Вы находитесь на странице: 1из 29

ÐÀIJÎÅËÅÊÒÐÎͲÊÀ ÒÀ ÒÅËÅÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯

ÐÀIJÎÅËÅÊÒÐÎͲÊÀ
ÒÀ ÒÅËÅÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯

ÐÀÄÈÎÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ
È ÒÅËÅÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

RADIO ELECTRONICS
AND TELECOMMUNICATIONS

ÓÄÊ 62-55:681.515

Â. È. Ãîñòåâ

ÑÈÑÒÅÌÀ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ ÒÅÏËÎÍÎÑÈÒÅËß


ÍÀ ÂÛÕÎÄÅ ÑÌÅÑÈÒÅËß Ñ ÍÅ×ÅÒÊÈÌÈ ÐÅÃÓËßÒÎÐÀÌÈ

Èññëåäîâàíà ñèñòåìà ðåãóëèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðû òåï- ÐÅØÅÍÈÅ ÇÀÄÀ×È


ëîíîñèòåëÿ íà âûõîäå ñìåñèòåëÿ ñ íå÷åòêèìè ðåãóëÿòî-
ðàìè, êîòîðûå êðîìå òåìïåðàòóðû ðåãóëèðóþò òàêæå Çàäàííàÿ òåìïåðàòóðà òåïëîíîñèòåëÿ θ 3 ïîääåðæè-
îáúåìíûå ðàñõîäû èñõîäíûõ òåïëîíîñèòåëåé. Ïîëó÷åíû ïî- âàåòñÿ çà ñ÷åò ñìåøåíèÿ äâóõ èñõîäíûõ òåïëîíîñèòåëåé
êàçàòåëè êà÷åñòâà ñèñòåìû â ïåðåõîäíîì è óñòàíîâèâøåì- (íàïðèìåð, õîëîäíîé è ãîðÿ÷åé âîäû èëè ïàðà).  ïðî-
ñÿ ðåæèìàõ. öåññå ôóíêöèîíèðîâàíèè ñìåñèòåëÿ ðåãóëèðóþòñÿ îáú-
åìíûå ðàñõîäû ãîðÿ÷åé Vг è õîëîäíîé Vх âîäû ïðè
ïîääåðæàíèè çàäàííîãî ðàñõîäà òåïëîíîñèòåëÿ íà âûõî-
ÂÂÅÄÅÍÈÅ äå ñìåñèòåëÿ, ðàâíîãî V = Vг + Vх.
Ïðè ñìåøåíèè áåç îòâîäà òåïëà äâóõ æèäêîñòåé ñ
Ñèñòåìû ðåãóëèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðû òåïëîíîñèòåëÿ ðàçíûìè òåìïåðàòóðàìè â óñòàíîâèâøåìñÿ ðåæèìå çíà-
íà âûõîäå ñìåñèòåëÿ, îñíîâàííûå íà ñìåøåíèè äâóõ ÷åíèÿ òåìïåðàòóðû θ è îáúåìà V ñìåñè ñâÿçàíû ñëåäóþ-
èñõîäíûõ êîìïîíåíò, øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ â õèìè- ùèìè óðàâíåíèÿìè:
÷åñêîé è ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè. Ê òàêèì ñèñòåìàì
ïðåäúÿâëÿþòñÿ äîñòàòî÷íî âûñîêèå òðåáîâàíèÿ. Íàïðè- Vг (θ − θ г ) + Vх (θ − θ х ) = 0; V = Vг + Vх , (1)
ìåð, îòêëîíåíèå ðåãóëèðóåìîé òåìïåðàòóðû òåïëîíîñè-
θ = (Vгθ г + Vхθ х ) / V . (2)
òåëÿ îò çàäàííîãî çíà÷åíèÿ â óñòàíîâèâøåìñÿ ðåæèìå
äîëæíî áûòü íå áîëåå 0,5 °Ñ, âðåìÿ ðåãóëèðîâàíèÿ íå Ïðè òðåáóåìûõ (çàäàííûõ) òåìïåðàòóðå θ 3 è îáúåìå
áîëåå 120 ñ, ïåðåðåãóëèðîâàíèå íå áîëåå 3% [1]. Öåëüþ V3 òåïëîíîñèòåëÿ íà âûõîäå ñìåñèòåëÿ çàäàííûå îáúåìû
óïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå òðåáóåìîãî ðàñõîäà è ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû âû÷èñëÿþòñÿ èç óðàâíåíèé (1)
òåìïåðàòóðû òåïëîíîñèòåëÿ íà âûõîäå óäàëåííîé ìà- ïî ôîðìóëàì:
ãèñòðàëè ïðè èçìåíåíèÿõ òåìïåðàòóðû è îáúåìà èñõîä-
V3 (θ 3 − θ х ) V (θ − θ 3 )
íûõ ñìåøèâàåìûõ íîñèòåëåé. Â äàííîé ðàáîòå ìåòîäîì Vг = ; Vх = 3 г .
ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ â èíòåðàêòèâíîé ñèñòå- θг − θх θг − θх
ìå MATLAB èññëåäîâàíà ñèñòåìà ðåãóëèðîâàíèÿ òåìïå- Ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà ìíîãîñâÿçíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
ðàòóðû òåïëîíîñèòåëÿ íà âûõîäå ñìåñèòåëÿ ñ íå÷åòêèìè òåìïåðàòóðîé è ðàñõîäîì òåïëîíîñèòåëÿ ïðåäñòàâëåíà íà
ðåãóëÿòîðàìè (ðåãóëÿòîðàìè, ðàáîòàþùèìè íà áàçå íå- ðèñ. 1. Ïóíêòèðíûé êâàäðàò 1 â îáúåêòå óïðàâëåíèÿ ñî-
÷åòêîé ëîãèêè) è ïîëó÷åíû ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà ñèñòåìû ñòàâëåí íà îñíîâå ôîðìóëû (2). Ïóíêòèðíûé êâàäðàò 2
â ïåðåõîäíîì è óñòàíîâèâøèìñÿ ðåæèìàõ. íà âõîäå ðåãóëÿòîðîâ ñîñòàâëåí íà îñíîâå ôîðìóëû (3).

26 ISSN 1607-3274 “Ðàä³îåëåêòðîí³êà. ²íôîðìàòèêà. Óïðàâë³ííÿ” ¹ 2, 2004


Â. È. Ãîñòåâ: ÑÈÑÒÅÌÀ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ ÒÅÏËÎÍÎÑÈÒÅËß ÍÀ ÂÛÕÎÄÅ
ÑÌÅÑÈÒÅËß Ñ ÍÅ×ÅÒÊÈÌÈ ÐÅÃÓËßÒÎÐÀÌÈ

Ðèñóíîê 1 Ðèñóíîê 2

Òåìïåðàòóðû ãîðÿ÷åãî è õîëîäíîãî èñõîäíûõ òåïëîíî- Ïðè ìîäåëèðîâàíèè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå çíà÷åíèÿ âå-
ñèòåëåé îáîçíà÷åíû ñîîòâåòñòâåííî θ гн è θ хн , à èçìå- ëè÷èí è ïàðàìåòðîâ ïåðåäàòî÷íûõ ôóíêöèé, èçîáðàæåí-
ðåííûå – θ г è θ х. íûõ íà ðèñ. 1:
Äèíàìè÷åñêèå ñâîéñòâà äàò÷èêîâ òåìïåðàòóðû ãîðÿ-
÷åãî è õîëîäíîãî òåïëîíîñèòåëåé îïèñûâàþòñÿ ïåðåäà- θãí = 150° C; θõí = 10° C; θ3 = 39° C; V3 = 0,51;
òî÷íîé ôóíêöèåé
b = 1/15c–1; a = 1c–1; c = 2c–1; τ = 5.
a (3)
Gг ( s ) = Gх ( s ) = . Ïðè çàäàííûõ çíà÷åíèÿõ âåëè÷èí ñîãëàñíî ôîðìóëå
s+a
(5) â óñòàíîâèâøåìñÿ ðåæèìå çíà÷åíèÿ îáúåìíûõ ðàñõî-
 óñòàíîâèâøåìñÿ ðåæèìå ïî îáúåìíûì ðàñõîäàì ãî- äîâ ãîðÿ÷åé (ïàðà) è õîëîäíîé âîäû îïðåäåëÿþòñÿ:
ðÿ÷åé (ïàðà) è õîëîäíîé âîäû ïðè θ г = θ гн è θ х = θ хн
èìååì: 0.51(39 − 10)
Vг3 = ≅ 0,106;
150 − 10
V3 (θ 3 − θ хн ) V3 (θ гн − θ 3 )
Vг3 = ; Vх3 = (4) 0.51(150 − 39)
θ гн − θ хн θ гн − θ хн Vх3 = ≅ 0,404; VгЗ + Vх3 = V3 = 0,51.
150 − 10
è
Íà ðèñ. 2 ïàðàìåòðû θ ãí è θõí îáîçíà÷åíû ñîîòâåò-
θ 3 = (Vг3θ гн + Vх3θ хн ) / V . (5)
ñòâåííî T hot è T cold, Vг è Vх ñîîòâåòñòâåííî V hot è
Èíåðöèîííûå ñâîéñòâà äàò÷èêà òåìïåðàòóðû ñìåñè è V cold, à ïàðàìåòð θ íà âûõîäå îáúåêòà óïðàâëåíèÿ îáî-
äèíàìèêà óñòàíîâëåíèÿ òåìïåðàòóðû íà âûõîäå ñìåñè- çíà÷åí Ò.
òåëÿ ñ ó÷åòîì âðåìåíè ïðîõîæäåíèÿ æèäêîñòè îò èñïîë- Íå÷åòêèå ðåãóëÿòîðû HOT è COLD âûïîëíåíû ïî
íèòåëüíûõ ìåõàíèçìîâ äî äàò÷èêà òåìïåðàòóðû ñìåñè èäåíòè÷íûì ñõåìàì. Ïîëíàÿ ñõåìà íå÷åòêîãî ðåãóëÿòîðà
õàðàêòåðèçóåòñÿ ïåðåäàòî÷íîé ôóíêöèåé HOT ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 3.
Íà âõîäå ðåãóëÿòîðà íåïðåðûâíûé ñèãíàë ïðåîáðà-
b −τ ⋅ s çóåòñÿ â öèôðîâîé àíàëîãî-öèôðîâûì ïðåîáðàçîâàòåëåì
G0 ( s ) = e . (6)
s+b ÀÖÏ Zero-Order Hold, à íà âûõîäå öèôðîâîé ñèãíàë
ïðåîáðàçóåòñÿ â àíàëîãîâûé öèôðîàíàëîãîâûì ïðåîáðà-
Äèíàìè÷åñêèå ñâîéñòâà èñïîëíèòåëüíûõ ìåõàíèçìîâ,
çîâàòåëåì ÖÀÏ Zero-Order Hold1 (ñì. ðèñ. 3, à).
â êà÷åñòâå êîòîðûõ èñïîëüçóþòñÿ äâèãàòåëè, óïðàâëÿ-
Ñèíòåç íå÷åòêèõ ðåãóëÿòîðîâ HOT è COLD âûïîë-
þùèå çàñëîíêàìè, îïèñûâàþòñÿ ïåðåäàòî÷íîé ôóíêöèåé
íåí ïî ôîðìóëàì (3.12)–(3.27) èç ðàáîòû [2] äëÿ
α òðåóãîëüíûõ ôóíêöèé ïðèíàäëåæíîñòè ñ øàãîì êâàí-
G (s) = . (7) òîâàíèÿ (øàãîì ïîñòóïëåíèÿ äàííûõ â íå÷åòêèé ðåãó-
s ( s + c)
ëÿòîð) h = 0,01 ñ.
Ãëóáèíà êîððåêöèè òåìïåðàòóðû ñìåñè çàäàåòñÿ êî-  êàæäîì íå÷åòêîì ðåãóëÿòîðå íàñòðàèâàþòñÿ äèà-
ýôôèöèåíòîì Ê. ïàçîíû èçìåíåíèÿ âõîäíûõ è âûõîäíîé ïåðåìåííûõ
Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü ñèñòåìû ðåãóëèðîâàíèÿ òåì- [θ min , θ max ], [θ&min , θ&max ], [θ&&min , θ&&max ], [mmin , mmax ] òðåóãîëü-
ïåðàòóðû òåïëîíîñèòåëÿ ñ íå÷åòêèìè ðåãóëÿòîðàìè, ñî- íûõ ôóíêöèé ïðèíàäëåæíîñòè: µ 1(u ) = 1 − u, µ 2 (u ) = u ,
ñòàâëåííàÿ â èíòåðàêòèâíîé ñèñòåìå MATLAB, ïðåä- ãäå u – ïàðàìåòð (ýëåìåíò) åäèíîãî óíèâåðñàëüíîãî ìíî-
ñòàâëåíà íà ðèñ. 2. æåñòâà U = [0,1].

27
ÐÀIJÎÅËÅÊÒÐÎͲÊÀ ÒÀ ÒÅËÅÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯

Äëÿ óïðîùåíèÿ íîðìèðîâêè (ïåðåñ÷åòà çíà÷åíèé Îøèáêà íà âûõîäå ÀÖÏ θ (k ) â êàæäîì êàíàëå
ñèãíàëîâ â çíà÷åíèÿ ýëåìåíòîâ åäèíîãî óíèâåðñàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, åå ïåðâàÿ θ& (k ) = [θ (k ) − θ (k − 1)] / h è âòîðàÿ
ìíîæåñòâà) è óìåíüøåíèÿ ÷èñëà ïàðàìåòðîâ íàñòðîéêè θ&&(k ) = [θ&(k ) − θ& (k − 1)] / h ðàçíîñòè ïîäàþòñÿ íà âõîä ñîîò-
äèàïàçîíû èçìåíåíèÿ âõîäíûõ è âûõîäíîãî ñèãíàëîâ âåòñòâóþùåãî áëîêà íîðìèðîâêè âõîäíûõ (normin) ïà-
(ïàðàìåòðîâ íå÷åòêîãî ðåãóëÿòîðà) ïðèíèìàåì ñèììåò- ðàìåòðîâ.  öåíòðàëüíîì áëîêå íå÷åòêîãî ðåãóëÿòîðà
ðè÷íûìè: Fuzzy Logic Controller (ñì. ðèñ. 3, à) âûáèðàþòñÿ ôóíê-
öèè ïðèíàäëåæíîñòè membership functions è çàäàåòñÿ
θ max = −θ min ; θ&max = −θ&min ; θ&&max = −θ&&min ; mmax = −m min . áàçà ïðàâèë rules. Ñèãíàë ñ ýòîãî áëîêà ïîäàåòñÿ íà âõîä
áëîêà íîðìèðîâêè âûõîäíîãî (normout) ïàðàìåòðà. Ñèã-
Ïðè ýòîì ïåðåñ÷åò çíà÷åíèé ñèãíàëîâ â çíà÷åíèÿ ýëå- íàë ñ âûõîäà êàæäîãî áëîêà íîðìèðîâêè âûõîäíîãî
ìåíòîâ åäèíîãî óíèâåðñàëüíîãî ìíîæåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ ïàðàìåòðà íå÷åòêîãî ðåãóëÿòîðà ïîñòóïàåò íà ÖÀÏ
ïî ôîðìóëàì [2]: (ôèêñàòîð íóëåâîãî ïîðÿäêà ñ ïåðåäàòî÷íîé ôóíêöèåé
H ( s ) = (1 − e− hs ) / s) è äàëåå íà âõîä ñîîòâåòñòâóþùåãî èñ-
ïîëíèòåëüíîãî ìåõàíèçìà.
u1∗ = − (θ ∗ − θ min ) /( 2θ min ); u2∗ = −(θ&∗ − θ&min ) /(2θ&min );
 ðåçóëüòàòå íàñòðîéêè ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå îïòè-
u3∗ = − (θ&&∗ − θ&&min ) /(2θ&&min ); m∗ = mmin (1 − 2uc∗ ). ìàëüíûå ïàðàìåòðû íå÷åòêèõ ðåãóëÿòîðîâ è êîýôôè-
öèåíòà Ê:

q11=0.024; q12=0.3293; q13 =55.3936; m1=27.4152;

q21=0.9675; q22=0.799; q23=58.2343; m2=28.0226;

K=0.0127.

Íà ðèñ. 4 ïðèâåäåíû îñöèëëîãðàììû óñòàíîâëåíèÿ


à) òåìïåðàòóðû òåïëîíîñèòåëÿ íà âûõîäå ñìåñèòåëÿ ïðè
ïîäà÷å íà âõîä ñìåñèòåëÿ èñõîäíûõ òåïëîíîñèòåëåé
(ïàðà ñ òåìïåðàòóðîé θãí = 150° C è õîëîäíîé âîäû ñ
òåìïåðàòóðîé θõí = 10° C). Ïðè ïåðåðåãóëèðîâàíèè â
1° C, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ïåðåðåãóëèðîâàíèþ 2,5% (ó÷àñ-
òîê êðèâîé ñ ïåðåðåãóëèðîâàíèåì îòäåëüíî ïðèâåäåí íà
ðèñ. 4, á), òðåáóåìàÿ òåìïåðàòóðà íà âûõîäå ñìåñèòåëÿ
θ3 = 39° C óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ó÷åòîì ÷èñòîãî çàïàçäû-
âàíèÿ çà 22 ñåêóíäû è ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïåðåõîäíîãî
ïðîöåññà îòêëîíåíèå ðåãóëèðóåìîé òåìïåðàòóðû îò çà-
á) â) äàííîãî çíà÷åíèÿ â óñòàíîâèâøåìñÿ ðåæèìå ðàâíî íóëþ.

Ðèñóíîê 3
40.5
39
40
40 T(t)
30
Íà îñíîâàíèè ýòèõ ôîðìóë ïîñòðîåíû ñòðóêòóðíûå T(t) 39.5

ñõåìû áëîêîâ íîðìèðîâêè âõîäíûõ (normin) è âûõîä- 20


39
íîãî (normout) ïàðàìåòðîâ ðåãóëÿòîðà (ñì. ðèñ. 3, á, â).
Çíà÷åíèÿ äèàïàçîíîâ q1i , q2i , i = 1,2,3, m1 è m2 ïðè 10 38.5

íàñòðîéêå (îïòèìèçàöèè ïàðàìåòðîâ) êàæäîãî íå÷åòêîãî 0


t,c 38 t,c
0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60
ðåãóëÿòîðà ïîäáèðàþòñÿ ëèáî âðó÷íóþ, ëèáî àâòîìàòè-
à) á)
÷åñêè ïóòåì ðåøåíèÿ îïòèìèçàöèîííîé çàäà÷è. Ïðè íà-
Ðèñóíîê 4
ñòðîéêå óòî÷íÿåòñÿ òàêæå çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà Ê.
Îòìåòèì, ÷òî ïðè íàñòðîéêå íå÷åòêèõ ðåãóëÿòîðîâ â
èíòåðàêòèâíîé ñèñòåìå MATLAB öåëåñîîáðàçíî èñïîëü- 0.7 1

çîâàòü áëîê NCD (Nonlinear Control Design), êîòîðûé 0.6


0.8
V cold
ðåàëèçóåò ìåòîä äèíàìè÷åñêîé îïòèìèçàöèè äëÿ ïðîåê- 0.5
V hot
0.6
òèðîâàíèÿ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ. Ýòîò èíñòðóìåíò, ðàçðà- 0.4

áîòàííûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ Simulink, àâòîìàòè÷åñêè 0.3 0.4

íàñòðàèâàåò ñèñòåìíûå ïàðàìåòðû, îñíîâûâàÿñü íà îïðå- 0.2


0.2
äåëåííûõ îãðàíè÷åíèÿõ íà âðåìåííûå õàðàêòåðèñòèêè 0.1
t,c 0 t,c
(íàïðèìåð, âðåìÿ ðåãóëèðîâàíèÿ è ïåðåðåãóëèðîâàíèå 0
0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60

äëÿ ðåàêöèè íà ñòóïåí÷àòîå âîçäåéñòâèå èëè ïðåäåëû à) á)


äëÿ òåêóùåé îøèáêè ðàññîãëàñîâàíèÿ). Ðèñóíîê 5

28 ISSN 1607-3274 “Ðàä³îåëåêòðîí³êà. ²íôîðìàòèêà. Óïðàâë³ííÿ” ¹ 2, 2004


Â. Í. Æóðàâëåâ, Â. Ñ. Êàáàê, Â. Î. Ðûáèí: ÀÍÀËÈÇ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ ÀÂÒÎÊÎÐÐÅËßÖÈÎÍÍÎÉ ÔÓÍÊÖÈÈ
ÔÐÀÃÌÅÍÒΠÔÎÍÅÌ Â ÇÀÄÀ×ÀÕ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÀÁÎÍÅÍÒÀ

Íà ðèñ. 5 ïðèâåäåíû îñöèëëîãðàììû èçìåíåíèÿ îáú- ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÑÑÛËÎÊ


åìíûõ ðàñõîäîâ ïàðà è õîëîäíîé âîäû ïðè ïîäà÷å íà
âõîä ñìåñèòåëÿ èñõîäíûõ òåïëîíîñèòåëåé. Ïîñëå îêîí- 1. Èíòåëëåêòóàëüíûå ñèñòåìû àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ
/ Ïîä ðåä. È.Ì. Ìàêàðîâà, Â.Ì. Ëîõèíà. – Ì.: ÔÈÇ-
÷àíèÿ ïåðåõîäíûõ ïðîöåññîâ çà 42 ñåêóíäû óñòàíàâ- ÌÀÒËÈÒ, 2001. – 576 ñ.
ëèâàþòñÿ çàäàííûå çíà÷åíèÿ îáúåìíûõ ðàñõîäîâ ïàðà è 2. Ãîñòåâ Â.È. Cèíòåç íå÷åòêèõ ðåãóëÿòîðîâ ñèñòåì àâòî-
ìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ. – Ê.: Èçäàòåëüñòâî “Ðàä³îàìà-
õîëîäíîé âîäû: Vг3 = 0,106; Vх3 = 0,404. Èññëåäîâàíèå ñè- òîð”, 2003. – 512 ñ.
ñòåìû ìåòîäîì ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ïîêà- Íàä³éøëà 22.11.2004
çûâàåò, ÷òî ïðèìåíåíèå íå÷åòêèõ ðåãóëÿòîðîâ ïîçâîëÿåò
Äîñë³äæåíà ñèñòåìà ðåãóëþâàííÿ òåìïåðàòóðè òåïëî-
ñïðîåêòèðîâàòü ñèñòåìó ðåãóëèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðû òåï-
íîñ³ÿ íà âèõîä³ çì³øóâà÷à ç íå÷³òêèìè ðåãóëÿòîðàìè, ÿê³
ëîíîñèòåëÿ âåñüìà âûñîêîãî êà÷åñòâà: ñèñòåìà îáëàäàåò êð³ì òåìïåðàòóðè ðåãóëþþòü òàêîæ îá'ºìí³ âèòðàòè ïî-
äîñòàòî÷íûì áûñòðîäåéñòâèåì (âðåìÿ óñòàíîâëåíèÿ çà- ÷àòêîâèõ òåïëîíîñ³¿â. Îòðèìàí³ ïîêàçíèêè ÿêîñò³ ñèñòåìè
äàííîé òåìïåðàòóðû íà âûõîäå ñìåñèòåëÿ ñ ó÷åòîì â ïåðåõ³äíîìó òà ñòàëîìó ðåæèìàõ.
÷èñòîãî çàïàçäûâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 22 ñ, ïåðåðåãóëèðîâà-
íèå íå ïðåâûøàåò 2,5%) è íóëåâîé îøèáêîé â óñòà- The regulating system of temperature of the heat-carrier on
an output of the mixer with the fuzzy controllers, which regu-
íîâèâøåìñÿ ðåæèìå. Ïîýòîìó ïðèìåíåíèå íå÷åòêèõ ðå- late not only temperature but also volume flow rate of the ini-
ãóëÿòîðîâ äëÿ òàêèõ ñèñòåì öåëåñîîáðàçíî è ïåðñïåê- tial heat-carriers, is probed. The indexes of quality of a
òèâíî. system in transient state and steady regime are obtained.

ÓÄÊ 681.391

Â. Í. Æóðàâëåâ, Â. Ñ. Êàáàê, Â. Î. Ðûáèí

ÀÍÀ ËÈÇ ÏÀ ÐÀ ÌÅÒ ÐÎÂ ÀÂ ÒÎ ÊÎÐ ÐÅ Ëß ÖÈ ÎÍ ÍÎÉ ÔÓÍ ÊÖÈÈ


ÔÐÀà ÌÅÍ ÒΠÔÎÍÅÌ Â ÇÀ ÄÀ ×ÀÕ ÈÄÅÍ ÒÈ ÔÈ ÊÀ ÖÈÈ ÀÁÎ ÍÅÍÒÀ
 ñòàòüå ðàññìîòðåí àëãîðèòì öèôðîâîé îáðàáîòêè ëåííîé ðå÷è, êîòîðàÿ íå ìîæåò áûòü ðàçëîæåíà íà ìåíü-
èäåíòèôèêàöèîííîãî ôðàãìåíòà ôîíåìû, ïîçâîëÿþùèé íà øèå ðå÷åâûå ýëåìåíòû [6]. Îáúåêòèâíûå ïðåäïîñûëêè
îñíîâå àíàëèçà èíòåðâàëà êîððåëÿöèè àâòîêîððåëÿöèîííîé
èäåíòèôèêàöèè àáîíåíòà ïî èíäèâèäóàëüíûì îñîáåííîñ-
ôóíêöèè ôîíåìû ïîâûñèòü èíôîðìàöèîííóþ ýôôåêòèâ-
íîñòü ìàòðèöû èäåíòèôèêàöèè. òÿì â ôîíåìàõ ðóññêîãî ÿçûêà èññëåäîâàíû â [7].
Äëÿ ðàñ÷åòà ïàðàìåòðîâ è õàðàêòåðèñòèê, èäåíòèôè-
öèðóþùèõ ôèçèîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ðå÷åîáðàçó-
ÂÂÅÄÅÍÈÅ þùåãî òðàêòà, íàèáîëåå ÷àñòî ïðèìåíÿþòñÿ êëàññè÷åñ-
êèå ìåòîäû ñïåêòðàëüíî-âðåìåííîãî àíàëèçà [8]. Òàêèå
Îñíîâîé îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è æèâó÷åñòè òåëå-
ìåòîäû àíàëèçà ðå÷åâîãî ñèãíàëà àäåêâàòíû ïðèðîäíîìó
êîììóíèêàöèîííûõ ñèñòåì è ñåòåé ïåðåäà÷è äàííûõ
ìåõàíèçìó âîñïðèÿòèÿ ðå÷è [9], ÷òî ïîçâîëÿåò îòîæäå-
ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìà èäåíòèôèêàöèè àáîíåíòîâ, èìåþùèõ
ñòâëÿòü èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñòè ïðè àíàëèçå èí-
äîñòóï ê êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèè. Îòîæäåñòâëå-
òåãðàëüíûõ ñïåêòðàëüíûõ ðàñïðåäåëåíèé îòäåëüíûõ ôî-
íèå àáîíåíòà òî÷êè äîñòóïà – êîìïëåêñ çàäà÷, ðåøåíèå
íåì è àíàëèçå ðàñïðåäåëåíèé òåêóùåãî ñïåêòðà ôðàãìåí-
êîòîðûõ ïîçâîëÿåò îðãàíèçîâàòü âåñü ïðîöåññ óïðàâëå-
òà ðå÷åâîãî ñèãíàëà.
íèÿ ïðàâàìè äîñòóïà, à òàêæå ðåàëèçîâàòü ðÿä äðóãèõ
Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà ñèñòåìû ïðåîáðàçîâàíèÿ, îá-
âñïîìîãàòåëüíûõ ðåøåíèé, èìåþùèõ ñàìîñòîÿòåëüíîå
ðàáîòêè ðå÷åâîãî ñèãíàëà, à òàêæå ñèíòåçà ìàòðèöû äè-
ïðèêëàäíîå çíà÷åíèå.
íàìè÷åñêèõ ñïåêòðàëüíûõ ñîñòîÿíèé åãî ïàðàìåòðîâ è
Ðàññìàòðèâàåìàÿ â ñòàòüå ïðîáëåìà áèîìåòðè÷åñêîé âðåìåííîãî îáðàçà ñèãíàëà èäåíòèôèêàöèè [10] ïðåä-
èäåíòèôèêàöèè ñòàòè÷åñêèõ è äèíàìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ñòàâëåíà íà ðèñóíêå 1.
è õàðàêòåðèñòèê ðå÷åîáðàçóþùåãî òðàêòà àáîíåíòà íàõî-
äèëà ñâîå îòðàæåíèå â òðóäàõ ëèíãâèñòîâ [1] è ïñèõî-
3 N
àêóñòèêîâ [2]. Îäíàêî ââèäó ðàçëè÷íûõ ïîäõîäîâ ê îïðå- s(t) 1 s1(t) 2 s2(w) 4 s¢(t)
W[s(t)] F[s1(t)] SC[s2(w)] –1
SNT[F (SC),Pr]
äåëåíèþ ïàðàìåòðîâ ìîäåëè ðå÷åîáðàçóþùåãî àïïàðàòà,
áîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì ïàðàìåòðîâ ðå÷åâûõ ñèãíàëîâ,
êîòîðûå, â áîëüøèíñòâå, íîñÿò êâàçèñòàöèîíàðíûé è Ðèñóíîê 1 – Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà àëãîðèòìà îáðàáîòêè
ðå÷åâîãî ñèãíàëà
ñóáúåêòèâíûé õàðàêòåð, äàííàÿ ïðîáëåìà ÿâëÿåòñÿ ïðåä-
ìåòîì èññëåäîâàíèé ìíîãèõ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ êîëëåê-
òèâîâ, êàê â íàøåé ñòðàíå, òàê è çà ãðàíèöåé [3–5]. Â áëîêå 1 ïðîèçâîäèòñÿ ñåãìåíòàöèÿ, âçâåøèâàíèå è
Îáû÷íî â êà÷åñòâå ôðàãìåíòà ðå÷åâîãî ñèãíàëà ïðè- íîðìàëèçàöèÿ ôðàãìåíòà ðå÷åâîãî ñèãíàëà s(t) âî âðå-
íèìàþò ôîíåìó, êàê íàèìåíüøóþ ÷àñòü óñòíîé îñìûñ- ìåííîì îêíå âûáîðêè-íàáëþäåíèÿ W(T) ñ ïîñòîÿííîé

29
ÐÀIJÎÅËÅÊÒÐÎͲÊÀ ÒÀ ÒÅËÅÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯

âðåìåíè ñëóõà Ò [1]. Ðåçóëüòàòîì äàííîãî ïðåîáðàçîâà- – ñóììû ôîðìàíò Σsi(t), i ∈ 1, n, ãäå n – êîëè÷åñòâî
íèÿ ÿâëÿåòñÿ ñèãíàë s1(t) ÷àñòîòíûõ ïîëîñ, â êîòîðûõ èäåíòèôèöèðóþòñÿ ôîð-
ìàíòû èññëåäóåìîé ôîíåìû;
s1(t) = W [s(t), t ∈ T]. (1) – ñòîõàñòè÷åñêèõ øóìîâ sø(t), êîòîðûå íåêîððåëèðî-
âàíû ñ ñèãíàëàìè sîò(t) è ∑si(t)
 áëîêå 2 îñóùåñòâëÿåòñÿ îðòîãîíàëüíîå ïðåîáðàçîâà-
íèå F(ω) ñèãíàëà s1(t) ñ ïåðåíîñîì åãî â ÷àñòîòíóþ s(t)=sîò(t)+Σsi(t)+sø(t), t∈T, i∈1, n. (4)
îáëàñòü. Ðåçóëüòàòîì äàííîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ñèãíàë s2(ω) Ïðè ïðîèçíîøåíèè ñëèòíîé ðå÷è àðòèêóëÿöèîííûå
s2(ω) = F[s1(t)]. (2) îðãàíû ðå÷åîáðàçóþùåãî àïïàðàòà ÷åëîâåêà íàõîäÿòñÿ â
ïîñòîÿííîì äâèæåíèè, ïàðàìåòðû êîòîðîãî îïðåäåëÿ-
Ðåçóëüòàòîì ðàáîòû áëîêà 3, êîòîðûé, àíàëèçèðóÿ åòñÿ èíôîðìàöèîííûì ñîñòàâîì ñîîáùåíèÿ.
ñèãíàë s2(ω), âûäåëÿåò èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñòè Êàê èçâåñòíî, ôîíåòè÷åñêèå ïðèçíàêè ðå÷è ìîæíî
ñïåêòðàëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ äèíàìèêè ðàáîòû ðå÷åîá- îõàðàêòåðèçîâàòü ôóíêöèåé, îïèñûâàþùåé èçìåíåíèå
ðàçóþùåãî òðàêòà àáîíåíòà, ÿâëÿåòñÿ ìàòðèöà äèíà- ñïåêòðîâ âî âðåìåíè [6], êîòîðàÿ îïðåäåëåíà êàê ëî-
ìè÷åñêèõ ñïåêòðàëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ SC[s2(ω)] ðàç- ãàðèôì îòíîøåíèÿ ñïåêòðàëüíûõ èíòåíñèâíîñòåé Sω è
ìåðíîñòè N. Sω(t – τ) íà ÷àñòîòå ω, ïðè ýòîì ñïåêòðû ðàññ÷èòûâàþòñÿ
Áëîê 4 ñèíòåçèðóåò (SNT) çíà÷åíèÿ îáðàçà èäåíòè- äëÿ ñèãíàëîâ, îòñòîÿùèõ íà èíòåðâàë âðåìåíè τ ∈ 0, T.
ôèöèðóþùåãî ñèãíàëà s′(t), ïðîèçâîäÿ îáðàòíûå îðòîãî- Îäíàêî, â [6] íå ïðèâåäåíû êðèòåðèè âûáîðà è îïðåäå-
íàëüíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ F–1(SC) íàä îïðåäåëåííûìè ëåíèÿ ïàðàìåòðà τ.
çíà÷åíèÿìè ìàòðèöû SC[s2(ω)] è èõ ïîñòîáðàáîòêó ïî Ñèãíàë s(t) íà ïðîìåæóòêå âðåìåíè èäåíòèôèêàöèè T
ñïåöèàëüíîìó àëãîðèòìó Pr ÿâëÿåòñÿ ñèãíàëîì ñ êîíå÷íîé ýíåðãèåé, íå ñîäåðæèò
äåëüòà-ôóíêöèé è ðàçðûâîâ. Èñõîäÿ èç ýòîãî, ìîæíî
s′(t) = SNT[F–1(SC), Pr]. (3) ïðåäïîëîæèòü, ÷òî èññëåäîâàíèå ÀÊÔ Rss(τ) ôðàãìåíòà
ôîíåìû íà ïðîìåæóòêå âðåìåíè èäåíòèôèêàöèè Ò ïîç-
Ðàññìîòðåííûé âûøå àëãîðèòì ïîçâîëÿåò àíàëèçè- âîëèò óòî÷íèòü ïàðàìåòðû èçìåíåíèÿ ñèãíàëà s(t)
ðîâàòü ôðàãìåíòû ðå÷åâûõ ñèãíàëîâ íà âðåìåííîì îò-
ðåçêå T, îïðåäåëÿåìûì, ñ îäíîé ñòîðîíû, ÷àñòîòíûì T
ðàçðåøåíèåì àëãîðèòìîâ ñïåêòðàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé
F(ω), è, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïîñòîÿííîé âðåìåíè êâàçè-
Rss ( t ) = ∫ s ( t ) s ( t – τ ) dt . (5)
0
äåòåðìèíèðîâàííîãî ñîñòîÿíèÿ ðå÷åâîãî ñèãíàëà T.
Ïðè íåêîòîðîì çíà÷åíèè τ = τ0 èíòåãðàë (5) áóäåò
Âûøåóêàçàííûå îãðàíè÷åíèÿ íå ïîçâîëÿþò ó÷èòûâàòü
èìåòü ïåðâûé ëîêàëüíûé ìèíèìóì
äåâèàöèþ ñïåêòðàëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ôîíåìû âíóòðè
èíòåðâàëà âðåìåíè T, êîòîðûå çàâèñÿò íå òîëüêî îò ôèçè-
d [ Rss ( τ0 ) ]
îëîãè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ðå÷åîáðàçóþùåãî òðàêòà, íî è îò --------------------------- = 0, (6)
òåìïà ðå÷è, à òàêæå ýìîöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ àáîíåíòà. dt
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñóùå- à çíà÷åíèå τ0 îïðåäåëÿåòñÿ â [11] êàê èíòåðâàë êîððåëÿ-
ñòâóþùåãî àëãîðèòìà èäåíòèôèêàöèè ìîæíî äîñòèãíóòü, öèè. Äëÿ äàííîé çàäà÷è ïðåäëàãàåòñÿ ðàññìàòðèâàòü τ0
ââåäÿ â ìàòðèöó äèíàìè÷åñêèõ ñïåêòðàëüíûõ ñîñòàâ- êàê èäåíòèôèêàöèîííûé ïàðàìåòð, õàðàêòåðèçóþùèé
ëÿþùèõ äîïîëíèòåëüíûé ïàðàìåòð, â êà÷åñòâå êîòîðîãî ôîíåòè÷åñêèå ïðèçíàêè ðå÷è.
ìîæíî ïðåäëîæèòü èíòåðâàë êîððåëÿöèè àâòîêîððåëÿ- Ïðåäñòàâèì (4) êàê:
öèîííîé ôóíêöèè (ÀÊÔ) ôðàãìåíòà ôîíåìû.
 äàííîé ñòàòüå ïðåäëàãàåòñÿ ìåòîä ïîâûøåíèÿ ýô- s(T) = sd(T) + sø(T), (7)
ôåêòèâíîñòè ìàòðèöû äèíàìè÷åñêèõ ñïåêòðàëüíûõ ñîñ-
òàâëÿþùèõ ñåãìåíòà ðå÷åâîãî ñèãíàëà íà îñíîâå äîïîë- ãäå sd(T) – äåòåðìèíèðîâàííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ñèãíàëà s(t)
íåíèÿ èäåíòèôèêàöèîííîé áàçû äàííûõ çíà÷åíèåì èí- íà èíòåðâàëå âðåìåíè T è ðàâíàÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ (4),
òåðâàëà êîððåëÿöèè ôðàãìåíòà ôîíåìû, òåêóùåå çíà-
÷åíèå êîòîðîãî ïîçâîëèò ó÷èòûâàòü èçìåíåíèå ïàðàìåò- sd(T) = sîò(T) + Σsi(T, i∈1, n). (8)
ðîâ ñïåêòðàëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ôîíåìû âíóòðè èíòåð-
âàëà èäåíòèôèêàöèè. Òàê êàê ñòîõàñòè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ñèãíàëà sø(T)
íåêîððåëèðîâàíà ñ ñèãíàëîì sd(T), òî îíà íå ñîäåðæèòñÿ
â ÀÊÔ Rss(τ).
ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È Ââåäåì ôóíêöèþ Fè(s), êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò àëãîðèòì
ðàñ÷åòà çíà÷åíèé ñòðîê i è ñòîëáöîâ j ìàòðèöû èäåíòè-
Áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî ôðàãìåíò ôîíåìû ðå÷åâîãî ñèã- ôèêàöèîííûõ ïàðàìåòðîâ Ìè ñèãíàëà s(t)
íàëà s(t) òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñèñòåìû ñâÿçè, èäåíòè-
ôèöèðóåìûé íà ïðîìåæóòêå âðåìåíè T, ñîîòâåòñòâóåò Ìè[i, j; i∈1, n; j∈1, m] = Fè [Rss(t)], (9)
ñòûêó òîíàëüíûõ ÷àñòîò (Ò×) è ïðåäñòàâëÿåò ñóììó ñëå-
äóþùèõ ñèãíàëîâ: ãäå n – íîìåð ÷àñòîòíîé ïîëîñû, m – íîìåð âðåìåííîãî
– èìïóëüñîâ ñèãíàëà îñíîâíîãî òîíà sîò(t); èíòåðâàëà τ0 â ÷àñòîòíîé ïîëîñå.

30 ISSN 1607-3274 “Ðàä³îåëåêòðîí³êà. ²íôîðìàòèêà. Óïðàâë³ííÿ” ¹ 2, 2004


Â. Í. Æóðàâëåâ, Â. Ñ. Êàáàê, Â. Î. Ðûáèí: ÀÍÀËÈÇ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ ÀÂÒÎÊÎÐÐÅËßÖÈÎÍÍÎÉ ÔÓÍÊÖÈÈ
ÔÐÀÃÌÅÍÒΠÔÎÍÅÌ Â ÇÀÄÀ×ÀÕ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÀÁÎÍÅÍÒÀ

Êàê èçâåñòíî [11], ÀÊÔ Rss(t) ñèãíàëà s(t) îáëàäàåò íàëà sò÷ (∆t) íà îñíîâàíèè íèæíåé ÷àñòîòû fíò÷ êàíàëà
ñëåäóþùèìè ñâîéñòâàìè: Ò× è ÷àñòîòíîãî ðàçðåøåíèÿ ∆ f FFT àëãîðèòìîâ ñïåê-
– íåñåò èäåíòèôèêàöèîííóþ èíôîðìàöèþ î ìèíè- òðàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé
ìàëüíîé ïîñòîÿííîé âðåìåíè (èíòåðâàë êîððåëÿöèè τ0)
ñèãíàëà s(t); d = f (fíò÷, ∆fFFT), (12)
– ñîäåðæèò äåòåðìèíèðîâàííûå (íà èíòåðâàëå èäåí-
òèôèêàöèè T) ñïåêòðàëüíûå ñîñòàâëÿþùèå ðå÷åâîãî ñèã- k – îïðåäåëÿåò êîëè÷åñòâî ñåãìåíòîâ èäåíòèôèêàöèè
íàëà s(t). è ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèåé îò ïàðàìåòðà d, äëèòåëüíîñòè
Òàêèì îáðàçîì, èñõîäÿ èç âûøåèçëîæåííîãî, ýôôåê- ôîíåìû Tô, à òàêæå êîýôôèöèåíòà ïåðåêðûòèÿ ñåãìåí-
òèâíîñòü èäåíòèôèêàöèè ñèãíàëà ôîíåìû âíóòðè èíòåð- òîâ èäåíòèôèêàöèè Kïåð, êîòîðûé ìîæåò èçìåíÿòüñÿ îò
âàëà èäåíòèôèêàöèè T ìîæíî ïîâûñèòü, ïðîâåäÿ àíàëèç íóëÿ äî 0,5 [6]
ñïåêòðàëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ íà èíòåðâàëå êîððåëÿöèè
τ0 ÀÊÔ Rss(t) ôðàãìåíòà ðå÷åâîãî ñèãíàëà s(t). k = f (d, Tô, Kïåð∈0, 0,5). (13)

Èäåíòèôèêàöèþ èçìåíåíèÿ ôîðìàíòíûõ ÷àñòîò [13]


ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÀËÃÎÐÈÒÌÛ ïî i ïîëîñàì (ñî ñðåäèííûìè ÷àñòîòàìè f i) îñóùåñòâ-
È ÐÅØÅÍÈß
ëÿþò áëîêè ôèëüòðîâ 4…6, ñ ïåðåäàòî÷íûìè õàðàê-
òåðèñòèêàìè Hi (fi), íà âûõîäàõ êîòîðûõ îáðàçóþòñÿ
Ñèãíàë s(t) ïðåîáðàçîâûâàåòñÿ â áëîêå 1 (ðèñ. 2) â
ñèãíàëû
öèôðîâóþ ôîðìó s(∆t) àíàëîãî-öèôðîâûì ïðåîáðàçîâà-
òåëåì ÀÖÏ íà îñíîâàíèè îáîáùåííîé òåîðåìû îòñ÷åòîâ Si(fi) = sò÷(∆t,T)Hi(fi). (14)
[11] ñ ÷àñòîòîé äèñêðåòèçàöèè fs, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü
Ò×
íå ìåíåå óäâîåííîé âåðõíåé ÷àñòîòû f â êàíàëà Ò× [12]
Îãèáàþùàÿ àìïëèòóäû Si (f0 ) ñèãíàëîâ Si (fi) ðàñ-
ñ÷èòûâàåòñÿ â áëîêàõ 7…9, èìåþùèõ ïåðåäàòî÷íóþ õà-
Ò×
fs = fâ . (10) ðàêòåðèñòèêó Hd (fi)

Äëÿ íîðìèðîâàíèÿ ÷àñòîòíîãî äèàïàçîíà ñèãíàë s Si(f0) = Si(fi)Hd(fi). (15)


(∆t) îáðàáàòûâàåòñÿ â áëîêå 2 ôèëüòðîì ñ ïåðåäàòî÷íîé
õàðàêòåðèñòèêîé Hò÷ (fò÷), ñîîòâåòñòâóþùåé êàíàëó Ò×
 áëîêå 13 ðàññ÷èòûâàåòñÿ (5) êîððåëÿöèîííàÿ ôóí-
êöèÿ Rss(∆t).  ñîîòâåòñòâèè ñ (6) ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïà-
sò÷(∆t) = s(∆t)Hò÷(fò÷). (11)
ðàìåòðû èíòåðâàëà êîððåëÿöèè τ0. Ñèãíàëû Si(f0) ñòà-
òèñòè÷åñêè îáðàáàòûâàþòñÿ â áëîêàõ 10…12 ñ ó÷åòîì
Áëîê 3 îñóùåñòâëÿåò îêîííîå W(d, k) ñåãìåíòèðîâà- èíòåðâàëà êîððåëÿöèè τ0 èäåíòèôèöèðóåìîãî ñèãíàëà
íèå ñèãíàëà sò÷(∆t) ñ ïàðàìåòðàìè: sò÷( ∆t). Ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå Mi è äèñïåðñèÿ σ i
2

d – îïðåäåëÿåò äëèòåëüíîñòü ñåãìåíòà èäåíòèôèêàöèè ñèãíàëà sò÷(∆t) íà èíòåðâàëå τ0 çàïèñûâàþòñÿ áëîêîì 14


Ò, èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà àíàëèçèðóåìûõ îòñ÷åòîâ ñèã- â ìàòðèöó èäåíòèôèêàöèè Ìè(i,j).

4 7 10
Sò÷(Dt,T) S1(f1) S1(f0)
H1(f1) Hd(f1) M1(t0)

14

1 2 3 5 8 11
s(t) s(Dt) sò÷(Dt) S2(f2) S2(f0) Mè
ÀÖÏ Hò÷(fò÷) W(d,k) H2(f2) Hd(f2) M2(t0)
(i, j)
fs

6 9 12
Sn(fn) Sn(f0)
Hn(fn) Hd(fn) Mn(t0)

13
t0
Rss(d)

Ðèñóíîê 2 – Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà àëãîðèòìà èäåíòèôèêàöèè ïàðàìåòðîâ ôðàãìåíòîâ ðå÷åâîãî ñèãíàëà

31
ÐÀIJÎÅËÅÊÒÐÎͲÊÀ ÒÀ ÒÅËÅÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒΠ(ïî óðîâíþ 0,05) â ïîëîñå ÷àñòîò 300–1000 Ãö è ñîäåð-


æèò ñïåêòðàëüíûå ñîñòàâëÿþùèå íà ÷àñòîòàõ: 300, 400,
Ïî ïðåäëàãàåìîìó àëãîðèòìó áûë ïðîèçâåäåí ðàñ÷åò 490, 600 è 740 Ãö.
ïàðàìåòðîâ ôîíåìû «Î» ñëîâà «ËÅÒλ â ïðîãðàììíîé  ñîîòâåòñòâèè ñ âûðàæåíèåì (5) ðàññ÷èòàíà ÀÊÔ
ñðåäå MatLab 6.5 è ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå ãðàôèêè ñåãìåíòà ôîíåìû (ðèñ. 5) è îïðåäåëåí èíòåðâàë êîððå-
(ðèñ. 3–7). ëÿöèè, êîòîðûé ðàâåí τ0 = 0,920 ìñ.
Ðå÷åâîé ñèãíàë çàïèñûâàëñÿ íà æåñòêèé äèñê ÏÝÂÌ
ñ ÷àñòîòîé äèñêðåòèçàöèè 44,1 êÃö è 16-ðàçðÿäíûì êâàí-
òîâàíèåì ïî óðîâíþ, çàòåì ñåãìåíòèðîâàëñÿ íà ôîíåìû
äëèòåëüíîñòüþ Òô (ðèñ. 3).

Ðèñóíîê 5 – Ãðàôèê ÀÊÔ Rss(τ) = f(t) ñåãìåíòà ôîíåìû


«Î» íà ïîëîâèíå âðåìåíè èäåíòèôèêàöèè

Ðèñóíîê 3 – Ãðàôèê ôîíåìû «Î» íà èíòåðâàëå Tô = 0,092 ñ Çàòåì áûëà ïðîâåäåíà ôèëüòðàöèÿ âûáðàííîãî ñèã-
íàëà ñåãìåíòà èäåíòèôèêàöèè áëîêîì èç n ïîëîñîâûõ
ôèëüòðîâ ñ ãðàíè÷íûìè ÷àñòîòàìè, êîòîðûå ñîîòâåò-
ñòâóþò ðàâíîàðòèêóëÿöèîííûì ïîëîñàì [13]: 300–400;
Ñèãíàë ôîíåìû s(Tô) äèñêðåòíî ñêàíèðîâàëñÿ âðå-
400–510; 510–630; 630–700; 770–915; 915–1250; 1250–
ìåííûì îêíîì, îïðåäåëÿåìûì ïîñòîÿííîé âðåìåíè ñëó-
1475; 1475–1710; 1710–1990; 1990–2310; 2310–2690;
õà T, c êîýôôèöèåíòîì ïåðåêðûòèÿ (14) Ê ïåð = 0,5.
2690–3125 Ãö.
 êà÷åñòâå ïàðàìåòðà ñòàáèëüíîñòè õàðàêòåðèñòèê ñèã-
íàëà s(T) íà èíòåðâàëå âðåìåíè Tô áûëà ïðèíÿòà ìèíè- Èññëåäîâàíû ñèãíàëû ñåãìåíòà èäåíòèôèêàöèè âî 2-é
ìàëüíàÿ ðàçíèöà ìåæäó êîýôôèöèåíòàìè êîâàðèàöèè, (n = 2, 400–510 Ãö) è 4-é (n = 4, 630–700 Ãö) ÷àñòîòíûõ
êîòîðûå ðàññ÷èòûâàëèñü äëÿ îêîí, ïðèìûêàþùèõ ê ïîëîñàõ (ðèñóíêè 6, 7), â êîòîðûõ ñîñðåäîòî÷åíû îñíîâ-
èäåíòèôèöèðóåìîìó ñåãìåíòó. Íà ñåãìåíòå âðåìåíè íûå ñïåêòðàëüíûå ñîñòàâëÿþùèå ôîíåìû.
T = 0,046…0,069 ñ ñèãíàë ôîíåìû s(Tô) óäîâëåòâîðÿåò Ïðè ðàñ÷åòå îãèáàþùåé ñèãíàëà ôîíåìû ïîñëå ïîëîñî-
âûáðàííîìó ïàðàìåòðó ñòàáèëüíîñòè. Íà íåì áûëà ðàñ- âîãî ôèëüòðà äàííûå ðàçáèâàëèñü íà ó÷àñòêè äëèòåëü-
ñ÷èòàíà ñïåêòðàëüíàÿ ïëîòíîñòü S(ω ) â ïîëîñå ÷àñòîò íîñòüþ τ0 = 0,920 ìñ, â êîòîðûõ ðàññ÷èòûâàëèñü ìàòå-
Ò× (ðèñ. 4). ìàòè÷åñêîå îæèäàíèå Mn[Sn(t)] ñèãíàëà è åãî äèñïåðñèÿ.
Êàê âèäíî èç ðèñóíêà 4, ñïåêòðàëüíàÿ ïëîòíîñòü ôî- Êàê âèäíî èç ðèñóíêîâ 5–7, èíòåðâàë êîððåëÿöèè τ0
íåìû íà âçÿòîì èíòåðâàëå èäåíòèôèêàöèè ñîñðåäîòî÷åíà ÿâëÿåòñÿ èíôîðìàöèîííûì ïàðàìåòðîì ñèãíàëà ôîíåìû,

Ðèñóíîê 6 – Ãðàôèêè ñèãíàëà S2(t) (n = 2, 400–510 Ãö)


Ðèñóíîê 4 – Ãðàôèêè ñåãìåíòà ôîíåìû «Î» íà èíòåðâàëå ôîíåìû «Î» íà èíòåðâàëå èäåíòèôèêàöèè 23 ìñ (à)
èäåíòèôèêàöèè T = 23 ìñ (a) è ñïåêòðà ñåãìåíòà ôîíåìû è ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ åãî îãèáàþùåé M n[S2(t)]
«Î» â ïîëîñå ÷àñòîò 300–3400 Ãö (á) âî âòîðîé ïîëîñå ÷àñòîò (á)

32 ISSN 1607-3274 “Ðàä³îåëåêòðîí³êà. ²íôîðìàòèêà. Óïðàâë³ííÿ” ¹ 2, 2004


Ì. Ì. Êàñüÿí, Ê. Ì. Êàñüÿí: ÑÈÍÒÅÇ Â²ÄÁÐÀÊÓÂÀËÜÍÈÕ ÏÎÒÎ×ÍÈÕ ÄÎÏÓÑʲ ÍÀ ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ
ÅËÅÌÅÍÒ²Â Ó ÇÀËÅÆÍÎÑÒ² Â²Ä ×ÀÑÓ ÒÀ ÓÌΠÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯

ðàò ìíîæåñòâåííîãî êîððåëÿöèîííîãî àíàëèçà íà èí-


òåðâàëå êîððåëÿöèè τ0.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÑÑÛËÎÊ

1. Ìèõàéëîâ Â.Ã., Çëàòîóñòîâà Ë.Â. Èçìåðåíèå ïàðàìåòðîâ


ðå÷è / Ïîä ðåä. Ì.À. Ñàïîæêîâà. – Ì.: Ðàäèî è ñâÿçü,
1987. – 168 ñ.
2. Àëäîøèíà È.À. Îñíîâû ïñèõîàêóñòèêè // Çâóêîðåæèñ-
ñåð. – 2000. – ¹6. – C. 36–40.
3. Êîáèåëóñ Äæåéìñ. Èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü: èäåí-
òèôèêàöèÿ è àóòåíòèôèêàöèÿ. – Ì.: Ñâÿçü, 1997. – 252 ñ.
4. Áåë³íñüêèé Â. òà ³í. Àïàðàòíî-ïðîãðàìíèé êîìïëåêñ âè-
çíà÷åííÿ ðîçá³ðëèâîñò³ óêðà¿íñüêîãî ìîâëåííÿ òà àïàðà-
òóðí³ çàñîáè êîíòðîëþ ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü â³ä âèòîêó
ìîâíî¿ ³íôîðìàö³¿ â åëåêòðîàêóñòè÷íèõ òà â³áðîàêóñ-
òè÷íèõ êàíàëàõ ïåðåäàâàííÿ ³íôîðìàö³¿ // Ìàòåð³àëè 3-¿
íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ êîíôåðåíö³¿ «Ïðàâîâå, íîðìàòèâíå òà
ìåòðîëîãè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ñèñòåì çàõèñòó ³íôîðìàö³¿
â Óêðà¿í³». – Ê.: – 2001. – Ñ. 109–110.
5. Àãðàíîâñêèé À.Â., Ëåäíîâ Ä.À., Ðåïàëîâ Ñ.À. Èññëåäîâà-
íèå ïðîáëåìû âåðèôèêàöèè äèêòîðîâ, ñ èñïîëüçîâàíè-
åì ôîðìàíòíûõ õàðàêòåðèñòèê // Ìàòåðèàëû III Âñå-
Ðèñóíîê 7 – Ãðàôèêè ñèãíàëà S4(t) (n=4, 630–700 Ãö) ðîññèéñêîé êîíôåðåíöèè «Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ðå÷åâûõ
ôîíåìû «Î» íà èíòåðâàëå èäåíòèôèêàöèè 23 ìñ (à) èññëåäîâàíèé» (ÀÐÑΖ2003). – Ì.: – 2003. – Ñ. 3–7.
6. Âîêîäåðíàÿ òåëåôîíèÿ. Ìåòîäû è ïðîáëåìû. Ïîä ðåä.
è ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ åãî îãèáàþùåé M n [S4(t)] À.À. Ïèðîãîâà – Ì.: Ñâÿçü, 1974. – 536 ñ.
â ÷åòâåðòîé ïîëîñå ÷àñòîò (á) 7. Ðàìèøâèëè Ã.Ñ. Àâòîìàòè÷åñêîå îïîçíàâàíèå ãîâîðÿ-
ùåãî ïî ãîëîñó.– Ì.: Ðàäèî è ñâÿçü, 1981. – 224 ñ.
8. Ðàáèíåð Ë., Øàôåð Ð. Öèôðîâàÿ îáðàáîòêà ðå÷åâûõ
ñèãíàëîâ. – Ì.: Ðàäèî è ñâÿçü, 1981. – 496 ñ.
ïîçâîëÿþùèì ïðîâîäèòü ñòàòèñòè÷åñêóþ îáðàáîòêó ðå- 9. Öâèêåð Ý., Ôåëüäêåëëåð Ð. Óõî êàê ïðèåìíèê èíôîð-
çóëüòàòîâ èäåíòèôèêàöèè ñåãìåíòà ðå÷åâîãî ñèãíàëà. ìàöèè. Ïåð. ñ íåì. ïîä ðåä. Á.Ã. Áåëêèíà. – Ì.: Ñâÿçü,
1971. – 225 ñ.
Âêëþ÷åíèå äàííîãî ïàðàìåòðà â ìàòðèöó èäåíòèôèêà- 10. Ïåòðàêîâ À.Â., Ëàãóòèí Â.Ñ. Çàùèòà àáîíåíòñêîãî òåëå-
öèè ïîçâîëèò ïîâûñèòü åå èíôîðìàòèâíîñòü. òðàôèêà. – Ì.: Ðàäèî è ñâÿçü, 2001. – 504 ñ.
11. Ãîíîðîâñêèé È.Ñ. Ðàäèîòåõíè÷åñêèå öåïè è ñèãíàëû:
Ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ. – Ì.: Ðàäèî è ñâÿçü, 1986. – 512 ñ.
12. ÃÎÑÒ 21655–87. Êàíàëû è òðàêòû ìàãèñòðàëüíîé ïåð-
âè÷íîé ñåòè åäèíîé àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû ñâÿ-
ÂÛÂÎÄÛ çè. Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû è ìåòîäû èçìåðåíèé. –
Ì.: Èçäàòåëüñòâî ñòàíäàðòîâ, 1989.
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò ñäåëàòü âûâîä î 13. Âåìÿí Ã.Â. Ïåðåäà÷à ðå÷è ïî ñåòÿì ýëåêòðîñâÿçè. – Ì.:
Ðàäèî è ñâÿçü, 1985. – 272 ñ.
öåëåñîîáðàçíîñòè ïðèìåíåíèÿ ïðåäëîæåííîãî àëãîðèòìà Íàä³éøëà 12.01.2004
ϳñëÿ äîðîáêè 07.10.2004
ïðè èäåíòèôèêàöèè àáîíåíòà ïî ôðàãìåíòàì ðå÷åâîãî
ñèãíàëà.  ñòàòò³ ðîçãëÿíóòèé àëãîðèòì öèôðîâî¿ îáðîáêè ³äåí-
òèô³êàö³éíîãî ôðàãìåíòó ôîíåìè, ùî äîçâîëÿº íà îñíîâ³
Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èçâåñòíûõ àëãîðèòìîâ
àíàë³çó ³íòåðâàëó êîðåëÿö³¿ àâòîêîðåëÿö³éíî¿ ôóíêö³¿ ôî-
èäåíòèôèêàöèè äîñòèãàåòñÿ äîïîëíåíèåì ìàòðèöû äèíà- íåìè ï³äâèùèòè ³íôîðìàö³éíó åôåêòèâí³ñòü ìàòðèö³ ³äåí-
ìè÷åñêèõ ñïåêòðàëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ïàðàìåòðàìè ñòà- òèô³êàö³¿.
òèñòè÷åñêîãî àíàëèçà ñïåêòðàëüíîãî ñîñòàâà ôîðìàíò ðå-
÷åâîãî ñèãíàëà s(t) íà îòðåçêàõ âðåìåíè, ðàâíûõ èíòåð- The algorithm of phoneme identification fragment digital
processing, which allows to increase the informational effecti-
âàëó êîððåëÿöèè τ0 åãî ÀÊÔ.
veness of identification matrix on the base of phoneme auto-
Ïðè ðàñ÷åòå ëèíèè ðåãðåññèè ðåàëèçàöèé ñèãíàëà s(t) correlation function correlation window analysis is under
ìîæíî, â äàëüíåéøåì, ïðèìåíÿòü ìàòåìàòè÷åñêèé àïïà- review.

ÓÄÊ 621.396.6.004

Ì. Ì. Êàñüÿí, Ê. Ì. Êàñüÿí

ÑÈÍÒÅÇ Â²ÄÁÐÀÊÓÂÀËÜÍÈÕ ÏÎÒÎ×ÍÈÕ ÄÎÏÓÑʲ ÍÀ ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ


ÅËÅÌÅÍÒ²Â Ó ÇÀËÅÆÍÎÑÒ² Â²Ä ×ÀÑÓ ÒÀ ÓÌΠÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯
Ïðîïîíóºòüñÿ ìåòîä ñèíòåçó ïîòî÷íèõ â³äáðàêóâàëüíèõ ÂÑÒÓÏ
äîïóñê³â íà ïàðàìåòðè åëåìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïðîâåäåí-
íÿ ä³àãíîñòóâàííÿ ïðèñòðî¿â ïåðåòâîðåííÿ ñèãíàë³â â
ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿. Ìàòåìàòè÷íà áàçà ìåòîäó çàáåç-
Ïðè ðîçðîáö³ ïðèíöèïîâî¿ åëåêòðè÷íî¿ ñõåìè ïðè-
ïå÷óº êîìïàêòí³ñòü ïðîãðàìíî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðè çä³éñíåíí³ ñòðî¿â ïåðåòâîðåííÿ ñèãíàë³â (ÏÏÑ), çà çàäàíèìè ó òåõ-
àâòîìàòèçàö³¿ äîñë³äæåíü çà äîïîìîãîþ ÅÎÌ. í³÷íîìó çàâäàíí³ (ÒÇ) äîïóñêàìè íà âèõ³äí³ õàðàê-

33
ÐÀIJÎÅËÅÊÒÐÎͲÊÀ ÒÀ ÒÅËÅÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯

çàë
òåðèñòèêè ïðèñòðîþ òà éìîâ³ðíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ãàºòüñÿ ç ∆ q , òî íåîáõ³äíî çàñòîñîâóâàòè åëåìåíòè ç
òåõí çàë
³íæåíåð-ïðîåêòóâàëüíèê ðîçðàõîâóº çàãàëüí³ (³íòåãðàëü- ìåíøèìè òåõíîëîã³÷íèìè äîïóñêàìè, òîáòî ∆ q < ∆q .
í³) äîïóñêè íà åëåêòðè÷í³ ïàðàìåòðè åëåêòðîðàä³îåëå- Îäíàê ìîæå âèÿâèòèñÿ òàê, ùî â äàíîãî åëåìåíòà ñõåìè
ìåíò³â (ÅÐÅ). Ïðè öüîìó â³í ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè ð³çí³ ðîçðàõîâàí³ äâ³ ñêëàäîâ³ ïåðåâèùàòü ³íòåãðàëüíèé äî-
ìåòîäè ñèíòåçó äîïóñê³â: ìåòîä ð³âíèõ äîïóñê³â, ìåòîä ïóñê
íàéã³ðøîãî âèïàäêó, ìåòîä ñèíòåçó ÷åðåç àíàë³ç. Îáðàíèé
òåìï 2 ñòàð 2 ³íò 2
äëÿ öüîãî ìåòîä ñèíòåçó çàëåæèòü â³ä ñïåöèô³êè ðîçãëÿ- (∆q ) = (∆q ) + ( ∆q ) .
íóòî¿ ñõåìè, â³ä íàÿâíî¿ åëåìåíòíî¿ áàçè, â³ä òåõíîëî-
ã³÷íîãî ïðîöåñó âèðîáíèöòâà îáðàíî¿ åëåìåíòíî¿ áàçè, â³ä Ó öüîìó âèïàäêó ïåðåä çàñòîñóâàííÿì äàíîãî òèïó
âèäó êîíñòðóêòîðñüêîãî âèêîíàííÿ (ÿêèé çàëåæèòü â³ä åëåìåíòà íåîáõ³äíî ïåðåäáà÷èòè â ñõåì³ éîãî òåðìîñ-
óìîâ åêñïëóàòàö³¿ ÏÏÑ) [1]. Ðîçðàõîâàíèé ³íòåãðàëüíèé òàá³ë³çàö³þ, ÷è ââåñòè òåðìîñòàá³ë³çóþ÷èé åëåêòðè÷íèé
äîïóñê íà êîæåí ÅÐÅ ïîâèíåí âðàõîâóâàòè óñ³ âïëèâè, çâîðîòí³é çâ'ÿçîê, àáî çàñòîñîâóâàòè åëåìåíòè ç ìàëèìè
çàçíà÷åí³ â ÒÇ íà ÏÏÑ: òåìïåðàòóðó, âîëîã³ñòü, òèñê, çíà÷åííÿìè òåìïåðàòóðíèõ êîåô³ö³ºíò³â ïàðàìåòð³â
ÿäåðíó ðàä³àö³þ é ³íø³ ôàêòîðè, à òàêîæ çàäàíèé ÷àñ (ïðåöèç³éí³ åëåìåíòè), à òàêîæ ç ìàëèìè êîåô³ö³ºíòàìè
çáåðåæåííÿ é åêñïëóàòàö³¿. ñòàð³ííÿ (ùî âåäå äî ð³çêîãî ïîäîðîæ÷àííÿ óñüîãî
ñòàð 2 òåìï 2
ÏÏÑ), äîìàãàþ÷èñü ùîá ñóìà ( ∆ q ) + (∆q ) ïðè-
éíÿëà çíà÷åííÿ, ïðè ÿêîìó
ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀײ
òåìï 2 ñòàð 2 òåõí 2 ³íò 2
Ïåðåä ïðîâåäåííÿì ä³àãíîñòóâàííÿ íà åòàï³ åêñïëó- (∆q ) + (∆q ) + ( ∆q ) < (∆q ) .
àòàö³¿ ÏÏÑ íåîáõ³äíî ðîçðàõóâàòè ïîòî÷í³ (â³äáðàêó-
³íò
âàëüí³) äîïóñêè íà ïàðàìåòðè åëåìåíò³â äëÿ àäåêâàòíîãî Ó ö³é íåð³âíîñò³ çíà÷åííÿ ∆ q òðîõè á³ëüøå ñóìè
³íø
âèçíà÷åííÿ òåõí³÷íîãî ñòàíó ÏÏÑ íà äàíèé ìîìåíò. Ïðè òðüîõ ñêëàäîâèõ íà äåÿêó âåëè÷èíó ∆ q , ùî âðàõîâóº
öüîìó ïîòð³áíî âèçíà÷èòè ñóìàðí³ â³äáðàêóâàëüí³ äî- óñ³ ôàêòîðè, ùî çàëèøèëèñÿ.
ïóñêè íà ïàðàìåòðè ÅÐÅ ïðè ¿õíüîìó ä³àãíîñòóâàíí³ â Ïðè ïðîåêòóâàíí³ ÏÏÑ íåìîæëèâî âðàõóâàòè âåñü
ð³çíèõ òåïëîâèõ ðåæèìàõ: 1) ó ìîìåíò âêëþ÷åííÿ, êîëè êîìïëåêñ çîâí³øí³õ ôàêòîð³â, ùî âïëèâàþòü, òîìó â ÒÇ
òåìïåðàòóðè ÝÐÝ ïðàêòè÷íî äîð³âíþþòü òåìïåðàòóð³ âèä³ëåí³ îñíîâí³ çîâí³øí³ ôàêòîðè, ÿê³ âïëèâàþòü.
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà; 2) ï³ä ÷àñ ðîç³ãð³âó ÏÏÑ; Îäíàê íå ìîæíà âèêëþ÷èòè, ùî íà ïðàêòèö³ íå áóäå
3) ï³ñëÿ âèõîäó ÏÏÑ íà ñòàö³îíàðíèé òåïëîâèé ðåæèì, ³íøèõ, íàâ³òü ó ìàëèõ äîçàõ ³ âåëè÷èíàõ. ¯õí³é âïëèâ íà
à òàêîæ ïðè ð³çíèõ çíà÷åííÿõ ÷àñó ¿õíüî¿ ðîáîòè íà ³íø
åëåìåíòè â³äáèòî â çíà÷åíí³ ∆ q , íà ÿêå â³äð³çíÿºòüñÿ
ìîìåíò ä³àãíîñòóâàííÿ ÏÏÑ. ∆q
³íò
³ òðè ñêëàäîâ³ äîïóñêè. Òîáòî â äàíîìó âèïàäêó
³íæåíåð-ðîçðîáëþâà÷ êð³ì òåõíîëî㳿 âèãîòîâëåííÿ ÅÐÅ
âèä³ëÿº ç óñ³º¿ ñóêóïíîñò³ ôàêòîð³â, ùî âïëèâàþòü,
ÌÅÒÎÄÈ ÂÈвØÅÍÍß ÒÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ
ò³ëüêè òåïëîâèé ðåæèì ÅÐÅ ³ ìîæëèâå ñòàð³ííÿ ìà-
òåð³àë³â ÅÐÅ, ÿê íàéá³ëüø âïëèâîâ³ íà â³äõ³ä åëåê-
Ïðè ïðîåêòóâàíí³ ñõåìè ïåðåä çàñòîñóâàííÿì êîí-
òðè÷íèõ ïàðàìåòð³â. Ïåðåä çàñòîñóâàííÿì êîíêðåòíîãî
êðåòíèõ ÅÐÅ íåîáõ³äíî ³ç ñèíòåçîâàíîãî ³íòåãðàëüíîãî
³íò òèïó åëåìåíòà ³íæåíåð äîìàãàºòüñÿ âèêîíàííÿ íåð³âíîñò³
äîïóñêó ∆ q âèä³ëèòè êîæíó ñêëàäîâó: äîïóñêè íà
òåìï ñòàð çàë (1), íå ðîçðàõîâóþ÷è íàñê³ëüêè ë³â³ ³ ïðàâ³ ÷àñòèíè ö³º¿
òåìïåðàòóðó ∆ q òà íà ñòàð³ííÿ ∆ q . Çàëèøîê ∆ q
íåð³âíîñò³ â³äð³çíÿþòüñÿ.
âðàõîâóº âñ³ ³íø³ ôàêòîðè (òåõíîëîã³þ âèãîòîâëåííÿ
³íò
ÅÐÅ, âîëîã³ñòü, òèñê, ðàä³àö³éíèé âïëèâ). Ç óñ³õ ôàê- Òàêèì ÷èíîì, îòðèìàí³ ³íòåãðàëüí³ äîïóñêè ∆ q íà
òîð³â çàëèøêó çíà÷èìîþ º òåõíîëîã³ÿ âèãîòîâëåííÿ êîæåí ÅÐÅ º ò³ºþ ð³çíèöåþ, ïðè ÿê³é, ÿêùî çíà÷åííÿ
ÅÐÅ, ÿêùî â ÒÇ ç óñ³õ çîâí³øí³õ âïëèâ³â óêàçóþòüñÿ ¿õí³õ ïàðàìåòð³â çíàõîäÿòüñÿ óñåðåäèí³ ö³º¿ ãðàíèö³
ôàêòîðè: ìåõàí³÷íèé, òåìïåðàòóðíèé, âîëîã³ñòíèé ³ òèñê (äîïóñêó), òî ³ áóäü-ÿêà âèõ³äíà õàðàêòåðèñòèêà ÏÏÑ
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Îòæå, òåìïåðàòóðíà ñêëà- áóäå çàëèøàòèñÿ óñåðåäèí³ ñâîãî çàäàíîãî äîïóñêó íåçà-
äîâà äîïóñêó ³ ñêëàäîâà íà ñòàð³ííÿ âèçíà÷àþòüñÿ ðîç- ëåæíî â³ä òîãî, ç ÿêèõ ïðè÷èí â³äáóëèñÿ â³äõèëåííÿ
ðàõóíêîâèì øëÿõîì, à ³íø³ ñêëàäîâ³ äîïóñêó âèçíà÷à- åëåêòðè÷íèõ ïàðàìåòð³â ÅÐÅ â³ä ñâî¿õ íîì³íàëüíèõ
þòüñÿ ÿê ð³çíèöÿ çíà÷åíü [2].
Ðîçðàõóíîê ïîòî÷íèõ â³äáðàêóâàëüíèõ äîïóñê³â íà
çàë 2 ³íò 2 òåìï 2 ñòàð 2 ïàðàìåòð ÅÐÅ çä³éñíþºòüñÿ â íàñòóïí³é ïîñë³äîâíîñò³:
(∆q ) = ( ∆q ) – ( ∆q ) – (∆q ) .
1. Âèçíà÷àþòüñÿ ìàòåìàòè÷í³ î÷³êóâàííÿ ³ ñåðåäíüîê-
çàë
Ñêëàäîâó äîïóñêó ∆ q ìîæíà ïðåäñòàâèòè âàäðàòè÷í³ â³äõèëåííÿ òåìïåðàòóðíîãî êîåô³ö³ºíòà a ³
êîåô³ö³ºíò³â ñòàð³ííÿ ïàðàìåòðà ïðè çáåðåæåíí³ β çá òà
çàë 2 òåõí 2 ³íø 2 ïðè åêñïëóàòàö³¿ β å. ßêùî â³äïîâ³äí³ êîåô³ö³ºíòè çàäàí³
(∆q ) = ( ∆q ) + (∆q ) .
íèæí³ìè ³ âåðõí³ìè ãðàíè÷íèìè çíà÷åííÿìè ³ çàäàí³ çà-
òåõí ³íø çàë òåõí
êîíè ¿õíüîãî ðîçïîä³ëó (ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â – íîð-
ßê ïðàâèëî, ∆ q » ∆q . ² òîä³ ∆ q ≈ ∆q . ìàëüí³), òî ìàòåìàòè÷í³ î÷³êóâàííÿ ³ ñåðåäíüî-êâàäðà-
ßêùî òåõíîëîã³÷íèé äîïóñê íà äàíèé òèï åëåìåíòà òè÷í³ â³äõèëåííÿ ðîçðàõîâóþòüñÿ çà íàñòóïíèìè ôîð-
òåõí
(çàäàºòüñÿ çàâîäîì-âèðîáíèêîì åëåìåíò³â) ∆ q íå çá³- ìóëàìè:

34 ISSN 1607-3274 “Ðàä³îåëåêòðîí³êà. ²íôîðìàòèêà. Óïðàâë³ííÿ” ¹ 2, 2004


Ì. Ì. Êàñüÿí, Ê. Ì. Êàñüÿí: ÑÈÍÒÅÇ Â²ÄÁÐÀÊÓÂÀËÜÍÈÕ ÏÎÒÎ×ÍÈÕ ÄÎÏÓÑʲ ÍÀ ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ
ÅËÅÌÅÍÒ²Â Ó ÇÀËÅÆÍÎÑÒ² Â²Ä ×ÀÑÓ ÒÀ ÓÌΠÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯

í â í ⎫
m( α) = (α + α ) ⁄ 2; σ( α) = [ m ( α ) – α ] ⁄ χ; ⎪
â í í ⎪
m ( β çá ) = ( β çá + β çá ) ⁄ 2 ; σ ( β çá ) = [ m ( β çá ) – β çá ] ⁄ χ ; ⎬,(14)

σ ( β å ) = [ m ( β å ) + β å ] ⁄ χ . ⎪⎭
í â í
m ( βå ) = ( β å + βå ) ⁄ 2 ;

äå χ – êîåô³ö³ºíò ïðîïîðö³éíîñò³ (äëÿ íîðìàëüíîãî çà-


êîíó ðîçïîä³ëó ïàðàìåòðà q òà éìîâ³ðíîñò³ ïåðåáóâàííÿ
ïàðàìåòðà â ìåæàõ äîïóñê³â, ð³âíî¿ 0,9973, χ = 3).
ßêùî â äîâ³äêîâ³é ë³òåðàòóð³ â³äñóòí³ äàí³ çà êîå-
ô³ö³ºíòîì β çá ³ ïðèâîäÿòüñÿ ò³ëüêè çíà÷åííÿ êîåô³ö³- Ðèñóíîê 1 – Çì³íà ïàðàìåòð³â íîðìàëüíîãî çàêîíó
ºíòà ñòàð³ííÿ β å ïðè ðîáîò³ ÅÐÅ â ìåæàõ íîì³íàëüíîãî ðîçïîä³ëó ïàðàìåòð³â ÅÐÅ ç óðàõóâàííÿì òåõíîëî㳿 âèãî-
íàâàíòàæåííÿ ³ ïðè âïëèâ³ òåìïåðàòóðè, âîëîãè ³ ìåõà- òîâëåííÿ, òåìïåðàòóðíîãî ³ ÷àñîâîãî ôàêòîð³â:
í³÷íèõ íàâàíòàæåíü ïðèïóñòèìèõ ÒÓ, òî ìîæíà ïðèé- 1 – â³äïîâ³äຠòåõíîëîã³÷íèì ðîçêèäàì ïàðàìåòð³â ÅÐÅ; 2 – â³äïîâ³äàº
â³äõèëåíèì çíà÷åííÿì ïàðàìåòð³â ÅÐÅ, îáóìîâëåíå ðîçêèäàìè òåì-
íÿòè m ( β çá ) = m ( β å ) ³ σ ( β çá ) = σ ( β å ). ïåðàòóðíîãî êîåô³ö³ºíòà é êîåô³ö³ºíò³â ñòàð³ííÿ
2. Âèçíà÷àþòüñÿ ìàòåìàòè÷íå î÷³êóâàííÿ m ( q â³äõ )
â³äõèëåíîãî ôàêòè÷íîãî çíà÷åííÿ ïàðàìåòðà q â³äõ ³ â í
ñåðåäíüîêâàäðàòè÷íå â³äõèëåííÿ σ òåìï ( q â³äõ ), σ çá ( q â³äõ ), À çíà÷åííÿ âåðõíüîãî δ q ³ íèæíüîãî δ q â³äíîñíèõ äî-
σ å ( q â³äõ ), îáóìîâëåíèõ âïëèâîì òåìïåðàòóðè, ÷àñó çáå- ïóñê³â íà ïàðàìåòð ÅÐÅ äîð³âíþº
ðåæåííÿ ³ ÷àñó åêñïëóàòàö³¿. ßêùî ïðè÷èíè â³äìîâëåíü
â í
åëåìåíò³â âèâ÷åí³, òåõíîëîã³÷í³ ïðîöåñè âèêîíóþòüñÿ â q í q
δ q = ----------- – 1; δ q = 1 – ----------- .
òî÷íî ³ ìàòåð³àëè ìàþòü âèñîêó ÷èñòîòó, òî äåãðàäàö³éí³ q íîì q íîì
ïðîöåñè ìîæíà ââàæàòè áëèçüêèìè äî äåòåðì³íîâàíèõ
Ïðè ä³àãíîñòóâàíí³ ÏÏÑ ó ð³çíèõ åêñïëóàòàö³éíèõ
m ( q â³äõ ) = q íîì ⋅ [ 1 + m ( α ) ⋅ ∆ T + m ( β çá ) ⋅ t çá + m ( β å ) ⋅ t å ] , óìîâàõ ³ íà ð³çíèõ æèòòºâèõ öèêëàõ éîãî ðîáîòè íå-
îáõ³äíî çíàòè ïîòî÷íèé â³äáðàêóâàëüíèé äîïóñê, à êî-
(15)
æåí ïàðàìåòð åëåìåíòà – êðèòåð³é â³äáðàêóâàííÿ. Ïî-
äå q íîì – íîì³íàëüíå çíà÷åííÿ ïàðàìåòðà; ∆ T = T ðîá – òî÷íèé â³äáðàêóâàëüíèé äîïóñê (ìàêñèìàëüíå â³äõè-
â³äá òåõí
– 20 ° C – ð³çíèöÿ ì³æ ôàêòè÷íîþ òåìïåðàòóðîþ åëå- ëåííÿ) ∆ q âàð³þºòüñÿ â ìåæàõ â³ä ∆ q íà åëåìåíò
ìåíòà T ðîá ³ íîðìàëüíîþ òåìïåðàòóðîþ; T çá – ÷àñ çáåðå- äî
æåííÿ ÅÐÅ; T å – ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ ÅÐÅ; â³äá òåõí òåìï ñòàð
∆q = ∆q + ∆q + ∆q , (19)

σ òåìï ( q â³äõ ) = ∆ T ⋅ σ ( α ) ⋅ q íîì ; ó çàëåæíîñò³ â³ä òîãî, ó ÿêîìó òåïëîâîìó ðåæèì³ çíàõî-
äèòüñÿ êîæåí åëåìåíò ³ ÿêèé ÷àñ â³í ïðîïðàöþâàâ ³ çíàõî-
σ òåìï ( q â³äõ ) = t çá ⋅ σ ( βçá ) ⋅ q íîì ; (16)
äèâñÿ ó âèêëþ÷åíîìó ñòàí³ äî ìîìåíòó ä³àãíîñòóâàííÿ, ó
σ å ( q â³äõ ) = t å ⋅ σ ( βå ) ⋅ q íîì . ò. ÷. ³ ÷àñ çáåðåæåííÿ ÅÐÅ äî éîãî óñòàíîâêè â ÏÏÑ.
ßêùî ä³àãíîñòóâàííÿ ÏÏÑ ïðîâîäèòüñÿ äî âèõîäó
3. Âèçíà÷àºòüñÿ ñóìàðíå ñåðåäíüîêâàäðàòè÷íå â³äõè- âèðîáó íà ñâ³é ñòàö³îíàðíèé òåïëîâèé ðåæèì, êîæåí
ëåííÿ (ðîçêèä) ïàðàìåòðà q â³äõ îáóìîâëåíå âïëèâîì åëåìåíò áóäå ìàòè â³äõèëåííÿ ñâîãî ïàðàìåòðà ò³ëüêè çà
òåìïåðàòóðè ³ ôàêòîðà ñòàð³ííÿ. Ó öüîìó âèïàäêó ðàõóíîê ïðîöåñó ñòàð³ííÿ
çä³éñíþºòüñÿ ï³äñóìîâóâàííÿ âñ³õ ñåðåäíüîêâàäðàòè÷íèõ
â³äõèëåíü: òåõíîëîã³÷íîãî, òåìïåðàòóðíîãî é îáóìîâëå- â³äá òåõí ñòàð
íîãî ñòàð³ííÿì ïðè çáåðåæåíí³ é åêñïëóàòàö³¿. Âèçíà- ∆q = ∆q + ∆q .
÷åííÿ çàñíîâàíå íà ï³äñóìîâóâàíí³ äèñïåðñ³é çàçíà÷åíèõ
Ïðè öüîìó
â³äõèëåíü
ñòàð
∆q = ( β çá ⋅ t1 + β ðîá ⋅ t 2 ) ⋅ q íîì ,
σ ( q â³äõ ) = (17)
2 2 2 2 äå β çá – êîåô³ö³ºíò ñòàð³ííÿ åëåìåíòà ïðè îáóìîâëåíèõ
= σ òåõí ( q â³äõ ) + σ òåìï ( q â³äõ ) + σ çá ( q â³äõ ) + σ å ( q â³äõ ) .
ó ÒÓ íà ÅÐÅ óìîâàõ éîãî çáåðåæåííÿ; β ðîá – êîåô³ö³ºíò
ñòàð³ííÿ åëåìåíòà ïðè ôàêòè÷í³é òåìïåðàòóð³; t 1 – ÷àñ
Òàêèì ÷èíîì, çàêîí íîðìàëüíîãî ðîçïîä³ëó íå çì³íþ-
çáåðåæåííÿ åëåìåíòà íà ñêëàä³ ïåðåä óñòàíîâêîþ éîãî â
ºòüñÿ, à çì³íþþòüñÿ éîãî ïàðàìåòðè: ìàòåìàòè÷íå î÷³-
àïàðàòóðó ³ ÷àñ íåðîáî÷îãî ñòàíó ÏÏÑ; t 2 – ÷àñ ðîáî-
êóâàííÿ ³ äèñïåðñ³ÿ. Öå â³äáèòî íà ðèñóíêó 1.
÷îãî ñòàíó ÏÏÑ.
4. Âèçíà÷àþòüñÿ ãðàíèö³ ïåðåáóâàííÿ ôàêòè÷íîãî
ßêùî ä³àãíîñòóâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ ï³ñëÿ âèõîäó ÏÏÑ
çíà÷åííÿ ïàðàìåòðà q ç óðàõóâàííÿì óñ³õ çàçíà÷åíèõ
íà ñòàö³îíàðíèé òåïëîâèé ðåæèì, òî òîä³ ñêëàäîâà â³ä-
âèùå ôàêòîð³â òåìï
áðàêóâàëüíîãî äîïóñêó ∆ q ïðèéìຠñâîº ìàêñèìàëü-
íå çíà÷åííÿ. Àíàëîã³÷íî, ÿêùî ïðîâîäèòüñÿ ä³àãíîñòó-
q â = m ( q â³äõ ) + χâ ⋅ σ ( q â³äõ ) ;
(18) âàííÿ ÏÏÑ íà îñòàííüîìó ðîö³ éîãî åêñïëóàòàö³¿, òî
ñòàð
q í = m ( q â³äõ ) + χí ⋅ σ ( q â³äõ ) . ñêëàäîâà ∆ q ïðèéìຠìàêñèìàëüíå çíà÷åííÿ, âèçíà-

35
ÐÀIJÎÅËÅÊÒÐÎͲÊÀ ÒÀ ÒÅËÅÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯

÷àþ÷è òèì ñàìèì, â³äïîâ³äíèé â³äáðàêóâàëüíèé äîïóñê òåõí³÷íîãî ñòàíó ÏÏÑ ó áóäü-ÿêèõ óìîâàõ ³ íà ð³çíèõ
òåìï
íà ïàðàìåòðè ÅÐÅ ïðè â³äïîâ³äíîìó çíà÷åíí³ ∆ q , ó åòàïàõ éîãî åêñïëóàòàö³¿.
çàëåæíîñò³ â³ä òîãî, ÿêà òåìïåðàòóðà íà ìîìåíò ä³àãíîñ-
òóâàííÿ ÏÏÑ º ïðèñóòíÿ íà åëåìåíòàõ.
ÏÅÐÅË²Ê ÏÎÑÈËÀÍÜ

ÂÈÑÍÎÂÊÈ 1. Êîôàíîâ Þ. Í. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû êîíñòðóèðîâàíèÿ,


òåõíîëîãèè è íàäåæíîñòè ðàäèîýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ:
Ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ. Ì.: Ðàäèî è ñâÿçü, 1991. – 360 ñ.: èë.
²íæåíåð-ïðîåêòóâàëüíèê ó ïðîöåñ³ ïðîåêòóâàííÿ ÏÏÑ 2. Êàñüÿí Í. Í. Ìåòîäèêà äèàãíîñòèðîâàíèÿ àíàëîãîâûõ
îäåðæóº ³íòåãðàëüí³ äîïóñêè íà ÅÐÅ çà ð³çíèìè ìåòîäè- óñòðîéñòâ ôóíêöèîíàëüíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ íà ýòàïå
ýêñïëóàòàöèè. Ñèñòåìíûå ïðîáëåìû êà÷åñòâà, ìàòå-
êàìè ñèíòåçó äîïóñê³â. Ö³ ³íòåãðàëüí³ äîïóñêè º ïî- ìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ è èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ñò³éíèìè âåëè÷èíàìè ó â³äì³ííîñò³ â³ä â³äáðàêóâàëüíèõ ëîãèé // Ìàòåðèàëû Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè è
Ðîññèéñêîé íàó÷íîé øêîëû. ×àñòü 6. – Ìîñêâà: ÍÈÈ
äîïóñê³â, ÿê³ íåîáõ³äí³ ïðè ä³àãíîñòóâàíí³ ÏÏÑ ó ïðî- «Àâòîýëåêòðîíèêà». – 2000. – Ñ. 58–59.
öåñ³ åêñïëóàòàö³¿. ³äáðàêóâàëüí³ äîïóñêè íà ïàðàìåòðè Íàä³éøëà 31.05.2004
ÅÐÅ ðîçðàõîâóþòüñÿ ïðè áåçïîñåðåäí³é ä³àãíîñòèö³ ϳñëÿ äîðîáêè 29.11.2004

ÏÏÑ ³ ïðèéìàþòü ì³í³ìàëüíå çíà÷åííÿ, ÿêùî ä³àãíîñòó- Ïðåäëàãàåòñÿ ìåòîä ñèíòåçà òåêóùèõ îòáðàêîâî÷íûõ
âàííÿ ïðîâîäèòüñÿ â³äðàçó ï³ñëÿ åòàïó âèãîòîâëåííÿ äîïóñêîâ íà ïàðàìåòðû ýëåìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîâå-
ÏÏÑ ³ äî éîãî ïðîãð³âó (âîíè äîð³âíþþòü òåõíîëîã³÷- äåíèÿ äèàãíîñòèðîâàíèÿ óñòðîéñòâ ïðåîáðàçîâàíèÿ ñèãíà-
íèì äîïóñêàì íà åëåìåíò), äàë³, ïî ì³ð³ åêñïëóàòàö³¿ ëîâ â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ áàçà
ìåòîäà îáåñïå÷èâàåò êîìïàêòíîñòü ïðîãðàììíîé ðåàëèçà-
ÏÏÑ, âîíè ïðèéìàþòü ïðîì³æíå çíà÷åííÿ, ïîñòóïîâî öèè ïðè îñóùåñòâëåíèè àâòîìàòèçàöèè èññëåäîâàíèé ñ ïî-
íàáëèæàþ÷èñü äî ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åííÿ, ùî â³äïî- ìîùüþ ÝÂÌ.
â³äຠâèõîäó ÏÏÑ íà ñâ³é ñòàö³îíàðíèé ðåæèì òà ìî-
ìåíòó ïåðåä óòèë³çàö³ºþ. ³äáðàêóâàëüíèé äîïóñê àäåê- The method of synthesis of the current rejection admissions
âàòíî âàð³þºòüñÿ, ç îãëÿäó íà äâà íàéá³ëüø ñóòòºâ³ on parameters of elements necessary for realization of diagno-
åêñïëóàòàö³éí³ ôàêòîðè. sing of devices of transformation of signals while in service is
offered. The mathematical base of a method provides com-
Çàïðîïîíîâàíèé ìåòîä, çàâäÿêè ñâî¿é óí³âåðñàëü- pactness of program realization at realization of automation
íîñò³, ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé äëÿ ïåðåâ³ðêè ÷è îö³íêè of researches with the help of the computer.

ÓÄÊ 621.396.6.004:004.942

Â. Ì. Êðèùóê, Ã. Ì. Øèëî, À. Î. Íàìëèíñüêèé, Ì. Ï. Ãàïîíåíêî

ÂÈÁ²Ð ÅËÅÌÅÍҲ ÏÐÈ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖ²¯ ÇÎÂͲØÍ²Õ ÂÏËȲÂ

Çàïðîïîíîâàíî ìåòîä ïðèçíà÷åííÿ íîì³íàëüíèõ äîïóñê³â ³ 䳿 çîâí³øí³õ ÷èííèê³â ³ íåë³í³éíîñò³ âèõ³äíèõ ôóíêö³é
êîåô³ö³ºíò³â çîâí³øí³õ âïëèâ³â ç óðàõóâàííÿì êîìïåíñàö³¿ 䳿 [1, 2].
çîâí³øí³õ ôàêòîð³â. Âðàõîâàíî îáìåæåííÿ åëåìåíòíî¿ áàçè
òà íåë³í³éí³ñòü âèõ³äíî¿ ôóíêö³¿. Çàáåçïå÷åíî îïòèìàëüíèé Ìåòîþ ðîáîòè º ðîçðîáêà ìåòîäó âèáîðó åëåìåíò³â ³
âèá³ð ïàðàìåòð³â. Ðîçãëÿíóòî ñòðàòå㳿 ìàêñèìàëüíèõ äî- ïðèçíà÷åííÿ äîïóñê³â ç óðàõóâàííÿì íåë³í³éíîñò³ âèõ³ä-
ïóñê³â ³ ìàêñèìàëüíèõ êîåô³ö³ºíò³â çîâí³øí³õ âïëèâ³â. íî¿ ôóíêö³¿, îáìåæåíü åëåìåíòíî¿ áàçè ³ âïëèâó çîâí³ø-
í³õ ôàêòîð³â. Äëÿ âèð³øåííÿ ö³º¿ çàäà÷³ íåîáõ³äíî:
– îòðèìàòè ñï³ââ³äíîøåííÿ äëÿ â³äõèëåííÿ âèõ³äíèõ
1 ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀײ
ïàðàìåòð³â ç óðàõóâàííÿì íåë³í³éíèõ âëàñòèâîñòåé âè-
õ³äíèõ ôóíêö³é åëåêòðîííèõ àïàðàò³â;
Âèá³ð åëåìåíò³â º ê³íöåâèì åòàïîì ïðîåêòóâàííÿ
åëåêòðîííèõ ñõåì. Íà öüîìó åòàï³ ç óðàõóâàííÿì îáìå- – âðàõóâàòè îáìåæåííÿ åëåìåíòíî¿ áàçè ïðè âèáîð³
æåíü åëåìåíòíî¿ áàçè ïðèçíà÷àþòüñÿ óñ³ ïàðàìåòðè ïàðàìåòð³â åëåìåíò³â;
åëåêòðîðàä³îåëåìåíò³â, çîêðåìà, íîì³íàëüí³ äîïóñêè ³ – ðîçðîáèòè àëãîðèòìè äëÿ ð³çíèõ ñòðàòåã³é âèáîðó
êîåô³ö³ºíòè çîâí³øí³õ âïëèâ³â. Ðåçóëüòàò âèáîðó åëå- åëåìåíò³â.
ìåíò³â áåçïîñåðåäíüî â³äáèâàºòüñÿ íà ñòàá³ëüíîñò³ ïàðà- Ïðè âèð³øåí³ ïîñòàâëåíî¿ çàäà÷³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ
ìåòð³â åëåêòðîííîãî ïðèëàäó òà éîãî ñîá³âàðòîñò³. ñïðîùåí³ ³íòåðâàëüí³ ìîäåë³ âèõ³äíèõ ôóíêö³é [3], ùî
²ñíóþ÷³ ìåòîäè âèáîðó åëåìåíò³â íå äîçâîëÿþòü âðà- äîçâîëÿº âðàõóâàòè íåë³í³éí³ñòü öèõ ôóíêö³é. Ñòðàòå㳿
õîâóâàòè óñþ ìíîæèíó ïàðàìåòð³â åëåìåíò³â, ÿê³ ôîð- âèáîðó åëåìåíò³â çàáåçïå÷óþòü îïòèìàëüíèé âèá³ð ïàðà-
ìóþòü âèõ³äí³ ïàðàìåòðè ïðèñòðîþ. Ó á³ëüøîñò³ âèïàä- ìåòð³â çàâäÿêè îïòèìàëüíîìó ïðèçíà÷åííþ äîïóñê³â [4]
ê³â ïðèçíà÷åííÿ äîïóñê³â â³äáóâàºòüñÿ áåç óðàõóâàííÿ ³ êîåô³ö³ºíò³â çîâí³øí³õ âïëèâ³â [5].

36 ISSN 1607-3274 “Ðàä³îåëåêòðîí³êà. ²íôîðìàòèêà. Óïðàâë³ííÿ” ¹ 2, 2004


Â. Ì. Êðèùóê, Ã. Ì. Øèëî, À. Î. Íàìëèíñüêèé, Ì. Ï. Ãàïîíåíêî: ÂÈÁ²Ð ÅËÅÌÅÍҲ ÏÐÈ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖ²¯
ÇÎÂͲØÍ²Õ ÂÏËȲÂ

2 ÎÁÌÅÆÅÍÍß ÅËÅÌÅÍÒÍί ÁÀÇÈ ² Óìîâà (3) ìîæå áóòè çàïèñàíà ó âèãëÿä³:


ÑÒÐÀÒÅò¯ ÂÈÁÎÐÓ ÅËÅÌÅÍÒ²Â
p m
Êîìïåíñàö³éí³ âëàñòèâîñò³ åëåêòðîííèõ àïàðàò³â õà-
ðàêòåðèçóþòüñÿ ð³âíÿìè êîìïåíñàö³¿ [5]:
s ey = ∑ si+ + ∑ s−j , (6)
i =1 j =1

wн y − yн wн yн − yн , äå si = aei xнiα xi – ôàêòîð êîìïåíñàö³¿ åëåìåíòó; si+ ³ s −j –


λ= = н ; λ = =
we y − yн we ye − yн äîäàòí³ ³ â³ä'ºìí³ ôàêòîðè êîìïåíñàö³¿ åëåìåíò³â; p ³ m –
e
ê³ëüê³ñòü äîäàòíèõ ³ â³ä'ºìíèõ ôàêòîð³â êîìïåíñàö³¿ åëå-
äå λ ³ λ – ð³âí³ êîìïåíñàö³¿ äëÿ íèæíüî¿ ³ âåðõíüî¿ ìåæ ìåíò³â; sey – åêâ³âàëåíòíèé ôàêòîð êîìïåíñàö³¿ âèõ³äíî¿
âèõ³äíî¿ ôóíêö³¿; wн , wн , we òà we – íèæí³ ³ âåðõí³ ìåæ³ ôóíêö³¿, ÿêèé çàïèñóºòüñÿ ó âèãëÿä³:
íîì³íàëüíèõ òà åêñïëóàòàö³éíèõ â³äõèëåíü âèõ³äíî¿
ôóíêö³¿; yн , y , yн , y òà ye – íîì³íàëüíå çíà÷åííÿ âè- ⎛ ⎞
н e ⎜ n n ⎟
∑ ∑
1⎜
aei xнi ⎟ .
õ³äíî¿ ôóíêö³¿ òà ¿¿ çíà÷åííÿ ïðè íèæí³õ ³ âåðõí³õ íî-
sey = sy + y − ae0 + a ei x нi − (7)
ì³íàëüíèõ òà åêñïëóàòàö³éíèõ â³äõèëåííÿõ. ϑ⎜ н ⎟
⎜ i =1 i =1 ⎟
Íîì³íàëüí³ ³ ìåæîâ³ åêñïëóàòàö³éí³ çíà÷åííÿ âèõ³äíî¿ ⎝ ai >0 ai < 0 ⎠
ôóíêö³¿ ïðèçíà÷àþòüñÿ ïðè ðîçðîáö³ åëåêòðè÷íèõ ñõåì.
 çàëåæíîñò³ â³ä áàæàíîãî ð³âíÿ êîìïåíñàö³¿ âèçíà- Åêâ³âàëåíòíèé ôàêòîð êîìïåíñàö³¿ âèõ³äíî¿ ôóíêö³¿
÷àþòüñÿ íîì³íàëüí³ â³äõèëåííÿ ³ â³äïîâ³äí³ ¿ì çíà÷åííÿ âðàõîâóº ¿¿ íåë³í³éí³ âëàñòèâîñò³. Çíà÷åííÿ öüîãî ôàêòî-
âèõ³äíî¿ ôóíêö³¿. Ïðè çàäàíèõ íîì³íàëüíèõ â³äõèëåí- ðó çàëåæèòü â³ä ìåæ äîïóñê³â ³ ä³àïàçîí³â çì³íè çîâí³ø-
íÿõ âèõ³äíî¿ ôóíêö³¿ ìîæå áóòè óòâîðåíà ¿¿ ³íòåðâàëüíà í³õ âïëèâ³â.
ìîäåëü ³ âèçíà÷åí³ îïòèìàëüí³ íîì³íàëüí³ â³äõèëåííÿ Âèá³ð åëåìåíò³â âèêîíóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì îáìåæåíü
âõ³äíèõ ïàðàìåòð³â. åëåìåíòíî¿ áàçè íà êîåô³ö³ºíòè çîâí³øí³õ âïëèâ³â:
ϳä 䳺þ çîâí³øí³õ ôàêòîð³â çíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
åëåìåíò³â ³ âèõ³äíî¿ ôóíêö³¿ çì³íþþòüñÿ. ˳í³éí³é çà- α xi min ≤ α xi ≤ α xi max ,
ëåæíîñò³ ïàðàìåòð³â ïðèñòðî¿â â³äïîâ³äàþòü ñï³ââ³äíî-
øåííÿ: äå α xi min ³ α xi max – ì³í³ìàëüí³ ³ ìàêñèìàëüí³ êîåô³ö³ºíòè
çîâí³øí³õ âïëèâ³â.
(
ye = y н 1 + α y ⋅ ϑ ; ) xe = xн (1 + α x ⋅ ϑ ) , (3) Öèì îáìåæåííÿì â³äïîâ³äàþòü îáìåæåííÿ äëÿ ôàêòî-
ð³â êîìïåíñàö³¿ åëåìåíò³â:
äå α y ³ α x – ïðèâåäåí³ äî òåìïåðàòóðè êîåô³ö³ºíòè çîâ-
í³øí³õ âïëèâ³â âèõ³äíî¿ ôóíêö³¿ ³ ïàðàìåòð³â åëåìåíò³â;
si min ≤ si ≤ si max . (8)
ϑ – ä³àïàçîí çì³íè òåìïåðàòóðè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäî-
âèùà; xe , xн – åêñïëóàòàö³éíå ³ íîì³íàëüíå çíà÷åííÿ ϳäñòàíîâêà îáìåæåíü (6) â (4) ïîêàçóº, ùî ³ñíóº
âõ³äíîãî ïàðàìåòðó. ø³ñòü âèïàäê³â âçàºìíîãî ðîçòàøóâàííÿ ìåæîâèõ ñóì,
²íòåðâàëüíà ìîäåëü âèõ³äíî¿ ôóíêö³¿ ïðè íèæíüîìó ÿê³ íàäàþòüñÿ íà ðèñ. 1, äå ïîçíà÷åíî:
åêñïëóàòàö³éíîìó â³äõèëåíí³ çàïèñóºòüñÿ ó âèãëÿä³:
p m
S+ = ∑ si+ ; S− = ∑ s −j .
n n
y = ae0 +
e ∑ aei xei + ∑ aei xei, (4)
i =1 j =1
(9)
i =1 i =1
ai >0 ai < 0
²íäåêñè min ³ max â³äïîâ³äàþòü ñóìàì ç ì³í³ìàëüíèìè
äå a ei , aei , x ei òà xei – íèæí³ òà âåðõí³ ìåæ³ êîåô³ö³ºíò³â ³ ìàêñèìàëüíèìè êîåô³ö³ºíòàìè çîâí³øí³õ âïëèâ³â.
³íòåðâàëüíî¿ ìîäåë³ òà ïàðàìåòð³â åëåìåíò³â ïðè åêñïëó-
àòàö³éíîìó â³äõèëåíí³ âèõ³äíî¿ ôóíêö³¿.
ϳäñòàíîâêà ñï³ââ³äíîøåíü (1) â ð³âíÿííÿ (2) âèçíà-
÷ຠóìîâè êîìïåíñàö³¿ çîâí³øí³õ âïëèâ³â:

