Вы находитесь на странице: 1из 10

3 ZEMN YLETRMELER LE LGL TEKNK KONULAR

A-Enjeksiyon
Projede belirtilen derinlie ulaldnda delme ve akkan basma ilemi durdurulur. elik bir bilye
grout borusuna yollanarak groutun yn monitor diye adlandrlan ve delgi ucunun hemen arkasnda
bulunan 2.0mm 2.5mm apndaki 2-4 adet nozzle lar tayan takma evirilir. Su/imento oran
genelde 1/1 dir ancak proje koullarna gre 0,7 ye kadar inebilir.
Yksek basnl grout pompalanmaya balanmas ile enjeksiyon fazna geilir. Takriben 250 m/sn hzl
grout, delici takmn rotasyon hareketi ile dairesel kesitli bir grout tabakas formunu alr. Delici takmn
nceden belirlenmi dnme hareketi sabit bir hzla ekme hareketi ile birleince dey kolon eklinde
bir yap meydana gelir.
Zemine imento enjeksiyonu istenilen, jet grout st kotuna kadar yaplr. Enjeksiyonun kinetik
enerjisinden zarar grmemek iin, jet grout st kotu her zaman yzeyden 30cm aada braklmaldr.

Basnl enjeksiyon srasnda delici takmn etrafndan darya belli miktarda zemin materyali tamas
uygun grlr. Bu durum, grout ile kartrlan zemin iinde ar basn olumadna iaret eder. Ar
basn olumas halinde zeminde krlmalar ve kolonlarda sreksizlik gibi problemler meydana
gelebilir.
Oluacak kesitlerin ebatlar zemin zelliklerine bal olduu gibi; dn hz, ekme hz, grout basnc,
grout debisi, nozzle ap ve adedine de baldr.

Kolon ap
(cm)

1metrelik kolonun
hacmi (m3)

imento
Miktar
(kg)

Enjeksiyon
Miktar (lt)

40

0,13

57

75

60

0,28

127

170

80

0,50

226

301

100

0,79

353

471

Not: imento Dozaj 450 kg/ m3 tr


Su/imento Oran 1/1 dir.

B-Jet Grout
JET GROUT YNTEMYLE ZEMN ISLAHI
Yeralt su seviyesinin yksek olduu gevek zeminlerde kazk uygulamalarnda (forekazk-mini kazk)
zorluklar yaanmaktadr. Bu tr zeminlerde jet grout yntemi ile zemin iyiletirme tm dnyada yaygn
olarak kullanlmaktadr. Zemin Aratrma Merkezi ileri teknolojik ekipman ve donanmyla kazk

uygulamalar yannda jet grout yntemini de baar ile kullanmaktadr. Zemin Aratrma Merkezi sahib
olduu Soilmek jet grout seti ile jet grout uygulamalarn baarl bir ekilde yapmaya devam
etmektedir.
JET GROUT YAPIM YNTEM
Jet grout kolonu, 300 - 600 bar, genellikle 400-450 bar basnla pskrtlen su ve imento karmnn
zeminin boluklarn doldurup ve sktrlmas suretiyle elde edilir. Yksek basn, sevk edilen
enjeksiyonun (grout) nozzlelardan geerken yksek bir kinetik enerji kazanmasn salar. Su-imento
karmnn hz 250m/sn deerlerine ulaarak, enjeksiyon zemini yrtarak zeminle birleerek imentolu
zemin yaps -soilcrete- oluur.
Jet grout un zelliklerini belirleyen parametreler; zemin cinsi, jet enjeksiyon tiji ierisindeki akkan
basnc, jet enjeksiyon tiji ierisindeki akkan debisi (nozzle ap), enjeksiyon erbetinin bileimi, jet
enjeksiyon tijinin ekme hzdr.

