Вы находитесь на странице: 1из 9
49 CC 2015 CONTRACT Nr. 116 /J Ufiafies de achizitionare(vinzare-cumparare) a resturilor yi deseurilor de metale feroase mun.Chisinau, Republica Moldova 17.06.2015, “Calea Ferati din Moldova”lS, cu sediul in mun. Chisindu, str. Viaicu Piredlab, 48, cod fiscal 1002600001257, cod TVA 0200957, cont de decontare 22515173, deschis la BC *Vietoriabank”SA, fil, Nr.17, BIC VICBMD2X457, tel. 221380, reprezentatai prin directorul general Cebotari V., care actioneaza in baza Statutului, in continuare ,Vinzator”, pe de o parte gi »Metalferos" S.A., cu sediul in mun, Chisindu, Zona Industriala Vatra, str. Feroviarilor 1/3 Nr. de inregistrare 10504402, cod fiscal 1002600025822, cod TVA 7800033, cont de decontare 2251000283440, BC,,Victoriabank" S.A., fil. Nr. 3, BIC: VICBMD2X416, tel/fax 50-91-59, reprezentanta de Directorul General Alexei Timbrovski, numita in continuare ,Cumpariitor” pe de alta parte, numite in continuare ,,Parti", sau individual ,,Parte” au incheiat prezentul contract de achizifionare a resturilor si deseurilor de metale feroase, (in continuare Contract”), privind urmatoarele: 1. OBIECTUL CONTRACTULUL 1.1. In baza prezentului Contract, ,,Vinzitorul” livreazi ,Cumparatorului” resturile si deseurile de metale feroase, instalatiile gi utilajele feroase, uzate moral si fizie, mareate de ,,Vinzator” ca fiind pentru instrdinare (in continuare — Marfa”), care s-au acunulat la ,,Vinzdtor” in urma desfiguririi activitatii sale, in cantitate de 500 (cinci sute tone (15%), iar ,Cumpératorul” se obliga si reeeptioneze si achite costul ,.Marfii” 1.2. Cumpiritorul declara si garanteazi Vinzitorului c4 define toate licenjele si permisele, in continuare livenje, necesare pentru executarea obiectului prezentului Contract. 2. PRETUL SI MODUL DE ACHITARE 2.1. Achizitionarea ,,Marfii” se efectueaz’ in conformitate cu preturile indicate in Anexe Ia prezentul Contract. 2.2. Achitarea prejului ,M&rfii” recepfionate se va efectua de ,Cumparétor”, prin virament, pe contul de decontare al ,,Vanzétorului” indicat in prezentul Contract, in termen de 30 de zile, din ‘momentul recepfionarii "Marfii” sau in avans, cu acordul Partilor. 2.3. Plata se efectueazi in MDL, la cursul oficial de schimb al dolarului SUA Ja data livrarii "Marfii" iar in caz de plata in avans la cursul comercial stabilit de”Parji” al dolarului SUA la data efectuarii platii in avans. Cursul stabilit se va indica in Acord aditional, semnat de ambele parti, intocmit pentr” fiecare sumd achitatd in avans. y 2.4, Prejul "Marfii” se poate modifica, de comun acord, in perioada termenului de valabilitat prezentului contract, cu conditia modificarii preqului pe piata mondial. CONDITHLE DE LIVRARE 3.1. Livrarea ,Mirfii” se efectueazd cu conditia - Franco-depozit al _,Cumparitorului” (mun. Chisindu, Zona industrial Vatra, str. Feroviarilor 1/3- linia secundara de cale ferati SA "Metalferos”, cod 5602, Stafia de cale ferata "Ghidighici"). 3.2. Data de livrare a ”Marfii” este data de intocmire a Actului de primire-predare a "Marfii”. 3.3. Recepjionarea ,Marfii” se efectueaz de cdtre reprezentantul ,Cumparatorului” cu intoemirea unui Act de primire-predare, semnat de cditre ambele part. 4, CALITATEA ,MARFH” 4.1. Calitatea ,Marfii” trebuie si corespund’ Acordului Tehnic la prezentul contract, incheiat intre »Vinzaitorul” si "Cumparatorul”. 5. OBLIGATILE PARTILOR 5.1 ,,Vinzatorul” se obliga: S.1.1. Dea incirea i a transporta ,Marfa” de pe teritoriul stu, folosind resurse tehnice si /sau uumane propri 5.1.2. Sa asigure prezenfa reprezentantului su (a persoanei imputernicite) pentru semnarea Actului de primire-predare. 