You are on page 1of 36

Uputstva za upotrebu

Maina za pranje
vea
Zahvaljujemo Vam na poverenju, kojeg ste nam iskazali nabavkom nae
maine za ve, i estitamo Vam na dobrom izboru.
Vaa nova maina za ve odgovara svim zahtevima moderne nege vea:
ekonomina je u potronji vode, elektrine energije i sredstava za pranje.
Nai su proizvodi pakovani u materijale koji nisu tetni za okolinu i koje je
mogue bez opasnosti za okolinu preraditi (reciklovati), deponovati ili unititi.
Da vaa maina nakon odsluenog ivotnog veka ne bi optereivala okolinu,
predajte je ovlaenom sabiralitu starih kuanskih aparata.

Aparat je namenjen iskljuivo korienju u kuanstvu. U sluaju korienja


aparata u komercijalne, profesionalne svrhe, odnosno namenu koja prevazilazi
uobiajenu upotrebu u kuanstvu, ili ako aparat koristi lice koje nije potroa,
garancijski rok jednak je najkraoj garancijskoj dobi, odreenoj vaeim
zakonskim propisima.

Opis maine za ve ........................................... 3


Upozorenja ......................................................... 4
Postavljanje i prikljuenje................................. 6
Delovanje.......................................................... 10
Saveti za pranje i tednju energije ................. 23
ienje i odravanje ...................................... 25
Smetnje............................................................. 28
Tabele ............................................................... 31
161546

2
Opis maine za ve

1. nadzorna ploa 5. noice


2. dozirna posuda 6. cev za odvod vode
3. vrata (ovisno o modelu) 7. cev za dovod vode
4. poklopac filtera 8. elektrini gajtan

Tehniki podaci Maksimalno punjenje: 6,5 kg


Mere maine ( x d x v):
600 mm x 600 mm x 850 mm
Dubina s otvorenim vratima: 106 cm
Teina maine (neto): 90 kg
Nazivni napon: 230 V, 50 Hz
Prikljuna snaga: 2300 W
Prikljuak: doza (230 V, 50 Hz, 10 A)
Pritisak vode: min 0,05 MPa, max 0,8 MPa
Osigura: 10 A
161546

3
Upozorenja

Pre prve upotrebe maine obavezno skinite transportne blokade, inae mogu
prilikom upuivanja blokirane maine nastati teka oteenja. Popravak
takvih oteenja nije pokriven garancijom!
Aparat prikljuite na vodovodnu mreu samo s novim cevima i zaptivaima.
Mainu ne stavljajte u prostoriju, u kojoj temperatura moe da padne ispod
0C, inae se mogu otetiti delovi maine zbog smrzavanja.
Maina za ve mora stajati na ravnoj, stabilnoj i tvrdoj podlozi.
Potujte uputstva za pravilno postavljanje i prikljuenje maine na vodovodnu
i elektrinu mreu.
Kraj odvodne cevi ne sme biti namoen u odvodnu vodu.
Pre poetka pranja pritisnite vrata na oznaenom mestu, da se brava ujno
zaglavi.
U toku rada maine nije mogue otvoriti vrata.
Upotrebljavajte samo sredstva za mainsko pranje i negu vea. Ne
odgovaramo za eventualna oteenja, te gubitak boje na zaptivaima i
plastinim delovima, koji su posledica nepravilne upotrebe sredstava za
beljenje i bojanje vea.
Sredstva za skidanje naslaga kamenca obino sadre kiseline, stoga koristite
samo ona, koja imaju dodano sredstvo za zatitu pred korozijom. Prilikom
upotrebe tih sredstava potujte uputstva proizvoaa. Skidanje naslaga
kamenca zakljuite viekratnim ispiranjem, da sigurno odstranite sve ostatke
kiselina.
Za pranje ne smete koristiti sredstva koja sadre topila, jer se odreeni
delovi maine mogu otetiti, a stvaraju se i otrovni gasovi. Postoji opasnost
zapaljenja i eksplozije.
Nakon zavrenog pranja zatvorite vodovodnu esmu.
Pred ponovnim transportom blokirajte mainu, tako da ugurate barem jednu
ipku. Pre toga obavezno iskljuite mainu iz elektrine mree!
Tablica s osnovnim podacima privrena je iznad otvora vrata maine.
Garancija ne obuhvata potroni materijal (arulje), manja odstupanja u nijansi
boje, poveanje buke koje je posledica staranja, i ne utie na funkcionalnost
aparata, i estetske greke koje ne utiu na funkcionalnost i bezbednost
aparata.
161546

4
Pre prikljuenja aparata potrebno se
je detaljno upoznati s uputstvima za
upotrebu. Otklanjanje kvara, odnosno
reklamacije, koja je nastala zbog
nepravilnog prikljuenja ili upotrebe
aparata, nije predmet garancije.
Remen sme da zameni samo serviser,
ovlaen od strane proizvoaa, koji ima
na raspolaganju originalan rezervni deo s
oznakom MIG OPTIBELT 6EPJ 1260, ifra
111622, ili 6EPJ 1278, ifra 587612.
Ova je oprema oznaena u skladu s
evropskom smernicom 2002/96/EG o
otpadnoj elektrinoj i elektronskoj opremi
(waste electrical and electronic equipment
- WEEE). Smernica opredeljuje zahteve
za sabiranje i rukovanje otpadnom
elektrinom i elektronskom opremom, koji
su na snazi u celokupnoj Evropskoj Uniji.

