You are on page 1of 22

ACTA DE LA SESSI ORDINRIA DEL PLE MUNICIPAL

Nm. de la sessi: 12/2016


Tipus de sessi: Ordinria
Data: 19.12.2016
Hora dinici: 19:30h
Hora dacabament: 22:59h
Lloc: Sal de sessions de lAjuntament

Assistents

President
Sr. Jordi Vias i Xifra

Regidors
Sr. Alexandre Barcel i Llauger
Sr. Antoni Vidal i Sastre
Sra. Isabel Alberch i Fugueras
Sra. Nria Ti i Rotllan
Sr. Ferran Burch i Gonzlez
Sra. Eva Rigau i Bruguer
Sra. Marta Guillaumes i Pibernat
Sr. Jaume Torramad i Ribas
Sra. Rosa Prtulas i Viladomat
Sra. Anna Fust i Pujol
Sr. Josep Valent i Feixas
Sr. Francisco Honrado Infantes
Sra. Estefania Carabellido i Bruns
Sra. Iolanda Pineda Ball
Sr. Joan Mart Puntada
Sra. Yasmina Abad Matas
Sr. Sergi Fabri Llavero
Sr. Sergio Concepcin Yez
Sr. Atilano Gonzlez Morn
Sr. Wilder Alfonso Palacio Pineda

Secretria : Sra. M. Lourdes Palomino i Pellicer


Interventora: Sra. Anna Costej i Cros

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSI

1r.- APROVACI DE LACTA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 24 DOCTUBRE DE


2016 (10/2016) I LACTA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2016
(11/2016)

Saprova, per unanimitat dels 21 membres presents les actes dels plens ordinaris del
dia 24 doctubre de 2016 i del 21 de novembre de 2016.

2n.- DONAR COMPTE DE LA RELACI DE DECRETS APROVATS DEL MES DE


NOVEMBRE DE 2016. (413 DECRETS)
Es dna compte de la relaci de decrets aprovats del mes de novembre de 2016.

SERVEIS GENERALS I ECONMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCI


SOCIAL I HABITATGE

3r.- AUTORITZAR LA SOLLICITUD DE COMPATIBILITAT PER A LEXERCICI


DUNA SEGONA ACTIVITAT PROFESSIONAL PRIVADA EN EL SECTOR PRIVAT
FORA DEL MUNICIPI, DUN ENGINYER TCNIC ADSCRIT A HABITATGE. EXP.
2016D016000003

Vista la sol.licitud presentada pel Sr. Salvador Castro Garca de la Vega, funcionari
inter, enginyer tcnic per a lexecuci del programa temporal referent al conveni de
col.laboraci vigent entre lAgncia de lHabitatge de Catalunya i lAjuntament de Salt,
en la qual demana que li sigui declarada la compatibilitat per a realitzar, com a
professional lliberal fora del municipi de Salt, una segona activitat en el sector privat.

Vist el que disposa larticle 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual saprova
el Reglament del personal al servei de les entitats locals i els articles 11 i 12 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre, sobre el reconeixement de compatibilitats per a lexercici
dactivitats privades.

Vist linforme ems per la Cap de Personal.

Vist el contingut de larticle 22.2 q) de la Llei 7/1985, de 2 dabril, Reguladora de les


Bases de Rgim Local, i de larticle 52.2 r) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 dabril,
pel qual saprova el Text refs de la Llei municipal i de rgim local de Catalunya, i lart.
333 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual saprova el Reglament del personal
al servei de les entitats locals, en relaci amb la competncia del ple de la Corporaci
pel que fa a ladopci dacords resolutoris sobre situacions de comptibilitat o
incompatibilitat.

La Comissi Informativa de Serveis Generals i econmics, serveis a les persones,


acci social i habitatge, proposa al Ple, el qual acorda per unanimitat dels 21
membres:

AUTORITZAR al Sr. Salvador Castro Garca de la Vega, funcionari inter, enginyer


tcnic per a lexecuci del programa temporal referent al conveni de col.laboraci
vigent entre lAgncia de lHabitatge de Catalunya i lAjuntament de Salt, la
compatibilitat per a lexercici de lactivitat professional privada, fora del municipi de
Salt, dacord amb el que disposen els articles 11 i segents de la llei 21/1987, de 26
de novembre.

Lactivitat profesional privada consisteix en la realitzaci de tasques de consultoria i


projectes en el seu despatx profesional en temes dinstal.lacions i activitats.

El reconeixement daquesta compatibilitat no modifica la seva jornada de treball ni


lhorari i quedar automticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
pblic o de modificaci de les condicions del lloc de treball. Aix mateix, est
condicionada a lestricte compliment de la jornada i horari del seu lloc de treball.
4t.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI DARTS
ESCNIQUES DE SALT-GIRONA, LA DIPUTACI DE GIRONA, LAJUNTAMENT DE
GIRONA I LAJUNTAMENT DE SALT PEL FINANAMENT DEL CANAL PELS ANYS
2017-2020. EXP. 2016Z009000058

Vist que el proper 31 de desembre finalitza el conveni de finanament subscrit el 23


de desembre de 2013, entre les entitats que formen part del Consorci dArts
Escniques de Salt-Girona, en el que es determinaven les aportacions respectives
pels perodes 2013-2016.

Vist que sha redactat un nou conveni per tal de regular les aportacions de les entitats
consorciades, per a un nou perode de quatre anys.

Es sotmet al dictamen de la Comissi Informativa de serveis generals i econmics,


serveis a les persones, acci social i habitatge.

El Ple acorda per 17 vots a favor (ERC, IPS-CUP, CiU i PSC-CP), 2 vots en contra
(PxC) i 2 abstencions (Cs i Canviem Salt):

1r.-APROVAR el text del conveni a subscriure entre el Consorci dArts Escniques de


Salt-Girona, la Diputaci de Girona, lAjuntament de Salt i lAjuntament de Girona,
lobjecte del qual s el finanament dEl Canal, Centre darts Escniques de Salt
Girona, pels anys 2017-2020.

2n.- COMPROMETRE laportaci econmica de 100.000,00 anuals, a favor del


Consorci dArts Escniques de Salt-Girona, pels exercicis 2017, 2018, 2019 i 2020,
amb crrec a laplicaci pressupostria 41.33401.46700, condicionada a lexistncia de
crdit en el pressupost corresponent.

3r.- TRASLLADAR aquest acord al Consorci dArts Escniques de Salt-Girona, a la


Diputaci de Girona i a lAjuntament de Girona.

5.- APROVAR LA CONTRACTACI DUN COMPTE DE CRDIT PER A


LEXERCICI DEL 2017 AMB LENTITAT BBVA. EXP. 206E098000006

Larticle 4 de la Llei Orgnica 2/2012 d Estabilitat Pressupostria i Sostenibilitat


Financera, modificat per larticle 1.1 de la Llei Orgnica nm. 9/2013, determina que
les actuacions de les Administracions Pbliques estaran subjectes al principi de
sostenibilitat financera.

Sentn per sostenibilitat financera la capacitat per a finanar compromisos de


despeses presents i futurs dins dels lmits de dficit, deute pblic i morositat de deute
comercial. S entn que existeix sostenibilitat del deute comercial, quan el perode
mitj de pagament als provedors no superi el termini mxim previst en la normativa
sobre morositat.

Dacord el pla de tresoreria previst per a lexercici 2017, es dedueix la necessitat de


concertaci d operacions de tresoreria a curt termini per a cobrir els desequilibris entre
els cobraments i pagaments i altres necessitats transitries de tresoreria, amb
lobjectiu de garantir un perode mitj de pagament a provedors inferior a 30 dies.

