You are on page 1of 10

TRNG I HC NHA TRANG

Khoa/Vin: Vin CNSH & MT


B mn: Sinh hc

CHNG TRNH GING DY HC PHN


1. Thng tin v hc phn v lp hc
Tn hc phn: Vi sinh vt hc v thc hnh
M hc phn: BIO 229 S tn ch: 04
o to trnh (TC, C, H): Cao ng
Hc phn tin quyt: Ha sinh thc phm
B mn qun l hc phn: Sinh hc
Ging dy cho (cc) lp/nhm: 55TP4
Thuc Hc k: II Nm hc: 2014-2015
2. M t tm tt hc phn:
Hc phn cung cp cho ngi hc kin thc c bn v vi sinh vt v ng dng ca chng
trong ch bin v bo qun thc phm: hnh thi, cu to, cc qu trnh trao i cht, s
sinh trng v pht trin, ngun gc, h vi sinh vt trong mt s thc phm c bn, mt s
ng dng c bn trong sn xut thc phm; v sinh an ton thc phm (mt s bnh ly qua
thc phm, ngun ly v cch phng nga)
Phn thc hnh cung cp kin thc v k nng v: nguyn tc chung ca phng th
nghim vi sinh vt, trang thit b cn thit cho phng th nghim vi sinh vt, cch s dng thit
b th nghim, cch ly mu, x l mu, nui cy, phn lp, nh tnh, nh lng vi sinh vt
v ng dng.
3. Thng tin v ging vin
H v tn: L Nh Uyn Chc danh, hc v: Ging vin- Thc s
in thoi: 0914148289 Email: lnuyen2001@yahoo.com
a im, lch tip SV: Vn phng B mn Sinh hc.
4. Mc tiu v phng php dy - hc ca cc ch
4.1 Mc tiu v phng php dy - hc ca cc ch l thuyt

Ch 1:Khi qut v khoa hc vi sinh vt hc v ng dng

Ni dung
Mc tiu dy-hc Phng php dy hc
(Kin thc/K nng)
1.S tn ti ca ngnh vi sinh Gip sinh vin hiu c: Din ging
vt hc - Lch s hnh thnh ngnh vi
sinh vt hc.
2. Lc s pht trin ca - Mi quan h gia ngnh hc
v cc ngnh khoa hc khc.
ngnh vi sinh vt hc.
3. Mi quan h gia ngnh vi - Nhng hng ng dng ca
sinh vt hc v cc ngnh vi sinh vt trong thc phm
khoa hc khc

1
4. Kh nng ng dng ca vi
sinh vt trong thc phm
Ch 2: Hnh thi, cu to v phn loi vi sinh vt

Ni dung
Mc tiu dy-hc Phng php dy hc
(Kin thc/K nng)
1. ngha v c s vic phn Gip sinh vin hiu c: Din ging
loi vi sinh vt. - ngha v c s ca vic
phn loi vi sinh vt. Cc
cch phn loi vi sinh vt
2. Hnh thi, cu to, chc thng s dng hin nay
nng ca cc nhm vi sinh vt
- Hnh thi, cu to v chc
thng gp: nng cc t chc sng trong
- Vi khun t bo ca cc nhm vi sinh
vt: Vi khun, x khun,
- X khun nm, virus
- Nm
- Virus

Ch 3: Sinh l, sinh ha vi sinh vt

Ni dung
Mc tiu dy-hc Phng php dy hc
(Kin thc/K nng)
1. Cu to ha hc, nhu cu Gip sinh vin hiu c: Din ging
dinh dng v cch hp thu - Cc hp cht ha hc cu
cc cht dinh dng ca t bo to nn t bo vi sinh vt.
vi sinh vt - Nhu cu dinh dng ca vi
sinh vt

2. Thnh phn mi trng - Cch hp thu v vn chuyn


cht dinh dng ca t bo
nui cy ph hp cho cc vi sinh vt.
nhm vi sinh vt khc nhau
- c trng v thnh phn mi
trng nui cy vi sinh vt.
3. Qu trnh sinh nng lng - Cc c ch ca qu trnh
v chuyn ha trong t bo vi trao i cht v trao i nng
sinh vt lng din ra trong t bo vi
sinh vt.
4. Di truyn phn t vi sinh
- C ch di truyn vi sinh
vt
vt. S khc nhau trong cc
qu trnh phin m, dch m
t bo Prokaryote v
Eukaryote.