⎛ ⎞
⎜ n n ⎟
∑ ∑
1⎜
sy + y − a e0 + a ei x нi − aei xнi ⎟ =
ϑ⎜ н ⎟
⎜ i =1 i =1 ⎟
⎝ a i >0 ai < 0 ⎠
n n
= ∑ aei xнiα xi + ∑ aei xнiα xi , (5)
i =1 i =1
ai >0 ai < 0

äå s y = y α y – ôàêòîð êîìïåíñàö³¿ âèõ³äíî¿ ôóíêö³¿; x нi ³


н
xнi – íèæíÿ ³ âåðõíÿ ìåæ³ ïàðàìåòð³â åëåìåíò³â ïðè ¿õ Ðèñóíîê 1 – Âèïàäêè ðîçòàøóâàííÿ îáëàñòåé
íîì³íàëüíèõ â³äõèëåííÿõ. ôàêòîð³â êîìïåíñàö³¿

37
ÐÀIJÎÅËÅÊÒÐÎͲÊÀ ÒÀ ÒÅËÅÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯

²ç ðèñ. 1, à ³ ðèñ. 1, á âèäíî, ùî ïîâíî¿ êîìïåíñàö³¿


䳿 çîâí³øí³õ âïëèâ³â íå â³äáóâàºòüñÿ, ÿêùî âèêîíóºòüñÿ
∆ s y (k ) = y ( t
(k )
−y
e
) ϑ;
t (14)

îäíà ç óìîâ:
+ − + − s y ( k ) = s y ( k −1) + ∆ s y ( k ) ; (15)
S min > S min ; S max < S max . (10)

 ³íøèõ âèïàäêàõ (ðèñ. 1, â – ðèñ. 1, å) â³äáóâàºòüñÿ y (k )


= y − s y ( k )ϑt , (16)
н e
ïåðåêðèòòÿ îáëàñòåé ³ñíóâàííÿ ñóì (7). Âèíèêຠìîæëè-
äå ϑm òà ϑ p – ïåðåïàäè òåìïåðàòóð â íèæíüîìó òà âåðõ-
â³ñòü âèáîðó åëåìåíò³â ïðè sey = 0 ç îïòèì³çàö³ºþ ¿õ
íüîìó òåìïåðàòóðíîìó ä³àïàçîíàõ; ϑt – ïåðåïàä òåìïå-
ïàðàìåòð³â. Ïðè âèáîð³ ñòðàòå㳿 îïòèì³çàö³¿ ñë³ä âðàõî-
ðàòóðè, ÿêèé â³äïîâ³äຠçíà÷åííþ âèõ³äíî¿ ôóíêö³¿ y (k ) .
âóâàòè, ùî äëÿ íåë³í³éíèõ âèõ³äíèõ ôóíêö³é óìîâà t
²òåðàö³éíèé ïðîöåñ çàâåðøóºòüñÿ ÿêùî:
sey = 0 íå îçíà÷ຠäîñÿãíåííÿ ïîâíî¿ êîìïåíñàö³¿ 䳿
çîâí³øí³õ ÷èííèê³â íà âèõ³äíó ôóíêö³þ [5]. Ó çâ'ÿçêó ç
öèì âèçíà÷àþòüñÿ äâ³ ãðàíè÷í³ ñòðàòå㳿 âèáîðó åëåìåí- λ н ( k ) − λ н( k −1) ≤ ε , (17)
ò³â, ÿê³ äîçâîëÿþòü çàáåçïå÷èòè ìàêñèìàëüíèé îá'ºì
ïðîñòîðó êîåô³ö³ºíò³â çîâí³øí³õ âïëèâ³â (ÌÊÇÂ) àáî äå ε – ïîõèáêà îá÷èñëåííÿ.
íîì³íàëüíèõ äîïóñê³â (ÌÍÄ). Âåðõí³ íîì³íàëüí³ â³äõèëåííÿ îá÷èñëþþòüñÿ ç âèêî-
ðèñòàííÿì ìåæîâî¿ ôóíêö³¿:

3 ÂÈÁ²Ð ÅËÅÌÅÍҲ ÏÐÈ ÎÁÌÅÆÅÍÍßÕ


ÊÎÌÏÅÍÑÀÖ²¯
{
yt ( k ) = max y (ϑm ), y ϑ p ( ) }.
²òåðàö³éíèé ïðîöåñ îá÷èñëåííÿ äîïóñê³â íà âåðõí³é
Óìîâè (8) îçíà÷àþòü, ùî ïðè áóäü-ÿêèõ ñïîëó÷åííÿõ ìåæ³ º àíàëîã³÷íèì ³ âèêîðèñòîâóº ñï³ââ³äíîøåííÿ ïî-
ñóì (4) íå â³äáóâàºòüñÿ ïîâíî¿ êîìïåíñàö³¿ 䳿 çîâí³øí³õ ä³áí³ (11)–(15).
÷èííèê³â íà áóäü ÿêó âèõ³äíó ôóíêö³þ. Ìàêñèìàëüíèé
ð³âåíü êîìïåíñàö³¿ äîñÿãàºòüñÿ êîëè åôåêòèâíèé ôàêòîð
êîìïåíñàö³¿ âèõ³äíî¿ ôóíêö³¿ äîñÿãຠçíà÷åíü: 4 ÑÒÐÀÒÅÃ²ß ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÈÕ
ÊÎÅÔ²Ö²ªÍҲ ÇÎÂͲØÍ²Õ ÂÏËȲÂ

⎧⎪S min
sey = ⎨
+ −
− S min +
, S min −
(
> S min , ) (11)
²ñíóâàííÿ îáëàñò³ ïåðåêðèòòÿ ñóì (7) ïðèçâîäèòü äî
+ − + −
(
⎪⎩S max − S max , S max < S max . ) íåòðèâ³àëüíîãî âèð³øåííÿ çàäà÷³ âèáîðó åëåìåíò³â. Âè-
ïàäêè ðîçïîä³ëó ïàðàìåòð³â, ùî â³äïîâ³äàþòü ìåæàì
³íòåðâàëó ïåðåêðèòòÿ, ðåàë³çóþòüñÿ ñòðàòåã³ÿìè ÌÊÇ ³
Ïðè îá÷èñëåíí³ (9) âèêîðèñòîâóþòüñÿ ìåæîâ³ çíà-
ÌÍÄ.
÷åííÿ êîåô³ö³ºíò³â çîâí³øí³õ âïëèâ³â. Íåîáõ³äíî òàêîæ
Ñòðàòåã³ÿ ÌÊÇÂ äîçâîëÿº ïîñëàáèòè âèìîãè äî ñòà-
çíàòè ³íòåðâàëüí³ åêñïëóàòàö³éí³ êîåô³ö³ºíòè âèõ³äíî¿
á³ëüíîñò³ ïàðàìåòð³â åëåìåíò³â.  ö³é ñòðàòå㳿 âèá³ð îä-
ôóíêö³¿ ³ íîì³íàëüí³ ìåæ³ ïàðàìåòð³â åëåìåíò³â. Îñê³ëü-
í³º¿ ç ìíîæèí ôàêòîð³â êîìïåíñàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ çà äî-
êè íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ âèáîðó åëåìåíò³â ¿õ íîì³íàëüí³
ïîìîãîþ êðèòåð³þ:
ìåæ³ ïàðàìåòð³â íå âèçíà÷åíî, òî íåîáõ³äíî âèêîðèñ-
òîâóâàòè ³òåðàö³éíó ïðîöåäóðó. p m
Äëÿ ïî÷àòêîâîãî íàáëèæåííÿ äîö³ëüíî âèêîðèñòîâó- Sc = ∑ si+max + ∑ s −j min − s y ,
âàòè ñï³ââ³äíîøåííÿ: i =1 j =1

( 0) äå p ³ m – ê³ëüê³ñòü åëåìåíò³â ç äîäàòíèìè ³ â³ä'ºìíèìè


y = y ; s y ( 0) = 0 . (12)
н e çíà÷åííÿìè ôàêòîðà êîìïåíñàö³¿ â³äïîâ³äíî.
Îá÷èñëåííÿ êðèòåð³þ Sc ïðîâîäèòüñÿ äëÿ êîæíî¿ ç
Íîì³íàëüí³ äîïóñêè íà ïàðàìåòðè åëåìåíò³â, îá÷èñ-
ìåæ âèõ³äíî¿ ôóíêö³¿ ³ äëÿ êîæíîãî ç ä³àïàçîí³â âïëèâó
ëåí³ äëÿ öüîãî çíà÷åííÿ âèõ³äíî¿ ôóíêö³¿, âèêîðèñòî-
çîâí³øí³õ ÷èííèê³â. Çíàê êðèòåð³þ äîçâîëÿº ïðèéíÿòè
âóþòüñÿ, ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç ñï³ââ³äíîøåííÿì (1), äëÿ
ð³øåííÿ ùîäî êîðåãóâàííÿ äîäàòíî¿ àáî â³ä'ºìíî¿ ìíî-
îá÷èñëåííÿ åêñïëóàòàö³éíèõ çíà÷åíü âõ³äíèõ ïàðàìåò-
æèí ïàðàìåòð³â. Íåîáõ³äíèé ð³âåíü êîìïåíñàö³¿ çîâí³ø-
ð³â. Ö³ çíà÷åííÿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ îá÷èñëåííÿ çíà-
í³õ âïëèâ³â çàáåçïå÷óºòüñÿ, ÿêùî Sc = 0 .  öüîìó âèïàä-
÷åííÿ âèõ³äíî¿ ôóíêö³¿ ïðè ð³çíèõ òåìïåðàòóðàõ. Ñåðåä
êó ïðèéìàºòüñÿ:
îá÷èñëåíèõ çíà÷åíü âèõ³äíî¿ ôóíêö³¿ âèáèðàºòüñÿ òàêå,
ùî íàéá³ëüøå âèõîäèòü çà ìåæ³ åêñïëóàòàö³éíèõ â³ä-
s −j = s −j min ; si+ = si+max , (Sc = 0 ) . (18)
õèëåíü. Âèáðàíå çíà÷åííÿ âèõ³äíî¿ ôóíêö³¿ âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ äëÿ îá÷èñëåííÿ íåîáõ³äíî¿ çì³íè ¿¿ ôàêòîðà Ïðè äîäàòíèõ çíà÷åííÿõ êðèòåð³þ Sc îá'ºì ôàêòîð³â
êîìïåíñàö³¿. Öå äîçâîëÿº âèçíà÷èòè íîâ³ ìåæ³ íîì³íàëü- êîìïåíñàö³¿ åëåìåíò³â îáìåæóºòüñÿ ìíîæèíîþ â³ä'ºìíèõ
íîãî çíà÷åííÿ âèõ³äíî¿ ôóíêö³¿. Òàêèì ÷èíîì ³òåðàö³é- ôàêòîð³â. Öå ïðèçâîäèòü äî ñï³ââ³äíîøåíü:
íèé ïðîöåñ âèêîðèñòîâóº ñï³ââ³äíîøåííÿ:
m

y (k )
{
= min y (ϑm ), y ϑ p ( ) }; (13)
s −j = s −j min ; p ⋅ s+ = sy − ∑ s −j min , (Sc > 0). (19)
t j =1

38 ISSN 1607-3274 “Ðàä³îåëåêòðîí³êà. ²íôîðìàòèêà. Óïðàâë³ííÿ” ¹ 2, 2004


Â. Ì. Êðèùóê, Ã. Ì. Øèëî, À. Î. Íàìëèíñüêèé, Ì. Ï. Ãàïîíåíêî: ÂÈÁ²Ð ÅËÅÌÅÍҲ ÏÐÈ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖ²¯
ÇÎÂͲØÍ²Õ ÂÏËȲÂ

ßêùî îïòèìàëüí³ çíà÷åííÿ ôàêòîð³â êîìïåíñàö³¿ äëÿ 5 ÑÒÐÀÒÅÃ²ß ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÈÕ


äåÿêèõ åëåìåíò³â íå ðåàë³çóþòüñÿ, òî äëÿ íèõ ïðèéìà- ÍÎ̲ÍÀËÜÍÈÕ ÄÎÏÓÑʲÂ
ºòüñÿ:
 ñòðàòå㳿 ìàêñèìàëüíèõ íîì³íàëüíèõ äîïóñê³â âèá³ð
si+ = si+max , (
si+max <s .+
) ôàêòîð³â êîìïåíñàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ êðè-
òåð³þ:
m p
Äîäàòí³ ôàêòîðè êîìïåíñàö³¿, ùî çàëèøèëèñÿ, âèêî-
ðèñòîâóþòü îïòèìàëüí³ ñï³ââ³äíîøåííÿ:
St = ∑ s−j max + ∑ si+min − s y .
j =1 i =1

m p ßêùî St = 0, òî ãðàíè÷í³ ôàêòîðè si+min ³ s −j max çàáåç-


(p − k) ⋅ s +p − k = sy − ∑ s −j min − ∑ si+max, (20) ïå÷óþòü íåîáõ³äíèé ð³âåíü êîìïåíñàö³¿. Ïðè â³ä'ºìíèõ
j =1 i =1 çíà÷åííÿõ êðèòåð³þ St îá'ºì ôàêòîð³â êîìïåíñàö³¿ åëå-
si+max < s +
ìåíò³â îáìåæóºòüñÿ ìíîæèíîþ â³ä'ºìíèõ ôàêòîð³â. Öå
ïðèçâîäèòü äî ñï³ââ³äíîøåíü:
äå k – ê³ëüê³ñòü åëåìåíò³â ç îáìåæåííÿìè si+max < s +;
s +p −k – îïòèìàëüí³ ôàêòîðè êîìïåíñàö³¿ äëÿ p–k åëå- m
ìåíò³â, ùî çàëèøèëèñÿ. s −j = s −j max ; p ⋅ s+ = s y − ∑ s −j max , (St < 0).
j =1
³ä'ºìíèì çíà÷åííÿì êðèòåð³þ Sc â³äïîâ³äàþòü îáìå-
æåííÿ çà ìíîæèíîþ äîäàòíèõ ôàêòîð³â êîìïåíñàö³¿ ßêùî îïòèìàëüí³ çíà÷åííÿ ôàêòîð³â êîìïåíñàö³¿ äëÿ
åëåìåíò³â. Öåé âèïàäîê ïðèâîäèòü äî âèðàç³â: äåÿêèõ åëåìåíò³â íå ðåàë³çóþòüñÿ, òî äëÿ íèõ ïðèéìà-
ºòüñÿ:

( )
p
si+ = si+max , si+max < s + .
si+ = si+max ; m ⋅ s − = s y − ∑ si+max, (Sc < 0). (21)
i =1
Äîäàòí³ ôàêòîðè êîìïåíñàö³¿, ùî çàëèøèëèñÿ, âèêî-
Äëÿ ôàêòîð³â êîìïåíñàö³¿, ùî íå ðåàë³çóþòüñÿ, ïðèé- ðèñòîâóþòü îïòèìàëüí³ ñï³ââ³äíîøåííÿ:
ìàºòüñÿ:
m p

(
s−j = s−j min ; s −j min > s − . ) ( p − k ) ⋅ s +p − k = sy − ∑ s−j max − ∑ si+min ,
j =1 i =1
si+max < s +
³ä'ºìí³ ôàêòîðè, ùî çàëèøèëèñÿ, âèêîðèñòîâóþòü
îïòèìàëüíèé ðîçïîä³ë: äå k – ê³ëüê³ñòü åëåìåíò³â ç îáìåæåííÿìè si+min > s +;
s +p −k – îïòèìàëüí³ ôàêòîðè êîìïåíñàö³¿ äëÿ åëåìåíò³â,
m p ùî çàëèøèëèñÿ.
(m − l ) ⋅ sm− −l = sy − ∑ s −j min − ∑ si+max , (22) Äîäàòíèì çíà÷åííÿì êðèòåð³þ St â³äïîâ³äàþòü îáìå-
j =1 i =1 æåííÿ çà ìíîæèíîþ äîäàòíèõ ôàêòîð³â êîìïåíñàö³¿ åëå-
ìåíò³â. Öåé âèïàäîê ïðèâîäèòü äî âèðàç³â:
äå l – ê³ëüê³ñòü åëåìåíò³â ç îáìåæåííÿìè s −j min > s −;

sm −l – îïòèìàëüí³ ôàêòîðè êîìïåíñàö³¿ äëÿ m–l åëåìåí- p
ò³â, ùî çàëèøèëèñÿ. si+ = si+min ; m ⋅ s − = s y − ∑ si+min , (St > 0).
i =1
Îá÷èñëåííÿ ïàðàìåòð³â åëåìåíò³â â³äáóâàºòüñÿ â ³òå-
ðàö³éíîìó ïðîöåñ³. Ñïî÷àòêó äëÿ êîæíî¿ ç ìåæ âèêî- Äëÿ ôàêòîð³â êîìïåíñàö³¿, ùî íå ðåàë³çóþòüñÿ, ïðèé-
ðèñòîâóºòüñÿ ïî÷àòêîâå íàáëèæåííÿ (10). Äàë³ îá÷èñ- ìàºòüñÿ:

( )
ëþþòüñÿ ìåæîâ³ íîì³íàëüí³ çíà÷åííÿ îñíîâíèõ ïàðà-
ìåòð³â åëåìåíò³â òà êîåô³ö³ºíòè ³íòåðâàëüíèõ ìîäåëåé. s −j = s −j max ; s −j max < s − .
Öå äîçâîëÿº âèçíà÷èòè êîåô³ö³ºíòè çîâí³øí³õ âïëèâ³â ³ç
ñï³ââ³äíîøåíü (16)–(20) ³ çàñòîñóâàòè ³òåðàö³éíó ïðî- ³ä'ºìí³ ôàêòîðè, ùî çàëèøèëèñÿ, âèêîðèñòîâóþòü
öåäóðó (11)–(15). îïòèìàëüíèé ðîçïîä³ë:

Íîì³íàëüí³ ìåæîâ³ â³äõèëåííÿ åëåìåíò³â ³ êîåô³ö³- m p


ºíòè çîâí³øí³õ âïëèâ³â âèçíà÷àþòüñÿ äëÿ îäí³º¿ ç ìåæ (m − l ) ⋅ sm− −l = s y − ∑ s −j max − ∑ si+min ,
âèõ³äíîãî ïàðàìåòðó. Íîì³íàëüí³ ìåæîâ³ â³äõèëåííÿ j =1 i =1
åëåìåíò³â äëÿ ïðîòèëåæíî¿ ìåæ³ âðàõîâóþòü ïðèéíÿò³
çíà÷åííÿ êîåô³ö³ºíò³â çîâí³øí³õ âïëèâ³â. Òàêà ñàìà ïðî- äå l – ê³ëüê³ñòü åëåìåíò³â ç îáìåæåííÿìè s −j max < s −;

öåäóðà âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ³íøî¿ ìåæ³ âèõ³äíî¿ ôóí- sm −l – îïòèìàëüí³ ôàêòîðè êîìïåíñàö³¿ äëÿ m–l åëå-
êö³¿. ßê îñòàòî÷íå âèáèðàºòüñÿ ð³øåííÿ, ùî çàáåçïå÷óº ìåíò³â, ùî çàëèøèëèñÿ.
ìàêñèìàëüíó øèðèíó ³íòåðâàëó íîì³íàëüíèõ â³äõèëåíü Îðãàí³çàö³ÿ îá÷èñëåíü â ñòðàòå㳿 ÌÍÄ ïîä³áíà ñòðà-
âèõ³äíîãî ïàðàìåòðó. òå㳿 ÌÊÇÂ.

39
ÐÀIJÎÅËÅÊÒÐÎͲÊÀ ÒÀ ÒÅËÅÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯

6 ÏÐÈÊËÀÄ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ßêùî çì³íèòè ìåæîâ³ çíà÷åííÿ êîåô³ö³ºíò³â çîâí³ø-


í³õ âïëèâ³â, ÿê íàâåäåíî ó òàáë. 2 ³ òàáë. 3, òî âèíèêàº
Çà çàïðîïîíîâàíîþ ìåòîäèêîþ ïðîâåäåíî âèá³ð åëå- ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòè ñòðàòå㳿 ÌÊÇ ³ ÌÍÄ.  ñòðà-
ìåíò³â äëÿ ô³ëüòðà íèæí³õ ÷àñòîò, ñõåìà ÿêîãî íàâåäåíà òå㳿 ÌÊÇ íîì³íàëüíèé äîïóñê âèõ³äíîãî ïàðàìåòðà
íà ðèñ. 2. ïðè ñòàá³ë³çàö³¿ íèæíüî¿ òà âåðõíüî¿ ìåæ ìàâ çíà÷åííÿ
δ yн = [9,405 %; 10,000%] ³ δ yн = [9,001% ; 10,000%]. гøåííÿ,
ùî ñòàá³ë³çóº íèæíþ ìåæó, äຠá³ëüøå çíà÷åííÿ ð³âíÿ
êîìïåíñàö³¿ ³ îáèðàºòüñÿ ÿê îïòèìàëüíå. Ïàðàìåòðè åëå-
ìåíò³â ïðè öüîìó ìàþòü çíà÷åííÿ íàâåäåí³ â òàáë. 2.

Òàáëèöÿ 2 – Âèõ³äí³ äàí³ òà ïàðàìåòðè åëåìåíò³â


ïðè çàñòîñóâàíí³ ñòðàòå㳿 ÌÊÇÂ

α ⋅ 106 ,
Параметр α ⋅10 6 ,1 °C δн, % δн , %
1 °C
Ðèñóíîê 2 – Ñõåìà ô³ëüòðà íèæí³õ ÷àñòîò R0 [55;1200] 20,00 20,00 1200
R1 [55;1200] 2,06 2,19 1200
R2 [55;1200] 2,42 2,44 1200
Êîåô³ö³ºíò çàãàñàííÿ ô³ëüòðà îá÷èñëþâàâñÿ çà ñï³â-
â³äíîøåííÿì: C1 [-1750;-120] 1,84 2,01 -1000
C2 [-1750;-120] 2,70 2,60 -1490
R2
a(w) = Θ1 + Θ 2 ,
R0

(
Θ1 = 1 − w2 ⋅ C1 ⋅ C2 ⋅ R1 ⋅ R0 ; )
2
Äâà âàð³àíòè ð³øåííÿ â ñòðàòå㳿 ÌÍÄ õàðàêòåðè-
çóþòüñÿ çíà÷åííÿìè ïàðàìåòð³â δ yн = [9,991%; 9,971%] ³
δ yн = [9,991%; 9,996%] ïðè ñòàá³ë³çàö³¿ íèæíüî¿ ³ âåðõíüî¿
2
⎛ ⎛ R R ⎞⎞
Θ 2 = ⎜ w ⋅ C1 ⋅ R1 ⋅ ⎜⎜1 + 0 + 0 ⎟⎟ ⎟ ;
⎜ R1 R2 ⎠ ⎟⎠ ìåæ, â³äïîâ³äíî. Ñòàá³ë³çàö³ÿ âåðõíüî¿ ìåæ³ çàáåçïå÷óº
⎝ ⎝
á³ëüøå çíà÷åííÿ ð³âíÿ êîìïåíñàö³¿ âèõ³äíîãî ïàðàìåòðó.
Öüîìó âèïàäêó â³äïîâ³äàþòü ïàðàìåòðè åëåìåíò³â íàâå-
äå ω = 2πf – êóòîâà ÷àñòîòà; Ri , Ci – ïàðàìåòðè åëåìåíò³â. äåí³ ó òàáë. 3.
Íîì³íàëüí³ ïàðàìåòðè åëåìåíò³â ³ ðåçóëüòàòè ðîç-
Òàáëèöÿ 3 – Âèõ³äí³ äàí³ òà ïàðàìåòðè åëåìåíò³â
ðàõóíê³â íàäàþòüñÿ â òàáë. 1, äå δ н ³ δ н – íèæíº ³ ïðè çàñòîñóâàíí³ ñòðàòå㳿 ÌÍÄ
âåðõíº íîì³íàëüí³ â³äõèëåííÿ ïàðàìåòð³â åëåìåíò³â;
α = [α min ;α max ] – ³íòåðâàë êîåô³ö³ºíò³â çîâí³øí³õ âïëè-
α ⋅ 106 ,
â³â. Òåìïåðàòóðà çì³íþâàëàñü ó ä³àïàçîí³ â³ä –40 äî Параметр α ⋅10 6 ,1 °C δн, % δн , %
1 °C
60°C. Îá÷èñëåííÿ ïðîâîäèëèñÿ äëÿ ÷àñòîòè 12 êÃö, íà
R0 [55;1200] 20,00 20,00 1200
ÿê³é êîåô³ö³ºíò çàãàñàííÿ a = 6,1697. Åêñïëóàòàö³éíèé
äîïóñê íà âèõ³äíó ôóíêö³þ äîð³âíþâàâ ±10 %. Äëÿ R1 [55;1200] 2,29 2,19 92
çàçíà÷åíèõ ó òàáë. 1 îáìåæåíü íà êîåô³ö³ºíòè çîâí³øí³õ
R2 [55;1200] 2,70 2,44 102
âïëèâ³â ó âåðõíüîìó òåìïåðàòóðíîìó ä³àïàçîí³ ³ñíóþòü
îáìåæåííÿ íà êîìïåíñàö³þ, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ðèñ. 1, á. C1 [-1750;-120] 2,05 2,00 -120
Çàäàâàëàñü òî÷í³ñòü îá÷èñëåííÿ ε = 0,001, ïðè ÿê³é ïðî- C2 [-1750;-120] 3,01 2,60 -120
öåñ çàâåðøóâàâñÿ çà 5 ³òåðàö³é. Âèçíà÷åí³ íîì³íàëüí³
â³äõèëåííÿ âèõ³äíîãî ïàðàìåòðó δ yн = [ 5,60% ; 3,13% ].

Òàáëèöÿ 1 – Âèõ³äí³ äàí³ ³ ïàðàìåòðè åëåìåíò³â Ïîð³âíÿííÿ ðåçóëüòàò³â âèáîðó åëåìåíò³â äëÿ êîìïåí-
ó âèïàäêó íåïîâíî¿ êîìïåíñàö³¿ ñàö³éíèõ ðåæèì³â ô³ëüòðà íèæí³õ ÷àñòîò çà ð³çíèìè
ñòðàòåã³ÿìè ïîêàçóº, ùî âèêîðèñòàííÿ ñòðàòå㳿 ÌÍÄ íå
äຠñóòòºâîãî çá³ëüøåííÿ äîïóñê³â íà ïàðàìåòðè åëåìåí-
α ⋅ 106 , ò³â.  òîé æå ÷àñ âèìîãè äî êîåô³ö³ºíò³â çîâí³øí³õ
Параметр xнi α ⋅10 6 ,1 °C δн, % δн , %
1 °C âïëèâ³â çíà÷íî çðîñòàþòü. Òîìó ïðè çàçíà÷åíèõ îáìå-
æåííÿõ íà ïàðàìåòðè åëåìåíò³â äîö³ëüíî âèêîðèñòîâó-
R0 100 кОм [55;500] 20,00 17,12 500 âàòè ñòðàòåã³þ ÌÊÇÂ.
R1 91 кОм [55;500] 1,18 0,61 500
R2 100 кОм [55;500] 1,39 0,68 500 ÂÈÑÍÎÂÊÈ
C1 1,0 нФ [-1750;-1000] 1,06 0,55 -1000 Àíàë³ç êîìïåíñàö³éíèõ ðåæèì³â åëåêòðîííèõ àïàðàò³â
C2 4,7 нФ [-1250;-1200] 1,54 0,73 -1200 ç âèêîðèñòàííÿì ³íòåðâàëüíèõ ìîäåëåé âèõ³äíèõ ôóíêö³é
ïîêàçàâ, ùî åëåìåíòíà áàçà ìîæå ïðèâåñòè äî îáìåæåííÿ

40 ISSN 1607-3274 “Ðàä³îåëåêòðîí³êà. ²íôîðìàòèêà. Óïðàâë³ííÿ” ¹ 2, 2004


Ñ. È. Ïðîõîðåö, Ì. À. Õàæìóðàäîâ, Â. Ï. Ëóêüÿíîâà: ÀÍÀËÈÇ ÅÌÊÎÑÒÍÛÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ ÑÒÐÈÏ-
ÄÅÒÅÊÒÎÐÀ

ð³âíÿ êîìïåíñàö³¿ âèõ³äíîãî ïàðàìåòðà. Ïðè â³äñóòíîñò³ 3. Øèëî Ã.Ì. Ôîðìóâàííÿ ³íòåðâàëüíèõ ìîäåëåé äëÿ îá÷è-
ñëåííÿ äîïóñê³â// Ðàä³îåëåêòðîí³êà. ²íôîðìàòèêà. Óïðà-
îáìåæåíü âèíèêຠìîæëèâ³ñòü âèáîðó åëåìåíò³â ³ç ìàê- âë³ííÿ. – 2002. – ¹1. – Ñ.90–95.
ñèìàëüíèìè çíà÷åííÿìè êîåô³ö³ºíò³â çîâí³øí³õ âïëèâ³â 4. Øèëî Ã.Ì., Âîðîïàé Î.Þ., Ãàïîíåíêî Ì.Ï. ²íòåðâàëüí³ ìå-
àáî ìàêñèìàëüíèìè íîì³íàëüíèìè äîïóñêàìè. Ðîçðîáëåí³ òîäè ïðèçíà÷åííÿ åêñïëóàòàö³éíèõ äîïóñê³â // Ðàä³îåëåê-
òðîí³êà. ²íôîðìàòèêà. Óïðàâë³ííÿ. 2003. ¹2. Ñ. 78–82.
ïðîöåäóðè âèáîðó åëåìåíò³â âðàõîâóþòü íåë³í³éí³ âëàñòè- 5. Øèëî Ã.Í., Íàìëèíñêèé À.À., Ãàïîíåíêî Í.Ï. Êîìïåíñà-
âîñò³ âèõ³äíèõ ôóíêö³é åëåêòðîííèõ ïðèñòðî¿â ³ â³äáó- öèÿ è îïòèìèçàöèÿ ïðè íàçíà÷åíèè íîìèíàëüíûõ äîïóñ-
êîâ // Ðàäèîýëåêòðîíèêà è èíôîðìàòèêà. 2004. ¹2.
âàþòüñÿ â ³òåðàö³éíîìó ðåæèì³. Âèáðàí³ ïàðàìåòðè îïòè-
Íàä³éøëà 13.05.2004
ì³çóþòüñÿ çà â³äíîñíèìè îá'ºìàìè. ϳñëÿ äîðîáêè 25.11.2004
Ðîçðîáëåí³ ïðîöåäóðè âèáîðó åëåìåíò³â ãàðàíòóþòü
Ïðåäëîæåí ìåòîä íàçíà÷åíèÿ íîìèíàëüíûõ äîïóñêîâ è
çíàõîäæåííÿ âèõ³äíîãî ïàðàìåòðó ó çàäàíèõ ìåæàõ ïðè êîýôôèöèåíòîâ âíåøíèõ âîçäåéñòâèé ñ ó÷åòîì êîìïåí-
çàäàí³é çì³í³ çîâí³øí³õ ôàêòîð³â, ÿêùî ïðè âèãîòîâëåí³ ñàöèè äåéñòâèé âíåøíèõ ôàêòîðîâ. Ó÷èòûâàþòñÿ îãðà-
àïàðàòóðè çíà÷åííÿ îñíîâíîãî ïàðàìåòðó åëåìåíò³â íå íè÷åíèÿ ýëåìåíòíîé áàçû è íåëèíåéíîñòü âûõîäíîé ôóí-
âèõîäèòü çà ìåæ³ ïðèçíà÷åíèõ íîì³íàëüíèõ äîïóñê³â. êöèè. Îáåñïå÷èâàåòñÿ îïòèìàëüíûé âûáîð ïàðàìåòðîâ.
Ìåòîäèêà çàáåçïå÷óº âèá³ð åëåìåíò³â ïðè íîì³íàëüíèõ Ðàññìîòðåíû ñòðàòåãèè ìàêñèìàëüíûõ äîïóñêîâ è êîýô-
ôèöèåíòîâ âíåøíèõ âîçäåéñòâèé.
çíà÷åííÿõ êîåô³ö³ºíò³â çîâí³øí³õ âïëèâ³â.
The method of assigning nominal tolerances and external
action coefficient selection is suggested. The compensation of
ÏÅÐÅË²Ê ÏÎÑÈËÀÍÜ external action influences is held in this method. The limita-
tions to the element list and non-linearity of output character-
1. Ìèõàéëîâ À.Â., Ñàâèí Ê.Ñ. Òî÷íîñòü ðàäèîýëåêòðîííûõ
istics are taken into account. Optimal parameter selection is
óñòðîéñòâ. – Ì.: Ìàøèíîñòðîåíèå, 1976. – 214 ñ.
2. Ôðèäëåíäåð È.Ã. Ðàñ÷åòû òî÷íîñòè ìàøèí ïðè ïðîåêòè- ensuring. The maximal tolerance and maximal external action
ðîâàíèè. – Êèåâ–Äîíåöê: Âèùà øêîëà, 1980. – 184 ñ. coefficient strategies are considered.