En cas dincompliment dels indicadors de solvncia i de liquiditat, lAjuntament haur


de presentar un pla de sanejament financer, previst a larticle 53 del Text refs de la
Llei reguladora de les hisendes locals, a larticle 9 de lOrdre ECF/138/2007 i a la
disposici addicional 74.1 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos
generals de lEstat per a l any 2014, per regularitzar en un termini mxim de cinc anys
situacions temporals dinsolvncia, i en el cas dincompliment del termini legal de
pagament a provedors en ms de 30 dies, caldr detallar en el pla de sanejament
financer les mesures adoptades per a la millora del pla anual de tresoreria.

El Text Refs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de mar, assenyala en el seu article 48 bis que totes les
operacions financeres que subscriguin les Corporacions Locals estaran subjectes al
principi de prudncia financera. Aquest principi ser definit, en all que fa referncia a
passius financers, per la Secretaria General del Tresor i Poltica Financera.

La Resoluci de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General del Tresor i Poltica


Financera, defineix el principi de prudncia financera aplicable a les operacions d
endeutament i derivats de les entitats locals. I estableix, en el seu punt tercer, les
condicions financeres de les operacions dendeutament.

Dacord amb el principi de prudncia financera, i la Resoluci de 16 de setembre de


2016 de la Secretaria General del Tresor i Poltica Financera Resoluci, ltima
resoluci publicada, per la que sactualitza lAnnex 1 corresponent als tipus dinters
fixes i diferencials del cost de finanament de lEstat i lAnnex 3 corresponent als
diferencials mxims sobre el cost de finanament de lEstat i altres condicions
financeres, el cost total mxim possible per a la concertaci duna plissa de crdit a
12 mesos per a lAjuntament de Salt s d un diferencial mxim sobre l Eurbor 3m de
66 punts bsics o b el tipus fix de 0,32% ms la comissi de no disponibilitat limitada
a un mxim dun 0,10% anual.

El compliment de la condici de cost mxim es considerar en el moment de


presentaci de les ofertes fermes per les entitats financeres en el cas de finanament
a travs duna negociaci bilateral.

El proper mes de gener de 2017 t venciment el compte de crdit formalitzat amb l


entitat financera BBVA per un import lmit de 1.500.000,00 euros i es preveu la seva
cancellaci anticipada en aquest mes de desembre juntament amb la cancellaci
anticipada del compte de crdit del B. Santander contractat amb un lmit de 800.000
euros i amb venciment el mes dabril de 2017.

El pla de tresoreria previst per a lexercici 2017 preveu la necessitat de concertar nous
comptes de crdit durant el mes de gener per aquest lmit de 2.300.000 euros.
Sha sollicitat oferta a La Caixa, Banco de Santander, Banco Bilbao Vizcaya, Bankia,
Caixa d Enginyers i Liberbank.

Considerant les ofertes presentades i vist linforme d Intervenci i Tresoreria es


proposa al Ple, el qual acorda per 18 vots a favor (ERC, IPS-CUP, CiU, PSC-CP i Cs)
i 3 abstencions (PxC i Canviem Salt):

Primer. APROVAR la concertaci dun compte de crdit amb lentitat BBVA amb les
condicions econmiques que es detallen tot seguit:
import : 1.500.000,00
termini: 12 mesos
inters a tipus fix: 0,32%
liquidaci interessos: trimestral
comissi d'obertura: 0%
comissi no disponibilitat trimestral: 0,025%
formalitzaci: Secretria Ajuntament

Segon.- FACULTAR lAlcalde per a formalitzar l operaci esmentada amb l entitat


BBVA, sempre que prviament shagi cancellat l operaci anterior.

Tercer.- COMUNICAR la concertaci de l operaci de tresoreria a la Direcci General


de Poltica Financera de la Generalitat de Catalunya.

6.- APROVAR LA CONTRACTACI DUN COMPTE DE CRDIT PER A


LEXERCICI DEL 2017 AMB LENTITAT BANCO DE SANTANDER. EXP.
206E098000007

Larticle 4 de la Llei Orgnica 2/2012 d Estabilitat Pressupostria i Sostenibilitat


Financera, modificat per larticle 1.1 de la Llei Orgnica nm. 9/2013, determina que
les actuacions de les Administracions Pbliques estaran subjectes al principi de
sostenibilitat financera.

Sentn per sostenibilitat financera la capacitat per a finanar compromisos de


despeses presents i futurs dins dels lmits de dficit, deute pblic i morositat de deute
comercial. S entn que existeix sostenibilitat del deute comercial, quan el perode
mitj de pagament als provedors no superi el termini mxim previst en la normativa
sobre morositat.

Dacord el pla de tresoreria previst per a lexercici 2017, es dedueix la necessitat de


concertaci d operacions de tresoreria a curt termini per a cobrir els desequilibris entre
els cobraments i pagaments i altres necessitats transitries de tresoreria, amb
lobjectiu de garantir un perode mitj de pagament a provedors inferior a 30 dies.

En cas dincompliment dels indicadors de solvncia i de liquiditat, lAjuntament haur


de presentar un pla de sanejament financer, previst a larticle 53 del Text refs de la
Llei reguladora de les hisendes locals, a larticle 9 de lOrdre ECF/138/2007 i a la
disposici addicional 74.1 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos
generals de lEstat per a l any 2014, per regularitzar en un termini mxim de cinc anys
situacions temporals dinsolvncia, i en el cas dincompliment del termini legal de
pagament a provedors en ms de 30 dies, caldr detallar en el pla de sanejament
financer les mesures adoptades per a la millora del pla anual de tresoreria.

El Text Refs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de mar, assenyala en el seu article 48 bis que totes les
operacions financeres que subscriguin les Corporacions Locals estaran subjectes al
principi de prudncia financera. Aquest principi ser definit, en all que fa referncia a
passius financers, per la Secretaria General del Tresor i Poltica Financera.

La Resoluci de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General del Tresor i Poltica


Financera, defineix el principi de prudncia financera aplicable a les operacions d
endeutament i derivats de les entitats locals. I estableix, en el seu punt tercer, les
condicions financeres de les operacions dendeutament.
Dacord amb el principi de prudncia financera, i la Resoluci de 16 de setembre de
2016 de la Secretaria General del Tresor i Poltica Financera Resoluci, ltima
resoluci publicada, per la que sactualitza lAnnex 1 corresponent als tipus dinters
fixes i diferencials del cost de finanament de lEstat i lAnnex 3 corresponent als
diferencials mxims sobre el cost de finanament de lEstat i altres condicions
financeres, el cost total mxim possible per a la concertaci duna plissa de crdit a
12 mesos per a lAjuntament de Salt s d un diferencial mxim sobre l Eurbor 3m de
66 punts bsics o b el tipus fix de 0,32% ms la comissi de no disponibilitat limitada
a un mxim dun 0,10% anual.

El compliment de la condici de cost mxim es considerar en el moment de


presentaci de les ofertes fermes per les entitats financeres en el cas de finanament
a travs duna negociaci bilateral.

El proper mes de gener de 2017 t venciment el compte de crdit formalitzat amb l


entitat financera BBVA per un import lmit de 1.500.000,00 euros i es preveu la seva
cancellaci anticipada en aquest mes de desembre juntament amb la cancellaci
anticipada del compte de crdit del B. Santander contractat amb un lmit de 800.000
euros i amb venciment el mes dabril de 2017.

El pla de tresoreria previst per a lexercici 2017 preveu la necessitat de concertar nous
comptes de crdit durant el mes de gener per aquest lmit de 2.300.000 euros.
Sha sollicitat oferta a La Caixa, Banco de Santander, Banco Bilbao Vizcaya, Bankia,
Caixa d Enginyers i Liberbank.