2
Ch 4: Sinh trng pht trin ca vi sinh vt - Cc yu t nh hng n s sinh
trng v pht trin ca vi sinh vt

Ni dung
Mc tiu dy-hc Phng php dy hc
(Kin thc/K nng)
1.M hnh l thuyt v sinh Gip sinh vin hiu c: Din ging v tho
lun:Lm vic nhm (1-2
trng v pht trin ca vi - L thuyt v ng cong
nhm), t tm ti liu v
sinh vt sinh trng v pht trin ca chun b bi bo co
2. S pht trin ca vi sinh vt vi sinh vt. - Trnh by bo co v tho
- Cc phage v cc yu t nh lun
trong iu kin nui cy tnh.
hng n cc phage trong
p dng thc t ng cong sinh trng
3. S pht trin ca vi sinh vt trong nui cy tnh.
trong iu kin nui cy lin - ng cong sinh trng kp
tc v nguyn nhn.
4. nh hng ca yu t bn - S pht trin ca vi sinh vt
ngoi tc ng n sinh trong iu kin nui cy lin
trng, pht trin vi sinh vt. tc.
ng dng trong ch bin v - nh hng ca cc yu t
bo qun thc phm. n s sinh trng v pht
trin ca vi sinh vt. Hng
ng dng trong ch bin v
bo qun thc phm.

Ch 5: S phn b vi sinh vt trong t nhin

Ni dung
Mc tiu dy-hc Phng php dy hc
(Kin thc/K nng)
S phn b ca vi sinh vt Gip sinh vin hiu c: Din ging
trong cc mi trng: - S hin din ca vi sinh vt
- Nc trong cc mi trng khc
nhau: t, nc, khng kh,
- t trong cc nh my ch bin
- Khng kh thc phm
- Trong cc nh my ch bin
thc phm

Ch 6: H vi sinh vt trong mt s thc phm v bin i thc phm do hot ng sng


ca vi sinh vt

Ni dung
Mc tiu dy-hc Phng php dy hc
(Kin thc/K nng)

3
1. Ngun gc vi sinh vt trong Gip sinh vin hiu c: Din ging v tho
lun:Lm vic nhm (1-2
thc phm, cc con ng ly - Cc nhm thc phm
nhm), t tm ti liu v
nhim vi sinh vt vo thc chun b bi bo co
- H vi sinh vt trn cc nhm
phm. Cch ngn nga tp thc phm. - Trnh by bo co v tho
nhim lun
- Ngun gc pht sinh v cch
2. H vi sinh vt trn mt s ly nhim vi sinh trong thc
phm.
nhm thc phm (tht, c,
trng, sa, rau qu v cc thc - Cch ngn nga ly nhim
v bin php bo qun thc
phm cha bt v ng) phm.

3.Cc nhm vi sinh vt gy h


hng c trng trn thy sn
v qu trnh gy thi ra ca
ng vt do tc ng ca vi
sinh vt.
4.Cc nguyn l v c s sinh
hc ca cc phng php bo
qun thc phm.