ÓÄÊ 621.382.002

Ñ. È. Ïðîõîðåö, Ì. À. Õàæìóðàäîâ, Â. Ï. Ëóêüÿíîâà

ÀÍÀËÈÇ ÅÌÊÎÑÒÍÛÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ ÑÒÐÈÏ-ÄÅÒÅÊÒÎÐÀ


Ðàññìîòðåíà ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü êðåìíèåâîãî ñòðèï- íûõ äåòåêòîðîâ. Íà âñåõ ýòàïàõ îò ïðîåêòèðîâàíèÿ è
äåòåêòîðà, ïðåäñòàâëåííîãî â âèäå íàáîðà èç îáðàòíî ñìå- äî èññëåäîâàíèÿ ïàðàìåòðîâ òàêèõ äåòåêòîðîâ â óñëî-
ùåííûõ p-n ïåðåõîäîâ, åìêîñòåé è ðåçèñòîðîâ. Äëÿ ïîë-
âèÿõ ýêñïåðèìåíòà âîçíèêàåò ïîòðåáíîñòü â ìàòåìàòè-
íîñòüþ îáåäíåííîãî äåòåêòîðà êàæäûé ñòðèï ïðåäñòàâëåí
êàê ëèíèÿ îïðåäåëåííîé äëèíû, èìåþùàÿ ñâîå ñîïðîòèâëåíèå ÷åñêèõ ïðîãðàììàõ è àëãîðèòìàõ, îñíîâàííûõ íà ìî-
è åìêîñòíûå ñâÿçè ñ ñîñåäíèì ñòðèïîì è ïðîòèâîïîëîæíîé äåëüíûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ î ïðîåêòèðóåìîì èëè èññëå-
ïëîñêîñòüþ. Íà îñíîâå òåîðèè ãðàôîâ íàïèñàíî ìàòåìà- äóåìîì îáúåêòå [5, 6]. Öåëüþ íàñòîÿùåé ðàáîòû ÿâëÿ-
òè÷åñêîå óðàâíåíèå ñòðèï-äåòåêòîðà äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ åãî åòñÿ ñîçäàíèå ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè ñòðèï-äåòåêòîðà,
åìêîñòíûõ ïàðàìåòðîâ.
ïîçâîëÿþùåé íà åå îñíîâå ñîçäàâàòü ñïåöèàëèçèðî-
âàííûå ïðîãðàììíûå ñðåäñòâà äëÿ ñèñòåìû àâòîìàòèçè-
ðîâàííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ (ÑÀÏÐ) è èññëåäîâàíèÿ äå-
ÂÂÅÄÅÍÈÅ
òåêòîðîâ.
Ñòðèï-äåòåêòîðû çà ïîñëåäíèå ãîäû íàõîäÿò øèðî-
êîå ïðèìåíåíèå â ýêñïåðèìåíòàëüíîé ôèçèêå, àñòðî-
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß
ôèçèêå, ìåäèöèíå è ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ òåõíèêè. Èõ ÌÎÄÅËÈ ÑÒÐÈÏ-ÄÅÒÅÊÒÎÐÀ
ïëàíèðóåòñÿ èñïîëüçîâàòü â óíèêàëüíûõ ôèçè÷åñêèõ
óñòàíîâêàõ [1, 2], ñîçäàâàåìûõ íà áîëüøîì àäðîííîì  íàó÷íîé ëèòåðàòóðå ñòðèï-äåòåêòîðû ïðèíÿòî ðàç-
êîëëàéäåðå (LHC) â Åâðîïåéñêîì öåíòðå ÿäåðíûõ èñ- äåëÿòü íà îäíîñòîðîííèå è äâóõñòîðîííèå, â êîòîðûõ
ñëåäîâàíèé (ÖÅÐÍ, Øâåéöàðèÿ). Ýòè óñòàíîâêè äîëæ- èçìåðÿåòñÿ îäíà èëè äâå êîîðäèíàòû ïðîøåäøåé ÷åðåç
íû ðàáîòàòü äëèòåëüíûé ñðîê (íå ìåíåå äåñÿòè ëåò) áåç íèõ çàðÿæåííîé ÷àñòèöû ñîîòâåòñòâåííî [5, 6]. Êîí-
çàìåíû äåòåêòèðóþùèõ ýëåìåíòîâ, êîòîðûå ïðîõîäÿò ñòðóêòèâíî îíè ñîñòîÿò èç îòäåëüíûõ îáðàòíî ñìå-
äëèòåëüíîå òåñòèðîâàíèå âñåõ ïàðàìåòðîâ êàê ïðåäïðè- ùåííûõ n-p ïåðåõîäîâ, åìêîñòåé è ðåçèñòîðîâ. Ïîýòîìó
ÿòèÿìè-èçãîòîâèòåëÿìè, òàê è íåïîñðåäñòâåííî â ôèçè- äëÿ ïîñòðîåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè óñòðîéñòâà èç
÷åñêèõ öåíòðàõ ïîòðåáèòåëÿìè. Êðîìå êðåìíèÿ, â êà- òàêèõ áàçîâûõ ýëåìåíòîâ ìîæíî èñïîëüçîâàòü íàïðàâ-
÷åñòâå ìàòåðèàëà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñòðèï-äåòåêòîðîâ ëåííûå ãðàôû G(V, S) [7–10].  íàïðàâëåííîì ãðàôå
íà÷àëè ïðèìåíÿòü òàêèå ïîëóïðîâîäíèêîâûå ìàòåðèàëû êàæäàÿ âåòâü Vij ñîîòâåòñòâóåò äâóõïîëþñíîìó áàçîâîìó
êàê GaAs è CdZnTe [3, 4], ÷òî îáåùàåò â áóäóùåì ýëåìåíòó ìîäåëè, à åå íàïðàâëåíèå ñîâïàäàåò ñ íàïðàâ-
ðàñøèðèòü ñôåðó ïðèìåíåíèÿ ïîçèöèîííî-÷óâñòâèòåëü- ëåíèåì äåéñòâèÿ íà ýòîì ýëåìåíòå ôàçîâîé ïåðåìåííîé –

41
ÐÀIJÎÅËÅÊÒÐÎͲÊÀ ÒÀ ÒÅËÅÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯

òîêà èëè íàïðÿæåíèÿ. Êàæäàÿ âåðøèíà ãðàôà Sij ÿâëÿ- c


åòñÿ òî÷êîé ñîåäèíåíèÿ äâóõ èëè áîëåå áàçîâûõ ýëå-
ìåíòîâ è ñîîòâåòñòâóåò óçëó ìîäåëè. Âåòâü íàçûâàþò a
SiO 2 C is C is C is
èíöèäåíòíîé âåðøèíå, åñëè îíà íà÷èíàåòñÿ èëè çàêàí- Al
÷èâàåòñÿ â ýòîé âåðøèíå. Èñïîëüçóÿ èíöèäåíòíîñòü, èí-
Si R is R is R is
ôîðìàöèþ î ãðàôå â âû÷èñëèòåëüíîé ìàøèíå ìîæíî
ïðåäñòàâëÿòü â âèäå ìàòðèöû èíöèäåíöèé Aij = [aij ](m +1) n ñ Cg Rg Cg Rg Cg Rg Cg Rg
S = (m + 1) âåðøèíàìè è V = n âåòâÿìè, â êîòîðîé ýëåìåíò b
aij = 1, åñëè âåòâü èíöèäåíòíà âåðøèíå è íàïðàâëåíà îò
íåå, aij = −1, åñëè âåòâü èíöèäåíòíà âåðøèíå è íàïðàâ- Ðèñóíîê 1 – Óïðîùåííàÿ ñõåìà îäíîñòîðîííåãî ñòðèï-
ëåíà ê íåé, aij = 0, åñëè âåòâü íå èíöèäåíòíà âåðøèíå. äåòåêòîðà:
Ìàòðèöà èíöèäåíöèé ïîçâîëÿåò çàïèñàòü çàêîíû à, b – òî÷êè äëÿ èçìåðåíèÿ åìêîñòè ñòðèïà îòíîñèòåëüíî
Êèðõãîôà äëÿ òîêîâ è íàïðÿæåíèé â ýëåêòðè÷åñêîé öåïè. ïðîòèâîïîëîæíîé ïëîñêîñòè; à, ñ – òî÷êè äëÿ èçìåðåíèÿ ìåæ-
ñòðèïîâîé åìêîñòè
Åñëè âûäåëèòü äåðåâî ãðàôà, òî çàêîíû Êèðõãîôà ìîæíî
çàïèñàòü ñ ïîìîùüþ ìàòðèöû ãëàâíûõ ñå÷åíèé D è ìàò-
ðèöû ãëàâíûõ êîíòóðîâ Â [9], ìåæäó êîòîðûìè è ìàò-
а
ðèöåé èíöèäåíöèé ñóùåñòâóþò ôóíäàìåíòàëüíûå ñî-

( Ris )f+1

(C is )f+1

( Ris )f+1

(C is )f+1
îòíîøåíèÿ BDt = 0, DBt = 0 è AB t = 0. Âåðõíèé èíäåêñ t

(C is )f

(C is )f
( Ris )f

( Ris )f
îçíà÷àåò òðàíñïîíèðîâàííóþ ìàòðèöó. Åñëè ýëåêòðè-
(R s ) f
÷åñêàÿ öåïü ñîñòîèò èç n âåòâåé è m+1 óçëîâ, òî åå ãðàô c
е
ñîäåðæèò m ðåáåð è n– m õîðä. Äëÿ ñâÿçíîãî ãðàôà ñ
(R s ) f
m+1 óçëàìè è n âåòâÿìè ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ëèíåé-

( Rg )f+1

(C g)f+1

( Rg )f+1

(C g)f+1

( Rg )f+1

(C g)f+1
íî-íåçàâèñèìûõ ñòðîê Ì ìàòðèöû Â ðàâíî M = n − m [10]. ( Rg )f

(C g)f

( Rg )f

(C g)f

( Rg )f

(C g)f
(R s ) f
Ëþáàÿ ìàòðèöà ãëàâíûõ êîíòóðîâ ìîæåò áûòü ðàçäå-
b
ëåíà íà äâå ïîäìàòðèöû B = [ Bt 1] [10], ãäå Bt ñîîòâåò-
à)
ñòâóåò âåòâÿì äåðåâà, à åäèíè÷íàÿ ìàòðèöà ïîðÿäêà n-m
ñîîòâåòñòâóåò õîðäàì. Åñëè â öåïè åñòü íåçàâèñèìûå а
èñòî÷íèêè íàïðÿæåíèÿ, òî èõ òàêæå âêëþ÷àþò â ìàò-
V5 V6 V9 V10 V18 V19 V22 V23
ðèöó ãëàâíûõ êîíòóðîâ Â, êîòîðóþ â ýòîì ñëó÷àå íà-
çûâàþò äîïîëíåííîé è îáîçíà÷àþò В Д . Ìàòðèöó В Д
е V11
òàêæå ìîæíî ðàçäåëèòü íà ñëåäóþùèå ïîäìàòðèöû
В Д = [ BE B ], ãäå BE ñîîòâåòñòâóåò íåçàâèñèìûì èñòî÷íè- V12
êàì íàïðÿæåíèÿ.
V1 V2 V3 V4 V7 V8 V14 V15 V16 V17 V20 V21
Óïîìÿíóòûå âûøå ìàòðèöû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé òîïî-
ëîãè÷åñêèå óðàâíåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ìîäåëè èçó÷àåìîãî V13

óñòðîéñòâà. Ñëåäîâàòåëüíî, íàïèñàâ îäíó èç ýòèõ ìàò- b


ðèö äëÿ ñòðèï-äåòåêòîðà èëè äëÿ îòäåëüíîé ñõåìû èç- á)
ìåðåíèÿ åãî ïàðàìåòðîâ, ïîëó÷èì åãî èëè åå óðàâíåíèå
êàê ýëåêòðè÷åñêîãî óñòðîéñòâà. Ðèñóíîê 2 – Ýêâèâàëåíòíàÿ ñõåìà äâóõ ÿ÷ååê ñòðèï-
äåòåêòîðà (à) è åå ãðàô (á) ñ âûäåëåííûì äåðåâîì:
å – èñòî÷íèê ïåðåìåííîãî íàïðÿæåíèÿ
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÅÌÊÎÑÒÅÉ Â ÑÒÐÈÏ-
ÄÅÒÅÊÒÎÐÅ

Êàæäûé ñòðèï â äåòåêòîðå ìîæíî ïðåäñòàâèòü êàê ýëåìåíòàðíûõ N ÿ÷ååê, â êàæäóþ èç êîòîðûõ âõîäÿò
ëèíèþ îïðåäåëåííîé äëèíû, èìåþùóþ ñâîå ñîïðîòèâ- ìåæñòðèïîâàÿ åìêîñòü (Сis ) f = Cis / N è ñîïðîòèâëåíèå
ëåíèå è åìêîñòíûå ñâÿçè ñ ïðîòèâîïîëîæíîé ïëîñêîñòüþ (R is ) f = N ⋅ Ris , åìêîñòü ñòðèïà îòíîñèòåëüíî ïðîòèâîïî-
C g è ñîñåäíèì ñòðèïîì ÷åðåç ìåæñòðèïîâóþ åìêîñòü Cis ëîæíîé ïëîñêîñòè (C g ) f = C g / N è ñîïðîòèâëåíèå îáðàòíî
(ðèñ. 1). Åìêîñòüþ öåíòðàëüíîãî ñòðèïà îòíîñèòåëüíî ñìåùåííîãî p-n ïåðåõîäà ( Rg ) f = N ⋅ Rg . Êàæäàÿ èç ÿ÷ååê
âòîðîãî ñîñåäíåãî ìîæíî ïðåíåáðå÷ü [11], ïîýòîìó îíà f ñâÿçàíà ñ ÿ÷åéêîé f + 1 ÷åðåç ñîïðîòèâëåíèÿ ( Rs ) f =
íå ïîêàçàíà íà ðèñóíêå. Ê îñíîâíûì ïàðàìåòðàì ñòðèï- = ( N − 1) ⋅ Rs. ( Ris ) f , ( Rg ) f , ( Rs ) f ïðèíèìàåì êàê ÷èñòî
f
äåòåêòîðà òàêæå îòíîñÿòñÿ ñîïðîòèâëåíèå îáðàòíî ñìå- àêòèâíûå, à ñîïðîòèâëåíèÿ åìêîñòåé – çàâèñÿùèìè ïî
ùåííîãî ð-n ïåðåõîäà èíäèâèäóàëüíîãî ñòðèïà Rg , êîòî-
îáû÷íîìó çàêîíó îò ÷àñòîòû. Äâå ÿ÷åéêè ñõåìû äëÿ
ðîå îïðåäåëÿåò òîê óòå÷êè äåòåêòîðà, ìåæñòðèïîâîå ñî-
èçìåðåíèÿ åìêîñòè ñòðèïà ïðèâåäåíû íà ðèñ. 2, à, à åå
ïðîòèâëåíèå Ris è ñîïðîòèâëåíèå ñòðèïà Rs , êîòîðîå õà-
ãðàô – íà ðèñ. 2, á. Îí ñîäåðæèò 7 óçëîâ (m + 1 = 7) è
ðàêòåðèçóåò ïàðàìåòðû íàïûëåííîé ïðîâîäÿùåé ïîëîñ-
24 âåòâè. Äåðåâî ãðàôà – ýòî âåòâè å, V 3, V7, V 13, V7, V 16
êè èç àëþìèíèÿ.
è V 20 .
 êà÷åñòâå èñõîäíîé ïðåäïîñûëêè äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ
åìêîñòíûõ ïàðàìåòðîâ îäíîñòîðîííåãî ñòðèï-äåòåêòîðà Ïîäìàòðèöà ãëàâíûõ êîíòóðîâ, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ðåá-
ïðåäïîëîæèì, ÷òî åãî ñõåìó ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå ðàì ãðàôà, ïðè òàêîì âûáîðå äåðåâà èìååò âèä:

42 ISSN 1607-3274 “Ðàä³îåëåêòðîí³êà. ²íôîðìàòèêà. Óïðàâë³ííÿ” ¹ 2, 2004


Ñ. È. Ïðîõîðåö, Ì. À. Õàæìóðàäîâ, Â. Ï. Ëóêüÿíîâà: ÀÍÀËÈÇ ÅÌÊÎÑÒÍÛÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ ÑÒÐÈÏ-
ÄÅÒÅÊÒÎÐÀ

Ветви Ýòî ñâîéñòâî ãðàôà ïîçâîëÿåò çàïèñàòü â ÝÂÌ èí-


Матрица Контур
е V3 V7 V13 V16 V20 V26 V29 V33 V39 ôîðìàöèþ î òîïîëîãèè ñõåìû ñòðèï-äåòåêòîðà ïðè èñ-
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ñëåäîâàíèè êàê åìêîñòè ñòðèïà îòíîñèòåëüíî ïðîòèâî-
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
ïîëîæíîé ïëîñêîñòè, òàê è ìåæñòðèïîâîé åìêîñòè.
4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
6 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Â âûïîëíåííîé ðàáîòå ïîêàçàíî, ÷òî ýêâèâàëåíòíóþ
8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ñõåìó ïîëîñêîâîãî ïîëóïðîâîäíèêîâîãî äåòåêòîðà ìîæ-
9 0 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0
[ BE B t ] íî ïðåäñòàâèòü â âèäå íàáîðà ýëåìåíòîâ ñ ðàñïðåäå-
10 0 0 1 -1 0 -1 0 0 0 0
11 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ëåííûìè ïàðàìåòðàìè – ñîïðîòèâëåíèé è åìêîñòåé. Ïî-
12 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ëó÷åíà ñèñòåìà òîïîëîãè÷åñêèõ óðàâíåíèé, ïîçâîëÿþùàÿ
13 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 îïðåäåëèòü ÷àñòîòíûå çàâèñèìîñòè åìêîñòè ñòðèïà îòíî-
14 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
ñèòåëüíî ïðîòèâîïîëîæíîé ïëîñêîñòè è ìåæñòðèïîâîé
15 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
åìêîñòè. Äëÿ íàïèñàíèÿ ìàòðèöû ãëàâíûõ êîíòóðîâ,
17 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 îïèñûâàþùåé òîïîëîãèþ èññëåäóåìîé ñõåìû, ïîëó÷åíî
18 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 àíàëèòè÷åñêîå âûðàæåíèå, ïîçâîëÿþùåå îáîéòèñü áåç
ñïåöèàëüíîé ïðîãðàììû äëÿ îòûñêàíèÿ äåðåâà ãðàôà
èññëåäóåìîãî îáúåêòà.
Îòìåòèì, ÷òî ðàçáèåíèå ýêâèâàëåíòíîé ñõåìû äåòåê-
òîðà íà äâå ÿ÷åéêè íîñèò ÷èñòî èëëþñòðàòèâíûé õàðàê-
òåð. Ïðè èññëåäîâàíèè ÷àñòîòíîé çàâèñèìîñòè åìêîñòåé ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÑÑÛËÎÊ
äåòåêòîðà êîëè÷åñòâî ÿ÷ååê çíà÷èòåëüíî áîëüøå äâóõ è, 1. ALICE Collaboration. Technical Proposal for A Large Ion Col-
ïî èìåþùèìñÿ â ëèòåðàòóðå ñâåäåíèÿì [5], ìîæåò äîñòè- lider Experiment at the CERN LHC. CERN/LHCC/95–71
LHCC/P3, 1995, 237 p.
ãàòü 100 íà äëèíå 1 ñì, ÷òî ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííîìó 2. Krammer M. The Silicon Sensors for the Inner Tracker of
óâåëè÷åíèþ êîëè÷åñòâà óçëîâ ãðàôà è ëèíåéíî íåçàâè- the Compact Muon Solenoid Experiment. 5th International
Workshop on Radiation Imaging Detectors. – Abstract Book,
ñèìûõ ñòðîê ìàòðèöû Â. Riga, Latvia, 2003, 99 p.
Äëÿ îòûñêàíèÿ äåðåâà ãðàôà â ñëîæíîé ñõåìå è 3. Mocri J.R., Apotovsky B.F., Butler J.F. et al. Development of
an Orthogonal-Stripe CdZnTe Gamma Radiation Imaging
ñîñòàâëåíèÿ ìàòðèöû ãëàâíûõ êîíòóðîâ îáû÷íî íåîáõî- Spectrometer // IEEE Transactions on Nuclear Science,
äèìà ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà íà ÝÂÌ. Ïðè íàïèñàíèè vol. 43, N 3, 1996, ð. 1458–1461.
4. Chen J., Geppert R., Irsigler R. et al. Beam tests of GaAs strip
ìàòðèöû ãëàâíûõ êîíòóðîâ äëÿ ñòðèï-äåòåêòîðà óäàåòñÿ detectors // Nucl. Instr. and Meth. A 369 (1996) p. 62–68.
îáîéòèñü áåç òàêîé ïðîãðàììû, âîñïîëüçîâàâøèñü ïåðèî- 5. Angarano M.M., Bader A., Greanza D. et al. Characteriza-
tion and simulation of a singlesided, n+ on a n silicon
äè÷íîñòüþ â ýêâèâàëåíòíîé ñõåìå äåòåêòîðà. Ýòà îñî- microctrip detector before and after neutron irradiation //
áåííîñòü ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî äîïîëíåííàÿ ìàòðèöà Nucl. Instr. and Meth. A 428 (1999), p. 336–347.
6. Frautchi M.A., Hoeferkamp H.R., Seidel S.C. Capacitance
ãëàâíûõ êîíòóðîâ В Д , ñîîòâåòñòâóþùàÿ èññëåäóåìîé Measurements of Double-Sided Silicon Microctrip Detec-
ñõåìå ñ N ÿ÷åéêàìè, èìååò ðàçìåðíîñòü (10 N − 2) × (13N − 2) tors. CDF/DOC VTX/ CDF/2546. – The New Mexico Center
for Particle Physics, Albuquerque, 1995, 62 ð.
è îïèñûâàåòñÿ ñëåäóþùèìè ñîîòíîøåíèÿìè: 7. Àòàáåêîâ Ã.È. Îñíîâû òåîðèè öåïåé. – Ì.: Ýíåðãèÿ,
1969, 424 ñ.
8. Âëàõ È., Ñèíãõàë Ê. Ìàøèííûå ìåòîäû àíàëèçà è ïðî-
B Д (10 k − 9, 3k − 2 ) = B Д (10 k − 8, 3k − 2 ) = 1; åêòèðîâàíèÿ ýëåêòðîííûõ ñõåì. – Ì.: Ðàäèî è ñâÿçü,
1988, 560 ñ.
B Д (10k − 7, 3k − 1) = −1; 9. ×óà Ë.Î., Ëèí Ïåí-Ìèí. Ìàøèííûé àíàëèç ýëåêòðîííûõ
ñõåì. – Ì.: Ýíåðãèÿ, 1980, 640 ñ.
B Д (10k − 6, 3k − 2) = B Д (10k − 6, 3k − 2) = 1; 10. Àëåêñååâ Î.Â., Ãîëîâêîâ À.À., Ïèâîâàðîâ È.Þ., ×àâêà Ã.Ã.
Àâòîìàòèçàöèÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ ðàäèîýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ
B Д (10k − 5, 3k − 2) = B Д (10k − 5, 3k − 2) = 1; – Ì.: Âûñø. øê., 2000, 480 ñ.
11. Ïðîõîðåö Ñ.È. Ðàñ÷åò ïàðàìåòðîâ ïîëîñêîâûõ ýëåìåíòîâ
ìîäóëåé ñòðèï-äåòåêòîðîâ // ÀÑÓ è ïðèáîðû àâòîìàòèêè,
B Д (10k − 4, 3k ) = −1; 2002, âûï. 120, ñ. 131–137.
Íàä³éøëà 09.08.2004
B Д (10k − 3, 3k − 2) = B Д (10k − 3, 3k ) = 1; Ðîçãëÿíóòî ìàòåìàòè÷íó ìîäåëü êðåìí³ºâîãî ñòðèï-äå-
B Д (10k − 2, 3k − 2) = B Д (10k − 2, 3k ) = 1; òåêòîðó, ïoäàíîãî ó âèãëÿä³ íàáîðó çâîðîòíî çì³ùåíèõ p-n
ïåðåõîä³â, ºìíîñòåé òà ðåçèñòîð³â. Äëÿ ö³ëêîì çá³äíåíîãî
B Д (10k − 9, 3 j + 1) = B Д (10k − 8, 3 j + 1) = 1; äåòåêòîðà êîæåí ñòðèï ïðåäñòàâëåíî ÿê ë³í³þ âèçíà÷åíî¿
äîâæèíè, ùî ìຠñâ³é îï³ð ³ ºìí³ñí³ çâ'ÿçêè ³ç ñóñ³äí³ì
B Д (10k − 6, 3 j + 1) = B Д (10k − 5, 3 j + 1) = 1; ñòðèïîì ³ ïðîòèëåæíîþ ïëîùèíîþ. Íà îñíîâ³ òåî𳿠ãðàô³â
íàïèñàíå ìàòåìàòè÷íå ð³âíÿííÿ ñòðèï-äåòåêòîðà äëÿ ìî-
B Д (10k − 3, 3 j + 1) = B Д (10k − 2, 3 j + 1) = 1, k = 1K N , j = 0 K k − 2 ; äåëþâàííÿ éîãî ºìí³ñíèõ ïàðàìåòð³â.
B Д (10k − 11, 3k − 4) = 1; A mathematical model of the silicon strip-detector which is
considered as set of individual p-n junctions, capacitances and
B Д (10k − 11, 3k − 2) = B Д (10k − 11, 3k − 1) = −1;
resistors is submitted. For fully depleted junction every strip
B Д (10k − 10, 3k − 3) = 1; is represented as line with definite length with its impedance
and capacitive connection with neighboring strips and oppo-
B Д (10k − 10, 3k − 2) = B Д (10k − 10, 3k ) = −1, k = 2K N ; site plane. On the basis of graph theory mathematical equa-
tions for simulation of capacitance measurements in strip
B Д (k , 3N + k ) = 1, k = 1K10 N − 2. detector have been developed.

43
ÐÀIJÎÅËÅÊÒÐÎͲÊÀ ÒÀ ÒÅËÅÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯

ÓÄÊ 621.396.67

Î. Þ. Ôàðàôîíîâ, Ñ. Î. Ñàìîêâ³ò, Î. Þ. Âîðîïàé

ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß Ì²ÊÐÎÑÌÓÆÊÎÂÈÕ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÕ


²ÄÃÀËÓÆÓÂÀ×²Â Ç ÎÏÒÈÌÀËÜÍÈÌÈ ÄÎÏÓÑÊÀÌÈ

Ïðîâåäåíî äîñë³äæåííÿ âïëèâó äîïóñê³â åëåìåíò³â êîí- òåðèñòèêó – êîåô³ö³ºíò çâ'ÿçêó ç óðàõóâàííÿì íåë³í³é-
ñòðóêö³¿ íà ïàðàìåòðè íàïðàâëåíèõ â³äãàëóæóâà÷³â: íà íèõ âëàñòèâîñòåé âèõ³äíèõ ôóíêö³é ÍÂ. Ïðè ñèíòåç³
çâ'ÿçàíèõ ë³í³ÿõ, øëåéôíîãî òà Ëàíãå. Âèêîðèñòîâóþòüñÿ
çàáåçïå÷óºòüñÿ ìàêñèìàëüíèé îá'ºì ïðîñòîðó äîïóñê³â.
³íòåðâàëüí³ ìîäåë³. Âèçíà÷åí³ íàéá³ëüø êðèòè÷í³ çà òî÷-
í³ñòþ êîíñòðóêòèâí³ åëåìåíòè. Öå äîçâîëèëî íàäàòè ðåêî-
ìåíäàö³¿ ïî âèáîðó ì³êðîñìóæêîâèõ íàïðàâëåíèõ â³äãà-
ëóæóâà÷³â. ÎÁ×ÈÑËÅÍÍß ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÕ
²ÄÃÀËÓÆÓÂÀײÂ

ÂÑÒÓÏ Íàéá³ëüøå ïîøèðåííÿ íà ïðàêòèö³ îòðèìàëè Í íà


çâ’ÿçàíèõ ë³í³ÿõ, øëåéôíèé òà Ëàíãå. Ïðè ïðîåêòóâàíí³
Øèðîêå ïîøèðåííÿ ó íàäâèñîêî÷àñòîòíîìó ä³àïàçîí³ ì³êðîñìóæêîâèõ ÍÂ ç³ ñëàáêèì çâ'ÿçêîì ÷àñòî âèêîðèñ-
íàáóëè íàïðàâëåí³ â³äãàëóæóâà÷³ (ÍÂ), ÿê³ âèêîðèñ- òîâóþòüñÿ Í íà çâ'ÿçàíèõ ë³í³ÿõ [1, 3]. Íàéá³ëüø çðó-
òîâóþòüñÿ äëÿ ïîáóäîâè ñìóæêîâèõ ïîä³ëüíèê³â ïîòóæ- ÷íèìè äëÿ òåõíîëîã³÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ º ì³êðîñìóæêîâ³ ÍÂ
íîñò³, çì³øóâà÷³â, ìîäóëÿòîð³â, äèñêðèì³íàòîð³â, ñóìà- íà çâ'ÿçàíèõ ë³í³ÿõ ç áîêîâèì çâ'ÿçêîì. Ñêëàäí³ñòü ðåà-
òîð³â ïîòóæíîñò³ òà ³íøèõ ïðèñòðî¿â. Õàðàêòåðèñòèêè ë³çàö³¿ Í ç ñèëüíèì çâ'ÿçêîì îáóìîâëþºòüñÿ òðóä-
òàêèõ ïðèñòðî¿â ó çíà÷í³é ì³ð³ îáóìîâëþþòüñÿ ïàðà- íîùàìè óòâîðåííÿ ìàëèõ çàçîð³â ì³æ ì³êðîñìóæêîâèìè
ìåòðàìè ÍÂ. Îñíîâíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè Í º: ïåðå- ïðîâ³äíèêàìè íà ä³åëåêòðè÷í³é ï³äêëàäö³ òà â³äêðèòèì
õ³äíå ïîñëàáëåííÿ, íàïðÿìëåí³ñòü, óçãîäæåííÿ ïëå÷ â³ä- õàðàêòåðîì ë³í³¿. Ôàçîâ³ øâèäêîñò³ ïàðíî¿ òà íåïàðíî¿
ãàëóæóâà÷à ç ï³äâåäåíèìè ë³í³ÿìè, ôàçîâ³ ñï³ââ³äíî- ìîä â³äð³çíÿþòüñÿ, ùî ïðèçâîäèòü äî çâóæåííÿ ðîáî÷î¿
øåííÿ äëÿ õâèëü íàïðóã â âèõ³äíèõ ïëå÷àõ, ðîáî÷å ñìóãè â³äãàëóæóâà÷à [2]. Êîíñòðóêö³ÿ Í íà çâ'ÿçàíèõ
çàãàñàííÿ â ïåðâ³ñíî¿ ë³í³¿. Êð³ì öèõ ïàðàìåòð³â, â ë³í³ÿõ ÿâëÿº ñîáîþ äâ³ ïàðàëåëüíî ðîçòàøîâàí³ ìåòà-
òåõí³÷íîìó çàâäàíí³ íà Í çàçâè÷àé âêàçóþòüñÿ: íåð³â- ë³÷í³ ñìóæêè (ðèñ. 1). Ìàêñèìóì çâ'ÿçêó òàêèõ â³äãà-
íîì³ðí³ñòü õàðàêòåðèñòèêè ïåðåõ³äíîãî ïîñëàáëåííÿ ³ ëóæóâà÷³â äîñÿãàºòüñÿ ïðè äîâæèí³ îáëàñò³ çâ'ÿçêó, ÿêà
øèðîêîñìóãîâ³ñòü. äîð³âíþº ÷âåðò³ äîâæèíè õâèë³ â ë³í³¿ [1–3].
 çàëåæíîñò³ â³ä ÷èñåëüíîãî çíà÷åííÿ ïåðåõ³äíîãî ïî-
ñëàáëåííÿ â³äãàëóæóâà÷³ ïîä³ëÿþòüñÿ íà ïðèñòðî¿ ç ñèëü-
íèì çâ'ÿçêîì (С ≤ 10 äÁ) òà ñëàáêèì (С > 10 äÁ) [1–3].
Êð³ì òîãî, Í òàêîæ êëàñèô³êóþòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä
øèðèíè ðîáî÷î¿ ñìóãè ÷àñòîò [3, 4]. Ïðè ïðîåêòóâàíí³
Í íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè âèá³ð êîíñòðóêö³¿ Í â³äïî-
â³äíî äî âèìîã ïî êîíñòðóêòèâíîìó âèêîíàííþ, òîáòî
âðàõîâóþ÷è ãàáàðèòí³ ðîçì³ðè, ñêëàäí³ñòü êîíñòðóêö³¿
òà òî÷í³ñòü âèãîòîâëåííÿ îêðåìèõ åëåìåíò³â. Öå ïðè-
çâîäèòü äî íåîáõ³äíîñò³ âèçíà÷åííÿ íàéá³ëüø êðèòè÷íèõ
äî äîïóñê³â êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíò³â. Îäíàê ³ñíóþ÷³ Ðèñóíîê 1 – Òîïîëîã³ÿ íàïðàâëåíîãî â³äãàëóæóâà÷à
ðåêîìåíäàö³¿ âèáîðó Í íå âðàõîâóþòü âèìîãè äî çà- íà çâ'ÿçàíèõ ë³í³ÿõ
áåçïå÷åííÿ òî÷íîñò³.
Ìåòîþ ðîáîòè º íàäàííÿ ðåêîìåíäàö³é ïî âèáîðó
íàéá³ëüø îïòèìàëüíî¿ êîíñòðóêö³¿ ì³êðîñìóæêîâèõ Í Øëåéôí³ Í âèêîðèñòîâóþòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, äëÿ
ïðè çàäàíèõ âèõ³äíèõ õàðàêòåðèñòèêàõ çà äîïîìîãîþ îòðèìàííÿ ñèëüíîãî çâ'ÿçêó, îñê³ëüêè çàáåçïå÷åííÿ ñëàá-
ïîð³âíÿííÿ äîïóñê³â íà êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷í³ êîãî çâ'ÿçêó ïîâ'ÿçàíî ç êîíñòðóêòèâíèìè òà òåõíî-
ïàðàìåòðè. Ïðè îá÷èñëåíí³ íåîáõ³äíî âèêîðèñòîâóâàòè ëîã³÷íèìè òðóäíîùàìè óòâîðåííÿ äîñèòü ìàëîãî ïîïå-
ñó÷àñí³ äîñÿãíåííÿ äîïóñêîâîãî àíàë³çó. Çîêðåìà îá÷èñ- ðå÷íîãî ïåðåð³çó øëåéô³â (ðèñ. 2). Äîâæèíà øëåéô³â òà
ëåííÿ äîïóñê³â ìîæóòü ïðîâîäèòèñü çà äîïîìîãîþ ïðî- â³äñòàíü ì³æ íèìè äîð³âíþþòü ÷âåðò³ äîâæèíè õâèë³ â
ãðàìíîãî êîìïëåêñó INTOL [5], ÿêèé â àëãîðèòì³ ñèí- ë³í³¿. Íàïðàâëåí³ñòü òà ä³àïàçîíí³ õàðàêòåðèñòèêè ïî-
òåçó äîïóñê³â âèêîðèñòîâóº ³íòåðâàëüí³ ìîäåë³. Öå äî- êðàùóþòüñÿ ³ç çðîñòàííÿì ê³ëüêîñò³ øëåéô³â, àëå ïðè
çâîëÿº âèçíà÷èòè âïëèâ íîì³íàëüíèõ â³äõèëåíü ïàðà- âåëèê³é ê³ëüêîñò³ øëåéô³â (n > 3) çðîñòàþòü õâèëüîâ³
ìåòð³â åëåìåíò³â êîíñòðóêö³¿ íà éîãî îñíîâíó õàðàê- îïîðè çîâí³øí³õ øëåéô³â [1].

