Вы находитесь на странице: 1из 20

K J K

F,
M

P

I I


A
A M H,
Mw, C
A FA
A M
C F
,
A

F
K
J
F
I ,
F C F
F , Mw, H,
F F
FF MO

C,
C
F .
GJ F
C O K

MF.
P
M A, dFF H

FK
vI. F, H,

v, Fg

,
,
FC, , , FL,
O C
A. A M
P PH .

1-15 K 2017

v O
A A .
v C A
M FM J
M HF
. FJ H
A M
A
M CA.
M F, Q,
, , I .

A,
E
pC,
,
,
,
,

A
F , ,
A .
,
FA
M GF
Cw, vFF, (,
, N)
CJ,
.

C
F , Mw, C
A , ,
FA M
, Cw, vFK,
vF,
I,
FM

F .

F
,

FF,

O, GO
M O F
F
K A.
O O
M A.
A, vK, A, FK K,
, O, I, Cv, F,
M M O
M F K FA.
A F ,
F
Mw,
A

1-15 K 2017

www.aanmeegamalar.com

www.aanmeegamalar.com

A M

F MF
CA.

F A M
MM I I C F
M ,
K F , ,

O
,

F A
M A.
AMJ
F

N vH
,

A A M
A FA. FK
P G b
A M C
F ,
A.
MJ O
, PH ( )
, MJ ,
RF (F), RF (
A, (AC
G ), ARF
() A RF A
F. MJ
HMJ M
, M, ,
, A P
A, K
.
M FJ M
P M O
A,
vK,
FKK,
I
,
O, , M, Cv
, F
.
, A M
, ,
,

K J K

I I

A M F , AC
.
A M K, E,
, CK
F CF iP MJ
O.
MJ O F , , x
A MJ
OA.
b
Q

J FJ
O.


A

M F
.
I

F A
F
F

, , M
,
F
F
P
RF
(F
), RF (
A), C ,
ARF,
A,
,
,
M
L F
.

A
MJ F FM
HF

. F
M FM, I

FL
LPC
AF M
.
, ,
FK F
ML A
FJ P
N MK .
: .,
M
7305442299

WJ P

1. M

2. O I H

3. J
4.
,
,

1-15 K 2017

5.

6. A
7. I P

8. K O

1-15 K 2017

www.aanmeegamalar.com

www.aanmeegamalar.com

.
HL,
M
b M F
,
F C
A i
OL M
.

wI
A
zK
F
F
F
YQ
F

HMJ

16-31 2016

16-31 2016

www.aanmeegamalar.com

www.aanmeegamalar.com

K KC F
F.
K K F.
KJ G.
K v
E.
FK . K ,
I F
N C . F H
I E. F
E GF
? .

FC

, ,
FK
K.
K!
w pJ.
K AA
F.
H

K J K


P vvF
vvF
C
, P
HK
C
PFA
vvF CF
A

A
P
A.
vvFA 4
K 4 HK
.. 4
P. K
. 1250
.
5000 . 5000 O
2500 . HF 2500
... .. WNA
A.
, , , L

1-15 K 2017

..
5000 F
F HM
PA.
F QKF
A
LF
FJ A.
F
. F
A H
HA.
LF
, ,
QQ b FK,
, EK
F e Q FK
L. LF
W G
F A.
G
vvF Pf AJA.

I I
G
. L
A, H C
FL
A F.
, G. F
F
G.
FL

G,
OC .
L
. L
P
N
A.

PF F w .

F A.
F C O
.
Q F CF C
P P L, ,
.
, G
G A
M

M
.

OC

JP F A.
F
P .
,
O A.
PFJ frontal cortex
F
E
,
IF
cA.

PJ


. J ML
, , , vK
A

. , FM
K C G AA.
MO
H

A. Q L F
P. ,
M F.

OC
.
,

OC .
OC
C,
A.
, O, F
C,

.
C A.
QQ
N
A.
1-15 K 2017

K J K

I I

H
C
FKL

NJ M L
JL F,
C
H
,
H NA.
H
M .
C JO C
I H .
M L JL

O
H
A. H
FF,

, F bF
() H F, M
JL

Q
bF
cA. H, L
H , b P
NA.
AC,
C CF.

N
C. MF
,

J
v
b P NA.

A A, H, , C
O M O . i
P P C P
FM.
P F A .
M A
O . P, , F
M C .
M C .
. M, F , HK O .
H M J N
.