Ch 7: Vi sinh vt gy bnh v cc bnh ly qua thc phm

Ni dung
Mc tiu dy-hc Phng php dy hc
(Kin thc/K nng)
1. Sc khng ca c th vt Gip sinh vin hiu c: Din ging v tho
lun:Lm vic nhm (1-2
ch chng li tc nhn gy - Nguyn tc ca vic
nhm), t tm ti liu v
bnh khng ca c th chng li chun b bi bo co
2. Nhng vn chung v cc cc tc nhn gy bnh. - Trnh by bo co v tho
- Cc bnh ly qua thc m lun
bnh ly qua thc phm
nguyn nhn l do vi sinh
vt.
3. - Mt s vi khun gy bnh - c im sinh hc ca mt
ly qua thc phm s vi khun gy bnh ly qua
(Staphylococcus aureus, thc phm v phng php
Clostridium botulinum, phng nga:Staphylococcus
Bacillus cereus, Salmonella, aureus, Clostridium
Vibrio, Clostridium botulinum, Bacillus cereus,
perfringens, Escherichia coli, Salmonella, Vibrio,
Listeria monocytogenes): c Clostridium perfringens,
im hnh thi, sinh trng Escherichia coli, Listeria
pht trin, ngun gc ly monocytogenes
nhim, kh nng gy bnh v
bin php phng nga.
4. Bnh ly qua thc phm
khng do vi khun (c t
nm, virus, k sinh trng).

4
- Cc yu cu vi sinh i vi
sn phm thc phm: Vi sinh
vt ch th cht lng, Vi sinh
vt ch th v sinh y t, Vi sinh
vt gy bnh c trng.

Ch 8: Mt s ng dng vi sinh vt trong thc phm

Ni dung
Mc tiu dy-hc Phng php dy hc
(Kin thc/K nng)
1. Cc ng dng ca vi sinh Gip sinh vin hiu c: Tho lun: Lm vic nhm
(1-2 nhm), t tm ti liu
vt trong thc phm - Cc cht c hot tnh sinh v chun b bi bo co
hc t vi sinh vt c ng - Trnh by bo co v tho
dng trong thc phm. lun
2.ng dng vi sinh vt trong
- Cc ng dng ca vi sinh vt
cc lnh vc:
trong cc lnh vc: ngun
- To sinh khi t bo. protein thay th, cc sn
phm ca qu trnh ln
- Ln men thc phm.
men
- Cc ng dng khc

4.2 Mc tiu v phng php dy - hc ca cc ch thc hnh:


Bi 1: Cc thao tc c bn ca thc hnh vi sinh vt hc

Ni dung
Mc tiu dy-hc Phng php dy hc
(Kin thc/K nng)
- Hng dn cc quy nh v Din ging
Gip sinh vin hiu c:
an ton PTN
-Bao gi chun b dng c - Cc nguyn tc v an ton
-Pha thuc nhum v cc mi phng th nghim
trng nui cy vi sinh vt. - Cch chun b cc loi thuc
- Hng dn s dng KHV nhum v mi trng nui
cy nhng ch tiu vi sinh
vt
- Phng php quan st knh
hin vi.

Bi 2: Quan st hnh thi vi sinh vt

Ni dung
Mc tiu dy-hc Phng php dy hc
(Kin thc/K nng)

5
- Quan st v phn bit cc Din ging
Gip sinh vin hiu c:
loi nm mc
- Quan st nm men: kh nng - Hnh dng, cu trc ca cc
nhum mu, im sinh sn lai nm mc
(quan st s hnh thnh chi - Hnh dng, c im sinh
v v tr ca chi) sn, kh nng nhum mu
- Nhum Gram vi khun, phn ca t bo nm men.
bit Gr(-), Gr(+) da vi s
bt mu khc nhau trong qu - Phn bit Gr(-), Gr(+) trong
trnh nhum kp tiu bn nhum kp

Bi 3: Cc phng php cy vi sinh

Ni dung
Mc tiu dy-hc Phng php dy hc
(Kin thc/K nng)
- Cy trn Din ging
Gip sinh vin phn bit c:
- Cy trang
- Cy ria 3 chiu - S khc nhau v mc ch
- Cy m xuyn ca tng phng php cy:
cy trn, cy trang, cy ria,
cy m xuyn

Bi 4: Quy trnh nui cy nh lng vi sinh vt

Ni dung
Mc tiu dy-hc Phng php dy hc
(Kin thc/K nng)
-Hng dn quy trnh v thc Din ging
Gip sinh vin hiu c:
hin nui cy nh lng, nh
tnh cc ch tiu vi sinh vt: - Cc quy trnh v phng
TPC, E.coli, Salmonella, php nui cy nhng ch tiu
Vibrio, nm men, nm mc vi sinh vt theo cch nh
tng s lng v nh tnh.

