Вы находитесь на странице: 1из 175

1-

( ' . . DOTIBB ).

l i n " i ".

:I'.

'faorpaia . . -.r, &&11 ., .." til 4


1893.

Digitizcd vGoogle
2/2.. 3 3.
/

u. . Ri, 11-ro 1893 .

Digitized Goog [
'

'~

Digitized Goog le
HIE.
-
iiJJ s.11ili :.11
li ,; i
s ~ _ )J. :
.t,
.t . i h, il.
sili il , sII&
si , );& JJi (.,
il), ; i
si i (., , , .11i,
Jt).
i 1892 :il .
iln .
il: s11 40 . Rpoil ,
i BXO)J.JIO '
i r: si
il , si Jt
, il ,
&lt q -.s'. ,~~;, ,
m, s ceil , -
.t JI ? :i s n:Ji JCJJ,
, i1.11 ni, :
, il . IL
r' . 'h
,;k .il .: : ,;::, .s' ' -

Digitizcd vGoogle
lY
2) i , n scJtAoa.i.a
t.1 .r J . il, t,
l!, , , Pa:erop.il.
ir11u ciiAili.s ..2t (
:) ii , .i APY-
rll il .~Q
r spiii.

tt .. 1 .

Digitizcd vGoogle
....

fI.
(ROCBRAETCR RAMRT . . R&).

-----
.1m ,; JJi .d,;i
i :u ri B&JI :
I n "i ri" . . , BliIB,J; \
mil t 1891 ., t.11 . ri -(
.1. t. ::u.: i. ,~;u n ,
1
:: ,~;t . ., ti JPOII'
::u r :: &n~ oe-r,J;i 1

i ,;t... .11i:: ,;i~ t. \


1

,; .1, s otlmel ri, i


.11, RyJJma r, ,~;.1. ' (
ir: J1i&.U1 :: D'!"'t
.11t .11i, .t:: &'It
:: t t, t i.&II' r
. llJi: ; ., ,~; ::.11i ,~;~~
.1, Ji, r. - 1

m.1 ll ,~;t.1o mv Jl&epiuo:::,


.11 .;n sIJ(, ;
m.11 sc.11il.t;oai.a i r
m.i .1, .q, 'l'lO
.lli , ::u.Ju .. t
iu: .JIG ~ pesyn-
1

Digitizcd vGoogle
---
.......
2

:'. ul s'k)l;i. eliie


. JI )l;'k 'kn
,~~;il. t : i ~~&.:~
ri .11 . . , . .
, . . , - l, ~ ,
r, r. r ., I'.
mm t: .
.: .1: ,
:II r: si ,11;: i.11-.1
ii, -.: 'k,
i :
i . .1 r)(i, .1
i, ::'. JIJI .I :

. JI i i.
ti
r ::, .
: i., :: i: 'k
:: ,J~;i. i
.d.t . :, .1,
i, , ri, , m
; i: ,
.I n .
It Jir : t, t
JI., i sJir 1
: ilr i.1. 1 t'
r .1 r,
,11; :. , :s tm i
'. l sJi. i ,
, t
i, , , .
t .
.J&i r si
si :.r s: .I
; .'k.J~;, , n:, : i
: :i.I~, ,
,; n r JI ri, .t~> t"

Digitizcd vGoogle
3

.il. .1i,. ,~; .., . .. :


ii : r r.ll. .ri
-., .1 m.11 i,
J
~ l .:.11i. .11
.-: si. s111 .
.1 i im sn ~ &i
, .II :
.11 , .u..
t.
-ril s ::r
r ...& ,.1 ::.:i
iu .11 ,~~;l ,
isi.. ~ ,i1.11 .1il .1s
n JI,!I; 1 i. ;
JI ,~~; ssi t
iJJ riJ &I'
u.i.. : s.: ,~~; .l
, .ll~ .: ,;. .,

si ,~~; . iJ,;i, . ,
:. .t .11:, )(u.:

i -i.J, i.
,~~; , :

n. .IIm : t, il
. .

. . :.

i , i
, .:,; u sJi
:i. : ..s.: n
. niJ~ i, .Ji . .
.1.1ri . . lloeua .1,
r .1 s um. s
~ s ,;s ~
<:. .1J i
~~&.~ .: ~ p~oii' r()-
1"

Digitizcd vGoogle
-- ------... ' 1

4
n i, .u i . i
.Jm11t Ji, i.1i .l.rr
sc.'liJJ,oaiax, .1.1 .1 .ri
ri, .1 r
.1 t.
. si 11.
B.Jriaie ero, & Jit , .t .1 .r
r. t .1 .1 .q
m:, .1r.;tm: c:cJit : Jiexiax
&J[Ji n.ti, .1 tw
,:, C.I{II&.IOC .I .1i ,
.11 .t it, t
.11 t.r ,I.J -
.
m1 .11 .1t . -
.
iJi t.;iJJ r,.; Ji r s
:~m ui, ,.;, )J;
Ji, :l
l Ji, .1 , :
1LI .1i , mi
m,, m i t:, &i
i.
nocJit.a;ro , DJiiXO,J;a il I
"i . i" . . , t.l()
i: t.ti t. t it JiiJI()
t r. iri t.m
{420--424), t.l ,.;.1 ,
.I ero , , 11 mi . .
.1 11, u, .1
II][OXO,J;OII' u poJ.JOII.
.-u .i,
sm 11. ,.;i .rr
i "" cun . .
' IV . R i ~ (40): , -m..
afapcil, .r rp&JOI&neca.a opll& ,
~ .1!' no &II r ci,~;.1a. &JDI.Iia &8&
us. r n .1 11i ..

Digitizcd vGoogle
. . POAB.ICJI 1836 r. ' rl )(~~
: ceni &r i~; ., .11 &1!.J
- ,~;: ri, 11 ' t ~i,
-:u.Jr: .1, ' B'll
1856 r. 11 i . . '
m ero ' :-. ~.
. i:, .~ :~
m i. i.;i Hirocaro .11 ..m
6.11i, s i :&.'I i
,11;0 ~i. ~i ~&JJ:,
. ., .: .Jii ,~~;ii
: i.:. iil u :Jt: Jt:iax;
J.O n ,~; z u 11'11
.:~ i:. lloJ. .lii: Hiroc:aro i
.I . . z &'It JI&Jt:opycco ri,
mil .riJi i uJI
,~;. JIO.IOJ.OCT r. .1 i;
ncen m~ ' ii:.l 'll
. iri ,~~;
: s.J ii J:iit
-i . AJt:. . i . . r
. r 11, ,~;
z. saJieii' ".I&,II; J..tD" . . . .
..i1, s 11. &JI.J ~:
MR.iloma, r, R,~~;z. ' iri
il' xuiilmel il 'l! 11 Ji
r~i. . . &JI', -Ji
&r JI& si. . .
..Jfr II . "il . . . ,~;. 41' 1866 .
i "0 : i t
~P.IJ.OB onpil41'. .l l .I
, i. : ,
BO.IBiJ :' & CAi.ii&T, O,II;&BB.I'II ' ceil .181f
i, 1866 n . . ~
.1 . 8"L i,~;i r -.J.Ju.r
~ ' ' pyJ.&X'L' . ,

Digitizcd vGoogle
s.t iJ ,
ii .(' s.
: D S& t .;ili
~.
il , CJIY&.'I , ..
. . i. ii : "
: :il . . . ::~
.11i, .1il, .1 .
. il
, t: .11i
.". il, i .i
il i:
ri. .ri .'l .11d.
, , . cAoaJn
1 rt -.'l,
.1 . : JJ ,
:. iil .;, Ji
i .1 .I .1 , .11 11, ()
: , .1 .1 Ji.1 .
" i: il", :r
:, m.1 1854 . .Jii It : ri
u .11-i>: " :
ril i, :
.1 J[ s .
o.'IJI r , JI i>.
.; BOSiJJI&H , ,I;OCT&JIOC y,I;'IJn BO.Iil Ilpo-
:LICJI& OJII0 1 yii&JICJI oymePJJ:JIC: JI,
: apilie . orpac.I Jl , .11
: ..1 ,
i , i i
i,
, i ::i. s
i, i , .l:; r
s .Ji
illm ; , s ili .; ". a.o~ile
\ .iir il,q i, sil -
i

Digitizcd vGoogle
7

11JJ, .119 , s.1 cnpaeA.I~oe.l


.1. ns.i.: :r r n.1: s.
' ceiJ r, .~r
;r & .
.il : .r ,~; .d
:nm .11il, o.1ile z
m. :.: ;r; nilce; il
.r : , sa .11i '
il r, :
.. &JJ& .1 si. i
n, JIJ.:
.lii.::; OSBOJI.S:.II ceiJ .IS n
s ilJJ i i .J;epzaJic. r
ti.:; s.1il JI.I.
ii.I SJI, :: co;r;epzai
d il. '~! s.11 .J; z
.:, , i.: &i. il
J.J ;r; sa ;~;, i .! '~J, i
O.IiJ & .
u Ji. ,
.11 i.11 ri :
t- u .J,
i. i .1ii: Htrocaro :.r
Ji.:i s i. :. .!i.:i:
:.
R s,dli. , B8JIUII' .
I i sis
r iJi~ ,
.In ur JiiJDiie t:
..r . . .1i t. .
. . . si "i
i . n, "s .I .t.
.~ r: "s,
..: JIJ:, :.
.g &JI, . .1-;
. 'l'8.U . : ,. s , : n

Digitizcd vGoogle
8
v, t ,q'
.1 u il t , .
rr s .1.1. v.1. r.
.: , &JI ' .
: ~i, : pecaJIJIE:CJI i1111 .1t l
AJIJI . 0.1, n
ero .i ' il,
.-;' t>i IIO.Ioo..y &
oc.atJiro. iJi t
: m n.
i ".I JI" (1862 r.) "
r:t" (1874 .) zJI .1
i . ~, u , '. "0 iJ
n" (1861) r.) si . . .' .I
t .1r , .1
, BCiJII 'lpyaii'I JI. CaMOC'l08TeJJBO .
si t Jir u po
,a:oJ:zu . . , 80- .
Ji s.I p;&JI i. ~
roca onmaro tr BJIO.IOa r.
CoueiJI . .1i
i.. r tJiei 'i iJn.
. i JiJir t 'h r
i iJ , , i
r iJi
. .1 i ,d .
t . .r. ero .ll
.1, i.. .1
.1 iJ.J ; . .1
. ero .tI ; LI

.IJI , r., 6.1 uu .


,~;JI .1 Ji
n , .11i ,J;11 .
i oospiJ&JJ &II,
. s.~ ~ ' &'It .~i
., u aru~ ~n ~&.1811-

Digitizcd vGoogle
9

l]( .r .r. sJI :.t ero i


.~ i. ::.
i JI& Ji: JioJioi: ..tat.l~
: i Ji .r . ~i
iil ,~; Ji iu,
u :: ,.;: .D
. .1 i r
aslilRa :
,1, .tr Jii.
.tr . ,t ~
( .t), JJ.o si , ~
..t, I ,u~ t..t,
,k.i .t.11 r. , .;ir
.l .t: i ,
G .:.11 t r, sacJ(yr i
~ : . ;t rq
~r ~ r (.,
i oJitse, Ji, ~Dl
t, PJII&, r ,.)
(., .-r ,'l 'f:.").
. t. ..tr .t.t~
. u :: c.;t
JI&&, .d .1 , .mi
r.1l u, r.m :-,l,JI&i ero
,~; .;i " : r
:t", t:: .~;r :& t
lt ," i i. R ,1, : JIOoo
c.rkAi: ir :t : "0
.q r &6& n,
t ( .rki r.~;
. . ::. Ji), , JI
' iJ' , .! sa 20 .d .d.
.d ii., r
:JI~' CKDCJJ'i: ",088i 6&" (08'1.'1R
II.Ieme) " ui asiD&". .d.i r
&Ji il-I ~ & i , ~

Digitizcd vGoogle
10
.11i. I rJ(
, CJISaHRaJI III. :, ROCJI&8 .& sar.II&BiJI-
~.1.11 ~: " ti si st
", AJI.II : " i Lii
i, m :", . " t 11 i.
Ji l]( ru
ri, ~&lii:: " ...
.11i ..1
. sJi, i
ri.. JIJI i.11
.J.JI r. ..1i , " s:s
r:t" tJI :t r
i 70 80- . .. :
.Jii .1 ,t
i q ri. i ,
( , : t) ,
, ., :~ mi .~; ptso ?J:
. ;tm ;. t .1
.t.. s.t .~;u
; .1i , .
.11t i. , i
t .r. .:.
t , r.r , i JISLIR&,
t s ...Ji tt i t.1 copielt
.11tq .
.1i tt rq
, S.!i , .J,
,
t, t, ~t
6.1 t.
ri~ . . - :u
v[ .;i. "0 ~:!l!~~- C!Jaf!~cou ! ____ _
noai_!l" 1860 .' ( 154 .)-n s ,~;
. . .lir t~.

\
,~~; .t;r ,~~; . . 'Ji .
~ omeJI , .!: . . -

Digitizcd vGoogle
11

: 1843 r. i "
i si". .1 .
.I t; ~ .n.
t, r .1 . peAOJJ&
raearo ui. ,;il~i
, ~ st su s
si , tt ~
ii' : . t il JI&
mi .1 i1.1J ~:
i, ri i . t
t,
s . :.1s: ;~;:
: i ~t .li:i, 1
1
scte , t 1
1
t , , . ''
i . i
i, , il il,
.I i. il
.'I . !\ .w;i
il : ril . i : ~

. 11 Jitu: i:, t '

Ji il 11 cJit si.
i w 3tll", ,~; ,
mal" , i
70 80 r r "0 .1 ' i

Ji si".
ril sil :tis i .: ,
(.11, :., Jl, iJJi, .1, .;lil
; , .11 ; BO,JI;Iil-
c.1es), 11. (~-: r: ), ~ (rope,
u; i, JJI .), co.u. (
&Ji, i); .t (.11, "&, ml), i
(.;~, , J1), , w (, riJ), 1.
nw.a (); il r 31- 33 . ;
. (.111 ' r, zaz.q, u,
); . ~,; :i .1 ,~; ( s, )

Digitizcd vGoogle
12
. 36; Jm& (:-.;'i~, :'i-, s; c:il
meie .1; , .1, JJ); t (i iJoJSS;
6-IJJJ si n.1, , s, , :
.), (:.!. , n.l, JIO.IO,II;OI, ,
eceJird), , .t (.1 .;t, , .1),
. (t, ), , mytUJ, . ~
{u, .;, : .), {, JIJ06o,
:, t, .1), (, t.;), (
}, :li.w (.;, ., :.J,;),
(.1, ), n ut (,d), mmep~ (
, .1tu, , 'r JJt -"s
i. ' "i "., n, -'IIi), ..t
(.1, ); .i t11 .; 84 .; ymonum
(), ptU.wn (rope, .;), c.aeaw (, ,~;), ,
,Ju ( t .11 97;
z.;i ,~; 100-102); . (,
,.s.:, .1 i, 6ui ); (.;
; ae.!eile .1-: u; .;i Ji-
.IJ); (, s.1i, ; .r :.11r
t); eum1 , m, nymo, (, .;t,
, .r , si -. ;
.u: t t t; i; s;
.il .r, ,~;, , . .11, z;
. s: :.1 .aailia 132);
XAIO'Q SQJf(I (JI.! .I& 1 )1;-i, , C.IIbl CJIOBa);
(.; , .1, , piJsa, ); n..tame
(-,.s.t, -.1); (.; .;
iJ-.!); (.1, z), , no.te (.111,
.J.) (rope, .11).
i i.r "'' .11m
.1 , sari ' ,
.,~;, :u, ~m, r ~, .;, l
.1.
B'lt ~i . .
.I ~ ri .
.t D ,.,., cuaax'lt, '

Digitizcd vGoogle
13

piii'ka:x. ti ri Ji:, eJie JI.IJ


.i 1860 ., .,~~;i .r
. , .Jii Ji
i i m " tf
.si tn it" (1864 .), "
~ , "~ i " (1867 r.). ~
i :. t JiiJ;:
&' , ' TOII' CJit .lf .iJ:, .,
i iJ .1 i
II&JIOpyccKX' I' iJ.11 1 ' COpoBO&,II;eBi
t ..1 i.
1865 . . . u "i . .
,~;. ." iJJi (310 .) .t,~~;i "
1> si r, n nompiii ".
.I i .1
: ili, t t. :t
t KOO.IOiJI. Q :JI .J;8 ' PocciJI
..1 i. i Jii ri
.1t. 1859 . mJIO .J;.J
i t, n :
ui- i .:: iJ si.
noe.ro i :.r i.
i 6- i yciJJio J.
t .11. -ti iJi :.
t .1 n.m,
, .1, , .t.: n,
J(t.&JI .II t , pac-
npetJiei .11i.11& :. - ::
. Ji I.;i .~ iJ
ri, .. )[)( , ; . Blilpu
~I n~: :iu ..; i
, ti i : ili-
ui:ie iJ:: .
i &.l& .1mi r.t. .
Ji ,~;I( : {1-80); u n

Digitized Google
14
Q a'i-.riJ (81-232) :ilil, o.uii i>.:il (233-
.310). . r.1 .~J~ : iuoe.
s.1iJi ~ .
.riJ w i, i
iJ &s ,.
113CJiiloaie i & (
ri ~), i .il ,
ri clielt i. r. uiJe r s
i .: mi , ..,
n.1 . : , . iJ t
.i : :i .: .1i
il . . 1861) r. .. ilct,
r
, .. ."l
~
ri .1 i ..Jir'l> ti, i
, ,; .11 r
, , ,
: .Ji :

iJ .;il.: .t.,
i.1 ili.
.1i . . : i 1866 r.
i .
i iJ.11 Ji (, .,
.). i iJi,
:, .11 :: ., IJd-
.10 i. .Ii
, il; . .
"i" (1880 .); i x.u:iJa
1885 . i.t i "..1i>
iJ"~ : . . ~
.1.11 JI .;ril i. iJ 1887 . mJio
i:i "stoire du pain toutes les epoques et chez
tous les peuples", i r, ,.11 , ["
il ri, i
.~~.~& "Cbleb v poverach zvyciclt. lidu eskel"
{1886), .. .: "Starodawne sposouy przyrztd-
zania chleba" ".iJ" 1890 r. ii G-

Digitizcd vGoogle
15
moe i "D Brod im Spiegel schweizer-deutschf'r
Volkssprache und Sitte" (1868 r.).
s~,~;i t-~r r coxpalfAO
m ~, .i r
r i.. .t s.:~i r
.r~ Bepn, s~ .r
.1.: r, i il notpil
: ~. a.rJie ,.; i . s
s, l , Itopsx, .
..i ~i s ;~i i .
i s ~ zi v t ~.
Ji Wi s
~ ~][~, ' CBJISB JIB~BiJIJI . . .'l
u~. BoJimol l ~ s
&3 SJIOI ~. s s
: s:t: .1 roJioa,
, t , -~,;,
IOBOCJJaJIBCR.i .I, IS JI ~S,
11, ~, ~, ut t
..I, .
: .i ~,
,~~;n . ~m ::
i ~i
n i. ~.11 , ; ,
, s, i st, ,~;~JI: r
r iu, .i
t r t
ril t . i :r ,~;~
Jt: .11. i: . sa'lei
t, x~pt, r uo
.. . m-u, ~r n
,.i :l xeo.rori (Nakres slovanskeho bajeslovi,
1891 .), .n pas.-t.rae i
. 'li r, . s~ ;
' C.laJIHCR][ I ~ ' . ,.;pee-rpe-
1fee&i.a: . . r~ (66- 68). iJ r~ -

Digitizcd vGoogle
16

~ oJiie , i i.: ( .1i;


_qJ.), ~ .:s s: riJ .t
~ ra;r;aeJio. u il .:. t
; :i t .1.: 11 .u
t.u; ,~;i.: .~t,~;n'l
.I&i C:&&SOR ili .ril.
.: r.1:, i 1, " t,
.1.1i t q sc.!liJ,~;oaie, .1
:r .11i, r, ,~;
t r rr :iu. i
i "0 . . t. ti" . .
:i ,~~; ;r;.1 , ":~
scJiflxoai sr.11 :i.1 l
".
:i :ti s:tfl: . r::: o.zecm,
11 r .: :t l, , ,~;
..I .s. t i:
- .!lt. n, s ,.
, s t s.:, . sil
iJ , s st: .zeil siJa:
(=) . iJ s'i {u. .
fl .mt ,~~;.). iJ .1t .ti .il&
, i.: t, ,~~;i ::
i , J[: .1t t.-;r., nm
m .~ .11. . r.:
:: .,.
t., , , .
i "0 . i .:$
::r.tSB&JIO ( 102 .) n. .
Jl 2 . "i .. . . JJ;pe.
1866. i r u i, .r
St CJCJiiJ .!Ji. ,~~;&
'i $ .r liiBo~ Il,
J:&.: ~ .-. .1 rr
Depiua. .11 o.Joae.IIIil'X .t;&Jt. uu,
Jl '. J su.ii'fiUU1D

Digitizcd vGoogle
17
..;. i 11 i "
.iln f)il ~,
'ns ero ,11;.1.1 , : :ilpil, copom.r
.~; ? c.raWIJicaro iJ .Wi
.~;r ,i; .;" (1 02); ze
:: i n :,
."111QIO'JI .m:)[ r si Jiv
i K&J[O .. :i ceia.nma
.1i ., ':kt imi i ero
, :!, :::i :
ii <r.n &&! .; ~118
.;. U oo.ailil , RV111t r.r.liI
&&1111 nt . .li ;~~. 6(2n .11'
. si irca.'I: " n.;i (
60- )(), BeJI8ill Jre JU84 B&BT&IUIO.CT 8C'.!'IIAOI&
Te.JJI 'fl .JI&IIU S&Jrieii J'Ii ./18JiiBOB Jr.
~ J~,& .uoesis :~ri &r'J>' ~~&pG,J(Ot,.-
iJi 'ful ero l1~ ~ . i&&
i COGJIOI8elli .J. pe:_a;nauei.ot ' i r
~- 11 :Qel'(). &I, saJl'k~IDIJiiX'J.' Jla$; 'JI" C&lfbl:t" p&lllc;
s r. Hevy.11.peJ16; d~ C&J108!<0JJie. 811J8d
~8 ~!(U &t JIB O.ISoDaTC.II ~ :: flllJJJ JB.!Ie-
R&T.:, .1 :ut~ Ji v... il,- ilz
. ~ r-a; rotoaro J z~

:ii sJI'IJ:', CBQ.IRO coJUI'IJ-


ac DCeii'i JI aJIIDQI JI:.
Jii sacaJiaJio II ~ , m
r m c:iJID Jr il::,
, &i iU sJ s.'h.:q, lln
.r i, s u- ~ ,: i.
JlsQ' . ~ Ji:~ .... &Ja,ta ~i -&: .JO,r.ell
&J1 )[ ye~txon :; : g ill pa6orff'.
npiellt)B'i. sd,-:~ iu 7 ~r, zr
; UIS!.>".IO'ff-: . JHi0.4Q JI' JJa'l; ti. 81JTd ~:CU:.
JIOU r ; . ZJIII ile 6: ~~ 61t'Y
.. !1011; .tu":.&e, AD", n:;, Q c'r})ePii -~
3

Digitizcd vGoogle
18
. .1 .tt.i .1fil.i
r .t r )
il .;.1z .i " (31!i,
, 17-18). , .1ii
paseJJac rfl i ~ OO.II&Jf
&. .Jil,
~ , r.'i pJ,Iil&5
n JJ, ~.t .i
r . . : " r ,.
. , iJil i~
rl .,~;i ~ .1 i,
::q .Ji :, Q.11r
:: u,. .tr n.ul; aa.rr., ,r,
::: sJJi,.r
, n i.1 .r
uil u r d .
n .i .D.JI )l;
si,-.-, . IIJIOrooaro .1:
r !., . p()'IDD(o
,.;i .111 n.di n i"
(. . r., , 153).
Iii " :: s11i odpqot.. "
&.! ri . , .ri
m.m r ( r.) ~
. ii n..
t r i ul i
.Apyroe D (1866 r.) 'ii
a111J1Cont:e~ J~3 t .tti ( JJOJ[.
.i.r). r :: !i-r
ero 11i, . 19- 20. .11i ,
, () , .ri
- r a:sJD&, o.uuaro .r .J&II

, apiJ1!ia 1!&.I: JI' iu., OTOilJ


1' B&UJJiJ . uro,un . .JieCOIIIIiDe c.tiAR pas-
,do~eia 118.i upi:i t ,. u~
paa~ue~ .. ~rn yze: . !l'ui~ Jr&-

Digitizcd vGoogle
19
r, -JJ
, t r ,wyra.
1867 : JJ
r ~i.: " . Q~ cz
43" ( . "" . . .) 44 .
"0 u: " ( ". -JJt" .
.apxeo.r. .) 19 . i ,
( .1 r ), ,11;0 sr :
t .ti i,
:.

:. .:i .1t m-
m . 60 r,~~;& i .11
:u, :i. . s. ,
m :,
.11 :. ut
r si .11 .11 (, ,~;oJJa,
, :j, .~, , r, , ~, i,~;,
, ) mi .1u ,~~; :d
(,~; t, r ~ : .). .1t
t,~~; i, - .Ji,
& ~ . . .11, i -
. i:. sJI .11i .~t
.r si s . . :
t :&Jt JI-:LIII, CIIS .I ,
.11 t, &J.
u.11 i iu
,J;OXOOII', && .Ii t t,
i .r'i , .l.
. -JJ
s t, : u &.II
.....:u 6. lt t
z n , id i
CJiJI&.I i q 1i si
ni: O.IJioe UJI&ie K'J ODJ)JJJI' , C.IO&UIDJICS
.~ ~n uot, n lipuo.
tol , .r,P j .,..n &. ~;.. .

