You are on page 1of 24

NR PART

NR REG CR
NR CERERE..
CERERE CHESTIONAR PENTRU

.
domiciliat in

CONSUMATOR CASNIC

localitatea
o

AVIZ DE AMPTASAMENT

cod

postal....

..,

strada......

Solicit eliberarea unui aviz de amplasament pentru

obiectivul:

cu destinatia:

situat in

localitatea:
. Anexez in copie xerox:

........str.....

........nr....., iudetul

planul de incadrare in zona (2 exemplare)


planul de situatie (2 exemplare)

ceftificatul de urbanism nr....... .......1

.........

(1

exemplar- copie)

studiu de coexistenta
Planurile sunt vizate ca definitive de emitentul certificatului de urbanism.

'

Avizul de amplasament solicitat imi este necesar pentru obtinerea autorizatiei de construire la

- Primaria....
-

Consiliul Judetean.....

Mentionez ca obiectivul va necesita / nu va necesita alimentarea cu energie electrica

cu puterea instalata = . .........kw/kvA

si

puterea maxima simultan

Data:

absorbita

..kwkvA.

Solicitant
(semnatura)

Achitat tarif de emitere aviz amplasament, in valoare de

......................rei,

cu chitanta nr..

............/..................

Formular cod: PCMSM-EMOD-59-F01

ROIIANIA
,Judetul

Neamt

Primaria
Comunei Dumbrava Rosie
lau to r itatea adnini s tral ie i publice

emitente* ) l

Nr. 13815din 20.I2.2016

CERTIFICAT
DE URBATiIISM
Nr. 359
din 20.72.2016
I n s c o p u l D E Z V O L T A R ER E T E A T t r L E C O M U N I C A T I I I N
LOCALITATILE DUMBRAVAR O S I E S I C U T , J U D E T U L N E A M T

Ca urmare

a Cererii

cu domiciliul/sediuf

2)

BUCURESTI
na

in

rrri

mnhi

sectorul

q^.r'trq.rT

nr.

in
PIT|]

nr.52

e e-

iaran

nncf
PU+

- l
ual

I rrl

- *X

n
un
v ud

temeiul

:nrnh:+-

Bucuresti

nr
y,l-n

/q:rr

^AneJ-rrrnl-

n
s Y .

reglement5rilor

Rosie

, strada

HotdrArea

,
e-mail

62 D,

bf .

,
|

sc.

20.72.2016,
qi

fir.

/ ^g ^u 't -L,t,u- l-l d

sectorul

Dumbrava

ae fL

-r r, r, u* l. l1f ^ i ^ . ; , , r / ^ - - ^ , , r
urIJrur
/ uIq+uf,l

SOSEAUA NORDULUI
t e l e f o n / f a x-

m u n i c i o i r rI / o r a s r f / c o m u n a

].1

SC UPC ROMANIA SRL

,
d p . - ,
| t . - ,
inrani cf r:r-X r: n1. 13815 din

U r I f ! v r r ,

1)

strada

l- :

ncnt

de

judetul

satul

-l
nnd

adresate

**)

-_,

i+.'z.1^f"l
\l^^'-+
f rr
r\eqlrrL
,
J uus
vuf
, s a t u l - D U M B R A V AR O S I E , C U T

DN 15

DC 111

sau identificat

Documentatiei

Consiliufui

DC 130

prin

de urbanlsm nr

SI DRUMURT

3) -

57r/2008/20L6 ,

Judetean,/Local_ Dumbrava Rosie

/2010

1n conformitate
execut5rii
fucrErilor
ufterioare,

cu prevederile
Legii nr. 50/I99L privind
autorizarea
de constructj i/ republicatS,
cu modificdril-e Si compfetSrile
SE CERTIFICA:

]..

REGIMUL JURTDIC:

Terenul

necesar dezvoftari-i
retefei
tefecomunicatii
este situat
in intravilanuf
satefor Dumbrava Rosie si Cut/ comuna Dumbrava Rosie.
Natura proprietatii:
pubfica a Statului
Roman in administrarea D.R.D.P. Iasi
(zona DN 15) si in
administrarea
CL Dumbrava Rosie (zona DC si DS). Imobiluf
nu este incl-us in Lista
monumentefor istorice
2010, aprobata prin Ordinul nr. 236I/2010 at MCPN.

2. REGIMUL ECONOMIC:
-fol-osinta
actuala
a terenu.l-ui

*1)
*2)
*3)

NumeIe gi prenumele
Adresa soficitantulul
Date de identificare
C e r L i f i c a L UI u i d e u r b a n i s m

este

: -DRUM

solicitantului
a imobilului

teren gi/sau consLructii

- conform Cererli

pentru emiterea

3. REGIMUL TEHNIC
tehnica
compusa
Documentatia
r-;;

c n / 1f qJ q
1
/ ! r

r o n r r h l i nv eau ul ,- a .

piese

din

si

scrise

crr m
r l r O d i f i C a r i l e

si

v u

! v V u v r f

J V l

! E W I I

se va

desenate

conform

intocmi

ufteriOare,

COmpfetarife

si
si compfetarife ulterloare
Ordinului M.D.n.l. nr. 839/2009, cu modificarife
D
u
m
b
r
a
v
a
i
n
c
o
m
u
n
a
t
e
l
e
c
o
m
u
n
i
c
a
t
i
i
a
r
e
t
e
l
e
i
d
e
d
e
z
v
i
l
t
a
r
e
s
o
f
u
t
i
a
rezenta
de prevederife HG 525/1996, republicata
, cu modif
ffi
"i

I e i r ' lf e r i o a r e

.ri

"-r.'l

"f

nri vi nd

e r u v ! + v s r v

e e q ! r r v

v v l r r v f

J l

<i

:mnl:qaro^

v +

j-n zona drumuril-or,


oduri, pasaie,
p
e
traseu:enerqie elecErica,
exiStente
rrrrrr'r a

U d Z g

fL I ro el l onVsv !nL n r f

I I O L U ! O f s .

inst,alariiIn-

cnnqi-rrrcfiiInru v r r J L ! q U U a I I v I /

e , . . p r q J q r u q

ru r! l rq hr r a. n .

ale

emis de t'liniste

2.1991

rniaal-rrar

si

edilitare

de retele

real izarea

w t

r ! 4

va

si

nrrhlir:ifa-e

ny uai r nv so! ! t! tv !r i I n r

a t

y s v 4 + v + e e 4 v

retele

Alte
rutiere.
viaducte si tuneluri
Lelefonie, alimentare cu apa, ca
in

lucrarilor

Proiectul

faza

DTAC va

respecta

soli-citate.
_ - c e r t i f i c a t d e urr b a n i s m p o a t e f i u r i l i z a t i n s c o p u 1 d e c 1 a r a t 4 )
Prezentu-L
pentru/intrucdt:
ROSIE S] CUT, JUDETUL
D E Z V O L T A R ER E T E A T E L E C O M U N ] C A T ] I ] N L O C A L I T A T ] L E D U M B R A V A
NEAMT

*a)

Scopul

Certificatul
9i

conform prec.izarai

de urbanism

certificalu.Iui

emiterli

formuLata

solicitantuLui,

in

iintare

de construire,/desf
de constructii.

loc de autorizalie
nu fine
de urbanism
lucriri
dreptul
de a executa
nu conferi

cerere.