161546

5
Postavljanje i prikljuenje

Skidanje ambalae Budite paljivi, da prilikom uklanjanja


ambalae otrim predmetima ne otetite
kuite aparata.
Pred prikljuenjem neka se aparat zagreje
na sobnu temperaturu (priekajte 2 asa).

Nai su proizvodi pakovani u materijale koji nisu


tetni za okolinu i koje je mogue bez opasnosti
za okolinu preraditi (reciklovati), deponovati ili
unititi.
U skladu s tim, materijali su i odgovarajue
oznaeni.

Skidanje transportnih Odmaknite cevi.


blokada Odrafite rafove A pozadi maine (slika 1).
Skinite ugaone profile B (slika 1) i nataknite ih u
utor na blokirnoj ipci (slika 2) - desnog prethodno
okrenite na drugu stranu.
Pomou ugaonih profila okrenite blokirne ipke za
90 i izvucite ih.
Nastale otvore zapuite priloenim plastinim
epovima.
Blokade spremite za eventualno docnije koritenje.

Transportne blokade morate skinuti


da prilikom ukljuenja maine ne bi
nastala oteenja. Garancija za popravke
spomenutih oteenja ne vredi!
161546

Slika 1 Slika 2

6
Postavljanje Izravnajte mainu uzduno i popreno okretanjem
regulacionih noica (matice s rafom).
Noice omoguuju izravnanje +/- 1 sm.
Nakon regulisanja visine noica, dobro
prirafite matice (A) - prema dnu maine!

Vibracije, pomeranje aparata po prostoriji


i glasno delovanje zbog nepravilno
izravnanih regulacionih noica, nisu
predmet garancije.
Patos na kojem stoji maina, mora imati
betonsku podlogu, mora biti suv i ist,
inae maina moe da klizi. Oistite i
regulacione noice.

Ako imate mainu za suenje vea odgovarajuih


dimenzija, moete da je postavite na mainu za
pranje vea.

Prikljuenje na dovod Za efikasno delovanje neka dovodni


vode pritisak vode bude izmeu 0,05 i 0,8 MPa.
Zadovoljavajui pritisak dobijete ako u
petnaest sekundi iz potpuno otvorene
esme istee 3 litre vode.

U maticu dovodne cevi umetnite gumenu


podloku (zaptiva).
Privrstite cev na esmu.
Ako imate model s prikljucima za toplu i hladnu
vodu, prikljuite jednu cev na hladnu vodu i drugu
na toplu, kao to je to oznaeno na stranjoj strani
maine, gde su ugravirana slova C i H (C-cold =
hladno in H-hot = toplo).
161546

7
Delimini Aqua-stop (sistem zatvaranja vode)
U sluaju oteenja unutranje cevi ukljui se
sistem blokade, koji prekine dovod vode u mainu.
Prozori A u tom se sluaju oboji crveno.
Dovodnu cev potrebno je zameniti.

Potpuni Aqua-stop
U sluaju oteenja unutranje cevi ukljui se
sistem blokade, koji prekine dovod vode u mainu.
Zatitni sistem takoe oseti dali je u unutranjosti
maine dolo do izlivanja vode. U tom se sluaju
pranje prekine, maina ukljui pumpu i javi greku.

Prikljunu cev s sistemom Aqua-stop ne


smete namakati u vodu, jer se u njoj nalazi
elektrini ventil!

Nametanje cevi za Odvodnu cev postavite u umivaonik ili preko ruba


odvod vode kade. Moete je prikljuiti i direktno na odvodni
sistem, iji prenik mora da bude najmanje 4 sm.
Zidni odvodni sifon neka bude montiran tako da
omoguuje ienje.
Kroz rupicu u plastinom kolenu provucite kanap,
i njime privrstite odvodnu cev.
Kraj odvodne cevi ne sme da bude dignut vie od
100 sm, i ne manje od 60 sm od patosa.

Prikljuenje na Mainu za ve prikljuite na elektrinu mreu


elektrinu mreju pomou prikljunog gajtana.
Propisani napon i ostali podaci navedeni su na
natpisnoj tablici iznad otvora vrata maine.
161546

8
Zidna doza mora biti stalno dostupna i mora
imati kontakt za uzemljenje (bezbednosna
doza), uz potovanje vaeih propisa!
Fiksno prikljuenje mora izvesti struno lice.
Oteen prikljuni gajtan mora zameniti
proizvoa ili ovlaeni serviser.
Ne ukopavajte aparat u dozu, namenjenu
aparatu za brijanje ili za suenje kose!

Ako mainu prikljuite na dozu, koja je zatiena strujnim


prekidaem (FID), nominalna diferenciona struja prekidaa
mora biti 30 mA (oznaka ldn ili ln na prekidau). U sluaju
ugradnje zatitnog prekidaa s manjom nazivnom strujom,
moe da se desi iskljuenje u toku normalnog delovanja
maine.

