\{t;l :iBy)i pil3pc3ol} c',r}toli il roii xe .'IHIIr.{rr, xorr oHH I{ ori{eceHbl K pli3HbINI o6opoHr.r'fe"lLftbli\I ct1c:r'L'\r'i:u\j (I{;,rrc1'"rl q: 198'i. 90-9 l prrc. 13). \{br
no36to_rrur,r r:e{je uedo:r;urne KoN,t\rcHTa_
-'t'ltt []cl-ttepllibl\. ltllli'{ c)Tc\"rcl'ErHtc u,'rarroB. ts pa3pe':icr [)iIcKoIIa 6. ua rpranul{e Ba,rla rr pB., n nporfu.lc LIflIiclr Li lllflcTL] !-'f(),'t(roiillrt ,trt3. Iioropilrl rBFIo uN.te.ra or.HoIrIclHe Fi ;lepeBqHHoiI x,rertr fitl.'Il.rca.tu, [J lL'K(:tfc r)]tit. FIe lr,I'to\Ii, t{ltercq. Kati It _xttsr 7-oii -riuHIIH. 8,0-n,r,optn:, B o6otJx pa3pe3ax Ha
jjH\'.l peHF:ic.r4 C:I(3'le ::OpOIil() L I.I"raeTC.q ttpepbll;I{CTOCTF,.
CpaBHlrTe.ilbHO. O,IHOpoitt]Oro qepenoBaHHt
(lr-IcaB 3atl();ll{eiilltt Ba-li:1. B; i:lxc're.qax:e vt'o,.tHr{erTcr, LI'ro B piicr(onr.J,5
06gap),;Ncr{br ocrarKr4 rlot:r;lo;1xu r-'i'e rcliolj 'tennoti lilplurrxtJii u, ct':(s rr() N,rttep[Ia-:raM rz:t Bii-ria, ori 6rrl coopy;Keu B ]V e.
,io r,.1.. [J:.q tra c]ri'\aL{rItt cjl,tbilo t{ittt()]tI.lFtae,T orlt.aTKIi rirr-[14I]l rlpl4\j:blKartnX K euyrpenHeti
(lTeflr;'Ila-rlllC:a,ll,L rJ KCr'IOPLlli N{bI
)'}Xe HcOjIHr}Kpi1T}Io vIION.{HHa,Ii}l . IIpt.r:Hegctf T'lKHX )KLL:t}IrU np}l(l\''l'c'lBll':rl Il ]:l.lo-'ib,.'{('pest,-l ttoii ita.tttca.(F,r, cr Koroll()i'rrHrrr)r, rrTo c r}HeLU}{eii cr()poHbr 6st.]rtr o5lla3i:l {a r.lllHoi.i J,"'tE:jauiiilbl ir no]Iirior-oe ('Hur:y.fillu3,3aso.r 20tl 1, 108t. t-ie Slrrro cN,rucJ,ira sror-o
,ile,rril'lb. I) :i,p,t'll.te ltorp(]5]loc'fl.t nHr{r(a -t, ilc 61'relr,'i i.tr( KaK H),)Krro repecr,rrlrperr} NIHorr,re Bopo(

irbI, I.ioToF)Llx4 t,tc

tue rJ'fr) :ljle{::1)

lliyn qt'qu--Boc'[orltlt)e Iopo,l(Irne (']). C ce BepH{)ii cropoHbr 5r,rlo :aclr.rule Fro Ba-rroM H pBoN.{.
[]a.l 6r,r,r rc,c.rllocr t;[].IelleIi.r{[iFrb]x K.Ie'feri,:a5y'ronarllrx qe6He\,r H']e\{Jre!i. o'r xoropbrx coxpaHrr'trtct, oStr,rtilllt:i i,tc 6peelra. lili.rpaua Ea-rrur B ocrroBaFrr{tir 18-11 nr. lltrr otiil.eii etrcrt-re e 2,,5-3 Nrerpa.
Sltttr.,rratr lrbII:r It i;1,;i,-r16p1,.rji r( l)()Jc c ct'Bc'l)Frot"r cr-oll()rrr,r poB I{lren rlyCl.1t1, 2,.2 -rr, 11pH rxlrp]r]Ie
'ret-L;t 6 i,t tt octl0l,tiitt.tg -l I't t-'x>;ltttoii (Topcrltbt r'(.'poqnuie r5lt,rrl:eLuIuileF{o Ita-rII{canoNl t13 iiB},x
[|'.li)]}C.fl..r.']i.j()B.i]iIl:'|I{]-10il(cHr]I',I:\tIapi]cc,1.0'ri:e0'6.(]}'l

lifilI0r,-'b hili,illitt]\lll. til.e(iuert It 3,3}r-:rcir. Coxpar{ur]]rct (J5\'r.reuHlre


l'tOl,l I-Op,l jl.l{IU3 O'l:(:r\''rCTB',/t':l (l{tlx1'-lrtU:t, 13anCrq 2001, 1 09).

itpcena. Kr'-'rstr.,pusrii c.rttii ua

{,'rolstI.tenE,. I-o1-'t,;IIlle )'K})erurcrro;Lroirgrnrtr BL-IaNIu co }lBa}{rlr..[o jlaunl,rr,r aBTopoB pac"l['.


olIo.li. B Lr,lp61 lt
z1']lFIlrl | (.pnc. ^!,6), rtteuutui 1>ttr c noKarrn\::r.r c'r'eFra\ru trrreer urrrprrHr' 5--5,5
i't tt t';rr'6|rtr ott;rr:e ,l lt. ei lia.-, rr[ru rIiIIi)r1He B o,]rror]ii.r{rre 14 r.r, Bo3Bt)rj.uaercs lra r[ \{ rral ypoRrre-\r
11

.-peli,itcir{{oBe[]]{H0crli.,i{.r,rL-'IpI,]JarIu''{

}eU1i{.'"ilb]i()j'10,I].cbJI].(]I(li.lccorltliinopL]-1bI.B3',t0|olo6-lu:oc'rlI,iIIaK;,It(]necKI,IlII-ioqBa.H3B.,.Ie'Hl:bIe fl3c) l)Ll(rri ('.rle-lll)t IIel,rIIica]qsl He 61,t.'rti it6HapYrxeult.


I],on:,'lel;(.l\iBil.iIl}]i{]lICfl.i1i:].]I{bt}{rleF|e)l0,]o},{BiI.IIi]BpoB'I,INict.].IIaI(:clIl'Iar1bH\.It:ltUII|IIHy(rln
t'llt'(iltnt.,,.l rt ,{ilt"1'll:7't(t!ttit!!lle.jt. ixltptlHol:i l0I\l I4 RblcoTOit2,2xr.* 6e: xarllx,;I}I6c);}I{IHN{blX HailJTac'foBaHHIl, rlrjlltilKo I{;1. EiFryTper.ir{l\,t cKltT(l oTleqeHbI ip{)rioI'H,3oJa r.{ o6otr;xeguilrr frlr.rHa. a |aK;'Ke
llc6().itbul{.)e K0.lllrtccI'B(, t 'u;1.6 1i.'ptiblx oc'fa'ftion. f{arirtr,t:: o }Iar,-Iu!II{H na-:ILIca!bI HeT.
/.l.rrx r.:raOrrIIbIlo(t'H lla-T(:)r:i LI pBots Ilcr rioH{lrpyKrlllt 5rt-ra nepeKpbrra cniloturrbt\r cJioeilt.rIecca,
-lo c).lIlorr.i l.lerj)a 111r .-tFl) pu,)iJ 11 So.iree rlet{.ir,B'i,\rr \rclpa\rr{ Ha riaJ.rar(: (Sirbu, r\t'ndut 1995.:\19:iE0'r. Pa:rrfi.la. Ltlrrc(J'r .,r,rrlllrijr.)'Eiepxcl\{ Brrellrrrefo BiuIa rr,lHor{ pBa \{e,,K,rI)'Bzura\,{H, cocTaB,lrreT 11,-5
l (ettco'tlt.3-r: .tra;riritr)fo,rloi\r; ll),.rlo nl [pelcrar]-.rrr3i{}rbr\,r drororpac['i.r;air,r (S.h'bu, rtrrndut 1995, fig.
!).l0trrcrrf't':'fI}..:IIt]t)1\,lI]}Ia6.it]()JeHI,I'NltI{'I|JI5Ie.I.CJII{iLr]o3epo,{TIIbI\t'Cp;tnuli,re;r
r ladlr'ti:{ [():ir]0.i1,{eT rrl-)exIID-r]o)irrT[,, q1'g p0:]N{epbr o6,cp0rrr{T)JrbHbr}: coop}'ir(eHHii npeynelr{rreHbr, a
l':pac:rtestii p..1c\"1{0li pa3peSa FIo c:o()ll3clLTT}\r'T pea-lbHrrti cut\iaunlr }{ K()N,{\{eFITat,lItl.) rie no:uadrcg.
Irl ce : llt jlirlrHbrc ri\';r';;:tarcTcrr .:l y'[or{Heur.]rn{.
l1: y't',crtttlc.lrt,I;olo irepeLrrrcjr(lHr{j.r tr)a:}\lepoB Lr r.:oFrcrpynrnBrll,tx oco(Seunocleiir o6opouHre-Tbt{bIX coop\ xerlttl, o i.\{errier{llLI)i r.IccJreJClr}are-[trNtlI flpri .]rtcKC]rrKax rIa fercKux fopro,irHLllay necocrenn f[lec'lltc,ircticl-I .[]o.v rcI\orc, r,l0l(.1],pellbs, Bce xe rralpaIllllBa]orcr onpelerJreHHbrer BL,IBoAbr:
I [Jecltcl'lpl t]it pa3noSoir np.:r1cr-aFirel.inLIX cfair:r'or craHoBrilct tci{F,rM, rrro B ocrioBv o6oporlTe)-rrbHb].r( co0lt)l,r(erlrrri 601 ;iut..tHcrBa rrepeqrrc,rreHHbtx fopo,II{[l cTor{u E:e 3eN,r,[r(Hof BLq, a ia,riIlciua rI Biil(c,l{8,}/x ilallar.irejrbHblt( pr{i1oiJ Beprni(aJIr,Hc BKoil&HHbrx 5peB3H r.rnli IepeBrHHbre KJerit.
Fl srrte ut{Ilrl ilaJt)t rl \/tt0'f,orlHc-teHI{bIr{tl rla[,rlac'roBaHIJrirtI{ r.ts,rltg1c-q He LIe\,I HHbIi\I I(aK DacnoJI3trln-

Reuis/o Arheolo

l1=ri

ii.

Seie nouii

\{r.{cr ocralliilNlil :}illrojrHriHrrq Ael)eBqHHoH rlarvrca,{bl, KoTopar{ cfope"la., oblna pa3oopaHa uJlli crfHLI,'Xi-lr C

() Btr)eN{eHel\,{.

.J. Pon, r:orot)L,ur o(i1r;rclezurcrr, KaK crrprrarc)T llet(oropble, i] pe3,vJrblare tsbreMKfi fp,yHTa rn.s co0ilvxeHrIrr rrilJrrrc.ix.Ir,r llxa i( Ha[Io]r]r,r'fe.rrb), B ocHoBHo\,{ r4Men ooopoHHTeIbHr,Ie 0yHKIIuI{, xoTq N{br
clill,)Ht{br c'-{rITaTh'flKor() polta r{iBHaqeHr{c o6sgare:bsbrM A.[.s Hefo BcefAa. B 6o;rtrullHcTBe cn]'Ilat.{, I\rfl-Jlit clN{erreFra ri,l6oJr,uriis uy6irHar pBa H oAHopo.fHOe er-rf, 3ailOJIHeHHe, Mox(Ho 6ttrt ynepcir{HbI}{, 11'rg QH Il npou(cce r.IcciIeAoBaHH-g }{e 6blti lIoKorIaH a 6E,I.rI Lr3'l>flT ToriILKo 3aTd.{Hr,Ifi fpyHT.
F:t-o r.[Hr{ucroe H.rrrrr rrleti{eBOe 3alo.irHeHn) Bo{]npuH-rrro KaK t.ralepr4KoBl,til rpyur, KoropblM flpe,lc'r'ar]-IeF{ peirrlrul)r;i l{aTe[,LIK r]a 3'f r.rx rraMr-fr{rlKax.
.3. C1';ra ro He lrcrlr :a roLrHhr\{ prrcyHr(ar\{ pa3pe3oB o6oprtuu:ir:-irbHbrx coopy}r(eHufi, eo \luorux
c.rr'.1utt' c BI{}'TlleH)eii r:roll()HbL rrSJrHC?{br yrarlbrBaeTc.s Ha.:rrlqr.{e xuirbrx KOHcTp,vKrlHir, flprrN{brr(i,r}Ottlr{r{ K ee c'ret{ril. KcT trrr, ')To BroirHe .[c,f tlrlHo, Beilb 3To ci]\{oe 6e:o[acnoe N{ecTo npH o6cTpene
Ii, i(l-ror\'re T()fo, B() \{}rot'(J\r 3KoHO\ruT crlJrbr rr cpeIcTBa rrprr cc)Opyir(eHuH xunr{rq. flla ura,rslx ropo3T O,{o. I.x(.r Io,il rttt, :,lt r(oH(x,IeF}Hocrb}o.
.1. F{a clcrroBr,rofi qacrii }rccJleloBaHHbrx ropollrrru orMeqenr,i c.reAbr norrapurr, a cpena ocrarroB
pil3[)'!'urer-rHr,lx I]iLr.r.r(]a5 r irii;1cur,r ,re.froBer{e(:K:i.re KocTr{ r'r cKejre'fbl (PyAs-IIa LLIauUypr, CaxapHa-Ila

,!.

lrlr{

Ir'ce,lKrrlr). rle,r,OBe.[e cKrle oc]arHK.rl B Hefiofpe6eur,ui,ix rIo3I{iIHsx oduapyxreubr n BHvrpH Hexoropbrx


i-()p()'lr.rrrt (l)5As-J[.r iI[ar q1,pr,, C'loJrlu.renr'). .FIecouHeHHo, ol{fi cBHil)TenbcrBylor o Hacl{JlbcrBeII-

Hoii

{-H6err.r.rttrl,Ieri1

n ca,n.rr yKprlulenHbrx ilocerl3Hrrii.3To ".uep'rBlle: fopoAltua". Xuggr' Ha HHX

He Il()3pOit(J,a.iiitCb.

lJ. Cal,rlre n,J:],ilHHer i3 :IilTrllloBaHHbrx feTcKux MaTeprraJroB, .BbItIlreHHbIX Ha HccJrenoBaHHEIX


r'opogurr1ax, He li}ilXrJ!rt'f 3a paNrK14 Tperbeii r:re:fBeprrr IV sexa Ao I{.:).. C:rer)'rouIufi xpoHo,rornr{ecxrli nlacr Hat(o.n,cxt{:, BbllrBlrerrHbrii ua uexo:ropr,rx r{3 Hrrx, cBq3rlH c npuxoAoil{ 6acrapuon.
Eius,nnorpnorn
3.iralxoscxzrJt 19166: 'I .,rl{ 3.rarr,oecriarr, Iop,r,Iuute

:i2(t

llareyusr. B xn.: Ilosoe B coBer,cKo]"t apxeonorlll'l (Mocxea

1966),

T5

969r: l.f{. 3lLrarroecxar, il.il IIo.rencui, fopoanuta llpyrcro-l{rrecrpoBcKofo nrex.rypeuun IV-III


irB..:io n,r. 11 Bcnpoct,r no'iurlrrrcKoii ttcroprtt reros. VllA CCCP liCt, 1969, -15-50.
,'lanvruHear.r. Pouasosr:rial l!-I2: El.il.,rianvruueaH. M.,,\. ['or'raHoncxaq, O pa(lore rercKoro orptila. B c6: AO 197 I
rorer (\1ocxr,a 1 t,t'7;1i.,15i
,ileeurrcF,ni 21102: A.li. Ileerrrrr:KHr:r, Per,rH6;1p1'11glrr rpoprntfrrxauuoHHOr() coclp\rxetJnff fercKoro ropoAl{ua VI-IV as.
iio Fr.:,.. "Caxaprri,r *.iIa F''esexllH". B c6: [perrHeilrurre 06u.tHocru 3el,tneilgnLueB H cRoroBoAoa CenepHoro flpuriepHorlcpbr (\/ rr,rc.,ilo .l:r.-- V et:x H.3.) (-ftipacno.rs 2002), 256-25t,.
,rlesi'nrcF:rrri, l,.rrga,'leHKD 100.1: A. JIL:errucxriii, C. Koea,'I,:Hxo, I-opoatlu{e feroB lla f{necrpe - "Caxapna - JIa Peeexilu"
'l'hracilns
an<l circr rnpor:tic'A/olld. lX-th Inte.rnational Congresr; of f'hracolcgi (Chigindu 2004),90-91.
Il cfi:
3.rtTNcecFiir;a,

lloresoir

lv{ac.tr:Hrrnos ti.lpr. l9r,:'4:

i9j-l

lcr.:La

A.,,\

IV{zrc.qeurrioB. N{.A. F'ornlatioB,3Kafl,

A.A. tOuxo, Pacronxu

Ha ropoJtllule

Py.ll. B c6: AO

(N,lolisiL 't9'7I). 424-42t\.

\1e,rr0xorra l1)5.1: A..14. Melr-.xosa, Pe.:y-nrrarur pacKonoK Ha nByx noce,teHt{tx cHlt$cxoro Bpei\{e}1fi e MotlAaetll't.
l{Cl.1i,1lvl

Ii 56.

1t)54. -r!)-ir,3.

llux,.'.ri u), (]LlBet]]rbte Qparrtriusr e \/l-l ee. Io H.?. (l'irlrur'rHee.1987).


ll. I irri\'.rtuul A.3aHoq.,Opar:o-rercxLre nocereHllq I rl,lc,.qo H.3. B uel{rpalbHlrx KoApax
ln{o;rjtcr.s;1. C-iir':-'r;i1rc:a l-} t}/xrcpo.r :1001), 107-l 15.
-l'.C.
Apr.eo-lcruqecKlre pa3BeitKH B N{o,tranttti. KCH14MI{ 26. 1949.51 -68.
llaccex li)l9: IlacceK
POvauoscxas. 19'i l: N't.A. f'o\'itHortcxafl, Pacxonxu Ha reTcKoM ropoAlltrle PY',rr. B c6: AO 1970 ro,ra (Nlocxsa l97t).

l{rt',',rrrrr: 19lj7: tl.


lllrrr.,,,rtru;. llaHoq

2tlOt

:i5S-3 i9.

Pomarroscxas, l9lr3: lrli.,\. Pc,r,rilnoecxari. O pa6ore rercl(r)fo orprna. B c5: AO 1972r'om (i\{ocxsa i973)' 415-;1I6.
[]orrarroscxa;a. I9lI5: irl..,\. PorriruoB,lKari. Pa6orbr ret'cKoIo o'rpflLa. B c6: AtJ 1!)'7'l rola (Mocxna 1915),446.
Pril\,rij.loBCKirq. l!)7r5: F'|..A Porri nosoiar, ['lccre.qosaHtit Hzr ropoAuu.te P1'1r,. t] c6: ,A,O 197-5 ro;ra (N'locxna 1916),116'
l)DiuiLrroricKa:q u .r.p. t9l'r; N1 ..\. PonatroBcKar, ti.I'. frniillxoe, I-{.M. Maxapoe, A,B. BapeHoe, PacKonxrt fopo.q}jtua
t'y'ttu, [3] r5: r\O lr;)'/6 r,c,i ir (N4ocxsa 191]),459-46t1.

CltItpuotllt).19:t.ll'.l]V}ipHt,|].I{:.orrrapxeoJ!oI.l,Ir:iecKtlXl{ccJle,for]aHt,ItieMo,1Aaet.tne|946n.YqeHue3anl,lcx2.
t9.i(). 1E9-202.
CrrrrlrHor l,,i:tr9a: I-.11 t.-lrrultrrr 3, C'ruQcxoe roportlule tt gertIue "Bo,'lru1ae Ca>laprra''. KCll4l4MK 26. 1949.93'96.
K;riLrta 1;,a. 12000: I\1. I,(3iiubu, V'. Hrheu. O. Levifki. t/esti.t:ii traco-getice ;re Nistrul 1\4ijlociu. Bibliotheca Thracologica

(XXXf ) iBucureriri

20tJ0)

Yolrrtnttl 1.
I-c'v

richi

.\r. /
l00

l:

109
,r\1.

lL.erirrschi. D,ale preliminare privincrt datarea ccmplexelor lbrtificatiei getice "Safrarna-La Rei'echin"

'!'r'rtgeti,r I0. 20t-r1, 103-I

1:1.

]-ev'r.'schi,]0[,3:]-ei'inst:|ri,A'l'LinrilrL]I()nC)l()gil]5superictar
rente cultufal-cron()logice in r;g,ltr ul nord-prntic (Clhi;;iniu 2003) 26 1,284.
l-evLrL'cht 20{t4: ,\.1.1,,e','in:;chr, I:ior"ificatia getii:6 "Sahatna-La. Ikvechin" (cercetdrilt:,
ilrheolos,i're in I{e'pLrblica Mold<x,'a ('2000-2003) r'ol I (Chiginau 200;l) 64."8Cr.

drLn

anii 2000-2002). In: (lercetdli

]-er,irrschi.L-lr'alr:ncrl2()02:Ai.I-t:rlnsciri.SCl]Villenc{l.Ia1lort
l-e

lrlrtrfii:lL1i;r stcrticli "Sahal'na-.Lli Rr:vechrn", campanit 2001. fChiginau 2002).


vrrrschi ,r a. 19',),): r\l.l_evrnscfri. r_l $cipachin, Gh. Dulea, Rezervatia istorico-naturald,.Saharna,'_ prirnele investigatir.
'i'1 rarcti,.r 8, I999r. 5 l-68.

I-er rschi

t;.n. 2002: ,i\.1. l-e:vinschi.

li. Covalenco, Il. Abi:io,,,, Folificatia getici

Iensi\' 'f y'x,]5'tir I I 100r,;{] -r.8

"Sal-rar-na-L,a Revechin"-- sisrerr.rul de-

l4urtt';ranu :lCt04t 0, i\'lurt1eanu. Prr:liminlrir prrr.ind sistemr"rl det'ensiv de la Cosiiuti, judelul Soroca. ln: Cercetdri arheoL.rgict,: in llepLrbli,r'r \{oldova ( 1000-200i) rl) (Chi;;inriu 2Cr0,1), 9 L-96.
l,{urtt:anu lC[]4a: rO. l\{irrrteanlr. l.-e:s elements; du svsteme rleltnsif Ce Cosduti. in: Thracrans lrnd circumpontic Wr.rrld (II)
r.Chigrriir.r lC)0.1) 8.2- 1(l:1.
l"lusteatd 100'l: S. Mr.rsterttii. Unelc consideralii prreliminare plivrnrl leyultatele cercetairilor arheologice din caclrul cetdtii
1,:eticc N'ldgciiuti-Cetrrte. In: l'h'acians and,:ircumpontrc \\/oriC. IX-th Internaticlnal rCongress o1 Thracologi. (Chigr-

rau 2{10.1 ).8ii-90,


i'JicLrliti g.;r 1995r I. l,ir,--uliti;i. S. l'r',rclor". A. Zanoci, Silpi.turih: arheologrce cle a Butr-rc;ni, raionul Orhei (1993-199.1).
ln: Cr:r'ce,thr': arlrlrt r.rgice 1n lri,r nord-trac[ (l.t (BLrcurt:gti 199:),472-190.

|-Iiculita5.iL'l)99:I.T''}']icrrl;ta'lj.luIatv.:er,.EdPotinga,Ceta.tea

(lli) (llr,rcure;ti I 9!)!).), 219-343.


;..r. 20{-tll: I l\icuiiti. S Teodor', A ZrLnoci. Elutuceni.

rorcl-lr.aca

Monoglaf ie arheololqica Bibiiotheca 1'hraco)ogica


(XX); VI) (Eiricurrl;ti 1002).
l'tricLLiitd. Tlantrci lltl()4: i. Nrcul;iiii, A,. Zanaci. Sistemul dr:fe'nsi r la traco-ge{ii clirr regiunea liis;trulLri N4ijlociu. In:
'l'hracirrls and cir,;itnlpt:,ntic V"-r'ld (.II;1'31.t1t1ntl.t 200.1), 101-I29.
['avlo',20C,(): N'I. Prrvlor. Nlateria]c ilntropol(i_gi(:e gr arheozoolog,ice de la cetate.r Rucli - I-a $angrri. Tyragetia 9,2000.
l,licLrlita

ti3-r l[.

':iil.bl-rArnaLrti9!):j:\/SirbLr,f,.,,\r.r.litrt,Incirita

trin arfreolog:ice 1n irxia no1'd-irilca (I) (BLLcure;tr 1995) 378 400.


Z.rrlipciiin 1000: 14 l'clcirrc. G. Zasipchin. Date noi ile la cetatel Ruclr - La $anfuri. Cararterizarea tipologica
:;;i crorolrrgicii a ,,ornp)exelor lrchise. In: Tvragetia 9, 2000, 1tr1-112.
[]satair. l.t:,.'irscl-u 19!lr5: tr. ljsataia. Al. Levins:hr. Saharna. In: Cronica cercetZ.rilc)r arheologice (,\:XIX) (ClLtl-Napoca

'l'cnc'i..c,

1995t 7t3 11
i 199|i: ..\. zlllnoci. l-rort:frcali il: g:eto-cla,:ic: din spafir.rl ,ixt:racrrpatic in secolele VI-l.II a Chr. (ISlucure$ti 1998).
Zlanoc, Mirr:\(:ev ll{)01: A. Z.itnoi:'i !i. Matveer', Sitr-r1 tlirc,r-ltetic }lagcdufi * De:alul r,:el Mare. In: l{apnaltt B.qaBHIIFIj
1\4ali:piarn rrixrnapo;1uolo crr:.rnoriyrry). Oarpltica - Kapnarnra l-5 (Yxropol 2CO:Z) i!i5-98.
.

Tlanoc

ll,anoc200j":,,\.Z,irnoci''.l'rac'o-getiit'lirrtlazinulRirutuluiInfer.iclr.(]etateaMd9ct-rr.r1i
c:ircurrrpc:ntrc Worll (ll) (Llhigindu 2004) 4:;-61.
2,anoc, NtLricktvrtn 20t-)4: A. Zanoci, \,i. Mollo,ran, Gertic crtaclei Sahalna
tiVorlcl (ll) (Chi;irtiuL 20114) l3t-118.

"1,a $anr;. In: f'hractans and circumpontic

.4.:t

Il

t,t..Jl

Aet::rcnta

l2lA,

xc au dp

-,7

eau u c

xuir,

o at a u ur il .NIp s,,1 1'1 c nt op u u Nl o.,t t') o a at,


ll4D-2412,4,.'ttutuuol', Pecnyd;tuKa Xlo.rdoacl
a

t1

Reqisla Arheqi pg!4t'$ erie

to14;1-

1.lirr

PONTICA
DrruzRnen Ar/tFot?Er-oR GREcEgTl it\l nectut'tEA NoRo'vEST
iru secorELEi Vl - V a'Cnn'

Nataiia llateev ici, Chiginii

t:',t(ril1.'lLilt(tit'ttritltreyrtt'::rctttttltrt('l(tliitlt'st'ltitrtbt'-rtsocielatcctsclcuctgistu'titeaci'i'

t!:l.1r.t.t C )1l.t1tt!!.1b:.'ll .'I)etl';!i..'K1't'\1

t!(tCe'let!ttL\l i/ tl(1t!tltllLt r'tlll'\l l)!Op:OBUe 0lltHot4leltUtl'

',',1'ly.t11f117ipt;t'ttt|c:;|.:t,|lli:,ltittql,tlc!t.:,.eI(l,Ic|l\tirltrIttltl,',;0|tl(titie.\c,\c;l\l,ll/l

Pcrtclitth|]|C)|'c}l()gi.lt.pl:lsalirirrtreacicuajur:ndtateasec.Vlliisec.Va.Chr.,reprezintdetirpadccentrelor producdtoair, r,:gi,,rea bu-eo.<rrrpritici. .Numarul


ticbut ,r ri:irr!iilor. ..rner,. iare ;rrec,r-barbar.e
este destul de "modest"' cruprino."rif'otcs'ii'p""o"d''utupttti'v['
it
relrri:e
alr
iir.rnt
cirt'c
qrece$tr.
r.e
Ce'trUl neidentrKl.zOmene' Lc:;bOS' Sittttos"l'haSOS 5i
;t,lncl dO"ir cit.el'it i:(lntr. lnecli terltlte"ut'^Chit-'''
lip .Prothothasol;'
l'itrlri. (:ate procittt':clt anlf ''fe ale a9a - numiir-ilui
Printre
l5 puncte. dintlc care trei sunt colnplexe funerare'
in
l\mf,c,relc trrnpurii d. Llhros silnt atestat(:
cilindnc'
gitul
cu
c:it gr cele
amfore chLote tirnpurii cu gltr-rrumfrat,
t)6- l i 2') cu sfir;itul
.ce stc exlrnpiare i:Lr't iii.t state ata.
(Py6an
Luntlat, datate iupa RLrbun
l
gitu
cu
cl.rrrte
,1982,
ur
cele rnar tin.qrurii
2,4'E)' unde aliituri rie
'j're,
atesrate lacetatea g:ticd stinceit] lfrg
aulost
a.crrr,,
v
s:c.
ar
srcrt
VI_pr-irnrrl
sec.
(FlorescLr' Ra!a'
tip, a i,rst d.r.op.iitn gi o anrfori intfegibila
nrri rnuir,e: 1r.;Lgn"re:nte cle anrlirre iile acestui
umflat' cu o dagitul
cu
pir:rorLt;e' aparlinlnd amf'crel.rchjote
lltr5c),lll) ,tie 2.:itr. Frirli;rrente de girturi 5i
I l\'i:rt,:r'rLlr,tl arlicrtsttc ttl':'' tI llt:-r Io; ilt'eritpentrucerceIilredet.dtredrraS].etldtlt..citeiaiiaducemsincerelenOas|fe
nrirltulniri ;;: lle lic:easti calc

\''olurtri

l. \r. I

111

lare ;,Lnalor3tcii. au Jbst sesizate Jlt nqezarea Bradicegti, in plnctul Odaie Dea|-rl Beschiei, datirte cu sec. V
;l.C n I . (lconlrmu 201112 6l fig. 1.1,12), Crcde'm, totu$i, cd prel;ele ar puteit fi <Iatate cLt pnrna jumdtate a sec. V
It.C rt . (fiil. i.7). FnLsmenre d,3 :rmfore chiote timpurii iru fol;t se sizate
$i in cetatea FlirropLri Mare (fig. 2. i I ),
t:are:, in ltrr;riirile dtsFrre rczulta.t:le inves;tig;atiilor. cu tor.te r:ir sunt ilushate, nu sunt mentionate in text (Celrotitt'enc0 1\)97,219: 9e6oralleF{I(o. Cyr56rrruH 2000, 1321tuc.3,13).Irragmente de vase similare sunl des0opellte h a,lezntea nrixrzi Maj,r,.i (LlepHnxos 1960, 200'1 rif.g.2,l9), in agezan|: Gradelir:y iII qi Hansca aLr
lbst s;ernnal:rte {l'agr:ncntr: de arnfbL'e chiote tirnpurii, ce la fr:l se incadrcazd irl perioada r:uprinsi intre sf1rgitrrl i;e:i. Vi-sec. 'v/ ir.Chr. (N,len<,Noua 1963,70-72: Amdr-rt 1t003, 90).
I:lasrnente de,atrifot'e chiote cu giitui urmflat, ciirc sL.nt datatein pnn:ia-jurLdtate a sec. V qi al treilea slert;rl ircelui;rq;i l\ecol i-ru l'r,ts;t semnalate in cetatea
,etica de Ia Butu,:eni, pnntre cal.e menfronim
tnai rniilt;l ft'rsrnente dr: picrc,ru$e, buz:e, gituri (|{icuii1a, Banaru 1997,313\-383; N{ateevici 1999, g6;
l'Iu1e:3l,igi 200tir, '7''i.r (lig, 2.!1. t:1.18-19) l,a Buiuceni nrai remarclm qi l.ragnrent.c rle amlore chiote

Iimllr.rrti ,';u giitul ,-:riindric, plijducerea criirora inr:epe rjin ai treilea slert al sec. \/ a..Chr.. (Mateevici
1999. f ie. 1 3-(,) (1rg. 2.J3- 16.).2)
l:'rezcnt,r ltntotclor cLt giturL umflat incadlate intre sfdrgitul sec. VJI ;i prima jumdtate a sec. V
r,.Cll. a i'osi, scntnll,rli la a:ieu ulezL Cirltr:uciu (lllep6rtKcBa 1997,169.Iarc,voi, rnedrt, ptesele se pdsl:'eazit in l\rltizeul iltb,:rratorului ,\r'heolc'gi: al Lhrrverstrtafii din TiraspoJ). in aqezarea greco-bar-bard No'no-i'lekrlt:;ovka II rLu 1itsl sesizetc fragme,nie de amlore chiotc iimpurii, rtrit cu gAtul Lrmflat, clalale cu
rrijlocrul r,oc. \,' a.Chr. (f ig..Z,-:-6), cit gi ale celor cu gtitul cilindnc, datarea cdroruL lltarline celei cle a
t-oti,-r ium,iti!i a sec. 'v' n.(Jltr, (tig.2.\71((,'ano;,rnrixon, E1ty.axo, KoxoraLp.l 1999,93-94).
O amt'o'a intrcgitrrlii cu g;) u1 umflrrt,r f'ost recuJrerati din tumulul lG de la AdZigol (fi_e.2,2), care,
1'r vi;rtunc;i ttol,tsjtt'ir, (ionforll unalogiilor crLlnosc'ute, s-ar plltea data cu pr,ima jumitatr: a sec. V a"Chr.
.rrceasti piesir a fosi pLrbriicatii cc,;ercetatorul german ll..lber1, insd. tiir?i i,L se oferi 1\icadrarea ei cronolrlSi,lr,, (EbeLt l9l:i, l.l-13 Abl,. 9,10). O alta amforri chiotd intregibila provine drn tumuiul scitrc de la
('tolrr"Lrcir-r (r'\rr'.itrulr.uon. Oy6Solmt IC)9'i,186) (fig. ll.1). Piesa zr fost gdsitri inrpreund cu alte obiecte
cle ofrand:t: 'iiLri'Liri rJc slis.le{i de bronz, lp icd zorrniorfii in aur, care penduleazd j'ntr-un diapazon crronologir-: dest-rl .le lrlrg -,\nuine iarrrlof a ciriotri lL contribuit 1a atestarea acest,-ri complex ci.tre cea de a doua
.jttrnrilate ir sc:c \/ a.tllhr (l:'})'6r,ur 1!)82. 96- | l2).
Fragtnentul unei urnlbre t:liiote cll gitL'l umflat a.ios. depistat Ei la fcr-titicalia Satu Nou II- Novo:;:l' :;koe it (1ig. .l,2lf ).
.,r\.rrf(ri-e chir:te trrnprurii surrrt;mentionate $i in;Lgczarerr de la Nemirovo (ilaxrr{HaL21000, 216). Lipsa
ilustrr,.tnlcrr tipulLri rle rrmlbre ctriote cle la agezarea Nernirovo, nu ne poate ofled posibilitali pentru o datitre nuri cr(act{i a pres,elor. Bdruim, totugi, cd ar prulea ft vorba despre antfole chiote cu giitLrl umflat,
It:re;;ind c|n rJatalea rnt{orelc'r'i:'haice cle a aceastilapezare. O situa{ie similard se ?ntAlneqte gi in i:l$ezat"r:a i\;,,liss-trt (I-anisa 1r.t84. 71,).
Sipre resret, ?nsri. o d,:ltare rrtaLi precisiL a pies;elor arnfonstice chiote de la turnulul scitic'7 de [a Kovrlcvha, er:;te: irnporiitriliL, deoarece, autoni nu au r;ocotit de cuviinfa sd ilLrstreze ptesele, ltmit0ndu-se
clcar l-r iltootirrrtLrci.rL tipLrlui aillirristic chi,rt: cu gAtLrl umflat, datAndur-le tradrilional cu sec. VI-V a.Chr.
(l(ontLanet,Lxo, [:il nar;arr. I-anpu.rNlx I !)7 8, 7-5 ).
Ii greLL tle :;pur; cr,r r:crtitu,Jinrl cevir concret despre a:;u-numita amforii <,rcu gAtul plin>, atestatd in
i.liezrtea erctrcrt r\lcr.:clilr - L.a (lrr<.lon. datatal cll iiec). V a.(lhr. (HaheLl 199[:i, 120). Aceastd infbrmatie a
fost deja preluatii;;i cie alli cr:rcetf,tr:ri (KitSuba, Haheu, l-evilki 2000, 110). t9lioinolul ne fiind accesilr l, "t'porlLe corLstirl.u, cii ilustrrrlra rediLtir de aulorul publicatiei, nicr pe cleparte nu prezinta o amford
cirio:ii cu lratul urn{1a:, (t{aheu 1998, i33 fi_e, l0.ll. Plin u'male, piesa nu porrte Ii inclusdin aceasti cate go:ie, dcqi matenLr:rlc ceramice dr: l'acturd lclcala. ce sein<:adreaz[in diapzLzonul cronologic al sec. \/I \r a"(*lhr., sllt al.csl.i,rtcr'in aceastii agezarc.
tln alt cenllu qrecesc, cirrc expolta nLlrrfa in amb,alll amforislic in rr:giunea vizatd in ac:eastd
p,:rioudd. csle ]-,es;llrosul. Amlirrc ale accstLri polls au fost sesizate in l0 puncte. doar prtru clintre
cirre siLlnt irabitute. lllerle rnai tirnpurii rrnl'ore de rlestros au fost atestate in agezarea traco-geticir de
liCurteni, r',:pLe:zcntrte plin rr ri mLrlt-- fragmentr; de lorrte (Iconomr-r l'91'9,82). Un git de am1'ori
dr: Lesbos a f'ost. clc:sr:oprent in r;rezarea Oiobruciu, fard a fi specific;atii provenienla ei (Illep6ariona
Lt)qi',169,'i (fig. 10, 5) Pie:;erlc, provon.te din siipdturi e recente, au reiconlril'mat prezenla acestui

Rcuista,4rlrcolosicd. Seie l9ld

----

1[|

ro;tatrcd, aparlinlndLesbosuluit' Atat


centru la Crobru,:riu, prin 1i'agmentul unul picior:uq de amford
se incaclreazld intre sfirqitul sec' Vl -indi,rtar.ea pir::sel6lr de, Lli Cr-rterii, ci,t gi celor cle Ia. Cjobruciu
'V a.Clhr:"
ce:putul sec.
tumllul scitic 1N de la AdZigol
C irnil-orii1ntregibilir ilpar-linAnd ercestur polis;, a fost recuper-ata ciiin
'TaLt.9316) (fig. 1,29). Amfora de la AdZigol initial fu(Eibert igl3i.21Atr,b,. 28/:Mc,Ha;ioe Lgg(),4;.21
primul s{ert al sec. IV a.chr' (Mouaxon 1999,
sesi: incl*sri in acest cgnrpler furerar scitic, datat cu
'l'otoclatd, acelapi ar tor ntengiona prczen{a r:el pulin dubioasb a aces;tei piese in complexul lespec-126).
sec. V a.Chr. Probabil, primul cierceti.v,, intr.iicirt allrforn de L,erbos are o cu totul altd,latire -?nceputul
in stlatiglafia l.umulului, sub mantaua caruta
tatc,r al nec.roprtler de la LrJZigol nu s--a clarificat pe deplin
cr-r atil. mai mult cd aceastd necropoposil]il ca ar mai 1'r cxistlt qi un ah complex din pelioada ciasrcd.
conlinea qi inmo|mar:Ltari din perioada respecttvd'
r"i, dupii cl.rrl s-rl rnontionrt in cazur amforei chioie,

ilirl
(,

,,'
t\ \-o
r/

lYI

V,)
I

(il\t

q\
-n1
l!
"

"

t--;a

0,fi3 J>S
il

)12

ld

Fig. 1. Amfc're cle Lesbos 9i Samos;'

(;;;;,.,;];;,;;,
sin.:erelt: n,:)astre

l.liculitd, S. Fidelski, carora le aducem


_.u ,r.t,.,amabilitatii autorilor sspdturii E. rarovoi, I.
nrirltirmiri ;i pe 'rcelstd cale'

\'',lt,rttt,l L .t,:

113

amfori1 cu corpul bornbat din tumului 7 rle 1a Corjova erit considerate ca, apa(inand
unui l:entl'u necunos(;ut (6op:rrrnrc, MaH:ypa. Jleiluqlllrfr 1981, puc XII,2t5) sau unui cetttru ionian
rL:corrcret;zat (,,\,rniiut, :1003. ')l). i\naiizind acaastii pier;a drn punct de ver:lere morfologic, metric qi
srrltctura 1:asrtei. pLltent afirnli,:ir lecipientul dat este o rmford ro;iatrca d,:: I-esbos, datata cu prima
;umiitlte tL sr)c. '!/ a Chr. (fig | ,3). Recipiente amforis;tice de Lesbos au mari {bst semnalate in necrozisit au mai fost recuperate
prola r.le la Ma.jal< {.1'ig1. 1,[), un,:ie in morrnint aldturi de iimfora propriu
l:ron,z,
intre
sec. V- I'y' a.Chr. Autorri
care
dateazli
prese.
precum
ar
l'i
vlt-lruile
de
srigeli
de
altt.:
;;

\,lult tinrp

au datat ccmplexul nu dupd anrfor6, ci dupiL viirl'ur"ile de siigeli - sec. IV


(C,,'56oruir,
aCl"r
L)rxoriqnror 1981, 106). Totuq;i, cr:1 rnai exact reper r:ronologic: timpuriu rdmine
anfora, dutarea clreia ar fi rnijlocLrl - sfiLrqitul ser:. V a.(lhr. Credenr ci itct:e:t;i datare o are 9i picionr;;Lrl de arnlorii der llu nec:rr>po!rr l(ovalcvi<a II (I(ontauerF.o, Eivnart{n,.faapu;rrcx l9'78.62) (fig. i,6)
q; fnr1;merrtul a;lfolr:;tic rle lrr cctatea getica Stolnicernr (irtedit, fig. 1.7)'.
Firagn-entuJ nc t:x,ptfcrstv a.l uner arnfure cenu;;ii do Lesbos a fost recupefal din cetatea RutLtcenj,
c,.ire poiltc fi daurt 1n linritele s,(,,1 V a.Chr (Mateevici 19!)9, 178 fig. 1,10). I?rezenfa amforelor acestui
rrrr1.,1,',.l merrjiteraLnean este semnalatd in aqezdrile Zalissj;r (fauina 1984,7'7) 9i Ir,'ane-Puste (fauiua
1t61i. 106-l l7).
f,i niiri ntic cst,;: nurniilu] lrlJnumentelor arhec'logice la care au fost atestate aml'bre de Samos - 4,
c'[ipt1c ctu'i] clollii sLlflt" cornpl,c;(l l''Llnerat'e, Cea mai tirnpttrie prezentri a Sarnosului in regrtinea vizata
vasului. datitte
er ;tc i-t ,estlll d in age;u ar',la Curler .l'e,pl-e;zentatir fiin,J prtn picioru; $r partea srrtpel'ioard a
'VI
\,/
(frg.
1,9-i[0.). SfArqitLrl sec. VI - incecl a doua jumiit;rtc - st'iirqitul scc. --inceputul -qec. a.Chi.
pedolriiL vehi,:ul5r'ii arnfcrei sa.niene. intregibile rJin tumrrlul scitic 46 tifig.
irLrtul sec. \/ a.[]hr'. c:ste:
1,8) t;ri a l'r'tigntentrrlLri cle fric ot"u) der amfori samilnd din tumuhrl'13 cle la Dr.rb,dsari (l{erpap,r',
Lep:3a lr)Eri, l[r3. pric. 14,6-'') (fig. 1,3). Din recentele cercet[ri la fortificalia geti,:d Saharna -- La
Rer,,:r.,hin ilr,lyirle qi fr'agmentul unut F,ic or de anrforii a acestui cenr.ru, avi).ncl o datare ascmdnitoare
(l-eyrlschr. l)cipachil;i, Duleu 19199,66-tjl) (fig. I,i2). irragmentul unci arnfot'e samiene (piciorug) a
1r)st cle sccrllerit lin cot tteii Butlrc ,:tti' (fig. t, I I ).
'1.has9sul. ilentrLt grocesc junoscut, care in slec. \/ a.Cht'., incepe livrarea md.rfurilor lichide in
iLmfr_,re in reqiunea nlrci - ves,t prJnticd. [,a etapa iniliala de piitrundere a miirfurilor"g;receqti ?n aceastir rcgrir:nc:. I)re;.crnl,a rmforist,r'i thasilinlr este rierrnalatii deja din prima jr:lrnittater - mijlocul sec. V
thasiene timpLrni au
rL Cl"rr la (.)et,:lteil Stiinr.:e;ti prin flaEgniente: cle buze3. CAte va fragmenl.e de atnfore
ii)st leculor.ute;;r la r:ctarea Butuccni (Mateevici L99t),17). Precizdm, cZr piesele clln aqezarea Huqi (torn", consider"atc r:ir: noi inili rl ca apirrlinind irrLpr:rrl.ultri thasian tiinpuriu (Mateevici 2002,55-56),
irt rcalrtal.: s-iLu ad.everrt a fi t'ralgmente,Je antlore herat;leote, cu tcrate cd cercetdtoarea S.Teodor le
nrentjcneuzii c1 piesi: d,: irnpor-: rhasian ('Ieodor'.t981, 185,). Ultimele cercr:tdri de teren, efectuate in
datarea
1ieza1-ea Ir,ovo-lr{e l,:r'rrsovka lli, uri scos la il,eali gi prezen!a amforelor tirnpurii ale'I'hasosului,
clrori se 'ncadrr:az:ii irl a douit.lutniitato a soc. \'a Chr."
publi;lnri rrratr::riirlul ce rirrnirl n'ecuperiit clin tumulul scitic de la NicOla,3vka (Iitirnot'ka), cercetdumplLrtura mortgar.r:r,, A.-l l,lle [.julirtra semnalr:a:rit i]rezenta aici atirt lin tnantaua tumulului, cdt 9i i'n
(Me,rrcxona
a.Chr.
VI-V
cu
sec.
nientr.rlui .1. a fraqn:entelol dt: irmfore lrototl'rasiene, clatindu-le
?n
1984, 96- q7). (.lrpnntcne)nta NLce s,tor pleile, a fost strrbilitii rie regretatuI savilnt lr-r. Virrogradov). Doar
Ciobruirqezdrile
Klazorrrene
de
-ir:r
clo'?i punt:te alc spu{ir,rlr-n bugo - carpraticr a fost scsrzata amfora
acestui centrll
apirr{inlrrd
amfore,
multol
nlai
fost
rccuper-atr:1i'agnientel(3
au
1rn,Je
Nentiroyo,
ciLr
trrublir.'a1ier, insiL,

1i

srecLtsc,printrecaretoi]l'tcdc;rnt'oreprctatecuvoprie'l]maronie,lleretip,icioru$e,iarmart'ecentqi
buze (lj,lcpt:arioBzr lg9'7, 1,67: rnedit5) (fig. 2,10.23); (Baxruna 20Cr0, 2t) Incadrarea crclnologica
corcspunde r;fiir;;it.ului sec. Vl 9i sec. \'/ a.Chraces;tr.ti
itnplltulr:iarnl'rt,rirsti<: al

Frolis

colegului T. hrni.uri pentru prtsibilitarea de ii cerceta rrlate|ialul inedit rJe la stolniceni.


piesr:t r'e.iit6. cul.e rre-,r lbst rrfi:riti. 'u bunii\,c,intd de cdtre autorul sdpdturilor I. Niculil[, cdruia ii aducem sincerele
n()lri.r'r'mu tul:lif i \'i I'r,: lr;.'lsti;lle. 'fcodor'pen:r'u
i Sinc.,rele roi,strc rnpl(urlrri dnei Ii.
posibilitalea cle a cerceta piesele inr::dite de: la Stlnceqtt.
,lnf.t ntatti r.e-a fost ol'elitd cu rirnabilittti: de ciitre autorul s;dldturiLol I. Ilrujako, pentru care ii ilducem:'incere
I

sir.rcr,:re multumir-l

nrulturn rri.
it4u

r-rrniIr

le ltoa:;i.re

,--&r ut;lS-ArlUpJp-g4!,-Sett',t

111

o,,

it

fost surprinse itmft)l'e gre'ceqti,


ne \,'orbe$te in prirrtrl riirci cie situalia demol3raf iciexistentipe atunci in aceste teritorii. Pe de o parte
cli:nsrtateiL populaliei aut:rhtone la aceastd,3tapA este nesemntl'icativd, lar pe de alta - comunitalile
barbare in sec 1r1 r7 n.Lll. lru ajung ?nca la un nivel de dezvoltal'e ec:onomica qi politicd necesard,
c:arc sd le pelnritd intplic rrea tnastvit ?n comer{ul cu populalia nou-r'enitir.
A,Jou,l jum3tiate a sec. \y'l - sec, V a.Chn'. sermnificd petttru lumea greceasca din reqiunea circLlmponticii, periorldt de rLparilter ;i stabiliz:are a rnajoritalir agezi,rllor ?ntemerate de cdtre colOnigtt
Pr:rrtr-u:31<.rniqtti qri neguri.orii grerc:i, interesele prioritare, la acel moment nLl erau ilxate asupra stabilirii Lr:la.lrilgr.c6melciale iuratlle qi permanent,3 cLr popula{ia locald. Bineinleles, trebuia sa treaci o
rrrirrrnilii perioaclii de si,al: ilizare itr urma cdreia si apard necesitirtea de ar consolida Ielatiiie comerciirle
cu lligttnit5it,

2l

Depist;ireiL ia u.ceasli et:rpri n

de monumentc balbare, in care

IF

t0

i{f[

T'c ' -,

aLl

ll

q/
L'l

I r IIJHJfu
l6

ID

18

19

ltl

t)

Oil1[1
2l

22

LJ

Fig. 2. Amfore de Chios, Klazomene 9i Tl'rasos.

ol,r:4 1 N,J

115

'{pat]}ir in reqtunea nord-'/est potlticd a mdrllrjior lrece$ti din centrel) expofti:ltoare. cunoscute in
fa::ii it dc'zvoltrilii cometir:lui greco-barbar, poater fi Lxplicata
gr prin faptul cd, probabrl, aceste cenrre nu i;i giiseatr un de'buleu
peltrLl
realizalea rrarJulrlor saie ?n ti:ritoriLrl grccesc propnu-zis.
Propice
'{cci;le polisulr sunl' trer''oite sir-;;i inrJrepte privirile spre alte regiuni, in,;i nevalodficate,
in cazul dat, spre

lrinrl

(lelc cllcLLrllponlice' I]ste curclslrut cd


A,tena 5r Sanrorsul erau prrncipralii pr<-rdr.rciiton rje ulei
de masline in
t-- -,
- ;
lLllrrc''tgti:;'lca
lnsridator-rtaFrut:ni politrccsi celereconcinilceAtenas-aimpuspepiatalocald,elimind'd
t:oncltrent"tl pnncilral - Samos;1. intr-o nrdsurd mar
mic'a, Lesbosul, care r;au'vazut nevoifi sir-gi aieaga
irlte r'lirectii cle r:orrtctcializare I tnatfurrlor. o situa{ie sir-rilari
poate fi urmiiritir gi in privi.ta centrelor
ilxPoltato:ill'er de v'irlul'1, cum Lll fi Konnthul pi Chiosul. Primul.
in vrrtutea anrplasdni saie geografice, clar
;i liinciprobabil m*i putemic d;n punct cie r,edere Flolitic, rletinea intiiietatea iricomerlLrl vinicolin Grecia
conlittentrtli 5r I'eg,iunera meditet'aneand (arrrlbreie rJe Konnth clin penoacla
arhaica gr clasicd ?n reqiunea
rord-i'est pontitr;l sunt pritctir-'ine.xisternt:). Acesr polis a putut
eliminA concurenJa pe plan intem a
(lhir-rr'ulLri' crlre , ia;'iirrdLll siitt, a fost
impris; sa-;;i cauti:pie1r: cle desfacere ale mdrfunlor sale. Aceste
motr\e sl.rLI ia baza transltlt'nliilri rilltiosului in iicierul comerlulLri vinrcol
ba.rbarin
cea
de
a
dor_ialumd-qreco
tilte a secl' \/I-scc. \;' it Chr. Dt'c:'t conflrmare ale celor )xp,lse mai sus
Ser'\,cgr,r gi nr-rnrarLrl monumentelor
bat'b'llre, in care ltu l't:;t lliestrtf r .uuibre'chinte tirnpurir: ,ii"r zt
de monurnente. l:L car-c i-ru fbst semnalate
at.ufol e g1':rccl;ti in pcriolLrLu lc's1'l:'ctir,,ii. l-5 r:ontin arnfor.e: chiote.
Irt sr"rstiiterr:a itjeii ilxpujlc itntcrior.;,nvinci a cloua jrrr-ndtate a soc. V.I_ser:. V aL.Chr.,
ca perioada
clc dcrut lr r,:l.rtijlr:rr comLer-ctial:,tjr-r3c()-biirbar.e i'n regiunr:a bLrgo_carpaticd,
vine qi numdrul ne?nsem_
ttltt 'Jr: Picse ln:i1'c,ttisljce des;cc,perite la rronumentelc bnbare. Daci in perioada imediat
urmdtoare
nunriti-t'il i.tnloLt:lol's<.:si;liite llr tt't<tnunterntele barblLrer ale ircestei regiuni
tr.ece de cifi.a zecilrtr. la unele
sltLtri in Detloiicla in tial:i el,e nu depa;esc ci1'r'a r:riitf,tilcr. De obicei numZirul amfo'elor in perioada
ii'hlrii:ri nLr clcparqe :;rie cloua sau 1r'ei r:xernplure Ia fiec;lre sit.
Dintrl: cele ll c-lt.'nlottLllllel)t,il [tat-b,are i'n care a fcrst r;esizai materialul amforistic
clin sec.
\il-\/ 'r'Clrr'.. rilLse sllrtl. a$ezdri l'orti.ficatc, noui - arpezdrr rLerlbrtificate qi gase complr:xe_qrecesc
funerare (harta
I t. (lca mlLi mirsiril pl-e;zc:n1a ir Lnrportlilui grece:sc in irceastd per.ioacld este cea iChiosLrlui (harta
2),
lrind r.rrrllrt cle L-csl-ros (harta 31. Siam6s, l-hasos gr prothothlrsos. gi Klazomr::ne (harta 4). Rasp1nclirea
rl:ai Ilrrga in mecilLil b'attirr aJL ,'t:grt-ttiii nolil-r,est pontice ir amforelor chiote pi ale L,esbosuluiie poate
e:,plic-t pt',n pto<Jucet'ea r''it-tir:o ri tlai dezvoltatii. gi interesele comerciaie al3 acestora. in soeciai prin
1'lptLrl ca ltit ClhiorsLrl, crit q;i J-,r:;bosul. i'aciinci partr: din Liga Atenran;i. erau intr-o sttualie prt'ilegiata
atet (Jin pttnct c1c t'eclcrc: politt<, r:iit gi drr punct de verle,re economic, iapt ce le facrlita patrunJ.r.,

11:onorlliciliti Pont. ril-ucididc Ir;t. I,19). Prezenta,,mocleslS" a intportulur amfc,lstic sitmian in mediul
biLrlral al s;patiulr.ri trui.'e-,'","0,,tir:, poate f i explicatd nu pr.in faptul ci Sanio:;ul nu ar fi pLrtut concura
r-:r, ce:lL:laltc clor-rii cenlr"e exl)rrl'tiitoar.e gr.ecefti. ci printr,utr moliv mar
simplu, in ace,ar;taperioada Sat-t"tilsttl era prittc:illalLll r::rportatot'itl uleiulrri clc nrdrsliner in regiunea norcl-r,es;t ponticd. Cunoaqtem,
cd
ul;-rul dt- lrits;line e|a firlostt in r:antittiti mult mai rnir:i cler:iit vinul, de,ci, Si c,3r'el'ea amforelor samiene
l)i: plala gf i;1111iJ;r;rnlLct ela m;ri rricri. ccrmparativ cu r:entr,:ie exportatoat'e de: vlnulr,
z\llitlii'.,-t lrittt'LLnr:L:rii in me,Jiul irarbar al regiunii norci-vest pontice in se,c. VI-V a.Chr. a amfbrelo: -grcce$ti. rlerrrons;[.'eazi cii, n cele miLi multe cazuri, consllmator:ir principali ai acest6r procluse
ct'Lu triLrurile sedentltt'r: lle tnt:ilor seplel lrionatti. Astfel, am{bra chrota f:str3 atestrrld cloar la 4 com1)l,rxe lLrneritr3. celela 1e 11 fiinrl habitate, cea dc L.esb,cs, atestatd in ti hatritlite rpi 4 comple.xe funeralc ial';unfrlra sarnirnit,, atestittir in 4 purrct,:, dintle care clcar 1 flind complex funera1.,Aceeagi situatie
cs e cllrselr,rrtii;r 1ti'i,,'ind export.il thasran gi cel ,Ce Klazonene. Una,Cin exprlicaliile itcestui fenomen
i,n plllca fi :;i fa;rtul ciL relaliiie rlintle grecr qi
la dceosti etapd purtau ur]L caracter pagnic, ceea ce
-ee!i
se erplica prin a','anl-a.jele ecoromice reci:roce. Dr:;rlt5 ratura erau relafiile: noilor
-,n,eniti cLr scrtii,
clirr ptu tea i.:droril tottlertunii persista pericolul une,i incursirrni.
Clcloni;ta:ea terll.r:'r'iilOr not'c[-r'est pontice, ?n special a regiunii NistrulLri [nferior era strins legata
de cuntlitgti::rea <ic ciitte 5lreci a: itr-raliei etr.)o - cultururle, a lcestei zone gi a1egereu Lurui monrent c,pol.ttttt, cAttd rr':la:irle dinLt''c L-ele: tl'cr cornponente etnicr: principale: greci, geti gi sciti eruu pegnicc.
E,sle er idi:nt lii fiip,tul cd sr:o1tul pnncipal al coloniqtilor.greci, 1a mrlmentuLl inteme,ie,dr colonirlor in
:r:r'itoriile p,;lpulatc clr:: autolttoni :rrit ttLt afAt stabilirea gi <lezvoltarea relatiilor econonrice cu indigenri. ci
li i d-.i:t'ab,.t de zvitllrLrcl propr-ie,i ploductri ,]grare ;i nteqtegrtgireqti (Cauor.i:rosa 2000, 85-86).

Rer.,istgtilr,Lcolag,s

d' S ery,|g!

I 1l.r

anrblt-

relaliilr:r g|ecrJ-indigene pIOdUSele greceqti' Ce necesitltu


principalul consumator al acestora'
lai anrfr:ristic, erau clestir lte <loar alistocraliei lribaie, Care era
peritracid, cr: contin ambaiaj amforistic clrept
)Vlajoritatea crlrnprexelor Iuner.are barbare din rlceastd
pdturii soctale instirit.e a indigenilor' Drept confirmare
r,n\/entar de.rfr.rindE, apar-rn reprezentan{ilor
numir impunitor de vArfuri de sipier;c, de c,lranclri, d.epistate in ateste complexe: un
tcl'V3SC ;i
'1te
2,2), obtecte de bronz' afme' armuri la
q{::ii li aplici cle aur la [] obruiciu (Agr.rlnicov ilrl0-'i, a3 tig'
(Eb-ert t9t-4, 12-13; Kerpapl" Cepona 1992' 164;
AclZilgol, Du6asari, Kor,alei,'l<a I[, Majakr
oxotsptXC'n 1 9i3 1, 106)'
Konnag,:urr,r, Iiyuilrsu. I' mprurcx 1978, 75 ; C1'rjfi 1'trn,
aceasta perioada' provin, de regula' din
I)iesele amforistice d:scoperite in habitateler barbare din
locale' GhidAnclu-ne dupd celelalte piese sec:.mJrlexele loc.ti.,r,t. care ar plttea aparline aris,tocr^tiei
uncle aidturi rle fiagmentere amforistice aul mar
srzatc in aceste c'nrplexe c, i" lc,cuin{a de la Curteni,
1979"81-85)' sau in complexul de
frrst sernnalate riasc:r cle trur (lconc,tnu l()18-''tg,2l'17-220;Iconomu
Aceste mbrturii ale schlmburilor de
cr.rlt,Jin aDezi:lrea rje la CiobrLLciu (lt{ep6arrlna lg\)1,169-170)'
greco-trartrare (l1ui<1'llru: 1987' 34)'
ntrirturi viiclesc cu ptisostr(a o etapa rje debu't irrrela{iile
,f'u cer-riturlrnc. lir acr-

tsti

t:tup,ii u

--;*

l--==7-=-=7
| \ "l/\.

\_-.
)
| .r (. *-.*r
I \.\, )I -'..\,' '-i\-o.f
*\ '--'*
'\
''',
./--r

l'rlt\\.

?J'
t,
"\^t.
r1,itl.
I *-*d'-*/*i
Ifi-----.

i:'r'r, '--1-*-,'--\
l',i.1 /-*--V!.?t2. l2',:.',-'- -^1 -

lu)
r-: t

),,,s,\
li:t lt)i:
Viii2i/it'it>;i:it
(i:!1(/t

\i

"

\9\
'r

,;,;)*
\*,\ \.\'r:'

Y-

lthii,i(it,i:D,>
I I ',.'..r.,/,.Y "'.2't2't

li'''',,/4flr:,,i,fi
l^:''r'7.2"i i//t I
I
l:1jl,7,7rti:%7

V,i

liftii,a:"?i,ti,%,1 /,/,/
'/1
/a/

Vi:7t(i;1'r1,lt'fu,z

.r,.i
'j\

\,'6. \

| \'a \,'.1'\.;1ji1z,
vt)7 ...1.)</)\\','

lv{area Neagra

\ r\:.:-

[ \

l':
\
I r-l
t\

\\.

r,f

1p

Vi7/ft1':,:i2":S
(l(:7/(l'',.1'/).7,,

'*:

i*
I-

\,

t,

t''', ''tr
Il____j1a-*----v /

=*
FY-

!=*

I0l

- necropolir.

- lorlrltclit.c
n- a$r-2lllfc

1)

3
Vl-v a' chr: 1 saharna-La Bevechin; 2 Butuceni;
l-larta 1. DifuzareeL amlroretor grecegti ilr sec.
6 *l1l'"^1i11:t^9i:::Tly.(it':.ir.?;
Frartopur rl4are 4 -ruoas"ari'i;
:"?i:trt%lii"",ll3"li)i3
14 Kovaievka rr; 15
ri; rg iurteni;
r:z r'ri,vo-r.r"riu.ouru
-igZatissja;
r.iil6ru"uxa;
il?L"J#:i'ii';i.,i,,i'liil;
Satu Nou ll (Novo21
lverne-Puste;
20
lid:Zigot; 1ri Stolnpenr; 17 Hun""u; 18 Nemircvol

ii

sel'skoe ll,l

i";;;;'

rrl

il/lllrl

l. )\ t .

, ^-4'l

__-.*.**.*_r-*"

der Chi,rs in sec. \'l-!' a- C)hr': 1 StAncegti; 2 t3rdclicegti; 3 l-lAtlopul lr4are;


}lernsca; 7 Br,rtuceni; 8 Ciobruc;iu (irgezare); 9 Novo-Nekras,svka ll; 10 AtiZigol;
'1
'1
1 Ciobrruoi.r {rrec,ropold); 12: 1,,(ovalevt<a ll; 13 Nernirovcr; l4Zirlissja; 5Satu Nou ll (Novoselskoerll}.

Herrta

21.

Difu;:;arera

amfore|:r

4 tlaja.lii, {r Grerciernrcy lll;

'
\4...,

,3

..--/
-:-.__,^,'--*') \_=:-_==
,1
_ ------..

-=-=r-;::.7-"----77"\

;,

'r.

,*.----\*,

:\i\L\-11
l''.!r\'1
l--,\ t\

i''-

1
)
-"''."!il.*r,,1''-':---(
--

-'

- --.'
V,r:. f.Z:,
/2,

t- -'---'"r../

i \

.)\

\-

'

l' *.--t-',

"1t.

*---.. ^t

"- -"--'.-...'\

\.

\-

ft;7ir11,2rr,t,i7');\.'i\_')-\^i,"
-\*'1.-. ;'L{.'2
.V,'7:;lD::,.:,'1V1t,'i'",,
! /..:::i:z::ti ;:,t)>{ ---'
\ \-, trl,
"\'\
|

l'2f',.'27:.:,1;t;,>"(i2V..';,\^.\
117"'.;i':'(t;/iV/"'-l1

,l

l' )l. \\-,


) \-

\),j\

',+i.\'i77a');;^(
7,i/:,l2')il/71t7i'1.
/.1t ,1.',7i,',i

^*,\*=1.\r- t""ttB,
)'il,i' ' ,; ;i,,il2ii t'4---'-'
'Z::::---'
ft,,
:2,'ii ...\;;,::;)
E=
- '{ '-i"'i.---

(ai.'

',

I '... '-\:___.

\.
t--'",.

'--F:

\.

\,\/
\

\J

--?

_--!:
)\
./i"

"17-

E_
f-=-

/^J'=:

Harta i3. []rifuzarea arnfors|r)r de l--esros in s;ec. \/l-'r/ a Chr.: 1 Curteni 2; Oiobruciu (aqe;tare);
3l\d2igol; 4 Cr)rjrlva: 5 tvkqak, 6 Korialervka ll;7 Stolrriceni; 8 Buluceni; 9 Zalissja; 10 lvane-Puste.

