Вы находитесь на странице: 1из 10

TAQSAKUY

MAYLLAKUY
espequpi qawakuykuy
ama uqata qawawaychu (bis)
espequqa willasunkim
qanra uyacha kasqaykita
espequqa willasunkim
qanra wirpucha kasqaykita
aqchachawan aqchakuykuy
ama uqata qawawaychu (bis)
aqchachaqa willasunkim

HAWACHAN
sapa punchawmi
taqsakunanchik
sapa punchawmi
mayllakunanchik
taqsakunanchik
espejuchawanpas
aqchachawanpas
jabunchawanpas
cepilluchawanpas
jabunchawanpas

suni chukcha kasqaykita


aqchachaqa willasunkim
chuya chukcha kasqaykita
jabunchawan habunakuykuy
ama uqata qawawaychu (bis)
jabunchaqa willasunkim
chuya aychacha kasqaykita
jabunchaqa willasunkin
chuya wirpucha kasqaykita

cepilluchawan sipillakuy
ama oqata qawawaychu (bis)
cepilluchaqa willasunkim
chuya kirucha kasqaykita
cepilluchaqa willasunkim
chuya simicha kasqaykita

Gnero de la cancin: Carnaval


Lugar: Departamento de Ayacucho
Autor: Popular.
Adaptacin: Ral Cisneros / Pablo
Sandoval

NAPAYKAMUYKICHIS

rimaykamuykichis warmachay
napaykamuykichis erqechay
ama tayta inti qoimun
ama tayta inti qespimun

samarillasunchis warmachay (bis)


samarillasunchis erqechay
paqarin tayta inti hina
llankarinanchispaq warmachay
paqarin tayta inti hina
yacharinanchispaq erqechay

mosoq punchawninchis chayamun


(bis)
munay punchawninchis chayamun
tayta inti hina kanchasun
tayta inti hina yachasun
rimaykamuykichis warmachay
napaykamuykichis erqechay
ama tayta inti ripushan
ama tayta inti pasashan
utqayman llankasun warmachay
(bis)
llapanchis yachasun erqechay
samarinanchispaq warmachay.
samarinanchispaq erqechay (bis)
rimaykamuykichis warmachay
napaykamuykichis erqechay
ama mama killa warmachay
puuy niwanchisa warmaschay
am chaskunana erquichay
puuy niwanchisa erqechay

Gnero de la cancin: Huayno


Lugar: Departamentos de Apurimac y
Ayacucho
Autor: Popular.
Adaptacin: Ral Cisneros / Pablo Sandoval.

LLANKAYKUNA

takanakuy kanampaq
mana llaqtakunapi
maqanakuy kanampaq

Warmacha, chinkicha
allinta uyariy
llaqtaypa vidanta
runapa vidanta
Pichinku aspichakuqtas
killincha mancharichisqa (bis)
chiwaku medikuataq
runtunwan qaqupayasqa (bis)

HAWACHAN:
Riqsisun yachasun
imayna llankaykunata
wiaspa qispispa
munay llamkanapaq
kuyay llaqtanchikpaq.

Juez aaschaataq
killinchata anyarusqa
chaiysi Killinchallaqa
huchayuqmi kani nichkan
Tuku amawtaataq
asnukunata yachachin(bis)
chaysi asnukunaqa
kunanqa inqiirua(bis)
Varayuq Puma kanampaq
llaqtapi akllakusqaku(bis)
chaisi Tayta pumaqa
llaqtapi kamachikuchkan(bis)
Kuntur Guardiyaataq
patamanta qawamuchkan
mana llaqtakunapi

Gnero de la cancin: Huayno


Lugar: Departamentos de Apurimac y
Ayacucho
Autor: Popular.
Adaptacin: Ral Cisneros / Pablo
Sandoval.

PUKLLASUNCHIK
Pukllasun,pukllasun llapanchik
pukllasun(bis)

silbaychata uyarispam
llapanchik sayasun (bis)
Puusun puusun llapanchik
puusun (bis)
misicha hina qortin martin
llapanchik puusun (bis)

hapinakuspa pukllasunchik
muyupi pukllasun (bis)
Taqllasun, taqllasun llapanchik
taqllasun (bis)
allillamanta taqllasunchik
llapanchik taqllasun (bis)
Pawasun, pawasun llapanchik
pawasun (bis)
ama kuyuspa sayasunchik
hinapi takyasun (bis)
Marchasun marchasun llapanchik
marchasun
ichuq chaki alliq chaki
llapanchik marchasun (bis)
Tawampa tawampa llapanchik
tawampa (bis)
caballucha hina tawampa
llapanchik tawampa (bis)
Kallpasun rinkasun llapanchik
kallpasun (bis)

Gnero de la cancin: Toril


Lugar: Departamento de
Huancavelica
Autor: Pablo Sandoval.
Adaptacin: Ral Cisneros.