161546

9
Delovanje

A- dugme za izbor programa F - tipka START/PAUZA


B- tipka MENU (meni) G - tipka Vrata (ovisno o modelu)
C- tipka IZBOR H - ekran
D- tipka kratak program
E- tipka Lake peglanje

Dugme za izbor Osnovni programi Delimini programi


programa
Pamuk
Ispiranje
Intenzivan

Sintetika Omekavanje

Osetljivo Pumpanje vode

Vuna Centrifuga

Runo pranje

Doging

Mix

Funkcione tipke
Tipka B (MENU) - Tom tipkom se pomerate po glavnom meniju.
Tipka C (IZBOR) - Tom tipkom birate regulisanja u pomonim menijima.
Tipka F (START/PAUZA) - Tom tipkom zapoinjete ili prekidate program.
161546

10
Pre prve upotrebe - Izbor jezika
Ako elite da promenite jezik u kojem e se
ispisivati svi podaci na ekranu, uradite to tako da
odjedared pritisnete tipke MENI (B) i IZBOR (C), te
okrenete dugme (A) za odabir programa iz poloaja
0 na prvi program u smeru kazaljki na asovniku
(pamuk 95C). Ispie se ime jezika, koji je trenutno
izabran. Tipkom IZBOR (C) pomerate se po listi
jezika, dok se ne ispie eljeni jezik. Dugme za izbr
programa ponovno okrenite na poziciju 0. Zadnji
prikazani jezik bit e automatski memorisan.

Postupak pranja Otvorite vrata maine za ve


Napunite bubanj veom
Zatvorite vrata
Otvorite esmu za dovod vode
Ukljuite mainu i izaberite eljeni program
Dozirajte sredstvo za pranje i negu
Uputite program tipkom START (F)
- Otvorite vrata maine za ve
Vrata otvorite potezanjem ruke prema sebi, na
desnoj strani vrata (kod nekih modela, vrata se
otvaraju pritiskom na tipku VRATA G).
- Razvrstite ve po vrsti tkanine

Zakopajte dugmeta i patente, zaveite


trake te depove okrenite prema van.
Veoma osetljiv ve stavite u posebnu
tekstilnu kesicu.
Preporuujemo da perete vee i manje
delove vea istovremeno.
Sledite etiketama na tekstilu s oznakama
za nain pranja (vidi tabelu na zadnjoj
strani ovih uputstava).

- Stavite ve u bubanj.
- Proverite dali je bubanj prazan!
161546

- Zatvorite vrata maine za ve.

11
- Otvorite esmu za dovod vode.
- Ukljuite mainu za ve.

Delovanje maine za
ve

1. Ime programa, 2. Vreme trajanja ili tano vreme, 3. Simboli za


ukljuenje dodatnih funkcija, 4. Koliina vode u litrama, 5. Obrtaji
centrifuge

Mainu ukljuite okretanjem dugmeta (A) za izbor


programa iz poloaja 0 na eljeni program.
Na ekranu se ispie program, kojeg ste izabrali
dugmetom za izbor programa. To dugme (A)
moete okretati u oba smera, te tako izabrati pravi
program obzirom na vrstu tkanine i temperaturu
pranja (vidi tabelu programa).

Moete birati osnovne i delimine programe.


Za svaki program moete izabrati i dodatne
funkcije.
Izbor programa moete proizvoljno menjati pre
pritiska na tipku START (F).

- Izbor osnovnih programa


( , , , , , , )
Osnovne programe moete birati okretanjem
dugmeta (A) za izbor programa na eljeni program,
i na ekranu se ispie izabrani program s osnovnim
regulacijama. Za svaki program moete izabrati
dodatne funkcije.
161546

12
Pamuk: beo/aren
Normalno zaprljano pamuni i laneni posteljni
i donji ve, stolnjaci, pekiri, gornja odea, i sl.
Za veoma zaprljan ve postojanih boja moete
upotrebiti intenzivni program, ili ukljuite program s
pretpranjem, a za flekove upotrebite namakanje.

Sintetika
Normalno zaprljane koulje, bluze i druga odea
iz poliestera, poliamida ili meavine tih vlakana s
pamukom.

Osetljivo
Program za osetljivu odeu (haljine, suknje, bluze,..)
i zastore.

Vuna
Posebno nean program za pranje vunenih
proizvoda, oznaenih za pranje u maini za ve.

Runo pranje
Veoma nean program, koji se zakljui kratkom
nenom centrifugom (max. 400 okr/min).
Prikladan je za pranje tkanina iz lana, svile, vune ili
viskoze, koje su oznaene za runo pranje.

Doging
Program za brzo pranje manje zaprljane sportske
odee iz pamuka ili sintetikih vlakana.

Mix
Specijalan program za pranje normalno umazanog
arenog vea iz razliitih postojanih tkanina na
30C.
161546

13
- Izbor dodatnih funkcija
( , , , , , , , , , )
Uvek se ispisuju samo meniji s funkcijama, koje je
mogue izabrati za odreen program. Neke funkcije
nije mogue izabrati istovremeno (vidi Tabelu
programa/dodatnih funkcija).
Preporuujemo da najpre izaberete dodatne
funkcije s tipkama (kratak program, lake peglanje).
U tom sluaju se Vam u menijima ispiu samo
dodatne funkcije, koje su udruive s tim dvema
funkcijama.
Ako najpre izaberete funkciju u meniju MENU,
pritiskom na tipku Kratak program (D) ili Lake
peglanje (E), neke funkcije mogle bi se izbrisati
(ugasi se simbol, koji prikazuje ukljuenje funkcije).