44 ISSN 1607-3274 “Ðàä³îåëåêòðîí³êà. ²íôîðìàòèêà. Óïðàâë³ííÿ” ¹ 2, 2004


Î. Þ. Ôàðàôîíîâ, Ñ. Î. Ñàìîêâ³ò, Î. Þ. Âîðîïàé: ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß Ì²ÊÐÎÑÌÓÆÊÎÂÈÕ
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÕ Â²ÄÃÀËÓÆÓÂÀ×²Â Ç ÎÏÒÈÌÀËÜÍÈÌÈ ÄÎÏÓÑÊÀÌÈ

1 − C0
Z BO = Z В ⋅ , (3)
1 + C0

äå Z B – õâèëüîâèé îï³ð, Îì.


Çàâåðøóºòüñÿ ïðîöåäóðà ñèíòåçó âèçíà÷åííÿì ãåîìåò-
ðè÷íèõ ðîçì³ð³â òà äîâæèíè çâ'ÿçêó.
Àíàëîã³÷íî ðîçðàõîâóþòüñÿ ïàðàìåòðè êîíñòðóêòèâ-
íèõ åëåìåíò³â â³äãàëóæóâà÷à Ëàíãå. ³äì³íí³ñòü ïîëÿãàº
ëèøå ó âèçíà÷åí³ îïîð³â ïàðíîãî òà íåïàðíîãî òèï³â êî-
Ðèñóíîê 2 – Òîïîëîã³ÿ ì³êðîñìóæêîâèõ ïðîâ³äíèê³â ëèâàíü
øëåéôíîãî íàïðàâëåíîãî â³äãàëóæóâà÷à

Z BE ,O =
(
2 Z B (n − 1) R1R2 1 − C 2 )
( )
, (4)
2 Z B (1 m C ) + (n − 2 ) R1R2 1 − C 2
Íåäîë³êè ïðèòàìàíí³ Í íà çâ'ÿçàíèõ ë³í³ÿõ ÷àñòêîâî
óñóíåí³ â â³äãàëóæóâà÷àõ Ëàíãå (ðèñ. 3). Ôàçîâ³ øâèä- äå n – ê³ëüê³ñòü ë³í³é â áàãàòîïðîâ³äíî¿ ñòðóêòóð³, R1,
êîñò³ ïàðíî¿ òà íåïàðíî¿ ìîä â çâ'ÿçàíèõ ë³í³ÿõ âèð³â- R2 – îïîðè íàâàíòàæåííÿ.
íþþòüñÿ çàâäÿêè ñèìåò𳿠ñõåìè, ùî ³ äîçâîëÿº äîñÿãòè Ïðè ðîçðàõóíêàõ ãåîìåòðè÷íèõ ðîçì³ð³â øëåéôíîãî
ïðèáëèçíî îêòàâíî¿ ðîáî÷î¿ ñìóãè â òàêîìó â³äãàëó- Í ïåðø çà âñå âèçíà÷àþòüñÿ ïðîâ³äíîñò³ êîæíîãî
æóâà÷³ [2].  íàïðàâëåíîìó â³äãàëóæóâà÷³ Ëàíãå âèêî- øëåéôó, âèêîðèñòîâóþ÷è åêâ³âàëåíòíó ñõåìó øëåéôíî-
ðèñòîâóºòüñÿ ñòðóêòóðà íà çóñòð³÷íèõ ñòðèæíÿõ ç ïåðå- ãî Í [2]. Äàë³ îòðèìàí³ ïðîâ³äíîñò³ ïåðåðàõîâóþòüñÿ â
ìè÷êàìè. Íåîáõ³äíî ïðàãíóòè äî ì³í³ìàëüíî¿ äîâæèíè õâèëüîâ³ îïîðè äëÿ êîæíîãî øëåéôó. Ãåîìåòðè÷í³ ðîç-
ïåðåìè÷îê, àëå ñë³äêóâàòè, ùîá ââåäåííÿ ïåðåìè÷îê íå ì³ðè â³äð³çê³â ë³í³é, ùî â³äïîâ³äàþòü îòðèìàíèì âåëè÷è-
ïðèçâåëî äî óòâîðåííÿ ãàëüâàí³÷íîãî çâ'ÿçêó ì³æ ñóñ³ä- íàì õâèëüîâèõ îïîð³â, âèçíà÷àþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ñï³â-
í³ìè ïðîâ³äíèêàìè. Øèðèíà âñ³õ ïðîâ³äíèê³â â ñòðóê- â³äíîøåíü äëÿ ðîçðàõóíêó îäèíî÷íî¿ ì³êðîñìóæêîâî¿
òóð³ îäíàêîâà, ÿê ³ çàçîðè ì³æ íèìè. ë³í³¿ ïåðåäà÷³ [6]. Ïîõèáêà òàêèõ ðîçðàõóíê³â ñòàíîâèòü
íå á³ëüøå 2% [6].

ÄÎÑ˲ÄÆÅÍÍß ÒÎ×ÍÎÑÒ²
̲ÊÐÎÑÌÓÆÊÎÂÈÕ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÕ
²ÄÃÀËÓÆÓÂÀײ ÍÀ ÇÂ'ßÇÀÍÈÕ Ë²Í²ßÕ
ÒÀ ËÀÍÃÅ

Äëÿ ì³êðîñìóæêîâèõ ë³í³é òî÷íèé òåîðåòè÷íèé àíàë³ç


ïàðàìåòð³â ïðîâåñòè äóæå âàæêî, îñê³ëüêè â ë³í³¿ öüîãî
òèïó îêð³ì îñíîâíî¿ ÒÅÌ-õâèë³ ïðèñóòí³ ïàðàçèòí³ ïî-
âåðõíåâ³ õâèë³ [8]. Öå ïðèçâîäå äî íåîáõ³äíîñò³ ñïðî-
ùåíü ìàòåìàòè÷íî¿ ìîäåë³ ïðèñòðîþ ³, ÿê íàñë³äîê, äî
Ðèñóíîê 3 – Òîïîëîã³ÿ ñìóæêîâèõ ïðîâ³äíèê³â çìåíøåííÿ ¿¿ òî÷íîñò³.  ðåçóëüòàò³ òî÷í³ñòü âèçíà÷åííÿ
ñèìåòðè÷íîãî â³äãàëóæóâà÷à Ëàíãå ïàðàìåòð³â åëåìåíò³â êîíñòðóêö³¿ îáóìîâëþºòüñÿ òî÷í³-
ñòþ ìàòåìàòè÷íî¿ ìîäåë³. Ñåðåä ³ñíóþ÷èõ ìåòîä³â îá÷èñ-
ëåííÿ ïðèñòðî¿â íà çâ'ÿçàíèõ ë³í³ÿõ íàéá³ëüøó òî÷í³ñòü
Ïðîåêòóâàííÿ Í íà çâ'ÿçàíèõ ë³í³ÿõ òà Ëàíãå âðà- çàáåçïå÷óº íàñòóïíà ìåòîäèêà [6].  ö³é ìåòîäèö³ çàëåæ-
õîâóº ð³çíèöþ ôàçîâèõ øâèäêîñòåé ïàðíî¿ òà íåïàðíî¿ í³ñòü êîåô³ö³ºíòó çâ'ÿçêó íà çâ'ÿçàíèõ ë³í³ÿõ â³ä ïàðà-
ìîä. Äëÿ ðîçðàõóíêó ïàðàìåòð³â çâ'ÿçàíèõ ë³í³é âèêî- ìåòð³â åëåìåíò³â âèçíà÷àºòüñÿ ñï³ââ³äíîøåííÿì
ðèñòîâóþòüñÿ ìåòîäèêà [6], òî÷í³ñòü ÿêî¿ äîñë³äæó-
âàëàñü â [7]. Ïðè ñèíòåç³ Í íà çâ'ÿçàíèõ ë³í³ÿõ ñïî- Z BE − Z BO .
÷àòêó âèçíà÷àºòüñÿ êîåô³ö³ºíò çâ'ÿçêó C0 = (5)
Z BE + Z BO

С Ïðè îá÷èñëåíí³ êîåô³ö³ºíòó çâ'ÿçêó äëÿ Í ËàíãåС0 = 10 20 , (1) âðàõîâóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü ïðîâ³äíèê³â

äå C – êîåô³ö³ºíò çâ'ÿçêó ïî íàïðóç³, äÁ.


C0 =
(Z BE − Z BO )(n − 1)
Äàë³ îá÷èñëþþòüñÿ îïîðè Z BE , Z BO äëÿ ïàðíî¿ òà
(Z BE + Z BO )(n − 1) − Z BE Z BO (n − 1) , (6)
íåïàðíî¿ ìîä â³äïîâ³äíî z0
äå
1 + C0 , (2) (Z BE + Z BO ) ,
Z BE = ZB ⋅ z0 =
1 − C0 2

45
ÐÀIJÎÅËÅÊÒÐÎͲÊÀ ÒÀ ÒÅËÅÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯

äå Z BE òà Z BO – îïîðè ïàðíîãî òà íåïàðíîãî òèï³â êîëè- Òàáëèöÿ 1 – Ðåçóëüòàòè ðîçðàõóíêó äîïóñê³â äëÿ
âàíü â³äïîâ³äíî àíàë³çóºìèõ ÍÂ
Ти п Па р а мет ри Но м ін а л ьн е Ни жн я Ве р хн я Ни жн я Ве р хн я

Z BE = 2 Z 0 ïðè (wЕФ h )BE ;


НВ зн ач енн я межа ме жа м е жа, % ме жа, %
(7) ε 9 , 60 0 9 , 35 1 0 9 , 84 9 0 2 , 59 2 , 59
h , мм

з в ’я з ани х
1 , 00 0 0 , 98 5 0 1 , 01 4 6 1 , 50 1 , 46

Z BO = 2 Z 0 ïðè (wЕФ h )BO .

НВ н а

л і н і ях
(8) t , мм 0 , 01 0 0 , 00 9 5 0 , 01 0 6 5 , 20 5 , 50
w , мм 0 , 61 0 0 , 58 2 0 0 , 63 9 0 4 , 65 4 , 91

Õâèëüîâèé îï³ð Z 0 ïðè (wЕФ h )BE òà (wЕФ h )BO ðîçðà-


s, мм 0 , 07 2 0 , 06 6 0 0 , 07 6 0 8 , 00 6 , 00
ε 9 , 60 0 9 , 39 5 0 9 , 85 4 0 2 , 66 2 , 65
õîâóºòüñÿ ³ç ñï³ââ³äíîøåííÿ h , мм

НВ Л ан ге
1 , 00 0 0 , 98 1 0 0 , 01 9 7 1 , 90 1 , 97
t , мм 0 , 01 0 0 , 00 9 3 0 , 01 0 7 6 , 70 6 , 80

⎧ ⎡⎛ 8 ⎞ w , мм 0 , 09 9 0 , 09 4 0 0 , 10 4 0 4 , 20 4 , 20

42,4 ⎪⎪ 4h ⎢⎜⎜ ⎟ 4h
14 + s, мм 0 , 29 2 0 , 27 9 0 0 , 30 6 0 4 , 40 4 , 80
Z0 = ln ⎨1 + ⎢ ε ⎟ +
ε + 1 ⎪ w ⎢⎜⎜ 11 ⎟ w

⎩⎪ ⎢⎣⎝ ⎠
ÄÎÑ˲ÄÆÅÍÍß ÒÎ×ÍÎÑÒ²
2 ⎤⎫ ̲ÊÐÎÑÌÓÆÊÎÂÈÕ ØËÅÉÔÍÈÕ
⎛ 8 ⎞ 1 ⎥⎪
⎜ 14 + ⎟ 4h 2 1 + ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÕ Â²ÄÃÀËÓÆÓÂÀײÂ
+ ⎜ ε ⎟ ⎛⎜ ⎞⎟ + ε π 2 ⎥ ⎪,
⎜ 11 ⎟ ⎝ w⎠ ⎥⎬ (9)
⎥⎪
2
⎜ ⎟ Ïðè îá÷èñëåíí³ øëåéôíèõ íàïðàâëåíèõ â³äãàëóæó-
⎝ ⎠ ⎥⎪
⎦⎭ âà÷³â ñêëàäàºòüñÿ ç íàñòóïíèõ åòàï³â. Êîåô³ö³ºíò çâ'ÿçêó
ïî íàïðóç³ ðîçðàõîâóºòüñÿ çà ñï³ââ³äíîøåííÿì:
äå ε – ä³åëåêòðè÷íà ïðîíèêëèâ³ñòü ï³äêëàäêè.
Åôåêòèâíà øèðèíà ñìóæêè, ÿêà â³äïîâ³äຠïàðíîìó
⎛Y ⎞
òà íåïàðíîìó òèïàì êîëèâàíü âèçíà÷àºòüñÿ âèðàçàìè: − lg ⎜⎜ 2 ⎟⎟
= 10 ⎝ 1 ⎠
Y
C0 , (13)
⎛ wЕФ ⎞
⎟ = arch [(2 H − g + 1) / (g + 1)],
2
⎜ (10) äå Y1 òà Y2 – ïðîâ³äíîñò³ øëåéô³â, Yi = Z B Z i .
⎝ h ⎠ BE h
Õâèëüîâ³ îïîðè øëåéô³â ZB òà Zi îá÷èñëþþòüñÿ çà
⎡ 2( w + ∆w) ⎤ ñï³ââ³äíîøåííÿì:
arch ⎢1 + ⎥
⎛ wЕФ ⎞ 2 ⎡ 2H − g − 1⎤ ⎣ h ⎦ , (11)
⎜ ⎟ = arch ⎢ ⎥+
⎝ h ⎠ BO h ⎣ g −1 ⎦ π ⎧ ⎡⎛ 8 ⎞ ⎤
⎪⎪ 4⋅h ⎢⎜ 14 + ⎟ ⎥
⎡ π ⎛ s − ∆w ⎞⎤ Z1,2 =
42,4
⋅ ln ⎨1 + ⋅ ⎢⎜ ε ⎟⋅ 4⋅h +⎥
⎡ w + ∆w π ( s − ∆w) ⎤
äå g = ch ⎢ ⎜ ⎟⎥ ; H = ch ⎢π + ⎥ ; ∆w – ε + 1 ⎪ (wЕФ )1, 2 ⎢⎜⎜ 11 ⎟ (wЕФ )1, 2
⎟ ⎥
⎣ 2 ⎝ h ⎠ ⎦ ⎣ h 2 h ⎦ ⎪⎩ ⎢⎣⎝ ⎠ ⎥⎦
ïîïðàâêà çà ðàõóíîê òîâùèíè ñìóæêè, ìì;
2 ⎤⎫
⎛ 8 ⎞ 2 1 ⎥⎪
∆ 10, 873 ⎜ 14 + ⎟ ⎛ 4⋅h ⎞ 1 +
w- t ε ⎜ ⎟ ε ⎥⎪
------- = ------ ln -----------------------------------------------;
πh
(12) + ⎜ ⎟ ⋅ + ⋅ π ⎥⎬ .
2 (14)
h 2 1⁄π
⎛ --t-⎞ + ------------------------ ⎜ 11 ⎟ ⎜ (wЕФ )1, 2 ⎟ 2
- ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎥⎪
⎝ h⎠ w ⁄ t + 1, 1 ⎝ ⎠ ⎥⎦ ⎪
⎩ ⎭
h – òîâùèíà ï³äêëàäêè, ìì; w – øèðèíà ñìóæêè, ìì;
s – çàçîð, ìì; t – òîâùèíà ñìóæêè, ìì. ³äíîñíà åôåêòèâíà øèðèíà øëåéôà îá÷èñëþâàëàñü
Ïîð³âíÿííÿ âèìîã äî òî÷íîñò³ åëåìåíò³â êîíñòðóêö³¿ çà âèðàçîì:
ïðîâîäèëèñü äëÿ Í ç êîåô³ö³ºíòîì çâ'ÿçêó ïî íàïðóç³
⎛ wЕФ ⎞ ⎛ w⎞ ⎛ ∆w ⎞
C = –6 äÁ; õâèëüîâîìó îïîðó ì³êðîñìóæêîâî¿ ë³í³¿ ïå- ⎜ ⎟ =⎜ ⎟ +⎜ ⎟ , (15)
ðåäà÷³ Z B = 50 Îì; îïîðó íàâàíòàæåííÿ (â³äãàëóæóâà÷ ⎝ h ⎠1.2 ⎝ ⎠1, 2 ⎝ h ⎠1, 2
h
Ëàíãå) R1 = R2 = 50 Îì; ä³åëåêòðè÷íî¿ ïðîíèêí³ñò³ ìàòå-
äå ∆w ðîçðàõîâóºòüñÿ çà ôîðìóëîþ (12).
ð³àëó ï³äêëàäêè ε = 9,6; òîâùèíà ï³äêëàäêè h = 1 ìì;
òîâùèí³ ñìóæêè t = 0,01 ìì; ê³ëüêîñò³ ïðîâ³äíèê³â (â³ä- Ðåçóëüòàòè ðîçðàõóíêó äîïóñê³â íà êîíñòðóêòîðñüêî-
ãàëóæóâà÷ Ëàíãå) n = 4. òåõíîëîã³÷í³ ïàðàìåòðè øëåéôíîãî Í íàâåäåí³ â òàáë. 2.
³äõèëåííÿ ïàðàìåòð³â ìàòåð³àëó ³ ãåîìåòðè÷íèõ ðîç-
Òàáëèöÿ 2 – Ðåçóëüòàòè ðîçðàõóíêó äîïóñêiâ
ì³ð³â åëåìåíò³â êîíñòðóêö³¿ îá÷èñëþâàëèñü ïðè çàäàíî- øëåéôîâîãî ÍÂ
ìó â³äõèëåíí³ êîåô³ö³ºíòó çâ'ÿçêó – 5%. Ðåçóëüòàòè ðîç-
ðàõóíê³â äëÿ Í íàäàþòüñÿ â òàáë. 1. Пар а мет ри Но м ін а л ьн е Ни жн я Ве рхн я Ни жн я Ве р хн я
ßê âèò³êຠç òàáë. 1, íàéá³ëüøèé âïëèâ íà êîåô³ö³ºíò зн ач енн я м еж а м еж а м еж а, % м еж а, %
ε 9, 60 0 9 , 250 0 9, 93 0 0 3 , 60 3, 40
çâ'ÿçêó Í íà çâ'ÿçàíèõ ë³í³ÿõ ìຠçàçîð ì³æ ïðîâ³ä-
h , мм 1, 00 0 0 , 972 0 1, 03 0 0 2 , 80 3, 00
íèêàìè, à â Í Ëàíãå – øèðèíà ïðîâ³äíèêà. Òîâùèíà
t , мм 0, 01 0 0 , 009 3 0, 01 0 7 6 , 80 7, 10
ï³äêëàäêè ñóòòºâî âïëèâຠíà êîåô³ö³ºíò çâ'ÿçêó â îáîõ
w 1 , мм 0, 20 3 0 , 197 0 0, 20 9 0 3 , 00 2, 80
êîíñòðóêö³ÿõ. Îäíàê Í Ëàíãå á³ëüø êðèòè÷í³ äî äî-
w 2 , мм 1, 27 9 1 , 204 0 1, 34 4 0 5 , 90 5, 10
ïóñê³â íà òîâùèíó ï³äêëàäêè.

46 ISSN 1607-3274 “Ðàä³îåëåêòðîí³êà. ²íôîðìàòèêà. Óïðàâë³ííÿ” ¹ 2, 2004


Â. Ä. Ôëîðà: ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÆÈÂËÅÍÍß ÄÂÈÃÓÍÀ ÏÎÑÒ²ÉÍÎÃÎ ÑÒÐÓÌÓ ×ÅÐÅÇ ²ÌÏÓËÜÑÍÈÉ
ÏÅÐÅÒÂÎÐÞÂÀ×

ßê âèò³êຠç òàáë. 2, ó øëåéôíèõ Í íàéá³ëüø êðè- òà â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³. Ðîçãëÿíóò³ ìàòåìàòè÷í³ ìî-
òè÷íèì äî äîïóñê³â âèÿâëÿòüñÿ øèðèíà çîâí³øí³õ øëåé- äåë³ ñèíòåçó äîïóñê³â ñòâîðþþòü ïåðåäóìîâè äëÿ óòâî-
ô³â. Ïîð³âíÿííÿ â³äõèëåíü ó êîíñòðóêö³ÿõ Í ïîêàçóº, ðåííÿ ïðîãðàìíèõ êîìïëåêñ³â äîñë³äæåííÿ ïðèñòðî¿â
ùî â øëåéôíîìó Í äîïóñêè íà åëåìåíòè êîíñòðóêö³¿ ÍÂ× çà òî÷í³ñòþ.
ìåíø æîðñòê³, àëå ãàáàðèòí³ ðîçì³ðè íàéá³ëüø³.
ÏÅÐÅË²Ê ÏÎÑÈËÀÍÜ
ÂÈÑÍÎÂÊÈ
1. Êîíñòðóèðîâàíèå è ðàñ÷åò ïîëîñêîâûõ óñòðîéñòâ. Ó÷åáíîå
ïîñîáèå äëÿ âóçîâ. Ïîä ðåäàêöèåé ÷ë.-êîðð. Àêàäåìèè íàóê
Äîñë³äæåííÿ òî÷íîñò³ íà êîíñòðóêòèâí³ ïàðàìåòðè ÁÑÑÐ ïðîô. È.Ñ. Êîâàëåâà, Ì., "Ñîâ. ðàäèî", 1974.
2. Ôóñêî Â. ÑÂ× öåïè: Àíàëèç è àâòîìàòèçèðîâàííîå ïðî-
ì³êðîñìóæêîâèõ Í äຠìîæëèâ³ñòü ïîð³âíÿòè Í íå åêòèðîâàíèå: Ïåð. ñ àíãë. – Ì.: Ðàäèî è ñâÿçü, 1990. –
ò³ëüêè çà ãàáàðèòíèìè ðîçì³ðàìè, ñêëàäí³ñòþ êîíñòðóê- 288 ñ.: èë.
3. Ìàëîðàöêèé Ë.Ã., ßâè÷ Ë.Ð. Ïðîåêòèðîâàíèå è ðàññ÷åò
ö³¿, àëå ³ çà æîðñòê³ñòþ äîïóñê³â íà êîíñòðóêòèâí³ ÑÂ× åëåìåíòîâ íà ïîëîñêîâèõ ëèíèÿõ. – Ì.: "Ñîâ. ðàäèî"
åëåìåíòè ÍÂ. Ïðè îäíàêîâèõ âèõ³äíèõ äàíèõ øëåéôíèé 1972 – 232 ñ.
4. Ñïðàâî÷íèê ïî ðàñ÷åòó è êîíñòðóèðîâàíèþ ÑÂ× ïîëîñ-
Í ìຠíàéá³ëüø³ ãàáàðèòè. Íîì³íàëüí³ ðîçì³ðè êîí- êîâûõ óñòðîéñòâ / Ñ.È. Áàõàðåâ, Â.È. Âîëüìàí, Þ.Í. Ëèá
ñòðóêö³¿ òà ¿õ äîïóñêè âèùå í³æ â Í íà çâ'ÿçàíèõ è äð. / Ïîä ðåä. Â. È. Âîëüìàíà. – Ì.: Ðàäèî è ñâÿçü,
1982. – 328 ñ., èë.
ë³í³ÿõ òà Ëàíãå. Ãàáàðèòí³ ðîçì³ðè Í Ëàíãå íåíàáàãàòî 5. Øèëî Ã. Ì., Âîðîïàé Î. Þ., Ãàïîíåíêî Ì. Ï. ²íòåðâàëüí³
ïåðåâèùóþòü ãàáàðèòí³ ðîçì³ðè Í íà çâ'ÿçàíèõ ë³í³ÿõ. ìåòîäè ïðèçíà÷åííÿ åêñïëóàòàö³éíèõ äîïóñê³â // Ðàä³î-
åëåêòðîí³êà. ²íôîðìàòèêà. Óïðàâë³ííÿ. – 2003.– ¹1.
Ïðè öüîìó íîì³íàëüí³ çíà÷åííÿ ðîçì³ð³â åëåìåíò³â êîí- 6. Ïðîåêòèðîâàíèå èíòåãðàëüíûõ ÑÂ× óñòðîéñòâ. Ñïðàâî÷-
ñòðóêö³¿ â Í Ëàíãå á³ëüøå í³æ â Í íà çâ'ÿçàíèõ íèê / Þ. Ã. Åôðåìîâ, Â. Â. Êîíèí, Ñîëãàíèê è äð. – Ê.:
Òåõíèêà, 1990. – 159 ñ.
ë³í³ÿõ. Êð³ì öüîãî ðîáî÷à ñìóãà ïðîïóñêàííÿ ÷àñòîò ïðè 7. Vladimir Krischuk, Alexey Farafonov, Sergey Romanenko "Analy-
âèêîðèñòàíí³ ÍÂ Ëàíãå ðîçøèðþºòüñÿ. sis of projection methods of microstrip coupled lines filters".
8. Âîðîáüåâ Å.À. Ðàñ÷åò ïðîèçâîäñòâåííûõ äîïóñêîâ óñò-
Ïðîâåäåíå äîñë³äæåííÿ ïîêàçóº, ùî Í íà çâ'ÿçàíèõ ðîéñòâ ÑÂ×. Ë. "Ñóäîñòðîåíèå" 1980. – 147 ñ.
ë³í³ÿõ äîö³ëüíî îáèðàòè, ÿêùî íåîáõ³äíî çàáåçïå÷èòè Íàä³éøëà 08.04.2004
ϳñëÿ äîðîáêè 25.10.2004
ì³í³ìàëüí³ ãàáàðèòí³ ðîçì³ðè, ïðîñòîòó êîíñòðóêö³¿ òà
Ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå âëèÿíèÿ äîïóñêîâ ýëåìåíòîâ
â³äñóòí³ñòü æîðñòêèõ äîïóñê³â íà åëåìåíòè êîíñòðóêö³¿. êîíñòðóêöèè íà ïàðàìåòðû íàïðàâëåííûõ îòâåòâèòåëåé:
Íàïðàâëåíèé â³äãàëóæóâà÷ Ëàíãå äîö³ëüíî îáèðàòè, íà ñâÿçàííûõ ëèíèÿõ, øëåéôíîãî è Ëàíãå. Èñïîëüçóþòñÿ
ÿêùî îñíîâíèìè âèìîãàìè º ì³í³ì³çàö³ÿ ãàáàðèòíèõ ðîç- èíòåðâàëüíûå ìîäåëè. Îïðåäåëåíû íàèáîëåå êðèòè÷åñêèå ïî
ì³ð³â òà ðîçøèðåííÿ ñìóãè ïðîïóñêàííÿ. Øëåéôíèé Í òî÷íîñòè êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû. Ýòî ïîçâîëèëî ïðå-
äîñòàâèòü ðåêîìåíäàöèè ïî âûáîðó ìèêðîïîëîñêîâûõ íà-
äîö³ëüíî îáèðàòè, ÿêùî ìàþòü ì³ñöå âèìîãè çìåíøåííÿ
ïðàâëåííûõ îòâåòâèòåëåé.
òî÷íîñò³ ìåõàí³÷íîãî âèêîíàííÿ, ñòàá³ë³çàö³ÿ âèõ³äíî¿
õàðàêòåðèñòèêè òà â³äñóòí³ñòü óìîâè ì³í³ìàëüíèõ ãàáà- Research of influence of tolerances of elements a design on
ðèòíèõ ðîçì³ð³â. parameters directional couplers carried out: on the coupled
lines, branch and Lange. Interval models are used. The most
Çàïðîïîíîâàí³ ìàòåìàòè÷í³ ìîäåë³ òà ïðèâåäåí³ ðåêî- critical on accuracy constructive elements are determined. It
ìåíäàö³¿ ïî âèáîðó ì³êðîñìóæêîâèõ Í ìîæíà ðåêîìåí- has allowed to give recommendations at the choice of micros-
äóâàòè äëÿ âèêîíàííÿ ïðîåêòíèõ ðîá³ò íà âèðîáíèöòâ³ trip directional couplers.