ATOQCHAY
Atoqchay atoqchay
oveja mikuq atoqchay (bis)
Ovejachayta Mikurapunki
papituchaywan qaqchachiwanki
Inti inti taytaymi
killa killa mamaymi
chaska hina munaycha
choqllo hina miskicha (bis)

Gnero de la cancin: Huayno


Lugar: Departamento de Cusco
Autor: Popular.
Tema ofrecido por Vanessa Apasa
Escalante.

mayladu kiklluchapiraq
qawlin takiwanki (bis)

UYWAKUNAPAQ TAKI

Yutuschallay yutu
panku siki yutu (bis)
mayladu kiklluchapiraq
chilak takiwanki (bis)

Luruschallay luru
qumir capa luru (bis)
mayladu kiklluchapiraq
uritu takiwanki (bis)
Hawachan:
oqanchikpa uywanchikqa
suti riqsiychallam (bis)
sumaqchatam takin waqan
kusikunanchikpaq (bis)

Atuq challay atuq


waska chupa atuq (bis)
mayladu kiklluchapiraq
waqaq takiwanki (bis)
Patuchallay patu
llika chaki patu (bis)
mayladu kikllupiraq
wak wak takiwanki (bis)
Liyunchallay Liyun
saqsa kunka liyun (bis)
mayladu kiklluchapiraq
awraw Takiwanki (bis)
Tukuschallay tuku
misi uya tuku (bis)
mayladu kiklluchapiraq
tukuy Takiwanki (bis)
Asnuchallay asnu
rinrisapa asnu (bis)

Gnero de la cancin: Pumpin para

nuestras alegras. (bis)


Lugar: Departamento de Ayacucho.
Adaptacin: Ral Cisneros, Pablo Sandoval

PAQARINKAMA

Adios niwaya paqarinkama


dispidiwaya paqarinkama
sumbriruta huqariy paqarinkama
makichata huqariy paqarinkama
Ripuchkaniam wasichallayman
pasachkaniam wasichallayman
paqarin punchawam
tupaykusunchik
paqarin punchawam
tinkuykusunchik
Sumbriruchayqa vikuamantan
chulluchallayqa alpakamantam
altuman huqariy paqarinkama (bis)
RIMASTIN:
Paqarinkama, tupananchiskama
warma masiykuna

Gnero de la cancin: Toril


Lugar: Departamentos de
Ayacucho, Apurmac y
Huancavelica
Autor: Popular
Adaptacin: Ral Cisneros,
Vicky Coronado

tayta intiqa pupuykipian


tayta intiqa hawaykipian

WALLPA WAQAY
(nios)
Galluchaymi kapuwachkan
sumaq gallucha
aj secucha
sumaq takiqcha
aj secucha
sumaq tusuqcha
(nias)
Wallpachaymi Kapuwachkan
sumaq wallpacha
oqe wallpacha
sumaq takiqcha
oqe wallpacha
sumaq tusuqcha

Hawachan:
(nios/nias)
Gallu hina utu hina noqa kayman
karqa
inti kama puuqtiki
kokoroko niyman
kikiriki niyman
Wallpa hina chiuwi hina noqa
kayman karqa
inti kama puuq tiki toqroq toqroq
niyman
chilak chilak niyman

(nios)
Rikchariychisa hatariychisa
llapa warmacha
rikchariychisa hatariychisa
llapa erqecha
tayta intiqa pupuykipiam
tayta intiqa hawaykipiam
(nias)
Rikchariychisa, hatariychisa
llapa warmacha
rikchariychisa, hatariychisa
llapa erqecha

Gnero de la cancin: Huayno


Lugar: Departamentos Cusco y Apurmac
Autor: Ral Cisneros / Pablo Sandoval

ALLINLLACHU
YAYKUKAMUYCHIS

rimaykuykichis yaykukamuychis
(bis)
kaypin kunanqa pukllakusunchis
kaypin kunanqa yacharisunchis
willaykunatan uyarisunchis (bis)
ayninakuytan yacharisunchis
wiananchispaq qespinanchispaq
(bis)
hawachan:
pasaykamuychis yaykuykamuychis
kay sumaq yachay wasichaykiman
tusuychatapas takiychatapas
kuskalla kusi tukuykusun
kuskalla kusi takiykusun
pasaykamuychis yaykuykamuychis
kay sumaq yachay wasichaykiman
watuchitapas wintuchatapas
kuskalla kusi yachaykusu
Gnero de la cancin: Toril
Lugar: Departamento de Apurmac
Autor: Ral Cisneros, Pablo Sandoval

HUK LIMON

Huq, iskay, kimsa, tawa, pichqa,


suqta,
qanchis, pusaq, isqun, chunka
kapuli

Huk limoncha wichiykamun


sachanmanta urmaykamun
miskichatam asnan limon
aaau limonchallay.
Iskay naranjam wichiykamun
sachanmanta urmaykamun
miskitam asnan naranja
aaau naranjachay
Kimsa mandarinakunam
sachanmanta urmaykamun
miskitam asnan mandarina
aaau mandarina
Tawa tunam wichiykamun
pinkanmanta urmaykamun
achachaw hawachanqa
aaau ukuchanqa
Pichqa duraznum wichiykamun
sachanmanta urmaykamun
miskitam asnan durazno
rumi sunqucha durazno
Maskay maskay mas ruruta
chunkakama Yupanqui

Gnero de la cancin: Carnaval


Lugar: Departamento de Apurmac
Autor: Vicky Coronado
Adaptacin: Ral Cisneros

Похожие интересы