Kratak program (izbor tipkom)


Energetsko tedljiv program;
Prikladan je za pranje manje zaprljanog vea.
Skrati se vreme pranja i ispiranja.
Smanji se potronja vode (na nekim programima).
Lake peglanje (izbor tipkom)
Nenim tumbanjem i zavrnom centrifugom
spreava da se ve previe zguva.
Pazite na propisano najvee punjenje na pojedinim
programima.
Preporuujemo manje punjenje (pamuk 3 kg,
sintetika 2 kg).

- Izbor dodatnih funkcija tipkom MENU (B)


Pritiskanjem na tipku MENU (B) zaredom se
ispisuju dodatne funkcije, koje se mogu dodati
ili promeniti za izabrani program. Ako prikazanu
funkciju ne elite ukljuiti ili promeniti, tipkom MENU
(B) pomerate se na slijedeu funkciju.
Za funkcije, gde postoji mogunost izbora vie
regulisanja, istaknuta je ona, koja je u osnovi
izabrana (obrtaji centrifuge, dodatno ispiranje, vie
161546

vode, zvuni signal).

14
Tipkom IZBOR (C) moete menjati regulisanja.
Kao potvrdu, ukljuenje pojedine funkcije popraeno
je paljenjem odgovarajueg simbola na ekranu.
Ponovnim pritiskom na tipku IZBOR (C) funkciju
moete ponovno iskljuiti.

Brzina centrifuge/ Pumpa stop


Ispiu se optimalni okretaji za izabrani program.
Tipkom Izbor (C) kod nekih modela moete poveati
okretaje, odnosno smanjiti ih postepeno do 0, kad
se iskljuuju sva centrifugiranja. Zadnji odabir je
pumpa stop, to znai da ve ostaje namoen u
zadnjoj vodi za ispiranje. Crpku stop ukljuite kad
elite da ve ostane namoen u vodi i zbog toga se
manje guva, ako ga niste u mogunosti izvaditi iz
maine odmah nakon zavrenog pranja. Naroito je
to prikladno za pranje sintetinog i osetljivog vea
. Ne preporuujemo koritenje za vunu i runo
pranje .

Dodatno ispiranje/ senzor istoe vode.


Funkcija je namenjena ljudima, koji su naroito
osetljivi na sredstva za pranje.
Tipkom IZBOR (C) moete izabrati jedno ili dva
dodatna ispiranja, odnosno ukljuite senzor za
istou vode (samo odreeni modeli). Ukljuenjem
dodatnog ispiranja ispie se i odgovarajue vea
koliina vode. Ukljuenjem senzora istoe vode,
umesto koliine vode ispie se simbol S. Maina
e u tom sluaju sama izabrati potreban broj
ispiranja obzirom na utvrenu istou vode za
ispiranje, koju e mu senzor izmeriti.

Vii nivo vode


Za pranje veoma zaprljanog vea.
Tipkom IZBOR (C) moete jedared ili dvaput
poveati nivo vode za ispiranje, na nekim
programima i za pranje. Ispie se i odgovarajue
vea koliina vode.
161546

15
Hladno pranje
Za pranje manje prljavog vea, ili vea, osetljivih
boja. Ukljuenjem ove funkcije, u toku pranja se
grejanje iskljui, i istovremeno se trajanje programa
skrati.

Predpranje
Za pranje veoma prljavog vea, pre svega s
povrinskom prljavtinom. U osnovi je pretpranje
iskljueno. Ukljuite ga tipkom IZBOR (C) na
programima za pamuni, sintetiki, osetljiv ve i
Mix.

Natapanje
Za uklanjanje tvrdokornih flekova.
U osnovi je namakanje iskljueno. Ukljuite ga
tipkom IZBOR (C). Vreme namakanja moete
regulisati od 1 asa do najvia 6 asova u koracima
po 30 min. Nakon isteka regulisanog vremena,
automatski se zapone izvoditi izabrani program
pranja.

Zakanjenje ukljuenja
Omoguuje podeavanje kasnijeg ukljuenja do 20
asa, i to prva dva asa u koracima po 30 minuta, a
kasnije po jedan as.
Funkciju izaberete tako, da tipku IZBOR (C) stiskate
ili drite toliko dugo da se ispie eljeno vreme
zakanjenja.

Ako elite odloeno ukljuenje maine prekinuti,


ili promeniti vreme zakanjenja nakon ukljuenja
tipkom START (F), to moete uraditi tako da
pritisnete tipku MENI (B). Pokae se odloeno
ukljuenje, i tipkom IZBOR (C) popravite vreme
zakanjenja.
161546

16
Zvuni signal
Zvuni signal oznauje pritisak tipki (izbor funkcija),
zavretak programa pranja i signalizovanje smetnji
u delovanju.
U osnovnom izboru zvuni signal je ukljuen.
Moete birati izmeu iskljuenja ili poveanja jaine
tona.

Legenda: zvuni signal iskljuen


normalna jaina zvunog signala
via jaina tona
Iskljuenje zvunog signala prati ispis
odgovarajueg simbola .