5.13. La livrarea ,Marfii”, si indice in documentele de insofire cantitatea si sortimentul 5.1.4, La fiecare lot de Marfa” livrat si anexeze Actul de provenienfa si Certificatul antiexploziv. 5.1.5. De a respecta toate actele necesare conform legislatiei in vigoare pentru instrainarea ,Marfii”. 5.2 Cumparatorul se obliga: De a achita la timp si integral pretul contractului; De a receptiona , Marfa” in conformitate cu conditiile Contractului Recepjionarea ,.Marfii” se va efectua imediat dupa terminarea procesului de céntarire , prin semnarea Actului de primire predare. In Actul de primire-predare se indic& denumirea resturilor si deseurilor de metale achizitionate si cantitatea lor. 6, PREDAREA $I RECEPTIONAREA MARFIL 6.1, Cintirirea ,.Marfii”, se efectueaza de cétre SA,Pietrig”, in prezenja reprezentantilor ..Vinzitorului” si,,Cumpératorului”. Cheltuielile legate de cintarire sunt suportate de catre ,,Vinziitor” 62. Recepfionarea lotului de Marti” dup& cantitate si calitate se efectuiaza de ,Cumpardtor” pe teritoriul su, cu forfele propruiului personal in comun cu reprezentantul ,,Vinzatorului”, in baza cerinfelor cu privire la calitatea , Marfii”, stabilite in textul prezentului Contract. 6.3. Recepfionarea ,,Marfii” se efectuiaza in baza evidentii_ impurititilor. 6.3.1. in cazul in care impuritafile depasese norma stabilita in Acordul Tehnic, procentul impuritétilor resturilor gi deseurilor de metale feroase se stabileste, de catre reprezentanjii_,Vinzatorului” si ..Cumpiratorului” si se indica in actul de primire-predare, semnat de ambele pari. 6.3.2. Evaluarea final a lotului de Marfa”, se intocmeste in. Actul de primire ~predare pentru fiecare lot de marfi, care se semneazi de ambele pirji si are valoare juridica si constituie temei legal de achitare pentru ”Marfa” livratt. 6.4, La intocmirea Actului de primire-predare si in baza lui ,Vinzitorul” va emite factura. 7. RASPUNDEREA PARTILOR 7A. Parfile se oblig& reciproc la executarea intocmai si la timp a obligatiilor contractuale. In ani 5 executirii sau executarii necorespunzitoare a obligajiilor din prezentul Contract partea vinovatii po rispundere pentru prejudiciul cauzat in conformitate cu legislatia Republicii Moldova. ay 72. Pentru neachitarea in termenul indicat in pet. 2.2 Cumparatorul, va achité penalitate in misimne de 0,1 % din suma restanti. pentru fiecare zi de intérziere. 7.3. Nieiuna din par{i nu va purta raspundere pentru orice ne executare sau executarea tardiva oricarei obligatii asumate, in temeiul prezentului Contract, dact aceasta este cauzati de circumstanfe de forla major, aflate in afara controlului rezonabil al partilor, care ar include, dar nu ar fi limitate la calamitati naturale, rizboi, alte acjiuni sau inacjiuni guvernamentale, greve, legi sau alte acte normative si altele, cu conditia c& aceste circumstanfe vor afecta in mod direct executarea prezentului 2 Contract, In asemenea cazuri, termenul de executare a obligatiilor in baza prezentului Contract, se va prelungi pe o perioad& egal cu durata de timp cit dureazd asemenea circumstanfe. Partea care nu executati sau intarzie in executarea oricdror obligatii din cauza circumstanfelor de forja major, trebuie si notifice in termen de 24 de ore cealalta parte despre, impedimentul in cauzi si efectul acestuia asupra capacititii de executare. 8 PREVEDERI SPECIALE 8.1, Toate modificarile si completarile la prezentul Contract se fac gi produc efecte numai daca au fost ficute in seris gi sunt semnate de ambele parti. 