DE URBANISM:
CERTIFICATULUI
AI.E TITULARULUI
OBI,IGATII
lucririlor
pentru
executirii
autorizarea
documentafS-ei
tn scopul
elaboririi
va
adresa
autoritifii
se
solicitantul
desfiinlare
construire/de
de
construcfii
proteclia
pentru
mediului:
competente
A G E N T I A D E P R O T t r C T I EA M E D I U L U I N t r A M T , s t r . 2 2 D e c e m b r i e , n r 5 , P i a t r a N e a m t
4.

de

( a u L o r - L L a L e ac o m p e r e n t E p e n L r u p r o r e c q i a m e d i u l u i , a d r e s a )
adresa acesteia se personalizeaza prin grija auroritS!-ii adminLsLra!iei publice eriLente-)

( D e n u m i r e ag i

EIA) privind
85/331/CEE (Directiva
Directivei
Consiflului
1n apficarea
privace
mediului,
proiecte
publice
asupra
anumitor
eval-uarea efectefor
Si
Directiva
Conslliufui
prin
9 1/ 1 - L / C E 9 i p r i n
Directj-va Consiliul-ui
modlflcata
Si
publicului
participarea
la elaborarea
European 20A3/35/CE privind
Parfamentului
programe
d- -r, r, u* ;r r Lfr La vr r yn l, o -, h, *, ,. -, j
Si
n:rficin:re:
nrthlir-ttltti
si
v -

.vr *r
m
m n d i F i, -c3; r e a /
Cu privire
- .o. d- ui r ur r 'rl ys ir
R\/??'1 /ftrtr
sl
:
Direcfirrei
irrst-ittcY

I oa:l_ rrri
in
accesill
Ia

y o l L f u f l J u l v q

la
a

J u v L r Y r v ,

prin
de urbanism se comunicA solicitantului
certificatul
96/6I/CE,
de mediu pentru ca aceasta sd
teritorialS
de a contacta autoritatea
proiectufui
investitiei
gi sE decidS, dup5 caz, incadrarea/neincadrarea

Directivei
obligatia
analizeze

nrrl-rlia
- -a
, / a r i r r : f o

in

r -

lisf:

nrnior-felor

-s* rr

rnuse

x-jj
e \ "/ A
I L f
- - lu d

i*'^^-+.'r''i

f r L l v o u L u f

F Jsu ty t!
u

u r

nra

mprJirr'lrri

85/331/CEE, procedura de
Consifiului
Directivei
in aplicarea prevederilor
de
certificatului
dupd emiterea
de mediu se desfdqoard
a acordului
emitere
rrrlr:nism- anferinr donrnarii .]ncumentafiei nentru auLorizarea executbrii lucrdrilor
publice compecente.
fa autoritatea administra!iei
de constructii
fa procedura de emitere a
cu privire
cerin!elor
in vederea satisfacerii
p
r
o
L
ecEia mediului
p
e
n
t
r
u
stabileEte
c
o
m
p
e
t
e
n
t
d
m
e
d
i
u
/
a
u
t
o
r
i
t
a
t
e
a
d
e
acordufui
gi
publicului
publice,
optiunilor
mc.^ni smrrl asi orrrErii consultErii
centraf't zdrii
in
la reafrzacea investitiei
cu privire
unui punct de vedere oficial
af formulSrii
p
u
b
l
i
c
e
.
c
o
n
s
u
l
t
d
r
i
i
c
u
r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
e
acord
in aceste conditii:
r v !

u l v a l l l r f r r r

r r L u r r u q v f

u e v u r r

nrrnx nrimirca
nro'ent1ilui
de urbanism,
sslljljCat
.^mnai-ant-x nonfrn
nrofe-fia
medirr'lrri in vederea
!vrLLyr

r!14

eq

np lru nu snu ou lrt it r r r i i

r.la orz:lrrarc

n
v ur rr n
r L. t -Lr ur l !

--

in

. ^ 6 c f .

imnA.l-IlIi

.la

:l

arrf ori

de a
are obligalia
a investi!iei
ini!iale
s j / s ar uI s
?r/

privr-nd intenlia

a notificdrii

\rcdcre

medillr|i

asrrnra
ueuylq

tr ( yuuLur u!

titufarul
evaludrii

f ;tii

comnetenl-F

nrnce.ltrrii

de reafizare

nFnj- rrr

nrof

pcf

ia

se

prezenta
Ei

dc

fa
sLabilirii

ava]q3fe

autoritatea
demardrii

adeCVate.

a proiectului

se va emite

medjUfUi.

competent5 pencru protece i a mediulu i ef ectuarea eval u5rli


situal3 a in care aucoritatea
are obligalia
adecvate, solicitantul
impactului asupra mediufui $i/sau a evaludrii
publice competente cu privire
]a
adminisrra!iei
acest fapt autoritSlii
de a notifica
pentru autorizarea
.lucrdrifor
de constructii.
executerii
mentinerea cererii

n care,

n situatia
arrr'lrr:ro

iniliale

evaluSrii

in-urma

'

imn^.i.rr'lrri
r r a

n h l i n : i i :

dupa emiterea
:qrrnra
d o

certificatului

mcdirlui
a

n a f i

f i e a

soliaitantul
-a- ec ^J L

raPL

de urbanism
renllntE
^ " L - - r ! : ! i j
auLwLf,Lavtf

va lr fi
'l:

yn ra

yn q: rl nL rurrrrcur fr l

i nFonri:

rrlmi

ni

rJa

< f Lr ^r fui 9 r u r o i

darrrl
r a-a- - - IL id L- -E- n
y ru rvh+l + ei v. a

iri

i
d

nranadrrri
rlrvsrLrvrcf,

.^mnal-FnfF

r'lc

- CEPSREA DE EMITERE A AUTORIZATTEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA fi

5.
i.nsotiti

de urmS.toarele
a) Certificatuf

docunente:
de urbanism;

b) Dovada titlului
asupra imobilului,
exf r: srr'l cle n l an cadastraf actualizat
informare actual-izat Ia zi, in cazul
'I
.;--+^^^t
LC\jALLa4Ldl,

teren

si/sau

1a zi

si

in

care

constructii,

extrasuf

Iano:

sau, dupa caz

de carte

nrr

rli<nrrh6

funciara

r'l tfal

de

/ av n
nia
\ vyrv

c ) D o c u m e n t a t i at e h n i c 5 - D . T . , d u p d c a z ( 2 e x e m p l - a r e o r i g i n a l e )
txl D.T.A.C.
d) Avizefe

D.T.O.E.

tl
acordurile

$i

i
prin

de amplasament stabifite

D.T'A.D.

certificatuf

de

urbanism
d.1)
(copie) :

Avizel-e qi

privind

acordurile

lXl

aflmentare

[Yl

c:n:"1

tXl
tl

alimentare cu
al-imentarecu

c u apa

fYl

o n 6 r n i

al anfr i nr

Lg!lrLruq

LAJ

-+,,--l
rraLurofg

9ALe

Ir:ncnnnF

infrastructura

Al-te avize,/acorduri

tef efoni zare


salubritate

fYt

izara

onorai

urbane gi

util-itdtile

IXI

er:orcl

oaarara t
".a"at
n^z^ra
c:hl

rrrhrn

noiari

af

ar".ta.ru
rrri ne

cladlri
f

t l
d

Arri zo

si

:cnrrlrrri

t l

nri

s v v !