Blokada za decu
Mainu za ve moete zatititi pred neoekivanim
promenama programa i funkcija u toku delovanja.
Blokada za decu aktivira se pritiskom na tipku
START/PAUZA (F).
Privremeno iskljuenje blokade za decu (u toku
delovanja):
- Pritisnite tipku MENU (B) 4 sekunde, da na
ekranu pone treperiti simbol za ukljuenje
blokade za decu.
- Prekinite program tipkom START/PAUZA (F).
- Promenite regulacije.
- Ponovno pritisnite tipku START/PAUZA (F)
blokada za decu se ponovno aktivira.

Ako u roku 15 sekundi ne pritisnete nijednu tipku,


blokada za decu se automatski ponovno ukljui.
Trajno iskljuenje blokade za decu:
a. U toku delovanja:
- pritisnite tipku MENU (B) 4 sekunde;
- prekinite program tipkom START/PAUZA (F);
- tipkom MENU (B) pomaknite se do funkcije
Blokada za decu;
- tipkom IZBOR (C) iskljuite funkciju;
b. Nakon zavretka programa
161546

- pritisnite tipku MENU (B) 4 sekunde.

17
Ako nakon zavretka programa iskljuite mainu,
a niste iskljuili blokadu, ova e ostati aktivna kod
ponovnog ukljuenja maine. Da bi mogli izabrati
nov program, morate je privremeno ili trajno
iskljuiti.
Funkcija se ne iskljui niti u sluaju nestanka struje.

- Izbor deliminih programa ( , , , )


To su samostalni programi, koje moete da koristite
ako ne trebate ceo program pranja. Ako elite
upotrebiti zaredom vie dodatnih programa, morate
pred svakim novim izborom programa iskljuiti
mainu (1 sekund postavite programator na 0).

Ispiranje
Samostalan program za ispiranje osetljivog vea,
bez intervalne centrifuge, s kratkim zavrnim
centrifugiranjem. Moete da ga koristite za ispiranje
runo opranog osetljivog vea.
Moete sniziti obrtaje centrifuge.

Omekavanje
Program je namenjen za omekavanje, beljenje
ili impregnisanje opranog vea. Zakljui se
intenzivnom centrifugom na najviim obrtajima.
Moete sniziti obrtaje centrifuge.

Pumpanje
Program koristite ako ste prekinuli program pranja,
ili ako ste ukljuili mogunost Pumpa stop
i elite vodu samo ispumpati iz maine, bez
centrifugiranja.

Centrifuga
Intenzivno centrifugiranje za neosetljiv ve, na
najviim okretajima centrifuge.
Okretaje centrifuge moete regulisati.
161546

18
Doziranje sredstava za pranje i negu vea
(vidi poglavlje Saveti za pranje i tednju energije)
podeok za pretpranje
podeok za glavno pranje
podeok sredstava za negu
Ako ne upotrebljavate program s pretpranjem,
sredstva za pranje moete da dozirate pomou
posudice neposredno u bubanj.

Omekiva sipajte u podeok samo do


oznaenog nivoa.
Pazite da je prilikom otvaranja/zatvaranja
vrata maine za ve dozirna posuda
zatvorena.

Upuivanje programa Pritisnite na tipku START/PAUZA (F). Zauje


pranja se zvuni signal i na ekranu se ispie prva faza
programa pranja te vreme do zavretka pranja.
Faze pranja ispisuju se zaredom, obzirom na
izabrani program.

Ako ste izabrali odloeno ukljuenje, program


e zapoeti s izvoenjem nakon isteka vremena
zakanjenja.
Ako ste izbrali funkciju Pumpa stop , program se
zaustavi na zadnjem ispiranju i na ekranu treperi
natpis PUMPA STOP . Program moete zakljuiti
tako da pritisnete START (F) i maina e zakljuiti
program centrifugiranjem, koje je tim programom
odreeno.
Moete i promeniti program, tako da dugme za
izbor programa okrenete na 0 i zatim na dodatnim
programima izaberete centrifugu ili samo pumpanje
vode.
161546

19
- Zavretak pranja
Na zavretak programa pranja upozori vas natpis
na ekranu KRAJ PROGRAMA, i zauje se zvuni
signal.
Zvuni signal Vas i upozori da moete otvoriti
vrata maine za ve.
Izvadite ve iz maine i sa zaptivaa vrata
odstranite eventualnu neistou.
Vrata ostavite pritvorena da se maina osui.
Zatvorite vodovodnu esmu.
Iskljuite main, tako da dugme programatora (A)
okrenete na poziciju nula.
161546

20
Prekidi Od strane korisnika
Privremeni prekid:
Program moete da zaustavite u bilo kojem
momentu pritiskom na tipku START/PAUZA (F).
Ako je ukljuena blokada za decu, morate je najpre
iskljuiti.
Na ekranu se ispie PAUZA.
Vrata maine za ve moete otvoriti samo ako
je nivo vode dovoljno nizak, inae morate najpre
isprazniti vodu iz maine (upotrebite dodatan
program pumpanje vode , odnosno centrifuga
).
Ponovnim pritiskom na START (F), program se
nastavlja tamo, gde je bio prekinut.

Trajni prekid
Program trajno prekinete okretanjem dugmeta (A)
za izbor programa na poloaj 0. Zatim moete
izabrati novi program (vidi Izbor programa).

Smetnje
Program se prekine ako doe do neke smetnje.
Na to upozorava natpis na ekranu i zvuni signal
(vidi poglavlje Smetnje).