Digitized Google
20
Jiero r.t
il .JI-i .~;.
.1i. ;a:oil: r
{1867 r.), . (1889),
. Ji (1883 1891), r. .'l (1890),
r. -:r {1891) . . (1892 .).
;: ' ni ( IV :. "
i" . . . ,!\. . 1867 .), . .J
( . . 1890, N! 1) . ( IV .
. .- . ) t.t
: :it. i
::iJciJ . .Ir.
." .t omXl> )J; ;:
Jii" ::.11 .1. aoJiiJe
RPJR'O iJl il :iJ. 1867
roxa .:Ji . r r i; i.'l .
r' noepa.iiCJI ()]( ;'lil,;i.
ir& 1..11 " i" { 57)
i . .JJ ( . .'I. il.)
r. - ( Nakres slov. bajeslovi)
il il . &, t
il :r .r ti; ' -
i ,;, :.11 ceiJ :i
R, s . .11t
. i n : i
i - , -s.~;
.. .11t il,;
vi i. i ::
,~;epeil; -il.;ss, r,;il
Ji:: si Ji, Jit,
, u:, . Milie s
i I:: r, w. v n
iJ r:Jt ea.J.IIX'I., ~ i. u,-
8.1~ L 'kpoJit:X!J>. )(t. && il .IIIIIJIOKO,
. .:d :soro ~ ~aro . D8110p11'Rail... c.IJIOII'
~. ~:u uacoarem. KJJr&.!AC'It: .-n .. lJD-
tpi i;~.~sll~ owta'l'CJI~ Uld;ia~r: ~~, JJI)il-

Digitizcd vGoogle
21
ns : .: :ri.t.:.
t i i -
t, i ii 6
ii t r.
i , sti .
. rj, : . i,
li: IIi . '~. .i..11,
ni, iti. mi, .:t
nt
I'-.h ru V . "Zblor \viadomosci do antrop.
k1ajowej". m .
: (k\vestionariusz) .11.11 i ct,J.ti
t (SoMtka). r&l& Ji
tJi ..t iu t "Wisla",
1 . "" 1891 . ~n :iJi
. .
1870 "n.: 3"
.:.h 11 .; t..-.?J J1i", mi
1871 . t 134 . 1875 .
i Ji t: " i tl
.t; , m tr, ~
t , JS8. 1 ~
i n,t R
JJi ti .
i, :t:, t
IR
, :'h .1 -~. t
ptmei, :r ~ ~.!l::.
~11. : l;, .;i. .
J ;~; i~, &
,11.u 11 , .. ~
ne &6,JJ: 33 C.tanie . - n.,.t
I'1 i~~,
. :i, ~ t:,
s.11 x.c.Ju 1 ~i ,-
. ' ,JI;JI./1 &Ji nparo ' &' 0,11;J~ (0r: 1 22).

Digitizcd vGoogle
"d", t.Jt u.1 mi, r
rr t .d .1. To.1JW
. 62-64 .1. :t ::.t
.: ..s.1, ,~~;~.
JI .:it Ji , ,
: "u . .~~;, ,~; .11m,
t: .1 . .r . & .~;t
iils .1, 'h
,1;81 ,IJ;: )J;.I, .I. zedJik, zedel 'h. sessel
t mi t; .~~;, .~;
.;.I-JJ., .~~;.;-,~~;,
. -.., ,~;- m
i : :.It .t, .;.;
JIJI , . - .;, JI'Iii
u, malva moschata-paceie mWI (
ii ..pyrx-althea officinalis .1 malva silvestris).
.1 i si s-.
. ( ,~~;t R. ,~~; t).
u .ute, i Aeaa
cis (1468 r.) .u. (zinziber offici-
nale), t, &I , s
.1 ,~;.~;s ui ti i
(zenzevere, giengiero, ingwer, ). ;:
.i.u: .i ::.11. )l;,
tm, epeiJio . . ::
. .: ui:i, .
"n", JI, t, "
u r 11 , . . 1867 . ' ,11;
,~~;, .. 1877 1878 ~, u .u
in uJIl". D : .1
" uil", " i
" i :.1
apflia" r. . .11 n.q,
il .1 ri, no .r
A&Ze coutia, st : .,u;1 .
, i )[' ,u; t 1875 -

Digitizcd vGoogle
&: " ; t, . JI, .1
:u: ,t s, : t ,,
.11 , ui, r .DQ
,u - r, l -.t ,t
.I: A&poii'I'OO'i', ypuueiiU r.rr .1i:~
.. . ee6t
r, r, :- n n o.ISi ,i..
JIJO,e uyu, .,. .....,. ui ,u ".
i . t 70- n 80-
, u :.1 .11 r
si r.1 n: .;::, .;&Ji
.;:: i ~t,i 60- ,
:,~ri, .ri ,.
i, ,d.1
.! .dii, u 1877
i :.1l nt XYI . .1 1887
r. :: ,u RO.IJI,E&X. ri
~ i i .1z,
t:11 :t ,
t rt, ~ r.
:.1 ri rJI
t S i u .tr ~r :
"i t (1874 1'.)",
"Muop. il XYI ." (1877) "R
. " . . . (1886 .).
s,~;i 'k ; :'
i .t:i, .~;r .1.1i; ocil "
s~i I : i,
t ,.i nt :iJJ, .
::r i: .1, ,t.1r ,
ilr i ,s d iu
. ,q.u. ,.;i ,-.
.d.ti, i .t~lt mi ' n ,t
.ii. r0111 .-.ri
.. dora~o~J. euoro co~paawia
uieel'lt, ' w ~ AOCOBIICTSaJIR,

Digitizcd vGoogle
~ .. .. .:.l\1. onepttpyr lta.tt, i.t. :rt iie.ri-
.'!t . .:., . ~'h
; . ~.h i i. r.tl~.
.~. . . ,J1f~r :
.X:YJ ~/.: (tese.r~ .11.t11uis) ....1 Ji :u
~~.lo.l ;J~ .n..: I!UIII& (53 .). iJ
~. '&$ .11~ :.t, : "m
9R r.ut" .ut.()C.JJ!UI. {1571 .~) .n ncJI .6'i
,.188I ti. IcJI -", i, :
. '!lm"-t'i , .:
.f>. ..i, , .1. ,
.i, Q tm
t, _ , ,
. .I . ll ,
( peJJ,OJiaraec ). vi
si>.11 : 1) t, 2) ::tt, 3)
.11 t . 4) .r.. &i
t. r.11a:h .i> .rr
mu, ~, , t~ .:_& :it t
t ' 12 .11r i t. .11
r.11 ,m .k 'i s.ti,.;i
.pasx:~p~ t, ~i iiODI.I w i 'i i
.r (1878 .) i
cpO,JtHX'io i (80-:: 'i). .~:fl
. Jii .zi,
. : " BJttc ,
., &'i-, i i t
moJipol .. :
mi. Pastp'io t u: fl
t . t::'i, .n:: '&. ~.i
: Pl.> J . iJJ;eftie.,. i". . -
t: r.t r-6 CIIDOJIBI!OOo i epov:ecuro

. .
~.~ i
. -~-.~,,'i .. .t cJia ~t sa..
J':tJO!Iae~~~:. ~ ~~l w,; x.tt.D'II (14~50);
.&J .3i l :. ~ 11 n.
i no.moy" :t. c.ttJtyw pien: 1) .

Digitizcd vGoogle
25
fia.:l a nl! , 4;iJI i> ,11/h
Ji, J., cyxaro i :u:tca
; 2) i.i. t;
3). ,1; 4) &JJ, i.: ,ti.: t
.:i ero ti .1i, r;
~.i t; .1 , i
s wi4. u,
.1 sr JI&
:; 5) .1 i. t n11-
.1 , i., r
i t .'l ,~~; i; 6) ua-
aJa, RI &:' nt OJie, . 1
.:: : , ll

.: ,J;Ir .\!,
ti; &J: &.I& il
.'I , 7) ,
i u : h
h ~i : .I 1
einschatlttelung. i t. u
. .iJI G :
::h.
". il XYI ."
)J; ".1 ropct u.
uh :JJ il ~, t- h
". , . u o(i
.~ &JI . ; ~r
i, . : JI'
i 6.'l uili C.!lot, 'l'u
".10.11. " 1878 r. (t.!l ).
iJ.aa, i :i.~1, I o.:tiu, rt
,~~;i . i, ui: t
, il r i, n..
~:t. .11il, c&.!lt t . 'f:,
(12-14), Be.tecil, .1t . (22), , !
06.1, (28--31, 36, 6~, 97), i .1
(44), s ' (44, 45), . 1 CJIOB'i u

Digitizod yGoogle
~t (48-50), : (62), :t r.11 (79, 94),
: u (84-90), i iii
: ( pi>-k, =.m. ramus, i,
) . (105), .i , ~
(112), C::BOJii> &JI {114), (125),
il . (148), nili .11 {151). i
u., .i i ii,
i 1860 ., .t -k s
., ::.11 .i
.

1878 . t vi .1
s i -l~i
-& ~u3 ~ r (89 .). IJ
i t .tm :::: i.J:. . i
.1f ti : .s;i,
:t .'l.
, , , um: Jit
.11. l>:, .
; t. ::h; il
nJii; .s; r i: t,
i 1" r.1 .t i, i111 ,
il JI. : 1-
i , ril :: .t::
i hi . :
mi .i, i iJi
i . . . .!J
it , tt il
.1 iri: "s uro, il
n, :i u . n.
&J. , ., t t r".
:: (29-34), amemia n
q ;~;i, t :
epeA&BLI .1m i. .
t 11 Jiil 'lt: ...... "
&Jii ti .
.ti . ~. ti i.t:J

Digitized yGoogle
27
t, ,;,.1 i 1. I'.h "
:u: i .... .
ii i ,
s. .....
'.h ;i .r iu.
,di i
; .r:r :
-i uii, :.t ,
i t.: , .11m
, i i . .,
:, s i ,
..:t )I.i. R . spiri.
: 21 : i ... :
: .11-Jim .
i .11t
, .11 ill :.
. :il : , O)I.HO
i:, ili. i t ,J
i ,;r; -~i " .....
.11 u i .Ji iJi
s -i t: .~ r
. .1 .'IJI , H'h
..1 s, t, :ti
JI r :Ji..
i t .t
. Jiat, n
ti .r'J;, t nt
t r, .tt, aailiL
siJ! r, mm .11i il
'J;- (;, r, , .10), 0 .1 -
r- i (, .'lr),
.t, ,t.11 isi. t
r (. s, , .11, , . ('
,, .11, t:. ). t t i
i : xilmee ( ,!;i ',
-t, il, r il.t

Digitizcd vGoogle
. (, t , .10'r ),
(i t t .1 ,
. , , , , ), 3&-
:-h (21, 25) , ,
ri. 24 . u.: .t
:., " ", . . .
ocJiilee .: s~ il.J i ,
1 . ".1r " (il.!.),
"il" (:.11, . 94), Kpu1t'ta~t~
1 . (<~i). .. t
.IJ il, il r, t.11, ,
, :Ji. t, t&&
.; . . t, .; 11 .
.11 t .1 t ili ..
r t i.
t t. u .D. .mt,
i ti uilce. om.ro
i t scJIboanie ::.11 i
iJJieia .h. .
r: " Ji- t
. 1'. oo.'lmi i; cil .;il:
u t, .;il RJ~ 11 .r
'li il .J
ti il.'l
". JI .1.. JII'
i . ., <; ~i
onpeilei.IJ. ":-J~i :.Ii ,
., .JJ i.Ii u
:. . t, s .I.t.
:.hi -r il.1a t. n,
i r s:,
... ~. il
t, . . t l'Oro i.:,
, i, t t. Jlyme .~t u
~l .r .t, t r.
saueie &&i, 11 Jt :pk&Q 1

Digitizcd vGoogle
29
ycrol ~.11 Jrm .J
i:. i. oor.laco 1:
nri, :: t i, I
.1 :, , ,
.1. st , st~, .!(t
t, !J ".
carJJ fl .l si t'l
s i, uf~ &.I
t t
t:. 'h.ti t t i!.1 ,.
i . "JIJI , r 'h.to :
)(, j :rJiII
Ji, i .~;i..:; si
: .1i i
i, iiiJI ..i'".
il t, .111l
.tere .~; : !J. D,.r, r
opeAifJJeie opeiiJJJITCJI i i
r i sui il.:i
ii il :i, ru
i. Bllmi i. t.1i d
:R:: i:: st.ri, :,
. :.t-11, t u
, )f!Je:iJI ~ CJJ01'8 s ,
rd .11 u:, .!
JI .11: Jii , -
::-11 .11 st cii.J;yiOie
panip~ .u-i[5+5], .-i[5+5] BJI '[5+3],
.:-'[8+6], uJt-2(6+6]. il
.R&JI ~t.r: .!11: r. Oupe.J.iJJie-
ie pasdpa s Ut .dJo. . :ilm:o:roe. ::,
o.tie, . mui p.esy: Ji.;Ji
DJ11 .. npOSDJI.IIJ[. r .1: ns
'. tr.r ..
.. a.txuu;

IJ83Dp' .~. ou:pei.IBJICI[ . _:BCJly -J.1&JIOB. 'lt B&8:JDIOQ'l:


O'J?i" 'IC.il&- C401!RI'... ~; CJIO.uort> 1.'14 , .:o.aldiO


Digitizcd yGoogle
so
i r .11 ,J,
;t.11i t t Ji.l
t .t t VIII . "Zblor Wjado-
mosci do antrop. krajowej ".
l:.t 8 u
l!, ., u
t. q ( ,
.), CJIOB&II' , t i.
: " ", " ..t, " ...
(64-80) sut
Ji i t-t, ;-Jt,
, - ., st, .i
:t: , i 1860 r.
d 'J..
i " ucnpiu aytto'll w IL"
(4 ) ;. st
, 1878 r. 1883. r
s.11ti t ilq .11 qi,
~ r ;,
i iu JIJi, ,
str r, r.1i, u
.1 ,
.It;i - 11 -J(tn.
u .Uri . :'
i :: ; 2, 3 4 .
:i t JI.t,
; r.I& n .
ti .rt t
: ",, . . n." (IV, 1-48), ,1,.1.11
Jir, , . ;:i .,
Ji, i JIr.~U~
; i ~ s s;&
, cnJ(yroen: Ce.lo s h n
Jit i t i .1r :i, &
.n .d . :r , ~lttooe
&1Ji ce.r, &J(t., :~~ . ~d: xa.mpyc.


Digitized yGoogle
81
-, L. i: .
, .11. t:, . .
~ t, i: " JU" :il
r~ fJ t.
: . e ..JJI :

si .10, ~ u i'Ji:.
i: t .I (".t :I) t'('-
..:r .1"), , , , no.Jorca, (::r JIII.H-
o .il, , t, ). .~~:epenm1
, - t .11,
&JI ..11'flca :'h .'l.ll , JI J.XRT
BOe .11, :.t : ,

. 'l: t, t , , ,
.11i . si~l;
: 1) , 2) Ji
.tt-~ ti (, , ::, ..
), ui: . .! (
i , , .11i) : ( ),
(t, ), ( :), ;r,
t. (), t ( t, 11.1
t Jitc, .il poil ), i
(orp&,l& -.1 , ),
t (=t, yptrrJieie- t,
Ji), (), Ji (
.1 t), r, ( t, ,
), t. t t
:Ji.11ti:. 1
.II O.IICBeHi.ll OHJITi BOJIOCT, JI, 1
, , , Ji (), t (r.
Ji), :t -. :,
Jit . : : XVI . ( r,
, t-il -=Ji. ,
.J:-n , t,
is). t t, zascia11ek-xyopo . ..
R . t . . uepexo~a il ~, ;
:, .u:, st~ r .il ltka -

Digitizcd vGoogle
82
.11 <> .1 : (,~,
il, il), dorf (.~. . tlrp, ,
.).
t .1, 1,
l!, il se.ae.la,J;iJ
ia )l;.u: o.tile , il: .i .t
, : ,~; , . . ,
BOJIOCT & C.tiOIO SeJIIO J,JI TOJJKO &

: il .1 (die freie murk).


J i :.: ) :. il J
, : i , ) , , ,~;
r, il ) :ilu :~: r.-, J,
. ~ ( JJ) .:~~~ s.:,-k..
.11 .11 i, r.11i i.
il JJi h .:~~m ,~;:
1) e.Jmil i .11 i~ ,
i, JJil, il
.11 d i
. i; il ytJitJia. .11 JJi
& .I i ' ' &JI'
, 2) .Ii iJJJMOCT ' 8&JI
tm i .
; t . .llm. ,
.'llm ilcsoJio , su i,
il: ,: t ~.Ji
. i i :u
Jii : .:~~, ,~;- ,~~;.11i
, i Ji: ~. il:
i ~ JI&..IO
!J.. ".10 .i,
, .ll ll&ll .s ..
s,\il , s s .I,
:; :il t1n
~w. ". 'h nt t
oso.tww X&JIOPY.ooaux ae.ropyQQ&JtX1> uice& .&i
:~~;l ~&JI!' i . .t:i,

Digitizcd vGoogle
33
. :ul t:h ,tyiiiR& : "
s , ! . ,
... . : , ,: ,~;",
s: : .1 , :
ll, r.;. 11 ce.to .
CJf.CJit ClOBa ( .1t C.IOBLIX : 3 .I
r.;) .Ji .1 ::,
t... , :
CJf.LICAt, ( t) . t
.tpt "i , .; " .
t t, i
t s "r, slepy
Mazur, .~" ( , 68-83). .: n,!l,
i pJf.J(a i m Jit:,
- ::, st t Li
"Zur Sage vom Romulus und den Welfen"
i , . i
.~:. t .1t .:
: .u.u : 1) i tJI t
.~:t s; 2) i t.
t m; 3) :i (
XIII .) i i-zhn sun, ..... ,
. . ., t..i ,
: sti. mu , ,11;
.ril ; 4) i
,:ilt .t :; ) l
s t .ts
( , , .m, ,
)(J[}[ .). t
i r t
.~:l XVII . .r t
t; 6) , .1 s
: repot ,i
,t.;t, yxt .
t nu
: A.1J1 ptmei.a: , -
:n.t. . r.

Digitized Google
i :i~; vi. :
. . 77 .s: _:t, r
Jit-i ~t .Jq).:r ~
'.IJ: i:: . :ll'iie
. . .~ ,i
ir (1885 .) . 15-24 (: ,
i s : :: m ). t :.
:t . w . . 101-102 r. .
11 . r. sti 1890 . . 256-257.
ht,
, : :: . t: i:: Cos-
uin, Contes popolaires de Lorraine 1 ~ 1 (. ), Chel-
chowski, Powies<'i .N; 34 (.11.); , 43; Kolberg Pocu-
cie IV, 177 (:aJJOp.); i, :.'l. . .
. 405 (i ), 410 (.'li), 416 (i), Hahn,
Grieh. und alb. MD.rchen .N'! 14 (i), 31, 41, 100 (:t)
t~ 133 (. ); ~, ,
i :. 34; Bytn ?> . .N! 1;
~, t .- . i 11 161-164 ( .,
, ); . .. . IX, 189 (i
).
11 3-12, 111 123-129 6?.i ?
1 ( t i, .11 :t
:.'l), t :'I
t. . t t t,
. . , :RJ1., ., .1r.,
.I. t. . i,
: t ()
t .: CTOJIT TiJCHO JI
- ( ):
.1t.: :.
:r t s
. , cy.u:
:, . t t: .11J
t i, i 76 ~ i
. tr 1871 . i :..t

Digitizcd vGoogle
3!)

t s.i . i
t i. i. t.
.1 t st. st i.
.t :ti. . :t
r i : .t
: i: t .
11 13-22 . 16 i " .,
maon ". (. ,; t
n. : . t t :t ).
t, . t
. t. i :.., .,
i i (111 16-18). ,; i
. :: t, mmi :t
, , :, .
nie i .. - ( ). u
:., .. t. h
:: i . , tmn
l ?> . R :t
t, , .1 m,~~;, ,
i . ., :
" .
ti., 1I t, .:
.J i t. . t 11 R
:, .ht J!
i t.
t .t ., :: ." :,
Jl : i t
" , , ! ?
" ... i:, :t:
. ". ", ,
., r :

,.: Jiti t, .11


t.
11 1-2 1n 1 "~ ; tno
:R", . . .
( t

o: gitized Google
36
c:opr:IJ , :~ ; :s~
). .; Ji. iJ.
:1J ::. , ,
sJi . t, c.~r:IJ ,~;
.i: " .; ", ".11
.-. t ". .11t n
.i .1t -: " i
..1:: :, ., . . .,
: iJ, i.i. t
. : t .:
i, t, .1tr ti
: :: , Ji
:t s: ~, :
i. : :
~::, - , -

i:: ::, :i
: , , :: :t".
IV 79 ::t .11
t i~ t (, IioceJI), : "
-, :, .; ..1, :.
Ji: t'". "I , .
, t, . :t ,
JI:& & 1 I :: :
.11"; i: ".11 J., .
". t m.i
t .m ( .11).
III 21-24 pa.1ueeniu 81m, s
r iJ- Dt t
:., -!f:., ., .'l., r., . m.1
i :. : " " .
:t t: i
.ti t, .: " ::s.:. .1 .11 apa
aurora , ; t . .1:
" i.11 sopie". i i i
~ . rt " t .1", . ::
il t.1. )U(i .~;. ,d1.1 -

Digitizcd vGoogle
37

r :, r . t :i
si:, t: t.: '1it :t.
IV 83 o~uenie n.otoopxu "~
. tz". i. t, tm:
t. Itt :i. .
(. .). i Ji. t JJ :t
'f&oro ,, . . Jii
.i: n, .

IV 84-85 'ii noUIOOJU "npona83 ua-


'110/JY " (. . :)~ TOJIKOB&Bi.ll,
BCt COIII.TeJIBI.
IV 86 i i: "sa .6r" (
)- t. ni ,
:r)( t.mi :t i. :.11 .
I 19-20 .r rr, ~
J, pragnie jak kania dZd.ZU. . si
.. m, . ::
-l : : i ni. .
. JI , )(

().1m . ( ),
t, n ..,J,
, ,
u . uie . , t
..1 )(' JI& .,
. t :. :s
: . (cuculus melanolencus)
.. (Jii t). ., n: :
:, Ji , , . It
.1 :s : i, .1 i (st: . .t
. niJc: " .
"). ,~~; J, ~ r
. :rqr i
"~; t.1
, Ji JI& Jii.
. . 5 .: si
ti r~ ,i ~ 1;, r.

Digitizcd vGoogle
o.'I&I'&.I, i tsi m.'l .
-.t .1, , .t t, -
.t, .1 t. JI i
i h i sti (:ti . Mf?.tepa)
.I, . o.tile t, .1 ir
aK.IIOeHiJI CXO,I;C'tBJ u
~ (-t), ili,
.Im r, ., ,

, . , . t i, i,

.
.. ,~;t .~;t, r
.1SJ..I (). . t ti .
JI :t ,
t i t .
, i ti &pxto~ (..t) t
, il
t si fJS:t- (.ctet, Les orjg. indoeu-
rop. 11 581), ~. , t. Wagen. .1.1..I
.i i ti. . :., :,
.i, ailly Hi-
stoire de l'astroomie 1781 ,;. 2, . I . 426, 4~1: t
;;i .t t t .1
si l' . i .
.1i. . . u i: t
:, . : i ..
i . . s n,
; .: i: st
.11 :,~;t, .I c:tmeie i )l.
:, i . .
: ti duh-t.
i ~i ti . . ,~~;. t t
i:. . , 1 i
JJi-., t- Ji
i. ti : .
. .w;p. i ti R
.11 ,~;.

Digitize_d Google
39
11 . 15-1 7
i i . . ,
. .: JI t s::,
s.:. :., -
, ~t -, - , . JI
i , .. h- (=.h), s.;.
, -, ::, . &par,v- i,
. .:: i - s ::,
--Ji , .. Jit
s:::. h . ii, t
i n 6370 . i s~
t ..Ihrooc&I'O . s:,
, , , . .,
:, , ...
t 'h, ., t 'h
i, . :: . . i, t.
, ., , Jii>oouct
i : " () t :
, CJioeil, . ",
. ::: i, .1. ,
riJ .;r ::: ,
i u: :: :: no-
a.Jic.a i. ..t :, . .
, ~:, ::

, t ::.
i i i .;,
.; :, ,;i,
. ,
..t ~.; : ::t , ::t
, m . " i" ...
r t TOJIRfec.a .It t
i t . "HilcoJIo t
.1t ", t V . "i '
: t 'h ". . . :
"P'hma (. . ) , t
: : ~ '- ". , q .1-

Digitizcd vGoogle
.1i .: il: ,
::i.:.
IV 71-80 ~ .: , , wcmeu.
.rl! , 1152 . R
,: .1i i: n.11. dn-.1,
., .1. , . . dna--o.ma, . .
il ::.1 . .;?
, .1 .- .1.
i ::i i
il, i>i: :, der Mahr, der
Alp. 1891 r. i "Sktitek v lidovem
podani staroceskem". t . 22-31
i t .1 t
.. .rl! ,
. i t t
,11; n, .il
:: s'Jo :.
. sil. .JI.
; t 1 :i.1 rt,
11 rLI. : t
rt " i" ::i>'J si.
II . . 18, 21 : III 122
i 111 .1 ~ ~ r 1wm7
t u.n ; : .~ - i
i; no.11e i-~, ,~~;t; ..
-rwn kulbaki- ;r;i i>.11, .11 .
,i>; :t i> n~;~r ,
- . , kitaj (.11.)- ;
i, i, u . .,
i, .11m, , i ,
!J. . n i "::
t )(-" i ,
- vespere deprehendi, . ; '
: r . i "t ",
"t i". , i-r& -
..1 t, ". r ".