Y -

securitatea

la

rli nr] .

incendiu

protectia

t I

civil-a

r v l

^ - 6 ^ ! ^ ! ^ -

*^*,,1^f.i^.i
PVI/UrAL!sr

d.3) Avize/acorduri
publice central-e gi/sau
specifice ale administratiei
al-e serviciil-or
descentral-izate al-e acestora (copie) :
M. Ap N.- Stat Major GenerafBucuresti, M.A.I. si S.R.I; D.R.D.P. Iasi; S.N.T.G.N
'rr:n<a:z

pentru
< l t t

Marli.o

l 6 m n n r : r a

. {.
q

1 /\
=

Verificare
c')
nrn1-an1-

^.,^-^t

YAglrLPId!

SA; Aviz

Admlnistrare

i :

si

de retransmisie

Reglementare in

C.N.A.,.

Certificat

Autoritatea

HCL pentru

Comunicatii;

National_a

ocupare definitiva

t 6 r 6 n .

Ql-rrrlii

r 'sl a
u

nroiect

Punctul

qnani:litafo
ol/surqrf
Lqus

conform

Leqii

de vedere/actul
(copie ) ;

l1
\f

so ^vsar rmr }nJl f:, ra !

vn rr rivaf li l-q-f l \ .

,/ .

I0/1995

administrat

iv

al

competente pentru

autoritetii

mediul-ui

f)

Dorzacl: inrcoi

--

original);

a \

rtnnrrmanfala

Prezentuf
data emiterii.

strXri

n^

certificat

^fat5

nrni

ccf rrl rri

al_e

UrmdtgSrclnr

de urbanism

l_a

Ordinul- Arhiteclifor
fexc

f nnnie):
\ e v l J f v /

are vafabil-itate

de

Chiri

ARHITECT

$EF****;

I N S P E C T O RU . A .

RomAnia (1

SE
CAT

din

Ciob

24 l-uni de fa

60.5 lei, conform Chitantei nr. 000


de urbanism a fost transmis solicitantului

Achitat taxa de:


Prezentul- certificat
d a t a d e 2 0 . 1 - 2. 2 0 1 - 6

din 20.1,2.2016
direct 1a

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/I99I privind autorizarea


executdrii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu modificdrile Ei completdrile
ulterioare,

valabiTitatea

se F.':elungete
Certificatului
la

de

n,,-x
I J U P d

-^^-^f

d U e d 5 L d

sol-icitantul-

data

l-+x

U d L d T

^ a - x
Pollq

de

h^"X
I l V U O

urmAnd sb ob!ind,

de urbanism

^ralrrnnira
I J r s r u r r V r r u

in

a
a

condi!ii1e

t f,d

i ^ + UO LA

^ ^
Us

rv ru rf ul v: rhr ir L q 9I f if i X ] -

legii,

pRIl4iUt***)
|
(numele gi prenumele,

ii

ntl

t r q uf vo

nnqihiIXI J v u r ! r f u t

de urbanism.

certificat

un aft

SECPGTAR/
(numele gi prenumele'
semnltura)

semndtura)

r.s.

ARHITECT $EF't***1 ,
/nrrmolo

ei

nranrrmale

semndtura )

fu )o a
L q1 - : n r a l r r n n . i
} J ! v r u r r Y f ! f f

r.i i

'va4 lI .A lU-I if I L O Vi ir fr . : + i i .

Achitat
taxa de:
Transmis solicitantufui

*)
-

I ci

L v L '

fa

yn !r ea r<uoudr ir r L snf fuc l

nrinarrr'l

---

nanarel

al

Juuc9Yarr,
mrrnie inirr'l rri

Chi fenfe
v r r + e q r r Y v +

data de

Se completeazS, dupe caz:


jude!ean;
consiliul
BucureQti,
PrimSria Municipiului
..,,, aI Municipiuluj
Primdria Sectorului
.,,....;
Primlria Municipiului
......,i
Primiria orasului

**) Scopul emiterii ce.rtificatului


***) Se completeaze, dupe caz:

nnnfnrm

di

roal-

v f ! v v u /

i
/nri

nr.

din

. r ! .

n^e1-

Bucure$tit

de urbanism conform precizdrii

solicitantului,

formulati in cerere

Rlrarrrcsti,

- nrima* rr soeforufui
Bucuregti;
. . . , . aI municipiului
- prlmar.
persoana cu
*+++) Se va semna, dupb caz, de celre
de cetre
arhitectul-$ei"'
sau "pentru
arhitecrul-gef
profesionaf
funcqia
gi urbanismul-ui precizandu-se
teritoriuluj.
in domeniul amenajdrii
9i citlul
responsabilitat.e

Revizia 0

DEZVOLTARE RETEA TELECOMUNICATII IN


LOCALITATILE DUMBRAVA ROSIE SI CUT, JUDETUL NEAMT

I. PIESE SCRISE
1. FISA PROIECT

Denumirea proiectului:

DEZVOLTARE RETEA TELECOMUNICATII IN

LOCALITATILE DUMBRAVA ROSIE SI CUT, JUDETUL NEAMT

Faza:

Obtinere acorduri si avize

Cuprinde :

Piese Scrise i Piese Desenate pentru eliberare


Acorduri si Avize

Localitatea : Dumbrava Rosie si Cut


Data : 6.01.2017

Exemplar nr. ___1__

Pag. 1 din 12

Revizia 0

DEZVOLTARE RETEA TELECOMUNICATII IN


LOCALITATILE DUMBRAVA ROSIE SI CUT, JUDETUL NEAMT

2.

PROIECTAT :

Din Ionut Bogdan

MANAGER :

Tiberiu Rus

Localitatea : Bucuresti
Data : 06.01.2017

FOAIE DE SEMNTURI

__________________

_________________

Exemplar nr. ___1__

Pag. 2 din 12

DEZVOLTARE RETEA TELECOMUNICATII IN


LOCALITATILE DUMBRAVA ROSIE SI CUT, JUDETUL NEAMT

Revizia 0

Pag. 3 din 12

3. BORDEROU PROIECT
Nr.
crt.

I.
1.
2.
3.
4.

Tip
Nr.
coal pag.