. vF
.
,
K,
C
F
M

10

1-15 K 2017

1-15 K 2017

11

www.aanmeegamalar.com

www.aanmeegamalar.com

M ....

www.aanmeegamalar.com

12

F , U
O
FQ G
KQ G
. I K P
O
MF K C
F O
. F K 14
F F . I
F
A.

, , F, w
,
,
K

GO MK
A.

FJ

F
P.
. F
A K
.
O,
M
A .

FJ A

I K P
A H
F A.
FJL( CJ
K K )
F J V
. U vF
F
M V F

F .

e F
FJ A

F O, K
FL K v
L F
(i ) GH.
, Fe JC
I O.

1-15 K 2017

1. FJ Q
c F
J
F O, K
FL K v
.
O Q c M
. O , ,
K, Aw K
F O F Q
vO c F
O.

2. O
F A
FJL I
J I
. F
O
F .

3 . FJ
O

G F
F, , , ,
, , , F,
G A
O .
O, F
C .
OI
C A ,
FH
. F ,
(
P )
L
K O.
F

F G A A.
- H
F F FJ
F MN
. F
F M K

I I
F F FF e
FK .

- A
N

- I: L
-

MJ MN

AA.
FM :
FMFL O
MJ
FF F
CM L
YAF
.

m O: mK
L O
F
M

F F
M

A

O L
F F
MJ MN
O
F
F
M
OA.
P K
K O :
K
c H

C .
M F
EO

.
e J
KO
Q
A
.

1-15 K 2017

13

www.aanmeegamalar.com

K J K

K J K
J H (J)
. L
KO , L
i J, ,
E .
J
H e E
M H
M . e
K F I
, F
KO

M
MM
AM KOK M G
C A A.

K O ?:
e

,
Hv M
e G F

F, L , Q

, O
, e CD
KO .

O
F

14

1-15 K 2017


U O O,
H , L
Y
cK O, H a
, , F
,
F FL
M.
F O
, F A
O.

eF O A
1.O S
F, O F, FM

e JC .

AO

KF N . 2. FF
M
M.

FJ ,
, , L
O A
M .

: 9380949626,
http://www.vmission.org

P .. .
e J F 7,000
J K F
. F K J
K
H . P P
e ,
. &J K F
. F e F
F.
K K.
J K F

aanmeegamalar@gmail.com
whatsapp: 7299992699
1-15 K 2017

15

www.aanmeegamalar.com

FJ

CP
F J
A. C
I H P
. H F , ,
, M, , ,
,
L .
e ,
P I
N . F
L K O,
C
.

F A.
cK O,
() ,
H AO, H
H , CO
b H C
L .

www.aanmeegamalar.com

www.aanmeegamalar.com


vF

K J K

16

1-15 K 2017

.
LF ,
N M MF
; F C
O
HP

vF
A. C HP bM
cA M G
C C
.

, M

HK
A. :
1.
2. HM
.
F
L

.
,
,
,


H JO
E;
F A H JO
A

F
F
;
HK
P O
F
.
Q HP
H

.
J

F
F
C
A

F
J

QH

P
M O

QJ
M F


M F

.
K
M M C
O Y
. FJ

F
M M


MJ iK
.

F
O

F O
Y
F
F
I
. O H
L F Y
QJ M F
K
M
M M . F
AO MJ
J M M
bM
N
F Q
.
MA. ,

F I A
Q.

, , I, M,
H
NF, F

O M
MF

H :

1-15 K 2017

17

www.aanmeegamalar.com

www.aanmeegamalar.com

A
H
Q

P E A

P
vF.
M
M L
.
G LF
G F

M
P
F C
. , C
FJ

P I
NJ O
F
N

I I

K J K

K F

I I

FK
F
K
F
, L

CO OF
. J K
F K
.
d

, c

E P K
, G c
, H M
F
O
F A .
J c
HC
M O
K -
A.
F 3 GI
H P I
.
Y.
GI H
F .
M . P
O
.
11 GI F H,
F F,
HO

F
.
22GI F H
, F K
N,

18

1-15 K 2017

GO F
GF
O
CF
. M .
31 GI H
H Y. YA.

F
Y
A.
62
GI H
J FJ
A. HK, dQ
H A.
E H
GJ ,
A.
.

