You are on page 1of 7

TARIKH : 23.1.

2017 HARI : ISNIN


Subject : English Theme :
World Of Knowledge
Class : 1 ikhlas Topic :
Sounds Everywhere
Time : 7.30am-8.30am Focused skill
:
Attendance : /18
Learning standard : 1.1.1listen and respond to stimulus given
2.1.1 identify and distinguish the letters in the alphabet
Objective : by the end of the lessons, pupils should be able to :
M : identify 5 sound of animals.
Activities : 1. Teacher ask pupils a few question to elicit pupils responses.
2. Teacher explains the learning content(sound of animals) to the pupil.
3. Teacher conduct a simple activitiy based on animal sound.
4. Teacher ask pupils to identify the sound makes by other pupil.
5. Teacher discuss the answer together with the pupils.
Vocabulary : verbs
Teaching Aids : text book and exercise book.
Multipe Intelligences : verbal linguistic
Assessment : completed exercise
Reflection : ....................................................................................................
...........................................................................................................................................
......................................................................................................................

Subjek : Bahasa Malaysia Tema : 2.


keselamatan
Kelas : 3 Jujur Unit : 4.
Jaga keselamatan diri
Masa : 09.00 am 10.00 am Sistem
Bahasa : kosa kata umum

Standard kandungan : 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons


terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang didengar
dengan betul.
Standard Pembelajaran : 1.3.1 Mendengar, memahami,dan memberikan
respons yang sesuai
secara lisan atau gerak laku terhadap
arahan berdasarkan ayat
perintah jenis ayat permintaan dan ayat
perintah jenis ayat
suruhan dengan betul.
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :
Mengenalpasti 7 kosa kata umum dengan betul
Menghasilkan dialog berdasarkan 2 situasi keselamatan di rumah
dengan betul.

Objektif Literasi : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :
Menulis 2 frasa tentang keselamatan diri di rumah.
Aktiviti : Aktiviti pengajaran dan pembelajaran :
1. Guru memulakan aktiviti pdp dengan menghubungkait kegiatan
pecah ryumah yang sering berlaku.
2. Murid mengenalpasti 7 kosa kata umum melalui lirik lagu
3. Murid mengenalpasti 2 situasi keselamatan di rumah kemudian
berdialog dengan rakan.
4. Murid menulis menulis dialog pada buku aktiviti..
5. Murid merumus isi pelajatan dengan bimbingan guru.
Aktiviti Literasi : murid menulis 2 frasa tentang keselamatan diri.
Aktiviti Penggayaan : lakonan bantu membantu.
EMK : kerjasama
BBM : gambar
Refleksi :
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................
Subjek : Teknologi maklumat dan komunikasi Tema : Sekolah
Kelas : 4 Jujur Bidang :
Teknikal
Masa : 10.30 am 11.30 am Tajuk :
Organisasi dan Keselamatan

Bengkel
Standard kandungan : 1.1 Mengenal pasti struktur organisasi bengkel (1 Waktu)
1.2 Mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkel (1
Waktu)
Standard Pembelajaran : 1.1.1 Menyatakan struktur organisasi bengkel
berpandukan carta.
1.1.2 Menyediakan jadual tugas berpandukan struktur
organisasi
bengkel.
1.1.3 Menyatakan peraturan dan keselamatan am, diri,
alatan dan
bahan berpandukan carta.
1.1.4 Mengamalkan peraturan dan keselamatan ketika
berada di dalam
bengkel berpandukan peraturan keselamatan

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :


Menyediakan struktur orgasasi bengkel dengan betul.
Menghasilkan carta organisasi bengkel mengikut kelas.
Mengenalpasti peraturan dalam bengkel.

Kemahiran : a. Boleh berperanan dalam organisasi


b. Menjalankan langkah keselamatan semasa aktiviti.

