You are on page 1of 87

De Nationale Renovatie- en Transformatiedag 2017

Themasessie 3

Wetten, regels en belastingen

#vjprofs
Jack van Schooneveldt

Vb&t

#vjprofs
Jack van Schoonneveldt
Technisch Directeur
Brandveiligheid & Milieu
Volgens artikel 1.3 van het bouwbesluit.
Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of
het vergroten van een bouwwerk zijn wat betreft H2 tot en
met 5 de voorschriften van een te bouwen bouwwerk van
toepassing tenzij de betreffende afdeling voor een
voorschrift anders is aangegeven.
De toelichting van het bouwbesluit stelt: dat het van
rechtens verkregen niveau niet lager mag liggen dan de
eisen die gesteld worden in het hoofdstuk bestaande
bouw.
Voor rijks, provincie en gemeentelijke monumenten gelden
alleen de voorschriften die in de vergunning zijn opgenomen.
De woningwet bevat geen algemene verplichting van
onderhoud van een bouwwerk, dus we hebben te maken
met een autonome veroudering. Dit komt o.a. door
weersinvloeden en het gebruik.
Dit geldt niet voor installaties, deze vallen onder de
zorgplicht van artikel 1.6.
Het begrip van rechtens verkregen niveau kan ook een rol
spelen bij functieverandering van een object, dat houdt dus
in, ook bij functieveranderingen zijn er geen eisen op basis
van nieuwbouw. Dat betekent, dat wij op basis van
renovatie en transformatie uitgaan van bestaande bouw.
Van Bibliotheek naar Erasmus Faculteit.
Door het aanbrengen van een watermistinstallatie, is er
geen enkele brandscheiding en rookscheiding in het pand.
Zelfs het hoofdtrappenhuis is niet brand- en rookwerend
afgescheiden.
Brandwerende scheidingen van de woningen zijn vastgelegd
minimaal 20 minuten.
Het vluchten langs een voordeur is mogelijk gemaakt door
het aanbrengen van een woningsprinkler.
Brandscheidingen 20 minuten, terwijl het draadglas
gedeelte een groter oppervlak heeft dan 6.25M.
Door onderbouwing dat er een minimale vuurbelasting
aanwezig is, is dit door de overheid toegestaan als
gelijkwaardigheid.
Het gehele pand is voorzien van een watermistinstallatie
waardoor er geen enkele brand- en rookscheiding
aanwezig is.
Het geheel wordt beschouwd als 1 brand- en
rookcompartiment, ook de trappenhuizen zijn niet
rookwerend afgescheiden.
Was voorheen een Philipsmagazijn, nu een winkel- en
bijeenkomstfunctie alsmede parkeren.
Het hele pand is nu voorzien van een sprinklerinstallatie
waardoor er geen enkele brandwerendheid is geist aan de
hoofddraagconstructie, brandcompartimentering en
rookcompartimentering.
Zijn er nog vragen?
Ruud Louwes

Rho Adviseurs voor leefruimte

#vjprofs
NRP
en de
Omgevingswet

Rob Schram en Ruud Louwes


Perceel 58.814 m2

Bebouwing 21.931 m2

Nu bebouwd 37%

Initiatiefnemer Bouwbedrijf Van der Ven

Samenwerking gemeente Veghel


Rho adviseurs
andere adviesbureaus
Aan de slag met de Thuishaven CHV Veghel
C H V- t e r r e i n
Aan de slag met de Thuishaven CHV Veghel
Aan de slag met de Thuishaven CHV Veghel
Aan de slag met de Thuishaven CHV Veghel
2010 21.600 m 700 parkeerplaatsen beschikbaar
Pioniers 2010 2015 20.600 23.900 m - 584 parkeerplaatsen nodig
Identiteitsdragers 2015 2025 - 31.000 -40.500 m - 860 parkeerplaatsen nodig
Voltooiing 2025 2030 - 56.000 tot 81.500 m2 BVO - 1.523 parkeerplaatsen nodig
Foodbeleving
voedselontwikkeling, voedselproductie, detailhandel, dienstverlening, horeca,
educatie, evenementen, congrescentrum