Considerant les ofertes presentades i vist linforme d Intervenci i Tresoreria es


proposa al Ple, el qual acorda per 18 vots a favor (ERC, IPS-CUP, CiU, PSC-CP i Cs)
i 3 abstencions (PxC i Canviem Salt):

Primer. APROVAR la concertaci dun compte de crdit amb lentitat Banco Santander,
S.A. amb les condicions econmiques que es detallen tot seguit:

import : 800.000,00
termini: 12 mesos
inters a tipus fix: 0,32%
liquidaci interessos: trimestral
comissi d'obertura: 0%
comissi no disponibilitat trimestral: 0,025%
formalitzaci: Secretria Ajuntament

Segon.- FACULTAR lAlcalde per a formalitzar l operaci esmentada amb l entitat


Banco Santander, SA, sempre que prviament shagi cancellat l operaci anterior.

Tercer.- COMUNICAR la concertaci de l operaci de tresoreria a la Direcci General


de Poltica Financera de la Generalitat de Catalunya.

7.- RATIFICAR EL DECRET DE LALCALDIA D11 DE NOVEMBRE DE 2016 DE


CONCESSI DE BONIFICACIONS DICIO. EXP.: 2016E062000029

El Ple de lAjuntament ratifica per unanimitat dels 21 membres el Decret dAlcaldia d11
de novembre de 2016 de bonificacions a la quota tributria de limpost de
construccions, installacions i obres.
Decret de lAlcaldia de data 11 de novembre de 2016

Vistes les sollicituds presentades per diversos contribuents sollicitant les


bonificacions previstes a lordenana fiscal nmero 3, reguladora de l'Impost sobre
Construccions , installacions i obres, en endavant ICIO, per la rehabilitaci de
diversos immobles del municipi.

Vista lOrdenana Fiscal nmero 3 reguladora de l'Impost de construccions,


Installacions i Obres, que en el seu article 7.2. estableix que s'aplicar una
bonificaci del 95% en l'ICIO a favor de construccions d'inters o utilitat municipal per:
a) les obres de rehabilitaci, consolidaci o millora de condicions dhabitabilitat
dedificis, conjunts o elements allats dedificis inclosos en el Catleg del Pla especial
de protecci del patrimoni arquitectnic, en la part de lobra que contribueixi a la seva
conservaci i a la dels seus valors histrics i arquitectnics, segons informe tcnic. b)
remolinar, repicar, aplacar i pintar qualsevol element de la faana, reconstrucci de
rfecs, arranjaments i regularitzaci dobertures, sempre que aquestes actuacions
siguin en faanes existents i siguin lobjecte principal de lobra. d) les obres de
rehabilitaci que tinguin per objecte la millora dels elements comuns dun edifici
plurifamiliar ja existent amb ms de 30 anys dantiguitat, sempre que aquestes
actuacions siguin lobjecte principal de lobra.

Vistos els informes de l'arquitecte Tcnic, en els que es posen de manifest que les
obres descrites a les sollicituds sajusten al que estableix larticle 7.2 de l'Ordenana
Fiscal nmero 3, reguladora de l'ICIO i que sn susceptibles de les bonificacions
previstes.

Vist larticle 16.4 de lOrdenana general de gesti, inspecci i recaptaci dels


ingressos de dret pblic municipal, segons el qual en el supsit dautoliquidacions de
lImpost sobre Construccions, Installacions i Obres, el resultat de les quals sigui
inferior a 3 euros, atenent al principi deconomia, no sautoliquidaran.

Atesa la documentaci aportada pel sollicitant, aix com les comprovacions


efectuades per Gesti Tributria.

Malgrat que lrgan competent s el Ple, dacord amb larticle 7.2 de lOrdenana
Fiscal nmero 3, per raons de celeritat es proposa a lAlcaldia- Presidncia ladopci
de lacord, el qual es presentar a ratificaci del plenari de la Corporaci, tan aviat com
sigui possible.

Aquesta Alcaldia - Presidncia, en virtut de les seves atribucions,

DISPOSA:

Primer.- CONCEDIR les bonificacions a la quota tributria de lImpost de


construccions, installacions i obres, als subjectes passius que es relacionen a lannex,
per un import total de 4.496,12 .

Segon.- APROVAR la corresponent relaci de gesti tributria ICIO2016041, pel


concepte de llicncia urbanstica per un import de 222,18, per als contribuents i
conceptes relacionats a lannex.

Tercer.- NOTIFICAR la present resoluci als interessats amb indicaci dels recursos
que contra les mateixes es poden interposar.
Quart.- SOTMETRE a ratificaci del Ple de lAjuntament el present acord.

8.- RATIFICAR EL DECRET DE LALCALDIA DE 24 DE NOVEMBRE DE 2016 DE


CONCESSI DE BONIFICACIONS DICIO. EXP.: 2016E062000033

El Ple de lAjuntament ratifica per unanimitat dels 21 membres el Decret dAlcaldia de


24 de novembre de 2016 de bonificacions a la quota tributria de limpost de
construccions, installacions i obres.

Decret de lAlcaldia de data 24 de novembre de 2016

Vistes les sollicituds presentades per diversos contribuents sollicitant les


bonificacions previstes a lordenana fiscal nmero 3, reguladora de l'Impost sobre
Construccions , installacions i obres, en endavant ICIO, per la rehabilitaci de
diversos immobles del municipi.

Vista lOrdenana Fiscal nmero 3 reguladora de l'Impost de construccions,


Installacions i Obres, que en el seu article 7.2. estableix que s'aplicar una
bonificaci del 95% en l'ICIO a favor de construccions d'inters o utilitat municipal per:
a) les obres de rehabilitaci, consolidaci o millora de condicions dhabitabilitat
dedificis, conjunts o elements allats dedificis inclosos en el Catleg del Pla especial
de protecci del patrimoni arquitectnic, en la part de lobra que contribueixi a la seva
conservaci i a la dels seus valors histrics i arquitectnics, segons informe tcnic. b)
remolinar, repicar, aplacar i pintar qualsevol element de la faana, reconstrucci de
rfecs, arranjaments i regularitzaci dobertures, sempre que aquestes actuacions
siguin en faanes existents i siguin lobjecte principal de lobra. d) les obres de
rehabilitaci que tinguin per objecte la millora dels elements comuns dun edifici
plurifamiliar ja existent amb ms de 30 anys dantiguitat, sempre que aquestes
actuacions siguin lobjecte principal de lobra.

Vistos els informes de l'arquitecte Tcnic, en els que es posen de manifest que les
obres descrites a les sollicituds sajusten al que estableix larticle 7.2 de l'Ordenana
Fiscal nmero 3, reguladora de l'ICIO i que sn susceptibles de les bonificacions
previstes.

Vist larticle 16.4 de lOrdenana general de gesti, inspecci i recaptaci dels


ingressos de dret pblic municipal, segons el qual en el supsit dautoliquidacions de
lImpost sobre Construccions, Installacions i Obres, el resultat de les quals sigui
inferior a 3 euros, atenent al principi deconomia, no sautoliquidaran.

Atesa la documentaci aportada pel sollicitant, aix com les comprovacions


efectuades per Gesti Tributria.

Malgrat que lrgan competent s el Ple, dacord amb larticle 7.2 de lOrdenana
Fiscal nmero 3, per raons de celeritat es proposa a lAlcaldia- Presidncia ladopci
de lacord, el qual es presentar a ratificaci del plenari de la Corporaci, tan aviat com
sigui possible.