_:111

113

__ _ _&uiila

,4rlyeo_lpgtcti._5erie.

norti

fl

2n
t''/r
r.to,

\u.
\_// \
\.?

r\ l'

l,4arca

SrtrrC-s it
I(l:tzr.tl:tctr

'l'l rrsos I

ru

cagri

c I

4. Di r)zarea amforelor cle Sarnos, Klazomene, Thascs in sec. Vl-V a Chr':


1 Curteni; !l ifubisari: 3 Saharna - Lil Revechin; 4 Butuceni; 5 Ci'lbruciu (agezare);
6:StZrnce:il;. i' Novo-Nekrasovka ll: 8 Nit;olaevka; 9 Nemircvo
Hartra

llst-e culnosct.tl. iilptLli ch 1'rnu-ile ce eralt aclllse in aceastd ileriOadA aveau tln prel destr-rl de mare
de clrahme, pe cand pleful unLli bou erli
1de e re,mplu, o amli)f5 c r vin de rlhros costa in Grecra 100
,31'ltu accesiblle popula{iei de
d(ri.rl dc (r() d.ruhtt'rt::) 9i t jn aceste, cilnsiclerentr: mdrfurile grece$ti llll
prea putin probabil
'i:rlt
r;'Lncl. La l'r:l cie sr:umpe: e
$i va.seli: de lur., in spr:cial cele ctl firnis negru. Este
cir ne'gustrJr-ii gre,::i si-;,i t gme:rcializezc mdriurile pe piala norc[-ves;1. pontrcd la prefulr mai mici declt
in tata lor', luind irr ,lons;t cleralte costul trans,poftullti pe mare 9i pe uscal-, putem presupune ca marfu-

rile expottului gret:esc el'r ru chiar ntai scumpc de cit ?n metropold.


l)eja'in sec. \r'l[ r.Chr societatea barbarii drn aceastd regiune. in speciai tliburile gelilor ca comllnrtirti apric<.rle :;edcnlilre. rtinst:sc1ir gn ni\el i.r\lltsat al dezvoltirni e:conotnice. cilre ptltea crea condltii
ldec r'ate pentru retlLl tzat'cr I mf,rfurilol g1'ece$ti gi era apta pentrll intre[inerea unor relalii de schimb cu
l]4; \4rhailescu-Birliba 1990, 20).
sr )c i cti,rtL'i.r s -' I a,,'ati r;ti Slt--' icd (Precla 1973,3'7-3';8; FJ.uxyruus l!)i87,
BteltociRnrte

S Agr.rlnrctlv. .n tunrr-rl scitic de lingd satutCiobruciu. Tyragetia XII. 2003.40-44'


Arrriiut., \'/esti:ri ale st:c. \'Ii-ill a.Chi in s,paliul de la Rdsdrit de Clrpati (Chilinau 2003)'
(li:tatea hallstattiirrii tirzie de la Hirlopul lliare. In: Vestigii Argeologice
1 99t7: Ch.ll'fL. Clel-r )t:i5.enco,

-,\5rulniccv llCCS:
,{r'naLrt.

l00]r 'I.

(lebotlrer,co

tCfriqiniiu 1997),

:ll i

din N{oldova

2:lr:'

(S,ud-ll-rssland). Prahistorische Zerntschrrft


Irb,ert 191.3 h'I. Ebert, A.usgra .rungen arri dem Gute Maritzin, gouv. Cherson

5, []l-1,
F;lorescu.

L 8.+.

Rl!5 i96'): lvl. Iiloresc r,

lMateriale (lSucea"'i'r [969).

S. tri.a{d, Complexul

dl cetiifi h'aco-getice

(sec.

VI - ilI

i.e.n.) de la StAncegti-Boto;;ani. Studir 9i

i qllr!r,l-1--,i',
Ir:rrnon,Lt
,

l9l9:

')f9.

_--'--

--

119

C.

79_'i)l

clrlci ,r.Xil. ::inll.

r5()-6:i.

.l. r99ij, lll-t3.5


F.aiub;1, Ha6eu, Ler'itl.:i

aXXXI) (,}-rcurett i 2C)0()),


Ler,ir:r,:hr.
pri rnel c' ir

rr,'c-s tr

ltati i.' f'-vr,rgeti a V

t, I 999, 5 I -68.

lrr: Strr<lir in llonolern I Niculila tChigrniru

l9t'9) 177-i9:t.

.1000. 75-86.
'r,1x161gr'lci

:13

2,-O-1:

N. llatr:er'icr.

6l

l,1ihiiil:sctr.t|fliblLl99r.-|\/.ir4ihill:scr.r-I]il]iba.Di'ci'rris5riterniiinset:.VI-I1.e.n'I]crncllni:
'i'he 'f r la,.:rrr' rvolti:l

lt

the cros;st

c lLds c,f

civ ilis;ttions ( Lluc u'est 199 7)' 373-383'

r7 80

'.-erxlt,.. 19tt i::i.'fr:od.:,r'..\5ezlreii ireto-dncicid,: ir I'luyi-Corni. lfhllco-DacicaII, 198


' -Lrcidide. l)''f( tPl z\1, I.l !)

l'

169t-197.

r\r',i,HiKoir.

i] c5: flnrorrnr:i rr aLrrl.ir{bu-r Nllgr Cesett.ro lptl'tepHo^'topbtl (O{ecca 1997). i82-18(i.


!(J

rr. (K;rutruer'; l')E2)' -\-27'

t] c5: ).1).;Il l 'YA,, Ilai,tqrtt lO.E, ,\rr,rPeeBrr (C'a]lKr-llerep6ypr 2C00)' 209-17


lC(r-117'
l-arr.r a i9t,:i: rJ /{ [-auiga. flgce.rreHrrq ci<ii[rcux,:ro rr;ic)')l ceri ir;arre-fi1cre. Apxeo;roril X]fX 1965'
]'aHiHirl98.l:()!|,lauiuir'floce-legtttoauriuocr.itb:r,xtiii-ro6r,rn,c6.lltg.l),c.3aJlicca..,\pxec,.noril
pat'loHe B c6: Al4M a i986
lierltiL:r,. ( cp()g1 l!)s6: ll A, rc.rpa1r;i. H..fl. Cepoua. llcc,rejlonanufl KypmHoB n /{,6occapcxorvl
il{tturtiHt,rtt I 992), i'+1 - 1.70.

lioe

nr.rHeHf c,.

Iivrtl-ttttt.

HB K)iKnoNt lr"'re (Krren l9'l8),7-132.


lv4e-rirlxoBa,l9,5j:,A..lliVlr:-rrrKosa,lJc':Ie.lcreattl,teI.3.rcKl1XIIa\1'THttK0BBcTenHoN,I[1o:tuecrpoe'beKCl4l\9t|'|963.2.eex Cenepoy c. Htrxo,raeBKa. B c6: Patluuir Nele3sslir
lv4ei:ir-rr,oea 193,1: i\.f1. N1e-lrc,KoBii, It..rprauur crirrrfcxnx KOtt0BH11lioB

It. B c6: lir,praHsr

.ianajtttot-tt l.'lprltcpr toir'ro;lsl (Kt'i:e l!)8'1)' 90 -I03'

(Caparon l9!)9)'
lr{our:.ios 199!r: Cl.iO. \4c,rraxcis, f'lle ut;cxu,3 ar'ttpop,t,l e flpttveprlovopre
1987)'
Jrrxr.rrrut 1987: I.l.'1. [[nr.:yrriq:r,ce st:pu;te(rpaxiriluulvl-lBe.Ac'n.:(Kuut*ree

,'i,;f iis;i-ii' B' l'u6nu

\eor(rr'rl tecfi IIx tta.ttrHt'ixoe Vripat tHt t (K Irer I !)82)' 96- I 12'
l(r(D: L,1

r-leuoli-,toel',

it)rerja i00t)), 79 8(i

]]ano;itttttx,]g'[ip1lxc,.|(lxtlnapy'l!)!i.):l4'B.CatlrlNulrxou,1.B,[ipyllxo,
O6iurecrsa (O.recca 199'))'
ilerip,iconxa u. r:' 6,i;,. Xpriiirre ;,ro6ulenur_O.lcccriofo Apxeo,ror {qecKoro
r'r*r" rJ\o'fl ltl Koll
cru C eee'po-l3ana..'tttorc' Ilpll'te;:r ioxlopbff (KIrge 198 I ) t 02 I ] 6'
Llc5ot.apeHl:o.Cy,6fiorlrrr:oor:r.cp..le'5ciraperrrt,l,rt.e.i:ytioorrlH''lo:IHl:ra,lbtUTaTcIioeI.()p()nl,Ic'

92-95

'

31 56r

rorilrrecxlrii roiirn,rexc n llpeBHrre nl'nor1"po, Ilo.quec'ryoebn llirpa':nr'rrs:000),


LIepH;lxonl960:I,1''r'LleprHrtxotl,l\1l>'r:o,torlr.te.5i'i111"'^1.''{'L!#:rol"{Hecrponcroro-rII,,I]aIIa'
| 8'
\eoJ,l( ) {-H'{ecli(lfo,J5illerlrBa | -l'| 1 (o.recc;i I 9r(r0). 209-2

Jo6prvqlrii

apr{6,o

1:18-135'

tJ-\epi::ar<oeil)9./:,i.,A.,LI]ep6axorlii,f]o:qriea)x;tr.lecrrtiirOpn30H'TnoceJrIeHH'I
rleBelrH0 r'o | 1pr r.rep ttor,top;s ( ( ) I ecca 1997 ), 167 - 11 0.
Notalfu NIatecvici,

Mtqettl Nctionol de lstorie u Molovei


srr. :l'l liu.qust l2lA, C!ilsindrt'

Reui.sln Arheolosicti. Sene notrd

1',20

Ot Kyn

t,tyF,HoM H xpol{ofl

orr q Ec KoM cotlrHotu

EH

14 14

Anqt.AnpcKoro il SpeHEturcKoro MorutnbHnKoB


PouaH Pit6nnoanu, Kutu-trHey

(Llt{irttttAtttl itnori Prtqtt:trt tle pr ltulat,i dii''t:rite ltt plun ctLlttLrol si ettti'::'

(l.titttj.tj,(l

!.;tl;:.'ill, llL" tt ()ttLt

itrtrl t,lt:tr

tltet l.,t,long

/(,,di.l".ferL',

t f it, tt.tltutal ortt! ellut,'c respects) gt'oLrps

oJ

poptilItttott.

oTJrIlrII4fr leyx paHl{ai-*ran cTa'fbtg nocrj lIIISHa E,htfti,IIeHHK) K\/11b1'\'pH6lx I'l XDOHollofHqecKlix
.Hijcl-)cJHegi3KOBbrK rril\'rglrrlKOB Vlo,'tJoert - .A:r,relapcKofo lI Et'';u.:urct{oro Moi'l'IrbHHKoB'
[{a rep;luropruu lIp.r'ro-,i{uecrpoBcKr{x 3eN{eJib B }Iacro.su{ee I]lDeNItt H3BecrHr,I c)re,[vrculHe N{o1{.fIF,}tfitiu L1 0,i(trHOrg{1,1e 11oq)e63HI.It, orHocrLIN{ble Izcc.:IeAoBtl'Te.]rttN{li }(o Bpel\{eHu }l uilTepBare
XIII, XasB.rgpa-q rro,.r()FiHH1 IX.-)ilIi en. A.'r.re,lap, E,l:ul,t:rvtll, ,r11'xlne1'xa, Iip:nerurr. 6pluemrr
,:uil,.larrtjllpr,, K,rnp:pnt Itarrrpa' florpe6a,rbltble ra^{.[THhKI4 e f[p-YTo-AHecrpoBE,e IlpelcraBneHbI
K:lnp:p,lle, Ka,'r$a) MofH-[bHuKa]\'IH,
K.,f pr,zrHlrbri\,rr.r (r\;rq:cllap) i rpr,,111ilBbrN.{I,I (Btrlour:urrr, JIuHtSapr,,
XaHcxa' B
l.1r;arroei{[,]N1n nor'1r,3,5eHr.rai\rr,r Ha llocelreHr.rtx. lSxnlr:yqb, Fp3Hem:ll XIII. Jiyx:rue-vxa,
gaK,rprirHlJONl \,ror:-r.l-irL,Ir IrKe it:r.rr:,fap 3axopoHeH[it: cotseputeHrl IIo o6psll' KpeMau[{H' Hecxcllr'ro
ocHo]lHaq
x,.lpo.ueruui:i no o6prl;r1 hl)eruaqua Bbr.sB:reFr.bI I{ Ha fpyHToBoNI MOTHJII,HHKe Iip:Henrrs,
Lra,cr,[, ilor-peSelruii F.or,ol]oro :Ipei(craBneHa r{L1t-yN{aII}ItMI4. Bce uilreplla,ilbl, 3a Hcl(JI}oqeHIleNI Moony6nllKoBaHbl (OeAor'r,r.jrr,r{r1K& .A.-rqeAall u no:'peCeHLiE }ia ErHvlytlxol{ roporluule , ilo.rlHocrblo
p,re l9(i4; lt)6,[a., ]i!)(:81 Irelc'por. rIeSor?ps111qo 1911, l0l-l 161 .]ir,nuc1' 1969, 12-18; 1970; 1973;
(rerc,poe, r{e6olaprerrxo. IJelulrar:{og& 198,1; 'q.6orapellKo 1913, 13-75; Lle6orapeHKo, T'errLHoB
198:l 9,5-96; Pa6ttt-tc,trtE'1, l-yKIIH t99l, 2I3-'Zl 4).
I) pauuecpelur,illrer(r:rrirjr'r rrepnoil sa se,5oluttroii tto flnouailu reppl'{Topl4u flp,u-ro-flHecrpoBb's
6e:1'c.'toBHo. flBI4BlI3ecq
N,rr,,r Ha6rlolr,Aer\{ };:lri{Br{Te.rbHO,,r ntloroo6pat"a ,16ppe6a,rtnoli o6pl,4uocru,

I eorpaQH,tecKrt0 tl?3Brll{l'lJl )(lorBBTCTByior


lvlo;r.loBa, Ns 764-X'1. o't2J.] 1.200 t rora.

3axOH'v O 'lepp,uTopl4albHO-aINll{HHcTpllTl4BHON'l

yCrpoiiCree PeCny6'rnxu

121

rl-reJ.crBli'-\t r\rHof ,rx)6pa3l,rt .\\,JrL,'fypllol'o u 3THr4rre()Koro. KalKnbrii


3 [epeLIr.rcJI,eFII{bIX nofpeoanb_
,Ibil{ il&Il.[TFII4KOI] 0tJIn'qileTct.t j{pKHuI4 HHIL{BLI.I}'albHbtNII4 LrepTili\,[I, .KapaKTeprlr3],IorqHMIa
14

Te

r4JIH

rrHr,r{i 3,[i:]rrlHT'br r'Iof,pe6airtrr0ii o6p_a.1toc.rll, H 3arlacTt,ro


oTI{OCrt.cs 3.Ir.t ilaN,rri.r}{r.jKIr pa3Hbll\[r ac-

(lire,l'llBa'l(l-lt{i\'ll't

l(l K o,lIHI{rt 14:t'eNI )Ke, To K pa3Hbl\4 KyJrbrypaM (,:r[peaHepyccKa.[ KVJIbr.\,pa>.


,<rp\,'ft[a nil]rrrrHr.tri,r']e Ilxut\,1::.,,rtr,-Ar.ie[:rp>, <Iia.uxaurt_fiyuaiicxa{
x1rn61,pa>, <<11aMgTHLIKLI KoH_
"axrtttlii :ioilbt>' ((l:-prr,JIIla I-lerpl'5g;r. ,(K'i-rib'ry'pa
X;aircxir-Peir),K3r{erib))

r,r r.r.).3a r(crTopbr\,r14 oHrr BH,lt f (: reui.t(lrI{rr,3c}.ioc :)T.nHge)c b i.)c coreLr;j{?r Hre.
llpe;+;:t-'' tie)I \ti,I Ilcpcii-let\,{ n uorr,,r-ran'ro KyJi'T'ipHtrx fl
xpoFro.lorr.rrrec*rrx orru.r}.{ri -AJi.re-

,jliu]Ct(0fOt,tIip:'rt.tctrl[C}(Ofot'I{rI-I1JIbHI{K

uc'fol)rroj pai(lrlr

rrr..r

ilogo/Iy I tr{oKy_irrJr\.pHoro KOHTeticra trfix naNr.,{TH]r{oB.


9tttcln:rn urypH

bl 14 Ko HTEKcT Mo

rhfl

bH

t4

KA

An q EflA p

li4onr.-rt,,l*t'( .,4\.lrte.t]tlp, rto r\,.rcTBr,ru,1,ia o,,lHor{r{eHsorry rioceJreHr{ro _


Ko.nbrleBoMy .opollHUIy
,tr;llle rilP. il{) i\'lIIe.F:ll.tl(-) cIJoeI'c tlepllofo I.1cc-teloBilTe.rg I'.8. ()e.,Iopc,sa,
tB;rt{elcq flal\4.grH'Ko\{ npee_
llep'r..'cKoii }iVit:br\,'tDi,l (,Sre[opoe 11)60: u.qp.). ].( neii:xre oH o.rHocHJr l{
Iec,{rrrH,4p.ylnx noce-qeurlr:r _
Iioill)l'[eBbi.\ a cilr:)]hll0-l,I],ICoBbtx lopoilulll ]1 cllH)ipOiriltbtx HevKperrJleFrHbIX
ce.jruu - Ha ceBepe u ceBepo-Boc]',Jt'e f'{or7l,ler,r no lirrecTpv u B ee rIeH,rpalr,uor.i qacru __ e
lrrer:rpoecxo_pe1,rcKo1,{ \,te)i(_
-r!'perrbe. I-.i1. oc,rr:)p()E; crrtrjrir.r llrv K).,rrr,'f),pv )vrecr.Hbrr,r,rBjreHr.rev e flp,ylo-,4n.arpouua, .an.rrrua_
cKl.r EiDcxorl:utelil .l: H\"tbf),pe ..trrra Jlyrl-l)alircr:raeuKotli, a atur.rvecKI4\,r
_
ttocu.fereM
ee npeBHoclera

:)cr'orrHoc"[i:lBrHCti,i]c HaceJrrjilre. a rri{eljrrO jre,TcrilHcH6tx rlrBeprlee,. Xapaxrepglrii


,IpesHepyccrurii
o5-tll- ll-il K\/,ill;,'l Vpil. ilo \{HertttK) uccrrei(ouare-T.q, npiaHrrila B KoHue IX-nepnofi ro.lloBgHe X se. nori

c-le BXoirijleHtrfl 1'r]tBeprleB e .:ocraB !1teeHepl,'ccKofo roc\/ilapcrrra.


l_[penuepycc(as K),nbrypa B
[1o]luecrp,ttub(-, Iio I'.]i. Oelctrrcny,6rr;rit pacflpocr.par{eFra e X-XII ur.,,,,rr, }Krr.tHb
Ha Hexoropbrx
Ill\{'I'tHrlKLlx npeKl:)alf{rtacl)'}llitqHTe-rlbflo paHbIUe n X LI Aaxe n K s. (Gle;1opoe
1960;
1973: @e-

.:t,)pc)rl, LIeOorapr:uxo I 974

).

t lnpe,:(e.leHIt[,J,:] IlO3]ltix:el:L{:t{ BbI3Ba"rIa 3rr{Hr,iectr:ar arplt6,vuufl f.Ii . toelopoebrM


ApeBrrep}rccrioil io'rr,nprr fl,:r.ruec'rpoBr,Jr KaK "'rHBepcKori" y 14.l-.Xr,rHx1,. [Io ero ]\4FreHu]o, K\.nr,Typa rra_
\l: tlrF[l'lKoB tllna. [:.tlttrt:1'us-A,'rvt]!,op rplIIIalJreir(HT
rp'/foMy -rrelo[rrc]Jor\,ry Bocl.oqHocjraB.sHcKo\l\'IlilelleFII'I - \''rl'ltIa\t. B Trl llpellt Kax Tr{BepubI. r{a ol'o B3fit,rl, qB.rL{IOTCfl ltjre\,IeHet\I, ecJIlI He
pONIZll:lCKLiL{, 1'0 p{l\IiHO-CJlitlirtHltI{:HN,I. Iz[ trr,tettH,l TL1BepIIaNr npHlraA.rIe]Xi:lT
l{peBH(ICTU IIaMTTHTI_
lr(te 5rt.rixir.s0-J\'r-ftitiir:KC,ii K\'-Dr,r\,rpbr r.t: xy-rrb-fvpbr Aprri:), (XsrHxy Igi:)_, 159_17.5). 3a6era_s
Bre_
p('il. oT'\lel'll\I. rl'rO IJo3paxeil 'lt Y HeKCTOpbL\: ItO,rlllilBcKIIX u p)1"{bIHr:)Kl4X .acc,lte,qoBa1eneu Bbr'lbrBae'f tr olHrrceH:r.ic I',8. rJ):goltou,t\j r(
IpegHepy,c:xofr K),nbl.ype nax.{urHr{KOB vKa3aHnoro
IJIe\'1e:{!I (n lolt tltl{l.lL- lr Iip:tttttIuTctrllli Ko\{nreF:c), pi:l(:lo,'Io}KeFiI{6IX B tl13HTpajrlgoil
uacru 71Heq bs.
i:'r p o.e l: x o - [1 p 1.' r',c xo ro \r e )r(r]i
)
J)
111. uallotte'll. 1'pr.'ut,t fcltlKi:t 3lleHu.s u,:r ?'ri.IoKvr;r'vprtr,rfi KoHTer{cr
rIi}M.grHyKc}r3 THra A,ruerlap,
B03Hr.lliluAjit B IlcrcJre.{j.tpre fo:],br. Ei rtr.tlr.rrre or. l-.8. Oe,topoea u c-TeAyrorr_urx Ij pyo_[e
ero uqeii ac_
c,'lero.Bare.rreii lir'r ilo.qafeteM.,r[o B Br,]je-rlrreNroir Hlr r.u. rpeBHepyccxoii tc1,-n61]rpe Ilo;rrrecrpoBb_s
tteo6;<'.unlto BblLI.ne.HJ{l-b rrBa c\lqecrBoBaBIrII{x ciIHXpoHIto u, ilo-Bluur,{c)N,{.y, N,recr.ill\4u Llepecnonoc(

\{aCCllaa. O;tllr: --\,IeclHC)|O l{poucxo),K,\eHr4s., cBs3atI-IHOtO (l npeArrrecTBy}otrlHNr tolwilbl"vpi,l


Ilrl3oll'loM
'llvnu-F'artrcoeeqxoi.i n peruorie, ntr)elcraereHHrrii cJrolr{Ho-M:btcoBbrr\{H ropollllua)\lH rltnit I'.irttn;fi:Hbl ll t't [)eq\',ra u cI{HXpr]HHLIt\'Ir{ )lHM ropo.ll{[la]\4 HeyKpeilneHHblt\{lr nocenesI.IJIl'tH. liperltrolat'aet!'1. LIl'o ]locHTeJtNI]i 3Tlrx.epenHocreil 6tsrn rerorr.rcHbre vn]Iqu.
Bropori
r(\jrrbl')'plrbltr N{accflB -- ril\,I_s'ilr,rKrr KoJrbltei}brx fopoAHL| THrra Erul,ral,qs_,A.:r.re4ap. 3ra x1,,rr,:r.y,pa
FIO K)','lbTVl.lHI)IX

lallaJF:lOC,'Ii:lBullc.K.()fo [lpOl{CXO)i^qeI]IIt, nl)I4ru-rla.g B naHHO}{ pefpIOHe, XapaKTepH3}/rc)Ulaqct


CneUH'1)tlverlttttltl{, }Ie I'll\{elcullrh{II i\'IcorHbIX rtopHeii, tfopr:ut|urcaquefi, roMocrpor{1ejrbo1Br3M, Kepar,rltLIerlKl{\{ F:o\InJIeKCOI\1, 13IIIer}blN{ trFrBier'rrapeN{ H, KaK N{r,r nolrblTaeMct
lanee noKa3arb. o5p_a4ou:axo_

lltrrentifi. IIpcgnonlLI'eler{, rp}lr{(l\'{ He:roJILKo I{a ocHoBaHalr apxeonorur{ecKl4x. Apeeuocrefr, Ho ri Ha


()CI{OEa'HIIH aHaJl:la3a nt'ICbMeFIl:{i,I)( HCTOLIFII'IKOB, r{TO
KyllbTypa KOlbUeEtEI.X fopOrurrq EXUu3}'Ub,\lue;l'tp -:)Ta I()/rt,tfYpa.[eroll.lcHbrx THueprleB,3ace;rr.rrrrrux Harrl pefr4oH, & T,?KXO cocerHr.Ie Boc-

Rclrsla Arhcologic it.'Sctrc ttott,l


1,,2.r\

ro,rilbre ofi-racrlr llvrcoer{urJ u iiaccel*rr{ cpeAr{ef(l reqeHuq lOxuoro liy'ra eo Bropoii rloiioBrlHe 50-x
-, rLepnoir troirorrtit.re []0-x 'r. trX e. Co Bpe\{eHe\I noii HIIBenI.{p)'ion.lIM I{ lIHTerparHBHbIN'1 BjlI4rIHI;IeN{
(baK'lopoB ol'JIIrqlit N{ex,f}'o60,i]pr:r:rrep1'c(lKOlo r',0c1'',lapllBa r{ /r.p}'rnx Kynb'r}'llFIO-HcropllLIecKllx
Marepuailbr.r\,f rr \raccuBaNr],r 1:la1nrr Cf .tpalbcfl. H Haqailca rlF)oqecc $oplrupoealllltl e/IplHoo6pa:uOil
(PaSunoelrq
1997;
rrori x-y;lsr'\,11r,r, ci5.;rnn(arr{.) rleil(:s c K\'.'Ibr}'poii;lpvlux pefHoHO.B !,peenefi PY'clr
I 9!)9: Pa6nHOBrrrr, F,r6Ueert l9!)7).

3rH :l ryn ulvP

bl H KollrE:

l{cl' Mol-t4fl bH

14

KA EiPoFl

lxrb

l\lorrr.rrr,rllx IJp'xeurrr,. Crorr)/l'crn1,rculuii He)'KpellnellHo\'{1r role-ilerIHIo EplHeul.rl XIII' sxoanr


ri .t,(),go-rrbH.r) t,rI,JloLnlcrel- i{\'tt) fp'vlulv pair}recpc.IHeBeI(oBbIX n,rce:lenllii B ueHTpLrrbuoi't -'tt-coclettKoap)' ZccreJoeastutte Iiprruoilr .,ac'-rul .,flrrec'rp,ol;cxo-.lpvrcx()ro N{exrypeql)t (soua OpreeBcrI{x
tl.e6crapeHKo
olllecrI'l 3]()1'IIaM'THHK K IpeBHepycHe1x'r',,1KIrri ]\rollIlbt'll,tlt I -,. OeitopoB Il f.Cr.
tieborapeHKo,
BeIHllaHosa 1984, 112), xorll N{HeHlle no 3ToNIy noBon\'
clr:ctii x1-1,rr;pe ({Der4op,ctt,,
iaggpertuBocrbK)'
B.t.opcri'o aBTol)a, i(iit( I,rrJ ) BIUIr.rNI ;lLIIee, or-tll'Iltaercrl Hexoropoii np'lf
l1 orHec ra]IHoe rIOCeno;r1':eMntlltKy
il.I' ,Kr,tnx)/ rrc(rjrrll( git.I tra tioceJTer-rurr [ip:irerurr XIII
(Xr'ruriy 1969' 52-53)' FIeo6xoiregi.rc Fi BtLli)r{3J:.II \ 5a:rx,rito-:1'yuc.iict:oir xy,nlrlypbl THIIa flerpl,'xa
Ilotl. l.'0 lelluttu,.6a;rrcauo-,1,vn,li':iilKa{ K)'jlbTypii> 3'fOT alllop I{ HeKOTOpble efo
.1t,;1tr{{l yl'orlI11Tb,
(j']1e,.].()RaT(]-]1,;,I}li]tl0j|I{fIO,],B0]]ceiicTeI'1col1JpXaHlIej\,1,K.lKI.iNIefo]BlII!I1a6c0.lI}oTrtoe6cl,rt,

Iloc. gqrieu, IOro-Boc-ri,qrroii u I]eurpa:rluoli Ilrrponlr (ll"IerHesa 1981' 76;


1978'
r$reJopoe, Ll.e,5o1apeun9 :97-1,9ri-98; Oexc,pon, H.erpyrua 1979, 50--5iil Eltpss, Padlaloeuu
B
Mex(Avpeqbe
ri,)-7:i r{e6rtTalteur:o 19,{); t9E3,). IIo I't.f . }.slurcy, nce [Hecrpr:ecxo-llpyrcKoe
F{a:rolt'teppl4'lopHI{ ol{
trHprrol c X no XI\,i tera tsxo,li{r B apean 6Alxauo-gyiraiicroii Kyn:brlrpbl.
l11n Ka:r$a (AarUpVer':llt I{N{ X-XI se'); r'rtUa XaHi:1bt.Ll,J-ttffCT LIeTLIpe BztpIlAItrit iIaHII()ii li)'JlbT)/pr,l::
BapuaH-f' roKa-r]Il,lt,iil (x-.Kl'\' nn.); -,,,rrr, I erp)xa rXI-XIV nB.) rr car'rlrii cenepnlt]it' ueTuepTr'lIl
IIDnaI4ccleeoBarenb
.1,ninu
,r,,
C:'i'luxal'Ubr {}:l\/ n.) (Xr'lnri' l9''1'4,4:\-47)
xrut'rficx u Ilonpvrs. I(po\{e "rp3l'uuuoHIlo-tvlecTI{0fo" BOCfile.f . rt'fo cJ)eJ,t.t HrrclrTelr)ii 6itilxirHo-A.vnal:lcxt.lti l:)'nbT,vpbl
u rxrpxo-60'[rapbl' Bcelt rpe\'I rp]ilna\I OH
ir)qrrOpONt iltCrKOI 0 Ifitcc.lcHu;6t,;nil l'aK)Iiei cltilBtHe
B'ce rpH yiloN{llHaButl{ectl 31 r{..r.r rIFr ,te 'lireNle'Hrbr \'IilTepna.JIblloI"{ K\rilb'fvpr'r. )1o

,:i(r ilccjre''.oBerrene

ii

t[)g]II4c1,IBile.r.r'Lr

pe3ynbTaTe cToJIb '4OnfoI'o collt{eilbl)'l:rltbIX I(Crl,{jloHL- il'it, yqac:TBYII B feI{e:illcer K,vnbTypbl' B


}It ,Ip'yfa HHKaKOIO ltIVItrHI4g" "TplagnC'rHgt-o pa3llU.TI4t (.nnrs C iOlertri'tl),'faK I;I I{e OKaSiaJIlI Ap)'f
[(]:JAIIHii no Bpex{etls' CrstHrllroHrro-\1ei:r,nsrit" cy6c.lliLl "6rirfclnor\,.IIlo" npocKorlfin B c&1\{l'tii
y}Ke Mo'1'qaBcKoti' octastte B npexavrir<ui:r B,arpl{al{'r r5itlnirlo-.tl'y'naitctioti x,vlLlrvpli, co6cTeeHlio
u,l.t\ ullt), l' ('rlJI',ttll it tt.:pne'-1().ilaf '
H
l) parrFiax orltrlp()ii:1 .rcrct'ccl: lr c 14.['. )(l'tltx1'Iio noBoJy 3rrl'oK\'.rlbrypttoii IIr] fepilperaIlHI'I
j]uepacrloilo)r:eHHbIX B ueHTpa:rluoir uacru
xltoHoJrol.HLr r.p) lLlrbr cp;'jIIleBel:oBl,lx troceleHitii,
lI ['attqeurlcxux Ko.ap, BE'IKpI4cra]IJIIIc-rpoecllo-llpr1,r.crr.:Ol"rl Nt(;ulypeLibfl B paiioHe opreencKl{x
t{efiolapeHKo Ht} 3r)'npofineN{y' o}I yq'oil 3aN'IerHoe cnoc'o6pa:ue u
HOri:i

3oBa.lac:b.fr)r{1i&,Jpeqr.ie

t'.o.

r{eKO'rOpI}IeOTIli'lt,tllx:l'rciilp}'IrllbIllaMtrFII'tKc}BOTApellHep}ccl(Hxrrlnalixln{3}'ub-AnqeAapHa
u 6a,lxano-A},HaiacKux, pacnonafal]cetsepo-BOCT{]j.le },Ie){i;[:| [|.--rlb,t' pa'c]loxa|aBIIIH)(c,' ceBepHee.
.iII.r-I ,J
gonsr
B uertrpaJlb}tr-rti gac'tl{ Me)Iirxypeqbt \'IexII,leeI-I KoHT,:II(TIroiri
ljrr.1)(,Jf tLrilKF{ee.,
'lr,rcr\l
u fla.;rrcauo-.nyu3itct<oii xy'rr'r1'p (Qe6orapenxo 1982)' Taxuv o6pa.il\, lllea.JrirNtlt JlpeBHeplrgi;1i1-rliL

'j(lN{.x3pilKl'c]lli3r/j'IlltlcjI0N{fP"ttl\'I1aN{t'rHI'IKr]13TIlriafle'rprvra'BI(OTOpyroBXojlHTI1ocej]eHlIe
r-{t:,i6,1i1pgsKo B pa6ore l9B2 f. foBop,-f c} ee.KOIlraKrHO\{>>, cHHKperHqeFip:lueul.rl xilt. i-,p.
Ki]K 'I'peB}{epyccxOit' TaK 11 6a'uxasrlcKcr\t Xa]lilKTepe, O'Ipa.:,1 .lFOult'IM Il[)uCyTc'j:BI'Ier 3j1eN{el{roB
i[,)/Htri--IcKr)l,ll(]J'Il:''ll'/1lsl..]T0]KC:BpelvlgBKO'rlIeliTIlBHOi',ilI)/6'rlu'KailllI{Itcc'[eIoBaHui',]lip:uerurK ApeBcnet e 19r84 f'' 3Tor aBTop orFIrfClIT'Iassltii iTaN{srHHK r{e[ioract i:ofo NlOfllilI'HIIl,'n, yu"jrlauureti
OeAopon'
(rlei5orapenxo i982;
rrepi ccrc'[i x:]'-'bt\,ille, ]{ I ofoBal)nBafi HLIKali}t.< yc'roeuii
periI.io. Be-lrtxauot,rtr

9)8'f

.).

XIII Il 6pl-

iloceIieHI'Il Ep:ueum
rerxutul cr6pa:crnr, B i'riFrortleHt.tH Ep:uern'fc]iofo KOMIIJIeKCa ncropilolpa'tpauecKa-g cl4TyauH'g: ilocejrel{lle fi
Heurrc[(oro \{o,fu..u,]luKa-- BO}HI4Kjril ilapa.[r)I(ciLribFIat

123

rrl)LiFritrlitej.t(ault.lii ctrrl'ri t\'IofuJl,u14K oKa3a[ucb !r,fioHe pzL3]IbIX K),nbryp tt{,[a]Ke 3THocoB. Bnpouervt

il(uc'6Haq cI.tl'\'aLprfl oKet3ajlac b H0 enllill{'-iltoli.


.fJanp,irrrep, rollcJinrue,f['vn:rueyxa.accJrer,or]a.[ocb I-.8. @e.qopol]btM lt {5u,ro orHce}lo llr'l }(
ill)eBHep,vcct:ol'i K\'.rrbrylle, Tilri ttilK IIo \{}rorur\{ 3.rreMeHTitN{ oHo oxa-'ianoc:b cxoAHlJI\{ I4 ToxilecTBeltrle6orapeHrio 1974, 94-98). 14.f. Xr,rHxl
Hl,rN,r () ExllulyUarlt, ,A.-l.teAaptxl. P.vilsrc, lI r.,I" (<De4o;ron,
ltrlc-te,IoBiI.T trocE.nrlHpte Jly'x:trre1'xa V. KcTopoe, ro c-Y.flt. flB.rlg,'locb IIOCI{Q14 fOpOAl.{UIa, [pI{N4bIKaitr) K r{elr)'rr 6u:rcl i:rr.IHXltoHrrr:r. lo xperi.nrefi tr eper, s rcaxoii-ro ilepuon. OH orsec [oceJreHple Jl1'x:rile\'lii:r v li 6a-nxas0-,1yl{i}ficr(0ii lqrnr,rlr'p(r -- BaFrHirHTy 'rrna fle'rpy111. I{a uarepHaJla.x HN4eHHO 3TO|O
rrMeCTHOfO
HaCeIeHpLg"
tIr)ce,:teHIIjiI. tIo e'fo c-loBiII,l, rrattcio"nee LIeI{o flpoc-lle)trllaeTcq KOHTHHylliTe:T
qro
c Xl ro XIV e. r,Xuu11, 1969,:iJ). IIxrSonsr'fHo,
Aasnrrfi rur ra\iqrIItIKoB 14.f. XrurxY Ha3BaiI
H\,{ pallblne uelt flerll,vxa, Aa }I
"fler1lvXu",
V
uccreloBa,'Iocb
JIyK3rueVKa
x0TJr noc:e..(lllr.re
Trrrc,tr,r
"(rB-q'lh" 1'rciKjl\'rte,]ltrroxaMH ]ra flerp,vt{e ei\{}'rpe.[crar]irtracb N'IeHee tcFIOii qelvl FIil JI)'xauresxe \/
(.)(srsrtt' lil6).51). N{ue xe ntr)'J;ttcraBJr{orcr. qro !,aHIIEItl run ra\{flTIII4Kon t4.f. -K;tHrcy He IIa3Ba-rl
ftIrlcry "Jlr,'113gg6.111ii:I". Fifl.qulit{1. IIoTo\4)r, rITo euo "c't41it1a,[o", .IT'o 6a-,]x:aiIo-ln naficxoe roceileHue
.f[r'x:ruevt,:a \/ u Jllresuepvcch,oe ropojlu111e Jlyxarleyxa cocraBi]qJlt, rlo Kpar"IHeii uepe, B KaKoIl-TO
ilrlllLI().1,

OJ1t4I

I K()\'{fl .iI(:KC.

E,u4rrrro r.{'l-t}lrt}rrrN,r,

61'l:r

'r,Ko3L,lB?11,, tITo B cJIJiKZBLUiicx crtrl'at,(u14 Jrrc6c)ji

cpegneneroertti

l,lN{r'rHrIK. c,co(:ie}lro B rlr'H'rp{Lrlbuoii qacrrE f[Hr:crpoBr]l(o-Ilpyrcxoro NIe]K,Aypeqbr 6]'Aer HHrepI terlrpoB.lrbc-fl. f:llrlilrbl\t o6])it3oNl. HCX()II u3 [puBi3D)(eHHocrI'I IlccJ]e,troBarenq roN{y I'lJrH I4H0NI\/
H rnpllBJlellHl().

flonsi'rxol:i pirr::ips.It{'fb cr,['yiluuro. BO3HIIKII)/IO B cBt3u c HHTepIIpera\uefr rar'ItrHI{KoB rI4rIl]


l1e.r1t.yxa,,{BI4-;rr:)(:b, ct'peN4xe}rlro ziB'ropii rraFtHoi1 pa6olt,I ilepecMorporb B3r]lflA Ha KoHTaKTHyIo 3oHli
qHcro l.{exaHullecKoe "ctllettreIJ rleg,fpa-r|rnoii .rar:|l f{rrecnJrosr;xo-flpyrcKofo Me}K,qvI)eLIb.q KaK FIa
F{r{e {\..1),r}l). t'a6 KaK ti}-nb:'./pa 3T!l{ rraN{trl:IIi.KoB Hoct{T llocraT{)qHcl c.[or(Hbll:i, cuHteTHuercrnii
q
:.tpa.t:rep, o()o6eHFrrl n uo:nurrii neplr{);l cBoef{l cyul3crBoBaHrrfl. O4uotlpelteHHo lorblTarcq noilpllHliNfar.b
N{ofiII{
Lr.fo ll reHrl3fr ce naNrr'fHHKoIr rrlra ]1e'rpry;<a--)1:/K3ue)'Ka Li XaHcKa He
K: 13art,.

K)Jlbr.r'pbr, H B (:e co:l.qaHl4l4, IlotvIlIMO Hoc:ItTe,'Ieii B()croqHo-

),qacir.r.rfl 3,rrevreilr6,r 6alrilHo-.tt.rHar.'icKoii


HocHrejrH ca'lroc taE,'HCKllx jlpe'BHo(Teir (Il'y,ti]-1?ai.rxoeeuxaq Ii:yJIbD/pa I B pefl{oHe, yqetcrBollarll
L - :i 7 )'
Er l-r,ra sqxl:,fi K\/.1'b'l'\/ prbl (l'a6rrr I aIBI{}l I 99C a. 5
Fltture BLICI(a:lagiltble cy)ri:Ie]t{t{.rr, );.oTJ{ rloXr.)}I.te u He BLI3BanH KpurLl:LIeCKIIX:an'leqatluir B.-I1ITeplr\pe, HC, CrIlI.t He rlii'bJ{cHtIiIII t{apaKTcpit cBfl3I.{ t, u,rlaultoe, rpaLluFlbi B03I{Hl{HOBeFIlil.g cB.fl3u MeiIiA'/

ro xe

BpeMt, AaHHLIe
pa6crr't) Ha raKlIX nan,".,.rr,,nu- xax ljip:rrrerrrrr, XII[. Opxerc'l Bexr. P3.I1''ra, ,\:rue.{ap, P;t41, t,r I'epvaHapue BIuoI43\IeHI4:tw )iapaKTell npgfl;rerrrsr i:rrelltr(llI.t<l.r cBs:itt N{exry BceN{Il 6eg IlcKrloqeHtas KynbrypHo(B-naceHKo 199C],
xpor1r:)rrorrrrrecK1l\s1 rp\,,rrna\{u f[uecrponcco-flpyrcxoro MeiKAypeL]bt e X-Xil nn.
205).12-.!.2g: pa5rrnosr:rq lbgo ii, 138-90; 19c,tL a,99-t09; l99l 6,63-68;Pa6usonn'I, [-yrnH l99l'
?24: Per6rru()Bt4Lr, l['](a.q.,,t( 19)9r:;, 164-170; Sava, I\4an;zura, Tcaciuc, Kurciartov, Bubulici, Rabinovict,
Ciuch in, l,la iba, Barj;lu-Wittr:tir:'erger 1 995' 28 1 -3 5 8).
I'ioI),lenn;Ie ,llat.rHbre cElxiiererbcrBoBar[ o rrtyl5ol:ol,r H B3aH\IHOM npoHuKrI(f,BeHlIu Kynbryp]'I
rraNrrdt'Ht{r.:ilMrr lpriili.rJbrx fi,vn[,l]ll]ro-xpol{,JJlorurteoKH}: rllynn B pefHoHe..B
LIucJIe H aBTop,a A&I{Hrofi
pac1:onoK B rrr)c-[e),4,),rorqee BpoNr.s e 9()-e: I'r. (I] ror{

rtrna }lnuuoytls-r\:rue.qap I4 nulNitrHItKaMH Kolllarruoii 3oHbI. Clalo ,{cn0,


qro ):apali1ep gBr:il.r l\{e)Klv \,,1(a3aHHbrN{.a rpyrlfiaN,Il{ cJlr)xoll lI ItHTefparHBeH rlo cBoeli [Ipl4poJle H

q,,g11rlr), nilN{:{TFrr.rK;rrlr.r

6uI

N'II{poB
tt61,c,.r0BJer{ oIrloBpeMieF:Hbltr{ H KoHcTp)iKI'LIBHbIN AefrCTBI4eNI cooe,4Htlx K}rn{,TypHbIX

la6liuoeeru 1993; I l)9 /l Gukit, Manzura, Rabinovich,Tkaciuk 1995)'


[io:npaulaxcb He[ocpencrBie]IHo K TeN{e ptccneil0tia]F'Ufl, Cq'uTarc cefo.{Hq Ilo:lMoiKHbIM |OBOExtlrt:ylJr
pr.rT.s, tIT6, Ilecl,{Oi'llq }Ia uHTofparueHL,rii Xapax:Tep CBf3lI Mex(AV [aNlITHIIKaN{}{'IHI]a
(noceneuue
(A,l,legapcxr.rii lr,arlu,-rbrurK crt-FrrJcrrrc.r{ t(:tro\{y Kpyry.{peBHocrefi) lr rrtna fleTpvxa
[,prueurl ]q1ll n rpLrHalnei}(auriii r3My MorrrJlsuur (!:ru;xe Bcero K sroMy Kp,yry ApeBHocreii),
I4 3rFII'IqecKoM oTHc}ItX lll)oqc\(:,7111.[13HLte pa3:lur{]{:), H oHu rlcTaBlleIIbI pa3FIbIMI'I B K\/llbTypr{oM
nFri'iNlepe
Ha
,AaHHI'IX AByx NIcrrile1rrilr rpyrrnar{}r HaceJreHt.rj.r I} c'rarre ilocrapancb [oKa3arb 3TO
N{ar)rlrilrrr3,ldpcKofo n EpeuerrrcKolo. f{na:roro paccN'Iorpalt 6olee nogpo6no

r'irbtrrlKoB
p

Ha,IIbI KZl.;ffjIO fO ll:li

lH

I4X.

124

Retista Arheol

a. Jene

not.t(.]

MornnunlrK AnqEAAP
lv'lolu.nlupn(,'\.rl.Ier,:r:rp Frlrxo/lnJrc-fl s 8t)0 r\r or fopotrun{a Al,leAap n 500 M or nocatra "Paiiorr
\lefaxil)'p|os". B efo c(,rtl&Be 6sl,rcl 34 xvplarrubrx Hacbrnr.r, irpol'.sH)'l3ur[xcfl y:xofi nonocofi. flpy'io-TiJuecrproBCKit;r
-'lr(cne .tI{qILs IIor pyKoBoAclsol,{ f.E. Oegoponra e l96l-1963 rr. nccleAosa:ra l1
qelo
,)tt,qc, oeiuapyrxeiro 25rl norpe6euua. Ma'repuanbr pacxonor ony6:rHKOBaHbr
tlar:sineil. rJ xolle
riac'rr.rr{HC, u e nycirrrr.:illurix rperrcraBneHbi c)lNr\4apHo (@eaopos l96zl; 1964 a,67-80;
1968, il5-93;
l9'74,|27:\'279; {De,nopor, Ller6orapeHKo 19t74. I01-103). Cpeiiu.a;a BErcora KypfaHrrbrx uacrrneft 0,6I rr fJr.rarle'rpbr of -l .i,c ll v..B KalKAoN{ KyF,rarre or 10 no 50 3axopoHer{ui.r, coeepuraBuuxcq He
oillloBpex{errno. Ilepe,l coop}xeHlreM $/planHofi Hacbtnq llotllta Hr,rBenr.rpoBanacb. B qenrpe na
\poBHe foplr3orn'i:l cooll ,)Ka-Lac[, rrrr4nflHas. ilnoilIa.qKa ro,ruusoii.xo 4(] cu. Kpeivarlns coBepixa;racb
Ita cropotie. C)c-riirril cr,.Nxteuuti ror.{eulairr{cb lrlrn Ha rJrlrHrri{ofi l:roualxe (n qeurpe),.;ri.r5o:a ee
tIpc,le.[a\'Il{, .ttn6cl BhIrLnc ]r'polHfr r',rrrHguoii rn{tIr1alKr{ B Hacbrrrn. ['.8. <De4opoe H f .@. ge6orapeHxo
,i)T),I3qaH)'f HeCKO.n:bKO ll litoll IIeCTOtIoIOX(lHlIti nrlfpe6eHl4ri: a) nOrpe6euu.rr rra r-lrt{HHHoii u.;rClrUa.fre; 5) rucllpe'6enltl ita \ )L'rBu,l t';tttr:rsol)i n.[ou]a;IKr.r, Ho BHe ee, no BH(SrrrrJeMy o6ao4y; n) na,.'lHHur.t
ldl)lI'l()IIIa; f) Bt,r:tue )'l',(rBIr.i{ fJ.II,rLsriol"l nnoil{a,qKil; g) nnycrntre (conepureHHbre Irocjre coopyxerrr4r{
IIaCl,llllI ll:-ill.l B tr[]rJcblft:tirit-toi ttc,:,ixte qacr]I rracr,trru). ocraTxn Kpex{aur{tr noN4eu{arncb B ypHax, r(o1Ctr)t'Ie C',l'lBlJ.iIlrCb B qNr].]r.lilaN,lefpo\f 20-:;0 crr, n 6e: )/pH B q\.{F:ax, it Tax}r(e pacllona|aJ.rr,rcb Br,rle

I.[alltltcrtl nlorqairr(e rrjrrl Bbrrrre r]c il Hoctlrll. B xa,jecrne ypH HcnoJrb3oBilJ-rncb KpyloBbre
rop(xnrul Ajrqelap. flo \{epe coBeprre)rfH.rr rroBbrx 3axopoHeHufi saci,rnlj
r:ILrc'rL-ner{Ho IIoilcr,rlra.ilr:cr. I,lnotIa 3axoporieFrur coBepmanprcb nprM(:) B rrircbinr4. C)6 olcllr, riutiler
,irBr()p llacriori(lx, crrr.r;Ielc-rbcrnyrol'c.qeAbr rrN{ a nepeKorroB B rracr,rilr)i (@e;1opoe 1964;1964 a,67i30; l9(i8. li5-93, L9 t-4, )'t'3-279', (Deropoe, 9eiJsrapsi{xo 1974, lCtt-103.t.
[i]rr1r311 Ha

iJ'JCV,qbr,:flrrrulrrrblc.qJrrr

Eo-[r,muncrBr] rro..p('r]enrrr:i 6ur;ro 6e; neul,:r.'r, B qe:rou LrHIleHrapb 6eaen. Bcero sali,leuo 38 nn,riuBl.r,T\'&iIblIbt.{ npej{}fet()ts. cvr::rr ncl n1,6luxiuHj{t\'I, H3BecTHr,r c.[enY]:1ltu[e npelNreTbr: 6ycuuti tt:
ii:r'terl.ri,Ikilt(1r.tr nac)r'LI tc),11('l.HcrTofo, cepe6pncTot-'c, FIo B ocHoBHoN4 ci4Hefo uBeToB 3oHHbre geoiiurre,
lpoiiHste. rIflTrI3,oHHt,IC. (r.ilHa )Ke.rlax JiI{MoI{oBLtrxHa.g, oAHa ce]l,4ollraKon,ar I4-rpaHHa.fl, IIjnilqarrle co
(,lpe3aF[]qbtN:rH l(priJ{l\,4r.j , T'H::Het{bre cepe6prHsre c 3epFrbro, 6pon:osH:e [peA\{eTbr - fpyrireBr]AHbre [vfollJltlIU)I, ttO.lbUeBlljl,l{iljil l'llilXIlpOBCr.,lOLIHaq Cepbra, !,Be nOtiCHEIe flpt}l{KI'i, nBa IIpOBOjIOqHbIX KOIeqKa,
tiloflct{rlt fi[]crp-'3H6q n(),'l iilcKti c r-lnpKynbHlt]{ rtpH,il{eHToN{, Spacle'r c HecoMKIrvTbIMH KOFIIIaMII, BHliu'fprIBrlil; rielre3ubre F:iolur, ){e,Te3F{at rpy6xa, pou6oenrtt{ble qepeHKoBbre HaKoHer{HrrKrI crpeJ'r,
]1]'),Jltill ot'K(1ilbfl., Kit"T3rlrlBI.1,|[Jloe KpecaJlo c,r3.br9Koru, xosaHbrii uerHpexrpaHHbli4 lBo3nb, xe.jle3Hllfi
urjr:1K, :ffir'Ji.r r.{ })\,,Ji1, c,:}irnr{enoe 'rorrrr:ro. K(lpaN{HKa (ox. 5000 cpparverrroB rlo o.4Hofi n,v6luKauuu H

cBr,rre 64[i6 r]lpar\leHft)EJ no rll'/roir). MorulrHHK,qarr{poearl f.15. Qegoposrtivl KoHI{oN{ IX-nepeofi


r.llliroBr.rHor:i )( e. (,OeIoprre 1964e': I974; rSre.1op,cii, rle6orapegxo i97rl, 102).
Jlruficlrrl,ilub] iitnx.to LlLr, Kol'{)pr:,re Haurer rLrqe21apcKulr norpe6a-rbHblN{ rIaN't.srr{HKaNI I{x uccire;t(lBATe.rtI, I'.]1. Cte:topoe. B oilnor:1 ur pa6oloH nuurer: ",4tqedctpt:,\ue Kyp?(tltbl uHaTo?ulttbt c-'toGtH(':Kt|-1I'13blL!t,CKL!-\t|:':|)()]').\.|i(.()Hlt't.1I0pec.lnlt,6.9t1}1ltLt|?it'l;1llt;llvel1,
CKlt"\n.]e.v|]|1',(1!l1Q^'J1{'L.|:'.t(1C':'lI|(
t-l'g

.t::i

nl

[1,,,t,.ltct t t.t

it

].)Qtit>l,|t(,\(,-\|.|:C'',t(.tB,i:H,i-|te'c'||1pOtl(Iio.I.Ip})ntct;c,io'lleltdy7l

6:rugocrs anrre,]apnolterqeHHblx
B KypriIHHbLt rlacKoro lvrout,trrbr{luta rl6ut:claBqHcKor'r rpaAlrqrrr{ Tpyflocox(xeuuii,
cbrrr[x. tr.lc:<olt.s rr:] oco(]. i*rocreit riolpeSa..rr,Horcl odprga B anrreAapcK]tx ,qpeBlrocrxx, I-.B. @e4opon
6-u.r;rtaiiu),tcr au;uot-HKl :rauro.'I f! KVpfaHHbrx N{ofrr,'rbHl{Kax cpeAH:efo reqeHl.rg K)Ngoro flo6,vxisx u
B 1.lirc]'Hoc'fllt B \,{().t'i{.ilbllHKe, Hit.Ko,{IrBllIe],4ct pt,40M c KO.iIbqeEibIl\{ l.opo.qurqeu N4a.nlte Ba.lsr y
c.Ilcrpeu6.;r)ia, aHilrorni,IHbllr npYTo-r,Hecrpor]rlKrlNr. B ltoruitrru.u(e y c. -flcrpetrl6uxa Hal:i,qesL,I ABa
apa6cxux;tlrpxel,ril ,{r:,vc,T u6u l{acfa (914-94"3). fopo.luure I4 l\4ioru-tbHlrK larupyrorcs IX-X sn.
( Oe;roporr l9t7 1,,\",t :j, lllTr i : Bepesoee u I 95 2. 2 I zt).
V.{I4Isrna;r C}:OlICt'Bi r} n,.taHupOBKe ri IiCrHCl'p:/KUHI{ KO.,IbLieBI)rX rcrpo,luUi lIOAueCrpOBb.s Il fIO('!,,')ir,.{ (,r.uccrpoecKUe .h:().ubrloBbrer fopoAr.rqa, rno l:,raccn(rttxaurzu .[].A. Pannonopra, BXoAgr BN{ecre
cr rc)po.r,rJul,u,rri fizrcccr:ru; I{J;l,noli:61'ra B nepn)ro fpyrrrTy ropo.{r{rul, u 3ro lpynfla ]'epp]iropr{anbiro
[().-?). iJu,lirNro, u(]Jl anilrotlirrHC(]Tr,lo B.qa.HH(lN{,t,[y{&e ucc.renoBare.ilb BI.{AeJ

------lzi
o.illa;1er{a o1"rpe)( Jtp}'rrr.K r[]'yrrn KFryrJIr,ix lopoAl4ttr

fpenHefi Pyclt

I'annonopr 1967, 196'

ua6;ttoJeuilc I-.8. Oel<lpona ilpeAcTaB)lfleTcs Oqc-llb l-ieHHbIN{'


-Jflnloclrr:en
i{ np. !rcc.rreloBare.uI, a}Ia,.tl43I4lloEiallu:I4e oco6eusocrl{ [ofpeB.B. []e"for:r. l:..i,|.
5,r,lr,noro tK)pfaHlrofcl o6pr;1a Fra reppnt,opuu {uenpoBcKofo flpano6epe)Kbs, or'}d:Llaillr efo orHoci.rTeJ:bHyt{) (l,ItrOF[:)jlt]OC"rt, [] 3Cl,IJlgX iIeTO[I{CrIbIK ApeBiIgH, Apefolinqeri II BO.ilEIEtflt{ U.flpKo BblpaxeHrriJe o'uMr{t:Iq rl'r ctre.4He.u.rrecrpoBr.lKrx u H)xHO6yrc:xux naM.flTHLIKOn (TIAUOtpeee 1961 a; 196
.,L)(tZ,
197-203). Iio;ree 6:ru:xrre aLairornl{ oco6eunocrsM K)/praHHoro nol-peei, 1rl:5-12,7: Ce;ros
r{epHonxqxofi o6fia..;rr,uoro odpl,ita;lur,le:Aapa IplrcyrcrB)'K)r B llaxapnarre H 3anai(Hbtx paiicluax
-r:lcrLI (Cli:t6n l913.Z, l-26; (DrltopoB l9',14,276). Ii,tr.r:r:1'to aHaJIorI{Io ilrr'{e,4apcKoMy l\{ofHnbHI'IKy
rtpellcraB.rr{rc]' rrcrJjie,i{c,BaHF]rblrl ]i.,{. l-ril,roruyKor4 B BocToriHblx paiioua:< (lenepuclli Eyxoauuu, u n
LraclFrocrrr s XorrrHcxolt parioile), Kyp[aI{EI y cena t{enoHocnt. (Tllr,rouly'x 1976, c)'+-95)' LIa ocuonarrntl aHa,tu3zr ocoei,,:nnoc'reii lorpeSa.nssolo o6pxgit I.I c,lnyrcrBytoulefo HrIBeHTaps Ha raM.srl{HKax
[i.A. l-lrr'r:ruyK c;.(,3jlan IJbIBo,il, ]K KoTopoNty q rtprlcr]ei,HH.alocb: "()'leauduo, Llmo ua Xonturtttluue
p.rc.1153), ita:lIIOt-'

(t,'7:t,ttttee'f7()otI|::(''|;|lp0(ibe)Ll|tt1fe|ppt.||t10I)ullA,'[o]r'|08t.rL(Htt,ltcrteeIIo0ne<:mp
t|!),-7',u()Lr,,PCK'(|''|?]:'|.|''n,|l(|G()c't|1'(tL!ltbtxC,.'tu3'!t1,,(-|uiuorqyx|976,95'1Tax.ut',lo5paloll'
r{epuosuUnpoc1paHe,Hl4-r{ F:o-tbr{cBbtx roFollr4rq rp}-ro-AHecrportcK')ro rura B BocloqHL,tx pa.ficluax
xcii cl6.nar::1r r.r paiioFlax 6acce iirra cpeAHelo reqerHxq IC,xtnoro Evl'a .uv6:rtapyercs I{ pacrpocrpaHeIIHet't ilof [fe(ja-'ti,gortt o15pt{Ia a-IrleAap{]K{)I o TlIna.
C-le.q).e'f o(3ipa-ra'rt BHH\I:tFll:re eulr] Fta oI{H'y'Ae'ranb an!{etrapcKcrro norpe6a:rluoro KoMueKca itpgrlyTcTlll{{l e truLic}iTape ilir.'ite3Hoii pyAr,r H )Ite).ile3l:{olo lil-IaKa. Ei ro rxe'Bpel\Ifl oTcyTcTrJyroT Ha):Ojltit,t, C1t,td3aIIl{blc C ,qp},fU\{fl BHIIaN{lI ,IeflTe.IIbHOCT]A. l}CNIJ'ICAeJIUeM, }I{I{I}OTHOB(I.II'CTBON{, Ap)'fHl\{H
pe\r(l[_ra\]il.{. Sror rpaxr He Nro,l{er He ro.lopurr, c6 orpomuoii po;ut N{erilnJrypfn}I B 3KoHoN{I{Ke x(Hlr::re,ii fotr)oIllTIiIa .,\."lt.1er,ap 14. Itc|3t',IolxHo. cBnAele.lbc'rEyer o 3FIaLItlre;Isuoii caxpra.[H3oBaHHocrH y
HLIX -jr I'O|O p{lNleCJIa.

lVlclrnn snnK 5P3l{ EUlrb

I pl,Ht.oatrii fiuprlrvarrtusrii Moru-:rbFil.iK y cc;ta Bp'lneurrl 3 flpreencxolr pa,iioHe Pecny6luxlt


efo KxaIN,lo;r.1osa Hirxo,itr.rrcr{ p[,lc)\{ (] lc.nntrler\{ IiptHeulrr' X-[tI tt, cynq ro MarepHa.iraM, J{B-ilsJlctl
]\{oHorpaB
BI'IAe
6ltuteirr. l;[areprtaltbr MrJpHJrL,Hr.rKa B gar.r6o.nee o6or5uer:uoN{ BIi.4e <ln1'6.nuxoaaHE,I
olpe;leneHlrt, r]loBe,[eH aHzulll3 Beiqedruri. B Hiti{ xe irpr{[ie7]eFrbt rrc,lpo6Hlre aH]porTo.florllqecKIie
sorg I{HFteHTallt, tt.-taHllpoBI.:11, O6p.a.qa ilorpe6eHul' )lpegcraB.leHbI .lalupoBKel IIaMt'fHI{Ka' ero
tle6orapenl(o, B;eJIHKaHoBa 1984). flo:rol'ty
Kv-rr.5r'yp6ilr{ }r 3T'Hr,rlrecr{ar ttpr.:Hitrre]r:Iloc fb (Qe,aop<ln,
oqel{b xpaTrofi
1:s1 qr1,{brc.Jra Aaga.rF, iro,{po6Hyro xaparKTepr{crlfK)/ IToNI\/ rIaN{trHIIKy. "fl orparrHHYCL
Ha)iapai{Tep1c,rHroii n -t et\ru Nlo\reuraN{r..i, F:otopble, KaK \{l'{e Ka}i(e'rct. Hale6c'lee Ba)I(HbI Ir-[ Te\'{b]
i le tLl llcc. Ie.,loIliilHIa.J{

"

qacTu IIOIIUbITE'I I'{


h4olrr,,rlnnli F)ilCilO.rl0)l{eH }1a 6eper..v pelrKu tr4t3aH.ra, r.r efo }o}I(Fiaq E II,OCTTC}LIHaq
qacrF, MolHiIbHI{Ka I{ccneAoBilHil rIOJIHocllro. MoruJrl'HHK
f a3p\111elbI ee reudrrrtelt. Co.rpaHHBU]atcfi
LiepHo3eMrlofo c]Jitos Ha efo pil3HbIX:/LIacrKalK 6rt;ra pa:llt'IHofr
raclll:)-rral-it-rlog I:Ia cI[,toHe, 14.\IClqHocr'6
r,tep]o3el\'IHoNl c,'Ioe, KCrH'ry/pbI ;nOrpe6iutsublx qN'{,
i-.r j0lo llll crrr. []ce norlte6gupr.s 6sr.rtl,r nafigenrt B
1984 r'
laK rrpaBrrn(), He rrpoc:rarrrinuur,,a". Ha rrtors:rbHl{lie orKpblrbl 98 norpe6enuii. (B N,oHorpa(bxu
.yK&33HEr 9,8 nglpeiier,lrir. lro B ilpxeonorlr.iecxoii l(aple, llblll)'u-leHHoii Tel,{u xe aB'lnpaN1r{, yxasaHo 97
t{e6orapeuxo 1974' 105)'
rioqt,.,5eHt1:1. - <De,;t,tp6n, ger5ciapeHxo, BeIIII(aIIoBa 1q84. 29; Oe4opoe,
plcnorb3oBa']'IHcb
[1: srrx rpri r]tr\rrrorloiK;,Keirr.ls :qr '/pHax u 95(94) Tp]no[,),{o}KeHHI"{. B xaqecree ypH
fopuKa c
t.oplrrKr{. [] rrr'ojrlrxauutt l914 r. yKa3aHo, r{ro El KarleOTB() ypH lIcllojlb3oBanlicb ABa,'IerrHbIX
]la
Kp,vfe' R
cAelausr'di
.:.r.rgejiuo-r;ojiHr4c'prrrxr opHaMerj'roM Tprrrzl Jlyxlr l?aiixoselxoit lI oIHII ropluoK,
cocyAa (@eaorr1,6lurar1uu l98z{ r.. B Kaqeclle ypH )'Krr}aH6r rl.qLIrI JIenHofi ropurox u .qBa KpyroBbIX

trroa,t{e6clrapel{K0l97.t.lOji;rDeArf,poIl,l{e6orapeHKo,BenHKaHoBa|984,29)'
(.)rrur:run, rrro rrolpe6eHlrs c rpyflcco]KxeHISMII 6rtln gaxorlaHbl ]:Iefry6oKo (:20-35 cN{ o'f corotloBofr Ha 3ana4'
rrpeyeuur:fi noBepliHocrr.r). Ec.rrbtrrnHcruo rpylononoN:sIaii BbITqHyro Ha' cI]HHe
'rpynolloJrox(eHlrt
(x<eucn:ax)
re)KaJII'I cKopptJrII
Hafpy)\u.l]ue
c p),xar'rr.r , ),rrcti{(eHl:psrMr{ Bno.[b'reJla

Rcuisla Arheologicd.. Seie nortci

)(r

rtJHr{bl\Jtr r{ir 6ori:'f. Aelopst pacKOIICTK l4H:lepllpi3'll'IpoBanl{ I1}i KatK npHHaIneXatUI4e


{(De,:lolloB, Ile6r:r'aperr6r;', $eJluKitHoBa i984, 35'36)

KOr{eBHI4KaNt

llcc;reAgea1e.jr!t ftoi1irIaIOT. rITCr jl.rl-f, ila],{flTl{l4Ka B OCHOBIIO\{ XifpaKTepeH XpllCTIiaHCKUli OOptI'


.,lrruis Ha lpai{iieili cralr4u r.rctrojtb:oBaHl{fl tv{oflilJtbHfiKa IIpllx{eHtn'cfi ,{3biqec:Kllli o6px,r rp,vnocoxcreKrqHItbIX I{ fllllt;l."eHr]9. Ilerlgul{cuet{ult(3it q3blqecrua aBTopbI c,irriraror H&iIHrlIIc'B llofl)e6eHIItrx
pac{irHbrx cocylc,}l ri tenuul. }1 Kpyr'oBbrx), np"scnllq 11 Apyroro IlHB()HTap.fl, KC)TopbIi.{ He NIoxer
t{e6orapenxo, Ji}clnxauosa 1984, 35-36)'
r\tzlT"pI.IBaTbcq Iia.K: ttocT0i litHo IIorlI{\'IbIl-I (@c,1op,on,
l3 n:rarg.rpoBtie \{o1;rirbHt.rKa aBT{)pbI pa.cKotIO}( BbIflBI{-rrH o[peiAeiIeHHyIO cHcrelvy. IvlorIr'lIbI'II{K
\tollit;o pil3Aejrr4Tb t-ra'l'])rI yi{aclKa, oKp)'}KeIOUIlli.\ nnorqaAKv, fAei He Ol'Ijlo KaKI{X-JII'I6O ocraHKoB
ceKTope, NleHbr.trlfpe6ej{Iii,tx. BojlbrlluHl).rBcr tlolpeb;eHllii c: ltHeertrapeil{ Haxo,]fl.rrlacb B Boc:fotlHor{
noille B IOXII:O\r, rr cLrBcel,it lrltl,rlo B 3anililltoN{. B6g-1'6rUHbIfi ceK'[op NIr]rHIbHUKa CaN',IbIii 6Olsuroii'

l'pe6'Jtlfi.t{BHC:}lpacllo-1()KeIiF'IMUe'qe]\fBAp\',fiixceKTopttx'BlteNl)KeHAXOIqrctrlofpe6eHHsc
coooti ca\{}'ro
rpv.trocoxi1ieHr{s\,gr, i-t uitri)ie cKcllrreHHbie IIa 60I(\'. BocToqllbIi4 cel(Top flpe,lcraBn9l
nofpeMHofo
pa3N'lr,ll'pe'lKoli 14nauua,
.r,peBHrcro qac.fr, \{(.)frr;rr,rrr.ir(er. N4loru.rrrHLIK,r lofa tI Boc'roKa
-fo
,.ienlri pi:r3p\rtr.eHo.
ec b. pa:ip)/rilella cilrtas IpeBnsfl qacrl' l\'1ofll:JrbHl{Ka'
it foHqapHaq' C}'iIs
14rrneulapl, \,{or.}rJbllr.lria He o{{eFlr,6orat ri par,3Hoo6pa3ell. KepaNII4Ka,'IenHat
[Iofpi36eHl4fl. He npoc'.lexieHrto.r'r-).ilrt11li -- II()r.:r\.,Ooi.,l or coBpe\teHlroll IloBepxllocrtt 3a,rlefato[tHe
o,TcyTcT.B}Ie ue.]bIX I4 rpa{|plqel]li](]nallIK[t noi]ep}:riocTH I]a\{'t].,FIl-IKi}.
qTo
B0 }{HO|HX C-II,Vqagx HeIJO3MO}I{HO ollpeIt\r4 peKollic:'lp\rlp)e\{bl)i Joc}/IOli' - }4O}I(H() Ilo,iiill-aTb,
CiIOtO ilaN{grHl{Ka'
ol:r{ocil.r(lr nt{ ([,rl)at'\J.eH]]]t KCllaN{HKIi K IIOI'pe6eHI'Ifi\t I{Jrl'I l(:ynbr}'pHoMv

lIInt,}i0l]T\.FtbI

,\1()1.11,|lbH):,

.[e-]]rirb,

FIall 6,r.riiec 3Hatll.lTe:.