Prekid napona (elektrine energije)


U sluaju prekida elektrine energije program se
prekine, ali se nakon ponovno uspostavljenog
elektrinog napona automatski nastavlja.

Ako je prilikom nestanka struje voda u


maini, pazite da ne otvorite vrata pre no to
vodu ispumpate iz maine.

Vrata maine za ve moete otvoriti samo ako


je nivo vode dovoljno nizak, inae morate najpre
isprazniti vodu iz maine (upotrebite dodatan
program pumpanje vode , odnosno centrifuga
161546

) - kod modela s otvaranjem vrata na tipku VRATA

21
(G), moete u sluaju nestanka struje otvoriti vrata
posebnom polugom, smetenom u blizini filtera.

Posebnosti Regulisanje senzora istoe vode


(samo odreeni modeli) Da bi senzor istoe vode pravilno delovao,
potrebno ga je pred prvom upotrebom najpre
kalibrirati vodom, na koju e biti prikljuena maina.
To uradite na sledei nain:
- Pritisnite tipke MENU (B) i LAKE PEGLANJE
(E), te okrenite programator (A) na prvi program
u smeru kazaljki na asovniku. Na ekranu se
ispie KALIBRACIJA SENZORA.
- Tipkom START (F) uputite kalibriranje. Maina
automatski izvri program kalibriranja, u toku
kojeg na ekranu treperi natpis KALIBRACIJA
SENZORA. Kad je kalibriranje zakljueno, na
ekranu se ispie KRAJ.
- Programator (A) okrenite ponovno na poloaj 0.
Ako u toku upotrebe maine za ve promenite izvor
dovoda vode, ili ako Vam se ini da se je kvalitet vode
promenio, moete program kalibracije ponoviti bilo
kada. Maina e upamtiti vrednost zadnje kalibracije.
161546

22
Saveti za pranje i tednju energije

Pred pranjem sortirajte ve obzirom na vrstu,


stupanj prljavtine i postojanost boja.
Prilikom izbora programa pranja vodite rauna
o simbolima na uivenim etiketama pojedinih
komada vea (vidi tablicu odravanja na zadnjoj
strani).
Nove arene tekstilne proizvode prvi put operite
odvojeno od ostalog vea.
Jae zaprljan ve perite u manjoj koliini, ili
dozirajte vie praka za pranje.
Tvrdokornu neistou namaite pre pranja
posebnim sredstvom za otklanjanje flekova, to
vam omoguuje utedu energije.
Ako je ve manje zaprljan, preporuujemo da
koristite kratak program i odaberete najniu
temperaturu pranja, jer time moete utedeti i do
50% energije.
Preporuujemo da izbegavate pranje vrlo malih
koliina vea, zbog tednje energije i boljih
karakteristika delovanja maine.
Najvee dozvoljene koliine suvog vea navedene
su u tabeli punjenja na zadnjoj strani.
Pre pranja ispraznite depove, zatvorite patentne
zatvarae, te odstranite razne metalne broeve,
koji bi mogli zapuiti odvod ili otetiti ve, odnosno
unutranjost maine za ve.
Sloen ve malo rastresite pre ubacivanja u
bubanj.
Koristite samo sredstva za mainsko pranje vea.
Prake za pranje ili tena sredstva dozirajte
prema uputama proizvoaa.
Kod vode s tvrdoom iznad 14dH potrebna je
upotreba omekivaa vode. Oteenje grejaa
koje moe biti posledica nepravilnog korienja
omekivaa vode, nije predmet garancije.
Ne preporuujemo korienje belila na osnovu
hlora, jer mogu da otete greja.
161546

23
Tvroa vode Stepeni tvrdoe

dH(N) m mol/l fH(F) p.p.m.


1 - meka 0-7 0-1,3 0-12 0-120
2 - srednja 7-14 1,3-2,5 12-25 120-250
3 - tvrda 14-21 2,5-3,8 25-37 250-370
4 - zelo trda >21 >3,8 >37 >370

U sluaju tvrde vode dozirajte deterdent prema tabeli za stepen


tvrdoe 1 i odgovarajuu koliinu sredstva za omekavanje vode
(potujte uputstva proizvoaa).

Deterdent moete dozirati i neposredno u


bubanj.
Ako koristite gusta tena sredstva za pranje,
preporuujemo da ih razredite vodom, da bi time
spreili zapuavanje odvoda iz dozirne posude.
Ako dozirna posuda ima priloenu pregradnu
ploicu, moete u srednji podeok naliti tekue
sredstvo za pranje. Kod upotrebe praka ploica
je dignuta, a za upotrebu tenih sredstava je
spustite nadole.
Teni deterdenti namenjeni su samo pranju bez
pretpranja.
Naroito osjetljiv ve (enske arape, osetljiv donji
ve, i sl.) stavite u posebnu kesicu.
Visok broj okretaja centrifuge omoguuje potpuno
oceen ve, koji se u maini za suenje osui
bre, to posledino omoguuje niu potronju
energije u postupku suenja.

U dozirnu posudu ne stavljajte praak


u grudicama, jer se moe zapuiti cev
maine za ve.
161546

24
ienje i odravanje

Pred ienjem iskljuite mainu za ve iz


elektrine mree!