M N

, JK I
K
, J
M
G

H
H
J.
H

, H . H F
H ,
C
, v
H .
Q, I
M
K
F.
, O
K GP F
. C b
F, C FK M
F, FJ


G .

GF
F
N A O
OHOH
Q F . M
G .
F F HK . C
AO K
Q, ,
F N
, P O
H
.
I
F
G , M
F M ,
y M ,
H F N FA.
O H O
bM A. I

H
N
FJ A.
1-15 K 2017

19

www.aanmeegamalar.com

www.aanmeegamalar.com

F C

20

1-15 K 2017

F M M.
O .
F C P C,
.


KS A N .
O . K
O .
. HH
C . O .
F F
QJ A. QJ
F . F
i F O. O
,
O.
O . K
F, , ,
. F b P, M
F .
P M F C .
F
.
, Q .
c , M
. FJ
. Q J
A. F
C .
O . OF
www.dhyanfoundation.com F
I A F, F

CF K
.

.
M H

PM

F .
A
wMQ, F SF
N.

JC F
C A
:
9841430369
1-15 K 2017

21

www.aanmeegamalar.com

www.aanmeegamalar.com

N ,
, HL
P. J H MF.
P O A..... KO.
KSO L H.
F . PH F
OJ A.
O F,
. , HF M L
CP F.
bF , H
O G MA. M,
b KM ?. . PH F
. , ,
H A.
Q , e F .

E...

OM
K
F, OJ M OO
H AQ.
JJ H,
64 . OJ
,
T
cA .
VQ, A, ,
v

O
O C. AQ P
F FFF P.
J I C
AQ w AQ
P, w AQ
P :
K AQ: ,
C
O .
AQ: OJ
N
.
F
AQ: M
N C R

22

1-15 K 2017

( , K, ..)

M . NL
AQ.
vK AQ: MH ,
G F ,
AQJ C.
F K AQ: , i
AQ .
IQ AQ: KO
P .
FQ AQ: b F
- F C
.
F AQ: H
O MO

K.
HK.
K K
F c
E
:

CK:

16, bw Q, 4 ,
EO A,
600024, I, F
C 7299992699-/ 8939499598
1-15 K 2017

23

www.aanmeegamalar.com

www.aanmeegamalar.com

w AQ

M J
O
N I
M
A.
K FJ,
, C,
&H

K J K


C A

eF EJ
.
C A
G MA
. O

F M F
A M
OFA.
Q

i

E

P
!

OF
A F
. QQ

e
F A .
FL
M
O O
AJA.
H

.
A
Aw p
. H

24

1-15 K 2017

M. H
T
Y U
C. H
Y vI v
A Y

A O.

--
J JC

A.
FF J
Y A
.
AJ
F
O
1893-
5- F A
FM A
H.
Hw. F
w.
O
F
. H
C Q
.
C
.
TJ Y U
Cw.

Q
HM
I

HMO

M
e

e HM ,
FJ HMJ
.
. ;

. .
M
.
.
H
M b, A
J M H
AC
N
O

FA.
Q
OO C PH
MA.
TJ

J
.
U Y
vI v
A
CF
,
vI v A
P;
1894-

M
M
T
M. A
. T
F. Q
P; W
A
F c
. C
H O
Y
O A
c JC O .
M
M
C F
F A
.
Q

A TJ NL
vI v
A 1920-
M IFO

F
HFGF

H .
1917-

F
GF
CJ F GM.
-- S
vF

M v
R 1925- GM.
M ,
NO

H IP,
AC
N P

M . O
M
I


P A;

c .
.
A.

M
H
c H
M
.

MJ

.
H
c Pi.
A
.

OF
OF
. Q
.
i G,
M W AA.
O G
Q F
A.

c
M
P .
C.
A.
1-15 K 2017

25

www.aanmeegamalar.com

www.aanmeegamalar.com

O N

I I

H Q
E; c
c

F.

O J
c M ?
J
c
?
,
,
A A c

Al

M F
A
c GM .
,
A.
M
A.

G
Q A.
J J
A. Q
I.

AMA.
,

b - F
C
- P FA.
A; F
b; OL
e C . H
J

C .
L A .
c .
G A.
G AJA. Q
OF Q
O c F
FA. JL
FM A
L FA.
L
.
c A .
.
G,
. FL
MM .
i
.