1I\,1,

fr'Ia:]qaIf,[lble ]IDl0"riI(II: ml{(bepFtr'Ie flpscnl{qa; 6}/cbl cTeK'[j{lJHbIe :}oHHbIe'

.t'r,le,,:IOIOt{eHIlbI,3;51'Cl't:epIO.iII]KOBble:IIpOBO'I'OqrlbleCepbl[-lii,1\IeiIHbIeBHCOLIHbleKOJIbII?CilO-[O]i
61'6eHunrclt; II\/foBl]Irt',I
iiYCriuol:i, copeisltgnoe utilortHoe t:o.rrbl-[O C'SepHbK) <(BOrriIHCKOfo']'HIla>l
.Lbirj.

r.prrOCr3IIl,t{btCr. plt(l).tCnLIe

r:eLrerIrIlt ,:jpac:reru:

\re,.

ilo-

B
lio-lFte. pHd)IeHble "rIHTbIe; x{C;lilbie BII'rOii u i(OIlaHblfi KBaIpaTHblii
tI3btqc
Kpecano
q3blrlKoM,
KararleBIIAHOe
c

Irrarl -rro)ritlL]:jepHeHat.rIVIIl{HUa

ri()\r ((Drr otrrctl;, tleiio-ral) - HKO. I] r:;rtl rcauotia I

984'+2-52)'

Ha cepIIH I'I3 50 rleperloB I{


Arrrpo'o.ror-r{qecK;r.r u3brcr.iaHrrfi N4.C. ]JerrtraHoBoii, ocnoeaH]lble
CX3'qCTBe lIOfpe6eHHbIX Ha
:1.+ cK{tjre'l.Oli, llpr.t!,e-1lt c0 t( BI,IBOJI\r o HaI{'5(l.flblll()l\{ MOpOo-lOruqecKON1
DacX()xnelll{II c cepl{t{N{H \{0fHJlL'Hi'IKa
)Jprrtc,rurcxrfrvi \,Iol Ir.irbtiuu(e c ApCtBtItHaxllI H :lLliIrlHTer6FIoNt
\{ecTHLIX CttztBsH i'l HHOpOjI-llH\6apt (xo'ropsre frori.'li.l-riIl llllHC\"'fcTRI'Irl JB\',1{ 3THOKONInTJIIeHTOB -

ltl'-lI'rlpbl - BeJlllKaIlOBa 1978' 35-37)


lrL,L\ :lilrlcr, rropt..-6o-:lr-,tp, HOC.r{Te.ileii ciLlTOtiO-t,I?.flllKoil
I98'1, 9:l-'9 i)'
t (Dc,loprttt', "'1eOola1:eHxc Be-utarlaLuoua
.la.I:trtei.I ilCC.rte.:{oBarerrlr B'p')HeulrcKot'() NIO.[-I4il6HI'{Ka cLII4TaJII{ OnpeleneHI',{e
Rairuor-i cB0eti
()rra :/CTaIIaBIrIBajlaCF" HCXOAq V:3 aHi)',-tbt'\,1)'Oil tt :)'fllll .Ia,.; 'r-rti npl'iHaI.rlenir{CTCTI{ fltrNftlH}1Ka'
ncrPe6ar'IbIloro o6pxaa l{ NlarepuarbHoii l()-nbr)''pbl'
.po,1o.{,Ji.r{qecrKi.rx .IaHr!br\. ocoiiei{r{ocreli
qTl CKa3l'lnH' 3a ItCX:lIOr{rJIiUeN'I AB)/X nOfpe6eUUii' fAe OT[-) Br,rsolax a]t'rlilolli:)rrl[)] l.Iii \IbI I0-lbKO
ocrart,{lble IIofpe6euug i{HTepnperupoBaHI'I
\4errerrbr cK0p,qer{rrrrre irrr.rol{(eHrjrr r:ofpe6rIrHbr)i. Bce

ilitNttlTI{I{Ka pa3Sunti

RecL'

l(a( BocrTOrrH,tcjlilBqHcKue (Apel3}Iel))ccKI{e). I4cc'le;loeaTeJ'll{


ilIIeUfidlI{qeCKH illlrBHep}'CcKlle :l) npeAl'leTr'I HeCIaBtFIHrrBeH.rapb H,t T.prr fpYi :rbt: l)ilpe,]lrerl'I
lBl.Opal\,lr.1

ro)I{HOpyccKt{X cTeneri
r{{,lCIll,l-ilfl\l C1IJITOBO-}taxIIK{lI'i Ky.lIbT}'pbl }4 KOqeBIllIKal\l
Hil pa3lll{qHbIX T'3ppUTOpIIgX C pa3HO?TH -l) np,e,'lreIbi, I{NIel-rltlne tuUpOKt'[i'{ apeait 6LJ'IOBaHt'i'[
.1'pu ii repBoi'{ rp)'n]le 6ilt.rt.r o'I'HeceHbl: urlrcpepltrte ilpqcllllra'
Ir.rrrHbt\{ FI;lce-ireHrfrr, ,.)'r'irrernN{,
KaK <(eKfi}lilyqKOfO>> Tl{ila)' fpltnHa' 61'CSi' If4OKepa\,11]Kit, Br.lC{lLlttOe !rl;IL,IIO, (tlttpeleleHHOe
t{e6orapeHKo' llertipacKorrorl: X-ceireguuoi'r xI BB. (oe.xopoe,
r.Lr.frburrK ilarrpoBa!r
CKIIr,., rlpJ:tC),U(gc

'r.fopaNrlr
riaioBa I 98'1. 96-l 00).
coorH

f .I;. (Deiiofror tt

<lut

E HH

E An q EAAPCKO

I-. D. Lle6orap':rixo

,v 3Nr

il'f

rO
prr]

EPSH EIUT CKOTO MOI-14'l bH HKOB

BarcT npeeN{ crBr;)HllocTb

lvl e

x(Ay A-l uenapcxl'INl

N'l

O-

B lip3Hr:iuTcxo\'{ MOfI'IJlbHHKe cBs3bIBaIOr


lrrrbnllKoNt ll Iip:rleut l (jltlINI lLi ve nHo Tp,)'noco;K)l(eHH.s
cLII'ITIIlor 3'I'H HCcJleAoBarellll' B nepuo'l
er{) }:p0llo.lol llqecKl{ 11 ftltlo'qcr fHr{gcl(H c Anlte4lpcKI4N{, -

_*_127
\lex:'rlv Hol]o.11]i3ofltl'HI'{ex{ 1\-rItlo-qapcKolo n Epeuemc,xoro MOfuJIbt{t{KoIti y
1peBHepyccKofo HaceJreI:lLf, I'tex.1-\'f)e eb.f, Ilillofil()lrula :MeHa norpe6ilrtbHcro o6l).q,1a nepexo,l (lr.s:iL,rqecKltx
rpvnoconixer]I4i*,I|to]K:\'1]I.i]'HIIt,t\1|iHacbIn']vI].tKXpIiC:.fi]aHcKl'MTl]\,ItOio'1ox(eH}I-fl
IIepero4:)r'f,'f croBepl-tlll.rct n[)i{]\4epHo B cepeil.rHe X. a. (QegopoB 1974, :Z7g-2gl;@eaopos, LIe6o-rape]rKO l9'i,+.
10'7. 108)

7t{ll loro. qlc6ur ,llor.Jrit(:trlbcg c 3.ur\r \rrrer{r4er{ finH orBepl-Hyrb er,o, ueo6xolnMo o6parurb
IllIlI\1ilt.IHC Ha ;]a'rl4p()Ilfi:v I\{oulljIE,HtIKOB. t4X Kyn b] ypFrv rc npHH
anne )n(HOC'rb H AaHHbie. c B.s3brBalo ur4e
IIX \lfril\ Cr,t60t.'t.
l'leKol'o3arl

rr3pptll'crpl'iil.Jlt't{iifl or.IaleHHocrr, \{ert(xy nBVM.q rraMqlHri:KaN{H He


.flB,rserc, aDr\,]leH'll'i)r1 riill i3 r,lL'Io no-.Il'3y' lu'{crur.nsuurc lip:uerurb, o'rrrcc.suuirc.s
K cenuu,y EpeHeurrs XIII, pacnt'-roli(err B t.:'3Bep110ii'lacr:lr lreH'rl)e|nbHoji:ourr r.tp],.ro-nneclpoBEs B fyrqe fpvnrbr raMqrFrH]roB
rr{rra
I erp'''xa-jl!K3[Ie]'xa. llo rrFiI 3TorI oFI .]irxoilrircs s llC KN{ or Ko"rrbr{eBoro rif,po,{r4ula JIyr:nevxa,

a lalroi'r.{q

jjol-o

.jlp\/}-r.r N{

jrbt:[r] t,brN,l fopo jl]l LrIaM rr.rna Ex

rrroyul-A:r,{e4a1t.
(rolrntu rrpaHJr,{o o6cy}KneHHe BonpocoB o rar.rrpoBKe H 3rr.roti r-[1,1']'pHr]ri:t upttrrra.,4.lt:iliHLlc'flt .:raMqlHHXoe [ip:,lHr:nr.s XIII. JIyx:rueyxa,
fle1pyxa u 4p.
I,lcc:.rt:,fosarrri.ri B:lr.olr palioue Ha rroce.rreHr.r.f,.K Ft,ru,:urm XIII, ixox,
Opxero:r Bexr 1,6exllaror,
rilo nil\{.s'fHitt<N 3t''lt'ii r|r"IIn['1. Hltxojlttr{uec.s repprrroplr ?,TbHo N{ex{Ay
5o.,ree ceBepr{blN,rr{ ilaN{rrHHKil\{II fi{n,:i lixt'tl,t:trltt,-A.['le,{it.], lr 6oree K)}r(Hr,lMrr rrrna Xancxa, rrec},T sa ce6e ouyrrn ura c-[,-.qbr
ejtuqHril:i {)6rlH}: \'tii:I3ilHHbIX I.pr,'IIn, Rbrut.ar.fr-f cHHT.e3rIjpcBaH}rLIMu, eo6pa;mlruu e ce6g qeprbl
r{x
o(ienr' (Patilrnoarrq 1990 a; ii9!)0 6: l99l 6; PadrzHOBn{q, fvxrrn 1991). }llo ri
4arapoBKa r Kynbrypilirrr r'l:rreprrpelaLrrrj'i lilt^,Heulc.'or-cr Mor-lrlrbrrurKil, uo I'.8 oe,roponl,u f.ro. ge6orapeuno,
uurarr",l",
B CBrl]'e \/t:a:iaHHblt\: ,JIIOpOB lrr:y6err1rrreIsHO. l:\s,ropbr
He
NlOfyI
oTpHqa,rb
npHHan.[e]K_
trr2g16noK
t{ocrb }lol li-tbrJ}'ilia IloceileHlatc, Iip]Heurrr' XII]. :)TI{oK\I,IbTVpHoe ofipe,tgneHue tr
Aa.r]rpoBxa KoTop()fo i] jIt{repar,\'llr(:r HeO,{Ho31{l,tIHbI. I'.8. Oelop'oil H l-.O. r{e6o'r?peHKCr rrr{111\,.r n rurouorparfulr

Jl r Ne' \'Ki!:lr,IBtlr.

Kr:)

I1:aK{4e'

r.)(:TpLIe

1!t84l.:,,}||t'no].t,.30|:.i('|tilr}ip.lit'u.tlttcK(),?o'\|o?t|..|bItLtKa,,KilKlt)ttl.t3tttlH(7l,to'Ce",Ietn.tt,t}ipetteat

tttt no.t'0ttc'e c(])t?dttLtbt ),'l ,g." (Oegcpon, rle6orapeuKo, Benr.{KaHoea l98zl, 100). OAlli:Ko lj \'{oHcrflla(biirr'r l9)82 i., clleqllaJbiro nocBrrrqeutroii xpoHonofu}r flarl{.rr-rHlr6oB qeHTpalsnol.i
Ililcl'I{ N{o:lrf(lsbt,, I'.':f,r. tlesouaI)3}IKo;itroil ilpeKpalqeHfirr xiu:Hlr Ha
roceJTr:Hara Epoueurto -XIII nu:ibrBA3 r' cepejr,rlH\r X ll n. (9e6o'iaF,elrxo 1982. 37).
Ile 'IerIlo olll)ereitoHa !r nIr.r(lrqrr llara (11'uxquorrupou:lHurr Morr.r.;rbrrr{Ka. I] ,raoHor parlun 198-l r.
]-8. OercpoB II ]- clr '9e6or:rpeHKo rrarra.[o rrcrro:rb3(J]]aHr.irr Mofz:Jr6Hr.rKa ()lHocflr x xouuy IXi{ilrt&,T'r' X t'r. irpl'nC)(loiKlKen}lifl), iro B npellilectB),roilIer* ny6luxaqr.iu l9l 4 f , oHu x(e nH[r]'T:
.1ro;'lt'lbliUK 0('nlil6.'t(tt r.)tr.tt'6ttel,t\,,a:t;tlt.t! L!0('.teItLtelt G0 Gffi([,Ot't nO.tlO6til,le ,Y-X! ce, (Glelopon, r{e6o'raLleSorapeH6o 1974, 101).
peHKO, Be-'ir.u:aHoea 198.1. 96;
'Xre;1opon,
[] cserr: lloillloc,a o coorllojreHu]r 06,lHX NIOfiiJrbFtL{KOB HilC OCOdeHg,r r4HTepecyeT Bper{r HaLIa'ra tp1'nxuuoHrlpo'llttt.tll:a 13p'rHelrtrcKoro Mofrl.;rbuar(a I] Marepua[ax 11oce.[eHrix 6peHeurr XIII lLllpoKo rlpeXlriill.'IeH I'opll'3oHr l1:\'.rtbrvpbr I[1'xra-Palixoe,3]I]:oii c lenirori rerpeLl,raxofi VIII-IX na. (PaeiltsontFi. I'r'l:Nu l9!,11.). B crerrre oBpala, qacrbro cBoero pycxa npoxorruefo no rnoularr{ lroceJreHII{. ll l98i: l.l\{ec-ftlbl\I N{Itre.r:r\'{ C. fop6eeu 6u:ra o6sapynieHa re 6o:rere paHHflfl JlerrHar Kepat\ruK:a orlocfitqa{cfl x \r/[-\/]I en. i{ B K)/nbr)rpuoM crroe u .l orrqe.rrbr{brx rrorpe6eHu-sx Ep:ueurrcxoro
\lOI^l{Jll::HIlX.tl ,IelHatt KepaMlll\a'ta.K}l(e XopOIUo fipeAc'ritBxeHa. ?TO llrO)I(eT c.BuneTe]rb(:reosarb
O 6o.1el1 pill:tFIe\I Haqzl,[e t]5-','HrlquoutIPo,BilHIIJ{ Ntol-I4rTbI{[tKi], To ecrb cul{xpoHllo BpeMeHIi rlrfce-rreHnt,
a He
() oHLIe IX-uaqare .li e.
Pe'lxoi't l'.lear{qil 6lt,n pa:l,rt,]:t BocroqH[,tii cei(Tr]p Mof 4,rrbHrlKa, Hitn6oire(3 ;1peBrrt-g efo qacrb, 11o
I{IIeHl{.io aFr fopoB pzlL-}(orloK. -llaullrrac]llHtle ycJ]oErr.rfl ll N4ecre pacno,.rro/Ke)Hr.rs Morr.rJl;Hi4Ka raKoBbl.
I{:fo cK.:IOH, H;1 KOTrl,[]oM oH l{ut)io,Xltrc-s, Ilpe.4criiBrrrrer o[on3HeByro 3c'H./. TpynocoxNeHu_[
6br_trr
ttzltl;enst Tout,KO B yi-rtr.t:l Ha lletlOrTr,grOii 1.rr-5nUe. HO lrrr 3HaeM, LrTg nppt O6p:rge KpeMallrrg y CIatifitl 3lJr:ltluTejrbHilts Ltilcrb xpelllUt[i trolr{etqaracb ]:Ie B v])I{bI, a [pocro B tM6rr, KaK 3To 6tr:ro u s
r\.'t'Ierapcxcrll \'IotLtJILFru{ie. CrSrtapy}Krn'b sN{Kr.I c KpeN{autiflMrl B qepr{o3eMHoN,r cJroe, TeM 6o:ree no1'ptBO)ligHHil,lv, aliT'ollil\I , KaK OI{ZI rlaMH [pl,I:]HaBan14cb, He yAaBaIlocb. KoOeeHHr) o To.\{, rrTo H B
}/pHa): 3a)ioponesuii 6,rt;to ropa3li{l' i5onbxre, LreM 'rptl, cBr'ryerenrcrByeT Oo.lruroe KgilHrrecTBo
hpar\{errroB,renrroil Kepa.\Il4Kr.I B K'l'_r L,TyltHolr cJroe.
ttttteKl)t!t11tt-\o(b

11

Rrruislo Arh eolo

rzg

qic

it.,S.n.-rprd

.5o,'Isr-ue LorOBHt{bl iipejlN{et'OB. OTNIeLIeHl{tu:{ I{ccneAoBaTerql\4l4 B KaqecTBe XpoHoJotHrlecKl{x


creK.lt.gHllbte 3oHHble u I"rla3r:{arble, cepAoJlllKoBble, BI{cor{HbIe
IrrrJ,S6ar,olloB ita naN{.gt-Ht.tKe,

-,ti)rcsl

pu(b;IeI{ble rI4TL,Ie n.YfoBul-lbl, IIpf)KKI4,6pac.,re rbr, Kir.larrellH.rtH()e K'piltairo c s3ErrrKONI rr Ap. - lrrllpoKo pacllpocTpal{ellbl Ha [poTsxeFIUH BCefO
-l'arcas
r]:i1]:oi1t(ri. xan 6pourc'r]brii irr.{roii rtltrouox c ocl'llllexl B Bt{Ae crl{rlu3oBaHHoii fonoBFil{
[X selra.
..roI]rajlrr ra3 rlc|pr3senlrs i9, Bcrper{aerc.s B apeture ca[r'oBo-r{a.suxriii q/nbr)'pbl e IX n., Ho He IIO3,[i:().[brla c roJr()it r3i],cgurl,ir,61'6euunxri, rpr46oBzAHbre

rree nepncrii ue'rnepru

)( n.

LI

(@e;lopots, tie(io'rapettxo, BeluxttHoBi:I

1984,51;ll,IelHeea 1961,I51).

K)'-tr):fvpbr rrrria JI1'xu-Paiixoneqxofi a, Mo:rnone npaKrl{LlecKl'l orc-vrcrsvru'r [Fre.r\le'fbr, Kouopbr3 6rr llrlreru.r y3r{)'F) .Iary \1111-1X ne. ]le c.Ilerqyer }.{}: oil(Hnarb H B Marepl{a.rax Ntot'l.rjrr,I{ljKer lipoHc ;r'rt IJce :Bblrreu3irol'Ke}IHoe 3tlcraBrsel Hac npe,ulorararb, qTo Haqa-qo
(t,vrrL<rirroril.rpoBaFrliq MC,rl.titE,HHI{a Ep:ueuTb He \lo)KeT orHocurbct K KoHU)'IX, a teu 6cl;ree x cepe.ut{He X s. Ilt'Lqarlo 0}'irKrluorrr{poBar{tls }dolrIJrbHHKa orHoc}trct K 6ojlee paHrieN{y [epI'IoAy.Lr co.)TBercrBye-i r()pr.r3onr)/ ()"xr,Typbl ,rly'xn Pafixosertxoii sa ilocerireHi{i{ Bp:ueruTl' XIII.
KotAa x(r), B crBorc) )qepl{rr, Il3.rro.r1 tJl1,'-rrxttucuupoBarb rltorH:rbHHK Alqeaap? IJuAulto He Ha\"rHOi-C| no'lrt\e r{aqil-ti] )lii3He.lIefll'ejIbFIOCTlI Ha IlC,CeJIeHHil AiFle.qap - fOpOA]'ttue I{ efo nOCaAe. MOrrriir,HHF.,r\lr.rt.'11i:11r. paBii,r(aK Lr Iop(lrlliue A,l.re,[ap, Bo3HHKit]or, no f.8. @enopoey, B KoHue IX B.
plJc.4:li

lrl). Ha noceileT:rrrflx

l'lo 1rueuurg l'.8. Ir'as.r{tzitroii, A..r,rc"l1atp Bo3HHIia(3T'.Iax(e no3il(e B cerpell4l{e X B. (Pae,tuHa 1988)' MsI
g(lcBqrgtt{ rrccre:t,oBat:ltro ,ryarulloBKu I'pvIlnE,I rl a\'IqrHI{KoIl rlJn,a Ernrvt:1'Us-A:r'ie4ap cileUl{a-lbrlr,,ro pra6clr)'u. pacc\r1l1llJB nce r(arc-r'oilrlri s;11[)i{oK (uylttl:ltarnqecKl{e, BeuIeBbIe N{arepl{a-rlbl I{ I(ertl'c} AtrrnpoBtia f .8. @ertopona i}epFla I{ i{aLlaillo cyulecrBoBttHi4q lroii
l)a\,UIK)"|, ill)r{ril-t.ld ri BL,t ri:)jlv.
(Pa5;aHoBHr{ 1999,266-210).
1(\rrr,T.)'prbr B Hatl]eNt perltoHe Halto oTHoct4Tl) KO BTrlpoti noJroBl4He lX e.
,lait,e He c()r.taltrartcb i T.i]. F'aglr.rHoil,.lol;ttl{() [p]43Harb. A:I''relapcxull x{ofH-rIbHIiK He }Iaqai]
r[1' n ruuolLt p() B&'lib paI]t' ire Iiprlt c rut'c xoro'
Paccvxlg;rx oO rrK:\.1)otlojlorr{qe{lKoM c,lorIIOUeHI{H, crolI:l oc(l5o oSparnTl BHI{\'IaHI'Ie Ha Kepar,{Illiv. FIl ttot-tt-rt;s}tItKe,\..,tLieAall, B o'f-rlllille or Ep3HeurrcKoto, Her.ilefiHoit xepaltt'txu. Kpelraunu
(]e Hel Il FIa car{oNI ropo,4uule A-ri)oB,p[rr-.r1L,t B x1l1r1'oBoli .tocyle. .Kar uoragr,reaer T.B. PaeIHHa,
,re!,irp. llo l-.Ij. rocJ,Ol;O t),, B rleiroN,r Ha noceJreHzu Al.ienap .lerll:Iaq KepaMl'IKa 3aripl]vlaer n o6uleu
t(cp,LN1tIrieqliotvr 1io\tlt-rieKce lvleli(:e, 2':7i. npOqeHTOB, Ha Efillr:lyUax I{ TOfO \leHb[Ie - AeCtTbIe IOJ'III
e-roii rlacrl{
,rp,',,a,n-r" r.l r.tI. flprruel , .,rerrrHiis H pairHeroHqapFIa.{ KepaN{H!(a npi{c)'rcrB)'er ro-IIbKo
pauHeclaBqrlcKoe cerr-.ru;.o ropoiu.ruii. l(orol-irs Irepcfipr,r-rrer ne6o,rr[tc,e rlo ilnouarI4 ri250x60 rt)
(@elopoe
oTcyrcrByer
.ri,rcrH
n.rraro lcponrlu]a oHa coBepIIreHHo
.thrle Ajtr-renap l[U, Ha ()a:rajrbHoij
960. r 8l, 18 l ).
Kcr.aru, llonbIIKpI Itli&3&Tl:, l\,leCTHbIe ucT'o.Kl4 B npol'Ic.KOXiAiSlILII4 nalvljdTHIIKOB Tl.IIIa A:rvegap
.iprj not,folrur oti)rcIitlHrrl. TaN{ 6r].nec patlHefo fo[]H3oHTa c.renuCrfi cnaBqHcKOi'l KepaM]rKOIi, IaBHo
.\'xi,3 rloclpliFrrfrbr t(pnf'r.-recKlr. [:[anpln.tep, \4.tr4. JL.i|irylIIKHI.I cqHTiul. LITO i{a 3TIIX Iloce-]eFlHtx He
rJ),uecrB)/er Irr{}(aKUX },r:r'lepnaJroB, riorop},Ie la'rllpoBanv 5;st ltx ApeBHee I(oHua IX eexa, 3TH na(jo:e.e paI{HeM I-,cpI{3C'HTe THIIa II),KI{-Pailxoeeuxoii, He
\1'.t.1]I{Kt,I Iie }]i:)3I{llK,,IH lla n0l1c.|]jIIilfotueN{
-oEropr v)Ke o ijo.nee pariile\{ neprroAe Vi-\'II ne. t'Jl.anyurxrrrr 196[3,30,34). Bo:uoxso, cTpeN{rleHlie
rloce,renl'rfr ceqsario c
f-.8i. rDsagporta rf,ApeBHg'lt 6o:rce q:M Ha rprt cro;reru{ cyUecTBCrBaHI4e 3Tux
3BOJlK)Ul'1o]Ir{}'ro
)teJaHr{e\d [(rKii'iiarL, HC pepblB[IOCl'b UX pra3BHl't:t c vI-Vil BB' H feIterHLIeCKyIO
eC'rtt O6plrttTf
IIIaHe,
B:rOirl
pefHoLle.
;tBq:ib C Cai\{bt\{t.I paHHtt\III CJIaII,I.I{CKUMII;lpeBHOCfqNIH B
HeuHBeHTapt'
ee
III
u
LlHlr\{aHue Ha orrHCaHriiri KoFIcrFr'yKuI{r{ flony3el,{iIJIHKH I{a ce.nuilIe Alue;Iap
Iii,
ob:i,ljlrtrto trprr:lllatb. !,r'f .) utur 3Ta no,'r)'3eN.lJIqIIKil I{e flpl{Ha]Inexu'r lopII3oHTy cer'Illula Aiiue4ap
c
He
cBq3aHo
ropo'[uUa'
co3AaHH}o
r.tJ,lr ce.rnlilIe l\Jr,{enap IlI, Aaxir: ec.llu oHo tr rpe{rxecrBoBaJlr)
perrl{oHe (Pai5uHonu'1 1999,210)'
ropr13orr1.oN{ ir,pesFrocrr:iL xy.rsr;lpbr l'Hna Jlyt<tt-Pa'lixoseuxoii B
LITrf IuoIHrt'HI{K EprHenD
FIa ocnogaHrat{ Bbn.uter{3;lo}IieriHc}fo )'l{ac ecTb ocHoBallll^s cqfiTarb,
tITo Bp:Heut'lcrculi: uorulsHlrK Ilo3H}IK HaElo:ir*tK Hr3 rro3xe .ihq,erl{apcxofo. Eionee'rc)fo, or-r(lB!{AHo,
eogHltKJlo HaMHoro pal{L'lile,
i\{HCr{l paHi,[ie ,tr-].ie.qarycxofo,'rilK xe Kar.: iloceJeHue EpeHerurr, XIII
t

qel,I roce,llerttle l\,'lue.1a1 ;.


sa naltBlopbl pacKongl: l; OrILrlbHl{l<a Fip:Uemrb CL:uTa}O't. q'rO o5p;'t,tl KpeMaql'ill' OTN{eqeHIiE'tfr
l1epexol
BLlAeTb
c6,nrrxracr.elo c A,qqrl!:zlpcKHx,1,,4 Har III)3}IeIIT'CKOXI NIOfuilbl{HKe Iuo}ItHo

\r''rHt.{Ke.

'no-a-:ILrclr:urpcxu" K xpl{c'ltrtaHcl{oMy o6pl.1;1


JT fl3r,rrlcr(ot o o,Spsra

"uo-6plueulTcKll"'

129

l,le,rs:,ltr,il').f!I\,,t cof.tacH:tt,(:f, r.I He foillKo H3-3a orM3r{erIIlofo xpoHOllOfl'{rlecKofo HecoorBercTrrrs. (l5lr:i;.r(irer SeiL'L )vr.ofl,tbulth:a ro.:lbKo oilHo - caN'I t]lilK't KpeMaUl.II4. Iio se;1s 3To oAHrl l{3 tscefo
llriur.b ,qB)/.\: rrau60.lreo pacrrpocfpalreHrrbr\ yHr.rgepca,Tli{1,Ix cnoco6oB 3axolpoiieHm.fl IJ pa3llEIX K}'.rlb-

f),pax IIa A;iqrxalte \,rbr Bruli\'{ orreili, crreqr.rdlfiqHblrl KyprallHblti o6pt,l,3atueri{o orJrl4llarcill,l{frcrl
()' cr{irxpcrrtt,o,y pr,,prilHFrr,rx o(pJuoe i{a ilpyfl{K c-[aBtH,]KHX Teppt{'ropl'tsx. () ToN{, tITo oH c-y-ulecrBoBil-rt \')KC B 'ro] rralprrOil. t(C,l-illi Ha Ep3HeUITCKO\f N{C,fLI.ltIIHIte CORepIIIAjlll 3aXOpOHeHHg B rrlen}lblx
\'llHa,\:, cB}l:I()'fe.rrbc-rB-\'ror-Ma'fepllirrbi,'(o-rilHCKltx K)'pfa] OB )'c.rl(]il{)HocbI, B KOTOpbIX OCTa-|KH Kpelr:tuini rrorrgrr{a.'11.t rr It irelrrrbix .roc}i,li1} (-[tIrtoul,vlt 1976,94-95).
'Ianllrti oi5pit:rt:,r. Nrr,r \foxcII foBopl4lb o cyuecTBoBarIIttI B IIepIIOiI He rro:]i1Hee KoHua [x B.

(rra.{a.ro cvrICC'IBr}Bir}u.lrr roi)(ulilqa Alruelap) Hi,r reppuropul4 llpy-ro-l]uecrpoBbs iIByx ri'IlloB


il,)r'l-',er5Ajlt,Ht)tx rl6lltT,'toil - I,itr)(:\1aI{t.Iil B K\l11I'a.fItlbIX FIarlbIIIqx I'I K},re\'laqufi B fpyHl'otst-IX l\{ofHiII'Il rl\ II\4 &X
[,lacri,r-'rr,ric) xirpitKTepHil !:]'.rrrr)'ilr{ar 6,:Ir{iocll NIC)I(iI)' .I{ByN,tr{ nalvtqrrl14Ka\lH? ?To'I' BoIIpoc
}I].1.i]ece]jllIJl1]Ii.i]I(Jt]IJpr-.;ll;e.|3IIH'qI{\'jIb1.yp1I0iiJ,I:]rIIlItIeCKoIi]]pHHa]]
t-o i .,r\jtrrc.t'(itpct.:ol {J \1ot-r.r.rr[,F] K,cfJ. Pacr:lrOrpt.tN{, ]iaK1.I(l npe.ilNIeTbl H3 .Bp3HeUlTr, I-.8. QleAOpcle lt
I' @. tlC6gr.it.llcFr K0 c,rlr.r'ar0T cleUg(br{rteCKrr .rlpe BF.erp!/ccK}lNtu ('fO e(lTib, iIO \lHeH}Irc aBlopOB
plrcK{:rn()K tIl)ilIIi.lit-lcniall{I'li\lrI ( Iiy-rrbr!'pe fixlrrt:\'ur,-,'\.r'rerrap).
|.llrdr.:pt:r,rc lItlrJ-rurla. [,]1. nallrqrle Ha Ira\{ttrnI4Ke ile"[L3q rprt:]Hallialb apryN{eIITO\{ efo 'IpeB5llt\ cJlioji qltr.rrlirj.(.rt\r:iiiHocrr.r. ()Hlr irrrrpoKo pacripoclpaHetlbl Ktllt tla nalvltrHHl(Ax s I{apnaro(Dinoge\fu 1L)61 ,I. 100/luec.rpoB{rirr\:lie},.r .jlrx. laK r{ ja efo ilpo;qela\rH Hit 3ulrare tI Iofo-3aIIa.1e
I l9: I:jiu'nr:a I9:;5. i6q-l130).
orlI(.epa:.lnKi1. Ect'e,.trBeriHl,rlj Bbrr-JtrrjU|r tIaJIHtrll:c Hii i\l0rll-rlbrlHKe KellaNIIIKrl, KoTopylo N'Ioil{Ho
KojlblIeROl'O
Ii
6,wt:ocrl
]"1]4t'L,lBat
p,lJe.rr[]'b" Kllti ]litpi:lhltepHVr0 lt.ij,r Ilaxrr'fH]II(OB Tl{rla [],Iilt\t:1rq.
yAI'IB.ler()ltc,:pltqet ,ll)'Kltile\'t(il. IJ B L{J:t0x{ \taccItBa Ila\,ttr}{lIKol} Tllna Exir:ttly'il. ?rl'cr l'Ie BLI3blBaer
Kepai\{l'IKii.3aNIerHo
Ko.tlI'tr{ec]'Be
r{Lrq. I-lo ric.._ir, lta n(l(jelcnrtu Iip:xeurlr, X[II uairaer]a r 6o,'Iburor1
.

L)I-:lLtt']tll0t1.'xxC'OT.L-I(l1xIa\,u'l{().t,1'lI'ltttl.i:rpa'14.f.){lrrIl:1'Ha'}bIBae].c,f6la,rraucl-A1,HaiicKoI,i

I)(ri)._il-;5r.,\gttrpL,t\tult(rl'l-it(l)llHl:)bJr.ttltLil\t:"{)(;.ttlrtttttttt()')t('ttu(.t(t6ttttL'K()t'tKy.tt,ttt)'l)t'tL'Gtt"HeKoTopoe
L,,ruti" (C)t,:,t{r',1tor,r. Llc,io'rapeul:o. Be;lrrxar{oBa 1984,98). ile.qo y}Ke,Ial'l(e He B ToN{,'i'ro

lir]pir\lnK:1I". KOrcl)],K) uir3blBaror Krir(Ho0iraBtHcKoii IInH {5allKallo-,4yHapicKoli, ilpeA1Ie\r Kepai\'{r.rK.i "cneuutliu'tecxlt eKIIN{ilylII(Oli" ua iloce'''Iec,tr-tlJ_tello t{e,tlcrth,l.Ll(j, a fop,:[r. Io 6o,ltur:,
rrrr)( lfoir rlt\rrrr,,j (..Xurrrv l9(i!.), 52-55: Pa6rruoerrq l9)0 a, 5I-57). llopaxael crpal{Hat N[eral\{()p(-o:a:Ltot':lt)i11lt]J1].I]l0ce-[e}Il,IjIBpltleuir.r'XIII6sI;ru)K]iBbI,ogu5luul.IocI,ITt.-[qN,'Ir,toAt-tolrKV,b'Ivpbr, a Bol'IiilK Il)i HC cl'ajlo. )'l{lx I13\IeIIi{,lHCb i(V.]t'T}pHbte rIllI4OpHreTbI'
(.per' (ltle:tuq(brlrccrKr.r .iJ)etlHeplccKr.rx I{:ueJlt.It"{ Itit Iip:ireuI'cxol\/1 l\'lcrtlI.ilI'HI{Ke aBTopl']I Ha"exutrlc,,vtlxofi) 1uIIa", KOTOpoe, ilo LIX N'{lreHlIIo' rloliio
:i )rIri.l i.)f 111111.;grr]{oc ccpcOpt:E()e I{oirbt{c
nnlt
6i,i.lr npc,rr,lBe.[erto ,.-""oo nii I]K:uN{:))'t{KoNI IIorle-Te}lI''i i{ lL,'IH Ha ,lpyfol\'I loi)o.lttule rrOi't rp\
BHcoLIHoe
Haii.leFIo
ila\r,r.:Ilr.ri,i0r. [ :rr.rrr,l Herr,]! cor.itlcrl:fbctr. l-la Iipru,:rurcxol\I I\4ofuilbIIiIKe
l.io.]1])].[OI1C,r)IilI\1?.1'UI(ofL].t.1,j]Ii't,e[oiipilBIIJII'Hee6bI"r].o5r,tuaeeirr.bI(C),rlL,I()
(ctjl.Irt}-iC'tBO)) }-ra3uoo6I}a3HbIX }'Kpi}[relIlIii' TpaIL{IIUO}{HO Ha3I'IBa}olu}lx),qI{1.t,IBaJr TCr L)flt(}i\Illcle
BHcotlui'tx cepe5llfil'{blx
c!1 <rBo,lt,i HCr(Il\ru)i,. IIa F,xrrr,)\,ua-{ rreocliopri\tb]r cirerbl tlpot]3l]oAcrBa
]'13 \'IHolHX -1Hc'lc-Ias'|IellHoi4
c';eprrllo. & ullrnlro iri.rooLIIIblx Ko,leu c noABecKOI:i.
I,l (iro
'i(pitiueHlii
i.ui'uop*n,-rr, c rj.loprvL- rrulr(r-pa.{Hofi rpo3i],Ir. ?ro ct:1-lt't'l'l li-rlIliill.{cotIH:bIe l{o.:Iblla ruila
(B',O','IbIHCKIdX> cepef c c' Ps6ue1]ltIIi:).I0n:rr I:.ili. fIOBT4KOBOI.i ) pt.rrt l'lllIa (c) (no rutto.Itoflil{
Boii) :iIontt <ot'rit t9!)0; I'16rIrBa I999; :10(l*i)'
cei[a Iilt:rre|]TCt,(olvr \{o1-t1J'rbrrr.rKe rraiilieHo BplcoLtHoe KOJTF,UO, ortlocflIIIeec.g K TONIV r(e crI'IJIK-)
HO a6COItoflll Ap)1 rle tro TeXI{uKe.LI3rO'[ORtr']eHIIq n nO dloll\Ie'
1:"c5pt;irrsi:t lrtltztrlettu:ti C 3el)lJblr-),
qacril' Bl'tccl'IHlte KollbIIa no.1o6rioro
l)rrc, c.frrcHrtllcrril tft{l.lBecrrioir, c pacrxHperiLleN{ t} IIeHTpalbHoii
-rrrrr,r (tlnrl l-rLtrL:trrcl lii'r'Hriy <.1\,) r.o rlll o.llof].1u ,:,rBcJ{blllcl(}{x> cepef C'C'. PJ{oltenoil) ncrpeqalorcfl Ha
qro Ha 6pr3l]elurcKo\{ I\{orl'L'lbllI{Ke'
licr-rrrnfi lr g Ijo;rr,ure (Px6ue ita 999:2()0-5). florca3at'erbHo,
Kari 14 ga. no,.rc,reHr{H [ip luelulr XIII, rre urtii.qe:rrli rre lo"rrbKo BHcotII{bIe Ko.flbua 4el"tctBltrellfi:)_[IIr

ecrlo

ltnBI{,.)

l?e-rttgAl!c9l9g!,

;g!t-t!oJt-

130

qacro ]taxorl{N'It,le IIa Ila}Ifl'rI{I4Kax rllna EKIIN4a-vq cepe6r.io <eKHi\,1a)u(ofo>, fI4ni.. I{o i,r'r:nttirr:tLIbIe,
51'cn'
l)nIIbIe lntlftetlble c 3epH ,K) 6lsutt<lt' 'rtyI-lHI4ubl'
j,IpeANIe'tol3 Ha BpSHeUl-fcKOLI I{OTllrurIHo,IpeBHep)/cCKlIX
Ol5ptr}ria
B r.:liqecrte eLqe O,:,trOfO
(@e.topoe'
Ira.6y'cr,t. npune", He cooi5lualol' KiIKI{e III\'IeHH0
t-t,t'Ir,Hl'(e aBTopb,r pilcrl:r)rroK vKar3brrlalor

]i3
tieilorapeHr(o, I]c.rurKar:1otsa i98'4,,91'). Ro:ll'tcl)KHc,3ro He c':lvqafirl:o' [ocKoilbl\y rp]';ItHo Bbi6parb
pacnpocrpa6u
6llna
rrJ, KoropE'I(l
,,e'eLrrr:,r ]Hau;lt']rrr,rx u,,r Ep:lHerrr-fcx:oNl \IofnilbHtlKe BHAoB,tt'a
3eMjltlx, HO
Kapnaro-fl]tecTpoBcKllx
6tts
rierrbr l.oJrbKo rra feppu.,',,pn, fpenuefi P,vcu, Bcltrreqaflucs
ire Frbtxojlll.rtt i5t,,t IlpI{ )Iox{ 3a rI1)eACjIbI IIo(l'rle4lrux'
Ep:uelu'll XIII' rpeilcraP'ntior
x4arepuaLrsr rror-r{.1r,rrriria Bir:neurrb, xaK r}npor{eNt u nocerileuIIl
tla6:to'4zrercJI I{ IIa Bcex raefo HecrjlFr()p();lllb1\r B r(\,.rlb'fypLioM oTHolreFII{H Ilar'{tr}I}rKo\'I., Kal( 3To
"calroli ApellHepvccxorl rpynnbl rla\rrr.Fli.rKax pe'roHi.r. Br,r 111e N.{br roRLrpHrIH o neoliHopoAHOcfn
N{oI'I'tjtbHt{I( 6p:uetrir', XIII rrcr"ilrcqtr\1flrHrrxoB,,B per-rroHe frrila Er(iru11 ur. cirpel{jrcrrne or}recrr4
B3IJISL el'o uccr'Ie'qoBaHHe
lei1b'o x: ,IpeBHepvccli-rri KyJIrL,',q/pe'tlllli, EKIIN{IVq lllltuae'I , Hi:I NIO}"I
3IIeN{eHTbI B NIaTe'pHanax Bp:ueurrcKofo \4ofl'l',rlbHl'l.:la:rsHeirrutrx ile1)crnerirrLB. I,{\.reril:{o l.lrlopo,i{llble
na c6;nl:ztto'1' cf,l c ilal,ltl-l-HlIKalul{ TUna Exnltl\ .{;'
il0jlo)ielllle\'l
I( coxa;teg!.rx), llF|fr)orlo-iioI'r.ralecKH lle ],r3)iqeHbI IRa notJle6eultt co cKoprIeFIHbIN{
noItHBeIII'apI-{bIX
pi]IIHI{X
CaNIbIX
LI::i
re.r. [.1]'r'epeC Bbl:iblRae':l nOfpeCerH]4e -59, C)'I-q nC BCeNIV, OJ'IiO
fio'rlt]iKeHl{H
flol'peSeH.ulttit Jrexa'x B BblrflHVfoN{
r.p,:5c.rillri. c()BepttreHirr]rx no oiipr,lt;, trHf.r,Nriiutrrr.
F{u Iloqge cnpaBa 6st'r noleel'eFl Ha 6poHuJt'''o
t'orOBot'I H.'t u,ttnetl C p'1 I::11'{!1. IIc'J1o)l(eHHb,^'nt
"'ni'
ro.iIoBbI )I(l{llorll o|o (nouilAlt?) xnHxa'r B FIo71(Hax'
,.joro\r r(l-rKrr1(e (l c)cfprz('\r B BH;re crlrJrli3onar{FIoii
crel\l(aJlaqeBll/lHOe I(peCall0 C t3bIrIKONl u OcKoilOK
lJ.lercs;,t,e 0fillapl':,IifHbl .IBa TOtll'l'rll'nr'tx 6pryctca'
)I(e-rte:IIIL'I\{lI fillsiltKl:l}{l{ - Kp,vfnoit u np',nrtoYlo-rtbltoit'
.irqrrHOr.0 coc) jli:r. I{osc ;,ac'refI{Ba,[,ctI tB]',\{fl
Llacru'iuo coxpaHl{TOiIie f,Bilt'qocb;i'il-t'a'rtblo flcrtca'
I,lir:,i:letrncle Ta\{ ,t(e KOC.J{HOe 11:3jILi{o, B}IilIlN10,
(-lnpaBa OT alepeua o6rtapVXella N{e;IHaq IlpoBojlorlJaCb Krl?tKii, tt: li:oropCli 5U;r l't:,lr'<l'r'OB.rleH IIoq':'
rJeSoraJretili(). Ber'IilKi Hou, f984 ,22, puc' 9)' 3ro eII{HC'fBeFIHoe rorpe6euue
Harr cellbfzl 1r3rs5u,pou,
6bl--lH roilbKo tlo)(It' Epott:oerte
c c)pv}I(t.leN,t. npfl)il(t-lNil1 I1 c KpecajlON{. I} ':ttr11'rux nOrpc'5ertnt){'
IIa llaNltTHl',lKax can'foncxofi (ynbTypbl H Uel 6r'tl'oea-Il}t
Kptc)qt(u, Koiri oT\te{aJl(:(lb, paOfrpocTpaIIeIILI
np}lBer(pectlla rr rie'e3Hr:,re npfl)KKr'r, jla)(e cof'-Iacrlo I{e5oiro.rir(e neprn<lri rre.rllepirr X e. rr,a-na..reBr.{.lrrbre
(@e:ropon'
c'peruerr n Htrxsevt r{yHae' clapxele
.relrFrbr\r urir,:)par\{r1 pac'(orro* aHa-xor'r;rra
X e'
tiorpe6eHlte B Ue]o]{ jlarl'It)oRa'fb IX - ttaqa;tOirt
frlpcrH*:o. f]e.-rlrrcaHoea l')E.1, -52-53). flo3Bc,ntrc'

B{J3),1o)I(H().]{aF]:I{OeIl(]l.pe6ell|teo|pi])iacrT,Te)Ilenpoqeccbl.IITlc!IrIaIlItIHeHauaMqTIJLIKilXTLIna
roJlaN{II. Ber,l l'r Ha na\IgrHI{Kax rHIIa
trxnnt:r,,ur )L:r{Jr.r4'r c ri \{o),par,r.I. orlafar\{r4 }r no.,IN,Ia3a}rHrrrNrlr
Xlll, pracllpocrpauesrtstn rlln orontlreJlhllerpl,xa. r( Ko..fopbrNr r'|HOCII-fcfl II IIOCeI3IIlte Ep:ueru'ru
rrLlro coop\';)Kelll'lj,l -- fr'clilf (Xutttr:}' li)69, 5--55)'
fi naN{tITHI{KII lfina Erllrt:1'UsB rttCli5Oir't Cil\lllaer llCcJleIO13llHI'le 3Tu): I]p'OUoCCOB':]aTpO]lyBl:ilI,IX
6e: ilpe.qEiap]lTejlbllof0 pa3]',lexeBallutt f'rFloA,rLuelap. r{ llt].\,rnlilrt ]:(n Trril& tterpy'xa. ,,arra,rNro*"o
O'f'll{qlltl
fO, .ITO OII pa3jllltlell' I(aK pa3 U ilOKa3bIBaIOT
1i,,"11,1'!pFIbI). KC}UfeKCttltl O5el'iX fll]-nn '\
ji-llrc i(of o tlr)I-Hilt'Il H!(oB'
A -r tlerallc Kc't-tl H Ep: u
(

6rEnmorPlot'tR
6etle:oeeu 1952:
201 2IL).

A't

Bl3pi::]oBeu. })oreiJlxa

nalt.Rrxt,t }/PCP
eelpxio.nx p. flin:reHHoro B1'ry' Apreo,,ltlcr.tHi

3' 195].

[lpo6"reNla \lecrHofo HaceJ'l3Htlt fltrecrpoecxo-[lp1'rcroro


I'1:necrtts AH IUCCP I' 1978' 65-75'
\,r3ih:x\,'p!:tlb,l X.-XII ulr' tt 6alxano-'r1'ualicxa'a'x1''nur';pa'
e
naleoiiHTponororrlrr o nspeNtetrleFItl]il Hace-leHtta !'HecrpoBcKoBe,rrrraHrlsa lglil: N4.c JelrrxaH,na. AarrHurt:
.rt,tcg.tc.JieTllflx. IJ c6: C],rasrrro-Bo.[OtLlcKlle cB'31t. (Ktturttuen 1978)' 30-76'
Ilplrc:xoe N{e}K,l\/peri],J g I.II
212-229'
Iopoilttua Pev'v'la A14i\/ 1985' (Ktlulttttr:n 1990)'
E,-,rArjflrx() 199'0: li.'t.f. B.raccuxo. Ilcr:.rejronaHtla

Er,rprrn., F'attpa.ronrru

l97ll: tl fl. Eutpun. l'1.A.

Pa$ir-lont

u'

J'lrtn;.utlittnl9l()8:I,{.t4.Ilil,rlyuxr,tu'(]launHeBoc.roqnoi:tEeponuttlaKaI.IVrler:l6paloeauttl[peaHepy'cctloo|oc}iapc'|Ba
oqer)Krl MI'1A cccP 1-52' 1968
(\/1.t1-ne:sar nojtoB,ll r,, IX u.i. !1cr'Opl'lro-apxeoilorlttlecKlle
.,.n',.,t211rgtlo|o
Ilpo6lcll,rsr apXeoj]oFtlt] Eepa:lrrt (rlo NlaTeptlala\1
I-Itlt]ttxoBa

l9}0:

E'IC.r. FIcrrilxoga. r[)

cepurax

74, I)'0'107-l l7'

T|lna,'.

I-lll\4 r. l'flM
CCCP 142' I967'
x fopoaill\{: 3a'rroeo-NtanuKafl Kynbrypa' MlhA
fl.rerHeea lg0T: C.A. [lr,l'rHeea,or roqeettit
Enpa:t]l'I B ftlox)'
.:Heea, crrlrrono-Hraluouo n,y.n,,r1,pa. Ea,rxaHo--ryrrar-icKar Ky'qr'rYpa crenrr
Ir.rer.uera rgllI: c A. Irrre
198l' (r2-77'
cpJII-lBe Kcrllbtl Ap)ii :c'rlorug Cl(lCP

tr

D]

qLtr,t! l- |t!.-1

Il6rrrroilrr.t l!)9()a: P ,A.. I)a5r.rHoBrr,r K npo5-reNre KvJrtlypHoit

t.t

lt Hltqecroi:r rtn'repnpeTaUrltl

naMflTHt'lKoB

rrrna Ilerpy-

l;a."1i1tialueat.:a,l::}c"6:Apte0,rct.tt.tecKI,IeI'|(jcJIe.1oB.-iIlItf\1o0,1

|,a5tttttl]]tt.il{)906:l).,{Pa[itttt0tliI..,[(npo6:t':ueCo0IHoUe]lllrnaN{fTHIIKot]Tl4[aEnil'lN1,]}'ub-AIqeIaprr[1erpxa.'|llr.atrleIlxarlf\tlec,r1rorlcro'llp.v.r.cnor1\leX,1\petlbe"[Ipo6.leirtbIlIcToplI],|!al]X()0'0|Il

tlnr', Ic 1.tct,
[,a6rilronrr,r 1(i9 l;r

Pa6rrcor,ri,r. I on.tapHrrit rol]H Ha nocere]tt.ttl X-XII nn. y c. Py;rr,. [] c5: Xo:riic'l'BeHHble KoM([itlI ttrte B 199 ] ). 99- 109.
[,u5rrroerr, l()9iii: IJ,.A Pa6irsctsir,r. Xrunrue,lpeBHepyccKofo ]]peNleHI{ c t\1l,lca [1eurepe. B c5: ApxeonofllqecKtle
'cc-'lr'!oBalilrfl n ["r'rlrort o;rrce ([irrrrtrlrres 1i)9 l)' (t3-6li
J).,,1\.

r JeNcr,r jlllr:tlHI1): o6tttecrtl l,'i,r.lrrlnt,t

[)a5t'tt-togtt'l()()l.I)l\.Pl5ltHtlett.t'Krpnaro-fIcaIlecTpoI]beBKoIt1eKcTeK}Jtb1'VpI'IblXI{\4e7(I.ocy.a
[i)rcl'[]o.:ro.rllcriiIB!)c|()Llutrl1[lr:1ltlrtr,t.N,1e';'rilrHrtpc.1Ha'Il\,qHf
i1 roc,r.lirpcr-rlcnrtbre ct'pyKrvll.,t n l{eHlpa-'rrrtot"r. Ilot:roqtrclit tr lOro-Bocrtlquoit Espone s IV-XVIll nn." 3anopct:)(i,e. '! Kl)atttJa l':)!)

l. 8ii-91

|)i]5ltt|Oett'tl(}9.iP.,,A,.I)it6ttHclBtt.t.Iiapnaro.l{rrec1.potcKIIe3ei\l.iII1Boaropoiin()J,.lo1]HHeiX_nepeoi

iiitra rrclol)tlrlecli:lI.\ ua\' r (claur;r-[lerep5r or I997)


|)a6tltotllt,tli)9l):P.r\.F,J6ttHr)sLl.I.fJitpxertl,r|IaTeppiI1.C|pl
l'lus (,. l99tt. 111.).:i ,l'i'5.

Ivrirtr j()()l P.,,\. Pari]HJBttrt. l].11. I-'yrilrrr, Pe3r,irura,Tr,r pacFionoK Ha nocerelllltt Bpaneutrut XIII ll Hexo..ol]l,|1jcilo[)]:]bl|]t]c|IlpOct-llI3\Lj}llI'lrlllt|'lIII|KoB.r.ttrtafIerplxa.,]Italuegxa
il-ce1tr-',t lttr,t lI It,tcrqercriltr ll ) ) (l(tlul tttt:tl I991). l0:-22+
c 3epHbto lt: Kapnarol)a5,| ,.Ouli,r, Pfi,l,rtL-Eia lt)()j: P.,\ Pa6r'rHor:rr,r. C.C. Pr6ueea. lOne.irHpHble vKpau13llllrl

l)ii6trr oBrr,r

lIr:l,r.rii:c.ipot:ll''ll::lI:0H1.chCT|]h\,IbT),pIl()-]Ic.f0pI'il{()cKll}'np()ttecc(

ilpxe'0.tofl,tccxrl,i nccrnrix (('lrnrtr-l-le'r,:p(iypr

rti--ttiHee l()97). l3(r-2"1,5

)A6tIitogII,t.-l.ra.l}x1!tt)j:PA'l]:.(llttontl.].M.Fi'l-xaq\'x.[,|cc;.c,l[oganl
l'r'.1r r; l,4u;,1,-rBr:, .\.preo-'tot-t ' tlcKtle

Bel--]

i l.

199:t,16-5-17[].

)an,,iltti.tl()83:.].|]'I)ilt}.lIll1A.r]].ar.ttpoBKeI.ol]o.1rttl1aA'q.Ie,lilp'Bc6:Cpc,l.rI]BeKoBbIena\l'.r}lltKlt{rrecrpecnollpvrcxoro Nte)t(-l)'pettbR rKttLr,ttlt-'tl l9E8). 5-l-7 l'


,aun,,riop.,. li,)(r7:

Il

;\.. l]riirnorro;:rr'. 3oerrnoe 3oattec'fBo 3artarHoprlccKllX 3e\le:lb

X XIV ee. \414A CCCP I;10'

,.)epct. Sifltirrn I:'ILis -5. 1999. ] l8 3:i(r


)l[jIrr''ga]r)()5:L.C'.l)lt5Ltcslt.!,pturrep1,cc'x
l-ieler:,tjr, pt .l00:1 ).
lerog l9(rlr tl.[:], (.'::llr)lt. O roro'-iln;lil]loii rilvillle BocrotlHC)c'liBflHcKrlx |IJel,{eH.

i6oDtilll': ( \1i.lcrintt 196:l). l9; -:10"1.


l-erc[t igf].:: B I1i. i-.,:.lUrr. Boc.roqHr,re clraBflrle u \tl-Xlll

<on.'''-\lll
l't llt r.r dtee

ng. (',A .1.

rrn,

Ap;tel.rorlrs

cccP,

[]

l!)s.,1.

c6

i26

I'1ci'tlpl{ t(o-apxeo,lorI

1967

j q ec

Kllrl

c.

i9(rl. <( 7i.

05- 1 27.
3al trltcfi tr .lia6lrpor,tc rt0r0 lle.lll llc IIlT\'l'a b, 1 96 1. 1
\i-lX cr' (f'rrie 197(r)'
(
DYxoetltlrr
i-iietti't[{oL
r,
:trrn'stttt
l'rrnrciurr
[,.(,).
19,7(r:
utyx
1-lrrr.

!',rerr,re

rDe.tt,ponl9(l0:I-.Li'(}c:1I)pol}.lacc,letltteI1p1r.cr.:o./]rrecTp()BcKo]:oN{e'{iI\'t)etIb,lgitrtcgqe.qerrrlrrr.:.4LIA
llCC t) E!). l;960

r9ri.l: I-.8. (r..ropoB.


ts6,t.77-sli.

rDc-1r,poB

Oetopoa ll(rla: f-.b. r:D.jopoB.


rrre C;ooiiUtCttttl r,-)ll,:CCt':Ot'O

I,rL5o'rr,r Ilplrcl.o-,1]Hec'rponctrclii

lKcneallulll{ 1960-19(lL

rr' I(tll'lA

r\FI CCCP 99

Kpar'
I'lpvrcx0-flHecriloBcKoi ap(eoJoro-srnorpatlrn'tecxoii sKcnejlllutrrr e 1962 r'
6'l-[i t
t C)( \''llapc'fBerlilorti apXeOilOrilqrlcKOlO lr1':en 19Ct4'

l)a,5oTa

cDc:io|log196J:l-.,.B.,.]')c]ll:)I)oB.Pa6tl..'tI11lr,r.ci.o-,[rrecrptrncxoit:}KceIIlul1ll
Hace'!eHttl ,(nec'rpoBcKoGre.tr-rpos lgjl: l-.tr. (DerolloB. l-eHesrrc,, 1ra'ru,i'r,,a ()ec,Iarlll3l\{a }.[peBHep)rccl(oro
Espona ts 3nox\/
Krro-llocTo'ilraR
ll
c6:
(no
.fa]lilbtl\r).
ap.\eoJ'lcfnrtecKItNI
[1pr..r,tx,:ro \reil,i.I.vl)ertbr B ])i-]il] ss.

(leoililrttttrta (l(ttuttttteB 197'1 42-52


- e)ribff HrtxiHero lll,lrar o
ll neBOOep
,r1._r..1_n- ruecrnrrrrc (oro
ioro i\let{.L}lp()tlbi{
r
/{: I .i:i,. rlrr:Iopori. I-lir,:eleutte I-lllvicxo-,1\rrecrpoEc
tioHLlc I ll trartiute [l r.uLCrr.relelllr H.:]. (N40cIisa 1974)- pyfion]lcb.
([>r:.ropoB.8.N4. t-Jerpyrua, cnaB,tH3 t] 6anKallo-.tyHaiicKat apxeoJloflltlecKatl Kynbrypa' B
oc,r,.,poB. l-icrpt,ua l!)7(): t.E.
ll IOro-Bocro'ttjot:t Eeponbl (N4ocriBa
cd: l,iorrrr.:rsricnurt,np66.re\rrr rrclopini ,,,..',,ui'ypo, HapoitoB Ilenrpa,lrrroii

oe.lr: poB l9

I979rI. -.-8-5(),

q)e]..,l)oB.LIefitt,it;lct-tx.l19i.1:I..|icDg119i]o].I.'G)'LleijoTapeH},o.[laIlqTHllK't;ipeBHtl
.',,,,a,' nr.o xill'rra lr'1r-r.tt-litr;cxoii CCP (6) I Krrurrlrres 1911\'

(De]lrpc.rB.LIt:5or.;.t1l.)tllti0.Be:tttxlt.t.].girl9E4:I-'E'(;erllrpoe,[-.o9e6cr'rapeHHrl,M.C.Be.irttxattoga,lipal.telcxul1llo.
f]rr'lt,tltl( X-Xl srl (Krriurrue; i984)'
lvl'c,r!anlltt (K-rrLurilree 1969)
Xuriiil, t1.r,bg, ,r.r-. )\.r,r tx1 , IlOcg:rt nrrs XI-)ll\ BeKoB rr opreenc! ilx Kor.pax
BeKoB B M'cil.liltit'lll (KnrurlHes 1970)'
Xr,riit\, 11.r70: l{ I'. )t.r,r rril . Jlrrn6li:u - cpe-1Lter}eKoBr,rii l\lOft.l.,tbirrrx XII-XIV

B gylstu Ar

l)L

i799l9gt ai !-S ed,r 4qrr ri

EBXr'ru11 . l' sonpocll o llii(lceJlelltil'l TrrB(l[)ueB n \,.tlttleii B flo.uHec:]-poBbe . B c5: lOro-BocroqHafl


Dofrii ir cpe,lrrrle seKii (lirtLutrHee 1972)' 159-i?5
Xsrurcy 1973: I,1.1'. ){LrHx;', li;nplpun .. narlflrtlttK I(\/'rlbryptl X-XII us. (Kr.rurlres 1973).
BB.). B c6: flpeeHrn KyrbrYpa l\{orlaXur lxl' 1 974: l,l.l-. Xut ttx\'. i IaltqrHtlrlll iianxauo-aynaitoi:oit K),nbrvpbr ():-XI\i

.\srrrrl I9l).:

L4

l'.

Brilr (f:riull.irreB I97.1).

t-7-i

50.

Klr(ra - ropo.ttttue VIIi-X BB. tlir flHecrpe (KrrutrHes 1973)'


LI: to-riperixrt. K aonpocl, od lrHir.recKori npttHit,l-'le;,Kttoc'rtl 6iurx:rHo-IyHaircxor"r Nli-'lbr)'pbl B
(Nlocxsa
Kl-/illoil la,;11 [l;ly'lo-lIreclpon,:xofo i\'rexr]/pettbt{. I} c5: 3rHn'tecrat{ Ilcropllt Bocrorl}lblx po\laHtleB

{e6c,raperrrr<o

19i3: f.@

-le6orapeHxo l(.179

Ll,( ()rapeHK(:,

f'O

l97r)), 86- i{15.

rle(i0riipcuNr.r l1)g2: 1".o. Llr:,jorapesr.:c,, Irlace;rerrrre ueHr[)anbHori uacrrr /qHec'rpoBcKo-llpy'rcKof0 Nlexavpetlbf B

x-

XII sB. (Klrrurrlree 19112).