Aquesta Alcaldia - Presidncia, en virtut de les seves atribucions,

DISPOSA:
Primer.- CONCEDIR les bonificacions a la quota tributria de lImpost de
construccions, installacions i obres, als subjectes passius que es relacionen a lannex,
per un import total de 6.115,56 .

Segon.- APROVAR la corresponent relaci de gesti tributria ICIO2016045, pel


concepte de llicncia urbanstica per un import de 313,23, per als contribuents i
conceptes relacionats a lannex.

Tercer.- NOTIFICAR la present resoluci als interessats amb indicaci dels recursos
que contra les mateixes es poden interposar.

Quart.- SOTMETRE a ratificaci del Ple de lAjuntament el present acord.

9.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACI DE LORDENANA FISCAL


NMERO 40. EXP. 2016C007000003

L'ordenana fiscal nmero 40 reguladora de la taxa per a la prestaci de serveis


mitjanant la utilitzaci d'installacions municipals, als punts C.5.c i E.3.2.b reguladors de
les exempcions per a les installacions esportives municipals i de les installacions de la
Factoria cultural Coma Cros respectivament, diuen :
estaran exempts de pagament de la taxa per la utilitzaci privativa de els installacions
municipals els segents subjectes passius: Els qui organitzin activitats puntuals amb un
mxim de 4 dies l'any sense nim de lucre declarades d'especial inters per la Junta de
Govern Local.

Vist l'inters per a modificar aquests articles relatius a les exempcions de taxes per a la
utilitzaci d'installacions municipals.

Vist l'informe del Coordinador de cultura, joventut, lleure i esports, de data 2 de setembre
de 2016.

Vist l'informe de la Intervenci de data 5 de desembre de 2016.

El Ple acorda per 17 vots a favor (ERC, IPS-CUP, CiU i PSC-CP), 3 vots en contra
(PxC i Cs) i 1 abstenci (Canviem Salt):

Primer.- APROVAR provisionalment les modificacions dels articles relatius a les


exempcions de l'ordenana fiscal nmero 40, reguladora de la taxa per a la prestaci de
serveis mitjanant la utilitzaci d'installacions municipals i on diu : estaran exempts de
pagament de la taxa per la utilitzaci privativa de les installacions municipals els segents
subjectes passius: Els qui organitzin activitats puntuals amb un mxim de 4 dies l'any
sense nim de lucre declarades d'especial inters per la Junta de Govern Local., ha de dir
:
estaran exempts de pagament de la taxa per la utilitzaci privativa de les installacions
municipals els segents subjectes passius: Els qui organitzin activitats que siguin
declarades d'especial inters per la Junta de Govern Local.

Segon.- Exposar al pblic els acords precedents, mitjanant edicte, que es fixar en el
tauler danuncis de la casa de la vila i es publicar en el Butllet Oficial de la Provncia
(BOP) i en un diari dels de major difusi a la provncia, dacord amb el que estableix
larticle 17.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar, pel que saprova el text refs
de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Durant el termini de trenta dies hbils, a comptar des de lendem de la publicaci del
corresponent edicte en el BOP de Girona, els interessats podran examinar lexpedient i, si
sescau, presentar-hi les oportunes reclamacions. En el cas de no presentar-se
reclamacions, lacord provisional es considerar elevat a definitiu.

En el supsit que es presentin reclamacions, es procedir a la seva resoluci i a ladopci


dels corresponents acords daprovaci definitiva.

Tercer.- Els acords definitius o els provisionals elevats a definitius i el text ntegre de les
modificacions acordades, es publicaran al BOP de Girona, els quals entraran en vigor el
dia segent a la seva publicaci i seran vigents mentre no sacordi la seva modificaci o
derogaci expressa.

10.- RATIFICAR LACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 18 DE


NOVEMBRE DE 2016 DADHERIR-NOS A LACORD PER PART DE FMC, ACM,
CCOO I UGT DE CONTRACTACI DE PERSONES EN SITUACI DATUR
INSCRITES COM A DEMANDANTS DOCUPACI. EXP. 2016Z009000056

El Ple de lAjuntament ratifica per unanimitat dels 21 membres lacord de la Junta de


Govern Local de data 18 de novembre de 2016 dadherir-nos a lacord per part de
FMC, ACM, CCOO i UGT de contractaci de persones en situaci datur inscrites com
a demandants docupaci.

Acord de Junta de Govern Local de data 18 de novembre de 2016

El Departament de Treball, Afers Socials i Famlies, a travs del Servei dOcupaci de


Catalunya, ha publicat en data 9 de novembre de 2016 al Diari Oficial de la
Generalitat: lORDRE TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les
bases reguladores per a la concessi de subvencions per al programa de Treball i
Formaci, i en data 10 de novembre de 2016 DOGC nm. 7244 la RESOLUCI
TSF/2496/2016, de 3 de novembre, per la qual s'obre la convocatria per a l'any 2016
per a la concessi de subvencions per al Programa de Treball i Formaci.

Ats que el programa Treball i Formaci s una poltica activa docupaci que sadrea
a les persones en situaci datur que han exhaurit la prestaci i/o el subsidi datur, en
data 7 de setembre de 2016 es va signar un acord per part de la Federaci de
Municipis de Catalunya i lAssociaci Catalana de Municipis i Comarques , Comissi
Obrera Nacional de Catalunya i la Uni General de Treballadors de Catalunya.

Lacord estableix la retribuci de les persones en atur que participen en les accions
dexperincia laboral i formaci del programa Treball i Formaci, desenvolupat en
lmbit territorial de Catalunya i en el marc dels programes de politiques actives
docupaci que gestiona el Servei Pblic dOcupaci de Catalunya, que siguin
contractades per les entitats locals de Catalunya dmbit municipal i supramunicipal, i
les seves entitats dependents o vinculades, amb la doble finalitat dincentivar llur
contractaci, aix com de millorarne la qualitat mitjanant la garantia de suficincia
retributiva.

Ats que lAjuntament de Salt, sollicita la subvenci del Programa de Treball i


Formaci, convocatria 2016.

Per tot aix, el Tinent dAlcalde sotasignant proposa a la Junta de Govern Local
ladopci del segent ACORD:
PRIMER.- ADHERIR-NOS a lACORD relatiu a la contractaci de persones en situaci
datur inscrites com a demandants docupaci no ocupats en el marc del programa
Treball i Formaci promogut pel Servei Pblic dOcupaci de Catalunya.

SEGON.- ACCEPTAR les condicions de finanament per part del Servei Pblic
dOcupaci de Catalunya, que finanar el salari brut de les persones participants amb
1.000 mensuals ms el prorrateig de les pagues extraordinries, per la jornada
completa i la durada del contracte i les despeses de la cotitzaci empresarial a la
Seguretat Social en les condicions i finanament establertes a la normativa que regula
el Programa de Treball i Formaci.

TERCER.- NOTIFICAR el present acord al Servei dOcupaci de Catalunya.

QUART.- RATIFICAR els presents acords en la propera sessi plenria.

TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCI CIVIL

11.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACI PUNTUAL DEL PGOU NM. 2/16


DEL PARC DEL TER HORTES I DEVESES DE SALT. EXP. 2016009000002

El Pla General dOrdenaci Urbana de Salt, vigent des del 7 de juny de 2002, fou
aprovat definitivament per la Comissi Territorial dUrbanisme de Girona en sessions
dels dies 5 i 25 dabril de 2002 i publicat el DOGC nm. 3646, de 30 de maig de 2002 i
al BOPG nm. 96, de 20 de maig de 2002. La Comissi Territorial dUrbanisme de
Girona, en sessi de data 2 de febrer de 2005, va aprovar el Text Refs del Pla
General dOrdenaci Urbana de Salt, que fou publicat al DOGC nm. 4444, de 9
dagost de 2005 (en endavant, PGOU).