Bi 5: c v tnh kt qu

Ni dung
Mc tiu dy-hc Phng php dy hc
(Kin thc/K nng)
-c v tnh kt qu Din ging
Gip sinh vin hiu c:
-Thc hin cc test sinh
ha( nu c) i vi cc ch - Cch tnh kt qu
tiu vi sinh vt gy bnh - Phng php thc hin v
c cc kt qu ca test sinh
ha.

Bi 6: Kho st cc c im sinh ha ca vi sinh vt


6
Ni dung
Mc tiu dy-hc Phng php dy hc
(Kin thc/K nng)
- Tnh di ng Din ging
Gip sinh vin hiu c:
- Ln men ng
- Bin dng carbohyrate - Kh nng di ng v s
- Tnh nhy cm khng sinh dng cc ngun mi trng
khc nhau trong qu trnh
sinh trng v pht trin.
- Quan st vng khng khun
hnh thnh

Bi 7: Kho st s pht trin ca vi sinh vt

Ni dung
Mc tiu dy-hc Phng php dy hc
(Kin thc/K nng)
- Kho st cc tc nhn nh Din ging
Gip sinh vin hiu c:
hng n s sinh trng
v pht trin ca vi sinh - Tc ng ca cc nhn t
vt: ng, mui, nhit mi trng n s sinh
, tia chiu x UV trng v pht trin ca vi
- Xy dng ng cong sinh vt.
sinh trng - Thc t ng cong sinh
trng ca vi sinh vt

Bi 8: Tng hp cc kt qu v tho lun

Ni dung
Mc tiu dy-hc Phng php dy hc
(Kin thc/K nng)
- c cc kt qu: cc tc Din ging
Gip sinh vin hiu c:
nhn nh hng n s
sinh trng v pht trin - Vai tr v nh hng ca cc
ca vi sinh vt nhn t mi trng n s
- Tho lun kt qu gia sinh trng v pht trin ca
cc nhm, so snh v gii vi sinh vt.
thch nu c s khc bit

Ni dung Phng php dy


Mc tiu dy-hc
(Kin thc/K nng) hc

7
1. Lm tiu bn soi knh Gip sinh vin c k nng
2. Soi knh hin vi quang hc: trong thc hnh:
- Quan st c hnh thi t bo vi
khun, phn bit nhm vi khun Gram - Quan st knh hin vi hnh
dng v Gram m. dng v cch bt mu ca
- Quan st c hnh thi nm men. vi khun, nm men, mc.

3.Phng php chun b mi trng - Chun b pha ch mi


trng nui cy vi sinh
thch hp cho vi sinh vt kho st ph hp vi quy chun.
s nh hng ca cc yu t mi - Nui cy v quan st s
trng tc ng n vi sinh vt. sinh trng v pht trin
4.Chun b mi trng nui cy v ca vi sinh vt: TPC,
Coliforms,E.coli,
nhn din mt s loi vi sinh vt trong Staphylococcus,
thc phm: vi khun ln men Salmonella, Vibrio sp
lactic(trong nc da v sa chua),
nm men
5.Nui cy v nhn din cc vi sinh
vt gy bnh trong thc phm:TPC,
Coliforms,E.coli, Staphylococcus,
Salmonella, Vibrio sp

5. Phn b thi gian ca hc phn :


Phn b s tit cho hnh thc dy - hc
Tng
Ch Ln lp Thc T
L Tho hnh, nghin
Bi tp
thuyt lun thc tp cu
Ch 1 2 4
Ch 2 8 3 14
Ch 3 8 3 26
Ch 4 6 1 3 28
Ch 5 4 4
Ch 6 6 1 3 26
Ch 7 4 1 3 28
Ch 8 0 2 8
Tng 40 5 15 60