Lle(iorapeuno t()g3: I'.<D. 'Llr:riorapeur:o. lianxaHo-11'Har-rcKa8 ap\eoroil.lrlecKar K)'nbrypll B :ap;rs9;6Hoii ncropttorpa(KIruritHen 983)' -58-79'
t},riri. t3 c6: c,rrasr{no-uc jrraBcKile cBr':in n pal.rHnelrrrrrbl 3Trnr!recxoii ttcrt:,ptttt l\'tor'1aai}ar{
'lKcflealrutltl ts
geoorapenxcl, -l. e,rsrir:,e lgE.i: I-.<D. Llc6oTapeHxc,. H.fL Te,rsuoe. l'lCC.re,tOsanllfl lo,ritloCJraRtHcKol"l
1919 r.,\l,lM 1979-l!)Sr.) (Krrur.rrree I9E3), 88-101.
[]ltrrleltl95.5:l,l]ilr.nea.B1,zl'nce,Kieret|,tlrienr:;r.trleIJlisDltrrubeclr-rXar'rXIIsiecle.]\t.ll,elles
l9-t5. 169- lE0,
(iuiiin.N1itrrzut.l...Rltbii.rirl'ich.[.kaciLrk.9!)5:V'Gulljrl.
orv ar.d problerr oi'cu.lt.:r'll Helitrrge. Worlci Archa,:ological Bulletrn E. l9')5' 9-18'
Stefan.
Dirr.ge{il 1967: Dinogetrlr ASezale,ii fer.rcl.iln tirnpurie <le la Biseliculii-Glrvan. Gh.

Baruea'

L-ornla'

F.. Comsa tlluctrr-e5ti lt)(r7.t.


Badatr-\\/ittenbergel l995: E Sava'
SavlL. N4anztrra.-l-cacir-rc. l(urciatov. Ilutrulici, Rlbinovici, Gr.rchin. Alaibl.
I NIarzura. lr,[, lcacitrr. S. Kurcialor,. \/. Bubulicr, R. Rabrnovici. \' Guchin. R. Alaiba. M' Badau-Wrttenberger'
Inr,,r:stigatii|e-i:ltortctr-lilltetllrlgii':,:efeclttateinmiciclllcnaistrlrico.nlttur
in alia Nirld-Tl"rlaca (11 (Bur:ureqti 199-5)' 281-3-58
nLrl D,:*du$eni, Republir:u Mrilclovii. Celcetdri arheol,.rl;ice

P o-rt tt t t P o 5tt n ot;

Il t

t.

3u:r6py'.t.t'it

tc

t t

tt

tst

trtn

tl o ;l

o ? l ! r t e (;

ti

ltl

tt't'

tt t K o-1 Q,

l0u. l,'l.I-2021 Ktntruu4', ['ec'n)'5:trxrt I']o'tdor:tt

C;orustton:nATn pnr\/n,rD ,,crrADELA DE PAMANT" DE LA OnHerul VecHt


it,t t-.ulvttt'tR SATTTTTURTLOR ARHEoLO(itCE DtN ANil 1996-2001

Gheorghe Posticii, ()higinau


itltttti'.]|.).,2l()<:.,7i'tt1ll.ctt'jtttit:ilttltticye..;t

t'.'.,t, I t

c i t,

I I et ti
t'

tI c' t i

t t

c,t., t

t )

i,

Ie t

I t (

tIi

(.

ii.

B]95.:1\)57,.:.(i(,'|!}|!tl{l()lt'l.1L']1lt/tb1

!'.

"

;1

r't

t'

t.

t! t Il) tr ) ; 4.11 1r,

lti lttt,ttt,..r

p1

1, :. : 1 1'.i

1.

1'l'1,,1't11,

11

It'ttRopucrRt'
irr

rnir

5i0 ui sccolLrlrri

X.)i in timpul invest:igaliilor i.r'heologice de la Olheiul Vechi realizale

de

cirtle rllh.[). l]rrrnor. in prea.;nrrr citade]er nredievale din Piatra au 1'ost descoperite cAteva grtn{url care
iul l'c,s: inte rlirt-.tlri.e cft: calre autlr drept constructii merdievale, unul dintre aces;tea fiind datat cu secoIr.rl l.lV. irrl altul c;u secolul X\/li. Cu regr"et, in anii cale au urmal.. aceste materrllc pre{ioase n-att
ft,st pr"rblit.:rrt,il, o pl1tc rdrninind in arhivl lVluzr:ulr-ri cle,\rheologie irl ,{fiNI, iar ultele ilt trt'hirl Pet'sonalii a ar:torltltti.
\1ai tilziLr. not.tI conclucritor al ;;anlit:rului rlrheolrrsic de la Orheiul Vcchi, P'P' Birnea' in bazit
n:atcrialelr:,r'c1c lrrhir',i. lr explirnat r.rpirra potrivit cdreia t;anfr:rile descoperite de pleclecesor, ar fi t'eptczcf tili rrrr:rele un0r .et51i rlir parnint, I)e cale a drtat-c'cu prinra jumitate a secolttlui XV. Aceasti
ipote z,;r s-lr d,-rtolLt Lrnol r,estigii deprstate in cadr"ul gan{r.rlLri allat la vest de citaclela din piatra qi interpl.ettroa fortrrtii u Llr)ol clate c,bIinr.rte anteriorin ganlr-rl drrr preajma zidulLri de r:st. Ca rezultat, in istoiirgrir're it apiu-i.rt rclet:a clesple (lxlstentii la Orhciul \/e,:hi, pe parcLlrsul se,:olulLri XV rl doua l'ortificitti :cetatei.r clc piirniint iltribllit:r ltcrioad,:i lui Alcxrindru cel BLrn gi cctalea din piiitrir atrlbllitd perroac1:i lui $telarr cr:l lvllare. t\cers;tiL r:pinie, clevenitd idee de lefelinid, a dominat istoriografia de la Chicle citre cineva'
Sinau lt0nii Ia sf irgitr-rl secoluluri XX, f[r'[ r fi pusi la irrcioiald
Vechi in anul l9!)6 a scos in er''iOrhciulr-rr
r:gice
citade,let
ciich'ul
clin
ReluaLeu siil;irturilor alhe<t
,concorda cur opinia lLn P.P.
c1:n1ii unelt,- ltroble:rnc ce linelrrr de cronclogia qanlului cle vest, care nll
Birp,:li, cjlnclLr-i rJrr:pttte lui Gh.Dr. Sntilnr)r,. Dar, lucrulrle s-au schirnbat gi mai ra<iical, dr-rpir consr-rltlrea iLpr.ofulcluti ii ntatei'ialelor <le arhivii ale lui rGh.D ljmirnov, ctre indicall ilsLlPra unei problenle
n-ult r-r.uu ieloils,e. i.:e tineau cle ins[;i 'vri.brlitateir icteii,,:itadelei de pdmiint"'. Or, corelalea datelor
.')int:ritzltlLit]rcitct-tttts|'lrrrterre1er.it'ite.lbunll'ri]e
Srnilnov. llL rncrmerttul rtctttal. sltnt drr,pSrute dirr lrhiva IAE

A$N/t'

{ieuislo,4r hcolqgj4-ri. Scne rroirti

)!+

in timpul sdpatunlor
arhcologtce c,bllttute de Gh'D. llimtl nov cLt mate,rialele alheolt)gice descoperite
de la orheiul ver:hi nLt
noastre ciin a,rii 199(r-rl()0 [, ii at'dtat foarte clat., ci icleea,,cetdlii <le piimint"
ar(: supoltlll qtiintif ic co'e spunzittctt'.
lie alheologice descoi,-, ,,.ent i:Ontcrt. in celc ce iirnteazd VOIn pl'i3:aenta cele llrai recenle materi
a acestora cu date le obtinLlte
pLrr'ttc in prerima,:;ttacl:]ei Orheir-rlr,ri \/ec:hi 5i va fr et'ectuatiL o coleliLfe
al prolrlernei in cauzii in scopr-rI solLr.!ionicle cirtn: Glr.I). Smitnc,r', pentl'Ll a oferi Lln labloLl t:xhitustiv
rii ilir ergertlc lol

aPi'irute

1. CTncETAREA AllHEol-oGlcA A $ANTUl..ul DE

Vesr

l.'1. Date generale


al cltadelei
zidrilr'rr de
cle '\/e st" re prezintir un complcx alheologic situat in prcalma
"est
Gh.D. Slnimov in anr'tl 1951' cancl
de pi.t'L cle lu Crr-trr:rul i,echi (1r91. 1t 2). A fost iclentiftcat cle: cdtle
lr clescoperit inca patrLl seglnente ale
a 5r lost:realrzatii [)11rrril lr,ri sectiirnar-e. in anri t9'55-195? autolul
arheol,rgice din ciich'ul i.rc(sstlli comprlex ar-t fost stopate, iices$antului resperctil,. \4iLi rrpoi. siLp5tu.rile

.,$,nt.l

terr fiinclt'e,lLtitte cle

calli: subsernniltul pe la rnrjlocul anrlor'9(l'

cie
cafe se aflau la
in anri lg96-?.001 arr l'ost corcetate p.t.u nr;lrnente ale q;url{trlr'ii, trei dintre
"'est
A19-420 (t'ig.3i). se)ctortll nr' 7i - carourtle GH5-2r
zi,JLrl citaclelcr cle pntrii sectolr-Ll rrr.7l - caroLrril,e
coltul ei de sr-rd-r'erst: scctorlrl
(irg. rl: (r: 7). scclorul rrr.7-5 (fig. 5l g), iar una in incinta ciitadelei, in
este cle 23'0 rn (respectir': ('r'0 m' l3'{) m'
nr,. l,(r. L-u':lrnr,:u totlrlii a seglnelrtelor cle ganl stucliltc
1.Ct

rn sr 3,0 rn).

,-/-"-"*'y')
-4t

r-//

.ffi:iil;:,i:
r

li,i::i!

+I
I { ui!r5111

'

i1r ,ct

tr.' i I \i;r:t.l

.,..."
m

:lurr J.:

.Rlul ---"

ltr'rtltiitrl

f:

general
Fig. 1. Complexr-rl arheologic Orheiul Vechi [:'lan

("ill:;:l.lirl;l tnt;l:

''

'ri''

'11li

lrt'rlli

I))

\"irlrrnrr/ 1. i','r. 1

:.'

ie

_r': i

ctrr t,l t

'r

Fig. 2. C taclela dr: p'iaird de ler l)rlreiul V'aciti Planr;eneralcur;ectoarearheologicecr3rcetateiniiniil996-2001

,liJrri dt Yct si ;hadelci

It':--

-'-

:l--;r-:.-:qrr
/rl

:-

:EJ;:-==; ::'"i==):=T:'

t',,

\1\:!i J iilrilirii'

;l;-

* -r-_--

tt --r_

.l rq

A:I

r\li)

/nl rrc u\rilril. I9l'i

itrr)'l iiL!)ru. nr',1 r.lrl

1a
--"----=-\
^

\l

a-'/

ir,nr!l it i..til.\.:l

&:c'A afullg1lgCic

lii

r-r.

Seric nori ri

,._ .1,_

1i

-,

t
I

Zidul tie vest


al citadelei

$:Lttlll de t'est
st

t. XIV

,----

-,

de vest' cuptorul de ars var


complexelor arheologice din secolul XIV: $anlul
Fig, 4. Orfreiul Vechi Sectorul nr. 71. Flliln al
rrr. 15, lvlormdntul nr' 18.

Zidul rle vesi

$ii'i'

Fig,5

Ctrl^eitrl Verchi se'c1{)rul

al cf,lldaici

XIV)
nr' TEi Plarr al $artului de vest (secolul

I)t
\ olrtttr il i. ,\t l
iit)

t=:-:i
I

6rrr)a nr I 5r rje rc"r

ii rlrllorui

dc lJs \ in

r.r.{l\

(10)l.ut qilbu r'n crrn\ru

rr\l

ir)l-,rl in. p.lrc

i j)Pieflr.,.

(icri!lffi

ll{

DJ

r,,

.-4i -

(:ilS.)l,.ru,tirr.
)
l,r1',ir rrlrLlui

('f\rirlr3

n I 5b d,l ri!.:i
li atlpl!lll d! rt\ rrr

vest-ost: 1 - cilrourile l2'-F2',(peretele de nord)'


si(3ctorul nr. ,'1. $an\ut der vest (s,ecolul XIV). Profile
cle ncrd),4 - r:arourile J4-A4 (peretele de rrord)
2 - crarouri e Gi'..F1' l.poreteie cler r;trd). 3i - caroLrrile it-L;t 1p,,r"tnle

Fig.6. orireiul \rechi.

(!))0roiptscc

)Ji

17)l'ietri5. dcntolue

i]5
r!) !ol !'ertii

!.

tr)i,k)l

Si :i]t.!,r /.llt.l ).SrNn(

3;! ri renqrr.t

\: I

\n,

,,.
<

,5

X
l)l.r{ slefl
/I

jSol

l
l
121:iol

hnlucrir;itr.

sec.

'.rttiir

\lf \l\

. l0) S\rl cjr !it1. trroioi


Slplturi i,h I).lirllhs\'. l9j{r

({)Svl

(l)'ix

lrr J. \es'. te-

esull[

trlonnr

Croapr

r.

\l!

150 crrl

-:=:ve$t-est:
sectorul rtr 71. santul de vest (secolirl X V)' Ptofile
inversatd)'
(lpticd
- perreteler de :;ud al carourilo'l\5-J5

Figl.7. Orheiul
J15,'2

,y's6:rri.

- peretele de nord al carourilor A5-

,---

jr3

R.qclq

4!,ylt e ol o sic u.

.t elgil-ot]gi

(ililsol r.'lclal

-*-..:?it#
D2

q&{q1Jsll$*/"

i;.,Ctr,i:! )'Drun

''1Lllr ur,

tPietit. rt;on;r,51Scl
I

I lsol

l\\

\rrc ..lpllurri

rlrrt .t:ril

(9 r5ul

^..."".,".._.._

lulos-n'siP0{J1\lrflar. slt rt

(b/5n ieiluil.l r:.iihls

l'

it n'ln ' i'*

l'undllia ciudrLer:

ccrrry'uIrLLD'

'

.il

(9)Sol *nu1ru

trirn

irL.;rr'

'10j

D2
D-r \ rrr.
Yxxr -rrqx

i.Ei!&.Ll

(E)

150

c;n

Profile vest-erst. 1 - peretele de nord al carourilor D8;enlul de Vesl (sec:olu XIV)


..--ti.l>_-perelele
rle sud al ceLrc,lrilor Dg"D1 (opticd in,rersaLtd).

Fig. 8. (lrhe ui Ver:hl. S;ectoru nr.

75

1.2.{j;r:gmentulr|r.1(SectoruInr.71,carourilelA19-A20)
lr)nga lLiitula de vest a citadelei de piatra'
dupa
'in carout'tl,e Al9, A20, p0 O p0l'1lul1C: CLi lungirrea cle 4,0 m;i lalirnea cle l'Cr m' in locr:l' unde
inspfe est, fapt confirmat;;i de cdtfe pfezentele
.:irlcLlrele rLu (ih.D.SmirrDr,, $antur fricen o cotituri
.Ailt1tlLt.sttred. A, l,ost :L-rcetilt

in

cach'ul sectorrilLli

nl.Jl,

'csti slitii f ig l),


t. niVelul
ni.clrrl tnlrrlrri
r-esolulur ce
^.__^. r^ ..,r^,,,. ,-ro
de la
(.urttt,tan.tti,:d. $a1t! .l el'a siipiit in solttl steril, partial in stanca de calcar'
XiIl - pflrna jumirtate a secolului XIV' Seglll$iu-gallbLlr. .liliitt cLt nt tteriale itrheologice ciirr s;ecolul
urrnarlt {'oarte clar in peretele de
Inerttul ganl.l-11 cr. orierrrtat pe rl\a rest]est. Profilul $antulul 'rlost
de sud $anlul el'a intretdlt
.,,est al carourlor .\lg, .,\ 10. Latura t"le nord a;ar,1.rlLri eftl albiati.'in pat'tea
cf il cro 1,20 m lric (de la nivelul contemrJe si;ratur. rLrr cih.D.smil-ro\,ciin lgr52. Acrancim<:a $antLllui
secn-a fost obser'lrt, rJat fiind fiiptr-rr cain acest
)orL.n). Sub z.trur citaderrci cle piirtra trase*r $anturui
ior f Ltndatil z-rciulut se spli.irnea pe stlnca de calcar'
cu mLrrta al'surd' fragmente de lut
(,rtttrtt,rttttrtLlianlLllLri l.eprezentii sor cle curoare neagl'a amestec't
efa supfilpus d'e Stfatul de construclre al citildelei
rrs r;i ciirbune; cle lenln. ,n p{irtea supel'ioar;i, $ernftll
de piirtri, alci.tr-rit clirt ntt,ttttt'5i Jrictlr;.
f,^^+ -r^^^,,^.,rit ,,de ceramicir 96lbuies6lbuie
fiagment cle
un f!-rsrnF,nf
Ittvetrtur.lr P.rfteil r;uperioitlat il Llmpluturi a fost clescoperit
r,r;iettcri a l{c,ardei de l\ttr'

GH5-21)
1'3. fiiegmentul nr' 2 (ser:tc'rul nr' 71' car'ourile

G5-G]l' H5-

x Secrorului nr" 1l'i'n caroltrile


l\trrp,lusurer'r, .A fosl cercetl[ ?rr partea cle norri-vest
m spre \/est de la zidui de crtadeaflatii ia distanll rje
l{.1r, pe c, por.{ir,rnc' c:u lungirnea cle lJ metri,
din piat'i' orien-

ll

glinlul este paralel cu:ridul cittrdelei


lcr ,:le pirtr.d tllg:. a,6,lil.j" sectoruI men!ionat
0'30-0'60 m'
la
r-' ile I .5' spre est. !lantul a fost observa\
3{ancitt^.11.1
rat rjp,re nor-d c r-r o cte
'ic:
in proporlie cie 60 %' restul frind
(uru<'te,stlc,rr. poiqir.rnea rnenIlonata ;,r ganlulur a I'ost studiatri
secolul XIV'
n:clsit,alea pdstradi cr-rptorulrli c1e ars'ar din
corsr:r.rratti. r\cest luc', . fost rilctat de
pcl"liunea
Din aceasta cau:rti a f-clst cr:rcetata complet doar
rlescopcr.it liirrgii rnar_uir-ca cle er;t a E;anrulur.
a $antLllui (carourile H3'
stLr.clilLta doar jumritatc;a cre vest
santlrlui crin car.ur.ile (iH;l-,5, in rest fiincr
arheologice au fost sistate la nivelul
it:.'gt, Lllr. FI2r), in l)Lu.rea tje riLsirit a fortifit:a{iei lucrarrle
ct iJr-'lttic't ii c trntttt'tt iui :;rnlttltti'

\'pl:ttt,l -1- I'i_1_

m' $anJul era sdpiit in lut steril de


$anllll aivea o lalime cie 5,50-6,0
celelalte
era s[l)ilt pinI la'ivelul rocii der cillcar. in
LLlrc)rrre g.Llbure,in,.,rrirn.'in carrurile c,I{4 $anlul
nu ajungea ]* stinci' Perelii;anlului cor:.'.o*t-l al'lale irr pirfl.ea supe:ri,ari'f, a pantei, fundul qantirlui
cerLir{inrea fundurui gan'fului dupii cum au aratat
irorrLr spre lirnrj ?n pantd. FLr'rlur ;;anl'rt.i era prat.
t:61'-"I:'1i:ii::ilt'
c:etiurle integruler clirr crrourilc Ci-I{4 c,ra cle 3'il nr r\clAn:imel 9an{uluier:a *
clin piutea supenoara a
G2'
H2"
(j4. t{-1, iliin pi'te:r tnferi.ara ,r 1-rantei 9r de 2,60 m Nc:, in carourile
rlr clc lrL nir'elul vr:chi der cdlcare ltl solului'
l)itntr:ri. sl,,,.t ,Je l,l0-1.0
{,inr{,ittiilftl $i]lltului era ilcdtuita din patt-u stralun:
felrezenta o lentila alcitr-ut6 din sol cenuSit-t
l)t.ir-rrLrl strat,, din partca infcrioitrd a garr{ului,
edificarii citadelei de
,pr,lvenit probab,tlL clin fostLri r,'al, aflat la es1 c1e;anl demolat in perioada
citadelei de piatrd)' Acest
riltrir). cu pi5lrn::nli clc mru'litr qr clc calcar t.ploi;eni1i din const|ucii;r cle la margtnea de est cut o
ugil'n't pe 1'unclul ;an{ului'
;tar.-t aveu lgrosinr,,:Lt de 0.3g-.).70 m li .r,.
respectlv eri"l
norcr a porli'rii cercetate qanlului' stratul
Lr;.lrr.ir incrrrar.e .p,,;r,;;. 1,, 1,"r,." drl
^
pe
alocuti ct-t
iar
df: ntortaL,
jolT]ftls djn sr-',I tlegl.Lt sau girltltri anle:;tecat r:u lttt iirl;, ciilcar, bLrcili
j.a

aciar.Lcirrrea (lr3 0,50-0,r5i) lm

cirL,ttne de le trn.
misiv6. alcatuitd clin pieire de calcar cle diferite
DeasLrp*r strlLrului infcr.i.r er.a pras.tii o lentila
crn);i br.rc[ti cre m.r1.r'srniilar clupi cornpozilie 9i cucrirrrL:rsiuni (cr:le r.n;ri mar.i ari'gleau 40x20x15
in pitnti de l"i marginea cJe est a $irnlulur (acliinloare cu,--el folostt la conslr'uc{1a citadelei, aglernute'
0'80-l'10 m fJc')' t-a captitul *:-"1-.llTtt
(aclan:inrea
cirtl:1clt:0,30-0,i10 rn Nc) sl)'e centl'tll lui
'le
groslmea
m. iar in partea centritl'i a pr'rrtir-rnir studiate
unii str-rcliirle. iitrirrLll ir'ea !;1',isit'ea cie 0,:l-d,45
111 m
stf atLtlLti clc ptc,tt',: atinge I l,(t l '
nivelare' alciitLrita din sol
lerntilir clin pielre ;r mortar reprezenta o
pr35ts
Al tl'erlea strrlt' stlprepLls
m' prc-rvenit
cir: cirlca'' ttt u grosime de 0'20-0'60
celltSitt'in'lltts g,t'l'lttulos slrru lle)gl'u cu iarirmdturi
var - compk:xulnr'15'
prr,rtrabil. dtn sitp'lltttt'tt cl'tptortllui cle itrs
din
o nivelare sub f'ol-ma tlnei ientile alcdtLritd
Al 1:,at.11,e:, slr.rt, clin patteu supertr)at'il, fepre;zcnlil
probabil
provenea
().tCiO,ZS o,,.,,"t a fel ca qi startLll prrecedent
sol ccnrrlir.r cu lu[. cu o qrrlsitne cle

o'"

strcrr
llli; l]i,:'il':]llll''l,t?.;il;',1;i.;st,rc: L,n fragrnenr cr,:
l::11 l,il ],:.j::lt'::ii:,T,'-:l;lli"
al
a fost clescope'tti ?n stratul inferior
(

crc z1rur. ccianrrca


eai[ruie-r.giet..Lcii tle iiprLrl r,,rcirrdci

"o':.1]']ll,l;,ilt:;;;l,ill"iilr,,'',

'an{ultri'

rnteres ceramicit' pietrele


st,rbilirea cronol.s:it:i ea'1r-rlui prezintii

'

per"ioacler
mc)'tarl,l }i clatell:.lrlttiqt'ltficr:.
_--, ..+..-:; -,,-t,,lrri ,:rnrrline
rrpar'li-ne in totalitate pel"lorlt
a Llmp r-rturri gan!Lrlui,
rr.lerioard
partea
c,.:s{:olleritd1.
ce.rr.nrc,ir
jrtmitate ir s;ec:olului KiV plniin ll|11!l?:
Ho.rrclei cle A,tr, rjlttata clrrr primlt
gr culoare cu ntortarul
r:ste icrentic dLrpd stl'Licturrd, cc,m,pozilie
MOrtrrrur crin Lrmprlutur.;: qantului
a Hoardei cle
clatatf, in ultinra lai''r cie domlrraliei
piatrii,
de
citaclel:i
tr'uncll.tiej
fOlrtsit in ct.rrrs;tnrc!ta
'\,e .:hr. l-16,6-1369 (ll'ocrrr'rx: l)005)'
Aur-ltr orhei,LLI
funda{ia ctdin f,ndatia
-...,-: ..i
pietrele rlin
^,,rn.,,,.o,.,,
cu nie'.ere
qi cul'o''e
pir::trcle clin r,r'plr.rtura;,rnturur sunt simirare dupir structurir
tipic pentru fundalia construcavcrrlr ampr.nte evidente cle mortar
tuderei rJe pi*trii ,r.,'',1t. crinrri: cal.e

t'.

procerlll .1.:::l'l'::i::.,i.:"::o-"::l"T#?['.:J, "'Ti]l:lll;1,ii1 r,,.,,,e i'ctici o le girtrrrir cirrccld inrre Iegdturi esr-e clem''rstrater de stratig'iifra ;;an{uiricrulur c.e vest. rrceasr6
tr.rrral.err qantr,rlui di, preajnr r
a l.ost astLlpat dinspre eSt, dinspre

rn,Jrcd l.oarte e;x.pliclt cd qanltrl


lrrr' Ast|el. trbsct.r,i.ttille nrintr{ioase
din timpul Iucri'ilor
ce c.r-r1.inea restu'i evidente p'o'enite
ameste.ilt,
pdrnilt
cri
piatr.ir"
ile
ci'adela
u"?i.'[:;:.1'll,:,'i,|.!i.,J.f,::':lli"
inrre anii r366-136e'
ri:'iter s'pe,'ic,are: a ern!urur esre srabilitd
:ir eclificarea citadsk:i dir piatt'a'
c,i,ncl era asttripllt in iegatrr'r''i
complex lipaten!r'.la faptul c6 in umplutura acestui
uir.g,,,n
grurlului
siratigrafi:i
conrexrur
irr
var. Aceasti obse'vafie demonstreazii
line ae lemotaiea :uptorLLlui de ars
Procesul
s;e:sc rcstr-r, rriiir.r:rille ce ar.
iu's
$an'ul era deja astupat'
cle rnoLare a cuirto'ului de
'a.,
conacestel
cii in yrerioacra rJe r.unclionar.e qi de
a
superioar[
stratLrril,: cle niverare clin pal.ea
orremonstre,zii
curl
clLrpi
,s;t.pirr.ii $antllr'r,
mic interval de
gr:opil crlptorului' care s-a procius la un
slr.uctii s-a frnalLi.zat 1'n pe.,:acla arnenajarii

r,r,p

e,:j;1q1!rh e-s!.oAt!-59!"-q

-.--

lar)
rlLrpii ir'c,rnj.r-,:r.r

lur,Jltiei crtirciclci de Pratrd. Restutilc mitteri;-rle Proverite din cttptot's-all

"

it

sLl-

piapr_ls dcrar.partial tSLlpili rlanlulr-rr rJupd ce acestit era astupat.


relatrvf, a comple.E'tttyte.ln baz,1 obse,,.r.atiilor:fectuate []utem stabili ur*51c13Lel cronologie
gantul; la a doua a fost dernolatd partea
.,t*lor clin Sr3ctol'ul cretcetit: la plirna,etapd a 1'ost amenitlilt

construcvalului. solul fiind lrun,:at in partca inferioard a $an{ulr-ri, la a trela a urmat


r:tapi a fost astupata partea inferioarzi a;an!ulur cu
tr"L p:.rrtillii a cjtadetei dc piatlal la urrnatoarea
groapa cuiptorului de' ars
rcst*r.i clin c,cnstr.uciia cr ldelei clc piatra; la a cincia etapi a l''ost sdpati
a qrrn{Lrlui; la a $asea etall-ll.solr-rI scttls clirt g,t',itpli a r;cl'r'it 1]entlu niveLarea par{ii supe'rioilre
'i.rf.
tencuirea zidLrlui crtar:rri a functronat cuptorl,1,.rr. p|rciucea valul nec:sar pentrll cottl,truc:1iil 9i
cdruril par'{ial s-all sllpfiipLls
,:1,:lei, rar. la etapa f,inalii r fost rJistlris cuptorr:l cle ars va1', restufrle
p-'st-- LrmIlLtILl'lt \Ll'rL'l-itrf i it Sitttt;lL i'
respective'
in baza ohserlatiil,r.r-ealiza-re qr inventalului alheologic de:;co1:rerit in stratr-rrilede ALrr, drrl
perioadei Hoardei
lLrcr.ir.ile efectuatc, lil etrllelc nr-.2-',tpot fi rtnL[Lite cu sigurantii.
lnir l 36b-1 i69.

r,;rrlteri.lir.d a

1.4, Segmentul nr.3 (sectorul nr' 75)


sectorult-ti nr.75, nemijlocit pe mllrglneil
t\rttp,lus,ttra:r. Seqme:rrttil nr. .l a fost stucJial. in cadrul
rn sple \/est de la zidLrl citadelei
stlncii Rdu'rrlur,,.rnd'e inc,:1lea treLseul ;an1ui,,ri, la rlistanla cle 8,cr-10'0
avea o iungirTle dr::6 rn 9i era orientlta pe ltxii nclrdr:le piatr.d (tiill. l. it). por.ti rnea cer:etath a;anfulur
:iLld clr cl:rie re cle 15 gt'ltctl spre Vest'
rrr a
r qrrnrrlrri
ma lilrgi in comparatl(l cu colpul cle baza al
era mai
,Cr,t.(t<;ttri.stit.,t. fixtrt mitatea cle ncllcl
ianlului err
cotiti spre norci-est Lalirnea 9an{ului la nivelul vechi
,:OnrPlexLrlui g, dr:via cie lit tritseui ,seneral, J'jind
(l',70-i'tl
varia cie la 5'10 m la capdtul cle nord' 4'30 rn la rni'1,.lc cill:are al solt-tlut (aciirtcimea Je
"t)
:ianluiul'
locu por-Jrr-urii ce|cr;tate ;i -i"50 n'i la capltlrl cie s;ud al portiLrnil
rn Nr: sau l]'0-2'30 m de la niVelul
2,80-:i'0
de
stelil. alir-rgind adin':intea
$irnrr-rl cfir satpat in i,rt
gratle' tar furtdul q;anfului era
iLveilu ft>r'rnii cle panta, sLl) Lln r-rnghi t1e 4:ii cle
cle cirlcir.r"e. I'et'e1il

1uldului de l'0-l'30 m'


pi,u ?n,,.,r1iu1e qanfLrl ir\ ril o fot'rtri trapezcidalacu l[limea
succesjve, cal'e erau amplasate t"::9:^t:"
Liut,rtluturtt;rilil[iljil,]efa alciituttii din patru stlaturi
(pa'tea de es;t), fapt ce ne permlte sa
,",erir.rtii compi,l.rir.i\ cu s;tr rrigrafru solu'iloirjin pro,jma sectiunri
t'c'cr rtl:il.i Lttittt cIap-'lt' .tsl tt1ritrii larituILti'

'cclri

9i
i l,il lr.rnclui ;ilnfr-rlr,j. la aclri,ricimea de 2,3'5-3,0-5 m (carcurilecuD5-D7)
grosimel

l'80-2'40 nl.(carourile
de 0'60-0'80 m' In ca-

(f'7). se gdsee Lrn st1'at, alcatr-r:t r-lin sol lr,ttos pe alocuri centtrliu
de
fost desi,rpeiite 6lragrnente de cerarnicd gdlbuie-rogietrca
,Jr.Lrr acesrui strat, ru func'r qan{ului, au
a
pentlu
tipice
Je ceranrrcri cenu;ie moldgveneascA
'uc[gr.a prierrtali r:tllicd sir:colLrlLri X[\" I 1)'agrnent
de
o rupa cle I'ier cre ci'ca -500 g'^me gi 2 lame
1ou' lurniitute a rsecorurrr xr\r - inceputLrr sJcorului XV,
comtlatt:aza stratul tespectrv cu se.olul XIV' Analiza
slle:x rlin pareDliticr,rl tiirziu.,\cestrl clescoperrr-i
valulutt
a
ace:stil ar putea ptoveni tlt" p::lt^ superioari
po:litiei solului ch' acest strat piufe sli inclice cd
pratr[, a
de
citadelei
durpi finis;area lr-rcririror cre co:nstrucr;ie a
crin prelr.lrna grnrurui, c*e, fiincr demorat
iie rrnde clndva a fost ertras'
ti:st arunclt dilei:t Ia 1r-rnrlul ;antului. sru acolo
nt
cle I'E0-2'-36 m (carourile D5-D7) 9i l'07-1'80
2. Dcasupra. str:rtultLi prece.lcnt., la adincirneit
de
calcar'
de
inchis' compact ctt pigmenli
(ililroLlrile G-q-G'i) se gliisca un stfat cle pi'nllnt c:enuqiu
de ceramica galbuiesl'Ii'lt illx l'ost descoperite: l0 fragme'trte
0,5,0-0,75 nr in glrc,sin-,,-'. in crcllrtl acestui
]{l\/' I fragment cle' cetamicd cenugie molcloveneasci
roE;reticd clc tacl'r'f,.rie'tald tiprcI secolului
din paleoli--inceputr-rl secolului x\l $i T lame de silex
tipir:ape'tlLl Lr clr).'r jun'dtate a:sccolultii xlv
(adiincimea un inel din fitt (-2,0 rrt)' o placa din arama
ticLrl tirz:iu, I o' Lrma'. ti oase,ler animale.
descope'iri dateazf, stratul respectiv cu perio'da
r,r1 rn);;i 3 bLrc:iti cre;r:ur.i de r,ier (150 gr.). r\c,este
respectiv provine drrl
solul'Lri r;e poate i""tp''nt cd sttatul
sec,JlLrl lllV. JLrdecind dupii c.mpozt{ia
lurcrdrilor de concin'e a 1'cst o'untut in qant dupl finisarea
de lingn
par.[eil rnijlocre t

(:r-5

'alulr

'an{,

sttLrc!ie I citllcie le i cic lltr'tta'


fornra unei lentile' care se a$o aglornr:rafte de mortar qi pietrr: sub
11. Pr:ste striattll nr' 1l se gasol
la capatul de sLrd
not'cl-lsttd. Lalrmea stratr:1ui era de' 1'60 m
ternea tn plrl.ea r:e:ntrale a ;an{Lrtui, pJ'r^.

1.+1

m la cirLpJt.Lll de nord, iar grosrmea lui rnaxrmald era cle 0,40 m. Mortarul era de
le bucdli -r.tinglnd dirnensiuni de piina la 15x1.lxi0 cm, 12xl0x8 cm, fiind analogic clupli compcl:,t,ii.ie gr cukrirre c:u rlortarul drn stratul cle constt't-tc;tie al citaclelei de piatra din secolul llIV, <lescgpe:rit liingd zic.Lrl ucesteia. N4ortal sirnilal a fost descrtperit i:n segmentul nr. 2 al ganfulLri. celcei.al ?n sectorul nr.7l.Ir4ortarul crzr amestec,at cu pietre de, dimensiuni mari (80x65x40 cm.
rj0x.:i0x4t-t cm, 55;r^-15x3{) crn.:i0x40x30 crn), miilocii gi rnici, provcnite din resturile de constt'uc{ie..
r:rtuclclci de purtrri clin secolul XIV. c:u-c, dupa iinrsarea lucriinlor c1e construclie a celei din urlr6, ali
os. iil'un- irl.c in );r lt.
in stratul cle rnortu'drn ;lnl iiu lost dcscoperitc Ei 1'rrgmente de ceramici gdlbLrie-roqteticd de faciurii orientirlir trlticri 1tenrru sct;olr-rl XIV. Aceas;ti ceramiclr demottstretzilcd stratul respectiv apitrtine
'in rrcelagi stlat, Ia irdiincimet de 1 .62 m, a fbst descopelrti o lupa de fier
reritracie i 1'loar-cler rlc ,\Lu'.
itu lltelrtale;r de cit'r:ir 3 kg, ltrt:venitir cle a fundul ttnui c-tptol de rcdus rnin,:reu de fier.
,1. i1 ;raltca superioati rr gan{ului se gdsea un slrat de panllnt,ienu$iu deschis practrc fdri
mplrritdti. cu1'e rcjlfe;.enta o parte cliri stratr-rl de cu,lturi nr. 2 diri sectotLll nt-. 75, observat in pleljma;arrtuIui,,\(:r:r,t stlirt i:rL grosimca de 0.20-0.90 rr. avea fornta unet le,ntile cafe acoperea toaa prirteir, supclrc,r,u-ii il. piintul-ri, cle lt r,ivelul solului <lin secolul XIV, adAncimea de 0,4-5-0'57 m
riLrrii la 1.20-i.(r0 nr. iln ca,Jnrl stratulur respectiv au fost descoperite: o llara din fier (-L'-54 m)' 28
ir.altrnenr.c cle cet'arnicii. ciintre c:are l Z fr-agrncnte a1:ar{in Hoaldei de Aur. secrllul XlV. rlrr l6
i-lltrnenLe d,er cer-it.p1ci molcloreneal;cli, cle cLrl,lare ce nuqie tipicii perrtrlt I doua lumdtate it secopaleoliticul
Lulrtr XI'l'- inceputr-rl secolr.rlui X\,'. Au mai fost descoperite 4 fragmente cle sile.x din
:fu';rju;i I i:tri ,Cirr ftct',
{cest str-at esr.c i.inalogtc rJupir cornl:rozrlie qi culoarr: cu stratul de culturd nr. 2 din ctrclrttl sectorupartea superroard a stralLri rrr..7:i. gbsr:r.r,,ir.t i1 ai'ara:;lLnlului, spt-e est qri vest. Pornincl de la faptrrl cd
reprezentlncl de 1'apt o
preqm[,
Ir.rlrrr c;n ianl s3 tt,r:isca practil lzri aceliLqi nivel r:u stratul lespectiv clin
esi' din
:ontinuar.e $l o plrte il acestLira. lllltem conchicle cd ac:st sol. a fost aruncat in $an! dinspre
piatra'
d,e
citadelei
a
constrttcfie
tullti.r fostului val, tJemolat in ri:z:urltatLrl linisirrii l';crdrilor de
din lier, element
Ir;,etrtrrr din,;.t1,1t. in por'lir,rrrea ccrcetati a qan!ului au lost descoperite,: o verigd'
rjin aranld (-2,11 m) q;i I cui de
cle l;, o ziibala peltttt.l cai (-2.t) m). 6 bari drn l'ier (-1,51m). o placa
de z-9ula de
fier-.,1..i5 m). l.l l;.rrre cle silex din paleoliticul tirrz:iu,2lupe cle ller (3,1i lt.e),3 bucati
fragmente ceramica de
fier-r'i-5tl _er-). fJ oi-1SC de anir-nrrle, I os; uman gi 54 fragrrente cle ce|amica: 36
moldoveneasca tipici pentru
f'actr.r*l ri:rie:nrlla tipicii secolulr-u XIV ;i l8lragrnent,e ceramicd cenu$ie
lu clgLrit jtrntatate it sr:cglullti )(l\'' - inceputr-rl secolului XV'
('rotrsltt,e,itt.lt:rttltitti.In t,irita materiaIelor oblinute. pLltem conchide' cI in parlea de est a ganlului
isloricd a fclst clemolat, pdnilntul din corpLll lut
i_i exrstat un r,,rirl r:Le pimiint, cure la o anumitd eiapd
stabiHtd cu certifiind arurrciir 1n qan1. I)ata dcrnciliu'ii r,alLrlui de pdrnlnt li data astupdlri SaniLrlui este
plecleazd ceramica 9i mortalul
tuclire in liinitr:lc unilclr.(r0 rr secolului XIV. in favoarea acestei ciate:
inclusiv la fLrnd, aparline
drrr Lrmplr.rtura qantulur. Ce,rri-nica, clcscroperrt[ la toate nrvelurile rlan{ulr"rt,,
ar secolului xlv (flocrux:r
pcr.r'aderi }loar-dr:r rle Aur g. oste dalatii la or"heiul \/echi cu anii 30-60
masir de mortar 9i pietre, prove20r,):). Dat frinct,,:ir in uinplr-:rura gan!ului a fost descoperit un strat
de Aur' plltem
nitc clin lcstunle r1r: consti,-rctre, ale critrLclelei cle piatrd, eclificatd in perioadii Hoarclei
a citadelei de pratrir;i curdtirea
su:itrne i.,i:;,rntUl a lost astu.ltlt dupa linisatea lucrirrjlor de construclie
Observa[iile stratigrafice
pZin'rint.
de
rere*ului clin p,rg216a ei. iri:rr;elagi timp a fost demola: gr valul
astulpirrii qan{ului' La inceput a
au pernris sa i;taSilirn ordineriL ctemolririi valului gi. r'eslrectrr, orcltnea
qi aruncat inapoi in
fost tiiat vir.furl valulitr, alcirtt.rit clin sol lutos, e:<,tra:i ciLnciva din fundLrl $l'rniului,
valului, alcatuita din sol cenuqiu, extras cangan1. La a dou[r 1,,a|,a. afost,J;:ntolatd pllrtea cle rnijloc: lt
in ;;an{, deasupra stratulr-u prececlvr din l)arteit cle rnijloc gi suprelioari a qanfuluLi, gi aruncat inapol
resturji de construc{ie (mortar 9i piedent alciitLitt cl1n sol lirtos. l-,r itreia l'azd,in $an1: au fost aruncate
terenuluti clin preedma citadelei, dintre
tt-e). prc,r,,enite din Santrerr-ll c:itndeler clc piatrii, clurp[ c-rrd{irea
de prdrnant, alcituitd din sol cenuzicl 5i va)'l cle piirnirnt. La a l)atra fazilitl'ost clernolatii oaza valului
trruncar:cleasurra stratului de mortal'9i piatrd'
;iu, extras drn iri'',e i.rl vechi ie cilcare $i
ceIn legiitLu.l::r,t inventiil-r.ri identificut un interes apirrte prezintii cles,coperirea fragmentelot'de
descoperii ceramrcii moldovene$ti
r.arrrrc6 nrolclc,.veneasci in par.tea infi:rioar6 a qanluJui. condiliile

rLl ;an{ulr.ri \;i cle :i.1")


r:ulorLre griilbure. une

11-)
la.a

Reuisla Arheolo

(L Jene tl)u1

cxclricl orit:e gincl clesprr: o pdtrundr3l'e a lor la frindul $anlul{.ri intr'-o perioiicld nlai terzie declt trmpul
astupalii lui. Analiza ir cntai a fragmentelor descoperite demclnstreazA cA acestea sunt similare ceramicri nrolclo\iene$ti tipi:e pentr'rr r r1oua jLirldtate a secoh,rlui XI\'- ?nceputul secolului XV. in acest
corrtexf pulenr c,rnchidc ca prez:en1u ceramicii moldovenegti in garrL! impreund cu ceramicii Hoardei de
,\ur reprezinta,c[e fap1. rrn indicr: cale pernrite sii stabilim tirnpul astupalii qanfr-rlui de vest, care in acest cilz nu poate fi dcc;it per"ic,rda clin Lrltima {azd.a dominirlrei in lrnut a Floardei de Aur, anii 60 ar
secolului XI'vr.
in iegiitLrri cLt l)r'e:.,lnti-l in r;an! a ceranricii rn,:ldovene,sti trebuie de amintit ci clescopeliri similare rr l'il:ut h anii 50 qr {}h.D.Srnirnor'. Aceste fapte. mai tiirziu, r:u"t fost folosite nejustificat de ciitre
P.F.Ililnt:r p--ntru clatarr:a aceslui c,cmplel. cu ep,lca lLri Alex;rndt'u cel Bun (iilrpuq 1984, p.82-85).
,A.c,,:listf, opinie cste cor.estatf, <ie observar.rrle stratigrafice, caracl,erul umpluturii qi matelialele cerarnice descopcfitc'irr garrr pe parr:Lu'sr.rl anilc,r 19196-2001. Descoperireain pat'teil inferioard a;;itn!ulLri a
clc,rri 1'r'lgnrerrte de cet'utnictl tnolcloveneasci, cu caracteristici tipir:e pentru it doua jr,rmitate a secolulLrr XI\/,- lnceprrtul sei-' 'lului X.\'. l;:r f-el ca qi diesc:operirea unui frrr-ement sirnilar in partea de rnl.iloc a
cornltlerxulni re:;pcclir,'. reprezintii un argun-ienl foarte seric-rs in favoarea pretlen{ei la Orheiul Vechi in
lirnpul clonrinatieL Holi Jei de.A.r-u'I populaliei moldovenegti. Aceast.l intr:rpretare a descopeririloL
mcntionrrto:,e qiseSte in clepllni concordan!;i cu descoperirile r'rrheologice clin gropile de ars vitt'
r'crrrpleriele nr L I ;i l5).

1.tr. Segmentull nr. 4 (sectorul nr. 76)


irlentifrcat jri sec;toru.l nr. 76, ince-piincj cu adlncintea ci.e l,l8-1,30 m in partea de est a calourilor (l-5-I15 gi curou 'ile C6-tlt5.
'[1 pcrtrgle a,Cin crrourile L].5-Ir5 qi C6-E5 qrnlul era adl.nci1. in solul stenl piind 1a nivelLrl stlncii de calcar, pe ulscr-rr strtipungincl stlnca cu 5-8 cm. Grosimea lentiler de pimlnt pe aceasta portiurtc de Slltl era rlc 0,:()-0 40 nt. Lllmele constructiei au l'c,sl observate atiLt in plan, sub forma unei
pe,te de cglolre cenugir-inchisii, ciit gi in;lrofilr.r perefilor carourilor respecttve. Traseul constluc!iei :1a orie:ntirt lle irxit'reSr-eSrt. f iind observiit l)e o porliune cu lungimea de aproximativ 3,0 m.
rvirnci o lllirne ,Je.1,6(),4,80 rrr. in partea de nc,rC lutura construc:liei cobolu'd in pantir spre sucl. Latura cie sud a.,sa1!uluri r:r'a suplllpLrsir cle',;estlgiile unor construr.:lii dtn ser:olr-rl XV (cornplexul nr'
ln
*5r[). Solrrl cle umplurr-rrii clin;;an! reprezerta piLrnlnt de culoare cenugte irrchisd, firi lnlpuritd{i.
pi.Lrlera superir:rari se g:r;ea Lrn sirrlt cle parnint als puternic de 5-7 cm. In solr-rl de umpluturd a I'ost
('ittr. La rJistlnta de lll nL spre est de la latut'a interioari a z-idr"rlur de vest a
Je'srcoperiti ,,) r;t'tt,it, d't'
-'iLrrdelei de 1rix11';i tt'lu;cttl $ilnttllLli sc tet'minl'
in c,rntiitLrilreo traj:Lrlui dlt. la nivelul locii rle calcar. in carourtle C7-b7 pe o porlrune de 3.0 m
a fr)s,t obs()l-rittji c, lenti ii alcirtuitir clln sol cenugiu steril cu pietrrg, care venr3il in cclntinuarea poftuntl
,Cer gan1 obliel-\,atd in carourile C5-tr5 qr C6-E6, cliLr dat i'iind cii act:stit se afla sub nivelul vechi de cdlcare al solr:lui nu llr,rte,tlr pune aceasta lentilain legdl.urdcu traseul ;;irn!ulr-ri.
.A fc,st

1,i6.

Particularitii!ile $an!ului de Vest

AnlLli;la materialelgr'ob{inLrte, permrte si face:m anunrite observalii privind particularitAlile tantului de,,rest. Frin s,:sm,:'rrtele celr:etate au fost slabihte dimenrsiltnile Ei traseul 9an!ulLri de vest'
citlr1elei cle piatrd" Are un traseu serniovrl$an1ul se a1:la la cli:;tanta cle 10,0-l2.ji m dr: la zrclLrl
CrpiiiLrl lui de norcl facc Lrn col sple est la dis;tarr{i de 6,0-8.5 m vest de la coltul citadelei de piatra.
pe cle;.rlta p1r.te. capiltul cle sr-rcl al 5anlului l'dcea un cot spre sud-r;:st-est intrind sub zidul citadelei de
pratLi,in porgiurrea rfjir ri la distanla cle 3,0-8,C) in norci de la tutnul ei de sud-vest. Lungrmea $an{ulur
perpendtcular'
dc yest, nrdsir-1.rirtir pe ir\.a zidului citadelei de prirtra era de circa 98-99 m. $an1ul era
vest,
fiind paralel
se i'ntin,lea pe axa n,r'd-sud cu deviere de l5 grade spre

m;l.lLli abrspt al RiLrtuliii,

pe o lungilne de
cu zidr.rl citaciel:i cle pratr6 pAnI in tegiunea turnului semiclval din miilocul laturii,
in punctul aflat la
6ri.0 m, de uncl,: incepie r, cotitura Ientl sprr: est, iritrAnd sub::i<Jul citadelei de piatrd.
distan{a cle 9J,',t0 m d,:l la laturit ile nord.

l,olrr,n'r1 1. ,r\'r.

---

1- - -

143

nI' 76' a
unea cercetati in caclrul sectorului
collrrl de siuci,-vest al r-:rtack:lei clc piatra' pe por!
de sud o'entat
.po{ir.rne srab
qanluriri, tar.e ,Jesemna inceputul traseului
rr-onLlntata ii
lost sesiz:irtir o
aflat la
-lrlseLrl cle sud al sarrlurlui a f'os;t observat c1.ar pe o por{iune c':6'0.m' in intervalul
est.
tipf.
piatr"d. nrar
intetioari a ztclulut 9.'*: ,]1,:]tadelei de
riistlrrta de 1().()-].b,|] m Sp1.3 st cle la matgincl
indicat' In
te,rmind|ii acestei construc!ri in pLtnctul
,Jep,arte spre cst. ncl.iin<i sesizilbrl, posibi clin cau:ra
de:crlrnozicnl cLI o grosime de 0"20-0'40 m'
iectc,rul ile sttcl, FanlLll et'a sllrltt intr-un strat
?n sec{iune cu ldtimea in par,r,e st ir\ieir o 1'O'nrd trape;loiclalii, pe alrlcuri semio\'ald
cle
$antul
la nrvcltti vecht
de rj,q5-3,r1 r-n. Adincrmea qan{ului de
tea Supei.ioarii cie 4.70-5,E0 rn, iar l1 flilcl
cle vest a citadelei
cle suci in regilnea intersecliei cu latttt'a
cle ciilcar.e v^r.rii de la 0.(r0 rn la capatr-rl
plnd la 2'35 m
pre,,rjma tr.rr'ului srmiovar ar ziclutui, a.iLrngind
cre piat'i, ra r.0 rn in regiunt:a din
')in

rrot'tl

permit
,r ,r^^..r..^;..-,,,, {nrr descopel'ite
cltt'e perlr
r-rnc.,'rrnelile probe
n;tlbe cale
u;'n{ultt , in timpLrl sirpirturllor arheologice art fost
conval cle peirlnt' cilre a fost clemolat in timpul
si sustiri,:nr ci irr scctorul rcs,pectjv a,:xlstat un a fost descoperit un stlat de pamint cenu]lLl' casapl.u'ilor
str'(:tie1 ,:ilatlelei d,: prllttra, Pc pat-cut'sul
clin prea.lma q;anfulr'ri de
cle pii*int. cu valrir cie pa'mrnt
val
eventuar.r
cLr
regatLrr.d
in
pur;
re. fo'tc fr
clin parteu inferioarii a acestlri Ean!.
Ve rt. pofte ii legata i,iLilr',pI,_rt,,rir

in'-'.rpit'tI

i'

'Je

partea cle est

1'7. lSronologia $anfului de Vest


ulm'toarele n-]ateriale: diitele strati-

perl*r stubilir.c* cr.o'orogier grn!'Jur cle rrest prezinti rnteres


cur cuptorul
mate'ialele ceramice clin;an1' corelarea
strlrtigrafice
5r
gene'irle,,t,t.,t*
gr,lice
'an{ulur
,""';,.1il,1';,1;.1':::,::?:tl::,"!:p,:]li:,'nta niverLrr sr,arigfafic ar gr.pii. ean!urui, observar foarre
cle cdlcare al soluqanluluL,erra sapiia cle l'r nivelul vechi
gr'raplr
Or'
cerrc:etaLtrl
1nbrne in sectoiirele
jr-rn-rdtate ii secolitlt-ti XIV' fapt ce
-XUl
p.r,r'u,"tt"tut
tipice
lr-ri, ce {rontrnea matet'iale
; f].i*" intr-un anumit rnterl'al de timp din
rerat:^ir a ga'urui cre vest po.te 'i stabilrtii

clici. cii, cronorosia


.a
o'grirfi^
'T;'l.;1:lill:l;:r.,-c,111r16'gic, it relrezinrii s;rrat
I'l]11:'j':,:,,:,'::**,'":i';:
d'emolat'iarinfinal cltmoloz
in3-4e.a'e'lainccputtupatiinitrinvalul
star.lel'estalostllstLlpal
$irntlll
p.rnind cieia faptirt, cir crata cclit]cirii citadelei de piatrieste
c*:
cilacielei
[:,iatra.
suspoate
c(lns;r1.'c!ra
cr3 ra
1366-1369' sc
cie Aurr in tir't, in pe'icada anilor
sltpertoat'a a
birrrir i, ultirr* l.*z:ri a d.mir;r1iei l{.arclcr
rJr''
cronologtca
limittr
pel'i.a<1, :espectivd'
in
ii-.-pr,.lclus
gln{r-rlLri
ttne cii 5i ns,tu'i'.c^
a.Jeceniului $apte a s;ecolulr'rt XIV'
polrte fi stliriliitii in I coua jurnlitate
in maiori;.irrfLrlr.il ciuiitlsl
material:le ceramicc din Lr:mplLrtura;anluiui'
pentru
Al tr.eiler,r r.:per cronolcgic, il reprezinia
de tip 'rrienta}, caracteristici
ir 1,ost clescoperi'f, ceramici
gan{ur,i
umprluturl
in
In
tilr.ei,i cirzufir.r
tirnpurie mol,ioveneascd - r8 fragmente'
cerami,:[
riir
rerativ
Flr.rarcr., c'e ,,\.rir._ 49 fragrncilte $1
cle ceramicd de tip ol'iental
au fost clepistate'28 ftagmr:nte
ump'lt''tr.l'ii
ale
l't'-'tJul
stratltrile lnicrioale
au fclst descopel.itc:
ir, Stri]tu ol. *o,.to,.;t piatrli din
qi 2 fr.rgrnente .ie ce,ramic.i rr,oicior,erelsca,
au fost recr-rperate 13
Aur, ial in slatui surf.tio.al $an{ului'an!

,Til;ffffll:

cle ceranriceiL ,, I-loarcle,i rie


lritsm.nte clt: ct:r"ln"'ir:5 cle -ip'
At
rr-r,:urstfe[,zd r:d ltstr,tparel Panfului

[i iragrnente

Aceste date de-

t"'itnt"ili i6't''51"'tn.te de "eiam'cd molcl:rveneas;cd'


malul Rdutut'"" t-" p''inl'"'1n perloacla cincl ?n a$ezarea cle pecenugie
de tip
gi ceramic. m.ld.oveneascd

raspin-dir:e
fiin r.ind cu,.iLrrarnica tipicri orientr,l-ri...,'ata
Jilul*r citaclel.t:,,t1,*t' numeroasa dLrpa
o4:
rru$;,rrrn. *ceasra i'iinctr..trliu 'ardin:t,r*.itit'r
iT
in ultima ftrz'aa domrn.liirsemene^ sitr-ralie se pLrtea crea
o
girn{urur.
a
ni'elrrre
cre
nisarea procesurr_ri
anul 13 69' cind tradi]iile q;t
pr oclusd
ong;iito,
o
precarea
a'i.dupI
.r mo.gole 1n 1.rnur sau in
'n o.nttrniti perioadir' dar in
og"'"re pentru
pistre
t''"fuiit
t,,gic
m.rJ
in
'rimii
,1,:)l-[uriiclr orten'tirllt
atitohtond a
'aqi "'nrtrteriare'"1n
noi, caractefistrco pentru populaiia
,r-,rJitii
rmpuni
se
sd
ar:elarii timp trebrurau
de vest s-it produs in pe,\stfel, ,. 1,.,nt.'ccnchicje' ca l.stupa,ea 9a'n!utrri 60 ai secolLrlui XIV'
ca'rpirl.cl-nistrean
a anilor
!lnutLrlut
d,,'Au.?n finut, in a oo,rol.rm6taie
vest cu
rioacr,r frnarii a ct.minatiei r-i.ardei
cofelarii stfatlgrafice a $anfurlui de
rezr:ltatul
reprezrn[d
il
l1l 131tpslr3:a reper cl'cllloltogrc,
l5)' U)tirnirl a fost clescoperit la est cle
(conipitl,
tui
p'''olilu
?n
rl.r,,.,l,erit
"t parte din suprafala qantului' Din cele
cuptc,r-Lrl cle: ars,urr
n..p.ri,.ro c'ciar'rnarurile sale o
tlem,lat,
locul
pe
$an!.

rr:ii,

'rlului

ReL,isla
1.,1 +

Al:s9bgt 4. &-9J]-i4l

ars
cotrclrlzli: prilna const[ in fiip'tr;l cd in momenl'ul constructiei cuptorulLli de
incetase
i$i
',,ui, valul cl.e pirpl)nt era ri:molat, iar ce-a cli:-a cloua, este cd in momentul cind cuptorul
piatra. Avind in
r,:,.istenfa. ;antul er.a astuput complet. inclusrv cu moloz din construr;fia citacleler de
,,,t:dere faptul, ca r-lmplutuLa cuptilrului con{inea lTrateriale tipice pentrll pertoacla finala a Hoardei de
,,\ur, sus{iinr:rn cit gantLrl ttlte de o tr'azd mai ve che.
,fil cincilea r.elter crorr.llogic. il reprezintd cc,relarea gantului de vest cr-r citadela de piatra' ObseLmal
r.rirlr: stratigraficer i;i unc,: categ,rrii de matr:rial,c demonstreazl l'oiu'te clar cd q;an{ul de vesl este
de
latura
it:clriin c6mptrl!ie cLr citlidela d,:) pia.tr,r. De spre aceasta vorbe;te, in primLrl liind, faptul ci
sLrd al ${n!u\,(jst ir citaclelei ils, piatra. tlin punct cle vedere: stratlg:rafrc era sltprrapttsd peste capatr'rl.de
In al
sud-\'est'
cle
pe o pol-tiltne rt'latf, la rJistanla de 3-8 r'n sDre norcl cle la tumul clin coltr-rl
Ir-' cle
'est
reprezi ntli moloz. din construclia citade[1,.)rlcrr lirncl. riti-lrtu,l de nro-tar ;i pirLtr.i clin unipluturr.r gan]ului
pl'ea.lma
lri cle: pilLtra, ar-unr:at in 5rnt dupii telnrinarer zidulr citadelei qi amenajarca l'et'itoriului din susti1366-1369,
anii
lrri. irr accsit conlexl. tiniurcl cont Je faptul ci cil,a,:l':la de piatrir este datati cu
n:m
- r:a ;lnf Lrl de vest a lrrnctionat lllrrir in perioada men{tonatl.
i; b,.r-r ..p.n:6r cri,iologicr: enunlaie. clata l rnitd a qan{ului de vest de la Orheiul Vechi este
s,ttbilita 1tt peritlli,clil attilt'' (i0 ai sr:i:olului XIV"
l'emarca, ci la etapa acluali
Oat pr.irre;;te lir:lita cr,.triolosr:i irrferiolrd a s,itt-ttului de vr:st, Putenl
pentrLl stabilirea unei date crlt cle cit exacte' Cu toate acesteiI'
;;,.iini. nL, clisptrne cllJ ntii,.(':r-itle nelestre
inferioari a
irr Lrazu rnriestigatrilol lll r:ologic,: ltc lroiite sr:s{ine cLl certitLl<line,'::f-r limrta c:ronologicd
sec'clLlltii XIV'
ri:estLri ;;tnt 1inc c[r: ult itlt-rylrl de f irnp cle pina lrr rlrjlocr-rl
so intilnesc fragmente ceramlce 11sporacllc.
Iraptul cd,n :;tr-atul ri: cr-rlturii ,Cin prea"in-ia citatlelei.
\illI af l),,rtetr con-stitui un inclicc inclilect in lavoarea datdrii qanlLrlul cle Vest
lrice pcn,trLr:;et:rllrJlc -XIll
qi Cih'D. Smirnov Dar, aVlnci in r"edere' ci materlalele
r":ir ltcriolcla 1,.r'cr-llongolri,, clupi Ct.ll1l {Jredea
30'000)' ilr'
sunt l'r;ar-te pLilin,: ll numdr (doar 219 ffagmente din clrca

(:rl"puse rciese clottii

Lreri,rmice,di' 1;,cnoilcia rnriicritir


cortrprlex arheologi<; clin perioada secolelor
r:r interior.r.rl citaclclei clc ,ratr"ri n-a fr:st iclentificat nici un
:'an!tll de rrest perioadei nominalr)i[ .KIll. in st;,rcliul i]ctLL-ri al cerct:l"irilor este t'oarl-e diticil a atlibr-ripr:rrfittnile
crlrcetate ale 5an]ului n-a
itl
,-1,,, r,edeft: pt'c;ltntit inleles :;l faptul. c[i
,.rtc. Din liceluSi
'nghi
pentru secolele xII-xllI' Pe de alta parte' descol'cst,Jcsc:crperir. nii:r Lrn 1'r.rgnrent r]e ceramici tiprica:
tlpicri pentrlt secolul XIV' ar'
la lirndul ;;an!r.ilui ,il-,,",ol. l)'agnlente c,erarnice cie facttrrd orientali

'erircliconlirrtr:r o probii i-, f ,voareii rLt'ibuirii


tinut a lrloar.tlei cle AuL. <iin pr"ima jumatate
lin
'rrte,
2.

acer;tei construclii perioaciei de

r;ecrlului XIV'

lporezl Ct'rntleuet
2'1.

lii inceputui dorllinaliei

Dertr=

DE PAMAN'r

generale

specraliqtilor icleea apartenen{ei acestr'ri cornplex


Descoperir.ea qanlulL. de vesl in lnii 50 a suglerat
perioacla respectivf, era idertificat
cont ae fnptur cd
ra o iurumilii for.tifi:a1ie. ln acest .:on{ext, 1i't'cl
sdpatudlor-c'ir'D' Smirnor' a emis o
dcxle. fun' in part:,a de cr;t a,:ttadelr:i de pr atrd' alttorul
lun
re'rezrlntzl ilrme ale unei citadele de papot.Z-i cle luct'u p,ttiivit e:irei. rele clcluti comple;ie puteall
a fi ex-

i'

ll

Acr:astir ic*ce . insrii n-a f.s;t promo'atir inpubliialiile


75)'
doirt itt rnateriale chr itrhivi (rl)n'rr'rpuon 195:lb'

rint.

tr-rt-t-sti

;tiinlifice ale autorului' rdmlnind

Prirnulcitre,aDlornovrltiriliteriLturaclespeciirlitateiPotezrprivindt^i:l::.::laOrheiulVechrin
arhivet
pam,int a fost i.P. Bittt,-"' in rezultatul prelLrc|irt'ri
afard de cita<JeiiL cle piiitir a unci cilaclele
(Elrplrr 1984) ;i a reconfirmat-o
idee ii respcctir,[in a'ul 198;4
lLri Gh.D. smir.n,l\,. ,*,t,,llut clat rL lan:;at
cirept baza lnve'stigafirle lui P'P' Ilirnea
in 1991 (6r,rp,rrx 1991^ l7-20). tn anii care {lu urirnat, avind
legaturi
a fost prelLratS cle catre alli cel'cetatofi in
,sLrr)ra:.irrri'ei rui Gh.D. SmiLn.v,, icleea rnen{i.nat[
\y'echi'
arhit-ectura orheiului
cLt studiefeti Lulo,r asper:t: legate cle istoria 9i
au confirmat e;xistenta gan{ului de Vest,
Dat r.irncr" cii sirpdtr.ire arr.reologice din anit 1996-200r
la srne' Dar'
ev,:ntuala "crtadeli cle pan-rint" se impunel de
ide:ca priVind rpartcne,itl,il iicestuia la o
prin l;ectorLrl nr' 72, n-au dus la identificarea qanlului de
avrjn<j in vcdere f irptul, :d ace le,r:1i sr'tpdturt,

lirr1ryru.l

145

l. ,ltr' !---,-

pdmint" de la Orheiul
yechi, pei-rtru a st,ir.pi11 in ce nrisura este viabill aceastd ipotezd gi care ar {'i locul ;;antuiui de vest in
s ste rrtul tortif ica{rilor de la Orheiul Ve:chi'

de icleea "citadele'i cle


er;t. a iipdru,t r-lecesltirtou reevaluiLril intregu.ur context ce 11ne

2.2. Esr:nla icleii


(,onfc,rrn diltelur lui Gh.D. !irnimor', e:xpuse de P.P. B'mea, "citaclela de p'[mant" ar fi ocupat un spaclin pitLtrd, dePirgind-o pe ire-a rJin urmd spre est )l vest' spl'e
! Lt c.c,\,,.1 nrai mtre 1'n corlpar,iili: cr-r citadela
''Citadela dc pirnrint", in viziunea autoruiu.l, aveii o fbrrnd sentior''ald in
suc1, insi. linci ce,ir: nrai micd.
jliricl;rr.otejatd de rnir,iul abrupt oi Rliut'ului, iar clin celeliihe pilJi de un I'ttl de pdmint cu pa1,lar, la norci
vest(Ei'rprrx l99l,l2-"3])'
lis<liir1rni:rnn.p,rer,'[:.Lltcu;an1 JelLpirare pelaturiledeest;;icie

mongole in !iln l,i,:iLrnel.L lui Gh.D. ljpir"nov ".,,,icl.l" r1e pf,mAtrt" era anterioard dominaliei
secolului XIV
rr't. iiincl at;rtruitri popular;i,:t ltutohtorLe.lin p,:iioacla secolelor XIiI - inceputul
ob130. P.P. Bit'trer, p,',rpun.. o alti interpretare a datelor
(Crir.rpuc,r ;1960,'79i. i;
^rheologice
"citadeld de pa""ii
rrir-rngin.l 1a cc,ncluzirr poiririit crireia presupusa
!inu,tc de critr.e: cih.D. snrirrLov.
cu anir 20 ai
clatati
cel Bun' respectiv frind
rnint," c'r'it atribui'tii llclirladcl ':re dorllre a lur 'r\l':xanclrr
nai recent al Iui P P' Birnea' scris in colabor;ec,llLtlui XV ,ildtrprrH 1!)84, 8:1-E5). int,'-u,r rnattusct'is
(.[lapac 2004' 84' 153-164)' este exprimatd ct
tilre JLI 1;.Ntcrrlar: 5i rleclial.:;at cle citre M' $lapac
?n perioada de
jde,: nouti, potl'r\'tt cdt'eia "ci;ar,lela de pin,int" rr r.p'()zenta o ct:ns'ttuclie apirrut'a
lpoteza lLri
,rfu:ii la,,rrlcxanci[ir crei Bun,,n anii L3,io-t400. Pe de o a1t.6 parto, 1n ultirnul deceniu,
de
publicatii
in clteva
,fh.j.). Sr,irn.r,. !lni'cl cont tJe invcstr!!lliile lurr P.P. Ilirnel, a fost Prr::luati
,:it:'e I. llincr.r (1995)li Glr. [)ostica (2(t00a' 2000b)'
ultimilor 50 de ani' ccrcetiitoili au expnmat
\naliz.a rstolr,oglaficd clertnonstreazll, r:d pc patcr-rrsrrl
f iind
cle pamlnt cle l'Orherul Vechi' aceasta
:rer ipote::ze cu ,e f.:rliu'e h crt.rttoloqia pres'p.,sei^citactlele
secolului xiv (cih D' Smtrnov, Ion l{lncu'
cat,ti cL, p3r.1r.).(r.r l)r-e*on1r. i. secolLrl xitt - i'rceputr:i
ff'' Nicolae' P' Bil'ea' M' $lapac) 9r perroada
Gh. posrrcii), pcrrrxL<ln'rol,Jr-rt'encasci, cc. l3?0-l+trO
(P B?rnea)'
ciorrniei lrit Alt:xant]ru cel l3un, l:t00'l't3i
2l'3. Formularea iPotezei
desparrrilt" a fOst I'ornru atd de cdtre: Gh D Smirnov in lezultatul
el d'ept scut{ul tle est st
in pri:ajma cltlcerei d.e piat'a, nonrinarizate cle c.Ltre
m fiecare'

Ipcltezi.r prir,incl, "cttlclcll.l clo


co1:r,,:ririi

cior_ra,r

q;arrlurr

o lunglme de aprrlximatirr 90-100


de
iii l{autull.i p. ri^ nc,rd-suci gi se a{'lau 1a o dista'fa
er.urr an(:.'.i:rtc in muchiir mr..ruiui pLipasiios
morlor
c10ud $anturi, cit gi caracr,errsticiie
cre artur. pozi!ia rle extrenri a ceror
circ,r r(r0-r.65 rn
'nur
di. anir r952-r957 rsa faci o legdtr-rrd logicainfol.gice apr.piate, r-au crus t,c aritor-Llr ,Jescopeririror
pd(i componenin iapolrrtele nepublicate de sdprdturi drept
tre ..ceslc cron.ipl3xc, penil-u a le interpli:ta
respecti, tit'ept "citadela de pdmAnt"'
te ale urrui sistern 1,'-iificat, dr:finrt la ti:'pul
fortificat pal'.:a logica qi clln punctul de vedeAplrtene.tii celor douri i;ornplexe la un siston-r uni:
cr"r toate
care se irrscria perfect intre.cele,douii EanlLrri'
re irl cor.eldr.rr irccstLriu cu cilrclela di: piatri,
chiar de la
in const.r-rc[ra ipotezei piivincl "citadelade p'nant"'
ace:itea, trr:b*rc rernarcat 1,ap,r.i1l. cd
continurtate a
nu-;,i gi^r.,1 o ldmurire rezonilbtla lipsa de
in,::,',:put,3xlslilll lrnrumite p[o1;,leme.;\slfel'
de
pamint. pe cie artii parte. ptrasarea ganlulur
ga''u'r.r. pe tri.irielll cle sucl ;rr positrlei fortil,icaii cre
anumisine
XVII, aclucea dupir
dt: pirmant nr. 3 clatat c* ilrceputur secolului
est nenrijl.cit ringii
de la orheiul
'arul
ca gi imp,erlecliunea sirpiturir.r iirheologice
te susprciuni. or, irceste p'.obreme, la fel
autoril.r
partea
p.rtrit'i,:i ql expiicalia c'orespunzatoare din
Ve::hi cljn anii 5(). rru gi-ar-r,gisrt aprercietea
va Vedea in
7i)-8()' Mar mult' ca 'atiit' ciupii cum se
inilcr
palcLtlsul
pe
u1,1scl:iv
ace:rl
cic
preocupa!,i
greqelilor metodice din
ciL nu s-aucrarificat in Iabrrrntr-rl
c.'trnuirrr:, respccr.i'ii irutori pe lingai'r,ptut
erori, care la rlndul
inl'rc,clt-ts in cir.cuitu'l gtiin!:ific alte
contint,o,.,.*
irr
trralat
le.ltr
c;lre
anrl 50 Pr]
?n cauz'a'
lc,r au c:txrplir:at Ei rlal rnrrlt'problentli
oblinute
rgevr!1a rezultatele slpattu'ilor ar:heologice
in c,ontextul celor eK[]u.se, este im1;el'ros rie a
I'eridinit'elul
r;itadelei ,Jrheiului Vechi, p(3ntl'u a stabil
c': citr,.: Gh.D. !imirn.r,?' ti*rpul cerc,etdrri

ldnittl dt'r(',\'l.Clclc clou[

para]ele' c:u
Satrtt.tt'i, apro;;lpe

__

146,

Reui sta Arlrcol

ctgA- )suLlpyg

in cire ilcest,3ir pot fi servi in ;alitate de sursd istorico-arteolo-gicd. O asemenea


.rL-rorrjare \/a a\'ea in con:;ecinfa dlept efect, aprotrarea sau dezapt'obarea tpotezei preliminare a ltti

(ri1,rtli lor gr masurit

(ih.D. Smiilrrov' dcsl;r'e e.\rstenla Ia rJrheiul \/ectri

a citadelei de pdnriint.
punct
Din acest
cie l,e {lere, urrnea:rd a aniLhza sr:llarat fiecare dintle cele douli gantud, a evidenfia mat,:rialele
din crrdrul accstora, a stallili cronologia fieciruia'in patle gi a ef'ectua corelarea lot'.