El PGOU esmentat ordena la totalitat del sl no urbanitzable i lany 2008,


desenvolupant les seves determinacions, lAjuntament va aprovar el Pla especial de
les deveses de Salt Parc de les terres i aiges del Ter, que reordena la totalitat de
lmbit referit, delimita les zones en base a una divisi del territori en rees funcionals
relatives a unitats territorials o mbits de protecci, revisa i modifica els sistemes
generals ordenats pel PGOU, amb canvis que afecten principalment al sl no
urbanitzable per tamb a rees de sl urb. Aquest Pla es va fer sense la tramitaci
prvia o simultnia duna modificaci del PGOU que avals els canvis proposats pel
planejament derivat en relaci principalment a lestructura general ordenada pel
planejament de rang superior, produint-se contradiccions entre les dues figures de
planejament que ordenen el territori afectat.

Per aquest motiu lAjuntament de Salt entn que cal procedir a una revisi de les
determinacions del planejament derivat i modificar puntualment alguns aspectes del
PGOU vigent, de forma que sassoleixi la coherncia que la jerarquia de planejament
imposa entre els dos plans urbanstics.

De forma prvia a la Modificaci puntual del PGOU es va redactar lAvan de Pla i el


Document inicial estratgic (DIE) i es va sollicitar avaluaci estratgica simplificada de
lAvan a lOficina Territorial dAcci i Avaluaci Ambiental de Girona (OTAAG), la qual
va emetre resoluci en data 10 dagost de 2015, en el sentit que la Modificaci del
PGOU no sha de sotmetre a avaluaci ambiental estratgica ordinria, establint
diverses condicions que shan recollit en el document de modificaci que es presenta a
aprovaci.
Per tot el que sha exposat anteriorment, l'Ajuntament promou la Modificaci puntual
del PGOU de Salt que afecta el Parc del Ter, les Deveses i Hortes de Salt, amb la
voluntat municipal de mantenir els objectius de conservaci i protecci del Parc del
Ter, que cont rees despecial inters ecolgic, fent compatible aquesta voluntat amb
la de protecci i manteniment de les activitats agrries, hortcoles i silvcoles, que han
configurat les caracterstiques naturals i paisatgstiques de lmbit territorial objecte de
planejament.

Aquesta modificaci sadapta a les determinacions del Pla Territorial Parcial de les
Comarques Gironines (PTP-CG) i al Pla Director Urbanstic del Sistema Urb de
Girona (PDU-SUG).

La redacci de la documentaci urbanstica de la present Modificaci de Pla s dels


arquitectes Xavier Canosa Magret i Nria Dez Martnez. La redacci de la
documentaci ambiental s del Taller Ambiental DCD, dirigit pel bileg Josep Domingo
i Roura.

En data 9 de novembre de 2016, lArquitecta Municipal emet informe referent a la


Modificaci proposada i en data 10 de novembre de 2016, la Secretria municipal
emet Informe jurdic en relaci al procediment al seguir en la tramitaci de la
Modificaci Puntual del PGOU.

Fonaments de Dret

La regulaci de la formulaci i tramitaci duna Modificaci Puntual de Pla General es


troba, essencialment, a la segent normativa:

Articles 8, 73, 74, 80, 81, 85, 86.bis, 96 a 100 i Disposici Transitria 18a del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 dagost, pel qual saprova el Text Refs de la Llei dUrbanisme
de Catalunya (en endavant, TRLUC).

Articles 23, 70, 101 a 104, 112, 113, 115 i 116 a 118 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual saprova el Reglament de la Llei dUrbanisme (en endavant, RLUC).

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluaci ambiental.

Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluaci ambiental de plans i programes.

Articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 dabril, Reguladora de les Bases del
Rgim Local (en endavant, LRBRL).

Articles 52.2.c) i 114.3.k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 dabril, pel qual saprova
el Text Refs de la Llei Municipal i de Rgim Local de Catalunya (en endavant,
TRLMC).

Per aix, previ dictamen de la Comissi Informativa de Territori, Seguretat Ciutadana i


Protecci Civil, el Ple acorda per unanimitat dels 21 membres amb el qurum de
majoria absoluta, previst a larticle 47.2.ll. de la llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora de
les Bases de Rgim Local:

1r.- APROVAR inicialment la Modificaci Puntual del Pla General dOrdenaci Urbana
2/16 del Parc del Ter - Hortes i Deveses de Salt, redactada pels arquitectes Xavier
Canosa Magret i Nria Dez Martnez i integrada per Memria, Normativa, Plnols i el
Text Refs de lInforme Ambiental Estratgic, amb lobjectiu de donar resposta a una
necessitat de coherncia entre els diferents documents de planejament que afecten
l'mbit, mantenint els objectius de protecci ambiental.

2n.- SOTMETRE A INFORMACI PBLICA la Modificaci Puntual del Pla General


dOrdenaci Urbana 2/16 del parc del Ter Hortes i Deveses de Salt, pel termini dUN
MES, mitjanant la publicaci dels corresponents edictes al Tauler d'Edictes Municipal,
al Butllet Oficial de la Provncia, a un diari de ms divulgaci en lmbit provincial i a la
pgina web de l'Ajuntament.

3r.- SOLLICITAR INFORME de la Modificaci Puntual del Pla General aprovada


inicialment als organismes segents:

Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.


Secci de Biodiversitat i Activitats Cinegtiques.
Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci
Departament de Cultura
Agncia Catalana de lAigua
Direcci General dAviaci Civil del Ministeri de Foment
Ministeri de Foment. Demarcaci de carreteres de lEstat
Consorci de Vies Verdes

4t.- CONCEDIR AUDINCIA als municipis de Girona, Bescan i Sant Gregori, en tant
que limtrofes amb lmbit de la modificaci.

5.- SUSPENDRE la tramitaci de plans urbanstics derivats concrets i de projectes de


gesti i durbanitzaci, aix com l'atorgament de llicncies de parcel.laci de terrenys,
dedificaci, reforma, rehabilitaci o enderrocament de construccions, dinstal.laci o
ampliaci dactivitats o usos concrets i daltres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislaci sectorial, pel termini de dos anys, d'acord amb el que
estableix l'article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 dagost, pel qual saprova el
Text Refs de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, en els mbits en qu les noves
determinacions comportin una modificaci del rgim urbanstic.

Fer constar, no obstant aix, que, dacord amb larticle 102.4 del Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual saprova el Text Refs de la Llei dUrbanisme, mentre estigui
suspesa la tramitaci de procediments i latorgament de llicncies es poden tramitar
els instruments o atorgar les llicncies fonamentades en el rgim vigent que siguin
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas
que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc laplicaci del nou
planejament, un cop definitivament aprovat, amb la qual cosa, de facto, la suspensi
no tindr virtualitat, ats que la nova regulaci s ms permissiva que la vigent.

6.- Fer constar el segent RGIM DE RECURSOS:

Contra els acords daprovaci inicial, de submissi a informaci pblica i de sollicitud


dinforme sectorial, per tractar-se dactes trmit no qualificat, no procedeix la
interposici de cap tipus de recurs.

Contra lacord de suspensi de tramitacions i llicncies, per tractar-se dun acte que
posa fi a la via administrativa, podran interposar-se els segents recursos:

Recurs contencis administratiu davant lordre jurisdiccional contencis administratiu,


en el termini de dos mesos, a comptar des de lendem de la recepci daquesta
notificaci, dacord amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.

Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposici, previ al contencis


administratiu, davant del mateix rgan que ha dictat la resoluci, en el termini dun mes
a comptar des de lendem de la recepci daquesta notificaci, dacord amb el que
disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d1 doctubre, del Procediment
Administratiu Com de les Administracions pbliques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3
dagost, de Rgim Jurdic i de Procediment de les Administracions Pbliques de
Catalunya.

El recurs de reposici sentendr desestimat per silenci si en el transcurs dun mes a


comptar de lendem de la seva presentaci no sha notificat la seva resoluci. El
termini dinterposici del recurs contencis administratiu ser, noms en aquest
supsit, de sis mesos, a comptar de lendem de la data en qu sentengui produda la
desestimaci presumpta del primer.

Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitj dimpugnaci que es consideri
oport.

12.- APROVAR INICIALMENT LES MODIFICACIONS DEL REGLAMENT DELS


MERCATS MUNICIPALS DE VENDA NO SEDENTRIA A LA VIA PBLICA. EXP.
2016C008000001

El 28 dabril de 2014, el Ple de lAjuntament va aprovar el Reglament dels Mercats de


venda no sedentria del municipi, el qual es va redactar dacord amb el Decret
legislatiu 3/2010, de 5 doctubre, dadequaci de normes amb rang de llei a la Directiva
de serveis, que va modificar el Text refs sobre comer interior de 1993, que tamb
regula la venda no sedentria.

El DOGC nm. 6914 de 16.7.2015, va publicar el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de


venda no sedentria en mercats de marxants, el qual te com a objecte de disposar
duns criteris comuns que confereixin uns nivells mnims de seguretat jurdica en
lmbit de la regulaci dels diferents aspectes de la venda no sedentria, concretament
en mercats de marxants, tant per a les administracions locals a lhora de redactar i
aprovar les seves disposicions, com per als comerciants i les seves organitzacions a
lhora de disposar duns parmetres adequats en els quals poder basar les seves
expectatives econmiques, i estableix que el Reglament municipal de venda no
sedentria, shi ha dajustar.

Lesmentat Decret 162/2015, regula especficament les condicions en qu es poden


portar a terme les transmissions de les parades entre marxants, la qual cosa no queda
prou recollida en el Reglament municipal.

Parallelament, el Reglament dels Mercats de venda no sedentria del municipi


actualment vigent, preveu la celebraci dun mercat de tardes, que durant el perode
de proves no va tenir prou acceptaci, per la qual cosa es va suspendre la seva
celebraci, i per tant, ja no t sentit que continu figurant en el Reglament.

A lexpedient hi consta linforme jurdic pertinent.

La proposta ha estat dictaminada per la Comissi informativa de Territori i


Sostenibilitat, Seguretat i Serveis urbans.
El Ple acorda per unanimitat dels 21 membres:

Primer.- APROVAR inicialment les modificacions del Reglament dels Mercats


municipals de venda no sedentria , en els segents punts:

Article 1. (Definici, objecte i mbit daplicaci,

Punt 3: ELIMINAR: Pg. Pasos Catalans, Zona Esportiva el Pla, perqu es tracta de
la ubicaci del mercat de dilluns a la tarda.

Article 2.- Horaris i dies de celebraci ,

Punt 3: ELIMINAR Pg. Pasos Catalans, els dilluns de 13 a 18,30h. de l1 doctubre al


31 de mar i entre les 14 i les 21h de l1 dabril al 30 de juny i de l1 al 30 de setembre.
Juliol i Agost no se celebra, perqu son els horaris del mercat del dilluns a la tarda
Penltim pargraf: ELIMINAR-LO Per raons dinters general, la Junta de Govern
Local tamb pot cancellar la celebraci del mercat de forma temporal o indefinida,
avisant prviament els paradistes sempre que sigui possible. Sens perjudici de la
durada de la llicncia, que es tindr em compte en les possibles noves adjudicacions o
assignacions.

Article 4. Competncies municipals


Afegir: Un nou pargraf, en el segon punt de larticle
Decidir, en cada cas, com es cobreixen les vacants dels llocs de venda, ja sigui amb
noves parades o amb ampliacions de les existents.

Article 5. Requisits per obtenir lautoritzaci i exercir la venda no sedentria


Punt 1
On diu : Quan es tracti de persona jurdica, cal que estigui legalment constituda,
inscrita en el registre corresponent i el seu objecte social ha dincloure lactivitat que
vol prestar
Ha de dir : Quan es tracti de persona jurdica, cal que estigui legalment constituda,
inscrita en el registre corresponent i el seu objecte social ha dincloure l'exercici de la
venda no sedentria
Punt 4
On diu: Cal estar donat dalta al rgim de la Seguretat Social que correspongui, tant el
titular com els treballadors que aquest tingui contractats, i estar al corrent de les
obligacions amb aquest organisme.
Ha de dir: Estar donat dalta i al corrent de pagament en el rgim de la Seguretat
Social que correspongui, tant pel que fa al titular com en relaci amb els seus
possibles empleats. En aquest sentit, no es consideren empleats per compte ali els
familiars als quals es refereix larticle 1.3 e) de lEstatut dels treballadors, sens perjudici
de la seva inclusi en el rgim de treballadors autnoms si es donen les condicions
previstes a la normativa de la Seguretat Social.

Article 6. Procediment de selecci


Afegir un tercer pargraf
En cap cas no es pot condicionar la participaci en el procediment dadjudicaci
dautoritzacions al requisit de residncia en el municipi als participants, ni a la
inscripci prvia en un registre sectorial especfic.

Article 7. Acreditaci dels requisits


Afegir a linici del primer pargraf Per participar en un procediment datorgament de
noves autoritzacions o de cobertura de vacants, la persona interessada ha...
Afegir al final del redactat aquests dos pargrafs
La inexactitud, falsedat o omissi en aquestes dades o documents que sadjunten
tenen carcter essencial a lefecte del que preveu el punt 1 de larticle 38 de la Llei
26/2010, de 3 dagost, de rgim jurdic i de procediment de les administracions
pbliques de Catalunya.
Dacord amb el que estableixi lordenana corresponent, aquesta sollicitud tamb es
pot fer arribar a lajuntament per qualsevol dels canals dels que disposi en cada
moment la Finestreta nica Empresarial (FUE).

Article 8.- Contingut de lautoritzaci


Afegir un darrer punt: - Les installacions autoritzades i les caracterstiques que han de
reunir i, en el seu cas, identificaci del vehicle autoritzat (per a emmagatzematge o
venda).

Article 10.- Canvis dubicaci, articles a la venda i ampliacions


Ttol:
On diu: ...articles a la venda i ampliacions
Ha de dir: ...articles a la venda, ampliacions i reduccions
Segon pargraf, On diu:..
- Per proximitat despais buits
Ha de dir:
- nicament poden optar a lampliaci els titulars dels llocs de venda situats a la
mateixa fila i tram del que es trobi vacant..

Article 12. Transmissi de lautoritzaci


On diu:
El titular podr transmetre lautoritzaci, prvia comunicaci a lAjuntament, sempre i
quan el cessionari compleixi les condicions que requereix aquest reglament per
lexercici de lactivitat, i mantingui el tipus de producte de lautoritzaci inicial, en els
supsits segents:
Per cessament voluntari del titular o titulars de lactivitat.
Per situacions sobrevingudes, dincapacitat laboral, malaltia o situacions anlogues,
acreditades degudament.

Ha de dir :
El titular podr transmetre lautoritzaci, prvia comunicaci a lAjuntament, pel termini
que resti de l'autoritzaci o de la prrroga, sempre i quan el cessionari compleixi les
condicions que requereix aquest reglament per lexercici de lactivitat, i mantingui el
tipus de producte de lautoritzaci inicial, en els supsits segents:
Per cessament voluntari de lactivitat professional de venda no sedentria en tots els
mercats, sempre que hagin transcorregut 5 anys des de la seva obtenci. El
transmetent no pot tornar a optar a cap nova llicncia en el mateix mercat durant un
perode de 5 anys en cas que es reincorpori a lactivitat professional de venda no
sedentria.