DENUMIRE DOCUMENTE

PIESE SCRISE
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4

FISA PROIECT
FOAIE DE SEMNATURI
BORDEROU PROIECT
MEMORIU TEHNIC RETEA CATV SI DIGITALA DE BANDA LARGA
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

DATE GENERALE
ZONA DESERVITA DE RETEAUA CATV SI DIGITALA DE BANDA LARGA
REGIMUL JURIDIC
REGIMUL ECONOMIC
REGIMUL TEHNIC

4.6 SOLUTIA TEHNICA


4.7 CAIET DE SARCINI
4.8 CONTROLUL CALITATII
4.9 SECUTITATE SI SANATATE IN MUNCA
4.10 PROBLEME PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

Tip

II. PIESE DESENATE


PLAN DE INCADRARE IN ZONA Scara 1:10000
PLAN DE SITUATIE ANSAMBLUL GENERAL CU MARCAREA RETELEI DIGITALE SI CATV Scara
1:2000

pl.

Nr.
pl.

A3

A1

1
2
3
4
5
5
5
5
6
6
7
9
9
13

DEZVOLTARE RETEA TELECOMUNICATII IN


LOCALITATILE DUMBRAVA ROSIE SI CUT, JUDETUL NEAMT

Revizia 0

Pag. 4 din 12

4. Memoriu tehnic DEZVOLTARE RETEA TELECOMUNICATII IN


LOCALITATILE DUMBRAVA ROSIE SI CUT , JUDETUL NEAMT

4.1 DATE GENERALE


4.1.1. Denumirea proiectului: DEZVOLTARE RETEA TELECOMUNICATII IN
LOCALITATILE DUMBRAVA ROSIE SI CUT, JUDETUL NEAMT
4.1.2 Beneficiar:

S.C. UPC ROMANIA S.R.L.


Soseaua Nordului, nr, 62, Bucuresti

4.1.3 Executant:

S.C. UPC ROMANIA S.R.L.

4.1.4 Faza documentatiei:

Obtinere acorduri si avize

Prezenta documentatie are ca obiect stabilirea solutiilor tehnice si conditiilor de realizare a retelei
CATV si digitala de banda larga in montaj suprateran, suport stalpi ai E.ON Energie Romania, in localitatile
Dumbrava Rosie si Cut.
Pentru realizarea retelei se vor folosi solutii tehnice moderne, puse in aplicare cu echipamente active
si pasive de banda larga performante din domeniul CATV, care sa conduca la un cost minim in conditii
optime de performanta si fiabilitate.

4.2. ZONA DESERVITA DE RETEAUA CATV SI DIGITALA DE BANDA LARGA


Reteaua CATV si digitala de banda larga in montaj suprateran, apartinand E.ON Energie Romania va
deservi imobilele situate in intravilanul localitatilor Dumbrava Rosie si Cut, conform planselor de la capitolul
piese desenate.

4.3. REGIMUL JURIDIC


Lucrarile de construire a retelei CATV si digitala de banda larga se vor executa pe stalpii de joasa
tensiune, apartinand E.ON Energie Romania. Utilizarea acestor stalpi ca suport pentru montarea cablului
optic se face in baza unui aviz de principiu si un contract de inchiriere.

4.4.

REGIMUL ECONOMIC

Lucrarile de construire a retelei CATV si digitala de banda larga se incadreaza in prevederile de


sistematizare ale strazilor iar fixarea pe constructiile existente nu afecteaza arhitectura imobilelor.

4.5. REGIMUL TEHNIC


Reteaua de CATV si digitala de banda larga a beneficiarului se va executa in intravilanul localitatilor,
conform planurilor de situatie prezentate in planse.

Revizia 0

DEZVOLTARE RETEA TELECOMUNICATII IN


LOCALITATILE DUMBRAVA ROSIE SI CUT, JUDETUL NEAMT

Pag. 5 din 12

Lucrarile prevazute in acest proiect nu modifica CUT si POT existent , acestea constand doar
in lucrari de instalatii.

4.6. SOLUTIA TEHNICA


Se bazeaza pe transportul si distributia semnalului din Statia centrala, conform fig.1.

Fig.1
Solutia tehnica adoptata se bazeaza pe utilizarea fibrei optice ca suport fizic pentru transmisia
semnalului de televiziune la mare distanta din Statia centrala. Prin realizarea unor tronsoane de cablu optic se
asigura deservirea locuintelor din intravilan cu semnal de calitate prin intermediul nodurilor optice
(micronoduri) bidirectionale. Pe fibra optica la calea directa (CD) se va utiliza lungimea de unda 1310nm atat
pentru distributia semnalului RF CATV cat si pentru semnalele RF de date (downstream). Pe fibra optica
la calea inversa (CI) pentru marirea capacitatii de transmisie de date pe fibra optica si pentru utilizarea
eficienta a numarului de fibre optice din cablurile optice, transmisia semnalului optic pe aceasta cale se va
realiza utilizand tehnologia CWDM, adica pe o fibra optica se va colecta semnalul optic in Statia centrala pe
distanta mare din intravilanul localitatii pentru o singura fibra optica (upstream), iar local intr-o cutie de
jonctare se va instala un spliter optic cu 8 iesiri care va deservi local in intravilanul localitatii prin intermediul
unor cabluri optice instalate local un numar de maxim 8 noduri optice pe un cluster din Statia centrala. Acest
spliter optic cu 8 iesiri realizeaza splitarea semnalului optic pentru calea directa (CD) la lungimea de unda de
1310nm, iar pentru calea inversa (CI) pe cele 8 lungimi de unda CWDM in jurul lungimii de unde de 1550nm
si anume: 1471nm, 1491nm, 1511nm, 1531nm, 1551nm, 1571nm, 1591nm, 1611nm. Filtrele optice pentru
calea inversa (CI) corespunzatoare pentru cele 8 lungimi de unda CWDM de instaleaza cate unul in nodurile
optice.
Unul din avantajele majore ale folosirii fibrei optice este transmisia semnalului de televiziune la mare
distanta fara a fi afectata calitatea. Avantajele utilizarii fibrei optice constau in plus in eliminarea utilizarii
elementelor active (amplificatoare) pe traseu, eliminarea utilizarii surselor de alimentare de pe traseu, greutatea
scazuta a cablului de fibra optica, imunitatea fata de semnale perturbatoare si fata de factorii de mediu.
Pentru realizarea retelei de cablu optic se vor folosi cabluri optice de exterior ADSS (All-Dielectric SelfSupporting) cu 12, 8 si 4 fibre single-mode si noduri optice.
Apoi semnalul CATV este distribuit de la nodul optic (micronod) abonatilor, prin intermediul unei retele
bidirectionale (cu cale inversa) clasica realizata cu amplificatoare CATV de banda larga, cablu coaxial tip F1177
TSVM si distribuitoare de exterior. Conectarea abonatilor se va realiza prin cablu coaxial tip F1167, de la
distribuitorul de exterior tip TAP amplasat pe stalp, avand numarul de iesiri adaptat la numarul potential de
abonati (HP) care pot fi conectati din acest punct.
Traseul retelei CATV si digitala de banda larga este prezentata pe planurile atasate in partea
desenata.