Digitizcd vGoogle
41

111 61-67 . i Ji
, r, .t. , , ,

, , , ( . ).
ti .: .t Ji.
i : :.: :. t
:. , :ili ., s, :
t : , ,11;1Ji t,
i t , 1 .:s
.Ii: .: : aJiop. t,
"ui tu Cajus, ii ego Caja" (ril ,
:). i i.:
:, J1 t : i, CO'f.
".1il . il" (1885), -il u
i.:, JI . .'I:
u.1i .-. - , , ..ru-
. warpa , .11i, i JII
mi .1 .I ili It.J
, i r
.il .1 i.: u1i
.1 , :: 1637 . "
"; t .: il eypoa~nsr
.t :. 11. iru.
n : il i il, i
t .::r i. , t
:&! :t : u
:ti, ..: 11. i :i :
.: r ti.
11 . . 27-31 r:. C.IIOBOlJ7fJ , .~
~ "t. il t: .
:: : ) :i .
i, (bawolna, baumwolle)
(beguss), .:, , , , r.I ,
, r:, ., , r (huudsfott), r
(gang), :r, ., ..:, JI, ,
, axJI.a:, , :, , , ,

.iiJa, , Ji, m, u, :; , :-

Digitized Google
42

, ,~~;- :u: (ml)rser), :u:,.;, m,


, (oa-barg, borgen), (hufzange),
(ortscheit), Ji (pfahl), (pfa.nne), (bundscll1)
i, r, .lm, (), ,
- , :, , m, , :u:,
, (glockenspeise, ), , .11:, J
, (hufnagel), m, , m.1sx, m:,
, m, mr, , )
i r t:,
.I ( t i.
12591 1268, 1287, .1288 .), TaRB:U: JI: ll.
l: r:11 :ti: -i
:, t (bll.re), ,~;-
(blndwagen),
(reiftuch), (rtlndung), m (gescbwiiid), Jir
(linde waare), - (schmiere), m
-, (scbrotfass), -, .
r:: .1mt .11 opeJJ;iJ.I,
. : amJIO . r t ..t ll.&
i .SI\. Kpo.IJ , r
..IJI, t, JJm, :
t Die Fremdwl)rter in d. slav. Spr. .1
i ;t !'i Jis si
., t: . .,
, pacpeiJJieie - :
, t11 (, ,~;,
:.1 .), t , ., :. ,;
k,l , ,~~;
s:u: ii. JIJ
, :t, i
i, ,, , , r. i
s:k . Jii.is; iJ
: :r. no.auei
in, : :t .ri. ,i1.1i
.I si t r ,!I;JI .1i:il.
n,~~; , ns
si .k . Tuxoea .:

Digitizcd vGoogle
t IX ~ "t. r .. ."
1891 r.;.
$ :t t . . .
:.i.II. .tI3i: .m:
.t .i (leisten), (quast),
(versclllag-:oo .t), : (.;
i . geheime rath, geheime kunst; ,
. :.t); r
- t, .11 (schmige).
Rpot , . " i "
i :iJ iJ,; :.1 "
i: " "-.11 i . .
, (11 3); " w" (7, . "0 :
. iJ . ." 98, i .t -
.11- -:); pila (. apm, - ,
15); .Ji r . XVII .
.&tw .11. -i (ll 21), .r1~
: ,;. si w .11
. (II . t coo.It t, 8); ua ttyr)
.;:t t - ( 23); ,(l<t
. r , t , t, " II
. ", r .;, 1 r n
(III 8); zi-i, .i ., :n
, J3 r Xa.-
pet~, xapatY; ~u.~l - ~ - o.Ir. eJia, r. l- : i1
; ~~-=JJ. . ur- t ;
- :. besike; l. ( Rr n
.~~;. t) =. -:; ~- . =
. - ; na.Jana- . .:r.- r;
~- , , . :
, Jt1 (111 14- 15);
, n., . u11i (III 43-54; J
t JI i . n); ( i: i;
Ail.'la r.t\-a , s , III 55); on
nerco (, , III 57), -, .,
(tr t .... , -,J,t, :i -

Digitized Google
44
i, . -, 58-60); i (
: i :, I 67); ,~~; (
i n:, : : I120);
.~ ( R), ~, (IV, 51-
55);
fh ( , -, IV, 64);
si iJ , z, : (si , IV, 67).
,II; . . i- "
i : ,; ,; il" J
6Jm . . ,~~;, :t
:, , ,;,
sil, il ,~~;,
: : ilJi .:l
i : c:cJJil, mi i
:iJ' :: il ,;t.!Ui ,~~;.1:
i .1i. : : ::
,~~;i il:: i ~i :i&.l&
: : i . "
i" .: :tpiJ JJi , r s
JJ;i il. ,
:i .11 .n.
i :.
1881 . .1 : iiil
: i .; ... MoRJI
i.l: :: .m . . . .
". il JJ il
, : "i .1.
il" (si . .
. . . .). ",i .:u.
:t "-.1 i ,n,
. i ri. :
Ji t . r~: s
: i. Kpoil , .11 "il
: i r.r sd:
r ,~;. r iil, iII,
ii, r .IJ Ji, :&& mi
r, -1Jr CJiyzei poAJfll'i.

Digitizcd vGoogle


. 45

i ::.11
nt S&Ji :: i
. ':hR&
. . ::, .i . ,
.11 t, t -
:e)I;&JI. :iJ .1
2 : "i" t " i t{
(1886 .), .
.t "", .
t "i" ; G-:
i , , u :. li
:!iJi:: , 11:1
i . 1 . "i", R
IV . "i. " 1884 . -
i 15 . , .!t ~ i
st 19 . , ,
i t .11 230 .
i: ::tiJt
rt t pas:tpy. . ::-i
, t ::.I
i, : .1 ec.JI -
t 1 . "i", , :f>1>
i' i. "t.1 , . it
, (), ,J. : (?)
:: :, , :
cCJit CJioa.... ,
:, .
:, ~ ii
.: ( : cJiyat . Ji i . .1 .
t.) t i, s
~i; .
II t ::t .
t.1 , 1>,
JI ::

i r :: : JCJI
. i ~ i ~

Digitizcd vGoogle
4:6

:: scJiiloai, sJii , t
i . ::, :t s.11i
ti , i1.11 py,II;LI .-:. ,~~;.ts
JI .! ri TiJX,
. Jii.:
:il :: si. . . ::t~
"cil : Ji
, t i, Ji ". "
, . .,
ceil :t i,
, JJ::s .11,

:t .1111 :: ss
::i.1::". s::ili . :
.11. .'l t ".11i ",
i .
:: i. I
, t. .11 , i>:
i>, ::
. - s.i .
t ,~~; :it, i> t::.
::
t ::il.
il ,
~

i :: i , ,~~;
t.11i . . Jii
, i ,~~; .t
ti::. s.t ::.11 t :t
i::; s, .1m .
, s::t, JJ
r orbl et urbl - t.1
t . il :r z
.I t ., il ". ",
.I; ", ::.1, ", " r.~
:: " . ti.
.11 Q , :i i ,

Digitizcd vGoogle

-- L
4:7

r.11 i s i
i.
".i" t i
t t Ji ,
t . .1
. .1 s .11s.1. ,
.11 r.:~ opasolr -:
n Jiri Jit .
, -:, t
: i. '
-Jir .11. . . s.
i :lfsi IJ
.11 sti 80- r, .
"i , ori t
. : t
"Ji" (11 . "i") .'l
-JJ , : i
::t :: , i '.I
. :: .t i i
i t :i tr.
sJiti ::
mi:. i n
t i :i .. ;,
si "i" s ;r
, 'i .
i . Bct : .'lr[i[.
:i rn
i w " ?> -", t
.Ir i " , iJ
, : : ". Jfti ,
i .1, t
:.1 t .
,~;:. :u: : : . r
.q>yry, : : .
:, " , ,~;r i
s t t t. ': ~

Digitizcd vGoogle
48
::.1 S&J .11: i ,1.
, ., ::t.r:, .: , &
. t yo,r.oJIJlec t amt ::.~;,
~., " ,"-. t.
:JJc.nt.a;cie u t: :
t, t (lmi
,I.iJ &.IJI: .ii ::... .'
ti, .., " i m .11 : ". .:
l'Ji-:: ..t . .11.
niJCJIX : .il &p'IJ, JI::' 'f.
15 . t .IJI :t
i Ji: i.
i i ".--
.", "-". (16-38). .1 :
i ntcRJix ., :.
tJI&. ti . . :.l
, . . : . ::: i .1 .
u:: :.ti. u ti,
~ .1 - .: .1
'h i . t. :ti
.11; .11.11 , ,

.iu, t ili.
nt.11 JI J n..
(17-18). . o.maro ::i :ti ,
: .'l. .1ti r i. t
.1, i , .11 i r.I&O.I&
.1111 i i ti
(- .). i CJIOa m .1
t : . 32 .11i :
.I . .~, :u. r .11 i
., :. (1505 .) 'k
. "i"' r 23 i, "u
PJI .1 , -, Ji".
I 6 Utp7 "t& npoca" (39-45). :i
. t i t&
ti 42 ., ero r (&i

Digitizcd vGoogle
49

"0 ll'k~to. :" 1860 r. ~ .!lii .


" . . . . ." 1843, .
I: s:: .-k r i,
s ;~; , ii
i . i . . . .
" . s. . si"
: ,~~;il
v i r. .
il cilai . :: ,~~;::
. ::ili I&.1 CJiilyee ::)l;r
~.1: sqi i ~t
CIIBOJJ.I TO.iiKO ::, pe,li;CTaBJieiJIII
s, . . ' :: Jii.
Ji:& i
. t i Ji
::, w::
i:: i ::, ::ti
COBC'BII , , i!
,11;, 1 .11 d ::
Jir JI . "i" ;~;
.uJI wi::,
i : tJi s
Jii:; :: pyAil opeiJieie _..~.
..; ,~~;Jii il .t, i
t. il ( . 43 ).
i ilct ciiJIi iJJi
. ( il, il ~),
~ XJiiJa-poco, Ji' n'
i, il " -", i
l~ ( )- u
. . ::, JI " "
r . oJiiJIJae
:: il
~11 t i, st
~i il ,~;r. , )1;1J
R il, .1 il ct-
CO'IPBUBB.t.S! .t.JI. I'.

Digitizcd vGoogle
50
i s, aceii.UipJIOIIIDI :aileu-,
..i ., 11.111 11i . )t
. II&'l', C'IJIO'l" ~J., n.
, i . .n:
..~, ~, u-Ji, ,~; il.-

'
" , " ." s~ , ". .&'!.
~u". tm n (45-54) rpt uiled
"" J1'11 ...: i 11 n:
C'.i ~ , ,.; i paaxipi>
. ::,~; , :n :l Jll1)'k
: s u. JIJ.IC.IIO ::,~;t ,
.dl: .-,l;t, -., sn
.
s u. utpr 8'3
,J;iJi si ".~" (-126)
:. 'i.1 ~ri. ,~; &~~::.
:: , accll xaepiaJia, d ::.1, :t &r-
CJ1Lieil . t ~~.tr'
il .i' z.- uD!'
oJimoe ti. : rJJ -.
.t:'i sapiJe :'.i sr",
sarJiaie. :: D, o..orile
u .11 co,~~;epzaie, t sarJiaie "".
ii' , i .duaca :
~ , ' z r,~;, ,~;v
l ::-, JI t :.
l r,~;, asuu
. .u. s ., , , ,
JIAKII , :,~;~z ropo,J;'.
,J;apa. ::l ,~;.11r ~ soJioo ( ..n.
,J;), k ,~;Jir " ,.", ~ r~
80.11 .~~;,~;t ,~; so.aOJ.Ie , r,~; d
,11;J .

. . :: di
rD, 1J'fO rpii :: st Poll&ll't
::.m u :,~~; ,~~;, ,11;a.de llll'k-

Digitizcd vGoogle
51

i , rpil .~; .1
i s,dJr ro.~;a. .& ,~;
, ilcil .10 r x.&SJI
XII ., . J1./I i .
: sil, ilct
il . . ,
,i :.I i , i
. "s .11", rro .~;
n , ilm, t, o.1ile s
i-, : cil : JI
-Ji, .&, - m
. il 40 pasRie , ~
., : : il, :
c.11yail, i i .
l: cpasy 58 93 il:
su: : ": ,~;il (
rpil ) ~, . -
, .& ,~~; s .m ri t
Ji. , :& .:~~
:R ( : i s
.i:), : , ){J J~
sili ltJIIOa , :]l;:.
.t, ili ,~~; : -
i il , , ,~~; ,
ui ( ) s
:r .11ii d
OT)I;a.leBBIX' 11
, ' i.:
I:: , l)r.J[I:. il il,~~; .![
Jii, .11m :ti: Ji
i :.t :i.: ,11;i .
is ilpo.IITBIJI epe)I;JIOTCJI i:
. . s.i ..
:t:: )l;t : . 58-62
~ -s.: .:.il, t, ali> :
. 62-78 i . ilcJix, -

"*
Digitizcd vGoogle
--""
52
( JI:) pe,II,CT&BJ.ei, '!
& rAOIO t~~ .;
69-74 ,~; t ,. i
tr i " .1-kca .",
'k , t J,. u .
&.I., .1 tt i . ,~~;,
. 1619 ., ,~~; . no-
ept .t t ..., Jl.&.ilop., .,
.1 ; . 74-78
BOJIOfiZO mpex11 opomazo ;
79-92 ,~~;t ui t
Ji. . t " cmpoum1 w,
, '4", , .i ., ,~~;.~:
Jr:u. tu; . 93-99 ii
.il&. ; i .ri , "J, ,
.; ua .
99-103 , q ();
. 103-107 ,~~;: "n z
. z . ( .1i :ut.:; , .
~, 11 ); . 107-11 t!i ~ t
z z : ( .
), 111-126 , t
,~;.1i (.,~;) " (,~~;t),
.JI&i "." "." co"o.tRJ, .
:u.t .
. 124-125 ,. :t
.1um .iz t.. t
, . .1.1 i
i, ,~;i & 'k
.l. , , :.1,
JI& , ,~~; &.il .1ii
.;i., q, i &JJ:i., .;t
JI .u c.ily .

, i .1 ,~; i, ".
.t stJ. t, .1 ,
~ Ji ", ' '
, - "il 11 il, .-

Digitizcd vGoogle
{)3

J .rili , , K'i>
t:: ,; , .r: .ri
.". .: nil cuo.a:Jic.a: .1fos,
'i.11 Jim .11 ilm i ,~;i,
su sa. ,~;. ,;i: sn
U' JI BICORJIO ' Ji.:

R ,~;aze )(OC.IaB.S:BCKO ,Q, JI.I& CO


.IIIKa ,~; ,:i. si r ,;i
: Jii , iJ:: i, (.,
) .:. ,~;., "Ji
.:i c:cJJil .r s.i.:
-n aJto : ,:,
z, .:. ' si
..1m sa ,: : - .:s1ii i:.. (. 125).
. :iJ il.; iJ ,
, : : , :
:: opason, u.:
~ , . . , .
.ri , J[ml ,:iJ,
mn cuoJica s:-r

i. :t, u
.!ri .ri .l,~; i: cua.a:a (65,
75-78); JJ " :. ilt :?
. .- ? 3.r
.- ? .::" ( 64 .);
t (il ) , ,~;
" .:
, . " . . .
:, , )(.
. .11 ilpte ,.;pyroe npe,~;o.tozeie (on
.1s t), t : il Ji
:, Ji

i . : i,
OTOJIR& JI KYOJI& iJ SBiJB,a:a, peCTOJI& .
u. ,t "" (127-
152) Ji si :iJ :, Jit

Digitizcd vGoogle
54:

m, '. ..-:i "0 iJ :.1" 1860 .


" s ,1., u: ,~;.i "
1868 . iJ.: "" s..r . III 83.
s . t (. :)
,~;i s, "".
,!( : i t " 11 , :u.,
.1:., .1., . Kpo:iJ , : :a
Jtop. .- t, iJ ,;i
: :, u.s; u.s;. ,~;
: : i ,~;i : ,1. :
i s . .: .s; s
:.1, i :.1:
: ui .11J, u:: :.
.1r i r ":" s .lr
s: .1m iJ: iJ iJ "
'4" (153-171), .11. i 11 .t
", 11 'i-.J ".11-
11 ":"
11

": .s;u" omJl :: "t :


s : 11 ; " t :r
(&.I :-t) . s :J 11 (
- ,~; ,.;i .111J ,1. ~
11t. ); " t. : ,~;.~: iJ"; "i
(:r .) :.11 "; ":.1 s
t."; ":n (:.J) t. .11r"; ".t
:if!". :t.
: iJ ., ., ., JI:,
:.

"n " .:~


"1i ~" (172-230), 1
'I:t. .I:i salt.IIOat. ' t
iJ : " r iJ m 11 ;
"i " (iJ.1o '. , .I r
.); " i i"; "
i .11 cropiJme . ,~;: :
.:i w) .1 :.r:i.: .:i.:: -

Digitized Goo [
00

.>, t--., - ( ),
:~~ -, -nm.
t i t iJ
, ~ iJ, . t ,.;i
., JImi ,;Ji
-: " , , " (.
III 205) " , , " (. IV 38).
i 'k :t .. i :
: :i (251-258).
&.I:. : t , .~~;
i JIm :i~. (
JIu - . . "-1
i." 161), :t :i.t
i .~~;'k .1,
. , - .~:.
:i. :t,
i: :, i:

1) Bti81ttJ " trytlaA.CICtJ.II. e~p08ttta, nJ, un t.

01 d, , " aoAOID, 01 , , ,
yCDI r.. : l r .,
Ot .J.yal u, J~: s,
~ su r ueroan~.

n J: IIBAuaae, i r &,

n : D ::. -. u
01 , , r osplilanr.
::: u, 01 ., .J:)'

I&R&IIBOB)' acueI:J" . ...


~ CBBT.IOBit)' J J: .

t s, &8Ji i, .i
:; , ; , ~
;'k. u i. ; .11
:: .~~;i:, .~~; (t 1794)
(t 1824), &3JI piypoeis.lf., ;
.1 .Ji, ")I; .. JI, cu-
peJDI)(' ; ", is ;
Ji 11 SR k.I' ~ .

Digitizod Goog le
56
<m~om8ope.ie . . 0fCo,iOtl. v:~~i . . .t110.
Ul nw .1u, ~ .:' ,

uu. r& awcou; Ha.t ropuli . COa:tJJ'io,


..u..u .1l , ..1:...

OJo.w.eaoi n. .. .1 ,.~~&l .1.


Bon 6' &,f.' rOIOIOD JeTI!t. llii.l.'io aeueD
, s.oen. r; ' ura:oll ll& tn.

BameD -. ' :D. u u~D .1D

Bon-on r n ,..wrl XOYH.1en..

n .1 u ropD, i:' ~ .w.D t

~ . ro.1oaoD. :il ll. 11pe.w.tn:


:rli-. t'I'J)H ttotaDn, .. yput poa:o1ol, :,
Pyu .:r .Dt.. .Epeil l o.talfi.I'.
u IIIJ.I'I"Jo :, V.1yai :i' r-.

BoJo&yn ~ .w.o ; , ycntxa t'l>,


T:rn t. n. 1r, : 883.IOH'io " l 11tmae"
.1. ao.w.y &' .1.0 .w. . ~peil l sa .w.so n.1..

... 1t J., . ! t
r '
ce.1t poJ.wa ? :r r.- ~r';
Hesai 1 ts' ~i:' ~~.t, t l ll'io J.O.It
& ... ropy .1.11; :n .I&'i 1,u'.
.1 )'.l.)' ~ TBSO ~1 ' :' n ..,
IIBII t:': n ,IC'I'&Aoca?-Tepnt!
i:' ,.. - .1, .1t I\Ji ,
r~ t'. t.. l ~.

2) Bop&JI i i
" , " ( . 247) il ,.
.11 : " ( 267). :i.m
( 247-266) :. i t
t, , - :a
Jiop. i, - JIOCOCttOe
i : ::~ . . , ytmal'o
,; :t :Ji
-. :,; r :i.n
.1 r i
.. : :i.I, ::
r : r
~i i, : i.:: t
: r: ,

:i , .1il .

Digitizcd vGoogle
57
01 KJAPDt )' KJ.I.p.IIU, ,1. J.O ,I.OKJ no Apyroro,
01 w, 8 .8l 11010.1. " ero
Xro-_.. , &JApo, KJAPI KSBIII'Io, . OIOTOIO
~ 8 , 18, I!~J? 1n &! (lr.

-01 w. 11888 '1"81188 1r, wUI al.. Bllii:JDHI, .IDiD t.


'feu .1r, r; ..: eii&JRIII, D ~!'"
. IJApaa 8t, 01 & , ,I.Ba IHIYUUI&,-
11.1 u, :e .,1.i & ~:
061 , ... .. w IRIWB8.. )'TRJC&J& 1
01 BD.IO.I.R, an. aro,~a, Bt. 8118881811'1 O&.l.y 0')'8&1&
H8nily 'l ro,1.t., sa ua, Ct. .l .1:
& nil.1.y an wr ... ." .111:1. ", n !
Sa n upouaoro. 11 BOIO.I.& an , n "!
01 &J ID.I.e, " u, :ru ! !
111.0 11 n . 3 -. .-. epuD ?
n" JWua r,

" ec.IIIIRa, . . i1
tcil, -.;i; i
::, -i .
! .; .il: .t
(.-=-::); :Ji ,11,0.1.11. -
,~~;oJJa , : ,.Ji , .

:::: JJ, :i, ,~;Ji. 1/


? lt .IIJI :.1 il
s t". il ::i;i rr1
ilct, u ceil
, " ", 5 :
01 11 xil111 ur, " t. .1. " ;
Hai'.II&.IY rD zr, . , , n .,
&D r, ' ' ,1' u..
ar&Tfll, 11;
r-r pil1e; 18& .~.&,
11 r ' 1, n,
r-r cpal nopora, n ,J. o:uraD '" .
HI\IIOIO r '., - :1. , r!
nr~r rBpii'B'I. DHIOK. pail 11.111 ,
& , & ua11pa.aD,
.& w11111: z sw H&IIOaD,
. , r? z .J. ,1.r!
111111 ' ?111, . an ;

"il, , J
r ~ il " " -

Digitizcd vGoogle
58
i SI'l'. S&i. 00.1'fle IIJIO
KOMJ i.i. .. ..
. i , oospili
ilil il "n", il
il . ". "' .. t
. "sa. ". osspilia
it". ._t .. ilJi
s I i.., , c.lt.J.y-
ee: " . .11 t ,
: .. t il, . t.
:.: JI&.i; :. .11 u t .
.~~t:. . :. R. ,~;.'
n. t . ., .t
:.i Jiu t , .
" .
"", "", ., ": ",
,J.il " ,. .st pas::ilpa
(4+3+3), (5+3) (5+4); . i pa.s:tpa.
: .q>r ', ., n
, nJI, ' JIi, nKOTOpLISI
n :r. . .:..
:.. i. , ,
t, :. .. .s:t ,~;
:.Jii il,
, i .i pastpa.
t.. t. . , s
:t .~: e&IILIM I:: ilciUI)('
il, , .il, .tn . l
. i 1 '1'. ".i",
.t, i OADOIIJ
i, 'l I t.
. "i J nt"-l
800 .-.' Ji:. :, cus
HIIJOI t. il CJleil
i iJ , , .1&88:., :.
:., :, u.:.: , R.I. -

Digitizcd vGoogle
59
.u, .1 iJ. . . u
i .1rt ( 1 . . . . .
1892 r.) r: " mII J1.1
' sauae'lt B'lt 'k JU .n,~;i
il ,.n ,~;
: .I ,J;.I BCix'It &:&JI SJi
,~; 8i, co,JJ;epzai, pe.ilrioliiX'It
,~;, wr.i , Ji
.1- ".
Haymoe i ' .I .1m
. s.~'k,Ji m.1 ,~;~~
, .I& && & &&JI& & &8.1
I &c.iloeniax'lt 'lt .1: ,~; i-
s, ,~;pyrie i-.l
.: :..~;. JI'k. r :
i ,
.t .~ ,~; ero
i. ,~; . i
s.; . 'k .il&: :'ki
Jii -JJ: 1:, r.I&: 'k
1 r'lt i. i
Jii, i .u.;
.J& :.r i i ii, i:
,~;. i, i osoJJaua i
i 'ki, iJ , 'lt .1
'It, i.1 .q>, i 8& v.
Ji i 6 , .i,
'k: il .1 'k.1
i . u Ji, i.11
i, .;'ki i : .i
t ,- . :
.~;'k.1i KOJIJI.J;OK' v .Ji
i , 'k-i .1:ui .1'k.
. i 1886 . ,~;Ji
i is Ji Ji (
r, . , ., . , .l-

Digitized Google
60
,~; ~r). s,a,ilc JJI.Y .11J.Jt
il ,~~;ila.
il sil,i JI., .
:.11r. ,. , rJi
.1i .1 J~, "O'Jopil :
.," . . , :ili . o.ta
JJ;Ofiao . :.r i. il
ui ,u JI Ji-
sc.til,~;oaie ; . r, t ,~~;
il Jil;, c.JJy, ,~;, :
-Ji :, ;r ,1,
~t~~ ,i
opiiJJ;Iil t JJ;~:: - ,
sil .1 .JI, . . .ti
,~; c.11yail .: : :r
,~;. IIi :u
KO.IJIJJ;R&: OJICRJieCJI .il,
; ,~;.