Per situacions sobrevingudes, no atribubles a la voluntat del marxant, com els casos
d'incapacitat permanent total en relaci amb l'exercici de la venda no sedentria,
incapacitat permanent absoluta, gran invalidesa o situacions anlogues acreditades
degudament.

Article 13. Supsits dextinci i/o revocaci de lautoritzaci


On diu
Lautoritzaci municipal sextingeix, i no dna dret a indemnitzaci ni a compensacions
de cap mena, en els supsits segents:
- La no presentaci de la documentaci anual acreditativa del compliment dels
requisits establerts a l'art. 5, a efectuar entre el 15 de novembre i el 10 de desembre
de cada any.
Ha de dir:
- El no compliment dels requisits establerts a l'article 5 d'aquest reglament.
On diu:
- Pel compliment del termini
Ha de dir:
- Pel compliment del termini de la llicncia.
On diu:
La revocaci de la llicncia implica no concedir, cap llicncia nova durant un perode
de 3 anys.
Ha de dir:
La revocaci de la llicncia implica no concedir a l'interessat, cap llicncia nova durant
un perode de 3 anys.

Article 14. Exercici de la venda


Afegir a linici:
Per poder exercir la venda s condici inexcusable haver obtingut prviament la
llicncia municipal corresponent.

Article 17. Drets i obligacions


Obligacions, on diu:
4.- Respectar la distncia entre parades mnima de 0,40 metres.
6.- Sollicitar un canvi dubicaci o una ampliaci del lloc dacord amb el que
sestableix a larticle 10.

Ha de dir:
4.- Respectar la distncia entre parades mnima de 0,50 metres.
6.- Sollicitar un canvi dubicaci o una ampliaci i/o /reducci del lloc dacord amb el
que sestableix a larticle 10.

Article 23.Tipus dinfraccions

Nota peu de pgina Infraccions greus 1


Nota a peu de pgina infraccions molt greus 2
On diu:

Es considera que hi ha reincidncia quan es comet, en el termini dun any, ms duna


infracci, quan aix s declari per infracci ferma.

Ha de dir:
Es considera que hi ha reincidncia quan es comet, en el termini dun any, ms duna
infracci, quan aix s declari per resoluci ferma.

Article 26. Competncia i procediment.


Afegir un nou pargraf, que ser el segon:

Dacord amb larticle 11 del Decret 162/2015, en virtut del que preveu larticle 237 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 dabril, pel qual saprova el Text Refs de la Llei
Municipal i de Rgim Local de Catalunya, amb independncia del rgim sancionador
inherent a les corresponents Ordenances reguladores dels respectius mercats de
marxants, correspon a la Direcci General competent en matria de comer exercir les
competncies sancionadores en matria de venda no sedentria, pel que respecta als
tipus infractors previstos a la lletra c) de larticle 45 del Decret Legislatiu 1/1993, de 9
de mar, pel qual saprova el Text Refs sobre comer interior, o a les normes
sectorials que el substitueixin. Aquestes infraccions sn les segents:
La venda practicada fora dels permetres o llocs autoritzats o amb la transgressi dels
dies i horaris establerts per la normativa.
La venda practicada per qualsevol persona no autoritzada o per comerciants que
incompleixin els requisits establerts per la normativa o pels reglaments o ordenances
reguladores.
La venda practicada en llocs que no reuneixin les condicions establertes per la
normativa o pels reglaments o ordenances reguladores.
La venda practicada sense exhibir la corresponent autoritzaci de forma visible i
permanent a la parada de venda.
Lincompliment dels requisits per a lexercici de la venda en vehicles botiga.

Pargraf tercer on diu:


La instrucci dels expedients ha de correspondre al regidor o regidora, al funcionari o
funcionaria que es designi en la resoluci dincoaci prvia la tramitaci del
corresponent expedient sancionador dacord amb
Ha de dir:
La instrucci dels expedients ha de correspondre al regidor o regidora, al funcionari o
funcionaria que es designi en la resoluci dincoaci. La tramitaci del corresponent
expedient sancionador s'efectuar dacord amb...
Disposicions Addicionals:

Eliminar totalment la tercera:

Tercera.- Ls de les autoritzacions del nou mercat de tarda durant els 3 primers anys,
satorgaran per perode dun any i es consideraran a precari, sense cap dret a
indemnitzaci.
La vigncia de la llicncia ser l'establerta legalment. En cas que es declari la
supressi del nou mercat, es podran atorgar nous perodes d's als altres mercats
existent o que es puguin crear, atenent a les necessitats del moment i criteris de
selecci. La no acceptaci de propostes de nova situaci, periodicitat de celebraci
del mercat podr donar lloc a la revocaci de la llicncia.
Disposicions transitries
Segona.- ltima lnia,
On diu: en els supsits previstos a larticle 13 daquest Reglament
Ha de dir: en els supsits previstos a larticle 12 daquest Reglament

Segon.- SOTMETREL a informaci pblica pel termini de trenta dies, mitjanant els
corresponents anuncis al BOP, DOGC, un mitj de comunicaci comarcal i el tauler
dedictes de la Corporaci, tal com sestableix a lart. 63.2 del Reglament dobres,
activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/85 de 13 de juny.

Tercer.- LACORD DAPROVACI inicial de la modificaci daquest Reglament,


esdevindr definitiu, si no es presenta cap reclamaci o allegaci, tal com estableix
lart.65.1 del Reglament dobres, activitats i serveis dels ens locals. En aquest cas
shaur de trametre lacord daprovaci definitiva i una cpia ntegra del Reglament a
lAdministraci de lEstat, a la Delegaci del govern de la Generalitat, i es procedir a
la publicaci del l Reglament en els termes previstos a lart. 66.1.de lesmentat
Reglament.
CONTROL DE LACTIVITAT DE GOVERN

13.- MOCI PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CS PER A GARANTIR


LACCS UNIVERSAL DELS LLIBRES DE TEXT A CATALUNYA. EXP.
2016A034000064

Aquesta moci ha estat retirada de lordre del dia

14.- MOCI PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CS PER A LA UTILITZACI


DE TOTES LES EINES A DISPOSICI DE LAJUNTAMENT PER MILLORAR LA
NETEJA DE SALT. EXP. 2016A034000063

La neteja s un problema important a Salt. Mostra daix sn les queixes i els


problemes que invariablement escoltem dels vens de la nostra ciutat, i els abundants
problemes que ens traslladen les diferents associacions. Igualment podem veure
nombroses intervencions dels vens daquesta ciutat en les xarxes socials traslladant
incidncies i queixes respecte la neteja dels diferents barris de la nostra ciutat.

s cert que si mirem enrere els ciutadans en general sn molt ms conscients de


limportncia de la neteja de lentorn, si comparem lestat general dels nostres carrers
dara i de fa uns deu o vint anys, es nota la diferncia.

Sn diversos els factors a prendre en consideraci a lhora de valorar si lAjuntament


de Salt disposa denes adequades i suficients per resoldre aquest problema i recrrer
el cam fins a la soluci definitiva de la qesti de la neteja, a saber, si:

- Disposa lAjuntament de Salt dordenances adequades per regular la conducta dels


ciutadans respecte aix?

- Els resultats de les diferents campanyes i accions realitzades des daquest


ajuntament han tingut resultats positius o encoratjadors?