Revizia 0

DEZVOLTARE RETEA TELECOMUNICATII IN


LOCALITATILE DUMBRAVA ROSIE SI CUT, JUDETUL NEAMT

Pag. 6 din 12

4.7. CAIET DE SARCINI


4.7.1. Materiale
Pentru realizarea retelei CATV si digitala de banda larga se folosesc cabluri de fibra optic tip ADSS
si cabluri coaxiale tip F1177 TSVM.
Caracteristicile generale ale materialelor i echipamentelor electrice i modul lor de instalare trebuie
alese astfel nct s fie asigurat funcionarea n bune condiii a instalaiei electrice i protecia utilizatorilor
i bunurilor n condiiile de utilizare date i inndu-se seama de influenele externe previzibile.
Toate materialele i echipamentele electrice trebuie s corespund standardelor i rebrementrilor n
vigoare i s fie instalate i utilizate n condiiile prevzute de acestea.
ncadrarea n clase de combustibilitate a materialelor se va face n conformitate cu prevederile
rebrementrilor specifice.
Toate materialele folosite pentru protecie (tuburi, plinte, canale, etc.), izolare (ecrane), suporturi
(console, poduri, bride, cleme, etc.) vor fi incombustibile C0 (CA1) sau greu combustibile C1 (CA2a) i
(CA2b).
4.7.2. La montare cablurilor de fibra optic trebuie avute n vedere urmtoarele:
- specificaiile furnizorului privind caracteristicile mecanice ale cablurilor de fibra optic;
- variaia unghiului de linie;
- condiii climat meteorologice;
- lungimea cablurilor de fibra optic;
- condiii geologice.
4.7.3. Cerinte tehnice de montare a cablurilor CATV
Instalarea propriu-zis a cablulurilor CATV cuprinde urmtoarele operaii:
- montarea accesoriilor
- desfurarea cablului de pe tambur
- ntinderea i fixarea cablului
- executarea jonciunilor
- executarea rezervelor
- montarea cutiilor terminale
- la manipularea, ncrcarea, transportarea, descrcarea elementelor de confecie metalica, tamburilor
de cablu si cutiilor terminale se vor lua toate masurile pentru a se asigura evitarea producerii de deformaii
mecanice sau deteriorarea acestora ;
- accesoriile de fixare cabluri se vor transporta in lzi rezistente;
- transportul tamburului de cablu se va face cu mijloace mecanizate;
- pentru ncrcarea respectiv descrcarea tamburului se folosesc planuri nclinate sau dac este
posibil mijloace mecanizate;
- nainte de desfacerea tamburului i desfurarea se va verifica dac numrul de ordine i lungimea
tamburului corespunde cu planul de jonciune;
- nainte de a ncepe desfurarea cablului de fibra optica se va avea grija ca tamburul de cablu sa fie
fixat pe dispozitivul de derulare(capre, remorca de cablu) care trebuie sa asigure poziionarea orizontala si
blocarea dispozitivului;
- cablul se va desfura ngrijit pentru a evita formarea de bucle sau noduri, depirea razei minime
de curbur, torsionarea cablului, depirea forei de traciune maxime;
- nu se permite trrea cablului desfurat direct pe sol pentru a nu deteriora mantaua cablului;
dup desfurare tamburul de cablu va fi pzit pn la instalare;
- nu se las cablul desfurat peste noapte;
- la traversarea strzilor se va asigura o semnalizare i supraveghere corespunztoare;
- la supratraversarea linilor de tramvai sau troleibuz lucrarile se vor executa cu linia de alimentare
scoasa de sub tensiune si se va asigura o semnalizare i supraveghere corespunztoare.

Revizia 0

DEZVOLTARE RETEA TELECOMUNICATII IN


LOCALITATILE DUMBRAVA ROSIE SI CUT, JUDETUL NEAMT

Pag. 7 din 12

Trebuie respectate intotdeauna instructiunile producatorului din fisa tehnica a cablului de fibra
optica. Fisa tehnica contine informatii legate de raza minima de curbura, rezistenta la intindere si conditii de
temperatura, etc.
Este necesar ca toate cablurile de fibra optica sa aiba intotdeauna cu cel putin 15 de metri mai mult
decat distanta dintre punctele terminale. Motivul pentru pastrarea unei rezerve asa mari este ca in caz de
defectiune, sa se poata trage o parte din surplusul de fibra pentru refacerea defectiunii.
In locatiile in care se conecteaz cu acest cablu de fibra optica joncionarea fibrelor se va face
conform diagramei de jonctionare care va fi pusa la dispoziie executantului de catre beneficierul lucrarii.
Urmatoarele aspecte trebuie luate in considerare :
1. Respectarea razei minime de curbura pentru cablul respectiv
2. Evitarea torsionarii cablului. Respectarea acestui lucru la derularea cablului de pe tambur
3. In caz de tractiune se va trage doar componenta centrala a cablului.
4. A se evita folosirea echipamentelor si suprafetelor de lucru cu margini ascutite sau obstacole care pot
deteriora cablul
5. A se asigura ca troliul este realizat si calibrat astfel incat forta de intindere aplicata de acesta sa nu
depaseasca maximul admis de fabricantul cablului.
ETICHETAREA CABLURILOR
Toate cablurile instalate trebuie insemnate la ambele capete cu un sistem de etichetare adecvat. Literele
trebuie sa fie lizibile. Etichetele vor fi orientate astfel incat acestea sa poata fi citite fara a fi necesara
miscarea cablului.
Textul va indica la de la la fiecare capat ( de la indica de unde vine fibra si la indica unde se
indreapta fibra. Partea la este pozitionata intotdeauna la sfarsitul fibrei.
TESTAREA
Ca regula generala, produsele furnizate trebuie testate in timpul si dupa procesul de fabricare pentru
a garanta indeplinirea normelor de calitate prevazute de specificatiile acestora.
Cand instalarea fibrelor este finalizata, toate fibrele trebuie masurate la urmatoarea lungime de unda: SingleMode la 1310/1550 nm.
Masuratorile sunt facute intotdeauna punct la punct. Toate fibrele trebuie testate individual cu
urmatoarea metoda de masurare :
Verificare bi-directionala OTDR masurata cu ajutorul unui instrument de masura tip OTDR. Aceasta
metoda de testare este folosita pentru masurarea traseelor de fibra optica cu unu sau mai multe suduri pentru
verificarea calitatii sudurilor. Este deasemena folositoare verificarea daca curburile cablului nu sunt prea
stranse etc. Masuratorile trebuie realizate in ambele directii si la cele doua lungimi de unda.
Toate specificatiile cablului, masuratorile atenuarii si rapoartele OTDR trebuie trimise clientului ca
si documentatie a instalarii fibrei. Acest raport cuprinde pentru fiecare fibra minim : distanta capat-la-capat,
pierderea totala si procesul verbal de masuratori. Raportul OTDR trebuie sa contina curba de atenuare
(OTDR trace) si trebuie sa includa informatii aditionale legate de atenuarile in fiecare punct de varf ( sudura,
conectarea patch, indoirea, etc.). Rapoartele trebuie trimise in format listat sau electronic (Word, Excel sau
format PDF).