, (.s:o ) JJ. C.JJY.ta ;


i: si .r,; ~; .1i ;il.t
Jiri- ii
:lt i ,~~; m,~;m
colil'l'i.ax, , , uia:-
ie .ti ~: i ,.
sn.:i . . &OJIJI,J;R& ..'l il s
i, paSJIie TOJtiJ spiJRiJI Bll' .OTRO-
mei sil, .1 ,~~;r
i, , ;rm mmii'
sis . scJJil,~~;oai
&OJI.a)I;&H 11. Jr .1,

:: C'i> .1m ,i
i ,~~;
..t il: .
il s.d,;i pastpt KOJI
JJ;o . :: Jri,
: ilmi s,ili ,

Digitizcd vGoogle
61
.1 .1;r, (5+5) t:. t
i Jii pastpa , .1 .m
i Ji 6, i 4. t,
,t i., ,~; :.D
JI..1. l'i i (), ili
.t, .r.i. i ",~;",
KO.'IJIAf' ! ",~; -".
t (4+4). st.-;
. ! . m.Iz. Pasilp
r J5, (8+7) .; , s
:i (5+5, 4+4, 6+6) s s
' Ji.

il . .;
. Ji,-.~; .1.11
iciLII, 'k i, : il:
.1- t si .t .~:
,~;- 24 . i )J.t -
t .JS& r
. oroJI (" , ") r
JI ri S&SBaT I&& ROJIJII "
", . . 24 ,, i ,
,~~; r il: J( ,~~;il
:, JJ, ::. i s,
s ..Ii, ..: ., .
s , I' Ji,~~;i, rJiat
'll- .1 si,
Ji cJJoo .!I, t
il Jii, .r no.Ias, si j
, , , . si ,
s s il smi : ,
, . . .
.I&& CJioo . aus.wa, Ji

D aurora, , . s, ,

, : . i ,t...u
, , :i , s'l
Ji.: .1 .I&: "

Digitizcd vGoogle
62
, ,JI", JI )I; CJIOB: " ",
"oll ".
' t t. .1 ,,
cor. t, ;t :: il., '
.11il.Ii, ",.". tJI -".: ".
". ni : J.II ,, r
. . , : :, s11 s i .l
, .11 .11: :t;
.I ~ ".11 t
t, Ii , i ,
il, m .11i: si i
, : .11i,
, , Jiri, u, ... t
si. n , ,
ui ::t. t: o.11ile &
JI .; t JJ , il.
lollltmil JJil JIr- t
.101 JJ", - :: :: il:

.t., no,1,7o &8117 1011 ,~;1;


01 uo 11yry il,~;en.-JI)'I"'o ae11eatun;

t i e.I'II&JJol h
. il:'I, t , iiJI il t t
.D;1I. :.11i:: n.~;
, . ilpil cil ,u
i i'.Ii. 'h n ,J;
i, :: tpol" ... s n :
JJi i r
si i sui ,
. . u il , Ji ){ colil
il, : ;r, . . :il,
.~~; :: ;; :r
:m.Ii, Jim ,
JIJi' i. "Bilpa ~
.r , . i r~i, ::.1
~aJie:o ~, t il Ji,;& Ji
' i ;r , .:i, &R

Digitizcd vGoogle
63
" .11i~r .raro:QoJieie.
, .u ciJJIJIO, .r
, OJISAJ~RR-" ., .
-: n ceia.n.IJI s'!J uo.
n , i i "n, se-
Jie, .., .1 i .J'&I(, s&i
.I$ , .IJ& ~i .1
i.i, , ero :i-
, '!J~ " .n" s II' ~
ll& iJ.
IY JI&iJ, .. 'l'.ki :, ll
.~~; '!J: .11 ,~;. :ss
,~;'!J. t J s~-
'!J.1, .r :Ji.;
i " ", " " . .1110 .s .
,~~;.1nm: i i: '!J,
- :u ope,iJJie:ie~ It&eropi iJ.
~ '!J au:'IJ .l
r: iJ zi "", i
i "() '!J". :ti s
:i iJ CJIJ&, JJ;
,; , ".11.", "s:.r", ".1".
n iJ : " (.. iw;)
s, :ss t, , .11s
- ui. i.. s'hI
, ,~~;ui, .r
i ; .~.
I t iJ ::t " : ,
s, , Ji J:
: , '!J .
. MeJty ,;t s:hi, u
.~; 1111 ".~; " .~;
.u .m&JII :: " ,; " ,
,.; .. t cxc..II-IJ, , i ,~;-.
YII ra.iJ .:t e..IJilla.ie .I', :, .1r,
ct.1mr. JIi J(- ilil

Digitizcd vGoogle
64 1
.mi , ~. . .s:
s.1: ., ur:, :J[' i
. ., sJi.. i si, po,~;t
i rt 11 ..
VIII Jiat, s ,~;,~;: , &3-
il " , : ", .!
t , xJita; t r.r .-;:
h i . .i i.
IX t :t: "ctaie, '.ki .1,
", CCIJIKO & JiaTJCBiJI t, ,ll;il J[ t
. : : ( ::)
u.&. ROJI,J;Ka: 1 .: :I "sac-fiai.a
.ii::" ::t i . t
i : ti ,~;.11
i .1 :: ti tJr, :,
u,~;i :: "CJioy rt".
t r ::t: "~ .-; .
.1:, . , t ." .
XI rJ[at ': " .m u
.11".
J[t :: "; t,
r I , , .11 ".
.1t, ; :, ~i .1.,J.
. , .1 - i .1
" Jt" :.1t , t, "
J{(, .1t , , .n. "i
J[, :, i
, prJI&meie ' : i, i
, J[i l)[ 'k
n",- s: :
";t:" J['!J: ":".
Gff ,~;Ji .i t- .
t.11 :.11
t CJIOa "". : :i .
; t 11: pas:tpy i,
. . ~ ~: t ' ~-

Digitizcd vGoogle
65
m z t t
zi, , .1
"" ,~~; t ,
t-: t .
. i- ""
.~; t, t , " ",
,~~;- :i 11.:, "
8.118 " &8 , -. .J .
; ;r. .t, r. 8
, t t, .1 t.
Xlll .k 8: ". s 11 ,
GBJIS JI CBJITOHLIM opa,J,a:ll CBJIS
.: si (, .1t, ).
t, ., ;r. i,
ili, , t i
".Ji" J ( , ),
t: : .l>i
J .'I JI .l'h.i .
XIV t t : ", t
AOZ,JJ;, l; ", u
: :r:, : i
:t t, t . 8..1t
:: " .1 .~;
11 , i, RO.IJIaX JI
su , -i
i : , ,
::, , , ,~~;, t : .
-:, i .
XV t s :: ",~~; ;
", i:, . :, :
i i ""-
t, :11 .
"i (J:,~;), . .
, t t
s i , : .~;.11
. t, s t ,~~;ue-
J.t. .t..~. rr.

Digitized Google
6

t, ..,
t, t,
JI, , :: t, , Ji
J . . JI i
i. .. t,1,i .I
ti , t ~ Jis
.:.~. .1 .I t i
" . ti .: .11;t
ri11 i t .~~;.:
" , , .1,
, ". .~:
is- i t s
r , t :. i
, "t I" s
11 i t".
XVI rJiat :J : "opeJi .11
t ; .t " .
XVII rJit-: " .1; (
, .)- ". i:
::JI JI , J pR..D;OCT,

"si i".
XVI r.1t-: ", ::"; co.o.r.r.
, , - .-
, ;.

XIX r.1t-: ".'l JIIII .1


t . - ". rJiat .D;
sh i ::i' : .
.1t t, si : .D;i
. .1 s .ri
fi.lli siJ (i ,
Ji, ti .). JI t~:
-, iJt, in
il , . . .P&Slfp&en.
:: Jf.YMJ .1i ut, n pas~tP
.1 t : , ~~: .wpiJ, nd CIJ~Jn"
. rJi)f.' ", .~~;t :JI , aailn,

Digitizcd vGoogle
67

11 t i", , t
JI' , . ili ..t ~')
i ( i 1
s.1 ) t .t.
,; . t ~I
.1m , . . s:
i YJII ' il
<:JiJ, : J{i .JJ ~il
il (
JI&.J;, . 65), ril i : ;
.: . t, t il, il
. : ,11;i :.
.1ail :il : t ypil:
.Ji il({; t
t; N-y ; .:r
t :. i "
: " .1 . .
: i , :i
.:i , il ::&.!&i Ji, ~
, "" : .
mJJ. t " s --.1", u
:: . XVI ., , Jim i
(i,, , il noJioco: , .1
~ .
XXI Jiail: " , :".
rtoo~y JJ:~ : ,D; il
.. .,
-t. ;.~;,:: ~ i il:: "JJ:
JI":." (.D; J:,Q).
~t.1 il; i, RIJ.R
, .11 .Jii : . . ;:t
(t), (; ni st). :
&Q J!.. :t SQ:a'!ei .t , -s~hn
~~ . .t. 3~'h Q . _
Jl~~ Jt.o r~~ ~~f::~ ", ". .11'1J _,.. ".. 'JJJI
-:,~;~~ ~t:II~IJ .~, ." .~;~~

Digitizcd vGoogle
68
t, ;t .1 . .
ti t 111Jt ;
-, t-. '.k
: - . ili
: .11 , . n
:tn il , i i ,
mostelRe, & .t .
t XXII : ur XIX
, '.k JJ;, t ~, s:.t'.k t,
:t .t .- t
~ . ; t "
n.Ii il (, :)" : "J
", "lt ", "", "", ::t m
i .11 . .1n.
i no..1oein, ,JJ; JJ;
.
xxm JI. :t ilil
.11 il , .11 .1,
: .I.'J !ll.
XXIV . .1 :.oJIOJJ;ax,
:: t. ,~;
, t, :il ( .). i
::il k ".t," (: )
.1 i t (i).
XXV .il. t. t :.: ":-
JI t JJ;i>", '
XXVI r.1. i nilciJ , :
.1il JI ::, 083
:.

. Ji t &
:, :. il iiJJ;e , .!I"
:, , .
V . : "t .~:epeil"; :.t
ntcil il - sacia.11a, :.:..
. t - :. i
: (.Ja-~pori~, ca::oJia-iJ1~-~poi~).

Digitizcd vGoogle
69
XXIX . t t : ,ii
u .:~.; () ; t o
.10Jii ~; eoJiorecRiJI ocooaiJI t
-.:~ , t. , n.~;-.
.u XXX-XLVII t ::
.t t; ,;t .1 .1 (=wJia &
Ji); ,t " R"; ,t : :..t;
t (, ,t; ,t
); s: (mi) : ; ,-,:,
.1 . (t ::), i
; ".i i"; ", "; ;
~t; (. . 1 .i 190 .); t
..1-kcy .11:; ,t 1.; t cryJia
~; t; t t; .r,
:..~;, t, . s ,tJi t,
m~ , ,

s'k :" t (. 434-4~ 7), i ,


, so.11ooD : (465-468), i .1 (497)
:. i 'k i t (506-523).
XLVIII JI. t-, (
.? :? t t?
. . t:: :, , .).
Ji& l t-s
r,. .1ii m XLIX .1
h " " o.tte m L-o .11
s.; ( .r , ,
: ,, :.1 , ,
'k, ts~ .). t L .:
t ii i
ti. . . .I . . , i
.! : i .
.:I LI-LXXI s:.t ii
: s.I.: ; ' ; :tJi,
~ sts : ( i ); :.11
t; (:. ) tm
.'Ji ; ..I;:~; ~, ropo-

Digitizcd vGoogle
70
: .1, :, :, t (
Ji:il .11 , ); :. i
11.m .1, :.:, ,~~;t; J
t; :..I,II; ( t .
~. t ); t ; :.1
:, t.1, :; ; .1 $
, : ; t; : (1t.1 )
.N , (Ji.l :, ti,.
,D; :, .1t ); ,~~;&
; ,~~; .
, ,~~; : (sa:t'laie t.
" "); i t ;
, (JJi); N ; (~
:, t:-.11.11 J.).
:ti
t .
I- LXXIV .1 ::
lii s:
::tmi ; u ; :.
Ji rope , , :.!I. Ji .~
.i .1:. i. RJi
, .1 .
.il :.. t.: ,~~;t.1, -
s, .11 :i r , t .11.
ti LXXY-LXXXV r.ila : i
:-: : .1: t; "
, .t ?"; ti
,~~;; r.: .1
( cosptmel ); .-i
:i ; ,~~; w;
; N ; ti ;
; i; i t; i ;
i ; rptx , ; -, t.l
; t: , , .1; ; r
; (.1 ) :. neuo
t , .ll ,~~;; . .

Digitizcd vGoogle
71
j eut; t.:; t . Bct
: :t .
ti :.I t Jr
- . m
i, t t, t
t.i : i:,
i: t.'ly , ,1,.
: : :i :i
:~t,i, i .'I 1887 . .1-
J1i . t
t -.11 i .
1 : t,
- i , :
: :t .D;t
,1,t i,
, n::. i tJio ,
' t . .:, i,
: :i,
, .11 , 5 t t
"il", i .
: i> t.II: i:: 1 . "
.i" . 23 Jit. n :
: JIi .:1 t ligu.
.D; it :t . Bo.JmPpo li'L
. "Archiv t'ur slav. Philolugie" t Jo
"Was ist ligo?" ti t (11, .
31>:..._45) . : o.Ite i "i
i " . ,
1890 . t t::
(II JI. XLVIII L) : :
: w (. 40-41),
'4 {148), Zir wiad~mo8ci XII 50, Cosquin .1\! 32
. : i : t.1 u
n.;: 14 (LXXV-LXXXVIII), :
i : :.1. , : I; n
t,;i . " t "

Digitized Google
72
{1891 r.), r. "JtiJ
s ,~;t" ( t
:i I-II), r .ti
r r Child'a "Tl1e englisl1 and scotish popular ballads"
7 : (1882-1890 r.); I . ,~; 22
;~;-i i i m tyxrfJ 1).
i, i KOJIB,I;O, JI ,
.1 : t, Ji BIILIIO
Ji!ti i , .&
"i", JI ; .II
t ir i , s c:
cJit t, .i i.
.t
i : ..1 ( JIOJIO.
,~;t.J) .1 ,J.!fi :Ji:
Jit:: i. ~, , ti
:r mi ri, .;:; ocJiiJJ;e
.1m : rfJ -" 9.~
1" I . 1891 . (.
117-128). t r. : r, r;
t ; , .t, t, r, &,
t .1 rt, t
)l.t, t. :.
i t:
-ri r.1; .1. i
("") .1, .1 tJi
:; .'li (r .I) OJIOTO.II:.
:. i :. ..1.11
-.
r .f-i .1 'l; i BO.JH&JI .
. w- :. ; i
. i .i.
m, R.iff
Ji . .

1) .lere.~ m!I nilyxt, att. .. r}6., ":r .. 1\' .


r. . 1891 r. crp. 197.-. . .

Digitized Google
6 ~,
i ii .
Pyca.tu .11. ; t
i.
t ( , ).
l~-, , " " ( .
'h), 'h, i- s .
~i ( ;~;
t ) . . . i
III . :t.J t : 1) i
'h:: i 1 !( -" " 2) t
.11 . t t, :: .
, , , s::ti ni
. . . . . 1
.110.1. t. 1891 . s.11 t..I J>q
i :t t, .t. .
:: t.I ,
r. . , & :t t, OC'l'a-
.1IOC ui. i
, t, ., ,
Ji i rr i., t 'l
Ji 'h . i i sa
:: ( 1870 .) iu
!> i tl
( i ); ti 'G
.iJ i i si, JI
t t , k
i i i. i .I "
r t .1 t , ;
.11 t, 'h.I 'r,
n:.~ t t. :t Jieiii1,
. n i : nt-
:'>f , , .1 t t, .11 ri
. .n I t ri
i11 ( il, .1 .). il u
. i. 20 .'I'.h -

Digitizcd vGoogle
74

.11 Jf .Ii. 18
. 1878 . .!l .i . . :t,
ti i ~. i ..
200 ., i i
( 2812 . 20 . i). t:,
.11:i ( t, : nJ)
t ( .i ).
.i , :r .11
: . i . t &JI
i i t "".
. .; :n :ti,
:t {; Jl. ..t, :
I](, 'l:, .u,
: ::t . ; :
: ', : t, : t,
. .i . , :
. :, , t .1.11;
i
.~~;t;
, n : itJi,
J.;i 'l mi
.i JI A.IJI ::
i:, .1
.1-t ;,
;., i , i .
_: . .. :
.t .1:i 335 ~!
". t.." 1891 . 1): ".; u ero .
, : ,11;.1.11 .;r, ,!I;JIH eu .
. l' r, ., :&~~
:.. , ,~; cuaAR& u
;, ",;t" :i-'l m
i : .1: '!: ilt.
t.ro . '!.1ti u..
,_

1) Uepeeataa -. 11 Kicsol t 189:1 r. 11 2.

Digitized yGoogle
75
zs , :. . : "I\.
;~; JJ; t
r, , t.Io
, cast il(.
t... ,
.t , : s,
u l!t ::. .11
::Ji; , t
i s,
t t, .I t.: ,
"il: . ".

. . .

tm : i
s:: t. i
zi~: pacpet
Jieia ::i. i . t
:i>, t . , J , ~ JI', t
,~;. i i. .l>
,~;m .l i , i,
.-t t .m - ;~;i.t
-, .'l :"
. } ,
t, t 11.1i,
. t: 1 t
i : ,1.1!
:r t , n

, s 11 . t
., . J, :. 1r
,~~;t , 11tct .l
&t> t. . Rt ( 116 . r. )
: : -~

.!JJ:II .: .- . . .'l
: r , ~
: t. i::, .: opra-

Digitizcd vGoogle
76
s: .-t.1.
. .11 .-, 80- r,~~;.
'i .t st .-: i :t
; i .11 ns,J.ani
r J.
i s.t,J.i . u
.11 i, .11,
, .t tJio m.1 :t r';
Ji& ROJIJieRao ,~; :

.11, . T&RAJ{
ri i,
tRLDI ,~~;s.1: .1 .
. , t . u ,~~;.1 ,
rur t i.
.1 , t.l r.
11 " XI .
i. 1882 .- , m m
.1J .1. .1 :
~il i r. . -
.i i t mi.
::: J& m:
,~~;::t t. IV . 11 i. " 1892 r. . .
i ,1.r aaJisy ,Qyia J.
s i t .
XII . 11 i. " 1885 . . . '
:tJi Jim ", wt
t. ytsAax ri .
mi :
.l :i. I uJi
. : " ,~~;
t mi
i ts ri,
t., , .t .JI, t -
.~ () . rr .i. .tt
150 i 31'0D' 7 o.1'fie ..'I() Be
"f. 3il , .11 . .1 .1 .t
~--- 1 '_. -.
,.,~ ~ ~~
~-:'
~ . ,....
~:.
\~ Digitizcd vGoogle
t'
~
77
il i::" ... . s :h .~t .
~n i, , i
, .s .11ils.
Jl .:!Is i "1\f s.
i" . . . s ,
.11 .It,~;i, t (i,
. :.1), , (.t ,
). il t
., .1', . ;r,t.
i , . 1892 .
1890 . . . .I a
wopotli u:i tJi r .
.h . . , :i
r. , : : h, ::,
~: " . t.1
i 122 mi. i 10
.i t ...
i : :3'liJi .11Ji :
1) ut .1 mR , 2)
, .'l, il, . 3)
~, t, : . .
R s . : ~
J[: : Jii.
~. ... r:: s i
, ycJioi . .1 ; h
.11: .t . . i sato
, . , .
t ... t
.- :. .1 A.IJI sJI.
... " .11Ji ~ i11 .
. . "t: .11::
" , " .It .
, .t tJi ".
.i>.i .t t .1 i
. :;r, (
1891 I).

Digitizcd vGoogle
78
YI . Ri 1886 . . .
:ilJi "- ".
s ~,
: i. . ,;.1i..
il 11 il
i il . il,
, . .
mll, sn
.il . .t
"
i" 121 il il Jiir
r .11 JI.J~; t (1891 .).
apxeo.roi'Jiecon tt 188 7 .
. . . .I.I .I.
. . "i ri ""t
i nw r ~i
~ ,
". .11, :t st, m.1
: )l;: .1 il",
~i : .11 sacilai 13
, ,~~; ,J~;,11; . .
s: onpocil
:ti i, .IJ. t
sti11
, . i
.1, t .1 s.11i sti
, il
~iJ JIIt: ,11; t i.
,11;.1i ,11;m opast (
.11) t . :t,
Ji iiJiecy . Bo,11;JI iJJio,
:ilt JII, l ,
~ t. tl s t
..I:, t, , , .1~, uac.la,JI;aec.a
,~;, , t _]Wtol-.1o t.Ja, .1t
. tl .11;m. mi. ~-

Digitizcd vGoogle
'
J
79
ll-~ t Aymy u.lfl ');
. , , :ii ~t
.~ t opraitecie . Uu
r.1 h ,11.ymy -, 11 .I
t; pyrie ti t,
-; ~ t rop.1'1>
, ; . ~- , t t
t: s ~t.t ~ . u
mi . y:epmie ~ -
u ("J"), .11.: u
n:, . opast.
. .11.11 u .n
, h.11 -. t, .
. u .)!,
: .Iere. r ..t .11, .1 .
r ctqy; tt t ;
..11;. t;: t.1 i
.t p;.I.a ;1. ,~~;. - .!&- ~
n t - th; :r.11 .1
; .11, .11 .. , r
: Jit ,. tt :r "
, , ti ,
. 1J;o 40 ,~~; nt .;
n ; . , .11 i>J:
:ti. . t .
.1t 40 . cynaro tt .11 11
, .~~; t ..11i. 1.
t, ~, n .11; n:
; ril . u .
s.1i ;, t. it
, . , SJ!UOxx
. : sn p;i'Jel, &~
.r. rQ& . .
11 s&& .~~&I.I'" .. sr:
xipt, p&SOI&IUI n .i ts:
u..u.e.

Digitizcd vGoogle
80
.m.. tt c.IJ ill
. , . t.I .:r
, , t ,
u i, .J ~
. i.I .1
.~; - .

( 'r. ~1).
t t MJf.11epa , i.
u "ti i" . , .t
si .11., .
J:. . Ji t . .J&
cel'i ::i r. t .Is
,~;J:i . . t (1887 r.), t
(1891) oJit (1892 .), rl; :
:t i .1 :
:ki ,~;ymt, : :t:
. J~w, i
, ". Ji.. tt" 1884, . XII.
. .~~, "l\fa.iiopyccaa
i 1\.i t 1885, IX, 74-84.
. . , Jfu ,~~;
Itiec. . 1889, VI, 635 Itiec. . 1890, VI,
317-322.
Ziema,
Zw)'czaje pogrztbowe w okolicacl1 Uszycy 1 Podolo,
w Zbi6r Wiadomosci 1888, XII, 227-230.
. , i i
:, i t 1888, 1, 11-16.
. J.U. s ,~~;,
mi.: :.Ji: i, Itie. . 1890, 1,
130-132.
.11 o.Jite . r ~
i h ilmI :Jir
.. , i .r .1 i.:
"am.Jo )( " . . :
.i .11t .1:. , ROJJ.&
. .110 .Ii, Jf

Digitizcd vGoogle
81
.1 t, }t tie
t }(i .1r
l BIIOJIH'h si. H11J1Hl'HO
.l>.t ( . 74) e,.or'J'au
"i;~n r". , ' 1!:1.1!;
Ji, , rt ('\t
&..

'(; 1888 . (i .X;l t,


) . l'n
(19 .) " .ti ?t i, omori:t r.
.tu i"-i . :i 11
i l' i R .h. t:uO.lJ,
mo ~i . oJIJall:'(:
ti i h , .11 11 : ~t
, ~: .:h .IIL'
ti: " i i r u
, t .11: i11t 11
i, ,!. }( nn
: t,!.i: tr ~i.1. t. KJIO)I 'li
i J i i i3
, ,!. .1
ti i.1:
'.11t .11: ti
:ii: t,
i: t ti , i.
r.I i 3 . :j-1;
:: i .... t ;J
t.i ii Jit uJ
. r.1:: :i111, .!.Ji 1:n
i:, .11'h, n ~. .
.<~ Jim, lf

, .t :r I\
t ft.JIJI r q
s . , .i cotiic-tna h
ti ,!._ :~.rr.r
~-ti":": ,
COII'IXEHHAJI . iTHOI', 6

Digitizcd vGoogle
81
i~ r. : i
rr iu
.~ .Jr i, .~:i
,
. - :JI' t.1
i .1. ,
":" .11 : s.11 -i.
i Ji XVII .
(. i. t 1883, XI, 510-514), i.
, Ii .1 .
: JJ Ji (. VIII .
i 1887 r.) st: .
- s.11 i :
( R.11. i 2). : .11
, Ji i t.11
i. :t, - .11 :
mi : s.11 ,
., .1 .;, i ,
.t.i . . . .t,, , JJr
m , .

: ,, :., ,
~t mi ~t :. .1
, : .11r, .11 :
.t: ~u: i J>,:.
. .; 1t :t
ti tt, eJiiJ, t, i, t1pt, u
, i.
.1rt ~ tti t ~
qt. ~ , u
.t .Ieparypt - ~~, u
~ . t . : . i r
,tJJ .1i: , t
lt , J[. "
h , rn
r. ., i.1, ,
~: r .s, ' uepi&.I' C.IBID&OK'IJ, u

Digitizcd v~oogle

...__
83
, JI ,
JICaro JJi :it'i :.t
'k t". JI .~t.;iJI :i
.t, nt ,JJ;- .1, r. . .
Jl : :ii ceJJ.
t . . .J . Ji .1
epeiJcJIJIT st t i. -
. :, :.: "Ji s: t,
n " - r
i ', t.11: .t
Ji, : . . .
"3JI r". t :t
r i ii :Ji.