Kuite maine za ve istite mekom krpom i


blagim sredstvom za ienje.
Ako se u unutranjosti bubnja i na zaptivau
vrata pojave masni valjuci, oistite mainu, tako
da ukljuite program za beo/aren ve 60C i
uputite ga bez vea, dodatkom polovne koliine
deterdenta.
Po potrebi oistite i unutranjost kuita dozirne
posude, ako u njemu opazite ostatke deterdenta.
Izvucite posudu iz maine pritiskom na jeziak
(vidi sliku).

Po potrebi oistite poklopac zatvaraa pod


tekuom vodom.

161546

25
Pod tekuom vodom je oistite etkom i osuite.
Istovremeno odstranite eventualne ostatke
deterdenta s dna kuita.

etkom oistite celokupno podruje ispiranja


maine za ve, naroito dizne na gornjoj strani
komore za ispiranje.

Mreicu u dovodnoj cevi ee oistite pod


tekuom vodom.
Nakon svakog pranja obriite gumeni zaptiva na
vratima. Time ete mu produiti ivotni vek.

Skinite poklopac filtera tako da u zarez stavite


pljosnat izvija ili neki drugi priruni predmet.

Filter je potrebno povremeno oistiti, naroito


nakon pranja jae dlakavog ili starijeg vea. Pre
ienja ispustite vodu iz maine kroz cevicu za
isputanje vode.
161546

26
Okretanjem u suprotnom smeru od kazaljki na
asovniku, izvucite filter i operite ga pod tekuom
vodom.

Filter namestite nazad na svoje mesto kao kao


to to prikazuje slika (strelica i indikator), te ga
prirafite u smeru kazaljki na asovniku. Za dobro
zaptivanje, dodirna povrina zaptivanja (A) mora
da bude besprekorno ista.

161546

27
Smetnje

Ako perilica ustanovi nepravilnosti, javi greku u delovanju. Zauje se zvuni


signal, i na ekranu se ispie GREKA. Brojka oznauje vrstu kvara.
Neke smetnje moete da otklonite i sami (vidi Tabelu smetnji), i nakon pritiska
na START (F), maina nastavlja izvoenje programa.
Za ostale smetnje zabeleite brojku greke, iskljuite mainu i pozovite najblii
ovlateni servis.
Maina javi greke im ih ustanovi, i zaustavi delovanje programa, osim ako je
dolo do greke u grejanju, kad maina ipak zakljui program, no bez grejanja
vode (GREKA 1).

U sluaju greaka moete u odreenim sluajevima sami otkloniti


nepravilnosti. U svim ostalim sluajevima iskljuite mainu i
pozovite najblii ovlateni servis.

Smetnje iz okoline (npr. elektrine instalacije) mogu da uzrokuju javljanje


razliitih greaka. U tom sluaju:
- iskljuite aparat, i priekajte nekoliko sekundi,
- ukljuite aparat i ponovite program pranja.
Ako se greka ponovi, nazovite servisera.

Garancija ne obuhvata greke koje su posledica smetnji iz okoline (udar


groma, elektrine struje, elementarne nepogode).

Smetnja Uzrok ta uraditi


Maina ne radi Maina nije pod naponom.
(ekran nije Proverite dali je:
osvetljen). utika u utinici,
napon u utinici,
osigura besprekoran.
Voda tee iz Filter nije dobro prirafljen. Dobro prirafite filter.
maine. Dovodna cev nije dobro Dovodnu cev vrsto prirafite.
prirafljena na mainu ili Privrstite odvodnu cev na
vodovodnu esmu. odvod.
Odvodna cev je
pala na patos.
Maina se pomera Maina nije pravilno Izravnajte mainu pomou
u toku delovanja. izravnana. regulacionih noica.
Transportne blokade nisu Izvadite transportne blokade.
izvaene.
161546

28
Smetnja Uzrok ta uraditi
Maina vibrira u Neravnomerno rasporeen To je normalno, maina e sama
toku centrifugiranja. ve, posebno ako je vea sniziti broj obrtaja, ako vibracije
veoma malo (npr. samo budu prejake.
kupai ogrta). Perite veu koliinu vea.
U procesu pranja Preveliko doziranje Dozirajte sredstvo za pranje po
se mnogo peni. deterdenta uputstvima proizvoaa, pazei
na tvrdou vode i prljavost vea
Upotrebljavajte samo deterdente
za mainsko pranje vea.
Ve nije isceen Maina je ukljuila delovanje Maina djeluje normalno.
kao i obino. UKS*. Zbog slabog Preporuujemo da perete
Maina ne javlja rasporeda vea u bubnju, zajedno vee i manje komade
greku. maina je automatski snizila vea.
broj obrtaja centrifuge.
Na veu su Premalo doziranje Operite ve jo jednom. Kod
masne grudice. deterdenta (ve je bio takve zaprljanosti dozirajte
veoma masan). vie deterdenta, ili koristite teni
deterdent.
Na veu su ostali Upotrebili ste teni Koristite deterdent koji sadri
flekovi. deterdent, ili praak za belilo.
aren ve, koje ne sadri
belilo. Izaberite program za intenzivno
Izabrali ste neprikladan pranje, ili ukljuite namakanje.
program.
Na veu su beli To nije zbog slabog ispiranja Ve odmah:
ostaci praka. vae maine za ve, nego jo jednom isperite,
zbog deterdenta bez upotrebite teni deterdent koji
fosfata, koji sadre tvari, ne sadri zeolite,
netopive u vodi (zeolite) ostatke pokuajte odstraniti
za omekavanje vode. Ti etkom.
sastojci mogu da se taloe Koristite program intenzivnog
na veu. pranja ili namakanje.