Cultuurbeleving
muziekscholen, beurzen, evenementen, theaters, concerten, ateliers, onderwijs,
jongerenontmoetingscentrum, horeca, expositieruimtes

Leisure en ontspanning
bioscoop, theater, schouwburg, concertgebouw, evenementenhal, muziek- en
balletschool, dansschool, bibliotheek, museum, ateliers, bowlingbaan, casino,
amusementshal
Organische groei en ontwikkeling

Initiatieven en maatregelen faseren

Effecten afstemmen op de omgeving

Perspectief, vertrouwen en verantwoordelijkheid

Melden Monitoren Maatregelen


Aan de slag met de Thuishaven CHV Veghel
Aan de slag met de Thuishaven CHV Veghel
Alvast aan de slag

Monitoren en maatregelen

Vooruitlopen op de Omgevingswet

Kosten hoeven niet voor de baten uit te gaan !


NRP
en de
Omgevingswet

De kosten hoeven niet voor de baten uit te gaan. Ga alvast aan de slag !
Jeroen Bunschoten

Instituut voor Bouwkwaliteit

#vjprofs
Kwaliteitsborging voor het
bouwen
Nationale Renovatie- en Transformatiedag
2017
Jeroen Bunschoten
16 februari 2017

INSTITUUTvoorBOUWKWALITEIT
Waar gaan we het vandaag
over hebben?
De wet kwaliteitsborging in het kort

Rollen, taken, verantwoordelijkheden en


bevoegdheden

Wat betekent dit voor renovatie en


transformatie?

INSTITUUTvoorBOUWKWALITEIT
Doel van de wet
Doel: betere bouwkwaliteit
Technische en consumentenkwaliteit
Eindproduct

Er gaat veel goed, maar het kan nog beter


Faalkosten

Marktkenmerken
Complex product
Prestatievergelijking moeilijk
Juridificering

Regulering en prikkels

INSTITUUTvoorBOUWKWALITEIT
Waarom kwaliteitsborging?

INSTITUUTvoorBOUWKWALITEIT
De wet in het kort
Positie van de consument
Vraaggerichtheid bouw stimuleren via flankerend
beleid
Onder meer benchmarking en
informatievoorziening

Aansprakelijkheid beter regelen


Het is goed geregeld (als je bijbetaalt!)
Aanpassing Burgerlijk wetboek o.a. op verborgen
gebrek

Schrappen preventieve toets Bouwbesluit


2012
Borging kwaliteit bouw door marktpartijen
Kwaliteitsborging gereguleerd via wettelijke eisen

INSTITUUTvoorBOUWKWALITEIT
Voorgestelde wijzigingen BW
Wettelijke onderhoudstermijn; 5% regeling (art. 7:768 BW)
Informatieplicht aannemer (7:765a BW)
Verborgen gebreken (art. 7:758 BW)
3. De aannemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de
opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

4. In afwijking van het derde lid, is bij aanneming van bouwwerken


de aannemer aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van
het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de
aannemer zijn toe te rekenen

INSTITUUTvoorBOUWKWALITEIT
Bouwen onder kwaliteitsborging
Omgevingsvergunning voor het bouwen blijft bestaan
Gemeente toetst RO, welstand, bouwverordening
Bouwbesluit afgedekt door toepassing toegelaten instrument

Kwaliteitsborger ziet toe op de naleving


Voldoen aan Bouwbesluit
Bij oplevering: verklaring gerechtvaardigd vertrouwen dat aan voorschriften is
voldaan

Vergunninghouder verstrekt verklaring aan bevoegd gezag


Zonder verklaring geen gereedmelding
Zonder gereedmelding verbod op ingebruikname