.1r.- s. iu ti ~. -
si i "
t :i" 1890 r. t i
r, t t r. , .1.11
i rr i,
ocJI'k,JJ;ee : . .. . .. t: pJit
. , : .u, i t
t t t, .
t i t
t.
" t" 1889 r. . .
:t.1 " lu, 7, npu-
.JN1m, , ~i .;it "
(30 ). :t, : ,
mi 'ki,
. t :i
ytst r. , r .I=
. t r. . r
: t u i
: uJJ t .1 , ri ~:Jiit"
z.-i Ji:, : i ("
Jit "), .I:-, "i" (
i ..II t JI) Oi>JJKt -
6

Digitized Google

..
. pexo,1,1J . aJJiJe ,1, f' .Jl
s lt : , ', r, , oipil,
.: :.11 nocy,J.il. sui ,1,
sr;, ' t s :.r.
m. t.1 .tr , .
.1 .11 , . : .r.
: ti t, ti,
. z t i .1 . '
r'k ti .11t- : . .d
r o&Jt&1'CJI : JI i il,
: t, ., "nOJie :,
, " (tJi .). ,1, .1er.1a
u i . . .

Jt l, 8& 8,. 88 ,
u B8JIOr,l.&, Jlacen. OB'I. .. J,&IIIO, ,1.&8110.
B88C,8CJBIIH Ct.,l.a no8n. 80,1.&
ti &&. 8 8,. ,l.&.
poson l\l r.. 8 0,1.801 ,1.ml6
nar. ys.. op8C1&.at88HI ... ..; ,1.'1 cpasel 1l &,

' ,. n. u10 , 81.,.. 1080118 8S'Io ... BUO,I.'Io,


n 88.1.8 .... ... f.1.t B&SO,I.BJ8 &8&8.

t . t tm: i: ,
u : i : 7 ",~~;'"
6, i t
J.}'r :, ., 1 . "Pokucie" .11,
:!!.& i . r
(n i-) . t .!&
no i, Jit.-.
~.Ji. .
Nr.11 r~
r.ll i::. EcJi ,
ll " i ", .lf", "&&",
" , "-st, ome.;mia "Ky.l
ryp Ria zi", ,~~;: ,.;
. si . ,~~; , O.I,II&O,
r mi, S&.IJ
i ri, . .1- ,

Digitizcd vGoogle
8~

\ Ji.i, 1rJt> 11
.'!-ri, : or'i't~
s-, t~ no.JJ; &K11 Mtl Jii
. .11 . .1
i.1 i .11 n-11 nt'i1r
~u:, ,;m oc.llt.J;ee t.11 ca't'f' li
:t l! ..t. .l iiTl'paypa
t: m: : ~. , 4 '~
"Cesky lid" 1892 . (i , nr n
i t , .1JI- .:t . <>~.r
, - JI:, - r
,11;.). 0 JI JI :f~()I\ B'L
t "Wisla" noc.11tie - , : 'Ii
.11t Revue d~s traditions populaires. COIJileit'
~. : t .1 oG~uJYL
i . . " i ".
t . t, Lt:~n
, .11 :t, i.Inn
Ji, . . .1 ti, ,~~; . ll
..i i : ~ ~
i.
:- 1889 . . no :T;c "l' lf .-s 1.
III . t ;.~Ii " pnrlttme.u,-
caw "i ,~~; ;.~.: .tt ' f1:~
." (41-53). t 11 t
t ,.; .!li . lllH.lJI
l :, .1 . H'h ~t',
JI r (.t.)i Jl. . J 1> 1i "
l! . . 1 : h '""'L
~t :, 1tr ..1.11 u p1<tL''l"L .
:ti : . .. :J ua J; n
il i i, m. :-I: n
8 .i. iJr ui .
t Ill . . U ophil{
1889 r. ( -t) i JlaJc.lb
.- ii i &t> (1882 r.). l' '1\'KI

Digitizcd vGoogle
hi ., .1 . poJIJtaro ~
.ls, .1 i, , .t
m JI.I

rJJ , , t , -.
ct.ta .. , ,
.l .I , CR8.Saie i
.1 t .1s
. r z. .-,,
i "'h" 1888 . ,
si u t, i
n t s r.t u(Zielwecht, Zur Folkkunde,
343; Krause, Zeitschr. f. Ethnol. 1883 . 83, Decke, Ltlblsche
Sagen 153).
, .. i u
JJ, l> s, :w r i
.1 , .1
upo..tiJI. i, . .,
, , - , t, i
t r ,
,~; tt llt 'h
l>, t ., t ,~;
t ( t)- . 11,
-- tt ,
'h h-iit,
. sa , ocJJymu
i , , ' .
J , . l! ,
.11 . - i JJ
CIOICII , 1JTO .JJI ' JJ
I , lll> t h shr
. :: llo.Jo
tcato .:: t.
1890 r. . . ::
- .~ ~ aiJaxlJ (48
), 311 Ce.ICKliM .lll J.I:
R.t' ytsAt .. ~i-u: ~;

Digitized Google

- ~ '---
~-h ,~~;-h.11
~. . .t
, r,~~;t \\'arlteit 1licJttung ~.t
'h, t . . ti
~t. . -h i R.r,
., R.11, . r, (1 4
.), Rie. t, s (. .
Bt~. 1887, N! 146) i
-' ,i (., . . .
i V, 218). . ,~~;' 75 s , n
,~~; ~ , .-

-h.t .11 t, .1-hi


,~; r. . s i. Jt -
..t .ii, t~ -h lil.
' u
, :t. ,
i '8.i. -i. .1ri. .
.1-h r. . , r t ds
u,~~; i: ,~t. I:l'
i, .; i. t
.11i .1i1t, t .~)' eJJon-h
ecaro , .ti. . . )1,0-
. ti, ttJI t .'
or.11Jt ,~~; ii i
.~1 . r i . , .
l! i :-: JI . i -
.. ,

.1, ll: i
,~~;.; ; .t r.t rt1 ~
t, ti , u
t, , u.ru ~ ryaro
K.IIR,II;'. . : i
: i r u 11 J
..
r n' . .~ .t.

n ' ' 11, . 14


~ s~i:

Digitizcd vGoogle
88
1) ., K'l'O ~.1 /i
: u i . , ..t
, .I , SaK.IJITiJIM.
2) R~ &: t JI .l.
,J( .1mi )J,, .
liO)J,s: .1 t .Ji , .1 t
. t .'l. 7 :J&,
~ )J, .

i: .1, -:- t,
.1. 5 ss .1 JI.IIaeca ,~;t ,
2 -, 2-, 2-, 2-, 4-ntyxa,
10-. t& tt ..;,
, el'O SJIT TOJIKO &&i, .I
. i i, u. 12-
, , t
t .. t tu . n
i . i t
.

t ::~ i, .,
, : , i u ua,.;a
.JI n .; t.
Bu 11 . .-'l
t (1890 .) . . nt "~
1i~ 1 ."~ 11". ,~;
r u t
. ,~; n iu
. t 95, : 15 r , 10 .- .
, 4 , 8 ., .11
l, 3 , 4 -n, 21
(, ), 4 , 6 13
Jt 1.. . u.r
,JJ, , . . , t
.ll. i .11J1
:. r. : t,
i .11i & ,dll-
' & ' i ,tl, ' .1.

Digitized yGoogle
l'. r.. sti, i;
i . :, :Jiu-
; .ili . 3,
~, ni. i)t' r. .
.il sJ .t t
.t. i u
k, rt . 11 . ,
Ji.
AJJ i ,
. st Ji .
1) '6, i r , 1837; 2 RC'if
::t 62 r.
2) , , 1848, '
-223, : cJJt ,~~;t 27.
3) i, . -. . .- r.
, . III (1872 .) 58 IV {1877) 28, 6.
. 4) iu t 1843 r. xr, t u
.t t . r
i: , , , , &,
, ( i); .
, , .1, r :JI (
.11, t, , , ).
5) i .t 1843, XI, .
; : , u t. .
6) 1lfem.Ju.ciii Ma.nI> 1843, XI, : t
m -.
7) ~ltl>, :k (n
. tk 1856 r., 2 . . Ol.f.
1877 .). t , .IJti ti l i
, : .
i: 1) ( ), 2) , JI
~, u, . 3) , 4) ,
5) ( : v m), 6)
()9 t, 7) myv ( tn), ) i!
s. t ptt, 9) i t
(), 10) ~t, 11) _ (

Digitizcd vGoogle
90
11t&) 12) R, (. 471, 414-479, 496,
15-509, 514, 521). , . )f,
il i, ,~~;'I.
.
8) eli,.ocili, .11 1860 (. 1).
.
3t -
il.t t, .1i
:aJio JJ.'k.ty :ti :ii ,~~;
.11t.
9) i, t ",~~; Ji, .
B'J> . . "" 1861 ., )J.u
'ki ;i : 1) , 2) -
, Ji , 3) , 4) (
t ti i ), 5) , 6) ,~~; ( ,
"" ), 7) :, 8) , 9)
s, 10) , 11) :, 12) :,.
(,~~; i), 13) , 14)
'J&', 15) , 16) m:, 17) Ji: (:
i ), 18) , 19) JJ.i.
mi . r ( CA'kJianoe :
i 'k - ) ,4.JI.11. :t.
10) i, "t " 1860 . (
i) .t'JJ.i i ()
- RpeCTICRJIX ' .'IIOeit t:r: 1)
aJia , 2) (.1' I" JJ.pya), 3) u
, 4) .1~t, 5) u.1, 6) .11, 7) ,
8) -, 9) , 10) :, 11) , 12) t,
13) , 14) , 15) aJia. :t , .1
5 t, ;r; . rph -.
1.
11) J.1CcJp"eU1tlJ, U l! Jii., 1860 .
. 70-77 : 1) , 2) , 3)
, 4) ,~; , , 5) ,~;, 6) .1,
7) , 8) , 9) :, 10) -,~~;, h:
'k.1, JI& . i :'
,~~;.t r (s' 1843 .).
12) ", .r,~;, 181 (i'). 3i ~
il.t r J .t~J rt'.

Digitized yGoogle

~J
~3) Bykowski 2 . "Zi6r wiadom. do autrop. krajow. 11
1878 . . ;t " .
, : .1 12 'l.
t. i .11t ::i. 06 rp'h
"" , .; , . r. .1
m. " . ." . 228.
14) Moszynska, Kupajlo, w Zior wiado. do autrop. krajo\\'.
1881. V. ;t : 1) i ; ( t),
2) .t;, 3) :l , 4) ,
6) .
5) ,
7) , 8) , 9) s, 10) , 11) JJR:
, 12) , 13) .1, 14) , 15) , l G) ll,
17) ., 18) .11, 19) : 20) , 21 ) ,
22) , 23) J~, 24) ; .110, 2u) eproJJORa,
26) .1 27) . i n -
r t. Bct :
t.t i. .
15) olberg, Pokucie 1 1882. oT.&.'i.lt "Zaba'" Y We-
lykden" ..s i .t r: 1) 6, 2)
r, 3) . , 4) , 5) tt, 6)
, 7) , 8) , 9) , 1 ) r
, 11) Ji, 12) , 13) , 14) .,
15) pywit .t., 16) r, 17) , 18) , 19)
rpyma, 20) , 21) .t, 22) , i:
23) , 24) )1.38' 1 25) , 26) , 27) S 1 2 )
.11, 29) , 30) , 31) m., 2) ,
33) , 34) rpa.JI, 35) r , 36) u, 37)
m, 38) t, 39) . t
:. t, r n. . . ~.!\~
1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 18, 23 s. i~1R11
i, t o~"t!.;\; 3 ,
i 62. i r J ti
1t .
16) Jl., ui .t u .
.- t, 1883 r. t . m:
t ' mi .l'i
.si)' r' ictm': 1) t , 2)

Digitizcd vGoogle
1
, 3) , 4) , 5) 6) -,~;.
17) Szaewska-o,~;pooe i " "
,.; 36, Zi6r \\iadom. do antrop. krjo\\. 1883. Vll.
18) "& i. i :h -
11 , . .1i: r ,
. V. 1886 . 3,~;-~J ti
.1. i .t ..1.s:
.t, r.tmi r
nu iiJ ,11;- . . IJ.
r ,~;t t m.I memil
-h . r.
19) iii, ti: , i
( 105 J&:), 1887 . : r:,~;: l.
il .-h il: si,~; .1i:.
.tm-r :i.; t
.i, :ui:, :i:. ",~;i"
. il .,
si il . t Ji,
il: i; ;iJi .1
:t . :.
20) 11 8.1 11 1'. .1
..11 . t , t m
,~~;.ti . .11. ilt t "il
r" 1887 . i : 1) : )
i , -,~~;, ) , ) 1r .J
:, ) r.Jia :, .1 , .) , ) , )
(..11. :), :i) , ) CTIJRKa ~ 1, i)
. ~ 2; 2) t : ) .JJ, ) , ) ,~;,
) , ) , ) lt , ) :, s) ,
) , i) .1, ) J, ) .1, ) , ) ~,
) .:r, ) ., ) .t; 3) .1 :
) .:, ) ml., ) , r) , )
.1 .1 .;, ) m .JIB r-r, ) .1, ) ro-
.al ro.1oro, ) , i) u, ) m, .1) II&B
.., ) m., ) .~, ) n., ., ) (-
11); 4) r ,. : ) .t, ) :. )

Digitizcd vGoogle
98
, r) , .-) n , ) .J, ) :,
) Jfr't .1, ) AOBra .t, i) cyxil , ) n , .)
~, JI & i, ) , JIJJ . -
) , ) r.11, ) , ) :sJI:, pe&.iiB& r) .11 ,
) :.1u, ) , ) , ) , ) , ) 1t
1 17
u, 16 . 24 3.J}
.q", 67 ; r .'l
.1: ri. ' r n
. "Mil .1111 ;.11 nr10
r, s il " (. 4:. n
.~ yi8;il), il . f> cnoern
.
21) Kopernicki Zblor wiadom. do antrop. krajn,, . Xl
1887 ., i Ji n
i : 1) , 2) , 3) .1 r 4)
t st ,JJ;ilcl'is : 1) r t. 2) .
3) , 4) ,JJ;, 5) 6) .
22) (}t/I6, . :. "Ri 1 9 t'.
:ilJi ::i il CJiil. : 1) 'l' ,
2) .1, 3) :r, 4) , 5) : , 6)
~ 7) ().
23) "~' Zabawy, gry i tance ludowe w okol icy :\li~ndzy
rzeca podlasniego, Wista 1889; . JI'
.Ji Ji (ilr : ) ,
, , ..t (e.a areen'?).
24) Wanke (), Halahicki, Zior Wiadomo ci 1 9.
XIII; 14 ,JJ;tyme: u , il , .1 .
u, .1, : (Ri);
, :, oJieco, ., ,;, ,; r;. (f>
). s..ti ,zi r ,i;
1 . " 1892 r.
m: i :arory'l" ..t'l .,
i ili il r. " s h. r.
. 1885, il . r 1887 r., k
r. " . .JIJI . . 1889, ri

Digitized Google
"'l . 1 .J III 1877 (30 lttp), J
i i ,~;. . 1 1889 (14 ) .
i "Lud" .., 2, 3, , 9, .
2 .
"Sbl6r wiadnm. dn antrnp. krajow ", ' .
.i "Gry i zabawky"; )J..Ifa o.'lte
i ilt i.1 " ' . Zur VoJks-
kunde, . ' . " ~", ~'
. "Das ind in Brauch und Sitte der Ynlker" 1884 .
~ . "Rimes et j~ux de l'enfance" i:
i , , , , ui
.~;i .. .11, , Ji)J.; epelt
c:sia ti r. s. 1891 11.
.11.i . ~
iJJ Wisla 1888 1889 r,~; (328, 660 .).
i 'i .., . ,
t.11i. i n
.IIH JJ.PJI'X .IU:& .I&JI JfD'k-
XOII II II. .I : JKaS&T &
t i ( . .), 1~"'
m.1 t t, s , i , .
. . 'k , i
'k i JJ .1ui
.; (icRia s )J.oz'k, i
i, CO.IHIKJ), )J.i11 .l COp'IecKiJI
i (tr ), .11 - ~
i (~ i~, ~).
111 . .. -.1.1.
(1891 .) . t. ~
330671 t :n. )J..Ji r.
. BBJUIO, u JJ i 14 ~t
iu', r t ~ ~ Ji
JJI. t ; i ,~t
i t.-t; t C.IiJJ.y 14 i opep;t.Jeia
t.~t, pa.~tto~eie .-' ~,
m, (is Q .
i. t ), ~s JJi t.-n

Digitizcd vGoogle

__ _ j
t.J')'to , r , .Jyol'l., ,
.1, , aJJoo.-ute .Jt n ,
'fi JI JIIO,J;e , ,D;.I ,
.1i iJ,~;f. ' u.
r . Hao.tiJe t
.iJ-s i. Moria s
t r. .1 -JJ
, .: s.1 zet :t, : u
. t , ,~;
t : r iciJ, ts~iJ
n,J~;t, i .~;
rr i, iJ
. i. 1892 ., t.11 s
." .
peJJ;Jie& . IH .
t.1 .1iri .1 i
iJ,~;l 408 11! .N! (204 .
.1t, 83-t:, 58-s, 33 .J:., 11
.:d:, 6 rJii m, 4 .1r:
2 1 ). t JJ; s,~;i;c.,
., JJiorpais JJ; ,
r r.
.1u: , t .i, III!.JIO-
pycc&OJI ..1t .1m , .
r. , l' III .f"Pokucie" ll
1 . "" r, r . .
i, i 1 . "", .
. 1883 YI
XI, 11 . . ",
.~;i IV .. "Zi6r Wiadomosci ",
XIII . "Zblor Wiadomoscj", .1i (ibld. . III)
" zi".
:u ..1i s,~;i i
.1 u t.~; :, .11
. JJi , :tpt,
.lt ,q lto.1epra.

Digitizcd vGoogle
96
0 m . . . .t
2 4 . . . 1890 . 2 .
1891 . Ji " ofi.lacmu .'41.lOJ.JYCCXUX7. :
ezerk". 6 ii.
i i .1i , ~
.!J si>u.'l n
, ti
1111 .. i .tt
.1~ , .1 i11dex lihrorum
prollil>itoru .1' .h i t.
h t 1 110
:i ii si . .
"i>". "'.h t
i, . , i>
i.!J t , t,
Ji :.

, .1 .!J
. .11 aepiaJii>, tt
:. tt, : t
.1 . i , i .1
,

.1: : , t.
mi yc.tois .
, , :.1i
, i
.1t, .t i i pi>meiJr
, :,
.t JJv, .Ji:, ,
:-r, :: JJ,!J,Cie ,
tmi , t~r .~
r". (r. . 1891, II, 110).
"Ji .1: r, t . u
~ tt , ,11; .n.
Ji ,11;, IJ Jiere,a JJ .J,
, ri> OJISJeTC .R.!I n
i:, : i i.


Digitizcd vGoogle

_: ____ __.,l_
-:-

97
~ t~ ;iJ ,
i t ni , .11 nopR
; : ".
t ti,
, : , :, .111
. i ,
:i t , .1, t.~eia
i ,.J, i ,~~; :.il,
m , t ,
, ., ; ,~~; .i
: , t Ji,
.J ..1r; , Jere
J;&x t - B.lliie tJ
.11i ,.
ii~ t i ,,;, m,~~; :k
t . , i: t R
.i ..
.d (1890, 11, 143-144) . t
i i>ui, t .11r
t: . : ;~; : .
.i J ,~~;m
piiy. . .11 i
z,~;i ,1. ::. Biipoaie . .
",~i"--
.t. i> .
s:ii . t 1 . "i " 1887 . Jf
~m, ii .JiJ,i 4 . "J\, ie.
." 1887 . m s,~~; u 6 r.
,!,, i mi
::, ,~; : :i>
i " ", . ., t apymein -
i..'IO:J)q)iJI .11 t :.,
t .11. i ,
&.1 - .11 : i,
..11. Ji. i r.
.t Jii t,
l'I''II XAJI. 8'l'!', 7

Digitizcd vGoogle
98
i ..1i, i .l
i. ~ ~: uiaie ~ Kt.ICJI
, ".i n" .
.! ,~;ti~~', .11r~ au. t.
n . m1 . 1 i
, JJ& ". . i"
~ 27. i .ileeHLl .I
:, .1 :, .1
t, .11i . , : sJJa
, , -. ,
m ::t. .
.1t m t .
tt u,: .li t. r
tiQ . .11
.1t .1 . :t,
.t . .11 . , r
, .1 . n
. Ji tt, Ji.
u: ." r ,t.pyroro ,
' t, , i r . ,
.1 , Ji
&J (frisla 1891, 625). .1 .1
:.1 t: :. .11 .J
, t.10 :, .1
JJ& i . .1
, .11. . t .J"
.N! 62, .1 PrzeglQil, Akademicki 1881, II, 146.
. omoAt'lJ tz, u
.J .11t, .!I s.11 t u
, t. .11, tr , .1t
, ..1 ctJi ,~; . .
Ji Ji. .1 .1,
.1 :. .
i . . t
Jir, t t.~:
-.. :, : s :t 'i&r

Digitizcd vGoogle
99
(" .1m . "), notrn
t tJJ;BJIRa .11, JJ;.'I
.! . . .J, i>
iJ . ii', t
r , t ,
:s .1 rt , . . .::
.11 t.11l .- . ~,11;
".1. . .i" ,
110-120.
t , .mf
i . , IIO.IJJJc
, .J, ":. . i" ,
. 141-142, . m n
. ., ,.: . JI. . nom.y
t : . . ( r. .), ,iJ rr ('
t ( . i) t, - .1
t ( z ) C'lo
O)J;ROI , .: " ,
.J,, , !" . "t
. : . .
. ;.J, :: :~, <!>.1
, ~., u t t
m o,D;t, 6 . .-t , . Cli&-
II&.I J: "IIOJIC, ::JJ.", .I .
it . ,J, :u .J)I;: "..1
.1, ". . ::t, "
u r ; i, .1
..1, t t Muopocci 11 1t
::iJi r~ itt :
. t mpoil, t: osoJIJliO Ji-
. ..
~, si .1.
.1,. . . .1 JJ .mi
i .1ereHJJ;Iil pascasiJ ,
sm, u: " , .J
! tmi .J i JI.,

Digitizcd vGoogle
100
. .11 ' .~: ,:. i
J J' s ., 'iu: i
, 6-.
u wcn .- :Ji'i
r .ilr,~~; .1 -
. , i
(s ) .d i:
oJiou ;:h (s .11) .
t t .11: :,
: , III.I .. :
: .: : .11i ,
,l xoR.Jia :, : &.I

)l, 'i.. )l.Jt .11 .1


.t :. . "
" (ni Pater, ni Noster, m dit). ,~~;
J: .11 t,~~; :.
i: " JJ r :
, ,~~; . ,~~; ..t
., Jt ". t
.t t, ,~~;t n.
:. JJ.'iyxy J. 'k
JJ : t.11 i .1 .-
i.t . t: 'sa
IHIBI. , , :t,
t, t, 12 -
.J .t t :. : ,
& .t it l', t i ,
. (Luzel, I.i~gendes clretiennes de la asse
Bretagne, 1, 144-147).
. tno..wa, rca~ anocmoAo..wa ..w, .~
LXa.~Ja (. . 1890, IV, 72-74) Ji
: i .1.11 : . :. . . Httgra
: ti ( . 73) :l' t
:i :i, su t .
Jl-~ mo..wa, "r. an. 71 :f&,
.; x.Jlo.va, amemu :t :st . ., t-

Digitizcd vGoogle
iot
ae'tcJt , .1 . . 78 ., i
.I .'lere)l; , 11 t
. st . .11
t. , r,
. t .11t. (Luzel, I. 'gendcs
cliretiennes, 1, 17).
l.' t n
J( 1. 84, 154 , 14.
'k . . . "r.1 i n
i .r. " . 11-12 'l'I .
f8 . &,latua VII . . :i. 2 3-:..65.
1t~i z i . ttt.
.JIJi, : s.11 . ., i .'.Iel't.J.
. nu ~:1
t ( 31iu u
), , r 'l' 1 i
Jri q ti . .1 J n
u ::~:: ::ipt. r .1fn crou'l"l.
c.a:iu .tr . n l;.
.1r , 110-120.
.ll1. 1" .r, u !; .
i. . . .1 np .I>1anin
ua i , u,
. u u
11. 1. . IJiJ u,
: Ji 1. .11 t t. ,;~;
s.1, 11 t 1'i
1\I:. t u .I'hcy uL
t; Gt' ts )'d u. .I'
, l\I fl t
JI' ' I. 1 IJ l.XIJHJIC.Il 1111i1'
; (. ) oport u,
.1J& .r t )I;OIJ . &,
sst. , rt , u J.
t r r. 3 ~
. 1 n .11,. s 1