4.8. CONTROLUL CALITII


Controlul calitii lucrrilor prezentate n prezenta documentaie se va face de ctre personalul
calificat (CTC) al executantului respectiv constructorului. Se menioneaz c beneficiarul sau reprezentantul
acestuia are drept de control privind aspectul calitii execuiei n toate fazele derulrii investiiei.
Controlul efectuat de executant care este rspunztor n privina calitii, indiferent dac beneficiarul
i-a exercitat sau nu dreptul la inspectarea lucrrii, va cuprinde n special urmtoarele:
verificarea existenei certificatelor de calitate ale materialelor;
respectarea dimensiunilor, abaterilor limita, cerinelor de montaj i criteriilor de acceptare
stabilite n proiect.
PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR
In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, si HG 273/94, participantii care concura la realizarea
planului de control a urmaririi executiei, astfel incat lucrarile executate sa fie conforme cu prevederile

Revizia 0

DEZVOLTARE RETEA TELECOMUNICATII IN


LOCALITATILE DUMBRAVA ROSIE SI CUT, JUDETUL NEAMT

Pag. 8 din 12

normelor in vigoare, iar interconectarea executata sa se incadreze in parametrii normali de performanta,


calitate si fiabilitate sunt:
B=Beneficiarul (dirigintele de santier desemnat de acesta)
E= Executantul (responsabil tehnic cu executia)
P= Proiectantul (seful de proiect)
Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 sectiunea 3 art. 23d, executantul are obligatia convocarii
factorilor ce participa la verificari cu minim 3 zile inainte de fiecare faza. Prezenta proiectantului si
certificarea de catre acesta a calitatii lucrarilor executate este obligatorie pentru urmatoarele faze:
-ori de cate ori conditiile obiective de pe santier impun modificarea solutiilor proiectului;
-la receptia la terminarea lucrarilor;
-la receptia punerii in functiune.
In timpul executiei se va face o verificare preliminara. Dupa executarea instalatiei se va face
verificarea definitiva, inainte de punerea in functiune.
Verificarea preliminara presupune:
-verificarea inainte de montaj a continuitatii cablurilor cu fibre optice;
-verificarea dupa montaj a cablurilor cu fibre optice;
-verificarea calitatii tuburilor de protectie care se monteaza;
Verificarea definitive cuprinde:
-verificari prin examinare vizuala;
-verificari prin testarea fibrelor optice.

4.9. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


4.9.1. Masuri de Securitate si sanatate in munca
Pe timpul derulrii lucrrilor se vor respecta cu strictee prevederile urmtoarelor acte normative :
Codul Muncii conform legii nr. 53/2003;
Legea Nr. 90/5196 republicata in anul 2001, repsectiv Normele metodologice de aplicare ale
acesteia;
Legea Nr. 319/2006, respectiv Normele metodologice de aplicare ale acesteia H.G 1425/2006;
H.G. nr.1091/2006- privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;
Norme generale de protecia muncii, ed. 2004;
Regulamentul privind protecia i igiena muncii n construcii, ed. 5193, republicat n 5195 ;
H.G. nr. 335 /2007 - privind supravegherea sanatatii lucratorilior;
Ordinul 58/5191 privind echipamentul individual de protecie;
I.P.S.S.M. Nr. 10 - pentru lucrul la nlime i I.P.S.S.M. Nr. 16 pentru alpinism utilitar;
Norme specifice de protecia muncii pentru transportul i distribuia energiei electrice, aprobat
cu Ordinul Nr. 136/12.03.2002 al MMS.
Legea Nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca
HG 300/2006 privind santiere temporare sau mobile
HG 1146/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de
catre lucratori a echipamentelor de munca
Normativ intern de acordare a echipamentului individual de lucru si de protecie
Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru polizor unghiular Nr. 2
Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru autocamioane dotate cu macara Nr. 7
Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru sudarea si taierea metalelor Nr. 9
Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru lucru la inaltime Nr. 10
Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru instalatii electrice Nr. 13
Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru pentru legatori de sarcina Nr. 15
Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru pentru alpinism utilitar Nr. 16
Pe ntreaga durat de derulare a lucrrilor de construcii, executantul va lua toate msurile de
protecie a muncii necesare evitrii oricrui accident de munc, n funcie de situaia concret din teren.
La executarea lucrrilor eful de echip va lua msuri pentru evitarea accidentelor cu respectarea
prevederilor din Legea Nr. 319/2006 a securitii i sntii n munc.

Revizia 0

DEZVOLTARE RETEA TELECOMUNICATII IN


LOCALITATILE DUMBRAVA ROSIE SI CUT, JUDETUL NEAMT

Pag. 9 din 12

Personalul salariat care beneficiaz de echipament i de dispozitive individuale de protecie trebuie