ÓÄÊ 621.335.2.024:621.314.1

Â. Ä. Ôëîðà

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÆÈÂËÅÍÍß ÄÂÈÃÓÍÀ ÏÎÑÒ²ÉÍÎÃÎ ÑÒÐÓÌÓ


×ÅÐÅÇ ²ÌÏÓËÜÑÍÈÉ ÏÅÐÅÒÂÎÐÞÂÀ×
Äëÿ ³ìïóëüñíîãî ïåðåòâîðþâà÷à, ÿêèé çíèæóº íàïðóãó íåðå- ñòðóìó [1]. Ó ðîáîò³ [2] äëÿ âèïàäêó æèâëåííÿ äâèãóíà
ãóëüîâàíîãî äæåðåëà ïîñò³éíîãî ñòðóìó, îäåðæàí³ àíàë³òè÷í³ ïîñò³éíîãî ñòðóìó ÷åðåç ³ìïóëüñíèé ïåðåòâîðþâà÷ áåç
âèðàçè çàãàëüíèõ âîëüò-àìïåðíèõ, âõ³äíèõ òà çîâí³øí³õ õàðàê-
ô³ëüòðó äëÿ ñåðåäíüî¿ íàïðóãè íà âèõîä³ ïðè áåçïåðåð-
òåðèñòèê ïåðåòâîðþâà÷à ïðè æèâëåíí³ â³ä ð³çíèõ äæåðåë.
âíîìó ñòðóì³ íàâàíòàæåííÿ îäåðæàíå ñï³ââ³äíîøåííÿ:
Ïðè ïîáóäîâ³ òåî𳿠ñèëîâèõ íàï³âïðîâ³äíèêîâèõ ³ì-
ïóëüñíèõ ïåðåòâîðþâà÷³â ïîñò³éíîãî ñòðóìó íåîáõ³äíî ⎡ 1 − α L дж + L н ⎤
U − I нср ⎢ α 2 R дж + R н (1 + ⋅ )⎥
ðîçãëÿäàòè îñîáëèâîñò³ ¿õ æèâëåííÿ â³ä ð³çíèõ äæåðåë ⎣ α Lн ⎦,
U ср = (1)
áåç ô³ëüòð³â òà ç ô³ëüòðàìè, â øèðîêîìó ä³àïàçîí³ çì³íè 1 − α L дж + L н
1+ ⋅
ñòðóì³â íàâàíòàæåííÿ. α Lн
Íàé÷àñò³øå ïðè ³ìïóëüñíîìó ðåãóëþâàíí³ åëåêò-
ðè÷íî¿ åíåð㳿 çàñòîñîâóþòüñÿ ñõåìè ïåðåòâîðþâà÷³â äëÿ äå U – íàïðóãà õîëîñòîãî õîäó äæåðåëà; Iíñð – íåïåðåð-
çíèæåííÿ íàïðóãè íåðåãóëüîâàíîãî äæåðåëà ïîñò³éíîãî âíèé ñåðåäí³é ñòðóì íàâàíòàæåííÿ, ÿêèé â óñòàëåíîìó

47
ÐÀIJÎÅËÅÊÒÐÎͲÊÀ ÒÀ ÒÅËÅÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯

ðåæèì³ äëÿ ÿê³ðíîãî ëàíöþãà äâèãóíà ïîñò³éíîãî ñòðóìó  ðîáîò³ [3] îäåðæàíî äëÿ âõ³äíîãî ô³ëüòðó:

I нср =

; (2) U ф1ср = U − α I нср R дж + Rф1 , ( ) (9)
C мΦ
äå Rô1 – àêòèâíèé îï³ð äðîñåëÿ âõ³äíîãî ô³ëüòðó.
Mc – ñòàòè÷íèé ìîìåíò íàâàíòàæåííÿ íà âàëó äâèãóíà; ϳäñòàâëÿþ÷è ç (9) ó (8), îäåðæèìî:
Cì – ìàøèííà ñòàëà; Ô – ìàãí³òíèé ïîò³ê çáóäæåííÿ
äâèãóíà; α – êîåô³ö³ºíò çàïîâíåííÿ ³ìïóëüñó (
U ср = Eср = [U − αI нср Rдж + Rф1 ]α − I нср Rн . ) (10)

Tнк Òîä³ íà âèõîä³ ïåðåòâîðþâà÷à ïðè Rí = 0:


α= ; (3)
T

Tíê – ïðîì³æîê ÷àñó íàêîïè÷åííÿ åíåð㳿 â ³íäóêòèâ- U срвих = U α − I нсрα 2 ( Rдж + Rф1 ). (11)
íîñòÿõ íàâàíòàæåííÿ; T – ïåð³îä êîìóòàö³¿; Räæ, Rí –
âíóòð³øí³ àêòèâí³ îïîðè äæåðåëà òà íàâàíòàæåííÿ; Läæ, Ó âèïàäêó, êîëè æèâëåííÿ çä³éñíþºòüñÿ, íàïðèêëàä,
Lí – âíóòð³øí³ ³íäóêòèâíîñò³ äæåðåëà òà íàâàíòàæåííÿ. â³ä áàòàðå¿ óëüòðàêîíäåíñàòîð³â [4], ïîòóæíî¿ àêóìó-
Õàðàêòåðèñòèêà (1) ïî ñóò³ º çàãàëüíîþ âèõ³äíîþ ëÿòîðíî¿ áàòàðå¿ ³ ò. ³., ìîæëèâî çíåõòóâàòè îïîðàìè
âîëüò-àìïåðíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ïåðåòâîðþâà÷à áåç äæåðåëà é äðîñåëÿ ô³ëüòðó. Òîä³ ç (11) îäåðæèìî â³äî-
ô³ëüòð³â. Òîáòî, ÿêùî íàâàíòàæåííÿì º äâèãóí ïîñò³é- ìó ôîðìóëó
íîãî ñòðóìó, òî â äàíîìó ðàç³ Uñð º ñåðåäíüîþ åëåêòðî- U срвих = Uα . (12)
ðóø³éíîþ ñèëîþ ÿê³ðíîãî ëàíöþãà äâèãóíà, ÿêà ñêëàäà-
Äëÿ òîãî, ùîá îäåðæàòè íàïðóãó íà âõîä³ ïåðå-
ºòüñÿ ç ÅÐÑ îáåðòàííÿ òà ÅÐÑ ñàìî³íäóêö³¿:
òâîðþâà÷à U, ïîòð³áíî çà ôîðìóëîþ (12) ïîä³ëèòè
Uñðâèõ íà α:
Uñð = Eñð. (4)
U срвих
U вх = U = . (13)
Òîáòî (1) – öå çàëåæí³ñòü Eñð â³ä ³íøèõ âåëè÷èí, ÿê³ α
âõîäÿòü â öþ ôîðìóëó.
Âðàõîâóþ÷è Räæ òà Rô1, ç (11):
Çîâí³øíÿ õàðàêòåðèñòèêà ïåðåòâîðþâà÷à ìîæå áóòè
îäåðæàíà ç (1), ÿêùî íå âðàõîâóâàòè âòðàòè åíåð㳿 íà
U вх = U − I нсрα ( Rдж + Rф1 ). (14)
àêòèâíîìó îïîð³ íàâàíòàæåííÿ (Rí = 0), òîáòî ââàæàòè
âñþ åíåðã³þ íà âèõîä³ ïåðåòâîðþâà÷à, ÿêà ïîäàºòüñÿ äî
dz ñï³ââ³äíîøåííÿ (6):
íàâàíòàæåííÿ, êîðèñíîþ. Ïðè öüîìó ïðè çíà÷í³é (ó
ïîð³âíÿíí³ ç ³íäóêòèâí³ñòþ íàâàíòàæåííÿ Lí) ³íäóêòèâ- U вх = U − I нср α 2 Rдж, (15)
íîñò³ äæåðåëà Läæ ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè Lí ≠ 0, îñê³ëü-
êè âîíà ñòâîðþº ÅÐÑ ñàìî³íäóêö³¿, ÿêà â öüîìó ðàç³ à ç ôîðìóëè (5):
ñóòòºâî âïëèâຠíà âåëè÷èíó ñåðåäíüî¿ íàïðóãè íà âè-
U − I нср Rджα 2
õîä³ ïåðåòâîðþâà÷à Uñðâèõ: U вх = . (16)
( L + Lн )
α + (1 − α ) ⋅ дж
U − I нср Rджα 2 Lн
U срвих = . (5)
(1 − α ) ( Lдж + Lн ) Äîñèòü ïîøèðåíèì âèïàäêîì º æèâëåííÿ íàâàí-
1+ ⋅
α Lн òàæåííÿ ÷åðåç ³ìïóëüñíèé ïåðåòâîðþâà÷ â³ä ä³îäíîãî
âèïðÿìëÿ÷à. Äëÿ öüîãî ó âñ³õ îäåðæàíèõ ôîðìóëàõ äëÿ
ßêùî äæåðåëîì åíåð㳿 ïðè äâèãóíîâîìó íàâàí-
ð³çíèõ âèïàäê³â âîëüòàìïåðíî¿ õàðàêòåðèñòèêè ³ìïóëüñ-
òàæåíí³ º àêóìóëÿòîðíà áàòàðåÿ áåç âõ³äíîãî ô³ëüòðó
íîãî ïåðåòâîðþâà÷à ñë³ä âðàõîâóâàòè êîìóòàö³þ ä³îä-
ïåðåòâîðþâà÷à, òî Läæ << Lí. Òîáòî íàáëèæåíî ìîæíà
íîãî âèïðÿìëÿ÷à. Íàé÷àñò³øå æèâëÿ÷îþ ìåðåæåþ º òðè-
ââàæàòè Läæ ≈ 0. Òîä³ ç³ ñï³ââ³äíîøåííÿ (1) ç óðàõóâàí-
ôàçíà ñèñòåìà çì³ííîãî ñòðóìó. Ïðè ðîáîò³ òðèôàçíîãî
íÿì (4):
ìîñòîâîãî ä³îäíîãî âèïðÿìëÿ÷à âèíèêàþòü ðåæèìè,
E ср = U α − I нср (α 3 Rдж + Rн ), (6) êîëè ïîñë³äîâíî óâ³ìêíåí³ äâ³ ôàçè, à òðåòÿ âèìêíåíà,
àáî ïàðàëåëüíî ç'ºäíàí³ äâ³ ôàçè ³ öåé ëàíöþã óâ³ìê-
à çîâí³øíÿ õàðàêòåðèñòèêà ïåðåòâîðþâà÷à ç ôîðìóëè (6): íåíèé ïîñë³äîâíî ç òðåòüîþ ôàçîþ. Äëÿ öèõ âèïàäê³â ó
òðèôàçíèõ âåíòèëüíèõ åëåêòðè÷íèõ ìàøèíàõ âèêîðèñ-
U срвих = U α − I нср α 3 Rдж. (7) òîâóºòüñÿ ôîðìóëà äëÿ åêâ³âàëåíòíîãî îïîðó îáìîòêè
òðèôàçíîãî ÿêîðÿ [5]:
ßêùî íà âõîä³ ïåðåòâîðþâà÷à âñòàíîâëåíî Ã-ïîä³áíèé
LC-ô³ëüòð, òî ó ôîðìóë³ (1) ïîòð³áíî çàì³ñòü íàïðóãè U π
2r ( − γ ) + 1,5rγ
âðàõîâóâàòè ñåðåäíþ íàïðóãó íà âõîä³ ô³ëüòðà Uô1ñð 3 γ
rя = = ( 2 − 1,5 )r , (17)
[3]. Êð³ì òîãî, íå ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè Läæ òà Räæ. π π
3
Òîä³ ç³ ñï³ââ³äíîøåííÿ (1):
äå r – àêòèâíèé îï³ð ôàçè îáìîòêè; γ – êóò êîìóòàö³¿
E ср = U ср = U ф1ср α − I нср Rн . (8) ä³îäíîãî âèïðÿìëÿ÷à.

48 ISSN 1607-3274 “Ðàä³îåëåêòðîí³êà. ²íôîðìàòèêà. Óïðàâë³ííÿ” ¹ 2, 2004


Í. Ï. ×åðíîáîðîäîâà, Ì. Ï. ×åðíîáîðîäîâ: ÖÈÔÐÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ ÈÌÏÓËÜÑÍÛÕ
ÏÎÌÅÕ

ßêùî ó ðîáî÷îìó ðåæèì³ γ = 15 ÷ 20°, òî ïåðåòâîðþâà÷à âèíèêàþòü íèçüêî÷àñòîòí³ êîëèâàííÿ


åíåð㳿 ì³æ ô³ëüòðîì òà ãåíåðàòîðîì.
rя ≈ 1,85r . (18) Ç âèêîíàíèõ äîñë³äæåíü ìîæëèâî çðîáèòè òàê³ âèñ-
íîâêè.
Àíàëîã³÷íî ìîæëèâî ï³äðàõóâàòè é åêâ³âàëåíòíó
1. Îäåðæàí³ çàãàëüí³ ñï³ââ³äíîøåííÿ âèõ³äíî¿ âîëüò-
³íäóêòèâí³ñòü ÿêîðÿ:
àìïåðíî¿ õàðàêòåðèñòèêè ³ìïóëüñíîãî ïåðåòâîðþâà÷à
γ äëÿ çíèæåííÿ íàïðóãè íåðåãóëüîâàíîãî äæåðåëà, ç ÿêî¿
Lя ≈ (2 − 1,5 ) Lф ≈ 1,85 Lф, (19)
π ìîæëèâî îäåðæàòè âõ³äíó òà çîâí³øíþ õàðàêòåðèñòèêè ç
äå Lô – ³íäóêòèâí³ñòü îäí³º¿ ôàçíî¿ îáìîòêè. âõ³äíèì ô³ëüòðîì òà áåç íüîãî.
Îòæå, ó âèïàäêó æèâëåííÿ ³ìïóëüñíîãî ïåðåòâîðþ- 2. Ïðè æèâëåíí³ ³ìïóëüñíîãî ïåðåòâîðþâà÷à â³ä âè-
âà÷à â³ä òðèôàçíî¿ ìåðåæ³ çì³ííîãî ñòðóìó ÷åðåç ä³- ïðÿìëÿ÷à àáî ãåíåðàòîðà âèíèêàþòü íèçüêî÷àñòîòí³ êî-
îäíèé âèïðÿìëÿ÷ ìîæëèâî ââàæàòè, ùî çà ôîðìóëàìè ëèâàííÿ âèõ³äíî¿ íàïðóãè, ÿê³ çàëåæàòü â³ä ñï³ââ³äíî-
(17), (19): øåííÿ ÷àñòîò êîìóòàö³¿ âèïðÿìëÿ÷à òà êîìóòàòîðà, à òà-
Räæ = rÿ, (20) êîæ – â³ä àâòîêîëèâàëüíèõ ïðîöåñ³â îáì³íó åíåð㳿 ì³æ
êîíäåíñàòîðîì ô³ëüòðó òà ³íäóêòèâí³ñòþ äæåðåëà åíåð㳿.
Läæ = Lÿ. (21)

Ç óðàõóâàííÿì ôîðìóë (20), (21) äëÿ öüîãî âèïàäêó ÏÅÐÅËIÊ ÏÎÑÈËÀÍÜ


æèâëåííÿ ìîæëèâî ðîçðàõóâàòè ïîòð³áí³ âîëüò-àìïåðí³
õàðàêòåðèñòèêè ïåðåòâîðþâà÷à çà âèùåíàâåäåíèìè ñï³â- 1. Ôëîðà Â.Ä., Êîðîáêîâ Þ.Ñ. Ïîëóïðîâîäíèêîâûå óñòðîé-
ñòâà: Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå ïî êóðñó "Ýëåêòðè÷åñêèå è
â³äíîøåííÿìè. ýëåêòðîííûå àïïàðàòû" äëÿ ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî
ßêùî ³ìïóëüñíèé ïåðåòâîðþâà÷ æèâèòüñÿ ÷åðåç ä³îä- íàïðàâëåíèþ "Ýëåêòðîòåõíèêà, ýëåêòðîìåõàíèêà è ýëåê-
òðîòåõíîëîãèè". Ì.: Èçäàòåëüñòâî ÌÝÈ, 2002 – 64 ñ.
íèé âèïðÿìëÿ÷ â³ä òðèôàçíî¿ ìåðåæ³ çì³ííîãî ñòðóìó, 2. Ôëîðà Â.Ä. Âïëèâ ïàðàìåòð³â äæåðåëà òà íàâàíòàæåííÿ
òî â ðåçóëüòàò³ ïåð³îäè÷íèõ êîìóòàö³é â ä³îäíîìó âè- íà õàðàêòåðèñòèêè ³ìïóëüñíîãî ïåðåòâîðþâà÷à â ðåæèì³
çíèæåííÿ íàïðóãè. // Ðàä³îåëåêòðîí³êà, ³íôîðìàòèêà,
ïðÿìëÿ÷³, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ç äåÿêîþ ÷àñòîòîþ, ïåð³î- óïðàâë³ííÿ. – 2000. – ¹2. – Ñ. 26 – 30.
äè÷íî çì³íþþòüñÿ Räæ, Läæ.  îäíèõ ïðîì³æêàõ ÷àñó öå 3. Ôëîðà Â.Ä. Âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â âõ³äíîãî òà âèõ³äíîãî
ô³ëüòð³â çíèæóþ÷îãî íàïðóãó ³ìïóëüñíîãî ïåðåòâîðþâà÷à
2r, 2Lô, à â ³íøèõ – 1,5r; 1,5Lô. Òîìó âèíèêàþòü ïå- äëÿ åëåêòðîòðàíñïîðòó. // Åëåêòðîòåõí³êà òà åëåêòðî-
ð³îäè÷í³ (³íôðàíèçüêî÷àñòîòí³) êîëèâàííÿ íàïðóãè íà åíåðãåòèêà. – 2003. – ¹ 1. – Ñ. 18–24.
âèõîä³ ³ìïóëüñíîãî ïåðåòâîðþâà÷à, ÷àñòîòà ÿêèõ çàëå- 4. Âèííèêîâ Ä., Áîéêî Â., Ëàóãèñ Þ. Èññëåäîâàíèå
âîçìîæíîñòåé ïðèìåíåíèÿ óëüòðàêîíäåíñàòîðîâ â ýëåêò-
æèòü â³ä ñï³ââ³äíîøåííÿ ÷àñòîò âèíèêíåííÿ êîìóòàö³é- ðîñèñòåìå àâòîìîáèëÿ. // Òåõí³÷íà åëåêòðîäèíàì³êà.
íîãî ïðîöåñó ó âèïðÿìëÿ÷³ òà êîìóòàö³¿ ³ìïóëüñíîãî ïå- Òåìàòè÷íèé âèïóñê: Ñèëîâà åëåêòðîí³êà òà åíåðãîåôåê-
òèâí³ñòü. ×. 3. – 2003. – Ñ. 27–30.
ðåòâîðþâà÷à. 5. Çàõàð÷åíêî Ä.Ä., Ðîòàíîâ Í.À. Òÿãîâûå ýëåêòðè÷åñêèå
²íøîþ ïðè÷èíîþ ïîÿâè íèçüêî÷àñòîòíèõ êîëèâàíü ìàøèíû. – Ì.: Òðàíñïîðò, 1991. – 343 c.
Íàä³éøëà 26.03.2004
âèõ³äíî¿ íàïðóãè ïåðåòâîðþâà÷à º òàêà. Ô³ëüòðîâèé ϳñëÿ äîðîáêè 05.10.2004
êîíäåíñàòîð ç ºìí³ñòþ Cô1 òà ³íäóêòèâí³ñòþ Läæ + Lô1,
Äëÿ èìïóëüñíîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ, ïîíèæàþùåãî íàïðÿ-
äå Lô1 – ³íäóêòèâí³ñòü âõ³äíîãî ô³ëüòðîâîãî äðîñåëÿ, æåíèå íåðåãóëèðóåìîãî èñòî÷íèêà ïîñòîÿííîãî òîêà, ïîëó-
ñòâîðþº êîëèâàëüíèé êîíòóð. Ïðè ïåð³îäè÷íîìó (ç ÷àñ- ÷åíû àíàëèòè÷åñêèå âûðàæåíèÿ îáùèõ âîëüò-àìïåðíûõ,
òîòîþ êîìóòàö³¿ âèïðÿìëÿ÷à) çì³íåíí³ Läæ âèíèêàþòü âõîäíûõ è âíåøíèõ õàðàêòåðèñòèê ïðåîáðàçîâàòåëÿ ïðè
³íôðàíèçüêî÷àñòîòí³ êîëèâàííÿ, ÷àñòîòà ÿêèõ çàëåæèòü ïèòàíèè îò ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ.
â³ä ñï³ââ³äíîøåííÿ âëàñíî¿ ÷àñòîòè âõ³äíîãî ô³ëüòðó òà
The general dependence of volt-ampere characterization for
÷àñòîòè êîìóòàö³¿ ä³îäíîãî âèïðÿìëÿ÷à. the pulse invertor getting different power suppli is obtained.
Ïðè æèâëåíí³ ³ìïóëüñíîãî ïåðåòâîðþâà÷à ç âõ³äíèì This dependence allows to get an external, regulating and
ô³ëüòðîì â³ä ãåíåðàòîðà ïîñò³éíîãî ñòðóìó íà âèõîä³ other characterizations.

ÓÄÊ 621.396

Í. Ï. ×åð íî áî ðîäîâà, Ì. Ï. ×åðíîáîðîäîâ

ÖÈÔÐÎÂÀß ÑÈÑÒÅ ÌÀ ÊÎÌÏÅÍ ÑÀ ÖÈÈ ÈÌÏÓËÜÑÍÛÕ ÏÎ ÌÅÕ


Ïðîâåäåíî ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ëèíåéíîãî îä- ÂÂÅÄÅÍÈÅ
íîêàíàëüíîãî àëãîðèòìà ðàáîòû öèôðîâîé ñèñòåìû êîì-
ïåíñàöèè íåñèíõðîííûõ èìïóëüñíûõ ïîìåõ â êîãåðåíòíî-
Ê ñîâðåìåííûì ðàäèîëîêàöèîííûì ñòàíöèÿì (ÐËÑ)
èìïóëüñíîì ðàäèîëîêàòîðå. Ïîêàçàíà âûñîêàÿ ýôôåêòèâ-
íîñòü ïðåäëîæåííîé ñèñòåìû êîìïåíñàöèè â ñëîæíîé ñèã- ïðåäúÿâëÿþòñÿ âûñîêèå òðåáîâàíèÿ ê ïîìåõîçàùèùåí-
íàëüíî-ïîìåõîâîé îáñòàíîâêå ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðîñòûõ íîñòè â óñëîâèÿõ âîçäåéñòâèÿ êîìáèíèðîâàííûõ ïîìåõ.
çîíäèðóþùèõ ñèãíàëîâ. Ñóùåñòâóþùèå òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ ïðè âîçäåéñòâèè

49
ÐÀIJÎÅËÅÊÒÐÎͲÊÀ ÒÀ ÒÅËÅÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯

íåñèíõðîííûõ èìïóëüñíûõ ïîìåõ ïðåäïîëàãàþò âêëþ- ïîñòóïàþò 3 èìïóëüñíûå ïîìåõè â ðàçíûå ìîìåíòû âðå-
÷åíèå â ñîñòàâ ñèñòåìû ïîìåõîçàùèòû ÐËÑ èçâåñòíîé ìåíè (ñðåäè îòêëèêîâ îò ðàçíûõ çîíäèðóþùèõ èìïóëü-
[1] ñõåìû ØÎÓ (øèðîêàÿ ïîëîñà – îãðàíè÷åíèå – óçêàÿ ñîâ àíàëèçèðóåìîãî äèñêðåòà äàëüíîñòè). Ðàññìîòðèì
ïîëîñà), ïðåäëîæåííîé â 1943 ã. Ùóñåâûì. Îäíàêî ñëó÷àé ïðîõîæäåíèÿ òîëüêî èìïóëüñíûõ ïîìåõ, ò. å.
ïðèìåíåíèå íåëèíåéíûõ àëãîðèòìîâ îáðàáîòêè ñèãíàëîâ S· ( t ) = S· í ( t ).
â ïðèåìíîì òðàêòå ÐËÑ ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ ýôôåê-
òèâíîñòè äîïëåðîâñêîé ôèëüòðàöèè ñèãíàëîâ. Îáóñëîâ-
ëåíî ýòî âîçíèêíîâåíèåì äîïîëíèòåëüíûõ ñïåêòðàëüíûõ ÀËÃÎÐÈÒÌ ÐÅØÅÍÈß ÏÐÈ ÎÄÈÍÎ×ÍÎÉ
ñîñòàâëÿþùèõ âñëåäñòâèå íåëèíåéíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ ÏÎÌÅÕÅ
ïðèíèìàåìîé ñìåñè ñèãíàëîâ è ïîìåõ. Ïîýòîìó èñïîëü-
 [2] áûëî ïîêàçàíî, ÷òî îäèíî÷íàÿ ÍÈÏ ïîñëå
çîâàíèå àëãîðèòìà ØÎÓ ñóùåñòâåííî îãðàíè÷èâàåò âîç-
ðàñôèëüòðîâêè ïðèñóòñòâóåò âî âñåõ ôèëüòðàõ ñ ìîäó-
ìîæíîñòè êîãåðåíòíî-èìïóëüñíûõ ÐËÑ â ÷àñòè îáíàðó- ·
ëåì àìïëèòóäû G íèï , ðàâíûì ìîäóëþ àìïëèòóäû ÍÈÏ
æåíèÿ ïîëåçíûõ ñèãíàëîâ íà ôîíå ïàññèâíîé êîìïî- ·
íà âõîäå óñòðîéñòâà ÄÏÔ S íèï , à ñäâèã ôàç ìåæäó
íåíòû êîìáèíèðîâàííîé (ïàññèâíàÿ + íåñèíõðîííàÿ èì-
ñïåêòðàëüíûìè ñîñòàâëÿþùèìè ÍÈÏ ñîñåäíèõ ôèëü-
ïóëüñíàÿ) ïîìåõè.
òðîâ ÄÏÔ – ïîñòîÿííûé è îïðåäåëÿåòñÿ âðåìåíåì ïîñ-
òóïëåíèÿ îäèíî÷íîé ïîìåõè íà âõîä ÖÑÊ. Ò. å., îäè-
ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È íî÷íàÿ ÍÈÏ èìååò ðàâíîìåðíûé àìïëèòóäíûé è ëè-
íåéíî èçìåíÿþùèéñÿ ôàçîâûé ñïåêòðû. Ïîñêîëüêó äèñ-
 [2] è [3] ðàññìîòðåíà ïåðñïåêòèâíàÿ ëèíåéíàÿ êðåòíîå ïðåîáðàçîâàíèå Ôóðüå ïðîèçâîäèò êîãåðåíòíîå
îäíîêàíàëüíàÿ öèôðîâàÿ ñèñòåìà êîìïåíñàöèè (ÖÑÊ) íàêîïëåíèå îáðàáàòûâàåìûõ âõîäíûõ äàííûõ ñ îäèíàêî-
íåñèíõðîííûõ èìïóëüñíûõ ïîìåõ (ÍÈÏ), ïðåäíàçíà- âûìè ìîäóëÿìè àìïëèòóä è ëèíåéíî èçìåíÿþùèìèñÿ
÷åííàÿ äëÿ óñòðàíåíèÿ âëèÿíèÿ äåéñòâóþùåé ïîìåõè íà (íàðàñòàþùèìè èëè óáûâàþùèìè) ôàçàìè, òî ñïåê-
ïðîöåäóðó îáíàðóæåíèÿ öåëåé â öèôðîâûõ ñèñòåìàõ òðàëüíûå ñîñòàâëÿþùèå ÍÈÏ ìîãóò áûòü îáðàáîòàíû ïî
ïåðâè÷íîé îáðàáîòêè ðàäèîëîêàöèîííûõ ñòàíöèé. Ïðè àëãîðèòìó ïðåîáðàçîâàíèÿ Ôóðüå ñ öåëüþ êîãåðåíòíîãî
ýòîì èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü â ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî íàêîïëåíèÿ àìïëèòóäû ïîìåõè â îäíîì èç ôèëüòðîâ. Â
íåñèíõðîííàÿ èìïóëüñíàÿ ïîìåõà ïðèñóòñòâîâàëà ñðåäè ñëó÷àå êîãåðåíòíîãî íàêîïëåíèÿ èìïóëüñíîé ïîìåõè â
îòêëèêîâ òîëüêî îò îäíîãî çîíäèðóþùåãî èìïóëüñà îäíîì èç ôèëüòðîâ ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì åå îáíàðóæå-
÷àñòîòíîé ïà÷êè. Ò. å. äëèòåëüíîñòü òàêîé îäèíî÷íîé ·
íèå. Ò. î., îáðàáîòêà ñïåêòðàëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ G ( n ),
íåñèíõðîííîé èìïóëüñíîé ïîìåõè íå ïðåâûøàëà ïåðè- ãäå n – íîìåð ôèëüòðà, ïî àëãîðèòìó ïðåîáðàçîâàíèÿ
îäà ïîâòîðåíèÿ çîíäèðóþùèõ èìïóëüñîâ àíàëèçèðóåìîé Ôóðüå (ïîâòîðíî) ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü ìîìåíò ïîñòóï-
÷àñòîòíîé ïà÷êè, è òàêàÿ ïîìåõà ïîïàäàëà â àíà- ëåíèÿ â öèôðîâóþ ñèñòåìó îáðàáîòêè îäèíî÷íîé èì-
ëèçèðóåìûé äèñêðåò äàëüíîñòè òîëüêî îäèí ðàç çà îäíó ïóëüñíîé ïîìåõè. Ýòà ôóíêöèÿ X· ( i ) ïîçâîëÿåò êîãåðåí-
÷àñòîòíóþ ïà÷êó çîíäèðóþùèõ èìïóëüñîâ (áîëåå ïîä- òíî íàêîïèòü àìïëèòóäó ÍÈÏ â òîì ôèëüòðå ïîâòîðíîãî
ðîáíî ñì. [2]). ïðåîáðàçîâàíèÿ Ôóðüå i, êîòîðûé ñîîòâåòñòâóåò íîìåðó
Îäíàêî, â ðåàëüíîé ñèãíàëüíî-ïîìåõîâîé îáñòàíîâêå çîíäèðóþùåãî èìïóëüñà l, ñðåäè îòêëèêîâ îò êîòîðîãî
íåðåäêî âñòðå÷àþòñÿ ñèòóàöèè, êîãäà íåñèíõðîííûå èì- ïðèñóòñòâóåò îäèíî÷íàÿ èìïóëüñíàÿ ïîìåõà, ò. å. îïðå-
ïóëüñíûå ïîìåõè ïîïàäàþò â îáðàáàòûâàåìûé äèñêðåò äåëèòü ìîìåíò (âðåìÿ) âîçäåéñòâèÿ ÍÈÏ. Òàêèì îáðà-
äàëüíîñòè ÷àùå, ÷åì îäèí ðàç çà ïà÷êó çîíäèðóþùèõ çîì, ôóíêöèÿ X· ( i ) äëÿ ðàññìàòðèâàåìîãî äèñêðåòà äàëü-
èìïóëüñîâ. Ïðè ýòîì àìïëèòóäíûé ïîðòðåò ñïåêòðà òà- íîñòè áóäåò èìåòü óíèìîäîâóþ õàðàêòåðèñòèêó.
êèõ èìïóëüñíûõ ïîìåõ ïåðåñòàåò áûòü ðàâíîìåðíûì,
÷òî íåðåäêî óñëîæíÿåò ïðîöåäóðó èõ îáíàðóæåíèÿ è/
èëè ïðîöåäóðó îáíàðóæåíèÿ öåëåé íà èõ ôîíå. Â ýòîé ÀËÃÎÐÈÒÌ ÐÅØÅÍÈß Â ÑËÎÆÍÎÉ
ñâÿçè âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ðàññìîòðåòü áîëåå îáùèé ÏÎÌÅÕÎÂÎÉ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÅ
ñëó÷àé, êîãäà â îáðàáàòûâàåìîì äèñêðåòå äàëüíîñòè ÷àñ-
òîòíîé ïà÷êè, ñîäåðæàùåé N ýõî-èìïóëüñîâ, ïðèñóò-  ñëó÷àå âîçäåéñòâèÿ íåñêîëüêèõ èìïóëüñíûõ ïîìåõ
ñòâóåò íåñêîëüêî íåñèíõðîííûõ èìïóëüñíûõ ïîìåõ. â îäíîì äèñêðåòå äàëüíîñòè, ôóíêöèÿ X· ( i ) áóäåò èìåòü
Ïóñòü íà âõîä öèôðîâîé ñèñòåìû ïåðâè÷íîé îáðàáîò- ìíîãîìîäîâóþ õàðàêòåðèñòèêó ñ ÷èñëîì ìîä, ðàâíûì êî-
êè ÐËÑ ïîñòóïàþò ïîñëåäîâàòåëüíîñòè îòêëèêîâ N çîí- ëè÷åñòâó èìïóëüñíûõ ïîìåõ â òåêóùåì äèñêðåòå ÷àñòîò-
äèðóþùèõ èìïóëüñîâ, ñîñòàâëÿþùèõ àääèòèâíóþ ñìåñü íîé ïà÷êè. Íîìåðà ôèëüòðîâ ïîâòîðíîãî ïðåîáðàçîâà-
ñèãíàëîâ îò öåëåé, àêòèâíûõ è ïàññèâíûõ ïîìåõ, ïðèíÿ- íèÿ Ôóðüå ñ êîãåðåíòíî íàêîïëåííûìè àìïëèòóäàìè
òûõ àíòåííîé ðàäèîëîêàòîðà: ïîìåõ ñîäåðæàò èíôîðìàöèþ î âðåìåíè (ìîìåíòàõ) âîç-
äåéñòâèÿ êàæäîé èç ïîìåõ, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò òåì
· · · · · ïåðèîäàì ïîâòîðåíèÿ çîíäèðóþùèõ èìïóëüñîâ, ñðåäè
S ( t ) = S í ( t ) + S ø.ï. ( t ) + S ö ( t ) + S ï.ï. ( t ) , (1)
îòêëèêîâ îò êîòîðûõ â ðàññìàòðèâàåìîì äèñêðåòå äàëü-
ãäå S· í ( t ) – íåñèíõðîííàÿ èìïóëüñíàÿ ïîìåõà; S· ø.ï. ( t ) – íîñòè ïðèñóòñòâîâàëè èìïóëüñíûå ïîìåõè.
àêòèâíàÿ øóìîâàÿ ïîìåõà; S· ö ( t ) – îòðàæåííûé îò öåëè Òàêèì îáðàçîì, êàê â ñëó÷àå îäèíî÷íîé èìïóëüñíîé
ñèãíàë; S· ï.ï. ( t ) – ïàññèâíàÿ ïîìåõà. ïîìåõè, òàê è â ñëó÷àå íåñêîëüêèõ èìïóëüñíûõ ïîìåõ â
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ñ âûõîäà óñòðîéñòâà ôîðìèðîâà- äèñêðåòå, îïðåäåëèâ íîìåðà ôàçîâûõ ôèëüòðîâ ïîâòîð-
íèÿ êâàäðàòóðíûõ ñîñòàâëÿþùèõ íà âõîä ÖÑÊ ÍÈÏ íîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ Ôóðüå, â êîòîðûõ ïðîèçîøëî êîãå-