"ifieologtce

2.4. $anful de Vest

,lunlul dt'V,ts't a for;t identificat de ciLtre Gh.D. Smrrnov la distanla dle 12 m spre vest de la
,riclul crtadelel d,: ltiatrii [,a suprafa.ta solLLlLri la trmpul respectil'nu etista, nici un senln clrL- pui:a si rnclice asLlpt'ii pre;:en1ei s;lrnlului in acel loc. S-a constatat c[;antul era paralel zidului de
resl al crtaclelci de piatrii, urnriLndu-i trase ul prini in preajn-ra tut'nr-rlui de s,ud-vest, unde liicea un
,.jot sipre sud-etst. dLrpi cc se terntina. Prirnr-rl seg:ment al cornplc:xLrlr,ri dat at fost cercetilt ilr anul
t9-5lt r.Sectiunca nr'.3/l!)52) (Cl,rnpnon i9t56,5) In anul l9ji6 au fost dez,r,elite alte trei porfiuni
.rle ;anlr-rlui (iSeclrunil:: r1r. l/1!)56, nr. 21195'6,3/19-56) (Ciunprron 1956, 5-7), ial in anul 1957
'incii o p,rrtir-rne (liercjiun,:a nr. l/1957) (Cnrupnoe 1951,7-8).In acest context, trebuie de subliniat
iaplul, cd clttcun-tLentarul arheologic ce tine cle,:errcetat"ea acestui q;an! este foarte va-9, iar materlale
cral'ice 11'acti,: lipsesc. L,a etapir actuald, inforinalii generale despre Santul de vest pot fi g,[site
,:.tgar subr l'ot'mit cle text i't rapoartele de sapraturt ale iui Gh.D. Smilnov din 1956 9i 1957" Informatiiler gr:nerale. culese dir acesle iurse sunt e.KpLlse in tabeltrl nr. l.
TABF.L.UI-IJF,

/, DI\TE PRIVIND MATERIALEI-E D=SC(f


i\"1at.eliirle

:r/1952

(lerrmici rle tipLrl [{oirr: ei de


dr

).il956

l/lt)56

t/1957

l6 liag

52

l\ ur

(leLannici rtrtl

PE:RITE DE CATRE GH.D. SMIRI'IOV iN "$ANTIJL DE VEST

27 tirtg.

rvene.ts; ii

()*.;a;;;;r. ---_

I-acdt clin 1-ier'


-N,1,,*air..i*;i-'H,*ii ;;le -T
I

20

1l

1l'rr

ac

ti'r'I.

/\ ur

Latintea Si.nttrLlul

_-Ad,in,Lrne,:itnt.u.ur

+ 0.ti5 m

___

Irolmr;anluluL
Iirrrp lut lrr,.

1a ttf t.l Ltt

str;rt de

strrrt de

pllitra

nirrtri

tbiatl

stral de pir-

tf,i,
250x40/50

strat de piatrd.

3ti0x...m

pentru tolite p6rliulrlc cerc,irtate ale qangului de vest era caracteristic f;rptul prezen{ei ?n prartea
,,Lrperioarri a umpriuturii i unrl strnt nnasiv cle pir:trt:, care aveillt o intindere de pdna lir 2,50-3,60 m cu
formd triunghiulardin secltune,
1.) gt.osime de circa 0,4Ct t).,50 m. in partea dinspre nord ganlul avea c)
iar :;lre sucl o formi albrriirtir.
pentru stabilirea cronologiei ganfulur pri:zir-rti interes urmi'Ltoarele matet'iale descoperite in
partcl inl.erigaril u cor-lplexului dat: fragment: ceramice de tipul Floardei de Aur datate cu
inijlocul secciu]ui XI'\/. o monecld clin aramE. a Hoarclei de Aur din aceiagi perioadd qi un fragstrarnent der cerami,:d cenu;ie mol,Joveneasc[. Penr:t'u datat'ea complexului prezintd interes $l
sapdturilor reprezentii
tr-rl <ie priatr-d clnr parterr sr-rperioarii a qan!ului, care in opinia ar-rtorului
Gh.D. Smirnov
obiinute,
r.esruri cle construclie rle la cirar1ela cle piatri.. in baza materialelor
c6 <Jata astulririi qarLlurlui de vest p,otte fi stabilitd.in fazt firrala tr domina{iei moncorrs;i(Jeril

gole la Orheiul \y'echi.


,Ce vest, cit 9i data stabiTabloul arhe,clogic rlin sapdturil,: lui Gh.D. Sirnirnov din cadrul qan{ului
qan! documentata aracelr"ria;i
lita rle acesl aLltor, slncq,rdd per{'ect cu srtualia ar:Lreologicf, din cadrul
lreololtic; prrin sdpr;iturile ttretodice din anii l'91)6-2001'

I j'i
tal

21.5.

$anful de Est

zidul
Smirnov l.r drstirnta cle ':irca 30-40 m spre est de la
unui val adiacent dtn pacitad1.lei J.e pialrii.. Siple cleosellife cie ganfut clc vest, unde lrpseaui ':rmeie
al lui Gh'D' Smirnov'
.int. in c.;rzLil :iiinl.ului de est. Jr-rplicLurl se mentilneazdin raportul de sirp5'tu|imai
pulin pronuntat la
n-rai mult siau
sc cLr tstali rr irnbinat'e a iLccsttti crJmFrle{ cu tllll '''al cle lldmlnt,
lui dinspre est'
in
fa{a
rje pdmant, l''iind plasatr;Lrpr-lrfala r;olLrlui. l):rn{ul cle er;r urma tlascLrl acestui val
orarlului ?n doud pa{i, incepind
,r\ces' val drrpa cum r;ustine ins,d:;r Gh.D Smimo'v inl.retlirt terttoliul
o distan[[ cle circa 20-30 rn de la tLrrnul de
cle la malul alrr*pl ll RauturlLri. al'lat in partea rJe norcl lrr
Peqtet'a'
rror-rj-esr trl <.:rtrclelci cle piatrir. spre sr-rd, in <1irec1ia MiLna;tini
ciu'ela complexul nomtnalizat'
in ba:za datcl.r ltri Gh.l-) lSrnirnov, aji-rngem la c:on:luzia potllvit
'\,'r:]r-rl cle piil-]rirnt nr. 3 Jl Oi'hei'rlr-ri \/e chi, ciire clupd culrl s-i:l constat mai tdrziu datepl-czenta in li.rpt
tea;:r'i clin r;c:olttl rlt l{Vli-le;a (lir'tpnx l9()] )'
(secliunea nt 211952)' in anLrl
in anLrl l!r52 a tost cercr:rl-tr pilntlr segment al garfulr-ri cle est
11-15; Arhiva MA-1954' nr' 100)' iar
l95,j.un;Llt sesrnenl (Sec!i,'t:a nr'.6/195-1)lc*r"pnun t9546'
f/1955'
jn l!,,-i5 lltr: pi-rpte ,segn1ent13 rlc rtcestui comp'lei (Sectoarele nr' A/l9ii5' E;/1955' B/1955'sapaturile
de
I),cume'ra^rI arhr:ologrc ce line
r/l!1r55, iKilc):i.5. K/i955) (C:,rrrpHoe 1g.55. i0-37)
foarte vag' Cu excepl,ia sectiunii nr' 6/195'l' nu
rlantl-lur,:le crit. ca;ri ?n caz:ul qan{ulr-ri cle vest, :ste
textLrale, crar, cu rr-nportante lacune gi contfadictii
r-uu pislr.nr u-i'teriillc graficr,: unere chte sunrar-e
195'l;i tr95-5' I'forrnaliile culese
cte sitPhttrri ale iui Gh'D. Snlintov ciin anii
;au,risrrrr in
'upcia-teli,
Jin lcesle sLlrso st-lLllt e xpLtsc irr tat:relul nr' 2'

fiutttu!

ott:

I:lta fost iclentrlicat

I-

'2'.

Dl\TE: PRlVll''lD

cle r3h.D.

GH D SNIIBI'JOV iN,,$ANTUL DE EST"

^lR.
"I

r'eliirlc t-i;,.,.t-::

-- ------.

, a -,"t,r'J,,10

-|-:::---

-f

1+

tinul llolu.,Jei
lant rc it
ce tugie m,.ll-

L--e

t;,doOa:'eet^];.;.-ce lnri
I
I
---{*!e
::-i-__--fi.se Lllniln
\

eits cat

-F

nt|etirerc

t, )l n litlll

iisnrtd tlt:

IPllttlr---T-----_lLll l-l
LVI()llC!lc1 rilirr-n:i
II l\4(,nccl,i
iLl

ur
,\i,tl
u\- la
rf, Jitl ll.r de
II Hlarda
] M,orrr:dll itt'a-

l l --,,..^1,.,,

miL A.lexi.tndtu

et i
I L _Llitrrrelt
.- --_---:q;irnl
B'ttn

sLlii

Lilit.nea

:1itn1

31 cm

I J(:jt*_____

A,dinl'tnre

l---l-]-,_r#_-*k
-ll'"1-1'.*-------.]
l-llLu,'lttt
.

lilmirlutut'a
1
| ___----_

in

1_-_-giatra-'

moltal

tron(:on
piat r6.
m0f t&r

piatra

ganlului a fost descoperitii o lentila din


nr' 6/191i4 'in partea suPerioat'6 a umPluturii
obselvatii in sectiunile qanlului de vest'
in opirria lui Glt'Dt Snrirncv era similarri le ntilei

se,:itunea

piatrii, cru'e

tr()ncorl
platl'4,

_ B-_1ttJslihgglpgi.cit._.Seie nottct
---- *
in llte sectit.tli ale gant.ilui de e:srt umplutlrra reprezenta cel'noziol'n in amestec cu pietri$. $iintul avea
o formA tronconicd saL triunghiula.rd in sec{iune . Materialele ceramice din gan! {in cle un cliapazon
cie:s;titl de lalq. linceplrrrl cu secolul XIV gi terminind cu secolul X\,'-XVI: ceramic[ cle tillul Hoardei
de: Aut-'in'{ cazuri (6'19-54. l\./195-5,6/19-55,;{171955),cerrmiciicenLrpie molcloveneasca-i1 6caztrri (6/1954 A/195-5, t;/1955, 1l/1955, E/195:i, )U195,5), monedtl a Hoarcle:i cle Airr (E/19-55) $i rnone,dd moldo\cneascd di tirnpul lui Alexaldru cr:l Bun (wl9-55).
L1S

Anali::a tnalet'iale,lor drn gun{ul de est aratd, r:a structurlL acesl.ora gi diapazonLrl cronolo_9ic dif'era
,-'' ,-1,
,.,u
uesrl(,,')cfit'ile din qanlul de vrtt;t. Dacd materiale descopei-ite in gantLrl de i.,est au
perniis datiit',:a etapel f'nale a cornplexului cu perioada domrna{ici Hoardei de Aur', apoi rnaterialele
descr:peritc in gitntul c[r: :st cletteazd. etapa finalii a acestei construcl.ii cu perioada moldoveneascd.
Or, acestecorlstatair " itr cazul acr:eptirii cure;lrltate veridice, vin siriistoame toaticonstluctia ref'enlortre la cit.adcla meclievlr a de piLnrint de la Crhciul Vechi, lansatd pr:blic de citre P.P.Birnea;;i acceptatd
lat'ii rJisculti clc altj specilliqti. ln aceastd situatie, te oretic se po.ite presupune ca in timpul sapitLuilor clin
anir ,50 putea sii se 1tt'oclucit o confuzie de materiuL:. mai ales cilasemenea lucrurli ali avut loc in alte sitLratii Dar, o analizS" atentil t rapoartel,rr de sapritr-n-i ale: lui Gh.D.Snrirnov. aratd cirin cazul de tina problema
l'lu este in posibila gre;e rrla it autol'Ltlui, ci in interpretarea difer"itir irr celor dourd ganluri q;i acceptarea de
aprioti a iLel3dturii rtrszlnir:r dintle aceste consh'r-rctii jn cadrr-rl unui sistem unic fc,r'tificat.
itr -rr^rn,'''rtio
,,,'g,,'p'-rrdrL

2.6. Solutii stiintifice

;,
In legirtur'5

cLr prot' cma elucrdittA, trebuie nle nfionat, cir descopentorul celor doud;anlud, Gh.D.
Snrit'no"', pl'actiLr, rt-a in:ercat sir fiica argLlrrentart:a metcldicri i.r cronologiei acestor complexe in leeatLrriL cr-L ?ncildlare,u lol iin sistemul posillilei ,,citadlele de pdmiin1.". Inlerpretare:a q;anturilor'?n calilate de
par'fi ccrnlponenl,3 ule "citadelei de plimint" s-a. fii;ut la etapa inilirrla inbazzt. Lulol'conslatdri folrnale:
pozitia viilufilolin spi:Ltitr: coreiarea lor cu cjta,Jela de pratrd; orientarea, forrna gi dimensiunrle santur"ilr)r: c10s,loix)nlea in girnl ir cetLmic'i rnoldovenegtr,
N-a fiicut ninrc pt:r .ru arguilncrltarea crrr:n,rlogiei celor cloui q;riin{r.rri nici P.P. Birnea, cale cLl toate cd a avlrt Ii indenriir,ii rnateriulele lui Gh.D. Snrirnor,. n-a t'iicut analizii cuveniti a acestora, acrceptin<J fiu'5 rczef\'o rdeel legdturit ,:elor douii $ar'lturi in sistemul unic fbltificat al citadelei de p-imirnt.
in l,celagl tirry, )?.P Bjrrrea. a larisat icleea desple existenla la est rJe citadel:r Orheiului Vechi a doud
qanLun. Lrrrr.rl f irnd le_eai,1e "citaclela. de pimint", datatd l:r irLcepul.r-rl secoliilui XV, iar celalalt de viilul :r. li rle la in,reputul ;ecolului X\zII (EsrpHq 1991, l2)'.
Confolrl opiniei lui P.P. Elirnea gan{ul ce {inea de valul nr.3 datat cu secolLtl XVII se aila la
;roalele cle vest ale lali-rltri. iar;;aniul n-iai vechi, r:t: tinea de "citadela de pamlnt" era amplasat la poiilele de est a acestui val t3srpns 1991.12,17)-.
in le;gitula c,u celc rrention{rte. atragern aten{ra al iaptiil. cd respectiva afirrnalie a luj P.P. Ilirnea
nu irvea nici i-rn te:ner, r:prezentind o simprlii erolre, dat fiinci cd autoi'ul sdpltLrrilor. Gh.D. Smirnov.

'ir,

rcesl

:u..|I1L'I.'pnio.lt,'.!O('l11i1()C'l|;|t''!Kpu:}||bI.1|

,:st,le citiideli. i e se gdse:au aliitr,u'i. dm se refe:rh la di1-elite perioa,Ce. Primul este ntai tiirziu (secolul XVIIt,
- rnai tirtput'iu. l)t: aceea, prinr-rl intr,:tiia cimitirul. () lli'u't,3 din nrormjntele cdruia au tbst sdpate in
rumplutura r:c ur de-ul doilea rrnl rnai trmpuriu, sincron cu alt gan! aflat la vcst de citadeld).
Santr.rl

de

ll

iar cel de-irl doilea

rin|ecit'tl}.i0tliice]asiaP.P'IJirneascria:,,

o 5o.'tce nojdtte-,,t
lrri nr'. I, crre purtial
ce \,r)rbe:ite rlespre conslnr,lt rr rnai ttr":rie a valului gi gantr"rlui in compala{ie cu necropola). In alta ordine de idei acelaSi
6()ct1l0Lr||OiOp6u.|)u(:tt()..|()')'t((,ttHO:o
apir.lrr: de la est de citacjelrt,le piatrd iiu scl)s la
grrntrrlui lui. $anful are: adinc -nea 3i-5 m).

iveali vestigiile Eanlului timpuriu de est, arnplasat in tatl valtrlui nr. 3 5i

149

r'l t I1-r1

-,Li1;.r. ]-,

a doua $an!1lfl, lar


despr.e exisr::nta in sectorul dr: la est de citadeia cle priatra
a rl(:.rs
'iciren
in acest sens'
P P. Iiilnelt n-a clenlonStrat vre-un al'gumcnt SCfiS Sau grafic
in arhiva N{uze6nuliz,a rappartelor <le siqri.tuli ale lLii Gh.D. Srnirncv din anii t9512-1956 aflate
nici un indice cu refedte
Lrlui cle Ar-heologic l Acaciernrci de $tiinle a Republicii N4olclova, ttu oferd
de r;apituri din anrrl 195-5, se
llL un al d::,i1:a qan{ l:r est cle citarJela de pratra. Dtn potrtvd, in raportul
acestea liind cercetate pe
sripuleazd foartq clar, cd aici :s,tc vorba rJe un s;ingur garr! 5i un singur val,

niultttr irni prin illtennediutl unor secftr'trrt arheologice'


llicr, treburc sii remarcdm, cii este acl,ivarat ;i fapt,ul, cd in laportul

p,aic,-,,'s,.rl miLi

sapdturi din anui 1957 de la


valtrltri nr. .3, Gh.D. SmirnOv, constata
C)r.herul \ze.chi. il.l lr:rqarl.ul-a cu crl-cet[rrea unei noi poLiuni clin cadrr-rl
vedere faptr:l cd sec{iunea
de ,,,ersl lLle acestLri ::ompler. ar 1i descope,r'it ur $an{. Dar. avlndin
ci llL
se afla la distanla
rle
sdpdturi,
opera:ri
'.alcle valrllui nr. 3 in anurl 195'z clupd cLrm este inclicat ?n raportul
's.'fa
complexul adincit de la poalele de vest
cle .l5rl m r;'r-e r;r.rcj ,Je lii capiit"rl cle nor,J rLl valr-rlui nonrinrrlizat,
poate fi pLrs in legdturd cu pfestlpusa "citaale ,,,alulu., c'hiL in r::lr:zLtl tnteqtri:tLdi lr,rj itr calitate de gan!, nu
in trusettl ilcesteiil'
t-ielI de piimiiltr'' <Jat f'rind cir rLl: ;e incacl|el.zit nici pt: clelliute
p.p.
ca ganfr-rlcie est al "cltarlelei cle panilnt", aflat la poalele
<Je

"-

Birnea sus;lirrea
i ; ac:lrgi ilonte)(l.
- incepr"rtul
,"alu,lrii nr. --1 a iost suprapus cl: necrtlpola medierrald dirr ii douii jun'i[tatr: zt secolttlui XV
eum af ilma rlttorul mai multo molmlnte
:;ec.luiut .KVI, 1in,.,,.,'1ilu*r1;lrn[r.1lui iiir,cl descoperite dLrpd
t 6;rp:rn I!)91. {7-18 )'.
preajma cttacronologicli iscatii intre gatrlul de est ;i q;inlul de vest din
ln lesitLr-ii. cu pr1;trlerna .V.:cl-ri.
se g6se.qte la
rezolvittii,
che:il
trcbttic mentlonat, ca piind la ur'miL
c|cle:i cle l)lalI.l cie la Ol.heiu]
sens Lln interes rjeosebit prezintd concluziile lui
insa.gr dcscopelitcl|ul itcestc)r:onstructii. in acet;t
plrne 1a indoiala
(jh.D.smirrov la r-aprortul cle s;dplitur-r clin anr,rl 1.955, prin care aul.orul siLp.rturilor
qan{ul
de er;t (consldeGh.l). Snurnov susfine, ci
i,pur-rene'tr.l qanfulrri"r]e est la ''.:itudelii cie Pdnriint".
(datat[
mal tarziLl dec,lt necropcia din acest sector
rat rli in:unte pailc ir.,r":itadr:rei cie pam)nt",), este
pa'te din
se,colulur XVI), reprezenrri'd mai degrabi o
c:u . ilouu lumiitrrtc rr secorulr.r XV inceputul
Eremirt Movill la incepul'ul sec' XVII'
:,ist,:rnul rlelensrV lntLlit la Crrhr:ir.rl Vechi cie catre
,\stfi:l.r,uttrl,1'Ltlicleii<;iracie,l.:itlcpf,lrrint,bazindLt-sepeclatelearheologiceoblinute'aniut-tsin{'inalla
firrtificalii, gi anurne gantLrl cle rdsf,rit ar fl dintt'o
r:oncluzir. p,rr.ir it c6rcia r.rnul[ rJ ntr-e gan!Lu'ile prcsllpusei
lrcr.lirlciirnlllitiLt'.2-iec[ccit,sanlLilcler,es],saunraiexactclittsecolulX\u.C]orrst,rtdrileluiGhD.Snrimov
dati' dat fiin'C ca pllneau sub semnul
,lin anul 19-5-i. cfclLu, bine'in;cl:s. c| sttlialie cle c:onlutz in lloblema
<ie autor r:r-r ciliv'a ani
,ntr.etr.-u.ii ,in'agi rclce;-i rxrstentci la orheiLri \"echi ii "citacleiei de pimint", e;tpdmatd
[a ce'cetarea Eanfr"rlui de est' dtn
n': 1n*irrte. Dupa cer.cetarire din anul i955 Gh.D. Smi'ncv n-a rel'enit
cu Vederea
opittic I lLr Gh D' Smilnov' insd' a fost tlecutii
:arr: :auz:ii protrlernrt ir fost cruts;el'vate. uitima
a rdn-lal; ilecunlscutf, pentru cetr:eldton'
Je r:litre P.P. B|lnr:1, ditl clu'e: cltt-t:zi aceasta
viziunea lui G'h'D' smirnov' tfaseul a$ain lt,:qhtu.ii cu ottser'a!iilc fac'ter, l)utem consta, ci in
est ale vamai tArziu l;i P'P' Bit'etr' se' afla l1 poalele d:
ruLirrrtulLr: gan{ dc cst, clLtlrd c,rtm recltntjltca
,]onsta in faptul ci in trmp c': plirnul ajunge'a la conclulului nr.. :i. Dilcrcnli] clintre ce r cloi cel'ce'tirtofi
xvrl, cer cle-al d.ilea considera ci'r Sanlul reszia rinalj crespre {J*'.arcil ai:*,tr-ri conrplex cu ser:olui
cu inc:eputirl secolului XV'
pectt^\, lirre cle ''citucie la de piLttiiint", datrlta
se intamplc cotnproate: f i lamuriti situalia cu:m putea si
In ci.rzrLl ar:ceprtiLr-ii icleii c.in urmd. pil.rcr.lc nu
jn secc;lr-rl XV cr'r tt'aseulunui val eclificat cu circa 150 ani :nai tirziu' la
cidc'{a tr.'seulLu r-rnr.ri gant.';tupa.t
3 ridicat de cr:rnstructorii luri Eremra Movild'
ca va.lul
ince'utLrl secorLrrr.ri l{vlt. or. t:ste grerL d,: acrmis
'r.
maiinalnte'
('Kact pe mltrginea urrui q;an1 astupat cLl peste o:;trtd de ani
.,clin gre:i,:ali" r;d f i {tlst l.t'ils;.tt
G;;;";;;;;,J.,,,),,,,,,u()n1.|rc|1l!tnlb,||'Ul()3|:'lt1[tI)t!btitucocntc'l,titt'tii1laat1|tl:a3lll||c.1|o?.\'t1l6utntcllll-

Ili(' i:L'lllb

ite

K():\)(l

c1er.i:st5i.Jeest:ltr';:lLlu]nr..3ntLptlt1isincrtlnc,,1.irndcliinutn.olr'rturii;anpluicleest9i-'l^o^.]i'",
ntr,rInjntt:crr:;lttlc:fii|5inVentaI.i).t'ciil'alul

lrrallainmilnt.ltlittr.ri.dlrp5Ctlfr(:I.ilinca;zttlcirndnocrop,tllaat:opereaunrp|r.ttura;;anpluidup5astupat.eit]uit|epf[il.
cind el eri clemult p6rlsit )'
lrtunci cirnci rse i:oustruia:lillt,itl, d^t'mai tiirzlu,
der:t. nu

!;,0

___-

__

tr-cL i;Jn

/r[glogi, ,i.

Scri

p-toJJil

Amplasarea sianlulLlr Ia poak:L: de est ale vah:lui nr. 3, s-ia proclLrs, fari irrdoiala odatd cu ndicarea
lcestui \ial (Ci,lnpFror] l'9):i6. 1-2)'. lin aceia$i perioadi de la ?nceputul rsecoluiuri }iVU. La o zrsemenea con:luzie a ajuns gi Gh.D. Snlrnor''in urma cercet6ril()r alheologice din anul l9-55. DLrph studierea a $apte
poltrunr ale acestLti sant. (ih.D. Snrirnov ficea consta.tdri, care A\/eall sii irund la indoiald ipoteza apafienen1ei ganlulu.i de esl.la pres,rLrLrsa.,citadeli de prinrlnt", ,.ht retiltcttul sa:,otiturilor s-u constcttut unttcitourele:
!t:tt;/ul' L'utlinlt,at rlle lrr nrul,

lttt1rlr'|fil||l'\'(i|irerl1pe'.uic'i,prtlL,ct
:-,i|rd.ale,;.,|utttlt.1rc'|.:0rttll'pahiei,

,tt,|,i1inteu'17un|ttttti*:).040tln,ld|ittrusctn|ult,t'ilusupra/ctitt-1'5-5'0rtt.Au.ttls|dt'pista
:tttilirt|e't',t,rtutlit.'ti,:lt,clt|'urecetlusiesirosit:,pietre
:lt'totts{rLu.:tie,iitr.Lttt|.'('^:,d|bStt,|cs'<.,,:4lefttitltttt'lttctliirleripL|
|lt0.\'('(i,pn't|rtI'.i|dilttiltt,t;ttllu'iAle:tcutclntcelI}ult.$:tlt1t,
,,tinttAti, r( prc?rttAnd nu, i
t)toi (lepot'te r()l'p,!'nttit(' .sii eltrcirltirn ntc.finitit'tt'aseul lrri " (ClnirpHoe l9-55, 38-39)'
$anfu.l de csl n-i,t cler\/rar de la trlseui l'alulLri, dupd cum ar fi tr-rst normalin cazul aparlenenlei acestuia
llr preriupusu "cltitde lii dc iranrant". in r',.Lportulde sirpatLrn pentrLr anLll 19-55 cincl au fost realizate cel'cetirl
,le arrploare: in sr-:opul clrrcidalii trarseului ganfulLu cle est gi in special a presupusei cottluri spre qaniul de
vest. Lihi.l) Srriirncr,. rrc"iioneaz:i dLrpii a ll-irincercare de.,ciiLttalc" pttn sapituri a,,cotittttit $antLllui":
,.[r

t re:.ttlt to t tl i u rt't:t

it

ril

ce inse antnll cl-t ucest $al]!nLl lre'r nici o lcgdlur[ cu presuptlsul traseu cle est al citadelei de pamiint.
.:ale lttgic tt'ebuia sli l'aciL i.ln cot in rlilccfia de r'est, spre capatul de su<[ r.rl qanfului de vest. Ace astd c(fnstare, c,emonstt'a ire <ic aitli 1:iute ca i;rnlul de cst leprejzcntii o construclie netenntnata.
tee

LL

ip llta oljine dc tcle r. remuriJrim. ci suprafalr $antului de erst nu erll suprrlpttsi de necropola creSltlii clin a dolrr.ir-rrtritate a seccliului XV dupd curn sus{inea P P. []ilnea. ldcelr cu descopeflt'eii unor
nrorn-rinte cre itine in Lrrrltlutura lirn!i,rlr-ri clin pr-eajtnlL valului nt'. 3 reprezlnti o el'oal'e a cercetat()l'Lllui
:lat rli nu ule nirric: contLn cu reulitatea alhe:ologi,;ri stabrlita de Gh.D. Sminlov. ln rapoartele de sdpdturi ale lui Gl"L D. Sinrirrrov. ia care sc leferi P.P. Birnelt nu e>listanici itn caz cltid vre-un mormitlt al
nec;o1.lc,lci ar sul)txpllnJ slu ar irLtt'c,tiia urnplutr-n"a;an!Lrlur ,Ce es1.. Dtn conlr'a, in trnlplll sapdturilor
Jin anLrl l95ii este' serrrrralat un criiz r:iincl ;rantul cle est l intretaiat un n'iortnint cre$tin 9i nLr ittrels,
l'lDt ce de rrorrrltrr:lz;i cii,lompier(Lrl rjat este, mai ::irziu declt necro'pollt (Clrupuoa l9-5-5.30)". In ace-

lesL'{ )p'ci- jt

.tceLmot-rtenttccl,etli.:i.]ar..cliinitce1iC,t|lrlcitlc1el,:i
lernn f6t.tifi,:1!ie de pirn1irrt. .rltigr"rtiir $tnturilor.
iicpe

cetd!uie

igi contttrul'ile ei t'i'mineau

necLlnoscute).

:rt

,|tt)tli)t,|btltc''t,t]ft.\tottl1l(l,tttdpl,:tl'tt
St tttlt', ttt:
L'Ll('l1te]|b|;tlpo0t,t.,,.Iq.'tt,ttcituttte

]Te>ittlloriginaIesteurtndttltd:.,[Iptt
utt (J KqK)'to cn()POtt\', t'.1 tll(lK)tc? u ue npoDo-t-tt(uctllLt! t)Q"tt'tttc"
rinacestcontextGh.D'Smir:nll,men!itlneirzA:,,Crele'mCtL,tbHO
KortttuL?,nra',, tte nL)61:)putltt6au:i

\'-,:,141ryr]

l- ll.

__

151

1l

cileVa ocse umane clispert'n untl)ltltlll'il $antulLLl rje est, intr-un alt caz, al fost descoperite
195-5,35,39), fapl' ce indicS la o datare possrrtLr. ,-are ptcl\,cne,rtu de la motmrnte clistruse-(L-rvrr'lpuoe
in sectorul qan{ului de
r.:r.io,ri a $antuLul cornp1ratr\,,cu rrecfrJpcla. in finitul irivestigaliilor efer;tuate

ligi tinip,

rst,Gh.D.Sttrtrnttrlilrungealac,'lnclu;lilrdespr''cliitateamartirrzicrace:;tuicomplexinritpottcLllle,.

(,:,lrtt'tprlon, tt)55. 39)'.


jin c.nti:xtu,l ccl*rr prezerrrirre, se IXlirte

1'o1)(.,lrt

constata,,:i Legitura ciintle grln'lul cle est qi $arlul de v'est'


drn piirnanr"' ce I pulin
in vcderea atr.rDui.lr l9r la unu gi ace ltqr srsteni frrtificat - presltplisa,,citadeld
in srlclir-rl actltal al cr:t'cetlirilor, nu poate fi acceptat6'
in piirtea de est a citadelei de piatr[' inlr^ptr-il, i:ri :rap,.luLrile arheologice,Jrrr nnr-rl 1996 efectuate
mai mult itceste
r:lur;i,,i' prc'lnia rirlull,i nr.. ll, ri-au r1u; la rclcntrficaler qan{r-rlui cle esl., spore$te 9l protnoVatiintl'cle Gl-r.D' Smrt'nov 9i
lnctrieli. riclrcirrclin general prrotrlema vrabilitafii idcri o:primate
ce piatriL cie la orheiul \/echi a utre i
pe
locrricitaclelei
rrn icl siirr aitrrl rje irlli cer.cetiiti:ri, privincler.isterrta
"crtildele cli:, pt-it'niint 9i lcntn"
parant" !ine de viitc'arele sirpdtufi arheologice'
lLez,rlrar-er clltrrrrtiva a pr.obleme:r ,citadeleL cle
cu aclel'iL|at un comple'x' arheolcgic similar
in,:;rzul da,:i lli cst cle ciiar:lc]u cle pnLtri va fi clescoierit
''citadeie de
se vtt prttea r"orbi clespr': 'lestigiile unei
nc
ianlrrlui cle 'er;l,. lrs'pril ci'ul fapt
-indoim.,
efect clezaprotlarea definitivd a 'deit privind
prlrnri't,, L,tn e,,,e.ntri,j .,-rult.,,t negati\ ?ttsli, r'a a'ea cfi'ePt
irc:st c:lz Vii apdt'er necL'sitltteil exprlicdrrr sr:nsului con3xlstentir pr.esuprr:rci ,,citaclele cle-pin-rlrt". in
sareprezinte tin complex nefiniszLt din timpul
stftr.!rci l;o]rtare - a;;antului it:'vest. crill3Ilu este e.{clLIS
pe la mijioctrl secoluiui xI\" in legdturd cu
clot'rnatir:i Floartlcr cie.Aut 5t iistupal. tot irtllnc:i,
sci.rilnlrai.eilstrl,ttctlirtrorgierlrficltrelLcrtacleleicl'rnpiat.t.it.
BteLtocRnrte
Arlri.raN1',\l95'.l:lip)tL-0.Il0|r]H0cK.1ct|cc.1e,lo[.i1tlt1'leCrapoiut01lree.Athir,a
grc. ii,irl,irlr-r'rilc r:lir anul l9ii:l
-'i
ttin:ir t9;5: l.F{irne u, tltrherLri Vec iChiSirriru l!t95)'

Pilstic:it])0Cii:C,h.I)r.r:tici.()bst:Ir'atiiSt|a]'igla1'1c]epr.ivlnc|cetareJnlec1ievirlidepi'miintc1eilorheiul
uLIlvl - 20cr0 (clhilinau 2t100)'
cljr anii ]ggt':-19991. in, Syrnposir Pt'ofessorurrt
inr,.esrr5atrilor.arhe,logice

Po;trc;r.]l]0t,b:|ilr.I,r.rs1icil'I,rtrbli;tllt
11.|.i41rl6grc::.

$lai:,.rc 2l)l)4:

rt.

gtiinlifice. t7 iurrie 20{)0 (chigindu 2000)' 5-6'


rrri.jlocul secolului al XVI-lea)
din Nl.lclo.,,a (rriijlocul ,e.ol,ilui al XIV-lea 5lap.,c. ceinli rr:dieiale
In: ilestitutio

iL

]rt{tgt'LLni. N'iLrreri.rlele:onferin ei

,,,,],.i]'tli.i,'1!l.l.l,.i,,,,,,,.NIo.n,I1[iBcKuilcF}er1HeBeKo[tuti;iroprolnf\uecrpoucr:o.[Ip.yrr:xoHlN1e)K,4}'peqbe(X\'-Hatlao
XVI s. ) ( l{rruruHce l9E:l)'
6sr;lHrl:)9]:Il.il'1bii,r1luli,i,1:lttct.-:,pttI,tllcc,e.l08aIi[I
3aH:lt l;

L.

tap'rltl ilpree (li'ltl.r trlres l9!)l t' -5-4-l'

floc:rttx;]0O5:t'},l.I.lticrlIr.;:.L|ltrale:-lil!:io-lrorooplr'rHcKorlJf()po.falIJerpl.r,rs.!'a(e[l,1jl(Craprrii
orrr p'oo. \pseoro.', e.-,1.lli..l.1T,:ill':::T";^?i;:i,i}:j;?rli,lX]xre
(N4ocrea 1954)' 24-39'
\lareplt&rlbuoi-r 11 'nurypsl J'olr 56
.loirJt. il il(lrrleBbl\ llccrleA [/'rt-ra;icTcllltlll

.,, ,,lll;',;;?!,1, r *

Clt'lttpHo.;l)54ei:l..;J.C:,,',,lu,.,,..orqe.r-o6tpxeolctt.IlqecKI,tXn..n.,oo,un,,lxM<
al 'A$NI' I'ir' di: ilir" l
- ?Kcnerlrrlttt)J
CrlLPoio Oprrern:lii l95i r' '\r'hiva MA'
prti5ore oTpr{nll HtO'rAascxoii apxeo'rlorl'ttlecKo14
crilrpHoB l9-i5: l.,Ll. cr.rtlpHCre, ot'te'r o

coo.uleHuR o

cperHeBe*oBlt 3a

l!)-5-5

ror;l'

1e-56

rorv

r\roJ'I'aBcx:ono
a,,,,,i'J'l';lil;t;ill,)irjll. 1,"., o6 ,preo.,ror.r{(rec:Kfrx r{ccneroBaHrrx
crapr'rri
ap)ie,)'ofo-rrHorpa(rrruecxirn ?Kcneruurrr'
ar, ,,i::]''i,lj,i:t;ilj): li;,1;;,.? _11'yro{rrecrpoB3Kire

.,

,;]fi;liill;,T;;ill*,f,,'jl\l,fl..,lJ,l;,,1?;,0".o otrxer

rn:14:sec',',

Mrr,r

(Dru,iir-qa AFr

MCC', ie60, nr

opxeir
4 (70)

(itt''orgltc Postit
',;tt..A|ec'ttRttsstl22'ap.t()6,'|'|D-i|'014C!tisittciLt,Rc,'lubliclt,\IoIrklt,a'

il,,,-.,...,.;i;;'l;";.*u'..'.,,np().,t(D|{'etrt|'?pB|1leppl1|,,"p'::,^::::
r:itl.tlcLtpratpiniila't:tlnstr.uc{ialulr1ettect.oprllacie9tina'dt:sprecette'yobesc

u'

Reuisln Arhcolggjg- Seie nouct

--T

I= XIT YI

XO-T h

ON OFh t{ EC;

KAfl XAPA

KT E P

BE PX H ENAN E:OTI HTh 9 IEC K.OII''O KOM Nfl E KC/\

(),:rpreil l(oaaneHrc,
tlitt ttaleolit

Sttiyirrrtt:tt

H14k:c,flara

Kl

CT

}1

KA

PAU KOB 8

Kerpapy, l(uluNHey

rc

Be!n'tlctlt't-lt,o..!1||11liL|t:.,KQJt,L]11o'irKo

ir Jo.tittttottxu
,4. r

pp

<:

r-P

a l tt t' r:t'ti t l t i t'

,rr'lrlr,: tito,trtrttrtll.r. tt.,t1l;t'

tt'pt 'f

Artcrotl<a

l, ilItrru!ct"ktt' antlZolotovku l'


reppa-

,CroqlrKa F,arlx:oB [i orxpuna H.A. Kerpapy s 1958 r'. rlpH o6c:rerosaHHl{ ileBo6epeiKHoil
r)r AHecrpa). Bcero B 400 lvl BocroKy or ceBepHofi
cr,r p. E).ropHrr (ilpr{rori: l:la,rs-A.itr,IFI1i3. ileia.nexc

6lutlli co6paHbl Ha He6onbllroM pacnaoKpar{Hr,i,:. paurxge Kil:rescxolo pa.r:iclaa. fieper'te HaxoAKlI


qacrnLiH(r
HapytllcH}Ioii xpouru il-lei]crorlefloHg
)illHrroN,r ylrac.rKe, rjocJr(j rtocarlxr N{o:loAofo.reca.
I'I3reiltlil, o6;io;rtxI4 tpr'6'ta*l,i)i c\.f-rrIilrK()ll i;iil toE,crxHocl'b.loliiiilo H,3cKojrbKo rLIctIrI KlleNlr{eBbIX
LIac'Ib
I\'{i1-\lOHl]a' IIO:ri'Uras
t.r,r)l KOCT0ii CcBep.rrclro t-teHq LI .riOIllaXl'I. CcTlTK4:1'6Oe

(ir,r-,r,,r cof,prrHl.l

B I97L

)'Lrac'fIllIl{ltltrt

N'lCrJLIIaBt]KOii na-[eoIIHTI',lqecKoii

STllX FIaXOIOK

f]Kcne'quqllH (Ha'IaIbHuK

IIeH14FlfpaAcKol''o oT'{eiIeH}I'fl Llscru--I-1.A. Ke'r .,apy, Hi:lrta-rlbHllIi OTpsIa - corpyllHl{H:


1972'
-],ra apxeo.rrojrr{rr,,u-l c'( Cip f. I}. I-pnropr,eea) rii(erpapy 1972,1r1-12; fprtroprena, Kerpapy
rpex x{oxtoilblx apxeo'loroe 14'A'
,trrl9rl I-puropbeBl, lielp:p1 197!i ,2:;-26).1) lc'tJ2 r. rlpfi yllacrirfi
crosHl(u 6u;ru AoIloJrHl{Te-[bHo 3aro)IieJiop:uxxa, I-I.ll. lt'e.rrr,r*,, iun H.ll. Orrc'HKollcKor'o HaMecre
H3'yLlanacb reo;roron H'K'
usr'/ r-ryflor|:x urYp$On (Kerpap'.y 1973,4-7). CTllarrarpa{rul ra]\isrHl{Ka
BHI'{N{aHue Ha
o6parrrelueil
P,3rrlapreH 198(r' l2-:i-125),
Ller,rHoeor:i tKe,rpapl, I'p,rropie,r,i, lluu*rouu,
.lecl6xorlt.tl'locl'b llltlte.rlrJi:tll9 AB)'K K!'rlbr.vpllblx c'ilr)eB'
j],lBepxHoc'ru IlaMtrHI4Ka H us uryp$on Haltl'rla cBoe
Lior.a,ras xojr.ncKrlt{i;r Kpe\{HeBEJX H:Aelrrir c
Orlt'tCagtlleit N{aTepl{a]l cy\'IN{apHo' B
,JTp^)t{eHI'te B ny[.:111112,Utt" t-.8, ['pnrOpr'eeofl, ]K COx(a'rleHlIIO'
'l-prrropbeBa pl+, t+:z-l'19). llo:lHee cs'leo6pa3'e uHBe'rapt Pauxosa 8'
r.r3.r'rrrrHe cl{(aroN{ ruge
t.Il OCIlOBaHtlil np.n BbIAeIel{Ult OSOcO6nessoii rexercr Opr4H.b.stcCptAntti{ Oi5llH]t, IICr,l.ilyl{iI'II O.I\HIINI
paCCMaTpt'IBaTL KaK
l-pynIIbl 11?rV,1THI'1KOB, KlTopyrc 6nt-rrO ltpe4jloll(eHO
.)KC'e,qrju.r,{tr

HHTKO-TrIIrO,rOtuqecxOii:

Klrjrbr.),lt),

co Bcer,,l'

eii oco6.IIHOcrfl\lII (fpilroprena 1980' 72-75'8[)'

Bi't'qe:reHlte

'[.{c},il]n}tu
(Eop:rlrrx l9E3' 591 Pc'ra'Iee' r\ril4Kosa-I 1984' 2IE-219)
parrrKoBcr(ori ap.xeolo|u,recxoii x:yjlbr,vpbl
eC"nu OrJII{LIHII aMITHI{KOII - ParuXOsa 7 u 8' HO'
ilO.{pi}3.i}{eBa.rlO feHe'lll IeCKVK) fi:ril:OCrl AByIK
6lt;lu B U'eJ]ol{
qepTbI r4t:{BeFt:'f .tps Par]]xoea 7, Crael!ero IpOTOTIIIIO]u lut ecei;i xyJlsrypt't'
Te-.ll>Hbre

chetraru, clovalenco 1999)' ro B xapaKrepl{pacKpbrrr,r (K.erprapl', I'rrropre,na, Koea,reFlxo.2ll00;


6e: AerallHofo aHa'i'I43a eI'O I',IHIIo:roii
crrrKe Paurcosa lE ocraniL{oc*, N'lllofo HetcF{of''
'putluHe
ocHOBHbIX IlaMqTHI4KrlB pauKoBcx0il x1'lrrl'Aycrprr', npoBo,*r{Tb lroJrHollellHOe cpaBHeHlle !Byx

-o|

U,l t,

ll

I))
l.-t\t,. -1

.]Ili:!Lit.tr. onfle,t,exlrb,Teirc: rBt{'fc.lt,ubrri cl6.rux Bcrlil K)'ilbrypbI, H(l IrpeAcraBntixocb i(oppel(T[ri:t, r:i
apreoaKToB CO CTOTIIIKI4 l)alllIrrbr|.l Ll cBrr'lir c 3t-r{l!t ir{bt Br.roBb o6parurlHCb K KilJt-lteKuI'til Kal\{eHHLIX
A'H lVlg:rloebt'
r:OB ll, I-tbtHe Xpi:lHtIL(e!-1CI B 1|](iH,[aX Mi.v-'lex apxecr'[(]flti'I I{ STrlorpa$HH
i] ualr:rosulei: EipeN4rr Hii rrlrBeHTapHLr\r xpaHcrrur{ I{Meerct 678'1 r<alurel{Hblx I'I3.{eJIlIiI''faxoe
TaK KaK B rlpeABaplIrio"rllrqec'fBo Hllxr:)IIoK. HLr ItepllbIfi B3r',ntlil. r{o:[ieT ]']LI38aTb IleAoyN{eHl{e'
.ejrrrrloii ,'\,6.]t.rKaup1[r ]-.B I-prrropseBr)]Yr perrb rrAe'r'o (npu6jltI3trreJTL]{o 9 rllc. xpeltHeii>'' I4coO:sjtcHflTb raKoe HecoorBerc"lBHe
Ii,rlt.(l)'tafl not:ituo:r{IlrJ(tt-L, \/T'PiL'-t,t tlacrl4 Krl.rlreKilHpI. N4bI lKiloHulr
]Iel 3Tafle repBHttHoI'"I o6palteroLlHbt:\{It, nprt,6lu:tljre.!bHl,IMu il()!.rlliera\,tll Ko.flllr]ecrBa HaxoAoK
aza 1972I" - <OI(O'1O
<(OF:oilo
rtpelrl'Ieii>>,
5000
(io.rrr:r.r \rlt'erpuiillia.. ll O'r.lelt *t 1971 r'. Crrirteqello
rlo \4acconoitcrleroB
,10[)0> (1.(e ipa1t,v, I''puroptet a. l9'72: I973). !:raltHsIx crar]Ic:fl{qerlKt4x
clcltorp [(o'rl"leliLlllll
ltor\r.r \r3;eDrrair\',,porrrua.,t,-aric) He 6sr.rc,. C:tp1'roii c'ropoHbl' ililxte'5er'rstii
rp\rIIfla\'1
il0
OCHOBHbIIv{
t.rg,:.g;rng C Rt'OpI:t tliloli tl6pa(itlrnoti 1'6cxtgae1 l{ac It ed Coxpaull()CTIj:
IZ3HecKo'ilbKO
IrpeilcraBllTb
rlp).ttHI'l .,Il1t1,rrte.te_lo, .ITO Flltu ri4ItojtorfiLrecr{:Hii aHiulII3 IIO3r}O.iilIJI
tlit, LITO BIIO-IHe r1OilYCTI{:rtO t't ttOpOli Bc'fper{erir;.FrHr,t11 lta{lr(jlltit, ItO OT;l(:ilt,llr,i\I }iAlclOpll.sI'l Op)':1
ra lct B ll 0c-IC,.lrirBitre-'lbc x o it rtpaxrt tx :'
q'fo cLIlITaeill
{)5p:LLLlarcr, J:. \.opirKTeprrc'fr,lKe ca:\'{ofo lvlareplli]-la' iVIbI O6t::}aI{bI ofoBOpllrbcq'
oni'lcalllle Haxo-loK c noBepxHocrl'l H
.Ipafio\,,ep'br\{ rri.l ilaHHO\I :t't'irllli HCC-rre.t(oBtlHLli, nper.ncttlBlrqrl,
pacrpeire"'lllrb HX B 3aBlrcI{N{oc'fi4 or
r|t rrrYp(;,on c()r3t\4c,c'fl;o. orScp oltyArrr:r H'l r.uy'pQon lI rollbirKa
C)KzI3a'llocL' LITo Jlli[l]' C ior.,ir6itilr,l O15littp)'irel:ltrl nH llI'l bIKa, Fl( ;'.i&-rIIl oittliAaer\ ofo lle3)'JrbTaTa'
KpaiiHe Ila}KHa'I '4ni{ OIlpe'qefleHl{s efo
LteF))iltgCrn ilZlt\,{r-r't:t t{Ka flp,Ol lcXO.IHT K()JIIIeKUI'IJ{ HaXOiiOK'

ti}'-.IlrT\pjtOi.oofl.n:tttiit,I(aK}III'i,qB-rI'{t()T(),qcKpl]6KU-]ay}.jIe)/cb],IljlztcTl4ljtblcl(p,vI-oBoiio]]HHb'II(cKoI"l
T nrta'
pe't'\/ LIlblr.l Ll IU I{Xp() l{ HBe HTal)b r'l)aBeT"ro l',Il HO lO
OT HCIIOI-tb:iOBttllHOfO CbIpbt nOI(a3aJI'
PaCr;ra,IXa, F.,OiljleKII,IIOIIFt)I'O N{a'rel)IlaJIa B 3aBilCI.IN{OCTI{
}xeJIBaqHi',Iit xpeltenl
.ITO OC'OBtItt\.1 Blt.:to\1 Kalllll{ pacKa.IblBile\lolo }ta cTltHKe I\'{OiI(*O C'UTaTb
Be:,vc;ronn'J, OH OonaAan xopotlleli nnacTI',ILIcep(.rro il,BeTil, C ilcllr{cToii KCp}(oii l',I o(rH"II4eN't Kal}ellH'
qacfo BblNrbrBael,Iblii ,13 llenoBbl>: o'tJroll(ellLlii fipope3aJNIbIX '.IoJlHHO,.j t.bto tt iill:r.,tct-l(() il,ocr\rilcFt,
B He\{eCTOFOXAeHI'Ifl )l(e'IIBaTIE:OI'0 Cblpbtl lI3BeCTHbl
Haiut{ /ltiecrTllil lI ,-,(] np"r,,,,ii}N,1H''IaKOrO ptUa
xller'tetri' Bclleqa(lT(lt{ pe}Iie' on "n:rxo pacnoIlocl)e;]c.t,RrliilrLtir 6nnsoctl.t ()f cfo-flIIKll. I-ajl,3'Illltii
6relgoHa Il)"K'iIe-\'caX u cKoiIaX' Koropoe Ntoxer 6t'irl
3Fll.(r,Tcfl u(l ocra'lKil.\{ KopC'rlFtolo no}ip>I'f'LIt
IIOBepxHoc'fbFl H pa3ilutlllblx KOpiIrIHeIla'fbIX
t,t qBcr--tc)-KlJpr.trri.tetBl:,lM )'H;llioloK c l-IaAKOii

ccltt,rll

\f Hiixc)10K C 51',1'pl"t:r'oii ll tue poxoBarr)I: roB'lPXHOCT6ro'


81 npe4ver BbItIoilHeIr H:l
Il rr,--lr,urelr rt1Cgcllr tl{l toJlb3oBailrIcb /{pyflle Kpc}I}Iucrbie Ilopoilbr'
qBela' uiepoxoBarofo I{a ll3JlcrN'{e' BblcoKofo l{aqecrlla' 10
oKpeNli{r:lBtucfo ll'JBecrHtxet 5:le':IHo-cefrolo
cBer,fto-cepofo tlBera' oylpucrofcr IIa I'I3'rloN'Ie'
HaxDJol: I.I3I.o.forr,rctrbi II3 oKpeNIHeBrrIt'rc) rI3IJecrIIt.Ka
c
u:t,qe:lt'ri{ BbIIIoiIHeHo I'{3 olipe\{HeBIrIero l:3BecrH'I(a
Tperurr'oBil.ror.(1, Hr.i,rKoro Ka(recrBa. El{e 10

o1'r'rirF1KC,li

BKpail-[(|-ill]:'\II{K]]ap]].a.cep,J-nfl].I{I4CTCI.(}oKl]ac]a,U]epoxoBaTofo,HaI{3JlON{e,'p.'11:.:1]il1;l|],
fit.leqHofc} Kpel'IH[' TeMHO-KOp[ltlHeBOlI l{ ceHefi rr-rriLr:rr.rrtltocttl.3 rtpe;11,t.:ra cAe.IalII]1 I43 UBeTI{oI'o
fIeC'tasuKoBlie faIbKlI'"tno"::I:y-:l::1:,::::O
pol:i Clxpracrrl. TpcI{lIIiCrBaTOt'1, HI{3K0r(r KaqecTE'a'
t,I N{eJII{o3epI{I4cTbINtZ IIOpOg3y14, KpynHo3epHIlcToI,I
HI'{lioB rt rgpg.tH.nxOB, [pe,lc].aBJIeHEI I:pyllHC}.
BX.ir

obuepyxeua Ha}:onKet }'I3 I'paHura'


rorreirr.lfir\nl Kllaptla. B a,cu l{iIqHol{ 3:(3eNInJItIpe
r{acro

AcrnycKajro Heo(5ttlt're KpeNIIIeBof(l cblpbj{


Xap,axr.epruoc IIlrfi AHecrpoBcKrrK lral,rtrrll{r(oB
(io:ree 6epeinuoe K Hei'Iy
8, Hao6opo'I , cBoilcTBeHHo
fr(ofro\.,rrr()e er.o.r.rcrloJlL,3orBaHHe. [lr J)aurroBa
3Aecb FIH)(e, FlollHLIecrBo 3a|o'roBoK orooT.Ho[rc]Fll{e. 06irtuii o6rtjl,r orxoAOB rpelrueO6pa6o':xlt
ql]o 3TO cBs3zt-

6pauurrx,q,ln olp)ilHi{ 3rIaLIti'errbHo B[Itile

(ll

%'

or Bcex xper'uefi)' ]-[e lrcx*o'IeHo'

euIL'Ha 3Tane e.o I.I4CBLI6paKOBKOIi }:pe\{HeBbIX )I(eilBalloB


i10 3 6crjree Trua:r e:rbHbrN.l rCC\lc)TpoN{ lI
TII4CJIa 3afoTOBOK' IIepeAKitMHtt, [oJIVr{eFII4eN4 6onbllle]io
Ka, 6oJCe KaqecIBeHHbl\4 paclr:&[blBaHHe\{
6eg AOn'cJl}lIITeILHoii o6pa6o'rxn'
Ko !Icn()jlb:l)/L'N{iblx BTpvAOIll)I}l cillep'al'lI,{X
I43 Kr)'rOpbIX Ka]Iirlxrrrvpully<l'r 2 ;Lte-[eal'a, I fa-rlbKa v 261 H)1KIe'vcoB'

B loc.rane I(orilel(rlHltr

IUi necqrtfii 6r,lr nperBp?tl]I.-H B CKpe(iOK'

IIx Bx
MaxCt'tlrall'Haq Be-lIHrllIHa FIylr:JleycOB cOcTaB[teT

6clr.CpegHrret.rli.pa3lv{epblBitBalpalaMeHbtllue']l')Ka3areJIbHbII}::}roN{OTHOUIeHI4I44coxpaHuepoBHo
IroTopbIX 6 x 4 x'4 cnl' Cpe'1I'I HyKJIeycoB
ur.txcr llp,eHyl(jlcyca (pHc. 1.14), cpeXHt{t BeJIIiLIHH:a
rI,.:t.BepraSlLlitcrbcllt3aHact.a.rieLIHbIh,IKpeN{Her'l'ocraJlbHble-cxenBarIE:bIM'

i4

Rc ri sla .-ldr

eojoAlc!. Scric

lpial

ffiffi$tffi-B'Y
i

l-

F-

\-

Pvrc. 1. Hyrneycsr.

,!lourtrurpylouart Te\rI}.IKa pa.c:t(ilJ.ILIBaHIIr{ FipeMH-s *. np}.r3Marr.IriecKafl. ll qaclHocrh BbItBrTerlr:r l7 H)/K.rreycrDB ua paf {)rreii cl.a,Ii.iir.r pilcKa-rrL,r[iitrii,t', l7 - ucrouIeIlHbIX,6 - ltnxpo.[r,rrHrlrlbt\
(pHc 1,1-.1). !,orro-rrHrllc ,rHo o(5napyiKeHO 44 lc4npitr3N4arur{ecFirrx H}'Kreycoe. 9 fipr{3Mariirrec(trx H)'x:J'r,3)coB c npa.Errrirl'ribrN{ 0rpaueHr.re}r yr.roueHbr (plic. 1,6.11.12). B oTjl!rqHe or Bcex
)'F:tr3i:rHHbrx try,iJIevcoB, (rrHoc.illi;ttxct K oi(Hoilnou{aAorrHbri\r oAErocTopoHH:I4l'1 dlopilrair.l, \' 4 xoIrvcoErlunbrx H\/K.neycor] :KaJrbrBarrr{er rporr'lBol(r.inocb rro BceMy nepllMerpy. B o4norvt 3K3e\,IIIJIIpe H,:tii,qeu K.[r.rHOiBiiAr]r,lir Hy'xley'c (prrc. 1,7). Clle4rr IByrnou{a,loLrHr,rx c,6pasqos, raK}r(e cBs:iiirnHbrx. c ilpr.r3r,rarr4qecrK:()r"r rexur'r.r<oji cKairbrBarrrurr, 50 Haxo,lrrcq Ha pa6oueli cruJtrl4 r{crroJrb3orii,:tF{rrr (prrc. 1,9.1:l-13), z 29 orr:rocqlcq K r,rcrcrrloHrrrnt (puc. I,l-2). Opegu HLIX co BCrpeqHbIM
cr(arbrBar{treilr nprlllcrali.rroubr 54 Hl'rireyca (gxjirro.ras 16 la:teuustx), B Toi\{ LIHc.re 24 - c npa-

l)

-)

tlilocKocrq\
ol.palri.)yrie\i.6 !l'r liorollbt): vil-rcruleltbt. flrlcrevv cKarblliallllg B pa3iIbIX
tIllCIe C rip?Bll'[blIbllvl OrpilHXOri - 6'
I.t\.r(j'tgl' ,l-5 uf r,lC1'r:Oe (rX.:tto'trilfl T0-16(0'1 f1;lrl'IHLIX , B TON{
ofiparuoB' ocA (j \in"rlonteHrle\1 -- 2. Ilporirriore)I(a1rue r.Ilo0Kocr'i'H paclqenrellllt'ori\{eqeHbl 1'4
Br,,-.rb11br\r

'Iil.ll'l{F,li' --

C(,}

CliA"lt,lBil}ll{r.:l,t ilO:I 90o.