Delgi srasnda kuyu aznn yer alt su seviyesinin zerinde olmas alabilme asndan tercih edilir.
Delme metodu zemin cinsine bal olarak seilir. Delme ileminin kolaylatrlmas, u takmn
soutulmas ve zeminin enjeksiyona hazrlanmas amacyla delme srasnda deiik akkanlar
kullanlabilir. Bunlar su, hava, bentonit erbeti veya grout olabilir.
U takm olarak yumuak karakterli zeminlerde genellikle kil matkab, sert karakterde ise tricone bitler
ve bloklu zeminde DTH elemanlar kullanlr. Balant manonlarnda 600 - 700 bar basnca dayankl
szdrmazlk elemanlar ve delgide 90 mm apnda tijler kullanlr.
C-Mini Kazk
Zeminde verimli almak ve programdaki iin devamlln salamak iin inaat sahas dzgn bir
hale getirilmeli, dzgn deilse dzeltilmelidir. Bu alanda kullandmz makinalarn

(Sondaj,vin,mikser vs.gibi) batmadan almalar salanmaldr. Yatan ,zeminden veya herhangi


bir sebepten zeminde bir probelm olursa bunun iin zemin de bir iyiletirme yaplamaldr.Bu arada
herhangi bir yer alt suyu varsa buda zeminden uzaklatrlacak alma yaplmas gerekmektedir.
alma alanmzdaki iklim de ok nemlidir.Burada zeminin de kuru olmas gerekmektedir. Delmeyi
zorlatracak yerin altnda veya stndeki tm beton,demir,altyap ve st yaplar,O arazide yetkili olan
resmi kurulu veya kurulular tarafndan kaldrlmas salanacaktr.
Yaplacak kazk ileminde, zemin yaplan aratrmalar sonucu iaretlenecek. Uzman mhendis veya
bu konuda profesyonel bir ekip tarafndan kazklarn nereye aklacaklar belirtilecektir. Kazklar o
alann uygulama planna gre dey veya yatay sapma miktarlar toleranslar aamaz.Yaplan kazk
ilerinde ,nce yaplanlardan yatay ve dey dorultularda minimum ekilde hareket ettirecek ekilde
olacaktr. Bir kazk bitiminden en az 24 saat gemeden 3-4 ap evresinde delgi yaplmayacaktr.

Delgi yntemi malzemeye,kullanlacak ekipmana, malzemelerin cinsine ,malzemelerin miktarna kaya


ve zemin zelliklerine gre deiir.kohezyonlu zeminlerde sondaj svs yardmyla yaplan delgi
ileminin ,gcnde meydana getirdii azalma dikkate alnacaktr. Aadakiler delgi kullanma
ilemlerinden bazlardr.

a)Burgu kullanarak delgi


b)Kaya matkab ile delgi
c)stten vurmal eki ile delgi
d)ten vurmal eki il delgi
e)Odex ile delgi

D-Fore Kazk
Fore kazk sistemiyle yaplan zeminlerde yine dikkat edilmesi gereken en nemli hususlardan birisi
zemin kuru ve dzgn olmasdr. Makine faktr ,iilik ,hava koullar vb. gibi bir ok konu imalatn
dzgn olmasyla ilgilidir.Makine parkmzda bulunan makinalarn kuru zeminde zenli almas iin
10 cm den fazla batmalarn engellemek gerekir. Dolgular delme ilemini zorlatrmayacak uygun
malzemelerle yaplacaktr.Uygun drenaj sistemi tesis edilerek zeminin kontrolu salanr.Foraj
malzemesi ve yer alt suyu sahadan uzaklatrlarak srekli bir kontrol salayacaktr. Bu kontrol
sahann bozulmasn da nleyecektir. Uygulama ve yapm projeleri zemin ett raporuna gre
belirlenecektir. Yer altnda ve stnde bulunan almamz engelleyecek her trl beton,demir vb..
malzemelerin resmi kurululara yazlar gnderilerek iveren firma tarafndan kaldrlmas
salanacaktr.