Digitizcd vGoogle
'me.i tn: Ji . l i:-k ()
; .1
., .
-k r: il r
,~; ,~; , Ji sJii .1m
:il .11. , il :
J~i"Le fils du diale" (Cosquin, 1, 158-165),
&JI "Saint Etienne" (ib. 11, 231-233), s.
.i (~, 46), &JI (Halm, N! 68), :.,
., i, (Cosquin, , 233)
'IIi , ..1 (=)
., .til.i ,~;iiJiaeca ~, ,~;il
.: : &AJ.
.1 casil :w:. s,~;,
.1 ; .lt- 111 .~
Ji, r.il Ji 12 ; si
Ji , .1 .
Mapil .J (Ji ) .1
altil Ji .
~J lt1 il . CJI
saa . an. . il. JI
an. noJiyJi .1, Ji ,~;t
~ : .t .. ,
.1 Ji , .il . . '
& JI' JI &.I' OJImia )l.j
t :: ::. Jiere,11.a t.
:: , .11m . . ,
il . : Ji: (08'0 88,
92, 104), . (- 145), .1 (Cis.zewski
IX . Zior wiadomosci), - (Carry et Nicolaides,
144, 172), ... ( IV, 498). . .If
il :. Ji,~; ::,
.1 .h Ji (
.il JIB il Ji uil .::);
i .1. Luzel 1, 34, 39 Cosquin 30, -r
. Nicolaides 61, .ilt 42, 'k.1

Digitizcd vGoogle
,1.1> ..t :. i xaJJ:opyccHi ~
i w 11, 355. .m i .
403-406.
- om an. r ,, .
.11 11 , iJ. r.
u~ il r,~;. . .
. i, . . .. '
s:iJ, . zi ,~; :.\r:
,~; t:, r.il .
t 3ui ( ). r
. , r.
.t: " , , ; , ,
; , , ; , , ".
. . .~~;i . t,.
. il JJeeil Ii
, ~t .11. ti
u.l .1 .1.11 :,

t . bl.lra Itopoa,
.11 tn ,
.
. t .1 JJm, .
; . : . ,
, J.I'. . .
,~~; , .11 . ClcaaJt,
h , n
.t .11 .; (Luzel, I, 15-16). t
" .11 .11m]!; ' .I."
(,Jiit 1, 290) t J
.t ,~~; t.
t coJamr, t ,
t I'. i. JJ; ni
, .u11 n

.;oporiJ . . .1 J .
' ( . ), 1>
. . JI' .~; C'tJI'.
, t t.1 ~ 1 .I.-&' t1 1 ~

Digitizcd vGoogle
to4
n .! . Bcop-IJ n.! . tl " ..t
.1 s pily, tJi .
uJi t..1 s m&JI , .11 i1.1
, .1 t .1 n
t . .1 su s .
t m..t :il 'h.1.1
4 , s, il . cilmil
. psa.JCJI 'h.1
t . : it
.1JI . : it .
i : .11ili JJt;
it : :,
c:oJIOTJI t, u
;:, , ,~~; , u.
t .ui.
.1 .l& .I :
. . u i
, r . .'lti
i: il t
; n t il Le foie
de mouton Cosquin'a .N; 30 ..t t
Porpant Luzel .N; V; t s
: i :. .11 ili .11iJs
: .1. :
i . . i
( m .i)
-n , ,1.,
mi (Wt&la 1891, 626). n .st 'h
..tilei .11t.
.1 ..t n s
i sa r ;
. ; s:s .1iv
. .1Jere,J(a tJI ~
t>, ., (1551 r.). ui
t XIII . ort .1ept, oCJiili t u
. )( t XIII . ir

Digitizcd vGoogle
io5
hui no.Jrl'operc s ni ..11:
(Cosquin I, 285-~88). i . R
Gesta Romanorum, t n, i>mi f\,
t : :., : .11 .
''!J 1, t r
:::: , ,
t s- ::, . ,

I..egendes cltrtennes Luzel I, ~'\'; 6
C()J1tes populaiaes de la Haute Bretagne Sebillot (
t .:Ise.1JJ).
C,&r~3ltHie 1UO.t1 1 n 1. Hlt XQX,J7 'IO}JntOn IO.'tOOCt
h r. Ji .11 . ~
.11r. ,.;, ::, .11 i
JJi, t :u., l\1
i , i i.
i." ". i .11r : ,
.11 ..; . tt 1.1'
: .11. s1. tr u 1Ji , Jr ..
mt t xoxJia, :u
. . ti . 92 s. .
r'l i s:, t. i., s .~
. (Rou1vana 1Jaba). h.11
s ". t ..11
& .. J'I': t .
"w . 288. : ; /1
u. s., .: .:t. sh ac:lim&y
dt .: i: s.JJx
, sl;.: .:t .t .tIR
u..

i npoucxo:xJeiu "t Ata.ropyccoa


i qt o
.iiJJI 'l i. . .tJi :~
s m rtca, . : 3
rJi (,. "). t m
..... r.11. , t.:I
~ ua .tl, ' oaoJIC.Il

Digitizcd vGoogle
i'L, .1t, rt .11ezua , n.i oh.r&Ji
. t t :t.1
, ,: : .J -
t:- .,t :, i t: Ji
.1 ,t. il,
, , R&R' .1 '
s t ,~;i, , ,
u ' .11i. -i .J;
. .
1890, IV, 94 : :ti.
i i :.1 ,
, rJi- -. ::.
,~; . . .. "CJiilopo' 11 .
"R . " 111, 68-83 :t t
1.
i .I, i :tQ 3-1
. ( 2 . . ti 1891 .), ,~;u
..J. , i.
ilJi r. . ., Jim
.: i. .1, ,~;:'
ui (' , Ciclrin i11tybus) Ji:
(Ocymum ba'.)ilicum), l;. i
, 'l i , :t
m :.

aaJiiJ 3 .' r,
i Ji: " , ". .
n tJi, : saroopt ( u
I') . i (\ . .
. u .Jr. i
(ui i). u. ..teret . ..1
: i t, t
. )J.- .
;t . i i t ,
. a.tile . .Iil JJ; ::,
. ,:.1, '
t, . , ~t ,

Digitizcd vGoogle
toopli (n) ,11;.11 . ,11;, cit.lf ,
~i .11 .
~i. iJ: JJerea JJ 1 11i
. .h , ',
t.l t IIO.Jioe .
il. ..11i .1r ;r. ni.
il: .1i CaceJIJI . ll
ym&a . .11il: . :t
il (111, 425) : r. f.lll.
i Jtr 123 };
o.til . 1892 .
ute .1r :, .
.1 s.11 tili, ec.m
i. ri, , .
, cil .1 ,JJ,il . . n
i'l'' .t .1r
: t r .-, cJisanao :.
;r. .1. :il t .
s., .:, t Ma.'Iopocci; , , JJI
q Jla.opocciau, r u n
. JJ .11 tr,
;r., m.11 :u: .

. .11 4 pascas<.t. .l"


XII . . . {1892 I'.) ,11,. .
iJ s z ~ti n
IIOAori: t : .11i.11; pas-
cusil t .11 i .,
.t . 3.Ji" tcril, rt .1 n
~, (. . 1892, 1, 192) 'l' t
. s , .Ji t,
: . BacJiia .11, 'I' r
m t, . i .1u,
il. ;r. .1 ut q~:: t
(.iiR) JI: : .!I: .'It~1 1 n
&JI i. ! .1 r11
( ti ) (~. J.~~: nt.

Digitizcd vGoogle
ios
(n tt. . .). IJ.!i 4- .'lr ( nac.li
Ji1) . . .~ti, ' .1i
i; , .~t
:, iii lepycaJi:ii :.
-: i
.1 ( i :u i). .1 co-
,~;epzaie , &JI. &
Jit :l! i. r i ~s
r u i .k t.
i ..1 . . pe.s.
noRI'a. : rr : i: :
i, JI 1.Ji .
iJ .; r craxu ~ ~>u
.m p111fit, st t .
u h .1 t : JI .1r, 3 ,
~ .1 (".t u" ~t
i ), .JI& , if n : )' u
~, . , :, 1
, , . l> .&
.ll :-~il :. .u ~
:n, t. 3ii, o.1ile
.st , 30.IOTQ HJI JIn n
r. :; r i>: : , e
IIet', "", . 11
t., .1i :, h.1 ::J.
:.11t, 3&t, .. ,
i , 8.3 'J>i, .11.
n )(t., .1 :t, '
l>. t iJI lt u ,
1h .
t .11 opa~a'J'CJI . .
t , : ytsIJ t
ii .s
i tJr s .Jt, t.11 .
, r. ~.1 . 'l e
oilll cptqaetca ~... ' .' u'l!

Digitizcd vGoogle
____ j
109
Apyr. .-'. amen ero ' m . "Pokucie 11 JJt,
I . Cv:o.re. r. 1111& (288, 640),
t I, 51, 1~ 5, Zir wiadomosci II, 165, 11.~.
. 1890, 111, 143; IY, 94, 262; 1891, 11, 129, ..
UJY'tei IX, . 2, 107, r II, 158
Faune populaire , -. ( ~, 70),
" ciJ. . ri" , 1 f>
~t r. R. r. . !J :::r~
i i ..JJt& B'i ~il .
.11 :~t i .:: :,
, .1t JI mi -
.i t~,
t, t ,
t JI & OCJiiJBJIO npe,)\OJIOeHiJI .
tJii .1 1 .i
.11r r. : .111,
i, ,tJi ~
t. iJ.1 ~
r, m ,
". . .J,." (1876) s.1 .r,
10 .N!.N!. .11r, ome,mia
, Jir: .IJ . , s 1;
.t, r ,i; s,t .1 t'
.- .&t, ,t t t t.
". ." k . : ,t
o.11ile 2 .1 3 , : ! 22
( i ), .N! 23 ( t) .N! 25 (
n e..toil:t). ,~~; .N! 24 ( 1
.) .1~ i t.r r
s II, N! 66
(. 100).
4 :t . .-.t. . n
.11 . . " " .11".
.Jii o.aiJ HeoJiJ, t, 3.to'l&ci, Cpeil ,1\
u r sti,
.J .t~

Digitizcd vGoogle
. . .Ji:
. r ( IV .
. "i . . . ." 1867 . il),
( . s. . 111, r..1. XXV), 2 .
"" . . .), , r ( "
i . V; . XIII r. . 1891 .N! 2),
( 1 . . . 1890 .) -.11r
( 2 . . . 1891 r.). . r. ,~~;.11
:, . r n.i o.1il
11 , r

,? t. .1 .ti 1 s,~~;i
r r? s i
. ,~~; .1
h,~;i h, i,
il r ,. t
i . . : i (
., t 1, il:), "
o.'lt" . i :iu,
Ji , . i..1
, ,. r.11, ,. t
.t, u il.: .:
, ii, I, ..:
:.i, .1. i .~t
i , JJJJ :. ..tt,i
r. . : r t
r notpi. .~; .1i.
i ti, m r.Jay, .J
t .1t, ,h ,1,. 2 r.1
.t il o.1il are.tt. 3 r-s
t iJ :. ymiJ .11t, :.t;
il 16 :. .1t,
.1 il ,:
~.

. , r t, .11
t t t JJti. d
, , .~. . ,

Digitizcd vGoogle

.:JL
111
.1 r iu", Af1A
' vici, v.1 mn iw'
.~~;:, .~~;t.:: . . .'I: : n
.:.11. i .~~;
.:. .:ti: . . .1t
.:.: :t : t ,~~;
.1 :, . :: :t
. , il
:u: .r .t i:
. .~~; . .: sti.: r.
r : , ,;
II' , ti ,JiJ,~~;i
t pti.u:. , . .R 1 r.
.11;0.1t :ti, i 'l;
.1 1. mi
(. 177), di h .1 i
t . , r.t, t
.~~; ti .~~; .1 h
,~~;o.JiJ-.~~;ymi ,\. i: J.,
: r. r, .: :: r. ll
J .tt, .: , .1
.rt . .:. r. ~
s .r t.1 n
t .1 m ri:
, .i..: r.r
tr . JI .~t.i. .
.J; t t Jl&-i .
.~~;.:i .:t, .
.J tu:: s)( tr.4, t
: r. 2 ~i o.11iJ .
, r. , t 16, .: t
B'l. t , omeAIJii. u: , s&.il
t : .11 .
i . u
:, : t .n, . ~
:i. s t .11,
.~.i:: .:t ui.

Digitizcd vGoogle
119
\ . t. .~.
, ., , v
.. s t : .tr
".1":
.. J IIJ&Ay ... ui.. ..
~..,. i n.1 CJ~n,
ero nt ,.
AYt o.aoAQI
. ~,. &Joa.., aiiUI.
,1,0.1r0 & C&ttt TOIIB.I&C &
.1i,. YAUHII,. .1,
R.. ,. t. 110r.1
El nt

t r. ,~~; t .1t
t: .t,; t :,
..
r 1 ..s v, ;.t

:lt . :: :.IIl
t1. .~ .11
t ,
, ::'l ze :
evy r. : ,J~;tmf1
.11t t : r.& ct,J~;tia
JI , .&t t''
& :mi i.
t , ilt :;
.t, t ,11; st
n.1oxo :t i, :.!l
~m: : (.!.
. . :Ji . ).

n 11 1.
1) i~i . . . . . .t
1837 . . nh (. .). i
(h 1-) :si 1856 ., .n.
.,11;t: v i: OJIKY
J&t. 1862 r. .1 :: r: t
.! r. t, 1877 . .];

Digitizcd vGoogle
113
uJi. 1884 . m.1, ils, .
1871 . il.iir .1. J
J[ " . il 1884 . .I
-J[..I . .
s.il,i, "i;&' "
.il ili r. :
1) 1871, IV, (Heiptera het opt Ja)
s r. ; 2) 1872, VI,
. (Hymenpt.era monotroclta) . . t:;
3) 1874, VIII, .
r. ; 4 1876,
, i . . .; 5) 1881, XV,
il, . m ,
il:; 6) 1885, XIX, .'l (cicadina) .
. 7) 1888, X~I, :. (ortl10ptera)
s s.
2) . . . .
il;(ti : r .i.'l aJIJI h
- ..
. .m i .
, :il moJiy .i .
r. . 'h i esil
. :, rr
r. ., : : .'I silc
. il t r (1890 r.) . .
t:;. .'l:, ,~;:r.r
: :i, .u: .11: , :
. . JI, . . u, . . 2-,
. . il, . . , . . .'l, . .
, . . , . . , . . ,
. . , . . , . . n . .
:i. r. .
~ , . R, . Jis; il ilr.
s ..1, , .
: iJJio :t ,~~;i r
, ili.,
.t -- .1 -
COBPBKBBBAII KA.f, 11. 8

Digitizcd vGoogle
114
:-.1i u:.: iJiln,
,~; .1.

s ,~~; r. . . n.
:

. . r 1 . . 'ii 1889 r. .l
m (92-101) :.:: ce.1iJ
t r. . . r. -,~;iJ, ,~;i
'i . - iJ r u,
. . ..11
s.1.

. . ?. " :t" 1890 . (49-


56) t.1 "O,~;ez,~;a ceJI.
ir iJ"-i , onpe:t.teie 11
otpil d, u ,!,l.

. . ..

w il
.1m r i, n
i 70- 80- r. . Ji .l
i :il til :iJi;
l il ri n,
. .1i il Ji t,
, r. l :i
u.1 :.1i. .1 200 .N!.N! .1: iJ
, .1: ri, .
l sil . . . ":l
rt" r. .11 i
i t: " :.1", "i (?) ,. 11
"Hoopoccirr. .
i 70- r r- o,U.n.
r: , i t.11, s,~;.
"Muop. .;. i ":
". ". 80- r
.1l i.11 (t ) .1
- , r

Digitizcd vGoogle
1
__ j
115

-, . i
tcen. Kpo::iJ , mi .iu r.
"i iJ", ". 31i ~. .
" t "', "" ":: 6.
.!It". :i.11, I '.
, u. iJ Blti8A .. :
i i tJI.. J(.
-:, ,

. i : .1i1.
. r. ~ o(i_y-
.CJIOBJJe .i t i
,:. ., ;

JJm t r i . ~~Iau
zyp: " ". . . .
r. : .
.l i 1
" . .11. " , " ' 11
.:". m: (1891 .) .11 .,
. ri n t
. .t .1 i :lu-
i i. nu
t t r. , t , . If .
JJ. :, " .
OospiJi", "Wista" Revue des traditions populaire. ..:.
. i . r." . . 41
. s~ ..1m . . l\I11
"Ri t". s iorpai _
, iJ s : -
il , , r
.,1. .
ii J\i 1 .
-() . , s..11 '~IJ)t'
i " ". . .
- rsi; omJi
, i n .
. . ..t XapouiJ 1851 . ~ ii.t.JI
~ i. tm :1i .

Digitizcd vGoogle
116

. . .t.1 .11J i,
.1m .i .
.1 .. i " :", "
. :" i "
" t iri .
.I 6i . ..!1.1 JI.O ~
:i. J..tm 5 K.Iacca, 1.1
, t .
1870-1871 r ..1 ri
. . . :ti11 .
, ti . ., .'l
i i . )l ..t
ri:. : :\I .I .
, .1 . t.
: ~ ;i pio
ptJi i , t, t
, r11 11 .
s . t 70- ." .
it.11 u ,I t.I Ji
m Jit. i ~.
( :.1t i ) . .1", 11 lilllt,
.11i: .10i .1 , ~
011 , " I> s
~r :t "i. rt", "r. s."
" !>" pom .lai'O . .
ri :i.1 . :
i t. :
JI . t.1 ui.
st ".1. . pe)f.ani "
(1876 .), i )f.rt: i .1
, .1 : . ..
i t. .'f. . :
.11 " ".
il t.11
". ." 1877 . ". . i"
177 . . i ss (

Digitized Google

---~--
117
i :i, i . , t
:)~ (.tt, t, t)
il (:t ;t), .t J.t,
h r, , t:
, ,

.11, ., t.1
t a.ai'l;, , tcJIO.'IRO
, 1\ ;t I}i ( -flcy), pyi'iJI
t.11r ( t) 11 t .
i .:t
". .", "", ". ." " .".
h. t t, i,
t t.I t i t.
":i. ." 1888, VI, &0-53 " ."
1892, I, 80 . h.1
t . "i. ."
1'. . :
t l; ,'!;: i
., ti. , k-
J;.

".i. .~: 1889, IX, 763-765, s:t


.I ." ~""
; :i . , .I
i ~ -
. ii . i .Ir:
t h II. . . Ji
'~> t i t i
: i
trpt "" (. ).
u.1 .1r
& .1i~ Jt t
.1 :.1 .'lr, 11i
.1 i 'h

JJ . . i .1r
ni t s 7
". .1 JI t aynJIJI.I"'. -.

Digitizcd vGoogle
118 1
t 11,~~;
.11 (. .~. . . J.&w, I, 290).
"i. ." 1890, 1, 124- 125 tu
.t. . .~t, t t.
, . .

( , ,~;).
"i. ." 1890, IV', 161-162 .i
t :. o'lJ t, .'lJ J; "Rie. . ~
1890, ,
151 .1s st .; "
- 1892, 11, 78-79 ynpRX'lJ- i:
t . i.
sin "" (1885-1886) "..
.t: t" (1887) ,; t. ..11
:.k . , . 51 ! "..
1886 ~~.
i ' . ",
t - . n., aan. 8'1J 1i ii
tyepiX'lJ" 111 . .
Ji.l. (1890 .); (200 .Ji)
194 . .11t 11 . r
: .:l. :.
i ;{ ~, "r
::" " : ,~~; ".
. ."" (.~ 1} .ti i.~
: il . Bct ~.11 .
t. ptm~.11 .. 1-i
, .!LI&O, i, Ji, :
il. m.11 ., ,~~;.
.: .1. , , .11 .;.

n:, i , n:. iJ, il1.


,n t '. '8.71 ,
~, Ji t mi 6.1
, ,~~;t Ji ; .1 , t
".11n t, , s,
sanya.JCJI Jit .1 i:, m:
,;. t .1 xopJI msypy .1 .

Digitizcd vGoogle
111
CXOAHaJI .I& ", il
" ri. . 1t~ i
; .J~,
.1, .~;i.J., , .~;,
i i (Vt, ,~~;. . , 169).
,~; .Ii . ,
~i .J. i: .: .~
, ., i', . .1. t , n
, i.
. JI&, , , i, , . .m
)I; JJ.iJCJ ' JIJI , )J.i> .I ,J;:.
~u mt, . capat, t ut.11 :m,
cllbll tu tt, ,11; , -
.~;'k ~ . m.t t
~, .1 .; .;t-: n.11, -
. .1.; ~ r , .
, - . .11;. tu , rt r
..t, JKO.IO.Ia Ji, )J. ' XoiJ.I : .J
. t, () .1, s t,m (
.;), capat .1 .: (Zawili:riki, Z po'"iesci i piesni .N! 5).
:i, i,
t i, , , s.1 .
.1icy )J. . .1
i, : s , t
i, : , i u.11 . . .;
i, i, i
t:, , , . mJiJJ;, ,
~i , i, .1i Ji
' t, i . .tt. ut .J.
t s ::, ,
- .11:. ~t
.il . t, .1m .r
u ,~; .1 .J.m.t . R
:st .1 ~ i ( .N! 41),
Ji r.11. .J. .;
,.Frascbmenseler" PoJI.Ierarea, t t 1595 r .

Digitizcd vGoogle
120
(Cosquin, Co11tes popul. 11, n. 45). .1 i
i t r
t "" 1891, .N~ 1270 "08. t." 1891 .: 332.
". " :t
.1 : .1

,~;. i t: .1 ,1,-h
, t . .11 s
, t t&.I' : .
&.J BOJ\Y 1r , hm .t
.1; .11 .11 .1
.r:, - , -t t. t
.1 t; . t .1 . .,
t sJI , i.t.
it s.t u,
:J JJ t .
, : t , , .l>
.1 t, ,~;-, l; , :
t , -tt, .11>
, t- , t
.1 .; , ,
,.;-, .11t t
, , .1 ~~ IIOC.'It
t.I h (., -6).
"0 S\Vince pyrdce":
; .:. t,
-'h, -, -,
-h, , -
, ~--. ,
. . , uJ&
,!, (Ghel.cltowski, Powiesci i OpQ\Viadaia, 1, . 20).
Ji ;'li "'isla" 1890~ II .
i, i,
:i, i, i, i, i~ i
~i. t m .1 .r
, -l, .11i1t-m.
t .1 t , 'h

Digitizcd vGoogle

- __u,]
121

t :, d-t G
(Cosquin, ..~~'~ 18 74).
R :Jt t :mt, .'I q.
.1 t i , r
t: .1
::.1. ..J ..J. i
, n,
s i, '!;
( ,~; s, s
i> i). . _Ji ~t ~. .
s i , . t,
.1, .t , (i
; .1t r. (
.t st), .
ili, .1 .1 s:i 11, Jtr
: " , .1 'l' f'(J
.J, .Ji " . .'l i!'
(Ib., 1, 206-207).
- : " ra .11" "G,t
", Ct>.l_,.. )tl>-
-:., :. JI ".11 ~tyxa'
R &i (, . . u
:. , 184), t .
t r u':lt:''.
: , ~<.,-il
, - t t, t [, .l
t i , t t i1 .l;t-
t t, I\. t, t . .'I
. (R), h
t : t, t t, Henafi-Ii. 11

.11 t it, t, t,k <t.


t. 1 .1 ..J nc.nt~
olt. : t :: t'
i .'I t u i re G
r, , i r
: . -

Digilizcd vGoogle
122
..: : .-, i[&

:::: t, i ~ .rr
. .u.1 s.! .lm:: ,~;.
i.: ze iJ:: (, R),
(~, R, s), .: (),~
uu (, '), ('), .1
(R.ii, i), (' R,), :.
(:'), (u), (.-,,
), ;r. :. , (). .-,
'r ~il ;r.; t, '
.1 i: R:
n .-,iJ.: Jean de
l'urs- Gi()vanni dll'rs-u.:, Joan de
l's-, .1 r.1 .t
Fillomusso .1) .s.: .
.-..: ltpiaa .1.:.:
(Tord-Chene, Appuie-Mant.agne)
t: (Baumdreher, Tannendreher).
.t 'l ,
.:, iJ. t t.:
.){ , ., t ,
. ni ,: "im.t , JI
JI.&T , , mo ". t
-
q.

.1t t- .~; .1 '


,, :t
iJ . . r.~~; t: z
iJJi i
.~~;i : ::, i
.! , i .~~; .1 .
,~~, u ,'l cepiJ
.I iu: i
.1 . , "t .1" t
6 .: Jii , ".-,
" -ti, i, .1i, ii; "

Digitizcd vGoogle
123

"-si, t:i.:, JJJi., .i


i:. s: ~t,
.1 )f., t i .11
, t.m1. ru apo)f.J.II a
TPJ(I.:IJ!\Te.Io. O.J.B'J st 11 l'
.1' :t otl.rie ., G ,
.1., .11-, ,~., , roprnJto,
. (~). " , .I II ttma
: , :, ! : ~ r
.D; ,im, ~ t?-tt
BSIIB " (.1\l. 79).
r .- JJ; st ,
ri: : .u iJ rm
. , .1 m .
t, : " copiJe ~
il )f., ; :,
t ", m.11 ,;r (Cosquin , li 17 ).
t. ., ::, t
: .! )f... .
)(JJr . .1: ;~;1: ,
, IIMile J)f. . J:
r. . Bt,~;.IJ,J
:, iJ, .1 .1ti
. .ilt i> J;,.}, u
.'.l .Ji, mu .1u L'tpa:rypl)e
zi . . . "t. ~
~ i t, rt' .
('l : "i. ." 1889 .). ' :, t
s ::s.11 .1 (. 143) rf>~
..1r .. ,. :: .. .'7 t
i t ~" .. ..1. tt" 1891, .\~ :3.
t . ,J. <L:
t, ~ -u:
.!.:, .m .il m . .
r JII

... " .1" paiJe .

