Вы находитесь на странице: 1из 5

Bantugan

Sa isang malayong kaharian sa Mindanao ay may isang haring


nabiyayaan ng mahusay at maginoong mga anak. Ngunit sa lahat ng
kanyang mga anak ay namumukod-tangi si Prinsipe Bantugan. Sa
kanyang murang edad ay nagpakita nan g magandang katangian higit sa
kanyang mga nakakatandang kapatid si Prinsipe Bantugan. Pawang papuri
at magagandang bagay ang sinasabi ng kanilang guro sa kanilang ama
hinggil kay Bantugan. Siya raw ay napakatalino. Mabilis siyang matuto,
maging sa espada o palaso. Taglay niya ang lakas nakayang
makipaglaban sa tatlo o limang tao samano manong labanan.pinatunayan
niyang magiging isang magaling siyang sundalo na mapatay niyang magisa ang isang malaking buwayang pumatay sailing taumbayan.napahanga
ni Bantugan ang mga mamamayan sa kanilang kaharian ng Makita nila
kung paano siya makipagbuno sa malaking buwaya.
Napakalakas niya! ang sabi ng isang matandang lalaki ng makita
ang patay na buwaya. Paano kayang ang isang batang tulad niya ay
makapatay sa buwayang iyon?
Baka sinasapian siya ng mga diyos! ang dagdag pa ng ilan.
Kaya hindi na naging kataka-taka nang umabot sa kayang
kabinataan siPrinsipe Bantugan ay siya ang kinilalang pinakamagaling na
sundalo sa kaharian pinamunuan niya ang lahat ng laban sa kaharian at
palagi siyang nagtatagumpay. Ang kanyang pangalanay naging
bukambibig ng lahatng mga tao maging sa ibang kaharian. Hindi nagtagal
ay wala ng kaharian ang nangahas kumalaban sa kanila. Naghari ang
kapayapaan at kaunlaran sa kanilang kaharian dahil na rin sa natamo
nilang respeto at pagkilala ng mga kalapit kaharian.
Nang mamatay ang kanilang ama, ang kanyang nakakatandang
kapatid na si Prinsipe Madali ang hinirang na bagong hari. Nagkaroon ng
protesta hindi lamang ng mga nasa ranggo kundi maging sa buong
kaharian. Gusto nilang si Prinsipe Bantugan ang pumalit sa hari. Kahit na
sino ang tanungin sa buong kaharian ay sinasabi nilang si Prinsipe
Bantugan lang ang karapat-dapat maging hari sa kanilang magkakapatid.
Si Prinsipe Bantugan ang dapat na maging hari. Siya lang ang
pwedeng magtanggol salahat n gating mga akaaway! sabi ng isang
matanda.
Sang-ayon kami sayo, sagot ng mga taong nakiring sa kanya.
Ngunit ang lahat ng ito ay hindi pinansin ni Prinsipe Bantugan. Alam
niya na ang kapatid ang karapat-dapat na tagapagmana ng trono dahil si
Prinsipe Madali ang panganay sakanilang magkakapatid.siya mismo ang
nagsabi nito sa lahat ngtao.
Tama lang na si Prinsipe Madali, ang panganay kong kapatid,ang
maging bagong hari ng kaharian. Napag-aralan na niya kung paano
magpatakbo ng gobyerno. Alam niya kung paano magpalakad ng