8.2. in acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresat de catre una dintre acestea celeilalte este valabila indeplinita daca va fi transmisé la sediul prevazut in prezentul Contract prin telefon si/sau fax, posti, posta electronica. Notificarea se considera primita in prima zi lucrétoare dupa cea in care a fost expediata. 8.3. Prezentul Contract se reglementeaza si se interpreteaz: Moldova. 8.4, Toate litigiile, controversele sau alte pretenjii aparute in legdturd cu prezentul Contract sau cu incilcarea, rezilierea sau nulitatea acestuia, care nu pot fi solufionate pe cale amiabila, vor, putea fi solufionate definitiv in instanjele de judecati competente ale Republicii Moldova. 8.5. Prezentul Contract intra in vigoare din momentul semnatii lui de citre Parfile contractante gi este valabil pand la indeplinirea deplind a obligaiilor contractuale. in conformitate cu legislatia Republicii 9, SEMNATURILE PARTILOR CUMPARATOR »Metalferos" S.A. Executor: ANEXA Ne 1 «in 17.06.2015 Ja Contractul de achizijionare (vinzare-cumparare) a resturilor si deseurilor cde metale feroase Ne 116 din 17.06.2015 dintre ,Metalferos” SA si “Calea Ferati din Moldova”iS Acord Tehnic “Calea Ferati din Moldova"IS, cu sediul in mun. Chisinau, str. Viaicu Pircalab, 48, cod fiscal 1002600001257, cod TVA 0200957, cont de decontare 22515173, deschis la BC *Victoriabank”SA, fil. Nr.17, BIC VICBMD2X457, tel. 221380, reprezentata prin directorul general Cebotari V., care actioneaza in baza Statutului, in continuare ,Vinzator”, pe deo parte si ‘»Metalferos" S.A., cu sediul in mun, Chisindu, Zona Industrialé Vatra, str. Feroviarilor 1/3 Nr. de inregistrare 10504402, cod fiscal 1002600025822, cod TVA 7800033, cont de decontare 225100000283440, BC, Victoriabank" S.A., fl. Nr. 3, BIC: VICBMD2X416, tel/fax 50-91-59, reprezentants de Directorul General Alexei Timbrovski, numiti in continuare »Cumpiritor” pe de alté parte, {n continuare ,Parfi"sau individual ,Parte” au incheiat prezentul Acord Tehnic, privind urmftoarele: 1._Parjle au convenit c4 receptionarea ,Marfii” dupa calitate se efectuiazi in conformitate cu urmatoarelenorme: x DENUMIREA CATEGORIA Procentul impuritatilor 1. Resturi si deseuri_de metale feroase Tl | Ojeluzat gi deyeuri (prelucrat) Ae 3 3A, 3% 1.2 | Resturi si deseuri de metal gabarit de calitate aK 3% 1.3 _| Metal uzat agabaritic (pentru prelucrarea) 3A 45% T4_| Metal uzat pentru pachete A 3% 13_[ Odgon gisinmi din ofel TBA 10% 1.6 | Span pulverulent 14a 10% 17_| Span ondulat 16a, 10% TL Fond uzati si deseurh 2.1_| Resturi_ si deseuri de fonta Nel T7A we 2.2_| Restri i deseuri de fon Ne TRA, % 3.3] Restri sdejeuride fonts NS 1A % Da Restr gi deseuri de font agebarifics (pentru prlucrarea) D1 30a 45% 25 | Restart 91 dejeurt de Toni agabarios (pont preusrarea) Ne TA 45% 26 | Restut 91 depart de Toni agabaricd (pera preucrarea) 73 ayy 75% Til Alte resturi si depeuri de metal feroase Si Suinar de rotesineferoviane a 05% ‘Vagoane feroviare asamblate si dezasamblate KIB 3% 33) Caruclorvagon Toxoviar Pr 1% Ta Restar gi dogeut de ne, numa Tangle 2am Pa om 35) Rest Geyeut de gine, mal longi de 2m Pa oy 2. Tipe de estar gi doear de le Tro Gare mu Sunk OTR proved Acord Tahal, vor recplonate a confor Standrdele in vigoae. 