50 ISSN 1607-3274 “Ðàä³îåëåêòðîí³êà. ²íôîðìàòèêà. Óïðàâë³ííÿ” ¹ 2, 2004


Í. Ï. ×åðíîáîðîäîâà, Ì. Ï. ×åðíîáîðîäîâ: ÖÈÔÐÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ ÈÌÏÓËÜÑÍÛÕ
ÏÎÌÅÕ

ðåíòíîå íàêîïëåíèå äèñêðåòèçèðîâàííûõ ôóíêöèé âðå- ëèçèðóåìîãî äèñêðåòà G· ( n ) âû÷èòàåòñÿ êîìïëåêñíàÿ àì-
ìåíè X· i ( l ), ìîæíî âû÷èñëèòü íîìåðà çîíäèðóþùèõ èì- ïëèòóäà ïîìåõè G· í ( m ), âû÷èñëåííàÿ â óñòðîéñòâå ÓÂ.
ïóëüñîâ l, ñðåäè îòêëèêîâ îò êîòîðûõ ïðèñóòñòâîâàëè Ñêîìïåíñèðîâàííûé òàêèì îáðàçîì ñèãíàë G· ê ( n ) =
èìïóëüñíûå ïîìåõè (áîëåå ïîäðîáíî ñì. [2]). = G· ( n ) – G· í ( m ) ∀n = 1 … N , ïîñòóïàåò íà âõîä êîììóòà-
Àíàëèç ïðîõîæäåíèÿ èìïóëüñíûõ ïîìåõ ÷åðåç òîðà.
óñòðîéñòâî âû÷èñëåíèÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ Ôóðüå ïîçâî-  ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ õîòÿ áû îäíîé èìïóëüñíîé
ëÿåò ñôîðìóëèðîâàòü àëãîðèòìû îáíàðóæåíèÿ, îïðåäå- ïîìåõè â ðàññìàòðèâàåìîì äèñêðåòå äàëüíîñòè ñêîì-
ëåíèÿ ïàðàìåòðîâ è êîìïåíñàöèè èìïóëüñíûõ ïîìåõ. Íà ïåíñèðîâàííûé ñèãíàë ÷åðåç êîììóòàòîð ñíîâà çàäåð-
ðèñ. 1 ïðåäñòàâëåíà ñîîòâåòñòâóþùàÿ èì ñòðóêòóðíàÿ æèâàåòñÿ â ÎÇÓ è îäíîâðåìåííî ïîäàåòñÿ íà âõîä
ñõåìà ÖÑÊ ÍÈÏ, ðåàëèçîâàííàÿ ïî öèêëè÷åñêîìó àë- óñòðîéñòâà ÄÏÔ ñ öåëüþ îáíàðóæåíèÿ è ïîñëåäóþùåé
ãîðèòìó êîìïåíñàöèè èìïóëüñíûõ ïîìåõ âî âðåìåííîé êîìïåíñàöèè âîçìîæíî ïðèñóòñòâóþùèõ îñòàâøèõñÿ
îáëàñòè [3]. èìïóëüñíûõ ïîìåõ. Íåîáõîäèìîñòü â òàêîé îáðàòíîé
ñâÿçè îáóñëàâëèâàåòñÿ ïðèìåíåíèåì àäàïòèâíîãî ïîðîãà
îáíàðóæåíèÿ ÍÈÏ Ðí.
Ñ öåëüþ èëëþñòðàöèè ðàáîòû àëãîðèòìà ÖÑÊ ÍÈÏ,
îãðàíè÷èìñÿ ðàññìîòðåíèåì ñëó÷àÿ âîçäåéñòâèÿ íà ÐËÑ,
èçëó÷àþùåé ÷àñòîòíûå ïà÷êè èç 8 ïðîñòûõ çîíäè-
ðóþùèõ èìïóëüñîâ, òîëüêî èìïóëüñíûõ ïîìåõ, ò. å.
S· ( t ) = S· í ( t ). Áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî ÍÈÏ âîçäåéñòâóåò íà
ÐËÑ â 3-ì, 5-ì è 6-ì ïåðèîäàõ ïîâòîðåíèÿ çîíäèðóþùèõ
Ðèñóíîê 1 – Ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà ÖÑÊ ÍÈÏ: èìïóëüñîâ. Ìîäóëè àìïëèòóäû è ôàçû ÍÈÏ ðàññìà-
ÎÇÓ – îïåðàòèâíîå çàïîìèíàþùåå óñòðîéñòâî; «×» – óìíîæèòåëü; Kl –
òðèâàåìîãî äèñêðåòà äàëüíîñòè òåêóùåé ÷àñòîòíîé ïà÷êè
êîýôôèöèåíòû ïðèìåíÿåìîãî âåñîâîãî îêíà; ÄÏÔ – óñòðîéñòâî âû÷èñ- íà âõîäå óñòðîéñòâà ÄÏÔ â çàâèñèìîñòè îò íîìåðà
ëåíèÿ äèñêðåòíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ Ôóðüå; ÏÓ – ïîðîãîâîå óñòðîéñòâî; çîíäèðóþùåãî èìïóëüñà l ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 2 è 3,
Ó – óñòðîéñòâî âû÷èñëåíèÿ ïàðàìåòðîâ íåñèíõðîííîé èìïóëüñíîé ïî-
ìåõè; «–» –óñòðîéñòâî âû÷èòàíèÿ; Ê – êîììóòàòîð ñîîòâåòñòâåííî.
Ïðèâåäåííûå íà ðèñ. 2 è 3 äàííûå, îáðàáîòàííûå ïî
ÖÑÊ ÍÈÏ ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì. Íà âõîä àëãîðèòìó 8-òî÷å÷íîãî ÄÏÔ áåç âåñîâîãî îêíà, ïðåä-
ñèñòåìû ïîñòóïàþò êâàäðàòóðíûå ñîñòàâëÿþùèå S· ( l ), ñòàâëåíû íà ðèñ. 4 è 5, ñîîòâåòñòâåííî, â çàâèñèìîñòè îò
ñîîòâåòñòâóþùèå äàííûì òåêóùåãî äèñêðåòà íåêîòîðîé íîìåðà ôèëüòðà n. Èç ðèñ. 4 è 5 ñëåäóåò, ÷òî ïðè âîç-
÷àñòîòíîé ïà÷êè ïðèíÿòîé ðàäèîëîêàöèîííîé èíôîð- äåéñòâèè íåñêîëüêèõ èìïóëüñíûõ ïîìåõ â îäíîì äèñ-
ìàöèè (l = 1…N, ãäå N – êîëè÷åñòâî çîíäèðóþùèõ êðåòå äàëüíîñòè ðàçíûõ ïåðèîäîâ ïîâòîðåíèÿ èõ àìïëè-
èìïóëüñîâ). Ýòà âõîäíàÿ èíôîðìàöèÿ ïîñòóïàåò íà âõîä òóäíûé ñïåêòð (ñì. ðèñ. 4) íå áóäåò ðàâíîìåðíûì, à
óñòðîéñòâà âû÷èñëåíèÿ äèñêðåòíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ ôàçîâûé (ñì. ðèñ. 5) – ëèíåéíî èçìåíÿþùèìñÿ. Íî ïðè
Ôóðüå (ÄÏÔ) äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñïåêòðà âõîäíîãî ñèãíàëà. ýòîì àìïëèòóäíî-ôàçîâûå ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó ñïåêò-
Äàëåå ýòè ñïåêòðàëüíûå ñîñòàâëÿþùèå çàäåðæèâàåòñÿ â ðàëüíûìè ñîñòàâëÿþùèìè ñîñåäíèõ ôèëüòðîâ ÄÏÔ òà-
ÎÇÓ íà âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîìïåíñà- êîé «ñóììàðíîé» ïîìåõè ïîçâîëÿò ïðîèçâåñòè êîãåðåí-
öèè âñåõ âîçìîæíî ïðèñóòñòâóþùèõ èìïóëüñíûõ ïîìåõ. òíîå íàêîïëåíèå ïðèñóòñòâóþùèõ ÍÈÏ ïóòåì (ïîâòîð-
Îäíîâðåìåííî, ñïåêòðàëüíûå ñîñòàâëÿþùèå âõîäíîãî ñèã- íîé) îáðàáîòêè ïî àëãîðèòìó ÄÏÔ ñïåêòðà âõîäíîãî
íàëà ïîâòîðíî ïîñòóïàþò íà âõîä óñòðîéñòâà ÄÏÔ äëÿ ñèãíàëà. Íà ðèñ. 6 è 7 ïðåäñòàâëåíû ìîäóëè àìïëèòóä è
îïðåäåëåíèÿ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ÍÈÏ íà âõîä ÖÑÊ. ôàçû ÍÈÏ ïîñëå ïîâòîðíîé îáðàáîòêè ïî àëãîðèòìó
Ïðè èñïîëüçîâàíèè âåñîâîé îáðàáîòêè ñ öåëüþ ìèíèìèçà- ÄÏÔ â çàâèñèìîñòè îò íîìåðà çîíäèðóþùåãî èìïóëüñà
öèè óðîâíÿ áîêîâûõ ëåïåñòêîâ ñîñåäíèõ (ïåðåêðûâà- l: âñå ÍÈÏ êîãåðåíòíî íàêîïèëèñü â ôàçîâûõ ôèëüòðàõ
þùèõñÿ) ôèëüòðîâ ÄÏÔ âõîäíûå äàííûå äîìíîæàþòñÿ ÄÏÔ, ñîîòâåòñòâóþùèõ âðåìåíè èõ ïîñòóïëåíèÿ íà
íà êîýôôèöèåíòû ïðèìåíÿåìîãî âåñîâîãî îêíà Kl. âõîä ÖÑÊ (ñì. ðèñ. 2 è 3). Ïðè ýòîì ìîäóëè àìïëèòóä
Ïîâòîðíî îáðàáîòàííûå ñïåêòðàëüíûå ñîñòàâëÿþùèå êîãåðåíòíî íàêîïëåííûõ ÍÈÏ X· íèï (ñì. ðèñ. 6) ñ òî÷-
âõîäíîãî ñèãíàëà ïî àëãîðèòìó ïðåîáðàçîâàíèÿ Ôóðüå íîñòüþ äî êîýôôèöèåíòà êîãåðåíòíîãî íàêîïëåíèÿ ÄÏÔ
ïîñòóïàþò íà âõîä ïîðîãîâîãî óñòðîéñòâà ÏÓ, ãäå ïðî- (ðàâíîìó ÷èñëó èìïóëüñîâ èëè ôèëüòðîâ) N = 8 ñîîò-
èçâîäèòñÿ ñðàâíåíèå èõ àìïëèòóä ñ ïîðîãîì îáíàðóæå- âåòñòâóåò ìîäóëÿì àìïëèòóä ÍÈÏ, ïðèñóòñòâóþùèõ íà
íèÿ èìïóëüñíîé ïîìåõè Ðí.  ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ êàæ- âõîäå ÖÑÊ (ñì. ðèñ. 2). Ôàçû êîãåðåíòíî íàêîïëåííûõ
äîé î÷åðåäíîé èìïóëüñíîé ïîìåõè îíà ïîñòóïàåò íà ÍÈÏ (ñì. ðèñ. 7) ñîîòâåòñòâóþò ôàçàì ÍÈÏ, ïðèñóò-
âõîä óñòðîéñòâà âû÷èñëåíèÿ (ÓÂ) ïàðàìåòðîâ èìïóëüñ- ñòâîâàâøèõ íà âõîäå ñèñòåìû êîìïåíñàöèè (ñì. ðèñ. 3).
íûõ ïîìåõ (íà÷àëüíîé ôàçû, àìïëèòóäû è íîìåðà çîí- Ñ öåëüþ îáíàðóæåíèÿ ÍÈÏ, âîçìîæíî ïðèñóòñòâó-
äèðóþùåãî èìïóëüñà m, ñðåäè îòêëèêîâ îò êîòîðîãî þùèõ ñðåäè îòêëèêîâ â ðàññìàòðèâàåìîì äèñêðåòå äàëü-
ïðèñóòñòâóåò î÷åðåäíàÿ èìïóëüñíàÿ ïîìåõà). íîñòè, íåîáõîäèìî ïîñëåäîâàòåëüíî ñðàâíèòü àìïëèòóäó
Ïî èçâåñòíûì ïàðàìåòðàì îáíàðóæåííîé èìïóëüñíîé êàæäîé ñîñòàâëÿþùåé X· ( l ) ñ âåëè÷èíîé ïîðîãà îáíà-
ïîìåõè â óñòðîéñòâå âû÷èòàíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ åå êîìïåí- ðóæåíèÿ èìïóëüñíîé ïîìåõè Ðí. Ïðè âûïîëíåíèè óñëî-
ñàöèÿ â ñïåêòðàëüíîé îáëàñòè: èç êàæäîé çàäåðæàííîé âèÿ X· ( l ) ≥ P í ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì îïðåäåëåíèå ìî-
ëèíèåé çàäåðæêè ÎÇÓ ñïåêòðàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé àíà- ìåíòà ïîñòóïëåíèÿ îäèíî÷íîé èìïóëüñíîé ïîìåõè [4].

51
ÐÀIJÎÅËÅÊÒÐÎͲÊÀ ÒÀ ÒÅËÅÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯

Ðèñóíîê 2 – Ìîäóëè àìïëèòóä ÍÈÏ Ðèñóíîê 3 – Ôàçû ÍÈÏ íà âõîäå ÄÏÔ


íà âõîäå ÄÏÔ

Ðèñóíîê 4 – Ìîäóëè àìïëèòóä ñïåêòðà ÍÈÏ Ðèñóíîê 5 – Ôàçû ñïåêòðà ÍÈÏ ïîñëå
ïîñëå îáðàáîòêè ïî àëãîðèòìó ÄÏÔ îáðàáîòêè ïî àëãîðèòìó ÄÏÔ

Ðèñóíîê 6 – Ìîäóëè àìïëèòóä ÍÈÏ ïîñëå Ðèñóíîê 7 – Ôàçû ÍÈÏ ïîñëå ïîâòîðíîé
ïîâòîðíîé îáðàáîòêè ïî àëãîðèòìó ÄÏÔ îáðàáîòêè ïî àëãîðèòìó ÄÏÔ

Òàêèì îáðàçîì, îáðàáîòêà ñïåêòðàëüíûõ ñîñòàâëÿ- ÍÈÏ ¹ 1: àìïëèòóäà – 9 ðàçðÿäîâ ÀÖÏ (150 àáñ.
þùèõ G· ( n ) âõîäíîãî ñèãíàëà ïî àëãîðèòìó ïðåîáðàçîâà- åä.); íà÷àëüíàÿ ôàçà – 15°; âðåìÿ – ïðèñóòñòâóåò ñðåäè
íèÿ Ôóðüå ïîçâîëÿåò ïðîèçâåñòè îáíàðóæåíèå âñåõ ïðè- îòêëèêîâ òîëüêî îò çîíäèðóþùåãî èìïóëüñà ¹ 2 ÷àñòîò-
ñóòñòâóþùèõ â àíàëèçèðóåìîì äèñêðåòå äàëüíîñòè ÍÈÏ, íîé ïà÷êè;
âû÷èñëèòü èõ ïàðàìåòðû (îïðåäåëèòü ìîìåíòû ïîñòóï- ÍÈÏ ¹ 2: àìïëèòóäà – 8 ðàçðÿäîâ ÀÖÏ (100 àáñ.
ëåíèÿ êàæäîé ïîìåõè, åå ìîäóëü àìïëèòóäû è íà÷àëü- åä.); íà÷àëüíàÿ ôàçà – 100; âðåìÿ – ïðèñóòñòâóåò ñðåäè
íóþ ôàçó) è ïðîèçâåñòè èõ êîìïåíñàöèþ. îòêëèêîâ òîëüêî îò çîíäèðóþùåãî èìïóëüñà ¹ 3;
ÍÈÏ ¹ 3: àìïëèòóäà – 9 ðàçðÿäîâ ÀÖÏ (200 àáñ.
åä.); íà÷àëüíàÿ ôàçà – –70°; âðåìÿ – ïðèñóòñòâóåò ñðåäè
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß îòêëèêîâ òîëüêî îò çîíäèðóþùåãî èìïóëüñà ¹ 7; äèñ-
ïåðñèÿ ñîáñòâåííûõ øóìîâ – 3 ðàçðÿäà ÀÖÏ ïðè íóëå-
Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÖÑÊ ÍÈÏ, ïðåäñòàâëåí- âîì ìàòåìàòè÷åñêîì îæèäàíèè; öåëü: àìïëèòóäà – 4 ðàç-
íîé íà ðèñ. 1, áûëî ïðîâåäåíî ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäå- ðÿäà ÀÖÏ ( S· ö ( l ) = 10 àáñ. åä.), íà÷àëüíàÿ ôàçà – 0,
ëèðîâàíèå. Ñ âûõîäà óñòðîéñòâà ôîðìèðîâàíèÿ êâàä- äîïëåðîâñêèé ñäâèã ôàçû – 90; ïàññèâíàÿ ïîìåõà: àìï-
ðàòóðíûõ ñîñòàâëÿþùèõ íà âõîä öèôðîâîé ñèñòåìû ëèòóäà – 4 ðàçðÿäà ÀÖÏ ( S· ï.ï. ( l ) = 10 àáñ. åä.), íà÷àëü-
êîìïåíñàöèè ïîñòóïàëà àääèòèâíàÿ ñìåñü ÍÈÏ, øóìî- íàÿ ôàçà – 15, äîïëåðîâñêèé ñäâèã ôàçû ïàññèâíîé ïî-
âîé ïîìåõè, îòðàæåííîãî îò öåëè ñèãíàëà è ïàññèâíîé ìåõè – 10.
ïîìåõè ñî ñëåäóþùèìè ïàðàìåòðàìè äëÿ ðàññìàòðèâà- Ñôîðìèðîâàííûå êâàäðàòóðíûå ñîñòàâëÿþùèå àääè-
åìîãî äèñêðåòà äàëüíîñòè: òèâíîé ñìåñè ïîäàâàëèñü íà âõîä ÖÑÊ ÍÈÏ ñ öåëüþ êîì-

52 ISSN 1607-3274 “Ðàä³îåëåêòðîí³êà. ²íôîðìàòèêà. Óïðàâë³ííÿ” ¹ 2, 2004


Í. Ï. ×åðíîáîðîäîâà, Ì. Ï. ×åðíîáîðîäîâ: ÖÈÔÐÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ ÈÌÏÓËÜÑÍÛÕ
ÏÎÌÅÕ

ïåíñàöèè ïðèñóòñòâóþùèõ èìïóëüñíûõ ïîìåõ. Ïðè âû- ïîìåõè ìîæåò âûçâàòü ïîÿâëåíèå ëîæíîãî îáíàðóæåíèÿ,
÷èñëåíèè 8-òî÷å÷íîãî ÄÏÔ âåñîâîå îêíî íå ïðèìåíÿëîñü. îñîáåííî â ñëó÷àå ïðèìåíåíèÿ â óñòðîéñòâàõ îáíàðóæå-
Íà ðèñ. 8…12 ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ðàáîòû ÖÑÊ íèÿ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ÖÑÊ ÐËÑ, àëãîðèòìîâ âûÿâëå-
ÍÈÏ, ïîçâîëÿþùèå îöåíèòü åå ýôôåêòèâíîñòü â óñëî- íèÿ öåëåé, äâèæóùèõñÿ ñ íóëåâîé ðàäèàëüíîé ñêîðîñòüþ
âèÿõ ñëîæíîé ñèãíàëüíî-ïîìåõîâîé îáñòàíîâêè. îòíîñèòåëüíî ÐËÑ, íàïðèìåð, àëãîðèòìîâ ñ èñïîëüçîâà-

Íà ðèñ. 8 ïðèâåäåíû ìîäóëè àìïëèòóäû ñïåêòðà íèåì êàðòû ìåñòíûõ ïðåäìåòîâ [5].
âõîäíîãî ñèãíàëà áåç êîìïåíñàöèè. Åñëè íå ó÷èòûâàòü Óìåíüøåíèå êîãåðåíòíî íàêîïëåííîé àìïëèòóäû öåëè
øóìîâóþ ñîñòàâëÿþùóþ âõîäíîé ñìåñè ñèãíàëîâ, òî, äî 20 àáñ. åä. èç-çà âîçäåéñòâèÿ ÍÈÏ ïðèâîäèò ê ñóùå-
ñîãëàñíî çàäàííûì ïàðàìåòðàì, ìîäóëè àìïëèòóä ñïåê- ñòâåííîìó óñëîæíåíèþ îáíàðóæåíèÿ öåëè èç-çà òîãî, ÷òî
òðàëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ öåëè è ïàññèâíîé ïîìåõè ìîæ- åå àìïëèòóäà ñòàëà î÷åíü áëèçêîé ê çíà÷åíèþ ìîäóëåé
íî ðàññ÷èòàòü èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ñîîáðàæåíèé. Äëÿ àìïëèòóä ñïåêòðà øóìîâîé ñîñòàâëÿþùåé âõîäíîãî ñèã-
ïðèìåíÿåìîãî 8-òî÷å÷íîãî ÄÏÔ áåç âåñîâîé îáðàáîòêè íàëà (ñì. ðèñ. 9). Ïðè ýòîì îáíàðóæåíèå íå âîçìîæíî íè
âõîäíûõ äàííûõ, îòêëèêè ñ ïîñòîÿííûì ìîäóëåì àìï- äëÿ ïðîñòåéøåãî ïîðîãîâîãî îáíàðóæèòåëÿ, äëÿ êîòîðîãî
·
ëèòóäû A è äîïëåðîâñêèìè ñäâèãàìè ôàçû, êðàòíûìè çíà÷åíèå ïîðîãà îïðåäåëÿåòñÿ ôèêñèðîâàííûì óðîâíåì
360/N=360/8 =45 (N – êîëè÷åñòâî ôèëüòðîâ ÄÏÔ), øóìîâ (ò. å. ñ ïîñòîÿííûì ïîðîãîì îáíàðóæåíèÿ ïî äàëü-
áóäóò ïîïàäàòü ñòðîãî â öåíòð ôèëüòðà ÄÏÔ è êî- íîñòè – ñì., íàïðèìåð, [5]), íè äëÿ ñèñòåì ñòàáèëèçàöèè
ãåðåíòíî íàêàïëèâàòüñÿ â íåì ñ àìïëèòóäîé, ðàâíîé ëîæíûõ òðåâîã ñ îáó÷àþùåé âûáîðêîé (ò. å. ñ àäàïòèâ-
A· ⋅ N . Ïîñêîëüêó äîïëåðîâñêèé ñäâèã ôàçû öåëè çàäà- íûì ïîðîãîì îáíàðóæåíèÿ ïî äàëüíîñòè – ñì., íàïðèìåð,
âàëñÿ 90, òî îòêëèê îò öåëè äîëæåí íàêîïèòüñÿ â [6]).  ïîñëåäíåì ñëó÷àå ïîðîã îáíàðóæåíèÿ ôîðìè-
ôèëüòðå ÄÏÔ ¹ 2 ñ àìïëèòóäîé, ðàâíîé S· ö ( l ) ⋅ N = ðóåòñÿ äëÿ êàæäîãî äèñêðåòà äàëüíîñòè àíàëèçèðóåìîé
= 10 ⋅ 8 = 80 àáñ. åä. Îòêëèê îò ïàññèâíîé ïîìåõè, äîë- ÷àñòîòíîé ïà÷êè â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ øóìîâ â ñêîëü-
æåí íàêîïèòüñÿ â ôèëüòðå ÄÏÔ ¹ 0 ñ àìïëèòóäîé, çÿùåì «îêíå» ïî äàëüíîñòè, à àíàëèçèðóåìûé äèñêðåò
ïðèáëèçèòåëüíî (èç-çà ôëóêòóàöèè ïîëîæåíèÿ ìåñòíîãî äàëüíîñòè íàõîäèòñÿ â ñåðåäèíå òàêîãî «îêíà».
ïðåäìåòà, ïîñêîëüêó äîïëåðîâñêèé ñäâèã ôàçû ïàññèâ-
íîé ïîìåõè çàäàâàëñÿ íå íóëåâûì) ðàâíîé S· ï.ï ( l ) ⋅ N = Ñóùåñòâåííîå âîçðàñòàíèå óðîâíÿ øóìîâ âñëåäñòâèå
= 10 ⋅ 8 = 80 àáñ. åä. ïðèñóòñòâèÿ ÍÈÏ (ñì. ðèñ. 8) ïî ñðàâíåíèþ ñ èõ äåé-
ñòâèòåëüíûì óðîâíåì (ñì. ðèñ. 9), ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî
 ðåçóëüòàòå ìîäåëèðîâàíèÿ óñòàíîâëåíî (ñì. ðèñ. 8),
îïèñàííûå îáíàðóæèòåëè ñôîðìèðóþò ñèãíàëû ëîæ-
÷òî âñëåäñòâèå âîçäåéñòâèÿ ÍÈÏ ìîäóëü ñïåêòðàëüíîé
íîãî îáíàðóæåíèÿ ïî ôèëüòðàì ¹ 1, 3…7.
ñîñòàâëÿþùåé ïàññèâíîé ïîìåõè óâåëè÷èëñÿ â 4 ðàçà (äî
260 àáñ. åä.), à ìîäóëü ñïåêòðàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé öåëè Íà ðèñ. 10 ïðåäñòàâëåíû ìîäóëè àìïëèòóäû ñïåêòðà
· · · ·
óìåíüøèëñÿ â 4 ðàçà (äî 20 àáñ. åä.) îòíîñèòåëüíî çàäàí- ñèãíàëà S ( t ) = S ø.ï. ( t ) + S ö ( t ) + S ï.ï. ( t ) ñ óêàçàííûìè âû-
íûõ çíà÷åíèé. Ðåçêîå óâåëè÷åíèå àìïëèòóäû ïàññèâíîé øå ïàðàìåòðàìè â îòñóòñòâèå ÍÈÏ (÷òî ýêâèâàëåíòíî

·
Ðèñóíîê 8 – Ìîäóëü àìïëèòóäû ñèãíàëà S ( t ) Ðèñóíîê 9 – Ìîäóëü àìïëèòóäû øóìîâîé ñîñòàâëÿþùåé
·
áåç êîìïåíñàöèè ÍÈÏ ñèãíàëà S ( t )

· ·
Ðèñóíîê 10 – Ìîäóëü àìïëèòóäû ñìåñè S ( t ) Ðèñóíîê 11 – Ìîäóëü àìïëèòóäû S ( t )
ïðè èäåàëüíîé êîìïåíñàöèè ÍÈÏ íà âûõîäå öèôðîâîé ñèñòåìû êîìïåíñàöèè ÍÈÏ
(ïðè ðåàëüíîé êîìïåíñàöèè ÍÈÏ)

53
ÐÀIJÎÅËÅÊÒÐÎͲÊÀ ÒÀ ÒÅËÅÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯

ñëó÷àþ èäåàëüíîé êîìïåíñàöèè) êàê ýòàëîííûå äëÿ ñðàâ- ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÑÑÛËÎÊ


íåíèÿ ñ ïðåäñòàâëåííûìè íà ðèñ. 11 ìîäóëÿìè àìïëèòóäû
ñïåêòðà ñèãíàëà S· ( t ) = S· í ( t ) + S· ø.ï. ( t ) + S· ö ( t ) + S· ï.ï. ( t ) ñ 1. Ãîíîðîâñêèé È. Ñ. Ðàäèîòåõíè÷åñêèå öåïè è ñèãíàëû,
÷àñòü II, Ì., Ñîâ. ðàäèî, 1967. – 328 ñ.
âûõîäà ÖÑÊ (÷òî ñîîòâåòñòâóåò ñëó÷àþ ðåàëüíîé êîìïåí- 2. ×àñîâñêèé Â. À., ×åðíîáîðîäîâà Í. Ï., ×åðíîáîðîäîâ Ì. Ï.,
ñàöèè). Ïèçà Ä. Ì. Öèôðîâàÿ ñèñòåìà êîìïåíñàöèè íåñèíõðîííûõ
èìïóëüñíûõ ïîìåõ // Ðàä³îåëåêòðîí³êà. ²íôîðìàòèêà.
Ïðåäñòàâëåííûå íà ðèñ. 11 ìîäóëè àìïëèòóäû ñèã- Óïðàâë³ííÿ. – 2002. – ¹2. – Ñ. 41–44.
3. ×åðíîáîðîäîâà Í. Ï., ×åðíîáîðîäîâ Ì. Ï. Ìîäåëèðîâàíèå
íàëà S· ( t ) ñâèäåòåëüñòâóþò î âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè öèôðîâîé ñèñòåìû êîìïåíñàöèè íåñèíõðîííûõ èì-
ðàáîòû ÖÑÊ ÍÈÏ: âñå 3 ïðèñóòñòâóþùèå èìïóëüñíûå ïóëüñíûõ ïîìåõ // Ðàä³îåëåêòðîí³êà. ²íôîðìàòèêà.
Óïðàâë³ííÿ. – 2003. – ¹2. – Ñ. 74–78.
ïîìåõè ïîäàâëåíû ïîëíîñòüþ, à çíà÷åíèÿ êîãåðåíòíî 4. Öèôðîâà ñèñòåìà êîìïåíñàö³¿ íåñèíõðîííèõ ³ìïóëüñíèõ
íàêîïëåííûõ àìïëèòóä ïàññèâíîé ïîìåõè è öåëè â ñîîò- çàâàä: Ïàò. 58183 À Óêðà¿íà: ÌÊÈ 3 G 01 S 7/36/ ×àñîâñü-
êèé Â. Î., ×îðíîáîðîäîâà Í. Ï., ×îðíîáîðîäîâ Ì. Ï.;
âåòñòâóþùèõ ôèëüòðàõ ÄÏÔ ïîñëå êîìïåíñàöèè ïîìåõ ¹2002108319; Çàÿâëåíî 21.11.2002; Îïóáë.
èçìåíèëèñü â ïðåäåëàõ 10%. Óðîâåíü øóìîâ â ôèëüòðàõ 15.07.2003, Áþë. ¹7.
5. Áàêóëåâ Ï. À., Ñòåïèí Â. Ì. Ìåòîäû è óñòðîéñòâà ñåëåêöèè
¹ 1, 3, 4 íåñóùåñòâåííî óìåíüøèëñÿ, à â ôèëüòðàõ äâèæóùèõñÿ öåëåé. – Ì.: Ðàäèî è ñâÿçü, 1986. – 288 ñ., èë.
¹ 5…7 – íåñóùåñòâåííî âîçðîñ. Êðîìå òîãî, ñðàâíåíèå 6. Ïðèñòð³é äëÿ âèçíà÷åííÿ ñåðåäíüîãî ð³âíÿ øóìó çà éîãî
ñïåêòðàëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ðèñ. 10 è 11 ñâèäåòåëü- â³äë³êàìè: Ïàò. 56651 À Óêðà¿íà: ÌÊÈ 3 G 01 S 7/36, H 04 B
15/00/ ×îðíîáîðîäîâà Í. Ï., ×îðíîáîðîäîâ Ì. Ï.;
ñòâóåò î òîì, ÷òî ÖÑÊ ÍÈÏ íå âíîñèò íåëèíåéíûõ èñêà- ¹ 2002086587; Çàÿâë. 07.08.2002; Îïóáë. 15.05.2003,
æåíèé â ñêîìïåíñèðîâàííûé ñèãíàë. Áþë. ¹ 5.
Íàä³éøëà 17.05.2004
ϳñëÿ äîðîáêè 20.11.2004

Ïðîâåäåíî ìàòåìàòè÷íå ìîäåëþâàííÿ ë³í³éíîãî îäíîêà-


ÂÛÂÎÄÛ íàëüíîãî àëãîðèòìó ðîáîòè öèôðîâî¿ ñèñòåìè êîìïåíñàö³¿ íå-
ñèíõðîííèõ ³ìïóëüñíèõ çàâàä ó êîãåðåíòíî-³ìïóëüñíîìó ðà-
ä³îëîêàòîð³. Ïîêàçàíà âèñîêà åôåêòèâí³ñòü çàïðîïîíîâàíî¿
 ðåçóëüòàòå ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ óñòà- ñèñòåìè êîìïåíñàö³¿ ó ñêëàäíîìó ñèãíàëüíî-çàâàäîâîìó îòî-
íîâëåíî, ÷òî, â îáùåì ñëó÷àå, â óñëîâèÿõ ñëîæíîé ñèã- ÷åíí³ çà âèêîðèñòàííÿ ïðîñòèõ ³ìïóëüñ³â çîíäóâàííÿ.
íàëüíî-ïîìåõîâîé îáñòàíîâêè ïðåäëîæåííûé ëèíåéíûé
àëãîðèòì êîìïåíñàöèè íåñèíõðîííîé èìïóëüñíîé ïîìå- There has been mathematically modelled the linear single-
õè èìååò äîñòàòî÷íî âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü.  äàëü- channel algorithm of the digital system operation for cancel-
ling asynchronous pulse interface in the coherent pulse radar.
íåéøåì íåîáõîäèìî ïðîâåñòè äîïîëíèòåëüíûå èññëåäî- A high efficiency of the offered cancellation system is shown
âàíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïðåäëîæåííîãî àëãîðèòìà â for complicated signal interference environment when using
óñëîâèÿõ èñïîëüçîâàíèÿ ñëîæíûõ ñèãíàëîâ. simple transmitting signals.

54 ISSN 1607-3274 “Ðàä³îåëåêòðîí³êà. ²íôîðìàòèêà. Óïðàâë³ííÿ” ¹ 2, 2004