INSTITUUTvoorBOUWKWALITEIT
Partijen & rollen in het nieuwe stelsel
Autoriteit Bouwkwaliteit (publiek, rijksoverheid) Toelatingsorganisatie
Toelatingsorganisatie
Controleert of instrumenten werken
Sanctioneert indien nodig! Stelsel Kwaliteitsborging
Bouw

Instrumentaanbieder markt Instrumentaanbieder


Ontwikkelen instrumenten
Controleren kwaliteitsborger
Sanctioneert indien nodig
Kwaliteitsborger
Onafhankelijke Kwaliteitsborgers
Zien toe op voldoen aan Bouwbesluit door bouwer
Opleveringsverklaring
Onafhankelijk Aannemer bouwt
conform regels & Bouwwerk
contract
INSTITUUTvoorBOUWKWALITEIT
Huidige stelsel

Aanvraag vergunning De oplevering

Bouwvoorbereiding
Orintatie Esthetisch ontwerp Bouw
technische uitwerking

Gemeentelijke toetsing Toezicht

INSTITUUTvoorBOUWKWALITEIT
Nieuwe stelsel: Kwaliteitsborging

Aanvraag vergunning
(ruimtelijke + welstand) De oplevering

Esthetisch Bouwvoorbereiding
Orintatie Bouw
ontwerp technische uitwerking

INSPECTIEPLAN
Risicoanalyse Kwaliteitsborging
Toetsmomenten VERKLARING
Toetsniveau +
DOSSIER
Bevoegd gezag
INSTITUUTvoorBOUWKWALITEIT
Gevolgklasse 1

INSTITUUTvoorBOUWKWALITEIT
Renovatie en transformatie
(verbouw)
Gevolgklasse 1:
Verbouwingen zonder aanpassing brandscheiding
en draagconstructie = vergunning vrij
Artikel 3, lid 8 (Bor): een verandering van een bouwwerk, mits wordt voldaan aan
de volgende eisen:
a. geen verandering van de draagconstructie,
b. geen verandering van de brandcompartimentering of beschermde
subbrandcompartimentering,
c. geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte, en
d. geen uitbreiding van het bouwvolume.

Overige verbouwingen/ aanpassingen:


Gevolgklasse 2 en 3
INSTITUUTvoorBOUWKWALITEIT
Instrumenten voor kwaliteitsborging
BRL 5019 (gecertificeerde
Bouwbesluittoets) Kiwa Kwaliteitsborging
Erkenningsregeling kleine Goed en
bouwwerken CBB deugdelijk werk

KOMO Instrument Vrijwillig deel


Contractuele
Kwaliteitsborging KOMO afspraken
SWK VKB SWK
Technische Inspectie Service +
SKG-IKOB WETTELIJK
Bouwbesluit
Woningborg Kwaliteitsborging verplicht

Instrument Woningborg

INSTITUUTvoorBOUWKWALITEIT
De uitdaging voor de bouw
Vertrouwen in de bouw, zij zijn aan zet!
Van wetswijziging naar mentaliteitsverandering
Loslaten, vertrouwen, vallen en weer opstaan.
Van op tijd opleveren naar kwaliteit opleveren!

Wat is kwaliteit? Richt je op de


- definitie: afspreken, doen, aantonen
klant, ik ben
- aspecten: Bouwbesluit, goed + deugdelijk werk, contract,
extras
maar minister
INSTITUUTvoorBOUWKWALITEIT
15 april 2016:
Wkb naar
Tweede Kamer

7 juni 2016:
Stemming
vragen Cie. W&R
Eerste Kamer
minister

29 september
2016: Ronde
tafel Cie. W&R Inwerking-
treding
(2018)
Februari 2017:
Stemming
Tweede Kamer

Bron: www.ChristenUnie.nl
INSTITUUTvoorBOUWKWALITEIT
Vragen en meer informatie?

www.instituutbouwkwaliteit.nl
info@instituutbouwkwaliteit.nl

INSTITUUTvoorBOUWKWALITEIT
Nu, lunch op het NRP plein

13.00 uur: Aanvang hoofdprogramma

#vjprofs