3. in cazul in care impuritatile depgese norma stabiliti in Acordul Tebnic, procentul impuritijilor resturilor si deseurilor de metale feroase se Sabie de eae comisie(epezentani Vinztorll” 3 ,Camplrtorli) gi se indies atl de primire-predare, mnat de ambele parti . EES - SEMNATURILE PARTILOR i CUMPARATOR, fea Feat din Motdovais »Metalferos” S.A. >) Vy Timbrovski A. Director General Executor: Cebotari Veaceslav Director de producere ANEXA No 1 din 17.06.205 la Contractul de achizitionare (vinzare-cumparare) a resturilor si deseurilor de metale feroase No 116 din 17.06.2015 dintre ,Metalferos” SA si “Calea Ferati din Moldova”iS “Calea Feraté din Moldova”fS, cu sediul in mun. Chisiniu, sir. Viaicu Pircalab, 48, cod fiscal 1002600001257, cod TVA 0200957, cont de decontare 22515173, deschis Ia BC "Vietoriabank”SA, fil. Nr.17, BIC_VICBMD2X457, te. 221380, reprezentat prin directorul general Cebotari V., care acfioneaza in baza Statutului, in continuare ,Vinzator”, pe de 0 parte si ‘»Metalferos” S.., cu sediul in mun, Chisinau, Zona Industrial Vatra, str. Feroviarilor 1/3 Nr. de tnregisrare 10504402, od fiscal 1002600025822, cod TVA 7800033, cont de decontare 225100000283440, BC, Victoriabank" S.A., fl. Nr. 3, BIC: VICBMD2X416, tel/fax 50-91-59, reprezentanta de Directorul General Alexei Timbrovski, numité in continuare »Cumparator” pe de alt parce, ‘in continuare ,Pari'sau individual ,Parte” au incheiat prezenta Anexs, privind urmatoarele: 1. baza prezentului Contract, ,Vinzitorul” livreaza ,Cumparatorului” resturile si deseurile metalului feros, instalaiile gi utilajele feroase, uzate moral gi fizic, marcate de ,Vinzator” ca fiind pentru instrinare (In continuare — ,Marft"), care s-au ‘acumulat Ia ,Vinzator” in urma desPisuririé activititii sale, iar ,Cumparatorul” se obliga s& receptioneze si achite costul metaluluireceptionat in conformitate cu urmBtoarele condili, care completeaz prezentul contract: x DENUMIREA CATEGORIA Pref fn dolari SUA /It 1. Resturi si deseuri_ de metale feroase TL_| Ojeluzat i depeurt (prelucrat) Ne 3 3A 155, 1.2 _| Restur si degeuri de metal gabarit de calitate IK 145) 13 _| Metal uzat agabartie (pentru preluerarea) 3A 145 T4_| Metal uzat pentru pachete 2A Bs 15, [ Odgon sisirma din oft BA 125 [1.6 | Span pulversient TA 30 1-7_| Span ondulat T6A 30 TL Font wzati sideseuri Resturi_ si degeuri de fonta Xe TA 135 Resturi si deseuri de font 18A 145 Resturi gi deseuri de font NS 19A. 145) RResturi gi deseuri de fonta agabaritica (pentru prelucrarea) Ne 1 208, 145 25. | Resturi gi depeuri de fontd agabarities (pentru prelucrarea) Ne? TA 15 [26 | Restur’ 9 deseuri de fonts agabaritea (pentru prelucrarea) Ne DA 15 TH, Alte resturi sideseuri_ de metale feroase 3.1_| Sumar de rof-sine feroviare Kn 167 32. | Vagoane feroviare asamblate gi dezasamblate KIB 148 33 | Cérucior-vagon feroviar a 135 3a_| Resturl gi dogeuri de gine, nu mai lungi de 2m Pal 160 CUMPARATOR »Metalferos" S.A. Timbrovski A. Director General Executor: Ceborari Veaceslav Director de producere ANEXA No 2 din 01.07.2015 la Contractul de achizitionare (vinzare-cumpéirare) a resturilor si deseurilor de metale feroase No 116 din 17.06.2015 dintre ,Metalferos” SA si “Calea Ferati din Moldova”iS “Calea Ferata din Moldova", cu sediul in mun, Chisindu, str, Vlaicu Pircdlab, 48, cod fiscal 1002600001257, cod TVA 0200957, cont de decontare 22515173, deschis la BC "Victoriabank"SA, fil. Nr.17, BIC VICBMD2X437, tel. 221380, reprezentata prin ditectorul general Cebotari V., care acfioneaza in baza Statutului, in continuare ,Vinzator”, pe de o parte $i ‘»Metalferos” S.A., cu sediul in mun. Chisinau, Zona Industrialé Vatra, str. Feroviarilor 1/3 Nr. de inregistrare 10504402, ‘cod fiscal 1002600025822, cod TVA 7800033, cont de decontare 225100000283440, BC, Victoriabank" S.A, fl, Nr, 3, BIC: VICBMD2X416, telifax 50-91-59, reprezentantd de Directoral General Alexei Timibrovski, numité in continuare »Cumpiiritor” pe de alta parte, incontinuare ,Pari”sau individual ,Parte” au incheiat prezenta Anexi, privind urmatoarele: 1.In baza prezentului Contract, .Vinzatorul” livreaza , Cumparitorului” resturile si degeurile metalului feros, instalatile si uilajeleferoase, uzate moral 3 fizic, marcate de ,Vinzitor” ca fiind pentru instrinare (Jn continuare — Mar"), care s-au acumulat Ia ,VinzStor” in urma desfaguraritactivitiii sale, iar ,Cumpiratorul” se obliga si recepfioncze gi achite eostul ‘metalului recepfionat_in conformitate cu urmétoarele conditi, care completeaza prezentul contrac: — x | DENUMIREA CATEGORIA Pref in dolari SUA /1t I. Resturi si degeuri_ de metale feroase L1_[Ofeluzat si deseuri(prelucrat) Ne 3 3A 155) 12_[ Restur si deseuri de metal gabarit de ealitate IK 14s 1.3 _[ Metal uzat agabaritic (pentru preluerarea) 3A 15, 1.4 | Metal uzat pentru pachete TRA 125; 15__| Odgon 5 sim’ din fer IBA 135; 1.6 _[ Span pulverulent T4A 30 17_[ Span ondulat T6A 30 TL Font uzat sideseuri 21_| Resturi_ i deseuri de fonts Nel TA 155 2.2 | Resturi gi deseuri de font 1A 145 2.3 | Resturi si deseuri de font Ne TA 15 24 | Resturi si deseuri de fonté agabaritica (pentru prelucrarea) Ne 1 20a 145 23 | Resturi gi dejeur de font agabaritick (pentru prelucrarea) Ne2 A 145 2.6 | Resturt 51 deyeuri de font agabariticd (pentru prelucrarea) Ne 2A 145 TIL Alte resturisi deseuri de metale feroase ‘Sumar de rofesine feroviare x 167 3.2 | Vagoane feroviare asamblate gi dezasamblate KIB 138 33 | Canucior-vagon feroviar Ter 135 34) Resiuri gi deyeuri de sine, nu mat Tungi de 2 m Pa 160 ‘Remarci: -Prejurile sunt stabilite in condita, Franco-deposit" al,,Cumpdardtorului™. ILE PARTILOR ‘CUMPARATOR »Metalferos" S.A. ‘Timbrovski A. Director General Executor: Ceborari Veaceslav Director de procucere din 13.07.2015 la Contractul de achizitionare (vinzare-cumpdrare) a resturilor si deseurilor de metale feroase Ne 116 din 17.06.2015 dintre ,Metalferos” SA si “Calea Feratd din Moldova”iS “Calea Ferati din Moldova”{S, cu sediul in mun. Chisinau, str. Viaicu Pircdlab, 48, cod fiscal 1002600001257, cod TVA 0200957, cont de decontare 22515173, deschis la BC *Victoriabank”SA, fil. Nr.17, BIC VICBMD2X457, tel. 221380, reprezentat& prin directorul general Cebotari V., care acfioneaza in baza Statutului, in continuare ,,Vinzator”, pe de o parte si »Metalferos" S.A., cu sediul in mun. Chisinau, Zona Industrial Vatra, str. Feroviarilor 1/3 Nr. de inregistrare 10504402, cod fiscal 1002600025822, cod TVA 7800033, cont de decontare 225 100000283440, BC,,Victoriabank" $.A., fil. Nr. 3, BIC: VICBMD2X416, tel/fax 50-91-59, reprezentanta de Directorul General Alexei Timbrovski, numité in continuare »Cumpariitor” pe de alta parte, in continuare ,,Parji" sau individual Parte" au incheiat prezentul acord adifional, privind urmatoarele: I. Se modifica p.1.1. al contractului Ne 116 din 17.06.201Sdupa cum urmeazi: wt. fn baza prezentului Contract, ,,Vinzditorul” livreazt ,,Cumpéirdtorului” resturile si deseurile de metale feroase, instalaiile si utilajele feroase, wate moral si fizic, marcate de » Vinzdtor” ca fiind pentru instrdinare (in continuare — ,,Marfa"), care s-au acumulat la ., Vinzdtor” in urma desfaisurdrii activitafii sale, in cantitate de 1500 (una mie cinci sute tone (415%), iar ,, Cumpardtorul” se obligdé sé receptioneze si achite costul ,, Mérfii”.” Tl. Prezentul Acord aditional este parte integranta a contractului No 116 din 17.06.2015 si intra in vigoare din data de 13.07.2015. ‘SEMNATURILE PARTILOR cocedlovg? 2 VZAC WA NEF C Maponce ¥ Sfaduce T eb SHE —— CUMPARATOR ~Metalferos” S.A. Timbrovski A. Director General_