Вы находитесь на странице: 1из 2
6.9. INTREBARI Alegeti sispuasul corect la urmitowrele intrebasi, 16.9.1. Numseul Reynolds pantma o condueta eixculaes este APD; W)VDu!p: QV Dp/v. dV Div: amici unul dive rispunsus (6.9.2. Relatia ini Newton penimn viscozitate se serie inte marimile: 2) presiune, viteza si vscozitae; __b) rensiune ngentila si viteza de deformare unahiulard: © tensiune tangential vascozitate si vitezi. _ d) presiune, texaperatura si tensiuae tangential ‘@)tensiune tangential, vascozitate si viteza de deformare wnghinlars 16.9.3 fntr-0 miscateIaminara: 8) se aplica legea fui Nevston; 0) partculele au miyearialeatoare: ¢) viscozitatea mu este importants A) omens disipags ©) rapertul tenstunilor 5) vitezelor de deformaze depinde de migcare 16.9.4, Panta energetic’ J, este as. st /as 16.9.8. Viteza woul fluid in miscare laminara fate dows placi paracle fixe: 2) variaza cu poterea 3/2 a distangei d= Ia perete:b) este aula la peret s reste Liar spre planul medias; ©) vaiaza parabolic: este constant in secfiune, —_e) nici un raspuns mu este valabil, 6.9.6. Tensiunes taageatisis in miscarea laminara intr-o conducts circulars: 4) este null a perete ji creste linia spre centrs:__b) este mult Ia centr 53 crest linia spre perete: este constant’ in sectmne; d) variazs parabolic in sechione; @) nici un rispans nu este valabl 16.9.7. in mayeatea Iaminesa ins-o conduct citculara coeficientl lat Darcy, ?, este 2») h=1/fl00R : b= O11168/R +40): ok a) A= 64R; ei unl die spans 16.9.8. in cazul unei miscini aminare intr-0 conduct’ circular’ coeficientl lui Coriolis este aya=0, wa=l oa=2, @) a= 1.05. 6.9.9. in sata Hints tonsiunile tangents sus mami. Accasta se datoceyte 4) vfsconitp nmr aids) ifn sa stati tts) fecdri eu portale skid ‘D gradintuls maie al wteze, 6) caracteruts nepesmanent al mijn 169.10, Rezistona Ia nsintare de presune in enaul wai ciindsu este produst de In) recarea pe suprafata: b) fortela da vascoaitate; c) scndorea vitezo in jurul punctul de stagnare; 4) dezechilbrarea repariie: presiuni datorata desprindesis; nici tun dine raspanenn (69.11. Frontera exteroars a strata limita este considera a) In aringecea «0,99 din 7: _b) Inatingeren viteze din miscarea poten cu accleasi consi: © aatingesea vitezeicurentui nepertrbs: AD In odisany de cor, dacs: o) ln atingere a 0.99 din vitezei din miseates potential cu aceleai condi (6.9.12. Desprinderea sratulu lnitd se datoreste: 3) sefderi presi pina In cen de vaporizare: 1b) reducerii gradient de presinne: A) anleriitensiunilor tangenviale: ©) gadienrutti presiunit in sens invers curgerii: ©) nici unul diate rispunsusi. 7.4. INTREBARI Alegeti rispunsu corect la urmitoarele intrebiii: 74.1. Vascozitaten cinematica are dimensinnite: a) MEAT; HMETE iT OMETS out Tad, Vieconiaica duamich are dimeusinaile aMIPT. OMET. OLT. oui Tr oMeT? 7.4.3, Dimensiupile tensivnsi superficie sat MIT" wMIT!, omr?, omer Mitr? Tot. Care din mavimile wmoare au sunt adimensionale: 3) coeficientul de presiune, 1) mumnaral Fronde ©) coeficiental Ini Darcx() A) coeficiemtal cinematic de vascozitate ‘© mumaral Mach 7.4.8, Care din marimite wrmatoame sunt adimensionste 5) vitesa unghinlars ©) vdscoritaten cinematics ©) densitaten 1d) arcutaten specifica: ‘ict aul dine aceste elspuasu. 7.4.6, Cite produse adimensionate Ise pot forma in cazul fanctici F(Q. 2% #. Yo.) =0 Di b> 33 34 os 7.4.7.0 combinatic adimeusionalé iutre mavimile Ap. p. 1. Q este: wy f22. 92h ale oe Ver ap? P apo? 7.4.8. Numarul Reynolds se defineste ca raport 2) fortelor de viscozitate 3 fotelor de inert. 1) fortelorelastice 5 fortelor de inert: ‘6 forgelor de vSscositae i forielor de grewiate; _d) forfelor de grestate i fortelor de inerte: (©) fortelor de vascozitae si fortelor de presiune 7.4.9. Care din expresiile urmatoate ate forma numarutui Reynolds 3) Fan » Fn. Wil &) WieD: © Sper 74.20, Forjele de presiune au svat importante ia cazul migedcilos: ') migcarea peste un deversor,b) miscarea tranzitorie intrun casal; ¢) miscarea intr-ua tub capilar: 4) deferlarea unui Val pe un parament ©) mijcarea primts-o vant eare se deschide 7.4.11. Componenta locals a forte de inertie este impostanta in a) migcansie im conducts, by) migesrile peste deversoare ©) mgearite fntre placi 1D) micasile supersonsce ‘) mijearile periodice 7.4.12. Viteza intr-u punet de pe modelul unui deversor este v daca scata lungimilor este F=1/25 (amnbele inceschst se fac 60 ape)? a) Las: by 2s esas a) tens: osm 0.8 mis. Care este viteza pe protorip 7.4.13. La incerearea modelulni unui tub Veni, In seaca 1/10, pentru debinul de ealeul -0 misurat o Aiferenta de presiune A2q = 250 Pa. Care este diferenya de presiune Ap omeloaga pe prototip (ambele fnceretti se fae cu apa)? 9) 250 Pa 1») 2500 Pa 925000 Pa; ) 250000 Pa; dl) 2500000 Pa