Kazklar zemine iaretlenmesi uzman lm ekibiyle tek tek kontrol edilerek yaplacaktr. Planda
dey ve eimdeki sapma miktar toleranslar aamaz. Kazklarn yerletirmesi sras dier
imalatlardan sonra minimum sapma gsterecek kadar olmas gerekmektedir.Bir kazk bitiminden en az
24 saat gemeden zeminde 3 ap,sadece n muhafaza borusunun yeterli olduu sk zeminde 1 ap
evresinde delgi yaplmayarak, imalat atlamal olarak srdrlecektir.
Delme ,yerinde dkme,betonerme,065-150 cm aplarnda kazklarn delme ilemi,yksek tork
kapasitesine sahip kendi boru srebilen, teleskobik kuleli hidrolik delgi makineleri il yaplacaktr. Delme
kil matkab ile yaplacak,sert tabakalarn geimlesin de kaya matkab ve gevek su olan zeminlerde
kova kullanlacaktr. Kayda bulunan soket boyu standartlara uygun projedeki soket boyunun ayns
olacaktr. Delmeye gerekli proje derinliine ulancaya dek,seilen yntemlerle devam edilecektir.

E-PASF ANKRAJ (ZEMN VS) YAPIM YNTEM

Bu yapm yntemi, geici ve kalc, pasif ankraj imalat iin gerekli uygulama teknii,
makine, ekipman ve malzemenin seimi, hazrlanmas ve yerletirilmesi yntemlerini
belirlemek amacyla hazrlanmtr.

naat sahas ve yollar makine ve personelin verimli alarak planlanan gnlk imalat
miktarlarnn yaplabilmesi ve imalat kalitesine ulalabilmesi iin dzgn ve kuru
tutulmaldr.
Delgi makinesi, paletli vin, beton mikseri, beton pompas ve sair ar i makinelerinin
on cm den fazla batmadan almalarna imkan salayacak biimde dzeltilip,
sktrlacaktr. Dolgular delme iini zorlatrmayacak uygun malzemelerle yaplacaktr.
alma sahasnda uygun yzey drenaj sistemi tesis edilerek platformun kuru kalmas
salanacaktr.
Foraj malzemesi ve yer alt suyu srekli olarak sahadan uzaklatrlarak alma
sahasnn bozulmas nlenecektir. Uygulama projeleri ve yapm yntemleri zemin
raporlarna gre belirlenecektir.
Yer altnda ve stndeki delmeyi zorlatran beton ve elik engeller, altyap kanallar
resmi kurululara yazl tespit yaptrlarak iveren tarafndan kaldrlmas salanacaktr.

Pasif ankrajlarn zemine iaretlenmesi antiye sorumlusu tarafndan tek tek


yaplacaktr. Pasif ankrajlarn planda, deyde ve eimindeki sapma
miktarlar
toleranslar aamaz. Pasif ankrajlarn yerletirme sras daha nce yaplm olan ivileri
yerlerinden yatay ve dey dorultularda minimum derecede hareket ettirecek ekilde
olacaktr. Bir ivi bitiminden en az 24 saat gemeden 1.5m evresinde delgi
yaplmayacak, imalat atlamal olarak srdrlecektir.

ZEMN VS / KAYA BULONU


Zemin ivileri, kaz yzeylerinin tutulmas veya ev stabilitesinin salanmas amacyla
oluturulan duvar niteliindeki yaplarda kullanlrlar. Zemin ivilerine n germe
uygulanmaz, dolaysyla ev hareketi olmad srece ivilere herhangi bir yk
gelmemektedir.
Pasif ankraj uygulamas iki isimle anlr:
1-Zemin ivisi: Zeminde yaplan ve auger-odex boru ile delinen pasif ankrajdr.
2-Kaya bulonu: Kayada yaplan ve top hammer veya DTH ile delinen pasif ankrajdr.
Zemin ivilerinin nihai tama kapasiteleri hesaplanrken ve uygulanrken emniyetli ve
efektif sonular alnmas iin aadaki hususlara dikkat edilecektir:
a)

Zemin ivilerinin toprak veya kaya ile aderans,

b) Yatak tabannn durumu ve zemin ivisinin evreleyen topran/kayann


nitelikleri,
c)

Zemin ivisine etkiyen st tabaka gerilmesi,

d) Zemin ivisi ebatlar,


e)
f)

