You are on page 1of 1

SURAT AKUAN SUMPAH

Saya ................................................ No. Kad Pengenalan: ................................... yang beralamat di


..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................., seorang warganegara Malaysia
dengan ini berwaad dan bersumpah kepada UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS seperti
berikut:

1. Bahawa saya mengakui telah diterima sebagai pelajar Program Eksekutif Ijazah Sarjana untuk
sesi ....................yang bermula dari ..................sehingga .....................

2. Saya bersetuju menjelaskan kadar yuran sebanyak RM16,000.00 (RINGGIT MALAYSIA


ENAM BELAS RIBU) sahaja kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris secara ansuran seperti
berikut:-
(i) sebanyak RM4,000.00 (RINGGIT MALAYSIA EMPAT RIBU) sahaja bagi
setiap semester (4 semester) yang akan dijelaskan dalam tempoh 16 minggu
pembelajaran.

3. Sekiranya saya mungkir/gagal menjelaskan ansuran yang tersebut di atas, Universiti Pendidikan
Sultan Idris berhak untuk menuntut jumlah tuntutan yang masih terhutang dan Universiti
Pendidikan Sultan Idris berhak mengenakan sebarang tindakan ke atas diri saya.

Dan saya membuat akuan ini dengan kepercayaan bahawa akuan ini adalah benar, serta menurut kuasa
peruntukan Akta Akuan Berkanun 1960.

Diperbuat dengan sebenarnya )


oleh . )
di ........................................................... )
dalam Negeri ............................................ )
pada ............. hb. ............................ 20 ) Di hadapan saya,

....................................................
Pesuruhjaya Sumpah