6. Ti liu dy v hc:

Mc ch
Nm Nh a ch s dng
TT Tn tc gi Tn ti liu xut xut khai thc Ti
bn bn ti liu Tham
liu
kho
chnh
1 Nguyn Ln Dng v Vi sinh vt 2000 Gio Th vin x
cng s hc dc
8
2 Lng c Phm Vi sinh vt 2000 Nng Th vin x
hc v an nghip
ton v sinh
thc phm
3 Nguyn Th Hin v Vi sinh vt 2003 Nng Th vin x
cng s tp nhim nghip
trong lng
thc- thc
phm
4 Kiu Hu nh Gio trnh Vi 1999 KHKT Th vin x
sinh vt hc
cng nghip
5 Kathleen Foundation 2000 Mc Th vin
ParkTalaro in Graw x
Microbiolog Hill
y
7. Yu cu ca ging vin i vi hc phn
a) Tham gia hc trn lp (TGH) vi 3 tiu ch:
- i hc y , ng gi
- Thc hin tt ni quy trong lp hc:
NGHIM CM n, ht thuc, s dng in thoi hoc lm vic ring (khng lin quan n ni
dung hc phn) trong gi hc
- Hng hi pht biu, xy dng bi hc
b) T nghin cu (TNC) v hoat ng nhom
- Mc ch: nhm pht trin kh nng t hc v k nng hot ng nhm, khuyn khch tnh sng
to, nng ng ca sinh vin.
- Lp hc c chia thnh cc nhm nh, mi nhm gm 4-5 sinh vin, c tn nhm v nhm
trng.
- Mi ch tho lun (trong mc 6.2) s phn cng 2 nhm chun b trc ni dung nh: mt
nhm s chun b slide trnh by bo co, mt nhm s ng vai ban gim kho trong mi
thnh vin s chun b mt cu hi v p n (gi b mt) lin quan n ni dung ch v np
cho ging vin trc bui tho lun.
- Trong cc tit tho lun, lp c t chc nh mt cuc thi truyn hnh, trong nhm c
phn cng trnh by bo co s ng vai th sinh, nhm c phn cng t nghin cu s ng vai
ban gim kho, ging vin ng vai MC, cc sinh vin cn li ng vai khn gi c quyn tham gia
pht biu. Sau khi th sinh trnh by bo co, ban gim kho c quyn t cu hi v nh gi th
sinh di s iu phi ca MC.
- Tiu ch nh gi:
+ Trnh by bo co: k nng c v s dng ti liu; k nng trnh by seminar; k nng hot
ng nhm; k nng t v gii quyt vn ; kt qu nh gi ca ban gim kho.
+ T nghin cu: t cu hi hay v st ni dung ch ; p n chnh xc; nng lc nh gi th
sinh
- Quy nh b sung:
Np cu hi/ chun b seminar tr hn: tr 1 im/ 1 ngy tr
o vn: tr 2-10 im (ty theo t l ging vi bi tiu lun/ sn phm khc m khng
trch dn ngun chi tit)
c) Thi kt thc hc phn (THP) c nh gi bng 2 tiu ch:
- Kin thc v ton b hc phn (mc 1-3 ca thang Bloom: nh n bit, l gii, ng dng)
- K nng vit/ trnh by/ bn lun vn
8. nh gi kt qu hc tp
9
8.1 Lch kim tra gia k (d kin)

Ln Tun th Hnh thc kim tra Ch /Ni dung c kim tra


kim
tra

1. 4 Vit 1.Phn tch tc ng vi sinh vt di nh


hng ca hm lng aw n qu trnh
bo qun thc phm.
2. Phn tch mi lin h gia ng ha v
d ha

2. 8 Vit Vai tr ca vi sinh vt trong bo qun cc


sn phm thc phm.

8.2 Thang im hc phn

Trng s
TT im nh gi
(%)
1 im cc ln kim tra gia k 10
2 im chuyn cn/thi 5
3 im thc hnh 25
4 im bo co 10
5 Thi kt thc hc phn: 50
- Hnh thc thi: T lun
- m

TRNG B MN (CC) GING VIN


(K v ghi h tn) (K v ghi h tn)

Phm Thu Thy L Nh Uyn

10