instruit asupra caracteristicilor i modului de utilizare a acestora, s le prezinte la verficrile periodice
prevzute i s solicite nlocuirea sau completarea lor cnd nu mai asigur funcia de protecie.
nainte de nceperea lucrrilor se va verifica dac s-au luat toate msurile tehnice i organizatorice
prevzute n Instruciunile roprii de securitate i sntate n munc.
Pe ntreaga durat de derulare a lucrrilor de construcii, executantul va lua toate msurile de
protecia muncii necesare evitrii oricrui accident de munc, funcie de situaia concret din teren.
La executarea lucrrilor eful de echip va lua msuri pentru evitarea accidentelor cu respectarea
prevederilor din Norme Generale de Protecie a Muncii elaborate de M.M.S.S. i M.S.F. n anul 2002.
La execuia lucrrilor prevzute se vor respecta prevederile N.S.P.M. pentru transportul i distribuia
energiei electrice nr. 65/2000, modificate conform Ordinului nr.275/17.06.2002 al M.M.S.S. Lucrrile n
instalaiile electrice n exploatare se pot executa numai n baza unei autorizaii de lucru scrise i cu scoaterea
de sub tensiune a instalaiei.
Personalul participant la execuia lucrrilor va trebui s ndeplineasc toate condiiile impuse n cap.
2 din aceste Norme. Personalul salariat care beneficiaz de echipament i de dispozitive individuale de
protecie trebuie instruit asupra caracteristicilor i modului de utilizare a acestora, s le prezinte la verficrile
periodice prevzute i s solicite nlocuirea sau completarea lor cnd nu mai asigur funcia de protecie.
nainte de nceperea lucrrilor se va verifica dac s-au luat toate msurile tehnice i organizatorice
prevzute n cap. 3 din normele specifice.
Se vor respecta cu strictee urmtoarele capitolele i articolele:
2.1. art. 8~13 condiii pe care trebuie s le ndeplineasc personalul care i desfoar
activitatea n instalaiile electrice;
2.3. art. 28~43 executarea lucrrilor n instalaii electrice n exploatare de ctre personalul
delegat;
3.1. art. 49~79 NPM la executarea lucrrilor n instalaii electrice n exploatare cu scoaterea
acestora de sub tensiune;
3.2. art. 80~188 NPM la executarea lucrrilor n instalaii electrice n exploatare.
Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru Lucrul la nlime nr. 12/2000, aprobat cu ordinul nr.
245/26.07.5195:
2.3. - art. 15 ~ dotarea cu echipamente individuale de protecie (EIP), specific eliminrii
pericolului cderii n gol;
2.4. art. 22 ~ organizarea locului de munc astfel nct s previn cderea de la nlime a
lucrtorilor;
5.2. art. 57-68 ~ utilizarea echipamentelor individuale de protecie (EIP);
5.2.1. art. 69-72 ~ utilizarea EIP ca sistem pentru poziionarea lucrtorului n timpul lucrului la
nlime;
5.2.3. art. 77-79 ~ utilizarea EIP ca sistem pentru poziionarea i suspendarea lucrtorului n
timpul lucrului;
5.4. art. 90 ~ purtarea centurilor de siguran este obligatorie dac msurile de amenajare i
dotare a locului de munc nu elimin pericolul cderii n gol;
Protecia contra incendiilor:
La execuia lucrrilor se vor respecta cu strictee:
Legea nr. 307/2006 privind aprarea impotriva incendiilor,
Legea nr. 481/2004 privind protecia civil,
Normele generale P.S.I. publicate n M.O. al Romniei, partea I-a, nr.132,
Ord. 381/04.03.1994 i 1219/MC/03.03.1994 ale M.I. i 7/N/93 M.L.P.A.T ,
Ordin N=163/2007
Normelele metodologice din 18.09.06 de avizare i autorizare privind securitatea la incendiu i
protecia civil ale MAI.
ATENTIUNE : In cazurile in care in activitatea de execuie apar operaiuni care nu sunt acoperite de
normele existente, conductorul subunitatii are obligaia sa elaboreze norme locale, corelate cu cele specifice

Revizia 0

DEZVOLTARE RETEA TELECOMUNICATII IN


LOCALITATILE DUMBRAVA ROSIE SI CUT, JUDETUL NEAMT

Pag. 10 din 12

proceselor tehnologice ce se desfasoara in zonele de lucru, astfel incat toate operaiunile sa decurg in
deplina securitate a muncii. Dup redactare, normele locale respective vor fi aprobate de conductorul
unitarii de construcii-montaj dup care se va face obligatoriu instruirea personalului muncitor. Se vor
respecta si toate prevederile din normativul paza si sigurana mpotriva incendiilor (PSI) precum si cele din
prescriptiile tehnice pentru executarea lucrarilor de constructii-montaj, a caror nerespectare ar putea conduce
la accidente de munca si/sau imbolnaviri profesionale.
4.9.2. Principalele norme de protecia muncii care sunt comune si obligatorii tuturor
categoriilor de lucrri :
- ntregul personal muncitor trebuie sa aib fcut instructajul de protecia muncii, respectiv cel
introductiv general si la locul de munca, timp de cel puin 8 ore fiecare, precum si instructajul periodic care
se va repeta la interval de cel mult o luna de zile.
- personalul muncitor va putea fi utilizat numai la lucrrile si in zona de lucru pentru care i s-a fcut
instructajul de protecia muncii corespunztor.
ATENTIUNE : Imediat dup efectuarea fiecrui instructaj de protecia muncii, fisa individuala va fi
completata corespunztor si semnata de persoana in cauza.
- personalul muncitor care urmeaz sa execute lucrri de construcii-montaj trebuie sa nu fie bolnav,
obosit sau sub influenta buturilor alcoolice;
- personalul muncitor care intra in lucru trebuie sa fie dotat cu echipamentul de lucru si de protecie
corespunztor lucrrilor ce le are de executat : casca, centura de sigurana, mnui, ochelari de protecie, etc.,
conform prevederilor in vigoare;
- in toate locurile periculoase, att la locurile de lucru cat si acolo unde este circulaia mare, se va
atrage atenia asupra pericolului de accidente, prin indicatoare vizibile att ziua cat si noaptea.
- este obligatorie mprejmuirea zonei de lucru in raza de aciune a utilajelor de ridicat, respectiv a
lucrrilor ce prezint pericol.
- pasarelele, scrile si platformele de lucru de langa utilajele de construcii si lucrrile ce prezint
pericol trebuie de asemenea sa fie mprejmuite si inute in stare de curtenie.
- pentru lucrri executate la nlimi sub 5 m se vor folosi schele simple, iar pentru nlimi de peste
5 m se vor utiliza schele conform indicaiilor din proiectele tehnologice.
- schelele vor fi prevzute cu balustrade si scndura de bord si vor fi executate astfel incat sa
corespunda sarcinilor pe care le vor avea de suportat.
- se interzice utilizarea de schele improvizate si circulaia personalului muncitor sub schelele pe care
se lucreaz.
- manipularea mecanizata pe orizontala si verticala a diferitelor ncrcturi se va face numai cu
participarea personalului muncitor instruit si autorizat in acest scop.
Personalul muncitor trebuie sa cunoasc, sa aplice si sa urmreasc respectarea urmtoarelor:
- regulile de verificarea organelor de legare pentru dispozitivele de prindere si normele si
instruciunile de exploatare ale utilajelor si mainilor de ridicat;
- codul de semnalizare, pentru a putea indica macaragiului lucrrile care urmeaz sa le execute,
plasndu-se in locuri din care sa poat vedea orice persoana situata in cmpul de aciune al mijlocului de
ridicat;
- sarcinile maxime nscrise pe fiecare dispozitiv de prindere si mijloc de ridicat.
- se interzice transportul prin purtat direct al greutilor mai mari de 50 kg. Se vor respecta
prevederile din ,,Normele republicane de protecie a muncii, privind limitarea sarcinilor de ridicat si
transportat in funcie de vrsta si sexul personalului muncitor.
La efectuarea instructajului individual pentru o anumita categorie de lucrri se vor prelucra,
obligatoriu, toate articolele corespunztoare, din volumele sau capitolele normelor de protecia muncii
4.9.3. Factorii de risc n timpul executrii lucrrilor:
Aciuni greite
- Executarea defectuoas a operaiilor
manevre: scoaterea de sub tensiune a unor instalaii la care nu se lucreaz, existnd pericolul
electrocutrilor;