EMK : 1. Keusahawanan(EK5) Prinsip tanggungjawab sosial


2. Nilai murni berdisiplin dan mematuhi peraturan.

Pengetahuan sedia ada : Murid telah didedahkan dengan peraturan-peraturan yang


perlu
dipatuhi di sekolah

Aktiviti : Aktiviti pengajaran dan pembelajaran :


Set Induksi
Guru menceritakan kepentingan untuk melantik seorang pemimpin
dalam
sesebuah organisasi. - Pemimpin sebagai contoh teladan kepada
organisasi.
1. Guru menunjukkan satu contoh carta organisasi bengkel dan
menerangkan
2. tugas-tugas bagi setiap jawatan seperti fomen, penolong fomen dan
ketua kumpulan.
3. Murid memilih fomen dan penolong fomen.
4. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Setelah itu,
setiap kumpulan dikehendaki melantik seorang ketua. ( HOTS
mengabungkan idea dengan menggunakan pemikiran yang kreatif
untuk menghasilkan idea
BBM : 1. Carta keselamatan 2. Kotak pertolongan cemas 3. Alat
pemadam api
4. Apron 5. Panel alatan

Refleksi :
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
......................................

TARIKH : 24.1.2017 HARI : SELASA


Subjek : Bahasa Malaysia Tema : 2.
keselamatan
Kelas : 3 Jujur Unit : 4.
Jaga Keselamatan Diri
Masa : 07.30 am 09.00 am Sistem
Bahasa : Diftong, Vokal

Berganding,

Penjodoh Bilangan
Standard kandungan : 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

Standard Pembelajaran : 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal
berganding,digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada
pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :
Mengenalpasti 3 perkataan diftong dengan tepat
Mengenalpasti 3 perkataan vokal berganding dengan tepat.
Menulis 3 penjodoh bilangan berdasarkan benda hidup dengan
betul.
Objektif Literasi : TIADA
Aktiviti : Aktiviti pengajaran dan pembelajaran :
1. Guru memulakan aktiviti pdp dengan menunjukkan gambar
hidupan di taman.
2. Murid mengenalpasti 3 perkataan diftong ada teks dan 3
perkataan vokal berganding. Guru menjelaskan perbezaan
antara keduanya.
3. Murid menulis penjodoh bilangan berdasarkan 3 gambar yang
dipilih.
4. Murid merumus isi pelajaran dibimbing oleh guru.
Aktiviti Literasi : tiada
Aktiviti Penggayaan : mewarna benda hidup pada buku aktiviti.
Emk : Kreatif
Nilai : kerjasama
BBM : gambar

Refleksi :
...........................................................................................................................................
........................................
Subjek : Pendidikan kesenian muzik Tema :
lukisan
Kelas : 3 Jujur Unit :
bahasa seni visual
Masa : 09.30 am 10.00 am

Standard kandungan : 1.1.1 Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni


visual yang ada pada karya
dalam menggambar.
Standard Pembelajaran : 2.1.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
penggunaan media serta
teknik dan proses dalam penghasilan karya bidang
menggambar.

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :


Mengenalpasi 5 bunyi haiwan dengan tepat.

Aktiviti : Aktiviti pengajaran dan pembelajaran :


1. Guru memulakan aktiviti pdp dengan menunjukkan gambar 5
jenis haiwan.
2. Murid mengenalpasti 5 bunyi haiwan berdasarkan gambar
3. Murid menyebut bunyi haiwan dan menulis bunyi tersebut.
4. Murid merumus isi pelajaran dibimbing oleh guru.
Aktiviti Penggayaan :.
Emk : Kreatif
Nilai : kerjasama
BBM : gambar

Refleksi :
...........................................................................................................................................
........................................
Subjek : Pendidikan kesenian Seni Visual Tema :
lukisan
Kelas : 3 Jujur Unit :
bahasa seni visual
Masa : 10.30 am 11.30 am

Standard kandungan : 1.1.1 Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni


visual yang ada pada karya
dalam menggambar.
Standard Pembelajaran : 2.1.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
penggunaan media serta
teknik dan proses dalam penghasilan karya bidang
menggambar.