U dozirnoj Usisni poklopac nije pravilno Oistite dozirnu posudu i


posudi su ostaci postavljen, ili je zapuen. poklopac ponovno postavite
deterdenta. tako da vrsto nasedne.
Omekiva nije Sesalni poklopec ni pravilno Oistite dozirno posodo in
potpuno ispran, nameen ali je zamaen. poklopec ponovno namestite
voda ostane u tako, da se trdno usede.
podeoku.
161546

29
Smetnja Uzrok ta uraditi
Vreme pranja je Maina je ukljuila Vreme trajanja programa moe
due nego obino. delovanje UKS* biti due od 10 min, no maina
zbog neravnomerno normalno deluje.
rasporeenog vea. Vreme se produi za razdoblje
Dolo je nestanka struje. bez napona.
Ukljuen je senzor istoe Vreme se produi za dodatna
vode. ispiranja.
Maina ne upuuje Vrata nisu pravilno zatvorena Gurnite ih prema maini.
program pranja.
GREKA 2
Voda ne dolazi u Poremeen je dotok vode Proverite dali je:
mainu. u maina. vodovodna esma otvorena,
GREKA 3 mreica u dovodnoj cevi
ista.
(Pritisnite ponovno na START)
Voda slabo, ili Odvod vode iz maine Proverite dali:
uopte ne odlazi iz je zapuen. je filter ist,
maine. odvodna cev nije presavinuta,
(maina javi odvod (sifon) nije zapuen,
GREKA 7) je odvodna cev nametena vie
od 1 m.
Ponovno pritisnite na START

* UKS: funkcija za nadzor stabilnosti, koja spreava prekomerne vibracije maine za ve u toku
centrifugiranja.

Ako smetnje usprkos gornjim savetima niste uspeli


otkloniti, pozovite ovlateni servis. Otklanjanje
kvara, odnosno reklamacije, koja je nastala zbog
nepravilnog prikljuenja ili upotrebe aparata, nije
predmet garancije. Trokove popravka u tom
sluaju snosi korisnik sam.
161546

30
Tabele

Tabela programa
- 6,5 kg

Potronja vode Potronja energije

Centrifuga (okr./min.)
Program l kWh

Punjenje maks. (kg)


okr./min. okr./min.

1000 - 1400
Temp. (C)

800 - 1400
800 - 900
Vrsta vea

Pamuk - beo 95 6,5 55 48 2,33


Pamuk - aren 60 6,5 52 45 1,20
maks. 1400
Pamuk- intenzivan * 60 6,5 52 45 1,22
Pamuk 40 6,5 52 45 0,73
Sintetika 60 3 40 40 0,93
Sintetika 40 3 maks. 1000 40 40 0,52
Sintetika 30 3 40 40 0,33
Osetljivo 40 2,5 55 55 0,45
700
Osetljivo 30 2,5 55 55 0,36
Vuna 40 2 42 42 0,32
maks. 800
Vuna 30 2 42 42 0,20
Runo pranje 30 1,5 50 50 0,25
400
Runo pranje 1,5 50 50 0,10
Doging 40 3 32 32 0,42
maks. 1000
Mix 30 3 40 40 0,32

* Program za testiranje po EN 60456 s izborom najveih


obrtaja centrifuge.
161546

31
Tabela programa/
dodatne funkcije

Program

/ senzor istoe
Dodatno ispiranje
Brzina centrifuge
Kratak program

Lake peglanje

Vii nivo vode

Hladno pranje
/ pumpa stop

Namakanje
Pretpranje
vode
Osnovni programi

Pamuk z z z/z z/z z z z z

Pamuk- intenzivan z/z z/z z z z

Sintetika z z z/z z/z z z z z

Osetljivo z z/z -/z z z z z

Vuna z z/z z z

Runo pranje z z/z z

Doging z z/z -/z

Mix z z z/z z/z z z z

Delimini programi
ispiranje z/-

omekavanje z/-

pumpanje vode
centrifuga z/-

z mogunost
161546

32
Tabela odravanja

Normalno pranje Max. Max. Max. Max.


tempe- tempe- tempe- tempe-
ratura ratura ratura ratura
pranja pranja pranja pranja Runo Pranje nije
Osetljivo pranje 95C 60C 40C 30C pranje dozvoljeno

Beljenje Beljenje u hladnoj vodi


Beljenje nije dozvoljeno

Peglanje Vrua pegla max. Vrua pegla max. Vrua pegla max. Peglanje nije
200C 150C 110C dozvoljeno

Hemijsko Hemijsko ienje Perkloretilen R11, Hemijsko Hemijsko


ienje u svim otopinama R113, Petrolej ienje u ienje nije
petroleju, u dozvoljeno
istom alkoholu i
u R 113

Visoka
temperatura
Suenje Poloiti Mokro Obesiti Mainsko suenje
na ravnu obesiti Niska nije dozvoljeno
podlogu temperatura
161546

33
34
161546
PS PG3 161546/sr (07-07)