4 \tg()f(.){ .rouraJ(lrr:n,ix KySoBIiIFI;IX H)'K-qe)ca,4 JHct':osIIAIIbIX, B IBvx cil\/()porrFnru ci(it.Ir,1BaHHeN,I . cpe;II4 B'fop14tlIIblx HyKtle}'coB llbtx,ejltlloTctl
rrSri \ c
l)ilIrlilJlr,r{L,r\,t ;lB},i,:-l
p'Hc' 1,i0), Ie}'rpa}IHble i]o
o;iriraprbrL' (13 :i<:r), c jtBVMl{ u-rlr HrrcKolrbKr{r{rl clioirat\'I}1 (1L ox::
l'y1) cl)eittt[t]tblt{ lle3l:{OB, t D c l-Llt'lp( 1(lI\llI cIIs'tllt\lI4 (2 :r<:. pLIc' l: 8)' r\uoprfttrtx ]tvK'-IeVcoB
O5r:,co6.ll,:11.,r

HCr

),tcH r,ute

-5(J.

a/( ol' Bcex rcpertueti)'


piicuen.:reHr;fl Kper\'rHt IlpeArlrilB,'te:rtt. 3679 orlll,efiaNIu 64
(/c) ,'l-)"] rextlltreann,.rn cKcr.lla\{u (.ll o/(;),531 o6''rorrxolt (nouru 8 (;() u 22
l:i,[3 lrrrar:-rirrrai'rri t23
\Ie-rKIlx *
rr.rr\.r-r,:il\rr.r . ('pe:.1 rr orrl{enoB. (lB.:tr)xr:pvrllir,rx - 2)7, xp1'nurrx - 2'15, cpe.{FIHX - 1582'
cper;:ll-iux (2'-5-l'2 crr) - 1107' Merlii-:15. U rltylstc ft-Ii.tc'Il.lH: Iq)'IIIIIIX (r rliprrH,ril > 2'5 l-vr) -'158,
op)'']fiii 1e\xur (1.:-().7 cNl) - 234 c\r, i,trlKpOJtlr{r1}rE,ix (.( (), / Cirl) -'{4. IIel'icrrollL,3oBaHHbtc A'rlfly'lapHLIX IJIO148, CKolIb OiI(l'lBilerlH'fl
Htr,:lCcKtre Cr(r).nt:t nl(jll{)tlaK,l: KpaeBbl(' - 35::1, peSpuC'Ible tua,loK IIvti:Jlevcoll " 102 I'{ l)i3lroBl,it-' cKclr-'IbI -- li8
'l'p:i;t,tltltttttIFIo OcrHOIlll{le BHU}1il lIIe ilp}I }:apalTepUCTUI(e 3afOTOI}(f I( o6palleHO K 11'IacTullp..,'1'r,I.r'r-,,r

tIitt.t.j]tlc:,tt-et'Il,1,|{rtaC]bII[,IIuaj[jIeilillIKp}.ItHbIl,1l)K3el,Iij1qpa}'1,Aot57o-Ipe,iI.cTaB-iIeH()IIjIi1cTI,IFI_
g(, rl iuI.rKprln.'lacrI{rt - Bcefo 3 al,r,. JlrollfnbtrHo' LIlo rle'rBepratl
r--r[6y,11161.. ]t.Tilc.rus .- 72.
gg'16rHItIi' npoKCIlNiajlbIlbI{ Ll ;lllc'I'ailbLIi.ir. Ib Itjti.lcl.t.t urtii LIX 3.lf(.) t()I,lOI\ tltlf-l,leHit B IleIolrl BIlIe. n
CXO;r - garL6O-'iCe
IIbt\ Kr..)II1t(lt:t IllrltlljlellO l3 ()illlltafOltli:t npOilOpltlll: ' tr4liegnO i-[aCTUFIqa'rltli
BI)ICTOKI'tii KOlo4)HUI'jel{T llcI1o-rlbrti:li.r.r'o \ rr,Jr'l),36-itc'N{bll-1 il.iti op}':1lrii Tltn ::arOr'lsrtr Hatt5o'rtee
per)'rrlbi', KP',flur'tl rljlacrHH - 2't (lli 158
;or;ilr*rj;r \/ \n,rKl.,ionjIac,r.uir. t,:i (u':,tzl sa.l9:.alrerga
cpttBileHut lror
r 'i7 sloprrLlllar cbpa6olxal, nnac'rt'i:l c[]e'nHIIX pa3rlepoB -4'(t (1107: 239)' f,nx7'3 y cpellHr{x Il
5'5;" xpynHbIX'
rio:rrlr(trruuogl"\'{iIlllcTI()Fi c()c'ritB'Lg:r: 5.il v cB'3p):KpVIIHbIX'

Klril',

5o ree

rr

1' ',1,g.lttttx.
7'." r>'r
pe3ubl (256',)r<::
I3c.t1''.rc il0tltullir u ()p'r,tni,illo\1 llaSope Petultlosa 8 cocTaSnlloT
YcroitLIllcJtoll ill)e!CTaB'leHr'l cKpei5KI4 (149 3l{31 20 7o)'"\3
BccX C,l)\.rtiri:i ). 1-lercr()itl)tir.) \1 ellbtllllll
l\II'Il(lloliriBe H'l'apb (6 1L')'
LillBbtlt I(olllroltcjl folt pac,jMarpHllallNtoro K()\{rlle I:ca Nto}I(Flo cLllI'ta-fl'
il'faKi1ie N{fiK(33

ar:)'

peTV111I{]loBaH}{LI\1 KpaeN'l
nx.:rcr.1tCt 6-rt;lC-tllllKpt I1 l,ll'llill()Il.Itlcl'[IHKI'I C
5 HecxorlKo 5o'llb]-re ocrpui'I (14)' Bi',tpa3l{reJbp(trJc.rl)ni;I (l-i). 1lpoxolrtx li K0-:I-IIeKlllu Bc:efo
peT)'ubro Q6) n cepuq 'Ilo';roT (7)' Cpe'ftl ocfaB1ir. l-11\ tgrA It.ttil,llt,lFl c tllllcllcLIBHOir KpaeBoiI
(9) l'l
\"}(li3il'tb cliprr6;a ('1) cno6e rIt Ha or[lerrax ( t0)' n:rac'rnHbl-aHKoru

()t

ll

lllxctl tlp'r',lttiii

\1{l7li1{c)

'l

(3) ir cpilBllilTerbllo

NIIIororllIc-rIeI]Hi'lel
\IeJKOIi t':paenOi:t peT)'tllb}O OT }/Ti4':II'{3aUI{Ll:

(2),:11'e,.rarble

f:.rrac-r,lHr)r (: \,ilerrcHFIb{Nr plryrubK) r.or{uoNr


(26). I'l:Ieirus
r:'lrr6rr ;ir'rpr-','ilFtF{tbte ,rrrar,:.',lnoarrlr'L
ll'
I llli.lt'l I bl I -10 rr lcttt t r'1it pii\l
rl

l'I HX o6rqero qllc'la)' )'I'JloRbIe ((i0 rr<:ll 24 9b)'


lil,bl pa3,,:(cJreribr Hil IlelyIxlll,le (76 3I.:31 30 %'
{2,), cjlt'ril.Hl'Ie (26 3K3; t0 7a) u lOlepeLIHbIe (tl OX:; 4 Va)' OcragilIaqct
:rf\,fp,]HHbi3 (li7 3K3: 22
.rac'i :.t.9 oili-ror,t(Ir pe-3l1,0,t tI FIecKoJ'll,Ko ttlile.lufi c l.e3qoBI'IMLI cKc'Jli1N{I{'
(3',) ll
0:,I,IHapHble (.37:r,::)' cpeAIlHl{ble 2;BOirltbIe
Ll cc.,crasc jIu\rrpaHt{t,tx pe3rI()ts: cpcIHHH!,Ie
pe3I(OIl BbIfIOillI13HO Ha N{a(lclIBnoil nlacIteIr.triri0-.fr.rr.)Br're (17).,, il I]OjlolI{I{hI ilE'yllpaHlI},IX
tIaCTo pOTylXlIpoBaHhI
Illlllhle pe3llbl Fia KpynHOii It'nactrrttle
0 rulrLt.it'rOii 3aI'O'foBKe. [],e :rt,te cpei
?Kop4HbfKcKatI perylulb pacrlo3llaercs Ha rpex
rro ollrroM) r43 t(paei] (prc. 2, l1i" llo:r1'xpyTar
Ce(pL{c;'
2'5'13)'
(plic Z,+.S. i0), r.luor-'r(.aue'i'o'-tItE'Ie [e:BHt no!'fc)'foBJlrJIIbl )I IByx
l=c.Lc

Pt-'

3c\tn.rirrp,ax

llrlcitlt3l5clr,::.llttrHblXp'6'llioBUlle.lc:TaBiieIIbl3K3()l\'Innf,pbIriaoSilolvlK0xN'faccHBHI)IXIlJIaCTHH'13
Lil\'leIOT'9 cpeKoHIla (puc' 2'1-3)' Alnnlt'tHbIi:I o6lluK
irerrpc,fl{aNI(lperltlbl\.l t{'l,j'lt'\{ON{ IllIil'IterO
c r\{Ho.odracerr*rribl)\{ Jte3uupe 6pr4crb'( oKo;irx,5 u: xo-rop)brx
,[]{r{Fa)rx pc3'IOB rra vlrJrr{rie}{Hbrx
nocleItnltx
cpeAI4HHo-yrnoBLIM droprtar't pe3UOB' Y
:Hr (p,rrc. ):",7.l4). Onn E,() I,{}IorC}l\t 6nn3xH
]I ,,oilepetIIIbIMIlt cHj{TlIrlrlr (puc,. 2,12'I5-]'6.1
pe3{OBC.e ',,e3]:i14g ct|tlprrltIp.OBaHc} ItpoAoJIb}]bl]\{I{
peT)'l'ul'poi}aHlIiA l(pa-s nepel efc) rlo'lllpaexoit
/rK'ufltIo lt (lfi.lrL,3OI3aH ,.l)heN{ nr)ei(Bapule-f,bllofo
srlAe'rqercs c'eAI{rIHbIii vuoro$aceroritIB.VrpaH]{bIX pe3ron (prrc, 2,9t'U;-ll)

Cpelu,,IB()'.1',")i
rt stli lta Macctl srttli{ [.lac rII]{e'

1ri6

Reuista Arheol

$,s
4'\:.

\i

i\,
-{KY
/^' !\ /Ks-l

i{\

l'('

A i'i

f:l t2\, g

s=
C--_Jll
/r:::- i)
' l--. ' ,tL-'-;''
-"'I'i---'-.t
L- __._.' r__,.-

V,--;-"

liz

Lli

UI

a____.

t{:

,t

'

/\

N.
V,
^r
ltr
7:,
J W___Jtt/

F-sr,
't

U. Jetle noiltl

\ r

*g

1',t'

IC

II

."-,-t''
{I y ('.=.---*-__

'*jf

ffir
;- ,lr

rl

'$'il

A t\

,('V7

\,tS' /"' ,t
it,l ,)
I Ki:<.ft) A Vt
Il, J \=,=ilzzlr' P\\
l#:- Eh:A i- v=
7
kt=

;'fr

\,1V,ll

,t{
7_l

_.

;,\i
-'l
-t

\F

+.=N..

,C1

[r*-=
It \-

\,'4a\ t\\
lD.!
'i,1I r'4.

.,

'r,'-"'-

e
i--\\
'
i;1
(_t=,+

FI

ll!-- N,
ti' \i'I')
tF=-

?,,

ti):s{y

F]

j:,i\$J

\.

lv,i'R !\,{",

\4,,
i!t'\,
\ iI*sNltr

R.-r=,

,! iNi i'ilu
\sl

\xg/

iffi

l{

'"l#'

!o

l^ \.6.'i\=
'i' r\N
^

\:-l

12

f=
N\
r---D)
li
,i'F ri.\,
i, f,\ ':_u
l:f'
F-

"-1*g
1/ \\.

ll'\

[[

liE= \\'

F.

!-r*=

tE=-:?') /\:
[*[,i,;%,,ild

[*,-Yit'l

f{
..*F'ldl/
r__:=={-.
\r/ 4
,l

t?\

4_-_^
r----"
?a-

F,
\,

Y-7

i+,4.-_
F: l-+
Fl--+
Rl+-

ial

Vl

ltl
.

c)
L/l
vg

r't

IFF, L--

Vl

\,,1

\aI

1;.)

!l

\\l /l

i=E)
Y-7r:;
F:l

t6

fr

Puc. 2. leyrpetr Hste

Pe3Llbt.

:x:),

KocoYceqPrllrble (23). norHyro)'ceLIeHHLIe


(14), uulr1,'K-!o).cerrcur{},r: (l.l), In,:rir,rbre (16.) a o:tuH rpoiiHoii. floqrN rIo-fioBLIHa !I3 HL{x BLIrIoilrcHa Hit nirac'fr.rHax,6o.ir'.'Torlirr(, qe\'I y AByrpalIHbIX pe3t-{c)B (pr,rc.3,3-4.6.8). Clpeatl HCnoJIE,3\ eN{brx c'rrrlenoBrbi}: 'la|r) loB{)K rlleo6.raAaror rrepButrHlte (pitc. 3,-5.10). A;lq o6pa6orxu ilpl{N1eFlr.trlrlL irp\,nrra.fi )/ceKitK)ula{ pe}T-rJrJb. cpe3alouat r{oHeil,3afol'oBKIi. I(aK IIpAIBUIO, IIa He6O.jlbllION{
)":racrKe. i4rtx,rrci.irlHr.re co rranJrfle'r l'pVnrra BbTIIyK;I])/ceqeHHbix pe3uoB, npopa6oraHHblx no BceNIy
ri:ltr1r{,. I,1: rrHx lr3,4eJrrJr Eir o'frrle.rax nN{er0'f :y6qarrre oqepTaHlitl peTyllHpoBaltHofo Kpas (pHc.
-,; l0), a Ha niracrr{gax - f rl.iree poRir},re, Ho },{eHee l}binyK.rrble (puc. 3,7.15). Eiltaeltre'rcs. ollHo c)er\tr:trTc,BrrJltoc) op)"qr{e. nJr:.rpa60ri1HH()e uo tr\'re orBecl{oi{ peTylxb}o. c }'nrlouIeHHLIM pe3uoBblNl
cr'.o,ilrl\r (pl.rc !i"2). Cpe1.r ,lnoirnl,rx peryrilHbrli pe3rloB orlterleHo nepexpecrl{oe pac[o"lo)KeHlJe
[;'it't].LrrFrr,re pc3tIr,r t3K-rliorl:Jot':

llprt{o

}'ceqeHrrbr(: (E

"rc3Buirl5u:;,etrl;r(prrc.3,').1i1)'nporueo.rexiaillee-"v5rIco;IHoroItoHqa-y6(puc.3.13).

s-s;

".4
*

-,."1

\=,..
---.
-'-.r':

i---^--- -

tJl

---*-==--_

H
-"-*'i

t,

,5$i'1rr*Y

F.n$
i.l: l{N I
ti:,$ii! (
,itl',,M1
t L.t'

x7

\i'

l-,\i.

\N.-.
lD
l'-'s

It

_r

*_J

PNc. il. PeryL.uHt'te n y[n]Bble pe3[-lbl.

(NIbl He crtllraer'l
KJacclr.rt-:cKux il.ir(lcKux B,brer\{rra'fop9'lir[I]bl)l l)e3uoB-craNtecox ne o6ttilpyxe]lo
nilotso:5,{oxlbi\,r llacrcNllrp}rBatL }l KaLIecrIie raKoBtllo BfopI'ILIIrbIii Hr/KJIe"'c c llByNL[ lrI'Ip()([INII4
pe3l.la
reocKn\{H cFioJtaNlr{ - I}rrc. 1,10) FhuecrlJ () TeNI, Haiiile.H o.quH 3K3e\{ilnqp raK Ha3L,lBaeMoro
(pilc. 3,9)' BetlrparrnuaR
iue rplrrrcc1111\ ol[(r,l]raulrrlr c llB'r,\rr Borr{\/Topelyutlpo3aHHbINtH }.ouuil}llI
par,,urr,,," ng.lpirfiolica KoHr].c]8,6lrrgrcas Ho)Ka\I Kocrel{I(oBcKofo luna. na6.nro.{aerct y lIBy'x pe3rloB
rpali nogroipn,,. 3. l4.ljl. E:,rqc ),oAH,Jr-() rroneperrHo vce)qeHFIoro pe3ua nepexo!. F:a rpliilefarcuuii
yrx)'
cjroMaHHa
.foBJeH qL'pe3 l-tpj;tr,,toii yro:r (pirc. 3.i). Cpe,qn yfJIoBbIX pe3IIoB or\.IerleHbl: olu4llaprlble
(4 ), oerlnapHL,Ie npocrbrc (22) tl .qeoiino .i rr.rlar:rt1usr (.li l :rrtl), .fe6irrrtre Ha ) fj. y cr'rol,tallHoii tlJIacruHLI
Llacro
I{cIIO-rrE3oBanHcb KpyrlHbIe IIJIacrI"lt{blrt Ilpo(]Ti,tc (3). f]ll pe:tqou Hiir'/r,-r)'cnolrriurroii 3zltoroBKu
[puNle]{.src,i c
11!t i: rrpliBr.r.qbr,16l,r ()1-parreHuet\.r (prac. 3,20). Y 8 lr:r H[{x ilplteN{ pe3]loBollo cKi:IJIbIBaHI'Ls

..-

l,:r

Ret'ista Athec'J,o-g4-5:lls-llpttg

i'li{TeHcltBHofi peq'ugol'I cpa6oraH}Io)' 3 '4BoiiHLIX pe3qoB c ;le:lBHeNI Hul


pa3pa3l\'{epa (puc. 3,21). Yr;torlrte pe3ubl Ha orlllenax cpe'lHl{x
) rjr\/ c:r6\r.lHlrori IrracfuHtt Kp)'tlHolo
(locraBr{el nJlocKpII"{ pe3ell (pi'Ic
),icllor, il r(pacBl,rx cr(oira)i (6) r,reree rtbrpa3;Te-rlr,ttt,. I4cK,'itoqellne
c'c/:lliofo KoHua I'llJllr 0 ABVX npoTl{BotioiIoil(III'IX VI"'1OB
-:i l9). -ilglsprs ilrotrrrr,t\ ililloll uolu'olollrellbl

L'cjiF,r() cojjr,alrrjr{ 6i5-l,urnrt. 6oropor,r}r nporl.IB()Jle)ir4l Jre3BI'Ie


'['ir<as Xe
cltL,to r.pi{c. :l,l l. t6.lli).
llervii]ib y1'uill43al1fip1 flpocle]KeHa

lit)

0.lHON1V KpaIO'

(10:x:)' ln)'iil t.pyrlt,: c"ro;rlrr,lx r,.rrr rorr6uFn.rpoBaHHblr. po3lloB HMelorcs PerVlrlHo-l/f'rroBble


(2)' Xapairreprro t'nOrpe6l !)itfir,r)-\'r.1:OBbiC t. I0), lrl , fpal{Hg-tr1e1-V1xl-lblr3 (4) r'r noneperjHil-vr-[(lnr're
o,4Il:Hapl{ble, Ile)ie c Jlor,i{oB]IeHue},I
.rir)Hflt) ;\,IaccrIBF::oii 3aIoro lKrr cpe,lFU|{ pa:ii\{(lpon. otrH o6st'ritct
(pr'ic. 4,5). O6s:aT'3"-IbHo pacno"[o]Kclllle ile:ltsllq Ha
.'tr):iBUr, l\ilrrorcltirli.i:e'rOtII-l t, it perelt'IO.:lblio olrrn
il]]o].lIIJ.o-[eXi]u[l1}:liotIIltl);.}'1]er,,Iurlo.V|-,r]C|BbI-\:1)()3uoBnpeO6.1a/].i1eTKOco.v{je.{ettult
ocIrae;-XK).qalorct IUIOCi(!Ii3 pe3uoBble cKoJIE'I' 06r't'luo
lt,rl.r.),tuHbi\ -- B,Jero 2. Y ,rBVr'rnr,.,*rr,jr"poB
l{Cntllbjo'BaHLIe npllei\ta npHOCTpeHl{fl oc,,r)u]ilrr\t .rc.:illllL:]l illlelct:tB,leHO ilB]'l'paHrloe (pI{C 4,4)
-rlllUlI' )'OilHOfO Op-V|llnt (pUC' 4'9)'
ti-)Bitill.t.fl II0'llill\',!tBYfperllrl0I.O lli'r:]Ult eeTNO BbIFra)IieHO

-r{

",5*;#i-i
{'.<(. '',i,J
ri-'"'-1;L!
ir\
Et r
'lt ,{ul:ii
tl

6(

'F-f:-Jii.r

th

A.

V:Yq'

sv:st

KS{Ery

tdFh

frffi]',
F tV'\

\| >?l
7_V'.)
r(#l

4F,

l.Gzll

ltr'' it:

i'F

it'[,':ffir,
F

lrc. 4,

Hvt

lxlte crpe6xu, noFep|LlHble

--J

xou6rHnPoaaHHble Pe3qbl'

159

llonclteu';re

pc3r.ll.r pa:.;re.rrrrcrcrr Ha lq)ocrble

e: peryrull (ll :x:),

npj{N{oyceqeHHble (4;

Ha r]peAlFII4x oTulenax' B c'ryuare ucIHc :[,l.li t rr 5.ll|lxrr.: ,a ai:rla,r,*,raKHNl (-t). Ouu to,lrorr)B-rlelIhl
Y 4 opy:ltlii peri'ulllpoBaHr':oJrr,rioBannq perl,Luu. oHa Kp\'r'arr rro o,1Ho\{.v Kpaxl, p]xe - IIo Al3ylu.

t,rbriivqa(:'fox cg c::taSOii BO;H\'foc'tblo, J[uuti, )/ 9IHC)fo ]e3qa JIe3RI'le ]'n.noqeHo'


rle'rK',o I}blpa}KeHHa'g
t.)clr,trp 313 p,:,;r1oatfi crtoiroB rrori:a3a,rt , uTO 1',22 I43 HIiX UN{eeTcq

pery[b

IIo

ripe:ABapl4TeilbHoro peq'uilpoBa-

F:paK), CErrJeTe.ubgtsv16rual c,6 aKTUBHJI\l [pllNteHcH14Ll Ilpllelr'la


Llyllb l\l eHbIIIe ilOJIt)BlIHbI'
,,rr". $1O[rI{,-]l{l)tlX llle ll{OIlbtX CF.g.l{OB IlpOr')-Ie)I(ellO
1l'rpc'5llr cocrl'AB-nrrl0-f fij,lI.vrc LIACTI, OT O6uel.c! alp:c.jla opyAI]ii' ilprll COOTHOIIIeHIIH

pe3llal\{I',l

(42 9/o) uyTl N{eHb[Ie Ha Ilililcrllr:ax l:1.7 E, rl)'r/fprr- crpeSxr:e npeoSJIa.'taroT i.13.[e.]lrl.s Ila orluenax
(9'5 %)'
tra\ 1.31 (,;t). sCfp{:lrIa.l{)'I'Clt rIa r{"Y-lUIe}'CaX (: 17.-5 lZo') n're'rtlt'tqecKHX CI(O'rIa)(
:r'3) flpeAcTaBneHln Ha I]eJlbIX
l-lu:llnc KOFII(CBr)re cl(pe6]iu (ncero r{a u.lacTt{Hax 14 OTtuenax - 82
Ha yKopoqeHH6L{ Ir'lacruLIax (216 rx:ll ptlc'
Il--Iacrl{H11\ (1li :r'l:'l; ll}1c"4'3 ll)' nxlto'rar i0 KOp(l:tK!ll('
?K3e'\'IIIJltpbi rIa
,1.6 J.12.17), [!Oilli,iltltllCrBCr XOlOPi,lx C 06':tOuOHIIl']ll\1 OCHOBaHlleNl' BcTpeqilIOTCtI
l(l)\iIIIlIJI}'lI'Ia(:]t{tIzl:((prrc..1.l3).Pe,r1,'ulI{1]oBaI{L:eKpa'eBI'IeXapaKIe1rrrcl.IlaiineHo-iIlnb
KpalNll{ ripi'rc 4,18) tl c c}.1(HI{r{ ilpot)ripcr,--rii\'.- rr ili:rcllc).lqulrNnr(:rt Ii.rre3Brlro per)'ululloBitItIlbINIu
Crpe6xoe o]HeceHbI AF;11 I'lX SKlel\{IIJ1{pa c
,lo.'rtlo 'c.rrctrnrbr^l i(pae\r. K pre,:1ttol,tr,'Iu;1v KC)HqeBblx
il'o l{patiN{ r<pyroi 14 oTBecHoI4
Ilrllrrlll rta Lii,rg)/ri:.noiil ..re'SIrrIIr \raccIrlIIL)rx ililacttHrI , llpopa6o-raHHblX
2 c'rpe;lluaTr'tx (pttc' 4'15.t u -] cxcrle[] Llrbh) (prrc 4.,11)). (lIleurr:Jlltuecrc"'tt, tllOpr.r-v JIc3ilHI: [1N{elor
(pblrlbllc> (pr',lc' 4'8)'
lICt.illt:tX rJKpe,JKiX, eue'r' 2 o'l'\lc:LIeHo c.1a6o Bblpi1)I(eHIIOe
He crc].1lb I]pilBII'lbHyro orptlHKy,6o"uee
KonLtesrre cI(p:oKlr Ha rrrr3r(ux or[renax (2-?) rlrreror
(pil'{\{
crllHKe' lipur;-rr;rxrolqa"fl peTylxb rlo jlB}'x{
\la(l(:rr.tBt{r,r. He:}ioI,Jpt)lLr c )'iej:BiiqHoii i<cpnoii }Ii1
c 3v6LIa'rbIl\I Jre3Buc\{ (2 lx:; pr4c' 4'14)' no'lox:).r\{r_.riera },.fr},)r cL<'e6xor. r-Xioco5.:re,ri,i cxpe6xn
(1 :x:l; pwc' 4'20) rl c <[IlI[oM)> ]{a )'r-il)' (l
p\'filbr\t (l ':rx::r , pl.rc. 4.10), \'1 ;lclrBbiiu t,,'t' 1"'tnt'-n"''""t"n,t
cxpeStgI Ha
(1
npc)1101)IIH]1 uN'ISK)T O6Lt'lHlle Ko]{ueBble
)K:t.. llLrc 4:l). Iliecxo;li'xtr :,lee.vAjl14IIelJIIble
,.p...,.ou,..c}(o-rlilxrg).JIorto.lrI.]|41.eJbtl"\/I{)OTjIe.i]K.y.IIe3BIIiinojlyliII-'Iuc;xpe{5xt'tHacKoJIaXoiI(I,IR,letllIg
(.4:lit: pltc''+'J"6)' onrr lOCraroLIHo uIUpOKHe' co cJtela}'Ill H:}Hoca
):t:lllHbl)i r{iif)l-llililol( H)',KXe,vctln
Bcrperla]orct{ cKolueHljloe Ll'STPerE'I{&Torl JIe3BIlt'
F,po\rl(e )' .3.rgrfini,]x cKl:c6Koll Ftil ltilIenax
'o f,xpc6:*r r.i'rc't(oii diopr'rr,r t39 rr<l) Br,rilotneHll {Ia llaCCI'IBt{blx orlrcllax c:pen'Hu\' pe)Ke - \4C"IKHX
lt artOp'fUlIe OTUIcrtbl C He6t)elttl{O IIOAf()TOBIeHHb]l\'I
prl.It,:r.pO[r. lletr:r:O IrCrOjtb3()Bi:],iI1Ct IlC:pIrl'ILIrible
:IO C 5o:reeTulale-rlbHc'ii or'[e:rxolf se6o'tsruoii
.tc3'lJe\r (ll :'r-.t; prrc.5,l 2).lkt,TaKI.IK;Iie 3aI'Or()BKax.
Il\{e}OT IIOn\oKp'Vf'rloe
-')r(c..F'6.()ctbl,(.tr itel:lBlIq Il[)().qcTal]--I(l]ll,I 3 Oei:rOtr'txaL CI(pe6Ka' Eute 5 0py4uit
()XBll',IbIBaiolflee,lo 2/3 nepnl'relpa oT'uIeIa (pr'rc' 5"1) cineull'lt.
re.lr::rre (pl.rc. :i.1ll). il 2 - nol()li:p\/r-rloe.
l:i (lpy'CHii: C 6OKOel'nr pa6oqu\{
.reCng,: C)()L'-,l)t,,titCFII{e JIe3llllt{ IlblcoKl X cKpe6l(OB IIpr)cJIe)I{eHO ldtr.:
Kpir;)\r- l,cc,c'rpo\fo.[bFrb]Nr - 2(prrc.,5,l-2):cr3't'l6qelrblN" -4(pnc':5'9)'<clII-ul:x'>-3(pHc'-5'3'5)'<c
rrocr{r{or,r>

iloApa6orallHll\l -- 2 (1:tuc:' 5'13-14)' 'n'rut lo'loronrtr


- ii (prr.rc ,5.6-S) r.r {l \3riI{\I nirt\te,:rtpli;
K')'Tat' {ac:To 'IIaMeIqpHas peT\'uIb'

jiri'rr 6o;rrill.r'c'r''a cKpe6L:()B ll'oii I'P"nnH npltlueFi'Lqilcb


yKopoqeHHbL\i llpoilop(26 :r..:) rlo.q6HpaJMcb npe)Kle Ilclefo' ttllpHllta
/{-lrr li1,r.ulr:etul{blx cKpeSNOB
HHX I4l\{eK)T AOCHtTt'Itl y:iKIIX IIIaCT]IHOK' flO'Irn BCe I'{3
U|ii, Ilpa,.]().[bFtO,;pa.5O]'aHIIL,i,l, C Hefil'l]lBil\'IH

-rre

[O,iItl!t.|\]tI,}]\']{.)(.).|,i]'eIK'i,-[.]t]i,t9xp-vnriclli3aTvIIJIIII}aIo[eI1peIy.i]]bH),IIHBeiI[Ip-vIollIe
cBKAeTe-IIE'CTBy]T o6 itr rnIeJ3r'r:1'a-T r'rllblill ilcN'{oql Kpo\{Kll JIe3BIIii
30B \Jal-)Hbr\ rr.rL)Lit,aAO]. n1'r,..,,ut'.on.
'l]tt'O:tOlt'l'tecKl'I HyKneBI4ilIlbIe cKpe6Ku rloxpa3Ae3O,l,'{Lreclio-\r r1(lr0.r'):JOBaI'.H ll lp\r.no}}bl{
(puc.
.'.Ii.t,l),I.CJI

H.i op\//(t1}I:

c '\{eIKil\{

'ilepinl[tix.
c:1a6cr FbIilc-leFIHbI]\,I Jle:'iBlIeN{

(4), ex,.rrouajl OllHH MI,lHIIaTIopHsu;t

.5'li)lc\{C]"1Kpl]u]IaN'1e'rIfpII.OIto.1pa6o|ar{FIbI\1-le:iB]4erl(5eKs;p14c,5,l5-1J.6',4|.),c[oJryoKp),fJlI,L\{ttI[l_
KaK <<KapenoAoKpl,fnbre (2 lK3; pac' cr,lZ), ltssecrHble
re.rbso ofllaircHFrbr\r,re3ByeN (6:x..r; prrc.6,5)!r
iIe3Bi{'IN'lu

(7) 'rtrrlr lI3 KOTOpbIX C npoTl'IBojlexar[i{i\{l{


r:)c'lllol,rctr-'rbr{bt}{ jle'3l}llervr (2) H,II}OI1HI'Ie
cKpe6KOB Bb'te,uleTcs NleilKi.ii xou'v-cOeuA(pnc. (t.:i), oc'tiL'lt:,i{ble -- Co c\t.)K}I'INIU. Cpefu nolol:p\'l'llblx
obHapy-

rr-l),:

llonl'itxa
o'1'unutoii A: cauoli BepmIIHbI (puc' 6'l)'
Iir,rii lx3eltri-itrlp c(),cllJlOLII}{(): :taHte:rspflt'ii
(HocI'IKoM>
ol(a3ajlacb i{eqerKo
BbrJre,'ieHl{r'l\{
cx.pe6noB u3.I(eitrfl c
irir.r fL B Kc).rre,Kllr1rr Ir'K-reBll,r.Hsrx
Jre3Btte yra'qblBaerct y 3 3K3
r'.r,r,.quoii. [-lenr,tpa:rtrarronut' ;;ra6o BI)IC'rynaroil])e
jle3Bl]t 3rr'lx
r:rpe6xlr ua pe6ptlcrblx CKOJIZIX' Ilstcoxlte:
orite.lutr,-'lrc) pilcrci\,loTpeljLlt 3acjl)'.'oruu*,
OH0 cnpj[NIIIeHHOe nOn'vKpyToe ]Ia
y3K]ir\1I.1 JraI{enJIpllbIMH CHtTlIfllln' Y orlHOIO
oci,.ltrrrr lliljlt-,0"frtrB--[eHbr
Ha pe6pe oTuena (pmc' 6'7)'
cKolileHIlOe C Kpy'rbll\I :/f'rlolu HaK[oHa
Kr-rrrue 0Kojli'.. y itp:/fofo - y] {oe

1r,

--

"t'

st a

tMelb

jre!:'Sq: e'r-o-44

r43re"Il4'-1t:i:]::l::::::ttii1"::i::nn"":il'"tll]lirrprJr\u'rwr'l 5 :n:) Ire BK"rK)r{eF{bI


llp)'ltlly npoKo.;ro*
tj' rp)'rrny
[]
apxeonofl'Ilr I'l 3-fllol , :.-*:.:'
,:;".^.,',.rr'r'L
r.nronhl;
Koropble B Korjret((un My:r:l
plrc. jt., t9 2lt) KirK rrpoKoririLr-oclpnn, odHapyx<urb
"^lll]11])lil,,;:;:;;;;;;
N{accHB;; N'{accHB
ri'Ila Ha
K llpc)KojlKaM-cl}ep-Tlal\'{ pzltllKoBoKoro

orttocu'rcid
tpa{rltH iie )/rarocb. o1n,r u3 Hr{r*
lipyrori peTvubn Ha
}KAIOM. IllITe}{cI'IBHO noApir6oraHHblN{
BblTtlLI'TblL{
npeAe-lr,tro
c
rulacrt.rHe
t:r,tri
rBa \'faccliBllblx op\1B HiilII4r{}rI'I [pot(oJrKi4 BKJr]oqarcrT
j(paeB.
tr{rrrerorlrlrec'
c,oou>;
[i(]e\r ilpcrTJrilieilull
[o.q|oToBJlHHbIrv.I xpl.roti
jbIX OTilIe[ax c BbtcoKH\,I IIIH|I0BIIJ,I{bII{ )KiL[oN'I,
l.lcpBuri
KP\,,I]Ht,tX
pe3uotsblN'l
.:'].l,lg IIa
ts oAHoNI cilyqae )Kano IIoAnpaBneHo
.Leulii.rar,Jir p:r1,ruiro c .Byx cr'poll (plrc.6,l4'19)'

L|Ko-it{)\{'Eue.lgenpoKoJt.inIIoAIl],roB.]IeHI,I]]a.Vfrry'ul{poKl,IxoTUIetloe.oAHa'l-13HI{Xarlopt|ttar.xtaOl(OHqaHI{eNl' CQOpI'tlipOBbleN[Kal\\ll"qp-}fag' C II]]'IJ'IOI:|HJ'Hb1N'{


.lg t.O,rOpO:li JlLl.lIII) l{a\{erlrlHO N{eL{li\'1H
6,8)' ErlrHc'rueHHLIIvt 3x3e\{pe.f}rui,rpoB,rrHnoii ssreuxoit (pric'
rrrH[ i]orrerreqrrbrn,r f3iror,rr-)\,r r{ iu,,rpoKO
flo 'ilB)ri\{ Kpat\{
ilpoKojlKa' oSpa6orerrrHat }')I(aJIa
arra,n"',FrullHat{
ut:5ollurrr
r.,.rrpoxr fipelct'ai]lleua
(puc' 6'9)'
3eiroTr)Eix} Ita Bclo e to:tuli{Hy
ri:pvnuor'i OT.TIeOHOH lleTlrlllbro, Cp{j:laloueii

qw

lPu

ix

))

lr'':-''
It:,_-

.4,S*

:W

H-l#::-r
z,' ,'.;
t
lllll

th\$*t

,l

b1!

li' ft., ttr,-r

lv'
-5

\,1

\NW

rA

(trN
'\;'S-v
'<nJ?'

AS\.

fk*&
\'\ ",t,,,$

\.
iF

,';:.'Eil

,:.#f

,;f

$I- mN

N ['"]

ffi*n
tr'g!
\L__

wffisi

)#;,
L---l-*-J

u HyKf eBr4AHble'
Prac. 5. Cxpe6rra eutccroit Qoprraur

rjr: I
! ol,rrlrr] -1

{-\
b=.

+.
-'i tilb",

\.1 '.,

\{q-

1l

KTn

ts-, p

ilNF,

'):*"'

fry'

lt:'
l" .E
t(---''

ff\
b/(

r
\,-*,.--

' P''-'

't6

Ii

17

h3Aenr4F, cKpe|5no'
Pnr:, 6, ocrpurn, npoKoflrlL4, AonoToE|l4.4Hb|e

Htt o]'Ill'ene' nolpa6oTa}lHoe no

BLI()oKoe ocTlllle
rro,:-rc:IHej\{\/ Trrlty IIJOKOiIO}( lIptll',tblKaell
jIe3BIIe nN{eeT np)peTylllblo (puc' 6 l7)' Hecxo;lbKo cKC)1I]eHHCre
;lB\i\,1 Kpils\l ](p\;1OH uatr1,',i:i,rarc,li
o6i)a6rtrat{Hoe orlilecHol"{ pery-

rulacrtFtbl, AoflollHI'ITenbHo
eule y oAHOfo op}'At'Iq' c)rHocHN{o['o K Kocblr'f

r.o(:: oc.r"pI'L-. Ilb.irtoJrHertrloe ra o6.;rolrxe


p-r'iL[b o]'N{e!te]:Ia
tItI,K) (]-.HC. ti.1(lr). l]ep'ruxtt.ltsllafl

xapaKTepHa MeJIKag 3ac() t]KO[IeltHbIlv{ Jle3Bl{eM (pl{c.6,ll-12)


o31.pI4'M (prrr:..1 .'|\)). []irsl u.lAe.lptl:t
TaKxe
lx:) u:u oi5tlurrl (2) xpalu ]IJIilc-fI{t{bl' Ouu pa:uopoAHbl
T.),sJrLlBarOrU'U" par,,1'ruo 110 i)igtoN'I)'(2
I1oIlI]paBIeHHblM
clerKa
JIe3BU:eM (pruc'6,13) O6u'luo illtlllb
Kari Lr :5 oo.fpr{tr Hi;r ouuleilit;l c 6OxOsI'I\t
c fpy6'1fr peTyuHoli
cKoJIa
]\{ecclIBHbIX KpaeBbIX
I... oc:rplt51rrr-ct]'l)J,'li:IM N{L,t orHecIH ABa
lleT.VrrIi]Ig.
(pncr. (i,6).
or"re,ru,rii pa(joue L-o Korrila o Allyx cropc)H

Bgljle /,ic"l,cic

c7-

!qlll-14-4'l

l\.t2,

f,,1 {4r \

h
\N
[j c
l\

lllli t\.il\
ijid ,lu )l[r lffi l-tl'
:l
'
1' ,' ' 34c6
I

I \-[\,1

\ftr

rl.Ii\i
)-ri

'

'cl

)l
\]

D
ll'o' lrn
'l
I

i\ #\

:l (iJ
ti ,i3o,
rq ; r-ll4
b1 [ili { fi{Er
HU

-'!,

15

h lit

'iF

irH

i:,1
,
'd

'
r8

\11

Iti

,_,J

Iuli

U illsr

413

i.t.l

2,0'

l). ) fl

LU\]
"2{i
A

l\.
I \}lt

F:\

fl-N

Il F

A t--' \
r L _k::,_-J
\oi
2:9

tfrtr
{iilfi
\'$\n
t.r1

25
ru

xt{
N
N
R

il

tl

[il'i f] ft11

|j

\V

fr,li
I'

7
i2

,|rr'

r li Fi i
'\
v4 V i#

b&$n

"30

l
f;f
\#

L-_--J--J

'\{},;r
Puc'7''il'lt,txpouHer:uraps,ror,n6nHut)o|]|HHbleopyAl,4Jq,peTyLtlt4poBaHHblennacT}4Hb|'

47 HaxollKa\Ilt' llpex4e Bcefo' 3rO lvll'{Kpoocrpilt


Mux'or,rilsetrrapl, Parnxosir 8. npe;lcrraB'oert
o6pa6oralla MeJlbqaliueli
I43 l:Il1)l (3)' ruenee 14llTepecHaa'
(l,1 rr,l:'t .rp,=* 1ror'olBrllllHocreii. flepsar
coqeraH'H c Kocbl\'l
BblryKnoN{y' B oAHoN4 cnyqae B
auor.l.a
;'.6-8),
1puc.
per.,,*ibn n,, o,,r,onr):';,;;;
cpe3o\lKoHIla.lirop,irlBl(Iroltae.rN4lrKpoocTprala(6)cxp1,rofipeD'ilbrocpe:aroueli3afoTC)BKyHa
n o4ltor{ c''yqae
cpe3 Kpa-s IIJIacrllHKlI (puc' 7'9-ll)'
xocoii
H\{eK)r
opy;tui{
e*o e,e TOjlLrlrrrrr\'.'fp,rr
piaccN',larpl4Barb KaK fpaBerperyrilb. Eqe 'ryu \{HKpool'put: MOX(HO
_,jr.]K.r[?fl
[l]orr.*
r4rcroJrrr3ye.fc,
KOCOyceqeHHbIN{ KOHUO\I
c o6oul'1. 'lprlryrrneHFrblMlr KpaqMI'M
ga
tonJracrr{FlKax
Mur(
c) BeprlrTOHAtrb{e: .x,Ba
noxnparlroir) u oAHo Huryilxofi rrJracr,He
(p,uc.7.115_t7) (y o4H:<'rO c nrilcKoii BeHrparbH'ii
npuocrperlMe\'{ y AHcrarlbHofo KoHua
u
rononHL{TerbHblN{
cnuHKoit
<:lt':'pSaToii>
F:,r,,rbHo cpe3allHol{
(5)', conocraB][{Mafl r: oAsoii uz caraftgaKcKo(prlrc. 7,25). ]'peTsx lla3HoBllqHocrb N{ltKpoors'tPfiIi

\'rtlurntLl

l.

,^lr.

^__

163

cu, HN1e}oullrx Meflhqaiiu)'ro


) llbn{l)orueH gc ct-r, KpoN.{tiu ( puc.'/, I -1i).
( pe,Ltt )ulKpotIJlilct'tjnor( 1r rracrrHoK c ilpr{T}'[Jre]rrrbrM KpaeM: (33 rx::), o6rr.ruo Hal(oAr.rN{r,rx B
c6-t,l\IKiui, ttattr5crree Llacrcr nclpeqar,o'fl{ BKnai(brrrrri () Meirbqafiureit peryurbro rro ojlHoyy Kparo
t:t.rc. 7,11-l5,ll-2:.2.24). )la rery,rrrb llo)Ker 6nrrr upepbrBr.rcroii t.15) n.nu FrerynqpHou (5). Bo;ree
l olil:1,aT'e.;lbllbl Ill(Ia,r.bIrIIH c r:p'r'1ofr cpe:aruuteri per_vr]-ltrc Ilo o;:lHoM\/ la3 tKpaeB garoToexr4. Kax
I pal:ril.lo.,IIit'l l:Iri}r O[r5upa,'rnc:.> ilracT]i.rHKtt (puc.7,'23). J]crpeuaeTcj'i rracTiluuiu o6pa6ofta rpat (4)
Ii pclynsDFi.rfl ll+). i'[r:rc-neiluss pa3Holir.r,i(Hocrb (puc. '7,t8-20.27). coorrirocr{Mar c fpaBerrorr.qHr,rMrr
c6patualltt Lia Jp\'frr.\ BepxnetllrJleoJl{ul{rIL'cKl{x rrit\4-gr{HKax Hallleto pefl{ona, AoIlo,rIHterct u3ne.lI{t{\.lH Ha \lIiKJ'OIl.naC'rllHKax J [p.gN{o,\'r)erteHllbl]\lu KOFqaN{}I. 3't'cl rax Ha.:lbIIlaeMLIe <<Iltrgtv{o\'foillrjnr(irr) (prrc.7,il6.:18.30). lnil ut rrHX lrairAeHbr B o6lrcNrKax, o.qr.rn - qe,rr,ri{. A:rs oAuoro H3 lrr.{x
nx;ra,.trrrnr:rli or'\{elrer{a Heo6brrrHar o6pa'5orxa Beprr{.Kairuori pelvrubro ro AEryN{ KpaqM, qro I{e IICK-rrc,rrael'rJo3ilr0)r{rro(j-fb ei'o ri.-)HHrlAjler{HocTr4 r( pelKoi\ry Trrny MrrKpooc'rpafr (puc.7,26). C,rerxa
IlblflyK.lbl':'(irlellf i.illllid 3aTyIUlogtlI'lX F.OIIIIOB llN4t)eT eil,{() O.qHH BKIaAbIIII, flO!.fOTOBileHgltt't Htl ll-;Iacr'nnh:e (pnc. 7.3 l). {)co6<lrr) rrHrfr\,raHrr.tr 3ilcr\/)Kr.iBae'r oi,rolroK BK.rlaAbrrrrar Ha nilacr}IHKe c rlpu'ryn;reHt-{r,r\r ripae\r l.r rurocr<Or.i Be.irfpzurbHOii roITdcx:)1"{ xoHila (puc. 7,33).
I,icrrrCilrrrupoB:rrFrr{bre op}/ltuq (17 -lrc) ux.lrroqeLrc,T Tprr fp,vrIIbI II3AelHii. Ciivas N{HoloqIIcJ,'IeFIHat
lto cl(pefit(u_-J)'3r.ibr (12). Har.r'toJ'ree rrllcfo ire3rlll(l cKpef Ka Ha oAI{()N{ KorFIIre:}aroloBKu c0qeraercl c
pe3qoBOii norrrpaBKou na,tp',' ov (v !) :ns).Orlrcpr.r,'lenne cxpe6roBol'o re3B!1.[ He BbIXortHr 3a ]lpeite,[bl Bapnaqrl;i u::ln*c'rHbrx ;1Jrr o6Etqrsi,:x cxpe6tcon Ha I],[ac'nIFIax, rutr]b y ,ItByx r43Hr4x oHo )'3Koe.
IIa xpaenuix c[(()rax rrollro'loBjreHbr IBa cxpe6xa, B ollHoNI cnyqere,[e3BI'Ie Bb]coxoe Kpyroe c JIaN{eJrrlllrr.)ii orilr:.ql:oil (prrc.7.-35.t. Pe:r1on:rx rror.frrpaBKa 1' So,lrruxurlr[ril Ll3lleiluii npe4ua:H?rItl.rr?cb ;f"re
cOu.I[ilHIIt -'1()']B].]lq IIOITIOUeHI-i()r() Opy,li{t, O tlr3l\l CBI{iITeIIbCTByrcT CJIeAbI yTILJ7H3a\Vtz. l'O:llXO y
OfHrll'O II'l Iill\ OIIit \4Of.-Iil ilp(lc.ileAoBa'Ib llenb CO3AaHI']' yTOHqIIFIOIO HatcaAa IJIS ItcilOnb3OBaIII{t
op\,.trrs B pvKLru'r'I(e. V'6 usjlefiprpi grcrro I]I{JIa pe3lloBoo,re3Blie: 71uyrpaHHoe (pllc. 7,31-'.\8) (2 cpelurriir,rx. li cxoluer;ul,rx, I cpc.lr4uno-)rJ oBoe), y 3 - )'r.roBoe (c,laSonblpa.ffeHHoe), erqe 1' 2 - nocopeD'tl,lnpoBeiHrl.oe {,plic. 7,36). O6oco6.rrr:nr,r 3 cKpc6Ka-.pe3IIa H:a ortueilil(, y Kolopblx cKpe6KoBoe
-:re3Bue Scil<crgr,le, ii pc3rIOBoe --.rlByrpat{H:e (2) uxu KOcoperylul4po}laHHoe.
llna rrpexpa.crl)l{ o6pa:rua r<tll16l,lllrDc)Barrrbrx op5'.rufi [peflcraBnenlt cxpre6xaM]'I-rpoKojlKaN{H.
I'lepnt:e Bbtfto,rr{e.Hi) riil tip}'trj r.)r1 lr.ttitcrl':ue qacrlitrHo ptlyullp()BittlHOii no o6otrlt KpatN'I. Ilro rut't\lypa. IoBU(i4x {r(-)}li\I. Bbrnorlre Hil Ha Nrr{r(ponrac:r}rHldax rrr.rpr{Hoii ,J-4
(,<a(ipasnr,lHvro

IHlllb clefKa BLIIIe-rleHHOM,V


no oAtloN{}' Kpa}o
ttllopa6oraHsoii
c JE,)'x ctollorr (prrc. 7,39). l[pyroe ilo;roroBreuo Ha I JIacrI4He,
plp1,:ltir :r'5.ra'roii pe'tytxbro. jIt:elie cxprSKa y Her() Hecxo:lbro 3a)')I(eHo, tt yf.rroBoe xano npoKoJIKI{
cfopunplealro pcr'\'rrrblo ilo oJ(riol.{}'xprru (pnc. 7.3r1). fiocleluee us xorl6HIIupoBaHI{bIX opyAufr lro.r(li'o-Fr,c39ll,pa:jitsc:p'rKa Ha {}rluere ui)e.rHpIX pa3Mep()ll. Ero peryrrrirax o6pa6orKa AottonH.serct
pOKOi:' K0llU()BL,O -'ltra)'iuue ilpcr'Ttru()IIOCTIIB.IeHO CI{NIMeTpuqI{OMy OCTpl4K)'

Ilj1ocKHNIII BeIITlla,,'IEHb.N{pI dlaceu:aulr OT ItCrIoJIb3oBaHI{l{ opyAHg B


cro ocHorltioii (lvnxurlv. B r.iare(jree it,oJiora. fli,zit )'ilJrotqeHllblx pe3IIoBt,IX cK()Jra MofJlI'l 6rtrl c-re4crBgc\{ rjrl"rlrpgrBKy Jre3BHq, a.(pyraq qerrvliqatas peryrxb npeAHa3HaqaJracb Anq co3AaHtt.r pa6oue-

flBHI)I\IL1 CJeJIii\tiH')'fI.tJrI{3aUH.a

r0

KcrHua pa'lBc)plKtl (pr.rc. 7,41 ).

):[pxul,t K()h,{noHelirotr,{ op'r.i{,I4.LiHofo FO.M[,qeKca tErir-norcfl nllacrl{Hbl c taHTeHcI'IBuoil xpaeetlil peryutblo rr(l ;1BVh,r KilajaM, rrpejlc:'asnenusre I'.8. I"puropretlofi xax Hox(eBI{llHrI lLll&crnHlt c <rcpy|clnofi
cprplr,rKcr(:oir pen'ur,ro> (fprraropreea 1974, 14'i). Kiracc 4lrecKrlrx 3K3eN{nJupols c tloJ-r,vKp1'roli naclansaroulefics ueuryiiua'ror.i perr,utnn-- 6 (plrc. 7,4().42.44). Onu llpeAc:iaBnesrt o6.notrlxavu (2 ceveHru, 3
Ilpol{flli\4iljll1tblx. rri:tclII) Kp],irrtbll{ tIIac'fIIFI,3a l{cKrl}oqelt}reN{ oAHoi'i. i'lr raxolo poAa 3aforoBKli BbI(pllc. 7'40).
lo-m'ti")H rrrnrrqrrsri]: Hoxi Kocret{(oBcKoro'.'uua c rlroc:xttii 'relry'iiqaloii noAre'cxofi xclnua
'l.arcoii
)nc Kpt'nlioli uaclalrBarouletio{ pelyxrblo, B coLlera}Illu c lv{eJ'Illoii npuocrpffcrirleil' lpopa6or.aHtr g? o.fxllrrgbrK yrlzrog(ax Kpaj,r rl.rlu rl6onx KtaeB eue 20 rr.]lacrnH, BK,ltoqat 3 rcpynnrtx'
I,lcx.to.Iilre.flbr:r,L),illljd rrracr].Irj cpeAirrlx palMepoB IrllII]{eHsJIacb Kpyratt fi oTBecHaq peryurr' 7 o6Ilp{lHM}'luecTBeHHo tlo ollHo\{y
-rroNrK(lB TaKl.rx il-rrerc'r'r{r{ HMeH)f perynrfipsyrc BTopHqH]'t'l o6pa6orKy
xparo (pllc.

1,3'.?.:.',\.

I-leoirn,ilarrr{o ur:.iroii ceprrrej.i npeilcrurBre}tbl Ao:roroBlinrlble opy,4uit (7 ex:, puc' 6,15-16.18)'


l-ice ,:run rlbrllojrHe:r{r,t Hit ot-Li{lnax, B ^rlnyx cnvgaJIX Kt}'nHlx. 3a HcKJt}oqeHtI{eM olHolQ v/3IIeIIHfl,

--fi,:

o'Lt HIleIcrT'IIo trBa crprrallrgnnbtx,

pL'iKe

BLIilyI(ilbIX.[e3BI'Itt. 3al,l.ereu

st

a Arh glpgE4,)-glls-,lpl,!!

I4HTCTFIOI'IBHbIlI

I{3Hoc B BHAC

o'r Aoilo'l-oflsetv'.; HLIX IlaiiAer{bl r} OSJIONIKa:X' OT"IH'I}IbI


Be}Ilpanblloii nolpa6orKoli KOHUa'
Err{rrrrbrx r{:3,qeirr4trilBa o6.rox{Ka Nlaccr.lBHbrx IIr'Iarlr}lH c Kpyroii
K arr.uru.rrrbrNr cKpii.raNr orHeceuo 4 ilpe.qNlera. Kpynrial l(pyras I{JIH ronyKpyrafl per}ub'
pa0oqerro Kpat (pl'{c'
,ll.r.!a.rr41rb rroAnpaBJr,:oillafl Je:]BlIe tpopNrlEpyr:' cra6oBblrlyKilble oqepraH:ut
-/.4.1).
tro BceN{y nepllMerp)''
Ans cr;trroil l{axoi{t(Il orNleqeHa per)'lllHatl olllenKa
N{a.{oBblpa3l4l'eilb]ilbIe oTUIelbI - cKooe-rlH
BKIITOqa}oT
BbleN'IKi:lMrI
[,lsAelHs c trerTyrxprF()Bar{rrr,rNlr.r
(9)'K:-v6ua'rlrlt
(10) u rr-rrdcrrrHrrl c r,rer.rr,:trNln peryujrrpoBaHltbln'ttt BbIeN{KaN'llI or Hcnonb3oBaFll4fl
OT I.ICIIOJ''1b3OBaLIHq op,vluii B
9111ctCer{ )r 3 Ha)(gAxu. Cl Me.rlKoii KpaeBoi'i peTylIlbIO
(24 Kp,vIIHl'Ix,6l cpeluux' 4 ue;rxux)'
'tH(:t.pyN,reH.r.y
pa3.rr!rrrFrbl:>l Tp.V.{,cubIX OttepaUllttx Bcrpeqaercri [J!) nnacrLI]H
l:{yKJeycoBr'
:i9 uttrf*nor|, :i KpaeBbr!: cKorroB r{ 2 cKona ilrlfisrerHu{ Iulott{il,loK
I'I 1 rcpotlHl{K'.I{na rpvnusix
ol6olinrlxoB
8
14. naxoHeu, noc.[e,]rreii rp1,nnofi opyruir rrBrrrorcq
H3roroBre}I 113 rparuap{)Rrr,tH(tli (iopr,rr,r prNler)r,qriaMerp lo 75 ulr. ldenr"fli 3K3eN{il'Ilflp
npolo:rrouaroii
'"rrorisrxa
tu:l'clli rrropolibtr. o()Ta-lr,llble l.{3 Kper{Ht. clanluii nte-lruii KlleN{}{eBLII"{ or(5oiiurax
tB"rulo'rc's
o"r6oiiutrra
I]uIe
uu'
Asa
26
x
35
,po1tr.rtr c LIftreH(lIdiillbIN,l Il3lloccr.u 11N4eer pa3\Iepbi 43 x
rdpO'll]fiI(a
IIeCqaHl.{KOeOrO
O6lOUoX
3TOptI(tl{O ttCilO.l,[b:iOBL'].llrll,Il\11'1 l::i)'K.rleyCa\{lt. BAuHCreeHrlntli
eli'
rpatt
H3 4)H KCUpoE a IIIITIX
i rrl ee:f ct't-r snr,t i'r l'I:J HOC'C JUIOI-I
o6.u.rl: PautxoBa 8 npc'crtarpi{Ba'erc-s npu ero cpaBlleHiII'I
uHAyc'rptrirrrbrrbtii
FlalrC,O.uee pelse$n I
rto.qrBePAI'IB''Iatl rexFIHK.; ,j.la.ror-.r F:oJr.rreKu;eii Paur:OBa 1. fl,nttrller ra*ofo cpaBlleHHt,
6u.qa HarvII4 \rlre trpenfipllHgra (Covalenco 2005)'
rrrlro.,rorlr:rrecKyro 6.tu:c,,l.tr o6<lux naNlfiTilr,rKcls.
CBUIIe'TJIbCTByTOIJIHX KaK o
llo :lclri rltlrrrurre 0fpr:IitIlrII4\{c.la rJralnotl KOuC'lilTilrlileti per:y:BlaroB,
oobeK.ioB,
cX()'Jc].Be, Ta}i I,I 'HeKoT().-.blx pa3'luql,lqx cpaBH11I]a{]]\{bIX
iaBrt:jlc.fl N',tecrur',Iii Kp(]Mellb' B PauxoCTOtrloI(
paulKoFlcKt.IX
o;tptencii 6a:oi'l '1.rs o6lrra'Teret-r
Teppac' a e PauixoP'e 8 ne'7 3TO, rlpex,l]le BCeIo peqHble I',LjlLKlI I13 aIIIOBHaJIbHbIX OTiI(JXeHLlii
petIHbIX AoxHH. flpeo6raaaHlle-lIa o6oux ila\,I'THIIKaX
ilie-[Btti(1,1 tI,] xleIt)BbIx 0..]Io)KeHuii c.:l CKIO]"IOB
qHctlo H)'I(;reBblpaxr3Ho rI9Pe3 6o:biloe
Tp,..qrrurlol-lHori npu:irlii'rIr.iecKcrtI T:xHrIKIr pacKiS-Ir'IBaIil{.fl
CO BCTpeTIHbIM CKiLrIblBaIIIl)rrHbrx oilr{ocTopoFtHLi}., l-ll{ H rBynroua.LiorlHblx
),c,oB. KZir: o-lilorutolqal(
N{rlKpoH}'KneycoB I'l HyKneycoB c ynIOlUeHerr. ()pcllt Hl.tX l,{llo|o IipeleJlbl{(l rlcro[{eH}ib]x clop\{ IIOAIIpII3\"Ia'TLILI.CKHX I{ N{IIKpOJII4TUTIHLIX 3K:leN{I'J'Isrrr,rr,l pa6o.lr.r' rppollrua,. B PaltrcOne 7 6O.'lUule
}Ii:l pa6ouel"t c'tatrr/.l t', pacqenneHHs' C
pou, u P;,nrxoee, E * 6c,,ree ilpaIill.tlblio ofpaHel{HLIX HyK-rle-vccrB

Ir-rrocrKHl. !reulJ,,iiqalbrx 4):iceroK c oprourKa.

l]-"iollla',q'oK',
IrpLBllaKaiuH llec).IIFIOKIi:)itIHOlo IloAlloB.[eHl',Itt v'IaF)HItrIX

()cHosHoii:liat'c)Tollrl:oii l1-Iltl op\',ql1i;t cucrl'narcir cKoJrbI cpeAFl:I'IX pa3l{elloB

- oTuenbl I'I njracrll-

g PaUIKOBe E,l.qe qac'fo IdCIIOiIb3OBtLrll'ICb lI tIIaCTUHbI KpyllHbIX


fljlacrllHK]z I',{ qarqe or6upall{cb 1'ur opy:tut1
pa3N{epoB, B TO Bpe}rfl.iilr( B Paruxoee T IOUrtHupyrcr

rtti

llC'oc,,trlrqFlI{X. FICCKO.II,KO 60.'lbLUC

N,te"rtx:ile oTUICi]b].

H'lrerrxnar)rp?

rr:3J r3Jrprri

LIo ecill{ B oSnrrlpB'ropnuuoiz: o6pa.6orxofi ttpaKrllqecKa coBrla.qaeT'

BeCb ClleKl'p Opl"UUli' CeOfiCtgeHHLIX OpHHbq-

l{C)ii Kojl:leKr(nri ptttux:r.trta 7 HatneJ-] OTpa)I{eHlIe nOqTI'I


ga6lrOAaeU' BO;ree
8 TaKOIO Fra3HOOOpa3llg i\'IbI se
KC,ilIHbIt,{ KO\1fl.[eKCa]\t perl'IOHil,, t0 e PamKO:se:
qHcJIy
HaxoiloK AB]/X OCHOBHbIX
.roro, qBl:lL,trl KOFilpac.r. \I Ilbtc,r\;nite'r pa3-lhqr{c}e coorrro[Ic]Ilte lIo
qer't

8 pe:U.B Ha Tperb 6o-rlrue'


xa'eropl'i op.V.ifuiirior. ua6opa - lr.r'ou u crtrler6xon' B Paruxo'ue
qeN{ pe3IIOB' onqrs ixe e

B rlBa pa3{] 6O'nSiue,


cxpe6xoa, a s Palxrote( 7, Ilao'6op0'r, cxpe6KC'B Itoqrl{
HO N{(sHbrne H.;'I{.BI{AHbIX nnacr,}{ c pePauKOee'7 6o.uee qeN{ Fi 3 pa:la t5O:rSrUe npoK'oJIOK-OCrpuit,
f\ ltlbK). B TOI\l tlHc,le 'lrPIllll,f KC KOil
pel)'lllHlte' llpex4e Bcefo' 3ro KocoCpelu pe3r-toB Ha. l)aITKOBCX:Ifi Ila\,{.sTHuKil( npeo6.nalarcr
}la r:lacruHax' CneUu$uqecKue rpopurt
ycerleFrHbte, ilptt^,to- I{ llofHyrcrperyrlupoBert,tuu' t6p*Ubl
7
leOl\'{eTpI4'LIecKhX Oveprauuii u np') e PaUIXOse
pC3U,OB (<<C t-tlI.ttt0l,t)>, CoTNIeHTCTBI{;IlgbIe, !,nOfiHUe
(loc'I'aB]Iflrc)T BbIIIyK'IIoperylIHpoBaHgarzAenr,t cel)urtN{I,r. a g l)ao1i<or}e 8 r)HH eA.t{HI,I,:IrIr,I. I'1cx,,rto'IeHue
Bivlec're c reN{, s Pa[rx:oee 8 n 2 pa:a 6ollllre AByfpaH]{bIX
Hble pe3libr, c o6pa6oT[ r]ri IIO BIeMY Kparc.
O6ufuru
BK"IlOqa}I vtUOrO$aCeTOllHLIe l{ ABOiIHbIe'
pe3UOI], Bllpil3l{Tetlb}Ibl CpeIH}II{bIe Ha nJIaCT}IEaX'
CKOJIaX'
pe3LIOB lI pe3UOIt Ha KpaeBbIX I{ peOpI4CTbIx
N,rO)X:H' Cr*lTaTb itzt--turlt{e XOu6ltul'lllOBaHHblx
.(';Iff Koropblx or6ttpa:rucL npaKr}IC*.Acrgo JIrJvx rrtl,{rrHr4x:,lB X:oporxcr 3ar\rerHo IIo cKpe6Kau.,
l\"IeHbIIIe c*<pe6xon Ha oTu]eilax' Ho
rrr3CKrr o.qHoTH|lHb]e 3at'oTOBXll. llpti 3TOM B Peiruxose 8 'ryrr

165

\'.g,ltrrntt'

I'Jr' 1---

'------

err;u,rue Ha tt.vK:levc2lx.

ll 'r6iol:x KoN{nreKcax

N{Hofo cKtrre6KoB

lit

ll;';lll:.ff:il,i;,liii,i:I".'#;'l,iilH:;;;;i;;y'it::)

:::::Jt:Xif}lilJ;Xi;, ffl-

lli:lll;i,i1,1"'"J,i,XH:i:'J:i#

tla'1}13'[e,i|-|{'cEibt|'1l{V,I.bIN1JliiI,teI,IpH()cdtopltrelrnrr\{.I:t]3i]I'IeN{'?.(cIIIuI].0N,{>>'no,[orPYfJIIX.
f]lrpa:nreJlbllll HyKIeorpaHKrli;i n() Bce\'Iy neplrNlerpy'
ci\pecKrt'c
qatrJlCt{ Nl,e-lKIl- KO}l)'coBllIll]blc
3K3eMnrqprt' o6x:taretlbHbIM

''l,rrl,re

cxpefrx'. cpeArl

N4IlKpoJlr4TI'{rIHLIe
l{o.ror)E,rx NrH,OrolI}.ICr'reHHr'r
KpaeBbIX cKoilnoulaAoK r{vKneycoB t{ Ha
oxt.B,,e}i}'q
cKoJIaX
Ha
cxpe6r:n

ho\{noHe'I.orr
'o.-trit,r'cx
ll.;ur\{ jlc3lrHeM ua peSpe 3aroroBKl4'
KpasN{I'I' B qacrllocrl{'
.jrax. r] To\r rrHc'e c EibrcoKr.m,r )
a*pa6KoB c peryllrlll)oB,aHHt'IlvlI'{
n,uno
palu,rc,Be
xpal'rue
8
B
llirrer.:re c Te*, s
na, cxpe6ri<lr c 3avxeHH'INI Jle3BlleN{'
rr..pe6orc.3leo'na
tseep'.(ipa:n'ii
co
lraiireH r.rJirbKo o;:u.rir
go 6olee B}'Ipa3HTerln;t 06pa:ubl
n()r,oKp}'fxble tfoplttt,
'Ile:rbsq
cpeAH
Il.orrrq(3c-rBe
r,{er*rure}.r
He rIOJqepKI{yrb orcyrcrB}Ie
'crllorrai,o.fc'
ttt
t'nno*'o
l'
ocl'F,('yl'o"onn"
rlrpe.lbllii'fblli Jle',illuer{'

l;;'";;'*:;,:il:;:;[:::lj,?:11::fffi:;iiffiil::lJ:]:;:;"

cper' rirac'4Hqar'x ocrp''ii' B'r{c"


pelvmuto no AByNI rpaq}r' /{'rr
c qacTl4qHoff
no

cpe3oN'l I'1 i{3AeIuJ{


q
pe'ylIIblo
!:orol,)LIK l(rJCble t:ry'601:tll{
ocTpIIfl Ha o'TUl'ell^e,=l.n'tt'uO
patilKOeA 8,:ir,cJ-1,,';1.;LrBaeT'/1I:)N,lIiHaHlIt'lilfi 'lblcOK()''C
orpe'fylrl'poBaHt"tp"'c gllroo6pa3llo

le

rB.f \1 Krrirqu,. r,p,n,a:t'n"-i'r'ro"t,'n'*o

s Pitutxogc'/ t'ttvteK''to

Hbr.r{Kpil'Jlvl,H\'iI(Jt:lttt'll}{blecla\'leJltlpHr)ilo6pa6or:xr:ti'rltllrayuKctforl4lra'
iiByN'I Kpati\''
oril'rr;xecli]ltIlrtltt,lj]'.|t,:'Ic]]aBHuBae}'lbiXII?LN.IfiTHIIKoBN{o}K}t0CI{!I'l.3.fI,NIaccI,IBI{bIeilpol(o'ilKl,Ic
.pcKOJlKll c xpyroil lpeTy,ui'rc ''o
cH}{l\teTp}lLlIlble
}liit-lo\{"
Bt,.icrJKlr\{ u.lt.lrroEttl.lllbl\'{
Aitlll,tlH'I' a ilpyri'{e pa3IIoBIJilr{ocrll'

:.-::"
pe'ry'uIrpoBaIlI{blNII4 E'bIel\'IKaMI{'
(crrntl'te'rp'tl.:ble c tlq'5oxt'ttntu
7 '''nt't,*fip"tuno".^
Puoru'r:re
c.ro.rr,':rpQlexru'e',,
orcl"rc-I'B}'ror'
xou6ri rl'ipoBatIII rle co iJB{)pJrarrttl)
Fra3brBaer\4
TaK Fla3blBaer'roI4
rHLr c raK
rif-:r oBI.1,r,I{r>rN,r iriirjloll.
BileLlilr'leFIIe nio"'uu'ott:lj:-1::ttt'>r
6ctlt'uiee
8
Pauxcsc
n
B r.r-.r)r(e B'etutt

ilpri,Ko.r'J:ill-cBilp,trlr p.turKoErch(,,,.o

<1.p1'ronoi'tL)p|I.Ii]b'tKcKriipc,:ytusro>.IllacrltH])Ic.tilKo|opoAal]HTeHcuggoilxpaenotYt])eTyll]blolr3BecrHbiuBI)l:luIKtrBeT'HHte'sltonarexclii3arcrTOBKeuo'nonntntl'sailAeugoeePauxose8lt:Aeri'le
cr:iotrrilct'o'IK0,t{l]i}l'lolltri\.Il(])l{aKo]TeHK0B(:I(ofoTBIIa.3HaqltreJlb]aoqaueBcTpellaFoTcqsPailB r'ir
xose 8 <iliece esqtriliee>r'
cr6()HX rzrr\{rr-Hr.rKog r.rvr6ugt'poBa[IHblx.pyllru'
rrHBer{Tape
B
K co>tttt'lteHl{Io'
o.;a,rar.c:tt,'o [pr]cy'cfrJr.re
r: .IB].'paFrHbrN{ ire 3BH.M, u crcpe6x'-npoKojrKl.r' co crpe6ronurir't
.(irqHg
3aroroBKax
colrr.aBc r:xpei5xn_pe:,.r,1.
t*pt6rrz-crt:pe6la Ha yiul{}{9H'trlX
paLrrl:.ue
npttcv'rcr,,y*'
7
n
r,Jjlbr{cr
N{l'rKpoJre:|Ruel,l ,<il tllLlselttt>>
.r.ri,rr,,rv rlr'\\4rreKCOB HeoAHo3Ftarllto. Ilpllc'vT':rnue

l I1#l,l;'"$;JJ;i in fu m,m ru xKO\{n''eKCa'


3ro xte ;npel* :l*.: tn::
i :;
l,,,:;; l; t;:[1i;:, ::,r:i]i l' gltr'tii
.o3''l{(:lo op14HbqF(ouAIIOn'o
l(ttlt ecTec-[[it

"oo'nont"'
n,,u..
a6pa:tturroil pe.|\ILibro no
',autttote
il H(l Ha'teltt]'ilKax'

cNlaTpltBA',rrr,Cg

]In[Ib e csoei,l noc,1.]8,,I(.1]IIeI]i]cl-]}le)r]uecTl1()I'tIIool-H0]IeHl,lrcxcalai.rAaxcKo-]v{)/pan0BcKI4N{NIliKpoocl.pugl\{cN{eJIbg


8 orrn,,,1'uuau, l{3BecTllbl
.IaI-IU]t':fi

peTyilI-

-- Ita NII{KpouJlacffillKax'
c IIpIlr)'[jleHHbIN{ Kpael{'
lla3Ilo13lljlllutin
\'ti'tKpof ijIacTLtI'IOK'n n-nut""'oK
r1 lr.l;rrc Kllci"re'fctl 1\{uKrooclpl'lil'
no iloBolly HX poJIH
ra Bcr{} ee ronu{r4H)'I, -ro rbrc'a:::-T,:" qacrlro opY;tt'ii'luoro
3af:lo'BKy
qrr3i:ier
opraHl'ltll{oii
u*n o6pa6o.rKir. Kol.opbrx
H.A. Iteq:ap),, oHr' "un"ora"
\{.f}/'f 3aKollo\{ep'o B[t{,.r,\,ulec.rBer"o pur*oi.ax. Il., l,rHer{rro
3rteiv{ellrbl
ceoe apatserro'AFlble
no
cii.Nru
a
*lr6op* r)arlrKor3cKoir lrn;qyc.r1lu',
(2003' 229)'
ra 14'B' cztnoittHtlroe
CtlII]o-]...[,Cf|l]Op],t1-{L,'.(()uArir,riiarrcav6;lt',cgclj,rc'rgeunr,liina\,t'1rHrirtaI][o:lu
oT.Ki..
.1rri:rqr.r.rc.rr,lr() pacr,riri')fl, rrpo(].fpaHc'BoHLrE,re r)aMKn,;;;;;
Rpel\'g
t] cBoe
jrei*lc\,r.
3aHll\{aer 1t.*,. Flyxtrrlrii'
,,O3HrIun,
qTO
IUaTep[li.IIp().I!.80I]oJlo}K]1).Io
/[rta, terpar,,lI,I{t.)
Pot*o'" 7 il 13' ou riac'rat'tBaeT' He Nlofyr cot"''o"p'*'un'"
3l(oN'lttot"
.,3t
:asurrrirctr ,l(a:,ite 6el:to
up]l3riaKlt iiareropuqecKu
(IlHllycrp'iulbcMetIaHbt, fpa;]ertolIAHbte
ira\Ifl-r'ir!;KoB
N{H.HI'IK)''fiIKOro po'r'a
.rlbr F,[rrtu.t-.[rc](r4]i
,,
ucr-[K)qaerr]fl IIa ila\{trrlt',tri\,rerrilr.bc,r c oll,rrHr,rKoH;lrblr\,rr "ar*"*c";;;;;;;t^T"^"tt;
HApyruelrrrou arf"r"rpa$neii'
Agecr.oJrlirf,K
r{'t'o (rII{c:fbIX I(oN4n,IeKCax>
xal)aK.'epHrLi,:rnq

(j,,,.iHc,ii

B
rrb'i carralr).
uacrar'rB&e f,
*(vjlbT'rprlbr"r a.uoani. o'
liax c,,e,:(lrpe'0xelrHr,r\r
He'lI 6url ne \{oi'.er ([evtll.oBliIl|,\ilvlpajtoBxunlltl:rtlr.oexfii,6e:r'cloeuo.oTHocHN{bIXKor)nl{l'fKoli,[I{biM|Ii'lN{gTIIIiKaMrc|a
r.puu"'rl.orz,n.Hr:IX *tno*""t*n.'n
lJoc.r-rr..rur-.ii
.