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :


Mengenalpasi 5 bunyi haiwan dengan tepat.
Melukis 1 jenis haiwan yang dipelajari
Aktiviti : Aktiviti pengajaran dan pembelajaran :
1. Guru memulakan aktiviti pdp dengan menunjukkan
gambar 5 jenis haiwan.
2. Murid mengenalpasti 5 bunyi haiwan berdasarkan gambar
3. Murid menyebut bunyi haiwan dan menulis bunyi
tersebut.
4. Murid melukis 1 jenis haiwan berdasarkan bunyi yang
dipelajari.
5. Murid merumus isi pelajaran dibimbing oleh guru.
AktiViti Penggayaan :.
Emk : Kreatif
Nilai : kerjasama
BBM : gambar, kertas lukisan, pensel warna.

Refleksi :
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................
Subject : English Theme :
World Of Knowledge
Class : 1 ikhlas Topic :
Sounds Everywhere
Time : 12.00am-1.00am Focused
skill :
Attendance : /18
Learning standard : 1.1.1listen and respond to stimulus given
2.1.1 identify and distinguish the letters in the alphabet
Objective : by the end of the lessons, pupils should be able to :
M : identify 5 sound of animals.

Activities : 1. Teacher ask pupils a few question to elicit pupils responses.


2. Teacher explains the learning content(sound of animals) to the pupil.
3. Teacher conduct a simple activitiy based on animal sound.
4. Teacher ask pupils to identify the sound makes by other pupil.
5. Teacher discuss the answer together with the pupils.
Vocabulary : verbs
Teaching Aids : text book and exercise book.
Multipe Intelligences : verbal linguistic
Assessment : completed exercise
Reflection : ....................................................................................................
...........................................................................................................................................
......................................................................................................................
TARIKH : 11.1.2017 HARI : RABU
Subject : English Theme :
World Of Knowledge
Class : 1 ikhlas Topic :
Sounds Everywhere
Time : 7.30am-8.30am Focused skill
: LISTENING
Attendance : /18
Learning standard : 1.1.1listen and respond to stimulus given
2.1.1 identify and distinguish the letters in the alphabet
Objective : by the end of the lessons, pupils should be able to :
M : identify 5 sound of animals.
Activities : 1. Teacher ask pupils a few question to elicit pupils responses.
2. Teacher explains the learning content(sound of animals) to the pupil.
3. Teacher conduct a simple activitiy based on animal sound.
4. Teacher ask pupils to identify the sound makes by other pupil.
5. Teacher discuss the answer together with the pupils.
Vocabulary : verbs
Teaching Aids : text book and exercise book.
Multipe Intelligences : verbal linguistic
Assessment : completed exercise
Reflection : ....................................................................................................
...........................................................................................................................................
......................................................................................................................
Subjek : Bahasa Malaysia Tema :
Sekolah
Kelas : 3 Jujur Unit : 4.
Jaga keselamatan diri
Masa : 10.30 pm 11.30 pm Sistem
Bahasa : frasa nama & frasa adjektif

Standard kandungan : 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan
ayat secara mekanis dengan
betul dan kemas.
Standard Pembelajaran : 3.2.7 Menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis
dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan kemas.
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :
Menulis 4 frasa dengan betul
Membina 5 ayat majmuk yang mempunyai pola ayat dengan
lengkap.

Objektif Literasi : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :
Tiada

Aktiviti : Aktiviti pengajaran dan pembelajaran :


1. Guru memulakan aktiviti pdp dengan membacakan kad ucapan kepada murid
cemerlang.
2. Murid menulis 4 frasa yang terdapat dalam teks.
3. Murid secara berkumpulan menghasilkan 5 ayat majmuk.
4. Murid menulis 5 ayat majmuk pada buku tulis.
5. Murid merumus isi pelajaran dibimbing oleh guru.
Aktiviti Literasi : tiada
Aktiviti Penggayaan : Murid menulis menggunakan tulisan berangkai.
Emk : Kreatif
Nilai : kerjasama
BBM : kad ucapan

Refleksi :
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................