Digitizcd vGoogle
124

t : , 1, 61, "~, II, 39


Kulbetg'a ("Pokucie", IY, 185). , : ,
'& ". Ji ": : ,.t
,~; '.IJ .tm . Ji.
JI :: " ,,
, :
: oJiemuo". :: ciJJiao~. ero
i . :. :
m oport .1, :t.
, 1 , ,~;
:, '.IJ ,
:t, ::, . .tt.i
, Ji :
..t : (JJ-la.: 96). i> '.IJ
. mJi z,
.11 , .t,
iJt. .1. ,
JI , : " .'lf
. I tt ". Ji
, 'i t. z i>
, JI)(. t: .1t .t ,
.1 ,~;. " .
?" . s.11 ,
.'lf .t t, i>
: (, ti 3,
44-46).
. 8.3 : :m ti,
, t ( 100 N!.N!). ti,
m . , .-
ir i - t. .~l
. i t.t'
t :t 'i . :ti .~;,
"", ; . : , I:: :,
: .t :
" r , i " (148). .m
. i :t peJJ.-

Digitizcd vGoogle
-- - - - -......., -..~~---~-.,;. ---:::.'

125

C&JIJleTCJI ,~~; nonpe: 11 JlK .1 paKOBJ m..11,


)I; OJ[aJITCJI 11 (155).
i,
i .:~ i
, , ,11; r,
: . ::.I n,

.. t t
i ;: " ,
t (.1); , i
, : , :" (156).
t ti .11 r.
. OBiii-i: _"- " (157)
. . . "Ri 1t"
1889 . iu :i:.
i t ,
, , ~JI il.1oe i
: "m (.1) s: "
& ., ~ ,
:.1 s :" (156). "-'
, : :, It co-
a.JJili, . J1m t . i
:, t, .'l, !J
::t , t: , .- i. "Ro-
mania" 1889 . . XVIII t sc.iltoaie Sltai-
neann t.
t s " i".
71 i. i.'l t.: . " t
i .:i i. m
t ~i .
". ." 1889 . i i
: .11 .tti h.il
.11 .1i i .11.
:. JJi, ::, !Jcro
: : :. Jt

i:, : , ., :-tu,
s.il .J;il, m-, -, -,

Digitizcd vGoogle
V :.~ --.

126

rop-rope, n-, -sti, --, .-


.Inn, .11-i ::, -:-JJ. il
J:i
ili .:::, ., n J;
, -n il.
JJi:: .d 400 u .i
i. oiJJJt :
r il . omJJ .:
i , "",
()& CJJOBa pORJIJITiH.
il :til !';7 . . r
~, il , ., ", .11,
, , n .t" () t.l
r .r: , , .11. ara.J.KD
il ,~;, .,
i ( ): "Poilu contre poilu qui couvre un petit on
homme tout nu" (.1s), .1 "J'accranpis mon bonhomme et
j'assis ma bonne femme; tou qui passe entres Ies jambes de
mon bonhomme f~tit du ien 1\ ma bonne femme" (
.1) . . . . (Kpu1t~OI3tll, , 102, 103 .).
.J s.t ceil 585 JJ, r.
.:, : r
yilsp;ax .t i. .1:
~.1 .11' , ~

. t, .1i .t t
..J:: mi .
. .1; .
.11: , 1'R
.Ji.t . Ji .1

::. ,~;.1 :il. .


JJri i. t
.:. ,~; ::i, ::: CJioa:
"", ".", "Ji, "Ji", " ", "()"
"z ". CJIOBaX &RJi , riJ
.t, .;.1 i
i. :, r. "" -

Digitizcd vGoogle

: ;:t.tl
127

.1 i. TO'iRir 3pti.l'l
.11 .11 :t i
il: .11, ,, :.1, :q1t, .
, BOC&JI, :, Jiz, & CBLIH8 ; !. .

: .11 -Ji: oomenin


:t : :.Jiri. co uapI1 u
;;. : .11, )(::, r11. (
, m), t,s t: ( :). 'l ,
u,."::, :i .<~ (sy.11t- tm). !J
.'l :i, n .:
, (=:) .1.n;, (.=nn) .
i i :.11i nt, r
, m - ,tt r.
, ~ t: 11 1 11.'111

.11 :t .n; i i
i. t , , ., . Gr..
.: i, .i ,
s:t, i : pi ,
.1m : s m'l. nt
i .1t. t r. 1\I :
i : 1 . ". ntc. :. . ~
N~ 6 ( t ~:(l .
), 44 ( : it), 16 ( : .il),
.1 nt ".11 .1", ts ~'
i i (1709 .), ntcRJI n u
.11 (1709-1712 r.), t " me ",
1775 JI t liPI'MI'BII
(1710-1711). 'I' t n "i. . " 1,, 2, II,
435. t st t itii rii ;,
"r .~~; " . ( n :J .1'
il, 1709-1732, t l..() .
si n,~~; i Jlx
. .t. (1711-1729). oc111IJJ;a:a: t (" .1r1.
" .) ~ i t, . .
:, tl!. .11t, nR'f. 11:11.
n . ii Mnpo:~f 1

Digitizcd vGoogle
128

(" ~ "), t )l : .1i,


.1 "i. ." 1882, 111, 6t2:
t r, t !:,
r.1m , .:t t .1,
r , t .
i> t t :r
J t 11: : :i :.
t , ..11 . t:
i .r. , t:
t, rm tr ,
:t i11i. : ,
t . t .1 t
. i r.
:t .1 (. .w, .
.1. 14). : .1t :.hJ(
Jl i . . r.1.
".1".
Rpo:t : t i
( 1709 ., 1775 .)
t t it, "i. ." (1883, 1)
t. " ~"; :
i t, .11 . . ".
i", 11, 665, . , : , t
::t.1 -;~~; t , ,
:tpt , (l~ :.IJ ,11; SAtc "
", " , ,11;0 ,~;
s .1., ,11; " ( :t .
).
V . "Rie. ." 1888 . .
.D; . t Ji
i . . empoqo
t : .11,. ( ",~;
. . ." 1877, I) .1 ti, ::.11.
. -t .. ocJit.D;ee
: t :,~; .'l .1,
, t.1, s:-

Digitizcd vGoogle

- _.__.
129
: si, : .w;aze pa.w;y nnJ .
& ii r....: .1
.i , &i JI, sif
.IIr i .w; :.
s 1). ii 11.i
. . , . , fl.
i JIIOJIK . r .
ii s. .,i. ." 1888, II, 20, . . -
. ~ .Ji .11m s '!;,
: .w; : .
". . ..;." 1889 . N! 63, . 1~~>iii
. . "i.
." 1890 r.; . Kampyxu:fJ n i: rs
i . . ~i
: . t. :i - . .
"r ." I n. 4 .
" r. . . .n. . ". m:
.11 .1 :r
Jir . ( ,
.).
. s, . .-10.
:, i ~
m : ., s . r.
. . ri, ::, ttr
,~;, -, ., .:, iis
, 1135 ~. EcJi h
.J, 1j2 Ji s;, "
." r; ~ i, Jim: :;I
.11 , , .t : .ts,
:, m: ., :: s
t s i. rv.~t
st :i : .11r-

1) i .IIO.Ir:li u :uu 1 J'5o ciAJ-


ex'lo J:'i: ll. 08 u 1, u10
d r, 'I r., cu.su..: ~i, ~u, 11 IIOCot, wa
.. uoyrr&lf'" ( t'i, ., 11, 1')
9

Digitizcd vGoogle
-----
.. -
. .__.--

130
SJJIHO, c,;iJJ:ao ::.r t
i , .r t si
i. .rt,; Ji
i.r .r
. c.ryail t :
i ..11 . i
i M&.IOC.IeHHLI &.I.II; KO.IJI,I;R .Iilj
- t .I ii t
, s .
il t i t
,; .
r i r. ( s111
.r "ltie. il" "opil") 'h.t iiJi
Jt s .r i il,
; . ~ il.r:
i.i.

. . k i .

i 1) ,;
: r .; ., epeme,!,lllaro
.il r t .r,;i . .
. . . . . . yil,~;a
1S47 . i :i.
.il:. .11 ii
il . . :l
t. .11ii il . .r.11
.IJI t i.
i . . :il , , t
,q t . 1 . "": " r.
.ri il . . r, t
; i :: .t-.
il. - .11t . -.
ceil . .;

) .. ,.. . IIIOrpai". r. n11 u~~.

Digitizcd vGoogle
- / : - --- - :-~_.._
__~:::~~ -- ~- ~>---~::;::::::::::~-~
--------------------
131
.S , , . ' . t.11 ll
(. 146). &JI i . . .11
.11 ts. .1t u
t,~;i .:: i. 1868 . .. . .
vJI . t
. , .11ii:,
m.l ~ .. . i 9 .11- . . Ji
; 1877 ., t JJi
, m.! -. in :u:

~ o,JJ.t.:reie . .
, . . . . i:
sr t. 1878 r. . . ., i
..J .11.r ., sr .11

.11.q. t~ t 1886 .
~~ .11 ;..11 J .
~i 1881 r.
:: t-. IIIOJI .1r il.
~ r . i tJJ t
r: : ". -t
::", ". BiJp;o." ( KopmiJ), t,
RO.IIt.
tt, , : .r, . . :r
t.11 .ti . i
. '~Ju . JJ. iJ
.1 ul r
.:,~;i ,
t.11 .II. i
.

.
.1t 70-
s,it ,~;t ; 48
i Ji sil t ".
,~;. ,i " (1876 .). ;. nll
..I.-Jit,"
(384), " ! " (13), ",
sJias: " (105), , n
r" (160), ".! " (173), tJi
g

Digitizcd vGoogle
132
~J (210, 414 CJI.), z::
(240), tiJ, t t {255),
t t {271) iJ {286), Oxt (326), :: R-
1-& (332), iJt .:: (338 ..),
t-t, t-t, !J::
(391 .11.). lf i.1r
,~;: . r. . . z.1
.Is ; i , t,
i 4. BaCTOJIKO St
, t st .D;OJirO .
, t: t, t
, mi 80-: ro,D;ax.
:t tr , . . ,D;.
. in i .It .
i 1.
.,D;. ytst, Ji . t
i i r. . .11 ".
. t. ", ". t ", "tt",
""- .i, . t
:&.'I t. "i. t ".
ti" t . stR
. ., 1 "Rie. ." 1888 ., ,!(.
Jiiri t.1; t
.I, . .
, ., i,
: , :t :::: ,
t, s i. :
ti 1 .
rll : :.
i i, JJrr
i .
..'li "i t"
":: t" .1 .
.11i : ',1.i t z.k.
, .1 t .m t
.11. : ~-

Digitizcd vGoogle
-
'-- ;..
-
133

t. , 'h .r, I>


'h 1 . ". -", ~m .10
~ .

- "i" 1884 . !1~.1'1! 130, 138 146 .


i~ .1 . :t, . Bll t1 a.t1mmax~
1". .: JIfi op1iJ
.r'hi, w )'
~ri i 1882 ., t
h, , -. " , , : -"
- i
ti 'h d, ri ,
( Ji r), .J ,
- Ji, ort roph.l, n
, il (" "), .I
., "" "i", z.~;i it
~r .i, r , , in t u
KOBJIX.

i "t" . . :
: rJii: sas.r 'h'i N!N! " n"
1885 1886 ., :- 1885 . !1! 2: t
., . . :i.11 ., i,
1876 . , : JJ ( ii .:
), t.'l .!I'hi, i
t 11, t i 11 s
il ("i " -
'h ). :t
. i . t 1885 , 3!I0-3[,2.
11!.J~ 5, 6 7 "" i
(-) s: il n .
( t, Ji, t )
.r : t . t . .1t
~ i :r .ni1r .
(tJii, .11i, : Ri ),
st t i h rt,
:i , i r.1
si : (:.), : -

Digitized Google
rS

134
(: B.I&Aii, :it, . :t a:iall'h
:i: aJit, , Ji, u,;
i.: i 'I .1,
. :h ::t n
t ::. i .:
.:: mi:
i t II t. .1.
, ,~;m.:r .1i;
.1 ".1 "', " ",
: ti.: i
s.: t:JI. " r JiJi
:", , , : ,
: " , :., i , .: 11
i t i, AJI.II i
Jii i. ::Ji t i,
U : 1 i .
i tJi ( :.:
:aJiy ,11;0 ) ( . -,
. , . ,~; , 3. ,~; u
).
. i (.li) ::,
::.1 r:,~; :i, ,
rJi .1r Ji .1. , :i
.1 t.1 ,
. i t (:.
, , "Zapiski" .).
i t t
i s.t i (" "), t
:.
i t.: (" Jim or.IoJ
", ::, t ,
.I.IHJIT).
~ 1 :t m, t t i
t t ( Ji . :. ), .
::t, t
: Ji

Digitizcd vGoogle
lSo
s:.u COJIOJ. rr s:~&
:t. BapiaB'l" .i: :. "t"
:r (, 233).
.N"! 12 ,, Xosy :
(..~;, zi, .11 .) .. ..:i -
6ir ~ rt-
. t ,.
: r r., ; op.r.a
, n. z.1 " ... --i
st: .1 1 . ". ntc. :u. . " . n
r. 73 274. , it . . .I
l, r oJisy .11m
&r i. Jimeo rn n
i, .1 ~,
ero IRypy, .11 .~~. ",
~Ji ".;t su , 1 r,
. :l,- s t .
~, Jin . i
&i. :t uit.
.N! 19 : i sz: asail
:tt t, ero z, t, i
: t:. : . . .
i samica.Ji t l: , ltaJi.ma,
, .11r, i, :r.:,
,.;, t . t . r. 14
,.; . t: ( t) " :: Ji
". i t, n t
n V . "" r . 1013. i
r. . . t :, ...
i .
repo.a t ::, 1J
rt, r. . "". . i Ji 44
t " (?)"; . . 704 m.
ii . n i, t , "u
, rJi, , ,
:: : : :". ii h,

Digitizcd vGoogle
...
136

.1: ., ..11 ..11. "


.J. .". t. .1.
. .1 t : t t.1
t, .1
. JJ: . o
c.lii,J.aie it . .: " : ,
. , -J(&
s". :, .t JJ: t t-
~, :. i .1u
.1 t. .:~
i 'i... . i .
: '~>, .1 i,
s. i .;,
. t. " " ... ( Arcblv f.
slav. Philol". 11, 298). . ':i t
si fl .1 59-60.
28 .N! . . Bfl . 1887 . . ::t.t':
nJtpaAcy .1. i. flti.
.1 :'I. :t: i: ..11i..
Bcilx 12. i .~ .~~;t.1 .
,1.a.ro t .~ . t i, i
i.
N! 9 .1. .1r .Ji 1887 . .
.i i.1 iJI (..1)
Ur ( si ), B'l.
N! 29 J"t t -" , i
capmrm .r, i , st z.
,~; ~ ks 'l. t. t~~:
i .:~ : ,11.: .11 ,1J. zt
fl ( 1 . 3. m).
xapllJt, Jt, ,1,s IOIH ,
. ,l, .J.e r.1 ne.
mapt, r ,11.t;
( u) .~~;ss rt.
tJi r.1 (
PYI>Y} .~;pyri sa , i ").

Digitizcd vGoogle
137
N!X! u2, 53, 58, 62 63 . . ~. 1 87 r.
&& : .. . " , ucnpiu w si
z " ~g." ( pxOACRiJI JIIJIB& .m
. .1..).
.N!.N! 24, 25 27 . . BtA. 1887 r. . . .
.1 onucaie li . .!l
u t.. caiJI .r 22
. Caii&.Ia .1 i sace.'lei
.-zi i, t is
JI , I 1 &RD.'
, i i ,i . ,
i r.1: " s i .111J
B6.It, :xor.1t. :orn.t, rk
r.1 .~, . t.1 n.
opyais, .1.;, i }!
:, nzi : (r.JI
.I t.I, ,
: .; t ), ,.1rt u~
, .1,
(.1u ,oport ,
uu , ca.ro, ), .1.; st 1 24 u
1825 r.-".;" (.1 r),
: , r.1, r(1849), i n . 6t.
i. t "pgiigeae ''. "u
.1 :.1:": r
.1,
.; Jl t
" ". u:
, ~r, aii.IJie ,.;~ ,
D u, i ui ~ .1r.

Ji it&,
~ B&ii,l;~ : n.~: 11 .r,
~.~;: ~: ,.;11 ..
Oii X.IIORII &ttz, m.o .,
.r., ~:pal. eceJii ali. ll&u..

. . t , ,: apiant,
t .1, n 90 JI.

Digitizcd vGoogle
138

.: .1s , ru.: "cWaJ


, , . .". 1J11.11
s : ~JJ. sR
IJ , .1. tcu t., .1'i
lil., .- .1 .1m. s

ll& t XYIII t.
l Dtct t i J
, o.IIJIR&: 1766 r. (.
. . t.: 156-160), t ~&JIs,
t ,~;i. ,.;, 'f .
(i, 526; i 1, 21, .~, . .
1, 96; Rulikooski, Zior Wiadom. I, 144). iJciJ
"" t :- t ,;
("m~e" ero ), .I t, i .J.
m c:CJiiJ r , i ,.;i iJ. q-
:, . t
s.1. R:~ s.11 .11i,
t t t : J(
i , 1766 r., sil
r, rmi .llt,~;i ...
tt . , .J~i
, (. s. t., 208).
i:l!, s. . . 9" (:. ,
201-202), xiJco : R~m, .11J~
s..
i: t 1888, XII, 142 r. .
. i: 1) t Haci u~ (.
r), 2) r~ ,
( t, : . )
3) " u ( :il.1).
80 84 N!.N! . . t. 1888 r. r. .

: "-". i t. ~
ytsa : 1829 r. (:m
).
. . t. 1888 1889 . st. :
: st : s.1i: "~ -

. Digitized Google
139
i "z", : 1) " u "
2 ~ 1888 . (1813 r.)-., r.; : .
; ".~;" n: J;
Ji, OAJIO (1825 r.) ::h
. . il Ji il. 2) i nJ
z . ( ! 3)-
: , il::, . 1 .r
~ il, , il r ,
ero .1 .11. 3) ,
"~ cepnz ( N! 4)~i rr
, r- " Ziut 'v.iadoo;ci
IX. 143. , pascasil r. , u11n
:ia m.oila, cpiJJia, Ji, il . cno
, : c.1il .1 , un..
i :.II Jlj'
& (ilr, : .); 4) Jt.1.u 3-
"f z ( .N!X~ 5 G)-.10.
.., IJI il (.11t), nn. u
OJUIKOB 1 YXO,I;.II 1 1JTO OJI.IIK JI033.RiJI \
_ :.1 il , r: 1;
.~;:,
100 ; 5) i-. z 111 .
, ( .N! 9): sa ~::; 6) i
? llaiu ( .N! 10). :: .i: nJs.1
. . KaJiam :ri I> llai.k.
,~;i i. ~,~; n.1..
, i, il.1 . n uo
.11.: sil.1, .1 11
JJ.: :.1 :.11i. :: I.1
. .11 i>;
, 1., rr cp'1>
JI11J. (s ) , . fi
:, t m. I~oeuoti
.1 s .11i (" u.
"). i i
i.:, . :: . ". ; . ."

Digitizcd vGoogle
140
. 202-204, t , it . .
:: t uit 16 .1.
:.1, :.t m :.. " D.-
", :. A&J1a t J1m ",
" (s:) 11 t. . .1i .11i t
.l. .1i ":.i
J1~<, .11i s.1: " ,
20 ..1 ; .1m ~r.
..t , ui " r,
.: r- ,11;. , , ,;
, : ., :. .::
i .:.11i". i tJi JJ ,JJ;.J
i repoJI. .1i: :. i :.
~a.11ile :. .il:.; 7) 1t.,
s:, t ,
mJJxy ( .N! 11); 8) i ('4)
: , t .11 :.,
( 16 .N!); 9) -it ( ~ 17), r
.l casaJJ , m.1.1 :.
, : tJi ; 10) r. (-
. , .N! ~8); ,JJ; .11 r:
, JI 8 : j 11)
( N! 25), mm Ji.;;. 12) .t t,
r .11t t, :: t
t (.N'!t 26); 13) i .J
6- s .11, .11m (.N'! 27); 14) .:
:.:: i ., .r-,
.1J ~::, oJiosax (N! 29); 15) -
ttr. .1 il (.N! 52);
16) i ri.u, il :..:'
i i! ( .
. t. 1889 . N! 2); 17) rr r.
( ~; 16), I
' .1 t:; 18) 1
rr. (,l,! 19), JJ JIJI :.lii ,
,~;t, :: . tt;

Digitizcd vGoogle
Hl
. i :; 19) wi smzopo1~et..
(~ 23 ), ,JJ;: .1 ' .-!J 130 .1.,
m 110 90 JI. atxa.JI . i>. i>
~, t, m.1 .
t t. cnpamiJ-
ae , c,~~;iJnmaro t, "mo ll?"
z!...:...." mo ?"- mo
:! ... , ... i
11 : ", m, .'I;
: , mo "; 20) orh f11
;, i , ,~~;ti i,
, tt; ,JJ; .r;
&-10 (N! 28).
Bci> i ,iJJi , 20,
30 LI . : Jr:
, : asiJ .m
i . : fi:
70 .1-fJ . t s
.1 , t Illya atra.x'l:
" :. ::-s~ , It .
.JI: ::Ji, Ji::- . .1r.
: . .r ", ,1;0 li mJJH. ,
JI ; ~;, op,JJ;y" ...
, s,iJc ..
" .::r ,~ .i" .J
t . . " ucmopiu s rr,'(
( 39 .N! . . BiJ,. 1888 .). il :.
.JI. t, s
,t, iJ: . .
i Jii; 11
tJi :: t n J~'
Ji, ~ : .1.11 " n .
&JI . . . 8 RapTI.l
. .
r . . . il ;
sa .t, sa , ;.t ,

Digitizcd vGoogle
....
/

14:2
f
:- . t, t t .1 n ciJ,.1iJ;
oJite m., t: r. .; :
m ~, :.:. s:.Jit ,.11:
..1. m :.J r. .
",~~; I . "" 74; ; :
" " "t" r. 58 .
. . il,;. 1888 r . .. . . :....1 i
-n vt " J": ~:
, 80 .11. . (N~ 18, 49), . &.I
i t .~~; (N! 31), :.t
ri .Ii m.1:. tt
(N~ 43) t.1 r (N!~ 45, 47 77), il t
" w ..t" (1861 r,, N!N! 61 62)-
:t ti: i .J
, .11i .11 .1 i .
11 Hmotu t 1i Ji: . 1866-
1886" (.N'!.N'! 15 22); . . t;. 1889 r . .N! 37,
40 43, Utl15-, N~ 1, 3, 4, 6,
8 11 9; " onucaie r
iJI : 1836 r." (
), .N"~
101 102 1889 r. .N! 3 1890 r. .
" li tn 1837 ~.".
. i :.t~ i , ; r. .,
.20 .h " i", yze t
"J .~~ J" u. . t. 1888,
1889 1892 ,~;. .1 r tr i: :.
.t t, .
. . s 200 .N!.N! .1
8 N!.N'!. . . .JI,.I : .i:.;
siJc t.1 .1:
1) r t (r)
46 .!
. . . 1888 . ". t. :.11. ." I 163-168
5 i .. i r. . ;
Ji i: . s ytsp;a. t
.t t XVI . (. 1575 .). i'.IJ . .
i , AOO.IBI:..'IO t i.

Digitizcd vGoogle
2) 7 . 48 N! . . . 1888 .
i t.: ~ ~ ,.;
J :t . i
, . 11 . t r
y'k8,~;a &. ., i . ,
.Ji:. - .11. fl :
":. : cIRa "...
.:r~ ( it -..:) r
r. ( -). m.11
:, r: R.,.;
&JI . t Ji:: "
i , , mo ' :.i"' . iJ
t i. tt i .
J: :, .!I& : pyraro

tr JIII&a t .11t
tt R:.
3) r ~~ .-"
n- i " ( 53 .N!). n.1
, u s.
s . ti
.1m. t :t s:;
-. :i :: st:
".1 i ", 11 :
", ": , " ,- t,
, .Ii, : i
t: .
4) . w ~ 2 . . . 1889 .
-: , ,~~; .1 s
: r}J, :. ,IQ'i i>-r
t : B'lt 1648 r. ". t. ~.
." . . 42-48 4 i
:i.. i. r. . .'h
pyrie t .ir.
}J.i -si,
s..I " :." :t,
,~;. .1.

Digitizcd vGoogle
5) yJrea -" :", ue
.~ "; .-,
IIouc.a: .1i, .
r.ti.t , rt : " ~
", : t (.N! 7).
i> i i> t (t),
.11' ( . s. t. 105).
i r. . i h.
.Jymie i t .tr.
": .:" .t .t ""-
.~ ". .ti :
, s , t t .1
: " , t , : .1
, , t: r u
. : t t". ll.Y
: " ".
6) r r ( ~ 17), .1.J1
i, t i (
:ili : . :). .'l: " ,
, ". :t
i. 1\Ji ;
:t ;
. t: t:
oJJmoe i, , :
, t .: , :t-
., JJ t .1r
noJJ.y, JJ (Ma"cu.o
utt~, . 1 713). ,11; JI.J :t
n ,; Jt, , : tJi, .1.: .
it . . .11 i ti:
": , .l
m".
7) r " ( .N! 21). . ii1
",~~; JIJix", : :, t
. .: ".ll JJ.a:x ".
ll : 1 - t

Digitizcd vGoogle
145
. ; ti -
l; ( r. . I 73), hi 11 CT IJ
t ne Jil :t
i . . :: 1 16 9 .
. . i, . . . 11w 11
i 1711 . i .i IJ '
t rt:: 1834, . 109 . t . . .
1 65-70 6r . 92 102. Q .,I: J
i r :n iii rin: I:!
i ~ h n . ut.
8) llrcu 6~ uapor)a t pymt z1-s
fJ ,. .t ~.N'! 52 G3 "~
Ji. . t:." 1892 . : - .
..I h; t
:t il; (. 171). ".
tu" . " .:1
". t "" ;
::.1 t, .iiiO t, , , i
, i tn. hisr 9 , I''u
..u: i- "" "G"'
.", J(::J, .II t. Ito l; t
.11 i i :k, 88 .1- t
:: ::, i &. i . u
i i . .'I t- /1 npi :,
i i. s .i ,
- . .1 nii1
' fJrct n:piii. ..
.11 t i . .
i:: :: ', t n
, i:.
.u: :.u: r. i r 6
1
( 200 ,;,!N!) ::t :t .n 150
, 100
. . .I .r
i ::i, h rt.
II\ II .I , R. 1U

Digitizcd vGoogle
146
. , ~
i, :t .I t i
.