IeHf

io,

I-l,r'

I:.eporrr,r,,pr.i\lrjcrr n.r

irut'rii 2003- Z(i :)4 )'

Arheologic4. Scde norl{

-.-179!sto
Pauxoee
l[[o:uultrr /l.K]. Hvxrrroro BbrfJrq.lulT loc)Tar()q]to ilofrlLlFloii, Yqt'ITbIBas orcyrcrBl'ie ua
',i .rerrco Br,rpa)KelrHolo li1,,Ibrlpnc,fo cjror c nJiaHlirpa0l4qecKHN{u o6lexraltu n HepacLUICHeH}Io14 cartl H' A'
ct.r,rc NtaTepua.la no,!I.r't'(),,1otI,tqr]Kl4lil c.notN{. JlclcrleAHee o6cTorl'enbc1Bo IIpH3HaeT
lr.erlrapy, rroAqepliLtgitfl r'tt,recre c re\{, tITo I-ia pacKone | (1962 r.) oopltulqK'ca.xHbu"I Ha6op uFIlleHtfipfi llpaK-fttqecrKtil He co,lep)Kr.rT N{t{tqtofpaBeTTot4.IHblx rlJracT'ItHo}1. B ro }Ii{:) Bpel{rl Ha pacKolre 3
t,li)'71-tt)jil. t-.), rjl Srrlrr co6pama bo:rluras qacrr6 \'IarepHaroB, MI'tKpoI{HBeIIrapb o6ules H x{o)l(er
,;lo,IeflN(a-ib .(notllt{}oro il}rr.rx4saor". tllo xacaercq Pltruxosa 8, ro 3.[(]cb ocHoBItat N{acca Kpe\lH'q iloFio Ha 3'roi\'1
.t,,,ua,tru npu c6op'ax c nr:ln3pxFIoc'fH,,:11g otlrdrb xe Aol]ycKaer I'Irioporllble Bl:JrioLlesils.
tril\{r.ruuKe. B or.ltulruu ot Pauxrirnit'7. e 6nu}Kai.i[tee BpeMt rrJlaHllpyerctl nFroBecru JloIIo.rIHI'lTenbO <(AeBcT
t:tb[e IICC]eAoRilt{rrr. KO:ICllble peiUIbFIO MOf'yT flOITtsepAuTI) rlilH CrnpoBeprHyTb NIHeHHe
rir(lHFIoc rl,t>) opllllE,IIKoIliIILlX KoN{ll.leKcon llo4nec-r1)oBbg'
flg utrru11rr flpe;lc'ri;iJre1trItfi\t, Aarie ecrr{ llcrl:vcrIITb, rITo rpiilBerl'ou.l.H.bli[ 3JIeMeH'f tBilflercq
ParuxOsl'7 oHa He
rrHoll3;llrbl\{. erO l1r)itr{ B i.tIIBeHT{.lpe O6OLIX iralLRTL.l{KoB HeCpal]He}{IIo A"laJIa' flO
cocraB'llter NIeHee
T.
e'
2l'. ()T OCr-rOrlHor,i rllvrrrrr,r [r3Ienuii c Bloputl]Ioil o6pa6o-rKoil,
'peBt,'rae'r
2%',xol/5 or Bcer.o o6sriue \{r.lt,(1)or{Hgerrritlln. B Paurxose 8 rpanerroll,l,Hl.IX N'IIiKpoop}'AIii1 TaKXe
'1i{ ts COCTaIIe \'{l.IKrprol.I}lBetiIiIpfl otlIl }')Ke cocrae:rqrcr 2/5'
B HHA)/CTPPIII PAI]IKOBCKT'IX IIAN{'THI{KOR
IiC-'TIT g D'I'FIOIU]CHI,II] I)OJIII |PABCT'|OI{AHbIX N{LII:POJII'ITOB
o paIxKoiEicKlIX }laKOHerIIlI4KaX c
Hr;xttofcr
Blnll,cc oc.raeTcq rJ.fKpbrrr,r\r,'fo B npeAcTaB-IIeHHLI /{.K).
BI{AI'I\1 tlBH,vrc ourr'l6xy' BOria3al,rt I(aK f lutti''tl{o ll(){iTOLIHOI:aBeTTCKL)( l{tllI :)nl{fpaBeTTCKl'IX N{t'I
7, no-erop}'Ix, BeJIHaIIlfIa I4
ilepBbtx, ra3oErbre IraKOrr(irtHuKrI rroKa c)6Hapy)xel:{)l TonbKO s Pauxose
llX KaK ocHoB.v /:lnq KpenJIeHI4fl
\apat{].ep (l0op}trreHttt Ill:tots HC itar3r'ocHrf,B&tillli paccNtarplltsorl
rne STal tp,vnllullx onpeAenqerct ort,:pel,{rJeBEl.K Bli:-rla,iblLueii. Orril orirrr{Lrarorcfi or.F{aI.:oHeqHHKOB,
fno'::toBep i952,201-2081 Craiixo
,o3lrarrHo r[.rs Bc,raBKrr r1]rKpojnalon (A6pa\roBa 1961. I2-13:

KaqecrB I{a-

rril:3t]a({erHlre, Bt4IU4t\{o. onpe!,en{.ilocrb tIoBbILileFIIIeM a3poAl4Hil'uutlecKI{x


lI(:flBCrTHEtX. catrtlr no ce6e BepereHoorioFr,3rrlruKit rr,ttr ue06xc),,ltlN{Oc',rbro ct'oKa KrroBI4 )',paHeHF{bIX

lgg.l,5l;. llx

rlaN{t{T}Ilt'l*ax 3anaA'oii lT llerrrrop:r:u;re IraKoHr-rrt{riKlr r1:r porer H3B..THbI }ta no',AHeopnHbs*cKl"'x


lpa:rsuoii E,ttp,rnrt iilllon (orlrlsc 1961;. 210)'
,.nn nF
nu/l1',CrpHll' ilo.qqepKHe\I' IITO O6a
l3otnp,a'1eucb r( xat,llirKrepllcTHKe panKOBCKrl:l rpeltHenoii
II03Bo-

Ittl\lfll'lll{ra 06.lai,qaIOT JIOCTaTOTIFI:bI\{ TeXHHK0-'rU11()'[OI'I4r{eCI(!IN{ CXOACTBONI'


K}r;It'TypbI' l{'A' Kerpapy
paccNra.rpHB^lr, lrx B l:laNrK.x onrlol-t Be'lxHeila,reoiilrlluecKol"I

r.ll)3)3i1.tB?f I,tbt)(

.rrrir{}ru.h}r

lIpll3HaBa'tIlllill]O\'t1pr{biljC}.[1ec1.Bo]]t1l{I-1'I]).tluKOI}CKoiIK\r-q]rl.\''pbl.B.I.oiKeciaN{oeBpeN{q,)lKa3bIBaeT

npe)K/le Bcefo Pauxoea 7'


Ira He{16x0;lnr,roc'fr, Hjletrlruortxrauutt:roii KyJllbI"'pbI c NlaTep'ajl:al'Ifi'
crrnratl Pauixcn [i 6o.nee :Roeo6pa:Hlrlt'
JIlIirIb Ha onpeAeflo trneslrto C'.l.l. t. BareHr(rf, Br,LqeJreFrue perlrKoBcKoii t'11'l;rlipll llo[vcr'ftrMo

raKofo po'lla I'IIIA)'cucler{aru:iattt{H Nlalepuilrla',q:rq 6oJlee pense$noro flpeilcraBilrilHnq


PaCClrOrpleHlze }Ke e OCO6egnO(TpL{II cpeJitl uep.{}le[a.il(]UIIl]'lIrItl{lKIlX IIaN{jaTHZiXOs flOAHeClpOBbt
pauIKoBrlKHX CTOqHOK B Kpyf na\{sTl{}IKOB
c.retii sa 6o;rec urr.lpoKoi\l $one rtperlliloj]araeT E,K.fIloLIeHhe
pacN{OrpeHHe rpaBeTToHAHbIX
rola Pvccnoi.t panuuril,r clle.quelYt rlOpbl BepxHer0 narleontiTa' IlollycKa's
rlpsMoe
KaK H]lopo.{l{1'IX, C'LI' Konaueuxo cqfiTacr onpai]AaHHbll't
:).rreN,reHTon B pa[nKoBcxoil llHr]'crpllll
Anerosxa 1, Mypa'roera u 3o(:onc)c.rAtsrer{ire }lilluKo Ei;,t7 vg c r.axlrir,ru ra\.(srr{Lrx:aMu, KaK clarafil{ax,
pailIKoBcKI'le I\'{aTepHanb] MOfyT BLIjr()rcfBKa 1. I3 pauxax t.rc;l o6rur+pHoii opl]IIbtlKoulnoil o6rusocTI{
o:lAeJIbHOfo llapuahlTa Kynbr)/pbl'
O.t),I.iarb B Kilqecl ll(j cal\IO,it'otrert,Horo BapHilFITa,

.ireHFo\,1 3'larre

6ns.nuctrPAonR
,A6;ranroea 1967 3.,A.. r\5pa.r,r;,na,

o efi;.qa,qsttueBblx opylutr

Soprurx l!)g3: 14.A. lioprHnli. f]o::luuri

naJreo,.lHr

B naneorlrlre

Iluucer' KCI'4A lll'12-18'

(oirtulr cHcrevartlrauuti) B c6:


4".,,rp,,r.*o-Kapna-rcxoro perlloHa

1983 t' 33-64


flepnc6r,rrHble' .4peBHoc rtt Mo'r'qllsHl't (KrruttHen
gac nareo.Jlt'tnt'lecxoii crofltlKl'i Ta'lt'ruxoro' v'iertrle
HaxoFreqFrilK
Blr.rarurrrresurii
I-nor,.onep,
[-no:rroeep 19r52; lvl.I[.
-v',

uurn. i5fl ( lv4ocxBa lL)52)'2O'7 -210'


(lrojlHKa PauKos
I-.IJ. fpHr.:preaa, flaleornrsqe(:Kafl
1974:
fprrr.opueea

nttcrrt lvlf

VIII

(:lA

3' 1914' t42-149'

I-prrr.opueualgE,():t'.U.fpr.rttlpr,eea,LIexo-ropurer'lrorl{u3)'7qellHflno3aHefoni:Lqeo-[rlrae\4o'r,[aeul't'Bc6:flepno6slr7l'82'
Hat apxeoJlorl'Itl - noltchH ti HaxoaK14 (Kues 11)80)'

l' Qv;1l

t1!

l'

!{1.,1,--

__

--

167

nzuleojlllTllqeCroti lxcneAuUtln' B
['prrropuenrr. l.(er.papy lr)72: f.B.'.':ruropuena, J.A. Kerpapy', Pa(iorur MolAascrOit
r:6: Ati e l9'i I I (fvlocriBit 197l), 448'':1"19
croflHoK I)aujxoe VII l'i
['prr-opuee,l. l.(erpap,v l,)'73: I-.B. ['pgropsena, I{.,{. Kerpap-rr, 14cclelonar{llfl na,rlec}rllrtlqecKtlx
VIII. B c6: r\[4lvl s lt]70-197 L t'r (l{nurtlH:u 1973), l5-26'

j{eHtti,teHx;l.}I;'xlrrr,rii]rl}03.,2004.:I.J.3'[er,rrll:ttt<o.n.lCr.}-l;,;6",,,-,'[lpo6,lerrr,rBep)[jc||0
crenr.epH(.)\!opr,fl Lr tir{llro l,l. Il. CanoxliltKoBa <.Iio,rsuIaq Arxaplla. Xo:ni'icreo H Ky'lb]'ypa n03IlHero naJIeo'lllra
rror-r

)/rparrrrr,r>. Srftrlum plus ]fu1 (Kr.ruutt,:n 2003 2C104) (B n3tlaTH).

l(e-rri'rpy1,7:]:Fl.A'Ker1lirp1,,ot-.it:t,Jpa5ore\4ouagcroitiiiel)ItlTllqecrclit:xcnentltlI{l,IBl!)7lr,ApxnnM,A.A3
,\H Flv{. 14rrr. .l{l 67 t.KrrurtlH,:rt l9i2),26 i
r.,\pxun MA 14A3 AH Plvl' 14He'
lie.rpr,rpr, l,j7-r :fi .A. lKerpapv, Or'.rrr-o trra6o-e traleortt'rtttlecxoii'rt:cner:ll'luulr rl 1972
-

.V:

7(

Krrrttrlrcrl

107.1).

H []' Pettrap'reH'
[..lBaHoaa. PeurapreH 1986: H.,,\. Kerpapl', I-.B. I'pnropreaa, Ir[.K. 14eauoea'
(Ktrulliuen
flprtnHecrpoErbt
na!'Ieorttt'Mo,t.lancr:oro
tl
lla-qec,-rrrjrrr!ech:ar crorHKa Pir-itr,:oll VIII. ll xH: AttrpronoreH

ier',Lpy. Ipul-opuena,

986) I l3- tl6.


ierpitpl , I prrrclpuer,ra. !..oeareHh:o l00Ct: H.A. Kerpapy, f.B. t'p rropbeBa, C.i'[.

KoBa-neHrco. flo:'lHenaJrl3o]rtlrlltlecKat

(Krnulftren 201)U'2)'12-")14'
c.rofllrKa pa-lxon YII (xperrrr,:rtaq uHll)'crpnr). Strltunt plr,rs )ill
poraqea,
ilturreo,llHr Pyccrtoii paBHllIIbl rt Kpurma' B xrr: llaflo:,lrilrr-r
AHrrxOsr|i,
M.B.
lort,res. l\uunoBirq l()i34: A.]1.
reo!'rItr LlCr.lP t Vlocxsa I9ii-4

l(i2-2 't I

1.ar'c,xtlttt.:.]u]f|.1:I,1I}.Canox:Hl.rtoe,6o-rsUaRAxxaplra'}.o:liicreoItK)/.qb'|}.pano3AtjefoIIar'leo,LlTa

i03 c.
l!]ll2 Il.lH. L'ranxo., I\{upuoe.

paltHt t (l{tlr::n 200-\ t.

(Kr'ren 1982) I64 c'


flpoS,renra \,re3orrlra cteneti CenepHol-o [[pr'tuepHrrnopun
126
c'
(L.rres
1965)'
crotHKa
lIlonKOn.lqc l9(rii: I,1.f" llloBxon.rn:. ]velrtH,:xiLq
din
13r,rvalenco, Palticr,rla|it5{ile tehnico-til-rologice ale complexulr'ri de silex
[]r.aHr<o

chetiaru. C0i,alcnco l!)!rg:

Chetraru. S.

jtati[,'IleilplLle'oIiti.ttlttistrpcr'cl'}tir;ctlv\/II..Iyragletia]'X,3150.
(..r,iLlencti 200-i,: Si. gr.rvalenco. \n;rl rza coltpiuativz-t
Iyll,:et a ):.lV (ill IrPal ).

il

montl rretltelor paleolitice supel'ioat'e Ragcov

,(

ort an

C ep rc

VII 9i VIII

I' I

Lt

tt

t t

octt'r'

H'.'1.)..'.tH|5|il:tllltpl.dttttxHIttll|()11o.|11.,||().o.|ty.}e'ucmoDlttl|v,|o.,tdocat,
()
r. 3 I tl 62.)' c tn a I 2 l'4' Kttutti u eo' l)'l D -2 I 2
)';

:)t(1(tC().)'ntttttt't

Ontite.tq

K ent p ap.l' [] trxo:t uit A u tt t t tu ttltrt'


Hr'ttltt..Otttrtt'ttO'O
'ItyJetl ttCmApult lt'ltt'tdoCat'
ttQ):ttHtttt ttsdCtttttii
2'
v''r' 3 I' rle4''cmu l2 l A' Ktrutu'1e(t' MD-201

RcL

lil 8

PRn n rnRn E:on ilTl/l

t{ lEc

K:Afl HAXOAKA 13

Kou

14

ist,i ArhtoloeicLt. 5crie 4orrri

l-lbl

Cetprefr K,rlB?fleHKo, Cerprr:il llyqyHrrxe, Kvtul4nsy

t''trttilr,i (il(, 1(:ttt.\t'i (t .;'0.\ea

tt.\t.strtlti, .;ub rut strat

tt,(t'tiy tlc

urgile

roSiLtlit t"

;irt1A !u.tt,t.a.,.f retl soil.

Lp\nnoli
roAoB
80-x
fpHl'opl{otlorle\{' li{3BecrHli c
Lla;,.r;t-:tf ii-B0.licxori lI3iL\'1{lIIlbI' \4eiK.q}' f{i'6occalra\{I] ll
l9ti6, 78-84)' Enaroilapq tlcc"rleIORatrlloruJroro Eier.:n {.Aili.i\trittKo, Auttcr>r'ruu, l-oru,5epr' KeTpap)'
Ko,rireKil,Hrr apxar'rlrubrx opynull
rrrrrrr FI.K. ,\rnacroTKnH.r (lgEg, lgg,+) ),C. flol.pe5s.6rr.ra co6paua
flporIlItocTOfiHUe Iia ATiec'fpe B IIatlare 90-x t olotl tlc. toli\,,cTL,ellcKL,l-o tspe\1eL a. Iloopl,>n,,lHIrOe
pa6oI. Illtrus IIO IIpOrl]e(l'lBH]I l5 rer' B tr{Bape
l,:.rrK)qnJlO Bo3\4o;,KIIOCTJT IlpOBe.ItlI{Htl la-rlbFtetirtrl't>:
ltoeaJrlerlxo ' C'1'1' llyul'ttruxr - c\IOr:Iil Bllep-l00ii r . rp\'rlni] i]'p)ieoJo tle - ,,\.1{. ,llenltucxtrii;, C'.W'
cra,la vIJI']](oJl,Hot IIaxoilKa, flpllHeceFIHat B l-larurnc: tsbleixrtri, Ll 3c)liV xOi]rl-r-Iltx-ra. Ilpr.r.ttIItoit ]To\I!'
c. Kornsittla KpuYrxucKoro parioHa B'B f'p.rc)'tt'
rIl.rc)rri1-rr,*bri.r u1'reli lrcr()pl*r lvl.;rronr,r )Kr.rreJr13]r
pZlHIleililneO'IIITllLlrlCKOfO \IeCTOIIaXO)KIeI(aX OXaL:TUIOC'. ],{eCT() f,I\OIIKI'I }'AaIeHO 01' ll3l*)C'fllof0
rrufl flo)lpeos tlo'irtt ur- [ xrt I( K)r\ '
Ki\{ oT IlOc'rOrlHoI{
^ / --.
O6uapY;Xel{a B 0'4
Ha:lCr!'a p\rrrr{Or-O 1:',6r.r-na [O3jlHeaue.[bCl..Ofr] TIIIa 6!,ijla
reppace.I{uecrpit' Ha Ila[IHe \/ roporii llpe'uno'raoriF)ilrFrbr c. K.ursrrqa, rir:r Hrl3KL-, i.r.rernoSepexttoii
FlaCbltlll npl1Bet{'fO IIepIl'u.{tlqgc r'3!I ll0!'rlblllKil rL'cltit c fllilBller{ Ant }'KpeIUrg}IrIt ilopoil{Hol'i
'ite'f.,{.
.tltIiIIOtflllIeHlll03ilecb{).ll'lofolllcaN'IL'I\;lpeE;HIlXOpi''ruii'IJ',lBecrHbIXBHraLIIe]Ipel]IoHe'lJc'ceeclOAa c 6lltg;rexlililIefo Kapbel)a' piecilo.lr.I.'Iri\I \iccri.tblli. )tilr-t'i:'Jtei.i, ttecC)K c I'paIlflell Ilo.IBo3rIJIct
ocr,toTp 3TO|o aKTI,IB}IO pa3.jo)Kel]iIof(l g ',],t.i:ll l( ce]tepO-l]ocl.OK'}', },.lopofll }(oruutlqa-,{r:lpoIlxoe.
Kaplepol't BcKp]']IBa]o'rcq 20-NlerpoBbIe c\'lariaTbtBaeltor,0 iKilpbe [rir ]l ucri:.lllorliIJl TaliyHl E]epcllKl.
Teppac:bl' B OCl{OBallnl'l KOTOpOfi XOpOUIO :a*ecrraHo-u''{i*.rcTt,te Ot.ltl;Iielttrx \'I Ha;InrliltuenltOli
rloil glllttl't )' tloKo'Ifl Teppacbl
\le.f FIbr jIBe Ircxoltael{t, rt noqBt)t, Ila3btBaet{bt:N{L'l KpacHo3e\'laN{I4.
I'a,Tr3LrtttIKol{, uAeII'fII9I:ILINI rpanttilHo-ra-tleqnoii rloilcblrlBcr.ll)b,t.f lr.utttr,tji c-nar'i trecxa c r:'paEilrervr H
paHr{efo ila.rr30J[lra Htrxiuerrl llotrnecr"poBt'tl B6n143I]
,l{penrrelir,:urc l\1ecr,[)lrilxor,il{i.:}{Hr

lta::i.)llKtl py'6U-rra'
H cneqlt$urJecKat
o 6onr,uOti ApeBHi)CTH lrar.oAKll cBHAr3ltitibrS'tB,ver rexHnl(a ei: u:rclrosjleHllt
r5st;ra or_o6parla KpyllHatr KCrflKpeuiiq cBeTilo-cepofo
oKpacKil. llgnaqanurro ,,Iirfl rroA|orouKn p\',5rr:ra
oSSHeer:racE' cHilbtlblMlit )"ll'apaNILI ilo [epI'IN{erKpe.\IHs Oria-IL'Ho-),rlitOtti:rrtroii x,rHtfHrypaglls' C)ua
cli:ojrots, cHHMaIorUllx roLI'tIj no-|IHopv., o rrel{ cBl.rilererbc'Irry-'ro-t He:a'rvlllbi UellTpOcTpellIITeIIbHbIX
Ke rl.OpOt.I{

-\,'

N{eC-fill

cTblo K(Jpror{Hoe IL)Kpttrr.te ((ro'ro

l:puc. l). Ero He3HaqI'ITeIIbHbI(3 OCTaTKn

B B]IAe lllepoxoBa'foil' c

Jrr.trrb Ha ueHTt,anbHbrx, Bl,IcrynaloulHx yllacrKax


\rejrKor4 ::ra6urocr*o ncBepxHocru coxpaHuillrcb
H3 3Tr{x cropori' ll}4eioulei{ BblnyKnr'Ie
rrer lloc'tlll'rlt4 at,oni, o6SHslttt. Ha olsoli

o6,elrr cr,cpor{, Ky,tla

orr,3p-r.u,ir'rr, Hii6lrc.{arc t(:fl t,litllHe}iHbre Horaral}r,I cKoJIoB,

lllllpuHou?-3 ctt, ua gpyrofi'

HecKonE'Ko

o.
c)
f

t
L

Oomo 1. PyvHoe p)6uno us KotuHuust

l:irll:l:

---

I-

l{.i ,-

SM---- I

trr,lLrrt1I

L."'r,l.

q.CTO HaJIeIiirouldx CKOJIOB' C ynfOUfeHHOI4


UllIpOKl{X'
(lellllfl
6Oree
\.n-t()LqeH'ot.I. ttCIIOJll.:]oBaHil
pOAa AByC'lOp0]IHfiq
rlll..qo \Iil,lKllX CKOitOl3 il3'q,,pai]Kl4 Xpat' TI1XOI'O
c.fo')(.rribl .)'r\,i.Lre'r.) rr 6O.,tl,Uttl,:
TOilt{l{Ila KOBLIfttKjI.-\niloule HI-1oe CeqeHHe' I'lalKcIINIaIbHaf,
Il:ilte.'IHs
.:$oplrllp.lla.Iil
)l
paBr:5pl:iorX:r
qtl'IBeprb oT ocFloBlllt:lts' cal'lo ocFIOBaFII{e
Htl Ilt"K'v, a Ha tlf. t}'rop'y,,
loprlt.0 nll't{oj.r.i' ct
O6:ref'leHa
K Ie3tsH}O'
'e
BelpxRtlq qa.'Ib' IIOCI]C,'.HI{O CYiKaIO{UatCt
froNiepHo npop,iL{5r:' rill.., llO.=i"e, it
ollepra]lil{ H no3Bo'rrter ero
tlpil:(a'-Io op):Arllf, cuxll'lerpllr]Hble
,rio:tec r.rl')'6'i)l'(lilul'l o]{o-rilxllt'

['cc:lro

t-t. SOp::- (196 1)' t{ull,l'&[eBl'inHbll'{u p1'6r'r-ra*,rr,


pac,,f]oc'fpr,"at,ti
r'l:lFrotio
.oo.fllccl,'
",.,r1uano
oTjII-]qaeTc'i NIaccl4R(rcr:drdlr'rr(neHT )JIjIuFIeIIFIOCTLI - 11 4) I{
l,tlt. l]|aLuc p),[,Ir.lcl c j'teI.Kil },i[.jIHl{:i]}l(l
r.i

Eropa:r'reirlt-15'7x'9x5'2clr'Becpaeeu612rp'

rloc.iL,IO{xordtrltHri}]eHrNlaccl'BI{ocrlI*58)
qB-ilsIClrcf, e.o HepoBHbIe rI3BI4ni4crble
llcrrra-r,telr;+ilr.ii oco0e uF ,lcrr,ro n,r,nuunoi.: l:ii::,": .rlai(e}rHocr blil. csoLtcreeHHttl;t i't B(:eltv
trsrtuep6:it'uaNIu i{ c14'b}i()ii cr
ip.',.r..

rrror.()Lllrir,).T0FIHbr\rI,r

IlpI{3ilaKa},1'
rl(.itiFIO 0l HeCTlI I( apxallLlI]t,IN]:
ro3'qHee roBpe;'r(Aeury(iorcoir rpeBltocrl'r pyi5rr;ra oKi?acK-1. l::.:,l,::He 6i't cn:}'Tarb c pa3r1()Ki,rer're^rb
,llpl,Lor,r
er'() N'tor'I(Fto 6rt.'Io
u.iio oHo I 3r.o'oIl,,IeHo t3 I{peNIl{fl.
1111q3, tte=,rlor1fro'llrJrJ
o6pa:usl Apenuei'i'trr,rAer.b.
'raxoi'l lIBeT noEepxHo()l-lt I'l\lelo't KOHT'poJII)IlSte
rrot:]rr...lrr(.rrJlbli) i{ut|!1br. l',lueHtto
t'lo B o'ull4rMe or
e 11{.t'ree apxeonofuu AH Pivl'
;,13;[{Jr1llK)

l'.itrr

rcr

l il.-ip;L5or.x) 1(pileij

rlri{ri op\,'iii*-r fr,\'rrr,rfrlrI.r': /\-.tl)xoBa',l,,nou"''tts


.rax'ri rrr*r, rrirr 143.rto^{e. Korunrruxc,e p1'6nrcl paBHoi\Iepllc oKpauleHc)
()rrrr H\re':)-r

"

fra'rcro

'r6rr:r..
]llIL1.i]bI'I1)t]()t](J})](1l[|(.:l.|I.5el:"nv6ot..c)|[IIpotItiKI{0BeIIjI'B.KTeIo])0]l}'1l1'.
IllteCre C 6'reCXtlttt COspa3BOjlbl )IieilTOBalblx TOII':lB'
]la. npOC'ltttatO'fcu
nest,ttl ,'j[el)e3 Iiol()l)!,.ili IIHOl

qro nepe'[ Ha,,o.'Ir,,trt,r..i,,i


,rcoSoii
''toto'
""t'1^l:l::i:i:,,:i"
ecr(jc'rBeltF{ocrll
'p'rx'1'pol,Jlepnoe
Iarr.c'l r,jficriar-reIlil'e
y,S,rnarlae,ubctl e vcrrofiql'teocrtl'
nu,,ua,nt:1ratru"
o.;*r;t.iifiurert
rrpt.r
Hr)
\'r To_'aejrKa,
Craprre
/{1'plt'tlOpt't'
rpOTa
p()lIIiHe lil3'[e'rllttl a3 HI't]IiHeI'Cr CjlCrt
erO
O6i"liCUge'Cg
OKp,:tCKi1.-['ar.tttr,:, p(],il,al ItBl-l-u\'1eK)'T
pf'5tl:fa
\'llt:lClrt]'r:Kael\'' LITO OI(paUi3]IuC)CT'
T]IlOll'
,,a.'Ie{
!{Zt'ft,rp\-r::\tr.)f(1, l)i.ll{1ttI}'1
,l-r]'lt,|e-[]:'H]ll\l']t1'i],ci.i]]]tlei''t..,ttt6clB](pt.l(:H03eN1a}',,IeX.o.,o,nn'o'q,:1:.:]:':iipyr'I(eHbIel<apsepe,;rl6o
I'li\'{eeI tttJleqttr'li1 KpeN{eHb'
I']1e llii(lF{'fllllri)'Io Ol'iFaCK\r
a,1i[1{):;uf,
a;loe
B r:liilie.te;.tiLlIIiet\tl
'l'arH.ltulllli-|l'lo,il'3Pe.Ifla\llILrJFIcII3cal\lblxciJIXpurelIHblxilnpllBilel(i]'rerlbHbrxopy'At{ii'tr:rct.I-clIJ]leHl]b]Xl).il.:oil.1pctlttet((le.1OB(:i<lt..I.arluKaI1ec-]BeI-lIIoBbIIlc)LIc
l']r'txsa'rl'ruqli
l0 (Ke':pap1 l9(r9' ra6'r' 'KlI'l H B fpore
llaplapoBi(a
cttxnxe
Ilir
He

*i)i

'aii.tlcr'',

'op
((.i::pI.e,JBl!)ii0,1;Iic.8,l)rr;:}eC1.I{bIo..,,..I.pr1l(jo,.p1,(iiuiaNI!IKo]icK()t'oT.l,Iua.'I.ltno:rorlrqecKHjBO:}'

1]{1f.IKl"}lllHt,:lU.t{l:)Iilpr'6n:i.l\,Ibi0c.|ol]LriKIIoon1)e,[i].lt'Ie]uIlo3;1i{eaue,ribcI(]4l\{Bpe}IeH(]N1,Xt]1-'[Ic)
N{c')lirlr 6st'tt' tt 'rlpeBIIce'
,,r,r,"tn,i', ,'{,A. rtlrrrp:xailoBa ot{o
5fiE,nhorPAo14fi
Kerpapv,1
;\ jr,rrreur:o. ,{ttttct'ii'rxtttl i'9;16firll)r'

()8C':

t't ivl 'A';tal'ti:uxo' I{'K' '\r'*rcrurxttH"r\'B'


rrv reeo^r

l!)86)' 7ti-13-l'
'p,,,ue*p,,,,un
(Krr'urilHen
n,r,,.),.,e'ru,o uarr.p:t,runofo nt]prlo!a
\,/l
coBeLtaHrrr
[:lcecorc.iHoro
re.,rb :rKcli,r,prJrrii
B ':6: L.lellrlxllCtt)ilil,ltl19r1i!:Fj,K.,\rtrli:trl,.xiltr.j'[ortr'],IbepcKlIeni.c.,on'.*o^:'..,,,,,,ce,ratior.pe6
qacr-n CCItP 11 conpe'IleJIbHbtx repptlr)pni;i'

il,i,,.iitl,.l;,,;,1*,,rilir;ll'n::;tl:x'lli'1i;1ir:::l;'i,$:::il""i':i1,;ul'*o,u

llll lycl'pl'lll tr lrolrlH\l "o-"to'"'tt Eaponeitcxo


(KttulttHes 1989)' 171-137'
flel)iro.!.. ilo,,'*r,r.,nor,,r,, rp^a,,n,rrttx
paHHeFo ntLneorrtra

.loiKe,ltle llro

BeF\,'r,lrrbrir
l\r,rc*rx* r99 1: Ir.ts..

AHrr.,rrHu,,{pretrueiiu'rr: r'recrcluar(oxreHiiq

;,,;1;i;;1;;;ii, it],ii'iiiil,jilll'i;'3Hil1a

,,,,,*]';1,*;i

!ll':'l

lP1'ccxo"
rofo-3anane iP1'ccxott
Ha Iofo-3ana'le

Pe'vr Bc6: AH-

;ii,i;1,l,,1.on,,,u.ecK're\{ecro}axoxIleHiljqs6acceitHep
qrt (rv10'rAaa'r) cA xI. res''

fpore r cen
:il.; T:Ji;:::i;#il,i;,tJJ";'"
l96l).
-BT5oarrt
itt.liq.,. an:ien.:t n|L)yen (Bor.delux

203'212

r,

aul,al6o
]Jrlrdes 1961:I:' ][],ordes,,fi'poi''l':ie

jt.t. :i I AeeJ'cttrtt

l2lrl'

.))

"lee1'ctna

t1

tt tt

tr

tu

r' t t

ut

[t

I47's eu

Ci:P,-e[t KtBqtertro'
c n r o p tu t')l o't d o tt a t'

lI

lllo'tdoact
MD-20'12' k'trtu;t'et" Pec'r'd'tttxrt

H
t'.t.

at1t,r t t n

a't

t'

tt

t'r

it

C t: P ;' eil l l.t'r1: u nt rt x't'


\ I,tt t ) t rc
11's e i t I I c m o.p t t t

l2lA' MD-20 12' Ktturttu tl" Pecnld"rura

u'

ltlo'1d()BCt

__

i,/0

R.,irrl,, Irl:sg/SC1qq.

Scrre .norrrl

Hoaure no3lHHnAflEofl ,tntLtEcKr4E nAMflTHtHKt1 MoflEoBbl


14ropu ,[lanox<Hr,txoB, OAecca,

Brxrop Copclxltl (f),

KraurraHsy

ittttrt'ic',:ll,;e',lra:ittit]]s',.,ttt.iptleolit,iL:tl

ttt O.\t'nlL'(t l.ll,'.ttr' trtt .\il tiltti

l)

1.,771t1

l'i;t

t'rnt,,ttrt,e

.:)t1Ito|'|L''|r6't|:>'[|ptt.ve[llltlK)t]1.)'||):
(.,t}:Catttttt'e.lll'sttt:t;it'ttt:lt

rltt.ttt:.'lLtLilttLv trdtt)ltlU!uKO.v

Pr te st','ltino \; r,ttti .lrttltttthei ttt snttttz rirrrc. bttl Ol:.yett'e

I]l

is trtore earlier site

ll crallc rrgojllrcr n rra1,'.rHr,rii oSopol Marel)uanbr l1 rilecroHaxoxAet{ui{ H nyHKroB IraxojI(]r( Bpei\4eHLt IIo3jIHefo llJreo.trlT'a, BbltB,T(ilIHbD( e Mo,TAoee B 1987-89 foAax, ie TaK)l(e Il)/6nIih:\'rolcr apre0ilK'r'rsr, co(l,IraHFrbre na cror{HKe II:lrvmua B 1988 r.r B 1987 rorl.v I}.t. Copoxtiu tl
l'tr I]. tlano)l<rl{Koni p\.KOr,,J.{Hnn pa6oralrur pa3Be,loqHoro orp.f,iIa 3KcneprlMeHra.rbrlo-rpaconon.rrrecKor:')Kcnerr,1li,t{il .il.)l'1,\ AI't CCCIP (Ha.nrn,uuK - f.O" Kopo6xoea), i<oropttfi noJlltocrbro
0ric.irejlosalr,lo,rnHY perrI r.r tr{saH.la -- npaBOI.o q]t{ToKa p. Pr3r'T, a raK)I(e yqacrol( I]paBoro 6eperi.r.ro-rr.rHr,l f{uct:r'1ta r.,c. Orc,lrrrsr:. l:J pe3y.rrbrare 3rux pa3BeIoK HaMH 6ulo orxpblro ll uost'Ix
rrijtMrtFlni(on (L-olloxriH. ,.liino;rr{rilKori 1990), l0 as Koropblx pac;no:rox(eHbI Koi\lIIaKrHoiI rpyIIrroii rLa cK;roHa\ jtrryx !:opolKr{x ilr.rpKoo6'pa3nbr)l 6a:rox-- Eapcyrc H ll3trl/tuHa, Bnar,alolriux B
lt{}Juu{} l{sas.ur c:ilpatsfi,1BepFree rroc. IlepecreqaHa (puc. 1). Ei reorpa$uqecKoM orHoilreHIIH
\rc'crLrocrb rrpeilcraBJrqer co6ofi Bocl'orrHbre orporli i-ierrrpartHo-MorAascKoii Eto3BbI[IeHHocrll
(tr.i ogpr), a. aSco;rrorHbre c'ir{erKn r{a BoAopit34errraK rlpeBbIIrIaror 3AecI' 250 rr,r..{o uatlrLrx pa3Be;ior 1l f.o,l;lax rlr,ur rr3Ber,lleH nHIIIE, oItHH Blrpa:lure;rrHr'lli niIMgrIltlIK [o3ilHOro rlaJTeoJrllra - crorrrr:a l?eqa B.lojrI.rl{er p. I,l re:rt (.Kr:'rpapy 1989).
.!'lpn:r. Mecrorrirxox:,tor{He oOuapyxeuo Ha T'eJ)pacoBpI.rHOV yc'ryile (eblcorofr olloJlo 50 u sa.q
r,:,r.'lblero\{ pcxrr) j\rLIce, o:ipa:loeiLuFroro npaBI;IM c}:-rloHolt 6a.ltir.tl Eapcyx u -[eBbIN{ cKr'IoIIoM 6anrlt
J][.rn1ruHa. l'l.iroulailt pacrllocTpatre]ltrr ir{aTepr4aira 0ocTaBxseT oKo.'lo 120x80 NI, pacnoJloiKerla B 1,3
rlrr x :i - I{)3 oT KaOe,,flpua> y e 120 lr x CB or n()Bopora ruoccefisoii,loporut KuilruHee - Opreea
(puc. l). OHa nplraporrena ti HCn),'cc:'r'rieHubrNr repparlilM cruBoBoro caAa. HaH6o"ulruas IulorHocrb Ha)i,.tilo6 rrpoc.le]ricHer ua (;-E.p"r leltpacax Bur{3 r:ro cKjr()Hy or rrlocce }t B IrpoN{oll}{e, ttpo\oAsuleii l'rexr11\ -IB./\{.s }'qacuKatrr.r ca;t:,IloxpoBrrb}e orilcr(eHu.f, n pailoHe N{ecroHaxo)K.qe}Illq rt}aKTHrlecKH rlo:lrr(.rcrbKl \/Hlirlirolr(el{br Solr'roBoii :rppc,:aeii, u1'6oxoli ecnatutcoii tt rIpH reppacHpoBaHl{H. floncxi{
F,

.ti

l'1'

1'

tt H O f O M,1 n 0 n ep

rl,-'

I.:'l'I4 B H L,I.

I l,;o,rr,rrltuctr]o na5tfl'fHyKoB o'illbrrbt lr 06c.'teAosaHur


D il

BaeTCt.

14.B. (lanonrHttxosr,tNr.

trHbtx cJIvqaflY 3To cneuha.nbHo oroBa-

Prac.1'CxevapacnonoXeH'1'Fali,lflTHt4KoBy|-|elpeceuuna

noKpbl'fblx
(5-6 C\1) 06 loMKa6'u,t.s \4'IN{OHTIA 14 I(peNlHel'I',
Ko.;urerr{nli ci}cl'ou'f 14:J 1{e6o.lbtxofo
Hc(l6lrrare:ril -fprsr, KaK u llpyiLlX crofiHOK )'llepece'lllrla'
,r,,.r",.,",
6e.r,rir rr ro.rr,,,6i)Br,'"-rtar,.,li
rpe,teur xopo''refo ](aqecrBa' ceo1l.v;llri.t )KeiiBaLIlIbII-{ ri fAreqHblii
,(),rb'oEla.lII.l r.n' ,,JI.,J.foBJlerI4x
Ha}'l}I He OTN'IerleHIJ' Ka:'teHnr'tc
KO'rOpC}fO I} 'l()--llIHe Ll,,aa;'.U
pt,tii il ttOl)t.I(:tF{e:l:il,l ij B l'l3il0\te. BbIXOJ'l'>I
repl4rlrl'IKy:
fexllllKC -lloptilo:rorHqe(:K)'Io xapaK
n',r,ire.rruir r.r\4e ro-t- c ilc;ry'K)uI) l()
Ko:ruqe<:ntGtt

!!

)'

r;-'ieetlll tbt,:

Citcr.ro,.txtt
.

oc x'll

!(

.---.-

II

---

ll
)

r rP\"rr.r r\.^
E

L/U-rUrflr,lI

r-t r\'^-,r

?
'-:
Lf

OrLqenbt
[.,pt,n n ste
(. pe

-lnrte

-l

13

29
1

l-,racltluI'
l(pynuute

CpeaHtte
I t vrrrrrPv "-.
l/h.^^rr.D!t.j

.non (rrgtenotrutt"t)
ult cxt.rlt
."
lonePt:qr t'ii
!
!,ii]?,*pt.,ur'
,:o utop,rqrroii c'6g 6orxoi"t

[ffil*:
lli;i.t't
Bc

ero

1,1

6
3

I6
I
8

122

C),trrO-tr,iIIrJ.v'XIIJIOIU.aJOaIHbIeH)'K-teycbl[pe'IcraBnel]blpaBHbIMqltcJloM'flepertel'I3HI{XIIOApa3AejrflIorcrrr{:1rrpl,I3\{{11'ltql3cKue(-i:lx:.)c[o.[Kp'/fonsrn'l(2)K3';p]IC'2'7'lo)uolIHOClOpoHHHtv{
oAI-IOC',IOpogHHlrfi' cpe'uz '4Byxl{eilpaBI4JIbHCrIlp'31\4arn'lecxufi
TilK}Iie
il
cKi:lr,rb,rBaI{1.1eN{.
2,9)
(pric.

!s1i

li],_
IlpI{3r-lIIIHqeoKHe
rr.rrOIlIa,lIOqllblx tt\i!.ilrJVCOr BbIII,eJtelIlbl:

(1.:iic.2,8

ll)

r.r

. : ccrl!gl! 1/ -J-cft-t-

c llpoTuROne}{(alItlINli'I niIO[Ia'I'Ka\{lI

}I

o'nH{'lcropollHl'fNl

(2:r:') - c Bc'fpeqt{bl:M

rrerrpaBllrll,Ilonp,nrn,u',,r"a"xue

st,1 ,4 r/r

tLo!

L/

2 :X:'

BCrpeIl-

tlblM C KiUI}'I B al I irl e\'t'


KOHU.B}'I'\' I{a
(6,61o) IlpeA.TaB'riel{bl '4By\{fl cKpe6I(aN{I'I -'
Ilt,'e,;r;as cr) Br'ptaq'oii o6pa6orKol.I
(p'c' 2'5)'
t'tKOriu:estllt-6OXOgt'tlt rra rcpvnHOli n,,acTLIi{e
2,2')
rll'l'.e,.'
Ip,".,.
r.llrLrar'0;rt
rrililc't
Kl)\.n,roN,
('puC' 2'1)' ooroelt\l Ha oTl''e''e
CO CKOUI.HII'INI IioHtlol\''

l,l\'{

Nle;'I(

Tperrj,r pe3*aN{11 -- ),''il'P,l,lN{ Ha OTIIIC'.


pe6ep.IaToir I']IacTHHe (puc. 2. 4). a raxxe 'lo(puc, 2. b) lr Ano'ilgbll,l _' :/InoBt,I\,I lI cpe.ful{Hbl]\'1 rta
OTuleina\{ll c xpaenoil pervlriblo'
:rorollll.li:II:,tlt cl)y'ltllelr (11'rc' 2,3) l' 'lIB)'NLI
Ha reppacoBlliu{oN{ \'cr)rlre fipaBoro
llpua il. ly,lrx.t. H?Lt{,.,.!.OK, n}rrrBJre}ln6rii A.K). c.leilxogt,ttut Ha ll[I{OfpaAi]HKe' nporrtll noBopora
I"uurHHr:ll - opreee'
6epe -a 6a:rxr.r lriapcl'u n.l .l It x 3 oT IIOCce
(pnc'
l)' Ha n''routrtA" t!1-1 .i9 1::,:1,X"" rslb IrarHHI'I3upo-'ropor.rl I(.Iercliol{',i -r'.,,,,',^"'itale'rc
c npHoc'rKp}'nFICI{ CKoJIa }I CeLIeHHe cpelHeii IIJIacTH}lbl
BaHll[,rX KI]e\{t:l,liil :l rlrtr,:rta,,lrpe,rllelIT
c oprcUlx:il'
p't1r111- ,*t IIo illlvN{ clopoi{i1M
.1.

lllrotqeit xpaell,rii

'', ' !:
',

. j.
''a l

']:
'"1

..- ,

,J

. .:1.j"' :

.1'

""'.

.1

".'i ,i

;l

*:t'..:l

tl

,rll
I

tl
l'.':.'
r:l'.:- . ' ':.
.''
+l
,i .

lt'

,. lt

ir,

..irl,.
, l',1,

I
r ,,,

rf,

t't

'i

,:.,

,,,,

t.

i7

.'*

-t,
.i.

-ir

',lrl'

:ii

i;i. " tr,


i)

;; ',,i
'"

r.

itl

It

'i

rl

i:];

- P.ii)J:;
';r'

,t:"i:;---..

.l

i.

''1

I i.-

'1

.t._.

:.

i..
t,'
l

. *,:

..,,,.:,..

i;,

'..f

1.

:.,-.

'

"

/'.'

''. l'

,.- ,'_ , i -11'..i

i:

f
I'i

i'

L,'

!!

;
t.
[]

ii
t,

'i

,f,

1.'

',1

\...
I

,]

l', .
t;:

.'' ir'

,n

r:iili:-'r..:.

\;1.

...r1

.1:{ry'r"

_\'

.t,

t,i-

, !

1..

".i-.i:;,:
,
.- ,-

rl
!'

i,,

r: "_:1.--

- t::;'. .{"
' ,i .:;.'
.'
.a 1,.r,r.I.,j:.f

{ti:,--:, ,-*
:r,,,-t:.::-

_.

\:
I t

S.;.,ii,

i
|
'
ii i',,
i i,'
j.i''t
l',

r)

'-g$'

$,t I

t1

l{}
Pvlc.2'F|pua,|r1:erulueeutiir,lHBeHTapb(rasAenilqcoeroprvHot)io6p,a6orxor,t-1-6:Hyxneycat_7-11)

(nlrcoroii 30Ha N'Ib cy Teppaccrl]uA]Iol'o )'cr1'no


l\[er;rouaro)KIeHUe
Ca,t'
ultnrcmrriii
| [ept:r:e
:tentll,: 5e:Pr:la 6uLxtt Fapc:yn.Il:rtntaillpacnpocrpaHeHi{flN{arepliaJlacocraBJlserl00xl00ru'
rr')
-l-5
C'i] - 1{).lnilpl1\'l)oqella'Kilpi}I}cNlycli-'loH)'l\4llca'Pacno;toxenos400Nlx
BX(uItr:
e pr'rraa (puc l)' Il xonlexul4to
iCE ol ct.ilollo,.'t!tilct';[ril tr s ,4:i i v i< Cll clrpaK'rcpHofi

llblTtlll.\iTil.

il0

'ill'IFl

l'1[l

Ko.'lllt!t.lll160
2

tl

(r

!I
!l

VCOB

:51

O"urentt
[..py ltuure

('letu

42"

ite

tl,'urviiKrr

II rar:rttttt'l

-11

ttl

Ii:'r'rtHste
(-l

:it

re:ulte

lv rnrponlac'rtt
rirteurt,l

c:

I):6r:pqarute

tT rta

'-t-,+
Ct

0.il bl

.1

l-.titcrttH'lart',e

-l

L'rltenosste

(,)TueiloBl'le

KO.l bl

ottepe'tuste

arurit)

l6

5nz16o':t:ot-t

t86

gny'xn'uorlaAo'tHbie

(('l

oJrHorl-roura!,oLlrrbrg (z[ :rr'(:').


IipH3Mal'[IqecKue C
o/tHolIJl'lil'anotlllbl:: J{ApI'r'u: Tptt
Cpe;flr
Li1:'lt,llle:in.{OltliilOqtrlui
Irr:: ) ll Ojli.tFI
(l rX:') CIia'[bII]aHUeNI' a TaK)Iie HeItpaBI'IJIbllOnp]lj]{aTI{cr (l'[l],orJ'IOI,o't'-'"n'
tt
(,1
:lrxg.')
n().\Kll)r.OBrrrr
IlyKJleyCOB IIplI3l\'{aTuilecKlle
.u:cxlrii OjlHCrcrOpi)trUltfr (plt.r. 3.16) EOlr'lIlI'IHOTBO i.lEyXllilOXlanOr{Hblx

rl..lt)a,}r,J.irdror.fl
,1,r.:.;i,:r ct,r lr()\{rljrer(c' r

H'

(5,:,tt:.ic']nctp'e"*t'"tn-'tll''t'(prrc3'12'14-15)uecrpellHb]illcMe)'K]:lblNlcKailblBaHHctrl--1:tt:'
I]ll,rnl,t,tgst}1e[lptll]Ic,1bF|oll1)|3I,1i:lTu.tet:Kt-IfAI}vXixouaAoqrrrtii}.t.yK-e-yc
Ll gfiqr:ii il]1O()iiocTb}o cKil[bIBaHUtl'
e\t t,i g;(pt{llie c [LC'rbrpbl{t II.louIaAKi:IMll
pc3llbl (7 :x:]')'
paSornoll (8'trlb)sanSolee [peAcraEIIre'IbI-ibI
of
n'LOlrnurtoii
.o
H'ltre:-i,,ii
f'preJr.r
(puc' !t'7) tl rleofHot"{ ipMope-

:i0 6ox.er,re (2;x3.): rrpJ.\{operyutllt;tli


na }fn} cnolvlasHoii raro(2 lKl.: pllc' .':i,C'r'9)' 1''nonofi (pr'c' 3'10):
cpelri;tttlre
:},E)l
f \,'rr{bilr-r ;pr,c.
TOI}KHr,pltc..i.l.i)rixol,t6.tHllIpou.',,,o,,-',_6oitogrriiuo'nynnop.:rylunlti,luyrroeori(pHc.3,1l).
raKll(e \'lHKpoocrpi're
njlacrllHe (prlc' 3''))' Ll'4Uult'tsst
yKopcllenuoil
Ha
-()J,r.rH
xclHtleBOii
cixpeSr,-,x
peryrxbro (prac' 3,2)"noJIoroBI{Aircrurr.br c npo'r'rBo.rerxaru,eii
rpilBe.rr.(prrc. .1"1). ce.rerrrt r\rr.rKporrJ
3'4) 1I il-racrl4Ha
rr,lac'ilrHa. c rlprlN'{o}rceMeHHbr}1 j::l]":):=lpuc'
Hoe op)Jiiie (p,Hc. 3,5). pe,(,epuara;{
\ci:LreriHirj{iIpIt-t-'r'llJlltBittcltttcitperylIIl'rcnonBy\lKo]luaN'I'KpoirleSToro'uaii4enlt3c'rluelacyLlaK,lr-oi)F,re ilo,.r,lri.l:1,:rejrriorclr

" "'li:,;f;:il1:J'fi1".'1'* t'' ruec'orutx.'no''1'':,::-l':i:t^::::'T:,:'111,il;11ffi:T"ll?il1;i,ll.'


N4areplta-ra cocraBJrter
x 3 - C3 or lre|o. fl:roua,qr pacnpocrl]aHeI{I{s
IIepecc,r,:uc,rru,l,t Car, ;ioi ^,
tOB (puc l) lJ;tecr co6pault:
l/[)x40 \1 I{ t]blliitlli\,ru'no 'ulItll:iu C3 Ko.1u'tcclt1B0

l
,)

ll
5

K.plr'nuste

Clpe.lu ue
_

!lergyiitrtt

-.-

R e ui

a Ar h

st

kgrgL-Jsag-4sad

eQ,'l

11 ,+

R' (t.; t t.t q e

t'Isr)e,.t ttt't

PeSe D,t at ul

c Ko,rl

l,l r' rlJ acrl'l I Iqarbl

tt

n t tl

t.:

e)

!4-:le:i I ut rto BTop tlq Hoii o6pirSorxoii

1l\

:, i

,t

|Iii,*r\*

.,Ft:

,:1-

li,i

,:.

,i.l

'i

..'.

\:\
'1,,'

',.;i

$-i liji'
ir:
,1
1,.'" ti l:'

-.f:;..p,

t;

-.

'^::

r'i

it

[!'

..i

i,;

':.-'

1'\
iiL-:

I
I

il,

,,:,'\
r

,t. r

''- i.'.

... i\

,,tii
; '! -l,'i

iii
rll
ll

--'

!-.3*

-.'

',i

;it/:>

il
" ,i.L ,!'ii
', ,. it
I

."f

.i

l0

''

'

ilI

I
i

f1

'- '.-.
1- \-

!'I

Lt

,iy"

il

. !'-"

i-

tl

'

li'r-.
,' t:->l-_,_
'- i .l - -i-l-.,
_*---1

I
" ..1f';. 'i'
:-i.
l;

t,

l'

.4cj;

,,1141

ii !_li i

\'\, .,

''-1"{1J'r, t".{..-

' ',,t-!
.' r"

i. 't'l'
' I '.lj:

rli
?,r'r

\1-i

iI il i-'\

1i

.,

i
iil'
''1

"i

--

r':.

.. ..;
' i.:.. -.:

,',..

.j

'\tl

ii
I'

.r..,iil
." lf Ir. ,.,,
_'
-;.. --. -- t
,'i , t
-"r'"soi

s;

i.

!l

i--

,l .*

j{t

,o

i:,,p

. --\rr-n

r,

1:

I
-

tt

|\l
ii:- '*

iL-

t'l

i..
!

.1.- qrj',
.

tl!l

iLi
ir

- , ,_f l
f,;

,''\r..

;t'

-:l: i

l**a

\,J

.+

l'
|

'ri./

t'tr

'

-.

I l)' ..-t
r 'r / I {

.''. ,iF
| :, :i,

rr

-?':

;'-.j'{ -i.
., ii;,
l
j|1

'='

liut

ii

.,

'\.,

t'---

l-

\
I

,1 ll
i
';l'.
I
i
;, ^..;
l
r-' '
'.! I''' I
"i;-'''
' \'.

,' 'r?.

l\\'\
rL-

i,it'*

ts

'.\I i. tt t/
''
i

i,i

1<:'i

'.rl

'1

\:::-*

\r

1)

13

-'

--;fi! ".. n ,..-,,--,


I
,
f':'jIl;i
r;

li,,.

,-,,
;-

.F;ro

f/s
i ."f

lY

:'*':'"it;:t

i11. *1:{
t:

:*,,.sr1-t?
ai'

,
r, ,-....'4
-,

!,t
L-

i-j

f
t'l

, ,, i-l

eit:i t )' LF

+':"rr.f
r

l-

'

'll kro"l.

+
c'c B'Topl4qHoli o6pa6orKol4
prac. 3. lleprelc.,vr,rHcr nvt ca,n.-. KpenlHr>eurri rlHr]eHTapb (ns,qerun

1 1 1,

1:3: HYKJI(.)1IC;bI

12, 14-16)

175

|q!ry1:,y!

!.

i],r.

BCTpeLlHbINl cIi?JllJBaHucN'i ' opy"lul


n'larIpI4ll-V',IeHttblN4 K]lael\{ H .bparlteHTONI

c0
06a til,x:re)rcil IrpHSNIill'11t1grcl(I{ .lllyxil.riom:ajloqHl'le
frpeltc.faB"ierrbt pe:,t*1-)i\{ FIa yIJt.'cito}'IaHHOii
C

IHlllil

nlzrcruull c

Illlt.Mt'))'CtlLi:lII:tbtNI I'iCrllUOlil'

B 100-120 rtr r C Or
yKoporIeH-

livLr*r Fii.xo4ox IIi'l NIbIC)''oro ]I(e ''eppilcoBul\llofo yCT)Ina'


KpeIIHofr
f.1.,:aiplrc l). Hairler{l TplI ilpell\{eTa: KoHUeBoii cxpe6ox Ha

I.[epe:r:eu'ma tr1.
llepeceue ucKOI',,

}'IIilO'rleHI{bIN{l{ cKoraN'll Ha

Kor{6riHl.rlloilat*{ot* up,r'"eN,r - 60Kc)Er,Ix{ lle3uoNl


t:oir
OItqen{lBllN{ CKO;IOM' BCe xpetvtull
'iJtac.fHrrc,
Xlt''lloNl O:il1{f)'er c:l\'6'latOii pe-ryrusn), a TaKXe pe6t:pUarr'lN{
f r) K pl)l rbl 5c.;ro ii I{ 6r"ljlo- f oil1' 6 ttt:i traTuHt'ir'
u)
retr)pacOBI4IHO\'l ycr)/ile (nltcoroii 45-50
l.liepeceurrH:I. .!{ec:IoFIeDioiK.lelll{e l{a )''lKoN{
x 3 - Hl3 o1 lepeceLll4llcKo.o ca:ra (plrc' 1)' Ii;touael
.-:eBoio 6c1rer.ii 5ir:it*r.i liapcl i, e 120 ri
ruB - Cll' Orle-;tt'c0cTaBiitle'r 65X25 N{ li BbITtIIyra IIo iltlHIII'1
ltlalepllil.ltt
tr)acililoc:pi:tHeitulj;l
cxIoH)'(ua llaccro[HI4e Ao 50-70 Ir)' i(o,rfibto HaX()!KI{ t}c:l'l]eqaKlTcti 14 HII}KS llo KpVroN{y
cocr()HT 113 85
jleK'rr' .6ip.(j,r).rorirrbr\ x:p,( uHefi. ,'r,r*,prutnrr. ic,:r1,6onato-6e .roi'-l n.rpluoii,
llpc Jxle I OB:

-r..
I I l. )c lt'tt

Ko.i ttt!ta(.:tttoo

l__.__f-L!'

n'n.,rttrnble ocxol Kll


uu

l-l),no"
Ll!tx'teYct't
*t'
l-J)ir.,n'
()

| tuettut
lt ryttHute
I (,:relrtue
[

"xre!coB

?.6

II
l5
l5

It.-I lirilcrllHbl

I r-_

i\tYIlHble

pellF lre

1--!!tll9]rl.lacrllrlbl --_
t'xo:r't
I P,'6';P'ta'rute
I
.tacltrHvarrte
I
[_C'riltenoBI'te
"orfileqsolii

cttor (o'rulertotlulr:i

C r!r:rr:,teHrut . Ktt.loB

-__oiplt6o
[t;-*t ." t roptt'rHoit
L l,ce'f(r _

noit

().r.lrH:I,I:iJ].]Vl'He]:Ipa]BllIbH()npII3|,{[ITllLIec}ilIKH./I(jleyc]oBAB\'](n'I0[ta4olrrrtiicpa:iF{bIN,IpIIIJ'Iocnpyf K Ap}'r)" BTopoe


qiur6itt\iu. paciloJrc)KeHri blNIII I]oA npJ{.\{bl}{ )'rroxl
n.[()
rr
cKu.rbrEiarlIfi
K()(:rrrrr.r
(pHC' 4'5)'
nnou:Ii(KilNIl4 Ilpe!'c.fil}}IeHO O6-',ro.r'txoHl
_
fiitll)I.1UIi:r - c lln1'0,'tfl llcrperlHbtN{H
xolt6L{}{upOBaI{HbIM opyAl4ert 6oxo_
npeAcTaB'legst:
lxoii
o6pa(lo
.i
i,l::llelirg cc} tl,l.c}pltLlrrtl
(plrc.4.3), o6KOITI{eBI,tHl crcpe6xotr{ <(c HOcuKoIu>
Bb]()oK}lN{
I{
pe:J].Ii)}{
Bb]\I Kl.)c()p().|},1]]ttt,{\'I
cr ilByl\4q
II 0KotueIIl{bIM r(oHllcT-1111|..,1;])' orulettcltnl
ir'\,'KoI{ ()crpt4rr c: npll't'Ilr 0lIllbIN{ IipaeNI
peT)'tub}o
IliI0'c1'11}:IClfi C rpaen',Jt',i
(p'c. :l,Ll), COL.L( HllCIr{ N{I',l KpoIIJIacTHHbl lpuc' 4',2) Lt
Bt)relN{r(i:1,\,tr

(pr'rc. 4.6

).

flcpece.lHua lII.

n. I4t
I4naH.Ia. 3ltor it'tt'tc ert-^ 6pnerr rrnrrrHhr p'
I11'Hilr FiiIXOilol( llil N{bICy npaBoro 6epera /1O:rnuor

Cor.Oi'ri)KrlJIo2-'irtr.s.lrgeTcl[]TopbtIInocq'3T)lBBepi(nOTeqeHI'ttOpeKHOTN{ec'raBnlAeHrItBHee
Kpe\4Hq: ocKo'IOK' o6lo11a{ore noI(Hsro t naTu1u34p'cBaltHbIX
IIa
li.ritct",
1).
(plrc.
Ilapc.l,lc
5a.rxl.t
H)',Kreyca u (lparlreu'tbl ''BYX II'lacrlII]
lr.n Ir16..lrr,'0r-() rlpr.r,3N{af i{!re{lKO'O or,Hoainoua,[orrHofo
cpc:IHl{x pa:l\{erll()u'
. r,, .<r-\ -. ,. r..rp ^r ^!-11rr,{rrr-r noc-]leoecgql4Ha., Ha Bep[IHHe
flelpece:.rIllrtrlV.IIl,HlrHitx0Jlol(830C}-350vnCBOToKpa]4Hbtnoc.Ilepr
Bttpc-vrc tt ll:nyurua', x IO3 Or
K Nlblcy, o61la:onattiloNly 6a"rx;LIun
ocfaHrla nraro., flpt{l\rr,rKal{ u,el'o
i ro rutllllt C3 - lOB npogc)'oArr 7 xpentopnt"'ilponaHno
nn.
150:<80
rirolqaarl
1.'
2
r.ca ('ni:. l ),
Cpe'tr, sux: 2 HyKJIeBI4'qHltx oct<glxa'
teii, rctpr,r''rr;r 6e.nr:li;i lt io,l'/5on^'','o-?tnoit na'rnr''oii'
u 2 cpparveHT'a cKoJloB'
x:D\,,frHEJX orrrletla, cpeAIIgjr [JIacrlIHa

176

,4rheologic : norrri

----&!qc

t\t ;i:
lH
f' I'i',
hil',,

'{ I'

il

4
1

-r

il

r
. :. 1r-

'

ll

".

rl

;'" "",! ' t:;; '' l

'

" (..