DEZVOLTARE RETEA TELECOMUNICATII IN


LOCALITATILE DUMBRAVA ROSIE SI CUT, JUDETUL NEAMT

Revizia 0

Pag. 11 din 12

neefectuarea scoaterilor de sub tensiune cumulat, cu legarea la pmnt i n scurtcircuit a unor


instalaii sub distana admis de protecia muncii;
folosirea greit sau nefolosirea mijloacelor i echipamentului de protecie a muncii;
folosirea echipamentului de protecie cu termenul de verificare expirat.
- Nesincronizri de operaii
necorelri de manevre n instalaii;
punerea sub tensiune a unei instalaii care este legat la pmnt sau la care se execut lucrri n
momentul respectiv.
- Efectuarea de operaii neprevzute prin sarcinile de serviciu
memBRii formaiilor de lucru vor avea sarcini precise, stabilite de eful formaiei, pe care le vor
executa precis i la timp.
Omisiuni
omiterea unor operaii din cadrul unei manevre sau a unei lucrri;
neutilizarea mijloacelor de protecie.
Sarcini de munc
coninutul necorespunztor al sarcinilor de serviciu n raport cu cerinele de securitate;
procedee greite n tehnologia de execuie a lucrrilor;
absena unei operaii n fluxul de execuie al lucrrilor;
succesiunea greit a operaiilor n fluxul de execuie al lucrrilor;
sarcina supradimensionat n raport cu capacitatea executantului;
suprasolicitarea fizic (efort static, efort dinamic, poziii de lucru forate sau vicioase);
solicitare psihic (ritm de munc rapid, sarcini de lucru diferite n timp scurt, operaii complexe).
Mijloace de producie
Factorii de risc mecanic (deplasri ale mijloacelor de transport, alunecri n timpul deplasrii,
cderi n gol);
Factori de risc electric (atingere direct, atingere indirect, tensiune de pas).
Mediu de munc
Factorii de risc fizic: temperatura aerului (ridicat, sczut), iluminat (sczut, plpire,
strlucire).
4.9.4. Protecia , sigurana i igiena muncii
In toate operaiile de execuie a reelelor de alimentare cu energie electrica se vor respecta cerinele
eseniale referitoare la protecia , sigurana si igiena muncii.
Conductorii unitarilor de execuie , precum si reprezentanii beneficiarului care urmresc realizarea
lucrrilor, au obligaia sa aplice toate prevederile legale privind protecia muncii :Legea 90/5196 a proteciei
muncii si Normele metodologice de aplicare , Norme generale de protecie a muncii elaborate de
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare cu Ministerul Sanatatii 5166- Norme specifice de
securitate a muncii precizate in anexa II ,precum si Ordinul nc 9 /N/15.03.93 al MLPAT Regulament
privind protecia si igiena muncii in construcii .
Principalele masuri si aciuni pentru asigurarea proteciei , siguranei si igienei muncii sunt :
- luarea masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditiilor de securitate a muncii.;
- realizarea instructajelor de protecie a muncii ale ntregului personal de exploatare si ntreinere si
consemnarea acestora in fisele individuale sau alte forme specifice , semnate individual ;
- controlul aplicrii si respectrii normelor specifice de ctre ntreg personalul;
- verificarea periodica a personalului privind cunoaterea normelor si a masurilor de protecie a
muncii ;
In interiorul zonei de lucru si de protecie nu este permis accesul persoanelor si a utilajelor strine de
antier. Zona de protecie se stabilete cnd este cazul prin proiect .
Instructajele de protecie a muncii la executarea lucrrilor se refera cu prioritate la :
- semnalizarea si supravegherea lucrrilor;
- execuia sapaturilor si sprijinirea pereilor transei;

DEZVOLTARE RETEA TELECOMUNICATII IN


LOCALITATILE DUMBRAVA ROSIE SI CUT, JUDETUL NEAMT

Revizia 0

Pag. 12 din 12

- execuia sudurilor ;
- semnalizarea devierii circulaiei , iluminatul pe timpul nopii;
- obligativitatea folosirii echipamentului de protecie si de lucru;
- folosirea utilajelor de execuie (remorci de cablu, etc.)
Respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si echiparea cu mijloace
de prevenire si stingere a incendiilor sunt obligatorii la execuia reelelor de distribuie a apei, inclusiv in
timpul operaiilor de revizie preventiva , reparaii si remedieri ale avariilor .
Rspunderea pentru prevenirea si stingerea a incendiilor revine antreprenorului, precum si antierului
care asigura execuia lucrrilor.
nainte de executarea unor operaii cu foc deschis (sudura , lipire cu flacra, topire de materiale
izolante , topire plumb,) se face instructajul personalului care realizeaz aceste operaii avnd in vedere
prevederile Normativului C300 de prevenire si stingere a incendiilor pe durata de execuie a lucrrilor de
construcii si instalaii aferente acestora .
Se interzice fumatul sau lucru cu foc deschis in zonele unde se executa izolri sau operaii cu
substane inflamabile. Lucrrile de sudura nu se executa in zonele in care se realizeaz vopsitorii sau izolaii.
Se interzice depozitarea la sediul local de organizare a antierului a carburaiilor necesari funcionarii
utilajelor.
Daca la montaj anumite parti din instalaie nu pot fi executate conform proiectului, se va cere in scris
avizul proiectantului.
Avizele scrise date de proiectant, precum si dispoziiile de antier pe parcursul lucrrii vor fi
prezentate cu documentele de recepie.

4.10. PROBLEME PRIVIND PROTECIA MEDIULUI


n urma lucrrilor de construcie a retelei CATV si digitale de banda larga nu sunt afectai factorii de
mediu, aerul, solul i subsolul. Amplasarea circuitelor de cablu fibra optic, cablu coaxial si cabluri perechi
de cupru tip FTP se va realiza n zonele limitrofe drumului, destinate prin construcie pentru fiinarea
conductelor subterane sau supraterane, etc. Se vor reface spaiile verzi, trotuarele i alte elemente care vor fi
afectate, la starea iniial. Lucrrile vor fi suportate de beneficiar.
Achiziionarea echipamentelor, precum i execuia lucrrilor vor fi realizate cu firme autorizate ca
furnizoare.
nceperea lucrrilor se va realiza la solicitarea beneficiarului, dup predarea amplasamentului de
ctre proiectant. La predare va participa proiectantul, executantul, beneficiarul i deintorii de instalaii din
zon, la solicitarea beneficiarului lucrrii. n caz contrar proiectantul lucrrii nu va rspunde de
neconcordan fa de proiect.
Toate reziduurile de materiale, deeurile i altele asemenea rezultate n timpul execuiei lucrrilor se
vor colecta i se vor evacua continuu i integral prin grija executantului.

Localitatea :

Bucuresti

Data:

06.01.2017

Intocmit:
Din Ionut Bogdan