Enjeksiyon basnc ve enjeksiyon miktar,


Zemindeki suyun durumu, dearj,

ivilerinin deliklerinin amnda izlenecek metot, kullanlacak ekipman ve


yararlanlacak malzemeler direkt olarak zemin ivisi imalatnn yaplaca zemindeki
toprak ve kaya zellikleriyle ilintilidir. Bu tr gerekli teknik bilgilerin toplanp
irdelenmesi sonunda aada listelenen delgi metotlarndan birinin kullanlmasna karar
verilir
a ) Burgu{auger}kullanlarak delgi (hava gerekebilir.)
b ) Kaya matkab {rock bit}ile delgi (hava veya su gereklidir.)
c ) stten vurmal eki {top hammer}ile delgi (hava gereklidir.)
d ) ten vurmal eki {down the hole hammer}ile delgi (hava veya kpk gereklidir.)
(Bu metot kayay delmede kullanlr.)
e ) Odex ile delgi (Ar yklenmi zeminlerde uygulanabilir.stten vurmal eki ve
DTH eki versiyonlar mevcuttur.)
f) Sondaj klavuzu borusu (muhafaza borusu) {casing}ile delgi [ Bu sistemde
muhafaza borusu delik eperlerindeki olas bir kmeyi engelledii gibi ayrca da
matkap/burgu ucunun ilerlemesini kolaylatrr. Klavuz zarf borunun dn istikameti,
dner matkap ucunun dn istikametinin tersinedir.] ivi iin alm olan sondaj
deliklerinde kk ksmnn ayrca bytlmesi ve dzenlenmesi ilemi daha sonra
uygulanan bir delgi ilemidir. Bu metot killi zonlarda zemine aktarlan ivi gerilme
kuvvetini pekitirmek iin kullanlr.
Pasif ankrajlar, polietilen enjeksiyon hortumlar ve hava delikleri ile tehizatl, zemin
ivisi delgisi ierisinde merkezlemeyi salayc ortalayc ile donatlm, ap proje
ykne gre belirlenen bir adet STIII (akma deeri, 4200kN/mm olan) yap
eliinden oluur. Kalc pasif ankrajlar korozyona kar oluklu PVC kanallar ile
korunmutur. Duvarla balantlar balk plakalaryla salanr.

Pasif ankraj donats, tazyikli imento enjeksiyonu ile ykanm ve temizlenmi


deliklere yerletirilir. Killi zeminlerde delgi srasnda su kullanlmas tama gcnde
azalmaya yol aabilir, imento enjeksiyonunun salkl olmasna dikkat edilmelidir.
ENJEKSYON
Zemin ivilerinin zemine balanmasnda (yapmasnda) en gelimi ve en efektif olan
metot zemin ivi donats eperine imento enjeksiyonu pskrtlmesidir. Enjeksiyon,
zemin ivisi iin korozyona kar gvenilir bir koruma hem de yeterli derecede bir
tutunma mukavemeti salayacaktr.
En temel enjeksiyon malzemeleri P42.5/32.5 portland imentosu ve sudur. Ancak
baz hallerde katk malzemeleri kullanlabilir. Enjeksiyon karm 1/2 orannda ( 50
kg. su / 100 kg. imento ) olduunca yksek kvaml hazrlanmal ve uygulanmaldr.
Zemin ivisi seti delie yerletirilmeden nce birincil i enjeksiyonlama yaplacaktr.
Kalc pasif ankraj imalatnda bu ilem, setin delie yerletirilmesinden hemen nce
tamamlanm olmaldr. kincil enjeksiyonlama, birincil enjeksiyonun, setin kuyuya
yerletirilmesi srasnda zarar grmeyeceinden emin olunacak kadar beklendikten
sonra yaplmaldr. kincil enjeksiyonlamada ilk nce delik ierisi enjeksiyonla
tamamen doldurulacak, kuyu ierisinde kalm dknt malzemenin delik azndan
dar atlmas salanacaktr.

MALATLARIN KONTROLU
malatlarn kalite kontrolu YY.09 lme ve malat Kalite Kontrol lerine, kullanlan
malzemelerin kalite kontrolu ise T06 Malzeme Kabul Kriterlerine uygun olarak
yaplacaktr.