ugnayang- panlabas. At marami siyang ideya upang mapaganda ang


buhay ng bawat mamamayan!
Tumahimik na lang at sumunod ang mga tao sa sinabi ni Prinsipe
Bantugan. Ngunit nagkaroon ng isang bitak sa pagitan ni Prinsipe
Bantugan at haring Madali dahil bukod sa pagiging matapang at malakas,
si Prinsipe Bantugan ay napakakisig din. Maraming magandang babae
sakaharian ang nahuhumaling sa kanya. Kahit ang mga babaeng gusto ng
kanyang kapatid na si Haring Madali ay siya ang iniibig. Kayat dahil sa
galit at inggit, nagpahayag ang hari ng isang kautusan.
Simula sa araw na ito ay walang kahit sinong makikipag-usap sa
aking kapatid na si Prinsipe Bantugan. Sinuman ang makitang
nakikipagusap sa kanya ay ipakukulong at paparusahan ng malubha.
Lungkot na lungkot si Prinsipe Bantugansa inutos ng kanyang
kapatid. Pakiramdam niya, para siyang nakaroon ng nakhahawang sakit.
Lahat ay lumalayo sa kanya, kahit ang kababaihan. Kahit ang mga taong
kanyang minahal.walang gusting kumausap sa kanya sa takot nab aka
makulong at maparusahan ng hari. Dahil hindi niya matagalan ang mga
ito, nagpasya ang prinsipeng lisanin ang kaharian.
Sa kanyang paglalakbay ay nagkaroon siya ng matinding sakit at
inabot siya ng kamatayan sa pintuan ng kaharian ng Lupaing Nasa
Pagitan ng Dalawang Dagat. Ang hari dito at ang kapatid niyang si
Prinsesa Datimbang ay naguluhan. Hindi nila kilala si Bantugan. Tumawag
sila ng pulong ng mga tagapayo.
Habang pinagpupulungan ng konseho ng hari kung ano ang kanilang
gagawin, isang loro ang biglang pumasok sabulwagan at nagsabing ang
nakaburol ay si Prinsipe Bantugan, ang mabunyi at balitang prinsipe ng
Bumbaran. Pagkatapos ibalita ng loro ang tungkol kay Prinsipe Bantugan,
bumaliknaman siya ng Bumbaran upang ibalita kay Haring Madali, ang
pagkamatay ni Prinsipe Bantugan. Nang malaman ni Haring Madali ang
nangyari kay Prinsipe Bantugan ay nanaig ang pagmamahal niya rito at
naalis ang kinikimkim na inggit sa kapatid. Agad na lumipad ang hari sa
langit kasama ang isang kasangguni upang bawiin ang kaluluwa ni
Prinsipe Bantugan. Samantalay ang bangkay nibantuganay dinala naman
ni Prinsesa Datimbang sa Bumbaran. Pagbalik ni Haring Madali ay pilit na
isinauli ang kaluluwa ni bantugan sa kanyang katawan at muling nabuhay
si Prinsipe Bantugan. Nagdiwang ang lahat at bumalik ang dating
mabuting pagtitinginan ng magkapatid.
Nang mabalitaan ni Haring Miskoyaw, dating kaaway ni Haring
Madali, na si Bantugan ay namatay ay dagli silang nagdala ng maraming
kawal na sandatahan upang salakayin ang Bumbaran. Nang sumalakay
sina Haring Miskoyaw ay kasalukuyang nagdiriwang ang lahat dahil sa
pagkabuhay ni Prinsipe Bantugan.
Hindi alam ni Miskoyaw na nabuhay na muli si BAntugan kaya
nagkaroon ng pagdiriwang at ang dalawang kaharian ay naglaban.

Pumailanlang sa himpapawid si Bantugan at sa pamamagitan ng kanyang


kampilan ay pumatay ng maraming kaaway. Buong tapang na lumaban si
Prinsipe Bantugan ngunit nanghihina pa siya dahil kagagaling lang niya sa
kamatayan, kaya siya ay nabihag. Iginapos siya ngunit ng manumbalik
ang kanyang lakas,nilagot niya ang gapos at siyay nakawala. Buong
bangis siyang nakipaglaban hanggang sa mapuksa ang mga kaaway.
Pagkatapos niyang magtagumpay sa labanang ito ay dinalaw lahat ni
Prinsipe Bantugan
ang mga kahariang karatig ng Bumbaran at
pinakasalan ang lahat ng prinsesang kanyang katipan at umuwi sila sa
Bumbaran.buonggalak siyang sinalubong ni Haring madali at nag-utos ng
panibagong pagdiriwang. Ang buhay niPrinsipe Bantugan ay naging
maligaya hanggang sahuling sandal.

UNANG BAHAGI.
A. Piliin ang kasalungat ng salitang may salungguhit sa bawat
bilang. Bilugan ang titik ng sagot.
1. Ang hari ng Bumbaran ay may ugaling mainggitin.
a. Kuntento
b. magagalitin
c. masayahin
2. Nagkaroon ng digmaan sa pagitan nina Haring Madali at Haring
Miskoyaw.
a. Kaguluhan
b. pagkakaunawaan c. kasiyahan
3. Mabilis na sumalakay ang mga kawal sa kaharian nang makitang
dumating ang mga kalaban.
a. Umabante
b. umatras
c. umuwi
4. Nabihag ang prinsipe dahil nanghina siya.
a. Nakatakas
b. nakasara
c. nakulong
5. Nagdiwang ang lahat sa tagumpay na natamo ng magkapatid.
a. Nagdalamhati
b. naghanda
c. nagsaya
B. Ang mga salita sa bawat pangkat ay may halos magkakatulad na
kahulugan. Bilugan ang salitang may bahagyang kaibahan kaysa sa
ibang salita.