-.2,.

-.-"

:l

'"

."

i'

r.t

'.-

,\\l'.
!.\),,

l:i
l
g:

t\-

l\'. Y#'

i t .l'
-'/ . d1r. J\ '

1l,i

: ,,1.",\'
.'

:r" --

il"

l
]

,r...

t, -.

i
i

i1

,
i,i

-_'..

't

,:'\

t.

L il

i''\

,{

,4i

1i

l
'l-tj
ri\

\-,

t,:

i!,

ll

i''

tr

!i

.f'

J_\

<

,rF.

lt"

Y.

(' \'

..

L.-

I '.-'

l-:*

.'1

.;

tv't
,tr
I r.:-

r.::

i,

f
l','',-.i

tr'"'i t-

Jt'
\

gi-

-- :-l

t,!.

,/'

t . rr,;..

ii
I

f I i,l
i. iit't"'

t"
t.

i.

i !lt/
".

|-

ilq:i

l'"'i

Ir(
,:.,i

i \ i.'..
/l ..- ''t"lf',

!tu

{' :

,,r'l
Its

'i
'r,i',t\i

[i,'i

'r;,: , :
fr'-:'..,"

1i

IU

;.[d
'tfr.:'\

',

.
'.

.l

,1

..t

..

ft\.

'9';l

ll

f',
I,i

i.l
prc. 4. Tlerper;orrr/1a (rpeureaslra
flerprecerlrua

V.

,4HBeH'rapb

N4s;roHLxcrxnc:Hrre

1.6); f-lepecevnHa V iirperuHeeutfi t4HBeHrapb

450--50r)

rr,r

xC-

Cl3

7-13)

or rpl{.copo)KHoro Ka0e <Crapax

xpe-

6epely 6a,1rc{ Fapcyx (puc' 1)' I{a nunorpa;1i1ocrb>, ]r3 N1r,)c]-o,i.r'raFrrtr) rr-llaro. nprr.[eraroueM K
uaruHotT:
Hr'(e. Ha spo1rr)Ker1i1 oK,.).rro 250 nr co6pansr raKae ir3"qerlu{, [o](pblTble 6e;ro-roly6ofi
'IeBoN{5'

liotusectttaLt
Ocr<il.rrrctt
H v Kiret,'ct,l

f----

t,t'tun
I flira:rttuut
I KP"'-no"'
I Clne :iu iie
JI bI
I Pe'5 :P't3'1-61a ,'n, nt't
lilracrttr:,tarute
I O'r r- renosste
(orulertoebtL=t
I flc,r er'e.tustt'i ct, o.it (oruter
,'1()8
I q)pi rNlertrbl cKc,'1oB
sfipa6
,uno; of
I I[-ir.rrrr co uropttuuol"l

Ka,rti,IIratIutrl'l .lllt1rl.

3
1

2
L

l
1
jl

30

C
ellcTaL]--terrbr: HefiPaBUrlbHonpu3N{aTI'Iqecl(uNf oIH(lrliroula.{oLIHLIN{
Bc'rperIc
(l)[IC. 4"10). .il.B\;]\{t itByxnn)ulalloalHbIN{t{ - rIFrI{:iN{aTliqecKuNl

Itljlli]1.\ r.ot,lbt\{ ctKajrr>niatHllct\t


r::

il[

111'6ng1,r.)6t KO\,ruJICX:Ca

|'r\t

Ko:tuuecnrcttt

II

f!!e--

__177

4,l2) tI lIeipaBtI-'Ir,l{OIlpH3N{aTIlL{eCKU\'{

C pl3lIblN{u IIJIOCKOcTfN'II/l cKaJlbIBa-

Httq}:IIIj1(lj!il,]]'|.ili\lil1.,I}ztc]]O'10.)[3}{Hbl|\I].t]Io,qIIp,']N1ibIM},|.1ON{xpyfA1]yD/(pr'lc.,1,l
1 )B )i.Il jlou,,f:l,ollf{bl}'l

pe6epuaroii [rac'tl{co nropllrrHoii o6paSolKoi{ rioHeBoi crpe6ox Iiir l(pvrtHoii


Ha o6"Iiit\'(lKe rI.VKJIeyca (puc' 4'll) tl
ire qr1c..l.7), i56x,;e,.,ri 1te'tei1 (1nc.4,8).'lKpeSJlollHIrIOe opyAi{e
(puc' 4'9)'
o6.riolrtott \11.'l:Kll0[.]aclltFtbI C Iil)t{'f)IUIeH}{bliu KF',aelt
')loro-rtu,rror,arnu.u
6r'l;ru no;1po6uo oilI{cal{bl p&He:e (Caloiti-'[,tlr1,luua. l]ocrt6;11,rtv \l;'l-erpna-rrbr
co6parrHr'rx 14'B'
19q0),.]1.ct, l\rbr oXilllitx:l'cptl:lYtrl\I To-ilbxo 22:5 o6pa6oTaHiIE'lx xJrelfiefi'
Clre::,r

,,,,3,,I,3,-r],ur

'lrKJ'
['ane.r:litItlttioBbINI il

I !)B13 ro;1,'

n;
F--|

Ko:ttuectlltitt

c.'t tL4

['itr

f1

i.)ill blc farblill


fo;
T--

I t-r \ h:-neB
l-o; Fio.rlh ll
TI]' rIri]\ cl,l
To;

I lll Hl'le ocKoJl Kll

l(i
1
1

l__-:-

lor
l,:t

Itr
lUc

9,+

uenbl
'IIHLle
)!H I le

37

55
1

,ll

iic rttHb!
Irr
I Kr 'vItHl,1e

l.i
I
t\,1

F;
r-:I

r-'.

lfr

t4
),2

jr.Hlle

ii

ikrl(-lnn::lcTllHbl

1A

1(]R

1C,

iep. arure c io:tsl

_)

0CTI I H!l ? tbl rl

lo
r-I

F',e

Fi

tli, )efo

rt rr r r.r HO

li

rt 5 pat5or

<o

it

l9r

T5

BblAereHbl FteilpraBHrIbt""pt]:-Tl]11::::j't.9
cperur orHon.iroruaa{ori}rr>r)i Fr)'Kire)'coB ri3 :r:.)
ji,l l) u oiiHog1olloHI{1{M oKajlblBaHlletr{' a TaKN(e 11pi43N{aTllitlecKi4l'i }'n?K:,.,t c r{cjir(p},foilr,rrrl (puc.
IIpe!'cTaBjIe.
(pr{c. 5,14). lnyxlloutaitoql{bie
'IApl,lrqa IlpH3N{aTIdqeJO]IICI{Hlllll c O.ilLl|Ocl.c}poHlllll{ r]i(n.lbtBi:"ltltelr
(pnc'
5'15)',
r{, FrefipilBHIlb}roilpH3N{allttlecl(IiN{I{ 0 BCTpe'{llbiN{ cKa'IbllleHH(lN{
rJr,r:
,ilB\l
tlJlocKocT'ql\{II CKiUIbIBiIIIHtI
11 npll3\lai:utlercKl'IN{ c pa3Hbil\'{II
cKt{.\'1 C-cl E,C1-1)rJqILi>l\1 clK:LnI)ll}a}IlieN{
K
pil.LrlioJloxerj:HILl\ltI'I Il0][ rlpJ{MbIN{ }'fjroM Ilp-Yf Apyr']/'
rr-rlolil,aAri:at\lt.r,,

I.{

ocllollHoN{ KoNIIIJIeKce' npeo6:ra-

KaK H B
l3 r1r'nrc gr.rerrr.ili co B,'topl,LIHorl i6pa6orr<on18,'i"/''1'
(puc' 5'6)' II'BI1 I{:OI{UeBbIX HayliopoqeHHbIX
jtat{)tf cKl)e,5riu (]i :rltc:1.): itout{::eoji Ha xlly'rlHoii IIIacTIIIIe
Ha (lT'L-{ene (pl.rc' 5,8) I{ rl6'iIOMOK Ile3Bktfl' BbICOKOrO
3i1ro1'oBria): (llgc. 5.4 ,5), dtpri.rl,te Hl 1(o:illeilol'o

ReL'isto y'r

tz8

cKpr,Sr(a

(ptrc 5,2) ](

hcqlogglijer

irr nortri

H,,f\{ lpr,rMr,rKaer cKpe6rtoBr.{AHoe op-y.ql{e Ha ocKoJIKe, <<oxuBireHHoe> yIlJIo-

rUeFrHtn,{ rtKoJt()}r (pzc. li,i3). O6a pe3qa 6r)KoI}bI(: Ha Kp)/nrIbIX oTilIeilax (puc. 5,9-10). ElHnuqnu\rH rrBjlrrHircn \rr.lKpoIiIa()rnHar c ilpHryrrxeHHbrNl KpaeM (plrc.5,l)li AoloroBlillHoe opyAue Ha orrqerre (pru,;. 5 -i). lipolure r()ro, o'l\/rerr{M 3 ,fpa:nvt<:ura cKoJloB (pur:. 5,7) I4 7 orruenoB (puc. 5,ll) c
'y,Lrac't-KalrH rpraeeoii llr:t-r.'rrIr{. llcero KoJr,rrel:rrlrr ,rl.rnyurua Ilacqar},IBiter 1112 :xs.
OnceHll,e III. (-lr.uHr{a or.Kpbn-a Ei.t. CoporuuuNr Ha Bropoii reppace rpaBofo 6epera
.{uccrpa sa'l-13 c)Kpitrrdrre o.[Hor.r),{erHrroro cera. flo,lreulri,tii rvteLrepllal co6pau FIa npors)IieHHII
(lKo-ro.l00 I,r t'npr{ rrHrprrrre l-5-f ii t\{) Ha oroponax KpecrbtH. Teppr.rropus rIaM-g-rHHKa. Ha \{ecre

lioloporo

llc

fIO::i)Ke C)'rur3( |ROBaJIO Tpl.IIIOnbCKOr3 IlOCeIeI{Ue, pacrulerlleFla AByN'It N{OJIOIbli\{lI OBpa-

ucr.nrc,qeHO, ,To

1414eurHC) oHo 6ur:ro cbuap)rxteno B oKprecrHocr.sx cena pa3rlejtoLIHbIrI


'rxcneAutU.wtV
r,)rpJ{jlot\,{ MoJ:lascK,,)it
IMK A.}{ CCCP rlo:l llyKr:)BrJ.{crBox'{ C.FI. Eu6rlKoBa (:tiepr{brui 19173. li:)6)

l-zlN.{l{.

.,"i-t*".

\-,*l:-il

,,*r,

i,\

Yl
.".,=.-f,lt,

i-*'

'rl
ti

r'l--LY,{

\--)

'$,

)t
t)

i--l

tt:

iF*l- l"r
l1

l_

li
ri

,i ir f"'l:[\
I / II r,\'\
\-.r

l' \.*'"r: r*' \1


' u I

'-.

11

'"

\r
tl

f"-.

',t i\.r
\;i'
'..,i

\0 ,,

-o'
.'

f.t
)

,) .--

,'

'

\r'"

1."

1'\-;-

l\

it !

,r',5:.{i}K,.
At,
\ui
'i

!-- v-i

"'-^

''./

\.;4
,l

'e'-'.-'<,.-.

Plrc.5. flcrny,rua.
HyKneycbl

KpeuHeet,tta 1aHBeHrapb (lto4enrn

12,14-15)

co Bropl4ttl{oil o6pa6orrota

1-11, 13;

l:r!,qul

l'l\ll

lorctr cp sAlI Tpl4ronbc KO f o-KpeMHs KaK


uBer'
ttarllHe, u]lerourel{ 6e'nt'rli n fory6oBaro-6e:lbli{
no tf oplte l1 'rexHllKC: o6pa6orntl' TaK H ito
jilr1l i3l'Ji:,I o 6o)K i(e ] ll'I' B x o:'.:rexqrirc Bxo,{.fl:l:
F [ e x o'l tt pt tJ I I p
tle ilKLIe KpeN{ I{e BbIe
i-1. a.leo;ri't'ru

3lietL I.III Xopolmo ]lt'Ii le Jrfl

c:

r-H,"

K().1trteL:ttl6O

,1ufl

')

Hle arCliO-rlKIl

lH\l

i Oct

nl,;

F;
I I{p'

.\enbl

rIllile

r,:p,

'nl{b

tc'l
ftl;
t,.

:'
l'-ll

t2
()

tI Hbl

n Hble

:l

)qHHe

t-,D; iif

),'loB _
cl o r ( n,lacrli.lHtlarbli;

\{e HTbl cK

F-:-r ienrr rrtt

IL_:_
P,'r
I ttr

tEI

=)

i-t

.rHoii o6na6o rxoii


f

I
E

(.)

I[\,x.ter,'cr,lKl]|\ltlJI3KcaI]rle/]lcTaB-IeIIbIIIpI{31\,1aTllltecKHMoilHoI]JIO[IaAotIHbIN{KoHVc|:)Br{AIIbI\{C
''
C BcTp(:)ql{bl\1 CKap.,rc. 6, l0 ) ri npttgl'laTllqecKu}{ AByxrI'lOru'aAorII{bIM

11O;,!:l)\.toBrun, ,,nur,,,r":llII{eN'
.Ibllli.|aHei\,1 l.pric ti'l)).
)i 11r,,,nne lt3,[ejilIii

pa3Nlepa. '_--^y
ra nrnr;rr::rr{rr.crr
3I{aqI{TejlbHblNIII pa3^Iepa
611gr';3'K)'Cq 3llaqfl:tejlbHblNlII
co ]B'l'()p'rlHor.i c6pa6ollK'f,ii, .K0''op51s
(l'l).
(puc.
oTUIe[e
c c\r,,ieHH'INI oc|l'IiaHI,IeNI Ha il.[ac-|'ll'rli,|oN1

rltl. .,i}:I.]r.)Ie,Hl,tr: }i:lJtlueeoti r:xlleiSclK


{BeL})e3u.ira}irJra)iciro\,{aHr.rilxrrirac.M{(.prrc.6,4-5),.leo.itHoiapeleuToI'oxerllI1a(pI'Ic'6'7)"loro(n'o::l<lixuo' ocrplu) c npl''yn(pnc. 6,13), oijnon'o't r<p:ynlrofi llacrtlust
c,ruren.
rr;r
opy.r,r.re
ro'rrlirHoe,
Olrll]'en rl BbIeN{KOl'I(pnc' 6',3)'
(i,12), ti,-;rcrrtlta c lipaeBoii-per.vunrc lpuc' 6'6)lI
(lanoxtiruroBblN{ s 1989
irerrHbr\r KpaeNl (puc.
no-L:1.1-"rt"nouu'n' r'r ]i4'll'
t
o'rKpblro
lv[L:c''or{axo}{re}rue
lourn.6ei:r.
3arIor'H'JIl oKpaI.{HI'I
(ialtxtl K)u ri'6eli' BrIaAaIOIIlefi o norurty ll'uccrpa }
f . 1{i:: rrill.tT() nlsaBol e;epera
'i-}

c.'ll;rnra;,Hai\{l,lc\'(ebtcoTo:i'1Cl-15n"''""tn'uerot't)'o6pasoeanHoNtn'B}'N{t{6anxaun'IIuxHqqH']
Tarntas' flitoula':\r' paclJ or 'qopr)r' illre.,ar-;-Bol:r x
r'r
100
s
Ko,r.:)pb',i rii3r:rBilerc:t{-ripn.uro.,
B ToM x(e folry
ilpLrc.fpfrlleFrr{ri\ti11el)I.{iul&c'liirldl}n".,'no'u'roo'"+o-:o.M',BbITflHyl'ztilo'[I'{HI4rzc-toni]pH\poqeHa
Ns l lr.rr.r,,rbHr*a r-a:rirral I, pacrconaHHoto
*vpr.r{a
orBararr
(lr:r,jraF:rlpo'irHr{i>rir
KpeMHeK

A'rrinenro 1990)' KOI:rexUnq

ll(cilTAlIUI'Ieli (.A'ry:rr'rllIK.B'
Ci1,'rtpoi:rct,i.li H0BOcTpoe'lHcii
tl3:
t'i 6e'JIt'-t'o-lt-v6oii narntloii' coctol'it'
BLr)i IIt]t.rt-itlr,tr, ,r',:'opr,t''t'lx 6e';rolii
J(.i e. r

Ko:tu't e cttt,"ttl

un

t0
1

i
(1I

TrullIlbl

L2

p)'rtHble

lo

n rtu _
:gtr.!
-l,r
ac tt I rt r't
:.pyttnste
llp,ejtsue
p\,rr-rqr

:!:lr.r ^r\'rilu'

I)edepqal

u(

IE

l5
2

I ""v,

l5

ctit.r't ul

()'iuLenotlsttl
't,t

ra.n

Br:

-?,

't

otop,u

no

ir o6pa6 orxot'l

)
129

Reuislo Arheologicil. Serie nouri

!30 ,

'l--,
,-4

.t/

-,
F

-'

.31.1";' '

''
t)
r,. i'
br
s
,l

ti*{.-

,i

lt,

'in

')

!r

fl

- *\i
4-l \
/:a:.
'

-.
il',\
'i-\
...':
_\'at'

r-l
,'\

!'I

,l--l
!r
I r-. --

i-',,'{:

tl

i ?'

,\

.',:iir
t'ir
''ir

I Ii

\(
' ',

l-.
\ _-...'!

;1

l',1

I
'*A

.":2,{1'

;:i;,.?3'.'ii
.
\,
i,
; I i,'i.,, ;i.i^:f Y
i
I:, ;'l'\', iil !- ,i I j-.[- ';\rl
{, .,

"; I r: i ':,,
i\- -!;'I..,; t.:i. l,

:"

',,1 ' ,1,'[t


j!
/i
,
'! ' tir J :'''iii
j ,":i
it--''
ll.r.l-''"
i!

-..'.

'

-r.-':>->;'

i..

'-" .{, ,j'^ii

.'

i, '\

ii"i:i:'- .
iY
i

t." i"
\\t-l1

-\

[r
Yo ''

,loi'i,

. )i;'

l0

pyrc. 6" {Jr,cetl',r

lll.

F(p,erritH,:eulti 14FBeHTapt, (r.tegenran

co

Bropt4qHor,r o6pa6orxotZ

1-B;

Hyi(J'le!'cb,l -" 19-1 :l)

(6
Bce: tt1'x.te},c1]I Hen|)i|BI{.[Il}loft})I43x,{aTLILIecKI]e' Bo.;rsrullHcTB() H3 HHX oIIHonnoUI.llIotIHbIe
lK3) - rpu c fl,lJIKpJ-rorlbnvr (pric. 7,6-8) u clo;n,xo )Ke - c oAI{ocrollol{Ht{N{ (puc. 7'9-l l) cxa,lstnauH(puC. 7 ,12)'
CN{. (J.IHO gr{pn.IIIe III} Xf .loilIa.qoqHC,e C BCTPL{HbI\{ cKaILIBaHIIeNI
Ha
tr4sjlenus c0 Eiroplrl loil o6pa.6orKoii (3.17c) ilpercraBiret{br lIBvMt KoHueBbII\,IH cKpe6Ka\'II{
(plrc.
7,3),
lrracrgFre (pu,:. 7.1)ir c rluene (pnc.7,2,1, BbrcoK4N{ cKpe6xot\{ Ha {)parMeHre rIyKJIe)'ca
'7,4) H KOx,l6HlII4poBaHHbIM
jIBoitHoi\4 66xl-lntru per3;r)x{ Ha c)cr(orKe (prac.
- cpeluHHbIi{ l{ yrJloBbINt
pe:lrloN{ Hil o]'lLIIerle (trlrlc. 7.5).

Xo"rfi 6o;itrrlat rritcj'b oxapaKlep]l3oBaiIHbIX 1(o.llr{eKlluii Nlil,{oqllcneHHa I'I HelocrarorlHo r}blpaHatl6olee npeAcraBureilb3H.ff'.lrbHa, aHir-tu:l Ntart'eF'.{ilJtoB ro3Bc)jDIer 'c.qeJlarb HeKoropble BblBc}llbl.
(Canoixultxoe
rrErii Kot\{ilreF;c t[3rr).rrrHir paHee 6srn orueceH K ()peAHei{ rto]le no3Al{efo rlaJreoJrl{Ta
Igg0.1'7-78) r,l ilononrru're,rbH[,re 06opbr [o3BoJlt]or rIoArBepi{I{Tb 3Ty AarllpoBKy. Cefiqac' ilo npH-

181

I'ttlryny1

-/-l

t' .i,-

rlepT' CTO[HKy cnet1 fpaBllTTCrfiJ{HbIX


c.r'fc-ft:iHK) B rllljtVCl p'1.1H ]:lblpil:jlll-0,rlbHblx SIIUOpIIHbqK|Jl{llltblx
]lep]iHeI'0 ila,'eotl]Ira' cooTHectr
nO'CrUl{e'IlI{)K}ielO )'[]OBHfl CilCIueii ''OpbI
;1,),eT ()TFIe{:TI.1 l(o, BIOlloi'l
I n AP ' Koropble XapaKTepl{3yr]Tci;t B UejIoN{
c Ti'rr3rNtu tla.\{flTr{ltKi:l\lII, Kal( ['al1KOe V11. AHSTOBKa'
ue uc'K'[H)tIi3I{o raKxe' 9TCr K TOfr )Ke
(calo;rcHI{KOII 2003,
tiirK ,(r.paBe,'ntouiiHr,t[i ]ilrrop[.I]lbqr>

z:o)'

n')pe)ll0:ill.l{e)I'olla.ile0JIl{lZlB[l(r';I(.)\lcilrS'lVerorllecrl{]vlarepl{arblNlecroHa}loxAeHufr'flpHir'flepeceLl .rHa \,r tt IOuirt.'5,:i.i.


6O:re': nO3IIII.INd (anUrpaee':ITcKI'IN4)' a
I]rreCr.e C..rcl\r" r(0t.{,.,Jrettc llepeCeurrrrlt ]\'lOx(O-r OKa3atbctt
oTl{:] HIIX, IIo pgJl./ nt}n.jiHillioB, cKopee Bcefo,
L,rc,Jttt.le [ll * 6o:tc.: p'aHlll,]iNl. N,[zlTepriaIlbl BTop0fo
(rr'r-rl upegBal)lllexbHo OXapa'KTeplz3OBaHbI KaK fpi:IBeTTCKHe'
tlocrllct{ l: parrrterl llOpf'?rlol{lI t'I N{Of)/'f
paTt 6e;tstx tlgrell Ha apxeor(lrltqecroit
Iitr U.lIIt i.uielli]. ortrii:ttrxon&Hl:ti,te lta\,ttr]lHKH 3llKpt,IBe]or
Ko'fopble qB-rrqK)Tcq IIan6rJ'[ee [epcIIeKTlIBHbIMIt iuq
Fiiulre \4LrnjloBL,r r.r o,{*f)rlu}riir.)T'e pai;iour'r,
ItouttioB iIOllbi\ c l0tL II{-}(: l't llc()]-OEia\o;tijleullii'

;',' i
t;

..r;'

,li-i

i
i',f ',
;l-

'i

'"

t'*

,r;;.ii',31

,li.lttor':

," i.,'

'

I
i

l
I

"+<afli'

f
'r\;'
\ \. /'
'' t ' 'rl"'r l

I
1

,t

,\ /rt'
' =/

l:.)

ju\

'gj

.-'+''t:ii
,:,{
qt'

'

L'l

i\\.) |t r'
r.'
I

ll

1...r'

) ;,
t".t

- '/

I F..

__,*-.

\.
:..

,l

l1
i./

i/

tl

|,'

l./

:!.

-. 'p'

,.i

I'
I

-l

.-

-''''

,.

'f-

'l

\:l

iri,

''
--i
,,t i,
LF-'\ \-,-'
1.
,7'
|t;1.
L'
J
I-r
'
\l

'.,--,/

111."I-iiir
'FlHt

''i

\
\f-

--7r
. rr l. r-i.., -,

{r
t'',
iI
;-/1, \...'
::i'r\-F{ .l-*

i----

,t

)i
ta

i..'

*i!

-. "

',I

r-la.'.

t'\

';'./
r- \'
':
- -i^'-3

f.-.
.i-

,t i

'd'

i.r.,,

i \,-

..

.f ^';t-'
a
r,

/,,..
i"\
d',-r(r I .
rT '
\
'i

tlt
:

i
,

. ,.*-

I
!

\,

r.iir
,.,1-r'-4

-!r''

i-)

'!:

.^:-'
!

': \-r
-<.

1l
lt

(.)

.\|

,/

\:

)
L--. -.--l"--l-

---l

Flnc 7.
HyKn lyc;t,l

l{-)r-urYbet'i

6'1tZ)

(penitHeeutlr 14HBeHTrpb (ua'lenlln

co

a'r'rPr,rvuoft o6Pa6o*ota

,lJj

Rgqist,r,1rherlt,eictl=Sclie rrou,J

EilEnilorF Aot4R
Kerpal-ry' l9iS9:

fl.lt

KelpaPri. ilarreo,ru'ru.rucliar cloqHKa Peqrr e Ko,rpax. I'l c6: A14fvl e l984 r'. (KututtHen 1989),3-16
- HoBbrii l()3rHeniureoJ'rlrnqecKuri raNr.qrHHK s 6accer'rHe p. Pe1''r. B

rlanoxriirxoe 1990 14.B Cano;r ur'rxos. ilrnynua

c6.: Aprt,'o-,ro l.rrrecKlrcl nc(.re.qoBaHr1r \,ro.rronbix ),/!reHbrx lvlo,qtaBttfi (KrtLuuur:a 1990), 7l-78.
.Ar';,,rrrruxon. Arnrrresxo i9qr0 C.N4. Ary:rsrllron, E.O. r\nruneuxo, Orqer o noJretsbtx r'rccJ'IeaoBaHnrx Cy'eoponcxoii
FrL'BoclpoerrH()r"1 lKcnerulr rur n l989 r-. (l.lnuruHen 1990). Apxrrn l'1A3 AH Pll. 14ue. Ns 297.
r:airoxnriKoB 1003r I,i.B. Cano.r;nnxos, lioruuas AnxapNa: xo3fir"rcrBo H Kvnbr]'pa no3aHefo nzueoilr{Ta Crenuoit YxparrHrr (l(lreu i()03
rl1'p1-lxirH. CartoNHrrxos

).

l9li'/: I].fl.

Copc,xr.rH. H.B. CanoaluH<os, Or.rer

rarbHo-rpaco.rolrrqecrcoir :rKcnernurn JIOHA y',Il CCCP

o pa6ole

orprra ?xcneprueHAprns I,{A AH PM

pa3Be,ilor{Horo

1987 (Krrurrrires-Olecca 1987).

l,irrs. Ile -170.

Llepsuru I97.i: t\.i1. t{epHsrru.

a.reo.rur ri i\r03oJrrJ-r flprranec'rpoerr (Mocnea 19,r3).

lf:opa
Otn i) e:t ctpx eo.'t o?Lru () eeepo-

anttd

t t

CunolK'HuKoG.

rtto Il puuepH

o.\t ()p btt,

I'[ttc'mtrnwnr Apxeotr.t:trtt Hotlttorrtt.tt,rroit Axcrc)e.vuu Hul'x Yxpattuar,


vt. llw':rrtrut:xa,n -17. (;.501 I -Odecr:u. l/xpuuuct

Bttxtttop Coltttxtttr ('i 1,


IIttt.mrrn"l'nt A1:sxeo:to,:tru u 3tnuotparl,tuu, ..1rude:rust l-1q1.'x Pecn"v"6ttrxtt LftttdtLr:u,
t,.'t. A[unt]:,onotunt l]eu1.,.te<'x1'-Eodorrtt -15, MD 2(t12 I{uutuusJ,, Pec'n\'5lurrt Ntoli.lortu

1e?

\'" rrrnrt'

l.-

A' -i-

s;l EXoT|cE DE Ll\ STAT|UNEA


lt|ot p,test DE AR.[A MoBILA' PoDC)ABA
E N tsrRuu M lJ Loc||.'|

FIILURtSTRI\T|GRA,Fi|cA GRAVET|ANA

Coslrult

DE

llie Borziar:, Chi; indu


I''Ltstu|itLttett1ctt|t,tl|iti,::igrote.,iattti

BP'
r:rt'a lttl'(I e-',ttcfd tlt' 1" 2('l() cirtt

d'.t

tiit

tl,'

t'

tt t: J)

t t

t)0 I t'

I r':

t' r; 0

i ) !t3 0 Lr tt t'''
(

'g|.(|\'1':|a'L.t1IL||I!|f'|teltt,|lLtttltcratt,.ttt|St,S.)ttle
t ittt':. A ( (tt( ltl)l'tite "'l"t"i'" "J

lrutnoouct,Re
cle

('osatr!i' pand
locuire gra'etirnd

cu mai murt,r niveruri


Lii stl{ruinea crrn pale.rrticul tar.div.
de podoaba 9i exottcc' care
r:le artii prleo'trci nr.bilii'
p;.r;
5O
p.r::
..,I.:pist^t:
in 1:,r.ez:,nt. au lrlst
pLrbrlicarir matet'ialel'rr arlteologlsisti:rr,atice. l)e prru.rut
atit
ltrorr,iri
,r,-,c.,,r
a';tfel de piese
ot.,,..t,-r1
de..,^ aL, 1,.'r,,
y-onuii'o in :xclr-rsivitate a unor
publicarelL
spe':ir.l,
in
l,iza,-r,
1996' 49-51;
cc, cit rli spec:ial,:, ce
tgq-o' l9-40:' IJorztac' otte
6'l-85;
1993,
56-:ri;'
(B:rprrr* l!)!x): il..,'r,rir. lggl,
in aceste lr:c.iri au fost
Ot':e' l'lojrct l;;8' 5-28; etr:')'
Eiorziac'
39-:-406;
degi mai resB,o'zta:, Chirir:. 1996'
anii ur*ato.i, lucr'6rire l^ staliune'
tn
in
p; Irlt,"t:l:l-:1r-r:ttirilor atr {'ost deptstaab'rdare pie,seli,;: clepistare lriini.
^r"i-iqgs
au conrirua;
pl.ecerienti
*nii
iir
mel'itd sd
clecrt
trirnse crr
exotic'3' crlre, in opinia noilstra
piese
qr
rr.r
p,r.irouu,'.,:rt
^n-,pr,.)irrrc.
de
gtiintific al a'']estor mostre
t,l *oi Jrit,:sc rle lrti *robilii ii
,in ansarLb,i.r. Irubliclr-ca gi inirodu,r..* in cir,:uitr:i
lol'
fic ex;Lnrina[e
in itcel*9i timp 5i asupra incacirlrii
insistlnJu-se
luct'6ti'
comcr.trstiluc .bicr':rii't'ti p1'ln'lil'al 't "'tt'-i
gi cere lirnitrofe' ca material
zona oarp'to-nr.tr""n:i
ciin
prrlc.liticulr:,
a
in etapele cle e.,,'lr"r!ie
pale'olitici depistate anterior' dat'
t""t'i,a
ttti
se
pie
u*'rt
p1:*tl'
it
itc(:ste
'le
pi.*.ati'v \,o* rerir.Jltc,o pe
de saturl
1,,,;'. ,..'
ra circa 500 m spre norc.vest
:lXiH1-:LtJi:.i1.^:ituarr rqgs, puc. l,l)' pe parcr'trsul cercetarrnra]ur.,1r.rr,.iy1trului,(Eoprr"n
[r.s[uLqi, rar.nur Sor.ca, t,(
au'fost,clepistaie gi par-tral.studiate
(rgEl-tq,6q, zoo:]; p,, t,,cutlrt4J.t"ii
aII-ira

l";,fli*:,ru;:1il,:li

lo'

sisrematicr::

'rr:ltianuiii,,
rc,;r.iir.epareoliticd,incorpo'atei,r'J"f,-t,r"riletrrrciigiaciirrealeterasei
'ireruricle
intre circa 2[r ;i l2 mir ani
]\iistrirlui,cciLlirtrsaicio'i;'osirnet'"ft""it*"io'tt"nit'"luriledelo'lt-tit'esuntsepa:r'ateunuldeirlrr"nir,r g; ?'timp';;;; spa,iLrl
clepr.rncr,
cre
rr"rr c1c nir,clr'r
"rr..,.oro1ii.

rr,:stur.ire'2r

184

&.r,sta

.4rteqloCA

a,;grt

n9l!4

a.Chr. Pentru datare:t ni"elelor cle locuire au fost oblrnute peste 50 clate racliontetrice, iar stratigrafia
in.ipecabild a nlvelelor dt:
q;i
'ocuire a celor litologice de pe iocul statiunii au servit esential ca model
de e'litbr:rrat'e i'i uneri noi nter?retau'i ai geocronolol;iei paleoliticLrlr-ri superior dintle Carpatii Orientalr
;i lrlistru (Har:saer"ts. Ilc rz,iak. Clhirrca. Damblon, Kulakovskzr, r,an der Plicht 2003). Aceastd noua
citrt'e 5i intcrltt-etaru r l:e r)c:ronclr:qiei. la etrlpa actralS de studii perrrite incadrareii in ea a majc,ritzrtrr
statiunilor str;,ttificatr: dirr paleoJitricul superior clin zona, fac:ilizind astf-el cercetdlile cronologice gi
.'ultLrrlrle (iig. 6 )
In t996 a I'ost stucliirt nivelul li <Je locuire, pe o supraftd de 13,,1 rn', in 1991 gi 1998 a tbst stucliat
nivelul 6;rpe,:l suprafl!l de l2rn:, Tot o datd, p,rrntr-un sonclqt ad0nc, menit pentru studiul stratigrafiei 9i coler;tltrca de trrotitr'J pentru datare gr analizl structuralli a se,Cimentelor gi palinologici, au fost
str:di:-rte pe o i;uprafafli dr: 8m'nivr:lrlrile de: locuire 6b, c. d,7-l0l Pe parcurstrl efectudrii acestor lu:rit'r lt-t lbst tlepistlttrl rnumel'oase rJate arheoloEticr:. rnclusiv;i unele piese, care reprezintd obiectir.Lrl
lce-.ttti strrdiu \,1ai rt:adlrcem pr: arleste pagirri urnele piese, cure au fotst deprstate anterior, dar care dirr
lunurrite consirlerentel nL-irLt fost abolclate in publicirtiile citate
.

epr:Rrclnt

rJL PtESELoR

In ttiiielu .lb dc locrrire, in incinta conrplex.ulrri de l,rcuire N4 r(Eiop:usx, KoBaneuxo 1992) a tost
I- l'ragmentat intenlionat. In z,cna mai plata. in apropierea epifizei osul este perforirt d r amlrele piirti qi ca re;zLrl.at are un orificiu cu diametrr-rl de 1,9-2.2 crn. Mar,sinile pelforariiei ;i s,rrprlLt'lfa inl.ericrari a ei si-lnt glefuite minufior;, atAt in urma perforani, clt qi in
,lrmJ unei utrlizliri irrten;e (1'g. 1,5). O piesri sirnrlru'd a fost depistati de M.BrLrdiu, la stafiunea Cotul
Micuiintt (Brrrcliu lr981t) An-rbele pir:se au r destinalie neclarii. PuteaLu fi utrhzate ca,,?ndreptitoale",
r,iidoma celor confectlionlrte drn com de ren qi denurnite ,,baton d3 comendant" gi interpretate qi ca
..indrepliitt'ritr(:". crit qi c;r semn de prestigru a;l purtdtorului (posesorului), dar qi ca mediatoare la
i-inrle saniilol ori capcr"elor'. la care se utilizau ftniile.
Tot iri acrst nivcl d: locuirc;,ru fost depistate 4 friignrenle de tubuli pentlu pdstrarea acelot'diti
DS.'-[r)ate repr,lrzinl,ri 1'ragrnente de oase tubr-ilare (nretapocHi) cle iepure. O metapodie este reprezentatii
r-lc r,n fragnrenl cuL lunetirne a dr: J,J crn. In zona rnai sub{iata a epifizer este perforlt un orificrlu, cu
,Jrlrrrc.trun cle 0,-l crn. l'c,t astfel de olificir mui au ;i alter dor,rii fragmente epifizice ale altor
:rnetapodii.Dorra lr'agmr:rite de portace sunt reprezr;ntate de fragmente centrale de metapodir de iepur-e, cu stiprafelele glelirirr:;i inteliorurl gol.IJnul clin aceste flrgmerLte convine unui fragment cu orifir:iu. altul. al'e gravat urr:.-'rnlt de tipLrl litelei N, plrtsat transvcrsal la un capit al osulur. Orificiile ser'vear.l pentfu atiirnareii gi ,.rurtarea pot'tacelor pe f ir (ftg. 1,2-3,-5.10).
in ni',,elui 5 cler loc;urre a fost dcpistat un por.ac intreg. confecliottat dintr'-un os tubular <]e rett
L.utrginrca 1;ie sei este d,e 17,8 crn. diar-retrul exterior 1,6-1,8 cm. Suprafelele exterioara
''{'ernLr?).
qi iriterioar-ir a osului srr-t glefLritf:. [lnps1s1. sr]nt retezilte 5r locu.l tiiieturilor de asemenea este milutios;;lefLrit. I-a u:n crrpat (numrt de cdtre ncli pt'oximal), in perretele osului este o pelforatie,
sfi'c,Jehtii din pnltca c).1()noarat. Diametrul ei este de Ct.5 ctn. Orificiul. ca q;i la portacele descrtse
mai sLrs, em prede,stinat pentru atiirnare gi purtarr:a piesei pe frr (fig. 3,1-2). Pe suprafala exterioal'd alriesei sunl arnena.jir :6 grupe d.e incizii tranr;versale, pli-isate ci)te 2 grupe in trei colonile verIrcale. in prirna grr-rprii (,ezi imaglnea desl'dguratri, de la stiinga lr clreapta) sunt 7 inciz-it ctr lungimeu cie 0,6-0.7 crn, cLr rcepulr-rl la 1.5 crn de la capdtul proximal gi continud p0nd la clistanla de
,4.6:m, aviin,.l un inrcrlal intre ele de 0,4 0,6 cnt. La distanfa de 3,1 cm de prima grupl 9i sub ea
L'ste plasrrti a clor-ra 13:rur1ld de in,:i:zii, care au ace:iiqi lungime qi ritmtcitate metric6, dlr conline 9
incizii. Prima grr-rp[ rJe rr,cizii iia treia) din a cloua colonil[, similare primelor, ?ncepe nemijlocit
,1e la capdtul pro;rirrral si continua pAnI la distanla de 8 crn 5i confine 19 incizii. O privrre mai
,Jepistat Lin m:rtatafs,J: Iiquus caballus

nu-i apar{ineau, inclusiV


' in ,,na clirr luclirri, Si. Cor,iri3nco, nu nurrar c5 a publicat infbrma{ii inedite despre sit, care
de la staliune, deja inde
locui|e
nivelelor
numerotlirea
a
schirnbirt
gi
in
mod;rrbrtrar,
dar
ir:d.
strar.igraf
se;renta
5i
a incdlcat dreptul de
astfel
,-'luse,in r:ircuirrrl Stiintif i,l.'r'ezi: KovalerLko 199ti, 233-.261 . Consider'. ci S. Covalenco
ilutol itl sdp,dlut' 1,,t.

__ 185

diStantate (0,? cm) de alte 8 <lin aceasta


uncl,: incepre grupa a douiL de incizir
r,rr_rpr,i cle mai -tos i'tr.:aga gr..rprd se telmina e)xact l. ni'elul,
termirdlii inctztitin'p,ri*,, c,cii'nitii. ,\ douallrupe cJe int;izii din colonila a cloua ittcepe la nivelul
ei ;i plna la
a d,)ua dirr prirn,r colonila gi conline 10 incizii. Distanta cie la sfirqitul

llterrtli ne corryin,tle, c-ir I I

rlor

trrit

izii de stls sLlnt oarecLlnl

5_:r.up.:i

t apdtul clrstal al picsei este clt'

l',8 cttt.

ffir
u*i
W\,

i"

,q,::

-,J

tri{il

flllil

il\ ';l
hr

;q

.
I
:)

,.::

, r,r,:-

l-:r-

5'.,,,1t'

i'll!

,1';-

ti,':il
vi 'll

l-;;

ittr

,m?

,$

#,#
'l

\,,

m"
h
rtl
a. r ,ll

iliifr.
I'i

l,'l,l

F[{

[ri$.
W',,
Fig.l.Cosiruti:1-s.:ltetnaamplasiriistatjurii6psirrti(l.terasiqelulca;21|,||_terase,3-ripi;
Nltt:i!il 4'36-- staliunea Ccrsduli);

lor;atilali; S - izoplrzrleie OeifanOSatt; b'inatliti


6-mela,tarsdecal cuperforalie.
2_3,5,10_-fragmentr-.deportac:e; 4,7-g-parrdaniive,perle;

4,

il"'.us,pta

Reuisla Arheologica. Seie rtoua

1ii6

Prima grupli chn atlei;,, colonrlS incepe sub c,rif ciul de atel'nare (l,l cm) de la capdtul proximai)
gi corrtinr.rd pe l)al'cursrrt l6.3 cm. incluzdnd l5 incrzii (intre a.3-a 9;i a 5-a este una mai scurta)' l-Iltinra incizie din rceastd 1n'trpa transversal coincidr: c; penultima inci:zie drn prima grupd a colonilei a
<Joua. A rloua plrupi dt: in: iztl din c,clonita a treia ittcepe la 6.8 cm mai ios 9i conline 7 rncizii. Incepr.rtul er c:olespuncle crr uliirrra incrzie clin gr:pa cle ios (a cloul) al c,olonitei a doua. intre grLrpele de
sus a,e cr:lrlniiclor;r ci.oul gi a tleiir este -qravata tl scarilii de tl barc trernsvet'sale. De asupra scari{er
nrai este :lnrena.iatii o inc,ii le trans'versalzi, oarecurn oblicd.
de pe alte pie-ctemnrflcalizr;,i im1;,:ltanln palecinformaticd al acestot'grupe de incizii, precum 9i
st: cle arriL palegIiticd rngbiliL, inclusiv gi de la Cosd;{i, este gr continui sd fie pusa in discu(re (Valtic
21101:, iar aici ne \,(:)nt rcreri tnai pr3 scurt la accas:i piesir. Este clar, cd ea reprezinta, clin punc:t de
yrldele fLrnr:lro1al un port lc, in urrnprlutura lui (caz untcal pentru ast,[el de piese) a fost depistat un ac
(t.r-r urechigga :'r'iintri) clin os, cu lung,imett cle 7,J cm (fig. 2,3). Aviinci in vedere volumrtl interior,
pistrlrea a rnai mu11.or ace. Omamentul tncizat rm{}{Jrta,JLll rjat errL conler:1.ir-r at ;i prr:clestilat p,:nt1rr
plrcd portiicLrlui un criLac:.r rle piesi de arti paLloc'liticd rnobilir, iar amplasar-ea inciziilor in grupe.
pie1r-anjitte in1r-o rnor]alilaLtc ;pecraili - gi cte piesd cr-r r:vidente anlprenl.e paleornformatice. Oricum,
slrde tip prrrtac clescrir;ti nriri sus, atiit CLrpb rrdrime. ornament qi depistare,,itt itct f-lagrant" cu un ac in
eir esle unir:ald pentru palt:oliticul eLiropean.

i!
1r

I ,ii
liltll'i

jiii,'

\lii

l',1
Fi1y.

2. Cos2iu\i: 1,2

portac c,rnamentat; 3 - ac, depi'stat in portac'

188

Reuislo Arhcoloqicit.

Se

rie rtorrrT

'l'ot astfel poate fi considerat qi un pandantiv din fildeg de niarnut (fig. 3,-5) depistat in douS:
1'ragment,e, plariate in ni,,'e lul de locuire la o distanlii de 3,4 m unLll de alturl. Lungimea piesei - 9 cm,
lr.trmr:a nriLximlla ('in parll:lr de jrrs -- l,7cm, in partr:a de sus - 1,3 cm. Secvenla transversalit mai crircularii.jos 9i miri pl;:rt.i lsLr, este lentiliformd. Pe toalS suprafala sa piesa este glefuitd. La extremitatea
tb sus se observii urrnelr3 ileteriorate ale unui orific;Ll pentru atiirnarr: pe fir. La 0,6 cm maijos, de pe
rmbele parfi p,ane, po axt centrald srrnt efectuate ,entatir,,e de repetat"d perforare, dar care nu a f'ost
te rminati". Mai .jos cle ace rrstd tentativd de perforar',: se observit 4 zone acoperite cu incizii circulare
tlans',,ersa1,3, grLrpatc h ti,6-7.5 gi 8 incizii. Alrcuri, inciziile sunt $terse, posibil, de utilizarea
indelugatir a pi,rsei.
In nrvelul ii de loc:Lriii: iiu fost d,splstate piese dr: arta paleoliticd m,rbild, constituite clin gravLrli pe
(J;rse. Au fost clepislut,,: .1
iriese de acest tip. Dorla rlintre ele reprezrntri unelte de munc6, alte doua rJe
lragmento
claste: dc anirnale cu qravuri incizate.
F'nma dintre elr: r'eprt:z,intd un slriipungdtol, ccnfeclionat din co;ista de cal. Lungimea piesei I.3,5 i:m. Pr: o 1'a[5 plan5 iL piesei :;e o]rservd dou;i zone cu urme de gravurd (fig. 3,1). Prima grupa de
m:ri
1p111yil1ye de nrijlocul piesei r:stt: constituita dintr'-r-t linie oblica (de la dreapta la
' nl:rs:rti
"'"I-"'"*'-"
stin._lrr), s;ub carc sunt plrr;lte paral:l una fa{d de alta gi perpendicular ei 7 incizii scurte. De asupra
ar.restci lirrii, de, sus i'n.ios srrnt plrsate patru linii ?ncrucrqate, cloud cAte doud. doui semne sub fot'ma
Irret'eL V, cu derschi;tatura:,pre marginea piesei qi ascu{igul spre linia oblicd. Mai aproape cle viirf este
pLasald a cloua grupir de s,,:nrne incizate, constituntd din 5 linii scurt(3, oblice, de la stinga la dreapta.
S :nsrrl i ncrLrstr tii lor rijLrrLine neclar.
l\ dclr.ra urrealtri d,e, niLri'rcd, sa.u. irrnli, ropre:zirtti un vdrf din os, cu Iungimea de llcrn gi grosirneir de 0,4 crn, Sectir.ine.r pe toatd lungrrnea este rotundd. suprrlfaqa glefuita. Funclional, poate
fr att-rbLut strapungirtoar':lor sau '','i,rfuriior cle sdgeatd (fig.3, ). In partea de sus, ntai aproape
ci,: viir'ful lscr-i!it, pe suJrplfxla piosei se c'bserr,i 4 in<:izii scul't(1, aranjate ?n formi de zig-zag
lr.rngitLrdrnal pJ;lsat pc p,ir:si. Alte drtr"rd pie:se reprezintd fragrnente de coaste de cal cu elemente
tirl gt'llv ul'ii.
F,r'tma dint;'e el,l (frg. 3,6), este cLl un capat lrrint gi piezi; diseclt5. astfel ca alt capat esle asc:ulit.
Suprirfa{a dezpolita prin ..lisecare este;lefuit5. Pe o suprafata planLd zt osului. transversal saLr pu{trt
,:r3lic sunt jnci:tate pes;t,3 r.5 linii r:nai drepte sau mai pulin vilurslsis:, tnoi lungi sau nlai scut-te. unele
dintrc eler. r:vid,lnt fiincl g'ul)ate ciite,l, unrte la o laturf, (din dreaptat) a coastei, sau cite 2.3 5i :1, desp,ir{ite dc intervale Iiberre de gi'avurd, Aceste incizir continuau 9i pe paltea li'acturatd a piesei. Atlt
cl,:strnalia l'unc.lr:narl6, cr)t ;i sensltl gravurei r1e pe srrprafaia ei rdmAn neclare'
,4 6fgruir coasta arr llrigjrner cle 20,8 cm gi l;ifinteade2,3 cm. Pr: itmbele fele plane ale osului. cLr
linrr in,quste sa,,t sirnple z:;;iirieturi, riunt gra\ate im.rgini I;uprapuse, finite sau foarte sttlizate, care in
ansarnttlu s;unt ti:larlr: dif ir il6[e dgs6:ris gi examinat. Aparte. se cleslugersc siluete de animale cu coilnle
(r'eni. bo',,irje ?), anirnirlle "niirunte, (]ixl,rem de strlizate, posibil, ;i fig;uri umane. Aceasta piesd este int.usa cie noi ?n nunidrul cr:lor de altd rnobilii palleolitic[ datoritii prezenlei pe ea a siluetelor gra'vate'
A.lte r:oas;te, depistate in lr:est nivel do locuire, cdt;li din alte niveluri. studiate la staliune anteriot', nu
poarta pe suprtrl'e [e astl'e,] ile incizii.
in nrvelul i cle lclcr-uro au mai lost depil;tate qi piese clin clil'eritr: val'ietdli de piatri, care, de aseiTtenca pot fi ircadrate jhr .,alegoria,::elor de iutd rnobila paleoliticd.
Din nunrf,1ul eces,tot'ir,'in prLmul rlnd, vom men{iona o tigurinii antropomorfi sau zoomorfa ('?).
rnocierlati clititr-un frallnie rrt cie sile;'l cenugiu, acrlprrit cu cortc.t din cretd. Inal!irnea ircestet concretii
este de 4,6 cm ('fig. .3,'2). Iartea <le s;ur; a concrefiei, uqor Lrombatd dupa subfierea ce semnaleazd gltul,
pe o pafte are 0 pt.oernirrr'n1d, ce reprezintd nasul srru botul, prin addncituri sunt redate orbitele ochiirrr, rririle ;i grLra. in ,,,:,ts' caz , ca gi in aitele, dlespre ce vom relata itr continuare, omul p|eistoric. a
aclaprlt, prin aplicajii nr:e ;en!iale, gusturilor sale estetice, o concretie naturalA, ce semdna cu partea
supet'ioar-d a unui oftt i;ltLl trnimal.
,\ cloua pi,:sii din ilct:ilsti grnpii reprezint[ rt plachetd de gresie de culoare maronie, de o forma
irntropomoll'a. ip6lJrrre :r ci este dc lL2,-5 crn, lf,{irnelL, la nivelul ,.umerilor" - 9 cm, grosimel mltximalil- f ,2 ,:rn (fi..i. 4,1). ,4,111 supra{'elele plane, cAt gi laturile pe intreg perimetru sunt glefuite la lucru.
I)osibil, ca acerstd presd rt:prezint[ o liigurinii anl"ropomorfS.

189
\'111rrr1q,/-/.--1'v4

-<i.__:-.

.-.-

r.

-l-

r--l

ilrr

,i
t,\
tl
f

lrf
fN

!1
l'
|

fl
(.1

ir: {

l':

.l

-li1
trr,j
! ,i:fl
I r'{
IA

t{l
I

{'-":i1
?'1

l-l,d
latr)

l-tN

\;,{
'u,l

clin r;resie; 2 _ figurin6 s;tiIizatd ant!.opomona


Fig. 4. Ccls-ruti; 1 _ flgu rn5 stilzatd antropomorfd
gresi0'
din marn6 ,,u ornum"'il i'tczztl',3'- d'sc alefuit din

forrnd oltfecum tliunghiulara' de aseirltir piesii rlln miilnd ]onlpactd, cle culoare alb6,.cle^o
(fig' :,2)' tnillinrea plesei este de 9'8 cm' 16lrmea
mgr:tea r-eprer4lntr,r,.1 t'igr-rrina fcrrrtnind stiiizatd
,'r'rnghiurilc)r" sLlnt u$or fotungt'e' latr'irile'mrrrimiL - 3,.51 grrn*,ni., mi.rtmd - 0,7 cm. Capeiele'
jt:1.111 Ultirnele doui piese' ca qi prima - anglcluite Pe o latutrii. in pat't,ra cle.lc,s ;unt apli':at.- 9
naturale' ciLre prtntr-o acomodare neet'opom,:jrta-z:.om.rfri, cles;crrsri mai strs, repiezint6,,crealii"
au 'OSt transf.rmatr: in ceea ce noi rrcum nLlmim
Ser!iali,, inclur;ir,';ilefuire, slt'ed'elire 9i rnciustare
piese d,:: artii tlltlililit.
r:^^ r:-, ^.o"ir. rte crr
op,resdcitnacestrep,et'olit,tr.eprt:zintdr:lplacheti-discdirrgresiedeculoarebruna-nralonte.
plane
cm, g,rtlsimea - 0'9-1,0 cm' Perimetrul 5r lelele
For"ma irreser este rotuncla, {.lionl",rul - 5,6-6,3
oricunl'
un semil'abficat pentru pandantir''
ale piesci su:rt rntens ;;lefuitr:. Pr.,sibil, cii piesa rep'ezint6
lui intr-<l manierd atit de minu,:ioas[' Astfel
utilizar,,:a 1:i r:a gIcf'uitor (lisoire) n, n...rira ntoielar:a

Arheologicti'

Se

rie norrri

-*='-' -Reuisia
:lil) _ _
din zonele IiCosiiuli (Borziirc, chirica t996) cat Ei
staliu'ea
la
arit
depir;tate
f.st
mai
aui
c;e discuri
rnai degrabi ca exoticd cleclt ca
qi clin re,perroriu poatr: fi consiclerard
mttlte
de culoal'e,maronie' ftT,ttn'utii in mai
'.,,plachetii rJrn qist
ptcsa tle d,3col'. :tteprezirLfii o
neregu'ilitio'
cvazltriunghiulard
dou6 mai mari' care avlntJ o f'rm6
bui:ati. cele recr.rpel.1"e se,:onstitue,i'n

'"'ili,,1";l';lJl;i"i:'l,lr,,

IatiseLlnesCinIreele.Penat.gini,piosaintregitaastfel(rimlnefdr:dunmareiragment)poartape
adlncitur"6 de forma (duPe una cli"n fele'le plane piersa poartd.o
glefuire
:li
rle
ci,rplire
urme
:;upra1,:te
de cilca 5 cm' Diirmetritl la
,:i calr:ule g,eonretrrc,rj unci tieimi dLnvolr.rmul unei sfere, "u clilmetrul
fo'matd' conf.l'm
ArJiincimea ei este <te l'6 cm' Este
crr.
3,8
de
este
aclftn,:itr-iri
acesler
al
supr.afa{a
ur.rrelrlrdinintL::rrol.illei,inurmaintense]orqiindt:lungatelorglefuiricirculare.La2cmdeprima
de formare ca $1 pr1<:a formi' mdrime 9i ca mod
asemlniiioare
alteiu.
urtteie
pdstrat
s,-au
aclincrturir
focului plrin frecare cirreprezinta un suport pentru cirp[tarea
m;r (fig. 5). ConsitJer. r:ii rt,:easta piese
cd in efectuarea miqcdrilor
re,irrezint.d un i'tere, .i^r,"' Porit'il'

procularii. Oric:um. plesir itste bizard 5i


e)ra antrenatd coarda arcului'
pt.,n't:u cdpritarr:^ irstfel
r:lementtrlui
,,11i:citor"
a
ci:.cul,rre
'iocului'
din Asia de SLrdarhaice, conservate in unelo zone insulare
c:ederr cLllloscut in me<tiul :onrunitatilor
cu adlncituri
pentru cipitarea focul*i a servit gi piat'a
suport
de
c'lrtate
lrn
cri
excrus.
esr.e
Irst. f,ru
cd acest procedeu
pr:rr.;ie, ciatatilL,,u.po.o mLrstoriana (cronxp ll9'75)' Posibil'
urmi'
srmiliLre ciin grrta I-a
tirnpu'iu, cu mai murt de 40 mii ani in
in,,,entat cre: c;.1tre'm inc6 fo.rte
crr: a

cirpdta focr.rr a

'osr.

Fig.

rl:;.

cosiiiufit pri:sii fragrnenta'd din

9is;t sili<;ios,

pentru dobandit focul


cu adiincituri glefuite-- suport

\.iclronul

191

/. )/r. /

Concluzlt
p'intre piesele: de artd molril6 gr de pocloabd puse,in discufie sunt mostre, care au mai fost depislrrp, discuri'
trre !;r in llte nive,le cie locurr',0 -porta,JeolnlrfferLtilte, pt:rle din din{i de rdpitori - vulpe,
C;OriAUTSl (MOLDOVA)
ChronograllgraP tY

t-dhostratNln3l)hy Arch. Grcnlngen datr:s Palae('envlronmnt

P ASA

T
E

-:::c:-ji

G
L

-13.360t80

-13.66Cr140

1.050

--------l

cosAuTsl

lll r

_-_--_____-J

1'lO

P'.).\,'IERAi.JIA

r l-

l7.r3o

1ao

T
Y

T
E

-17,230i

140

2c
N

3a

c'

17.780 a llo

5
6a
6b

-.18,260 a ::1O
-.18,430 I 1m

6d

6c

10O

100

19,120
19,440

19 070 1 1cc

l^
I

-.19,2O0r150

(.

C]

tr

cl)sAUTSl\L2

FI1ANKFURT

s.
s,

- 17 .620 r.2.1O
r $o
- 17,910
-* 18,030 r 150
-17,95O:t1@

IJ

L.

ID

- 19,410

cosAUTSl Vl-2

cosAUTSl

Vl-4

100

BFIAIIDEI..IBIJRG

PASAB
P.

l-raesaerls'C'0:

Borzia<:' chirica' Damde pa locul staliunii cos6r'lti (dupd llaesaerts'


Fi,g, 5. s:,hema strerturilor de dr:prtlnerri tardiglaciare

bkin, KoL.rlakovs;lla, 'uan der Pliht :21)0ll)'

Ret'isla,4rhcolosic-li-Selie

lle

no141

----llunctiform' piesele din concrelii

asemcn,30 SUlI prezelt,- panclal]tive, rnclusiv cele cu ol-narnent

Llrne cle adapt;Ll'e , tlesc Nlrerite arilelior clolLl in ni,,elul II de ]ocuire al acestei stafiuni. Apar' insiL, 5i
litrnre;i motil,r: itltlstLcg rrgi, precunr ar fi 'portiactl, ornamentat clt grupe distincte de incrzit q;i de
antet'ior. oas(3le cu gravurd,,abundent6", 1)anltropcrtrr tmpulatoare, llet)trll astfel cle piese cunoscute
.i,,nii',ul :Ln filcle; ,'-r,rrriirnent cir,:u.lar gruipat. r\,leSte noi tluan{e cOrnpleteaza evident repertofiul
scneral ul piescktr cle li1li'lrleolitic'ii rnobila gi de podoabii de la aceastf, staflllne
1rJiyelul 5 <le lor:uire I stafiunii (3osdr-r{i,,;a $i toate, identif icate la raceasti sta{iune esteincotporat
h. depLrner.ile cuaternaruLirri tardiv, reprezentate ile,rrizontuli de loess, nisip fin cuariitic, pietriq alu.,,joniir., argite. Str:c1ul nrri::rostratigrral'jc. et'er:tuat d: cdtre geologul Ei arheologr-rl de la Institutul de
cu ingreliriinle Naiural,: din Bn;x.:lles p. l-laesaerts. coresprlnile cu un nivel de depunere pe argila,
de sol
(sar-r
emblionar)
,,i .nt., de
f,ln q;i prielrig dezagregat, plasr,tt deaslpra unui orizon'l degradat
'isip
unei faze reci 9i aride a
f,,rsil. ceincunL,rrelLz;iii:rc:lrrl I\z cle depunen c1e la act:astd staliune. Corespunde
(fig 6)' PenOcidentala
Europa
,:limer. Acr:astii firzii r'.:r:c r:orespunrlle microg;lacialului Francfiirt din
ani BP (I{aesaerts'
rrLr arest nivel ;le locurr"c ir I'ost oblinutd data raciionLetrica GrN-2358ll18.260t2l0
acum este evident ca
l;ior-ziac, Chiricra, Drilrnblc,rr. Koulal.rovska, r,an rjer Plicirt 2003, 163-lB8). De
in
ttrma acopeililti conciutor.rtS uilet suficiente crrnser\'dfi alc r-estulrlor de culturf, uman6,'parvenite
staliunea cosdLrli a
scculrve.rprdt: alr: r-riveltrlc,r cle iocr-rire cle noi sedimente, allor factot'i naturali'
mobll[ 9i podoabd pentru Gravetianr"r]
c[evetrit c,el mlr rfirportii]lt furntzor,Js: lliese paleolirice de arta
clin suatii.rl dtnlre Nlstt'tt,'1 isa qi Dunarc'

cr,r

Btgt"tocinerte

1991t'-56-7

l)nie:itrM.,,cn.t-e, paldo,rtiquee;leJ\eolrticlueclela.RcumanieenconterteEuropden(laii
I.}tlrzj.tcl!r91:I.lJorztlc.Pll,.::li:icul9inr::zoliticLrlirrspa1iuldintreNistr.ur;iPrut'T'hraco-Dircic

l'

al'ong the Dnestr River and is tlrbutaries'


Ili.rztak i993: i ilorz;."-a1.<, sirrbsistent:e r,r'a,:iices ol Latr: piLlecllithlc GlotrPs
and London 1993)' 67-85'
l:r.m X..stenl,i 1s rill,.l1,i5 tipper ])aieol irhic-Paleo-lnchin Adaprtation fNerv-York
pluristratigraficf, gtavetiana
sta!iLrnea
clin
poclo;Lbi
gi
rle
[]iur.ziirc. Otr,: l9!)b; I. lJ.rz.iac. Irl. Otte, I,ier,e c1e a1tI paleoliticd
i996)' 49-51'
(Tirgoviite
1996
Tirgoviqte
r-l.s5r.rti (Ni ,rr'l l,tijlicrcit f.{i-rldovir) Srrnpoz,ronui do A:heologie'
de
la valie du Dniestr
superieure
pieses,
paleoliticlue
du
nrarne
de
l;ior.zr,rc, chirica lt)g6r I rlo.ziac. Ll,V. Chirica.
L)r'ehistoare ir:.ttl'opeene

()

1996, 293-"10,2'

urtd paleoliticd 9i de.podoabd de la -staiir-rner'


[],rzi.rc. ()tte, N.rret 1998: t. Borzi;rc., M. Otte. l?. Noiret' Piesr: de
2' 1998' 5-28'
r.i''eluri d,: l,rcuire (loshLrti rJin zona Nistruliri N{i.1lc,ciu. Revista arheologicd
(Ll

trle.litici

rn&r rnultr:

[}r.Lrdiul9rE7:Nl'Brurjttt'L,t:tr.ltvltillt:dt:l.clsetatrboisd.:rennedarrslePai6clLitiquesuperieuredelazoneduPiu:
(lali 1987)' 73-86'
cle 1l i{oumanle en crlntexte Europ6ene
\{oyen. t,e ltalolttitltti:<