C
AM. c C

26

1-15 K 2017

F
c M .
M J IP M
P A.
C. A.
M FA.
H ,
HJL
MAl. F F
M
c .
G
P W PH;
SQ .C.J
P; c
. G
C. CP
M.
c J
? .
, M, H
H,
;
Q,
.
c
PM P
M. MF
M
O P.
MM.
M FO.
eF
G? I ?
, ,
? .
?
, c
P G
A .
Q.
. c
M . O P
CFM;
? F
.

M F I. c
C, FJ
M A. c
HIP A

I I
A. M C IP F
P. C JP c
LF, ?
. GI! A.

Q FL MMM
HAM

P.
F NJ.
CP N e F AC I.
P. c P Q AC A
Q P Q A
P GF .
G M.
A, ,
JP Q M
A.
HJ P
A JC

I .
H

b
C O F, F

HJP F Y
Q A
F
. L
. Ci?.
A I
A
P,

O
FA.

?
F , P

F . , Q

.
Q
H
H F

, M
A

O M, Q
L

?
. H
FA. IP

H O L Q J
FO.

IP

F.

A
. M-I
- J F I .
-H
- A. QQ
Q HFH. A .
M. IP A
F F-
- C F-- .
- A. AM. Q C
Q H .
.
.

A;
M

GM
A; I O

F, F F A
Q
,
M
M
. O
? F iF
, Q H . ,
, O .
? Q F
H, .9894595909
O.
Yogoda Satsanga Society of India
MP, E
Website Address www.yssofindia.org
1-15 K 2017

27

www.aanmeegamalar.com

www.aanmeegamalar.com

K J K

K J K

Q I

K
K QQ
FK, QQ F
F

NA. K FK ,
,
.
QQ J
I N
.
F G
Q Q
F M FK
A.
1. - bM
2. -
3. -
4. - C
5. -
6. -


. GF
. GF
F N . ,
, , M P e
bM . ,
A.


C .
M,
. C
F O
F, F.

K F. , C
A.

I I

.
F

A.

A.
A
FF .

. ,
M M.

C,
.
O e L

A.
bO A.
, C cA.


. M, M, P,

F
Q A.
FK Q F

H A.
QO K,
P A.
, NF.

. M M,
M, P, P
M
A.
O
P,
F,

NM .
J
N M M.

28

1-15 K 2017

1-15 K 2017

29

www.aanmeegamalar.com

www.aanmeegamalar.com

CK-, Of-

C.

CK

CK

S, , F,

AHv

aanmeegamalar.com
.16/18, bv Q, 4 ,
, -600024.
7299992699/8939499598

I.
N CK M

A.
I
M


, M
M
.


A.

8939499598
7299992699 / 9677159070

30

1-15 K 2017

FK

eF c K
F MM ,
F , K
M C K ,
FF
KM P.
F , K
M O , C
C H
. CP CM,
E K M,
P C F,
MK J
NM.
J ,
J . K
iO ,
F
AM. ,
FL AN
.
C ,

K P C O
FJ MA M
P.
PF
, C OO
FE O

, .

FK
FE M.
M , H
Q C GJ K
M ,
.
C M,
L
O O O
M A.

F F,
NF F
C F
K

M
M
M

.2500

.5000

x M

M C
A
MO ,
, GC
HKA.
GC P
ML

H
M :

8939499598 / 9677159070
aanmeegamalar@gmail.com

A...
e.

F O
e. J F
c CK
OA...
K J, ,
C, e K
, E
, JL C

MI
.
c
e K...
:

7299992699 / 8939499598
aanmeegamalar@gmail.com

1-15 K 2017

31

www.aanmeegamalar.com

www.aanmeegamalar.com

CK M
c


K
&
F

F
Q K M
K
P A A
F C .

A
F

OO
e
.
, K M .
PH O
. OO O Q
O I
A.

www.aanmeegamalar.com

32

1-15 K 2017

(7.5 )
Q Q .
M CJ
CJ mv
K
Q ; F
K

Q ; CJ mv K
wQ ( Q)
. ,
I HFL
.
QJ :
H

M,
, C, M ,
J
F

MF F .
xJ
P , HK,
H
c. Q F
QHJ C.
K H .
Drop out from School AM. ,
v H J O
Q
.. C , M
K A F i
M .
MFM. - M
H .
f H .
F I
. ,
F, .
QJ ,
, ,
.
F F
PJ.
K H
.
, Q .
F FH M F.
J O .
2 Q Q
. .


F
. F,
A, i, , F
2 Q Q
. K .
Q
Q .
P, , A
.

