You are on page 1of 9

Araling panlipunan iv

Detailed lesson plan

I. LAYUNIN

Matapos ang aralin, ang mga mag-aaral ay


inaasahang:

a). Natutukoy ang wasto at di-wastong


pangangasiwa ng likas na

yaman sa bansa.

b). Maisasabuhay ang kahalagahan ng


pangangalaga sa likas na

yaman.

c). Maipapakita ang wastong saloobin ng mga mag-


aaral hingil sa isyung pangkapaligiran.

ii A.PAKSA:

Matalino at Di Matalinong Paraan ng


Pangangasiwa ng mga Likas na Yaman

B.SANGGUNIAN:

Araling Panlipunan IV, LM, Aralin 5 pp. 136-


139
www.wikipedia.com
C. KAGAMITAn:

Laptop, video clips, pisara, tisa, projector

I. PAMAMARAAN
A. PANIMULANG- GAWAIN

Gawaing-guro Gawaing-
mag aaral

1.Pagbati

Magandang umaga mga bata..


Magandang Umaga din po.

2. Panalangin

Magsitayo at tumahimik ang lahat para

sa isang maikling panalangin.

( PRAYER VIDEO PRESENTATION)


( Magsisitayo ang mga bata para

Sa
panalangin)

3. Paglista ng mga lumiban:

Sinu-sino ang lumiban sa klase? Wala po

4. Maikling Panuto:

Bago natin simulan ang ating aralin gusto kong

malinis at walang anumang gamit na


makakasagabal

sa pagkatuto.
Ang mata at ang pandinig ay sa akin lng
nakatuon,kung may katanungan

Manyari lang na magtaas lamang ng kamay.

Malinaw ba mga bata!!!!!


Opo.

B. Balik- Aral

Sino ang nakakaalala ng aralin natin kahapon?


Mam ang aralin po

n
atin kahapon ay tungkol

s
a isyung pangkapaligiran

ng bansa.

Magaling!!

Anu-ano ang isyung pangkapaligiran ang

nakakaapekto sa ating bansa? Magbigay nang

ilang halimbawa.
Global warming

Pagbaha at pagguho

ng lupa.

Polusyon

Bigyan natin ng isang malakas na palakpak


Masaya akong marinig na may natutunan kayo

sa ping-aralan kahapon.

Mayroon pa bang karagdagang katanungan?


Wala na po..

II.PANLINANG NA GAWAIN

A. Pagganyak
Bago tayo magsimula n gating aralin,mayroon akong
Ipapakitang video na may kaugnayan sa tatalakayin
nating aralin.
Suriing mabuti ang video at pagkatapos ay magbigay
ng
Reaksyon hinggil dito.

OKAY!! Ready na ba kayong manuod?


Opo.

( Aktuwal na pagpapakita ng video patungkol sa


Kapaligiran.)

Sa napanuod niyong video, anu-ano ang napansin nyo?

Maruming ilog

Maruming hangin

Malalaking gusali

Maraming basura

B.PAGLALAHAD

Mga bata ang napanuod niyong video ay may kaugnayan


sa aralin natin ngayon. Ang aralin natin ngayon ay
patungkol sa matalino at di-matalinong ng
kalikasan.Narito ang ilang hal. ng matalinong
pangangasiwa. ( Magpapakita ng powerpoint
presentation,sa bawat slides ay magpapaliwanag ang
guro at hihingi ng ilang kasagutan sa mga mag- aaral sa
magiging katanungan ng guro).

A.

Bakit isa sa mahalaga ang paggawa ng hagdan-hagdan


palayan para sa matalinong pangangasiwa ng kalikasan?

Mam! upang
maiwasanang pagguho ng

lupa.

Magaling!

B.

Sa paanong paraan nakakatulong ang pagtatanim ng mga


puno
sa wastong pangangasiwa.
Mam! Sa
pagtatanim ng halaman nakaka-
tulong ito para
maiwasan ang malawa-
kang pagbaha
at tulong din po ito sa
pagkakaroon
ng sariwang hangin.

C.

III.PAGTATALAKAY

Magkakaroon ng Panel Discussion tungkol sa


kahalagahan

ng matalinong pamamaraan ng pangangasiwa ng basura

at ang epekto naman ng di-wastong pangangalaga ng


basura sa tao

pati sa kapaligiran.
IV.PAGLALAHAT

Bilang isang mag-aaral,anu-ano ang maibabahagi niyo

o magagawa niyo para mapabuti ang kapaligiran?

Mainam!!!Lahat ng inyong nabanggit ay pawang mga


tama

Maaasahan ko ba na mula s araw na ito ay


maisasakatuparan

ba natin sa tunay na buhay ang napag-aralan natin?

Opo

Mayroon pa bang ibang katanungan sa araling ito?

Wala na po

V.PAGTATAYA

Lagyan ng tsek ( ) ang bilang kung ang pangungusap ay


nagpapakita ng kaisipang ukol sa matalinong paggamit ng
likas na yaman, at ekis ( ) kung hindi

Gawin ito sa notbuk.

1. Hagdan-hagdang pagtatanim
2. Pagsunog ng mga basura
3. Pagtatatag ng mga sentrong kanlungan para sa
mababangis na hayop at mga ligaw na halaman.
4. Bio-intensive gardening
5. Reuse,Reduce,Recycle

Sagot:

1.

2.
3.

4.

5.

iv.takdang-aralin

Magdala ng mga bagay na puwede nating ibilang sa


reuse,reduce at recycle.

PREPARED BY:

Regina B. San diego