Recordem alguns punts de la seva campanya:

a) Defecar, orinar, escopir o fer manifestacions pbliques de manca dhigiene al


carrer.
b) No adoptar mesures per evitar que els animals orinin a les faanes dedificis i/o
mobiliari urb o no recollir les seves deposicions.
c) Embrutar, amb deposicions o miccions, tant de persones com danimals, els
espais de joc per a infants i en la proximitat dentrada a les escoles.

- Disposa lAjuntament de Salt dels mitjans suficients per abordar accions correctores
quan aquestes siguin necessries?

- Es compleix el plec de condicions tcniques i econmiques de ladjudicaci dels


serveis de recollida de la neteja viria?

Si analitzem aquests factors, desprs danalitzar les ordenances que aborden diferents
facetes daquest problema, com sn lOrdenana de la policia i bon govern de la via
pblica i altres ordenances per garantir la convivncia, considerem que totes les
circumstncies ms habituals que contribueixen a empitjorar el problema de la neteja
dels espais pblics de Salt es troba tipificada com una infracci en les ordenances que
he esmentat. Les mesures correctores previstes en aquestes ordenances, es
compleixen per part del nostre consistori?

Respecte les accions correctores s cert que lajuntament exerceix la potestat


sancionadora, per a judici daquest grup municipal no satorga a aquest instrument
limportncia suficient.

Remarcar que les ordenances de la nostra ciutat, tal i com hem assenyalat
anteriorment sn adequades i es troben en lnea amb ordenances daltres ciutats. No
obstant altres ciutats han fet, en opini daquest grup municipal, millor s de les eines
legislatives que shan dotat i aix ha redundat en una millor neteja en general.

Per tot lexposat i essent conscients que millorar lestat de la neteja dels nostres
carrers i espais pblics contribuir a un major i millor aprofitament de la ciutat per part
dels ciutadans, aquest grup municipal estima que s necessari incidir en una
estratgia global per abordar el problema de la neteja en la nostra ciutat.

El Ple acorda per unanimitat dels 21 membres:

1.- Instar a lequip de govern a seguir realitzant i potenciar les campanyes de


sensibilitzaci cap a les conductes incviques ms habituals, donant especial
importncia al pblic en edat escolar, per sense oblidar les campanyes adreades a
un pblic ms ampli.

2.- Instar a lequip de govern de fer complir les ordenances anteriorment anomenades
que aborden el problema de la neteja en la nostra ciutat.

3.- Instar a lequip de govern de fer complir el plec de condicions tcniques i


econmiques de ladjudicaci dels serveis de recollida de la neteja viria.

4.- Instar a lequip de govern a fomentar sempre que sigui possible i especialment a la
poblaci jove, on la seva educaci i la modificaci de la seva conducta s ms fcil, a
permutar la sanci econmica per treballs en benefici a la comunitat que beneficin en
un medi urb ms net.

5.- Dacord amb el qu sha exposat en aquesta moci, es demana a lequip de govern
que treballi per resoldre aquestes mancances en els plecs previstos pel prxim
contracte de neteja del nou contracte que shaur de formular a partir del juny del
2017. I donada limportncia del contracte facilitin la participaci dels diferents grups
poltics en una comissi i en la valoraci dels plecs que es vulguin aprovar en el ple
per aquest concurs amb temps suficient per poder fer les aportacions oportunes.

15.- MOCI PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CANVIEM SALT PER A UN


MAJOR SEGUIMENT DE LES MOCIONS APROVADES PEL PLE I DE LA SEVA
EXECUCI. EXP. 2016A034000065

Creiem que els grups poltics han de rebre la informaci del desenvolupament dels
acords i la seva execuci o sels ha de comunicar de manera justificada la
impossibilitat material de dur-los a terme. Considerem que caldria destablir un
dispositiu poltic transparent de seguiment i compliment de les mocions aprovades pel
Ple per evitar la seva omissi o que el desenvolupament dels acords no sadeqi a la
resoluci adoptada.
Moltes de les mocions, preguntes i precs realitzats sn producte de demandes
dorganitzacions, plataformes, entitats o associacions, tamb de la prpia gesti
interna de la instituci o de peticions dels ens locals. La part dedicada al seguiment i
control de la gesti corporativa i als precs i preguntes es configura com un espai de
fiscalitzaci constructiva dimpuls i orientaci poltica necessaris per a la qualitat
democrtica de lAjuntament de Salt i alhora esdev un mbit dutilitat que possibilita
laproximaci de la ciutadania en lacci poltica daquesta instituci.

Un cop les mocions han estat aprovades esdevenen compromisos, el compliment dels
quals cal garantir per a la credibilitat institucional i per a la legitimitat poltica. En aquest
sentit, els grups poltics de lAjuntament de Salt hem de rebre la informaci del
desenvolupament dels acords i la seva execuci o sels ha de comunicar de manera
justificada la impossibilitat material de dur-los a terme.

Per ltim i tal i com reflecteix el nostre CODI DTICA I BON GOVERN LOCAL
(CEBGL) a lapartat dObertura i transparncia: es facilitar la mxima difusi,
publicitat i transparncia de la informaci de lAjuntament i les seves actuacions,
fomentant aix la participaci informada de les persones en qestions dinters pblic
de forma til, vera i comprensible.

El Ple acorda per 10 vots a favor (CiU, PxC, Cs i Canviem Salt) , 8 vots en contra
(ERC i IPS-CUP) i 3 abstencions (PSC-CP):

Aprofitar el portal de transparncia de lAjuntament de Salt per incorporar en el termini


mxim dun (1) mes des de la seva aprovaci, el text de la moci aprovada
definitivament i el sentit de vot dels grups poltics. Aquest lloc web contindr tamb el
calendari i grau dexecuci dels acords adoptats per lAjuntament de Salt i altres dades
de rellevncia.

Que les mocions publicades tinguin un enlla visible en la pgina principal del Portal.

1. Aprofitar el portal de transparncia de lAjuntament de Salt per incorporar en el


termini mxim dun (1) mes des de la seva aprovaci, el text de la moci
aprovada definitivament i el sentit de vot dels grups poltics. Aquest lloc web
contindr tamb el calendari i grau dexecuci dels acords adoptats per
lAjuntament de Salt i altres dades de rellevncia.

2. Que les mocions publicades tinguin un enlla visible en la pgina principal del
Portal.

3. Incloure al Ple, amb carcter trimestral un punt de lodre del dia dinformaci de
lestat dexecuci dels acords adoptats pel ple de lAjuntament de Salt producte
de les mocions poltiques aprovades.

4. Per tal de garantir la participaci ciutadana, el dret a la informaci recollit CODI


DTICA I BON GOVERN LOCAL (CEBGL) i la mxima transparncia, des del
Portal de la Transparncia les associacions, els collectius o la ciutadania en
general, pugui sollicitar informaci mitjanant correu electrnic sobre el grau
de compliment ntegre o parcial de les mocions.

5. Que les mocions aprovades des del inici d aquest mandat siguin publicades
abans del mes de febrer de 2017 en el Portal de la Transparncia de l
Ajuntament.
6. Dur a terme totes les iniciatives necessries per posar en marxa, en un perode
mxim de 6 mesos, un registre telemtic de lestat i grau davanament de l
execuci de totes les mocions aprovades pel Ple de l Ajuntament.

7. Que en el Ple del mes de febrer de 2017 s informi sobre el grau d execuci de
les mocions aprovades des del inici del mandat.

16.- PRECS I PREGUNTES

I no havent-hi ms assumptes a tractar el President aixeca la sessi, de la qual, com a


Secretria, estenc aquesta acta.

LA PRESIDNCIA, Certifico:
LA SECRETRIA,