P
. A F
.
O . ,
. , ;
A Q
. P C,
IIC H
. K?
GH E.
K
GJ FK. P
GI,
CJ Q. G
FI. ,
. C, L

H . Q
P, F
M A .
F J P
A.
P M
MF. K N
.
A .
P, .
H
b. b.
A F. QJ
H, c
G .
QF F
F, F - F
J FO F
iP Q KC
H b A.
QAO

b P O
MM N.
1-15 K 2017

33

www.aanmeegamalar.com

Q
C
Q J

Q C F
M
PA.
J
QC
QK J
M
H

M Q
QQ E
A.
AO Q A
F A , CJ
F - A
A.

. CJ
MAF 12 C (C )
P 30
. O
Q J,, N
P
.
F
F;
wF
.
mv
F N.
Q,
wQ,
Q,
wQ mvQ
F (G) .
Q HH
E. CF
(F G C .
) 12- F Q
QJ A.
K Q
M Q . CJ
2- K
Q Q .
H C 2-IF Q
K
Q Q Q,
Q .
QJ
QJ
. O C F
(7.5 ) Q
, L F F
(7.5 )
Q , F

34

1-15 K 2017

J .

.
MJ
O M. E
E F C
A . F

. J N
F
.
,

H
N
.
F F
c P, H
H P,
O F E
K F AP O
PHA.
M G
K O. F P
J

F
i ML P
H.
, F P

Q
G IJ

F K
Q M
G
F
I
C.

O
K
P
M.

C,
Q G
IJ F
I. F
K
Q
M
G P.

Q F
CH
J

A.
J
,

I
F
E
F Aw.

Q F

P.

F ,
I
H.

.
Aw

1-15 K 2017

35

www.aanmeegamalar.com

www.aanmeegamalar.com

QF O
; P IO
. J

A.. 200 - A.. 300 A .
vA O
PH FM
P ,
P
F c
A.
c: F

P. F
F, cL
M
H . O C
F (A.H. 400-A.H.800) I
A MA. I
NJ
. J
N
.

M.

.
C ,
F .
C F F ,
FJ I ,
QO F
O,

C.
F, , F

Q
J A .
H , AwK i
F F .
AwK Q O
M J
e
J

N
M F. FF

P.

M
H.

F
F
M
. O
K, H
A K, I
MJ A.
M
F .

A.
A, F.
K K
N .
, N
. O O,
F C
P J.
H,
M,

,
H,
M M AC
.

36

1-15 K 2017

.

. QQ
QQ .
aK A F
.
H F A M
. c
. Q M
A Q
O .
.
N QQ
. H
.
H
GF
. ,
, , N,
K
.
H

Q
A ,
H

Q
A K .

GA

. QQ C
AA.
A
F E .
O Q CF
. G.
W

MA
. .
H , K
GA.
, , J
G E,
G QQ

A b
AMA. P
C. Q b
F ,
K.
Q b MF
? ,
H
F
T KC, E
,
C.
F
4.30
EJL 6 E

PM.
F

A.
H
K C.
J
L F
A.
I .
A FJ
,

I
K
, H,
E
p

HF T
A.
G

A.

J
FJ
Q

M F
K

A.R.R.

FC 17
9840369513

Owned, Published by C.NAGARAJAN. Design by BHAANRAJAGRAPHICS, CHENNAI. Published


from New No.16, Old No.18, Bharatheeswarar Colony, 4th Street, Kodambakkam, Chennai - 600 024.
Editor : C.Nagarajan,
E-mail: aanmeegamalar@gmail.com Website: http://www.aanmeegamalar.com Cell: 7299992699

1-15 K 2017

37

www.aanmeegamalar.com

www.aanmeegamalar.com

H KC

N
QQ .
Q F
.
H K ,
A N
E , .
H F F C
E .
H KC
C . F .
QQ
O KC
.
M, KC

N. H K

H
KC

Q H P
.

K J K I I

www.aanmeegamalar.com


a C

, , , ,

. K
F A QGJ
G .

M
J,

,

C C
.

M

.
F M
A i.
O
A C .
C J
M
a
C.

F
M

FK

J
H

F
K

38

1-15 K 2017

.
K O P
O N
A.
L MA
M.

H
A F A.


M . b

bA
.
A.
C.
G
O M, cK
N

.

AC
M.

M
,
J
O
,

GF
JL

J
F
A.