1.magbunyi
2. mabagsik
3. kalapit
4. dala-dala
5. naguluhan

magdiwang
magsaya
maglaro
mabalasik
mabangis
malakas
karatig
kasama
katabi
iniingatan
kimkim
taglay
nagulumihan naiba
nalito

IKALAWANG BAHAGI.
A. Sagutin ang mga tanong.
1. Sino si Prinsipe Bantugan? Ano-ano ang katangiang taglay niya?
2. Bakit kaya pinili pa niyang maging prinsipe gayong siya ang
pinakamagaling at gusto ng mga taong maging bagonghari ng
Bumbaran?
3. Bakit ipinag-utos ni Haring Madali na huwag kausapin ng kahit
sino si prinsipe Bantugan?
4. Ano-ano ang nangyari sa buhay ni Prinsipe Bantugan mula ng
lisanin niya ang kaharian?
5. Paano makikita sa akdana ang inggit ay nakakasira ng relasyon?
B. Tukuyin kung negatibo o positibo ang mga pahayag. Lagyan
ng tsek ang mag positibo at ekis naman sa bawat negatibong
pahayag.
1. Naiinggit si haring Madali kaya pinagbawalan niya lahat ng
kanyang nasasakupang makipag-usap kay Prinsipe Bantugan at
ang sinumang mahuling nakikipag-usap ay parurusahan.
2. Dahil sasobrang lungkot ay ipinasya ni Prinsipe Bantugang
pumunta sa ibang lupain.
3. Ipinnadala o ipinabalik ni Prinsesa Datimbang ang bangkay ni
Prinsipe Bantugan sa kaharian nitong Bumbaran.
4. Nang malaman ni Haring Madali ang nangyari kay Prinsipe
Bantugan ay nanaig ang pagmamahal niya rito at naalis ang
kinikimkim niyang inggit sa kapatid.

5. Nang malaman ni Haring Miskoyaw, dating kaaway ni Haring


Madali na patayna si Bantugan ay dagi siyang nagpadala ng
maraming kawal na sandatahan upang salakayin ang Bumbaran.
C. Pagkilala sa mga kaisipang nakapaloob sa binasa. Bilugan
ang titikng tamang sagot.
1. Pinagbawalang makipag-usap ni Haring Madalikay Prinsipe
Bantugan ang kanyang mga nasasakupan dahil sa sobrang inggit.
Si Haring Madali ay
a. Desperado na sa kanyang buhay dahil walang nagkakagustong
dalaga sa kanya sa kaharian.
b. Matinding magparusa at magalit bilang hari at hindi nakaligtas
ditto si Prinsipe Bantugan.
c. Nakagawa ng mali at makasariling desisyon bunga ng kanyang
pagkainggit.
2. Dahil s autos ni Haring Madali ay lumayo si Prinsipe Bantugan sa
kaharian ng Bumbaran. Si Bantugan ay
a. Takot sa hari kayat di na niya ito kinausap dahil baka patawan
siya ng panibagong parusa.
b. Tunay nagumalang sa hari kayat pinili na lamang niyang
tumahimik at lumayo sa kabila ng kalungkutang nadarama.
c. Walang kapangyarihan sa kanyang kaharian sa kabila ng
kanyang pagiging Prinsipe
3. Nagulumihan si Prinsesa datimbang at ang kapatidniyang Hari
kayat nakipagpulong sila sa konseho. Si Prinsesa Datimbang ay
a. Malilituhin kayat nahihirapang magdesisyon sa kanyang sarili.
b. Maingat sa kanyang pagdedesisyon kayat sumangguni muna
siya sa kinauukulan.
c. Hindi maaring makapadesisyon sa kanyang sarili lamang dahil
nas ilalim siya ng kapangyarihan ng konseho.
4. Nang malamg patay na si Prinsipe Bantugan ay lumipad salangit si
Haring Madaliupang bawiin ang kaluluwanito. Si Haring Madali
ay
a. Nagsisisi at napatunayan niyang mahal pa rin ang kapatid
kayat agad niyang ibinalik ang buhay nito.
b. Nakonsensya kayat mabilis na bumawi sa kanyang nagawang
pagkakamali
c. Natakot lamang siyang mawala si Bantugan nang tuluyan dahil
mawawalan na siya ng kakampi.
5. Nang malaman ni Haring Miskoyaw, dating kaaway ni Haring
Madali na patayna si Bantugan ay dagi siyang nagpadala ng
maraming kawal na sandatahan upang salakayin ang Bumbaran.
Si Haring Miskoyaw ay..
a. Mapagpatawad sa kanyang mga kaaway
b. Mapagsamantala sa kahinaan ng kapwa
c. Matalino at mahinahong hari.