.. . apuklii.

t . . ..l
t t i
.
J( i .'Ii>.
. i t,
t m ,1t .1t i:
:i, 1888 . "
" m,1 : (290+
251 ), -
i 3 m .
i . . ti, , :
, : J[::
(. . i, . . ) i: (.
, , . i). "3t"
r. . (i ,1i,
i ), : n,
mi ..1
: ti t.ty
IIJi , pyJta
t
i 11 ti, :tt, 'h
i, , , t
r' i :
.
. . i, "l>, .
JI i h
: .1, .'I' 1881 .
- . i .:~
:: n n
i, t n h.

Digitizcd vGoogle
141
Jiln .1.u ,JJ.r )I;.. 1 92 .
. i .1 :il i
: .1-t.
.'li> 80- r 1'. . , < .
t i :
iJ. iJ, :.: :: in i.
. . . .11 , i, , .1m
"Q", - .1
. . t. 1888-1890 .
. . J ,~~; :
Ji-:, i i.II
i.:: : i. :'
. ,;i i
i "" :~t
r

n. i i, ll
iJ , ,
:: ,~;:: iJi,
:.

Ji.: u
; . ., :: Ji ,JJ. ,
. . iJ .1,
Ji ::i.1. i> w
I i . ::
iJ i : i :i,
. : n : . ~
, n
i :t. i 'ri
.1, apxien. i, ,
.: nf! t.m oiJJI ri
o,ua,JJ.t. . i
: t i :iJI 01'-
iJ.JJo .: iJ:s: :ilcl!
i: ir, .1 JJ.
iJ .
iJ, : : ull " "
10..

Digitizcd vGoogle
t4S
. r .11 u :
ri. .1 i :t
itt, : t t.t
ll , t It t, ,
i, :; :i. t, .:t
naaJI'B r, ){t r, :
, t h
i, l>, ii.
Rpot i, m "",
h "h
", n r. . ". . Bil
: .

. umsuua t
t : , t
( . n .1, t.'l :); i
.1l;i ;
.Jh . i,
n; il ; t :;
i t. "i "; t
:i (I, 12-14).
.t l; r t
. ..

: z trJ hi
; ~ i&: .!.I'i
i (J, 3 7 -38),
Pa.1C1(fl37J - l; comopeuiu i,
s. .'l , :
, , .11 Ji,
t.:J: l; ,
Gs1t (1, 46). .
llpeauie i ,. . .
yasaJi lloipeJiltJ, .
,~~;, 1 . ., 3 ". .u
" .
llzlyr~rt 80 .. tr ,
t 1 .I. -t. " XJion -

Digitizcd vGoogle
149
" (t: ru, n1 ,
:Ja n t, .1). I anie
i (n ) 11 ,
, h .1 ~ .i1r
(1 -11 1).
Onucaie e1tepu :h , u
i, tti l; JJOr.acla.cn . .
i. i n I> ( ' 1 .l
, (152-158).
8 1 u i, 01'
, t, , i: " r? "-
. " r ?"- '. " ~"
! " ?"-R. . " ~ '!"
, !- - ! ('JJ).
i i t as;tiii t, u
. 1, 191, 219 ., :.1i11 n .
t 1, 255, n
~. t, .'I .t, .1I! .' .,
( ". ").
6, ~ u.'J I
i
:h. w (, 1-33). llo ui
. ., ~t 116 :h, JJt
::Ji, , : i ouuic u
::i . . ::~'l .l: (1-3)
hti hn
, '.h , <>.-.
i t.11 Ji ,
JI() t, I'{'.. 1J
( .1 :i), i .l;, stpeii
, , ( ), 3anopOJIC
::: ,
, 'i ii .l> ::: (.1 .'tii-i
), XB&CTOBCTBt , RR3JJX.
r.1 .:r: i

r, .1i, :

Digitizcd vGoogle
150
::, i :.t,
iJ , 13 (i .),
i .iJ, i.
t i (20 -26), , :,
i , i -!J, i
i i- iJ i
iJ .
Ui ~ . . Cup7-pO,li;JICJI , ar.pt
JIBJI , iJ (II, 76), ct.a..Jt
.11 ceiJ
{II, 78).
, 1'.1} :., C.IJ
.11 , :,
i, t t (, 89);
i JJ i i iJ ,~~; ui
i :: t . aJJte,
i ni.
i t , i yxo,;iJ .1
i, , mi t.
1709 ., (II, 90-92).
i i (.I
s, :.iJ ), si t )!;iJ
, t JJ, u, t,11;.
t )(JJn : (i
), iJ , i :
t t . : nprJJamu
, t.11:-" , 6, ,
. , mo . rpeauy
(II, 93-99).
,11;i , li (II, 153) t
, .1.11.11 .11: :,
.1 . iDf
: ( . ,
' J1 1 JI , t, .I
m.: t, t . 1, s
", "~-.11). t .

Digitizcd vGoogle
~-.--S!t-_,.,--

151

t pfJy . II t.11t n
; : : ::t
i> , . :.m su nyry!
r! , r t:
-IJ -IJ . Ii i nnn
-IJ ~ i t 1709 r. ".
- r: 1r .
i z (II; 197-199), .tJ
r (II, 207), :t i {217, 222 11 .).
saopOJJ'L
h fJfJ, :t it t Caraiia
t. i t, :tJ ( u
: n .Iil),
i ni, . 10 .1\!
"", 1885 r. 1 : .i J
,i it, (
'~; . . R.1 . " 1'
. ." 1889 r.). ..Ii :utr
-: (" JJ "). .l;, t !;
t ii> r. , Ha.1ifi sit
, -IJ (r~ i! 3ir,
), .1 JIJIXOB " , ,t, 1
. , i .Ji :,
:, o;t:o.Jt . ~
, ui i
. i ..1 n
, l\Iascua .l,
, i i art) .
.r 11 :i> h.J (, 233).
i> i s i asott, n: .
. , ni
&s .I, .
t, mi i> "3J: r.
. t .1.
. h nnu
.l. , 1 , "r-6J)&1'" (1 7

Digitized Google
152
253), tr t .t
. (1, 149) a-
JJ:h (1, 210), , t s (.
t. :.11. .). r.JJ tr t
" t", ue .i:
t. 1 . 60 . t " u.Ju
" fr6 t m&, ,
t ri. a.'lhe,
s , tNO " .t .
" t.
1, 252 t " 1, ., 't;lft.o" .1
. , ., i, ".
".
" ?> .1emeu" (11, 36) .t
il , t . i.
: , , .t, ,!.IJI
. i; t " (?)
s, (?) ".
. "OJt " (11, 74)
. . . yts-
p;a. . . h: "t, ., 1".
ti, .t t.
t "h",
h Ctph, J.h I.
t 1 l>i
i ( "rJI" s " ").
i anopou,efr6 .t~, t
t 1: " n, l' ..,
i , ~t, r
" (11, 92). r t nn
, t n s :iJ.1
i. mi .
nisc i t .11LD1
.'l: 1709 ., h : "s ecu!
.'fl, ; .11 .IJI-
:~~ ".
t 6ayprtcma "
.1s i" (11, 100).

Digitizcd vGoogle
j
158

-,. i>. "Oit .& ...-


~ z" (II, 142). ,~~; -h.10~1 < -
t. J1, .1f31 " f,f
(?) r, i ::r. .~~'. -
t:: ,~~; . i.
i .~1 J ( 144) -
. .1 u, n
. t " .'Ii " - -8.10 tr
u.
.t 8JI t i . tttUI])Q..hll: "
- , - ." ( 163).
t t. J 1,
.1m, " , .1,
" ( 178); t .1.\f
(. 1837 r.) . 128; ni> .I
"". . . Ji t t
Ji. . . .
r i (II 189), n t
: " .
Ji. t. " uet~wii" ttae11ie
(.}, . r. ' . n11 r
t,!((II 201-202). i t ri;qe
k r. n :ti :k ~l1.
t " uacmynae"-nnpi:~n't"
Jlst )( t t, JJ 113 rtoro-u
si (. , . . 197).
.i "" r. 1i u,
: . t i q ni. It
: s. :i .JJ. ~t .13u
i, n-n ~1
s,J; .: t, :~.:
i il - r.
i nii
. :., npi ..
ri ::i.1f n':l
. .JJ 13., -

Digitizcd vGoogle
~--

11>4

.~, (1889 .N! 4:9), i> :~


~i> i>, {1889
.N!.N! 60 63) il r (1890 .N; 43). i.1
.
,. , .
: . r .i
. .11i il ,
,i. aa.JI'.II ;
il CJiilye :i :
" xopo'mo". :, t:
, r

m .I r ,
il, , il
: " , , n, ,J.
. t, t
, t> i ,
, ~ .., , mo
.11 ". .1111 ":.t " .11.
"" ( ). ~ ili t
"". , ":i " .1;
,il ;
, ,

r .11i ; i>
; "i " s
.i r .t .1mi ( -
'i, , i> .). .1 5 .11'.11 , m.1
ceJJa, occopJICJI cu .i>
~m . il il :
mi, om.JIO il "",
tr Ji "". , Ji
il,
, il :: l'
,-t i
: il.
'.l! ili : 1) :.;
; .. .1

Digitizcd vGoogle
155
ROC.II', Ji: HOC.IIT, 2) : -
, : , ni
; - ; 3)
: , u " .J~,
:: " ., 4) - "R " 1!
. 5) ~ . ., rr

coJimoo , .1 .
. i .-, " il- r
.i, .m r, u.
, :'IJ -l'
n i, ilt
::". : r
t opiJ-3Jiocaci, t
.i, " "
i : Jii. :: "nprJtan" r n
, ~t, j
":Ji," 'l'. :r ,
.1 u:.:r "nt
". i asrf fJ,
.d Ji, i, ; : r, .,
. Ji . iicn "
Ji ", " m t-}
(i i u).
.D;O , : . ,
Jiymee i
, :t si n i>"
~ Ji .11

I t-s. _ t . J n
fJ, ~::::, tm:u -
, Ji::, u

, _ . . .tm .1.
. i . ~
. t :: :i:
t . , Ji .
~~r . t h
iJi " " 1

Digitizcd vGoogle
156
t.11 t . t
:i.1 . i. . Ylll .
"Zbl6r u:iadmnosci" 229-233 t:
1) t 11 (r.-h ,1,
. ), 2) t
(:t ; ; .116
; 01r n ), 11 3)
t ( i )(,:
t.:). R t r
ItupIJ Zirlr u:iadomosci IX, 149-152
". . 11. ".
-h iJ t "t~"
t ,
.1 (n .i). .t,
t , h:: t, ,~~;
i i "t" :::.
t t , t ,
<'i t.:..~;J. :. t .
. iJi, ., t .1t
. tr-: " ,~",
t:: -h: "'V swiecie \\'SZ~dy
prawda mala; jui j' falesz
o\vladala... 11ie uwaza siedlaka, gdy nie zarobl pirtaka " ...
i n "Piesri a~zej 1Jicd1.ie" .t:

Zatym nastal czas takowy,


Pis winie, k11nie, krowy,
Piaz, owcy i r.
Cot poczniemy z temi pany?
Nie smie zlapac w lcie ptaka,
Ani r)by, ani raka,
Nie smie w lcsie krowy popasc,
cie gajny hned chce dop~Ac ....
Botel zmiluj Bitl nad nami,
Bychmy mogli tyc z panami (Zor. IX, 2i!l\

3&& ,
Ji , :.~:

: t,1\ ~t, .11t


iJJJ. 1 i , i

Digitizcd vGoogle
157
t.11 il.11 :: , ,
il: :ili.: t.~.. il
, , ::, n pltcttasr (
:, .h'r : n no u)
. . i : "
'" paCKOJIHifJIO . :, & e't'CJI 1 !iy ri
il, , 1:u c.1 y n:h ni u
. i ii., 1t, .
.1 : i ., i sa
IIOCia r u
s .IIIO)[ fi t r.11.

. i i
() (.11-li ni
il). s i
(t, ., .), : (Zi6r
wiadom VIII), s ( Blade, Smm! .),
s'.k (Vopu. . VII) . r ,
:, ( . ),
( ) , '.k ii
oAiJe rynx'It, , r
.11 (. . il), . ..1
casiJ - -- Zbl6r \viadom. IX, 143,
s n ,
. . 5
: , il, m t.. '\J
JI.

. . 1 1

Ji'.k, .11t '.k -.G .;~; n,


n -. s'.ki: , 11 ' l!
il ril-.1Jo :t . n
i : iil, 11 1 i
il .11t :.. , - onofi
, n J <r i
'.k, - IOiJOC1' pery-

Digitized Google
158
i:: ::~
i ili: I'Ji .
coaJiili, i t ::u.
, il. , JJ 'h
i. i 'h ri
i yctmne i 'r
i, i .:,
, i :t 'hJi
i. , 'h, : i,
i, ri . i: :: z
JI ni iJI .I
JI: :, .tJr mi
tJJ - t
Ji:<
.h.
i - t 1i
: ., .-i,
.hJi , t: mi
t . : i, .-~u.
il t : : ~.:
ilti. -
: sti, .: .J
i- .li, t:: .1
st, JI st. . JI .;
ti, . .: i
.1i.
- Jloepaypt . t,
::t , i .; ,
is .: -.;r .1:
r.r.t :, ::- .il
i . Ji:: ope,J!,iiJIec :
::i , :: t ,
ti i ::t
i. ::il, .!-.;t
11, :: s., .t
, .1, -t t

Digitizcd vGoogle
-----~

159
.11t ctept, ,pyris ril. , anpDtp,
rt - i> 11 0
:: i>", ::t:: i>:: . i ,
, ::, t J
6.Jia s,t o.Jii>e ::~;
i> ::: :i>
:: Jf:: JIBJieHi, ., iJiJ, .I DJia-
eJIX, m i> .I t ( ) .
,r , JUI t a.JIO
.Ji , ::i>, fl
, ,~. t-:l!, ri>
, : .Ji,
. -nJi n,
.l i>- spti,
Jiero :: i , u.
Jii i JI
ti . . ir
,::i> . sr, i
,.Ji -.

mi, rtm i
t .
111 . ". . r." . . . . .
ii . ii . .
)ir, t.;ti:, . .
ir, '~~ 1 . ".-i. Ji."
~, . 963-964. : t :r s::
ii t r.'l ..
ii, .~.,
. t i ., s i i
2 r::si t, ri> rtypc
.;~;: -. 1862 . 60-
r.; . JJ
i, m () i,
70-- .Ji ., 1885 .
Ji I'. MeJio nQ.IIil. r.
1887 r. . . .i Ji Jir .J -

Digitizcd vGoogle
16()-

si:, i
nt
;. . . t
: ti r 1.~ n t
i t. t ttsi
..t 2 . t .ll
i . "i. h"
. . hit -it
i (1882, .N! 9, 1883, .N! 9-10 1885 .N'! 6).
u ~
i, 20 1883 . . -1t
.1r h. . .
'hin - ;

~ t i.,
i s
., . i
JJ. ; tr ,
, t n.
:: .:, ::i, t

i h , i:
. .

i. , il t i- 1i
.t , 1 i

ti. " ,
. . . ( " religion"), ,
& . t , ili
m, t .
t '.hi.:: )Q': .
'l :.

;
: -

.!IJJ ;~r ut. t :t


.11t :ti r u
m: " i ~ ii:: -

Digitized Goog [
~- ---

181
.r i .1i r. ii
t, t 'I'r
: i. n .i
.h .:~ t
,11, (lksich, Die Serblscl Epik, 3).
Ji i .h ..
o.iJac'l' Jt
.:r; r r.t' i t
~ , .1 -h il:
i m npo.oe i
: r.:. s
.t 1 ycntmo,
.: .1t .t t
.:r : .11: ...
.: .: il :
)(&i i .11, ti.: u t
tt . q u
t .: " 1" ,
".11t r~ .:" ~~u, " "
~. Blii.II t r
. i i.
.:t J:. r-'k
t . 1 80 I'. mJi
)(' s.; uoi,-nRrira
JJ "-i. lloseie . ,
r .11 t i., i> n
.h, ."~. i , .rt
t> ..1i , Jt .h
i. " .1 i
.til,. i i "Pycc1tili
." Ji .11
i, :ti, si i
.: t . . ;m?.-1n/t.. ti
,:.11 :, t
ri, . : . . .
,,i " 15 .11r1 iecl:iaro
11

Digitizcd vGoogle
- -- ---.-:-:

182
.1 2 .1 u r,r. ,i ,,r
" ..1 :'liJ.; ,t
.I : "
, i, .11 .11 ,
, ~t
.!...; , i ;
.
.'l i .11n.
ii m , i mi .-t,
t ti, C'rpeJiei, .11
ii. .'l .1r
.! .!; t t u .
J!l'1 1J'k TOHiJe , iJ i; ,J.
Jit,i , ti r ,.
i. .ui r
i". ti, . .11,
m "1 Ji ~,.;
:. ::, , ,: s

.i . tl
: ti . .
.i ~, :
t ti s, "Die poetische Ukraine, eine
Sammlung kleinrussischer Volkslieder" (Stttgart, 1845), t
, " seJiiJ . .; i
.11 .:, t
Jit ciJJio t.
Ji. r&':l' tsie , i
11eJiotecia t,
s t! t IJt
t!
ti, ,.;
t". Slaviscl1e Bl11tter r
, 11 ,, si u
t. Ji :
: i:, :t i :t i>
t .;, ., t . -

Digitizcd vGoogle
-----......____
.~ -...__
__"/"

, .1. ". . . Jli.ur. n


t " .I i" u .l
i ,
..1. i '). n
1t i i
, I!m i~ :, 2) .
.1
JJ.Il i , .1z ntJi
. , RO.II.)(OtJJX n.i u, n sir..
i 1>.1 (. J'o.Ioartat'O IY,
128-129), i oJiecclt, 11co.nlt u
t : .
-. t . . inr n
Gllrco .1 Q:t
n. t 'l'l-
.I> nco.1t 1
t . ,. : 1 79 . itt
.1 " i" 1 .ss
. . n pyccrn .
: notrh , :t' 1\,
:Vlapyct rt, Jimn r 1ni .
"!;" . m rr n
mn r.: r i' pm, i ( ,:
:r . , ,;. . U.
.). r. nn iiero
u )(J[JI. .i . n
~1. - t .
.1 tJio 11si 'h
. . i. , ni n
. i , ::.11t 11r
: ur i1
: JJ, .t 11 n..I
". t, . .

1) ArcAi,, fur. SlaY. Phl ol. 1878, 1.


8) iancu ro8aRJ... Or,._ reorp. ~. . 11, . t.

Digitizcd vGoogle
. nrr Il.t f>i .!(yiJ
tr ,
i, t .J t
.I ti , .
f>i .
i uyc.tfiBJJa.ec. .1.t
l)( ti, . , .1 :
, rt ( 68 .), t.11u
f> i . ,q.
.11t .I sti
.-yil, . i , st .1t
n. ri i. J, : t.11 ,
i .i. :: i ( XVI
.), tr () .:i r i:
.~;, sau
qJi. ni t
( ti . 1t: , t
), .11 ( Miycy, KaJiiycy
JJ f>::) oport ( .1
). : t.t r,
.11r . " , ., ll
, h t .1 u
u ::
:, .t. .t, , I~.'J.
::::. .tt .'Itm::
i. ,
,". .11Ji . ' i
Ca:~rapr, t i
:.r:: t. i> .r ::
t :.'lamaro , :1r
: . it .
V . "i " 1884 ~. .w7J
::t.'l i ir.
Ji ti . . JJ.YJI!
tt 3 , r. . 9 i: , swr
., .11. 10- . . r-,;. .-.

Digitizcd vGoogle

___ j
J

feorp. . it r. r !i it
,~;: r i ti i
sJi.t . . .11t,
)( m l! I'r
iJI tv .11 (.
ll) ..1 ::.tri
t. .!t r. v t
Ji ::t t
, Jii i
Ji t tm
t ".reie" ( t, )
"" ( i, i), "
:Ji" (:.11r t , t).
. : )( t sJi
. .i , t
'l! :t , i:
i, st.
R :: sl!i .
iu i r t
i i :,
.ri- 11 I'i- uir.
t hi' .11
.; ir i :t.t
JJ:. t-
,1..,
t . i. ro, -
h.'l t,
, t t t
r :: .1u r iila,

XVI . . - , ::
Ji, , i. . ,~~;,
.11 , t: i :r1
l! , , tt iJ '
, i _ !',
x.la,mi 1. il )r.,. . ., J(

Digitizcd vGoogle
~i> .l;. i,
i , ,
, i . i s. :i )l.
( ! , .J .), , .11.
, - .1. t, t ,
t t ( Zir "iadomosci VIII
42), t (.1 .-), .1-
r .1. ( . . r.
VII, 15).
t~ i .n: i
){t - i.
: t Ji. :
() ti,
(! .11!), , i .& (,~;
t ), t. ,
s ,~~;h
XVI t.

P>f<erop>f<.

HJI 1'. l>.


JJl; . J;pl;, .11 t.'l
i . i . , .:r
.ti11 t ut
i. 3t . r .r.r l;,
m .n:. I'&Ji, m mJI'

sd, JJm .t i.
Jtt ts1 . .,
JJ.JJ, tr n rr uscJJtoaeJia tcrolt
.- . 15 .~!"" 1891 . . ~
Ji: ii . ,r 11.t .
R coaJtili, ii ; t il,
r,JJ.t . , t
i. is t }) :t, t.. ~,
~, ,~; mis .
fOp&J , r,., J r. Paeropaa, Me&.JQ' po!D'Ja,

Digitizcd vGoogle
' t8?
.11 ' t m )J.i., Svetozor, Zln.tt
Praha, Lada, Vesna, Kvety, Luir, Ruch, . i t
st i. . .t .
ri . . - .,
t: .1h 3 .1
- hJr . . '.h
., . nt'
. spii. . ~1,
:, 11. n Osv~ta
i 1 n,
i , i i, tir,
,;i, :~~
n ..

. zr- i, :.. ni> i.


. 1857 . i .r i>
~ si t ( ..l. i:i),
1877 . n .t .'li t .I
l::, ..1 ::.11 ., J
.1 .,. i . . -1
TOJIKO J: " i chlop v rusinske vsi v Ra1ici
"Prochazkn rusinskou vsi", "Rusinsky zahorodnyk", 11RU i v
domacim hospodarstvi" ,,Ze livota liduv mezi Rusiny".
::, . ., -n m1 .
; ~ 1r".
aaJJt 1892 . z .1
i ~i t,~~;ii ri
, 1 . . , r
.: i r.
m st. : r
i -l . ,
. &JJJ ~:. i
... .i . .
r () ~ (O.tatnm. ~J.
1892 . 289).
i t~ t ca'l'II . .:
"Lidooa ~;~ 11 ltali'c. kyc/1
Malorusu "Casopis Musea ceskeho'' 1891 1'. I ..XY ' Zi li v
Halici" "Osveta" 1892.

Digitizcd vGoogle
188
il .il r.r u
.llI, ~:v Jit ;(~
, , , , , onyxoen,
. k.1 , ;
.J J' JJ r.tr. . .It
. (), r.11 u'l' .11s u.;
:aJiopycciA .1.. t E
poniJ n i i .i
:11. ll n .lft il .1
sti-: (Black) rJii
.il, 6i-, Jla ( .)-t., .t7.z
, "- .I'l:,
iJ ri, .t .
- . :.l!, "~ ( "
~") .&" ( r. . 1891 r.) .aJiopyccol.
t JJ :
I):. i ().Ji .11i
5, 6, 7 8 ~\~. "Osveta" 1892 . .1
.lli .'lJ i
!Li l'&Ji, .~ ~,
r. u i 3JIO JJi, .J
. ., , JJ. .;k iJJJ .
l' , 111, i.
u il. , ,
n . , t tl
, ,
. 3JJ;I>c uce t, 1 u
~ t I~. & .1 19
Go.1he , t: CK()JIRO mtto.1y.
. , iJ., ~-
t ;'k.1 .1 s
- i paspil
il. ili
. rJio , ~ri .J
. ~ .i .lil.)I
~i .
41 111 ~

Digitizcd vGoogle
.
..

#li)e~ . . _ - /V
--- ...;,.__J.

~~ J. ~~ .l -}
7 r/1. ~/~-- . -,ft-:_1//'.
ll. 2t. v#~(J/'1-A - - . - /// -l3t'J..
t.Jlr. (7/. G'f'vrf~ 1 ----~ /JtJ - lf/ >
JJ_ v. ,Y~J 1'11-./.rj.. [
,.4f. J. ..'!!~ 'd~;.,.,> . l-1-/~ ";
f. """'(' ~~ ///---//.&(:,