You are on page 1of 3

BHAGAWAN DOMYA

I Gusti Agung Ngurah Panji Palguna / 21 / X MIA 5


Kacarita wnten Sang Pandita, maparab Bhagawan Domya, madu pasraman ring jagat
Ayodhya. Ida madu sisia tigang diri, soang-soang maparab : Sang Utamaniu, Sang Arunika,
miwah Sang Wda.
Makatiga sisian punika kauji, napi k sayuakti bhakti ring guru? Tata
caran nguji utawi mintonin, kapertama, Sang Arunika kandikayang makarya
ring carik.
Sadurung, Ida Dang Guru sampun micayang kaweruhan indik
kadharman. Duaning asapunika, Ida Dang Guru, nitahang mangda Sang
Arunika ngamargiang makarya ring sawah praragan, nnten dados ngedih
pitulung ring anak tiosan.
Sang Arunika sampun nandur pantun ring carik. Ri sampun lanus
entik pantun, wnten sabeh bales pisan sane kadulurin blabar ageng,
mawinan telas embed pundukan carik. Antuk ajerih idan, pantun
kalancah antuk toyan ageng, mautsaha ida ngempelin toyan punika.
Kacrita during su, empelan punika sampun embed. Pingkuda-kuda
kaempelin, malih kmanten embed.
Antuk

jengah

kayun,

anggan

idan

kanggn

ngempel

toya,

nyelmpang ida ngentungang angga ring toyan. Paindikan punika kaaksi


olih Dang Guru Domya, raris ida ngandika : Cening Sang Arunika matangi
idwa, dahating pageh cening mayasa, kantos idwa ngempl toyan antuk
ragan cening. Jani bapa maang cening adan, Sang Udakala, sawirh cening
ngentungang ragan cening ring toyan. Malarapan bhaktin cening, cening
lakar mangguhang kasukan sekali sidhi mantra, andi ngucap.
Mangkin Sang Utamaniu sane katurksain. Kandikayang ngangonang
lembu, raris Ida Sang Utamanyu ngangon. Ri kala ngangon, kocap ida kluwn
pisan. Punika mawinan ida ngangndong utawi ngedih-idih, utamanipun
ngedih ajengan anggnida pangupajiwa. Sakwanten pikolih idan nnten
pisan katurang ring ida dang guru. Indik punika kawikanin olih Ida

Bhagawan Domya. Raris Ida mawacana:Cening Sang Utamaniu, tata


kraman anak manadi sisia bhakti ring guru, patut ngaturang pikolih ngdihidih, sing patut ajengan cening padidi. Sang Utamaniu ngaturang sembah
kadulurin nunas pangampura, duaning marasa iwang.
Bnjang semengan, malih ida ngangon, sinambi ngedih-idih. Pikolih
punika katurang ring ida dang guru. Sawusan maturan, malih ida ngedih-idih.
Duaning kaaksi olih ida, Sang Arunika mingkalihin ngedih-idih, raris kawara,
dning kabaos lobha. Santukan kluwn kalintang, raris ida nayub susu
sareng godl ring nyonyon lembun. Duaning taler kauningin, mabaos ida
dang guru sapuniki. Cening Sang Utamaniu, pelihlaksanan cening buka
kto, tusing dadi cening nyuwangin mertan ia I godl, sawirh lakar mapuara
godl berag akig.
Sang Utamaniu ngaturang sembah tur nunas pangampura. Bnjang
pasemengan malih ida ngangon, nnten ngajengang getah daun madori.
Santukan getah punika panes pisan, nyupsup rauh ring panyingakanidan,
mawinan mida buta. Paling ida ngruruh lembun, tan kaaksi wnten smr,
irika ida runtuh macemplung.
Sasampun sore, mawali lembun ka badannyan nnten wnten
ngatehang. Duaning nnten nyingakin Sang Utamaniu, paling Ida Peranda
Nab ngruruhin. Bnjang semengan, kapanggihin Sang Utamaniu ring
tengah semr. Ri kala kataknin sane mawinan ida runtuh ring smr.
Sang Utamaniu nguningang raga buta ngajengang getah madori.
Pariangen

Ida

Peranda

Guru

ngaksi

sisianida

ngemasin

buta

sangkaning dahat bhakti ring sang guru. Pamuput, Sang Utamaniu kapaica
Mantra Aswinodwa pinaka tamba mangda panyingakanidan waras kadi jati
mula. Sangkaning kateleban Sang Utamaniu ngamargiang swadharmaning
sisia, raris kaicn ida waranugraha marupa kawruhan miwah kawissan olih
Ida Bhagawan Domya.
Mangkin Sang Wda sane kapintonin. Sang Wda kanikain mangda
jenek ring pawaregan ngaturang rayunan ring ida dang guru nyabran rahina.
Malarapan antuk bhaktin Ida Sang Wda ring dang guru, saha setata tinut

ring saluir pituduh sang meraga guru, raris ida kaicn panugrahan
pangeweruhan miwah wda mantra.
Sang Wda raris mapamit, mantuk ka patapanidan. Ida uning pisan
mangkin ring pakwuh molihang kaweruhan utawi kawikanan, mawinan ida
mapkayun ring angga. Daging pakayunidan, Yan manian idwk ngelah
sisia, lakar bang ia ngedih Sang Hyang Mantra, sing ja lakar idihin sesari,
buina sing ja lakar uji buka Ida Bhagawan Domya nguji dwk Asapunika,
pakayunan Ida Sang Wda.